Om arvinge underlåter att ge sig tillkänna

2007-10-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min far har avlidit och efterlämnar mig och min bror. Jag får ingen kontakt med min bror, han svarar inte på telefon, han hämtar inte ut rek.brev. han sänder inte tillbaka blanketter angående fullmakt för mig att hantera boutredning och bankkontakter. Ej heller inte brev där jag ber honom att avstå från arv eftersom han inte ger sig tillkänna. Hur gör jag för avsluta boutredning och arvskifte.
SVAR
Hej,

I 16 kap Ärvdabalken stadgas vissa preskriptionsfrister inom vilka en arvvinge kan göra gällande sitt arv. I 16 kap 5§ Ärvdabalken stadgas att om en arvinge underlåter att ge sig tillkänna huruvida han vill göra anspråk på arv, äger rätten förelägga honom att göra sin rätt gällande inom sex månader från det föreläggandet delgavs honom. Enligt 16 kap 7 § Ärvdabalken förlorar arvingen sin rätt om han inte ger sig tillkänna inom denna sexmånadersperiod.

Mitt råd är således att du vänder dig till domstolen så att ett föreläggande kan delges din bror. Laga domstol är enligt 10 kap 9 § Rättegångsbalken den rätt där den döde hade att svara i tvistemål i allmänhet.

Med vänlig hälsning
Johanna Bergsten
Lawline i samarbete med Familjens jurist.
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2654)
2016-02-09 Hur kan man se till så att en gåva INTE blir ett förskott på arv
2016-02-07 Samäganderätt på bil
2016-02-04 Barnbidrag vid växelvis boende hos föräldrarna
2016-01-31 Neka sambo att flytta med gemensamt barn

Alla besvarade frågor (29645)