Återkoppling efter lönerevision

2016-09-28 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, har jag rätt att begära en skriftlig motivering till min nya lön (vid den årliga lönerevisionen) eller har arbetsgivaren rätt att endast ge motiveringen muntligt?
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur återkopplingen efter en lönerevision ska se ut bestäms i regel av parterna som deltar i förhandlingen och ser olika ut på olika arbetsplatser. Ofta ges återkopplingen muntligt för att underlätta för medarbetaren att kunna ställa frågor och för att arbetsgivaren ska kunna försäkra sig om att medarbetaren har förstått varför lönen ser ut som den gör. Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att du som medarbetar förstår varför du har fått den lön du har fått. Om du inte förstår den muntliga återkopplingen bör du, som ett led i detta, kunna åberopa att få informationen skriftligt.Med vänlig hälsning,

Sjuklön lämnas ej under semesterledigheten

2016-09-25 i Sjuk
FRÅGA |Jag är timanställd, får timlön inklusive semestersättning för den månad jag arbetar. Hur blir det under min semesterledighet ifall jag skulle bli sjuk. Har jag rätt att få sjuklön under tiden jag är sjuk? Vad säger lagen?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är lagen (1991:1047) om sjuklön som är tillämplig i en sådan situation. Enligt 6 § Sjuklönelagen så ska sjuklönen täcka den arbetsförlust som uppkommer pga. nedsatt arbetsförmåga. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av den nedsatta arbetsförmågan skall enligt förarbetena kompenseras. Nedsättning av arbetsförmågan som minskar arbetsintensiteten avses inte grunda rätt till sjuklön även om förvärvsinkomsten går ned. Under din semesterledighet, så arbetar du inte. Det innebär att om du blir sjuk under din semesterledighet så förekommer ingen arbetstidsminskning, och således ska inte heller någon sjuklön utgå. Sjuklön ska endast betalas ut, om det faktiskt föreligger en arbetstidsförlust, alltså under den tid man faktiskt hade tänkt arbeta, men inte kan pga. sjukdom. Så är inte faller under semesterledigheten. Om du blir sjuk efter semesterledigheten kan du ha rätt till sjuklön, om kraven som ställs upp i Sjuklönelagen uppfylls. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp, så kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med, genom att klicka på knappen till höger. Med vänliga hälsningar,

Förstadagsintyg från tidigare eller pågående sjuklöneperiod

2016-09-19 i Sjuk
FRÅGA |Jag har en fråga gällande sjukskrivning.I de fall arbetsgivaren angett att de har rätt att kräva läkarintyg från 1:a sjukdag, kan de göra det retroaktivt? Exempelvis om jag anmältmig sjuk och inte arbetat några dagar sen återgår jag i tjänst men blir sen sjuk igen – kan arbetsgivaren kräva läkarintyg fr o m första tillfället trots att jag däremellanarbetat och att de inte vid sjukanmälan för första perioden krävde något läkarintyg?
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om sjuklön regleras i lagen om sjuklön. Sjuklöneperioden avser dag 1-14 från och med dagen för sjukskrivning och är den tid då din arbetsgivare är skyldig att utbetala sjuklön (bortsett från dag 1, som är en karensdag då ingen sjuklön ska utgå), se 6 § 1 stycket 1 punkten samt 7 § 1 stycket lagen om sjuklön. Från och med den sjunde kalenderdagen dagen efter sjukanmälan måste du uppvisa läkarintyg för att arbetsgivaren ska vara skyldig att utbetala fortsatt sjuklön, se 8 § 2 stycket lagen om sjuklön. Enligt 10 a § 1 stycket lagen om sjuklön får arbetsgivaren, om det finns särskilda skäl, ålägga dig att uppvisa ett läkarintyg från och med den första sjukdagen i varje kommande sjuklöneperiod. Detta innebär att arbetsgivaren inte har rätt att kräva ett förstadagsintyg från vare sig en tidigare eller en pågående sjuklöneperiod.Jag skulle rekommendera att du omedelbart kontaktar ditt fackförbund för vidare råd och stöd.Med vänlig hälsning,

Avdrag i arbetstimmar görs även om jag inte hinner ta min rast

2016-09-18 i Rast
FRÅGA |Hej. Jag är 20 år och jobbar i restaurang. Många dagar hinner/kan jag inte ta ut min rast, och ibland hinner jag inte ens äta. Tiderna är 6-10 timmar. Trots detta dras alltid 1 timmes rast från mina arbetade timmar i systemet. Vad gör jag?
Alfred Wittboldt |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Bestämmelser om raster på arbetsplatsen finns i 15 § arbetstidslagen https://lagen.nu/1982:673#P15S1. Där framgår framförallt att en arbetstagare inte skall behöva arbeta mer än fem timmar i följd utan att få rast. Det finns dock möjlighet för arbetsgivaren att träffa kollektivavtal med en fackförening angående rasterna och har ett kollektivavtal träffats bestäms där närmare vad som gäller för raster vid din arbetsplats (se https://lagen.nu/1982:673#P3S1). Mitt råd till dig är alltså att i första hand ta reda på om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats. Därefter kan du fråga eller läsa i avtalet vad som gäller angående raster. Finns inte kollektivavtal gäller som sagt att du inte ska behöva arbeta mer än fem timmar utan att få rast.Känner du att det som gäller angående raster på din arbetsplats inte efterlevs kan det vara en god idé att anmäla detta till ett skyddsombud som har till uppgift att värna om arbetsmiljön på arbetsplatsen (se https://lagen.nu/1977:1160#K6P4S1). Skyddsombud skall finnas på arbetsplatser med fler än fem arbetstagare (se https://lagen.nu/1977:1160#K6P2S1).Tveka inte att höra av dig om det är någonting mer du undrar över!Med vänlig hälsning

Anställd utan avtal

2016-09-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev anställd på ett företag som lovade både det ena och det andra. De sa att jag var försäkrad bland annat vilket ganska snart kom fram att jag inte alls var det. Nu skulle jag ha fått lön i fredags men det har jag inte fått. Jag hann inte ens skriva på anställningsavtal innan jag flydde därifrån så vad händer nu? Kan de strunta i att ge mig lön eftersom det inte finns något "bevis" på att jag har jobbat där?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Ett anställningsförhållande kan uppkomma på lite olika sätt. Dels genom anbud-acceptmodellen och även genom ett konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att arbetstagaren tror att det har uppstått ett anställningsförhållande, ser arbetsgivaren att arbetstagaren tror detta eller om arbetsgivaren borde ha insett att arbetstagaren tror att det föreligger ett anställningsavtal så är är det arbetsgivaren skyldighet att tala om att det inte finns något anställningsförhållande. Gör arbetsgivaren inte detta så föreligger det ett anställningsavtal genom konkludent handlande. Avtalet kan även ingås skriftligen eller muntligen. Den som menar att ett anställningsavtal har ingåtts är även den som har bevisbördan för det. Det är främst arbetstagaren som har ett intresse av att ha ett skriftligt avtal. Det finns ofta även bestämmelser i kollektivavtal på arbetsplatsen att anställningsavtal ska bekräftas skriftligen. Muntliga avtal är svåra att bevisa och i detta fallet är det du som har bevisbördan för att det finns ett anställningsförhållande. Detta kan du bevisa genom t.ex. skriftliga konversationer mellan dig och arbetsgivaren. Finns det ingenting som du kan använda dig av som bevis för att ett anställningsförhållande föreligger så kan det vara så att du heller inte har rätt att få din lön. I praktiken kan det alltså bli svårt för dig att bevisa att du är anställd när du inte kan visa upp någon dokumentation. Skulle du din lön utbetalad skulle det dock vara ett exempel på något som kan bevisa att du har jobbat hos arbetsgivaren. Hoppas du har fått svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till info@lawline.se om du vill ha fortsatt hjälp med ditt ärende. Mvh,

Starta konkurrerande verksamhet

2016-09-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är anställd på en frisörsalong och vill tillsammans med två andra här starta en egen salong. I våra anställningsavtal (det enda papperet vi skrivit på här) står inget om någon konkurrensklausul och cheferna har aldrig nämnt något om de! Vi har kollat på en lokal som ligger cirka 200m från nuvarande arbetet, skulle dom på något sätt kunna göra något emot oss om vi nu startar ett företag när alla 3 är uppsagda och klarar här? Som typ stämma oss eller nåt för att dom tycker att vi har en konkurrerande verksamhet för nära den gamla arbetsplatsen?
Franziska Brüggemann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att efter helt avslutad anställning starta en verksamhet som konkurrerar med sin f.d. arbetsgivares är inget brott, så länge det saknas tillämpliga begränsningar i lag, eller en konkurrensklausul i anställningsavtalet mellan er och den nuvarande arbetsgivaren.Huruvida verksamheten överhuvudtaget är konkurrerande beror på från fall till fall. En frisörsalong 200 m bort kan dock relativt lätt konstateras vara konkurrerande. Då det saknas en konkurrensklausul i ert avtal är ni dock fria att starta verksamheten. Viktigt är dock att ni inte sätter igång med verksamheten innan anställningen är helt avslutad. Ni bör således exempelvis inte registrera företaget eller liknande under uppsägningstiden. I sådana fall kan ni nämligen anses bryta mot den lojalitetsplikt som gäller i förhållande till er arbetsgivare, vilken gäller både under anställning och uppsägningstid. Lojalitetsplikten följer av allmänna principer och gäller för er som anställda genom att ni har ingått ett anställningsavtal med arbetsgivaren. Brott mot lojalitetsplikten har i praxis från Arbetsdomstolen ansetts väldigt allvarligt och kan till och med utgöra en grund för avskedande (se bl.a. AD 1977 nr 118 och AD 1999 nr 144). Med som sagt, har anställningen helt och hållet upphört och det saknas en avtalad förpliktelse att avstå från att starta konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande, så saknas i min mening skäl till att arbetsgivaren skulle nå framgång med eventuella krav pg.a. att ni startat en konkurrerande verksamhet. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Tillåtet att arbeta delad tur

2016-09-19 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jobbar inom restaurang är det lagligt att jämt jobba delad tur jag jobbar 10-14 ledig till 16 och jobbar sen 16-20 måndag till fredag. Är det verkligen lagligt med dessa tider.
Jenny Ångström |Hej Kerstin!Vilka tider man får jobba regleras i Arbetstidslagen (1982:673). Det som framförallt styr hur ett schema ska utformas är kravet på dygnsvila samt veckovila. Enligt 13 § i Arbetstidslagen har alla arbetstagare rätt till minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila. 14 § samma lag anger att arbetstagaren har rätt till 36 timmars veckovila. Det finns en viss möjlighet att genom kollektivavtal frångå dessa regler men det är inget som är aktuellt i ditt fall därför går jag inte in närmare på det. Dina arbetstider uppfyller kraven på dygns- och veckovila och då det inte finns något annat hinder mot att jobba dina schemalagda tider är det alltså tillåtet.Hör gärna av dig igen om du undrar något mer!

Krav på utlysning av tjänst

2016-09-18 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Finns det krav på att en tillsvidaretjänst skall utannonseras "offentligt"?
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I offentlig sektor följer det av anställningsförordningen samt förordningen om statliga platsanmälningar att tjänster ska utlysas via anslagstavlor och till arbetsförmedlingen så att de som är intresserade under viss tid ska kunna söka. Begreppet "anslagstavla" är till viss del förlegat. Annonseringen sker exempelvis oftast på myndighetens samt arbetsförmedlingens hemsida.För privata arbetsgivare finns inget sådant krav överhuvudtaget. Med vänlig hälsning,