kommunens återkravsrätt på ett felaktigt utbetalt belopp till en f.d anställd

2018-03-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag jobbade som kontaktperson för en kommun under några månader 2014, dom har tydligen betalat ut för mycket lön till mig och detta får jag reda på nu då dom skickar en lönespecifikation till mig med ett saldo som är minus. Jag har inte tidigare vetat om det och när jag kontaktade dem om detta så sa dom att jag fick den informationen 2014, men hade jag fått den informationen hade jag såklart vetat det. Kan den här kommunen göra så här så många år senare och kräva att jag ska betala tillbaka den lönen som blivit felaktigt utbetald? Jag har krävt att få alla mina lönespecifikationer från dem för att själv kunna kolla detta men inte fått det.
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den situation du befinner dig i just nu handlar om den återkravsrätt som uppstår när någon av misstag betalat ut ett felaktigt belopp eller betalat ut pengar till fel person. Denna återkravsrätt finns inte reglerad i lag. Däremot finns det en princip som har utarbetats i praxis [b.la. AD 1993 nr 170] som benämns "condictio indebiti" och som används istället för att reda ut dessa situationer. Som huvudregel ska en person som har fått en felaktig utbetalning till sig återbetala det som hen mottagit. Det finns dock undantag till denna principen och det är om mottagaren tagit emot pengarna i god tro och inrättat sig efter detta; använt pengarna eller planerat sin ekonomi utefter sina inkomster.Bedömningen om mottagaren varit i god tro baseras på vad en person rent objektivt borde ha upptäckt och misstänkt. Mycket beror alltså på om den felaktiga summan som betalades ut till dig var så pass mycket större än din ordinarie lön att du borde ha märkt att något inte stod helt rätt till. Vad en person borde ha märkt kan exempelvis handla om ifall du har månadslön eller timlön, där det är mindre trovärdigt att du varit i god tro om du varje månad fått samma lön men ändå inte märkt en märkbar förändring i dina löneinkomster. Det är du som mottagare som måste visa att kommunens återkravsrätt har förfallit.Vad som även är relevant i bedömningen om en är återbetalningsskyldig är hur lång tid som förflutit sedan den felaktiga utbetalningen gjordes. Inte heller här finns det någon exakt tid i praxis som anger när återbetalningsskyldigheten ska förfalla men generellt sett gäller att ju längre tid arbetsgivaren väntar med att kräva återbetalning för beloppet, desto svårare blir det att kräva tillbaka pengarna. Detta beror på att det måste finnas någon rättssäkerhet och att en person inte ska bli skuldsatt på grund av någon annans misstag. Som jag har förstått det har det förflutit ca 4 år sedan du arbetade hos kommunen. I vissa rättsfall har 9 månader [tillsammans med omständigheterna att mottagaren varit i god tro samt att det inte rört sig om en jättesumma] räknats som för lång tid för att avsändaren ska ha haft en återkravsrätt. Dock varierar bedömningen väldigt mycket från fall till fall och domstolen gör alltid en bedömning av vad som ska ses som tillräckligt lång tid i det enskilda fallet för att återkravsrätten ska förfalla. När det gäller din rätt att få ta del av dina lönespecifikationer så finns det faktiskt ingen lagregel på att arbetsgivaren ska ge ut lönespecifikationen. Samtidigt har kommunen ett egenintresse i att ge dig dina lönespecifikationer eftersom de delvis fungerar som bevis i om du har fått för mycket pengar. Om din anställning styrdes av något kollektivavtal kan det finnas en bestämmelse där om en skyldighet att lämna ut lönespecifikationer.Min slutgiltiga bedömningSom svar på din fråga kan jag tyvärr inte utefter den informationen du lämnat till mig eller den information jag presenterat för dig med säkerhet säga om det har gått för lång tid för att kommunen ska kunna återkräva den felaktigt utbetalda summan, utan det mesta beror på om du mottog pengarna i god tro vilket innebär att du varken visste eller rent objektivt borde varit medveten om att du fått för mycket pengar. Jag skulle råda dig att kontakta kommunen och tala om för dem att du varit i god tro vid mottagandet av pengarna och även att du då har inrättat dig efter betalningen genom att använda pengarna.Hoppas mitt svar hjälpte dig någorlunda på vägen!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till en tillsvidareanställning?

2018-03-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej jag vill veta om jag har rätt till tillsvidare anställning.Hej jag har fritidssledareutbidning så jag har en pedagogisk utbildning. Jag var anställd så härAnställd som elevassistent 100% i från 20160822 till 20161231 tidsbegränsad anställning20170102 till 20170331 elevassistent heltid 100% tidsbegränsad Grund för allmänsvissanställning20170401 till 20170616 elevassistent heltid 100% tidsbegränsad Grund för allmänsvissanställning.Har lämnat ansökan till företrädesrätt till återanställning till Chefen20170617 till 20180615 Lärarassistent elevassistent heltid 100% tidsbegränsad Grund för allmänsvissanställningEn ny anställning ifrån 20170102 till om 20181231 elevassistent heltid 100% tidsbegränsad Grund för allmänsvissanställning.Kan jag kräva tillsvidareanställning/fastanställning?. Vad säger lagen i mitt fall?. Kan jag kräva fast vem ska jag kontakta?Hälsningar
Louise Sundström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om anställningsformer och vad som gäller för dem finner du i Lag om anställningsskydd (LAS). Det finns olika sätt som en anställning kan övergå till en tillsvidareanställning på och jag kommer nedan redogöra för hur det kan gå till.Hur allmän visstidsanställning omvandlas till tillsvidareanställningEn allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när du har varit anställd i allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5a § första stycket första punkten LAS). För att nå upp till två år kan du lägga samman flera allmänna visstidsanställningar som du haft hos arbetsgivaren, om de skett under en femårsperiod. Det behöver alltså inte vara fråga om en enda sammanhängande anställning som varat i mer än två år. Detta innebär att om du varit anställd på allmänna visstidsanställningar i sammanlagt mer än två år under en period på fem år, ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning.Hur vikariat omvandlas till tillsvidareanställning Ett annat sätt som din anställning kan övergå till en tillsvidareanställning på är om du varit anställd på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5a § tredje stycket LAS). Även här är det inte nödvändigt att det varit fråga om ett enda sammanhängande vikariat, utan det går att använda flera vikariat för att komma upp till två år under förutsättning att de skett under en femårsperiod och hos samma arbetsgivare. Detta innebär att om du varit anställd på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning. Bedömning av din situation Till att börja med är det viktigt att notera att det krävs att du antingen varit anställd på allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Det är också viktigt att notera att de anställningar du vill räkna med måste ha varit hos samma arbetsgivare. Utifrån det du berättar, förstår jag det som att du än så länge inte har varit anställd i allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år. Jag förstår det också som att du inte heller ännu varit anställd på vikariat i sammanlagt mer än två år hos samma arbetsgivare. Om detta är fallet, har du ännu inte rätt till en tillsvidareanställning. När du nått upp till två års anställningstid av antingen allmän visstidsanställning eller vikariat hos samma arbetsgivare, kommer du ha rätt till en tillsvidareanställning. Detta under förutsättning att alla anställningar skett inom en period av fem år. Viktigt att komma ihåg är att 5a § LAS är semidispositiv. Detta innebär att om det finns andra och avvikande regler i ett kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, ska de reglerna gälla före LAS 5a§ (2 § tredje stycket LAS). Det kan därmed vara bra att se över eventuellt kollektivavtal. Jag hoppas att mitt svar är till din hjälp. Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om du har ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Skriva anställningsavtal vid behovsanställning

2018-03-16 i Anställningsformer
FRÅGA |Får man göra en anställningsavtal enligt behöv, utan att specificera exakt antal timmar? Den anställda får ett schema varje månad, men antal timmar är varierande. Man kan säga ca. men inte exakta.Hur kan man skriva detta i avtalet?Tack på förhandMed vänliga hälsningar
Josefin Tjernell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vilken typ av anställningsformer man får använda sig av regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Utgångspunkten är att en anställning gäller tillsvidare om man inte avtalar om annat (4 § LAS). Det vanligaste vid behovsanställningar är att man avtalar om en tillsvidareanställning, och skriver "vid behov" i avtalet (dvs inte specificerar antalet timmar). Det finns inget arbetsrättsligt krav för hur stort behovet behöver vara (hur många timmar den behovsanställde ska ha rätt att arbeta). Generellt finns lite att gå på rent juridiskt när det gäller behovsanställningar. Jag kan dock rekommendera att se upp med att handla konsekvent avseende arbetstiden om du vill behålla möjligheten att bara ha arbetstagaren när det finns ett verkligt behov. Om arbetstagaren arbetar någorlunda samma schema kan detta ses som en överenskommen (konkludent) och därmed avtalad arbetstid. Att ge arbetstagaren ett schema kan vara bra och tydligt (AD 1976 ref 4 och AD 1980 ref 45), men tänk då på att inte schemalägga "övertimmar" som ni generellt inte har ett behov av. Arbetstagaren kommer då med fördel kunna åberopa att det är vad ni muntligen kommit överens om att hen ska ha rätt till. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Avskedande på grund av sen ankomst och samarbetssvårigheter

2018-03-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Kan en person som trots varning fortsätter komma försent till arbetet samt vägrar arbeta med andra i jobbet, avskedas med omedelbar verkan?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om anställningsskydd (LAS).Enligt 18 § LAS får avskedande ske (endast) om arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Som exempel kan nämnas avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något avtalsförhållande, illojal konkurrens och uppsåtligt brottsligt handlande inom ramen för anställningen.Enligt min uppfattning kan inte det exempel du ger anses vara grovt nog för ett avskedande. Möjligen vore det tänkbart om arbetstagaren regelbundet kom så sent att denne i praktiken inte utförde något arbete eller om den vägrade samarbeta med andra överhuvudtaget. Det är dock svårt att säga säkert eftersom det beror på omständigheterna. En tänkbar lösning vore dock uppsägning av personliga skäl enligt 7 § LAS eftersom kraven där ställs lägre. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Kan arbetsgivare och arbetstagare avtala bort ett kollektivavtal?

2018-03-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag undrar om en arbetsgivare som har en medarbetare som är tillsvidareanställd och enligt avtal har medarbetaren 1 månads uppsägningstid.Kan parterna komma överens om en kortare uppsägningstid om parterna är överens
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I mitt svar förutsätter jag att din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal som säger att du som arbetstagare ska ha en månads uppsägningstid. En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal får inte åsidosätta bestämmelser som framgår av detta avtal. Du kan således inte komma överens med din arbetsgivare om en kortare uppsägningstid på en månad. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,

Är min uppsägningstid ogiltig?

2018-03-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag har blivit provanställd på ett företag där alla tvingas gå med på ett avtal som ger arbetsgivaren 1 månads uppsägningstid och arbetstagaren 3 månader. Som jag förstått det ogiltigförklarar LAS ett sådant avtal. Vad händer när detta ogiltiga avtal anses ligga till grund för den fasta anställningen som träder in efter 6 månader? Blir det giltigt då eller är det fortfarande ogiltigt?
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. När det gäller avtal om uppsägningstid gäller olika regler beroende på om det är en provanställning eller en tillsvidareanställning.ProvanställningRegler om vad som gäller för en provanställning hittar du i Lag om anställningsskydd (LAS). Din arbetsgivare får anställa dig på prov i högst sex månader (6 § LAS). En sådan provanställning får avbrytas av både arbetsgivaren och dig som arbetstagare när som helst under provanställningen, och inget skäl till varför man vill avbryta behöver anges. Om någon av er inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning, måste anställningen däremot avbrytas senast vid prövotidens utgång, dvs. innan sex månader har gått. Enligt reglerna i LAS har en provanställning inte någon uppsägningstid, vilket innebär att om den avbryts antingen innan eller senast vid prövotidens utgång, kommer anställningen upphöra omedelbart. Det är inte möjligt att avtala om att en uppsägningstid ska gälla genom ett anställningsavtal, utan endast genom ett kollektivavtal (2 § tredje stycket LAS). Detta innebär att den klausul om uppsägningstid på tre månader som finns i ditt anställningsavtal bör vara ogiltig. Detta under förutsättning att det inte finns något kollektivavtal som säger att det är möjligt att avtala om uppsägningstid. Viktigt att notera här är att det är klausulen om uppsägningstid som blir ogiltig och inte hela avtalet.TillsvidareanställningVid en tillsvidareanställning gäller en minsta uppsägningstid på en månad för både arbetsgivare och arbetstagare (11 § LAS). Arbetstagaren kan ha rätt till en längre uppsägningstid beroende på hur länge arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren. Det är möjligt att åsidosätta 11 § genom bestämmelser i kollektivavtal. Detta innebär att om det finns regler i ett kollektivavtal som skiljer sig från bestämmelserna i 11 § LAS om uppsägningstid, ska reglerna i kollektivavtalet gälla först. Arbetsgivare och arbetstagare har dock även möjlighet att i ett anställningsavtal komma överens om en uppsägningstid som skiljer sig från det gällande kollektivavtalet och reglerna i LAS. En sådan överenskommelse gäller både före lag och kollektivavtal, men endast så länge man inte angett en kortare uppsägningstid för arbetsgivaren än den som lagen anger (dvs. en månad). Det finns visserligen en regel i 2 § andra stycket som säger att avtal som är till nackdel för arbetstagaren jämfört med reglerna i LAS är ogiltiga, men denna regel är inte något hinder för att avtala om längre uppsägningstid för arbetstagaren då detta inte anses vara någon sådan nackdel.Sammanfattningsvis, om kollektivavtal inte finns, är det reglerna i LAS som gäller och där behöver du inte iaktta någon uppsägningstid för en provanställning. En eventuell klausul i anställningsavtalet om en uppsägningstid på tre månader bör därför vara ogiltig. Om det däremot finns ett kollektivavtal och regler som avviker från 6 § LAS, ska det som sägs i kollektivavtalet om uppsägningstid gälla. När anställningen sedan går över till en tillsvidareanställning gäller en minsta uppsägningstid på en månad både för dig och din arbetsgivare. Det är dock möjligt att avtala om längre uppsägningstid för dig genom både kollektivavtal och anställningsavtal, medan det inte är möjligt att avtala om kortare uppsägningstid för arbetsgivaren. Hoppas att detta besvarar din fråga!Med vänlig hälsning,

Avbruten provanställning och brott mot LAS

2018-03-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Som provanställd i ett bolag utan kollektivavtal fick jag, tio dagar före utgången av provanställningen, besked från VD om att hon inte är säker på att hon vill låta anställningen övergå i tillsvidare. Hon ber därför om ytterligare en månads provanställning för att bli mer säker, men säger att hon som arbetsgivare inte får uppmuntra till det, så hon vill att jag ska föreslå detta. I mitt anställningsavtal framgår dessutom att uppsägningstiden under provanställningen är en månad.Om jag tolkar 31 § LAS rätt, ska jag egentligen kunna ignorera detta, då den tydligt säger att arbetstagaren ska underrättas minst två veckor i förväg. Dessutom tolkar jag annan information som att de inte heller har möjlighet att be om en förlängning av provanställning, eftersom vi inte har ett kollektivavtal som stödjer detta och provanställning då inte ska gå att förlänga.Läser dock i andra svar ni givit att arbetsgivaren har rätt att säga upp under hela prövotiden, alltså även under de sista två veckorna, men att arbetsgivaren då kan bli skadeståndskyldig. Hittar dock inget i lagen, eller på annan plats, som stödjer detta.Jag undrar varför det är så att de kan välja att inte iaktta skyldigheten att meddela två-veckor före när lagen tydligt säger något annat? Och om det är möjligt, vad är det för rimligt "skadestånd" man pratar om?
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetsgivare kan bryta mot reglerna i LAS men då utgör agerandet ett brott mot LAS vilket leder till att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig enligt 38 §. Anledningen till att en arbetsgivare kan välja att inte iaktta skyldigheten att agera korrekt är för att det har ansetts att man inte kan påtvinga en arbetsgivare att ha kvar en arbetstagare på arbetsplatsen om arbetsgivaren är emot detta men samtidigt ska då arbetstagaren istället kompenseras ekonomiskt. Skadeståndets funktion i LAS är att avhålla arbetsgivare från att överträda lagen men det kan i vissa situationer vara knepigt att bedöma vilken skada som har uppkommit i anställningssammanhang.I AD 2003 nr 115 framgår följande: "Några uttalanden i förarbetena som särskilt tar sikte på vad som bör gälla beträffande ekonomiskt skadestånd vid brott mot 31 § anställningsskyddslagen saknas, liksom vägledande praxis. Det kan nämnas att det finns uttalanden i litteraturen av innebörd att en arbetsgivare som vill avbryta en provanställning med omedelbar verkan har att utge, förutom allmänt skadestånd, lön under 14 dagar (se Lars Lunning och Gudmund Toijer, Anställningsskydd, 8 uppl., s. 568 f.). Rättsläget får emellertid betraktas som oklart.Det kan vara av intresse att jämföra med vad som gäller beträffande skadestånd vid brott mot förfaranderegler som liknar den i målet aktuella. Regler om underrättelseskyldighet – varsel – finns också i 15 – 17 §§ anställningsskyddslagen beträffande upphörande av tidsbegränsade anställningar enligt 5 och 5 a §§ anställningsskyddslagen. Det finns exempel på att Arbetsdomstolen dömt ut ekonomiskt skadestånd för inkomstförlust för tid efter anställningens upphörande på grund av att månadsfristen enligt 15 § anställningsskyddslagen inte iakttagits (se AD 1987 nr 63, jfr även AD 1977 nr 71). Att det ekonomiska skadeståndet i ett sådant fall kan bestämmas efter samma grunder som de som tillämpas när arbetstagaren går miste om uppsägningstid har stöd av uttalanden i förarbetena (prop. 1973:129 s. 147 f.).De nyss nämnda reglerna avser emellertid tidsbegränsade anställningar av annat slag än provanställning. Dessutom är reglerna tillämpliga endast i fall då den tidsbegränsade anställningen haft viss varaktighet. Vid provanställning – som ju till skillnad från tidsbegränsade anställningar enligt 5 och 5 a §§ anställningsskyddslagen kan bringas att upphöra när som helst under den avtalade tiden – finns det typiskt sett inte samma behov av att underrättelsetiden även skall fylla funktionen av ett alternativ till uppsägningstid."Av 41 § första stycket LAS framgår bl.a. att den som vill kräva skadestånd skall underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs. Andra stycket i samma paragraf innehåller bestämmelser om när talan skall väckas. Av 42 § anställningsskyddslagen framgår att parten har förlorat rätten till sin talan, om någon av de i 41 § angivna tidsfristerna inte har iakttagits.Rimligt skadestånd är enligt vanliga skadeståndsrättsliga principer, att man ersätts för den faktiska ekonomiska förlust man har lidit förutsatt att man kan påvisa detta. När en arbetsgivare åsidosätter sin kontraktsenliga skyldighet enligt lag eller avtal ska denne ersätta arbetstagarens ekonomiska skada, d.v.s. ekonomiskt skadestånd. Vid kontraktbrott är utgångspunkten att avtalsbrott inte ska medföra en försämring av den kränktes allmänna förmögenhetsställning. Detta medför att ersättningen ska försätta den skadelidande i samma situation som om avtalet fullföljts på ett riktigt sätt. Ersättning kan avse förlust, utebliven vinst och ersättning för sak- och personskada. Den praktiska regeln om ekonomiskt skadestånd finns i 38 § LAS den anger att arbetsgivare ska ersätta arbetstagaren den skada som uppkommer genom brott mot anställningsskyddslagen och det ekonomiska skadeståndet ska enligt huvudregel motsvara arbetstagarens verkliga förluster. Bestämmelsen anger även att skadeståndet även kan inkludera ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär vilket aktualiseras i LAS.Något om provanställningAnställningsformen provanställning är en särskild form av anställning som utmärks av att båda parter kan avbryta provanställningen utan uppsägningstid enligt 6 § LAS. Syftet är att arbetsgivaren ska få testa arbetstagarens lämplighet för det aktuella arbetet och prövotiden får inte vara längre än 6 månader enligt LAS. Om provanställningen inte avbryts övergår provanställningen till en tillsvidareanställning och arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg om provanställningen ska avbrytas, det är dock tillåtet att avtala om en längre "underrättelsetid" för avbrott av provanställningen. Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska dessutom den fackliga organisationen varslas enligt 31 § LAS. Arbetsgivaren och facket har rätt till en överläggning vid vilken en granskning av skälen kan ske.Eftersom LAS är en skyddslagstiftning för arbetstagare är avtal om längre uppsägningstid under provanställningen ogiltig mot arbetstagaren som oavsett avtalet alltså har rätt att sluta på dagen om denne vill. För arbetsgivaren gäller mot minst uppsägningstiden två veckor vid om provanställningen ska avslutas vid anställningens utgång men om man avtalat om längre tid, tex en månad så är det den tiden som gäller förutsatt att inte kollektivavtal finns. 2 § LAS förbjuder ju bara avtalsvillkor som är till nackdel för arbetstagaren; sådana villkor som ger arbetstagaren större rättigheter är giltiga). I ditt fall måste arbetsgivaren alltså meddela att provanställningen kommer att upphöra minst en månad i förväg. Om arbetsgivaren inte underrättar den provanställde i tid innebär dock detta inte att anställningen övergår i tillsvidareanställning; provanställningen kan ändå avbrytas fram till dess sista dag. Iakttar arbetsgivaren inte uppsägningstiden blir han eller hon dock skadeståndsskyldig gentemot den anställda.SvarAnledningen till att en arbetsgivare kan välja att inte iaktta skyldigheten att agera korrekt är för att det har ansetts att man inte kan påtvinga en arbetsgivare att ha kvar en arbetstagare på arbetsplatsen om arbetsgivaren är emot detta men samtidigt ska då arbetstagaren istället kompenseras ekonomiskt för den ekonomiska skada som uppkommit. Arbetsgivaren kan alltså avsluta provanställningen senare än två veckor innan prövotidens utgång med blir då skadeståndsskyldig.Eftersom LAS är en skyddslagstiftning till arbetstagarens fördel, kan arbetsgivare avtala om en längre uppsägningstid än två veckor till arbetstagarens fördel men arbetstagaren kan ändå sluta på dagen. Arbetsgivaren måste dock följa avtalet och uppsägningstiden får inte vara kortare än två veckor enligt 31§ LAS. Din arbetsgivare har enligt ditt anställningsavtal skyldighet att underrätta dig en månad innan provanställningen utgår ifall tjänsten inte ska fortsätta vid utgången av avtalstiden. Eftersom arbetsgivaren har underrättat dig senare än avtalet så har denne brutit mot 31 § LAS, "varselplikten". Om arbetsgivaren försöker få dig att vara provanställd längre än sex månader utgör det ett försök till missbruk av anställningsformen provanställning då den maximalt får utgöra en 6 månader lång tidsperiod. Brott mot denna varselplikt ger en skyldighet att utge skadestånd enligt 38 § LAS. Enligt ett rättsfall, AD 2003 nr 115 så uppgår det allmänna skadeståndet till 10 000 kronor, vilket kan ses som en slags bötesbelopp du har rätt till för att arbetsgivaren inte underrättade dig i tid att provanställning skulle upphöra. Någon skyldighet att betala ut ersättning för förlorad lön finns inte enligt kommentaren till 31 § LAS. Med hjälp av rättsfallet ovan och anställningsavtalet är det enligt min bedömning en ganska enkel sak att utkräva ett skadestånd om i vart fall 10 000 kronor. Observera att rättsfallet är gammalt vilket gissningsvis innebär att det allmänna skadeståndet borde ha växt med några tusen. Tänk även på preskriptionsregeln enligt 41 § LAS, du måste underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning. Underätta gärna skriftligt med rekommenderat brev.Du kan antingen kräva ersättning från arbetsgivaren direkt eller så kan du ta tvisten till domstol. Om tvisten tas till domstol tillkommer även kostnader för tvisten vilket normalt betalas av förlorande part. Om du tar ärendet till domstol rekommenderar jag att du anlitar en jurist, i fall du vill anlita en av våra jurister som biträde vid tvist är du välkommen att mejla mig! jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Chefen betalar inte ut lön och ger mig inte mitt arbetsgivarintyg - vad gör jag?

2018-03-15 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hejsan jag har en fråga gällande anställning.Jag började en anställning 12/7 2017 och arbetade tom 20/1 2018 nu vägrar min förra chef att lämna ett arbetsgivarintyg för den tiden som gag behöver lämna till försäkringskassan pga ett benbrott.Dessutom har jag innestående lön som ej utbetalas till ett betydande belopp så därav min undran hur jag går vidare med detta?
Rebecka Hård af Segerstad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har en absolut rätt att få ut såväl ditt arbetsgivarintyg som din lön.Angående ditt arbetsgivarintygEnligt 47 § st. 2 lagen om arbetslöshetsförsäkring är din arbetsgivare tvungen att lämna ut ett arbetsgivarintyg åt dig när du begär det. Arbetsgivaren har alltså ingen rätt att vägra detta. Jag råder dig att kontakta ditt fackförbund för att få hjälp med att få ut arbetsgivarintyget från arbetsgivaren.Angående din lönGenom din anställning finns en plikt för arbetsgivaren att betala ut din lön. Sköter inte arbetsgivaren sin del av avtalet, så är det ett allvarligt kontraktsbrott. När din chef inte betalar ut din lön så får du en fordran mot chefen. Den som har en fordran som inte betalas kan vända sig till Kronofogdemyndigheten, som ålägger den skuldsatte (alltså din chef) att betala - det framgår av 2 § lagen om betalningsföreläggande. Fordran förfaller till betalning samma dag som lönen skulle ha betalats ut. Från och med förfallodagen kan du kräva ut såväl betalning av lönen, som ränta för dröjsmålet, enligt 3 § Räntelagen.Jag råder dig att ta kontakt med din chef för att få ut din lön. Om din chef inte är medgörlig så kan du vända dig ditt fackförbund för stöd, samt till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Här kan du läsa mer om betalningsförelägganden.