Upplysa arbetsgivare om sjukfrånvaro

2016-02-10 i Sjuk
FRÅGA |Måste man ringa varje dag och sjukanmäla sig från jobbet
Johan Kristoffersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att åtnjuta sjuklön, vilket din arbetsgivare betalar ut till dig som arbetstagare, krävs att du sjukanmäler dig hos din arbetsgivare från och med första dagen som du insjuknar och avser att frånvara hos jobbet. Den första dagen som en du som arbetstagare är sjuk kallas karensdag och den får du inte betalt för. Är man sjuk mer än åtta (8) dagar krävs läkarintyg för att din arbetsgivare ska kunna göra en bedömning av om sjuklön ska fortsätta att utbetalas. Sjuklön betalas ut under 14 dagar. Från dag 15 måste din arbetsgivare meddela försäkringskassan om du fortfarande är sjuk, den ersättning som du därefter kan få utbetalad till dig kallas sjukpenning.Mer om sjuklön och sjukpenning finns att läsa på försäkringskassans hemsida.Vänligen,

Beräkning av anställningstid

2016-02-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Räknas LAS- poäng för hela anställningstiden om någon har haft en provanställning under ett halvår och nu har en tillsvidaretjänst.?
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline! Särskilda regler om anställningstid hittar du här.Som utgångspunkt gäller att all den tid då ett anställningsförhållande förelegat, räknas med, om inte annat anges. Det innebär att anställningens art (tillsvidareanställning, provanställning vikariat etc.) och omfattning (hel- eller deltid) inte spelar någon roll- Anställningen behöver heller inte nödvändigtvis vara sammanhängande för att räknas med. Det innebär vidare att uppehåll i arbetet inte påverkar beräkningen av den sammanlagda anställningstiden hos den aktuella arbetsgivaren. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skadestånd vid felaktigt avskedande

2016-02-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan,Jag har för två dagar sedan blivit avskedad på felaktig grund, jag har dock gått ur facket för ca ett halvår sedan tyvärr... Finns det något jag kan göra på egen hand för att driva detta så att jag har möjligheten att få en lön eller någon annan ersättning? Eller står jag helt maktlös?/Tack på förhand
Farah Wali |Hej och tack för din fråga!Arbetstagares rättigheter vid uppsägning och avskedande regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS).Du skriver att du blivit "avskedad" vilket skiljer sig från en uppsägning med den skillnaden att du omedelbart tvingas frånträda anställningen. Förutsatt att du blivit avskedad på felaktiga grunder har du rätt till skadestånd av arbetsgivaren.Om avskedandet är felaktigt har du rätt att kräva skadestånd, det måste dock göras inom den tidsram som anges i lagen. Skadestånd kan krävas inom fyra månader från det att du blivit avskedad. Du måste inom dessa fyra månader underrätta din arbetsgivare om att du tänker kräva skadestånd för avskedandet, 41 § LAS. När fyra månader passerat förloras rätten att väcka skadeståndstalan, 42 § LAS.Tröskeln för att ha rätt att avskeda en anställd är hög. Avskedande får endast ske om arbetstagaren begått ett grovt kontraktsbrott eller grovt misskött sig, 18 § LAS. Då jag inte har någon information om på vilka grunder du blivit avskedad kan jag inte spekulera i huruvida du blivit felaktigt avskedad eller inte. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med en jurist för att få klarhet i om du kan ha framgång med en skadeståndstalan.Hoppas du fått svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om något är oklart.Med vänlig hälsning

Arbetsgivares uppmaning till uppsägning

2016-01-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag är tillsvidare anställd på ett större privat företag med kontor från Mälardalen och söderut.Lokalerna där vi arbetar har sålts och kontoret på orten försvinner. I samband med det öppnar ett nytt kontor på annan ort ca 6 mil bort.Jag har blivit erbjuden fortsatt anställning där med nytt anställningsavtal, då det är en annan avdelning, men arbetsuppgifterna är ungefär lika.Jag har tackat nej till den nya anställningen, och anser att det ligger på företaget att säga upp mig.Företaget vill dock att jag ska säga upp mig.Rent arbetsrättsligt, hur är det?Tack för svar!
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser om anställningsskydd hittar du i anställningsskyddslagen, som du hittar här. Arbetsgivare kan aldrig ålägga en arbetstagare att säga upp sig. Då verksamheten ska läggas ner på orten föreligger dock arbetsbrist och då du erbjudits annan tjänst hos arbetsgivaren har även omplaceringsskyldigheten uppfyllts, i och med detta föreligger saklig grund för uppsägning, 7§ LAS. I och med detta kan du alltså bli uppsagd av arbetsgivaren, dock föreligger som sagt ingen skyldighet för dig att säga upp dig. Beroende på bland annat regler i anställningsavtal, kollektivavtal och även lag kan du ha olika rättigheter gällande uppsägningstid och liknande om du säger upp dig själv eller blir uppsagd. Om du är medlem i ett fackförbund rekommenderar jag dig att vända dig dit för att få vidare hjälp, annars är du även varmt välkommen att återkomma!Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Uppsägning under provanställning

2016-02-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag har blivit uppsagd under min sjukskrivning, är under provanställning för fast heltids tjänst. Jag har varit sjuk länge och haft läkarintyg som jag skickar in. Jag har nu blivit uppsagd pga att det tydligen inte finns några arbetsuppgifter för mig på avdelningen där jag jobbar. Jag jobbar på Karolinska sjukhuset på Gastroavdelningen. Det går tydligt att bevisa att det finns mycket att göra då avdelningen är kraftigt underbemannad. Vad har jag för rättigheter?
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline! Regeln om uppsägning vid en provanställning hittar du här.Uppsägning Som utgångspunkt kan, så länge provanställningen inte övergått till en tillsvidareanställning, arbetsgivaren avbryta anställningen utan att i princip behöva redovisa de bakomliggande skälen. Det innebär att grunden för ett sådant avbrytande inte prövas rättsligt. Begränsningar i uppsägningsrätten Den enda begränsningen som finns för att avbryta en provanställning är om det föreligger diskriminering bakom beslutet. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, se här. Dina rättigheter Arbetsgivaren ska då en organiserad arbetstagares provanställning avbryts, även meddela dennes lokala arbetstagarorganisation (facket). Dessutom finns en möjlighet för både dig som arbetstagare och ditt fack att begära överläggning med arbetsgivaren, se här. Arbetsgivaren har alltså en så kallad överläggningsskyldighet. Arbetsgivaren är vid en sådan överläggning skyldig att redovisa skälen för uppsägningen för att på så sätt informera arbetstagarsidan vidare angående uppsägningen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Avbryta avtal om provanställning

2016-02-05 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Tackade ja till ett jobb häromdagen. Börjar tjänsten, som är en provanställning, den 1 juni, men ska from. 1 april arbeta några timmar per vecka. Problemet är att jag har ett annat jobb på gång som jag hellre vill ha, bla. för att det ligger närmare min hemort. Får besked om ett par veckor angående det jobbet. Kan jag då lämna återbud till det första jobbet om jag försöker förklara läget? De kanske får beskedet från mig som senast en månad innan jag sagt att jag ska börja på timmar. Kontrakt skulle vi skriva 1 april. Vad gäller och hur kan jag agera? Mvh
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det så har ni muntligt kommit överens om att du ska börja arbeta, men att ni den första april ska skriva på avtalet. Ett sådant avtal kan ingås antingen skriftligt eller muntligt, det uppställs inga formkrav. Om du har tackat ja till ett erbjudande om arbete under viss period, så har du antagligen ingått ett muntligt avtal med din framtida arbetsgivare. Muntliga avtal är bindande och det följer av avtalslagen, där det särskilt anges att ett muntligt anbud omedelbart måste antas för att inte förfalla, se3 § andra stycket. En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Men det är ofta mycket svårt för den som hävdar att ett muntligt avtal har ingåtts att faktiskt bevisa det. Om påstår att du inte har träffat ett muntligt anställningsavtal med din arbetsgivare är det upp till arbetsgivaren att bevisa att så har skett för att du ska vara bunden. Detta är många gånger jättesvårt när det inte finns någon skriftlig dokumentation. Du har troligtvis goda chanser att komma ifrån en oönskad anställning.Om vi istället antar att ett bindande avtal om provanställning föreligger så gäller bestämmelser enligt LAS ( lag om anställningskydd). Enligt 6 § 2 och 3 st. LAS kan både arbetsgivaren och arbetstagaren avbryta en provanställning när de vill, och det utan att iaktta någon särskild uppsägningstid. Enligt 2 § 2 st. LAS är överenskommelser i avtalet som inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen ogiltiga. Det innebär att ett avtalsvillkor om t.ex. en månads uppsägningstid för arbetstagare som vill avsluta en provanställning är ogiltigt; arbetstagaren kan alltså fortfarande gå på dagen. Observera att om en uppsägningstid vid provanställning är reglerad i ett kollektivavtal är arbetstagaren bunden av detta (2 § 3 och 6 st.).Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningarAlban Dautaj

Rast för minderårig

2016-02-01 i Rast
FRÅGA |Hej. Jag har en 16 årig dotter som jobbar på ett café varannan lördag och söndag. (12.00-16.00). Min fråga är om hon som nu, måste ta rast en halvtimme. Hon vill hellre jobba och få betalt för 4 timmar istället för 3,5.
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om rast finner du i vanliga fall i arbetstidslagen (1982:673) men då din dotter är minderårig gäller särskilda regler för hennes arbetstid enligt 1 § arbetstidslagen. Dessa regler hittar du i 5 kapitlet arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML). Då din dotter är 16 år gäller enligt 5 kap. 5 § AML särskilda föreskrifter gällande arbetstidens längd.Arbetsmiljöverket har utfärdat en förskrift gällande minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3. Din dotter är enligt denna föreskrift en ungdom och har enligt 18 § efter senast fyra och en halv timmes jobb rätt till en 30 minuters lång rast. Om ni önskar att en förändring av rasten får ni prata med arbetsgivaren om detta och se om ni kommer fram till en överenskommelse. Kom dock ihåg att arbetsgivaren, enligt lag, vid 4.5 h arbete är skyldig att ge arbetstagarna en halvtimmes rast. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Snabb uppsägning

2016-01-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan,har en fråga angående min frus abrupta uppsägning, hon är anlitad av en rekryteringsbyrå som förmedlat ett jobb åt henne som hon efter 2 veckor blev uppsagd ifrån med motiveringen att hon inte lärt sig systemet (data) tillräckligt snabbt, första veckan var hon utan dator och först måndagen vecka 2 fick hon en dator som hon dessutom gjort lite kurser på som företaget ville att ho skulle göra,hon klarade dom galant. Hon har mer än 30 års erfarenhet av själva yrket (speditör) men inte av det datasystemet som firman använde.....för mig låter det hela helt orimligt, dessutom hur kul är det att söka jobb igen med en sådan referens i bagaget...Min fråga är om man kan komma åt dom på något sätt eller är detta beteende normalt numera..
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.För att säga upp en arbetstagare krävs i normalfallet att arbetsgivaren har sakligt grundade skäl. Sakligt grundade skäl är antingen arbetsbrist eller så kallade personliga skäl. Därtill har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid som beror på hur länge anställningen varat. För den som är provanställd, vilket man kan vara i upp till sex månader, gäller dock andra regler. En provanställning kan sägas upp utan att sakligt grundade skäl finns. Dessutom behöver inte någon uppsägningstid iakttagas.Anställningsformen styr alltså om arbetsgivaren gjort rätt eller fel i ert fall.Hoppas ni fått svar på er fråga.