Rätt till viss lön

2015-11-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan min chef sätta högre timlön på en nyanställd som är yngre än jag, saknar arbetslivserfarenhet, aldrig jobbat inom branschen och dessutom saknar utbildning? Den nyanställda fick 10kr mer i timlön, själv har jag jobbat där i två år, har 6års arbetsvana och är utbildad för detta arbete.
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inte någon lagstiftning i Sverige som ger en anställd rätt till viss lön. Genom kollektivavtal har det ansetts att arbetstagarnas intresse ska tas i beaktande i tillräcklig grad. Det finns alltså ingen rätt för dig att erhålla högre lön än de nyanställda som är mindre kvalificerade, men däremot kan din arbetsgivare eventuellt vara bunden av ett kollektivavtal som gör att du har rätt till högre lön än vad du har i dagsläget. Med vänliga hälsningar,

Tillåtligheten av klausul som begränsar sidoverksamhet

2015-11-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag vill starta ett aktiebolag vid sidan om min heltidsanställning. Aktiebolaget skall bedriva verksamhet som är helt orelaterad till verksamheten i företaget som jag är anställd av. Problemet är att mitt anställningskontrakt säger att ”Employee shall not engage in any other occupation without having received Employer’s written approval thereof” .Jag har två frågor; 1) Har dom verkligen laglig rätt att kräva detta när det gäller en icke-konkurrerande verksamhet? 2) Bör jag informera arbetsgivaren innan jag startar mitt företag? Jag vill helst inte väcka den björn som sover, dvs. göra dom oroliga att jag planerar att lämna min anställning, vilket jag inte planerar.
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Det finns en rad olika regler om vilka villkor som får intas i ett anställningsavtal samt vad en arbetstagare får ägna sig åt vid sidan av sin anställning. I förevarande fall står det klart att den avsedda verksamheten ej är tänkt att vara konkurrerande samt att det krav på samtycke som intagits inte enbart tjänar som konkurrensbegränsning, varför det i strikt bemärkelse är tal om att avgöra skäligheten av en generell begränsning av sidoverksamhet, snarare än en konkurrensklausul. Tillåtligheten av en sådan bestämmelse blir ytterst beroende av vad som befinns skäligt vid en bedömning av omständigheterna i det specifika fallet eller vad som må ha överenskommits i ett kollektivavtal. Eftersom det här saknas information om eventuellt kollektivavtals innehåll kan endast skäligheten utredas (översiktligt). Avgörande vid varje skälighetsbedömning är tyngden hos de intressen som talar för respektive emot en skrivelses skälighet. I detta fall skall arbetsgivarens intresse av ett gott arbetsresultat vägas mot arbetstagarens önskan att få disponera sin fritid efter eget tycke. Vad utfallet av bedömningen blir beror ytterst på hur kvalificerad anställningen är och vilken ersättning som ges. Utan mer ingående kunskap om de specifika omständigheterna kan endast konstateras att villkoret typiskt sett bör vara att anse som oskäligt, men i förekommande fall likväl kan befinnas skäligt. Anledningen härtill är att aktiviteter som föranleder en försämring av arbetsprestationen till en nivå under vad som får anses acceptabelt (varierar beroende på yrkets art) bör kunna förbjudas, medan annat förstås måste vara tillåtet (med visst marginal). Sammantaget blir möjligheterna att åsidosätta villkoret följaktligen beroende av vad som må ha avtalats i kollektivavtal, vilket yrke du har eller bådadera. Att fordra samtycke för varje form av sidoverksamhet torde i en majoritet av alla fall anses oskäligt, men kan då arbetsuppgifterna är särskilt kvalificerade anses skäligt. Mot bakgrund härav bör du i första hand fastställa hur kvalificerat yrke du har. Därefter är det troligen klokast att ta kontakt med arbetsgivaren och då uppge vad du må ha kommit fram till avseende skäligheten och vad du önskar ägna dig åt (i arbetsrättsliga frågor är det alltid rekommendabelt att initialt lyda order). Skulle det visa sig att kravet trots allt är att anse som skäligt återstår alltid möjligheten att begära ledighet enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, vilket kan vara värt att komma ihåg vid eventuell förhandling. Vänligen,

Fråga om typ av anställningsvillkor och uppsägningstid

2015-11-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag har varit timanställd i över 2 år nu och jag har aldrig fått skriva under nåt anställningsavtal för att min chef har sagt att han skriver inga papper.Han har lovat mig fast tjänst och fast månadslön i 2 års tid men har ej fått det än.Nu har jag fått fast heltid med månadslön på ett annat ställe och som börjar omgående.Gäller då 1 månads uppsägningstid?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Lagen som behandlar anställningstiden är lagen om anställningsskydd (LAS). Lagen finner du: https://lagen.nu/1982:80Enligt 5 § står det att: "Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning." Detta innebär att tiden för visstidsanställningen överstiger två år ska anställningen automatiskt övergå till en tillsvidareanställning. Detta är något som du då skulle ha fått efter två år. Vad gäller uppsägningstiden stadgas de reglerna i 10 § LAS. Där står det så här:För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av- två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,- tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,- fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,- fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och- sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.Reglerna är för att skydda arbetstagaren och ge den tid att finna ett nytt jobb vid uppsägning. Det finns däremot ingenting som heter timanställd, oavsett vilket typ av jobb du jobbar inom. I ditt avtal måste det stå om du är antingen tillsvidareanställd eller visstidsanställd. Dessa är de enda två giltiga anställningsformerna. I ditt anställningsavtal skall vidare stå vad som gäller vid uppsägning (om det är ett tillsvidare-avtal) eller när anställningen upphör (vid visstids-avtal) enligt 4 § LAS. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägningstid vid anställningens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats.Mitt råd till dig är därför att ta reda på vad du har för anställningsavtal och utifrån det kontakta din chef för att se vad som gäller.Jag hoppas att du fått mer klarhet i din fråga och att det löser sig för dig!Hälsningar,

Avskedande/uppsägning pga olovligt brukande av kuponger hos arbetsgivaren

2015-11-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan jag har några frågor och funderingar kring person som står mig nära har blivit avstängd från jobbet på plats tillsvidare de tagit ett beslut om att bli sparkad eller ej. Då hon jobbat på samma arbetsplats i 15 år.Anledningen är nämligen att personen använt sig utav kuponger då hon arbetar i Hemköp precis som vanliga kunder dock använt sig utav fler än en.Hon har inte förnekat något eller trott att hon gjort något fel, detta gäller tydligen fler än henne.Om hon nu får sparken, vad finns det för allternativ eller väg vi kan gå eller hur långt vi kan ta detta.Jag personligen tycker inte detta är acceptabelt då ingen förvarning eller liknande kommit på tal eller att det står att de inte får använda sig utav kuponger.Då hon mår psykiskt dåligt eftersom hon varit lojal och alltid velat butikens bästa samt ständigt ställt upp och jobbat.Facket verkar nu tydligen vara på "företagets" sida, vad finns det för "work around" hur långt kan man ta detta och vad är egentligen rätt och vad är fel när personen inte fått någon förvarning eller liknande ?
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Med ”sparken” förstår jag det som att din kompis riskerar att bli avskedad. Ett avskedande innebär till skillnad från en uppsägning att hon inte får någon uppsägningstid mer lön under själva uppsägningsperioden. Men vid avskedande får hon alltså gå direkt, utan någon mer lön; anställningen upphör ”med omedelbar verkan”.Ett avskedande är en väldigt ingripande åtgärd och får endast förekomma i undantagssituationer, när någon annan åtgärd inte är möjlig eller rimlig. Man brukar säga att arbetsgivaren får avskeda en arbetstagare om denne grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Det handlar om omständigheter som är relaterade till den anställde personligen och som är så allvarliga att arbetsgivaren inte ska behöva ha kvar honom eller henne som anställd. Brott mot arbetsgivaren i form av stöld, förskingring eller bedrägeri kan vara berättigad grund för avskedande, men man måste i regel ändå göra en bedömning från fall till fall.Det som din arbetskamrat har gjort kan anses vara ett slags bedrägeribrott mot sin arbetsgivare, alternativt att hon gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman. Jag vet ingenting om i vilken omfattning den här arbetstagaren har använt sig av flera kuponger etc, och således är det svårt att göra en bedömning i allvarligheten av det olovliga som hon har gjort. Mer bagatellartade händelser är nämligen inte tillräckliga skäl för avskedande som sådana. Det krävs som sagt dock väldigt mycket för att en rätt till avskedande ska föreligga, varför jag är väldigt osäker på om denna rätt föreligger.Eventuellt kan rätt till uppsägning föreligga, vilket ju kan vara det arbetsgivaren håller på att ta ställning till. Brott mot sin arbetsgivare är en saklig grund för uppsägning (7§ LAS), och då har arbetsgivaren faktiskt rätt att säga upp henne. Men om hon nu kanske inte har gjort detta vid så många tillfällen, eller kanske bara avseende väldigt små belopp, bör man kunna utkräva att arbetsgivaren först ska ha gett ut en varning innan denne plötsligt avskedar/säger upp henne. Det finns också en tvåmånadersregel som säger att man inte kan säga upp någon enbart baserat på omständigheter som arbetsgivaren har fått reda på två månader innan uppsägningen sker (7 § 2 st LAS). Det här kupong-användandet måste alltså vara något av en ”nyhet” för arbetsgivaren. Är så inte fallet kan man definitivt ytterligare kräva att varningar ska ha kommit tidigare.Allt här handlar egentligen om hur allvarligt det här brottet mot arbetsgivaren kan anses vara. Är det väldigt allvarligt så har som sagt arbetsgivaren ganska stort belägg för att åtminstone säga upp henne. Är användningen däremot inte så allvarlig, och det som du säger är många som har gjort som henne osv, så bör hon kunna kräva återanställning enligt 34 § LAS. Dessutom kan hon ha rätt till skadestånd enligt 38§ 1 st LAS. Problematiskt är ju att facket är på arbetsgivarens sida. De bör i regel inte vara det om de inte anser att hon har gjort något fel.

5 § LAS - rätt till fast anställning

2015-11-30 i Anställningsformer
FRÅGA |När kan min kille ha rätt till fast anställning? Han jobbar som tryckare på Borås tidning. Han har varit timanställd där sedan maj 2015. Tidigare har han jobbat inom tryckeri i ca 25 år. Vad har han för rättigheter? Tacksam för lite hjälp i frågan. Med vänlig hälsning
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt 5 § andra stycket i lagen om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare rätt till fast anställning om han eller hon har varit timanställd eller anställd på allmän visstid hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Observera att man räknar timanställning för sig och allmän visstidsanställning för sig, de kan inte läggas ihop. Tiden ska vara hos samma arbetsgivare, även om man kan ha bytt arbetsplats inom företaget. Så har din kille varit anställd på timmar sedan maj 2015 uppfyller han inte kravet i 5 § LAS. Om han däremot tidigare, under femårsperioden, arbetat på timmar för samma arbetsgivare, får han plussa på den tiden på den nuvarande timanställningen. Hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen,

Uppsägningstid

2015-11-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag undrar om en viss uppsägningstid gäller om man inte skrivit något anställningsavtal.Jag har arbetat på samma plats enligt schema ca ett år men min arbetsgivare har inte skrivit ut något anställningsavtal. Varken arbetsgivaren eller jag är fackligt anslutna och det finns så vitt jag vet inte något arbetsavtal. Nu vill jag sluta och min chef hotar med att jag skulle bli ersättningsskyldig om jag inte stannar en månad vilket hon "anser" vara uppsägningstid. Jag har livat att stanna drygt halva månaden för att hjälpa till så mycket jag kan.Tacksam för svar. :)
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Eftersom det inte framkommer vilken anställningstyp det rör sig om kommer jag nedan utgå ifrån att det rör sig om en tillsvidareanställning, se här. Detta då det inte verkar föreligga något slutdatum för anställningen, dvs det rör sig inte om en tidsbegränsad anställning. AllmäntReglerna kring anställningsförhållanden hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS), se här.Anställningsavtal Det framkommer av frågan att du har en anställning hos arbetsgivaren men att ett skriftligt anställningsavtal aldrig kommit till stånd. Det finns dock inget krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt för att en anställnings ska anses föreligga. Ett anställningsavtal kan slutas både muntligt och genom konkludent handlande. Med konkludent handlande menas att inget uttryckligt avtal träffats men att parterna uppräder som om det finns ett avtal. Med andra ord accepterar man ett visst avtalsförhållande genom sitt agerande. Uppsägningstid Som utgångspunkt är en arbetstagare fri att lämna sin anställning med den begränsningen att uppsägningstid ska iakttas. Bestämmelserna i LAS om uppsägningstid är semidispositiva. Detta innebär att avvikelser får ske genom bestämmelser i såväl individ- som kollektivavtal se här. Eftersom det framkommer att sådana inte finns, faller man tillbaka på reglerna i lagen utan att behöva konsultera tillämpligt kollektivavtal eller anställningsavtal. Enligt lag gäller en minsta uppsägningstid på 1 månad, se här. Detta samtidigt som längre uppsägningstid förekommer om anställningen är minst två år och uppåt, detta är dock inte fallet i er situation. Som arbetstagare kan man bli skadeståndsskyldig om uppsägningstiden inte iakttas, eftersom det faktum att man ställer sin arbetskraft till arbetsgivarens förfogande är centralt i anställningsförhållandet, se här.Anställningsbevis Trots att det inte finns krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt har dock arbetstagaren rätt att, senast en månad efter arbetet påbörjats, få skriftlig information om alla villkor som är av vikt för anställningsförhållandet, se här. Exempel på sådan information är gällande anställningens form, uppsägningstid, beskrivning av arbetsuppgifter osv. Bestämmelsen om anställningsbevis är emellertid endast en ordningsföreskrift. Detta innebär att anställningsförhållandet fortfarande är giltigt trots att inget anställningsbevis utfärdats, men att du som arbetstagare kan begära skadestånd av arbetsgivaren pga överträdelsen av ordningsföreskriften, se här. Frånträdande När en arbetsgivaren, pga grövre överträdelser från arbetstagarens sida, avskedar denne föreligger ingen uppsägningstid. Arbetstagaren måste i dessa fall lämna arbetsplatsen omgående, se här. En motsvarighet till arbetsgivarens avskedande är arbetstagarens frånträde. Detta innebär att anställningsförhållandet upphör med omedelbar verkan, se här. Ett sådant får från arbetstagarens sida ske om arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Exempel på sådana situationer är utebliven lön, trakasserier, våld eller hot om våld etc. Ett sådant frånträdande från arbetstagarens sidan klassificeras rättsligt som ett avskedande från arbetsgivarens sida, därför föreligger även då ingen uppsägningstid. Dessa tillvägagångssätt i syfte att avbryta en anställning får endast ske vid allvarliga överträdelser och i undantagsfall. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Utebliven lön

2015-11-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min chef vägrar betala min lön. 1 månad. Vad kan jag göra?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline tillhandahåller! I första hand bör ni konversera med er chef härom. Om inte vederbörande är benägen att ge med sig kan ni vända er till facket såvida det är möjligt. Om ni ej är ansluten till facket eller om facket efter sin bästa förmåga inte lyckats göra upp med din chef återstår endast ett alternativ. Det vill säga indrivning av skuld genom betalningsföreläggande hos Kronofogden. Mer information om betalningsföreläggande finner ni på Kronofogdens hemsida.Vänligen,

Ej rätt att arbeta extra hos en annan arbetsgivare vid tjänstledighet för studier

2015-11-28 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är studieledig från min tjänst inom hotellbranschen (kollektivavtal finns). Kan jag extrajobba för annan arbetsgivare (inom butik, d.v.s. ingen konkurrerande verksamhet) under min studietid?Vänlig hälsning, Caroline
Alexandra Kristofersson |Hej Caroline, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rätt till ledighet ifrån arbete för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Enligt lagen så har du som arbetstagare inte någon reglerad rätt till ett annat arbete när du är tjänstledig för studier. Anledningen är att tjänsteledigheten är avsedd att användas för enbart studier. Du kan därmed riskera uppsägning om du börjar arbeta extra hos någon annan arbetsgivare. Du måste i detta fall komma överens med din ordinarie arbetsgivare om du ska ha rätt till att arbeta extra hos någon annan utan att riskera uppsägning. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!