Stämma vården för orsak till annans död

2017-09-17 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, jag har sökt lite på era q&a men såg inget om att stämma vården för orsak till annans död.Min styvfar var nyopererad för lungcancer i Linköping med en titthålsoperation. För lite över två veckor sedan. Några dagar senare körs han ner till Kalmar (hemsjukhuset). Han verkar pigg och motiverad trots omständigheterna. Två dagar senare på söndagen ringer han mamma och säger han mår illa och är yr och har hög puls. När hon kommer dit är han kritvit. Han börjar tappa känseln i fot och hand ögonen rullar i skallen på honom. Mamma tillkallar sköterskan. Det går fort sköterskan tillkallar läkare sedan blir styvfar medvetslös och ilas till intensiven där han avlider. Obduktion visar att operationssåret har spruckit och han förblödde till döds. Ingen tänkte på inre blödning så i våra ögon anser vi att vårdpersonalen har totalansvaret för hans bortgång. Vi vill stämma dom för det finns fler incidenter som inte är acceptabla som styvfar utsattes för under sina 10 månader i vårdens händer.
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Vi på Lawline vill börja med att beklaga sorgen!Om jag tolka din fråga rätt så vill du ha hjälp med vad ni ska göra nu. Det finns olika sätt att klaga på om man är missnöjd med vården.Du kan:- klaga direkt till läkaren eller annan personal som du träffade när du sökte vård- kontakta patientnämnden eller patientombudsmannen i ditt landsting eller region- anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO- anmäla till Diskrimineringsombudsmannen, DO- göra en polisanmälanOm ett allvarligt fel har inträffat har vårdgivaren(alltså personalen) i sig en skyldighet att utföra en lex Maria och då även anmäla händelser som har medfört eller har kunnat medföra en allvarlig vårdsskada (enligt 3:5 patientsäkerhetslagen). En lex Maria-anmälan bör göras till exempel- om en person fått felaktig eller otillräcklig information- vid förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar av läkemedel- vid utebliven eller fördröjd undersökning, vård eller behandling som man borde ha fått enligt vedertagen praxis- vid felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling- vid brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter.Om ni vet med er att ingen lex Maria har gjorts av personalen och då själva vill göra en anmälan vänd er i första hand till IVO och/eller patientnämnden. Eftersom enskilda personer inte kan göra en lex Maria kan man som enskild vända sig till IVO för att lämna ett tips eller anmäla ett klagomål.Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar eller avgör huruvida vårdgivaren gjort rätt eller fel utan hjälper till att reda ut oklarheter och rådgör med dig om vad du bör göra och hur du tar dig vidare. Jag skulle rekommendera att ni både anmäler klagomål till IVO (genom denna länk) och tar kontakt med patientnämnden i ert landsting. Samt göra en polisanmälan. Att tänka på är att en polisanmälan väcks till enskild vårdpersonal medan man via IVO utreder helheten. Därav kan det vara bra, beroende på vad man vill uppnå, att både göra en polisanmälan och en IVO anmälan. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Önskan om kejsarsnitt och sen avnavling

2017-09-03 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej,Min sambo vill genomgå kejsarsnitt pga av förlossningsrädsla. Sjukhuset beviljade på samma grund snitt för vårat första barn. Finns det någon som juridiskt kan hjälpa oss få det beviljat igen?Den andra frågan är om sen avnavling. Har vi rätt att kräva att de väntar längre än 3 minuter? Då det ger barnet mer blod och studier visar att det påverkat finmotoriken mm.
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Juridiska aspekter Relevanta bestämmelser för detta område finns i bl.a. Hälso- och sjukvårdslag samt Patientlag. I Patientlagens sjunde kapitel regleras Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel. Enligt 7 kap. 1 § Patientlagen ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som denne föredrar när det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. Sammantaget har modern ingen uttrycklig laglig rätt att kräva ett kejsarsnitt eller sen avnavling även om en önskan av dessa behandlingsalternativ får ligga till grund för ett beviljande, ett beslut som tas av sjukvården. Socialstyrelsens vägledning avseende kejsarsnitt på moderns önskan Socialstyrelsens rapport 2011:09 Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan ger en vägledning av hur denna förfrågan kommer att bedömas. "När det inte finns medicinska skäl för att göra ett kejsarsnitt inne­bär detta oftast en högre risk för mor och barn på både kort och lång sikt än en vaginal förlossning. Därför är det viktigt att in­ ledningsvis ta en strukturerad och noggrann anamnes, där kvinnans skäl för att önska ett kejsarsnitt tydligt framgår. Det ska därefter värderas hur tungt vägande kvinnans skäl är. Vid svagt vägande skäl, exempelvis planeringsskäl, finns det ingen indikation för kejsarsnitt. Vidare görs en individuell bedömning. Om en patient som bedöms ha tillräckligt tungt vägande skäl har fått och förstått all information hon behöver samt har erbjudits och eventuellt genomgått stödsamtal och ändå står fast vid sin önskan om kejsarsnitt så är det motiverat att bifalla denna önskan. Kliniken bör också ha upprättat en plan för hur de olika kategorierna av kvinnor som önskar kejsarsnitt utan medicinska skäl ska handläggas."Hur denna bedömning går till i praktiken och vad som vidare kommer att beslutas i just ert fall, är dessvärre svårare att konsultera om. Det tidigare beviljandet bör beaktas inför det kommande beslutet eftersom det påvisar att det fanns godtagbara skäl för kejsarsnitt inför den första förlossningen. Hoppas att detta gav en vägledning gällande dina frågor. Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det skulle uppstå någon oklarhet. Vänligen,

Är det möjlight att få rätt mot läkare vid felbehandling?

2017-08-27 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, Jag behöver hjälp med att få rätt diagnos och rätt behandling, vilket det absolut inte har gjorts på sjukhuset jag sökt hjälp vid. Är det möjligt att få rätt mot läkare?
Lenita Pettersson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du är missnöjd med t ex bemötande, diagnos, medicinering, avgifter, sekretessfrågor eller vårdgaranti kan du kontakta patientnämnden i ditt landsting/din region. Dit kan du vända dig för att få råd och stöd, lämna synpunkter/klagomål och få information om dina rättigheter i vården. Patientnämnden kan dock inte avgöra om sjukvårdspersonalen begått något fel eller inte utan det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.Om du råkat ut för en vårdskada, tycker att patientsäkerheten varit dålig i samband med vård eller behandling kan du anmäla det till IVO. De kan också pröva om de anser att en person är olämplig i sin yrkesroll. Händelsen får dock inte vara mer än två år gamla. Ta i första hand kontakt med patientnämnden i ditt landsting/din region och prata med en nämndetjänsteman som kan ge dig vägledning i hur du går vidare med ditt klagomål. Du kan både skriva och ringa patientnämnden och det bör finnas kontaktuppgifter på ditt landstings/din regions hemsida. Med vänlig hälsning,

Kan jag få ersättning?

2017-08-19 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej ,Jag har brutit mitt lår ben för några månader sedan och blev opererad av en läkare på ett sjukhus men den operationen var misslyckad alltså foten lutar åt höger och inte rakt det visade röntgen bilderna också . Min fråga och undrar om man har rätt till något ersättning i så fall hur och var kan man söka ?Tacksam för svar
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården. Deras rekommendation är att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man fick behandling. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat. De ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 3 §).Vårdgivaren har en skyldighet att informera en patient som drabbats av en vårdskada. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 8 §). Vårdgivaren ska informera patienten om:1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §,4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt5. patientnämndernas verksamhet.I andra hand ska man vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad.I lagen definieras vårdskada som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. (Patientsäkerhetslagen 1 kap 5 §).Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte.Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). (Patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §).Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Narkotikaklassning av pregabalin under 2017

2017-09-16 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej jag undrar om lyrica har narkotikaklassats under 2017?
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ämnet pregabalin, vilket är det aktiva ämnet i läkemedlet Lyrica, är ännu inte narkotikaklassat i Sverige. Det förekommer dock diskussioner om att ändra det så det går inte att svara på om en sådan omklassificering kommer att ske i år eller senare, eller överhuvudtaget. Du kan hålla koll på lyrica på Läkemedelsverkets hemsida där de har en sökfunktion som heter "läkemedelsfakta". När jag söker på lyrica där dyker dessa resultat upp, du kan klicka dig vidare och läsa om dem.Ibland narkotikaklassas läkemedel direkt via den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), men Lyrica verkar inte vara föremål för en sådan prövning där heller i dagsläget. Du kan läsa om Lyrica på EMA:s hemsida här.Vänligen,

Felaktig diagnos - vart vänder jag mig?

2017-08-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej vill veta vart jag ska vända mig har fått diagnos blodcanser der visat sig att det var inte sant jag mår psykiskt dåligt.
Robert Green |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det första du kan göra är att klaga hos vårdpersonalen som har behandlat dig. Om inte detta hjälper dig kan du vända dig till patientnämnden i ditt landsting. De kan vägleda dig till rätt instans och reda ut ditt klagomål. Du kan även vända dig till hälsa och sjukvårdsnämnden, som i sin tur kan hjälpa dig och även anmäla vårdpersonalen. Du kan även ha rätt till patientskadeersättning, vilket regleras i 6 § patienskadelagen här. Länk:http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/patientnamnden-stockholm/http://www.sll.se/politik/politiska-organ/halso--och-sjukvardsnamnden/Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid funderingar.Vänligen,

Retroaktiv sjukvård

2017-08-22 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej.Min partner var i Sverige och hälsade på mig medan han väntade på beslut för uppehållstillstånd under hösten 2016. Han blev under denna tid sjuk och blev akut opererad för gallblåseinflammation och låg på sjukhus i 6 dagar. Vi fick veta att ingen försäkring täckte då han hade haft gallstenar innan han kom hit och därför står vi som ersättningsskyldiga. I April 2017 fick han sitt uppehållstillstånd godkänt i Sverige och flyttade hem till mig direkt. Han är nu folkbokförd här, har svenskt personnummer och är registrerad på sfi.Vi bara undrar om det finns någon chans att när han nu bor här i Sverige, och omfattas av den svenska sjukvården att kanske skulden skulle kunna avskrivas helt eller delvis? Har försökt leta information men jag tror inte detta fall är så vanligt så vet inte riktigt vart jag ska vända mig för att få svar på frågan.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I Sverige används inte retroaktiva beslut, alltså sådana som påverkar även det förflutna. Om han inte hade rätt till gratis sjukvård då, så har han det inte nu heller.Gratulerar till uppehållstillståndet!Vänliga hälsningar,

Ersättning vid patientskada

2017-08-02 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag vill kolla med er om det går att överklaga brutal tandreglering som gjordes för 22 år sedan och gett medicinska och estetiska problem. Jag tolkar det som att jag isåfall får gå till domstol? Vilken domstol? Räknas som vårdskada isåfall? Täcker rättsskyddet i nuvarande hemförsäkring (folksam) sånt?
Sofia Studencki |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du har utsatts för en dåligt utförd tandreglering och nu önskar att söka ersättning.Vid felbehandling i samband med offentligt- eller landstingsfinansierad tandvård kan du ha rätt till ekonomisk kompensation genom patientförsäkringar Löf. I ditt fall har skadan uppstått för över tio år sedan varför rätten till sådan ersättning är preskriberad (2§ Preskriptionslagen och 23§ Patientskadelag). Preskription betyder att det har gått för lång tid från att skadan uppstod tills det att man söker kompensation. Det finns därför ingen möjlighet till ersättning.Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.Vänligen