Tvångsåtgärder på ett HVB

2018-03-17 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag jobbar på ett HVB och undrar om jag har rätt att använda tvångsåtgärder om en klient vägra flytta på sig, lämna matbordet, plocka upp efter sig eller på annat sätt sätter sig på tvären. Detta händer ytterst sällan och kan oftast lösas med dialog.
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur personalen ska bete sig på HVB kan delvis utläsas ur de olika principer som socialtjänstlagen bygger på. På ett HVB kan en person hamna antingen frivilligt eller genom tvång. Utgångspunkten inom socialtjänsten är frivillighet och självbestämmande vilket innebär att det endast i ytterst få fall är tillåtet att vidta tvångsåtgärder eftersom det annars skulle strida mot syftet med frivillighet. Fall som tillåter tvångsåtgärder är när tvångsomhändertagande har behövts göras för vård av unga, vård av psykiskt sjuka och vård av unga missbrukare. Det är dock bara s.k SiS- institutioner som får vidta tvångsåtgärder i vissa fall som exempelvis bältläggning, isolering, kontaktförbud och ska enbart användas om det är absolut nödvändigt och i den proportion som krävs för att uppnå syftet med åtgärden. Personal på HVB får alltså inte vidta tvångsåtgärder som inskränker grundläggande fri- och rättigheter utan att det finns särskilt stöd i lag. De situationer du skriver om här föranleder inte tvångsåtgärder. I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd berörande hem för vård och boende omnämns det ständigt att verksamheten ska drivas med respekt för den enskildas personliga integritet. När det gäller personalen ges riktlinjer om att de ska vara utbildade inom området, vara personligt lämpliga för arbetet och ha den erfarenhet som krävs för att utföra arbetet [5 kap. 2 § HSLF-FS 2016:55]. Man bryr sig alltså väldigt mycket om individen och dennes trygghet och självbestämmande framför annans bestämmanderätt. Det finns en möjlighet för föreståndaren på boendet att utfärda ordningsföreskrifter. Dessa ordningsföreskrifter får dock bara röra de dagliga rutinerna på hemmet som exempelvis att det ska vara tyst vid en viss tid. Ordningsreglerna får alltså inte användas som hot eller tvång utan är bara till för att skapa trygghet och säkerhet för de som vistas på boendet [3 kap. 5 § socialtjänstförordning]. Givetvis kan det få konsekvenser om en klient inte lyder ordningsreglerna men det får aldrig innebära en typ av bestraffning som innebär någon begränsning av dennes rättigheter, kränkning av denne som person eller liknande. Min slutgiltiga bedömningUtefter den informationen jag fått här av dig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag en bedömning att du inte kan vidta tvångsåtgärder på ett HVB om du inte arbetar på en SiS-institution. Om så är fallet kan ändå inte de handlingarna som du nämnt om att inte vilja flytta sig eller lämna matbordet ge upphov till tvångsåtgärder eftersom tvångsåtgärder bara ska vidtas om det är absolut nödvändigt.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Med vänlig hälsning

Var anmäler jag skada gjord av vårdpersonal?

2018-02-28 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej jag har blivit skadad /vanvårdad av ambulanspersonal med att de tvingade i kanyl i min handled fast jag sa ifrån och har fått mycket märken och svullnad värk mm efter detta Det skedde i akuttransport till Falu lasarett November 2017. Har anmält men de bryr sig inte.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har du synpunkter eller klagomål på vården kan du i första hand vända dig till mottagningen där du blivit behandlad. Har något gått fel i vården är vårdgivaren skyldig att utreda vad som har hänt och att vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen. Är du inte nöjd med personalens förklaring eller bemötande kan du vända dig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där du har blivit behandlad. I andra hand kan du vända dig till IVO (inspektionen för vård och omsorg). Därefter beslutar IVO om de ska anmäla händelsen som brottslig till polisen. Om IVO bedömer vårdpersonalen som olämplig i sitt yrke gör IVO en anmälan till HSAN som gör en separat utredning om repressalier mot vårdpersonalen såsom avstängning eller indragen legitimation. Detta är en enklare väg än att själv göra en polisanmälan.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur får man ersättning vid patientskada?

2018-02-25 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej!Mitt dotter har trillat från häst och skadat sin njure. Efter visa kontroll på vårdcentral och akutmottagningen i Malmö blev vi skickade till Lund eftersom hon har bara en njure.På barnkirurgmottagning i Lund skrevs fel medicin ut till mitt barn och hon fick dagen efter stark kramp i magen som visades sen vara njursvikt. Hon blev inlagd på sjukhus 10 dagar. Vi har anmält läkare till IVO och fick också veta från Svensk Läkemedelsförsäkring att medicin har orsakats akut njursvikt, koagel i urinvägarna med avflödeshinder.Kan vi kräva ersättning för sveda och verk, och psykisk och fysiskt lidande?Till vem vi kan skriva och från vem vi kan kräva ersättning?Vår hemförsäkring och ridskolans olyckfallsförsäkring ersätter inte.
Amanda Olsson |HejTack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Då felaktigt läkemedel getts ut har ni rätt till patientskadeersättning om läkemedlet ordinerats, expedierats eller hanterats på ett felaktigt sätt. (6 § 6 p. Patientskadelagen) För att blir säkrare på om er skada verkligen gå att få ersättning för kan ni göra Förutsatt att skadan uppkom efter 1 januari 2015 har ni 10 år på er att anmäla skadan. (23 § Patientskadelagen)Anmälan ska göras till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Ni kan få mycket information och hjälp på deras hemsida.Blanketten hittar ni här.Vill ni har hjälp med att gå igenom blanketten och processen som sedan följer kan ni höra av till vår juristbyrå på bokning@lawline.se.Ni kan även få hjälp och vägledning med er anmälan hos er lokala patientnämnd.Hoppas det löser sig och din dotter mår bättre!Lycka till!

Ersättning för patientskada

2018-02-20 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Har gjort en karpaltunnelsyndrom operation den 15 december i höger handen . Har haft väldiga besvär efter operationen å var hos ortopeden å fick reda på att jag förmodligen har en nervskada i handen . Hur går man vidare med detta ? Vill ju så klart ställa denna läkare som opererade mig den 15 december mot väggen . Har varit sjukskriven nu snart i tre månader å väntar på kallelse i från smärtenheten så dom får hjälpa mig med värktabletter å hur jag ska gå vidare . Ska tillägga att min vänster hand är det också förmodligen nervskada i står i kö till handkirurgen med den . Sover knappt inget å har ständig värk .
Filip Westling |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill erhålla ekonomisk ersättning för den skada du fått i behandlingen.Nervskada efter operation är en patientskada som patienten kan få försäkringsersättning för. Bestämmelserna om b.la ersättning för patientskador hittas i patientskadelagen.Har nervskadan uppkommit efter/under behandling hos en vårdgivare som finansieras av landstinget (ex: allmänt sjukhus) omfattas du som patient alltid av en försäkring hos Löf, landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, vars uppdrag är att utreda och ersätta sådana patientskador. Även privata vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region omfattas av denna försäkring. Till Löf kan du anmäla en patientskada via deras hemsida, den hittar du här.De privatpraktiserande vårdgivarna utan vårdavtal är istället försäkrade hos privata försäkringsbolag och har en skyldighet att upplysa dig om vilket försäkringsbolag det är.Nästa steg för dig är alltså antingen att anmäla din skada till Löf, eller att ringa upp din privata vårdgivare och få information om vilket försäkringsbolag de har.Med vänliga hälsningar,

Sekretess inom vård

2018-03-09 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag är sjuksköterska och hade hand om ett asylsökande barn. Vid ett oväntat tillfälle släppte hon garden och jag fick trösta henne. Efteråt pratade vi om allmänna saker och lite om hennes mamma. Jag upplevde tillfället delikat och med hennes tillåtelse (jag kan lite på hennes språk) ringde upp en vän som fick tolka åt oss båda. Inget medicinskt diskuterades eller ens namn nämndes. Har jag brutit mot sekretesslagen för vårdpersonal? Har diskuterat med min chef och inser att det är i gränslandet.
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Utan att veta mer om de exakta omständigheterna är det en svår fråga att svara på rakt av, men jag ger ett generellt svar som förhoppningsvis svarar på frågan. All personal inom hälso- och sjukvården, i såväl offentlig som privat verksamhet, har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patienters personliga förhållanden, t.ex. sjukdom eller behandling, skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra än de som vårdar patienten om patienten har lämnat sitt samtycke till det. Utöver den typen av uppgifter som t.ex. finns i patientjournaler så gäller sekretessen också sådant som patienterna eller deras närstående själva har berättat för vårdpersonalen.Det är svårt att svara på om sekretesslagen är bruten eller inte, eftersom det har betydelse vad det handlar om och också vad patienten har samtyckt till och inte. Det som gäller är att uppgifterna inte får röjas obehörigen eller på ett sådant sätt att den enskilde kan lida men av det. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess inom vården finns reglerad i två olika lagar beroende på om det rör sig om offentlig eller privat verksamhet. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) för den offentliga vården och Patientsäkerhetslagen (PSL) för privat verksamhet. Sekretesskyddet ser ungefär likadant ut för alla patienter och, trots att det är uppdelat på två olika lagar, finns till för att skydda patientens personliga integritet och förtroende för vården. Att sekretess gäller som huvudregel framgår av OSL 25 kap 1 § och PSL 6 kap 12 § respektive. Du kan läsa mer om tystnadsplikt och sekretess inom vården på t.ex. vårdförbundet. Har kan du fler frågor kan du mejla eller ringa till oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16. Hälsningar

Kan man tvångsomhänderta en person som lider av demens?

2018-02-27 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Vad krävs för att en dement person ska placeras på demensboende mot sin vilja? Kan en förvaltare besluta det? Måste personen redan ha frambringat fara för sig själv och andra, alltså måste man vänta tills hon skadar sig, eller räcker det med att det finns en risk för detta för att kunna tvångsvårda?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga gäller om det går att tvångsvårda en person som lider av demens, eller om en förvaltare kan besluta om detta. Bestämmelser om detta hittar du i Socialtjänstlagen (SoL) och Föräldrabalken (FB).Tvångsvård De boenden som Socialtjänsten kan bistå med för äldre och sjuka människor grundas som regel i frivillighet. Det krävs med andra ord samtycke från den dementa för att kunna placera honom/henne på ett särskilt boende, 1 kap. 1 § SoL.Det finns en annan lag, Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), som kan tvångsomhänderta en person som lider av en psykisk sjukdom. Tyvärr är demens inte en tillräcklig grund för tvångsomhändertagning enligt denna lag. Däremot kan följdsymtom, liksom det du nämnde, som hallucinationer eller omotiverad aggressivitet falla in under lagen, 3 § LPT. Det finns tyvärr inget annat sätt enligt den nuvarande lagen än att vänta på att dementa personer blir så pass dåliga att de blir en fara för sig själva eller andra, eller utvecklar former av psykoser för att kunna bli tvångsomhändertagna. För att bli tvångsomhändertagen måste personen genomgå en läkarundersökning där läkaren bestämmer om vård behövs eller inte, 4 § LPT. Förvaltare En person som på grund av sin sjukdom inte kan sörja för sig själv, liksom i det fall du beskriver, kan av rätten beslutas få en god man eller förvaltare. I regel krävs det samtycke även här, men om detta inte kan inhämtas kan det göras utan samtycke. Med tanke på att personen lider av demens borde detta anses vara ett sådant tillstånd där domstolen har rätt att besluta utan personens samtycke. Räcker det med godmanskap ska inte en förvaltare anordnas, 11 kap. 4 och 7 §§ FB. Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att man vid förvaltarskap kan bestämma saker utan personens samtycke, till skillnad från godmanskap där samtycke krävs. Dock har inte en förvaltare, trots detta, rätt att tvinga den dementa att flytta och byta bostad utan samtycke. Däremot kan hemhjälp eller liknande anordnas via förvaltarskapet. SammanfattningDagens lagar om tvångsomhändertagande kan på sätt och vis anses vara bristfälliga när det gäller personer som lider av demens. För att flytta till ett demensboende krävs det samtycke av den sjuka, vilket i många fall kan vara svårt att få på grund av dess sjukdomstillstånd. En möjlighet är att bli tvångsomhändertagen enligt LPT och då krävs det att demensen har utmynnat i att den dementa har blivit en fara för sig själv eller andra, eller lider av psykosliknande hallucinationer. Tyvärr har inte heller en förvaltare rätt att tvångsförflytta en dement till ett särskilt boende, utan det krävs även där samtycke. Däremot kan förvaltaren besluta om hjälp i form av hemtjänst om det är så att demensen inte har gått så pass långt att tvångsomhändertagande enligt LPT är möjligt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du undrar något annat.Vänligen

Hur får jag till en ändring i journalen?

2018-02-21 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag har tagit del av min journal igår, och upptäcker att där står att jag varit sjukpensionerad i drygt 50 år. Jag blir chockad. Jag har varit sjukpensionerad sen jag var 50 år. Detta skulle innebära att jag aldrig har jobbat, eftersom jag idag är 70 år. Jag har jobbat heltid i 35 år och har 3 utbildningar. Eftersom man blir behandlad efter vem man är, så vill jag att detta ändras så fort som möjligt.
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att du ska få till en ändring i din journal behöver du vända dig till den vårdgivaren som gjort noteringen. Eftersom informationen som står är felaktig ska en rättning ske, vårdgivaren får inte neka dig en sådan notering, 3 kapitlet 8 § patientdatalagen.Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Brott mot tystnadsplikten inom sjukvård.

2018-02-14 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Brott mot tystnadsplikten (sjukvård) Vems är ansvaret att anmäla? Vart vänder man sig för att göra en sådan anmälan?
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Om någon röjer en uppgift som han eller hon är skyldig att hemlighålla enligt lag ska man anmäla det till åtal av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Att röja en hemlig uppgift kan utgöra brott mot tystnadsplikten (20 kap 3 § brottsbalken) och straffet är böter eller fängelse i högst ett år, man kan även förlora sin läkarlicens. Alla, både patienter och vårdpersonal, kan anmäla till IVO om man misstänker att något gått fel till. Om tystnadsplikt i vårdenReglerna om tystnadsplikt och sekretess inom vården finns till för att skydda patientens personliga integritet och förtroende för vården. Sekretessen regleras i två olika lagar beroende på om det rör sig om offentlig eller privat verksamhet. Reglerna angående sekretess i offentlig verksamhet finner man i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och angående privat verksamhet finns den i Patientsäkerhetslagen (PSL). Sekretesskyddet ser ungefär likadant ut för alla patienter trots att det är uppdelat på två olika lagar.All personal inom hälso- och sjukvården, i såväl offentlig som privat verksamhet, har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patienters personliga förhållanden, t.ex. sjukdom eller behandling, skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra än de som vårdar patienten om patienten har lämnat sitt samtycke till det.Att sekretess gäller som huvudregel framgår av OSL 25 kap 1 § och PSL 6 kap 12 § respektive. Har du fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen, eller ringa oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16. Hälsningar