Kontrollanter rätt till civilklädsel?

2017-11-11 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej,Idag under en tågresa så var det extra biljettkontroll som utförs av väktare vilket jag har varit med om många gånget förut och som inte är något konstigt i sig. Det jag dock reagerade den här gången var att väktarna var civilklädda. Är det verkligen förenligt med väktarlagen? Enligt vad jag kan läsa mig till så ska väktare bära enhetlig uniform med texten väktare väl synlig men att undantag kan förekomma. Personligen så tycker jag inte att truckerkeps, camouflagebyxor och vita sneakers inger trovärdighet i yrkesutanövandet som väktare men det är ju en subjektiv åsikt. Frågan är; har jag rätt enligt lagen?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!De har rätt att vara civilklädda eftersom de inte är vakter enligt lagen om ordningsvakter (se speciellt 5 §) utan kontrollanter till transportföretaget, där inget sådant krav finns. Du som resenär går med på detta genom att köpa biljett till resan.Välkommen tillbaka nästa gång du har en juridisk fråga!Vänliga hälsningar,

Bära uniform utanför tjänsten

2017-04-27 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Får en securitasvakt använda sin uniform i det privata när han ej är i tjänst
Daniel Scharff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den som obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som ger personen sken av att tillhöra en kår i det allmännas tjänst, exempelvis polisen, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader för föregivande av allmän ställning, vilket framgår av brottsbalken 17:15 första stycket. Eftersom en ordningsvakt, liksom polis, är i det allmännas tjänst så omfattas imitation av dessa också av bestämmelsen. Då den som faktiskt är ordningsvakt bär uniform utanför tjänsten lär det inte bli fråga om det brott som jag har nämnt. Det kan istället vara frågan om tjänstefel, se brottsbalken 20:1. De finns ofta interna föreskrifter som anger hur de anställda får bära sin uniform. Att bära uniformen på väg till jobbet och på väg från jobbet är förmodligen inte heller något problem.Sammanfattningsvis kan alltså, beroende på omständigheterna, det vara tjänstefel att bära uniform utanför tjänsten.Med vänliga hälsningar

Ordningsvakts möjligheter att fakturera bevakningsbolag

2016-10-11 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Jag har försökt läsa på i lagen om bevakningsbolag (1974:191) och en tolkning om omfattning vad gäller att fakturera för utfört arbete till bevakningsbolag. Lagen säger:1 § Med bevakningsföretag avses i denna lag den som yrkesmässigt åtarsig att för annans räkning1. bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet, offentlig tillställning ellernågot annat sådant,2. bevaka enskild person för dennes skydd, eller3. bevaka sedlar, mynt eller annan egendom i samband med transport.Lagen gäller inte bevakning som utförs av statlig eller kommunal myndighet.Den gäller inte heller bevakning som utförs av enskild person, om denneendast fullgör uppdrag med stöd av ett förordnande som har meddelats honomav en myndighet enligt en bestämmelse i lag.Med stöd av sista stycket. Kan jag som med stöd av förordnande som ordningsvakt fakturera ett bevakningsbolag direkt för mina tjänster. Jag bedriver det visserligen Yrkesmässigt och på en Offentlig tillställning men arbetet utförs av en enskild person.Om så är fallet antar jag att med definitionen enskild person menas en driftsform som går att knyta till en enskild person. Dvs en enskild firma och att ett aktiebolag ber definition faller (även om det endast finns en anställd) då det inte är en enskild person som utför uppdraget.Har försökt söka i förarbeten för SFS 2006:517 utan att kunna bli så mycket klokare.
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Din fråga regleras av lag om bevakningsföretag (BevL) (1974:191) se här.En enskild person som utför bevakning med stöd av ett ordningsvaktsförordnande utfärdat av polisen omfattas inte av BevL enligt 1 § andra stycket BevL. För att kunna fakturera för en bevakningstjänst (verksamhet) krävs auktorisation enligt 2 § BevL. Auktorisation beviljas endast om det prövats och godkänts enligt de uppställda kraven i 3 § första stycket BevL och i det beslutet ska det anges vilket eller vilka slag av verksamheter som avses med auktorisationen (3 a §). Undantag från 3 a § för utländska yrkesutövare från EU och ESS som ämnar att utöva tillfällig bevakningsverksamhet i Sverige regleras i 3 b § BevL. 3 b § BevL är emellertid inte tillämpbar i Ditt fall.Svar på Din fråga framgår sammanfattningsvis av 1 § andra stycket andra meningen BevL vilken främst tar sikte på begränsningen av enskilda ordningsvakter som önskar att enskilt bedriva bevakningsverksamhet. Det krävs auktorisation från länsstyrelsen efter yttrande från polismyndigheten för att Du ska kunna fakturera för Din bevakningstjänst. Förutsättningarna att erhålla sådan auktorisation som avses härvid torde vara obefintliga för Din del i egenskap av enskild ordningsvakt.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Beslag och kroppsvisitation

2016-05-13 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Är det okej att som vakt på nattklubb beslagta någons plånbok och sedan inte lämna tillbaka denna? Har denna vakt även rätt att öppna plånboken och rota i den utan tillstånd av ägaren?
Axel Strandborg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan redogör jag först för rättsläget generellt och kommenterar slutligen just ditt fall.Ordningsvakter, väktare och vakterInledningsvis är det viktigt att vi skiljer mellan ordningsvakter å ena sidan och väktare och vakter å andra sidan. Ordningsvakter är förordnade av polismyndigheten, bär en särskild uniform och har vissa polisiära befogenheter. Väktare och vakter har å sin sida inga särskilda befogenheter utöver dem som tillkommer vanliga privatpersoner. När det gäller beslag lyder emellertid ordningsvakter, väktare och vakter (och även privatpersoner) under i stort sett samma reglering.Vilka föremål får beslagtas? Vilket föremål som helst får inte tas i beslag. Enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken måste det i regel röra sig om ett föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott. Som exempel på sådana föremål som kan tas i beslag har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1990 s. 324 nämnt en väska som skäligen kan antas innehålla legitimationshandlingar varigenom identiteten beträffande en för brott misstänkt person kan fastställas.Vem får ta föremål i beslag och verkställa kroppsvisitation? Av 27 kap. 4 § rättegångsbalken följer att den som med laga rätt griper en misstänkt eller verkställer kroppsvisitation får ta föremål som därvid påträffas i beslag. Beslaget ska anmälas skyndsamt till undersökningsledare eller åklagare som genast ska pröva om beslaget ska bestå. Med ”laga rätt” menas att det måste finnas lagstöd för gripandet eller kroppsvisitationen. Ett sådant finns i 24 kap. 7 § rättegångsbalken som stadgar att den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, och påträffas på bar gärning eller flyende fot, får gripas av envar (det vill säga av vem som helst). Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne ska då skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Enligt 19 och 29 §§ polislagen får i samband med gripandet också en kroppsvisitation genomföras om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål ska kunna tas om hand. Att genomsöka någons plånbok innebär att man genomför en kroppsvisitation.Ordningsvakter får därutöver enligt 13 och 29 §§ polislagen avvisa, avlägsna eller omhänderta en person om (i) personen stör den allmänna ordningen, (ii) personen utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen eller (iii) det behövs för att avvärja straffbelagd handling. Enligt 19 och 29 §§ polislagen får ordningsvakten i samband med ett omhändertagande eller avlägsnande genomföra en kroppsvisitation om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål ska kunna tas om hand.I samband med användningen av tvångsmedel såsom gripande, beslag, avlägsnande och kroppsvisitation ska dessutom vissa allmänna principer iakttas. Behovsprincipen och proportionalitetsprincipen är av störst praktisk betydelse. Enligt behovsprincipen får ett tvångsmedel tillgripas endast om det finns ett påtagligt behov av tvångsmedlet och om det avsedda resultatet inte kan uppnås med andra, mindre ingripande, medel. Enligt proportionalitetsprincipen får tvångsmedel tillgripas endast om skälen som talar för åtgärden uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär för den enskilde.Det enskilda fallet Jag kan inte göra en rättvisande bedömning av huruvida vakten agerat lagenligt i just ditt fall eftersom jag saknar vetskap om vilka närmare omständigheter som ligger till grund för vaktens agerande. Att en vakt under vissa förutsättningar kan beslagta och också genomsöka en plånbok står emellertid klart som jag visat ovan. Samtidigt är det svårt att föreställa sig en situation då det verkligen är nödvändigt att genomsöka en plånbok av säkerhetsskäl. Åtminstone i det avseendet kan vakten ifråga alltså ha gått för långt och agerat utanför lagens ramar. En vakt som beslagtar och genomsöker en plånbok utan stöd i lag, riskerar göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande som är ett brott enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. I det fallet är också en nödvärnssituation enligt 24 kap. 1 § brottsbalken för handen, vilket ger ägaren till plånboken rätt att utöva våld som inte är uppenbart oförsvarligt för att få tillbaka plånboken. Med hänsyn till de svåra bedömningar som ligger i bakgrunden, rekommenderar jag emellertid ingen att på det sättet ta lagen i egna händer. Det är säkrare för samtliga inblandande om den som anser att en vakt saknar lagstöd för ett beslag eller en kroppsvisitation istället påkallar polisens uppmärksamhet.Med vänliga hälsningar

Hade väktarna befogenhet att gripa och förhöra mig för en påstådd stöld?

2017-06-16 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej.Blev idag kontaktad av två väktare på ett köpcenter, när jag gick ut från en butik. Dom sa att jag skulle följa med dom. Frågade dom varför och om det hänt något. Dom sa då att jag stulit ett doftljus i den affären, vid ett tidigare tillfälle. Jag sa att jag aldrig stulit något doftljus men jag var tydligen tvungen att följa med dom till ett rum dom hade. Väl därinne, så sökte han igenom min väska och var väldigt tyken och nedlåtande och sa att det finns på film. Eftersom jag inte stulit något doftljus, så sa jag att det måste vara något fel på den kameran i så fall. Han bad mig plocka fram mitt leg och jag frågade om jag var tvungen att visa honom det och det var jag tydligen. Han höll upp det framför en kamera därinne och pratade med någon. Personen frågade om jag erkänt och han svarade nej och det gjorde dom sig lustiga över. Allt var mycket obehagligt, speciellt då jag var ensam därinne med bara den ena väktaren. Han sa att butikschefen i affären, jag påståts ha snattat ifrån skulle skicka in en polisanmälan och att jag inte var välkommen dit längre. Sedan fick jag gå.Vad händer nu? Får dom lov att göra så här?Mår jättedåligt av detta, då jag aldrig stulit något doftljus.
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag beklaga att du blivit utsatt för detta, och jag ska besvara din fråga så gott jag kan! Jag försöker besvara din fråga på ett lättöverskådligt sätt genom att dela upp din fråga i rubriker efter varje juridiskt relevant problem. Fick väktarna ta med dig till rummet mot din vilja?Väktare har samma befogenheter som en privatperson att gripa någon, ett s.k. envarsgripande. Kraven för att en privatperson (och därmed även väktare) får gripa någon är att den påstådda gärningsmannen begår ett brott som kan innebära fängelse och att denne tas på bar gärning eller flyende fot (24 kap. 7 § Rättegångsbalken). Frihetsberövandet måste alltid vara proportionerligt i förhållande till brottet. Eftersom stöld av ett doftljus vanligtvis är att betrakta som snatteri, vilket typiskt sett kan innebära fängelse, omfattas brottet av en väktares rätt att gripa personen.Frågan är då om du blivit gripen eller inte, och om väktarna i så fall hade fog att gripa dig. Att ta med en person till ett särskilt rum mot dennes vilja innebär ett frihetsberövande, dvs ett gripande. Det är dock inte helt klart hur detta gick till i ditt fall och om du faktiskt gick med väktarna frivilligt eller inte. Men eftersom du skriver att du var ”tvungen att följa med dom” utgår jag ifrån att det skedde mot din vilja. Alltså, om väktarna tog med dig till rummet mot din vilja innebar det i så fall ett frihetsberövande. Frågan är då om du tagits på ”bar gärning eller flyende fot”. Hovrätten fastslog i ett mål (RH 2009:20) att det inte finns någon exakt tidsgräns för hur länge ett envarsgripande är lagligt efter brottsögonblicket. Den kom fram till att så länge den misstänkte oavbrutet befinner sig inom synhåll, vilket därmed utesluter risken för att fel person grips, kan det anses att gärningsmannen gripits "på bar gärning eller flyende fot", vilket skulle göra ett envarsgripande lagligt. Eftersom du blivit gripen vid ett annat tillfälle än det påstådda stöldtillfället talar det för att väktare inte haft oavbrutet synhåll från stölden, och eftersom väktarna hänvisar till en övervakningsfilm har de sannolikt inte haft dig inom oavbrutet synhåll från stölden. Väktarna kan med detta som bakgrund enligt min bedömning inte ha tagit dig på bar gärning. Det är istället en angelägenhet hos polisen efter anmälan. För att du ska ha varit på flyende fot krävs det att en behörig myndighet gjort en efterlysning av dig för allmänheten, vilket inte gjorts i ditt fall.Även om de skulle fått gripa dig får de verkligen inte hålla förhör med dig, utan ska omedelbart kontakta och invänta polis som tar över (24 kap. 7 § RB). Om de inte gör detta, eller om polis inte haft möjlighet att komma (t.ex. om det inte finns resurser) finns inte längre grund för gripandet och väktarna skulle omedelbart frigivit dig. Fick väktarna söka igenom din väska?Att undersöka innehållet i en persons väska innebär att han eller hon företar en kroppsvisitation. Av 19 och 29 §§ Polislagen följer att den som med laga rätt gripit någon också får företa kroppsvisitation, men endast av säkerhetsskäl såsom att söka efter farliga föremål eller vapen. Kroppsvisitation i syfte att leta efter stöldgods får endast ske av vissa myndighetsutövare (ordningsvakter, polis), men inte väktare. Väktarna hade alltså inte laga rätt att genomsöka din väska för att leta efter doftljus, även om de hade haft rätt att gripa dig. Fick väktarna begära att du skulle identifiera dig?Likt genomsökning av väska innebär en begäran av ID-handling en kroppsvisitation som måste ha stöd i lag. Det följer av 19 § Polislagen att ID-handling får krävas om det är nödvändigt för att fastställa din identitet, men endast om gripandet skett med laga rätt, vilket tidigare konstaterats att väktarna inte haft. Väktarna hade alltså inte rätt att kräva din identitet eftersom de inte fick gripa dig från första början. Vad händer nu?När en polisanmälan gjorts av butiksägaren kommer en utredning att inledas av polis och åklagare. Åklagaren kommer att ta fram så mycket bevis som möjligt för att hitta gärningsmannen och åtala denne för brottet. Förmodligen kommer butiksägaren mena på att det var du som stal doftljuset, och åklagaren kommer då sannolikt kalla dig till förhör om händelsen. Det är dock inget att oroa sig för eftersom du inte stulit något.Sammanfattningsvis fick väktarna enligt min bedömning inte ta med dig till rummet då det inte grep dig på "bar gärning eller flyende fot", och absolut inte hålla förhör. De fick heller inte genomsöka din väska efter stöldgods oavsett om de fick gripa dig eller inte. Detsamma gäller deras begäran om att du skulle visa legitimation.Jag vill som avslut råda att göra en polisanmälan för det obefogade frihetsberövande du blev utsatt för av väktarna. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga, och lycka till! Med vänlig hälsning,

Kvarhållande av ordningsvakt

2016-10-23 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Har en ordningsvakt rätt att hålla kvar / vägra släppa ut gäster från krogen vid stängning? När ordningsvakten vart tillfrågad om vad han grundar kvarhållandet av gäster på svarar han "PL§13", är det verkligen rätt?
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter för att medverka till att upprätthålla allmän ordning. Om en person stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna får en ordningsvakt avvisa eller avlägsna personen. Om dessa åtgärder är otillräckliga får ordningsvakten tillfälligt omhänderta personen, se 13 § PL (Polislag) och 29 § 3 st. PL. Personen är då skyldig att uppehålla sig på anvisad plats. Ordningsvakter får alltså kvarhålla personer under vissa omständigheter. Åtgärderna för att upprätthålla ordning och säkerhet ska inte vara mer ingripande än vad förhållandena kräver, 8 § lag om ordningsvakter. Omhändertagande av personen ska därför vara i proportion till åtgärdens syfte. Om en person tillfälligt omhändertas, ska ordningsvakten skyndsamt överlämna denne till polis, 29 § 3 st. PL.Hoppas du fick svar på din fråga!

Behörig att utfärda böter

2016-07-26 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Vem kan ge böter?En fundering jag tänkt på hela tiden är detta med vissa böter som tex böter för nedskräpning eller Böter vid offentlig urinerin eller att man tex röker inomhus på ett köpcentrum och det jag undrar är:Är det bara polis som kan ge mig böter för sådant ifall dom hade varit bredvid mig eller kan även ordningsvakter och väktare ge mig böter för denna typ av brott?Har polis, ordningsvakt och väktare olika behörigheter för att ge ut denna typ av böter?
Emma Nilsson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Böter kan, i Sverige, endast utfärdas av domstol, åklagare, polis, Tullverket eller Kustbevakningen, alltså har varken ordningsvakter eller väktare behörighet att kräva böter. Däremot kan vem som helst kräva ersättning för skada som uppkommit på egendom som t.ex. om någon förstör inredningen i en taxibil kan chauffören kräva ersättning av passageraren.Enligt 8 § lag (1980:578) om ordningsvakter (https://lagen.nu/1980:578#P8S1) får en ordningsvakt inte använda strängare medel än vad förhållandena kräver för att verkställa en åtgärd. I första hand bör en ordningsvakt söka vinna rättelse genom upplysningar och uppmaningar.I lag (1974:191) om bevakningsföretag (https://lagen.nu/1974:191) återfinns regler för väktare. Väktare har inga särskilda befogenheter utöver envarsrätt, förutom rätt att bära batong samt att i tjänsten och på sitt bevakningsområde gäller ett förstärkt rättsskydd för väktare.Parkeringsvakter har dock befogenhet att skriva ut parkeringsanmärkningar/kontrollavgifter.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Tågpersonals befogenhet att kräva id-handlingar och frihetsberöva passagerare

2016-02-10 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej ! Har en Ombord Ansvarig / Särskild Ombord Ansvarig i Tågtrafik rätt att kräva id - handlingar , har personal med denna titel rätt att frihetsberöva och avvisa en passagerare?
Erik Claeson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En Ombordansvarig eller liknande kontrollant har rätt att begära biljetter av passagerare på tåget. Om ingen biljett kan uppvisas har de rätt att be passageraren att stiga av tåget, eller be passageraren att uppvisa legitimation. Det finns dock inget krav på att gå med på detta, då rätten att kräva legitimation mer eller mindre endast åligger polisen. Om passageraren i fråga vägrar uppvisa legitimation på uppmaning från en Ombordansvarig så anses det dock kunna föreligga misstankar om brottet bedrägligt beteende. Om fängelse finns med i straffskalan för ett brott, och brottet påträffats på bar gärning, vilket det beroende på omständigheterna kan anses ha gjort i dessa fall, så kan envar gripa gärningsmannen, enligt 24 kap. 7 § 2 st. Rättegångsbalken. Ombordansvarig har alltså, som yttersta åtgärd, rätt att gripa personen i fråga, men måste då skyndsamt överlämna denna till polisen.I realiteten innebär detta att Ombord Ansvarig har rätt att hålla kvar en person i väntan på polisen, vilka då kan kräva id-handlingar från personen i fråga. Detta förutsätter som ovan nämnt att ett brott av något slag föreligger, och att gärningsmannen ertappats på bar gärning.Jag hoppas att detta besvarat din fråga.Med vänliga hälsningar,