Vilka skäl finns det för att bli anhållen?

2016-08-23 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Vill veta vilka skäl som ska föreligga för att bli anhållen
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Att anhålla en person är ett form av frihetsberövande som beslutas av åklagaren. Det får göras om det finns skäl för att häkta personen, vilket innebär att skälet för att anhålla en misstänkt är för att invänta häktesförhandlingarna. Om det finns risk för att den misstänkte kommer försöka hålla sig gömd för lagföring eller försvåra brottsutredningen finns det skäl för häktning. Vidare är det som huvudregel skäl för häktning om straffskalan på det misstänkta brottet är minst två års fängelse (exempelvis mord).Är det av stor vikt för utredningen får åklagaren också anhålla den misstänkte, även om skäl för häktning inte finns. Sammanfattning. Finns skäl för häktning och/eller det är av stor vikt för utredningen får åklagaren besluta om att anhålla den misstänkte.

Överklaga beslut från LÖF

2016-08-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hur kan jag överklaga ett beslut från LÖF angående en misslyckad operation?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I första hand kan du kontakta din handläggare som du haft i ditt ärende ifall det är några oklarheter som kan behöva redas ut. Det går även att lämna klagomål till LÖF:s klagomålsfunktion om det rör hur ärendet har blivit behandlat. Men som jag förstår på din fråga rör det sig om ett beslut som du anser är felaktigt, det man kan göra är att kontakta Patientskadenämnden som då kan yttra sig i ärendet. De har en rådgivande funktion men ska verka för att tillämpningen av patientskadelagen och patientersättningslagen blir enhetlig och det finns möjlighet att LÖF ändrar beslutet efter nämndens yttrande. Du kan begära prövningen inom sex månader efter du fått ditt slutgiltiga beslut, det är klagomålsfunktionen hos LÖF som handlägger en överklagan till Patientskadenämnden innan den skickas dit. Det finns även en möjlighet att få det prövat i allmän domstol, även här gäller en tidsgräns på sex månader. Om du vänder dig till domstol så kan dock processen bli dyrare då du eventuellt kan behöva anlita ombud och domstolen tar en summa för att väcka talan. Att ta en fråga till Patientskadenämnden är däremot helt kostnadsfritt. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Hur man stämmer någon

2016-08-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hur stämmer man någon?
Adrian Nylén |Hej!När man själv vill stämma en person i domstol måste man till och börja med lämna in en skriftlig ansökan om stämning, vilket framgår av 13:4 och 42:1 Rättegångsbalken (RB) . I 42:2 RB, anges vad som ska ingå i en stämningsansökan, nämligen:Ett bestämt yrkande,En utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet,Uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis, samtUppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt.Vidare är det viktigt att stämningsansökan innehåller kärandes önskemål om hur målet skall handläggas och att ansökan är undertecknad av käranden eller hans ombud. De skriftliga bevis som åberopas bör ges in tillsammans med ansökningen.Stämningsansökan ska därefter enligt 10:1 RB lämnas in till den ort där svarande har hemvist (oftast den ort där svarande är folkbokförd). När ansökan kommit in till domstolen kommer denna avgöra om ansökan avvisas eller inte. Om ansökan inte avvisas skall rätten utfärda stämning på svaranden att svara på käromålet, enligt 42:5 RB.För mer information rekommenderar jag Jimmy Schiöld svar till en liknande fråga: http://lawline.se/answers/7633Hoppas detta gett er svar på er fråga!

Hur kräver man betalning av köparen?

2016-08-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej !Jag undrar hur ja går tillväga när jag har sålt saker till En person privat! Personen fick komma o hämta allt innan! Personen har varit här en gång innan detta o köpt en sak o svischade då meddetsamma o betalade Nu bestämde vi att hon Skulle betala när hon fick pengar kom vi överens om/lönen! Slutet av månaden! Har väntat länge o blivit blockerad en gång o fick då söka efter henne! Har nu hotat mig med polisanmälan o vägrar betalar! Säger att ja fått mina pengar! Hur går ja tillväga? Det är nästan 2500 kr som hon har tagit saker för! Tacksam för svar Mvh
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det man i första hand gör är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, jag bifogar en länk här https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlOm personen dock bestrider ansökan får du lämna över fallet till tingsrätten om du vill fortsätta driva det. Det är dock i allmänhet inte värt att driva en domstolsprocess, som oftast är mycket tidskrävande och ansträngande för de inblandade, för att eventuellt vinna ett belopp på 2 500 kronor.Med vänlig hälsning,

Relief for Substantive Defects; Also Concerning the Length of Time a Suspended Sentence is Registered in the Criminal Records

2016-08-20 i Domstol
FRÅGA |What do you do if you have been sentenced in unfair sentence from the court and does not appeal in the limited time or in the right time . I got villkorlig dom in 2014. But with out böter or fängelse. I want to know if I can make ny prov to resolve this case . The other Question is how long it register with police in my criminal records . My case was
Lars Simon Göransson |Dear asker,Thank you for sending your questions to Lawline.In the following, I shall explain the relevant Swedish law and give you some concrete recommendations on what measures you might consider taking. First, I will be explaining the relevant ways with which you may appeal your sentence—despite that no longer being possible through normal means. I shall thereafter explain how long your sentence will be recorded in your criminal records. I conclude with a quick summary of what I have said.I have inserted links to the relevant Swedish statutory texts in case you want to read more and are able to find someone who can translate them for you. There also exists an English translation of the Swedish Code of Judicial Procedure (1942:740) (henceforth referred to as the SCJP), which you may find HERE. Appealing a Verdict for Which the Appeal Period has ExpiredA relief for a substantive defect (”resning” in Swedish) is one of the means by which you can appeal a sentence that you can no longer appeal in a normal way. A successful application for a relief for a substantive defect means that you will have a new trial, where your action is examined once more.To be granted relief for a substantive defect, you must first apply for it at the relevant court, which might be a court of appeals (”hovrätt” in Swedish) or the Supreme Court (”Högsta domstolen” in Swedish). If the judgment which you wish to have re-examined has been delivered by a district court (”tingsrätt” in Swedish) then the relevant court will be a court of appeals. If the judgment was delivered by a court of appeals, then the relevant court will be the Supreme Court. This follows from section 4 in chapter 58 of the SCJP.Unfortunately, there are also certain criteria that must be fulfilled if your application is to be successful. The relevant criteria can, in your case, primarily be found in section 2 in chapter 58 of the SCJP. In rough terms, the mentioned criteria require that one of the following things are present:1. There has been a certain kind of serious misconduct which has affected the outcome of the original trial, such as if the prosecutor is guilty of neglect of his or her official duty in a way which affected the outcome of the original trial.2. A legally qualified judge or the prosecutor have been disqualified, when that disqualification could have affected the outcome of the original trial.3. A piece of evidence which has been used in the trial was forged or false, and this piece of evidence can be assumed to have affected the outcome of the original trial4. An important piece of evidence which was not invoked in the original trial has come to light.5. The court has manifestly misapplied a statutory provision in its judgment.For further reading, you may consult the English translation of the SCJP. You can find it HERE, or up above.Unfortunately, I am unable to determine if you have any chance of success in an application with regards to the information you have provided. Therefore I can only suggest that you study the relevant provisions and/or consult further legal expertise. If you need help in writing an application I suggest that you consult a specialised lawyer, which you may do HERE.An alternate measure with which to effectively appeal your sentence is relief for grave procedural errors. The relevant provisions can be found in chapter 59 of the SCJP. However, as I understand your question, there has not been any grave procedural error.How Long Will the Sentence be Registered in Your Criminal Records?The criminal records are regulated by the Swedish lag (1998:620) om belastningsregister (which can be roughly translated as the ”Criminal Records Act”), and the Personal Data Act.In your case, the information concerning your suspended sentence (”villkorlig dom” in Swedish) will be removed ten years after the judgment, according to point 4 a of section 17 in the Swedish Criminal Records Act. This means that the information will be removed from your criminal records in about eight years—assuming that no exceptions are applicable.SummaryIn order to have a re-trial, you could try applying for relief for a substantive defect. Unfortunately, I am unable to determine your chances of success with regards to the information you have provided. The information concerning your suspended sentence in your criminal records should be removed in about eight years.I hope that this has been a satisfactory answer to your questions!If you need further help with relief for substantive defects or criminal records, then you may contact us by telephone 08-533 300 04 (mondays to wednesdays 10:00–16:00) or by e-mail at info@lawline.se.Yours sincerely,

Butikskontrollants rätt att utföra kroppsvisitation

2016-08-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Får en butiks kontrollant kroppsvisitera mig eller är det att vänta på polisen som gäller ?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om envarsgripande finns i rättegångsbalken (RB) och regler om kroppsvisitation finns i polislagen (PL). En butikskontrollant har precis som alla andra rätt att utföra ett envarsgripande enligt 24 kap. 7 § 2 st RB. För att detta ska bli aktuellt så måste personen begått ett brott på vilket fängelse kan följa och påträffas på bar gärning eller flyende fot. Alla som utfört ett lagligt frihetsberövande, vilket ett envarsgripande är, får utföra en ytlig kroppsvisitation om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål ska kunna tas om hand vilket framgår av 19 och 29 §§ PL. Med säkerhetsskäl menas både den som gripits säkerhet, den gripnes och personer i omgivningen. Detta kallas skyddsvisitation och innebär att butikskontrollanten ytligt får undersöka det en person bär med eller på sig och ta om hand farliga föremål. En butikskontrollant får dock inte utföra en kroppsvisitation med något annat syfte än detta. Skulle butikskontrollanten påträffa föremål som är bevis, stöldgods eller förverkat gods, t ex vapen, så får butikskontrollanten beslagta föremålen enligt 24 kap. 7 § RB men denne får alltså inte genomföra kroppsvisitationen med syfte att hitta saker att ta i beslag. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad betyder att "styrka" något i juridiska sammanhang?

2016-08-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA |hejVad menas med en begäran av tingsrätten " att ange vad ni vill styrka med den bevisning som ni ingivit i ditt yttrande "förstår inte vad man menar med den formuleringen.Kan ni förtydliga med enklare uttryck vad som menas.Har skickat in olika bilagor samt yttrande som visar att dold elfel ( brandfarlig klen kabel bl.a. ) föreligger som bara gick att se efter bortmontering av skåp och bortskuren del av bakstycket till skåp ( bildbevis + elbeiktningsprotokoll).får hela tiden nytt datum för begäranTacksam för förtydligande
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att "styrka" något är samma sak som att bevisa något. Det tingsrätten frågar efter är alltså "Vad vill du bevisa genom att inge dessa bevismedlen (bilagorna och yttrandena)?"När domstolen får in din bevisning (bilagorna och yttrandena) undrar domarna vad bevismaterialet ska styrka (bevisa). Domarna tänker: "Vad vill parten (du) bevisa med de här protokollpappren? Vill hon bevisa att jorden är rund? Eller att man blir blöt när man tar en dusch? Bäst vi frågar henne vad hon vill bevisa egentligen." Det du ska skriva till domstolen är att bilagorna och yttrandena ska styrka (bevisa) att ett dolt fel avseende elen föreligger.Med vänlig hälsning,

Ta tillbaka anmälan?

2016-08-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej jag anmälde min vän för stöld för han tog mina nycklar och mobil. Fick tillbaka allt samma natt. Jag ringde polisen och ville ta tillbaka anmälan men dem säger att de inte går. Stämmer detta?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Eftersom stöld (se här) är ett brott som faller under allmänt åtal stämmer det som polisen säger, dvs. du kan inte ta tillbaka din anmälan. Polisen måste utreda alla sådana ärenden som inkommer till dem. Sedan finns det ingenting i detta som visar på vilken utgång ärendet kommer ha. T ex om förundersökningsledaren inte finner tillräckliga bevis för att rekvisiten skulle vara uppfyllda kan åtalet läggas ner, men det är förstås svårt för mig att sia om. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,