Betalningsföreläggande för att få tillbaka lån

2016-10-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har lånat pengar till en vän och vi har även skrivit ett skuldebrev på det. Nu har det blivit lite knivigt och vännen verkar inte betala tillbaka så jag undrar hur processen går till för att få tillbaka pengarna.
Zinar Budak |Hej, för att lösa ditt problem vänder vi oss till lagen om betalningsföreläggande och handräckning, se här. Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden där du förklarar läget, hur mycket skulden ligger på, när betalning skulle ha skett och om ni kommit överens om eventuell ränta. 10, 11 §§Om kronofogden sedan bestämmer sig för att ta upp ansökan så kommer svarande (din vän) att få ungefär 2 veckor på sig att yttra sig över saken. Om din vän bestrider ansökan i rätt tid så kan ärendet lämnas över till tingsrätt om du vill det och då hamnar ni i domstol. 33 § I domstol får ni båda förklara varför och varför inte det föreligger en skuld. Om man dock har ett skuldebrev brukar man ha en mycket stor fördel.Om din vän inte bestrider eller bestrider försent så meddelas utslag. Man kan säga att det betyder att det är fastställt att han är skyldig dig pengar. 42 §När ett utslag har givits så brukar kronofogden självmant driva in skulden, om inte du velat annat. 2 kap. 1 § 3st. UtsökningsbalkenPå så sätt kan du få tillbaka dina pengar.Om du vill ha mer utförlig hjälp kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.MVH

Bevisvärde av skriftligt erkännande

2016-10-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Kan ett skriftligt erkännande från den anklagande ge fällande dom?Jag gjorde för ett bra tag sedan en anmälan om brott då jag fått ett skriftligt erkännande över facebook av den åklagade. Nyligen fick jag reda på att trots detta har förundersökningen lagt ner vilket får mig att tro att han tagit tillbaka sitt erkännande. Då det inte finns några fysiska bevis och det enda som finns är journaler från psykiatrin som stärker mina påståenden och ett skriftligt erkännande undrar jag om detta skulle räcka för en fällande dom?Jag tänker oavsett överklaga beslutet då det för mig är glasklart att han är skyldig och jag faktiskt har ett erkännande på papper.
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!I svensk rätt råder fri- bevisprövning och bevisvärdering. Detta innebär att all sorts bevisning är tillåten och att domstolen fritt bedömer värdet av den bevisning som framkommit i målet, se 35 kap. 1 § RB (rättegångsbalk). Det är därför svårt att säga om ett särskilt bevis kommer leda till en fällande dom. Det är upp till domstolen att väga samman bevisningen och bedöma om denna är tillräcklig. Det skriftliga erkännandet kommer således, tillsammans med annan bevisning såsom vittnesmål, ligga till grund för domstolens avgörande.Gällande bevisvärdering i brottmål bör man ha i åtanke att det är åklagaren som bär bevisbördan. Det är inte den tilltalade som ska bevisa sin oskuld, utan det är åklagaren som har till uppgift att bevisa den tilltalades skuld. Vidare är beviskravet i brottmål högre än i tvistemål, innebärande att bevisningen ska uppnå viss styrka, s.k. "bortom rimligt tvivel".Hoppas du fick svar på din fråga,Med vänlig hälsning

Fråga om betalningsansvar för advokatkostnader

2016-10-19 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Min sambo är skild från sin fru sen över två år tillbaka, nu kommer hon med anspråk på att han ska betala hälften av sina advokatkostnader, en advokat som endast hon använde. Har hon rätt att göra så?Tacksam för svar,Med vänlig hälsning
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Om de advokatkostnader som din sambos f.d. fru kräver att din sambo ska betala inte uppstod i en process mellan din sambo och hans f.d. fru är din sambo inte skyldig att betala advokatkostnaderna om det endast var hans f.d. fru som anlitade advokaten och om inget avtal mellan din sambo och hans f.d. fru finns om att din sambo och hans f.d. fru ska dela på advokatkostnaderna. Din sambos f.d. fru kan med andra ord som utgångspunkt (om inget avtal mellan din sambo och hans f.d. fru om betalningsansvar för advokatkostnaderna finns) endast kräva din sambo på ersättning för advokatkostnaderna om advokatkostnaderna uppkommit i en process mellan din sambo och hans f.d. fru och då endast om domstolen bestämt att din sambo helt eller delvis ska stå för advokatkostnaderna.Med vänlig hälsning

Korrekt tillämpning av tvångsmedel?

2016-10-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Mitt barn (F) gick att hämta sin cykel hos en vän. Då F är påväg därifrån svänger två bilar in framför huset och två för F främmande personer frågar om det är Fs cykel. F svarar ja men de säger ändå att F att komma tillbaka. F ringer mig "några poliser tror att jag snott cykeln" jag åker dit direkt. Väl där så ser jag F storgråtandes och hen säger att polisen kräver ett urinprov. Polisen säger till mig att de har "starka skäl" att misstänka att F använt sig av narkotika samt att F själv sagt att hen använt idag och att de därför kommer att åka för att lämna urinprov. Jag säger att F varit hemma och sjuk hela dagen samt varit ledsen och gråtit och att jag också varit hemma så att det kan inte stämma. F säger att frågan ställdes generellt, och då F tidigare har använt cannabis så svarade hen sanningsenligt att det har hen ju gjort. Jag förklarar att F har Autismspektrumsgörning med drag av autism + ADHD och att det är därför hen inte tittar dem i ögonen när de pratar. Polisen begär att få lösen till Fs mobil. F vill inte lämna det men polisen säger då att "antingen lämnar du lösen eller så tar vi mobilen i beslag i några Veckor. F lämnar då sitt lösen och polisen kollar igenom mobilen. Jag får till att F får lämna UP hemma. Efter lämnat UP så ska de kolla igenom Fs rum. Jag frågar flera ggr om de inte behövs nåt speciellt beslut på husrannsakan, men de säger nej. De stökar till ordentligt och sen går de. Med sig tar de Fs mobil. Vi fattar ingenting. Är detta ett ok förfarande?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen har enligt straffprocessrättslig lagstiftning rätt att verkställa en mängd olika processuella tvångsmedel för att utreda brott. I ditt fall har polisen tvingat ditt barn att lämna urinprov, undersökt och beslagtagit en mobil, samt letat igenom ett rum. Jag tänker nedan gå igenom dessa händelser var för sig och förklara under vilka förutsättningar polisen får vidta sådana åtgärder. KroppsbesiktningPolisen får under vissa omständigheter ta urinprov från brottsmisstänkta. En sådan provtagning faller under det juridiska begreppet kroppsbesiktning, vilket framgår av 28 kap. 12 § rättegångsbalken (här). Förutsättningarna för att polisen ska få kroppsbesiktiga någon är dels att personen ifråga är skäligen misstänkt för brott och dels att fängelse kan följa på det misstänkta brottet. Poliserna i ditt fall misstänkte att ditt barn hade brukat narkotika, vilket i så fall hade utgjort narkotikabrott enligt 1 kap. 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) (här). Eftersom fängelse kan följa på narkotikabrott, är det möjligt att kräva att den som är skäligen misstänkt för att ha brukat narkotika ska avlägga urinprov. För att någon ska anses vara skäligen misstänkt brukar det sägas att det krävs att det föreligger konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att den misstänkte har begått det påstådda brottet. Av din fråga kan jag utläsa att poliserna fick intryck av att ditt barn var narkotikapåverkat, bland annat eftersom vederbörande undvek ögonkontakt. Utan att närmare känna till omständigheterna är det svårt för mig att avgöra om polisernas uppfattning var tillräckligt för att skälig misstanke skulle föreligga.Av 28 kap. 4 och 13 §§ rättegångsbalken framgår att det i första hand är förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten som ska fatta beslut om kroppsbesiktning. Även en polisman får dock fatta ett sådant beslut om det föreligger fara i dröjsmål. När det gäller misstanke om narkotikabrott förligger ofta sådan fara eftersom provtagningen måste ske innan eventuell narkotika har försvunnit ur kroppen. Det är således sannolikt att poliserna hade rätt att besluta om kroppsbesiktning på egen hand.BeslagAtt polisen omhändertar en mobiltelefon för att undersöka den är att betrakta som ett beslag. För att ett föremål ska kunna tas i beslag krävs enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken (här) att föremålet skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott. I ditt fall tycks polisen varit av uppfattningen att mobiltelefonen skäligen kunde antas ha betydelse för utredning om brott. Till skillnad från kroppsbesiktning finns inget krav på skälig misstanke eller på att brottet ska kunna medföra fängelse. Det kan tänkas att mobiltelefonen skäligen kunde antas ha haft betydelse för utredningen, exempelvis om det förelegat misstanke om att den använts i samband med förvärv av narkotika.Enligt 27 kap. 4 § rättegångsbalken får den som med laga rätt verkställer häktning, husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ta föremål som påträffas i beslag. Om poliserna påträffade mobiltelefonen i samband med en lagenlig kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, kunde de alltså självmant besluta att beslagta den. I annat fall gäller precis som vid kroppsbesiktning att beslut om beslag ska fattas av förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten. En polisman får dock besluta om beslag självmant om det föreligger fara i dröjsmål. Förundersökningsledaren eller åklagaren måste dock skyndsamt meddelas om beslaget, för att sedan avgöra om beslaget ska bestå eller inte.HusrannsakanFör att undersöka hus, rum eller slutna förvaringsställen krävs ett beslut om husrannsakan. Enligt 28 kap. 1 § rättegångsbalken (här) får ett sådant beslut fattas om det finns anledning att anta att det har begåtts ett brott på vilket fängelse kan följa, exempelvis narkotikabrott. Av 28 kap. 4 § rättegångsbalken framgår att det, precis som vid kroppsbesiktning, gäller att förordnande om husrannsakan meddelas av förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Enligt 5 § får dock en polisman företa husrannsakan utan förordnande om det föreligger fara i dröjsmål. Jag vet inte hur poliserna motiverade att sådan fara förelåg i ditt fall, men det kan tänkas att de förmodade att ditt barn skulle ha undanröjt eventuella bevis i rummet om inte husrannsakan hade företagits omedelbart och att det därmed förelåg fara i dröjsmål.Av 28 kap. 6 § rättegångsbalken framgår att den som företar en husrannsakan inte får orsaka större olägenhet eller skada än vad som är oundgängligen nödvändigt. Du skriver att poliserna har "stökat till ordentligt", vilket de alltså endast fick göra om det var nödvändigt för att genomföra undersökningen.ProportionalitetFör samtliga tvångsmedel som jag hittills har talat om gäller dessutom en proportionalitetsregel. Innebörden av proportionalitetsregeln är att tvångsmedlet (exempelvis kroppsbesiktning, beslag eller husrannsakan) endast får beslutas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär för den misstänkte. Man måste alltså alltid väga intresset av att genomföra brottsutredningen mot individens intresse av frihet och integritet.I ditt fall torde man kunna argumentera för att beslaget av mobiltelefonen innebar en oproportionell olägenhet för ditt barn. Med tanke på att poliserna redan på plats hade fått möjlighet att låsa upp och undersöka telefonen, kan det tyckas ha saknats anledning att låta beslaget bestå efter undersökningen. Även vad gäller husrannsakan menar jag att man kan argumentera för att åtgärden inte stod i proportion till sitt syfte, särskilt med tanke på hur stor integritetskränkning en husrannsakan innebär, men jag vet inte tillräckligt om omständigheterna för att våga spekulera i hur en sådan argumentation skulle kunna föras i ditt fall.SammanfattningOm poliserna skäligen misstänkte ditt barn för narkotikabrott och det förelåg fara i dröjsmål, hade de rätt att självmant företa kroppsbesiktning och husrannsakan. I samband med dessa åtgärder hade de även rätt att ta föremål som de påträffade i beslag. Vid samtliga åtgärder förelåg dock ett krav på proportionalitet, vilket innebär att åtgärderna endast fick vidtas om skälen för dem övervägde det intrång eller men som de innebar för ditt barn. Jag kan dessvärre inte med något större mått av säkerhet avgöra om poliserna har överträtt denna proportionalitetsregel eller inte eftersom jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

När domslut meddelas av tingsrätten

2016-10-24 i Domstol
FRÅGA |Hej.Hur lång tid har tingsrätten på sig att skicka ut "domslut" angående brott mot trafikförordningen?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Domen kan avkunnas direkt efter överläggning i samband med rättegången. Ifall detta inte görs meddelas domen istället vid ett senare tillfälle. Vilken dag och vilket klockslag domen kommer att meddelas anges alltid av rättens ordförande i slutet av rättegången i så fall. Enligt 30 kap 7 § RB ska dom meddelas inom två veckor om det inte finns synnerliga hinder mot detta. Ifall domen avkunnats i samband med rättegången kommer domslutet att skickas ut till parterna senast en vecka efter detta. Om domen istället meddelats vid ett senare tillfälle kommer domslutet att skickas till parterna samma dag.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Överklagan till högsta domstolen

2016-10-20 i Domstol
FRÅGA |vräkning hyresrätt beslyt från hovreten kan man bestrida o venda till högsta domstolen ?
Adrian Nylén |Hej!Din fråga gäller överklaganderätten, vilken regleras i Rättegångsbalken (RB).Det är enligt 54 kapitlet 3 § tillåtet att överklaga en hovrätts beslut i en fråga, detta innebär dock inte att den Högsta domstolen kommer pröva målet. Enligt RB 54:9 § krävs nämligen prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska ta upp frågan.Bestämmelserna om när Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd finns i RB 54:10 §, dessa säger att prövningstillstånd endast medges om målet antingen är:"Av vikt för rättstillämpningen", ellerdet finns "synnerliga skäl" till sådan prövning.Att ett mål är "av vikt för rättstillämpningen" innebär att lagen antingen är oklar eller annars kräver ny lagstiftning. "Synnerliga skäl" innebär antingen resning (att målet måste tas upp ännu en gång och ändras) eller domvilla (att det förekommit grova formella fel under rättegången).Jag kan inte utifrån de omständigheter inte meddela om någon av dessa grunder föreligger i ert fall. Om någon av dessa inte föreligger, kommer Högsta domstolen inte heller ta upp fallet till prövning.Mer information finner ni här:http://www.hogstadomstolen.se/Overklagande-och-provningstillstand/Hoppas detta besvarat er fråga!

Skyldighet att uppge lösenord till beslagtagna elektronikföremål

2016-10-18 i Förundersökning
FRÅGA |Är det olagligt att vägra uppge lösenord till datorer, mobiltelefoner och dylikt till polisen om man skulle bli tillfrågad om dessa under en utredning? Kan en domare "tvinga" dig att uppge dessa lösenord?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Du har ingen skyldighet att uppge lösenord eller annat under en pågående utredning. En domare kan heller inte tvinga Dig att uppge sådan information för polisen. I och med en husrannsakan får polisen rätt att beslagta, ta i förvar eller annars utröna omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredning. Det är alltså polisens - och inte den brottsmisstänktes - uppgift att fullgöra husrannsakan i den mån det tillför underlag för brottstutredningen. Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Skadegörelse som inte blivit anmäld

2016-10-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, om man begår skadegörelse på privat egendom och blir tagen men de drabbade inte anmäler. Blir man straffad då eller vad händer i det läget?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förutsättning för att någon ska kunna straffas för ett brott är att personen ifråga har blivit åtalad och fått sin skuld prövad av en domstol. För att bli straffad måste man först ha blivit dömd och för att bli dömd måste man först ha blivit åtalad. Din fråga skulle alltså lika gärna kunna formuleras: "Kan man bli åtalad för skadegörelse även om ägaren av den förstörda egendomen inte begär det?" Svaret på den frågan avgör också om man kan bli straffad eller inte.Inom straffprocessrätten skiljer man mellan brott som hör under allmänt åtal och brott som endast hör under enskilt åtal. De flesta brott hör under allmänt åtal, vilket även skadegörelsebrottet gör. Att ett brott hör under allmänt åtal innebär att det i första hand är åklagaren som ska väcka talan mot den som begått brottet. Målsäganden, alltså den som brottet har begåtts mot, får endast väcka talan om åklagaren har beslutat att inte göra det. Av 20 kap. 6 § rättegångsbalken (här) framgår det dessutom att åklagaren inte bara får väcka talan för brott som hör under allmänt åtal, utan till och med ska göra det.Åklagaren har alltså en plikt att åtala för brott som hör under allmänt åtal. Denna plikt gäller oavsett om målsäganden har anmält brottet eller inte, även om brottet förstås måste ha kommit till åklagarens kännedom på något sätt för att åtal ska kunna väckas. Enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken kan dock åklagaren i vissa undantagsfall avstå från att åtala (s.k. åtalsunderlåtelse), förutsatt att inget väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Ett av dessa undantagsfall föreligger när det kan antas att brottet endast skulle leda till böter, vilket torde vara ganska vanligt vid skadegörelsebrott av inte allt för allvarligt slag.Viktigt att nämna i det här sammanhanget är att ringa skadegörelse, som egentligen kallas åverkan, i regel inte hör under allmänt åtal. Detta framgår av 12 kap. 6 § brottsbalken (här), som föreskriver att åverkan, i de fall som brottet inte drabbar allmänhetens intressen, bara får åtalas av åklagare om det "av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän synpunkt".Sammanfattningsvis ska alltså en åklagare i regel väcka åtal för skadegörelsebrott även om brottet inte har blivit anmält av målsäganden. I vissa lindrigare fall kan dock åklagaren avstå från att väcka åtal och i de allra lindrigaste fallen får inte åklagaren väcka åtal, såvida inte brottet kränker något allmänt intresse eller det av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt. Huruvida ett skadegörelsebrott har blivit anmält eller inte saknar därmed betydelse för om gärningsmannen kan straffas, bortsett från att en anmälan kan uppmärksamma rättsväsendet på att brottet har ägt rum och på så sätt möjliggöra ett åtal.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,