Rätten att få veta vad den misstänkte är anklagad för samt häktningsskäl

2018-03-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, jag har en anhörig som suttit anhållen/häktad drygt 3 veckor. Häktningstiden går ut om en vecka och vad jag fått veta utan häktningsförlängning, dock ska han ändå sitta kvar till rättegång som ska komma skyndsamt vad jag fått veta. Han har hittills inte fått en total sammanställning av vad han anklagas för utan endast genomgång av videoinspelade samt inspelade förhör. När bör han få sammanställningen till sig?Jag undrar varför han ska sitta kvar i häktet fastän han inte är häktad?Troligen handlar åtalet om misshandel och ofredandeVänliga hälsningar
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter mycket konstigt att han inte ännu vet vad han är anklagad för! Detta är något han har rätt till och något han måste få reda på för att kunna få en rättvis rättegång med möjligheten att förbereda sitt försvar! I frågan säger du att han blivit förhörd, om det har skett i samband med förundersökningen ska han, så fort han är skäligen misstänkt för brottet, underrättas om misstanken enligt 23 kap. 18 § Rättegångsbalk (1942:740).Innan häktning ska också en häktningsförhandling hållas enligt 24 kap. 14 § Rättegångsbalk (1942:740). Vid häktesförhandlingen ska åklagaren redogöra för omständigheterna som lett till misstanken (och återge varför kraven för häktning är uppfyllda). Den misstänkte ska även få möjlighet att yttra sig. Utöver detta ska inget mer än handlingarna från förundersökningen läggas fram, men det borde ändå ge honom en tydlig bild av vad han är anklagad för! Att tvingas sitta kvar i häktet utan skäl för häktning låter också mycket märkligt eftersom ett beslut om häktning ska hävas så fort det saknas skäl för häktningen enligt 24 kap. 20 Rättegångsbalk (1942:740). Eftersom jag inte har alla omständigheter tillgängliga är mitt råd att han tar tillvara på sin rätt att begära en offentlig försvarare enligt 21 kap. 3 a § Rättegångsbalk (1942:740) och ser till att han dels får reda på vad han är anklagad för och anledningen till att han är kvar i häktet om det saknas häktningsskäl enligt 24 kap. 1 § Rättegångsbalk (1942:740)Med vänliga hälsningar,

Hur skriver jag ett bestridande?

2018-03-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hur skriver jag ett bestridande gällande olovlig fildelning av upphovsrättsligt skyddande verk?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om du har fått ett kravbrev riktat mot dig eller om ärendet har gått till tingsrätt. Jag kommer utgå från att det har gått till tingsrätt och att stämning har utfärdats, varpå du ska inge ett svaromål. Ett svaromål ska enligt 42 kap 7 § rättegångsbalken innehålla följande: 1. De invändningar om rättegångshinder som svaranden vill göra, 2. I vad mån kärandens yrkande medges eller bestrids, 3. Om kärandens yrkande bestrids, grunden för detta med yttrande rörande de omständigheter, som käranden grundar sin talan på, och med angivande av de omständigheter som svaranden vill anföra samt 4. Uppgift om de bevis som svaranden åberopar och om vad som ska styrkas med varje bevis.Om du behöver hjälp med att skriva ditt bestridande är du välkommen att kontakta Lawlines juristbyrå via vår hemsida. Vänligen,

Vem finns med i belastningsregister och misstankeregister?

2018-03-13 i Förundersökning
FRÅGA |Hej Jag var anklagad för ett brott, som inte skedde, samt att hen tog tillbaka anmälan några timmar senare. alltså inte dömd för något.nu vill jag adoptera min X-sambos son som har funnits i mitt liv sen han var väldigt liten. Kan detta på något sätt sätta stopp för att jag skall kunna adoptera min son? Familjerättsbyrån i sin utredning begär registerutdrag från kriminalregister? men man är väl inte med där om man inte är dömd? mitt x menar att det finns ett misstankeregister.Hoppas jag gjort mig tydligMed vänlig hälsning,
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I belastningsregistret finns uppgifter om personer som dömts i domstol för brott. Där finns också uppgifter om personer som har fått ordningsböter, strafföreläggande, eller som av åklagare fått åtalsunderlåtelse (3 § lagen om belastningsregister). I misstankeregistret finns uppgifter om den som enligt förundersökningsledares bedömning har varit skäligen misstänkt för ett brott (3 § lagen om misstankeregister). Det krävs alltså att en förundersökning har startats för att utreda ett misstänkt brott och att det funnits konkreta omständigheter som pekar på att personen ifråga kan ha begått det. Är man skäligen misstänkt, ska man underrättas om detta av förundersökningsledare (23 kap. 18 § rättegångsbalken). Har man inte fått något besked om att man är misstänkt, ska man alltså inte heller finnas i misstankeregistret.Har du sålunda inte fått dom avkunnad mot dig avseende brott, eller har du inte fått besked om att du är misstänkt, finns du inte i något av registren.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Kan man stämma Hyresgästföreningen?

2018-03-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga om Hyresgästföreningen.Kan man som privatperson och som medlem i Hyresgästföreningen stämma Hyresgästföreningen?Eller, kan jag som medlem i föreningen vidta rättsliga åtgärder mot dem, när de inte utför sina uppdrag korrekt? Det känns som om Hyresgästföreningen har egna lagar i det här landet, och advokater/jurister inte vågar ta tag i sådana ärenden?Ha en fortsatt bra dag
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt att stämma Hyresgästföreningen såväl som privatperson och som medlem i föreningen. Det finns även möjlighet att vidta ytterligare åtgärder än stämning. Det framgår emellertid inte av din fråga vilken sorts fel föreningen begår, varför jag inte kan uttala mig mer ingående. Vill du utveckla omständigheterna och återkomma, svarar jag gärna mer ingående.I övrigt kan du kontakta oss på info@lawline.se om du vill ha hjälp med att upprätta stämningsansökan etc.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Av vilka skäl och inom vilken tid kan resning i tvistemål beviljas?

2018-03-17 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Ett borgensåtagande har åberopats i tvistemål. Inga invändningar har gjorts. Dom har meddelats som vunnit laga kraft. Domen har verkställts vid kronofogdemyndigheten och delbetalning har gjorts av borgensmannen.Nu hävdas att borgensåtagandet är förfalskat. Kan borgensmannen få resning enligt 58 kap 1 § trots att invändningar inte gjorts tidigare?
Sara Ottosson Bixo |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad är resning?När en dom eller ett beslut inte längre kan överklagas är utgångspunkten att avgörandet står fast. Det finns dock en möjlighet till resning vilket innebär att personen som ansöker har möjlighet att ändra ett avgörande och ta upp målet på nytt. Resning kan ske i både brottmål, tvistemål och förvaltningsmål. Bestämmelserna om resning finns i 58 kap 1-10 §§ Rättegångsbalken. Hur kan borgensmanen få resning?Precis som du antytt regleras resning i tvistemål i 58 kap 1 § Rättegångsbalken. Om det i efterhand framkommit omständigheter som kan visa på att de bevishandlingar som användes i tvistemålet varit falska alternativt om vittne, part, tolk eller sakkunnig gett oriktiga uppgifter och dessa uppgifter eller de falska handlingarna kan antas ha inverkat på utgången i målet så har borgensmannen möjlighet att ansöka om resning i hovrätten (58 kap 4 § 1 st Rättegångsbalken). Ansökan ska göras inom ett år från det att borgensmannen fick kännedom om de falska uppgifterna, 58 kap 4 § 2 st Rättegångsbalken. Observera att det finns fler grunder för resningsyrkande men till följd av att frågan uttrycker att borgensåtagandet visat sig vara förfalskat har inte övriga punkter i 58 kap 1 § Rättegångsbalken behandlats. Krävs skriftlighet för att ett borgensåtagande ska vara giltigt?Ett avtal om borgensåtagande har inga formkrav utan är ett s.k. konsensualavtal vilket innebär att det är giltigt oavsett vilken form det ingås på. För att skydda fordringshavaren brukar inte sällan avtalet vara skriftligt. Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att borgensmannen har rätt att begära resning om det finns omständigheter som tyder på förfalskning (så som ett förfalskat avtal) eller andra oriktiga uppgifter som antas kan ha påverkat utgången i målet. Ansökan om resning måste ske inom ett år från det att omständigheterna påvisades. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Har misstänkt rätt att få slutlig förundersökning på annat språk än svenska?

2018-03-14 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag undrar över polisens skyldighet att (slut) delge en misstänkt person som inte behärskar det svenska språket polisutredningen på det språk hen önskar? En utredning kan väl vara på allt mellan 10-2000 sidor. Finns det möjligen något utlåtande från JO eller annan aktuell rättskälla?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken, ska när förundersökningen har kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, den misstänkte underrättas om misstanken när han eller hon hörs. Efter underrättelsen har den misstänkte och försvararen rätt att fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av det som har förekommit vid förundersökningen. Enligt 23 kap. 18a § rättegångsbalken, ska när undersökningsledaren har slutfört den utredning som han eller hon anser är nödvändig, den misstänkte och försvararen ha rätt att ta del av det som har förekommit vid förundersökningen. I 12 § förundersökningskungörelsen anges, att i samband med att den som skäligen misstänks för brott underrättas om misstanken, ska han eller hon också underrättas om sin rätt att få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den utsträckning som följer av 23 kap. 18 § rättegångsbalken.Den misstänkte ska få informationen på ett språk som han eller hon förstår.Det finns ett utlåtande av JO i JO 1962 s. 149, vari anförs att slutundersökning ska vara så fullständig som möjligt. Det är emellertid att dra det för långt, att det skulle innebära att slutlig förundersökning ska delges på annat språk. Dessutom är yttrandet från innan 23 kap. 18a § rättegångsbalken tillkom.SlutsatsEftersom det i 12 § förundersökningskungörelsen endast hänvisas till 23 kap. 18 § rättegångsbalken, har den misstänkte endast rätt att få information på sitt språk avseende det 23 kap. 18 § rättegångsbalken stadgar. Den misstänkte har sålunda inte rätt att på sitt språk erhålla slutlig förundersökning. Däremot har den misstänkte rätt att under förundersökningen fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av det som har förekommit vid förundersökningen.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Om överprövning av åklagares beslut, rätt till försvarare och straff vid bidragsbrott

2018-03-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har blivit kallad till huvudförhandling för bidragsbrott och jag är den tilltalade. Hur får jag målsägandebiträde? Summan det för sig om är 41.000:- och jag är ostraffad sedan tidigare och lever under ordnade förhållanden, vad är det troliga straffet? Vid förhöret så erkände jag brott och skrev under strafföreläggande, nu står det att jag förnekar brott?
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer först att berätta vad ett bidragsbrott är och vad där att som du misstänks ha gjort dig skyldig till. Därefter kommer jag gå igenom hur du överprövar åklagarens beslut om att väcka åtal mot dig om du skulle vilja göra det. Jag berättar sedan varför du har rätt till en offentlig försvarare samt vilket straff du skulle kunna få. Bidragsbrott innebär att du har lämnat oriktiga uppgifter eller låtit bli att anmäla ändrade förhållanden till berörd myndighetEftersom jag inte vet vad det är du har gjort som kan utgöra bidragsbrott så utgår jag från att du har gjort dig skyldig till något av det som räknas upp i bidragsbrottslagen 2 §. Det som sägs i 2 § är att du ska ha:lämnat oriktiga uppgifter ellerinte ha anmält ändrade förhållanden till den aktuella myndigheten trots det ska göras enligt lag.Din handling eller underlåtenhet ska ha inneburit en fara för att du får en ekonomisk förmån utbetald trots att du inte har rätt till det eller att du får för mycket utbetalat. Du ska även ha gjort detta med uppsåt vilket innebär att du ska ha lämnat de felaktiga uppgifterna med mening. Alternativt att du har varit medveten om att du inte har anmält ändrade förhållanden.Eftersom summan är på 41 000 kronor så kommer brottet anses vara av normalgraden eller ringa. Brottets grad beror även på andra omständigheter. Eftersom jag inte känner till mer än summan som det rör sig om så kan jag tyvärr inte uttala mig om vad jag tror är mest sannolikt. Du kan överpröva ett beslut om åtal om du har erkänt men åklagarmyndigheten inte har tagit hänsyn till dettaOm du erkände brott och ett strafföreläggande så hade du från erkännandet 30 dagar på dig att betala in den summa som det rör sig om. Eftersom du nu har blivit kallad till domstol så kanske det har att göra med att du inte betalade in summan i tid? Om du inte betalade in summan inom 30 dagar så ska du ha fått en påminnelse som ger dig ytterligare 14 dagar att betala.Om det är så att åklagarmyndigheten har gjort fel så kan du välja att överpröva beslutet. Du mailar då den åklagarkammare som tagit beslutet, adresser till de olika åklagarkammarna finns här. Begäran om överprövning ska vara tydlig och fullständig. På denna sidan till höger finns en blankett som kan användas vid överprövning. Som tilltalad kan du ha rätt till en offentlig försvarareOm du trots detta ska delta i en huvudförhandling som tilltalad så kan du ha rätt till en offentlig försvarare.Om du är misstänkt för bidragsbrott enligt normalgraden så har du rätt till en offentlig försvarare, rättegångsbalken (RB) 21 kap 3 § 1 st och 3 a § 1 st. Du har rätt till försvarare eftersom straffet enligt lag inte är lägre än sex månader i fängelse (dock är det inte troligt att du kommer få fängelse, se nedan). Om du istället är åtalad för ringa bidragsbrott så gör domstolen en prövning om det behövs en försvarare enligt RB 21 kap 3 § 1 st och 3 a § 2 st. En offentligt försvarare betalas av staten, RB 21 kap 10 §. Du har dock alltid rätt att anlita en privat försvarare som du själv får betala. Jag rekommenderar att du kontaktar domstolen om du är osäker på om du kommer få en offentlig försvarare eller inte. Straffet kommer förmodligen bli villkorlig dom eftersom du är ostraffad sedan tidigareStraffet för bidragsbrott av normalgraden är fängelse i högst två år. Domstolen ska döma ut fängelse i sista hand. Eftersom du tidigare är ostraffad så är det troligast att du får en villkorlig dom, brottsbalken 27 kap 1 §. Det är alltså väldigt osannolikt att du döms till fängelse.Straffet för ringa bidragsbrott är böter eller fängelse i högst sex månader. Om du döms för ringa bidragsbrott så är det troligt att du får böter som straff.Sammanfattningsvis kan du överpröva åklagarmyndighetens beslut om åtal eftersom du har erkänt och därmed gått med på ett strafföreläggande. Om ditt mål går till domstol och du är åtalad för bidragsbrott enligt normalgraden har du rätt till en offentlig försvarare som betalas av staten. Om du är åtalad för ringa bidragsbrott ska domstolen göra en prövning av om du behöver en försvarare. Om du blir dömd för bidragsbrott är det troligt att straffet blir villkorlig dom eller böter.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Varför väcker åklagaren inte åtal?

2018-03-12 i Förundersökning
FRÅGA |Jag undrar hur man får reda på varför åtal inte väckts i ett specifikt fall? Jag har lite svårt för allt fusk och mutor mm. Jag fick sen veta att X inte ens blivit åtalad, hur är det möjligt?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om att väcka åtal:Åklagaren är den som bestämmer om ett brott ska tas upp i en domstol, det är alltså bara en åklagare som kan väcka åtal. Detta bestämmer åklagaren när förundersökningen är klar.Vidare har åklagaren en åtalsplikt. Detta innebär att om åklagaren på objektiva grunder bedömer att det finns tillräckliga bevis för att den misstänkta har begått ett brott är åklagaren skyldig att väcka åtal. Då måste en rad överväganden ske innan beslutet fattas. Om åtalet väcks, så är det sedan åklagarens uppgift att bevisa för domstolen att ett brott har begåtts. Åklagarens val att inte väcka åtal:Om det inte finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts kan åtal inte väckas. Det kan till exempel bero på att den misstänkta förnekar brott och att det inte finns något vittne eller någon teknisk bevisning som bevisar att den misstänkta personen begått brottet. Ibland står det klart redan under förundersökningen att det inte går att bevisa något brott. Åklagaren fattar då beslut om att lägga ned förundersökningen.Ett sådant beslut har samma innebörd som ett beslut att inte väcka åtal. För båda besluten gäller att utredningen kan tas upp på nytt om det kommer fram nya uppgifter om brottet.Hur kan jag få reda på varför åtal inte väckts? Om det finns ett förundersökningsprotokoll eller ett beslut om att inte väcka åtal kan du begära ut detta från myndigheten som förvarar detta (förslagsvis polismyndigheten, åklagarmyndigheten eller domstolen beroende på hur långt fallet har gått.) i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08- 533 300 04. Vänligen,