Rättegångskostander

2017-04-22 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej.Vem betalar rättegångskostnader i en stämning som ogillats, men där den som stämt en annan person (och förlorat) inte har tillräckligt med tillgångar för att kunna betala?
Julia Gustafsson |Reglerna för rättegångskostnader i tvistemål finns i 18 kap. rättegångsbalken (1942:740) (se denna länk här). Huvudregeln är att den förlorande parten står för vinnarens rättegångskostnader. Detta dock under förutsättning att den vinnande parten yrkat detta under rättegången, se 18 kap. 14 § rättegångsbalken.När du förlorat målet kommer du ha en skuld till den vinnande parten motsvarande det domstolen bestämt utgöra rättegångskostander samt ränta enligt Räntelagen 6§ (se här) från dagen då domen föll. Betalas inte skulden kan den vinnande parten vända sig till kronofogden och ansöka om verkställighet, https://www.kronofogden.se/Ansokaomverkstallighet.html. Får den vinnande parten av kronofogden ett betalningsföreläggande efter att skulden blivit fastställd gör kronofogden en utredning för att se vilka tillgångar som eventuellt kan utmätas. Du kan också kontakta den du har en skuld till om du vill ha en avbetalningsplan.Tänk på att en avbetalningsplan inte automatiskt innebär att sökanden tar tillbaka sin ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Så länge inte den sökanden gör det är Kronofogden skyldiga att fortsätta handlägga ärendet och kan utmäta tillgångar för att din skuld ska bli betald.Kronofogden kan inte frysa räntor eller förhandla om storleken på skulden. Sådana frågor måste du ta med den som du har skulden till. Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vittna som närstående vid brottmål

2017-04-21 i Vittna
FRÅGA |Jag är kallad som vittne i ett Brottmål där min man är målsägande. Måste jag vittna?Ska jag avlägga ed?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkten i svensk rätt är att det föreligger en absolut vittnesplikt. Det innebär att man i princip har en absolut skyldighet att vittna inför domstol. Det finns dock vissa undantag från denna vittnesplikt. Ett undantag görs för personer som är närstående till part i rättegången. Då du är fru till en av parterna i målet räknas du naturligtvis som närstående. Att undantag görs för närstående till part innebär alltså att du fritt kan välja om du vill vittna i domstol eller inte. Du behöver inte heller avlägga någon vittnesed. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Stämma om skadestånd

2017-04-17 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Jag ramlade på ett brunnslock som man inte förankrat som man borde i marken. Detta hände på trottoaren. Det visar sig att ansvarig för denna är fastighetsbolaget som äger fastigheten bredvid trottoaren. Själva fallet ledde till 17stygn i benet, akut besök, bandage kostnader, en vecka på soffan osv. Dock ingen sjukskrivning då jag är tjänsteman och kunde jobba hemma med dator. Men likväl ett ordentligt hack inte bara i benet men likväl vardagsrutinerna. Min fråga är därför 1. Ska jag vända mig till bolaget direkt om skadestånd? 2. Hur går man tillväga om man nu vill stämma bolaget? 3. Om man förlorar en rättstvist av denna sort måste jag då betala rättegångskostnaderna? Mvh Daniel
Sofia Nygren |Hej och tack för att du kontaktat Lawline!Jag rekommenderar dig att i första hand kontakta företaget i fråga. Många gånger kan det vara så att företaget är mycket samarbetsvilligt och gärna vill hjälpa dig.Om det är så att du inte får hjälp av företaget i fråga kan du lämna in en stämningsansökan till domstol. Formulär till stämningsansökan och allt du behöver veta kring det kan du hitta här.Part som förlorar i rättegång ska i de flesta fall betala den andra partens rättegångskostnader. I mål som rör högst ett halvt prisbasbelopp är möjligheterna dock begränsade. Mer om hur en huvudförhandling i tvistemål går till och om rättegångskostnader hittar du här. Väl mött!

Information från en nedlagd förundersökning?

2017-04-16 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, om jag fått vetskap om att jag blivit polisanmäld, men inte fått information om detta från polisen, hur kan jag ta reda på om förundersökning pågår eller om den lagts ner? Samt om den lagts ner, hur kan jag få tag ett ett eventuellt ärende nr till denna förundersökning, då jag inte har informeras på något sätt?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga.Polisen informerar normalt inte den som misstänks för ett brott om detta innan viss tid förflutit i förundersökningen och det är dags att delge misstanke. Anledningen är att det skulle försvåra utredningen om man direkt fick veta att man blivit anmäld för ett brott, och att personen då skulle ha möjlighet att förstöra bevisning och liknande.Uppgifterna som finns i polisens misstankeregister omfattas om lagen om misstankeregister och är skyddade av viss sekretess. I 8 § och 8 a § framgår under vilka förutsättningar som enskilda personer har rätt att ta del av uppgifter ur registret. Normalt är det inte möjligt för en enskild person att få ut uppgifter om sig själv ur registret, om det inte rör sig om en person som söker anställning på ett boende som tar emot barn, då måste ett sådant utdrag begäras enligt en annan speciell lag. Däremot är en nedlagd förundersökning en allmän handling som normalt är offentlig och kan begäras ut från myndigheten. För detta krävs att du kan ge tillräckligt med information om handlingen så att den kan identifieras. Lite beroende på handlingens karaktär, vilket brott det rör sig om och liknande kan delar av förundersökningen vara belagda med sekretess, men det är en prövning som görs innan det beslutas om handlingen får lämnas ut. För fysisk form tas dessutom ut en avgift för handlingar som omfattar med än 9 sidor.

Kan ett vittne anses som jävig under en domstolsprocess?

2017-04-21 i Vittna
FRÅGA |Har en fråga gällande patientskadelagen, är behandlande vårdgivare jävig vid en eventuell rättegång i Tingsrätten eller skulle vårdgivaren kunna vittna om att en patientskada har skett i en tvist med LÖF gällande ersättning enligt Patientskadelagen?
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som så, att du har funderingar kring ett vittnes eventuella jäv under en domstolsprocess. Till att börja med regleras frågor om vittnen och jäv i rättegångsbalken, (RB). Som utgångspunkt i svensk rätt gäller att vem som helst kan höras som vittne, så länge personen i fråga inte själv är part i målet. Ett vittne kan vittna till en parts fördel eller nackdel och exempelvis vara gift, barn, sambo, vän etc. till en part i målet. Detta gör inte att vittnet blir jävigt, tvärtom faller det sig ganska naturligt att ett sådant vittne har en subjektiv inställning och uppfattning. Rättegångsbalkens regler ställer inte upp krav på att vittnen ska vara oberoende. Reglerna om jäv omfattar därför inte vittnen och alltså finns det inga hinder mot att en vårdgivare vittnar om en eventuell patientskada. Däremot tar rätten i sin bevisvärdering av vittnesutsagan, hänsyn till relationen mellan vittnet och part i målet. (36 kap. 1 § RB) Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra om bötesbeloppet i ett strafföreläggande är för högt?

2017-04-20 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Den 18:e mars blev jag tagen med 0,54 gram kokain på mig. Jag fick strafföreläggande då jag erkände på plats. Däremot anser jag att böterna satts mycket högre än vad jag är kapabel att betala samt i relation till brottet. Jag fick 150 dagsböter á 170 kr (d.v.s. 25 5000 kr). Kan jag överklaga detta? Är det antalet dagsböter jag överklagar eller antalet kr? Hur går jag i sådana fall tillväga? Extremt tacksam för hjälp.
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag lämnar ytterligare upplysningar, alternativt kompletterar mitt svar på något vis, är du välkommen att publicera en kommentar eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com.De övergripande reglerna om strafföreläggande hittas i 48 kap. rättegångsbalken, som jag hänvisar till nedan.Enligt 48 kap. 3 § har ett godkänt strafföreläggande samma status som en lagakraftvunnen dom. Innebörden av detta är att ett godkänt strafföreläggande inte är möjligt att överklaga (vilket är logiskt eftersom det inte borde finnas skäl att överklaga någonting som man själv har samtyckt till).Godkännande av strafföreläggandet ska ske skriftligen (48 kap 9 §). Den anklagade ska dock först få ett strafföreläggande som tydligt utvisar bl.a. hur stora böter som ska betalas (48 kap. 6 §). Annorlunda uttryckt ska man inte godkänna ett strafföreläggande och först därefter få reda på vad konsekvensen, i form av dagsböterna, blir. Uppstår en sådan situation så har de olika leden i processen behandlats i helt fel ordning.Din frågas formulering lämnar dock öppet för tolkning huruvida du faktiskt godkänt strafföreläggandet eller om du bara mottagit ett förslag från åklagaren (som ännu väntar på att bli, eller inte bli, godkänt).Under förutsättning att du faktiskt har godkänt strafföreläggandet, men inte blivit informerad om bötesbeloppet på det viset som lagen kräver, så finns en chans till överklagan genom att använda ett s.k. extraordinärt rättsmedel. Det är inte en överklagan i vanlig mening utan ett sätt att upphäva en lagakraftvunnen dom som grundar sig på en formellt felaktig hantering av ärendet. Reglerna kring detta är relativt komplicerade – men jag förklarar det gärna närmare om du önskar och det alls kan vara aktuellt i din situation.Alternativet, vilket känns mer troligt, är att du faktiskt inte godkänt strafföreläggandet utan bara mottagit information om vad ett strafföreläggandet skulle innebära (d.v.s. hur dyrt det blir för dig). Om du inte anser att dagsbotsbeloppet är skäligt kan du naturligtvis avstå ifrån att godkänna strafföreläggandet, vilket troligen leder till att åklagaren väcker åtal och att det istället blir en tingsrättsförhandling. Väl där kan du argumentera för att böterna borde sättas till en lägre nivå (exempelvis p.g.a. att de är för höga i förhållande till din inkomst).Eftersom åklagaren ska basera strafföreläggandet på den bötesnivå som det är sannolikt att en domstol hade kommit fram till så är det dock högst tveksamt om du kommer ”tjäna” på att inte godkänna strafföreläggandet. Med vänlig hälsning,

Beviskrav för att fällas för brott

2017-04-17 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag undrar hur rätten kan döma någon för mordförsök till 10 år utan några rimliga bevis?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! För att någon ska kunna dömas för brott krävs att det är "ställt utom rimligt tvivel" att personen gjort sig skyldig till gärningen. Detta innebär att mycket stark bevisning krävs för att fälla någon för brott. Domstolen kan alltså inte fälla någon till ansvar för brott utan rimliga bevis. Om någon blivit fälld för mordförsök men anser att skäl inte föreligger så rekommenderar jag att överklaga domen, vilket innebär att frågan ska omprövas. Eftersom domstolen isåfall har gjort fel borde en omprövning av frågan leda till annan utgång.Hoppas du fått svar på din fråga!

Bevisbörda och beviskrav i fordringsrättsligt tvistemål

2017-04-16 i Bevis och bevisning
FRÅGA |HejJag har lånat ut pengar till en släkting,nu när det är dags att betala tillbaka kommer det en massa undanflykter.Jag undrar om det räcker med sms som bevis om man går vidare med detta till tingsrätten.Som exempel i sms så står det att han har satt in pengar men senare så säger han att banken strular och skjuter upp det hela tiden.Han har skickat även en bild på att han satt in pengar men senare säga att banken strular.Jag har allt sparat i telefonen.Räcker det??
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du vill veta dels vem som måste bevisa vad (dvs vem som har bevisbördan) och dels hur stark bevisning man måste ha i ett civilrättsligt mål av den beskrivna typen. Jag ska också understryka att vi i Sverige har fri bevisföring vilket i princip innebär att du får lägga fram vilken typ av bevisning som helst som du finner lämpligt. Det finns alltså inga krav på att bevisningen bara kan bestå av vissa typer av dokument osv. Ett sms är alltså ett bevis som du kan använda. Domstolen är dock fria att avgöra vilket värde sms:et har som bevis. Bevisbördan:Din beskrivna tvist är fordringsrättslig vilket faller inom civilrättens område. I civilrättsliga mål är bevisbördan normalt sett inte fixerad vid en viss part, som i t.ex. brottmål där åklagaren alltid har bevisbörda. Istället utgår man från att en viss part först har bevisbördan och om denne lyckas uppnå beviskravet bollas bevisbördan över på motparten. Utgångspunkten i den tvist du beskriver ovan är att gäldenären (dvs din släkting) har bevisbördan för att han har betalat. Det innebär att om han inte kan bevisa att han har betalat så kommer han att förlora tvisten. Om domstolen anser att han lyckas uppfylla sin bevisbörda genom att t.ex. hänvisa enbart till det första sms:et, där han säger att pengarna är skickade, kommer bevisbördan att gå över på dig. I ett sådant läge kan du hänvisa till hans nästa sms, där han säger att banken strular och att pengarna därför inte kommit dig tillhanda. Men utgångspunkten är som sagt att han först ska lägga fram tillräcklig bevisning som talar för att betalning skett. Man kan alltså vinna tvisten även i ett läge där du helt saknar bevisning men din motparts bevisning är inte tillräcklig för att han ska uppfylla sin bevisbörda.Beviskrav:Beviskrav anger gränsen för vad som är tillräcklig bevisning. I civilrättsliga mål är beviskravet normalt "styrkt". Exakt vilken bevisning som kan tänkas "styrka" en betalning är inte helt givet utan får bedömas från fall till fall. Normalt sett bör t.ex. ett kvitto på betalningen utgöra tillräckligt stark bevisning. Man kan tillägga att beviskravet "styrkt" anses högre än begreppet "antagligt" och "sannolikt" men lägre än "bortom rimligt tvivel" och "uppenbart".Sammanfattningsvis: Utifrån informationen i din fråga bedömer jag att du har goda chanser att vinna i tingsrätten. Din släkting får svårt att uppfylla sin bevisbörda särskilt med tanke på din motbevisning. För att ge ett mer säkert svar på dina chanser att vinna tvisten krävs dock en djupare utredning av samtliga omständigheter i fallet. Om du vill ha hjälp att driva frågan vidare är du varmt välkommen att boka ett möte med Lawlines juristbyrå.Hälsningar