Kan jag tvingas lämna blodprov om polisen vill det?

2017-05-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej jag undrar om vårdpersonal får ta blodprov mot min vilja om polis vill att så skall ske? t ex ett drogtest eller misstänkt rattfylla.
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är ja, under förutsättningen att du är skäligen misstänkt för ett brott som har fängelse i straffskalan.Att tvingas lämna blodprov är en del av en kroppsbesiktningAtt tvingas lämna blodprov är en tvångsåtgärd som kallas kroppsbesiktning (se 28 kap 12 § rättegångsbalken). Inom begreppet kroppsbesiktning ryms även bl.a. att ta urinprov, salivprov och hårprov. Kroppsbesiktning är en åtgärd som polisen kan vidta under en brottsutredning på en person som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa. Ändamålet med ett påtvingat blodprov som en del av en kroppsbesiktning är ofta att klarlägga om den misstänkte är påverkad av alkohol eller narkotika. Det krävs konkreta omständigheter som pekar på att den misstänkte begått brottetSom nämnts ovan krävs att personen är skäligen misstänkt för brottet för att det ska vara möjligt att ta blodprov mot dennes vilja. Misstankegraden innebär att omständigheterna måste vara sådana att de ger upphov till en faktabaserad misstanke. Det måste alltså finnas någon typ av konkreta omständigheter som talar för att personen har begått brottet. Vad dessa omständigheter kan vara varierar från fall till fall men det räcker inte med att personen beter sig underligt, uppträder nervöst eller undviker kontakt med polisen. Måste även vara misstanke om brott på vilket fängelse kan följaVilket brott som kan ge upphov till en kroppsvisitation är beroende av dess påföljd. För exempelvis rattfylla av normalgraden där den misstänkte kört med minst 0,2 promille alkohol i blodet är påföljden böter eller fängelse i upp till 6 månader. Det innebär att ett påtvingat blodprov inom ramen för en brottsutredning om rattfylla kan bli aktuellt. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en jurist. Du kan boka tid direkt via hemsidan eller ringa oss på 08-533 300 04.

Privat medling och skiljeförfarande

2017-05-23 i Skiljemän
FRÅGA |Vad är egentligen skillnaden mellan privat medling och skiljeförfarande? Varför väljer man det ena över det andra?
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett skiljeförfarande är en tvistelösning som inte sker i allmän domstol, utan istället av en skiljenämnd. En förutsättning för att en tvist ska få avgöras av en skiljenämnd är att parterna har överenskommit om det. Detta brukar ofta ske när stora företag tvistar om större belopp, vilket också är då ett sådant förfarande är mest fördelaktigt, på grund av att det kan vara väldigt kostsamt. Fördelarna med att få sin tvist avgjord genom skiljeförfarande är bland annat att det kan ske snabbt, av personer med särskild sakkunskap och utanför offentligheten. En avgjord skiljedom vinner laga kraft som en vanlig dom.Privat medling är däremot ett sätt för parterna att, innan man väcker talan vid domstol, försöka komma överens om en lösning som är fördelaktig för båda. Då har parterna kommit överens om att utse en privat medlare som, genom att föra diskussioner med parterna, försöker få dem att lösa det aktuella problemet.Den främsta skillnaden är sammanfattningsvis att privat medling är ett förfarande som syftar till att uppnå en lösning utanför domstol, medan skiljeförfarandet är ett rättsligt förfarande som resulterar i en dom som i de flesta fallen är mer fördelaktig för den ena parten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Väcka åtal eller polisanmäla person som sprider kränkande information

2017-05-23 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej!Jag har blivit utsatt för att en person sprider falsk information om mig o ljuger om mig som person o sprider detta. Anklagar mig bla för att ha gjort honom deprimerad vilket inte är sant då personen i fråga har en psykisk ohälsa sedan långt tillbaka innan vi lärde känna varandra.Samma person går även o pratar om min högst privata sjukdom, hänger ut jobbiga upplevelser av sexuell karraktär som är otroligt känsliga o kränkande för mig. Detta i syfte för att skada. Även andra saker sägs men detta är det som är mest skadefullt. Jag har flera personer som fått denna information direkt av vedebörande men har själv inga skriftliga bevis. Kan jag göra en polisanmälan på detta? Förtal/ Ärekränkning?Vad kan kostnaden för detta bli o hur ser kostnadsbilden ut om det väcks åtal?Om jag väljer att göra en anmälan vill jag yrka på skadestånd. Tacksam för svar
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline!Förtal (5:1 BrB) om personen säger något om dig och/eller förolämpning (5:2 BrB) om personen säger något till dig kan tänkas vara sådana brott som den kan åtalas för. Det går att få skadestånd om du har blivit utsatt för dessa brott (2:3 SkL).För dessa brott krävs det att du som målsägande, d.v.s. den som har utsatts för brottet, väcker åtal (5:5 BrB). Denna sortens åtal kallas för enskilt åtal. Det innebär att det är du som ska skicka in stämningsansökan och ”sköta” processen (47:1 RB). I 47:2 RB anges vilka uppgifter som ska anges i en sådan ansökan. Att göra en polisanmälan är inte samma sak som att ange brottet till åtal. En polisanmälan skulle endast leda till att en åklagare eventuellt väcker talan, men en åklagare har ingen skyldighet att väcka talan på samma sätt som för andra typer av brott (5:5 BrB). Det går inte att på förhand säga vilka kostnader åtalet kommer att medföra. Det som kan sägas är att eftersom det är frågan om enskilt åtal (d.v.s. ingenting som åklagaren väcker), gäller samma regler som för tvistemål vad avser rättegångskostnaderna (31:11 RB). Detta innebär att om du förlorar målet, ska du stå för både den andra personens och dina kostnader för advokater eller liknande (18:1 RB). Dessa kostnader kan bli omfattande. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några!Med vänliga hälsningar

Bevisbördan för en fordring om betalning av parkeringsavgift

2017-05-21 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Parkeringsbolaget har gett en falsk parkeringsbiljett för en tid där bilen inte varit där. De vägrar att visa bildbevis och jag vägrar att betala. Ligger inte bevisbördan hos dem? Eller är det så korrupt att De kan ta det till domstol och få rätt automatiskt?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om parkeringsbolaget har bevisbördan för deras betalningskrav.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningJa, bevisbördan ligger på parkeringsbolaget.Bevisbördan för fordringar ligger på borgenärenJag antar att vad du har fått är ett vanligt betalningskrav eller en kontrollavgift enligt 1 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.Den som kräver betalt är skyldig att bevisa att han eller hon har ett krav (se rättsfallet NJA 2009 s. 64. Se även rättsfallet RH 1996:78, som specifikt gäller kontrollavgifter).Det är huvudregeln.Bevisbördan för betalningskravet ligger alltså på parkeringsbolaget, som huvudregel.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med fördelningen av bevisbördan i tvistemål är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Åklagarens beviskrav vid nödvärnsinvändning

2017-05-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Jag har förstått det som att en åklagare ska visa det ställt utom rimligt tvivel att en åtalad har begått brott för att han ska kunna fällas. Om personen som står åtalad påstår att han har agerat i nödvärnsrätt - är det då hans uppgift att bevisa att han har gjort det eller ska åklagaren bevisa även då att det är ställt utom rimligt tvivel?
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att det i brottmål är åklagaren som har bevisbördan för att den tilltalade har begått brottet. Åklagaren ska visa det ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till brottet. Även när den tilltalade har gjort en nödvärnsinvändning, så ligger bevisbördan på åklagaren. Ofta kan det vara svårt att bevisa att någon inte har handlat i nödvärn. Därför kan åklagaren medges en så kallad "bevislättnad" - det krävs alltså mindre bevisning för att åklagaren ska ha uppfyllt sin bevisbörda. HD har uttalat sig om detta i rättsfallet NJA 1990 s 210. I nämnda rättsfall anför HD att det kan räcka att åklagaren framställer så mycket bevisning att nödvärnsinvändningen framstår som obefogad. Man kräver således inte lika mycket bevisning från åklagaren för att motbevisa den tilltalades nödvärnsinvändning, som man kräver för en fällande dom.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rättegångskostnader i vårdnadstvist

2017-05-23 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej jag och mitt ex har begärt skilsmässa som nu har gått igenom sedan ett par månader tillbaka, vi har en vårdnads tvist som kommer bli en stor rättegång nu i sommar jag har ingen advokat längre för att det tyvärr blev för dyrt men jag undrar vem står för rättegångs kostnader går staten in och betalar detta eller är det vi själva som gör det, rättegången kommer hållas i Göteborgs tingsrätt ??
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel i vårdnadsmål ska vardera part stå för sina egna rättegångskostnader (se 6 kap. 22 § föräldrabalken).Det finns dock undantag till huvudregeln som kan leda till att den ena parten även får stå för motpartens rättegångkostnader. Man ska då ha agerat på ett försumligt sätt i processen. Exempel på försumlighet kan vara att motparten inlett en rättegång utan att den andra parten gett anledning till det, eller om rättegången på annat vis kan anses vara onödig. Man kan även tvingas stå för motpartens rättegångskostnader om man gång på gång inleder ny talan om vårdnad (trots att detta avgjorts flera gånger tidigare). Ingenting i din fråga talar dock för att dessa undantag är tillämpliga varpå huvudregeln om att var och en står sina kostnader förmodligen kommer att gälla i ditt fall.Det bör även nämnas att det finns något som kallas rättsskydd. Rättsskydd tillkommer ofta som en del i den vanliga hemförsäkringen och innebär att försäkringsbolaget står för en större del av dina rättegångskostnader.Sammanfattningsvis: Sannolikt kommer du att få stå för dina egna rättegångskostnader men slipper att betala motpartens oavsett tvistens utgång. Det kan vara värt att kolla upp om du omfattas av rättsskydd genom någon försäkring du tecknat.Hälsningar

Fråga om offentlig försvarare

2017-05-22 i Rättshjälp
FRÅGA |hej, jag ska snart ha rättegång där jag är misstänkt i målet, jag har även erkänt brottet gäller skadegörelse med skador på 2000 kr. Tingsrätten har gjort bedömningen att ja inte är i behov av någon advokat vad innebär detta?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Enligt 21 kap 3 § rättegångsbalken (1942:740) kan domstol utse en offentlig försvarare för en tilltalad. Det är domstolen som gör bedömningen om det är nödvändigt. Vid bedömningen av om den tidigare tilltalade är i behov av försvarare beaktar domstolen brottets beskaffenhet, den tidigare tilltalades personliga förhållanden och vilka utredningsåtgärder som ska vidtas.Vanligtvis utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet brukar bli böter. Vid mindre allvarliga brott utser domstolen offentlig försvarare endast om det särskilda skäl för det. Om den tilltalade har vid mindre allvarliga brott erkänt är det vanligt att någon försvarare inte behöver förordnas. Om påföljden för brottet kan tänkas bli fängelse i mer än sex månader, förordnas vanligtvis offentlig försvarare.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Stämningsansökan till Tingsrätten - Avhysning av hyresgäst

2017-05-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har ansökt om avhysning av ett lägenhetsarrende hos KFM. Hg bestrider och jag har begärt att ärendet ska översändas till Tingsrätten.Det jag med tacksamhet behöver hjälp med är hur jag formulerar mitt yrkande till TR. Det jag vill är att TR beslutar att avhysningen ska verkställas-Jättetack
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och stort tack för att du har använt dig av vår expresstjänst. Inledningsvis kommer jag att översiktligt gå igenom de krav som skall vara uppfyllda för att er stämningsansökan ska bli godkänd av tingsrätten. Vidare kommer jag försöka exemplifiera på vilket sätt du kan yrka för att få igenom önskemålet om avhysning och slutligen finner du mina kontaktuppgifter. Vad jag redan nu vill upplysa dig om är att det primärt är vår juristbyrå som formulerar stämningsansökningar samt att vi behöver mer information för att kunna ge dig ett komplett svar på hur du exakt bör formulera ditt yrkande. Mitt svar kommer följaktligen utgå från den information jag har fått från dig. Önskar du en "färdig" stämningsansökan, som du därefter direkt kan lämna in till tingsrätten, rekommenderar jag att du kompletterar mitt svar genom att ta hjälp av vår byrå. Kraven som ställs på en stämningsansökanTillämpligt lagrum: Rättegångsbalken (RB) (1942:740) som du hittar här.I ert fall kommer hyresgästen att vara svaranden och du kommer att vara s.k. käranden. 1. Ort och datum2. Domsrätt - Du måste vända dig till rätt domstol, vilket är den domstol i den ort som svaranden, dvs. hyresgästen, bor i. (Se 10 kap 1 § RB) . Denna del skall även skrivas in i stämningsansökan, det är alltså av vikt att du både skickar in stämningsansökan till rätt tingsrätt samt nämner i din stämningsansökan att denna tingsrätt är behörig att pröva målet. 3. Följande uppgifter om svaranden och käranden ska finnas med: (Se 33 kap 1 § RB) 1. Namn 2. Personnummer 3. Postadress 4. Telefonnummer4. Vad saken gäller - dvs. avhysning.5. Yrkande - Kärandens, ditt, yrkande - dvs. det som du önskar få igenom, vilket är att hyresgästen ska avhysas, (se 42 kap 1 § RB).6. Grunder - Kärandens grund för yrkandet - dvs. varför du kräver att hyresgästen ska avhysas, vilket som exempelvis kan vara att hyresgästen inte har fullföljt sitt kontrakt, (se 42 kap 1 § RB)7. Utveckling av talan - Käranden ska även ha med en kort redogörelse för händelseförloppet som gör att hyresgästen ska avhysas, (se 42 kap 1 § RB)8. Bevisning/bevisuppgift - Käranden ska bifoga skriftlig bevisning som bilagor (detta kan dock kompletteras med vid senare tillfälle, men det är alltid klokt att bifoga dessa ändå), (se 42 kap 1 § och 42 kap 8 § RB)9. Bevistema - Käranden ska förklara vad bevisningen ska styrka. Det innebär inte att du ska förklara på vilket sätt bevisningen ska fungera, utan endast varför bevisningen i sig är relevant. Bevisningen som du har måste styrka de omständigheter som du har redogjort för under punkt 4 och 5. Formulering av yrkandet1. Yrkandet måste vara bestämt. Det ska klart och tydligt framgå att det rör sig om ett s.k. fullgörelseyrkande (dvs. att du önskar att något ska fullgöras och i ditt fall rör det sig alltså om avhysning). 2. Du bör även ha ett alternativt yrkande, dvs. om avhysning ogillas av domstolen, så kan du ha ett alternativt yrkande om skadestånd. Du yrkar alltså 1) på avhysning av hyresgästen och om det inte är möjligt så 2) på skadestånd. 3. Yrkandet ska vidare vara detaljerat och individualiserat. Du behöver alltså specificera vid vilken tidpunkt du önskar att avhysning ska ske, eventuella räntekostnader du kommer att ha och vilken räntesats som då är aktuell. (Processekonomiska skäl gör att har man ett krav på pengar så kanske det visar sig att domen kan verkställas först om flera år och då har du ju rätt till ränta.)Grunderna för yrkandet När det gäller grunderna för yrkandet är det viktigt att du ger en utförlig redogörelse för alla de omständigheter som du anser ger rätt till ditt yrkande. Kort sagt; en beskrivning av vad som påstås ha hänt mellan dig och svaranden (hyresgästen). Det är genom grunderna för yrkandet som du förklarar varför du anser dig ha rätt i sakfrågan. Du måste alltså: 1. lyfta fram (särskilt tydligt peka ut) och beskriva just de omständigheter (rättsfakta) i ett större händelseförlopp eller i ett större sammanhang som enligt din uppfattning gör att ditt yrkande ska bifalla, samt att du 2. bör sätta in dina åberopanden av rättsfakta i det större händelseförloppet, bl.a. genom att beskriva tvistens bakgrund, upprinnelse och utveckling. Exempel på yrkande:"Käranden X (ditt namn) yrkar att tingsrätten förpliktar svaranden Y (hyresgästens namn) att frånträda lägenhetsarrende Z senast den (datum). Käranden yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som anges senare."Får du därefter bifall från domstolen kommer du att få en dom som KFM kan använda sig för att verkställa avhysningen. Kontaktuppgifter Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar du en komplett stämningsansökan rekommenderar jag som tidigare att du använder dig av vår juristbyrå. Har du några övriga frågor eller vill ha kontakt med vår byrå är du varmt välkommen att kontakta mig på johan.hakansson@lawline.se. Trevlig kväll och stort lycka till!Med vänliga hälsningar