Vittnes rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid inställd rättegång

2017-09-21 i Vittna
FRÅGA |blivit kallad som vittne i rättegång (ambulanspersonal). Är ledig den dagen som det är rättegång men på förmiddagen ringer arbetsgivaren och vill att jag ska jobba övertid. Måste tacka nej pga av rättegången. En timma senare ringer de från tingsrätten och säger att rättegången är inställd. Kan jag begära ersättning för detta? Det innebär att jag gått miste om 20 timmar övertidsersättning a 450 kr... Känns ju sisådär roligt...
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Regler angående vittnen återfinns i 36 kap. Rättegångsbalken (RB).Enligt 36:24 RB har vittnen vid en rättegång rätt till ersättning. Att du fått tacka nej till ett pass är förlorad arbetsinkomst och alltså har du enligt regeln rätt att få ersättning för den förlorade inkomsten pga. rättegången. Om du ersättningen ska betalas ut av allmänna medel tillämpas förordning(1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen m.m. I den förordningen står föreskrivet vad som är ersättningsgillt, 1 §. Det som avgör om ersättningen ska betalas ut av allmänna medel är vilken part som har kallat dig som vittne. Huvudregeln är att om enskild part har kallat in ett vittne så ska parten bekosta vittnet. Allmänna medel kan dock ändå bli aktuellt med hänsyn till partens ekonomiska förhållanden eller i de fall rätten kallat in vittnet. Skillnaden blir här att det via allmänna medel högst går att ersätta inkomstförlust på 700kr per dag enligt 5 § i förordningen. I normala fall brukar rätten fråga en när man avgett sitt vittnesmål ifall man har några kostnader för att befinna sig vid rätten den dagen och då säger rätten att man ska gå till receptionen och få en blankett och fylla i. I och med att rättegången ställdes in skulle jag rekommendera dig att ringa in till domstolen och förklara din situation och få hjälp med hur du ska gå vidare därifrån. Telefonnummer och adress finns på kallelsen. Det ska inte vara några problem med att få ersättning för det! Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Om man får en polisanmälan mot sig som bör läggas ner

2017-09-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej har blivit anmäld för olaglig kameraövervakning, när den kamera som sitter uppsatt är en s.k dummy alltså en kameraatrapp. Min fråga vad kan jag göra gentemot anmälaren? När jag enligt kameraövervakningslagen inte behöver tillstånd för en kameraattrapp. Känner mig kränkt av denna anmälan,
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det inte finns fog i anmälan kommer polisen att lägga ner sin utredning inom kort. Om polisen hör av sig för att få höra din version behöver du bara svara ärligt och förklara på vilka sätt du följt gällande regler. Det är mycket möjligt att de endast kräver detta genom ett brev eller telefonsamtal och att du inte behöver tas in på förhör eftersom polisen inte lär vilja lägga ner resurser på sådana här saker i onödan. Du behöver alltså inte göra mer än så mot anmälaren. Det är inte brottsligt att höra av sig till polisen om man tror någon begår något brottsligt så det finns inget du kan göra gentemot att ha blivit kränkt. Om detta är en person som på olika sätt gör saker som får dig att känna dig kränkt, t ex. genom ofredande, hot, misshandel osv. kan du självklart göra en egen polisanmälan men det blir ett ärende helt skilt från det här.Vänligen,

Fråga om rätt att kräva fler lagfarna domare

2017-09-08 i Domstol
FRÅGA |Hej, har man rätt att inför en huvudförhandling i Tingsrättenavs misstanke om begången misshandel, begära att TRen skallvara bemannad med fler än en lagfaren domare?MvhThomas
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att tingsrätten i brottmål ska bestå av en lagfaren domare samt tre nämndemän, rättegångsbalken 1 kap. 3b§.Det finns i samma paragrafs tredje stycke en bestämmelse om att rätten kan utökas med en lagfaren domare om det finns skäl för det. Det är målets omfattnings och svårighetsgrad som avgör ifall rätten bör förstärkas med ytterligare en lagfaren domare. Jag har svårt att se att en misshandel av normalgraden skulle vara av den omfattning och svårighetsgrad som får rätten att utöka antalet lagfarna domare.Svaret på din fråga blir hur som helst nej. För även om möjligheten finns att det i rätten befinner sig fler än en lagfaren domare så är det inget som någon av parterna kan kräva, det är rätten själva som avgör ifall så behövs.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Domsrätt vid arrendetvist

2017-09-05 i Domstol
FRÅGA |Var ska ett tvistemål gällande arrende av jordbrukstomt drivas? I svensk eller i Ungersk domstol?
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utifrån informationen i din fråga skulle jag säga att talan ska väckas i det land där jordbruksfastigheten finns. Vad gäller tvister som rör sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom har nämligen det land där fastigheten ligger exklusiv domsrätt (se artikel 24.1 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område). Alltså: Om fastigheten ligger i Sverige ska målet prövas i svensk domstol. Om fastigheten ligger i Ungern ska målet prövas i ungersk domstol.Hälsningar

Vem betalar rättegångskostnaderna i ett brottmål utan enskild målsägande där talan förs av åklagare när den tilltalade fälls för brottet?

2017-09-17 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej.Jag fick ett strafföreläggande gällande sjöfylleri(0.32 promille) . Fick 40 dagsböter för brottet.Har överklagat och fått en STÄMNING och KALLELSE åter och skall på huvudförhandling utan försvarare. Har en film som jag tror kan "fria" mig. Om jag förlorar, är det jag som bekostar rättegångskostnaderna eller är det max 40 dagsböter som gäller?Fick ont i magen när det står STÄMNING.
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om du kan bli skyldig att betala Statens rättegångskostnader om du skulle bli fälld för brottet.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDu behöver sannolikt sett inte betala några rättegångskostnader.Ska du betala rättegångskostnaderna om du förlorar?Rättegångskostnaderna fördelas på ett särskilt sätt när man åtalas av en åklagare. Det är inte som i tvister mellan enskilda där den förlorande parten som huvudregel ersätter alla kostnaderna för motparten.Om du skulle fällas för brottet, så kan du egentligen bara tvingas att betala följande kostnader (31:1 rättegångsbalken):1. Det Staten har betalat för din offentliga försvarare.2. Kostnaden för att hämta dig till rätten.3. Kostnaden för blodprovstagning, blodundersökning, urinprovstagning och urinundersökning av dig till utredning av ditt brott.Som jag förstår det är varken den första eller den andra punkten relevant för dig. Jag kan inte säga något om den tredje punkten, men jag gissar att inte heller den är relevant för digDärför kommer du sannolikt sett inte behöva betala några rättegångskostnader.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med rättegångskostnader i brottmål är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Rättegångskostnader i brottmål för den åtalade

2017-09-11 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej,Har fått ett strafföreläggande för brott mot knivlagen (1 knogjärn & 1 stilettbatong på allmän plats). Jag tänker inte godkänna detta, då jag anser mig ha "en del på fötterna", typ "preventivt självförsvar". I korthet; åker första (0439 eller 0509) pendeltåget Sthlm C - norrut till jobbet och det är laglöst land. Rånförsök är standard och det blir värre hela tiden (tänk 3-6 tonåringar i overallsbyxor kl 0500, som drar runt i tåget och spanar efter lämpliga offer). Det framgår av polisförhöret att de var tänkta som självförsvar, vid ev angrepp. Ändå har åklagaren skrivit "Föremålen var ägnade att användas som vapen på allmän plats vid brott mot liv eller hälsa". Jag vet att straffet i Tingsrätten kan bli både högre & lägre, om jag förlorar, men drabbas jag även av några rättegångskostnader då?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulle du bli fälld och dömd för brottet kommer du bli skyldig att ersätta staten för den kostnad som den offentliga försvararen inneburit. (31 kap 1 § 1 st rättegångsbalken)Dock kan denna ersättningsskyldighet sättas ned så att du inte behöver betala mer av kostnaden för den offentliga försvararen än vad du skulle behövt betala i s.k. rättshjälpsavgift. (31 kap 1 § 3 st rättegångsbalken samt 23 och 38 §§ rättshjälpslagen)Ersättningsskyldigheten kan också begränsas om det finns skäl för det. Vid denna bedömning beaktas din brottslighet samt dina personliga och ekonomiska förhållanden (31 kap 1 § 4 st rättegångsbalken). Du hittar rättegångsbalken här och rättshjälpslagen här. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Får polisen hålla inledande förhör på brottsplatsen med en brottsutsatt person under 15 år?

2017-09-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |En person under 15 har blivit utsatt för ett rån, polis kommer till platsen och gärningsmännen finns i närområdet. Får polisen hålla ett inledande förhör med målsägande om vad som hänt och om andra vittnesuppgifter från denne även om denne är under 15?
Jenny Ångström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid förhör av barn under 15 år skall som huvudregel en vårdnadshavare få närvara under förutsättning att det kan ske utan men för utredningen. Ett typfall där det kan vara till men är förstås när det är vårdnadshavaren själv som är föremål för brottsmisstankar. I fallet du beskriver finns det inget som säger att personen inte får förhöras på plats men som sagt ska en vårdnadshavare få närvara. Du skriver också att gärningsmannen finns i närområdet och skulle det t.ex. vara så att han inte har gripits skulle barnet under 15 år få höras skyndsamt även utan närvarande vårdnadshavare för att ett snabbt gripande ska kunna ske. Hoppas att du med detta fick svar på dina frågor!

Kan en målsägande bli dömd för mened?

2017-09-04 i Vittna
FRÅGA |Min mor har anmält min far då han har puttat henne i golvet och kort tagit stryptag på henne medans han var full. Han har genomgått behandling nu. Hon önskar dra tillbaka polisanmälan nu men det får man tydligen inte göra. Hon önskar inte längre att han ska bli dömd för något. Hur ska hon göra för att han ska "komma ur detta"? De ska upp i rätten i November. Ska hon uppge en annan förklaring i rätten? Kan hon då bli dömd för mened?
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Även om din mor inte längre önskar att din far ska bli dömd för något brott har polisen en skyldighet att utreda brott som hör under allmänt åtal, Polislagen 2 §. På samma sätt har åklagaren en skyldighet att åtala för ett brott som faller under allmänt åtal då tillräckliga skäl för detta föreligger, Rättegånsbalken 20 kap 6 §. Detta har bl.a. att göra med intresset av att tydligt stämpla vissa handlingstyper som moraliskt förkastliga. Genom att underlåta att åtala någon för exempelvis misshandel kan allmänheten få svårt att avgöra vad som betraktas som tillåtet och ej, vilket skulle kunna innebära att den personliga tryggheten i samhället lider men.Eftersom din mor blivit utsatt för brott är hon målsägande och får således inte vittna, Rättegångsbalken 36 kap 1 §. Hon får stället höras i bevissyfte, Rättegångsbalken 37 kap 1 och 2 §§. Detta innebär att hon inte yttrar sig under straffansvar och kan således varken dömas för mened (BrB 15 kap 1 §) eller osann partsutsaga (BrB 15 kap 2 §). Det finns heller inga tvångsmedel för att tvinga en målsägande att yttra sig om något, vilket innebär att din mor i princip fritt och utan påföljd kan vägra svara på frågor. Även om din mor inte yttrar sig under straffansvar skulle jag emellertid råda henne till att i domstolen alltid tala sanning. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,