Hjälp att få LVU-placering upphävd

2017-08-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min dotter är LVU placerad på GRAVT felaktiga grunder. Hon vill hem och självfallet vill jag ha min dotter som jag älskar hem så snart som möjligt.De 2 första förhandlingarna var uppgjorda på förhand, både Förvaltningsrätten och Kammarrätten. Det fanns jäv och inkompetens bland advokaterna och det juridiska ombud som jag tilldelats var värdelös, jorde ingen efterforskning, inga försök att försvara mig och jg fick själv göra all plädering trots att kammarrätten betalade henne 26000kr av skattebetalarnas pengar, trots att hon inte var där.Nu är jag i ett STORT behov av en skarp advokat/juridiskt ombud som inte är rädda att fightas mot socialtjänsten eftersom domstolarna inte respekterar mig pga att jag inte är advokat. DET ÄR BRÅDSKANDE!Låt inte socialtjänsten misshandla min dotter mer än dem gjort samt alla lagar dem brutit och täckt över det med lögner och påhitt. För min dotters skull ber jag. HJÄLP MIG att HJÄLPA MIN DOTTER, som kidnappats pga av Socialtjänstens jäv med den andre föräldern som är eftersökt av London Metropolitan Police Department pga av globalt bedrägeri, identitetsstöld, våldtäkt, mordförsök, barnporr...Jag undrar bara om rättvisan försvunnit från Sveriges land som liknar mer och mer på en naziststat?!!!
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är minsann en otrevlig situation du befinner dig i och det är synd att du känner att du och din dotter inte blivit rätt behandlade av det svenska rättssystemet.För att få den bästa möjliga hjälpen och svaren på alla frågor du säkert har rekommenderar jag att du går in och bokar tid med en av våra duktiga jurister via länken: http://lawline.se/boka .Jag hoppas verkligen att allt löser sig för både dig och din dotter.Med vänliga hälsningar,

Överklaga rättshjälpsbeslut

2017-07-31 i Rättshjälp
FRÅGA |Har just fått avslag på en rättshjälspansökan i Malmö Tingsrätt. Formulering på avslaget var väldigt oneutralt, skulle kunna beskrivas som oförskämt. Min fråga är om jag kan flytta målet från Malmö tingsrätt till rätten där jag faktiskt bor, Stockholm, då jag uppfattar detta som att rätten i Malmö inte är neutrala och kan alltså inte hantera frågan utan jäv. Tvisten gäller vårdnad och umgänge av barn som är 11 år och också haft sin hemvist i Stockholm. Barnet bor ej i Malmö nu, och ej heller motparten då de har flyttat till Danmark.
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som så att du funderar på vad du kan göra åt ett beslut om avslag på en rättshjälpsansökan. Till att börja med regleras dessa frågor i rättshjälpslagen (RhjL) och rättegångsbalken (RB). Som huvudregel ska beslut om att bevilja rättshjälp fattas av domstol om ärendet handläggs vid domstol och i övriga fall av Rättshjälpsmyndigheten. Eftersom att vårdnadstvisten troligtvis väcktes och påbörjades vid Malmö tingsrätt, så är det den tingsrätten som även handlägger och fattar beslut i rättshjälpsfrågan. (39 § RhjL) Om domstolen finner att det i enlighet med rättshjälpslagen inte föreligger skäl att bevilja rättshjälp, avslås ansökan om rättshjälp genom ett s.k. icke-slutligt beslut. Ett icke-slutligt beslut får som huvudregel endast överklagas i samband med ett överklagande av dom eller ett slutligt beslut (exempelvis då Malmö tingsrätt meddelar dom i vårdnadstvisten, vilket är ett slutligt beslut). Dock finns det undantagsregler till detta. Domstolsbeslut i rättshjälpsfrågor kan och får nämligen överklagas särskilt om tingsrätten i beslutet har: 1. prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde, försvarare, vittne, sakkunnig eller någon annan, 2. avslagit en begäran om biträde eller försvarare eller till sådant uppdrag utsett någon annan än parten föreslagit eller 3. prövat en fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen i annat fall än som avses i ovanstående punkt 1 och 2. (43 § 1 stycke RhjL, 49 kap. 3 § 2 stycke, 49 kap. 5 § p. 5, 7 och 8 RB). För att kunna överklaga domstolsbeslutet i rättshjälpsfrågan enligt ovanstående punkt 2 och 3, måste du först anmäla missnöje, om det är så att beslutet har meddelats under rättegången. Missnöjesanmälan skall göras genast och annars inom en vecka från den dag då du fick del av beslutet. Om du försummar detta har du tyvärr inte längre rätt att överklaga beslutet.(49 kap. 6 § RB). Själva överklagan ska sedan ske skriftligen till Malmö tingsrätt inom tre veckor från den dag som beslutet meddelades. (52 kap. 1 § RB). Sammanfattningsvis så kan du alltså inte själv välja att flytta målet till en annan tingsrätt. Det är den tingsrätt som målet pågår vid som har behörighet att besluta och döma i målet, såvida tingsrätten själv inte gör en annan bedömning. Gällande jävsfrågor är detta något som enbart kan prövas av rätten självmant. Det som du däremot kan göra är att överklaga Malmö tingsrätts beslut om avslag på din rättshjälpsansökan. Tänk då på att det är viktigt att du gör en missnöjesanmälan innan och att du överklagar inom tidsfristen om tre veckor. Om du har frågor på hur du ska gå tillväga för att göra detta så kan du vända dig till Malmö tingsrätt eller till Rättshjälpsmyndigheten. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Behörig domstol vid gränsöverskridande betalningsföreläggande

2017-07-31 i Domstol
FRÅGA |Bakgrund: Person X (bosatt i Tyskland) äger ett hus i Sverige genom ett Belize Ltd ("Offshore-Aktiebolag"). Nu önskar en tysk Borgenär driva in en privat skuld som X har genom att attackera dennes aktier i Belize-Bolaget. 1: Har svensk domstol juridisk behörighet (court of competent jurisdiction) i ett sådant fall? 2: Är utsikterna för borgenärerna goda/dåliga avseende att vinna ett sådant mål i svensk domstol?
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som så att detta handlar om fastställande och indrivning av en privat skuld. I svensk rätt hanteras dessa förfaranden genom ett s.k. betalningsföreläggande. I mitt svar har jag därför utgått från att du funderar kring vilket land som har domsrätt gällande ett betalningsföreläggande i ett eventuellt landsgränsöverskridande fall.Eftersom att din fråga är uppdelad på två delfrågor så är även mitt svar uppdelat efter dessa frågor. Fråga 1. Har svensk domstol juridisk behörighet gällande betalningsföreläggande då sökanden är en tysk borgenär och svaranden har sin hemvist i Tyskland? Till att börja med regleras frågor om jurisdiktion/domsrätt inom EU genom Bryssel 1a-förordningen. För att avgöra om Bryssel 1a-förordningen blir tillämplig så måste man utreda vart sökanden och svaranden har sin hemvist, dvs. boende. Hemvistet måste vara inom två EU-länder som är anslutna till förordningen och det krävs dessutom att det rör sig om ett landsgränsöverskridande fall. Med det menas att den som ansöker (sökanden) och den som påstås vara skyldig pengar (svaranden) har hemvist i olika länder. Av din fråga framgår att det rör sig om en tysk borgenär och svaranden X som är bosatt i Tyskland. Det framkommer inte av din fråga vart den tyska borgenären har sitt hemvist. Alltså kan jag inte redan på denna grund avgöra om det rör sig om ett landsgränsöverskridande fall eller inte. För det fall både den tyske borgenären och svaranden X har hemvist i Tyskland så saknas alltså ett landsgränsöverskridande fall och därför aktualiseras inte lagstiftningen på internationella privaträttens område. I detta fall blir då tysk domstol behörig att döma i frågan i enlighet med tysk rätt. För det fall både den tyske borgenären och svaranden X har hemvist i olika EU-länder, vilka är anslutna till Bryssel 1a-förordningen, gäller som huvudregel att talan om betalningsföreläggande ska väckas vid den domstol där svaranden har sin hemvist, dvs. där svaranden bor. I detta fall är personen X svaranden och du uppger i din fråga att X har hemvist i Tyskland. Alltså har tysk domstol även på denna grund behörighet att döma i frågan. (Artikel 4 och 62 Bryssel 1a-förordningen) Det finns undantagsregler från huvudregeln som eventuellt skulle kunna medföra att svensk domstol (i Sverige fungerar Kronofogden som domstol i dessa ärenden) har domsrätt. I din fråga saknas dock tyvärr omständigheter som är av betydelse för mig i avgörandet om just personen X fall faller under någon utav dessa undantagsregler. För att avgöra detta skulle jag exempelvis behövt veta lite mer kring vad skulden avser, t.ex. om det föreligger ett avtal, vad för typ av avtal och prestationer det är som har åtagits.Förutsatt att det rör sig om två EU-länder och hemvistet bedöms vara i två olika länder, så skulle även den tyska borgenären kunna ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande. Ansökan handläggs ungefär på samma sätt som det "vanliga" svenska betalningsföreläggandet, men bland annat följande är specifikt för just europeiskt betalningsföreläggande: * Europeiska betalningsförelägganden utfärdas i regel av domstolar. (I Sverige är det dock Kronofogden som utfärdar europeiska betalningsförelägganden). * Förfarandet kräver inte att sökanden eller svaranden är närvarande i domstolen. * Den domstol som är behörig att handlägga ett europeiskt betalningsföreläggande måste finnas i något EU-land. Sökanden eller svaranden måste bo i något annat land än domstolslandet, men inte nödvändigtvis i ett annat EU-land.* När kravet i ett europeiskt betalningsföreläggande har fastställts av Kronofogden eller utländsk domstol, blir avgörandet giltigt i hela EU och kan verkställas i alla EU-länder. Fråga 2. Är utsikterna för borgenärerna goda/dåliga avseende att vinna ett sådant mål i svensk domstol?Detta beror helt och hållet på omständigheterna i det enskilda fallet och därför har jag dessvärre ingen möjlighet att uttala mig om hur utsikterna i detta fall ser ut. Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Om du har fler frågor så är du välkommen att ställa dessa till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Det går inte att begära resning för att praxis ändras rörande brottet

2017-07-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag dömdes för ca 3 år sedan pga innehav av 15g psilocybinsvamp för narkotikabrott av normalgraden till en månads fängelse omvandlat till 50h samhällstjänst. Detta står kvar 10 år i belastningsregister. Något efter det att jag dömdes ändrades praxis med följden att innehav av samma mängd hade resulterat i ringa brott, med 5 år innan gallring i register. Finns det någon möjlighet för mig att korta ned antal år innan gallring med hänvisning till nämnda utveckling? MVH
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Eftersom det har gått så lång tid så måste du begära resning för att domen ska kunna ändras. I rättegångsbalkens 58 kap. 2 § finns regler för när resning kan beviljas. I lagparagrafen räknas upp att resning får beviljas om:1. Domare, åklagare eller annan begått ett brott som kunnat påverka målets utgång,2. Domare eller åklagare varit jävig,3. Något bevis visar sig vara falskt,4. Ny bevisning har framkommit som skulle kunnat påverka målets utgång om det varit känt vid rättegången,5. Om tolkningen av lagen som domen bygger på uppenbart strider mot lag.Att det kommit ny praxis på området från Högsta domstolen innebär inte att domen uppenbart strider mot lag, det kan dock vara skillnad om det kommer en dom från EU-domstolen som ändrar rättsläget. Troligen kommer du inte på resning beviljad på den grunden att praxis har ändrats tyvärr, om inte det nya avgörandet kommit från EU-domstolen.Hoppas du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

kroppsvisitation i butiker

2017-08-01 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hejsan,Personlig integritet är mer relevant än någonsin. Bakgrund / princip:Medborgare har skydd mot att få sin integritet kränkt. Polis måste ha särskilda skäl, för att få genomsöka någons väska. En polis kan inte gå fram till vem som helst urskillningslöst och visitera denna person på privata tillhörigheter. Att söka igenom en väska är en kroppsvisitation. Polis får (iaf i USA) inte heller säga "Jag vill att du visar din väska." - vilket tekniskt sett är ett önskemål, men uppfattas som ett krav för vanliga medborgare. Medborgaren underställer sig auktoriteten och lyder frivilligt, även om det är mot sin vilja och mot grundlagstadgat skydd för integritet. Detta "rättighetsbedrägeri" kallas för "Color of law" / "Color of authority" och är kriminellt i vissa länder. Även om det inte är kriminaliserat i Sverige / EU, så är resonemanget sunt - det är helt rimligt att okunniga privatpersoner blir överrumplade och går med på att genomsökas, att dom inte har något val, att dom blir lurade på falska grunder. På samma sätt är bluffakturor ett sätt att lura medborgare att tro att dom måste betala, när dom faktiskt inte måste. Vi tillämpar alltså resonemanget.Fråga:Att ge sken av auktoritet i syfte att vilseleda okunniga medborgare att frivilligt avsäga sig lagstadgade rättigheter är alltså otillåtet. Urskillningslös visitation - otillåten. Får då en butiksägare kräva urskillningslös kroppsvisitation av ALLA kunder genom - "Jag vill att du visar din väska."?
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det är en intressant frågeställning. En butiksägare har ingen rättighet att få se i kundernas väska. Det är endast polisen som har rätt att genomföra en kroppsvisitation enligt reglerna i rättegångsbalkens 23 kapitel. Däremot finns det en viktig skillnad mellan en polis och en butiksägare- polisen ägnar sig åt offentlig maktutövning medan butiksägaren är ett privaträttsligt subjekt som kan sätta upp regler och krav för att få tillträde till butiken. Om man vägrar visa sin väska vid ett tillfälle fast det är ett krav att visa väskan på uppmaning kan butiksägaren porta personen och neka tillträde till butiken vid ett annat tillfälle förutsatt att det sker inom ramen för diskrimineringslagen.Som svar på din fråga: En butiksägare saknar rätt att utföra en tvångsvisitation av kunderna i butiken. En sak som är viktig att notera är även att en väska med lås/en stängd väska kan vara att anse som ett slutet utrymme. isåfall krävs det för polisen ett beslut om husrannsakan för att få se i väskan. Denna rätt tillkommer endast polisen och andra som ägnar sig åt offentlig maktutövning. Det är emellertid inte olagligt om än oetiskt att uppmana en person att gå med på en kroppsvisitation. Om personen ger sitt samtycke till att visa väskan har butiksägaren inte begått ett lagbrott om inte tvång har använts. Om fysiskt eller psykiskt tvång har använts skulle det dock kunna utgöra ett brott. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ord mot ord vid stöld i hemmet

2017-07-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Städfirman jag anlitat fick hemnycklar när jag åkte bort ville få fönsterputsning under tiden. När jag kom hem märkte jag att barnens spargrisar samt mina sparpengar är borta. Ord mot ord. Vad kan jag göra?
Beatrice Rälg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du kan göra om du misstänker att städfirman olovligen tagit era pengar, och du inte vill vända dig direkt till städfirman, är att göra en polisanmälan. Polisen ska då utreda vad som har hänt och om det finns anledning att anta att brott begåtts ska en förundersökning inledas. Därefter beslutar åklagare om det finns tillräcklig bevisning för att den misstänkte ska kunna åtalas. För att en misstänkt ska bli fälld krävs det enligt svensk rätt att åklagaren kan bevisa ”bortom rimligt tvivel” att den misstänkte begått den påstådda gärningen. Din fråga handlar om vad som sker vid ord mot ord-situationer. När ord står mot ord används stödbevisning för att styrka vad som skett, till exempel vittnen eller filminspelningar. Om det inte finns tillräckligt med stödbevisning kan det dessvärre leda till att det inte blir en fällande dom. Hoppas du fått lite mer klarhet kring vad som gäller annars är du välkommen att återkomma, Vänligen,

Kan polisen neka att god man närvarar under polisförhör?

2017-07-30 i Vittna
FRÅGA |Om ett barn som har sett ett våldsbrott och är själv inte misstänkt för något brott, skall förhöras av polis. Kan polisen neka godman att medverka under förhöret eller träffa honom innan förhöret. Då barnet har blivit utsatt för tortyr av poliser i sitt hemland. Barnet är under 18 år och över 15 är. Om så är fallet hur länge kan polisen ha kvar honom (i) förhör och vad är en rimlig tid att han sitter isolerad från godman. Godman är inte misstänkt för något heller.Mvh Godman som är bekymrad
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till vittnesförhör hos polisen är det förundersökningsledaren (åklagare eller polis) som bestämmer vem/vilka som får närvara vid förhöret (se 23 kap. 10 § Rättegångsbalken). Förundersökningsledaren kan därmed ”isolera” barnet från sin gode man genom att hålla förhöret utan den gode mannen. Då du skriver att barnet tidigare blivit utsatt för tortyr av poliser kan det vara tryggt för barnet att du är med, men även om det är gynnsamt för utredningen att du närvarar vid förhöret är förundersökningsledaren alltså inte skyldig att låta dig närvara. Någon ytterligare begränsning som att neka barnet att träffa sin gode man innan eller efter förhöret är inte möjlig. En person över 15 år är inte skyldig att stanna längre än sex timmar på polisstationen. Förhöret behöver dock inte pågå under hela denna tid, utan förhörsledaren kan bestämma. Efter denna tid får den som förhörts avlägsna sig omedelbart. Personen får dock tas in på förhör igen efter 12 timmar, eller tidigare om det finns synnerliga skäl (se 23 kap. 9 § Rättegångsbalken). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem ska man stämma?

2017-07-26 i Parter i rättegången
FRÅGA |En häst har sålts via mellanhand men efter två månader har vi fortfarande inte fått betalt. Köparen har betalat till mellanhanden men han har i sin tur undvikit att betala oss trots skickade fakturer. Nu undviker mellanhanden all form av kontakt. Ska man stämma mellanhanden eller hämta hem hästen, som vi fortfarande äger då vi fortfarande har ägarpapper?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Eftersom det verkar som om det är mellanhanden ni har ert huvudsakliga avtalsförhållande är det mellanhanden ni ska rikta kravet mot. Det framgår inte riktigt hur avtalsförhållandet mellan er och mellanhanden, mellan er och köparen samt mellan mellanhanden och köparen är, men under vissa former kan det vara brottsligt att bara åka och ”hämta hem” hästen då ägarskapet kan ha gått över trots att ni har kvar de fysiska dokumenten. Det jag rekommenderar är således att ni riktar ert krav mot mellanhanden. Har ni skickat fakturor, men han vägrar betala men har inte bestridit dem, kan ni överlämna ärendet till kronofogdemyndigheten för ett betalningsföreläggande. Har fakturan förfallit finns även utrymme för att väcka talan mot (stämma) mellanhanden i tingsrätt. Vill du ha hjälp med stämningen eller kontakten med kronofogden kan Lawlines jurister hjälpa dig. Du når dem enkelt på www.lawline.se/boka. Jag önskar dig lycka till! Med vänliga hälsningar,