Vittnesmål av närstående till målsägande

2016-03-31 i Vittna
FRÅGA |Vad gäller om misstänkt begär att en närstående(utifrån RB 36:3) till målsägande ska lämna vittnesmål? Får den närstående avböja att behöva lämna vittnesmål överhuvudtaget eller måste närstående vänta tills kallelse till rättegången kommer och då meddela tingsrätten att man inte vill vittna med anledning att man är närstående till part? eller hur går man tillväga?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Bestämmelser om vittnesmål hittar man, precis som du vet, i rättegångsbalken, som du hittar här. Den som är närstående med part på det sätt som anges i RB 36:3 måste inte vittna. Närstående enligt bestämmelsen är den som är eller har varit gift med part, den som är släkt med part i rakt upp och nedstigande led, syskon och de som är det i svågerlag, eller den som är närstående på liknande sätt. Denna bestämmelse gäller dock endast närstående till just part i målet, varför närstående till målsäganden inte alltid omfattas, utan endast gör det i fall då målsäganden faktiskt för talan i målet. Ifall du kan använda bestämmelsen beror på om målsäganden för talan i målet och då är part och i så fall om du är närstående på det sätt som krävs enligt regeln. Om förhållandena är uppfyllda för att du inte ska behöva vittna kan du ändå inte helt undvika rättegången utan måste inställa dig vid rättegången. Där blir du informerad om att du inte måste vittna och kan då ta beslutet att inte göra det, RB 36:10. En annan bestämmelse som också kan vara relevant för dig är att du kan välja att inte yttra dig om omständighet som kan röja att du själv eller någon närstående begått brottslig eller vanärande handling, 36:6 RB. Då jag inte vet hur din situation ser ut kan jag inte bedöma om denna regel är relevant för dig. Hoppas att du fått svar på din fråga! MVH

Överklaga tingsrättens dom

2016-03-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Hur lång tid har man på sig att överklaga en tingsrättsdom? Ärendet gäller misshandel.
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande. Av 51 kap 1 § brottsbalken framgår det att en part som vill överklaga tingsrättens dom i ett brottmål skall göra detta skriftligen inom tre veckor från den dagen domen meddelades. Vänligen,

Skäl för återvinning av tredskodom

2016-03-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vilka skäl är giltiga för att kunna ansöka om återvinning av en tredskodom?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna ansöka om återvinning av tredskodom måste man göra detta skriftligen inom en månad från det att tredskodomen meddelades, 44 kap. 9 § rättegångsbalken (RB), se här. Ansökan om återvinning bör även innehålla allt vad från sökandens sida erfordras för förberedelsens slutförande. Utöver det ställs det inte upp några skäl som måste uppfyllas för att man kunna ansöka om återvinning av en tredskodom.Du bör även vara medveten om att man endast kan ansöka om återvinning av tredskodom en gång i samma mål, 44 kap. 10 § RB. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Polisens möjligheter till kroppsvisitation

2016-03-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Har polisen rätt att genom söka mig. Om polisen inte säger vad för brott man är misstänkt för. Har jag rätt att neka och vandra vidare eller vad säger lagen....
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Enligt 28:11 Rättegångsbalken (RB) får kroppsvisitation göras på en person som är skäligen misstänkt för ett brott varpå fängelse kan följa. Även om en person inte är skäligen misstänkt för ett brott har polisen rätt att kroppsvisitera en person om det finns synnerlig anledning att anta att det genom visitationen kommer att anträffas föremål som kan tas i beslag som är av betydelse för utredningen. Det är dock viktigt att påpeka att kroppsvisitation endast får göras om skälen för åtgärden uppväger det integritetsintrång som den enskilde upplever. Det här framgår av 28:3a RB. Vidare ska också nämnas att huvudregeln är att polis eller åklagare ska besluta om kroppsvisitation, men som undantag får även enskild polisman göra det. Sammantaget kan nämnas att frågan du ställer är lite av en juridisk gråzon. Det är nämligen upp till polismannen att bedöma i den enskilda situationen huruvida det föreligger skäl för en kroppsvisitering eller inte. Då det inte finns några exakta riktlinjer för vad som krävs för att misstänka en person är den juridiska gråzonen ett faktum. Lagen ger polisen befogenhet att kroppsvisitera en person om de misstänker brott. Att lämna platsen utan att polisen har genomfört en kroppsvisitiation är därför inte möjligt. Polisen måste självklart berätta varför det föreligger fog att kroppsvisitera en person men hur mycket de har tillåtelse att berätta vågar jag dessvärre inte uttala mig om.Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.Hälsningar,

Ta del av förundersökningsprotokoll

2016-03-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Kan jag ta del av ett förundersöknings protokoll om förundersökningen lagts ned? Om jag kan det hur gör jag då?Mvh
Theresa Ermstål |Hej och tack för er fråga.Huvudregeln är att alla svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar som upprättats eller inkommit till en myndighet och förvaras där, vilket följer av den så kallade offentlighetsprincipen i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (här). Då ett förundersökningsprotokoll är en handling som upprättats av Polismyndigheten och förvaras där är det en allmän handling som blir offentlig när åtal väcks eller undersökningen lagts ned – som i ert fall. En allmän handling och således ett förundersökningsprotokoll kan dock innehålla hemliga uppgifter och därför vara sekretessbelagd enligt 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (här). Därför ska myndigheten varje gång någon begär att få ut en allmän handling föra en sekretessprövning. Det kan vara så att förundersökningen har sekretessbelagts i sin helhet och då undantas den från huvudregeln ovan men det kan även röra sig om enstaka uppgifter som sekretessbelagts och då ska du få ut de uppgifter som är offentliga.För att ta del av förundersökningsprotokollet kan du vända dig till den myndigheten som förvarar handlingen och begära att kostnadsfritt få se handlingen alternativt mot en fastställd avgift få kopior av handlingen, 2 kap. 12-14 §§ TF. Avgiften fastställs enligt 15-16 §§ avgiftsförordningen (här).Vänliga hälsningar,

Om skiljaktiga justitieråd

2016-03-30 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag har glömt bort vad den som avger skiljaktig mening i HD kallas med ett annat ord. Kan ni hjälpa mig?
Anton Magnusson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga är du ute efter vem som kan avge en skiljaktig mening i Högsta domstolen (nedan förkortad HD). Svaret på din frågan är att det är ett justitieråd. Om det finns intresse redogör jag lite generellt om Justitieråd och skiljaktiga meningar nedan.Ett justitieråd är en lagfaren domare som dömer i HD. Till antalet ska det vara minst fjorton stycken enligt 3 kap. 4 § 1 st Rättegångsbalken (RB; se https://lagen.nu/1942:740#K3P4S1). När justitieråden prövar ett mål måste inte alla fjorton vara samlade utan huvudregeln är att de ska vara minst fem ledamöter som dömer i målet enligt 3 kap. 5 § 1 st RB (se https://lagen.nu/1942:740#K3P5S1).Om något av justitieråden har en skiljaktig mening när de prövar ett mål ska en omröstning ske och den som har denna skiljaktighet ska även ange de skäl som denne grundar sin mening på enligt 16 kap. 1 § RB (tvistemål)(se https://lagen.nu/1942:740#K16P1S1) och 29 kap. 1 § RB (brottmål)(se https://lagen.nu/1942:740#K29P1S1). När domen har beslutats ska eventuella skiljaktiga meningar meddelas parterna på samma tid och sätt som domen enligt 17 kap. 9 § 6 st. RB (tvistemål)(se https://lagen.nu/1942:740#K17P9S6) och enligt 30 kap. 7 § 5 st. RB (brottmål)(se https://lagen.nu/1942:740#K30P7S5).En skiljaktig mening är alltså en avvikande mening där ett eller flera justitieråd inte håller med majoriteten. Ett exempel på ett rättsfall från HD där skiljaktigheter förekommer är NJA 2006 s. 467.* Detta rättsfall handlar om en grupp högerextrema personer som har uttryck sig kränkande om homosexuella. Majoriteten i HD dömde de för hets mot folkgrupp medan två justitieråd var skiljaktiga. De menade att det inte finns tillräckliga skäl för en fällande dom och ansåg således att dessa personer skulle gå fria.Om du är intresserad av fördjupning om detta med skiljaktigheter så länkar jag en artikel från Svensk Juristtidning nedan:SvJT 2012 s. 313*Notera att de skiljaktiga meningarna brukar stå längst ner i de refererade rättsfallen från HD.Med vänliga hälsningar

Tingsrättens långa handläggningstider

2016-03-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Lång handläggningstid TingsrättenVad kan man när man tycker att man får vänta för länge (1 år) på huvudförhandling i ett tvistemål i TR? Finns det verkligen inget man kan göra?
Sedja Abed Ali |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tingsrätten har för nuvarande väldigt långa väntetider för huvudförhandling. En huvudförhandling i tvistemål med tre domare har ännu längre väntetider. Det finns tyvärr inget man kan göra för att påskynda domstolens handläggning. Tingsrätten är medvetna om deras långa väntetider och försöker ständigt komma med nya arbetsmetoder för att fördela arbetet på ett mer effektivt sett. De möjligheter som finns för den som inte vill vänta i över ett år på en huvudförhandling är skiljedomstol, där är det inte lika långa handläggningstider. Ett annat alternativ är att parterna förliks. Om ingen av ovannämnda alternativ är aktuella finns det tyvärr inte mycket man kan göra för att påskynda processen i tingsrätten. Vänligen,

Vittnesplikt och bevisning

2016-03-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min ex har skickat min son till kronofogden för ett lån vi tog för att lösa hans skulder som han betalat fram till april 2015 sedan dess har jag betalt hälften varje månad. Nu vill han gå till rättegång med detta och kalla mig som vittne och vill ha ett kontoutdrag från mitt privatkonto för att visa vart pengarna har betalats ut. Kan han kräva detta av mig?Måste jag vittna mot min son?
Adam Lund |Hej, Jag ser två problem aktualiseras i din fråga, problemen rör primärt vittnesplikt och bevisning. Utifrån vad jag identifierat ska jag göra mitt bästa för att besvara din fråga så tydligt jag kan. Vittnesplikt I Sverige gäller som huvudregel att man måste vittna om man kallas som vittne till rättegång. Men som mycket inom juridiken så finns det gott om undantag till detta. Det undantag som är viktigast för dig är det som finns i 36 kap 3 § rättegångsbalken, där det finns ett undantag för närstående till en part i rättegången. Du saknar alltså i detta fall vittnesplikt mot din son och kan välja att neka att vittna. Om du skulle välja att vittna gäller samma regler som för ett vanligt vittne, du kommer då få vittna under ed m.m.Bevis Då fallet mig veterligen rör ett tvistemål (alltså att ditt ex har stämt din son på pengar) så har han ingen rätt att med påtryckningar kräva bevis. Denna möjlighet är reserverat staten, exempelvis när polisen tvångsmässigt får beslagta föremål från en person. Alltså kan han inte kräva att få något kontoutdrag utan ett beslut från en myndighet, du kan alltså välja att neka honom till detta. I Sverige kan man säga att parterna som stämt varandra själva är ansvariga att producera sin bevisning. Hoppas jag kunde besvara dina frågor, och jag önskar dig en trevlig dag!