Överklaga beslut från LÖF

2016-08-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hur kan jag överklaga ett beslut från LÖF angående en misslyckad operation?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I första hand kan du kontakta din handläggare som du haft i ditt ärende ifall det är några oklarheter som kan behöva redas ut. Det går även att lämna klagomål till LÖF:s klagomålsfunktion om det rör hur ärendet har blivit behandlat. Men som jag förstår på din fråga rör det sig om ett beslut som du anser är felaktigt, det man kan göra är att kontakta Patientskadenämnden som då kan yttra sig i ärendet. De har en rådgivande funktion men ska verka för att tillämpningen av patientskadelagen och patientersättningslagen blir enhetlig och det finns möjlighet att LÖF ändrar beslutet efter nämndens yttrande. Du kan begära prövningen inom sex månader efter du fått ditt slutgiltiga beslut, det är klagomålsfunktionen hos LÖF som handlägger en överklagan till Patientskadenämnden innan den skickas dit. Det finns även en möjlighet att få det prövat i allmän domstol, även här gäller en tidsgräns på sex månader. Om du vänder dig till domstol så kan dock processen bli dyrare då du eventuellt kan behöva anlita ombud och domstolen tar en summa för att väcka talan. Att ta en fråga till Patientskadenämnden är däremot helt kostnadsfritt. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Hur man stämmer någon

2016-08-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hur stämmer man någon?
Adrian Nylén |Hej!När man själv vill stämma en person i domstol måste man till och börja med lämna in en skriftlig ansökan om stämning, vilket framgår av 13:4 och 42:1 Rättegångsbalken (RB) . I 42:2 RB, anges vad som ska ingå i en stämningsansökan, nämligen:Ett bestämt yrkande,En utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet,Uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis, samtUppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt.Vidare är det viktigt att stämningsansökan innehåller kärandes önskemål om hur målet skall handläggas och att ansökan är undertecknad av käranden eller hans ombud. De skriftliga bevis som åberopas bör ges in tillsammans med ansökningen.Stämningsansökan ska därefter enligt 10:1 RB lämnas in till den ort där svarande har hemvist (oftast den ort där svarande är folkbokförd). När ansökan kommit in till domstolen kommer denna avgöra om ansökan avvisas eller inte. Om ansökan inte avvisas skall rätten utfärda stämning på svaranden att svara på käromålet, enligt 42:5 RB.För mer information rekommenderar jag Jimmy Schiöld svar till en liknande fråga: http://lawline.se/answers/7633Hoppas detta gett er svar på er fråga!

Hur kräver man betalning av köparen?

2016-08-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej !Jag undrar hur ja går tillväga när jag har sålt saker till En person privat! Personen fick komma o hämta allt innan! Personen har varit här en gång innan detta o köpt en sak o svischade då meddetsamma o betalade Nu bestämde vi att hon Skulle betala när hon fick pengar kom vi överens om/lönen! Slutet av månaden! Har väntat länge o blivit blockerad en gång o fick då söka efter henne! Har nu hotat mig med polisanmälan o vägrar betalar! Säger att ja fått mina pengar! Hur går ja tillväga? Det är nästan 2500 kr som hon har tagit saker för! Tacksam för svar Mvh
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det man i första hand gör är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, jag bifogar en länk här https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlOm personen dock bestrider ansökan får du lämna över fallet till tingsrätten om du vill fortsätta driva det. Det är dock i allmänhet inte värt att driva en domstolsprocess, som oftast är mycket tidskrävande och ansträngande för de inblandade, för att eventuellt vinna ett belopp på 2 500 kronor.Med vänlig hälsning,

Förenklat tvistemål

2016-08-04 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej!Jag har en skuld jag bestridit och som därmed riskerar hamna för avgörande i tingsrätt.Då det rör sig om en flera år gammal skuld där en hel del ränta tillkommit genom åren undrar jag hur man beräknar om målet skulle komma att räknas som "småmål" där summan ej överstiger ett halvt basbelopp?Skall jag för att försöka räkna ut detta beräkna endast kapitalbeloppet eller räknas även den tillkomna räntan med i det totala beloppet?Skulden inkl räntan är ca 58000:-, räknas då detta som något annat än ett "småmål"?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om värdet av det som yrkas i ett tvistemål inte uppenbart överstiger hälften av prisbasbeloppet gäller vissa speciella civilprocessrättsliga regler, se särskilt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken, och det är då ett så kallat förenklat tvistemål. Ett halvt prisbasbelopp uppgår för år 2016 till 22 150 kronor. Om det yrkade beloppet inte uppenbart överstiger det här värdet är det bl.a. starkt begränsade möjligheter att få ersättning från motparten för rättegångskostnader (se 18 kap 8 a § rättegångsbalken); i princip kan den vinnande parten enbart få ersättning för en timmes rättslig rådgivning per instans, sina resekostnader samt kostnader för vittnesbevisning.I ditt fall uppgår skulden och räntan till 58 000 kronor. Såväl räntan som kapitalbeloppet räknas med när man avgör om det är ett förenklat tvistemål eller inte. Vid en eventuell tvist i tingsrätt skulle därmed det yrkade beloppet vara 58 000 kronor och det skulle alltså uppenbart överstiga ett halvt prisbasbelopp. Reglerna om förenklat tvistemål är således inte tillämpliga i ditt fall och du riskerar därmed att behöva svara för större rättegångskostnader än vad som sagts ovan.Om du har några frågor får du gärna höra av dig!Vänliga hälsningar,

Butikskontrollants rätt att utföra kroppsvisitation

2016-08-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Får en butiks kontrollant kroppsvisitera mig eller är det att vänta på polisen som gäller ?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om envarsgripande finns i rättegångsbalken (RB) och regler om kroppsvisitation finns i polislagen (PL). En butikskontrollant har precis som alla andra rätt att utföra ett envarsgripande enligt 24 kap. 7 § 2 st RB. För att detta ska bli aktuellt så måste personen begått ett brott på vilket fängelse kan följa och påträffas på bar gärning eller flyende fot. Alla som utfört ett lagligt frihetsberövande, vilket ett envarsgripande är, får utföra en ytlig kroppsvisitation om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål ska kunna tas om hand vilket framgår av 19 och 29 §§ PL. Med säkerhetsskäl menas både den som gripits säkerhet, den gripnes och personer i omgivningen. Detta kallas skyddsvisitation och innebär att butikskontrollanten ytligt får undersöka det en person bär med eller på sig och ta om hand farliga föremål. En butikskontrollant får dock inte utföra en kroppsvisitation med något annat syfte än detta. Skulle butikskontrollanten påträffa föremål som är bevis, stöldgods eller förverkat gods, t ex vapen, så får butikskontrollanten beslagta föremålen enligt 24 kap. 7 § RB men denne får alltså inte genomföra kroppsvisitationen med syfte att hitta saker att ta i beslag. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad betyder att "styrka" något i juridiska sammanhang?

2016-08-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA |hejVad menas med en begäran av tingsrätten " att ange vad ni vill styrka med den bevisning som ni ingivit i ditt yttrande "förstår inte vad man menar med den formuleringen.Kan ni förtydliga med enklare uttryck vad som menas.Har skickat in olika bilagor samt yttrande som visar att dold elfel ( brandfarlig klen kabel bl.a. ) föreligger som bara gick att se efter bortmontering av skåp och bortskuren del av bakstycket till skåp ( bildbevis + elbeiktningsprotokoll).får hela tiden nytt datum för begäranTacksam för förtydligande
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att "styrka" något är samma sak som att bevisa något. Det tingsrätten frågar efter är alltså "Vad vill du bevisa genom att inge dessa bevismedlen (bilagorna och yttrandena)?"När domstolen får in din bevisning (bilagorna och yttrandena) undrar domarna vad bevismaterialet ska styrka (bevisa). Domarna tänker: "Vad vill parten (du) bevisa med de här protokollpappren? Vill hon bevisa att jorden är rund? Eller att man blir blöt när man tar en dusch? Bäst vi frågar henne vad hon vill bevisa egentligen." Det du ska skriva till domstolen är att bilagorna och yttrandena ska styrka (bevisa) att ett dolt fel avseende elen föreligger.Med vänlig hälsning,

Ta tillbaka anmälan?

2016-08-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej jag anmälde min vän för stöld för han tog mina nycklar och mobil. Fick tillbaka allt samma natt. Jag ringde polisen och ville ta tillbaka anmälan men dem säger att de inte går. Stämmer detta?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Eftersom stöld (se här) är ett brott som faller under allmänt åtal stämmer det som polisen säger, dvs. du kan inte ta tillbaka din anmälan. Polisen måste utreda alla sådana ärenden som inkommer till dem. Sedan finns det ingenting i detta som visar på vilken utgång ärendet kommer ha. T ex om förundersökningsledaren inte finner tillräckliga bevis för att rekvisiten skulle vara uppfyllda kan åtalet läggas ner, men det är förstås svårt för mig att sia om. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När polis kan göra husrannsakan

2016-07-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej.Om polis griper någon utanför sin bostad och anklagar personen i fråga, vara narkotikapåverkad. Får polis göra husrannsakan innan prov tagits, bevisats?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Regler om husrannsakan finns bland annat i rättegångsbalken (1942:740) kap. 28. Husrannsakan för göras om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, vilket alltså är fallet när det gäller narkotikabrott. En polis får genomföra en husrannsakan direkt utan att vänta på beslut från undersökningsledare, åklagare eller rätten, om det föreligger så kallat "fara i dröjsmål" om int husrannsakan görs med en gång. Det betyder att en polis får göra en husrannsakan direkt i det fall du beskriver om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, samt att det finns risk för att syftet med husrannsakan går förlorat om man måste vänta på ett beslut (tex förstörelse av bevis). Svaret på din fråga blir alltså, ja, polisen får under dessa förutsättningar göra husrannsakan innan prov har tagits på den misstänkte. Hoppas det gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar