Bevisvärde vittnesmål i brottmål

2015-04-02 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Blev tagen för rattfylla i norge!!Vi var tre i bilen,,jag körde in i ett räcke,bilen blev stående,vi gick till en mack,ca 1 km därifrån,,ca 30 min senare kommer polisen dit,efter div förhör tas jag med på blodprov!Två av oss nekar,den tredje säger att jag kört bilen!!vittnet var stupfull,påverkad av Morfintabletter,chockad efter krocken,slog huvudet i kraftigt vid krocken,fick panikångest,så han ville bara därifrån,han blev även pressad av polisen,han hade en fjäderbatong i fickan,han skulle slippa åtal för den ,om han sa vem som körde,så han namngav mej,bara för att komma därifrån!!Jag sa till polisen,att en fjärde person kört bilen,han avvek pga bilen var svreggad o han var Norsk,som Norsk får man tydligen inte köra en utlandsreggad bil,,Kan tilläggas att det är bara jag som varit på förhör,bara blod o utandningsprov på mej,trots att detta hände 11 dec 2014!!OBS!!Han som vittnade vill ta tillbaka vittnesmålet,han säger att han inte skrivit under något!!Han har även en cysta i huvudet,så han går på regelbundna kontroller,,det vi undrar??hur stor chans blir det,att han är trovärdigt vittne??
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Bevisfrågor är svåra att bedöma, då det är en rad faktorer som påverkar utgången av ett mål. Det man alltid ska ha i bakhuvudet när det gäller brottmål är att det är åklagaren som har bevisbördan för att den åtalade har begått gärningen. Det ska vara ”ställt bortom allt rimligt tvivel” att en person är skyldig för att han eller hon ska kunna fällas för brottet. Detta höga beviskrav uppfylls bara om de enda invändningar som görs mot att personen är skyldig är orimliga. Vad som är orimligt och inte får bedömas från fall till fall.Vittnesmål är en viktig del i den bevisning som läggs fram i målet, tillsammans med övrig bevisning som förhör med den tilltalade och målsäganden, samt teknisk bevisning. Ett vittne måste i det allra flesta fall avlägga vittnesed, se Rättegångsbalken (här) 36:11. Om vittnet avlagt vittnesed och därefter medvetet avlägger ett felaktigt vittnesmål begår han/hon ett brott kallat mened och kan dömas till böter eller fängelse, se Brottsbalken (här) 15:1. Det innebär alltså en stor risk att i ett vittnesmål lämna felaktiga upplysningar, varför rätten ofta sätter stort värde till vittnesutsagorna.Vid en bedömning av sanningshalten i ett vittnesmål brukar man bedöma såväl vittnets trovärdighet som dess tillförlitlighet. Ett vittne kan verka trovärdigt om han avger en sammanhängande, rimlig berättelse av händelsen, men andra faktorer, som till exempel relationen till den tilltalade eller målsäganden, kan göra att vittnet ändå inte bedöms tillförlitligt. I ditt fall finns det starka skäl att ifrågasätta såväl vittnets trovärdighet som dess tillförlitlighet.Det faktum att vittnet i ditt fall vid förhöret precis varit med om en olycka, att han var berusad och gick på starka mediciner och att han fortfarande går på behandlingar talar mot att personen är trovärdig i sin utsaga. Det finns alltså skäl att sänka bevisvärdet på grund av vittnets personliga förhållanden.Om det som du skriver också finns anledning att anta att personen blivit pressad och känt att enda sättet att ta sig därifrån var att lämna felaktiga upplysningar, är det också något som sänker bevisvärdet på utsagan. Även om historien verkade sammanhängande och logisk då personen berättade den, finns det omständigheter runtomkring som tyder på att utsagan inte ska ses som tillförlitlig.Du skriver dessutom att vittnet vill ta tillbaka sin utsaga. Om vittnet avviker från vad han/hon tidigare berättat i polisförhör, kan detta gamla förhör läggas fram, se Rättegångsbalken 36:16 2 stycket, men då med beaktande av ett klart lägre bevisvärde än om vittnet i rättegången bekräftat sin tidigare utsaga.Det går inte att ge ett säkert svar på hur utfallet i ditt mål kommer bli, då det finns så många faktorer som påverkar bedömningen. Att ett vittnesmål ges ett lågt bevisvärde innebär inte i sig att personen frikänns, det kan fortfarande finnas stark bevisning som räcker för att uppnå åklagarens höga bevisbörda. Det du och ditt försvar kan göra är att trycka på de punkter där historien faller, och på så sätt lägga över bevisbördan på åklagaren. Det är upp till denne att hitta tillräckligt med annan bevisning för att kunna få igenom en fällande dom.Lycka till framöverMed Vänliga Hälsningar

Varför dröjer åtalet fast utredningen är klar?

2015-03-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |En person som finns i ett börsnoterat företag är misstänkt för insiders brott. Åklagaren säger(i pressen) att utredningen är klar och inget finns att tillägga och att åtal är att vänta tidigast i April, 2015.Detta sägs i slutet januari 2015,och han har skjutit på åtalet 1 gång tidigare. skulle varit väckt i Dec 2014.men nu när utredningen är klar, som åklagaren själv sägervarför väcks inte åtal på en gång, utan tidigast april ??Varför gå ut i pressen och göra stora rubriker om detta flertal ggrsom skadar företaget??Hoppas ni förstår frågan och mina funderingarskall bli kul att läsa erat svar
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. När ett brott misstänks så görs en förundersökning. När förundersökningen är klar ska åklagaren besluta sig för om denne ska väcka åtal eller ej. Åklagare har så kallad absolut åtalsplikt för de flesta brott, dvs åklagaren är skyldig att väcka åtal om denne anser att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och det går att bevisa vem som har begått brottet, se 20 kap 6 § Rättegångsbalken (RB).När förundersökningen är klar och åklagaren som i fallet du beskriver har bedömt att brott kan bevisas och att det även kan bevisas vem som har begått det ska alltså åtal väcka. I större eller mer omfattande brott kan det ta ett tag för åklagaren att få klart åtalet, då ett åtal bland annat ska innehålla den så kallade gärningsbeskrivningen. I den ska åklagaren beskriva gärningen och när rätten sedan skall döma så är det enbart innehållet i gärningsbeskrivningen som domen få baseras på (RB 30 kap 3 §). Det är alltså viktigt att åklagarens gärningsbeskrivning är heltäckande och korrekt. Som ett förenklat exempel så anta att någon blir anmäld för att ha slagit och sparkat någon annan, och efter förundersökningen anser åklagaren att det går att bevisa både brott och vem som har gjort det. Om åklagaren då i gärningsbeskrivningen enbart skriver att X har sparkat Y, så kan X inte dömas för att ha slagit Y även om det kan bevisas. I större, mer omfattande fall kan det alltså ta ett tag för åklagaren att sammanställa åtalet och bland annat få en heltäckande gärningsbeskrivning. Åklagaren arbetar oftast med flera mål parallellt, vilket gör att det kan behövas ytterligare tid för att kunna sammanställa ett åtal.I normalfallet så begränsas den tid åklagaren har på sig att väcka åtal av preskriptionsreglerna i brottsbalken, vilken preskriptionstid ett brott har beror på brottets straffskala.I det scenario du beskriver har åklagaren alltså bedömt att åtal ska väckas, men också bedömt att denne kommer att hinna lämna in åtalet till rätten tidigast i början på april. Huruvida åklagaren gått ut i pressen självmant eller om pressen sökt upp åklagaren med frågor är omöjligt för mig att veta. Pressen är ofta intresserad av att veta hur det går i större utredningar, och det är pressen som sätter de stora rubrikerna. Vänligen,

Vittnesplikt i civilmål

2015-03-23 i Vittna
FRÅGA |HejGäller vittensplikt även i civilmål?
Sebastian Larsson |Hej och tack för din fråga! Som huvudregel i Sverige föreligger en vittnesplikt oavsett om det är tvistemål eller brottmål. Vittnesplikten innebär i kort att de personer som är kallade till förhandlingen måste vittna vid den angivna tidpunkten. Det finns dock undantag till vittnesplikten, till exempel om personen är under 15 år eller närstående till part, 36 kap. 3-5 §§ rättegångsbalken (se här). Vägrar personerna att infinna sig trots kallelse och saknar giltig anledning till det kan de förläggas att betala vite eller bli hämtade. Sammanfattningsvis bör sägas att du är skyldig att vittna i Sverige om inte några av undantagen från vittnesplikten föreligger. Vänliga hälsningar,

Förhör med barn under 15 år

2015-03-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar. Min make har misshandlat mig och betett sig orimligt avskyvärt av spärrsättning gentemot våra småbarn. Nu är soc inblandade, dom gör utredning. Men...min fråga är!? Kan dom tvinga att barnen får bli förhörda själva utan att mamma är med!? Jag har hört att innan 15 år, så kan dom inte kräva det.
Amanda Lidberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel gäller att vårdnadshavare bör vara närvarande vid förhöret om den som hörs är under 15 och om det kan ske utan men för utredningen. Detta innebär dock inte att vårdnadshavaren har en ovillkorlig rätt att sitta med vid förhöret, men att denne åtminstone bör finnas tillgänglig omedelbart före och efter förhöret En vårdnadshavare har med andra ord rätt att närvara om det är lämpligt. Det anses exempelvis inte lämpligt att en vårdnadshavare som är misstänkt för brottet är närvarande. Som regel har det också anses innebära men för utredningen att den vårdnadshavare som är misstänkt får reda på att förhör ska hållas. Detta framförallt när vårdnadshavaren är misstänkt för brott mot barnet men även om barnet intar ställning som vittne. Då båda föräldrarna är vårdnadshavare, varken är gifta eller sammanboende bör det inte hindra att den vårdnadshavare som inte är misstänkt närvarar. Dock bör en bedömning ske i det enskilda fallet. Finns det exempelvis en risk att en persons närvaro kan påverka barnet kan det anses vara till men för utredningen. Det finns alltså en rätt för vårdnadshavare att närvara vid förhör med barn under 15 år men den är inte ovillkorlig då hänsyn måste tas utredningen. Om det påstådda brottet riktats mot barnet och barnet således är målsägande kan barnet ha rätt till ett målsägandebiträde som ska ta tillvara barnets rättigheter och agera stöd och hjälp för barnet. Särskilt när det gäller barn anses det av stor vikt att skapa en trygg atmosfär under förhöret och hänsyn ska bland annat tas till barnets ålder.Hoppas att detta ger svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Skyldigheten att vittna

2015-04-02 i Vittna
FRÅGA |Får polisen hota folk för att prata?För detta har hänt mig och flera när vi varit ner kallade på förhör, för att dom vill att vi ska vara vittnen.
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om detta finner vi i Rättegångsbalken, RB, här.Polisen har rätt att kalla vem som helst till förhör som de tror kan bidra med viktig information i en pågående förundersökning om brott, se RB 23:6 §. I den mån det är lämpligt kan även en person bli skyldig att betala vite om denne inte inställer sig till förhöret, se RB 23:6 a §. Om en person uteblir från ett förhör och dennes vittnesmål är särskilt viktigt har också polisen rätt att hämta denne till förhöret, se RB 23:7 §. Detta betyder helt enkelt att i den mån polisen tycker att ditt vittnesmål är särskilt viktigt så får de ta till en del tvångsmedel för att få dig att inställa sig. Jag kan inte av din fråga utläsa exakt vilka hot det är som uttalats men polisen får alltså varna om att man kan komma att behöva betala vite i den mån man inte kommer till ett förhör samt att de alltså också har möjlighet att hämta den som ska lämna vittnesmål om denne utan giltig orsak inte kommer till förhöret. Man är sedan skyldig att stanna kvar i 6 timmar. Detta kan verka som mycket långtgående möjligheter för rättsväsendet men lagstiftaren har här gjort en avvägning mellan behovet av att kunna utreda de brott som begås och den enskildes rätt att slippa vittna. Här har det alltså ansetts att det faktum att brottsutredningar görs korrekt och behovet av att få fram all information av vikt är såpass viktig att de som har kallats att vittna därför ålagts en viss plikt att göra så. Hoppas detta svar hjälpte dig!Vänligen

Ordning för prövning av yrkanden

2015-03-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Får en domstol avgöra en svarandes andrahandsyrkande utan att pröva ett förstahandsyrkande? T.ex bifalla en kvittningsinvändning som framställts i andra hand innan man prövat invändningen om att fordringen redan är betald?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Eftersom det talas om fordringar antas det i fortsättningen röra sig om ett dispositivt tvistemål. I ett sådant råder den s.k. dispositionsprincipen innebärande att domstolen ej får döma över ”annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat”, varav följer att det vore fel att pröva en parts yrkanden i en annan ordning än den som yrkats (se 17 kap. 3 § rättegångsbalken). Domstolen skall således först pröva förstahandsinvändningen för att därefter övergå till andrahandsinvändningen. Rättegångsbalken finner du här. Vänligen,

Domstols behörighet och komplettering av stämningsansökan

2015-03-22 i Domstol
FRÅGA |Hej, jag bor i Göteborg och åkte ner till Lund med min vän för en shoppingshelg. Väl där nere så köpte jag en jacka och nu när jag kommit hem så har sömmen släppt från fodret och jackan är trasig. Den var väldigt dyr och jag förväntade mig mycket bättre kvalité. Jag har ringt till butiken ett flertal gånger men dem bryr sig inte om att fixa mitt problem. Min fråga är nu, vart jag ska lämna in min stämningsansökan, för jag skickade in en ansökan till Göteborgs tingsrätt , och nu har jag fått ett föreläggande från dem där de vill att ja ska förklara varför dem är behöriga att pröva tvisten. Jag antar att jag kanske borde skickat in den till Lunds tingsrätt, eller vad menar dem?
Amanda Lidberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om laga domstol, alltså till vilken domstol ansökan om stämning ska ske, finns i 10 kap. Rättegångsbalken. Huvudregeln inom tvistemål är att talan ska väckas vid tingsrätten på den ort där motparten har sin hemvist. I detta fall skulle det innebära Lund.Enligt 10 kap. 1 § 3 st Rättegångsbalken gäller dock att om motparten är exempelvis är ett bolag eller ekonomisk förening att ansökan om stämning ska ske på den ort där styrelsen har sitt säte, vilket inte behöver vara samma ort som där affären ligger.Dock gäller i tvist mellan näringsidkare och konsument gällande att talan mot näringsidkare får väckas i den ort där konsumenten har sin hemvist. Se 10 kap. 8 a § Rättegångsbalken. Detta skulle alltså för din del innebära Göteborg om du har köpt varan, som privatperson för personligt bruk, från en butik och din motpart därmed är näringsidkare.En ansökan om stämning ska bland annat innehålla uppgifter om sådana omständigheter som gör den adresserade tingsrätten behörig. Se vidare 42 kap. 2 § Rättegångsbalken. Har du i stämningsansökan inte angett varför just Göteborgs tingsrätt är behörig så kan ansökan därmed anses bristfällig och, som nu skett, du blir ombedd att komplettera dessa uppgifter. Det du ska göra är alltså att ange varför Göteborgs tingsrätt är behörig, eventuellt på grundval av 10 kap. 8 a § Rättegångsbalken då jag förstår det som att du är konsument och har handlat av en näringsidkare som i tvisten är din motpart. Skulle Göteborgs tingsrätt efter komplettering trots allt inte anse sig behörig så ska tingsrätten självmant överlämna stämningsansökan till en annan domstol, om de finner den behörig istället. Detta såklart bara så länge sökanden, i detta fall du, inte har något emot det och om annat skäl emot inte finns.Hoppas detta har hjälpt dig att få klarhet i situationen.Vänliga hälsningar,

Förundersökning

2015-03-22 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Jag var på ett förhör som misstänkt och förnekade de påhittade anklagelserna som mitt ex. hade gjort. Nu undrar jag om jag och/eller min försvarsadvokat kommer att få besked om förundersökningen läggs ned eller är det sekretessbelagd. Tacksam för ett svar.
Homan Gerami |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna bestämmelser om förundersökningar finns föreskrivet i förundersökningskungörelsen (FUK). Av 14 § FUK framgår det att den som är skäligen misstänkt för brott ska underrättas om förundersökning lagts ned eller beslut om åtal inte ska väckas. Om vi ponerar att du är skäligen misstänkt får brott så ska du med andra ord bli underrättad.Vänligen,