Begära anstånd vid rättegång

2017-12-31 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hur begär man anstånd med en rättegång, vid personliga skäl?
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Beroende på vad du har för roll i den förestående rättegången kan det vara lättare eller svårare att få den uppskjuten på grund av personliga skäl. Begära anstånd gör du genom att ta kontakt med den tingsrätt som fallet ska prövas vid och uppger omständigheterna till varför du vill skjuta upp rättegången.Vänligen,

Fråga om att få tillgång till handlingar

2017-12-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej jag undrar över det här med att överklaga. Om en advokat sänder in en överklagan ska då inte jag få en kopia av den så jag kan läsa vad han skrivit?Med vänlig hälsningMonica NJ
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du är part i målet så har du 3 veckor på dig att överklaga domen från att den meddelades. Överklagar din motpart så har du ytterligare en vecka på dig att även du överklaga domen, dvs. totalt fyra veckor ifrån det att domen meddelades, 50:2 rättegångsbalken (tvistemål) och 51:2 rättegångsbalken (brottmål). Sker inget överklagande inom de tre veckor vinner domen laga kraft och kan inte överklagas längre.Är du part i målet och din motpart har överklagat så blir du delgiven ifall prövningstillstånd beviljas och målet alltså kommer att tas upp i högre instans, 50:8 rättegångsbalken (tvistemål) och 51:8 rättegångsbalken (brottmål). Som part har du rätt att ta del av alla handlingar och kan då ta del av din motparts överklagan för att på bästa sätt förbereda dig inför huvudförhandlingen, själva rättegången.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Vad bör man göra efter att ha polisanmält ett brott, och vad händer efter polisanmälan?

2017-12-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min son är 13år.En dag när han var i skolan och en kille kom och slag honom killen var 2år äldre än min son han hade kniv och kofot, vittne filmade händelsen och vi gjorde polisanmälan. Vad måste man göra nästa?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vad som händer efter att man har polisanmält ett brott, och om det är något särskilt man bör göra. Först vill jag beklaga att din son har blivit utsatt för detta. Eftersom killen är 2 år äldre än din son antar jag att killen är 15 år. I så fall är han straffmyndig, vilket innebär att man kan dömas till påföljd om man begått ett brott. Dock döms så unga gärningsmän oftast till ungdomsvård (här) Det framgår att killen slog din son, vilket borde vara misshandel (här). Det framgår av din fråga att killen hade vapen (kniven och kofoten), men inte om han använde vapnen mot din son. Det är bra att det finns ett vittne. I och med att vittnet filmade händelsen bör det finnas bevisning mot den misstänkte. Efter att man har polisanmält ett brott beslutar polis eller åklagare om förundersökning ska inledas eller inte. Om förundersökning inleds blir den som blivit utsatt för brottet, den misstänkte samt vittnen förhörda, och bevisning samlas in medan förundersökningen pågår. När förundersökningen är avslutad fattar åklagaren beslut om åtal ska väckas eller inte. Efter att man polisanmält ett brott är det inte så mycket man kan göra medan man väntar på besked om förundersökning ska inledas. Om din son blev skadad kan det vara bra att ha läkarintyg på skadorna (ur bevissynpunkt). Att bli utsatt för ett brott är en traumatisk händelse. Här kommer några länkar till sidor där det finns information om stöd för brottsoffer, här och här. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04. Telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Domstolens möjligheter att avvisa bevisning

2017-12-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Enligt en borttagen paragraf (37:7) från Rättegångsbalken inskränktes rättens möjlighet att avvisa bevisning. För att kunna avvisa bevis krävdes dock en värdering av det enskilda beviset under pågående rättegång, se Lindell: Sakfrågor och rättsfrågor, 1-a upplagan, Justus förlag AB, Uppsala, 1987, s. 126. Under den senaste tiden kan man konstatera att domstolarna "hoppar över" värderingen av sådana bevis som inte överensstämmer med rättens inställning från domslutet. Undrar om det har kommit något regelverk som ersätter nämnda paragrafen eller som på ett annat sätt skulle ändå förbinda domstolen att motivera en avvisning av bevisning, även om denna avvisning sker på ett passivt, dold sätt, utan att nämnas alls i processens akt eller i domslutet.
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer inleda med att berätta generellt om vad som gäller i fråga om bevisprövning i svenska domstolar, samt om den möjlighet som finns för domstolen att avvisa bevisning. Inom svensk rätt har vi s.k. fri bevisprövning, se 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). I denna princip finns två underprinciper: 1. Fri bevisföring. En part får åberopa i princip vilken typ av bevisning som helst.2. Fri bevisvärdering. Värderingen av ett visst bevis sker inte utifrån särskilda ramar eller tabeller som anger hur mycket ett visst bevis är värt, utan sker istället individuellt utifrån det beviset i det enskilda fallet. Denna fria bevisprövning begränsas av det faktum att prövningen alltid måste vara objektiv, neutral och rationell. Alltså: Huvudregeln är att vilken typ av bevisning som helst får åberopas, och domstolen har att pröva bevisningen utifrån ovan nämnda principer. Det finns dock ett undantag: 35 kap. 7 § RB. I denna anges ett antal fall då domstolen har rätt att avvisa bevisning. Det kan exempelvis bli aktuellt om beviset inte behövs, eller om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet. Enligt lagkommentaren till denna paragraf så får avvisning ske endast när det är tveklöst befogat, detta med hänsyn till just huvudregeln i 35 kap. 1 § RB, men också för att kravet på en rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna) ska vara uppfyllt. Alltså, följande kan sägas: En domstol måste alltid motivera varför en avvisning av viss bevisning sker. Domstolen måste redogöra för under vilken av punkterna i 35 kap. 7 § RB som bevisningen i fråga faller under (t.ex. att beviset inte behövs). Inom ramen för dömandet finns inte utrymme för att "hoppa över" viss bevisning; det går nämligen emot ovan nämnda huvudprincip om fri bevisprövning.Vänligen,

Vad innebär ett prövningstillstånd?

2017-12-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Kammarrätten har gett stadsdelsnämnden i Stockholm prövningstillsånd av Förvaltningsrättens beslut om bifall till rätt till serviceboende för 95-årig kvinna med flertalet problem.Vad händer efter detta - är det bara att vänta på någon form av besked? Går väl inte att överklaga ännu......Tack på förhand för en förklaring....MvHAgneta J
Olle Hansen Ölmedal |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att Kammarrätten har beslutat att bevilja prövningstillstånd i en fråga. Prövningstillstånd innebär att Kammarrätten har beslutat att en överklagan ska prövas av domstolen. Prövningstillståndet innebär inte att fallet är avgjort, utan enbart att kammarätten kommer att avgöra det.Prövningstillstånd är någonting som man ibland måste söka när man vill överklaga förvaltningsrättens beslut. När Kammarrätten beslutade om de ska ge prövningstillstånd eller inte, så beslutade de bara om de ska pröva överklagandet eller inte. I frågan om de ska ge prövningstillstånd så beslutar de ingenting om kvinnans rätt till serviceboende.I det här fallet så har alltså stadsdelsnämnden överklagat förvaltningsrättens beslut. Stadsdelsnämnden har därför sökt prövningstillstånd. Eftersom Kammarrätten gett prövningstillstånd, så kommer Kammarrätten att pröva stadsdelsnämndens överklagande.Frågan om den 95-åriga kvinnans rätt till service boende m.m. kommer därför nu att prövas och avgöras i Kammarrätten. Fallet är med andra ord inte avgjort ännu, utan det är nu upp till Kammarrätten. Om detta är det enda besked som kvinnan fått, så kommer Kammarrätten sannolikt be henne inkomma med ett yttrande i målet. Det innebär att kvinnan får ett tillfälle att återigen ge sin sida av saken innan det avgörs.Om ni behöver ytterligare stöd i frågan, så rekommenderar jag er att kontakta en av våra verksamma jurister.Jag hoppas ni tycker er ha fått ett svar på er fråga.Vänligen,

Vad kallas veckopengen i häktet och kan denna dras in om anhörig skickar pengar?

2017-12-29 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |När en person är häktad kan man tydligen få en "veckopeng" på ca 100 kr. Vad kallas denna peng?Kan denna peng dras in om anhörig skickar lånade pengar till den häktade?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om den som sitter häktad inte har några pengar kan denne ansöka om en typ av veckopeng på högst 90 kr per vecka. Denna peng kallas för häktesbidrag. Om en anhörig skickar pengar till den häktade så att denne redan har minst 90 kr en vecka, ska den häktade inte få något häktesbidrag (eftersom den då har pengar). Om den häktade en senare vecka inte har pengar igen, ska den då få bidraget igen. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Måste vittnet vara med under hela förhandlingen?

2017-12-28 i Vittna
FRÅGA |Hej, om man vill kalla sin egen chef för att vittna om mig som person och pappa, är hen tvungen att närvara under hela två dagars processen och höra allt vad som sägs? Som till ex motpartens anklagelser mot en? Eller är det bara själva sakfrågan hen är där för att vittna om? Måste de ta del av hela processen? Jag undrar för att att motparten kan komma med grova anklagelser och tyvärr så är man skyldig tills motsatsen bevisas, och även om det blir så så blir man inte riktigt igenkänt som det brukar vara.
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett vittne får inte närvara i salen innan det är hens tur att förhöras. Anledningen till detta är för att vittnet inte ska påverkas av vad som sägs under förhandlingen. Efter att vittnet har blivit förhörd får hen välja om hen vill sitta kvar och följa resten av förhandlingen eller gå därifrån. Det finns således inget tvång för ett vittne att närvara under alla förhandlingsdagar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad betyder det att i beslag tagen egendom förklaras förverkad och beslaget ska bestå?

2017-12-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Förverkande och beslagI beslag tagen mobiltelefon förklaras förverkad. Beslaget ska bestå.Såhär stog det i min dom.Vad betyder det?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Egendom som har betydelse i brott (eller misstänkt brott) tas ofta i beslag (rättegångsbalken 27 kap. 1 §). Egendomen tas då från ägaren och förvaras, och kanske undersöks, av polis eller åklagare. Ibland får ägaren tillbaka egendomen, i så fall består inte beslaget. Att din i beslag tagna mobiltelefon förklaras förverkad och beslaget består betyder att du inte får tillbaka mobiltelefonen, utan att den tas över av staten. Förverkandet innebär alltså att du förlorar äganderätten till din mobiltelefon. En vanlig anledning till förverkande är att egendomen är stulen eller använts som hjälpmedel för att begå brott. Staten kan då ta egendomen för att förhindra nya brott. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning