Val av nämndemän

2015-09-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hejsan! Jag är 17 år och är intresserad av att bli nämndeman. Jag hinner dock inte fylla 18 innan valet 9 november, men jag hinner fylla 18 innan mandatperioden startar. Vad är det som gäller? Får jag kandidera ändå?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Av 4 kap. 6 § rättegångsbalken framgår att "Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare som inte är underårig." Bestämmelsen ska tolkas så att han eller hon vid tiden för valet inte får vara underårig. Med underårig avses i enlighet med 9 kap. 1 § föräldrabalken den som är under 18 år. Tyvärr kan du alltså inte kandidera denna gång. Med vänlig hälsning,

Målsägandebiträde

2015-09-25 i Domstol
FRÅGA |Är det endast målsäganden som har rätt till att ansöka om ett målsägandebiträde el juridiskt ombud? Min vän är den åtalade parten i ett brottsmål där hon åtalas för att ha brutit mot ett kontaktförbud till målsäganden hon haft en relation till. Hon känner sig väldigt skör och rädd och orolig inför rättegången då hon blivit hotad av målsägandes mor. Hennes försvarsadvokat har ej tiden som behövs för att lyssna och lugna och förstå henne. Undrar då om hon har någon som helst rättighet i att få tilldelat ett juridiskt ombud då risken av hennes oro iför rättegången utan hjälp till att värna om hennes hälsa kan medföra att den blir värre med förnyade stresstrauman med förödande konsekvenser. Eller är hennes ohörsamme försvarsadvokat den enda juridiska stöd hon har rätt till.MvhMartina
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Begreppet "juridiskt ombud" är ett samlingsbegrepp, dvs att en advokat är en typ av juridiskt ombud. För mer information kring de olika begreppen se Rättshjälpsmyndighetens hemsida här. Vill du veta mer om regleringen kring målsägandebiträden, se här.Att förordnas ett målsägandebiträdeNär ett brottmål handlar om att brottsoffret (målsäganden) blivit utsatt för sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan leda till fängelse, kan domstolen förordna ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet biträder alltså brottsoffret och inte den tilltalade. Den tilltalade får istället hjälp och biträds av sin försvarsadvokat.Målsägandebiträdets uppgiftDen främsta uppgiften ett målsägandebiträde har är att ta tillvara målsägandes intressen i målet, lämna stöd och hjälpa till. Denne kan även föra skadeståndstalan om detta inte görs av åklagaren, se här. Med vänliga hälsningar,

Rätt till målsägandebiträde?

2015-09-24 i Rättshjälp
FRÅGA |Har man rätt att få begära ett målsägarbiträde som åklagad för brott mot kontaktflrbud gentemot den åtalade?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt undrar du om målsägande, (alltså den utsatta personen) har rätt till målsägandebiträde i mål där den åtalade brutit mot ett kontaktförbud gentemot målsäganden.Lagen som reglerar när och vem som har rätt till ett målsägandebiträde är Lag (1988:609) om målsägandebiträde, (målsägandebiträdesL) och lagen som reglerar hur det förhåller sig med kontaktförbud är Lag (1988:688) om kontaktförbud, (kontaktförbudsL). Vid överträdelse av kontaktförbud döms person till böter och i vissa fall upp till ett års fängelse, se 24 § kontaktförbudslagen. För fängelse krävs dock mer än enbart en överträdelse av kontaktförbudet.I målsägandebiträdesL 1 § klargörs det för i vilka situationer målsäganden har rätt till ett målsägandebiträde. I ditt fall skulle 1 § p. 3 kunna bli tillämplig, där det framgår att om brott som kan utge fängelsestraff har skett, samt att det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas finnas särskilt starkt behov av sådant biträde kan målsäganden tilldelas ett sådant. "Särskilt starkt behov" är en relativt högt satt gräns för vad som krävs för att biträde ska tillges. Då jag har väldigt knapphändig information om din situation är det svårt för mig att avgör om 1 § p. 3 kan tillämpas på just ditt fall. Men det krävs som sagt att överträdelsen av kontaktförbudet är av sådan art och omfattning att det uppgår till fängelsestraff. Alla brott resulterar inte i att ett målsäganden förordnas ett målsägandebiträde. Högsta prioritet har sexualbrotten i brottsbalken kap 6 (BrB), där ska biträde förordnas så länge det inte är uppenbart att målsägande saknar behov av ett sådant (1 § p.1 målsägandebiträdesL). Likväl är brott i 4 kap. BrB som kan leda till fängelse av högre prioritet. I målsägandebiträdesL 4 § klargörs att målsägande kan begära målsägandebiträde. Men som jag nämnt ovan är de brott som redogörs för i 1§ målsägandebiträdesL av högre prioritet, vartill inte alla målsäganden får igenom ansökan om biträde.Vad gäller din situation är det svårt för mig att uttala mig mer precist då jag har väldigt knapphändig information om situationen och om övriga omständigheter. Men jag råder dig att ansöka till rätten om att få ett målsägandebiträde. Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret. Har du ytterligare frågor är det bara att du återkommer så ska vi försöka hjälpa dig vidare. Du vet väl om att vi har kostnadsfri telefonrådgivning mån – ons mellan kl. 10.00 – 16.00 på telenr: 08-533 300 04. Ha en bra dag.Vänligen,

Vittnesplikt

2015-09-11 i Vittna
FRÅGA |Hej Jag är kallad till tingsrätten som vittne. Jag vet att man är skyldig att vittna, men det jag undra vad som händer om man inte vill återberätta något. Man bara hänvisar till sitt vittnesuppgifter man lämnade muntligen till polisen som anteckna allt. Fick även prata med polisen dagen efter igen. Går det att bara hänvisa till detta och inte svara på några direkta frågor eller händelseförlopp? Eller räknas det som att vägra vittna?
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!I Sverige har vi s.k. allmän vittnesplikt vilket innebär att man inte kan vägra vittna om åklagaren, den misstänkte eller hans försvar tycker att det behövs. Vittnesplikten framgår av 36 kap 1 § rättegångsbalken, som du hittar här. Vissa kategorier av människor är undantagna från den allmänna vittnesplikten, bland annat makar och släktingar till part i målet, 26 kap 3 § RB.Vägrar du som vittne att svara på en fråga utan giltigt skäl kan rätten förelägga dig vid vite att göra det, vilket innebär att du måste betala en summa pengar om du inte svarar på frågan. Svarar du fortfarande inte kan rätten begära dig häktad, 36 kap 21 § rättegångsbalken.I värsta fall kan en person som vägrar svara på frågor under en rättegång och genom det förtiger sanningen göra sig skyldig till brottet mened, 15 kap 1 § brottsbalken, som du hittar här.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Byte av offentlig försvarare m.m

2015-09-29 i Parter i rättegången
FRÅGA |Jag har fått en offentlig försvarare som inte klarar av att fullgöra sin uppgift, men jag har misslyckats med att få henne utbytt. Nu stundar rättegång och jag vill få möjlighet att även själv hålla förhör med motpart och vittnen, samt även slutplädera. Är detta möjligt utan att jag för den skull måste göra mig av med den värdelösa offentliga försvararen?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga. Reglerna om offentlig försvarare finner du i rättegångsbalkens (RB) 21:a kap. Se: https://lagen.nu/1942:740#K21Den offentliga försvararen kan sägas fungera som den misstänktes rådgivare och har till uppgift att tillvarata den misstänktes rättigheter och främja dennes intressen. Försvararen ska t.ex. åberopa omständigheter och bevis som talar till den misstänktes förmån. Försvararen biträder den misstänkte vid talans förberedande och utförande samt ska verka för sakens riktiga belysning, se RB 21 kap 3 och 7 §§. Det är dock domstolen som bestämmer om man får lov att byta offentlig försvarare eller inte. Om man önskar byta offentlig försvarare måste man därför lämna in en skriftlig framställning till rätten och ange skäl för detta. Rätten prövar då om det finns giltiga skäl för ett byte enligt 21:6 RB.Sådana skäl kan t.ex. vara att försvararen inte har utfört försvaret med tillräcklig omsorg. Det ställs ganska höga krav på den som klagar att visa att försvararen har varit försumlig.Om man inte längre har förtroende för sin offentliga försvarare kan det också i vissa fall vara ett skäl att medge byte. Framförallt medges byte i sådana fall när den tilltalade riskerar ett hårdare straff.Rätten gör en avvägning av de skäl som man har anfört för att få byta mot de merkostnader för staten som ett byte skulle medföra. Denna avvägning medför att ju tidigare under ett måls handläggning som man framställer en begäran om att få byta offentlig försvarare desto större chans att rätten går med på det.Det ska dock påpekas att du, utöver byte av offentlig försvarare, alltid har rätt att anlita en privat försvarare då det gäller brottmål. Detta bekostas däremot av dig själv. Notera även att om du förlorar målet och blir fälld så kan du enligt 31:1 bli tvungen att ersätta en viss del av kostnaden för den offentliga försvararen till staten. Huvudregeln rörande behovet av offentlig försvarare är emellertid även beroende av den tilltalades förmåga att själv sköta sitt försvar samt vad det är för typ av mål. Vid mindre mål brukar det alltså kunna gå att sköta försvaret själv. Även om du står helt ensam inför målet står du inte helt utan hjälp. Enligt RB 46 kap 4 § har domstolen en plikt att verka för att målet blir uttömmande behandlat. Har den tilltalade ingen försvarare kompenseras det oftast av att domstolen utövar processledningen mer aktivt. Nu framkommer det inte riktigt i frågan vad det är för typ av mål det rör sig om men jag anser att du ska prata med din offentliga försvarare och se ifall ni kan hjälpas åt och kanske kan ni komma överens om att du ska få sköta vissa saker, så som slutplädering om du anser dig vara kapabel till det.Jag hoppas att det känns någorlunda klarare nu!Hälsningar,

Oskyldigt dömd, vad gör en?

2015-09-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min pojkvän åkte dit på ett inbrott och fick samhällstjänst sen bröt han benet och fick infektion i operationssåret och då ändrade de det till fängelse även fast han hade intyg från läkare mm sen erkände hans vän som fick 3000 i böter att det var han som gjorde allt och hade allt hemma hos sig att typ hahaha var jag som gjorde allt men du åkte på det ...och när min kille överklaga och sa att det fanns nya vittnen då jag inte kände dem när brottet begick men fick höra när vänner erkände även 2 andra personer hörde detta så fick han inte komma dit ...frågan är nu kan man göra något nu i efterhand?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Som jag tolkar din fråga handlar den om vad din dömda pojkvän (som var oskyldig) kan göra för att undanröja den felaktiga domen. Svaret är att din pojkvän kan ansöka om resning enligt 58 kap 2§ punkten 4 i Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K58P2) - sedan ny bevisning tillkommit i målet. Sådan begäran skickas till hovrätten skriftligen enligt 58 kap 4§ i samma lag. Hovrätten tar sedan ställning till begäran och lämnar ett besked - dock utan motivering. Om begäran bifalles återgår målet till åklagare som får göra en ny bedömning om åtal skall ske eller ej. Om åtal sker prövas fallet av domstol igen. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Angående förundersökning och anmälan av brott!

2015-09-23 i Förundersökning
FRÅGA |Min kollega säger att jag har blivit polisanmäld,de som hänt är att jag för två årsen slarvade bort en bankpåse,,med ca 18000 kr i,,,,jag har inte stulit den men de är ju svårt att bevisa,,har sagt att jag ska betala tillbaka,,men min ekonomi är inte tillräckligt för de,då jag är sjukskriven,,saken är den att på det här företag har de försvunnit massor av pengar som ej polisanmälts, ,,Å då menar jag runt 300000kr,,,nu blir jag uthängd somden skyldiga,,,vad ska jag göra?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Efter att en polisanmälan gjorts och förundersökning inletts kommer du att kontaktas av polisen som kommer att höra dig i förundersökningen. Om åklagaren finner - efter avslutad förundersökning - att det finns skäl att väcka åtal kommer du att ställas inför en rättegång där din skuld skall prövas. Under denna rättegång är det upp till åklagaren att visa att du bortom all rimlig tvivel gjort dig skyldig till det brott denne åtalat dig för. Du behöver således inte själv bevisa din oskuld. Vidare krävs det för de brott du nämner också att du begått handlingarna med upsåt, (d.v.s med vilje) vilket åklagaren också måste visas. Om händelsen skett så som du säger tror jag att du kan vara lugn. Förklara under förhör med polisen din minnesbild av skeendet och avvakta utredningen. Att bli anmäld för brott är absolut inte detsamma som att pekas ut som brottslig. Skyldig är en inte förens en är dömd för brott. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Våldtäkt. Målsägaren vill inte medverka, kan åklagare driva ärendet?

2015-09-11 i Förundersökning
FRÅGA |Har en bekant för 4 år sedan blev hon våldtagen av sitt ex. En fjäderbatong i analen misshandel, blev opererad, skador finns dokumenterade, samma man misshandlade sin nya tjej så hon fick uppsöka sjukan, bägge vägrade anmäla. Nu lämnar jag in en anmälan, kan åklagaren driva ärendet utifrån sjukjournalen och läkaren som eventuellt vittne även om min bekanta inte vill?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Enligt huvudregeln, vilken även omfattar våldtäkt, så krävs det inte att målsäganden medverkar för att åklagaren ska kunna driva ärendet, och alltså senare väcka åtal. Däremot blir det såklart, särskilt vad gäller ett brott som våldtäkt, betydligt svårare att få till en fällande dom. Det finns dock inget principiellt hinder och om det föreligger tillräckliga bevis är åklagaren skyldig att utreda och väcka åtal.