Nya bevis efter att Högsta Domstolen avkunnat dom

2017-01-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad händer om en dom avkunnats av Högsta Domstolen och det sedan framkommer att det finns nya bevis i fallet?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Högsta domstolen är den högsta instansen bland Sveriges allmänna domstolar och man kan inte överklaga deras beslut. Domen ska som huvudregeln alltså stå fast. Om det skulle komma fram viktiga omständigheter eller nya bevis i ett mål efter detta och det är sannolikt att utgången hade blivit en annan om dessa omständigheter varit kända kan det dock blir aktuellt med så kallad resning. Det krävs att det finns en giltig ursäkt för att omständigheterna/bevisen inte blivit kända tidigare. Om det skulle vara till förmån för den dömde i ett brottmål behöver man dock inte visa på godtagbara skäl. Ansökan om resning ska lämnas till Högsta Domstolen och innehålla vilket mål det gäller samt skälen till varför resning bör beviljas. Högsta Domstolen tar efter detta ställning till om resning ska beviljas. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Processhjälp

2017-01-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag skulle behöva hjälp med att granska ett utlåtande från ARN i en tvist jag haft med ett byggföretag som renoverat mitt badrum. Renoveringen ledde till omfattande fel. I utlåtandet från ARN gav de mig rätt och rådde företaget att, till viss del, betala en ny renovering av badrummet.Nu skulle jag behöva juridisk hjälp att dels göra ett granskning för att se över mina möjligheter att vinna även i tingsrätten vid stämning och även att skriva denna stämningsansökan. Jag har omfattande dokumentation i fallet och även en granskning från oberoende besiktningsman. Önskar offert för detta jobb och en uppskattning om tid och om personlig kontakt är nödvändig.
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom du vill ha kontakt med våra jurister, och inte studenternas gratisrådgivning, får jag be dig kontakta dem på www.lawline.se/boka eller ringa 08-533 300 04 (Mån-ons 10-16). Med vänlig hälsning,

Förhörsperson "annan"

2017-01-21 i Förundersökning
FRÅGA |En person blir utan att blivit kontaktad innan plötsligt hämtad av polis i hemmet för att tas till förhör som "annan" i en pågående utredning. Vad innebär det att vara "annan"? Är man misstänkt eller är det mer som vittne?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.När polisen förhör en person som "annan" innebär det att det kan vara så att personen har sett eller hört något som kan vara av betydelse för utredningen. Personen är då alltså inte misstänkt och kanske inte heller att anse som ett vittne ännu (som kan ändras senare beroende på om han eller hon har sett/hört något eller inte). Exempelvis förhörs personer av polisen efter dörrknackning i området där ett brott misstänks ha skett som "annan".Hoppas detta gav svar på din fråga.Vänligen

Grunder för att väcka talan (fastställelsetalan)

2017-01-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min kompis har under ett års tid fått fakturor från ett försäkringsbolag ang en livsförsäkring som hon aldrig täcknade. Varje månad har hon kontaktat dem och sagt att hon inte har någon livsförsäkring, och försäkringsbolaget har då tagit bort fakturan. Ändå fortsätter fakturorna komma varje månad. Nu vill hon stämma dem. Är det värt att stämma dem? Vad finns för risker med att stämma dem? Vad bör hon göra annars?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det kommer till att väcka talan vid domstol så gäller det att veta vad det egentligen är man vill få ut av det hela. Är det ersättning (skadestånd), eller kanske att få något fastställt? Om man är utefter att få ersättning så måste man veta vad det är man vill ha ersättning för, det måste ha uppkommit någon form av skada på grund av motpartens agerande. Eftersom din vän inte behövt betala fakturorna i slutändan så har jag svårt att se att det skulle finnas någon grund för något ekonomiskt anspråk här. Man kan också föra en fastställelsetalan, alltså en talan om att man vill att domstolen ska fastställa visst rättsförhållande. I det här fallet skulle det då kanske vara att man vill få fastställt att din vän inte har någon livförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget. För att det ska finnas skäl för en fastställelsetalan så finns vissa rekvisit som måste vara uppfyllda (se Rättegångsbalken 13 kap. 2 §):- Talan måste dels avse ett visst rättsförhållande, alltså det måste finnas viss rättslig grund kan man säga, och - det måste råda ovisshet om detta rättsförhållande, vilket betyder att parterna måste vara oense om huruvida rättsförhållandet föreligger eller ej, - ovissheten leder till nackdel för käranden (den som väcker talan)- fastställelsetalan måste också vara lämplig i det enskilda fallet.Det som kan sägas i det här fallet är att det inte verkar som att det föreligger någon ovisshet i egentlig mening. När din vän har påtalat fakturorna för försäkringsbolaget så har de inte bestritt något utan tagit bort dem. Det rör sig antagligen snarare om en miss i deras automatiserade system som gör att fakturorna skickas. Möjligen skulle man kunna skicka in en stämningsansökan mest för att få bolaget att ”vakna till” och rätta till problemet. Men normalt sett är det av nytta att väcka en fastställelsetalan endast om det finns en ovisshet. Föreligger ingen ovisshet så kan målet avvisas.Viktigt att komma ihåg är att en domstolsprocess ofta både är dyr och tidskrävande och om ett problem kan lösas utan att tvista i domstol så är det alltid det bästa. Din vän bör antagligen försöka kontakta försäkringsbolaget igen och förklara att det har varit ett återkommande problem som måste lösas. S.k. bluffakturor, fakturor som medvetet skickas ut trots att den som fakturerar vet att det inte föreligger någon grund (inget avtal till grund för fakturan) kan utgöra försök till bedrägeri och ska bestridas och polisanmälas. Jag hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny fråga. Om du vill kontakta en av våra verksamma jurister så kan du göra det här.Vänligen,

Har blivit polisanmäld, vad händer nu?

2017-01-22 i Förundersökning
FRÅGA |Hej. Jag har blivit polisanmäld för en busringning, och det jag undrar över tar polisen kontakt med mig eller får jag brev hem? När jag ringde polisen och frågade om jag hade en polisanmälan på mig fick jag inget svar!!vad händer och hur långt tid tar det innan man tar kontakt med mig?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Polisen lämnar normalt inte ut uppgifter ur en pågående förundersökning till någon, och allra minst till den som har blivit anmäld. Man brukar förhöra målsägande (den som är utsatt för brott) först och i ett senare skede delge misstanke. Detta sker via brev och polisen kommer inte att ringa för att berätta att du är misstänkt för brott.Om förundersökningen läggs ner kommer du inte att meddelas, och det finns alltså inget vattentätt sätt att få veta om man har blivit polisanmäld för någonting. Antingen tar polisen kontakt med dig eller så gör dom inte det. Det kan ha skett en anmälan där undersökningen lagts ner, men då meddelas du alltså inte.

Begära åter beslagtagen dator och hårddisk efter dom och avtjänat straff

2017-01-21 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! I samband med ett åtal så beslagtog Polisen min dator och en extern hårddisk. Rättegången är genomförd, dom föll och straffet är avtjänat, datorn har inget med brottet att göra mer än att det fanns bevismaterial. Min fråga är kan jag begära åter min dator och externa hårddisk?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 27 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB) https://lagen.nu/1942:740#K27P1S1 regleras när beslag av föremål får göras. Det finns tre situationer då detta kan bli aktuellt: (1) Om föremålet skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott, (2) om föremålet skäligen kan antas vara avhänd någon genom brott eller (3) om föremålet skäligen kan antas vara förverkad på grund av brott. I lagrummets tredje stycke föreskrivs den s.k. proportionalitetsprincipen som säger att beslag endast får beslutas om syftet med beslaget överväger de motstående intressen som finns och det intrång som beslaget innebär. Enligt 27 kap. 8 § 1 st. RB https://lagen.nu/1942:740#K27P8S1 ska ett beslag hävas när det inte längre finns skäl för detta. En fortlöpande prövning ska göras av om beslaget fortfarande är motiverat. Om så inte är fallet ska beslaget hävas omedelbart, varpå egendomen ska lämnas åter till den hos vilken beslaget har gjorts. Denne ska enligt 27 kap. 8 b § 1 st. RB https://lagen.nu/1942:740#K27P8bS1 så snart som möjligt efter det att beslaget har hävts underrättas om att egendomen kan hämtas. Dessutom ska underrättelse ske om att föremålet kan komma att säljas för statens räkning eller förstöras, om det inte kan hämtas. Med tanke på att det i ditt fall har gått så pass lång tid att en dom har fallit och att straffet till och med är avtjänat, torde det inte vara motiverat att fortfarande hålla din dator och hårddisk beslagtagna. Beslaget borde därmed vara hävt och du har då rätt att få tillbaka dessa föremål. Du kan därför begära tillbaka din dator och hårddisk, med hänvisning till att det inte torde vara motiverat för fortsatt beslag. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning

Rättegångskostnader i tvistemål

2017-01-20 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande mitt mål.Jag vinner tvistemålet i Tingsrätten men tvingas ändå betala mina egna advokatkostnader?Hur går detta ihop?MvH Y.C
Jenny Ångström |Det finns fyra huvudtyper av kostnader som är rättegångskostnader Huvudregeln är att den tappande (förlorande) parten ska stå för både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Det är dock inget som sker per automatik utan du måste begära att din motpart ska betala dina rättegångskostnader innan huvudförhandlingen avslutas. Har du inte gjort det kommer du att få betala dina egna advokatkostnader. Det finns dock flera undantag från principen om att tappande part ska ersätta motparten, jag hade därför varit behjälpt av info om vad ditt mål handlade om. Handlar det om ett mål som gäller en fråga som inte får bestämmas på annat sätt än genom en dom, exempelvis när det handlar om äktenskapsskillnad, kan rätten bestämma att part får stå för sina egna kostnader. Det kan också vara så att domstolen väljer att lägga en större del av kostnaden på ena parten om den har orsakat en onödig rättegång. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att huvudregeln är att den förlorande parten ska stå för rättegångskostnaderna. Men eftersom det finns situationer som är avsteg från huvudregeln är det förmodligen det som har gjort att du har fått stå för dina kostnader. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Fri bevisprövning

2017-01-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om jag blir inspelad olagligt på min tomt. Kan det eventuellt användas som bevis i en rättegång?
Jesper Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige råder så kallad fri bevisprövning, vilket innebär att i princip all form av bevis är tillåten. Detta innebär att bevis som kommit fram genom brott även dem kan användas i en rättegång. Principen om fri bevisprövning följer av stadgandet i 35 kap. 1 § rättegångsbalken. Det innebär att filmen på dig kan komma att användas som bevis i en rättegång. Däremot kan personen som filmat straffas för detta om samtliga förutsättningar är uppfyllda för brott. Hoppas du är nöjd med svaret!Med vänliga hälsningar,