Nedlagd förundersökning

2015-09-07 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Min son blev för ett par veckor sedan angripen av en busschaufför (!) sedan han fällt en syrlig kommentar då chauffören var väldigt otrevlig när han och hans flickvän klev på bussen. Min son gick ut ur bussen och föraren gick därefter efter honom och tog stryptag. Det uppstod tumult och en annan förare lade sig även i.Ett antal vittnen sade på plats att de såg föraren attackera min son. Polisen har hört fyra vittnen vad jag förstått. De hörde min son och hans flickvän på plats enbart.Polisen har nu beslutat lägga ned förundersökningen. Anledningen som ges är att det "går ej att motbevisa invändningen om att gärningen begåtts i nödvärn".Jag tycker det är anmärkningsvärt att en tjänsteman åberopar nödvärn utan att ha anmält misshandel till att börja med. Dessutom har jag svårt att få ihop det med vittnesutsagor samt det faktum (som kamerabevisning bör ge) att föraren gick ut ur bussen efter min son.Min fråga är nu om det går att stämma föraren inför civilrätt? Går det då att begära ut polisens uppgifter?Med vänlig hälsning Pelle Storck
Mattias Vilhelmsson |Hej Pelle och tack för din fråga.Det går absolut att stämma in föraren civilrättsligt. Inga straffrättsliga påföljder kan göras gällande då det i sådana fall blir fråga om en civilprocess. I det här fallet ligger det närmast till hands att förlita sig på skadeståndsrätten och försöka få ut skadestånd för kränkning samt sveda och värk. Om ni vill inleda en process kan ni antingen höra av er till ett juridiskt ombud eller föra processen helt själv. Jag vill även upplysa er om att möjligheten för att väcka enskilt åtal finns, se RB 20 kap 8 §. Angående den nedlagda förundersökningen: när en förundersökning läggs ner blir detta till en allmän handling som var och en har rätt att få ut. Jag kan inte tänka mig att någon sekretessregel skulle hindra detta och i vilket fall som helst kan ju din son, oberoende av sekretessen, begära ut uppgifterna eftersom sekretess generellt sätt inte gäller mot den uppgifterna rör. Det är alltså bara att höra av sig till polisen och kräva ut uppgifterna.Sammanfattningsvis går det alltså alldeles utmärkt att begära ut den nedlagda förundersökningen och därefter bygga upp ett case och stämma in hos tingsrätt civilrättsligt.

Kommunikation och god advokatsed

2015-09-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej ! Kontaktade en advokat 2007, ärendet gällde en skada som skett på en naprapatklinik.Under tiden 2007-2009 skedde en brevväxling med försäkringsbolaget.Under tiden 2009-2012 hände inget, mina papper hade "försvunnit" i hanteringen hos advokaten.2012 skickar advokaten ett brev till försäkringsbolaget. 2015 får jag en faktura på 20 000 kr.Jag har under tiden aldrig blivit upplyst om kostnader mm
Daniel Nykvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En advokat har som yttersta skyldighet att bland annat tillvarata klientens intressen inom ramen för god advokatsed, vilket framgår av Rättegångsbalk (1942:740) 8:4 första stycket och första bestämmelsen i Vägledande regler om god advokatsed. Till god advokatsed räknas att det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt (Vägledande regler om god advokatsed 4.1.1). Vad som är skäligt är svårt att definitivt avgöra och måste bestämmas skönsmässigt från fall till fall utifrån en rad olika faktorer, exempelvis vad som har avtalats, advokatens skicklighet och arbetets resultat. Eftersom skälighetsbedömningen görs skönsmässigt så krävs det normalt en flagrant oskälighet för att advokaten ska anses ha brutit mot denna regel.Om din advokat inte har kommunicerat med dig angående kostnaderna i samband med att han fick uppdraget så kan han anses ha brustit i sin skyldighet att ange principerna för sin debitering. Till denna skyldighet räknas angivande av vilka grunder som bestämmer arvodet och dess storlek (Vägledande regler om god advokatsed 4.1.4). Eftersom han har tappat bort dina papper i hanteringen av ärendet så går det att argumentera för att han har brustit också i den omsorg och noggrannhet som god advokatsed kräver. Långsamheten i ärendets hantering kan också möjligen anses strida mot kravet på tillbörlig skyndsamhet (Vägledande regler om god advokatsed 2.1.1). För att vara säker på om din advokat har brustit i skyldigheten att ange principerna för sin debitering så kan det dock vara en god idé att läsa igenom det avtal som ni förmodligen skrev under år 2007 i samband med att han då antog uppdraget.Om advokaten har brustit i sin skyldighet att ange vilka grunder som bestämmer arvodet samt att iaktta omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet, och därmed sin skyldighet att följa god advokatsed, så kan du skriva till Advokatsamfundet och göra en kostnadsfri disciplinanmälan. Denna anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av dig personligen. Om disciplinnämnden finner att advokatens agerande strider mot god advokatsed så kan han få en erinran eller varning eventuellt kombinerad med straffavgift, eller under synnerligen försvårande omständigheter uteslutas (Rättegångsbalk 8:7 andra och tredje styckena). Med andra ord så kan du använda möjligheten att göra en anmälan för att förhandla med din advokat om bättre villkor.Om du däremot anser att det finns omständigheter som pekar på att advokatens arvode är oskäligt högt så bör du i första hand förhandla om saken med honom. Om du därigenom inte kan komma fram till en lösning så kan du antingen göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd på samma sätt eller ta upp saken i allmän domstol.Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort situationen. Om något skulle vara fortsatt oklart så är du välkommen att ta återkomma. Med vänlig hälsning

Hur väcker man talan i ett civilrättsligt mål?

2015-08-31 i Domstol
FRÅGA |vart vänder man sig för att starta ett civilrättsmål
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga!Talan i ett civilrättsligt mål väcks, enligt huvudregeln, genom att man lämnar in en skriftlig ansökan om stämning till tingsrätten i den ort där svaranden har sitt hemvist (10 kap. 1 §, 13 kap. 3 §, 42 kap. 1 § rättegångsbalken).Vänliga hälsningar,

Förundersökningssekretess

2015-08-29 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag är misstänkt för våld mot tjänsteman och utredning pågår och fick veta att det ska upp i huvudförhandling. Nu är det så att målsägande (en ordningsvakt) har berättat för min familj vad som hänt, vad jag är misstänkt för och vilka bevis dom har, mitt i en pågående polisutredning. Frågan är om han som ordningsvakt gjort sig skyldig till brott? (tystnadsplikt)
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga. Jag tolkar det som att du undrar över om målsägande har brutit mot förundersökningssekretessen. Förundersökningssekretessen innebär att uppgifterna i en förundersökning inte kan lämnas ut eftersom detta skulle kunna skada utredningen. Då du anger att målet ska upp till huvudförhandling innebär det att åtal har väckts och att förundersökningen är avslutad. Förundersökningssekretessen gäller inte efter att åtalet har väckts eftersom förundersökningsprotokollet då har blivit offentling handling. Utifrån det du har berättat verkar det som att målsägande har berättat uppgifter som framgår av förundersökningsprotokollet(som är offentlig handling) vilket inte är något brott. Om du undrar mer får du gärna återkomma och annars föreslår jag att du kontaktar din offentliga försvarare(om du har begärt att få en försvarare tilldelad) så kan hen hjälpa dig!Vänligen,

Kan man överklaga en tingsrätts dom?

2015-09-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag blir dömd till misshandel ringa brott för att slagit till min dotter med öppen hand på benet svagt inga märke det finns inga bevis trots det så dömer dem mig kan det överklagas och jag vinna eller är det dömt att misslyckats? /
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Det går mycket bra att överklaga domen. Hur du ska gå till väga framgår av en bilaga till domen som du ska ha fått ta del av. En överklagan ska skickas till tingsrätten men vara ställd till hovrätten. För att hovrätten ska pröva målet krävs prövningstillstånd om du dömdes till böter, annars måste hovrätten pröva målet. Huruvida du kommer vinna framgång i hovrätten är naturligtvis omöjligt för mig att svara på, det händer dock ofta att hovrätten ändrar tingsrättens dom. Känner du att bevisningen inte borde räcka för en fällande dom eller att du dömts trots att du är oskyldig ska du naturligtvis överklaga domen.

Resning i brottmål till förmån för den tilltalade

2015-08-31 i Domstol
FRÅGA |Hejsan!Min Sambo blev 2007 felaktig anklagad , av sin föredetta sambo för våldtäkt, kvinnan ändrar sin historia i rättegången och uppger felaktiga uppgifter och han blir dömd till fängelse, andra grunder fanns för ett fängelsestraff och det var brott som inte var av sexuell natur och dem erkände han och tog gärna sitt straff för.Kan tillägga att hon anklagar honom för detta 2007 och han blir straffad 2010, för hennes historia var trovärdigare än hans trots att hon ändrar sin historia.Men när det kom till anklagan om våldtäkt så blev han friad på alla punkter utom en och då på den punkten där kvinnan ändrar sitt uttalande från förundersökningen, så hon säger emot sig själv, blir han fälld.Han skulle nu vilja göra en resningsansökan när det kommer till detta för han har inga problem med att erkänna och ta sitt straff för saker han har gjort men detta har han inte gjort, men vi undrar lite var vi ska vända oss osv.Detta har orsakat honom mycket lidande och vi är tacksamma för svar.
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det blev din sambo dömd 2010 vilket innebär att tiden för överklagan gått ut och domen har vunnit laga kraft. Era möjligheter att ändra domen är alltså att ansöka om resning vilket du redan sagt. Om domen emot honom beslutades i tingsrätten är det hovrätten ni ska vända er till. Om domen dömdes ut i hovrätten är det hos Högsta Domstolen ni ska ansöka om resning. Förutsättningar för resningEftersom det är din sambo som vill ansöka om resning är det även han som måste visa att det finns skäl för en resning. Olika skäl för en resning kan vara att rättstillämpningen i i avgörandet uppenbart strider mot lag. Det kan också vara att nya omständigheter eller nya bevis har dykt upp som inte tidigare var kända och som skulle ha en påverkan på utfallet. Ni kan läsa mer om olika skäl för resning till förmån för den tilltalade 58 kapitlets 2 § Rättegångsbalken.I din sambos resningsansökan ska han uppge vilket avgörande det gäller, alltså målnummer samt domstol samt skälen han har för resning. Ni kan hitta en blankett för resningsansökan här. Mer om resning hittar du i rättegångsbalkens 58 kapitel. Hoppas att du fått svar på dina frågor, om något är oklart eller om du har vidare frågor är du välkommen att återkomma.Mvh

Kan tredje man begära ut beslagsprotokoll?

2015-08-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Kan man ha en privatperson som juridiskt ombud vid förhör om rättegångsfullmakt skrivs. Denne person har studerat juridik själv och är ganska kunnig i detta. Men tar ej på sig saker som behövs riktig advokat för. Men att kalla sig för juridiskt ombud behövs väl ingen utbildning för. Sen om flera personer har saker i lägenhet vid husrannsakan har då alla dessa individer rätt att få ett beslagsprotokoll. Om ej kan man kräva det vid rätten?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline! Precis som du säger krävs det ingen särskild utbildning för att agera ombud i en rättegång (även om det många gånger är till ens fördel då processer kan vara mycket komplicerade).Angående beslagsprotokoll finns det en bestämmelse som säger "Den som drabbats av beslag äge på begäran erhålla bevis om beslaget, innehållande även uppgift å det brott misstanken avser." (Rättegångsbalken 27:13 2 stycket som du kan hitta https://lagen.nu/1942:740). Det innebär att även de personer som husrannsakan i och för sig inte riktas mot men ändå drabbas har rätt att begära ut ett beslagsprotokoll. Har du följdfrågor eller undrar över något helt annat, tveka inte att höra av dig igen!

Rättegångskostnader i vårdnadsmål m.m.

2015-08-28 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Jag och mitt ex har delad vårdnad om barnen.Vår relation har dock varit mycket infekterad den senaste tiden, och mitt ex har skickat många elaka och aggressiva sms, och hotar ofta med att "ta barnen", och den senaste tiden har det eskalerat. Exet har t.o.m. förfalskat min namnunderskrift för att byta efternamn på ett av barnen, vilket jag ju givetvis kan bevisa. Skatteverket skickade kopian och det är uppenbart att det inte är min namnteckning (vilket jag ju är oerhört tacksam för), och jag är livrädd att även papper om att jag går med på att barnen flyttar med exet (som är på väg att flytta en bra bit) undertecknas på samma sätt.Nu ska exet dock ansöka om ensam vårdnad.Som jag förstått det kommer jag, även om jag blir vinnande part, betala mina egna rättegångskostnader, stämmer det?Då kan mitt ex ju göra samma sak om och om igen, vilket kommer ruinera mig.Räknas förresten hot om att ta barnen och liknade saker som hot rent juridiskt?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Utgångspunkten är att den förlorande parten betalar motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Dock så finns det en särskild reglering gällande vårdnadsmål. Här gäller istället huvudregeln att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader, oavsett utgången i målet (6 kap. 22 § föräldrabalken). Emellertid finns det undantag från denna situation där ena parten även kan tvingas bära motpartens rättegångskostnader. Exempel på undantag är fallet då en part har föranlett en onödig rättegång eller under rättegången förfarit på ett klandervärt sätt. Detta innebär att ditt ex kommer stå risken för att han behöver betala även dina rättegångskostnader om han, utan rimligt skäl, inleder flera rättegångar mot dig. Hot om att ta barnen bör vanligen inte straffrättsligt ses som ett olaga hot, men det beror på hur omständigheterna är. För att det ska vara frågan om olaga hot krävs att en person hotar med brottslig gärning som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade, annan eller egendom (4 kap. 5 § brottsbalken). Dock kan hot och liknande få betydelse i bedömningen av vårdnaden. Vänliga hälsningar,