Ny bevisning under huvudförhandling

2015-11-21 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej.Jag har blivit dömd för ett brott, men det saknas teknisk bevisning i form av bilder eller loggar. En överklagan har skickats in, frågan är kan målsägande komma med bevis/vittnen på rättegången eller måste dessa redovisas innan? Isf hur långt innan? I Stieg Larssons böcker (vet att det är fiktivt) så framkommer tung bevisning mitt under rättegången. Stämmer det med verkligheten ?
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.SvarJa, det är i brottmål fullt möjligt att inkomma med ny bevisning nära inpå eller under huvudförhandling. Detta ska dock inte leda till att den tilltalade blir överrumplad.UtredningFör brottmål och tvistemål gäller olika regler vad beträffar när och hur bevisning får läggas fram. I tvistemål kan parterna redan under förberedelsen få del av ett s.k. preklusionsföreläggande, se 42:15-15a Rättegångsbalken. Detta innebär att en part efter föreläggandet inte längre kan tillföra ny bevisning för sin talan hur som helst.I brottmål gäller inte dessa preklusionsregler. Detta motiveras med rättssäkerhetshänsyn. Det är istället viktigare att det blir rätt. Ny bevisning kan dock leda till uppskjutande av huvudförhandlingen, se vidare 46:2 st. 1 p. 5 Rättegångsbalken. Detta motiveras med den allmänna principen om "equality of arms", som anses utmynna från art. 6 Europakonventionen. I samröre med den s.k. kontradiktionsprincipen (rätten att bemöta vad som anförs mot en själv) får detta effekten att skäligt rådrum måste beviljas den tilltalade och dennes försvar, när ny betungande bevisning anförs i ett sent skede. SlutordDetta är vad som inryms i vår gratisrådgivning, gäller det målsäganden vill anföra annat än själva åtalet blir utredningen en annan. Har du fler frågor om detta så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla oss på info@lawline.se

Kostnad för att anlita juridisk hjälp

2015-11-11 i Rättshjälp
FRÅGA |Vad kostar en jurist vid tvångsförsälning av mark.
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad det kostar att anlita en jurist går tyvärr inte att sätta en summa på, det är olika från fall till fall beroende på hur många timmar juristen behöver lägga ned på tvisten/uppgiften. Det finns även andra aspekter som är av betydelse för hur mycket det kostar att anlita en jurist. Således kan jag dessvärre inte ge dig någon summa på vad det kommer att kosta för dig att anlita en jurist efter den information du har angett. Jag vill dock passa på att nämna att när man anlitar en jurist vid uppkomna tvister finns det en möjlighet att man genom rättsskydd eller rättshjälp kan få hjälp med kostnader som uppkommit med det rättsliga förfarandet. Rättsskyddet ingår i hem-, villa och fritidshusförsäkringar men ser olika ut beroende på vilket försäkringsbolag man har. Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som betalas av staten och regleras i rättshjälpslagen. Ett antal krav är där uppställda för att rättshjälp ska beviljas, till exempel får man inte ha ett ekonomiskt underlag på mer än 260 000 kr per år samt att det ska finnas behov av juridisk hjälp. Det ska tilläggas att varken rättsskydd eller rättshjälp gäller på alla typer av tvister. Hoppas jag kunde bringa viss klarhet i frågan! Vänligen,

Vad innebär tredskodom?

2015-11-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag är oskyldigt anklagad för trafikbrottVad innebär Tredskodom?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Med tredskodom förstås en dom som avgörs till svarandens nackdel eftersom denne inte infunnit sig vid förhandlingen eller avgett något svaromål. Tredskodom kan endast meddelas i mål där förlikning om saken är tillåten (alltså inte brott- eller vårdnadsmål).

Rättegång i tilltalads frånvaro

2015-11-09 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej. Jag skulle haft min rättegång idag men eftersom att det blev uppskjutet från tidigare bestämt datum osv så glömde jag bort det helt att det var idag. Då undrar jag hur det där funkar? Har de haft rättegången utan mig med vittnet som som är då en polis eller kommer de att skjuta upp den ännu en gång? Det gäller en trafikbrott. Tack på förhand för svar
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!När man som åtalad/tilltalad inte infinner sig vid rättegången finns det enligt 46 kap 15 a § rättegångsbalken möjligheter för domstolen att döma i målet trots detta. De förutsättningar som ska vara uppfyllda är:- Saken ska kunna utredas tillfredsställande. Om denna punkt är uppfylld beror på vilken typ av brott det rör sig om, vilken typ av bevisning som krävs m.m. Det går inte att här säga vad som gäller i just ditt fall, men det är möjligt att denna punkt är uppfylld om det rör sig om ett sådant trafikmål som är enkelt att utreda och bevisa.Det krävs vidare att någon av dessa punkter är uppfyllda, tillsammans med ovanstående punkt:1. Det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i högst sex månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i förening. Det kan alltså röra sig om relativt enkla brott, men då det även kan handla om fängelse i högst sex månader kan det även röra sig om relativt allvarliga brott.Eller 2. Den tilltalade, sedan han eller hon har delgetts stämning, har avvikit eller håller sig undan på ett sådant sätt att han eller hon inte kan hämtas till huvudförhandlingen Eller3. Den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och hans eller hennes närvaro därför inte är nödvändig. Om domstolen inte avgör fallet i den tilltalades frånvaro enligt ovan, finns också alternativet att besluta om hämtning av den tilltalade enligt 46 kap 15 §.Hoppas att detta svar har varit till hjälp!Vänligen,

Vinna framgång mot flera vittnen?

2015-11-12 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Ihelg har jag blivit misshandlad av en annan tjej på en hemmafest. Vi var 4 personer i rummet. Dom andra två är hennes kompisar så jag misstänker att dom kommer prata ihop sig och hitta på en historia emot mig. Jag har blåmärken på halsen av strypgreoo och ett blåmärke på örat som spridit sig mot huvudet. Har även rivsår i ansiktet och några rivsår på halv/nacke också. Har även ett "vittne" som hört när en av killarna som var på festen erkänt hur allt gick till men inget mer än så. Tror du att jag har någon som helst chans även om dom skulle gå emot mig?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Huruvida du skulle ha någon "chans" att vinna framgång med en anmälan är i princip omöjligt för mig att svara på. I en eventuell rättegång får (ska) rätten väga in samtliga omständigheter och beakta alla omständigheter som framkommit under förhandlingen. Bevisen ska vägas för och emot, är ett vittnes uppgifter motstridiga så får de mindre verkan än om vittnets historia stämmer överens med den övriga bevisningen, finns det läkarintyg på skador, en efterföljande chattkonversation eller en mobilfilm på händelsen spelar naturligtvis även det stor roll och så vidare. Självklart är det möjligt att du vinner framgång med en anmälan, men hur stor den chansen är beror på samtliga omständigheter och i slutändan hur rätten uppfattar det. Det går därför inte går att sätta någon siffra eller liknande på hur stor chansen är.

Förutsättningar för en husrannsakan

2015-11-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad krävs för att polisen ska ha rätt att göra husrannsakan i mitt hem? Kan de äntra hemmet om jag kräver ett medborgarvittne då jag misstänker att de inte sköter sitt jobb korrekt?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För frågor gällandes husrannsakan är det Rättegångsbalken (RB) som utgör primärt tillämplig lagstiftning. Förutsättningar för en husrannsakanHusrannsakan kan företas av två anledningar, endera för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller för att söka efter en person som ska gripas/anhållas/häktas. För få ett förordnande om husrannsakan för att söka efter föremål krävs det att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, vilket är den lägsta s.k. misstankegraden, jfr RB 28:1-2. Ett krav för att ett förordnande om husrannsakan ska kunna meddelas kräver också att en husrannsakan är ett proportionerligt alternativ till det intrång och men det innebär för den som drabbas av åtgärden i relation till brottsligheten, jfr RB 28:3. Möjlighet till vittne under en husrannsakanVid en husrannsakan ska om möjligt ett trovärdigt vittne närvara tillsatt genom den undersökningsledare som företar husrannsakan. Den som utsätts för husrannsakan, eller någon i dennes hushåll eller ett vittne som tillkallas utav den som utsätts kan få närvara om det kan ske utan att undersökningen uppehålls, jfr RB 28:7. SammanfattningEn husrannsakan får förordnas om det finns anledning att misstänka brott för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller söka efter en gripen/anhållen/häktad person. Det finns möjlighet att få närvara själv eller tillsätta ett vittne om det inte föranleder att husrannsakan fördröjs. Man har således inte någon direkt rättighet att tillsätta ett vittne. Med vänlig hälsning,

Vilka uppgifter syns i belastningsregisterutdraget?

2015-11-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag jobbar inom skolområdet autism, jag är dömd för bedrägeri för ett år sedan. Sedan våld mot tjänsteman. Min chef har begärt nytt belastningsregister av mig innan förlängning av anställning. Kommer detta att synas?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Hur länge en uppgift ligger kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd du dömts till. Om du dömts till böter tas uppgifterna bort fem år efter domen eller beslutet. Om du dömts till villkorlig dom eller skyddstillsyn tas uppgifterna bort tio år efter domen. För fängelse gäller att uppgifterna tas bort tio år efter avtjänat straff. I ett belastningsutdrag med samtliga uppgifter kommer därför uppgifterna att finnas med, eftersom det är mindre än fem år sedan du blev dömd. När det gäller belastningsregisterutdrag som behövs för anställning i skola enligt skollagen har du rätt att istället få ett begränsat belastningsregisterutdrag ( 9 § 2p. lag om belastningsregister). I ett sådant begränsat utdrag är det bara vissa brott som syns, enligt 22 § 3 st. förordning om belastningsregister. De brotten är mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott. I ett begränsat belastningsregisterutdrag kommer de brotten du dömts för inte att synas.Vänliga hälsningar,

Vems ekonomiska underlag rättshjälp baseras på

2015-11-09 i Rättshjälp
FRÅGA |HejNär man ansöker om rättshjälp, för att man inte har eget rättsskydd, räknas hela hushållets inkomster eller bara den parten som blivit stämd?Det gäller vårdnad av barn, ifall det har någon betydelse.
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!För rättshjälp finns en särskild lag: Rättshjälpslag (1996:1619). I lagens 38 § framgår att det är den rättssökandes ekonomiska underlag man tittar på för att avgöra om rättshjälp ska beviljas eller ej. Alltså räknar man inte på hushållets sammanlagda inkomster. Det ekonomiska underlaget får inte vara högre än 260 000 kronor/år för att få rättshjälp. Det är flera olika faktorer som påverkar det ekonomiska underlaget men enkelt beskrivet så är det tillgångar/förmögenhet minus skulder och försörjningsbörda.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på LawLine.Vänliga hälsningar,