Kompletterande förhör

2017-03-17 i Förundersökning
FRÅGA |Hur ska jag bete mig i ett kompletterande förhör med Tullen för att det inte ska gå till Åtal när de vill ha kompleterande förhör betyder det att de inte har tillräckligt med Bevis för att Åklagaren ska kunna väcka åtal...
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har blivit kallade till ett kompletterande förhör då tullen vill ställa ytterligare frågor. Med största sannolikhet eftersom de anser att ert föregående förhör inte gav svar på alla tullens frågor, alternativt att nya frågor har uppkommit. Du undrar också hur du ska uppträda under förhöret för att ett åtal inte ska följa. Denna fråga kan jag tyvärr inte svara på eftersom jag inte känner till de enskilda omständigheterna i ditt ärende. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med en advokat för vidare vägledning. Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare med detta, kontakta oss gärna därför på info@lawline.se för att få mer juridisk hjälp.Vänligen,

Res judicata vid ny stämning om samma sak

2017-03-15 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag köpte för några månader sedan en TV från elgiganten som jag hängde upp väggen i mitt vardagsrum. Dock råkade jag hänga upp den lite eftersom jag inte är så händig. några därefter så ramlar TV:n i golvet och går sönder. Och jag kontaktar elgiganten och stämmer sedan dem till tingsrätten och yrkar på omleverans på grund av fel i varan. Och jag har även påstått att den delvis var lite trasig när jag fick den. Men tingsrätten trodde inte på mig och ogillade åtalet. Jag är missnöjd men accepterar ändå domen. Drygt en månad senare inser jag dock att jag behöver en TV men saknar pengar till att köpa en ny TV. Och då lämnar jag återigen in en stämningsansökan till tingsrätten där jag yrkar omleverans på grund av fel i varan. ”Kanske gör domstolen en annan bedömning den här gången tänker jag. Kan jag få rätt?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är nej. Samma sak ska inte prövas två gånger. När överklagandetiden för en dom har gått ut, vinner domen laga kraft, 17 kap. 11§ rättegångsbalken. Det betyder att den saken inte kan tas upp för prövning igen och att domen inte går att överklaga (kallas för: res judicata). Om du lämnar in en ny stämningsansökan om samma sak med samma yrkande (omleverans) så kommer tingsrätten inte att ta upp den till prövning igen, ansökan kommer att avvisas.En dom som vunnit laga kraft går endast att överklaga med extraordinära rättsmedel såsom t.ex. resning eller att domstolen har begått ett allvarligt fel i själva handläggningen av målet. För att resning ska beviljas krävs att domen framstår som uppenbart oriktig. Att någon av parterna tycker att domstolen har dömt fel är inte skäl för att extraordinära rättsmedel kommer att godkännas.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Konsekvenserna av ändrade vittnesuppgifter från förhör till huvudförhandling

2017-03-13 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Om man i förhör uppgett en sak men sedan då man kallas till rättegång, så kommer man ihåg mer och minnesbilden har förändrats en aning då det gått ganska länge sedan dess. Kan detta räknas som, eller kan man då misstänkas för mened?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först och främst bör det konstateras att mened endast gäller i fall då förhöret görs under ed (15 kap. 1 § brottsbalken). Alltså kan du inte bli dömd till mened för något du säger i ett polisförhör, som inte hålls under ed. Det finns inte något straff för att ljuga i polisförhör.Detta gör att när du vittnar under ed i rättegången inte spelar någon roll vad du sagt i polisförhöret, att du ändrar din historia tolkas inte som att du ljuger och du kan inte dömas för mened på grund av detta.I Sverige har vi fri bevisvärdering under rättegången. Värderingen går ut på att domaren bedömer allt som tagits fram i målet och ger det ett visst bevisvärde. Ifall din historia ändras kan detta komma att påverka bevisvärdet i en negativ riktning - alltså att din historia inte framstår som lika trovärdig eftersom den ändrats.Din ändrade historia kan inte få annan effekt än att bevisvärdet sänks. Dock ska det noteras att ifall din historia som du berättar under rättegången framstår som mer sannolik och sammanhängande än den tidigare lär det påverka bevisvärderingen i en positiv riktning, eftersom domaren har mera fog för att tro på det.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning

Krävs fler bevis än målsägandens uppgifter för att döma någon för brott?

2017-03-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min kompis sitter just nu i häkte för barnvåldtäkt. Detta ska ha skett mellan 2012 och 2013. Min fråga är: Kan det bli en fällande dom, så att han får sitta i fängelse, trots att det inte finns DNA-bevis eller andra bevis utöver vad personen som anmält själv har sagt?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Du är välkommen att publicera en kommentar och efterfråga mer information om du anser att mitt svar på något vis är ofullständigt. Observera dock att mitt svar medvetet är allmänt formulerat (något annat är inte möjligt mot bakgrund av den kortfattade bakgrundsbeskrivning du givit mig).Grundförutsättningen för att någon i Sverige ska kunna dömas för brott, oavsett om det gäller t.ex. en stöld eller ett sexuellt övergrepp, är att det ska vara ”ställt bortom rimligt tvivel” att den åtalade personen har begått gärningen. Detta utgöra ett mycket högt beviskrav, i praktiken ska det i domstolens ögon framstå som osannolikt att den åtalade inte gjort sig skyldig till gärningen. Skälet till detta är, naturligtvis, att det vore djupt olyckligt om oskyldiga människor hamnade i fängelse eller drabbades av andra straff från samhällets sida.I Sverige gäller fri bevisvärdering, vilket innebär att det saknas särskilda regler för hur domstolens ledamöter ska bedöma ett bevis. Det är helt enkelt upp till ordföranden och nämndemännen att, baserat på sina egna förmågor och liknande fall, att resonera kring trovärdigheten i exempelvis ett vittnesmål.När det kommer till sexualbrott så är det inte ovanligt att den enda bevisning som finns är målsägandens uppgifter. I ett sådant läge krävs att målsäganden lämnar en mycket trovärdig berättelse för att den ensam ska kunna läggas till grund för en fällande dom. Annorlunda uttryckt bör den åtalade inte bli fälld om hans uppgifter framstår som lika trovärdiga som målsägandens eller något mindre tillförlitliga.Situationen blir delvis annorlunda när ett barn är inblandat. Rör det sig om en väldigt ung person kan det givetvis inte krävas att hen ska kunna redogöra för händelsen på ett lika tydligt sätt som en vuxen person. Det kan då bli aktuellt att anlita en eller flera sakkunniga personer, t.ex. psykologer med expertis på barns trauman, som vittnen. I ett sådant scenario är det upp till domstolen att bedöma huruvida det vittnena säger om sina iakttagelser av barnet och hens beteende i anslutning till övergreppet är tillräckligt för en fällande dom.Sammanfattningsvis är svaret på din fråga ja. Din vän kan bli dömd för våldtäkt mot barn enbart baserat på målsägandens historia. Kravet är dock att målsägandens uppgifter framstår som betydligt mer trovärdiga än din väns version av händelseförloppet. Med vänlig hälsning,

Kan man vägra att vittna?

2017-03-15 i Vittna
FRÅGA |Kan man vägra att vittna? Så här ser läget ut: Vi hade en kollega som slutade hos oss ca 3 månader innan polisen ringer och frågar ut oss om henne. Vi fick ej veta vad som hänt henne men vi tror det handlar om misshandel i hemmet. Har nu blivit kallade till rättegång ang detta fall men vi vill ej ställa upp för vi vet ju ingenting.
Helin Ali |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som blir kallad till att vittna i ett mål har vittnesplikt (36 kap. 1 § rättegångsbalken (RB)). Det finns vissa undantag från vittnesplikten, bland annat för personer under 15 år (36 kap. 4 § RB) och närstående till den åtalade (36 kap. 3 § RB).Eftersom att din situation inte faller in under någon av undantagssituationerna har du en skyldighet att vittna i rättegången som du har blivit kallad till. Du kan alltså inte välja om du vill vittna eller inte.Vänligen,

Vad är en knuff för brott och är ett vittnesmål tillräcklig bevisning?

2017-03-13 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, jag är polisanmäld för att ha knuffat till en pojke i min dotters skolklass och ska höras av en polis, i anmälan anges inga skador och jag hävdar givetvis att jag är oskyldig. Min dotter och den här pojken är åtta år och inga vittnen finns. Har också gjort en motanmälan om förtal. Enligt polismannen rör det sig om ofredande alternativt ringa misshandel. Vad kan påföljd bli och borde inte förundersökning läggas ner? Jag är oskyldig och det enda jag gjort är sagt till pojken på skarpen när han bråkat med min dotter.
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brott och påföljd regleras i Brottsbalken (BrB). En knuff kan antingen rubriceras som ringa misshandel eller ofredande. För ringa misshandel krävs att pojken uppger att han känt smärta eller fått någon skada, 3 kap. 5 § BrB. Om pojken uppger att han inte känt någon smärta rör det istället ofredande, 4 kap. 7 § BrB. I vilket fall som helst är böter den mest sannolika påföljden. Jag kan inte uttala mig om vilket belopp en böter skulle hamna på, men det skulle antingen vara dagsböter (med belopp utefter straffvärdet och din inkomst) eller penningböter (ett fast belopp). Regler om förundersökning och hur processen går till efter polisanmälan finner du i Rättegångsbalken (RB). I ditt fall pågår en förundersökning. En förundersökning läggs ner om det inte finns anledning att fullfölja den, 23 kap. 4 § RB. Det kan till exempel vara att polisen uttömt alla utredningsmöjligheter eller att det inte längre finns någon misstanke emot dig. Åtal väcks endast om det finns tillräcklig bevisning. Jag kan inte uttala mig om ifall pojkens vittnesmål är tillräcklig bevisning. Det beror på om berättelsen är trovärdig och om den stöds av annan bevisning.Med vänliga hälsningar

Vem betalar offentlig försvarare och hur sker betalningen?

2017-03-11 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej Om man får en offentlig försvarare utsedd , vem betalar dennes kostnad ?Betalar den åtalade hela dennes summa eller staten ? Om den åtalade åläggs att betala hur regleras det ? Kommer det ett inbetalningskort från staten då ? Mvh Nyfiken
Carla Zachariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Den som frikänns behöver inte betala tillbaka något till staten. Den som döms för brott blir, beroende din inkomst, blir vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader. I regel är den tilltalade dock inte skyldig att betala mer än vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift vid rättshjälp enligt rättshjälpslagen ( se 31 kap 1 § stycke 3 rättegångsbalken https://lagen.nu/1942:740#K31P1S1 ).I samband med domen beslutar domstolen hur mycket den dömde ska betala tillbaka. Rättshjälpsmyndigheten skickar en faktura på beloppet. Myndigheten kan inte ompröva domstolens beslut om statens. Om kravet inte betalar måste myndigheten lämna över kravet till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Myndigheten lämnar därför inte något anstånd med betalningen (se mer info på deras hemsida http://www.rattshjalp.se/ ).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,Carla Zachariasson

Överklaga tingsrättens beslut om att inte utse offentlig försvarare

2017-03-06 i Domstol
FRÅGA |Hej!Jag är åtalad för ofredande och har begärt att få en advokat men har fått avslag från tingsrätten med motivering att "finns inte skäl att utse offentlig försvarare för HM med hänsyn till utredningen om brott,valet av straff eller annan anledning.Jag har tyvärr inte råd att anlita juridisk hjälp och tycker detta är orättvist.vad föreslår ni?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan överklaga tingsrättens beslut om att inte utse offentlig försvarare. Detta överklagande ska ges in till tingsrätten inom tre veckor från dagen då beslutet meddelades. Överklagandet ska innehålla uppgifter om:1. det beslut som överklagas2. den ändring i beslutet som yrkas3. grunderna för överklagandet4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, när sådant tillstånd krävs (du behöver inte prövningstillstånd i detta fall)5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis Lycka till! Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,