Rättegångskostnader vid vårdnadstvist

2016-10-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Jag ska ansöka om ensam vårdnad men måste jag betala för advokat eller kan jag få staten att betala?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att den förlorande parten i ett mål betalar motpartens rättegångskostnader, se 18 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) (https://lagen.nu/1942:740#K18P1S1). Dock så finns en särskild reglering gällande vårdnadsmål. I föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381) finns bestämmelser om bl.a. vårdnad och vårdnadstvister. Som huvudregel gäller att varje part i ett mål som rör vårdnad, umgänge eller boende, ska stå för sina egna rättegångskostnader, se 6 kap. 22 § FB (https://lagen.nu/1949:381#K6P22S1). Det är alltså inte staten som betalar kostnader för att anlita en advokat i mål gällande vårdnad.Det finns dock ett antal situationer då en part kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskosntader. Exempel på sådanna situationer är om det visar sig att det inte funnits någon anledning till rättegången (om den varit onödig) eller om den vinnande parten gjort sig skyldig till något fel eller försumligt i processen, se 18 kap. 3 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K18P3S1). En part kan också bli skyldig att ersätta motpartens kostnader om man har fördröjt målet till exempel genom att inte komma till rätten eller förfara vårdslöst eller om man på något annat sätt genom försumlighet har skapat merkostnader för motparten.Värt att nämna är att det finns någonting som kallas rättsskydd vilket är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Rättsskyddet innebär att din försäkring täcker dina kostnader för ett ombud i samband med tvister som rör privatlivet. Det krävs dock att försäkringen är tecknad innan tvisten uppstod.Huvudregeln är alltså att varje part står för sina kostnader i mål som rör vårdnad och alltså inte staten.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Betalningsföreläggande för att få tillbaka lån

2016-10-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har lånat pengar till en vän och vi har även skrivit ett skuldebrev på det. Nu har det blivit lite knivigt och vännen verkar inte betala tillbaka så jag undrar hur processen går till för att få tillbaka pengarna.
Zinar Budak |Hej, för att lösa ditt problem vänder vi oss till lagen om betalningsföreläggande och handräckning, se här. Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden där du förklarar läget, hur mycket skulden ligger på, när betalning skulle ha skett och om ni kommit överens om eventuell ränta. 10, 11 §§Om kronofogden sedan bestämmer sig för att ta upp ansökan så kommer svarande (din vän) att få ungefär 2 veckor på sig att yttra sig över saken. Om din vän bestrider ansökan i rätt tid så kan ärendet lämnas över till tingsrätt om du vill det och då hamnar ni i domstol. 33 § I domstol får ni båda förklara varför och varför inte det föreligger en skuld. Om man dock har ett skuldebrev brukar man ha en mycket stor fördel.Om din vän inte bestrider eller bestrider försent så meddelas utslag. Man kan säga att det betyder att det är fastställt att han är skyldig dig pengar. 42 §När ett utslag har givits så brukar kronofogden självmant driva in skulden, om inte du velat annat. 2 kap. 1 § 3st. UtsökningsbalkenPå så sätt kan du få tillbaka dina pengar.Om du vill ha mer utförlig hjälp kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.MVH

Bevisvärde av skriftligt erkännande

2016-10-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Kan ett skriftligt erkännande från den anklagande ge fällande dom?Jag gjorde för ett bra tag sedan en anmälan om brott då jag fått ett skriftligt erkännande över facebook av den åklagade. Nyligen fick jag reda på att trots detta har förundersökningen lagt ner vilket får mig att tro att han tagit tillbaka sitt erkännande. Då det inte finns några fysiska bevis och det enda som finns är journaler från psykiatrin som stärker mina påståenden och ett skriftligt erkännande undrar jag om detta skulle räcka för en fällande dom?Jag tänker oavsett överklaga beslutet då det för mig är glasklart att han är skyldig och jag faktiskt har ett erkännande på papper.
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!I svensk rätt råder fri- bevisprövning och bevisvärdering. Detta innebär att all sorts bevisning är tillåten och att domstolen fritt bedömer värdet av den bevisning som framkommit i målet, se 35 kap. 1 § RB (rättegångsbalk). Det är därför svårt att säga om ett särskilt bevis kommer leda till en fällande dom. Det är upp till domstolen att väga samman bevisningen och bedöma om denna är tillräcklig. Det skriftliga erkännandet kommer således, tillsammans med annan bevisning såsom vittnesmål, ligga till grund för domstolens avgörande.Gällande bevisvärdering i brottmål bör man ha i åtanke att det är åklagaren som bär bevisbördan. Det är inte den tilltalade som ska bevisa sin oskuld, utan det är åklagaren som har till uppgift att bevisa den tilltalades skuld. Vidare är beviskravet i brottmål högre än i tvistemål, innebärande att bevisningen ska uppnå viss styrka, s.k. "bortom rimligt tvivel".Hoppas du fick svar på din fråga,Med vänlig hälsning

Fråga om betalningsansvar för advokatkostnader

2016-10-19 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Min sambo är skild från sin fru sen över två år tillbaka, nu kommer hon med anspråk på att han ska betala hälften av sina advokatkostnader, en advokat som endast hon använde. Har hon rätt att göra så?Tacksam för svar,Med vänlig hälsning
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Om de advokatkostnader som din sambos f.d. fru kräver att din sambo ska betala inte uppstod i en process mellan din sambo och hans f.d. fru är din sambo inte skyldig att betala advokatkostnaderna om det endast var hans f.d. fru som anlitade advokaten och om inget avtal mellan din sambo och hans f.d. fru finns om att din sambo och hans f.d. fru ska dela på advokatkostnaderna. Din sambos f.d. fru kan med andra ord som utgångspunkt (om inget avtal mellan din sambo och hans f.d. fru om betalningsansvar för advokatkostnaderna finns) endast kräva din sambo på ersättning för advokatkostnaderna om advokatkostnaderna uppkommit i en process mellan din sambo och hans f.d. fru och då endast om domstolen bestämt att din sambo helt eller delvis ska stå för advokatkostnaderna.Med vänlig hälsning

Ny stämningsansökan efter att tidigare ansökan avvisats

2016-10-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |En person är skyldig mig 10000kr i driftkostnader för samägd fastighet. Ställde krav hos kronofogden vilket överfördes till tingsrätten missade att betala in ansökningsavgift till tingsrätten vilken avvisade stämningen. Kan jag få skuldfrågan prövad i tingsrätten igen? En skuld som vuxit alltså ej samma summa som vid första stämningen. Tacksam för svar
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Att din tidigare stämningsansökan avvisades av tingsrätten utgör inte hinder för ny prövning av den aktuella frågan om rätt till ersättning för driftskostnaderna . Du kan alltså på nytt ansöka om stämning i tingsrätten för att utkräva kostnaderna.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar

När domslut meddelas av tingsrätten

2016-10-24 i Domstol
FRÅGA |Hej.Hur lång tid har tingsrätten på sig att skicka ut "domslut" angående brott mot trafikförordningen?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Domen kan avkunnas direkt efter överläggning i samband med rättegången. Ifall detta inte görs meddelas domen istället vid ett senare tillfälle. Vilken dag och vilket klockslag domen kommer att meddelas anges alltid av rättens ordförande i slutet av rättegången i så fall. Enligt 30 kap 7 § RB ska dom meddelas inom två veckor om det inte finns synnerliga hinder mot detta. Ifall domen avkunnats i samband med rättegången kommer domslutet att skickas ut till parterna senast en vecka efter detta. Om domen istället meddelats vid ett senare tillfälle kommer domslutet att skickas till parterna samma dag.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Överklagan till högsta domstolen

2016-10-20 i Domstol
FRÅGA |vräkning hyresrätt beslyt från hovreten kan man bestrida o venda till högsta domstolen ?
Adrian Nylén |Hej!Din fråga gäller överklaganderätten, vilken regleras i Rättegångsbalken (RB).Det är enligt 54 kapitlet 3 § tillåtet att överklaga en hovrätts beslut i en fråga, detta innebär dock inte att den Högsta domstolen kommer pröva målet. Enligt RB 54:9 § krävs nämligen prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska ta upp frågan.Bestämmelserna om när Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd finns i RB 54:10 §, dessa säger att prövningstillstånd endast medges om målet antingen är:"Av vikt för rättstillämpningen", ellerdet finns "synnerliga skäl" till sådan prövning.Att ett mål är "av vikt för rättstillämpningen" innebär att lagen antingen är oklar eller annars kräver ny lagstiftning. "Synnerliga skäl" innebär antingen resning (att målet måste tas upp ännu en gång och ändras) eller domvilla (att det förekommit grova formella fel under rättegången).Jag kan inte utifrån de omständigheter inte meddela om någon av dessa grunder föreligger i ert fall. Om någon av dessa inte föreligger, kommer Högsta domstolen inte heller ta upp fallet till prövning.Mer information finner ni här:http://www.hogstadomstolen.se/Overklagande-och-provningstillstand/Hoppas detta besvarat er fråga!

Skyldighet att uppge lösenord till beslagtagna elektronikföremål

2016-10-18 i Förundersökning
FRÅGA |Är det olagligt att vägra uppge lösenord till datorer, mobiltelefoner och dylikt till polisen om man skulle bli tillfrågad om dessa under en utredning? Kan en domare "tvinga" dig att uppge dessa lösenord?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Du har ingen skyldighet att uppge lösenord eller annat under en pågående utredning. En domare kan heller inte tvinga Dig att uppge sådan information för polisen. I och med en husrannsakan får polisen rätt att beslagta, ta i förvar eller annars utröna omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredning. Det är alltså polisens - och inte den brottsmisstänktes - uppgift att fullgöra husrannsakan i den mån det tillför underlag för brottstutredningen. Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh