När kommer domstolen handlägga mitt överklagande?

2017-12-21 i Domstol
FRÅGA |Jag har en fråga? Jag överklagade domstolen. Hur lång tid tar det att ta mitt beslut?
David Muera |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Som jag uppfattat din fråga så är du intresserad av att veta hur lång tid det kan ta innan domstolen fattat ett beslut i ditt ärende. Om det är så att jag missuppfattat något så kan du använda kommentarsfunktionen nedan eller ställa en ny fråga. Du anger inte i din fråga vad det är för typ av beslut eller vid vilken typ av domstol ärendet handläggs i. Generellt kan dock sägas att det inte finns en bortre tidsgräns för när en domstol måste handlägga ditt ärende, oavsett om det är ett beslut eller en dom som ska meddelas. Detta oavsett om målet handläggs vid en allmän domstol (exempelvis tingsrätt och hovrätt), eller vid en förvaltningsdomstol (exempelvis förvaltningsrätt och kammarrätt). Vid vissa fall kan ärendet vara ett s.k. förtursmål. Detta innebär att målet handläggs skyndsamt. Ett exempel på detta kan vara ett beslut om häktning eller ett beslut om betalningssäkring. I 20 § förordningen med hovrättsintruktion, anges enbart att mål ska avgöras så snart det kan ske. Detsamma stadgas i 20 § förordningen med kammarrättsintruktion. Om det är så att ditt överklagande är villkorat av att prövningstillstånd ska meddelas, kan ett beslut i frågan komma relativt fort. Domstolen meddelar då om de kommer att pröva ditt mål eller inte. Dock innebär inte detta att domstolen slutligt avgör målet, utan bara att de har för avsikt att pröva målet i sin helhet vid ett senare tillfälle. Om ditt ärende är ett mål som kräver prövningstillstånd eller inte kan jag inte uttala mig om utifrån den informationen du gett mig. Om det inte är ett förtursmål eller en fråga om prövningstillstånd skulle jag uppskattningsvis säga att ditt mål kommer att avgöras inom ett år – detta oavsett om målet handläggs vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol. Om du skulle behöva hjälp med att kontakta aktuell domstol eller annan hjälp i ärendet rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Återkoppling Har du tid över får du gärna lämna ett omdöme. Med vänlig hälsning,

Kan ett vittne vara anonymt?

2017-12-20 i Vittna
FRÅGA |Hej ! vi har STARKA bevis för att en 9årig flicka blivit våldtagen troligen inte bara en ggn utan upprepade ggr! källan vill vara anonym kan vi gå vidare med uppgifterna utan att röja källan? och håller det gmt.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din källa är ett vittne. I Sverige kan man inte vittna anonymt. Det finns däremot en möjlighet att vittna utan att den tilltalade är närvarande i rummet under förhöret, men den tilltalade kommer fortfarande ha rätt att veta vem som vittnade. (Kapitel 36 18§ Rättegångsbalken)Med vänliga hälsningar

Handläggningstiden på en begäran om överprövning på brottmål

2017-12-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Hur lång är handläggningstiden på en begäran om överprövning på brottmål? En överprövan skickades in idag så jag undrar när man kan förvänta sig svar?
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Med anledning av att din fråga rör sig om överprövning på brottmål så ditt ärende ska överprövas hos åklagarmyndigheten. Eftersom åklagarmyndigheten är en statlig myndighet då är varje ärende som berör enskilda personer ska handläggas enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts, enligt 7 § Förvaltningslagen, (FL). Dock förvaltningslagen är dispositiv och det innebär att myndigheten kan ha egna föreskrifter och regler som går före FL. Med hänsyn till detta lämnar FL företräde åt åklagarmyndighetens föreskrifter och riktlinjer.Åklagarmyndigheten har inte särskilda regler kring handläggningstider avseende ärende som tillkommer. Hur lång tid det tar att få ett mål avgjort beror på flera faktorer. Därför är det svårt att säga när exakt ska ditt ärende handläggas. Men om man tittar jämförelsevis t.ex. på statistiken för 2016 hos Attunda tingsrätt då handläggningstiden från det ett mål kommer in till tingsrätten till dess det är avgjort är på ca 3 månader. Av detta kan man dra slutsatser att överprövning på brottmål kan också möjligtvis lägga på ca 3 månader.Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Överklaga sakfel i tvistemål

2017-12-15 i Domstol
FRÅGA |I ett tvistemål har tingsrätten dömt lite konstigt, typ 50-50. Men det är ett antal sakfel i domen, eller slarvfel, i "Bakgrund & domskäl. Mitt ombud tyckte inte vi skulle bry oss. Nu har den andra parten överklagat till Hovrätten- ska vi inte ta upp felen då?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om det är sakfel i domen, och den andra parten redan överklagat bör även ni överklaga domen för att åka möjligheterna för en ny prövning. Observera att det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet på nytt i sin helhet.Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall enligt 49 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740) (RB)-När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt.-Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt.-Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.-När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.Er överklagan ska ges in skriftligen till tingsrätten enligt 50 kap. 1 § RB och ska ha kommit in senast 3 veckor efter den dag då domen meddelades. Om, som i ditt fall, motparten redan överklagat har du ytterligare en vecka på dig att överklaga. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Får man vittna mot sin pojkvän/man?

2017-12-20 i Vittna
FRÅGA |Hej, får man vittna mot sin pojkvän/ man?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man måste inte vittna mot personer som är närstående. Som närstående räknas personer du är/har varit gift med. Parterna kan kalla en närstående som vittne men din trovärdighet är ofta begränsad eftersom du inte kan avge vittnesed. (Kapitel 36 3§ Rättegångsbalken) Huruvida pojkvän kan anses vara närstående är mer komplicerat och rättsläget kring denna typ av förhållande är mer oklar. Det beror på hur länge ni varit i ett förhållande, om ni bor ihop, osv. Skulle du inte anses vara närstående (t ex om han bara varit din pojkvän i en månad), kan du tvingas att vittna och då gör du detta under straffansvar. Skulle du ljuga eller tiga om viktig information under vittnesed kan du dömas för mened. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Behöver jag närvara vid en huvudförhandling?

2017-12-18 i Domstol
FRÅGA |Hej. Det är så att min syster har en aktiv skuld hos xxx Inkasso.De har begärt rättegång för denna skuld och hon har blivit kallad till domstol den 17 januari 2018. Hon såg denna kallelse idag 2017-12-16 och kan inte medverka då hon är utomlands från den 12januari-18 januari 2018.Så hon missar rättegången med en dag. Om det ens kallas rättegång.Men kan hon ringa in och be dom flytta fram datumet?
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din syster bör ringa domstolen och höra med dem om hur hon ska göra. Beroende på hur inkassbolaget lagt fram sina yrkanden kan din syster nämligen bli skyldig att betala skulden om hon inte inställer sig. Detta oavsett om hon faktiskt är skyldig att betala det belopp inkassobolaget yrkar på. Hoppas du fått svar på din fråga. Hoppas du får en trevlig jul- och nyårsledighet. Med vänlig hälsning

Kan man bli frikänd även om man blivit häktad?

2017-12-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej finns det möjlighet att man blir frikänd när domen kommer fast än att man fick vänta på domen ska avkunnas i häktet eller är det större risk att man blir dömd
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en person ska bli häktad krävs att denna är på sannolika skäl misstänkt för ett brott. Utöver detta måste det finnas en risk att personen antingen:* Flyr från landet eller gömmer sig för polise* Undanröjer bevis eller försvårar utredningen * Fortsätter sin brottsliga verksamhetÄr du på sannolika skäl misstänkt för ett brott som skulle ge ett fängelsestraff på minst 2 år finns det en presumtion om häktning. Du måste alltså bevisa att du inte skulle fly, försvåra utredningen eller fortsätta med brottslig verksamhet. För att svara på din fråga, häktning betyder inte att personen kommer bli dömd, personen är endast på sannolika skäl misstänkt för ett brott. Däremot har åklagaren tillräckligt med bevis för att det ska vara sannolikt att personen är gärningsmannen. Annars hade häktningen inte beviljats. Men för att personen ska bli dömd för brottet ska det vara "utom all rimlig tvivel" att det var den åtalade som gjorde något brottsligt. Mer om häktning kan du läsa i kapitel 24 rättegångsbalkenHoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Utredning av id-kapning

2017-12-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej. Om man har blivit utsatt för en idkapning. Man vet vem det är, man har ip-adress, namn, mobil nummer och hem adress till förövaren. Vad kan man då göra om polisen lägger ner det på grund av resursbrist för att spåra ipadressen?Finns det något man kan göra för att få dom att fortsätta?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det du kan göra är att anmäla händelsen och berätta allt du vet. Polisen har en skyldighet att ta emot alla anmälningar vad det gäller brott. Tyvärr så är id-kapningar väldigt vanligt förekommande och brotten är ofta svårutredda och lågprioriterade vilket gör det svårt att få sådana brott utredda då de största resurserna läggs på våldsbrott. Polis eller åklagare är också i vissa fall skyldiga att lägga ner en förundersökning enligt 23 kap. 4-4a § Rättegångsbalken. Möjligheten finns dock att det tas upp senare även om det inte är vanligt förekommande.Vidare information om vad du kan göra om du blivit utsatt för id-kapning hittar du här.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,