Krav för häktning

2017-05-21 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej,Finns det en magisk gräns vad gäller häktning. (Att man inte kan häkta misstänkta för ett brott med ett förväntat straff under två år.) Som kanske är två år.
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 24 kap. 1 § rättegångsbalken (se här) får den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott häktas om det brottet som denne är misstänkt för kan leda till ett års fängelse eller mer. Det krävs också med hänsyn till omständigheterna att det finns risk för att den misstänkte (1) försöker fly straff, (2) förstör eller gömmer bevis eller på annat sätt försvårar för utredningen (kollusionsfara) eller (3) fortsätter att begå brott.Om brottet kan leda till minst två års fängelse så ska häktning normalt ske, om inte det är uppenbart att skäl för häktning saknas. Häktning får endast ske om skälen väger mer än det intrång eller den olägenhet som den misstänkte får stå ut med, beslutet ska alltså vara proportionerligt. Om brottet kan antas leda till böter som påföljd, får häktning inte ske.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Om grunder för häktning

2017-05-20 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej,Finns det en magisk gräns vad gäller häktning. (Att man inte kan häkta misstänkta för ett brott med ett förväntat straff under två år.) Som kanske är två år.
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det ska först sägas att för misstänkta vars personuppgifter saknas eller misstänks vara felaktiga eller för personer med hemvist utomlands finns särskilda regler angående häktning (se 24 kap.2 § rättegångsbalken). Men eftersom inget i frågan antyder att så är fallet går jag bara in på vad som gäller i de vanligaste fallen.För att häktas i Sverige måste man var åtminstone skäligen misstänkt (den lägre misstankegraden) för ett brott som har fängelse på minst ett år i straffskalan. Om det däremot är sannolikt att det bara kommer att dömas ut böter i det aktuella fallet innebär det att häktning inte får ske. Vidare måste det finnas minst ett häktningsskäl för att ha laglig grund för häktning (se 24 kap. 1 och 3 § rättegångsbalken).Om man är misstänkt på sannolika skäl är häktningsskälen: 1. Flyktfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att dra sig undan lagföring och fly, 2. Kollusionsfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att försvåra brottsutredningen genom att t.ex. undanröja bevis och 3. Recidivfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att fortsätta att med brottslig verksamhetOm man endast är skäligen misstänkt kan man häktas om något av skälen ovan är uppfyllda plus att häktning anses behövligt för att kunna utreda brottet.Det ska också påpekas att häktning inte får strida mot proportionalitetsprincipen. Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Det räcker alltså inte att man i det aktuella fallet kan konstatera att ett av skälen för häktning är uppfyllt - det måste också ställas i relation till den inskränkning en häktning innebär.Hälsningar

Måste åklagare ange exakt plats i stämningsansökan?

2017-05-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej,Hur noga måste en åklagare vara när det gäller platsen för brottet, i detta fall en singel olycka/grovt rattfylleri.Platsen i stämningsansökan är fel på 2km eller det har ingen betydelse?
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Åklagaren ska i sin stämningsansökan ange tid och plats för den brottsliga gärningen, 45 kap 4 §, tredje punkten Rättegångsbalken. När det gäller hur exakt åklagaren måste vara i sin beskrivning varierar detta lite beroende på bl.a. vilken typ av brott det rör sig om. Åklagaren bör försöka att precisera platsen för brottet i den mån det är möjligt, men i vissa fall kan det vara svårt för åklagaren att säga en exakt plats för ett brott. Den tilltalade kan t.ex. vid grovt rattfylleri begått brottet på flera olika ställen, eftersom brottet ju begås under hela bilfärden som kan sträcka sig flera kilometer. Skulle åklagaren upptäcka att platsen som angivits i stämningsansökan inte stämmer finns det emellertid möjlighet att justera detta vid ett senare tillfälle i enlighet med 45 kap 5 §, tredje stycket Rättegångsbalken. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Syns en polisanmälan i belastningsregistret?

2017-05-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har jobbat inom butik i 2 år. Jag åkte för några dagar sedan fast för att jag har tagit 2 jackor. Men som jag valde att betala på direkten, jag sa också upp mig med omedelbarverkan. Jag är nu polisanmäld, och inväntar svar från polisen. Nu när jag väntar på vad som kommer att hända, syns det då i polisregistret att jag är polisanmäld? Har jag någon prick i registret?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Polisen sparar alla anmälningar som kommer in och registrerar dem i deras anmälningssystem. Man kan dock inte vända sig till polisen för att fråga om någon blivit polisanmäld; den person som eventuellt gjort en polisanmälan ska skyddas och förbli anonym om ärendet inte drivs vidare. Det är först efter en dom, beslut, strafföreläggande, ordningsbot eller annan brottspåföljd som uppgiften dyker upp i belastningsregistret (lag om belastningsregister). Med vänlig hälsning,

Kallad till förhör med anledning av utredning av brott. Är jag misstänkt?

2017-05-21 i Förundersökning
FRÅGA |Hej , jag har blivit kallad till förhör med anledning av utredning av brott. Vad menas med det ? Är jag misstänkt eller något sådant ?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!När ett förhör hålls med anledning av utredning av brott sker det som ett led i en förundersökning. Under förundersökningen utreds vem som skäligen kan misstänkas för brott och om tillräckliga bevis finns för att åtala den misstänkte. Förhör kan hållas med potentiella vittnen, misstänkta personer och andra som antas kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen. När förundersökningen kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, ska den misstänkte underrättas om misstanken vid nästa förhör (23 kap. 18 § rättegångsbalken, se här). Om du skulle delges misstanke om brott vid förhöret föreslår jag att du ber om att få invänta en försvarare innan du svarar på fler frågor. Du har rätt att vägra att yttra dig i förhör men kom ihåg att om du gör det kan du ändå behöva vittna under ed vid en rättegång om det är av stor vikt för utredningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Får jag spela in telefonsamtal och senare använda detta som bevis i en vårdnadstvist?

2017-05-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Får jag spela in telesamtal för att sedan kunna använda det dom bevis matrial gällande lögner i vårdnads tvister
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den första frågan att besvara är om det är tillåtet att spela in telefonsamtal. Det finns en bestämmelse i Brottsbalken(BrB) 4 kap. 9a § som kriminaliserar olovlig avlyssning. Den som olovligen i hemlighet spelar in eller avlyssnar ett samtal utan att själv delta i samtalet kan dömas för detta brott. Om du själv deltar i telefonsamtalet så är det alltså inte olagligt att spela in detta och motsatsvis så är det olagligt att spela in telefonsamtal som du själv inte deltar i. Nästa fråga att besvara är ifall du kan använda inspelningen som bevismaterial i en vårdnadstvist. I svensk rätt så gäller principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering. 35 kap. 1 §. Detta innebär att du som part i ett mål i domstol kan åberopa vilken typ av bevisning du vill och domstolen kan i sin tur välja att värdera denna bevisning på det sätt dom finner lämpligt. Det finns inga hinder mot att du som part lägger fram bevis som har kommit till på ett otillåtet eller otillbörligt sätt, exempelvis genom en olaglig inspelning. Rätten måste då också ta ställning till beviset och kan alltså inte automatiskt förkasta det. Det finns dock inte några hinder mot att rätten anser att en olaglig inspelning har ett lågt bevisvärde men dom måste alltså ta ställning till beviset. Sammanfattningsvis så har du alltså möjlighet att lägga fram ett inspelat telefonsamtal som bevis i en vårdnadstvist oavsett om den är olaglig eller inte men det är viktigt att vara medveten om att du kan begå ett brott om du spelar in telefonsamtal som du själv inte deltar i. Vänligen,

Vad gör man vid misstänkt avtalsbrott?

2017-05-17 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej!Jag har blivit lurad på nästan alla mina besparingar utav ett utländskt binär option företag. Han som är min account manager har sagt på telefon att alla mina pengar är försäkrade och nu efter att jag har förlorat två gånger så säger han att jag bara va försäkrad den första gången. Jag har spelat in när han säger att mina pengar är försäkrade så jag har bevis på att han ljuger.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Du har inte angett någon fråga. Om du behöver hjälp med upprättande av stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Lågt skadestånd

2017-05-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min dotter har blivit påkörd av en bil. Vi är inte nöjda med Trafikförsäkringsbolag föreslog om ersättning för sveda och värk. De slarvade från början med vår arrende och summan är för liten. Kan vi ta emot de pengar från trafikförsäkringsbolag och stämma förararen för skadestånd? Det står i polisrapporten att det var hans fel att min dotter har blivit påkörd. Mvh
André Kalldal |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Först och främst vill jag beklaga olyckan och jag hoppas din dotter mår bra efter omständigheterna. Det är svårt att ge exakta råd utan att se själva försäkringsavtalet, så svaren som står här under är något generella. Angående er fråga gäller följandeNi kan inte ta emot pengarna från ert försäkringsbolag och sedan stämma bilföraren för samma sak. Anledningen till detta är försäkringsbolaget ”tar över” rätten att stämma bilföraren på beloppet de betalat ut till er, detta framgår av 7 kap. 9 § försäkringsavtalslagen. Dock, finns det möjlighet att stämma bilföraren på det överstigande beloppet. Detta omfattas inte av försäkringsbolagets regressrätt, om det inte är specifikt angivet i era försäkringsvillkor att de ska ta över hela talan och eventuellt betala ut den överskjutande delen till er. Exempelvis: (1) Ni anser att din dotter har rätt till 110 kronor i skadestånd. (2) Försäkringsbolaget betalar ut 50 kronor till er. (3) Ni kan då stämma bilföraren på 60 kronor, medan försäkringsbolaget stämmer bilföraren för att få tillbaka de 50 kronor de betalat ut till er. Anser ni försäkringsbeloppet är för lågt finns även en möjlighet att väcka talan mot själva försäkringsbolaget för att de brustit i sina skyldigheter. Vad bör ni göraNär det kommer till skadeersättningar går domstolarna som huvudregel på de belopp som är fastställda av trafikskadenämnden. Detta brukar också försäkringsbolagen göra. Beloppet ni erbjudits bör därför vara understigande vad som kan utläsas därur för att ni ska ha framgång med en eventuell stämningsansökan. Ni kan läsa mer om vilka belopp som är aktuella på https://www.trafikskadenamnden.se/Tabeller/. Om ni hittar stöd i tabellerna för att din dotter ska ha rätt till högre skadestånd än hon erbjudits kan ni komma i kontakt med våra jurister på www.lawline.se/boka om ni vill gå vidare med ärendet.Hoppas ni fått lite klarhet i er fråga! Med vänlig hälsning,