Våldtäkt. Målsägaren vill inte medverka, kan åklagare driva ärendet?

2015-09-11 i Förundersökning
FRÅGA |Har en bekant för 4 år sedan blev hon våldtagen av sitt ex. En fjäderbatong i analen misshandel, blev opererad, skador finns dokumenterade, samma man misshandlade sin nya tjej så hon fick uppsöka sjukan, bägge vägrade anmäla. Nu lämnar jag in en anmälan, kan åklagaren driva ärendet utifrån sjukjournalen och läkaren som eventuellt vittne även om min bekanta inte vill?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Enligt huvudregeln, vilken även omfattar våldtäkt, så krävs det inte att målsäganden medverkar för att åklagaren ska kunna driva ärendet, och alltså senare väcka åtal. Däremot blir det såklart, särskilt vad gäller ett brott som våldtäkt, betydligt svårare att få till en fällande dom. Det finns dock inget principiellt hinder och om det föreligger tillräckliga bevis är åklagaren skyldig att utreda och väcka åtal.

Motparts frågor till vittne

2015-09-09 i Vittna
FRÅGA |Jag och min fd fru ska till domstol om en månad . Hon har en advokat och 2 vitne. med sig . Jag kommer utan ombud . Har jag rätt att ställa frågor till hennes vitne ??
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att det endast är din före detta fru som har åberopat förhör med vittnen. Eftersom din före detta fru är den som åberopar förhör så är hon som utgångspunkt den som först ska få tillfälle att förhöra dem efter att vittnena har fått tillfälle att på egen hand avge sin berättelse i ett sammanhang. Detta framgår av Rättegångsbalk (1942:740) 36:17 första stycket. När din före detta fru har hållit sitt förhör så kommer du i egenskap av motpart att få tillfälle att höra vittnena. Att du saknar eget ombud har ingen betydelse för din rätt att ställa frågor till vittnena, men rätten kan komma att bedöma att du inte klarar av att hålla förhöret på lämpligt sätt med hänseende till avsaknaden av ombud. Om så är fallet så kan rätten välja att leda förhöret åt dig (Rättegångsbalk 36:17 andra stycket).Det utmärkande syftet med ditt motförhör är att försöka få fram omständigheter som försvagar trovärdigheten hos vad vittnena har berättat. Detta exemplifieras genom att du, till skillnad från din före detta fru som åberopade förhöret, har möjlighet att ställa ledande frågor så länge de är behövliga för att undersöka i vilken mån vittnenas berättelse överensstämmer med verkligheten. Det är dock värt att notera att om du ställer frågor som är uppenbart förvirrande eller obehövligt ledande så har rätten skyldighet att avvisa dessa (Rättegångsbalk 36:17 femte stycket). Eftersom motförhöret med andra ord är en balansgång som kräver fingertoppskänsla så är risken påtaglig att rätten kommer att se sig tvungen att leda motförhöret om den upplever att du inte kan genomföra det på lämpligt sätt utan ombud.När du har hållit ditt motförhör så kommer rätten, din före detta fru och du att få tillfälle att ställa ytterligare frågor till vittnena angående enskilda aspekter (Rättegångsbalk 36:17 tredje stycket). Med vänlig hälsning

Nedlagd förundersökning

2015-09-07 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Min son blev för ett par veckor sedan angripen av en busschaufför (!) sedan han fällt en syrlig kommentar då chauffören var väldigt otrevlig när han och hans flickvän klev på bussen. Min son gick ut ur bussen och föraren gick därefter efter honom och tog stryptag. Det uppstod tumult och en annan förare lade sig även i.Ett antal vittnen sade på plats att de såg föraren attackera min son. Polisen har hört fyra vittnen vad jag förstått. De hörde min son och hans flickvän på plats enbart.Polisen har nu beslutat lägga ned förundersökningen. Anledningen som ges är att det "går ej att motbevisa invändningen om att gärningen begåtts i nödvärn".Jag tycker det är anmärkningsvärt att en tjänsteman åberopar nödvärn utan att ha anmält misshandel till att börja med. Dessutom har jag svårt att få ihop det med vittnesutsagor samt det faktum (som kamerabevisning bör ge) att föraren gick ut ur bussen efter min son.Min fråga är nu om det går att stämma föraren inför civilrätt? Går det då att begära ut polisens uppgifter?Med vänlig hälsning Pelle Storck
Mattias Vilhelmsson |Hej Pelle och tack för din fråga.Det går absolut att stämma in föraren civilrättsligt. Inga straffrättsliga påföljder kan göras gällande då det i sådana fall blir fråga om en civilprocess. I det här fallet ligger det närmast till hands att förlita sig på skadeståndsrätten och försöka få ut skadestånd för kränkning samt sveda och värk. Om ni vill inleda en process kan ni antingen höra av er till ett juridiskt ombud eller föra processen helt själv. Jag vill även upplysa er om att möjligheten för att väcka enskilt åtal finns, se RB 20 kap 8 §. Angående den nedlagda förundersökningen: när en förundersökning läggs ner blir detta till en allmän handling som var och en har rätt att få ut. Jag kan inte tänka mig att någon sekretessregel skulle hindra detta och i vilket fall som helst kan ju din son, oberoende av sekretessen, begära ut uppgifterna eftersom sekretess generellt sätt inte gäller mot den uppgifterna rör. Det är alltså bara att höra av sig till polisen och kräva ut uppgifterna.Sammanfattningsvis går det alltså alldeles utmärkt att begära ut den nedlagda förundersökningen och därefter bygga upp ett case och stämma in hos tingsrätt civilrättsligt.

Kommunikation och god advokatsed

2015-09-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej ! Kontaktade en advokat 2007, ärendet gällde en skada som skett på en naprapatklinik.Under tiden 2007-2009 skedde en brevväxling med försäkringsbolaget.Under tiden 2009-2012 hände inget, mina papper hade "försvunnit" i hanteringen hos advokaten.2012 skickar advokaten ett brev till försäkringsbolaget. 2015 får jag en faktura på 20 000 kr.Jag har under tiden aldrig blivit upplyst om kostnader mm
Daniel Nykvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En advokat har som yttersta skyldighet att bland annat tillvarata klientens intressen inom ramen för god advokatsed, vilket framgår av Rättegångsbalk (1942:740) 8:4 första stycket och första bestämmelsen i Vägledande regler om god advokatsed. Till god advokatsed räknas att det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt (Vägledande regler om god advokatsed 4.1.1). Vad som är skäligt är svårt att definitivt avgöra och måste bestämmas skönsmässigt från fall till fall utifrån en rad olika faktorer, exempelvis vad som har avtalats, advokatens skicklighet och arbetets resultat. Eftersom skälighetsbedömningen görs skönsmässigt så krävs det normalt en flagrant oskälighet för att advokaten ska anses ha brutit mot denna regel.Om din advokat inte har kommunicerat med dig angående kostnaderna i samband med att han fick uppdraget så kan han anses ha brustit i sin skyldighet att ange principerna för sin debitering. Till denna skyldighet räknas angivande av vilka grunder som bestämmer arvodet och dess storlek (Vägledande regler om god advokatsed 4.1.4). Eftersom han har tappat bort dina papper i hanteringen av ärendet så går det att argumentera för att han har brustit också i den omsorg och noggrannhet som god advokatsed kräver. Långsamheten i ärendets hantering kan också möjligen anses strida mot kravet på tillbörlig skyndsamhet (Vägledande regler om god advokatsed 2.1.1). För att vara säker på om din advokat har brustit i skyldigheten att ange principerna för sin debitering så kan det dock vara en god idé att läsa igenom det avtal som ni förmodligen skrev under år 2007 i samband med att han då antog uppdraget.Om advokaten har brustit i sin skyldighet att ange vilka grunder som bestämmer arvodet samt att iaktta omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet, och därmed sin skyldighet att följa god advokatsed, så kan du skriva till Advokatsamfundet och göra en kostnadsfri disciplinanmälan. Denna anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av dig personligen. Om disciplinnämnden finner att advokatens agerande strider mot god advokatsed så kan han få en erinran eller varning eventuellt kombinerad med straffavgift, eller under synnerligen försvårande omständigheter uteslutas (Rättegångsbalk 8:7 andra och tredje styckena). Med andra ord så kan du använda möjligheten att göra en anmälan för att förhandla med din advokat om bättre villkor.Om du däremot anser att det finns omständigheter som pekar på att advokatens arvode är oskäligt högt så bör du i första hand förhandla om saken med honom. Om du därigenom inte kan komma fram till en lösning så kan du antingen göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd på samma sätt eller ta upp saken i allmän domstol.Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort situationen. Om något skulle vara fortsatt oklart så är du välkommen att ta återkomma. Med vänlig hälsning

Om målsägande inte infinner sig till rättegång

2015-09-09 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som händer om målsägande inte kommer på en rättegång?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man som målsägande inte infinner sig till rättegång kan domstolen ställa in huvudförhandlingen (rättegången) och denna bestäms till en annan dag. Detta gäller dock endast om domstolen anser att målsäganden bör höras, se 46:2 4p. RB. Detta innebär att domstolen ändå kan påbörja rättegången utan att målsäganden är närvarande om domstolen anser att målsägande inte behöver höras. Om målsäganden behöver höras men domstolen finner det lämpligt/möjligt att höra målsägande vid ett annat tillfälle kan domstolen också påbörja en rättegång, se 46:3 RB.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har vidare funderingar är du välkommen att återkomma!Mvh

Dömas för brott i tvistemål?

2015-09-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag undrar kan en domare döma ett brott i en tvistmål när det finns brottsbalken i tvistmål?Tack Martin
Mattias Vilhelmsson |Hej!Som jag förstår din fråga undrar du om en domare kan döma en för brott och utdöma ett straff i ett tvistemål. Svaret är nej, det kan inte en domare. För att ett brottmålsprocess ska kunna inledas krävs att en åklagare väcker ett åtal. Brottmålsprocessen och tvistemålsprocessen är två helt skilda processer.

Kan man överklaga en tingsrätts dom?

2015-09-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag blir dömd till misshandel ringa brott för att slagit till min dotter med öppen hand på benet svagt inga märke det finns inga bevis trots det så dömer dem mig kan det överklagas och jag vinna eller är det dömt att misslyckats? /
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Det går mycket bra att överklaga domen. Hur du ska gå till väga framgår av en bilaga till domen som du ska ha fått ta del av. En överklagan ska skickas till tingsrätten men vara ställd till hovrätten. För att hovrätten ska pröva målet krävs prövningstillstånd om du dömdes till böter, annars måste hovrätten pröva målet. Huruvida du kommer vinna framgång i hovrätten är naturligtvis omöjligt för mig att svara på, det händer dock ofta att hovrätten ändrar tingsrättens dom. Känner du att bevisningen inte borde räcka för en fällande dom eller att du dömts trots att du är oskyldig ska du naturligtvis överklaga domen.

Resning i brottmål till förmån för den tilltalade

2015-08-31 i Domstol
FRÅGA |Hejsan!Min Sambo blev 2007 felaktig anklagad , av sin föredetta sambo för våldtäkt, kvinnan ändrar sin historia i rättegången och uppger felaktiga uppgifter och han blir dömd till fängelse, andra grunder fanns för ett fängelsestraff och det var brott som inte var av sexuell natur och dem erkände han och tog gärna sitt straff för.Kan tillägga att hon anklagar honom för detta 2007 och han blir straffad 2010, för hennes historia var trovärdigare än hans trots att hon ändrar sin historia.Men när det kom till anklagan om våldtäkt så blev han friad på alla punkter utom en och då på den punkten där kvinnan ändrar sitt uttalande från förundersökningen, så hon säger emot sig själv, blir han fälld.Han skulle nu vilja göra en resningsansökan när det kommer till detta för han har inga problem med att erkänna och ta sitt straff för saker han har gjort men detta har han inte gjort, men vi undrar lite var vi ska vända oss osv.Detta har orsakat honom mycket lidande och vi är tacksamma för svar.
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det blev din sambo dömd 2010 vilket innebär att tiden för överklagan gått ut och domen har vunnit laga kraft. Era möjligheter att ändra domen är alltså att ansöka om resning vilket du redan sagt. Om domen emot honom beslutades i tingsrätten är det hovrätten ni ska vända er till. Om domen dömdes ut i hovrätten är det hos Högsta Domstolen ni ska ansöka om resning. Förutsättningar för resningEftersom det är din sambo som vill ansöka om resning är det även han som måste visa att det finns skäl för en resning. Olika skäl för en resning kan vara att rättstillämpningen i i avgörandet uppenbart strider mot lag. Det kan också vara att nya omständigheter eller nya bevis har dykt upp som inte tidigare var kända och som skulle ha en påverkan på utfallet. Ni kan läsa mer om olika skäl för resning till förmån för den tilltalade 58 kapitlets 2 § Rättegångsbalken.I din sambos resningsansökan ska han uppge vilket avgörande det gäller, alltså målnummer samt domstol samt skälen han har för resning. Ni kan hitta en blankett för resningsansökan här. Mer om resning hittar du i rättegångsbalkens 58 kapitel. Hoppas att du fått svar på dina frågor, om något är oklart eller om du har vidare frågor är du välkommen att återkomma.Mvh