Formulering vid nedlagd förundersökning

2015-08-12 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, jag har blivit utsatt för ett överfall och nu fått beslut om att förundersökningen läggs ned. Jag undrar lite över motiveringen i beslutet. "Vidtagna åtgärder har inte lett till att någon kan misstänkas för brottet. Ytterligare utredning kan inte antas ändra på det" och Skäl: " det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen"Är detta ett vanligt uttryckssätt i sammanhanget?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Uttryckssättet är ganska vanligt och brukar användas när en förundersökning läggs ned i brist på bevis. Även om det kan låta lite "strängt och slutligt" behöver det inte nödvändigtvis betyda att brottet aldrig kommer att utredas. Formuleringen betyder i princip att det inte finns tillräckligt med information för att kunna komma längre med undersökningen i dagsläget, men om det kommer fram någon ny bevisning - t.ex. om gärningsmannen erkänner för polisen eller om du på något sätt skulle få reda på vem det var - kan förundersökningen återupptas.Kort sagt är det alltså en vanlig formulering, som innebär att brottet inte aktivt utreds förrän ny bevisning kommer fram!Hoppas att svaret klarade upp situationen!Hälsningar,

Möjligheter till resning brottmål

2015-08-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad finns det för möjligheter att begära resning i en tingsrättsdom? Jag var ung när domen kom (19 år) och vågade inte överklaga. Min advokat gav mig heller ingen hjälp och det är nu när jag är 23 som jag inser vad en dom ger mig för komplikationer.
Elisabet Leth |Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag förmodar av din fråga att den dom undrar över är en dom i brottmål som avgjorts i tingsrätten. Reglerna om resning hittar du i 58 kap. i rättegångsbalken (RB). Reglerna hittar du (https://lagen.nu/1942:740#K58P1S1). Eftersom domen kom för 4 år sedan har överklagandetiden passerat, och domen kan därför inte längre överklagas enligt 51 kap 1 § RB.. De enda alternativ som återstår är då de särskilda rättsmedlen, det vill säga resning och återställande av försutten tid. Eftersom ingenting i din fråga tyder på att några processuella fel har begåtts i samband med själva rättegången och domstolsprocessen,, så bortser jag från reglerna om så kallad domvilla i mitt fortsatta svar. Dom reglerna återfinns annars i 59 kap i RB. Över till reglerna om resning.Din fråga rör reglerna om resning till förmån för den tilltalade, alltså möjligheterna att få domen ändrad till något mer positivt för dig. Resning till förmån för den tilltalade regleras i 58 kap 2 § RB. Vilka grunder som möjliggör resning till förmån för den tilltalade listas direkt i paragrafen och jag tänkte här gå igenom var och en av punkterna som anger möjligheterna till resning och förklara och exemplifiera vad de innebär. 1p. Om en domare, åklagare eller annan anställd har gjort sig skyldig till något brott eller tjänstefel eller annat brott som gör att de påverkar målet de utreder negativt eller påverkar ombud och försvarare negativt så kan resning beviljas.2p. Om en domare eller åklagare varit jävig, det vill säga varit släkt med exv den du påstod ha utsatt för brott (den målsägande), eller varit släkt med dig eller på annat sätt varit släkt eller haft en nära relation till någon som förekommer i målet som kan ha påverkat deras opartiskhet i målet så kan det utgöra en grund för resning. 3p. Om det framkommit att skriftliga bevis som använts emot dig varit falska och det påverkat målets utgång eller om vittne, sakkunnig eller tolk har avgett falska uppgifter som påverkat målets utgång så utgör det också grund för resning. 4p. Om det finns omständigheter eller bevis som inte tidigare tagits upp, och om det tagits upp från början skulle ha lett till att den tilltalade frikändes eller att straffet blivit mildare så finns grund för resning. En annan möjlighet till resning enligt 4p. är om det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott man dömts för. För detta krävs i princip att det rör sig om ett grovt brott. För att exemplifiera vad det skulle kunna röra sig om så finns det ett gammalt rättsfall som till viss del kan illustrera vad som kan avses med regeln. I rättsfallet NJA 1953 s 309 så hade den som ansökte om resning dömts för medhjälp till annans rattfylleri, men när den som dömts för själva rattfylleriet överklagade sin dom och sedan frikändes efter att ny bevisning framkommit så beviljades han som dömts för medhjälp till rattfylleri resning med hänvisning till att han som dömts för själva rattfylleriet hade friats. 5p. En ytterligare grund som möjliggör resning är om domstolen dömt i uppenbart strid mot lagen. Det krävs alltså att någon av omständigheterna som finns i de fyra olika punkterna är uppfyllda för att det ska finnas möjlighet att få en resningsansökan beviljad. Att man som du beskriver inte vågat överklaga och inte känner att man fått den hjälp man hade behövt för att kunna överklaga domen är dessvärre inte någonting som utgör någon grund för resning. Återställande av försutten tid (att ett försent överklagande kan ursäktas av särskilda skäl) är inte heller aktuellt då 4 år passerat från det att domen meddelades. Enligt reglerna om återställande av försutten tid så kan det endast göras inom ett år från det att tiden för överklagande gick ut, detta framgår av 58 kap 12 § RB.Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att en ficktjuv ska bli åtalad?

2015-07-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag blev vid ett krogbesök bestulen på min mobil. Gärningsmannen hade även stulit en mobil från en annan kvinna som hade funktionen Hitta min Iphone. Detta ledde polisen till gärningsmannen. Idag fick jag som målsägande brev från åklagaren där det stod 20 kap 6 par att "Det går inte att bevisa att det är den misstänkte som begått gärningen". Vad krävs egentligen för att en tjuv / ficktjuv ska bli åtalad? Jag tolkar nedläggningen av ärendet som om det är fritt fram att stjäla något, stoppa det i fickan och sedan säga att man hittat det eller fått godset av någon annan.
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Stöld regleras i 8 kap 1 § brottsbalken. I brottmål ligger bevisbördan alltid på åklagaren. Att gärningsmannen stulit en mobil från en annan kvinna utgör troligen inte tillräcklig bevisning för att denna person även stulit din mobil. För att åklagaren skall kunna åtala en person för brottet krävs det att denna person är skäligen misstänkt för brottet. Det skall dessutom finnas tillräckliga skäl för att åtala denne enligt 23 kap 3 § rättegångsbalken. Det är svårt att bedöma hur åklagaren resonerat i sin nedläggning av åtalet utan tillgång till samtliga omständigheter i fallet. Om du som målsägande har gott om bevisning för att denna person stulit din telefon kan du enligt 20 kap 9 § 2 st rättegångsbalken ta över åtalet. Dock måste du göra en anmälan till rätten om detta inom en månad från att du fick kännedom om att åtalaren lagt ned åtalet.Om du vill överta åtalet övergår det till att vara ett enskilt åtal vilket kan medföra betydande rättegångskostnader för dig. Jag rekommenderar därför inte att du övertar åtalet om du inte är relativt säker på att du vinner framgång i rätten.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Möjligheter till resning

2015-07-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min man har en dom på sig, "separata fall av ofredande" och fick 80 dagsböter om 460 kr. Dom föll i Hovrätten. Enligt myndigheter var det vår son som var offret. Han hade bråkat med en kompis i skolan och vågade inte berätta varför utan "hittade på saker" för en fröken i skolan och fångades i en fälla vid 12 års ålder. Nu är han 18 och ångrar sig djupt för det som hände. Han älskar sin pappa över allt annat. Han har fått diagnos Asperger, ADHD och ADD efter att allt detta har hänt. Är ibland djupt deprimerad över detta och gråter. Han vill ställa allt till rätta. Finns det någon juridisk möjlighet för honom att göra det?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!När överklagandefristen har gått ut vinner en dom laga kraft. Det innebär att den inte längre går att överklaga och har blivit "definitiv". Emellertid finns det ett rättsmedel som går att använda sig av även när domar har vunnit laga kraft, resning. För att en ansökan om resning ska beviljas krävs dock speciella omständigheter. Syftet med detta är behovet av att lagakraftvunna domar ska kunna ses som mer eller mindre definitiva.I brottmål kan resning till fördel för den dömde beviljas om det har framkommit nya omständigheter som sannolikt skulle ha lett till friande dom eller lägre straff om de varit kända vid tiden för domen. I ert fall verkar det ju som att så kan vara fallet. Väldigt svårt att säga hur det skulle bli i ert fall dock, resningsinstitutet används restriktivt och det är inte alltför vanligt med att resninsprövningar beviljas.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Gallringstid för samhällstjänst

2015-08-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej min son gjorde en väskryckning ur en cykelkorg 2011. Han fick 55 dar samhällstjänst samt 500kr i böter till brottsofferjouren. Hur länge har han son "prick"kvar??
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge en sådan ”prick” finns kvar i belastningsregistret innan den gallras bort (förstörs) beror på vilken påföljd man blev dömd till. Samhällstjänst är enligt svensk rätt ingen självständig påföljd utan döms alltid ut tillsammans med antingen skyddstillsyn eller villkorlig dom. Villkorlig dom samt skyddstillsyn gallras normalt sett bort efter 10 år, se 17 § 4p. a), lagen om belastningsregister. Om din son däremot var under 18 år när brottet begicks försvinner pricken istället efter 5 år, se 17 § 4p. b), lagen om belastningsregister. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!Mvh

Krav för att få representera sig själv eller annan i en rättegång

2015-07-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Får man representera sig själv som advokat, eller får en kompis göra detta utan utbildning?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!Jag kan börja med att nämna att just advokattiteln är skyddad och således kan endast en jurist, som är medlem av Sveriges Advokatsamfund, kalla sig för advokat. Utan relevant utbildning blir det således inte fråga om representation som advokat, utan som ombud i mer allmän bemärkelse.För tvistemål finns bestämmelser om ombud i i 12 kap rättegångsbalken (RB). Där stadgas att man får ha ett ombud i en rättegång, men det är alltså inte ett krav. Således får man företräda sig själv.Vad gäller möjligheterna att representera en vän stadgas i 2 § krav som ett ombud ska uppfylla för att godkännas. Kraven innefattar redbarhet, insikter och tidigare verksamhet, och genom en bedömning av dessa ska domstolen besluta om ombudet kan anses vara lämpligt. Ombudet ska även behärska det svenska språket, får inte vara underårig eller stå under förvaltarskap enligt föräldrabalken. Inte heller får personen vara försatt i konkurs. Med redbarhet menas att man exempelvis inte får ha dömts för grov brottslighet eller liknande. Med insikt avses både juridiska insikter och insikter i det aktuella målet. Ska man representera sig själv eller en kompis bör alltså ha någon form av juridisk kunskap. Med tidigare verksamhet menas erfarenhet inom domstolsväsendet och annan erfarenhet som kan vara av betydelse i målet. När domstolen bedömer ombudets kvalifikationer tas hänsyn till hur målet ser ut och det är generellt högre krav i högre instans. Som du ser är det alltså inte helt lätt att uppfylla dessa krav, även om det inte finns något formellt advokat- eller juristtvång i tvistemål.I brottmål får du enligt 21 kap RB också försvara dig själv eller en vän. I brottmål ska dock ofta en offentlig försvarare, som nästan undantagslöst måste vara advokat, förordnas. En sådan bekostas av staten om det inte blir en fällande dom.Hoppas att detta svar har varit till hjälp.Vänligen

Advokat glömmer att överklaga i tid

2015-07-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Har en advokat något juridiskt ansvar gentemot klient om denne glömmer att överklaga i rätt tid. Finns någon lag som reglerar detta. mvh Eva
Joakim Wahlgren |Hej och tack för din fråga.En advokat ska följa "god advokatsed" och om advokaten inte gör det kan denna uteslutas ur advokatsamfundet eller tilldelas en varning i enlighet med 8 kap. 7§ Rättegångsbalken HÄR. När det gäller att glömma bort att överklaga ett ärende i tid finns det ett ärende HÄR där advokatsamfundets disciplinnämnd utdelat en varning till advokaten.Advokaten kan även bli skadeståndsskyldig till klienten om denne lidit skada av advokatens vårdslöshet.Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss på Lawline igen om det är något mer du undrar över.

Möjlighet att i efterhand acceptera strafföreläggande vid cykelstöld.

2015-07-22 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej. Var packad på en camping och tyckte det var en bra idé att ta en cykelrunda på en rostig gammal randomcykel som låg i ett dike. Cyklade runt lite när polisen kom som ett brev på posten. De ställde lite frågor och fyllegeni som man är kom man inte på något annat än någon märklig historia om att cykeln var en kompis släkting (kunde inte gärna säga att det var min egen då jag bor långt ifrån gällande camping). Oturligt nog hade cykeln ett ramnummer med en ägare i samma stad som herr polisman ringde till.Tror mig ha hört polismännen prata om saken och ska ha sagt att ägaren bekräftat att cykeln är stulen men inte anmäld borta. Det hände inte så mycket mer än såhär. De släppte mig mot mina uppgifter, och min fråga är nu hur i skiten jag är? Jag visste vid tillfället inte riktigt var strafföreläggande innebar. Polisen frågade i princip om jag ville erkänna, vilket jag inte ville. Han var alltså mycket otydlig angående vad ett strafföreläggande innebär. Då jag som jag sa inte bor en bra bit ifrån nämnda camping har jag ingen lust att låta det gå till rättegång. Kan jag ringa upp polisen på 114 14 och acceptera ett strafföreläggande i efterhand? Finns det någon som helst chans att jag kommer undan saken helt om jag inte kontaktar polisen, eller kommer det då en kallelse till rättegång med all säkerhet som tar bort chansen till strafföreläggande helt?Tacksam för svar på mina frågor samt andra relevanta tips
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Ett strafföreläggande innebär att en person som är misstänkt för ett brott antingen omedelbart, eller efter en viss tid efter brottet föreläggs ett bötesstraff av åklagare. Det är alltså åklagaren som bedömer om denne vill väcka åtal eller utfärda ett strafföreläggande och i så fall när detta skall göras. En polisman kan inte utfärda ett strafföreläggande. Det är upp till åklagaren att ge dig möjligheten att acceptera ett strafföreläggande, detta är alltså inget du kan ta initiativ till genom att ringa till polisen.Strafföreläggandet inträder istället för åtal enligt 48 kap 1 § rättegångsbalken och genom ditt godkännande undgår du en rättegångsprocess. Ett strafföreläggande har samma effekt som en dom och kommer därför medföra påföljd i form av penningböter samt en anteckning i ditt belastningsregister. För att ett strafföreläggande skall kunna utfärdas krävs att du erkänner brottet och därmed godkänner strafföreläggandet enligt 48 kap 9 § rättegångsbalken. Dessutom måste åklagaren ha klart för sig vad ditt straff kommer att bli. Det är upp till åklagaren att åtala dig för ditt brott och denne kan även fatta beslut om åtalsunderlåtelse om någon av förutsättningarna i 20 kap 7 § rättegångsbalken. Åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren väljer att inte åtala dig för brottet. Sammanfattningsvis kan du alltså inte be om ett strafföreläggande, utan det utfärdas av en åklagare om denne i ditt fall finner det lämpligt. Du kan alltså i dagsläget bara vänta och se om åklagaren väljer att åtala dig för brottet eller utfärda ett strafföreläggande. Om ett strafföreläggande utfärdas godkänner du enklast detta genom att betala in den summa som står på det bifogade inbetalningskortet. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!