Bevis i domstol gällande fordringars riktighet

2017-11-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag har en kund som inte betalat hela sin skuld. Totalskulden uppstod omkring 2012.Han har hela tiden sagt att han ska betala och har gjort en form av delbetalning 2015.Jag har skriftligt från honom att han avser betala.När han avbröt sin "delbetalning" gavs han ett sista datum för betalning innan det skulle överlämnas till kronofogden.Det hamnade hos kf och där bestrider han kravet. Nu är det tingsrätten som står på tur och jag undrar vilka oddsen är att man som fodringsägare, i detta fall, vinner.
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår dig rätt tvistar ni om fordringens giltighet. Det är svårt att bedöma hur goda chanser du har att vinna vid tingsrätten, det beror helt på vilken bevisning som ni båda kan lägga fram. Du ska kunna styrka att fordringen grundar sig på ett avtal mellan dig och din motpart. Om din motpart skriftligen har erkänt skulden genom att skriva till dig att han avser att betala, anser jag att detta är något som talar starkt till din fördel. Något annat som talar till din fördel är att han i princip har erkänt skulden varje gång du har påmint honom och verkar inte ha haft några invändningar gällande fordringens giltighet tidigare. Att han har delbetalat är också ett sätt att erkänna fordringens riktighet. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor!

Hur bokar jag ett möte med en jurist hos er?

2017-11-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag är oense med Pensionsmyndigheten gällande ett mål i Förvaltningsrätten där svaret kom idag.De hade rätt och jag fel! Min fråga nu är: Får jag skicka mitt brev och deras svar per E-mejl till er för att få reda på vad ni anser vem som har rätt eller fel?MVH Margarete Eriksson
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du vill att vi ska kolla lite mer noggrant på ditt ärende, gå igenom mail och skrivelser m.m. och ge dig vår syn på ditt fall så rekommenderar jag att du bokar en tid med en av våra jurister. De har möjlighet att gå in på djupet med din frågeställning, detta är något som inte ryms inom vår gratisrådgivning.Du bokar tid med en jurist här. Du kan även ringa till oss på 08-533 300 04 för att förklara ditt ärende lite mer i detalj. Mvh

Nämndemän - kännedom om parterna

2017-11-07 i Domstol
FRÅGA |Om jag sitter i en rättegång. Får en nämndeman veta vem offret eller den anklagade är?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag är lite osäker på om du menar om nämndemannen får kännedom om vilka parterna är, eller om det är tillåtet att nämndemannen känner till offret eller den anklagade sen innan. Vad gäller nämndemannens tillgång till information om vilka parterna är så har nämndemän full insyn i målet, på samma sätt som juristdomaren. En nämndeman kommer därför att få kännedom om vem offret och den anklagade är. Om nämndemannen känner offret eller den anklagade sedan innan kan det dock vara fråga om jäv. Nämndemannen ska då själv anmäla detta och får inte delta i handläggningen av målet. Om jävet uppmärksammas först sedan nämndemannen deltagit i handläggningen av målet kan domen eller beslutet komma att ogiltigförklaras. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Dubbelbestraffning och bokföringsbrott

2017-11-04 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har en fråga ang dubbelbestraffning.Efter en tuff period i livet då jag förlorade min far i cancer och gick igenom en skilsmässa smällde jag i väggen med buller och bång. Detta var omkring 2013. Mitt tidigare framgångsrika och sunda byggföretag sattes i konkurs efter att jag inte orkade själv eller hade hjälp med bokföringen, allt rasade. Jag tog fullt ansvar för situationen och accepterade bara att allt gick åt skogen, förlorade hus och blev helt barskrapad.Nu ett par år senare bor jag i en hyreslägenhet med ny sambo och har anställning med löneutmätning men mår toppen. Min fråga är som följer: Jag blev dömd för skattebrott men det bedömdes som att min situation och mitt mående förmildrade omständigheterna varför skattedeklarationer och årsredovisning inte lämnades in. Jag dömdes till samhällstjänst men jag har även åkt på skattetillägg då jag inte hade bokföringen i ordning. Är detta att betrakta som dubbelbestraffning och bör jag titta på om jag kan få någon form av upprättelse?Kan tillägga att ekobrottsroteln tittade djupt i mitt fall men fann inget brottsligt uppsåt så jag har inte fått näringsförbud eller något sådant. Jag förlorade bara precis allt ekonomiskt men har vägrat att titta på skuldsanering.
David Muera |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Som jag uppfattar din fråga så har du dömts för skattebrott och bokföringsbrott i en allmän domstol (exempelvis tingsrätt). Därefter har du påförts skattetillägg i en annan process som vanligtvis initieras av Skatteverket och som därefter kan överklagas (till förvaltningsrätten). Det är alltså tal om två olika processer som förts parallellt. Om det är så att jag missuppfattat något så kan du använda kommentarsfunktionen nedan eller ställa en ny fråga, så gör jag en ny bedömning av vad som skulle kunna vara den bästa lösningen för dig. Jag kommer att dela upp svaret i två delar där jag inledningsvis ger ett sammanfattade bild av rättsläget för att därefter svara på de funderingar som du angivit i din fråga. Min inrådan är att du läser svaret i sin helhet och inte enbart mitt svar på din fråga. Förbudet mot dubbelbestraffning Rätten att inte bli straffad två gånger för samma gärning kommer till uttryck i artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Eftersom Europakonventionen utgör svensk lag, (2 kap. 19 § regeringsformen), måste detta beaktas b.la vid stiftandet av nya lagar och vid utdömande av straff, sanktioner m.m. Högsta domstolen fastslog, i ett avgörande under 2013 (NJA 2013 s. 502), att rätten att inte bli straffad två gånger för samma gärning omfattar det svenska systemet med skattetillägg och brottspåföljd. Avgörandet innebar att enkelt uttryckt att man inte kan bli dömd för exempelvis skattebrott i en allmän domstol (tingsrätt, hovrätt etc.) och därefter påföras skattetillägg i en annan process (förvaltningsrätt, kammarrätt etc.), om omständigheterna som ligger till grund för båda processerna är väsentligen densamma. Frågan om förbudet mot dubbelbestraffning har därefter varit föremål för diskussion, där b.la frågan om det fortsättningsvis var möjligt att att påföra skattetillägg i en domstolsprocess samtidigt som man i en annan domstolsprocess dömer samma person för bokföringsbrott. I dag har dock diskussionen avstannat och det ser ut som det är möjligt, att i majoriteten av fallen, döma för bokföringsbrott i en process samtidigt som man påförs skattetillägg i en parallell process. Högsta domstolen har sedan avgörandet 2013 prövat frågan om förbudet mot dubbelbestraffning och i de fallen som berör frågan om bokföringsbrott och skattetillägg har domstolen landat i den bedömningen att den fakta som till grund för bokföringsbrott går att skilja från de fakta som utgör ett skattebrott (NJA 2014 s. 377). Den fakta som utgör grund för ett skattebrott går dock inte att skilja från den fakta som utgör förfarandet vid påförandet av skattetillägg. Min rekommendation Om det är så att du blivit dömd för skattebrott och påförts skattetillägg finns det möjligheter för dig att få någon utav dessa sanktioner undanröjda. Då jag antar att du avtjänat utdömd samhällstjänst finns det ingen möjlighet att få detta ogjort. Det som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall är i sådant fall att få beslutet om skattetillägg ändrat. Notera att det är skattetillägget som träffas av förbudet mot dubbelbestraffning i detta fall, dvs. eventuell skatt som ändå skulle ha betalats kommer inte att ändras. Vanligtvis brukar skattetillägget utgöra en mindre del av den totala summan när Skatteverket beslutar om ändrad taxering. Om det är så att du inte invänt mot Skatteverkets beslut tidigare kan du begära att de ompröva beslutet att påföra dig skattetillägg. Om Skatteverket trots detta inte ändrar sitt beslut, kan du överklaga detta beslut till förvaltningsrätten, dock kan detta vara förenade med kostnader om det är så att du måste anlita ett ombud. Slutligen skulle jag vilja påminna dig om den absoluta preskription som gäller för skattefordringar. I detta fall råder en absolut preskription om fem år, vilket i din situation skulle innebära att skatteskulden preskriberas någon gång under 2019-2020 beroende på när beslutet fattades och skickades vidare till Kronofogdemyndigheten. Mer om detta kan du läsa i lagen om preskriptionstid av skattefordringar m.m. Om du enbart dömts för bokföringsbrott och därefter påförts skattetillägg är dock situationen aningen svårare. Vilket jag redogjort för tidigare i mitt svar. I din fråga förstår jag det som att du inte orkade eller hade hjälp med att bokföra företags löpande transaktioner. Vidare säger du att detta ledde till att skattedeklarationer eller årsredovisning till följd av detta inte lämnats in. Enligt min bedömning låter det som att du dömdes för bokföringsbrott (11 kap. § 5 brottsbalken) och inte skattebrott (2 § skattebrottslagen), detta då händelsen passar väl in i stadgande för bokföringsbrott i brottsbalken. Jag utesluter inte att ditt förfarande även leder till skattebrott begåtts. Den omständigheten att du dömdes efter år 2013 talar dock för att du enbart dömdes för bokföringsbrott, fastän förutsättningarna att döma dig för skattebrott var uppfyllda. Jag råder således att även gå igenom din dom för att säkerhetsställa att du faktiskt dömdes för bokföringsbrott och skattebrott. Utöver detta ska du även ta del av beslutet från Skatteverket där det klar och tydligt ska framgå om du påförts skattetillägg. Att du påförts skatten som undandragits är helt i sin ordning. I de fall de inte kan uppskatta företagets intäkter, kostnader eller vad du personligen tillgodogjort dig etc. kan leda till en skönstaxering, dvs. att Skatteverket gör en uppskattning om den skatt som undanhållits. Även detta är i sin ordning. Det som strider mot förbudet mot dubbelstraffning är om du utöver detta påförts skattetillägg. En kollega till mig här på Lawline har tidigare behandlat en liknande fråga. Du kan även läsa det svaret om du vill få problemet belyst ytterligare. Om du skulle behöva hjälp med en begäran om omprövning av taxeringsbeslutet eller med att upprätta ett överklagande till förvaltningsrätten rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Målsägandes rätt till ersättning för förlorad inkomst

2017-11-08 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej!Kan man som målsägande få ersättning från tingsrätten för att en rättegång drar ut på tiden?Det hela har skötts dåligt från början och ställts in två gånger med väldigt kort varsel (flygbiljetter har köpts inför båda tillfällena eftersom den sker på annan ort, vilka då har brunnit inne).Nu ska det bli rättegång om två veckor - 1 år och 11 månader sedan brottet begicks.Vad har man för rättigheter? Eller får man bara gilla läget?
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till oss!Nej, du ska inte gilla läget utan du har rättigheter att kräva på ersättning från tingsrätten för tidspilan (se även rättsfall RH 2012:41). Av 5§ Förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. framgår följande:"Ersättning för tidsspillan får betalas till den som på grund av inställelsen mister inkomst eller gör annan ekonomisk förlust. Ersättningen får bestämmas till det belopp som svarar mot den faktiska förlusten, dock högst 700 kronor per dag."Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Tillräckliga bevis i tvistemål rörande lån

2017-11-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min gamla kompis är skyldig mig 16.000 som hon vägrar betala tillbaka. Jag har våran konversation på messenger där hon skriver " tack för lånet" och har gjort en avbetalningsplan som hon sedan inte följer. Räcker detta som bevis?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige finns inga klara lagregler hur ett bevis ska värderas och vad som anses vara tillräckliga bevis för något. Utan bevisen ska värderas i varje enskilt fall och domstolen har en så kallad fri bevisvärdering vilket innebär att domstolen ska göra en samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet enligt 35 kap. 1 § Rättegångsbalken. I tvistemål vilket det rör sig om i ditt fall så ska det vara styrkt att din vän är skyldig dig pengar o.s.v. Det är inte ett lika högt beviskrav som i exempelvis brottmål där det ska vara styrkt utom rimligt tvivel. I detta fall vet jag inte om din gamla kompis har några motbevis eller om det finns andra omständigheter som kan ha betydelse i detta fall så jag kan därför inte ge ett säkert svar. Men med stor sannolikhet skulle tro att din kompis som bekräftar lånet i och med att den skrev "tack för lånet" samt att ni har gjort upp en avbetalningsplan skulle vara tillräckligt för att ditt påstående om att han är betalningsskyldig skulle vara styrkt. Kräver du en så kallad fullgörelsetalan så får du exekutionstitel så du sedan kan ta hjälp av kronofogden att driva in betalningen. Ett tips är annars att vända dig till kronofogden direkt och begära ett betalningsföreläggande vilket kan vara betydligt smidigare än att gå igenom en domstolsprocess. Viktigt att tänka på är att sista datum för betalning ska ha passerat vilket även krävs i domstol. Annars kan du bara få betalt för den del som har förfallit till betalning. Mer om betalningsföreläggande kan du läsa om här. Hoppas du blev nöjd med ditt svar! Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag läsa denna hovrättsdom?

2017-11-06 i Domstol
FRÅGA |Hej LawlineHur gör jag för att kunna läsa rättsfall RH 1983:82 ?Jag har vid en utryckningsstation kört mot rött fast sken en lampa fast det enligt vägmärkesförordningen gäller rött blinkande sken två lamporOrdningsboten är underskriven och betald av mig men jag har begärt undanröjande då trafiksignalen enligt Transportstyrelsen är ur funktion
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Domar med betäckningen "RH" är hovrättsdomar. Dessa är enligt huvudregeln allmänna handlingar men kan i vissa fall vara sekretessbelagda, t.ex. om de rör uppgifter som är känsliga för rikets säkerhet (se 2 kap. tryckfrihetsförordningen). Domen du hänvisar till är offentlig och jag kan därmed dela domen med dig här: RH 82:83 Fråga om godkännande av föreläggande av ordningsbot kunde anses som en giltig viljeförklaring.59 kap 5 § och 9 § rättegångsbalken Solna Tr Inga-Britt C godkände föreläggande av ordningsbot för att ha kört mot röd signal vid en järnvägsövergång. Hon besvärade sig därefter hos tingsrätten och anförde: Hon blev stoppad av polis, som kört efter henne över järnvägsövergången Esplanaden - Järnvägsgatan i Sundbyberg. Polismännen påstod att hon färdats mot röd signal samt förelade henne en ordningsbot om 600 kr. Efter viss diskussion, under vilken hon förnekade att hon sett någon röd signal, erkände hon förseelsen och godtog den förelagda ordningsboten. Hon gjorde detta bl a därför att hon var uppskärrad av att polismännen använt blåljus, när de förföljde henne, trots att hon framfört sitt fordon långsamt. Hon var helt övertygad om att hon inte sett någon röd signal. Samma kväll återvände hon till platsen och fann då att signalen på den sida av vägen hon framfört sitt fordon - den högra - var sönderslagen. Den vänstra sidan av vägen var spärrad med bockar. Polisen borde ha kontrollerat signalerna innan de försökte få henne att erkänna förseelsen.Åklagaren ingav till tingsrätten en vid polismyndigheten i Solna upprättad promemoria, av vilken framgick att ljussignalen på den högra sidan av vägen vid det aktuella tillfället var ur funktion.Solna tingsrätt (1983-01-31. Reuterwall) fann att vad Inga-Britt C anfört eller vad i övrigt förekommit inte utgjorde skäl att undanröja föreläggandet av ordningsbot. Tingsrätten lämnade därför besvären utan bifall. Svea HovR Inga-Britt C anförde besvär mot tingsrättens beslut och yrkade undanröjande av ordningsbotföreläggandet.Svea hovrätt (1983-03-28. Hylander, E Holmberg, Elner, referent, och Gustafsson) undanröjde föreläggandet och anförde i skälen därför: I målet är utrett att ljussignalen på den högra sidan av vägen var ur funktion. Det får antas att Inga-Britt C inte skulle ha godkänt föreläggandet om hon hade haft detta klart för sig. Godkännandet kan därför inte anses som en giltig viljeförklaring.Målnummer Ö 387/83---För originaldomen, kontakta Svea hovrätt.Vänliga hälsningar,

Krävs det att ställföreträdare för käranden och svaranden är fysiskt närvarande vid en rättegång?

2017-11-03 i Parter i rättegången
FRÅGA |Krävs det att ställföreträdare för käranden och svaranden är fysiskt närvarande vid en rättegång. Är det skillnad på eventuell närvaroplikten vid muntlig förberedelse respektive huvudförhandling. Jag har hört sägas att båda parters ställföreträdare måste närvara vid huvudförhandlingen, men ej vid den muntliga förberedelsen. Stämmer inte det? Är det någon skillnad om det är t.ex. aktiebolag eller en ideell förening som är kärande eller svarande?Tack på förhand!
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om part och ställföreträdare i rättegång finns i rättegångsbalken (RB) 11 kap. När t.ex. ett bolag, en förening eller en stiftelse är part i en rättegång, förs talan av en ställföreträdare (RB 11 kap. 2 §). I lagtexten gällande närvaro vid rättegång görs ingen skillnad på t.ex. ett aktiebolag och en ideell förening. Vid huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt är utgångspunkten att en part, eller ställföreträdaren, ska infinna sig personligen, d.v.s. vara fysiskt närvarande. Undantaget är dock om domstolen anser att närvaron saknar betydelse för utredningen (RB 11 kap. 5 §). Detta gäller båda parter, eller ställföreträdarna (alltså både kärande och svarande).Vid huvudförhandling i Högsta domstolen ska en part, eller ställföreträdaren, däremot endast infinna sig personligen om domstolen anser att det är nödvändigt för utredningen. Vid muntlig förberedelse (och andra sammanträden) ska en part, eller ställföreträdaren, infinna sig personligen om domstolen anser att det är viktigt för syftet med förberedelsen (RB 11 kap. 5 §). Det är alltså skillnad på närvaroplikten vid muntlig förberedelse och vid huvudförhandling. Närvaroplikten beror mycket på var i processen man är, tidigare i processen kan det ofta räcka att ett partsombud finns på plats. Sammanfattningsvis är utgångspunkten personlig närvaro vid huvudförhandling, men endast om det behövs vid muntlig förberedelse. Det är upp till domstolen att avgöra frågan och bestämma om närvaro vid varje tillfälle. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning