Skillnaden mellan 22§ förvaltningslagen och 33§ förvaltningsprocesslagen

2018-02-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar vad som är skillnaden mellan FL 22§ och FPL 33§. Varför är de olika och vad har de för olika användningsområden?
Simon Gille-Johnson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnaden på de olika bestämmelserna är att 22§ i förvaltningslagen gäller rätten att överklaga ett beslut taget av en förvaltningsmyndighet. 33§ i förvaltningsprocesslagen är tillämplig på överklagande av beslut som har meddelats av en förvaltningsdomstol. Sammanfattningsis så använda alltså 22§ i FL för överklagandet av förvaltningsmyndighetsbeslut och 33§ i FPL används för överklagandet av förvaltningsdomstolsbeslut.Jag hoppas att jag upplyst dig om rättsläget. Tveka inte att höra av dig till oss på info@lawline.se ifall du har ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Har butikspersonal i affärer rätt att undersöka väska/jacka?

2018-02-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har en affär eller ett företag någon laglig grund att gå igenom en privatpersons väska/jacka utan dennes godkännande? Om ja, när och vad är det som gäller då?
Anna Söderström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att gå igenom någons väska/jacka klassificeras som en kroppsvisitation enligt 28 kap. 11 § st 3 rättegångsbalken (här). Var och en är enligt 2 kap. 6 § regeringsformen (här) skyddad mot kroppsvisitation. Skyddet kan endast begränsas genom lag. Begränsningar i lag finns bland annat i 28 kap. 11 § rättegångsbalken (här). Enligt 28 kap. 11 § rättegångsbalken (här) får en kroppsvisitation endast göras av polisman om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts där påföljden är fängelse (t.ex stöld). Och i så fall får en kroppsvisitation endast göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet för att kunna söka efter föremål som kan tas i beslag. Skälig misstanke kräver att det finns konkreta omständigheter av viss styrka som pekar på att den misstänkte har begått brottet. Det skulle till exempel kunna vara att en väktare/butikspersonal har sett att en person stoppat något i sin väska/jacka.Som huvudregel måste polis eller åklagare besluta kroppsvisitation/beslag, men som undantag får även enskild polisman göra det. Enligt 28 kap. 3 a § rättegångsbalken (här). får kroppsvisitation beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.Sammanfattningsvis har alltså inte butikspersonal/väktare som är anställda av ett företag någon laglig grund för att gå igenom en privatpersons väska/jacka utan dennes godkännande. Endast om personal tillfrågar en person om denne kan tömma sin väska för att visa innehållet är det lagligt, men de får inte titta själva utan personens samtycke. En person har rätt att säga nej om butikspersonal frågar, men då har butikspersonalen rätt att tillkalla polis. Om de gör det är det upp till polismannen att bedöma i den enskilda situationen om skäl finns för att kolla igenom personens väska/jacka. Om polismannen anser att han har fog för en misstanke om att en person har begått stöld i väskan/jackan har han rätt att undersöka den.Med vänliga hälsningar,

Hur kan domstolen avkunna dom på ett "dåligt" vittne?

2018-02-23 i Domstol
FRÅGA |Hur kan jag bli dömd i en rättegång trots att huvudvittnet inte hörts? Jag blev dömd för sexuellt ofredande I en bastu. Två grabbar påstår att jag ska ha onanerat. I bastun fanns en medelålders man som både polisen och åklagaren struntat i att hitta. Under rättegången säger båda grabbarna att ingen sett mitt könsorgan. Helt omöjligt att bevisa något. Jag har nekat hela tiden. Min advokat ville häva hela rättegången då huvudvittnet inte fått säga sitt. Åklagarens vittne är en receptionist som beskrev grabbarnas reaktion när de gick dit och berättade och hon antog att något hänt. Ska vi vekligen ha det så här?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt råder principen om fri bevisprövning (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Principen innebär att det inom svensk rätt råder fri bevisföring (allt får användas som bevis) och fri bevisvärdering (rätten ska efter samvetsgrann granskning värdera bevisningen). Den fria bevisvärderingen innebär att rätten ska pröva bevisningen objektivt, neutralt och rationellt.Jag förstår att du anser att motpartens vittne möjligen inte innehar en helhetsbild. Det kan emellertid sägas, att det inte spelar någon roll hur många vittnen eller vilket vittne som medför den avgörande bevisningen. Det är snarare en fråga fri bevisvärdering. Sålunda beror det helt på omständigheterna i respektive fall och vilken betydelse som rätten lagt vid övriga vittnens vittnesmål. Lämnar ett vittne ett väldigt trovärdigt och "bevisstarkt" vittnesmål, kan det vara nödvändigt med flera samstämmiga vittnen som talar emot. Alternativet i detta fall är att överklaga till hovrätten, alternativt klaga över domvilla (att tingsrätten begått ett grovt formellt fel). Vill du ha hjälp med detta, det vill säga, om du inte längre har en advokat, kan Lawlines jurister bistå dig; info@lawline.se.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Rapporteringsskyldighet för brott under allmänt åtal

2018-02-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag pratade med polisen angående ett annat ärende och frågade i samma tur om en sak som hänt och ville veta hur länge efter man kunde anmäla en våldtäkt. Hon så då att hon var tvungen att anmäla det och började ställa frågor. Jag vill själv inte anmäla detta som hänt än i alla fall. Orkar inte just nu. Min fråga är om polisen kan tvinga mig att anmäla eller berätta vem det var osv.? Tacksam för svar!
Martin Persson |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga! Polis har rapporteringsskyldighet enligt 9 § Polislagen om denne får kännedom om att brott har begåtts som är under allmänt åtal. Våldtäkt är under allmän åtal och ska därmed anmälas. En allmän åklagare har rätt att föra talan om brottet är under allmänt åtal (20 kap. 2 § RB). Du som målsägande har dock ingen skyldighet att medverka i processen. Din medverkan krävs inte för att åklagaren ska kunna driva ett mål. I övrigt hänvisar jag till http://lawline.se/answers/8639. Hoppas att Din fråga blev besvarad!

När kan polisen gripa någon?

2018-02-24 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej. Jag blev lite nyfiken angående juridiken kring polisens befogenhet att gripa folk.I dagarna går det att läsa att en person har blivit gripen av polisen för att han hade 6 miljoner kronor i kontanter på sig. Han blev sedan häktad, misstänkt för grov penningtvätt. Att bära på 6 miljoner kronor i kontanter är i sig inte ett brott. Visst kan det vara märkligt och skumt att ha så mycket kontanter på sig, men att vara märklig och skum är inte ett brott. Har polisen verkligen den befogenheten att gripa personer som inte har begått något brott? Har vi så slapp lagstiftning att polis kan gripa vem dom vill så länge polisen TROR att personen kan vara brottslig för att man sticker ut från normen av samhället?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att en polis griper någon innebär att denne gör ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för brott. Gripande regleras i 24 kap. 7 § rättegångsbalken (RB), som stadgar följande: "Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även utan anhållningsbeslut." Anhållningsbeslut?Av detta kan utläsas att om ett anhållningsbeslut föreligger, så är ett gripande av polis godtagbart. Ett anhållningsbeslut meddelas av åklagare (se 24 kap. 6 § 3 stycket RB). I detta fall är det alltså möjligt att ett anhållningsbeslut har legat till grund för polisens gripande av personen i fråga. Inget anhållningsbeslut? Av lagtexten går också att utläsa att det är möjligt för en polis att gripa någon, trots att det inte finns något anhållningsbeslut i grunden. Om det är ett brådskande fall, och det finns skäl att anhålla någon, får en polis gripa. Vad innebär då detta? Ändamålet med denna regel är att kunna gripa någon för att säkerställa att den misstänkte inte avlägsnar sig innan åklagaren har hunnit pröva anhållningsfrågan. Syftet ska således vara att gripandet sedermera ska leda till en senare anhållning; polisen får inte gripa någon av en annan anledning än denna. Det är alltså en provisorisk åtgärd i avvaktan på åklagare beslut om anhållande. Detta innebär att för att få gripa någon, krävs förutsättningar för att kunna anhålla någon, vilket regleras i 24 kap. 6 § RB. Där anges vidare att anhållning får ske om det finns skäl att häkta någon, vilket i sin tur regleras i 24 kap. 1-3 §§ RB. Det är alltså som en slags spiral att följa för att ett gripande ska bli godtagbart; reglerna om häktning sätter ramarna även för ett gripande. Det är dock allmänt vedertaget att kraven är lägre ställda vid gripande, eftersom att det underlag som polisen har är i regel betydligt tunnare än vad än åklagare har när beslut om anhållande och häktning ska tas. Du kan läsa om vilka krav som ställs för att en häktning ska vara godtagbar i 24 kap. 1-3 §§ RB. I detta fall greps personen misstänkt för grov penningtvätt, ett brott för vilket är föreskrivet ett års fängelse eller däröver (se 24 kap. § 1 första stycket RB och 5 § Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott). Kanske fanns utöver det en flyktrisk, eller en risk för att personen i fråga skulle undanröja bevis eller liknande (24 kap. 1 § punkt 1-2 RB).I detta fall har en person burit runt på sex miljoner i kontanter. Det stämmer att en polis inte kan gripa någon enkom av den anledning att personen i fråga ser "skum" ut; men, har personen burit på så pass mycket kontanter så räcker det för att en misstanke om brott ska kunna uppstå. Det innebär inte att han redan är dömd, utan har alla möjligheter att ge legitima skäl till varför han bar runt på denna mängd kontanter. Som svar på din fråga kan alltså sägas att ja, polisen får gripa en person utan att den nödvändigtvis har begått något brott. En misstanke om brott är tillräckligt. Denna misstanke om brott måste dock givetvis vara sakligt och objektivt grundad, och uppfylla kraven på anhållande och häktning som jag nämnde ovan. Lämna gärna en kommentar nedan om du har några fler frågor!Vänligen,

Ändring av talan och rättegångskostnader

2018-02-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej... Jag har stämt mitt ex på en bil som hon tog vars värde var x kr. Sen I förberedelsen så framkom det att bilen blivit såld för lägre summa än den som jag fått värderad till... Kan/bör jag ändra stämningssumma? Till rättegången?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att väckt talan/yrkande inte får ändras (13 kap. 3 § rättegångsbalken). Det finns emellertid undantag från huvudregeln om att talan inte får ändras (se 13 kap. 3 § p.1-3 rättegångsbalken). I det fall man vill inskränka sin talan, exempelvis yrka på ett mindre belopp än tidigare, så är det acceptabelt. Dock gäller att ändring i sak aldrig får ske, vilket dock inte är fallet i denna situation.Du måste emellertid inte ändra talan. Detta kan dock påverka fördelningen av rättegångskostnaderna. Huvudregeln är visserligen att förlorande part betalar båda parters rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Emellertid, kvarstår du vid ditt yrkande, men tingsrätten beslutar att du får ett lägre belopp än det du yrkat, kan ni istället tilldelas hälften av rättegångskostnaderna var. Detta beror dock på hur stor skillnad det är på yrkat och utdömt belopp. Vi du vara helt säker, rekommenderar jag emellertid att du yrkar påsett belopp som är i likhet med bilens värde.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur lång tid ska en rättegång ta?

2018-02-22 i Domstol
FRÅGA |Ett testamente är godkänt Visby, plus hemstaden. 2015, Klander var inlämnad till tingsrätten., nu är frågan hur länge gäller klander, måste den göras om ? Det är nu snart gått 3 år, i januari fick jag besked från min advokat, att i stort sätt inget har hänt. Den första ( advokat) tackade nej, en ny utsågs. Sista jag hörde från min advokat var oktober 2015 Nu fick jag besked att den ny tillsatte advokaten varit svårt sjuk. Hur länge kan de hålla på
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tingsrätten har väldigt långa väntetider för huvudförhandling. Huvudförhandlingar i tvistemål med tre domare medför ännu längre väntetider. Det finns dessvärre inte någon åtgärd man kan vidta för att påskynda domstolens handläggning. Tingsrätten ska dock upprätta en tidsplan för varje ärende (42 kap. 3 § rättegångsbalken) som ska hållas. Upprätthålls inte tidsplanen ska parterna underrättas. Du kan alltid alltid kontakta tingsrätten som hanterar frågan om klander och efterhöra hur ärendet handläggs.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!VänligenHar du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur går man tillväga med stämning av näringsidkare?

2018-02-22 i Domstol
FRÅGA |om en bilverkstad kunnat laga min bil (reklammation) utan att göra det på 1,5 år. går det att ev. polisanmäla dom då och iså fall på vilken grund?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beträffande köprättsliga tvister kan de handläggas som tvistemål, vilket regleras i rättegångsbalken. Den som vill inleda en process i domstol (käranden), gör detta såtillvida att ansökan om stämning skickas till tingsrätten. Angående tvister mellan konsument och näringsidkare, finns en regel att tillgå i 10 kap. 8a § rättegångsbalken, enligt vilken käranden kan välja den tingsrätt där käranden själv bor, eller där företaget (svaranden) har sitt säte. En polisanmälan är sålunda inte aktuell. Det är emellertid av betydelse, att huvudregeln är att den som förlorar ett mål får betala motpartens kostnader och sina egna (18 kap.1 § rättegångsbalken). I det fall det tvisten berör inte är värt mer än ett halvt basbelopp (22 750), finns en regel som begränsar storleken på den ersättning man kan bli skyldig att betala (18 kap. 8a § rättegångsbalken). Överstiger värdet av tvisteföremålet ett halvt basbelopp kan det bli mycket dyrt att förlora. Allmänt bör sägas att har man inte tidigare erfarenhet från domstolsprocess eller är relativt säker på att vinna bör man, innan man ansöker om stämning, konsultera en sakkunnig.Vill du ha hjälp med att upprätta en stämningsansökan kan du kontakta oss på info@lawline.se. Ett billigare alternativ kan vara att skicka en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De kommer i sådana fall att pröva ditt ärende och om de finner att du har rätt kommer de att i sitt beslut rekommendera företaget hur de ska agera. Beslutet är inte bindande för företaget som en dom, men många väljer ändå att följa rekommendationerna från nämnden. Mer information hittar du på www.arn.se .Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen