Kostnad för att anlita juridisk hjälp

2015-11-11 i Rättshjälp
FRÅGA |Vad kostar en jurist vid tvångsförsälning av mark.
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad det kostar att anlita en jurist går tyvärr inte att sätta en summa på, det är olika från fall till fall beroende på hur många timmar juristen behöver lägga ned på tvisten/uppgiften. Det finns även andra aspekter som är av betydelse för hur mycket det kostar att anlita en jurist. Således kan jag dessvärre inte ge dig någon summa på vad det kommer att kosta för dig att anlita en jurist efter den information du har angett. Jag vill dock passa på att nämna att när man anlitar en jurist vid uppkomna tvister finns det en möjlighet att man genom rättsskydd eller rättshjälp kan få hjälp med kostnader som uppkommit med det rättsliga förfarandet. Rättsskyddet ingår i hem-, villa och fritidshusförsäkringar men ser olika ut beroende på vilket försäkringsbolag man har. Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som betalas av staten och regleras i rättshjälpslagen. Ett antal krav är där uppställda för att rättshjälp ska beviljas, till exempel får man inte ha ett ekonomiskt underlag på mer än 260 000 kr per år samt att det ska finnas behov av juridisk hjälp. Det ska tilläggas att varken rättsskydd eller rättshjälp gäller på alla typer av tvister. Hoppas jag kunde bringa viss klarhet i frågan! Vänligen,

Vad innebär tredskodom?

2015-11-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag är oskyldigt anklagad för trafikbrottVad innebär Tredskodom?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Med tredskodom förstås en dom som avgörs till svarandens nackdel eftersom denne inte infunnit sig vid förhandlingen eller avgett något svaromål. Tredskodom kan endast meddelas i mål där förlikning om saken är tillåten (alltså inte brott- eller vårdnadsmål).

Rättegång i tilltalads frånvaro

2015-11-09 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej. Jag skulle haft min rättegång idag men eftersom att det blev uppskjutet från tidigare bestämt datum osv så glömde jag bort det helt att det var idag. Då undrar jag hur det där funkar? Har de haft rättegången utan mig med vittnet som som är då en polis eller kommer de att skjuta upp den ännu en gång? Det gäller en trafikbrott. Tack på förhand för svar
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!När man som åtalad/tilltalad inte infinner sig vid rättegången finns det enligt 46 kap 15 a § rättegångsbalken möjligheter för domstolen att döma i målet trots detta. De förutsättningar som ska vara uppfyllda är:- Saken ska kunna utredas tillfredsställande. Om denna punkt är uppfylld beror på vilken typ av brott det rör sig om, vilken typ av bevisning som krävs m.m. Det går inte att här säga vad som gäller i just ditt fall, men det är möjligt att denna punkt är uppfylld om det rör sig om ett sådant trafikmål som är enkelt att utreda och bevisa.Det krävs vidare att någon av dessa punkter är uppfyllda, tillsammans med ovanstående punkt:1. Det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i högst sex månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i förening. Det kan alltså röra sig om relativt enkla brott, men då det även kan handla om fängelse i högst sex månader kan det även röra sig om relativt allvarliga brott.Eller 2. Den tilltalade, sedan han eller hon har delgetts stämning, har avvikit eller håller sig undan på ett sådant sätt att han eller hon inte kan hämtas till huvudförhandlingen Eller3. Den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och hans eller hennes närvaro därför inte är nödvändig. Om domstolen inte avgör fallet i den tilltalades frånvaro enligt ovan, finns också alternativet att besluta om hämtning av den tilltalade enligt 46 kap 15 §.Hoppas att detta svar har varit till hjälp!Vänligen,

Vittna vid förundersökning

2015-11-04 i Vittna
FRÅGA |Hej! Mina 3 vänner har hamnat i lite trubbel, dvs misstänkta för ett brott när det egentligen var de själva som blev utsatta, eftersom den andra parten var fler och därav litsr polisen på dem etc, och det finns två vittnen till situationen som såg det hela från vår vinkel, Men polisen säger att de inte får lov att vittna för att de har tillräckligt med bevis.. Hur kan detta komma sig? Mvh / En orolig vän
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga. FörundersökningNär ett brott har begåtts så inleds en förundersökning. En förundersökning innebär att polis/åklagare utreder vad det är som har hänt. Detta kan de t.ex. göra genom förhör med envar som antas kan lämna upplysningar av betydelse för utredningen. Polisen får alltså, vid förundersökningen, bestämma vilka som ska höras i förhör.Däremot om förundersökningen har kommit så långt att någon är skäligen misstänkt för brottet, kan den misstänkte eller dennes försvarare, begära att förhör eller annan utredning ska äga rum om det kan antas vara av betydelse för undersökningen. Om det är så att en sådan begäran avslås, ska skälet anges.Väckt åtalOm det går så långt att åtal väcks blir det annorlunda. I svensk rätt finns "principen om fri bevisföring", vilket innebär att man får lägga fram vilken bevisning man vill. Huvudregeln är med andra ord att vittnena ska få vittna. Däremot får rätten avvisa bevisning (dvs. neka att ett vittne hörs):1. om omständigheten är utan betydelse i målet2. om beviset inte behövs3. om beviset uppenbart skulle bli utan verkan4. om bevisningen på ett lättare och billigare sätt kan föras på annat sätt5. om avgörandet inte bör fördröjas ytterligareJag kan tyvärr inte svara på om det föreligger någon omständighet som gör att rätten får avvisa bevisning i ditt fall, men nu vet du iallafall vilka avvisningsgrunder det finns.Utöver detta finns det vissa regler som säger när en person inte får vittna:- Målsäganden- Person som har åtalats för medverkan till den gärning som förhöret gäller eller för någon annan gärning som har omedelbart samband med den gärningen Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att återkomma till oss på LawLine med vidare frågor.Vänliga hälsningar,

Förutsättningar för en husrannsakan

2015-11-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad krävs för att polisen ska ha rätt att göra husrannsakan i mitt hem? Kan de äntra hemmet om jag kräver ett medborgarvittne då jag misstänker att de inte sköter sitt jobb korrekt?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För frågor gällandes husrannsakan är det Rättegångsbalken (RB) som utgör primärt tillämplig lagstiftning. Förutsättningar för en husrannsakanHusrannsakan kan företas av två anledningar, endera för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller för att söka efter en person som ska gripas/anhållas/häktas. För få ett förordnande om husrannsakan för att söka efter föremål krävs det att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, vilket är den lägsta s.k. misstankegraden, jfr RB 28:1-2. Ett krav för att ett förordnande om husrannsakan ska kunna meddelas kräver också att en husrannsakan är ett proportionerligt alternativ till det intrång och men det innebär för den som drabbas av åtgärden i relation till brottsligheten, jfr RB 28:3. Möjlighet till vittne under en husrannsakanVid en husrannsakan ska om möjligt ett trovärdigt vittne närvara tillsatt genom den undersökningsledare som företar husrannsakan. Den som utsätts för husrannsakan, eller någon i dennes hushåll eller ett vittne som tillkallas utav den som utsätts kan få närvara om det kan ske utan att undersökningen uppehålls, jfr RB 28:7. SammanfattningEn husrannsakan får förordnas om det finns anledning att misstänka brott för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller söka efter en gripen/anhållen/häktad person. Det finns möjlighet att få närvara själv eller tillsätta ett vittne om det inte föranleder att husrannsakan fördröjs. Man har således inte någon direkt rättighet att tillsätta ett vittne. Med vänlig hälsning,

Vilka uppgifter syns i belastningsregisterutdraget?

2015-11-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag jobbar inom skolområdet autism, jag är dömd för bedrägeri för ett år sedan. Sedan våld mot tjänsteman. Min chef har begärt nytt belastningsregister av mig innan förlängning av anställning. Kommer detta att synas?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Hur länge en uppgift ligger kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd du dömts till. Om du dömts till böter tas uppgifterna bort fem år efter domen eller beslutet. Om du dömts till villkorlig dom eller skyddstillsyn tas uppgifterna bort tio år efter domen. För fängelse gäller att uppgifterna tas bort tio år efter avtjänat straff. I ett belastningsutdrag med samtliga uppgifter kommer därför uppgifterna att finnas med, eftersom det är mindre än fem år sedan du blev dömd. När det gäller belastningsregisterutdrag som behövs för anställning i skola enligt skollagen har du rätt att istället få ett begränsat belastningsregisterutdrag ( 9 § 2p. lag om belastningsregister). I ett sådant begränsat utdrag är det bara vissa brott som syns, enligt 22 § 3 st. förordning om belastningsregister. De brotten är mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott. I ett begränsat belastningsregisterutdrag kommer de brotten du dömts för inte att synas.Vänliga hälsningar,

Vems ekonomiska underlag rättshjälp baseras på

2015-11-09 i Rättshjälp
FRÅGA |HejNär man ansöker om rättshjälp, för att man inte har eget rättsskydd, räknas hela hushållets inkomster eller bara den parten som blivit stämd?Det gäller vårdnad av barn, ifall det har någon betydelse.
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!För rättshjälp finns en särskild lag: Rättshjälpslag (1996:1619). I lagens 38 § framgår att det är den rättssökandes ekonomiska underlag man tittar på för att avgöra om rättshjälp ska beviljas eller ej. Alltså räknar man inte på hushållets sammanlagda inkomster. Det ekonomiska underlaget får inte vara högre än 260 000 kronor/år för att få rättshjälp. Det är flera olika faktorer som påverkar det ekonomiska underlaget men enkelt beskrivet så är det tillgångar/förmögenhet minus skulder och försörjningsbörda.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på LawLine.Vänliga hälsningar,

Kan målsäganden stoppa en rättegång?

2015-11-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag polisanmälde nyligen mitt ex för en lättare misshandel (utan synliga skador) samt olaga hot och ansökte även om kontaktförbud. Efter att pratat med polisen så har jag förstått det som att dem inlett en förundersökning nu och att det kan leda till en eventuell rättegång. Jag vet att jag inte skulle klara av att vittna emot honom då jag blir illamående bara utav tanken. Vi har försökt rätta ut problemet vid sidan av och kommit fram till att vi ska hålla oss ifrån varandra. Hur ska jag gå tillväga nu för att stoppa den eventuella rättegången innan jag blir skyldig att genomföra den? Vi har även ett gemensamt spädbarn ihop vilket gör att ett kontaktförbud inte skulle gå. Vill heller inte att han missar sitt barns uppväxt pga. risken att få fängelse.
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Allmän åklagare är behörig att väcka åtal mot en person som är misstänkt för brott som hör under allmänt åtal enligt 20 kap. 2 § rättegångsbalken. Alla brott hör under allmänt åtal om det inte finns ett uttryckligt undantag i lagen, enligt 20 kap. 3 § rättegångsbalken. I princip alla brott faller under allmänt åtal, enda undantagen gäller ärekränkningsbrotten (förtal och förolämpning). 20 kap. 6 § rättegångsbalken innebär att det är obligatoriskt för åklagaren att väcka åtal för brott som hör under allmänt åtal. Därför kan du inte stoppa en eventuell rättegång.Du har rätt att biträda åtalet enligt 20 kap. 8 § 2 st. rättegångsbalken och blir på så sätt part i målet, men detta är inget som du är skyldig att göra. En målsägande ("brottsoffret") kan inte kallas som vittne till en rättegång enligt 36 kap. 1 § rättegångsbalken. Därför kan du inte heller tvingas att avlägga vittnesed eller svara på frågor. Målsäganden får kallas att höras i förhör vid rättegången, enligt 37 kap. 1 § rättegångsbalken, men är inte heller då skyldig att svara på några frågor. Om du blir kallad till rättegång finns en risk för att du blir ålagd att betala vite om du inte kommer till rättegången. Det står i så fall i kallelsen att du är kallad vid vite. Hoppas det löser sig för dig, och lycka till!Vänliga hälsningar,