Kan jag bli dömd för stöld utan bevis som binder mig till brottsplatsen vid tidpunkten för brottet?

2017-05-10 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Jag är anklagad för stöld av en teknisk pryl i en kyrka. Värdet av apparaten är ca. 20 000 kr i det skick den var när den stals. Jag har haft en likadan hemma som jag köpte privat utan kvitto efter stölden och den enda bevisning som finns är en okulär vittnesbesiktning av det föremål som hämtades hemma hos mig av polis. Där påvisas bara att det finns ett märke som skulle kunna styrka att det är den apparat som stals. Vittnets säkerhet i frågan är 95 %. Huvudförhandling har ägt rum och jag tycker det är extremt lite bevisning för att jag ska bli dömd. Det finns inga bevis som binder mig till brottsplatsen – mer än att jag under tiden hade tillgång till lokalen (då jag var delansvarig för den teknik detta gäller). Ca. 300 medlemmar hade samma tillgång. Kan det verkligen bli en dom där jag utom allt rimligt tvivel anses ha gjort detta? Jag håller på mycket med teknik på fritiden och har många teknikprylar, så det är inte konstigt att jag har just denna apparat. Tack på förhand/ Orolig och falskt anklagad
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Önskar du att jag ska utveckla mitt svar eller förtydliga någonting så är du välkommen att publicera en kommentar här på sajten eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com.Precis som du är inne på krävs det enligt svensk rätt att åklagaren ”bortom allt rimligt tvivel” lyckas bevisa att den tilltalade har begått den åtalade gärningen. Denna välkända formulering finns inte uttryckt i något lagrum utan har utvecklats över tid och konkretiserats i domar från Högsta domstolen.Förenklat kan man säga att åklagarens version av händelseförloppet, för att det ska kunna bli en fällande dom, måste framstå som betydligt mer trovärdig än den historia som den tilltalade presenterar. Dessutom måste åklagaren kunna stödja sin i och för sig trovärdiga teori på någon form av bevisning (övervakningsbilder, skriftliga meddelanden, vittnen, DNA-spår etc.).I ditt fall finns inga konkreta bevis utan endast så kallade indicier, det vill säga mer eller mindre starka indikationer på att det är du som stulit det aktuella föremålet. Du har haft tillgång till lokalen vid tidpunkten för stölden och ett vittne är nästintill säker på att den apparat du har hemma överensstämmer med det föremål som stals från kyrkan.Därutöver kan du inte uppvisa något kvitto på att du köpt apparaten, vilket inte är ett direkt bevis som kan anföras mot dig men likväl skänker ovannämnda indikationer större tyngd. Hade du däremot haft ett inköpskvitto vågar jag påstå att du omöjligen hade kunnat dömas, eftersom det gett upphov till starka tvivel kring din skuld.Jag delar, tyvärr, inte din uppfattning om att den bevisning som lagts fram mot dig är ”extremt liten”. Dock framstår det som en betydande svaghet att det inte är helt klarlagt att den apparat som försvann från kyrkan är av exakt samma modell som den du har hemma. Rimligtvis borde åklagaren ha kunnat uppvisa ett kvitto, en bild eller liknande som klargjorde att det faktiskt rör sig om likadana föremål. Ett vittne, som inte backas upp av dokumentation, känns i detta sammanhang ganska tunt.Sammanfattningsvis bedömer jag att det tråkigt nog finns en viss risk för att du blir dömd. Bevisningen framstår helt enkelt inte, i mina ögon, som så dålig som du upplever den. Om jag varit domare i målet hade jag alltjämt tyckt att det var besynnerligt att åklagaren inte till 100 % kunnat bevisa att den stulna apparaten verkligen är av precis samma slag som den du hade hemma. Det borde inte varit en omöjlig uppgift. Jag hoppas för din skull att det frågetecknet skapar tillräckliga tvivel för att det inte landar i en fällande dom! Med vänlig hälsning,

Ny talan pga bestående men?

2017-05-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hejsan,Jag har en fråga angående skadestånd.Jag vart utsatt för misshandel av normalgraden sommaren 2015. Rättegången hölls i november 2015 och gärningsmannen dömdes och betalade mig 10000 i skadestånd. Problemet jag har nu är att jag har bestående men av hans gärning, och har därför fått medicinsk invaliditet. Undrar därför om jag kan stämma honom igen?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Som huvudregel får du inte väcka ny talan på grund av misshandeln efter det att domen vunnit laga kraft, vilket den gör 3veckor efter beslutet fattades, rättegångsbalken 17:11. Detta gäller dock bara om den ny talan kan anses avse "samma sak" som den första. Jag antar att den första rättegången inte handlade om ditt bestående men, eftersom du verkar fått reda på detta efter domen vunnit laga kraft. Att du nu vill väcka talan om ditt bestående men kan således inte anses avse samma sak som din tidigare talan mot gärningsmannen. Du kan således, utan hinder av rättegångsbalken 17:11, väcka ny talan avseende de nya skadorna.Hoppas du fått svar på din fråga!

När registreras man i polisens misstankeregister?

2017-05-07 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Den 11/2 blev jag medtagen till polisstationen för ett misstänkt ringa narkotikabrott. Jag nekade till brott i förhöret samt lämnade urinprov, varpå jag släpptes fri. Sedan dess har jag inte hört något ifrån vare sig polis eller åklagare.För att själv kontrollera om jag är misstänkt för ett brott begärde jag från polisen ett så kallat "Utdrag för personal vid HVB-hem". I ett sådant intyg ingår det både utdrag ur brottsregistret samt misstankeregistret. Idag 18/4 fick jag utdragen på posten och det visade sig att det inte fanns några uppgifter att redovisa från något av dessa register. På utdraget från misstankeregistret stod det "I misstankeregistret finns inga uppgifter att redovisa.".Innebär det att jag inte kommer att bli åtalad för något brott? Tycker det verkar konstigt om en person som är misstänkt för ett brott inte blivet registrerad för det inom loppet av 2 månader.Tack för en jättebra juridiktjänst!
Hanna Lindsten |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När polisen fick kännedom om brott inleddes en förundersökning, 23 kap. 1 § Rättegångsbalk (RB). En förundersökning ska bedrivas så skyndsamt som möjligt. Om det inte finns anledning att fortsätta med förundersökningen (t.ex. tillräcklig bevisning saknas) läggs förundersökningen ned, 23 kap. 4 § RB. Förundersökningen syftar till att utreda om tillräckliga bevis finns för åtal och om någon kan skäligen misstänkas för brottet.Skäligen misstanke är en s.k. misstankegrad. Den lägsta misstankegraden är "kan misstänkas för brott". För att vara "skäligen misstänkt" krävs det att det finns konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som starkt talar för att en person begått ett brott.Endast skäligen misstänkta registreras i misstankeregistret, 1 § lag (1998:621) om misstankeregister. Om du är skäligen misstänkt för brottet ska du ha underrättats om detta och grunderna för misstanken,23 kap. 18 § RB. Är man skäligen misstänkt underrättas man ifall förundersökningen lagts ned, 14 § Förundersökningskungörelsen. Har man inte blivit skäligen misstänkt underrättas man inte om förundersökningen lagts ned.I ditt fall är det troligen så att polisen inte kommit så långt i utredningen att du kan skäligen misstänkas för brott. Det kan också vara så att du inte blivit skäligen misstänkt och att förundersökningen lagts ned utan att du underrättats. Även om förundersökningen ska bedrivas skyndsamt kan den pågå till dess brottet har preskriberats. Preskriptionstiden för ringa narkotikabrott är 2 år, 35 kap. 1 § 1 p. Brottsbalken. Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur utformas ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader?

2017-05-04 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Hur skriver man ett yrkande för att motparten skall betala rättegångskostnader i ett tvistemål? Finns det kanske en färdig mall?Mvh N.P.
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du kan till exempel skriva såhär i stämningsansökan under rubriken Yrkanden:Att tingsrätten förpliktigar [svaranden] att till [käranden] utge ersättning för rättegångskostnader med belopp som anges senare.Alternativt så presenterar du yrkandet i förhandlingens slutskede, efter pläderingen, genom att inge en kostnadsräkning som visar på uppkomna kostnader i ärendet samt ombudsarvode. Det är viktigt att också ange av vem du yrkar ersättning.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller 08-533 300 04

Bevisföring för avtalad gäld

2017-05-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Vi är ett Hotell som har haft ett företag boende hos oss och de lämnade kortnummer och CVC kod men inga pengar fanns. Vi skickade då faktura som de ej har betalt. Nu har vi gått vidare till kronofogden med föreläggande. Företaget har "bestridit" mot kravet och nu vill kronofogden att vi ska "ange de omständigheter och bevis som åberopas i den kommande rättegången" vid tingsrätten. Vad är det för något bevis och dylikt som vi ska ha för att få betalt från företaget? Vi vill inte gå vidare till tingsrätten om det sedan betyder att vi inte kan kräva in något från företaget. Vad kan/ska vi göra?Blir så arg på lurendrejare!!
André Kalldal |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Först och främst vill jag ta tillfället i akt att beklaga det som hänt. Angående frågan vill jag också tillägga att det som står nedan är bara baserat på informationen i frågan ni skickat in här. Det är svårt att säga exakt vad som krävs baserat på den informationen, men jag ska försöka klargöra så överskådligt som möjligt så ni får information nog att gå vidare i ärenet. Angående er fråga gäller följande. När ett ärende hos kronofogden bestrids (som i ert fall) och ni står kvar vid ert krav, blir det som huvudregel rättegång. Rättegången kommer vara baserad dels på de handlingar som ligger till grund för föreläggandet men även de tilläggsbevis som ni får chansen att presentera här. Vad ska bevisasNär man i en rättegång ska föra talan om en skuld är vad som ska bevisas helt beroende på omständigheterna. Av vad jag kan få fram ur er information, verkar det vara som att det som behöver styrkas i rättegången är:(1) att ni avtalat om hotellvistelsen, det vill säga att ni antingen å var sitt håll tecknat ett avtal om priset och antalet nätter eller att gästen här har bokat och då ”gått med på” innehållet i ert avtal. Samma sak gäller om de kommit till hotellet samma dag och bett om ett rum och sedan accepterat. (2) att ni fullgjort er del av förpliktelsen, dvs. att ni tillhandahållit ett hotellrum, att gästen kommit dit (och inte gått No Show, då vissa hotell bara debiterar X-antal nätter då) (3) att tiden för betalning har förfallit, dvs. att de inte fått ett visst antal dagar på sig att betala. Vilka bevisEftersom ni, med största sannolikhet, har villkor i det avtal ni och kunden tillämpat på övernattningen är det där vi bör börja. Jag vet inte vad som står i just ert, men det brukar vara ganska specificerat där vad gäller betalning o.d.. Jag vet inte i vilken form ni har ert avtal, men att visa att kunden bokat brukar vara tillräckligt för att styrka sin sak, dvs. ni behöver kunna presentera en bokningsbekräftelse. Vad bör ni göraNär det är fråga om att föra process i en rättegång brukar jag alltid starkt rekommendera att man tar kontakt med en praktiserande jurist så tidigt som möjligt. Det finns vissa saker inom processrätten (läran om hur en rättegång går till) som man bara får en chans på sig att genomföra, så det är noga att det blir rätt direkt. Vill ni komma i kontakt med någon av våra jurister kan ni skriva in ert ärende till www.lawline.se/boka. Övrigt Om det bara är omständigheterna ni presenterar i er fråga har ni goda chanser till framgång i en process, då det faktiskt verkar uppkommit en skuld som företaget i fråga underlåtit att betala. Tingsrätten kan då utfärda vad som kallas för en exigibel dom, vilken kronofogdemyndigheten då kan använda för att verkställa en utmätning. Som jag skrev tidigare är det svårt att avgöra bara på den här informationen, men jag hoppas ni fått lite klarhet i er fråga. Annars är ni varmt välkomna att skicka in en ny! Med vänlig hälsning,

Om bevisning och rätt till offentlig försvarare i brottmål

2017-05-07 i Domstol
FRÅGA |Hej lawline.se. Å tack för att ni erbjuder hjälp. Jag är misstänkt för stöld till ett värde av ca 1500 kr. Det är första gången i mitt liv jag är i en sån här situation.1, Får jag använda mig av dokumentation, fysiska ting såväl som kameraövervakning i form av bild och ljud i en rättegång? 2, Måste jag INNAN rättegång ha meddelat till någon alt. tagit med i ett yttrande före och eller efter ärendet går vidare till åklagare viss information? Alltså att jag i en rättegång tar upp saker som jag inte tog med i mitt yttrande 3, Får jag läsa i dokumenten inantill i en rättegång? 4, Jag har blivit nekad offentlig försvarare, trots psykiska sjukdomar, av tingsrätt och Svea hovrätt utan möjlighet att överklaga beslutet, men kan jag bli tilldelad en offentlig försvarare om ärendet går till rättegång? 5, Får man hänvisa till förundersökningsprotokollet under en rättegång?
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår det som att du är misstänkt för ett brott men att åtal inte väckts. I det fall åtal väcks och det blir aktuellt med rättegång är framförallt reglerna i 21, 30, 35, 45 och 46 kap. Rättegångsbalken (RB) relevanta.Om bevisning i en rättegång (Fråga 1, 4 och 5) I svensk rätt finns två principer rörande rättegången som är viktiga att känna till. Omedelbarhetsprincipen innebär att domstolen endast får beakta det som framkommit vid huvudförhandlingen när de ska döma i målet, 30 kap. 2 § RB. All bevisning som är relevant måste alltså tas upp i huvudförhandlingen. Nära förknippad är muntlighetsprincipen som innebär att bevisningen i huvudregel ska frambringas muntligen och inte genom hänvisningar till skriftliga inlagor eller annat material, 46 kap. 5 § RB. Gällande bevisningen råder fri bevisvärdering och bevisprövning. Detta innebär att all typ av bevisning är tillåten och att domstolen värderar bevisningen i det enskilda fallet, 35 kap. 1 § RB. Rörande ljud och bildbevis har domstolen tekniska hjälpmedel som möjliggör uppspelning av bild och ljudupptagningar. Om rätten finner att bevisningen är otillräcklig, kan domstolen självmant inhämta bevisning i brottmål, 35 kap. 6 § RB.Domstolen kan avvisa bevisning som inte är av betydelse, inte behövs eller liknande skäl, se närmare i 35 kap. 7 § RB. Med hänsyn till muntlighetsprincipen får du endast ge in eller läsa upp innantill skriftliga dokument om rätten finner det lämpligt, 46 kap. 5 § RB. Vittnen och parter ska höras muntligen (och alltså inte ge in skriftliga redogörelser). Det är tillåtet att läsa upp redogörelser för komplicerade tekniska förhållanden om det förenklar förståelsen för omständigheterna i målet.Det är möjligt att hänvisa till ljud- och bildupptagningar och andra handlingar i målet om rätten finner det lämpligt,46 kap. 6 § RB. Att hänvisa till dessa material, istället för att föredra dem i sin helhet, är alltså ett undantag från huvudregeln muntlighetsprincipen och är möjligt för att rättegången inte ska bli längre än nödvändigt. Det går alltså bra att hänvisa till delar i förundersökningsprotokollet. Om inkommande av yttrande/bevisning (Fråga 2)Jag förstår det som att du undrar om när du måste inkomma med bevisning och yttrande inför en rättegång. Inför rättegången ska rätten förelägga dig att muntligen eller skriftligen uppge vilken bevisning du vill åberopa och vad du vill styrka med varje bevis. Rätten kan förelägga dig att skriftligen redovisa din inställning till åtalet och grunden för inställningen, se 45 kap. 10 § RB. Skälet är för att underlätta rättegången så att all bevisning kan tas upp i ett sammanhang. Om du skulle underlåta att följa bevisföreläggandet avskär det inte dig från att senare åberopa bevisning. Du kan dock bli ersättningsskyldig om du inte följer föreläggandet och därmed orsakar onödiga kostnader för staten, 31 kap. 4 § RB.Om rätten till offentlig försvarare (Fråga 4)Om du blivit nekad offentlig försvarare rörande brottet du är misstänkt för kommer du troligtvis inte att få någon inför en rättegång. Detta eftersom straffet troligen stannar vid böter, 21 kap. 3 a § RB.Hoppas du fått svar på dina frågor!

Bevisvärdering vid narkotikainnehav

2017-05-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Färdades i passagerarsätet i min bil och när polisen stoppade oss så kastade en av passagerarna i baksätet en bit cannabis under mitt säte som polisen sedermera hittade. Poliserna förklarade att eftersom narkotikan hittades under mitt säte i min bil så skrevs en anmälan på mig om brott mot narkotikalagen och lät mig sen gå efter kort förhör på plats utan att ta något urinprov. Undrar hur stor chans det är att jag blir fälld för brott? Nekade till innehav och förklarade att jag inte visste vems det var. Fick reda på i efterhand att den kommit från en av personerna där bak. Har aldrig blivit dömd eller varit misstänkt för narkotika relaterade brott innan.
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!Din fråga om hur stor chansen är att du fälls för brott handlar om hur man värderar bevisning i en brottmålsprocess.När polisen fann cannabisen ska en förundersökning ha inletts, 23 kap. 1 § Rättegångsbalk (RB). Förundersökningen är en brottsutredning där polisen ska utreda misstankar om brott. Om det finns tillräckliga bevis emot dig, beslutar en åklagare om att åtal ska väckas. Om det inte finns tillräcklig bevisning, läggs förundersökningen ned och åtal väcks inte. Om omständigheten - att polisen fann cannabisen under ditt säte - är tillräcklig bevisning för att väcka åtal är svårt att säga eftersom det beror på hur åklagaren värderar bevisningen i ditt fall.I det fall åtal väcks och det blir en rättegång fungerar bevisprövningen som följande. I svensk rätt råder fri bevisprövning och bevisvärdering. Detta innebär att domstolen är fri i sin bedömning om vilket värde bevisningen ska tillerkännas i det enskilda målet, 35 kap. 1 § RB. Eftersom det inte finns några fastställda kriterier bevisvärderingen är det svårt att besvara din fråga om chanserna för en fällande dom. Det är upp till domstolen att väga samman bevisningen i målet och bedöma om denna uppfyller en viss styrka, s.k. "bortom rimligt tvivel". Om domstolen finner att din förklaring är rimlig är beviskravet "bortom rimligt tvivel" inte uppfyllt och du frias. Det är åklagaren som bär bevisbördan och det åligger alltså denne att bevisa din skuld (och inte dig att bevisa din oskuld).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Underrättelse om polisanmälan och misstanke

2017-05-03 i Förundersökning
FRÅGA |Bråk mellan två tjejer, polis ditkallad. Ena mycket berusad och omhändertogs av LOB, polis skriver anmälan till misshandel. Tjejen som omhändertogs ska vara den som misstänks för misshandel. När hon släpptes morgonen efter frågade bara polis om hon mindes något från gårdagen. Är hon anmäld? Ska polis meddela när tjejen släpptes att hon är anmäld för misshandel? Den andra tjejen i bråket säger att hon inte anmält, i så fall ett vittne som var där, hon visste inget dagen efter iaf. Är nu en förundersökning inledd eller vad händer nu? Hur får man veta när de som bråkade inte har kontakt?
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!När brott kommer till polisens kännedom ska polisen inleda en förundersökning, alltså en brottsutredning, se23 kap. 1 § Rättegångsbalk (RB). Syftet med förundersökningen är att utreda om någon är skäligen misstänkt för brottet och om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal, 23 kap. 2 § RB. Brott kan komma till polisens kännedom genom till exempel en polisanmälan. Anmälan behöver inte göras av brottsoffret utan den kan göras av vem som helst.Polisen har ingen skyldighet att berätta för en person att den är polisanmäld. Personen har en rätt att underrättas om misstanken när denne är "skäligen misstänkt" för brottet, 23 kap. 18 § RB. Skäligen misstänkt är en misstankegrad som innebär att det finns konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som talar med viss styrka för att en person begått gärningen. Om det inte föreligger tillräckligt konkreta omständigheter är misstankegraden "kan misstänkas" för brott. En person som "kan misstänkas" för brott har ingen rätt att underrättas om att man är polisanmäld eller misstänkt.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,