Ersättning för inställelsekostnader

2017-06-29 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Jag blev helt friad i en rättegång gällande misshandel. Men vid dom två första rättegångstillfällena uteblev dom som anmälde oss för vi var två åtalade och den tredje gången blev den andre som var åtalad sjuk och inte kom. Så den fjärde gången blev de av och vi friades helt. Har jag rätt till ersättning då för körning och förlorad arbetskostnad för dom fyra tillfällena? Mvh Johnas
Robert Green |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.De kostnader som omfattas när man frias från åtal är (31:2 RB): Kostnader för försvarare.Kostnader för rådgivning enligt rättshjälpslagen (se 4 och 5 §§ rättshjälpslagen)Kostnader för bevisningInställelsekostnader.Kostnad för resa är inställelsekostnader. Enligt 21:12 kan en tilltalad tillerkännas ersättning för resekostnader om det är skäligt med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden. Dock kan den som frikänns få ersättning för resa oavsett ekonomiska förhållanden. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts ej. Du kan läsa mer på domstolens hemsida där även blanketter finns att fylla i. Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid eventuella funderingar.Vänligen,Robert

Vad händer om man inte svarar på ett strafföreläggande och kan man betala trots att åklagaren utfärdat stämning?

2017-06-28 i Strafföreläggande
FRÅGA |HejHar fått ett strafföreläggande på en hastighetsöverträdelse. 75 km/tim på en 60 km/tim väg. Bötesbeloppet 2000 kronor.Vad händer om jag inte svarar?Kan påföljden i en eventuell rättegång bli en annan?Om jag får meddelande om att det blir rättegång, kan jag då betala böterna?mvh/A
Hanna Gustafsson |Hej tack för at du vänt dig till Lawline med dina frågor! Jag kommer att dela upp svaret i olika delar utifrån de frågor du ställt. Vad händer om du inte svara på ett strafföreläggande? Om ett strafföreläggande utfärdas och det krävs ett godkännande under en viss tid så ska du meddelas om för det första hur du ska godkänna föreläggandet och för det andra om att åtal kan äga rum om du inte godkänner föreläggandet, detta enligt 48 kapitlet 7 § rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K48P7S1). Att inte svara på ett strafföreläggande anses som samma sak som att inte godkänna föreläggandet. Detta betyder i sin tur att åklagaren väcker åtal istället och domstolen prövar frågan. Kan påföljden bli en annan i en rättegång? Påföljden kan bli densamma i en rättegång men den kan också bli en annan. Det beror på hur domstolen bedömer den fakta som framkommer under rättegången. Kan du betala böterna när ett åtal väckts? Om du inte svarar på föreläggandet kommer åklagaren då se det som att du inte godkänner det. Åklagaren kommer då mest troligt att väcka åtal vilket betyder att det kommer att bli en rättegång. Du kan i detta skede inte godkänna strafföreläggandet. Enligt 48 kapitlet 12 § rättegångsbalken kan man nämligen inte godkänna ett föreläggande när åklagaren t.ex. har utfärdat stämning (se bestämmelsen https://lagen.nu/1942:740#K48P12S1). Sammanfattning Svarar du inte så kommer det ses som att du inte godtar strafföreläggandet, åklagaren kommer då väcka åtal och domstolen kommer att bedöma frågan. Om påföljden blir densamma eller inte är svårt att säga då det är domstolen som bedömer detta. Om du får reda på att det blir en rättegång har åklagaren utfärdat en stämning och du kan inte godkänna strafföreläggandet i detta skede. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Påverka transportstyrelsens beslut?

2017-06-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Under signal ljus körde jag på gul ljus, men polisen hävdar att jag körde på rött och att man ska stanna på gul, men i körkortsboken och under övningskörning är det tillåtet att köra på gul. I körkortslagen kap 5, 3 paragraf ska körkortet återkallas. Men samtidigt sägs det i kap 5, 9 paragraf att man kan få ett varning istället för att körkortet ska återkallas. Kan man påverka transportstyrelsens beslut om att kan man få varning istället för återkallalade av körkortet.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Varning kräver s.k. "särskilda skäl"Precis som du nämner är det möjligt att du istället för att få körkortet återkallat kan få en varning enligt 5 kap 9 § Körkortslagen. Det som även nämns är att det förutsätter s.k. "särskilda skäl" för att en varning ska anses som en tillräcklig åtgärd. Vad som är särskilda skäl tenderar att variera från fall till fall, men precis som det låter så kräver det något speciellt. Praxis för vad som ska anses kunna leda till endast en varning är väldigt restriktiv. Att du som person är skötsam och behöver bilen för ditt arbete är exempelvis inte tillräckligt. Enligt förarbeten till lagen kan dock särskilda skäl vara hänförliga antingen till:1. omständigheterna vid förseelsen eller 2. till dig som körkorthavarens personliga förhållanden. När det gäller dina personliga förhållanden så beaktas främst tidigare skötsamhet i trafiken i samband med hur länge du har haft ditt körkort. Även ditt behov av körkort kan beaktas, även om det dock inte räcker som ensam omständighet för att endast få en varning istället för återkallelse. När det gäller särskilda skäl som kan vara hänförliga till omständigheterna vid förseelsen så beaktas förseelsens art och den konkreta trafikfaran. Det görs då en avvägning av förseelsens allvarlighetsgrad ur trafiksäkerhetssynpunkt och de trafikförhållanden som rådde på platsen. Du kan försöka påverka deras beslutOm transportstyrelsen skulle välja att återkalla ditt körkort har du rätt att överklaga beslutet. Du har då möjlighet att försöka påverka dem att istället endast ge dig en varning. I ditt överklagande kan du exempelvis påpeka att du har ett behov av körkortet i tjänsten, argumentera för hur trafikförhållanden var vid överträdelsen osv. Jag vill dock återigen påminna dig om att det tyvärr är ytterst sällan som transportstyrelsen endast delar ut en varning, så ha inte allt för höga förhoppningar. Hoppas att du har fått svar på dig fråga och jag önskar dig stort lycka till med ditt ärende,Med vänliga hälsningar

Rätt för part att begära ut Socialstyrelsens utlåtande

2017-06-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |har jag rätt att begära ut sociaalens skrivelseer om mig domstolens utdrag och polisens for 2005 till 2006 do domen forkunnadesallt relevante papper on brottenspecielt socialens papper som dom skrivit om vad som sakt om mig
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Enligt svensk rätt föreligger det partsinsyn i alla mål i Sverige. Partsinsyn innebär att du har rätt att få ta del av all dokumentation i ett mål där du är part. I ett mål där Socialstyrelsen har gjort ett utlåtande om dig så ingår det utlåtandet i handlingarna i målet, vilket innebär att du har rätt att ta del av dessa. Du kan begära ut handlingarna från domstolen där målet avgjordes med hjälp av målnumret. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Besök i häktet och överklagande av Kriminalvårdens beslut

2017-06-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Min pojkvän sitter just nu häktad i väntan på rättegång i hovrätten. Han har inga restriktioner och han får ta emot obevakade besök men han får ej göra telefonsamtal. Deras anledning är att jag inte är nära anhörig men jag är hans särbo. Han är inte svensk så han har inga nära anhöriga än mig. När jag läser igenom lagarna står det att det kan nekas ifall det medföra risker. Kan det verkligen gå till på det sättet, går det att överklaga detta beslut?
Amelie Demelew |Hej!Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så undrar du dels om kriminalvården får neka din särbo besök av dig, dels om deras negativa beslut kan överklagas på något sätt.Vad gäller besök i häktet regleras det i 3 kap i häkteslagen. Enligt 3 kap 1 § häkteslagen får besök ske i den utsträckning som det lämpligen kan ske. Enligt samma paragraf stadgas också att besök får nekas om det kan äventyra säkerheten. Enligt 7 kap 1 § häkteslagen är det Kriminalvården som fattar beslut som dessa, dvs. om besök bör nekas eller inte.Beslut som Kriminalvården fattar kan överklagas, då till allmän förvaltningsdomstol, enligt 7 kap 3 § häkteslagen. Överklagandemöjligheten finns dock inte om beslutet redan har omprövats av Kriminalvården, enligt 7 kap 4 § häkteslagen. Mer om hur du begär en omprövning av ett av beslut finner du i 7 kap 5 § häkteslagen.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.Med vänliga hälsningar,

Skiljeförfarande rörande indispositiv rätt

2017-06-28 i Skiljemän
FRÅGA |Kan skiljemän avgöra en fråga som är indispositiv, här är det fråga om att skiljemännen hävdar att de kan döma i förvaltningsrättsliga frågor.De har avgjort om det föreligger arbetsskada/livränta.Skiljemännen skrev i dom att skada är så liten att livränta/ skadestånd ej ska utgå.Livränta har ett rekvisit som som måste uppnå 1/15 del arbetsorförmåga, så är ej skadeståndslagen kontruerad, där gäller full ersättning från 0 krTack på förhand.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 1 § lag om skiljeförfarande kan en tvist lämnas till avgörande av skiljemän endast i frågor som parter kan förlikas kring. Eftersom två parter inte kan förlikas vid tvister rörande indispositiv rätt innebär 1 § att skiljemän endast får avgöra frågor inom dispositiv rätt.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan man använda samtal från konflikter som bevis?

2017-06-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min ex sambo har spelat in mig utan min vetskap flera gånger då vi har varit i konflikt. Han tänker nu försöka använda det emot mig vid en vårdnadstvist. Är detta lagligt?
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I svensk domstol gäller fri bevisprövning, vilket framkommer av bestämmelsen i 35 kap 1 § Rättegångsbalken. Den fria bevisprövningen har två sidor. Ena sidan är den fria bevisföringen, vilket innebär att vardera part i en rättegång är fri att i princip presentera all bevisning som parten själv finner lämplig. Den andra sidan handlar om domarens fria bevisvärdering och det innebär att domstolen är helt fri i att värdera all bevisning som presenteras av parterna. Vidare enligt 35 kap 6 § Rättegångsbalken stadgas att parterna har ett ansvar att själva skaffa fram bevisning i målet. Om det rör sig om bevisning som skaffats fram på ett oetiskt sätt blir det en bevisvärderingsfråga för domstol. Alltså, beviset får presenteras av parten och sedan ska domstolen undersöka om det olagliga/oetiska sättet att agera har påverkat bevisvärdet på det man samlat in. Bevisvärdet behöver inte ha påverkats men kan mycket väl ha gjort det. Exempelvis skulle man kunna tänka sig att uttalanden från en person som tidigare lurats i mycket alkohol har ett lägre bevisvärde eftersom uttalandena kanske inte ens stämmer. Domstolen ska försöka hantera detta och värdera beviset. Vidare finns även en bestämmelse i 35 kap 7 § Rättegångsbalken som ger möjlighet för domstolen att avvisa viss bevisning. Denna regel används dock mycket sällan och kan endast användas om någon situation som regeln ställer upp är för handen. Inspelningarna ditt ex har där du uttalar dig kan presenteras som bevis om ditt ex finner det lämpligt. Vilka värden sådana bevis får är något domstol har att bedöma. Hoppas svaret varit till din hjälp!Med vänlig hälsning

Kan en dom vara grund för resning?

2017-06-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Om en person blir friad för sexuellt utnyttjande av barnbarnen och sedan blir dömd för likadant brott. Kan man begära resning av den friande domen?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Resning baserat på en fällande dom:Enbart den omständigheten att en person har blivit fälld i en senare dom är inte grund för resning, däremot hade jag i ditt fall kollat på om det finns ny bevisning till det tidigare fallet som har kommit fram nu i den senare rättegången. Det kan vara värt att ha i minnet att det är svårt att få igenom en resning av en dom.Allmänna regler:Huvudregeln är att en dom som har vunnit laga kraft inte ska gå att ändra. Detta har att göra med att man ska kunna lita på den dom som ges och genom det en form av stabilitet i rättssystemet. Resning är ett särskilt rättsmedel som finns som dock tillämpas restriktivt. Då din fråga handlar om ett brottmål kommer jag redogöra för de regler som gäller vid resningsärenden i brottmål men det finns också regler för resning i tvistemål.Resning i brottmål:Regler för resning i brottmål regleras i rättegångsbalken och där finns speciella regler när det gäller brottmål och där resning innebär en nackdel för den tilltalade (58 kap. 3 § rättegångsbalken). Det finns lite olika grunder för resning.- Det kan bland annat vara om någon tjänsteman vid rätten har agerat brottsligt.- Det kan också vara om någon skriftlig bevisning har varit falsk eller någon muntligen har utgett falsk utsaga och bevisningen har varit av vikt för bedömningen i målet.- Det kan också handla om nya omständigheter eller bevisning vilket jag tror kan vara den punkten som i sådana fall blir aktuell i ditt fall. Men det viktiga gällande detta kriteriet är att det måste finnas en ursäkt till att bevisningen eller omständigheten inte lades fram i samband med rättegången.Det nya som läggs fram ska också vara av den vikt att det sannolikt hade lett till att utgången hade blivit annorlunda om man visste om det vid den första rättegången.Det som kan vara viktigt att komma ihåg är att det finns tidsgränser inom vilken tid man måste begära resning från det tillfället man får reda på en ny omständighet.