Interna anmälningars rättsverkan för domare och polis

2016-10-31 i Parter i rättegången
FRÅGA |Om man intern anmält en åklagare som ska driva ett mål i rätten får då åklagaren driva målet? Om en polis ska vittna i rätten och är internanmäld får då polisen vittna? Intern anmälningarna berör det mål det handlar om.
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Angående din fråga om domare så är det Rättegångsbalken, RB, (1942:740) 4 kap 13 § 6 p. som förmedlar svaret, se här: https://lagen.nu/1942:740. Anmälan av domare kan utgöra grund för jäv, vilket innebär att domaren måste bytas ut, men observera att en anmälan som anses vara gjord bara för att domaren ska framstå som jävig inte kan utgöra grund för jäv. Alltså, för att förtydliga, en anmälan som görs endast för att domaren ska bli jävig och bytas ut kommer inte att ses som grund för jäv.Samma grunder för åklagare gäller som för domare enligt 7 kap 6 § RB, här adderas även att under tiden som utredning sker om åklagare är jävig eller inte får hen utföra arbetsuppgifter som inte utan fara kan skjutas upp. Vidare vad gäller polisman så är samma lagrum som för domare, samt kompletterande bestämmelser i Polislag (1984:387) 7 §, se här: https://lagen.nu/1984:387. Vad som adderas är att jäv mot polisman inte kan grundas på handling som vidtagits i tjänstens vägnar eller där polismannen blivit utsatt för gärning i hens tjänst. Sammanfattningsvis innebär det här att både domare och polisman, om de har rättmätiga anmälningar mot sig, d.v.s. som inte är gjorda just för att de ska bli jävs-klassificerade, så respektive inte vara part i målet. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Fråga om beslag och förverkande av egendom

2016-10-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag har en vän som har avlidit.Polisen beslagtog hans telefon. Min fråga är om telefonen kommer att lämnas ut till hans föredetta som han har barn med. Då dottern ärver. Eller kan den förverkas?Mvh
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din väns telefon har sannolikt beslagtagits av polisen med anledning av utredning av dödsfallet eller annars varit ett föremål i ett brottsligt sammanhang. När det beslagtagna föremålet inte är av betydelse för utredningen, eller utredningen läggs ned, ska beslaget hävas och föremålet återlämnas till dess ägare, eller i detta fall dödsboet, se 27:1 & 6-8 RB.För att egendom ska kunna förverkas krävs det att det är egendom som är utbyte av brott, t.ex. ersättning vid försäljning av stöldgods, eller annars är egendom som är ägnad att vara hjälpmedel i brott (alltså specialiserad egendom), se 36:1-5 BRB.Eftersom jag inte har tillräckligt med information om fallet kan jag inte svara närmare än de generella reglerna, men rent generellt är det mycket osannolikt att en avliden persons telefon skulle förverkas endast med anledning av dödsfallet.Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Rättegångskostnader vid vårdnadstvist

2016-10-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Jag ska ansöka om ensam vårdnad men måste jag betala för advokat eller kan jag få staten att betala?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att den förlorande parten i ett mål betalar motpartens rättegångskostnader, se 18 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) (https://lagen.nu/1942:740#K18P1S1). Dock så finns en särskild reglering gällande vårdnadsmål. I föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381) finns bestämmelser om bl.a. vårdnad och vårdnadstvister. Som huvudregel gäller att varje part i ett mål som rör vårdnad, umgänge eller boende, ska stå för sina egna rättegångskostnader, se 6 kap. 22 § FB (https://lagen.nu/1949:381#K6P22S1). Det är alltså inte staten som betalar kostnader för att anlita en advokat i mål gällande vårdnad.Det finns dock ett antal situationer då en part kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskosntader. Exempel på sådanna situationer är om det visar sig att det inte funnits någon anledning till rättegången (om den varit onödig) eller om den vinnande parten gjort sig skyldig till något fel eller försumligt i processen, se 18 kap. 3 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K18P3S1). En part kan också bli skyldig att ersätta motpartens kostnader om man har fördröjt målet till exempel genom att inte komma till rätten eller förfara vårdslöst eller om man på något annat sätt genom försumlighet har skapat merkostnader för motparten.Värt att nämna är att det finns någonting som kallas rättsskydd vilket är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Rättsskyddet innebär att din försäkring täcker dina kostnader för ett ombud i samband med tvister som rör privatlivet. Det krävs dock att försäkringen är tecknad innan tvisten uppstod.Huvudregeln är alltså att varje part står för sina kostnader i mål som rör vårdnad och alltså inte staten.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Betalningsföreläggande för att få tillbaka lån

2016-10-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har lånat pengar till en vän och vi har även skrivit ett skuldebrev på det. Nu har det blivit lite knivigt och vännen verkar inte betala tillbaka så jag undrar hur processen går till för att få tillbaka pengarna.
Zinar Budak |Hej, för att lösa ditt problem vänder vi oss till lagen om betalningsföreläggande och handräckning, se här. Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden där du förklarar läget, hur mycket skulden ligger på, när betalning skulle ha skett och om ni kommit överens om eventuell ränta. 10, 11 §§Om kronofogden sedan bestämmer sig för att ta upp ansökan så kommer svarande (din vän) att få ungefär 2 veckor på sig att yttra sig över saken. Om din vän bestrider ansökan i rätt tid så kan ärendet lämnas över till tingsrätt om du vill det och då hamnar ni i domstol. 33 § I domstol får ni båda förklara varför och varför inte det föreligger en skuld. Om man dock har ett skuldebrev brukar man ha en mycket stor fördel.Om din vän inte bestrider eller bestrider försent så meddelas utslag. Man kan säga att det betyder att det är fastställt att han är skyldig dig pengar. 42 §När ett utslag har givits så brukar kronofogden självmant driva in skulden, om inte du velat annat. 2 kap. 1 § 3st. UtsökningsbalkenPå så sätt kan du få tillbaka dina pengar.Om du vill ha mer utförlig hjälp kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.MVH

Beslag och hemlig avlyssning av mobiltelefon

2016-10-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |När har polisen rätt att läsa sms och lyssna på telefonsvarare (röstbrevlåda)?
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen kan läsa sms och lyssna på telefonsvararen som finns i en mobiltelefon efter att den tagits i beslag. För att något ska kunna tas i beslag krävs inte brott av viss svårighetsgrad, det är tillräckligt att det finns skälig anledning att anta att mobiltelefonen har betydelse för utredning om brott (27 kap. 1 § Rättegångsbalken).När polisen har tagit en mobiltelefon i beslag kan de alltså söka igenom all information som finns i den för att hitta uppgifter för att utreda brott, d.v.s. de får läsa sms och lyssna på telefonsvararen. Polisen kan dock undersöka en mobiltelefon redan under en kroppsvisitation. En sådan undersökning av mobiltelefonen begränsas dock till en undersökning för att utreda om den frånhänts någon annan person genom brott och bör kunna begränsas till en kontroll av mobiltelefonens utseende, om den har en viss PIN-kod, IMEI-nummer eller något annat identifierbart kännetecken. Att vidare undersöka mobiltelefonens lagrade uppgifter bör strida mot tvångsmedlets ändamål att kroppsvisitera någon om inte något beslut om beslag av mobiltelefonen finns. Polis kan även i hemlighet läsa sms och komma åt annan information på en telefon. Denna åtgärd kallas för hemlig avlyssning. Hemlig avlyssning är ett tvångsmedel som innebär att polisen avlyssnar innehållet i till exempel telefonsamtal, mejl och sms. Tvångsmedel (på samma sätt som kroppsvisitation och beslag) är integritetskränkande och får endast användas för att inskränka integriteten i den mån den stämmer överens med acceptabla ändamål. En konsekvens av detta blir att man t.ex. inte får använda tvångsmedel i syfte att komma över information om brott som man inte utreder i syfte att få fram överskottsinformation.Det krävs också för att hemlig avlyssning skall få företas att den som tvångsmedlet används mot är skäligen misstänkt för ett brott. Avlyssning får dock inte ske om det i straffskalan för brottet som utreds är föreskrivet mindre än två års fängelse. Man kan alltså inte bli avlyssnad om man endast begått ett bötesbrott. Sammanfattningsvis får polisen undersöka lagrade uppgifter, såsom sms och telefonsvarare, i en mobiltelefon endast efter beslag och företa hemlig avlyssning endast när den som utreds är skäligen misstänkt för ett brott där minimistraffet är två års fängelse.Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på processrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Rättegångshinder

2016-10-31 i Domstol
FRÅGA |Vilken lag paragraf kan jag hänvisa till då svaranden yrkat på rättegångs hinder genom att min första ansökan avvisades pga glömd inbetalning av avgift ny är inlämnad till tingsrätt.
Sara Aspelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att en stämningsansökan avvisas för att avgiften inte har betalats är ett rättegångshinder och därför ska ansökan avvisas, 42 kap 4§ Rättegångsbalken. Detta ska beaktas av rätten självmant, dvs. ex officio.Som jag förstår det har du efter att din stämningsansökan avvisats skickat in en ny och betalat avgiften. Då föreligger inte något rättegångshinder i den nya stämnigsansökan och eftersom den första avvisades är målet inte avgjort i sak (föreligger alltså inte res judicata, alltså att det redan är dömt i sak och således redan har fått rättskraft). Någon specifik paragraf behöver du egentligen inte hänvisa till utan domstolen ska självmant avvisa invändningen eftersom det inte föreligger något rättegångshinder.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Ny stämningsansökan efter att tidigare ansökan avvisats

2016-10-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |En person är skyldig mig 10000kr i driftkostnader för samägd fastighet. Ställde krav hos kronofogden vilket överfördes till tingsrätten missade att betala in ansökningsavgift till tingsrätten vilken avvisade stämningen. Kan jag få skuldfrågan prövad i tingsrätten igen? En skuld som vuxit alltså ej samma summa som vid första stämningen. Tacksam för svar
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Att din tidigare stämningsansökan avvisades av tingsrätten utgör inte hinder för ny prövning av den aktuella frågan om rätt till ersättning för driftskostnaderna . Du kan alltså på nytt ansöka om stämning i tingsrätten för att utkräva kostnaderna.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar

När domslut meddelas av tingsrätten

2016-10-24 i Domstol
FRÅGA |Hej.Hur lång tid har tingsrätten på sig att skicka ut "domslut" angående brott mot trafikförordningen?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Domen kan avkunnas direkt efter överläggning i samband med rättegången. Ifall detta inte görs meddelas domen istället vid ett senare tillfälle. Vilken dag och vilket klockslag domen kommer att meddelas anges alltid av rättens ordförande i slutet av rättegången i så fall. Enligt 30 kap 7 § RB ska dom meddelas inom två veckor om det inte finns synnerliga hinder mot detta. Ifall domen avkunnats i samband med rättegången kommer domslutet att skickas ut till parterna senast en vecka efter detta. Om domen istället meddelats vid ett senare tillfälle kommer domslutet att skickas till parterna samma dag.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning