Hur mycket kostar det att ta en tvist till domstol?

2017-09-04 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Jag sålde en fullt fungerande bil till en privatperson via Blocket. Det finns inget kontrakt eller kvitto mer än överföringen på Swish och foto på ägarbytespappret. Köparen menar att bilen nu är sönder och vill reklamera eller ta det till tingsrätten. Om jag nekar reklamationen, hur stor kan kostnaden bli om jag förlorar fallet? Bilen såldes för 40000kr och köparen har lagt 5000kr till på lagning hos mekaniker, men menar sig behöva lägga 30000-60000kr till för att laga cylinder mm. Alltså kan den totala reperationskostanden hamna på ca. 65000kr. Jag hoppas kunna vinn a fallet om det går så långt, men behöver veta risken rent ekonomiskt, därav frågan. Hur dyrt kan ett sånt fall bli ungefär?Tack på förhand!
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är mycket som kostar pengar vid en tvist i domstol, exempelvis stämningsansökan, eventuellt ombud och att ta sig till och från domstolen. Det är också viktigt att vara medveten om att det kostar mycket tid. Den som förlorar betalar alltHur mycket det kommer kosta i slutändan beror på om du vinner eller inte. Skulle du vinna hela tvisten kommer din motpart bli tvungen att betala både sina egna OCH dina rättegångskostnader. Detta förutsatt att du yrkat på att motparten ska betala dina kostnader. Skulle istället din motpart vinna, blir det du som tvingas betala bådas rättegångskostnader. Det kan bli så att ena parten vinner i en del och motparten i en annan, då fördelas kostnaderna på så sätt att varje part betalar för den delen den förlorade i. (18 kap 1 och 14 §§ rättegångsbalken, här)Kostnaden varierar från fall till fall Jag kan tyvärr inte ge dig en summa på hur mycket det kan komma att kosta dig, det skiljer sig mycket från fall till fall. Det beror på hur dyra eventuella ombud är, hur lång tid processen tar, vad resor till och från domstolen kostar samt, som sagt, hur tvisten går. Skulle du förlora eller inte vinna hela fallet kan det bli en väldigt kostsam historia ekonomiskt sett. Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga, annars får du gärna återkomma i kommentarsfältet här nedan! Skulle du behöva mer kvalificerad hjälp, till exempel med hur du ska gå vidare i det fall att köparen tar er tvist till domstol, är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Verkställighet av utländsk dom

2017-09-03 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag blev dömd för utpressning i Spanien -15, det åberopades 23 månaders fängelse men blev tillslut runt 15 000 i böter med en avbetalningsplan om 180 euro i månaden, det sades att missar jag någon betalning är det automatiskt 1 års fängelse. Jag har inte betalat något alls då jag lämnade landet, det jag undrar är när läggs det ner om jag inte betalar, samt om jag reser tillbaka utan att betala stämmer det att jag får fängelse? Mvh
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan nog stämma att du får fängelse, men svårt för mig att svara på utan att läsa din dom. Det kommer inte heller läggas ner om du inte betalar. Brottsutredningar kan läggas ner efter en viss tid om de inte kommer fram till vem som är gärningsmannen osv. Här har du ett spanskt domstolsbeslut som har vunnit laga kraft. Det innebär att det är ett taget beslut som i princip är hugget i sten och kommer alltså inte att försvinna om du struntar i det oavsett hur länge du väntar. Någon kan även söka att verkställa domen i Sverige istället. Eftersom det är ett spanskt domstolsbeslut är det kanske ganska troligt att Kronofogden då kommer att kräva att du betalar summorna, eller att en förhandling görs i domstol ang. fängelse.Vänligen,

Belastningsregister pga böter

2017-09-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!För 3 år sedan vart jag stoppad och åkte dit för olovlig körning, hade och har inget annat i polisens register jag dömdes till dagsböter. Nu min fråga, hur länge finns det kvar i polisens register? Är det 5 år?Mvh
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Eftersom du fick böter för din fortkörning kommer detta finnas i ditt belastningsregister i 5 år, se lagen om belastningsregister 17§ p9.Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på lawline igen!

Vem betalar för rättegången om jag inte blir dömd?

2017-08-31 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Min före detta make anmälde mig för olaga vapeninnehav vid vår skilsmässa, polisförhör, samt frivårdsundersökning samt rättegång utfördes, det blev nytt polisförhör sedan lades fallet ned , Vem skall betala advokat och allt det andra rättegång etc? mvh Charlotta Hultstam
Oskar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge du inte blir dömd till brottet kan man begära att få sina kostnader täckta av staten (31 kapitlet 2 § rättegångsbalken). Detta gör i regel försvararen i innan domslutet.Hoppas du fått svar på din fråga,

Reseförbud vid rån

2017-09-04 i Förundersökning
FRÅGA |Hej,Jag är misstänkt för ett väpnatrån försök! Har varit på ett förhör men har ej blivit kallad till några fler! Vill veta om jag har rätten att resa en viss tid utomlands och sen komma tillbaka! Har jag rätt till det?
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till rättegångsbalken (RB), se här.Om man är misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa och det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han eller hon avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff men det i övrigt inte finns anledning att anhålla eller häkta den misstänkte, får han eller hon, om det är tillräckligt, i stället meddelas förbud att utan tillstånd lämna anvisad vistelseort (reseförbud), eller föreläggas att på viss ort och vissa tider anmäla sig hos Polismyndigheten (anmälningsskyldighet).Reseförbud eller anmälningsskyldighet får påtvingas någon endast om det är proportionerligt. 25 kap. 1 § RBReseförbud ska meddelas av åklagaren eller rätten. 25 kap. 3 § RBAlltså, du har rätt att resa utomlands om du inte har blivit meddelad reseförbud. Jag antar, efter att ha läst din fråga, att en åklagare inte meddelat dig reseförbud. MVH

Mobilinspelning som bevis?

2017-09-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Min vän (kvinna) har lyckats att spela in ett samtal med hennes granne som påstår att min vän betalar hyran via sexuella tjänster. Grannen har spridit detta rykte ( som jag vet inte är sant) kan/borde min vän gå till polisen och spela upp samtalet/ en ? De båda två hörs i detta samtal, men min vän talade inte om att mobilinspelning var på. Det förekommer en del andra grova (pedofil) anklagelser från grannen Ang samma hyresvärd. Har inspelningen i mobilen något bevisvärde som håller i en ev rättegång? Mvh
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag vill först poängtera att inspelningen som gjorts är laglig, eftersom din vän (som spelade in samtalet) deltar i samtalet, brottsbalken 4:9a. I svensk rätt har vi något som kallas fri bevisföring och fri bevisvärdering, rättegångsbalken 35:1. Detta innebär att man i princip får åberopa vad som helst som bevis, men också att domstolen får värdera beviset fritt så som de vill. Ni kan alltså åberopa mobilinspelningen som bevis i en rättegång, dock finns risken att domstolen inte värderar beviset så högt. Det finns en risk att domstolen, pga dagens tekniska samhälle, kommer värdera beviset lågt eftersom det idag är möjligt att manipulera inspelningar. Jag rekommenderar er dock att trots detta åberopa beviset, för beroende på hur domstolen värderar beviset kan det åtminstone tillsammans med annat bevis ligga till grund för en fällande dom.Hoppas du fått svar på din fråga!

Dubbla originalhandlingar

2017-08-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Kan det finnas mer än ett original av en handling?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Om två handlingar har samma originala underskrifter/verifierbar kännetecken som gör den till en originalhandling och tillika samma innehåll så kan det finnas mer än ett original av en handling, detta brukar vara fallet för exv. anställningskontrakt. Undantaget är när en originalhandling kopieras eller faxas, kopian eller det faxade anses då inte vara en originalhandling.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Förarbeten som rättskälla

2017-08-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Rättskällan – förarbeten ?Jag undrar om Ni vet hur stor betydelse ha förarbeten som rättskällan?Försäkringskassan i sitt beslut om avslag hänvisade till lagen om sjuklön – lagen är från 1991. Eftersom jag tyckte att lagen inte reglerade eller rättare sagt inte var tydligt i vad det gäller min sak – hänvisade jag till förarbeten till lagen och lagstiftarens intentioner.När ärende hamnade hos Förvaltningsdomstolen – delade7instämmde Domaren där Försäkringskassans avslagsbeslut – dock utan att förklara till mig det där med förarbeten som rättskällan.Är förarbeten som rättskällan viktigt/av betydelse i Sverige – eller behöver inte domaren vara lojalt mot dessa – dessutom utan att förklara anledningen att inte göra det.Jag är medvetet om att jag måste klara processen hos förvaltningsrätten själv – d.v.s. utan ombud. På något sätt förväntar jag mig en begriplig information från domstolen för att jag ska kunna förstå och hantera processen. Domstolen vägrar svara på mina frågor. Åberopar rätten att inte behöva utreda mer än de har redan gjort – d.v.s. konstaterat att Försäkringskassan hade rätt att strunta i förarbeten.
Annie Fällström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De huvudsakliga rättskällorna är lagtext, förarbeten, doktrin och praxis, men även sedvänja och handelsbruk kan ha betydelse.Lagtexten är huvudrollen som rättskälla och går alltså före alla andra rättskällor. Förarbeten är en viktig rättskälla, men domstolen är inte skyldig att följa vad som står i dem. Domstolen ska istället göra en intresseavvägning mellan den tolkning som kan ges av förarbeten och lagtext, vilket innebär att domstolen gör en helhetsbedömning anpassad till den enskilda situationen. Då jag inte vet omständigheterna i ditt fall är det svårt att svara på varför domstolen gjorde som den gjorde.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att domstolen är inte bunden av förarbeten, men tar hänsyn till dem. Förarbetenas viktiga roll som rättskälla kan minska om väldigt lång tid förflutit sedan en bestämmelse trädde ikraft, men huruvida detta är fallet i din situation kan jag inte svara på. Om domstolen frångår vad som står i förarbetena bör domstolen dock förklara varför. Hoppas du känner att du fått klarhet i din fråga!