Anmäld för våldtäkt, vad händer nu?

2016-11-30 i Förundersökning
FRÅGA |Min son har blivit anmäld för våldtäkt. Den ska ha ägt rum för minst 9 månader sedan när min son och flickan var tillsammans. Min son gjorde slut den 31/3 i år och har precis nu fått reda på att han har blivit anmäld. Han är helt förkrossad över detta. Hur kan vi gå vidare med detta? Kan han kontakta polisen eller ska han vänta på att dem kontaktar honom? Det tär otroligt mycket på honom. Det bör tilläggas att hon var väldigt arg när han avslutade förhållandet och eldade upp hans saker som var kvar hos henne. Tacksam för svar.
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Utredningar kring sexualbrott innehåller i regel känsliga uppgifter, och skyddas därför av högre sekretesskrav än många andra typer av brottsutredningar. Om du vet att en anmälan är gjord är det mycket möjligt att en förundersökning inleddes. I en förundersökning lämnas inga uppgifter ut till den misstänkte initialt, utan man förhör oftast målsäganden först. Då man anser att det finns anledning att delge misstanke till en person så gör man det, och det verkar inte vara vad som har skett i ditt fall. Har ni hört det från någon annan person kan det vara så att förundersökningen pågår, och då lämnas uppgifter inte ut till den misstänkte. Om förundersökningen däremot är nerlagd är det en allmän handling som kan begäras ut, även om en del uppgifter kan vara maskerade.Om din son menar att han har blivit felaktigt anmäld kan (och eventuellt bör) han göra en motanmälan om brottet falsk angivelse, som innebär att någon har anmält honom för ett brott med vetskap om att han är oskyldig. I annat fall är det bästa att avvakta och se om polisen tar kontakt, är det så att en utredning pågår där din son är misstänkt kommer ingen information att lämnas ut förrän polis eller åklagare anser att det är dags.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Advokatkostnad vid vårdnads- och umgängestvist

2016-11-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej!Jag blev stämd av mitt ex för ett tag sedan gällande vårdnad/umgänge av gemensamma barn. Detta slutade med att vederbörande ångrade sig efter ett tag och ville komma överens. Nu har tingsrätten dömt med ett skriftligt avtal oss emellan där vi båda skrivit på växelvist boende och gemensam vårdnad, precis som det har varit innan och som jag yrkat på hela tiden.Detta har medfört ganska stora advokatkostnader för min del. Finns det grund att kräva vederbörande på dessa kostnader, eller är det en omöjlighet?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Gällande rättegångar som rör vårdnad och umgänge av barn ska parterna som huvudregel stå för sina egna rättegångskostnader, denna regel framgår av 6 kap 22 § föräldrabalken. Det finns dock undantag till huvudregeln som innebär att en part kan kräva motparten för rättegångskostnader om motparten agerat på ett försumligt vis gällande processen, 18 kap 3 § och 6 § rättegångsbalken. Exempel på försumlighet kan vara att motparten inlett en rättegång utan att den andra parten gett anledning till det, eller om rättegången på annat vis kan anses vara onödig.Det svårt för mig att sia om hur domstolen kommer bedöma i just ditt fall, dock har din motpart "ångrat sig" och helt gått med på dina yrkandet, vilket i alla fall till viss mån kan ses som att motparten startat en onödig process. Jag tror att det är bättre för dig att höra med din advokat hur han eller hon upplevde processen, visserligen kommer detta antagligen öka dina advokatutgifter men advokaten har förhoppningsvis stor erfarenhet av liknade frågor samt att denne har insyn i just ditt ärende.

Stämning med anledning av fel i bostadsrätt

2016-11-30 i Domstol
FRÅGA |Jag har köpt en bostadsrätt. Vid tillträdet fanns en skada i lägenheten som ej fanns vid visningen. Säljaren informerade vid tillträdet ( mäklaren närvarande ) att bostadsrättsföreningen kommer att åtgärda skadan. När jag får tag på brf-ordföranden efter några veckor (semestertider) nekar han till att föreningen skall åtgärda skadan. Varken jag eller mäklaren får tag på säljaren via telefon. Jag kontaktar säljaren via mejl och SMS och påtalar att hans uppgift vid tillträdet ej stämmer. Han svarar då via mejl att han ej har med saken att göra. Han håller sig sedan undan och är ej kontaktbar vaken från mig eller mäklaren. Jag skickar ett rekommenderat brev med mottagningsbevis där jag kräver att han åtgärdar skadan eller kontaktar mig och kommer överens om att ersätta mig så lagar jag skadan själv. Det rekommenderade brevet löses ej ut utan jag får det i retur med noteringen att brevet ej är efterfrågat. Jag har kontrollerat med folkbokföringen att jag använt rätt adress till säljaren. Kan jag lämna in en stämningsansökan till tingsrätten utan att säljaren sett mitt krav? Vilken tingsrätt skickas ansökan till? Säljaren har flyttat till en annan del av Sverige än där jag köpt bostadsrätten. Ersättningsanspråket gäller ett s.k. FT-mål ( under ett halvt basbelopp )Vilka kostnader kan jag ta med och yrka ersättning för förutom kostnaden för att åtgärda själva skadan?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om processen i domstol regleras i rättegångsbalken; nedan RB, se här.Det finns inget krav på att du ska ha tagit kontakt med säljaren innan du lämnar in en stämningsansökan. Det kan du alltså göra trots att säljaren vägrar svara på dina brev. Om stämningen gäller en befintlig fordran så måste denna dock ha förfallit till betalning, 13 kap. 1 § RB. Ditt krav har med ett fel i bostadsrätten att göra, och det föreligger inga hinder mot att väcka talan vad jag kan se.I 10 kap. 1 § RB stadgas att laga domstol (rätt domstol) är den domstol på den ort där svaranden har sin hemvist. I andra stycket samma bestämmelse heter det vidare att hemvisten är den ort där svaranden var folkbokförd 1 november föregående år. Du kan alltså väcka talan vid den domstol där svaranden var folkbokförd den 1 november.Om säljaren (svaranden) så väljer så kan denna försöka undanhålla sig att bli delgiven stämningen. Det kan då bli svårt för dig att få ut det du vill eftersom att ett krav för att du ska kunna blir tillerkänd ersättningen är att stämningen i vart fall har delgivits svaranden. Förhoppningsvis svarar svaranden på stämningen. Det är tingsrätten som ska delge svaranden. Du behöver inte oroa dig om det i första hand.Jag ser inte vad du skulle kunna kräva utöver ersättning för själva skadan. Eftersom att det är ett FT-mål så finns det en begränsad rätt till ersättning för rättegångskostnader, se 18 kap. 8 a § RB.Jag hoppas detta varit till någon hjälp!Vänligen

Skriftlig bevisning

2016-11-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, nu vill ARN ha skriftlig bevisning från mig men jag undrar vad det är? Att jag beskriver vad som har hänt ännu djupare eller något annat?Mvh
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då ARN vill ha skriftlig bevisning vill de att du skickar det som kan stödja det du har beskrivit har hänt. De vill alltså inte att du djupare beskriver det som hänt utan vill ha material som kan visa vad som hänt. Exempel på material som kan visa vad som hänt är faktura, kvitto, skriftligt avtal, foton, mejl, brev som skickats mellan er, offert, garantier, besiktningsprotokoll, intyg, bruksanvisningar och tekniska specifikationer. Det kan dessutom även finnas annat material som kan visa vad som har hänt, och vad du ska skicka in beror alltså på vilket material du har kring det som har hänt.Att tänka på då du skickar in bevisning till ARN är att de vill ha kopior på det skriftliga materialet och alltså inte originalhandlingen utan den får du själv behålla, om ARN vill se originalhandlingen kommer de uttryckligen be dig att skicka den.Lycka till och hoppas att detta gav svar på din fråga!MVH

Bevisning och rätt att ställa frågor under rättegång

2016-11-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Jag undrar en del saker om vad som händer under en pågående rättegång. Frågorna kommer nedan. - Får den misstänkte lägga fram nya bevis under rättegången som inte framkommit i förundersökningen? - Får den åtalade får ställ frågor till målsäganden samt åklagarens vittnen?- Vid en eventuell dom kan den åtalades klädstil, uppförande och retorik ha betydelse?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad gäller frågor kring hur en rättegång går till och vad man får göra under en sådan så är det rättegångsbalken (RB) som reglerar det. Reglerna skiljer sig mellan tvistemål och brottmål. Men i brottmål som du frågar efter får man inkomma med ny bevisning under rättegången. Som en följ därav kan huvudförhandlingen då behövas skjutas upp, 46:2 RB. Detta för att ge motparten en chans att kunna svara och bemöta den nya bevisningen.Vad gäller frågan om vem som får fråga vem gäller följande.I de fall den åtalade har ett ombud, för ju denne den åtalades talan. Då ställer ombudet frågor till såväl målsäganden som till vittnena. Men det är ju inte i alla fall som åtalad har ombud och då istället får föra sin talan själv. Då är det den åtalade som får leda förhöret med såväl målsägande som vittne. Jag förstår inte riktigt din sista fråga. Om jag tolkar den rätt så undrar du om den åtalades klädstil, uppförande och retorik skulle kunna spela roll för vilken dom denne får. Det är en väldigt bred fråga, men givetvis kan den åtalades uppförande och retorik spela roll. Om personen är åtalad för tr ex olaga hot 4:5 brottsbalken (BrB), eller t ex förtal 5:1 BrB, spelar det ju en avgörande roll vad personen har sagt och hur den har uppfört sig. Vad gäller klädstilen är det kanske mer långtgående, men det skulle eventuellt kunna få betydelse i vissa brott.Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar.Har du ytterligare frågor är det bara att återkomma!Vänligen,

Dom grundad på yrkanden i tvistemål

2016-11-30 i Domstol
FRÅGA |Om käranden stämmer svarande på ett belopp på 35000 i ett tvistemål, får då tingsrätten välja att höja detta belopp om det under förhandlingen framkommer att skulden var högre än det käranden hade yrkat?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.I tvistemål gäller enligt rättegångsbalken (1942:740) 17 kap. 3 § att domstolen endast får döma på grundval av det som behörig part har yrkat. Enligt rättegångsbalken 17 kap. 2 § (se här) ska domen även endast grundas på vad som framkommit vid huvudförhandlingen. Alltså, om käranden stämmer svaranden på 35000 kronor i ett tvistemål, får domstolen inte höja detta belopp eftersom det vore att frångå yrkandet.Hoppas detta gav svar på din fråga!Vänligen

Underrättelse om att husrannsakan vidtagits

2016-11-29 i Förundersökning
FRÅGA |Om en husrannsakan utförs när ingen person finns i bostaden, är polisen skyldig att lämna en kopia på beslutet? I detta fallet återfanns en handskriven lapp på vanligt A5 papper, att polisen varit där samt att det stod någon paragraf under. Brevet avslutades med /Polisen. Har det här gått rätt till ?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 28 kap. rättegångsbalken (här) kan man läsa om vad som är föreskrivet vid en husrannsakan. Av 28 kap. 4 § rättegångsbalken framgår att ett förordnande om husrannsakan kan meddelas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Det finns inte några formkrav för förordnandet och en skriftlig order om husrannsakan brukar bara upprättas i undantagsfall. Det är vanligt att åklagaren muntligt uppdrar åt en eller flera polismän att genomföra en husrannsakan och i sådana fall har inte polismännen något skriftligt dokument att visa upp på plats.Av 28 kap. 6 § rättegångsbalken framgår att en husrannsakan inte får orsaka större olägenhet eller skada än vad som är oundgängligen nödvändigt. Dessutom återfinns i 28 kap. 7 § en något gammalmodig formulering om att den som husrannsakan företas hos eller "hans hemmavarande husfolk" ska få tillfälle att övervaka förrättningen. Om ingen av dem har närvarat, exempelvis om ingen var hemma när den genomfördes, ska den som husrannsakan företogs hos underrättas om åtgärden så snart det kan ske utan men för utredningen. Inte heller denna underrättelse har något formkrav. I praktiken torde det vara ganska vanligt att underrättelsen lämnas genom ett handskrivet meddelande som lämnas kvar där åtgärden vidtogs.Det är dock värt att nämna i sammanhanget att protokoll alltid ska föras över en husrannsakan, vilket framgår av 28 kap. 9 § rättegångsbalken. Enligt andra stycket i samma paragraf har den som husrannsakan företogs hos rätt att på begäran erhålla ett bevis om åtgärden. Av beviset ska det framgå vilket misstänkt brott som åtgärden vidtogs för att utreda. Kort sammanfattat är alltså poliser som genomför en husrannsakan inte skyldiga att lämna en kopia på beslutet. De är däremot skyldiga att så snart som möjligt lämna en underrättelse om åtgärden, vilket kan ske exempelvis genom ett handskrivet meddelande. Dessutom måste de föra protokoll över förrättningen och på begäran lämna bevis om den. Eftersom jag inte i övrigt känner till bakgrunden eller omständigheterna kring den husrannsakan som vidtogs i ditt fall, kan jag inte avgöra säkert om allt har gått rätt till. Ingenting av vad du har tagit upp i din fråga tyder dock på att någonting skulle vara galet.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Ombud i rätten

2016-11-28 i Domstol
FRÅGA |Får en person som har blivit dömd till häleri samt grovt bedrägeri agera som ombud i tingsrätten?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I 12 kap. 2 § rättegångsbalken stadgas att man inte får vara ombud ifall inte rätten med hänsyn till "redbarhet, insikter och tidigare verksamhet" anser att personen är lämplig att vara det. Ombudet kan avvisas ifall han av rätten inte anser att ombudet är lämpligt, se här. Det är dock ovanligt att en avvisning sker, det ska med andra ord till ganska mycket för att en person ska anses olämplig att agera ombud i rätten. En tidigare besvarad fråga som rör din undran hittar du här. Här nämns det att ha blivit dömd för grov förmögenhetsbrottslighet (såsom exempelvis grovt bedrägeri) gör att redbarheten inte kan anses uppfylld. Utifrån det är det möjligt att personen ifråga inte skulle få agera ombud. Men domstolen ska självmant pröva ifall ombudet är lämpligt och kommer ta hänsyn till samtliga omständigheter, varför det är svårt för mig att ge dig ett tydligt svar eftersom jag inte känner till allting kring målet och personen. Hoppas ändå att du fick lite vägledning av mitt svar!Allt gott!