Rättegångskostnader, förenklat tvistemål (småmål)

2015-08-21 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Läste; http://lawline.se/answers/4769Räknas inte detta som ett småmål?/Victor Möller, victor@am3.se 0733712982
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag antar att du tänker på rättegångskostnaderna när du nämner "småmål". Du har helt rätt i att det är ett förenklat tvistemål och att den förlorande parten inte behöver betala motpartens samtliga rättegångskostnader. Detta eftersom det tvistade värdet uppenbart understiger hälften av prisbasbeloppet, vilket år 2015 är 44 500 kronor. I 18 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740) stadgas vilka kostnader som får krävas av motparten:Ersättning för rättegångskostnad får inte avse annat än kostnad för:1. rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med ett belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme, 2. ansökningsavgift eller tilläggsavgift, 3. resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud, 4. vittnesbevisning, 5. översättning av handlingar.Den största kostnaden tenderar att vara ombudskostnader, vilka inte behöver ersättas vid ett förenklat tvistemål, med undantag för en rådgivningstimme.Vänligen

Rättegångskostnader i konkurs

2015-08-13 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej,Vad händer om jag vinner ett tvistemål och motparten tilldöms att betala mina rättegångskostnader (ca 75 000 kr), men inte har råd? Jag är en privatperson, motparten ett företag. Kravet hamnar hos Kronofogden, men det finns ingenting att mäta ut och ev kommer företaget att begära sig själva i konkurs. Det finns många parter som har krav mot företaget.Vem står för min advokats räkning? Är det jag som betalar den och förmodligen bli utan pengar från min motpart, eller är det advokatfirman som helt enkelt är förloraren i detta?
Philip Ideström |Hej och tack för din fråga. Reglerna för rättegångskostnader i tvistemål vid tingsrätten hittar du i Rättegångsbalkens (1942:740) 18e kapitel (https://lagen.nu/1942:740). huvudregeln att den förlorande parten står för vinnarens rättegångskostnader, 18:1. Glöm ej att yrka för att få ersättning för dina rättegångskostnader innan huvudförhandlingen avslutas, 18:14. Som du påpekar kan det bli problem om företaget sätts i konkurs. Om det finns många andra fordringshavare kommer det vara svårt för dig att få ersättning för dina kostnader eftersom rättegångskostnader inte har någon särskild eller allmän förmånsrätt enligt förmånsrättslagen https://lagen.nu/1970:979() i det här fallet. Då kan det istället vara intressant att se om någon annan kan bli ersättningsskyldig. Beroende på omständigheterna i fallet så skulle ansvarsgenombrott vara aktuellt. Det innebär att företagets företrädare (VD & styrelse) kan bli betalningsskyldiga, Märk väl att detta är ganska ovanligt och händer endast under särskilda omständigheter. Företaget måste till exempel vara underkapitaliserat och drivas mest för företrädarnas egna syften än att uppnå vinst i bolaget. Som det ser ut nu så tror jag tyvärr att det blir svårt att få ersättning ifall det inte finns något att utmäta. Det blir förmodligen du som får betala ditt ombud. Advokatsamfundet har särskilda regler för hur advokater får ta betalt, och det är därför mycket troligt att du kommer bli fakturerad enligt en timtaxa. Svenska advokater får ej ta betalt en procentsats av ett potentiellt förlikningsbelopp enligt samfundets regler. Jag tycker du ska ta upp detta med din advokat.Vänligen,

Gallringstid för samhällstjänst

2015-08-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej min son gjorde en väskryckning ur en cykelkorg 2011. Han fick 55 dar samhällstjänst samt 500kr i böter till brottsofferjouren. Hur länge har han son "prick"kvar??
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge en sådan ”prick” finns kvar i belastningsregistret innan den gallras bort (förstörs) beror på vilken påföljd man blev dömd till. Samhällstjänst är enligt svensk rätt ingen självständig påföljd utan döms alltid ut tillsammans med antingen skyddstillsyn eller villkorlig dom. Villkorlig dom samt skyddstillsyn gallras normalt sett bort efter 10 år, se 17 § 4p. a), lagen om belastningsregister. Om din son däremot var under 18 år när brottet begicks försvinner pricken istället efter 5 år, se 17 § 4p. b), lagen om belastningsregister. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!Mvh

Krav för att få representera sig själv eller annan i en rättegång

2015-07-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Får man representera sig själv som advokat, eller får en kompis göra detta utan utbildning?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!Jag kan börja med att nämna att just advokattiteln är skyddad och således kan endast en jurist, som är medlem av Sveriges Advokatsamfund, kalla sig för advokat. Utan relevant utbildning blir det således inte fråga om representation som advokat, utan som ombud i mer allmän bemärkelse.För tvistemål finns bestämmelser om ombud i i 12 kap rättegångsbalken (RB). Där stadgas att man får ha ett ombud i en rättegång, men det är alltså inte ett krav. Således får man företräda sig själv.Vad gäller möjligheterna att representera en vän stadgas i 2 § krav som ett ombud ska uppfylla för att godkännas. Kraven innefattar redbarhet, insikter och tidigare verksamhet, och genom en bedömning av dessa ska domstolen besluta om ombudet kan anses vara lämpligt. Ombudet ska även behärska det svenska språket, får inte vara underårig eller stå under förvaltarskap enligt föräldrabalken. Inte heller får personen vara försatt i konkurs. Med redbarhet menas att man exempelvis inte får ha dömts för grov brottslighet eller liknande. Med insikt avses både juridiska insikter och insikter i det aktuella målet. Ska man representera sig själv eller en kompis bör alltså ha någon form av juridisk kunskap. Med tidigare verksamhet menas erfarenhet inom domstolsväsendet och annan erfarenhet som kan vara av betydelse i målet. När domstolen bedömer ombudets kvalifikationer tas hänsyn till hur målet ser ut och det är generellt högre krav i högre instans. Som du ser är det alltså inte helt lätt att uppfylla dessa krav, även om det inte finns något formellt advokat- eller juristtvång i tvistemål.I brottmål får du enligt 21 kap RB också försvara dig själv eller en vän. I brottmål ska dock ofta en offentlig försvarare, som nästan undantagslöst måste vara advokat, förordnas. En sådan bekostas av staten om det inte blir en fällande dom.Hoppas att detta svar har varit till hjälp.Vänligen

Strafföreläggande, förutsättningar m.m.

2015-08-20 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej,Om jag anmäler någon för misshandel och den personen erkänner brottet. Går ärendet ändå till rättegång eller beslutas domen isf utanför rättssalen?Mvh
Soroosh Parsa |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En anmälan leder inte nödvändigtvis till åtal och därtill rättegång. Om personen du avser att anmäla erkänner att brottet har begåtts, kan åklagaren meddela ett strafföreläggande.Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och innebär en "prick" i registret. Den enda skillnaden är att åklagaren varken väcker åtal eller att det blir en rättegång.Strafföreläggande är enbart möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter eller böter i förening med villkorlig dom. Jag kan inte ta ställning till om det är möjligt i ert fall eftersom bakgrunden till misshandeln är av högsta relevans. Det ska hur som helst klart framgå vilket straff som bör utgå för brottet. Är det oklart, måste en domstol avgöra utgången.Vänligen

Formulering vid nedlagd förundersökning

2015-08-12 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, jag har blivit utsatt för ett överfall och nu fått beslut om att förundersökningen läggs ned. Jag undrar lite över motiveringen i beslutet. "Vidtagna åtgärder har inte lett till att någon kan misstänkas för brottet. Ytterligare utredning kan inte antas ändra på det" och Skäl: " det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen"Är detta ett vanligt uttryckssätt i sammanhanget?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Uttryckssättet är ganska vanligt och brukar användas när en förundersökning läggs ned i brist på bevis. Även om det kan låta lite "strängt och slutligt" behöver det inte nödvändigtvis betyda att brottet aldrig kommer att utredas. Formuleringen betyder i princip att det inte finns tillräckligt med information för att kunna komma längre med undersökningen i dagsläget, men om det kommer fram någon ny bevisning - t.ex. om gärningsmannen erkänner för polisen eller om du på något sätt skulle få reda på vem det var - kan förundersökningen återupptas.Kort sagt är det alltså en vanlig formulering, som innebär att brottet inte aktivt utreds förrän ny bevisning kommer fram!Hoppas att svaret klarade upp situationen!Hälsningar,

Möjligheter till resning brottmål

2015-08-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad finns det för möjligheter att begära resning i en tingsrättsdom? Jag var ung när domen kom (19 år) och vågade inte överklaga. Min advokat gav mig heller ingen hjälp och det är nu när jag är 23 som jag inser vad en dom ger mig för komplikationer.
Elisabet Leth |Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag förmodar av din fråga att den dom undrar över är en dom i brottmål som avgjorts i tingsrätten. Reglerna om resning hittar du i 58 kap. i rättegångsbalken (RB). Reglerna hittar du (https://lagen.nu/1942:740#K58P1S1). Eftersom domen kom för 4 år sedan har överklagandetiden passerat, och domen kan därför inte längre överklagas enligt 51 kap 1 § RB.. De enda alternativ som återstår är då de särskilda rättsmedlen, det vill säga resning och återställande av försutten tid. Eftersom ingenting i din fråga tyder på att några processuella fel har begåtts i samband med själva rättegången och domstolsprocessen,, så bortser jag från reglerna om så kallad domvilla i mitt fortsatta svar. Dom reglerna återfinns annars i 59 kap i RB. Över till reglerna om resning.Din fråga rör reglerna om resning till förmån för den tilltalade, alltså möjligheterna att få domen ändrad till något mer positivt för dig. Resning till förmån för den tilltalade regleras i 58 kap 2 § RB. Vilka grunder som möjliggör resning till förmån för den tilltalade listas direkt i paragrafen och jag tänkte här gå igenom var och en av punkterna som anger möjligheterna till resning och förklara och exemplifiera vad de innebär. 1p. Om en domare, åklagare eller annan anställd har gjort sig skyldig till något brott eller tjänstefel eller annat brott som gör att de påverkar målet de utreder negativt eller påverkar ombud och försvarare negativt så kan resning beviljas.2p. Om en domare eller åklagare varit jävig, det vill säga varit släkt med exv den du påstod ha utsatt för brott (den målsägande), eller varit släkt med dig eller på annat sätt varit släkt eller haft en nära relation till någon som förekommer i målet som kan ha påverkat deras opartiskhet i målet så kan det utgöra en grund för resning. 3p. Om det framkommit att skriftliga bevis som använts emot dig varit falska och det påverkat målets utgång eller om vittne, sakkunnig eller tolk har avgett falska uppgifter som påverkat målets utgång så utgör det också grund för resning. 4p. Om det finns omständigheter eller bevis som inte tidigare tagits upp, och om det tagits upp från början skulle ha lett till att den tilltalade frikändes eller att straffet blivit mildare så finns grund för resning. En annan möjlighet till resning enligt 4p. är om det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott man dömts för. För detta krävs i princip att det rör sig om ett grovt brott. För att exemplifiera vad det skulle kunna röra sig om så finns det ett gammalt rättsfall som till viss del kan illustrera vad som kan avses med regeln. I rättsfallet NJA 1953 s 309 så hade den som ansökte om resning dömts för medhjälp till annans rattfylleri, men när den som dömts för själva rattfylleriet överklagade sin dom och sedan frikändes efter att ny bevisning framkommit så beviljades han som dömts för medhjälp till rattfylleri resning med hänvisning till att han som dömts för själva rattfylleriet hade friats. 5p. En ytterligare grund som möjliggör resning är om domstolen dömt i uppenbart strid mot lagen. Det krävs alltså att någon av omständigheterna som finns i de fyra olika punkterna är uppfyllda för att det ska finnas möjlighet att få en resningsansökan beviljad. Att man som du beskriver inte vågat överklaga och inte känner att man fått den hjälp man hade behövt för att kunna överklaga domen är dessvärre inte någonting som utgör någon grund för resning. Återställande av försutten tid (att ett försent överklagande kan ursäktas av särskilda skäl) är inte heller aktuellt då 4 år passerat från det att domen meddelades. Enligt reglerna om återställande av försutten tid så kan det endast göras inom ett år från det att tiden för överklagande gick ut, detta framgår av 58 kap 12 § RB.Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att en ficktjuv ska bli åtalad?

2015-07-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag blev vid ett krogbesök bestulen på min mobil. Gärningsmannen hade även stulit en mobil från en annan kvinna som hade funktionen Hitta min Iphone. Detta ledde polisen till gärningsmannen. Idag fick jag som målsägande brev från åklagaren där det stod 20 kap 6 par att "Det går inte att bevisa att det är den misstänkte som begått gärningen". Vad krävs egentligen för att en tjuv / ficktjuv ska bli åtalad? Jag tolkar nedläggningen av ärendet som om det är fritt fram att stjäla något, stoppa det i fickan och sedan säga att man hittat det eller fått godset av någon annan.
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Stöld regleras i 8 kap 1 § brottsbalken. I brottmål ligger bevisbördan alltid på åklagaren. Att gärningsmannen stulit en mobil från en annan kvinna utgör troligen inte tillräcklig bevisning för att denna person även stulit din mobil. För att åklagaren skall kunna åtala en person för brottet krävs det att denna person är skäligen misstänkt för brottet. Det skall dessutom finnas tillräckliga skäl för att åtala denne enligt 23 kap 3 § rättegångsbalken. Det är svårt att bedöma hur åklagaren resonerat i sin nedläggning av åtalet utan tillgång till samtliga omständigheter i fallet. Om du som målsägande har gott om bevisning för att denna person stulit din telefon kan du enligt 20 kap 9 § 2 st rättegångsbalken ta över åtalet. Dock måste du göra en anmälan till rätten om detta inom en månad från att du fick kännedom om att åtalaren lagt ned åtalet.Om du vill överta åtalet övergår det till att vara ett enskilt åtal vilket kan medföra betydande rättegångskostnader för dig. Jag rekommenderar därför inte att du övertar åtalet om du inte är relativt säker på att du vinner framgång i rätten.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!