Polisförhör

2016-04-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! För inte så länge sen blev jag intagen på förhör hos polisen där jag fick besvara en del frågor. Förhöret pågick dock i flera timmar... Jag undrar därför om polisen verkligen har rätt att hålla kvar mig så länge i samband med ett förhör och vad är meningen med detta egentligen?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline! När polisen genom en anmälan eller spaning fått anledning att misstänka brott finns det naturligen ett behov att förhöra personer som har gjort intressanta iakttagelser eller i övrigt förfogar över information som kan gagna polisutredningen. Förhöret ska i regel pågå i högst sex timmar, men kan såvida synnerlig vikt föreligger förlängas till tolv timmar. Vänligen,

Anmälningsskyldighet

2016-04-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min vän är misstänkt för brott och blev därmed hämtat av polisen. Därefter släppte polisen honom, men han är fortfarande misstänkt. Han har enligt instruktioner anmälningsskyldighet. Vad betyder egentligen det?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande.Om en person är skäligen misstänkt för brott finns det fog att ålägga vederbörande anmälningsskyldighet vilket praktiskt taget innebär att den misstänkte är skyldig att anmäla sig under vissa tider hos polisen, se 25 kap. 1 § rättegångsbalken.Vänligen,

Jävig domare

2016-04-26 i Domstol
FRÅGA |HejJag undrar om tingsrättens rådmans roll. Kan han/hon:- Kan stoppa något mål från att gå vidare till huvud förhandlingar- Kan man begära att rådmannen bytas ut eftersom man misstänker han/hon inte opartisk.Mvh.Desperat
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Opartiskhet vid en rättssituation kallas för jäv. Domare kan vara jäviga enligt 4 kap 13 § RB ''Domare är jävig att handlägga mål:1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag, att den ene är eller varit gift med den andres syskon, eller om han på liknande sätt är part närstående;3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 2;4. om han eller någon honom närstående, som avses i 2, är förmyndare, god man eller förvaltare för part eller eljest parts ställföreträdare eller är ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning, som är part, eller, då kommun eller annan sådan menighet är part, är ledamot av nämnd eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet rör;5. om han eller någon honom närstående, som sägs i 2, till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 4;6. om han är parts vederdeloman, dock ej om parten sökt sak med honom för att göra honom jävig;7. om han i annan rätt såsom domare eller befattningshavare fattat beslut, som rör saken, eller hos annan myndighet än domstol eller såsom skiljeman tagit befattning därmed;8. vid huvudförhandling i brottmål om han före denna huvudförhandling har prövat frågan om den tilltalade har begått gärningen;9. om han i saken såsom rättegångsombud fört parts talan eller biträtt part eller vittnat eller varit sakkunnig; eller10. om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet''Domare ska enligt 4 kap 14 § självmant meddela att de är jäviga att handlägga målet, om de inte gör det har part möjlighet att göra gällande att domaren är jävig första gången denne för talan i målet. Vänligen,

Oskuldspresumption och bevisbörda

2016-04-25 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Finns det någon motsvarighet till innocent until proven guilty i svensk rätt - inte minst inom skatterätt ? Borde det inte finnas något krav på konkreta bevis från SKV sida vid s.k. skönstaxering. Räcker det juridiskt sett att handläggarna bara tycker till utan någon eg. faktagrund?
Moa Bodin |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns en typ av svensk motsvarighet. Gällande brottmål så är det åklagaren som måste bevisa att den tilltalade är skyldig. Den tilltalade är oskyldig tills motsatsen är bevisad. Tvistemål har ett liknande synsätt. Den som påstår något, måste bevisa att det faktiskt är så. Till exempel, om du har sålt en bil till en person, och denne säger att bilen är trasig och vill ha pengarna tillbaka, måste köparen bevisa att den faktiskt är det. Jag hoppas att det här gav dig svar på din fråga. Annars får du mer än gärna kommentera här under så ska jag besvara även det!Vänligen,

Vad har förlikningsbud som avgetts innan stämningen för betydelse för en senare rättegång?

2016-04-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Fråga om förlikningsförslag är till nackdel för KLåt säga:K kräver 50.000 kr av S för fel i fastighet, ersättningen storlek, 50.000 kr, är K medveten om är rejält i överkant, men han vill ha prutmån.S bestrider kravet till fullo.K föreslår 25.000 kr, vilket egentligen är ett rimligt förslag tycker K. Men S tackar ändå nej.Därefter stämmer K S. På hela beloppet, 50.000 kr.Är det i rättegången till nackdel för K att denne tidigare erbjudit en förlikning om 25.000 kr?
Nicole Cai |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan avser ett dispositivt tvistemål där förlikning om saken är tillåten. Enligt omedelbarhetsprincipen får rättens dom bara grundas på vad som framkommit vid huvudförhandlingen, se 17 kap. 2 § Rättegångsbalk (1942:740). Detta innebär att vad parterna sagt vid förberedelse eller i skrifter till rätten inte får beaktas om det inte upprepas vid huvudförhandlingen. När det handlar om dispositivt tvistemål är det dispositionsprincipen som gäller avseende processmaterialet. Rätten ska eller får företa viss processhandling endast på yrkande av ena parten eller båda parterna. Enligt 17 kap. 3 § p. 2 RB får rätten inte grunda domen på andra omständigheter än sådana som har åberopats av part. Sammanfattningsvis kan det mot bakgrund av ovan konstateras att förlikningsbud som avgetts innan stämningen har ingen påverkan för en senare rättegång. Att K tidigare har erbjudit S en förlikning om 25.000kr kommer inte att påverka K negativt i en eventuell senare rättegång. Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig.

Vad händer om man inte inställer sig till fängelsestraff i Danmark?

2016-04-29 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Jag har en vän till mig som fick en månads fängelsestraff i Danmark och han tänker inte gå till fängelset så jag undrar om han inte går till fängelset vad kommer att hända OBS han blev dömd i Danmark och han lever i Sverige alltså han är svensk !?
Erik Claeson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om din kompis inte inställer sig för sitt straff i Danmark så kan de danska myndigheterna begära att den svenska polisen ska häkta honom, enligt lagen om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. 5a §. Han kan då komma att bli överförd till Danmark för att avtjäna sitt straff. Om din kompis inte vill avtjäna domen i Danmark, så kan han begära att få avtjäna den i Sverige istället, enligt 5 § ovanstående lag. Mer information om hur man ansöker om detta finns HÄR.Ifall han blir beviljad att genomför sitt straff i Sverige istället så gäller så ska polisen efter en begäran gjorts av Kriminalvården föra personen i fråga till anstalten om den dömde inte inställer sig till det utdömda fängelsestraffet, vilket framgår av lagen om beräkning av strafftid m.m. 10 § andra stycket . Den enda direkta påföljden ett uteblivande resulterar i i Sverige är dels att man kan bli placerad i häkte under tiden polisen förbereder transport till anstalten i fråga, och att den tid man uteblivit från anstalten läggs till på det planerade slutdatumet för straffet, det vill säga att fängelsestraffet blir lika långt som det först var planerat, enligt lagens 11 respektive 23 §§.Mitt råd till dig är dock ändå att inställa dig vid anstalten vid angiven tidpunkt, så han slipper få polisen skickad efter sig.Jag hoppas detta besvarat din fråga.Med vänliga hälsningar,

Fråga om ombudsersättning och utbildningskrav

2016-04-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej jag undrar om det är en skälig ersättning per timme på 750 kr för ett ombud i tvistemål.Utöver vill jag veta om du anlitar ett ombud vad behöver denna person ha för utbildningsbakgrund?
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för ombud kan variera väldigt mycket beroende på kompetens, byrå och andra faktorer. Det är svårt att säga om priset är lämpligt för just det ombudet det är fråga om. Det finns vissa ombud som har 3000 kr som timarvode, det är med andra ord beroende på många faktorer. Ombudet behöver inte vara utbildat, i Sverige råder inget advokattvång i domstol vilket innebär att även en juridiskt oskolad person har möjlighet att kunna föra sin talan själv. Juridiskt skolade personer kan dock vara att föredra särskilt i mer komplicerade mål, men även i simpla mål. Processen blir smidigare vilket kan förkorta tvistens längd och därmed processkostnaderna. Det finns dock allmänna krav på ombud som anges i RB 12 kap. Om ombudet visar oredlighet, oskicklighet, oförstånd eller annars är olämplig kan ombudet avvisas som ombud, det är ställs dock höga krav för att ett ombud ska avvisas. ett olämpligt ombud kan även komma att ses som vårdslös processföring vilket kan påverka fördelningen av rättegångskostnaderna enligt RB 18 kap. 6 §. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Bevisning i tvistemål

2016-04-24 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Samfälligheten MButfärdar i egen regi kontrollavgifter om kr 400:00 till de förare som olovligen parkerar på samfällighetens p-platser. Dessa är skyltade enligt gällande föreskrifter. Hitintills har alla som blivit "lappade" betalat efter första anmaningen (lappen på vindrutan). Nu har två av tio förare oberoende av varandra bestridit kravet. Jag har informerat dem om att föreningen kommer att ansöka om betalningsföreläggande. I det fall att de även då bestrider kravet går ärendet till tingsrätten. Föreningens bevis är bilder tagna i mörker på alla bilar som felparkerade samma kväll samt mina egna utsagor. Krävs ytterligare bevis för att föreningen skall kunna få framgång i ärendena?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.När det gäller bevisning i ett fall som detta gäller att ni som kärandepart har att styrka ert påstående. Jag skulle säga att bilderna i kombination med vittnesutsaga (din utsaga) bör ge tillräcklig tyngd till käromålet så att det når upp till "styrkt".Jag hoppas jag besvarade din fråga och jag önskar dig en trevlig kväll.Med vänliga hälsningar,