En person kan förmodligen inte ha en privat och en offentlig försvarare samtidigt

2018-02-19 i Parter i rättegången
FRÅGA |Om man har blivit tilldelad en offentlig försvarare i ett brottmål, kan man då anlita en privat försvarare ytterligare som man bekostar själv, och således ha två försvarare samtidigt?
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I rättegångsbalken (RB) finns bestämmelser om rätten till försvarare. Enligt RB 21 kap 3 § har den misstänkte rätt till en försvarare som är antingen offentlig eller privat. Om den misstänkte har en privat försvarare så ska inte en offentlig försvarare förordnas enligt RB 21 kap 3 a § 3 st. Det framgår inte direkt i någon regel att en person inte får ha en privat och en offentlig försvarare samtidigt. Min bedömning är dock att utifrån bestämmelserna som jag nämnt ovan så borde det inte vara möjligt. Det är sannolikt att staten inte betalar för en offentlig försvarare om den misstänkte själv betalar för en privatEftersom det i RB är bestämt att en misstänkt person inte har rätt till en offentlig försvarare om personen redan har en privat försvarare så borde samma sak gäller vid den motsatta situationen. Om personen har en offentlig försvarare så borde hen alltså inte kunna ha en privat försvarare samtidigt.Om en privat försvarare har utsetts så görs förmodligen bedömningen att staten inte ska behöva betala för en offentlig då den misstänkte redan har en försvarare. Förmodligen kommer den privata försvararen i så fall istället ersätta den offentliga. Sammanfattningsvis så finns det alltså ingen regel som direkt förbjuder det, men troligen kommer personen bli av med sin offentliga om personen anställer en privat. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid tar det för åklagare att fatta beslut om åtal eller inte?

2018-02-17 i Förundersökning
FRÅGA |Hur lång tid tar det för åklagare att fatta beslut om åtal eller inte.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Åklagaren beslutar om åtal ska väckas när förundersökningen är klar. Åklagaren väcker åtal om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott. Hur lång tid en förundersökning tar beror på hur komplicerad utredningen är, hur många personer som måste förhöras och om kriminaltekniska undersökningar krävs. Om den misstänkte eller målsäganden (den som blivit utsatt för brottet) är under 18 år finns särskilda krav på att utredningen ska göras klart snabbt. Det är alltså svårt att säga hur lång tid det tar för åklagaren att fatta beslut om åtal då det beror på hur lång tid förundersökningen tar. Jag kan därför inte ge dig ett mer specifikt svar än så här, men jag hoppas att du fick lite klarhet i frågan!Vänligen,

Kan man väcka en talan om fel i egendomen mot säljaren av en bil när frågan om fel i bilen redan prövats i en tidigare rättegång?

2018-02-15 i Domstol
FRÅGA |Om en bilköpare har väckt talan mot en bilsäljare vid domstol och begärt avdrag för att det fanns fel i bilen, felet bestod i att kylaren läckte och behövde bytas ut, och domstolen förpliktade säljaren att betala tillbaka 15000kr av priset som kompensation för felet. 1) Kan samma köpare återigen väcka talan mot samma säljare dock att felet i detta fall ligger i växellådan?2) Kan samma köpare åter igen väcka talan mot samma säljare om det finns ytterligare fel i kylsystemet på det sättet att även vattenpumpen, som skall sätta vatten i cirkulationen, inte fungerar? Tack på förhand!Mvh!
Michaela Ådén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan köparen väcka ny talan gällande fel i växellådan? Som jag tolkar din första fråga så rör det sig om ett till fel. Alltså att felet i kylaren fortfarande består och att köparen vill väcka talan mot säljaren gällande att det finns fel i växellådan. Enligt 17 kap. 11 § stycke 2 rättegångsbalken (RB) så får en dom rättskraft när tiden för överklagan har gått ut. I tvistemål, som det rör sig om här, är det tre veckor efter att dom meddelats (50:1 RB). När en dom har vunnit laga kraft så kan inte fråga som avgjorts i domen tas upp till ny prövning. Man kan alltså inte pröva samma sak som prövats i en lagakraftvunnen dom (17:11 stycke 3 RB ). Även sådana omständigheter som inte har åberopats, alltså som inte har tagits upp i rättegången, prekluderas genom domen. Det betyder att även omständigheter som man inte lagt fram i rättegången kan omfattas av domens rättskraft och kan därför inte tas upp i en ny talan då de anses vara del av samma sak som den tidigare domen (17:11 RB). Frågan är då om de fel som du tar upp ska anses omfattas av den tidigare domens rättskraft och därför inte kan tas upp till ny talan eller om de inte omfattas av domens rättskraft och därför kan prövas i en ny rättegång.Vad som omfattas av domens rättskraft är en omtvistad fråga och får bedömas från fall till fall. Vad gäller fel i egendom finns däremot en del rättsfall som diskuterar vad som ska omfattas av rättskraften och därför inte kunna prövas igen. I NJA 1984 s. 733 diskuterade högsta domstolen om en dom gällande ett fel i en fastighet utgjorde hinder mot att ta upp ny talan om ett annat fel i fastigheten. Högsta domstolen uttalade att man får bedöma om felen har så nära samband med varandra att de ska anses utgöra samma fel. Är bristfälligheterna så pass olika att det måste ses som skilda fel så omfattas inte det senare felet av den tidigare domens rättskraft. Jag har dessvärre inte så mycket sakkunskap gällande bilar. Däremot går att säga att det är svårt att se att en läckande kylare skulle kunna sägas ha ett så pass nära samband med felet i växellådan att det skulle sägas röra sig om samma fel. Min bedömning utifrån den lilla kunskap jag har om bilar är därför att köparen utan hinder av den tidigare domen skulle kunna väcka talan om felet i växellådan. Kan köparen väcka talan mot säljaren om att det finns ytterligare fel i kylsystemet? Det leder oss vidare till frågan om köparen kan väcka talan mot säljaren om att det finns ytterligare fel i kylsystemet på det sätt att även vattenpumpen inte fungerar. I rättsfallet som diskuterades ovan, NJA 1984 s. 733, rörde det sig om två fel i husets isolering. Högsta domstolen menade att bara att det rörde sig om samma del av huset inte det nödvändigtvis behöver betyda att det rör sig om samma fel. Man får se till felens beskaffenhet och se om de kan sägas vara så olika att det kan sägas röra sig om två olika fel. Är de av mer lika beskaffenhet, så är det mer troligt att det skulle anses vara samma fel och att det senare felet därför skulle omfattas av den tidigare domens rättskraft. Återigen behövs mer kunskap om bilar för att säga om felet i vattenpumpen har ett sådant samband med det fel som tidigare prövats att det kan sägas utgöra samma fel. Är så fallet så föreligger rättegångshinder då frågan redan prövats och dom meddelats (17:11 stycke 3). Är det inte att se som samma fel föreligger inget hinder från att väcka en ny talan mot köparen. Sammanfattningsvis beror utgången i om det föreligger hinder för att väcka ny talan enligt 17:11 st. 3 RB på om felen du syftar till kan anses ha sådant samband med det tidigare prövade felet att det kan sägas röra sig om samma fel. Som du märker är detta med domens rättskraft något luddigt men det rör sig kort sagt om bedömningar utifrån omständigheterna, och blir därför olika från fall till fall. Hoppas du fick svar på din fråga!

Beslagtagen egendom

2018-02-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Ska försöka göra en lång historia kort,Polisen kom hem till mig under december och beslagtog min mobil samt dator för att någon har beställt droger i mitt namn. Dom hade hittat ett paket hos posten som tydligen var adresserat till mig. Jag har ingen som helst koll på vad eller hur det kan förekomma.En månad senare kommer dom hem till mig igen och gör en husrannsakan med 5 poliser samt narkotikahund. Dom hittar givetvis ingenting eftersom att jag inte håller på med droger.Men dom beslutar då att beslagta min nya dator som jag fick köpa då dom tog den första samt den lånetelefon jag hade.Har inte fått ett enda papper eller information om vad som händer nu samt när jag får tillbaka mina prylar.Hur fungerar det i dessa fall och hur lång tid kan det ta innan jag ser min dator samt mobiltelefon igen?Har jag rätt att få tillbaka mina saker fortare då dom inte har hittat nåt olagligt?Ska tillägga att det "brott" jag är misstänkt för skedde den 19e december. Den nya datorn som dom tog med sig är inköpt av mig 1 månad senare än brottet skedde, vilka rättigheter finns med att överklaga ett sådant beslut och hur går man tillväga?Tack på förhand
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller generellt En polisman får ta föremål i beslag när han verkställer en husrannsakan (27 kap. 4 § rättegångsbalken) i övrigt fattas beslut om beslag av undersökningsledare, åklagare eller rätten. Beslag kan företas mot såväl misstänkta som icke misstänkta förutsatt att föremålen som beslagtas skäligen kan antagas ha betydelse för utredningen om brott (27 kap. 1 § rättegångsbalken). Det ska råda proportionalitet när ett beslag sker mellan ditt intresse och motstående intresse (27 kap. 1 § 3st rättegångsbalken). Rätten att överklaga beslagetDu som har drabbats av ett beslag i samband med husrannsakan har rätt att begära domstolens prövning om beslaget (27 kap. 6 § rättegångsbalken). Rätten ska i samband med detta hålla förhandling så snart som möjligt där du kan framföra varför beslaget ska upphöra. Om rätten fastställer att beslaget ska kvarstå ska (om åtal inte redan väckts mot dig) den utsätta tid inom när åklagaren måste väcka åtal mot dig. Tiden får inte sättas längre än vad som är nödvändigt (27 kap. 7 § rättegångsbalken). Detta beslut ger dig en viss uppfattning om hur länge beslaget kan komma att bestå. Om åklagaren inte väckt talan inom den angivna tiden eller begärt förlängning ska beslaget omedelbart upphöra (27 kap 8 § rättegångsbalken). När beslaget omedelbart upphör ska Du bli underrättad om att sakerna finns att hämta på angiven plats (27 kap. 8 b § rättegångsbalken). Du kan även överklaga tingsrättens beslut till hovrätten om du är missnöjd. Detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelats (52 kap. 1 § rättegångsbalken). Sammanfattning Första steget för din del gäller att begära tingsrättens prövning om beslaget. Där kan du bland annat argumentera för den men du drabbats av och att du anser att beslaget ska upphöra för att bevisning inte hittats. Däremot är det värt att observera att det brukar ta långt tid att undersöka elektroniska medel. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar!

När får man anhålla någon?

2018-02-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |I fredags så blev jag "lobbad". Anledningen var att en taxichaufför hade pekat ut "mitt gäng" som jag stod med och han påstod att vi hade gjort skadegörelse mot hans bil. Jag började faktiskt springa från polisen, men sedan kom jag på "jag har ju inte gjort nånting" så jag stannade till och promenerade tillbaka, därefter kom polisen fram och tog tag i mig och frågade vad som hade hänt och om jag var berusad. Jag sa att jag ej visste vad som hänt men också att jag var lite lätt berusad. Därefter tar polisen in mig på lobning och tar ut mig på förhör 08:00 på morgonen, sedan blir jag förhörd och jag kräver självklart advokat för jag har ju inte gjort någonting olagligt. Därefter beslutar åklagaren att jag ska sitta anhållen misstänkt för skadegörelse. Där får jag sitta från 08-20:00 på kvällen tills att min advokat kommer. Får man göra på detta vis? Alltså att anhålla mig för ett brott jag inte begått? Dom ska väl åtminstone ha starka bevis på att jag har gjort någonting? Att jag fått sitta i cell 18 timmar gjorde det otroligt påfrestande psykiskt för mig, kan jag kräva skadestånd? Kan jag polisanmäla åklagare/polis för hur detta gått till? Har dom gjort rätt?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När får man anhålla en person? En person får anhållas i avvaktan på att domstolen ska pröva frågan om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. För att anhålla någon krävs alltså att det finns skäl för häktning, eller att den misstänkte är skäligen misstänkt för brottet och att det är av synnerlig bikt att personen tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning. Att vara skäligen misstänkt innabär att det finns konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som föreligger som med viss styrka talar för att en viss person har begått den gärning som misstanken avser. Det krävs även att misstanken avser ett brott med minst ett års fängelse i straffskalan (vilket skadegörelse har, se 12 kap 1 § brottsbalken).Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare. Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra en häktningsframställan till domstol (se 24 kap. 6, 11, 12 samt 13 § rättegångsbalken). För att svara på din fråga får åklagaren besluta att anhålla dig om denna har en skälig misstanke om att det är du som har begått brottet. Anmäla åklagare/polis? En åklagare/polis kan man anmäla på två olika sätt - antingen till polismyndigheten om du anser att åklagaren/polisen har begått ett brott eller till Justitieombudsmannen (JO) om du anser att åklagaren/polisen har brustit i sin tjänsteutövning. Ersättning för frihetsberövande: Den som har varit frihetsberövad (anhållen eller häktad) utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Den som begär ersättning måste själv ge in den utredning som behövs för att exempelvis bedöma skadans storlek. Allmänna förutsättningar för rätt till ersättning är att du måste ha varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad för att kunna ansöka om ersättning hos Justitiekanslern (JK) när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg (se 2 § frihetsberövandelagen).De skador som kan ersättas är för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (se 7 § frihetsberövandelagen). En grundläggande förutsättning för ersättning är att skadan är en direkt följd av själva frihetsberövandet. Du kan alltså inte få ersättning för skador som har uppstått på grund av brottsmisstanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet. Du kan inte heller få ersättning för personskada. I ditt fall kommer du förmodligen inte kunna få någon ersättning då du inte var anhållen i mer än 24 timmar. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533 300 04.Vänligen,

Vitesföreläggande

2018-02-17 i Vite
FRÅGA |Hej,Hur fungerar vite? Jag har fått ett vitesföreläggande från LotteriInspektionen för en sak som jag inte visste var olaglig att ha på min hemsida och nu undrar jag om jag kan ta mig ur detta på något sätt? Det som var olagligt är nu borttaget från hemsidan och jag gjorde det så fort jag såg delgivningen.Väldigt tacksam för hjälp.
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den centrala lagstiftningen gällande viten hittas i lagen om viten.Ett vite är en ålagd skyldighet att vidta en åtgärd inom en viss tidsfrist. Om åtgärden inte vidtas blir vitet en sorts avgift för detta. Vite kan tillfalla både privatpersoner och juridiska personer (företag/föreningar) enligt 2 § lagen (1985:206) om viten. Enligt samma paragraf behöver vitesföreläggandet innehålla uppgifter om vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden ska vidtas. Om du åtgärdat det föreläggandet gäller inom den angivna tidsfristen borde inget vite komma på fråga.Eftersom du tagit bort det som LotteriInspektionens vitesföreläggandet gällde, borde du inte behöva betala något vite.Med vänliga hälsningar,

Hur gå till väga när en märker våld i nära relationer i samband med tjänsten?

2018-02-15 i Förundersökning
FRÅGA |Om man arbetar i hemtjänsten och ser att en kund blir utsatt för psykisk misshandel av sin son och förstår att människan även är utsatt för fysisk misshandel. Kund hade vid ett tillfälle ett blått öga mm Personen har inte verbal förmåga och kan inte ge samtycke. Tar kontakt med gruppchef och verksamhetschef för att berätta. Får svar att det är svårt att göra något eftersom det är sonen. Gruppchefen har också förstått hur det ligger till. Vad ska man göra? Tycker att det är knepigt eftersom personerna jag jobbat med inte kan redogöra och prata för sin sak men att det är uppenbart att det är sonen som misshandlar. Till grund för denna frågeställing ligger webbutbildn. http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Om-vald-mot-aldre/Sidor/Default.aspxMed vänlig hälsning
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår att det kan vara svårt att veta hur en går till väga när en misstänker våld i hemmet. Som den goda samariten du redan är som uppmärksammat våldet, råder jag dig att kontakta polisen så snart som möjligt. Det spelar ingen roll att du märkt det i tjänst eller att personen inte kan tala för sig - tvärtemot tror jag därför att det är ännu viktigare att det finns vittnen som du i detta fall. Jag förstår inte riktigt vad du menar när du skriver att personen inte kan ge samtycke så det får du gärna förtydliga. Det krävs i vart fall inget samtycke från någon för att en annan ska anmäla ett brott som misshandel, även om det sker/skett inom nära relationer. Misshandel är nämligen ett brott som hör under allmänt åtal och innebär att åklagaren har rätt och skyldighet att väcka åtal om hen fått reda på att ett brott skett (20 kap. 2 § rättegångsbalken (RB)). Du startar igång brottsutredningen i fallet genom att berätta vad du hört till polisen och personen kan på så sätt få upprättelse. Avseende utbildningen som du länkat, kan den absolut utgöra ett värdefullt verktyg till kunskap om våld mot äldre. I nuläget skulle jag dock rekommendera en polisanmälan i första hand (nr. 114 14). Vill du ha svar på något ytterligare är du välkommen att kontakta oss igen, antingen här nedan i kommentarsfältet eller genom Lawlines olika tjänster./Vänligen,

Rätt till advokat när man pratat i telefon i bilen?

2018-02-14 i Rättshjälp
FRÅGA |Har man rätt till advokat när man pratat mobil i bilen?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Som du säkert vet är det sedan den 1 februari 2018 förbjudet att prata i en handhållen telefon i bilen (4 kap 10 e § trafikförordningen). När det gäller rätten till advokat framgår av 21 kap 3 a § rättegångsbalken att offentlig försvarare ska förordnas i de fall då den misstänkte är anhållen, häktad eller misstänkt för ett brott som minst stadgar ett straff på sex månaders fängelse. Då dessa typer av trafikmål endast föreskriver böter har du inte rätt, att på statens bekostnad, förordnas en advokat. Det står däremot dig fritt att på egen bekostnad kontakta en jurist som kan hjälpa dig att företräda dig i målet. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,