Framföra vittnesuppgifter i annans ställe

2016-07-15 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Får målsäganden vid huvudförhandling framföra vittnesuppgifter i vittnets ställe?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som rör vittnen och målsägande finns i rättegångsbalken (RB). Huvudregeln är att var och en, som inte är part, får vittna vid en rättegång. I brottmål får dock inte målsägande vittna enligt 36 kap. 1 § RB. Vad vittnet berättar är en bevisuppgift. Ingen kan framföra vittnesuppgifter i ett annat vittnes ställe, oavsett om personen är målsägande eller inte. En annan person kan dock framföra samma uppgifter men det sker då inte i den första personens ställe. Det är t ex möjligt att ett vittne vittnar om vad denne har hört en annan person berätta t ex vad denna personen hört den andra personen berätta om vad personen har sett. Problemet med sådana vittnesuppgifter är att de får ett lågt bevisvärde. Det är dock vanligt att det hålls ett förhör även med målsägande i bevissyfte vilket är fullt tillåtet enligt 37 kap. 1 § RB. Målsägande får då svara på frågor t ex om vad som hänt.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ansökningsavgift - Ordinärt tvistemål

2016-07-07 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej. Jag skall stämma en privatperson i Tingsrätten.Vilken avgift gäller 900 kr eller 2 800 kronor? Saken gäller en personbil där jag vill häva köpet. Köpeskillingen är 55 000kr. En ev reparation skulle säkert landa på runt 20 000kr.
Stina Jansson |Hej, och tack för din fråga!Vilken ansökningsavgift det är som gäller är avhängig vilket belopp du gör anspråk på gentemot din motpart.Vid ansökan om stämning gäller som utgångspunkt en ansökningsavgift om 900 kronor då målet rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp (22 150 kronor för 2016). Om stämning däremot grundar sig i ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp så gäller som utgångspunkt en ansökningsavgift om 2 800 kronor. I ditt fall då du vill häva köpet och köpeskillingen är 55 000 kronor så överstiger detta beloppet ett halvt prisbasbelopp varför det blir ett ordinärt tvistemål, vilket innebär en ansökningsavgift på 2 800 kronor. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen

Advokat sköter inte sitt jobb

2016-07-02 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |vad ska man göra om advokaten inte skött sitt jobb???
Stina Jansson |Hej, och tack för din fråga!Om du är missnöjd med en advokat kan du skriva till Advokatsamfundet och göra en disciplinanmälan. Alla advokater måste nämligen följa god advokatsed och det är Advokatsamfundet som har tillsyn över att de gör detta. En anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd måste vara skriftlig och vara undertecknad av dig personligen. Det kostar ingenting att göra en anmälan. Det finns en blankett för disciplinanmälan på Advokatsamfundets hemsida, se här.Efter att du skickat in denna disciplinanmälan så får advokaten yttra sig över vad du anmärkt på och du får sedan kommentera advokatens yttrande. Slutligen prövar Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokaten har agerat i strid med god advokatsed och de beslutar om advokaten ska tilldelas en disciplinär påföljd, tex erinran, varning eller uteslutning ur Advokatsamfundet. Det beslut som disciplinnämnden kommer fram till kan inte överklagas av dig som anmälare. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen,

Får föräldrar höras i LVU-mål?

2016-06-30 i Parter i rättegången
FRÅGA |Kan jag själv begära att få prata i förvaltningsrätten angående lvu på mitt barn ?? Min advokat skickade in överklagan idag.
Erik Claeson |Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I LVU-mål så är det barnets bästa som är den avgörande faktorn som domstolen har att ta ställning till. För att utröna vad som är barnets bästa så ska omständigheterna i fallet i fråga utredas, vilket allt som oftast innebär att föräldrar till barnet får höras. Detta kommer domstolen med största sannolikhet se till att det sker, och om inte annat så rekommenderar jag dig att be din advokat fråga domstolen underförhandlingen ifall du får yttra dig.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Med vänlig hälsning,

Åberopa förlikningserbjudande inför rätten

2016-07-15 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag har blivit erbjuden en förlikning av ett försäkringsbolag i en pågående tvist mellan parterna. Jag anser att förlikningssumman är för låg, och kommer inte acceptera den. I sitt förlikningserbjudande (mail) medger försäkringsbolaget på ett sätt att de har handlat fel och erbjuder förlikning. Samtidigt skriver man att såvida inte erbjudandet accepteras, kan det inte framsättas i ett vidare rättsligt förförande mellan parterna. Jag tolkar detta som att jag inte kan visa upp skrivelsen i en eventuell rättegång mellan oss, för att det skulle vara ett bevis på att försäkringsbolaget erkänner fel. Vad undrar följande: Är det någon lag som styr detta? Är jag på något sätt bunden av en form av tystnadsplikt?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige råder så kallad fri bevisföring. Det innebär att det, förutom vissa få undantagsfall, inte finns några begränsningar rörande vad som får åberopas som bevis. Denna princip kommer till uttryck i 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) (här), som föreskriver att rätten ska avgöra vad som är bevisat efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet.Den typ av förbud mot att åberopa motpartens förlikningserbjudanden som du berör i din fråga regleras inte i uttryckligen i någon lag. I advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed finns dock ett uttryckligt förbud mot att åberopa motpartens förlikningserbjudande utan dennes samtycke. Detta innebär att en advokat som åberopar ett sådant erbjudande, eller som låter sin klient åberopa erbjudandet, riskerar att drabbas av sanktioner ifrån advokatsamfundet. Om du anlitar en advokat, är denne alltså uttryckligt förbjuden att åberopa förlikningserbjudandet. Om du för din egen talan eller anlitar någon som inte är advokat, är dock detta förbud inte direkt tillämpligt i ditt fall.Vad skulle då hända om du åberopade förlikningserbjudandet? Ett problem med att åberopa sådana erbjudanden är just det att de har blivit ställda förlikningsvis. Därmed är det inte alls säkert att erbjudandet verkligen är en korrekt återgivning av motpartens inställning i målet, utan det är fullt möjligt att motparten "tog ut svängarna" för att kunna få till stånd en förlikning och undvika en dyr och tidsödande rättsprocess. På grund av detta är det möjligt att erbjudandet får väldigt liten betydelse som bevis. Om rätten gör bedömningen att erbjudandet uppenbart saknar bevisverkan, kan det avvisas enligt 35 kap. 7 § RB (här). Det innebär att rätten helt bortser från erbjudandet som bevis. Om erbjudandet skulle vara betydelselöst som bevis, kan alltså rätten avvisa det. Men om försäkringsbolaget exempelvis har uttalat sig om faktiska sakomständigheter är det möjligt att erbjudandet ändå skulle ha bevisverkan. Ska rätten i så fall tillåta att erbjudandet åberopas? Det finns ingen lagregel som hindrar att så sker. Enligt Lars Heuman, professor i processrätt, kan man dock tolkningsvis anse att förlikningserbjudanden innehåller ett underförstått villkor om att erbjudandet inte får åberopas i rätten och att mottagaren av erbjudandet får anses ha godtagit ett sådant villkor genom att delta i förlikningsförhandlingarna. I ditt fall har försäkringsbolaget dessutom uttryckligen bifogat ett sådant villkor i förlikningserbjudandet. Om rätten anser att villkoret gäller som överenskommelse mellan dig och försäkringsbolaget, kan erbjudandet avvisas när du åberopar det som bevis. I den typ av tvistemål som är aktuell i ditt fall står det nämligen parterna fritt att själva "sätta ramarna" för vad som ska prövas av rätten. Sammanfattningsvis är det alltså endast om du anlitar en advokat som det finns ett uttryckligt förbud mot att åberopa förlikningserbjudandet som bevis. Om du själv åberopar erbjudandet, finns det dock en risk att rätten avvisar det. Det kan ske antingen om rätten anser att det är uppenbart att erbjudandet saknar bevisverkan, eller om rätten anser att det föreligger en giltig överenskommelse mellan dig och försäkringsbolaget om att erbjudandet inte får åberopas. Om rätten tillåter att du åberopar erbjudandet, är det sannolikt att det bedöms ha ett lågt bevisvärde eftersom det framställdes förlikningsvis av försäkringsbolaget.Om du vill läsa mer om ämnet, rekommenderar jag en omfattande artikel av Lars Heuman i Svensk Juristtidning som handlar om åberopandeförbudet för advokater. Artikeln hittar du här (SvJT 1991 s. 87). Särskilt kapitel fem är relevant i ditt fall eftersom det kapitlet berör huruvida förbudet kan anses gälla även andra än advokater.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Betalningsanmärkning och rättegångskostnader

2016-07-04 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej. Det är så att jag och mitt ex hamnat i en tvist om pengar. Han är skyldig mig otroligt stora summor jag lånat ut muntligt under vårt förhållande, det handlar om utlandsresor osv osv. Har insett att jag aldrig kommer få tillbaka dessa pengar eftersom vi inte har något skriftligt på det och jag aldrig kommer kunna bevisa någonting. Däremot hade vi ett gemensamt privatliv kvar som han löste ut, det var ca 10.000 kvar och han vill nu ha 5000 av mig fort annars ska han driva in det hos kronofodgen. För mig skulle det kännas så förnedrande att betala 5000 efter alla summor jag lånat ut så jag tänker inte göra detta. Men jag undrar om det finns någon risk att jag får en betoningsanmrkning även om det skulle gå så långt som till tingsrätt? Han säger att eftersom han är säker på att jag förlorar i tingsrätten och att han kommer ta hjälp av alla han känner som är advokater mm så kommer jag få betala tiotusentalskronor för alla rättegångskostnader samt för hans advokat. Finns det risk att summan drar iväg när det gäller advokat osv, hans låtsasmamma är tex advokat så de kanske skriver fler timmar än vad hon jobbat osv tänker jag. Så min fråga är alltså, kan jag på något sätt få en betalningsanmärkning och finns det någon risk att jag behöver betala stora summor vid rättegång?
Zinar Budak |Hej, gällande din första fråga är det så att om det skulle hamna i domstol kan det i princip aldrig leda till en betalningsanmärkning, oavsett hur tingsrätten dömer. Det är endast om du inte besvarar stämningen eller inte dyker upp till förhandlingen som tredskodom döms ut och du får då en betalningsanmärkning.Gällande din andra fråga angående rättegångskostnader är det så att detta rör ett förenklat tvistemål då beloppet som yrkas är under ett halvt prisbasbelopp. I dessa så kallade "småmål" är möjligheterna att få rättegångskostnader ersatta av den förlorande parten starkt begränsade och i princip kan den vinnande parten endast få ersättning för en timmes rättslig rådgivning per instans, sina resekostnader och kostnader för vittnesbevisning. Dessutom lämnas ersättning endast i den utsträckning kostnaden är skälig. 18 kap. 8 d § rättegångsbalkenDu kan även få rättshjälp men möjligheterna för detta är små då det måste föreligga särskilda skäl. 11 § 4 p. rättshjälpslagenSammanfattningsvis kan du inte få en betalningsanmärkning om inte tredskodom döms ut och rättegångskostnaderna är begränsade i detta fall. Domstolen ska även göra en bedömning av om rättegångskostnaderna varit skäligen påkallade för att tillvarata partens rätt. Kostnaderna måste alltså vara nödvändiga. MVH

Advokatjäv

2016-06-30 i Domstol
FRÅGA |Hej!om min advokat som företräder mig i en vårdnadstvist mot min f.d make kan då samma advokat även företräda min f.d makes far i ett annat ärende samtidigt?
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 8 kap. 4 § rättegångsbalken följer att en advokat är skyldig att iaktta god advokatsed. Som en del av god advokatsed följer att en advokat är skyldig att avböja eller frånträda uppdrag som kan innebära intressekonflikt med hänsyn till andra klienter och deras intressen. Med tanke på att din advokat alltså företräder dig och din f.d. makes far samtidigt när du tvistar just mot din make kan din advokat anses jävig. Din advokat bör således frånträda sitt uppdrag för någon av er och låta en annan advokat överta ärendet.Med vänliga hälsningar,

Hjälp vid frihetsberövande

2016-06-30 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Följande har hänt. Blev hämtad i hemmet 29/6 - 2016 av 2 st kriminalare och 2 st polismän som som anhöll mej och tog med mej ner till polisstationen i Sveg. Dom la beslag på min privata mobil, läsplatta , dator samt företagsmobilen. Är nedbruten och helt oskyldig till det brott som jag blivit anklagad för , även min fru har varit på förhör om detta och mår inte bra! Brottet ska tydligen vara sextrakasserier på en minderårig kille samt mordhot på hans mor enligt kriminalarna ! Vet inte när det ska ha skett eller fått tagit del av bevisföringen.När frun var på besök idag så sa dom att utredningen pågått sedan november 2015, till mej sa dom inget om detta! Känns som nån fejkat till detta, och nu måste dom ta in nån som råkar heta Kenth.Familjen mår väldigt dåligt av det som hänt , och återigen helt oskyldig till detta.Hur ska vi agera?MVHKenth
Alexandra Kristofersson |Hej! Tråkigt att det har blivit som det har blivit! Förstår att det inte är någon lätt situation du har hamnat i. Det enda du kan göra i nuläget är i princip att ta kontakt med din försvarare om det nu är så att du har blivit häktad eller åtalad för brottet i fråga. Din försvarare kan sedan hjälpa dig att reda ut situationen då det inte finns så mycket annat du kan göra om du är anhållen/häktad/åtalad. Om det sedan visar sig att du går fri så kan du söka ersättning för det lidande som ditt frihetsberövande har inneburit för dig. Ersättning söker du hos Justitiekanslern(här). Hoppas att det löser sig för dig! Vänligen,