Hur många domare måste sitta i en domstol för döma? Är en tingsfiskal en lagfaren domare?

2017-02-19 i Domstol
FRÅGA |Om man i ett tvistemål begär tre domare, måste det då vara tre utsedda av regeringen eller är det ok att en är tingsfiskal?Enligt vad jag kunnat läsa är en tingsfiskal en person som utbildar sig till domare och bör då inte kunna vara en av de tre domarna.Om nu så skett iallafall, är det grund för ogiltigförklarande av dom?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! En domstol är som huvudregel i tvistemål domför med tre lagfarna domare, enligt 1 kap 3 a § Rättegångsbalken (RB). Det finns dock fall som regleras i förenklad form enligt 42 kap 20 § Rättegångsbalken, vid sådana fall är domstolen domför redan med en lagfaren domare, se 1 kap 3 a § 2 stycket RB. Även i övriga fall, så kan en domstol vara domför redan med en lagfaren domare om det räcker med hänsyn till målets beskaffenhet och svårighetsgrad, 1 kap 3a § 3 stycket RB. Något krav på att parterna samtycker till det finns inte, om det alltså är ett enkelt mål så kan domstolen vara domför med en lagfaren domare även om parterna inte har samtyckt. En lagfaren domare är en domare som utsätts av regeringen, alltså inte någon tingsfiskal. Om det dock är ett mål som egentligen kräver 3 domare eftersom målet ej är av förenklad beskaffenhet. Då kan domen komma att undanröjas av hovrätten enligt 50 kap 28 § RB och återförvisas till Tingsrätten enligt 50 kap 29 § RB för en ny prövning. Domen undanröjs således, men då krävs det att Hovrätten tar upp frågan, det är ingen ogiltighetsgrund i sig. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka tid med en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Med vänliga hälsningar,

Vad innebär det att ett mål avskrivs

2017-01-19 i Domstol
FRÅGA |Hej! Skulle vilja veta exakt vad det betyder att "tingsrätten avskriver målet från vidare handläggning"
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det innebär precis som de skriver, att målet avskrivs, läggs ner, avslutas.Det finns olika anledningar till att tingsrätten beslutar att avskriva ett mål. Vid brottmål kan det till exempel vara så att åklagaren har återkallat stämningsansökan och vid tvistemål kan det till exempel bero på att båda parterna uteblivit från förhandlingen.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller 08-533 300 04

Stegen i ett tvistemål i domstol och kostnader

2016-12-08 i Domstol
FRÅGA |Jag står inför ett eventuellt tvistemål med SL för en faktura på 1200kr, vad är de olika stegen och hur mycket riskerar jag att få betala om det går till domstol?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för om hur ett tvistemål behandlas i domstol finns i rättegångsbalken (RB), se den lagen här. I stora drag går processen till så här:Uppstår en tvist och man inte kommer överens kan man låta saken avgöras av domstol. Förfarandet börjar med att ena parten skriftligen ansöker om stämning hos tingsrätten enligt 42 kap 1 § RB, denna part kallas käranden. Om stämningsansökan uppfyller de krav som finns i 42 kap 2 § RB utfärdas stämning av tingsrätten och den andra parten, som kallas svaranden, ska svaranden svara på käromålet (kärandens inställning till saken) och ange sin inställning. Nu när stämning har utfärdats ska det hållas muntlig förberedelse i målet enligt 42 kap 6 § RB. Den muntliga förberedelsen är till för att klarlägga vad parterna är oense om, deras yrkanden (vad de vill ha) och invändningar mot den andra partens yrkanden. Parterna har även chans att ange ytterligare omständigheter och den andra parten får chans att yttra sin inställning till dessa. Under förberedelsen ska tingsrätten verka för att förlikning sker mellan parterna, alltså att parterna kommer överens innan målet tas till huvudförhandling (själva rättegången). Detta gör man för att det är dyrt och tar tid att driva en process för parterna, och det bästa vore om de kunde komma överens. Målet ska avgöras genom huvudförhandling om ingen samförståndslösning har nåtts. Huvudförhandlingen ska vara muntlig och parterna ska ta upp de omständigheter och den bevisning som åberopas och yttra sig över det som motparten tar upp. Finns vittnen ska de förhöras till exempel. Domaren leder processen och när alla delar är avklarade avslutas rättegången och domstolen kan meddela dom antingen på en gång eller vid ett senare tillfälle som de anger. Hur mycket en rättegång kostar beror på flera olika faktorer. Om parterna har ombud så brukar det vara en stor kostnad, speciellt om målet drar ut på tiden. Att ansöka om stämning kostar också pengar och beroende på vilken bevisning man vill åberopa i målet kostar det också pengar, till exempel om man skulle vilja åberopa en värdering av en mäklare, då ska ju mäklaren ha betalt. Något som kan göra att en process blir dyr är att om man skulle vara den förlorande parten i målet och den andra parten har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader så blir man skyldigt att betala sina egna och motpartens rättegångskostnader. Rättegångskostnader utgör bland annat ersättning till ombud.Det går alltså inte att ge ett besked om hur mycket det kommer att kosta om tvisten går till domstol, utan det beror på målets storlek och tid. Hoppas du fick svar på din fråga!

Överklagan

2016-12-05 i Domstol
FRÅGA |Hej!För 1,5år sedan greps ut då jag hade försökt att tillgripa en mössa med värde 350kr. Blev dock dömd till stöld, då ett tillhygge hade använts. Utfallet blev dagsböter samt villkorlig dom. Är inte detta aningen hårt, då det var första samt enda gången jag blivit straffad? Syftar då på den villkorliga domen. Kan jag på något sätt idag överklaga detta beslut, då jag anser det vara orimligt hårt? Var sanningsenlig och erkände vid rättegången.
John Edgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis kan jag inte avgöra huruvida straffet var för hårt eller inte, det förekommer för lite information i din fråga. Rätten tar hänsyn till flera omständigheter vid bestämmande av påföljd. Vad gäller din dom, av din fråga så framstår det som om det var över ett år sedan du dömdes? I regel har du tre veckor på dig att överklaga en dom, görs ingen överklagan och du inte har laga förfall så vinner domen laga kraft, dvs. domen står fast. Detta framkommer i Rättegångsbalk (1942:740) 51 kap. 1 § där det anges att en överklagan ska ges in skriftligen till den tingsrätt där du dömdes inom max tre veckor från det att domen meddelades. Hoppas att detta svarade på din fråga!

Tid för att få prövningstillstånd i Högsta Domstolen

2017-01-28 i Domstol
FRÅGA |Hur lång tid brukar det vanligtvis ta från hovrättens dom, tills högsta domstolen tar upp ett fall vid eventuell överklagan.
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Eftersom Högsta domstolen endast prövar domar som kan prejudicerande betydelse, det vill säga klargöra / ha vägledande betydelse hur en lag ska tolkas i framtiden, så tar de inte upp alla mål som överklagas, 54 kap. 9 § Rättegångsbalken (1942:740), (RB), se här: https://lagen.nu/1942:740. Högsta Domstolen strävar efter att meddela beslut om prövningstillstånd inom 6 månader från det att domen har överklagats, i fall där det handlar om personer som sitter häktade meddelas beslut om prövningstillstånd ofta mer omgående. Själva förhandlingen i Högsta Domstolen hålls som regel ett år efter att prövningstillstånd har meddelats, vilket kan variera åt båda hållen beroende på karakären av målet, se här: http://www.hogstadomstolen.se/Fragor-i-pagaende-mal/Sammanfattningsvis tar det från att du överklagar till Högsta Domstolen fram till dess att ett avgörande meddelas i regel minst 1 år och 6 månader, vilka kan variera beroende på karaktären av målet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Frågor om brottmål

2016-12-22 i Domstol
FRÅGA |Är hovrätten sista instans i brottmål, går den att överklaga så att den ej vinner laga kraft, vilket datum gäller vid exempelvis hovrättens faställande av tingsrättens dom hur länge kan man teoretiskt sett förhala ett brottsmål eventuell dom.
William Sandell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I Sverige är Högsta domstolen sista instans i brottmål. För att ett mål ska tas upp till Högsta domstolen krävs prövningstillstånd. För att ett sådant tillstånd ska beviljas ska målet som huvudregel ha ett prejudicerande värde (det vill säga vara till ledning hur liknande fall ska bedömas). Med vänlig hälsning, William Sandell

Överklagan till hovrätten

2016-12-08 i Domstol
FRÅGA |Har överklagat blankt till hovrätten, vad innebär det för mig. Gör hovrätten först en prövning om det finns anledning att gå vidare. Min advokat och åklagaren tror inte domen blir annsn, kan det innebära att jag får stå för kostnader osv...Hur lång tid har jag på mig att dra tillbsks den.
JR Umeå |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer vi att gå igenom allmänna regler om överklagande i en brottmålsprocess eftersom vi utgår från att det är ett brottmål det rör sig om i ditt fall.Generellt sett för att hovrätten ska pröva tingsrättens dom eller beslut krävs prövningstillstånd, 49:12 rättegångsbalken (RB) (se https://lagen.nu/1942:740#K49P12S1). I brottmål ser det lite annorlunda ut beroende på vad för typ av mål det är. Det krävs endast prövningstillstånd om den tilltalade endast dömts till böter eller frikänts från ansvar för brott som inte har högre straff än fängelse 6 månader, 49:13 1 st. 1-2 p RB (se https://lagen.nu/1942:740#K49P13S1). Alltså krävs inte prövningstillstånd, utan målet kommer tas upp i hovrätten, om den tilltalade dömts till högre straff än böter eller om den tilltalade frikänts men brottet kan ge högre straff än 6 månader.Hovrätten ska meddela prövningstillstånd om någon av följande punkter är uppfyllda, 49:14 RB (se https://lagen.nu/1942:740#K49P14S1):1. Ändringsdispens – om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till2. Granskningsdispens – om det inte går att bedöma riktigheten av tingsrättens avgörande utan en fullständig överprövning3. Prejudikatdispens – om avgörandet inrymmer någon principiellt intressant fråga4. Extraordinär dispens – om det annars finns synnerliga skäl för en fullständig överprövning.Hovrätten kan även meddela partiellt prövningstillstånd, 49:14a RB, vilket innebär att prövningstillståndet bara avser en viss del av avgörandet (se https://lagen.nu/1942:740#K49P14aS1). Krävs prövningstillstånd i hovrätten ska tingsrättens dom innehålla uppgift om detta, 49:15 RB (se https://lagen.nu/1942:740#K49P15S1). En part som vill överklaga tingsrättens dom i brottmål ska göra detta skriftligen inom 3 veckor från den dag då dom meddelades. Överklagan ska lämnas in till tingsrätten, 51:1 RB (se https://lagen.nu/1942:740#K51P1S1). Ett överklagande får återkallas innan hovrättens dom har meddelats, enligt 51:24 RB (se https://lagen.nu/1942:740#K51P24S1).Den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna för den offentlige försvararen och för målsägandebiträdet. När domstolen lämnar sin dom kommer de också besluta om hur mycket den dömde ska betala tillbaka. Hur mycket den dömde ska betala beror bland annat på de kostnader som varit och vilka förutsättningar den dömde har att betala.Kontentan av det hela är alltså att i vissa fall behövs prövningstillstånd för att ett mål ska tas upp i hovrätten. Hur det ser ut i ditt fall kan vi tyvärr inte svara på eftersom vi inte vet vad det gäller. Du har rätt att återkalla din överklagan innan hovrätten har meddelat dom och gällande rättegångskostnaderna så kan den som döms för ett brott bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna.Hoppas att svaret ger dig viss vägledning! Det här svaret är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet.

Överklaga myndighetsbeslut

2016-12-02 i Domstol
FRÅGA |Varför ska ett överklagande av ett förvaltningsrättsligt beslut lämnas in till den myndighet som fattat beslut i ärendet?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Anledningen till att man skickar överklagan direkt till den myndighet som fattat det ursprungliga beslutet är att man vill avlasta domstolarna med administrationen. Det myndigheten testar är om ansökan kommit in i rätt tid och om den gjort det, skickar de vidare ansökan direkt. Ett undantag från detta är om du vill överklaga ett beslut av migrationsverket, som då även omprövar sitt eget beslut och ser om det finns själ att utifrån motiveringen i överklagan, ändra sitt ursprungliga beslut. Finner det att det inte är så, skickar de också vidare ansökan till förvaltningsrätten. Med vänlig hälsning,