När domslut meddelas av tingsrätten

2016-10-24 i Domstol
FRÅGA |Hej.Hur lång tid har tingsrätten på sig att skicka ut "domslut" angående brott mot trafikförordningen?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Domen kan avkunnas direkt efter överläggning i samband med rättegången. Ifall detta inte görs meddelas domen istället vid ett senare tillfälle. Vilken dag och vilket klockslag domen kommer att meddelas anges alltid av rättens ordförande i slutet av rättegången i så fall. Enligt 30 kap 7 § RB ska dom meddelas inom två veckor om det inte finns synnerliga hinder mot detta. Ifall domen avkunnats i samband med rättegången kommer domslutet att skickas ut till parterna senast en vecka efter detta. Om domen istället meddelats vid ett senare tillfälle kommer domslutet att skickas till parterna samma dag.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ändring av yrkande i hovrätt

2016-10-12 i Domstol
FRÅGA |Kan man ändra sitt yrkande som framställts i överklagan till Hovrätt och som Hovrätten tagit upp innan eller under huvudförhandling?
Christian Sörqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De regler som beskriver hur domstolsprocessen i allmän domstol, alltså tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen, går till hittar du huvudsakligen i Rättegångsbalken som förkortas RB.Fastställelsetalan = Yrkande om att ett visst rättsförhållande, till exempel skadeståndsskyldighet för motparten, ska fastställas av domstolen.Fullgörelsetalan = Yrkande om att motparten ska förpliktigas att göra, alternativt avstå från att göra, något. Domen utgör i detta fallet en exekutionstitel, detta innebär att kronofogdemyndigheten kan hjälpa till med att genomföra det som står i domen. Det är inte tillåtet att i hovrätt yrka fastställelse, exempelvis om du i tingsrätten har väckt en fullgörelsetalan om att motparten ska betala hyra till dig och du nu vill lägga till ett yrkande om att rätten ska fastställa att det finns ett hyresförhållande. Det är inte heller tillåtet att i hovrätt yrka ränta eller annan tilläggsförpliktelse som följer av huvudförpliktelsen om det stödjer sig på väsentligen samma grund, exempel på annan tilläggsförpliktelse är exempelvis skadestånd för en ytterligare skada som följer av den skadeståndsgrundande handling talan väckts om.Det som däremot går att yrka i hovrätten är annan fullgörelse än den ursprungliga. Säg att du har yrkat att en person ska lämna ut en viss bil till dig och bilen sedermera har förstörts eller försvunnit, då kan du få ändra ditt yrkande till att avse ersättning för bilens värde istället. Detta kräver dock att denna bil har förstörts under själva rättegången alternativt att du först under rättegången fick reda på detta. Detta framgår av RB 13:3Du kan enligt RB 13:4 2st framställa detta nya yrkande antingen skriftligen eller under en huvudförhandling i hovrätten.Det ska också tilläggas att enligt RB 50:25 3st så tillåts inte nya omständigheter och bevis som hade kunnat läggas fram redan i tingsrätten. Det krävs en giltig ursäkt för att detta ska få läggas fram först i hovrätten. Detta kan göra att det blir svårt att nå framgång med det nya yrkandet även om detta tillåts. Sammanfattningsvis blir svaret att det beror på vad det rör sig om för ändring av yrkandet och under vilka omständigheter det framställs. Hoppas detta hjälpte dig en bit på vägen! Vänligen,

Materiell prövning av tävlingsvinst

2016-09-20 i Domstol
FRÅGA |Kan idrottare bli dömda för bedrägeri om de dopar sig för att lura till sig vinstpengar på ett bedrägligt sätt? Underlättar det i processen att väcka åtal om de tävlande innan tävlingen får skriva under på att de inte är eller tidigare har varit dopade med otillåtna medel, då tävlingen och prispengarna är avsedda för deltagare som inte har fuskat till sig fördelar för ekonomisk vinning? Har frågan tidigare blivit prövad i domstol?
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett liknande fall har prövats i Högsta domstolen (se NJA 2001 s. 511). I målet uttrycker Högsta domstolen att den inbördes placeringen av tävlande inte kan prövas i domstol. Däremot bör den som anser sig berättigad till ett pris (i de fall där vinsten är förknippad med exempelvis en ekonomisk vinning) kunna föra en civilrättslig talan om den vinnande varit dopad med ett för idrotten otillåtet medel. Detta innebär att det alltså är möjligt för den tävlande som anser sig berättigad till ett pris att, under vissa förutsättningar, få frågan om prispengarna prövad av domstol genom en stämningsansökan.Med vänlig hälsning,

Advokatjäv

2016-06-30 i Domstol
FRÅGA |Hej!om min advokat som företräder mig i en vårdnadstvist mot min f.d make kan då samma advokat även företräda min f.d makes far i ett annat ärende samtidigt?
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 8 kap. 4 § rättegångsbalken följer att en advokat är skyldig att iaktta god advokatsed. Som en del av god advokatsed följer att en advokat är skyldig att avböja eller frånträda uppdrag som kan innebära intressekonflikt med hänsyn till andra klienter och deras intressen. Med tanke på att din advokat alltså företräder dig och din f.d. makes far samtidigt när du tvistar just mot din make kan din advokat anses jävig. Din advokat bör således frånträda sitt uppdrag för någon av er och låta en annan advokat överta ärendet.Med vänliga hälsningar,

Överklagan till högsta domstolen

2016-10-20 i Domstol
FRÅGA |vräkning hyresrätt beslyt från hovreten kan man bestrida o venda till högsta domstolen ?
Adrian Nylén |Hej!Din fråga gäller överklaganderätten, vilken regleras i Rättegångsbalken (RB).Det är enligt 54 kapitlet 3 § tillåtet att överklaga en hovrätts beslut i en fråga, detta innebär dock inte att den Högsta domstolen kommer pröva målet. Enligt RB 54:9 § krävs nämligen prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska ta upp frågan.Bestämmelserna om när Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd finns i RB 54:10 §, dessa säger att prövningstillstånd endast medges om målet antingen är:"Av vikt för rättstillämpningen", ellerdet finns "synnerliga skäl" till sådan prövning.Att ett mål är "av vikt för rättstillämpningen" innebär att lagen antingen är oklar eller annars kräver ny lagstiftning. "Synnerliga skäl" innebär antingen resning (att målet måste tas upp ännu en gång och ändras) eller domvilla (att det förekommit grova formella fel under rättegången).Jag kan inte utifrån de omständigheter inte meddela om någon av dessa grunder föreligger i ert fall. Om någon av dessa inte föreligger, kommer Högsta domstolen inte heller ta upp fallet till prövning.Mer information finner ni här:http://www.hogstadomstolen.se/Overklagande-och-provningstillstand/Hoppas detta besvarat er fråga!

Sub judice

2016-10-12 i Domstol
FRÅGA |Vad betyder egentligen sub judice?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Sub judice betyder under rättslig prövning. Det innebär att ett visst mål eller ärende är under prövning eller övervägs av en domare eller domstol.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Relief for Substantive Defects; Also Concerning the Length of Time a Suspended Sentence is Registered in the Criminal Records

2016-08-20 i Domstol
FRÅGA |What do you do if you have been sentenced in unfair sentence from the court and does not appeal in the limited time or in the right time . I got villkorlig dom in 2014. But with out böter or fängelse. I want to know if I can make ny prov to resolve this case . The other Question is how long it register with police in my criminal records . My case was
Simon Göransson |Dear asker,Thank you for sending your questions to Lawline.In the following, I shall explain the relevant Swedish law and give you some concrete recommendations on what measures you might consider taking. First, I will be explaining the relevant ways with which you may appeal your sentence—despite that no longer being possible through normal means. I shall thereafter explain how long your sentence will be recorded in your criminal records. I conclude with a quick summary of what I have said.I have inserted links to the relevant Swedish statutory texts in case you want to read more and are able to find someone who can translate them for you. There also exists an English translation of the Swedish Code of Judicial Procedure (1942:740) (henceforth referred to as the SCJP), which you may find HERE. Appealing a Verdict for Which the Appeal Period has ExpiredA relief for a substantive defect (”resning” in Swedish) is one of the means by which you can appeal a sentence that you can no longer appeal in a normal way. A successful application for a relief for a substantive defect means that you will have a new trial, where your action is examined once more.To be granted relief for a substantive defect, you must first apply for it at the relevant court, which might be a court of appeals (”hovrätt” in Swedish) or the Supreme Court (”Högsta domstolen” in Swedish). If the judgment which you wish to have re-examined has been delivered by a district court (”tingsrätt” in Swedish) then the relevant court will be a court of appeals. If the judgment was delivered by a court of appeals, then the relevant court will be the Supreme Court. This follows from section 4 in chapter 58 of the SCJP.Unfortunately, there are also certain criteria that must be fulfilled if your application is to be successful. The relevant criteria can, in your case, primarily be found in section 2 in chapter 58 of the SCJP. In rough terms, the mentioned criteria require that one of the following things are present:1. There has been a certain kind of serious misconduct which has affected the outcome of the original trial, such as if the prosecutor is guilty of neglect of his or her official duty in a way which affected the outcome of the original trial.2. A legally qualified judge or the prosecutor have been disqualified, when that disqualification could have affected the outcome of the original trial.3. A piece of evidence which has been used in the trial was forged or false, and this piece of evidence can be assumed to have affected the outcome of the original trial4. An important piece of evidence which was not invoked in the original trial has come to light.5. The court has manifestly misapplied a statutory provision in its judgment.For further reading, you may consult the English translation of the SCJP. You can find it HERE, or up above.Unfortunately, I am unable to determine if you have any chance of success in an application with regards to the information you have provided. Therefore I can only suggest that you study the relevant provisions and/or consult further legal expertise. If you need help in writing an application I suggest that you consult a specialised lawyer, which you may do HERE.An alternate measure with which to effectively appeal your sentence is relief for grave procedural errors. The relevant provisions can be found in chapter 59 of the SCJP. However, as I understand your question, there has not been any grave procedural error.How Long Will the Sentence be Registered in Your Criminal Records?The criminal records are regulated by the Swedish lag (1998:620) om belastningsregister (which can be roughly translated as the ”Criminal Records Act”), and the Personal Data Act.In your case, the information concerning your suspended sentence (”villkorlig dom” in Swedish) will be removed ten years after the judgment, according to point 4 a of section 17 in the Swedish Criminal Records Act. This means that the information will be removed from your criminal records in about eight years—assuming that no exceptions are applicable.SummaryIn order to have a re-trial, you could try applying for relief for a substantive defect. Unfortunately, I am unable to determine your chances of success with regards to the information you have provided. The information concerning your suspended sentence in your criminal records should be removed in about eight years.I hope that this has been a satisfactory answer to your questions!If you need further help with relief for substantive defects or criminal records, then you may contact us by telephone 08-533 300 04 (mondays to wednesdays 10:00–16:00) or by e-mail at info@lawline.se.Yours sincerely,

Skiljeförfarande eller domstol

2016-06-12 i Domstol
FRÅGA |Hej.I ett "Sekretess & ansvars -avtal" som en blivande kund till vårt företag vill att vi skriver på för att få uppdrag från dem finns en paragraf gällande lösning av ev. framtida tvist.Man skriver "Tvist ska avgöras genom skiljedom i Stockholm i enlighet med Stockholm Handelskammares skiljedomsregler/av allmän domstol."Jag har hittills haft bilden att man antingen stipulerar skiljedomsförfarande eller domstolsförfarande, men inte båda. Jag tänker mig att föreslå en justering av deras avtal till att stipulera endera och funderar då på vilket som, vid en ev. framtida tvist, troligen skulle vara minst kostsamt för vårt företag. Det är alltså min fråga.
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om vad som gäller för skiljeförfaranden finns i Lagen om Skiljeförfarande (LSF) och även i Rättegångsbalken (RB).I tvister där parterna har möjlighet att förlikas (sk. dispositiva tvistemål) så finns möjlighet för parterna att komma överens om att en eventuell framtida tvist ska avgöras i ett skiljeförfarande istället för i en domstol, se LSF 1 §. Om parterna har gjort en sådan överenskommelse så utgör själva skiljedomsklausulen ett rättegångshinder, vilket innebär att en domstol inte får pröva en fråga som omfattas av klausulen, se RB 34:1 samt LSF 4§ st. 1. Självklart krävs också att skiljeklausulen i sig uppfyller de krav som uppställs för giltighet, såsom bl.a att det klart framgår att det är ett skiljeförfarande som avses, att det rör ett konkret rättsförhållande och att det inte får strida mot grundläggande säkerhetskrav såsom förutsägbarhet och begränsning utifrån parternas yrkanden. Det krävs då också att part invänder att det föreligger en sådan klausul som hindrar en prövning i domstol, se LSF 4 § st. 1 samt RB 10:17 a §. Om part inte invänder i rätt tid, alltså första gången part för talan i rätten, så kan tvisten prövas av domstol i vanlig ordning enligt reglerna i RB, se RB 34:2 samt LSF 4 § st. 2. Ett skiljeförfarande kan, på samma sätt som en rättegång i domstol, leda till ett beslut som blir en verkställbar dom och alltså vinner rättskraft och därmed kan verkställas. Det som är positivt med skiljedom är att det är en snabbare process än en vanlig rättegång samt att den är mer flexibel då parterna har mycket större inflytande. Ett skiljeförfarande är också privat och stänger därför ute insyn från media och konkurrenter. Kostnadsmässigt brukar ett skiljeförfarande och en process i domstol bli ungefär lika i längden, såklart beroende på den enskilda tvisten och andra faktorer som kan påverka. En skillnad är dock att ett skiljeförfarande kräver betalning direkt när processen inleds, men i längden är kostnaden som sagt i de flesta fall relativt lika. Eftersom klausulen hänvisar till Stockholms Handelskammare så rör det sig här om ett institutionellt förfarande, vilket är en typ av de olika former av skiljeförfaranden som finns. Om du vill läsa mer om skiljeförfarande och hur man kan beräkna kostnader så kan du göra det här: http://sccinstitute.se/tvistlosning/kostnadskalkylator/.Har du fler frågor är du välkommen att vända dig till oss här på Lawline igen.Hoppas att mitt svar var till din hjälp.Vänliga hälsningar