Materiell prövning av tävlingsvinst

2016-09-20 i Domstol
FRÅGA |Kan idrottare bli dömda för bedrägeri om de dopar sig för att lura till sig vinstpengar på ett bedrägligt sätt? Underlättar det i processen att väcka åtal om de tävlande innan tävlingen får skriva under på att de inte är eller tidigare har varit dopade med otillåtna medel, då tävlingen och prispengarna är avsedda för deltagare som inte har fuskat till sig fördelar för ekonomisk vinning? Har frågan tidigare blivit prövad i domstol?
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett liknande fall har prövats i Högsta domstolen (se NJA 2001 s. 511). I målet uttrycker Högsta domstolen att den inbördes placeringen av tävlande inte kan prövas i domstol. Däremot bör den som anser sig berättigad till ett pris (i de fall där vinsten är förknippad med exempelvis en ekonomisk vinning) kunna föra en civilrättslig talan om den vinnande varit dopad med ett för idrotten otillåtet medel. Detta innebär att det alltså är möjligt för den tävlande som anser sig berättigad till ett pris att, under vissa förutsättningar, få frågan om prispengarna prövad av domstol genom en stämningsansökan.Med vänlig hälsning,

Advokatjäv

2016-06-30 i Domstol
FRÅGA |Hej!om min advokat som företräder mig i en vårdnadstvist mot min f.d make kan då samma advokat även företräda min f.d makes far i ett annat ärende samtidigt?
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 8 kap. 4 § rättegångsbalken följer att en advokat är skyldig att iaktta god advokatsed. Som en del av god advokatsed följer att en advokat är skyldig att avböja eller frånträda uppdrag som kan innebära intressekonflikt med hänsyn till andra klienter och deras intressen. Med tanke på att din advokat alltså företräder dig och din f.d. makes far samtidigt när du tvistar just mot din make kan din advokat anses jävig. Din advokat bör således frånträda sitt uppdrag för någon av er och låta en annan advokat överta ärendet.Med vänliga hälsningar,

Överklaga till hovrätt

2016-05-12 i Domstol
FRÅGA |Hej. Jag har precis blivit dömd för ringa narkotika för jag både brukat och innehaft. Min bot blev 50 dagaras dagsböter med 190kr/dag. När jag satt i rätten frågade de hur mycket jag tjänade och jag berättade 130kr/h. Hur kan de då sätta 190kr/dag? Bötern jag kommer få kommer landa runt 11-12000kr och det är nästan en hel lön för mig.Nu har jag tänkt att överklaga dagsbötern för det känns som den inte är anpassad för just mig. Hur ska jag gå till väga?
Johanna Gustafsson |Hej!Dagsböter beräknas enligt riksåklagarens riktlinjer 2007:2. Du kan läsa dem här.Hur du överklagar en dom framgår av domen och du kan också läsa mer här. Överklagan måste vara skriftlig och ges in till den tingsrätt som dömde i målet. Du ska också ange vilken dom som överklagas och vilken ändring du vill ha. Du bör även ange dina grunderna för överklagandet, alltså vad det är du finner felaktigt med tingsrättens dom. Viktigast att tänka på är att din överklagan måste kommit in till tingsrätten där du först dömdes senast tre veckor efter domen. Eftersom du bara dömts till böter krävs det att hovrätten meddelar prövningstillstånd och det kan därför vara svårt för dig att få en ny prövning av ditt fall.Lycka till!

Domsrätt i ett mål om skadestånd där svaranden har hemvist i tredjeland

2016-05-03 i Domstol
FRÅGA |Hej. Jag har en dotter som studerar i USA. Hon träffade en kille som hon tyckte om och gifte sig med honom för 1 månad sedan. Nu blev hon sjuk, antagligen könsherpes. Kan hon stämma honom? I USA godtar de inte det men kan hon stämma honom i Sverige eftersom hon är svensk medborgare?
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår det frågor du om din dotter kan väcka talan (i vardagligt tal ”stämma”) mot hennes kille i svensk domstol, vilket är en fråga om s.k. domsrätt. Domsrätt är vad man kallar frågan om svenska domstolar kan ta upp en internationell tvist. En annan fråga är om amerikansk eller svensk lag ska gälla för tvisten.Som jag förstår det har din dotters man ingen koppling till Sverige förutom att han är gift med en svensk medborgare. Den talan som din dotter eventuellt skulle kunna föra mot hennes man är en talan om att han ska ge henne skadestånd.DomsrättI vanliga fall regleras då din situation av EU:s s.k. Bryssel I-förordning från 2012, men eftersom din dotter kommer att behöva väcka talan mot någon som bor i USA gäller de svenska reglerna istället (artikel 6 i 2012 års Bryssel I-förordning). I Sverige bestäms domsrätt genom att 10 kap. rättegångsbalken (1942:740) (hädanefter förkortad RB) tillämpas ”analogt”, vilket innebär att reglerna tillämpas trots att de egentligen inte är tillämpliga.I ditt fall finns två relevanta regler i 10 kap. RB. Den ena är 10 kap. 1 § RB. Översatt till frågan om domsrätt innebär den att svensk domstol har domsrätt om den som din dotter väcker talan mot har hemvist här. Den andra är 10 kap. 8 § RB. Översatt till frågan om domsrätt innebär den att svensk domstol har domsrätt om din dotter åsamkades en skada här, eller om skadehandlingen utfördes här.Som du ser kan din dotter kan inte väcka talan här med stöd av 10 kap. 1 § RB analogt. Hennes man har inte hemvist här. Din dotter kan heller inte väcka talan här med stöd av 10 kap. 8 § RB analogt. Som jag förstår det från din frågan har nämligen både den eventuella skadan och handlingen som orsakade skadan skett i USA. Det kommer då inte vara möjligt för svensk domstol att ta upp din dotters talan.SammanfattningDin dotter kan inte väcka en talan om skadestånd här i Sverige. Att hon är svensk medborgare spelar ingen roll.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du mer hjälp med domsrätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Relief for Substantive Defects; Also Concerning the Length of Time a Suspended Sentence is Registered in the Criminal Records

2016-08-20 i Domstol
FRÅGA |What do you do if you have been sentenced in unfair sentence from the court and does not appeal in the limited time or in the right time . I got villkorlig dom in 2014. But with out böter or fängelse. I want to know if I can make ny prov to resolve this case . The other Question is how long it register with police in my criminal records . My case was
Lars Simon Göransson |Dear asker,Thank you for sending your questions to Lawline.In the following, I shall explain the relevant Swedish law and give you some concrete recommendations on what measures you might consider taking. First, I will be explaining the relevant ways with which you may appeal your sentence—despite that no longer being possible through normal means. I shall thereafter explain how long your sentence will be recorded in your criminal records. I conclude with a quick summary of what I have said.I have inserted links to the relevant Swedish statutory texts in case you want to read more and are able to find someone who can translate them for you. There also exists an English translation of the Swedish Code of Judicial Procedure (1942:740) (henceforth referred to as the SCJP), which you may find HERE. Appealing a Verdict for Which the Appeal Period has ExpiredA relief for a substantive defect (”resning” in Swedish) is one of the means by which you can appeal a sentence that you can no longer appeal in a normal way. A successful application for a relief for a substantive defect means that you will have a new trial, where your action is examined once more.To be granted relief for a substantive defect, you must first apply for it at the relevant court, which might be a court of appeals (”hovrätt” in Swedish) or the Supreme Court (”Högsta domstolen” in Swedish). If the judgment which you wish to have re-examined has been delivered by a district court (”tingsrätt” in Swedish) then the relevant court will be a court of appeals. If the judgment was delivered by a court of appeals, then the relevant court will be the Supreme Court. This follows from section 4 in chapter 58 of the SCJP.Unfortunately, there are also certain criteria that must be fulfilled if your application is to be successful. The relevant criteria can, in your case, primarily be found in section 2 in chapter 58 of the SCJP. In rough terms, the mentioned criteria require that one of the following things are present:1. There has been a certain kind of serious misconduct which has affected the outcome of the original trial, such as if the prosecutor is guilty of neglect of his or her official duty in a way which affected the outcome of the original trial.2. A legally qualified judge or the prosecutor have been disqualified, when that disqualification could have affected the outcome of the original trial.3. A piece of evidence which has been used in the trial was forged or false, and this piece of evidence can be assumed to have affected the outcome of the original trial4. An important piece of evidence which was not invoked in the original trial has come to light.5. The court has manifestly misapplied a statutory provision in its judgment.For further reading, you may consult the English translation of the SCJP. You can find it HERE, or up above.Unfortunately, I am unable to determine if you have any chance of success in an application with regards to the information you have provided. Therefore I can only suggest that you study the relevant provisions and/or consult further legal expertise. If you need help in writing an application I suggest that you consult a specialised lawyer, which you may do HERE.An alternate measure with which to effectively appeal your sentence is relief for grave procedural errors. The relevant provisions can be found in chapter 59 of the SCJP. However, as I understand your question, there has not been any grave procedural error.How Long Will the Sentence be Registered in Your Criminal Records?The criminal records are regulated by the Swedish lag (1998:620) om belastningsregister (which can be roughly translated as the ”Criminal Records Act”), and the Personal Data Act.In your case, the information concerning your suspended sentence (”villkorlig dom” in Swedish) will be removed ten years after the judgment, according to point 4 a of section 17 in the Swedish Criminal Records Act. This means that the information will be removed from your criminal records in about eight years—assuming that no exceptions are applicable.SummaryIn order to have a re-trial, you could try applying for relief for a substantive defect. Unfortunately, I am unable to determine your chances of success with regards to the information you have provided. The information concerning your suspended sentence in your criminal records should be removed in about eight years.I hope that this has been a satisfactory answer to your questions!If you need further help with relief for substantive defects or criminal records, then you may contact us by telephone 08-533 300 04 (mondays to wednesdays 10:00–16:00) or by e-mail at info@lawline.se.Yours sincerely,

Skiljeförfarande eller domstol

2016-06-12 i Domstol
FRÅGA |Hej.I ett "Sekretess & ansvars -avtal" som en blivande kund till vårt företag vill att vi skriver på för att få uppdrag från dem finns en paragraf gällande lösning av ev. framtida tvist.Man skriver "Tvist ska avgöras genom skiljedom i Stockholm i enlighet med Stockholm Handelskammares skiljedomsregler/av allmän domstol."Jag har hittills haft bilden att man antingen stipulerar skiljedomsförfarande eller domstolsförfarande, men inte båda. Jag tänker mig att föreslå en justering av deras avtal till att stipulera endera och funderar då på vilket som, vid en ev. framtida tvist, troligen skulle vara minst kostsamt för vårt företag. Det är alltså min fråga.
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om vad som gäller för skiljeförfaranden finns i Lagen om Skiljeförfarande (LSF) och även i Rättegångsbalken (RB).I tvister där parterna har möjlighet att förlikas (sk. dispositiva tvistemål) så finns möjlighet för parterna att komma överens om att en eventuell framtida tvist ska avgöras i ett skiljeförfarande istället för i en domstol, se LSF 1 §. Om parterna har gjort en sådan överenskommelse så utgör själva skiljedomsklausulen ett rättegångshinder, vilket innebär att en domstol inte får pröva en fråga som omfattas av klausulen, se RB 34:1 samt LSF 4§ st. 1. Självklart krävs också att skiljeklausulen i sig uppfyller de krav som uppställs för giltighet, såsom bl.a att det klart framgår att det är ett skiljeförfarande som avses, att det rör ett konkret rättsförhållande och att det inte får strida mot grundläggande säkerhetskrav såsom förutsägbarhet och begränsning utifrån parternas yrkanden. Det krävs då också att part invänder att det föreligger en sådan klausul som hindrar en prövning i domstol, se LSF 4 § st. 1 samt RB 10:17 a §. Om part inte invänder i rätt tid, alltså första gången part för talan i rätten, så kan tvisten prövas av domstol i vanlig ordning enligt reglerna i RB, se RB 34:2 samt LSF 4 § st. 2. Ett skiljeförfarande kan, på samma sätt som en rättegång i domstol, leda till ett beslut som blir en verkställbar dom och alltså vinner rättskraft och därmed kan verkställas. Det som är positivt med skiljedom är att det är en snabbare process än en vanlig rättegång samt att den är mer flexibel då parterna har mycket större inflytande. Ett skiljeförfarande är också privat och stänger därför ute insyn från media och konkurrenter. Kostnadsmässigt brukar ett skiljeförfarande och en process i domstol bli ungefär lika i längden, såklart beroende på den enskilda tvisten och andra faktorer som kan påverka. En skillnad är dock att ett skiljeförfarande kräver betalning direkt när processen inleds, men i längden är kostnaden som sagt i de flesta fall relativt lika. Eftersom klausulen hänvisar till Stockholms Handelskammare så rör det sig här om ett institutionellt förfarande, vilket är en typ av de olika former av skiljeförfaranden som finns. Om du vill läsa mer om skiljeförfarande och hur man kan beräkna kostnader så kan du göra det här: http://sccinstitute.se/tvistlosning/kostnadskalkylator/.Har du fler frågor är du välkommen att vända dig till oss här på Lawline igen.Hoppas att mitt svar var till din hjälp.Vänliga hälsningar

Stämningsansökan - vilken tingsrätt?

2016-05-09 i Domstol
FRÅGA |Är boende i Stockholm och vill stämma person boende i Malmö, vilken tingsrätt ska man skicka in stämningen till?
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Rättegångsbalken 10 kap 1§ sägs att laga domstol i tvistemål i allmänhet är rätten i den ort , där svaranden har sin hemvist. Du ska således, som huvudregel, skicka din stämningsansökan till Malmö tingsrätt. Observera att det finns diverse undantag för vissa typer av situationer, se Rättegångsbalken 10 kap. Exempelvis om tvisten rör fast egendom, ska stämningsansökan skickas till tingsrätten i den domsaga där fastigheten ligger.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Jävig domare

2016-04-26 i Domstol
FRÅGA |HejJag undrar om tingsrättens rådmans roll. Kan han/hon:- Kan stoppa något mål från att gå vidare till huvud förhandlingar- Kan man begära att rådmannen bytas ut eftersom man misstänker han/hon inte opartisk.Mvh.Desperat
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Opartiskhet vid en rättssituation kallas för jäv. Domare kan vara jäviga enligt 4 kap 13 § RB ''Domare är jävig att handlägga mål:1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag, att den ene är eller varit gift med den andres syskon, eller om han på liknande sätt är part närstående;3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 2;4. om han eller någon honom närstående, som avses i 2, är förmyndare, god man eller förvaltare för part eller eljest parts ställföreträdare eller är ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning, som är part, eller, då kommun eller annan sådan menighet är part, är ledamot av nämnd eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet rör;5. om han eller någon honom närstående, som sägs i 2, till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 4;6. om han är parts vederdeloman, dock ej om parten sökt sak med honom för att göra honom jävig;7. om han i annan rätt såsom domare eller befattningshavare fattat beslut, som rör saken, eller hos annan myndighet än domstol eller såsom skiljeman tagit befattning därmed;8. vid huvudförhandling i brottmål om han före denna huvudförhandling har prövat frågan om den tilltalade har begått gärningen;9. om han i saken såsom rättegångsombud fört parts talan eller biträtt part eller vittnat eller varit sakkunnig; eller10. om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet''Domare ska enligt 4 kap 14 § självmant meddela att de är jäviga att handlägga målet, om de inte gör det har part möjlighet att göra gällande att domaren är jävig första gången denne för talan i målet. Vänligen,