Kräva PostNord på skadestånd

2018-03-12 i Domstol
FRÅGA |HejsanPostnord har skapat mig en massa problem, hur gör man ett skadestånds anspråk mot postNord. finns det någon mall? eller hur kan ni hjälpa mig som företagare?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vill du framföra ett skadeståndskrav rekommenderar jag att du gör detta direkt mot PostNord och beskriver i ett brev varför du anser att de är skadeståndsskyldiga och med vilket belopp. Skulle de inte betala och du fortfarande anser att de är skadeståndsskyldiga, kan du skicka en stämningsansökan till tingsrätten för att yrka dina krav.Vill du ha hjälp att utreda frågan närmare och upprätta en stämningsansökan kan du boka tid med en av våra jurister (här).Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Måste förvaltningsrätt förvara domar digitalt?

2018-03-11 i Domstol
FRÅGA |Jag har ställt samma fråga innan, men denna fråga gällde Tingsrätten. Förvaltningsrätten opererar på ett annorlunda sätt.Finns det en lag eller regel som talar för att en dom fattat av Förvaltningsrätt måste lagras hos denna myndighet i formen av digital handling? Finns det ett potential att förfråga denna myndigheten att lagra och publicera kopior av denna handling enbart fysiskt?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I "föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:3) för förvaltningsrätt om registrering av mål i Vera", är det möjligt utläsa i 1 §, att registrering av mål ska ske i verksamhetsregistret Vera. Det ska alltså ske digitalt. Det finns möjlighet att fråga domstolen om att lagra och publicera fysiska kopior. Huruvida detta är möjligt beror emellertid högst på arbetsbelastning. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Kan beslut om indraget körkort förklaras inte gälla tills vidare då beslutet överklagats?

2018-03-07 i Domstol
FRÅGA |Måste jag skicka in mitt körkort till Transportstyrelsen vid beslut om indraget körkort för en tid, om jag samtidigt överklagar beslutet till Förvaltningsrätten? Ska man inte avvakta Förvaltningsrättens beslut först?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt förvaltningsprocesslagen 28 § måste domstolen fatta ett interimistiskt beslut för att ett överklagat beslut från en myndighet inte ska gälla tills vidare. Det här betyder att förvaltningsrätten måste besluta att ditt körkort inte ska vara indraget fram tills de fattar beslut i ditt överklagade fall. Vill du läsa lagen själv kan du klicka på länken. Hoppas mitt svar har hjälpt dig!

Kan domstol döma mer/större belopp än vad part yrkat?

2018-03-05 i Domstol
FRÅGA |Kan tingsrätten förplikta någon att betala en högre köpeskilling än vad avtalet säger på grund av dröjsmål med betalning (köp mellan två privatpersoner)?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras i 17 kap. 3 § rättegångsbalken, "dom må ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat"; parterna bestämmer processens omfång. Detta innebär, att parternas yrkanden i en process utgör ramen för processen och domstolen kan inte döma ut mer än vad parterna yrkar. Domstolen är alltså "begränsad" efter yrkandet. Exempelvis: i det fall du yrkar 20 000 kr så kan domstolen endast döma så att du får 20 000 kr eller mindre (och inte mer). Om du yrkar 50 000 kr så kan domstolen endast döma så att du får 50 000 kr eller mindre (och inte mer).Ditt fallStämmer en part en annan part på ett belopp som finns i ett köpeavtal, kan tingsrätten inte döma ut mer än det beloppet (bara beloppet eller mindre). Stämmer emellertid en part en annan part på ett belopp som finns i ett köpeavtal och något mer, exempelvis skadestånd, så kan tingsrätten döma ut mer än vad som står i köpeavtalet. Men då har det utdömda grundats på något annat än köpeavtalet. Så, nej, tingsrätten kan inte, grundat på ett köpeavtal, döma ut mer än vad som står i köpeavtalet.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vem får överklaga dom i tvistemål eller brottmål?

2018-03-12 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag reagerade på en artikel och skulle vilja överklaga domen som har getts till personen. Jag har absolut ingen relation till personerna som är inblandade ivfallet och var ej med när aituationen hände. Den enda informationen jag har är artikeln samt att jag läst domen.Kan jag överklaga? Har jag klagorätt? Vad gäller här?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TvistemålPart har som regel endast rätt att överklaga när domen har gått honom eller henne emot. Om så inte är fallet anses parten inte ha något rättsligt intresse av att få till stånd en ändring av domen.BrottmålRätt att överklaga tillkommer i första hand parterna vid tingsrätten. Också i brottmål krävs att en part har ett rättsligt intresse av att få till stånd en ändring av domen för att ha rätt att överklaga. Ett sådant intresse kan naturligtvis för åklagarens del föreligga också när han eller hon anser att tingsrätten har valt fel påföljd. Åklagaren kan dock överklaga även till den tilltalades förmån, se 20 kap. 2 § 3 st. En försvarare har inte som sådan någon rätt att överklaga tingsrättens dom; det krävs en fullmakt från den tilltalade. Också ett målsägandebiträde, som för målsägandens räkning överklagar beträffande ett enskilt anspråk, måste ha en fullmakt.InstansAv frågan framgår det inte vilken instans det är som har fastställt domen. Är det tingsrätten framgår det av 49 kap. 1 § rättegångsbalken (här) att sådan dom får överklagas till hovrätten, av personer med klagorätt och klagointresse. Det är i sådana fall ett krav att en dom överklagas inom tre veckor från att domen meddelades enligt 51 kap. 1 § rättegångsbalken (här). Är det istället hovrätten som har kommit fram till ett domslut, ska domen överklagas till Högsta domstolen. Huvudregeln är även här att en dom får överklagas enligt 54 kap. 1 § rättegångsbalken (här). Men för att Högsta domstolen ska ta upp en överklagan krävs prövningstillstånd, vilket lämnas om Högsta domstolens dom eller beslut kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas i framtiden, så kallade prejudikat.SlutsatsDu kan således inte överklaga domen i detta fall.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Förenklat tvistemål

2018-03-08 i Domstol
FRÅGA |När sätts rubriceringen från tingsrätterna på en stämningsansökan i ett tvistemål? det vill säga om det är förenklat mål eller allmänt mål? är det vid ansökningsdag eller när motparten (den som mottager stämningsansökan ) kommer in med sitt svar? detta är då ett mål som rör en kapitalistisk och inte ett familjemål.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett dispositivt tvistemål utmärks av att partnerna själva kan komma överens om de som de tvistar om, t.ex. om pengar. De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära och förenklade tvistemål. De mål som rör tvister vars tvisteföremål uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp handläggs som förenklade tvistemål, 1 kap. 3 d § rättegångsbalken. Ett halvt prisbasbelopp för 2018 är 22 750 kr. Detta innebär att tingsrätten ser till värdet av tvisteföremålet så som det anges i stämningsansökan vid ansökningsdagen. Är det uppenbart att det understiger ett halvt prisbasbelopp så handläggs det som ett förenklat tvistemål.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hur tar jag reda på uppgifter från min rättegång?

2018-03-07 i Domstol
FRÅGA |Jag vill kolla upp exakt datum jag blev dömd i hovrätt. Jag tror det är runt 5 år. Hur och var kollar jag upp detta?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en del databaserade register man kan använda för att hitta domar. Dessa publikationer kostar dock pengar. Jag skulle rekommendera dig att kontakta den hovrätt du dömdes i. Beroende på vilken hovrätt det var, kontaktar du den efter att ha hittat kontaktuppgifter här http://www.domstol.se/Sok/?tab=contact.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Delgivning i vårdnadstvist

2018-03-01 i Domstol
FRÅGA |Hej,Jag är för tillfället i en vårdnadstvist där jag lämnat in en stämningsansökan mot mitt barns pappa.Pappan har blivit kontaktad av tingsrätten via brev, mail och uppringning för att delges detta men inte svarat. Jag pratade med tingsrätten idag och de förklarade att sista bevakningsdag var idag och att de skulle skicka ut nån delgivningsman eller vad det hette. Min fråga är hur länge kommer de leta efter pappan? Kommer de fatta ett beslut även om de inte får tag på honom eller kommer de vänta på att han svarar?Mvh
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 46 § ärendelagen framgår att tingsrätten har möjlighet att använda sig av "delgivning" för att underrätta motpart om handlingar. Delgivning innebär att handlingen mottas på ett speciellt sätt. Regler om detta finns i delgivningslagen. Detta förfarande kan göra att processen drar ut på tiden, eftersom svarsfristen räknas först från den dag som mottagaren blivit delgiven handlingen. Å andra sidan fyller delgivningsmomentet funktionen att "fungera som ett bevis" för att mottagaren faktiskt har mottagit stämningsansökan och därmed fått tillfälle att yttra sig angående namnbytet. Detta utgör en garanti för att mottagaren i efterhand inte ska kunna invända att han exempelvis inte fått tillfälle att uttala sig i ärendet.Enligt 26 § delgivningslagen anges, att när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades, om kontrollmeddelandet har skickats på föreskrivet sätt och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt, har handlingen kommit fram inom denna tid. Efter dessa två veckor ska domstolen kunna påbörja avgörandet av ärendet, trots att barnets fader undviker att uttala sig i ärendet.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen