Vilka möjligheter har jag att få full ersättning när ett företag sålt en ägodel till ett lägre pris än avtalat?

2017-03-24 i Domstol
FRÅGA |Hej!Jag har en fordran på en butik som sålt en gitarr för min räkning. Vi kom överens om ett pris som innebar att jag skulle få ett belopp vilket var 80 % av vad de skulle sälja gitarren för. Jag har en skriftlig orderbekräftelse på detta belopp ställt i mitt namn. De har nu sålt gitarren för ett lägre pris till en kund och de vill nu betala mig 80 % av detta pris istället – vilket jag inte anser är det vi kommit överens om. Det handlar om en skillnad på drygt 2000 kr.Vad har jag för möjligheter att få den summa vi kommit överens om?Kan jag riskera att förlora även den summa som de erbjudit mig om jag vänder mig till Kronofogden och ansöker om ett betalningsföreläggande som de troligtvis kommer att bestrida?Har jag någon chans att vinna i domstol om målet överlämnas dit?
Marcus Bäckström |InledningHej!Tack för att du valt att ställa dina fråga till Lawline. Svaret är upplagt på så vis att jag först och främst besvarar de konkreta delfrågor som du ställt (utan angivande av rättsliga källor). Därefter ger jag dig en koncis rekommendation utifrån svaren på delfrågorna. Avslutningsvis redogör jag för rättsregler som är relevanta att känna till givet den situation du befinner dig i. Det kan du ta till dig i den utsträckning det känns meningsfullt.Om du anser att något i mitt svar är otydligt, eller önskar få kompletteringar, så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga detta. Föredrar du fortsatt dialog utan allmän insyn kan du mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com.Svar på dina specifika frågorVad har du för möjlighet att få den överenskomna summan? Under förutsättning att du kan lägga fram bevisning som styrker din sak (d.v.s. att det förelegat ett avtal om att ersättningen skulle uppgå till 80 procent av ett visst minimibelopp) betraktar jag möjligheterna som goda. Tingsrätten kommer, naturligtvis, döma ut den summa som är avtalad och bevisad.Kan du riskera att förlora även det som erbjudits dig? En ansökan om betalningsföreläggande, och eventuellt efterföljande domstolsprövning, medför i sig ingen risk för att du går miste om det som företaget ”erkänt” att det är skyldigt dig. Däremot kan du, om prövningen inte utfaller till din fördel, belastas med kostnader för själva processen. Kostnader som kan bli stora i förhållande till de 2000 kr som tvisten berör.Har du någon chans att vinna i domstol? Svaret på den frågan beror helt på vilken bevisning du kan presentera. Således kan jag inte göra någon kvalificerad bedömning av utsikterna utan att ha tillgång till mer fördjupad information om bevisläget. Det bästa beviset är, förstås, ett skriftligt avtal som klart och tydligt föreskriver att minst 80 % av ett minimibelopp ska utbetalas till dig efter försäljning av gitarren.Min rekommendation till digIngångna avtal ska hållas och det finns ett starkt principiellt värde i att ta strid för det man anser är rätt och riktigt. Utifrån det anser jag att du åtminstone ska ansöka om betalningsföreläggande och se vad responsen blir från företaget. Kanske ger de vika när de svart på vitt ser att du inte utan vidare accepterar att bli lurad.Motsätter de sig att betala hela summan får du ta ställning till om det är mödan värt att överlämna saken till tingsrätten. Ett sådant förfarande är dock, även i förenklad form, ganska omfattande i förhållande till den relativt blygsamma ”vinsten” som du därigenom kan tillgodogöra dig. Kanske är det helt enkelt inte, med tanke på tiden du måste investera, värt ansträngningen.Allmän redogörelse för relevanta rättsregler på områdetNär en förfallen fordran inte blivit betald finns möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (2 § samma lag). Om svaranden inte anser sig ha något betalningsansvar, eller att betalningsansvaret inskränker sig till ett mindre belopp, så kan den som ansökt begära att frågan ska överlämnas till tingsrätten för avgörande enligt vanliga tvistemålsregler (33 § samma lag).Under förutsättning att ett överlämnande till tingsrätten sker, och den påstådda fordran är mindre än ett halvt prisbasbelopp, så kommer ärendet att handläggas som ett s.k. förenklat tvistemål (1 kap. 3 d § rättegångsbalken). Målet ska då enligt samma lagrum avgöras med endast en lagfaren domare (istället för tre domare som är huvudregeln i tvistemålssammanhang) .Att ett mål handläggs som förenklat tvistemål får konsekvenser för fördelningen av rättegångskostnaderna efter att domen meddelats. Rätten till ersättnings inskränker sig i sådana situationer till en timmes rättslig rådgivning, tingsrättens ansökningsavgift m.m. (18 kap. 8 a § 1 st. rättegångsbalken). Om målet först handlagts vid exempelvis Kronofogden lämnas dock även ersättning för kostnader som uppkommit där (5 st. samma paragraf).Konsekvensen av detta är att den part som vinner ett förenklat tvistemål, och kanske fått juridisk rådgivning i mer än en timme, inte blir fullt ut kompenserad för sina ombudskostnader. För att minimera den ekonomiska risken kan det således vara smart att själv föra sin talan i förenklade tvistemål. Med vänlig hälsning,

Tvistemål angående narkotika

2017-03-02 i Domstol
FRÅGA |En person som fått narkotika på krita ger bort och använder upp narkotikan utan att betala tillbaka. Vad har denne begått för brott?
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Som jag tolkar frågan undrar du om en person som säljer eller använder narkotika som tillhör en annan person kan göra sig skyldig till något brott. Inledningsvis bör poängteras att det är ett brott att hantera, inneha, sälja och använda narkotika och man riskerar vid överträdelse att bli dömd enligt brottsbalkens regler. Om däremot personen som menar sig vara den civilrättsliga ägaren till narkotikan vill ha pengar eller dylikt för ett ekonomiskt bortfall från personen som utan tillstånd använt eller sålt vidare narkotikan gäller enligt svensk rättsordning principen om pactum turpe vilken innebär att man inte kan föra en tvistemålstalan om sådant som anses vara ett avtal som strider mot "lag eller goda seder". Principen bygger på tanken att rättsordningen inte ska skydda sådant som anses osedligt eller omoraliskt. Om man stämmer någon av en sådan här anledning, kommer domstolen troligtvis att avvisa målet. En tvist av det slag du talar om får alltså lösas med hjälp av privata rättsmedel utanför den allmänna rättskipningen såsom anlitande av en privatdomare. Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är det obligatoriskt att uppge personnummer på svaranden i en stämningsansökan?

2017-02-27 i Domstol
FRÅGA |Om man ska lämna in en stämningsansökan mot en privatperson och man inte vet personens fyra sista siffror i personnumret – kan man då utelämna dem i stämningsansökan eller hur ska man göra för att få fatt på dem?
Marcus Bäckström |Hej!Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar ur något avseende är otydligt eller ofullständigt så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga kompletterande upplysningar.Vad som ska ingå i en inlaga till domstolen, t.ex. en stämningsansökan, framgår av 33 kap. 1 § rättegångsbalken. Där föreskrivs bl.a. att uppgift om personnummer och adress ska lämnas avseende såväl käranden (d.v.s. du) som svaranden. Följaktligen är det nödvändigt att du efterforskar vilka fyra sista siffror som gäller för den person du avser att stämma.Personnumret kan du exempelvis erhålla genom att registrera ett konto på www.ratsit.se (vilket är kostnadsfritt). Om du sedan söker på personens fullständiga namn och/eller adress så tillhandahålls personnumret i sin helhet. I annat fall bör det gå bra att kontakta Skatteverket och, genom att uppge personens namn och hemvist, få personnumret utlämnat.Lycka till med den fortsatta processen!Med vänlig hälsning,

Tid för att få prövningstillstånd i Högsta Domstolen

2017-01-28 i Domstol
FRÅGA |Hur lång tid brukar det vanligtvis ta från hovrättens dom, tills högsta domstolen tar upp ett fall vid eventuell överklagan.
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Eftersom Högsta domstolen endast prövar domar som kan prejudicerande betydelse, det vill säga klargöra / ha vägledande betydelse hur en lag ska tolkas i framtiden, så tar de inte upp alla mål som överklagas, 54 kap. 9 § Rättegångsbalken (1942:740), (RB), se här: https://lagen.nu/1942:740. Högsta Domstolen strävar efter att meddela beslut om prövningstillstånd inom 6 månader från det att domen har överklagats, i fall där det handlar om personer som sitter häktade meddelas beslut om prövningstillstånd ofta mer omgående. Själva förhandlingen i Högsta Domstolen hålls som regel ett år efter att prövningstillstånd har meddelats, vilket kan variera åt båda hållen beroende på karakären av målet, se här: http://www.hogstadomstolen.se/Fragor-i-pagaende-mal/Sammanfattningsvis tar det från att du överklagar till Högsta Domstolen fram till dess att ett avgörande meddelas i regel minst 1 år och 6 månader, vilka kan variera beroende på karaktären av målet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Överklaga tingsrättens beslut om att inte utse offentlig försvarare

2017-03-06 i Domstol
FRÅGA |Hej!Jag är åtalad för ofredande och har begärt att få en advokat men har fått avslag från tingsrätten med motivering att "finns inte skäl att utse offentlig försvarare för HM med hänsyn till utredningen om brott,valet av straff eller annan anledning.Jag har tyvärr inte råd att anlita juridisk hjälp och tycker detta är orättvist.vad föreslår ni?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan överklaga tingsrättens beslut om att inte utse offentlig försvarare. Detta överklagande ska ges in till tingsrätten inom tre veckor från dagen då beslutet meddelades. Överklagandet ska innehålla uppgifter om:1. det beslut som överklagas2. den ändring i beslutet som yrkas3. grunderna för överklagandet4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, när sådant tillstånd krävs (du behöver inte prövningstillstånd i detta fall)5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis Lycka till! Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Möjlighet att frångå ett stadfäst förlikningsavtal

2017-02-27 i Domstol
FRÅGA |ena parten vill säga upp ett förlikningsavtal gjort vid tingsrätten
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att förlikningsavtalet har stadfästs av tingsrätten. En stadfästelsedom vinner rättskraft. Rättskraft innebär att en dom efter tiden för överklagande inte kan omprövas i nya rättegångar. En förlikning som stadfästs genom dom kan inte sägas upp. En part som är missnöjd kan dock i tingsrätten föra en talan om ogiltighet av förlikningsavtalet exempelvis på grund av att motparten agerat svikligt vid ingåendet av förlikningsavtalet. Det bör dock tilläggas att det kan vara svårt att på rättslig grund frångå ett stadfäst förlikningsavtal som part en gång skrivit under.Under väldigt speciella omständigheter kan en missnöjd part också angripa stadfästelsedomen genom ansökan om resning eller domvillobesvär. Detta är möjligt om det skulle finnas speciella skäl som medför att domen inte borde ha stadfästs eller om domstolen har begått ett grovt rättegångsfel. Regler om resning och domvillobesvär hittas i rättegångsbalkens 58-59 kapitel.Vänligen,

Hur många domare måste sitta i en domstol för döma? Är en tingsfiskal en lagfaren domare?

2017-02-19 i Domstol
FRÅGA |Om man i ett tvistemål begär tre domare, måste det då vara tre utsedda av regeringen eller är det ok att en är tingsfiskal?Enligt vad jag kunnat läsa är en tingsfiskal en person som utbildar sig till domare och bör då inte kunna vara en av de tre domarna.Om nu så skett iallafall, är det grund för ogiltigförklarande av dom?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! En domstol är som huvudregel i tvistemål domför med tre lagfarna domare, enligt 1 kap 3 a § Rättegångsbalken (RB). Det finns dock fall som regleras i förenklad form enligt 42 kap 20 § Rättegångsbalken, vid sådana fall är domstolen domför redan med en lagfaren domare, se 1 kap 3 a § 2 stycket RB. Även i övriga fall, så kan en domstol vara domför redan med en lagfaren domare om det räcker med hänsyn till målets beskaffenhet och svårighetsgrad, 1 kap 3a § 3 stycket RB. Något krav på att parterna samtycker till det finns inte, om det alltså är ett enkelt mål så kan domstolen vara domför med en lagfaren domare även om parterna inte har samtyckt. Om det dock är ett mål som egentligen kräver 3 domare eftersom målet ej är av förenklad beskaffenhet. Då kan domen komma att undanröjas av hovrätten enligt 50 kap 28 § RB och återförvisas till Tingsrätten enligt 50 kap 29 § RB för en ny prövning. Domen kan således undanröjas om det förekommit något fel gällande antalet lagfarna domare som krävs, men då krävs det att Hovrätten tar upp frågan, det är ingen ogiltighetsgrund i sig. En tingsfiskal är en lagfaren domare och således är det helt tillåtet att ha en tingsfiskal som en av de tre domare som krävs i en process. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka tid med en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Med vänliga hälsningar,

Vad innebär det att ett mål avskrivs

2017-01-19 i Domstol
FRÅGA |Hej! Skulle vilja veta exakt vad det betyder att "tingsrätten avskriver målet från vidare handläggning"
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det innebär precis som de skriver, att målet avskrivs, läggs ner, avslutas.Det finns olika anledningar till att tingsrätten beslutar att avskriva ett mål. Vid brottmål kan det till exempel vara så att åklagaren har återkallat stämningsansökan och vid tvistemål kan det till exempel bero på att båda parterna uteblivit från förhandlingen.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller 08-533 300 04