Domarjäv i närståenderelationer

2015-11-02 i Domstol
FRÅGA |Hej,Jag har en teoretisk fråga som jag ställer av ren nyfikenhet om hur HD ser på frågan om jäv för domare. Om en rättegång rör frågan om hustrumisshandel exempelvis, och domaren har någon närstående som är engagerad inom kvinnojouren för utsatta kvinnor, då kan väl detta omöjligen inte anses som en fråga om jäv? Finns det någon generell motivering till vad som anses som jäv och vad finns det för lagstöd till det? MVHES
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga!Allmänt om jävReglerna om jäv för domare (även nämndemän) finns i 4:13 Rättegångsbalken (här). Bestämmelsen innefattar 10 punkter i vilka olika former av jäv regleras. Jäv är en allvarlig överträdelse och resulterar i rättegångsfel (målet kan behöva tas om på nytt och det ger även upphov till s.k. resning). Motiven bakom dessa regler är rättssäkerhetsaspekter. Framför allt i brottmål gäller att den tilltalade ska kunna få sitt ansvar prövat av en opartisk domstol, se vidare artikel 6 Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (här).Vad beträffar hur högsta domstolen (HD) ställer sig till jäv så är det inte, vid en grundare analys som denna, helt nödvändigt att ställa sig den frågan. Detta med hänsyn till att det rör sig om ett ganska strängt reglerat regelverk. Både de olika jävssituationerna och konsekvenserna av dessa är således förhållandevis tydligt reglerade.Jävet ifrågaBeträffande den situationen ovan så skulle 4:13 p. 10 RB, det s.k. delikatessjävet kunna komma ifråga. Denna jävsgrund behandlar de situationer när domaren av en eller annan anledning, utöver de tidigare nio punkterna, skulle kunna tänkas vara opartisk i målet. Att dennes närstående är engagerad i kvinnojourer skulle inte utan vidare anses leda till att domaren blivit opartisk i målet. Antag däremot att målsäganden i fallet (alltså den som blivit utsatt för misshandeln) varit i kontakt med samma kvinnojour som domarens närstående arbetar på. Skulle domaren sedan få förhandsinformation från den närstående om målsäganden och ärendet, kan det tänkas att denne skulle kunna vara jävig. Detta förutsätter dock att domarens kännedom om ärendet går att knyta till målsäganden själv.SlutordMed lite tillagda förutsättning till din fråga är det inte otänkbart att jäv skulle kunna aktualiseras enligt 4:13 p. 10 RB.Är Du intresserad av att läsa domar från HD angående jäv tillhandahållet www.lagen.nu ett axplock av prejudikat med länkar intill paragraferna i lagen, se vidare här.

Om målsägande inte infinner sig till rättegång

2015-09-09 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som händer om målsägande inte kommer på en rättegång?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man som målsägande inte infinner sig till rättegång kan domstolen ställa in huvudförhandlingen (rättegången) och denna bestäms till en annan dag. Detta gäller dock endast om domstolen anser att målsäganden bör höras, se 46:2 4p. RB. Detta innebär att domstolen ändå kan påbörja rättegången utan att målsäganden är närvarande om domstolen anser att målsägande inte behöver höras. Om målsäganden behöver höras men domstolen finner det lämpligt/möjligt att höra målsägande vid ett annat tillfälle kan domstolen också påbörja en rättegång, se 46:3 RB.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har vidare funderingar är du välkommen att återkomma!Mvh

Hur väcker man talan i ett civilrättsligt mål?

2015-08-31 i Domstol
FRÅGA |vart vänder man sig för att starta ett civilrättsmål
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga!Talan i ett civilrättsligt mål väcks, enligt huvudregeln, genom att man lämnar in en skriftlig ansökan om stämning till tingsrätten i den ort där svaranden har sitt hemvist (10 kap. 1 §, 13 kap. 3 §, 42 kap. 1 § rättegångsbalken).Vänliga hälsningar,

Överklaga till Högsta domstolen - prövningstillstånd

2015-06-29 i Domstol
FRÅGA |När hovrätten dömt en för försök till våldtäkt på anhörig o dom fallit på 1,3 års fängelse, är det ens någon rimlig chans till överklagan?Läste att uppskov endast ges i synnerliga skäl. Men han måste ändå någon ta sitt straff,så är det väl?
Tatjana Johansson |Hej,Tack för din fråga och för att du har valt att vända dig till Lawline!När det gäller brottmål, vilket försök till våldtäkt är, prövas talan i allmän domstol. Allmän domstol består av tre instanser, vilka är: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Jag tolkar din fråga som att du undrar under vilka förutsättningar Högsta domstolen prövar en dom som meddelats av hovrätten. Till att börja med kan nämnas att det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva en hovrätts dom (se https://lagen.nu/1942:740#K54P9S1). Högsta domstolen får in cirka 5100 ansökningar om prövningstillstånd varje år, varav cirka 140 stycken ansökningar beviljas (se här). Det är alltså endast i ett fåtal fall som Högsta domstolen väljer att meddela prövningstillstånd och därmed prövar en hovrättsdom. Prövningstillstånd ska nämligen endast meddelas om:1- Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen (prejudikatdispens)eller 2. Det finns synnerliga skäl till en sådan prövning, så som att det finns grund för resning, eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (extraordinär dispens) (se https://lagen.nu/1942:740#K54P10S1). Med prejudikatdispens menas att själva prövningen av målet leder till att Högsta domstolen skapar ett prejudikat, det vill säga att de avgör ett mål som sedan fungerar vägledande för andra, lägre instanser som genom avgörandet får klarhet i hur de ska döma i liknande fall i framtiden. Prövningen av ett mål anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen när en fråga inte har prövats tidigare eller det råder oklarheter i hur man ska döma i en viss fråga. Huruvida någon sådan fråga föreligger i ditt fall är svårt att svara på då hänsyn ska tas till samtliga omständigheter i fallet. Jag har tyvärr för lite information om ditt fall för att kunna uttala mig om vad som gäller. Vad gäller den extraordinära dispensen ska det som tidigare nämnts föreligga grund för resning, att domvilla förekommit eller att det skett ett grovt förbiseende eller ett grovt misstag i hovrätten för att prövningstillstånd ska meddelas. När grund för resning föreligger kan du läsa om här, med domvilla menas att ett grovt formellt fel förekommit och med grova förbiseenden eller grova misstag avses felaktigheter vid själva sakprövningen. Synnerliga skäl kan alltså till exempel föreligga när hovrätten har tillämpat fel lag eller på något annat sätt agerat uppenbart felaktigt och detta har påverkat utgången i målet. Om Högsta domstolen väljer att meddela prövningstillstånd, prövar målet och då finner att en person inte är skyldig till brottet ska denne inte heller avtjäna något straff för det. Finner de å andra sidan att det står utom rimligt tvivel att personen har begått brottet, ska denne avtjäna sitt straff. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Målsägandebiträde

2015-09-25 i Domstol
FRÅGA |Är det endast målsäganden som har rätt till att ansöka om ett målsägandebiträde el juridiskt ombud? Min vän är den åtalade parten i ett brottsmål där hon åtalas för att ha brutit mot ett kontaktförbud till målsäganden hon haft en relation till. Hon känner sig väldigt skör och rädd och orolig inför rättegången då hon blivit hotad av målsägandes mor. Hennes försvarsadvokat har ej tiden som behövs för att lyssna och lugna och förstå henne. Undrar då om hon har någon som helst rättighet i att få tilldelat ett juridiskt ombud då risken av hennes oro iför rättegången utan hjälp till att värna om hennes hälsa kan medföra att den blir värre med förnyade stresstrauman med förödande konsekvenser. Eller är hennes ohörsamme försvarsadvokat den enda juridiska stöd hon har rätt till.MvhMartina
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Begreppet "juridiskt ombud" är ett samlingsbegrepp, dvs att en advokat är en typ av juridiskt ombud. För mer information kring de olika begreppen se Rättshjälpsmyndighetens hemsida här. Vill du veta mer om regleringen kring målsägandebiträden, se här.Att förordnas ett målsägandebiträdeNär ett brottmål handlar om att brottsoffret (målsäganden) blivit utsatt för sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan leda till fängelse, kan domstolen förordna ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet biträder alltså brottsoffret och inte den tilltalade. Den tilltalade får istället hjälp och biträds av sin försvarsadvokat.Målsägandebiträdets uppgiftDen främsta uppgiften ett målsägandebiträde har är att ta tillvara målsägandes intressen i målet, lämna stöd och hjälpa till. Denne kan även föra skadeståndstalan om detta inte görs av åklagaren, se här. Med vänliga hälsningar,

Resning i brottmål till förmån för den tilltalade

2015-08-31 i Domstol
FRÅGA |Hejsan!Min Sambo blev 2007 felaktig anklagad , av sin föredetta sambo för våldtäkt, kvinnan ändrar sin historia i rättegången och uppger felaktiga uppgifter och han blir dömd till fängelse, andra grunder fanns för ett fängelsestraff och det var brott som inte var av sexuell natur och dem erkände han och tog gärna sitt straff för.Kan tillägga att hon anklagar honom för detta 2007 och han blir straffad 2010, för hennes historia var trovärdigare än hans trots att hon ändrar sin historia.Men när det kom till anklagan om våldtäkt så blev han friad på alla punkter utom en och då på den punkten där kvinnan ändrar sitt uttalande från förundersökningen, så hon säger emot sig själv, blir han fälld.Han skulle nu vilja göra en resningsansökan när det kommer till detta för han har inga problem med att erkänna och ta sitt straff för saker han har gjort men detta har han inte gjort, men vi undrar lite var vi ska vända oss osv.Detta har orsakat honom mycket lidande och vi är tacksamma för svar.
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det blev din sambo dömd 2010 vilket innebär att tiden för överklagan gått ut och domen har vunnit laga kraft. Era möjligheter att ändra domen är alltså att ansöka om resning vilket du redan sagt. Om domen emot honom beslutades i tingsrätten är det hovrätten ni ska vända er till. Om domen dömdes ut i hovrätten är det hos Högsta Domstolen ni ska ansöka om resning. Förutsättningar för resningEftersom det är din sambo som vill ansöka om resning är det även han som måste visa att det finns skäl för en resning. Olika skäl för en resning kan vara att rättstillämpningen i i avgörandet uppenbart strider mot lag. Det kan också vara att nya omständigheter eller nya bevis har dykt upp som inte tidigare var kända och som skulle ha en påverkan på utfallet. Ni kan läsa mer om olika skäl för resning till förmån för den tilltalade 58 kapitlets 2 § Rättegångsbalken.I din sambos resningsansökan ska han uppge vilket avgörande det gäller, alltså målnummer samt domstol samt skälen han har för resning. Ni kan hitta en blankett för resningsansökan här. Mer om resning hittar du i rättegångsbalkens 58 kapitel. Hoppas att du fått svar på dina frågor, om något är oklart eller om du har vidare frågor är du välkommen att återkomma.Mvh

Tidsram avseende prövningstillstånd i HD

2015-07-15 i Domstol
FRÅGA |Hej!När man överklagar en hovrättsdom till högsta domstolen-hur länge tar det innan man vet om det tas upp eller Ej?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inget generellt svar på din fråga. Högsta domstolens ambition är emellertid att dessa beslut ska fattas så snart som möjligt. I allmänhet meddelas besluten inom sex månader från det att överklagandet kom in till Högsta domstolen. Vissa mål, exempelvis där personer är häktade, avgörs betydligt snabbare än så.Väntetiden beror på att juristerna måste sätta sig in i fallet innan ett beslut om prövningstillstånd kan fattas. Det beror också på att det inkommer många överklaganden som ska behandlas.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Försvar i rättegång

2015-06-29 i Domstol
FRÅGA |Hej.Mitt namn är Mariana och jag behöver hjälp angående en händelse som ägde rum den 28 maj i år. Min mamma var inne på Dressman på Nordstan i Göteborg och skulle byta storlek på en pikétröja som hon hade köpt två dagar innan. Hon går in i butiken med tröjan i en påse samt kvittot. Hon går till hyllan med pikétröjorna och jämför storleken på tröjan hon ska byta med den nya tröjan. Därefter går hon fram till kassan och tar fram sitt kvitto och kassörskan byter tröjan samt ger henne ett nytt kvitto.När hon går ut från butiken griper en civil vakt tag i hennes arm, ber henne om legitimation och tar med henne till ett rum på nedre plan där han tillkallar ännu en vakt samt polis.Mamma frågar vad det rör sig om och vakten säger att hon har stulit pikétröjan och att hon kommer åka dit för bedrägeri. Mamma ber honom upprepade gånger att titta på de kvitton hon nu tar upp och har i handen men han viftar bort hennes hand och säger "de där är säkert gamla". Mamma ber honom gå in och tala med personal i butik men han vägrar göra detta.Polis kommer på plats där mammas uppgifter tas upp ett förhör inleds men ingen vill titta på hennes kvitton. De beslagtar tröjan, meddelar att detta kommer att behandlas av polis och handledare och sedan låter de henne gå. Idag kom stämning från tingsrätten att det skall till vidare upp i rätten. Hon har bott i Sverige i över 40 år, nybliven pensionär och helt fläckfritt register. Oskyldig och helt förstörd. Vad ska vi göra? Vi behöver hjälp.
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Jag skulle råda er att vända er till tingsrätten för att få en offentlig försvarare. En sådan kan i ert fall förordnas av rätten i enlighet med rättegångsbalken 21 kap 3a § 3 st, om inte annat för att det verkar finnas ett sådant behov enligt punkten 1. Om rätten inte skulle anse att det föreligger ett behov av offentlig försvarare kan man istället vända sig till en privat advokatbyrå för att få en försvarare vid sin sida, dvs utse en egen försvarare, 21 kap 3 §. Man kan även själv föra sin talan och lägga fram bevis varför man är oskyldig, 21 kap 1 §. För att man ska kunna dömas i brottmål finns ett högt beviskrav, det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått brottet. Utifrån den historia som beskrivs har inget brott begåtts. Det verkar dessutom som att ni har bevis för att så inte är fallet, eftersom det finns kvitton för båda köpen och butikspersonalen hade kunnat vittna om att allt gått rätt till. Ni kan redan nu förbereda ert försvar genom att kontakta butiken och även se till att ni har kvitton på plats. Det är åklagarens uppgift att bevisa att brott har begåtts. Ni har rätt att ta del av protokoll och anteckningar från den förundersökning som har bedrivits, 23 kap 21 § 4 st. På så sätt får ni en inblick i hur åklagarens version av händelseförloppet ser ut. Vänd er till tingsrätten även med denna förfrågan. Sammanfattningsvis:Kontakta tingsrätten för att begära en offentlig försvarare och få ut förundersökningsprotokollet. Samla också ihop bevis som pekar på att det faktiskt inte har begåtts något brott.Hoppas allt går bra för er, återkom gärna om ni har ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,