Vad innebär det att ett mål avskrivs

2017-01-19 i Domstol
FRÅGA |Hej! Skulle vilja veta exakt vad det betyder att "tingsrätten avskriver målet från vidare handläggning"
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det innebär precis som de skriver, att målet avskrivs, läggs ner, avslutas.Det finns olika anledningar till att tingsrätten beslutar att avskriva ett mål. Vid brottmål kan det till exempel vara så att åklagaren har återkallat stämningsansökan och vid tvistemål kan det till exempel bero på att båda parterna uteblivit från förhandlingen.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller 08-533 300 04

Stegen i ett tvistemål i domstol och kostnader

2016-12-08 i Domstol
FRÅGA |Jag står inför ett eventuellt tvistemål med SL för en faktura på 1200kr, vad är de olika stegen och hur mycket riskerar jag att få betala om det går till domstol?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för om hur ett tvistemål behandlas i domstol finns i rättegångsbalken (RB), se den lagen här. I stora drag går processen till så här:Uppstår en tvist och man inte kommer överens kan man låta saken avgöras av domstol. Förfarandet börjar med att ena parten skriftligen ansöker om stämning hos tingsrätten enligt 42 kap 1 § RB, denna part kallas käranden. Om stämningsansökan uppfyller de krav som finns i 42 kap 2 § RB utfärdas stämning av tingsrätten och den andra parten, som kallas svaranden, ska svaranden svara på käromålet (kärandens inställning till saken) och ange sin inställning. Nu när stämning har utfärdats ska det hållas muntlig förberedelse i målet enligt 42 kap 6 § RB. Den muntliga förberedelsen är till för att klarlägga vad parterna är oense om, deras yrkanden (vad de vill ha) och invändningar mot den andra partens yrkanden. Parterna har även chans att ange ytterligare omständigheter och den andra parten får chans att yttra sin inställning till dessa. Under förberedelsen ska tingsrätten verka för att förlikning sker mellan parterna, alltså att parterna kommer överens innan målet tas till huvudförhandling (själva rättegången). Detta gör man för att det är dyrt och tar tid att driva en process för parterna, och det bästa vore om de kunde komma överens. Målet ska avgöras genom huvudförhandling om ingen samförståndslösning har nåtts. Huvudförhandlingen ska vara muntlig och parterna ska ta upp de omständigheter och den bevisning som åberopas och yttra sig över det som motparten tar upp. Finns vittnen ska de förhöras till exempel. Domaren leder processen och när alla delar är avklarade avslutas rättegången och domstolen kan meddela dom antingen på en gång eller vid ett senare tillfälle som de anger. Hur mycket en rättegång kostar beror på flera olika faktorer. Om parterna har ombud så brukar det vara en stor kostnad, speciellt om målet drar ut på tiden. Att ansöka om stämning kostar också pengar och beroende på vilken bevisning man vill åberopa i målet kostar det också pengar, till exempel om man skulle vilja åberopa en värdering av en mäklare, då ska ju mäklaren ha betalt. Något som kan göra att en process blir dyr är att om man skulle vara den förlorande parten i målet och den andra parten har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader så blir man skyldigt att betala sina egna och motpartens rättegångskostnader. Rättegångskostnader utgör bland annat ersättning till ombud.Det går alltså inte att ge ett besked om hur mycket det kommer att kosta om tvisten går till domstol, utan det beror på målets storlek och tid. Hoppas du fick svar på din fråga!

Överklagan

2016-12-05 i Domstol
FRÅGA |Hej!För 1,5år sedan greps ut då jag hade försökt att tillgripa en mössa med värde 350kr. Blev dock dömd till stöld, då ett tillhygge hade använts. Utfallet blev dagsböter samt villkorlig dom. Är inte detta aningen hårt, då det var första samt enda gången jag blivit straffad? Syftar då på den villkorliga domen. Kan jag på något sätt idag överklaga detta beslut, då jag anser det vara orimligt hårt? Var sanningsenlig och erkände vid rättegången.
John Edgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis kan jag inte avgöra huruvida straffet var för hårt eller inte, det förekommer för lite information i din fråga. Rätten tar hänsyn till flera omständigheter vid bestämmande av påföljd. Vad gäller din dom, av din fråga så framstår det som om det var över ett år sedan du dömdes? I regel har du tre veckor på dig att överklaga en dom, görs ingen överklagan och du inte har laga förfall så vinner domen laga kraft, dvs. domen står fast. Detta framkommer i Rättegångsbalk (1942:740) 51 kap. 1 § där det anges att en överklagan ska ges in skriftligen till den tingsrätt där du dömdes inom max tre veckor från det att domen meddelades. Hoppas att detta svarade på din fråga!

Dom grundad på yrkanden i tvistemål

2016-11-30 i Domstol
FRÅGA |Om käranden stämmer svarande på ett belopp på 35000 i ett tvistemål, får då tingsrätten välja att höja detta belopp om det under förhandlingen framkommer att skulden var högre än det käranden hade yrkat?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.I tvistemål gäller enligt rättegångsbalken (1942:740) 17 kap. 3 § att domstolen endast får döma på grundval av det som behörig part har yrkat. Enligt rättegångsbalken 17 kap. 2 § (se här) ska domen även endast grundas på vad som framkommit vid huvudförhandlingen. Alltså, om käranden stämmer svaranden på 35000 kronor i ett tvistemål, får domstolen inte höja detta belopp eftersom det vore att frångå yrkandet.Hoppas detta gav svar på din fråga!Vänligen

Frågor om brottmål

2016-12-22 i Domstol
FRÅGA |Är hovrätten sista instans i brottmål, går den att överklaga så att den ej vinner laga kraft, vilket datum gäller vid exempelvis hovrättens faställande av tingsrättens dom hur länge kan man teoretiskt sett förhala ett brottsmål eventuell dom.
William Sandell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I Sverige är Högsta domstolen sista instans i brottmål. För att ett mål ska tas upp till Högsta domstolen krävs prövningstillstånd. För att ett sådant tillstånd ska beviljas ska målet som huvudregel ha ett prejudicerande värde (det vill säga vara till ledning hur liknande fall ska bedömas). Med vänlig hälsning, William Sandell

Överklagan till hovrätten

2016-12-08 i Domstol
FRÅGA |Har överklagat blankt till hovrätten, vad innebär det för mig. Gör hovrätten först en prövning om det finns anledning att gå vidare. Min advokat och åklagaren tror inte domen blir annsn, kan det innebära att jag får stå för kostnader osv...Hur lång tid har jag på mig att dra tillbsks den.
JR Umeå |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer vi att gå igenom allmänna regler om överklagande i en brottmålsprocess eftersom vi utgår från att det är ett brottmål det rör sig om i ditt fall.Generellt sett för att hovrätten ska pröva tingsrättens dom eller beslut krävs prövningstillstånd, 49:12 rättegångsbalken (RB) (se https://lagen.nu/1942:740#K49P12S1). I brottmål ser det lite annorlunda ut beroende på vad för typ av mål det är. Det krävs endast prövningstillstånd om den tilltalade endast dömts till böter eller frikänts från ansvar för brott som inte har högre straff än fängelse 6 månader, 49:13 1 st. 1-2 p RB (se https://lagen.nu/1942:740#K49P13S1). Alltså krävs inte prövningstillstånd, utan målet kommer tas upp i hovrätten, om den tilltalade dömts till högre straff än böter eller om den tilltalade frikänts men brottet kan ge högre straff än 6 månader.Hovrätten ska meddela prövningstillstånd om någon av följande punkter är uppfyllda, 49:14 RB (se https://lagen.nu/1942:740#K49P14S1):1. Ändringsdispens – om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till2. Granskningsdispens – om det inte går att bedöma riktigheten av tingsrättens avgörande utan en fullständig överprövning3. Prejudikatdispens – om avgörandet inrymmer någon principiellt intressant fråga4. Extraordinär dispens – om det annars finns synnerliga skäl för en fullständig överprövning.Hovrätten kan även meddela partiellt prövningstillstånd, 49:14a RB, vilket innebär att prövningstillståndet bara avser en viss del av avgörandet (se https://lagen.nu/1942:740#K49P14aS1). Krävs prövningstillstånd i hovrätten ska tingsrättens dom innehålla uppgift om detta, 49:15 RB (se https://lagen.nu/1942:740#K49P15S1). En part som vill överklaga tingsrättens dom i brottmål ska göra detta skriftligen inom 3 veckor från den dag då dom meddelades. Överklagan ska lämnas in till tingsrätten, 51:1 RB (se https://lagen.nu/1942:740#K51P1S1). Ett överklagande får återkallas innan hovrättens dom har meddelats, enligt 51:24 RB (se https://lagen.nu/1942:740#K51P24S1).Den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna för den offentlige försvararen och för målsägandebiträdet. När domstolen lämnar sin dom kommer de också besluta om hur mycket den dömde ska betala tillbaka. Hur mycket den dömde ska betala beror bland annat på de kostnader som varit och vilka förutsättningar den dömde har att betala.Kontentan av det hela är alltså att i vissa fall behövs prövningstillstånd för att ett mål ska tas upp i hovrätten. Hur det ser ut i ditt fall kan vi tyvärr inte svara på eftersom vi inte vet vad det gäller. Du har rätt att återkalla din överklagan innan hovrätten har meddelat dom och gällande rättegångskostnaderna så kan den som döms för ett brott bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna.Hoppas att svaret ger dig viss vägledning! Det här svaret är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet.

Överklaga myndighetsbeslut

2016-12-02 i Domstol
FRÅGA |Varför ska ett överklagande av ett förvaltningsrättsligt beslut lämnas in till den myndighet som fattat beslut i ärendet?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Anledningen till att man skickar överklagan direkt till den myndighet som fattat det ursprungliga beslutet är att man vill avlasta domstolarna med administrationen. Det myndigheten testar är om ansökan kommit in i rätt tid och om den gjort det, skickar de vidare ansökan direkt. Ett undantag från detta är om du vill överklaga ett beslut av migrationsverket, som då även omprövar sitt eget beslut och ser om det finns själ att utifrån motiveringen i överklagan, ändra sitt ursprungliga beslut. Finner det att det inte är så, skickar de också vidare ansökan till förvaltningsrätten. Med vänlig hälsning,

Stämning med anledning av fel i bostadsrätt

2016-11-30 i Domstol
FRÅGA |Jag har köpt en bostadsrätt. Vid tillträdet fanns en skada i lägenheten som ej fanns vid visningen. Säljaren informerade vid tillträdet ( mäklaren närvarande ) att bostadsrättsföreningen kommer att åtgärda skadan. När jag får tag på brf-ordföranden efter några veckor (semestertider) nekar han till att föreningen skall åtgärda skadan. Varken jag eller mäklaren får tag på säljaren via telefon. Jag kontaktar säljaren via mejl och SMS och påtalar att hans uppgift vid tillträdet ej stämmer. Han svarar då via mejl att han ej har med saken att göra. Han håller sig sedan undan och är ej kontaktbar vaken från mig eller mäklaren. Jag skickar ett rekommenderat brev med mottagningsbevis där jag kräver att han åtgärdar skadan eller kontaktar mig och kommer överens om att ersätta mig så lagar jag skadan själv. Det rekommenderade brevet löses ej ut utan jag får det i retur med noteringen att brevet ej är efterfrågat. Jag har kontrollerat med folkbokföringen att jag använt rätt adress till säljaren. Kan jag lämna in en stämningsansökan till tingsrätten utan att säljaren sett mitt krav? Vilken tingsrätt skickas ansökan till? Säljaren har flyttat till en annan del av Sverige än där jag köpt bostadsrätten. Ersättningsanspråket gäller ett s.k. FT-mål ( under ett halvt basbelopp )Vilka kostnader kan jag ta med och yrka ersättning för förutom kostnaden för att åtgärda själva skadan?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om processen i domstol regleras i rättegångsbalken; nedan RB, se här.Det finns inget krav på att du ska ha tagit kontakt med säljaren innan du lämnar in en stämningsansökan. Det kan du alltså göra trots att säljaren vägrar svara på dina brev. Om stämningen gäller en befintlig fordran så måste denna dock ha förfallit till betalning, 13 kap. 1 § RB. Ditt krav har med ett fel i bostadsrätten att göra, och det föreligger inga hinder mot att väcka talan vad jag kan se.I 10 kap. 1 § RB stadgas att laga domstol (rätt domstol) är den domstol på den ort där svaranden har sin hemvist. I andra stycket samma bestämmelse heter det vidare att hemvisten är den ort där svaranden var folkbokförd 1 november föregående år. Du kan alltså väcka talan vid den domstol där svaranden var folkbokförd den 1 november.Om säljaren (svaranden) så väljer så kan denna försöka undanhålla sig att bli delgiven stämningen. Det kan då bli svårt för dig att få ut det du vill eftersom att ett krav för att du ska kunna blir tillerkänd ersättningen är att stämningen i vart fall har delgivits svaranden. Förhoppningsvis svarar svaranden på stämningen. Det är tingsrätten som ska delge svaranden. Du behöver inte oroa dig om det i första hand.Jag ser inte vad du skulle kunna kräva utöver ersättning för själva skadan. Eftersom att det är ett FT-mål så finns det en begränsad rätt till ersättning för rättegångskostnader, se 18 kap. 8 a § RB.Jag hoppas detta varit till någon hjälp!Vänligen