Får skolan öppna ett elevskåp?

2016-12-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad får grundskolan göra när det finns misstänkt stöldgods i ett elevskåp?Bakgrunden är att skolan har kamera övervakning och skulle skolan se en elev stjäla något och lägga det i sitt skåp vad får skolan göra då.Vad får det för konsekvens om skolan öppnar ett elevskåp utan att meddela elev eller vårdnadshavare? Om det påträffas olagliga eller ordningsstörande saker?Om det inte påträffas något?
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!Om skolan bryter sig in i elevens skåp utan att meddela eleven och dess vårdnadshavare kan skolan göra sig skyldig till brottet intrång i förvar, se brottsbalken (1962:700) BrB 4:9 alternativt brott mot den enskildes rätt till respekt för sitt privatliv enligt art. 8 lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Om skolan bryter sig in i skåpet efter att ha fått elevens och föräldrarnas godkännande är handlingen inte straffbar eftersom BrB 4:9 kräver att intrånget måste ske ”olovligen”. Om skolan bryter sig in utan godkännande kan intrånget vara straffritt om det föreligger en nödvärns- eller nödsituation, seBrB 24:1 och BrB 24:4. En nödvärnssituation kan kort beskrivas föreligga om fara hotar person eller egendom och det står klart vem som håller på att begå eller begår brottet och faran kan förhindras genom ett brottsligt agerande från den utsattes sida i direkt anslutning till att brottet begås. Eftersom en tid verkar ha förflutit sedan incidenten med det ev. stöldgodset i skåpet kan inte en nödvärnssituation föreligga. Enligt BrB 24:4 2 st. föreligger en nödsituation när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat av rättsordningen skyddat intresse. Det som ska räddas måste vara mer värt en den integritetskränkning som inbrytandet innebär för eleven och det måste vara uteslutet att tillgripa andra metoder för att få tillgång till innehållet i skåpet för att handlingen ska anses rättfärdigad. I första hand torde det vara polisens uppgift att undersöka skåpet vid en ev. brottsutredning och inte skolans. Skolan kan därför inte rättfärdiga handlingen genom att hävda att det förelåg en nödsituation. Art. 8.1 EKMR förpliktar staten att respektera enskildas privatliv, vilket inkluderar att staten inte får ta sig frihet att öppna enskildas privata skåp. Om grundskolan i fråga är kommunal, därmed hänförlig staten, kan skolan göra sig skyldig till brott mot art. 8 EKMR om skolan bryter sig in i elevens skåp. Ett sådant intrång kan rättfärdigas om åtgärden anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle i förhållande till det intresse intrånget är ägnat att skydda. Ett sådant intresse kan vara för att förhindra brott, skydda andra personers rättigheter t.ex. andra personers rätt till sin egendom eller skydda andra personer från skada t.ex. om det i skåpet skulle finnas en smällare som kan orsaka brand. Åtgärden måste även vara proportionerlig. Om skolan inte måste agera omedelbart, kan invänta ett samtycke från föräldrar och elev samt kan göra en anmälan till polisen som i så fall kan bryta sig in i skåpet, ska inte skolan bryta sig in i skåpet. Eftersom ni haft tid att ställa denna fråga till oss på Lawline anser jag att omständigheterna inte kräver ett omedelbart agerande från skolans sida. Ni bör inte bryta er in i skåpet utan att höra med föräldrar och elev först. Skulle ni öppna skåpet med elev och förälders samtycke och ni då finner stöldgods kan ni överväga att göra en brottsanmälan för snatteri alternativt stöld hos polisen. Är eleven under 15 år är denne inte straffmyndig och en anmälan kanske är obehövlig i syfte att förhindra eleven från fortsatt brottslighet. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Öppna någon annans post

2016-12-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Visst är det väl så att man kan anmäla/väcka åtal mot någon som öppnat/öppnar ens post? Min mamma har i ca tio års tid gjort detta trots att jag gång på gång sagt att det absolut inte är okej! I så fall vilka påföljder (straff) kan detta innebära för henne?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brott och dess möjliga påföljder går att läsa mer om brottsbalken (BrB). Du kan se närmre på den lagen här. I ditt fall skulle det kunna röra sig om brottet brytande av post- eller telehemlighet alternativt intrång i förvar. Bestämmelser enligt BrB kap 4En person som olovligen bereder sig tillgång till ett post- eller elektroniskt meddelande begår brottet brytande av post- eller telehemlighet enligt BrB 4:8. Den här bestämmelsen avser huvudsakligen postförsändelser av olika slag från det att försändelsen har skickats tills den når mottagaren. Den som döms kan dömas till böter eller fängelse i upp till 2 år.Om någon olovligen bryter brev eller telegram i andra fall, eller olovligen bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat, under lås eller tillslutet kan de istället dömas till intrång i förvar enligt BrB 4:9. Det här förbudet tar sikte på exempelvis post som redan har tagits emot av den avsedde personen men förvaras försluten. Påföljden är böter eller fängelse i högst 2 år.Vad betyder det för dig?Om din mamma faktiskt har begått något och i så fall vilket av de här brotten beror på samtliga omständigheter och jag kan inte säker säga om det finns förutsättning åtal och fällande dom. Om hon öppnar post som du har tagit emot men försvarar försluten gör hon sig skyldig till brottet intrång i förvar. Tar hon däremot posten och öppnar innan du har fått den rör det sig snarare om brytande av post- eller telehemlighet. Det finns alltså förutsättning för att göra en polisanmälan. Dock bör du tänka på att det är mycket osäkert om en anmälan resulterar i ett åtal och en process och om det skulle leda till en fällande dom, eftersom det kan finnas svårigheter att bevisa att någon har öppnat din post utan tillåtelse. Det är inte heller säker vilken typ v påföljd en eventuell dom skulle resultera i, eftersom påföljd väljs utifrån alla omständigheter i det enskilda fallet. Dock är övre gränsen för straff för dessa brott 2 år i fängelse.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att du kan komma till rätta med problemet.Vänliga hälsningar,

Det är ej förbjudet att fotografera utsidan av en persons brevlåda

2016-12-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får man ta kort på en persons brevlåda för att bevisa att man har postat ett brev till denne? Är det någon skillnad om man gör det som privatperson eller representant för ett företag?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Det finns inget förbud mot att fotografera utsidan av en persons brevlåda i syfte att bevisa att ett brev postats till denna person. Detta gäller oavsett om den som fotograferar brevlådan gör detta som privatperson eller som representant för ett företag.Med vänlig hälsning

Olaga intrång skola

2016-12-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Var idag inne i ett avstängt trapphus på min skola, blev påkommen av en lärare. Pratade med en annan lärare under eftermiddagen och han påstod att det var olagligt, han sa att det var intrång. Dörren till trapphuset var inte låst eller larmad och det stod inte ens någon skylt att man inte får vara där. Är detta olagligt? Tror inte att de kommer anmäla det men det är ändå intressant att få veta om det verkligen är olagligt!Tacksam för svar!
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga!Olaga intrång regleras i 4 kap 6§ 2 st brottsbalken, se här. I paragrafen stadgas att den som intränger eller kvarstannar obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.Att intränga innebär att ta sig in i bostad, lokal eller annan skyddad plats genom att övervinna hinder av fysisk eller psykisk art. Att till exempel gå in i ett hus är ett inträngande även om dörren är olåst och ingen hindrar en från att gå in. Att kvarstanna innebär att bli kvar i lokalen eller på platsen. För straffansvar krävs emellertid att inträngandet eller kvarstannandet är olovligt eller obehörigt. Vid olaga intrång är den skyddade platsen till exempel arbetsplatser, skolsalar, trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen i hyresfastigheter med mera. De lokaler och utrymmen som omfattas av straffskyddet är sådana som inte är tillgängliga för allmänheten och alltså inte utrymmen dit allmänheten har fritt tillträde (se rättsfallet NJA 1995 s. 84). En skola är inte ett utrymme där allmänheten har fritt tillträde. En skolas allmänna utrymmen omfattas därför av skyddet i straffbestämmelsen om olaga intrång. Nästa steg i bedömningen är om intrånget eller kvarstannandet har skett obehörigen. För att det ska handla om ett olaga intrång så måste personen vara obehörig att vistas på platsen. I rättsfallet RH 2009:60 var det en person som var medveten om att han inte fick vistas på en skola och först efter flera tillsägelser gick därifrån. Denne person ansågs utöva ett sådant kvarstannande som utgjorde olaga intrång.Jag tolkar det som att du är elev och inskriven på skolan och du bör därför ha rätt att vistas i skolans allmänna utrymmen under gängse tider. Frågan är dock om du haft rätt att vistas i de avstängda delarna av skolans utrymmen. För att kunna dömas för brottet så krävs även att du har haft uppsåt till det. Du ska alltså ha varit medveten om att du inte fick vista dig på platsen men gjorde det ändå. Eftersom det varken fanns skyltar eller var låst så har jag svårt att tro att du hade uppsåt till ett obehörigt intrång. Jag tolkar det även som att du lämnade platsen så fort du blev tillsagd och skulle av de uppgifter jag har att tillgå inte säga att det handlar om ett olaga intrång. Det bör dock vägas in fler aspekter i bedömningen, till exempel när på dygnet det skedde och vilken typ av lokal och avstängning det handlar om. Jag har försökt besvara din fråga översiktligt men återkom gärna om det är något mer du undrar över!Vänligen,

Förolämpning, förtal, ofredande, sexuellt ofredande m.m

2016-12-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag får minst 15 sms från den man jag lämnat bla attjag är en fitta tattar knullare att jag stjäl hans kläder mm att jag träffar en tattare och knullar min halvbror.. han går även å sprider dessa rykten att jag pundar och förstör på så sätt dom praktikplatser jag är på. Förnedrar mig med lögner till folk i hans omgivning och vi bor i en köping och då går rykten fort ibland folk.Han tycker jag ska gå å dö för jag är inte värd att leva. Undrar om jag kan anmäla detta å vad räknas detta som? Har svårt alla sms och jag har massa vittnen till hans beteende.
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Detta ska du absolut anmäla. Det är viktigt att du återberättar allt du vet och visar upp alla sms du fått från ditt ex med sådant innehåll som du nu nämner. Brott som ditt ex kan ha gjort sig skyldig till (beroende på formulering, innehåll, vem ditt ex vänt sig till när han uttalat sig) är förolämpning enligt 5:3 BrB, förtal enligt 5:1 BrB (utpekande av annan som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning), ofredande enligt 4:7 BrB (jämför "annat hänsynslöst beteende"), sexuellt ofredande enligt 6:10 2 st BrB eller olaga förföljelse enligt 4:4b § BrB. Eventuellt skulle också grov kvinnofridskränkning kunna vara för handen jfr 4:4a § 2 st BrB. Mitt råd till dig är att anmäla allt du blivit utsatt för snarast! Mvh

Fråga om förundersökning och motanmälningar

2016-12-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag är målsägande i ett brott som begåtts av ungdomar. Nu har en av ungdomarna gjort en sk "motanmälan" för den känt sig hotad. Den/de påstår att jag sagt "att jag ska strypa dem".. ( jag har varit högljudd och upprörd och chockad och sagt att "de borde ha ett kok stryk"Jag har träffat den ungdomspolis som utreder fallet och i frrdags fick jag ett mail att jag ska göra utlåtande ang händelsen om hotet.Känner att förövaren kan gå fri men att jag åker dit. Ska jag göra en Falsk anklagelse mot dem? Ska jag begära ombud vid vidare förhör om mig? Tack
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om någon anmält dig för att ha begått en brottslig gärning, vilken du inte begått, är det det tänkbart att personen gör sig skyldig till antingen till falsk angivelse eller falsk tillvitelse (skillnaden dem emellan är gärningspersonens avsikt med själv anmälan), se 15:6-7 brottsbalken. Har så skett bör du anmäla brottet. Det kan vara påkallat att peka på det att en bristande anmälan rörande t.ex. falsk angivelse skulle kunna resultera i en motanmälan om t.ex. falsk tillvitelse. Det är därför nödvändigt att utreda läget ordentligt, eller avstå. Vad gäller förhör, för vad som förmodat kommer rubriceras som olaga hot eller ofredande (4:5 & 7 brottsbalken), gäller att någon offentlig försvarare förmodligen inte kommer utses, se 21:3 a rättegångsbalken. Däremot finns det inget hinder mot att själv utse en försvarare eller begära att få en offentlig sådan även om chanserna är små. Det utlåtande du ombetts skriva verkar dock vara av den karaktären att det ska klargöra din inställning till själva anmälan. Den delen är alltså inte ett förhör i sig.Behöver du ytterligare stöd och råd är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Fråga om vilka brott som kan anses ha begåtts om en halvfull ölburk kastas mot en bil

2016-12-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |begår man ett brott om man kastar en halvfull ölburk på en bil?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!I mitt svar på din fråga utgår jag från att ingen skadades av att ölburken kastades. Jag utgår även från att bilen stod still då ölburken kastades.De brott som kan ha begåtts i den situation du beskriver (såsom jag ovan förklarat att jag tolkat situationen) är främst ofredande (4 kapitlet 7 § Brottsbalken) och, om bilen skadas till följd av att ölburken skadas, skadegörelse eller, om skadan är liten, åverkan, (12 kapitlet 1 och 2 §§ Brottsbalken).Med vänlig hälsning

Smygfilmande i klassrum

2016-12-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Vad säger lagen om att smygfilma en skolelevs muntliga presentation i klassrummet och därefter ge ut den till eleverna i klassen? Filmen spelades in i syfte att bevisa att ett hatbrott skulle ske, eftersom talet handlade om att utrota alla män (samt spelade det in i undervisande syfte, då det var ett argumenterande tal). Innan talet började berättade även läraren att talet kan väcka känslor och bad alla att gå ut, men man fick stanna kvar om man ville. Likaså sa hon att talet var en satir (eller läraren hoppades att det var en statir, eleven bekräftatade det dock aldrig.) Vissa skulle då argumentera att filmning är gjord i kränkande syfte och då olaglig. Är detta fallet? Det är ingen som avbryter talaren under presentationen, ingen som skrattar utan alla sitter tysta och lyssnar. Likaså har hon minimal tid framför kameran utan det är framförallt presentationen som fimnas. Det var många som var berörda under talet och vi undrar ifall det är möjligt att göra en polisanmälan. Vems sida står lagen på?Mvh,
Carla Zachariasson |Hej! Tack för din fråga.Vad gäller frågan om filmandet var olagligt finns i 4 kap 6a § brottsbalken ( https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS1 ) ett förbud mot att sprida fotografier/filmer av någon som tagits i hemlighet. Förbudet omfattar dock endast fotografering/filmande av personer som befinner sig i privata utrymmen som t.ex. en toalett, ett omklädningsrum eller i den egna bostaden. Ett klassrum är i detta avseende inte ett sådant privat utrymme, och filmandet var därför inte olagligt. Det är istället skolans eventuella ordningsregler kring sådana frågor som får tillämpas (t.ex. mobilförbud i klassrummet eller liknande).Vad gäller själva talet är yttrandefriheten mycket långtgående och tillåter människor att uttrycka radikala åsikter. En begränsning av yttrandefriheten är dock brottet hets mot folkgrupp, där den som hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms till fängelse i högst 2 år. Även om talet väckt starka reaktioner tycks det inte uppfylla kriterierna för att utgöra ett sådant brott.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,