Anmäla och bevisa kvinnomisshandel

2015-08-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar om man kan anmäla kvinnomisshandel i efterhand. Kvinnomisshandeln, främst psykisk misshandel, en del fysisk samt hot om att skada/döda pågick under ett samboförhållande under drygt två. Sedan separationen har den psykiska misshandeln fortsatt drygt 1 år och pågår än idag. Den utsatta personen har idag fått posttraumatiskt stressyndrom konstaterat av en läkare, varit sjukskriven pga av det och mår fortfarande väldigt väldigt dåligt. Kan det ens bli en fällande dom då några bevis inte finns utan det blir ju ord mot ord. Jag tänker annars situationen förvärras om det görs en polisanmälan och att risken finns att han faktiskt då tar till fysiskt våld. Förövaren i det här faller är missbrukare, dömd tidigare för kvinnomisshandel samt grov rattfylla och jag antar att han därför förlorar sin trovärdighet?
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med kan jag svara jakande på frågan om brottet kan anmälas i efterhand. Brott har beroende på hur allvarliga de är olika preskriptionstid och oavsett om det i detta fall är fråga om misshandel, brottsbalken 3 kap 5 §, eller grov kvinnofridskränkning, 4 kap 4 a §, har preskriptionstiden inte löpt ut, 35 kap 1 § p 2-3. Det finns alltså inget i preskriptionsväg som hindrar att brottet polisanmäls.För att mannen i detta fall ska fällas för brott krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att han begått de brottsliga handlingarna. Bara genom en berättelse från den utsatta personen kommer inte en dom bli fällande. Det räcker inte att ord står mot ord och att en berättelse förefaller mer trovärdig än den andra för att man ska fällas för brott. Om det däremot finns vittnen, dokumenterade skador som kan kopplas till mannen eller andra omständigheter som stöder det faktum att han har begått ett brott kan han komma att fällas. Om ni polisanmäler brottet kan en förundersökning komma att inledas. Där blir det upp till polis och åklagare att försöka samla in bevis för att få reda på vad som hänt. Men för att ge ett rakt svar på din fråga, om det inte finns några andra bevis utan det bara två olika berättelser om vad som har hänt, kommer inte det att räcka för en fällande dom. Hoppas du fått svar på dina funderingar. Återkom om det finns ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Återkommande hot via mail

2015-07-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan!Min familj är utsatt för ständigt återkommande hot via mail.Gjorde en anmälan via mail till Polisen.Efter detta så har jag vid upprepade tillfällen försökt påskynda, få hjälp, försökt anmäla via telefon.Helt meningslöst eftersom "de kan inget göra innan de hittar mailet"Har alltså livit runtkopplad till olika avdelningar etc. Allt med samma resultat.Skall idag 29/7 ta mig till polisstationen (semestertider, har inte hunnit innan).Känns som om detta borde beivras på något sätt plus att det finns många mer osannolika delar av denna händelse.Lasse Pettersson
Anes Sabic |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Beroende på vad de har sagt skulle det eventuellt kunna falla in under brottet olaga hot, se 4 kap. 5 § brottsbalken här. För att denna bestämmelse skall kunna aktualiseras krävs att uttalandena frambringat en "allvarlig fruktan för din eller annans säkerhet som person eller till egendom". Om Du uppfattat hotelserna som allvarliga och om Du/Ni har känt, eller fortfarande känner, en rädsla för hotelsernas realiserande, så är detta absolut att ta på allvar. Jag tolkar dina uppgifter som att så verkligen är fallet! Avseende de meddelanden som Ni har fått motta, så hoppas jag att Du sparat dessa? Om Du gjort det, så rekommenderar jag att Du vänder dig till ansvarig förundersökningsledare som får ta ställning till betydelsen av detta. Mailen intygar det du säger, varför det är essentiellt att dessa framförs som underlag till polisen i deras förundersökning.Nu vet jag inte exakt vilka hot som har riktats mot Er och i vilken omfattning dessa hot har kommit. Ser vi till de rekvisit som skall uppfyllas för brottet i fråga, så gäller att det är din personliga uppfattning som skall ligga till grund för bedömningen. Om Du/Ni fortfarande känner en stor rädsla för att hoten skall uppfyllas, så är det självklart att betrakta som allvarligt! I slutändan är det dock åklagaren som har att ta ställning till om det föreligger tillräckligt med bevis för en fällande dom i domstol. Om svaret är jakande, då leder ditt ärende till ett åtal om brott! Som jag förstår dig så är Du väldigt besviken över hur förundersökningen bedrivits och hur vissa saker hanterats. Detta har jag full respekt för! Min rekommendation till dig är att Du anlitar ett offentligt ombud som kan tillgodose dina ärenden på ett fullgott sätt. Det underlättar alltid att ha någon som företräder ens intressen vid denna typ av fall!Det är svårt att ge ett mer konkret svar på din fråga då jag inte har tillgång till tillräckligt med information. Det jag kan rekommendera dig att göra i nuläget är att vända dig till polisen och föra fram all bevisning du har. Försök samla ihop alla de hot som Du har fått på email.Hoppas Du känner att Du fått svar på dina frågor! Om något är oklart, eller om Du har några funderingar i övrig, så är Du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig bäst via email: Anes.sabic@moretime.se. Du har även mitt telefonnummer, så Du kan givetvis kontakta mig på den vägen också.

Den som olovligen bereder sig tillgång till patientjournaler - dataintrång enligt 4 kap. 9 c § BrB

2015-07-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har fått bevis på dataintrång i min patientjournal på en offentlig vårdcentral i Borås och vill gå vidare i ärendet.Intrånget framgår från logg-utdrag (från min patientjournal) från VG-Regionens IT-avdelning och vittnesmål, och ska ha ägt rum vid upprepade tillfällen i 2014.Jag har redan framfört ärendet vid IVO, Socialstyrelsen och Datainspektionen, myndigheten har gjort en preliminär bedömning, skriftligt och i telefonsamtal, om att det kan föreligga dataintrång enligt 4 kap 1§ PDL och Brottsbalken 4 kap 9 c §.IVO, Socialstyrelsen och Datainspektionen har rekommenderat polisanmälan.Tacksam för skriftligt svar.Med vänliga hälsningar,
Rosa Nicole Abas |Hej,Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga!Enligt huvudregeln får den som arbetar hos en vårdgivare ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för att på ett tillfredställande sätt kunna fullgöra sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Med vård i bestämmelsens mening avses även undersökning och behandling (se 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) https://lagen.nu/1982:763#P1S1). Bestämmelsen är teknikoberoende och omfattar såväl manuellt som elektroniskt förda patientjournaler; samt annan form av dokumentation om patienter. Bestämmelsen omfattar all personal oavsett var den tjänstgör och för vilka syften uppgifterna behövs. Regleringen kompletteras genom bestämmelserna i 2 § HSL, som föreskriver ett uttryckligt ansvar för varje vårdgivare att begränsa personalens elektroniska åtkomst till uppgifter som behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling kan dömas, som Du själv anger, för dataintrång enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken (BrB) (se https://lagen.nu/1962:700#K4P9cS1) eller föranleda disciplinpåföljd enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Vid allvarliga fall av dataintrång ska det vara möjligt att döma ut ett straff som står i proportion till brottets allvar varför ett allvarligare fall kan komma att betrakta som grovt dataintrång enligt 4 kap. 9 c § st. 2. BrB. I bedömningen huruvida brottet är att betrakta som grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har orsakat allvarlig skada eller avsett ett stort antal uppgifter eller annars varit av särskilt farlig art.Med allvarlig skada avses främst betydande ekonomiska skador. Vid sidan av de rent ekonomiska effekterna kan det emellertid även finnas andra skador som särskilt bör beaktas. Allvarliga skadeverkningar som ett rubbat förtroende har fört med sig för en verksamhet kan beaktas som en allvarlig skada i bestämmelsens mening. Även annan allvarlig skada än ekonomisk som drabbar enskilda till följd av dataintrånget bör kunna tas i beaktning. Det kan handla om skada till följd av ett intrång som innebär åtkomst till synnerligen känsliga personuppgifter som kan komma att missbrukas med allvarliga konsekvenser för den enskilde.Vänligen,

Skadegörelse på bil när person befann sig i bilen, fler brott?

2015-07-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Det är såhär att jag för några veckor sedan blev efterföljd av en bil. När jag stannade min bil hoppade föraren av andra bilen ut och försökte komma in i min bil, men när han märkte att dörrarna var låsta så slog han en kniv genom min bakruta så den gick sönder.Polisen som kom till platsen upprättade en anmälan om skadegörelse.Min stora fråga i detta är, borde jag inte kunna göra en anmälan för att han följt efter mig och försökt komma in i min bil med en kniv? Och isåfall, vad är det för brott han har begått? Mvh
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Teoretiskt är det möjligt att argumentera för att väldigt många brott har begåtts, om det skulle ha den minsta chans att även i praktiken leda till ett åtal beror helt på omständigheterna. Beroende på vad personen hade för intention skulle det till exempel kunna röra sig om försök, förberedelse eller stämpling till exempelvis misshandel, mord, rån, människorov etc. Då det inte framgår vad personen hade för avsikt eller vad som låg bakom hans agerande så är de brott som ligger närmast till hands ofredande och olaga hot.Ofredande (4 kap 7 § BrB)Ofredande är ett brott som i dessa sammanhang är relativt enkelt att "nå upp till" — alltså uppfylla de juridiska krav som finns för att brottet ska anses begånget. Det som krävs är att någon medvetet, genom hänsynslöst beteende, ofredar annan. I ditt fall borde brottet vara begånget redan genom förföljelsen men om inte då så åtminstone när han försöker komma in i din bil. Olaga hot (4 kap 5 § BrB)För olaga hot krävs att någon med vapen eller hot om brottslig gärning framkallar fruktan hos någon för sin hälsa eller egendom. I ditt fall försökte han komma in i din bil medan han höll i en kniv och du var i bilen. Detta hände efter att han hade förföljt dig varför hans agerande torde anses vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos dig.Det är alltså framförallt dessa två brott som bör vara begågna utöver skadegörelsen. Beroende på samtliga omständigheter kan det dock röra sig om ytterligare brott.

Lagligt att spela in samtal och dela innehållet med utomstående part?

2015-08-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan en person banda ett samtal där jag blir inspelad utan att veta om det. Och därefter spela upp detta för en 3e part som inte var där?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I 4 kap. 9 a § brottsbalken (BrB), finns ett brott föreskrivet som går under benämningen olovlig avlyssning. Denna bestämmelse kriminaliserar olovlig och hemlig avlyssning eller upptagning av - tal i enrum- samtal mellan andra, och- förhandlingar vid olika sammanträden, vartill allmänheten inte äger tillträde och som man själv inte deltar i eller som man annars obehörigen har berett sig tillträde till.En förutsättning för att en sådan avlyssning eller inspelning ska vara olaglig är emellertid att den görs med ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud; det är således inte olagligt att t.ex. sätta örat mot en dörr och lyssna på ett samtal som pågår i rummet bakom dörren. Mot bakgrund av det ovan angivna kan konstateras att det inte är olagligt att spela in ett samtal som man själv deltar i. Svaret på din fråga beror således på om personen som bandat samtalet själv deltog i det. Jag tolkar dock din fråga som att personen deltog i samtalet och därmed var inspelningen lovlig, vilket torde innebära att inga straffrättsliga hinder föreligger mot att spela upp innehållet för en utomstående part. Däremot skulle annan lagstiftning, såsom upphovsrättslagen eller personuppgiftslagen, kunna hindra ett sådant förfarande, beroende på vad inspelningen innehåller. Med anledning av att jag inte har kännedom om innehållet eller omständigheterna kring inspelningen, väljer jag dock att inte gå in djupare på den lagstiftningen här.Hoppas att ovanstående besvarade din fråga. Har du ytterligare frågor eller synpunkter är du välkommen att ange dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

kvinnofridskränkning

2015-07-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har blivit anklagad för att ha slagit min flickvän vid olika tillfällen, hon försöker framställa mig som svartsjuk, och anklagat mig att ha slagit henne, under månaderna vi har varit ihop, när vi tjafsar hon blir hysterisk och gapar och skriker, då en kväll polisen kom in för att grannar hade hört en gapande skrikande kvinna, nu är jag misstänkt för kvinnofridskränkning, jag är oskyldig och vill ej bli dömd, Hon har blivit undersökt av läkare och hon har vid flera gånger tagit självmord,då var det innan vi träffades. Min fråga är om åtal väcks? och vid eventuellt rättegång , blir jag fälld då?
Sedja Abed Ali |Hej och tack för din fråga!Kvinnofridskränkning är ett brott som regleras i brottsbalken (1962:700) (BrB). Av 4 kap 4a § BrB framgår att förutsättningarna för att dömas för fridskränkning är att antingen utöva olaga tvång eller bryta mot ett kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person. Gärningarna ska även utgöra led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Om gärningarna begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning. Det som måste styrkas för att dömas för fridskränkning är alltså att det funnits upprepade kränkningar av din flickväns integritet och skada för hennes självkänsla. Om ni levt under äktenskapsliknande förhållanden, d.v.s. om ni haft ett samboförhållande, kan du istället dömas för kvinnofridskränkning. Det är väldigt svårt att säga om du blir fälld eller inte men det som krävs är att åklagaren kan styrka att du gjort dig skyldig till brottet. Läkarintyg och vittnesmål från grannar är bevis som rätten får ta ställning till vid en eventuell rättegång, d.v.s. om åtal väcks. Vänligen,

Får farmor besöka barnbarnens hem mot barnens mors vilja?

2015-07-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Ställer en fråga för min mammas räkning. Sonhustrun säger att mamma inte får vistas i deras hus o träffa barnbarnen vare sig sonhustrun är hemma eller inte. Min bror vill att mamma kommer dit men vågar inte släppa in henne då sonhustrun säger de bryter mot lagen, tex hemfridsbrott...Stämmer det att min mor inte får besöka sin son o barnbarn i deras gemensamma hem pga sonhustruns vilja??
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Skydd för hemmet finns i bland annat fjärde kapitlet i Brottsbalken (BrB). Just hemfridsbrott regleras i BrB 4:6 och innebär att det är förbjudet att ta sig in i någon annans bostad utan tillåtelse.Om äkta makar har en gemensam bostad räcker det inte att en av makarna vill släppa in en utomstående person. Om någon utomstående med den ena makens samtycke men mot den andra makens vilja tar sig in i makarnas gemensamma bostad så innebär det i princip hemfridsbrott.Om din brors hustru inte vill att din mor släpps in din brors och hans hustrus gemensamma hem så får din mor alltså inte besöka sin son och sina barnbarn där.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Olaga hot via sms?

2015-07-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag och min ex-sambo har två barn och gemensam vårdnad om dessa. Han är arg och bitter för att jag tog beslutet att lämna honom. Han vill inte låta våra barn träffa min nya pojkvän eller mina vänner.Mitt ex skrev i ett sms så här: " Du kan ta med dem (barnen alltså), du kan ta dem och träffa dina vänner och så men allt du rör vid kommer jag att hata och inte dra mig för att skada hårt så snälla håll dem borta"När jag sen ifrågasätter om detta är ett hot från hans sida skriver han så här i ett sms:" det är inget hot det är ett löfte."Min fråga är då, är detta juridiskt sett ett hot eller inte?Om detta räknas som ett hot vad ska jag då göra? Mvh/ Förvirrad
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett hot kan kan bland annat till uttryck skriftligen eller muntligen. Det meddelandet du fick är ett slags hot, men huruvida det är ett olaga hot är desto mer tveksamt. En person gör sig skyldig till olaga hot om han eller hon hotar med brottslig gärning som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade, annan eller egendom (4 kap. 5 § brottsbalken). Det krävs att hotet är allvarligt menat för att vara brottsligt. Vidare räcker det att hotet typiskt sett framkallar allvarlig fruktan, vilket innebär att den hotade, i det konkreta fallet, inte måste ha känt en sådan rädsla. Emellertid kan din inställning och uppfattning i det enskilda fallet ändå ha betydelse. Om du exempelvis inte blir rädd därför att du vet att hotet inte är allvarligt menat eller därför att du ställer dig likgiltig till hotet eller därför att du enkelt kan avstyra hotets förverkligande, är kraven för olaga hot inte uppfyllda. Meddelandet i ditt fall kan uppfattas som olustigt. Att hota med att "skada hårt" kan tolkas som att ett hot om allvarlig kroppsskada. Om tiden innan meddelandet varit hotfull och detta gett upphov till att du känner ett starkt obehag, kan detta betraktas som ett olaga hot. Det är dock inte uppenbart att så är fallet. Det är endast domstolen som kan avgöra om meddelandet är ett olaga hot. Det du kan göra är att polisanmäla händelsen och lämna ett bevis av meddelandet.Vänliga hälsningar,