Hemfridsbrott?

2016-03-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejOm en dörrförsäljare/predikant övertalar en minderårigt barn att få komma in i huset utan förälderns medgivande. Är det ett hemfridsbrott eller är det juridiskt sett ok?
Josefine Rembsgård |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svar kring ansvar för ett hemfridsbrott finns i Brottsbalken (BrB) 4 kap. 6 §. Det finns två sätt att göra sig skyldig till ett hemfridsbrott. Antingen genom att man olovligen (utan tillstånd) tränger sig in eller att man olovligen stannar kvar i annans bostad. Bostaden kan bestå i rum, hus, gård eller fartyg. Olovligen inträngerAtt olovligen tränga sig in innebär att personen måste övervinna ett fysiskt eller psykiskt hinder. Att gå in i någon annans bostad är som huvudregel alltid ett sådant inträngande även om ytterdörren är öppen eller olåst då det ses som ett psykiskt hinder. Brottet är fullbordat då personen har en fot i bostaden. Om personen har ett samtycke att få komma in i huset så är det inte ett olovligt inträngande. Ett samtycke förutsätter att personen som ger det förstår innebörden och kan göra en rationell bedömning av situationen. Ifall en person uppfyller dessa krav sker genom en individuell bedömning i varje enskilt fall. En minderårig person kan alltså anses uppnå en sådan mognad att ett samtycke kan ges. Det beror helt på hur gammal barnet är och vad barnet har för mognad och förståelse. Samtycket måste dock ha getts frivilligt och utan något som helst tvång. Om barnet befinner sig i villfarelse eller okunnighet, och alltså inte förstår vad den samtycker till, så är samtycket ogiltigt. Om barnet har förstått vad den samtyckt till och har uppnått en tillräcklig mognad så har dörrförsäljaren/predikanten inte begått ett hemfridsbrott.Det finns olika sätt att övertala någon och utifrån din fråga har jag svårt att veta hur barnet har blivit övertalad. Om dörrförsäljaren/predikanten har utgett sig för att vara någon annan och på så sätt fått barnet att släppa in personen så befinner sig barnet i villfarelse och samtycket är inte giltigt. Om personen tagit sig in i bostaden genom att hota barnet så kan det istället röra sig om olaga tvång enl. BrB 4 kap. 4 §. Det krävs då att personen har hotat barnet med en brottslig handling. Olovligen kvarstannarOm personen dock stannar kvar i bostaden efter att blivit ombedd att lämna platsen så gör personen sig skyldig till ett hemfridsbrott och skall då dömas till böter. Alla som bor i bostaden har rätt att be personen att gå. Det krävs dock att personen har hört tillsägelsen och haft möjlighet att avlägsna sig. Hoppas att mitt svar var till hjälp!Mvh

Fysisk och psykisk misshandel

2016-03-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar om det finns fall där någon har dömts för misshandel när det gäller "enbart" psykisk misshandel? Och likadant vid grov kvinnofridskräkning? Är det ens möjligt idag att dömas enbart utifrån psykisk misshandel och förtryck? Och i så fall, kan det kanske vara något annat brott än misshandel? I lagtexter (och ev. förarbeten?) framgår att misshandel kan vara både fysisk och psykisk och att båda är allvarliga, men i praktiken verkar det som om det krävs en kombination av fysisk och psykisk misshandel för att en gärningsman ska dömas för misshandel? Det verkar konstigt att långvarig psykisk misshandel (utan fysiska inslag) inte går att dömas för, då det kan orsaka långt lidande precis som vid fysisk smärta - även om det är svårare med bevis.På Polisens hemsida står det uttryckligen "misshandel är när någon fysiskt gör dig illa". Men stämmer det verkligen med definitionen av våld och med lagtexten? Dvs. att någon tillfogar nåogn smärta och sjukdom? Har också sett formuleringen "skada självkänslan" - men finns exempel på hur det har bevisats? Läkarintyg eller annat?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som i vardagligt tal kallas fysisk och psykisk misshandel finns reglerat i ett antal olika brott i brottsbalken (BrB). Fysisk misshandelMisshandel enligt 3 kap. 1 § brottsbalken (BrB) innebär objektivt att någon tillfogar annan en kroppsskada, kroppslig sjukdom, smärta vilket innebär fysiskt lidande, vanmakt vilket ska förstås som att medvetandet kopplas bort vilket kan ske genom t ex injektion av någon drog eller annat sådant tillstånd vilket innebär fullständig eller partiell kroppslig förlamning eller bedövning utan att offret förlorar medvetandet. Misshandel är vad som brukar kallas ett effektbrott och precis som det står på polisens hemsida så ska det handla om att någon fysiskt/kroppsligt utsätts för våld mot kroppen som orsakar en effekt. Det går därför inte att döma någon för brottet misshandel när det är en psykisk misshandel. Psykisk misshandel Jag tänker att en psykisk misshandel kan utföras på många olika sätt. Jag tänker mig att det t ex kan ske genom hot vilket skulle kunna innebära olaga hot enligt 4 kap. 5 § BrB. Jag tänker också att en psykisk misshandel kan innebära att någon hotar om att utföra något brottsligt mot någon och på så sätt får personen att göra något eller underlåta att göra något vilket innebär olaga tvång enligt 4 kap. 4 § BrB. Att upprepat kränka någon, telefon- eller smsterra någon eller på annat sätt psykiskt förtrycka en person kan också innebära brottet ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Vad som i dagligt tal kallas psykisk misshandel omfattas inte av det juridiska begreppet misshandel men de handlingar som ingår i en psykisk misshandel kan utgöra ett flertal andra olika brott. Grov kvinnofridskränkning Grov kvinnofridskränkning enligt 4 kap. 4a § innebär att en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han är eller har varit sambo med som ett led i upprepade kränkningar av personens integritet begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 eller enligt 24 § lagen om kontaktförbud och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Olaga hot, olaga tvång och ofredande som jag gav exempel på brott som en psykisk misshandel kan bestå av finns i 4 kap. BrB och kan alltså ligga till grund för brottet grov kvinnofridskränkning. Det behöver inte ha förekommit någon misshandel i BrB mening utan psykisk misshandel och förtryck som innebär brott enligt något av de uppräknade kapitlen kan alltså ligga till grund för att någon döms för grov kvinnofridskränkning. Det krävs dock att gärningarna är brottsliga och inte endast moraliskt förkastliga. Formuleringen ”ägnat att skada självkänslan” innebär att offrets självkänsla typiskt sätt kan skadas allvarligt av gärningarna och innebär inte en bedömning av om gärningarna har skadat det specifika offrets självkänsla. ”Ägnat att” är en juridisk formulering för ”kan typiskt sätt”. Hoppas det var svar på dina frågor!Vänliga hälsningar,

Olaga hot om våldshandling

2016-03-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! kan det handla om ett lagbrott när någon skriver till mig "hoppas du och din blir drabbad av det våld som muslimerna för mig sig, snart..mycket snart... " ??
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det lagbrott som skulle kunna komma på tal är ett olaga hot enligt 4 kap 5 § Brottsbalken.För att ett olaga hot ska föreligga krävs det att den handling som personen i fråga hotar om utgör en brottslig gärning. Eftersom våld mestadels bedöms som kriminellt tolkar jag det som att det i detta fall även är menat att vara ett hot om att någon ska utsätta dig för en brottslig gärning.Hotet måste även framkalla en allvarlig fruktan hos dig, för din egen eller någon annans räkning. Det innebär att hotet måste ha framstått, eller varit ägnat att framstå, som allvarligt menat. Här får man titta på vad yttrandet skapar för känsla hos dig personligen - framkallar hotet en fruktan hos dig är det alltså antagligen även bedöma som ett olaga hot och då även ett lagbrott. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars skulle jag rekommendera dig att vända dig till vår Express-tjänst där du kan få ytterligare rådgivning och utredning angående ärendet inom 3 dagar genom att klicka här.Mvh,

Fråga om tillvägagångssätt vid trakasserier från före detta sambo

2016-03-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min sambos före detta flickvän delade på sig för över 2 år sen.Hon har sen den dagen trakaserat han.När jag kom in i bilden blev det värre och allt eskalerade. Det är allt frå hotfulla/hatiska sms, samtal och lagt ut en massa lögner om oss på Facebook för att få oss att se ut som syndabockar. Detta har pågått näst intill varje dag sen 2014.Hon målar upp historier för att hon ska framstå som ett offer och att vi är elaka.Min sambo har ett åtal gånger försökt att prata med henne att lägga ner.Och att dom endast ska ha kontakt då det gäller barnen.Allt vi vill ha är lugn och ro och leva vårt liv.Hon har gått då långt så hon har kontaktat min chef och ljugit inför honom att jag är psykiskt sjuk för att försöka få mig att få sparken.Vad kan vi göra åt saken?Hur kan vi få henne att sluta? Hur länge ska vi behöva stå ut med alla lögner och förtal som hon slänger ur sig?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning! Det beteende som du målar upp kan passas in under ett flertal kriminaliserade handlingar - brott. Som ett axplock kan kontakt med chefen utgöra ett förtal medan upprepade trakasserier i form av återkommande kontakt kan omfatta såväl ofredande som ärekränkning. Utsätts man för brott av en person kan det vara läge att få ett s.k. kontaktförbud upprättat gentemot den personen enligt Lag (1988:688) om kontaktförbud. Sitt namn till trots kan ett kontaktförbud komma att utformas så att det fortfarande möjliggör ett sunt föräldrasamarbete, jfr LKF 3 §. En första nödvändighet för att få bukt med problematiken och även för att kunna få ett kontaktförbud upprättat är att brottslighet och trakasserier polisanmäls. Utan polisanmälan finns det ingen grund för vare sig myndighet eller domstol att besluta vidare i ärendet. En första rekommendation är således att ni försöker klara ut i tid och rum när respektive händelse inträffat och så gott det går styrker respektive händelse med exempelvis mail-, sms- eller vittnesuppgifter genom en polisanmälan. När ett kontaktförbud väl är upprättat kan fortsatt brottslighet på samma linje ge upphov till att denna i fortsättningen utgör grövre brottslighet, som t.ex. grov fridskränkning eller olaga förföljelse. Är ni intresserade av att vidare läsa in er på den brottslighet jag angivit ovan framgår dessa i Brottsbalkens 4 kapitel. Behöver ni utförligare juridisk vägledning och hjälp att t.ex. sammanställa bevisning eller kontakta myndigheter rekommenderar jag att ni tar kontakt med en av våra kunniga jurister. Detta gör ni snabbt och enkelt genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Lycka till! Med vänlig hälsning,

Ofredande - beviskrav

2016-03-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag undrar vilka bevis man behöver för att få en person åtalad för ofredande ? Jag har gjort 9 polisanmälningar mot en granne som varje dag hotar och trakassera mig men ingen verken hyresvärden eller polisen gör något åt saken utan alla anmälningar läggs ner. Denna gången har jag lämnat in bevis i form av brev som denna grannen har skrivit till en annan av mina grannar där han bla kallar mig fet och en subba m.m. men ändå lägger polisen ner åtalet och jag undrar därför vilka andra bevis jag behöver ? Med vänlig hälsning. Marianne
Moa Bodin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ofredande är olagligt enligt BRB 4:7. För att det ska räknas som ofredande kan det bland annat vara skottlossning, stenkastning, knuffande eller exempelvis hänsynslöst beteende.Det är viktigt att den som utför handlingen vet om att den gör fel. Hänsynslöst beteende som är en typ av ofredande innebär att en handling, eller flera handlingar, ger kännbar fridskränkning. Det är upp till domstolen att avgöra vad det betyder mer precist i varje fall. Men jag kan ge dig några exempel. I ett fall ringde en person upp en annan 173 gånger under ett halvårs tid, vilket ledde till åtal. Oftast är det inte "vanlig" telefonterror som leder till åtal, utan det är till exempel när telefonsamtalen sker nattetid eller sker i en enorm mängd trots att mottagaren upprepat bett personen att sluta. Generellt krävs det att det finns bevis på att personen har kontaktat dig upprepade gånger, att denne vet om att den gör fel och att det kan räknas ge kännbar fridskränkning för att det ska kunna leda till åtal. Jag hoppas att det här gav dig svar på din fråga. Du är mer än välkommen att kommentera här nedanför om du undrar över något!Vänligen,

Lagligt att spela in telefonsamtal

2016-03-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, får jag spela in ett telefonsamtal utan att personen jag prata med vet om det?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I brottsbalken finns bestämmelser om vad som är att anse som brottsligt (länk till lagen https://lagen.nu/1962:700). I fjärde kapitlet finns bestämmelser om frihet och frid och där står om avlyssning i t.ex. telefonsamtal. I 4 kapitlets 9a § i brottsbalken finns bestämmelsen om olovlig avlyssning (se https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Där står att den som olovligen spelar in eller avlyssnar samtal i enrum, som telefonsamtal räknas till, utan att själv vara med i samtalet begår olovlig avlyssning. Motsatsningsvis går det att tolka bestämmelsen så att om du deltar i samtalet har du all rätt att spela in ljudet utan att begå ett brott. Det finns inte bestämt någonstans att det är brottsligt att spela in samtal som du själv deltar i.Men att spela in samtal utan att själv delta, är det alltid brottsligt? Nej, rekvisitet olovligen gäller bara så länge du inte har någon deltagares godkännande att spela in samtalet efter du är färdig. Skulle du spela in ett telefonsamtal mellan två personer som inte vet om det och du sedan säger det till den ena som säger att det är okej så är det inte ett olovligt inspelande.Som svar på din fråga: Ja, du får spela in telefonsamtal så länge det är du som deltar i samtalet eller att du fått ett godkännande att spela in samtalet av någon som deltog.Vänligen,

Fråga om när och hur en inspelning kan vara olovlig

2016-03-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Om jag som samtalsledare inleder med att det inte är tillåtet att spela in samtalet- är det olagligt att spela in då?Detta gäller i samtal på en skola där någon kan spela in och sen spela upp eller dela vidare via sms till andra.Med vänlig hälsning,Anna
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning! För att en handling ska kunna utgöra ett brott krävs att den är kriminaliserad genom lag, vanligtvis Brottsbalken (BrB), jfr BrB 1 kap. 1 §. Ett brott som omfattar handlingen att spela in samtal återfinns i BrB 4 kap. 9 b § olovlig avlyssning. För att ett handlande ska vara brottsligt på så vis att det uppfyller brottskriterierna för olovlig avlyssning fordras att någon "...olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till..."Genom att läsa paragrafen "bakvänt" går det därför att konstatera att om det rör sig om ett allmän sammankomst eller att personen själv deltar i samtalet så utgör handlandet inte något brott. Sammanfattningsvis kan konstateras att det på en skola kan vara så att det går att betrakta det som en plats dit allmänheten äger tillträde, varvid inspelning inte kan anses vara kriminaliserat. Härutöver är det för mig ovisst huruvida åhörarna själva deltar i samtalet. Å andra sidan är det kanske så att ditt samtalsledande innehåller upphovsrättsliga aspekter för vilka du åtnjuter upphovsrätt varvid dylik inspelning istället kan komma att vara ett brott mot din upphovsrätt, jfr Upphovsrättslagen 1,2 och 53 §§. Skulle du behöva hjälp att beivra eventuella upphovsrättsliga intrång är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Lawline genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Eventuella brott beivras dock genom anmälan till polismyndighet. Med vänlig hälsning,

Fråga om en ljudinspelnings verkan som bevismedel

2016-03-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får man använda inspelade tel. och samtal med myndigheter t.e.x Anticimex när de brustit i sina åtagande i Hyresnämnden?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska frågeställning! I svenska domstolar (lika hyresnämnden) råder i regel fri bevisföring. Parterna har att tillföra allt som kan tänkas ligga dem till god för bevisning. Därefter är det upp till domstolen att värdera denna, varvid viss bevisning kan komma att sållas bort såvida den inte är relevant för det rättsliga spörsmålet. Att tänka på när det gäller inspelningar är att de inte får ha tillkommit på brottslig väg- även om dessa även skulle kunna läggas fram som bevisning (för att senare verka inkriminerande). Ett brott som per frågeställningen kan komma att aktualiseras är olovlig avlyssning, där det i brottsbalken stipuleras att: "9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239)."Relevant för dylik avlyssning torde därav vara om du själv deltar som samtalande part i dessa inspelningar samt att inspelningen ursprungligen vidtagits för att dokumentera vad du själv sagt i samband med dessa. Med vänlig hälsning,