Legalitet att spela in samtal

2016-08-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har det alltid varit lagligt att spela in telefonsamtal utan att meddela den man pratar med? Om inte, när ändrades lagen?
Adrian Nylén |Hej!När det gäller inspelning av samtal blir 4:9a § Brottsbalken (BrB) relevant. Ur denna kan läsas;"Den som... olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning".Det är alltså enligt huvudregeln olagligt att spela in samtal om de medverkande parterna inte är medveten om inspelningen. Paragrafen ställer dock upp tre olika situationer där detta förbud gäller, upptagningen måste gälla;Tal i enrum (diktamen, bikt eller bön),Samtal mellan andra, ellerFörhandlingar som allmänheten inte har tillgång till.Ur er fråga framkommer det inte huruvida inspelningen uppstått under en av ovanstående situationer eller inte. Om inspelningen skett olovligen under någon av dessa, är detta en olaglig handling. Har inspelningen skett utanför någon av dessa situationer, kan det motsatsvis tolkas som att tillåtelse inte krävs vid inspelning av samtalet.Lagen ändrades i och med "Regeringens proposition nr 19 år 1975" (Prop. 1975:19) och har således varit gällande i lite mer än 40 år.För mer information se Sofia Norrmans svar på en liknande fråga (http://lawline.se/answers/2988).Hoppas detta besvarat er fråga!

Lagligt att spela in ett samtal?

2016-07-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Undrar om det är en tredje person som spelar in åt en vän o bara hon talar, alltså den andra personen vet ej hon blir inspelad o absolut inte nån annan lyssnar o spelar in o detta använts emot personen utan att denna ens får höra om ändringar gjorts, klippt el pusslat ihop kan väl ändå inte vara lagligt?
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelsen som är av relevans i det här fallet är brottsbalken (BrB) 4 kap. 9 a § om s.k. olovlig avlyssning, se här.Vad förbudet innebärI sagda bestämmelse uppställs ett förbud mot att olovligen och i hemlighet uppta ljud av tal i enrum eller samtal mellan andra. Att bestämmelsen avser "samtal mellan andra" innebär att om den som spelar in samtalet själv deltar i det, går denne fri från påföljd även om det sker i hemlighet.Vidare ska inspelningen ske olovligen. Detta innebär att om någon som deltar i samtalet har samtyckt till inspelningen, har den inte gjorts olovligen och då blir det inte heller fråga om något brott. För att inspelningen ska vara brottslig krävs vidare att den görs i hemlighet. Detta betyder att den som spelas in ska vara helt omedveten om inspelningsanordningen, antingen genom att den hålls helt dold för den inspelade eller på annat sätt. Kort sagt: känner inte personen ifråga till att inspelningen görs, är inspelningen ofta upptagen i hemlighet. Situationen i ditt fallDu anger att det bara är vännen som talar, vilket jag tolkar som den personen som blir inspelad. Det gör att samtalet kvalificeras som ett samtal mellan andra, eftersom den inspelande personen inte själv deltar i samtalet. Eftersom personen ifråga inte heller visste att inspelningen utgår jag från att denne inte lämnat sitt samtycke till inspelningen, och att den gjorts i hemlighet. Situationer som berör brottsliga handlingar är mycket beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Med detta sagt, verkar inspelningen falla in under förbudet i BrB 4 kap. 9 a § och således utgöra en olovlig avlyssning. För straffansvar krävs dock därtill att den person som utfört handlingen också ska ha gjort det med uppsåt, d.v.s. vett och vilja. Om detta saknar jag information för att uttala mig om. Hoppas du med detta fick svar på din fråga.Mvh,

Olovlig avlyssning som bevis i rätten

2016-07-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har ett litet dilemma. En bekant till mig ligger i vårdnadstvist med sin fd flickvän. Nu har dom varit upp i tinget igen och där spelade hon upp en inspelning från hennes telefon där hon spelat in ett samtal med min 10 åriga dotter. Hans dotter och min dotter är kompisar. Är detta ens laglig jag har inte givit tillstånd till detta. Hur kan hon få spela upp det i rätten överhuvudtaget? Ingen har informerat mig om att det fanns inspelade samtal med min dotter. Kan jag göra en anmälan och under vilken kategori?
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att olovligen spela in telefonsamtal är ett brott mot frihet och frid, brottsrubriceringen är olovlig avlyssning, 4 kap. 9a § brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Det som är kriminaliserat som olovlig avlyssning är både avlyssning och inspelning med hjälp av tekniskt hjälpmedel. Det är dock endast olovligt att spela in ett samtal där man själv inte deltar.Om huruvida du kan anmäla din väns f d flickvän för olovlig avlyssning beror således på om det är hon själv eller hennes dotter som spelat in samtalet och om den som spelat in samtalet deltar i samtalet eller inte. I Sverige råder vidare fri bevisprövning, 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) (https://lagen.nu/1942:740#K35P1S1). Det innebär att rätten har att pröva all bevisning som läggs fram i ett mål, oavsett hur bevisningen uppkommit. Även om din väns f d flickvän skulle ha gjort sig skyldig till olovlig avlyssning när hon spelat in samtalet kan det således användas som bevis i rätten. Med vänlig hälsning,

Vad gäller för en anmälan om olaga hot

2016-07-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag blev otrevligt bemött av ett servicecenter, vilket resulterade i att jag var irriterad tillbaka. Jag hotade aldrig personen ifråga men personen påstår att jag bad honom dra åt helvete innan jag la på luren i örat. Han ringer upp mig vid ett senare tillfälle och säger att han anmält mig för detta. Är det ens möjligt att göra anmälan pågrund av detta?
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Enligt lagen är olaga hot brottsligt vilket betyder att personen uppfattar det någon annan säger som hot om att skada denne eller dennes egendom. Det kan även omfatta andra personer eller saker som denne värdesätter. Då kan en polisanmälan göras. Viktigt är att den som anmäler har uppfattat hotet som allvarligt.Brottsbalken håller just nu på att uppdatera 5 § som rör olaga hot. Men 4 kap. 5 § (som trädde i kraft 1 juli 2016) lyder som följer:"Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."Svaret på din fråga är ja, en anmälan kan göras. Men risken att du blir åtalad och dessutom fälld för olaga hot är liten. Du kan ha uppfattas som hotfull, men du hotade inte med att skada eller utföra en "brottslig gärning" mot den du talade med vid servicecentret eller någon i dennes närhet, vilket krävs för olaga hot i lagens bemärkelse. Hoppas du är nöjd med ditt svar, annars är du välkommen att höra av dig till några av våra betaltjänster!Vänliga hälsningar,

Har bostadsrättsföreningens styrelse rätt att gå in på min tomt/i mitt hem?

2016-08-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag bor i en bostadsrätt på ca 90kvm och har en tomt på ca 300kvm som ägs av en bostadsförening.I Söndags 31/7 hade jag bjudit över några kollegor hem till mig. Vi satt på min altan som jag har på baksidan.Helt plötsligt går en styrelsemedlem in i min tomt på baksidan som om ingenting och går över till grannen som han är kompis med.En timma senare ska han gå tillbaka samma väg och då frågar jag honom om varför han går igenom min tomt.Han svarar med : Som styrelsemedlem i bostadsrättföreningen så har jag rätt att gå in i alla tomter.Min fråga är då, har han verkligen det utan att meddela mig på något sätt ? Tänk om jag nu hade suttit naken på min altan själv ? Det känns som att jag ska kunna vara fri i mitt hem utan att jag ska behöva få såna oväntade besök ? Och i det hära fallet så gällde det inte jobb. Utan han skulle hälsa på min granne som vad jag har förstått även är hans kompis som han brukar umgås med.Har han verkligen rätten att kliva in i min tomt bara för att jag bor i gaveln för att komma in till grannens trädgård ?Är väldigt tacksam över svar, har verkligen mått piss efter den här händelsen och kan verkligen inte släppa det. Jag tycker att det borde klassas som olaga intrång ? har jag fel ? Med vänliga hälsningar
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att oinbjuden gå in i någon annans trädgård utgör ett hemfridsbrott enligt brottsbalken 4 kap 6§ första stycket https://lagen.nu/1962:700#K4P6. Bostadsrättslagen 7 kap 13§ https://lagen.nu/1991:614 ger emellertid företrädare för bostadsrättsföreningen en rätt att få komma in i trädgården eller bostaden när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. Om bostadsrättshavaren i ett sådant fall nekar föreningen tillträde till bostaden får föreningen trots det inte komma in utan att en ansökning om särskild handräckning är beviljad av Kronofogdemyndigheten.Att gå igenom din tomt utan ett sådant ärende som stadgas i 7 kap 13§ och utan ditt tillstånd är precis som du säger otillåtet. Det utgör ett hemfridsbrott enligt ovan vilket kan polisanmälas.Med vänlig hälsning,

Vem får läsa ens e-post?

2016-07-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vem får läsa mina mail
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren har rätt att ta del av arbetstagarens arbetsrelaterade e-post. Arbetsgivaren får dock inte läsa arbetstagarens privata e-post, inte ens på jobbets e-postkonto, såvida det ej finns en stark misstanke om illojalitet eller brottslighet. Föreligger det en stark misstanke om illojalitet eller brottslighet har arbetsgivaren nämligen rätt att läsa även denna mejlkorrespondens.Utanför arbetsgivarens rätt reglerar brottsbalken (BrB) 4 kap. dessa fall, se här.Att olovligen läsa en annan persons meddelanden är ett angrepp på offrets personliga frid och kan leda till straffansvar. En viktig förutsättning för att de här handlingarna ska vara straffbara är dock att de verkligen begås olovligen. Om handlingarna inte är olovliga så är de inte heller brottsliga.Om någon olovligen läser annans e-post eller sms så kan gärningen bestraffas som datorintrång eftersom båda handlingarna innebär att man bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling (BrB 4 kap 9 c§).Med vänliga hälsningar

Kan åklagare väcka talan trots att meddelande kommit till en annan person än det var riktat mot?

2016-07-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag anmälde mitt ex för olaga hot , han ringde på var lille sons mobil och hotade mig han sa att han ska slita mig i stycken och att han ska fixa mig och att jag kan spela allt och lämna till polisen eftersom han ska säga samma sak till de. Så min fråga är om åklagare ska väcka åtal eftersom han ringde inte till mitt mobil !
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelsen för olaga hot återfinns i 4 kap 5 § brottsbalken (1962:700) (Brb)och lyder enligt följande: Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.I ditt fall har ditt ex hotat med en brottslig gärning (misshandel) på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos dig. Även om meddelandet gick via din sons mobiltelefon och det inte var uttalat direkt till dig kan det vara straffbart om det var tänkt att du skulle ta del av denna information. Att meddelandet nått din sons mobil istället för din är iallafall inte ett skäl för att åklagaren skulle välja att inte väcka åtal. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hemfridsbrott, stöld och ofredande

2016-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om mitt ex gjort sig skyldig till hemfridsbrott när han sent en kväll tog sig in genom min olåsta ytterdörr när jag låg o sov på soffan. Plötsligt stod han i vardagsrummet o var hotfull o sa att jag skulle sluta terrorisera honom via mess. Jag har bara frågat honom när han ska betala för gemensamma lån som vi var överens om när han flyttade o som han inte betalade när det var sagt att han skulle betala. Pga att han inte betalar så har jag fruktansvärt svårt att klara mig varje månad. Anledningen att han kom var att han skulle hämta delar av sina grejer som fanns i källaren. Men vi hade inte bestämt någon tid o han kom oanmäld mitt i natten för att hämta sina grejer. Jag blev som nyvaken både chockad o rädd när han plötsligt stod där i vardagsrummet o var förbannad. Han hade knackat på fönster o dörr utan att jag vaknat men inte använt ringklockan för då hade jag vaknat lättare. Han gick sen direkt in i vårt förra gemensamma sovrum o ryckte åt sig en tv som han sagt att jag fick behålla. Han rotade runt i mina lådor o tog även med sig en hårklippmaskin som jag fått av hans mor. Undrar om han gjort sig skyldig till hemfridsbrott o stöld. Tacksam för svar!
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om någon tar sig in i en annans bostad utan att ha tillåtelse att göra det rör det sig om hemfridsbrott, 4 kap. 6 § första stycket brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1). Ditt ex fick alltså inte ta sig in i din lägenhet såvida ni inte innan har kommit överens om att han får det.Angående sakerna han tog kan det röra sig om stöld om han avsiktligen tog sakerna utan tillåtelse för att tillägna sig dem trots att han vet att du äger tvn och hårklippmaskinen, se 8 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1). Om han istället menar att du inte har fått sakerna utan att han äger dem har han inte haft för avsikt att ta någonting som är ditt.Förövrigt kan det ses som ett hänsynslöst beteende att rota bland någon annans grejer, i det här fallet i dina lådor. Det kan i det fallet röra sig om ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P7S1).Sammanfattningvis har ditt ex begått hemfridsbrott. Även möjligtvis stöld och ofredande.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,