Dataintrång att läsa någon e-post olovligt

2017-10-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det brottsligt att läsa någon annans mail utan att man har fått tillåtelse?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumI de fall meddelande förekommer i elektronisk form och har utlämnats till mottagaren och innehåller uppgifter, vilka är avsedda för automatiserad behandling, och någon olovligen bereder sig tillgång till uppgiften, kan detta utgöra dataintrång (4 kap. 9 c § brottsbalken).PraxisI mål nummer B 489-14, uttalade hovrätten för nedre Norrland (dom den 28 maj 2014) att inloggning som skett på annans konto hos Google, med dennes lösenord, var att anse som olovligt. Den som tillberedde sig åtkomst till kontot hade inte kommit över inloggningsuppgifterna olovligen. Trots detta ansågs det dock olovligt att logga in på annans konto. I mål nummer B 9064-13, ansåg Svea hovrätt (dom den 13 februari 2014), att den tilltalade hade olovligen loggat in i ett gymnasiums datasystem med en lärares användarnamn och lösenord. Även i mål nummer B 996-04, uttalade Göta hovrätt (dom den 28 maj 2004), att olovligt intrång hade förekommit efter att den tilltalade åtkommit e-post olovligen.FörarbetenDet har enligt förarbetena till 4 kap. 9 c § brottsbalken inte uppställts någon begränsning angående syftet med dessa olovliga intrång (Regeringens proposition 2006/07:66, Angrepp mot informationssystem). Ett olovligt intrång måste alltså inte ha skett med visst syfte (exempelvis att göra skada). Det är alltså tillräckligt för att intrång faktiskt ska ha skett, att intrånget endast genomförts.SlutsatsDet är alltså olovligt att tillbereda sig tillgång till någons e-post utan tillstånd.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Intrång i lägenhet och rivsår på handen - vilka brott kan det röra sig om?

2017-10-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |https://lagen.nu/1962:700#K3P5S1Hej, undrar hur följande rubriceras enligt Brottsbalken. Min fru och barn blev fysikt attackerad av grannen där min fru fick rivmärke på handen och barnen blev livrädda av handelsen som påverkar dem än idag. Grannen trängde sig in i lägenheten och kom in med ett ben innan hon valde att istället ta min frus nycklar som satt kvar i låset på utsidan då de försökte skynda sig in för att undkomma grannens attack. Grannen tog dessa nycklar och låste in min fru och barnen i lägenheten. Först när grannen förstod att andra grannar såg vad som hände lämnade hon tillbaka nycklarna men först efter att ha "lekt" att läman över dem via att sträcka fram dem och sedan dra tillbaka armen för att efter ett tag slänga dem på marken. Under hela attacken var grannen väldigt aggresiv och arg samt hånade min fru och barnen att barnen grät och var livrädda. Kan det rör sig om ringa misshandel (rivsår på handen) samt ofredande (intrång i lägenhet mm). Tacksam för svar.
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Till att börja med bör det påpekas att det alltid är svårt att uttala sig om huruvida någon har begått ett brott eller inte, eftersom det är mycket som beror på omständigheterna runt omkring. För att kunna dömas för ett brott måste gärningspersonen, förutom att uppfylla de kriterier som ställs upp i det aktuella lagrummet, begå gärningen med uppsåt för att kunna dömas för ett brott. Detta innebär lite förenklat att personen ska ha varit medveten om vad hen gjorde och vad det skulle få för effekter. När det gäller rivsåret på handen skulle detta kunna röra sig om misshandel enligt Brottsbalken 3:5, eftersom din granne orsakat din fru en kroppsskada. Huruvida misshandeln bör bedömas som ringa eller av normalgraden är svårt att svara på eftersom jag inte vet hur djupt rivsåret varit eller om det föreligger andra omständigheter som kan vara av relevans för graderingen, men det skulle absolut kunna röra sig om ringa misshandel som du är inne på. När det gäller intrånget i lägenheten skulle detta kunna bedömas som hemfridsbrott enligt Brottsbalken 4:6. Detta kan en person dömas till som olovligen intränger i någon annans bostad, vilket er granne verkar ha gjort. Brottet är fullbordat även när inträngandet är partiellt, dvs även om er granne bara fick in sitt ena ben i lägenheten. Att er granne valde att låsa in er fru och barn i lägenheten skulle dessutom kunna utgöra olaga frihetsberövande, Brottsbalken 4:2. Olaga frihetsberövande begår den som spärrar in någon annan och på så sätt förhindrar offret att förflytta sig från en viss plats. Om frihetsberövandet inte höll på någon längre stund utan endast var tillfällig skulle man emellertid istället kunna bedöma det som ofredande enligt Brottsbalken 4:7. Gärningen behöver då vara ett uttryck för hänsynslöshet, vilket det skulle kunna vara om din fru och barn blev allvarligt skrämda.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Öppna omyndigs post

2017-10-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad gäller beträffande att någon annan öppnar underårigs post? Är det alltid olagligt eller finns det tillfällen då det är okej enligt lag? Är det giltigt om underårig skriver fullmakt?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brott att öppna annans postBeträffande att någon öppnar annans post, kan man läsa i 4 kap. 8–9 § brottsbalken, att det är olagligt att öppna någon annans post olovligen. Det betyder alltså, att ingen får öppna någon annans post, om de inte fått tillåtelse att göra det. Personen som öppnar någon annans post kan dömas för intrång i förvar och riskerar böter eller fängelse i högst två år. För att lagen ska vara tillämplig måste brevet ha varit förslutet. Post som är adresserad till någon får alltså inte öppnas av annan. Detta gäller även om personen, vars post öppnas, är omyndig. Denne måste ha gett samtycke till få sin post öppnad. Exempelvis kan de omyndige skriva en fullmakt.UndantagUndantaget är om det skulle föreligga nöd, i sådana fall kan personen som öppnar poste inte dömas för brott. För att nöd ska föreligga krävs det att det finns fara för liv, hälsa, egendom eller annat skyddsvärt intresse (24 kap. 4 § brottsbalken).Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Är det brottsligt att säga att en person inte får parkera på en gata?

2017-09-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det brottsligt att säga till en bil att han inte får parkera på en gata?Exempel: en husbil står på en gata och när ägaren kommer till bilen säger andra människor till hen att husbilen måste flyttas t.ex, för att de tycker den tar plats eller att de som bor på gatan inte kan parkera. Är detta brottsligt och jag tänker då på trakasserier kanske eller någon form av hot brott??Kan ägaren till husbilen polisanmäla trakasserier?
Charlotta Nermark |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är ett brott att säga åt någon att personen inte får parkera sin bil eller husbil på en viss plats. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter så blir mitt svar mer generellt. Ett brott måste vara beskrivet i lagenFör att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver att handlingen är brottslig och vilket straff man kan få om man begått brottet. (Brottsbalken 1:1).Olaga hot är ett brott. För att något ska utgöra ett olaga hot så krävs att den som hotar använder ett vapen eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom hos den hotade. (Brottsbalken 4:5). Ett olaga hot innebär alltså att någon hotar att skada någon eller någons saker. För att hotet ska vara brottsligt måste den som blir hotad uppfatta hotet som allvarligt menat. Av frågan framkommer inte något som skulle kunna bedömas som olaga hot. Vissa former av trakasserier kan utgöra brottet ofredande. Ofredande är när en gärningsperson handgripligen antastar eller genom skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende på annat sätt ofredar någon annan (Brottsbalken 4:7). Att exempelvis knuffa, peta eller spotta på en person kan vara ofredande. Också att stå utanför en persons lägenhet och skrika/föra oväsen under längre tid kan vara ofredande. Att säga åt någon att den inte får parkera på ett visst ställe kan i regel inte anses utgöra ett ofredande. Sammanfattningsvis utgör det inte ett brott i sig att säga åt en annan person att hen inte får parkera där. Det kan däremot utgöra ett brott, olaga hot, om exempelvis personerna samtidigt hotar att skada personen om hen inte flyttar bilen. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hot om våld mot partner beakta som olaga hot?

2017-10-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, mitt ex har i telefonen hotat med att om han ser min pojkvän ska han misshandla honom. Liknande hot har förekommit flera ggr men han har mer eller mindre tagit tillbaka dem när han lugnat ner sig. Han har alltid sagt det till mig och inte till min partner. Jag o exet har ett barn tillsammans. Han har också när han varit upprörd sagt i tfn till mig att om vårt barn ser min kille så får jag inte ha barnet. Vi har gemensam vårdnad (varannan vecka) och han har ekonomiska bekymmer. Ska jag anmäla honom? Kan han få straff? Vad isåfall? Är rädd för hur detta påverkar sonen.
Samuel Westerlund Rashidi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är olaga hot?Olaga hot är ett brott som regleras i 4 kap. 5§ brottsbalken (förkortat BrB). I paragrafen framgår att olaga hot är ett hot att utföra ett brott mot någon som framkallar allvarlig fruktan hos den hotade. Hotet måste alltså vara allvarligt menat. Även om hotet inte uttalas direkt till den hotade, anses det vara straffbart om tanken var att offret skulle ta del av informationen i efterhand. Straffet för olaga hot av normalgraden är böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet anses vara grovt, är straffet lägst sex månader i fängelse och högst fyra år (4 kap. 5§ andra stycket BrB)Din situationDu nämner att du har mottagit hot om misshandel mot din nuvarande partner. Om du har uppfattat hoten som allvarliga och det har framkallat rädsla hos dig och din nuvarande partner, utgör hoten olaga hot enligt ovanstående lagrum. Ett hot om misshandel som kommuniceras över telefon lär tolkas som olaga hot av normalgraden, där straffet kan bli böter eller fängelse i högst ett år.Du nämner även att han har sagt att du inte får träffa ert barn om barnet får träffa din nuvarande partner. Om man tolkar detta som att din före-detta partner väljer att föra bort ert barn utan ditt samtycke, begår han egenmäktighet med barn, enligt 7 kap. 4§ BrB. Straffet för detta brott utgör böter eller fängelse i högst ett år.Jag anser att du bör upprätta en polisanmälan. Detta kan du göra genom att ringa 114 14. Läs mer på polisens sida om vad du kan göra i din situation.Vänligen,

En person tar kontakt med mig fast jag inte vill, vad gör jag?

2017-10-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej Lawline!Och tack för en oerhört bra service. Jag undrar. Jag har fått ett ex på halsen. Dvs, en person som på högst obehagliga sätt berättar om sin före detta partner genom att kontakta mig med diverse anklagelser och "information". Det hela började via FB, jag bad personen sluta och blockerade. Hon skapade falska konton och fortsatte. Sen gick det vidare till instagram, där hon kommenterat och skickat meddelande. Jag svarade ej och blockerade. Nu har hon letat upp mitt nummer och SMS:at och jag har igen sagt att det är oacceptabelt att fortsätta ta kontakt med någon som inte vill ha kontakt, samt blockerat numret. Nu undrar jag om det finns något jag kan luta mig på juridiskt, trots att jag inte utsätts för någon typ av hot, men tycker att det är väldigt obehagligt då jag inte känner personen, inte har en nära relation med hennes ex och får en massa information och anklagelser som inte har någonting med mig att göra och som jag inte vill ha.Tacksam för svar.
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga och tack för de snälla orden!Kan börja med att konstatera att du gjort helt rätt som blockerat och visat att du inte vill ha någon kontakt med den här personen. Detta beteende och handling som personen gör gentemot dig bör kallas för ett ofredande, vilket kan vara brottsligt, se 4 kap 7 § brottsbalken. Ofredande är ett brott som täcker in många olika beteenden och handlingar och ett utav dem är när en person upprepade gånger kontaktar dig utan att du vill. Det viktiga är att du tydligt (med markering på tydligt) berättar/ skriver till personen att du INTE vill ha någon vidare kontakt med denne. Jag skulle rekommendera att du skriver det i text så personen helt enkelt inte kan missförstå din vilja. Om personen ändå fortsätter skriva/ höra av sig till dig så kan/bör du polisanmäla händelsen. Tips är att du sparar samtliga meddelanden och innan detta tydligt skrivit att du inte vill ha någon vidare kontakt med personen. Om personen fortsätter även efter din första polisanmälan så bör du även polisanmäla dessa händelser också då det visar att personen fortsätter. En polisanmälan kan du göra genom att besöka en polisstation eller ringa 11414. Vid ofredande av detta slag, det vill säga ej på allmän plats, så kommer du tillfrågas om du vill ange brottet till åtal. Det innebär att du i princip ska ge ditt godkännande för en åklagare/polismyndigheten ska kunna inleda förundersökning, 23 kap 1 § första stycket rättegångsbalken. Om du inte ger detta godkännande kommer förundersökning inte inledas. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Mina grannar har stämt mig för ofredande - vad händer nu?

2017-10-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har blivit förtalad och trakasserad av grannar i mitt bostadsområde i 10 år. Polisen har varit indragen på många sätt, polisanmälningar av mig, försök att få mig tvångsomhändertagen på LPT mm. De har inte lyckats med något. Jag har haft lättare depressioner under hela mitt liv, som nu blivit betydligt värre. Har försökt ta livet av mig en gång. Inget psykotiskt. God sjukdomsinsikt efter år i terapi. Nu har de som en sista utväg stämt mig, hävdar ofredande, vilket är mina reaktioner efter deras provokationer. Vilka chanser / risker har jag? Hur går sådant här till? Mvh / Deprimerad
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilken tråkig situation du befinner dig i! Jag ska göra mitt bästa för att klara upp det för dig.Regler om brott finns i brottsbalken (BrB) och regler om rättegången finns i Rättegångsbalken (RB). Du skriver att de har stämt dig för brottet ofredande. För att bli dömd för detta krävs att det kan bevisas att du genom att "handgripligen antastat eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende" har ofredat dina grannar (BrB 4 kap. 7§). Ett hänsynslöst beteende är en kännbar fridskränkning. Eftersom jag inte vet på vilka grunder de har stämt dig är det tyvärr svårt att veta dina utsikter i en rättegång.Ett brottmål börjar med en förundersökning och sedan går ärendet vidare till åklagaren. Åklagaren ska ta ett beslut om huruvida hen ska väcka åtal eller inte. Detta beror mycket på vad som framkommit ur förundersökningen och vilken bevisning som åklagaren har. Om åtal väcks mot dig kommer du få en kallelse till rättegång och då måste du inställa dig i rätten (RB 21 kap. 2§).Så snart du är misstänkt för ett brott har du som huvudregel rätt till en offentlig försvarare. Detta gäller inte vid lindrigare brott som har en straffskala på mindre än fängelse i sex månader, (RB 21 kap. 3a§). Eftersom ofredande har en straffskala på mellan böter och fängelse i ett år är det alltså inte säkert att du får rätt till offentlig försvarare. Skulle du vilja ha en offentlig försvarare rekommenderar jag att du ber om det, eftersom du kan ha rätt till det beroende på hur utredningen ser ut.Jag får be om ursäkt över att jag inte kan ge dig klarare svar än så och jag hoppas du fick svar på i alla fall några av dina frågor! Du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar över.Med vänlig hälsning,

Hot om misshandel, vad är det för brott?

2017-09-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om jag blir utsatt för en misshandel. En person som bevittnar detta försöker ingripa men blir bortmotad och hotad att om hen ingriper så kommer hen också bli misshandlad. Vad har då den personen som motar bort och hotar då begått gör brott? Straffskala på det?Vänligen
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Agerandet skulle kunna klassas som olaga hot. Detta eftersom det har hotats med en brottslig handling, men observera att det också krävs att det varit i syfte att få den drabbade att känna allvarlig fruktan för sin säkerhet samt att den drabbade uppfattat det som allvarligt. Skulle hotet klassas som olaga är straffskalan böter eller fängelse i max ett år. (se 4 kap 5 § brottsbalken, här)Om detta skulle ha skett, tveka inte att polisanmäla händelsen. Antingen genom att gå till närmsta polisstation eller ringa 114 14. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,