Olaga hot från närstående

2016-05-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har en liten fråga som vill fråga. Jag har 4 barn men deras mormor o farfar för min sida har hotat mig o jag har sagt att detta är inte så tillämpligt men ova sätt så dom futvararaned hotar att döda mig o hotar med rätten o deras rättigheter att träffa barnbarnen har försökt att inte bryr sig men vad sak göra
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För det första kan nämnas att barnens mormor och morfar inte har någon rätt att umgås med barnen. Det är du och barnens far som vårdnadshavare som bestämmer vilka barnen ska umgås med. Barnen har endast som utgångspunkt rätt att träffa den andra föräldern, jfr föräldrabalken 6 kap 2a§.Hoten om att döda dig är olaga hot enligt brottsbalken 4 kap 5§, eftersom de hotar med en brottslig gärning (att döda) och att hoten tycks få dig att känna allvarlig fruktan. Det kan till och med vara fråga om grov fridskränkning enligt 4 kap 4a§ st 1 eller eventuellt olaga förföljelse enligt 4 kap 4b§ p 3 om hoten har upprepats.Länk till brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700#K4P7 Din situation är besvärlig eftersom det kan kännas svårt och jobbigt att polisanmäla sina egna föräldrar. Men om de uttalar allvarliga hot om att döda dig är det en polisanmälan du bör göra.Vänligen,

Hemfridsbrott

2016-04-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Dotterns kille tar sig i min lägenhet när jag är på semster. Hon har bara adress hos mig, eftersom hon inte har någon lägenhet. Han hotar henne att hon får välja honom eller kaninen. Dränker sedan kaninen i badkaret. Är det hemfridsbrott?
Terese Vestergård |Hej och tack för din fråga!Det allra första ni bör göra om ni inte redan har gjort det är att kontakta polisen om händelsen.Hemfridsbrott (här) är när pojkvännen tar sig in i din bostad utan att du vill det, vilket på din beskrivning är vad som har hänt. Olaga hot (här) är när någon hotar en annan människa om brottslig gärning, vilket det kan vara när pojkvännen ber din dotter att välja mellan honom och kaninen för att sedan faktiskt döda kaninen. Själva dödandet av kaninen kan röra sig om ofredande (här) men eventuellt även egenmäktigt förfarande (här).När en pojkvän beter sig på detta vis, så kan det i vissa fall utgöra kvinnofridskränkning (här) eller olaga förföljelse (här). För dessa brott behöver man ha begått flera brott emot en person, vilket det kan vara fråga om här.Mitt råd till er är att ni, som nämnt ovan, kontaktar polisen.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med varma hälsningar

Vad krävs för att någon skall dömas för olaga hot?

2016-04-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar vad som händer om det är ord mot ord och den ena parten säger att det är olaga hot och den andra förnekar ? måste inte detta kunna styrkas av utomstående part? och vad krävs för att någon ska dömmas för olaga hot? Räcker det att säga någonting i stil med " jag kommer tillbaka " eller liknande?
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Olaga hot regleras i 4:5 brottsbalken (BrB) och där framgår vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att en sägning/handling skall bedömas såsom olaga hot. För det första krävs det att man ”hotar om brottslig gärning”. ”Att komma tillbaka” är inget brott i lagens mening och därför räcker det inte att man säger något i stil med att ”jag kommer komma tillbaka” för att det skall bedömas som olaga hot. Om däremot någon säger ”jag skall döda dig” kan detta utgöra ett olaga hot eftersom det är brottsligt att döda någon annan, se 3:1 BrB. För det andra skall hotet vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Denna formulering innebär att hotet skall vara framfört på ett sätt så att det har framstått, eller i vart fall har kunnat framstå, som att hotet var allvarligt menat. Denna typ av kvalifikation använder man för att skilja allvarligt menade hot från sådana hot som framförs ”på skämt”. Det är alltså endast sådana hot som kan ha uppfattats som allvarligt menade som är straffbara. Huruvida den hotade blev rädd eller inte saknar betydelse för den bedömningen. Orden ”allvarlig fruktan” innebär dessutom att hotet skall avse en brottslig gärning som inte framstår som lindrig. Hot om misshandel av lindrigare sort, s.k. ringa misshandel, se 3:5 BrB är därför exempelvis inte straffbart.För att bedömas såsom olaga hot kan hotet antingen vara riktat direkt mot brottsoffret eller någon annan person eller egendom (exempelvis hustru, barn, hus, bil etc.) Dessutom skall hotet ha kommit till den hotades kännedom. För att bedömas såsom olaga hot räcker det alltså inte med att en person uttalar ett hot i närvaro av exempelvis sina vänner, om den hotade aldrig får reda på att något hot har uttalats gentemot henne/honom. Slutligen krävs det att gärningsmannen har uppsåt till alla dessa kriterier dvs. att gärningsmannen har uttalat sägning/handlingen med ”vett och vilja”. Vad krävs då för att faktiskt dömas för brott? I brottmål är det åklagaren som ”bär bevisbördan”. Det innebär att åklagaren måste kunna bevisa att gärningsmannen har begått den brottsliga gärningen som åklagaren påstår att han/hon har gjort sig skyldig till. För att kunna dömas för brottet krävs det att bevisningen är såpass stark att det är ”ställt utom rimligt tvivel” att gärningsmannen faktiskt har begått brottet. Som bevisning brukar åklagaren använda sig av vittnen eller teknisk bevisning såsom DNA eller fingeravtryck. I situationer där ”ord står mot ord”, och det saknas teknisk bevisning eller utomstående som kan användas som vittnen blir det klurigare för domstolen att bedöma vad som faktiskt har hänt och domstolen gör då ofta en trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömning av de uppgifter som har lämnats av, å ena sidan brottsoffret, och å andra sidan gärningsmannen. Om domstolen anser att det inte går att avgöra vad som faktiskt har hänt med ledning av de lämnade uppgifterna bör gärningsmannen frias eftersom det då inte är ”ställt utom rimligt tvivel” att han faktiskt har begått brottet.Sammanfattningsvis, det är flera kriterier som skall vara uppfyllda för att en sägning/handling skall bedömas såsom olaga hot. Att uttala "jag kommer tillbaka" utgör inte ett olaga hot eftersom det inte är ett "hot om brottslig gärning". Åklagagaren skall bevisa att gärningsmannen har begått brottet. Om det inte finns något vittne till händelsen får domstolen göra en trovärdighetsbedömning och tillförlitlighetsbedömning av de uppgifter som brottsoffret och gärningsmannen har lämnat. Gärningsmannen kan endast dömas för brottet om det är ställt utom rimligt tvivel att han faktiskt har begått brottet. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

filmad i smyg vid arbete som personlig assistent

2016-03-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min fru jobbar som personlig assistent åt en handikappad tjej och har upptäckt en kamera i huset, hon har ibland nattpass då hon sover där. Hon vill inte bli filmad och har inte blivit informerad om kamera är det ok att filma så? Mvh thommy
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att filma någon i smyg utan dennes samtycke är i vissa situationer rubricerat kränkande fotografering vilket är olagligt enligt 4 kap 6a § Brottsbalken. Inledningsvis vill jag påpeka att det måste konstateras att din fru faktiskt har filmats under sitt arbete för att det ska röra sig om kränkande fotografering. Att det finns en kamera i huset är inte tillräckligt. I paragrafen finns ett antal förutsättningar som ska vara uppfyllda för att aktiviteten ska räknas som kränkande fotografering:Paragrafen träffar upptagning i bild (även rörlig bild) som sker med tekniskt hjälpmedel. Detta är uppfyllt i ditt fall eftersom filmningen har skett med en kamera. För att vara olagligt krävs även att det skett på vissa i paragrafen angivna platser, däribland inomhus. Detta är uppfyllt om din fru har befunnit dig inomhus på filmen. Du nämner även att din fru inte haft vetskap om detta vilket betyder att det skett olovligen eftersom hon inte kunnat ge sitt samtycke. Även detta är en förutsättning för straffansvar enligt paragrafen. Slutligen krävs att filmningen skett i hemlighet för den fotograferade, det vill säga att kameran varit dold eller att det inte framgått för den fotograferade att det varit igång. För att de som filmat din fru ska kunna ställas ansvariga krävs att filmningen har skett uppsåtligen, det vill säga att den som har filmat din fru har gjort det medvetet. I paragrafens andra stycke så föreskrivs att straffansvar inte ska aktualiseras om syftet med fotograferingen varit försvarligt. Detta kan enligt regelns förarbeten vara att fotografering skett i ett led för nyhetsförmedling eller för att samla bevisning om ett pågående brott. En bedömning görs efter de individuella förhållanden som råder i er specifika situation. Det är det även olovligt med förberedelse till kränkande fotografering enligt 4 kap 9b § Brottsbalken. Det måste kunna bevisas att sådan förberedelse skett, det vill säga att de haft ett syfte att genomföra filmningen av din fru under de förutsättningar som ovan är angivna. Med vänliga hälsningar,

Ofredande genom SMS

2016-04-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det olagligt att smsa någon som klart och tydligt sagt att personen i fråga inte vill bli kontaktad? Skriver detta i en kompis ärende, bara för att kolla upp hur det fungerar.
Adrian Nylén |Hej!Enligt brottsbalkens 4:e kapitel om brott mot frihet och frid kan en person dömas för ofredande enligt 7 § om denne "...handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan...".Viktigt för bedömningen är huruvida den utsatta individen tydligt sagt ifrån och klargjort att denne inte är intresserad av någon kontakt. Enligt lagkommentaren till bestämmelsen ska handlingen enligt vanlig värdering sägas utgöra en kännbar fridskränkning.Det är alltså inte tillåtet att upprepat skicka SMS till en person som tydligt sagt ifrån, då det bryter mot 4:7 brottsbalken.Hoppas jag gett ett tillräckligt bra svar på din fråga!

Preskriptionstid på olaga frihetsberövanden

2016-04-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad är preskriptionstiden på olaga frihetsberövande?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Olaga frihetsberövanden regleras i Brottsbalken och dess 4 kap 2 §. Där anges det att straffet är lägst 1 års fängelse och max 10 års fängelse. Preskriptionstiden av brott regleras i 35 kap Brottsbalken, BrB. 35 kap 1 § 4 pt. bestämmer att för brott som har ett max-straff på 8 år eller mer i fängelse har en preskriptionstid på 15 år vilket alltså betyder att det är en preskriptionstid på 15 år som gäller för olaga frihetsberövanden. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Mvh,

Får jag gå in i en databas utan lov?

2016-03-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om en person ger mig lösenord samt tillgång till en t.ex. databas med filer, och en av de lösenorden innehåller lösenord till en annan databas, får jag då utnyttja det för att få tillgång till den andra databasen?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Jag kommer nedan att förutsätta att du inte har lov att gå in i den andra databasen. Om du har lov att göra så är det givetvis fritt fram. I 4:9 c brottsbalken står följande "Den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling [...] döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år." Det innebär att om du olovligen använder dig av det nya lösenordet för att få tillgång till den databas du inte har lov att få tillgång till gör du dig skyldig till dataintrång. Om något är oklart eller om du har några följdfrågor, tveka inte att höra av dig igen.

Olaga intrång

2016-03-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om jag klättrat över ett stängsel till en byggarbetsplats (utan att stjäla eller förstöra något), blivit stoppad av en väktare som tagit mitt personnummer men sedan låtit mig gå utan att lämna mig till polis, kan jag då ändå bli gripen/åtalad i efterhand?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Enligt 4 kap. 6 § 2 st. brottsbalken (BrB) ska den som "Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes till böter."Det innebär att klättrande över stängsel och att befinna sig inom ett förbjudet område kan utgöra brottet olaga intrång. Olaga intrång, som inte är grovt, är ett s.k. målsägandebrott vilket innebär att den målsägande själv måste ange brottet till åtal för att åklagaren ska kunna väcka åtal. Åklagaren kan själv väcka åtal om det är påkallat utifrån allmän synpunkt. Att väktaren har tagit Ditt personnummer och därefter låtit Dig gå innebär inte att händelsen inte kan anmälas och att Du inte kan åtalas, utan Du får avvakta alternativt kontakta polisen själv för att se om Du har blivit anmäld. Gripandet kan också ske i efterhand. Företag kanske nöjer sig med att väktaren stoppade dig, men det kan jag inte sia om. Det viktiga att veta är att företaget fortfarande kan anmäla i efterhand och att det oftast krävs en angivelse till åtal för att en åklagare ska kunna väcka åtal för denna typ av gärning.Hoppas detta ger svar på Din fråga!Se 4 kap. 6 § och 4 kap. 11 § BrB, https://lagen.nu/1962:700#K4P6S2 och https://lagen.nu/1962:700#K4P11S1.Med vänlig hälsning,