Kränkande fotografering/ofredande

2017-02-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har min make som jag är separerad ifrån rätt att filma mig på min toalett i mitt hem för att använda mot mig som bevis till socialtjänsten att jag varit berusad och kräkts när han hämtat vår dotter? Han har tidigare när vi fortfarande varit samanboende gått igenom min dator och läst alla iMessages-sms medan jag varit på semesterer. Är det tillåtet?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brottsbalken 4:6 finns en bestämmelse som säger att det kan vara brottsligt att olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig på en toalett. Brottet kallas för kränkande fotografering. Med olovligen avses i princip att du inte lämnat ditt samtycke till fotograferingen. En kamera är ett tekniskt hjälpmedel så din make har således upptagit en bild med ett tekniskt hjälpmedel. Vidare gäller att det skett i hemlighet, dvs du ska inte ha varit medveten om fotograferingen. Var du medveten om fotograferingen kan inte detta brott vara aktuellt. Är så fallet kan möjligen ofredande enligt 4:7 brottsbalken vara aktuellt. Då krävs att man betraktar fotograferingen som ett hänsynslöst beteende och att detta har ofredat dig. Vidare krävs för de båda brotten att din make har agerat med uppsåt (1:2 brottsbalken). Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Olagligt att öppna annans post

2017-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om jag skulle vilja anmäla en tidigare privat hyresvärd för att ha olovligt kastat min post och även öppnat den.Det handlar om rättegångs papper där jag satt som målsägande. Jag hyrde ett rum i en lägenhet hos en familj i några månader, innan jag blev tvungen att flytta på grund av att jag blev attackerad av en av de jag hyrde rummet av. Bor nu på en tillgänglig adress och har även adressändrat men har fått reda på att samma person som attackerade mig även har slängt och öppnat min post. Hur går jag tillväga om jag vill anmäla denne? Mvh Robert.
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att öppna annans post utan lov är brottsligt enligt 4 kap. 8 § brottsbalken, man gör sig då skyldig till brytande av posthemlighet och straffskalan för brottet är böter eller fängelse i upp till 2 år. Det kan alternativt anses vara intrång i förvar enligt 4 kap. 9 § brottsbalken (samma straffskala), som är subsidiärt till 4 kap. 8 §. Detta eftersom att 4 kap. 8 § endast gäller fall där meddelandet är ”under befordran”, alltså innan det lämnats i brevlådan. Om någon olovligen bryter annans förseglade brev efter att det lämnats i mottagarens brevlåda så ska det klassas som intrång i förvar.Även själva handlingen att kasta posten utan lov är i sig brottsligt och kan klassas som egenmäktigt förfarande 8 kap. 8 § brottsbalken alternativt olovligt förfogande, 10 kap. 4 § brottsbalken, beroende på vem som kan anses ha besittning över posten när den hamnat i brevlådan, om ni hade en gemensam brevlåda så hade ni antagligen sambesittning över posten medan du bodde där och i sådant fall bör det klassas som olovligt förfogande.Om du vill anmäla ett brott så kan du kontakta polisen genom att ringa 114 14 eller gå direkt till närmsta polisstation där du bor. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Straff för intrång i tunnelbana

2017-01-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad man får för straff för att vara nere i tunnlarna i stockholms t-bana?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Järnvägslagen (2004:519) innehåller straffbestämmelser för beträdande av spårområde vid järnväg, beträdande av spårområde gällande tunnelbana är förbjudet enligt 4 kap. 5 § ordningslagen (1993:1617). Bestämmelsen lyder som följer:"Utan spårinnehavarens eller trafikföretagets tillstånd får inte någon1. beträda spårområde för tunnelbana eller sådan del av spårvägs spårområde för vilken det genom stängsel eller skyltar eller på annat liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde,2. beträda spårfordons utsida,3. vidröra manöver- och signalanordningar eller liknande anordningar eller på annat sätt hindra trafikens behöriga gång"Straffet för det är enligt 4 kap. 10 § ordningslagen penningböter, om gärningen inte är belagd med strängare straff i brottsbalken eller någon annan författning. Beloppet kan vara så högt som 100 000 kr, se här.Tunnlarna i tunnelbanan får nog anses vara spårområde i många fall, men för det fall man inte beträder spårområdet utan endast uppehåller sig i själva tunneln som inte är i omedelbar närhet av spåret så gör man sig endast skyldig till olaga intrång. Olaga intrång finns i 4 kap. 6 § brottsbalken (1962:700) och ger ett bötesstraff, om det är grovt ger det fängelse i högst två år (om det är planerat, pågått långt tid eller man visat hänsynslöshet).I en del fall kommer man ha uppfyllt straffbestämmelserna i både brottsbalken och ordningslagen (man har ju både gjort intrång i tunneln och beträtt spårområdet). Då kommer det strängaste straffet av de två utdömas.Med vänliga hälsningar

Hemlig inspelning av eget samtal

2017-01-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja veta om man får spela in ett samtal med kollegor/vänner utan att meddela dom? Får jag har hört att man får göra det så länge man själv deltar i samtalet.
Viktor Lennartsson |Hej,Det är korrekt som du säger. Av 4 kap 9a § Brottsbalk (1962:700) framgår det motsatsvis att det är tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Om den som spelar in samtalet själv deltar i det är det förstås inte fråga om ett samtal mellan andra vilket innebär att hemlig avlyssning/inspelning är tillåtet. Detta gäller oavsett om samtalet sker i avskildhet eller på allmän plats.Med vänlig hälsning

Straffbart att kopiera lånad hissnyckel?

2017-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |På min skola har vi en hiss som endast kan användas med nyckel. Har man skadat sig kan man få låna en nyckel. Är det straffbart att kopiera denna utan skolans tillstånd? (Nyckeln är inte patenterad)
Moa Estberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att endast kopiera nyckeln bör inte vara straffbart i sig. Straffbestämmelserna som jag behandlar nedan aktualiseras istället vid den tidpunkt den kopierade nyckeln börjar användas. De eventuella straffbestämmelser som jag bedömt då kommer i fråga är framför allt olovligt brukande och olaga intrång. Bestämmelserna regleras i brottsbalken (BrB) (här). Olovligt brukande är en straffbelagd gärning som regleras i 10:7 BrB (här). Enligt bestämmelsen är det brottsligt att bruka annans sak på ett sätt genom vilket det uppkommer skada eller olägenhet. Så skulle kunna vara fallet om personen använder hissen på ett sätt som gör att "skolan" inte har möjlighet att använda den så som de ämnar, t.ex. genom att personen uppehåller sig eller placerar egendom i hissen så att den inte kan användas, eller genom att skada den på något sätt. Att personen däremot använder hissen någon gång då och då bör dock inte utgöra en sådan olägenhet. Även olaga intrång i BrB 4:6 st 2 (här) kan bli aktuellt. För olaga intrång döms den som intränger eller kvarstannar obehörigen på vissa, i lagen reglerade, platser. En hiss skulle kunna vara en sådan plats som omfattas av lagrummet (i NJA 1987 s 148 ansågs en trappa kunna utgöra en sådan plats, se här). Det krävs dessutom även att personen vistas på platsen obehörigen. Finns det t.ex. skyltar om att endast behöriga personer får använda hissen, samt t.ex. regler om vem eller vilka som är behöriga så skulle det kunna utgöra olaga intrång att bruka hissen.Om någonting i mitt svar ter sig oklart får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan. Skulle du ha några andra frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Fotografering och Filma

2017-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vi har precis fått reda på att vårat städbolag har fotograferat och även filmat hemma hos oss utan att vi har godkänt det. Detta uppdagades då vi ville säga upp vårat abonnemang hos dom. Får man verkligen filma hos sina kunder utan deras vetskap? Vi känner oss förnedrande och kränkta.Mvh Nina
Olle Hansen Ölmedal |Hej, och tack för att ni vänt er till Lawline med er fråga.Jag förstår att det känns obehagligt att någon filmat/fotograferat i ert hem. Svaret på er fråga är dock att om de enbart har filmat och fotograferat hemma hos er, så är det varken en brottslig handling eller en grund för skadestånd. Att filma eller fotografera i ert hem är i sig inte en brottslig handling eftersom en sådan handling inte stämmer in på någon straffbestämmelse i svensk straffrätt, det är helt enkelt inte en handling som är straffbelagd. Som exempel kan jag nämna att det inte utgör s k kränkande fotografering enligt 4 kap 6a § Brottsbalken, eftersom det bara kan vara aktuellt ifall de har fotograferat/filmat er. Det utgör inte heller ett ofredande enligt 4 kap 7 § Brottsbalken. Det är med andra ord inget brott som begåtts. Handlingen utgör inte heller en grund för skadestånd, eftersom den skada som lidit är en kränkning, och det är bara vid brott som man kan få skadestånd för kränkning, enligt 2 kap 3 § Skadeståndslagen. Sammanfattningsvis så är det inte ett brott i sig att filma i någons hem, det är därför inte heller en grund för skadestånd, då kränkningsersättning enbart utgår vid brott. Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga, trots att det inte är det svar ni kanske önskat.Vänligen,

Tillåtet att spela in ljud i förskoleklass?

2017-01-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har ett barn som blev 6 år i november som går på förskoleklass i skolan och han blir väldigt ledsen ganska ofta när han skulle gå till skolan. Han är yngst i sin klass och jag tänker jätte mycket på att han har problem i klassrummet, undrar bara om det är lagligt om han har med sig nåt som kan spelas in.Hälsningar Tora
Carla Zachariasson |Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.För det första ska påpekas att en 6-åring inte är straffbar (måste vara minst 15 år). Skulle inspelningen konstituera ett brott skulle din son inte kunna hållas ansvarig, utan det skulle istället vara möjligt att se dig som gärningsperson. Det tycks dock inte finnas något som gör handlingen olaglig.I brottsbalken finns det i 4 kap 6 a § ett förbud mot att i smyg filma andra i privata utrymmen såsom toaletter, omklädningsrum eller liknande. Att spela in ljud på en skola omfattas inte av straffbestämmelsen, då det är en allmän plats och bestämmelsen endast omfattar filmning/fotografering. I 4 kap 9 a § finns ett förbud mot olovlig avlyssning, men denna bestämmelse blir inte heller tillämplig, eftersom det är tillåtet att spela in konversationer man själv är delaktig i samt då skolan inte är en sådan plats som beskrivs i paragrafen. Med andra ord bör det vara helt tillåtet att spela in ljud på det sätt du beskriver. I övrigt har skolan enligt skollagen ett ansvar för eleverna i skolan. Skulle din sons nedstämdhet bero på t.ex. på att han känner sig otrygg i skolan, inte får studiero eller blir utsatt för kränkande behandling ska skolan vidta åtgärder mot detta. Om du inte redan gjort det rekommenderar jag därför att du kontaktar skolan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Begås hemfridsbrott eller olaga intrång då någon blockerar en dörr med sin fot?

2017-01-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Är det olaga intrång eller hemfridsbrott om en person står i trapphuset och hindrar en hyresgäst från att stänga dörren efter en diskussion när hyresgästen vill stänga dörren och säger så till den som har satt sina fötter som hinder?
Marcus Bäckström |Hej!Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline. Om du upplever mitt svar som ofullständigt är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga en mer specifik bedömning.Den straffbestämmelse som aktualiseras med anledning av det scenario som du beskriver är 4 kap. 6 § brottsbalken. Första stycket i paragrafen anger att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad döms för hemfridsbrott till böter (vid grovt brott fängelse i högst två år). Om inträngandet eller kvarstannandet är på en plats som inte utgör bostad, t.ex. ett kontor eller en fabrik, döms istället enligt andra stycket för olaga intrång.Mot den bakgrunden kan jag konstatera att det i förevarande fall endast är hemfridsbrottet som är värt att undersöka närmare. Frågan är då om personen som blockerat dörren, enligt lagens definition, kan anses ha inträngt eller kvarstannat i hyresgästens bostad?Enligt den kurslitteratur som jag konsulterat (Asp m.fl., Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2 u., s. 71) så har ett hemfridsbrott fullbordats redan då inträngandet ”är partiellt (t.ex. ett ben i en dörröppning)”. Författarna styrker förvisso inte detta påstående med hänvisning till något avgörande från Högsta domstolen eller annan lägre instans - men deras bedömning får alltjämt anses tillförlitlig.Det enkla svaret på din fråga är således att det rör sig om hemfridsbrott i den aktuella situationen. Vad som sedan kan bevisas vid en eventuell domstolsprövning är naturligtvis en annan och mer komplicerad sak att bedöma.Med vänlig hälsning,