Spela in samtal där man själv är delaktig

2015-12-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Att det är tillåtet att spela ljud och bild av sammanträden man själv är delaktig i har jag fullt klart för mig. Men vilken lagstiftning baseras denna rätt på? Är den inskriven i grundlagen eller handlar det här om någon slags sedvanerätt som utvecklats över tid.Tacksam för svar.Med vänlig hälsningH-O C.
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline!Det finns flera olika lagar som reglerar ljud- och bildinspelning. Därför är det svårt att ge ett exakt svar på din fråga. Det beror på vad det är du spelar in, hur, vad du gör med upptagningen och så vidare. Det är när man tillämpar Brottsbalken 4:9a e contrario, som man får reda på att man får spela in ljudsamtal man själv deltar i. E contrario innebär att man tolkar något motsatsvis. Lagen förbjuder avlyssning i vissa fall, men det innebär att det är tillåtet i de fall som inte tas upp. Bland annat när man själv deltar i samtalet. I Brottsbalken kan man också hitta brottet ofredande i 4:7, som skulle kunna innefatta att filma en person mot dennes vilja. Det finns dock inget generellt förbud mot att filma en privatperson. Som svar på din fråga så är det snarare avsaknaden av förbud som gör att du får spela in samtal du själv deltar i, än någon rättighet.Vänligen,

Hålla fast en person och pussa denna på kinden

2015-12-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Är det brottsligt att ta tag i någon på stan, hålla om personen och ge personen pussar på kinden mot personens vilja?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Ja, att mot någons vilja hålla fast en person kan, beroende på tiden det fortgår och övriga omständigheter som till exempel hur "hårt" man håller i personen, utgöra olaga frihetsberövande. Det bör i regel dock ses som en mindre grov variant av brottet vilket innebär att även böter kan dömas ut i stället för fängelse. Är handlingen väldigt "lindrig" och således inte tillräcklig för att utgöra olaga frihetsberövande (t.ex. om händelseförloppet går mycket fort) torde det istället ses som ofredande, vilket är ett betydligt lindrigare brott. Med tanke på hur fort händelsen förmodligen sker och det väldigt lindriga frihetsberövandet som uppstår är det enligt min mening troligare att det är just ofredande som kommer att aktualiseras. Det är dock uppenbart att det är brottsligt att mot någons vilja hålla fast denne och pussa personen på kinden.

Olaga hot i nära relationer

2015-11-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |min pojkvän säger att han ska skada mig Kan jag polisanmäla han för det eller måste han göra det innan?
Labiba Daoudi |Hej,Och tack för Ditt mail.I och med att pojkvännen hotar att skada dig, avser detta olaga hot, enligt 4:5 i Brottsbalken, klicka här. Detta innebär att någon hotar en annan och det leder i sin tur till framkallande av allvarlig fruktan. Om du känner att du blir rädd och ser hotet som allvarligt, så ska detta polisanmälas. Sådana brott uppkommer oftast i kombination av misshandel, våld i nära relationer (som i detta fall) samt andra brott där konfrontation uppstår mellan individer. Hoppas du fått svar på Din fråga!Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Får man verkligen säga så? Är det inte straffbart?

2015-11-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är detta straffbart och är det möjligt att anmäla det?Jag och 5 andra personer satt på en restaurang. En av de andra personerna tyckte att han fick för lite mat och påpekade detta på ett sätt som varken kan uppfattas som negativt eller positivt. Efter att vi ätit färdigt kommer en anställd fram till vårt bord och säger att vi inte ska klaga. Då tycker jag att det påståendet är felaktigt och påstår att kunden har rätt och att det är bra att lyssna på kunden. Den anställdes ton ändras direkt till en hotfull ton som riktas mot mig. Han börjar direkt att förklara att han inte vill höra att de är för lite mat till oss, jag citerar vad han sa "er, snorungar" och jag svarar något i stil med att, okej, det var bra att höra. Sedan kommer det hårda personangrepp då han säger "lek inte tuff" och "lek inte rik". Då svarar jag "du har min uppmärksamhet" också detta utan någon hotfull eller opartisk ton. Han frågar därefter" är du tuff?" Och jag svarar helt neutralt "ja" på hans fråga. Efter det svarar han " jag svär, jag ska kasta ut dig med huvudet före" vilket jag tar som ett hot. Dessutom säger han att jag är en idiot. Efter det avslutas diskussionen. Jag har 5 vittnen på att det är som jag säger och skulle gärna vilja föra detta i en rättslig process då jag tycker det är hemskt fel. Hjälp, vad är straffbart och hur ska jag isåfall gå tillväga.
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att man vid verbala gräl säger olämpliga saker eller kallar varandra för tillmälen innebär inte automatiskt att sägningen är straffbar, oavsett hur den andra uppfattar sägningen. De personangrepp du beskriver genom sägningarna ”lek inte tuff”, ”lek inte rik” är exempelvis inte straffbara. Min bedömning är att den anställdes sägning ”jag svär, jag ska kasta ut dig med huvudet före” gränsar mot att utgöra brottet ”olaga hot” som regleras i Brottsbalken (BrB) 4 kap. 5§.För att en sägning skall utgöra brottet olaga hot måste en del förutsägningar vara uppfyllda. För det första skall man hota med brottslig gärning. Att kasta ut någon med huvudet före, skulle kunna utgöra brottet misshandel av lindrigare slag, s.k. ringa misshandel (se BrB 3:5) eller i vart fall ofredande (se BrB 4:7). Min bedömning är därför att den anställde har hotat om brottslig gärning. För det andra skall hotet vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Denna formulering innebär att hotet skall vara framfört på ett sätt att det har framstått, eller i vart fall har kunnat framstå, som att hotet var allvarligt menat. Denna typ av kvalifikation använder man för att skilja allvarligt menade hot från sådana hot som framförs ”på skämt”. Det är alltså endast sådana hot som kan ha uppfattats som allvarligt menade som är straffbara. Huruvida du blev rädd eller inte saknar betydelse för den bedömningen. I orden ”allvarlig fruktan” ligger däremot att hotet skall avse en brottslig gärning som inte framstår som lindrig. Hot om misshandel av lindrigare sort, s.k. ringa misshandel, är därför exempelvis inte straffbart. Sammanfattningsvis, min bedömning är att sägningen ”jag svär, jag ska kasta ut dig med huvudet före” visserligen är ett hot om en brottslig gärning. Det räcker dock inte för att sägningen skall utgöra olaga hot eftersom det då krävs att sägningen skall kunna framstå som allvarligt menad och skall avse en brottslig gärning av inte lindrig sort. Att ”kasta ut någon med huvudet före” anser jag mer är ett verbalt uttryck än att man faktiskt gör så i praktiken. Skulle du faktiskt bli utkastad med huvudet före hade det troligtvis bedömts som en ringa misshandel eller ofredande vilka båda är lindriga brott. Min bedömning är att sägningen därför inte är straffbar. Om du ändå vill få saken prövad kan du alltid anmäla händelsen till polisen – det enda som kan hända är att utredningen läggs ner, såvida inte åklagare gör en annan juridisk bedömning än vad jag har gjort och går vidare med ditt fall. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Spela in samtal/telefonsamtal

2015-12-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får jag spela in samtal mellan mig och en annan person utan den andra vetskap? Tänker både på personligt möte och vid telefonsamtal. Kan jag använda denna inspelning vid ev. Tvist för att bevisa vad som sagts och inte sagts? Tack på förhand.
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Frågan aktualiserar två frågor, dels om det är okej enligt brottsbalken (BrB), dels om det är okej enligt personuppgiftslagen (PUL). BrBEnligt BrB är det kortfattat så att det är helt okej att spela in samtal i hemlighet så länge som du själv är (behörigen) på plats. Du kan alltså inte olovligen ta dig in någonstans och då spela in lagligen. Är du däremot på ett ställe där du har tillstånd att vara på så är det således inga problem för dig att spela in samtalen enligt BrB. (Det är 4 kap. 9 a § som ska läsas motsatsvis).PULVad gäller PUL är frågan betydligt knepigare och har varit omdiskuterad. Ett av kraven för att PUL ska tillämpas är att det går att det går att hänföra inspelningen (informationen) till en person. Om det inte framgår vem det är du spelar in är lagen alltså in ens tillämpning. Ett ytterligare krav för att PUL ska kunna tillämpas är att det inspelningen är automatiserad. Det är detta krav som i princip är avgörande för om inspelningen är okej eller inte. Om inspelningen sker digitalt anses den vara automatiserad. Är PUL tillämplig följer av lagen att det dels krävs samtycke från den som spelas in. Från kravet på samtycke finns det dock undantag (10 §). Till exempel kan en intresseavvägning göras – vems intresse väger tyngst, den inspelades integritet eller den inspelandes syfte med inspelningen. Vidare finns det en informationsskyldighet för den som spelar in att informera den inspelade.SammanfattningEnligt brottsbalken är det helt okej att spela in samtal som man själv deltar i. Sker inspelningen på ett vanligt ljudband är inte personuppgiftslagen tillämpning men sker inspelningen digitalt finns det både ett krav på samtycke (som huvudregel) och en informationsskydlighet för den inspelande personen.

Beviskrav i brottmål

2015-12-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad gäller vid kvinnofridsbrott? Får man döma någon på grund av att man finner målsägande mer trovärdig trots att inga bevis finns (ord mot ord)? Referera gärna till något stycke som behandlar bevisbörda. Bakgrunden är en kompis som, efter att han gjorde slut med sin flickvän, blev anmäld av henne. Jag är övertygad om att det är ren hämnd från hennes sida. Ingen har någonsin sett honom göra henne illa på något sätt. Hon har fört en effektiv kampanj och berättat för kompisar och familj om allt hon påstått att han har gjort. Vittnena har sedan återgett vad hon sagt till dem vilket domstolen lagt stor vikt vid. Det, och att domstolen ansåg hennes version som mer tillförlitlig, räckte för att han skulle bli fälld. Vad säger lagen om detta?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid brottmål ska det stå "utom allt rimligt tvivel" för att av domstol bli dömd för ett brott. Det framgår inte av lag, utan av rättspraxis (se t.ex. Högsta domstolens dom NJA 1980 s. 725). En sammanhängande och trovärdig utsaga kan räcka som bevisning (jfr NJA 2010 s. 671). Med vänliga hälsningar,

Olaga intrång?

2015-11-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Besöka butiken som man är portad ifrån
Philip Söderberg | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarAtt bara besöka en butik man vägrats tillträde till är i sig inte ett brott. Däremot kan det tänkas att individens beteende utmynnar i ett brott. UtredningDet första tänkbara brottet i situationen är givetvis olaga intrång, 4:6 st. 2 Brottsbalken. Emellertid har det i förarbetena konstaterats att brottet ska vara avsett för platser allmänheten normalt inte har tillgång till. Högsta domstolen avgjorde 1995 ett fall, i vilket en person återbesökt en butik denne varit "portad" från, och konstaterade att återbesöket inte kunde klassificeras som olaga intrång.Att inte hörsamma butikspersonalens önskemål om att lämna butiken och i övrigt bete sig illa kan dock resultera i att brotten ofredande (4:7 Brottsbalken) eller förargelseväckande beteende (16:16 Brottsbalken).SlutordDet är inte straffbart att bara gå in i butiken men det är viktigt att poängtera att butiken kan vägra att sälja till en individ efter fritt skön, såvida detta inte sker på diskriminerande grunder.Lycka till med situationen och har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seBehöver du ytterligare hjälp med ditt ärende kan du kontakta en kvalificerad jurist här.

Olagligt att rota i sopor?

2015-11-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att rota och/eller ta andras sopor? Är det skillnad om det är sopor från ett gemensamt soprum eller om det är från soptunnan på min enskilda tomt/fastighet? Om så är fallet, vilken lag är det som gäller?
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga!Rent allmänt kan sägas att det troligen är olagligt att rota igenom andras sopor. Men det har betydelse var soporna förvaras. Man brukar säga att den som äger soptunnan eller containern också äger soporna. Går man olovligt in på en soptipp gör man sig troligen skyldig till olaga intrång enligt Brottsbalken 4 kap. 6§ 2st mot den som äger soptippen. Rotar man i soporna i ett hyreshus så är det fastighetsägaren som äger soporna, och det är alltså eventuellt ett brott mot denne och inte mot den som slängt soporna, man har alltså inte kvar äganderätten till soporna om man bor i ett hus med gemensamt soprum eller dylikt. Har du en soptunna på din mark/tomt kan det röra sig om hemfridsbrott att rota i den, enligt Brottsbalken 4 kap. 6§ 1st. Med vänliga hälsningar,