Olagliga att filma i skolan?

2017-12-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Vid ett par tillfällen har mina barn varit utsatt för hot om polisanmälan av lärare då de har filmat eller tagit kort i skolan. Det finns inget som röjer någons identitet vare sig på bild eller i ljud. På ena filmen gick vaktmästaren förbi fönstret men uppsåtet var att filma den första snön som hade kommit under natten. Ringde skolan och talade om att jag var trött på deras påhopp på mina barn som blir ganska oroliga och ledsna av detta. Läraren sa att det var förbjudet enligt lag att fota/ filma på skolan och lägga upp i sociala medier. Försöker hitta en lag som beskriver just detta i skolmiljö. Har läst en del om det men har lite svårt att pussla ihop en försåtlig mening av det. Dock vet jag att hot om polisanmälan kanske kan vara olagligt om det är i syfte att ändra en persons vanor eller dylikt. Tacksam för svar.
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din första fråga är om det är olagligt att filma i skolan. Det brott som kan aktualiseras är kränkande fotografering i 4 kap. 6a § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS1) Där anges det att i vissa lokaler anses olovlig fotografering i vissa särskilt utvalda lokaler som olagliga. I bestämmelsen nämns bostad, toalett eller omklädningsrum som sådana lokaler. En vanlig skollokal anser jag inte faller in under begreppet. Det är därmed inte straffbart att fota/filma på skolan. Rörande spridningen av filmerna är det möjligen förtal i 5 kap. 1 § BrB som kan bli aktuellt men utgångspunkten är att sådan spridning är tillåten. Därefter frågade du om det är olagligt att hota med polisanmälan. I 4 kap. 4 § BrB anges att hot med att ange någon för brott kan anses som olaga tvång om tvånget det anses som otillbörligt. Det kan konstateras att rekvisitet "hot att ange någon för brott" anses som uppfyllt om man hotar att polisanmäla någon. Det som är svårt att avgöra om det anses som otillbörligt. De begreppet innebär ett visst krav på syftet med tvånget. Ex kan nämnas att hota med att polisanmäla en tjuv för att förmå den att ersätta offret med vad som stulits inte anses som otillbörligt men att försöka få tjuven att ersätta mer än vad som stulits anses som otillbörligt. Vad som är klart är att en sådan bedömning ska göras utifrån det enskilda fallet vilket gör det svårt för mig i nuläget att avgöra om det är otillbörligt. Vad som jag menar talar för att det anses som otillbörligt är att syftet med hotet är att försöka få barnen att inte göra något som de enligt lag har rätt att göra. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det lönt att göra en polisanmälan?

2017-12-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! om en person kränker min person. I form av att till exempel kasta mat i ansiktet på mig och närstående. Där vittnen bara är ett fåtal personer (där ibland barn) kan man då polisanmäla detta? Borde polisen höra från vitten eller kan de lägga ner ärendet utan handläggning?Med vänliga hälsningar.
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Det du beskriver tolkar jag som ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Brottet är straffbelagt med böter eller fängelse, beroende på hur allvarligt brottet måste anses vara med hänsyn till omständigheterna. Som brottsoffer kan man även kräva att gärningsmannen ska betala skadestånd, för att symboliskt ersätta brottsoffret/offren, för den kränkning denne/de känt med anledning av brottet. Du kan och ska polisanmäla detta. Polisen kommer ta din anmälan på allvar. När någon hört av sig till polisen med uppgifter som antyder på att denne eller någon närstående blivit utsatt för ofredande är utgångspunkten att en förundersökning ska inledas. Under förundersökningen kommer förhör med vittnen att ske. Polisen har särskilt utbildad personal som är specialister på att förhöra barn. Att enbart barn sett det som inträffat ska absolut inte hindra dig från att göra en anmälan. I vissa fall sker dock inga förhör med barn även om de varit närvarande p.g.a. att man anser att barnen kan ta skada av processen och att det är bättre att lämna dem utanför. Många förundersökningar sker även om enbart gärningsmannen och brottsoffren varit närvarande. I undantagsfall kan, som du antyder på, en förundersökning underlåtas att inledas för att bevisningen är alltför bristande. I ditt fall, särskilt när barn är inblandade, bör polisen se det som extra viktigt att utreda ärendet fullt ut. Ingen ska behöva stå ut med att bli utsatt för brott. Stå upp för dig själv och din närstående och gör en polisanmälan. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Tillåtet att spela in samtal

2017-12-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det tillåtet att spela in samtal med socialsekreterare angående eget ärende när man träffas och pratar om det som gäller vår familj?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelsen om olovlig avlyssning finns i 4 kap. 9 a § i brottsbalken. I denna stadgas att den som olovligen spelar in eller avlyssnar samtal i enrum, utan att själv vara med i samtalet begår olovlig avlyssning.Utifrån bestämmelsen är det inte olagligt att spela in ett samtal utan att tala om det för personen under förutsättningen att du själv deltar i samtalet. Det finns således ingen bestämmelsen som säger att det är brottsligt att spela in samtal som du själv deltar i.Även om det inte är brottsligt kan reglerna i PUL komma att bli tillämpliga om inspelningen har skett på ett sådant sätt att den personliga integriteten kan ha kränkts.Hoppas att jag besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hemfridsbrott i tidigare gemensam bostad

2017-12-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag är skild och bor i lgh men äger fortfarande halva huset. Mina frågor är: Har jag rätt att gå in i huset utan att meddela mitt ex? Är det brottsligt?
Isac Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hemfrid betecknar det skydd en persons hem och därmed jämförbara områden åtnjuter. Om man olovligen tränger sig in i eller stannar kvar i annans bostad gör man sig skyldig till hemfridsbrott, 4:6 brottsbalken (BrB). En person kan initialt ha varit i bostaden lovligen, men därefter ha kvarstannat i bostaden olovligen efter att den boende uppmanat personen att gå därifrån. Att gå in i ett hus är ett inträngande, även om dörren är olåst och ingen hindrar en från att gå in. För straffansvar krävs emellertid att inträngandet eller kvarstannandet är olovligt. Avgörande för om ett inträngande eller kvarstannande i en bostad är olovligt är viljan hos den som bor i bostaden, dvs. den som lagligen disponerar denna. Enligt brottsbalkskommentaren gäller hemfridsskyddet i princip oberoende av äganderättsförhållandena. Om bostaden utgör gemensam bostad för flera kan inte någon av de boende göra sig skyldig till hemfridsbrott genom att vistas i sin egen bostad även om detta sker mot någon av de andras vilja. Om två personer, ex. äkta makar, har gemensam bostad, kan den ena maken inte begå hemfridsbrott genom att mot den andres vilja intränga eller kvarstanna i bostaden. Om däremot den ene maken har ålagts kontaktförbud mot den andre avseende den gemensamma bostaden torde däremot ett inträngande eller kvarstannande kunna anses som olovligt. Att en gäst kvarstannar mot en av bostadsinnehavarnas vilja vid gemensam bostad för flera personer kan vara olovligt, även om någon annan av innehavarna samtycker till att personen är kvar där, vilket slogs fast av Högsta domstolen redan i NJA 1944 s. 27. Av det sagda följer att en före detta make kan göra sig skyldig till hemfridsbrott i en tidigare, med den andra maken gemensam, bostad, under förutsättning att bostaden inte längre är gemensam. Av din fråga uppfattar jag det så, att du och din före detta make inte längre har gemensam bostad i huset. Du kan därför troligen göra dig skyldig till hemfridsbrott eftersom du då kan anses "tränga dig in i annans bostad" oavsett om du fortfarande äger hälften av huset. Rekvisitet "bostad" bör vara avgörande. Det som brukar bli svårt i sådana här fall är bevisningen. Ord står helt enkelt mot ord. Det är bättre om du kan komma överens med din före detta make om ett tillfälle då du kan ta dig in i huset, eftersom du i så fall inte kan begå hemfridsbrott. Olaga intrång enligt 4:6 2 st BrB innebär att en person obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg på upplagsplats eller annat sådant ställe. Bestämmelsen omfattar andra platser än bostäder och är således en utvidgning av hemfridsbrottet. Bestämmelsen kan inte bli tillämplig i ditt fall. Du har alltså tillträde till fastigheten förutsatt att bostaden betraktas som er gemensamma bostad. En make kan inte begå hemfridsbrott (4:6 BrB) mot den andra maken om makarna har gemensam bostad. Om bostaden inte längre kan betraktas som er gemensamma bostad gör du säkrast i att meddela och komma överens med din före detta make innan du går in i huset trots att du fortfarande står som ägare till hälften av huset.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Får jag spela in samtalet på mötet?

2017-12-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag är rädd för att bli hotad på ett möte jag ska till. Kan jag ha igång en inspelning på min mobil utan att berätta det för andra parten, och sedan i värsta fall använda det som bevis? Jag kommer själv prata på inspelningen med största sannolikhet.
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel är det olagligt att spela in samtal om alla som deltar i samtalet är omedvetna om att samtalet spelas in. Om så sker kan man dömas för brottet olovlig avlyssning (se 4 kap. 9a § Brottsbalken).Undantaget från detta är om du själv deltar i samtalet som du spelar in. Då kan brottet inte aktualiseras eftersom det är tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Du behöver inte heller upplysa den andra samtalsparten om att du spelar in samtalet. Det räcker alltså med att du själv vet om att du spelar in samtalet. Sammanfattningsvis innebär det att du får spela in samtalet under mötet eftersom du själv kommer att delta i det. Vill du ha mer rådgivning kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533 300 04. Vänligen,

Riskerar jag fängelse vid olaga hot?

2017-12-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag ska på rättegång för "olaga hot".En Facebook vän hade lagt upp en bild av en person som skjutit ett lodjur på Facebook. Med namn på denne person. Det var från en jägartidning. Det stod att Daniels hund jagat upp Lodjuret i ett träd där han sedan sköt ihjäl det. Jag är stor djurvän och blev mycket arg. I affekt skrev jag i Facebooktråden att "såna som han borde avrättas". Sen googlade jag hans mobilnummer och skickade ett sms där jag skrev något liknande. Inte att jag skulle göra något men ungefär liknande som på Facebook. Med kommentarer även om hur illa jag tycker om folk som mördar Lodjur. Han polisanmälde mig för både ofredande och olaga hot. Enligt mig så har jag dock inte "hotat". Bara sagt vad jag tycker. I affekt. Nu blir det rättegång 1a Februari och jag oroar mig bara för en enda sak - kan jag få fängelse? Jag har nämligen 2 katter och knappt någon släkt eller några vänner. Vem ska ta hand om mina katter om dom ska sätta mig i fängelse? Till saken hör även att jag är förtidspensionerad pga psykisk ohälsa. Jag har diagnoser från VPM att jag har adhd, är bipolär (manodepressiv), jag har även diagnos på antisocial personlighetsstörning och en historia av livslångt alkoholmissbruk. (Jag är 50 år nu och har varit helnykter i snart 3 år efter behandling. Gär på AA-möten regelbundet). Min huvudsakliga fråga är dock: Riskerar jag fängelse eller ej? Om jag inte riskerar fängelse så har jag inget att oroa mig för. M.v.h.
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olaga hot Olaga hot är ett brott enligt Brottsbalken och av bestämmelsen framgår att: "Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.". (4 kap. 5 § BrB)Olaga hot kan alltså föreligga om man hotar någon med vapen eller om man hotar att utföra ett brott mot någon så länge hotet är allvarligt menat. Genom att du skriver att "sådana som honom borde avrättas" betraktas det troligen som att du hotar om brottslig gärning. För att det ska röra sig om olaga hot krävs dessutom att hotet kommer till den hotades kännedom eller är avsett att göra det. Genom att du skriver i en facebookgrupp och dessutom smsade honom så anses troligen att hotet är avsett att komma till hans kännedom. Att du endast säger vad du tycker spelar ingen roll för huruvida uttalandet ska bedömas som ett brott. Kommer du att dömas till fängelse?Huruvida du kommer dömas för brottet kan jag tyvärr inte uttala mig om eftersom domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall. Om du skulle dömas för brottet olaga hot finns både böter och fängelse i straffskalan vilket innebär att du skulle kunna dömas till fängelse upp till ett år eller böter. Sannolikheten att bli dömd till fängelse beror av flera olika faktorer. Det som alltid har betydelse är vad det är för typ av brott och brottets straffvärde. För olaga hot är straffvärdet fängelse max 1 år eller böter. Vidare har även den tilltalades ålder och tidigare eventuell brottsbelastning betydelse.Vid val av påföljd anger lagen att fängelse ska undvikas så långt det är möjligt. Domstolen ska alltså vid bedömningen fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. (30 kap. 4 § BrB) Istället för fängelse kan man dömas till skyddstillsyn. (28 kap. 1 § BrB) Skyddstillsyn innebär att man istället för fängelse får en prövotid om 3 år där man även har en övervakare som ska hjälpa och stödja. Skyddstillsyn kan även förenas med dagsböter och/eller samhällstjänst. Istället för fängelse eller skyddstillsyn kan man dömas till villkorlig dom. (27 kap. 1 § BrB) Villkorlig dom innebär att man istället för fängelse får en prövotid om 2 år där man ska vara skötsam och försörja sig efter bästa förmåga. Villkorlig dom kan även förenas med dagsböter och/eller samhällstjänst.Svar på dina frågorFör att besvara din fråga så riskerar du fängelse eftersom fängelse finns med i straffskalan för brottet du är åtalad för. Som du kan se är dock även böter med i straffskalan vilket innebär att du istället skulle kunna dömas till det. HÄR kan du läsa om ett liknande fall där en person i affekt hotat en person till livet på Facebook. Tingsrätten uttalade att eftersom det var fråga om dödshot (vilket det troligen även anses vara i ditt fall) vilket domstolen ser mycket allvarligt på så kan det tala för att utdöma ett kortare fängelsestraff men eftersom hoten framförts skriftligen och uppenbarligen i affekt så fann tingsrätten att omständigheterna var sådana att påföljden kunde stanna vid ett kraftigt bötesstraff. Personen dömdes för olaga hot till 100 dagsböter á 250 kronor. (Gävle tingsrätt Mål nr B-693-13) Om du skulle bli dömd till fängelse är det du som får ordna så någon tar hand om katterna, möjligen finns det något jourhem i närheten eller någon bekant som kan ta hand om dem under tiden. Som sagt är det längsta fängelsestraffet du skulle kunna dömas till 1 år. Domstolen ska först pröva om påföljden kan stanna vid böter, om påföljden inte kan stanna där går domstolen vidare och ser om villkorlig dom eller skyddstillsyn skulle vara tillräckligt. Det är först när ingen av dessa påföljder kan anses tillräckliga som fängelse kommer i fråga. Även om domstolen bedömer att straffet inte kan anses stanna vid böter skulle du alltså istället för fängelse kunna dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn och då kommer du att kunna vara hemma med katterna. Hoppas mitt svar gav klarhet i rättsläget och besvarade dina frågor! Om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Med Vänlig Hälsning

Olaga hot?

2017-12-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om en person säger "det här din sista varning", är det ett olaga hot?
Marika Jaaniste |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olaga hot enligt 4 kap. 5 § Brottsbalken (BrB) utgör ett fridskränkningsbrott. Om någon lyfter vapen mot annan eller annars hotar med brottslig gärning på så sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom döms personen enligt paragrafen för olaga hot.Grundrekvisitet är att det måste förelegat hot om brottslig gärning. Att exempelvis lyfta vapen mot någon utgör ett sådant hot. Hotet måste emellertid inte omfatta hot om våld mot person, utan även hot om skadegörelse kan omfattas. Ett förtäckt hot, dvs när det antyds om en brottslig gärning, kan också utgöra sådant hot om brottslig gärning som avses i bestämmelsen. Vidare ska hotet varit ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Det krävs inte att den hotade faktiskt känner fruktan, utan det räcker med att hotet är av sådan karaktär att man normalt skulle känna fruktan. Den omständigheten att den som utsatts för hotet faktiskt blivit rädd kan emellertid tyda på att hotet verkligen varit att ägna att framkalla en sådan fruktan. Vid bedömningen kan hänsyn tas till gärningsmannens farlighet och parternas relation till varandra. Sammanfattningsvis går det inte att med säkerhet säga att det du beskriver utgör ett olaga hot, då det krävs ytterligare och mer omfattande information för att kunna göra en sådan bedömning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Påföljder för olaga hot samt narkotikabrott

2017-12-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vårt gemensamma barn (över 18 år) och min man är kallade till rättegång där sonen står anklagad för olaga hot samt narkotikabrott och min man är den som är målsägare. Bakgrunden är att vårt barn i samband med en depression fick ett raseriutbrott och där vi föräldrar självklart blev mycket arga på hen. Resultatet blev istället att vårt barn blev ännu argare och hämtade en kolsyrepistol som var laddad och riktade den mot min mans huvud. Tillsammans avärjade vi honom snabbt från pistolen varpå han lämnade hemmet. Vi tillkallade polis för att få hjälp då vi i första hand ville att han skulle lugna ner sig. Ingen av oss föräldrar blev rädda utan mer tycke att hens beteende gick totalt över styr och att någon annan utomstående (polisen) skulle komma och lugna ner hen samt köra hen till en psykiatrisk akutmottagning. Vi visste även att hen hade haft suecidtankar vid denna tidpunkt. Varken min man eller vårt barn vill genomföra rättegången, då hela händelsen är utredd av oss alla i familjen. Vårt barn är tidigare helt ostraffad. Han har erkänt vid förhöret hos polisen att han utfört gärningen och var ångerfull. Vad kan rättegången ge för utslag?
Jenny Hedin |Svar: Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst vill jag beklaga denna situation som du och din familj har råkat ut för. Jag kommer att kortfattat gå igenom vad straffet kan bli för brotten ditt barn är åtalad för (olaga hot samt narkotikabrott). Olaga hotOlaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken (här). Första stycket lyder: "Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år". I andra stycket (här) föreskrivs att om brottet är grovt kan gärningsmannen dömas till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Vid bedömning av om ett olaga hot är grovt tar man hänsyn till t.ex. om det var vapen inblandat, eller om hotet var särskilt allvarligt. Det är svårt att säga hur långt straff det kan bli. Det kan spela roll i bedömningen att ditt barn inte blivit straffad tidigare samt att hen mådde dåligt vid tiden för händelsen, och att det i så fall påverkar positivt.NarkotikabrottNarkotikabrott regleras i 1 § Narkotikastrafflag (här). Blir man dömd för narkotikabrott är det maximala straffet fängelse i högst tre år. Det framgår inte av din fråga hur grovt narkotikabrottet var, vilket påverkar bedömningen. Det kan (som för åtalet för olaga hot) även spela roll i bedömningen att ditt barn är ostraffad tidigare. Om du har fler frågor är du välkommen att ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04 och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00.