Fråga om en ljudinspelnings verkan som bevismedel

2016-03-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får man använda inspelade tel. och samtal med myndigheter t.e.x Anticimex när de brustit i sina åtagande i Hyresnämnden?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska frågeställning! I svenska domstolar (lika hyresnämnden) råder i regel fri bevisföring. Parterna har att tillföra allt som kan tänkas ligga dem till god för bevisning. Därefter är det upp till domstolen att värdera denna, varvid viss bevisning kan komma att sållas bort såvida den inte är relevant för det rättsliga spörsmålet. Att tänka på när det gäller inspelningar är att de inte får ha tillkommit på brottslig väg- även om dessa även skulle kunna läggas fram som bevisning (för att senare verka inkriminerande). Ett brott som per frågeställningen kan komma att aktualiseras är olovlig avlyssning, där det i brottsbalken stipuleras att: "9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239)."Relevant för dylik avlyssning torde därav vara om du själv deltar som samtalande part i dessa inspelningar samt att inspelningen ursprungligen vidtagits för att dokumentera vad du själv sagt i samband med dessa. Med vänlig hälsning,

Videofilma granne med drönare

2016-03-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det lagligt att filma in med hjälp av drönare igenom fönstret för att kolla vad grannen gör?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom en lag som trädde i kraft den 1 juli 2013 infördes ett nytt brott i 4 kap. 6 a § brottsbalken (här), nämligen kränkande fotografering. Den som olovligen och i hemlighet använder ett tekniskt hjälpmedel för att ta upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad har gjort sig skyldig till brottet och kan enligt denna brottsbestämmelse dömas till böter eller fängelse i högst två år.Trots att brottet har fått beteckningen kränkande fotografering omfattar det inte endast upptagning av fotografier och andra stillbilder, utan även upptagning av rörliga bilder; exempelvis film. Den som använder en drönare för att i smyg filma sin granne i dennas hem torde därmed normalt sett göra sig skyldig till detta brott.Ett undantag i brottsbestämmelsen finns för fotografering som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Detta undantag är dock framför allt tänkt att skydda massmedias rätt att behandla och påtala offentliga missförhållanden och kan därmed i normalfallet knappast befria en smygfilmande granne från straffansvar.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Brottsligt att gå in på annans tomt och fotografera?

2016-02-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Vår granne har gått omkring på vår tomt och fotograferat vårt hus och parkeringsplatser. Är detta att betrakta som olaga intrång?
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Er granne kan ha begått ett brott, men inte olaga intrång utan hemfridsbrott. Detta om grannen olovligen trängt sig in och stannat kvar en tid på er trädgård. För att det ska räknas som brottsligt ska det vara intrång, alltså till exempel att grannen har klättrat över ert staket eller gått in på gården trots att ni sagt att denne inte får. Om hen gjort detta kan hen dömas för hemfridsbrott till böter (eller till fängelse i högst två år om brottet skulle vara grovt, men det är det troligen inte i ert fall).Fotandet i sig är förmodligen okej, så länge grannen inte kränker er genom sitt beteende. Men det beror lite på vad hen ska använda bilderna till och så vidare. Mitt förslag är att ni konfronterar grannen och frågar om både det eventuella intrånget och fotandet, eller anmäler denne om ni tycker det hen gör verkar brottsligt.Hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Filma i skolan - lagligt eller oetiskt?

2016-02-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har lärare på gymnasiet som sitter o säger att det är olagligt att filma i skolan och att man får en Varning samt blir skickad till rektorn
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det är inte olagligt att filma/ta kort på en person utan hans eller hennes tillåtelse. Det är huvudregeln inom svensk rätt. I 4 kap. 6 a § i Brottsbalken finns dock ett viktigt undantag som stadgar att den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering. Såväl kameror som annat tekniskt hjälpmedel som kan ta upp bild omfattas av paragrafen. Således är det alltså olagligt att i hemlighet filma någon som befinner sig på nämnda uppräknade platser. Med andra ord är det i en skolmiljö otillåtet att i hemlighet filma någon som befinner sig på en toalett, i ett omklädningsrum, en dusch eller liknande områden. Om filmning sker på andra platser än de nyss nämnda, som exempelvis ute på skolgården eller i korridorer, är filmningen tillåten. I ditt fall har troligtvis skolan ett eget generellt policyförbud mot filmning utan tillåtelse på skolområdet. Det finns nämligen ingen lag som reglerar att det ska vara förbud mot fotografering och filmning på ett helt skolområde. I mina ögon är förbudet att anses som oetiskt men inte olagligt. Exakt vilka konsekvenser det kan få att bryta mot policyn är svårt att uttala sig om generellt även om det verkar som att skolan i ditt fall ger en varning till eleven som filmar. Jag skulle ändå vilja ge dig rådet att följa skolans policy och inte filma utan tillåtelse. Rent allmänt är det bra att hålla sig till skolans regler och förhållningssätt för att upprätthålla skolans visioner om en trygg och säker plats. Avslutningsvis vill jag bara förtydliga att det inte är olagligt att filma utan tillåtelse såvida det inte sker på intima platser som till exempel i omklädningsrum eller på toaletter. Förhoppningsvis är detta svar till din hjälp. Tveka inte att återkomma om förtydligande önskas eller om du har andra frågor!Med Vänliga Hälsningar,

Hemfridsbrott och ofredande

2016-03-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan man anmäla ett inkasso bolag för HEMFRIDSBROTT då de kommer hit söker en person som INTE BOR PÅ VÅR ADRESS TROTS ATT SKATTEVERKET SAGT ATT PERSONEN BARA HAR POSTADRESS TILL OSSEJ FOLKBOKFÖRD HÄR. INKASSO BOLAG KOMMER HIT TROTS VI SAGT IFRÅN SKICKAR MASSA HOTMAIL ATT DE KOMMER HIT MED DELGIVNING TILLS DE FÅR TAG PÅ PERSONEN. VI VET INTE VAR DENNE BOR ELLER BEFINNER SIG ÄR BOSTADSLÖS. VI VILL INTE HA INKASSO BOLAG HIT MER
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Hemfridsbrott är ett brott där gärningsmannen antingen intränger eller stannar kvar där annan har sin bostad, 4:6 BrB (här). Min bedömning är att personerna som söker delgivningsmottagaren inte har gjort sig skyldiga till hemfridsbrott.Beroende på exakta omständigheter skulle det dock kunna utgöra ett ofredande. Det krävs då att man genom hänsynslöst beteende ofredar någon, 4:7 BrB. Att ständigt återkomma trots att personen inte finns där kan uppenbarligen störa någon. Vet delgivningspersonerna om att personen bli störd kan därmed upprepade besök och hotbrev utgöra ofredande. Beroende på övriga omständigheter kan det finnas skäl till att anmäla för ofredande.Jag hoppas jag besvarade din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.Med vänliga hälsningar,

Störande meddelanden över nätet

2016-02-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag säljer min bil på Blocket och har fått mail ifrån person X som försöker pruta på min bil med över 50% av värdet och han hävdar att det finns nyare modeller för billigare pris (även om de är väldigt slitna och inte i bra skick) än min bil och att jag aldrig kommer få högre bud än det han erbjuder. Nu har jag fått flera mail av "olika personer", som alla har samma IP adress (vilket blocket skickar med på mail), där alla erbjuder ett ännu lägre pris.Jag har bett personen att sluta försöka få kontakt med mig men utan att lyckas. Är det h*n gör lagligt?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver skulle kunna vara ofredande, 4 kap 7 § BrB. Begreppet som används i lagen är hänsynslöst beteende. Eftersom meddelandena du beskrivit inte är kränkande i sig ställs ett högre krav på upprepning för att det ska klassas som hänsynslöst beteende. Avsändaren måste dessutom förstå att det kan uppfattas som störande men ändå fortsätta skicka meddelanden. Troligtvis krävs att avsändaren har skickat ett stort antal meddelanden efter att du bett denne att sluta för att det ska vara fråga om brott.Jag rekommenderar att du anmäler händelserna till polisen. Om du har blivit utsatt för ofredande kan du också beviljas skadestånd för kränkningen.Mvh

Kan olaga intrång/hemfridsbrott begås om tillträdet sker med nyckel?

2016-02-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det som olaga intrång om personen har kvar en nyckel som denne fick tidigare men vägrar att lämna tillbaka den och ger sig in i lägenheten utan att den andre personen som bor där vill det?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Mot bakgrund av informationen i din fråga så är min bedömning att personen, som har besittning till en nyckel han/hon har uppmanats lämna tillbaka, begår ett olagligt intrång i enlighet med 4 kap. 6 § 1 st. brottsbalken (BrB). Eftersom intrånget sker i en bostad som jag förstår det och inte i kontor, fabrik eller liknande arbetsställe, så kommer dock brottet att rubriceras som hemfridsbrott istället för olaga intrång. Båda dessa brott regleras dock i 4 kap. 6 § BrB. Detta var det snabba och enkla svaret, så nedan ska jag beskriva lite noggrannare varför jag anser att personen begår hemfridsbrott:Personen ifråga har varken tillåtelse av ägaren till bostaden att ha kvar nyckeln eller att gå in i hans eller hennes bostad. Det är således uppenbart att tillträdet till lägenheten sker ”olovligen”. Det rekvisit som skulle kunna vålla lite osäkerhet angående om ett brott har begåtts är emellertid ”intränger”, då det ligger nära till hands att tolka termen som att någon form av våld eller tvång måste användas för att komma in i bostaden. I lagkommentarerna till 4 kap. 6 § BrB anges emellertid att det är tillräckligt att någon ”olovligen smyger in eller gömmer sig undan i en annan persons bostad” för att straffansvar ska uppkomma. Således har ett brott begåtts i den situation du beskriver i frågan.Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du fler frågor eller funderingar, eller har mitt svar väckt några nya, är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Förtäckt olaga hot?

2016-02-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan "Någon gång kommer isen att brista och då är jag där..." räknas som olaga hot om detta skriks fram i "affekt" (han var skitarg) och stod 30-40 cm ifrån mig.Personen ifråga är dessutom muskelbyggare och stor...I sammanhanget, kan detta klassas som ett hot?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!För att det ska röra sig om olaga hot så krävs det att gärningsmannen hotar med brottslig gärning, exempelvis misshandel, på ett sätt som typiskt sett väcker allvarlig fruktan hos det specifika offret för egen säkerhet till person. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 4:5 första stycket. Eftersom bestämmelsen ger möjligheten att bedöma andra yttringar av gärningsmannens farlighet än dem som har ett direkt samband med den åtgärd som åsyftas i det framställda hotet så kan faktumet att kroppsbyggaren skrek i ditt ansikte, och att han har en synbarligen avsevärd kroppsstyrka, tala för att uttalandet typiskt sett borde ha väckt allvarlig fruktan hos dig för din egen säkerhet. Problematiken i detta fall ligger dock i att uttalandet saknade explicit referens till brottslig gärning.Det ska först noteras att även förtäckta hot kan falla under straffbestämmelsen (jämför domen i NJA 2013 s. 1227). Det är dock en svår fråga i rättstillämpningen att göra en avgränsning mellan straffbara hot och sådana uttalanden som anses för vaga, diffusa eller mångtydiga för att de ska utgöra olaga hot. För att illustrera svårigheten kan några exempel belysas. I mål B 6035/97 ansåg Stockholms tingsrätt att uttalanden om att en person skulle betala sin skuld för att undvika otrevligheter inte utgjorde olaga hot, med hänvisning till att ”otrevligheter” kunde avse i princip vad som helst och att det inte är olagligt i sig att kräva betalning. I mål B 1618/99 kom Helsingborgs tingsrätt fram till att uttalandena ”vi ses utanför” och ”din tid kommer” saknade referenser till våld, varav det inte ansågs röra sig om olaga hot. Faktumet att den som framförde uttalandena var arg och berusad ansågs inte heller ha någon betydelse i detta fall. Eftersom kroppsbyggaren i ditt fall inte gjorde några explicita referenser till våld och en liknelse om brusten is kan avse i princip vad som helst så talar det emot att det ska anses som olaga hot. Att han var arg har sannolikt inte heller någon större betydelse mot bakgrund av mål B 1618/99. Eftersom man gör en helhetsbedömning i det enskilda fallet så går det dock inte att helt utesluta att kroppsbyggarens uttalande kan tolkas som ett förtäckt hot mot bakgrund av alla omständigheter vid hottillfället.Jag rekommenderar att du vänder dig till polisen. Förutom att ta upp anmälan så kan polisen även svara på frågor. Eftersom utredningar av olaga hot är komplicerade i fråga om bevisning så är det viktigt att du också överlämnar namn och telefonnummer på eventuella vittnen från hottillfället. Med vänlig hälsning