Olaga intrång

2016-03-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om jag klättrat över ett stängsel till en byggarbetsplats (utan att stjäla eller förstöra något), blivit stoppad av en väktare som tagit mitt personnummer men sedan låtit mig gå utan att lämna mig till polis, kan jag då ändå bli gripen/åtalad i efterhand?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Enligt 4 kap. 6 § 2 st. brottsbalken (BrB) ska den som "Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes till böter."Det innebär att klättrande över stängsel och att befinna sig inom ett förbjudet område kan utgöra brottet olaga intrång. Olaga intrång, som inte är grovt, är ett s.k. målsägandebrott vilket innebär att den målsägande själv måste ange brottet till åtal för att åklagaren ska kunna väcka åtal. Åklagaren kan själv väcka åtal om det är påkallat utifrån allmän synpunkt. Att väktaren har tagit Ditt personnummer och därefter låtit Dig gå innebär inte att händelsen inte kan anmälas och att Du inte kan åtalas, utan Du får avvakta alternativt kontakta polisen själv för att se om Du har blivit anmäld. Gripandet kan också ske i efterhand. Företag kanske nöjer sig med att väktaren stoppade dig, men det kan jag inte sia om. Det viktiga att veta är att företaget fortfarande kan anmäla i efterhand och att det oftast krävs en angivelse till åtal för att en åklagare ska kunna väcka åtal för denna typ av gärning.Hoppas detta ger svar på Din fråga!Se 4 kap. 6 § och 4 kap. 11 § BrB, https://lagen.nu/1962:700#K4P6S2 och https://lagen.nu/1962:700#K4P11S1.Med vänlig hälsning,

Hemfridsbrott?

2016-03-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejOm en dörrförsäljare/predikant övertalar en minderårigt barn att få komma in i huset utan förälderns medgivande. Är det ett hemfridsbrott eller är det juridiskt sett ok?
Josefine Rembsgård |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svar kring ansvar för ett hemfridsbrott finns i Brottsbalken (BrB) 4 kap. 6 §. Det finns två sätt att göra sig skyldig till ett hemfridsbrott. Antingen genom att man olovligen (utan tillstånd) tränger sig in eller att man olovligen stannar kvar i annans bostad. Bostaden kan bestå i rum, hus, gård eller fartyg. Olovligen inträngerAtt olovligen tränga sig in innebär att personen måste övervinna ett fysiskt eller psykiskt hinder. Att gå in i någon annans bostad är som huvudregel alltid ett sådant inträngande även om ytterdörren är öppen eller olåst då det ses som ett psykiskt hinder. Brottet är fullbordat då personen har en fot i bostaden. Om personen har ett samtycke att få komma in i huset så är det inte ett olovligt inträngande. Ett samtycke förutsätter att personen som ger det förstår innebörden och kan göra en rationell bedömning av situationen. Ifall en person uppfyller dessa krav sker genom en individuell bedömning i varje enskilt fall. En minderårig person kan alltså anses uppnå en sådan mognad att ett samtycke kan ges. Det beror helt på hur gammal barnet är och vad barnet har för mognad och förståelse. Samtycket måste dock ha getts frivilligt och utan något som helst tvång. Om barnet befinner sig i villfarelse eller okunnighet, och alltså inte förstår vad den samtycker till, så är samtycket ogiltigt. Om barnet har förstått vad den samtyckt till och har uppnått en tillräcklig mognad så har dörrförsäljaren/predikanten inte begått ett hemfridsbrott.Det finns olika sätt att övertala någon och utifrån din fråga har jag svårt att veta hur barnet har blivit övertalad. Om dörrförsäljaren/predikanten har utgett sig för att vara någon annan och på så sätt fått barnet att släppa in personen så befinner sig barnet i villfarelse och samtycket är inte giltigt. Om personen tagit sig in i bostaden genom att hota barnet så kan det istället röra sig om olaga tvång enl. BrB 4 kap. 4 §. Det krävs då att personen har hotat barnet med en brottslig handling. Olovligen kvarstannarOm personen dock stannar kvar i bostaden efter att blivit ombedd att lämna platsen så gör personen sig skyldig till ett hemfridsbrott och skall då dömas till böter. Alla som bor i bostaden har rätt att be personen att gå. Det krävs dock att personen har hört tillsägelsen och haft möjlighet att avlägsna sig. Hoppas att mitt svar var till hjälp!Mvh

Fysisk och psykisk misshandel

2016-03-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar om det finns fall där någon har dömts för misshandel när det gäller "enbart" psykisk misshandel? Och likadant vid grov kvinnofridskräkning? Är det ens möjligt idag att dömas enbart utifrån psykisk misshandel och förtryck? Och i så fall, kan det kanske vara något annat brott än misshandel? I lagtexter (och ev. förarbeten?) framgår att misshandel kan vara både fysisk och psykisk och att båda är allvarliga, men i praktiken verkar det som om det krävs en kombination av fysisk och psykisk misshandel för att en gärningsman ska dömas för misshandel? Det verkar konstigt att långvarig psykisk misshandel (utan fysiska inslag) inte går att dömas för, då det kan orsaka långt lidande precis som vid fysisk smärta - även om det är svårare med bevis.På Polisens hemsida står det uttryckligen "misshandel är när någon fysiskt gör dig illa". Men stämmer det verkligen med definitionen av våld och med lagtexten? Dvs. att någon tillfogar nåogn smärta och sjukdom? Har också sett formuleringen "skada självkänslan" - men finns exempel på hur det har bevisats? Läkarintyg eller annat?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som i vardagligt tal kallas fysisk och psykisk misshandel finns reglerat i ett antal olika brott i brottsbalken (BrB). Fysisk misshandelMisshandel enligt 3 kap. 1 § brottsbalken (BrB) innebär objektivt att någon tillfogar annan en kroppsskada, kroppslig sjukdom, smärta vilket innebär fysiskt lidande, vanmakt vilket ska förstås som att medvetandet kopplas bort vilket kan ske genom t ex injektion av någon drog eller annat sådant tillstånd vilket innebär fullständig eller partiell kroppslig förlamning eller bedövning utan att offret förlorar medvetandet. Misshandel är vad som brukar kallas ett effektbrott och precis som det står på polisens hemsida så ska det handla om att någon fysiskt/kroppsligt utsätts för våld mot kroppen som orsakar en effekt. Det går därför inte att döma någon för brottet misshandel när det är en psykisk misshandel. Psykisk misshandel Jag tänker att en psykisk misshandel kan utföras på många olika sätt. Jag tänker mig att det t ex kan ske genom hot vilket skulle kunna innebära olaga hot enligt 4 kap. 5 § BrB. Jag tänker också att en psykisk misshandel kan innebära att någon hotar om att utföra något brottsligt mot någon och på så sätt får personen att göra något eller underlåta att göra något vilket innebär olaga tvång enligt 4 kap. 4 § BrB. Att upprepat kränka någon, telefon- eller smsterra någon eller på annat sätt psykiskt förtrycka en person kan också innebära brottet ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Vad som i dagligt tal kallas psykisk misshandel omfattas inte av det juridiska begreppet misshandel men de handlingar som ingår i en psykisk misshandel kan utgöra ett flertal andra olika brott. Grov kvinnofridskränkning Grov kvinnofridskränkning enligt 4 kap. 4a § innebär att en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han är eller har varit sambo med som ett led i upprepade kränkningar av personens integritet begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 eller enligt 24 § lagen om kontaktförbud och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Olaga hot, olaga tvång och ofredande som jag gav exempel på brott som en psykisk misshandel kan bestå av finns i 4 kap. BrB och kan alltså ligga till grund för brottet grov kvinnofridskränkning. Det behöver inte ha förekommit någon misshandel i BrB mening utan psykisk misshandel och förtryck som innebär brott enligt något av de uppräknade kapitlen kan alltså ligga till grund för att någon döms för grov kvinnofridskränkning. Det krävs dock att gärningarna är brottsliga och inte endast moraliskt förkastliga. Formuleringen ”ägnat att skada självkänslan” innebär att offrets självkänsla typiskt sätt kan skadas allvarligt av gärningarna och innebär inte en bedömning av om gärningarna har skadat det specifika offrets självkänsla. ”Ägnat att” är en juridisk formulering för ”kan typiskt sätt”. Hoppas det var svar på dina frågor!Vänliga hälsningar,

Olaga hot om våldshandling

2016-03-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! kan det handla om ett lagbrott när någon skriver till mig "hoppas du och din blir drabbad av det våld som muslimerna för mig sig, snart..mycket snart... " ??
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det lagbrott som skulle kunna komma på tal är ett olaga hot enligt 4 kap 5 § Brottsbalken.För att ett olaga hot ska föreligga krävs det att den handling som personen i fråga hotar om utgör en brottslig gärning. Eftersom våld mestadels bedöms som kriminellt tolkar jag det som att det i detta fall även är menat att vara ett hot om att någon ska utsätta dig för en brottslig gärning.Hotet måste även framkalla en allvarlig fruktan hos dig, för din egen eller någon annans räkning. Det innebär att hotet måste ha framstått, eller varit ägnat att framstå, som allvarligt menat. Här får man titta på vad yttrandet skapar för känsla hos dig personligen - framkallar hotet en fruktan hos dig är det alltså antagligen även bedöma som ett olaga hot och då även ett lagbrott. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars skulle jag rekommendera dig att vända dig till vår Express-tjänst där du kan få ytterligare rådgivning och utredning angående ärendet inom 3 dagar genom att klicka här.Mvh,

Kränkande fotografering - väntrum och bostad?

2016-03-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej får man fritt filma/fotografera, ljudinspelning på en offentlig plats te.x. ett väntrum på en kommunal förvaltning?Får man filma/fotografera in i någon privata bostad utan att fråga den boende i bostaden om lov?Anledningen till att jag frågar är att för ett tag sedan var det nämligen en man som med kamerautrustning på ett långt långt teleskoprör stod utanför min bostad som ligger på 4e plan och filma/fotografera in i min privata bostad. Det känns lite mindre trevligt att främmande personer gör detta och jag undrar om detta är juridiskt ok?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Brottet du syftar på är kränkande fotografering, 4 kap. 6a § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS1). I paragrafen kan man utläsa att det inte är tillåtet att till exempel fotografera någon på platser där personen är särskilt utsatt och det kan ses som känsligt, till exempel offentlig toalett eller omklädningsrum. Ett väntrum kan omfattas av av paragrafen genom lydelsen "eller ett annat liknande utrymme". Tidigare har däremot till exempel en kvinna som fotograferat patienter i ett väntrum till ungdomsmottagningen friats, det ansågs inte omfattas av "liknande utrymme" och var därför inte olovligt. Däremot är det upp till domstolen i varje enskilt fall att se om det omfattas av bestämmelsen. Många regioner har i sina egna bestämmelser reglerat att det inte är tillåtet att fotografera/filma personer i offentliga väntrum.Vidare är det inte tillåtet att fotografera någon i dennes bostad, det omfattas av paragrafen och är olovligt. Det var alltså inte tillåtet agerande av personen som fotograferade/filmade dig i din bostad, det utgör kränkande fotografering och kan anmälas till polis.Sammanfattningsvis är det inte tillåtet att fotografera någon som befinner sig i sin bostad. Huruvida det är tillåtet att fotografera i ett väntrum är något osäkert eftersom det kan omfattas av "liknande utrymme", men troligtvis omfattas det inte av paragrafen.Vänligen,

Ofredande - beviskrav

2016-03-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag undrar vilka bevis man behöver för att få en person åtalad för ofredande ? Jag har gjort 9 polisanmälningar mot en granne som varje dag hotar och trakassera mig men ingen verken hyresvärden eller polisen gör något åt saken utan alla anmälningar läggs ner. Denna gången har jag lämnat in bevis i form av brev som denna grannen har skrivit till en annan av mina grannar där han bla kallar mig fet och en subba m.m. men ändå lägger polisen ner åtalet och jag undrar därför vilka andra bevis jag behöver ? Med vänlig hälsning. Marianne
Moa Bodin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ofredande är olagligt enligt BRB 4:7. För att det ska räknas som ofredande kan det bland annat vara skottlossning, stenkastning, knuffande eller exempelvis hänsynslöst beteende.Det är viktigt att den som utför handlingen vet om att den gör fel. Hänsynslöst beteende som är en typ av ofredande innebär att en handling, eller flera handlingar, ger kännbar fridskränkning. Det är upp till domstolen att avgöra vad det betyder mer precist i varje fall. Men jag kan ge dig några exempel. I ett fall ringde en person upp en annan 173 gånger under ett halvårs tid, vilket ledde till åtal. Oftast är det inte "vanlig" telefonterror som leder till åtal, utan det är till exempel när telefonsamtalen sker nattetid eller sker i en enorm mängd trots att mottagaren upprepat bett personen att sluta. Generellt krävs det att det finns bevis på att personen har kontaktat dig upprepade gånger, att denne vet om att den gör fel och att det kan räknas ge kännbar fridskränkning för att det ska kunna leda till åtal. Jag hoppas att det här gav dig svar på din fråga. Du är mer än välkommen att kommentera här nedanför om du undrar över något!Vänligen,

Lagligt att spela in telefonsamtal

2016-03-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, får jag spela in ett telefonsamtal utan att personen jag prata med vet om det?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I brottsbalken finns bestämmelser om vad som är att anse som brottsligt (länk till lagen https://lagen.nu/1962:700). I fjärde kapitlet finns bestämmelser om frihet och frid och där står om avlyssning i t.ex. telefonsamtal. I 4 kapitlets 9a § i brottsbalken finns bestämmelsen om olovlig avlyssning (se https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Där står att den som olovligen spelar in eller avlyssnar samtal i enrum, som telefonsamtal räknas till, utan att själv vara med i samtalet begår olovlig avlyssning. Motsatsningsvis går det att tolka bestämmelsen så att om du deltar i samtalet har du all rätt att spela in ljudet utan att begå ett brott. Det finns inte bestämt någonstans att det är brottsligt att spela in samtal som du själv deltar i.Men att spela in samtal utan att själv delta, är det alltid brottsligt? Nej, rekvisitet olovligen gäller bara så länge du inte har någon deltagares godkännande att spela in samtalet efter du är färdig. Skulle du spela in ett telefonsamtal mellan två personer som inte vet om det och du sedan säger det till den ena som säger att det är okej så är det inte ett olovligt inspelande.Som svar på din fråga: Ja, du får spela in telefonsamtal så länge det är du som deltar i samtalet eller att du fått ett godkännande att spela in samtalet av någon som deltog.Vänligen,

Fråga om när och hur en inspelning kan vara olovlig

2016-03-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Om jag som samtalsledare inleder med att det inte är tillåtet att spela in samtalet- är det olagligt att spela in då?Detta gäller i samtal på en skola där någon kan spela in och sen spela upp eller dela vidare via sms till andra.Med vänlig hälsning,Anna
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning! För att en handling ska kunna utgöra ett brott krävs att den är kriminaliserad genom lag, vanligtvis Brottsbalken (BrB), jfr BrB 1 kap. 1 §. Ett brott som omfattar handlingen att spela in samtal återfinns i BrB 4 kap. 9 b § olovlig avlyssning. För att ett handlande ska vara brottsligt på så vis att det uppfyller brottskriterierna för olovlig avlyssning fordras att någon "...olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till..."Genom att läsa paragrafen "bakvänt" går det därför att konstatera att om det rör sig om ett allmän sammankomst eller att personen själv deltar i samtalet så utgör handlandet inte något brott. Sammanfattningsvis kan konstateras att det på en skola kan vara så att det går att betrakta det som en plats dit allmänheten äger tillträde, varvid inspelning inte kan anses vara kriminaliserat. Härutöver är det för mig ovisst huruvida åhörarna själva deltar i samtalet. Å andra sidan är det kanske så att ditt samtalsledande innehåller upphovsrättsliga aspekter för vilka du åtnjuter upphovsrätt varvid dylik inspelning istället kan komma att vara ett brott mot din upphovsrätt, jfr Upphovsrättslagen 1,2 och 53 §§. Skulle du behöva hjälp att beivra eventuella upphovsrättsliga intrång är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Lawline genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Eventuella brott beivras dock genom anmälan till polismyndighet. Med vänlig hälsning,