Olagligt att öppna annans post

2017-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om jag skulle vilja anmäla en tidigare privat hyresvärd för att ha olovligt kastat min post och även öppnat den.Det handlar om rättegångs papper där jag satt som målsägande. Jag hyrde ett rum i en lägenhet hos en familj i några månader, innan jag blev tvungen att flytta på grund av att jag blev attackerad av en av de jag hyrde rummet av. Bor nu på en tillgänglig adress och har även adressändrat men har fått reda på att samma person som attackerade mig även har slängt och öppnat min post. Hur går jag tillväga om jag vill anmäla denne? Mvh Robert.
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att öppna annans post utan lov är brottsligt enligt 4 kap. 8 § brottsbalken, man gör sig då skyldig till brytande av posthemlighet och straffskalan för brottet är böter eller fängelse i upp till 2 år. Det kan alternativt anses vara intrång i förvar enligt 4 kap. 9 § brottsbalken (samma straffskala), som är subsidiärt till 4 kap. 8 §. Detta eftersom att 4 kap. 8 § endast gäller fall där meddelandet är ”under befordran”, alltså innan det lämnats i brevlådan. Om någon olovligen bryter annans förseglade brev efter att det lämnats i mottagarens brevlåda så ska det klassas som intrång i förvar.Även själva handlingen att kasta posten utan lov är i sig brottsligt och kan klassas som egenmäktigt förfarande 8 kap. 8 § brottsbalken alternativt olovligt förfogande, 10 kap. 4 § brottsbalken, beroende på vem som kan anses ha besittning över posten när den hamnat i brevlådan, om ni hade en gemensam brevlåda så hade ni antagligen sambesittning över posten medan du bodde där och i sådant fall bör det klassas som olovligt förfogande.Om du vill anmäla ett brott så kan du kontakta polisen genom att ringa 114 14 eller gå direkt till närmsta polisstation där du bor. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Straff för intrång i tunnelbana

2017-01-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad man får för straff för att vara nere i tunnlarna i stockholms t-bana?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Järnvägslagen (2004:519) innehåller straffbestämmelser för beträdande av spårområde vid järnväg, beträdande av spårområde gällande tunnelbana är förbjudet enligt 4 kap. 5 § ordningslagen (1993:1617). Bestämmelsen lyder som följer:"Utan spårinnehavarens eller trafikföretagets tillstånd får inte någon1. beträda spårområde för tunnelbana eller sådan del av spårvägs spårområde för vilken det genom stängsel eller skyltar eller på annat liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde,2. beträda spårfordons utsida,3. vidröra manöver- och signalanordningar eller liknande anordningar eller på annat sätt hindra trafikens behöriga gång"Straffet för det är enligt 4 kap. 10 § ordningslagen penningböter, om gärningen inte är belagd med strängare straff i brottsbalken eller någon annan författning. Beloppet kan vara så högt som 100 000 kr, se här.Tunnlarna i tunnelbanan får nog anses vara spårområde i många fall, men för det fall man inte beträder spårområdet utan endast uppehåller sig i själva tunneln som inte är i omedelbar närhet av spåret så gör man sig endast skyldig till olaga intrång. Olaga intrång finns i 4 kap. 6 § brottsbalken (1962:700) och ger ett bötesstraff, om det är grovt ger det fängelse i högst två år (om det är planerat, pågått långt tid eller man visat hänsynslöshet).I en del fall kommer man ha uppfyllt straffbestämmelserna i både brottsbalken och ordningslagen (man har ju både gjort intrång i tunneln och beträtt spårområdet). Då kommer det strängaste straffet av de två utdömas.Med vänliga hälsningar

Hemlig inspelning av eget samtal

2017-01-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja veta om man får spela in ett samtal med kollegor/vänner utan att meddela dom? Får jag har hört att man får göra det så länge man själv deltar i samtalet.
Viktor Lennartsson |Hej,Det är korrekt som du säger. Av 4 kap 9a § Brottsbalk (1962:700) framgår det motsatsvis att det är tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Om den som spelar in samtalet själv deltar i det är det förstås inte fråga om ett samtal mellan andra vilket innebär att hemlig avlyssning/inspelning är tillåtet. Detta gäller oavsett om samtalet sker i avskildhet eller på allmän plats.Med vänlig hälsning

Påföljd vid busringning

2017-01-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Om man blir polisanmäld för bussringning och det förekommer inte något hot eller kränkning. Det bara är tyst i luren. Vad är påföljden om det behandlas av åklagare!! Om dem inte lägger ner ärendet förstås.. Mvh
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Busringning i sig är inte ett brott som tas upp i brottsbalken. Däremot skulle det kunna räknas som till exempel ett ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken om busringningarna sker tillräckligt ofta under kort tid till samma person, om de sker sent på natten eller liknande. Straffvärdet för ofredande är böter eller fängelse i upp till ett år. Påföljden blir olika beroende på vem som är gärningsperson. En tidigare ostraffad person till exempel skulle troligen inte dömas till ett fängelsestraff utan något alternativ till det eller ett bötesstraff. Det är med andra ord svårt att säga vilken påföljd det skulle bli utifrån förutsättningarna i din fråga. Hoppas att du trots det fick lite vägledning av mitt svar! Allt gott!

Fotografering och Filma

2017-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vi har precis fått reda på att vårat städbolag har fotograferat och även filmat hemma hos oss utan att vi har godkänt det. Detta uppdagades då vi ville säga upp vårat abonnemang hos dom. Får man verkligen filma hos sina kunder utan deras vetskap? Vi känner oss förnedrande och kränkta.Mvh Nina
Olle Hansen Ölmedal |Hej, och tack för att ni vänt er till Lawline med er fråga.Jag förstår att det känns obehagligt att någon filmat/fotograferat i ert hem. Svaret på er fråga är dock att om de enbart har filmat och fotograferat hemma hos er, så är det varken en brottslig handling eller en grund för skadestånd. Att filma eller fotografera i ert hem är i sig inte en brottslig handling eftersom en sådan handling inte stämmer in på någon straffbestämmelse i svensk straffrätt, det är helt enkelt inte en handling som är straffbelagd. Som exempel kan jag nämna att det inte utgör s k kränkande fotografering enligt 4 kap 6a § Brottsbalken, eftersom det bara kan vara aktuellt ifall de har fotograferat/filmat er. Det utgör inte heller ett ofredande enligt 4 kap 7 § Brottsbalken. Det är med andra ord inget brott som begåtts. Handlingen utgör inte heller en grund för skadestånd, eftersom den skada som lidit är en kränkning, och det är bara vid brott som man kan få skadestånd för kränkning, enligt 2 kap 3 § Skadeståndslagen. Sammanfattningsvis så är det inte ett brott i sig att filma i någons hem, det är därför inte heller en grund för skadestånd, då kränkningsersättning enbart utgår vid brott. Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga, trots att det inte är det svar ni kanske önskat.Vänligen,

Tillåtet att spela in ljud i förskoleklass?

2017-01-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har ett barn som blev 6 år i november som går på förskoleklass i skolan och han blir väldigt ledsen ganska ofta när han skulle gå till skolan. Han är yngst i sin klass och jag tänker jätte mycket på att han har problem i klassrummet, undrar bara om det är lagligt om han har med sig nåt som kan spelas in.Hälsningar Tora
Carla Zachariasson |Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.För det första ska påpekas att en 6-åring inte är straffbar (måste vara minst 15 år). Skulle inspelningen konstituera ett brott skulle din son inte kunna hållas ansvarig, utan det skulle istället vara möjligt att se dig som gärningsperson. Det tycks dock inte finnas något som gör handlingen olaglig.I brottsbalken finns det i 4 kap 6 a § ett förbud mot att i smyg filma andra i privata utrymmen såsom toaletter, omklädningsrum eller liknande. Att spela in ljud på en skola omfattas inte av straffbestämmelsen, då det är en allmän plats och bestämmelsen endast omfattar filmning/fotografering. I 4 kap 9 a § finns ett förbud mot olovlig avlyssning, men denna bestämmelse blir inte heller tillämplig, eftersom det är tillåtet att spela in konversationer man själv är delaktig i samt då skolan inte är en sådan plats som beskrivs i paragrafen. Med andra ord bör det vara helt tillåtet att spela in ljud på det sätt du beskriver. I övrigt har skolan enligt skollagen ett ansvar för eleverna i skolan. Skulle din sons nedstämdhet bero på t.ex. på att han känner sig otrygg i skolan, inte får studiero eller blir utsatt för kränkande behandling ska skolan vidta åtgärder mot detta. Om du inte redan gjort det rekommenderar jag därför att du kontaktar skolan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Begås hemfridsbrott eller olaga intrång då någon blockerar en dörr med sin fot?

2017-01-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Är det olaga intrång eller hemfridsbrott om en person står i trapphuset och hindrar en hyresgäst från att stänga dörren efter en diskussion när hyresgästen vill stänga dörren och säger så till den som har satt sina fötter som hinder?
Marcus Bäckström |Hej!Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline. Om du upplever mitt svar som ofullständigt är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga en mer specifik bedömning.Den straffbestämmelse som aktualiseras med anledning av det scenario som du beskriver är 4 kap. 6 § brottsbalken. Första stycket i paragrafen anger att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad döms för hemfridsbrott till böter (vid grovt brott fängelse i högst två år). Om inträngandet eller kvarstannandet är på en plats som inte utgör bostad, t.ex. ett kontor eller en fabrik, döms istället enligt andra stycket för olaga intrång.Mot den bakgrunden kan jag konstatera att det i förevarande fall endast är hemfridsbrottet som är värt att undersöka närmare. Frågan är då om personen som blockerat dörren, enligt lagens definition, kan anses ha inträngt eller kvarstannat i hyresgästens bostad?Enligt den kurslitteratur som jag konsulterat (Asp m.fl., Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2 u., s. 71) så har ett hemfridsbrott fullbordats redan då inträngandet ”är partiellt (t.ex. ett ben i en dörröppning)”. Författarna styrker förvisso inte detta påstående med hänvisning till något avgörande från Högsta domstolen eller annan lägre instans - men deras bedömning får alltjämt anses tillförlitlig.Det enkla svaret på din fråga är således att det rör sig om hemfridsbrott i den aktuella situationen. Vad som sedan kan bevisas vid en eventuell domstolsprövning är naturligtvis en annan och mer komplicerad sak att bedöma.Med vänlig hälsning,

Hemfridsbrott, förtal och ofredande

2017-01-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en fråga ang trakasserier från min särbos exfru. Hon accepterar inte att han träffat en ny kvinna (mig). Problemet är att hon även agerar på dessa känslor genom bla upprepade förolämpningar, förbjuda mig att träffa min särbos barn och smutskastar mig inför andra. Min partner har barnen varannan vecka men hon "tillåter" honom inte att ha dem om jag är där utan åker och hämtar dem då. Hon har även tagit sig in i huset där min partner bor och vägrat gå därifrån trots att han sa till henne många gånger att hon inte fick vara i hans hem. Även jag sa till henne en gång att nu måste hon lämna oss ifred (sa det lugnt och sakligt, att det är X:s hem och inte hennes) men detta gjorde henne bara argare och efter det sprider hon till "alla" att jag är psykiskt sjuk och skadlig för barnen och hon vägrar låta sina barn vara i närheten av mig eller mina barn. Hon nämner mig aldrig vid namn utan kallar mig psykot, den patetiska människan, dinusaurien, den grå musen osv. Oftast psykot, vilket hon även kallar mig på sociala media och till barnen. Hon skriver och pratar illa om mig till andra och smsar min partner ca 300 sms per månad (ca 10 om dagen och det har snart pågått ett år) där hon bl.a. kallar mig psykot och skriver att jag är störd och skadlig osv och hon vill vill ha kontroll över när jag träffar min partner. Smsen går till honom men både han och jag tar illa vid oss. Vad kan vi göra för att få slut på hennes förtal och påhopp? Är det lagligt att hålla på som hon gör? tack
Soroosh Parsa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.1. Vägrar lämna lägenhetenDen som utan lov stannar kvar i någons bostad döms för hemfridsbrott till böter. Detta framgår av 4 kap. 6 § brottsbalken. Det är inte särskilt komplicerat att avgöra om någons handlingar faller under brottet, utan svårigheten kan ligga i att bevisa att brottet har begåtts. Brott har i alla fall begåtts om hon vägrar lämna på uppmaning.2. Förtal och förolämpningFör att din särbos ex-frus agerande ska utgöra förtal, krävs det att hon har (1) lämnat en uppgift om dig, (2) som är nedsättande, (3) som inte träffas av regeln om ansvarsfrihet samt (4) med uppsåt (avsikt) att utsätta dig för andras missaktning. Straffet är böter. Detta framgår av 5 kap. 1 § brottsbalken. Enbart att tala illa om någon utgör inte förtal, utan syftet och avsikten bakom har stor betydelse. Mycket hänger på om det kan anses försvarligt att hon lämnade ut informationen på sociala medier. Man gör en intresseavvägning mellan å ena sidan din rätt att inte tåla uthängandet och å andra sidan din särbos ex-frus yttrandefrihet, vilket är en av rättsordningen starkt skyddad frihet. Det beror lite på vad hon har skrivit och på vilket sätt och i vilket syfte, men det finns omständigheter som talar för både brott och icke-brott. Det som talar för förtal är om du faktiskt inte är psykiskt sjuk eller skadlig för barnen, dvs. att ryktet är direkt falskt och att en så stor spridning inte är nödvändig. Det som talar emot förtal är att hon är berättigad att yttra sig, dock med visst förbehåll. Närmare kan jag inte gå in på bedömningen.I det fall hennes agerande inte utgör förtal, kan hon fällas för förolämpning. Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende döms till böter för förolämpning. Detta framgår av 5 kap. 3 § brottsbalken. Det kan avse t.ex. skällsord eller öknamn.3. SMS till din särboTrakasserier via SMS kan betraktas som ofredande om det har föranletts av hänsynslöst beteende och kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. Detta framgår av 4 kap. 7 § brottsbalken. Den nedre gränsen för hänsynslöst beteende har inte ställts alltför högt i praxis, men gärningen måste ha varit av något slags integritetskränkande karaktär för att falla under straffbestämmelsen. Med hänvisning till lagförarbetena har Högsta domstolen flera gånger påpekat att ofredande genom hänsynslöst beteende för ansvar anses förutsätta att gärningen inneburit en kännbar fridskränkning (t.ex. avgörandena NJA 2000 s. 661 och NJA 2008 s. 946). Vanliga exempel i praxis på gärningar som kan utgöra ett hänsynslöst beteende är t.ex. oönskade telefonpåringningar eller uppvaktningar och andra trakasserier. Att skicka tio försändelser med nedsättande och kränkande innehåll till en person under en period om knappt tre månader har i hovrättens avgörande RH 1997:114 bedömts som ofredande. Trakasserierna får alltså inte vara för banala utan bör vara av viss kvalitet och regelbundenhet. Det verkar som att ofredande kan vara aktuellt i ert fall om vi utgår från ca 300 SMS per månad. Notera att det kan vara svårt att bevisa att hon har ofredat er båda med tanke på att mottagaren av SMS:en har varit din särbo. Hennes avsikt har kanske inte heller varit att du ska motta dessa SMS på något sätt. Sannolikt är eventuellt brott begränsat till att omfatta din särbo som enda brottsoffer.4. Barnen får inte träffa digDetta får juridiskt sett isoleras från ovanstående händelser då det inte är av straffrättslig natur. Du kan inte heller vidta några rättsliga åtgärder mot din särbos ex-fru med anledning av detta eftersom det inte föreligger något rättsligt förhållande mellan dig och barnen. Det är en rent intern rättslig fråga mellan din särbo och hans ex-fru. Antingen kommer de överens om under vilka omständigheter barnen får umgås med dig eller så får din särbo ansöka om stämning i tingsrätten så att domstol får fatta beslut i frågan. Avslutande rådVi kan konstatera att brott har begåtts under första punkten, möjligtvis, men inte helt sannolikt, under andra punkten och troligtvis under tredje punkten. Lämpligt bevismaterial kan vara ljud- och filminspelning och vittnesmål under första punkten, ljudinspelning och skärmdumpar under andra punkten samt skärmdumpar under punkten tre. Du/ni bör, om ni vill låta ex-frun stå till svars för hennes agerande, polisanmäla varje händelse och därefter låta åklagare väcka åtal mot henne. Ha i åtanke att åklagare med största sannolikhet inte kommer att väcka åtal för hemfridsbrott och förolämpning om det inte finns annan bevisning än vittnesmål för att brotten har begåtts. Om ni annars bara vill få påhoppen att sluta kan det vara en god idé att, samtidigt som ni polisanmäler brotten, även begära besöksförbud. Besöksförbud meddelas inte domstol om syftet kan tillgodoses genom någon mindre ingripande åtgärd.Hör av dig via mail om något är oklart i svaret.Med vänlig hälsning,