Har det skett något brott när en person tagit bilder på mig utan samtycke?

2017-04-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En person har tagit bilder på mig mot min vilja. Är detta olagligt? Har flertalet gånger, med väldigt bestämd ton, bett hen ta bort dem men personen säger att hen absolut inte kommer gör det. Kan jag anmäla detta och vart vänder jag mig i sådana fall?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Du är välkommen att efterfråga kompletteringar av mitt svar om du anser det nödvändigt, antingen i kommentatorsfältet eller genom att mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com.Det brott som kan aktualiseras då någon tar en bild på en person, mot dennes vilja, är kränkande fotografering (4 kap. 6 a § brottsbalken). För att den som fotograferar ska kunna dömas för brottet krävs det att bilden tagits i hemlighet. Den som avbildats ska också ha befunnit sig på en plats som utgör bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme (t.ex. en provhytt). Att fotografera någon i ett sammanhang som inte träffas av den ovannämnda paragrafen är dock inte brottsligt. Följaktligen är det tillåtet att exempelvis promenera ned på stan och ta slumpmässiga bilder av fotgängare på gatan.Straffansvaret för kränkande fotografering infördes först 2013, så dessförinnan var det i princip inte brottsligt att ta en bild av någon som t.ex. duschar. En juridisk verklighet som många, med rätta, hade kritiska synpunkter på. I och med tillkomsten av lagändringen har skyddet för den personliga integriteten förbättrats – men den rättsliga utgångspunkten är fortfarande att det är helt i sin ordning att ta bilder på vem som helst i situationer som inte omfattas av denna kriminalisering.Sammanfattningsvis tror jag inte, baserat på den information du tillhandahållit, att det finns några större chanser att få personen åtalad och dömd för brott (även om beteendet framstår som väldigt osympatiskt). Om de tagna bilderna skildrar dig i en kontext som överensstämmer med lagrummet om kränkande fotografering blir läget naturligtvis annorlunda. Då bör du göra en polisanmälan och se vad det leder till. Önskar du en mer uttömmande bedömning från min sida är du som sagt välkommen att skriva en kommentar eller skicka ett mejl och berätta mer om det inträffade.Med vänlig hälsning,

Filma ett samlag utan den filmades vetskap

2017-03-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om man är på en nattklubb/krogen och har samlag med en kvinna på en toalett och sedan filmar det utan hennes vetskap för att man vet att det finns kvinnor som ljuger om att dom blivit våldtagna etc etc. Vad är det som gäller juridiskt? Får man filma samlaget utan kvinnans vetskap eller begår man något brott då?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.On du filmar ett samlag du har tillsammans med en kvinna inne på en toalett utan hennes vetskap gör du dig skyldig till brottet kränkande fotografering (brottsbalken 4 kap. 6a §). Straffet för kränkande fotografering är böter eller fängelse i högst två år. Att någon handlar på det sätt du beskriver innebär det alltså att den personen begår en brottslig gärning.Vänligen

Vilken påföljd för olaga intrång? När hamnar man i brottsregistret?

2017-03-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Några av mina kompisar (17 år) övernatta på Ikea i helgen och blev påkomna på morgonen. Nu är de oroliga för vad påföljderna blir, de säger att de kommer få böter men vet inte hur mycket. Kan ni svara på hur mycket det är troligt att de får i böter och vilken typ? Kommer de även hamna i brottsregistret även fast de inte döms till böter?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regleringen för brott och dess påföljder hittar du i brottsbalken (BrB). Brottet olaga intrångBrottet dina kompisar har begått är olaga intrång, (4 kap. 6 § andra stycket BrB). ”Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter”.Eftersom dina kompisar stannat kvar på IKEA under natten utan att de fått tillåtelse till det så har ett olaga intrång skett. IKEA är en affärslokal och omfattas av en begreppet ”annan byggnad”. Anledningen till att det inte handlar om något inbrott är för att de inte stulit något utan endast varit, stannat eller tagit sig in i lokalen utan att man får. PåföljdenPåföljden för olaga intrång är som du skriver, böter. Böter finns i olika typer, dagsböter och penningböter, (25 kap. 1 § BrB). Huvudregeln är att böter döms ut i dagsböter men om straffet blir längre än 30 dagar får man istället penningböter. Troligtvis handlar det i detta fallet om dagsböter. Dagsböter betyder att man betalar en fast summa varje dag under ett visst antal dagar. Hur stor summan är och hur många dagar det handlar om beror på hur grovt man anser brottet som begåtts är samt hur de personliga förhållandena ser ut för den som begått brottet. Det kan då handla om exempelvis inkomst och studiebidrag. Eftersom dina vänner endast är 17 år och (troligtvis) fortfarande går i skolan så förutsätter jag att de inte har någon inkomst och summan på böterna kommer troligtvis inte bli så höga. Lägsta beloppet för dagsböter är dock 1500 kr. Förmildring av påföljdenEftersom dina vänner endast är 17 år så finns det en regel i brottsbalken som säger att om man är yngre än 21 år så ska detta tas med i bedömningen av påföljd, (29 kap. 7 § första stycket BrB). Det innebär att dina kompisar inte bör dömas till samma påföljd som en vuxen. ”Brottsregistret”För att dina kompisar ska hamna i brottsregistret (även kallat belastningsregistret) krävs det att de döms för brottet, (3 § lag om belastningsregister). Sammantaget så är brottet dina kompisar begått olaga intrång. Jag vågar inte ge dig någon direkt summa på böterna eftersom det kan variera mycket beroende på deras personliga förhållanden och hur domstolen väljer att bedöma brottets grovhet. Men eftersom de endast är 17 år kommer det sannolikt handla om dagsböter som inte blir av allt för högt värde. De kommer finnas med i brottsregistret endast om de döms för brottet. Hoppas jag delvis kunde ge svar på din fråga!Vänligen,

Olaga förföljelse

2017-03-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min sambo/servo sov inte hemma och ville inte säga var sov hon. Hon nekade att hade en älskar.Vi bodde i Uppsala .Via hennes kalender som delade med mig kunde se att hon hade köpt biljetter till 2 pers och bokade hotel i Stockholm .den dag som skulle hon åka till Stockholm jag åkte dit till hotel och väntade tills hon kom ut med hennes älskare . jag gick fram och sa: Nu jag vet att du har en älskare ,..Hej då aldrig mer ska träffa dig.Och jag gjorde det! Hon blev arg och har anklagad mig för "Olaga förföljelse eller stalkning"kan jag bli domt för det ?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med olaga förföljelse menas att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse eller försök till skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud. Var och en av brotten ska vara en del i en upprepad kränkning av den utsattas integritet.Det här innebär att du inte kan bli dömd för olaga förföljelse! Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Får en förälder öppna sitt omyndige barns post?

2017-04-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min son, 17 år gammal, bor hos sin mor. Hon öppnar hans post, bl.a. kontobesked från banken, fast han inte vill. Min fråga blir då: Får hon göra det? Enligt henne kan hon det eftersom han inte är myndig. Jag anser att hon inte får det men vet inte vad som gäller. Jag behöver hjälp med att få besked om vilka lagar och regler som gäller.M.v.h.
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 4:8–9 Brottsbalk (1962:700) (BrB) kan man läsa att det är olagligt att öppna någon annans post olovligen. Det betyder att ingen får öppna din post om du inte gett dem tillåtelse till det. Den person som öppnar någon annans post olovligen kan dömas för intrång i förvar och riskerar böter eller fängelse i högst två år. Ett krav för att regeln ska vara tillämplig är att brevet var förslutet. Mamman får således inte öppna post som är adresserad till sonen, även om han är omyndig. Han måste ha gett samtycke till sin mamma för att hon ska få öppna hans post. Om det föreligger nöd kan inte mamman dömas för att ha öppnat sonens post i strid mot 4:9 BrB. Att det föreligger nöd betyder att det finns fara för liv, hälsa, egendom eller annat skyddsvärt intresse,24:4 BrB. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Brottsligt att skicka falskt dödsbud via sms?

2017-03-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det brottsligt/straffbart att skicka ett falskt dödsbud via sms?i detta fall en kvinna som skickat till sina barn och syskonbarn att deras mormor är död,vilket dock ej var fallet,ingenting hade hänt överhuvudtaget. De som fick meddelandet tog väldigt illa vid sig och trodde att det var sant.
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Regler om brott finns i Brottsbalken, den hittar du här.Det brott som kan bli aktuellt i detta fall är ofredande, som innebär att någon genom ett hänsynslöst beteende ofredar annan, 4 kap 7 §. Ett exempel på ett sådant hänsynslöst beteende är just att göra en annan person upprörd genom att lämna ett falskt meddelande om en närståendes död. Gärningen måste innebära en kännbar fridskränkning, vilket det inte torde råda någon tvekan om i detta fall eftersom du uppger att de som fick meddelandet tog väldigt illa vid sig. För att kunna dömas till ansvar för brottet måste även kvinnan som skickat sms:en agerat med uppsåt, dvs veta att det hon gjorde var fel.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Fotografera och filma på allmän plats bland folk

2017-03-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det okej att filma och ta bilder på allmänna platser även om det syns folk på bilden och man inte bett om tillstånd? Har sett att frågan ställts förut, men skulle gärna vilja veta om det är så även idag eller om lagen ändrats.
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att filma och fotografera på allmän plats bland folk är i de flesta fall tillåtet. Brottsbalken fångar upp handlingar som är att bedöma som ofredande eller kränkande fotografering, vilka givetvis inte är tillåtna. Ofredande regleras i 4 kap 7 § BrB och omfattar hänsynslösa beteenden som riktas mot en eller flera bestämda personer och som för dessa personer innebär en kännbar fridskränkning(detta är ett ganska högt rekvisit). I dagsläget finns också ett krav på omedelbarhet för att det hänsynslösa beteendet ska kunna utgöra ett ofredande. Med omedelbarhet menas att personen som handlingen riktas mot ska uppfatta handlingen medan den sker. Domstolen menar i dagsläget att man inte kan bli ofredad av någonting man inte känner till. Är du inte medveten om handlingen någon gång när den sker kan du heller inte anses ha blivit ofredad av den. Högsta domstolen har dock beviljat prövningstillstånd i ett fall från i somras där denna fråga angående kravet på omedelbarhet vid ofredande ställts på sin spets. Det återstår att se ifall HD kommer att ändra på denna praxis eller inte. Kränkande fotografering regleras i 4 kap 6a § BrB som är en ganska snäv bestämmelse som omfattar hemlig fotografering på vissa specifika platser. För straffansvar krävs att bildupptagningen görs i smyg och riktas mot person som befinner sig på någon av de i lagtexten särskilt angivna platserna. Platserna är inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme. Bostad omfattar platser där någon stadigvarande bor eller plats där någon bor tillfälligt som exempelvis tält eller hotell. Det krävs inte att personen som fotograferas ska befinna sig i sin egen bostad, utan även fotografering av en person i någon annans bostad omfattas av bestämmelsen. Med annat liknande utrymme avses exempelvis provhytter, duschrum eller bastu. Det vill säga utrymmen som är avsedda för mycket privata förhållanden. Fotograferingen behöver inte ha skett inne i bostaden eller utrymmet utan fotot kan ha tagits utifrån. Så svaret på din fråga är att så länge fotograferingen inte är att anse som ett ofredande enligt 4:7 BrB eller omfattas av bestämmelsen kränkande fotografering 4:6a BrB, är det i nuläget tillåtet att fotografera på allmän plats även om andra människor uppfångas på bilden. Hoppas svaret varit till din hjälp! Med vänlig hälsning

Grannen åker utanför och tutar ett par gånger om dagen - vad kan vi anmäla henne för?

2017-03-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vår granne åker utanför oss och tutar ett par ggr om dagen. Vi vet att hon gör det enbart för att irritera och förstöra vår tillvaro.Vad kan vi anmäla henne för?
Tova Andersson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Att åka utanför sin grannes hus och tuta ett par gånger om dagen bör falla under ofredande, vilket är ett brott och straffbart. (Brottsbalken 4 kap. 7 §) Ofredande kräver att någon måste känna av fridskränkningen och bli störd, vilket ni uppenbarligen ha blivit. Dessutom måste den som ofredar veta att det den gör är fel, vilket er granne antagligen gör om det är som ni säger att hennes syfte med handlingen enbart är att irritera er och förstöra er tillvaro.Jag rekommenderar er att i första hand ta kontakt med er granne och be henne att sluta tuta, om ni inte redan har gjort detta. Om hon trots detta fortsätter, kan ni anmäla henne för ofredande. Observera att inte alla polisanmälningar leder till en brottsutredning och åtal. Hoppas ni fått svar på er fråga!Med vänlig hälsning