Vad ska jag göra åt mitt ex som inte slutar kontakta mig?

2017-09-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejMitt ex terrar mig med sms var och varannan månad med att jag ska byta mitt efternamn eftersom det är hennes. Sist jag kollade så är det över 700 Pers i sverige som har detta efternamn.Vad kan jag göra för att få slut på denna terror
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Jag förutsätter att du har tagit kontakt med personen i fråga och bett henne att upphöra med sitt beteende. Det ska sägas att man inte kan ha "rätt" till ett efternamn på så sätt att man kan tvinga någon som bär det att byta till ett annat namn. Om ni har varit gifta så har ni ju dessutom gjort en överenskommelse om att du ska ta hennes namn, och hon kan inte tvinga dig att byta till det du hade innan.Du kan, om du känner för det, göra en polisanmälan genom att ringa polisen på 114 14 eller besöka en polisstation. Brottet som främst kan komma i fråga är ofredande. Kom ihåg att det är bra om du har sparat meddelandena som du har fått. I vissa fall kan åklagare också besluta om kontaktförbud enligt en speciell lag om det, men det är höga trösklar för att nå upp till ett besöksförbud. I lagens 1 § står att "Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid", så det blir eventuellt svårt i ditt fall. Men om du har försökt lösa situationen och det inte hjälpt kan du alltid göra en anmälan om du tycker att det känns motiverat. I första hand bör du dock försöka prata personen till rätta, om det är möjligt.

Om man har rätt att fotografera annans tomt

2017-09-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har grannen rätt att ta bilder från sin tomt in på vår o sedan skicka dem till kommunen?VänligenJeanette
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen bestämmelse som hindrar en person från att fotografera en tomt som hen står utanför. Eftersom din granne inte fotograferade dig i hemlighet aktualiseras inte bestämmelsen om kränkande fotografering (BrB 4:6a). Det finns vidare inget som förbjuder grannen från att skicka bilderna till kommunen._____________________________________________________________________________________________Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Var regleras brottet ofredande?

2017-09-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Inom vilket kap i paragraf 1962:700 tillhör anmälning inom ofredande?
Melina Trydegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ofredande är ett brott som regleras i 4 kap. 7 § brottsbalken (BrB). I paragrafen stadgas straff för den som handgripligen antastar en annan person eller ofredar honom eller henne genom skottlossning, stenkastning, oljud eller någon annan form av hänsynslöst beteende. Straffet för ofredande är böter eller fängelse i högst ett år. Observera att ofredande skiljs från sexuellt ofredande som regleras i 6 kap. 10 § BrB.En anmälan för detta brott görs hos polisen genom en polisanmälan. Hoppas detta gav svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är det fel om man klättrar på olika byggnader/skolor utan tillstånd,kan man få något straff ifall man blir tagen?

2017-09-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det fel om man klättrar på olika byggnader/skolor utan tillstånd,kan man få något straff ifall man blir tagen?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att klättra på byggnader utan tillstånd kan vara olaga intrångDet kan bedömas som brottsligt att klättra på olika byggnader/skolor utan tillstånd. Just urban klättring som har blivit mycket vanligt den senaste tiden har i ett antal svenska fall ansetts vara i strid mot lagen och personer har åtalats och dömts för framför allt brottet olaga intrång. Straffet för normalgraden av detta brott är böter. (BrB 4 kap. 6 § andra stycket)Vad lagregeln stadgar är ett förbud mot att obehörigen intränga eller kvarstanna i kontor, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

En granne trakasserar oss - vad kan vi göra?

2017-09-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vi har en granne som trakasserar oss och har gjort det surt för oss sedan vi flyttade hit för ca 4 år sedan. Han klagar på allt och kontaktar kommunen hela tiden. Men eftersom vi har kommunen på vår sida så hittar han på nya vägar. Hans son kontaktade oss för drygt 2 år sedan och bad oss låta bli att kontakta hans far eftersom han blivit så konstig och sllmänt folkskygg. Han vägrar prata med oss. Vad kan vi göra för att få slut på hans beteendeHoppas på svar från erMed vänlig hälsning
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Trakasserier kan betyda många olika saker och exakt vad som gäller är svårt att säga. Av din beskrivning låter det i alla fall som om din granne kan göra sig skyldig till brott enligt brottsbalken (BrB), vilket betyder att ni kan polisanmäla honom.Brott mot frihet & frid eller angivelse av falsa uppgifter?Om din granne stör er genom att till exempel gå in på er tomt, kontakta er direkt eller på annat sätt störa er i ert liv och ert hem kan det röra sig om något av brotten mot frihet och frid (BrB 4 kap.). Dessa brott kan föreligga om någon t. ex. går in på din tomt eller i ditt hem utan lov (hemfridsbrott), genom att man stör någon med oljud, hänsynslöst beteende på annat sätt (ofredande), eller om någon upprepat utsätter en person för den här typen av gärningar (olaga förföljelse). Om din granne t. ex. anmäler er hos polisen eller anger falska uppgifter om er hos myndigheter och det riskerar att leda till att ni besväras av myndigheterna, så kan det även röra sig om något av brotten i reglerna om mened, falskt åtal och annan osann utsaga (BrB 15 kap.). Vad kan man göra?Jag kan inte säga säkert om och i så fall vilka brott din granne skulle kunna göra sig skyldig till, men ni kan försöka kontakta polisen och fråga om förutsättningen för att göra en anmälan. Är en anmälan inte möjlig men problemen fortsätter, grannen är svår att få kontakt med, uppvisar sjukdomssymptom eller om ni till och med tror att han utgör en fara för sig själv och si omgivning kan ni kontakta socialtjänsten i er hemkommun och fråga om de kan göra någonting.Jag hoppas att detta har varit till er hjälp och att ni kan hitta en lösning på problemet.Vänliga hälsningar,

Är det olagligt att hota med att göra en polisanmälan för ”ärekränkande samtal”?

2017-09-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En granne lade sig i ett samtal mellan mig och min dotter som vi förde ute på den allmänna gården. I efterhand har det visat sig att samtalet var inspelat och grannen hotar att anmäla det som ”ärekränkande” samtal till polis (vilket inte har gjorts). Antar att vederbörande vill skrämma mig till tystnad! Är detta lagligt?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar ur något avseende är otydligt eller behöver kompletteras är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida grannens hot om polisanmälan i sig är lagligt eller inte (vilket ju är en annan fråga än om innehållet i det samtal du haft med din dotter på något vis skulle vara olagligt). Funderar du även på om det du och din dotter pratade om är av olaglig karaktär kan du skriva en kommentar eller ett mejl. Jag kan dock konstatera att det inom den svenska straffrätten inte existerar något brott som heter "ärekränkande samtal". Svaret på din fråga såsom jag tolkat den är hursomhelst nej. Det är i allmänhet inte brottsligt att säga att man tänker polisanmäla någon. Däremot kan det vara brottsligt att tvinga någon till att utföra en viss handling, eller avstå från en handling, under hot om att en polisanmälan annars kommer att göras (det kan då röra sig om olaga tvång enligt 4 kap. 4 § brottsbalken). Med andra ord är alltså din grannes beteende inte olagligt så länge hen inte förenar sitt hot om polisanmälan med ett krav riktat mot dig eller din dotter.Med vänlig hälsning,

Förmildrande omständigheter vid olaga hot

2017-09-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, det är så här att jag blev anmäld förra året i oktober för olaga hot, personen har endast spelat in min röst och inte sitt eget. Det har väckts åtal och blir rättegång i november. Jag hittade ett gammalt sms från min gamla telefon där personen som anmält mig har oxå varit lika hotfull mot mig vid sms vilket jag kommit fram med till åklagaren vilket åklagaren tyckte att det här smset har ingen betydelse. Hon hade varit hotfull mot mig i april och jag hotfull i oktober, jag hade först skrivt om att jag vet att hon har varit med mitt ex och att dom har gått bakom ryggen på mig vilket jag vet om och då har hon varit hotfull mot mig. Vilket anses att det är jag som först skrivit så det är därför hon har varit hotfull mot mig. Kan tillägga oxå att jag mått väldigt mycket psykiskt dåligt dom tiderna vilket finns dokumenterat på journaler osv, den 07:de oktober hota jag henne och den 10oktober försökte jag ta självmord vilket oxå finns dokumenterat och ändå känns det som att dom vill sätta dit mig, vad tror ni kommer hända vid rättegången? Vad för straff tror ni att jag kommer få? Blir jätte tacksam för svar.
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår din fråga så undrar du hur det bedömningen skulle påverkas utav att du blivit hotad tidigare, samt om dina psykiska besvär kan lindra ett eventuellt straff. För att ha uppfyllt olaga hot 4 kap 5 § brottsbalken (BrB) krävs ett hot om brottslig handling som har varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Då jag inte vet exakt vad som har skrivits i hennes sms till dig blir det svårt för mig att avgöra om detta skulle kunna utgöra ett olaga hot. Känner du att beskrivningen ovan stämmer in på de sms du mottagit rekommenderar jag dig att polisanmäla personen. Även om personen tidigare har hotat dig gör detta dock inte att ditt hot på något sätt kan ses som något nödvärn. Har du begått olaga hot kommer du alltså fortfarande dömas till detta. I 29 kap 3 § BrB stadgas vad som kan utgöra förmildrande omständigheter. I p.1 föreskrivs att en förmildrande omständighet kan vara om brottet har föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende. Här skulle det eventuellt kunna finnas utrymme för en strafflindring på grund av det hot du tidigare fått utså. Det som talar emot är att det har passerat 6 månader mellan hoten. Enligt p.2 kan även en psykisk störning som lett till nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd utgöra en förmildrande omständighet. Denna punkt anser jag vara mer relevant i ditt aktuella fall, då du även har dokument kring händelsen om din psykiska ohälsa. Det är inte möjligt för att göra en noggrannare bedömning kring vilket straff du får då jag inte vet något om hur hotet från din sida sett ut. Straffskalan för olaga hot är i lägsta fall böter och högst 1 år. Som tidigare nämnt ser jag dock en viss möjlighet för dig att få ett sänkt straff med hänsyn till förmildrande omständigheter. Jag skulle rekommendera att du undersöker möjligheten att biträdas av en försvarare.Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma till oss igen.

Att läsa annans facebookmeddelande utgör dataintrång

2017-09-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En kollega hade inte loggat ut sin Facebook på vår jobbdator, en annan kollega som skulle använda datorn såg en chat mellan två kollegor som innehöll en sexuellt kränkande konversation om en annan kollega. Kollegan som såg detta fotograferade konversationen och visade chefen som anser hon gjort fel och gjort dataintrång. Vad gäller?
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att olovligen läsa och fotografera andras privata meddelanden på facebook utgör dataintrång enligt 4 kap. 9 c § Brottsbalken. Straffskalan löper från böter upp till fängelse i två år. För den beskrivna gärningen borde påföljden stanna vid böter om det anmäls till polisen och leder till fällande dom. Din chef har alltså rätt i att man inte får läsa och fotografera andras meddelanden utan tillåtelse - oavsett vad som står i dessa meddelanden.Hälsningar