Otillåten fotografering?

2016-09-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får en granne ta bilder från sitt hus på en annan grannes tomt och hus?
Louise Sundström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I svensk rätt finns en form av fotografering som är otillåten och därmed brottslig. Brottet kallas för kränkande fotografering och det finner du i Brottsbalken 4 kap 6a§. Det som krävs för att fotografering ska vara brottslig och falla in under Brottsbalken 4 kap 6a§ är att den sker utan lov, med ett tekniskt hjälpmedel och i hemlighet av en person som befinner sig i ett privat utrymme. Ett sådant privat utrymme kan vara personens bostad. Detta innebär att den situation du beskriver inte är brottslig så länge fotograferingen inte sker på personer som befinner sig inne i huset. Utöver detta finns ingen regel som innebär att du inte får fotografera på allmänna platser och då även de personer som befinner sig där, exempelvis vid parker, torg och gator. Detta innebär alltså att du även får stå på allmän plats och fota in på privat område, exempelvis någons tomt. Däremot finns det vissa speciella skyddsobjekt som du inte får ta bilder av, exempelvis militära områden.Sammanfattningsvis, det finns ingen regel som säger att du inte får fotografera på allmänna platser och därmed även in på någons privata område. Det viktiga är att du befinner dig på allmän plats när du fotograferar. Det är heller inget brott att fotografera någon annans hus eller tomt – så länge du inte fotograferar någon som befinner sig inne i bostaden. Hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Fråga om olovlig avlyssning av ett samtal när avlyssningen skedde antingen av en av samtalsdeltagarna eller med samtycke av en av samtalsdeltagarna

2016-09-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, nu är det så att släkting till en bekant försöker avsluta sitt förhållande med en hotfull sambo. Och hen har vid flera tillfällen ringt till min bekanta i hemlighet när partnern har blivit hotfull eller aggressiv så att någon ska höra samtalet utifall det eskalerar. Kan man i en sådan situation spela in samtalet och hoten utan partnerns vetskap? Eller klassas det som brottsligt eftersom bara ena parten i konflikten är medveten om att en annan kan höra samtalet?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I det följande har jag valt att disponera mitt svar så att jag först allmänt förklarar den relevanta brottsbeskrivningen. Därefter förklarar jag vad resultatet sannolikt skulle bli i ditt fall. Slutligen sammanfattar jag det sagda.Olovlig avlyssningDet lagrum som främst är relevant i ditt fall är 4 kap. 9 a § brottsbalken (1962:700) (BrB). Paragrafen reglerar brottet olovlig avlyssning. Enligt den föreligger olovlig avlyssning om följande kriterier är uppfyllda:1. Gärningsmannen avlyssnar eller tar upp tal av visst slag.2. Det tal som avlyssnas eller tas upp uttrycks i en sammankomst som allmänheten inte har tillträde till, och som gärningsmannen inte själv deltar i eller har obehörigen berett sig tillträde till.3. Gärningen sker med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel.4. Gärningen sker i hemlighet.5. Gärningen skedde utan lov från någon av de vars tal avlyssnades eller togs upp.Det sagda innebär att om du som utomstående t.ex. spelar in någon annans samtal i hemlighet och utan lov från dem är kriterierna i 4 kap. 9 a § BrB uppfyllda. För att det ska finnas något brott krävs dock utöver det bl.a. att du hade uppsåt till omständigheterna som uppfyllde brottsbeskrivningen, se 1 kap. 2 § första stycket BrB.Ditt fallSom jag förstår det undrar du om din bekanta kan spela in samtalen mellan din bekantas släkting och släktingens sambo. I ditt fall vore det att med hjälp av tekniskt hjälpmedel ta upp tal i enskild sammankomst.Om det är din bekantas släkting som spelar in samtalet finns det dock ingen potentiellt brottslig gärning, eftersom han eller hon deltar i samtalet. Om det däremot är din bekanta som tar upp samtalet finns det heller inget potentiellt brott eftersom inspelningen skedde med lov från en av deltagarna i samtalet (dvs, din bekantas släkting).SammanfattningAtt spela in en annans samtal i ditt fall faller inte under brottsbeskrivningen för olovlig avlyssning, eftersom gärningen antingen sker av eller med samtycke från en av deltagarna i samtalet.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med olovlig avlyssning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Straff för att bryta sig in i ambassad

2016-08-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad får man för straff/böter av att bryta sig in i en ambassad här i Sverige?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att bryta sig in i en byggnad, oavsett om det är en ambassad eller annan typ av byggnad utgör ett olaga intrång enligt 4 kap. 6 § 2 st. Brottsbalken (1962:700) (BrB) och det bestraffas med böter. Beroende på vad du hade tänkt göra inne på ambassaden kan även det vara olagligt och därmed straffbart. Att enbart bryta sin in bestraffas med böter, men beroende på övriga omständigheter och om flera brott begås inom ramen för detta händelseförlopp kan fängelse bli aktuellt. Det går inte att säga vilket belopp en eventuell bot skulle ligga på, då det är beroende av övriga omständigheter.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Olaga intrång

2016-08-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag bor i en lägenhet, bostadsrätt, och tidigare i veckan var det en person som testade om dörren var låst genom att rycka i den. Han gick snabbt därifrån innan jag hann kolla vem det var. Begick personen något brott genom att bara försöka öppna dörren utan lov?Ifall det har någon betydelse - min dörr finns bakom låsta portar.
Patrik Magnesved |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att bara rycka i dörren är inget fullbordat brott, förutsatt att inget gick sönder. Hade personen tagit sig in i din bostad, utan din tillåtelse, hade personen gjort sig skyldig till hemfridsbrott, se Brottsbalken 4 kap 6 §. Försök till hemfridsbrott är dock inte straffbart. Att din dörr finns bakom låsta portar kan ha betydelse. Personen kan ha gjort sig skyldig till olaga intrång, se Brottsbalken 4 kap 6 § st2. För att personen ska anses ha gjort sig skyldig till olaga intrång måste denne olovligen tagit sig förbi porten, det vill säga att ingen gett personen tillstånd att gå förbi porten. Behöver du i framtiden hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Om hemfridsbrott m.m.

2016-09-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar kort och gott om en person kan få något typ av straff eller bli skyldig till en olaglig handling om man knackat på hos sin granne för att fråga om en vattenläcka och fått tillåtelse att gå in och kika och sedan ringt sin hyresvärd för att rapportera om läckan ..sedan fått hot av sin granne om att få en anmälan på sig angående att jag vart inne i dennes lägenhet och sett vart läckan kommer ifrån?
Måns Axnér |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Till att börja med vill jag påpeka att straffrättsliga bedömningar är mycket känsliga för olika omständigheter i varje enskilt fall, varför det är svårt att dra några slutsatser utan full insikt i händelseförloppet. Jag kommer nedan ange de generella dragen för s k hemfridsbrott, med reservation för att beskrivningen kanske inte till fullo stämmer överens med situationen i ditt fall.Brottsligt att äntra grannens bostad?Det brott som får bedömas är hemfridsbrott, se brottsbalken (BrB) 4 kap. 6 § här. I första stycket anges att den som olovligen intränger i annans bostad, döms för hemfridsbrott. Jag förklarar innebörden mer i detalj nedan.Att intränga i bostaden är uppfyllt redan då någon har fått in en fot i bostaden. Att gå in i en annans bostad bedöms som regel vara ett inträngande, vare sig ytterdörren är låst eller öppen. Man brukar säga att ett fysiskt eller psykiskt hinder ska övervinnas för att handlingen ska vara brottslig. Har man inte samtycke av den boende att äntra lägenheten, anses man ha övervunnit ett psykiskt hinder, helt enkelt eftersom den boende inte vill att denne person ska gå in i bostaden. Jag förstår det som att du haft hyresvärdens tillstånd att gå in i lägenheten men inte den boendes. Skyddet för hemfrid gäller dock oberoende av vem som äger bostaden, vilket innebär att det inte spelar någon roll om du haft hyresvärdens tillstånd - det är den boendes inställning som är avgörande. Om du däremot haft den boendes tillstånd att gå in och titta efter vattenläckan, har du inte olovligen gått in i bostaden och då är det definitivt inte fråga om något brott. Nästa stycke gäller således endast om du gått in i bostaden utan den boendes tillstånd.Krav på uppsåtFör att dömas för hemfridsbrott krävs att man gjort den brottsliga handlingen med uppsåt, dvs med vett och vilja. Av den information jag fått har jag svårt att se att så skulle vara fallet. Såvitt jag förstår gick du inte in i din grannes bostad för att störa dennes hemfrid, utan för att titta efter en vattenläcka. Har du inte uppsåtligen (med vett och vilja) stört din grannes hemfrid, ska du inte heller ådömas straffrättsligt ansvar, kan man kort säga. Ovan har jag angett hur situationen mellan dig och din granne ser ut ur ett juridiskt, straffrättsligt perspektiv. Jag vill påminna om att det bästa för båda parter vore att söka komma överens om en ömsesidig lösning.Vänligen,

Uppspelning av samtal

2016-08-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan man få ett mobilsamtal uppspelat i efterhand om båda parter är överens om att det sker ?
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!Svaret på den fråga du ställt beror delvis på sådant som ligger utanför juridiken eftersom att frågan om ett samtal kan spelas upp är beroende av praktiska frågor såsom om samtalet spelats in, hur samtalet i sådana fall sparats och liknande . Om samtalet inte spelats in är svaret beroende på om samtalet kan återskapas eller inte. För att få svar på sådana praktiska frågor måste jag hänvisa dig till eventuell operatör eller liknande. Jag ska dock redogöra för dig om reglerna kring inspelning av samtal eftersom att detta är den juridiska delen i din frågeställning. Enligt 4:9a Brottsbalken är det brottsligt i hemlighet olovligen ( det vill säga utan samtycke) avlyssna eller uppta tal i enrum eller samtal mellan andra. Att spela in eller avlyssna samtal mellan sig själv och annan utgör alltså inte ett brott. Det är själva inspelningen (upptagningen) eller avlyssningen som är kriminaliserad av bestämmelsen och inte eventuell uppspelning. Sammanfattningsvis får du, enligt lag, spela in samtal mellan dig själv och annan och även spela upp detta. Du får även spela upp samtal mellan andra men du får inte utan samtycke spela in (eller avlyssna) samtal mellan andra. När det gäller frågan om du kan få ett samtal uppspelat i efterhand är detta, som jag nämnt ovan, en praktisk fråga. Vänligen,

Fråga om olaga hot

2016-08-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej på er! Har fått hem brev av polisen för förhör om olaga hot, sllt ligger till som följande.Det börjar med att min flickvän dåvarande får ett nytt förhållande efter 5dagar med en kille jag känner, jag känner frustration och blir väldigt arg över detta och det sitter i i mig i någon månad före jag säger alltSom jag tkr och tänker på en fb chatt samt sms.Jag har sagt att han skall dö, förtjänar ej att leva osv.. Jag hr pratat med killen personligen och han sade till mig att han ej brydde sig on det jag sa för det var barnsligt.. Allt jag sagt har vart menat emot honom men det är min fd. Som anmält mig för olaga hot.. Frågan till er lyder.. Kan jag motstrid detta trots att bevis finns i form av facebook och sms? Mvh. Marcus
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis ska jag redogöra för vad som krävs för att du ska kunna bli dömd för olaga hot. Brottet olaga hot återfinns i 4 kap. 5 § brottsbalken. Rekvisiten som ska vara uppfyllda för att olaga hot ska vara aktuellt är att det är fråga om just ett hot om brottslig gärning. Hotet behöver inte riktas mot den som blir hotad, utan kan lämnas till tredje man, dvs. i ditt fall räcker det att du lämnat hotet till din f.d flickvän, såvida hon har framfört hotet till den hotade och gjort den hotade medveten om hotet. I ditt fall verkar detta rekvisit vara uppfyllt, eftersom att du skriver att han vet om hotet. Vidare måste rekvisitet att hotet ska vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan vara uppfyllt. Detta betyder att hotet ska framstå, eller typiskt sett framstå, som allvarligt menat. Det är inte nödvändigt att den hotade faktiskt blivit rädd, utan det räcker att den hotade typiskt sett skulle frukta att brottet skulle kunna komma att förverkligas. Vid bedömningen om detta rekvisit är uppfyllt tas hänsyn till vad hotet i sig innebär, parternas relation till varandra, gärningspersonens farlighet etc.Ett exempel från praxis angående rekvisitet "ägnat att framkalla allvarlig fruktan" kan ges. I RH 2002:6 hade den tilltalade uttalat ett till ordalagen innefattat dödshot, men domstolen hade ogillat åtalet pga. att användningen av sådana uttryck hade varit vanligt förekommande i relationen när de parterna var osams. Även att målsäganden hade varit skyddad av andra personer, samt sedermera i ett senare skede varit skyddad av en låst dörr, beaktades. Det ansågs att den tilltalade inte hade haft några möjligheter att sätta hotelser i verket, och att det var svårt för någon att tro att han skulle kunna det.Huruvida en domstol bedömer det som att dina hotelser uppfyller rekvisiten är svårt att svara på utan mer ingående information. Det är en mänsklig rättighet att få försvara sig och att bli betraktad som oskyldig innan du blivit dömd i en domstol för brottet, se artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter, så absolut kan du bestrida skyldighet till brott. Du kan t.ex. säga att ditt hot inte var "ägnat att framkalla allvarlig fruktan". Vidare måste åklagaren bevisa att det var du som sa hotet, och att det är utom rimligt tvivel att du är skyldig till brottet. Om du behöver ytterligare hjälp i detta ärendet, t.ex inför ett försvar i domstol (om det kommer till det), rekommenderar jag dig att anlita en advokat.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen

Filmning av annans tomt

2016-08-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej min granne filmar in på våran tomtOch oss med en webbkamera för övervakning,Är detta lagligt ?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt är det allas frihet att filma vad och vem man vill. Denna frihet inskränks dock på vissa sätt enligt Brottsbalkens (BrB) (https://lagen.nu/1962:700) regler. Bland annat kan sättet som filmen upptas påverka lagligheten.Den som olovligen och i hemlighet använder ett tekniskt hjälpmedel för att ta upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad kan ha gjort sig skyldig till brottet kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS1). För detta brott kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år. Trots brottets beteckning “kränkande fotografering” omfattar det inte endast upptagning av stillbilder utan även upptagning av rörliga bilder, t.ex. film. Ett undantag i denna brottsbestämmelse finns för fotografering som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är fösvarlig. Undantaget är dock framförallt tänkt för att skydda massmediers rätt att behandla och påtala offentliga missförhållanden och kan därmed i normalfallet knappast befria en smygfilmande granne från straffansvar. För att brottet ska kunna bli aktullet krävs alltså att filmningen skett olovligen, med tekniskt hjälpmedel, i hemlighet och att det skett inomhus. I ert fall verkar det som att filmningen skett olvoligen då ni inte gett ert samtycke till filmningen. Att filmningen skett med en webbkamera tyder på att ett tekniskt hjälpmedel använts. Det är dock oklart ifall rekvisitet ”i hemlighet” är att anse som uppfyllt då det krävs att utrustningen ska ha varit dold för den fotograferade eller att denne ska ha varit omedveten om att den för tillfället är igång. Dessutom är det oklart ifall filmningen endast skett in på er tomt eller även inomhus.Ett annat brott som möjlighen skulle kunna bli aktuellt är ofredande, se 4 kap. 7 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K4P7S1). För att brottet ska bli aktuellt krävs att den filmande verkligen blir störd vilket ni kan läsa mer om i NJA 2008 s. 946. Dessutom krävs att handligen generellt sett ska anses kränkande. Att bli filmad utomhus torde i regel ej vara allvarligt nog för att brottet ska bli aktuellt men att filmningen, som i detta fall, sker inne på er tomt torde anses innebära en större kränkning.Det är även värt att nämna att kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde får bedrivas om den som ska övervakas har samtyckt till övervakningen, se 22 § 1 st. Kameraövervakningslag (2013:460) (KöL) (https://lagen.nu/2013:460#P22S1). Detta samtycke kan när som helst återkallas, 22 § 2 st. KöL (https://lagen.nu/2013:460#P22S2). I ert fall är inga av de undantag till kravet på samtycke som finns i 23 § KöL (https://lagen.nu/2013:460#P23S1) tillämpliga, alltså är grannens filmning av er på tomten, utan ert samtycke, inte tillåten.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,