Flera olika brott kan utgöra fridskränkning eller grov kvinnofridskränkngin

2017-08-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Kan detta scenario vara anmälningsbart?Min sambo utsatte mej för hot enligt min mening. Verbal "misshandel", rev sönder saker, slog ut blommor, tog tag i mina överarmar och skulle tvinga mej säga ngt jag inte ville. Tog sen min mobiltelefon när jag ville ringa efter hjälp.Fick känna mej tvingad att ringa på hos grannen för hjälp. Han hade låst dörren men jag hade tagit med nyckel. Han lugnande ner sej när grannen kom och hade lagt mobiltelefonen så jag kunde få tag i den igen. När grannen pratade med honom kunde jag ringa vän och snabbt packa ihop för natten och flydde hemmet. Har varit rädd för honom sen dess. Ngt liknande har upprepats men jag var förberedd och hade mobilen och ringde vännen för hjälp som kom.Han var onykter vid båda tillfällena. Han har bett om ursäkt då jag "tvingat" honom till samtal men han dricker för mkt och jag är fortsatt rädd.Kan detta innebära påföljd och är det lönt att anmäla?mvh
Jessica Konduk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är straffrättslig och brottsbalken (BrB) är tillämplig lag. Jag kommer att gå igenom lite allmänt om vad som utgör ett brott och vilka typer av brott som din beskrivning av sambons beteende kan utgöra och slutligen kommer jag ge dig en rekommendation.Kortfattat om brottEtt brott är en gärning som strider mot en bestämmelse i brottsbalken eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet och som begås uppsåtligen. Även om gärningen begåtts under självförvållat rus eller var gärningsmannen på annat vis genom eget vållande tillfälligt från sina sinnens bruk, skall detta inte föranleda att gärningen inte anses som brott. (BrB 1 – 3 §§)Det kan tänkas att din sambo gjort sig skyldig till flera brott som t.ex.Olaga tvång, den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Att din sambo tagit tag i dig och tvingat dig att säga något du inte vill kan utgöra ett olaga tvång enligt 4 kap 4 § BrBOlaga hot, Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. enligt 4 kap 5 § BrBOfredande, Den som handgripligen antastar eller med skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år enligt 4 kap 7 § BrB.Förolämpning, Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen inte är belagd med straff enligt paragraferna om förtal, för förolämpning till böter. Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.Grov fridskränkning/kvinnofridskränkning Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. BrB eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år.Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straffSvarDitt scenario är definitivt anmälningsbart hos polisen! Jag har tyvärr inte tillräcklig information för att bedöma om din sambo kan dömas för brott men det framstår som troligt att han i var fall har gjort sig skyldig till olaga tvång, ofredande eller förolämpning. Flera av brotten som sambon kan ha gjort sig skyldig till är allvarliga och har fängelse i straffskalan, straffskalan variera beroende på hur svår grad brottet har mellan ringa, normalgraden och grovt. En polisanmälan kan innebära påföljder variernade mellan böter och fängelse. Faktumet att din sambo varit påverkad av alkohol när han eventuellt begått brott är ingen ursäktande omständighet för att slippa ansvar vid brott. Det är troligt att din sambo gör sig skyldig till grov kvinnofridskränkning eftersom ni är sambor och han upprepade gånger har utsatt dig för flera brott (minst två gärningar) under en tidsperiod. Om du gör en polisanmälan så kan polisen utreda brotten närmare och sedan kan en åklagare väcka åtal om tillräcklig bevisning finns. Vittnen som grannar och vänner duger som bevisning. Det kan även vara bra att föra en dagbok över vad som hänt och när. Om detta händer igen kan du även försöka spela in hoten/verbal misshandel m.m.En av de största fördelarna med att anmäla honom för brotten är att du kan ansöka om kontaktförbud för sambon att kontakta dig eller vistas i hemmet. Om han döms för brott har du även rätt till skadestånd. https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Hjalp-och-stod-fran-samhallet/Om-du-behover-skydd/kontaktforbud/Rekommendation Jag rekommenderar att du gör en polisanmälan. Ingen ska behöva utsättas för hot och våld i sitt hem! Jag rekommenderar även att du ansöker om kontaktförbud hos polisen. Om du vill avsluta samboförhållandet kan du även ansöka om bodelningsförrättare och rätt att få bo kvar i bostaden, hos tingsrätten i din kommun enligt 2 § och 8 § sambolagen. Ett samboförhållande anses upphöra när en av samborna ansöker om bodelningsförrättare, gifter sig, avlider eller flyttar isär. Du kan även söka stöd hos t.ex. kvinnofridslinjen.Om du har någon fråga om mitt svar eller vill anlita en jurist är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.seHoppas att du fått svar på din fråga!

Grannar uppträder fientligt - möjlighet att anmäla?

2017-08-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har problem med ett par grannar här. Dom står och ger mig fingret och vinkar åt mig när jag är hemma på min gård eller i mitt kök (har mitt köksfönster mot deras trädgård) och har tröttnat på det och tappat tålamodet så det resulterade i att jag gjort desamma tillbaks till dom och då har dom filmat mig och det har även varit gånger då de filmat mig och sedan lagt upp detta på deras facebook profil (bekräftat från bekanta). Deras dotter har också försökt dölja mobilen när hon varit på deras uteplats och filmat mig.Mannen i denna familj har hotat mig och barnen, förstört våra bilar men de har hela tiden kommit undan alla anmälningar (på grund av att alla varit tysta som sett något eller att de gått ihop och berättat en annan historia) så till slut har man ju tröttnat på att anmäla allt de gör då det inte gett något ändå men min fråga är nu, kan jag använda något av detta och i så fall vad kan jag anmäla dom för? Vet att ett par grannar här har sett dom stå och filma mig och hetsa med finger mot mig ifrån deras gård när jag varit hemma, kan det vara användbart ?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Vi har väldigt många frågor just nu till vår gratisrådgivning och hinner bara besvara en del av dem så jag tänker ge dig ett enkelt svar som du kan komma igång med. Ber om ursäkt på förhand om det blir otillfredsställande men jag tänker att det är bättre än ingenting.Du har blivit utsatt för ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Denna paragraf är bred i sin tillämpning och jag skulle definitivt säga att din situation faller inom den. De har dessutom gjort sig skyldiga till skadegörelse av era bilar enligt 12 kap. 1 § brottsbalken. Gör en polisanmälan mot grannarna i fråga och ange vittnen. Om du har tillräckligt med underlag och Polisen har tillräckligt att gå på, som kommer en åklagare ta upp målet till tingsrätten.Lycka till och stå på dig!Vänliga hälsningar,

Brottsbeskrivningen för olaga hot

2017-08-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej hej !Jag vill fråga en sak om varning som jag skrev till en viss som mobbade en del i skoltiden så h*n håller att mobba andra per sociala medier så jag skrev formell varning till h*n : " Jag varnar dig om du fortsätter att råka ut illa en dag till slut om mobbning upphör inte helt från din sida, Annars du kan bli skadad eller dödad av nån som visar sig var fel vald person som kan slå till hårt. OM du fortsätter och kan inte inse allvaret av följderna så jag kan inte hjälpa dig för att jag har gett varning till dig en gång så rentvår jag all sig från ansvar." Då jag vet en del är fortfarande arga och önskar att h*n vore död och begraven. men tyvärr kan jag göra inte nåt mer än att ha gett varning till h*n.... Är det olaga hot eller formell varning ? Önskar jag svar tack !
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottsbeskrivningen för olaga hotOlaga hot begås av den som lyfter vapen mot någon eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom (BrB 4:5). "Hot om brottslig gärning"Hotet om den brottsliga gärningen i den aktuella situationen är bland annat misshandel, grov misshandel samt mord. Det avgörande är dock hur offret uppfattar påståendet, d.v.s. huruvida brottet kommer att utföras. Vidare behöver inte hotet vara uttryckligt utan kan även vara antytt. "Jag vet var du bor" kan till exempel utgöra olaga hot. Att hotet ej var allvarligt menat saknar därmed betydelse."Ägnat att (typiskt sett duger att) framkalla allvarlig fruktan"Det är tillräckligt att hotet ska ha varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för att olaga hot ska ha begåtts. Eftersom jag tolkar det som att ditt syfte var att den ifrågavarande personen skulle bli rädd är min bedömning att hotet var ägnat att framkalla sådan allvarlig fruktan. SammanfattningMin slutliga bedömning är att du begick olaga hot då du skrev till den ifrågavarande personen. Det avgörande är dock hur offret uppfattade hotet, som ovan anfört.__________________________________________________________________________________________Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Kan man förbjuda någon att knacka på dörren?

2017-08-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejDet är en person som kommer hem till mig ibland och plingar på dörren och står utanför och väntar på att jag ska öppna. Jag har klart och tydligt sagt till personen att jag inte vill träffa hen, men trots det kommer hen hem till mig och försöker få mig att öppna dörren. Gör personen i fråga något olagligt och finns det i så fall något sätt att förbjuda personen att göra så här?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!För att detta beteende ska kunna anses som trakasserier/ofredande måste det vara fråga om återkommande och upprepade handlingar som stör. Enligt 4 kap 8 § brottsbalken måste den utsatte (alltså du), uppfatta och vara medveten om det hänsynslösa beteendet medan det äger rum. Om du vill gå vidare med saken och kunna förbjuda personen att knacka på hos dig måste du alltså väcka talan i domstol så att personen ifråga kan bli dömd. Notera dock att det krävs tillräckligt med bevis för att kunna fälla personen i domstol, vilket många gånger kan vara svårt att framförskaffa. Om du ändå känner dig manad att väcka talan kan du läsa mer om hur en sådan ska väckas här.Hoppas svaret varit till din hjälp.Mvh,

Olaga hot?

2017-08-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är uttalandet av två grannar " vi ska se till att du och din familj är tvungna att flytta härifrån, så det är likabra att ni flyttar med en gång", att anse som olaga hot ?Detta åtföljdes även av en tydlig markering att köra på mig.Är det olaga hot?
Joéla Ehnberg |Hej! Tack för din fråga. Ja, det är att anse som olaga hot om du upplever att du och din familj är hotade. Det krävs däremot att du uppfattar hotet som allvarligt för att det ska anses vara brottsligt. Olaga hot regleras i Brottsbalken 4:5.Du kan kontakta polisen för hjälp och stöd när du blivit utsatt för olaga hot. Här hittar du mer information om hur du kan gå till väga; https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Hot-vald-ofredande/Hoppas du fick svar på din fråga.Om du önskar vidare juridisk rådgivning kan du mejla info@lawline.se.

Förtal och förolämpning

2017-08-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Läst på lite om förtal så har en fråga till er. Har hamnat i en tvist med min före detta chef och när jag gick med det problemet till facket så blev hon så pass arg att hon ringde till min sambo och anklagade mig för att ha varit otrogen och hotade mig med att lägga ner med facket annars så skulle hon se till att jag aldrig mer får ett jobb i denna stad. Hon har även gått runt och anklagat mig för detta till flera olika personer. Till saken hör också att jag är oskyldigt anklagad för detta har inte hänt. Jag känner mig kränkt, anklagad och hotad. Är detta något som går att anmäla? Tacksam för svar.
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att sammanfatta olika brottsrubriceringar som kan vara av relevans för din situation. Efter dessa rubriker hittar du mer om hur du kan gå vidare med din fråga.FörtalFör att det ska vara fråga om förtal måste någon ha pekat ut en annan person såsom “brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt” eller annars har lämnat uppgift som är “ägnad att utsätta denne för andras missaktning” (5 kap. 1 § första stycket Brottsbalken). Det är dock inte att se som förtal om den som uttalat sig var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han kan visa antingen att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den (5 kap. 1 § andra stycket Brottsbalken). Det sist nämnda undantaget bör inte anses vara applicerbart på din chefs agerande. Det förutsätts vidare att den nedsättande uppgiften lämnas och att det sker till någon annan än “den beskyllde”, t.ex. din nuvarande partner i din situation.Det krävs att beskyllningen har varit “ägnad att utsätta dig för andra människors missaktning”. Uttrycket “ägnat att” innebär att den uppgift som lämnas typiskt sett ska utsätta den beskyllde för andras missaktning, men det behöver inte bevisas att personen faktiskt har blivit utsatt för missaktning.Uppgiften som lämnats ska vidare vara nedsättande och i denna bedömning ska innehållet vara av sådan art att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning.Om du gör en brottsanmälan så bör du vara medveten om att huvudregeln är att åklagare inte får väcka åtal om förtal, utan initiativet till åtal kan istället ligga hos dig i detta fall (5 kap. 5 § första stycket Brottsbalken). Trots detta får åklagaren väcka åtal om du är under 18 år eller att du gjort en brottsanmälan, och åtal ska anses vara påkallat från “allmän synpunkt”.Förolämpning En förolämpning skall vara ägnad att såra någon samt att meddelandet lämnas direkt till den person som detta riktas till vilket kan ske genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymfligt sätt, 5 kap. 3 § BrottsbalkenFörolämpning enligt 3 § är ett s.k. målsägandebrott vilket innebär att endast den kränkte kan väcka åtal.RekommendationDet är enklare att nå en fällande dom om det finns en dokumenterad bevisning, t.ex. vittnen som kan åberopas.Om du driver målet själv och förlorar riskerar du vidare att behöva stå för både din egen och kollegans rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker få mer juridisk hjälp, exempelvis genom du tar kontakt med Lawlines telefonrådgivning och du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas att det har gett dig svar på din fråga! Vänligen,

Fråga om brott mot frihet och frid

2017-08-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min pappa gick gick egenom min dator utan tillåtelse jag äger den köpte den själv är det mot denna lag. 9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har hänvisat till 4 kap. 8-9 §§ Brottsbalken i din fråga. Eventuellt skulle det kunna ses som ett brott mot 4 kap. 9 § Brottsbalken pga. dataintrånget. Beroende på vad din pappa gjorde på datorn så förändras utgångspunkten, om han läste dina mail/chattar och så vidare så är det lagrummet mer relevant. Dock kan en förälder i vissa fall få göra så om dem tror att det finns något som är farligt för dig där eller att du är involverad i något som är skadligt för dig. I 6 kap. 2 § 2 st. i Föräldrabalken så hittar du mer om det. Viktigt att nämna är att det lagrummet i föräldrabalken är tillämpligt om du är ett barn, dvs. ej myndig. Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Spela in samtal - brott?

2017-07-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får man spela in ett samtal när mina kollegor pratar illa om mig?Jag har blivit utsatt för mobbning och har haft svårt att kunna bevisa det. Kommer jag kunna att använda inspelning som bevismaterial? Jag deltar inte i konversationen/ inspelning.Tack på förhand
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att spela in ett samtal är endast tillåtet om man själv deltar i samtalet alternativt om man själv inte deltar att man fått ett godkännande av åtminstone en av personerna som deltar i konversationen. I övriga fall är det olagligt enligt Brottsbalken 4 kap 9a § - Olovlig avlyssning, se här. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst 2 år.I Sverige råder dock fri bevisprövning 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) (här). Detta innebär att trots att inspelningen inte var lovlig får inspelningen användas som bevis i rätten. Sammanfattningsvis: Du kan använda inspelningen som bevis för ditt påstående men det finns en risk att du får en motanmälan angående olovlig avlyssning. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,