Ofredande genom oväsen på natten

2018-02-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En man flyttade in i huset mitt emot Januari 2017. Han väckte mig 24 genom att gasa sin V8, skrika och föra allmänt oljud. Jag gick ut och sa till dem att vara tysta. Han tog senare kontakt via messenger och bad om ursäkt. Trots detta händer detta var och var annan helg. Han lämnar sitt hus mellan 22-24 och återkommer 04-06. Och gasar då ur bilen innan den körs in i garaget. Flera grannar vaknar av detta oljud. Trots upprepade tillsägelser om att han stör slutar han inte. Jag för dokumentation på alla gånger jag har blvit väckt och har också bevis att jag vänligen bett honom upphöra med oljudet. Räcker det för en anmälan om ofredande? Och om inte, vad krävs? Är det verkligen rimligt att bli väckt var och var annan helg?
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Brottet ofredande finner du i 4:7 brottsbalken (här). Högt oväsen faller uttryckligen in under bestämmelsen, och det verkar som att din frid har blivit kränkt. Den utsatte måste vidare uppfatta och vara medveten om det hänsynslösa beteendet medan det äger rum, vilket verkar vara fallet eftersom du har sagt till flera gånger och han har bett om ursäkt. Det avgörande för om det är fråga om ofredande är troligtvis ifall man kan säga att beteendet varit ägnat att kränka din frid på ett kännbart sätt. Detta kan vara fallet ifall han visste hur mycket du stördes av ljudet och ändå fortsatte.Det är mycket bra att du har bevis eftersom ett ofredande annars kan vara svårt att styrka i rätten. Utifrån vad som framgår i frågan är det dock svårt att säga exakt vad utfallet skulle bli i en domstol.Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!Vänligen,

Hot om att lägga ut bilder på internet

2018-02-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har pratat med en man via en chattsida. Nu pressar han mig på pengar och att han ska lägga ut bilder på internet för jag inte träffade honom igår. Vad ska jag göra? Polisanmäla?
Anna Söderström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att bilderna mannen hotar med att lägga ut är på dig. I så fall har han ingen laglig rätt att göra detta utan ditt samtycke. Jag råder dig därför att skriva till honom och meddela att du inte ger honom tillstånd att sprida bilder på dig, och varna honom för att om han skulle göra detta så kommer du att göra en anmälan till polisen. Du bör även spara er korrespondens, och meddela mannen om att du kommer att lämna den till polisen om han skulle sprida bilderna. Om mannen skulle lägga ut bilder på dig på internet, och de är ägnade att medföra allvarlig skada för dig, kan han göra sig skyldig till olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c § brottsbalken (här). Påföljden är böter eller fängelse i högst två år. Mitt råd är att du kontaktar polisen för ytterligare vägledning. Med vänlig hälsning,

Filma på allmän plats- vad bör jag tänka på?

2018-02-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har precis skaffat mig en Gopro action kamera. Och nu till min fundering. Får jag vlogga och filma på allmän plats hur mycket jag vill? Exempelvis skolan,torg,stan,affären osv ?
Gustaf Åleskog |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att filma på allmän plats är som utgångspunkt tillåtet. I Brottsbalken finns en del handlingar som ändå kan vara värt att hålla koll på så att du inte går över några gränser.Ofredande, 4 kap 7 § BrB. Där står bl.a. att den som utsätter någon annan för störande kontakter eller hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande. Det är däremot ett högt rekvisit för ofredande.Kränkande fotografering, 4 kap 6 § BrB. Om du med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, kan du dömas för kränkande fotografering.Alltså får du filma på allmän plats, men använd ett respektfullt beteende.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Utgör det hemfridsbrott att ta kort på en annans lägenhet (inifrån eller utifrån) om dörren är olåst?

2018-02-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det som hemfridsbrott om jag tar kort på min fd mans stökiga lägenhet om dörren inte är låst? Orsaken till att jag vill göra det är att vi har en gemensam son på 10 som får leva i den misären och stanken varannan vecka, och när jag tar upp problemet med socialen blir jag hänvisad till familjerätten.
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om det utgör hemfridsbrott att ta kort på en annans olåsta lägenhet.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningMin bedömning är att det sannolikt sett skulle utgöra ett hemfridsbrott att gå in i bostaden, trots att dörren är olåst.När är något ett hemfridsbrott?Hemfridsbrott föreligger om följande kriterier är uppfyllda (4 kap. 6 § första stycket brottsbalken (BrB)):1. Man ska ha trängt in i eller stannat kvar i en annans bostad.2. Handlingen eller underlåtenheten ska ha varit olovlig.Att stå utanför någons bostad och ta kort på den är alltså inte ett hemfridsbrott i sig.Att gå in i bostaden är däremot sannolikt sett hemfridsbrott, även om ytterdörren är olåst. Bara det att dörren är olåst betyder inte att den som bor där har samtyckt till att någon går in.Undantag från hemfridsbrottDet finns vissa undantag från bestämmelsen om hemfridsbrott.I ett rättsfall var det inte hemfridsbrott att olovligen gå in i en annans lägenhet, eftersom det skedde för att underlätta delgivning (rättsfallet RH 150:83). I ett annat rättsfall var det inte olaga intrång att vistas några minuter i ett trapphus (rättsfallet NJA 1987 s. 148).Inga av dessa undantag är dock direkt tillämpliga i ditt fall.Ett annat undantag är nöd enligt 24 kap. 4 § BrB. Nöd föreligger t.ex. om fara hotar liv eller hälsa.Jag kan dock inte bedöma om nöd föreligger eller inte i ditt fall, mot bakgrund av de uppgifter du lämnat.SlutsatsMin bedömning är att det sannolikt sett skulle utgöra ett hemfridsbrott att gå in i bostaden.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med hemfridsbrott är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Inspelning under lektion

2018-02-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får lärare spela in allt man säger på en lektion?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kränkande inspelningar och fotograferingar är reglerade i brottsbalken (BrB) 4 kap. 6 § (https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS1) . Där stadgas det att olovlig och hemlig bildupptagning är straffbart om det sker i ex ett omklädningsrum. Vad som spelas in under en lektion faller inte in under denna bestämmelse. Det finns även en annan bestämmelse i 4 kap. 9a § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1), där stadgas följande:Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning.Även om läraren spelar in något olovligen och i hemlighet på en lektion behöver det ske där allmänheten inte har inträde till samt att han själv inte deltar i samtalet/sammanträdet. Då läraren är den som leder lektionen är det svårt att se att han inte skulle anses delta i sammanträdet,.Slutsatsen blir därmed att det inte är straffbelagt att läraren spelar in en lektion. Sen är det alltid möjligt att det finns arbetsrättsliga föreskrifter på skolan som förbjuder sådant beteende men straffbelagt är det inte. Hoppas du fick svar på din fråga!

Olovlig filmning av människa i en bostad

2018-02-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Får en brukare i smyg filma hemtjänstpersonalen med sin mobiltelefon? Får denne filma om hen säger till att han kommer att filma?
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som i smyg filmar någon som befinner sig i en bostad kan dömas för olovlig fotografering enligt brottsbalken 4 kap. 6 c §. Därför skulle det vara brottsligt att i smyg filma hemtjänstpersonal när dessa befinner sig i någons hem. Dock förutsätter lagen att detta sker i smyg, vilket gör att man inte kan dömas till brottet om man på förhand säger att man kommer filma. Däremot kan omständigheterna göra att man gör sig skyldig till annat brott. Om man till exempel bryter sig in på någon annans tomt eller bostad för att filma någon kan man göra sig skyldig till hemfridsbrott enligt brottsbalken 4 kap. 6 §. Däremot blir inte olovlig fotografering aktuellt så länge inte själva fotograferandet eller filmandet sker öppet för den som filmas.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

En person vistas mot en delägares samtycke i delägd bostad. Fråga om hemfridsbrott samt folkbokföring

2018-02-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vi är två delägare av en gemensam fastighet tillika vår bostad. Den andte delägaren har nu tillåtit en tredje person skriva sig på adtessen. Denne tredje person vistas sporadisk i hemmet och får sin personliga post hit. 1) Kan jag på något sätt förhindra att denne person vistas i mitt hem?2) Kan jag på något sätt förhindra/ändra att personen mot min vilja skriver sig på min adress om den andre delägaren ändå tillåter det?3) om inget av ovanstående går att förhindra kan jag avkräva hyra av den tredje personen?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag behandlar din fråga efter de tre punkter du själv ställer upp. 1. Kan du förhindra att personen vistas i ditt hem?Du beskriver att du tillsammans med en annan person äger en fastighet (er bostad). Det föreligger således ett samägande. Regler om samägande finns bl.a. i samäganderättslagen. För att förfoga över samägd egendom krävs båda delägarnas samtycke. Båda delägarnas samtycke krävs även för egendomens förvaltning. Med förfogande avses bl.a. rättsliga förfoganden, såsom att upplåta nyttjanderätt. Med förvaltning avses t.ex. faktiska åtgärder för egendomens vård. Någon anledning att närmare skilja mellan begreppen finns dock inte, eftersom det framgår av bestämmelsen att samtliga åtgärder avseende egendomen kräver samtliga delägares samtycke. Den andra delägaren har således inte rätt att tillåta andra personer att vistas där, om inte du samtycker till detta. När delägare till egendom inte kan komma överens, kan egendomen ställas under vård av en god man (se 3 § samäganderättslagen). Den gode mannen ska bestämma hur godset ska förfogas över och förvaltas. Som sista utväg kan en delägare ansöka om att få egendomen såld på exekutiv auktion. Jag har full förståelse för att tillsättandet av en god man eller försäljning av fastigheten på exekutiv auktion inte framstår som för dig godtagbara åtgärder. Jag vill därför ge en annan rekommendation. Regler om brott och straff finns framförallt i brottsbalken. I 4 kap 6 § regleras hemfridsbrott (i dagligt tal "inbrott"). Med hemfridsbrott avses att någon olovligen intränger eller kvarstannar i någons bostad. Du beskriver att personen vistas i din bostad. Jag tolkar även beskrivningen som att personen faktiskt inte bor där, utan mer sporadiskt vistas där. Den avgörande frågan är då om detta vistande (kvarstannande eller inträngande i brottsbalkens mening) är "olovligt". Du samtycker inte till personens vistelse, men den andra delägaren gör det. Detta torde medföra att vistelsen är olovlig, eftersom samtycke krävs från samtliga de som har sin bostad där. Stöd för en sådan slutsats kan hämtas från rättsfallet från Högsta domstolen NJA 1944 s 67. Personens agerande kan således vara brottsligt. Jag rekommenderar därför att du polisanmäler förhållandet, alternativt att du varnar personen om att denne inte ska återvända, och att du annars polisanmäler. 2. Frågan med folkbokföringenDu beskriver också att personen har folkbokfört sig på din adress. Regler om folkbokföring finns i folkbokföringslagen. Av 6 och 7 §§ folkbokföringslagen framgår att man ska vara folkbokförd där man har sin huvudsakliga dygnsvila. Eftersom personen i din beskrivning inte tycks ha sin huvudsakliga dygnsvila i din bostad (utan personen vistas sporadiskt där), tycks personen vara felaktigt folkbokförd. Du kan anmäla detta till Skatteverket, som då kan välja att pröva frågan (se 34 § folkbokföringslagen). Om Skatteverket finner att personen är folkbokförd på fel adress kan det förelägga personen att göra en anmälan med rätt adress (31 § folkbokföringslagen). Föreläggandet kan förenas med vite (37 §) folkbokföringslagen. 3. Kan du kräva hyra?Med tanke på mina svar ovan under 1 och 2 saknas skäl att gå in djupt på denna fråga, eftersom du har goda grunder för att få personens agerande att upphöra. Några allmänna anmärkningar ska dock ändå göras. För att du ska kunna kräva ersättning i form av hyra från personen krävs att ni avtalar om detta. Det står självfallet dig och den andra delägaren fritt att göra detta. Vill du ha ersättning från personen, rekommenderar jag således att ni ingår ett hyresavtal med denna. Detta avtal kommer då innebära att personen får en rätt att i utbyte mot ersättningen vistas i er bostad. Sammanfattning samt hur du bör gå vidareMin rekommendation är således att du polisanmäler förhållandena. Du kan eventuellt varna personen innan, vilket kanske kan få den effekten att personen självmant upphör med agerandet. Du bör göra detta så snart som möjligt. Du bör även anmäla den felaktiga folkbokföringen till Skatteverket. Vid kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se

Grannen har rörelsestyrd strålkastare som stör

2018-02-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vår granne har satt upp en strålkastare ( inte gårdslampa) ovanför sin garageport. Strålkastaren är sensorstyrd och avger ettmycket skarpt ljus, som bländar oss, så fort vi öppnar vår ytterdörr. Vi har bett grannen att vrida ner strålkastaren några grader. Han vägrar!Kan man göra något åt saken?Med vänliga hälsningar
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Strålkastaren kan möjligen utgöra ofredande (4:7 Brottsbalk). För att det ska vara fråga om ofredande krävs att grannen vet om att det han gör stör er, det har ni som du nämner talat om för honom. I praxis finns exempel på grannar som dömts för ofredande när dom till exempel väsnats med gräsklippare. Det är svårt för mig att uppskatta om störningen som drabbar er på grund av strålkastaren är tillräckligt allvarlig för att det ska vara fråga om ett ofredande, men bedömer ni att det ni utsätts för är ett ofredande kan ni göra en polisanmälan. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00