Obefogad anmälan

2015-11-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej min exman trakasserar mig och har gjort så sedan länge. Vi är mitt i en vårdnadstvist och jag har barnen på heltid med socialen bakom mig. Nu har han anmält mig på ren lögn om att jag använder narkotika, dricker samt slår barnen. Detta är ju inte sant. Kan man anmäla honom för förtal av något slag ?
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.Förtal behandlas i 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB). Där framgår det att den som pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter som typiskt sett kan utsätta den utpekade för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Detta gäller dock inte om uppgiftslämnaren var skyldig att uttala sig, eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna dem, samtidigt som uppgiftslämnaren kan visa att uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund att tro att den var sann.I och med att din f.d. man anmält dig finns det även ett annat, grövre, brott som aktualiseras.I BrB 15 kap 6 § återfinns brottet falsk angivelse. Av bestämmelsen framgår att den som med uppsåt anmäler oskyldig kan dömas till fängelse i högst två år. Om brottet är att betrakta som ringa blir det istället böter eller fängelse i högst sex månader.Du kan således välja att anmäla din f.d. man för förtal eller falsk angivelse.Hoppas du fick svar på din fråga.

Spridit nedsättande uppgift på nätet - förtal?

2015-11-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En webbtidning har gått ut med bild och namn på mig, där den påstår att jag dömts för dråp, vilket INTE stämmer. Är detta förtal? Bör jag anmäla förläggaren? Tack på förhand
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Brottet förtal regleras i Brottsbalken (BrB) 5 kap. 5§ I regeln framgår det att den som lämnar uppgift om annan som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning begår brottet förtal. Detta innebär att uppgiften som lämnas skall vara nedsättande och typiskt sett leda till att andra personer föraktar den som uppgiften berör. Uppgiften som webbtidningen lämnat om dig dvs. att du dömts för dråp, är en mycket allvarlig beskyllning och min bedömning är att kravet på att uppgiften skall vara ”missaktande” därför är uppfyllt.Dessutom krävs att uppgiften skall ha spridits till annan än den som beskyllningen berör. Eftersom uppgiften har spridits på internet är även detta krav uppfyllt. Min uppfattning är därför att webbtidningen har förtalat dig. Enligt andra stycket i samma regel framgår det dock att förtal kan vara straffritt. Uppgiften som lämnats måste i sådana fall dels vara försvarlig och dels måste uppgiftslämnaren visa att uppgiften som lämnades om dig var sann eller att denne hade skälig grund för det. Eftersom du skriver att det inte är sant att du dömts för dråp måste alltså webbtidningen kunna visa att de ändå hade skälig grund för att tro det, dvs. kunna visa något sorts underlag för sitt påstående. Kan webbtidningen inte visa detta riskerar webbtidningen, eller den som är ansvarig för publiceringen, att dömas till böter. Förtal är ett speciellt brott på det sättet att åklagare endast i undantagsfall väcker åtal mot den som begått brottet förtal. Huvudregeln är att målsäganden, dvs den som är utsatt för brottet (du), själv får väcka åtal mot den misstänkte, s.k. ”enskilt åtal”, se BrB 5 kap. 5§.I vissa fall kan dock åklagaren väcka åtal istället för att målsägande gör det själv. I sådana fall måste du dels ha påkallat för polis eller åklagare att du vill att den misstänkte skall åtalas, dessutom måste åtal mot den misstänkte vara påkallat från allmän synpunkt. Det innebär att det måste finnas visst intresse även från allmänhetens håll att ingripa mot brottet för att åklagare skall väcka åtal mot brottet. Detta kallas att åklagaren gör en s.k "åtalsprövning".Sammanfattningsvis, min bedömning är att webbtidningen har förtalat dig då de felaktigt spridit uppgift om att du blivit dömd för dråp som är ett mycket allvarligt brott. Om webbtidningen inte kan visa att de har skälig grund för detta påstående riskerar webbtidningen att dömas till böter. Huvudregeln är att du själv skall väcka talan genom s.k. enskilt åtal, detta gör du genom att skicka in en stämningsansökan mot den misstänkte till domstolen. Åklagaren väcker endast i undantagsfall åtal mot någon som är misstänkt för förtal, om du vill att åklagaren skall göra en s.k åtalsprövning skall du anmäla brottet till polis.

Falskt anklagad i media – förtal och skadestånd

2015-10-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, det har skrivits om mig personligen och mitt företag i en tidning med falska anklagelser. Det står att jag har lurat mina kunder och varning till andra. Det har också skrivits på sociala medier på olika sidor om detta. Det är mycket falska anklagelser och jag känner mig otroligt kränkt. Vad kan jag göra?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din situation ser jag främst två juridiska möjligheter för dig: dels kan du kan polisanmäla personerna som skrivit om dig, alternativt väcka enskilt åtal, vilket kan leda till att de blir fällda för förtal, och dels kan du kan kräva skadestånd av personerna (genom stämning hos tingsrätt).1. Har du blivit utsatt för något brott?En person blir dömd för förtal om personen utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning (5 kap 1 § brottsbalken).Om en person däremot är skyldig att att uttala sig, eller om det är försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften är sann eller om personen hade skälig grund för den döms personen däremot inte för förtal (5 kap 2 § brottsbalken)I ditt fall har du och ditt företag blivit omnämnt i en tidning och i sociala medier och frågan är inledningsvis om uttalandena om dig och ditt företag typiskt sett utsätter dig för andras missaktning. För att så ska vara fallet ska uppgifterna vara av nedsättande beskaffenhet, vilket jag anser är fallet när uppgifterna handlar om att du lurar dina kunder (bedömningen går ut på att avgöra om det är kränkande av en persons anseende i de särskilda kretsar som han tillhör, dvs. varken enligt en allmän uppfattning i samhället eller vad du faktiskt känner).Det är däremot inte förtal att lämna uppgiften om det är försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften är sann eller personen som lämnade den hade skälig grund för den. I ditt fall är det eventuellt försvarligt att säga att påstå att du lurar dina kunder – intresset av hindra att fler kunder blir lurade kan väga över ditt intresse av att inte bli kränkt. Den är frågan är däremot svår att diskutera utan mer utförliga uppgifter om vad du påstås ha lurats om osv. Även om det är försvarligt att lämna uppgiften är det eventuellt förtal ändå –uppgifterna är inte sanna och eventuellt finns heller inte skälig grund för dem.Eventuellt har du alltså blivit förtalad av personerna som har skrivit om dig och ditt företag. Däremot kommer åklagare inte att väcka åtal, s.k. allmänt åtal, så länge inte du själv anger brottet till åtal och fallet är påkallat från allmän synpunkt (5 kap 5 § BrB). Det här blir endast aktuellt i vissa undantagsfall och det är därför högst troligt att du själv kommer att behöva väcka åtal, s.k. enskilt åtal, och då själv bedriva utredning och så vidare.2. Möjlighet till skadeståndOm du har blivit utsatt för förtal finns eventuellt möjlighet till ersättning om du till följd av uttalandena har lidit förmögenhetsskada (2 kap 2 § skadeståndslagen) – t.ex. genom att ditt företag har fått mindre intäkter till följd av de falska uppgifterna – eller om du har lidit skada pga att din ära allvarligt har kränkts (2 kap 3 § skadeståndslagen). Dessa bedömningar blir däremot svåra att göra utan mer utförliga uppgifter om din situation.Vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att ljuga på FB i syfte att avslöja brottslingar?

2015-10-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Om jag har blivit bestulen på mina tillhörigheter får jag gå ut på FB med en film med ett meddelande till tjuvarna om att dom tappat en tillhörighet som är så stark att den kan avgöra vem en person är.Om inte du/tjuven ger till baka mina tillhörigheter inom denna tid så kommer din tillhörighet att ges till polisen för närmare granskning.Om ni ger tillbaka mina tillhörigheter I tid så kommer eran tillhörighet ej att ges till polisen och ni får fortsätta att gå som ni redan gör idag.Får jag göra detta eller är det ett brott? Jag har tyvärr ingen tillhörighet som dom tappat utan det är en riktig bluff som jag hittar på för att provocera fram att dom bli så rädda att dom ger tillbaka mina grejer.
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Det korta svaret på den är nej. Det är inte brottsligt att ljuga om att potentiella tjuvar glömt tillhörigheter hos dig (vilket de inte har) i syfte att få de att träda fram. Vad som däremot är brottsligt är att hänga ut någon som brottsling (förtal) enligt 5 kap 1§ Brottsbalken.Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Vad som är att anse som kränkande tillmäle

2015-11-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag arbetar som lärare och jag har fått höra att en viss elev kallar en annan lärare gubbjävel under lektionen. Så vitt jag förstår är det enligt lag inte tillåtet och kan härledas till brottsbalken, tillmälen. Om jag blir utsatt för samma sak tänker jag inte acceptera det och undrar: 1) Vilket kapitel och vilken lagtext ska jag hänvisa till?2) Hur ska jag gå till väga för att göra en anmälan?Stort tack på förhand
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom eleven har direkt smädat läraren så kan han dömas för förolämpning, under förutsättning att det rör sig om att denne har riktat ett kränkande tillmäle mot läraren. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 5:3 första stycket. Frågan är här om ”gubbjävel” kan anses som kränkande tillmäle.Det måste understrykas att vad som är att anse som kränkande tillmäle förändras över tid, med hänseende till att tillmälet måste kunna typiskt sett kränka offrets självkänsla för att det ska röra sig om förolämpning. Det har uttalats att tillmälen som ”idiot”, ”skitgubbe” och ”djävla buse” sannolikt inte längre bestraffas som förolämpning. I rättspraxis har på senare tid däremot misogyna tillmälen, liksom nedsättande anspelningar på nationellt eller etniskt ursprung och beskyllningar för att vara nazist, fascist eller rasist, ansetts som förolämpningar. Eftersom ”skitgubbe” och ”djävla buse” inte anses kunna sannolikt kvalificeras som kränkande tillmälen numera, och de inte heller anknyter till sådana aspekter som etnicitet eller beskyllningar om främlingsfientlighet, så bestraffas sannolikt inte enbart ett tillmäle som kombinerar orden ”gubbe” och ”djävel” som förolämpning. Det ska dock inte helt uteslutas att det kan bestraffas som förolämpning med hänseende till att en elev dömdes för förolämpning för drygt femton år sedan efter att ha kallat en lärare för ”djävla kärring”, om än i kombination med tillmälet ”hora”. Skulle eleven däremot upprepa skymfordet eller motsvarande tillräckligt ofta så går det inte att utesluta att det istället skulle kunna röra sig om så kallat ”annat hänsynslöst beteende”, varvid ansvar för ofredande kan aktualiseras (Brottsbalk 4:7).Jag rekommenderar att du för noggrann dokumentation om varje incident för att underlätta en framtida utredning, samt kommunicerar med ansvarig rektor om hur ni ska hantera problematiken. Rektorn kan också hjälpa dig med att göra en polisanmälan om sådan skulle bli aktuell. Likabehandlingsplanen som erfordras av Skollag (2010:800) 6:8 för att motverka kränkande behandling av elever brukar dessutom innehålla en strategi för att hantera elevers kränkningar av lärare, vilket med fördel kan tillgås. Med vänlig hälsning

Osann journaluppgift förtal?

2015-10-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!När en handläggare på försäkringskassan har skrivit en sak i min journal som jag inte har sagt kan jag då anmäla henne för förtal? Till saken hör att hon gjort en massa andra fel också såsom skrivit fel datum i beslut, lämnat till FMR om att jag skulle åka till USA i 14 veckor, det handlade om 10 dagar vilket inte hör till min sjukdomsbild. Hon har heller inte gjort sig saker som hon ska göra som att boka möte med AF när hon drog in min sjukpenning!
Marcus Holming |Hej!Brottet förtal är straffbelagt i brottsbalken 5 kap. 1 §. För att en handling ska klassas som förtal krävs bland annat att en uppgift har lämnats till tredje man. Då jag inte är bekant med försäkringskassans behandling av journaler kan jag inte med säkerhet säga om så är fallet men det är klart tänkbart att tredje man har fått ta del av handlingen. Vidare ska uppgiften typiskt sett utsätta den som uppgiften gäller för andras missaktning. Det faktum att uppgiften i journalen är osann innebär inte i sig att personen har gjort sig skyldig till förtal. Dessutom måste alla rekvisit vara täckta med uppsåt, det måste alltså bland annat ha varit handläggarens avsikt att uppgiften skulle utsätta dig för andras missaktning. Utan att veta vad som har angetts i journalen kan jag inte bedöma huruvida handlandet uppfyller rekvisiten för förtal men kraven är tämligen högt ställda. Är det fråga om ett myndighetsbeslut som har gått dig emot kan du begära omprövning av detta.

Är anklagelser förtal?

2015-10-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag polisanmäla en granne som felaktigt anklagar mig för att jag har varit på hans bil och orsakat den skada? Jag tog mycket illa vid mig att få denna anklagelse, känner mig kränkt o hotad. Han fortsatte sedan att anklaga mig och min man som båda är med i styrelsen i vår samfällighet, för att inte ha rent mjöl i påsen. Han skulle även se till så att vi fick flytta ifrån vårt hus.
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad det kan vara fråga om i ditt fall låter som förtal, 5 kap. 1 § BrB. Om någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan detta utgöra förtal enligt 5:1 BrB.För att förtal ska anses vara för handen krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första ska personen som blivit förtalad vara identifierbar, det betyder med andra ord att det ska framgå att det är just dig eller din man han anklagar. Dessutom måste anklagelserna resulterat i att du eller din man drabbats av andras missaktning, bedömningen för detta ska göras i förhållande till värderingarna i de kretsar där den utpekade lever och verkar(t ex. styrelsen i ert fall. Det räcker med att det finns en risk för att du/ni i fråga utsätts för missaktning för att förtal ska föreligga därför behövs alltså inte bevis för att du/ni faktiskt utsätts för missaktning. Att påstående faktiskt är sanna är inte hinder för att förtal föreligger.Vidare kan man undgå straffansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och personen i fråga visar på att uppgiften var sann eller haft skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Vad man ser på i detta fall är om det fanns en försvarlig anledning till att anklaga dig eller tala illa om dig, man väger intresset av om det finns ett allmänt intresse av att uppgiften lämnas ut gentemot den utpekades intresse av att vara fredad. Detta måste alltså bedömas närmare utifrån omständigheterna i det specifika fallet.Det sistnämnda är snarare ett hot men kan inte anses olagligt i juridisk mening då det måste vara hot om brottslig gärning, t ex hota att misshandla någon, se 4 kap. 5 § BrB. Hoppas detta var till hjälp. Med Vänliga Hälsningar,

Medverkar FB till förtal?

2015-10-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om jag utsätts för förtal via Facebook, anmäler det till Facebook, och de vägrar att ta bort det förtal/inlägg som publicerats, skulle det då kunna anses som medhjälp, eller annan brottslighet?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Facebook skriver i sina användaravtal att medlemmarna själva ansvarar för vad de publicerar- detta hindrar dock inte Facebook från att själva fritt moderera sidan så att innehållet följer deras regler. Att du kan anmäla inlägg vilka du anser är förtal gör inte att Facebook är tvingade att ta bort materialet. Om du samtidigt åtalar någon för förtal och domen blir fällande kan dock domen användas för att tvinga Facebook att ta ner inlägget. Att de inte gjort det tidigare gör dock inte de till medverkande till brottet - sedan ansvaret ligger på den som publicerat innehållet. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.