Får man hänga ut någon tillbaka?

2016-12-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Jag har blivit uthäng på sociala medier av 2 personer som driver en facebookgrupp på facebook vid namn varningsgruppen. Händelsen är polisanmäld men polisen lade ned då det ska gå via eget ombud vilket jag såklart inte har råd med. Min fråga är, om jag skulle skriva ett inlägg om händelsen och "hänga ut dom" tillbaka, skulle det bli något de kan polisanmäla mig för, alternativt gå via eget ombud, eller kan de inget göra? Dagligen förstör de människor som mitts liv med dessa falska "ryckten" om att VI skulle vara bedragare, och detta påvärkar mitt liv negativt OFTA!
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att hänga ut någon på nätet kan vara förtal enligt 5 kap 1§ Brottsbalken (BrB) om man lämnar uppgift som är ägnad att utsätta någon för annans missaktning. För att en brottslig gärning ska vara ursäktad krävs att någon av ansvarsfrihetsgrunderna föreligger. Exempel på ansvarsfrihetsgrunder är att man har handlat i nöd, nödvärn eller i vissa fall även samtycke. I ditt fall är det i så fall nödvärn som skulle kunna vara aktuellt enligt 24 kap 1§ 2st Brottsbalken (BrB) men nödvärn är inte tillämpligt på brottet förtal som det är fråga om här då verbala angrepp inte utgör en nödvärnssituation. Om du skulle "hänga ut dem tillbaka" skulle du alltså göra dig skyldig till brott. Det faktum att dem utsatt dig för samma sak är ingen ursäktande omständighet som skulle föranleda att din handling inte är ett brott.Då förtal är ett målsägandebrott innebär det att det är målsäganden, alltså den som utsatts för brottet som ska väcka åtal. Om du vill väcka talan mot dem som har hängt ut dig kan du föra sin egen talan eller genom ombud. Om åtalet ogillas av domstolen kommer du att behöva ersätta motpartens rättegångskostnader. Om domstolen bifaller åtalet ska den tilltalade ersätta dina rättegångskostnader enligt 31 kap 11§ och 18 kap 1§ Rättegångsbalken (RB). Då du skriver att du inte har råd att anlita ett ombud vill jag även uppmärksamma att det kan finnas en möjlighet till att få rättshjälp även om detta beviljas mycket återhållsamt vid enskilt åtal. Rättshjälp innebär att staten betalar kostnaderna för ett anlitat ombuds arbete i samband med rättegången enligt 15§ Rättshjälpslagen.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Olagligt med nedsättande uppgifter om ett företag?

2016-12-02 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Vårt företag har utfört ett städuppdrag åt en privatperson.Beställningen avsåg städning i 3,5h (fast tid satt av beställaren som endast ville betala för 3,5h). Beställaren hävdade att dennes hus var mycket rent och 3,5h städning skulle räcka för att uppnå ett bra resultat.Väl på plats visade det sig att huset var mycket betydligt smutsigare än vad kunden beskrivit. Personalen städade så gott det gick den beställda tiden med resultatet att hela huset inte hanns gå igenom.När kunden väl mottagit fakturan sänder kunden ett email att denne inte är nöjd med resultatet av städningen och därför vill ha en nedsättning av priset.Samtidigt i detta email skriver kunden att om denne inte får en nedsättning av priset kommer kunden att ut skriva negativa inlägg på sociala medier om företaget.Är det sista stycket att beteckna som utpressning och i så fall i juridisk mening straffbart?
William Sandell |Hej och tack för din fråga!Utpressning innebär enligt 9 kapitlet 4 § Brottsbalken att "någon genom olaga tvång förmår en annan till en handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe denne är". I det här fallet rör det sig alltså inte om utpressning.Det du högst sannolikt tänker på är förtal. Förtal definieras i 5 kapitlet 1 § Brottsbalken och innebär att "någon utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning". Förtal kan dock endast rikta sig mot fysiska personer, inte juridiska personer (så som exempelvis ett företag).Att skriva negativa inlägg på sociala medier om ett företag är alltså inte straffbart då "förtal" inte kan riktas mot juridiska personer. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning, William Sandell

Spridningskravet vid förtal

2016-11-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om jag berättar för en släkting och hans fru om hur han våldtagit mig när jag var liten, innebär det att han skulle kunna anmäla mig för förtal? Jag vill berätta dels för att förklara varför jag sagt upp kontakten med dem, men kanske främst för att hans fru ska förstå att deras barnbarn kan vara utsatta.
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtalsbestämmelsen för fall där uppgiften inte lämnats i tryckt skrift finns i brottsbalken 5:1 (här). Den säger att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. Uppgiften måste även vara spridd i en vidare krets. Med en vidare krets avses till exempel fallet då du skriver om uppgiften i en tidning där du använder personens namn på sätt som gör att personen blir identifierbar för vissa läsare. Att uppgiften ska vara spridd på detta sätt är en grundförutsättning för att förtal över huvudtaget kan anses föreligga.Min bedömning är att personen inte skulle nå framgång med en eventuell anmälan då spridningskravet inte kan anses uppfyllt i det sammanhang du avser att dela uppgiften.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare juridiska frågor är du varmt välkommen tillbaka till Lawline.Med vänliga hälsningar,

Fråga om förtal

2016-11-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det förtal att skriva och lägga upp bilder på Fb av hur en hyresgäst lämnat en lägenhet i kaos efter utflyttning?Personen namnges inte men går att förstå vem han är ide kretsar personen rör sig.
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enkla svaret på din fråga är ja, i teorin innebär det ett förtal om en tillräckligt stor krets människor kan utröna vem det är du avser.Förtal regleras i 5:1 brottsbalken. För att det ska röra sig om förtal, i detta fall, krävs att någon (du) utsätter annan (hyresgästen) för andras (alla på facebook) missaktning. Det krävs inte att andra faktiskt visar sin missaktning för personen, utan endast att meddelandet ifråga innehåller information som är tillräcklig för att utmåla hyresgästen som en individ som förtjänar att missaktas. Detta räcker dock inte om ingen på facebook vet vem hyresgästen är. Situationen blir en annan om t.ex. en annan hyresvärd skulle be dig om en referens avseende den ifrågavarande hyresgästen. Då skulle det s.k. försvarlighetsundantaget kunna aktualiseras eftersom det kan vara av intresse för hyresvärdar att slippa hyra ut till individer som har sönder deras lägenheter.Sammanfattningsvis finns det alltså ingen skyddad rätt att, så att säga, hänga ut någon på sociala medier, även om personen varit klandervärd. Det finns dock tillfällen där det kan vara försvarligt att lämna nedsättande uppgifter.Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Förtal och förolämpning

2016-12-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejJag och en vän har blivit kontaktade på ett FB-konto som vi tror är fejk. Personen skriver om oss, där jag och hennes man påstås ha gjort saker som vi tycker kan liknas vid förtal. Som kan skada våra familjer. Vad vi vet har denne inte spridit det på något annat sätt. Det verkar inte som profilen längre är i bruk. Kan vi ta reda på vem personen är med hjälp av en anmälan till polisen? Hur troligt är det att polisen ger oss namn på personen? Kan vi väcka åtal?
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.I 5 kap Brottsbalken finner du ärekränkningsbrotten. Det finns två olika former av ärekränkningsbrott – förtal och förolämpning. Förtal (5 kap 1§ Brottsbalken)Brottet förtal föreligger när någon lämnar uppgift om en annan person och uppgiften samtidigt är ägnad att utsätta den personen för andras missaktning. Det ska handla om någon uppgift om personen som kan vara nedsättande för dennes anseende. Bedömningen av vad som anses vara nedsättande ska göras ur den kränktes och dennes omgivnings synvinkel. Det saknar också betydelse om den uppgift som lämnas är sann eller osann. Som exempel på uppgifter som är ägnade att utsätta en person för andras missaktning är att uppgiften pekar ut en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. En uppgift om ett klandervärt levnadssätt kan exempelvis vara att utpeka någon som prostituerad, nazist, narkoman eller alkoholist. Det ska dock röra sig om ett klandervärt beteende av allvarlig art, vilket medför att endast påståenden om att någon är otrogen förmodligen inte omfattas av brottet förtal. Skulle det istället vara fråga om spridning av integritetskränkande uppgifter av sexuell art, kan det vara fråga om uppgifter som faller in under förtal.En ytterligare förutsättning för att brottet förtal ska föreligga är att uppgiften har lämnats till någon annan än den kränkte. Det krävs alltså att någon utomstående får del av uppgiften om den kränkte. Förolämpning (5 kap 3§ Brottsbalken)Brottet förolämpning skiljer sig från förtal bl.a. på det sättet att själva uttalandet riktar sig direkt mot den kränkte, medan det vid förtal krävs att uppgiften lämnas till någon utomstående. För att brottet förolämpning ska föreligga ska det vara fråga om en uppgift som kan såra/kränka en persons självkänsla. De handlanden som faller in under brottet förolämpning kan ske genom: kränkande tillmäle, kränkande beskyllning eller annat skymfligt beteende. Med kränkande tillmäle och kränkande beskyllning menas kränkande skällsord eller hotelser. Som exempel kan ges att någon kallar en person för rasist eller beskyller någon för att uppträda som nazist. Viktigt att komma ihåg är dock att skällsord bedöms olika i olika situationer, vilket innebär att ett och samma yttrande kan bedömas som förolämpning i en situation medan det i en annan situation med andra omständigheter inte bedöms som förolämpning. Med annat skymfligt beteende menas exempelvis en örfil, en spottloska i ansiktet eller en spark i ändan. Väcka åtal Ärekränkningsbrotten, dvs. förtal och förolämpning, är till stor del s k målsägandebrott. Detta innebär att de inte får åtalas av någon annan än målsäganden. Målsäganden är den person som blivit utsatt för brottet (se Rättegångsbalken 20 kap 8§ 4st). Dessa brott kan alltså som huvudregel åtalas endast av den kränkte. En åklagare kan dock väcka åtal för dessa brott om målsäganden anger brottet till åtal och ett åtal anses påkallat ur allmän synpunkt. Vad som sagts i detta stycke framgår av 5 kap 5§ Brottsbalken.Sammanfattningsvis, är det inte säkert att detta handlande faller in under brottet förtal eftersom det ska röra sig om uppgifter av allvarlig art, och endast en uppgift om att någon är otrogen inte anses vara tillräckligt allvarlig. Dessutom krävs att uppgiften har riktats till någon utomstående. Om uppgiften endast har riktats till den som blivit kränkt, kan det istället vara fråga om förolämpning. Detta är fallet om uppgiften kan såra den kränktes självkänsla. Eftersom dessa brott är målsägandebrott, kan de som huvudregel endast åtalas av den som blivit kränkt. Man bör dock ha i åtanke innan man bestämmer sig för att väcka åtal att det finns risk för att den som väcker åtal får stå för samtliga rättegångskostnader (dv.s både sina egna och motpartens) vid en förlust. Hoppas att det här besvarar din fråga. Jag vill gärna rekommendera dig att göra en anmälan hos polis och möjligen även kontakta en jurist på området för att få mer hjälp. Med vänlig hälsning,

Förtalbrott eller rättelse

2016-11-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har anmält nån för misshandel, och hans barn var där när händelsen ägde rum och polisen anmält socialtjänsten.Nu säger han att jag nämnde till polisen att han slog barnen också. Han stödjer sin uttalande och säger att Socialtjänsten sa tiHan att jag rapporterade inte min misshandel utan barnens.Jag har en koipa på anmälan men n är inte tillräckligt bevis att bevisa jag sa ingenting om barnen också så tog jag kontakt med socialtjänsten för att bekräfta vad han sa men dem avslog att svara på mig pga anmälan gjorde genom polisen inte mig!Våra vänner tror på honom och tänka jag ljuger bara för att göra honom illa.Det har skadad mycket mellan polare och bekantar.Antligen socialtjänsten medarbetaren sa fel eller han ljuger med avsikt att försöka min trovärdigheten. Jag har meddelanden från vänner som står att han är ganska säker eftersom socialtjänsten sa så till honom.Mitt syfte är att han är tvungen avsluta sprida strunt prat om mig eller socialtjänsten bekräftar att de sa fel till honom.Hur får jag ta det vidare lagligt? Vem skulle jag stämma?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Personen som sprider osanningar om dig kan anmälas för brottet förtal, enligt Brottsbalk (1962:700), Brb, 5 kap 1 §, se här: https://lagen.nu/1962:700. För att förtal ska vara aktuellt krävs det att personen det handlar om har sagt saker om dig, till andra personer än dig, med målet att väcka andras missaktning gentemot dig genom att beskylla dig för brott eller för ett klandervärt levnadssätt. Det finns inga krav på att uppgiften som har lämnats ska vara sann. Förtal kan leda till böter, om det är grovt kan det leda upp till fängelse i två år, BrB 5 kap 2 §. Om personen ifråga var skyldig att lämna uppgiften faller straffansvar bort. Det är personen som sprider falska rykten om dig som du ska stämma om det blir aktuellt med stämningsansökan, i så fall anmäler du hos polisen. En socialarbetare har tystnadsplikt och får därför inte utan tillåtelse berätta vad du har sagt, Socialtjänstlag (2001:453), 15 kap 2 §. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Uppmärksammande av rasistiska/islamofobiska ställningstagande på internet

2016-11-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om jag som privatperson uppmärksammar grovt rasistiska/islamofobiska ställningstagande på internet och mailar personens arbetsplats för att fråga om dess värdegrundspolicy och uppger namn samt vad personen i fråga skrivit för att få veta om detta är förenligt med deras företags policy som eventuell kund, kan jag bli anmäld och fälld i domstol för förtal av personen som gjorde sig skyldig för dessa uttalanden?
Julia Gustafsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det förfarande, att du berättar för en persons arbetsgivare att denne har uttryckt sig på ett visst sätt på internet, skulle kunna innebära att brottet förtal 5 kap. 1 § brottsbalken är aktuellt. Du lämnar en uppgift som är ägnad åt att påvisa och påpeka ett klandervärt beteende hos en person inför dennes arbetsgivare. Även fast förtal skulle kunna vara aktuellt är det i detta sammanhang viktigt att påpeka att straffrihet inträder om uppgiftslämnaren, vilket verkar vara du själv i detta fall, har varit skyldig att uttala sig eller att det i övrig med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. En sådan omständighet skulle kunna tänkas vara att det strider mot arbetsgivarens policy att arbetstagare på sin fritid skriver den nämnda typen av ställningstaganden på internet. Straffrihet inträder dock bara om du kan visa att uppgiften var sann, det vill säga att personen verkligen skrev grovt rasistiska/islamofobiska ställningstaganden. Slutligen ska en egenhet vad gäller förtalsbrottet påpekas. Som huvudregel och i det allra flesta fall krävs det att en åklagare väcker åtal för att en person ska kunna dömas till ett brott inför en domstol. Vad gäller förtalsbrottet gäller det motsatta. I dessa fall är det nämligen personen utsatt för det misstänkta förtalet som väcker talan om straffansvar inför domstolen. Detta innebär att för att en prövning av din eventuella skuld i frågan ska bli aktuell så måste personen som du påstår ha skrivit de nämnda ställningstagandena för det första känna sig ärekränkt av förtalet och dessutom själv väcka talan om att brott har begåtts. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kalla någon för rasist - förtal och förolämpning tillämpligt?

2016-11-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag stämma för förtal? För två år sedan uppstod en anklagelse mot mig som hände såhär: 20 personer satt runt ett matbord och pratade om politik, jag satt medvetet tyst då jag inte frivilligt vill starta en debatt om Sveriges flyktingmottagning då jag är för flyktingarna men emot sättet Sverige tar emot och placerar dem då vi måste hjälpa dem ut i samhället. En tjej vi kan kalla Jennie uttryckte plötligt min åsikt då hon kopplade mig till Sverigedemokraterna och då ställde en annan tjej sig upp "Sara" och anklagade mig för att vara rasist. Jag gick gråtandes därifrån då det inte var min åsikt och att jag blev förödmjukad. NU 2 år senare påstår "Sara" att att jag själv med egna ord har sagt att "Jag är rasist", exakt den meningen. Detta är absurt och helt sant, det finns gott om vittnen. Kan jag stämma henne för förtal?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Förtal är ett brott som stadgas i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Paragrafen aktualiseras när en person sprider uppgifter om någon annan med avsikt att utsätta denne för andras missaktning eller att utpeka denna som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. En allmän uppfattning torde vara att det är klandervärt att vara rasist, varför förtal kan bli aktuellt i ditt fall. För att förtal ska anses vara uppfyllt krävs vidare att uppgifterna måste spridas till tredje man, det vill säga till någon annan än den det berör. Sammanfattningsvis kan sägas att falsk information har spridits om dig och sålänge informationen har nått annan än bara dig kan förtal anses vara uppfyllt. Spridandet av denna felaktiga information kan ha varit ämnad att skada ditt anseende varför åtal om förtal kan väckas. Jag vill även uppmärksamma dig om att förolämpning i enlighet med 5 kap. 3 § BrB kan aktualiseras. Den stora skillnaden mellan förtal och förolämpning är till vem meddelandet riktas. En förolämpning riktas direkt till dig, medan förtal kräver att tredje part är inblandad. Beroende på vad som sagts, hur det har sagts och till vem kan alltså både förtal och förolämpning bli aktuellt. Vad gäller muntliga utsagor föreligger ofta stora bevissvårigheter men eftersom det finns vittnen i ditt fall finns stora möjligheter att vinna framgång i rätten. Lycka till! Jag hoppas att jag kunde bringa en viss klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Med Vänliga Hälsningar,