Förtal att lägga ut uppgifter på Lexbase?

2016-05-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Har haft tvistemålet ärende i domen står att personen lider av bipolär sjukdom är det lagligt att lägga ut det på lexbase
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Domar är allmänna handlingar och vem som helst är fri att ta del av innehållet enligt reglerna i Tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Däremot kan vissa saker i en allmän handling ibland skyddas av sekretess, om det är motiverat med skydd för den enskilde. Därför brukar det till exempel inte framgå av en dom vem som är målsägande i ett åtal rörande sexualbrott. Om någon sådan sekretessbestämmelse inte finns kan vem som helst ta del av uppgiften. Vi har också en grundlagsstadgad yttrandefrihet som följer av Yttrandefrihetsgrundlagen när det gäller internet.Däremot är det inte alltid att publicera uppgifter om andra människor på ett sätt som kan vara kränkande. Det som blir aktuellt är främst bestämmelse i brottsbalken om förtal, som stadgar att "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning" kan dömas för förtal. Det som är värt att notera är att det kan utgöra förtal även att sprida uppgifter om någon som är sanna. Även om dessa förutsättningar är uppfyllda så kan man gå fri från ansvar om det var försvarligt att lämna uppgiften samtidigt som den antingen var sann eller man hade skälig grund för den. Det finns många olika faktorer som spelar roll, bland annat till hur stor krets en uppgift sprids, i vilket sammanhang uppgiften förekommer och liknande. I ett fall från Högsta domstolen 2014 dömdes två personer för förtal efter att ha lämnat uppgifter om en persons brottslighet, just eftersom de inte ansågs ha skälig grund för att lämna uppgifterna, som i och för sig var sanna rörande brottsligheten. Det spelar alltså också roll i vilket syfte man lämnar uppgifter om en person.Just vad gäller Lexbase så har den ansvarige utgivaren åtalats, men friats, för förtal. Det var Stockholms tingsrätt som i en dom i april 2015 inte ansåg att det utgjorde förtal att sprida uppgifter på det sättet som sajten gjort. Man ska dock komma ihåg att domar från en tingsrätt inte är prejudicerande, och att sakomständigheterna i det enskilda fallet är vad som avgör om någonting är brottsligt eller inte. Mer än så kan nog inte sägas utan att veta samtliga omständigheter kring saken.Hoppas att du tycker att du fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att höra av dig igen!

Vad krävs för anmälan för förtal?

2016-05-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Om man har några personer som hittat på en historia om hur dem tror att ens liv är. Går och sprider detta & även sett till så att man blivit av med jobbet men ändå fortsätter att skriva till alla som finns i ens närhet om saker som inte alls stämmer. Det kan även leda till utredning hos socialen då det finns ett barn med i bilden. Kan man anmäla dessa För förtal då? Eller vart går gränsen för vad folk får göra mot en innan man kan ta ställning till det?
Linda Critchley |Svar:Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det som är kriminaliserat som förtal är att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andra missaktning, 5 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1).För att ett påstående om någon ska vara att anse som en ”uppgift” krävs att påståendet är så bestämt att dess sanningshalt kan prövas. Om huruvida uppgiften är sann eller inte saknar dock betydelse. Förtalsbrott kan begås oavsett om uppgiften som lämnats är sann eller falsk. För att ett handlande ska vara kriminaliserat som förtal krävs också att uppgifterna som lämnats typiskt sätt ska vara tillräckliga för att andra människor ska kunna förlora aktningen för den person som uppgiften avser. Det behöver inte bevisas att så är fallet i den enskilda situationen. Om huruvida du kan anmäla personerna som sprider rykten om dig för förtal eller inte beror således på vad det är för typ av uttalanden om dig som sprids. Förutsatt att uppgifterna som de lämnar om dig är tillräckligt specifika och av sådan karaktär att de typiskt sätt duger till att få andra människor att förlora aktningen för dig så kan du anmäla personerna för förtal.Med vänlig hälsning

Överklaga falsk information

2016-04-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Jag vill överklaga en vårdcentrals chefs, falska information om mig. Där chefen har påstått att "Jag använder min dotter för att ta hand om min son..."Det är inte sant, vi är ofta tillsammans på gymnasiet därför jag studerar där också, och under tiden tar min mamma hand om min son.Till vilket myndighet kan man överklaga?
Terese Vestergård |Hej och tack för din fråga!Du har lite olika alternativ du kan använda dig av: Anmäla händelsen till polisen. Den händelse du beskriver kan eventuellt utgöra förtal 5 kap. 1§ Brottsbalken eller tjänstefel 20 kap. 1§ Brottsbalken.Om informationen grundar ett beslut. Då kan du antingen överklaga informationen själv så som det står beskrivet i beslutet, vilket oftast brukar vara till myndigheten själv, eller anlita en jurist som kan hjälpa dig överklaga.Ovan svar är vad som inryms i vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att överklaga eller anmäla händelsen till polisen, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger: härHoppas du har fått svar på din fråga!Med varma hälsningar

Ärekränkning

2016-04-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar när ett beteende går över gränsen och blir kränkande?Jag bor ihop med min sambo och hennes två barn, hennes ex beter sig som om att han har rätt till full insyn i våra privatliv.Nu senast skickade han sms och frågade rakt ut om hon var gravid. Vi svarade att vi inte tyckte att han hade med den saken att göra.Frågan är om han fortsätter att tjata om det, är det kränkande? Är det ett lagbrott?Med vänlig hälsning
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Regler om ärekränkningsbrott finns i Brottsbalken (BrB) kapitel 5 vilket du hittar här: 1962:700 och det handlar om förtal och förolämpning. FörtalEnligt BrB 5 kap. 1 § innebär ett förtalsbrott att någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att en person lämnar uppgifter för att utsätta en annan person för andras missaktning. Det spelar ingen roll om det som sägs är sant eller inte, men det krävs att det är av allvarligare art som ex. att utpeka någon som alkoholist, nazist, otrogen eller att peka ut föräldrar som grovt försumliga (slarviga) i vårdnaden av sina barn. Det handlar alltså om angrepp som används för att skada någons rykte och det krävs att dessa uppgifter lämnas till en annan person än den som förtalas och det kan ske genom både tal och skrift. Om din sambos ex skulle tala illa om din sambo eller hitta på saker om henne och berätta det för andra så kan det vara förtalsbrott. Det är inte förtalsbrott om det sägs direkt till din sambo.FörolämpningEnligt BrB 5 kap. 3 § innebär ett förolämpningsbrott att någon uttalar sig direkt till den berörda personen för att såra genom att använda kränkande skällsord och skymford eller beskylla annan för att ex. uppträda som en nazist eller rasist. Det kan också ske genom det som i lagen heter ”annat skymfligt beteende”, vilket ex. kan vara en spark i baken eller att spotta på någon. Dessa handlingar kan dock istället utgöra brotten ofredande eller misshandel beroende på i vilket sammanhang de används.Om skymford upprepas tillräckligt många gånger kan det bedömas som ett hänsynslöst beteende och då istället utgöra brottet ofredande enl. BrB 4 kap. 7 §.Att din sambos ex frågar om hon är gravid är som utgångspunkt inte en förolämpning. Däremot om din sambos ex har använt skällsord eller andra kränkande uttalanden som de exempel jag givit ovan för att såra din sambo så kan detta utgöra förolämpning enligt lagen. Har ni fler frågor så är ni välkomna att kontakta oss igen!Hoppas att mitt svar varit till hjälp!Mvh

Förtal att berätta till en dömds familj om domen

2016-05-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag jobbar som polis. Jag blev slagen av en en man som blev dömd att betala mig skadestånd. Han verkade ångerfull och lovade att betala. Jag hade kontakt med honom och hans fru angående när och hur pengarna skulle överföras. Helt plötsligt upphörde kontakten och jag har inte sett röken av skadeståndet. Det har nu gått över 1 år och jag har försökt få tag på honom genom att ringa hans familj och söka honom den vägen. Jag berättade även varför jag sökte honom. Jag berättade alltså att han är dömd för att ha slagit mig. Nu har jag plötsligt fått ett meddelande om att han har polisanmält mig för detta ! Kan detta gå hans väg ? Det kan väl ändå inte vara förtal eller trakasserier när han är dömd. Offentlig dom. Har jag tystnadsplikt gällande en offentlig dom?
Emil Danielsson Nykänen | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tänkte först berätta angående att han försökt anmäla dig för brott därefter tänkte jag gå in på hur du kan gå tillväga för att få betalt.Jag vet inte exakt vad du sagt till honom eller hans familj, men jag antar att du inte sagt att du ska begå ett brott om han inte betalar, alltså kan det inte vara fråga om olaga hot eftersom då krävs att du ska hota med olaglig gärning. Vad som skulle kunna tänkas blir aktuellt är som du befarat förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken (nedan förkortat BrB, länk till lagen https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1).Rekvisiten för förtal är att utpeka någon som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på något annat sätt lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. I det andra stycket står däremot att om det var försvarligt att uttala sig om detta och kan du visa att den är sann eller om du har skälig grund för den så går du fri från ansvar. Det spelar ingen roll om uppgiften är sann eller falsk, man kan dömas för förtal ändå, men är det sant och du har goda skäl att berätta om den så är det försvarligt.Vi börjar med rekvisitet utpeka någon som brottslig eller klandervärd. Kan det du sagt till den dömdes föräldrar (att han är dömd och ska betala skadestånd) vara att utpeka någon som brottslig eller klandervärd? I doktrin talas det om att det ska vara fråga om något som är nedsättande för dennes goda namn och rykte. Detta ska bedömas med utgångspunkten i den sociala värderingen för personen inom orten och den egna umgängeskretsen. Nu vet inte jag vad det är för person som misshandlade dig, så jag kan inte helt utesluta att det är att anse som förtal, än så länge. Därefter kommer vi in på rekvisitet om det var försvarligt att lämna uppgiften. Här finns inte så mycket praxis rörande avslöjande i familjeförhållande, och en av anledningarna är för att det kan vara försvarligt att säga till en persons familj att han begått brott. Jag menar alltså att om det är att utpeka någon som brottslig eller klandervärd så gör detta att du blir friad. Det är helt enkelt försvarligt att berätta för ens familj att denne begått ett brott och du vill ha skadestånd när du söker dem.Därefter kommer vi in på sanningsbevisningen. Lämnar du en kränkande uppgift som du kan visa är försvarlig (som jag anser att den är) och sedan att den är sann går du fri från ansvar. Du har ju en dom och detta är allt du behöver visa upp för att bevisa att din uppgift är sann om personen skulle anmäla dig och åklagaren skulle väcka åtal. Jag skulle alltså anse att du kommer gå helt fri från ansvar om han skulle anmäla dig för förtal och jag anser inte att något annat brott blir tillämpligt.Nu till hur du kan göra för att få in ditt skadestånd. Eftersom du har en dom att han ska betala skadestånd så är detta väldigt väldigt enkelt. Du behöver endast gå till kronofogden. Jag bifogar en länk nedan till kronofogdens hemsida om att ansöka om verkställighet. Du följer bara de anvisningar där och de hjälper dig att få personen att betala. Detta hade du kunnat göra direkt utan att ta kontakt med honom men det är bra att försöka nå personen själv innan. Men det är som sagt inget krav.Jag hoppas detta besvarat dina frågor. Har du fler funderingar lämna en kommentar här på hemsidan så ska jag försöka svara så fort som möjligt.Länk till kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Ansokaomverkstallighet.htmlVänligen,

Bevisbördan i brottmål

2016-04-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har blivit anklagad och utpekad av en kvinna som sprider ryktet att jag skickat ett anonymt brev till hennes dotter. Brevet skall innehålla information om kvinnan och hennes relation till män.. Jag kan inte bevisa att det inte är jag som gjort det, men å andra sidan har hon inga bevis heller. Hittar heller ingen anledning till varför jag skulle gjort det. Det är väldigt otrevligt och jag känner mig kränkt och utpekad för något som jag absolut inte gjort. Om jag polisanmäler henne för förtal vad händer sedan, kommer de att göra en förundersökning som läggs ner för det finns inga bevis? Måste man ha vittnen, kommer vi båda att bli kallade till förhör ?. Jag kan nämna i sammanhanget att kvinnan i fråga är en känd moderatpolitiker, om nu hänsyn till det skall tas.Tack på förhand
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som gäller i brottmål i svensk rätt är att åklagaren ska kunna bevisa att du gjort dig skyldig till brott, bevisbördan ligger alltså inte på dig utan på åklagaren som ska gör gällande att det är ställt bakom rimlig tvivel att det är du som skickat dessa anonyma brev. Beviskravet i brottmål är med andra ord väldigt högt, det ska inte finnas ett rimligt tvivel på att det inte är du som skickat breven. Om det inte finns några vittnen eller annan bevisning som kan ge stöd för att du skickat brev kommer åklagaren inte väcka åtal. Åklagaren väcker endast åtal när det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott. Det ska heller inte spela någon roll om kvinnan i fråga är politiker eller inte. Bevisbördan och beviskravet är detsamma.Om du har mer specifika omständigheter i fallet är du välkommen att kommentera nedan så ska jag försöka hjälpa dig.Vänligen,

Förtal och kränkning

2016-04-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Har en fråga om förtal och kränkning! Min dotter har påstått saker om mig som ej är sanna gått ut till vänner och bekanta och sagt att jag gett mig ut för en annan person på både facebook och skickat sms i annat namn och nummer!! Jag har försökt pratat med henne men hon har blivit en hel annan person sedan hon träffat en kille som vi anser min man och jag är en psykopat!! För även han har påstått saker om min man som ej är sanna. Vi är så nedtryckta och ledsna vet ej vad vi ska göra tänkte göra en polisanmälan har brevet i har skrivit här men känner att det är ju i alla. fall min dotter. Detta är hemska senario har pågått sedan 2013. Detta måste få ett slut.
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Brottsbalken (BrB) 5:1 definieras vad som utgör förtal. Det är när en person utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadsätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Då kan man dömas för förtal till böter. Enligt BrB 5:1 st. 2, finns det dock ett undantag och det är när personen är skyldig att uttala sig om detta eller om det annars med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna en sådan uppgift, t.ex. om uppgiften är sann eller om man har skälig grund för det. Enligt samma kapitel i BrB (se BrB 5:3), definieras vad som utgör ärekränkning. Det är när någon ärekränker annan genom kränkande tillmäle, beskyllning eller genom annat skymligt beteende. Då kan man dömas för förolämpning till böter.Om du anser att denna gärningsbeskrivning passar in din dotter, rekommenderar jag att du i första hand kontaktar din dotter och hennes kille igen och försöker prata med dem. Försök att föra en lugn dialog och få dem att inse att deras beteende inte är okej. Skulle du inte kunna få tag på dem/vill de inte lyssna och fortsätter att bete sig på samma sätt, finns det möjlighet att göra en polisanmälan. Förstår givetvis att det kan kännas jobbigt att behöva polisanmäla sin egen dotter men går det inte att åtgärda deras beteende, är ett alternativ att polisanmäla, särskilt om detta har pågått sedan år 2013.Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du varmt välkommen att höra av dig igen! Lycka till!Vänligen

Fråga om förtal alternativt otillbörlig marknadspåverkan över internet

2016-04-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om detta kan räknas som förtal?Det är en sida på facebook som sprider felaktiga uppgifter om en Rysk geolog som är iblandad i ett Svenskt företag.De skriver att han sysslar med scam och hänvisar till en falsk hemsida som det Svenska företaget har gått ut med i ett PM att den är falsk.Sidan heterInterfox Resources Sanningen? De har bedrivit en systematiskt förföljelse av bolaget Interfox Resources och Max Renard, styrelseordförande i detta bolag.
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Frågor om brottsliga handlingar besvaras främst genom brottsbalken (BrB). Vissa aspekter av den här typen av agerande kan även komma att aktualisera kriminaliserade handlingar genom marknadsmissbrukslagen (MML).Förtalsbrottet: Brottet förtal avser som det nämns i BrB 5:1 handlingar där någon genom utpekande av annan försöker framställa denna som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgifter som är ämnade att utsätta densamma för andras missaktning. Härutöver kan den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot denne komma att dömas för förolämpning. En förutsättning för detta är att uttalandet inte i sig kan komma att utgöra förtal, men likväl är kriminaliserad som ett mindre allvarligt brott. I BrB 5:5 framgår en viktig bestämmelse. För att någon ska kunna komma att dömas för förtal respektive ärekränkning så är det målsäganden själv som genom s.k. enskilt åtal måste inge stämning och åtala gärningsmannen. Efter en studie av ”Interfox Resources: Sanningen?” kan jag konstatera att sidan innehåller en hel del uttryck som kan anses ha den innebörd som förtalsbrottet avser kriminalisera. Som en första apropå vill jag här poängtera att mycket av det material som lagts upp på sidan är riktade mot företag, såväl svenska som internationella. Juridiska personer kan inte förtalas och därför inte heller väcka åtal enligt BrB 5 kap. Däremot kan de uttryck som direkt riktats och formulerats mot en fysisk person i frågor som gäller dennes person, snarare än denne i position som företagsledare, vara fråga om brottsligt förtal alternativt förolämpning. Otillbörlig marknadspåverkanI MML 8 § kriminaliseras en annan handling som kan komma att aktualiseras i förevarande fall, otillbörlig marknadspåverkan. För otillbörlig marknadspåverkan kan den dömas som förfar otillbörligt för att försöka påverka köpare eller säljare av värdepapper. Ett krav för att kunna dömas är att den handlande insåg eller i vart fall borde kunnat inse att information denna lämnat till allmänheten varit ägnat att påverka eller vilseleda handeln av det aktuella värdepappret. I förevarande fall kan just syftet med sidan komma att ifrågasättas. Vad jag kan se tycks det inte finnas en sakligt kritisk dialog utan snarare en aktion av dementi av endera andra utsagor eller egna utsagor med uppmaning att sälja värdepappret. Notera här utöver att det inte fordras något vinstsyfte eller att gärningsmannen gjort någon faktisk vinning för att brottet ska kunna kommit att begås. Härutöver att det gäller likaledes för vilseledande uppmaningar att såväl köpa som att sälja. Härtill följer av MML 10 § att ett värdepappersinstitut som har misstanke om att otillbörlig marknadspåverkan förelegat är skyldig att rapportera detta till Finansinspektionen som på förekommen anledning överlämnar uppgiften till åklagare, såvitt det finns anledning att misstänka brott. Detsamma gäller för övrig misstanke om brott mot MML, jfr MML 19 §. Brott mot marknadsmissbrukslagen väcks, till skillnad från ärekränkningsbrotten i BrB kap. 5, inte genom enskilt åtal, utan genom allmänt åtal, dvs. av åklagare. Skillnaden mellan BrB och MML är att Finansinspektionen, och inte åklagare, är den första myndighet som bedömer huruvida ett agerande varit brottsligt enligt MML och i sådant fall överlämnar ärendet till åklagarmyndigheten. Svårigheten med brottslighet över InternetTill synes finns det ingen angiven redaktör/upphovsman för den omstridda sidan. Svårigheten kan här vara att peka ut en ansvarig. Även om en ansvarig kan komma att pekas ut genom identifiering över exempelvis IP-nummer över internet kan det senare bli svårt att bevisa att det faktiskt är densamma vars IP-nummer identifierats som faktiskt begått de brottsliga handlingarna.Sammanfattningsvis, kan jag konstatera att uttalanden riktade mot en enskild person i egenskap av just dennes person och som sprids till allmänheten med sådan effekt som typiskt sett avser att syfta till att få andra att anse att personen är klandervärd mycket väl kan utgöra förtal. Detta kan beivras genom att det är den förtalade själv som väcker åtal genom stämning mot personen. Härefter kan det uppkomma svårigheter att i tillräcklig grad bevisa att den åtalade personen faktiskt begått handlingarna som publicerats genom en IP-adress denne haft tillgång till. Större framgång att beivra brottet torde snarare föreligga om det går att förmå Finansinspektionen till att agera gentemot handlandet, och för dem visa att informationen sprids i syfte att påverka omsättningen av det aktuella värdepappret.