Är det olagligt att skicka kränkande SMS?

2017-02-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min killes ex, men som han juridiskt fortfarande är gift med, skickar grova kränkningar av både honom och mig via sms. Det har pågått med jämna mellanrum i drygt två år. Det är väldigt tydligt att avsikten är att kontrollera, kränka och manipulera. Han börjar på allvar ta stryk av detta. Är det lantligt att utsätta någon för det?
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om vilka handlingar som är straffbara finns i Brottsbalken, den hittar du här. Om din killes ex. kränker din kille genom att skicka sms till honom som exempelvis innehåller skällsord eller öknamn i syfte att såra din killes självkänsla skulle hon kunna göra sig skyldig till brottet förolämpning i Brottsbalkens 5 kap. 3§. Straffet för förolämpning är normalt böter, men om brottet anses grovt kan även fängelse i upp till 6 månader bli aktuellt. Detta framgår av Brottsbalkens 5 kap. 3§ 2 stycket. Om din killes ex. skickar sms till honom som innehåller nedsättande uppgifter om dig i syfte att få din kille att exempelvis tappa respekten för dig skulle hon istället kunna göra sig skyldig till brottet förtal i Brottsbalkens 5 kap. 1§. Straffet för förtal är böter. Skillnaden mellan brotten förolämpning och förtal är alltså att vid förolämpning så riktar sig det kränkande uttalandet till den berörda personen själv, medan det kränkande uttalandet vid förtal är riktat mot någon annan. Eftersom du skriver att de sms som din killes ex. skickar innehåller grova kränkningar och det pågått i drygt 2 år skulle hon möjligen även kunna göra sig skyldig till brottet ofredande i Brottsbalkens 4 kap. 7§. Eftersom ofredande anses vara ett något grövre brott än förolämpning och förtal krävs normalt värre omständigheter för att ofredande ska bli aktuellt. Telefonförföljelse dagtid eller upprepade telefonpåringningar nattetid är exempel på handlingar som tidigare ansetts utgöra ofredande. Straffet för ofredande är böter eller fängelse i högst 1 år. Mitt råd till dig och din kille är alltså att ni vänder er till polisen.Hoppas att detta var svar på din fråga och lycka till! Om du eller din kille har fler frågor är ni välkomna att vända er till oss på Lawline igen. Vänligen,

Brott att berätta om person som tafsat?

2017-02-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om en pastor tafsar på en kvinna i församlingen. Skulle det då vara olagligt om kvinnan berättar vad som har hänt för hela församlingen?Skulle det vara olagligt om jag berättar för hela församlingen vad kvinnan har berättat för mig att pastorn har gjort mot henne?
Moa Estberg |Hej och tack för din fråga! Den straffrättsliga bestämmelse som kan komma i fråga i ditt fall är bestämmelsen om förtal i brottsbalken (BrB) 5:1 (här). Enligt paragrafen kan den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal.Tafsande faller under paragrafen sexuellt ofredande i BrB 6:10 (här) och således är lämnandet (eller spridandet) av en sådan uppgift otillåtet enligt paragrafen. Däremot finns det en undantagsbestämmelse i paragrafens andra stycke som lyder; "Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."Det innebär att om kvinnan som blev utsatt för tafsandet anmäler pastorn för sexuellt ofredande och han döms, eller om hon har annan bevisning om att tafsandet har förekommit, kan hon visa att uppgiften var sann. Därtill krävs att det är försvarligt att hon lämnar uppgiften. Dessa två förutsättningar måste vara uppfyllda för att du eller kvinnan inte ska dömas till ansvar för förtal. Huruvida lämnandet av uppgiften är försvarligt eller inte avgörs genom en försvarlighetsbedömning. Finns det, i det specifika fallet, allmänna eller enskilda intressen som väger över intresset att skydda en person mot nedsättande uppgifter är det försvarligt att lämna uppgiften. Vilka de intressena kan vara framgår inte i lagtexten och därför är det inte helt enkelt att generellt beskriva dessa. Min bedömning är dock att uppgiftslämnande av det slag du beskriver i din fråga inte lär anses vara försvarligt. Hoppas du fick svar på din fråga. Om något är oklart i mitt svar får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan. Med vänliga hälsningar,

Om hot om polisanmälan via telefon kan utgöra ärekränkningsbrott

2017-02-05 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående ett påstående hot eller förtal. En vännina till mig kom på sin dotter med att ha rökt maruijana och var helt knäckt. Tillslut har det nu slutat med att hon valde att skicka bort dottern till släktingar för att komma från umgänget. Så en kväll då hon och en vännina var lite berusade fick hon för sig att ringa upp en av killarna i umgänget och hotade med att han skulle hålla sig borta från hennes dotter i framtiden annars skulle hon anmäla honom för droganvändning samt försäljning (att han rökt vet hon men sålt har hon egentligen bara hört snackas om. Nu har hand föräldrar hotat med att anmäla henne för förtal mm. Det kan dom väl inte göra eller? I den situation som råder. Mvh Annelie
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FörtalDå uppgiften inte lämnats i tryckt skrift gäller förtalsbestämmelsen i brottsbalken (BrB) 5:1 (här). Den säger att "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal". Förvisso anklagar hon killarna som brottsliga, men förtalsbestämmelsen är med komplicerad än så. Uppgiften måste även vara spridd i en vidare krets. Med en vidare krets avses till exempel fallet då din kompis skrivit om uppgiften i en tidning där hon använder killarnas namn på sätt som gör att de blir identifierbara för vissa läsare. Att uppgiften ska vara spridd på detta sätt är en grundförutsättning för att förtal överhuvudtaget kan anses föreligga.Min bedömning är därmed att föräldrarna inte skulle nå framgång med en anmälan. Nedan kommer en bedömning att göras om andra brottstyper kan aktualiseras.FörolämpningBestämmelsen om förolämpning finns i BrB 5:3 (här) och säger att "den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom," döms för förolämpning. Förolämpning är en fridskränkning i form av angrepp på självkänslan, varför föräldrarna, enligt min bedömning, inte skulle nå framgång med en anmälan.Olaga hot - BrB 4:5 (här) och olaga tvång - BrB 4:4 (här)Varken olaga hot eller olaga tvång har begåtts då det för båda gärningarna krävs att gärningsmannen har hotat om att utföra en brottslig gärning - att polisanmäla är inte brottsligt.SlutsatsUtifrån de angivna omständigheterna i frågan är min samlade bedömning att föräldrarna inte skulle nå framgång med en anmälan.__________________________________________________________________________________________Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Falsk ryktesspridning på jobbet

2017-02-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Fick avsked pga arbetsbrist från mitt jobb. Nu har företaget börjat sprida rykten om att jag fick sluta pga jag förskingrat pengar. Fått höra det av 2 oberoende personer. I ett mail från företaget till en kollega skrivs det också att min anställning upphörde pga av oärlighet mot företaget Jag har skrivit till dom och frågat om vad det gäller och vad för bevis som finns utan att få svar. Jag är fullkomligt oskyldig och antar att det är ren smutskastning. Vad kan jag göra? Mvh
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att bli att bli utpekad som oärlig och anklagad för att ha förskingrat pengar är, i lagens mening, att anse som en ärekränkning. För att det ska kunna räknas som förtal krävs att rekvisiten i 5 kap 1 § 1st brottsbalken (1962:700) är uppfyllda. Enligt denna paragraf krävs att du utpekats som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller att det lämnats uppgifter som varit ägnade att utsätta dig för andras missaktning. Brottet anses direkt fullbordat när uppgiften kommit till någon annans kännedom. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till någon form av skada, men skada behöver inte ha uppstått. För att kunna döma någon till ansvar för förtal är det alltså tillräckligt att det funnits en risk för att den berörde skulle komma att utsättas för andras missaktning.Själva bedömningen av vad som kan anses nedsättande gentemot en person ska göras subjektivt och ur den kränktes, och hans omgivnings, synvinkel. Det råder inga tvivel om att du känner dig smutskastad och vi kan därför konstatera att detta rekvisit är uppfyllt. Problemet blir istället många gånger bevisningen. Det måste nämligen gå bevisa att förtalet ägt rum, vilket kan vara svårt då det oftast sker muntligen. Du nämner dock att företaget skickat ett mail där det skrivs att din anställning upphörde av oärlighet. Ett sådant mail kan vara av stor vikt när det kommer till själva bevisningen. Var därför noggrann med att spara/dokumentera alla dessa uppgifter om så är möjligt. För att förtalet ska anses brottsligt krävs även att uppgifterna inte är försvarliga, vilket följer av 5 kap 1 § 2st. Denna bedömning görs helt och hållet objektivt, men så länge det inte finns några belägg för att du varit oärlig eller förskingrat pengar får uppgifterna anses som oförsvarliga. Sammanfattningsvis kan personerna som spridit falska uppgifter om din uppsägning bli fällda till ansvar för förtal, förutsatt att uttalandena går att bevisa. Det bästa är alltid att försöka utreda situationen med inblandade parter, men om du vill gå vidare med saken kan du vända dig till polisen för att upprätta en polisanmälan. Vidare information om polisanmälan hittar du på polisens hemsida genom att klicka här. Efter en amälan har du även möjlighet att väcka talan gentemot personerna. Notera dock att förtal är ett så kallat målsägandebrott, vilket innebär att det är du själv (och inte en åklagare) som får väcka åtal och driva målet. Hjälp finns dock att få och själva processen brukar inte vara några problem.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Mvh,

Vad är förtal?

2017-02-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Person har vid möte av en förening kommit med uttalande att dom misstänkte mig för stöld från föreningen i ett försök att få mig utröstad. Räknas detta som förtal?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det är svårt att svara med 100 % säkerhet eftersom jag bara vet det du skrivit i din fråga. Utifrån vad du berättar så låter det som att du blivit utsatt för förtal. För att det ska vara fråga om förtal ska man säga att någon är brottslig eller på annat sätt en dålig person till någon annan. Att säga att du skulle ha stulit är alltså inom ramen för brottet. Förutom det måste man även lämna de här uppgifterna för att andra ska tycka att man är en dålig person. I ditt fall så tolkar jag det som att uppgiften om den påstådda stölden har som syfte att du ska bli utröstad ur en förening, vilket skulle passa in. Se 5 kap. 1 § Brottsbalken.Det finns dock undantag till det här. Om man hade anledning att berätta om det här och man kan visa att det man säger är sant så är det inte förtal. Exempelvis om du vill bli kassör i en förening och någon anklagar dig för att ha stulit pengar från en annan förening, om det är sant så är det inte förtal att meddela övriga i föreningen om detta innan de röstar.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Felaktig anklagelse på instagram

2017-02-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |För ett par år sedan tog en kompis min telefon och låste in sig på en toalett och skrev massa taskiga och kränkande saker till en på min kontaktlista. Han som fick dessa kränkande sakerna visste inte att det inte var jag som hade skrivit det. Så han la ut två screenshots på de min kompis hade skrivit till honom på Instagram och taggade mig i bilden och skrev hur elak och taskig jag var. Många i min klass började kommentera på bilden t ex "oj vad taskig han är" och sånt när jag egentligen inte hade gjort nåt. De dom som kommenterade och såg bilden inte visste var att det inte var jag som skrev det. Sedan dagen efter i skolan blev jag lite konstigt behandlad och jag kände att detta påverkade mig. Efter ett par timmar fick han reda på att det inte var jag som skrev det och han tog bort bilderna och la ut en nu där han skrev att "vi hade löst problemet". Men även efter det som jag sa innan märkte jag skillnad i skolan negativt. Jag vill begära skadestånd för förtal och undrar hur mycket och hur jag gör det?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Jag har full förståelse för din frustration. Att bli att bli utpekad som klandervärd eller anklagad för att ha skrivit kränkande meddelanden till en viss person är, i lagens mening, att anse som en ärekränkning. För att det ska kunna räknas som förtal krävs att rekvisiten i 5 kap 1 § 1st brottsbalken (1962:700) är uppfyllda. Enligt denna paragraf krävs att du utpekats som klandervärd eller att det lämnats uppgifter som varit ägnade att utsätta dig för andras missaktning. Brottet anses direkt fullbordat när uppgiften kommit till någon annans kännedom. Därmed fullbordades brottet definitivt genom att bilden publicerades på instagram. För att kunna döma någon till ansvar för förtal är det tillräckligt att det funnits en risk för att den berörde skulle komma att utsättas för andras missaktning. I detta fall verkar dock inte råda tvivel om att uppgiftslämnande har lett till skada (i form av negativ behandling). Själva bedömningen av vad som kan anses nedsättande gentemot en person bedöms nämligen ur din synvinkel. Problemet med förtal är många gånger att det kan vara svårt att bevisa. För att få igenom en skadeståndsprocess måste du därför säkra att det finns någon form av bevis som kan stärka att de inte var du själv som skrev meddelandena. Det bästa och billigaste är alltid att försöka utreda situationen med inblandade parter, men om du vill gå vidare med saken kan du vända dig till polisen för att upprätta en polisanmälan. Vidare information om polisanmälan hittar du på polisens hemsida genom att klicka här. Om du vill driva saken vidare till domstol är det viktigt att du är medveten om att en förlust skulle leda till att du både behöver ersätta dina egna och motpartens rättegångskostnader. Detta innebär att det kan bli väldigt dyrt. Dessutom är förtal är ett så kallat målsägandebrott, vilket innebär att du på egen hand får väcka åtal och driva målet. Därför är det extra viktigt att du införskaffar bra bevisning, vilket många gånger kan vara svårt även för en yrkesverksam åklagare. Sammantaget är det tämligen svårt för en privatperson att vinna framgång i dessa typer av mål. Skulle du fortfarande vara intresserad av att inleda en skadeståndsprocess behöver du upprätta en stämningsansökan. Hur denna ska vara utformad, kostnader och ytterligare information hittar du här.Hoppas att svaret varit till din hjälp och lycka till!Mvh,

Spridningskravet vid förtal

2017-02-04 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Har varit god man åt min dotter sedan 2011 utan någon anmärkning. Nu kom en kopia på ett brev från Överförmyndaren som visade att kontorschef och två enhetschefer på kommunen känner oro för att jag inte verkar för min dotters bästa och att jag har svårt att skilja på min roll som god man, pappa. Jag anser att detta är förtal eftersom det inte finns något i brevet som kan visa på det de påstår.Vad gör jag?
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då uppgiften inte lämnats i tryckt skrift gäller förtalsbestämmelsen i brottsbalken 5:1 (här). Den säger att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Uppgiften måste även vara spridd i en vidare krets. Med en vidare krets avses till exempel fallet då gärningsmannen skrivit om uppgiften i en tidning där hen använder ditt namn på sätt som gör att du blir identifierbar för vissa läsare. Att uppgiften ska vara spridd på detta sätt är en grundförutsättning för att förtal över huvudtaget kan anses föreligga.Min samlade bedömning är att du inte skulle nå framgång med en eventuell anmälan då spridningskravet inte är uppfyllt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.Med vänlig hälsning,

Förtal av lärare

2017-02-02 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej !Kan det vara förtal av min sons lärareom jag som förälder förmedlar -epostledes- till skolans rektor min sons beskrivning att "flera elever tjatat till sig fler poäng" vid ett prov?Är det samma som att utpeka läraren för olovlig favorisering?Varken jag -eller min son- kan styrka att "de har tjatat till sig fler poäng".
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 5:1 st 1 brottsbalken gäller att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Frågan i ditt fall blir således om det mailet du skickat innehåller en uppgift (dvs att flera elever tjatar sig till poäng) som är ägnad att utsätta läraren för annans missaktning. Det skulle kunna vara så att ett påstående om att läraren favoriserar elever är en sådan uppgift som krävs för förtal. Vore så fallet finns dock ett undantag i 5:1 st 2 brottsbalken som säger att det inte är förtal om det var försvarligt att lämna uppgifterna och du hade skälig grund för den. Att på detta sätt försöka påkalla eventuella missförhållanden i skolor måste anses vara försvarligt. Så länge du har skälig grund för att tro att det stämmer (vilket du verkar ha, din son har berättat om det) borde ditt mail inte kunna anses utgöra förtal. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!