Vad utgör ett förtalsbrott?

2017-01-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! För cirka ett år sedan var det två personer som sms:ade till andra (vänner och bekanta till mig) och skrev att: jag ljuger, "antagligen har borderline" och skrev negativt om mig. De uttryckte även att de var oroliga för mitt mående och att de trodde jag kunde skada mig själv.Sanningen är att jag aldrig har skadat mig själv, absolut inte har borderline och inte höll på att sprida massa lögner som de menade. Jag kontaktade inte en enda av dem som hade fått höra detta, då det kändes som att detta snarare skulle få ryktena att verka sanna.Min fråga är; är detta förtal? Tack så mycket för svar.
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förtal är ett av ärekränkningsbrotten och regleras i Brottsbalken (BrB) Kapitel 5.Brottet förtal innebär att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, BrB 5:1 st. 1. Uttalandet ska vara avsett att skada ditt anseende hos andra i din omgivning och uppgiften ska kunna leda till skada för dig, men skadan behöver inte ha uppstått. Bedömningen av om det utgör förtalsbrott är subjektiv, vilket innebär att det är din uppfattning som är avgörande. Jämför detta med brottet förolämpning som har en objektiv bedömning, jmf. BrB 5:3.Att lämna en uppgiftEn uppgift betraktas som ett påstående som är bestämt och att man således kan pröva dess sanningshalt. En uppgift kan lämnas av gärningsmannen själv, men också genom att man sprider denna typ av uppgift vidare och det kan ske i tal, skrift och andra former såsom foton eller teckningar. Viktigt är att uppgiften måste lämnas till någon annan än dig för att det ska utgöra ett förtalsbrott. Det kan dock utgöra förtal även om du är med i samtalet, avgörande är att uppgiften ges till en tredje part. Om uppgiften endast lämnas till dig kan det istället röra sig om förolämpning, BrB 5:3. Brottet anses fullbordat när uppgiften kommit till en tredje parts kännedom. Att två personen som båda känner till ett rykte samtalar om detta rykte med varandra behöver dock inte utgöra förtalsbrott. Uppgiften behöver inte ha nått ett visst antal personer för att vara förtal, däremot kan en större spridning påverka straffmätningen och brottets svårighetsgrad.Ägnad att utsätta personen för andras missaktningUppgiften ska alltså vara av nedsättande beskaffenhet och typiskt sett vara tillräckligt för att andra människor i personens omgivning ska förlora aktningen för den utsatta. Exemplet att någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt kräver att det påstådda brottet är av sådan art att den beskyllde kan förlora andras aktning. Bedömningen görs med utgångspunkt av den sociala värderingen på din ort och inom din personkrets eller samhällsgrupp.AnsvarsfrihetDet är dock okej att lämna sådan uppgift till myndigheter, exempelvis i en rättegång eller under vittnesmål. Vidare kan personen undgå ansvar om uttalandet var försvarligt utifrån omständigheterna och uppgiften är sann eller att personen hade skälig grund för uttalandet, BrB 5:1 st. 2. Det är den som lämnat uppgiften som ska visa att uppgiften var sann eller att denne hade skälig grund för den. Däremot har åklagaren bevisbördan för försvarlighetsbedömningen. Denna bestämmelse i andra stycket är kopplad till yttrandefriheten och det måste därför ske en avvägning mellan yttrandefriheten och skyddet mot förtal. Utgångspunkten är att straffbarheten är oberoende av om uppgiften är sann eller inte. Detta innebär att sanningsbevisning som huvudregel inte får ske i annat fall än då personen som lämnat uppgiften varit skyldig att uttala sig eller det var försvarligt att lämna uppgiften med hänsyn till omständigheterna.Vad du kan göraAtt någon sprider uppgifter om att du ljuger, är psykisk sjuk eller säger negativa saker om dig till andra kan utgöra förtalsbrott. Utgångspunkten är att bedömningen ska ske utifrån hur uttalandet subjektivt kan uppfattas och det är alltså din uppfattning som är avgörande. Ett förtalsbrott är ett målsägandebrott, vilket innebär att endast du som målsägande får väcka åtal (sk. enskilt åtal). Enskilt åtal väcks enligt reglerna i Rättegångsbalken (RB) Kap. 47 och skall innehålla särskilda uppgifter för att kunna prövas. En åklagare kan väcka talan åt dig om det är påkallat från allmän synpunkt, BrB 5:5 st. 1.Brottet förtal kan endast ge böter, BrB 5:1 st. 1 vilket innebär att preskriptionsfristen är två års tid, BrB 35:1 p. 1 och tiden räknas från den dag brottet begicks, BrB 35:4. Om det rör sig om grovt förtal så kan det ge böter eller fängelse i högst två år, BrB 5:2. Vid grovt förtal blir således preskriptionsfristen fem år, BrB 35:1 p. 2. Det spelar därför ingen roll att det gått ett år sedan dessa uppgifter lämnades. Du kan fortfarande väcka enskilt åtal. Viktigt att veta är dock att vid enskilt åtal så kommer du vid förlust tvingas betala motpartens rättegångskostnader, vilket kan blir mycket dyrt. Vidare kan det som enskild vara svårt att utforma stämningsansökan på rätt sätt. Du bör därför fundera över detta innan du väljer att väcka enskilt åtal.Hoppas att mitt svar var till din hjälp.Vänliga hälsningar.

Vad är förtal?

2017-01-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Vad är förtal?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa en föredömligt koncis fråga till oss på Lawline. Då frågan är formulerad på ett så övergripande sätt är mitt svar ytterst grundläggande, om än inte särskilt kortfattat. Om du önskar mer specifika upplysningar kring hur förtalsbegreppet ska appliceras på vissa situationer så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga detta.Straffbestämmelsen avseende förtal återfinns i 5 kap. 1 § brottsbalken och lyder:1:a stycket: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnas att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.2:a stycket: Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.Första stycket i bestämmelsen anger när det överhuvudtaget kan bli aktuellt med förtalsansvar, medan andra stycket anger under vilka omständigheter det är tillåtet att utpeka någon på ett sätt som överensstämmer med det föregående stycket.Grundförutsättningen för förtal är således att någon utpekat en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Personen måste därtill vara möjlig att identifiera. Detta är dock inte tillräckligt utan det krävs även att den aktuella uppgiften varit ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Av detta följer att uppgiften måste ha tillhandahållits åtminstone ytterligare en person utöver den som uppgiften avser (annars kan det endast bli aktuellt med förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken).För att göra återstoden av svaret mer pedagogiskt, och kanske lite roligare, får nedanstående exempel illustrera när första stycket i paragrafen blir tillämpligt. Algot har fått nys om att Birger ibland gör sig ärenden på Sergels torg för att inhandla marijuana, som han i regel röker i soffan framför Let´s Dance på fredagskvällarna. Algot, en frikyrkopastor som är mycket fientligt inställd till rusmedel i allmänhet och droger i synnerhet, twittrar ut följande hätska påstående: ”@BIRGER ÄR EN SATANS LAKEJ OCH KNARKARE!”Algot har i och med detta utpekat (i och med länken till Birgers eget Twitter-konto) Birger som konsument av narkotika och det får sägas vara ägnat att väcka andras (Twitter-följarnas) missaktning gentemot honom. De krav som uppställs enligt första stycket i förtalsparagrafen är således uppfyllda.I nästa scenario har Birger gjort en räd på Systembolaget och köpt på sig en ansenlig mängd starksprit, i syfte att döva sina sinnen inför helgen. På gatan stöter han ihop med Algot, som noterar de till bristningsgränsen fyllda kassarna och genast twittrar: ”NU SKA HEDNINGEN @BIRGER HEM OCH SUPA SKALLEN AV SIG!”. Även om uttalandet inte innefattar någon beskyllning om brottsliga förehavanden så bör det stå klart att Algot utpekat Birger som klandervärd i sitt levnadssätt och att det får anses vara ägnat att utsätta Birger för andras missaktning.För att Algot slutligen ska bli dömd för förtal krävs dock att det (i enlighet med andra stycket i förtalsparagrafen) kan påvisas att det inte förelåg någon skyldighet för Algot att lämna uppgiften och att det heller inte var försvarligt. Visar det sig vara försvarligt, och Algot även kan styrka att uppgiften var sann eller att han åtminstone hade skälig grund för att tro att den var sann, ska han inte dömas.Då straffrättsliga bedömningar på förtalsområdet, även när det finns konkreta sakomständigheter att utgå ifrån, tenderar att bli komplicerade, och svåra att generalisera kring, så väljer jag att avsluta min framställning här. Om du upplevt en situation där du anar att ansvar för förtal kan föreligga är du som sagt varmt välkommen att lämna en redogörelse därom i kommentarsfältet. Jag ska i sådana fall göra mitt bästa för att avge ett mer distinkt svar.Med vänlig hälsning,

Fråga om förtal

2017-01-05 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Undrar en sak , det är så att min granne går runt och säger att jag suttit i fängelse och jag det stämmer att så är fallet men det är 15 år sedan och jag vill så klart inte att det kommer ut ! Mina 3 barn vet inte om att detta har inträffat och jag vill inte att de ska få reda på det heller , men nu har det börjat sprida sig hos grannarna och folk börjar undvika mig och mina barn får inte leka hos visa familjer , går det göra en polisanmälan för förtal eller liknade , jag har inte så mycket som en p böter sedan detta inträffade för 15 år sedan
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!Förtal är ett ärekränkningsbrott och regleras i 5 kap. Brottsbalken (BrB). Förtal föreligger när en person utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning, 5 kap. 1 § BrB. Att en person berättar för andra att du har suttit i fängelse kan alltså vara förtal. Det spelar ingen roll om uppgiften är sann eller ej.Det går att göra en polisanmälan för förtal. Vid förtalsbrott är det dock målsägande (du själv) som får väcka åtal och driva målet, och inte en åklagare som i vanliga fall, 5 kap. 5 § BrB.Med vänliga hälsningar,

Väcka talan vid förtal

2016-12-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har råkat ut för förtal. En person har pågått för vänner till mig att jag varit gravid och att fadern skulle ha varit min bror, vilket naturligtvis är lögn och helt befängt. Vad blir straffet för denna person om jag polisanmäler det?
Josefine Dahlqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Att polisanmäla något innebär inte automatiskt att personen som blir anmäld kommer fällas för brottet, utan det avgörs vid rättegång. Förtal är ett målsägandebrott vilket innebär att du själv måste väcka åtal mot personen för att en rättegång skall kunna komma till stånd. (5 kap 5 § BrB) Det kan vara bra att veta att du själv måste stå för dina och motpartens rättegångskostnader om du skulle förlora målet. Det är svårt att säga hur domstolen skulle döma i ditt enskilda fall men enligt lagen är straffet för förtal böter (5 kap 1 § BrB5). För grovt förtal är straffet böter eller fängelse i högst två år (5 kap 2 § BrB). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen

Grannes ryktesspridning - Förtal?

2017-01-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en granne som sprider hemska rykten om mig och hur jag lever. Hon tror att jag har en man här som hotar att bränna ner hennes lägenhet och döda henne. Vi pratar om henne och hennes liv nätterna igenom, samtidigt som vi har högljutt sex. Fick reda på idag att hon sagt att jag har sex med min hund också. Hon har också sagt att mannen har en speciell telefon där han kan se allt hon gör. Hon har larmat polis vid iaf ett tillfälle pga oväsen från min lägenhet. Detta är en bråkdel av vad hon sagt. Jag lever ensam med min hund och här är tyst dygnet runt. Det finns ingenting i mitt liv som kan vara störande för en normal människa.Jag mår jättedåligt av detta och kände i början (det började våren 16) att grannarna tittade snett på mig. Jag har nu talat med en del av dem och de insåg till slut att hon är sjuk. Jag vill få slut på allt detta och undrar vad jag kan göra ....
Frida Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De omständigheter du beskriver kan definitivt anses vara förtal. För att förtal ska vara för handen krävs enligt 5 kap 1 § 1 st brottsbalken (här) att följande förutsättningar är uppfyllda. Personen ifråga ska, inför andra, ha utpekat dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller alternativt ha lämnat en uppgift som i övrigt har varit ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Det handlar således framförallt om situationer där personen uttalar sig nedsättande eller på annat sätt ser till så att kränkande uppgifter och rykten sprids, på ett sätt som är ägnat att få andra att förakta brottsoffret.Påstående om att en annan person har hotat henne framställer snarare mannen som brottslig och inte dig. Det faktum att personen i fråga till dina grannar har uttalat att du har haft samlag med din hund är emellertid att ha utpekat dig som brottslig då detta enligt 9 a § djurskyddslagen är förbjudet (här). Även andra påståenden skulle kunna vara uppgifter om ett klandervärt levnadssätt.Min rekommendation är därför att du vänder dig till polisen och anmäler dessa händelser.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att lämna osanna uppgifter i syfte att skada?

2017-01-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex hotar att skicka min dom och hittar på mer saker som ej är sant till min chef i syfte att jag ska bli av med arbetet.Får hon göra så.Om ej, vad är det för brott samt straff
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal finns reglerat i 5 kap 1 § brottsbalken. " Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."Ditt ex har hotat att sprida en dom och osanna uppgifter om dig, domen är iofs inte påhittad av honom. Det är irrelevant för förtalsbrottet om uppgiften är sann eller inte sålänge det inte på annat sätt är försvarligt. Det räcker inte med ett utpekande om en person som brottslig, utan brottet i sig måste typiskt sett medföra andra personers missaktning. Mindre allvarliga brott, som trafikförseelser och liknande, har inte ansetts vara ett brott där uppgift om detta till tredje man kan leda till förtal. Beroende på vad din man säger så kan detta vara förtal.Om du vill driva frågan vidare kan du väcka enskilt åtal enligt 5 kap 5 § brottsbalken. Åtal för förtal är ett s.k. målsägandebrott, vilket innebär att det är du som målsägande, och inte en åklagare, som måste väcka åtal. Detta innebär att den förlorande parten betalar rättegångskostnaderna.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Utpressning och förtal vid fotografering av privata konversationer

2016-12-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En person har tagit sig in i min mobiltelefon och knäppt bilder med sin egen mobil på private konversationer och bilder och hotar nu att visa detta för andra om jag inte gör det personen säger. Personen vägrar att radera de bilder hen tagit ur min mobil. Hur gör jag nu? Detta kan inte vara lagligt! Utpressning och ärekränkning eller?
Zinar Budak |Hej, mycket riktigt kan det vara tal om utpressning om brottet består i att personen genom hot om våld, skandalisering eller polisanmälan tvingar dig till handling. 9 kap. 4 § Brottsbalken (BrB)Även förtal kan vara aktuellt om personen utpekar dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller lämnar uppgifter om dig som är ägnade att utsätta dig för andras missaktning. 5 kap. 1 § BrBDet kan även vara brottsligt att ta bilderna av dina privata konversationer och bilder men det är avgörande på vilket sätt detta har skett och det framstår inte av frågan. Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet.MVH

Nedsättande uppgifter om fysisk person

2016-12-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min man och jag ligger i skilsmässa. Jag har sedan några månader tillbaka fått veta från vänner och familj att han under nästan ett år har påstått till andra att jag är alkoholist och helt gränslös i min barnuppfostran och därför är olämplig som förälder. Han har också riktat kränkningar och hot direkt mot mig i form av uttalanden om att jag är psykiskt sjuk och att han ska ta ifrån mig mina ekonomiska tillgångar, vilket han också gjort. Han har vänt många av våra vänner emot mig och även till mig påstått att min familj sagt nedlåtande saker om mig, medan han till dem sagt osanningar om mig. Är detta straffbart?
William Sandell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Av de givna förutsättningarna skulle detta kunna vara ett fall av förolämpning enligt 5 kapitlet 3 § brottsbalken eller förtal enligt 5 kapitlet 1 § brottsbalken.För att det ska vara fråga om förolämpning ska uttalandet rikta sig till den berörda personen själv och personen ska lägga märke till detta. Brottet tar sikte på sådana handlingar som uteslutande är ägnade att såra en annan persons självkänsla. Brottet förutsätter att gärningsmannen smädar en annan person genom ett kränkande tillmäle. Som exempel på detta kan nämnas skällsord och öknamn. För att det ska vara fråga om förtal ska gärningsmannen ha utpekat någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Därutöver förutsätts det att det lämnas en uppgift om personen i fråga som är ägnad att utsätta personen för omgivningens missaktning. Inget krav finns på att uttalandet ska nå en större spridning bland allmänheten för att det ska räknas som förtal, men uttalandet/uppgiften måste lämnas till en utomstående person. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,William Sandell