Skyldighet att ange vem som kört ens bil för fort

2017-12-15 i Trafikbrott
FRÅGA |HejMin bil har registrerats av en fartkamera. Polisen verkar dock inte kunna säkerställa vem det är på fotot då dom skickat ut en förfrågan om vem som körde bilden till mog som fordonets ägare. Måste jag fylla i lappen om vem som kan ha framfört fordonet?Skall man strunta i brevet eller bara skriva med stora bokstäver att man inte vet vem som kört?MVH
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har ingen skyldighet att hjälpa polisen att utreda vem det var som kört din bil för fort med hänsyn till legalitetsprincipen 1 kap 1 § brottsbalken. Vad principen innebär är att det endast är det som är föreskrivet i lag som är brottsligt. I nuläge finns det ingen bestämmelse som ålägger dig skyldighet att tala om för polisen vem det är som kört din bil för fort även om du vet det. Brevet som skickats hem till dig är en rutinåtgärd men det är upp till dig om du vill ange personen eller inte. Med vänliga hälsningar!

Är chefen tvungen att uppge mig som förare?

2017-12-13 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, Jag kör en firmabil som inte kan knytas till mitt namn. Blev tagen i en fartkamera. Är min chef tvingad att uppge mig som förare?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Regler om hastighetsöverträdelser finns i bland annat trafikförordningenAtt inte respektera den högsta tillåtna hastigheten på en väg är ett brott mot trafikförordningen. (Trafikförordningen 1 kap. 5 §, 3 kap. 14 § och 17 §). För att en person ska kunna straffas för ett brott så måste det kunna bevisas och stå klart att just denna personen har utfört brottet. Den som ska utreda och bedöma ifall en person har begått ett brott eller inte är främst polisen och åklagaren. En misstänkt person är därför inte på något sätt skyldig att bidra till polisens eller åklagarens utredning.Är man tvungen att svara?Jag har uppfattat din fråga som att polisen i detta fall inte har kunnat identifiera föraren av bilen. Eftersom det rör sig om en firmabil så har polisen nu vänt sig till chefen för företaget som äger bilen och bett denne att identifiera föraren åt dem. Huvudregeln är att din chef inte är skyldig att svara på polisens frågor eller på något sätt bidra till utredningen. Detta beror på att det inte är din chefs uppgift att utreda brott utan det är polisens och åklagarens uppgift. Polisen kan därför inte på något sätt straffa din chef för att denne inte svarar på polisens frågor. Utan då måste polisen komma på andra sätt att försöka identifiera bilföraren. Bilföraren kan endast bötfällas eller få en påföljd om polisen kan identifiera honom eller henne utifrån den bild som fartkameran tagit. Om din chef väljer att svara på polisens fråga och väljer att identifiera dig så kommer polisen troligen att skicka ut ett bötesföreläggande åt dig. Ifall din chef inte svarar och polisen inte kan identifiera dig på egen hand så läggs utredningen troligen ner.I vissa fall kan man dömas för brottet skyddande av brottslingEn person kan visserligen dömas för brottet "skyddande av brottsling" ifall denne- Döljer den som har förövat ett brott,- Hjälper honom eller henne att undkomma,- Undanröjer bevis om brottet eller- På ett annat sätt motverkar att det uppdagas eller beivras.Detta står i brottsbalken 17 kap. 11 § första stycket.I brottsbalken 17 kap. 11 § femte stycket står det dock att en person inte kan dömas för brottet skyddande av brottsling ifall gärningen är att anse som ringa. Din chef kan alltså inte dömas för skyddande av brottsling ifall han eller hon exempelvis känner personen som körde bilen. Det kan ha varit en vän, partner eller närstående till din chef. I det fallet så har din chef inga skyldigheter att svara på polisens frågor och då kan din chef heller inte straffas för det.Hoppa du fick svar på din fråga!Mvh

När har olovlig körning skett vanemässigt?

2017-12-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Vad räknas som vanemässigt när det gäller olovlig körning? Om en person blev dömd för olovlig körning för ca 18 månader sedan och sedan blir rapporterad igen nu, kan detta räknas som vanesmässigt eller blir det normalgraden igen?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om olovlig körning stadgas i 3 § i trafikbrottslagen. I 3 § stadgas att olovlig körning förutsätter att någon uppsåtligen kört ett körkortspliktig fordon utan att vara behörig att köra sådant fordon. Vid bedömningen om brottet är att anse som grovt beaktas om personen tidigare innehaft körkort som blivit återkallat, om brottet har skett vanemässigt eller om det på annat sätt är att anse som grovt. Straffet för olovlig körning av normalgraden är böter, medan straffet för grov olovlig körning är fängelse i högst sex månader.Vad som krävs för att brottet ska anses ha skett vanemässigt är att personen upprepade gånger kör bil olovligt och att detta kan visas på något sätt (t.ex tidigare domar). I paragrafen skrivs inte ett bestämt antal gånger som krävs för att brottet ska anses ha skett vanemässigt, men enligt min mening är vanemässigt när någon har dömts för brottet 3-4 gånger innan och under en relativt kort period.SituationenPersonen som dömdes för olovlig körning för ca 18 månader sedan och nu ska åtalas igen kommer med stor sannolikhet att dömas för olovlig körning av normalgraden. Detta beror på att olovlig körning som skett två gånger (dvs. en upprepning), under en tidsperiod på 1.5 år, inte kommer anses vara vanemässig och därför inte kunna rubriceras som grov olovlig körning. Genom rättspraxis (NJA 1999 s. 380) har gränsen för när olovlig körning ska betraktas som grovt brott dessutom satts högt upp och även visat att det krävs en hel del för att komma upp dit.SvarMin bedömning är att personen kommer att dömas för olovlig körning av normalgraden, främst för att den tidigare olovliga körningen skedde för så länge sedan och för att endast en upprepning inte gör att brottet anses ha skett vanemässigt. Med bakgrund av praxis döms grov olovlig körning dessutom ut restriktivt.Hoppas att jag besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Snötäckt vägmärke

2017-12-07 i Trafikbrott
FRÅGA |Om vägskylten jag inte ses som täckt av isen och det vertikala vägmärket inte reflekterar bil ljus på natten i stan, kan polisen straffa mig?
Stina Jansson |Hej,Tack för din fråga!För det fall det rör sig om ett vägmärke som anger högsta tillåtna hastighet på en väg så har Hovrätten i tre domar från 2014, 2015 och 2016 fastslagit att snötäckta vägmärken inte är en gångbar invändning i ett mål om fortkörning. I samtliga fall invände den tilltalade att det förhållande att vägmärket var täckt av snö skulle fria honom eller henne från ansvar, vilket alltså inte har godtagits av Hovrätten i något av fallen.Av bestämmelsen i 3 kap. 14 § trafikförordningen framgår att en förare ska anpassa fordonets hastighet till vad trafiksäkerheten kräver samt att hänsyn ska tas till bl.a. väg-, terräng-, väderleks-, och siktförhållanden. Enligt 3 kap. 15 § 2 i samma förordning ska vidare en förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållanden. Mot denna bakgrund, och med hänsyn till de stränga krav som måste kunna ställas på en bilförare att hålla sig informerad om tillåten hastighet, har hovrätten i de ovan nämnda domarna ansett att en förares invändning att denne på grund av väderleksförhållandena inte sett den aktuella vägskylten inte kan frita denne från ansvar för att av oaktsamhet överskridit gällande hastighetsbegränsning.Det är förarens skyldighet att följa anvisningar som meddelas genom ett vägmärke. Även om det vägmärke som anger en tillåten hastighetsgräns är snötäckt åligger det alltså en förare att hålla sig informerad om gällande hastighetsanvisningar och följa dessa. Om tveksamhet uppstår har föraren att informera sig om vilken anvisning som meddelas genom vägmärket eller i annat fall hålla sig till den tillåtna hastigheten. En snötäckt skylt fritar alltså inte en förare från ansvar för att, i vart fall av oaktsamhet, ha överträtt en gällande hastighetsbegränsning.Sammanfattningsvis kan sägas att du alltså kan straffas och bli ansvarig för fortkörning även om du inte kunnat se ett vägmärke på grund av att det har varit snötäckt. Även om du inte kunnat se skylten förväntas du känna till de lagar och regler gäller som gäller och du som förare har en skyldighet att hålla hastigheten även då det råder osäkerhet om hastighetsbegränsningen. Med vänlig hälsning

Köra bil trots indraget körkort

2017-12-13 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! En person i min närhet kör bil utan körkort, indraget pga sjukdom. Kan jag straffas på något sätt. Har försökt pratat med honom vid ett flertal tillfällen men han blir bara arg. Han kan ju få tillbaka körkortet så fort läkarna godkänner det men han kör ändå?
Claudia Lienert |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan inte straffas på grund av att någon annan kör bil utan körkort. Du begår ingen brottsling gärning.Personen du talar om, som kör bil utan körkort på grund av att det är indraget begår dock en brottsling gärning och skulle kunna komma att dömas för grov olovlig körning (3 § Trafikbrottslagen). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man dömas för rattfylleri bara genom att starta en motor?

2017-12-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Är det olagligt att starta mopeden vid berusat tillstånd och man tänker köra iväg men man gör det aldrig för att något annat händer som förhindrar?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i lag om straff för vissa trafikbrott. I den nyss nämnda lagen står att den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkoholhaltig dryck i så stor mängd att denne uppnår minst 0,2 promille i blodet ska dömas för rattfylleri (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). Din fråga handlar om hur man egentligen ska tolka begreppet "för" i paragrafen ovan. Räcker det att endast starta en motor för att man ska anses föra ett motorfordon?I domstolspraxis har begreppet "för" definierats som att det måste ske någon form av förflyttning av fordonet från punkt A till punkt B. När man (som i din fråga) endast startar en motor och sedan ångrar sig har man inte förflyttat fordonet och således kan man inte heller dömas för rattfylleri. Det är därmed själva förflyttningen som avgör din fråga, att endast starta upp en motor i berusat tillstånd är inte olagligt. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Vid vilka situationer kan man få körkortet indraget?

2017-12-08 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! För ett par månader sedan så hade jag en bilolycka. Jag försökte svänga in till vänster och då tappade jag kontrollen över bilen och körde in i ett hus. Det var regnigt väder Inga personer är skadade förutom då materiella skador. Nu fick jag dagsböter på 2000kr och döms till vårdlöshet i trafiken. Tror ni jag kommer och bli av med körkortet?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Återkallelse av körkort regleras i 5 kap. 3 § körkortslagen. Där räknas först upp några brott som gör att man kan få körkortet återkallat, men vårdslöshet i trafik är inte med i den listan. Däremot finns några andra punkter, nr 2-6 är de som eventuellt skulle kunna vara tillämpliga på ditt fall. Du kan läsa dem i länken eller nedan, kontakta oss gärna igen om det är några ytterligare frågor om dessa punkter. Eftersom jag inte vet exakt vad som har hänt så är det svår för mig att uttala mig om risken för att ditt körkort blir återkallat, men från vad du berättar låter det som att det borde vara lugnt. De flesta beteenden som kan leda till indraget körkort är grova trafikbrott och upprepade mindre brott.Jag ber om ursäkt för att texten inte är uppdelad nedan, det är tyvärr inte möjligt. Du kan lättare läsa punkterna genom att klicka här. Det är punkterna 2-6.2. körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott [smitning från olycksplats] och överträdelsen inte kan anses som ringa,3. körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn,4. körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa,5. körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort,6. det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon,Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik

2017-12-05 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag va ute med min kompis och sladda med min a-traktor och då sladda jag i en kurva o åkte in i ett staket och en lykstolpeJag sa till polisen att jag åkte i 25 och rykte handbroms och sa som Det va Dom sa att dom beslag tog epan och skulle kolla om den va laglig(som den är)Då är frågan kan jag bli av med körkortet för att jag har kört vårdslöst i trafik Eller om det blir daglig böter
Simon Gille-Johnson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du döms för vårdslöshet i trafiken är straffet dagsböter, vilket framgår av 1 § 1 st. lag om straff för vissa trafikbrott. Vilket antal dagsböter som utdöms beror på hur allvarligt brottet är och dagsböternas storlek beror på din inkomst samt dina ekonomiska förhållanden i övrigt.. Du kan också dömas för grov vårdslöshet i trafiken enligt 1 § 2 st. samma lag. Om du döms till grov vårdslöshet i trafiken ska ditt körkort också återkallas enligt 5 kap. 3 § 1 p. körkortslagen. Det föreskrivs i samma lag 5 kap. 6 § att körkortet ska vara indraget under minst ett år vid grova brott. Vid bedömningen om det rör sig om grov vårdslöshet i trafik så beaktas enligt bestämmelse att om någon vid förande gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Den som genom sitt handlande i trafiken visat prov på uppenbar likgiltighet för att människors hälsa kan skadas eller annan egendom skadas kan således dömas för grov vårdslöshet i trafik. Ett exempel som domstolen ansett som grovt vårdslöst är en rödljuskörning genom en starkt trafikerad korsning i kombination med mycket hög hastighet. Även omkörning vid backkrön och kurvor vid skymd sikt har medfört ansvar för grov vårdslöshet i trafik. Av de omständigheter du framfört i frågan är det svårt för mig att bedöma om detta fall kan vara att ses som grov vårdslöshet i trafik detta är helt enkelt upp till domstolen att bedöma. Om du enbart döms till vårdslöshet i trafik så blir du dock inte av med körkortet utan påföljden blir då endast dagsböter.Med vänlig hälsning,