Strikt ansvar vid skador som orsakats av hund

2016-11-09 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej11/3Undrar en sak om hund som bitit annan hund, min hund bet en annan hund som fick sy på 2 ställen , jag tog kostnaden . sen blev de ett bråck som va så hunden fick opereras 1 gång till för trycka in de ( i september ( alltså flera månader senare) jag tog kostnaden igen . Nu vill hundägaren att jag ska skriva kontrakt om de blir så att de här bråcket går upp igen . Jag vill inte skriva kontrakt . Däremot om de går upp igen får hon kontakta mig och de ska kunna bevisas att skadan uppkommit av hundbettet. Hur lång tid efter har jag ett ansvar?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har vad man brukar kalla för ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar, vilket framgår av 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter (här). Det strikta ansvaret innebär att du som hundägare ansvarar för skador som hunden orsakar, oavsett om du vållat skadan eller ej. För att du ska hållas ansvarig för en skada krävs att det föreligger ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan din hunds bett och de skador som den andra hunden åsamkats. Med andra ord måste det föreligga vad man inom skadeståndsrätten benämner som adekvat kausalitet. Med kausalitet avses helt enkelt ett orsakssamband, alltså att skadan kan sägas ha orsakats av bettet. Det andra ledet i bedömningen, vilket alltså rör adekvansen, är något krångligare. Att skadan ska vara adekvat i förhållande till handlandet innebär att den ska vara en förutsägbar följd av handlandet eller att det ska ligga i ”farans riktning” att handlandet leder till den aktuella skadan. Om en hund skrämmer en person så att denne tappar en hammare på en annan persons fot föreligger visserligen ett orsakssamband, men fotskadan kan knappast anses vara en förutsägbar följd av handlandet. I detta hypotetiska scenario finns alltså ingen adekvans och hundägaren skulle, trots sitt strikta ansvar, inte tvingas ersätta ev. kostnader till följd av fotskadan.Applicerat på din situation kan jag konstatera att det föreligger adekvat kausalitet mellan bettet och såren som behövde sys eftersom det är en förutsägbar följd att ett bett leder till ett sår som måste sys. Det är därför riktigt att du, som du även gjort, ska ersätta den kostnaden. När det kommer till kostnaden för bråck så bör jag inledningsvis påpeka att jag inte är någon expert på hundar och kan därför inte ge något säkert svar på om det bråck som uppstått kan anses vara en förutsägbar eller påräknelig följd av din hunds bett. Av vad jag läst mig till så verkar det dock som att det inte är ovanligt att en hund kan drabbas av bråck efter ett bett och att det därför kan sägas ligga i farans riktning. Mer tveksamt blir det givetvis när frågan är huruvida du ska ansvara i det fall bråcket går upp igen. Det kan finnas olika omständigheter som talar åt ett eller ett annat håll. Går bråcket upp av en anledning som inte direkt har att göra med bettet, ex. att rehabiliteringen efter operationen inte skötts som den skulle, finner jag skäl att göra bedömningen att adekvans saknas och att du således inte ska ansvara.Något kontrakt ser jag precis som dig ingen mening med eftersom du då binder dig till att ansvara, oavsett om skadan är en adekvat följd av bettet. Skulle den andre hundägaren kräva ersättning kan du givetvis motsätta sig anspråket med hänvisning till att adekvat kausalitet saknas om du upplever att så är fallet. Denna fråga kan vid oenighet mellan dig och den andra hundägaren ytterst behöva avgöras av en domstol.Hoppas du fick svar på sin fråga!Vänliga hälsningar,

Trafikskadeersättning enligt Trafikskadelagen (TSL)

2016-11-06 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hejsan! Jag vart påkörd av en bil när jag cyklade över på ett övergångsställe (både för cykel och gång). Bilen va i svängfil och ja skulle rakt över gatan vi båda hade alltså grönt. Det som händer är att han kör rakt in i mig när jag cyklar över gatan min cykel blir mos och jag flyger upp på rutan... min fråga är nu, vems fel är det och hur är det med försäkringar osv.. mina kläder gick sönder och cykeln samt hans bilruta.. Och sen hur är det med skadestånd när nått sånt här händer?
Arash Ghavamnejad |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Angående skadorna på dig personligen, dina kläder och din cykel så har du rätt till trafikskadeersättning för dina skador från bilägarens trafikskadeförsäkring, oavsett vems fel orsaken till olyckan varit. Detta framgår av Trafikskadelagen (TSL) 11§ 1:a stycket, se också lagens 10 §. Däremot kan rätten till ersättning jämkas (reduceras) om det av omständigheterna vid olyckan senare framgår att du på något sätt orsakat din egen skada genom uppsåt eller vårdslöshet. Jämkning kan ske på olika grunder, beroende på om det handlar om en personskada eller sakskada. För att jämkning, av ersättning vid personskada enligt TSL 12§ 1:a stycket, ska bli aktuellt så krävs det att du som skadats, uppsåtligen eller av grovt vårdslöshet medverkat till din egen personskada.För att jämkning, av ersättning vid sakskada enligt TSL 12§ 2:a stycket, ska bli aktuellt så räcker det att man anser att du genom vårdslöshet medverkat till din skada. Här räcker det alltså att du genom enkel vårdslöshet orsakat din egen skada. Slutligen:Eftersom jag inte vet de exakta omständigheter i händelsen, förutom att det var grönt ljus för er båda och att du flygigt upp på bilrutan, så kan jag inte göra den bedömningen om vems fel olyckan varit och heller inte om hur vårdslös någon av er har varit. Dock kan jag ändå säga att om du haft grönt ljus vid ett övergångsställe så krävs det troligen rätt mycket för att du ska anses ha varit vårdslös till din egen skada. Kom ihåg, gällande frågan ifall du varit vårdslös eller inte till din egen skada blir bara intressant om man vill sänka din rätt till ersättning pga. din medverkan till dina egna skador. Annars har du i vanlig ordning rätt till full trafikskadeersättning för dina person och sakskador som uppstått med anledning av olyckan. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Föräldrars principalansvar för barns vållande av sak- eller personskada genom brottslig handling!

2016-11-01 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, om ett barn orsakar skada på annans egendom och blir ersättningsskyldig och barnets förädrar är separerade. Ska då båda förädrarna betala för skadegörelsen eller bara den förälder barnet var hos när skadan skedde?
Arash Ghavamnejad |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Du undrar om det bara är ena eller båda föräldrarna som har ett principalansvar för sakskada som deras gemensamma barn orsakat genom en brottslig handling. Det är viktigt att skadan just orsakats genom en brottslig handling för att en förälders principalansvar ska kunna bli aktuellt. Regeln om principalansvar finns i Skadeståndslagens (SKL) 3 kap 5§. Det är båda vårdnadshavarna som svarar solidariskt för skadan. Ansvaret är dock begränsat till 1/5 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. För år 2016 beräknas prisbasbeloppet till 44 300 kr. Det innebär att ert ansvar som föräldrar är begränsat till högst 1/5 av 44 300 kr = 8860 kr. Ansvaret kan ytterligare begränsas då det handlar om en sakskada. Jämkning kan i så fall ske om det är skäligt med hänsyn till föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter, se SKL 3 kap 6§. Principalansvar är ett ansvar utan personligt ansvar och den är dessutom, som redogjort i ovan, begränsad i sin omfattning. Du som vårdnadshavare kan dock bli personligt och obegränsat ansvarig för en skada som orsakats av ditt barn pga. att Du försummat din tillsyn över ditt barn enligt Föräldrabalken 6 kap 2§. Här åläggs föräldern ett skadeståndsansvar enligt den allmänna skadeståndsregeln i SKL 2 kap 1§. Ansvaret riktas direkt mot dig som förälder och det orsakssambandet mellan din culpa/försumlighet i förhållande till den skada som uppstår som är avgörande för om ett skadeståndsansvar ska anses föreligga eller inte. Däremot om den omedelbara tillsynen anförtrotts en lärare eller umgängesförälder så är du som vårdnadshavare i regel inte vara ansvarig för skada som orsakats av ditt barn under deras tillsyn.Hoppas du fått svar på din fråga. Vänligen,

Rätt till ersättning vid skada under träningsevent?

2016-10-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag var på ett event där vi skulle träna. En PT visar övningar och en övning sk. Slamball där bollen skulle slängas med full kraft ner i marken. Vilket jag gjorde varpå bollen flög upp i mitt ansikte och jag bröt näsan. 7h på akuten, olidlig smärta och numera en krokig näsa. Är företaget som anordnade eventet skadeståndsskyldiga?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.AvtalTill att börja med så kan man kolla på vad som kan vara reglerat i eventuellt avtal. Om det här t.ex. var en träning anordnad av ditt gym eller liknande arrangör där du alltså har köpt en tjänst, så kan det finnas avtal som reglerar vad som händer om skador uppkommer. Finns det så råder jag dig att börja med att kolla där.KonsumenttjänstlagenKonsumenttjänstlagen gäller egentligen inte tjänster i form av t.ex. privatträning (se lagens 1 §). Det kan dock förekomma att man gör en analog tillämpning av konsumenttjänstlagen, men det är svårt att säga exakt i vilken utsträckning det är möjligt. Konsumenttjänstlagen blir dock endast tillämplig för det fall du köpt en tjänst av en näringsidkare. Om det istället rör sig om ett gratis event och alltså då inte köp av tjänst så gäller inte konsumenttjänstlagen. Enligt konsumenttjänstlagen kan säljaren bli skadeståndsansvarig för skador som uppkommer köparen på grund av fel i tjänsten, dock inte om felet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (se lagens 31 §).SkadeståndslagenSkadeståndslagen kan tillämpas då annat inte regleras genom annan lag eller avtal. Utgångspunkten vid en skadeståndsbedömning enligt skadeståndslagen är att någon ska ha orsakat någon annan skada, genom uppsåt eller vårdslöshet (2 kap. 1 §). Om man t.ex. skadas på gymmet på grund av ett fel på en maskin så kan gymmet bli ansvariga för skadan. Men bedömningen här ligger i vem som kan anses vara vållande till skadan. Om en skada uppstår på grund av att man har utfört övningen fel, så är det en själv som varit vållande och det går då inte att utkräva ansvar från annan (såvida det ej har bestämts mellan parterna). Den möjlighet som skulle kunna finnas är om PT:n har gett felaktiga instruktioner till hur övningen skulle utföras och att detta skulle kunna ses som vårdslöst. Det kan dock isåfall finnas svårigheter gällande bevisningen, då bevisbördan ligger hos dig. För det fall man kan bevisa vårdslöshet måste man också bevisa att det var på grund utav PT:ns vårdslöshet som gjorde att du skadade dig. Om företaget som anordnade eventet också är PT:ns arbetsgivare så kan de bli särskilt ansvariga då de isåfall har ett s.k. principalansvar för sina anställda. De ska då ersätta personskada som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap 1 § SkL). Även vissa uppdragstagare kan här likställas som arbetstagare (6 kap 5 § SkL). Arbetstagaren är, för skador han orsakar i tjänsten genom fel eller försummelse, endast ansvarig i den mån synnerliga skäl föreligger (4 kap 1 § SkL). Det är därmed säkrast att rikta skadeståndstalan mot företaget, om de kan anses vara arbetsgivare/uppdragsgivare.Utifrån den information du gett mig så tror jag att det kan vara svårt att få rätt till skadestånd, men det är svårt att veta utan att ha all information. Mycket ligger i vad som går att bevisa. Jag hoppas det löser sig för dig ändå. Har du fler bekymmer så är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.Vänligen,

Rätt till skadestånd?

2016-11-06 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |hur kräver man en skadestånd för kränkning av den personliga integriteten.Eniro har publicerat en kränkande bild på mig (utan min godkännande) på Stockholms gatuvy Stockholm!!Jag har ringt och bad dem att ta bort bilden från nätet, men bilden finns kvar.Jag upplever bilden som kränkande och vill stämma Eniro och begära skadestånd.Jag har en hemförsäkring där advokat kostnader ingår.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att du ska kunna få ut skadestånd för den kränkning du har fått utstå pga. den publicerade bilden måste du precis som du säger stämma Eniro och så får rätten avgöra om du har rätt till skadestånd eller inte. Då skickar du in en stämningsansökan till tingsrätten där du bor.I ditt fall rör det sig i så fall om kränkning, 2:3 skadeståndslagen. För att det ska vara fråga om kränkning krävs att någon kränker annan genom en brottslig handling.Vi har jurister som jobbar dagligen med att upprätta bl a stämningsansökningar. Vill du ha hjälp med att upprätta din kan du maila mig dina kontaktuppgifter så ska jag förmedla de vidare till en av våra jurister.Min mail är: anna.pieschl@lawline.seJag hoppas att du är nöjd med mitt svar. Har du fler frågor är det bara att återkomma till oss så ska vi hjälpa dig vidare.Vänliga hälsningar,

Stämningsmöjligheter för privatperson

2016-11-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Kan jag som privatperson stämma Volkswagen för falsk marknadsföring av sina dieselmotorer efter skandalen. Vi i Sverige får ingen kompensation alls jämfört med i USA där man får pengarna tillbaka plus 20% av bilens nyköpta pris. Kan man stämma Volkswagen och säga att vi i Svergie ska behandlas på samma sätt som i USA. Vad skulle kostnaderna vara att stämma detta företag, skulle risken bli stor att jag förlorar? De har ju bevisligen gjort sig skyldig till falsk marknadsföring.
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med är min kunskap om det amerikanska rättssystemet bristfällig, men det skiljer sig definitivt från det svenska. I Sverige kan du välja att stämma i domstol, men för att nå framgång måste du kunna visa att du har orsakats skada (i detta fall ekonomisk skada). Till skillnad från i USA kan vi i Sverige, som huvudregel, inte få ersättning för mer än vår faktiska skada, således kommer samma resultat som i USA sannolikt inte att uppnås. Privatpersoner kan välja att stämma företag i domstol, men det medför risker. Dels måste den faktiska skadan bevisas, dels riskerar privatpersonen att stå för samtliga ombudskostnader (både egna och motpartens) vid en eventuell förlust, vilket kan bli en mycket dyr historia. I Sverige finns det fler vägar att gå än att stämma privat. Du kan välja att anmäla företag till Konsumentverket och sedan kan Konsumentsombudsmannen (KO) välja att väcka en process för konsumenterna om de anser det vara berättigat. Du kan även välja att ansluta dig till en grupptalan, d.v.s. att flera drabbade parter gemensamt väcker talan, vilket minskar er ekonomiska risk. En möjlig utgång i en process är inget jag vågar sia om. För tillfället verkar det vara ett "dödläge" där såväl KO som olika grupptalan avvaktar Volkswagens aviserade åtgärder. Med vänlig hälsning,

Strikt ansvar för skador som orsakas av hundar

2016-10-31 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Jag var ute och gick med min hund då kommer grannens hund springande och biter min hund. Min hund blir så illa biten att han fick skruva in skruvar i benet och genomföra långa operationer.Grannen (ägaren till den hund som attackerade) sa sig ha hemförsäkring och jag litade på henne.Hon var med mig vid alla besök hos veterinären och medans jag gick och satte mig i bilen så skötte hon alla betalningar sa hon.Nu i efterhand visade det sig att min försäkring på min hund har täckt alla kostnader, de kostande som den inte räckte till är ca 4000kr. De 4000kr har jag fått betala.Grannen ljög alltså, hon hade ingen hemförsäkring.Nu undrar jag hur jag går tillväga. Ska jag polisanmäla henne för att kunna få ersättning för de 4000kr samt för min försäkringspremie på över 20000kr ?Med vänlig hälsning, Zofia
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det som kan bli aktuellt för dig är att upprätta en stämningsansökan och skicka in till tingsrätten. Ersättning för skador som orsakas av hundar regleras i lag om tillsyn över hundar och katter, samt skadeståndslagen.När det kommer till skador orsakade av någon annans hund så föreligger ett s.k. strikt ansvar för den hundägaren. Strikt ansvar betyder att personen ansvarar för skadan trots att det inte är denne personligen som har orsakat skadan. Det är alltså den andra hundens ägare (din granne) som ska ersätta skada som uppkommit i och med sin hunds agerande (19 § tillsynslagen). Skadeståndsberäkningen görs enligt skadeståndslagen. Det är här fråga om en sakskada, då skador på djur i lagens mening är att betrakta som sakskador. Skadestånd för sakskada innefattar ersättning för: 1. sakens värde eller reparationskostnad (och värdeminskning), 2. annan kostnad till följd av skadan, samt 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (se 5 kap 7 § skadeståndslagen). Utgångspunkten vid skadeståndsbedömning när rätt till ersättning föreligger är att den skadelidande ska hamna i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Du borde därmed kunna få ersättning för den del som försäkringen inte täckte, jag tror dock inte du kan få ersättning för din försäkringspremie eftersom du betalar din premie varje månad/kvartal/år oavsett om du begär ersättning av försäkringsbolaget eller ej. Om du vill att en verksam jurist tittar närmare på saken och hjälper dig vid eventuell stämning så kan du boka tid med en av våra verksamma jurister genom att klicka här, och fylla i dina uppgifter så hör någon av sig till dig.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att kommentera nedan eller komma in med en ny.Vänligen,

Preskription vid myndighetsutövning

2016-10-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hur lång tid kan det ga innan man lamnar in en stammning mot kommunen for felaktigt myndighetsutovande? Det har gatt drygt 5 ar sedan incidenterna intraffade men da jag numera ar bosatt utomlands kommer det ta flera ar innan jag kommer tillbaka till Sverige... tack!
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar dig som att det rör sig om ett skadestånd. Sådan fordran preskriberas som en vanlig civilrättslig fordran enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen (PreskL), d.v.s. 10 år räknat från fordringens tillkomst om preskriptionen inte avbryts dessförinnan. Du kan alltså ännu väcka talan.Med vänliga hälsningar