Vad har en hundägare för ansvar att plocka upp efter sin hund som utför sina behov på grannens tomt?

2018-02-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Har sagt till grannen att han ska koppla sin hund ,den skiter o kissar framför min trappa på landet framför mitt hus ,anser det är kränkning av annans egendom , grannen bara skrattar , vad har jag för rättigheter . Mvh hoppas att få svar , landet
Emma Liberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilket ansvar har en hundägare? Hundägarens ansvar över sin hund regleras i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.Hundägare har en skyldighet att se till att hunden hålls under tillsyn och sköts på ett sådant sätt att hunden inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter för omgivningen (1 § lag om tillsyn över hundar och katter).Skada kan vara:-Personskada, till exempel om hunden biter en annan människa.-Sakskada, till exempel om hunden biter att annat djur.Avsevärda olägenheter kan som exempel vara:-Att en hund skäller oavbrutet och på så sätt stör närboende.-Att underlåta att plocka upp efter sin hund.Det finns alltså en skyldighet enligt lag för din granne att plocka upp efter sin hund om den utfört sina behov på din tomt. Enligt förarbetet (s. 29) till lagen gäller inte detta om hundägaren struntar i att plocka upp efter sin hund vid enstaka tillfälle då det inte är att se som en avsevärd olägenhet. Om det däremot förekommer i stor omfattning och på olämpliga platser, till exempel på en grannes fastighet, kan det anses vara en avsevärd olägenhet.Om hunden vid ett flertal tillfällen utfört sina behov på din tomt skulle det alltså kunna vara en sådan avsevärd olägenhet som din granne i egenskap av hundägare är skyldig att förebygga.Vad kan du göra nu?Om hundägaren brister i sin tillsyn får polismyndigheten meddela de förläggande och förbud som behövs för att förebygga avsevärd olägenhet (8 § lag om tillsyn över hundar och katter). Förbudet kan vara förenat med vite. Det innebär i ditt fall att polisen till exempel skulle kunna förelägga grannen att plocka upp efter sin hund eller ha den kopplad och om grannen bryter mot det kan han få betala böter.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en enskild bolagsledamot stämma en anställd på skadestånd?

2018-02-25 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |hej,kan en enskild styrelseledamot stämma sin revisor på skadestånd för bristande revision? Vill tillägga att revisorn har av förvaltningsrätten meddelats en erinran för bristande revision. Men jag vill som sagt stämma honom på skadestånd, går det?tack oå förhand. mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagAktiebolagslag (2005:551).Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du är en styrelseledamot i ett aktiebolag och undrar om du kan stämma en av bolaget anställd revisor på skadestånd för bristande revision.Jag vill därutöver påpeka att jag inte vet hur er bolagsordning ser ut i företaget, men jag kommer att skriva när du behöver ta hänsyn till en sådan.Nej, en enskild ledamot har inte rätt att stämma en anställd i bolagetEn bolagsstyrelse tillsätts för att minska intressekonflikter och för att hindra att för mycket makt koncentreras i händerna på en enskild person. Därför vore det orimligt om en enskild ledamot skulle ha rätt att stämma en anställd på egen hand å företagets vägnar.En styrelse kan fatta beslut endast när fler än hälften av det totala antalet ledamöter, eller det högre antalet som anges i bolagsordningen, är närvarande. Alla måste däremot ha getts möjlighet att närvara och fått ett tillräckligt underlag för att kunna ta ett beslut (8 kap. 21 § första och andra stycket aktiebolagslagen).Om det inte anges någon särskild röstmajoritet i bolagsordningen, så gäller det beslut som majoriteten beslutar, och vid lika röstantal, den sida som styrelseordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, krävs däremot att minst en tredjedel av det totala antalet ledamöter röstar för beslutet (8 kap. 22 § aktiebolagslagen).Mitt rådOm du vill stämma revisorn för bristande revision är mitt råd att du pratar med styrelseordföranden. Han eller hon är skyldig att på din begäran som styrelseledamot kalla till ett sammanträde för styrelsen (8 kap. 18 § aktiebolagslagen).Vid sammanträdet kan ni diskutera och komma fram till hur ni ska gå vidare. Jag vill även snabbt nämna att en rättsprocess alltid bör komma i andra hand, bl.a. för att de är tidskrävande och kostar mycket pengar. Det är möjligt att problemet går att lösa på annat sätt.Förhoppningsvis kommer ni fram till någonting som passar er alla.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en servitör bli ersättningsskyldig för kunders springnotor?

2018-02-24 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Försöker hjälpa en kompis med en fråga angående restaurangbranschen.Kan man som arbetsgivare kräva sina arbetare på ersättning för springnotor?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är förmodligen mycket osannolikt att det skulle finnas någon sådan rätt för arbetsgivaren i anställnings- eller kollektivavtalet. Det skulle teoretiskt sätt kunna finnas något sådant, och i så fall är det där ni finner svaret. Jag utgår dock i det följande från att det inte står något om detta i anställnings- eller kollektivavtalet.Det är nog snarare så att arbetsgivaren i detta fall anser att arbetarna har orsakat springnotorna och att det är deras "fel" att arbetsgivaren förlorat pengar på detta sätt. Generellt kan man krävas på pengar om man medvetet eller genom oaktsamhet orsakat en förlust av pengar. Enligt skadeståndslagen (SkL) gäller dock speciella regler för just arbetstagare. I SkL 4:1 stadgas följande:"För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter."Detta innebär att det krävs väldigt mycket (läs synnerliga skäl) för att man som arbetstagare ska kunna bli skadeståndsskyldig. Det fall som du beskrivit för mig är inte ett sådant fall där en arbetstagare ska behöva ansvara skadeståndsrättsligt. Svaret från mig är alltså, nej, det är mycket osannolikt att arbetsgivaren har rätt att kräva sina arbetstagare på ersättning pga springnotor.En annan viktig sak att komma ihåg är att om man blir krävd på ersättning är det den som kräver ersättning som måste bevisa att det finns en grund för kravet. Det ni kan göra är att fråga var ifrån denna arbetsgivare fått denna idé, och vad det eventuella rättsliga stödet är för dessa krav på ersättning.Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar! Med vänliga hälsningar,

Halkade på blött golv på snabbmatsrestaurangen - rätt till ersättning/skadestånd för inkomstförlust med mera?

2018-02-21 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Var på en snabbmatsrestaurang och halkade på golvet då de hade moppat det utan att sätta ut en varnings skylt för halt golv. Ramlade och fick en rejäl hjärnskakning vilket jag var på akuten och kollade upp först dagen efter. Nu 2 v efter olyckan har ja fått väldig yrsel och illamående, troligen kristall sjukan. Och då undrar jag kan ja få någon ersättning från restaurangen ?! Eller har det gått för lång tid sedan olyckan hände? Har även olycksförsäkring! Men kan man få ersättning av restaurangen av förlorad inkomst när jag varit hemma?!
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Skadeståndslagen (SkL). Personalens agerande spelar roll för bedömningenFör att någon ska kunna bli skadeståndsskyldig så att du får ersättning för dina skador krävs att någon i personalen på restaurangen har orsakat att du halkat och skadat dig antingen uppsåtligen (med flit) eller av oaktsamhet (av oförsiktighet/vårdslöshet) enligt 2 kap. 1§ SkL. Att moppa golven utan att sätta upp någon form av varningsskylt om att det är blött kan ses som oaktsamt eftersom personen i fråga borde inse att det är ganska stor risk för att någon skulle kunna ramla och skada sig till följd av det blöta, halkiga golvet. Ett skadeståndsanspråk är därför möjligt.Restaurangen ansvarar för skada som en anställd orsakar genom fel eller försummelse i tjänstenOm du kan visa på att någon i personalen har orsakat dina skador genom det halkiga golvet är det restaurangen du kan kräva skadestånd av. Arbetsgivaren (restaurangen) är nämligen skyldig att ersätta alla skada som orsakas av en arbetstagare (personal) genom fel eller försummelse i tjänsten. Att sätta upp varningsskylt när man har torkat golvet kan anses ligga inom ansvaret för tjänsten och att inte göra det kan alltså ses som försummelse. Det spelar ingen roll ifall restaurangen kände till hur personalen agerade eller inte. De ska ersätta skadan ändå (3 kap. 1§).Ersättning för inkomstförlust och andra kostnaderI 5 kap. 1§ framgår vilka kostnader du kan ha rätt till ersättning för. Eftersom det rör sig om en personskada (skador på dig) har du rätt till eventuella kostnader för sjukvård, t.ex. för medicin eller röntgen, inkomstförlust och ersättning för fysiskt och psykiskt lidande (sveda och värk), t.ex. för din yrsel och ditt illamående, eller andra besvär till följd av skadorna.När man beräknar ersättning för inkomstförlust räknar man ut skillnaden mellan den inkomst du skulle ha haft om du inte hade varit skadad och den inkomst du trots dina skador "borde" ha uppnått. Här får man alltså göra en bedömning om det har varit möjligt för dig att jobba i någon mån under tiden du haft skadorna. Olycksfallsförsäkring kan minska skadeståndsskyldighetenEn av skadeståndsrättens grundläggande principer handlar om att du ska försättas i samma ekonomiska situation som innan du råkade ut för skadan. Får du därför ut ersättning genom din olycksförsäkring kommer du inte att bli dubbelt ersatt av restaurangen också. Det här gäller faktiska, bestämda kostnader som sjukvårdskostnader och inkomstförlust. Du kan i så fall fortfarande ha rätt till skadestånd från restaurangen för fysiskt lidande (sveda och värk). Ditt försäkringsbolag kan i sin tur också vända sig till restaurangen för att få ersättning för det de har betalat ut till dig. SammanfattningsvisFör att du ska kunna kräva skadestånd och få ersättning av restaurangen krävs det att du kan bevisa att någon i personalen har torkat golvet, missat att sätta upp en varningsskylt och genom det orsakat dig dina skador. Det kan vara lite svårt att bevisa så det är det som kan vara komplicerat med att föra en talan om skadestånd i den här situationen. Lyckas du bevisa detta så är det sannolikt att du får ersättning för din förlorade inkomst och eventuella sjukvårdskostnader. Tänk på att du också kan få ut ersättning genom din olycksfallsförsäkring, vilket kan vara lättare. Jag rekommenderar dig därför att kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt. Kontakta också restaurangen där det här hände och försök förklara vad som har hänt så kanske ni kan komma överens om en bra lösning. Det är också möjligt att föra talan om skadestånd i närmaste tingsrätt men ett tips är som sagt att försöka komma överens med restaurangen först. Hoppas att du är på bättringsvägen och hoppas att det här har varit till hjälp! Återkom gärna med fler frågor eller kontakta någon av våra jurister inom området för ytterligare hjälp med att driva frågan framåt. Det gör du här. Med vänlig hälsning,

Kan jag kräva skadestånd av en skönhetssalong om de ljugit om bieffekterna och jag har skadats av laserbehandling?

2018-02-25 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Hej.Jag har fått en laserbehandling (på salong) för att permanent ta bort Syringom under mina ögon. Jag blev lovad att det inte skulle ge besvär eller ärr. 22 månader har nu gått och jag har ilningar, stickningar som leder till tårar varje dag. Dessutom har jag två stora ärr efter behandlingen. Vad kan jag göra? Jag har kontaktat den ansvariga utan resultat.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaDu har genomgått en laserbehandling och till följd av detta fått flertalet olika besvär. Nu undrar du om det finns något att göra åt den missbehandling som du tyvärr råkat ut för.Jag tolkar din fråga som att du främst är ute efter att få ekonomisk ersättning.Tillämplig lagFör att kolla på om du har rätt till ersättning för skadorna och problemen som du tvingats utstå kollar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Du kan eventuellt kräva skadestånd av salongen för skadornaFör att du ska kunna hålla salongen ansvarig krävs antingen att personen som utfört laserbehandlingen har velat skada dig med flit eller inte varit tillräckligt försiktig (2 kap. 1 § SkL).Det kan vara svårt att säga att personen velat skada dig med flit. Frågan blir därför om han eller hon inte varit tillräckligt försiktig. Jag vet inte vilka bieffekter en laserbehandling av liknande slag kan medföra, eller hur länge de kan tänkas vara kvar.På strålsäkerhetsmyndighetens hemsida står att du som funderar på att genomföra en kosmetisk laserbehandling bör vara medveten om riskerna. Det framgår också att en laserbehandling alltid är förenad med vissa risker (https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/laser-och-ipl/rad-och-rekommendationer/rad-om-kosmetiska-behandlingar-med-laser-och-ipl/). Det som talar till din fördel däremot är att personen som utfört behandlingen lovat att du inte skulle få några ärr eller andra besvär. Samtidigt är det lätt för honom att säga att han aldrig lovat dig det.Som jag har förstått det är denna typ av behandling inte nödvändig, utan en möjlighet av kosmetiska skäl för att bli kvitt syringnom.Därför antar jag även att du genomfört behandlingen på en privatklinik. I dessa sammanhang är det nödvändigt att du skriver under ett avtal mellan dig och salongen.I dessa avtal är det inte helt ovanligt att det redogörs för vilka risker och bieffekter en behandling kan resultera i. Eventuellt kan det även finnas friskrivningar från ansvar, för att salongen inte ska behöva ta ansvar om någonting går fel, som det olyckligtvis gjort i ditt fall.Mitt rådJag vill i första hand råda dig att läsa igenom avtalet som du skrev under innan du undergick behandlingen. Det är möjligt att det står vilka bieffekter en laserbehandling av denna typ kan resultera i.Står det att laserbehandlingen kan resultera i ärr, stickningar och, eller, ilningar, så finns det tyvärr inte så mycket att göra. Står det däremot inte något om detta, så borde du rimligtvis kunna hävda att personen som utfört behandlingen inte varit tillräckligt försiktig.Risken är även stor att salongen kommer att neka till att de någonsin sagt att behandlingen inte skulle resultera i några ärr, ilningar eller stickningar. Det gör bevisläget väldigt svårt för dig att kunna kräva salongen på ersättning.Annars vet jag inte vad du ska göra, särskilt eftersom du inte får tag i ansvarig på salongen. Jag förmodar att du inte heller vill gå tillbaka eller undergå en ny operation av samma salong igen, eftersom den förra behandlingen tyvärr resulterade i problem och smärtor.SammanfattningFör att du ska kunna kräva salongen på ekonomisk ersättning är en förutsättning att du kan visa att ansvarig på salongen har gjort något fel.Jag har svårt att svara på den frågan, dels för att jag inte riktigt vet vad en laserbehandling av liknande åkommor kan medföra för bieffekter, dels för att jag inte vet vad som står i ditt avtal med salongen.Jag hoppas hur som helst att det löser sig, och att du blir kvitt dina problem. Du är välkommen att skriva igen om några andra funderingar skulle uppstå!Med vänliga hälsningar

Trafikskadeersättning eller skadestånd?

2018-02-25 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag har på en parkering med min bil orsakat en skada på en annan bil. Min bil klarade sig utan skador.Den andra bilens ägare vill nu ha skadestånd från mig, trots att trafikförsäkringen kan reglera skadorna på hans bil.Jag hittade tidigare fråga ...Enligt 2 § Trafikskadelagen ska alla motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret ha trafikförsäkring. Om en annan bilförare vållat en sakskada på ens bil får man ersättning ur den motpartens försäkring, vilket framgår av 10 § andra stycket Trafikskadelagen. Det finns dock möjlighet i 18 § Trafikskadelagen att istället rikta ett direkt skadeståndsanspråk mot din motpart enligt Skadeståndslagen och inte gå via Trafikskadelagen. ...När kan motparten använda sig av Skadeståndslagen? Har jag rätt att hänvisa andra parten till sitt försäkringsbolag?
Erica Leufstedt |Hej Janne, tack för din fråga!Det är sant som du säger att 10§ Trafikskadelagen (som du hittar här) anger att vid sakskada på motordrivet fordon som uppkommer i följd av trafik så ska trafikskadeersättning utgå. Detta ska ske om skadan uppkommit genom vållande i samband med förandet eller genom bristfällighet på det fordon som orsakat skadan. Ersättningen ska då utgå från trafikförsäkringen för det fordon som orsakat skadan. I ditt fall är det således ditt försäkringsbolag som ska betala ut ersättningen till den skadelidande.Möjligheten för den skadelidande att söka skadestånd istället för att begära trafikskadeersättning regleras vidare i Trafikskadelagens 18§. Detta är ett alternativ för den skadelidande och det går inte att söka både skadestånd och trafikskadeersättning. Kräver den skadelidande skadestånd enligt 18§ kommer Skadeståndslagens bestämmelser att aktualiseras istället för trafikskadelagen. Normalt har inte den skadelidande något intresse av att söka skadestånd istället för trafikskadeersättning, trafikskadelagens bestämmelser om ansvar och ersättning ändå ska ske i förenlighet med skadeståndslagens bestämmelser. Den enda fördelen är att vid de olika bedömningarna kan utfallet tänkas skilja sig till viss del, vilket kan medföra att skadeståndsanspråket blir högre än den ersättning som hade betalats från trafikförsäkringen - eller tvärt om. Rätten att kräva skadestånd kan även vara behövlig om rätten till ersättning har fallit bort på grund av exempelvis preskription. Förhållandet mellan trafikskadeersättningen och skadestånd bygger i princip på att skadorna så långt som möjligt ska täckas av trafikskadeersättningen. 19§ Trafikskadelagen stadgar nämligen en återkravsrätt för den som betalat skadestånd med anledning av skada i följd av trafik. I din situation är det således du som kan nyttja en sådan återkravsrätt om du tvingas betala skadestånd. Du kliver då in i den skadelidandes position i förhållande till ditt försäkringsbolag, och kan kräva ersättning motsvarande det du betalat i skadestånd. I slutänden kommer pengarna därför i de allra flesta fall att komma från försäkringen. Möjligheten för den skadelidande att kräva skadestånd är inte begränsad på något sätt, och rätten faller bort först när preskription inträder enligt skadeståndsrättsliga regler efter normalt 10 år. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Beräkning av belopp med ränta enligt 6 § räntelagen

2018-02-22 i Ränta
FRÅGA |hej Ska återbetala betala 600 kr i avgift + ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 november tills dags 20 februari 2018. Hur räknas denna summa ut och hur stor är ränteavgiften?Hur stor är räntan enligt räntelagen 6 § på summan 9 400 kr för tiden 19 juli till den 28 november 2016. Tacksam för svar
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om ränta hittas i räntelagen.Ränta på belopp enligt 6 § räntelagen är gällande referensränta plus åtta procentenheter. Från juli år 2016 och till dagens läge har referensräntan varit -0.50 och med plus åtta procentenheter hamnar räntan på 7.5 procent. Vad referensräntan ligger på hittar du här.Kronofogden har en ränteräknare, den hittar du här.Enligt ränteräknaren är beloppen följande:1. Summan på 600 kr blir 610 kr, där 10 kr är ränta med dina angivna datum (171128-180220).2. Summan på 9 400 kr blir 9 656 kr, där 256 kr är ränta med din angivna datum (160719-161128).Med vänliga hälsningar,

När är 32 kap i Miljöbalken tillämpligt?

2018-02-20 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, om ens granne skadar ett träd på ens tomt genom vårdslöshet, gäller 32. kap MB eller inte?
Carl Trolle Olson |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 32 kap 1 § MB är miljöbalkens kapitel om skadestånd endast tillämpligt om en person har bedrivit verksamhet på sin egen fastighet, och därigenom har skadat något på någon annan persons fastighet. Om din granne t.ex. gödslar med giftiga ämnen på sin egen fastighet, som sprider sig till din fastighet och förstör något, är kapitlet tillämpligt. Ett annat exempel är om din granne har sågat ned ett träd på sin egen fastighet, och därigenom skadat ett träd på din fastighet vid fällandet.Kapitlet är dock inte tillämpligt om din granne t.ex. råkar tappa en tändsticka när denne befinner sig på din fastighet så att trädet brinner upp. I detta exempel bedriver inte din granne verksamhet på sin egen fastighet som har orsakat skada på din fastighet. I detta fall är istället Skadeståndslagen (1972:207), se 2 kap 1 §. Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa fler frågor eller kontakta vår juristbyrå via info@lawline.se.