Skada orsakad av hund och jämkningsmöjligheter

2015-12-11 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Jag är hemma och sjukskriven just nu och skulle på morgonen gå ut med min hund. Jag bor på våning 3 av 3 (ingen hiss) och när jag skall gå ner i trappen börjar jag känna mig illamående och får sura uppstötningar. Tillslut så spyr jag och jag grips av panik, jag behåller vätskan i munnen för jag vill inte spy i trappuppgången. Jag springer ner allt vad jag har och öppnar porten och spyr precis utanför i busken varpå min hund under tiden hunnit springa ut och då var det en annan hund 4 meter bort som hon då hoppade på och bet. Hunden fick åka in och sy några stygn på magen och summan landade på 6000kr. Nu har såret på hunden infekterats och den har fått feber varpå de fick åka in men den igen. Nu måste de sova kvar där och de kommer kosta ytterliggare 11.000kr!!! Hjälp jag har en ansvars försäkring täcker den detta?? Hur skall kag gå vidare??
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom din hund åsamkade den andra hunden en bitskada, och därmed påföljande veterinärkostnader för sårstygn och behandling av infektion, så ska du i egenskap av ägare ersätta skadan. Detta gäller oavsett om du kan anses ha varit oaktsam eller inte, och framgår av Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket.Eftersom du har en ansvarsförsäkring så anses ditt skadeståndsansvar som utgångspunkt inte vara oskäligt tungt för dig med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden, varvid ansvaret inte kan jämkas. Detta framgår av Skadeståndslag (1972:207) 6:2. Skulle skadeståndsbeloppet överstiga försäkringsbeloppet, eller delvis undantas från försäkringen enligt avtalets villkor, så aktualiseras möjligtvis jämkning. Om betalning av skadeståndsbeloppet i ett sådant fall medför att du avsevärt måste sänka din levnadsstandard så talar det normalt för att skadeståndet ska anses som oskäligt betungande, varav du har rätt till jämkning. Att du förlorade kontrollen över din hund på grund av en kräkningsattack kan här eventuellt också få en betydelse för jämkningsmöjligheten.Jag rekommenderar att du låter ditt försäkringsbolag vidare vägleda dig i frågan. De kan besvara frågor om vad som gäller i ditt avtal, bland annat om ansvarsförsäkringen täcker skadan, och hanterar i regel de juridiska aspekterna kring sådana händelser. Med vänlig hälsning

Ersättning vid sjukdom som påverkar utseende

2015-12-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är en tjej på 19 år som nyss har fått diagnosen Vitiligo, vilket är en auto immun sjukdom som gör att mina pigment i huden dör plus mycket mer. Detta har orsakat psykiskt lidande för mig eftersom att dessa fläckar blir kritvita och syns väldigt väl och särskilt vid intima områden. Min fråga är om det är möjligt för mig att söka skadestånd för psykiskt lidande eller något sådant? Eller är inte detta möjligt även om det försämrar min livskvalité avsevärt?
Emil Danielsson Nykänen |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadestånd regleras i skadeståndslagen (se https://lagen.nu/1972:207).Det finns inget i denna lag som säger att skadestånd kan utges i fall som dessa. Skadestånd är till för att om en person, en myndighet eller ett företag osv. orsakar någon skada. Den som orsakat skadan kan då bli skyldig att ersätta den.I ditt fall är istället försäkring relevant. Skadestånd finns för att människor inte ska vara oaktsamma och på så sätt orsaka skada. Försäkringar är motsatsen till detta. De är till för att täcka det som man vanligtvis inte kan förutse (men som ändå skulle täckas av skadestånd). Något som försäkringar men inte skadestånd täcker är sjukdomar. Vad du måste göra är att fundera vilka försäkringar du har, därefter måste du gå igenom villkoren på försäkringen för att se om sjukdomar som dessa täcks. Skulle de göra detta måste du anmäla detta hos ditt försäkringsbolag.Hemförsäkring är bland de vanligaste försäkringarna och dessa täcker vanligtvis medicinisk invaliditet i form av ärr eller annan vanställdhet. I ditt fall bör försäkringen täcka din skada i form av den döda pigmenten. Försäkringen kan även täcka psykisk skada men denna måste vara bevisad genom läkarintyg. Eftersom försäkringar från olika försäkringsbolag varierar är det rekommenderat att du läser dessa noggrant för att se vilken ersättning du har rätt till. I försäkringsavtalet står för det mesta även vilket belopp som ges ut. Vänligen,

Att begära skadestånd för halkolycka inomhus

2015-12-06 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, mitt namn är Maria och jag har varit med om en olycka.Jag var på julbord med mitt jobb på Olearys. Golvet där var jättehalt. Många påminde varandra att vara försiktiga. Ändå var olyckan framme. Jag halkade och flög framåt, tog emot mig i golvet med händerna. Fick åka till akuten direkt och fick konstaterat att handleden var bruten. En komplicerad fraktur på radius benet. Nu ska jag få besked om det blir operation snarast möjligt. Troligen läkningstid på ca 6 månader med skruvar eller platta i armen. Detta innebär inkomstförlust och sjukhuskostnader mm för mig. Nu undrar jag hur man ska gå tillväga för att yrka på skadestånd från restaurangen??Detta golv har tydligen varit ett stort problem i ca 7-8 år...Med vänlig hälsning, Maria
Elisabet Leth |Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Reglerna om skadestånd på grund av händelser i ett utomobligatoriskt förhållande (utanför ett avtalsförhållande) finns i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). I 2 kap 1 § SkL framgår att om man uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska man ersätta skadan. Bestämmelsen hittar du https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. Alltså, för att någon ska bli skadeståndsskyldig för personskada så krävs det att skadan beror på att den som vållat skadan varit vårdslös, och att just den vårdslösheten leder till att skadan uppkommer. Om detta översätts till din situation så krävs det att du kan bevisa att det varit vårdslöst att ha ett visst sorts golv i en restaurang, och att det just var golvet som gjorde att du halkade, vållade skadan, och inte några andra omständigheter. Det är du som har bevisbördan för alla dessa omständigheter, det vill säga att det är du som måste bevisa att det är vårdslöst att ha ett sådant golv och att det var just på grund av att restaurangen/fastighetsägaren (om man kan anse det) varit vårdslös och haft det golvet som gjorde att du halkade. Jag bedömer att det är väldigt svårt att bevisa att en restaurang/fastighetsägares val av golv utgör någonting vårdslöst i skadeståndslagens mening, och att det var endast på grund av golvet du halkade. Det förekommer ofta yttre faktorer som också påverkar huruvida det blir halt på golvet, som exempelvis att man har blöta skor, vilket inte restaurangen/fastighetsägaren kan bära skulden för. Skulle fastighetsägaren lämna invändningar om att du exv. haft blöta skor, varit berusad eller varit oförsiktig och därför halkat, så kan det vara svårt för dig att motbevisa. Skulle du däremot i motsats mot vad jag kommit fram till, känna att du kan bevisa det jag beskrivit att du behöver bevisa för att en skadeståndsskyldighet ska uppkomma så kan du väcka en skadeståndstalan emot restaurangägaren/fastighetsägaren, det vill säga stämma restaurangägaren eller fastighetsägaren. Jag ber dig dock uppmärksamma att om du förlorar målet så kan du få stå motpartens rättegångskostnader. En enkel förklaring om hur man utformar en stämningsansökan finns på domstolsverkets hemsida via denna länk: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Jag skulle istället rekommendera dig att se över ditt försäkringsskydd, både dina privata försäkringar och om ditt jobb har några försäkringar som kan täcka den här sortens händelser. Då kan du istället få ersättning för sjukvårdskostnader och förlorad arbetsinkomst via din försäkring, beroende på vilken slags försäkring du har, om du har en försäkring som täcker den här sortens händelser. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Vem är hundägare?

2015-12-03 i Strikt ansvar
FRÅGA |Har alla i hushållet ansvar för hunden? Till exempel om hundägaren befinner sig på en sida av villan på tomten och maka/sambo befinner sig på andra sidan tillsammans med hunden och den smiter ut under staket och attakerar annan hund. Är det endast hundägaren(maken) som har ansvaret för hunden?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När man köper en hund skrivs det in i ett ägarregister vem som är ägare till hunden. Det här ägarregistret har dock ingen juridisk relevans beträffande äganderätten utan fungerar endast som ett hjälpmedel för att snabbt kunna återföra upphittade hundar till rätt ägare och hem. Som svar på vem som äger hunden skulle jag i första hand säga att det är den person som har köpt hunden som är ägaren och som bär det yttersta ansvaret för hunden. Det framgår av den allmänna äganderättsliga principen och påverkas alltså inte av att man är sambo eller gift. Det kan givetvis vara så att hunden har köpts gemensamt vilket i sin tur betyder att båda personerna kan vara ägare till hunden. Om så är fallet aktualiseras lagen om samäganderätt. Att köpa en hund gemensamt kan liknas med att personerna har "gemensam vårdnad" om hunden och har därmed lika stort ansvar för hundens agerande. Som svar på din fråga kan alltså alla i hushållet vara ansvariga för hunden. Det beror på vad som sades när hunden köptes och vad man har kommit överens om. Inom juridiken är det extremt viktigt att klargöra från början vad som gäller för att inte repressalier i framtiden ska kunna uppstå. Om man har köpt hunden gemensamt finns det rekommendationer om att man upprättar ett samäganderättsavtal gällande hunden, så att ägarfrågan är utredd redan från början. Avslutningsvis vill jag nämna att man som hundägare har ett strikt ansvar för hunden. Det innebär att man alltid är skadeståndsskyldig för de skador som hunden orsakat oavsett om ägaren har gjort fel eller inte. Det strikta ansvaret finns reglerat i 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. Det strikta ansvaret gäller inte endast hundägaren utan kan också gälla den som har hand om hunden vid enstaka tillfällen, till exempel om man är hundvakt. Hoppas att ovan angivet svar var till din hjälp - om inte är du mer än välkommen att kommentera i kommentarsfältet nedan så ska jag hjälpa dig vidare! Vänligen,

Arbetstagares ansvar för skada

2015-12-10 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |När blir man som anställd skyldig att betala självrisk? Min son körde firmabil på arbetstid och backade in i annan bil och det blev skada på den påbackade bilen. Arbetsgivaren säger att sonen får betala självrisken på 4500 kr. Vad jag kan läsa mig till så är huvudregeln att det är arbetsgivaren som ansvarar för skador som orsakas av arbetsgivarens anställda. Undantaget från huvudregeln är att arbetstagare är ersättningsskyldig för skador vållade i tjänsten om synnerliga skäl föreligger. Är det synnerliga skäl om man backar in i annan bil? Betyder synnerliga skäl att man ska ha uppsåt? Hur blir det om man råkar köra på t.ex. en grävling på arbetstid. Kan arbetstagaren krävas på självrisk även då, eller är det någon skillnad?
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regeln om arbetstagares skadeståndsansvar för skador han har vållat i tjänsten finns i Skadeståndslagen 4 kap, här. Huvudregeln i sådana här fall är att arbetsgivaren står för skador som en anställd vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Precis som du skriver kan den presumtionen brytas om synnerliga skäl föreligger. Frågan vad som avses med synnerliga skäl besvaras med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Man kan säga att synnerliga skäl föreligger nästan alltid då arbetstagaren orsakat skadan genom grövre brott eller genom grovt culpöst (dvs. klandervärt) handlande. Vidare kan synnerliga skäl föreligga i vissa fall (men inte alltid) då arbetstagaren har en arbetsledande ställning.Utifrån vad du berättat verkar det inte som om en så allvarlig situation föreligger att det skulle sägas vara "synnerliga skäl", och därför bör arbetsgivaren vara skyldig att stå för skadan enligt huvudregeln i Skadeståndslagen 3 kap. 1 §.Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Skadestånd - auktionssajt

2015-12-07 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har under många år sålt Tiffanylampor via en auktionssajt. Nov tog man bort ordet Tiffany från mina annonser. I mail skrev man bl a följande:"....Mina kollegor har nu varit inne i er annons och tagit bort ordet Tiffany då det inte är tillåtet att använda detta ord i en annons om det inte är en "äkta" Tiffany-lampa."Efter mina protester (och mina anmälningar av flera andra annonser där ordet Tiffany fanns med (ensamt eller i kombination med -lampa, -teknik etc) fick jag ett mail där man skrev:"...Hej!....Det är tillåtet att kalla den här typen av lampor för tiffany-lampor dådet numera är ett allmänt uttryck för den här typen av lampor.Du får gärna lägga upp liknande annonser i framtiden. Vi ber om ursäkt fördetta.Med vänliga hälsningar..."Ett år senare, i november 2015, tar man bort en av mina annonser och skriver följande:"Hej,I samband med att vi granskat din annons så har vi uppmärksammat att den inte följer ....s regler för kopior och vi har därför avslutat annonsen..."Jag har kontrollerat med PRV, och det finns inget skydd för Tiffany-namnet i klass 11 (där lampor ingår).Dessvärre förefaller sajten ovillig ta bort vissa andra annonser som borde tas bort av samma (ogiltiga) skäl som man tog bort min. Sajtens agerande har skadat min verksamhet på flera sätt. Jag ämnar begära skadestånd! Hur gå vidare?
Gilbert Leijon |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Om du vill begära skadestånd rekommenderar jag att du först framför dina krav till motparten. Om motparten därefter nekar får du lämna in en stämningsansökan i allmän domstol. Hur det går till finns utförligt beskrivet här.Du skriver att sajten skadat din verksamhet, jag förutsätter därför att du inte använder sajten som privatperson utan i näringsverksamhet, alltså som näringsidkare.Huruvida du faktiskt kommer nå framgång med dina krav eller inte kan jag dessvärre inte svara på. Skadeståndslagen (SkL) tillämpas bara om parterna (du och sajten) inte har avtalat något annat sinsemellan, vilket framgår av 1 kap 1 § SkL. Eftersom att ert förhållande sinsemellan är avtalat, och då i form av ett tjänsteavtal, får man tillämpa en kombination mellan Köplag och konsumentjänstlagen (det finns ingen tjänstlag). Dock blir denna laglösning dispositiv, vilket innebär att avtalet mellan dig och sajten gäller framför lagen. Avtalet ifråga är sajtens användar- och annonseringsvillkor. Det är högst tänkbart att det i erat avtal finns bestämmelser som ger sajten rätt att ta bort annonser. Detta finns i alla fall med i annonseringsvillkoren på de större annonseringssajterna. Jag skulle därför föreslå att du lusläser sajtens användarvillkor och övriga villkor innan du går vidare i denna process. Det du ska leta efter är om dom frånsäger sig ansvar för denna situation, eller annat med koppling till skadeståndsanspråk. Tänk på att användarvillkoren är det som en eventuell domstol kommer titta på, då avtalet som sagt gäller framför lagen. Efter att du har gjort detta, eller om du kan återkomma med mer information kring vilken sajt det rör sig om, välkomnar jag dig att kontakta oss igen! Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Hundägares strikta skadeståndsansvar

2015-12-05 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!jag och min hund blev överfallen av en annan hund och vi blev båda bitna och har fått besöka både veterinär och läkare.hur kan jag kräva den andra hundens ägare på alla utgifter?tex förlorad arbetsinkomst läkarbesök mediciner vetrinärskostnader mm.sluträkningen hamnar på ca 15 000 kr den andra hundägaren har betalat 4000 kr hittills o vägrar betala mer.hur får jag nu betalt för övriga kostnader?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har hundägare ett strikt skadeståndsansvar för sin hund. Det innebär att hundägaren ska ersätta uppkommen skada oavsett om han har varit vårdslös eller inte. Ersättning grundas på skadeståndslagen, vari förutsättningen är att du har lidit sak- eller personskada. Skador på dig faller under personskada och skador på dina kläder, andra saker samt din hund faller under sakskada. Du kan kräva ersättning för inkomstförlust, sjukvårdskostnader (inkl. veterinärkostnader), fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadorna. Ersättningsreglerna framgår av 5 kap. 1 och 7 §§ skadeståndslagen.Vägrar hundägaren att betala, har du inga andra möjligheter att kräva skadestånd än att vända dig till tingsrätten som får avgöra saken. Behöver du vår hjälp med att framställa och skicka ett skadeståndskrav till hundägaren eller att upprätta en korrekt stämningsansökan till tingsrätten, kan du vända dig till oss på info@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Hur söker man ersättning när man blivit biten av hund?

2015-12-02 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejBlev påhoppad av en hund på gångstigen, små bitmärken på handen ,men pga detta ramlade bakåt och och bröt höften...hur söker man ersättning på detta...
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Enligt 1 § i lag om tillsyn över hundar och katter ska de hållas under sådan tillsyn som behövs för att de inte ska orsaka skador eller avsevärda olägenheter. Det föreligger alltså en tillsynsplikt för ägaren att hålla ordning på sin hund så att den, som exempelvis i ditt fall, inte hoppar på andra.Vidare framgår av 6 § i samma lag att hundens ägare har ett strikt ansvar att ersätta skadan, oavsett om ägaren är vållande till skadan eller inte. Du ska alltså kunna vända dig till ägaren för att göra ditt skadeståndsanspråk gällande. Skadeståndet till den som tillfogats personskada ska ersätta de kostnader som framgår av 5 kap 1 § Skadeståndslagen (SkL). Dessa utgörs av följande:• 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,• 2. inkomstförlust, (beräkningen sker enligt 5 kap 3 § SkL.)3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Sammanfattningsvis är alltså ägaren ansvarig för den skada hunden orsakat. Detta gäller oberoende av om ägaren förfarit oaktsamt,(tillexempel genom att hunden sprang lös). Du kan begära ersättning för de kostnader som framgår av 5 kap 1 § i skadeståndslagen och som även följer ovan i svaret. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!