Arbetstagares skadeståndsansvar

2015-09-29 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |I anställningsavtalet så står att jag har fri tillgång till bil i arbetet.Jag jobbade i sthlm på fredagen och åkte tillbaks på månd morron till Halmstaddär jag fick en vattenplaning och åkte av vägen,därav skador på företagets bil.Fick ta en hyrbil för att åka vidare.Företaget fickk sammanlagd en kostnadpå 12000 kr och 6000kr drog dom på min lön.Ska jag godta detta?Detta gäller min son
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att det är arbetsgivaren som ansvarar för skador som orsakas av arbetsgivarens anställda. Detta kallas för principalansvar och finns reglerat i SkL 3:1. Från denna huvudregel finns ett undantag som innebär att arbetstagaren kan bli ansvarig och därmed skadeståndsskyldig i vissa fall (SkL 4:1) det ska då handla om ett fel eller en försummelse i tjänsten och det ska dessutom föreligga synnerliga skäl. Det ställs alltså relativt höga krav för att ett skadeståndsansvar ska bli aktuellt för en arbetstagare och min bedömning är att det inte är aktuellt i ditt fall.Dessutom finns det ett förbud mot kvittning av lön för det fall att din arbetsgivare skulle ta din lön i anspråk för att täcka kostnaden för den uppkomna skadan. Detta regleras i lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Av 3§ framgår att det krävs samtycke från arbetstagaren för att kvittning ska få ske eller att kvittningen görs på grund av att arbetsgivaren har en fordran på arbetstagaren som beror på en skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. Det finns alltså ingen möjlighet för din arbetsgivare att kvitta din lön mot sitt skadeanspråk.Om din arbetsgivare ändå skulle göra detta riskerar han att bli skadeståndsskyldig gentemot dig (8§)Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Arbetstagares skadeståndsansvar gentemot arbetsgivare

2015-09-29 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Jag är en ung kille på 20 år som i somras fick ett sommarjobb på en budbilsfirma där jag jobbade juli och augusti. En dag under tjänstetid råkade jag repa lite på sidan när jag skulle lämna ett paket inget stort. Samtidigt fick jag köra en bil vars högra spegel var trasig när jag fick den, vilket hela tiden gjort att jag haft skymd sikt som försvårat körningen. Nu i september då min lön för augusti skulle komma svarade inte min chef varken samtal eller sms vilket ledde till att jag den tredje arbetsdagen då jag försökt nå honom skrev att jag då måste ta kontakt med mitt fackförbund varpå han ringde upp mig minuten efteråt och sa att repan har kostat honom 10.000 kr i försäkringskostnader och han ska återkomma hur det blir med min lön. Men får han verkligen dra av den summan från min lön?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att det är arbetsgivaren som ansvarar för skador som orsakas av arbetsgivarens anställda. Detta kallas för principalansvar och finns reglerat i SkL 3:1. Från denna huvudregel finns ett undantag som innebär att arbetstagaren kan bli ansvarig i vissa fall (SkL 4:1) det ska då handla om ett fel eller en försummelse i tjänsten och det ska dessutom föreligga synnerliga skäl. Utan att gå in för djupt kan sägas att det ska mycket till för att en arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig och min bedömning är att det inte är aktuellt i ditt fall.Dessutom finns det ett förbud mot kvittning av lön för det fall att din arbetsgivare skulle ta din lön i anspråk för att täcka kostnaden för den uppkomna skadan. Detta regleras i lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Av 3§ framgår att det krävs samtycke från arbetstagaren för att kvittning ska få ske eller att kvittningen görs på grund av att arbetsgivaren har en fordran på arbetstagaren som beror på en skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. Det finns alltså ingen möjlighet för din arbetsgivare att kvitta din lön mot sitt skadeanspråk.Om din arbetsgivare ändå skulle göra detta riskerar han att bli skadeståndsskyldig gentemot dig (8§)Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Skadestånd p.g.a. fördröjd utbetalning av ekonomiskt bistånd?

2015-09-28 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |För perioden mars 2014 tom januari 2015 fick jag ekonomiskt bistånd via Varbergs kommun. Dock valde kommunen att EJ betala ut den berättigade ersättningen för Dec -14 vilket ledde till att kommunen blev ålagda av förvaltningsdomstolen i GBG att betala ut biståndet till mig nu i september 2015. Kan jag yrka någon annan ersättning från kommunen med tanke på fördröjningen och de bekymmer som detta orsakat mig?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Skadestånd utanför kontraktsförhållanden regleras av skadeståndståndslagen (SkL). Enligt den här lagen kan skadestånd utgå för flera olika typer av skador. Exempel på skador är person- och sakskada, vilka skadestånd kan utgå för enligt 2 kap. 1 § SkL, och ren förmögenhetsskada som det är möjligt att få ersättning för enligt 2 kap. 2 § SkL. Ren förmögenhetsskada definieras i 1 kap. 2 § SkL som ekonomisk skada som en person drabbas av utan att det finns något samband med en person- eller sakskada. I ditt fall är det mest närliggande att kräva skadestånd för ren förmögenhetsskada eftersom du under större delen av 2015 har varit utan pengar som du rättsligt sett hade rätt till redan i december 2014. Dock är en förutsättning för att skadestånd ska kunna utgå för ren förmögenhetsskada att skadan har vållats genom brott. Såvida inte något brott begåtts har du alltså tyvärr inte rätt att få någon ytterligare ersättning. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skada vid kapande av grenar på annans tomt.

2015-09-24 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,Jag polisanmälde min granne då han sågat av flera grenar på mitt träd. Vittnen som sett händelsen hördes, varpå polisen kallade den anklagade till förhör. Brottsmisstanken angavs som "skadegörelse".Den anklagade inleder polisförhöret med att ERKÄNNA brottet. (Så står det i förhörsprotokollet). Men tycker själv inte det han gjort är brottsligt. Förhörsledaren är noga med att fråga ifall den anklagade kapat grenar på min tomt. Till detta nekar han. Efter förhöret ringer förhörsledaren den anklagade för att försäkra sig att inga grenar på min tomt kapats. Återigen bekräftar den anklagade att bara grenar över hans tomt kapats. Jag skickar några foton till polisen som visar att flera grenar på mitt träd och min tomt kapats. Den största fläkskadan lodas med rep och hink och visar tydligt att snittet ligger 1 meter in på min tomt. Polisen väljer i det här läget att lägga ner förundersökningen och hänvisar till Jordabalken 3 Kap 2§. Jag påpekar att den referensen talar mot polisens beslut. Polisen väljer då att referera till Brottsbalken 12 Kap 1§Jag vänder mig till polisen och undrar varför händelsen inte betraktas som skadegörelse . Polisen svarar "för att han ska anses ha gjort sig skyldig till skadegörelse så ska hans uppsåt med att ta ned grenarna vara att skada trädet och inget annat". Varför kan polisen inte använda sig av insiktsuppsåtsrekvisitet? P.S Åklagarmyndigheten går på polisen linje. Vad kan jag nu göra för att få rätt?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Som jag förstår det torde det vara ersättning för den skada din granne har orsakat som du är ute efter. I sådant fall tycker jag att du oberoende av om förundersökningen lagts ner eller ej bör stämma denne på skadestånd för sakskadan som han har orsakat. Ersättning skall ske enligt 2:1 Skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207) och talan väcks genom att du utfärdar en stämning på denne hos tingsrätten på den ort ni båda bor. Denna tvist ses då fristående från misstanken om brott, och uppsåt krävs inte (endast culpa vilket är vårdslöshet) för att din granne ska bli skyldig att ersätta skadan. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Fel i vara enligt produktansvarslagen

2015-09-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Köpte ett choklad där det fanns trästickor i, som jag satte i halsen. Kan jag kräva skadestånd för det?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga! Jag utgår ifrån att du är en privatperson som har köpt chokladen för privat bruk och inte som näringsidkare. Då detta är en fråga som berör skadestånd så finner vi relevant lagstiftning i konsumentköplagen (då du är privatperson och köpt en vara av en näringsidkare) och i produktansvarslagen. Det framkommer inte i frågan hur pass allvarligt du skadade då du satte i halsen men jag förutsätter att det är en personskada som är aktuell i ditt fall. Konsumentköplagen finner du: https://lagen.nu/1990:932#R18Produktansvarslagen finner du: https://lagen.nu/1992:18För att du ska kunna få ersättning en personskada enligt produktansvarslagen så krävs enligt 1 § att personskadan ska ha orsakats genom en säkerhetsbrist i en produkt. Säkerhetsbrist innebär enligt 3 § att produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter. Det ska alltså göras en helhetsbedömning av produkten och om det har förelegat säkerhetsbrist. I ditt fall kan det skäligen förväntas att en chokladkaka inte ska medföra att man sätter en trästicka i halsen. Jag anser därför att du ska försöka ta kontakt med den som tillverkat varan (chokladen) och kräva ersättning. I 6 § ser du vilka som kan anses vara skadeståndsskyldiga enligt produktansvarslagen.Om du endast vill göra gällande att det är fel i varan så är det konsumentköpslagens regler som gäller. Enligt 16 § samma lag skall varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. I ditt fall har varan avvikit då den inte har stämt överens med som beskrivits ovan. Beroende på hur stor eller farlig träflisan är kan även 18 § vara aktuell då varan är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller hälsa.Om felet förelegat från början enligt 20 § konsumentköplagen så ska du ha reklamerat felet på varan inom två månader enligt 23 §. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Produktansvar vid personskada

2015-09-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |När jag och min respektive startade en intimprodukt gick elkabeln av och det blev kortslutning varvid en flamma uppstod som åsamkade mig en brännskada på insidan av underbenet (3 x 1 cm). Brännskadan är av andra graden och undersöktes av läkare. Min fråga till er är om jag kan få skadestånd för detta? Och i sådana fall hur jag går till väga med det? Samt om det finns andra påföljder som kan göras gällande än reklamation?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns lite olika sätt för dig att få skadestånd beroende på vad det är som har orsakat skadan.Enligt produktansvarslagen ersätts personskada som har orsakats på grund av att en produkt har en säkerhetsbrist (PAL 1§). En produkt har en säkerhetsbrist om den inte är så säker som skäligen kan förväntas (PAL 3§). För mig låter det som en säkerhetsbrist om elkabeln går av vid normalt användande. Skadeståndsskyldiga är då i första hand tillverkare eller importörer av produkten och i andra hand säljaren av produkten (PAL 6,7§§). Det finns en preskriptionstid att ta hänsyn till och den är 3 år från det att du fick reda på att du kunde kräva skadestånd eller som en yttersta gräns 10 år från det att produkten sattes i omlopp av den som anses skadeståndsskyldig. Preskriptionstiden innebär att du förlorar din rätt till ersättning om du inte väcker talan inom preskriptionstiden (PAL 12§).Du kan även använda dig av skadeståndslagen för skadestånd men då gäller istället att du måste visa att skadan har orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet (SkL 2:1). Det är därför i min mening enklare att använda sig av produktansvarslagen. Gällande produkten så har du rätt att efter reklamation (KKL 23§) i första hand kräva avhjälpande (reparation) omleverans (ny vara) och i andra hand (om inte avhjälpande eller omleverans är lämpligt) kräva prisavdrag eller häva köpet. (KKL 22§)Du har även rätt till skadestånd på grund av fel i varan, detta skadestånd omfattar ersättning för utgifter, och inkomstförlust (KKL 30,32§§)Hoppas att detta besvarade din fråga Vänligen

Ersättningskyldiga för skada orsakad genom att slänga en vikt på en telefon

2015-09-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,Idag var jag på mitt lokala gym och tränade. En kille hade placerat sin iphone precis under viktstället på golvet och jag slängde ned en vikt på den. Är jag tveklöst betalningskylldig eller kan han bära ansvaret då han faktiskt la sin iphone på ett golv i ett gym?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Enligt 2 kap 1§ skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207) skall den som orsakar en skada genom vårdslöshet ersätta skadan. Sedan du verkar ha uppfattat att telefonen legat på marken nedanför vikterna, och därefter ändå har slängt ner vikterna på telefonen skulle jag säga att du i allra högsta grad är skyldig att ersätta skadan. I skadeståndsrätt argumenterar en ofta för vad "bonus pater familias" - den gode famlijefadern- hade gjort i ditt ställe. Han hade garanterat flyttat telefonen till en säkrare plats innan han slängde ner vikterna på golvet. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Skadestånd av icke straffmyndiga

2015-09-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan. Min son blev bestulen på sin mobiltelefon och pengar , av två kompisar (fd nu....), de två erkände dagen eftet att de stulit telefonen,men den var dock "borta". Polisanmäldes självklart och grabbarna erkände till polisen, ,men då ungarna är under 15 lämnas det över till socialtjänsten, som inte har någon befogenhet att utdöma straff. Föräldrarna till en av dessa ungar har LOVAT,INFÖR min son och mig så klart, , att ersätta deras sons del i stölden, men har förhalat och dragit ut på det med massa ursäkter, och nu har dom helt sonika slutat svara.. jag har även sms från mamman,där hon lovar ersätta telefonen. Vad kan jag göra??
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att din sons "kompisar" inte är straffmyndiga kan de, precis som du skriver, inte åtalas och dömas för brottet. De kan dock bli skadeståndsskyldiga enligt skadeståndslagen 2:1. Där står det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada, ska ersätta skadan. Enligt skadeståndslagen kan även föräldrarna bli skadeståndsskyldiga eftersom de har vårdnaden om ett barn som vållat sakskada genom brott. Den bestämmelsen hittar du i 3:5. Du har rätt att få reda på deras identitet och kontaktuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 35:8 st 2. Det du kan göra är alltså att driva vidare en skadeståndstalan på egen hand enligt skadeståndslagen. Du kan ta hjälp av en jurist för att driva er skadeståndstalan, enligt rättegångsbalken 12:1. Om du klickar på något av lagrummen jag nämnt ovan så kommer du att länkas direkt dit. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor!Vänligen,