Skadeståndsansvar vid cykelolycka

2017-04-23 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, jag råkade köra på en kvinna med cykel och undrar om jag kommer behöva betala skadestånd. Hon själv stod med sin cykel och blockerade cykelvägen när jag skulle cykla som vanligt. Jag körde in i bakhjulet men jag hann bromsa innan och det fanns inga synliga skador efteråt. Hon nämnde även på plats att hon tidigare haft ont i samma knä hon hade nu. Hon har polisanmält mig och jag tänkte kolla vad ni tycker! Tack
Victoria Nygren |Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadeståndsskyldighet För att du ska kunna bli skadeståndsskyldig krävs att du varit vårdslös, se 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Frågan blir då om du kan anses ha agerat oaktsamt. Detta bedöms utefter hur en normalt aktsam person skulle agerat i situationen, om du borde handlat på ett annat sätt, till exempel kört med en lägre hastighet eller dylikt. Om du bedöms ha förfarit vårdslöst kan dock skadeståndet eventuellt komma att jämkas p.g.a. medvållande från kvinnan du körde in i, d.v.s. om hon handlat på ett sådant sätt som medverkat till skadehändelsen. Vidare måste hon bevisa att skadorna uppkommit till följd av kollisionen. Rekommendation Det är svårt att avgöra huruvida du kan bli skadeståndsskyldig eller inte utan närmare omständigheter. Det bästa för dig i denna situation är att kontakta ditt hemförsäkringsbolag. I denna ingår en ansvarsförsäkring som fungerar som en trafikförsäkring för dig som cyklist! Bolaget kommer då att göra en utredning om du är skadeståndsskyldig eller inte. Är så fallet kan försäkringen inträda och ersättning utgår från denna, med avdrag för eventuell självriskkostnad. Lycka till och tveka inte att höra av dig till Lawline igen vid andra frågor! Vänligen,

Vilken räntesats ska utgå på skadestånd?

2017-04-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Utsattes för inbrott okt 2007. Tilldömdes skadestånd som enligt Kronofogden nu är strax under 13000 kr. Gäldenären har begärt skuldsanering och Kronofogden vill ha besked om mina krav angåendeKapitalbeloppräntesatsavgifter och upplupen räntauppkomstdatum.Min fråga gäller vilken räntesats jag ska uppge till Kronofogden.
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Bestämmelser om ränta hittar du i räntelagen, här. Enligt 4 § 5 st. räntelagen ska ränta betalas på en fordran som avser skadestånd med anledning av uppsåtligt brott från den dag då skadan uppkom. I ditt fall är det alltså den dagen du hade inbrott. I andra fall av skadestånd ska ränta utgå från och med 30 dagar efter det att krav om skadestånd framställes enligt 4 § 3 st. räntelagen.Hur står räntan är framgår av 6 § räntelagen, nämligen referensräntan adderat med 8 procentenheter.Här hittar du Riksbankens räntetabeller och här på Kronofogdens hemsida kan du på ett enkelt sätt räkna på skuldräntan.Väl mött och lycka till!

Vad kan jag göra för att få pengar av en kompis som förstört min telefon?

2017-04-18 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! En kompis förstörde, genom olyckshändelse, min telefon. Hela skärmen krossades. Det gick knappt att använda telefonen och det uppkom successivt svarta fläckar på telefonen – men den gick att använda. Jag skickade ej in telefonen på lagning då denna kompis sa att han skulle fixa detta. Efter tre veckor tappade jag telefonen vilket gjorde att glasbitar från den redan krossade skärmen lossnade och att telefonen började leva sitt eget liv. Nu var den helt hopplös. Därefter skickade jag in den på lagning. Telefonen är dessutom på avbetalning och jag har ett år kvar att betala på den. Reparationsföretaget säger då att dom ej lagar denna typ av telefon oavsett skada utan att dom istället byter ut hela enheten. Detta kostade mig 4000 kr, vilket det även hade kostat om det t.ex. endast varit en liten spricka på skärmen. Min kompis säger nu att han vägrar betala då ett skärmbyte kostar 600 kr. Om han bytt skärmen hade eventuella nya skador ej täckts av garantin om jag skulle skickat in den igen. Vad är lämpligast att göra? Jag vill så klart att han betalar hela reparationen.
Marcus Bäckström |InledningHej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du tycker att svaret borde kompletteras på något sätt, eller vill att jag ska förtydliga någon särskild aspekt, är du välkommen att publicera en kommentar eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com.Mitt svar är strukturerat på så vis att jag först, enkelt och utan hänvisning till juridiska källor, sammanfattar min bedömning av situationen. Därefter utvecklar jag svaret med hjälp av mer ingående resonemang och väsentliga lagrumshänvisningar.Min sammanfattande bedömningUnder förutsättning att du och din kompis inte kan komma fram till en lösning som båda är nöjda med finns egentligen bara en väg att gå – till domstol. Du kan skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där din kompis bor och argumentera för att din kompis ska ersätta dig med de 4000 kr du lagt på reparationen (d.v.s. ge dig ett skadestånd).För att domstolen ska döma ut skadestånd krävs det att din kompis agerat vårdslöst i samband med att telefonen gick sönder. Rör det sig om en ren och skär olyckshändelse, d.v.s. att din kompis varken förstört telefonen med flit eller varit klantig, har du ingen juridisk rätt till ersättning. Det är alltså viktigt att du funderar igenom vad som faktiskt hände (var din kompis vårdslös eller hade han bara otur?).Om du bestämmer dig för att gå till domstol bör du också tänka på att det är en relativt omständlig och långsam procedur. Dessutom riskerar du att, om domstolen inte dömer ut något skadestånd, få betala viss ersättning till din kompis för olika kostnader som han haft i samband med förhandlingen (plus den ansökningsavgift till tingsrätten som du betalat inledningsvis).Tycker du det är mödan värt att göra ett rättsligt ärende av detta ger jag dig gärna vidare upplysningar om hur du rent praktiskt ska ta det vidare (utformning av stämningsansökan och liknande).Allmänt om rätt till skadeståndI samband med en händelse som du beskrivit kan skadestånd utkrävas med stöd av bestämmelserna i skadeståndslagen. Av 2 kap. 1 § skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en personskada eller sakskada ska ersätta personen som drabbats av skadan.En grundförutsättning för att kunna få ersättning då man själv skadat sig, eller drabbats av en skada på en ägodel, är alltså att den som gett upphov till skadan antingen gjort det avsiktligen eller agerat på ett oansvarigt vis (d.v.s. varit vårdslös). En renodlad olyckshändelse, t.ex. att din kompis halkar på en isfläck och i samband med fallet råkar få med sig din telefon ned i marken, medför därmed ingen rätt till skadestånd. Skälet till detta är att lagstiftningen inte är ute efter att ”straffa” personer som haft otur, utan endast de som på något vis ”förtjänar” att bli skadeståndsskyldiga. I de fall något uppsåt eller någon vårdslöshet inte kan påvisas så får den som lidit skadan istället vända sig till sitt försäkringsbolag och begära ersättning (om en relevant försäkring tecknats förstås).Förutsatt att det överhuvudtaget finns en skyldighet att betala skadestånd så regleras skadeståndets storlek, vad gäller sakskada, i 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Den som orsakat skadan ska ersätta sakens värde eller dess reparationskostnad och värdeminskning som uppkommit p.g.a. skadan.Eftersom du redan betalat 4000 kr för att få mobilen utbytt är det uppenbart att skadans storlek uppgår till det beloppet. Att din kompis enbart är villig att betala 600 kr bedömer jag inte har någon betydelse (då du bör ha rätt till ett skadestånd motsvarande kostnaden för reparation på en verkstad som är auktoriserad av tillverkaren och medför att garantin fortfarande är intakt).Om den telefon du fått är av nyare modell, d.v.s. mer värdefull än den gamla, kan det dock leda till att rätten till skadestånd reduceras. Du har exempelvis inte rätt till ersättning motsvarande inköpet av en iPhone 7 om den telefon som gått sönder är en iPhone 5.Att ta ett ärende till domstolLagrumshänvisningarna under denna och nästa rubrik avser rättegångsbalken.När två personer bråkar med varandra om t.ex. pengar och det har konstaterats att någon kompromiss inte är möjlig att uppnå så återstår bara att låta tingsrätten avgöra tvisten. Det inledande steget i en sådan process är att den som vill ha ersättning skickar in en stämningsansökan till tingsrätten och betalar ansökningsavgiften på 900 kr.Huvudregeln är att stämningsansökan ska skickas till tingsrätten på den ort där svaranden (personen som blir stämd) bor (se 10 kap. 1 § första stycket). Det är även okej att skicka stämningsansökan till tingsrätten på den ort där skadan skedde (10 kap. 7 §). Hur en stämningsansökan ska se ut framgår av 33 kap. 1 § och 42 kap. 2 §.När stämningsansökan väl har skickats in kommer tingsrätten, om det inte är ett uppenbart oseriöst ärende, att begära att svaranden inkommer med ett s.k. svaromål där hen ger sin bild av situationen. Om det visar sig att svaranden inte vill betala, vilket naturligtvis är det vanligaste, ska ett sammanträde hållas där parterna träffas och deras ståndpunkter gås igenom (42 kap. 9 §).Målet kan avgöras på en gång om parterna godtar det och saken är så enkel att det inte behövs någon huvudförhandling (42 kap. 18 § första stycket). Om det ändå blir en huvudförhandling så kan den, om parterna samtycker, ske direkt efter sammanträdet (42 kap. 20 § andra stycket). När det väl blivit dags att avgöra tvisten, och det rör sig om så pass lite pengar som i ditt fall, krävs det endast att en domare närvarar (1 kap. 3 d § första stycket).I samband med att domen kommer (antingen direkt eller ett par veckor senare) meddelas även hur rättegångskostnaderna ska fördelas. När ett mål rör ett så litet belopp som det är frågan om här behöver förloraren ”bara” betala ersättning till vinnaren för en timmes juridisk rådgivning samt ansökningsavgiften till tingsrätten (18 kap. 8 a § andra stycket). Viss annan ersättning kan i och för sig bli aktuell (t.ex. för vittnesbevisning och hotellövernattning) men det lär du inte behöva bry dig om.Vad händer efter domen?Efter att domen har meddelats har den förlorande parten möjlighet att överklaga. Om någon överklagan inte skickas in blir domen giltigt efter tre veckor (50 kap. 1 §). Innebar domen att t.ex. ett skadestånd ska utbetalas är det vanligaste att förloraren självmant rättar sig efter det och ser till att vinnaren får sina pengar. Sker inte detta får den som är berättigad till skadeståndet vända sig till kronofogden och visa upp domen. Kronofogden är då skyldig att se till att pengarna drivs in (t.ex. genom utmätning av den skadeståndsskyldiges egendom).

Skadestånd för kamerautrustning

2017-04-11 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejMin ex sambo har medvetet förstört delar av min kamerautrustning till ett nyvärde av ca 25 tusenkronor. Hon har erkänt både muntligt samt i skrift att hon ska ersätta allt. Nu har hon ändrat sig och vägrar att betala. Jag har gjort en polisanmälan på brottet och väntar på svar. Min fråga är om jag kan förvänta mig att hon kommer att få betala skadestånd eller på något sätt ersätta ?/Christoffer
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadestånd för sakskada regleras i 2:1 skadeståndslagen. För att ersättning ska utgå krävs att skadan orsakats med uppsåt eller oaktsamhet. Går det att bevisa att din exsambo skadat utrustningen medvetet föreligger uppsåt och i det fallet blir hon ersättningsskyldig.Åklagare driver dock inte självmant mål som rör skadestånd, eftersom ett skadeståndsmål är ett tvistemål. Åklagaren är dock skyldig att ta upp och driva ditt anspråk i samband med åtalet för brottet om du begär det, enligt rättegångsbalken 22:2. Om du inte vill driva en skadeståndsprocess själv rekommenderar jag därför att du kontaktar polisen och lägger till ditt ersättningsanspråk till anmälan.

Rättigheten att kräva skadestånd och hur man går tillväga för att kräva skadestånd

2017-04-22 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag var och piercade mig på en studio i Uppsala för drygt 3 veckor sedan. Det visade sig att piercaren hade använt en för kort stav, och jag fick därför åka in till akuten för att skära ut den hos en överläkare på sjukhuset i Jönköping. Konstatera att jag även hade tagit kontakt med en annan studio innan för att dubbelkolla om felet vart hos piercaren eller hos mig och det visade sig att studion jag gick till också sa att det var Uppsalas piercarens fel då han hade använt en 4 mm för liten stav på mig. Kirurgen som gjorde ingreppet skrev ut ett intyg där han beskrivit vad felet var, vad de fått göra och vad jag fått gå igenom samt vad piercaren blivit skyldig mig. Läkarbesök, resetid, arbetsersättning samt själva ingreppet osv. När jag tagit kontakt med piercaren och förklarat hela historien så nekade han att det vart hans fel och att ville ha intyget från läkaren, vilket jag skickade. Han sa att han skulle tänka igenom saken och höra av sig till mig så fort som möjligt. Det har nu gått 1,5 vecka och jag har inte hört något ifrån honom. Jag har både skickat iväg mejl och försökt att få tag på honom dagligen via telefon men ej lyckats. Nu till mig fråga: Hur och vart skall jag vända mig i denna situationen?! Blir han skyldig att ersätta mig? har jag rätten på min sida att anmäla honom? TACK på förhand! M.v.h.
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar att rätten bör vara på din sida i denna fråga då det framgår tydligt att detta orsakats av den som piercat dig och då du också har bevis på detta.Det framgår i lag att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakar en annan person person- eller sakskada ska stå till svars för detta genom att betala ersättning för skadan. Se 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Det är uppenbart att personen som vållat dig denna personskada gjort detta genom vårdslöshet då en person kunnig inom området borde veta om vilken typ av piercing som är lämplig. Den som utstått personskada på grund av att en annan person varit vårdslös har rätt att få ersättning för sjukhuskostnader och andra kostnader som uppstått på grund av skadan samt ersättning för förlorad inkomst och för fysiskt eller psykiskt lidande. Se 5 kap 1 § skadeståndslagen. Du bör med andra ord få ut ersättning för de kostnader som uppstått och också för det fysiska lidande som uppkommit. Vad du kan göra är att lämna in en stämningsansökan till Svenska domstolarna, information om hur du går tillväga för att göra det hittar du här. Då jag endast är juriststudent råder jag dig att boka en tid med en utav våra jurister för att få bästa möjliga hjälp i ärendet, det kan du göra här.Hoppas att detta svar hjälpte dig och lycka till! :)Med vänliga hälsningar,

Har en arbetsgivare rätt till skadestånd när en domstol dömt en anställd till fängelse?

2017-04-19 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |En anställd blir oskyldigt dömd för ett brott och fängslas en tid, finns det någon ersättning för förlorad inkomst och tappade jobb för arbetsgivaren?
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Sammanfattning av svaretFör att det ska bli aktuellt med ett skadestånd så krävs det att den oskyldigt dömde blir rentvådd i en ny domstolsprocess, detta kallas ”att begära resning”. Det är bara den felaktigt dömda personen som har rätt till skadestånd, arbetsgivaren har därför ingen möjlighet att få någon ersättning för förlorad inkomst eller tappade jobb.InledningJag kommer att börja med att kortfattat beskriva hur en resning går till eftersom den felaktiga domen är grunden till skadeståndet som senare kan betalas ut av staten, utan en grund så kan det inte dömas ut ett skadestånd. Jag kommer sedan att behandla själva skadeståndet och försöka förklara varför en arbetsgivare inte har rätt till ett skadestånd i det här fallet.Hur blir en oskyldigt dömd person rentvådd?Om en person blir oskyldigt dömd och sitter felaktigt fängslad så kan hen begära resning hos Högsta Domstolen. För att nå framgång med en sådan talan så måste hen kunna ge domstolen ny bevisning som gör att hens oskuld kan bevisas eller att redan befintlig bevisning i målet har bedömts på ett felaktigt sätt och att detta fel från domstolarnas sida innebär att hen blev oskyldigt dömd (Rättegångsbalken 58 kapitlet 2 och 5 §)Ifall Högsta Domstolen bedömer att det finns skäl för att resningen ska beviljas så skickar dem ner målet till den domstol som dömde personen, i vissa enstaka fall så kan HD även direkt fria personen om det är uppenbart att hen är oskyldig (Rättegångsbalken 58 kapitlet 7§). Kan personen och arbetsgivare få skadestånd för den kränkning och skada som den felaktiga domen innebär?Om det efter detta står klart att domstolarna dömde fel första gången då de dömde personen så har hen rätt till ersättning för det lidande som domen och fängelsestraffet inneburit. Personen har även rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst under den tid då hen varit felaktigt dömd och fängslad (Skadeståndslagen 3 kapitlet 2§).Denna rätt till skadestånd tillfaller som jag skrev i inledningen bara den person som blev oskyldigt dömd. Arbetsgivaren har därför ingen rätt att kräva att staten ska ersätta det inkomstbortfall som den felaktiga domen orsakat företaget. Varför får inte arbetsgivaren ersättning?Inom svensk skadeståndsrätt så begränsas de som har rätt till skadestånd till den personen som direkt blev drabbad. I din fråga så är det alltså den personen som blev felaktigt dömd. En så kallad tredjemansskada ersätts inte, en tredjemansskada kallas det inkomstbortfall som arbetsgivaren drabbas av då den anställde inte kan arbeta. Att ha systemet på det här sättet motiveras av förarbetena till Skadeståndslagen genom att det hade blivit väldigt svårt att uppskatta och på ett rättvist sätt bedöma de skadeståndskrav som skulle kunna riktas mot den som ansvarar för skadan. Det hade helt enkelt blivit alldeles för dyrt och svårt för domstolarna att utreda alla extra skadeståndsmål.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!MVH

Omfattar skadeståndsskyldighet senare uppkomna skador?

2017-04-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hejsan,råkade stöta till en tjejkompis iPhone 6 så den åkte i golvet och glaset gick sönder. Sa till henne att jag ska betala för att byta ut glaset. Innan detta är gjort så har hon tappat den igen och då har hela displayen gått sönder istället. Och nu vill hon att jag betalar hälften av kostnaden för att byta ut displayen istället (4000kr) att bara byta ut glaset kostar runt 800 kr. Gör jag något lagbrott ifall jag vägrar att betala skadorna som uppstått i efterhand?Ha det gott
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!Skadeståndsskyldighet föreligger när man har orsakat person- eller sakskada med uppsåt eller oaktsamhet, 2:1 Skadeståndslag (SKL). Du har genom oaktsamhet skadat en persons telefon och hon har därmed rätt till viss ersättning. Eftersom telefonen skadades delvis ligger det närmast till hands att ersätta reparationskostnad och eventuell värdeminskning, 5:7 SKL.Din skyldighet omfattar endast den reparationskostnad och eventuella värdeminskning som uppkommit på grund av ditt handlande. Du behöver alltså endast ersätta reparationskostnad för displayen (800 kr), och inte reparationskostnader för att hon tappade telefonen senare.Med vänlig hälsning,

Skadestånd efter familjehemsplacering

2017-04-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har varit fosterhemsplacerad i en familj där dem misshandlat mig. Förutom mina mardrömmar som fortfarande kommer lite då och då så har jag även problem med tandborstningen. Styvmamman brukade trycka ner tandborsten eller sin hand med tvål ner i halsen på mig om jag svor. "Tvätta munnen med tvål" brukade hon kalla det vilket hom gjorde bokstavligt talat. Jag har ett ärr på foten från en händelse. Jag bad soc om hjälp flera gånger men det står bara i journalerna att jag berättat för dem om misshandeln en gång. Det stämmer inte. Var upprepade tillfällen då jag bad om förflyttning. Soctanten bröt mot tystnadsplikten när ett barn anmält fosterfamiljen och jag skulle vittna vilket jag bad soctanten att inte säga till fosterhemmet. Kan man stämma socialtjänsten och få skadestånd? Eller stämma över huvud taget? Jag vill inte att något mer barn ska råka ut för detta. mvh
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Regler om skadestånd finner du i skadeståndslagen, även kallad SKL (se här).Kan du få skadestånd av fosterfamiljen?Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (se föräldrabalken 6:1). Kroppslig bestraffning mot barn är alltså brottsligt om motsvarande handling mot någon annan skulle betraktas som misshandel (jämför brottsbalken 3:5). I ditt fall talar omständigheterna för att den familj du varit familjehemsplacerad hos med uppsåt orsakat personskador i form av fysiska och psykiska skador genom misshandel. Kostnader, inkomstförlust och lidande på grund av skador som orsakats med uppsåt eller av vårdslöshet ska ersättas av den som orsakat skadan (se SkL 2:1 och SkL 5:1). Många utgifter täcks dock av socialförsäkringen vilket gör att skadeståndet blir lägre. Vad gäller tandborstningen kan så kallad kränkningsersättning bli aktuellt om handlingen var brottslig (se ovan och SkL 2:3). Det krävs dock inte att personen blivit dömd för brottet för att kunna kräva ersättning för kränkningen. Här är det alltså den kränkande behandlingen (eller de känslor en sådan handling brukar utlösa) som ersätts. Att kräva kränkningsersättning kan ofta vara förmånligt eftersom socialförsäkringen inte omfattar ersättning för kränkning, till skillnad från exempelvis personskada. Ersättningssumman bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet, och man tar särskild hänsyn till om det inneburit missbruk av beroendeförhållande och haft förnedrande inslag (SkL 5:6). Kan du få skadestånd av socialtjänsten?Stat eller kommun har en skyldighet att ersätta skador som orsakats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (se SkL 3:2). Socialtjänsten och socialnämnden är en del av kommunen. Dessa myndigheter kan ha gjort sig skyldiga till fel eller försummelse genom att inte förflytta dig, samt genom att berätta om din anmälan för fosterfamiljen. Att socialtjänsten har sekretess i vissa fall framgår av socialtjänstsekretessen som följer av 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Att socialtjänsten ska agera på ett visst sätt vid misstankar om att ett barn far illa framgår bl.a. av lagen om vård av unga (se här), socialtjänstlagen (se här) och av Barnkonventionen. Om du kan visa att en skada inträffat och att detta inte hade skett om kommunen agerat på ett korrekt sätt, kan du alltså vara till berättigad till skadestånd från kommunen. Sammanfattningsvis tyder omständigheterna som framgår av frågan på att du kan ha rätt till ersättning för de skador som uppkommit genom fosterhemsplaceringen. Preskriptionstiden är 10 år (se Preskriptionslagen 2 - 3 §§ och Brottsskadelagen 19 §). Men detta menas att du måste väcka talan inom 10 år efter skadans uppkomst. Vänlig hälsning,