Plastbit i färdigmat - vilka åtgärder kan vidtas?

2017-06-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |- FARLIG PLASTBIT I FÄRDIGRÄTT -Hej, jag hittade just en väldigt vass plastbit i hårdplast i ungefär samma storlek som en tumme min färdigrätt från företaget Findus. Hittade den genom att jag var jätte nära på att svälja den tillsammans med en del av maten.Plastbiten verkar vara någon slags industriplast och hade kunnat vara väldigt farlig om jag råkat få den i halsen.Fick inte skador i halsen förutom att den rev mig lite i gommen som tur var så behöver inte någon sjukvård, men det måste ändå vara tillräckligt farlig situation för att jag skall kunna göra någon slags lagligt anspråk mot företaget Findus som har gjort den här färdigrätten?Tack för svar!
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand: kontakta butik och tillverkareFörst och främst ska du höra av dig till butiken där du köpte färdigrätten och till Findus, om du ännu inte gjort det. Dels för att förhindra att fler råkar ut för samma sak och dels för att försöka få en kompensation utan att behöva vidta en rättslig åtgärd. I andra hand: kontakta ARNSkulle det vara så att de inte går med på kompensation kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att se hur de tycker att problemet ska lösas. Viktigt att nämna är att nämndens beslut enbart är en rekommendation, men de flesta företag väljer att följa den. Om Findus inte skulle rätta sig efter beslutet kan du föra saken vidare till domstol. (http://www.arn.se/)I tredje hand: stämning i domstolDu tar tvisten vidare till domstol genom att skicka in en stämningsansökan och där kräva skadestånd av Findus. Plastbiten rev dig i gommen, vilket räknas som en personskada. För att du ska få skadestånd krävs att Findus kan anses ha agerat vårdslöst och att den vårdslösheten ledde till skadan. Det är tyvärr svårt för mig att göra en bedömning kring hur mycket skadestånd du i så fall skulle kunna få, visserligen hade det kunnat gå oerhört illa men som tur var klarade du dig undan med en mindre skada i gommen. Risken finns att det kommer kosta mer att dra det till domstol än vad du kan få i skadestånd, vilket är viktigt att ha i åtanke innan du skickar in en stämningsansökan. (2 kap 1 § skadeståndslagen, du hittar den här)Som sagt, i första hand bör du kontakta Findus och i andra hand ARN. Känner du att du inte fått tillräcklig upprättelse efter det kan det bli aktuellt att låta en domstol avgöra om du har rätt till skadestånd eller inte. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du ha hjälp med att exempelvis skriva en stämningsansökan är du varmt välkommen att kontakta Lawline juristbyrå här.Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för hundägare

2017-06-22 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Vi fick lördagen den 10/6 två av våra chihuahua hundar ihjälbitna då vår vän var ute och gick med samtliga nio. Det kom en lösspringande stor hund ut från en fastighet och sprang rätt fram till våra hundar och fick tag på två av dem, den ene dog direkt och den andre dog i bilen på väg till djursjukhus. Vad har man rätt att kräva av den andre hundägaren? Vi har inte pratat med honom efter olyckan han har heller inte försökt ta kontakt med oss.
Wilhelm Stenvall |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kärnfrågan i det fall du beskriver är vilket ansvar som kan tillmätas ägaren av den hund som attackerade era chihuahor. Allmänna regler om hundar återfinns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I lagens 19 § föreskrivs att en skada som orsakats av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Detta innebär att skadeståndsansvaret för en ägare eller innehavare av hund är strikt, vilket innebär att det krävs varken uppsåt eller oaktsamhet för att denne ska hållas ansvarig. Personen i fråga är alltså ansvarig även om vederbörande inte agerat slarvigt eller med tillbörlig hänsyn till de risker som kan vara förenade med vissa hundar. I enlighet med 19 § i nämnda lag kan ni alltså rikta ett skadeståndsanspråk mot ägaren av den andre hunden. Jag rekommenderar att hänvisa till lagen och betona att det föreligger ett strikt skadeståndsansvar och bestämt hävda att ni kräver ersättning. Skadeståndets storlek baseras på det ekonomiska värdet av hundarna som avled. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur gör jag för att få ersättning av en vän som under berusning kvaddade min bil?

2017-06-20 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min vän och jag bytte tillfälligt bil under ett dygn, för att jag skulle kunna ta mig till jobbet och hon skulle ta min bil till verkstaden för lite service. Under natten var hon och drack sig full (hade 0,84 promille i blodet), körde min bil och totalkvaddade den. Hon fick inga skador. Nu vägrar hon betala. Ska det verkligen vara såhär? Jag vill självklart ha, och känner att jag har rätt till, ersättning. Men samtidigt hittar jag inget direkt sätt att kunna få ersättning. Vad kan jag göra?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar ur något avseende behöver kompletteras eller förtydligas så är du välkommen att antingen publicera en kommentar nedan eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Inledningsvis utgår jag ifrån att det inte går att få ut någon försäkringsersättning för den uppkomna skadan. Även om du har en vagnskadeförsäkring så gäller den sannolikt inte då någon annan än du framfört bilen (och ännu mindre om vederbörande varit onykter). Om du inte har kontaktat ditt försäkringsbolag rekommenderar jag dock att du gör det och får ett definitivt besked (kanske går det att få ut reducerad ersättning).I ett scenario där försäkringsskydd saknas återstår att kräva kompensation direkt av skadevållaren (d.v.s. din vän). Tillämplig lag är då skadeståndslagen. 2 kap. 1 § i denna lag säger att den som uppsåtligen (avsiktligen) eller av vårdslöshet (klantighet) orsakat en person- eller sakskada ska ersätta skadan.Det finns ingenting i din fråga som indikerar att din vän orsakat skadan uppsåtligen. Rimligtvis var det inte hennes önskan att bilen skulle demoleras. Däremot är hennes berusning en omständighet som är att betrakta som, minst sagt, vårdslös. Promillehalten på 0,84 innebär att hon gjort sig skyldig till brottet rattfylleri (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). I och med att beteendet är brottsligt så framstår det i mina ögon som uppenbart att handlingen också är vårdslös ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv.Givet att din vän vägrar att ta till sig det ansvar hon ådragit sig själv så behöver du vända dig till din lokala tingsrätt och lämna in en stämningsansökan. I stämningsansökningen redogör du för vad som har hänt och vilket belopp du vill att din vän ska betala (kallas juridiskt för ett yrkande). För att tingsrätten ska handlägga målet måste du också betala en ansökningsavgift. Ansökningsavgiften är 900 kr om den ersättning du vill få ut understiger 22 400 kr (ett halvt prisbasbelopp). Om beloppet är högre än 22 400 kr uppgår ansökningsavgiften till 2800 kr. Ansökningsavgiften, liksom andra omkostnader som du kan tänkas få till följd av tvisten, ska ersättas av din vän om du i slutändan går segrande ur tvisten (full ersättning för rättegångskostnader gäller dock endast om skadeståndet överstiger 22 400 kr). För en lekman kan det framstå som lite bökigt att utforma en egen stämningsansökan eller fylla i den mall som tillhandahålls av Domstolsverket. Dessutom är det viktigt att kunna presentera tillräcklig bevisning för att domstolen ska betrakta det som klarlagt att händelsen gått till på det vis som du beskriver - vilket inte är alldeles enkelt. Om du önskar få vägledning kring detta står jag till förfogande via mejladressen ovan. Föredrar du kvalificerad juridisk hjälp så kan du vända dig till mina färdigutbildade kollegor här på Lawline. Följ då denna länk och hänvisa till frågan/svaret.Med vänlig hälsning,

Kattägares ansvar

2017-06-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag bor på markplan, med endast ett plank mellan till min granne, som har skaffat katt .Jag är pälsdjursallergiker , katt. Katten hoppar över planket och vistas på min uteplats. Jag kan inte ha min terassdörr öppen pga rädsla att katten kommer in. Har lagt ut kaffesump och citronskal mm..Har även talat med grannen och talat om min allergi...men inget händer. Vi får se vad vi ska åtgärda fick jag till svar!Idag frågade jag vad de har åtgärdat : ingenting fick jag till svar. Vi harhar rätt att ha katt.De bryr sig inte !! F.ö blir jag väldigt stressad över denna situation , vilket ej är bra för min hjärtsvikt . Har fått förhöjt blodtryck ! De släpper ut sin katt utan tillsyn . I och med dessa nyinflyttade grannarna har min livskvalitet försämrats . Jag är orolig för min hälsa !! Vad kan jag göra ?
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Djurägare är som utgångspunkt endast ansvariga för skador som deras djur orsakat om ägaren har varit vårdslös. Vårdslösheten bedöms från fall till fall och man tar då hänsyn till risken för skada, sannolikhet för skadans storlek och ägarens möjligheter att undvika att skadan skedde från början. Det handlar alltså om att bedöma om ägaren borde agerat annorlunda för att undvika skadan. Enligt Lag om tillsyn över hundar och katter så ska katter hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som krävs för att förebygga att de orsakar skada eller väsentlig olägenhet, 1 §. Enligt denna lag framgår att hundägare har ett särskilt ansvar för sina hundar, ett sk. strikt ansvar, vilket innebär att ägaren blir ansvarig oavsett om denne vart vårdslös eller inte. Detta strikta ansvar gäller dock inte för ägare till andra djur och därmed inte heller för kattägare.Detta innebär att om en katt orsakar en skada på person eller egendom så kan ägaren blir skadeståndsskyldig om den skadelidande kan visa att ägaren varit vårdslös, Skadeståndslagen (SkL) 2:1. Skadeståndets storlek bestäms då enligt SkL Kap. 5 beroende på vilket typ av skada det rör sig om. Av din fråga synes katten inte ha orsakat ett specifik skada på dig eller din egendom utan det verkar handla om en väsentlig olägenhet för dig som är allergisk, vilket också omfattas av tillsynsansvaret i Lag om tillsyn över hundar och katter 1 §. Enligt rättspraxis så är det dock accepterat att katter får röra sig fritt i villaområden och på annans tomt. Av praxis följer också att det är ditt ansvar att se till att katten inte kan ta sig in i ditt hem genom att hålla dörrar och fönster stängda, vilket du också beskriver att du har gjort. Trots att du är allergisk så har det enligt praxis inte ansetts tillräckligt för att det ska anses motiverat att ålägga restriktioner för hur katter ska få röra sig. Om katten inte har orsakat en särskild skada så finns det tyvärr inte mer du kan göra än att fortsätta förklara för grannen vilket problem det innebär för dig att deras katter vistas på din uteplats och försöka nå en gemensam lösning på problemet. Jag hoppas att mitt svar gett dig lite klarhet i frågan.Vänliga hälsningar.

Kan jag få ersättning för en tandskada som orsakades av en broskbit i korven?

2017-06-23 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag åt precis en korv gjord av Scans, närmare bestämt en Dennis Hot Dog.Jag åt den utan bröd eller nåt annat tillbehör och efter ungefär halva korven så bet jag i nåt stenhårt, det kändes det som att jag bet i en sten men jag förmodar att det va en broskbit eller något liknande.Vad det än va som va i korven så när jag bet i det så sprack en tand, en stor bit / flisa av min en av mina tänder ramlade av.Tyvärr har jag inte tandbiten kvar utan den åkte med ner i vasken när jag spottade ut allt och sköljde ur munnen. Jag har kvar korv förpackningen och det är korv kvar i den som jag inte vågar äta nu såklart.Nu undrar jag förstås hur jag ska gå vidare? Jag anser att scan ska betala mig tandläkaravgifter samt för "sveda och värk" eller vad man ska säga, då jag inte bara kommer att få lägga massa pengar på tanden men även massa dyrbar tid på det med förlorad arbetsinkomst eller tid med min dotter osv.Har jag rätt till att få det och isf hur ska jag gå till väga? (på ett ungefär iaf) Tack på förhand,
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man få ersättning när man har skadat sig av en köpt vara?Du har köpt en korv och när du åt korven skadade du din tand (vilket räknas som en personskada). Såvida du inte har extremt känsliga tänder bör inte en tugga av en korv leda till att en bit av din tand lossnar. Detta utgör därför enligt min uppfattning helt klart en säkerhetsbrist, och därför har du rätt till ersättning (1-3 §§ produktansvarslagen). Ansvaret enligt produktansvarslagen är ett så kallat rent strikt ansvar, vilket innebär att det inte spelar någon roll om någon har varit vårdslös eller inte (vilket normalt är ett krav i skadeståndsrätten).Vad kan du få ersättning för?Ersättning för personskadan i ditt fall omfattar mycket riktigt kostnad för tandläkarvård och utebliven arbetsinkomst (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Huvudregeln är dock att det är ekonomisk skada som ersätts, så förlorad tid med din dotter kommer du förmodligen inte att kunna kräva ersättning för.Kravet på ersättning för sveda och värk (dvs. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur) blir dock troligtvis lite svårare att nå framgång med. Om du behöver genomgå en smärtsam behandling av tänderna kan du möjligtvis få ersättning för detta, alternativt om du har mycket ont i tänderna under en längre tid. Har smärtan gått över ganska fort och tandvården inte gör mer ont än normalt är dock min bedömning att ingen ersättning för sveda och värk kan krävas.Vem är skadeståndsansvarig?Det är i första hand den som har tillverkat den skadegörande produkten som är ansvarig för att ersätta dina skador, dvs. Scan i ditt fall (6 § 1 st. produktansvarslagen). Tillverkaren kan dock undgå ansvar genom att lägga fram bevis som gör det sannolikt att säkerhetsbristen inte fanns när produkten sattes i omlopp (8 § produktansvarslagen). Det mesta talar dock för att säkerhetsbristen fanns där från början; det är ju svårt för en broskbit (eller vad det nu var) att helt plötsligt dyka upp i en korv när den har lämnat fabriken.Vad bör du göra nu?Du bör i första hand kontakta Scan och förklara vad som har skett, samt berätta att du har för avsikt att kräva ersättning för tandvårdskostnader och förlorad arbetsinkomst. Förhoppningsvis kan ni tillsammans komma överens om en rimlig ersättning. Om de inte går med på att ersätta dig är nästa steg att ansöka om stämning i tingsrätten (information om hur du går tillväga finner du på Domstolsverkets hemsida). Kom ihåg att spara dokument och kvitton som intygar de skador du har råkat ut för (dvs. hur stora dina tandvårdskostnader blev och hur mycket pengar du gick miste om i förlorad arbetsinkomst). Skulle det bli en domstolstvist är det nämligen du som måste bevisa dels att du har blivit skadad av Scans vara, dels hur mycket pengar skadan omfattar.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att ställa kompletterande frågor via kommentarsfältet här nedanför.Hälsningar,

Avsaknad uppsägningsklausul vid avtal mellan företag

2017-06-22 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Vi Greater Funding AB har ett avtal med hjälporganisationen Nattvandrarna Sverige. Nu vill nattvandrarna säga upp detta avtal efter 6 månader. De säger upp avtalet för att vi inte har presterat något resultat. Vi har förespeglat dem att vi skall dra in 1 milj år ett, nu har det gått6 månader. Vi har skapat ca 3000:- hitintills och inte presenterat hur vi skall nå målet på 1 milj. En stor bidragande orsak till utfallet är att vi fick uppfattningen att det fanns kontaktuppgifter till 40 000 givare men det var inte så i praktiken. I avtalet finns ingen information om hur en uppsägning skall gå till. Hur skall detta hanteras ur en juridisk aspekt?Mvh Mikael RosvallMikael.rosvall@mediagraphic.se
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!I svensk rätt förekommer det ingen lag som reglerar avtal mellan näringsidkare. En grundprincip som följs är däremot att den som påstår avtalsbrott har bevisbördan för detta. Så i det här fallet är det ni, Greater Funding AB, som har bevisbördan för att Nattvandrarna utan grund bröt avtalet och därmed har begått avtalsbrott. Finns det inga bestämmelser om skadestånd i ert avtal så faller vi tillbaka på svenska skadeståndslag. För att den ska vara tillämplig måste ni bevisa reell ekonomisk skada eller utebliven vinst, samt att det föreligger kausualitet och adekvans mellan avtalspartens kontraktsbrytande och ert ekonomiska läge. Med andra ord måste ni bevisa att det finns ett samband mellan att ni har lidit ekonomisk skada och kontraktsbrottet, samt att det var möjligt för den kontraktsbrytande parten att förutse skadan.Hoppas att ni har fått svar på er fråga!Med vänlig hälsning,

Hundägares ansvar för aggressiv hund

2017-06-19 i Strikt ansvar
FRÅGA |Mycket skällande hund!!!! En hund som skäller så fort en människa eller ännu värre ett djur passerar . Denna hund bor i bottenplan och är ofta ute på balkongen. Styrelse- sekreteraren nonchalerar frågan när den ställs. Till saken hör att hunden ägs av en styrelseledamot!! Nästan alla skall passera då de flesta parkeringar är förbi denna balkong.
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Utgångspunkten är att djurägare är ansvariga för skador som deras djur orsakat endast om ägaren har varit vårdslös, vilket bedöms från fall till fall med hänsyn till risken för skada, sannolikhet för skadans storlek och ägarens möjligheter att undvika att skadan skedde från början. Det handlar alltså om att bedöma om ägaren borde agerat annorlunda för att undvika skadan. Enligt Lag om tillsyn över hundar och katter så skall dessa djur hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som krävs för att förebygga att de orsakar skada eller väsentlig olägenhet,1 §. Hundägare har enligt ovan lag, till skillnad från andra djurägare, ett strikt ansvar och det krävs därför inte att ägaren har varit vårdslös för att denna ska bli skadeståndsskyldig om hunden orsakar en skada. Det räcker då att den som blivit skadad kan visa att det är mer sannolikt att det är just den utpekade hunden som orsakat skadan och inte någon annan hund. Detta innebär alltså att om det finns en hund i ditt boendeområde som skulle orsaka en skada på dig eller någon annan så är dennes ägare strikt skadeståndsskyldig för denna skada oavsett om ägaren varit vårdslös eller inte,Lag om tillsyn över hundar och katter 19 §. För hundägare gäller också särskilda regler om märkning och registrering och det finns även möjlighet för polismyndigheten att meddela föreläggande och förbud för att förebygga skada när en ägare brister i tillsyn eller skötsel av sin hund genom exempelvis hundförbud, Lag om tillsyn över hundar och katter 8, 9 och 15 §§. Föreläggande och förbud får också förenas med vite, 8 § st. 2. Vidare kan också hundar omhändertas för att förhindra att hunden orsakar skada eller väsentlig olägenhet, Lag om tillsyn över hundar och katter 11 §.Sammanfattningsvis om hunden har gjort upprepade utfall mot människor eller djur och är aggressiv så kan det vara en grund för omhändertagande. Likaså om ägaren inte uppfyller sin tillsynsplikt eller om ägaren använder hunden som ett vapen genom att medvetet hetsa eller bussa den mot människor eller djur. Du kan då kontakta polisen och förklara situationen. Det bästa vore om du kan kontakta ägaren och förklara att du och andra är rädda för hunden och att det är ett problem att den skäller och på så sätt försöka komma överens med ägaren direkt. Om hunden däremot skulle ha gjort utfall, är väldigt aggressiv eller hålls utan tillsyn så bör du kontakta polisen. Du kan läsa mer om hundägares ansvar, vilka åtgärder som kan vidtas och i vilka situationer polisen kan omhänderta en hund på polisens hemsida som du hittar här.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Vänliga hälsningar.

Skadeståndsansvar för hund som biter inbrottstjuv

2017-06-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Ponera att en inbrottstjuv bryter sig in i mitt hus när jag och min familj ligger och sover. Vi vakna av att hunden har attackerat tjuven i hallen och står och biter på honom. Vi visslar till oss hunden och tjuven springer iväg.Har jag som hundägare något straffansvar i detta? Kan jag bli skadeståndsskyldig för hundens bett, trots att inbrottstjuven bröt sig in i vårt hus?
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det handlar om skador orsakade av en hund har hundens ägare så kallat strikt ansvar vilket innebär att hundägaren ansvarar för alla skador orsakade av hunden. (se 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Det innebär att du som hundägare kan bli skadeståndsskyldig om din hund biter inbrottstjuven.Däremot finns möjlighet till jämkning av skadeståndet eftersom det kan anses att inbrottstjuven varit medvållande till skadan. (se Skadeståndslagen 6:1). Det krävs då att den skadelidande medvållat genom uppsåt eller grovt vårdslöshet. Det är inte orimligt att inbrottstjuven kan anses genom grov vårdslöshet varit medvållande till skadan. (jämför NJA 1995 s. 661)Hoppas att du fick svar på din fråga!