Ansvar vid kollision med en fotgängare

2016-07-19 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |vem är skyldig om du kör på en fotgängare med bil på motorvägen?
Adrian Nylén |Hej!Frågan rör fall där personskada uppstått i trafiken, vilket aktualiserar Trafikskadelagen (TSL). Enligt 11 § TSL är föraren av ett fordon strikt ansvarig vid personskador, dvs att föraren av fordonet ska ersätta skadorna som uppstått full ut.Enligt 12 § TSL kan dock ersättningen jämkas, beroende på om gångtrafikanten (i detta fall fotgängaren) själv orsakat sin skada genom uppsåt eller grov vårdslöshet. Frågan är alltså om fotgängaren skall anses som vårdslös eller haft uppsåt till skadan då denne gått på en motorväg.Detta är en svår fråga att besvara, då det i förarbetena till TSL (proposion. 2000/01:68) står att jämkningsförutsättningarna får avgöras från fall till fall.Enligt min bedömning skulle nog fotgängaren i detta fall anses som vårdslös eller uppsåtlig, då det i 9:e kapitlet 1 § i Trafikförordningen står att gångtrafik på motorväg är förbjuden.Sammanfattningsvis blir alltså bilföraren ersättningsskyldig till fotgängaren för de skador som uppstått, ersättningen kan dock jämkas p.g.a vårdslöshet/uppsåt från fotgängarens sida.Hoppas detta besvarat er fråga!

Sammanstötning med hund på cykelväg

2016-07-03 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag cyklar på en cykelväg och hund i koppel rusar plötsligt över till andra sidan. Jag måste tvärbromsa och skadar mig och cykeln. Hundägaren hävdar att det är mitt fel som cyklat för fort. Jag tycker att man kan hålla sin hund på ena kanten. Vem har rätt?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150#P19S1) ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Detta kallas för ett strikt ansvar. Det spelar således ingen roll om skadan har uppstått genom ägarens/innehavarens eget vårdslösa handlande eller någon annans eftersom denne ska ansvara för den uppkomna skadan oavsett. I NJA 1947 s. 594 ansågs en hundägare ansvarig för den skada som en cyklist drabbats av vid en sammanstötning med ägarens hund. I ditt fall är det således mycket som talar för att hundägaren ska ersätta de skador som har uppstått på både dig och din cykel, med hänvisning till det strikta ansvaret som råder för hundägare. Hoppas du fick den hjälp du behövde med din fråga.Med vänlig hälsning

Ansökan om skadestånd på grund av brott när åtal om brottet har lagts ner

2016-06-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejJag hamnade i ett slagsmål hemma hos en som jag kände skulle hämta lite grejer och lämna en faktura till denna person Det blev ett slagsmål istället och han högg mig med en machete i min hand så att mitt ben till lillfingret gick av och senorna i handen höggs av med slutade med att jag fick ligga två dagar på lasarettet och opereras dom fick sätta en titanplatta i benet och fick sy ihop senorna jag anmälde han för misshandel och fick beskedet att åtal läggs ner på grund av att brott kan ej styrkas har förlorat arbetsinkomst och blev sjukskriven i tre månader får åka 12 mil varje vecka till lasarettet för arbetsträna handen Läkaren tror inte att jag kommer bli helt återställd i fingretJag undrar om man kan ansöka om skadestånd på något annat sätt fast åtalet har lagts ner tycker det är hemskt att det blir så jag kunde ha råkat riktigt illa ut om den hade träffat någon annanstansMvh royne
Hanna Gustafsson |Hej tack för att du vänt dig Lawline med din fråga!Du kan väcka talan om skadestånd även om de lagt ner själva processen gällande brottet. Det blir då ett civilrättsligt mål istället för ett straffrättsligt mål. Rättegångsbalken säger då att du stämmer parten genom att lämna in en skriftlig stämning till rätten, se https://lagen.nu/1942:740#K42P1S1. I rättegångsbalken står det även vad en stämningsansökan ska innehålla vilket är bland annat vad det är du vill stämma parten för, vilka grunder du har, vad du har för bevisning med mera, se https://lagen.nu/1942:740#K42P2S1. Enligt skadeståndslagen så kan du få ersättning för personskada som annan har vållat. Du kan då få ersättning för kostnader så som sjukhuskostnader samt skada för fysiskt och psykiskt lidande. Om du fått en bestående skada kan du få ersättning för stadigvarande men, se https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1. Således får du alltså lämna in en stämningsansökan till rätten som innehåller en skadeståndstalan gällande ersättning för personskada. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjäp med att till exempel upprätta en stämningsansökan kan du boka tid hos en erfaren jurist. Du kan boka direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning

Strikt skadeståndsansvar för hundägare - vad omfattar skadeståndsskyldigheten?

2016-06-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej,Vår hund (liten blandras)blev ihjälbiten av tre jämthundar som inte ägaren orkade hålla. Alla var i koppel.Vad kan vi få i ersättning av den ägaren. Vi hade ingen livförsäkring, bara sjukförsäkring. Kan vi kräva summa för kremering, läkarbesök (jag blev biten i handen av någon av hundarna) och pengar till en ny hund. Det är polisanmält, men blev nerlagt ärende, tyvärr.Detta var mycket ledsam historia.Tack för något svar.
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 19 § 1 st. lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har hundägare s.k. strikt ansvar för de skador som deras hund orsakar. Detta innebär att ägaren är skyldig att ersätta dessa skador, även om han eller hon inte kan anses ha varit oaktsam eller på annat sätt agerat klandervärt. Ni har av den anledningen definitivt rätt till skadestånd från jämthundarnas ägare.Frågan är då vilka kostnader skadeståndet omfattar? Enligt 5 kap. 6 § Skadeståndslagen omfattar ersättning för sakskada (djur anses vara saker i lagens mening) följande: sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust eller förlust i näringsverksamhet. Med tanke att det faktiskt är en hund som här blivit ihjälbiten och det inte är fråga om skada på ett dött ting som lagen utgår från blir det lite komplicerat att avgöra hur ovan nämnda bestämmelse ska tillämpas i fråga om skador på djur. Denna fråga har dock prövats i praxis.I rättsfallen NJA 2001 s. 65 I och II prövades frågan hur skadestånd ska beräknas vid skada på hund och katt, när skadan orsakats av andra djur. I fall I hade en katt dödats av en hund. Kattens ägare fick ersättning för både kattens värde, veterinärskostnader (katten dog inte direkt så den togs till veterinär) och för avlivningskostnaderna. HD uttalade nämligen följande:"De utgifter som (kattens ägare) sammanlagt ådrog sig i anledning av kattens skador och för vilka han begärt ersättning kan inte anses överstiga de kostnader som en kattägare rimligen kan beräknas vara beredd att ta på sig under de omständigheter som förelåg."I fall II uttalade HD samma sak beträffande en hund. Min bedömning är därmed att ni kan få ersättning för kremeringskostnader, vilket bör falla under "annan kostnad" i 5 kap. 6 § skadeståndslagen, och även för återanskaffningskostnaden, d.v.s. för att köpa en ny hund. Detta trots att ni inte hade någon livförsäkring på hunden. I ovan nämnda fall I i NJA 2001 s. 65 framgår nämligen att katten inte var försäkrad och ersättning kunde ändå utgå.Beträffande de skador du ådrog dig kan du få ersättning av hundens ägare för läkarkostnader och eventuella inkomstförluster och fysiskt och psykiskt lidande.Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. Återstår några otydligheter eller har du fler frågor är du välkommen tillbaka med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Hundägares ansvar för ihjälbiten katt

2016-07-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min älskade katt blev jagad och ihjälbiten av en hund. Nu har jag fått besked från Agria att de står för 2445 kr av kostnaden (veterinär och kremering). Resterande summa, ca 2300, får vi stå för. Jag har messat med hundägaren och sagt att jag vill ha 3000 kr i ersättning (självrisk 1200 och 1000 för kattens köpekostnad) men han tycker att jag är dum i huvudet och att hans hund har ett helt normalt beteende. Kan någon svara mig hur jag ska hantera detta? Snälla hjälp mig!
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägares ansvar för deras hundar är mycket omfattande. Av 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (här) framgår att hundägare eller hundinnehavare ska ersätta skador som hunden orsakat även om de inte själva har vållat skadan. Detta innebär att de har ett så kallat strikt ansvar. Eftersom hunden i ditt fall har orsakat en skada genom att bita din katt, är således ägaren skyldig att ersätta skadan som uppstått.När det gäller vad som omfattas av skadeståndet, behandlas skador på husdjur i princip likadant som skador på vilken egendom som helst, en så kallad sakskada. I 5 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207) (här) regleras vilka kostnader som ska ersättas vid sakskada. Av paragrafens första punkt framgår att sakens värde ska ersättas. Köpekostnaden är sannolikt en bra utgångspunkt, men det som ska ersättas är egentligen det marknadsvärde som katten hade när den blev biten. Det är alltså inte säkert att du har rätt att få hela köpekostnaden ersatt, eftersom katten kan ha sjunkit i värde sedan du köpte den. Av paragrafens andra punkt framgår att du även har rätt att få andra kostnader till följd av skadan ersatta. Veterinärkostnaderna och kremeringen torde omfattas av denna punkt, varför du bör ha rätt att få självrisken ersatt.Av din fråga framgår det inte huruvida det är ostridigt mellan dig och hundägaren att hunden faktiskt har bitit ihjäl din katt. Hundens beteende rent allmänt är irrelevant för bedömningen av om hundägaren har någon ersättningsskyldighet. Det som är avgörande är om hunden har bitit ihjäl din katt eller om katten har dött utan hundens inblandning. Om hundägaren förnekar att hans hund har bitit ihjäl din katt, är det du som måste bevisa att så faktiskt har skett. Om du anser dig ha tillräckliga bevis, kan du ansöka om stämning vid tingsrätten på hundägarens ort och yrka att han ska ersätta skadan.Sammanfattningsvis är alltså hundägaren skyldig att ersätta skadan som hans hund har orsakat. Ersättningen ska i ditt fall omfatta kattens värde och kostnader som uppstått till följd av skadan, t.ex. veterinärkostnader och kremering. Om hundägaren förnekar att hans hund har orsakat skadan, är det dock du som har bevisbördan för att så har skett. Om du anser dig kunna bevisa det, kan du väcka talan i tingsrätten som i sin tur kan pröva fallet och förplikta honom att ersätta skadan.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Kommunens skadeståndsansvar

2016-07-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min son, som går på dagis, fick idag sitt finger klämt in en inpasseringsport till hans avdelning. Porten har inga spärrar, och barnen leker givetvis där, och nu gick det så illa att min son klämde sin fingertopp, så att den skars av helt. Kan jag stämma kommunen för oaktsamhet? Det är ju trots allt deras verksamhet, som har fallerat här. Risken är ju att fingertoppen aldrig växer tillbaka.hur bör jag jobba med detta fall? Tacksam för svar,mvh,Peter
Anton Walfridsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av Skadeståndslagen (SkL). Det finns ett särskilt skadeståndsansvar för kommunen som rör myndighetsutövning. Ditt fall handlar inte om myndighetsutövning och därmed kommer skadan att regleras enl. vanliga regler. SkL 2 kap. 1 § anger att om någon (kommunen i ditt fall) orsakar personskada genom oaktsamhet ska denne ersätta skadan. Då behöver först utredas om det förelåg oaktsamhet i ert fall, det bör vara oaktsamt att ha en riskfylld inpasseringsport till ett dagis när barn leker där. Sen ska den oaktsamheten ha "orsakat" skadan, med andra ord ska det ha förelegat adekvat kausalitet och vilket kan avgöras genom huruvida skadan hade undvikits om kommunen exv. satt upp spärrar. I så fall kan ni få ersättning för era sjukvårdskostnader plus resor till och från sjukhus och skälig kompensation till dig om du fått ta ledigt från ditt arbete eller liknande. Dessutom kan ni få ersättning för sveda och värk eller om det blir mer bestående skador, för lyte och men. Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med frågor om skadestånd är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Barn och skadestånd

2016-06-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om en förälder går till en vitvaruaffär med sina två barn och ett av barnen råkade riva ner en tv och den andre tog sönder hörlurar, kan butiken kräva ersättning och på vilka grunder?
Terese Vestergård |Hej och tack för din fråga!Ja butiken kan kräva ersättning om skadan har skett antingen med mening eller av vårdslöshet, 2 kap 1 § och5 kap. 7 § Skadeståndslagen (1972:207). Men några riktlinjer kan vara viktiga att ta i beaktning när man ser till skadestånd:1. Det ska finnas en skada.2. Handlingen, någon har sönder saken.3. Adekvat kausalitet, orsakssambandet mellan att handlingen sker och att saken går sönder ska vara förutsebart. t.ex. Om någon kör en bil emot ett träd i hög hastighet så kommer bilen att bli skadad. 4. Att personen som utfört handlingen antingen hade sönder saken med mening eller vårdslöst. Vårdslöshet som begrepp innefattar att personen ifråga har farit oaktsamt, vad detta innebär för er skull är svårt att avgöra då jag inte vet hur hela händelsen gick till. Oaktsamt är risk beräknande i stunden, t.ex. om jag släpper vasen i golvet då kommer den att gå sönder. Att beräkna risker i situationer är givetvis svårare för barn, det är bara naturligt, se 2 kap. 4 §§ Skadeståndslagen. Men även barn kan bli skadeståndsskyldiga. Här måste man beräkna både ansvaret, försäkringar inblandade och ekonomin efter ålder och själva händelsen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med varma hälsningar

Fråga om innebörden av solidariskt betalningsansvar och konsekvenserna av sådant då en av de skadeståndsskyldiga saknar betalningsförmåga

2016-06-30 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej ,min fråga är att min son och 1 till person ålder 15 ,har blivit dömda till skadestånd där även vi föräldrar ska betala en del av. Det är solidariskt till mig och mitt ex. Jag är sk nollad hos kronofogden och ska ansöka om skuldsanering. Min fråga är då om allt faller på mitt ex då jag inte har någon större inkomst för jag är långtidssjukskriven och har stora skulder ,och kan han kräva mig på dom pengarna? Mvh
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen(SkL) ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta personskada och sakskada som barnet vållar genom brott och skada som uppstått på grund av att barnet kränkt någon annan. Av denna anledning har antagligen du och din sons far blivit till viss del skadeståndsskyldiga. Därmed framgår av 6 kap. 4 § SkL att om två eller fler är skyldiga att ersätta samma skada, så svarar de solidariskt för denna, som huvudregel. Precis som du antyder i din fråga innebär solidariskt ansvar att den skadelidande kan vända sig till vilken som helst av de ersättningsskyldiga för att få ut hela skadeståndet. Eftersom du anger att du i princip saknar betalningsförmåga för närvarande innebär detta troligen att krav kommer riktas direkt mot ditt ex. Han kan då tvingas att betala ut hela beloppet.Som du också antyder i din fråga så uppstår en s.k. regressrätt gentemot resterande av de skadeståndsskyldiga, om en av de skadeståndsskyldiga tvingas betala ut hela beloppet. Med andra ord kan ditt ex rikta krav mot dig vid ett senare tillfälle för din del av skulden.Sammanfattningsvis är rättsläget i princip sådant som du beskrev det i din fråga. Ditt ex kan krävas på hela skadeståndet, men han får därefter rätten att kräva ersättning från dig för den del av skadeståndet som tillhör dig.Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,