Skadeståndsansvar för vårdnadshavare och underårig

2016-06-21 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hejsan, Min dotter (14 år) och 4 andra barn har tänt eld i en lagerlokal. Räddningstjänst var där och släckte. Polisen håller på och utreder nu, men skadestånd kommer ju att krävas ifrån butiken som äger lagret.Det blir ju vi föräldrar som måste betala, men finns det någon ekonomisk hjälp som vi kan söka. Har inte en stark ekonomi utan är en låginkomsttagareM v h Marie Larsson
Jenny Tylbrant |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar antingen person- eller sakskada ska ersätta sådan skada, detta följer av 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL), se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. Det är alltså i första hand den som vållat skadan som ska ersätta denna vilket är en generellt regel som gäller oavsett ålder på skadevållaren. Detta innebär alltså att din dotter, även om hon endast är 14 år, i första hand ansvarar för den skada som hon orsakat. Ovanstående är alltså huvudregeln men till detta tillkommer att den förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta person- eller sakskada som barnet har vållat genom att begå ett brott, 3 kap. 5 § 1 st. 1 p. SkL, se https://lagen.nu/1972:207#K3P5S1. I och med att din dotter olovligen, tillsammans med andra, har tänt eld på en butikslokal rör det sig om en brottslig handling (förmodligen mordbrand enligt 13 kap. 1 § brottsbalken men beror givetvis på omständigheterna i fallet) vilket då medför att du som förälder till viss del ansvarar för en eventuell skadeståndsskyldighet. Det faktum att din dotter ännu inte är straffmyndig, 15 år, och därmed inte kan ådömas någon påföljd för det brott hon begått, 1 kap. 6 § brottsbalken, förändrar inte den saken. Även om din dotter inte kan straffas för brottet har hon fortfarande vållat skada genom att utföra ett brott. En förälders skadeståndsansvar är dock inte fullständigt. Ansvaret är begränsat till att som mest omfatta 1/5 av det prisbasbelopp som gällde vid det tillfälle då skadan uppkom (för 2016 är prisbasbeloppet fastställt till 44 300 kr, se här) för varje skadehändelse. Ifall barnet står under vårdnaden av två föräldrar så gäller denna begränsning för de gemensamt, 3 kap. 5 § 2 st. SkL, se https://lagen.nu/1972:207#K3P5S3. Detta innebär i praktiken att ifall din dotter skulle bli ersättningsskyldig för till exempel ett belopp om 100 000 kr och det enbart rör sig om en skadehändelse blir du som förälder ersättningsskyldig för ca 8 860 kr (=44 300/5) utav totalsumman. Resterande 91 140 kr (= 100 000 - 8 860) av beloppet svarar din dotter för, även om hon endast är ett barn. Den som vållat skada innan den fyllt 18 år ska dock enbart ersätta skadan i den mån som det anses som skäligt utifrån ett flertal faktorer, så som bland annat ålder, mognad och handlingens beskaffenhet, 2 kap. 4 § SkL, se https://lagen.nu/1972:207#K2P4S1. Din dotter ålder och övriga omständigheter beaktas alltså när skadeståndets storlek bestäm. Utöver detta gäller att en förälders skadeståndsansvar i vissa fall kan jämkas ifall det skulle anses vara uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns relation till barnet eller ifall föräldern vidtagit särskilda åtgärder för att förhindra barnet från att begå brott, 3 kap. 6 § 2 st. SkL, se https://lagen.nu/1972:207#K3P6S2. Denna regeln träffar dock främst föräldrar med sedan tidigare brottsbelastade barn som sedan vidtagit särskilda åtgärder för att försöka förhindra barnen att begå nya brott. Slutligen finns det också en generell regel angående jämkning av ett skadeståndsansvar som stadgar att om skadeståndskyligheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt. I en sådan bedömning ska dock även den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga omständigheter skall beaktas. Denna regel återfinns i 6 kap. 2 § SkL, se här, och kan alltså appliceras på en förälders skadeståndsskyldighet. Det gäller i så fall för dig som skadeståndsskyldig att påvisa att dina ekonomiska förhållanden är sådana att de förtjänar att skadeståndsansvaret jämkas. Huruvida en jämkning är möjlig eller inte blir en bedömning för domstolen som då grundas på alla olika omständigheter i det enskilda fallet. Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Trafikskadeersättning

2016-06-19 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Jag och min vän skulle åka moped hem. Jag kollade runt som vanligt vilket jag alltid gör när jag sitter bak. Men rätt som det är så smäller det & de enda jag kommer ihåg är att jag såg något vitt sen satt jag på biltaket. Jag och min vän fördes till akuten. Men dom i bilen mådde bra. Min vän berättade att bilen framför bara hade tvärnitat & hen hade inte hunnit uppfatta det så hen han inte bromsa & flög in i bakrutan. Det sirkulerar att föraren av bilen var alkoholpåverkad! Jag har smärtor i hela kroppen & framförallt min nacke. Så undrar vad det kommer bli för påföljd med detta. Om vi måste betala något eller om vi ska få pengar med tanke på att ja å min vän var dom som va tvungna att köras in akut!
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Eftersom ni fick era skador i trafiken gäller reglerna i trafikskadelagen. Enligt reglerna ska du och din vän få ersättning för personskadorna ni fick i samband med olyckan. Din vän måste enligt lag ha en trafikförsäkring för mopeden, ni vänder er till det försäkringsbolaget för att få ersättningen. Jag fattar det som att ingen av er har fått några större skador, men ni kan få ersättning för sveda och värk (smärta), sjukvårdskostnader (sjukhusräkningar) och eventuell inkomstförlust (om ni inte kunnat arbeta på grund av skadorna, ni kan inte få ersättning för missad undervisning).Ni kan inte bli ersättningsskyldiga för skadorna på bilen. Om de vill ha ersättning får de vända sig till sitt eget försäkringsbolag, inte till er.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Ränta på skadestånd med anledning av uppsåtligt brott

2016-06-19 i Ränta
FRÅGA |Hej!Jag var i veckan målsägare vid en brottsmål rättegång gällande grov misshandel på mig & min son.Detta brott inträffade Mars år 2013 & våran advokat yrkade på en sammanlagd summa för mig & min son på 60000 & sa att ränta ska tillkomma på denna summa från et datum misshandeln inträffade.Jag var så nervös & tänkte inte på att fråga henne vad en sådan ränta ligger på & om det betalas ut tillsammans med det skadestånd vi begärt.Tacksam för svarVänliga Hälsningar
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Regler om ränta finns i räntelagen.Om domstolen ger er rätt till skadestånd så har ni rätt till ränta på skadeståndsbeloppet från den dag då skadan uppkom eftersom skadeståndet avser skada som uppkommit när ni utsattas för ett uppsåtligt brott enligt 4 § räntelagen. Beräkningen av räntan sker enligt 6 § räntelagen genom att en tar den av Riksbanken fastställda referensräntan och adderar 8 procentenheter. Referensräntan i mars 2013 var 1 % varför den totala räntan på skadeståndet blir 9 %. Hur mycket pengar det blir beror på när ni utsattes för misshandeln, vilken dag personen ska betala samt vilket beloppet domstolen fastställer. Kronofogden har ett bra verktyg för att beräkna skuldränta som ni når här. Räntan ska betalas i samband med att skadeståndet ska betalas. Hoppas det var svar på dina frågor!Vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för hundägare, strikt ansvar för adekvat orsakade skador

2016-06-05 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej jag var med om en ridolycka för tre veckor sedan och nu anser hund ägarna att allt är mitt fel?Jag var ute och red på min häst i skogen och med mig hade jag även min hund. I KOPPEL. Bakom en kulle kommer två boxrar springandes lösa. Min häst blir rädd och går om kull och jag flyger i backen. Landar på huvudet och gör illa svanskotan. Nu anser hundägarna att jag ska sluta böla å inte skylla på dom. Att det aldrig hade hänt om min hund inte vart med. Min hund va i koppel hela tiden. Dom anser att deras hundar måste få motionera med!Nu står jag med trasig sadel skadad häst osv. Och förlorad inkomst då jag driver eget företag med inga anställda. Vad ska ja göra och hur går ja till väga?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har så kallat strikt ansvar för skador som hunden orsakar. Det innebär att de är skyldiga att ersätta skadorna oavsett om hundägaren har agerat vårdslöst eller inte. Det strikta ansvaret för hundägare framgår av 19§ i lagen om tillsyn över hundar och katter https://lagen.nu/2007:1150. Men, oaktat att strikt ansvar föreligger så ersätts bara så kallade adekvat orsakade skador. Att adekvat kausalitet måste föreligga mellan den skadegörande handlingen och följden innebär att skadan måste ha varit påräknelig för skadevållaren (här hundägarna). I den juridiska litteraturen ges det klassiska exemplet med en kusk som somnade på kuskbocken, vilket ledde till att hästen tog en annan väg planerat. Sedan slog blixten ner i droskan så att passagerarna dog. Kusken anses då inte vållande till skadan, eftersom det inte är påräkneligt för kusken att om han somnar så kan blixten slå ner och döda passagerarna. Däremot hade t ex skador pga en påkörning kunnat anses vara adekvat orsakade.I ditt fall får man fråga sig om det var påräkneligt för hundägarna att det skulle finnas en häst ute i skogen. Och det är det väl generellt sett inte, såvida du inte red på en ridväg där det är tillåtet att ha hästar. Om du red på ett ställe där det inte är rimligt att förvänta sig hästar eller vilda djur så kan du alltså inte få ersättning.De skador som ersätts om skadan var påräknelig (om adekvat kausalitet föreligger pga att du red på ett ställe där ridning är tillåtet eller där hästar annars förekommer), är enligt skadeståndslagen (SkL) vad gäller sakskadorna ersättning för sadeln, för veterinärkostnad (hästar är saker i juridisk mening och veterinärkostnader ersätts som reparationskostnad) samt ersättning för inkomstförlust, se 5 kap 7§ SkL. Om du gjorde dig illa kan du få ersättning för sveda och värk enligt SkL 5 kap 1§. Länk till skadeståndslagen finns https://lagen.nu/1972:207Att din hund var närvarande saknar betydelse så länge den "skötte sig". Vidare är argumentet om att även deras hundar måste få motionera irrelevant, då det på de flesta platser är otillåtet att ha hundar lösa överhuvudtaget oavsett om de orsakar skada eller inte. Kolla upp vilka föreskrifter som gäller på din kommuns hemsida.Sammanfattningsvis: Om adekvat kausalitet föreligger tycker jag att du bör du väcka en skadeståndstalan mot hundägarna. För att få hjälp att väcka en sådan skadeståndstalan kan jag rekommendera dig att vända dig till Lawlines juristbyrå. Jag lämnar även min mailadress om du har några frågor; alina.borgsen@lawline.seMed vänlig hälsning,

Ansvar för tillverkare vid personskada

2016-06-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej jag undrar om jag kan stämma en lamptillverkare, eftersom jag höll en lampa som sprängdes på mitt ansikte och jag fick föras till sjukhus för att se om jag fick permanenta skador i ögonen.Jag fick fullt med glassplitter i ögonen. Lampan var inte inkopplad i el den var helt ny i förpackningen.MVH/Ewa
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om tillverkares ansvar för skador på personer finns i produktansvarslagen (PAL).Om man tillverkar en produkt som på grund av en säkerhetsbrist orsakar en skada på en person (en så kallad personskada) kan tillverkaren bli tvungen att betala skadestånd till personen 1 § PAL. Det krävs att skadan orsakats av en produkt, vad som utgör en produkt definieras i 2 § PAL som en "lös sak". Något förenklat kan man säga att lösa saker är sådana fysiska saker som man kan flytta på. En lampa är definitivt en lös sak i PAL:s mening. Det krävs dessutom att skadan har orsakats på grund av en säkerhetsbrist. För att produkten ska ha en säkerhetsbrist krävs att produkten inte är så säker som man "skäligen kan förvänta" enligt 3 § PAL. Detta innebär i princip att man kollar på hur produkten normalt ska fungera och användas. En lampa ska i vanliga fall inte explodera och utgjorde därför en säkerhetsbrist. Varför produkten har orsakat en skada har ingen betydelse utan det viktiga är att skadan uppkommit på grund av säkerhetsbristen. Att man kan stämma tillverkaren av en produkt framgår av 6 § PAL.Om det rör sig om en produkt med en konstaterad säkerhetsbrist som kommer från tillverkaren så räcker detta för att denne ska bli ersättningsskyldig. Inom skadeståndsrätten krävs i många fall att den som har orsakat skadan varit vårdslös. I vissa fall kan man dock bli skyldig att betala skadestånd även om man inte varit vårdslös, det sägs då att man har ett strikt ansvar. Tillverkaren har i ditt fall ett strikt ansvar och behöver därför inte ha varit vårdslös utan blir "automatiskt" ansvarig för att betala ersättning till dig, förutsatt att skadan du lidit orsakats av en säkerhetsbrist i en av deras produkter.Det är alltså inte omöjligt att du kan få ersättning (skadestånd) från tillverkaren för de personskador du fått på grund av att lampan exploderade. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Skadestånd vid felaktig myndighetsutövning och polisanmälan om tjänstefel

2016-06-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hur stämmer man socialtjänsten för grovt tjänstefel som bland annat påverkat slutresultatet i vårdnad och umgängesmål?Vart vänder man sig för att få skadestånd utbetald från kommunen/ socialtjänsten.
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Tjänstefel är ett brott enligt brottsbalken 20 kap. 1 §. För att personen ska bli dömd för brottet får du göra en polisanmälan, därefter bestämmer polisen om de ska inleda en förundersökning som kan leda till åtal. Om personen blir dömd för brottet blir påföljden böter eller fängelse upp till två år. Du kan få skadestånd av socialtjänsten på grund av fel eller försummelse vid myndighetsutövning enligt skadeståndslagen 3 kap. 1 §. Du kräver skadestånd genom att lämna in en stämningsansökan vid tingsrätten. Det är sedan upp till dig att bevisa att felet/försummelsen har orsakat dig en skada, som socialtjänsten blir skyldig att ersätta. Jag rekommenderar dig att kontakta en jurist för att få hjälp med din skadeståndstalan.Jag hoppas detta var till hjälp!Vänligen,

Vem blir skadeståndsskyldig?

2016-06-14 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Vem blir ersättningsskyldig i följande händelse?Mitt barnbarn som är 9 år lekte med två jämngamla kompisar. På grannens tomt står en obromsad släpkärra. Mitt barnbarn hoppar upp på hjulet så att kärran rör sig. Alla tre barnen hjälps åt att skjuta tillbaka kärran. Efter det rullar släpkärran igen och skadar en annan persons bil.Det är nog klart för alla att det är förbjudet att förstöra andras saker men är det tillåtet att parkera sina fordon utan säker uppställning. I det här fallet obromsad. Hur regleras skadan? Vem blir ersättningsskyldig? Ett barn eller alla tre?Eller ägaren till släpkärran?
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om skadestånd finner du i Skadeståndslagen (SkL), se här. Vem är ansvarig? Som regel är det den som uppsåtligen (med avsikt) eller av vårdslöshet (oaktsamhet) vållar person- eller sakskada som blir skadeståndsskyldig (ersättningsskyldig) och ska ersätta skadan, SkL 2:1. I det fall det var flera personer som orsakade skadan ska de ansvara solidariskt för skadan enligt SkL 6:4. Detta innebär att personerna ska ansvara för den uppkomna skadan tillsammans alternativt att en betalar till den skadelidande personen och kräver sedan igen pengarna av de andra som var med och orsakade skadan, så kallad regressrätt. Eftersom det inte framgår om alla tre eller endast ditt barnbarn orsakade skadan kommer jag att utgå från att alla tre var med och av vårdslöshet orsakade skadan på bilen. Enligt Föräldrabalken (FB) har föräldrar en tillsynsplikt över sina barn vilket innebär att de ska se till så att de inte skadar andra eller saker i sin omgivning, FB 6:2 st. 2. Om nu ägaren till bilen vill ha ersättning får försäkringsbolaget eller föräldrarna solidariskt ansvara för skadan. Det är individuellt hur man gör upp betalningen inom familjen. Ersättning Regler om ersättning för sakskador finns reglerat i SkL 5:7. I det fallet bilens skada inte blev för stor kan ägaren få ersättning för reparationskostnader, se SkL 5:7 p. 1. Jämkning Eftersom att du nämner att släpkärran inte är säkrad kan ägaren till släpkärrat agerat vårdslöst. I det fall man kan anta att ägaren till kärran genom sin vårdslöshet bidragit till skadan på bilen kan barnens skadestånd jämkas enligt, SkL 6:1 st. 2. Jämkningen sker efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Här saknas omständigheter för att göra en sådan bedömning. Råd Här kan en god idé vara att respektive förälder kontaktar sitt försäkringsbolag för att se om de kan ersätta skadan på bilen. Har föräldrarna en ansvarsförsäkring kan den ev. täcka en sakskada på någon annans egendom om ägaren sedan väljer att kräva skadestånd. Vill du få mer information om skadestånd och hur du ska gå tillväga är mitt förslag att du tar kontakt med en jurist för vidare rådgivning angående ev. skadeståndstalan som kan riktas mot ditt barnbarn. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Strikt ansvar för skador orsakade av hund

2016-05-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En hundägare binder fast sin hund i en lös reklamskylt (sk trottoarpratare) på en trång trottoar med parkerade bilar längs hela gatan.Jag är på väg tillbaka till min parkerade bil när jag ser hur hunden får panik av ljudet som den släpade reklamskylten ger ifrån och rusar med skylten efter sig längs trottoaren.Skylten slungas upp på min bil och skrapar sidan och slår av backspegeln.Hundägaren och jag bevittnar båda hela förloppet och hon erkänner direkt att det är hon som är ansvarig för det inträffade. Vi utbyter telefonnummer mm och jag kontaktar mitt försäkringsbolag.Mitt försäkringsbolag låter mig betala självrisken för reparation (jag har helförsäkring) och meddelar sedan att det inte finns ”adekvat kausalitet” så att jag alltså inte får min självrisk ersatt av hundägarens försäkringsbolag, trots att denne erkänner att det var hennes fel.Det jag förväntade mig var att jag som drabbad inte ens ska behöva betala självrisken eftersom det uppenbart finns en ansvarig, känd person som orsakat skadan och som dessutom erkänner det.Min fråga är alltså om detta verkligen inte kan anses vara ”adekvat kausalitet”?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller skador orsakade av hundar behöver man inte ge sig in i komplicerade bedömningar avseende vårdslöshet och liknande, detta eftersom hundägare har ett strikt ansvar för skador som uppstår på grund av hunden (se 19 § lag om tillsyn över hundar och katter).Däremot behövs även för strikt ansvar göras en bedömning om det föreligger adekvat kausalitet, eller med andra ord att skadan beror på ett händelseförlopp som är någorlunda normalt och påräkneligt.Av vad som framgår av din fråga tycker jag att du bör få hela skadan ersatt utan att betala någon självrisk då händelseförloppet inte på något sätt tycks onormalt. Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen