Beräkning av ränta pga. skadestånd

2016-03-15 i Ränta
FRÅGA |Vad blir räntan och totala summan för ett skadestånd på 8700 kr? Ränta på beloppet enligt 6§ räntelagen (1975:635) från den 5 sep 2014 till 31 mar 2016?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beräkningen av räntan i enlighet med 6 § Räntelagen innebär att man tar den av Riksbanken fastställda referensräntan (se här) och adderar 8 procentenheter. Referensräntan fastställs en gång per halvår enligt 9 § Räntelagen. 2014-07-01 så låg referensräntan på 1 %, varför räntan på skadestånd blir 9 % (8+1 =9). Du kan, om du vill kontrollera min beräkning, själv räkna ut räntans storlek enligt Kronofogdens ränteräknare som du hittar här.Ditt totala belopp du bör få ut är således: 9931kr.Räntan är således totalt på: 1231krJag hoppas du fick svar på din fråga,Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Fråga om ansvarig och ersättningsmöjlighet för sättningsskador på fastighet uppkomna pga närliggande nybyggnation

2016-03-15 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vem ansvarar för besiktning av en privatägd fastighet som gränsar till en nybyggnation i kommunal regi? Markägaren eller exploatören? Vem blirbskadeståndsskyldig vid uppkomna sättningsskador under och efter byggnation?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Frågor om ansvar och ersättning för skador på kringliggande fastigheter vid exempelvis schaktnings- och sprängningsarbeten besvaras genom Jordabalken (JB) och Miljöbalken (MB). Ansvarig för att utföra erforderliga skyddsåtgärder i samband med schaktning och liknande arbeten är den som låter utföra arbetena, byggherren, vilken per din frågeställning tycks vara kommunen, jfr JB 3:3 och MB 32:6. Skador orsakade genom sprängningsarbeten ersätts i enlighet med MB 32:3 och 4. Skyddsåtgärder får undvikas om skyddsåtgärden skulle kosta mer än vad det skulle kosta att ersätta skadan som uppkommer. Exempelvis om en skyddsåtgärd skulle innebära att byggherren var tvungen att tillstå kostsamma s.k. spontlådor för att undvika att en liten del av en angränsande gräsmatta sätter sig, kan istället en återställning av gräsmattan snarare än vidtagen skyddsåtgärd vara tillåten, jfr JB 3:3 st 2. När det kommer till sättningsskador genom sprängningsarbeten, vilket är det vanligaste, är det upp till byggherren att söka att visa att denne inte har varit ansvarig. För att säkerställa detta kan denne låta utföra besiktning av närliggande fastigheter och förse dem med vibrationssensorer eller mätpunkter inför ett eventuellt sprängningsarbete. Underlåter byggherren det får denne svårare att sedan visa att denne inte varit ansvarig till sättningsskadorna. Ett första led för att möjliggöra skadeersättning är att reklamera skadan hos byggherren och förklara att denne är ansvarig för de skador din fastighet har drabbats av. Här kan det tänkas att byggherren tar på sig ansvaret och ersätter dig, alternativt kan skadestånd komma att behöva utkrävas genom stämning. Behöver du hjälp för att hantera det här ärendet gentemot byggherren, alternativt påbörja en skadeståndstalan gentemot denne rekommenderar jag att du vidare kontaktar Lawline och möjliggör att vi mer ingående kan sätta oss in i ärendet. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid personskada

2016-03-13 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag bröt 3 ben i min hand när jag var 13 och handen läkte fel. Jag har nu värk och nedsatt funktion i den handen 7 år senare. Kan jag få någon typ av ersättning för detta eller har det gått för lång tid?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid ersättning för personskada gäller som huvudregeln den vanliga tioåriga preskriptionstiden som går att utläsa ur 2 § Preskriptionslagen. Därav bör en skada anmälas så fort som möjligt för att du ska rätt till ersättning. Vissa försäkringsbolag ger ersättning för funktionsnedsättning. För att få ersättning funktionsnedsättning som skett vid en olycka måste du ha en olycksfallsförsäkring. De flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård i anledning av din funktionsnedsättning. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att du måste vänta 1-2 år efter funktionsnedsättningens tillkomst innan en eventuell ersättning kan lämnas.Eftersom det endast har gått 7 år så är inte din rätt att anmäla skada preskriberad och du skulle således kunna ha framgång vid ett eventuellt skadeståndsanspråk. Behöver du ytterligare hjälp med ärendet, exempelvis att formulera ett skadeståndsanspråk, eller om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Med vänlig hälsning,

Skadestånd för ärr på armen

2016-03-12 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Kan jag få skadestånd för ärr jag har på armen/handen som någon annan har gjort på mig? Om ja, hur ska man göra och vad krävs det för att bevisa och hur mycket skadestånd kan jag få? (P.S ärren är inte stora men de syns ändå)
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Ja, du kan ha rätt till skadestånd för ärr som någon annan har orsakat på din kropp. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Till att börja med krävs alltså att personen som gjort så att du fått ärren på din arm hade uppsåt att skada dig eller råkade skada dig på grund av oaktsamhet. Vårdslöshet/oaktsamhet i juridisk mening anses föreligga, om skadegöraren inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori kan antas ha handlat, om han varit i skadegörarens situation. Ärr räknas som en personskada (psykiskt eller fysiskt lidande av bestående art) enligt 5 kap. 1 § första stycket 3p. skadeståndslagen. Domstolarna följer till stor del Trafikskadenämndens praxis för hur mycket skadestånd man kan få för ärr. Detta kan du läsa mer om på Trafikskadenämndens webbsida: www.trafikskadenamnden.se/bedomning/arrtjansten/ För att få skadestånd måste du bevisa att det är den personen som du säger som har orsakat ärren. Det lättaste är om det finns något vittne som har sett när det hände. Finns det inget vittne kan det bli svårt att bevisa.Om du tror att du kan bevisa att personen orsakade dina ärr uppsåtligen eller av vårdslöshet kan du skicka in en ansökan om stämning till tingsrätten på den ort där personen bor. Då kan domstolen utreda frågan och besluta om personen är skadeståndsskyldig. Du kan läsa mer om stämningsansökan och processen i en domstol på www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Lycka till!Vänliga hälsningar,

Försäkringsvillkor för bilförsäkring vid skada på bil

2016-03-15 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hejsan,För sju månader sedan köpte jag en helt ny bil ( fabriksbil). Förra veckan blev bilen påkörd av en bilist med väjningpkiktskyldighet. Försäkringsbolaget meddelade att motparten gjorde fel och hans försäkringsbolag kommer att ersätta för bilreparation och min självrisk. Jag, däremot, är inte nöjd med beslutet om att bilen ska repareras och vill ha en likvärdig bil som det var innan krocken. Undrar vilken rätt har jag att byta bilen till en likvärdig bil som min bil var innan krocken?Tack,
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga,När det gäller försäkringsärende så har försäkringsbolaget ofta ett villkor i sina avtal som föreskriver att de har rätt att välja vilket åtgärd de ska vidta vid ett försäkringsärende. Troligtvis har de ett villkor där de har rätt att välja reparation av din bil istället för utbyte, då det sannolikt kan ske till en lägre kostnad för dem. Kan du däremot motbevisa, dvs. att det skulle vara billigare för försäkringsbolaget att ersätta dig med en ny bil, likvärdig din bil innan krocken, så har du troligtvis goda chanser att få en ny bil. Därav hade jag behövt se ditt avtal med försäkringsbolaget, för att bättre kunna utreda dina möjligheter till att få din bil utbytt istället för reparerad! Vill du ha ytterligare hjälp med att fortsätta med ärendet så är du välkommen att vända dig till oss via, info@lawline.se.Även om du inte fick ett konkret svar på din fråga hoppas jag att ditt ärende blev något klarare. Jag rekommenderar dig att noga läsa igenom dina försäkringsvillkor, om du väljer att ta ärendet vidare.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort fortsatt lycka till med ditt ärende,Mvh,

Vem ska betala för skador orsakade av en hund?

2016-03-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |min sonflickvän 1 hundägare hundflickvännen för plötsligt vara hundvaktkommer till min sons lägenhetde släpper hunden ur siktehunden kissar på madrass o resårmadrassen blir kiss ivem ska betala en ny säng ???
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vem som ansvarar för skador orsakade av hundar regleras i bland annat Lagen om tillsyn över hundar och katter. Av lagens 19 § framgår att en skada som orsakats av en hund ska ersättas av hundens ägare eller av hundens innehavare. Detta oavsett om ägaren eller innehavaren har fått hunden att orsaka skadan eller inte.Med innehavare menas den som tar hand om en hund på exempelvis ett hunddagis, vilket jag uppfattar kan jämföras med att vara hundvakt. Jag tror därför att din sons flickvän räknas som innehavare till hunden när hunden kissade på sängen, eftersom hon var hundvakt då. Oavsett detta så går det även att vända sig till hundens ägare för att få ersättning för den skadade sängen.Det är kanske enklast att vända sig till den av din sons flickvän och hundens ägare som är lättast att få tag på.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Ränteberäkning på skadestånd

2016-03-13 i Ränta
FRÅGA |Hur stor ränta på skadestånd för sexuellt ofredande ?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beräkningen av räntan regleras i 6 § Räntelagen och innebär att man tar den av Riksbanken fastställda referensräntan (se här) och adderar 8 procentenheter. Sedan 2016-01-01 så ligger referensräntan på 0 %, varför räntan på skadestånd blir 8 %. Du kan räkna ut räntans storlek enligt Kronofogdens räknteräknare som du hittar här.Värt att nämna är att om brottet var uppsåtligt så ska räntan beräknas från den dag skadan uppkom, 4 § femte stycket räntelagen. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skyldighet att varna om parkeringsautomat?

2016-03-12 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Har parkeringsbolag någon skyldighet att markera upp parkeringsautomater? Kan jag begära ersättning av självrisken om jag kolliderat med en automat som inte varit uppmärkt med vare sig trottoar, färg, ljus, eller reflexer?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att besvara din fråga får man göra en fri bedömning av ditt handlande och situationen i fråga. Om någon framkallar en risk för att skada ska uppstå i trafiken är man även skyldig att förebygga skador som kan uppstå, och hindra att risken uppfylls. T.ex. Den som gräver en grop är skyldig att vidta säkerhetsåtgärder, som att varna genom koner eller liknande, så att andra inte ramlar på grund av den och skadar sig. Alltså - den som genom en positiv handling skapar risk för att skada uppstår har en plikt att även förebygga skadorna. I ditt fall måste man alltså bedöma om en parkeringsautomat är att anse som ett moment där risk för skada föreligger och alltså bör vara märkt med varningsskyltar eller liknande. Mest troligt så är man inte skyldig att varna om en parkeringsautomat, men det beror på hur den var placerad i ditt fall. Ett argument för att en skyldighet föreligger från parkeringsbolagets sida är att om man som bilist närmar sig en parkering bör man även vara mer uppmärksam på att hinder han uppstå, så som dörrar från andra bilar, personer som står vid sina bilar osv. och kanske även parkeringsautomater. Anses inte en parkeringsautomat vara något som man bör varna om har parkeringsbolaget heller inget ansvar för skadan som du orsakades av. I så fall får du vända dig till regler angående trafikskador och ditt trafikförsäkringsbolag. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars skulle jag rekommendera dig att vända dig till vår Express-tjänst där du kan få ytterligare rådgivning och utredning angående ärendet inom 3 dagar genom att klicka här.Mvh,