Förälders ansvar för barns skadestånd

2016-11-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej,Blir jag ersättningsskyldig om min12 årige son kastat sten på en ruta som ej gått sönder men lämnat en skada?Min son är diagnostiserad med adhd och torettssyndrom och har haft svårigheter i skolan med sin impulskontroll och överaktivitet. Kan de faktum att han har en diagnos vara förmildrande omständigheter?Med vänlig hälsning
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Eftersom din son har kastat en sten som har skadat en annans egendom har han gjort sig skyldig till skadegörelse alternativt åverkan enligt 12 kap. 1 § eller 2 § brottsbalken. Då han enbart är tolv år är han inte straffmyndig men han kan däremot bli ansvarig civilrättsligt och bli skadeståndsskyldig. Enligt 2:1 skadeståndslagen ska den person som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en skada ersätta skadan. Eftersom du är förälder till honom och att han gjort sig skyldig till ett brott har du ett s.k. principalansvar, vilket innebär att du blir delvis ersättningsskyldig enligt 3:5 skadeståndslagen. Ersättningen för din del begränsas till maximalt1/5 av ett prisbasbelopp, vilket i år är 8860 kr (44300 (årets prisbasbelopp)/ 5)Det är svårt att sia om huruvida hans diagnos kommer att anses vara en förmildrande omständighet. Möjligen går det att argumentera för att hans diagnos inverkade på hans agerande på så vis att han kanske inte hade uppsåt eller var vårdslös när han kastade stenen. Dock är det som sagt väldigt svårt att säga hur en domstol skulle döma.

Skadestånd pga. osandad trottoar

2016-11-30 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hur går man tillväga rent praktiskt när någon ramlat på en icke sandad trottoar mitt i stan, (kristinehamn)?Finns det blanketter eller skriver jag ett eget brev till kommunen?Fick åka ambulans, axel bruten, är helt handikappad, sjukpensionär, återbesök, väntar på rehab.Undrande släkting, Solweig
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Regler om skadestånd återfinns i skadeståndslagen; SKL, se här.Det jag rekommenderar dig att göra är att ta kontakt med kommunen direkt. Det kan du göra genom brev eller via telefon (m.a.o spelar det ingen roll hur). Det första du bör fråga är om kommunens ens är ansvarig för den aktuella vägen. Förhoppningsvis ger de dig sedan ersättning utan att du behöver väcka talan i domstol. Försök gärna förklara för dem att du ramlade därför att de underlåtit att sanda en trottoar som borde varit sandad, med angivande av relevanta klockslag och annan information om skadetillfället. Skulle de mot förmodan inte anse att de är betalningsskyldiga har du dessvärre inget annat val än att väcka talan i domstol.För att kommunen i detta fall rättsligt sett ska bli ersättningsskyldiga måste de i skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL) föreskrivna förutsättningarna vara för handen. Dessa är att (1) en skada ska ha uppkommit, (2) skadan ska ha orsakats av kommunen samt att (3) kommunen varit vårdslöshet/oaktsamhet.Av de tre ovan angivna förutsättningarna blir det troligen svårast för dig att visa att kommunen varit oaktsam. Det är oaktsamhetskravet som är det som ofta blir problematiskt i dessa fall. Har kommunen exempelvis sandat i enlighet med vad som vanligtvis krävs för den typen av nederbörd som i ditt fall orsakade fallet, kan inte kommunen anses ha varit oaktsam. Om det däremot är så som du anger att kommunen inte alls hade sandat vägen, och det är en väg som de är skyldiga att sanda så har de däremot troligen varit oaktsamma. Jag kan inte uttala mig om huruvida kommunen har varit oaktsam i ditt fall eftersom att jag inte är insatt i de relevanta omständigheterna. Återigen kan detta förhoppningsvis lösas genom att du tar kontakt med kommunen och pratar med dem om ditt krav. Skulle det komma till att du måste väcka talan för att få ut vad du anser att du har rätt till, så bör du formulera på vilket sätt du tycker att kommunen har varit oaktsam (t.ex. "kommunen har underlåtit att sanda väg xxx trots att de är skyldiga att göra det, och kommunen har således varit oaktsam") i din stämningsansökan.Jag hoppas att detta hjälpte dig!Vänligen

Hantverkare utfört arbete i fel hus

2016-11-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min fru och jag äger en fjällstuga i Branäs, som vi också hyr ut via Branäs skidanläggning. Förra veckan kunde vi konstatera att någon hade varit inne i vår stuga och monterat upp en kallvattenskran och ett avloppsrör i vårt badrum utan vår vetskap.Efter lite efterforskning visar det sig att ett lokalt företag har tagit fel på hus och gjort denna installation i vårt hus istället för grannens. Nyckeln till vårt hus hade Branäs utan vidare lämnat ut till rörfirman i fråga.Nu vill jag att rörfirman tar bort installationen och även att rörfirman och Branäs bekostar och utför att en ny våtrumsmatta och våtrumstapet sätts upp, då tätskikten är förstörda och att det dessutom är estetiskt ser fult ut.Rörfirman vill ta bort och lägga silikon i hålen. Branäs kan tänka sig att byta ut våtrumsmattan på den väggen. Jag tycker att det är för dåligt.Vad gäller egentligen? Är detta att likställa med egenmäktigt förfarande?Skulle jag kunna vinna detta rättsligt?Med vänlig hälsningTobias
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan börja med att klargöra att egenmäktigt förfarande är ett brott som kräver uppsåt (se 1 kap. 2 § samt 8 kap. 8 § brottsbalken). I min bedömning finns det ingen omständighet som tyder på att detta har skett med vett och vilja från någon part utan det är egentligen fråga om en ren olyckshändelse.Du beskriver att tätskikten är förstörda och att det rent estetiskt ser illa ut, vilket bör innebära en värdeminskning. Du har alltså lidit sakskada. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som genom oaktsamhet orsakar sakskada ersätta skadan. Du ska alltså försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat. Detta innebär att du, utan kostnad, har rätt att få huset återställt i det skick det var samt eventuell ekonomisk ersättning för värdeminskning.Det är i min bedömning rörfirman som i första hand bär ansvaret, då det är ytterst dem som har att tillse att deras arbete sker på rätt hus. För att utfå skadestånd behöver du upprätta en stämningsansökan som du skickar till tingsrätten. Motparten kan då välja att acceptera skadeståndsansvar eller bestrida det. Om skadeståndsansvaret bestrids kan det leda till rättegång. Det är i det läget du som, genom bevis, ska kunna göra det sannolikt att det är rörfirmans handlande som lett till din skada vilket inte borde vara alltför svårt. Du bör alltså ha goda möjligheter att vinna framgång vid en skadeståndstalan.Om du behöver vidare rådgivning för att stämma din motpart, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt här alternativt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Ansvar för att hund blir dräktig

2016-11-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej.Vem av ägarna bär skulden om det uppstår en kärleksrelation mellan en tik och en han hund, med att konsekvenserna blir att tiken blir gravid? Hundarna har lekt förut med varandra.Han hundens ägare hade inte fått någon vetskap att tiken hade löp tid, fören de båda hundarna hade rymt upp i skogen.
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter har ägaren till en hund eller den som för tillfället har hand om hunden ett s.k. strikt ansvar för skada som hunden vållar. Det innebär att det föreligger ett skadeståndsansvar oberoende om uppsåt eller oaktsamhet förorsakat skadan.I NJA 1990 s. 80 ansågs ägaren till en lösspringande hanhund skadeståndsskyldig när denne betäckt en avelstik. Skadan låg i att tiken blivit förhindrad till att föda en kull med renrasiga schäfervalpar, något den hade kunnat göra om den inte blivit dräktig till följd av den lösspringande hanhunden. I situationen du beskriver framgår det inte huruvida det rör sig om en avelstik eller inte. Tikägaren kan dock ha rätt till ersättning för kostnader till följd av dräktigheten. Tikägaren måste däremot anses ha lämnat sin hund utan uppsikt och därmed brustit i sitt ägaransvar enligt 1 § lag om till syn över hund och katter. Detta får till följd att ansvaret för ägaren till hanhunden kommer att jämkas, 6 kap. 1 § 2 st skadeståndslagen. I en situation som denna bör ansvaret därför bli delat mellan hundägarna. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Kräva självrisk av skadevållaren

2016-11-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej.Jag bor i en bostadsrätt - och har fått en vattenskada i min lägenhet - orsakad av att grannen ovanför skruvat in skruvar i en vattenledning i samband med en renovering hos dem.Mitt försäkringsbolag vill ha en självrisk av mig på 3000 kronor för att reglera skadan i min lägenhet - något som är konstigt då jag inte haft någon orsak alls i skadan!!Kan jag/har jag någon juridisk rätt att kräva pengarna för självrisken av min granne? Som enligt besiktningar och protokoll från föreningen bevisligen orsakat skadan?Förstår inte varför jag skall lida ekonomisk skada för något som jag inte orsakat - det är illa nog att jag får åldersavdrag på mina ytskikt som jag måste återställa i badrum etc. då torkning kräver att detta rivs.Jag hade inget renoveringsbehov innan detta inträffade, köpte lgh för mindre än ett år sedan!!
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har självfallet rätt att kräva din granne på självrisken för en skada som denne orsakat, detta framgår av skadeståndslagens regler, se här. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen .Gällande självrisken är det alltså något som försäkringsbolaget avgör. Men oftast får du som skadelidande betala självrisken till försäkringsbolaget och sedan, som nu, kräva skadevållaren, på den.En grundläggande princip för beräkning av skadestånd anses vara att ersättningen skall försätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som om skada ej hade inträffat. Enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen omfattar skadestånd med anledning av sakskada ersättning för: 1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2. annan kostnad till följd av skadan, 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Möjlighet bör alltså finnas att rikta skadeståndskrav mot den vållande parten. Du bör författa ett kravbrev eller liknande till din granne. Skälen för kraven ska också anges samt bevisen för att denne orsakat skadan och varit oförsiktig (vårdslös). Om du vill ha hjälp med detta kan du kontakta oss på Lawline igen. Lycka till!Med vänliga hälsningar

Ersättning för personskada samt hur man väcker talan om skadestånd

2016-11-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Jag blev påkörd av en bil i går som fotgängare på en parkering i köpcentra. Jag kunde komma upp men sökte akut vård efter 3 timmar för jag fick mer smärta. På akuten konstaterade läkare efter undersökningen av inget verkar vara brutet, bara muskulärt fick jag utskriven citadon och diklofenak mot smärta. jag har stannat hemma i dag för jag har smärta fortfarande, tar mediciner ,,, och vilar.Min fråga : vad ska man göra i en sån situation ,, skulle jag har ringt Polisen ,, eller? jag fick förarens uppgifter.har man rätt till någon ersättning, jag förlorar inkomst när jag är sjukskriven,, mediciner kostar,,, jag ska till naprapat i morgon osv.. vart vänder jag mig?Tacksam för svar!Med vänliga hälsningar Verica
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Vi börjar med rätten till ersättning. Rätt till ersättning för personskada regleras i skadeståndslagen. I denna lag stadgas det att om någon vållar en personskada så ska skadan ersättas. Det krävs dock att personen vart vårdslös eller haft uppsåt (alltså vållat skadan med mening), detta stadgas i 2 kapitlet 1 § skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. I detta fall krävs det alltså att föraren kört på dig med vilje eller att personen vart vårdslös när hen körde på dig. Förutom det ovan sagda så ska det även finnas ett samband mellan skadan och händelsen. Med detta menas att personen som kördes handling ska vara anledningen till att du fick din skada. I ditt fall verkar detta dock vara så eftersom dina skador vållas av att du blir påkörd. Således bör du kunna få skadestånd utifrån det som framförts ovan. Det man kan få ersättning för gällande en personskada är sjukvårdskostnader, andra sådana kostnader som uppkommit, inkomstförlust samt ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller av bestående natur, detta enligt 5 kapitlet 1 § skadeståndslagen, se. Således kan du få ersättning för till exempel den inkomst du förlorar. För att få ut skadestånd måste du väcka en skadeståndstalan genom att stämma personen som körde på dig. Detta gör du genom att ansöka om stämning hos tingsrätten enligt 42 kapitlet 1 § rättegångsbalken, se https://lagen.nu/1942:740#K42P1S1. Tingsrätten skickar då denna stämning till personen som körde på dig som sedan får svara på detta och en process om skadestånd startas. Personen som får stämningen kan antingen erkänna eller neka och beroende på svaret här så går processen vidare eller inte. Om du däremot polisanmäler så anmäler du ett brott och det handlar inte om själva skadeståndet då utan till exempel om du vill anmäla personen för till exempel vårdslöshet i trafik eller vållande till kroppsskada. Man kan däremot föra en talan om skadestånd i en brottmålsprocess, alltså att skadeståndstalan och åtalet för brottet tas upp samtidigt. Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har fler frågor. Med vänlig hälsning

Katt sjuk av färskfoder

2016-11-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |MIn katt blev sjuk av ett färskfoder. Räkningen landade på 17 tusen kronor + omkring 4 tusen i efter vård. Jag har fodret kvar och kvitton på det. Står i journalkopiorna att hon ätit fodret och blev sjuk efter det. Har jag som konsument rätt till att företaget betalar ersättning till min katt eller liknande ? Mvh Sandra
Maria Tomljanovic |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör en skada som en produkt orsakat och då ska vi in i Produktansvarslagen (1992:18) som förkortas PAL. Om färskfodret har varit dåligt (alltså bristfälligt) ska du ha rätt till ersättning för de kostnader som orsakats av det. I PAL 1 § andra stycket står att om en produkt orsakar en sakskada har man rätt till ersättning i form av skadestånd. För att detta ska vara möjligt krävs det att skadan har uppkommit på grund av en säkerhetsbrist i produkten (alltså att djurfordret har brustit i kvalitet eller liknande). För bedömning av om säkerhetsbrist i produkten har förelegat finns PAL 3 §. Tryck på länken och läs och avgör om detta är aktuellt i ditt fall. Eftersom katter i lagens mening räknas som saker är det just sakskada det handlar om i ditt fall. Av PAL 6 - 8 §§ framgår vem som är skadeståndsskyldig (alltså vem du kan rikta ditt skadeståndsanspråk mot).Även om du har rätt till skadestånd kommer ett belopp om 3500 kr att avräknas på sakskadan, enligt PAL 9 §. Du har även enligt 31 § Konsumentköplagen rätt till skadestånd för fel i vara som orsakat skada på annan egendom (alltså på din katt). Viktigt är att du iakttar preskriptionstiderna i PAL 12 §. Dessa innebär att du måste väcka talan om att du vill ha ersättning för skadan inom 3 år från det att du har förstått (eller borde ha förstått) att du kan göra anspråk på ersättning och det får inte ha gått mer än 10 år från det att den skadeståndsskyldige satte den skadegörande produkten i omlopp. Om det går utöver dessa tider förfaller din rätt till ersättning.Väldigt bra att du har kvitton och journalkopior! Dessa är viktiga bevismaterial. Förutsatt att det har varit en brist i fodret och att du kan visa att det är just fodret som gjorde din katt sjuk, bör du ha framgång med ditt ersättningsanspråk (och därmed få ersättning för kostnaderna men minus 3500 kr). Jag skulle råda dig att först vända dig till affären/företaget du köpte fodret från och gå vidare därifrån, om de inte hjälper dig. Se som sagt till att inte vänta för länge med detta då det finns en preskriptionstid att beakta. Hoppas det löser sig och stort lycka till! Med Vänliga Hälsningar

Arbetsgivares principalansvar vid fel i tjänsten

2016-11-28 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej.Min Sambo jobbar som plattsättare. I morse fick jag veta att hans chef ringde honom kl 20:00 igår kväll och hotade honom. Han hotade med att min Sambo skulle stå ekonomiskt ansvarig för ett jobb han utfört som inte blev lyckat. Det hade råkat droppa fix på plattorna han satt och kunden är väldigt missnöjd och det skulle kosta 30.000:- för att göra om golvet i badrummet. Detta skulle min Sambo stå för, pengar ut egen ficka.Får verkligen en chef göra så?Min Sambo mår dåligt och har inte kunnat sova inatt. Detta är den första tillsägelsen om att han gjort ett misstag sedan han började på den firman för ca 8 månader sedan. Vad kan han göra? Vad står det i lagen? Vilken rätt har han som anställd och vilka krav kan hans chef rimligt ställa?
Alfred Wittboldt |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad gäller arbetstagares försummelse i tjänsten finns en regel i skadeståndslagen (1972:207) (SkL) 3 kap 1 § 1 st 1p (se https://lagen.nu/1972:207#K3P1S1) som ger uttryck för arbetsgivares principalansvar. Det framgår av paragrafen att arbetsgivare ska stå för personskada och sakskada som uppstår på grund av arbetstagares försummelse eller fel i tjänsten. Det finns dock en undantagsregel mot arbetsgivarens principalansvar, och denna ges uttryck i 4 kap 1 § SkL (se https://lagen.nu/1972:207#K4P1S1). Enligt denna kan arbetstagare bli ersättningsskyldig för skador som vållas genom fel eller försummelse i tjänsten om synnerliga skäl föreligger. Huruvida synnerliga skäl föreligger bedöms från fall till fall. Exempel på sådana kan vara då ett grövre brott begåtts av arbetstagaren under tjänstetid eller då arbetstagaren agerat vårdslöst vid upprepade tillfällen.Det är alltså sällsynt att en arbetstagare kan krävas på "vanliga" fel som begås under tjänsten.Arbetsgivarens möjligheter till sanktioner vid fel eller försummelse i tjänsten utgörs istället huvudsakligen av avsked och i viss mån även uppsägning. För att avsked ska kunna ske krävs enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 18 § (se https://lagen.nu/1982:80#P18S1) att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. För att kunna avskeda någon krävs alltså att ett mycket betydande fel har begåtts. För en uppsägning ska vara möjlig krävs enligt 7 § LAS (se https://lagen.nu/1982:80#P7S1) att uppsägningen är sakligt grundad. Under saklig grund faller två kategorier, arbetsbrist eller personliga skäl. Personliga skäl kan bland annat vara då någon misskött sitt arbete, men även här krävs i princip grov misskötsamhet alternativt upprepad misskötsamhet. För att saklig grund ska vara uppfylld krävs dessutom att arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § 2 st LAS (se https://lagen.nu/1982:80#P7S2) som innebär att man ska innan uppsägningen ha försökt omplacera arbetstagare till andra positioner inom organisationen. Sammanfattningsvis skyddas din sambo i första hand av arbetsgivarens principalansvar och i andra hand på grund av de höga kraven som ställs för att avsked och uppsägning ska vara för handen.Jag hoppas du blev nöjd med svaret! Mvh,