Ersättning för parkeringsskada

2017-12-09 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej jag har en bil som blev påkört när den var parkerat i min hyrda parkerings plats. under tiden när vi var på semester. jag upptäckte skadan först när jag kom hem från min resa jag gjorde en skadeanmälan till min försäkrings bolag och polis anmälan men jag fik ingen ersättning deras svar till mig var. För att en skada ska ersättas som parkeringsskada krävs att det klart går att bevisa att skadan dels kan orsakat av ett okänd motorfordon och dels att skadeplatsen och tidpunkten då skadan inträffade är känd,I detta fall är skadans utseende inte tillräckligt för att styrka parkeringsskada. Det finns inga spår efter trafikpliktigt fordon som förklarar hur det skulle ha gått till. jag har överklagat beslutet men fik avslag ändå. deras svar var. Du kan inte få någon ersättning . det beror på att det inte framgår av skadans utseende att det har orsakat av annat motorfordon. För att vi ska kunna betala måste det vara bevisat att ett okänt motorfordon orsakade skadan under tiden bilen var parkerad. uppgifterna måste även få stöd från annat håll, t ex genom vittne. Vad ska jag Göra ? tack för att ni finns till hjälp.
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för parkeringsskada kräver att din bil varit parkerad och att skadan uppkommit av okänt motorfordon. Det är ditt försäkringsbolag som reglerar parkeringsskador, detta görs utifrån Trafikskadelagen och de riktlinjer som Trafikförsäkringsföreningen, TFF angett. TFF:s riktlinjer framgår av deras hemsida och innefattar dessa punkter:- Skadans utseende tyder på att det är ett annat motorfordon som har kört på ditt fordon.- Du kan beskriva var och när fordonet stod parkerat och hur det har blivit skadat.- Du har något vittne som antingen såg när skadan inträffade eller som kunde iaktta bilens skick när den parkerades och hämtades.Min bedömningI avslaget du fick skrevs att skadans utseende inte är tillräckligt för att styrka parkeringsskada och det inte framgår av skadans utseende att det har orsakats av ett annat motorfordonÄven om skadan inte anses tillräcklig för att styrka parkeringsskada kan du använda dig av vittnen som bland annat sett att bilen var i ett visst skick när du åkte iväg på din resa. Du kan även använda dig av vittnen som var med när skadan upptäcktes och kan intyga att din bil var skadad eller att det låg bildelar på marken.I din text framgår att du har försökt överklaga beslutet hos försäkringsbolaget, men fått avslag. Jag tycker att du ska försöka hitta personer som eventuellt sett att bilen var hel innan du åkte på semester (vänner, grannar, andra som parkerar sin bil vid din plats m.m) och personer som eventuellt var med dig när du upptäckte skadan. Om/när du hittar dessa vittnen kontaktar du ditt försäkringsbolag igen och säger till dem att du har hittat vittnen till parkeringsskadan. Alternativt kan du begära en omprövning av TFF.Vid en omprövning av TFF skickar ditt försäkringsbolag över alla handlingar till TFF som omprövar ärendet utifrån dessa handlingar. Hur du kommer i kontakt med TFF hittar du här.Hoppas att jag besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ersättning från skadevållare innan dom

2017-12-07 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag blev knivskuren i våras i magen (30cm) 0chans i låret huggen 10 cm. Jag blev opererad och fick stora fula ärr på msge/lår. Måste jag vänta med att begära ersättning för dem? Rättegången är i december 2017. Detta hände mars 2017. Tyvärr saknade jag vid tillfället helt försäkringar. Rubricerad som dråpförsök först men nu grov misshandel.
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi två typer av ersättningssystem vid skada. Dels försäkringssystemet, dels ersättning för skada enligt lag eller avtal. I din situation kan man bli ersatt enligt försäkring och skadeståndslagen. Försäkring kan ge pengar innan ersättning enligt skadeståndslagen eftersom försäkring inte kräver dom. Det svenska systemet är utformat på det sättet att systemen kompletterar varandra. Det är tänkt att man på kort sikt kan bli ersatt av försäkring och om man ej har försäkring genom skadeståndslagen. Det kräver dock att skadeståndet fastställs genom dom. Om man däremot inte har försäkring försvinner tyvärr ens möjlighet att bli ersatt innan dom har fastställts om ersättning enligt skadeståndslagen. I ditt fall kommer du på grund av det tyvärr behöva vänta med att få ersättning tills efter rättegången.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad kan man göra om en hundägare låter sina hundar springa lösa?

2017-12-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om en allmän väg går genom en gård och de har 4 stora dobermannhundar som är lösa hoppar på folk samt springer efter moped/cyklar och bilar. Hundarna kan även ligga mitt på vägen och inte vilja flytta sig. Hundarna kan dra sig bakom boningshuset uppåt 200 meter och ägarna uppehåller sig i stallet och inte vet var hundarna är någonstans. Min dotter blev jagad av 3 st med sin moped och var livrädd, då de nafsade och hon var på väg att köra i diket. Då var ägaren i stallet och hade ridlektion. Vad gäller om någon människa blir skadad, alternativt hunden blir påkörd. Har talat med dem att vi tycker det är otrevligt att de är lösa när ingen har uppsikt över dem.
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem är ansvarig om en lös hund skadar en människa?Som huvudregel i skadeståndsrätten gäller att den som av oaktsamhet orsakar en skada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Ägaren till en hund är dock skyldig att ersätta skador som hunden orsakar, oavsett om ägaren har varit oaktsam eller inte (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta kallas för strikt ansvar.Om en hund orsakar en skada på en människa spelar det alltså ingen roll om ägaren har låtit hunden vara lös eller inte. Ägaren är ändå ansvarig för de skador som hunden orsakar.Får man låta sin hund springa lös?Hundägare är skyldiga att hålla sin hund under tillsyn för att förhindra att hunden orsakar skador eller olägenhet. Denna tillsyn ska utövas på det sätt som krävs med hänsyn till hundens natur och övriga omständigheter. (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter.)Det finns inget generellt förbud mot att ha en okopplad hund. Däremot får Polismyndigheten meddela förelägganden som gäller mot den enskilde hundägaren, förutsatt att hundägaren anses brista i sin tillsyn (8 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Föreläggandet kan t.ex. innebära att ägaren tvingas hålla hundarna kopplade när de vistas utomhus.En hundägare vars hundar har jagat en mopedist kan tala för att Polismyndigheten skulle kunna utfärda ett sådant föreläggande. Detta måste anses utgöra en olägenhet, och kan givetvis även innebära risk för skador. Att hundarna lägger sig på vägen skulle också kunna utgöra en olägenhet. Sammantaget är min bedömning, utifrån informationen i din fråga, att hundägaren brister i sin tillsyn.Mitt råd till digDet är svårt för mig att avgöra vad Polismyndigheten kommer att göra med anledning av hundägarens bristande tillsyn över sina hundar. Jag rekommenderar därför att du kontaktar Polismyndigheten och berättar om situationen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Av skolan hyrd surfplatta skadas under skoltid - vem ska betala?

2017-12-06 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Jag som vårdnadshavare har skrivit under ett avtal om lån av ipad från skolan. På lektionstid släppte ipaden ur sitt fodral och föll i golvet så att den sprack.Avtalet innebär att eleven själv bekostar reparation som orsakats av ovarsam hantering. Ipaden omfattas av kommunens försäkring. Vid skador, stöld eller olycka som drabbar ipaden i skolan under skoltid erlägger skolan självrisken. Eleven ska agera på ett ansvarsfulkt sätt och iaktta normal försiktighet. I annat fall är vprdnadshavaren skyldig att ersätta marknadspriset.Nu säger skolan att vi ska betala självrisken. Jag menar att det var en olycka och att min son inte kunnat agera på annat sätt för att förhindra skadan och därför ska skolan stå för självrisken. Vem har rätt och vem avgör ev. tvist? Det nämns inte i avtalet.
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Jag tolkar det som att skolan, med den formulering du redogör för, har velat frånskriva sig ansvar för skador som en elev orsakar genom att hantera surfplattan på ett sätt som avviker från hur en "normalt försiktig person hade hanterat surfplattan". Frågan om vem som ska betala självrisken d.v.s. "vem som har rätt"; blir i ert fall en bevisfråga. Utan att ha läst avtalet och utan att ha varit med när skadan inträffade kan jag inte med säkerhet uttala mig om vem som har rätt. Orsakades skadan genom en ren olyckshändelse tolkar jag det som att skolan ska betala självrisken. Hanterade er son däremot surfplattan på ett oförsiktigt sätt är du som förälder tvungen att betala självrisken. Att det inte står något om detta i avtalet beror på att det är svårt att exemplifiera vad som i alla situationer är normalt försiktigt och vad som inte är det. När det kommer till din andra fråga d.v.s. "vem som avgör en ev. tvist?" är det i första hand du och en företrädare för skolan som får träffas och talas vid om vad som hänt och hur ni uppfattar att ansvarsfördelningen bör vara med beaktande av ert avtal och hur det gick till när surfplattan skadades. I andra hand kan du skicka in en stämningsansökan till närmaste tingsrätt och stämma in skolan som motpart. I din stämningsansökan kan du kräva att tingsrätten ska fastslå att din tolkning av avtalet gäller och att denna tolkning, med hänsyn till vad som skett, innebär att skolan ska betala självrisken och inte du. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Arbetsgivarens principalansvar.

2017-12-08 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. Vår anställde har med firmans bil under arbetstid backat på en bensinpump och skadat den. Det blev inga skador på vår bil. Vi har en självrisk på 4500 kronor hos vårt försäkringsbolag. Har vi möjlighet att be vår anställde betala självrisken. Då vi anser att det var oaktsamhet som ledde till skadan?
Jennie Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.När en anställd under arbetstid vållar en skada blir det arbetsgivaren som blir skyldig att åtgärda den skadan. Det föreligger ett s.k. principalansvar för en arbetsgivare, som kan liknas med det ansvar en person har över sitt barn eller sin hund. För att en arbetstagare själv ska kunna bli ersättningsskyldig krävs att det föreligger synnerliga skäl som t.ex. brott eller uppsåt. (Skadeståndslagen kap 3-4) Det är en besvärlig process för en arbetsgivare att bevisa att en anställd utfört skador med uppsåt men i ert fall var ni överens om att det orsakats genom oaktsamhet.Syftet med den här regeln är helt enkelt att en anställd inte ska behöva riskera att i sitt arbete bli ersättningsskyldig för eventuella skador som sker i arbetet. Det kan handla om en maskinist som skulle kunna orsaka skador för mångmiljonbelopp, eller en truckförare som välter ett ställage eller liknande. För den enskilde kan det bli förödande med ett sådant skadestånd. Lagstiftaren har tänkt att ett företag alltid försäkrar sig mot skador på annat sätt än en arbetare och skyddar arbetstagaren med den lagstiftningen.Du är välkommen med följdfrågor om något är otydligt eller om du vill ha en närmare beskrivning av något i ditt ärende.

Kränkningsersättning vid allvarlig kroppsskada

2017-12-06 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Vad är skälig kränkningsersättning om jag blivit knivskuren i magen ca 30 cm så att hela bukväggen öppnar sig? Samt 2 hugg i låret.
Oskar Hedström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis kan sägas följande. När en person har drabbats av kroppsskada till följd av en annan persons handlande och den skadevållande personen har agerat oaktsamt eller med uppsåt så kan den skadevållande personen bli skadeståndsskyldig gentemot den skadelidande. Kränkningsersättning är en av de skadetyper som kan ersättas genom skadestånd. Av 2 kap. 3 § skadeståndslagen framgår att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Det krävs således att den skadelidande har blivit utsatt för brott som inneburit allvarlig kränkning (skadorna i frågan uppfyller tveklöst detta kriterium) för att kränkningsersättning ska utgå. Vidare krävs att det finns en identifierad gärningsman, annars finns det ju ingen skadevållare som kan åläggas skadeståndsskyldigheten (finns ingen identifierad gärningsman kan det bli aktuellt med försäkringsersättning eller i vart fall brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten). Jag kommer nedan att anta att dessa ovan beskrivna kriterier är uppfyllda. Från de skador du återger i ditt fall kommer jag i det följande anta att det brott som gärningsmannen har/kommer att åtalas för är försök till mord, försök till dråp, synnerligen grov misshandel eller grov misshandel. När det gäller att bestämma storleken på kränkningsersättningen tillämpas schablonbelopp som är kopplade till olika brottsrubriceringar och gärningar. Det är Brottsoffermyndigheten som tillhandahåller dessa schablonbelopp i deras referatsamling. Se referatsamlingen digitalt på: https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Referatsamling/Aktuell%20upplaga/Referatsamling%202016_webb.pdfEftersom jag t.ex. inte vet hur allvarliga de skador du beskrivit var är det svårt att ge ett konkret svar på vilken kränkningsersättning som kan komma i fråga i ditt fall. Följande schablonbelopp skulle kunna komma i fråga beroende på brottsrubricering och allvarligheten av skadorna:- p. 79 (s. 45): 125 000 kr. I det här fallet dömdes gärningsmannen för försök till mord. Skadorna på brottsoffret, som var allvarliga men inte livshotande, bestod i knivhugg i halsen och kroppen. Vad gäller försök till mord eller dråp kan sägas att kränkningsersättning om 125 000 kr brukar utgå som regel. Endast om mord- eller dråpförsöket inte har inneburit allvarliga skador går man ned till 100 000 kr. - p. 120 (s. 56): 50 000 kr. I det här fallet dömdes gärningsmannen för grov misshandel. Skadorna på brottsoffret, som var allvarliga men inte livshotande, bestod i huggande och skärande knivvåld i buken och bröstkorgen. Som du ser ovan kan storleken på kränkningsersättningen variera beroende på brottsrubricering och skadornas allvarlighet. Om rubriceringen i ditt aktuella fall blir försök till mord eller dråp har jag svårt att se att någon annan ersättning än 125 000 kr kan utgå då den summan är praxis vid sådana brott, och särskilt då dina skador bör anses som allvarliga (om inte livshotande). Svårare blir det om gärningen är att bedöma som grov misshandel (t.ex. om det inte går att visa att gärningsmannen hade uppsåt till döden) för här spelar en rad omständigheter in, inte minst skadornas allvarlighet, men även sådana omständigheter som om man är i en utsatt position, om våldet begås av närstående o.s.v. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar

Hur meddelas en parkeringsavgift till ägaren?

2017-12-06 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hur ska en parkeringsbot på en släpkärra som står på en samfällighet delges ägaren.
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att släpkärran står på ett olämpligt ställe och därför har fått en felparkeringsavgift. Vid överträdelser av föreskrifter som rör parkering så är lagen om felparkeringsavgift § 1 (1976:206) tillämplig. Den omfattar också släpfordon.Vad gäller om person x parkerar sitt fordon på en otillåten plats?Om någon överträder en sådan föreskrift är hen skyldig att betala en felparkeringsavgift (2 §). Det är fordonets ägare som ansvarar för att felparkeringsavgiften betalas, såtillvida inte omständigheterna gör det sannolikt att den frånhänts hen genom brott (4 §). Det är polis eller parkeringsvakt som får meddela parkeringsanmärkning, den anmärkningen ska innehålla en viss tid för betalning. Anmärkningen delges antingen direkt till ägaren eller genom att fästa den på fordonet. Om inte fordonet flyttas så får en ny anmärkning meddelas för varje nytt påbörjat dygn, men högst 5 anmärkningar får meddelas (5 §). Om inte parkeringsavgiften betalas så skickas en påminnelse till ägaren av fordonet (6 §). Betalas den inte ändå så ska indrivning ske, dvs. Kronofogden blir inblandad.Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Ersättning suttit häktad oskyldig

2017-12-06 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |hej heter xx, hur mycket skadastånd har jag rätt och få om jag har suttit häktet från 31juli till 8 augusti, och dom har lagt ner ärandet. det fanns ingen bevis.
Soroosh Parsa |Hej,Tack för din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du har blivit frisläppt efter att ha suttit häktad i 9 dagar på grund av bristande bevis. Under dessa förhållanden, har du rätt till ersättning från staten avseende utgifter, förlorad inkomst och lidande (7 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder).Du kan få ersättning för dina resor till och från häktet, eventuell inkomstförlust (t.ex. lön), lidande (kompensation för att du har suttit felaktigt häktad) samt för ombudskostnader (om du anlitar jurist för att hjälpa dig kräva ersättning). Du kan ha rätt till ungefär 10 000 kr för lidande + dina utgifter och inkomstförlust + skälig kompensation om du väljer att anlita jurist.Jag rekommenderar att du låter Lawlines juristbyrå utreda dina kostnader och därefter anmäla dina anspråk på ersättning till Justitiekanslern. Hör av dig till mig så kan vi prata mer om dina möjligheter så kan du få prisförslag. Min mailadress är soroosh.parsa@lawline.se. Nedan kan du läsa en kortare utredning om ditt case.-------------Utgifter. Vid kortare häktningstider är det normalt enbart utgifter för resor till och från häktet som du kan kräva, t.ex. taxiresa från häktet för att ta dig hem (proposition 1974:97 s. 71-72). Beloppet varierar beroende på hur mycket du har betalat.Inkomstförlust. Du har rätt att kompenseras för utebliven lön, socialbidrag, semester m.m. Beloppet varierar beroende på hur mycket du har förlorat.Lidande. En individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall där längden på frihetsberövandet oftast avgör hur mycket man har lidit. Ju längre man är frihetsberövad, desto större är typiskt lidandet (proposition 1997/98:105 s. 56). Justitiekanslern har uttalat att den frihetsberövade normalt har rätt till 30 000 kr för den första månaden han eller hon har suttit felaktigt häktad. I ditt fall värderas ditt lidande till ungefär 10 000 kr.Ombudskostnader. Det rekommenderas att du låter en jurist hjälpa dig med att kräva ersättning av staten. Man beviljas normalt skäliga ombudskostnader av staten. Om du anlitar en jurist får du alltså skäliga kostnader täckta av staten om staten. Det förutsätter att du "vinner" i någon del, dvs. får någon form av ersättning av staten för antingen utgifter, inkomstförlust eller lidande.-------------Med vänlig hälsning,