Ersättningsbelopp för vara köpt på rea?

2017-11-01 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En elev har av vårdslöshet (ej ont uppsåt) klippt ett jack i min sons Ralph Laurentröja under pågående lektion; vittnen finns alltså. Tröjan är köpt i augusti i år från Kids' Brandstore (näthandel) och var i nyskick. Då den inhandlades var den på rea 447,50kr men nu finns den endast till fullpris 895kr. Jag har bett pojkens föräldrar om att tröjan ska ersättas med en likadan tröja. Föräldrarna är skilda men de har tydligen kommit överens om att pappan ska sköta 'ärendet' men han är i dagsläget inte samarbetsvillig. Han förhalar processen och har bett om att få se kvitto. Jag har skickat bild på orderkvitto och betald faktura. Han vill dessutom inte betala det dagsaktuella priset på tröjan eftersom vi bara betalade halva priset vid inköpet. Har vi rätt att kräva full ersättning - d.v.s. ny Ralph Laurentröja till fullpris eller pengar; 895:-? Har pojkens föräldrar lika stort ansvar när det gäller ersättning eller kan det överlåtas på bara den ena föräldern? Om vi har rätt till ersättning - hur går vi vidare om föräldern/föräldrarna vägrar ersätta den gamla tröjan med en ny?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Den som av oaktsamhet vållar en sakskada, ska ersätta denna (2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL)). Huvudregeln är att detta även gäller barn, dock blir det ju i praktiken så att föräldern betalar för detta eftersom föräldern rår över barnets pengar (9 kap. 1 § föräldrabalken). Om barnet är så pass lidet att det inte förstår vad det gör kan det i vissa fall bedömas sakna skadeståndsansvar (2 kap. 4 § SkL). Denna paragraf har dock tolkats mycket restriktivt i rättspraxis och berör i princip bara åldrar under 4 år. Beloppet för ersättning ska motsvara värdet av saken (5 kap. 7 § första punkten SkL). Här används värdet för vad det kostar att anskaffa en ny motsvarande vara, vilket i praktiken oftast är marknadsvärdet (Erland Strömbäcks lagkommentar på Karnov, Hämtad 2017-11-01). Lagkommentaren kan knappast tolkas som att REA skulle föranleda avdrag på ersättning eftersom detta inte har någon betydelse för möjligheten att anskaffa motsvarande vara.Utifrån de omständigheter du angivit är det alltså tydligt i min mening att du har rätt till full ersättning för vad det kostar att skaffa en ny motsvarande tröja. Om du framför detta klart och tydligt bör du inte ha några problem med att få igenom ditt krav. Skulle föräldern vägra att betala hela beloppet kan du eventuellt lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Min rekommendation är i så fall att du pratar med en av våra jurister innan du ansöker (mer info här).Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Ansvar för medpassagerare i taxi

2017-10-31 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej.Jag kör taxi och i helgen var det en tjej som bokade och betalade taxin via växeln. Hennes kompis som också åkte med spydde ner hela baksätet och vid ankomst sprang dem från platsen. Hon som bokade taxin vägrar uppge hennes kompis uppgifter. Kan jag ställa skadestånd mot hon som bokade och betalade taxin (Dvs hon som jag ingått avtal med och som också reste med)Om jag inte kan göra det, hur skall jag göra nu?Mvh
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2:1 Skadeståndslagen (SKL) är den som genom uppsåt eller oaktsamhet vållar sakskada annans egendom skadeståndsskyldig. Skadeståndets omfattning bestäms i 5:7 SKL, och bör i detta fall uppgå till saneringskostnaderna. Min bedömning är att tjejens kompis är skadeståndsskyldig.Vidare handlar din fråga om tjejen på något vis kan komma att bli skyldig att betala sin väns skadeståndsansvar då det var hon som bokade taxiresan. Detta beror till stor del på hur ert avtal ser ut och därför är det svårt för mig att svara på denna fråga. Men rent generellt finns det inget ansvar för tjejen att betala för hennes kompis skadegörande handling. Det finns heller inget lagstöd som skulle tvinga henne att ange sin vän.För att du ska kunna få hjälp av polisen krävs det att tjejens kompis har begått ett brott. Det brott som här kommer i fråga är skadegörelse enligt 12:1, detta förutsätter dock att kompisen har handlar uppsåtligt vilket med stor sannolikhet blir mycket svårt att bevisa. På grund av detta blir det mycket svårt för dig att nå någon framgång genom denna väg. Det jag alltså skulle rekommendera dig att göra är att se om det finns några avtalsvillkor vid bokande av taxiresan som gör att tjejen skulle bli ansvarig för sin kompis handling. Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma,Vänligen,

Hur lång är preskriptionstiden för skadestånd på grund av elsäkerheten?

2017-10-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Var med om en strömolycka 2010. Skulle ha ner en parasollhållare i metall och gick i matarkabeln in till huset. Eons reperatör berättade för min dåvarande sambo att jag fått 0.35 milliampere genom kroppen och att 0.40 milliampere var livshotande. Han var förvånad att jag överlevt. Blev anmält av både mig och eon till elsäkerhetsverket. Hur lång tid efteråt kan man begära t.ex skadestånd?
Olle Hansen Ölmedal |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga är att din talan ska väckas inom 2, 3, eller 10 år från och med då skadan inträffade, alternativt från och med att du upptäckte den skada som du vill lägga till grund för skadeståndsanspråket. (35 § elsäkerhetslagen, och propostition 1996/97:136 s 184 samt 2 § första stycket preskriptionslagen )Frågan om det är 2, 3 eller 10 år beror på vilken grund som ert skadeståndsanspråk grundar sig på. Om man väcker talan enligt elsäkerhetslagens skadeståndsregler så ska det göras inom tidsgränserna 2 eller 3 år, beroende på vad som orsakat skadan. Då har man i vissa fall bättre chans att nå framgång med sin talan, eftersom skadeståndsansvaret i elsäkerhetslagen är ett sk strikt ansvar. (28, 29 och 35 §§ elsäkerhetslagen)Ett strikt ansvar innebär att du som väcker talan inte behöver visa att den som orsakat skadan varit oaktsam eller haft uppsåt, vilket ibland kan vara en svår sak att visa. I ditt fall är det troligt att de 2 eller 3 åren passerat. Då har du i stället möjlighet att väcka talan enligt skadeståndslagen. Då gäller preskriptionstiden 10 år. För att nå framgång med en sådan talan krävs det enligt skadeståndslagen att du kan visa att den som orsakat skadan varit oaktsam eller haft uppsåt i sitt agerande. Det hade alltså varit en fördel att väcka talan innan preskriptionstiden i elsäkerhetslagen på 2 eller 3 år löpt ut. (2 kap 1 § skadeståndslagen)Nu gäller i stället för dig att du måste väcka talan enligt skadeståndslagen innan 10 år har gått, och det kan vara något svårare att nå framgång med din talan på grund av kravet på oaktsamhet/uppsåt enligt skadeståndslagen.Jag hoppas att du tycker dig ha fått svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.Vänligen,

Skadestånd till närstående vid dödsfall

2017-10-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! jag undrar om mördare bli skadeståndsskyldig till offrets barn som fått psykiska problem som följd av mordet på föräldern? Blir det personskada eller hur funkar det?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det stämmer som du säger att närstående till den avlidne kan få ersättning för psykiskt lidande (personskada) om denna skada uppkommit till följd av dödsfallet, enligt 5 kap. 2 § p.3 Skadeståndslagen. Detta förutsätter dock att det finns ett vållande till skadan, dvs att någon genom uppsåt eller vårdslöshet vållat skadan som lett till döden. I det fall du tar upp (mord) så föreligger ju sådant vållande och den dömde kan därför bli skadeståndsskyldig. Hoppas svaret var till hjälp!

Skadeståndsansvar för barn med utvecklingsstörning

2017-11-01 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Har en son på 10 år med diagnosen ADHD och han har i affekt förstört en cykelhjälm för en klasskamrat. Föräldrarna till det barnet vänder sig nu till oss och önskar ersättning för cykelhjälmen. Skadan skedde i skolan på en rast och skolan är väl medveten om vårt barns problematik. Själva saken är den att när ett barn med ADHD gör något i affekt så kan de inte kontrollera vad de gör (speciellt inte i ung ålder) och min undran är ju således om vi skulle kunna ses som ersättningsskyldiga i ett sånt läge?Sonen har tidigare haft en personlig resurs som följt honom hela dagen men den här terminen har man valt att ta bort den. När sonen hade en resurs så hade han inte de problemen att han hamnade i affekt men nu har problemen ökat.
Natalie van van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Barnets skadeståndsskyldighet Om ett barn orsakat en sakskada är huvudregeln att barnet ska ersätta den skadan (2 kap. 4 § skadeståndslagen). I en sådan skadeståndsbedömning tas hänsyn till barnets ålder, riskinsikt etc. En utvecklingsstörning som du förklarar den kan tas in i denna bedömningen. Kan det bevisas att barnet inte kan kontrollera sina handlingar samt inte förstår konsekvensen av det kan det tas hänsyn till i rimlig mån och i vissa fall innebära att skadestånd utesluts. Se till exempel NJA 1977 s 186 där Högsta domstolen fann att en treårig som orsakat skada på ett annan barn under lek inte hade tillräcklig riskinsikt för att anses skadeståndsskyldig. Ditt barn är 10 år, vilket kan anses vara en ålder där viss riskinsyn och konsekvensmedvetande bör finnas. Vid 12 års ålder bedöms ett barn kunna ta vissa egna beslut i familjerättsliga sammanhang exempelvis. Jag är inte sakkunnig i hur ADHD påverkar barn i denna åldern, men vet att det kan vara väldigt individuellt. Som sagt tas det in i bedömningen och kan påverka graden av skadestånd. Föräldrarnas skadeståndsansvar vid brott Om barn har orsakat skada p.g.a. brott är föräldrarna skyldiga att ersätta skadan (3 kap. 5 § Skadeståndslagen). Detta faller under skadegörelse oberoende av riskinsikten (12 kap. 2 § brottsbalken). Om barnet anses skyldig till detta blir alltså föräldrarna gemensamt skyldiga att ersätta skadan.Skolans skadeståndsansvarI frågan nämner du att skolan tidigare beviljat resurs men som på senare tid inte ansetts vara behövligt. Skolan har ett ansvar att ha uppsikt över barnen under skoltid och kan bli skadeståndsansvariga vid försummelse/vårdslöshet (3 kap. 2 § Skadeståndslagen). Ett rimligt argument från skolans sida är att skolan inte kan ha perfekt uppsikt över alla barnen hela tiden. I ditt fall däremot har en resurs funnits på plats tidigare, och när de dragit in på denna resursen har skada uppkommit. Om du kan visa på att inga liknande händelser skedde under uppsikten av resursen anser jag att skolan i sitt beslut att ta bort resurser har varit med att orsaka denna skadan. Jag råder dig att kontakta skolan och berätta din upplevelse av hur de underlåtit att erhålla tillräcklig uppsikt genom att ta bort resursen. Det är även möjligt att skolan har en försäkring som täcker denna typ av skada.Andra alternativUtöver att undersöka om inte skolan har en försäkring som täcker skadan råder jag dig att kontakta föräldrarna och försök förklara ert barns svårigheter. Kanske anser dem då att skolan brustit i sin uppsikt och ni tillsammans kan klaga till skolan och hävda att de ska ersätta skadan. Däremot är svaret på din fråga om ni kan anses behöva stå för skadan, Ja. Både i fall man kan hävda brott samt när ett barn orsakat sakskada, med då hänsyn till ålder och riskinsikt. Detta hindrar inte att du tillsammans med förälderns till barnet vars hjälm skadats kommer överens. Ni kan förlikas, gå halva vägen var. Föreslå att ni står för halva skadan men att skolan bör stå för andra halvan exempelvis. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

En hundägares strikta ansvar för skador hunden orsakar.

2017-10-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Det är så att vi har en hund som har bitit en annan hund. Vi hade besök av min kusin och hans familj. De hade med sig sin hund. Våran hund är van att vara lös på gården, hon är alltid lös när vi hämtar henne i hundgården eftersom hon blir så glad att hon gärna vill springa runt. Men nu när min kusin var på besök så satte hans fru min hund och deras hund i hundgården. När hon några timmar senare skulle hämta dom så kopplade hon min hund och släppte lös sin hund så att han fick springa runt. Vår hund som var kopplad blev då stressad och stod och skällde. När deras hund sprang förbi henne i all stress så gjorde hon ett utfall och råkade bita honom. Detta resulterade i att de fick åka in och sy och kalaset kostade 4500 kr eftersom de inte har har sin hund försäkrad. Nu kräver dom att vi ska betala hela kostnaden. Vad är det som gäller? Jag var inte med när min hund bet deras utan det var min kusins fru som höll i min hund och hade kopplat henne medan hennes hund fick springa lös. Vems fel är det och vem är det som får betala kostnaden?
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Försäkringsbolag kräver oftast att ersättning för skador ska tas ut på skadevållarens försäkring, vilket är rimligt. Jag vet inte om detta är särskilda försäkringsvillkor hos vissa försäkringsbolag men om din hund är försäkrad kan du alltid ringa och fråga ditt försäkringsbolag om hundens försäkring täcker skador som den orsakat andra hundar. Din hemförsäkring kan även innehålla en ansvarsförsäkring som täcker skador som din hund orsakat, så kolla upp det.Jag kan däremot tolka lag och praxis åt dig gällande de fall av hundangrepp som nått domstolens bedömning. Grundprincipen är att, enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, ska en hundägare oberoende av vållande ersätta skada som hunden orsakar.Skada på djur utgör en sakskada och skadeståndet för en sådan skada ska omfatta ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (5 kap. 7 § 1 skadeståndslagen). Beträffande sällskapsdjur som kommer till skada har det uttalats att, en i förhållande till djurets marknadsvärde, hög veterinärkostnad måste accepteras. En skadevållare skall naturligtvis inte kunna kräva att det skadade djuret avlivas och att ett nytt djur införskaffas om det skulle anses billigare. Den skadelidande ägaren till ett sällskapsdjur bör därmed vara berättigad till ersättning av skadevållaren för vårdkostnader som anses skäliga. Är den angivna vårdkostnaden på 4500 kr att anse som skälig ska kostnaden gälla.Vad gäller då i fråga om försäkringen? I rättsfall NJA 2001 s. 65 resonerade högsta domstolen att det inte ska spela roll om det skadade djuret har försäkring eller inte, ett skadestånd ska inte jämkas av den anledningen. Hunden hade i det fallet bitit ihjäl en oförsäkrad katt och hundägaren fick betala för de kostnader som uppstod av att veterinären försökte rädda kattens liv.Strikt ansvar gäller därmed för hundägare men ett ansvar föreligger även för den som tillfälligt har hand om hunden. I ert fall skulle jag säga att du som äger hunden måste betala för den skada som din hund orsakat. Anser du sedan att någon annan ansvarar för den uppkomna skadan kan du utöva din regressrätt gentemot denne. Vilket innebär att du kräver betalning av den som anses vara medvållande till skadans inträffande. Detta blir då en egen process att driva. Är det att anse att den andra hundägaren hade ansvar över tillsynen när olyckan inträffade, kan det vara en grund för jämkning. Dock har ägaren alltid strikt ansvar för de skador hunden orsakar, och är därmed i första hand alltid skadeståndsskyldig. Även om du själv inte närvarat eller hade tillsyn över hunden, utan hade överlämnat ansvaret till någon annanJag rekommenderar att du kontaktar ditt/dina försäkringsbolag för att se om det finns en ansvarsförsäkring som täcker detta. Det borde finnas en sådan om din hund är försäkrad. Finns ingen ansvarsförsäkring som kan täcka detta kan ni alltid komma överens om att betala hälften var, om ni kan enas om att det förelåg ett gemensamt ansvar över era hundar.Skaderegleringsfrågor är alltid problematiska då många omständigheter ska beaktas i en bedömning.Jag hoppas resonemanget kan hjälpa er på vägen.Du är givetvis välkommen med följdfråga i ditt ärende.Lycka till!

Kan jag få skadestånd när en person kallat mig ”hora” på Messenger?

2017-10-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag har fått en massa meddelanden där jag blir kallad för hora. Vad klassas det som? Kränkning? Kan personen bli skadeståndsskyldig? Tyvärr har jag inte sparat mer än några skärmdumpar då jag bytt Messenger-konto.
Marcus Bäckström |InledningHej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla mitt svar på något vis är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Svaret är strukturerat under ett antal rubriker. Min konkreta rekommendation till dig återfinner du under rubriken längst ned.Vad kan det röra sig om för brott?Det brott som du eventuellt blivit utsatt för kallas förolämpning och regleras i 5 kap. 3 § brottsbalken. Enligt paragrafen ska den person som "smädat" en annan person bl.a. "genom kränkande tillmäle" dömas för förolämpning. Syftet ska ha varit att såra personens självkänsla och straffet för gärningen är dagsböter.Den som blivit utsatt för en förolämpning måste, som utgångspunkt, själva åtala och/eller kräva skadestånd av gärningsmannen (5 kap. 5 § brottsbalken). Med andra ord är en åklagare inte skyldig att ta sig an ärendet. Vill man inte driva ett så kallat enskilt åtal går det bra att enbart kräva skadestånd.Kan du kräva skadestånd?Den som blivit utsatt för ett brott kan kräva så kallad kränkningsersättning med stöd av 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Ersättningen ska motsvara storleken på den skada som kränkningen har inneburit (även om det förstås är svårt att mäta i pengar). Under förutsättning att det går att bevisa att du blivit utsatt för en förolämpning i rättslig mening har du alltså en principiell rätt till kränkningsersättning. För att få till stånd en domstolsprövning måste du skicka en stämningsansökan till tingsrätten. Här hittar du en mall för en sådan.Vilka chanser har du i domstolen?Eftersom, tycker jag, skärmdumparna utgör ett ganska bra bevismaterial på att du faktiskt blivit kallad "hora" bedömer jag att bevisningen i sig inte är något stort problem. Det är dock viktigt att skärmdumparna tydligt visar vem det är som har skrivit till dig (annars kan ju avsändaren bara förneka att det är hen som skrivit meddelandena).Huvudfrågan är istället om tingsrätten kommer att tycka att det faktiskt rör sig om ett brott i det här fallet, vilket är helt avgörande för att du ska kunna få skadestånd. För att göra en ordentlig bedömning av det är det bra att utgå ifrån tidigare rättsfall, vilket görs nedan. Vill du ha rättsfallen i PDF-format kan du höra av dig på mejl.I ett hovrättsfall från 2011 (HovR B 1061-10) blev en person skadeståndsskyldig efter att ha kallat en av sina klasskamrater för "jävla negerfitta" i samband med ett bråk om en borttappad klocka. Skadeståndet uppgick till 5000 kr.I ett annat hovsrättsfall från 2015 (HovR B 1272-15) hade en person skrikit "sieg heil" och gjort en Hitlerhälsning i riktning mot en annan person, som förstås tog mycket illa vid sig. Något skadestånd blev det dock inte eftersom hovrätten menade att beteendet, som i sig var oacceptabelt, inte kunde anses menat att skada personens självkänsla.Den slutsats jag drar av de här två rättsfallen är att skadeståndsskyldighet förutsätter att det kränkandet uttalandet riktat sig direkt till personen ifråga och att dennes självkänsla därigenom har skadats. För din del verkar det som att ordet "hora" varit direkt avsett för dig och syftat till att nedvärdera din karaktär. Även om "jävla negerfitta" nog får betraktas som mer allvarligt (eftersom det ger uttryck för stark rasism) bedömer jag att det du utsatts för medför en rätt till skadestånd. Storleken är svårt att uttala sig om men gissningsvis rör det sig om några tusenlappar.Min rekommendationFör att du ska kunna göra någonting av detta rent praktiskt måste du som sagt gå till domstol. Kostnaden för detta är 900 kr, pengar som du ska få tillbaka av motparten om du vinner. Förlorar du får du stå för den kostnaden och riskerar att få betala ett par tusenlappar i ersättning till motparten för hens rättegångskostnader.Innan du går vidare tycker jag därmed att du ska ta hjälp av någon med grundläggande juridiska kunskaper. Eftersom det snabbt blir för dyrt att avlöna någon i en såhär liten tvist vore det bra med en person som hjälper dig gratis. Jag kan göra detta om du vill. Hör i sådana fall av dig via mejlen ovan.Med vänlig hälsning,

Förlorad inkomst pga skadad bil - ersättningsgill?

2017-10-30 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej. Vår bil blev påkörd av en granne när den va parkerad på garageplats i vårt garage. Skadan är åtgärdad och där är det inga konstigheter.I samband med detta blev vi tvungna att ta en hyrbil,kostnaden för denna tar hennes försäkrings bolag. Men 25% av kostnaden för körsträckan får vi stå för själv. HAR JAG RÄTT ATT AVKRÄVA GRANNEN PÅ DEN KOSTNADEN ? HAR JAG RÄTT ATT KRÄVA HENNE PÅ KOSTNADEN FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST I SAMBAND MED LÄMNING OCH HÄMTNING AV BILEN TILL/FRÅN VERKSTADEN Det är ju kostnader vi får pga att hon kört på våran bil. Vi satt inte ens i bilen och hon kom och ringde på dörren och berätta vad hon gjort. Mvh S
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Enligt 11 § trafikskadelagen ska en förares trafikskadeförsäkring täcka sakskada som orsakas av trafik med det fordonet som försäkringen gäller. Detta innebär alla skador som uppkommit till följd av sakskadan, dvs inkluderar detta din förlorade inkomst och hela kostnaden för hyrbilen. Om föraren varit försumlig kan trafikförsäkringsbolaget kräva hen på pengar i efterhand men de är alltså skyldiga att ersätta dig och du berörs inte av förhållandet dem emellan.Om försäkringsbolaget inte accepterar dina krav kan det vara bra för dig att prata närmare med en jurist för att se om du kan nå framgång med en process. Detta erbjuder vi på Lawline, klicka här för mer info.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,