Trafikregler - väja vid övergångsställe

2016-09-15 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, Jag kommer fram till ett övergångsställe och kollar höger och vänster ser ingen vid övergångsstället så jag fortsätter min färd, när jag väl är inne i övergångstället så kommer det en cyklist med full fart och kör in i min vänstra sida. Vem är det som är skyldig till händelsen?Mvh Elias
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Så som jag förstår din fråga rör det sig om ett övergångsställe där en cykel färdas. Jag utgår ifrån att övergångsstället var obevakat då du inte nämner något om det i frågan. Vid obevakade övergångsställen ska förare väja mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället, detta stadgas i3:61 trafikförordningen. Cykel betecknas som fordon enligt 2 § lag om vägtrafikdefinitioner och enligt 3:6 trafikförordningen stadgas att det är okej för cyklar att föras på körbanan.I din situation är det cyklisten som färdades på körbanan som borde ha väjt för dig.Jag hoppas att du känner att du fick svar på det du frågade.Ha en bra dag!Vänliga hälsningar,

Rätt till skadestånd vid personskada och hur man går tillväga för att få skadestånd

2016-09-14 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag var på badhuset i eskilstuna idag, jag skulle motionssimma och gick och kollade på bassängen, det jag inte såg var att dom tagit bort ett brunslock utan att spärra av eller sätta upp varningstext, mitt ben föll ner där i och jag skrapade upp hela smalbenet och förstörde min tatuering, var tvungen att åka upp till akuten och sy 5 styng, fick morfin och har fruktansvärt ont. (det gick inte att sy mer då det inte var så djupt på de andra ställena på benet) dom bad om ursäkt att dom glömt spärra av runt brunnslocket men detta är inget jag accepterar. Detta är ett kommunalt badhus. Hur går man tillväga? har jag någon rätt till skadestånd? dom har varit orsaken till olyckan och jag ligger hemma och är nu sjukskriven. Mvh Micke
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig Lawline med din fråga! Om vi börjar med frågan om rätt till skadestånd så kan vi först konstatera att det i detta fall handlar om en personskada och enligt lag så ska den som genom att vara oaktsam eller med meningen vållar en personskada ersätta skadan, se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. I detta fall kan man troligtvis utesluta att företaget har vållat din skada med mening. Frågan är då om de anses ha vart oaktsamma genom att inte markera brunnslocket. För att bedöma detta brukar man titta på risken för att skadan skulle ske, storleken på skadan, vad som kan göras för att förebygga skadan samt om den som vållat skadan kunnat förutse vad som hänt. Genom att inte markera ut ett brunnslock som blir ett hål i marken så bör man enligt min mening kunna säga att riskan för att skadan skulle ske är stor och man bör även kunna säga att badhuset bör kunnat förutse att någon kan trampa i hålet. Dessutom hade de enkelt kunnat förebygga skaderisken genom att märka ut brunnslocket eller genom att varna på något annat sätt. Slutsatsen av detta blir att badhuset har vållat din skada genom att de har vart oaktsamma och om man kommer fram till en sådan bedömning så har du rätt till skadestånd. Det som enligt lag ersätts vid en personskada är bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförlust (om man till exempel måste sjukskriva sig) samt ersättning för sveda och värk vilket är lidande av kortare slag, se https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1. Alltså har du rätt till dessa skadeståndsersättningar om du erhåller skadestånd. För att få ditt skadestånd så skickar du en stämningsansökan till badhuset, de kommer då svara på denna ansökan och erkänna eller förneka att de är skadeståndsansvariga. Beroende på hur badhuset svarar på detta så kan det antingen stanna där eller gå ända till domstol. Men steg ett är som sagt att skicka en stämningsansökan till badhuset för att försöka få ut ditt skadestånd. Hoppas du fick svar på din fråga. Behöver du vidare rådgivning för att skriva en stämningsansökan rekommenderar jag att du kontakter någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid vid http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning

Arbetstagares skadeståndsskyldighet

2016-09-11 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Kan man hålla arbetstagare ansvarig för oaktsamhet som lett till allvarliga maskinskador?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du med ansvarig menar skadeståndsskyldig. Skadeståndsskyldighet regleras i skadeståndslagen, se här. 4 kap. 1 § skadeståndslagen anger att arbetstagare är ansvarig för skada som denne vållat genom fel eller försummelse i tjänsten om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Det är alltså inte en "vanlig" skadeståndsregel som tillämpas när det gäller arbetstagare, jfr 2 kap. 1 § skadeståndslagen. En arbetstagare kan inte bli skadeståndsskyldig med mindre det föreligger synnerliga skäl. Att uppmärksamma är dock att regeln är dispositiv. Alltså kan skadeståndsskyldigheten utvidgas eller inskränkas för arbetstagare genom föreskrifter i kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal. Se efter i det kollektiv- och anställningsavtal som gäller för er om det finns några särskilda bestämmelser om arbetstagares skadeståndskyldighet.Skadeståndsskyldighet enligt 4 kap. 1 § skadeståndslagen.För det första måste konstateras att skadan orsakats av arbetstagaren i tjänsten. Detta rekvisit är troligen inte så svårt att avgöra huruvida det är uppfyllt eller inte. Har skadan orsakats under tjänstetid, är den orsakad i tjänsten. Vidare måste skadan ha vållats, dvs. genom oaktsamhet orsakats, genom fel eller försummelse i tjänsten. Rekvisitet kan vara uppfyllt när en arbetstagare t.ex. underlåtit att vidtaga säkerhetsåtgärder, eller när en arbetstagare gått emot instruktioner och orsakat skador.Jag ska förklara lite vad som menas med det sista rekvisitet, nämligen synnerliga skäl.Med synnerliga skäl menas i princip en presumtion att arbetstagare inte är skadeståndsskyldig för skada denne orsakat. Som nämnts ovan kan synnerliga skäl dock föreligga med hänvisning till (1) handlingens bekaffenhet. Exempel på när handlingens beskaffenhet föranleder skadeståndsansvar är om oaktsamheten varit av grov karaktär, eller har begåtts uppsåtligen. Vidare kan synnerliga skäl föreligga med hänvisning till (2) arbetstagarens ställning. Exempel på detta är att arbetstagaren har en hög befattning som vanligtvis kräver kompetens och ansvarstagande, om denne är oaktsam i denna ställning. Även (3) arbetsgivarens intresse av att få ersättning för sina skador, särskilt om det inte finns någon försäkring som täcker dessa, kan också vara en viktig komponent i bedömningen.I praxis har frågan varit uppe för prövning några gånger, och det kan konstateras att domstolarna ofta varit restriktiva med att döma ut skadestånd. Följande fall kan nämnas. RH 1982:122 och RH 1995:51 (ej synnerliga skäl) samt RH 1984:71 (synnerliga skäl).Jag kan inte svara säkert på huruvida fog för att kräva skadestånd från arbetstagaren finns utan att veta mer om omständigheterna i ditt fall.Jag hoppas att detta svar var till något hjälp!Vänligen

Skadeståndskrav

2016-09-07 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag råkade ut för ett knivÖverfall hemma hos min systerson för 2 veckor sedan. Då enför mej okänd man brötsej in och kniivskar mejtre gånger i ljumsken.Så att en artär gick av.Mannen sitter nu häktadSå min fråga är vilkaskadeståndskrav kan Jag rikta mot den mannen? M.v.h JF
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I skadeståndslagen (Skl) finns bestämmelser som reglerar skadeståndsrätten. Det är framförallt paragraferna 2:1 och 2:3 Skl som är aktuella i ditt fall. I 2:1 Skl stadgas att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Denna bestämmelse är huvudregel i den utomobligatoriska skadeståndsrätten. I 2:3 Skl regleras rätten till skadestånd då man blivit utsatt för kränkning.Frågan om skadestånd prövas vanligen av domstolen i samband med den rättegång som skadan handlar om. Vad skadeståndet i slutändan blir är således upp till domstolen och är olika från fall till fall. Precis som du nämner i din fråga finns det olika ståndskrav att rikta mot en person vilka jag kommer att beröra här nedan. Vilket eller vilka skadeståndskrav du ska rikta mot gärningsmannen vill jag inte uttala mig om eftersom jag inte har tillräckligt med information för att kunna göra en sådan bedömning. Således tar jag upp de vanligaste skadeståndskraven. Skadad eller förlorad egendomTill exempel skadade kläder eller stulna saker. Kostnader Det kan till exempel vara utlägg för sjukvård, samtalsterapi, resor, medicin och liknande.InkomstförlustOm du på grund av den skada eller de brott du råkat ut för inte kan arbeta och därmed förlorar inkomst. Om så är fallet ska du skicka med kopia av intyg från arbetsgivare eller Försäkringskassan.Sveda och värk Fysiska eller psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. Kränkning Vissa typer av brott ger rätt till ersättning för kränkning av den personliga integriteten som brottet innebär. Ersättningens storlek beror på hur brottet har gått till. Allvarligare brott leder oftast till högre ersättning. Vilka belopp du önskar kräva kan jag inte heller hjälpa dig med eftersom jag inte är insatt kring omständigheterna i målet. Om du är osäker på vilket belopp du ska kräva är åklagaren behjälplig. Faktum är att han eller hon är skyldig att hjälpa dig att begära skadestånd av gärningspersonen. Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till! Hälsningar,

Ansvar för katt

2016-09-15 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Grannens katt ställer till elände här.Jag har två katter var av hanen är kastrerad(vid 6m ålder) och honan är steriliserad.Båda mina katter är lugna och håller sig oftast runt vår bakgård eller nere i en grannens trädgård(detta är helt ok för dem då dem gillar våra katter och dem inte ställer till elände)Hanen är den som råkar mest illa ut.Han är undergiven,ger sig ständigt mot andra katter och springer hellre iväg än slåss.Grannens katt är vidrigt stygg på honom.Lurpassar och hoppar b.l.a på han bakifrån(flertalet grannar har bevittnat detta och fått gå i mellan) och åsamkat min katt stor skada där jag fått uppsöka vet flertalet ggr.Grannens katt tar sig in hos oss via kattlucka trots att jag upprepade tillfällen kastat vatten på han,sprutat vatten på han och försökt mota bort han med sopkvast(har ALDRIG åsamkat honom skada)Denna katt har även flertal ggr gått fram till mina barn och är visat sig kelsjuk men väl framme så fräser han o morrar åt barnen.Han lägger sig på vår uppfart så våra katter inte törs gå in på gården och när mina är ute stryker dem utefter husväggen av rädsla för den andra katten.Ägaren till den andra katten anser att JAG har ansvar över vad som händer på vår bakgård och anser sig inte kunna göra något.Vi har bett dem hålla sin katt inne några dygn men dem vägrar.En annan granne har fått avliva sin katt pga de skador denna katt orsakat.Vi orkar inte mer nu!Vad kan vi göra.Vad har ägaren för skyldighet ang vet kostnad o ansvar?
Anna Thörne |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Katt- och hundägares ansvar regleras i lagen (här) om tillsyn över hundar och katter. Enligt 1 § ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det är ägarens skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt djur.Enligt 19 § har hundägare ett så kallat strikt ansvar för skador som hunden orsakar. Strikt ansvar innebär ett skadeståndsansvar oavsett om hundägaren vållat skadan eller inte. Regeln tillämpas dock inte på katter, då katter är undantagna det strikta ansvaret. Detta innebär att kattägare inte har strikt ansvar för vad deras katter orsakar, de svarar endast enligt Skadeståndslagens (SkL) regler.Skadeståndsansvar kan fortfarande föreligga enligt SkL (här). Enligt 2 kap 1 § SkL krävs för skadeståndsansvar att kattägaren agerat uppsåtligen eller vårdslöst. I din situation betyder det att du och dina andra grannar som störs av katten och lidit av skadorna den orsakat måste bevisa att din granne varit oaktsam och inte har tillräcklig uppsyn över sin katt. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skadelidandes ansvar att begränsa den uppkomna skadan

2016-09-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om skadelidande har något särskilt ansvar att försöka begränsa den uppkomna skadan?
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skyldigheten att begränsa sin skada är en allmän rättsprincip i Sverige både vad gäller skador som uppkommer inom- (exempelvis vid köp) och utom avtal. Man kan säga att detta handlar om någon form av rimlighetsbedömning där man menar att den skadelidande parten inte kan begära skadestånd för skada som denna personen kunde ha undvikit. Vidare är det så att om den skadelidande parten på något vis uppnår fördelar på grund av motpartens orsakade skada, kan den skadelidande behöva beakta detta vid skadeståndsberäkningen. Detta betyder att man gör avdrag på det värde som nyttan medfört vilket du kan läsa mer om i rättsfallet NJA 1990 s. 705. Mer specifikt i svensk rätt just när det gäller köp finns 70 § Köplagen som säger att den skadelidande ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada, försummar skadelidande detta ska den skadelidande själv bekosta motsvarande del av förlusten. Hoppas att mitt svar hjälpte dig!

Personskada orsakad av defekt vinkelslipskiva

2016-09-10 i Strikt ansvar
FRÅGA |Köpte en vinkelslipsplatta på Biltema, skruvade fast den i vinkel slipen och började att slipa en trappa, helt plötsligt gick den itu och för in i mitt ben. Jag var tvungen att uppsöka vårdcentralen och dom tvättade såret och tejpade med 4 st strips och jag fick en stelkrampspruta. Gjorde en anmälan hos Biltema visade kortet som jag tog på mitt skadade ben. Vinkelslipsplattan köptes på morgonen samma dag som olyckan. Biltema sa att det var ett fabrikationsfel. Har ej hört något från dom. Vad ska jag göra? Hur mycket kan jag kräva i skadestånd?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett fel i en vara leder till skada på en person aktualiseras produktansvarslagen (1992:18) (här). Enligt lagens första paragraf ska nämligen skadestånd betalas för personskador som en produkt orsakat på grund av en säkerhetsbrist. Med ordet säkerhetsbrist menas enligt 3 § att produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Vid bedömningen ska hänsyn tas bl.a. till hur man kunnat förutse att produkten skulle bli använd, hur produkten har marknadsförts, hur bruksanvisningarna är utformade och när produkten sattes i omlopp, men även andra omständigheter som är relevanta i det enskilda fallet ska beaktas. I ditt fall verkar det sannolikt att skivan ska anses ha varit behäftad med en säkerhetsbrist, inte minst eftersom du tycks ha använt produkten på sedvanligt sätt och återförsäljaren själv medger att produkten har varit behäftad med ett fabrikationsfel.Av 6 § framgår dock att det i första hand är tillverkaren eller importören av en produkt som bär ansvaret för skadan, inte återförsäljaren. Biltema är alltså bara skyldigt att ersätta din skada enligt 6 § om slipskivan var av deras egna märke. Om Biltema endast var återförsäljare åt en extern tillverkare eller importör, är det istället tillverkaren respektive importören som bär ansvaret. Av 7 § framgår dock den som har tillhandahållit produkten är ändå är skadeståndsskyldig om det inte framgår vem tillverkaren eller importören är.För att utröna hur stor ersättning som kan krävas får man vända sig till 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (här). Där framgår att skadestånd för personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader som skadan orsakat för den skadelidande, inkomstförlust, samt ersättning för fysiskt och psykiskt lidande. I ditt fall verkar det först och främst vara aktuellt med ersättning för ditt besök på vårdcentralen. Den ersättningen ska motsvara vad du har behövt betala för din vård. Du bör även kunna kräva ersättning för fysiskt (och eventuellt även psykiskt) lidande. Hur stor ersättning du kan kräva beror till stor del på om lidandet bara varit av övergående natur (så kallad sveda och värk) eller om det är av bestående art (så kallade lyte och andra stadigvarande men). Om du har varit sjukskriven på grund av skadan, kan ersättning för inkomstförlust också bli aktuellt. Ersättningen ska då motsvara den inkomst du har gått miste om på grund av din sjukskrivning.Om du vill kräva skadestånd bör du i första hand räkna ihop hur mycket du skadan har kostat dig ekonomiskt, samt hur mycket du vill kräva för fysiskt respektive psykiskt lidande. Sedan bör du kontakta tillverkaren eller importören och framföra dina krav. Om slipskivan var av Biltemas egna märke, eller om det inte framgår vem som har tillverkat eller importerat den, så kan du vända dina krav direkt till Biltema. Om den ansvarige vägrar att betala, så kan du väcka talan i tingsrätten för att få betalningsansvaret fastställt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Barns skadeståndsansvar

2016-08-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En bekant var på besök i min lägenhet. När hon kom in varnade jag henne för att hon inte kan lämna något framme pga mina små barn. Jag pekade på en garderob där hon kunde lägga undan sina saker. Trots detta så lade hon en ömtålig och kostsam sak på en låg bänk när jag inte såg. Min tvååring slängde den i golvet och den gick sönder. Är jag skyldig att ersätta henne ?
Hanna Rappmann |Regler om föräldrars ansvar finns i föräldrabalken (FB) och regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL).Enligt 6 kap. 2 § FB har en förälder ansvar för att hålla sina barn under uppsikt och vidta andra lämpliga åtgärder så barn inte orsakar skada. Om en förälder med uppsåt eller genom oaktsamget brister i detta så har det ansetts kunna innebära att föräldern är skadeståndsskyldig i enlighet med 2 kap. 1 § SkL. Denna bestämmelse säger att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person eller sakskada ska ersätta skadan. Eftersom du sagt till din bekanta att hon inte skulle lämna saker framme pga att du har små barn och pekat ut vart hon kunde lägga undan sakerna så borde du anses ha vidtagit lämpliga åtgärder för att dina barn inte skulle orsaka skada. Detta torde innebära att du inte ska anses vara ansvarig för skadan ditt barn orsakade. Reglerna om ansvar för sak- eller personskador som någon orsakar uppsåtligen eller av oaktsamhet enligt 2 kap. 1 § SkL gäller också för dem som är under 18 år. De barn som är yngre än tre till fyra år har dock inte ansett kunna bli skadeståndsskyldiga eftersom de inte är tillräckligt gamla för att deras handlande ska kunna klassas som oaktsamt. Din tvååring är därför inte heller skyldig att ersätta den skada tvååringen orsakade. Jag bedömer att du inte är skyldig att ersätta sakskadan som ditt barn orsakat din bekanta. Det är dock upp till henne om hon vill väcka en skadeståndstalan i tingsrätten. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,