Trafikskadeersättning vid påkörning

2016-03-29 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! För drygt fyra dagar sen blev jag påkörd av en bil på ett obevakat övergångsställe. Det var kvällstid och mörkt ute, men lampor var närvarande och jag hade reflexer på skorna. Jag joggade MOT övergångsstället för att strax innan sänka min fart drastiskt(gående hastighet). Bilen kom från en rondell och stannade inte vilket jag förmoda att den skulle göra och krockade med mig. Bilföraren stannade och klev av och det fanns vittnen. Min jacka och mina byxor slets upp och jag fick ett rejält skrapsår samt svullnad på knäet. Min fot skadades också och jag haltar någorlunda. Är jag berättigad till skadestånd? Hur tar jag mig till om så är fallet? Polis och ambulans var på plats.
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har rätt till ersättning enligt trafikskadelagen https://lagen.nu/1975:1410Både dina personskador och skador på dina kläder (sakskador) ersätts enligt 11 §.Ersättningen betalas av den obligatoriska trafikförsäkringen och det du behöver göra är att kontakta det försäkringsbolag där bilen som körde på dig är försäkrad. Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Trafikskadeersättning vårdslös passagerare

2016-03-29 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag har lånat min sons bil som har endast trafikförsäkring. Det har hänt att min kompis som jag skulle släppa ut tittade inte i spegeln och oppnade dörren och därmed orsakade skadan på en annan bil som sakta skulle köra om. Och fågan är nu , vem betalar vad? Det bilen som skulle köra om fick en skada som måste repareras. På min sons bil uppstod också en skada på den oppnade dörren.Ägaren på bilen som fick skadan på sin bil tog bilder och namn på min kompis. Jag vet inte vad händer i fortsättningen och vad min son eller jag är skildiga och till vem.Som sagt , det var jag som lånade sonens bil och min kompis som orsakade skada på bägge bilarna.
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den uppkomna situationen regleras delvis i trafikskadelagen (TSL) https://lagen.nu/1975:1410.Frågan du ställer kräver en del bedömningar som inte låter sig göras med närmare precision utan att ha tillgång till fler detaljer, men med de förutsättningar jag har ska jag försöka göra en bedömning.Skadan på den förbipasserande bilen kan betalas ur din sons bils trafikförsäkring TSL 10 st2. För att ersättning ska utgå krävs att den förbipasserande bilen kan visa på att det var vårdslöst av passageraren att öppna bildörren på det sätt han gjorde och att detta gav upphov till skadan. Det krävs också att den förbipasserande bilen kan visa att skadan inträffade i trafik och i samband med förande av fordonet.Förutsättningarna i frågan tyder på att ovanstående är uppfyllt och att därmed trafikförsäkringen på din sons bil ersätter skador på den förbipasserande bilen. Skadan på din sons bil ersätts inte ur den förbipasserande bilens trafikförsäkring då förutsättningarna ovan inte är uppfyllda ur ert perspektiv, det vill säga, det finns förmodligen inget vårdslöst i agerandet från den förbipasserande bilens sida.Skadorna på din sons bil kan då istället ersättas av passageraren, antingen genom skadestånd eller genom en försäkring. För skadeståndsersättning krävs att det blir klarlagt att passageraren varit vållande till skadan genom vårdslöshet, SKL 2:1.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Förälders skadeståndsansvar för barns handlingar

2016-03-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Tänkte fråga vad som gäller om min son som är 13 år gammal förorsakar en olycka på moped. Är det möjligt/troligt att jag som pappa o ägare till mopeden kan bli skadeståndsskyldig?Mvh
Evelina Largren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga för skador som deras barn orsakar under två omständigheter. Om ett barn begår en brottslig handling och därigenom orsakar person- eller sakskada blir dess vårdnadshavare alltid skyldig att ersätta skadan. Detta framgår av 3 kap 5 § Skadeståndslagen. Däremot är skadeståndsskyldigheten begränsad till 1/5 av prisbasbeloppet. Dessutom blir du inte skadeståndsskyldig till den del skadan ersätts av trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen, se 3 kap 8 § Skadeståndslagen. En förälder har ansvar för att hålla sitt barn under uppsikt samt vidta andra lämpliga åtgärder i syfte att se till så att barnet inte orsakar skada, detta framgår av 6 kap 2 § Föräldrabalken. Brister en förälder i det ansvar som ålagts föräldrar enligt denna paragraf har detta ansetts kunna leda till skadeståndsskyldighet i enlighet med 2 kap 1 § Skadeståndslagen. Enligt den paragrafen kan du bli skyldig att ersätta både sak- och personskada. Om du låter din 13-åring köra moped borde detta ses som om du brustit i det ansvar som ålagts dig genom Föräldrabalken och du kan därmed bli skadeståndsskyldig för både sak- och personskada som din son orsakar. Den lagliga åldern för att köra moped är 15 år och dessutom behövs körkort för detta. Om din son, som endast är 13 år, råkar ut för en olycka kan detta få konsekvenser gällande den försäkring du har för mopeden. Dessutom kan du om du tillåter din son att köra dömas till böter för tillåtande av olovlig körning, se 3 § 3 stycket Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Det vore därför bättre om din son väntar med att köra moped tills han är 15 år. Det bör även tilläggas att även om du inte blir skadeståndsansvarig så kan din son blir det enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen. Hans skadeståndsskyldighet kan dock jämkas enligt 2 kap 4 § Skadeståndslagen, detta på grund av hans ålder.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor.Vänligen

Skadeståndslagen och brottsskadelagen

2016-03-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!I vilka situationer kan man tillämpa skadeståndslagen respektive brottsskadelagen? Behöver det finnas en brottsling med i bilden för tillämpling av brottsskadelagen? Mvh Sofia
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndslagen tillämpas när ingen skadeståndsrättslig speciallagstiftning är tillämplig (exempelvis trafikskadelagen, produktansvarslagen eller miljöbalkens 32 kap) och det inte heller finns ett avtalsförhållande mellan parterna som reglerar skadeståndsfrågor. Exempel på ett sådant avtalsförhållande skulle kunna vara när en konsument köper något av en näringsidkare och kräver ersättning för att varan är felaktig (se 30 § konsumentköplagen). I ett sådant läge omfattas avtalet av konsumentköplagen och det är i första hand denna lags bestämmelser om skadestånd som ska tillämpas och inte skadeståndslagens. Skadeståndslagen tillämpas alltså först och främst i utomobligatoriska situationer, vilket innebär att det inte finns något avtal mellan parterna och anspråket på ersättning härrör inte från något avtalsförhållande. Typexemplet kan vara att en person genom en olyckshändelse orsakar skada på annans egendom, exempelvis råkar ha sönder en fönsterruta under ett bollspel. Kravet på ersättning från den skadelidandes sida får grundas på tillämpning av skadeståndslagen. För ersättning krävs att den skadevållande har handlat uppsåtligen (avsiktligen) eller genom vårdslöshet, 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Skadeståndslagen omfattar såväl personskador som sakskador och även rena förmögenhetsskador. Man kan vidare även få ersättning för skada som uppstått genom kränkning, exempelvis förtal (se 2 kap. 3 §). För rena förmögenhetsskador och kränkningsskador krävs dock att den skadevållande handlingen är brottslig. Brottsskadelagen utgör så kallad subsidiär ersättningslagstiftning, vilket innebär att brottsskadeersättning betalas till den del skadan inte täcks av annan ersättning som den skadelidanden har rätt till pga skadan, exempelvis skadestånd med tillämpning av skadeståndslagen eller försäkringsersättning. Detta framgår av lagens 10 § första stycket. En ansökan om brottsskadeersättning prövas av Brottsoffermyndigheten, 21 §. Vidare krävs att den aktuella skadan har uppstått till följd av ett brott och ersättning utgår som huvudregel endast då brottet begåtts i Sverige, 1-2 §§. Det måste alltså finnas en brottsling med i bilden för att brottsskadelagen ska bli tillämplig. Brottsskadeersättning betala för personskada, skador som uppstår av kränkning, sakskada och ren förmögenhetsskada, 4-7 §§. Vid ren förmögenhetsskada krävs dock att det finns särskilda skäl, exempelvis om brottet begåtts mot arbetsgivare eller fosterförälder.Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att för att brottsskadelagen ska bli tillämplig krävs det 1) att den uppkomna skadan har föranletts av en brottslig gärning och 2) alla andra möjligheter till ersättning för den skadelidande ska vara uttömmande. Exempel på en sådan situation skulle kunna vara att den skadevållande är spårlöst försvunnen eller att han/hon har avlidit och verkligen inte lämnar efter någon egendom som kan användas för att ersätta den skadelidanden samt att den skadelidande inte kan få ersättning ur eventuell försäkring som han/hon har tecknat. Det kan alltså konstateras att brottsskadeersättning aktualiseras relativt sällan. Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Cyklists skadeståndsansvar

2016-03-29 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag cyklade på en cykelbana på vänstersidan av en väg och vid en korsning kom en bil utrullandes från vänster och jag hann inte stanna och körde in i sidan på bilen. Bilen hade väjningsplikt. Kan jag bli ansvarig för den skadan?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ansvar för skadan på bilen och ersättning för skadan regleras i skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207.Av 2:1 framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat person- eller sakskada ska ersätta skadan. Av förutsättningarna i frågan låter det som att du inte medverkat till skadan genom uppsåt eller vårdslöshet utan att det rör sig om en olyckshändelse. Rena olyckshändelser medför inte skadeståndsskyldighet och det är inte troligt att du är ansvarig för skadan på bilen.Hur en skada har uppkommit är dock alltid en bedömningsfråga och det är möjligt att billisten är av en annan uppfattning än dig. Exempelvis kanske billisten anser att du cyklat för fort för den aktuella trafiksituationen och att du därmed genom vårdslöshet i vart fall bidragit till skadan, vilket kan leda till viss skadeståndsskyldighet. Men som sagt låter detta inte troligt.Hoppas att detta bevarade din frågaVänligen

Skadestånd från arbetsgivare

2016-03-28 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hejsan svejsan!I förra veckan glömdes jag bort på toaletten på kontoret vid stängningsdags. Detta resulterade i att så fort jag öppnade toalettdörren för att återvända till kontoret så gick larmet på. Jag blev så rädd och chockad att en panikångestattack utlöstes. Nu ligger jag hemma och är rädd för att gå tillbaka till jobbet. Tänk om samma sak upprepas?! Seriöst, det här var för panikartat för att jag ska palla med att fortsätta jobba där. Dessutom tjuter det fortfarande i mina öron efter att larmet lösts ut. Hur ansöker jag om skadestånd? Är jag ens berättigad skadestånd? Om inte så kommer jag sjukanmäla mig och lugna ned mig hemmavid, för att ett annat jobb. Som det ser ut nu så vill jag bara säga upp mig på stående fot. Tips? Råd?Mvh Helena
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Skadestånd kan antingen vara inom- eller utomobligatoriskt. Detta innebär kort beskrivet att man antingen grundar ens skadeståndsanspråk på ett avtal eller inte. Du står i ett avtalsförhållande till din arbetsgivare (härefter AG). Jag tvekar dock på ditt anställningsavtal reglerar den uppkomna situationen. Vi får därför titta på huruvida du kan grunda ditt skadeståndsanspråk på någon annan grund. Närmast till hands ligger det att grunda det på skadeståndslagen (SkL). Enligt lagens 2 kap 1 § ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar personskada ersätta skadan. Anspråket torde därmed riktas mot de kollegor som glömde dig på toaletten. Jag tvekar dock på att dina kollegor med uppsåt låst in dig på kontoret och jag tror även att du får en svårighet att visa att någon förfarit oaktsamt. Jag tror tyvärr därför att du får mycket svårt med att vinna framgång med en skadeståndstalan. Jag kan dock rekommendera att du vänder dig till din AG eller försäkringsgivare så att de kan hjälpa dig med eventuella försäkringsersättningar för det inträffade.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Ej skadeståndsskyldig vid underlåtenhet att ingripa vid olycka

2016-03-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, Jag undrar om man kan bli skyldig att betala skadestånd, om man vid en olycka valt att inte ingripa? Och vilka paragrafer är det som reglerar detta?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Passivitet ges som regel inte skadeståndsansvar om inte den passiva ska ha underlåtit sig att handla på ett visst sätt. Detta innebär att det ska föreligga en skyldighet för dig att handla på ett visst sätt för att du vid underlåtenhet att handla ska bli skadeståndsskyldig. Sådan handlingsplikt förekommer oftast i kontraktsförhållande om det finns ett avtal som säger att man ska handla på ett visst sätt.Just vid olycka så föreligger ju ingen direkt skyldighet att ingripa (så länge inte du ligger bakom olyckan själv vill säga) och du blir därför inte heller skadeståndsskyldig. Detta framgår främst utav allmänna skadeståndsrättsliga principer med det går också att utläsa ur lagtexten där det framgår att den som uppsåtligen vållar annan person- eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Ansvar för hund som biter inbrottstjuv

2016-03-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om en inbrottstjuv tar sig in i mitt hus där jag har hund och hunden biter så blir jag då skadeståndsskydlig, för att tala klarspråk? Även om jag har rätt att bruka visst våld för att mota bort den som olovligen bereder sig tillträde till min bostad?
Jonatan Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I de flesta fall är det endast den som har vållat en skada, antingen med uppsåt eller av oaktsamhet, som kan bli skadeståndsskyldig. När det gäller skador som har orsakats av en hund, så gäller dock enligt 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (här) att hundens ägare eller innehavare har ett s.k. strikt ansvar, det vill säga att han eller hon ansvarar även utan att själv ha vållat skadan. Det enda undantaget från denna bestämmelse gäller när en tjänstehund (t.ex. en polishund) har orsakat en skada vid ett ingripande som varit motiverat. Hundägaren kan alltså bli skadeståndsskyldig även när en hund biter en inbrottstjuv.Det är dock sannolikt att inbrottstjuven skulle anses ha varit medvållande till skadan. I så fall kan skadeståndet jämkas enligt 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (här), vilket innebär att hundägaren endast behöver ersätta skadan i den mån det anses vara skäligt med hänsyn till omständigheterna. Skadeståndet kan även jämkas till noll enligt denna bestämmelse, förutsatt att det anses vara skäligt att den skadelidande ansvarar helt för skadan själv. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att hundägaren har ett ansvar för skador som hunden orsakar en inbrottstjuv, men att skadeståndet kan jämkas, helt eller delvis, på grund av inbrottstjuvens medvållande. Mig veterligen har dock aldrig något sådant fall prövats i domstol. Det är därför svårt att spekulera i hur stor utsträckning domstolen skulle jämka skadeståndet.Den rätt att använda våld som du nämner är den s.k. nödvärnsrätten som regleras i 24 kap. 1 § brottsbalken (här). Nödvärnsrätten kan förvisso befria en skadeståndsskyldig hundägare från ansvar för gärningar som denna har begått för att avvärja ett inbrott, men min bedömning är att nödvärnsrätten inte är tillämplig i ditt fall eftersom hundägaren inte själv har begått någon gärning som har medfört skadeståndsansvar. Tvärtom innebär ju det strikta ansvaret som sagt att hundägaren blir skadeståndsskyldig även om han eller hon inte alls hade någonting att göra med situationen där skadan uppstod. Skulle däremot hundägaren själv ha vållat skadan, till exempel genom att bussa hunden på inbrottstjuven, så torde nödvärnsrätten vara tillämplig. I så fall är ägaren skadeståndsskyldig endast om hans eller hennes agerande varit uppenbart oförsvarligt med hänsyn till omständigheterna.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,