Personskada, grop i asfalten

2015-08-07 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag gick och trampade snett i en asfaltgrop när vi var ute och gick som följd av detta miste jag balansen och trillade, reflexmässigt försökte jag fånga mig i ett staket varpå jag rev upp ett ca 5cm långt och ca 1cm djup sår i handflatan. Enligt läkaren som opererade min hand mister jag troligtvis en del av känsel i pekfingret. Detta hände på en av kommunens gator i Falkenberg. Hur ska jag gå vidare för att få skadestånd?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skadeståndslagen (1972:207), SkL, gäller skadeståndsanspråk som uppstår utanför avtalsförhållanden. För att du ska ha rätt till ersättning för personskada krävs att någon med uppsåt eller av oaktsamhet vållat skadan, se 2 kap. 1 § SkL. Jag tror inte att någon med vilja skadat dig genom att inte varna för gropen. Det är möjligt att någon av oaktsamhet vållat din skada. På gick det någon form av gatuarbeten? Hade arbetarna glömt att sätta upp koner eller skyltar? Kan det krävas att de sätter upp koner eller skyltar? Är det en djup grop eller en väldigt liten skada i asfalten? Alla dessa omständigheter spelar roll. Frågan är nämligen om någon borde ha haft skyldighet att vidta åtgärder så att olyckan inte skett, alltså om någon varit oaktsam. Omfattningen av skadeförebyggande åtgärder avgörs genom en avvägning mellan skaderiskernas art och omfattning och de kostnader och andra olägenheter som är förenade med de åtgärderna. Det är svårt att veta utifrån de uppgifter jag har, men jag tror att det finns en möjlighet att få skadestånd från de som borde sätt till att varna för gropen i asfalten.En eventuell ersättning inkluderar enligt 5 kap. 1 § SkL sjukvårdskostnader, inkomstförluster, tillfälligt psykiskt och fysiskt lidande samt bestående men.Vad säger ditt försäkringsbolag? En process kan vara kostsam och lång. Det är hursomhelst möjligt att stämma de ansvariga vid tingsrätten (se här om det), ta med fördel hjälp av en jurist.Lycka till!

Strikt skadeståndsansvar för hundinnehavare

2015-08-05 i Strikt ansvar
FRÅGA |Om jag lånat en hund och inte har den i kopplad. Den attackerar grannens katt. Husse säger alltid att jag ska ha hunden lös, det går bra. Jag är mycket tveksam då det är en jakthund och den instinktivt attackerar katter. Vem är ansvaret, mitt eller hundägarens?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har strikt ansvar för hunden under den tid som du har lånat den. Anledningen till att du tar över hundägarens ansvar är för att du i praktiken anses ha störst möjlighet att ha uppsikt över hunden och förhindra att den orsakar olägenhet eller skada. Du blir skadeståndsskyldig för alla skador som hunden orsakar, oavsett om du har gjort fel eller inte.Detta framgår av 19 § i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Vänligen,

ARN:s rekommendation

2015-07-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejJag har en tvist med ett aktiebolag, har fått ärendet prövat hos ARN och dom uppmanade aktiebolaget att dom skall ersätta mig. Dock nu när beslutet har kommit så säger personen i fråga på aktiebolaget att han har avvecklat företaget och kommer inte följa ARN´sG beslut/rekommendation. Kan jag göra något i detta fall? Tänker mig t ex stämning via advokat eller liknande.
Sandra Nordin |Hej! Va trevligt att du vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga. Gällande Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer så är de precis vad det är rekommendationer. De lämnar således endast en rekommendation på hur konsumenten (du) och företaget bör lösa tvisten som uppsåt. De har tyvärr inte någon bindande juridisk verkan för företag och de är fria att inte följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Ifall du vill gå vidare med en skadeståndstalan i allmän domstol kan du göra det. Detta kan dock bli svårt om företaget är avvecklat. Du kan tyvärr i detta fall bara stämma själva juridiska personen (aktiebolaget) inte de fysiska personerna. Jag beklagar att detta har hänt och hoppas på att en lösning ändå ska finnas. Med vänliga hälsningar,

Skada på hund

2015-07-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min hund skar upp tassen på något när han var på dagis.Har jag rätt till ersättning för den operation som var nödvändig.Mvh Björn
Linn Kanter Pergament |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Juridiskt anses djur vara saker. Detta innebär att din fråga handlar om en sakskada. Vad gäller sakskador regleras det i skadeståndslagen 5 kap 7§. Där stadgas att man kan få skadestånd för reparationskostnad och andra kostnader till följd av skadan. Detta talar för att du kan ha rätt till ersättning. Innan du riktar ett skadeståndskrav mot Hunddagiset tycker jag att du ska prata med dem och titta igenom eventuella dokument som du fått/skrivit på från dagiset. Kanske finns det något där som talar för/emot att ersättning för skada på hund under vistelse på dagiset ska utgå. Hoppas det löser sig för dig!

Ersättning för bortsprunget nötkreatur

2015-08-07 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Om jag som djur hållare (nötkreatur) får mina hagar saboterade av en oförsiktig entreprenör , detta bevisas lagas och erkänns .Ett djur försvinner dessvärre vid tillfället och stora eftersök anordnas utan resultat , måste detta då polisanmälas vid tillfället ?Är i tvist med entreprenören nu som inte vill betala ersättningen jag kräver för djuret som eftersökts och ej hittats ,och nu efter månader säger dom att efter som ingen polisanmälan gjorts gällande försvunnet djur (då vid tillfället) så vill dom inte ersätta detta....Vi var överens när det hände muntligen på plats att dom skulle ersätta alla skador dom var skyldiga till...Har rådgjort med Jordbruksverket så klart och registrerat hos dessa så som jag skall. Tacksam för några paragrafer eller lagtexter för hjälp....
Joel Wickman |Hej!Frågeställningen rör skadeståndsrätt, närmare bestämt frågan om utomobligatoriskt skadestånd såvida du inte har haft ett avtalsförhållande med entreprenören. Entreprenörens skadeståndsskyldighet regleras i 2 kap 1 § skadeståndslagen som stadgar att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en sakskada skall ersätta skadan. Djur omfattas i detta fallet av begreppet "sak" och skadan motsvarar värdet av det bortsprungna djuret. Frågan är om entreprenören har varit vårdslös (oaktsam) eller gjort skadan med flit (uppsåtligen). Vidare är frågan om det föreligger ett tillräckligt samband mellan att saboterandet av hagen och att du lidit en skada i form av det bortsprungna djuret (adekvat kausalitet). Vad gäller vållandet så kan vi utgå ifrån att det inte skedde uppsåtligen, utan av misstag. För att bedöma om entreprenören varit oaktsam behöver man beakta flera olika faktorer bl.a. om entreprenören genom sitt handlande har brutit mot något avtal, lagregel eller inte handlat enligt sedvänja för denna typ av arbete. Man kan också göra en bedömning utifrån avvägning mellan å ena sidan skaderiskernas art och omfattning och å andra sidan vilken kostnad och olägenhet som skulle uppkomma för att försöka undvika skada. Detta är juridiska teoretiska bedömningsgrunder och svårt att uttala sig om i just ditt fall utan att ha närmare insikt i omständigheterna. Generellt kan man dock säga att juridisk praxis normalt överensstämmer med sunt förnuft. Om man skött sitt arbete på ett fackmannamässigt sätt och med normalt ansvarstagande och därmed inte kunnat förutse skadan man vållat så är handlingen inte oaktsam. Såsom du beskriver handlingen så tycks denna emellertid vara vårdslös med tanke på att entreprenören har erkänt sitt misstag och lagat hagen. Du kan läsa mer om denna bedömning i högsta domstolens dom NJA 1998 s 617. I detta rättsfall ansågs en traktorförare vårdslös och skadeståndsskyldig efter att med en traktorgrävare tagit tre skoptag i en åker i syfte att luckra upp markytan och slet därvid av en telekabel som var förlagd på 45 cm djup.För att även det bortsprungna djuret ska omfattas av den ersättningsgilla skadan krävs dock kausalitet mellan handlingen och det bortsprungna djuret. Vid denna bedömning får man titta på om det typiskt sett vid förstörande av en hage eller stängsel kan förväntas att djur springer iväg och försvinner. Fanns det djur synligt i hagen och entreprenören inte vidtagit direkta åtgärder för att laga stängslet eller förhindra att djur rymmer talar mycket för att även rekvisitet om adekvat kausalitet är uppfyllt.Utifrån dessa angivna förutsättningar är entreprenören skadeståndsskyldig för nötkreaturet. Det finns inget krav på att en polisanmälan har gjorts för att kräva skadestånd, då detta är en rent civilrättslig fråga. Om ni inte kan komma överens om ersättning återstår det för dig att ansöka om stämning och därmed låta en domstol avgöra frågan. Dessförinnan kan det vara en bra idé att skriva ett juridiskt grundat brev som redogör för rättsläget och dina juridiska argument samt vilket belopp du kräver. Om du behöver hjälp med detta är du välkommen att återkomma till mig på info@lawline.se så återkommer vi med hur vi kan gå till väga.Mvh

Preskriptionstid för skadestånd vid brott

2015-07-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag har ett utsatt arbete och blev attackerad med en sax 2011 i samband med en rymning. Detta ledde så småningom till rättegång i augusti 2011. Jag hade inte begärt något skadestånd i samband med detta. Domen överklagades sedermera till Hovrätten av den anklagade. Hovrätten menade att det hade begåtts en rad fel i rättegångsförfarandet och utfallet blev att rättegången fick tas om i Tingsrätten igen under 2012, med samma utfall, bortsett från att jag nu hade tröttnat på alla turer och begärde skadestånd av den åtalade, vilket jag också tilldömdes 6000 kronor. Min fråga är, hur lång tid har jag på mig att kräva ut detta skadeståndsanspråk?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller preskriptionstid av skadeståndsanspråk och dessa regler hittar du i Preskriptionslagen.När det gäller fordran på skadestånd i anledning av brott gäller huvudregeln om preskriptionstid, nämligen 10 års preskriptionstid från fordringens tillkomst, se 3 § Preskriptionslagen. Fordran anses ha tillkommit samma dag som brottet begicks, i detta fall alltså någon gång under 2011.I vissa fall kan preskriptionstiden förlängas men som det ser ut nu för dig har du minst fram till år 2021 på dig att utkräva skadestånd av gärningsmannen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har vidare funderingar är du välkommen att återkomma. Mvh

Skadeståndsansvar för katt

2015-07-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Kan jag kräva ersättning av min granne, för mina dödade höns? Det är deras katt som har bitit huvudet av dem. Kan jag även kräva att dom har uppsikt över katten så att detta inte inträffar igen? Vi bor mitt i Malmö.
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga.Tillskillnad från hundar har kattägare inget strikt ansvar för de skador som deras djur orsakar. Det innebär att det krävs att kattägaren har varit oaktsam och att oaktsamheten har orsakat kattens skadegörelse. För att bedöma om någon varit oaktsam brukar domstolar först och främst försöka fastställa en handlingsnorm för den aktuella situationen. Vad gäller kattägaren handlingsnormen för kattägare framgår i inledningen av lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter att "katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter." Frågan är alltså om er granne har brutit mot denna handlingsnorm. Bedömningen är inte självklar och kräver en noggrann genomgång av alla omständigheter i det aktuella fallet.Vänligen

Oaktsam veterinär, skadestånd och disciplinpåföljder

2015-07-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vår hund avled p.g.a misstag/felhantering från veterinär. Vad kan vi göra/har vi rätt till? Detta har verkligen förstört hela ens liv, då vår hund var vårt allt.
Daniel Scharff |Tack för din fråga! Det finns två möjligheter i ditt fall, att se till att veterinären får en disciplinpåföljd samt försöka få skadestånd. Jag börjar med att förklara den förra.DisciplinpåföljderLagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302) innehåller regler om ansvar för felhantering vid behandling av djur. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård hanterar sådana frågor. Du kan skicka din anmälan till nämnden, se närmare om hur du gör här. Ansvarsnämnden tar ställning till om djurhälsopersonalens arbete har "utförts i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet" eller om åtgärden på annat sätt har utförts felaktigt. Det kan bli fråga om disciplinpåföljd för veterinärens oaktsamhet, se 6 kap. lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Om veterinären varit grovt oskicklig kan dennes legitimation återkallas. Det tar tyvärr ofta över 1 år för nämnden att fatta beslut i ärenden, men jag menar att det är viktigt att se till att veterinären får stå till svars för sitt agerande.SkadeståndOm du vill få ersättning för det som hänt så ska du i första hand vända dig till djurklinken. Reklamera behandlingen och framställ dina krav. Beskriv vad som hänt. Veterinärer har i många fall försäkringar som täcker sådana ersättningskrav. Enas du inte med kliniken om någon ersättning så kan du stämma veterinären vid tingsrätten (för information om detta se här).För eventuellt skadestånd gäller allmänna regler, se bland annat 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Om det blir en tvist är det viktigt att ange vilket belopp du vill ha skadestånd med. Skadeståndets belopp torde uppgå till anskaffningskostnaden för en ny likvärdig hund, 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Försök att bevisa att du har rätt till skadestånd. Veterinärens oaktsamhet måste ha lett till komplikationerna/skadan. Lycka till!