Hundägares ansvar för veterinärkostnader

2016-05-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Jag var hos besök hos min mor och vi hade min hund i en inhängand/hundgård. Då hon bjuder in grannen och dennes hund. Hunden är hälften av en katt typ och min som en spaniel. De börjar bråka och den lilla hunden bröt andra kotan och fick avlivas. Vilket skedde för hon va så liten. Jag han ej med att hon bjudit över grannen och hennes hund, då jag klepp min andra. Så fick även avliva min 2 dagar efter då detta hänt. Men nu har jag fått att jag ska betLa 5900kr i veterinärräkning. Då ingen av oss hade försäkring. Så är det då jag som ska betala hela veterinärkostnaden? Eller delar man?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att säga att jag beklagar det som inträffat. Att förlora en hund är ofta mycket jobbigt och det sista man vill tänka på är veterinärkostnader. Lagen som reglerar hundägares ansvar för sina hundar och deras agerande heter Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (KHL). Den lagen kan du hittar här. Skadeståndets omfattning regleras av skadeståndslagen (SkL). Den lagen hittar du här. Hundägares ansvarInledningsvis kan sägas att enligt HKL 1 § ska hundar hållas under tillsyn och skötas på det sätt som är nödvändigt för att förebygga skador och olägenheter för omgivningen. När det gäller skador som orsakas av hundar gäller så kallat strikt skadeståndsansvar för ägare eller innehavare av hunden enligt HKL 19 §. Det betyder att alla skador som orsakas av en hund ska ersättas av ägare/innehavare, även om denne inte har vållat skadan. Om en annan person faktiskt har bidragit till skadans uppkomst, så kan ägaren/innehavaren i sin tur kräva ersättning av den personen.Vilka kostnader omfattas?I lag och andra juridiska sammanhang betecknas hundar som saker. Det innebär att skador på hundar räknas som sakskador enligt SkL 5 kap. 7 §. Enligt denna regel omfattar skadestånd med anledning av sakskador bl. a. värdeminskning, sakens värde och andra kostnader som uppkommit till följd av skadan. Skadestånd kan jämkas om den skadelidande på något sätt bidrog till att skadan uppkom. Jämkning sker då efter vad som är skäligt med avseende på i hur stor utsträckning båda parter bidrog till situationen, se SkL 6 kap. 2 §.Din situation och mina rekommendationerTill att börja med kan jag konstatera att eftersom veterinärkostnaderna orsakades av skadan som orsakades av hunden, så ska de ersättas enligt SkL. Eftersom jag inte känner till hur det gick till när hundarna började bråka och hur händelseförloppet såg ut i detalj, så är det svårt att avgöra vem av er som ska bära kostnaden. Om din hund inledde bråket och skadade den andra hunden, så är det sannolikt du som bär ansvaret för kostnaderna. Dock beror detta på vilken uppsikt den andra ägaren hade och hur stor del i bråket och skadorna som henens hund hade. Det kan vara så att om skadorna uppkom på grund av hennes hund eller om hon brustit i den uppsyn som krävdes av henne för att hennes hund inte skulle hamna i bråk, så är hon skyldig att stå kostnaderna. Om båda sidor ömsesidigt bidragit till skadorna, så ska ni var för sig som regel stå för en del av kostnaden som är skälig i förhållande till hur stor del ni och era respektive hundar hade i skadorna. Avslutningsvis ska alltså en hundägare stå för kostnader som uppkommer till följd av skador som deras hundar orsakar. När skadorna uppkommer i ett bråk mellan två hundar beror ansvaret på om någon ägare eller en av hundarna orsakade eller i större mån bidrog till situationen. Om båda sidor bidrog till skadorna, så ska kostnaderna delas på ett lämpligt sätt mellan ägarna. Ditt ansvar för veterinärkostnaderna beror alltså på hur händelseförloppet såg ut. Det är möjligt att ansöka om stämning vid domstol och föra en skadeståndstalan om ni inte kommer överens. Dock är utgången i ett sådant här mål oklar, eftersom händelseförloppet kan vara svårt att utreda. Kostnader för och tiden som en process tar är därför inte alltid värda det. Jag rekommenderar att du först och främst att tar kontakt med den andra hundägaren och försöker komma överens om hur kostnaden ska fördelas. Om ni båda eller era respektive hundar hade lika del i situationen, kan det vara lämpligt att dela på kostnaderna.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Ansvar för skada orsakad av hund

2016-05-10 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag och min Hund passerar ett bostadsområde och 2 hundar kommer springandes mot oss naer vi passerar førbi huset. De springer från huset okopplade och huset saknar staket. 2 Hundar mot min hund gjør att min hund kanner seg trangd. Hundarna sjaller och vill slåss mot min hund. Min hund biter den ena hunden så denne få uppsøka veterinaren. Deras hundar var okopplade och min hund var kopplad, dock ganska stark hund. Vems ar ansvaret?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Situationen du beskriver regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. Av 19 § följer att en skada som orsakas av en hund, ska ersättas av dess ägare (eller innehavare), även om ägaren inte vållat skadan. Detta är ett så kallat strikt ansvar, det krävs ingen oaktsamhet eller dylikt för att ansvar ska åläggas. Har din hund bitit en annan hund är det således du (som ägare) som är ansvarig.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Skadestånd från fastighetsägare för sveda och värk pga. löst brunnslock

2016-05-04 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! I söndags ca kl 22 på kvällen när jag slutade mitt arbete och gick mot bilen trampade jag på ett lock till en rensbrunn. Locket satt inte fast utan åkte iväg och jag ramlade ner med högra benet. Knät blev skadat, vridet och det blev besök på akuten. Jag är sjukskriven i två veckor till en början. Jag vet att jag är försäkrad till och från arbetet. Min fråga är om det är möjligt att stämma bostadsbolaget för sveda och värk? För man kan väl ändå tycka att ett brunnslock ska sitta fast? Mina kollegor hade frågat bovärden om locket och fått till svar att det ska vara löst, men de satte fast det samma dag!! Om det är möjligt att göra något, hur går jag tillväga?Vänliga hälsningar
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som med uppsåt eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Vårdslöshet i juridisk mening anses föreligga om skadegöraren inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori skulle ha gjort i skadegörarens ställe. I ditt fall krävs det att fastighetsägaren har underlåtit att se till att brunnslocket var säkert att gå på (eller spärrat av på något sätt) och att en förnuftig och hänsynsfull fastighetsägare skulle ha gjort vidtagit någon av dessa åtgärder. Ju större skada det kan tänkas bli, ju större krav kan ställas på skadegöraren. Ett löst brunnslock kan leda till, och har i ditt fall lett till, personskador. Därför bör man kunna ställa krav på fastighetsägaren att denne skulle ha vidtagit åtgärder för att minska risken för skador, för att kunna undvika skadeståndsansvar. Sådana åtgärder kan till exempel vara att fästa brunnslocket, spärra av området kring brunnen eller sätta upp varningsskyltar. Skadestånd till den som drabbats av personskada omfattar bland annat ersättning för sveda och värk, enligt 5 kap. 1 § första stycket punkt 3 skadeståndslagen. För att begära skadestånd från fastighetsägaren kan du väcka talan i tingsrätten på den ort där motparten (fastighetsägaren) finns. En förklaring för hur man väcker talan och upprättar en stämningsansökan finns på www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Viktigt att tänka på är att det är du som måste bevisa att dina skador orsakades av det lösa brunnslocket och att det var fastighetsägarens ansvar att se till att det lösa locket inte utgjorde risk för skador. Om du stämmer fastighetsägaren och inte lyckas bevisa detta, och förlorar i tingsrätten, kan du bli skyldig att betala alla rättegångskostnader.Med vänlig hälsning,

Enskilt anspråk vid grovt olaga hot

2016-05-02 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Har blivit hotad(grovt olaga hot) och lider av detta psykiskt .Kom hem såg en kille sparka in en ruta och banka på en dörr.När han börja gå där i från,så börja jag gå hemåt:Då hör jag hur någon kommer springande.Vänder mej om vart på han springer in i mig,då drar han upp en pistol och sätter mot huvudetoch tryckerav sen springer han vidare.Har svårt att sova, och går själv ute när det är mörk.Måste hela tiden kolla så ingen kommer bakom mig.Vad är en rimlig ersättning att begära vid rättegången.Mvh Owe
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tycker att du ska börja med att rådgöra med åklagaren. Åklagaren är som huvudregel skyldig att på din begäran förbereda och utföra din talan om enskilt anspråk (skadeståndet) i samband med åtalet, se Rättegångsbalken 22 kap 2§. Enligt Brottsoffermyndigheten bör ett hot med livsfarligt vapen grunda ersättning mellan 10-15 000. I myndighetens referatsamling beskrivs ett liknande fall som det du beskriver, se här s. 63. Där hade en man fått en pistol tryckt mot huvudet och förövaren hade tryckt av två gånger. Tingsrätten dömde gärningsmannen att betala 15 000 kr för kränkningen. Jag ser ingen anledning till att ersättning ska bedömas lägre i det fall du beskriver. Så en rimlig utgångspunkt bör vara att du begär minst 15 000 kr för bara kränkningen i sig. Avslutningsvis beklagar jag det inträffade och jag önskar dig lycka till! Med vänlig hälsning,

Utomkontrakuellt skadestånd - skada på bil vid lastning av ugn

2016-05-13 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejJag skulle köpa en ugn via blocket, jag träffade han som sålde den, sen ville han och sin kamrat lasta in den i min bil, men de gjorde en skada på min bil medan de försökte lasta in den, men det verkar som att han inte vill ta ansvar för skadan.Jag har sagt att han måste ta det med sin hem/ansvarsförsäkring men han verkar strunta i detta.Jag har alla hans uppgifter.Vad kan jag göra han svarar varken telefon eller mina meddelanden.
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Jag råder dig att ange att säljaren bör stå för reparationen av bilen eller eventuellt ta det med sin försäkring (om en säljaren har en sådan). Om du menar att personen ansvarar för skadan men denne person inte väljer att stå för ersättningen av reparationen av bilen eller menar att han eller hon inte alls har ansvar för skadan, uppstår det en tvist som kan prövas i domstol. Om du meddelar säljaren om att du kommer ta frågan till domstol om han eller hon inte svarar för skadorna kanske blir han eller hon mer tillmötesgående. Det eftersom den part som förlorar ett tvistemål inte bara ska utge ersättning för skadan utan även stå för motpartens rättegångskostnader enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740). Stämningsansökan görs i de flesta fall till tingsrätten på den ort som motparten bor. Nedan kommer jag att redogöra för den skadeståndsrättsliga bedömningen av frågan.Ansvar för skada - skadeståndEnligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. Om en person orsakar skada krävs det för att ersättning ska utgå för skadan att personen haft uppsåt eller varit vårdslös. Vårdslös är en person om denne inte handlat såsom en förnuftig och hänsynsfull person i liknande ställning hade handlat i samma situation. Av betydelse är vilka risker en persons uppträdande medför för omgivning, ju större sannolikheten är för att skada uppkommer, och ju allvarligare skadan lär bli, desto mer krävs av personens handlande. I detta fall kan kanske anses att säljaren och hans vän borde ha varit mer försiktiga vid lastningen av ungen och att det varit vårdslöst att det inte gjorts på ett sätt som inte har skadat bilen. En avvägning som brukar göras är också mellan möjligheterna och kostnaderna för att förekomma skadan och risken för skadan. I viss utsträckning tas även hänsyn till skadegörarens person, av en en yrkesperson förväntas mer än av en privatperson. I detta fall lär inte mycket kräva för att förekomma skadan, man ska vara försiktig när man lastar en ugn i en bil så att man inte skadar bilen.OrsakssambandFör att skadestånd ska utgå ska det föreligga så kallad adekvat kausalitet mellan en handling och en skada. Det innebär att det ska dels finnas ett logiskt orsakssamband mellan handlingen och skadan. Kravet på adekvans innebär att orsakssambandet mellan handlingen och skadan ska vara relevant, inte alltför avlägset och svårförutsebart. I detta fall torde det föreligga adekvat kausalitet mellan handlingen (lastningen av ungen) och skadan (skadan på bilen), du anger i frågan att den uppkommit då säljaren och han kamrat lastat ungen och under lastningen lyckats skada bilen. I en rättegång blir detta en bevisfråga. Det är den skadelidande som ska bevisa att orsakssamband förelegat.Flera skadevållare - solidariskt ansvar Har flera personer vållat skadan och skadan är uppdelbar ska en skadevållare bara svara för de delskador som denne vållat. Enligt 6 kap. 4 § skadeståndslagen gäller det att om man inte kan särskilja på skadorna anses var och en av skadevållarna stå för skadan i dess helhet. Den skadelidande kan stämma vem som helst av skadevållarna och kräva hela skadebeloppet. Även om bara en av medskadevållarna har medel att ersätta skadan eller ansvarsförsäkring som täcker skadeståndet kan alltså den skadelidande få fullt skadestånd. Den skadevållare som utgett ersättning kan sedan eventuellt rikta krav mot de andra skadevållarna som solidariskt ansvarar för samma skada. Skadeståndets bestämmande Enligt 5 kap. 7 § 1 punkten skadeståndslagen omfattar skadestånd med anledning av sakskada ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Ersättningen ska återställa det som har blivit förstört, försämrat eller minskat till dess tidigare värde. I detta fall lär ersättning för reparationskostnaden bli aktuell. Skadan kan också ha lett till att föremålets värde minskat trots reparationen. I sådana fall föreligger även en rätt till ersättning för värdeminskning.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline. Hälsningar

Strikt ansvar som hundägare

2016-05-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om hund A och hund B båda är lösa under träning och hund A springer fram till hund B, vilket utlöser en attack från hund B. Vilket leder till skador på hund A som tvingas söka veterinärvård. Kan hund A:s ägare anses som medansvarig till olyckan då den personen släppte fram sin hund till hund B. Samt är ägaren till hund A ansvarig att stå för kostnaden för psykvård av hund B om de anser att de behövs.
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om tillsyn över hundar finns reglerade i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (HKL), se här. Bestämmelser om skadestånd finner du i Skadeståndslagen (SkL), se här. Strikt ansvar Som hundägare ansvarar du för din hund och för att den inte ska orsaka problem för omgivningen vilket framkommer av 1 § i lag om tillsyn över hundar och katter (KHL), se här. Du är därmed strikt ansvarig för din hund vilket innebär att du ska ansvara för skadan som din hund orsakat oavsett om du varit oaktsam eller inte. Ersättning för skador orsakade av hundar.Då din hund B har orsakat skador på hund A ska du ersätta dessa enligt HKL 19 §. Sakskadors omfattning finns reglerade i SkL 5:7. Här kommer du troligtvis få stå för veterinärkostnaderna för A. Däremot i det fall hund A gjorde så att din hund B gick till attack mot A kan ditt skadestånd jämkas eftersom att hund A medverkat till skadan, SkL 6:1 st. 2. Jämkningen sker efter vad som är skäligt, SkL 6:1 st. 3. Här saknar jag omständigheter för att utreda om jämkning föreligger eller inte. Angående din hunds eventuella psykiska skador saknar jag omständigheter kring händelsen för att bedöma en ev. ersättning för de psykiska skadorna. Sammanfattning och rådStrikt ansvar innebär att man som hundägare ansvarar för skador som sin hund orsakat oavsett om skadan uppkommit på grund av att man varit oaktsam eller inte. Eftersom att hund B skadat hund A ska du ersätta den uppkomna skadan. Här råder jag dig att kolla om även din hund har fått några skador. Om nu båda hundarna var lösa under träningen kan det hända att ni båda är strikt ansvariga gentemot varandra. Det bästa vore om du pratade med hundägare A och försöker lösa det er emellan. I det fall hundägare A inte är medgörlig råder jag dig att ta kontakt med en jurist för vidare rådgivning angående ev. skadeståndstalan. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänligen,

Rätt att överta skadad egendom?

2016-05-03 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Mitt barnbarn har förstört hjulen på en kamrats skateboard och hens föräldrar vill att den ersätts med vad den kosta 1500kr. Vi sa då att vi ville se kvitto på att den verkligen kosta så mycket, då helt plötsligt nöjde de sig med 700. Men vi menar ska de ha betalt så mycket vill vi ha den södriga skateboarden. Är det en rimlig sak att göra. Tacksam för svar. PIA
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Som huvudregel gäller enligt skadeståndslagen 2 kap. 1 § att den som orsakar en sakskada ska ersätta skadan, med detta menas att man ska utge ersättning som motsvarar antingen kostnaden för att reparera föremålet eller anskaffningsvärdet, dvs vad det skulle kosta att köpa ett nytt, likvärdigt föremål. När skadan har orsakats av barn gäller vissa speciella regler om att t ex den skadevållande ska ersätta skadan i den utsträckning det är skäligt med hänsyn till hans ålder och liknande. Om skadan har orsakats genom brott (t ex skadegörelse) ska föräldrarna ersätta skadan (se 2 kap. 4 § och 3 kap. 5 §). Ofta är det upp till den som lidit skadan att visa att anspråket, i ditt fall 700 kr, är ett skäligt belopp. Din fråga handlar dock om att ni vill ha den förstörda skateboarden. Skadeståndsansvaret gör bara att man blir skyldig att ersätta en skada som man har vållat, och äganderätten till det förstörda föremålet går inte över genom att man betalar ersättning för att köpa ett nytt. Ni kan givetvis avtala om att ni ska få den förstörda skateboarden mot pengar för att köpa en ny, men det finns ingen skyldighet för den nuvarande ägaren att gå med på detta. Man så att säga inte förvärva äganderätten till någonting genom att förstöra det och betala ersättning till ägaren, om inte denne går med på det.

Skolfråga avseende avtalsrätt, ersättningsrätt samt associationsrätt

2016-04-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Du och dina bästa vänner (Harald, Kamilla och Angelica) har ett handelsbolag tillsammans, Fresh and Clean HB. Ni har inget bolagsavtal upprättat i skrift utan har muntligt sagt att ni ska driva företaget, dock är det registrerat. Ni bestämmer er i denna glädjeyra att ha firmafest. Väl där, så äts och dricks det i mer och mindre måttliga mängder. Du och din kollega Kamilla kommer på att ni ska leka soldater i all yra så hämtar Kamilla två paintball-gevär från sin bil. Ni börjar springa runt i lokalen och du ser Harald och väljer att skjuta henne i huvudet från 1,5 meter. Harald skadar ögat och tappar synen med 25 % samt hon måste vara hemma minst en månad. Dessutom så har hon tappat all glädje med att spela paintball igen. Hon kräver dig på 30000 kr för skadan samt 400000 kr för att hon inte kan jobba samt 15000 för sveda och värk. Samtidigt kommer det upp en annan sak. Angelica som är en av delägarna i ert bolag har träffat ett avtal som den egenskapen med ett annat företag som hon även sitter i styrelsen för. Du vill att detta avtal inte skall gälla då du anser att Angelica gör fel som sitter på två stolar. Du tar även upp detta med övriga ägare att hon borde förlora rätten att få avtala. Vad är rättsfrågorna?
Gustaf Wiklund |Hej!Lawline besvarar inte skolfrågor. Tämligen begränsad ledning kan dock ges.Vid ditt arbete med frågan bör du särskilt studera lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag samt skadeståndslagen (1972:207). Vad gäller litteratur kan tipsas om Malmström, Civilrätt samt eventuellt Hellner, Skadeståndsrätt och Dotevall, Samarbete i bolag: Om personbolag (mer än så torde ej krävas).Vänligen,