Barns skadeståndsansvar till följd av brott

2015-10-22 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Om ett barn stjäl t ex en sparkcykel på skoltid (står en massa olåsta/låsta på skolgården), vad blir då konsekvensen? Blir föräldrarna ersättningsskyldiga? Cyklarna används under rasten och kastas sen i en buske och återfinns inte. Om det är så att föräldrarna blir ersättningsskyldiga, är det så tom barnet fyller 15 år?
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skadeståndslagen 2:1 lyder: "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan". Även barn kan bli skadeståndsskyldiga enligt denna paragraf. Riktigt små barn brukar inte kunna bli skadeståndsskyldiga eftersom det krävs uppsåt eller vårdslöshet. Barn omkring 4-6 år anses inte kunna vara vårdslösa. Det finns också en paragraf, 2:4, som säger att barn (under 18 år) ska ersätta skadan i den mån det är skäligt. Om det dock finns en försäkring som täcker hela beloppet så kommer antagligen hela beloppet att dömas ut. Här kan det spela in om barnet är under 15 år eftersom det kan vara lättare att jämka skadeståndet ju yngre barnet är. Man tar nämligen hänsyn till barnets ålder och utveckling när man gör den här bedömningen. Föräldrar blir solidariskt ansvariga för skada som barn vållar genom brott. Detta följer av Skadeståndslagen 3:5. Ansvaret är dock begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffade.Ett aktuellt fall där Högsta domstolen förklarar syftet bakom lagen som gör föräldrar solidariskt skadeståndsskyldiga för skada barnet orsakar genom brott är NJA 2015 s. 482. I det fallet var barnet 17 år och hade dömts för förtal. Sist men inte minst kan tilläggas att skolan i vissa fall kan bli ersättningsskyldiga istället för vårdnadshavaren om det är så att skolan brustit i sin tillsyn över barnet. Hör gärna av dig igen om du har vidare frågor!Vänligen,

Kan man få skadestånd om kommunen har gjort ett barn sjukt?

2015-10-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Är det möjligt att driva en civilrättslig process och kräva skadestånd om man anser att skolan gjort en barn sjukt genom sin myndighetsutövning? Parallellt med att man gör en anmälan till skolinspektionen.
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 kap. 2 § första punkten skadeståndslaglagen ska en kommun ersätta bl.a. personskada som kommunen vållar genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Sjukdom räknas som en personskada.Det är alltså möjligt för er att väcka talan vid en domstol, åberopa det nämnda lagrummet och yrka på att kommunen ska ersätta den skada som barnet har orsakats.Jag kan också tillägga att det under domstolsprocessen kommer att krävas att ni kan bevisa att sjukdomen berodde på kommunens agerande och att det verkligen var vid myndighetsutövning (läs här om vad detta innebär).Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Skadestånd för påkörd cyklist

2015-10-10 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag blev påkörd av en bil som hadeväjningsplikt. Jag cyklade på huvudled (i cykelbanan), ej snabbt, förare i bilen såg mig i sin utfart och precis när jag korsar huven med cykel gasar han rakt in i mig så jag faller ner till marken. Hans ursäkt stt ha slant på pedalen. Vad kan jag få för skadestånd? Är kvinna och 18 år gammal. Var på väg till gymnasiet och har hemförsäkring. Min cykel är trasig och jag har som TUR var bara fått hjärnskakning och ont i kroppen.
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta är en trafikskada. Den viktigaste lagen på området är trafikskadelagen. En förutsättning för att trafikskadeersättning ska bli aktuellt är att skadan uppkommit av trafik med motordrivet fordon.Det finns ett tvingande försäkringssystem för att hantera trafikskador. Systemet bygger på en relativt sträng ansvarsregel och en obligatorisk försäkring som ska täcka ansvaret. Ersättningen är egentligen inte ett skadestånd, utan kan ses som en slags försäkringsersättning. Ersättning för personskadaDen som ådrar sig en personskada till följd av biltrafik har nästan alltid rätt till ersättning. Denna ersättning omfattar även cyklister.Gång- eller cykeltrafikant som skadas av en bil får ersättning ur den involverade bilens trafikförsäkring. Ersättning för sakskadaFör skador på annat än eget- eller annans fordon, exempelvis när en fotgängare blir påkörd och får sina kläder förstörda eller cykeln kvaddad, är ansvaret i princip strikt. Ersättning utgår ur det involverade fordonets trafikförsäkring.FörmögenhetsskadaDu kan få ersättning för de förmögenhetsskador du haft i samband med olyckan, t.ex. förlorad arbetsinkomst. Om du varit hos en läkare i samband med olyckan kan du få ersättning för att täcka de kostnaderna. Försäkringsbolagen brukar ha standard ersättningar för olika skador. Du kan kräva den ersättning du är rimlig och sedan kommer försäkringsbolaget att göra en bedömning av hur stor din ersättning bör vara.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningarAlban Dautaj

Avgiftsfritt lån av egendom

2015-10-09 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Finns det någon paragraf eller lag om vad som gäller när man lånar ut sin bil?
Mattias Vilhelmsson |Hej, någon speciell paragraf eller lag finns det inte angående avgiftsfritt lån av annans egendom. Det som gäller är allmänna rättsprinciper, du, som ägare till bilen, får ställa upp långtgående villkor som ska gälla under lånet. Skadas bilen och ni inte har kommit överens om vad som gäller, gäller, förutom försäkringar och dylikt, den allmänna skadeståndslagen och 2 kap 1 § om att den som skadar egendom uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ersätta skadan.Hör gärna av dig om du har någon mer specifik följdfråga!

Ersättning för personskador vid trafikolycka

2015-10-19 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag (fotgängare) blev i somras påkörd av en bild på ett obevakat övergångsställe. Detta är anmält och det är bilistens bilförsäkringsbolag (i detta fall LF) som skal betala ut skadestånd till mig. Nu när dom äntligen hör av sig flera månader senare frågar LF bara om vad mitt kostnadsförslag blir för de materiella ting som skadades i olyckan. Dock fick jag personskador såsom en fragment i knät, bula i baksida huvud & värk. Borde man inte ha rätt till att få något för personskada? Det framkommer ingenting om att dom undrar om mina fysiska skador. Jag vill gärna få lite koll vad jag har rätt till att kräva då jag inte vet inte knät kommer bli helt bra.
Martin Persson |Tack för din fråga.I enlighet med skadeståndslagen 5 kapitel 1 § punkt 3 har man rätt till ersättning för den sveda och värk som uppstår till följd av skadan, och det är också denna lag försäkringsbolagen tillämpar. Ersättningens belopp bestäms med hjälp av olika schabloner beroende på vilka skador som uppstått. Dessa finns hos Trafikskadenämnden och mer precist i ett dokument som du hittar här.Du kan även ha rätt till ersättning för bland annat eventuell inkomstförlust och de eventuella sjukvårdskostnader som uppstod. Vidare information om detta hittas på Trafikskadenämndens hemsida som utförligt går igenom respektive ersättningsposter, se här.Hoppas det ordnar sig!Vänligen,

Ansvar för bitskada på hund

2015-10-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, grannen gick förbi min trädgård med sin hund i koppel. Min hund smet ut genom staketet och rusade fram. Då bet grannens hund min hund i huvudet. Nu är veterinärs kostnaderna jätte höga och jag undrar vem som ska betala detta?Tacksam för hjälp!
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Hundägare har ett så kallat strikt ansvar för de skador som deras hundar orsakar. Det innebär med andra ord att det inte har någon betydelse om de kan anses ha varit oaktsamma eller inte. Eftersom grannens hund bet din hund i huvudet så ska skadan ersättas av grannen genom betalning av veterinärkostnaderna. Detta framgår av Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket.Eftersom du dock förlorade kontrollen över din hund och den rusade rakt mot grannens hund så kan grannen, beroende på omständigheterna, argumentera för att du var oaktsam i din uppsikt av din hund och därmed medverkande till skadan. På denna grund så kan han yrka på att skadeståndet ska jämkas, vilket framgår av Skadeståndslag (1972:207) 6:1 andra stycket.Jag rekommenderar att du i första hand försöker nå fram till någon form av uppgörelse i godo med grannen, med detta svar som vägledning. Om du inte kan uppnå någon uppgörelse så rekommenderar jag att du i andra hand vänder dig till en jurist specialiserad på skadeståndsrätt som kan göra en mer utförlig prognos av grannens möjligheter att yrka på jämkning om domstolsprövning skulle bli aktuell. Med vänlig hälsning

Trettonårings skadeståndsansvar för spricka i mobiltelefon

2015-10-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Igår under skoltid så sprang jag ( som går i sjuan ) i korridoren eftersom att jag ville hinna till lektionen. Mitt i när jag sprang så råkade jag dra i min väns ( hon går i nian ) hörlurar så att hennes mobil drogs med och den ramlade. Min vän hade redan en spricka men nu fick hon yttligare en (men mobilen funkar fortfarande) .Är det jag, hon eller skolan som ska betala? Tack för svar
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom du berättar att du går i sjunde klass så antar jag att du är tretton år gammal.Eftersom att springa in i någon av misstag och orsaka en skada på dennes mobiltelefon inte kan anses som kränkande behandling, mot bakgrund av att din vän sannolikt inte uppfattade händelsen som mobbning eller liknande, så kan inte skolan göras ansvarig att betala för skadan. Skolans betalningsansvar inträder först om lärarna, rektorn och kommunen inte uppfyller sina skyldigheter att exempelvis förebygga, anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Detta framgår av Skollag (2010:800) 6:3 och 6:6-12. Vanligtvis brukar dock skolorna ersätta skador på elevers tillhörigheter som har uppkommit på lektionstid eller orsakats av lärare, men eftersom sprickan på din väns mobiltelefon orsakades av dig ute i korridoren utanför lektionstid så blir det inte heller aktuellt på denna grund för skolan att ersätta skadan.Eftersom du sprang i korridoren så var risken för att du skulle springa in i någon ganska stor, vilket medför att du sannolikt kan anses ha varit oaktsam. Eftersom du på detta sätt oaktsamt orsakade en skada på din väns mobiltelefon så ska du som huvudregel fullt ut ersätta skadan, vilket framgår av Skadeståndslag (1972:207) 2:1. Här är det dock av betydelse att du bara är tretton år gammal. Eftersom du är under arton år så ska din skyldighet att ersätta skadan jämkas, det vill säga sättas ned, i skälig omfattning. Om dina föräldrar har tecknat en hemförsäkring som innehåller en ansvarsförsäkring så görs ingen jämkning, mot bakgrund av att din väns krav på betalning fullt ut täcks av försäkringen. Om dina föräldrar inte har tecknat en sådan försäkring så kan din betalningsskyldighet sättas ned mot bakgrund av att du inte orsakade skadan avsiktligt och att du är relativt ung, det vill säga under femton år. Eftersom en spricka på en mobiltelefon som inte påverkar telefonens användning inte kan anses som en betydande skada så kan det dock tala för att en jämkning vore oskälig att göra, varav din skyldighet att betala inte sätts ned (Skadeståndslag 2:4).Sammanfattningsvis så är det du som svarar för skadan, men denna skyldighet kan möjligen sättas ned. Eftersom skadan på din väns mobiltelefon är så pass liten så kan dock sådan jämkning bli oskälig och rentav onödig, mot bakgrund av att din väns möjliga krav på ersättning inte kan uppgå till något annat än en relativt mindre summa pengar för att bekosta en ny skärm eller ett repborttagningsmedel. Det bästa är om du och din vän och era föräldrar i godo kan komma överens om en lämplig lösning. Jag rekommenderar också att du undviker att springa i korridoren så att inte liknande saker händer i framtiden – se snarare till att du kommer i god tid till lektionerna så att du inte behöver stressa i onödan.Med vänlig hälsning och lycka till med studierna i skolan

Barns skadeståndsansvar

2015-10-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! min son är 10 år och har råkat förstöra en väns telefon av misstag. Det är bara skärmen som gick sönder. Hur blir det nu? Är vi skyldiga att betala för ev skador som har förekommit? Tack!
Mattias Vilhelmsson |Hej!Barn kan likväl som vuxna bli skadeståndsansvariga. Skadeståndsansvaret bedöms enligt den allmänna regeln i 2 kap 1 § Skadeståndslag: det krävs alltså att din son har genom vårdslöshet eller uppsåt åsamkat person- eller sakskada. Eftersom det verkar vara fråga om ett misstag bör vi kunna utesluta uppsåt, i rätten skulle troligtvis frågan handla om din son har agerat vårdslöst ställas? Jag har för lite uppgifter för att kunna göra någon kvalificerad bedömning av det i nuläget. I 2 kap 4 § finns även en regel som innebär att en minderårig endast ska ersätta skadan om det är skäligt. Denna skälighetsbedömning är också svår att göra på de knapphändiga uppgifterna men att skadan uppkom på grund av ett "misstag" talar för att skadeståndet skulle kunna jämkas.Mitt förslag till dig är dock att ni håller detta utanför rätten, kollar med eventuella försäkringsbolag, försöker utröna vad det var som gjorde att mobiltelefonen blev skadad, för en dialog och försöker nå en samförståndslösning. Hör gärna av dig om du har några följdfrågor!