Personskada och ersättning

2016-02-07 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag blev påkörd för lite mer än ett år sedan. Var 16 (nästan 17) vid den tiden. Bilen som träffade mig smet men blev senare tagen. Mitt knä svällde upp så jag kunde inte vara i skolan på minst 3 dagar; men när jag kom tillbaka till skolan så haltade jag fortfarande i ett tag. Fick också en skada på armbågen som skapade ett ganska stort sår; det lämnade ett märke som fortfarande finns kvar på min armbåge. Hur ska jag gå till väga för att få skadestånd/ersättning? Vem ska jag kontakta o.s.v.
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För skador som uppkommer i biltrafik gäller trafikskadelagen (TSL) som tillämplig lag, se 1 § TSL. Vad beträffar ersättningsskyldighet gäller att trafikförsäkringen för fordonet har ett s.k. rent strikt ansvar. Blir någon skadad i samband med biltrafik ska trafikskadeförsäkringen för fordonet fullt ut ersätta skadan, se 11 § TSL. Det är således försäkringsbolaget för den vållande bilens trafikskadeförsäkring som är ansvarigt att ersätta skadan. I de fall fordonet inte varit försäkrat eller det fordonet som orsakat skadan inte kan identifieras svarar försäkringsgivarna solidariskt, se 16 § TSL.Det finns en särskild jämkningsregel (nedsättning av ersättning helt enkelt) för trafikskador, som aktualiseras först när den skadelidande (alltså du) varit grovt vårdslös eller uppsåtligt medvållande till skadan, se 12 § TSL. För att vara grovt vårdslös krävs i princip ett medvetet risktagande, som att blunda och gå över gatan samtidigt. Uppsåtet hänför sig istället till att den skadelidande varit medveten om att en skada skulle komma att inträffa i och med sitt eget handlande, som att slänga sig framför en ankommande bil t.ex.Vad beträffar tiden om ett år är detta inget problem, ett anspråk som grundar sig på TSL har en preskriptionstid om tio år från från skadetillfället, se 31 § TSL.Behöver du ytterligare stöd i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seDu kan även boka tid hos en jurist kvalificerad inom ditt område som kan hjälpa dig att driva ditt ärende (här)

Elevs skadeståndsansvar

2016-01-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Kan elev bli ersättningsskyldig när hen hanterat skolans ipad vårdslöst så glaset spruckit.Elever är 14 år.
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget särskilt undantag för elever vad gäller skadeståndsskyldighet gentemot skolan. Den allmänna regeln i 2:1 Skadeståndslagen gäller således, trots att det är en elev och denne är 14 år. Enligt 5:7 Skadeståndslagen ska hela sakens värde eller reparationskostnad samt följdskador, t.ex. hyra av annan surfplatta medan den tidigare repareras, ersättas.Det bör i detta erinras om den särskilda jämkningsregeln i 2:4 Skadeståndslagen. Enligt denna ska skadevållaren ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling. För 14-åringar har det i litteraturen framhållits en allmän hållpunkt om att ca 3/4 av skadan ska ersättas. Detta ska även relateras till storleken på skadeståndet från början. Rör det sig om 500 kr blir en jämkning inte nödvändig i samma utsträckning som i de fall det rör sig om 5000 kr.Slutligen kan det vara värt att kort belysa föräldrars särskilda ansvar för barn som vållar skada genom brott. Enligt 3:5 Skadeståndslagen är en förälder ansvarig upp till 1/5 av prisbasbeloppet (ca 8500 kr) i den mån förälderns barn vållar skada genom brott. I detta fall synes det endast vara vårdslöshet inblandat varför regeln inte aktualiseras. Behöver du ytterligare vägledning i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Skadeståndsansvar för hundägare

2016-01-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |min hund smet ut genom dörren , var borta ca 3 kvart , det ringer en man och säger att min hund har sprungit runt en ren som legat ner , jag kommer på plats visst min hund men dock inget blod eller päls i munnen på han , skall dock sägas att hunden är snällheten själv .ren ägaren tar med sig renen och skall återkomma , senare vill han att jag skall betala 4000 för renen .vilket jag tycker är rimligt , men där är så många frågetecken som gör mig skeptisk ,har rådfrågat med polisen och dom tyckte jag skall polis anmäla , så allt går rätt tillväga
Khashayar Kiavash |Hej och tack för din fråga.Som hundägare bär man på ett ansvar som kallas ett rent strikt ansvar. I enkla ordalag innebär detta att man alltid är skadeståndsskyldig för de skador som hunden orsakat oavsett om ägaren har gjort fel eller inte (dvs. oberoende utav huruvida hundägaren varit oaktsam eller inte). I 1 § i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter anges att hundar "skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter."I ovan nämnds lags 19 § stadgas att "en skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan." Det är alltså mycket korrekt att du skall betala skadestånd till renägaren om din hund orsakat någon typ av skada på renen. Jag kan dock dessvärre inte uttyda, baserat på det du skrivit, huruvida renen faktiskt åsamkats en skada eller inte. Beloppet skall såklart i sådant fall överensstämma med den orsakade skadan. Om det är på så vis att ifrågavarande ren blivit skadad, måste det kunna styrkas att det var just din hund som orsakade denne skada. Så som jag förstår det har du/man inte kunnat finna något spår av att din hund faktiskt attackerat renen. Renägaren, som inte verkar hålla med, har bevisbördan för det motsatta påståendet. Skulle han däremot kunna bevisa detta, är du alltså skadeståndsskyldig i enlighet med vad jag skrev ovan.Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter hittar du här.Med vänlig hälsning,

Ersättning för försvunnen inlämnad väska i garderob

2016-01-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min väska som jag hängde in i en bemannad garderob försvann och fanns inte kvar när jag skulle hämta ut den. Jag har kvar garderobsbiljetten och har alltså bevis på att den ska vara inhängd. Kan jag kräva nattklubben på ersättning för detta?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förvaring av lösa saker (väska som det rör sig om i ditt fall) regleras i konsumenttjänstlagen. Enligt praxis (tidigare avgöranden från allmänna reklamationsnämnden, ARN) har det framkommit att de som tillhandahåller garderoben, alltså nattklubben, ansvarar för lösa saker men däremot inte värdesaker. Under begreppet lösa saker faller bland annat jackor och väskor medan värdesaker avses sådant som kan tänkas finnas i jackfickor och i väskor, till exempel mobiltelefon, plånbok eller pengar. Enligt ARN borde du alltså kunna ha rätt att få ersättning för din försvunna väska, men däremot inte det som fanns i väskan. Detta eftersom det är så pass svårt att bevisa vad som faktiskt fanns i väskan. Dock måste nattklubben upplysa om att man inte tar ansvar för sådana värdesaker, antingen via en skylt eller muntlig upplysning. Har de inte upplyst om att de inte ansvarar för värdesaker är de alltså ansvarig för även dessa! En skylt som däremot säger att nattklubben inte ansvarar för inlämnade saker överhuvudtaget är dock ogiltig enligt 3 § konsumentköplagen eftersom det försvagar konsumentens skydd i strid med lag. Se även dessa avgöranden ifrån ARN: ARN 89/R3266 samt ARN 2002-4783.Det bör också nämnas att när det gäller förvaring av lösa saker gäller en omvänd bevisbörda, ett så kallat presumtionsansvar. Detta innebär att det är nattklubben som måste bevisa att det inte är deras fel att väskan är försvunnen. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Skadestånd vid tomtskada

2016-01-31 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Ett företag som installerar fibernät i mitt område har kört över min tomt med tunga fordon, trots tillsägelser. och orsakar rejäl skada på tomtens planyta samt gräsmattan. Hur mycket kan jag kräva i skadestånd av företaget
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.För att erhålla skadestånd krävs enligt 2:1 SkL att tre rekvisit är uppfyllda. (1) Skada ska ha vållats, (2) den som har orsakat skadan ska åtminstone varit vårdslös, (3) skadan ska ha drabbat person eller sak. I och med att det rör sig om en sakskada har ni rätt till ersättning för direkta kostnader eller värdeförluster enligt 5:7 SkL. Att ge ett konkret svar på den givna frågan är svårt, men i princip ska ni ha rätt till ersättning för vad det kostar att återställa tomten till sitt forna skick. Hoppas ni fick svar på er fråga.

Barns medverkan till personskada orsakad av hund

2016-01-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag har en hypotetisk fråga ang hundbett. Om tex några barn springer fram till en hund och sparkar och slår den medan hundens matte säger till samt försker få bort dem men utan att lyckas då de är tre stycken och hunden tillslut biter. Är det hundens/hundägarens ansvar då?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Som utgångspunkt så ska en hunds ägare fullt ut ersätta den skada som hunden orsakar, exempelvis bitskada, oavsett om ägaren kan anses ha varit vållande till skadan eller inte. Detta framgår av Lag (2007:1150) 19 § första stycket. Om den skadelidande däremot uppsåtligen eller av grov oaktsamhet provocerar hunden till att orsaka en bitskada så kan jämkning av skadeståndet aktualiseras. En sådan jämkning görs dock alltid utifrån skälighet, i relation till vållandet på båda sidor, och övriga omständigheter i det enskilda fallet. Detta framgår av Skadeståndslag (1972:207) 6:1 första och tredje styckena.Eftersom sparkande och slag med största sannolikhet orsakar lidande i form av intensiv smärta så är det naturligt att förvänta sig att den skadade hunden reagerar genom att antingen fly eller försvara sig, varvid det går att argumentera för att barnen på ett nonchalant sätt tar en medveten och avsevärd risk att ådra sig bitskador och därmed kan anses agera grovt vårdslöst. En grovt vårdslös medverkan till bitskada aktualiserar därmed jämkning av skadeståndet. Eftersom barnen i detta scenario kan förutsättas utsätta hunden för lidande genom misshandel så gör de sig skyldiga till djurplågeri enligt Brottsbalk (1962:700) 16:13, vilket talar för skäligheten i jämkningen. Vad som dock kan tala emot att barnen ska anses som grovt vårdslösa är deras ålder och mognad. Även om misshandeln av hunden kan anses som en mycket dumdristig handling så bedöms barns medverkan till sina egna skador som mer lindrig på grund av begränsad mognad, vilket talar emot att jämkning aktualiseras (Skadeståndslag 2:4 i analogi).Sammanfattningsvis så är utgångspunkten att hundägaren ska ersätta personskador fullt ut. Grov vårdslöshet från barnens sida kan dock aktualisera jämkning av skadeståndet. Med vänlig hälsning

Skadeståndsansvar vid underårigs vårdslöshet

2016-01-26 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min dotter råkade krossa en ruta på skolan när hon var på väg hem. Hon skulle kasta en pinne över ett tak men den hamnade i stället på en glasruta som gick sönder. Blir hon skyldig att ersätta skadan eller vad är det som gäller?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om skadestånd regleras i skadeståndslagen. I 2 kap. 1 § stadgas att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en sakskada är skyldig att ersätta skadan. Av frågan framgår att din dotter inte krossade fönsterrutan uppsåtligen, så frågan är istället om hon varit vårdslös. I lagen anges inte någon definition av "vårdslöshet" utan detta är något som måste bedömas från fall till fall. Ytterst är det upp till domstol att avgöra om vårdslöshet förelegat eller inte. Utan att komplicera svaret alltför mycket skulle man troligtvis anse att din dotter varit vårdslös som kastat en pinne mot en skolbyggnad, med beaktande av att risken för skada torde varit mer eller mindre förutsägbar. För skadeståndsskyldighet krävs det dessutom att det föreligger ett förutsägbart orsakssamband mellan den vårdslösa handlingen och skadan. Om fönsterrutan var hel fram tills dess att din dotter kastade en pinne på det, är kravet på orsakssamband uppfyllt. I 2 kap. 4 § anges att den som vållar skada innan denne fyllt arton år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt, där hänsyn ska tas till bl.a. ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet osv. När ett yngre barn (under femton år) orsakar en skada genom vårdslöshet är det dock vanligt att en ansvarsförsäkring täcker kostnaden för denna. I det fall du inte har en sådan försäkring finns ibland en möjlighet att få skadeståndet jämkat. En bedömning görs då utifrån barnets ekonomiska omständigheter. Avslutningsvis vill jag tillägga att frågor rörande skador och skadestånd inte är helt okomplicerade att besvara, då det är många aspekter som ska beaktas i bedömningen. Om du har en ansvarsförsäkring råder jag dig i första hand att kontakta ditt försäkringsbolag. Tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!Vänligen,

Brottsskadeersättning

2016-01-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag är målsägande i ett B-mål som har vunnit laga kraft, där jag fått beviljat 5000kr i skadestånd, men Kronofogden har bedömt att den skyldige inte är utmätningsbar, kan jag själv via typ Ratsit begära ut en egen upplysning för att själv kolla upp detta på denna personen, eller är detta ej legitimt behov?
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns få bevis på att en gäldenär inte har medel som är bevistekniskt lika starka som Kronofogdemyndighetens utlåtande. Att begära en egen kreditupplysning eller dylikt blir inte verkansfullt i det här läget. Däremot finns det andra vägar att välja för att få ut sitt skadestånd.Brottsskadeersättning ur brottsofferfondenI de fall någon på grund av brott blivit tilldömd skadestånd och gärningspersonen inte är i stånd att betala kan den skadeståndsberättigade ansöka om ersättning ur brottsofferfonden. Ett utlåtande från Kronofogdemyndigheten, om att gärningspersonen saknar utmätningsbara tillgångar, har i förarbetena nämnts särskilt som ett exempel på tillräckligt bevis. Se vidare 10 & 11 §§ Brottsskadelagen.Det bör noteras i sammanhanget att det finns en beloppsgräns för ersättning ur brottsofferfonden. Enligt 14 § Brottsskadelagen ersätts som högst 20 gånger prisbasbeloppet för personskada. Det är ytterst sällsynt att allmänna skadestånd når sådana nivåer i Sverige. I övrigt kan det erinras om preskriptionen i 15 § Brottsskadelagen. En ansökan om ersättning ur allmänna medel måste ske inom tre år från dess allmänt åtal väckts eller i övriga fall då brottet begicks. Ansökan om brottsskadeersättning kan göras på Brottsoffermyndighetens hemsida (här)SlutordDet finns en alternativ väg att gå, nämligen att söka gärningspersonen i konkurs. Med hänsyn till att utmätningsbara tillgångar saknades får det dock antas som en onödigt omständlig väg och rekommenderas inte i första hand.Behöver du ytterligare stöd och hjälp i detta så är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seFör hjälp med utformandet av ansökan kan du även kontakta en kvalificerad jurist inom området (här)