Preskription vid myndighetsutövning

2016-10-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hur lång tid kan det ga innan man lamnar in en stammning mot kommunen for felaktigt myndighetsutovande? Det har gatt drygt 5 ar sedan incidenterna intraffade men da jag numera ar bosatt utomlands kommer det ta flera ar innan jag kommer tillbaka till Sverige... tack!
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar dig som att det rör sig om ett skadestånd. Sådan fordran preskriberas som en vanlig civilrättslig fordran enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen (PreskL), d.v.s. 10 år räknat från fordringens tillkomst om preskriptionen inte avbryts dessförinnan. Du kan alltså ännu väcka talan.Med vänliga hälsningar

Skada orsakad av hund

2016-10-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Var på promenad med min hund kopplad, möter lös hund, slagsmål utbryter, i mina försök att dela på hundarna blir jag rejält biten, kan ej säga av vilken av hundarna. Ägaren tycker hon har koll på sin hund trots bråket. Ber henne om skadestånd, hennes försäkring säger till mig att jag inte kan bevisa att det var just hennes hund som bet mig och får därför inget skadestånd. Har läkarintyg på handikapp av Bettet. Vad göra? Detta skedde dessutom under tid då man inte får ha hund lös pga vilda djuren har ungar
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga!Som hundägare har man ett ansvar för sin hund och blir skadeståndsskyldig om det kan bevisas att hunden har orsakat skada på person eller egendom. Detta framgår ur Lag om tillsyn över hundar och katter 19§.Alltså finns det definitivt en möjlighet för dig att få ut ersättning om det är den andra hunden som har bitit dig. För att få ut skadestånd måste du kunna bevisa att det är just den andre ägarens hund som har bitit dig. Att du har gått emellan bråket och att du har fått ett läkarintyg på att du är biten spelar tyvärr ingen roll i detta fallet utan det enda som spelar roll i bedömningen är vilken hund det var som faktiskt bet dig. Jag hoppas att detta gav svar på din frågaMed vänliga hälsningar

Strikt ansvar för hundägare när hund är med och vållar skada

2016-10-27 i Strikt ansvar
FRÅGA |Om jag lekte och stimmade upp hunden och den sedan under leken tog sönder min iPad kan jag då begära skadestånd av hundägaren? Eller är det då mitt eget fel?
Hanna Gustafsson |Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Det finns en särskild lag som reglerar frågor gällande hundar, denna lag heter lag om tillsyn över hundar och katter, se https://lagen.nu/2007:1150. Detta är denna lag och skadeståndslagen som blir aktuell i denna situationen. Gällande själva skadan så handlar det om en sakskada och när det gäller sakskador ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållat en skadan ersätta den enligt 1 § 2 kapitlet skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. Om det anses att du vart oaktsam så är det du som enligt denna regel skulle stått för skadan. Detta gäller dock inte i detta fall då det handlar om en hund som har orsakat skadan. Det finns undantag från bestämmelsen ovan då det finns ett strikt ansvar för vissa personer. Med ett strikt ansvar menas att dessa personer står för skadan även om de inte har orsakat den. Det strikta ansvar gäller för hundägare enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter, se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. Paragrafen säger att en skada som orsakats av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren av hunden även om denna person inte orsakat skadan. Innehavare eller ägare av en hund är antingen den som äger den eller till exempel personal på hunddagis, person som lånat hunden för jakt eller person som är fodervärd till hunden. Den som anses ansvarig ska alltså betala skadan som görs men detta kan jämkas enligt skadeståndslagen. Jämkningsmöjligheter för sakskador finns om den som drabbats av skadan anses vara medvållande till skadan enligt 1 § 6 kapitlet skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207#K6P1S2. I ditt fall kommer två saker att vara avgörande för om du kan kräva skadestånd från hundägaren. För det första beror det på varför du var med hunden. Om du är personal på ett hunddagis eller om du är fodervärd för hunden så anses du vara ansvarig men om du inte hade något ansvar för hunden så är du inte heller ansvarig för skadan. Det andra som avgör är om det anses att du är medvållande till skadan. Det kan anses att du vart oaktsam som lekt och stimmat med hunden om detta är anledningen till att skadan skedde. I sådana fall kan skadeståndet jämkas om det anses oskäligt att hundägaren ska betala skadan. Sammanfattningsvis kommer du kunna begära skadestånd om du inte hade ansvar för hunden men om det anses att du vart med och skapat skadan så kan skadeståndet jämkas och då får du inte ut skadeståndet ändå. Hoppas du fick svar på din fråga!Återkom gärna om något var oklart eller om du undrar något annat. Med vänlig hälsning

Begränsningar i arbetsgivares skadeståndsansvar

2016-10-27 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |HejJag är en arbetsgivare som har anställt en person som keyaccount manager. För anställningen så krävs det att vederbörande har Ett gilltigt körkort. Något han har intygat då han skrivit under ett anställnings avtal där detta tydligt framgår.Under den månad som han var anställd så har han krockat den tjänstebil som han fick ta ut i samband med anställningen. För att han skulle kunna fortsätta utföra sitt arbete så kvitterade han ut en hyr bil på företagets namn med uppvisande av sitt personliga körkort.(något som bolaget anordnade och godkände) Nu en månad senare så har det visat sig att det körkort som han har visat upp inte är giltigt. Han har även krockat hyr bilen.Ovan är en förkortad historia men vad har vi som företag för skydd då alla kostnader på bilar etc hamnar på oss samt kan vi stämma vederbörande eller finns det risk att vi har agerat felaktigt!?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Skadeståndsregler återfinns i skadeståndslagen (SKL) (1972:207) se här.Huvudregeln är att en arbetsgivare ansvarar för sakskador som en arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänst, se 3 kap. 1 § SKL. Arbetsgivaren har ett så kallat principalansvar. Fyra olika rekvisit ska vara uppfyllda för att tillämpa regeln: skada, som en arbetstagare orsakat genom fel eller försummelse, i tjänsten. Skaderekvisitet ställer inte till besvär, eftersom vi kan mäta kostnaderna för skadan. Han är anställd och agerade därför som arbetstagare hos dig vid båda skadetillfällena. Att han orsakade skadan genom försummelse på grund av att han inte hade körkort kan mycket väl anses ha ett sannolikt samband. Du blir således ersättningsskyldig gentemot hyrföretaget och får stå för kostnaderna för den egna tjänstebilen. Arbetstagarens skadeståndsansvar är härvid begränsad.Det finns dock ett undantag i 4 kap. 1 § SKL. I det här fallet kan arbetsgivarens strikta skadeståndsansvar jämkas nedåt. I den mån det föreligger synnerliga skäl kan arbetstagaren ändå dömas betala skadestånd. Vad är då synnerliga skäl? Om skadan orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet så anses det föreligga synnerliga skäl. Om det är normalgraden av vårdslöshet så finns det inga möjligheter för arbetsgivaren att undgå ersättningsskyldighet för arbetstagarens skadevållande. När arbetstagaren handlat uppsåtligen eller av grov vårdslöshet brukar domstolarna nästan alltid döma att arbetstagaren ersätter hela skadan, trots att det går att fördela ersättningsskyldigheten mellan arbetstagare och arbetsgivare i skälig mån. Så är detta grov vårdslöshet eller normalgraden av vårdslöshet?När en arbetstagare ljuger om en uppgift som är ett avgörande krav för utförandet av tjänsten vid anställning kan detta innebära att hela anställningen blir ogiltig. Detta framkommer av 30 § avtalslagen, där ett avtal som framkallats genom medkontrahentens svikligt förledande anses vara ogiltigt gentemot den som blivit svikligen förledd. Att ingå ett anställningsavtal som ställer krav på körkort trots att man inte har det kan mycket väl anses vara svikligt förledande och därmed grund för uppsägning. Att en arbetstagare dessutom för ett tjänstefordon med arbetsgivarens förtroende utan giltigt körkort samt ett hyrfordon och krockar med båda bilarna, torde innebär att synnerliga skäl föreligger och 4 kap. 1 § SKL aktualiseras. Du har därmed rätt att kräva ersättning från arbetstagaren för de skador som uppkommit.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Skadestånd utgår alltid då skada skett

2016-10-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har tyvärr varit med och förstört egendom. Jag har erkänt att jag var delaktig och nu skall polisanmälan göras men man påstår även att lokalansvarig kommer skicka en faktura till oss som vandaliserat för kostnad utav renovation. Kan dom göra det eller är inte det upp till domen som kommer ur polisanmälan hur ersättning sköts?Jag tänker exempelvis om jag blir dömd till dagsböter, då skall väl de som äger och förvaltar lokalen söka ersättning hos brottsofferfonden eller liknande? Eller om jag blir dömd till att betala skadestånd är det väl de pengarna de får alternativt då de skickar mig en faktura?Förmodligen bara jag som är förvirrad i hur det hela ska gå till, det är trots allt första gången jag är involverad i ett rättsligt ärende. Vill bara vara någorlunda förberedd inför ett möte med skolan på måndag.
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har helt rätt. Att de skickar en faktura nu gör de bara för att de hoppas att du kan betala den innan det kommit en dom i frågan. Det finns två sätt du kan göra av den här fakturan och jag tänkte gå igenom båda så du förstår hur systemet kring skadestånd fungerar.När du förstör någons egendom blir du enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (länk till den paragrafen finns https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1) skyldig att ersätta skadan. Att ersätta skadan betyder däremot bara att det som förstördes ska få samma värde som det hade innan det förstördes. Om en person t.ex. slår sönder en gammal träbrevlåda då kan inte skadestånd utdömas för att köpa en modern brevlåda i metall med nyckel. Utan skadestånd ska endast ges för att täcka den gamla träbrevlådan. Men oavsett om du döms för brott eller inte är du alltid skyldig att ersätta skada som du orsakat eftersom att brott är en straffrättslig bestämmelse och skadestånd är en civilrättslig bestämmelse. Detta betyder att brott då har man gjort fel mot staten, man har brutit mot en regel som staten tycker att man inte får göra, eftersom det är riksdagsmännen som stiftar lagar. Det är därför det är en åklagare som för talan när det är fråga om brott. Åklagarna finns för att tillvarata på statens intressen. Åklagare gör däremot så att i de flesta mål för de även talan om skadeståndet, när det skett samtidigt som brottet, som i ert fall. Skadegörelse är ett brott enligt 12 kap. 1 § brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1) och då åklagaren väcker talan om det brottet så för att slösa mindre av domstolens tid tar han för det mesta upp skadestånd i samma mål.Vad kan du då göra med fakturan?Antingen så betalar du den nu, och då slipper du skadeståndsanspråk senare i domen. Detta ser man även som ett sätt för en misstänkt att ångra sig och kan leda till att straffet blir mindre, om det skulle komma fram att man är skyldig och man blir dömd för brott. Detta skulle jag rekommendera om du tycker att beloppet verkar rimligt. Tror du att det är ett alldeles för högt belopp så ska du inte betala fakturan innan domen kommit.Eller så betalar du inte skadeståndsanspråket nu och väntar tills att domen avkunnas. Detta är bra om du tycker att skadeståndet är för stort. Då kommer du (eller din offentliga försvarare) säga till domstolen att du inte vitsordar skadeståndsyrkandet som skäligt. Detta betyder att du inte tycker det är rimligt att betala så mycket för den skada som orsakats. Då måste domstolen pröva om det är en rimlig summa att bedöma. Skulle de komma fram till att den är rimlig så får du betala den summan. Skulle det däremot vara så att de kommer fram till att personen skulle få mer skadestånd så kan de inte döma ut det. Det högsta skadestånd som får dömas ut är alltså det som personen som lidit skada har yrkat. Detta är en processrättslig bestämmelse och finns i 17 kap. 3 § rättegångsbalken (se https://lagen.nu/1942:740#K17P3S1). Har skadestånd yrkats för 50 000 kr får alltså inte mer skadestånd än så dömas ut. Givetvis får mindre skadestånd dömas ut om rätten tycker att det är så det ska vara.Sammanfattningsvis vill jag bara säga att du kommer få betala ersättning för den skada du orsakats, men du kan själv välja om du vill betala innan eller efter domen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och att ditt möte går bra. Har du några ytterligare funderingar lämna en kommentar här på Lawlines sida så svarar jag så fort jag kan.Vänligen,

Ersättningsskyldighet vid personskada

2016-10-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om någon skadar sig på min fastighet, är det jag som är skadestånds eller ersättningsskyldig?Jag har en ladugård som rasat och en förbipasserande person undrade om jag ville sälja plåttaket på denna.Jag föreslog en symbolisk summa och att denne fick på egen risk plocka ner plåtarna ifall han ville ha dem.Ifall han nu vill plocka ner dessa och skadar sig, är jag ersättningskyldig eller skadeståndsskyldig då?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!¨Tack för att du vänder dig till Lawline!En förutsättning för att en person ska bli ersättningsskyldig är att skadan vållas genom uppsåt eller vårdslöshet. Vårdslöshet i det här sammanhanget skulle kunna vara att du är medveten om att plåtarna är dåliga och skaderisken är stor, men medvetet väljer att inte underrätta personen i fråga. Med tanke på att du har sagt till vederbörande att denne får plocka ner plåtarna på egen risk och upplyst personen om skaderisken anser jag inte att du kan bli ersättningsskyldig om skada skulle uppkomma.

Föräldrars skadeståndsansvar

2016-10-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej,Min dotter kompis, som är 8 år gammal skadat vår valp genom att tappa henne på golvet. Vi har sagt ett antal gånger till henne innan olyckan att hon får absolut inte ta upp valpen. Nu har valpen brutit benet, blev opererad o kommer behöva opereras om 6 veckor igen för borttagning av stålplattan o skruvarna. Allt hamnar på en räkning på 57.000.- samt att min valp har förlorat sin utställningsvärde med. Kan vi få ersättning av barnets föräldrar?
Marcus Carlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Det finns olika sätt då föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga till handlingar barn begår. Ett s.k. principalansvar kan aktualiseras då ett barn begår en brottslig handling, enligt 3:5 SkL. Enligt 6:2 FB har vårdnadshavande föräldrar en uppgift att se till att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. Brister förälder i detta avseende så kan skadeståndsanspråk aktualiseras enligt 2:1 SkL. Det kan till en början slås fast att i ert fall är 3:5 SkL inte tillämplig. Rörande 2:1 SkL, föräldrarna har brustit i sin tillsyn, är det svårt att utifrån förutsättningarna få fram något klart svar. Jag tar och målar upp två tänkbara scenarion så kan ni förhoppningsvis dra någon slutsats ifrån detta. Är ni inte nöjda med svaret får ni gärna söka er till Lawlines betaltjänster för ett mera nyanserat och djupgående svar.Scenario 1: Din dotters kompis är hemma hos er och leker. Hans/hennes föräldrar är inte närvarande utan har lämnat av henne hos er för att leka, för att hämta upp henne senare. Olyckan sker under tiden hen befinner sig hos er. Jag har svårt att se att föräldrarna har brustit i sitt ansvar här, troligtvis inget skadeståndsansvar. Möjligen skulle den händelse att om ni gjort klart för kompisens föräldrar att kompisen verkligen inte får plocka upp valpen spela roll, men detta är svårbedömt. Scenario 2: Det skulle kunna vara en skillnad om din dotter tagit med valpen till kompisens bostad och de tillsammans leker med valpen under uppsyn av kompisens föräldrar. Då skulle ansvar kunna föreligga. Förutsättning för ett sådant ansvar är om föräldrarna i sin uppsyn av sitt barn uppsåtligen eller oaktsamt varit nonchalanta och att det finns ett direkt orsakssamband mellan deras likgiltighet och skadan på valpen.Med vänlig hälsning,

Ansvar för lånad egendom som blivit stulen

2016-10-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag lånade ut min bil till min kompis och den skulle återlämnas nu i september. Jag har fortfarande inte fått tillbaka den och nu säger hon till mig att den blivit stulen. Jag pratade med en bekant som sa att om jag går till rätten med detta kommer hon antagligen behöva betala för bilens värde. Stämmer detta? vilka relevanta lagrum kan jag ha hjälp av i detta fallet? vill vara påläst kring detta innan jag tar nästa steg.
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Bestämmelsen om lån, dvs. vederlagsfri upplåtelse av nyttjanderätt till bestämd lös sak, finns i 11 kap 1 § handelsbalken (1735:1232). Låntagaren har enligt lag en vårdplikt och bär enligt rättspraxis presumtionsansvar. Det innebär att låntagaren ska anses vid skada ha varit försumlig och ska ersätta skadan om han inte kan bevisa motsatsen, dvs. att skadan inte berott på hans vårdslöshet. Låntagaren anses inte ansvarig för olyckshändelser om skadan inte uppkommit på grund av avtalsstridigt nyttjande. Har bilen blivit stulen på grund av låntagarens vårdslöshet kan låntagaren hållas skadeståndsskyldig. Av frågan framgår inte hur bilen blev stulen. Det blir ytterst en bevisfråga. Enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207) omfattar skadestånd med anledning av sakskada ersättning för bl.a.sakens värde. Sakens värde är enligt huvudregeln återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar