Strikt ansvar som hundägare

2016-05-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om hund A och hund B båda är lösa under träning och hund A springer fram till hund B, vilket utlöser en attack från hund B. Vilket leder till skador på hund A som tvingas söka veterinärvård. Kan hund A:s ägare anses som medansvarig till olyckan då den personen släppte fram sin hund till hund B. Samt är ägaren till hund A ansvarig att stå för kostnaden för psykvård av hund B om de anser att de behövs.
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om tillsyn över hundar finns reglerade i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (HKL), se här. Bestämmelser om skadestånd finner du i Skadeståndslagen (SkL), se här. Strikt ansvar Som hundägare ansvarar du för din hund och för att den inte ska orsaka problem för omgivningen vilket framkommer av 1 § i lag om tillsyn över hundar och katter (KHL), se här. Du är därmed strikt ansvarig för din hund vilket innebär att du ska ansvara för skadan som din hund orsakat oavsett om du varit oaktsam eller inte. Ersättning för skador orsakade av hundar.Då din hund B har orsakat skador på hund A ska du ersätta dessa enligt HKL 19 §. Sakskadors omfattning finns reglerade i SkL 5:7. Här kommer du troligtvis få stå för veterinärkostnaderna för A. Däremot i det fall hund A gjorde så att din hund B gick till attack mot A kan ditt skadestånd jämkas eftersom att hund A medverkat till skadan, SkL 6:1 st. 2. Jämkningen sker efter vad som är skäligt, SkL 6:1 st. 3. Här saknar jag omständigheter för att utreda om jämkning föreligger eller inte. Angående din hunds eventuella psykiska skador saknar jag omständigheter kring händelsen för att bedöma en ev. ersättning för de psykiska skadorna. Sammanfattning och rådStrikt ansvar innebär att man som hundägare ansvarar för skador som sin hund orsakat oavsett om skadan uppkommit på grund av att man varit oaktsam eller inte. Eftersom att hund B skadat hund A ska du ersätta den uppkomna skadan. Här råder jag dig att kolla om även din hund har fått några skador. Om nu båda hundarna var lösa under träningen kan det hända att ni båda är strikt ansvariga gentemot varandra. Det bästa vore om du pratade med hundägare A och försöker lösa det er emellan. I det fall hundägare A inte är medgörlig råder jag dig att ta kontakt med en jurist för vidare rådgivning angående ev. skadeståndstalan. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänligen,

Rätt att överta skadad egendom?

2016-05-03 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Mitt barnbarn har förstört hjulen på en kamrats skateboard och hens föräldrar vill att den ersätts med vad den kosta 1500kr. Vi sa då att vi ville se kvitto på att den verkligen kosta så mycket, då helt plötsligt nöjde de sig med 700. Men vi menar ska de ha betalt så mycket vill vi ha den södriga skateboarden. Är det en rimlig sak att göra. Tacksam för svar. PIA
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Som huvudregel gäller enligt skadeståndslagen 2 kap. 1 § att den som orsakar en sakskada ska ersätta skadan, med detta menas att man ska utge ersättning som motsvarar antingen kostnaden för att reparera föremålet eller anskaffningsvärdet, dvs vad det skulle kosta att köpa ett nytt, likvärdigt föremål. När skadan har orsakats av barn gäller vissa speciella regler om att t ex den skadevållande ska ersätta skadan i den utsträckning det är skäligt med hänsyn till hans ålder och liknande. Om skadan har orsakats genom brott (t ex skadegörelse) ska föräldrarna ersätta skadan (se 2 kap. 4 § och 3 kap. 5 §). Ofta är det upp till den som lidit skadan att visa att anspråket, i ditt fall 700 kr, är ett skäligt belopp. Din fråga handlar dock om att ni vill ha den förstörda skateboarden. Skadeståndsansvaret gör bara att man blir skyldig att ersätta en skada som man har vållat, och äganderätten till det förstörda föremålet går inte över genom att man betalar ersättning för att köpa ett nytt. Ni kan givetvis avtala om att ni ska få den förstörda skateboarden mot pengar för att köpa en ny, men det finns ingen skyldighet för den nuvarande ägaren att gå med på detta. Man så att säga inte förvärva äganderätten till någonting genom att förstöra det och betala ersättning till ägaren, om inte denne går med på det.

Skolfråga avseende avtalsrätt, ersättningsrätt samt associationsrätt

2016-04-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Du och dina bästa vänner (Harald, Kamilla och Angelica) har ett handelsbolag tillsammans, Fresh and Clean HB. Ni har inget bolagsavtal upprättat i skrift utan har muntligt sagt att ni ska driva företaget, dock är det registrerat. Ni bestämmer er i denna glädjeyra att ha firmafest. Väl där, så äts och dricks det i mer och mindre måttliga mängder. Du och din kollega Kamilla kommer på att ni ska leka soldater i all yra så hämtar Kamilla två paintball-gevär från sin bil. Ni börjar springa runt i lokalen och du ser Harald och väljer att skjuta henne i huvudet från 1,5 meter. Harald skadar ögat och tappar synen med 25 % samt hon måste vara hemma minst en månad. Dessutom så har hon tappat all glädje med att spela paintball igen. Hon kräver dig på 30000 kr för skadan samt 400000 kr för att hon inte kan jobba samt 15000 för sveda och värk. Samtidigt kommer det upp en annan sak. Angelica som är en av delägarna i ert bolag har träffat ett avtal som den egenskapen med ett annat företag som hon även sitter i styrelsen för. Du vill att detta avtal inte skall gälla då du anser att Angelica gör fel som sitter på två stolar. Du tar även upp detta med övriga ägare att hon borde förlora rätten att få avtala. Vad är rättsfrågorna?
Gustaf Wiklund |Hej!Lawline besvarar inte skolfrågor. Tämligen begränsad ledning kan dock ges.Vid ditt arbete med frågan bör du särskilt studera lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag samt skadeståndslagen (1972:207). Vad gäller litteratur kan tipsas om Malmström, Civilrätt samt eventuellt Hellner, Skadeståndsrätt och Dotevall, Samarbete i bolag: Om personbolag (mer än så torde ej krävas).Vänligen,

Ersättningsskyldighet för skador vid trafikolycka

2016-04-30 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Vilka ersättningar kan man få om man har skadats vi en trafikolycka förutom från försäkringsbolaget
Nicole Cai |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 8 § Trafikskadelag (1975:1410) kan den som lidit skador till följd av trafikolyckan få ersättning från trafikförsäkring. I 10 § TSL anges att om den skadelidande lidit personskada utgår ersättning ur trafikförsäkringen för dennes fordon. Om den skadelidandes bil skadats till följd av trafikolyckan utgår ersättning från den skadevållandes försäkring. Den som drabbas av en skada i följd av trafik med ett motordrivet fordon får, trots att han kan få trafikskadeersättning, i stället kräva skadestånd enligt vad som gäller om detta (18 § 1 st. TSL). Regler om skadestånd kan man finna i skadeståndslagen som innebär att man har rätt till skadestånd om man har lidit personskada eller sakskada till följd av att man blev påkörd (2 kap 1§. skadeståndslagen). Det är då föraren som blir skadeståndsskyldig om denne var vållande och är då den som ska ersätta dig för dessa skador. Bestämmelser om ersättning för personskador finns i 5 kap. 1 § skadeståndslagen. Personskada innebär fysiska eller psykiska skador. Man kan få ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader som man har haft i samband med detta. Man kan även få ersättning för eventuell inkomstförlust. Dessutom kan man få ersättning för fysiskt och psykiskt lidande som innefattar både lidande av tillfällig art (sveda och värk), och lidande av mer permanent art (lyte och men). När det gäller sakskador finns bestämmelser om detta i 5 kap. 7 § skadeståndslagen.Om bilen har skadats till följd av krocken, kan man få ersättning för bilens värde eller för reparationskostnader och värdeminskning på bilen som uppkommit med anledning av skadan. Om bilen är helt förstörd beräknas ersättningen utifrån återanskaffningsvärdet och från detta görs avdrag för bilens ålder och slitage. Om man redan fått ersättning ur trafikförsäkringen, kan man inte få ersättning även genom skadestånd. Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss igen om du vill ställa kompletterande frågor.

Skadestånd från fastighetsägare för sveda och värk pga. löst brunnslock

2016-05-04 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! I söndags ca kl 22 på kvällen när jag slutade mitt arbete och gick mot bilen trampade jag på ett lock till en rensbrunn. Locket satt inte fast utan åkte iväg och jag ramlade ner med högra benet. Knät blev skadat, vridet och det blev besök på akuten. Jag är sjukskriven i två veckor till en början. Jag vet att jag är försäkrad till och från arbetet. Min fråga är om det är möjligt att stämma bostadsbolaget för sveda och värk? För man kan väl ändå tycka att ett brunnslock ska sitta fast? Mina kollegor hade frågat bovärden om locket och fått till svar att det ska vara löst, men de satte fast det samma dag!! Om det är möjligt att göra något, hur går jag tillväga?Vänliga hälsningar
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som med uppsåt eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Vårdslöshet i juridisk mening anses föreligga om skadegöraren inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori skulle ha gjort i skadegörarens ställe. I ditt fall krävs det att fastighetsägaren har underlåtit att se till att brunnslocket var säkert att gå på (eller spärrat av på något sätt) och att en förnuftig och hänsynsfull fastighetsägare skulle ha gjort vidtagit någon av dessa åtgärder. Ju större skada det kan tänkas bli, ju större krav kan ställas på skadegöraren. Ett löst brunnslock kan leda till, och har i ditt fall lett till, personskador. Därför bör man kunna ställa krav på fastighetsägaren att denne skulle ha vidtagit åtgärder för att minska risken för skador, för att kunna undvika skadeståndsansvar. Sådana åtgärder kan till exempel vara att fästa brunnslocket, spärra av området kring brunnen eller sätta upp varningsskyltar. Skadestånd till den som drabbats av personskada omfattar bland annat ersättning för sveda och värk, enligt 5 kap. 1 § första stycket punkt 3 skadeståndslagen. För att begära skadestånd från fastighetsägaren kan du väcka talan i tingsrätten på den ort där motparten (fastighetsägaren) finns. En förklaring för hur man väcker talan och upprättar en stämningsansökan finns på www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Viktigt att tänka på är att det är du som måste bevisa att dina skador orsakades av det lösa brunnslocket och att det var fastighetsägarens ansvar att se till att det lösa locket inte utgjorde risk för skador. Om du stämmer fastighetsägaren och inte lyckas bevisa detta, och förlorar i tingsrätten, kan du bli skyldig att betala alla rättegångskostnader.Med vänlig hälsning,

Enskilt anspråk vid grovt olaga hot

2016-05-02 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Har blivit hotad(grovt olaga hot) och lider av detta psykiskt .Kom hem såg en kille sparka in en ruta och banka på en dörr.När han börja gå där i från,så börja jag gå hemåt:Då hör jag hur någon kommer springande.Vänder mej om vart på han springer in i mig,då drar han upp en pistol och sätter mot huvudetoch tryckerav sen springer han vidare.Har svårt att sova, och går själv ute när det är mörk.Måste hela tiden kolla så ingen kommer bakom mig.Vad är en rimlig ersättning att begära vid rättegången.Mvh Owe
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tycker att du ska börja med att rådgöra med åklagaren. Åklagaren är som huvudregel skyldig att på din begäran förbereda och utföra din talan om enskilt anspråk (skadeståndet) i samband med åtalet, se Rättegångsbalken 22 kap 2§. Enligt Brottsoffermyndigheten bör ett hot med livsfarligt vapen grunda ersättning mellan 10-15 000. I myndighetens referatsamling beskrivs ett liknande fall som det du beskriver, se här s. 63. Där hade en man fått en pistol tryckt mot huvudet och förövaren hade tryckt av två gånger. Tingsrätten dömde gärningsmannen att betala 15 000 kr för kränkningen. Jag ser ingen anledning till att ersättning ska bedömas lägre i det fall du beskriver. Så en rimlig utgångspunkt bör vara att du begär minst 15 000 kr för bara kränkningen i sig. Avslutningsvis beklagar jag det inträffade och jag önskar dig lycka till! Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar för vårdnadshavare

2016-04-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Min son har i skolan varit vårdslös och spelat fotboll i klassrummet, med sina kompisar, under en rast. Oturen föll således på min son och han sköt omkull lärarens kaffe över lärarens dator. Skolan skickade iväg datorn som inte går att reparera. De har nu för avsikt att köpa en ny dator och skicka kvittot till oss. Står allt rätt till där? Bär han hela ansvaret? Klassrummet var ej låst, trots inbrott begåtts för en tid sedan, läraren borde haft sitt kaffe i fikarummet och varför såg inte rastvakterna att en grupp med barn försvann från skolgården? Det är allvarliga frågeställningar tycker jag.Vår försäkring går ej in, är vi verkligen skyldiga skolan en sprillans ny dator? Och vem ska köpa den? Det kan bli hur dyrt som helst detta. Vem bestämmer vad skicket på datorn var innan kaffet spilldes på den? Hur får vi den rätta jämkningen på summan om skolan helt sonika skickar ett kvitto till oss? Måste vi kontakta en advokat?Sen är det kanske drastiskt men en vettig fråga - alla barnen närvarande tog beslutet att spela fotboll i klassrummet, alltså var de alla vårdslösa, får inte de andra någon reprimand alls? Vi är tacksamma för svar. Mvh fattig mamma.
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din son har vad jag förstår det som råkat förstöra en lärares dator genom att det spilldes kaffe över denna. Detta hände när han och hans klasskamrater spelade fotboll i klassrummet. Jag förstår att du tycker att det är problematiskt att rastvakterna släppt barnen utan uppsyn, detta är något du kan ta upp med skolledningen för att förhindra framtida olyckor men tyvärr spelar det i denna situation mindre roll. När en person uppsåtligen eller vårdslöst(som här är fallet) har sönder en sak så ska den personen ersätta skadan, https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. I detta fall har din son genom att vara vårdslös spelat fotboll i klassrummet och således orsakat sakskada. Egentligen är det alltså din son som är skyldig att ersätta skadan. Lagen tar dock hänsyn till omständigheterna, som i detta fall när det är en väldigt ung person som varit vårdslös. Om en person vållar skada innan han har fyllt arton år skall hen ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter, https://lagen.nu/1972:207#K2P4S1. Vad jag uppfattar dig som så går inte din försäkring in här? I de flesta hemförsäkringar finns det en ansvarsförsäkring som ska täcka just sådana här situationer när någon i familjen orsakat sakskada genom att handla vårdslöst. Jag uppmanar dig att kolla igenom din försäkring en gång till eller möjligtvis ringa till försäkringsbolaget och fråga vad som ingår i din försäkring. Det är aldrig oskäligt av den skadelidna att begära ersättning för ett belopp som täcks av din försäkring. I fallet att det inte täcks av din försäkring så kan skolan aldrig kräva mer i ersättning än vad som anses skäligt. Detta är ett svårt begrepp att definiera, men om din son saknar egna tillgångar så talar det för att beloppet ska sättas lågt. Att endast skicka ett kvitto till dig för en sprillans ny macbook kan således vara oskäligt när man tar hänsyn till sådana omständigheter. Mitt råd till dig är att ha en dialog med skolan för att komma fram till ett belopp som ni båda finner skäligt. När man beräknar skadans ersättning så använder man sig av 5 kap 7 § Skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207#K5P7S1. Det ska tas hänsyn till sakens ålder och hur mycket den använts. Alltså, om det var en gammal dator ska endast marknadsvärdet på denna ersättas och du kan således inte bli skyldig att betala för t.ex. en ny Macbook eller likvärdig dator.Vad gäller de andra barnen i klassrummet delar de tyvärr inte betalningsansvaret då det inte var de som orsakade skadan även om det kan tyckas orättvist då de också spelat fotboll i klassrummet. Övrigt: Du som förälder har stort ansvar för ditt barn då föräldrar har ett strikt ansvar över sina barns handlingar. I det fall att barnet begår någon brottslig handling så bär föräldrarna en del av betalningsansvaret, https://lagen.nu/1972:207#K3P5S1. I detta fall så hade din son inte uppsåt till någon skadegörelse och det faller därför inte under detta ansvar. Således har du rätt att ifrågasätta skolans krav på betalning. Sammanfattningsvis: Din son har ett skadeståndsansvar för skadan på datorn. Ersättningen ska sättas till ett skäligt belopp med hänsyn till hans ålder, ekonomiska förhållanden och ansvarsförsäkring. I det fall att ni inte har ansvarsförsäkring i er hemförsäkring så ska det sättas till ett skäligt belopp, ni behöver alltså inte acceptera ett kvitto på en ny Macbook. När beräkning görs ska hänsyn också tas till skicket på den datorn som gick sönder, ni kan aldrig bli skyldiga att betala mer än värdet på det som gick sönder. Min rekommendation är dock att ni har en dialog med skolan för att se om ni kan komma överens om något belopp. Annars finns det nog tyvärr ingen annan utväg än att anlita en advokat. Hoppas du fick svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Skadeståndsskyldig vid jämställdhetsdom - bolaget eller VD:n?

2016-04-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Om en vd blir fälld i ett jämställdhetsdom och själv bryter mot företagets regler och policy.Ska då företaget betala skadeståndet eller han själv?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Om en verkställande direktör antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall den verkställande direktören ersätta skadan, 29 kap. 1§ Aktiebolagslagen (2005:551) (https://lagen.nu/2005:551). Ansvaret som stipuleras i paragrafen är enskilt och inte kollektivt, det vill säga att det är den verkställande direktören som personligen ska reglera skadan. Genom aktsamhetsbedömningen som domstolen ska ha gjort i och med upprättandet av domen så fastställs det även där vem det är som ska betala skadeståndet och om det är flera vilka de är och hur mycket var och en ska reglera. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,