Ersättningsskyldighet vid trafikolycka

2016-04-10 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Om jag är involverad i en trafikolycka och den andre får någon personskada, kan jag bli ekonomiskt ersättningsskyldig då?
Johan Waldebrink |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för skada uppkommen i trafik regleras i trafikskadelagen (TSL) som du hittar här. För personskada som uppkommer i följd av trafik utgår trafikskadeersättning (8 § TSL). Trafikskadeersättning är inte detsamma som skadestånd men skadeståndslagens principer används för att beräkna ut hur stor ersättningen blir (9 § TSL). Alla motorfordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställda ska ha en trafikförsäkring (2 § TSL). En förare eller passagerare som skadas har rätt till trafikskadeersättning från trafikförsäkringen på det "egna" fordonet (10 § TSL). En utomstående person som skadas, exempelvis en fotgängare eller cyklist har rätt till trafikskadeersättning från det fordons försäkring som orsakade skadan (11 § TSL). Den skadelidande har dock möjlighet att kräva skadestånd direkt från skadevållaren istället för att begära trafikskadeersättning (18 § TSL). Detta har normalt den skadelidande inget intresse av till följd av de fullständiga garantierna för att trafikskadeersättning betalas, samtidigt som beräkningen sker enligt skadeståndslagens bestämmelser. Den skadelidande kan som sagt inte få dubbel ersättning, det vill säga både skadestånd och trafikskadeersättning. Skulle skadestånd ändå utgå inträder den skadeståndsskyldige i den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning. Den skadeståndsskyldige erhåller då den ersättning den skadelidande skulle ha fått om denne vänt sig mot trafikförsäkringen med ersättningskrav (19 § TSL). Den som vållar en skada uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet kan dock bli ersättningsskyldig mot det försäkringsbolag som har betalat ut trafikskadeersättningen. Detsamma gäller om skadan vållas genom vårdslöshet av en förare som kör rattfull (20 § TSL). Det är i sådana fall enbart den som genom sitt handlande har orsakat skadan som kan hållas ansvarig. Om du inte vållar skadan uppsåtligen, genom grov vårdslöshet eller då du kör rattfull kommer du alltså inte att bli ersättningsskyldig. Skadan täcks av trafikförsäkringen på ditt fordon eller på det eventuella fordon som du kolliderar med. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Sakskada - Skadestånd och hittegods

2016-04-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag var DJ på en klubb här i Stockholm.Medans jag stod och spelade så tappade jag min nyckelknippa som innehåller hemnycklar och källarnycklar.En kollega som spelade efter mig hittade nycklarna i dj-båset, utan att veta att det var mina, och gav dem sedan till en vakt när stället stängde.Vakten har sedan slarvat bort nycklarna...Och då undrar jag om det räknas som egenmäktigt förfarande och ifall jag kan få ut någon ersättning för låsbyte osv.Hur ska jag göra?
Carl-Johan Lindman |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det ser ut som du har goda möjligheter att få ersättning för låsbytet.För att kort sammanfatta det hela. Du kan både polisanmäla nöjeslokalen (den aktuella klubben du tappade bort nycklarna på) och kräva skadestånd av dem. För att kräva ut skadeståndet så krävs det däremot inte att du polisanmäler nöjeslokalen.PolisanmälanDina borttappade nycklar ska räknas som institutionsgods då det tappades bort på en nöjeslokal. Institutionsgods är en form av hittegods enligt 6 § lagen om hittegods Lagen om hittegods är alltså tillämplig i ditt fall. Se här. Kollegan gjorde rätt i att lämna över nycklarna till vakten då det är nöjeslokalens uppgift att verka för att nycklarna ska återförenas med sin ägare enligt 1 § lagen om hittegods. Detta sker genom att nöjeslokalen ska anmäla fyndet till Polismyndigheten. Är ägaren till godset känd, får upphittaren i stället underrätta honom eller henne om fyndet. Fullgör nöjeslokalen inte sina uppgift enligt 1 § så gör de sig skyldiga till fyndförseelse enligt brottsbalken 10 kap. 8 §. Se här.Sett till att nöjeslokalen inte har kontaktat polismyndigheten och dessutom förlorat nycklarna så kan man utrycka det som att de inte har fullgjort sin uppgift enligt 1 § lagen om hittegods och kan därmed dömas till böter enligt brottsbalken 10 kap 8 §.Ersättning för låsbytetGenom att ordningsvakten tappat bort dina nyckar så har du lidit en sakskada. Mer om sakskada kan du läsa här.Nöjeslokalen är enligt 3 kap 1 § Skadeståndslagen skadeståndsskyldig för sakskador som dess arbetstagare genom fel eller försummelse orsakar i tjänsten. Uppsåt eller vårdslöshet Vakten har troligtvis inte haft för avsikt att tappa bort dina nycklar. Han kan däremot ha varit vårdslös i sitt agerande vilket är tillräckligt för skadeståndsskyldighet. Enligt tidigare rättsfall ska den som orsakat skadan i sitt agerande frångått vad som kan bedömas som normal aktsamhet för att bedömas som vårdslös. Vakten ska alltså frångått de försiktighetsåtgärder som normalt brukat vidtas vid sitt arbete. Med detta menas de försiktighetsrutiner som är sedvana i branschen. I normalfallet så kan man argumentera för att vakten borde ha låst in dina nycklar i ett skåp eller liknande tillsammans med annat upphittat. Det har alltså funnit bra med möjligheter att undvika borttappandet av nycklarna. Detta måste även vakten ha insett. För skadeståndsskyldighet krävs ett orsakssamband mellan vaktens handlande och skadan (borttappande av nycklar som lett till utgift för låsbytet). man kan snabbt konstatera att ett orsakssamband finns. Orsakssambandet ska även vara adekvat, alltså att det ska ha varit rimligt förutsebart. Vakten ska genom sitt handlande ha framkallat en fara och den skada som du har drabbats av ska ha varit ett någorlunda typiskt förverkligande av denna fara. Jag vill motivera att adekvans föreligger då vakten inte har placerat dina nycklar i säkert förvar och därmed har framkallat en fara för att de ska tappas bort bland annat i lokalen. Vi vet dock inte alla omständigheter och i slutändan blir det självklart upp till en domstol att i sista hand avgöra fråganSkadestånd med anledning av sakskada omfattar bland annat ersättning för sakens värde och annan kostnad till följd av skadan enligt 5 kap. 7 § punkt 1 och 2 skadeståndslagen. Här omfattas då ersättning för låsbytet. Observera gärna att nöjeslokalen kan begära att skadeståndet ska jämkas enligt 3 kap. 6 § skadeståndslagen. En sådan jämkning innebär att skadeståndets summa sätts ner till att endast omfatta självrisken för låsbytet om det täcks av din hemförsäkring. Om du inte har en hemförsäkring kan skadeståndet ändå sättas ner sett till att du innan skadan uppkom har haft möjlighet att teckna en hemförsäkring. En sådan jämkning kommer bara dock komma till stånd om nöjeslokalen begär det i domstol och domstolen finner det rimligt.Till sist vill jag tillägga att en förlikning mellan dig och nöjeslokalen angående ersättning för skadan du lidit är det lämpligaste sättet att lösa detta på. Skulle en förlikning ändå inte vara möjlig råder jag dig att kontakta ett ombud som kan föra din talan.Lycka till med ditt ärende! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Vänligen,

Preskription av skadeståndsanspråk vid brott

2016-03-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Om mina barn, nu 16 och 18, vart utsatta för våldtäkt, sexuella övergrepp och hot när dom var 6 respektive 8 kan dom då söka skadestånd nu? Ska kanske tillägga att förövaren var 12 år vid tillfällena.Tacksam för svar.Mvh Thina Gyllenson
Alexander Ahlfont |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De brott som dina barn utsattes för benämns som våldtäkt alternativt grov våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och olaga hot.Våldtäkt mot barn beskrivs i 6 kap. 4 § Brottsbalken och gärningsmannen döms till fängelse i lägst två och högst sex år. Om brottet är grovt döms gärningsmannen till lägst fyra och högst tio års fängelse.För att någon påföljd ska kunna utgå måste åtal väckas inom tio år från dagen brottet begicks vid våldtäkt och inom femton år vid grov våldtäkt. Dessa preskriptionstider framgår av 35 kap. 1 § Brottsbalken och beror på det högsta möjliga straffet för brottet.Sexuellt övergrepp mot barn bestraffas enligt 6 kap. 6 § Brottsbalken med högst två års fängelse och preskriptionstiden landar därför endast på fem år. Var övergreppet att anses som grovt är dock maximala straffet sex år och därmed blir preskriptionstiden tio år.När det gäller olaga hot som beskrivs i 4 kap. 5 § Brottsbalken är maximala straffet ett års fängelse vilket innebär en preskriptionstid på två år. Brottet i dess grova grad bestraffas med högst fyra års fängelse och preskriptionstiden är därmed tio år.Förutsatt att tio år inte har gått sedan brotten begicks kan med hänsyn till preskriptionstiderna åtal väckas för våldtäkt/grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt olaga hot. Har tio år redan gått kommer endast grov våldtäkt mot barn att komma i fråga.I samband med de två första brotten kan skadestånd utgå för personskada enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. Även skadestånd för kränkning kan komma att utgå i samband med alla tre brotten enligt 2 kap. 3 § Skadeståndslagen.En skadeståndsfordran preskriberas enligt huvudregeln i 2 § Preskriptionslagen efter 10 år. Om det för ett brott dock gäller längre preskriptionstid än tio år, motsvarar skadeståndstalans preskriptionstid brottets (se 3 § Preskriptionslagen). Det innebär att även om den straffrättsliga åtalspreskriptionen är mindre än tio år kan talan om skadestånd fortfarande väckas inom tio år för alla nämnda brott. För grov våldtäkt gäller till och med en längre preskriptionstid på femton år.Eftersom gärningsmannen var tolv år kan inga straffrättsliga påföljder ådömas honom (se 1 kap. 6 § Brottsbalken). Han kan dock fortfarande åläggas att betala skadestånd. Enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen ska barns föräldrar ersätta personskador och skadestånd på grund av kränkning upp till ett visst belopp som i år uppgår till ungefär 8900 kronor.

Skadeståndsansvar för veterinär

2016-03-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Är distriktsvetränärerna ansvariga för följdkostnader vid felbehandling av hund, tänker på resekostnader och vidarebehandling på djursjukhus?Får ett telefonsamtal att hunden efter sövning fått hjärtstillestånd och omgående måste till akutbehandling, remiteras till djursjukhus 10 mil bort.Får till svar, av lantbruksverket, att jag måste gå till domstol om jag vill föra talan.
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga. Först vill jag beklaga att din hund varit sjuk, och hoppas att den mår bättre idag. Om en veterinär har gjort fel och därmed orsakat en skada så kan djurägaren söka ersättning med vanliga skadeståndsrättsliga regler. I Skadeståndslagen står att den som orsakat en skada ska ersätta den. Skadeståndslagen gäller alla, även veterinären. Skadeståndslagen är dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Således kan veterinären innan ingreppet friskrivit sig för ansvar för komplikationer och följer av ingreppet och djurägaren samtyckt till detta i och med undertecknande innan hunden bereddes vård (detta är mycket vanligt). Skulle det gå att visa att veterinären orsakat hundens hjärtstillestånd samt att skadeståndslagen inte avtalats bort, så är veterinären ansvarig att ersätta all skada på grund av detta, dvs både resekostnaderna och extrakostnaden för behandling på djursjukhus. Här är värt att veta att narkos alltid innebär en risk för komplikationer, och det kan ske utan att veterinären gjort något fel eller misstag. Det kan alltså vara svårt att bevisa att din hund fick hjärtstillestånd pga att veterinären gjorde fel.Det första man som missnöjd djurägare ska göra, och som du verkar ha gjort, är att skriftligt reklamera tjänsten till veterinären, och ange vad man har för grund för reklamationen och skadeståndsanspråket. De flesta veterinärer har ansvarsförsäkringar för just sådana situationer. Sen kan veterinären och/eller försäkringsbolaget inte anse att något fel har förekommit, och då kvarstår som du fått besked om, att driva det som en process i rätten. Något som tyvärr kan bli kostsamt vid en ev förlust. En annan sak man kan göra om man anser att en veterinär gjort fel är att anmäla veterinären till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukdvård (tidigare Veterinära ansvarsnämnden) . Det ger oavsett utfall ingen möjlighet till ekonomisk kompensation därifrån (utan sådan får sökas på de sätt som beskrivits innan), men kan kännas som en tröst att få det hela ordentligt utrett och granskat. Här hittar du information om ansvarsnämndenVänligen,

Hund vådaskjuten av underårig

2016-04-06 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En minderårig provskjuter ett gevär i skogen och träffar min hund när vi är på promenad. Jag kör hunden till djursjukhuset och min hund klarade sig efter ett par operationer men det blev en dyr historia. Kan jag få ersättning av den minderårige?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadestånd för veterinärskostnaderDen typ av skadestånd som kan vara aktuell i ditt fall regleras i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Enligt 2 kap. 1 § SkL (här) ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en personskada eller sakskada ersätta skadan. Den som har vådaskjutit en hund torde i de allra flesta fall åtminstone ha varit oaktsam. En hund är att betrakta som egendom och ersätts därför som en sakskada.Skadestånd med anledning av sakskada omfattar enligt 5 kap. 7 § SkL (här) bl.a. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Veterinärkostnader kan i sammanhanget betraktas som en reparationskostnad. Normalt sett behöver inte den skadeståndsskyldige ersätta en reparationskostnad som överstiger sakens värde (i det här fallet hundens marknadsvärde), men när det gäller sällskapsdjur har högsta domstolen ansett att en högre reparationskostnad ska kunna godtas. Det är alltså sannolikt att veterinärkostnaderna omfattas av skadeståndet.För att ett skadeståndsansvar ska föreligga krävs emellertid också att det föreligger ett orsakssamband mellan skadan och skadevållarens agerande, samt att skadan inte är helt orealistisk eller oförutsägbar. Man brukar säga att skadan ska ligga "i farans riktning". Utan att känna till omständigheterna kring olyckan är det omöjligt att avgöra säkert om så är fallet, men när någon avlossar ett skott utan att veta vad som befinner sig i skottriktningen, torde det i regel anses ligga i farans riktning att någon eller något kan riskera att skadas. Det är alltså sannolikt att den som sköt är skadeståndsskyldig.Underårig skadevållareAtt skadevållaren är underårig befriar inte honom eller henne från ansvar; även underåriga kan bli skadeståndsskyldiga. Enligt 2 kap. 4 § SkL (här) ska dock en underårig endast ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Vad som är skäligt beror bland annat på den underåriges ålder och utveckling, hans eller hennes ekonomiska förhållanden och handlingens beskaffenhet. Skadeståndet kan alltså jämkas på denna grund. Om det är skäligt, kan skadeståndet till och med jämkas till noll.Under vissa omständigheter kan även den underåriges föräldrar vara skyldiga att ersätta sakskada som den underårige orsakat. Detta regleras i 3 kap. 5 § SkL (här). Ett sådant ansvar föreligger dock endast när skadan har orsakats genom brott. Ett exempel på detta skulle vara om barnet skjutit hunden uppsåtligen, vilket vore att betrakta som djurplågeri. Om det var en ren olyckshändelse, har däremot inte något brott begåtts. I så fall har föräldrarna inget skadeståndsansvar.Jämkning av skadeståndTill sist bör jag nämna att skadeståndet även kan jämkas enligt bestämmelsen i 6 kap. 2 § SkL (här). Enligt denna regel ska ett skadestånd som är oskäligt betungande med hänsyn till skadevållarens ekonomiska förhållanden jämkas efter vad som är skäligt. Man gör alltså en intresseavvägning och väger den skadelidandes intresse av att få betalt mot skadevållarens betalningsförmåga. Denna bestämmelse fungerar som en säkerhetsventil för att den som vållat skadan inte ska drabbas av en orimligt hög betalningsskyldighet. Huruvida denna bestämmelse är tillämplig i ditt fall beror helt på hur höga veterinärskostnaderna är och hur den underåriges ekonomiska förhållanden ser ut.SammanfattningSammanfattningsvis kan man alltså säga att den underårige mycket väl kan vara skyldig att ersätta veterinärskostnaderna. Skulle skadan anses ha vållats genom brott, så kan även föräldrarna bli betalningsskyldiga. Skadeståndet kan dock jämkas, dels med hänsyn till den underåriges ålder och utveckling och dels med hänsyn till om skadeståndet är oskäligt betungande med hänsyn till den underåriges ekonomiska förhållanden. Om det är skäligt, kan skadeståndet till och med jämkas till noll.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Underårigs skadeståndsskyldighet

2016-04-03 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Föräldrar skilda. Barnen 17 och 19 år boende hos mamman. Barnet under 18 häller vatten på myndiga barnets dator, vem ska betala självrisk vid försäkring ärende? Mamman ? Pappan? Båda två? Ingår det i underhållsbidraget?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline!Ett barns vårdnadshavare ansvarar för skador som barnet vållar genom brott, detta ansvar är dock begränsat till 1/5 av prisbasbeloppet per skadetillfälle, 3 kap. 5 § skadeståndslagen. Nu verkar det dock röra sig om en olyckshändelse varför något sådant ansvar ej blir aktuellt. Vidare har vårdnadshavaren en tillsynsplikt över sina barn till dess att barnet fyller 18 år. Vårdnadshavaren ska förhindra att barnet orsakar skada för någon annan, 6 kap. 2 § 2 st föräldrabalken. Denna tillsynsplikt minskar i takt med barnets ålder och utveckling vilket medför att någon brist i tillsynsplikten inte anses föreligga i detta fall varför något krav enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen inte kan riktas mot vårdnadshavarenDet finns ingen åldersgräns i skadeståndslagen, alla rättssubjekt, även minderåriga kan hållas skadeståndsansvariga, 2 kap. 4 § skadeståndslagen. Skadeståndsskyldigheten kan dock jämkas för underåriga med hänsyn till barnets ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, bakomliggande ansvarsförsäkring och omständigheterna i övrigt. Med tanke på ni verkar ha en försäkring på datorn kommer det röra sig om en relativt låg kostnad. Detta innebär att er 17-åring ensam ska stå för självrisken och varken du eller den andra föräldern behöver stå för kostnaden.Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Ansvar vid bilkollision

2016-03-31 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Min bil krockade med en annan bil som körde på rött ljus. Men han ville inte erkänna att han körde på rött ljus då ringde jag polisen och kom på olyckplatsen. På polisrapporten står det att de kan inte försätta utredningen kanske pga inget vittne till olyckan. Båda bilar är bara halvförsäkrad. Min fråga är vem ska stå för min bilskada?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Vad tråkigt att du varit inblandad i en trafikolycka, jag hoppas att det gick bra för både dig och den andra föraren. När två bilister krockar så försöker polisen och/eller försäkringsbolaget att utreda vilken av förarna som var vållande i vilken grad. Till grund för bedömningen ligger förarnas respektive redogörelse för händelseförloppet, ev spår på platsen och eventuella vittnesmål. Även skadorna på fordonen och dess placering vid kollisionen kan hjälpa till att avgöra ansvarsfördelningen. Ibland går det inte helt att utreda, och då får man utefter den information som finns försöka bedöma ansvaret. Ansvaret kan även anses delat mellan förarna. Om det i dit fall inte går att klargöra att den andra bilen körde mot rött ljus kan det anses att båda förarna hade lika stor del i olyckan, och i så fall får respektive förare stå skadan på sin bil. Jag antar att du har anmält skadan till ditt försäkringsbolag (som i sin tur tar kontakt med den andra bilens försäkringsbolag, och omvänt). Om de kommer fram till att det är den andra förarens fel så får denne (via sin försäkring) stå kostnaden för skadorna på din bil. Om de kommer fram till att ni båda var vållande får du själv stå skadorna på din bil. Om du då har halvförsäkring innebär det att du själv får stå för skadorna.Hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Höns på vägen

2016-03-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Har höns och bor på landet med allmän väg utanför. Ibland så irrar sig mina höns ut på vägen, om det sker en trafikolycka är jag som står ansvarig då?
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om det är så att dina höns skulle irra ut sig på vägen och förorsaka en trafikolycka, så kan du bli skyldig att betala ut skadeståndsersättning till den som drabbas. Detta förutsatt att det finns ett orsakssamband mellan att hönsen var på vägen och trafikolyckan. När bedömningen om skadeståndsansvar görs så är utgångspunkten vad en ”vanligt” aktsam person skulle ha gjort, alltså vad kan man förvänta sig av en vanlig aktsam person att vidta för åtgärder. Om det framgår att en person inte har varit aktsam, alltså oaktsam, så kan denna bli skadeståndsskyldig. Om dina höns brukar rymma och du är medveten om närheten till vägen så skulle min bedömning vara att du har agerat oaktsamt vid en eventuell bilolycka då du har haft möjlighet att förhindra den relativt enkelt. Svaret är alltså ja, du kan bli skadeståndsskyldig till en olycka som dina höns orsakar om det finns ett samband mellan deras närvaro på vägen och trafikolyckan. Om du är medveten om att dina höns ibland hamnar på vägen skulle min rekommendation vara att du ser över deras inhägnad och göra det svårare för hönsen att rymma. Då minskar förhoppningsvis också risken att någon av dem ska förorsaka en trafikolycka.Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga Hälsningar