Skadestånd för skador i samband med ridtävling

2016-06-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, var med om en ridolycka för 4 år sedan. Det var en arrangerad turridning hos ett lokalt företag. Jag bröt rygg och nacke vid olyckan och har bestående men. Hade tyvärr ingen försäkring privat och firman som arrangerade turridningen saknade också försäkring. Kan jag stämma dem? Kan jag söka ersättning på något annat sätt?
Erik Claeson |Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Svaret på din fråga beror på en mängd olika faktorer. För att du ska lyckas stämma någon och få skadestånd för det med så krävs det att skadan beror på att parten agerat vårdslöst eller med med flit (haft uppsåt), och att skadan är en effekt av detta handlande. Om det funnits någon säkerhetsrisk som är så abnormal under en sådan tävling att det är att ses som vårdslöst av arrangören att låta dig rida där så kan det mycket väl vara frågan om vårdslöshet från dem. Det ska dock mycket till och är osannolikt att så är fallet. Det kan även tänkas att de har frånsagt sig ansvar i samband med turridningen, till exempel i någon typ av anmälningsblankett som du varit tvungen att signera inför ridningen. En annan faktor är även hur själva olycka inträffade. Om de till exempel hetsat, eller på något sätt skrämt hästarna, eller att hästen i fråga av någon anledning varit olämplig för ridning så kan det vara frågan om både vårdslöshet eller uppsåt till skadan.Utifrån de få omständigheter jag har fått del av så skulle jag dessvärre tro att det blir svårt att vinna en sådan stämning i rätten.Det kostar även pengar att ansöka om stämning, och eftersom det finns ingen garanti att du skulle vinna en sådan så avråder jag dig från att stämma i det här fallet. Ultimat så är det dock upp till dig själv, om du anser att det finns nog omständigheter som tyder på ifall företaget varit vårdslösa i samband med skadan eller ej.Det är i främsta rummet tänkt att försäkringar ska täcka sådana kostnader som det handlar om i ditt fall, men i avsaknad av försäkringar så finns det inte mycket annat att gå på är jag rädd.Jag hoppas att detta besvarat din fråga.Med vänlig hälsning,

Bristande uppsikt över barn

2016-06-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Borde inte hemfridsbrott på annans tomt innebära att grannen har skyldighet att se till att dennes barn inte härjar på annans tomt? Ska jag behöva skaffa skydd till blommor och en liten trädgårdsdamm pga grannens bristande uppsikt över sitt barn?!
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 4 kap. 6 § brottsbalken framgår att den som olovligen intränger eller annars kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, döms för hemfridsbrott till böter. Med att gård anges innefattar det skyddade området även en kringliggande trädgård, vilket har klargjorts i NJA II 1962 s. 133. Utöver detta kan man säga att grannen har ett strikt ansvar för skada som dennes barn vållar genom brott, denna skadeståndsskyldighet uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet per skadetillfälle. Skulle grannens barn gå in på din tomt och uppsåtligen förstöra din egendom har barnen gjort sig skyldiga till skadegörelse, varför deras föräldrar blir ansvariga att betala för skadan. Rör det sig inte om uppsåtlig skada kan föräldrarna trots detta bli skadeståndsskyldiga. Vårdnadshavare har en tillsynsplikt över sina barn till dess att barnet fyller 18 år. Vårdnadshavaren ska förhindra att barnet orsakar skada för någon annan, 6 kap. 2 § 2 st föräldrabalken. Denna tillsynsplikt minskar i takt med barnets ålder och utveckling, beroende på hur gamla barnen är och på vilket sätt barnen har förstört för dig kan det vara fråga om en brist i tillsynsplikten vilket kan medföra skadeståndsansvar enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Det finns ingen åldersgräns i skadeståndslagen, alla rättssubjekt, även minderåriga kan personligen hållas skadeståndsansvariga för skada som orsakats genom uppsåt eller oaktsamhet, 2 kap. 4 § skadeståndslagen. Skadeståndsskyldigheten kan dock jämkas för underåriga med hänsyn till barnets ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, bakomliggande ansvarsförsäkring och omständigheterna i övrigt. Du ska inte behöva lägga ner pengar på att skydda dina blommor, ingen har rätt att förstöra för dig!Hoppas att du har fått svar på din fråga och jag önskar dig en trevlig sommar!

Ersättning vid bedrägeri

2016-06-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har blivit utsatt för bedrägeri, vem kan ersätta mig?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I vissa fall täcker försäkringar bedrägerier, varför du bör kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera om just din försäkring täcker bedrägerier. Vidare kan du kräva skadestånd av gärningspersonen. Detta skadestånd behandlas vanligen i domstol i samband med att brottet prövas, åklagaren är vanligtvis skyldig att driva skadeståndsfrågan åt brottsoffret om man begär detta. Viktigt att tänka på är då att man meddelar att man vill driva skadeståndsfrågan, om möjligt redan då man polisanmäler bedrägeriet. En annan viktig sak att tänka på om gärningspersonen var under 18år då brottet begicks är att begära skadestånd även av vårdnadshavare. Kan gärningspersonen inte betala skadeståndet kan man få ersättning i form av brottsskadeersättning. För att kunna få detta måste man göra en ansökan om brottsskadeersättning, se här. Dock är det svårt att få brottsskadeersättning för skador som uppkomit genom bedrägeri. Då du inte anger vad det är för typ av begrägeri kan det även finnas andra möjliga aktuella ersättningar. Ett exempel på det är om det rör sig om kortbedrägerier då kortutgivaren i vissa fall ersätter missbruk av ditt kort. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vid vidare frågor är du välkommen att kontakta oss igen här eller via telefon 08-533 300 04. MVH

Kan man avkräva hundägare skadestånd för skador?

2016-06-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |löslöpande hund skadar svårt en råget, rågeten måste avlivas, rågeten har nyfödda kid. Hundägaren kommer att krävas på 6000 kr i avelsvärde för rågeten. Rätt?
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Situationen regleras i lag om tillsyn över hundar och katter, se här. Av 19 § framgår att en hundägare/hundinnehavare ska ersätta de skador hunden orsakar, oavsett vållande, d.v.s. oavsett om skadorna uppstått med ägarens avsikt eller inte. I ditt fall har en hund orsakat svåra skador på en råget, så svåra att den senare avlivades. Dess ägare bär enligt det sagda ansvar för dessa skador och är ersättningsskyldig i enlighet därmed.Vänligen,

Ersättningsansvarig vid skada på bil

2016-06-30 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Min vän fick förfrågan att köra en vänväns bil eftersom denne var alkoholpåverkad. Hon råkade backa in fel och orsakade en lackeringsskada på 4000 kronor. Jag undrar hos vem, juridiskt sett, ansvaret hos med tanke på att bilens ägare tog med sig bilen trots att denne visste att de skulle dricka. Ska de dela betalningen eller hur ska de göra?
Martin Persson |Juridiskt sett är det den som har orsakat tillika vållat en skada som också blir ersättningsskyldig för den. Såtillvida inte din vän blev tvingad under exempelvis hot att köra bilen ser jag inte heller någon möjlighet att hävda att någon annan skulle vara ansvarig för din väns misstag.Vänligen,

Barn- och kattvakt: arbetstagare enligt Skadeståndslagen?

2016-06-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Kan man som ex. kattvakt eller barnvakt där kontrakt inte skrivits men muntligt avtal har ingåtts (arbetsuppgifter, tid, lön etc.) jämföras vid SkL 6:5 3 p. Alltså- om något skulle gå snett som att katten eller barnet skulle skadas under tiden man "arbetade", kan man räknas som en arbetstagare enligt Skadeståndslagen?Tack!
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du redan varit inne och kollat i lagen vet du att 6:5 3 p. SkL fastställer att i Skadeståndslagen likställs med arbetstagare: "den som för annans räkning eljest utför arbete under omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande." Att ha avtalat om centrala villkor för arbetet såsom arbetsuppgifter, lön och arbetstid, medför enligt min bedömning att situationen liknar ett anställningsförhållande. Följaktligen behandlas i sådant fall barn- eller kattvakten som en arbetstagare vid Skadeståndslagens tillämpning. Att även tillfälliga arbeten såsom anlitande av barnvakt kan träffas av lagstiftningen framgår även av förarbetena till Skadeståndslagen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Skadestånd efter fall i tvättstuga

2016-06-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejDet så att jag hälsade på min bror i Örebro och han hade tvättid så jag hjälpte honom med det.Jag la in sista tvätten och skulle slänga tvättmedlet i sorteringen som ligger inne i tvättstugan, jag vände mig efter ha slängt och såg inte att det var blöt på golvet, så jag ramlade och slog mig hårt så att jag bröt handled.Det här hände 2016-03-31 och jag är fortfarande sjukskriven, har inte fått helt min rörlighet tillbaka ännu. Min fråga är då, har jag rätt till skadestånd
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är svårt för mig att avgöra exakt hur omständigheterna kring händelsen i tvättstugan var, så jag hoppas att de antaganden jag gör är korrekta. Jag vet inte om det var blött på golvet innan du och din bror började tvätta eller om detta uppkom efterhand. Oavsett förstår jag att du inte såg den blöta fläcken på golvet och halkade på grund av det. Jag vet inte heller var vattnet kom ifrån, om det kom ifrån en tvättmaskin eller från ett läckande rör eller om någon bara hade spillt ut vatten. Detta kan nämligen ha betydelse. Om det handlar om något som t ex en hyresvärd hade ansvar över, som normalt underhåll av fastigheten (där det vanligen ingår att laga läckande rör och trasiga tvättmaskiner) kan hon eller han bli skadeståndsskyldig för dina skador. Det som är "kruxet" då är att du har bevisbördan för att visa att hyresvärden har varit vårdslös. Detta kan vara svårt att bevisa. Om det var någon som hade spillt vatten av misstag skulle jag säga att blir svårt att kräva skadestånd för dina skador, tyvärr. Hoppas att du fick lite hjälp av mitt svar i alla fall! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning,

Skador orsakade av hund - vems ansvar?

2016-06-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om en ägare av servitut framför vår egna tomt har sina hundar lösa, vad händer om vi går på servitutet kopplat med vår hund och hennes hundar gör skada, vi har kopplade och inte grannen.Vems är ansvaret?
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 19 § lag om tillsyn över hundar och katter, se här, framgår att hundägare/innehavare av hund har s.k. strikt ansvar för skador orsakade av hunden. Det innebär att om din grannes hundar orsakar skada, är dess ägare strikt ansvarig att ersätta skadorna. Det strikta ansvaret innebär att hundägaren är ersättningsskyldig oavsett om skadan uppstod som en olyckshändelse eller om det var ägarens avsikt att skadan skulle ske.Hoppas du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,