Beräkning av dröjsmålsränta

2016-11-23 i Ränta
FRÅGA |Hej.Jag har blivit tilldömd ett skadestånd på 115.000 jämte ränta påbeloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 februari 2004 till dess betalningsker.Hur beräknar man detta?Tacksam för svar
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ränta enligt 6 § räntelagen ska beräknas måste först själva räntesatsen fastställas. Enligt 6 § är den 8 procentenheter plus referensräntan. Referensräntan fastställs varje halvår av Riksbanken, detta står att finna i 9 § räntelagen. På grund av att referensräntan ändras så pass ofta kan det vara lite klurigt att räkna ut det totala beloppet på räntan. Mitt tips till dig är att därför använda Kronofogdens kalkylator för att få fram ett sådant exakt belopp som möjligt. Länken till den rätta sidan hittar du här. Du fyller i följande uppgifter: Belopp: 115000Ränta: 8 %Fr.o.m.: 040228T.o.m.: Dagens datum Sedan fyller du i att du vill beräkna räntan på ”vanlig ränta” och att du vill att "hänsyn ska tas till referensränteändringar" (de 8 % kommer då att adderas med korrekta referensräntan). Bocka i dessa två boxar och klicka sedan på beräkna. När jag gjorde beräkningen utifrån dina uppgifter och under förutsättning att betalning sker idag, 23 november 2016, fick jag fram följande uppgifter. Räntebelopp: 131 584 Totalt belopp: 246 584Hoppas att du fick svar på din fråga Med vänliga hälsningar,

Hundägare vägrar betala för skador som hunden orsakat

2016-11-22 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund blev biten av en annan hund som var lös. Skadan var så pass stor att vi fick åka akut till Ultuna djursjukhus. Där konstaterades att en operation var nödvändig och sen dränage och stygn i nacken. När jag hämtade ut hunden fick jag betala kostnaden. Tog kontakt med mitt försäkringsbolag Folksam Djurförsäkring som ersatte en del av summan.Under den här perioden hade jag kontakt med djurägaren till hunden som bet. Hon har hela tiden sagt att hon skulle ersätta mig för mina kostnader. Jag tyckte det var bäst att reglera mina kostnader när stygnen var tagna och att man såg att inget annan tillstött ex infektion eller dyl. Allt gick väldigt bra och min hund tillfrisknade utan komplikationer och jag tog då kontakt för att få ut mina kostnader. Jag har bara yrkat på mellanskillnaden veterenärkostnaden minus ersättningen från Folksam + kostnad för medicin. Allt finns styrkt med kvitton. Jag har skickat kopior på ersättningskraven, ringt, lämnat meddelande och skrivit sms. Vid några tillfällen har hon svarat och sagt att hon ska betala men inga pengar har kommit in på mitt konto. Jag har skickat sms igen men jag får inget svar. Summan är på 3326:- så det är inga gigantiska belopp. För mig har det blivit en principfråga så jag vill driva ärendet. Tilläggas kan att det finns många vittnen till händelsen då det var på en stor gård som hade öppet hus för allmänheten.Tacksam för svar så jag vet hur jag ska gå vidare. Med vänlig hälsning
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Av informationen i din fråga tolkar jag det som att du har ganska goda bevis för hur skadan kom till, samt vem som är betalningsskyldig för skadan på din hund. Att du dessutom har varit i kontakt med den andra hundägaren som erkänt sin betalningsskyldighet och lovat att betala, är också till din fördel. I denna situation tycker jag därför att du ska fortsätta höra av dig till den andra hundägaren och kräva betalning. Om han/hon fortsätter att undvika dig/vägra betala kan du ju alltid informera personen om att du tar ärendet till domstol ifall betalning inte sker innan exempelvis ett visst datum. Att gå till domstol är för det mesta inget förstahandsalternativ, men i detta fall verkar det som att du har "solklara" bevis i form av såväl vittnen som erkännande. Tänk på att spara all korrespondens mellan dig och den andra hundägaren ifall tvist skulle uppstå. Skulle det bli aktuellt att ta ärendet till domstol ska du lämna in en stämningsansökan hos behörig tingsrätt. På Sveriges domstolars hemsida kan du läsa om vad en stämning innebär, vad en stämningsansökan ska innehålla, samt ladda ner en blankett för stämningsansökan. Sammanfattningsvis råder jag dig alltså till att i första hand kräva den andra hundägaren på betalning och informera denne om att du kan vilja gå till domstol annars. Om du fortfarande inte får ersättning får dina kostnader tycker jag inte att du ska tveka på att lämna in en stämningsansökan hos tingsrätten. Hoppas att du fick svar på din fråga! Lycka till!Vänligen,

Innebörden av fastställd fordran

2016-11-20 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar vad det innebär att en fordran är "fastställd", då fordran gäller skadeståndsersättning?Vänligen, Sara
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det står att en fordran är fastställd betyder det att den genom uttryck eller beslut bestämts till ett visst belopp. I vissa domar skriver domstolen exempelvis att ”skadeståndsbeloppet om 100 kronor fastställs via dom”, vilket då betyder att domstolen beslutat att beloppet ska vara 100 kronor. Sammanfattningsvis innebär det alltså att ett belopp, en fordran, är beslutad om.Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar för bolag som skulle grusat parkering

2016-11-16 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejsanMin pappa halkade och bröt fotleden på deras parkering. Då de bor i lägenhet har föreningen hyrt in ett bolag som ska sköta snöröjning och grusa. Det va bara plogat och inte grusat. Nu är det så att jag undrar om vi kan kräva skadestånd av detta bolag och hur går jag tillväga.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I första hand skulle jag rekommendera att ni vänder er till din pappas försäkringsbolag om han har något sådant. Beroende på vad det står i deras eventuella avtal kan han få ersättning för bland annat sveda och värk, sjukhuskostnader samt för inkomstförlust. Försäkringsbolaget kan sedan i sin tur kräva skadestånd av det ansvariga bolaget. Ifall din pappa inte har någon försäkring eller de inte betalar ut några pengar kan ni kräva ersättning av bolaget som skulle ha grusat. Detta kan ni göra enligt 2 kap 1 § SkL där det står att den som genom uppsåt eller oaktsamhet vållar personskada ska ersätta denna. Ni bör i första hand höra av er till det ansvariga bolaget och kräva ersättning för skadan. Ifall bolaget vägrar betala er får ni stämma dem i domstol genom att lämna in stämningsansökan till tingsrätten. Det kostar mycket pengar att föra ett mål i domstol och den part som förlorar måste stå för motpartens rättegångskostnader, detta bör man överväga innan man tar något till domstol. Det kan vara bra att meddela bolaget att ni planerar att ta saken till domstol om det nu skulle sluta så, då kan det ju hända att bolaget ändrar sig för att slippa risken att betala högre belopp. Då ni kräver skadestånd av bolaget kan det vara bra att meddela på vilka grunder ni gör detta. För att någon ska bli skadeståndsskyldig enligt den ovan nämnda bestämmelsen krävs att man uppfyller vissa steg. 1. Det måste föreligga en skada (vilket det gör i ert fall, detta kan ni bevisa med läkarintyg exempelvis)2. Skadan måste vara orsakad av annan, här är det bolaget som orsakat skadan då de inte har grusat3. Skadan måste ha orsakats på grund av handling eller passivitet. Som huvudregel kan man inte bli skadeståndsskyldig om man INTE gör något men det finns vissa undantag. Har man handlingsplikt på grund av avtal och inte handlat enligt detta har man orsakat skada på grund av passivitet. Detta är fallet här då bolaget är anlitade för att sköta snöröjningen och grusa men inte gjort detta. 4. Det måste föreligga adekvat kausalitet, skadan ska vara en förutsägbar följd av passiviteten. Man kan uttrycka det som att det ska ligga "i farans riktning" att denna skada kan ske om man agerat/inte agerat på ett visst sätt. I detta fall kan man nog konstatera att adekvat kausalitet föreligger, att någon ramlar och bryter foten eftersom det inte har grusats är en förutsägbar följd av denna passivitet. Om det istället sker något helt osannolikt på grund av att det inte är grusat är det inte säkert att det anses föreligga adekvat kausalitet mellan passiviteten och skadan.5. Det krävs att den som underlät att grusa var oaktsam eller hade uppsåt (avsikt) med din underlåtenhet. I detta fall finns antagligen en så kallad handlingsnorm, en norm för hur vägarna ska grusas och vad som är en normal "grusning". Ifall arbetaren följt detta normala sätt (sedvanliga) att grusa på men skadan ändå skett är det inte säkert att man kan bevisa att hen varit oaktsam i sitt arbete. Ifall det är någon som slarvat, glömt eller liknande kaj man antagligen hävda att oaktsamhet föreligger. man kan även göra en så kallad "fri culpabedömning" där man jämför skadans storlek, den sannolika skadans omfattning, möjlighet/kostnad för att förebygga skadan (och väga detta mot risken för skada) samt möjligheten att ens förutse skadan, hur stor riskinsikt som finns. Jag tycker att mycket i ert fall tyder på att bolaget ska anses vara skadeståndsskyldigt. Eftersom det står tydligt i avtalet att de ska snöröja och grusa och de denna dag underlåtit att göra detta kan man nog konstatera att de varit oaktsamma och inte agerat i enlighet med deras handlingsplikt. I 3 kap 1 § SkL står det att den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta personskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Detta innebär att det är bolaget och inte den enskilde arbetstagaren som ska ersätta skadan. Detta är i allmänhet bra då det är större chans att man faktiskt får sin ersättning av ett bolag än en enskild person. Enligt 5 kap 1 § SkL kan man få ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller bestående art samt särskilda olägenheter till följs av skadan. Bolaget skulle eventuellt kunna hävda att det föreligger medvållande enligt 6 kap 1 § SkL och att ersättningsskyldigheten därför ska jämkas. För att medvållande ska anses föreligga krävs det dock att din pappa ska ha varit grovt vårdslös och på så sätt medverkat till skadan. Detta är mycket svårt att bevisa, det krävs ganska mycket för att man ska anses ha varit "grovt vårdslös" och jag tvivlar på att det är fallet här. Hoppas att du fått svar på din frågaMed vänlig hälsning

Skadestånd för personskada - ersättning både för sjukvårdskostnader och sveda/värk?

2016-11-22 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hur mycket/kan jag kräva i skadestånd av Ica efter att ha bitit sönder en tand på en sten i deras flingpaket?Kostnad för lagning av tanden blev 635 kronor men kan bli mer om lagningen inte håller. Kan jag kräva ytterligare för sveda och värk? Isåfall hur mycket?
Carla Zachariasson |Hej! Tack för din fråga.Enligt skadeståndslagen 2:1 ( https://lagen.nu/1972:207 ) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. För skadeståndsansvar måste det finnas ett orsakssamband mellan uppsåtet/oaktsamheten och den skada som vållats. I ditt fall finns god grund för att tillverkaren av flingorna (ICA eller om det är någon annan tillverkare) varit oaktsam i sin hantering och genom detta orsakat personskada för dig.Enligt 5:1 skadeståndslagen ska ersättning för personskada omfatta sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande. Denna bestämmelse avser olika kostnader för läkning och för att neutralisera skadeföljder i daglig livsföring, t.ex. tandbehandling. Du har således rätt till ersättning för kostnaden för lagning. Skulle ytterligare lagning behöva ske bör du ha rätt till ersättning om det finns ett orsakssamband med den första skadan.Av 5:1 framgår också att skadeståndet kan omfatta ersättning för sveda och värk. Med sveda och värk avses personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande under akut sjuktid. Akut sjuktid pågår till dess att den skadade har tillfrisknat. Beloppet bestäms med ledning av hjälptabeller, fastställda av Trafikskadenämnden. Av tabellen för 2016 framgår att för ersättning för sveda och värk krävs i allmänhet att den skadade är sjukskriven. Är du inte det är det svårt att begära någon ersättning för sveda och värk. Det framgår dock också av tabellen att det för smärtsam tandbehandling som sker under icke akut sjuktid lämnas ersättning med 225 kronor per behandlingstillfälle. En "vanlig" tandlagning omfattas dock troligtvis inte av detta undantag.Med andra ord har du möjlighet att bli ersatt för de sjukvårdskostnader som är direkt hänförliga till skadan, medan det är väldigt tveksamt om du kan ersättning för sveda och värk.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skadestånd för borttagna träd av granne

2016-11-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |En hyresgäst har olovligen tagit bort 42 tujor av ursprungligen100 ,år 2014. Av de träd som står kvar är fler skadade och några nedtagna till 3m höjd, Häcken planterades på 80-taletoch är 20 m. Jag gjorde 2014 en polisanmälan och ärendet lades ner. Grannen har fortsatt med att ta ner grenar och nu i sommar lagt jord och jordklumpar på den del av häcken som gränsar mot hyresgästen. Syrebrist har orsakat ytterligare skada. Jag har sen lång tid en överenskommelse med hyresvärden att inget får göras med häcken utan mitt medgivande. Eftersom häcken 2014 blivit gles har jag försökt att plantera en ny 10 m häck innanför den gamla. Först dog alla sen försökte jag igen med 10 nya och av dem har 5 klarat sig. Jag tog kontakt med hyresvärden som erbjuder sig att snygga till häcken. Jag nöjer mig inte med det och tar kontakt med en advokat och inte kommit längre än erbjudande om betalning för gränspåvisning, ersättning för 5 tujor (de nya som klarat sig) tot 4900 kr. och att den kommunala hyresvärden snyggar till häcken samt tar bort jorden.Alltså inte ett öre för de borttagna träden trots en skriven överenskommelse.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med fråga, och även ytterligare ett tag för att du valt en av våra ”Express-tjänster”. Jag tolkar din fråga som så att du undrar hur du kan gå vidare angående de borttagna träden, och det är det jag kommer att utgå ifrån i mitt svar. Är situationen inte så, är det bara att återkomma till mig. Kontaktuppgifter finner du längst ned i svaret. Utifrån din berättelse och fråga är det svårt för mig att förstå hur träden/tujorna står/stod planterade men jag förstår det som att de varit gemensamma för dig och grannen och stått på tomtgränserna. För att strukturera upp det hela och för att kontrollera att jag har förstått händelseförloppet har jag gjort följande tidslinje; 1. 42 st. tujor togs olovligen. 2. Polisanmälan – ärendet lades ned.3. Grannen fortsatte ta bort grenar och skada träden. 4. Överenskommelse om att ingenting får göras utan medgivande. 5. Plantering av 10 m ny häck vilket motsvarade det som olovligen blev borttaget. 6. Alla dog à plantering av 10 st. nya. 7. 5 st. träd/tujor finns kvar idag. Sammanfattningsvis är det alltså 37 st. träd som du inte har fått ersättning för.I Jordabalkens 3 kap. 2§ framgår att om rot eller gren tränger in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse.Anser grannen att hen har berett er tillfälle att ta ner/klippa ner det som hängt in på dess tomt och som medfört olägenhet. Dock ska detta borttagande ske mer väldigt stor försiktighet. Försiktighetskravet sträcker sig så pass långt att om en häck skulle dö eller helt förlora sitt syfte som resultat av grannens ingrepp så kan hen bli skadeståndsskyldig. I ditt fall dock har ju grannen gjort väsentligt större ingrepp än att bara klippa ner lite grenar vilket gör att situationen inte blir så enkel.Vad gäller ersättningsskyldigheten så tillämpas skadeståndslagen, och enligt dess 2 kap. 1 § ska den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar sakskada även ersätta skadan. Sammanfattningsvis innebär det att man ska ersätta den uppkomna skadan i sin helhet, vilket inte är uppfyllt i ditt fall. Egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § Brottsbalken, BrB, är något som också skulle kunna att bli aktuellt. För att en situation ska kunna bedömas som egenmäktigt förfarande så krävs det att någon olovligen tager, eller tillgriper, något, eller att man olovligen rubbar någons besittning. Om en gärning innefattar såväl olovligt tillgrepp som skadegörelse, bör i regel dömas till ansvar endast för antingen egenmäktigt förfarande eller för skadegörelse.Skadegörelse regleras i 12 kap 1 § BrB och kräver att man skadar eller förstår egendom till men för annans rätt till saken. Handlingen ska för att vara brottslig ha karaktären av ett förstörande eller skadande av egendom. Det betyder att gärningsmannen måste ha utfört en fysisk åtgärd med saken, som innebär att egendomen minskas eller att dess beskaffenhet på annat sätt blir förändrad. I ditt fall kan endast kravet på att egendomens substans minskas vara uppfyllt, då den andra situationen som innebär att egendomen undgår ändring kräver att ett främmande ämne tillsätts egendomen så att den blir förändrad.Jag förstår det dock som att du främst är intresserad av att få tujorna återställda eller att erhålla skadestånd, snarare än att sätta ditt din granne. Det du då bör göra är att ta upp i förhandlingarna att du faktiskt ännu inte fått erbjudande om ersättning för resterade tujor, alltså 37 st. Rekommendation Det jag skulle tipsa dig om är att du för fram en skadeståndstalan vad gäller de resterande 37 tujorna som inte blivit föremål för ersättning. Enligt skadeståndslagen ska man bli ersatt för hela den uppstådda skadan.Vad gäller de brottsliga handlingarna så kan jag endast upplysa dig om rådande rättsläge, och det är upp till domstolen att göra bedömningen om alla rekvisit är uppfyllda för att handlingen ska anses vara brottslig. Men som sagt, eftersom du gjort polisanmälan tidigare förstår jag det nu som att du inte är nöjd med den erbjudna ersättningen utan undrar över vilken framgång du kan ha i att försöka kräva mer, varför jag inte har utvecklat frågan kring de eventuella brottsliga handlingarna särskilt mycket. Jag skulle rekommendera dig att kontakta vår juristbyrå som kan hjälpa dig att föra din skadeståndstalan vidare och bistå dig i tvisten. Kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se om det är av intresse, så hänvisar jag dig vidare. Du når mig även på samma mailadress om det är någon bit i mitt svar som du inte förstår, eller om det är något du önskar att jag utvecklar ytterligare. Trevlig kväll! Mvh,

Ersättning för personskada som uppstått på arbetsplatsen

2016-11-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, jag är timanställd vid ett bemanningsföretag och blir uthyrd till ett lagerföretag. Idag så bröt jag fingret för att en öppnings- och stängningsfunktion gått sönder på en truck. Detta hände för att funktionen är dåligt konstruerad. Jag jobbar ca 1-2 dagar i veckan, dessa dagar är inte bokade det sker efter behov vanligtvis dagen innan dagen innan. Men eftersom jag brutit fingret kan jag inte jobba alls på en månad och förlorar därför inkomst. Min huvudsakliga sysselsättning är studier som programmerar och detta kan jag inte heller göra på minst ca 1 vecka. Vad för ersättning är jag berättigad och av vem, detta är ju inte en olycka utan bara en dåligt konstruerad funktion på trucken. Har arbetsplatsen eller trucktillverkaren någon skyldighet här? Trucken måste ju vara säker att använda?Med vänligaste Hälsningar, Samuel Gustafsson
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör om någon och isåfall vem som kan göras ansvarig för din uppkomna skada. Ansvar för skada och därmed ersättningsskyldighet kan regleras i avtal men det kan också för det fall avtal inte täcker situationen regleras i lag. I sådana fall kan bl.a. skadeståndslagen (SkL) bli tillämplig. Eftersom skadan har uppstått i lagerföretagets lokaler i samband med arbete med en av deras truckar som var felaktig, så bör utgångspunkten vara att det är lagerföretaget som ska bära ansvaret. Det skulle dock kunna vara så att lagerföretaget och bemanningsföretaget har reglerat skadesituationer av bemanningsföretagets anställda i avtal, och i så fall gäller avtalet istället.Om avtal inte reglerar situationen så skulle dock lagerföretaget kunna bli ansvarig i enlighet med skadeståndslagen. Detta förutsätter som minst vållande (oaktsamhet), 1 § 2 kap. SkL. Det krävs därmed att lagerföretaget har varit oaktsamma och att detta föranlett din skada. Oaktsamheten skulle kunna bestå i att de inte har utfört kontroller av maskinerna eller att de på annat sätt varit medvetna eller borde varit medvetna om felet men ändå inte åtgärdat det. När man bedömer oaktsamhet så tar man hänsyn till flera faktorer så som vad som kan förväntas, hur svårt det hade varit att förebygga skadan, har åtgärder vidtagit och har de varit tillräckliga i förhållande till vad som kan krävas?När det kommer till att hålla tillverkaren av trucken ansvarig som du påtalar i din fråga så gäller istället produktansvarslagen (PAL). Enligt PAL kan ersättning utgå för personskada som en produkt orsakat på grund av en säkerhetsbrist (1 § PAL). En förutsättning för att ansvar enligt PAL ska kunna utkrävas är att det har funnits ett konstruktionsfel, fabrikationsfel eller instruktionsfel i produkten. Det kan alltså inte vara ett fel på trucken som uppstått genom slitage och normalt brukande utan det måste vara ett fel som uppstått i samband med hur produkten konstruerats eller annars vid tillverkningen eller de instruktioner som kommer därtill. Detta kan vara något som kan vara väldigt svårt att bevisa, men det beror på hur felet ter sig.Beräkning av skadeståndetOavsett om man tar utgångspunkt i skadeståndslagen eller produktansvarslagen så sker beräkningen av skadestånd enligt skadeståndslagens 5 kap. I ditt fall rör det sig om en personskada, vilket regleras i 1 § 5 kap. SkL. Där stadgas att ersättning för personskada omfattar 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust (skillnaden mellan den inkomst du skulle ha uppburit om du inte blivit skadad, och den inkomst du faktiskt har trots skadan), 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Jag hoppas det gav svar på din fråga. Du gör bäst i att först prata med din arbetsgivare för att se så ifall situationen regleras i avtal eftersom du måste kunna veta vem du ska hålla ansvarig. Prata sedan med den ansvariga parten och se om ni kan nå en lösning på egen hand. Skulle ni inte kunna komma överens om en lösning själva så kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Du gör bäst i att isåfall höra av dig till en verksam jurist för konsultation. Om du vill boka tid med en utav Lawlines jurister gör du det via den här länken: lawline.se/bokaVänligen,

Tillsyn över katter och ägarens ansvar

2016-11-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vi har problem med en katt i området. Vi har själva två katter så vi har varit väldigt toleranta. Vi har kattlucka till våra katter där grannkatten tar sig in. Han äter upp katternas mat, han slåss med våra katter inne i huset på nätterna och vi har bekostat flera veterinärbesök pga detta. I skrivandets stund är vår ena katt riktigt dålig. Han har hoppat ner i vår bebis spjälsäng och skrämt slag på henne på natten, han har hoppat ner i barnvagnen. Han har oprovocerat hoppat på vår tvååring så han ramlade baklänges ut i vägen (finns vittne till detta). Vi orkar inte mer. Jag har haft många katter och känner mig ganska säker på att katten i fråga inte är frisk. En frisk hankatt tar sig inte in till två hankatter på deras revir natt efter natt utan att fatta att den är ovälkommen. Finns det något vi kan göra? Vänligen
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter så har ägaren enligt 1 § ett ansvar att hålla sitt husdjur:”...under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.”För hundägare innehåller lagen ett strikt skadeståndsansvar för de skador som hunden vållar. Detta innebär att hundens ägare är skadeståndsansvarig utan att ägaren behöver ha varit uppsåtlig eller oaktsam. Denna typ av strikta ansvar gäller dock inte för kattägare.Du får istället se till skadeståndslagen regler. För att ha rätt till skadestånd krävs det därför i detta fall att du kan bevisa din skada och att det är just denna katt som orsakat denna skada. Du måste även bevisa att kattens ägare varit uppsåtlig eller oaktsam enligt skadeståndslagen 2:1 för att ha rätt till skadestånd. Det krävs här adekvat kausalitet, vilket innebär att det måste finnas ett orsakssamband mellan ägarens handling och din skada. Det kan vara svårt för dig att bevisa att ägaren varit vårdslös i den meningen som krävs eftersom det inte är att anses som vårdslöst att låta en katt vara ute och fritt röra sig i ett bostadsområde. Miljödomstolen har tidigare avslagit överklagan rörande katter som stör med stöd av att katter som passerar en villatomt inte skall anses utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9:9. Vidare är det upp till husägaren att freda sig mot att katter tränger sig in i dennes hus genom att husägaren bör hålla dörrar och fönster stängda. Det synes svårt att bevisa kattägarens oaktsamhet och av din fråga tolkar jag att du inte säkert vet vem kattens ägare är. Om du vet vem ägaren är kan det bästa vara att kontakta ägaren och förklara ditt problem. Det finns också möjligheter för dig att väcka talan i domstol med stöd av skadeståndslagen 2:1. Det krävs då som sagt att du kan visa att kattens ägare varit vårdslös i förhållande till de skador som du beskriver att katten har orsakat dina barn och dina egna katter. Huruvida din talan blir framgångsrik eller inte har jag svårt att svara på.Du kan läsa mer om reglering kring ansvar för hundar och katter på polisens hemsida här.Hoppas att mitt svar varit till din hjälp. Du är också välkommen att vända dig till oss på lawline igen!Vänliga hälsningar.