Fråga om möjlighet att begära skadestånd vid eventuell vårdslöshet i samband med utövandet av undersökningsplikt i samband med köp

2016-03-23 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Har min husvagn till försäljning.. En ev köpare kom och hackade hål under vagnen med en skuvmejsel.. Detta utan att be om lov och i syfte att se om vagnen enligt honom va röten.. Underredet i husvagnen är av trä och nu med massa hackhål och även bortbrutna bitar.. Kan jag åberopa skadegörelse på annan egendom eftersom dom inte fick min tillåtelse.. Jag var inne i husvagnen och visade person nr 2 vagnen medans person nr 1 hackade hålen.. Jag avbröt visningen med då var skadan redan skedd
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!För att ha rätt att åberopa rätt till skadestånd så fordras enligt Skadeståndslagen (SkL) att annan orsakat skada på din person eller egendom tillhörig dig genom uppsåt eller oaktsamhet, SkL 2:1. Skadeståndets omfattning i händelse av sakskada utgör sakens värde eller reparationskostnad, eller värdeminskning med anledning av skadan. Därutöver annan kostnad till följd av skadan, s.k. allmän förmögenhetsskada, exempelvis att du haft kostnader för att köra husvagnen till verkstad m.m. För att avgöra om personen i det här fallet varit oaktsam fordras dock en mer intrikat bedömning. Dels måste det kunna framgå om risken för skadan genom handlingen förelegat, därefter hur stor skadan riskerade att bli genom handlandet och om det funnits möjligheter att förebygga skadan samt om den handlande insett risken för att skadan skulle uppkomma. Man kan här tillskriva utgångspunkten i bedömningen vad som i rättslig mening brukar kallas för bonus pater. Med bonus pater förstås hur den genomsnittlige rättslevande människan hade gjort, och vad denne hade förstått och vetat. I samband med ett köp av lös egendom, vilket en husvagn utgör. Har den presumtive köparen en undersökningsplikt inom vilken han har att förvissa sig om alla tänkbara fel på varan (husvagnen). Såvitt han under undersökningsplikten inte förvissat sig om de fel han då bort upptäcka, kan han senare inte åberopa dessa fel för att kunna begära avhjälpande eller prisavdrag från säljaren, jfr Köplagens 22 §. Viktat mellan den köprättsliga undersökningsplikten och den skadeståndsrättsliga oaktsamheten kan det såväl både vara så att köpspekulanten varit oaktsam som att denne agerat inom undersökningsplikten. Det hela kommer bero på husvagnens skick vid tillfället för undersökningen. Har köpspekulanten exempelvis med stor kraft och mängd våld förorsakat skadorna bör detta vara att anse som oaktsamt. Har denne istället petat runt försiktigt och skadorna uppkommit pga. bristfälligt skick i husvagnens gods, torde det istället vara inom ramen för undersökningsplikten. Den strikta bedömningen huruvida du kan ha rätt till skadeståndsersättning kommer i det här fallet med den information jag har att tillgå att utmynna i ett: ”det beror på”. Vill du ha mer ingående hjälp i ärendet och bereda en jurist möjlighet att mer ingående utreda skadornas omfattning och om dessa kan ha anses orsakats av oaktsamhet är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Skadestånd på grund av skada vid fotbollsmatch

2016-03-18 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om jag exempelvis råkar skada en person vid en fotbollsmatch, kan jag bli skadeståndsskyldig då?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Ett deltagande i vissa sporter anses medföra ett underförstått samtycke till att man kan lida skada och i de fall så får skadevållaren ansvarsfrihet och blir inte skadeståndsansvarig. Även om detta samtycke föreligger innebär det dock inte att man ska behöva tåla vilken skada som helst, eller vilken misshandel som helst på grund av sporten. Vid varje individuellt fall får man göra en bedömning och se om orsaken till skadan är något som lätt kan uppstå inom sporten och kan anses vara försvarligt. Vad gäller fotboll skulle jag säga att man samtycker till att det finns risk att man skadas. Det är en sport där skador ofta förkommer, vilket alla som spelar fotboll bör vara medvetna om när man väljer att syssla med det. Om du skulle börja misshandla en annan fotbollsspelare och medvetet skada personen kan du alltså bli skadeståndsskyldig och ansvarig för brottet misshandel enligt Brottsbalken. Är det dock fråga om en skada som uppstår i spelets gång och något som anses vara försvarligt med hänsyn till sporten så kan du inte bli skadeståndsskyldig om du råkar skada en annan spelare. För att kunna bedöma en viss situation skulle jag behöva mer information om hur skadan uppstod och hur stor skada som den skadelidande orsakades. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen. Mvh,

Försäkringsvillkor för bilförsäkring vid skada på bil

2016-03-15 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hejsan,För sju månader sedan köpte jag en helt ny bil ( fabriksbil). Förra veckan blev bilen påkörd av en bilist med väjningpkiktskyldighet. Försäkringsbolaget meddelade att motparten gjorde fel och hans försäkringsbolag kommer att ersätta för bilreparation och min självrisk. Jag, däremot, är inte nöjd med beslutet om att bilen ska repareras och vill ha en likvärdig bil som det var innan krocken. Undrar vilken rätt har jag att byta bilen till en likvärdig bil som min bil var innan krocken?Tack,
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga,När det gäller försäkringsärende så har försäkringsbolaget ofta ett villkor i sina avtal som föreskriver att de har rätt att välja vilket åtgärd de ska vidta vid ett försäkringsärende. Troligtvis har de ett villkor där de har rätt att välja reparation av din bil istället för utbyte, då det sannolikt kan ske till en lägre kostnad för dem. Kan du däremot motbevisa, dvs. att det skulle vara billigare för försäkringsbolaget att ersätta dig med en ny bil, likvärdig din bil innan krocken, så har du troligtvis goda chanser att få en ny bil. Därav hade jag behövt se ditt avtal med försäkringsbolaget, för att bättre kunna utreda dina möjligheter till att få din bil utbytt istället för reparerad! Vill du ha ytterligare hjälp med att fortsätta med ärendet så är du välkommen att vända dig till oss via, info@lawline.se.Även om du inte fick ett konkret svar på din fråga hoppas jag att ditt ärende blev något klarare. Jag rekommenderar dig att noga läsa igenom dina försäkringsvillkor, om du väljer att ta ärendet vidare.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort fortsatt lycka till med ditt ärende,Mvh,

Vem ska betala för skador orsakade av en hund?

2016-03-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |min sonflickvän 1 hundägare hundflickvännen för plötsligt vara hundvaktkommer till min sons lägenhetde släpper hunden ur siktehunden kissar på madrass o resårmadrassen blir kiss ivem ska betala en ny säng ???
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vem som ansvarar för skador orsakade av hundar regleras i bland annat Lagen om tillsyn över hundar och katter. Av lagens 19 § framgår att en skada som orsakats av en hund ska ersättas av hundens ägare eller av hundens innehavare. Detta oavsett om ägaren eller innehavaren har fått hunden att orsaka skadan eller inte.Med innehavare menas den som tar hand om en hund på exempelvis ett hunddagis, vilket jag uppfattar kan jämföras med att vara hundvakt. Jag tror därför att din sons flickvän räknas som innehavare till hunden när hunden kissade på sängen, eftersom hon var hundvakt då. Oavsett detta så går det även att vända sig till hundens ägare för att få ersättning för den skadade sängen.Det är kanske enklast att vända sig till den av din sons flickvän och hundens ägare som är lättast att få tag på.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Jämkning av skadestånd på grund av medvållande

2016-03-22 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Har en fråga om min kompis mamma. Hon spräckte en tjuvs näsa och nu vill han ha ersättning av sin ärvda jacka från sin far. Han fick blod på skinnjacka när hon slog till honom på näsan. han vill ha 500 kr i ersättning för blodet går inte bort. Vad säger lagen om rätt till ersättning för sakskada av detta slag?M.V.H/Camilla
Erica Leufstedt |Hej och tack för din fråga!Lagen som reglerar frågor om skadestånd är Skadeståndslag (1972:207) (SkL). Den som med uppsåt eller av vårdslöshet orsakar annan skada ska enligt 2 kap 1§ SkL ersätta den skadelidande. Skadeståndet för sakskada ska enligt 5 kap 7§ SkL omfatta ersättning för bland annat reparationskostnader och värdeminskning. Jämkning, nedsättning, av skadeståndsansvaret för sakskada kan komma i fråga om den skadelidande genom vållande har medverkat till skadan, detta följer av 6 kap 1§ SkL. Jämkning görs efter vad som är skäligt med hänsyn till framförallt graden av vållande hos vardera part, samt övriga omständigheter. För sakskada räcker det med så kallad enkel vårdslöshet, den behöver inte ha varit av grov beskaffenhet för att jämkning ska bli aktuellt. Av er fråga utgår jag från att näsan spräcktes och skadan uppkom i samband med att tjuven rånade/gjorde inbrott och i så fall kan man tänka sig att jämkning skulle komma på fråga då vållande kan anses föreligga genom tjuvens agerande. Jämkning kan ske hela vägen ner till noll om medvållandet innebär att den skadelidande bör hållas ensamt ansvarig.Det finns vidare allmänna rättsgrundsatser som inte återfinns i lag, som kan ansvarsbefria en skadeståndsskyldig. En av dessa grundsatser är att en person agerar i nödvärn och i samband med detta orsakar skada, då kan eventuellt ansvarsfrihet inträda. Hoppas ni fick svar på er fråga!Vänligen,

Beräkning av ränta pga. skadestånd

2016-03-15 i Ränta
FRÅGA |Vad blir räntan och totala summan för ett skadestånd på 8700 kr? Ränta på beloppet enligt 6§ räntelagen (1975:635) från den 5 sep 2014 till 31 mar 2016?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beräkningen av räntan i enlighet med 6 § Räntelagen innebär att man tar den av Riksbanken fastställda referensräntan (se här) och adderar 8 procentenheter. Referensräntan fastställs en gång per halvår enligt 9 § Räntelagen. 2014-07-01 så låg referensräntan på 1 %, varför räntan på skadestånd blir 9 % (8+1 =9). Du kan, om du vill kontrollera min beräkning, själv räkna ut räntans storlek enligt Kronofogdens ränteräknare som du hittar här.Ditt totala belopp du bör få ut är således: 9931kr.Räntan är således totalt på: 1231krJag hoppas du fick svar på din fråga,Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Fråga om ansvarig och ersättningsmöjlighet för sättningsskador på fastighet uppkomna pga närliggande nybyggnation

2016-03-15 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vem ansvarar för besiktning av en privatägd fastighet som gränsar till en nybyggnation i kommunal regi? Markägaren eller exploatören? Vem blirbskadeståndsskyldig vid uppkomna sättningsskador under och efter byggnation?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Frågor om ansvar och ersättning för skador på kringliggande fastigheter vid exempelvis schaktnings- och sprängningsarbeten besvaras genom Jordabalken (JB) och Miljöbalken (MB). Ansvarig för att utföra erforderliga skyddsåtgärder i samband med schaktning och liknande arbeten är den som låter utföra arbetena, byggherren, vilken per din frågeställning tycks vara kommunen, jfr JB 3:3 och MB 32:6. Skador orsakade genom sprängningsarbeten ersätts i enlighet med MB 32:3 och 4. Skyddsåtgärder får undvikas om skyddsåtgärden skulle kosta mer än vad det skulle kosta att ersätta skadan som uppkommer. Exempelvis om en skyddsåtgärd skulle innebära att byggherren var tvungen att tillstå kostsamma s.k. spontlådor för att undvika att en liten del av en angränsande gräsmatta sätter sig, kan istället en återställning av gräsmattan snarare än vidtagen skyddsåtgärd vara tillåten, jfr JB 3:3 st 2. När det kommer till sättningsskador genom sprängningsarbeten, vilket är det vanligaste, är det upp till byggherren att söka att visa att denne inte har varit ansvarig. För att säkerställa detta kan denne låta utföra besiktning av närliggande fastigheter och förse dem med vibrationssensorer eller mätpunkter inför ett eventuellt sprängningsarbete. Underlåter byggherren det får denne svårare att sedan visa att denne inte varit ansvarig till sättningsskadorna. Ett första led för att möjliggöra skadeersättning är att reklamera skadan hos byggherren och förklara att denne är ansvarig för de skador din fastighet har drabbats av. Här kan det tänkas att byggherren tar på sig ansvaret och ersätter dig, alternativt kan skadestånd komma att behöva utkrävas genom stämning. Behöver du hjälp för att hantera det här ärendet gentemot byggherren, alternativt påbörja en skadeståndstalan gentemot denne rekommenderar jag att du vidare kontaktar Lawline och möjliggör att vi mer ingående kan sätta oss in i ärendet. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid personskada

2016-03-13 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag bröt 3 ben i min hand när jag var 13 och handen läkte fel. Jag har nu värk och nedsatt funktion i den handen 7 år senare. Kan jag få någon typ av ersättning för detta eller har det gått för lång tid?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid ersättning för personskada gäller som huvudregeln den vanliga tioåriga preskriptionstiden som går att utläsa ur 2 § Preskriptionslagen. Därav bör en skada anmälas så fort som möjligt för att du ska rätt till ersättning. Vissa försäkringsbolag ger ersättning för funktionsnedsättning. För att få ersättning funktionsnedsättning som skett vid en olycka måste du ha en olycksfallsförsäkring. De flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård i anledning av din funktionsnedsättning. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att du måste vänta 1-2 år efter funktionsnedsättningens tillkomst innan en eventuell ersättning kan lämnas.Eftersom det endast har gått 7 år så är inte din rätt att anmäla skada preskriberad och du skulle således kunna ha framgång vid ett eventuellt skadeståndsanspråk. Behöver du ytterligare hjälp med ärendet, exempelvis att formulera ett skadeståndsanspråk, eller om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Med vänlig hälsning,