Skadestånd inom idrottsutövning

2018-01-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Jag skadade mig på en inomhus hinderbana. Fanns inga varningsskyltar , fick heller inga instruktioner eller introduktion. Orden vid receptionen var "Ha kul!" Hälseneruptur. Fick opereras. 8 veckor med gips och kryckor. Rehabilitering 1 år framöver. Är ensamstående med 2 barn. 4 och 6 år. Går till sjukgymnast varje vecka. Har jag några rättigheter?
Carl-Johan Lindman |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tråkigt att höra om ditt olycksfall. Vi ska försöka hjälpa dig i ditt ärende. Nedan ser du en redogörelse av de möjligheter jag tror du har utifrån de omständigheter du angett.SKADESTÅNDMin första rekommendation är att du vänder dig till hinderbanan. Om din historia är väl underbyggd och den som driver hinderbanan accepterar att det förekommit brister i säkerhetsfrågor rörande hinderbanans utformning så är det inte omöjligt att du blir ekonomiskt kompenserad utan att behöva ta till rättsliga medel. Lösningen då blir att ni med fördel ingår ett förlikningsavtal där det står att saken är avgjord efter att du erhållit pengar.I det fallet att hinderbanan inte går med på att ersätta dig, eller endast går med på att ersätta dig till ett lägre belopp än vad du anser rimligt, så återstår bara att skicka in en stämningsansökan till den lokala tingsrätten. Blanketten för att inge en sådan stämningsansökan kan du se här. I stämningsansökan ska du redogöra för vad som har hänt och presentera ett yrkande (det vill säga hur mycket pengar du vill ha) och bevisning (exempelvis ett läkarutlåtande som styrker de skador du ådragit dig). Värt att nämna är att om du förlorar i domstolen ersätter du både dina egna och hinderbaneföretagets rättegångskostnader och vice versa enligt Rättegångsbalken 18 kapitlet 1a paragrafen. Hur ser då dina möjligheter ut att få ut ett skadestånd? Det är helt upp till domstolen att avgöra om den som driver hinderbanan agerat på ett så vårdslöst sätt att det medför skadeståndsskyldighet. Med bakgrund av de omständigheter du angett kan jag inte göra någon riktig bedömning. Därmed kommer jag nedan redogöra vad som gäller på ett allmänt plan. I 2a kapitlet 1a paragrafen Skadeståndslagen anges bl.a. att den som genom vårdslöshet vållar annan personskada ska ersätta denna skada. För att den ansvarige bakom hinderbanan ska bli skadeståndsskyldig krävs därmed att skadan orsakats av 1) vårdslöshet, och att 2) skadan har vållats en själv; d.v.s. att det finns ett orsakssamband mellan ett handlande alternativt brist på handlande, och den inträffade skadan.Att det saknades varningsskyltar är en omständighet som talar för att den ansvarige för hinderbanan agerat vårdslöst då eventuella risker med att delta i aktiviteten inte tydliggjorts. Detta blir dock beroende på hinderbanans utformning. Faktorer såsom farligt höga höjder, lämpliga förkunskaper eller att deltagarna bör vara mellan en viss ålder vägs in i den bedömningen. Gällande om företaget som driver hinderbanan kan anses ha vållat dig skada så finns det vissa normer inom skadeståndsrätten. Inom idrott anses ofta personer som skadats medverka i skadans uppkomst, varför ingen, eller i vart fall jämkad, skadeståndsskyldighet blir resultatet. Ett exempel är om någon skadat sig av en tackling i en fotbollsmatch uppkommer ingen skadeståndsskyldighet om inte tacklingen varit så hänsynslös att den gått utöver vad som går att förvänta sig av fotboll som sport. I din situation bör samma typ av resonemang vara tillämpligt vilket innebär att det inte går att utkräva skadestånd om skadan uppkommit genom ditt egna agerande att delta i hinderbaneaktiviteten och inte omständigheter som går att lasta den ansvarige för hinderbanan. Min bedömning är alltså att det bör gå att argumentera för att den ansvarige för hinderbanan agerat vårdslöst genom att inte informera om skaderisken och hur man bör använda hinderbanan. Däremot om inte skadan orsakats av att hinderbanans redskap varit bristfälliga eller att den typen av hinderbana är förknippad med vissa risker som den ansvarige för hinderbanan inte avvärjde så kan det vara svårt att argumentera för att det är de ansvariga för hinderbanan som orsakat dig skadan och inte du själv. Hur man ska bedöma den frågan har jag svårt att avgöra då jag vet väldigt lite om hinderbanans utformning.FÖRSÄKRINGSKASSANJag förstår det som att du inte har varit förhindrad att utföra ditt arbete med hänsyn till skadorna du har lidit. Om så är fallet så rekommenderar jag dig att du vänder dig även till försäkringskassan som kan hjälpa dig med bl.a. rehabiliteringspenning enligt Socialförsäkringsbalken 31 kap. Försäkringskassans guide till de förmåner man kan erhålla vid skador som nedsätter arbetsförmågan hittar du här.Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp och att du snart mår bättre igen! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler frågor.Med vänliga hälsningar,

Hur stor diskrimineringsersättning kan man begära för diskriminering på grund av sexuell läggning?

2018-01-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag utsatte för diskriminering av min bank för min sexuella läggning när jag ringde telefonbanken för att öppna ett gemensamt konto med min sambo då handläggare tyckte inte om att vi ett gay par och vi skulle ha ett gemensamt konto och att jag har för svag röst vilket betyder att jag är en kvinna enligt honom.Har pratat med hans chef och de erkände deras fel och sa att handläggaren inte är full utbildad och bad om ursäkt men ändå det är meningslös för mig och jag hotat att jag vänder mig till DO och de vill ge mig kompensation och lösa detta mellan oss säger chefen.Jag googlat om saken och hittat att man betalar ganska höga belopp till den drabbade i skadestånd för det jag upplevde under samtalet och efter. Chefen lämnar kompensation frivilligt till mig men jag vet inte riktigt vilken kompensation eller ersättning man kan få för sådana skadestånd. Vad skulle ni rekommendera mig?
Olle Hansen Ölmedal |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Frågor om diskriminering regleras i diskrimineringslagen.Banken som tillhandahåller tjänster till allmänheten omfattas av ett diskrimineringsförbud. Eftersom handläggaren behandlade dig sämre på grund av din sexuella läggning så har det inneburit diskriminering i strid med förbudet. Handläggaren kan dessutom anses ha trakasserat dig genom att säga att du på grund av din svaga röst var en kvinna. Att trakassera någon är i lagens mening också en form av diskriminering. Handläggaren företrädde banken vid ert samtal och därför är det i lagens mening banken som brutit mot diskrimineringsförbudet (1 kap. 4 § och 2 kap. 12 § diskrimineringslagen) Eftersom banken brutit mot diskrimineringsförbuden i lagen, så är de skyldiga att betala diskrimineringsersättning för kränkningen. När man beräknar ersättningen ska man ta särskild hänsyn till att syftet med lagen är att motverka diskriminering. (5 kap 1 § första stycket diskrimineringslagen)Detta betyder att du har rätt till ersättning för kränkningen, och ersättningen ska dessutom ha en förebyggande verkan mot diskriminering i samhället. Ersättningen beräknas alltså i två steg. Dels ska den innebära en viss upprättelse för dig, och dels ska den förebygga att samma sak händer igen i samhället.Lagen anger dock inga belopp, och därför får man ta hjälp av rättspraxis för att bedöma storleken på ersättningen.I den första delen av bedömningen utgår man ifrån vad en kränkningen "objektivt" innebär för dig. Med detta menat jag att det inte är hur du faktiskt upplevde kränkningen som avgör. Istället bedömer jag hur en sådan kränkning "i allmänhet" borde ha upplevts av en person i den situationen. Högsta domstolen har bland annat skrivit att ersättningen ska beräknas genom att man utgår ifrån kränkningens "allvar" och gör en sammanvägning av alla omständigheter i fallet. Till exempel bedöms ett fall "allvarligare" om diskrimineringen fått konsekvensen att en person inte fått ett arbete, en utbildning, eller en bostad som hen sökt. Fall där diskrimineringen skett i offentliga sammanhang bedöms som "allvarligare". Om den person som har diskriminerat någon ber om ursäkt direkt eller i samband med diskrimineringen, så skulle det innebära att diskrimineringen bedöms som mindre "allvarlig". Fall där diskrimineringen skett med en tydlig avsikt att diskriminera bedöms också som "allvarligare", medan de fall där diskrimineringen skett utan avsikt bedöms som mindre "allvarliga".Det finns så vitt jag vet inte något rättsfall som är tillräckligt likt ditt fall för att jag ska kunna ge dig ett exakt belopp.Jag kan istället göra en bedömning av de omständigheter som du skrivit om:I första delen av bedömningen, så gör jag en bedömning av hur allvarlig kränkningen ha varit för en person i din situation i allmänhet.Diskrimineringen skedde i ett telefonsamtal, vilket inte är ett offentligt sammanhang. Diskrimineringen kan alltså inte anses som allvarligare på grund av sammanhanget.Handläggaren ville inte ge er ett gemensamt konto just för att ni är ett homosexuellt par, vilket tyder på att avsikten var just att diskriminera. Att handläggaren har sagt att du var en kvinna för att du har en svag röst skulle även det kunna tala ytterligare för att avsikten var just att diskriminera dig. Detta innebär att kränkningen antagligen är av ett visst allvar. Så vitt jag förstår så bad inte handläggaren om ursäkt i samband med samtalet. Att hans chef vid ett senare tillfälle har bett om ursäkt spelar ingen roll för bedömningen av hur allvarligt fallet är, eftersom själva diskrimineringen redan var fullbordad då. Det framgår inte av din fråga om ni faktiskt fick ett gemensamt konto, men jag tolkar din fråga som att ni inte fick det. Därför har diskrimineringen inneburit att du inte fick det bankkonto du sökte. Det kanske inte är lika allvarligt som om det hade varit ett arbete, bostad eller utbildning du sökt. Å andra sidan är det viktigt att kunna öppna ett bankkonto. Det talar för att kränkningen är allvarlig, men det är en svår bedömning. Kränkningen är åtminstone inte mindre allvarlig. Sammantaget anser jag att kränkningen kan ha varit av ett allvarligare slag, särskilt på grund av att den verkar ha skett med avsikt, och eftersom den innebar att du inte kunde öppna det bankkonto som du sökt.I denna första del av bedömningen anser jag att ersättningen i syfte att ge dig upprättelse bör uppgå till ett belopp om 10.000 kronor.I den andra delen av bedömningen ska man beakta hur ersättningen förebygger liknande diskriminering i samhället. Detta kallas för "preventionspåslag". Normalt utgår man ifrån att "preventionspåslaget" ska vara samma belopp som beloppet som avser upprättelsen, d v s ytterligare 10.000 kronor. Eventuellt kan man sätta ned "preventionspåslaget" med hänsyn till att bankens chef bett om ursäkt till dig när du berättat om händelsen och särskilt om banken dessutom har vidtagit någon annan åtgärd. Om banken till exempel utbildat handläggaren om hur man bemöter människor på grund av händelsen skulle det kunna innebära att beloppet sätts ned något i denna del. Sammantaget bedömer jag att det är för osäkert eftersom jag saknar kännedom om vad banken gjort för att hindra fortsatta kränkningar. Preventionspåslaget du kan begära bedömer jag därför som 10.000 kronor.Min sammanlagda bedömning är alltså att du kan begära 10.000 kronor i upprättelse och 10.000 kronor för att förebygga liknande händelser i framtiden. Sammanlagt belopp skulle då bli 20.000 kronor.Eftersom banken i fråga antagligen är måna om att den här händelsen inte kommer ut, så är det möjligt att de vill att kompensationen bara ges med villkor om att du inte berättar för t ex media om vilken bank det handlat om. Om de vill att du ska gå med på ett sådant villkor kan du begära ytterligare ersättning för detta, men det får du i så fall bestämma tillsammans med banken. Kom ihåg att min bedömning utgår ifrån den information som framgår ur din fråga. Det kan därför vara så att bedömningen skulle bli en annan om jag hade mer information om vad som hänt. Om du vill ha hjälp med att göra en mer exakt bedömning, föreslår jag att du tar kontakt med en av våra verksamma jurister.Om du vill läsa om regler om diskriminering, eller om olika rättsfall om diskriminering som domstolarna prövat så att du själv kan jämföra med ditt fall, så kan jag tipsa om DO's hemsida. DO har samlat rättsfall i en databas som du hittar här. Jag hoppas att du tycker dig ha fått svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.Jag önskar dig lycka till.Vänligen,

Kan jag kräva skadestånd om en annan fastighetsägares bryggor slitit sig i en storm och slagit sönder mina bryggor?

2018-01-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!På våran sommar stuga har bryggorna förstörts pga att en annan fastighetsägares bryggor har slitit sig i en storm och slagit söder våra bryggor. Går det att rikta ett skadestånds krav till denna fastighetsägare för återuppbyggnad (det är inte första gången det händer och börjar bli en riktigt kostsam historia för våran del)?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå du efterfrågar möjligheterna till skadestånd kollar vi närmare på skadeståndslagen (SkL) och dess bestämmelser.Det är möjligt att grannen kan hållas ansvarig för att han varit oaktsamFör att ett skadeståndsansvar överhuvudtaget ska aktualiseras krävs att personen som orsakat skadan antingen agerat med uppsåt (med flit velat skada era bryggor) eller att personen varit vårdslös. I det aktuella fallet blir frågan främst om den andra fastighetsägaren varit vårdslös, vilket kan vara fallet om denne exempelvis inte följt alla anvisningar för hur man ska förankra en brygga. Jag hade dessvärre behövt mer detaljerade omständigheter för att fullt ut kunna bedöma detta, men jag fortsätter med hypotetiska resonemang. Det är åtminstone i någon mån troligt att anta att den andre fastighetsägaren varit vårdslös i något avseende, eftersom dennes bryggor lyckats slita sig, medan era legat kvar. Det faktum att det inte är första gången får anses tala för det.Kan ni bevisa att bryggorna inte förankrats på rätt sätt, ritningar förbisetts eller liknande, så bör ni med framgång kunna hävda att den andre fastighetsägaren varit vårdslös och därför ska hållas ansvarig för sakskadorna som åsamkats er (2 kap. 1 § SkL).I den mån den andre fastighetsägaren gjort allt för att förhindra att de sliter sig, uppfört och förankrat dem enligt konstens alla regler, följt instruktioner osv. så är möjligheterna för er att hävda skadestånd dessvärre nästintill obefintliga. Det är i och för sig en inte helt otänkbar situation, särskilt eftersom de slitit sig i samband med en storm, men i sådana fall borde rimligtvis även era ha slitit sig.Ni bör rimligtvis bli ersatta för bryggornas värde och andra kringliggande kostnaderDå era bryggor slagits sönder antar jag att det inte endast går att reparera dem, varför ni borde bli ersatta för deras värde, så att ni kan köpa nya (5 kap. 7 § första punkten SkL).Skulle detta föranleda några andra kostnader, exempelvis att ni tvingas hyra släp för att frakta de nya plankorna till sommarstugan, att ni tvingas anlita snickare som uppför bryggorna åt er osv., så ska ni bli ersatta även för dessa kostnader (5 kap. 7 § andra punkten SkL).Vad gäller tidigare sönderslagna bryggor kan det bli svårt att bevisa, men har ni kvar kvitton och liknande, och den andre fastighetsägaren är medgörlig, så bör ni rimligtvis även bli ersatta för de tidigare skador som åsamkats er.Prata först och främst med den andre fastighetsägarenJag vill bara slutligen nämna att en rättsprocess är kostnads- och tidskrävande och något man helst undviker om man kan. Det bästa är om ni tar kontakt med den andre fastighetsägaren och försöker prata med denne, förutsatt att ni inte redan gjort det, för att diskutera fram en lösning som passar er båda. En rättsprocess bör i princip alltid komma i andra hand.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänliga hälsningar

Ersättning 1 år efter olyckstillfälle

2018-01-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej jag fick foten överkörd av en truck som var trafikförsäkrad för exakt 1 år sedan.jag har fått ersättning för vård o inkomst förlust. Handläggare på försäkringsbolaget har fullmakt till alla journaler. Har jag rätt till ersättning nu när det gått ett år? Var sjukskriven ca 8 månader
Johan Luca |Hej och tack för din fråga!Dessvärre kan jag inte ge dig något svar, det beror på vad det är för typ av försäkring och vilka villkor som gäller för just den försäkringen. Det är vanligt att man får en ersättning för medicinsk invaliditet, vilken bedöms tidigast 1 år från olyckstillfället. För vissa försäkringsbolag kan det vara frågan om minst 2 år och bedömningstillfället kan skjutas upp ytterligare till följd av exempelvis operationer. Det viktiga är att den olycksdrabbade är färdigbehandlad för sin skada.Jag föreslår att du ringer till försäkringsbolaget som reglerar ditt fall och frågar!Med vänlig hälsning,

Ansvar vid halkolycka

2018-01-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag var idag och tvättade bilden på en gör-det-själv station. Jag halkade på en isfläck och föll illa och har väldigt ont i armen samt att det pirrar i fingrarna. Skall givetvis kolla upp det snarast om det blir värre. Frågan är ju vems ansvaret är. Mitt som kände att jag behövde tvätta min bil, tvättens som inte halkbekämpat adekvat, eller bådas? Hur skall man se på detta? Jag har förstås olycksfallsförsäkring om det nu skulle gått så illa, vilket jag iofs inte tror.
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap. 1 § i skadeståndslagen så finner vi att skadeståndsansvar uppkommer vid uppsåt eller oaktsamhet, det här medför således att en fastighetsägare principiellt sätt är ansvarig för eventuella skador som uppkommit p.g.a. brister i fastigheten. I detta ansvaret för brister i fast egendom så ingår också en skyldighet att kontrollera att anordningar är i bra skick. När lagregeln sedan tillämpas måste man väga in omständigheterna i varje konkret fall. Man kan inte begära av en person som är innehavare av en bensinstation att denna ständigt ska undersöka varje kunds handlande men man kan förvänta sig att innehavaren av bensinstationen under den kallare årstiden då och då, kontrollerar om en tidigare kund har spillt ut vatten så att det kan bildas is och bli halka på vägen.Ett liknande mål har tidigare blivit prövat (NJA 1976 s.196), där HD konstaterar att trots att innehavaren av bensinstationen har ett ansvar att hålla rent efter sina kunder så var det dock inte visat att isfläcken hade uppkommit så lång tid före olyckan, att någon oaktsamhet kunde anses föreligga hos bolaget.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Behöver en åttaåring betala skadestånd efter att ha haft sönder en dörr på fritids?

2018-01-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min son på 8 år och smällde igen en entrédörr på fritids när han blev arg som tyvärr innebar att rutan gick sönder och behöver bytas. Är vi skyldiga att betala hela beloppet eller bör fritids ta hänsyn till min sons ålder samt att det var en olyckshändelse dvs. några prisbasbelopp?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga på bästa sätt så kommer jag att gå igenom grunddragen för skadeståndsrätten för att sedan gå in på skadeståndsrätten för skador som orsakats av barn och sedan avsluta med mer specifikt för ditt fall.Huvudregler inom skadeståndsansvarHuvudregeln är att den som med uppsåt eller av vårdslöshet har orsakat en person- eller sakskada ska ersätta den (2 kap 1 § skadeståndslag). Detta betyder att det krävs ett orsakssamband mellan det en person har gjort och att en skada har uppstått. Efter detta blir frågan om personen som orsakade skadan ska anses ansvarig för att skadan uppkom. Rena olyckshändelser som anses orsakade av en person leder alltså inte till skadeståndsskyldighet på grund av att den då inte orsakades uppsåtligen eller genom vårdslöshet.Barns ansvarNär det gäller barns skadeståndsansvar så finns det ingen uttrycklig åldersgräns. När det gäller väldigt små barn blir det svårt att tala om uppsåt eller vårdslöshet. Det finns rättspraxis där en tre och ett halvt år gammalt barn kastat ett metallföremål på en kompis ansågs vara för liten för att kunna anses ha vållat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet (NJA 1977 s. 186). En femåring har dock dömts att betala skadestånd för att ha vållat en trafikolycka (NJA 1948 s. 342 II). För ditt fall kan man då dra slutsatsen gällande just din sons ålder på 8 år inte i sig räcker för att han inte ska ådömas ett skadeståndsansvar utan han kan bedömas ha orsakat skadan.När man bedömer barns skadeståndsansvar får man se till barnets ålder och mognadsgrad. Vad som är att anse som vårdslöst för en vuxen behöver alltså inte alls anses vara vårdslöst för ett barn utan snarare ses som en ren olyckshändelse och alltså inte medföra ansvar.Om man kommer fram till att barnet är ansvarigt för att ha orsakat skadan kan skadeståndet jämkas med hänsyn till barnets ekonomiska omständigheter eller liknande, detta spelar oftast roll när barn drar på sig ett skadestånd som kan anses väldigt belastande (2 kap. 4 § skadeståndslag). Om du som förälder har en ansvarsförsäkring som täcker in barnet så blir inte jämkning aktuellt. Föräldrars ansvar?En förälder kan bli ersättningsskyldig för skadestånd som orsakats av deras barns om det skett genom brott (3 kap. 5 § skadeståndslag). Detta ersättningsansvar är dock begränsat till en femtedels prisbasbelopp (9100 kr) per skadehändelse (i ditt fall är det endast en skadehändelse eftersom skadan skett genom ett enda händelseförlopp). Om barnet har två föräldrar som båda är vårdnadshavare så ska ersättning delas upp mellan dem.Fritidspersonalens ansvar?Fritidspersonalen har ett tillsynsansvar över barnen på fritids. Om personalen där, medvetet eller oaktsamt åsidosätter sitt ansvar att hålla uppsyn över barnen och på så sätt möjliggör att skada uppkommer så kan detta göra att personalen blir skadeståndsskyldig. Borde personalen ha agerat annorlunda och då förhindrat skadan? Huvudregeln för såna här fall är att arbetsgivaren och inte de enskilda anställda blir ersättningsskyldiga för skador som anställda orsakar i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslag). Det finns rättsfall där ett fritidshem dömdes att betala skadestånd efter att ett sjuårigt barn skadat ett annat barn med ett slöjdverktyg (NJA 1984 s. 764). Personalens ansvar är frikopplat från barnets egna skadeståndsansvar och alltså kan båda (eller ingen av dem) bli skyldiga att betala skadestånd. I ditt fallFör att din son ska bli skadeståndsskyldig så ska han alltså ha ansetts ha agerat vårdslöst när han slängde igen dörren så att den gick sönder. Min personliga åsikt i frågan, baserat på den lilla information jag fått av din fråga, är att det ska mycket till för att en åttaåring ska förstå att dörren kommer gå sönder om jag stänger den hårt och jag tror inte att en domstol skulle finna barnet skadeståndsskyldig. Min bedömning är att det ska ses som en olyckshändelse, men med reservation att jag inte har tillräcklig information för att ge ett hundraprocentigt svar. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Ersättningsskyldighet vid olyckshändelse på skola

2018-01-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag råkade ut för en olycka på mitt gymnasium förra torsdagen då en av mina klasskompisar råkade öppna en av skolans dörrar så att dörren skjöts in i mitt huvud och orsakade en spricka i pannan. Vi stack till skolsköterskan snabbt därefter och hon tejpade igen det. Jag undrade bara om jag kan begära skadestånd från skolan då det hände innuti skolan? Jag är 16 år.
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tråkigt att höra om ditt olycksfall. Som jag tolkar din fråga är inte skolan den eventuellt skadeståndsansvarige (det spelar ingen roll att skadan skedde i skolans lokaler). Ska du utkräva ett skadestånd av någon för din personskada är det snarare av eleven som öppnade dörren. För att du då ska få skadestånd krävs att eleven antingen orsakat din skada via uppsåt eller vårdslöshet (2 kap 1 § skadeståndslagen). Ingenting i din fråga tyder dock på att skadan skulle varit orsakad via uppsåt eller vårdslöshet. Istället tycks det röra sig om en tråkig olyckshändelse. Olyckshändelser blir du i allmänhet inte skadeståndsansvarig för. Således kan förmodligen inte heller eleven som öppnade dörren bli skadeståndsansvarig i detta fall. Värt att nämna är dock att skolan har ett ansvar för att se till så att deras dörrar fungerar på ett "rimligt och korrekt" sätt. Om dessa typer av skador skulle vara en vanligt förekommande företeelse på skolan bör man nog ta och se över sina dörrar. Gör skolan inte det är det stor risk att man bryter mot exempelvis arbetsmiljölagen. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Skadestånd för veterinärkostander

2018-01-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej ! Jag har en fråga , jag har en hund som jag jag försöker hitta en annan familj till. Hittade ett par som hade henne på prov , dom ringer mig och säger att min hund skadat sig hos dom, dom vet inte hur hon skadat sig men hennes tass är förstörd. Mina veterinär kostnader blir sky höga då de blir operation .. är de då inte denna familj som haft henne som ska stå för denna kostnad ? Jag äger fortfarande henne, då vi inte hann skicka in papper . Tacksam för svar !
Frida Brånebäck |Hej och tack för din fråga!För att få svar på din fråga måste vi vända oss till skadeståndslagen (SkL). Lagen gäller endast om parterna (dvs du och familjen) inte har tecknat ett avtal. Skulle det vara så att ni har tecknat ett avtal om vad som gäller för det fall att din hund skulle bli skadad, är det avtalet som gäller.SkL 2 kap 1 § stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skada. Med sakskada avses bland annat skada på husdjur. Detta betyder att familjen måste ersätta dig för veterinärkostnaderna, under förutsättning att de antingen medvetet eller av vårdslöshet skadat din hund. Vad vårdslöshet innefattar måste avgöras från fall till fall. Generellt sett krävs det att skadevållaren (dvs familjen) vidtagit en aktiv handling, t ex råkat trampa på din hunds tass. Det är du som skadelidande som enligt huvudregeln har bevisbördan för att familjen varit vårdslös. Du måste alltså kunna bevisa att familjen gjort något vårdslöst och därigenom skadat din hund. I annat fall kan det bli svårt att med framgång kräva skadestånd.Ett litet tips inför framtiden är att teckna att avtal där det står vem som ska ersätta ev. veterinärkostnader för det fall att din hund skulle bli skadad.Hoppas din hund kryar på sig och att du fick svar på din fråga!