Hundägares ansvar för aggressiv hund

2017-06-19 i Strikt ansvar
FRÅGA |Mycket skällande hund!!!! En hund som skäller så fort en människa eller ännu värre ett djur passerar . Denna hund bor i bottenplan och är ofta ute på balkongen. Styrelse- sekreteraren nonchalerar frågan när den ställs. Till saken hör att hunden ägs av en styrelseledamot!! Nästan alla skall passera då de flesta parkeringar är förbi denna balkong.
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Utgångspunkten är att djurägare är ansvariga för skador som deras djur orsakat endast om ägaren har varit vårdslös, vilket bedöms från fall till fall med hänsyn till risken för skada, sannolikhet för skadans storlek och ägarens möjligheter att undvika att skadan skedde från början. Det handlar alltså om att bedöma om ägaren borde agerat annorlunda för att undvika skadan. Enligt Lag om tillsyn över hundar och katter så skall dessa djur hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som krävs för att förebygga att de orsakar skada eller väsentlig olägenhet,1 §. Hundägare har enligt ovan lag, till skillnad från andra djurägare, ett strikt ansvar och det krävs därför inte att ägaren har varit vårdslös för att denna ska bli skadeståndsskyldig om hunden orsakar en skada. Det räcker då att den som blivit skadad kan visa att det är mer sannolikt att det är just den utpekade hunden som orsakat skadan och inte någon annan hund. Detta innebär alltså att om det finns en hund i ditt boendeområde som skulle orsaka en skada på dig eller någon annan så är dennes ägare strikt skadeståndsskyldig för denna skada oavsett om ägaren varit vårdslös eller inte,Lag om tillsyn över hundar och katter 19 §. För hundägare gäller också särskilda regler om märkning och registrering och det finns även möjlighet för polismyndigheten att meddela föreläggande och förbud för att förebygga skada när en ägare brister i tillsyn eller skötsel av sin hund genom exempelvis hundförbud, Lag om tillsyn över hundar och katter 8, 9 och 15 §§. Föreläggande och förbud får också förenas med vite, 8 § st. 2. Vidare kan också hundar omhändertas för att förhindra att hunden orsakar skada eller väsentlig olägenhet, Lag om tillsyn över hundar och katter 11 §.Sammanfattningsvis om hunden har gjort upprepade utfall mot människor eller djur och är aggressiv så kan det vara en grund för omhändertagande. Likaså om ägaren inte uppfyller sin tillsynsplikt eller om ägaren använder hunden som ett vapen genom att medvetet hetsa eller bussa den mot människor eller djur. Du kan då kontakta polisen och förklara situationen. Det bästa vore om du kan kontakta ägaren och förklara att du och andra är rädda för hunden och att det är ett problem att den skäller och på så sätt försöka komma överens med ägaren direkt. Om hunden däremot skulle ha gjort utfall, är väldigt aggressiv eller hålls utan tillsyn så bör du kontakta polisen. Du kan läsa mer om hundägares ansvar, vilka åtgärder som kan vidtas och i vilka situationer polisen kan omhänderta en hund på polisens hemsida som du hittar här.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Vänliga hälsningar.

Skadeståndsansvar för hund som biter inbrottstjuv

2017-06-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Ponera att en inbrottstjuv bryter sig in i mitt hus när jag och min familj ligger och sover. Vi vakna av att hunden har attackerat tjuven i hallen och står och biter på honom. Vi visslar till oss hunden och tjuven springer iväg.Har jag som hundägare något straffansvar i detta? Kan jag bli skadeståndsskyldig för hundens bett, trots att inbrottstjuven bröt sig in i vårt hus?
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det handlar om skador orsakade av en hund har hundens ägare så kallat strikt ansvar vilket innebär att hundägaren ansvarar för alla skador orsakade av hunden. (se 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Det innebär att du som hundägare kan bli skadeståndsskyldig om din hund biter inbrottstjuven.Däremot finns möjlighet till jämkning av skadeståndet eftersom det kan anses att inbrottstjuven varit medvållande till skadan. (se Skadeståndslagen 6:1). Det krävs då att den skadelidande medvållat genom uppsåt eller grovt vårdslöshet. Det är inte orimligt att inbrottstjuven kan anses genom grov vårdslöshet varit medvållande till skadan. (jämför NJA 1995 s. 661)Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skadestånd pga hundattack

2017-06-15 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om jag har för avsikt att köpa en hund som enligt säljaren inte har några avvikande beteenden, och den hunder attackerar mig och biter sönder mitt ansikte under min tillsyn, utan att jag varken formellt eller informellt (enligt överenskommelse) är ägare till hunden - har jag rätt till skadestånd från hundägaren/säljaren? Vad har ägaren/säljaren för skyldigheter i den situationen? Om det i efterhand framkommer att säljaren vetat att hunden haft aggressiva tendenser tidigare, men inte upplyst mig som köpare om dessa tendenser innan attacken, påverkar det läget på något vis? Tack på förhand!
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Hundägare har ett strikt ansvar för hundar, och är skyldiga att ersätta alla skador som hunden orsakar oavsett om det var ägarens fel eller inte (se lag om tillsyn över hundar och katter 19 §). Det spelar alltså ingen roll vad ägaren vetat eller inte vetat om hundens temperament.Däremot så skriver du att hunden var under din tillsyn, och paragrafen anger att den som är ansvarig för skador orsakade av hunden är ägaren eller innehavaren. En innehavare kan vara "den som för underhåll eller nyttjande har tagit emot en hund", enligt förarbetena till lagen. Det skulle alltså kunna vara så att du var ansvarig för hunden vid tillfällen för attacken om du var själv med hunden.Om du inte anses vara innehavare av hunden vid tillfället har du rätt till skadestånd. Det kan dock jämkas om den som skadats medverkat till skadans uppkomst med flit eller genom grov vårdslöshet (se skadeståndslagen 6 kap. 1 §). Du har varit nära hunden med flit, men ägaren ska ha sagt att hunden inte är aggressiv. Som du ser är det svårt att ge dig ett klart svar på vad som gäller i just din situation utan mer information. Hoppas du fått någon klarhet i frågan i alla fall!Vänliga hälsningar,

Ansvar för skada som barn orsakat genom brott

2017-06-10 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min bil blev utsatt för skadegörelse i form av stenkastning under det att skolbarn hade rast, ingen vuxen pedagog i närheten. Bär kommunen ansvaret då barnet var i skolan?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Generella reglerHuvudregeln är att föräldrar har en tillsynsplikt över sina barn enligt föräldrabalken. Denna tillsynsplikt är långtgående och även då föräldern inte själv varit vårdslös kan förälder bli ersättningsskyldig för skador som dess barn orsakat.Då barnet är i skolan har föräldern oftast inte möjlighet att utöva denna tillsynsplikt över barnet. Istället finns det då anledning att se skolan som ansvarig.Ansvar vid brottVi kan dock hitta en specialregel i 3 kap. 5 § skadeståndslagen som säger att förälder blir ansvarig att ersätta skador som dess barn orsakat genom brott. Skadegörelse är ett brott enligt 12 kap brottsbalken. I detta fall blir föräldern alltså ansvarig trots att denne inte närvarat vid skadan.I 3 kap 5 § 2st skadeståndslagen kan vi se att förälderns betalningsansvar går upp till max en femtedel av prisbasbeloppet. År 2017 är det prisbasbeloppet 44 800 kr. 44 800/5=8960 kr. Föräldrar är alltså inte skyldiga att betala mer än 8960 kr för skador som barnen orsakar, resten av betalningsansvaret faller då på barnet (ofta slutar det väl med att föräldern ändå betalar allt).För att skadan på din bil ska ha utsatts för skadegörelse krävs att barnet haft för avsikt eller åtminstone förstått att din bil skulle skadas av hans/hennes agerande. Om det var en ren olyckshändelse att din bil skadas är det inget brott. Då du skriver att bilen skadades genom stenkastning tyder mycket på att detta är ett brott och du kan därför vända dig till barnets föräldrar med dina skadeståndskrav.Ansvar vid olyckshändelseOm det inte kan bedömas vara ett brott lär skolan istället vara ansvarig att betala skadan eftersom föräldern inte hade någon möjlighet att utöva sin tillsyn över barnet.SammanfattningSkador som orsakas av ett barn genom brott (t.ex. skadegörelse) ersätts av barnets förälder upp till en viss summa, trots att inte föräldern haft något ansvar i skadan.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Kattägares ansvar

2017-06-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag bor på markplan, med endast ett plank mellan till min granne, som har skaffat katt .Jag är pälsdjursallergiker , katt. Katten hoppar över planket och vistas på min uteplats. Jag kan inte ha min terassdörr öppen pga rädsla att katten kommer in. Har lagt ut kaffesump och citronskal mm..Har även talat med grannen och talat om min allergi...men inget händer. Vi får se vad vi ska åtgärda fick jag till svar!Idag frågade jag vad de har åtgärdat : ingenting fick jag till svar. Vi harhar rätt att ha katt.De bryr sig inte !! F.ö blir jag väldigt stressad över denna situation , vilket ej är bra för min hjärtsvikt . Har fått förhöjt blodtryck ! De släpper ut sin katt utan tillsyn . I och med dessa nyinflyttade grannarna har min livskvalitet försämrats . Jag är orolig för min hälsa !! Vad kan jag göra ?
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Djurägare är som utgångspunkt endast ansvariga för skador som deras djur orsakat om ägaren har varit vårdslös. Vårdslösheten bedöms från fall till fall och man tar då hänsyn till risken för skada, sannolikhet för skadans storlek och ägarens möjligheter att undvika att skadan skedde från början. Det handlar alltså om att bedöma om ägaren borde agerat annorlunda för att undvika skadan. Enligt Lag om tillsyn över hundar och katter så ska katter hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som krävs för att förebygga att de orsakar skada eller väsentlig olägenhet, 1 §. Enligt denna lag framgår att hundägare har ett särskilt ansvar för sina hundar, ett sk. strikt ansvar, vilket innebär att ägaren blir ansvarig oavsett om denne vart vårdslös eller inte. Detta strikta ansvar gäller dock inte för ägare till andra djur och därmed inte heller för kattägare.Detta innebär att om en katt orsakar en skada på person eller egendom så kan ägaren blir skadeståndsskyldig om den skadelidande kan visa att ägaren varit vårdslös, Skadeståndslagen (SkL) 2:1. Skadeståndets storlek bestäms då enligt SkL Kap. 5 beroende på vilket typ av skada det rör sig om. Av din fråga synes katten inte ha orsakat ett specifik skada på dig eller din egendom utan det verkar handla om en väsentlig olägenhet för dig som är allergisk, vilket också omfattas av tillsynsansvaret i Lag om tillsyn över hundar och katter 1 §. Enligt rättspraxis så är det dock accepterat att katter får röra sig fritt i villaområden och på annans tomt. Av praxis följer också att det är ditt ansvar att se till att katten inte kan ta sig in i ditt hem genom att hålla dörrar och fönster stängda, vilket du också beskriver att du har gjort. Trots att du är allergisk så har det enligt praxis inte ansetts tillräckligt för att det ska anses motiverat att ålägga restriktioner för hur katter ska få röra sig. Om katten inte har orsakat en särskild skada så finns det tyvärr inte mer du kan göra än att fortsätta förklara för grannen vilket problem det innebär för dig att deras katter vistas på din uteplats och försöka nå en gemensam lösning på problemet. Jag hoppas att mitt svar gett dig lite klarhet i frågan.Vänliga hälsningar.

Solidariskt ansvar för ersättning på grund av brott - vad händer när en person betalat hela skulden?

2017-06-15 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejJag och en kompis blev dömt för att betala ersättning, för ett mindre brott.Domen blev så att vi skulle betala 1.500kr solidarisk.Min kompis har då betalat 1.500kr.Men jag har fortfarande skulden kvar hos kronofogden.Om ersätningen är solodarisk och min kompis har betalat hela beloppet.Kan kronofogden fortfarande kräva pengar från mig?Om inte, vad borde jag göraTack på förhand
Carla Zachariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det solidariska ansvaret innebär att målsäganden (den som utsatts för brott) kan kräva vem som helst av dig eller din kompis på hela ersättningen, vilket tycks ha skett genom att din kompis fått betala hela summan. Det solidariska ansvaret innebär också att din kompis i sin tur kan kräva dig på din del av ansvaret, (så kallad regressrätt), vilket borde vara hälften (750 kr). Det är alltså din kompis som kan kräva dig på pengar, inte Kronofogden. En annan sak är att Kronofogden kan hjälpa din kompis att driva in skulden genom ett betalningsföreläggande.Svaret är alltså att det är din kompis som kan kräva pengar av dig, medan Kronofogden kan hjälpa till med kompisens krav.Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar

Ersättning för skada efter operation

2017-06-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag bröt min armbåge för 3-4 år sedan. Har ett väldigt stort ärr efter operationen och en brist på rörlighet. Hur gör jag för att få skadestånd på detta eller är det till och med för sent för att fixa det?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Som patient är det möjligt att få ersättning enligt patientskadelagen (PSkL) från den så kallade patientförsäkringen. För att få ersättning enligt patientskadelagen ska det föreligga övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas genom ett annat utförande som skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt, PSkL 6 §. Detta innebär att du inte kan få ersättning från patientförsäkringen om operationen utfördes på ett korrekt sätt, trots att resultatet inte blev önskvärt.Enligt patientskadelagen preskriberas rätten att väcka talan tio år efter det att skadan orsakades, PSkL 23 §. Detta innebär att du fortfarande kan få ersättning, förutsatt att du har rätt till ersättning enligt denna lag.Du kan även vända dig till ditt försäkringsbolag. Många försäkringar ger ersättning för ärr och andra vanprydnader och vissa försäkringar täcker även skador som uppstått genom en operation. Min rekommendation är alltså att du vänder dig till ditt försäkringsbolag och hör vad din försäkring täcker. Rätten till ersättning går även här förlorad först efter tio år, vilket innebär att du fortfarande kan anmäla skadan. Jag rekommenderar dock ändå att du anmäler skadan så snart som möjligt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att skadestånd ska utgå?

2017-06-09 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hejsan! Jag tänkte begära skadestånd av ett företag men har ganska dålig koll när det kommer till sådant. Vad är förutsättningarna för att ett skadestånd ska kunna utifrån ansvarsgrunderna? Måste de så kallade dolus och culpa ingå?
Stina Jansson |Hej, Tack för din fråga. Regler om skadestånd finns i Skadeståndslagen (SKL). SKL 2:1 lyder som följer: Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Detta innebär att tre rekvisit finns för att man ska bli skadeståndsskyldig enligt denna paragraf: (1) Man ska ha vållat skada, (2) man ska ha haft uppsåt eller varit vårdslös och (3) skadan ska vara på person eller sak.SKL 2:2 lyder som följer: Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan. Med ren förmögenhetsskada förstås sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. För att bli skadeståndsskyldig för ren förmögenhetsskada krävs alltså att skadan uppkommer genom brott. SKL 2:3 lyder som följer: Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär. För att bli skadeståndsskyldig för kränkning krävs alltså att skadan uppkommer genom brott. I Skadeståndslagen finns även andra ansvarsgrunder för arbetstagare, stat och kommun samt föräldrars ansvar för barn. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänliga hälsningar,