Skadeståndsbelopp för patientskada av mer allvarlig art

2017-11-09 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag blev inlagd på sjukhus pga att jag fått lungeninflamation. Blodgasprover togs vid två tillfällen men skulle tagits oftare men detta gjordes ej och pga detta hamnade jag i respirator och svävade mellan liv och död i 5 dagar.Man visste inte om jag skulle överleva?Jag fick idag brev ifrån pasientskadenämden där dom beslutat att jag ska få ersättning för detta.Man var tvungen att öppna upp i halsen där jag även i detta sår fick stafylokocker aureus.Vad är rimligt ersättning för detta?Mvh
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Skadestånd enligt svensk rätt har främst en reparativ funktion. Den allmänna skadeståndsrättsliga principen är att den skadelidande ska få full ersättning för skadan och i den mån det går försättas i samma läge som om den skadevållande handlingen inte inträffat. Det är svårt att bestämma ett skadeståndsbelopp vid patentskador utan att ta ledning från andra fall. Det finns ingen utvecklad rättspraxis kring vad rimlig ersättning är för patientskador eller vad en sådan beräkning grundar sig på förutom den allmänna tumregeln om full ersättning för skadan.Enligt siffror från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, har framgått att det under år 2016 totalt betalats ut 607 miljoner kronor, varav det vanligaste beloppet har varit 5 385 kr och det högsta beloppet uppgått till 647 000 kr. Läs mer här.Eftersom du uppger att du svävat mellan liv och död i fem dagar och även fått öppna upp halsen vilken efteråt även drabbats av viss infektion, kan du ha rätt till ett relativt högt skadeståndsbelopp. Det är emellertid svårt för oss att säga vad som är rimligt enbart utifrån den begränsade information vi tagit del av. Du kan kontakta Patientskadenämnden, begära att få ta del av beslut om skadestånd efter tidigare liknande patentskador och ta ledning av dessa för att slutligen bestämma ditt anspråk. Du är också välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) för ytterligare vägledning.Hoppas du fick lite hjälp och krya på dig!Hälsningar

Rätt till ersättning efter att ha halkat på blött restauranggolv

2017-11-08 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Undrar om jag kan få någon ersättning efter att jag halkade på en restaurang igår pga golvet va blött. Och fick åka in till sjukhuset med kraftig smärta över revbenen som visade att jag har 2 sprickor efter röntgen. Även blev jag tvungen att sjukanmäla. Mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagFör att bedöma dina möjligheter till skadestånd kollar vi på skadeståndslagen (SkL).Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du primärt undrar om du kan kräva restaurangen på skadestånd. Reglerna är givetvis även tillämpliga på andra personer. Båda fallen kräver dock att du vet vem det är som orsakat skadan, och det kan vara desto svårare att bevisa att det är en annan gäst som varit orsaken, än om det rör sig om någon i personalen. Jag kommer därför främst att bedöma personalens och restaurangens ersättningsskyldighet.Dina möjligheter till skadestånd beror på hur personalen på plats ageratFör att någon i personalen ska kunna bli skadeståndsskyldig krävs att någon i personalen antingen gjort golvet halt, exempelvis genom att ha hällt ut såpa på golvet med syftet att någon ska halka och slå sig, eller att någon i personalen agerat oaktsamt, exempelvis genom att ha märkt att golvet är halt, men inte gjort någonting för att förhindra att någon ska halka och slå sig. För att kunna kräva skadestånd krävs alltså att du kan bevisa att någon i personalen antingen med flit eller av oaktsamhet har orsakat att du halkat och slagit dig. Eftersom du inte vet vad eller vem som har orsakat att golvet är blött, så anser jag det svårt att föra en skadeståndstalan (2 kap. 1 § SkL).Restaurangen blir skadeståndsskyldig om någon i personalen gjort fel i tjänstenOm du kan påvisa att någon i personalen orsakat din skada, så kan du vända dig till och kräva skadestånd av restaurangen, eftersom arbetsgivaren ska ersätta all skada som en arbetstagare orsakat på grund av fel eller försummelse i tjänsten. Det får i de flesta fallen anses ligga inom tjänstens ram att som restauranganställd hålla koll på att golvet inte är halt, och om så är fallet, torka golvet eller åtminstone ställa upp en varningsskylt. I detta fall är skadeståndsskyldigheten för restaurangen strikt, d v s att de ska ersätta skadan även om de känt till personalens agerande eller inte (3 kap. 1 § första stycket första punkten SkL).Restaurangens ersättningsskyldighet kan sättas ned om du har en försäkring som täcker skadanOm du exempelvis har en olycksfallsförsäkring tecknad, så är det mycket sannolikt att du åtminstone delvis kommer att bli ersatt ur din försäkring för skadorna. Då kan det anses lämpligt att sätta ned restaurangens ersättningsskyldighet i motsvarande mån (3 kap. 6 § första stycket SkL).Sannolikt med ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlustOm du har behövt köpa medicin eller var tvungen att exempelvis betala för röntgen, så har du rätt till ersättning för dessa kostnader. Om du ådrogs inkomstförlust till följd av sjukanmälan, så har du även rätt att begära ersättning för inkomstförlusten (5 kap. 1 § första stycket första och andra punkterna SkL).SammanfattningsvisFör att kräva skadestånd av restaurangen krävs att du exempelvis kan bevisa vem det är som gjort golvet blött och att personen med handlingen haft till syfte att någon ska halka och skada sig, eller att någon åtminstone vetat om att golvet var blött, men struntade i att hindra eller varna någon från att halka. Min bedömning är att det kan vara svårt att föra en talan om skadestånd om man inte vet och kan bevisa vad eller vem som har orsakat skadan. Kan du bevisa detta, så är det sannolikt att du kommer få ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlust. Glöm inte bort att du kan få ersättning ur eventuell försäkring, exempelvis om du har en olycksfallsförsäkring tecknad hos ditt försäkringsbolag.Jag hoppas att du trots omständigheterna mår bättre, och att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skadeståndsansvar

2017-11-07 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag har brutit ben när jag skulle gå ut från restorangen. Det var dålig belysning ute och trappan var inte bra. Kan jag stämma dem för min lidande och deras dåliga miljö? I så fall var ska man vända sig till?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till skadeståndsansvar så krävs att någon med uppsåt eller av vårdslöshet agerat på ett sätt så att din skada har uppkommit. En fastighetsägare har en viss skyldighet att se till att fastigheten inte är skadlig och om restaurangägaren i detta fallet brustit i sin skyldighet så kan detta innebära skadeståndsansvar. De kostnader som ett eventuellt skadestånd skulle täcka är dina sjukvårdskostnader, eventuellt inkomstbortfall, samt sveda och värk,5 kap. 1 § Skadeståndslagen. Sveda och värk ersätts enligt en schablon från trafikskadenämnden som du hittar här. Det du kan göra först och främst är att räkna ut vilka kostnader du har haft (sjukvårdskostnader och inkomstbortfall), samt kolla vilken ersättning du har rätt till enligt tabellen för sveda och värk. När du räknat ut detta kan du alltid först kontakta restaurangen och se hur de ställer sig till din skada och din önskan om ersättning. Om inte detta leder till någon framgång så kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. För att få hjälp med detta kan du kontakta en jurist. Om du vill boka tid med en av våra jurister kan du göra det här. Att driva en skadeståndstalan kan bli dyrt, då du tills rätten har fastställt att din motpart är skadeståndsskyldig, får stå för dina egna rättegångskostnader. Om rätten istället skulle finna att din motpart inte är skadeståndsskyldig så blir du skyldig att betala både dina egna och motpartens rättegångskostnader. Detta är alltså inget jag rekommenderar, om det finns andra sätt att få ersättning. Av din fråga framgick inte om du har en olycksfallsförsäkring som täcker skadorna du drabbats av, men jag kan även nämna att om du redan fått ersättning från en sådan försäkring så kommer inte rätten anse att du har rätt till mer än den ersättningen. Hoppas svaret var till hjälp och lycka till! Har du fler frågor är det bara att skriva igen!

Försäkring eller skadeståndstalan vid sakskada

2017-11-07 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Har en juridisk person, alltså företag, möjlighet att kräva skadestånd vid inbrott och stöld av företagsegendom, eller regleras det endast under företagets försäkring?
Annie Fällström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stöld är ett typexempel på brott som medför sakskada varpå företaget kan kräva skadestånd om skadevållaren orsakat skadan uppsåtligen eller av vårdslöshet, se Skadeståndslagen 2 kap 1 § (här).Om företaget har en försäkring som utgår så kommer försäkringsersättningen att avräknas på (minskar) skadeståndet men försäkringsbolaget har i sin tur regressrätt mot den skadevållande (den som begått stölden) som får betala skadeståndet till ert försäkringsbolag istället. Om ni väljer att väcka skadeståndstalan så har ni rätt till ett belopp som motsvarar er förlust, d.v.s. skadeståndet ska försätta er i samma ekonomiska position som om stölden inte hade inträffat. Det beloppet bör bli ungefär samma belopp som ni får ut på försäkringen, varpå det egentligen inte spelar någon roll vilken väg ni väljer att gå. Om ni väcker en skadeståndstalan och skadeståndet är högre än försäkringen så kommer försäkringsbeloppet att minska skadeståndet i motsvarande mån. Försäkringsbolaget får sedan en fordran på skadevållaren avseende försäkringsbeloppet. Genom att väcka en skadeståndstalan kan ni möjligtvis erhålla ett större belopp än vad försäkringen medger, men det saknas omständigheter för att jag ska kunna uttala mig om det.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Polisens/statens skadeståndsansvar vid felaktigt indraget körkort

2017-11-09 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej jag tänkte fråga att har man rätt till att få ersättning av polisens dålig behandling? Det är så att jag är taxiförare, jag blev av med körkortet i en månad pga polisen tyckte att "jag körde mot röd ljus" trafik ljusen var trasig och växlade inte till grön. Iallafall jag har bevisat dom genom att skicka en intyg från trafikkontoret att den trafikljusen var trasig. Fortfarande väntar jag åklagarens bedömning. Om åklagaren lägger ner ärendet har jag rätt att få nån ersättnin för dom dagarna jag blev av med jobbet? Mvh
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Staten ska ersätta rena förmögenhetsskador, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten svarar (3 kap. 2 § skadeståndslagen).Rena förmögenhetsskador är bland annat förlorad arbetsinkomst. Om ett beslut om indraget körkort varit bristfällig och inte leder till åtal eller strafföreläggande eller att körkortet återkallas slutligen, kan den beslutet gäller yrka ersättning för förlorad arbetsinkomst under den tid körkortet varit återkallat. Återkallelsen har enligt min bedömning emellertid skett i enlighet med körkortslagen och polisen är därför inte skadeståndsskyldiga.Trafikkontoret ansvarar däremot för att lamporna ska fungera och om du som taxiförare visste om att de har varit trasiga, kan argumentet föras att även trafikkontoret borde ha vetat om detta och således ha åtgärdat felet. Det är av trafiksäkerhetsskäl särskilt viktigt att trafikljusen fungerar rätt. Det är med detta argument i första hand trafikkontoret som är ansvariga. Justitiekanslern (JK) är en myndighet som du kan vända dig till för skadeståndsanspråk mot staten. JK gör en prövning av ditt ärende och kan döma ut skadestånd till dig, läs mer här. Om JK inte handlägger din ansökan om ersättning, kan du ansöka om skadestånd enskilt vid domstol.Skadeståndet avser endast utebliven inkomst för den tid som ditt körkort inte borde ha varit återkallat. Det kan alltså avse en annan tid än från dagen för den aktuella händelsen. Om du ska söka ersättning via JK eller enskilt måste du som ersättningsunderlag bland annat visa vad du tjänat tidigare och hur ditt arbetsschema skulle sett ut under den tid som du har varit utan ditt körkort.Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar

Ersättning och polisens utredning vid trafikolycka

2017-11-08 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Vår son blev påkörd av en bilist på 40 väg som hade väjningsplikt. Vår son satt på en såkallad kinamoppe. Han fick tre ben brott på vänster ben och det blev ett trauma. Polisen har inte förhört honom mer än att dom pratade med honom när han anlänt sjukhuset i ambulans fullproppad med morfin. Han kommer inte ihåg detta.Frågan är då hur i hela friden kan man utreda en olycka och stänga ner utredningen utan hört båda parterna och kollat hur skadorna såg ut. Det finns ingenstans i utredningen att vår sån genom gick ett trauma. Inte för jag vill sätta dit föraren som var en ung nybakad förare. Utan för att rätt ska vara rätt. Känns mer och mer konstigt när man får distans till händelsen och inser hur skadad vår son blev.Glad om jag får veta vad vår son har för rättigheter i det här??Fundersam mammma
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagSkador som orsakats av motordrivet fordon i trafik regleras i trafikskadelagen (TskL). För att avgöra vilka skador din son kan få ersättning för kollar vi på skadeståndslagen (SkL).Din son har rätt att få ersättning ur mopedens trafikförsäkringAlla fordon, inklusive mopeder, måste ha en trafikförsäkring om de ska få köras på allmän väg, varför jag förutsätter att din son har en sådan trafikförsäkring för mopeden (2 § första stycket TskL).Eftersom din son skadats i en trafikolycka när han körde en moped, så har han rätt till ersättning ur den egna trafikförsäkringen för de personskador han fick vid olyckan. I det här fallet de tre benbrotten, och eventuellt det psykiska lidandet (10 § första stycket TskL).Din son ska få ersättning för de tre benbrotten, och eventuellt även det psykiska lidandetVad man kan få ersättning för bedöms på samma sätt som i skadeståndslagen. Eftersom din son fått benbrott och lidit av ett trauma, vilka är personskador, så får vi kolla på skadeståndslagens 5 kapitel 1 § för att avgöra vilka skador han kan få ersättning för (9 § TskL).Din son har rätt till ersättning för benbrotten och kan även ha rätt till ersättning för det lidande som traumat till följd av olyckan fört med sig. För att han ska få ersättning för det psykiska lidandet så ska det ha varit av antingen övergående natur under den akuta sjukdomstiden, eller att lidandet finns kvar även efter att man tillfrisknat från olyckan i övrigt (5 kap. 1 § första stycket SkL).Polisens utredning och dokumentationen av skadornaEfter att ha pratat med en polis har jag förstått att utredningen många gånger kompletteras av läkarnas sjukjournaler efter att skadorna blivit dokumenterade på sjukhus. Det är därför inte nödvändigt att polisen pratar med de inblandade personligen. De skador som dokumenterats i utredningen är alltså de skador som läkarna ansett att din son drabbats av.Möjlighet att i stället kräva bilföraren på skadeståndDin son skulle i stället för att få ersättning ur sin trafikförsäkring kunna kräva bilföraren på skadestånd. Detta förutsätter åtminstone att bilföraren varit oaktsam vid kollisionen, och med tanke på att han enligt din text inte iakttagit väjningsplikten, så får han bedömas ha agerat oaktsamt. Ett av problemen med skadestånd är att det ibland kan vara svårt att få ut pengarna om den andre exempelvis inte har tillräckligt med pengar att ge ut, och ett annat är att det kan bli en långdragen process (18 § första stycket TskL).Bilföraren tar i det fallet han döms utge skadestånd till din son över din sons rätt till ersättning ur din sons trafikförsäkring gentemot försäkringsbolaget (19 § första stycket TskL).Mitt råd blir att kontakta ert försäkringsbolagMitt råd blir därför att i första hand kontakta ert försäkringsbolag, och kolla på vilka eventuella belopp det rör sig om i ersättning (beloppen är vanligtvis schablonartade, d v s samma summa ges alltid för samma typ av skada). I andra hand skulle ni i stället kunna kräva skadestånd av bilföraren.SammanfattningsvisDin son har skadats när han kört en moped och har därför rätt till ersättning ur sin trafikförsäkring. Han ska få ersättning för de tre benbrotten, och eventuellt även för det psykiska lidandet. Polisen kompletterar många gånger sina utredningar med läkares sjukjournaler, och det är därför vanligtvis inte nödvändigt att de pratar med de inblandade om skadorna personligen. I stället för att få ersättning ur trafikförsäkringen skulle din son kunna kräva bilföraren på skadestånd. Mitt råd blir i första hand att kontakta ert försäkringsbolag.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och önskar dig en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar

Ersättning vid trafikolycka

2017-11-07 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej. Sommaren 2016 var jag med i en bilolyckan. Jag har fått rygg o nack problem och problem med ena knät efter den olyckan och har än idag ont och går just nu hos en sjukgymnast. Jag klarar även knappt av att åka bil eller andra fordon utan att få paniker och mår fruktansvärt dåligt med ångest osv. Sitter o fantiserar olyckor och kan helt plötsligt börja gråta. En gång fick jag till och med en sådan grov panik attack på bussen att ambulans kom. Jag tog aldrig upp på rättegången stt jag hade ont o mådde dåligt för jag var okunnig och rädd och väldigt osäker och ensam. Jag undrar nu idag kan jag komma så långt efter över mer än 1 år och begära skadestånd för detta både fysiskta o psykiska skador och då undrar jag vart vänder jag mig och hur går man till väga?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Eftersom att dina skador uppstått till följd av motordrivet fordon i trafik så har du rätt till trafikskadeersättning ur trafikförsäkringen, antingen för det fordon du befann dig i vid olyckan eller fordonet som du kolliderade med. Preskriptionstiden för att begära trafikskadeersättning är tio år från skadetillfället enligt 31 § Trafikskadelagen, så det är ännu inte försent. Trafikskadeersättning täcker kostnader för sjukvård, dvs kostnaderna för din sjukgymnast, samt inkomstförlust om det skulle vara aktuellt. Det omfattar även ersättning för fysiskt och psykiskt lidande som du beskriver att du lider av, 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. Fysiskt och psykiskt lidande i detta sammanhang kallas antingen sveda och värk, när det är av övergående natur, eller lyte och men när det är mer bestående. Ersättning för detta ges enligt en schablon från trafikskadenämnden som du finner här. För att få ersättning så kontaktar du först försäkringsbolaget som tillhandahöll trafikförsäkringen för det fordon du färdades i vid olyckan och förklarar dina besvär. Skulle det vara så att du inte befann dig i ett fordon vid tiden för olyckan, eller att försäkringsbolaget säger att det är trafikförsäkringen för det andra fordonet som ska stå kostnaderna så får du kontakta dem istället. Information om vilket försäkringsbolag det andra fordonet var försäkrat hos finns i polisanmälan. Eftersom att det finns en dom så kommer försäkringsbolagen inte behöva göra någon vållandebedömning, men de kan ställa krav på att du kan visa på dina skador och att dessa är kopplade till olyckan. Vad gäller skadestånd så är preskriptionstiden även där tio år från händelsen, men ersättningsnivåerna beräknas enligt samma grunder och det är därför lite som talar för att du skulle få större ersättning genom skadestånd. Skadestånd är även en dyrare och mer komplicerad väg att gå och således inget jag rekommenderar om du kan få ersättning från annat håll. Hoppas att svaret var till hjälp och lycka till!

När föreligger skadeståndsskyldighet?

2017-11-06 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Halkade på en konsoll på Rusta för 3 veckor sedan gjorde illa vä foten vänster sida rakt bak i ryggen över revbenen blåmärke bä hands översida och blåmärke vä vad där det nu är en stor knöl inne i vaden gör ont.Blir otroligt trött i ryggen även vid vila vaknar på natten av värk i rygg och fot.Fick igår ett precentkort från rusta på 300 kr vilket är ett hån då jag fått uppsöka läkare 2 ggr och röntgat foten och resa dit 3x2.8 mil hur gör jag då jag anser att jag ska ha ett rejält skadeståndMvh
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att skadeståndsskyldighet ska föreligga krävs det att någon uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat dig personskada (2 kap. 1 § SkL). Om det är en arbetstagare på Rusta som orsakat dig skadan så ska Rusta som arbetsgivaren ersätta skadan om arbetstagaren vållade skadan genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § SkL). Av din fråga är det svårt att veta om det är någon som varit vårdslös. Om någon var det är denne och/eller dennes arbetsgivare som sagt skadeståndsskyldig. Skadestånd för personskada omfattar vissa bestämda saker. Om någon är skadeståndsskyldig har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnad och resekostnader. Vidare har du rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap. 1 § SkL). Ersättning för sveda och värk utgår enligt trafikskadenämndens tabeller. Vid beräkningen av ersättning för sveda och värk delas skador upp i "svår skada" och "annan skada". Av den information du lämnat i din fråga bedömer jag att dina skador skulle vara hänförliga till "annan skada". Då blir ersättningen som du kan begära 4 000 kr per månad under tiden som du varit inlagd på sjukhus (ca 133 kr/dag) och 2 400 kr per månad (ca 80 kr/dag) under den del av sjuktiden som du inte vårdats på sjukhus men varit sjukskriven. Huvudregeln är att det krävs sjukskrivning för att man ska ha rätt till ersättning för sveda och värk. Om du vill framföra ett skadeståndskrav så rekommenderar jag att du gör detta direkt mot Rusta och i ett brev beskriver varför du anser att de är skadeståndsskyldiga och med vilket belopp. Om de inte betalar och du anser att de juridiskt är skadeståndsskyldiga får du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att där driva ditt krav. Jag har som sagt svårt att utifrån din fråga avgöra om det är någon som har varit vårdslös och därför är ersättningsskyldig. Om du vill ha hjälp att utreda frågan närmare kan du boka tid till vår juristbyrå här. Hoppas det var svar på din fråga!