Försäkringsersättning vid rattfylleri

2017-01-31 i Regressrätt
FRÅGA |Hej!Körde rattfull och körde på en parkerad bil, hur ligger det till med försäkringen?Kommer jag att få något ut för bilen jag körde eller måste jag stå för allting???Hur blir det med bilen jag körde på, betalar jag endast självrisken eller måste jag stå även där för hela skadan???Tacksam för snabb återkoppling!/Dennis
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Skadorna på ditt fordonOm skadorna som du orsakat på ditt eget fordon kommer ersättas beror på vilket försäkringsavtal du har. För att få ett klart svar på din fråga bör du kontakta ditt försäkringsbolag eller se närmare på villkoren i ditt försäkringsavtal. Om skadorna täcks av försäkringen kan ersättningen dock komma att skrivas ned enligt försäkringsavtalslagen 4 kap. 5 § st. 2 (här).Skadorna på det andra fordonetTrafikskadeersättning kommer täcka skadorna på det andra fordonet enligt trafikskadelagen 11 § st. 1 (här).I trafikskadelagen 20 § st. 1 (här) finns dock en regel som ger försäkringsbolaget som betalat ut trafikskadeersättningen en rätt att kräva dig som förare på det utgiva beloppet om du gjort dig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri.Hoppas detta svarade på din fråga.Mvh

Försäkringsbolags regressrätt gentemot hundägare

2014-12-27 i Regressrätt
FRÅGA |Hej! Har ett försäkringsbolag någon form av rätt (regress?) att återkräva utbetald trafikskadeersättning till en cyklist i en trafikolycka, från en hundägare vars hund har orsakat olyckan? Det är klargjort att strikt ansvar föreligger för hundägarenMVH
|Hej och tack för din fråga!Försäkringsbolags (försäkringsanstalts) rätt att återkräva utbetald trafikskadeersättning från skadeståndsskyldig tredje man regleras i trafikskadelagen (1975:1410) (TSL) 20 §. Enligt 1 st. har anstalten en sådan rätt om skadan har orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. När det kommer till hundägare blir det lite knepigare; på objektiv grund är ju ägaren ansvarig för skadan som hunden orsakat (strikt ansvar), dock betyder inte det per automatik att ägaren har agerat vårdslöst eller med uppsåt. I förarbetena till TSL har det lyckligtvis gjorts ett förtydligande av 20 §, att försäkringsanstalten inte har någon regressrätt gentemot hundägare vars hundar har orsakat en trafikolycka. För detta, se prop. 1975/76:15 s. 88.

Försäkringsbolags återkravsrätt (regressrätt)

2013-11-04 i Regressrätt
FRÅGA |Jag har blivit dömd i ett brottmål, bedrägeri, för att ha orsakat en skada om 1.2 milj. kr. Utöver detta förs ett separat skadeståndsmål - nu ev. att lösas med förlikning. Förlikningen uppgår till 1 milj. Motparten har ett försäkringsskydd - förmögenhetsbrott, som har ersatt den i brottmålet dömda skadan. Vid förlikningen önskar motparten följande skrivning: Genom detta förlikningsavtal är Parternas samtliga mellanhavanden slutligt reglerade. Försäkringsbolaget XXXX ska dock äga rätt till den eventuella regresstalan mot "Sven Svensson" som kan föranledas av försäkringsbolagets reglering av det försäkringsanspråk som "BRF ZZ" framställt. Fråga: 1) Är "Sven Svensson" ersättningsskyldig för den ersättning försäkringsbolaget utbetalat efter brottmålet? 2) Vad innebär den sista meningen att Försäkringsbolaget äger regresstalan mot "Sven Svensson" angående "BRF ZZ":s försäkringsanspråk.
Niklas Lewenhard Gren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då dina två frågor går in i varandra väljer jag att besvara de båda på en och samma gång. Att försäkringsbolaget äger regresstalan mot "Sven Svensson" angående "BRF ZZ:s" försäkringsanspråk innebär att försäkringsbolaget har rätt att kräva tillbaka utbetalningen från den som egentligen bör stå för denna (det vill säga, "Sven Svensson"). Jag hoppas detta besvarar dina frågor.Med vänlig hälsning,

Regressrätt

2009-05-17 i Regressrätt
FRÅGA |Jag separerade från min före detta sambo sommaren 2005. Vi hade ett gemensamt lån på 200 000 kronor för studier utomlands. Amortering (550 kr) plus ränta (ca 1000 kr) har dragits från mitt konto från då vi tog lånet, vilket var helt ok när vi var tillsammans. Hösten 2005 ville jag dela upp lånet men han vägrade. Nu är det januari 2009 och trots bodelningsförättare (som kostade oss båda 10500 kr och som inte gav någonting) dras fortfarande amortering samt ränta varje månad från mitt konto.Vad ska jag göra?Sambolag osv låter så fint men när den andra inte gör någonting finns det INGEN som kan tvinga honom att ta sitt ansvar. Eller?
Sofia Gärtner |Hej, När två personer tar ett lån tillsammans är huvudregeln att solidariskt ansvar föreligger, se https://lagen.nu/1936:81. Detta innebär att borgenären, det vill säga långivaren, kan kräva betalning för hela lånet av vem av låntagarna som helst. Långivaren är alltså inte skyldig att kräva betalning för halva lånet av dig och andra halvan av lånet av din före detta sambo.Eftersom du har betalat en del av ert gemensamma lån samt ränta har du rätt att kräva att din före detta sambo betalar halva summan av de amorteringar och ränta som du har betalat till långivaren. Detta kallas regressrätt, se https://lagen.nu/1936:81Om din före detta sambo vägrar betala sin skuld till dig kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden vilket innebär ett fastställande av din före detta sambos skuld till dig. Därefter kan Kronofogden hjälpa dig att driva in din skuld.Med vänlig hälsning

Vem ska betala fakturan?

2016-10-18 i Regressrätt
FRÅGA |Har haft en vattenskada i bostadsrätt.?Skadan orsakad av en person, som somnat i duschen. Renoveringen är nu klar men brf HSB kräver mig på brfs självrisk 89000kr, dubbelt basbelopp.Jag anser, att den som orsakat vattenskadan ska betala. Han har vänt sig till sitt försäkringsbolag, som i 3 veckor utrett frågan men bollat tillbaka till mitt försäkringsbolag. Jag har 1 vecka på mig tills denna faktura till brf HSB ska betalas.Tacksam för svar.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du först och främst behöver göra är att betala fakturan till brf HSB för att inte hamna i dröjsmål med betalningen. Ifall det skulle visa sig att det är du som måste stå för detta själv är det inte särskilt bra att inte ha betalat på flera veckor. Ifall du betalar "så länge" kan du senare kräva pengar av den som orsakat skadan och på så sätt få tillbaka det du lagt ut under tiden. Du får då en regressrätt gentemot den skadeståndsskyldige personen. Angående skadan bör du kunna yrka på skadestånd av personen som somnat i duschen enligt 2 kap 1 § SkL. Du kan få skadestånd för de renoveringskostnader du haft samt för andra kostnader som kan ha uppstått till följd av sakskadan (5 kap 7 § SkL). För att du ska kunna få skadestånd krävs det att personen som somnade i duschen var oaktsam/vårdslös då hen gjorde detta. Att somna i duschen, speciellt om vattnet var på, kan antagligen betraktas som vårdslöst så detta borde inte bli några problem att bevisa. Det krävs vidare att adekvat kausalitet förelåg, att det "låg i farans riktning" att det skulle uppstå stora skador om man somnade i duschen. Det måste alltså finnas ett tydligt orsakssamband mellan handlingen (att somna i duschen) och konsekvensen (att skadorna uppstod). Ifall badrummet eller avloppen t ex var i ovanligt dåligt skick är det inte säkert att detta krav är uppfyllt, i ett "vanligt" badrum kanske något sådant här aldrig hade skett. I så fall riskerar du att inte få något skadestånd, man får göra en bedömning i det enskilda fallet. Sammanfattningsvis bör du alltså betala din faktura så länge och invänta svar från ditt och hans försäkringsbolag. Mycket i din fråga pekar på att du bör ha rätt till skadestånd då en person vårdslöst orsakat en sakskada för dig men allt beror egentligen på hur omständigheterna i ditt fall ser ut. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Handelsbolags ansvar för skada och bolagsmans skadeståndsansvar

2014-06-17 i Regressrätt
FRÅGA |Hej, Jag gick igenom lagen handelsbolag och enkla bolag (1980:1102) och stötte på en paragraf sin jag tror passar in i min situation. Jag äger ett handelsbolag med min vän. En dag var han ute på sin arbetsplats och jobbade och råkade orsaka en stor skada i samband med sin arbetsuppgift. Ett skadeståndsanspråk är nu riktad mot oss. Enligt 2:20 § BL har vi ett solidariskt ansvar vilket innebär att vi gemensamt ansvarar för skulder som uppkommer, men då undrar jag om det finns en möjlighet att åberopa 2:14 § BL eftersom min vän på egen hand orsakade skadan av oaktsamhet? Vad innebär 2:14 § andra stycket? Betyder det att jag kan betala skadeståndet om min vän inte kan betala för tillfälligt, men sedan kan rikta ett skadeståndsanspråk mot honom när han väl kan betala tillbaka eller?Tack på förhand Hälsningar Daniel
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Först måste frågan utredas av vad som menas med "förpliktelser" enligt 2:20 BL. Sneglar man lite på skadeståndslagens bestämmelser om principalansvar (3:1 SkL) kan man enkelt sluta sig till att förpliktelser även innebär ersättningskrav som riktas mot bolaget som sådant. Precis som du nämner är bolagsmän solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser, och övriga bolagsmän är skyddade mot en bolagsmans försummelser genom 2:14. De skador som denne bolagsman då orsakar bolaget (och i förlängningen övriga bolagsmän) ska ersättas av den orsakande bolagsmannen om de orsakats uppsåtligen eller genom oaktsamhet.Precis som du skriver är det då möjligt att åberopa 2:14 för att den bolagsman som skadat bolaget oaktsamt ensamt ska ersätta skadorna mot bolaget. Detta innebär då i sin tur att du som annan bolagsman har fått en så kallad regressrätt mot den orsakande bolagsmannen, vilket innebär att du efter att ersättning betalats av bolaget (i förlängningen av bolagsmännen på grund av ansvar för bolagets förpliktelser, 2:20) har rätt att få ersättning av din medbolagsman.Stycke två i 2:14 reglerar om det är flera bolagsmän som har orsakat den skadan som avses i stycke ett, vilket inte blir aktuellt i detta fall.Hoppas mitt svar hjälpte dig i dina funderingar.Med vänliga hälsningar,

Regressrätt

2012-02-08 i Regressrätt
FRÅGA |Min son har fått ett skadestånd att betala, men genom den nya lagen så är det föräldrarna som ska betala, vi är separerade sen många år och jag har fått till mig att jag ska betala hälften o pappan hälften. Men målsägandebiträdet säger att jag ska betala hela, och sen kräva pappans hälft via kronofogden. Kan detta vara riktigt?
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. Det du beskriver kan vara riktigt. Du syftar på 3 kap. 5 § skadeståndslagen som stadgar att en förälder som har vårdnaden över ett barn ska ersätta skador som barnet vållar. När båda föräldrarna är vårdnadshavare blir de solidariskt ansvariga. Det innebär att skadeståndet kan krävas av någon av dem. I detta fall är ni separerade och då kan det bli tal om ett regresskrav mot den andra föräldern (exempelvis pappan i detta fall). Det innebär, som målsägandebiträdet hävdar, att om du betalar skadeståndet kan du sedan genom ditt regresskrav kräva pappan på betalning. Regresskrav innebär att om ena föräldern betalar skadeståndet så kan den föräldern kräva den andra föräldern på beloppet. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

Gemensamt betalningsansvar

2006-08-23 i Regressrätt
FRÅGA |Vi är 3 delägare till en fastighet, till dags dato har vi solidariskt betalt in lika mycket pengar till ett gemenssamt konto. Dessa pengar går till att betala löpande räkningar och underhåll. Utan förvarvning vägrar den ene av delägarna att betala in, trots att det gjort på detta på sätt i 5 år! Det rör sig om ca: 3000:-Vad gör vi andra, skall vi ta alla kostnader?
Jonas Forsén |Hej.Ni är alla tre betalningsansvariga för de fordringar som relateras till er fastighet. De borgenärer som har fordringar kan därför kräva er på pengar om den tredje delägaren inte betalar. Ni har dock en s.k. regressrätt. Den summa som belöper på den i dagsläget ovillige gäldenären har ni en rätt att kräva. Se http://lagen.nu/1936:81Ni andra kan alltså krävas på kostnaderna för fastighetens underhåll av de borgenärer som finns men ni kan i sin tur kräva den tredje delägaren på hans andel av dessa kostnader.Mvh