Rätt att väcka talan om skadestånd för målsägande

2016-10-24 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! :) Jag har en processrättslig fråga som jag vill ha svar på. I följande PM (https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rattspromemorior/rattspm_2013_01_skadestand.pdf) från åklagarmyndigheten föreskrivs att åklagare, i samband med strafföreläggande ska föra målsägandens talan om enskilt anspråk om anspråket inte är uppenbart obefogat. Vidare sägs att åklagare, i de fall anspråket är för högt (och därmed uppenbart obefogat) bör åklagaren kontakta målsäganden, informera denne om detta och ge denne möjlighet att justera beloppet. Min fråga hänför sig till de fall åklagaren väljer att avstå från att informera målsäganden om att denne yrkat ett för högt belopp och utfärdar strafföreläggande utan att bifoga det enskilda anspråket. Kan målsäganden i sådana fall väcka talan om skadestånd? Vad är utsikterna att nå framgång med en sådan talan förutsatt att yrkat belopp är skäligt? Hur handläggs en sådan talan? Min tanke är att det inte borde vara något problem att vinna en sådan talan då det redan finns ett utfärdat strafföreläggande (den misstänkte har ju då erkänt brott och följaktligen bör målsäganden vara skadeståndsberättigad?).Vänligen,Erik
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att det enskilda anspråket inte togs med i strafföreläggandet. Om så är fallet kan målsäganden väcka talan om skadestånd, (se 13 kap. 1-2 §§ Rättegångbalken).Det är svårt för mig att uttala mig om förutsättningarna för en sådan talan att vinna bifall, men att gärningsmannen har erkänt talar ju starkt för att hen har orsakat skadan som ska ersättas.För att väcka en sådan talan lämnas en stämningsansökan in till tingsrätten i svarandens hemort (se 10 kap. 1 § Rättegångsbalken). Målet kommer att handläggas som ett tvistemål, och om inte parterna förlikas kommer det slutligen att avgöras av tingsrätten. Sedan rätten har prövat skadeståndsskyldigheten är det inte möjligt att väcka talan om skadestånd för samma skada igen (se 17 kap. 11 § 3 st. Rättegångsbalken).Hoppas du har fått svar på din fråga.Mvh,

Skadeståndskrav

2016-09-07 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag råkade ut för ett knivÖverfall hemma hos min systerson för 2 veckor sedan. Då enför mej okänd man brötsej in och kniivskar mejtre gånger i ljumsken.Så att en artär gick av.Mannen sitter nu häktadSå min fråga är vilkaskadeståndskrav kan Jag rikta mot den mannen? M.v.h JF
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I skadeståndslagen (Skl) finns bestämmelser som reglerar skadeståndsrätten. Det är framförallt paragraferna 2:1 och 2:3 Skl som är aktuella i ditt fall. I 2:1 Skl stadgas att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Denna bestämmelse är huvudregel i den utomobligatoriska skadeståndsrätten. I 2:3 Skl regleras rätten till skadestånd då man blivit utsatt för kränkning.Frågan om skadestånd prövas vanligen av domstolen i samband med den rättegång som skadan handlar om. Vad skadeståndet i slutändan blir är således upp till domstolen och är olika från fall till fall. Precis som du nämner i din fråga finns det olika ståndskrav att rikta mot en person vilka jag kommer att beröra här nedan. Vilket eller vilka skadeståndskrav du ska rikta mot gärningsmannen vill jag inte uttala mig om eftersom jag inte har tillräckligt med information för att kunna göra en sådan bedömning. Således tar jag upp de vanligaste skadeståndskraven. Skadad eller förlorad egendomTill exempel skadade kläder eller stulna saker. Kostnader Det kan till exempel vara utlägg för sjukvård, samtalsterapi, resor, medicin och liknande.InkomstförlustOm du på grund av den skada eller de brott du råkat ut för inte kan arbeta och därmed förlorar inkomst. Om så är fallet ska du skicka med kopia av intyg från arbetsgivare eller Försäkringskassan.Sveda och värk Fysiska eller psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. Kränkning Vissa typer av brott ger rätt till ersättning för kränkning av den personliga integriteten som brottet innebär. Ersättningens storlek beror på hur brottet har gått till. Allvarligare brott leder oftast till högre ersättning. Vilka belopp du önskar kräva kan jag inte heller hjälpa dig med eftersom jag inte är insatt kring omständigheterna i målet. Om du är osäker på vilket belopp du ska kräva är åklagaren behjälplig. Faktum är att han eller hon är skyldig att hjälpa dig att begära skadestånd av gärningspersonen. Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till! Hälsningar,

Enskilt anspråk vid grovt olaga hot

2016-05-02 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Har blivit hotad(grovt olaga hot) och lider av detta psykiskt .Kom hem såg en kille sparka in en ruta och banka på en dörr.När han börja gå där i från,så börja jag gå hemåt:Då hör jag hur någon kommer springande.Vänder mej om vart på han springer in i mig,då drar han upp en pistol och sätter mot huvudetoch tryckerav sen springer han vidare.Har svårt att sova, och går själv ute när det är mörk.Måste hela tiden kolla så ingen kommer bakom mig.Vad är en rimlig ersättning att begära vid rättegången.Mvh Owe
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tycker att du ska börja med att rådgöra med åklagaren. Åklagaren är som huvudregel skyldig att på din begäran förbereda och utföra din talan om enskilt anspråk (skadeståndet) i samband med åtalet, se Rättegångsbalken 22 kap 2§. Enligt Brottsoffermyndigheten bör ett hot med livsfarligt vapen grunda ersättning mellan 10-15 000. I myndighetens referatsamling beskrivs ett liknande fall som det du beskriver, se här s. 63. Där hade en man fått en pistol tryckt mot huvudet och förövaren hade tryckt av två gånger. Tingsrätten dömde gärningsmannen att betala 15 000 kr för kränkningen. Jag ser ingen anledning till att ersättning ska bedömas lägre i det fall du beskriver. Så en rimlig utgångspunkt bör vara att du begär minst 15 000 kr för bara kränkningen i sig. Avslutningsvis beklagar jag det inträffade och jag önskar dig lycka till! Med vänlig hälsning,

Preskription av skadeståndsanspråk vid brott

2016-03-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Om mina barn, nu 16 och 18, vart utsatta för våldtäkt, sexuella övergrepp och hot när dom var 6 respektive 8 kan dom då söka skadestånd nu? Ska kanske tillägga att förövaren var 12 år vid tillfällena.Tacksam för svar.Mvh Thina Gyllenson
Alexander Ahlfont |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De brott som dina barn utsattes för benämns som våldtäkt alternativt grov våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och olaga hot.Våldtäkt mot barn beskrivs i 6 kap. 4 § Brottsbalken och gärningsmannen döms till fängelse i lägst två och högst sex år. Om brottet är grovt döms gärningsmannen till lägst fyra och högst tio års fängelse.För att någon påföljd ska kunna utgå måste åtal väckas inom tio år från dagen brottet begicks vid våldtäkt och inom femton år vid grov våldtäkt. Dessa preskriptionstider framgår av 35 kap. 1 § Brottsbalken och beror på det högsta möjliga straffet för brottet.Sexuellt övergrepp mot barn bestraffas enligt 6 kap. 6 § Brottsbalken med högst två års fängelse och preskriptionstiden landar därför endast på fem år. Var övergreppet att anses som grovt är dock maximala straffet sex år och därmed blir preskriptionstiden tio år.När det gäller olaga hot som beskrivs i 4 kap. 5 § Brottsbalken är maximala straffet ett års fängelse vilket innebär en preskriptionstid på två år. Brottet i dess grova grad bestraffas med högst fyra års fängelse och preskriptionstiden är därmed tio år.Förutsatt att tio år inte har gått sedan brotten begicks kan med hänsyn till preskriptionstiderna åtal väckas för våldtäkt/grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt olaga hot. Har tio år redan gått kommer endast grov våldtäkt mot barn att komma i fråga.I samband med de två första brotten kan skadestånd utgå för personskada enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. Även skadestånd för kränkning kan komma att utgå i samband med alla tre brotten enligt 2 kap. 3 § Skadeståndslagen.En skadeståndsfordran preskriberas enligt huvudregeln i 2 § Preskriptionslagen efter 10 år. Om det för ett brott dock gäller längre preskriptionstid än tio år, motsvarar skadeståndstalans preskriptionstid brottets (se 3 § Preskriptionslagen). Det innebär att även om den straffrättsliga åtalspreskriptionen är mindre än tio år kan talan om skadestånd fortfarande väckas inom tio år för alla nämnda brott. För grov våldtäkt gäller till och med en längre preskriptionstid på femton år.Eftersom gärningsmannen var tolv år kan inga straffrättsliga påföljder ådömas honom (se 1 kap. 6 § Brottsbalken). Han kan dock fortfarande åläggas att betala skadestånd. Enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen ska barns föräldrar ersätta personskador och skadestånd på grund av kränkning upp till ett visst belopp som i år uppgår till ungefär 8900 kronor.

Ekonomisk ersättning till brottsoffer.

2016-10-01 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, jag hade inbrott när jag låg och sov för CS en månad sen och blev av med 2 st crosshojar. Nu har jag börjat bli paranoid på nätterna och tror att folk är i huset. Detta tvingar mig upp ca 5 ggr/ natt och gör att jag får svårt att sova.Kan man få ekonomisk ersättning för detta? MVH Jimmie
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!De besvär du upplever till följd av brottet tolkar jag som en skada som i juridisk beteckning är en form av personskada: ”sveda och värk”. Om du anmält inbrottet till polisen kommer de att starta en förundersökning. Leder förundersökningen till att någon kan åtalas och vidare fälls för brottet i domstol är det den skyldige som ska ersätta dig för sveda och värk. Observera att åklagaren bara kommer väcka talan om ansvar för stölden om inte du informerar åklagaren om att du vill ha ersättning av den tilltalade för sveda och värk, se rättegångsbalken (1942:720) (RB) 22:2. Döms den tilltalade att betala ersättning till dig kan kronofogdmyndigheten sedan hjälpa dig att driva in skulden. Har den skyldige inga pengar bör du se över din hemförsäkring. Beroende på hur ditt avtal med försäkringsbolaget ser ut kan du ha rätt till ersättning därifrån. Har du inte det kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten och ansöka om ersättning. Även om en förundersökning läggs ner p.g.a. att det finns för få spår att gå på, kan du ändå ha rätt till ersättning. Här gäller samma sak som ovan: se över vad som står i din hemförsäkring, har du inget skydd att hämta därifrån kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten och ansöka om ersättning. Ansökan görs via en blankett som du kan beställa från Brottsoffermyndigheten. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Ansökan om skadestånd på grund av brott när åtal om brottet har lagts ner

2016-06-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejJag hamnade i ett slagsmål hemma hos en som jag kände skulle hämta lite grejer och lämna en faktura till denna person Det blev ett slagsmål istället och han högg mig med en machete i min hand så att mitt ben till lillfingret gick av och senorna i handen höggs av med slutade med att jag fick ligga två dagar på lasarettet och opereras dom fick sätta en titanplatta i benet och fick sy ihop senorna jag anmälde han för misshandel och fick beskedet att åtal läggs ner på grund av att brott kan ej styrkas har förlorat arbetsinkomst och blev sjukskriven i tre månader får åka 12 mil varje vecka till lasarettet för arbetsträna handen Läkaren tror inte att jag kommer bli helt återställd i fingretJag undrar om man kan ansöka om skadestånd på något annat sätt fast åtalet har lagts ner tycker det är hemskt att det blir så jag kunde ha råkat riktigt illa ut om den hade träffat någon annanstansMvh royne
Hanna Gustafsson |Hej tack för att du vänt dig Lawline med din fråga!Du kan väcka talan om skadestånd även om de lagt ner själva processen gällande brottet. Det blir då ett civilrättsligt mål istället för ett straffrättsligt mål. Rättegångsbalken säger då att du stämmer parten genom att lämna in en skriftlig stämning till rätten, se https://lagen.nu/1942:740#K42P1S1. I rättegångsbalken står det även vad en stämningsansökan ska innehålla vilket är bland annat vad det är du vill stämma parten för, vilka grunder du har, vad du har för bevisning med mera, se https://lagen.nu/1942:740#K42P2S1. Enligt skadeståndslagen så kan du få ersättning för personskada som annan har vållat. Du kan då få ersättning för kostnader så som sjukhuskostnader samt skada för fysiskt och psykiskt lidande. Om du fått en bestående skada kan du få ersättning för stadigvarande men, se https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1. Således får du alltså lämna in en stämningsansökan till rätten som innehåller en skadeståndstalan gällande ersättning för personskada. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjäp med att till exempel upprätta en stämningsansökan kan du boka tid hos en erfaren jurist. Du kan boka direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning

Skadestånd vid misshandel

2016-04-12 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Skadestånd i samband med misshandel, synlig skada i ansiktet på min dotter (17). anmält och dokumentation på sjukhus finns och polisen frågar vad vi yrkar på. Så vad ska vi yrka ???
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Din dotter har rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen.Eftersom hon fått sin skada genom brott (misshandeln) har din dotter rätt till kränkningsersättning enligt 2 kap 3 §. Kränkningsersättning döms ut vid bland annat misshandel och är tänkt att ersätta kränkningen av brottsoffrets personliga integritet. Summan brukar vara ca 5 000 - 10 000 kr vid misshandel.Din dotter har även rätt till ersättning för sina personskador enligt 5 kap 1 §. Hon kan då få ersättning för:1. Sjukhuskostnader och andra nödvändiga kostnader: till exempel sjukhusräkningar, resor och medicin.2. Inkomstförlust: om din dotter har ett jobb och inte har kunnat arbeta på grund av sin skada kan hon få ersättning för den inkomst (lönen) hon skulle fått om hon inte blivit skadad.3. Sveda och värk: ersättning för psykisk och fysisk smärta din dotter lidit av på grund av skadan,4. Lyte och men: om din dotter fått ett ärr eller någon bestående skada av misshandeln kan hon få ersättning för lyte och men. Om den bestående skadan lett till att hon inte kan utöva någon sport eller hobby kan hon även få ersättning för det, det kallas särskilda olägenheter.Titta igenom punkterna ovan och begär ersättning för de punkterna som stämmer in på din dotters skada. Kränkningsersättning ska ni yrka på oavsett om hon känt sig kränkt eller inte. Om du känner dig osäker på vilka skador du ska yrka ersättning för rekommenderar jag dig att du ber polisen koppla dig till den ansvarige åklagaren. Åklagaren ska nämligen hjälpa dig med skadeståndsyrkanden.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Skadeståndskrav vid misshandel

2016-03-05 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Jag är 16 och har blivit misshandlad av en kille som använde sig av en batong. Den här mannen är vuxen och 20 år. Har uppsökt sjukhus akutintag för att kolla av armen där jag blev slagen. Det är en stor svullnad och ska röntga den snart. Jag undrar vad jag ska kräva i skadestånd, har hört många olika saker. Att det är lite grövre misshandel för att han använde dig av ett tillhygge (batong). Andra säger att det är normalgraden misshandel. Kan ni hjälpa mig vad jag ska kräva i skadestånd? Undrar också hur lång tid det kan ta tills jag får mitt skadestånd. Incidenten inträffade för några dagar sedan.
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst förstår jag att du önskar få svar på om den beskrivna händelsen är att bedöma som misshandel av normalgraden eller grov misshandel. "Misshandel av normalgraden" regleras i Brottsbalken 3 kap. 5 §. Under bestämmelsen faller gärningar som innebär att någon tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Att slå någon med batong är en typisk gärning som faller under denna bestämmelse. Om personen som misshandlar har använt sig av ett farligt tillhygge eller använt sig av särskilt grovt våld kan domstolen bedöma gärningen som "grov misshandel". Detta brott regleras i Brottsbalken 3 kap. 6 §. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Utifrån den information som du givit rörande händelsen är det med största sannolikhet inte att bedöma som grov misshandel utan misshandel av normalgraden.Vad gäller skadeståndet utgår domstolen från Skadeståndslagen, samt domstolarnas tidigare domar i liknande misshandelsmål. Vid misshandel av normalgraden där gärningsmannen har använt sig av ett farligt tillhygge eller mer allvarligt våld föreslår brottsoffermyndigheten att ett krav på 10 000 - 15 000 kr är rimligt. Det är emellertid viktigt att påminna om att domstolen enligt Rättegångsbalken 17 kap. 3 § inte kan döma ett högre belopp än det du yrkat.Blir personen som misshandlat dig dömd för gärningen och domstolen dömer ut skadestånd dröjer det tre veckor innan domen vinner "laga kraft". Då domen vunnit laga kraft betalas emellertid inte skadeståndet ut automatiskt till dig. Personen som är skyldig att betala skadeståndet kan dock frivilligt betala pengarna till dig direkt. Om denne inte gör detta frivilligt kan Kronofogden hjälpa dig med att driva in skadeståndet. Svaret på när du får pengarna är således mycket beroende på om personen som blir dömd för gärningen är villig att betala direkt eller om pengarna måste drivas in på annat sätt.