Ansvar att betala för skadegörelse

2017-04-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,I dessa tider när det i många kommuner är mycket skadegörelse av glasrutor, busshållplatser, papperskorgar och så vidare. Vilka möjligheter finns det att få de barn/ungdomar som förstör eller föräldrarna att betala för skadegörelsen? HälsningarJenny
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om någon avsiktligen förstör kommunens egendom kan personen hållas ansvarig för den skada som orsakats, detta framgår av 2 kap. 1 § skadeståndslagen.Även för föräldrar som har vårdnaden om ett barn finns ett lagstadgat ansvar för skador på annans egendom som barnet vållar genom brott, 3 kap. 5 § skadeståndslagen.Det finns alltså förutsättningar i lag för att kräva ersättning av personer som avsiktligen förstör kommunens egendom och vissa fall kan även föräldrar hållas ansvariga. Det problematiska är att veta vem det är som begått skadegörelsen om personen inte tas på bar gärning eller fångas på film. Om det inte går att bevisa att en person förstört en glasruta kommer inte heller denna person kunna hållas ansvarig för skadan.Hoppas detta svarade på din fråga.Mvh

Preskriptionstid för skadestånd p.g.a brott

2017-03-02 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag undrar hur preskriptionstiden är gällande skadestånd i följande fall:Det finns en dom i ett brottmål (påföljden är villkorlig dom samt samhällstjänst) där skadestånd utdömts. När preskriberas det skadeståndet? Den dömde var vid tillfället minderårig.
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskriptionstiden för skadeståndsfordran som uppkommit med anledning av brott regleras i 3§ Preskriptionslagen(PreskL). När ansvarsfrågan som i ditt fall har avgjorts gäller enligt 3§ PreskL. att fordran preskriberas 1 år efter den dag då dom eller slutligt beslut meddelas, såvida inte preskriptionstiden enligt 2§ PreskL. går ut senare. Enligt 2§ går preskriptionstiden ut 10 år efter fordrans tillkomst. Alltså gäller 1års-regeln i 3§ endast om det går mer än 9 år mellan brottet och att den slutgiltiga domen meddelas. Alltså beror det på hur lång tid det gick mellan det begångna brottet och domen. I det fall att det inte gick mindre än 9 år preskriberas fordran 10 år efter brottet begicks enligt 2§ PreskL. Om det istället gick mer än 9 år mellan brott och dom preskriberas fordran 1 år efter den slutgiltiga domen enligt 3§ PreskL. Hoppas att du fick svar på din fråga!MVH

Ersättning för brännskada

2017-02-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag var hos en bekant som skulle tända eld i en kamin i en verkstad, då han skulle tända använde han en kanna med bensin. Vilket resulterade i att kannan började brinna.Då kastade han iväg kannan med brinnande bensin.Då fick jag brinnande bensin på armen ifrån armbågen till nedre handleden. Vilket jag nu har fått synliga ärr efter.Kan jag stämma honom eller kräva ersättning för skadorna han gjort på mig?
David McKenzie |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDu kan kräva din bekant på ersättning och även möjligtvis anmäla honom till polisen. Detta kan du göra genom att föra en s.k. skadeståndstalan eller en brottmålstalan kombinerad med en skadeståndstalan.Enligt 2 kap. 1§ skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Möjligtvis kan man argumentera för att din vän var vårdslös när han tände brasan med bensinkannan och kastade iväg den så at du fick bensin på dig. Enligt lagen måste skadan vara en direkt följd av den vårdslösa handlingen. Skadan måste alltså vara en följd av att din bekant hanterat bensinen oaktsamt. Enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen omfattar skadestånd till den som tillfogats personskada ersättning för b.la. sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ärr.Du kan även, beroende på skadans omfattning, anmäla din bekant. Det brott som ligger närmast till hands stadgas i 3 kap. 8§ brottsbalken och kallas för vållande till kroppsskada. Detta döms man för om man av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada som inte är ringa. Om din vän kan dömas för detta beror på hur allvarlig skadan är.Vänligen,

Framställa ytterligare skadeståndsanspråk för nyupptäckta skador

2017-01-19 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag levde i ett misshandelsförhållande som ung och som blev rättegång med dom. I domen står även att jag förbehåller mig rätten att senare framställa ytterligare skadeståndsanspråk gentemot mitt ex.Vad innebär detta?Då jag fått pstd samt flera liknande diagnoser på senare år så hänvisar fk allt till min misshandelsperiod så jag undrar om jag kan kräva ersättning för mina diagnoser och försämrad hälsa till följd av åren av misshandel.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att det står i domen att du förbehåller dig rätten att senare framställa ytterligare skadeståndsanspråk innebär att du kan väcka talan om skadestånd från ditt ex igen. Utan förbehållet hade risken funnits att du inte hade kunnat göra det, eftersom man inte får väcka talan om samma sak flera gånger. Anledningen till att man yrkar ett sådant förbehåll är just för situationer som din kan uppkomma, att fler skador visar sig med tiden och man vill kunna väcka talan om skadestånd för de nyupptäckta skadorna också.Grundprincipen angående personskador i skadeståndsrätten är att den skada som har uppkommit till följd av den skadeståndsgrundande händelsen ska ersättas. Det krävs alltså att du på något sätt kan bevisa, t.ex. genom intyg från läkare eller psykolog, att diagnoserna har uppkommit till följd av misshandeln.Vänlig hälsning,

Skadestånd för kamerautrustning

2017-04-11 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejMin ex sambo har medvetet förstört delar av min kamerautrustning till ett nyvärde av ca 25 tusenkronor. Hon har erkänt både muntligt samt i skrift att hon ska ersätta allt. Nu har hon ändrat sig och vägrar att betala. Jag har gjort en polisanmälan på brottet och väntar på svar. Min fråga är om jag kan förvänta mig att hon kommer att få betala skadestånd eller på något sätt ersätta ?/Christoffer
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadestånd för sakskada regleras i 2:1 skadeståndslagen. För att ersättning ska utgå krävs att skadan orsakats med uppsåt eller oaktsamhet. Går det att bevisa att din exsambo skadat utrustningen medvetet föreligger uppsåt och i det fallet blir hon ersättningsskyldig.Åklagare driver dock inte självmant mål som rör skadestånd, eftersom ett skadeståndsmål är ett tvistemål. Åklagaren är dock skyldig att ta upp och driva ditt anspråk i samband med åtalet för brottet om du begär det, enligt rättegångsbalken 22:2. Om du inte vill driva en skadeståndsprocess själv rekommenderar jag därför att du kontaktar polisen och lägger till ditt ersättningsanspråk till anmälan.

Brott och skadestånd vid knivhugg

2017-02-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,Jag stod som entrévärd på en anordnad lokalfest. Festen i sig höll sig under kontroll hela natten fram till ca 1.30 då ett bråk uppstod i lokalen mellan vad jag antar var 2 gäng inne i lokalen. Jag som entrévärd märker inte detta fören en av dessa killar med i bråket stormar ut ur lokalen, är borta i ca 2 minuter och kommer tillbaka med en kniv i handen. Han viftar denna hotfullt och skriker att han ska in i lokalen för att "sticka honom" (uppenbarligen någon från det andra gänget). Han möter mig i dörren och skriker att jag ska flytta på mig medans han viftar kniven mot mig, jag tar då instinktivt tag i hans hand där han håller kniven, trycker upp honom mot en vägg och försöker kalla till mig fler vakter samtidigt som jag försöker uppmana alla i närheten att skingra sig. I detta kaos lyckas kilen ta sig loss och samtidigt skära mig på handen.Polis blir kallad och lyckas fånga gärningsmannen, då kommer jag till min fråga.Vad räknas detta som för brott och vad bör jag kräva i skadestånd?Tackar på förhand!
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I detta fall skulle flera brott kunna vara aktuella bl.a. misshandel, olaga hot och brott mot knivlagen.Misshandel är nog dock det mest framträdande brottet i scenariet du beskriver.Genom att du orsakats skada och troligtvis blivit utsatt för brott har du rätt till skadestånd för sveda och värk, och den kränkning som brottet inneburit. Om du är osäker på vilket belopp du ska kräva räcker det med att säga till åklagaren att du har anspråk på skadestånd. Du kan sedan återkomma med vilket belopp du begär efter att du har diskuterat frågan med åklagaren. Åklagaren har en skyldighet att hjälpa dig att begära skadestånd av gärningspersonen. Att tänka på är att det måste göras innan rättegången eftersom yrkandet (kravet) på skadestånd görs i samband med rättegången.Hoppas det här svarade på din fråga.Med vänlig hälsning

Kränkningsersättningens storlek vid knivhot

2017-02-04 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Tingsrätten dömde den åtalade för olaga hot, jag hade yrkat på skadestånd på 10000kr då personen stått framför mig med en stor kökskniv, praxis är 10-15tkr för olaga hot med dödligt vapen. Domen ger mig rätt till endast 5000kr. Bör jag överklaga detta eller anse mig blåst/besegrad? Ringde upp domaren som ger mig svaret att "våran bedömning var att det inte var så allvarligt så 5000 är korrekt" men det var ju ett vapen inblandat menar jag på då, får samma mening upprepad som en robot.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur stort skadestånd som utgår för kränkning vid brott framgår framför allt av praxis. Det är ofta svårt att på förhand avgöra hur stor kränkningsersättningen ska vara eftersom omständigheterna skiljer sig från fall till fall och ersättningens storlek bestäms genom en helhetsbedömning. Man kan dock få en viss känsla för vad som är gällande praxis genom att läsa brottsoffermyndighetens referatsamling. Referatsamlingen hittar du på brottsoffermyndighetens hemsida och de referat som berör olaga hot är numrerade 176-187.Två av referaten handlar om verbala hot om våld, där kränkningsersättningen har uppgått till 5 000 kr (referat nr. 178-179). I ett fall där gärningspersonen hotade brottsoffret till livet och lyfte en yxa mot vederbörande uppgick ersättningen till 10 000 kr (referat nr. 181). När en kniv trycktes mot brottsoffrets hals uppgick dock ersättningen till 15 000 kr (referat nr. 183) och i ett fall där en kniv hölls mot brottsoffrets hals under ca 15-20 minuter uppgick ersättningen till 20 000 kr (referat nr. 185).Praxis vid olaga hot är alltså att kränkningsersättningen uppgår till mellan 5 000 kr och 20 000 kr, beroende på hur allvarlig kränkningen bedöms med hänsyn till omständigheterna. Jag vet väldigt lite om omständigheterna i ditt fall och vågar därför inte spekulera i huruvida rätten har gjort en korrekt bedömning eller inte. Om du har blivit tilldelad ett målsägandebiträde, eller om du har anlitat en advokat, så rekommenderar jag att du diskuterar domen med honom eller henne innan du eventuellt överklagar. Om du bestämmer dig för att överklaga, så håller jag med om att faktumet att det var en kniv inblandad är en omständighet som du särskilt kan betona för att argumentera för en högre ersättning.Något som är värt att ha i åtanke är också att målet kommer att behandlas som ett tvistemål i hovrätten om du överklagar domen och åklagaren inte gör det. En konsekvens av detta är att du i så fall blir skyldig att betala den tilltalades rättegångskostnader om du förlorar målet. I så fall måste du alltså avgöra om du tycker att det är värt den risken att överklaga. Om däremot åklagaren överklagar domen, rekommenderar jag att du också gör det eftersom målet då fortfarande kommer att handläggas som ett brottmål.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Skadestånd för sexuella trakasserier

2017-01-16 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej.Jag blev under en tid sexuellt ofredad av min chef/ägare i den butik jag jobbade. Han både uttryckte sexuella handlingar han ville utsätta mig för samt höll fast mig och tog på mig vid flera tillfällen. Trotts att jag upprepade gånger sa nej och talade om att jag inte ville. Lyckligtvis har jag en ljudinspelning av en av händelserna.Jag anmälde honom och målet ska nu upp i tingsrätten. Sedan händelserna har jag mått fruktansvärt dåligt och lider av depression och hög ångest, vilket jag går på medicinering för samt regelbundet träffar kurator. På grund av mitt mående har/är jag sjukskriven.Min fråga är egentligen..Vad kan jag kräva för ersättning av honom?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den ersättning som eventuellt kan komma på fråga är skadestånd, se skadeståndslagen 5 kap 3§ https://lagen.nu/1972:207#K5. I ditt fall förstår jag det som att din skada är psykisk och inte fysisk. Enligt skadeståndslagen kan man även få skadestånd för psykiska skador. Det är viktigt att komma ihåg att skadestånd endast utges för att ersätta en skada, dess syfte är inte att ge skadevållaren ett extra "straff". Tanken är istället att skadeståndet bara ska ersätta de extra kostnader som skadan har orsakat för den skadelidande. Problemet med psykiska skador är att de i princip alltid är svåra att värdera i pengar. Om skadevållaren exempelvis skulle behöva ersätta alla dina kuratorkostnader skulle det komma att bli orimligt dyrt om just du behöver ganska många besök. Även om hänsyn egentligen ska tas till den enskilde skadelidande och just dennes behov, har tyvärr tendensen i svenska domstolar blivit att skadeståndsbeloppen bestäms schablonmässigt, och tyvärr ofta blir ganska låga. Därmed inte sagt att du inte ska kräva skadestånd. Det är jättebra och modigt av dig att du har vågat anmäla händelserna. Det du ska göra är att be åklagaren att yrka skadestånd till dig tillsammans med brottmålet. Det bör åklagaren göra självmant åt dig om det inte är en väldigt dålig åklagare, men för säkerhets skull kan du nämna det till åklagaren. Om din chef blir dömd för trakasserierna är det i så fall stor sannolikhet att du även får i vart fall ett litet skadestånd. Chansen att domen blir fällande är garanterat större nu när du har lyckats spela in en av händelserna.Sammanfattningsvis vill jag säga att chanserna att få skadestånd i ditt fall vid en fällande dom är ganska goda, men att du inte bör vänta dig ett stort skadestånd. Även om skadestånd egentligen är tänkt att täcka alla kostnader som skadan för med sig för just den enskilde skadelidande är det pga domstolarnas schablonmetoder inte särskilt sannolikt att du kommer att få täckning dina faktiska kuratorkostnader eller hela ditt inkomstbortfall. Tyvärr är nämligen den svenska lagstiftningen mycket restriktiv med skadestånd.Varmt lycka till!Vänligen,