Preskriptionstid för skadestånd p.g.a brott

2017-03-02 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag undrar hur preskriptionstiden är gällande skadestånd i följande fall:Det finns en dom i ett brottmål (påföljden är villkorlig dom samt samhällstjänst) där skadestånd utdömts. När preskriberas det skadeståndet? Den dömde var vid tillfället minderårig.
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskriptionstiden för skadeståndsfordran som uppkommit med anledning av brott regleras i 3§ Preskriptionslagen(PreskL). När ansvarsfrågan som i ditt fall har avgjorts gäller enligt 3§ PreskL. att fordran preskriberas 1 år efter den dag då dom eller slutligt beslut meddelas, såvida inte preskriptionstiden enligt 2§ PreskL. går ut senare. Enligt 2§ går preskriptionstiden ut 10 år efter fordrans tillkomst. Alltså gäller 1års-regeln i 3§ endast om det går mer än 9 år mellan brottet och att den slutgiltiga domen meddelas. Alltså beror det på hur lång tid det gick mellan det begångna brottet och domen. I det fall att det inte gick mindre än 9 år preskriberas fordran 10 år efter brottet begicks enligt 2§ PreskL. Om det istället gick mer än 9 år mellan brott och dom preskriberas fordran 1 år efter den slutgiltiga domen enligt 3§ PreskL. Hoppas att du fick svar på din fråga!MVH

Ersättning för brännskada

2017-02-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag var hos en bekant som skulle tända eld i en kamin i en verkstad, då han skulle tända använde han en kanna med bensin. Vilket resulterade i att kannan började brinna.Då kastade han iväg kannan med brinnande bensin.Då fick jag brinnande bensin på armen ifrån armbågen till nedre handleden. Vilket jag nu har fått synliga ärr efter.Kan jag stämma honom eller kräva ersättning för skadorna han gjort på mig?
David McKenzie |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDu kan kräva din bekant på ersättning och även möjligtvis anmäla honom till polisen. Detta kan du göra genom att föra en s.k. skadeståndstalan eller en brottmålstalan kombinerad med en skadeståndstalan.Enligt 2 kap. 1§ skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Möjligtvis kan man argumentera för att din vän var vårdslös när han tände brasan med bensinkannan och kastade iväg den så at du fick bensin på dig. Enligt lagen måste skadan vara en direkt följd av den vårdslösa handlingen. Skadan måste alltså vara en följd av att din bekant hanterat bensinen oaktsamt. Enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen omfattar skadestånd till den som tillfogats personskada ersättning för b.la. sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ärr.Du kan även, beroende på skadans omfattning, anmäla din bekant. Det brott som ligger närmast till hands stadgas i 3 kap. 8§ brottsbalken och kallas för vållande till kroppsskada. Detta döms man för om man av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada som inte är ringa. Om din vän kan dömas för detta beror på hur allvarlig skadan är.Vänligen,

Framställa ytterligare skadeståndsanspråk för nyupptäckta skador

2017-01-19 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag levde i ett misshandelsförhållande som ung och som blev rättegång med dom. I domen står även att jag förbehåller mig rätten att senare framställa ytterligare skadeståndsanspråk gentemot mitt ex.Vad innebär detta?Då jag fått pstd samt flera liknande diagnoser på senare år så hänvisar fk allt till min misshandelsperiod så jag undrar om jag kan kräva ersättning för mina diagnoser och försämrad hälsa till följd av åren av misshandel.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att det står i domen att du förbehåller dig rätten att senare framställa ytterligare skadeståndsanspråk innebär att du kan väcka talan om skadestånd från ditt ex igen. Utan förbehållet hade risken funnits att du inte hade kunnat göra det, eftersom man inte får väcka talan om samma sak flera gånger. Anledningen till att man yrkar ett sådant förbehåll är just för situationer som din kan uppkomma, att fler skador visar sig med tiden och man vill kunna väcka talan om skadestånd för de nyupptäckta skadorna också.Grundprincipen angående personskador i skadeståndsrätten är att den skada som har uppkommit till följd av den skadeståndsgrundande händelsen ska ersättas. Det krävs alltså att du på något sätt kan bevisa, t.ex. genom intyg från läkare eller psykolog, att diagnoserna har uppkommit till följd av misshandeln.Vänlig hälsning,

Skadestånd för borttagna träd av granne

2016-11-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |En hyresgäst har olovligen tagit bort 42 tujor av ursprungligen100 ,år 2014. Av de träd som står kvar är fler skadade och några nedtagna till 3m höjd, Häcken planterades på 80-taletoch är 20 m. Jag gjorde 2014 en polisanmälan och ärendet lades ner. Grannen har fortsatt med att ta ner grenar och nu i sommar lagt jord och jordklumpar på den del av häcken som gränsar mot hyresgästen. Syrebrist har orsakat ytterligare skada. Jag har sen lång tid en överenskommelse med hyresvärden att inget får göras med häcken utan mitt medgivande. Eftersom häcken 2014 blivit gles har jag försökt att plantera en ny 10 m häck innanför den gamla. Först dog alla sen försökte jag igen med 10 nya och av dem har 5 klarat sig. Jag tog kontakt med hyresvärden som erbjuder sig att snygga till häcken. Jag nöjer mig inte med det och tar kontakt med en advokat och inte kommit längre än erbjudande om betalning för gränspåvisning, ersättning för 5 tujor (de nya som klarat sig) tot 4900 kr. och att den kommunala hyresvärden snyggar till häcken samt tar bort jorden.Alltså inte ett öre för de borttagna träden trots en skriven överenskommelse.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med fråga, och även ytterligare ett tag för att du valt en av våra ”Express-tjänster”. Jag tolkar din fråga som så att du undrar hur du kan gå vidare angående de borttagna träden, och det är det jag kommer att utgå ifrån i mitt svar. Är situationen inte så, är det bara att återkomma till mig. Kontaktuppgifter finner du längst ned i svaret. Utifrån din berättelse och fråga är det svårt för mig att förstå hur träden/tujorna står/stod planterade men jag förstår det som att de varit gemensamma för dig och grannen och stått på tomtgränserna. För att strukturera upp det hela och för att kontrollera att jag har förstått händelseförloppet har jag gjort följande tidslinje; 1. 42 st. tujor togs olovligen. 2. Polisanmälan – ärendet lades ned.3. Grannen fortsatte ta bort grenar och skada träden. 4. Överenskommelse om att ingenting får göras utan medgivande. 5. Plantering av 10 m ny häck vilket motsvarade det som olovligen blev borttaget. 6. Alla dog à plantering av 10 st. nya. 7. 5 st. träd/tujor finns kvar idag. Sammanfattningsvis är det alltså 37 st. träd som du inte har fått ersättning för.I Jordabalkens 3 kap. 2§ framgår att om rot eller gren tränger in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse.Anser grannen att hen har berett er tillfälle att ta ner/klippa ner det som hängt in på dess tomt och som medfört olägenhet. Dock ska detta borttagande ske mer väldigt stor försiktighet. Försiktighetskravet sträcker sig så pass långt att om en häck skulle dö eller helt förlora sitt syfte som resultat av grannens ingrepp så kan hen bli skadeståndsskyldig. I ditt fall dock har ju grannen gjort väsentligt större ingrepp än att bara klippa ner lite grenar vilket gör att situationen inte blir så enkel.Vad gäller ersättningsskyldigheten så tillämpas skadeståndslagen, och enligt dess 2 kap. 1 § ska den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar sakskada även ersätta skadan. Sammanfattningsvis innebär det att man ska ersätta den uppkomna skadan i sin helhet, vilket inte är uppfyllt i ditt fall. Egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § Brottsbalken, BrB, är något som också skulle kunna att bli aktuellt. För att en situation ska kunna bedömas som egenmäktigt förfarande så krävs det att någon olovligen tager, eller tillgriper, något, eller att man olovligen rubbar någons besittning. Om en gärning innefattar såväl olovligt tillgrepp som skadegörelse, bör i regel dömas till ansvar endast för antingen egenmäktigt förfarande eller för skadegörelse.Skadegörelse regleras i 12 kap 1 § BrB och kräver att man skadar eller förstår egendom till men för annans rätt till saken. Handlingen ska för att vara brottslig ha karaktären av ett förstörande eller skadande av egendom. Det betyder att gärningsmannen måste ha utfört en fysisk åtgärd med saken, som innebär att egendomen minskas eller att dess beskaffenhet på annat sätt blir förändrad. I ditt fall kan endast kravet på att egendomens substans minskas vara uppfyllt, då den andra situationen som innebär att egendomen undgår ändring kräver att ett främmande ämne tillsätts egendomen så att den blir förändrad.Jag förstår det dock som att du främst är intresserad av att få tujorna återställda eller att erhålla skadestånd, snarare än att sätta ditt din granne. Det du då bör göra är att ta upp i förhandlingarna att du faktiskt ännu inte fått erbjudande om ersättning för resterade tujor, alltså 37 st. Rekommendation Det jag skulle tipsa dig om är att du för fram en skadeståndstalan vad gäller de resterande 37 tujorna som inte blivit föremål för ersättning. Enligt skadeståndslagen ska man bli ersatt för hela den uppstådda skadan.Vad gäller de brottsliga handlingarna så kan jag endast upplysa dig om rådande rättsläge, och det är upp till domstolen att göra bedömningen om alla rekvisit är uppfyllda för att handlingen ska anses vara brottslig. Men som sagt, eftersom du gjort polisanmälan tidigare förstår jag det nu som att du inte är nöjd med den erbjudna ersättningen utan undrar över vilken framgång du kan ha i att försöka kräva mer, varför jag inte har utvecklat frågan kring de eventuella brottsliga handlingarna särskilt mycket. Jag skulle rekommendera dig att kontakta vår juristbyrå som kan hjälpa dig att föra din skadeståndstalan vidare och bistå dig i tvisten. Kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se om det är av intresse, så hänvisar jag dig vidare. Du når mig även på samma mailadress om det är någon bit i mitt svar som du inte förstår, eller om det är något du önskar att jag utvecklar ytterligare. Trevlig kväll! Mvh,

Brott och skadestånd vid knivhugg

2017-02-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,Jag stod som entrévärd på en anordnad lokalfest. Festen i sig höll sig under kontroll hela natten fram till ca 1.30 då ett bråk uppstod i lokalen mellan vad jag antar var 2 gäng inne i lokalen. Jag som entrévärd märker inte detta fören en av dessa killar med i bråket stormar ut ur lokalen, är borta i ca 2 minuter och kommer tillbaka med en kniv i handen. Han viftar denna hotfullt och skriker att han ska in i lokalen för att "sticka honom" (uppenbarligen någon från det andra gänget). Han möter mig i dörren och skriker att jag ska flytta på mig medans han viftar kniven mot mig, jag tar då instinktivt tag i hans hand där han håller kniven, trycker upp honom mot en vägg och försöker kalla till mig fler vakter samtidigt som jag försöker uppmana alla i närheten att skingra sig. I detta kaos lyckas kilen ta sig loss och samtidigt skära mig på handen.Polis blir kallad och lyckas fånga gärningsmannen, då kommer jag till min fråga.Vad räknas detta som för brott och vad bör jag kräva i skadestånd?Tackar på förhand!
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I detta fall skulle flera brott kunna vara aktuella bl.a. misshandel, olaga hot och brott mot knivlagen.Misshandel är nog dock det mest framträdande brottet i scenariet du beskriver.Genom att du orsakats skada och troligtvis blivit utsatt för brott har du rätt till skadestånd för sveda och värk, och den kränkning som brottet inneburit. Om du är osäker på vilket belopp du ska kräva räcker det med att säga till åklagaren att du har anspråk på skadestånd. Du kan sedan återkomma med vilket belopp du begär efter att du har diskuterat frågan med åklagaren. Åklagaren har en skyldighet att hjälpa dig att begära skadestånd av gärningspersonen. Att tänka på är att det måste göras innan rättegången eftersom yrkandet (kravet) på skadestånd görs i samband med rättegången.Hoppas det här svarade på din fråga.Med vänlig hälsning

Kränkningsersättningens storlek vid knivhot

2017-02-04 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Tingsrätten dömde den åtalade för olaga hot, jag hade yrkat på skadestånd på 10000kr då personen stått framför mig med en stor kökskniv, praxis är 10-15tkr för olaga hot med dödligt vapen. Domen ger mig rätt till endast 5000kr. Bör jag överklaga detta eller anse mig blåst/besegrad? Ringde upp domaren som ger mig svaret att "våran bedömning var att det inte var så allvarligt så 5000 är korrekt" men det var ju ett vapen inblandat menar jag på då, får samma mening upprepad som en robot.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur stort skadestånd som utgår för kränkning vid brott framgår framför allt av praxis. Det är ofta svårt att på förhand avgöra hur stor kränkningsersättningen ska vara eftersom omständigheterna skiljer sig från fall till fall och ersättningens storlek bestäms genom en helhetsbedömning. Man kan dock få en viss känsla för vad som är gällande praxis genom att läsa brottsoffermyndighetens referatsamling. Referatsamlingen hittar du på brottsoffermyndighetens hemsida och de referat som berör olaga hot är numrerade 176-187.Två av referaten handlar om verbala hot om våld, där kränkningsersättningen har uppgått till 5 000 kr (referat nr. 178-179). I ett fall där gärningspersonen hotade brottsoffret till livet och lyfte en yxa mot vederbörande uppgick ersättningen till 10 000 kr (referat nr. 181). När en kniv trycktes mot brottsoffrets hals uppgick dock ersättningen till 15 000 kr (referat nr. 183) och i ett fall där en kniv hölls mot brottsoffrets hals under ca 15-20 minuter uppgick ersättningen till 20 000 kr (referat nr. 185).Praxis vid olaga hot är alltså att kränkningsersättningen uppgår till mellan 5 000 kr och 20 000 kr, beroende på hur allvarlig kränkningen bedöms med hänsyn till omständigheterna. Jag vet väldigt lite om omständigheterna i ditt fall och vågar därför inte spekulera i huruvida rätten har gjort en korrekt bedömning eller inte. Om du har blivit tilldelad ett målsägandebiträde, eller om du har anlitat en advokat, så rekommenderar jag att du diskuterar domen med honom eller henne innan du eventuellt överklagar. Om du bestämmer dig för att överklaga, så håller jag med om att faktumet att det var en kniv inblandad är en omständighet som du särskilt kan betona för att argumentera för en högre ersättning.Något som är värt att ha i åtanke är också att målet kommer att behandlas som ett tvistemål i hovrätten om du överklagar domen och åklagaren inte gör det. En konsekvens av detta är att du i så fall blir skyldig att betala den tilltalades rättegångskostnader om du förlorar målet. I så fall måste du alltså avgöra om du tycker att det är värt den risken att överklaga. Om däremot åklagaren överklagar domen, rekommenderar jag att du också gör det eftersom målet då fortfarande kommer att handläggas som ett brottmål.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Skadestånd för sexuella trakasserier

2017-01-16 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej.Jag blev under en tid sexuellt ofredad av min chef/ägare i den butik jag jobbade. Han både uttryckte sexuella handlingar han ville utsätta mig för samt höll fast mig och tog på mig vid flera tillfällen. Trotts att jag upprepade gånger sa nej och talade om att jag inte ville. Lyckligtvis har jag en ljudinspelning av en av händelserna.Jag anmälde honom och målet ska nu upp i tingsrätten. Sedan händelserna har jag mått fruktansvärt dåligt och lider av depression och hög ångest, vilket jag går på medicinering för samt regelbundet träffar kurator. På grund av mitt mående har/är jag sjukskriven.Min fråga är egentligen..Vad kan jag kräva för ersättning av honom?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den ersättning som eventuellt kan komma på fråga är skadestånd, se skadeståndslagen 5 kap 3§ https://lagen.nu/1972:207#K5. I ditt fall förstår jag det som att din skada är psykisk och inte fysisk. Enligt skadeståndslagen kan man även få skadestånd för psykiska skador. Det är viktigt att komma ihåg att skadestånd endast utges för att ersätta en skada, dess syfte är inte att ge skadevållaren ett extra "straff". Tanken är istället att skadeståndet bara ska ersätta de extra kostnader som skadan har orsakat för den skadelidande. Problemet med psykiska skador är att de i princip alltid är svåra att värdera i pengar. Om skadevållaren exempelvis skulle behöva ersätta alla dina kuratorkostnader skulle det komma att bli orimligt dyrt om just du behöver ganska många besök. Även om hänsyn egentligen ska tas till den enskilde skadelidande och just dennes behov, har tyvärr tendensen i svenska domstolar blivit att skadeståndsbeloppen bestäms schablonmässigt, och tyvärr ofta blir ganska låga. Därmed inte sagt att du inte ska kräva skadestånd. Det är jättebra och modigt av dig att du har vågat anmäla händelserna. Det du ska göra är att be åklagaren att yrka skadestånd till dig tillsammans med brottmålet. Det bör åklagaren göra självmant åt dig om det inte är en väldigt dålig åklagare, men för säkerhets skull kan du nämna det till åklagaren. Om din chef blir dömd för trakasserierna är det i så fall stor sannolikhet att du även får i vart fall ett litet skadestånd. Chansen att domen blir fällande är garanterat större nu när du har lyckats spela in en av händelserna.Sammanfattningsvis vill jag säga att chanserna att få skadestånd i ditt fall vid en fällande dom är ganska goda, men att du inte bör vänta dig ett stort skadestånd. Även om skadestånd egentligen är tänkt att täcka alla kostnader som skadan för med sig för just den enskilde skadelidande är det pga domstolarnas schablonmetoder inte särskilt sannolikt att du kommer att få täckning dina faktiska kuratorkostnader eller hela ditt inkomstbortfall. Tyvärr är nämligen den svenska lagstiftningen mycket restriktiv med skadestånd.Varmt lycka till!Vänligen,

Ersättning för arbetplatsolycka?

2016-11-10 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag var med om en arbetsplats olycka för ca en månad sen på ett stort företag där deras utrustning en sorts lift gick sönder. Det blev ett fall på ca 5 meter och jag fick ett kraftigt sår på benet och i huvudet. Förskjutning i ryggen hittades och knaster i nacken. Kan jag kräva ett skadestånd eller någon sorts ersättning?
Carla Zachariasson |Hej! Tack för din fråga.Enligt arbetsmiljölagen https://lagen.nu/1977:1160 har arbetsgivaren en rad skyldigheter att säkerställa att arbetsplatsen är säker. Om arbetsgivaren åsidosätter någon sådan skyldighet och detta resulterar i att en arbetstagare skadas så gör sig arbetsgivaren skyldig till arbetsmiljöbrott (brottsbalken 3:10, https://lagen.nu/1962:700#K3 ). Påföljden är böter eller fängelse i högst 6 månader. Ett eventuellt bötesbelopp tillfaller dock inte den som skadats av brottet, utan det tillfaller staten. Det du istället kan göra är att väcka en skadeståndstalan mot arbetsgivaren enligt skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207, antingen i ett eget mål eller i samband med en eventuell rättegång angående arbetsmiljöbrottet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,