Får jag göra förlustavdrag på ett konto som inte omfattas av insättningsgaranti?

2017-09-20 i Avdrag
FRÅGA |Om man sparar pengar på räntekonto på ett företag utan insättningsgaranti. Om företaget sen går i konkurs, får man dra förlusten som kapital förlustavdrag på deklarationen? Mvh Micke
Robert Green |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om kapitalförlustAv 41:2 i inkomstskattelagen, IL avses kapitalförluster förlust vid avyttring av tillgångar. Ett underskott i kapital är avdragsgillt med 30%, för den del av underskottet som är upp till 100 000 kr. Ett underskott som överstiger gränsen medges endast ett avdrag på 21%, 67:10 IL. Företag utan insättningsgarantiEfter kontakt med skatteverket klassas detta inte som en avyttring av tillgångarna varvid reglerna om avdrag inte blir tillämpliga. Det du kan göra är ett öppet yrkande i deklarationen om ett förlustavdrag och förklara vad det är du yrkar på men normalt sett är det inte en avdragsgill förlust.Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid funderingar. Vänligen,

Skatt på ärvd fastighen

2017-09-20 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Vi är tre syskon som ärvt ett hus där nu en av oss vill sälja sin del och två st vill köpa ut honom. vad gäller/ hur räknar man ut vad vi skall betala, skatt m.m. Huset är byggt av 1974 och kostade 200000inga lån finns idag på husetvärderat av mäklare idag till 700000
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Skatter på ärvda kapitaltillgångar är reglerade i 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229#K44P21) som anger att en person som ärvt fastigheten kommer träda in i den gamla ägarens skattemässiga ställning. Det innebär att vid en beräkning av skatt kommer man beräkna som att ni har betalat 1/3 var av 200 000 kr för att köpa huset. Även 1/3 av kostnaderna för eventuella ombyggnader skulle ni kunna göra avdrag för, på samma sätt som om ni hade själva köpt 1/3 av fastigheten 1974 och stått för 1/3 av ombyggnadskostnader. Vissa förbättringskostnader inskränks dock i vilken mån man kan göra avdrag för dem enligt 45:11-12 IL, som anger att kostnaderna per beskattningsår måste uppgå till minst 5 000 kr/år samt är att hänföras till någon av de fem föregående beskattningsåren. När man vet summorna ovan är det bara en enkel beräkning att räkna ut kapitalvinsten, först tar man köpesumman, drar av 1/3 av 200 000 samt 1/3 av eventuella andra kostnader som ni kan ha rätt göra avdrag för enligt ovan. Om summan då är positiv har ni då en kapitalvinst och 22/30 av den kapitalvinsten ska tas upp till beskattning enligt 45:33 IL. Skatten är enligt 65:7 30% av det årliga överskottet i från kapitaltillgångarna.Med stöd av ovan nämna bestämmelser bör ni kunna beräkna hur mycket skatt som kommer behöva betala.Gällande hur mycket priset är denna fråga inte lagreglerad utan ni kan själva avtala fram vilket pris som ni själva anser vara rimligt. Ett påtryckningsmedel som den som vill sälja fastigheten har är att enligt samäganderättslagen 7 § har en delägare som utgångspunkt rätt att bjuda ut hela fastigheten på auktion. (https://lagen.nu/1904:48_s.1#P6S1)Hoppas ni fick svar på er fråga!

Gåva av andel i lägenhets påverkan av beskattning

2017-09-16 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Om jag vill ge bort min andel i lägenhet. 50% helt utan vederlag blir jag då beskattad för marknadsvärdesstegringen dvs från det att vi köpte lägenheten till den dagen jag ger bort min andel i gåva utan vederlag alltså? Skatteverket sa att jag blir beskattad för skillnaden i marknadsvärdet eftersom marknadsvärdet stiger från det att vi skrivit på kontrakt för nybygge till det att vi tar emot lägenheten och jag vill ge bort min andel då. Orsaken är att jag måste stå på kontraktet för att jag inte får ge bort min förtur även om det är inom familjen.
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Om du ger bort hälften av lägenheten som en gåva kommer gåvotagaren ta över din skatterättsliga situation och det innebär ingen skatt för dig vid gåvotillfället. Du kommer alltså inte att skatta på vinsten men gåvotagaren kommer att skatta dagen då hen säljer sin andel. Eftersom gåvotagaren tar över din skatterättsliga situation får det betydelse för hur skatten beräknas den dagen då den personen i sin tur säljer sin del av lägenheten. Den dagen kommer kapitalskatten, dvs vinsten som ska beskattas, räkna in värdestegringen från då du köpte lägenheten. När det gäller privatbostadsfastigheter (småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter) ska 22/30 tas upp till skatt, 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Sedan dras 30 % skatt på den summan som vanligt enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen.Om du istället skulle sälja din andel räknas det som en avyttring i skatterättsliga termer vilket innebär att kapitalskatten aktualiseras direkt och det är då du som skattar på vinsten.Vänligen,

Hur långt bak i tiden kan man göra avdrag för förbättringar på fastighet?

2017-09-13 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Min far och hans sambo ska sälja sitt hus. Hur långt bak i tiden kan man göra avdrag på förbättringar som har skett under tiden man har bott i huset.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då man säljer sin bostad är det vanligt att man gör en kapitalvinst eller kapitalförlust. Om man gör en kapitalvinst ska man betala skatt på denna vinst. För att räkna ur hur stor vinst man har gjort (och hur mycket man därmed ska skatta) tar man värdet man har sålt tillgången för (försäljningspriset) minus omkostnadsbeloppet. Har man ett högt omkostnadsbelopp blir vinsten lägre och har man ett lågt omkostnadsbelopp får man alltså en hög vinst. Omkostnadsbeloppet är vad man har köpt tillgången för (anskaffningsutgift) OCH de utgifter man har haft för att förbättra tillgången. Man räknar alltså samman dessa två kostnader och drar av från försäljningspriset vilket ger en viss kapitalvinst (eller förlust). Detta leder till att försäljningspriset, anskaffningsutgiften och de utgifter man har haft för att förbättra fastigheten påverkar den beskattningsbara vinsten. Höga förbättringsutgifter kommer att leda till en lägre vinst (och mindre att betala skatt på). Vilka förbättringsutgifter man får räkna med har med andra ord en stor betydelse ur skattesynpunkt. Det finns en hel del regler om hur långt bak i tiden dessa utgifter får ha gjorts, vilken typ av utgifter det får röra sig om och hur stora dessa utgifter får vara för att de ska vara avdragsgilla. Jag ska försöka förklara så pedagogiskt som möjligt. Vilka förbättringsutgifter som får räknas till en privatbostadsfastighets omkostnadsbelopp regleras i 45 kap 11-12 §§ IL. Det finns två typer av förbättringar som regleras på delvis olika sätt: `Grundförbättringar` och ´förbättrande reparationer och underhåll´:GrundförbättringarGrundförbättringar regleras i 11 §. Detta är kostnader som ägaren har haft och som avser:Nybyggnation, genom uppförande av exempelvis bostadshus, garage, carport, friggebod, friliggande växthus.Tillbyggnation, varvid husets rymd ökar genom exempelvis inglasning av uterum, uppförande av altan längs med huset, utökande av byggnaden med ett nytt rum.Ombyggnation, varvid byggnaden konstruktion, planlösning eller funktion förändras genom att t ex flytta köket, slå ut en vägg eller på något annat sätt byter ut mer än enstaka delar av den bärande konstruktionen. Nytillskott, varvid något nytt tillförs bostaden genom exempelvis installation av vitvaror, insättning av braskamin/kakelugn, dammläggning samt planetering av buskar och träd.Åtgärderna måste ha lett till att fastigheten förbättrats jämfört med hur den såg ut tidigare. Kostnader för grundförbättringar har ingen tidsgräns utan får tas upp oavsett hur länge sedan de uppkom för ägaren. Förbättrande reparation och underhållMed reparation och underhåll menas de åtgärder som avser att återställa bostaden till nyskick. I dessa fall måste man alltså ”gå tillbaka till” hur det såg ut innan. Det man förbättrar måste dessutom vara i bättre skick än det var då man införskaffade bostaden (12 §). Exempel på åtgärder kan vara renovering av badrum, kök, in- och utvändig målning, tapetsering, byte av värmepanna eller golv till samma eller likvärdigt material. Om man under förbättringen använder sig av ett material som är betydligt bättre eller dyrare än vid nyskick kommer det att ses som en grundförbättring istället. Man kan kortfattat säga att förbättrande reparation och underhåll återställer till hur det var när bostaden var ny och att bostaden måste vara i bättre skick jämfört med tillfället då man köpte (förvärvade) bostaden. Om man endast återställer bostaden till det skick den var vid köpet får man inte ta upp detta som en förbättringskostnad, fastigheten har ju faktiskt inte blivit förbättrad då. Utgifter som ägaren haft för reparation och underhåll får dras av förutsatt att det skett under försäljningsåret eller de fem föregående åren, här finns således en tidsgräns. Om förbättringen skedde tidigare än så får kostnaderna inte dras av. Både kostnader för grundförbättringar och för förbättrande reparation och underhåll måste ha uppgått till minst 5 000 kr under ett beskattningsår för att över huvud taget få tas upp som utgifter och räknas med i omkostnadsbeloppet. 5 000 kr avser alla sammanlagda kostnader man haft under ett beskattningsår och alltså inte varje förbättring enskilt. Eget arbete får inte räknas med som en kostnad här.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga kan man göra avdrag för förbättringar som har skett inom 5 år ifall det rör sig om förbättrande reparation och underhåll. Om förbättringarna istället klassificeras som grundförbättringar finns det däremot ingen tidsgräns utan får tas upp även om de skedde långt bak i tiden. I dessa fall blir det alltså en fråga om hur man klassificerar förbättringarna, vad det är för typ av förbättring. Grundförbättringar är förbättringar som gör att fastigheten är i bättre skick än då den var helt ny och kan avse till exempel nybyggnation, tillbyggnation, ombyggnation och nytillskott. Förbättrande reparation och underhåll är åtgärder som återställer bostaden till nyskick som medför att fastigheten är i bättre skick vid försäljningen än vid köpet. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, du är välkommen att kommentera nedan om du undrar något ytterligare!Med vänlig hälsning

Skatt på royalty från Finland ska bara betalas i ett land

2017-09-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Min mormor som bor i Sverige har skrivit låtar i Finland på 50-talet. Hon har genom åren fått mindre royalties för arbetet. Jag har förstått det så, att det har betalats automatisk skatt av beloppet i Finland – och att hon därför inte behöver betala skatt av beloppen i Sverige. Stämmer det?MVH
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det stämmer att det finns en skatteavtal mellan de nordiska länderna som ska förhindra dubbelbeskattning. I artikel 12 i avtalet anges att royalty ska betalas i ursprungslandet (Finland) om inte mottagaren av royaltyn är den verklige innehavaren av förmånen. Om mottagaren är den verklige innehavaren av förmånen ska skatt betalas i mottagarens hemvistland (Sverige).Var skatten ska betalas beror alltså på om din mormor är den verklige innehavaren av förmånen eller inte, men hon ska inte betala skatt för royaltyn två gånger!Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Obegränsad eller begränsad skattskyldighet vid flytt utomlands

2017-09-19 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag kommer att flytta utomlands under hösten och kommer inte att ha någon annan anknytning till Sverige än ett avgångsvederlag som betalas ut av min tidigare svenska arbetsgivare under ca 6 månader nästa år. Kommer jag att anses vara begränsat skattskyldig eller obegränsat skattskyldig i Sverige? Om jag anses vara begränsat skattskyldig är det då 20% sink skatt som gäller?
Wilhelm Stenvall |1. InledningHej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis vill jag nämna att svaret på min fråga kommer avse beskattningsåret 2018. Detta eftersom du för beskattningsåret 2017 kommer anses obegränsat skattskyldig i Sverige då du under året har bott och (förmodar jag) varit folkbokförd här. Observera att jag i mitt svar kommer utgå ifrån att du tidigare bott i Sverige en lång period, att du inte kommer vistas i Sverige under längre perioder eller jobba här efter att du flyttat, att du inte kommer vara anställd av svensk myndighet när du jobbar utomlands, är svensk medborgare och inte kommer jobba som artist eller liknande utomlands, då dessa omständigheter skulle ändra den juridiska bedömningen pga skattereglernas utformning. 2. Obegränsat skattskyldig? Kärnfrågan i ditt fall är, precis som du angett, om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Vem som är obegränsat skattskyldig i Sverige framgår av 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL), som anger att den som är bosatt (folkbokförd) här, vistas här stadigvarande eller den som har väsentligt anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt här är obegränsat skattskyldig. Med stadigvarande vistelse avses ungefär sex månaders vistelse utan längre avbrott. Eftersom du kommer flytta utomlands utgår jag ifrån att du inte kommer vistas i Sverige under en sammanhängande period av ungefär sex månader. Frågan blir du om du kan anses ha väsentlig anknytning hit. Vilka faktorer som ska beaktas vid den bedömningen framgår av 3 kap. 7 § IL, och det vederlag som du har nämnt finns inte med bland de uttryckliga villkoren, förutom möjligtvis "liknande förhållanden". Detta kan mycket väl, tillsammans med att du har varit bosatt här tidigare under många år och är svensk medborgare, räcka för att du ska anses ha väsentlig anknytning hit. Äger du en fastighet här eller aktier som ger dig väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige kan detta också leda till att du anses ha väsentlig anknytning hit. Det måste påpekas att 3 kap. 7 § andra stycket IL anger en presumtion om att en person som reser från Sverige ska anses ha väsentlig anknytning hit under de närmaste fem åren, om han inte visar att han inte har sådan anknytning. Det ankommer alltså på dig att tydligt visa att du inte har väsentlig anknytning hit under de närmaste fem åren! Lyckas du inte med detta kommer du anses ha väsentlig anknytning hit och därmed även bli obegränsad skattskyldig. Den som är obegränsad skattskyldig är enligt 3 kap. 8 § IL skattskyldig för alla sina inkomster både i Sverige och från utlandet. Med allt sammantaget verkar det alltså troligt att du kommer anses vara obegränsat skattskyldig. Den information som framkommit i frågan är däremot inte jätterik så du skulle definitivt kunna lyckas visa att du inte har väsentlig anknytning hit. Om det är så att du verkligen inte på något sätt, inte ens medborgarskap, har någon anknytning hit efter att du flyttar är dock möjligheten att du kommer anses begränsat skattskyldig förhållandevis stor. 3. Begränsat skattskyldig?Om det nu blir så att du anses vara begränsat skattskyldig gäller följande. Jag utgår ifrån att den inkomst du kommer förvärva i utlandet och det avgångsvederlag du får från din svenska arbetsgivare kommer vara inkomst som hör till inkomstslaget tjänst i enlighet med 10 kap. IL. Skulle du anses vara begränsat skattskyldig är det mycket riktigt SINK (lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) som blir tillämplig, såvida du inte väljer att bli beskattad enligt IL istället (vilket du inte borde göra). Avseende det avgångsvederlag du nämner kommer du vara skattskyldig för detta i Sverige enligt 5 § andra punkten SINK. Såvida det företag du kommer jobba på inte är svenskt finns det inget i övrigt i SINK som skulle göra din ersättning från jobbet i utlandet skattepliktig. Skulle du anses begränsat skattskyldig kommer du alltså efter flytten avseende beskattningsåret 2018 endast vara skattskyldig för det avgångsvederlag du får från din tidigare svenska arbetsgivare. Procentsatsen uppgår mycket riktigt till 20 % enligt 7 § SINK.4. AvslutningSammanfattningsvis kan det konstateras att hela svaret står och faller på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. I slutändan hänger det väldigt mycket på argumentation och Skatteverket kommer med största sannolikhet göra allt de kan för att argumentera för att du har väsentlig anknytning hit, åtminstone under de fem första åren efter din flytt. Om avgångsvederlaget och medborgarskapet är dina enda anknytningspunkter till Sverige skulle jag dock säga att dina chanser att argumentera för motsatsen är relativt goda. Kan avslutningsvis också nämna att oavsett om du blir obegränsat eller begränsat skattskyldig är chanserna att det uppstår konkurrerande skatteanspråk från Sverige och det land du flyttar till stora. Sådana konflikter kommer lösas med det skatteavtal Sverige har ingått med det landet (om det nu finns ett sådant avtal). Har du följdfrågor eller frågor om svaret är du välkommen att maila mig på wilhelm.stenvall@lawline.se. Vänliga hälsningar,

Försäljning av fastighet under taxeringsvärde

2017-09-15 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Om ett hus i ett dödsbo säljes under 85% av taxerings-värdet, skall då reavinsten beskattas?Hur skall det, redovisas och dekareras?
Anton Magnusson |Hej och tack för du ställt din fråga till Lawline!När jag svarar på denna fråga utgår jag från att detta hus är en fastighet som är en privatbostad. Med detta menas att fastigheten avser ett småhus (bostad) som till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad, se 2 kap. 8 § inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229#K2P8S1). Detta gäller även om personen som ägde privatbostaden har avlidit eftersom ett småhus som var privatbostad för innehavaren kan förbli privatbostad till utgången av tredje kalenderåret efter dödsåret trots att dödsboet är en juridisk person se, 2 kap. 12 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K2P12S1).När ska beskattning (reavinst) ske gällande privatbostad?Som huvudregel ska en försäljning av privatbostad beskattas och deklareras. Det finns emellertid undantag för detta och ett undantag kallas huvudsaklighetsprincipen. Huvudsaklighetsprincipen gäller bland annat om försäljningen har skett under taxeringsvärdet. Om ersättningen för en privatbostad understiger överlåtelseårets taxeringsvärde ses det som en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen. Stöd för detta finns bland annat i rättsfallet RÅ 1981 1:29. I detta rättsfall var ersättningen mindre än taxeringsvärdet för överlåtelseåret varför det ansågs som gåva, trots att parterna betecknat avtalet som köp.Eftersom du i din fråga skriver att huset säljs för ersättning som är under taxeringsvärdet gör jag bedömningen att det är att betrakta som en gåva och därför ska ingen reavinstbeskattning ske eftersom gåvoskatten är avskaffad.Eftersom det är gåva ska den enligt min mening inte heller deklareras. Detta eftersom gåvor som huvudregel är skattefria. Till sist måste jag uppmärksamma att detta är min bedömning av din fråga och Skatteverket kan ha en annan bedömning. Detta eftersom jag inte vet alla omständigheter som exempel vilket typ av fastighet det är, vem som är köparen osv. Därför råder jag dig att ringa till Skatteupplysningen på nummer 0771–567 567. Där kan du beskriva alla omständigheter i ditt fall och de kan ge dig besked om de delar min bedömning.Om du vill läsa mer om detta:Skatteverkets information om försäljning av privatbostadMed vänliga hälsningar,

Stämpelskatt för aktiebolag

2017-09-13 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej!Lagfartskostnad är ju 1,5% som privatperson. Men vad är lagfartskostnaden som ett AB? Är den avdragsgill i aktiebolaget?Mvh Stefan
Douglas Nordström |Hej Stefan och tack för att du har vänt dig till Lawline!StämpelskattLagfartskostnaden är mycket riktigt 1,5 % för privatpersoner. Detta framkommer av 8 § 1 st. lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.Stämpelskatten för juridiska personer är 4,25 %, 8 § 2 st. lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Stämpelskatten beräknas på hela tusentals kronor och avrundas nedåt. Avdragsgill kostnad i aktiebolagetSom huvudregel är utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster avdragsgilla som kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet, 16 kap. 1 § inkomstskattelagen. Då stämpelskatten är en utgift för att kunna förvärva fastigheten och inkomster som denna genererar är det därmed en avdragsgill kostnad i bolaget. Detta stämmer även överens med de riktlinjer som skatteverket har publicerat på sin hemsida. Beroende på vad det är för sorts typ av fastighet får utgiften tas upp vid olika tidpunkter. Om fastigheten är en näringsfastighet får utgiften normalt tas upp redan det år som kostnaden uppkommer, dvs. vid köptillfället. Om det inte handlar om en näringsfastighet, är utgiften en avdragsgill kostnad vid beräkning av kapitalsvinstberäkningen vid avyttring av fastigheten. Tack ännu en gång och hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,