Avdrag i inkomst av tjänst och inkomst av kapital

2016-06-27 i Avdrag
FRÅGA |Vi , min bror och jag, gav fullmakt till vår syster mot arvode för att ordna med en husförsäljning, kontakt med mäklare. Hur gör vi med telefonersättning, bensin, vattenanalys, annonsering. Hon har fått stått för alla kostnader. Ska vi dela kostnaderna med henne och eller kan hon göra avdrag i deklaration. Hur gör vi med arvodet som min bror och jag betalar henne? Kan vi dra av det?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skatteplikt och avdragsrätt för svenska inkomster regleras främst i inkomstskattelagen (IL).Arvodet som din syster får för uppdraget tas upp i inkomst av tjänst, 10:1 och 11:1 IL. Som huvudregel finns det avdragsrätt i inkomst av tjänst för kostnader hon har haft för att förvärva och bibehålla inkomster från uppdraget, 12:1 IL. Således faller telefonräkningar och bensinkostnader inom denna kategori. För telefonen skall de faktiska kostnaderna dras av medan för bensinen görs ett schablonavdrag med 18,5 kr för varje mil, 12:5 och 12:27 IL. Avdrag för bensin gäller vid tjänsteresor och resor till och från jobbet med egen bil.Däremot kostnaderna för vattenanalys och annonsering hänför sig till just huset och därmed inkomst av kapital. Dessa kostnader samt arvodet till er syster får dras av i inkomst av kapital, 42:1 IL. Detta eftersom vinst/förlust vid fastighetsförsäljning faller under detta inkomstslag, 41:1-2 IL. Med vänlig hälsning,

Rätten till uppskov vid försäljning av bostad

2016-06-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!2014 och 2015 sålde jag två lägenheter som har ägde till 100%. När jag och min fru köpte vår nya lägenhet under 2015 så valde vi att äga 50% var vilket betyder att jag blir tvungen att skatta för hela min vinst på de föregående försäljningarna. Nu har vi ändrat oss och vill begära uppskov och undrar därför om Skatteverket tillåter att jag t.ex "köper" 30% av min frus andel till marknadspris idag för att komma upp i rätt köpeskilling. En annan fråga är, finns det någon gräns för gåvor som ej behöver tas upp till beskattning. T.ex om 60-40 räcker för att jag ska begära uppskov och att min fru då ger mig 10% av lägenheten.Tacksam för svar.
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Eftersom Er fråga rör uppskov av skatt på kapitalvinst vid försäljning av bostad är det inkomstskattelagen (IL) som reglerar frågan, se https://lagen.nu/1999:1229#K47.Det är svårt att ge ett helt korrekt svar när vi inte vet vilka belopp det rör sig om i Ert fall. För att göra en korrekt uträkning av eventuell möjlighet till uppskov skulle vi behöva alla intäkter och kostnader relaterade till försäljning och köp av bostad. Då vi inte har denna information ges ett svar enligt lag som förhoppningsvis ligger så nära Er situation som möjligt.Allmän redogörelseFör att få göra avdrag för uppskovsbelopp krävs enligt IL 47 kap. 2 § att:1.Tar upp kapitalvinst på grund av avyttring (försäljning) av ursprungsbostad (den bostad Ni tidigare levde i),2.har förvärvat en ersättningsbostad (en ny bostad som Ni ska bo i) och3.har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.Som ursprungsbostad anses den permanentbostad Ni tidigare var bosatt i under minst ett år före avyttringen alternativt om Ni bott där under minst tre av de fem senaste åren, IL 47:3.Avdrag för uppskov får, som huvudregel, inte understiga 50 000 kr och inte heller överstiga 1 450 000 kr, IL 47:6-7. Själva beräkningen av uppskovsbelopp anges i IL 47:7. Det finns tre beräkningssätt och vilket man använder beror på om ersättningen för den nya bostaden efter ev. ny-, till- eller ombyggnad är större än ersättningen för ursprungsbostaden.Det finns ingen generell gräns för vad en gåva får uppgå till för belopp, se lag angående vissa utfästelser om gåva https://lagen.nu/1936:83.TillämpningNi kan inte få uppskov för den bostad Ni inte har använt som permanentbostad.Anledningen till att Ni behöver skatta för kapitalvinsten och inte kan få uppskov är troligtvis att skillnaden i ersättning för Er ursprungsbostad och Er ersättningsbostad är större än kapitalvinsten ökad med ev. tidigare uppskovsbelopp. Efter denna beräkning finns inget utrymme för uppskovsbelopp kvar och därför får Ni inte uppskov.Låt oss ta ett exempel: Om Er ursprungsbostad gav 1,5 miljoner kr i intäkt och 300 000 kr i kapitalvinst och Ni sedan köper Er andel i den nya bostaden med Er fru för 1 mkr så görs beräkningen så att Er kapitalvinst minskas med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden minskad med ersättningsbostadenbostaden.300 000 - (1 500 000 - 1 000 000)=-200 000 d.v.s. ingen möjlighet till uppskov.Vad gäller Er tanke om att köpa en större andel av bostaden av Er fru så skulle detta ha kunnat ge Er möjlighet till uppskov. Skatteverket har i sina allmänna råd och ställningstaganden godkänt att den skattskyldige, Ni i det här fallet, kan förvärva andelar i samma bostad vid skilda tillfällen och genom skilda avtal. Förvärven behandlas då som förvärv av en och samma ersättningsbostad och man lägger samman förvärvsbeloppen (ersättningen) när man jämför med ersättningen för ursprungsbostaden. Viktigt är dock att förvärven måste ske inom tidsperioden som gäller för anskaffning av ersättningsbostad. Detta innebär att förvärven av ersättningsbostad måste ske före utgången av det år då avyttring av ursprungsbostaden sker. I Ert fall innebär detta att Ni skulle behövt förvärva Er frus andel innan utgången av år 2015 då det var det året som Ni sålde Er ursprungsbostad. SammanfattningKontentan av min bedömning blir att Ni är för sent ute för att kunna få uppskov. Ni skulle behövt förvärva Er frus andel av bostaden under det år då Ni sålde Er gamla bostad d.v.s. år 2015. Förstår att det inte var svaret Ni hade önskat men förhoppningsvis har Ni fått klarhet i Er situation.Med vänlig hälsning

Avdragsgilla kostnader vid försäljning av privatbostad

2016-06-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |jag erholl min fars sommar stuga som gava men det var lan i stugan som jag betalade av. nu vill jag salja stugan- far jag dra av dom gamla lanen pa vinsten eller maste jag skatta hela forsaljnings priset som vinst?far jag dra av nagra lopande kostnader jag haft i over 10 ar?, jag har inte gjort nagra renoveringar sa vad far jag dra av?
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst måste man skilja på kostnader som dras av vid varje års deklaration och kostnader som får dras av i vinstberäkningen vid försäljningen. Kostnader som är avdragsgilla vid varje års deklaration:1. Gällande lån är inte dem i sig avdragsgilla kostnader, däremot är räntekostnaderna för lånen avdragsgilla. Räntekostnader kvittas mot andra eventuella ränteintäkter eller andra intäkter du har i inkomstslaget kapital, till exempel vinster vid försäljning av aktier. Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital är 30 % av detta belopp avdragsgillt upp till 100 000, överstigande belopp är avdragsgillt till 21 % vilket framgår av 67 kap. 10 § Inkomstskattelagen. Detta är något som alltså dras av löpande vid varje års deklaration och inte vid försäljningen. 2. Löpande kostnader är ett begrepp som innefattar bland annat el och försäkringar. Det får man som privatperson inte dra av. Kostnader som är avdragsgilla vid försäljningen:En kapitalvinstberäkning görs genom skillnaden mellan - ersättningen för fastigheten minskat med kostnader vid avyttringen och - omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13 § Inkomstskattelagen. Kostnader vid avyttringen: detta är kostnader såsom mäklararvode, homestyling och liknande utgifter som man haft i samband med försäljningen. Omkostnadsbelopp: Anskaffningsutgifter (inköpspris för fastigheten) + kostnader för förbättringsutgifter och förbättrande reparationer och underhåll. Även om du inte har gjort några större reparationer som du beskriver vill jag belysa att även mindre kostnader för löpande underhåll är avdragsgillt. Detta är om du till exempel har målat eller tapetserat om eller gjort någon förbättrande åtgärd. Det som gäller är att denna förbättrande reparation eller underhåll ska ha varit gjort inom fem år från försäljningsdagen och att de sammanlagt har uppgått till minst 5 000 kronor, detta framgår av 45 kap. 12 § Inkomstskattelagen. Vid kapitalvinstberäkningen träder du in i din fars ställe, vilket innebär att det inköpspris man räknar med är det pris som din far gav för fastigheten. För att sammanfatta får du aldrig göra avdrag för lån, däremot för räntekostnader. Detta är dock något som görs vid varje års deklaration och inte något som summeras i någon form av klumpsumma och dras av i kapitalvinstberäkningen. I din kapitalvinstberäkning som görs när du säljer stugan får du bara dra av kostnader du har vid försäljningen och för förbättrande reparationer och underhåll. Har du inte haft några sådana utgifter är det alltså hela resultatet som du betalar skatt på. Hoppas att du fick klarhet i din fråga och lycka till!

Gåva av fastighet till dotter

2016-06-13 i Reavinstskatt
FRÅGA |Om jag och min fru ger bort vår fastighet till vår gemensamma dotter slipper vi att betala reavinsten då ?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige är gåvor skattefria enligt 8 kap. 2 § IL. För att en överlåtelse av en fastighet ska anses vara en gåva så måste ersättningen vara lägre än taxeringsvärdet, vilket framgår av den så kallade huvudsaklighetsprincipen.Vad gäller stämpelskatt så är reglerna något annorlunda. Även vad gäller stämpelskatt så är förvärv genom gåva visserligen skattefritt men för att en överlåtelse av en fastighet ska anses vara en gåva enligt de här reglerna så måste ersättningen vara lägre än 85% av taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas (Lagen om stämpelskatt 4, 5 och 9 §§). Lämnar er dotter ingen ersättning för fastigheten behöver ni inte tänka på ovanstående i och med att ersättningen är 0 kr och därför är under taxeringsvärdet i båda avseenden.Er dotter kommer dock enligt kontinuitetsprincipen träda in i ert ställe och hon kommer att kapitalvinstbeskattas om hon sedan säljer fastigheten med vinst. Det betyder att om hon ev. avyttrar gåvan(fastigheten) kommer vinstberäkningen ske med utgångspunkt i det inköpspris som ni hade för fastigheten.Värt att nämna är att rent familjerättsligt om inget annat är sagt kommer gåvan ses som ett förskott på arv(6 kap. 1 § ÄB) till dottern vilket innebär att fastighetsvärdet kommer avräknas från dotterns arvslott när ni går bort. Beloppet som avräknas är då fastighetens marknadsvärde vid gåvotillfället(6 kap. 3 § ÄB). För att undvika att gåvan ska ses som förskott på arv så kan ni skriva ett gåvobrev där det framgår att fastigheten inte ska ses som förskott på arv.Med Vänliga Hälsningar,

Bodelning under bestående äktenskap: ett skattefritt alternativ till försäljning

2016-06-19 i Reavinstskatt
FRÅGA |Utgår reavinstskatt om i bestående äktenskap maka säljer sin del av gemensamt ägd villa till maken ?
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Ja, försäljningen kommer att kapitalvinstbeskattas oavsett om köparen är gift med säljaren. För att undvika beskattning kan makan istället överlåta hälften av fastigheten till maken genom bodelning under bestående äktenskap. Makarna gör då först en anmälan om bodelning till Skatteverket. När anmälan är registrerad ska själva bodelningshandlingen skickas in till Skatteverket för registrering. Jag rekommenderar makarna att ta hjälp av en jurist för att utforma bodelningshandlingen för att säkert undvika beskattning.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Avdrag vid förbättringar

2016-06-16 i Avdrag
FRÅGA |Vi är 3 syskon som fick ett fritidshus i gåva. Huset är nu sålt. Får vi göra avdrag för förbättringar som fadern gjorde, drog in el samt sommarvatten?
Jens Ödman |Hej!Vid beräkningen av kapitalvinsten ska 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL) beaktas. Denna paragraf behandlar "kontinuitetsprincipen", denna innebär att mottagaren, d v s du och dina syskon, inträder i givarens skattemässiga situation. Ni beräknar således ert anskaffningsvärde på fastigheten genom att använda er av givarens anskaffningsvärde adderat med eventuella förbättringsutgifter. Alltså, i och med kontinuitetsprincipen inträder ni i givarens skattemässiga situation, om jag tolkar er fråga rätt så var det fadern som var givare, ni har således rätt att göra avdrag för de förbättringar som han gjort, under förutsättning att dessa förbättringar är avdragsgilla enligt de sedvanliga reglerna om förbättringar och byggnationer. Jag tolkar det som att el och sommarvatten inte fanns innan er far drog in det, varför det måste anses vara en nybyggnation. För nybyggnationer finns ingen tidsbegränsning för avdragsrätten, varför ni har rätt att göra avdrag för indragningen av elen samt sommarvattnet oberoende av när dessa utfördes. Vänligen,

Beskattning av kapital

2016-06-13 i Arvsskatt
FRÅGA |En person som jobbade på Handelsbanken har avlidit.Tre personer ärver enligt testamente, hur ärvs Oktogonen, hur beskattas arvet?
Adrian Nylén |Hej!Er fråga gäller beskattningen av den avlidnes andel i Oktogonen. Då Oktogonen är en vinstandelsstiftelse, innebär det att utdelning ges i form av aktier som stiftelsen äger i ett bolag (i detta fall den Svenska Handelsbanken).Arvet gäller således aktier, vilket innebär att huvudregeln i 8:2 Inkomstskattelagen (IL) inte är tillämplig. Visserligen står det i 8:2 IL att arv inte är skattepliktigt, men i lagkommentaren undantar aktier, vilket gör dem skattepliktiga.Aktier tillhör enligt 41:1 IL inkomstslaget kapital och ska därmed beskattar i sin helhet när ni deklarerar. Kapitalvinster beräknas nominellt och är med några undantag skattepliktiga till 100 procent. Överskott beskattas med en separat statlig skatt på 30 procent. För mer information skulle jag rekommendera att ni besöker Skatteverkets hemsida, eller kontaktar en av våra familjerättsjurister!

Skatteplikt vid tävlingsvinst

2016-06-09 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, jag undrar om tävlingsarrangör - företag - är skyldig att anmäla vinnare och vinstsumma - 75 000 kr i detta fall - till Skatteverket, eller om det är upp till vinnaren? Vad kan hända om ingen av dessa parter anmäler?
Adrian Nylén |God eftermiddag!Då er fråga gäller anmälan om vinstpengar till skatteverket blir Inkomstskattelagen (IL) tillämplig. I 8:4 IL beskrivs de fall då en tävlingsvinst inte anses vara skattepliktig,tävlingsvinster är skattefria om de:- inte hänför sig till anställning eller uppdrag,- inte består av kontanter eller liknande, och- avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor.Utifrån vad ni beskrivit i er fråga, ter sig tävlingsvinsten bestå av kontanter som överstiger 3 % av prisbasbeloppet.Då tävlingsvinsten enligt 8:4 IL anses vara skattepliktig, skall denna tas upp enligt 11:1 IL av vinstmottagaren. Om vinnaren inte deklarerat korrekt riskerar denne att utsättas för så kallad "skönstaxering". "Skönstaxering" är inget påtryckningsmedel, utan innebär att skatteverket kommer försöka fastställa ett så korrekt taxeringsbeslut som möjligt.Hoppas detta besvarat er fråga!