Kan man skriva + moms i stället för exklusive moms?

2018-03-16 i Moms
FRÅGA |kan man skriva + moms i stället för exkl moms
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 11 kap. 8 § p. 8 mervärdesskattelagen framgår det, att enhetspriset ska anges exklusive skatt. Fastän det inte finns något uttryckligt förbud mot "+", får det anses att det i faktura ska anges ett pris "exklusive" alternativt "inklusive" skatt.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Möjligheten att få RUT-avdrag vid städning/röjning av dödsbo

2018-03-11 i Avdrag
FRÅGA |Hej, är det möjligt att få rot/rutavdrag för röjning/städning av ett dödsbo? Tack på förhand.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I de flesta fall är det inte möjligt att få RUT-avdrag för röjning eller städning av ett dödsbo, det beror dock lite på omständigheterna i fallet. Ett dödsbo har endast möjlighet att få RUT-avdrag för de tjänster som utförts FÖRE dödsfallet, t ex om det städats eller liknande innan personen gick bort. Alla tjänster som utförts EFTER dödsfallet kan dödsboet däremot inte få avdrag för. Det är inte heller möjligt för exempelvis efterlevande barn att få RUT-avdrag för olika arbeten som har utförts i en förälders bostad efter dödsfallet. I din fråga låter det som att det rör sig om en röjning/städning av bostaden EFTER att en person gått bort. I dessa fall är det alltså aldrig möjligt med RUT-avdrag, oavsett om det är dödsboet eller en nära anhörig som betalar för tjänsten.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur beskattas virtuella valutor vid gåva?

2018-03-09 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Om jag har fått olika crypto valutor i donationer via youtube och okända användare, ska det skattas? Hur hanterar man det?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Skatteverket beskattas olika typer av virtuella betalningsmedel på samma sätt, varför redogörelsen i det följande får anses avse alla virtuella betalningsmedel. Följande är främst ett återgivande av Skatteverkets uttalande rörande virtuella betalningsmedel. Du kan läsa mer här Skatteverket.Vilken sorts tillgång är virtuella betalningsmedel för en privatperson som inte bedriver näringsverksamhet?Försäljning av virtuella betalningsmedel ska kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om "Andra tillgångar" (kapitalplaceringstillgång) eftersom virtuella betalningsmedel inkomstskattemässigt inte kan likställas med en utländsk valuta.Inkomster från mining av virtuella betalningsmedelOm man som privatperson har inkomster från mining av virtuella betalningsmedel ska man betala skatt på inkomsterna. De beskattas normalt som inkomst av tjänst (hobby) men kan undantagsvis beskattas som inkomst av näringsverksamhet.Virtuella betalningsmedel i näringsverksamhetVid försäljning av virtuella betalningsmedel betalning i din näringsverksamhet ska efterföljande värdeförändring normalt beskattas som inkomst av kapital. Detta gäller dock inte i verksamheter där virtuella betalningsmedel är en lagertillgång. I sådana fall ska du redovisa inkomsterna som inkomst av näringsverksamhet. Detta gäller till exempel utåtriktad växlingsverksamhet.Försäljning av och betalning med bitcoinNär du säljer, byter eller på liknande sätt överlåter tillgångar ska detta kapitalvinstbeskattas. Detta gäller även för virtuella valutor.Om du säljer virtuella betalningsmedel och får ersättning i form av kronor eller utländsk valuta ska denna försäljning redovisas och kapitalvinstbeskattas. Detta gör du på bilaga K4 under avsnitt D som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration.SammanfattningsvisSammantaget anser Skatteverket att virtuella betalningsmedel utgör en kapitaltillgång för innehavaren, vilken sorteras in under reglerna i 52 kap. inkomstskattelagen, såsom "andra tillgångar" och inte som personlig tillgång, vilket medför en beskattning på 30 % (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). De anses sålunda inte vara värdepapper eller utländska valutor, utan ska ses som en tillgång enligt 52 kap. inkomstskattelagen.GåvaFörvärv genom gåva är emellertid skattefritt, varför du inte ska beskattas för att du fått valutan (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Däremot kommer du, enligt ovan, beskattas om du säljer valutan med vinst.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Ska skatt betalas vid avyttring av del av en ärvd fastighet?

2018-03-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min bror vill lösa ut mig ur huset som vi ärvde för tre år sen efter vår mamma. Marknadsvärdet är 625000 kr, taxeringsvärdet är 559000kr. Vi har kommit överens om att jag ska få 300000 kr. Det jag undrar är om jag måste betala nån skatt på den summan. Det borde ju inte vara nån skatt eftersom det är mitt arv efter mamma.
Therese Axén |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är sant som du säger att förvärv genom arv inte är skattepliktigt (8 kap 2 § Inkomstskattelagen, IL). Däremot inträder du i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap 21 § IL). Det betyder att man räknar på det anskaffningsvärde som din mamma hade när hon köpte fastigheten. Således kommer du att kapitalvinstbeskattas eftersom du säljer/avyttrar din del av fastigheten (se 44 kap 3 § IL). Det underlag som man beskattas på är den vinst respektive förlust som uppkommer. Beräkningen sker enligt följande: Försäljningspriset- försäljningsutgifter- anskaffningsvärde och lagfartskostnad m.m.- förbättringsutgifter+ återföring av uppskov= vinst eller förlust (se 44 kap 13-14 §§ IL och 45 kap IL). Dock har din del av fastigheten avyttras till ett pris som understiger marknadsvärdet på huset. Blandat fång uppstår om en tillgång sker mot ersättning, men utan att ersättningen motsvarar den överlåtna tillgångens marknadsvärde. Om det blandade fånget avser en fastighet så gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Denna princip innebär att hela överlåtelsen ska ses som en gåva om det finns någon gåvodel. Bedömning görs utifrån en fastighets taxeringsvärde (RÅ 81 1:29). Om ersättningen är större än taxeringsvärdet utgör det en försäljning som ska beskattas. Men om ersättningen understiger taxeringsvärdet så är det att anses som en gåva. Vidare är gåvor skattefria (se 8 kap 2 § Inkomstskattelagen). Vid bedömningen i ditt fall, så ska inte taxeringsvärdet på hela huset beaktas utan endast din del av taxeringsvärdet. Understiger ersättningen din del av taxeringsvärdet så är det att anses som en gåva. Nu vet jag inte hur stor del av fastigheten du äger varav jag inte kan avgöra om det är att ses som en gåva. Förutsatt att du äger hälften så överstiger ersättningen din del av taxeringsvärdet (559 000/2=279 500). Därmed är det inte en gåva och beskattning ska ske. Hoppas du fick svar på din frågamvh

Är försäkringspremie en avdragsgill kostnad

2018-03-14 i Avdrag
FRÅGA |Om man driver en enskild firma men inte haft några inkomster under året, kan man dra av kostnaden för en försäkring i företaget man haft under året ändå? Helt enkelt, hur gör man när man ska deklarera?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringspremier, alltså avgiften som försäkringsbolaget tar för att för att du tecknat en försäkring, får du normalt göra avdrag för i en enskild näringsverksamhet då eventuell ersättning från försäkringen ska tas upp som inkomst. Det kan t.ex. gälla sakförsäkring för en bil som tillhör näringsverksamheten. För gruppslivsförsäkringar gäller särskilda begränsningar. Enligt 16 kap 25 § första stycket inkomstskattelagen(IL), ska premier för grupplivförsäkring dras av. Däremot finns en begränsning i paragrafens andra stycke. Den säger att om eventuell ersättning är väsentligt mer förmånlig än vad som gäller för grupplivförsäkring för statligt anställda, så får du inte göra avdrag för mer än motsvarande premiekostnaden för den statliga grupplivsförsäkringen. Exakt hur och var avdraget ska göras i deklarationen kan jag tyvärr inte svara på mer än att det dras av som kostnad.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Föreligger dubbelbeskattning?

2018-03-10 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Min dotter äger en bostadsrätt i Sverige. Hon har träffat en amerikansk man och dom vill gifta sig. Hur blir de då med hennes bostadsrätt? Måste dom skriva papper att den tillhör henne? Och om hon säljer blir de dubbelbeskattning? Dvs Sverige och USA?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Äganderätten till bostadsrätten kommer inte förändras för att din dotter gifter sig. Om en bodelning däremot blir aktuell till följd av skilsmässa, så kommer bostadsrätten att ingå i denna förutsatt att din dotter inte skriver ett äktenskapsförord.Enligt svensk rätt ingår endast så kallad giftorättsgods i en bodelning (se 10 kap 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Genom äktenskapsförord gör man egendomen till enskild egendom (se 7 kap 2 § ÄktB). Vidare är lagen disponerad som så att allt är giftorättsgods i den mån det inte gjorts till enskild egendom (se 7 kap 1 § ÄktB). För att sammanfatta kommer bostadsrätten fortfarande att ägas av din dotter och om en bodelning uppstår till följd av antingen skilsmässa eller dödsfall så kommer bostadsrätten ingå endast om den inte gjorts till enskild egendom. Huruvida det blir en internationell dubbelbeskattning ifall hon säljer bostadsrätten beror på en mängd olika faktorer. Det är svårt för mig att svara exakt hur det skulle bli i din dotters fall då jag inte har alla omständigheter. Ifall din dotter är obegränsat skattskyldig i Sverige så kommer hon beskattas för eventuell vinst i Sverige (se 3 kap 8 § Inkomstskattelagen, IL). Kriterier för obegränsad skattskyldighet är att din dotter antingen bor i Sverige, stadigvarande vistas här eller har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap 3 § IL). Ifall din dotter inte skulle vara obegränsat skattskyldig så är hon begränsat skattskyldig för endast vissa uppräknade inkomster (se 3 kap 17-19 §§ IL). I 3 kap 19 § IL anges att den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst om han eller hon vid något tillfälle under det kalenderåret då avyttringen skedde eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. I vart fall kommer hon att beskattas i Sverige, varav det mer är en fråga om hon kommer beskattas i USA. Vidare har dubbelbeskattningsavtalet med USA en stor påverkan. Det som står i dubbelbeskattningsavtalen har företräde framför de nationella reglerna. Sammanfattningsvis finns för lite omständigheter i frågan för att avgöra om eventuell försäljning av bostadsrätten skulle utgöra beskattning i USA. Den bedömningen beror också mycket på hur skatterätten ser ut i där. För mer frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04mvh

Beskattning vid försäljning av bostadsrätt som förvärvats genom gåva

2018-03-07 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om jag har fått en bostadsrätt som gåva efter min mor som jag senare säljer, vad gäller/hur beskattar staten gåvan/bostadsrätten.
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den lag som är tillämpbar i ditt fall är inkomstskattelagen (IL), den hittar du här. Först och främst så är gåvor skattefria och behöver alltså inte beskattas. Däremot om du säljer bostadsrätten måste du skatta på den kapitalvinst som du gör. När man har förvärvat egendom (t.ex bostadsrätt) genom gåva så inträder förvärvaren (mottagaren) i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap 21 §). Detta kallas för kontinuitetsprincipen och innebär att du som förvärvare "övertar" vad som gällde för överlåtaren i skattehänseende. Angående bostadsrätten "övertar" du alltså din mors anskaffningsutgift (inköpspris för bostaden). Vid en försäljning av bostadsrätten är det kapitalvinsten som är skattepliktig. Kapitalvinsten beräknas så som skillnaden mellan den ersättning du fick vid försäljningen minus utgifterna för försäljningen (t.ex mäklararvode), och minus det så kallade omkostnadsbeloppet (44 kap 13 §). Hur man beräknar omkostnadsbeloppet för bostadsrätter regleras i 46 kap IL. Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgiften (inköpspriset) för bostadsrätten ökat med eventuella förbättringsutgifter och kapitaltillskott (se 46 kap. 7-12 §§ IL för vad som utgör kapitaltillskott respektive förbättringsutgifter). Slutligen är det endast 22/30 av kapitalvinsten vid försäljning av bostadsrätter som är skattepliktig, vilket därmed betyder en skatt på 22 % (46 kap 18 §). Sammanfattningsvis behöver du alltså inte betala någon skatt när du får bostadsrätten, men du måste betala skatt när du säljer bostadsrätten. Det du ska ha koll på är att det är din mors anskaffningsutgift som du ska använda vid beräkning av kapitalvinsten. HÄR kan du läsa mer om beskattning av bostadsrätter. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Försäljning av kolonistuga

2018-03-05 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej,Jag och min dåvarande sambo fick som gåva av min mamma hennes kolonistuga. Vi är inte längre tillsamman och nu ska vi sälja den. Vi äger halva var.Min mamma köpte den för 500.000kr misstänker att vi kan få minst 800.000kr för den.Det blir ju skatt på mellanskillnaden, hur hög är den % satsen? kommer vi få dela på den eller gäller något annat när det är en gåva?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni fick kolonistugan som gåva så ska det inte beskattas eftersom gåvor är skattefria. Däremot inträder ni i den tidigare ägarens skattemässiga situation (se 44 kap 21 § Inkomstskattelag, IL). Detta innebär att som anskaffningsvärde så kommer man att räkna på det som din mamma hade som anskaffningsvärde när hon köpte fastigheten det vill säga vad din mamma erlade som köpeskilling för fastigheten.Beräkning av hur mycket skatt ni kommer att få betala exakt kan jag inte avgöra eftersom jag inte har alla omständigheter. Utan jag kan bara allmänt beskriva hur det går till vid försäljning och beräkning av vinst och beskattning utifrån det som angetts i din fråga. Först och främst är en kolonistuga hus på ofri grund och behandlas i inkomstskattemässiga sammanhang som en fastighet (2 kap. 6 § IL). Reglerna vid försäljning är desamma som vid försäljning av småhus (se vidare 2 kap 8 § IL). Det som beskattas är vinsten respektive förlusten av försäljningen som räknas ut enligt följande: Försäljningspriset- försäljningsutgifter- anskaffningsvärde och lagfartskostnad m.m.- förbättringsutgifter+ återföring av uppskov= vinst eller förlust (se 44 kap 13-14 §§ IL och 45 kap IL). Utifrån dina omständigheter är försäljningspriset 800 000 kr och anskaffningsvärdet 500 000 kr, vilket resulterar i en vinst på 300 000 kr. Sen vet jag inte om det finns ytterligare omständigheter såsom eventuella försäljningsutgifter eller förbättringsutgifter, vilket i så fall förändrar resultatet. Eftersom ni äger stugan till hälften var så är ni båda skattskyldiga och beskattar hälften av vinsten var (se 3 kap 3 § och 8 § IL). Vinsten ska tas upp till beskattning med 22/30 enligt 45 kap 33 § IL. Sammanfattningsvis sker beskattning av kapitalvinster inom inkomstslaget kapital (se 41 kap 1 § och 42 kap 1 § IL) med en skattesats på 30 % (65 kap 7 § IL). Hoppas du fick svar på din frågaFör mer frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04mvh