Gåvoskatt - huvudsaklighetsprincipen

2016-05-26 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Min pappa dog nyligen och mamma står med två hus. Hon vill skriva över sommarhuset på mig och min syster. Kanske får hon för sig att skriva över hennes ekonomiska tillgångar dessutom. Min fråga är om jag (och min syster) på något sätt kan hamna i kläm rent skattetekniskt?MVH/Dennis
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beskattningskonsekvenserna för dig och din syster när ni mottar en gåva blir först när ni säljer denna. Gåvor är för gåvogivaren (din mamma) skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Det som händer är att den som mottar gåvan, i det här fallet du och din syster, träder in i gåvogivarens ställe i enlighet med kontinuitetsprincipen 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Det betyder att när ni väl avyttrar gåvan kommer er vinstberäkning ske med utgångspunkt i det inköpspris som er mamma hade för sommarhuset. Viktigt att ni tänker på är dock att när det gäller hus finns det en princip som kallas huvudsaklighetsprincipen. Den innebär att om det finns gåvoinslag i en överlåtelse klassar man hela överlåtelsen som en gåva. Här måste ni undersöka vad fastigheten har för taxeringsvärde och om det finns några lån på den. Om lånen överstiger fastighetens taxeringsvärde kommer inte överlåtelsen klassas som en gåva och er mamma kommer bli beskattningsskyldig som om det vore en avyttring. Vid avyttring gör man en kapitalvinstberäkning; ersättning minskat med (anskaffningsvärde + förbättringsutgifter) 44 kap. 13 § inkomstskattelagen. Om skulderna understiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen som en gåva och ingen beskattning av er mamma kommer ske. Dock inträder som sagt du och din syster i er mammas ställe och om ni i framtiden säljer sommarstugan kommer ni få skatta på vinsten med utgångspunkt i de inköpspris och andra omständigheter som gällde för er mamma. Hoppas mitt svar hjälpte dig!

Internationell beskattning - Nederländska Antillerna

2016-05-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Har en fastighet i Nederländska Antillerna och även banktillgångar som f.n. ligger i icke beskattningsbar stiftelse till förmån för min son. Har funderat på att upplösa stiftelsen och överta tillgångarna privat, och undrar då över eventuella skattekonsekvenser enligt nedan;1 Finns någon svensk skattemässing konsekvens av att upplösa den utländska stiftelsen (ej skattepliktig) och överta tillgångarna privat? Förmånstagare är min son, som är 16 år.2 Vid privatägd fastighet, betalas fastighetsskatt och reavinst vid försäljning i Antillerna, Sverige, eller både ock med avräkning för vad som betalats lokalt?3 Hur behandlas eventuella hyresinkomster på fastighet i utlandet?4 Om man begär sig obegränsat skattskyldig i Sverige, kan man undkomma lokal arvs- & förmögenhetsskatt? Eller finns nackdelar med detta?5 Vad händer om man vill föra in pengar till Sverige, behöver man skatta för införda bankmedel? 6 Finns någon väsentlig nackdel med att avveckla stiftelsen? (Förvaltningskostnaden per år är relativt hög).Kan nämnas att vi har tidigare varit bosatta på ön, men utan uppehållstillstånd då min man arbetade på uppdrag av ett utländskt bolag. Idag är vi både bosatta och hemmahörande i Sverige sedan 2008.Tacksam för svar & eventuell hänvisning till relaterad lagtext...
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningSom jag förstår dig har du nu ett flertal frågeställningar i samband med internationell beskattning (närmare bestämt Nederländska Antillerna). (1) I samband med ett upplösande av stiftelsen, kommer det att utlösa svensk beskattning?, (2) vid försäljning av en fastighet i Antillerna, tillkommer fastighetsskatt och kapitalskatt i Antillerna respektive Sverige? Kan denna skatt, vid eventuell dubbelbeskattning, avräknas i Sverige? (3) Hur beskattas hyresintäkter i utlandet?, (4) Om man vill beskattas som en obegränsad person i Sverige, går det att undvika arvs- och förmögenhetsbeskattning som uppkommit i Antillerna? Nackdelar med ett sådant förfarande? (5) Beskattas medel som överförs från utlandet till Sverige?, (6) Slutligen finns det någon avgörande nackdel med att avveckla stiftelsen? Inom internationell beskattning finns vad som kallas för dubbelbeskattning, det är när samma inkomst beskattas vid samma tillfälle två ggr (dvs. av två olika länder). Den här beskattningen rättfärdigas av två olika principer: hemvistprincipen: den stat som du bor i (är skatterättsligt bosatt) kan hävda rätt till att få beskatta inkomsten även om den är intjänad i ett annat land samt källstatsprincipen där den stat vars inkomst är intjänad (har sin källa) kan hävda beskattningsrätt. För att undvika att en person eller inkomst blir beskattat två ggr finns så kallade dubbelbeskattningsavtal mellan staterna. Inte alla stater har avtal idag, men många. De allra festa av dessa avtal är då baserade på den så kallade OECD modellen. Sverige och Nederländska Antillerna har ett skatteavtal, se Lag (2009:1285) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser. Lagen trädde i kraft 2011-07-01 (2011:483). Dock gäller det här bara bolag och inte privatpersoner. Det finns inte heller numera något skatteavtal mellan Sverige och Nederländerna. Därmed finns det inget avtal som kan lindra effekterna av dubbelbeskattning.Först och främst måste klarläggas att du efter dessa år i Sverige (år 2008 fram tills nu) är att anse som obegränsat skattskyldig i Sverige igen. Den slutsatsen kan dras genom att se till de kriterier som ställs upp i lagstiftningen: i 3 kap. 1 § Inkomstskattelagen anges att med obegränsat skattskyldig är den som: (1) den som är bosatt i Sverige, (2) den som stadigvarande vistas i Sverige, eller (3) den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här. När du är att anses som obegränsat skattskyldig är du skattskyldig för alla dina inkomster, i alla tre inkomstslagen (tjänst, näringsverksamhet och kapital) från både Sverige och utlandet enligt 3 kap. 8§ Inkomstskattelagen. (1) I Sverige är grundregeln för upplösandet/avvecklandet av stiftelser att medlen används till det syfte som anges i stadgan. Skulle stadgan säga att stiftelsen finns till för att rädda miljön skulle de medel som finns kvar behöva ges till nå miljöräddande syfte etc. Om stiftelsen är till för din son och medlen ges till honom som förmånstagare kan jag inte se något problem.(2) Eftersom du är att anse som obegränsat skattskyldig i Sverige (se ovan) är du skattskyldig för de inkomsterna. Då inget skatteavtal finns kan inte dubbelbeskattningen lindras, dvs. du kan inte få avräkna den skatt du betalar i Antillerna. Du kommer att beskattas på fastighetsförsäljningen i enlighet med svenska lagar. Då jag inte har uppgifter över denna försäljning (dvs. anskaffningsutgifter, förbättringsutgifter, försäljningspris etc.) är det svårt att beräkna skatten.(3) Hyresintäkter kommer att beskattas som en inkomst i inkomstslaget kapital enligt 42 kap. 1§ Inkomstskattelagen. Eftersom du är obegränsat skatteskyldig i Sverige kommer du även här få skatta för den intäkten. Ingen möjlighet till avräkning finns pga. Avsaknaden av skatteavtal.(4) I Sverige har vi i dagsläget ingen arvs- eller förmögenhetsbeskattning. Därmed behöver du inte skatta för dessa transaktioner i Sverige.(5) Medel som förs över till Sverige beskattas inte. Dock bör du kunna bevisa för den svenska Skattemyndigheten att medlen kommer från dina försäljningar/stiftelse i Antillerna och att beskattning skett där och även i Sverige till viss del.(6) Jag har för lite information ang. stiftelsen i Antillerna för att kunna ge några avgörande råd ang. stiftelsen. Som jag beskrivit skattesituationen, hur Sverige ser på avvecklandet av stiftelser och hur den ligger till i avsaknaden av skatteavtal får beslut tas på egen hand.Jag hoppas att svaret varit till hjälp och kan ge dig vägledning i fråganyvette.lind@lawline.se

Beskattning av tävlingsvinst

2016-05-17 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej Lawline. Vi tänkte ha en karaoke tävling i vår förening med förstapris på på 5 000:- Hur beskattas detta Med vänlig hälsning, Markku Loitto
Sara Aspelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tävlingsvinster är skattefria om de inte hänför sig till anställning eller uppdrag, inte består av kontanter eller liknande och om de avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet (ca 1300 kr), 8 kap 4§ Inkomstskattelagen.Med tävlingsvinster avses vinster som avser någon form av prestation och som inte är att hänföra till anställning eller uppdrag. Undantaget avser bl.a. medaljer, plaketter o.d. som har karaktären av minnesföremål. En vinst på 5000 kr för att man vunnit en karaoketävling är alltså skattepliktig då den inte beror på slumpen utan hänför sig till en prestation.Tävlingsvinsten är skattepliktig i inkomstslaget tjänst, 11 kap 1§ Inkomstskattelagen. För beskattningen i tjänst saknar det betydelse om verksamheten är tillfällig eller varaktig och det behöver inte heller föreligga något uppdragsförhållande. Alltså spelar det ingen roll att karaoketävlingen är en engångsföreteelse utan vinsten ska beskattas som inkomst av tjänst. Eftersom tjänsteinkomsten beskattas progressivt beror skattesatsen på vinnarens övriga inkomster under året, 65 kap 3§ och 5§ Inkomstskattelagen. Dessutom kan vinnaren ha rätt till olika avdrag som t.ex. grundavdrag.

Beskattning aktier amerikansk medborgare

2016-05-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag ar amerikansk medborgare och har bott i USA de senaste 16 aren. Min far dog just i sverige (min mor dog 18 ar sen) och jag ar den enda arvingen. Vi har just gjort klart boupptackningen och min far har fonder och aktier varda ca. 1.5Mkr. Var ar min skatteskyldighet? Jag skulle vilja salja alla aktier och fonder och fora over pengarna till mitt bank konto i USA.
Sara Aspelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att du bott i USA i 16 år och är Amerikansk medborgare är du begränsat skattskyldig i Sverige (3 kap 17§ Inkomstskattelagen). Detta förutsatt att du inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap 3§ 3p och 3 kap 7§ Inkomstkattelagen och därmed anses vara obegränsat skattskyldig. Som obegränsat skattskyldig är man skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet i Sverige (3 kap 8§ Inkomstskattelagen). Vid bedömning ifall man har väsentlig anknytning beaktas bland annat om personen är svensk medborgare, hur länge personen varit bosatt utomlands, om han eller hon har bostad för åretruntbruk i Sverige, bedriver näringsverksamhet här m.m. Utifrån vad som anges i frågan verkar dock inte detta vara fallet. Vilka inkomster som begränsat skattskyldiga personer är skattskyldiga för framgår av3 kap 18-21§§ Inkomstskattelagen. Som begränsat skattskyldig är man enligt 3 kap. 19 § inkomstskattelagen skattskyldig för kapitalvinst på aktier om den skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de tio föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Eftersom att du inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige under de närmaste tio åren, kommer du inte bli skattskyldig för kapitalvinsten på ditt aktieinnehav vid en framtida försäljning.Däremot kan du som begränsat skattskyldig i Sverige beskattas för utdelning på svenska aktier enligt kupongskattelagen, 3 kap 21§ och 1§ + 4§ Kupongskattelagen. Utdelningen beskattas då med 30%, 5§ Kupongskattelagen.

Övertagande av lån vid övertagande av del i bostadsrätt

2016-05-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag äger tillsammans med mina föräldrar en bostadsrätt. Vi äger en tredjedel var av lägenheten, och har en tredjedel var av lånet. Det är hela tiden jag som har bott i lägenheten samt betalat ränta för totalbeloppet av lånet (dvs samtliga tredjedelar). Nu skulle vi vilja lägga över lånet helt på mig, och samtidigt överlåta mina föräldrars delar av lägenheten på mig. Betraktas överlåtelsen fortfarande som en gåva, även om den inbegriper att jag tar över lånen? Hur ser skattekraven på givaren och mottagaren ut vid 1.) ren gåva, 2.) en överlåtelse som betraktas som delvis gåva delvis försäljning? Tack!
Sarmad Abdul Nabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Vad som gäller vid överlåtelse genom gåva framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Denna paragraf stadgar att alla inkomster som förvärvas genom gåva är skattefria. Av detta följer att förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Detta innebär att du, som förvärvare, vid en framtida försäljning kommer att använda dina föräldrars anskaffningsvärde vid beräkningen av kapitalvinstskatten.Den skatterättsliga termen för vad som gäller vid överlåtelser av bostadsrätter som består av delvis gåva och delvis köp heter delningsprincipen. Denna princip innebär att överlåtelsen kommer att delas upp i två delar, en som ses som ett köp, och en annan som ses som en gåva. Delningen görs utifrån bostadsrättens marknadsvärde. Till den del ersättningen motsvarar marknadsvärdet ska den ses som ett köp, resterande del ses som en gåva.Av frågan framgår varken bostadsrättens marknadsvärde eller lånebeloppet som ska övertas. Om det lån som du övertar från föräldrarna motsvarar två tredjedelar av bostadsrättens marknadsvärde ska hela överlåtelsen ses som ett köp. I sådant fall får dina föräldrar använda sig av hela anskaffningsvärdet som betalades vid köpet av bostadsrätten för att dra av från kapitalvinsten. Om lånet däremot skulle motsvara ett mindre belopp än två tredjedelar av marknadsvärdet så får dina föräldrar endast använda sig av motsvarande del av anskaffningsvärdet vid beräkningen av kapitalvinsten. Det vill säga att om lånet motsvarar 50 % av marknadsvärdet så kan endast 50 % av dina föräldrars anskaffningsvärde dras av från ersättningen vid kapitalvinstberäkningen. Ersättningen består i ert fall av lånebeloppet som du övertar.Resterande del av bostadsrättens marknadsvärde, som alltså överstiger lånebeloppet, anses vara överlåten till dig genom gåva. För denna del ska du vid en senare försäljningen använda dig av dina föräldrars resterande anskaffningsvärde vid kapitalvinstberäkningen.Jag hoppas med detta att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Skattekonsekvenser vid överlåtelse av bostadsrätt genom gåva

2016-05-19 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Vid överlåtelse av bosradsrätt med ett gåvobrev vilka avgifter tillkommer förutom avgiften till bostadsföreningen. Skatter mm?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En överlåtelse av en bostadsrätt kan normalt medföra beskattning av kapitalvinst enligt 46 kap Inkomstskattelagen. När det dock gäller en överlåtelse genom gåva så träder kontinuitetsprincipen in enligt 44 kap 22 § Inkomstskattelagen. Principen innebär att en överlåtelse genom gåva inte ska räknas som avyttring och således inte ska medföra någon kapitalvinstbeskattning. För överlåten sker alltså inte någon beskattning av någon vinst. För förvärvaren innebär detta att denne inträder i gåvotatarens skattemässiga situation, övertar alltså dennes anskaffningsutgift m.m. vid en framtida kapitalvinstberäkning. Men även för förvärvaren sker inte någon beskattning vid överlåtelsen, detta sker först vid en framtida avyttring.Vid förvärv av en bostadsrätt genom gåva blir det inte heller fråga om någon stämpelskatt enligt Lagen om stämpelskatt eller någon fastighetsavgift. Det tillkommer alltså inte någon skatt vid själva överlåtelsen och den avgiften som ska betalas är avgiften till bostadsrättsföreningen och eventuella andra avgifter såsom andrahandsavgift om bostadsrätten hyrs ut, detta är dock en annan fråga som inte ska besvaras här, då måste du vända dig till din bostadsrättsförening gällande exakt vad de har för avgifter. Detta svar är det som ryms inom vår gratisrådgivning, om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid genom att klicka på knappen till höger eller klicka på följande länk: http://lawline.se/boka. Med vänliga hälsningar,

Beskattning av gåva från utlandet

2016-05-16 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min man och jag ska få en gåva, alternativt förskott på arv av en gemensam vän i Danmark. Det är ingen motprestation. Nu undrar vi om vi ska betala någon form av skatt i Sverige? Kan jag bara lämna över vårt bankkontonummer till vår vän?
Axel Strandborg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Gåvoskatten (och även arvsskatten) är avskaffad i Sverige. Följaktligen framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen att förvärv genom arv eller gåva är skattefria. För att en förmögenhetsöverföring ska räknas som en gåva krävs att det finns en gåvoavsikt och att överföringen har skett frivilligt. Kravet på gåvoavsikt innebär att gåvan inte får vara en förtäckt ersättning för utförda prestationer. Till exempel är en gratifikation till en anställd för ett utfört arbete i regel inte skattefri. Är gåvokriterierna uppfyllda ska ni inte behöva betala skatt i Sverige, även om gåvan kommer från utlandet. Det är alltså fritt fram att överföra pengarna. Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen är däremot er bank skyldig att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket i det fall inbetalningen till ert konto överstiger 150 000 kronor. Skatteverket kan därför komma att höra av sig till er och be er redogöra närmare för pengarna.Ni kan alltid kontakta Skatteverket på telefonnummer 0771-567 567 för att ställa frågor om betalningar från utlandet.Med vänliga hälsningar

Avdrag vid försäljning av småhus

2016-05-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi sålde 2015 ett radhus som vi fått i gåva av sambons föräldrar. Sambon hade innan han fick huset bott där ensam och betalat amorteringar och i övrigt skött huset som det vore hans i ca 10 år. Får vi i deklarationen då göra avdrag för förbättringar som han gjorde på huset innan han fick det i gåva. Eller är det bara det som gjorts på huset efter att han fick det som vi kan dra av?
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni ska räkna ut försäljningen av er bostad och deklarera vinst eller förlust i inkomst av kapital, får ni minska försäljningspriset med utgifter som ni eller din sambos föräldrar har haft för att förbättra bostaden. Detta innefattar dels småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Du beskriver att du och din sambo har fått ett radhus i gåva av din sambos föräldrar. Om ni ärvt bostaden eller fått den genom testamente, gåva eller bodelning har ni rätt att göra avdrag för tidigare ägares utgifter. Skatteverket delar in utgifter för förbättringar i två olika grupper, dels reparationer och underhåll samt grundförbättringar. Olika regler gäller vid avdrag för dessa förbättringar. Skatteverket har en blankett för att räkna ut grundförbättringar (SKV 2197). I blanketten står det följande: "Med grundförbättring menas ny-, till- eller ombyggnad. Det är också en grundförbättring om du tillför något som inte funnits tidigare (t.ex. braskamin eller vitvara) eller om du byter ut en byggnadsdel eller ett material mot något som är väsentligt bättre och dyrare än tidigare. Skillnaden mellan utgiften för det bättre materialet/ byggnadsdelen och priset för samma/likvärdigt material eller byggnadsdel får i så fall dras av som grundförbättring. Resterande del kan eventuellt vara avdragsgill som reparation och underhåll".För att utgifterna för grundförbättringar ska vara avdragsgilla ska de uppgå till minst 5000 kronor under samma år. Avdrag för värdet av eget arbete räknas inte in. Utgifter för reparation och underhåll får endast dras av om ni haft utgifter de fem föregående åren. Eftersom ni sålde ert radhus 2015 får ni ta med utgifter under åren 2010-2015. Utgifter för reparation och underhåll kan handla om att ni har målat om väggar, bytt dörrar eller handfat. Ett avdrag från utgiften ska göras med beaktande av slitage, om ni exempelvis tapetserat om för 5 år sedan ska det göras ett avdrag. Om man tänker sig att tapeter håller ca 20 år ska ni dra av 1/4 av kostnaden eftersom ni haft tapeterna 1/4 av "livstiden". Ni ska räkna fram utgifterna för förbättringarna och det är därför viktigt att ni har ett underlag för kostnaderna i form av kvitton eller fakturor. Det fungerar som ett bevis för att ni ska få göra era avdrag. Se Skatteverkets K5 blankett (SKV 2105) som finns på Skatteverkets hemsida om "försäljning av småhus". Om ni har fler frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss igen. Mer vägledning ges genom att söka på SKV 2197 och SKV 2105 på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).Lycka till!