Skatt på arvet?

2016-05-05 i Arvsskatt
FRÅGA |Om jag har fatt pengar i arv och placerar de utomlands, bryter jag nagra lagar da? Hur fungerar det med skatt? Jag vill placera mina arv pengar i Australien da jag bor har, samt da dollarn ar lag och jag far bra avkastning. Vad behover jag tanka pa?
Mathilda Andersson |Hej och tack för din fråga!Regler om skatt finner du i inkomstskattelagen(förkortas IL). Enligt 8 kap. 2 § IL framkommer att arv är skattefritt. Du behöver alltså inte skatta på arvet i Sverige. Vart du sedan väljer att placera pengarna är helt upp till dig, det är dina pengar. Vid eventuell avkastning på din investering bör du däremot utreda ifall du kan bli skattepliktig i Sverige för den vinst du gör då. Regler om skatteplikt för kapitalvinster och kapitalinkomster ändras väldigt ofta och beror lite på vad du gör vinst på, samt vart du gör vinsten. Hoppas att du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar,

Delningsprincipen bostadsrätt

2016-05-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Min mamma köpte en bostadsrätt 2005 för 510 000 kr. 2015 fick jag den i gåva men jag tog över hennes bostadslån på 260 000 kr. Vid överlåtelsetillfället var min mammas bostad värd 850 000 kr.Vad jag har förstått så kallas detta blandat fång, frågan är bara hur mycket hon ska betala i kapitalskatt?MvhD
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Ja, det stämmer att det är ett blandat fång. Bostadsrätter beskattas i enlighet med delningsprincipen om förvärvet innefattar en benefik del. Principen innebär att bostadsrätten delas upp i en gåvo- respektive köpdel. I förevarande fall räknas skatten ut enligt nedan.Bostaden var värd 850 000 vid överlåtelsen. 260 000 har erlagts i vederlag. Alltså har 260 000/850 000 = ca. 30% av förvärvet varit ett köp, och resterande del gåva. Din mamma ska ta upp vederlaget som intäkt, och 30% av anskaffningsutgiften får dras av. Kapitalvinsten blir då 260 000 - 153 000 (510 000 x 0,3) = 107 000 kr.Av 107 000 kr i kapitalvinst är 22/30-delar skattepliktigt = ca. 78 500.30% skatt på 78 500 kr = 23 550 kr.Alltså ska din mamma betala ungefär 23 550 kr i skatt.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen

Skatt i EU

2016-04-30 i Fastighetsskatt
FRÅGA |EU lag eller ej?I Sverige betalar vi reavinstskatt på sålda hus med upp till 30% fast vi har kunnat bott i samma hus i 30 år.I Tyskland räcker det med ägandet i 10 år och sedan blir det efter försäljning ingen skatt alls.Vilken orättvisa i EU !
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!De nuvarande EU-fördragen tillåter inte att harmonisering (EU-lagstiftning) på skatteområdet sker. Det är något som de flesta medlemsländer vill ska vara en nationell angelägenhet. Ett undantag är dock mervärdesskatten som är en skatt som faktiskt är harmoniserad. Detta beror på att det som staterna får in genom mervärdesskatt till största del går till EU-avgifter. Utöver mervärdesskatten är således resterande skatter en nationell angelägenhet. Det du kallar orättvisor kan alltså uppstå, tyvärr. Hoppas detta gav lite klarhet angående din fråga. Återkom annars i kommentarsfältet nedan!Vänligen

Beskattning av kapitalvinst på enskild näringsfastighet - Gåva

2016-04-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, säljer en hyresfastighet som har fått hälften som gåva. har ägt den andra halvan.Jag har ägt hela fastigheten sedan år 2000, den såldes under 2016, den bedrivs som passiv näringsverksamhet, vid gåvo tillfället var taxerings värde 900 000 kr. säljes för 2 075 000 kr. Hur beskattas vinsten när det är hälften gåva?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Här handlar det om en enskild näringsverksamhet och enligt 13 kap 6 § Inkomstskattelagen, se lagen här, ska avyttring av näringsfastigheter beskattas i inkomstslaget kapital. När det kommer till benefika överlåtelser av fastigheter, dvs en överlåtelse där en del är gåva och en del är köp, så gäller huvudprincipen. Huvudprincipen innebär att fastigheten i sin helhet anses överlåten antingen genom försäljning eller gåva. Överlåtelsen är att anse som en gåva om ersättningen du gett för fastigheten understiger taxeringsvärdet. Frågan är därför om du betalade mer eller mindre än 900 000 kr? Om du betalade mindre än 900 000 kr ska fastigheten anses som en gåva och beskattas därefter. Jag utgår ifrån att du betalade mindre än 900 000 kr. Fastigheten är därmed en gåva och då gäller kontinuitetsprincipen enligt 44 kap 21 § IL, vilket innebär att du tar över den tidigare ägarens anskaffnings- och förbättringsutgifter på fastigheten. Med andra ord tar du över tidigare ägares, dvs den du fick fastigheten i gåva av, skattemässiga situation. Skatten ska beräknas på beloppet som blir kvar efter att man dragit av omkostnadsbeloppet från ersättningen (2 075 000). Omkostnadsbeloppet räknas ut genom att man från det belopp man betalat för anskaffande av fastigheten (anskaffningsutgift) drar av utgifter som man haft för att förbättra fastigheten (förbättringsutgifter) t.ex. byggt till en tillbyggnad, bytt dörrar eller fönster, tapetserat om m.m. I ditt fall kommer du få dra av dina egna förbättringsutgifter samt tidigare ägares förbättringsutgifter på tidigare ägares anskaffningsutgift av fastigheten. Om vilka förbättringsutgifter man får göra avdrag för se vidare 45 kap 11-12 §§ IL, här och Skatteverkets hemsida om förbättringsutgifter, här. När du räknat ut hur mycket avdragsgilla förbättringsutgifter du har drar du av detta från tidigare ägares anskaffningsutgift. Det återstående beloppet är det s.k. omkostnadsbeloppet. När du dragit av omkostnadsbeloppet från ersättningen blir det då antingen ett överskott eller underskott. Om det blir överskott ska du betala 30 % på kapitalvinsten (som överskottet kallas) enligt 65 kap 7 § IL. Om det blir underskott får du dra av 63 % av underskottet och sedan får du dra av detta underskott mot andra kapitavinster du haft under året. Om det fortfarande finns kvar ett underskott efter avräknandet får en skattereduktion med 30 % göras på den del som inte övertiger 100 000 kr och med 21 % därefter, se 45 kap 33 § IL.Sammanfattningsvis Avyttring av fastigheten ska beskattas som gåva om du vid överlåtelsen betalat mindre för fastigheten än taxeringspriset. Du tar då över arvlåtarens anskaffningsavgift och förbättringsutgifter och räknar ut omkostnadsbeloppet genom att dra av dina och arvlåtarens förbättringsutgifter på arvlåtarens anskaffningsavgift. Sedan drar du av omkostnadsbeloppet från ersättningen (2 075 000). Det belopp som finns kvar är den beskattningsbara kapitalvinsten eller förlusten.Jag har inte tillräcklig information för att kunna svara på frågan ordentligt men hoppas att mitt svar gav dig lite vägledning! Hör av dig om det är något mer du undrar över.Med vänliga hälsningar,

Överföring av äganderätt genom bodelning är skattefri

2016-05-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag äger idag en fastighet till 100% själv. Jag vill ge min sambo 50% (vi ska även gifta oss i höst om det ändrar något). Taxeringsvärdet är 2,8 miljoner, lånen är på 3,3 miljoner och fastigheten är värderad till 6,2 miljoner. Vid samtal med lantmäteriet föreslog de en gåva med o kr i motprestation och sen gå till banken för att lägga om lånen till 50/50 när ägarförhållandena var ändrade. (lite oväntat förslag). Jag är dock rädd för att detta utlöser kapitalvinstbeskattning vid nästa deklaration när ägarförhållandena har förändrats och även lånen. När jag pratade med skatteverket var de inne på att det inte gick att göra enligt lantmäteriet utan att det oavsett skulle ses som ett köp och utlösa kapitalvinstbeskattning. Hur gör vi? eller är det bättre att vänta tills vi är gifta och göra en bodelning under äktenskapet för att ändra ägarförhållandena och slippa skatt?//E
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Du har helt rätt i att det första upplägget (ge halva fastigheten som gåva och sedan låta din sambo ta över hälften av lånen) kommer att utlösa beskattning. Det beror på att den delen av lånen som din sambo tar över kommer att ses som betalning för delen av fastigheten som du ger honom. Överlåtelsen kommer då ses som en försäljning och du kommer att beskattas för "försäljningen".Jag rekommenderar er att föra över äganderätten genom bodelning när ni har gift er, som du är inne på. Efter en sådan bodelning kan ni äga fastigheten gemensamt och dela på lånen utan att det utlöser någon beskattning. Se till att få ett lönelöfte eller liknande från banken innan ni gör bodelningen så ni är helt säkra på att båda kan stå på lånen.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Rotavdrag - skattereduktion?

2016-05-03 i Avdrag
FRÅGA |Är rotavdrag en skattereduktion eller en skattekredit för privatpersoner?
Emma Modig |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det så kallade rotavdraget är en skattereduktion, enligt inkomstskattelagens (IL) 67 kap. I IL 67:11-14 §§ står det vad som räknas till rut- och rotavdragen (hushållsarbete, samt reparation, underhåll och om- och tillbyggnad)Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skatt vid gåva av fastighet

2016-04-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har ärvt en del i en släktfastighet i Sälen. Jag har nu 12,5 % eller 1/8. Arvs skiftet är klart och jag står på lagfarten. Denna del och ansvar för fastigheten vill jag nu överlåta till mina 3 syskon eftersom jag aldrig är där. Jag funderar på att göra ett gåvobrev och sedan får de skicka ansökan om en ny lagfart hos Inskrivningsmyndigheten-Lantmäteriet. Räcker det att de ska skicka med en kopia av gåvobrevet Taxeringsvärdet på Fastigheten är lågt. Jag har väl då om jag fattar det rätt 1/8 av detta taxeringsvärde på mig?Kan jag åka på någon typ av beskattning då jag överlåter denna del genom gåvobrev??Tacksam för svar så snart det går eftersom detta ska ordnas omgående.
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder din fråga till Lawline!Skatt vid gåva:Skatt vid förtjänster av olika slag regleras genom inkomstskattelagen.Om du ger bort fastigheten utan att få ersättning så är det en gåva och gåvor beskattas inte enligt 8 kap. 2 §. Vad som istället händer är att gåvomottagaren, dvs dina syskon, inträder i ditt ställe som skatteskyldig och ska vid deras försäljning av fastigheten betala den skatt som både du och dina föräldrar slapp betala eftersom överlåtelserna skedde genom arv och gåva.Detta kallas för kontinuitetsprincipen och finns reglerad i 44 kap. 21 §Det är helt enkelt ingen som beskattas vid gåvotillfället. Men senare när mottagaren säljer egendomen då beskattas han för värdeökning som egendomen gjort även innan han faktiskt fick gåvan. Man kan se det som en latent skatteskuld som gåvogivaren även ger till gåvomottagaren. Det är ju dock inte något problem egentligen eftersom gåvomottagaren ändå får egendom värd mer än skatten som ligger på 30 % för den här typen av kapitalvinster. Kort sammanfattning:Svaret blir alltså att du inte beskattas alls p.g.a. gåvan. Dina syskon betalar däremot (lite förenklat) skatt för värdeökningen som skett sedan fastigheten förra gången såldes för ersättning.Vad vill Lantmäteriet ha för att göra en inskrivning?Det räcker gott och väl med att gåvohandlingen skickas in till Lantmäteriet för inskrivning rörande lagfart. Det ställs fyra krav på din gåvohandling från Lantmäteriets sida: 1. Fastighetsbeteckningen ska tydligt framgå.2. Det ska även framgå hur stor del av fastigheten du ger bort. (Här bör du alltså vara tydlig med att det är hela din del som skall ges bort).3. Gåvohandlingen ska signeras av dig och de syskon som skall ta emot din del.4. Gåvohandlingen ska även signeras av två vittnen som alltså inte är dina syskon.Vittnen är ett krav som följer av lag (Jordabalken 20 kap 7 §) och saknas det på gåvobrevet så kan lagfart inte meddelas utan istället meddelas en "vilande lagfart". Det leder till vissa svårigheter om man vill belåna fastigheten och liknande. Därför vill jag extra poängtera att underskrifter från gåvogivare, gåvomottagare samt vittnen är viktiga för att få en fullständig lagfart och inte orsaka senare krångel.Om du funderar mer över hur du ska agera mot lantmäteriet så finns mer information här. Lycka till med gåvogivandet och jag hoppas att både du och dina syskon haft nytta av svaret.Med vänliga hälsningar,

Kapitalvinstberäkning vid avyttring av fastighet - Omkostnadsbelopp

2016-04-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, Jag har en fastighet med ett marknadsvärde på ca 10 miljoner, senaste taxeringsvärdet är 2.4 miljoner. Funderar på att låta min son och hans sambo få köpa in sig med 25% av marknadsvärdet. Tänkte då göra en tillbyggnad på ca 50 kvm och räknar att kostnaden för tillbygget och renovering går på ca 1.5 miljoner. Hur fungerar med med ev. skatt då ? Jag köpte fastigheten för många årssedan för ca 2 miljoner och har haft en hel del investeringar under dessa år med nybygge av garage, stall, ridbana, bergvärme e t c. Är detta avdragsgillt och i så fall hur många år gäller det.
Alexander Ahlfont |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning av fastigheter ska betalas 30 % kapitalvinstskatt. Vid försäljning av privatbostäder tas endast 22/30 av vinsten upp till beskattning. Kapitalvinst vid försäljning av näringsfastigheter tas upp till 90 %.När man räknar ut kapitalvinsten drar man av ett omkostnadsbelopp från den erhållna köpeskillingen. Omkostnadsbeloppet består av anskaffningskostnaderna och vissa förbättringsutgifter. Dessa kan vara dels utgifter för ny- till- och ombyggnad, dels förbättrande reparationer och underhåll. De två sistnämnda utgiftssorterna får endast dras av om de hänför sig till beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. Gemensamt för alla förbättringsutgifter är att de endast får dras av om de under ett år uppgår till minst 5000 kr. Dessa regler följer av 45 kap. 11 & 12 §§ Inkomstskattelagen.Utgifterna för den tillbyggnad och renovering du har tänkt att genomföra innan försäljningen är därmed avdragsgilla med hänsyn till både tidsaspekten och beloppet. Utgifterna för de nybyggen du genomförde tidigare är också avdragsgilla under förutsättningen att de översteg 5000kr per år och inte är att anses som reparations- eller underhållsutgifter. I så fall måste de hänföra sig till något av de senaste fem åren.Hoppas du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor kan du gärna vända dig till vår expresstjänst, där du får svar inom 3 dagar! Expresstjänsten hittar du genom den här länken: http://lawline.se/ask_a_question/express