Uppskov reavinstbeskattning.

2016-10-25 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag har nyligen ärvt en bostadsrätt efter min far vilken jag har för avsikt att sälja. Uppskattningsvis är vinsten på fastigheten runt 1 miljon. Eftersom jag är ensam delägare av dödsboet och bouppteckningen är registrerad av skatteverket antar jag att försäljningen kommer ske efter arvskiftet, alltså med mig som ägare inte av dödsboet. Jag har även tänkt att köpa en bostadsrätt efter försäljningen, kan jag på något sätt skjuta upp betalningen av skatten på vinsten på min pappas bostadsrätt och flytta över denna till min nya bostadsrätt och skatta vid ett senare tillfälle vid försäljningen av denna? Jag antar att jag då skulle kunna räkna av en ev reaförlust av den nyköpta bostadsrätten.Hur snart efter en försäljning av min ärvda bostadsrätt måste jag köpa en ny för att kunna flytta över reavinsten?
Sara Aspelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att du ska kunna göra uppskov på del av den vinst du får vid försäljningen krävs att vinsten kommer från försäljning av din ursprungsbostad samt att du, du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad samt att du tänker bosätta dig i denna, 47 kap 2§ IL.En ursprungsbostad är en sådan privatbostad som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad. För att en bostad ska räknas som permanentbostad krävs att han har bott där under minst ett år närmast före avyttringen eller under minst tre av de senaste fem året. Detta framgår av 47 kap 3§ IL. För att uppskovsbeloppet ska kunna göras ska ersättningsbostaden förvärvas tidigast året för försäljning och senast året efter försäljning av ursprungsbostaden, 47 kap. 5 a § IL. I 47 kap 7-8§§ IL finns bestämmelser gällande uppskovets storlek. Notera att maximala uppskovsbeloppet är 1 450 000 kr. Av 47 kap 7§ IL framgår också att du senast 2 maj andra året efter avyttringen måste bosätta dig i ersättningsbostaden för att uppskov ska få göras. Att tänka på är att uppskovsbeloppet varje år schablonbeskattas. Detta innebär att 1,67% av uppskovets storlek tas upp som en schablonintäkt som ska beskattas, 47 kap 11b§ IL.Inkomstskattelagen (IL) hittar du här!Hoppas du har fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Anskaffningsavgift vid fastighetsförvärv genom arv

2016-10-19 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Ärvde ett hus i Spanien efter min far 2005. Sålde huset några år efter arvsskiftet, 2014. Betalade Spansk skatt på försäljningen. Nu vill Svenska skattemyndigheter att jag deklarerar försäljningen (K5) och att anskaffningsvärdet skall vara taxeringsvärdet när min far köpte huset på 60-talet. Kan detta vara rätt? Det innebär ju att de inför arvsbeskattning som ju inte finns längre i Sverige. Borde inte mitt anskaffningsvärde vara det värde huset hade när jag tog över det? Mycket tacksam för ett svar!!
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det anskaffningsvärde som skatteverket avser ska mycket riktigt vara det värde din far anskaffade fastigheten för. Anledningen till detta är att du inte skattar på själva anskaffningsutgiften, utan på vad som kallas kapitalvinst av försäljningen. Kapitalvinsten får du genom att ta det belopp fastigheten avyttrades för, minus det belopp den anskaffades för (samt minus diverse reparationer som gjorts, osäker på exakta detaljreglerna i spansk lagstiftning, men huvudprincipen är densamma). När du får en tillgång genom arv, som du fick 2005, sker ingen avyttring av huset. Det säljs inte, trots att du kanske fått avstå annat ur din fars dödsbo för att få det. Inkomstskattelagen klargör att du som förvärvare träder in i din fars plats och således ses det ur lagens ögon som om du själv anskaffat huset för det värde din far anskaffade huset, du kan läsa mer här. Sammanfattningsvis är det alltså inte det värde huset hade när du tog över det som gäller, utan det som det anskaffades för av din far. Det skatteverket vill är inte att du skattar på arvet, utan att du skattar på försäljningen av fastigheten. Sverige har som du säger, ingen arvsskatt.Jag vill dock tillägga att det finns internationella skatteaspekter här som kan vara av intresse. Som du säger har du betalat spansk skatt på försäljningen redan, vilket kan vara helt i sin ordning. Det är dock inte meningen att du ska bli dubbelbeskattad, dvs. att du ska skatta för försäljningen två gånger hos olika länder. För att utreda detta måste man se om du är begränsat eller obegränsat skatteskyldig här i Sverige. Jag kan tyvärr inte utläsa ur din fråga om du fortfarande bor kvar här eller om du bott i huset i Spanien tills försäljningen eller vad du har för anknytning till vardera land, varpå det är svårt att göra en bedömning av vem som har rätt till din skatt. Jag rekommenderar dock att du själv kontaktar Skatteverket och får höra deras bedömning eller att du tar hjälp av en praktiserande skattejurist. Jag hoppas du fått lite klarhet i dina funderingar! Med vänlig hälsning,

Vad avses med "väsentlig anknytning" till Sverige?

2016-10-16 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej!Jag och min man ska arbeta i Förenade Arabemiraten i minst ett år! Undrar över om vi behöver skatta i Sverige? De har ju ingen skatt i UAE! Vi kommer att ha kvar vårt hus i Sverige där våra stora barn kommer att bo kvar! Är detta ok? När man läser reglerna får man ej ha någon anknytning till Sverige! Har ni något tips på hur vi ska göra? Mvh Elinor
Fanny Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Fysiska personers skattskyldighet regleras i Inkomstskattelagen (IL), här. IL 3 kap 3 § reglerar vilka personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Personer som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas här, eller som har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare bott här är obegränsat skattskyldiga. Att en person är obegränsat skattskyldig innebär att personen är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster från Sverige och utlandet, se IL 3 kap 8 §. Du och din man kommer alltså att fortsätta vara obegränsat skattskyldiga i Sverige om ni anses ha väsentlig anknytning till Sverige. För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska en hel del omständigheter beaktas (se IL 3 kap. 7 §), bland annat om personen är svensk medborgare, om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om personen har sin familj här osv. Ibland sägs som en tumregel att så länge personen har kvar sin året runt-bostad i Sverige under de första fem åren då personen bor utomlands, kommer personen anses ha väsentlig anknytning till Sverige.Med bakgrund av dessa bestämmelser och den informationen du givit i frågan blir svaret att du och din man troligen kommer anses ha väsentlig anknytning till Sverige och därmed behöva skatta här.Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Regler kring uppskovsbelopp vid avyttring av privatbostad

2016-10-10 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej,Har några frågor gällande Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad, föreslaget Aug 2016 av Finansdepartementet.När vet man om dessa regler träder i kraft?Om vi säljer vårt hus 2017 när ska vi senast skaffat en ersättningsbostad?Får det vara en bostadsrätt?Om bostaden är billigare, hur stort uppskov får man då med de nya reglerna?
Hanna Gustafsson |Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Om vi börjar med den första frågan så träder reglerna i kraft när riksdagen har godtagit dem. Än så länge är det bara ett lagförslag. I förslaget så säger man att reglerna ska träda i kraft 1 januari 2017. Om riksdagen godkänner lagförslaget kommer alltså dessa regler att träda i kraft först då. Gällande nästa fråga så bör ni skaffa en ersättningsbostad senast ett år från det att ni sålde er ursprungsbostad enligt 5a § i 47e kapitlet i inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K47P5aS1. Här stadgar man att en ny bostad inte räknas som en ersättningsbostad om den köpts tidigare än ett år från det att man avyttrande ursprungsbostaden och inte heller om man köper ny bostad senare än året efter avyttringen. Den nya bostaden som utgör ersättningsbostad får enligt 5 § 47 kapitlet inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K47P5S1, vara en bostadsrätt. I paragrafens femte punkt räknar man upp att bostäder i privatbostadsföretag är en ersättningsbostad och således räknas alltså bostadsrätter. Om de nya reglerna har antagits och trätt i kraft så gäller detta fortfarande eftersom lagförslaget inte handlar om att ändra denna paragraf. Enligt nuvarande regler så får man uppskov med kapitalvinsten plus tidigare uppskovsbelopp minus skillnaden mellan ersättningsbostad och ursprungsbostad. Detta regleras i 7 § 47 kapitlet inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K47P7S1. Denna bestämmelse förutsätter dock att man flyttar in i ersättningsbostaden senast 2 maj året efter man avyttrar ursprungsbostaden. Om man bosätter sig senare får man enbart ett preliminärt uppskovsbelopp som motsvarar kapitalvinsten plus tidigare uppskovsbelopp, detta enligt 8 § 47 kapitlet inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K47P8S1. Om det lagförslag som finns skulle träda i kraft skulle istället beräkningen i förslaget gälla, i alla fall från och med 1 januari 2017. Man skulle då enligt förslaget ha en gräns för uppskovsbeloppet och enligt förslaget skulle uppskovsbeloppet inte få överstiga så stor del av kapitalvinsten (plus eventuella tidigare uppskovsbelopp) som den del som ersättningsbostaden utgör av den ersättning man fått för ursprungsbostaden. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Arv från utlandet

2016-10-23 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Jag har ärvt en summa pengar av min mor från utlandet som jag vill ta in till Sverige. Pengarna kommer från en försäljning av en fastighet, och min fråga är då om jag behöver mer än dokumentet som bevisar var pengarna kommer ifrån? Eller behövs det mer än så?Tack i förhand
Adrian Nylén |Hej!Arvsskatten har sedan den första januari 2005 avskaffats i Sverige. Det enda ni behöver göra är alltså att under "övriga upplysningar" i er deklarationen upplysa Skatteverket om arvet.Om Skatteverket ber er bevisa vart pengarna kommer ifrån bör dokumentet ni talar om räcka. Det krävs alltså inga andra bevis.Hoppas detta besvarat er fråga!

Köp av bostadsrätt - gåva eller köp. Delningsprincipen.

2016-10-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag och min pojkvän planerar att köpa en lägenhet som min pojkväns farbror och pappa ärvt efter sin mor som gått bort. Det är tänkt att vi köper 50% var av lägenheten. Vi har fått ett fast pris på 2 000 000 som är under marknadsvärdet. Min pojkvän har inga syskon. Finns det några problem med detta? Kan detta genomföras som ett vanligt köp bara eller ses något av det som en gåva?MvhLinnéa
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Vid bostadsrättsköp kan överlåtelsen i vissa fall anses vara av blandat fång, dvs. där en viss del anses som gåva och en annan del som försäljning. I Ert fall har Ni köpt bostadsrätten till ett vederlag som understiger marknadsvärdet, i den mån har det funnits en viss gåvoavsikt. Här gäller delningsprincipen. Detta innebär att förhållandet mellan försäljningspriset och marknadsvärdet reglerar vilken procentuell andel av bostadsrätten som anses vara såld. Det kan räknas på följande sätt: Försäljningspriset / marknadspriset = % av bostadsrätten som är såld. Resterande % av bostadsrätten anses vara överlåten genom gåva. Gåvan ska inte deklareras.Om Ni köper en bostadsrätt av Din pojkväns pappa och farbror för 2 000 000 kr men likadana lägenheter i området sålts för omkring 2 600 000, innebär det att Ni har köpt bostadsrätten till ett pris under marknadsvärdet. Med anledning av relationen mellan Din pojkvän och säljarna är det sannolikt att de haft en gåvoavsikt. 2 000 000 / 2 600 000 = 77% av bostadsrätten anses vara såld och 23 % anses vara en gåva.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Måste vi betala gåvoskatt och vad bör vi tänka på när förälder säljer en fastighet?

2016-10-11 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej! Det är så att min mor står i begrepp att sälja sitt föräldrahem, en jordbruksfastighet, och efter avdrag för reavinstskatten så blir det en rejäl slant över.., så jag undrar om det finns någon fördel med att jag o min bror får del av vinsten, eller det spelar ingen roll nu när arvsskatten är borttagen..? Kan det ges oss en "ekonomisk gåva" utan skatteplikt, eller ngt annat som blir ekonomiskt fördelaktigt? Finns det något annat vi bör tänka på då affären skall göras upp nästa vecka? Tack på förhand!
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Allmänt om gåvoskatt/arvskatt:Arvs- och gåvoskatten försvann helt i svensk rätt för några år sedan. Detta framgår i ett relativt tydligt stadgande i inkomstskattelagen 8:2. Att regeln är enkel gör ju dock inte att den är lätt att hitta eftersom inkomstskattelagen är omfattande. Vem betalar skatt och hur mycket?Ditt scenario innebär alltså ingen skatt för dig eller din bror. Däremot medför, som du redan är medveten om, försäljningen att din mor beskattas för den realisationsvinst hon gör.Din mor kommer att beskattas för försäljningen i inkomstsslaget "kapital". Den typen av inkomster beskattas som standard med 30 % även om vissa typer av kvoteringar kan förekomma. När det gäller just fastigheter så finns det en kvoteringsregel som säger att 22/30 av försäljningsvinsten skall man betala skatt för. Det innebär att man om fastigheten ger en vinst på 300 000 kr faktiskt bara skattar för 220 000 kr. I slutänden innebär detta i praktiken att man skattar 22 % för fastighetsvinster, varför man lite populärt säger att fastighetsskatten är 22 %. IL 45:33Vilket belopp skall man då skatta på?Enkelt sagt kan man säga att man betalar skatt för (försäljningspriset - mäklararvode - anskaffningskostnad - vissa reparationskostnader = realisationsvinsten). Anskaffningskostnad är helt enkelt det belopp din mor köpte fastigheten för. Om det är så att hon exempelvis fick ärva den av sina föräldrar så är det föräldrarnas anskaffningskostnad som gäller istället. Det är helt enkelt den senaste summan som någon faktiskt betalade för fastigheten. (Det här innebär alltså att om ni skulle få ärva gården så blir er anskaffningskostnad det som er mor eller tidigare släktingar betalat).Mäklararvode eller andra kostnader man haft för att få en försäljning till stånd ska man inte skatta för eftersom det inte är något man gjort en vinst på. Kvar finns "vissa reparationskostnader" som är lite krångligare att faktiskt räkna ut. Här finns nämligen två kategorier där vissa omfattande ombyggnationer får räknas in, samtidigt som vissa mindre reparationer bara får räknas in om de gjorts de senaste åren. Dessa regleras genom inkomstskattelagen 45:11 och 12 (som tyvärr är ihopblandade i min länk).Det kan alltså vara så att om det gjort omfattade reparationer och ombyggnationer av fastigheten att skatten inte alls skall bli särskilt hög. Av förklarliga skäl kan jag dock inte ge mer tips här än att nämna möjligheterna eftersom det är så beroende på det enskilda fallet.Vad ni bör göra:Kör på. Det enda jag har att påpeka är egentligen småsaker som berör skatteberäkningen samt eventuellt möjlighet för din mor att skjuta upp skatten till senare.Först bör ni kontrollera att fastighetsvinsten faktiskt beräknas rätt. Om vinsten blir felaktigt beräknad för högt måste din mor betala en för stor summa i skatt, vilket är lite tråkigt såklart. Om er mor skall köpa en ny fastighet bör ni kontrollera möjligheterna till uppskovsbelopp för att på det viset skjuta upp hennes skyldighet att betala skatt. Utöver det önskar jag er lycka till med fastighetsförsäljningen!Behöver du vidare hjälp med skattefrågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ansökan om SINK-beskattning görs varje år

2016-10-10 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej undrar bara om man måste ansöka om sink skatt varje år eller det rullar på år från år tills man eventuellt ändrar förhållandena.Tack på förhand
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Du måste ansöka om SINK-beskattning inför varje beskattningsår, det förnyas alltså inte automatiskt. Du hittar blanketten för ansökan om SINK-beskattning på Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4350.4.3810a01c150939e893fbe71.htmlJag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,