Ska gåvor deklareras?

2016-07-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag ska få pengar till gåva från min vän, t.ex. via Western Union, hur kan jag deklarera de som gåva? MVHIlona
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!Gåvor är skattefria och behöver inte heller tas upp i deklarationen. Rör det sig om en större summa kan det ändå vara bra att ta upp den i deklarationen. Vänligen,

Får man ta med bensin från Sverige till Norge?

2016-07-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag planerar en Roadtrip genom Norge och för att minska bränslekostnaderna så funderar jag på att ta med mig 60L 95 oktanig bensin över gränsen till Norge från Sverige. Men jag är osäker angående vad som gäller, får man ens ta med bensin över gränsen?Det jag skulle vilja veta är ifall det är lagligt att frakta Bensin över Gränsen
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I norska Forskrit til lov om toll og vareførsel (Tollforskriften) finns regler om vad du får ta med dig in i Norge. Här finns även regler om tull och hur mycket du får ta med dig av en vara. I 5 kap. § 5-1-2 under punkten 2 står att man tullfritt får införa 600 liter bensin eller annan typ av drivmedel i ett normalt fordons inbyggda bensintank. Det innebär alltså att du får fylla din bils tank med bensin du köpt i Sverige och köra in i Norge utan att behöva betala någon tullavgift, så länge tanken på din bil inte rymmer mer än 600 liter. Enligt samma regel är det även tillåtet att ta med upp till 10 liter bensin eller annan typ av drivmedel i en godkänd bensindunk. Ska du ta med mer än 10 liter bensin, utöver den bensin du har i bilens tank, behöver du betala tull för den extra bensinen. Som svar på din fråga är det alltså lagligt och tullfritt att frakta max. 600 liter bensin i din bils tank och max. 10 liter extra bensin i godkänd bensindunk från Sverige över gränsen till Norge. Om du, som du skriver i din fråga, planerar att ta med 60 liter extra bensin till Norge behöver du alltså betala tull för det. Om du vill veta mer om tullavgifter och vilka regler som gäller för införsel av bensin till Norge kan du gå in på norska Tullverkets hemsida, den hittar du här. Särskild information angående bensin och andra drivmedel finns här. På deras hemsida finns även en mailadress dit du kan maila frågor angående vad du får ta med in i Norge och inte. Hoppas att detta var svar på din fråga! Vänligen,

Byta handläggare på skatteverket eller ompröva/överklaga beslut

2016-07-17 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag är inte nöjd med hur skatteverket bemött mig, har fått en riktigt otrevlig handläggare. Blev kopplad till chefen som var extremt defensiv och allt annat än lyhörd och jag tror inte hen lyssnade på en enda mening, jag kände mig behandlad som en snorunge. Fick även svaret att man inte kan byta handläggare, och nu efter att handläggaren fått veta att jag anmält hen till hens chef så känns det som handläggaren som redan tidigare varit otrevlig kommer göra det ännu jobbigare. Jag som student är redan fattig och har redan brist på tid även nu under sommaren då det för min del är sommarjobb som gäller. Så, har jag rätt att byta handläggare och vem kontaktar jag om chefen är oresonlig?
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Det finns ingen klar rättslig möjlighet att kräva en ny handläggare utan det är upp till skatteverket (SKV) att besluta om man ska byta handläggare enligt interna regler. Vanligtvis är myndigheter tillmötesgående och man kan byta handläggare om man har grund för varför man önskar byta. Om SKV inte godkänner ett byte av handläggare är det främst efter själva skattebeslutet som Ni kan vidta åtgärder. Det Ni kan göra är att Ni kan begära antingen omprövning eller överklaga ett kommande beslut.Allmän redogörelseOmprövningNär Ni inte är nöjd med skatteverkets beslut kan Ni begära omprövning av detta. SKV får då tillbaka ärendet och de får en möjlighet att "göra rätt" innan ärendet går vidare till domstol och kostar båda parterna pengar. En begäran om omprövning ska skickas in till det skattekontor som handlagt ärendet och ska ske skriftligen, Ni kan finna en länk till SKV blankett för omprövning under "Länkar. ÖverklagaOm omprövning inte hjälper och Ni fortfarande anser att SKV har gjort fel kan Ni gå vidare med ärendet genom att överklaga till förvaltningsrätten, d.v.s. domstol. Även denna handling ska vara skriftlig och ska skickas in till Ert skattekontor, Ni finner en länk till blankett för överklagande nedan.ViktigtKom ihåg att det för både begäran om omprövning och överklagande finns en tidsfrist inom vilken handlingen måste ha kommit in till skatteverket. Handlingen ska ha inkommit före utgången av det sjätte året efter inkomståret.LänkarBlankett för begäran om omprövning:http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/6891.4.39f16f103821c58f680007048.htmlBlankett för överklagande av beslut:http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/6890.4.39f16f103821c58f680007044.htmlÖvrig informationSkatteverket mottog JO-kritik för sin hantering av en privatpersons deklarationsärende 2014 och det finns en bra artikel om detta på dagensjuridik som jag länkar till nedan. Poängen med denna artikel är att visa på vilken typ av "ton och behandling" som inte är acceptabel och som Ni kan välja att JO-anmäla.http://www.dagensjuridik.se/2014/02/grundlagsbrott-nar-tjanstemanEn JO-anmälan kan medföra att SKV får offentlig kritik och någon högre chef på SKV tar tag i Ert ärende och "läxar upp" den handläggare Ni har fått. Notera att Ni som i alla andra rättsliga ärenden måste kunna bevisa den dåliga behandlingen som Ni har drabbats av, vilket Ni kan göra genom exv. Mail konversation. Om Ni inte är nöjd med SKV beslut kan vi hjälpa Er att föra en talan i förvaltningsrätten. Vill Ni gå vidare med ärendet så vänligen återkom till mig så kan vi ge Er ett prisförslag.Med vänlig hälsning

Skatt vid avyttring av andelar i fastighetsförvaltande dotterbolag och utdelning i fåmansföretag

2016-07-07 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej!Hur ser det ut gällande skatt på vinst när man köpt/sålt andelar i ett annat svenskt aktiebolag (onoterat) via sitt eget bolag. Hur beskattas detta, jag har startat ett bolag som sysslar med fastighetsaffärer, dessa sker ju i bolagsform i dagens läge. För privatpersoner vet jag att man ska ta upp 5/6 delar till beskattning av vinst/förlust. Hur ser det ut för bolag och hur mkt skulle en utdelning kosta mig privat?
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Eftersom Er fråga består av två delar varav en del rör skatt på vinster vid försäljning av andelar i onoterade svenska AB samt en del rör utdelning till privatperson är det i Inkomstskattelagen (1999:1229) som vi hittar den rättsliga regleringen, se https://lagen.nu/1999:1229#K13.Då frågan består av två delar kommer också de båda delarna behandlas separat. Först hittar Ni svaret på frågan om vinster från andelsförsäljning och därefter utdelning till privatpersoner.Genomgående för svaret är att ett antal antaganden måste göras för att besvara frågeställningen och svaret är därför i sin helhet eller delar inkorrekt om något av antagandena är felaktigt.Som jag tolkat Er frågeställning så äger och driver Ni ensam ett AB vars verksamhet består i att köpa och sälja bolag vars verksamhet består av förvaltning av fastigheter.Först lämnas en sammanfattning och en rekommendation i början av svaret och sedan redogörs mer grundligt under de allmänna redogörelserna för varför det blir som det blir och vilka antaganden och bedömningar jag har gjort i mitt svar.SammanfattningOm Ni (moderbolaget) anses bedriva handel med fastigheter p.g.a. försäljningarna av andelarna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen så utgör dessa andelar i dotterbolagen lagertillgångar för moderbolaget. Vinst vid försäljning av lagertillgångar beskattas med 22 % och ingen kvotering görs.Då Ni verkar vara ensam ägare och aktiv i moderbolaget är moderbolaget ett fåmansföretag och Ni kan ta ut 159 775 kr i utdelning år 2016 och av de medlen betala omkring 32 000 kr i skatt. Tar Ni ut mer utdelning än 159 775 beskattas allt däröver i inkomstslaget tjänst med de sedvanliga inkomstskattesatserna för lön.RekommendationRekommendationen är att om Ni har ytterligare inkomster så tjänar Ni på att endast ta ut utdelning motsvarande 159 775 kr.Allmän redogörelse - AndelsförsäljningEftersom försäljningen av andelarna i aktiebolag (AB) X görs av AB Y, d.v.s. ett företag äger andelarna, och alla andra förutsättningar för att det rör sig om näringsverksamhet får antas uppfyllda så faller inkomsten in under det skatterättsliga inkomstbegreppet näringsverksamhet, se IL 13:1.När ett AB säljer andelar och får en vinst är det vanligtvis i form av en kapitalvinst och inkomsten ingår i näringsverksamheten även om inkomsterna inte ingår i den normala verksamheten, IL 13:2. Kapitalvinster ska tas upp som inkomst i den ordinarie verksamheten, IL 15:1. De bolag vars aktier som Ert AB handlar med förstår jag det som att deras verksamhet till väsentlig del består i att äga och förvalta fastigheter och bolagen anses då vara fastighetsförvaltande bolag, IL 27:6.Eftersom Ert företag förvärvar andelar i fastighetsförvaltande företag och de fastigheter som finns i dessa bolag skulle ha utgjort en lagertillgång i Ert bolag så medför detta att andelarna i de fastighetsförvaltande bolagen utgör lagertillgångar i Ert bolag, IL 27:6. Ni anses troligtvis bedriva indirekt handel med fastigheter p.g.a. att andelarna i dotterbolagen blir byggmästarsmittade, det kallas för objektsmitta och framgår av IL 27:2. I ett rättsfall från HFD från 1982 anges att om det är en huvudägare till flera aktiebolag och dessa dotterbolag säljer inköpta fastigheter tar man hänsyn till helheten d.v.s. de andra bolagens transaktioner när man gör bedömningen av om handel med fastigheter föreligger. När inkomsterna från dessa försäljningar utgör inkomst från försäljning av lagertillgång så medför detta att det inte längre rör sig om kapitaltillgångar och därför inte heller kapitalvinster i IL:s mening, IL 25:3. Inkomsterna beskattas som försäljning av lagertillgångar istället för att kapitalvinsten beräknas som man hade gjort för kapitaltillgångar enligt reglerna i IL 45 kap. I klarspråk innebär detta att vinster vid avyttring av lagerandelarna är skattepliktiga precis som annan inkomst av näringsverksamhet och ingen särskild kvotering görs, exv. som den du nämnde för privatpersoner.Vinsten beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset på andelarna och det värde som andelarna är upptagna till i det senaste årsbokslutet. Vinsten beskattas sedan med 22 % som är den statliga inkomstskatten, IL 65:10.Allmän redogörelse - Utdelning i fåmansföretagEftersom Ni verkar vara den enda ägaren till "Moderbolaget" och dessa aktier inte är marknadsnoterade utgör detta ett fåmansföretag enligt IL 56:2. Anledningen till varför klassificeringen av bolaget har betydelse är för att det påverkar hur mycket utdelning man kan ta ut innan den beskattas som lön, IL 57:2.Det krävs vidare för att 57 kap. ska bli tillämpligt att antingen Ni eller någon till Er närstående har varit verksam i bolaget i betydande omfattning under de senaste fem åren. Andelarna i "moderbolaget anses då vara kvalificerade", IL 57:3-4. Har Ni eller någon närstående inte varit verksam i bolaget så beskattas en ev. utdelning helt i inkomstslaget kapital.I IL 57:20 anges att utdelning på en kvalificerad andel ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet. Utdelning upp till gränsbeloppet tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital för Er. Själv uträkningen för att komma fram till vad gränsbeloppet blir är ganska komplicerad och kan göras på två sätt. Den första är en schablon och är samma för alla medan den andra beräkningen är beroende av hur många anställda och hur stora lönekostnader Ni har i bolaget. Min tolkning av Er frågeställning är dock att endast Ni arbetar i bolaget och att Ni då hamnar på schablonbeloppet.Schablonbeloppet motsvarar två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp fördelat med lika belopp på andelarna i företaget, så om Ni äger 100 % av aktierna i moderbolaget får Ni också tillräkna Er 100 % av schablonbeloppet som utdelning, samt tidigare års sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre procent, IL 57:10-11.Om vi utgår ifrån att Ni inte har något sparat utdelningsutrymme så utgörs schablonbeloppet av föregående beskattningsårs inkomstbasbelopp gånger två och trefjärdedelar, vilket i siffror motsvarar 2,75*58100=159775 kr. Det är alltså 159 775 kr som Ni kan ta ut i utdelning för år 2016 utan att delar av utdelningen beskattas i tjänst.Tar Ni ut 159 775 kr i utdelning för år 2016 så kommer Ert beskattningsunderlag vara 2/3*159775=106516,6667 vilket sedan beskattas med 30 % kapitalskatt motsvarande 106516*0,3=31954,8 i skatt, skattesatsen framgår av IL 65:7.Hoppas Ni har fått svar på Er fråga!Med vänliga hälsningar

Vinst på fritidsfastighet

2016-07-25 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hur stor är reavinsten på fritidshus?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reavinsten, och det du ska ta upp till beskattning, är enkelt uttryckt försäljningslikviden minus anskaffnings- och förbättringsutgifterna för fastigheten. Ett enkelt exempel kan illustrera hur beräkningen kan gå till.En fritidsfastighet försäljs för 1 000 000 kr (försäljningslikviden). Den köptes för 500 000 kr (anskaffningsutgiften). Under tiden den ägdes gjordes renoveringar för 50 000 kr (förbättringsutgifter). Reavinsten blir då 1 000 000 - 550 000 = 450 000 kr. Vid beskattning ska 22/30-delar av reavinsten tas upp till beskattning, dvs 330 000 kr ska tas upp till beskattning till 30%.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Värdering av andel i fastighet vid försäljning

2016-07-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo ska separera. Vi har ett gemensamt hus som han vill ta över. Vi äger huset hälften var alltså 50% var. Vi har lån på ca 1,6 milj köpte för 1,590 milj och har en värdering på 2milj. Nu till min fråga hur räknar man ut vad han ska köpa ut mig för och ska vinskatt och mäklararvode räknas av på min del med? Vore tacksam för svar då vi inte är eniga hur man räknar ut. Tacksam för svar Med vänlig hälsning,
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Eftersom Er fråga handlar om hur en andel i en fastighet värderas och om vinstskatt ska betalas så ligger det närmast att göra en skatterättslig värdering. Priset är dock en fråga som Ni kan komma överens om även bortsett från hur den skatterättsliga värderingen nedan utfaller. Om Ni kommer överens om ett annat försäljningspris blir den skattemässiga beräkningen också annorlunda.Ett första klargörande kan göras och det är att eftersom Ni äger halva huset och, det får antas att, Ni står gemensamt på lånen så har Ni rätt till halva marknadspriset, d.v.s. 2 000 000 / 2 = 1 000 000 kr.När vi utgår från en skatterättslig värdering så finner vi lagstöd i inkomstskattelagen (1999:1229) förkortas här IL, se https://lagen.nu/1999:1229.Många antaganden görs igenom hela svaret och resultatet får således ses som vägledande och inte en korrekt beräkning.Rättslig redogörelseMäklararvodeEftersom mäklararvodet utgår för en gemensam värdering av Er bostad så att Ni båda vet vad bostaden är värd så ligger det närmast till hands att Ni vardera bär halva kostnaden var. Det kan finnas viss skattemässig fördel i att Ni bär hela kostnaden för mäklararvodet, men denna fördel tillkommer främst Er båda gentemot staten och inte Er gentemot Er sambo. Mer om detta nedan. Vinstskatt på försäljning av fastighetEftersom det gäller vinst vid en försäljning av en andel i ett hus (antas att fastighet avses) är det fråga om kapitalvinst, IL 41:1-2.Beräkningen för vad Er kapitalvinst blir är skillnaden mellan vad Ni får betalt av Er sambo, minskat med utgifter för avyttring, och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet avses utgifterna för anskaffning av andelen i bostaden ökade med utgifter för förbättring, IL 44:13-14. Detta gäller även om endast en del av fastigheten avyttras, IL 45:19.Beräkningen bör då bli omkring:1 000 000 - 1 590 000 /2 = 205 000Ni gör en kapitalvinst på omkring 205 000 kr innan mäklararvodet dragits av. Om vi utgår ifrån antagandet att mäklararvodet är 12 000 kr så resulterar detta i att Ni får 205 000 - 12 000/2=199 000 kr i kapitalvinst. Det är alltså i denna del som Ni gemensamt kan få skattefördel genom att Ni tar hela mäklarkostnaden och kan göra avdrag för denna när Er kapitalvinst ska beräknas. Om Ni tar hela kostnaden blir Er kapitalvinst istället 205 000 - 12 000=193 000 kr.Kom ihåg att om Ni har investerat i bostaden och gjort förbättringar kan Ni göra avdrag även för dessa kostnader från skatteunderlaget (de nu beräknade 199 000 kr alternativt 193 000 kr). Dessa förbättringsutgifter måste dock överstiga 5000 kr för det beskattningsåret och måste vara gjorda inom de senaste fem föregående beskattningsåren, IL 45:11. Dessa beloppsgränser gäller även om endast en del av fastigheten avyttras, IL 45:19.I nästa steg ska en kvotering av kapitalvinsten göras. För privatpersoner som säljer en privatbostadsfastighet ska tjugotvå trettiondelar av kapitalvinsten tas upp, IL 45:33. Detta innebär för Er att skatteunderlaget blir 199 000 * (22/30)=145 933,3333 kr.På skatteunderlaget om 145 933 ska 30 % skatt betalas, IL 65:7. Skatten blir då omkring 145 933 * 0,3 = 43 779,9 d.v.s. cirka 43 800 kr ska betalas i skatt.När skatten ska betalasNi ska ta upp kapitalvinsten det år då Ni säljer Er andel till Er sambo, IL 44:26.SammanfattningNi har rätt till halva marknadsvärdet. Ni kan dock komma överens med Er sambo om ett annat pris.Mäklararvodet bör betalas hälften var men Ni kan välja att betala hela för att på så vis minska skatteunderlaget. Viktigt att uppmärksamma är då att Ni gör en ekonomisk förlust genom att betala hela mäklararvodet istället för halva, även om Ni gemensamt gör en vinst gentemot staten. Eftersom Ni säljer en del av en fastighet ska ni betala skatt på Er kapitalvinst med 30 % och denna bör landa någonstans omkring 44 000 kr beroende på vilka avdrag Ni kan göra.Hoppas Ni har fått klarhet i Era funderingar och Ni är välkomna tillbaka om Ni har fler frågor!Med vänliga hälsningar

Konsekvenser av att hyra ut bostadsrätt utan att betala skatt

2016-07-07 i Privat- och näringsfastighet
FRÅGA |Vilka juridiska konsekvenser blir det (böter eller fängelse) om Skatteverket kommer på att man hyr ut sin bostadsrätt i andrahand utan att deklarera och betala skatt för hyresinkomsterna?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 42 kap.1 § inkomstskattelagen ska inkomster från uthyrning av en privatbostad tas upp i deklarationen och beskattas om inkomsterna överstiger schablonbeloppet, som uppgår till 40 000 kr (42 kap. 30 § inkomstskattelagen). Om inkomsterna är lägre än schablonbeloppet behöver man inte betala någon skatt alls för hyresinkomsterna och är inkomsterna högre är det bara det överstigande beloppet som man måste skatta för. Om man är skyldig att deklarera och betala skatt för hyresinkomster men uppsåtligen underlåter att göra det, och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna, kan man bli dömd för skattebrott till fängelse i högst två år enligt 2 § skattebrottslagen. Om brottet är att anses som ringa på grund av omständigheter som till exempel ett lågt skattebelopp kan man istället bli dömd för skatteförseelse till böter (3 § skattebrottslagen). Om brottet är att anse som grovt, till exempel för att det rört sig om ett högt belopp, kan man bli dömd för grovt skattebrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (4 § skattebrottslagen). Domstolen bestämmer vad straffet blir efter en bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Det är större risk att dömas till fängelse om man har blivit dömd för brott tidigare. Om man är ostraffad är det mer sannolikt att man döms till villkorlig dom, eventuellt förenat med dagsböter.Med vänlig hälsning,

Skatt vid gåva av lägenhet?

2016-06-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej. Jag genomgick skilsmässa för ca 1,5 år sen. Lånen på vår lägenhet skrevs över på mig och i samband med detta trodde vi att ägandet av bostaden automatiskt skrevs över på mig. Nu har vi upptäckt att vi båda två fortfarande står som ägare till lägenheten. Går det genom ett gåvobrev att skriva över lägenheten på bara mig eller hur går man till väga? Vi är överens om att jag ska äga lägenheten eftersom lånen står på mig, men vi vill inte hamna i att någon av oss ska behöva betala någon skatt på grund av detta.
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.Allmänt:Skatt vid den här typen av överföringar regleras i inkomstskattelagen.För några år sedan tog man bort arvs- och gåvoskatten i Sverige. Detta medför att det numera inte sker några skattekonsekvenser om din fd. make genom ett gåvobrev ger sin hälft av lägenheten till dig. Det är nämligen först vid försäljningar som skatt skall betalas. Vad händer i ditt fall?Det som sker när din fd. make ger dig lägenheten är istället att du inträder i hans/hennes ställe vad gäller beskattningen. Inbakat i lägenheten finns en latent skuld som helt enkelt skapas av värdeökningarna, och det är först vid en försäljning mot ersättning som denna latenta skatteskuld skall betalas till staten. Vid en gåva sker ingen försäljning och således beskattas inte gåvogivaren eller mottagaren alls. Istället tar man bara över skatteskulden som skall betalas först vid ett senare tillfälle om du säljer lägenheten med vinst.Mitt råd:Kör på! Det blir inga skatterättsliga konsekvenser av ert agerande. Skatten betalas först vid försäljning, och det blir exakt samma skatt som utan gåvan. Tänk dock på att se till att fastigheten inte är så belånad att du gör en förlust när du tar över lånen på en lägenhet som medför en skatteskuld. Att ta över lån för 2 miljoner för ett hus värt 2 miljoner kan vara en förlustaffär om det ingår en skatteskuld på ett par hundra tusen. Det är dock inget jag kan ge råd om utan att känna till situationen närmare. Tänk även på att Lantmäteriet ställer vissa krav på ett gåvobrev för att det skall godkännas. Kort sagt så krävs att det tydligt framgår vilken fastighetsbeteckning, givares och mottagares underskrift, hur stor del som gåvan består av, samt två vittnens signaturer.Du kan läsa mer om det här. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seMed vänliga hälsningar,