Försäljning av jordbruksfastighet

2017-02-19 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |härVid försäljning av en jordbruks fastighet för 16 miljoner, som varit i samma ägo i sex generationer vad blir skatten?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inkomstskattelagen (IL) aktualiseras vid beräkning av skatten. Försäljning av en jordbruksfastighet anses som försäljning av en näringsfastighet, men ska redovisas i inkomstslaget kapital om den ägs av en enskild näringsidkare enligt 13 kap. 6 § IL. Enligt 45 kap. 3 § IL beräknas ska 90 % av vinsten beskattas, skattesatsen i inkomstslaget kapital uppgår till 30 %, vilket innebär att skatten beräknas till 27 % av den totala vinsten (0.9 x 0.3 = 0,27). Vissa poster, exempelvis tidigare gjorde värdeminskningsavdrag, skall dock återföras i inkomstslaget näringsverksamhet. Själva vinsten beräknas i sin tur enligt huvudregeln som skillnaden mellan (försäljningspriset) och (omkostnadsbeloppet, andra utgifter för anskaffning och förbättringskostnader) se 44 kap. 13-14§§ IL. För fastigheter som förvärvats före år 1952, kan dock 150 % av taxeringsvärdet användas som omkostnadsbelopp. Verklig anskaffningsutgift får dock användas om denna går att härleda. Om fastigheten förvärvats genom arv eller gåva får man använda arvlåtarens anskaffningsutgift enligt 44 kap. 21 § IL. I och med att jag inte har fler uppgifter om fastigheten blir det svårt för mig att beräkna skatten mer exakt, men hoppas att svaret ger dig ledning ändå! Slutligen skulle jag även råda dig att ta kontakt med Skatteverket för att få klarhet i frågan, kontaktinformation hittar du här, de brukar vara snabba på att ge svar.Inkomstskattelagen hittar du här!Vänligen,

Flytta till Egypten efter pensionen, var ska jag betala skatt?

2017-02-17 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejJag har lite frågor ang skatt.Vi är ett par som har mycket funderingar på att flytta utomlands.Vi tror att vi har hittat platsen....EGYPTEN.Jag har letat och sökt överallt på sökmotorer om vad som gäller beskattningvid flytt från Sverige, likaså vad som gäller i EGYPTENVad har Sverige för skatteavtal med EGYPTEN?Vad gäller när vi kommer att bo en tid "hemma" och en tid utomlands?Min man vill ta ut tjänstepension, men ingen av oss begriper vad som gäller i en djungel av lagar och paragrafer....en skriver en sak och en annan en annan sak,eftersom jag inte kan få hjälpen på begriplig svenska fr. Skatteverket, undrar jag om det är möjligt att Ni vill hjälpa oss i detta "dilemma"Mvh
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Dubbelbeskattningsavtalet med Sverige och Egypten och hur det tillämpas:Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Egypten finns här: länk I artikel 1 framgår att avtalet skall tillämpas på personer som enkelt sagt har hemvist i en av staterna, men får inkomster från den andra staten. Skattetermerna är obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. När man bor i Sverige är man obegränsat skattskyldig och för att bli begränsat skattskyldig krävs att man i stort sett klipper banden med Sverige helt. (Detta är viktigt i vissa sammanhang, men inte just här, det har dock avgörande betydelse för många andra typer av skatt som kan vara aktuella beroende på ens tillgångar).Pensioner är lite speciellt och pensioner är helt enkelt alltid knutna till Sverige eftersom de betalas ut av staten. Om du kikar på artikel 4 i skatteavtalet så avgör det i vilket av länderna du anses ha hemvist. Efter det går man systematiskt in i en sk. fördelningsartikel. Fördelningsartiklar är de artiklar där olika inkomster räknas upp. Var beskattas pensionen då?I artikel 18 hittar du pensionsbestämmelsen. Där framgår dock att pension som utbetalas av en avtalsslutande stat, skall beskattas av den avtalsslutande staten. Dvs, om du flyttar till Egypten och Sverige betalar ut pension så har Sverige rätt att beskatta pensionen genom dubbelbeskattningsavtalet. Du kommer alltså att beskattas precis som vilken annan svensk pensionär som helst. Egypten har alltså inte rätt att beskatta pensionsinkomsten. Spelar det någon roll om ni är i Egypten på vintern och i Sverige på sommaren?Din fråga om att "bo där" eller "bo hemma" spelar inte riktigt så stor roll för just pensionen eftersom pensionen kommer utbetalas av Sverige. Däremot kan "bo där" eller "bo hemma" spela en avgörande roll när det kommer till vanliga löneinkomster eller andra typer av inkomster. Är det så här för alla andra länder också?Nej, alla dubbelbeskattningsavtal ser olika ut även om de i praktiken är ganska lika till uppbyggnaden.Detta kan sättas i kontrast till skatteavtalet som Sverige har med Portugal. Det kan ses här.Om du kikar på artikel 18 där så framgår det istället att en svensk pensionär som flyttar till Portugal, inte skall beskattas i Sverige, eftersom han nu bor i Portugal, och därför gäller portugisisk skattelag. Vilket gör att en pension som inte beskattas av Portugal i det fallet skulle bli helt skattefri eftersom både Sverige och Portugal då avsagt sig skatteanspråken på den pensionen. Hoppas det här besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Dubbelbeskattningsavtal med USA

2017-02-13 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag arbetade under 2015 på ett amerikanskt företag. Under första halvåret var jag dessutom bosatt i USA, men flyttade till Sverige vid månadsskiftet juni/juli.Under hela 2015 betalade jag skatt i USA. Därmed begärde jag avräkning för den skatt som faktiskt och bevisligen betalats i USA i min deklaration (drygt 8000 USD för perioden juli till december). Arbetet utfördes på elektronisk väg från min bostad i Sverige, med undantag för två veckor då jag var på tjänsteresa i USA (konferens samt kundbesök).Skatteverket har nu svarat med ett övervägande som säger att jag endast ska få avräkna skatt motsvarande de två veckor då jag fysiskt var i USA, till ett belopp på drygt 3000 SEK. Detta övervägande skulle innebära att jag dubbelbeskattas och jag får kvarskatt i Sverige motsvarande nästan 8000 USD.Eftersom dubbelbeskattningsavtalet har syftet att dubbelbeskattning ska undanröjas genom att en individ medges avräkning för utländsk skatt i det land där individen är bosatt, är jag mycket tveksam till detta beslut. Är detta en korrekt tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Sverige har träffast dubbelbeskattningsavtal med ett flertal stater och det stämmer bra att syftet med avtalet är främst att undanröja dubbelbeskattningssituationer. Trotts det goda syftet är systematiken för tillämpning av dubbelbeskattningsavtal något komplicerat men kan sammanfattas som följande. Först undersöks båda länders interna rättsregler för att se om skattskyldighet föreligger i respektive land. Om det föreligger skattskyldighet enligt båda länders interna rätt undersöks sedan dubbelbeskattningsavtalet för att se om det finns någon begränsning i någondera lands beskattningsrätt. Upptäcks en sådan begränsning skall det aktuella landet avstå från beskattning genom att antigen undanta den aktuella inkomsten eller genom att räkna av den.Eftersom jag inte känner till USA:s interna skatterätt kommer jag bara att beröra hur det ser ut för Sveriges del.Intern svensk rätt:Den första bedömningen som görs är huruvida personen är begränsat eller obegränsat skattskyldig enligt reglerna i inkomstskattelagen (IL). Bosättning, stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning till Sverige är avgörande kriterier för obegränsad skattskyldighet, 3 kap. 3 § IL. I ditt fall är du obegränsat skattskyldig p.g.a. bosättning och detta gäller fr.o.m. tidpunkten du flyttade hit. Innebörden av obegränsat skattskyldighet är skatteplikt för dina globala inkomster, 3 kap. 8 § IL.Dubbelbeskattningsavtal:Då jag har konstaterat att det föreligger skattskyldighet går bedömningen över till dubbelbeskattningsavtalets bestämmelser. Art. 15 i avtalet blir aktuellt i ditt fall eftersom den handlar om anställningsinkomster. Huvudregeln i art. 15.1 är att beskattning skall endast ske i arbetstagarens hemviststat. Däremot om arbetet utförs i källstaten d.v.s. arbetets stat får källstaten också beskatta inkomsten. Eftersom din hemviststat är Sverige och arbetet har faktiskt utförts också i Sverige (förutom under tjänsteresan) består huvudregeln - endast Sverige får beskatta. Med andra ord skall USA ha avstått från sin beskattningsrätt vad gäller inkomsten för arbetet utfört i Sverige.Bedömningen för inkomsten under din tjänsteresa blir annorlunda då arbetet utfördes i källstaten. Såsom redovisat ovan gäller det i normala fall att källstaten får också beskatta den inkomsten som är hänförliga till den staten. Det finns dock ett undantag till detta. Om tre förutsättningar är uppfyllda får endast hemviststaten beskatta enligt art. 15.2, detta kallas för 183-dagarsregeln. Det krävs då att arbetstagaren inte befinner sig i källstaten under en tidsperiod som överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Dessutom skall lönen betalas ut av en arbetsgivare som inte har hemvist i källstaten. Ett ytterligare krav är att den utbetalda lönen inte belastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har i källstaten. Från vad jag kan se är denna undantagsregel inte tillämplig i ditt fall eftersom minst ett krav inte uppfylls (din arbetsgivare har hemvist i källstaten USA). Följaktligen har både stater beskattningsrätt för inkomsten hänförliga till tjänsteresan. Eftersom det sker en dubbelbeskattning på denna inkomst skall problemet lösas med hjälp av avräkningsmetoden, art. 23.Således är det min uppfattning att Skatteverket har gjort en korrekt tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet. Det är USA som borde har avstått från beskattning av inkomsten för arbetet utfört i Sverige. Med detta sagt är jag inte säkert på hur de interna reglerna i USA ser ut och därför föreslår jag att du tar kontakt med IRS för vidare vägledning.Med vänlig hälsning,

Enskild firma med säte på Malta

2017-02-12 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag håller på att skapa en enskild firma och undrar om man kan skriva att firman är "grundad", eller något liknande, i exempelvis Malta i syfte att betala lägre skatt?Mvh
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En enskild firma är ingen juridisk person, utan det är du i egenskap av fysisk person som tecknar för bolaget. Ditt personnummer är även bolagets organisationsnummer. Det innebär att du inte kan uppge att firman är grundad på Malta, på ex. dina fakturor för att minska ditt beskattningsunderlag. Du anses fortfarande vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Här kan du läsa lite mer om skattskyldigheten. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Obegränsat skattskyldig efter flytt utomlands?

2017-02-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejVi är ett par på 57år som avser att flytta till Portugal. Vi kommer att sälja ett fåmansbolag (fastighet) till våra två barn och har en fritidsfastighet kvar i Sverige. Min frus föräldrar har medicinska problem och hon kännner att hon vill träffa dem efter vår flytt. Hon avser att 3-5 dagar/månad besöka dem, utöver detta kommer vi att ca 4 månader vara i Sverige. Kan den återkommande 3-5dagars perioden påverka bedömningen om begränsat/obegränsat skattskyldighet?
Cecilia Knutsen |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem som är att betrakta som obegränsat skattskyldig i Sverige framgår av 3 kap. 3 § inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K3P3S1. Den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig, den som stadigvarande vistas i Sverige är obegränsat skattskyldig och den som har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig. Eftersom du och din fru kommer att flytta och bosätta er i Portugal är ni då inte längre bosatta i Sverige och kan inte anses obegränsat skattskyldiga på den grunden. De grunder som eventuellt kan göra att du och din fru fortfarande kommer vara obegränsat skattskyldiga efter flytten är ”stadigvarande vistas” och ”väsentlig anknytning” för vilka jag kommer att redogöra för nedan. Stadigvarande vistas Om en person vistas i Sverige tillräckligt många dagar i en följd kan detta utlösa obegränsad skattskyldighet. Av praxis har framkommit att stadigvarande vistelse kräver en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer i Sverige. I vissa fall kan kontinuerliga besök i Sverige också räknas in i denna sexmånadersperiod, men det har då ofta varit i fall där personen veckopendlat till Sverige. En period på 3-5 dagar i månaden bör, enligt min tolkning, inte komma att påverka bedömningen för om hon ska anses stadigvarande vistas i Sverige. De fyra månader ni avser att spendera i Sverige räcker då inte heller för att ni ska ses som obegränsat skattskyldiga i Sverige. Väsentlig anknytning Den, som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt här, räknas som obegränsat skattskyldig i Sverige. En bedömning måste därför i detta fall göras för om du eller din fru kommer anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter er flytt till Portugal. I bedömningen ses en familj som en enhet vilket betyder att om en av makarna anses ha väsentlig anknytning till Sverige kommer den andre maken också anses ha väsentlig anknytning. I bedömningen av huruvida en person har väsentlig anknytning till Sverige eller ej finns flera olika bedömningspunkter man ska beakta, dessa punkter anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K3P7S1. En av dessa bedömningspunkter gäller ägande av fritidsfastighet. En fritidsfastighet kan i vissa fall utgöra en sådan anknytningspunkt som talar för obegränsad skattskyldighet. Det beror här på till vilket ändamål ni använt fritidsfastigheten. Fritidshus som är belägna i attraktiva områden och inrättade för åretruntbruk kan få betydelse i den samlade bedömningen. Med bostad för åretruntbruk avses en bostad som är så utrustad och kommunikationsmässigt så belägen att det utan vidare är möjligt att bo där året om. Om fritidsfastigheten använts som åretruntbostad före flytten utomlands talar detta starkt för att personen i fråga kommer att räknas som obegränsat skattskyldig. En annan bedömningspunkt gäller fastighetsinnehav. Om det finns bostadsmöjligheter på fastigheten kan det krävas att man helt gör sig av med denna för att inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige. För att fastigheten inte ska räknas med i bedömningen ska avhändandet av fastigheten ha skett på ett sådant definitivt sätt att det inte framstår som ett kringgående av skattebestämmelserna. Har bostad överlåtits till närstående kan det bli svårare att övertyga Skatteverket om att man inte längre har väsentlig anknytning till Sverige. Det faktum att ni säljer fastigheten till era barn skulle därför kunna utgöra grund för att ni kommer bli obegränsat skattskyldiga i Sverige. Något mer exakt svar än så kan jag tyvärr inte ge utan att veta närmare om hur omständigheterna ser ut i ditt fall. En tredje bedömningspunkt är om den skattskyldige skaffat sig varaktig bosättning på den utländska orten. Jag tolkar det som att ni kommer att bo på ett och samma ställe när ni flyttar till Portugal. Om personen i fråga efter flytten utomlands reser omkring och bor på olika adresser kan detta göra att personen betraktas som obegränsat skattskyldig.Övriga bedömningspunkter som finns i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229#K3P7S1) har jag bedömt inte vara aktuella i ditt fall och därför kommer jag inte att redogöra för dem. Sammanfattningsvis är du och din fru efter flytten till Portugal varken att anse som bosatta i Sverige eller att ni stadigvarande vistas här. Det som eventuellt skulle kunna medföra att ni blir obegränsat skattskyldiga är fritidsfastigheten och fastigheten ni sålt till era barn. De första fem åren som ni bor i Portugal är det du och din fru som har bevisbördan för att ni inte har väsentlig anknytning till Sverige. Ni ska alltså vid flytten till Portugal visa på varför ni i och med flytten förlorar väsentlig anknytning till Sverige och därmed ska ses som begränsat skattskyldiga. Efter dessa fem år går bevisbördan istället över på Skatteverket. Vill man vara extra säker kan man som skattskyldig begära ett förhandsbesked av Skatterättsnämnden och på så sätt få veta hur en situation kommer att bedömas skatterättsligt. Det tillkommer dock en avgift på lägst 1 000 kr om man begär ett sådant förhandsavgörande. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Kommanditbolag avvecklat, får jag dra av kapitalförlust?

2017-02-14 i Avdrag
FRÅGA |Hej jag har ett KB som jag la ner 2015 bolaget har bara funnits dom sista 10åren utan aktivitet. Om jag har förstått det hela rätt så får jag ta och dra 70% som en kapitalförlust i min egen deklaration i år!?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline. Skatteverket har gett ut information om beskattningen för delägare i handelsbolag här. Du måste dock räkna lite själv för att komma fram till om du faktiskt har ett underskott som du kan dra av.Skattemässigt behandlas kommanditbolag exakt som handelsbolag. Därför finns ingen specifik information för just KB eftersom det ur skatteverkets synvinkel bara är en specialvariant av handelsbolaget som behandlas likadant i skattehänseende.Skatteverkets information:Om du kikar på sida 13 och 14 i den ovan länkade informationen så ser du när underskott av att en verksamhet upphör kan kvittas hos dig som delägare. Som du ser på sida 14 upp till höger så får du dra av 70 % om det är så att din JAU (justerade anskaffningsutgift) är positiv. Det finns vissa specialregler för kommanditdelägare eftersom kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar i bolaget.Mer information om hur JAU beräknas kan du se på sida 16. Det är enkelt sagt en siffra som visar om du tillfört pengar till bolaget eller om du snarare tömt det på pengar genom uttag. Har man ett negativt JAU innebär det att man i princip tagit ut mer pengar än man tillfört och då kan man inte göra avdrag så som du vill göra eftersom man då inte anses ha gjort en förlust.På sida 25 uppe till höger ser du ett exempel på den beräkning som skall göras för att räkna ut hur stort det underskott du kan dra av är. Avdraget kan användas på kapitalvinster. Har du inte sådana som motsvarar ditt uträknade avdrag så får du istället rätt till skattereduktion på beskattningen av din tjänsteinkomst om du istället har sådan.Skattereduktionen: Du kan alltså inte dra av 70 % i inkomstslaget tjänst eftersom ditt avdrag hänför sig till inkomstslaget kapital.Om det är så att du inte har någon kapitalvinst att dra av denna kapitalförlust mot kommer du därför få använda skattereduktion som regleras i Inkomstskattelagens 67 kapitel. Regeln som gäller för dig finns i 67:10 där det framgår att kapitalförluster på upp till 100 000 kr får skatten minskas med 30 %. Är förlusten högre än så blir avdraget bara 21 %.Innebörden är att om kapitalförlusten du beräknat är 100 000 kr så får du dra av 70 000 kr från inkomstslaget kapital. (De 70 % du frågar om). Om du bara har 10 000 kr i inkomstslaget kapital kommer du dock ha en förlust på 60 000 kr som du inte kan utnyttja i det inkomstslaget. Dessa 60 000 kr blir då en skattereduktion där 30 % får dras av mot inkomstskatten i inkomstslaget tjänst. Det resulterar i sig att du får dra bort 18 000 kr av din tjänsteinkomst från beskattning.Som jag förstått det är detta något som skatteverket dock sköter åt dig om du anger att du har större förluster än inkomster i ett visst inkomstslag, men det kan självklart vara bra att veta vad de sysslar med eftersom det ofta är krångligt och regelverket är svårt att få en överblick över.Jag hoppas att detta hjälper dig till viss del även om jag inte kan ge dig några klara och tydliga svar utan istället hänvisar till att du behöver räkna själv för att se så du har rätt till avdrag. Jag hoppas du kommer fram till att du har rätt till avdrag och att skatteverket medger det!Med vänliga hälsningar,

Kapitalvinstbeskattning vid byte av bostadsrätt

2017-02-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, Min mamma och jag funderar i framtiden på att eventuellt byta våra bostadsrätter med varandra i form av gåvor (skriftligt). Nu har min mamma en större bostadsrätt och jag en mindre i jämförelse med varandra. Jag har inga skulder på min bostadsrätt (universell testamenttagare) men det har hon på sin nuvarande. Vi vill kanske i framtiden byta med varandra och undrar då om vi behöver skatta för bytet trots att det blir en gåva? Tanken är ju inte att vi köper av varandra utan enbart byter som sagt. Värdet på våra bostadsrätter är ungefär lika trots att ytorna är olika stora. Detta beror på stadsdelarna som bostadsrätterna befinner sig i. Kan min mamma ändå ta över bostadslånet som hon har på hennes nuvarande bostadsrätt trots att vi kanske byter i framtiden eller måste jag ta över hennes bostadslån i samband med bytet? Anledningen till varför vi ens funderar på ett byte och att det förmodligen också kommer kunna fungera är för att min mamma är änka nu och jag är hennes enda barn. Således finns det just nu ingen tredje part som av ngn anledning har legal rätt till nån av våra bostäder och som därav skulle hindra vår ide om bytet.Vore tacksam för svar.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten när man avyttrar en bostadsrätt är att man ska beskattas för den vinst man gör. Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL) så likställs avyttring av tillgångar med ett byte. Även om ni gör bytet genom en ”gåva” så kommer det dock inte ses som en gåva enligt inkomstskattelagen eftersom ni båda erhåller en motprestation som huvudsakligen motsvarar värdet på gåvan.Ni kommer då att bli tvungna att skatta på den kapitalvinst ni gör. Denna räknas ut genom att ta ersättningen minus omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet utgörs i sin tur av anskaffningsutgifter samt förbättringsutgifter. Anskaffning genom byte anses ske mot ersättning motsvarande marknadsvärdet av avyttrad tillgång, 61 kap. 2 § IL. Om marknadsvärdet på den erhållna bostadsrätten är högre än vad man betalade för den bostadsrätt man byter bort så är det skillnaden mellan dessa belopp som ska kapitalvinstbeskattas. Alltså skillnaden mellan marknadsvärdet på den bostadsrätt du får i bytet och det du betalade för den bostadsrätt du byter bort.Dock så ska endast 22/30 av kapitalvinsten på en bostadsrätt tas upp till beskattning, vilket sedan beskattas med 30 %. Den effektiva skatten blir då 22 % (22/30 x 30 %) på kapitalvinsten. Gällande lånet din mamma har så är det troligtvis knutet till henne personligen och inte till själva bostadsrätten, varför hon då kan ”ta med sig” lånet när hon flyttar. Sammanfattningsvis så kommer ett sådant byte att utlösa en kapitalvinstbeskattning med 22 % på vinsten, vilken utgörs av skillnaden mellan marknadsvärdet på den bostadsrätt man byter till sig och det man betalade för den bostadsrätt man byter bort. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Inbetalning av reavinstskatt

2017-02-12 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej, vi har sålt vårt hus 9/6 i år...när skall de 22% betalas??Mvh Ingemar
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du sålt din fastighet den 9 juni 2017 ska du betala in reavinstskatten till ditt skattekonto.Tidpunkten för när pengarna senast ska vara Skatteverket tillhanda kommer att framgå av din deklaration för beskattningsåret 2017. Deklarationen sammanställs runt början av mars 2018 och skickas ut till din folkbokföringsadress eller finns tillgänglig på hemsidan ”minmyndighetspost.se”Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar