Beskattning av aktieinnehav - fråga om dubbelbeskattning

2016-02-13 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag är studerande i Sydamerika. Jag har dubbelt medborgarskap och är inskriven i båda länderna. Jag har börjat handla med aktier och undrar i vilket av dessa länderna jag måste skatta ev. vinst på. Har köpt aktierna med mitt svenska person nummer.
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningFörst vill jag poängtera att du inte skrev ut i din fråga i vilket land du har aktieinnehavet, du skrev inte heller ut i vilket sydamerikanskt land du är i alt. om aktieinnehavet är hänförligt till det landet.Inom internationell beskattning finns vad som kallas för dubbelbeskattning, det är när samma inkomst beskattas vid samma tillfälle två ggr (dvs. av två olika länder). Den här beskattningen rättfärdigas av två olika principer: hemvistprincipen: den stat som du bor i (är skatterättsligt bosatt) kan hävda rätt till att få beskatta inkomsten även om den är intjänad i ett annat land samt källstatsprincipen där den stat vars inkomsten är intjänad (har sin källa) kan hävda beskattningsrätt.För att undvika att en person eller inkomst blir beskattat två ggr finns så kallade dubbelbeskattningsavtal mellan staterna. Inte alla stater har avtal idag, men många. De allra festa av dessa avtal är då baserade på den så kallade OECD modellen.Här är det då viktigt att se om Sverige har ett avtal med just det sydamerikanska land du befinner dig i och har ett medborgarskap i då det kan vara avgörande i hur länderna vill hävda beskattningsrätt. Är aktieinnehavet också hänförligt till det landet kan det vara avgörande för att kunna utläsa vars beskattning ska ske och hur pass mycket. Observera att Sverige kanske inte heller har ett skatteavtal med detta land. Det kan komplicera situationen.I många länder varierar beskattningen av kapitalvinster beroende av aktieinnehavets längd. På långa aktieinnehav är den genomsnittliga skatten i EU 10,45 procent och i OECD 11,45 procent, medan skattesatsen på korta innehav på högst tre månader är 15,14 procent inom EU re-spektive 16,67 procent inom OECD.Vad du kan göra är att kolla upp om det existerar ett skatteavtal mellan landet och Sverige. Du kan även ringa svenska skatteverket. De brukar vara väldigt hjälpsamma. Jag hoppas svaret varit vägledande.

Skattefria gåvor

2016-02-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejFår man skänka pengar skattefritt till en förälder? Min mamma är pensionär och skulle behöva ett ekonomisktbidrag?
Anton Magnusson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Gåvoskatten är avskaffad i Sverige sedan 1 januari 2005. Detta framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (se https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1) som stadgar att ”förvärv vid gåva är skattefritt”. Således kan du skänka hur stort belopp du vill utan att betala skatt.Med vänliga hälsningar

Beräkning av belopp som ska erläggas vid samägd bostadsrätt

2016-01-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur räknar man?Vi är sambos och huset värderas till 4 500 000 och vi har lån på 3 000 000.Jag ska köpa ut henne, lånen är gemensamma.Vinstskatt ska dras bort?Ska ett tänkt mäklararvode räknas med?Hur ser uppställningen ut
Ronny Hussein |Hej och tack för din fråga!Bostaden har ett marknadsvärde på 4 500 000. Från vinsten som skulle ha uppkommit om bostaden såldes dras 22 % av i form av fiktiv reavinstskatt. Om ni har lån på 3 000 000 och ni inte amorterat något blir vinsten 1 500 000 och den fiktiva skatten 990 000 (notera här att mäklararvodet ska dras av från vinsten). Kvar blir 3 510 000. Därefter delas summan i två delar, din del respektive din sambos del av bostadens värde. Är det du som ska behålla bostaden är du skyldig att ersätta din sambo för dennes del i bostaden. Är bostaden belånad och står båda på lånet, krävs naturligtvis även att du tar över din sambos del av lånet. Denna del avräknas från det belopp du ska ersätta sambon med. Alltså blir det 3 510 000 / 2 = 1 755 000. Eftersom du tar över din sambos del av lånet på 1 500 000 blir det belopp du ska erlägga 255 000kr, efter det att du tagit över lånet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Stämpelskatt vid gåva av fastighet

2016-01-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hejblir det lagfartskostnader vid gåva av fastighet? Om mamma skänker sitt hus till mig, vad kan det bli för kostnader?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Lagfartskostnaden vid gåva av fastighet regleras i Stämpelskattelagen (StL). Den hittar du https://lagen.nu/1984:404. Reglerna som styr den avgift som Lantmäteriet tar ut för att expediera lagfartsansökan hittar du i inskrivningsförordningen. Den hittar du https://lagen.nu/2000:309.GåvaOm förvärvet är att räknas som en gåva enligt StL så behöver du inte betala för lagfarten StL 4 §.För att er transaktion skall räknas som en skattebefriad gåva måste din mamma till en början vilja berika dig genom överlåtelsen samt genomföra den frivilligt. Utöver detta får du inte lov att ge din mamma något i utbyte mot fastigheten som överstiger, lite förenklat, 85% av fastighetens taxeringsvärde 5 & 9 §§ StL.Administrativa avgifterDen som ansöker om lagfarten måste dock betala en expeditionsavgift om 825 kronor inskrivningsförordningen 21 § inskrivningsförordningen.SummeringUnder förutsättning att det handlar om gåva som uppfyller de ovan nämnda kraven så behöver du inte betala någon stämpelskatt, dock tillkommer en expeditionsavgift om 825 kronor.Bästa hälsningar

Reavinstskatt på bostadsrätt

2016-02-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det kan bli någon form av reavinstskatt eller några andra avgifter ifall man har köpt en halv bostadsrätt för en viss summa och sedan säljer sin halva 4 år senare för exakt samma belopp? (Köpare är den person som redan ägde den andra halvan av bostadsrätten, men det tar jag för givet att det inte har någon betydelse i sammanhanget).Mitt eget svar blir att det naturligtvis inte blir någon skatt eftersom det inte blev någon vinst, rätt tänkt? Jag har dessutom hört av en vän att det till och med kan räknas som en förlust om man säljer den för samma belopp som man köpte den för fyra år sedan då man ska räkna in bostadsrättens värdeökning under fyra år. Stämmer det? Tack på förhand, MVHMicke
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reavinstskatt eller kapitalvinstskatt är en statlig skatt som regleras i inkomstskattelagen (IL) (se här). I Sverige har vi tre inkomstslag som man kan skatta i; tjänst, näringsverksamhet och kapital. De olika inkomstslaget beskattas olika. Till inkomstslaget kapital hör inkomster och utgifter som man har på grund av innehav av tillgångar i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Med kapitalvinst och kapitalförlust menas vinst eller förlust vid försäljning av tillgångar. En försäljning av en bostadsrätt kan alltså vara en kapitalvinst eller en kapitalförlust. En kapitalvinst ska tas upp i inkomstslaget kapital.Den eventuella kapitalvinsten räknas ut genom skillnaden mellan ersättningen du får för bostadsrätten (minus kostnader för försäljning som till exempel mäklare) och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är avgifter för anskaffning av bostadsrätten ökat med utgifter för förbättring (till exempel ombyggnation). På detta sätt får du fram att du antingen gjort en kapitalvinst eller en kapitalförlust. Eftersom att du sålde bostadsrätten för lika mycket som du köpte den för har du varken gjort en vinst eller förlust och behöver inte skatta för den men får inte heller dra av något i deklarationen. Värdeökningen som du pratar om kommer fram i det ofta högre försäljningspriset och är i detta fall ingen förlust och inget du kan göra avdrag för.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Inkomstdeklarationer är att anse som offentliga handlingar

2016-02-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Om jag förstått saken rätt så är inkomstdeklarationerna offentliga handlingar som kan tas del av privatpersoner, företag och myndigheter. Men min fråga är vilka delar de kan se? Kan de till exempel se hur många aktieaffärer jag gjort och i vilka aktier eller kan de bara se det slutgiltiga skatteunderlaget? Samma sak för avdrag, kan de se till exempel hur mycket jag dragit av i de olika posterna?Vänliga hälsningar Arvid
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningFörst och främst är inkomstdeklarationer att anse som offentliga handlingar när de kommer in till skatteverket enligt 2 kap 3+6§§ Tryckfrihetsförordningen. Observera att deklarationen bara är att anse som offentlig när det tagits beslut i din deklaration. Innan dess är den inte offentlig. Se exempelvis Högsta Domstolens dom i NJA 2003 sid. 447.Sedan kan man se att sekretess gäller för alla uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden när uppgifterna finns i en myndighets verksamhet av visst angivet slag på skatteområdet enligt 27 kap. 1§ 1 st. Offentlighets och sekretesslagen. Sekretessen enligt 27 kap. 1§ är med några få undantag absolut. Det innebär att det inte behöver finnas någon risk för skada för att en uppgift ska vara sekretessbelagd. Om en uppgift är hänförlig till det sekretesskyddade området och ingen sekretessbrytande regel är tillämplig får uppgiften inte lämnas ut.De flesta uppgifter som rör beskattningsområdet är idag normalt sekretessbelagda. Beslut som gäller inkomstbeskattning är dock offentliga uppgifter.Därmed är följande skatteuppgifter är normalt offentliga:Beslut om beskattning uppgifter Om registrering enligt skattebetalningslagen och Om särskilda registrerings- och redovisningsnummeruppgifter om huruvida fysiska personer ska betala A- eller F-skattuppgifter om registrering för arbetsgivaravgift och momsnamn och person- eller organisationsnummer för juridiska personer samt företagsform för deras eventuella firmor.Därmed kan bara du, eller den som du gett fullmakt till det, ta del av din egen skattedeklaration i sin helhet . Hur stor inkomst du haft, hur mycket skatt du betalt ett visst inkomstår exempelvis är offentliga uppgifter.

Beskattning vid gåva av bostadsrätt

2016-01-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! En av mina döttrar har en insatslägenhet i Stockholm som jag , hennes mor,betalade för en gång i tiden. Hon är 100% ägare av den.Nu vill hon genom gåvobrev skänka 60% av ägandeandel till mig, hennes mor, och 20% till hennes syster. Jag skulle vilja veta vilka skatteregler skall gälla vid den transaktionen. Vi, mor och syster, kommer inte betala någonting för överföringen av äganderätten. Behöver vi eller den som skänker en del av sin bostad betala skatt?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Beskattningen vid gåva av bostadsrätt regleras i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229. Formalian vid överlåtelse av bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen (BrL). Den hittar du https://lagen.nu/1991:614.I det fortsatta kommer jag att utgå ifrån att det gäller en bostadsrätt och benämner detta som så, då insatslägenhet är en gängse term för bostadsrätt.Jag har försökt vara tydlig i vem jag syftar till i texten, men blir du osäker skriv då en kommentar så klargör jag gärna detta!Beskattning vid gåva av bostadsrättEtt krav för att transaktionen skall räknas som en gåva är att din dotter ger dig och hennes syster bostadsrätten frivilligt och med avsikt att berika er (det får exempelvis inte vara en betalning för något - då kan beskattning aktualiseras). I det fortsatta kommer jag att göra antagandet att det handlar om en gåva, då jag inte har tillräckligt med omständigheter för att göra en kvalificerad bedömning om det är det eller inte.Beskattningen hade komplicerats något om ni hade gett din dotter något i utbyte för bostadsrätten, men då ni inte ger henne någon ersättning för andelarna är transaktionen skattefri både för din dotter (givaren) IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 samt för dig och din dotters syster (mottagarna) IL 8:2.Vidare hamnar du och givarens syster i din dotters skattemässiga situation i förhållande till andelarna av bostadsrätten IL 44:21, vilket lite förenklat innebär att ni får göra samma avdrag som hon hade fått göra när ni sedan säljer andelarna. SummeringUnder förutsättning att transaktionen är att räkna som en gåva och ni inte betalar något för bostadsrättsandelarna är överlåtelsen skattefri.Avslutningsvis bör det nämnas att det finns vissa formaliakrav när man överlåter en bostadsrätt för att överlåtelsen skall vara giltig BrL 6:4 & 5. Är det något jag har missuppfattat, något som är otydligt eller om du undrar över något annat är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar

Obegränsat skattskyldig?

2016-01-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag är medborgare i Ukraina som har en bostadsrätt i Sverige vill sälja den .Kommer vinsten beskattas om jag inte längre folkbokförd i Sverige?
Khashayar Kiavash |Hej och tack för din fråga.Beskattning av bostadsrätter regleras i 46 kap. Inkomskattelagen (IL) i kombination med vissa bestämmelser i 44 kap. Frågan huruvida du faktiskt blir beskattningsskyldig för den uppkomna vinsten (som alltså räknas ut enligt de tidigare nämnda kapitlen) beror på om du anses vara obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig för inkomster i Sverige. Vad som menas med dessa uttryck framgår av 3 kap. 8 § resp 3 kap. 17 § IL. I förevarande fall är man beskattningsskyldig för en vinst på en privatbostadsrätt alldeles oavsett om man anses vara begränsat eller obegränsat skattskyldig. Är man obegränsat skattskyldig i Sverige är man skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap 8 §). Är man begränsat skattskyldig är man skattskyldig i inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige. Detta framgår av 3 kap. 17 § p. 11. Eftersom jag är osäker på om du hade nyttjanderätt till bostadsrätten, varav det alltså finns en möjlighet att denna punkt utesluts, kan jag närmare förklara situationen med obegränsat skattskyldighet eftersom denna som tidigare nämnt betyder att man är skattskyldig för alla inkomster i Sverige.I 3 kap. 1 § anges att med obegränsat skattskyldig är den som:Den som är bosatt i SverigeDen som stadigvarande vistas i Sverige, ellerDen som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.Baserat på dem uppgifter du angav kan första och andra punkten uteslutas. Däremot kan den tredje punkten bli aktuell i ditt fall. Enligt 3 kap. 7 § (som du hittar här) ska vissa omständigheter beaktas när man ska avgöra huruvida någon har väsentlig anknytning till Sverige:Eftersom jag inte vet hur dina livsförhållanden ser ut är det svårt att besvara om du uppfyller någon av nämnda omständigheter. Att just en omständighet är uppfylld behöver dock nödvändigtvis inte innebära att man anses ha väsentlig anknytning hit. Det som däremot kan sägas är att ju fler omständigheterna som är för handen, desto större är chansen/risken för att man anses vara obegränsat skattskyldig.Min rekommendation är dock att du hör av dig till Skatteverket som har fler uppgifter till godo än vad jag har och som därmed som kan ge dig ett definitivt besked rörande din skattskyldighet.Med vänlig hälsning,