Medför en proposition om gåvoskatt retroaktiv skatteskyldighet?

2016-08-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om jag ger bort en fastighet när en proposition är lagd om gåvoskatt omfattas då gåvan med skatt?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 2 kap. 10 § 2 st. regeringsformen (här) finns ett allmänt förbud mot retroaktiv skattelagstiftning som innebär att skatt eller statlig avgift tas ut i vidare mån än vad som gällde när omständigheten som utlöste skatteskyldigheten inträffade. Enligt denna huvudregel vore det alltså inte möjligt att beskatta en gåva om det inte fanns någon gällande lag om gåvoskatt vid tillfället för gåvan, oavsett om någon proposition om gåvoskatt funnits eller inte. I samma paragraf finns emellertid två undantag från förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning.Enligt det första undantaget får riksdagen, om den finner särskilda skäl för det, besluta att en lag ska få retroaktiv verkan från att regeringen eller ett riksdagsutskott lämnat förslag om lagen till riksdagen, alternativt från att regeringen meddelat riksdagen i en skrivelse att ett sådant lagförslag är att vänta (s.k. stoppskrivelse). Eftersom en proposition är just ett förslag från regeringen om en ny lag, är det alltså möjligt att en gåva omfattas av gåvoskatt när det funnits en proposition om en ny lag om gåvoskatt vid tillfället för gåvan. I samband med att riksdagen antar lagen kan den nämligen besluta om sådan retroaktiv verkan, om den finner särskilda skäl för det. Bedömningen om det föreligger särskilda skäl beror framför allt på om det finns risk för skatteflykt, men det är riksdagen själv som avgör om särskilda skäl föreligger, i samband med att lagen antas.Det andra undantaget, som hittills aldrig har tillämpats, gäller när det föreligger krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris. I sådana fall kan riksdagen, om den finner att det krävs av särskilda skäl, besluta om retroaktiv skattelagstiftning oavsett vilka propositioner eller skrivelser som förekommit.Sammanfattningsvis kan alltså en fastighet som du ger bort när det lagts en proposition om gåvoskatt omfattas av gåvoskatten. Avgörande är om riksdagen beslutar att lagen ska få retroaktiv verkan från att propositionen lämnades in till riksdagen, i samband med att lagen antas. Sådant beslut tar riksdagen om den finner särskilda skäl för det, vilket framför allt beror på om det föreligger risk för skatteflykt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Vinstskatt vid sambos bodelning

2016-08-21 i Reavinstskatt
FRÅGA |Då vi ska flytta isär och sambon vill lösa ut mej ur huset undrar vi hur det fungerar med vinstskatt. Betalar han vid en framtida försäljning eller betalar jag för min del när han löser ut mej?
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga! Vid en bodelning av bostaden ska en värdering göras av bostaden (förslagsvis av en värderingsman). Av den vinst som görs dras 22 % av och delas i två delar mellan dig och din sambo. Du får alltså betala ena halvan av vinstskatten då han löser ut dig. Om något är oklart är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Olika överlåtelser av en bostadsrätt och dess skattekonsekvenser

2016-08-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag ska sälja/dela 50% av min bostadsrätt till min sambo och undrar hur vi bäst går tillväga. Jag köpte den för 1,56 mkr för 2 år sedan och har totalrenoverat den för ca 200.000kr. Vilket blir bästa "försäljningspriset" ur skatte synpunkt.Vi ska sen bygga om lägenheten till en etage lägenhet så det blir ett helt nytt marknadsvärde i framtiden.
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns tre alternativ med olika skattekonsekvenser som ni kan välja mellan och alla dessa alternativ är reglerade i inkomstskattelagen (IL).1. Gåva:Du kan ge bort bostadsrättsandelen helt utan ersättning så att överlåtelsen blir skattefri, 8:2 IL. Din sambo övertar då din skattemässiga situation för den andel hon har fått, 44:21 IL. Det innebär att vid en framtida försäljning ska hon använda 50 % av ditt omkostnadsbelopp för att beräkna eventuell skatt på försäljningsvinsten. Omkostandsbeloppet är anskaffningsutgifter (inköpspris) plus förbättringsutgifter där renoveringskostnader kan ingå, se 44:14 IL och 46 kap. IL för närmare definitioner på dessa begrepp. Huruvida dina renoveringskostnader ska ses som förbättringsutgifter är alltså en bedömningsfråga, 46:8-10 IL. För den resterande 50 % av bostadsrätten som du innehar ska du i din tur betala skatt vid en framtida försäljning.Exempel:Vid en framtida försäljning får ni 2 mkr totalt vilket innebär 1 mkr för var sin andel. Jag utgår från att renoveringskostnader godtas som förbättringsutgifter.Sambon beskattas för 1 mkr - (50 % av 1,56 mkr och 200 000 kr) = 120 000 kr kapitalvinst.Du beskattas för 1 mkr - (50 % av 1,56 mkr och 200 000 kr) = 120 000 kr kapitalvinst.2. Försäljning till under marknadsvärde - blandat fång:I skatterätten dras gränsen mellan vad som är gåva och vad som är försäljning med hänsyn till marknadsvärdet när det gäller lös egendom (inklusive bostadsrätter). Om du skulle sälja bostadsrättsandelen till ett pris under marknadsvärde så anses den understigande delen som en gåva därmed kallas för blandat fång. Du blir beskattat på försäljningssumman medan gåvodelen är skattefri. Detta beskattningssätt kallas för delningsprincipen enligt praxis. Din sambo då övertar din skattemässiga situation för gåvodelen enligt samma regler i alternativ 1 ovan. Exempel:Marknadsvärdet på fastigheten är 2 mkr vilket innebär 1 mkr för en 50 % andel. Du säljer dock andelen för 800 000 kr, vilket är 80 % av marknadsvärdet. Resterande 20 % anses som gåva.Du beskattas för 800 000 - (80 % av 780 000 mkr och 100 000 kr) = 96 000 kr kapitalvinst.Vid en framtida försäljning på hela bostadsrätten beskattas din sambo för den resterande gåvodelen på 20 %. 3. Försäljning till marknadsvärde:Med detta alternativ beskattas du på en gång på kapitalvinsten du får för att du sålde andelen till marknadspris. Huvudregeln för beräkning av vinsten finns i 44:13 IL och är försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet. Som jag nämnde ovan ingår förbättringsutgifter i omkostnadsbeloppet efter en bedömning. Exempel:Marknadsvärdet på fastigheten är 2 mkr vilket innebär 1 mkr för en 50 % andel och du säljer för 1 mkr. Du beskattas för 1 mkr - (50 % av 1,56 mkr och 200 000 kr) = 120 000 kr kapitalvinst.Mina exempel ovan har inte tagit hänsyn till att ni kommer att ha ytterligare renoveringskostnader som kan påverka omkostnadsbeloppet. Således kan beräkningarna bli mer komplicerade ju längre fram i tiden varför det kan vara bra att sälja redan nu till marknadsvärde för att ticka av en del av beskattningen istället för att skjuta upp det. Å andra sidan kan det lika väl finnas goda skäl att överväga gåvoalternativet och vänta med beskattningen till en senare tidpunkt.Med vänlig hälsning,

Gåvoskatt?

2016-08-15 i Gåvoskatt
FRÅGA |Gåvobrev. Måste man betala skatt på en gåva?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gåvoskatten avskaffades den 1 januari 2005. Däremot finns det andra regler gällande gåvor från arbetsgivare, vilka normalt är skattepliktiga (undantag finns för vissa jul-, jubileums- och minnesgåvor, beroende på dess värde). Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma om du undrar mer.Vänligen,

Hur undviker man kapitalvinst vid försäljning av bostadsrätt?

2016-08-22 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag och min sambo kommer att sälja våran bostadsrätt, som vi äger lika delar i, för att köpa en nytt. Sambon studerar och har csn lån. Vi kommer att göra en bra vinst i försäljningen och hon kommer då bli återbetalningsskyldig till csn, då vinsten räknas som inkomst. Går det att undvika, all vinst kommer behövas till nya bostadsrätten? Vi tänkte först att hon skulle sälja till mig för inköpspriset, för att inte göra någon vinst. Men eftersom det blir under marknadsvärdet kommer det räknas som "blandat fång" och det blir fortfarande en vinst för henne att skatta på, och även återbetalning av csn. Om hon ger sin del som gåva så antar jag att hon inte får stå kvar på lånet hos banken utan br som säkerhet och även övertagandet av lån kommer att räknas som blandat fång, om jag förstått det rätt. Går det att skriva över lånet på mig innan gåvobrev skrivs och på så sätt undvika att det blir blandat fång?
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Som Ni verkar ha koll på regleras dessa frågor i inkomstskattelagen (IL), se https://lagen.nu/1999:1229#K46. Då det gäller kapitalvinst på bostadsrätter är det främst i 46 kap. som vi hittar lagstöd utöver de allmänna reglerna för kapital.Allmän redogörelseDet är mycket riktigt så att delningsprincipen kommer tillämpas vid försäljning av andelen i bostadsrätten och även en gåva vid övertagande av lån kommer delvis ses som ett köp och ev. leda till kapitalvinst.Er lösningMin bedömning av den "lösning" Ni föreslår är att skatteverket om de är observanta ändå kommer att bedöma transaktionen som ett blandat fång om övertagandet av lånet och gåvan av andelen sker i tidsmässig "nära anslutning". De kommer troligtvis göra bedömningen att övertagandet av lånet var en förutsättning för gåvan och därför rör det sig om ett blandat fång och inte endast gåva. Det kan dock vara så att om åtminstone någon tid förflyter mellan övertagandet av lånet och gåvan av bostadsrätten så kanske SKV missar sambandet och Ni "kommer undan" med transaktionen. Detta är dock givetvis inget jag kan råda Er till och Ni riskerar i sådana fall att drabbas av skattetillägg. Detta tillägg kan uppgå till betydande summor och jag rekommenderar Er därför att avstå från detta förfarandet.Begära uppskovDet finns en lösning som jag inte får en klar uppfattning av om Ni har begrundat eller ej och det är att begära uppskov. Om Ni begär och får uppskov enligt IL 46:18 3 st. och 47 kap. av den kapitalvinst Ni gör vid försäljningen av BR betraktas det som att Ni inte gjort någon kapitalvinst och Er sambo bör därmed inte heller bli återbetalningsskyldig till CSN då ingen inkomst registreras under året. Detta är under förutsättning att hela vinsten kan omfattas av uppskovet.Det finns flera krav på vad som krävs för att uppskov ska ges och några av dessa är att en ersättningsbostad måste anskaffas tidigast kalenderåret före det att Ni säljer er nuvarande bostad och senast kalenderåret efter det år då Ni sålde er nuvarande bostad, IL 47:5a. Den kapitalvinst Ni gör per andel måste överstiga 50 000 kr enligt IL 47:6 men får inte överstiga (1 450 000 kr / 2 =) 725 000 kr p.g.a. Ni äger hälften var. För Er del blir det också viktigt att Er nya bostad kostar mer än vad Ni får in vid försäljningen av Er nuvarande bostad för att Ni ska få så stort uppskovsbelopp som möjligt, IL 47:7. Ni kan läsa mer om uppskov på SKV hemsida för rättslig vägledning här: http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/2757.html. SammanfattningDet finns stor risk för att Ni drabbas av betydande skattetillägg om Ni försöker kringgå reglerna om beskattning av kapitalvinst genom en lösning som den Ni föreslagit. RekommendationMin rekommendation blir att begära uppskov med så stort belopp som möjligt. Den del av kapitalvinsten, efter kvotering, som Ni inte kan få undantagen genom uppskov blir Ni tyvärr tvungna att beskatta och ta upp som inkomst.Hoppas Ni fått svar på Era funderingar.Med vänliga hälsningar

Beskattning av aktiefond för begränsat skattskyldiga

2016-08-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag har flyttat till Portugal och är begränsad skatteskyldig i Sverige.Innan flytten hade jag köpt svanska aktiefonder och jag kommer även i fortsättning att köpa andelar i dessa fonder.Frågor:1. Hur beskattas den eventuell vinsten när jag säljer fonderna och är fortfarande skriven i Portugal?2. Hur beskattas den eventuell vinsten när jag säljer fonderna och har flyttat från Portugal och är skriven i Spanien?3. Hur beskattas den eventuell vinsten när jag säljer fonderna och har flyttat från Portugal och är skriven i Sverige?Tack på förhand för svaret.
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att du som fysisk person är begränsad skattskyldig i Sverige enligt 3:17 inkomstskattelagen (IL) innebär att du fortfarande har skattskyldighet för vissa typer av inkomster. Kapitalvinster från försäljning av svenska aktiefonder omfattas däremot inte av skattskyldigheten enligt IL så du beskattas inte i Sverige för detta, se 3:19 st. 2 IL. 1. Enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal ska vinst på grund av överlåtelse av aktiefonder beskattas endast i den staten där överlåtaren har hemvist, artikel 13.5. Då du är skriven i Portugal blir du beskattat i Portugal. 2. Om du flyttar till Spanien och är inskriven där blir detta land din nya hemvist. Enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien anses vinst på grund av överlåtelse av aktiefonder som “alla andra slag av förmögenheter” enligt artikel XXIII p. 4. Sådana förmögenheter beskattas endast i den staten där överlåtaren har hemvist således beskattas du i Spanien. 3. Beskattningen beror återigen på var du har din hemvist. Då du har flyttat tillbaka till Sverige och säljer fonderna är du inte längre begränsad skattskyldig utan är obegränsad skattskyldig enligt 3:3 IL. Kapitalvinsten beskattas enligt reglerna i 48 kap. IL om avyttring av delägarrätter.Med vänlig hälsning,

Kapitalvinst på ärvd fastighet

2016-08-18 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej vi undrar vad som är reavinst och hur går man till väga efter en försäljning av en gård som vi fått i arv 1992
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skattefrågor regleras i inkomstskattelagen, förkortad IL. Reavinst som också kallas för kapitalvinst är skillnaden mellan försäljningspriset och omkostnadsbeloppet vilket består av inköpspris, andra uppgifter för anskaffning och förbättringskostnader, 44:13-14 IL. När en fastighet är ärvd så övertar arvtagaren arvlåtarens skattemässiga situation d.v.s. dennes omkostnadsbelopp, 44:21 IL. Detta eftersom det har inte skett någon beskattning vid det tidigare arvsskiftet då överlåtelser via arv är skattefria, 8:2 IL. Det innebär att i er kapitalvinst beräkning använder ni priset som er arvlåtaren betalade när denne köpte gården plus eventuella förbättringsutgifter som arvlåtaren eller ni har haft. Denna vinst ska ni deklarera vid nästa inkomstdeklarationen. Med vänlig hälsning,

Skattskyldighet för affärer i utlandet?

2016-08-15 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag är påväg att starta en dropshipping business och importerar varor främst från kina, direkt till kunden. Jag tänker fokusera på att marknadsföra till USA. Jag kommer aldrig röra varorna, bara vara en mellanhand. Vilka skattelagar gäller för mig? Tusen tack!
Alban Dautaj |En människa som är bosatt i Sverige, varaktigt vistas här eller har en väsentlig anknytning till landet är obegränsat skattskyldig här, 3 kapitlet 3§ Inkomstskattelagen (IL). En person som är obegränsat skattskyldig ska skatta för samtliga av sina inkomster såväl utländska som svenska, se 3 kapitlet 8§ IL. Som huvudregel ska du alltså skatta för alla dina inkomster, men det finns undantag. Sexmånadersregeln som framgår ur 3 kapitlet 9§ IL 1 stycket, innebär att en person som är anställd utomlands i minst sex månader inte skattar för den delen av inkomsten som har beskattats i verksamhetslandet. Att noterar är att regeln inte gäller för egenföretagare. Av andra stycket i samma paragraf framgår den så kallade ettårsregeln som innebär att inkomsttagaren som är anställd utomlands under en längre tid än ett år inte är skatteskyldig för den utomlands intjänade inkomsten oavsett om inkomsten är beskattad i verksamhetslandet eller inte. Undantaget från tillämpning av ettårsregeln är anställda hos staten, landsting, kommuner, församlingar inom Svenska kyrkan och ledamöter av Europaparlamentet. Varken ettårsregeln eller sexmånadersregeln är tillämplig på anställningar på svenska, norska eller danska luftfartyg och inte heller på gäller de för anställningar ombord på fartyg, se 3 kapitlet 11§ och 12§§ IL. De båda reglerna syftar till att undvika dubbelbeskattning. Det krävs som ovan nämnt att det föreligger ett anställningsförhållande och det är den skatteskyldige som själv måste visa att den utländska inkomsten inte ska beskattas i Sverige, lämpligtvis genom ett skatteintyg från den utländska skattemyndigheten som intygar att skatt har betalats för inkomsten. Jag har inte tolkat det som att du har en anställning i ett företag i utlandet, vilket gör att reglerna i 9§ inte bör tillämpas.Var/om du blir skattskyldig beror dels på den svenska skattelagstiftningen, dels på det andra landets inhemska skattelagstiftning och dels på dubbelsbeskattningsavtalet mellan Sverige och det andra landet. Dubbelbeskattningsavtal är avtal som tecknas mellan länder för att reglera hur beskattning ska ske i fall där nationella skatteintressen kolliderar; tanken är att undvika dubbelbeskattning, dvs. att samma inkomst beskattas i båda länder. Enligt svensk lagstiftning (Inkomstskattelagen 3 kap. 3 §) är du (som tidigare nämnt) obegränsat skattskyldig i Sverige om du bor här, stadigvarande vistas här, eller annars har väsentlig anknytning till Sverige. Om din inkomst även är skattepliktig i det andra landet enligt dess interna lagstiftning blir du således beskattad två gånger. Enligt de flesta dubbelbeskattningsavtal undanröjs dubbelbeskattningen genom att du får räkna av i utlandet betald skatt från skatten du betalar i landet där du har ditt hemvist. I ditt fall är det förmodligen Sverige då du är skriven här. I svensk rätt regleras avräkning i Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Det är svårt att ge ett allmängiltigt svar på din fråga eftersom ländernas interna skattelagstiftning skiljer sig åt. Sveriges dubbelbeskattningsavtal med de olika länderna ser även de olika ut. Jag hoppas att du fått någon hjälp av mitt svar! Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen!