Värdering av fastighet vid bouppteckning

2016-12-08 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga om hur man i en bouppteckning ser på en fastighets värde. Är det taxeringsvärdet eller är det en genomförd värdering som ligger till grund när dödsboets tillgångar ska summeras. I mitt fall är det juristen som gör boupptäckningen som krävt en värdering men i sammanställningen av dödsboets tillgångar finns inte värderingsvärdet med utan enbart taxeringsvärdet. Vad är det som gäller?
Johanna Barfoed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som huvudregel är det marknadsvärdet man utgår från när en bouppteckning ska upprättas angående värderingen av egendomen, det vill säga beräknat försäljningsvärde. Det som sker dock är att man vid värderingen av fastigheten, tar hänsyn till att den make som får tillgången, drabbas av skatt på realisationsvinst vid en framtida försäljning. Detta innebär att ägaren till bostaden, aldrig får ut så mycket pengar i verkligheten som bostaden först har värderats till, på grund av att man räknar av en latent skatteskuld. Detta kan således medföra att bostaden vid bodelningen får ett lägre värde än marknadsvärdet. Ovanstående förklaring framgår av praxis (se bl.a rättsfallet NJA 1975 s. 288), där domstolen ansåg att den latenta skatteskulden vid en eventuell försäljning av en fastighet borde beaktas när fastigheten värderas vid bodelning. Det är därför inte värderingsvärdet har tagits upp i sammanställningen av dödsboets tillgångar, då man gör ett avdrag med den latenta skatteskulden, för att bättre spegla vad fastigheten faktiskt är värd för den make som behåller den. Hoppas du fick svar på din fråga! Hälsningar,

Fråga om gåvobegreppet i Stämpelskattelagen

2016-12-06 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Vid gåva av del i fastighet 1/2 ska man då räkna på hela eller halva taxeringsvärdet för att se om man ligger över 85% och därmed behöver betala stämpelskatt igen?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Vid överlåtelse av hälften av en fastighet ska, då det ska bedömas om överlåtelsen ur ett stämpelskatteperspektiv utgör gåva varmed ingen stämpelskatt i så fall behöver betalas, taxeringsvärdet på den överlåtna halvan iakttas. Med andra ord ska ersättningen för fastighetshalvan understiga 85 % av taxeringsvärdet för fastighetshalvan året innan det år då den som mottar fastighetshalvan beviljas lagfart på fastighetshalvan för att överlåtelsen ska anses utgöra en gåva stämpelskatterättsligt och därmed vara befriad från stämpelskatt, se 5 och 9 §§ Stämpelskattelagen samt Högsta domstolens dom i mål NJA 1990 s. 77.Med vänlig hälsning

Hur ska rätten till avdrag för ingående moms styrkas?

2016-12-05 i Moms
FRÅGA |Hej! Har en snickare som skall göra vid mitt badrum, Jag undrar om han inte kan lyfta momsen när man betalde varan med kontokort direkt på nätet , enligt honom måste han ha en faktura för att kunna lyfta momsen ? Räkningen står på Snickarens Företag . Tack för svar
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.En näringsidkare som är skattskyldig för moms i sin verksamhet har enligt mervärdesskattelagen (1994:200) 8 kap 3 § rätt till avdrag för den ingående momsen. Hur rätten till avdrag för ingående moms ska styrkas framgår av mervärdesskattelagen 8 kap 17 §. I lagparagrafen står det uttryckligen att avdragsrätten ska styrkas genom faktura. Om det finns särskilda skäl behövs ingen faktura under förutsättning att förvärvaren är skattskyldig och kan styrka avdragsrätten genom annan tillgänglig dokumentation.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Spansk gåvoskatt

2016-12-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min sister i Spanien vill ge mig en gåva från 1500000 krona för att köpa en lägenhet i Sverige. Hur mycket skatt måste jag betala ifall hon överför denna summa eller vem behöver jag vända mig till för att kunna få hjälp?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I spansk skatterätt är det upp till Spaniens 17 (+1 för utomlandsbodda) st. regioner att besluta om gåvoskatt. Vissa av regionerna har ingen gåvoskatt, andra har uppemot 36%. Vissa har olika skattesats beroende på gåvans storlek, exempelvis har Andalusien 0% på små belopp, där skattesatsen sen ökar i förhållande till gåvans storlek. I Sverige finns ingen gåvoskatt och du som mottagare är därför inte skattskyldig. Det kan istället bli så att din syster blir skatteskyldig för beloppet, men detta beror som sagt på vilken region hon tillhör. Vill du ha mer vägledning kan du kontakta Skatteverket som kan vägleda dig mer detaljerat, och där du då kan redogöra för din systers boende. Med vänlig hälsning,

avdrag för uppskovsbelopp vid försäljning av en privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt

2016-12-08 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag ska betala ca 150.000 i reavinstskatt efter försäljning av min bortgångne fars hus som såldes i år. Jag har precis köpt en bostadsrätt och undrar om jag kan begära uppskov på skatten och använda pengarna till mitt nya boende? Mvh Lindberg
Arash Ghavamnejad |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Rätten att göra avdrag för uppskovsbelopp efter försäljning av en privatbostadsfastighet tillkommer enbart om fastigheten utgjort dennes ursprungsbostad, att denne har eller tänker förvärva en ersättningsbostad och att denne har eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden, se Inkomstskattelagen (IL) 47 kap 2§. Det är alltså tre kumulativa rekvisit som måste vara uppfyllda för att ha rätt till uppskov av det belopp som ska beskattas. Det första rekvisitet, att bostaden som sålt ska utgöra din ursprungsbostad, är av betydelse för Din fråga. Enligt IL 47 kap 3§ 1 st avses med ursprungsbostad en sådan privatbostad i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad. Med privat bostad avses enligt IL 2 kap 8§ bl.a. småhus som är avsedd för en eller två familjer och den är också avsedd att användas eller används av ägaren eller dennes närstående som permanent- eller fritidsbostad. Med närstående avses bl.a. föräldrar, mor/farföräldrar, make/sambo, avkomlingar etc, se IL 2 kap 22§. Enligt IL 47 kap 3§ 2 st avses med permanentbostad en bostad där den skattskyldige varit bosatt under minst ett år närmast före avyttringen, eller under minst tre av de senaste fem åren.Du som arvinge till din fars kvarlåtenskap har, som jag kan bara tro, genom ett arvsskifte ärvt huset med full äganderätt. Om du som ägare eller någon av dina närstående använt bostaden som permanentbostad eller fritidsbostad enligt 2 kap 8§ så anses huset utgöra privatbostad i enlighet med 47 kap 3§ 1st. Däremot är frågan om huset utgjort permanentbostad för dig som skattskyldig med anledning av försäljningen enligt 47 kap 3§ 2st. Det krävs ju nämligen att Du innan avyttringen varit bosatt i huset i minst 1 år eller under 3 år av de senaste 5 åren. Enligt praxis och förarbeten krävs det inte att du under denna tid varit ägare av huset, även om du nu är den som är skattskyldig. Om du uppfyller kraven i ovan så har du rätt till uppskovsavdrag.Jag råder dig även att ringa till Skattemyndigheten för att få tydligare och mer kvalificerad rådgivning angående ditt läge. Skattereglerna är nämligen inte alltid lätta att förstå och koppla till omständigheterna i det praktiska livet. Hoppas du i övrigt fått ett någorlunda tillfredställande svar på din fråga. Vänligen,

Föreligger rätt till avdrag för ingående moms?

2016-12-06 i Moms
FRÅGA |hej!Mitt affärsidé är att hjälper folk från Kina att köpa varor i Sverige. Försäljningsprocess: när min kund från Kina har lämnat sin köplist till mig så går jag in på affärer och köper enligt deras önskemål, därefter levererar jag alla varor till dem med posten. De varorna kan vara expemvis miljökpurver från Semper, make ups från Sephona eller kicks, och andra exklusiva varumärke. Min fråga till er är det lagligt?Hur är det med moms avdragsrätt? Jag lägger inte till moms när jag sälja dem till Kina. Får jag dra hela ingående moms?Tack på förhand!
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Skattskyldighet för moms ska prövas enligt mervärdesskattelagen (1994:200).Fyra rekvisit måste vara uppfyllda för att någon ska kunna anses vara skattskyldig för moms. Enligt mervärdesskattelagen 1 kap 1 § 1 st. 1 p. föreligger skattskyldighet för moms vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person.Omsättning enligt mervärdesskattelagen 2 kap 1 §Finns det en omsättning av en vara eller tjänst? I ditt fall så tillhandhåller du någon form av tjänst eller varor till dina kunder i Kina. Definitionen av vara och tjänst finns i mervärdesskattelagen 1 kap 6 §. Det är oklart för mig om du gör detta för att du vill tjäna pengar på det eller pga. att du bara vill hjälpa människor i Kina att köpa varor i Sverige. Slutsatsen är att det föreligger en omsättning av tjänst eller vara i alla fall.Skattepliktig verksamhet enligt mervärdesskattelagen 3 kap 1 §Bedriver du en skattepliktig verksamhet? I mervärdesskattelagen 3 kap nämns det vilka verksamheter som inte är skattepliktiga. Den verksamhet som du bedriver är inte undantagen från skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen 3 kap. Slutsatsen är att du bedriver en skattepliktig verksamhet.Beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen 4 kap 1 §Är du en beskattningsbar person? Det är även här oklart för mig om du gör detta som fysisk person eller om du bedriver ett företag eller bolag? För att du ska anses vara en beskattningsbar person behöver du kunna visa att du uppfyller rörelsekriterierna, dvs. att du bedriver en verksamhet varaktigt, självständigt och med vinstsyfte. Om rörelsekriterierna inte är uppfyllda så är du inte en beskattningsbar person.Inom landet enligt mervärdesskattelagen 5 kap 1 §Bedriver du din verksamhet inom landet? Du levererar varorna till personer som inte bor i Sverige så därför sker inte omsättningen inom landet. I mervärdesskattelagen 5 kap 3 a § 1 st. 1 p. kan vi utläsa att en omsättning ska anses ske utomlands om säljaren levererar varan till en plats utanför EU.Eftersom de fyra rekvisiten inte är uppfyllda i ditt fall så kan vi konstatera att du inte är skattskyldig för moms i Sverige. Du kan endast ha rätt till avdrag för ingående moms om du är skattskyldig för moms, se mervärdesskattelagen 8 kap 3 §. Frågan är om du har återbetalningsrätt enligt mervärdesskattelagen 10 kap 11 §? Återbetalningsrätten har samma funktion som avdragsrätten. Du kan troligen komma åt återbetalningsrätten i mervärdesskattelagen om du kan visa att du är en beskattningsbar person, dvs. att du bedriver en ekonomisk verksamhet.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Gåvor är skattefria i Sverige

2016-12-03 i Inkomstskatt
FRÅGA |önskar överföra villan till min hustru .( mitt andra äktenskap). blir gåvan skattefri. huset är betalt.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Mot bakgrund av att gåvor är skattefria i Sverige kan du (förutsatt att villan finns i Sverige) föra över villan på din fru utan att behöva betala någon skatt, se 8 kapitlet 2 § Inkomstskattelagen. En expeditionsavgift om 825 kr kommer din fru dock att behöva betala för att hon ska få lagfart på villan.Med vänlig hälsning

Arvsskatt på lägenhet utomlands?

2016-12-01 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag och min fru är 68 år, svenska medborgare och bosatta i Sverige. Vi funderar nu på att köpa en lägenhet på Teneriffa. Vi har två gemensamma söner bosatta i Sverige. Något exakt konkret svar på vilken arvsskatt sönerna får betala när de ska ta över har jag ej lyckats få fram. Bör vi tänka om och redan nu låta söner/son stå som köpare eftersom arvs och gåvoskatten är borttagen i Sverige.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Enligt inkomstskattelagen 8 kap 2 § är förvärv genom arv skattefria. Detta innebär att dina söner inte ska behöva betala skatt på lägenheten som de kommer att få ärva. Om de däremot säljer lägenheten och gör en vinst pga. det så måste de betala skatt på det. Om dina söner bor i Sverige så kommer de att betraktas som obegränsat skattskyldiga i Sverige, se inkomstskattelagen 3 kap 3 §. Det innebär att skatten på vinsten ska betalas i Sverige trots att inkomsten kommer ifrån en försäljning som har skett utomlands, se inkomstskattelagen 3 kap 8 §. Observera dock att det kan finnas skatteavtal mellan länderna som säger att en försäljning ska beskattas på ett annat sätt. Skatteavtalen kan man enkelt hitta på skatteverkets hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh