Gåvoskatt och reavinstskatt

2015-10-05 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min man och hans bror äger halva föräldrahemmet vardera. nu skall brodern ta över och min man vill ge sin del som gåva till sin bror för en ersättning under halva taxeringsvärdet. Kan de på det sättet komma undan gåvoskatten?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Eftersom gåvoskatten numera är avskaffad (sedan slutet av 2004) uppstår det inga problem alls i den delen! Hur stor ersättningen är kan dock påverka en eventuell senare skatt (om brodern skulle sälja hemmet), vilket jag skall förklara även om det ligger lite utanför frågan.Om det rör sig om en fastighet, t.ex. ett hus där marken ingår, använder man sig av den så kallade "huvudsaklighetsprincipen". Denna innebär att om ersättningen ligger under taxeringsvärdet - och det gör den ju i ert fall - och det finns en "gåvoavsikt" betraktas hela överlåtelsen skatterättsligt som en gåva. I så fall inträder brodern i din makes skattemässiga situation; det gör man nämligen om man får eller ärver något. Detta innebär att din make (och din bror, angående sin del) å sin sida har inträtt i föräldrarnas skattemässiga situation vid arvet! Kort sagt innebär detta att skatten om brodern skulle sälja fastigheten senare beräknas ungefär på följande sätt: "försäljningspriset" minus "vad föräldrarna betalade" minus "kostnader för försäljningen, t.ex. mäklararvode" minus "renoveringskostnader" (alltså kostnader som föräldrarna, din make eller hans bror har lagt ned på standardhöjande renoveringar.Om det rör sig om en bostadsrätt eller ett hus där marken inte ingår tillämpas inte "huvudsaklighetsprincipen", utan man anser att en andel är köpt och en annan andel är given. Om ersättningen t.ex. är på 30 % av marknadsvärdet anses den del av bostaden som brodern köper från din make till 30 % köpt och till 70 % given. I så fall måste din make skatta för de 30 % (15 % av bostaden, eftersom han ägde 50 %) han säljer. Man tar alltså hela ersättningen och drar av främst vad föräldrarna betalade samt eventuella renoveringskostnader. Gällande den övriga delen (35 % av bostaden) anses brodern ha fått dem genom gåva.Svaret blev ganska komplicerat, men sammanfattningsvis kommer din make att få skatta för ersättningen om det inte rör sig om en fastighet. Om det rör sig om en fastighet blir det ingen skatt alls för din make. I vilket fall som helst behöver ingen betala gåvoskatt, eftersom den inte finns längre!Hälsningar,

Skatt vid försäljning av fritidshus efter gåva

2015-10-01 i Reavinstskatt
FRÅGA |Min mor vill ge bort sitt fritidshus som gåva till mig och min bror. (Inga fler syskon finns)Jag ska sedan köpa ut min bror. Fastigheten är värderad till 1 000 000. Inga inteckningar eller skulder finns.Vad blir skatteeffekten för min bror om jag köper hans del för 500 000?Finns det något annat sätt att överlåta fastigheten som är enklare?Hur blir det med lagfartsavgifter?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag går direkt på skattefrågan. När man säljer något blir det enligt 44 kap. 13-14 §§ Inkomstskattelagen så att skatten beräknas på det belopp man får fram när man dragit "omkostnadsbeloppet" från köpsumman. Omkostnadsbeloppet räknas ut på så sätt att man tar vad man själv har betalat för det man säljer och plusar på eventuella förbättringsutgifter (t.ex. kostnader för standardhöjande renovering). Man får, förutom omkostnadsbeloppet, även dra av försäljningskostnader (t.ex. mäklararvode), men det blir väl inte aktuellt i ert fall. Skatten är sedan 22 % av den summa man beräknat fram (den vanliga kapitalvinstskatten/reavinstskatten är 30 %, men för bland annat fritidshus är den enligt 45 kap. 33 § Inkomstskattelagen lägre)Exempel:A har köpt en fastighet av B för 1 000 000 kr. Några år senare lyckas han via mäklare hitta en köpare; C.C erbjuder A 1 500 000 kr för fastigheten, och A antar erbjudandet. De totala försäljningskostnaderna uppgår till 100 000 kr.A:s skatt blir därmed (1 500 000 - 1000 000 - 100 000)X0,22=88 000 kr.Men du och din bror har ju inte betalat någonting! Då kunde man tro att skatten skulle bli väldigt hög. Enligt 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen är det dock så att man om man har fått en gåva (eller ett arv) så följer även givarens omkostnadsbelopp med. Om exempelvis er mor har betalat 800 000 kr för fritidshuset, får var och en av er 400 000 kr som omkostnadsbelopp på er andel (ni får ju hälften var). Utifrån detta kan ni räkna ut vad din bror skulle betala för skatt!Vad gäller lagfartsavgifter, är det enligt bestämmelser i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter för det första så att det inte blir någon stämpelskatt när man söker lagfart på något man fått i gåva, men däremot en expeditionsavgift på 825 kr. När det gäller köpt egendom tar man det högsta av två värden: antingen köpeskillingen eller förra årets taxeringsvärde och anser att det är egendomens värde. Stämpelskatten är sedan 15 kr för vare "avslutad tusenlapp" eller hur man nu skall uttrycka det av värdet (det vill säga att det skulle bli 15X100 om det rörde sig om 100 999 kr). I ditt fall blir det så att den halva av egendomen du fått av din mor alltså får 825 kr som lagfartsavgift medan halvan från brodern beräknas på vad du har betalat till honom (500X15 kr). Eftersom det är köparen som betalar lagfartsavgiften får du och din bror göra upp sinsemellan. Du kan ju till exempel betala lite mindre än 500 000 kr till honom för att kompensera dig för att du får betala för lagfartsansökan.Avslutningsvis kan jag - utan att krångla till det - säga att det inte finns något vattentätt sätt att komma undan skatten, utan att det är bäst att helt enkelt sköta det genom köp från din bror som du själv har skrivit i frågan! Om ni exempelvis gjorde så att din bror gav sin halva till dig som gåva och du sedan gav honom 500 000 kr som gåva skulle det skatterättsligt ändå räknas som ett köp. Även om man kan tycka att det är lite orättvist att din bror redan nu skall få skatta för sin andel av fritidshuset, kommer för övrigt du att få skatta för din andel om du säljer huset senare, så i slutändan, även om det dröjer länge, kommer båda ni ha skattat för era andelar.Hoppas att det lite komplicerade svaret blir till hjälp! Hör gärna av dig igen om någonting är oklart eller om du har några fler frågor!Hälsningar,

Överlåtelse av fastighet

2015-09-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Min sambo vill överlåta hälften av en fastighet till mig (vilken i praktiken sköts av mig) som gåva. Om jag förstått det rätt bör värdet av gåvan inte överstiga 85% av halva senaste taxeringsvärdet för att gåvogivaren skall slippa skatt - men skatten blir latent i så motto att gåvotagaren får betala den när/om fastigheten säljs. Om gåvogivaren kräver att gåvomottagaren också övertar hälften eller mer av fastighetens lån "omintetgörs" väl den skattefria gåvan? Och om fastigheten anses ha ett betydande "övervärde" utöver det enl taxeringsvärdesmetoden fastställda skattefria gåvobeloppet (vilken skillnad skulle ersättas i exempelvis en revers till gåvogivaren) så är väl även i det fallet den skattefria gåvan omintetgjord? Finns det då någon väg att lösa den här problematiken? Och vilka blir de ekonomiska realiteterna om en regelrätt överlåtelse skall ske av halva fastigheten?Fastigheten är av parterna värderad till 4,5 mkr, taxeringsvärdet 3,75 mkr och lånen är på 2,25 mkr. Vilka är fördelarna med att ev gifta sig innan överlåtelsen sker i någon form?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid överlåtelse av en fastighet finns i inkomstskattelagen (IL) och i lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (StL). Du hittar IL https://lagen.nu/1999:1229 och StL hittar du https://lagen.nu/1984:404. Vidare regleras lantmäteriets expeditions avgift i inskrivningsförordningen. Den hittar du https://lagen.nu/2000:309. GåvaInkomstskattelagen Precis som beskriver är en gåva skattefri både för mottagaren IL 8:2 och för givaren IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3. Det första som måste uppfyllas för att det skall räknas som en gåva är att givaren önskar berika mottagaren och detta av personens egna fria vilja. Jag kommer att utgå ifrån att detta är fallet för er. Nästa steg är att fastigheten överlåts till en summa som understiger taxeringsvärdet för den delen av fastigheten som överlåts. I ert fall skulle detta vara mindre än 50% av 3.750.000 (= 1.875.000). Att huset är mycket mer värt än taxeringsvärdet påverkar inte detta – vad som hade påverkat är om marknadsvärdet understiger taxeringsvärdet. Om transaktionen skulle räknas som en gåva så hamnar mottagaren i givarens skattemässiga situation IL 44:21. Detta innebär att mottagaren, vid en framtida försäljning, får göra samma avdrag som givaren hade fått göra om hon sålt fastigheten. 85% av taxeringsvärdet och övertagande av hälften av lånen: Om du övertar hälften av lånen, det vill säga (2.250.000 * 0,5 =) 1.125.000, och sedan betalar 85 % av 1.875.000 (= 937.500) så är du uppe i totalt 2.062.500. Detta överstiger taxeringsvärdet för hälften av fastigheten och överlåtelsen skulle då inte räknas som en gåva. Det som du övertar av lånet ses nämligen som ersättning. Summering: För att transaktionen skall ses som en gåva när det gäller inkomstskattelagen måste alltså summan av det övertagna lånet och det du ger för fastigheten understiga taxeringsvärdet för den delen av huset som du köper (1.875.000). Ett avslutande påpekande är gällande det du skriver om att du sköter fastigheten. Även detta skulle kunna ses som en ersättning för bostaden. Då jag inte har någon information om exakt hur detta ter sig så kan jag inte ta i beaktande om detta skulle ses som ersättning för en eventuell gåva. Stämpelskatt För att även undvika stämpelskatt krävs det, precis som du har skrivit ovan, att överlåtelsen sker till ett pris som – lite förenklat – understiger 85% av taxeringsvärdet för den delen som överlåts. I ert fall skulle det innebära – lite förenklat – att det du betalar sammanlagt med vad du övertar av lånen måste understiga 937.500 för att även undvika stämpelskatten StL 1, 4, 5, 9 & 10 §§. Dock tillkommer en expeditionsavgift för lagfarten om 825 kronor 21 § inskrivningsförordningen. Köp Då inköpspriset inte är angivet och inte heller eventuella förbättringsutgifter kan jag inte göra en utredningen om vad skatten skulle landa på. Men nedan kommer jag utifrån de förutsättningar jag fått försöka förklara ungefär hur det skulle komma att gå till. Om du skulle köpa hälften av fastigheten för marknadsvärdet (4.500.000 * 0,5 = 2.250.000) så skall detta tas upp till beskattning för säljaren IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3. Från de 2.250.000 skall exempelvis de utgifter som säljaren haft för försäljningen IL 44:13, det som hon fått betala för den delen av fastigheten IL 44:14 och eventuella förbättringsutgifter IL 45:11-15 dras bort. Det som blir över skall sedan kvoteras till 22/30 IL 45:33 – det verkar som ni bor i fastigheten, varför jag utgår ifrån att det är en privatbostadsfastighet IL 2:8 & 13. På den summan uttas sedan en skatt om 30 % IL 65:7. Sedan skall en stämpelskatt erläggas. Stämpelskatten landar på 15 * 2.250 = 33.750 StL 8 §. Utöver detta tillkommer den ovan nämnda expeditionsavgiften om 825 kronor enligt 21 § inskrivningsförordningen. Konklusion Om ni uppfyller kravet på att din sambo genom sin egen fria vilja genomför gåvan för att berika dig och att den ersättning – det vill säga den summan du ger henne kombinerat med den summan av de lånen som du övertar (och eventuellt din skötsel av huset – detta är något jag inte kan ta ställning till, men all ersättning som du ger din sambo för att köpa huset räknas till köpeskillingen) – som du ger för halva huset understiger, lite förenklat, 85% av taxeringsvärdet för delen av fastigheten som du får så är det hela skattefritt, då det räknas som en gåva. Som du kanske observerade skiljer sig StL från IL på så sätt att gränsen i IL går vid taxeringsvärdet medans gränsen i StL går vid 85 % av taxeringsvärdet. Dock tillkommer alltid expeditionsavgiften om 825 kronor för lagfarten. Ett giftermål skulle inte påverka beskattningen gällande gåvoresonemanget. Dock skulle ni kunna göra en bodelning inom äktenskapet. Detta kan få konsekvenser för beskattningen; en bodelning är skattefri IL 8:2. Om ni är intresserade att undersöka detta vidare råder jag er att ta hjälp av en jurist som är specialiserad på detta, då det skall genomföras på ett visst sätt. Ni kan komma i kontakt med våra samarbetspartners som är kunniga jurister på familjerättens område för hjälp med en eventuell bodelning eller annat här. Bästa hälsningar

Att sälja en bostadsrätt till inköpspris

2015-09-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag köpte min lägenhet Maj 2015 gav 1,5 miljoner och ska sälja halva nu till min pojkvän, säljer för halva inköpspriset (750000) kommer jag behöva betala skatt på detta? jag går ju inte i vinst.
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen av försäljning av en bostadsrätt hittar du i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229. Regleringen gällande bostadsrätter hittar du i bostadsrättslag (BrL). Den hittar du https://lagen.nu/1991:614.Det förhåller sig, precis som du misstänker, på så sätt att du endast skattar för den vinst (kapitalvinsten) du gör på försäljningen IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3. När du skall räkna ut vilken kapitalvinst du haft vid försäljningen använder du vad som betalades för den delen av bostadsrätten som du nu säljer och avräknar det ifrån vad du får betalt för den delen som säljs IL 44:13 & 14. I ditt fall skulle du inte få någon kapitalvinst (750.000 – 750.000 = 0). Vilket alltså betyder att ingen beskattning sker. Vad som skulle kunna vara problematiskt är om Skatteverket skulle komma att göra tolkningen att överlåtelsen av bostadsrätten är att räknas som en gåva – ett så kallat blandat fång då din pojkvän betalar dig för delen. Då kan det komma att utkrävas en viss skatt. Jag går inte in på djupet i det här resonemanget eftersom jag inte tror att Skatteverket kommer göra bedömningen att det rör sig om en gåva bland annat eftersom att du inte verkar vilja göra din pojkvän rikare, vilket är det första kravet som måste uppfyllas för att överlåtelsen skall klassificeras som en sådan. Detta till trots vill jag ändå berätta för dig om den här risken – desto mer information desto bättre beslut.Vad du vidare bör tänka på är att det finns vissa formkrav för avtalet som måste vara uppfyllda vid en överlåtelse av bostadsrätt för att den skall vara giltig jmf BrL 6:4 & 5. En annan sak värd att tänka på är att det kan tillkomma en överlåtelseavgift; detta finns i sådana fall reglerat i din bostadsrättsförenings stadga.Summering Utifrån de förutsättningar som du givit mig så ser jag sannolikheten som låg att Skatteverket skulle se överlåtelsen som en gåva. Överlåtelsen bör alltså vara skattefri. Vad som dock kan tillkomma är överlåtelseavgiften.Om du skulle vilja ha hjälp med att upprätta avtalet eller få en fördjupad utredning i skattefrågan råder jag dig till att vända dig till våra kunniga samarbetspartners på familjerättens område. Detta han du göra här. Är det något som är oklart eller något som jag missförstått så tveka inte på att höra av dig igen! Bästa hälsningar

Skatta för gåva från icke- EU- medborgare?

2015-10-03 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Min farfar som bor i utomlands (Icke EU medborgare) vill skicka en del av sitt pengar han har sparat som gåva till mig. Jag är svensk medborgare och bor här i Sverige. Kommer jag kunna få det gåvan han vill ge till mig? Och kommer jag behöva skatta något av det?Tack på förhand!
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Såvitt jag kan förstå finns det inget allmänt hinder mot att du skulle kunna få en gåva i form av pengar från din farfar.Svenska skatter regleras i bland annat Inkomstskattelagen (IL). Av 8:2 IL framgår att förvärv genom gåva är skattefria. Detta innebär att du inte kommer behöva skatta för gåvan från din farfar i Sverige.Jag vet inte vilka regler som gäller utomlands och jag kan därför inte uttala mig kring vad som gäller för din farfar eller för dig i förhållande till landet där din farfar bor. Där kanske skattesystemet är annorlunda.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Köp av fastighet

2015-09-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag och min syster ska få våra föräldrars fritidshus i gåva , ev ska hon lösa ut mig från fritidshuset.Vad är skillnaden mellan en överlåtelse och att bli utlöst skattemässigt.
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid överlåtelse av en fastighet hittar du i inkomstskattelagen (IL) och i lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (StL). IL hittar du https://lagen.nu/1999:1229 och StL hittar du https://lagen.nu/1984:404. Skattemässigt är det ingen skillnad på en överlåtelse och att bli utlöst om det hela har karaktären av ett köp. Transaktionen är skattepliktig enligt IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 samt StL 4 §. I mitt svar har jag förutsatt att din syster köper din del av fritidshuset av dig när du fått den av dina föräldrar. Bästa hälsningar

Att ge bort en bostadsrätt?

2015-09-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om jag ger 100% av min äganderätt av lägenheten till en familjemedlem som redan står för lånen och hyran m.m kommer det att finnas nån som helst kostnad för mig då, eller efter gåvobrevet, även om han sen i framtiden vill ge tillbaka hela äganderätten ? Har fått höra att det kan finnas något från skatteverket. Kan detta stämma?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid överlåtelse av bostadsrätt hittar du i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229. Det är svårt att uttala sig om det kommer att finnas eller inte finnas några utgifter. Detta beror helt på hur ni kommer att lösa överlåtelsen. Om ni involverar jurister eller mäklare kan detta komma att behöva betalas av dig. Jag kan alltså inte ge dig ett heltäckande svar utifrån de förutsättningar som givits, men nedan kommer jag att lyfta dels skattefrågan och dels överlåtelseavgiften från bostadsrättsföreningen.SkattAtt ge en bostadsrätt i gåva är skattefritt för givaren IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3. De första kriterierna för att överlåtelsen skall räknas som en gåva är att du vill göra mottagaren av den rikare och att du gör det av egen fri vilja. Detta kan jag inte bedöma utifrån de förutsättningar som du gett, men jag kommer att i det följande utgå ifrån detta. Nästa steg gällande just en bostadsrätt är att du inte får få någon som helst ersättning – din familjemedlem får alltså inte ha övertagit lån eller liknande – för att du ger bort din bostadsrätt. Under förutsättningen att din familjemedlem inte betala dig något är överlåtelsen skattefri - din familjemedlem får alltså inte ha tagit lånen eller betalat din hyra som betalning för bostadsrätten (får han bostadsrätten för att han gjort detta så är överlåtelsen inte en gåva och skatt skall utgå). Vad du vidare bör tänka på är att om du bor kvar i bostadsrätten och din familjemedlem fortsätter att betala din hyra skulle detta eventuellt kunna räknas som en betalning för bostadsrätten. Dock kan ni hävda att detta inte är en följd av överlåtelsen då han sedan tidigare (innan han blev ägare till bostadsrätten) har genomfört dessa betalningar, varför det inte skall ses som en betalning för bostadsrätten och därför skall ersättningen inte heller beskattas. Detta under förutsättning att hans finansiella stöd inte har varit en betalning för bostadsrätten.Om du sedan skulle få tillbaka bostadsrätten i gåva är detta skattefritt för dig IL 8:2.Överlåtelseavgift Vad som kan tillkomma är en överlåtelseavgift som måste betalas till bostadsrättsföreningen. Detta är något som i sådana fall finns reglerat i stadgan hos bostadsrättsföreningen.Summering Det är svårt för mig att uttala mig exakt då jag inte har all fakta som rör dig och din släktings ekonomiska förehavanden, men under förutsättning att du inte får betalt för bostadsrätten och att de första kriterierna för gåva är uppfyllda (att du vill berika din familjemedlem) så den skattefri. Dock kommer ni kanske att behöva betala en överlåtelseavgift. Vidare kan det så klart uppkomma andra utgifter. Exempelvis jurist- eller mäklarkostnader. Jag kan inte förutse dessa då jag inte vet exakt hur ni tänkt gå tillväga.Skulle du behöva en mer djuplodad utredning och skatten eller ha hjälp med överlåtelsen kan du komma i kontakt med våra samarbetspartners som är kunniga jurister på familjerättens område här.Bästa hälsningar

Beskattning av fastighetsförsäljning för begränsat skattskyldig person

2015-09-24 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag bor i Frankrike sedan 1999 och är delägare i en sommarfastighet i Sverige med mina två bröder och vår pappa. Vi har tillsammans beslutat att vår pappa och älste brodern köper ut min och yngste broderns andelar. Beskattas jag i Sverige för detta?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Eftersom du är bosatt i Frankrike uppkommer först frågan om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. I ditt fall spelar detta egentligen ingen roll eftersom både begränsat och obegränsat skattskyldiga personer beskattas för kapitalvinst på en fastighet i Sverige. För fullständighetens skull kan jag ändå kommentera att du antagligen är begränsat skattskyldig, förutsatt att du för det första inte vistas i Sverige under sammanhängande perioder som är längre än sex månader och att du för det andra inte har fler anknytningspunkter till Sverige än sommarfastigheten och din vuxna familj.Du kommer alltså beskattas för vinsten i inkomstslaget kapital, antingen enligt IL 3:18 p.11 eller enligt IL 42:1. Inkomstskattelagen, IL, hittar du här.Vänligen,