Parkeringsförmån: beskattning och avdragsrätt.

2017-01-07 i Avdrag
FRÅGA |HejJag har ett aktiebolag. Mitt företag leasar en bil. Mitt företags adress är samma som min hemadress då jag har kontoret på hemadressen men är ut på olika företag under veckan.Jag betalar för en boendeparkering privat. Men tycker att företaget kan stå för den.Har företaget rätt att betala parkeringen och dra av den som en kostnad?Utan att jag blir förmånsbeskattad pga att det är samma adress som min hemadress?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag inser från din fråga att den leasade bilen utgör en bilförmån. Återkom gärna med kommentarer eller följdfrågor om så inte är fallet. Under förutsättning att det handlar om en förmånsbil är fri uppställningsplats vid arbetsplatsen skattefri (detta framgår utav Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2004 års taxering (HL) p. 251 par. 17.2.45). Detta har de följande två konsekvenserna. För det första ska du inte bli förmånsbeskattad, men för det andra får parkeringsförmånen inte dras av. Anledningen är att det endast är skattepliktiga förmåner som får dras av. Det är emellertid så att det har kommit in flera frågor till Skatteverket om parkeringsförmånen. På grund av detta har de utfärdat olika skrivelser som reglerar förmånen mer i detalj. Det finns ingenting på deras hemsida angående just ditt fall, men jag anser att det skulle vara lämpligt att kontakta Skatteverket med detaljer om din situation för att ta reda på huruvida det möjligtvis finns något undantag till den ovanstående regeln. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Avdrag för bostadsförmån

2017-01-04 i Avdrag
FRÅGA |Hur ska man tänka skattmässigt då ett aktiebolag (fåmansföretag) ska förvärva en bostadsrätt för sina anställda för övernattning på annan plats? Får man göra avdrag för det och med hur mycket?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga handlar det om en bostadsförmån. Förmånen är skattepliktig för de anställda och följaktligen avdragsgill för företaget. Svaret på den första delen av frågan är, således, att man får göra avdrag. När det gäller den andra delen, nämligen hur stort avdraget kan vara, framgår värdena av Skatteverkets föreskrifter. Jag har tyvärr inte tillgång till värdena för beskattningsåret 2017, men du kan hitta 2016s värden här: http://www4.skatteverket.se/download/18.5ab19137150f7e5ca0e5749/1448977580359/SKVFS+2015_16.pdf. Det är dock så att Skatteverket kan justera värdet på arbetsgivarens begäran, vid avvikelser av mer än 10% mellan marknadsvärdet och tabellerna. Det kan i så fall vara lämpligt att vända sig till dem med precisa informationer om pris och ort för att få en beräkning. Jag hoppas att du fått svar på ditt fråga!Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Avdrag i inkomst av tjänst och inkomst av kapital

2016-06-27 i Avdrag
FRÅGA |Vi , min bror och jag, gav fullmakt till vår syster mot arvode för att ordna med en husförsäljning, kontakt med mäklare. Hur gör vi med telefonersättning, bensin, vattenanalys, annonsering. Hon har fått stått för alla kostnader. Ska vi dela kostnaderna med henne och eller kan hon göra avdrag i deklaration. Hur gör vi med arvodet som min bror och jag betalar henne? Kan vi dra av det?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skatteplikt och avdragsrätt för svenska inkomster regleras främst i inkomstskattelagen (IL).Arvodet som din syster får för uppdraget tas upp i inkomst av tjänst, 10:1 och 11:1 IL. Som huvudregel finns det avdragsrätt i inkomst av tjänst för kostnader hon har haft för att förvärva och bibehålla inkomster från uppdraget, 12:1 IL. Således faller telefonräkningar och bensinkostnader inom denna kategori. För telefonen skall de faktiska kostnaderna dras av medan för bensinen görs ett schablonavdrag med 18,5 kr för varje mil, 12:5 och 12:27 IL. Avdrag för bensin gäller vid tjänsteresor och resor till och från jobbet med egen bil.Däremot kostnaderna för vattenanalys och annonsering hänför sig till just huset och därmed inkomst av kapital. Dessa kostnader samt arvodet till er syster får dras av i inkomst av kapital, 42:1 IL. Detta eftersom vinst/förlust vid fastighetsförsäljning faller under detta inkomstslag, 41:1-2 IL. Med vänlig hälsning,

Rotavdrag - skattereduktion?

2016-05-03 i Avdrag
FRÅGA |Är rotavdrag en skattereduktion eller en skattekredit för privatpersoner?
Emma Modig |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det så kallade rotavdraget är en skattereduktion, enligt inkomstskattelagens (IL) 67 kap. I IL 67:11-14 §§ står det vad som räknas till rut- och rotavdragen (hushållsarbete, samt reparation, underhåll och om- och tillbyggnad)Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Avdrag för dubbel bosättning

2017-01-05 i Avdrag
FRÅGA |Hej, jag har en skattefråga.Jag har hela tiden varit anställd på ett företag i Gbg. Jag tog tjänstledigt för studier i Växjö. Sedan jobbade jag på sommarmånaderna men hade kvar lägenheten i Växjö. Kan jag göra avdrag för dubbelt boende? Vad gäller om man inte jobbar hela månader utan 5-6 dagar i månaden? Har ju boende på två orter.Med vänlig hälsningFörvirrad student
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudsakligen regleras frågan i inkomstskattelagen (i det följande IL) 12 kap. 18-22§§. Enligt skatteverket finns de förutsättningar som tillämpas i praktiken i IL 12 kap. 19 och 20§§. Sammanfattat måste du, för att kunna göra avdrag, ha flyttat till en ny bostadsort på grund av ditt arbete, ha behållit en bostad på den tidigare bostadsorten och arbeta längre än 50 kilometer från bostadsorten.Avdraget omfattar "den faktiska utgiften," som skatteverket säger, och får göras under längst två år. Ränteutgifter kan inte tas med i avdraget utan dras under inkomst av kapital. Från din berättelse framgår det att du får göra avdrag för den bostad du behåller i Växjö medan du arbetar i Göteborg, men det skulle vara lämpligt att kontakta Skatteverket med ytterligare detaljer för att specificera vad som skulle gälla beloppsmässigt i just ditt fall. Innan du gör det skulle du möjligtvis ha nytta av att ta reda på vad de säger om frågan här (sammanfattat) och här (mer i detalj). Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Rot-avdrag, icke ägare.

2016-12-30 i Avdrag
FRÅGA |Vi har borrat bergvärme, vi sa till konsulten som vi anlitade att vi inte äger huset ännu utan att min sambos föräldrar gör det, men att vi ska betala fakturan. Med den faktan så skrev han det ändå på min sambo och drog rot-avdrag på honom, vi betalade fakturan, och nu säger han att skatteverket säger ifrån efter som att vi inte äger fastigheten, och att vi ska betala honom 21,000kr för rot-avdraget.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller rot-avdraget är situationen följande: Frågan regleras i inkomstskattelagen (i det följande IL). Jag förstår från din fråga att arbetet har utförts i ett hus. I så fall gäller enligt IL 67 kap. 13a§ att det är ägaren (och några andra personer som likställas med ägaren, närmare bestämt a) den som innehar fastighet med fideikommissrätt eller i annat fall utan vederlag besitter fastighet på grund av testamentariskt förordnande;b) den som innehar fastighet med åborätt, tomträtt eller vattenfallsrätt samt den som annars innehar fastighet med ständig eller ärftlig besittningsrätt;c) innehavare av skogsområde som blivit av staten upplåtet till kanalbolag eller till kommun eller annan menighet;d) innehavare av publikt boställe eller på lön anslagen jord;e) juridisk person, som förvaltar samfällighet och som enligt 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) är skattskyldig för samfällighetens inkomster; samt) nyttjanderättshavare till täktmark som avses i 2 kap. 4 §, om nyttjanderätten har förvärvats mot engångsvederlag.Ovanstående regleras i fastighetstaxeringslagen 1 kap. 5§)som måste begära skattereduktionen. Jag antar att skatteverket kan ha resonerat att det, eftersom det är ni som betalat fakturan, också är ni som begär skattereduktionen, vilket ni inte är berättigade till enligt lagen. Följaktligen har de nekat att betala beloppet till konsulten, vilket innebär att ni måste betala istället. Ett förslag skulle kunna vara att konsulten, om det är möjligt för honom att på något sätt "annulera" fakturan, skulle kunna utfärda en ny faktura till ägarna, alternativt korrigera namnet på den befintliga fakturan så att det ska vara ägarna som begär skattereduktionen. I sammanhanget är det viktigt att misstaget kommuniceras till skatteverket, så att de ska kontrollera transaktionens lagenlighet. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Avdrag vid förbättringar

2016-06-16 i Avdrag
FRÅGA |Vi är 3 syskon som fick ett fritidshus i gåva. Huset är nu sålt. Får vi göra avdrag för förbättringar som fadern gjorde, drog in el samt sommarvatten?
Jens Ödman |Hej!Vid beräkningen av kapitalvinsten ska 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL) beaktas. Denna paragraf behandlar "kontinuitetsprincipen", denna innebär att mottagaren, d v s du och dina syskon, inträder i givarens skattemässiga situation. Ni beräknar således ert anskaffningsvärde på fastigheten genom att använda er av givarens anskaffningsvärde adderat med eventuella förbättringsutgifter. Alltså, i och med kontinuitetsprincipen inträder ni i givarens skattemässiga situation, om jag tolkar er fråga rätt så var det fadern som var givare, ni har således rätt att göra avdrag för de förbättringar som han gjort, under förutsättning att dessa förbättringar är avdragsgilla enligt de sedvanliga reglerna om förbättringar och byggnationer. Jag tolkar det som att el och sommarvatten inte fanns innan er far drog in det, varför det måste anses vara en nybyggnation. För nybyggnationer finns ingen tidsbegränsning för avdragsrätten, varför ni har rätt att göra avdrag för indragningen av elen samt sommarvattnet oberoende av när dessa utfördes. Vänligen,

Skattefria personalvårdsförmåner

2015-10-12 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Jag undrar över personalvårdsförmåner, närmare bestämt friskvårdsbidrag. Som jag förstått det är friskvårdsbidragen skattefria enligt 11:11-11:14 IL. om det riktas till hela personalen (och är av enklare form/värde). Är det okej att skilja på tillsvidareanställda och visstidsanställda på så sätt att tillsvidareanställda får dubbelt så stort bidrag som de visstidsanställda? Lagstöd?Tack på förhand!
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Du verkar ha förstått bestämmelserna i 11:11-11:14 i inkomstskattelagen korrekt. Vad gäller förutsättningen att en förmån måste riktas till "hela personalen" finns inget direkt lagstöd förutom det redan angivna. Däremot har frågan tagits upp i dåvarande Regeringsrätten (nu Högsta förvaltningsdomstolen) i rättsfallet RÅ 2001 ref 44 som du hittar här. Där kom man fram till att begreppet hela personalen syftar till alla anställda oavsett anställningsform. Med hänvisning till rättsfallet skulle det i ditt exempel innebära att den delen av bidraget som endast riktar sig till tillsvidareanställda inte är avdragsgill. Vänligen,