ROT-avdrag: kan fördelas fritt mellan sambor.

2017-03-19 i Avdrag
FRÅGA |Om man är sambos, äger en bostadsrätt gemensamt och har anlitat hantverkare med ROT-avdrag. Nu år 2016 är slut inser man att bara den ena ägaren kan tillgodogöra sig skattereduktionen. Frågan till er lyder: går det att justera detta i inkomstdeklarationen (den ena ägaren tar upp även den andras skattereduktioner) eller måste detta kommuniceras med Skatteverket? MvhJeanette
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Skatteverkets information om skattereduktion för rot- och rutarbete fr.o.m. 2016 är det så att skattereduktion för rotarbete kan medges den som betalat 70 procent av arbetskostnaden. De allmänna villkoren måste givetvis också vara uppfyllda, nämligen:- Det utförda arbetet ska vara hänförligt till sökandens hushåll. – Den som ansöker om skattereduktion ska äga och bo i det småhus, den ägarlägenhet eller den bostadsrätt där arbetet utförts. – Arbetet får inte utföras av den som begär skattereduktion eller närstående till denne. – Utföraren ska vara godkänd för F-skatt när avtalet om arbetet träffas eller när ersättningen betalas ut. - Skattereduktion medges även den som utgett ersättning för husarbete avseende förälders hushåll eller fått en förmån av husarbete avseende förälders hushåll. Dessutom måste den som ansöker om skattereduktion äga hela eller del av småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt som föräldern bor i.Det framgår av det ovanstående att det endast kan vara en person som betalat 70% av arbetskostnaden och följaktligen kan medges skattereduktionen. Jag tolkar din fråga som om du vill veta huruvida skattereduktionen får utnyttjas av en annan person än den som faktiskt har rätt till den. I annat fall är du välkommen att återkomma med följdfrågor. Angående denna fråga är situationen sådan att sambor fritt kan fördela det slutliga rot- eller rutavdraget mellan varandra. För skattereduktion för Rotarbete måste den som tar emot skattereduktionen, förutom att tillhöra samma hushåll, äga bostaden där arbetet utförts. Den man fördelar till måste ha fyllt minst 18 år under 2016 och vara obegränsat skattskyldig i Sverige, dvs måste vara bosatt här. Precis som du säger måste detta kommuniceras till Skatteverket: Både den som vill överlåta och den som vill överta en slutlig skattereduktion ska begära det som övrig upplysning i sin deklaration. Någon ändring i skattereduktion för rot-/rutarbete som förtrycks i deklarationen görs inte. Eventuell ändring görs när din deklaration handläggs av Skatteverket.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Utbildningskostnad för utvidgning av verksamhet

2017-02-20 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Har en fråga gällande avdragsgill kostnad för kurs. Undrar i fall man som anställd hårfrisörska, kan dra av kostnaden för en grundkurs man gått i nagelvård då jag tänkt erbjuda nagelvård till kunderna på hårfriseringen. ska har gått en grundkurs i nagelvård och har tänkt att förutom hårvård erbjuda nagelvård till kunderna på hårfriseringen. Kan denna kostnad möjligtvis vara avdragsgill inför inkomstdeklarationen)
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår situationen du beskriver vill du göra avdraget i rollen som näringsidkare och du har tagit kursen för att kunna utöka din näringsverksamhet. Utbildningar kan i vissa fall vara avdragsgilla för företagare/näringsidkare. Det kräver då att utbildningen har ett samband med den verksamhet du redan bedriver (hårfrisering) och att den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper.Nagelvård blir en ny tjänst inom den redan bedrivna verksamheten och ses som en utvidgning av verksamheten. Kursen är en förutsättning för denna utvidgning men ger ingen nytta till själva hårfriseringen. Utifrån den bedömningen är kostnaden för kursen inte avdragsgill.Här är en länk till Skatteverkets sida om utbildningskostnader för företagare.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Dubbla avdrag ‒ Skattebrott?

2017-01-26 i Avdrag
FRÅGA |Hej. En bekant till mig använder sig av tjänstebil i sitt arbete. Saken är den att han lämnar in sin Reseräkning varje månad till företaget han är anställd på och får utbetalt ersättning Månatligen för bensin, ersättningen är mellan 3 500 - 4 000:-/ månad. När han sedan lämnar sin Årliga Självdeklaration, gör han återigen avdrag för körda mil i tjänsten. Detta innebär att han får ut Dubbel Milersättning varje år. Han har gjort så här i ca 8 år och inte blivit kontrollerad av Skattemyndigheten någon gång. Blir han återbetalningsskyldig? Böter eller tom fängelse?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga rätt, så brukar din bekant dra av kostnader för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbil i sin inkomstdeklaration. Sådana kostnader får dras av enligt 12 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) (här), men givetvis föreligger avdragsrätt endast när den skattskyldige själv har stått för kostnaden. När kostnaderna täcks av drivmedelsersättning från arbetsgivaren, får inget sådant avdrag ske. Din bekant lämnar således en oriktig uppgift till Skatteverket när han i sin deklaration gör avdrag för drivmedelskostnader.Om din bekant lämnade de oriktiga uppgifterna uppsåtligen, så har han gjort sig skyldig till skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen (1971:69) (här). Straffet för skattebrott är fängelse i högst två år. Med tanke på att det troligtvis inte rör sig om alltför stora summor som undandragits i skatt (avdrag kan medges för högst 95 öre/km), är det dock tänkbart att brottet istället bedöms som skatteförseelse enligt 3 § skattebrottslagen. I så fall är straffet böter.Utöver straffansvar finns det ett administrativt sanktionssystem som kan tillämpas när oriktiga uppgifter har lämnats till Skatteverket. Detta sker genom att ett skattetillägg tas ut av den skattskyldige enligt 49 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244) (här). Skattetillägget är 40 % av den undandragna skatten, vilket framgår av 49 kap. 11 § skatteförfarandelagen.Enligt praxis från högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen får dock den som har blivit dömd för skattebrott inte påföras skattetillägg för samma oriktiga uppgifter som låg till grund för skattebrottet. Detsamma gäller också åt motsatt håll; den som har påförts skattetillägg får inte dömas för skattebrott för samma oriktiga uppgift som låg till grund för skattetillägget. Således kan din bekant inte både dömas för skattebrott och påföras skattetillägg. Det mest sannolika är enligt min bedömning att han endast påförs skattetillägg.Du undrade också om han kan bli återbetalningsskyldig. Det är möjligt och i så fall sker det genom att Skatteverket omprövar sitt beslut om slutlig skatt för det beskattningsår som den oriktiga uppgiften lämnades. Omprövning till nackdel för den skattskyldige får i huvudregel endast ske inom två år från beskattningsårets utgång. När det handlar om omprövning på grund av oriktiga uppgifter får dock omprövningen ske inom sex år från beskattningsårets utgång, s.k. efterbeskattning. Detta framgår av 66 kap. 27 § skatteförfarandelagen (här). Om din bekant har lämnat oriktiga uppgifter i åtta år, så kan Skatteverket alltså inte ändra besluten om slutlig skatt för de första beskattningsåren, men väl för alla beslut de senaste sex åren.Kort sammanfattat riskerar alltså din bekant skattetillägg eller åtal för skattebrott, alternativt skatteförseelse. Skatteverket kan dessutom ompröva de beslut som fattats de senaste sex åren om hans slutliga skatt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Avdrag för underhåll till före detta maka

2017-01-26 i Avdrag
FRÅGA |Om jag betalar underhåll till min exfru, enligt avtal, är kostnaden avdragsgill i min deklaration ? Antagande att exfrun tar upp motsvarande belopp som inkomst!?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Huvudregeln är att du normalt inte får göra avdrag för underhållsbidrag. Periodiska understöd i form av underhåll till före detta maka kan du dock få göra avdrag för om det är ett fastställt underhållsbidrag, det vill säga genom dom eller avtal. Detta gäller dock inte vid underhåll till person som fortfarande är medlem av ditt hushåll. Mitt råd är att kontakta skatteverket för att få reda på vad som exakt gäller i just din situation gällande om underhållet är avdragsgillt.Hoppas detta gav svar på din fråga.Vänligen

Tjänsteställe

2017-03-05 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Har en fråga angående reseersättning. Är folkbokförd i Trollhättan företaget jag jobbar för finns också i Trollhättan men har min husvagn som jag drar runt på olika jobb.Var ifrån ska jag räkna ersättningen?
Julia Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det bor du i Trollhättan och utgår från Trollhättan med ditt arbete men åker ut till andra orter och övernattar då i husvagnen. För att kunna veta hur man ska beräkna ett avdrag måste man börja med att fastställa vart du har ditt tjänsteställe. En anställd har tjänstestället på någon av följande platser enligt 12 kap 8 § inkomstskattelagen. Där du utför huvuddelen av sitt arbete = huvudregel Där du hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifterDär du har din bostad = undantagsregeln Har du en exempelvis en projektanställning vid byggarbetsplats, besöker sällan arbetsgivarens lokaler är tjänstestället platsen för anläggningen där du utgör arbetet, det vill säga på andra platser än Trollhättan. Har du istället en anställning med varierande arbetsplatser och besöker regelbundet arbetsgivaren lokaler för att hämta material eller för förberedelser anses du ha ditt tjänsteställe i i din arbetsgivares lokaler (alternativregeln) det vill säga i Trollhättan där företaget ligger. Har du däremot en anställning med varierande arbetsplatser och besöker arbetsgivarens lokal regelbundet i form av att denna upprättar tillfälliga kontor eller liknande de olika arbetsplatserna anses ditt tjänsteställe variera beroende på vart detta tillfälliga kontor/arbetsbod finns. Om ingen av de två föregående reglerna är tillämpliga, dvs. inget naturligt tjänsteställe kan pekas ut därför att arbetet utförs på skiftande platser och arbetsgivarens lokaler besöks sällan, kan bostaden utgöra tjänsteställe. Denna undantagsregel infördes särskilt med tanke på de byggnads- och anläggningsarbetare som i sin anställning utför arbete på skilda platser och inte regelmässigt besöker arbetsgivarens lokaler. Regeln är dock avsedd att tillämpas även för andra kategorier anställda som i sin anställning har sådana förhållanden att något tjänsteställe varken kan fastställas utifrån huvudregeln eller alternativregeln.Vid tillämpningen av undantagsregeln blir ditt tjänsteställe Trollhättan. Är det reseersättning eller avdrag för tjänsteresor du avser med din fråga krävs det att det du begär avdrag för är en resa som arbetsgivaren har beordrat att du ska göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen/ordinarie tjänsteställe. Är ditt tjänstställe därför i arbetsgivarens lokaler eller i din bostad, dvs i Trollhättan ses resor direkt mellan bostaden och de olika arbetsplatserna som tjänsteresor, som arbetsgivaren kan ersätta med skattefri reseersättning. Även resorna mellan arbetsgivarens lokaler och de olika arbetsplatserna är tjänsteresor. Har man fått en skattefri ersättning får man dock inte göra avdrag i sin inkomstdeklaration för motsvarande kostnader man haft i utövande av sitt arbete. Alltså, har du fått skattefri reseersättning eller traktamente får du inte också göra avdrag för dessa under avdrag för ökade levnadsomkostnader under tjänsteresor. Har du tjänsteställe på de platser där du utför ditt arbete (alltså utanför Trollhättan) och har med dig husvagnen är det inte tjänsteresor som aktualiseras utan istället avdrag för tillfälligt arbete och hemresor tillbaka till Trollhättan. Om den anställda har sitt arbete på en annan ort än den där man har sin bostad kan avdrag för ökade levnadskostnader. Om en anställd har valt att bo i egen husvagn på arbetsorten kan avdrag medges med den faktiska kostnaden. Det innebär att avdrag kan medges för värdeminskning av husvagnen, uppställningsplats och andra kostnader som har ett direkt samband med husvagnens användning för boende vid det tillfälliga arbetet. Hoppas du har fått svar på din fråga!

Kommanditbolag avvecklat, får jag dra av kapitalförlust?

2017-02-14 i Avdrag
FRÅGA |Hej jag har ett KB som jag la ner 2015 bolaget har bara funnits dom sista 10åren utan aktivitet. Om jag har förstått det hela rätt så får jag ta och dra 70% som en kapitalförlust i min egen deklaration i år!?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline. Skatteverket har gett ut information om beskattningen för delägare i handelsbolag här. Du måste dock räkna lite själv för att komma fram till om du faktiskt har ett underskott som du kan dra av.Skattemässigt behandlas kommanditbolag exakt som handelsbolag. Därför finns ingen specifik information för just KB eftersom det ur skatteverkets synvinkel bara är en specialvariant av handelsbolaget som behandlas likadant i skattehänseende.Skatteverkets information:Om du kikar på sida 13 och 14 i den ovan länkade informationen så ser du när underskott av att en verksamhet upphör kan kvittas hos dig som delägare. Som du ser på sida 14 upp till höger så får du dra av 70 % om det är så att din JAU (justerade anskaffningsutgift) är positiv. Det finns vissa specialregler för kommanditdelägare eftersom kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar i bolaget.Mer information om hur JAU beräknas kan du se på sida 16. Det är enkelt sagt en siffra som visar om du tillfört pengar till bolaget eller om du snarare tömt det på pengar genom uttag. Har man ett negativt JAU innebär det att man i princip tagit ut mer pengar än man tillfört och då kan man inte göra avdrag så som du vill göra eftersom man då inte anses ha gjort en förlust.På sida 25 uppe till höger ser du ett exempel på den beräkning som skall göras för att räkna ut hur stort det underskott du kan dra av är. Avdraget kan användas på kapitalvinster. Har du inte sådana som motsvarar ditt uträknade avdrag så får du istället rätt till skattereduktion på beskattningen av din tjänsteinkomst om du istället har sådan.Skattereduktionen: Du kan alltså inte dra av 70 % i inkomstslaget tjänst eftersom ditt avdrag hänför sig till inkomstslaget kapital.Om det är så att du inte har någon kapitalvinst att dra av denna kapitalförlust mot kommer du därför få använda skattereduktion som regleras i Inkomstskattelagens 67 kapitel. Regeln som gäller för dig finns i 67:10 där det framgår att kapitalförluster på upp till 100 000 kr får skatten minskas med 30 %. Är förlusten högre än så blir avdraget bara 21 %.Innebörden är att om kapitalförlusten du beräknat är 100 000 kr så får du dra av 70 000 kr från inkomstslaget kapital. (De 70 % du frågar om). Om du bara har 10 000 kr i inkomstslaget kapital kommer du dock ha en förlust på 60 000 kr som du inte kan utnyttja i det inkomstslaget. Dessa 60 000 kr blir då en skattereduktion där 30 % får dras av mot inkomstskatten i inkomstslaget tjänst. Det resulterar i sig att du får dra bort 18 000 kr av din tjänsteinkomst från beskattning.Som jag förstått det är detta något som skatteverket dock sköter åt dig om du anger att du har större förluster än inkomster i ett visst inkomstslag, men det kan självklart vara bra att veta vad de sysslar med eftersom det ofta är krångligt och regelverket är svårt att få en överblick över.Jag hoppas att detta hjälper dig till viss del även om jag inte kan ge dig några klara och tydliga svar utan istället hänvisar till att du behöver räkna själv för att se så du har rätt till avdrag. Jag hoppas du kommer fram till att du har rätt till avdrag och att skatteverket medger det!Med vänliga hälsningar,

Avdrag för underhåll

2017-01-26 i Avdrag
FRÅGA |Om jag betalar underhåll till min exfru, enligt avtal, är kostnaden avdragsgill i min deklaration ? Antagande att exfrun tar upp motsvarande belopp som inkomst!?
Gustav Sannegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om avdrag för olika typer av utgifter finns i inkomstskattelagen (IL). Det finns en allmän regel om möjligheten till avdrag för periodiskt understöd i 9 kap. 3 § IL. Där anges att periodiska utbetalningar till personer i den skattskyldiges hushåll inte får dras av. För att detta "avdragsförbud" ska gälla krävs alltså att underhållet utbetalas periodiskt (vilket jag förutsätter är fallet) och att personen som mottar underhållet finns i den skattskyldiges hushåll. Om mottagaren av underhållet du betalar, det vill säga din exfru, och du själv inte har gemensamt hushåll gäller alltså inte förbudet. I resten av svaret utgår jag från att så är fallet. Huvudregeln för när en utgift av detta slag är avdragsgill är enligt 10 kap. 1 § IL att den ska ha erlagt på grund av en tjänst. I 12 kap. 1 § preciseras detta som att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnader. Det kan visserligen framstå som svårt att motivera varför ett underhåll ska anses vara erlagt för att förvärva eller bibehålla andra inkomster. Enligt Skatteverkets ställningstagande i frågan kan man dock få avdrag för periodiska understöd om utbetalningen avser avser fastställt underhållsbidrag till maka eller make, eller tidigare maka eller make. Du kan läsa ställningstagandet här.Svaret på din fråga blir alltså att man kan dra av fastställda periodiska understöd till tidigare maka. Jag hoppas detta är tillräckligt svar på frågan!

Kostförmåner

2017-01-24 i Avdrag
FRÅGA |Hej, Jobb på förskola, matavdrag ska göras, vems ansvar att kontrollera att det blir gjort? Arbetsgivarens eller den anställdes? Om det inte gjorts, hur lång tid tillbaka kan det göras? Avdrag i efterhand-allt på en gång eller uppdelat?
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du vems ansvar det är att deklarera en kostförmån på arbetsplatsen. Enligt de svenska skattereglerna ses en kostförmån som en löneförmån, och skall som utgångspunkt värderas till marknadsvärdet och sedan tas upp som en inkomst av tjänst. Man får alltså inte göra avdrag för lunch du ätit gratis på jobbet, men om du får betala för lunchen så behöver du givetvis inte ta upp den som en löneförmån- bestämmelserna gäller endast i de fall då du får äta gratis eller rabatterat på din arbetsplats. Detta följer av 11 kap. 1 § Inkomstskattelagen. Om den däremot tillhandahålls gratis, skall den som ovan nämnts tas upp som inkomst av tjänst. Av förenklingsskäl finns emellertid en schablonregel för kostförmåner som stadgas i 61 kap. 3 § Inkomstskattelagen. Enligt Skatteverkets hemsida är beloppet som ska tas upp av den som erhållit fri lunch under 2016 88 kronor per dag. Det är alltså den som nyttjat förmånen, som också skall ta upp denna i deklarationen för föregående år. Man kan även notera att en arbetsgivare som tillhandahållit gratis lunch till de anställda får göra avdrag för detta som en kostnad i näringsverksamheten enligt 16 kap. 1 § Inkomstskattelagen, men att arbetsgivaravgifter å andra sidan skall betalas in. Detta är arbetsgivarens skyldighet att göra. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,