Är försäkringspremie en avdragsgill kostnad

2018-03-14 i Avdrag
FRÅGA |Om man driver en enskild firma men inte haft några inkomster under året, kan man dra av kostnaden för en försäkring i företaget man haft under året ändå? Helt enkelt, hur gör man när man ska deklarera?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringspremier, alltså avgiften som försäkringsbolaget tar för att för att du tecknat en försäkring, får du normalt göra avdrag för i en enskild näringsverksamhet då eventuell ersättning från försäkringen ska tas upp som inkomst. Det kan t.ex. gälla sakförsäkring för en bil som tillhör näringsverksamheten. För gruppslivsförsäkringar gäller särskilda begränsningar. Enligt 16 kap 25 § första stycket inkomstskattelagen(IL), ska premier för grupplivförsäkring dras av. Däremot finns en begränsning i paragrafens andra stycke. Den säger att om eventuell ersättning är väsentligt mer förmånlig än vad som gäller för grupplivförsäkring för statligt anställda, så får du inte göra avdrag för mer än motsvarande premiekostnaden för den statliga grupplivsförsäkringen. Exakt hur och var avdraget ska göras i deklarationen kan jag tyvärr inte svara på mer än att det dras av som kostnad.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Måste man ansöka om grundavdrag?

2018-02-12 i Avdrag
FRÅGA |Hej,Hur fungerar med grundavdraget när man har en årslön som passerar den högre skiktgränsen för inkomstskatten?Får man göra grundavdraget och är det något som man måste ansöka till, eller får man grundavdraget per automatik?Tack på förhand.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Jag förutsätter att du är obegränsat skatteskyldig i sverige, det är du om du är medborgare, bor här, eller har väsentlig anknytning som till exempel arbete (3:3 Inkomstskattelag). Alla obegränsat skatteskyldiga personer har rätt till grundavdraget, men hur stort det blir beror på din inkomst. Det fastställs enligt en tabell som finns i 63:3 Inkomstskattelag. Grundavdraget är knutet till prisbasbeloppet, som 2017 var 44.800. Hade du en årsinkomst på 355.024 kronor eller mer år 2017 har du rätt till det minsta grundavdraget på 13.126 kronor, avdraget avrundas uppåt till helt 100-tal kronor (63:2 2 st Inkomstskattelag). Du måste inte ansöka om grundavdraget utan skatteverket gör ditt avdrag självmant. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Fråga om fru får utnyttja ROT-avdrag trots att hon inte är ägare till huset

2018-01-29 i Avdrag
FRÅGA |Jag äger ett hus och har därefter gift mig och vi bor tillsammans i huset. Får min fru utnyttja ROT avdrag även om hon inte är registrerad som ägare?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få använda sig av ROT-avdrag måste man vara ägare till fastigheten där arbetet är utfört. Fastigheten måste användas som bostad av ägaren. Det räcker inte heller med så kallad dold äganderätt, dvs. att två eller flera äger bostaden utan att alla har lagfart eller är registrerade som ägare. För att få utnyttja ROT-avdraget måste man kunna styrka sitt ägande genom avtal och inskrivning hos inskrivningsmyndigheten. Din fru kan alltså inte utnyttja ROT-avdraget om hon inte är registrerad som ägare till fastigheten. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är resa mellan kontor och hemmakontor en tjänsteresa?

2018-01-16 i Avdrag
FRÅGA |Hej, Jag har i mitt anställningskontrakt att jag utgår från mitt kontorsrum hemma i Eskilstuna samt att jag har tjänstebil.2-3 dagar/ vecka kommer jag åka till kontoret i Stockholm, 2-3 dagar/ vecka kommer jag arbeta hemifrån eller åka på kundbesök.Kan jag räkna resor till kontoret i stockholm som tjänsteresor?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkomstskattelagen (IL) behandlar hur man ska skatta för olika inkomster samt vilka kostnader som man får göra avdrag för. Du kan hitta IL:s bestämmelser här.Tjänsteresor och arbetsresorDet finns dels resor som kallas arbetsresor som alltså avser resor mellan arbetsplatsen och hemmet, och så finns det s.k. tjänsteresor som görs inom ramen för själva tjänsten, där man alltså t.ex. reser från arbetsplatsen för att utföra arbete på annan plats hos exempelvis en kund. Till att börja med bör man därför undersöka om det rör sig om en arbetsresa eller en tjänsteresa.Enligt skatteverkets ställningstagande är en tjänsteresa en resa som arbetsgivaren beordrat den anställde att göra för att utföra arbete för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen (SKV M 2015:16).När du åker på kundbesök blir dessa resor tydligt tjänsteresor, då det är resor som görs för inom ramen för tjänsten. Skatteverket har gjort bedömningen att resa som görs mellan hemmet och tjänstestället alltid är att ses som en arbetsresa, inte tjänsteresa. Frågan är dock om hemmet i det härfallet bör ses som hem, eller i sig ett tjänsteställe. Om jag förstår dig rätt så står det i anställningskontraktet att du utgår från ditt kontor i hemmet men att själva arbetet är fördelat ca 50 % i hemmet (Eskilstuna) och 50 % på kontoret i Stockholm. Eftersom att du ska utgå från hemmakontoret så låter det som att det skulle utgöra ditt tjänsteställe. Tjänstestället är nämligen i regel den ort där arbetstagaren utför huvuddelen av sitt arbete (12 kap. 8 § IL) eller om arbetsplatsen växlar så kan tjänstestället räknas som den plats där den anställde hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter (12 kap. 8 § andra stycket IL). Man kan endast ha ett tjänsteställe och om den anställde utför arbete på annan ort än tjänstestället är arbetstagaren på tjänsteresa (Se Skatteverkets ställningstagande, Dnr 131 375101-09/111).Om din bostad kan gå att anse som tjänsteställe så innebär det alltså att resan mellan bostaden och kontoret i Stockholm är en tjänsteresa. Om istället det kontoret i Stockholm är tjänstestället så blir resa mellan bostaden och kontoret en arbetsresa. Skillnaden är viktig med hänsyn till de begränsningar som gäller för avdragsrätten avseende arbetsresor (se nedan). Men utifrån den informationen jag har så är det svårt för mig att med säkerhet konstatera om bostaden kan utgöra tjänsteställe eller ej.Olika avdragsmöjligheter beroende på om tjänsteresa eller arbetsresaSom huvudregel gäller för inkomster/kostnader inom inkomstslaget tjänst, vilket det här hänför sig till, att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad, 12 kap 1 § IL. Avseende just tjänsteresor med förmånsbil (tjänstebil) så gäller 12 kap. 5 § 2 st IL som säger att om en skattskyldig använder sin förmånsbil för tjänsteresor och betalar samtliga utgifter för drivmedel som är förenade med resorna så gäller att utgifter för dieselolja kan dras av med 65 öre/km och utgifter för annat drivmedel dras av med 95 öre/km. Samma beräkning av avdraget ska gälla vid arbetsresor med förmånsbil enligt 12 kap. 29 §, men i 12 kap. 2 § IL framgår att vissa utgifter är avdragsgilla fullt ut, medan andra endast får dras av till den del de överstiger visst belopp (11 000 kr/ beskattningsår). Avseende tjänsteresor enligt 12 kap. 5 § så är de avdragsgilla fullt ut, medan resor till och från arbetet inte är det (utan alltså endast avdragsgilla i mån de överstiger 11 000 per beskattningsår).Jag kan inte med säkerhet avgöra om din bostad i skatterättslig mening kan anses vara ditt tjänsteställe, men om du t.ex. utför huvuddelen av ditt arbete där så ska det utgöra ditt tjänsteställe. Isåfall ska du kunna göra fulla avdrag enligt ovan då resan mellan kontoren är att anse som tjänsteresa. Om bostaden inte är ditt tjänsteställe utan du istället t.ex. utför huvuddelen av ditt arbete på det andra kontoret så blir resorna däremellan arbetsresor vilket endast får dras av enligt ovan i den mån kostnaderna för drivmedel överstiger 11 000 kr per beskattningsår.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, du är annars varmt välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline med närmare information, du kan även kontakta Skatteverket för närmare upplysningar.Vänligen,

Möjligheten att få RUT-avdrag vid städning/röjning av dödsbo

2018-03-11 i Avdrag
FRÅGA |Hej, är det möjligt att få rot/rutavdrag för röjning/städning av ett dödsbo? Tack på förhand.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I de flesta fall är det inte möjligt att få RUT-avdrag för röjning eller städning av ett dödsbo, det beror dock lite på omständigheterna i fallet. Ett dödsbo har endast möjlighet att få RUT-avdrag för de tjänster som utförts FÖRE dödsfallet, t ex om det städats eller liknande innan personen gick bort. Alla tjänster som utförts EFTER dödsfallet kan dödsboet däremot inte få avdrag för. Det är inte heller möjligt för exempelvis efterlevande barn att få RUT-avdrag för olika arbeten som har utförts i en förälders bostad efter dödsfallet. I din fråga låter det som att det rör sig om en röjning/städning av bostaden EFTER att en person gått bort. I dessa fall är det alltså aldrig möjligt med RUT-avdrag, oavsett om det är dödsboet eller en nära anhörig som betalar för tjänsten.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Avdrag för kläder.

2018-02-08 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Jag driver ett företag med två kollegor och vi ska gå på gala och representera företaget. Vi har tänkt att köpa in klänningar för ca. 15 000 kr var och undrar om det är något som vi kan dra av som kostnad för företaget. Det är en viktig marknadsföringskanal för företaget nämligen.Tack på förhand!
Henrik Berg |Hej.Tack för din fråga. Jag kommer nedan att redogöra för hur avdrag fungerar allmänt och sedan redogöra för hur avdrag runt kläder fungerar. Ett sammanfattat svar finns längst ned.Avdrag i näringsverksamhet:Den grundläggande principen för avdrag i företaget (näringsverksamheten) är att alla kostnader och utgifter som hänför sig till företagets vinst får dras av. Alltså att kostnader som uppkommer för att bibehålla vinsten är avdragsgilla enligt 16 kap. 1§ Inkomstskattelagen. Saker som här är avdragsgilla är t.ex. nytt material till produktionen, mindre personalförmåner etc. Privat konsumtion:När lagen skrevs delade man upp vad som är avdragsgillt för att undvika att folk skulle kunna skriva privata saker på företaget. Det innebär att man gör en bedömning om man kan eller kommer använda saken man vill skriva av för privat bruk. Det finns däremot inga absoluta listor eller liknande på vad som är avdragsgillt. De saker som inte är avdragsgilla normalt sett är saker som inte hänför sig till näringsverksamheten. Ett exempel på detta är att H&M får skriva av klädinköp som hänför sig till deras lager och därmed verksamheten, menad Volvo troligen inte får göra det. Däremot om H&M som skulle få köpa in kläder med avdrag kommer de som bär kläderna troligen förmånsbeskattas enligt 11 kap. 1§ Inkomstskattelagen. Lagstiftaren anser att kläderna ges/lånas ut till personen p.g.a. dennes tjänst i företaget. Detta ses som en form av lön.Att man inte får skriva av personlig konsumtion framgår tydligast i 9 kap. 2§ Inkomstskattelagen sett utifrån den skattskyldiges perspektiv (ditt perspektiv). Personalvård:Viss privat konsumtion tillåts däremot att göra avdrag för. Mindre saker som t.ex. kaffe, viss motion, enklare förtäring etc. räknas som personalvård enligt 11 kap. 11§ Inkomstskattelagen. Alltså en förmån som ska göra arbetstagarnas vardag lite bättre. Personalvårdsförmåner är skattefria för mottagaren och avdragsgill för företaget om den är av mindre värde. 15 000 kronor är ej av mindre värde och en klänning är inte i syfte att göra arbetstagarnas vardag bättre. Er situation/svar:En samlad bedömning menar att era klänningar inte kommer vara avdragsgilla för företaget. Även om ni kommer använda klänningarna i vad som verkar vara marknadsföringssyfte kommer inköpet troligen inte kunna hänföras till verksamhetens vinst (16 kap. 1§ Inkomstskattelagen). Klänningarna kommer inte heller kunna gå under personalvårdsförmån enligt 11 kap. 11§ Inkomstskattelagen. Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Om du behöver vidare juridisk rådgivning är du varmt välkommen att höra av dig till Lawlines betaltjänster för snabb och bra service.Mvh/Henrik Berg.

Rätt till rut-avdrag är kopplad till utförarens rätt till betalning från Skatteverket

2018-01-19 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Jag har anlitat en flyttfirma till uttlandet. I priset ingick 25000 som rutavdrag. Enligt avtalets villkor står det ( 7. F.o.m den 1a augusti gäller RUT avdraget även flyttjänsterna,dock avser arbetskraften bara,vi speciefierar tydligt i offerten hur mycket Avdraget kommer bli, (Firmansnamn) AB förbehåller sig rätten att fakturera kunden hela beloppet om det visar sig att kunden inte har rätt till skattereduktion eller maxbelopp utnyttjatt tidigare, om vi ordnar med RUT avdrag tillkommer 600 kr för administrationsavgift). Det var enda villkoren som vi fick veta och allt verkade ok från min sida. firman Flyttade bohaget enligt avtalet och allt gick bra. Men när firman sökte rutavdrag från Skatteverket fick de avslag pga en redovisning som Skatteverket inte tyckte är ok. Alltså firman sökte och de fick avslag pga deras fel. Senare krävde han att jag skulle betala de 25000:- kr eftersom Skatteverket vägrar betala de. Jag övertalade firman att överklaga till förvaltningsrätten och de gjorde. I förvaltningsrätten fick firman rätt till utbetalningen men senare avslog Skatteverket igen firman ansökan. Nu kräver han igen från mig pengarna. Det är sor summa som jag inte har råd med dessutom det känns orättvis att betala firman när firman har gjort redovisnings fel inte pga min rätt till rutavdrag. Hoppas att jag få en vägledning vad kan jag göra och vem kan jag vända mig till? Kan firman överklaga Skatteverkets beslut igen efter de har avslaget förvaltningsrättens beslut?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det saknas viktig information för att svara på frågan, nämligen anledningar till varför firman fick avslag från Skatteverket och till varför Skatteverket inte följde Förvaltningsrättens beslut. Jag skulle dock vilja förklara att köparens rätt till avdrag och utförarens rätt till betalning från Skatteverket som regel matchar varandra. Detta innebär att, om köparen har rätt till avdrag så har också utföraren rätt till att få betald från Skatteverket. Den andra sidan av myntet lyder att har utföraren inte rätt till betalning så har köparen inte heller rätt till avdrag. Är det annorlunda i just ditt fall får du vända dig till Skatteverket och återkomma gärna med ytterligare information.När det gäller din fråga om överklagande får Skatteverket egentligen inte avslå förvaltningsrättens beslut. Regeln är att man har rätt att överklaga negativa myndighetsbeslut.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Försäljning av hus - Avdrag för förbättringsutgifter och beräkning av skatt

2017-11-30 i Avdrag
FRÅGA |Min sambo ska köpa in sig i mitt hus till 50% av marknadsvärde, då får jag ju göra en försäljning på detta belopp. Hur gör jag det? Hur blir det med avdrag för förbättringar och ombyggnadskostnader? Hur beräknar man skatt på försäljning?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.KöpeavtalDu och din sambo behöver skriva ett köpeavtal. I köpeavtalet ska försäljningspriset (köpeskillingen) framgå. Det ska också vara klart vilket hus det handlar om och finnas en förklaring om att din sambo kommer att köpa in sig i huset och att en vis andel överlåtes till honom. Slutligen ska ni båda underteckna köpeavtalet. (Jordabalken 4 kap. 1 §). Därefter ska även han registreras som ägare av huset hos lantmäteriet och få lagfart.Allmänt om avdragI samband med att du räknar ut om försäljningen av ditt hus ska deklareras som en vinst eller en förlust, så får du minska försäljningspriset med utgifter som du har haft för att förbättra huset. Olika regler gäller beroende på vilket sorts hus som du har sålt och vilken förbättring du har gjort.- Vad har du gjort för förbättringar?Skatteverket har delat in förbättringarna i två delar. Dena ena delen är "grundförbättringar" och den andra delen är "reparationer och underhåll". Det gäller förstås olika regler för dessa två typer av förbättringar. Vissa förbättringar ger avdrag med hela utgiften medan andra förbättringar endast ger avdrag med en del av utgiften.- När gjorde du förbättringen?Det har förstås betydelse när förbättringen gjordes. Årtalet som förbättringen gjordes avgör om du har rätt att få avdrag eller inte.Utgifter för "reparationer och underhåll" får endast dras av om du har haft dem under året som du säljer huset eller under de senaste fem åren. (Inkomstskattelagen 45 kap. 12 §).Vid utgifter för "grundförbättringar" så gäller en mycket längre tidsperiod. Utgifterna får dras av om du har haft dem under året som du säljer huset eller under de senaste 65 åren.- Uppfyller du grundreglerna?För att du ska få göra avdrag så finns det vissa grundregler. Dessa grundregler måste alltid vara uppfyllda för att du ska anses ha rätt till avdrag. (Inkomstskattelagen 45 kap. 11-12 §§).- De sammanlagda utgifterna måste vara minst 5 000 kronor under ett kalenderår.- Reparationer och underhåll måste ha gjort att bostaden är i bättre skick vid försäljningen än vid köpet.- Det ska vara faktiska utgifter som du har haft under den tid som du har ägt bostaden.Utgifter som inte får dras av- Värdet av ditt eget arbete.- Utgifter som täcks av försäkringsersättning.- Del av utgiften som motsvaras av skattereduktion för rotarbete. - Utgifter som du har haft före 1952 för småhus eller ägarlägenhet.Beräkning av skattenHur mycket du ska skatta beror på om försäljningen leder till en vinst eller en förlust. Det beror också på hur stor denna vinst eller förlust är. Ifall du får en vinst så ska vinsten bestämmas utifrån vad du säljer huset för och husets anskaffningsvärde. Endast 22/30 av vinsten ska beskattas. Det betyder att du inte ska betala skatt på hela vinsten. Du ska bara betala skatt på 22/30 av vinsten. (Inkomstskattelagen 45 kap. 33 §).Exempel: Vinsten är 100 000 kr.22/30 av 100 000 kr är 73 333 kr. Ifall du får en vinst på 100 000 kr så ska du betala 30 procent skatt på beloppet 73 333. (Uträkning: 100 000 * 22/30 = 73 333).Ifall din vinst är 100 000 och du betalar 30 procent skatt på 73 333 kr så blir skatten 21 999 kronor. (Uträkning: 73 333 * 30 procent).Bra att tänka påDet kan hända att Skatteverket begär att du visar hur du har räknat fram utgifterna för förbättringarna. Det är därför viktigt att du sparar alla kvitton och fakturor även efter att du har lämnat in din deklaration. Kvittona och fakturorna är bevis för att du ska få göra dina avdrag. Om du saknar kvittona eller fakturorna så måste du kunna bevisa omfattning av och tidpunkt för dina förbättringsarbeten med andra dokument och handlingar. Det kan till exempel vara ritningar, betalning, lån, intyg, prisstatistik och bygglov och fastighetsdeklaration för fastigheten.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh