Skattekonsekvenser av försäljning av näringsbetingade andelar

2015-01-26 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej! Om ett företag säljer näringsbetingade andelar till ett annat företag och erhåller överenskommen köpeskilling, och detta är dessutom den enda intäkten i företaget det aktuella året, har företaget avdragsrätt för kostnader som kan hänföras till transaktionen? Till exempel för att anlita en jurist eller revisor som rådgivare etc.Anledningen till att jag känner mig osäker är eftersom intäkter vid försäljning av näringsbetingade andelar inte är skattepliktiga och eftersom inget skattemässigt resultat i övrigt finns i företaget.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Terminologi:Enligt 25 kapitlet 3 § Inkomstskattelagen menas med kapitalvinster och kapitalförluster (i näringsverksamhet) vinster och förluster till följd av avyttring av kapitaltillgångar (vilket näringsbetingade andelar är, se 24 kapitlet 14 § Inkomstskattelagen).Skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade andelar:Precis som du säger ska en kapitalvinst från en försäljning av näringsbetingade andelar i ett aktiebolag enligt 25a kapitlet 3 och 5 §§ Inkomstskattelagen inte tas upp till beskattning hos aktiebolaget, det vill säga försäljningen är skattefri för aktiebolaget.Avdragsförbud för kapitalförluster på näringsbetingade andelar:Skattefriheten på näringsbetingade andelar har dock medfört att det i 25 kapitlet 8 § 1 punkten och 25a kapitlet 5 § andra stycket Inkomstskattelagen föreskrivits att kapitalförluster som är hänförliga till en försäljning av näringsbetingade andelar inte är avdragsgilla.Då de utgifter du nämnt i din fråga (konsultation av jurist eller revisor för rådgivning) är direkt hänförliga till försäljningen av de näringsbetingade andelarna kommer ditt aktiebolag således inte att få göra något avdrag för dem då ditt aktiebolag inte behöver skatta för den kapitalvinst det får genom försäljningen av andelarna.Om andelarna inte varit näringsbetingade:Om andelarna inte varit näringsbetingade och ditt aktiebolag varit skattskyldigt för andelarna hade utgifterna för rådgivningen dock blivit en del av aktiebolagets omkostnadsbelopp för andelarna, det vill säga utgifterna för rådgivningen hade då minskat den skattepliktiga kapitalvinsten för försäljningen av andelarna, vilket hade lett till att skatten på försäljningen för aktiebolaget blivit lägre, se 25 kapitlet 2 § och 44 kapitlet 13 och 14 §§ Inkomstskattelagen.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Kvalificerade andelar

2011-06-13 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Min sambo äger (via arv från sin far för många år sedan) en tolftedel av ett aktiebolag som bedriver verksamhet i Finland. Hon är skriven i Sverige sedan lång tid tillbaka och har aldrig varit verksam i företaget i fråga. Företaget drivs operativt av hennes farbror. Hennes mor arbetar som städare och hennes bror arbetar som chaufför i företaget och de har ingenting med de beslut som fattas angående företagets ageranden. I övrigt finns inga släktskap med personer i företaget. Vad gäller hennes aktier vid en försäljning av hela företaget; kommer de att vara av kvalificerad eller okvalificerad art?
Sebastian Lindroth |Hej, Tack för din fråga. Då du undrar över kvalificerade andelar förutsätter jag att det handlar om ett fåmansaktiebolag enligt 56 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL.). Bestämmelserna om huruvida andelarna i ett sådant bolag är kvalificerade eller ej hittar man i 57 kap. 4 §.Om delägaren eller någon av denne närstående är verksamma i företaget i betydande omfattning är andelarna att se som kvalificerade. Först kan konstateras att din sambo enbart genom sitt innehav inte anses som verksam i företaget i betydande omfattning. Frågan är då om någon närstående till henne kan anses vara det. Bestämmelse om vem som är närstående finns i 2 kap. 22 § IL. Av den paragrafen framgår det att hennes farbror inte räknas som närstående men det gör däremot både hennes mor och bror. Frågan är då om någon av dessa är verksamma i företaget i betydande omfattning. Här handlar det om det arbetet som utförs har att göra med företagets vinstgenerering. Vad som avses med vinstgenerering syftar i princip till om personen i fråga är verksam som en företagsledare. Dock kan det finnas undantag i mindre företag med få anställda. I detta fall tolkar jag det som om din sambos mor och bror inte är verksamma i den omfattning som krävs för att andelarna ska ses som kvalificerade då de inte innehar någon ledningsposition. Således är din sambos andelar inte att se som kvalificerade. Att bolaget ligger i Finland gör inte att reglerna i 57 kap. IL inte skulle vara tillämpliga (jfr. 2 kap. 2 § IL). Din sambo som har hemvist i Sverige är enligt domicilprincipen obegränsat skattskyldig för alla sina inkomster. Jag väljer dock att inte gå vidare in i hur beskattning kommer att ske med hänsyn till svensk- och finsk skattelagstiftning och gällande skatteavtal mellan Sverige och Finland. Här hittar du inkomstskattelagen: https://lagen.nu/1999:1229 Har du fler frågor eller det är något du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian

Kapitalvinst och kapitalförlust på s.k. näringsbetingade andelar

2012-11-17 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Jag är ensam ägare till ett aktiebolag, A. Bolaget A äger 10 % i ett annat litet aktiebolag med få aktieägare, B. Jag arbetar inte aktivt i aktiebolag B. Om aktiebolag B säljs med vinst, hur minimerar jag skatteeffekten för bolag A och mig? Kan jag innan eventuell affär överlåta aktierna i bolag B från mitt eget bolag A till mig själv - t.ex. för att kunna kvitta kapitalvinsten mot andra personliga kapitalförluster?
Catarina Cali |Hej, Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! I det följande kommer jag att använda förkortningen IL vid hänvisning till inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229). Jag kommer även att utgå ifrån att båda bolagen har sitt säte i Sverige, att aktiebolaget B inte är marknadsnoterat (alltså att bolaget inte är börsnoterat) samt att aktiebolaget A inte bedriver handel med aktier (om så är fallet ska aktierna nämligen ses som lagertillgångar vilket innebär att nedanstående regler inte blir tillämpliga). Enligt 15 kap. 1 § 1 st. IL är huvudregeln att kapitalvinster i näringsverksamheten ska tas upp som intäkt (och därmed beskattas). Från denna huvudregel finns emellertid undantag. Bland annat så gäller enligt 25 a kap. 5 § 1 st. IL att en kapitalvinst, vid avyttring av s.k. näringsbetingade andelar, inte ska tas upp (och därmed inte beskattas). Med näringsbetingade andelar menas enligt 24 kap. 13-14 §§ IL bl.a. andelar som ett aktiebolag innehar i ett annat aktiebolag där andelarna inte är marknadsnoterade eller där det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets andelar i det ägda företaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget. De andelar som aktiebolaget A äger i aktiebolaget B är därmed troligtvis näringsbetingade eftersom du skrivit i din fråga att bolaget A äger 10 % i bolaget B (eller pga. att andelarna inte är marknadsnoterade). Detta innebär som sagt att en eventuell kapitalvinst vid avyttring av dessa inte ska beskattas. Notera dock att om bolaget B säljs med förlust gäller omvänt att kapitalförlusten inte får dras av som kostnad (se 25 a kap. 5 § 2 st. IL). Lycka till med försäljningen! Vänliga hälsningar, Catarina Cali