Kan en arbetsgivare avbryta beviljad och påbörjad tjänstledighet för annat arbete?

2017-05-11 i Tjänstledighet
FRÅGA |Har arbetsgivaren rätt att avbryta beviljad och påbörjad tjänstledighet för annat jobb?
Lenita Pettersson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tjänstledighet är ett avbrott i en anställning som beviljas eller nekas av arbetsgivaren. Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledigt för att inneha anställning hos en annan arbetsgivare. Din arbetsplats kan däremot ha ett kollektivavtal som ger vägledning i eventuella villkor för tjänstledighet för annat arbete. Arbetsgivaren har i regel inte rätt att ensidigt säga upp tjänstledigheten under förutsättning att den redan var påbörjad, men om du bryter mot eventuella villkor för tjänstledigheten kan det vara annorlunda. Det skulle t ex vara om din nya arbetsplats är en konkurrerande verksamhet till din ordinarie arbetsplats.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Fråga om studieledighets längd

2017-04-22 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej Lawline, Min fråga lyder som följande. Jag ska börja studera till hösten och är tillsvidare anställd sedan 2 månader, kraven på anställning för att kunna få tjänstledighet är uppfyllda. Företaget har inget avtal med facket och hur ska studielagen användas då? Min chef som äger företaget inom privat sektor vill inte godkänna en tjänstledighet på 3,5 år, utan vill max bevilja mig till 6 månaders tjänstledighet därefter avslutas min anställning om jag inte kommer tillbaka. Har han rätt att göra så? Ps, jag tillhör Unionen om det har någon betydelse.
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Denna lag säger att arbetstagare (i allmän eller enskild tjänst) som vill undergå utbildning har rätt till behövlig ledighet från sin anställning (1 §). Lagen innehåller ingen uttrycklig begränsning av studietidens längd utan ledigheten får enbart begränsas till den tid som i ditt fall behövs för ditt uppsatta studiemål. Om din utbildning har fastställts till en period om 3,5 år får detta anses vara behövligt och ingenting som din arbetsgivare kan ifrågasätta. Då du är medlem i Unionens fackförbund rekommenderar jag dig att ta kontakt med en facklig rådgivare för att få stöd i din fråga. Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete

2017-01-04 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Det finns risk att jag kommer bli nekad sjukpenning från försäkringskassan efter nyår då de anser att jag inte har ett vanligt förekommande jobb. De tror att jag kan gå upp i arbetstid med enklare arbetsuppgifter. Arbetsgivaren ger ingen möjlighet till omplacering, varit sjukskriven 10 månader deltid. Har man då rätt att få tjänstledigt för att prova på ett vanligt förkomande jobb på arbetsmarknaden? Ändå chansen till ersättning om sjukpenningen blir indragen och läkaren anser att det är lång tid kvar tills jag kan jobba längre dagar.
Stina Jansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!I syfte att få sjukskrivna att återgå till något arbete och som ett led i införandet av rehabiliteringskedjan infördes 2008 rätt till ledighet för sjukskrivna att prova annat arbete. Detta regleras i lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Du hittar lagen i dess helhet här.Villkor för rätten till ledighet är att arbetstagaren har haft nedsatt arbetsförmåga i minst 90 dagar och att denne kommer att vara anställd åtminstone följande 90 dagar, 2 §. Ett avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag inskränks är ogiltigt i den delen, 5 §. Däremot får det dock göras avvikelser från lagen genom kollektivavtal avseende vissa särskilda frågor. En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet ska anmäla det till arbetsgivaren senast två veckor före ledighetens början. I samband med sin anmälan ska arbetstagaren ange under hur lång tid ledigheten är planerad att pågår, 7 §. Arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten ska tas ut, ska arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, 8 §. En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återgå i arbete hos arbetsgivaren, 9 §. Utifrån anställningsskyddssynpunkt är 11 § i lagen värd att lyfta fram, som lyder enligt följande: ”En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart på grund av att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag. Sker det ändå ska uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det.”Hoppas att detta gav dig svar på din fråga och all lycka till i framtiden!Vänliga hälsningar

Tjänstledighet under provanställning?

2016-10-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |jag är provanställd i 6månader men under denna tid funderar jag och kompisar på att backpacka i asieni ca 1-2 måndare. man man begära tjänstledigt då? vad är smartast att göra? ska å en tillsvidare anställning efter min provanställning...
Grete Gøtzsche Frederiksen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt lagen om anställningsskydd(LAS) får prövotiden vid en provanställning vara högst sex månader, se 6 § LAS. Det är inte helt klarlagt huruvida en provanställning på grund av sjukdom eller annat hinder kan förlängas. Vad gäller tjänstledighet så är det något som en arbetsgivare kan bevilja, men i allmänhet är arbetsgivaren inte tvungen till detta ifall det inte finns lagstadgat eller är avtalat. Tjänstledighet på grund av studier eller för att bedriva näringsverksamhet är två exempel på lagstadgade tjänstledigheter. Tjänstledighet med anledning av resa finns det dock inte lagstiftning som ger rätt till. En möjlighet är därför att prata med din arbetsgivare för att se vad det finns för möjligheter till tjänstledighet under din provanställning. Hoppas du fått svar på det du undrade över! Vänliga hälsningar

Får man arbeta extra vid tjänstledighet för att prova på annat arbete?

2017-05-11 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är tjänstledig från mitt arbete ca 30 % , jobbarfortfarande 1-2 dagar i veckan. Andra dagarna har jag ett annat arbete där jag testar ett annat yrke.Nu min fråga kan jag gå in & jobba extra på mitt ordinarie jobb under tjänstledigheten
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du inte är statligt anställd eller bedriver egen verksamhet. Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledighet för att prova på ett annat arbete. Med andra ord är det upp till din arbetsgivares godtycke att medge eller avslå en tjänstledighet i det enskilda fallet. Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan det i kollektivavtalet finnas bestämmelser om rätt till tjänstledighet. När du har fått en godkänd tjänstledighet måste du hålla en dialog med din arbetsgivare om villkoren för din tjänstledighet, en del arbetsgivare har policies gällande tjänstledighet. Jag rekommenderar att du kontaktar din ordinarie arbetsgivare och håller en dialog gällande möjligheten att arbeta fler timmar än överenskommet under din tjänstledighet. Med vänlig hälsning,

Fråga om att arbeta hos annan arbetsgivare under tjänstledighet

2017-03-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Får jag sommarjobba inom ett yrke som är relevant för den utbildning jag går utan att behöva säga upp mig från min tjänst som jag är tjänstledig ifrån pga studier?Är jag skyldig att berätta för min arbetsgivare om mina planer att sommarjobba inom ett annat yrke för att låta min arbetsgivare bestämma om jag ska säga upp mig eller inte?Min tjänstledighet gäller alltså enbart för studier.
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om tjänstledighet pga studier finns i (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Den som studerar har rätt till tjänstledighet, men lagen ger ingen rätt att arbeta hos annan arbetsgivare under tjänstledigheten. Du och din arbetsgivare kan däremot komma överens om att du får arbeta hos någon annan under sommaren, men om din arbetsgivare säger nej så riskerar du att bli uppsagd om du ändå vill jobba hos annan arbetsgivare. Om du vill fortsätta vara anställd på arbetet du är tjänstledig ifrån borde du prata med din arbetsgivare innan du bestämmer dig.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Tjänstledighet för att prova ett annat jobb?

2016-11-11 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej jag jobbar heltid och är tillsvidare anställd men skulle vilja ta tjänsteledighet i 6 månader för att prova ett annat jobb har jag rätt till att överklaga även om min chef inte godkänner?
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Möjligheter till tjänstledighet från nuvarande anställningDet finns främst två situationer som reglerar rätten till tjänstledigt för att prova på annat arbete.Om du vill ta tjänstledigt för att starta egen verksamhet finns en möjlighet till tjänstledighet från ditt nuvarande jobb enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, se här. Rätten gäller såvida inte den nystartade verksamheten konkurrerar med din nuvarande arbetsgivare eller innebära stora svårigheter för arbetsgivaren, t.ex. om du är den ende anställda. För rätt till ledighet måste du varit anställd minst sex månader eller under 12 månader de senaste två åren. Du måste också anmäla att du vill utnyttja rätten till ledighet till din arbetsgivare minst tre månader i förväg där du bl.a. anger hur lång ledigheten väntas bli. Enligt 8 § får din arbetsgivare inte säga upp eller avskeda dig på grund av att du nyttjar rätten till ledighet enligt lagen, du ska inte tåla några försämringar i anställningen över huvud taget enligt 9 §.Om du är statligt anställd finns en tjänstledighetsförordning (se här) som i princip ger dig rätt till tjänstledigt för att prova på annat arbete - men den gäller som sagt endast statligt anställda, inte anställda i privat regi.Kollektivavtal?Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan det i kollektivavtalet finnas bestämmelser om rätt till tjänstledighet. Oavsett om du är med i facket eller inte gäller dessa bestämmelser till förmån för dig. Däremot rekommenderar jag dig att, om du skulle vilja överklaga, ansluta dig till facket (om du inte redan är medlem) och kontakta dem för vidare konkreta råd i just din situation på din arbetsplats.Hoppas du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,

Tjänstledigt för att prova på annan tjänst

2016-10-25 i Tjänstledighet
FRÅGA |Har varit sjukskriven i ca tio månader (stressrelaterat). Kan min arbetsgivare (statlig) neka mig tjänstledigt i sex månader för att prova på annan tjänst?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lagstadgad rätt att erhålla tjänstledighet för att prova på annan tjänst. Det är alltså upp till arbetsgivaren att medge eller avslå ansökan om tjänstledighet för att prova på en annan tjänst i det enskilda fallet. Din arbetsgivare har alltså tyvärr rätt att neka dig tjänstledigt.Arbetstagare har dock rätt till ledighet för studier enligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning och rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet enligt lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning