Tjänstledighet för politiska uppdrag

2016-09-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är kollektivanställd på ett privat företag och jag har sökt en dags tjänstledigt för fullgörandet av en dags uppdrag som förtroendevald kommunal revisor.Detta har inte beviljats. Finns det undantag i kommunallagen där en arbetsgivare kan neka tjänstledigt?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 4 kap. 11 § kommunallagen kan du läsa att du som förtroendevald har rätt till ledighet från din anställning för att fullgöra dina uppdrag i kommunen. I kommunallagen finns det inte några undantag från denna bestämmelse.Din ledighet bör alltså beviljas och ifall nekandet från din arbetsgivare inte hade någon annan grund är det felaktigt. Med vänlig hälsning,

Kan en beviljad tjänstledighet upphöra på initiativ av arbetstagare?

2016-05-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Kan jag avbryta en beviljad tjänstledighet?
Nicole Cai |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Då frågan är så kortfattad så utgår jag ifrån att frågan ställts utifrån ett arbetstagarperspektiv. Det finns ingen lag som generellt reglerar tjänsteledighet. Det finns dock lagar om rätt till ledighet av olika skäl, t.ex. för att studera, bedriva näringsverksamhet, pröva ett nytt arbete i samband med en längre sjukskrivning, för offentliga förtroendeuppdrag och vård av närstående. Gäller det ledighet för något av dessa skäl finns regler i respektive lag om vad som gäller när du vill avbryta ledigheten i förtid. Arbetstagaren har vanligtvis rätt att avbryta ledigheten i förtid, men arbetstagaren måste meddela arbetsgivaren en viss tid före återgången till arbetet. Det kan handla om två veckors eller en månads varsel beroende på hur lång ledigheten är. Det kan även finnas regler i kollektivavtal om vad som gäller för tjänstledighet och förtida återgång i arbetet. Kontrollera således i kollektivavtalet om ett sådant finns som gäller för dig. Regler om tjänstledighet kan eventuellt också finnas i en policy bestämd av arbetsgivaren. Även överenskommelser som du och din arbetsgivare gjort inför tjänstledigheten kan ha avgörande betydelse i detta sammanhang. Sammanfattningsvis kan man säga att det blir svårt att rättsligen få kräva att få komma tillbaka i förtid om den aktuella tjänstledigheten inte är föremål för någon reglering (se ovan). Arbetsgivaren har ju planerat verksamheten efter att arbetstagaren ska vara borta en viss bestämd tid. En vikarie kanske har anställts som eventuellt inte kan sägas upp i förtid och därmed få arbetsgivaren dubbla kostnader om en tjänstledig arbetstagare kommer tillbaka i förtid. Min rekommendation är att du kontaktar din arbetsgivare och försöker diskutera en lösning som är bra för er båda. Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss igen om du vill ställa kompletterande frågor.

Arbete under sommarlov vid tjänstledighet pga studier

2016-04-24 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag arbetar heltid, men funderar på att studera under ett år. Det är en språkutbildning/kurs som inte är på heltid, och är terminsvis, med påbyggnad dvs steg 1 steg 2 osv, och som man kan söka en termin i taget. Om jag väljer att studera två terminer i sträck, dvs söka tjänstledigt 50% för studier i ett år samt arbeta 50% under tiden, kan jag om jag söker från januari till december även arbeta endast 50% under sommaren, trots att studierna har sommaruppehåll? Eller måste jag återgå till heltid under sommaren, dvs mellan terminerna?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då din fråga rör tjänstledighet på grund av studier är lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning tillämplig, den hittar du här. När du ansöker om tjänstledighet pga studier kan du välja att ansöka för en sammanhängande period eller terminsvis. Om du ansöker om en sammanhängande period så kan din arbetsgivare inte kräva att du arbetar mer än 50% under perioder då du är ledig från studierna, men du och din arbetsgivare kan ändå komma överens om att du ska jobba mer än 50% under sommaren. Om du istället ansöker om tjänstledighet terminsvis blir det ett glapp mellan perioderna då arbetsgivaren kan kräva att du arbetar. Viktigt att tänka på om du ansöker om tjänstledighet terminsvis är att du utformar din ansökan så att du ansöker om ledighet för flera på varandra följande terminer och anger att du då vill arbeta under sommaren. Tjänstledigheten kan då skjutas upp av arbetsgivaren innan den börjar, men när arbetsgivaren har godkänt tjänstledigheten kan den inte skjutas upp, 4-5§§ lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.En annan sak som kan vara av betydelse i sammanhanget är att din tjänstledighet gäller just studier, 1§ lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. På grund av detta har du inte rätt att arbeta hos annan arbetsgivare under till exempel sommaren om du och din arbetsgivare inte avtalar det. Hoppas du fick svar på din fråga! MVH

Tjänstledighet

2016-03-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej. Arbetar på ett bevakningsföretag. Tillsvidareanställd. Och vill testa ett nytt jobb i form av fotografering under sommaren 2016. Har jag rätt att begära tjänstledigt?
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledighet för att inneha anställning hos en annan arbetsgivare. Det är dock vanligt att denna felaktiga uppfattning finns bland arbetstagare. Beslutet att bevilja en arbetstagare tjänstledighet är helt upp till arbetsgivaren själv att bestämma huruvida denne vill medge eller avslå ledigheten i det enskilda fallet. Om arbetsgivaren beviljat andra arbetstagare tjänstledighet kan detta användas som ett argument för fortsatt beviljande. I kollektivavtal kan finnas bestämmelser om rätten till tjänstledighet. Det är därför en bra idé att titta på kollektivavtalet du omfattas av. Om en arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om att arbetstagaren ska vara tjänstledig är det bra om detta görs det skriftligen. I den skriftliga överenskommelsen bör även regleras hur länge ledigheten ska pågå, att du ska ha rätt att avbryta tjänstledigheten i förtid och återgå i arbete och inom vilka tidsramar du måste meddela att du vill komma tillbaka till arbetetHoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Får jag permission?

2016-06-28 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej,Jag är tillsammans med en man vars mamma har nu avlidit.Vi är inte gifta eller sammanboende.Kan jag få permission för att hon är min svärmor när hon ska begravas?I mitt avtal har jag rätt till permission men jag är osäker på när man har rätt att kalla henne för svärmor.Hälsningar Susanne
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Svärmor betyder i strikt bemärkelse ens makes eller makas mamma, dvs. det krävs att man har ingått äktenskap för att få kalla sin partners mamma för svärmor. Utifrån ditt avtal skulle du alltså inte få permission för att gå på begravningen. Men om det har getts permission tidigare för motsvarande situationer ska naturligtvis du också ha rätt till det. Sedan kan man diskutera vårt samhälles norm om att man måste ingå äktenskap för att få vissa rättigheter. Många väljer ju som bekant att inte göra det någon gång. Vad jag vill säga med det här är att jag inte vet hur din arbetsgivare ser på vem som räknas som "svärmor". De kanske menar att din partners mamma är din svärmor, trots att ni varken är sambos eller make/maka, dvs. har en vidare tolkning av svärmödrar. Jag skulle råda dig att helt enkelt fråga dem vad de menar. Hoppas att du fick åtminstone lite vägledning av mitt svar! Annars är du mer än välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning,

Tjänstledighet för annan tjänst

2016-04-24 i Tjänstledighet
FRÅGA |Är fast anställd inom sjukvården. Har fått erbjudande om en tjänst med mer administrativt arbete. Kan man ta tjänstledigt för att prova eller måste jag säga upp mitt nuvarande arbete då dessa om jag inte trivs måste utlysa tjänsten igen?
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns ett antal lagar som reglerar rätten till tjänstledighet för bl.a. studier, bedrivande av näringsverksamhet, föräldraledighet samt vård av närstående. Det finns ingen lag som reglerar rätten till att få tjänstledighet för att prova en annan tjänst, därmed har du ingen lagstadgad rätt till att få tjänstledigt för en annan anställning.Det du kan göra är att kolla med din arbetsgivare som kan medge eller avslå din förfrågan om tjänstledighet. Rätten till tjänstledighet kan även vara reglerat i kollektivavtal. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Tjänstledighet för högskoleprov

2016-03-31 i Tjänstledighet
FRÅGA |Har jag rätt till ledighet för högskoleprov.Och hur långt före måste jag söka ledigt
Theresa Ermstål |Hej och tack för er fråga!Regler om rätt till tjänstledighet för utbildning finns i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (här). Arbetstagare som vill genomgå utbildning har rätt till den ledighet som behövs, 1 § StudielL. Det görs här ingen begränsning av viken slags utbildning det rör sig om men enligt lagens förarbeten, prop. 1974:148, bör det med utbildning avses själva utbildningen som sådan. Det finns således inget stöd i lagen att du som arbetstagare har rätt att få ledigt för att skriva högskoleprov då det inte kan klassas som utbildning. Om du frågar din arbetsgivare i god tid före du behöver vara ledig är det dock förhoppningsvis inga problem att få ledigt en dag.Lycka till!

Närståendepenning - rätt att återgå i arbete

2016-03-22 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående tjänstledighet i samband med närståendevård. En bekant har vårdat sin make fram tills han avled för ca en vecka sedan. Nu säger hennes arbetsgivare att hon inte får gå tillbaka till sitt arbete förändring tjänstledighet löpt ut 1 juni! Detta kan väl inte vara rätt? Närståendepenningen upphör ju vid dödsfallet. Vad ska hon leva på? Vad jag förstår stryps tillgångarna fram tills bouppteckningen är klar.
Malin Andreasson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Rätten till närståendepenning samt rätten att få ledigt från sitt arbete vid beviljad närståendepenning för att vårda anhörig, regleras i lagen om ledighet för närståendevård https://lagen.nu/1988:1465 samt 47 kapitlet i socialförsäkringsbalken https://lagen.nu/2010:110#K47. Så länge som ersättning för närståendevård betalas ut har du möjlighet att vara ledig. Närståendepenning kan betalas ut i högst 100 dagar sammanlagt för den person som vårdas. I vissa fall kan närståendepenning betalas ut i upp till 240 dagar. Dagarna tillhör den som vårdas, inte den som får ersättningen. Om möjligt ska man underrätta arbetsgivaren hur länge man kan komma att vara ledig och precis som du säger upphör närståendepenning om den som vårdas avlider. Du har dock rätt att återgå i arbete när som helst. I enlighet med 23§ lagen om ledighet för närståendevård har arbetstagaren rätt att avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten.Hoppas att du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,