Ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete

2017-01-04 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Det finns risk att jag kommer bli nekad sjukpenning från försäkringskassan efter nyår då de anser att jag inte har ett vanligt förekommande jobb. De tror att jag kan gå upp i arbetstid med enklare arbetsuppgifter. Arbetsgivaren ger ingen möjlighet till omplacering, varit sjukskriven 10 månader deltid. Har man då rätt att få tjänstledigt för att prova på ett vanligt förkomande jobb på arbetsmarknaden? Ändå chansen till ersättning om sjukpenningen blir indragen och läkaren anser att det är lång tid kvar tills jag kan jobba längre dagar.
Stina Jansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!I syfte att få sjukskrivna att återgå till något arbete och som ett led i införandet av rehabiliteringskedjan infördes 2008 rätt till ledighet för sjukskrivna att prova annat arbete. Detta regleras i lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Du hittar lagen i dess helhet här.Villkor för rätten till ledighet är att arbetstagaren har haft nedsatt arbetsförmåga i minst 90 dagar och att denne kommer att vara anställd åtminstone följande 90 dagar, 2 §. Ett avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag inskränks är ogiltigt i den delen, 5 §. Däremot får det dock göras avvikelser från lagen genom kollektivavtal avseende vissa särskilda frågor. En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet ska anmäla det till arbetsgivaren senast två veckor före ledighetens början. I samband med sin anmälan ska arbetstagaren ange under hur lång tid ledigheten är planerad att pågår, 7 §. Arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten ska tas ut, ska arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, 8 §. En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återgå i arbete hos arbetsgivaren, 9 §. Utifrån anställningsskyddssynpunkt är 11 § i lagen värd att lyfta fram, som lyder enligt följande: ”En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart på grund av att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag. Sker det ändå ska uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det.”Hoppas att detta gav dig svar på din fråga och all lycka till i framtiden!Vänliga hälsningar

Tjänstledighet under provanställning?

2016-10-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |jag är provanställd i 6månader men under denna tid funderar jag och kompisar på att backpacka i asieni ca 1-2 måndare. man man begära tjänstledigt då? vad är smartast att göra? ska å en tillsvidare anställning efter min provanställning...
Grete Gøtzsche Frederiksen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt lagen om anställningsskydd(LAS) får prövotiden vid en provanställning vara högst sex månader, se 6 § LAS. Det är inte helt klarlagt huruvida en provanställning på grund av sjukdom eller annat hinder kan förlängas. Vad gäller tjänstledighet så är det något som en arbetsgivare kan bevilja, men i allmänhet är arbetsgivaren inte tvungen till detta ifall det inte finns lagstadgat eller är avtalat. Tjänstledighet på grund av studier eller för att bedriva näringsverksamhet är två exempel på lagstadgade tjänstledigheter. Tjänstledighet med anledning av resa finns det dock inte lagstiftning som ger rätt till. En möjlighet är därför att prata med din arbetsgivare för att se vad det finns för möjligheter till tjänstledighet under din provanställning. Hoppas du fått svar på det du undrade över! Vänliga hälsningar

Tjänstledighet för politiska uppdrag

2016-09-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är kollektivanställd på ett privat företag och jag har sökt en dags tjänstledigt för fullgörandet av en dags uppdrag som förtroendevald kommunal revisor.Detta har inte beviljats. Finns det undantag i kommunallagen där en arbetsgivare kan neka tjänstledigt?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 4 kap. 11 § kommunallagen kan du läsa att du som förtroendevald har rätt till ledighet från din anställning för att fullgöra dina uppdrag i kommunen. I kommunallagen finns det inte några undantag från denna bestämmelse.Din ledighet bör alltså beviljas och ifall nekandet från din arbetsgivare inte hade någon annan grund är det felaktigt. Med vänlig hälsning,

Kan en beviljad tjänstledighet upphöra på initiativ av arbetstagare?

2016-05-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Kan jag avbryta en beviljad tjänstledighet?
Nicole Cai |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Då frågan är så kortfattad så utgår jag ifrån att frågan ställts utifrån ett arbetstagarperspektiv. Det finns ingen lag som generellt reglerar tjänsteledighet. Det finns dock lagar om rätt till ledighet av olika skäl, t.ex. för att studera, bedriva näringsverksamhet, pröva ett nytt arbete i samband med en längre sjukskrivning, för offentliga förtroendeuppdrag och vård av närstående. Gäller det ledighet för något av dessa skäl finns regler i respektive lag om vad som gäller när du vill avbryta ledigheten i förtid. Arbetstagaren har vanligtvis rätt att avbryta ledigheten i förtid, men arbetstagaren måste meddela arbetsgivaren en viss tid före återgången till arbetet. Det kan handla om två veckors eller en månads varsel beroende på hur lång ledigheten är. Det kan även finnas regler i kollektivavtal om vad som gäller för tjänstledighet och förtida återgång i arbetet. Kontrollera således i kollektivavtalet om ett sådant finns som gäller för dig. Regler om tjänstledighet kan eventuellt också finnas i en policy bestämd av arbetsgivaren. Även överenskommelser som du och din arbetsgivare gjort inför tjänstledigheten kan ha avgörande betydelse i detta sammanhang. Sammanfattningsvis kan man säga att det blir svårt att rättsligen få kräva att få komma tillbaka i förtid om den aktuella tjänstledigheten inte är föremål för någon reglering (se ovan). Arbetsgivaren har ju planerat verksamheten efter att arbetstagaren ska vara borta en viss bestämd tid. En vikarie kanske har anställts som eventuellt inte kan sägas upp i förtid och därmed få arbetsgivaren dubbla kostnader om en tjänstledig arbetstagare kommer tillbaka i förtid. Min rekommendation är att du kontaktar din arbetsgivare och försöker diskutera en lösning som är bra för er båda. Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss igen om du vill ställa kompletterande frågor.

Tjänstledighet för att prova ett annat jobb?

2016-11-11 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej jag jobbar heltid och är tillsvidare anställd men skulle vilja ta tjänsteledighet i 6 månader för att prova ett annat jobb har jag rätt till att överklaga även om min chef inte godkänner?
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Först och främst bör sägas att det inte finns någon lag som reglerar rätten till tjänstledighet för att prova ett annat arbete. Om du är statligt anställd finns en tjänstledighetsförordning (se här) som i princip ger dig rätt till tjänstledigt för att prova på annat arbete - men den gäller som sagt endast statligt anställda. Om du vill starta egen verksamhet finns en möjlighet till tjänstledighet från ditt nuvarande jobb enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, se här. Om ingen av dessa situationer är för handen (att du är statligt anställd eller vill testa att starta eget) finns det som sagt ingenting som reglerar situationen. Arbetsgivaren kan då göra som denne själv vill - godkänna eller inte godkänna din tjänstledighet.Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan det i kollektivavtalet finnas bestämmelser om rätt till tjänstledighet. Oavsett om du är med i facket eller inte gäller dessa bestämmelser till förmån för dig. Däremot rekommenderar jag dig att, om du skulle vilja överklaga, ansluta dig till facket (om du inte redan är medlem) och kontakta dem för vidare konkreta råd i just din situation på din arbetsplats.Hoppas du med detta fick lite klarhet i din situation!Vänligen,

Tjänstledigt för att prova på annan tjänst

2016-10-25 i Tjänstledighet
FRÅGA |Har varit sjukskriven i ca tio månader (stressrelaterat). Kan min arbetsgivare (statlig) neka mig tjänstledigt i sex månader för att prova på annan tjänst?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lagstadgad rätt att erhålla tjänstledighet för att prova på annan tjänst. Det är alltså upp till arbetsgivaren att medge eller avslå ansökan om tjänstledighet för att prova på en annan tjänst i det enskilda fallet. Din arbetsgivare har alltså tyvärr rätt att neka dig tjänstledigt.Arbetstagare har dock rätt till ledighet för studier enligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning och rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet enligt lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Får jag permission?

2016-06-28 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej,Jag är tillsammans med en man vars mamma har nu avlidit.Vi är inte gifta eller sammanboende.Kan jag få permission för att hon är min svärmor när hon ska begravas?I mitt avtal har jag rätt till permission men jag är osäker på när man har rätt att kalla henne för svärmor.Hälsningar Susanne
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Svärmor betyder i strikt bemärkelse ens makes eller makas mamma, dvs. det krävs att man har ingått äktenskap för att få kalla sin partners mamma för svärmor. Utifrån ditt avtal skulle du alltså inte få permission för att gå på begravningen. Men om det har getts permission tidigare för motsvarande situationer ska naturligtvis du också ha rätt till det. Sedan kan man diskutera vårt samhälles norm om att man måste ingå äktenskap för att få vissa rättigheter. Många väljer ju som bekant att inte göra det någon gång. Vad jag vill säga med det här är att jag inte vet hur din arbetsgivare ser på vem som räknas som "svärmor". De kanske menar att din partners mamma är din svärmor, trots att ni varken är sambos eller make/maka, dvs. har en vidare tolkning av svärmödrar. Jag skulle råda dig att helt enkelt fråga dem vad de menar. Hoppas att du fick åtminstone lite vägledning av mitt svar! Annars är du mer än välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning,

Tjänstledighet för annan tjänst

2016-04-24 i Tjänstledighet
FRÅGA |Är fast anställd inom sjukvården. Har fått erbjudande om en tjänst med mer administrativt arbete. Kan man ta tjänstledigt för att prova eller måste jag säga upp mitt nuvarande arbete då dessa om jag inte trivs måste utlysa tjänsten igen?
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns ett antal lagar som reglerar rätten till tjänstledighet för bl.a. studier, bedrivande av näringsverksamhet, föräldraledighet samt vård av närstående. Det finns ingen lag som reglerar rätten till att få tjänstledighet för att prova en annan tjänst, därmed har du ingen lagstadgad rätt till att få tjänstledigt för en annan anställning.Det du kan göra är att kolla med din arbetsgivare som kan medge eller avslå din förfrågan om tjänstledighet. Rätten till tjänstledighet kan även vara reglerat i kollektivavtal. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,