Personuppgifter enligt PUL

2015-09-29 i PUL
FRÅGA |Hej!Kan man bli straffad om man ger ut någon annans personnummer och adress till andra människor utan tillåtelse från ''personen som personnumret tillhör''?Tack på förhand!
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!Användandet av andras personuppgifter behandlas i Personuppgiftslagen. Enligt denna får man ge ut personuppgifter till andra personer under förutsättning att vissa förutsättningar i lagen är uppfyllda. Det är bland annat tillåtet att behandla andras personuppgifter för endast privat användning, alltså genom att inte ge ut uppgifterna till andra, detta enligt 6 § i lagen. I ditt fall avser det frågan att ge ut uppgifterna till annan. Utifrån vad din anledning är till att ge ut uppgifterna så kan det vara tillåtet. I 10 § i lagen anges under vilka omständigheter detta är tillåtet. Bestämmelsen reglerar framförallt förhållanden då det är nödvändigt att ge ut uppgifterna, exempelvis i samband med arbetsuppgifter. En annan omständighet som tillåter utlämnadet enligt 10 § är om det är "ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten", Det görs alltså en avvägning mellan vilket syfte du har att lämna ut uppgifterna, mot den aktuella personens integritet. Om det inte skulle vara tillåtet att lämna ut uppgifterna enligt lagen, är det alltså ett brott som begås mot Personuppgiftslagen. Hoppas du fått svar på din fråga!/Vänligen

Personliga integriteten

2015-09-19 i PUL
FRÅGA |Hej,Är det olagligt att titta med kikare på folk på gatan och in i folks lägenheter? Har precis köpt en kikare jag ska ha ute i skärgården men kom på mig själv titta in på dom flesta grannarna igår i en hel timme, tror en granne upptäckte mig och drog ner rullgardinen. Är detta olagligt ?Kan jag bli anmäld ? Eller är det egentligen bara allmänt hyfs att inte tjuvkika på grannen? Var inte ute efter att få se något sexuellt utan mest när folk höll på pyssla med grejer, drack vin å samtalade med varandra.Tack för svar
Catharina Danielsson |Hej och tack för den fråga! Den lag som närmast reglerar detta förhållande finns i grundlagen Regeringsformen i kap 2 § 6. Där anges att man är skyddad mot sin personliga integritet. Detta innebär bland annat att andra inte får göra intrång, avlyssna meddelande i hemlighet etc. Bestämmelsen sträcker sig dock inte så långt att det är olagligt att titta på annan med kikare. Det skulle vara skillnad om man filmade eller avlyssnade någon annan person, men att titta på annat människa utgör inte ett brott enligt grundlagen.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

PUL:s tillämpning vid spridande av foton i ett digitalt bildarkiv

2015-08-27 i PUL
FRÅGA |Jag har varit arrangör av en utlandsresa för ungdomar och vill nu i efterhand dela med mig av de bilder jag har tagit till deltagarna och deras föräldrar. Är detta att anses som användande i privat bruk och laglig spridning av bilderna eller finns det några juridiska hinder i användandet?Bilderna kommer att publiceras på en privat server hemma hos mig samt vara lösenordsskyddad. Därav finns ingen extern part som kan få åtkomst till bilderna (exempelvis som när de publiceras via Facebook). Ungdomarna kommer att uppmärksammas om att spridning av bilder på personer inte är tillåtet utan tillåtelse från samtliga på bilderna.Finns det etiska aspekter att väga in utöver det rent juridiska? Bör samtliga vårdnadshavare kontaktas i förväg om deras åsikter även om ovanstående förslag på spridning är laglig?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Då det inte rör sig om marknadsföring gäller inte lagen om namn och bild i reklam. Vidare ska en bedömning göras utifrån personuppgiftslagen (PUL). Till att börja med måste konstateras att fotona utgör personuppgifter. I lagens 5 § framgår att lagen är tillämplig på behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Detta är fallet då fotona finns sparade digitalt.Enligt 5 a § första stycket PUL är de flesta av lagens paragrafer (de s.k. hanteringsreglerna) inte tillämpliga på personuppgifter som inte har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Detta är inte fallet för dina foton, om de endast är sorterade efter vilka ungdomar som visas på respektive foto. Om däremot det i anslutning till fotona skulle finnas information om ålder, kön, intressen m.m. och bildarkivet innehåller en sökfunktion som möjliggör sökningar på dessa uppgifter skulle motsatsen gälla.Alltså omfattas inte ditt bildarkiv av hanteringsreglerna. Istället gäller 5 a § andra stycket PUL. Detta stycke fastslår att det är förbjudet för dig att hantera (t.ex. sprida) uppgifter på ett sätt som innebär en kränkning av ungdomarnas personliga integritet. Så är dock inte fallet om du sparar och sprider fotona på det sätt som du har tänkt dig och därmed kan du göra det utan att riskera att bryta mot lagen.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Lagring om fingeravtryck

2015-08-14 i PUL
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur lagarna om lagring av fingertryck lyder? Om det är okay att ha en fingeravtrycksdatabas eller liknande, vilka villkor som isåfall gäller och om man behöver speciella tillstånd för att tillhandahålla tjänster med fingeravtryckslagring.
Philip Ideström |Hej och tack för din fråga.Den relevanta lagen är Personuppgiftslagen och den kan du läsa (https://lagen.nu/1998:204). Datainspektionen är rätt myndighet för sådana frågor men har inte tagit särskilt många beslut om ämnet, dock konstaterar de att personuppgiftslagen gäller. Lagen upställer en rad krav på den som hanterar andras personuppgifter, som definieras mycket brett i 3§. De grunläggande kraven finns i 9§ och inkluderar bland annat uppgifterna måste ha insamlats på ett lagligt sätt och med de inblandades uttryckliga samtycke.Vidare har den vars personuppgifter lagras rätt att få information om vilka uppgifter som lagras ifall de ansöker om det, 23§, Den som lämnat uppgifter kan också återta sitt samtycke, 13§. Det är också förbjudet att lagra uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening. Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv, 14§För att få lagra personuppgifter måste du anmäla detta till Datainspektionen, 36§.Vänligen,

Behandling av personuppgifter i e-post – tillåtet enligt PUL?

2015-09-28 i PUL
FRÅGA |Jag håller på att starta ett företag som skall bedriva samtalsterapi men där kommunikationen mellan mig och mina klienter kommer att ske mestadels online. Vilka regler gäller för e-post beträffande Personuppgiftslagen? Är det tillåtet att kommunicera om frågor gällande patientens hälsa via e-post om det som skrivs är avidentifierat och klienten/patienten använder en e-post som ej går att koppla till dem?Med vänlig hälsning
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Personuppgiftslagen (PUL) är enligt dess 5 § tillämplig på behandling av personuppgifter som är automatiserad. Detta krav uppfylls direkt om personuppgifterna är sparade på en server eller en dator. Alltså gäller PUL för bl.a. e-postinkorgar.Vidare framgår av 5 a § första stycket PUL att det stora flertalet av lagens bestämmelser inte gäller för ostrukturerat material. Detta innebär att om materialet är strukturerat krävs normalt sett att den berörde ger sitt samtycke för att hens personuppgifter ska få behandlas (10 § PUL). Om materialet istället är ostrukturerat är det tillåtet att behandla personuppgifter så länge som behandlingen inte innebär en kränkning av den personliga integriteten (5 a § andra stycket PUL).Det har alltså en stor betydelse om din e-postkommunikation kommer att betraktas som strukturerad eller ostrukturerad. Normalt sett betraktas inkorgar inte som strukturerade. Jag skulle dock rekommendera dig att för säkerhets skull begära att dina klienter ger sitt samtycke till att du behandlar deras personuppgifter enligt PUL.Hoppas du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Musikavgift vid uthyrning av stuga

2015-08-30 i TV-licens
FRÅGA |Jag har en enskild firma där jag hyr ut privata fjällstugor genom internet. De ligger i olika områden. är ingen stugby. Nu har jag blivit kontaktad av SAMI som kräver att jag ska betala musikavgift för varje stuga för varje uthyrd natt. Det finns bara TV i stugorna, ingen radio i de flesta. Jag betalar redan extra TV-avgift. Hur kan det räknas som att vi spelar musik? Är det verkligen tillåtet att ta ut denna avgift? Om så är fallet bör väl avgiften läggas på varje stugägare?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Musikavgiften som SAMI kräver att du ska betala bygger på att utövande konstnärer har en uteslutande rätt att förfoga över sina framträdanden,45§ Upphovsrättslagen. De utövande konstnärerna kan sedan ingå avtal med organisationen SAMI som bevakar deras rätt till ersättning när verken sprids via ex radio eller tv, 47§ upphovsrättslagen. Tv-avgiften som du betalar går till att finansiera public-service utbudet och det är inget som den utövande konstnären får ta del av. Avgiften som du betalar till SAMI går däremot till den utövande konstnären. Använder du tv i din verksamhet måste du alltså betala till både SAMI och Radiotjänst. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid stuguthyrning http://www.sami.se/musikanvandare/vad-gaeller-foer-min-verksamhet/oevernattning/stuguthyrning.aspxHoppas att detta besvarade din fråga Vänligen

Vad gäller vid självscanning?

2015-08-19 i PUL
FRÅGA |Jag jobbar på en ica maxi. Upptäckte att en kund som använder sig av självsvanning ALLTID får avstämning. Han var sur och undrade varför. Upptäckte när jag kollade hans personliga info hos oss att han var satt på ständig anstämning "då han var hög när han skrev in sig". Enligt hans aavstämninghistorik sköter han sig jättebra och har aldrig fel vid avstämning. Trots detta har jag nu fått skäll av min chef för att jag "låst upp" honom från dessa ständiga avstämningarna. Min fråga är får man verkligen gör så pga att personen KAN ha (vi drogtestar ju inte precis) en missbrukarproblematik?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine.Enligt min tolkning av Ica:s centrala avtal torde sannolikheten för avstämning endast få påverkas av registrerade avvikelser enligt 4:3 i avtalet. Dock är en som kund alltid skyldig att gå med på att det sker en avstämning oberoende av anledning. Min åsikt är ändock att en sådan anteckning som skett i det här fallet (och som också fått betydelse för mängden avstämningar) strider mot avtallsvillkoren. Avtalet ser i de berörda delarna ut som följer: https://www.ica.se/Global/kundtjanst/Villkor%20ICA%20Sj%C3%A4lvscanning.pdf"4. Avstämning 4.1 Avstämning innebär att alla, eller vissa, av de varor som du köpt med användning av ICA Självscanning också scannas av Butikspersonalen. Avstämning kommer huvudsakligen att ske slumpvis och syftar till att säkerställa självscanningssystemets korrekta hantering samt att förebygga missbruk. 4.2 Du är medveten om- och accepterar att avstämning kommer att genomföras. Om avvikelse uppstår mellan den summa som framgår av din scanning och den summa som framgår av Butikens scanning, förbinder du dig att acceptera den summa som framgår av Butikens scanning. 4.3 Du är medveten om- och accepterar att registrerade avvikelser kan komma att påverka sannolikheten för att du blir föremål för ny avstämning vid senare användning av ICA Självscanning."Vidare torde en behandling av en sådan personuppgift som i detta fallet antecknats kunna utgöra brott mot personuppgiftslagen. I 13§ PUL (https://lagen.nu/1998:204) stadgas att uppgifter om en persons hälsa utgör sådana uppgifter för vilka det gäller förbud. Ica har således ingen rätt att samla eller delge denna typ av uppgifter till sina anställda - även om den berörda genom avtal samtyckt till detta. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Polisanmälan

2015-07-28 i PUL
FRÅGA |Hej! Kostar det att göra en polisanmälan för falsk angivelse?
Catharina Danielsson |Hej,Nej det kostar ingenting att polisanmäla.Med vänlig hälsning,