Butiks anmälningsplikt till Radiotjänst vid försäljning av stationär dator

2016-03-10 i TV-licens
FRÅGA |Skall köpa en ny stationär dator. Är affären skyldig att anmäla detta till Radiotjänst? Har för mig att dator o smartphone inte betraktas som att de är avsedda för TV sändningar efter en dom för ca 2 år sedan.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 a § Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (hädanefter benämnd som "Radio- och TV-avgiftslagen") ska den som innehar en TV-mottagare betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB). Enligt 2 § samma lagrum definieras TV-mottagare som en "sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål". Dock har Högsta förvaltningsdomstolen i en dom från 13 juni 2014 (HFD 2014 ref. 33) slagit fast att innehav av dator med internetanslutning inte föranleder skyldighet att betala radio- och TV-avgift. Eftersom en dator således inte anses som TV-mottagare i lagens mening torde det inte heller föreligga någon anmälningsplikt enligt 8 § Radio- och TV-avgiftslagen för den som förvärvar eller överlåter en stationär dator. Sammanfattningsvis så är affären du köper din stationära dator av inte skyldiga att anmäla ditt köp till Radiotjänst, om du inte samtidigt köper en TV. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Att överklaga ett beslut från Radiotjänst

2016-01-27 i TV-licens
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående radio och tvavgiften.Min inneboende har tv i sitt rum. Enligt radiotjänst hemsida så står följande:Är du inneboende och du har en egen tv-mottagare på ditt enskilda rum är det du som bor och är folkbokförd i rummet som ska betala radio- och tv-avgift.Detta tolkar jag det som att det är inneboenden som ska betala radio och tvavgiften.En kontrollant var förbi mig och frågade om det fanns tv i lägenheten. Ja sa ja men att det var min inneboendes tv och bad kontrollanten skriva det. Kontrollanten sa att han skulle skriva ned detta men bad mig skriva under hans talong innan. Nu har jag fått räkning på tv-avgift. Jag begärde omprövning och meddelade att det är min inneboende som har tv i sitt rum. Jag fick min omprövning avslagen då jag på kontrollantens papper skrivit under att jag var innehavare av tv, som kontrollanten förbockat. Kontrollanten har inte antecknat något om att det var min inneboendes tv trots att jag bad honom det.På omprövningen står det att att innehavare anses den som har hand om tv-mottagare och som därmed kan ha direkt nytta av den. Eftersom det är min inneboendes tv på hans enskilda rum så anser jag mig inte vara innehavare och ha direkt nytta av tv:n. Dessutom visste jag inte att när jag skrev under lappen att jag medgav innehav och att jag hade besittning till tv:n. Hur ska jag göra för att överklaga beslutet? Tycker det fel gjort av kontrollanten som struntade anteckna att det var min inneboendes tv.
Martin Persson |Tack för din fråga.En fråga gällande just hur man överklagar ett sådant beslut av Radiotjänst har nyligen besvarats hos en annan frågeställare. Denna hittar du här; http://lawline.se/answers/omprovning-och-overklagande-av-tv-avgiftVänligen,

Tv-avgift för digitalbox

2016-01-26 i TV-licens
FRÅGA |Bor i en bostadsrätt där digitalbox ingår i hyran men jag innehar inte en tv . Är jag ändå skyldig att betala licens ? Boxern stod ju här när jag köpte lägenheten ? Har fått ifrån radiotjänst att dom skall skicka en faktura trots att jag blivit tillfrågad flera gånger om tv innehav och varje gång sagt att jag ingen har !!!!
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avgiftsskyldighet regleras i Lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.Det som grundar avgiftsskyldighet är innehav av tv-mottagare, 2a§. Det innebär att du är skyldig att betala tv-avgift vare sig du äger, hyr eller lånar en tv-mottagare.En digitalbox räknas som en tv-mottagare, 2§. Det innebär att du är skyldig att betala tv-avgift trots att du inte innehar någon tv.Dock finns ett undantag från avgiftsskyldighet för det fall tv-mottagaren är varaktigt undanställd, 6§. Varaktigt undanställd är tv-mottagaren om den inte längre finns inom din boendeyta, exempelvis om den är undanställd i ett förråd eller liknande. Om så är fallet kan du, efter anmälan till radiotjänst, slippa betala tv-avgift.Hoppas att detta besvarade din fråga.Vänligen.

Omprövning och överklagande av tv-avgift

2015-11-18 i TV-licens
FRÅGA |Vi har ingen tv-mottagare och heller inget tv-abonnemang. Ändå hävdar Radiotjänst att vi har det, för att deras kontrollant tyckt sig hört en tv-sändning som stängts av vid påringning hos grannen. Jag vet exakt vad jag gjorde vid den angivna tidpunkten eftersom jag skrivit upp att jag talade i telefon med en klient och vet därför att det är ren lögn från kontrollantens sida att hen alls hört något "tv-ljud", varken dator eller radio var vid tillfället igång och tv har vi som sagt inte. Vi har bestridit fakturan och fick ett "uppskov" på några veckor för att överklagan skulle behandlas, men fick nu en faktura på DUBBLA beloppet med hänvisning till detta uppskov! Får de verkligen lägga på en sån avgift, och utan att informera om det innan? Vad, förutom att bestrida till Radiotjänst, kan vi göra? Är vi helt rättslösa?
Martin Persson |Tack för din fråga.Frågor gällande tv-avgifter regleras i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. För påslaget om dubbla beloppet (100 %) som sådant finns inget som stödjer det i den aktuella lagen. Att notera är att det är viktigt att betala in avgiften trots att man anser sig vara den felaktigt påförd då betalningsskyldighet ändå föreligger trots ett omprövningsärende, vilket framgår ur 15 §.Om man nu ändå inte betalar in avgiften skickar Radiotjänst en påminnelse i enlighet med 12 §. I samband med denna har de rätt att påföra en påminnelseavgift, som för nuvarande är bestämd till 75 kronor vilket framgår ur 3 § i förordningen (1989:46) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.Skulle man därefter inte heller betala har Radiotjänst, enligt 13 § i den förstnämnda lagen, rätt att ta ut en tilläggsavgift om 40 % av beloppet.Då det är Radiotjänst som själva handlägger omprövningen, se 15 §, får man därefter avvakta deras beslut. Skulle beslutet innebära att påförandet av avgiften ogillas återgår den eventuellt redan betalda avgiften, 16 §. Men om omprövningen fastställer avgiften är nästa steg att överklaga omprövningens beslut till allmän förvaltningsdomstol, 21 §. Att ni påfördes ett dubbelt beloppspåslag i samband med uppskovet låter underligt, och baserat på de givna uppgifterna i din frågeställning kan man inte finna något klart svar till varför, vilket innebär att, om så önskas vidare utredas, efterfrågas ytterligare uppgifter om det överenskomna uppskovet. Detta är du varmt välkommen med genom att kontakta oss per telefon på 08-533 300 04 (mån-ons 10-16).Vänligen,

Publicering av video utan samtycke

2016-02-18 i PUL
FRÅGA |Hej! En fotbollsklubb har lagt ut ett långt klipp på nätet (You Tube, öppen kanal) från en match mellan två pojklag i tioårsåldern utan att fråga det andra laget om lov. Många av pojkarna i "det andra laget" känner olust och obehag över detta, de vill inte vara med på You Tube. Får en fotbollsklubb göra såhär?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vad gäller personuppgifter (såsom video) finns en lag som heter Personuppgiftslagen (PuL). Huvudregeln enligt denna lag är att publicering av personuppgifter i register, databaser m.m. (såsom youtube) är otillåten utan den medverkandes tillstånd. Syftet med PuL, är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Utgångspunkten i PuL är därför att den enskilde själv ska avgöra om personuppgifter om honom eller henne får behandlas.Dock finns en rad olika undantag för samtyckesregeln, se 9-10 § PuL här. Där anges bland annat att personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras, för att vitala intressen för den registrerade ska kunna skyddas, eller om behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning eller efter intresseavvägning. I detta fall handlar det om en fotbollsmatch och såvitt jag förstår av det som framgår av frågan föreligger inga sådana omständigheter som gör att undantagen blir tillämpliga. Dock kan det ha betydelse för bedömningen på vilket avstånd videon är filmad och om man kan urskilja pojkarnas ansikten. Det framgår nämligen av 3 § i PuL att för att det ska anses som en personuppgift enligt lagen och för att bestämmelserna i PuL därmed ska bli tillämpliga krävs att det handlar om en personuppgift som ger tillräcklig information för att man ska kunna identifiera personer i uppgiften. Detta innebär alltså att om videon är på såpass långt avstånd eller att kvaliteten eller dylikt gör att man inte kan identifiera pojkarna i videon så är det inte att anse som en sådan personuppgift som omfattas av lagen. Det krävs i sådant fall inget samtycke till publiceringen av videon. I annat fall krävs enligt min bedömning samtycke till publiceringen. I detta fall ska samtycke ske från pojkarnas vårdnadshavare i och med att de är under 15 år.Samtycke kan antingen ske skriftligt eller muntligt. Det finns inga formkrav på detta. Om man behandlar personuppgifter i strid med kravet på samtycke och inte rättar sig på begäran av den berörde, kan följden bli ingripande från Datainspektionen, skadestånd och i vissa fall straff. Hoppas mitt svar hjälpte dig! Kommentera gärna i kommentarsfältet nedan om du har fler funderingar kring detta!Med vänliga hälsningar,

Betala tv-licens för hyrd digitalbox

2016-01-26 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Jag bor i en hyresrätt och när jag tog emot lgh:n fick fylla i ett paper där jag tog emot utrustning som kommer med lghn , där bl.a. stod att i lghn ska finnas 2 tv boxas.Sj så har jag ej tvn och använder inte tv boxar. Men radio tjänst kräver att jag ska betala tv avgift.Har de rätt till detta
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avgiftsskyldighet regleras i Lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.Det som grundar avgiftsskyldighet är innehav av tv-mottagare, 2a§. Det innebär att du är skyldig att betala tv-avgift vare sig du äger, hyr eller lånar en tv-mottagare. Det spelar inte heller någon roll om du använder tv-mottagaren eftersom det är innehavet som räknas.En digitalbox räknas som en tv-mottagare, 2§. Det innebär att du är skyldig att betala tv-avgift trots att du inte innehar någon tv.Dock finns ett undantag från avgiftsskyldighet för det fall tv-mottagaren är varaktigt undanställd, 6§. Varaktigt undanställd är tv-mottagaren om den inte längre finns inom din boendeyta, exempelvis om den är undanställd i ett förråd eller liknande. Om så är fallet kan du, efter anmälan till radiotjänst, slippa betala tv-avgift.Hoppas att detta besvarade din fråga.Vänligen.

Skyldighet att svara på samtal från Radiotjänst

2016-01-26 i TV-licens
FRÅGA |Jag har den senaste tiden blivit ringt av radio tjänst med förfrågan om jag har tv, vilken jag inte har haft sen ca: 1985. Under all dessa år har dom aldrig ifrågasatt detta. Men sedan detta med dator och internet har det börjat ringa minst två gånger om året. Frågan är jag skyldig att svara? Jag ser detta numera som rena trakasserier för att jag överklagade min dator innehav. Finns det nåt sätt att bli kvitt dessa samtal?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skyldighet att betala tv-avgift regleras https://lagen.nu/1989:41Du är ej skyldig att svara i telefon när Radiotjänst ringer eller att svara på de frågor som de ställer. Så länge du inte finns med som betalande i deras register kommer de dock förmodligen att fortsätta att ringa då det ingår i deras uppdrag.När Radiotjänst ringer räknas det som samhällsinformation och du kan därför inte spärra samtal från dem genom exempelvis NIX-registret.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Otillåten publicering av namn

2015-11-03 i PUL
FRÅGA |En tidning har tagit uppgifter om mig, som jag gav dem, och publicerat det på deras sajt, mitt namn tog dem utan min tillåtelse. Hur gör jag för att få uppgiftera bort från artikeln? Spelar "Right to be forgotten" i EUs lagar någon rol egentligen? Artikeln är irrelevant nu för dem men det är det för mig fortfarande. Jag har kontaktat tidningen men dem har vägrat att göra någonting. Vad kan jag göra för att få artikeln avpublicerad eller ändrad?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! The right to be forgotten kommer från artikel 17 i Dataskyddsdirektivet från EU som Sverige har implementerat genom bl.a. Personuppgiftslagen (PuL: https://lagen.nu/1998:204) och vissa andra särregleringar, så absolut spelar regleringarna och de återspeglas i den nationella lagstiftningen. All slags information som kan hänföras till en levande person är personuppgifter (3§ PuL) däribland namn. Den som publicerat dina personuppgifter är skyldig att snarast på begäran av dig rätta, blockera eller utplåna sådana uppgifter som inte har behandlats enligt lag (28§ PuL) samt att uppgifterna ska behandlas i relation till avsikten med publiceringen. Eftersom du anser att dina personuppgifter har blivit felbehandlade och tidningen inte vill ta bort dina uppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen, som är den kontrollerande myndigheten i det här fallet (45§), om att tidningen ska utplåna dina uppgifter från sin hemsida (47§). Skadestånd kan aktualiseras om tidningen medvetet har publicerat uppgifterna för att göra dig ont (uppsåtligen) eller om de inte har varit medvetna om att det var skadligt för dig men att det är uppenbart (grov oaktsamhet) och vidare så måste uppgifter ha varit osanna, känsliga eller handlat om lagöverträdelser, uppgifterna har förts över till ett annat land eller om det var uppgifter de var tvungna att anmäla till Datainspektionen för att få publicera. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,