Omprövning av Radiotjänsts beslut om radio- och TV-avgift

2016-09-25 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Jag har blivit anklagad av Radiotjänst för att bryta mot lagen om radio-och TV-avgiften. De påstår att jag har tv- mottagare och box och att deras kontrollant sett dessa saker genom mitt fönster på baksidan av hyreshuset jag bor i. Vilket är en omöjlighet då jag ej har varken Tv, radio eller nån box. dess utom bor jag en halvtrappa upp så för att kunna se in måste man vara minst 3m lång eller ha stege. Vad har jag för rättigheter i ett sånt här fall?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Radio- och TV-avgiften regleras i lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (https://lagen.nu/1989:41#P1S1). Har man en TV-mottagare ska man betala avgiften, 2 a § (https://lagen.nu/1989:41#P2aS1).Eftersom du inte har någon TV-mottagare din bostad ska du inte heller betala avgiften. Du kan begära en omprövning av Radiotjänsts beslut om avgiftsskyldighet, 15 § (https://lagen.nu/1989:41#P15S1). Radiotjänst har en skyldighet att ompröva beslutet. Begär du omprövning när det har passerat fyra veckor från att avgiften skulle varit betald ändrar Radiotjänst sitt beslut endast om det är uppenbart oriktigt. Eftersom du inte har någon TV-mottagare skulle jag anse att det är ett uppenbart oriktigt beslut, men jag råder dig ändå att inkomma med din begäran om överprövning så snart du kan och alltså helst innan fyra veckor efter att avgiften skulle varit betald.Om du Radiotjänst efter omprövning fortfarande anser att du ska betala kan du överklaga till allmän förvaltningsrätt, 21 § (https://lagen.nu/1989:41#P21S1).Sammanfattningsvis ska du alltså inte behöva betala radio- och TV-avgiften om du inte har en TV-mottagare i hemmet. Du kan begära omprövning av Radiotjänsts beslut.Vänligen,

Tv- och radio-licens

2016-08-31 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Jag har fått två fakturor från radiotjänst för två avgiftsperioder trots att jag inte äger någon TV eller överhuvudtaget varit i kontakt med Radiotjänst. Jag har överklagat beslutet med de hävdar fortfarande att jag är betalningsskyldig då jag har "startat" avgiftsperioden i ett samtal med dem då jag, enligt dem, har sagt att vi i hushållet äger en TV men att avgiften inte är betald. Radiotjänst kan inte redovisa hur de har fått tag på informationen, det finns inget inspelat material och personen från radiotjänst som har slutit avtalet kunde inte identifieras utifrån underskriften (som tydligen var den enda informationen som kunde ses). Uppgifterna är falska och min hyresvärd kan intyga att ingen TV har funnits i hushållet när jag har bott där. Hur gör jag för att undgå bundenhet? Vilka paragrafer kan jag åberopa? Tack!
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att vara skyldig att betala radio- och TV-licens krävs att du har en TV-mottagare eller sändare. Det beslut som du fått från Radiotjänst ska meddelas från dem skriftligen. Detta beslut kan givetvis omprövas på begäran av dig. Ärendet ska handläggas så snabbt och effektivt som möjligt av myndigheten. Vid en konflikt om huruvida du är skyldig att betala avgiften eller inte, är det upp till Radiotjänst att bevisa att ni har en TV-mottagare. Kan de inte bevisa detta, ska inte någon avgift utgå. Om myndigheten inte lyckats bevisa att ni har någon TV-mottagare eller sändare genom en särskild avgiftskontroll där ett pejlinstrument används, är du alltså inte skyldig att betala avgiften. (https://lagen.nu/2010:696). Lycka till!

Butiks anmälningsplikt till Radiotjänst vid försäljning av stationär dator

2016-03-10 i TV-licens
FRÅGA |Skall köpa en ny stationär dator. Är affären skyldig att anmäla detta till Radiotjänst? Har för mig att dator o smartphone inte betraktas som att de är avsedda för TV sändningar efter en dom för ca 2 år sedan.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 a § Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (hädanefter benämnd som "Radio- och TV-avgiftslagen") ska den som innehar en TV-mottagare betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB). Enligt 2 § samma lagrum definieras TV-mottagare som en "sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål". Dock har Högsta förvaltningsdomstolen i en dom från 13 juni 2014 (HFD 2014 ref. 33) slagit fast att innehav av dator med internetanslutning inte föranleder skyldighet att betala radio- och TV-avgift. Eftersom en dator således inte anses som TV-mottagare i lagens mening torde det inte heller föreligga någon anmälningsplikt enligt 8 § Radio- och TV-avgiftslagen för den som förvärvar eller överlåter en stationär dator. Sammanfattningsvis så är affären du köper din stationära dator av inte skyldiga att anmäla ditt köp till Radiotjänst, om du inte samtidigt köper en TV. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Att överklaga ett beslut från Radiotjänst

2016-01-27 i TV-licens
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående radio och tvavgiften.Min inneboende har tv i sitt rum. Enligt radiotjänst hemsida så står följande:Är du inneboende och du har en egen tv-mottagare på ditt enskilda rum är det du som bor och är folkbokförd i rummet som ska betala radio- och tv-avgift.Detta tolkar jag det som att det är inneboenden som ska betala radio och tvavgiften.En kontrollant var förbi mig och frågade om det fanns tv i lägenheten. Ja sa ja men att det var min inneboendes tv och bad kontrollanten skriva det. Kontrollanten sa att han skulle skriva ned detta men bad mig skriva under hans talong innan. Nu har jag fått räkning på tv-avgift. Jag begärde omprövning och meddelade att det är min inneboende som har tv i sitt rum. Jag fick min omprövning avslagen då jag på kontrollantens papper skrivit under att jag var innehavare av tv, som kontrollanten förbockat. Kontrollanten har inte antecknat något om att det var min inneboendes tv trots att jag bad honom det.På omprövningen står det att att innehavare anses den som har hand om tv-mottagare och som därmed kan ha direkt nytta av den. Eftersom det är min inneboendes tv på hans enskilda rum så anser jag mig inte vara innehavare och ha direkt nytta av tv:n. Dessutom visste jag inte att när jag skrev under lappen att jag medgav innehav och att jag hade besittning till tv:n. Hur ska jag göra för att överklaga beslutet? Tycker det fel gjort av kontrollanten som struntade anteckna att det var min inneboendes tv.
Martin Persson |Tack för din fråga.En fråga gällande just hur man överklagar ett sådant beslut av Radiotjänst har nyligen besvarats hos en annan frågeställare. Denna hittar du här; http://lawline.se/answers/omprovning-och-overklagande-av-tv-avgiftVänligen,

Utlämnande eller spridning av personuppgifter

2016-09-18 i PUL
FRÅGA |De parkeringsbolag som agerar på marknaden idag tvingar den som vill utnyttja deras tjänster-och som många gånger tvingas göra detta- att ange fullständigt personnummer. Dessa uppgifter kan sedan användas av Easy park för att lämna till samarbetspartner, bolag i koncernen mm Även in om EU. Strider inte detta mot PULens regler. Jag tvingas alltså, för att kunna parkera att bolaget använder mina uppgifter.
Zinar Budak |Hej, det är mycket riktigt personuppgiftslagen som reglerar detta, se här.När bolaget samlar in dina personuppgifter måste finalitetsprincipen följas. Principen innebär bland annat att man bara får använda personuppgifterna som man samlat in till det som man har talat om till den registrerade vid insamlingen. Exempelvis får bolaget inte samla in personuppgifter för en sak för att sedan använda de till något annat eller utlämna dem till något annat bolag. 9 §Personnummer får dock utlämnas genom översändning eller spridas om den registrerade har lämnat sitt samtycke till detta eller när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 10 + 22 §§Huvudregeln är således att personnummer får skickas till andra om den registrerade frivilligt samtycker till det. Det ställs dock höga krav på denna frivillighet i datainspektionens praxis. Vi kan t.ex. se att en potentiell kund inte har kunnat anses ge samtycke eftersom denne befunnit sig i en beroendeställning mot ett företag som har monopolställning (Dnr 246-2007). Man har även kommit fram till att små barn inte ansetts kunna ge giltigt samtycke över huvud taget (samrådsyttrande december 2002).I ditt fall gissar jag på att samtycke har getts när du använder deras tjänster. Frågan kan dock ställas om du är i beroendeställning till dem men jag tror inte att fallet kan vara så då de bland annat inte har monopol på parkering. Om du mot all förmodan inte har gett dem samtycke till utlämnande av dina personuppgifter så måste det alltså vara klart motiverat med hänsyn till något av de ovannämnda kraven. Om du vill ha mer utförlig hjälp kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan. MVH

Betalning av TV-avgift

2016-05-31 i TV-licens
FRÅGA |Hejsan!Jag har en tv, men ser aldrig på själva tvkanalerna, varav jag inte vill betala Radiotjänst.Jag har mailat lite med deras support: Tack för ditt svar.Det fungerar inte så att du kan skruva bort TV-mottagaren ur din TV och att den då klassas som en bildskärm. I lagen är TV-mottagare definierade såhär: ”2 § En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som äravsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annatändamål. Lag (2006:798).” Det står även såhär: ”2 a § Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- ochTV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB). Lag (2009:1235). ” Det betyder att så fort du innehar en TV-mottagare oavsett hur du avser att använda den är du skyldig att betala radio- och tv-avgiften. Du är välkommen att återkomma om du har några fler frågor.Vad jag är förbryllad över är hur jag kan behöva betala för en tv-mottagare som inte finns?Visst, det är fortfarande en tv, men om den har fysiska omöjligheter att ratta in tv-signaler bör det fortfarande vara rimligt att kräva pengar av mig?Jag köper det inte
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som gäller enligt Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst är att personer som innehar en TV mottagare (TV) är skyldig att betala tv-avgiften. Detta oavsett om TV-en används som datorskärm eller prydnad. TV-avgift ska alltså i lagens mening betalas även om den överhuvudtaget inte används. Jag förstår att det kan kännas frustrerande att betala avgift för något som inte används som en TV eller som kanske till och med inte ens fungerar som mottagare för tv-signaler. Det har länge funnits en hel del frustrationer och missnöje p.g.a. detta och diverse olika lagförslag har diskuterats, det har även diskuterats huruvida radio och TV lagen överhuvudtaget bör upphöra och om avgiften istället ska bakas in i skatten, huruvida detta blir till verklighet eller inte återstår att se.Vänligen,

Publicering av video utan samtycke

2016-02-18 i PUL
FRÅGA |Hej! En fotbollsklubb har lagt ut ett långt klipp på nätet (You Tube, öppen kanal) från en match mellan två pojklag i tioårsåldern utan att fråga det andra laget om lov. Många av pojkarna i "det andra laget" känner olust och obehag över detta, de vill inte vara med på You Tube. Får en fotbollsklubb göra såhär?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vad gäller personuppgifter (såsom video) finns en lag som heter Personuppgiftslagen (PuL). Huvudregeln enligt denna lag är att publicering av personuppgifter i register, databaser m.m. (såsom youtube) är otillåten utan den medverkandes tillstånd. Syftet med PuL, är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Utgångspunkten i PuL är därför att den enskilde själv ska avgöra om personuppgifter om honom eller henne får behandlas.Dock finns en rad olika undantag för samtyckesregeln, se 9-10 § PuL här. Där anges bland annat att personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras, för att vitala intressen för den registrerade ska kunna skyddas, eller om behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning eller efter intresseavvägning. I detta fall handlar det om en fotbollsmatch och såvitt jag förstår av det som framgår av frågan föreligger inga sådana omständigheter som gör att undantagen blir tillämpliga. Dock kan det ha betydelse för bedömningen på vilket avstånd videon är filmad och om man kan urskilja pojkarnas ansikten. Det framgår nämligen av 3 § i PuL att för att det ska anses som en personuppgift enligt lagen och för att bestämmelserna i PuL därmed ska bli tillämpliga krävs att det handlar om en personuppgift som ger tillräcklig information för att man ska kunna identifiera personer i uppgiften. Detta innebär alltså att om videon är på såpass långt avstånd eller att kvaliteten eller dylikt gör att man inte kan identifiera pojkarna i videon så är det inte att anse som en sådan personuppgift som omfattas av lagen. Det krävs i sådant fall inget samtycke till publiceringen av videon. I annat fall krävs enligt min bedömning samtycke till publiceringen. I detta fall ska samtycke ske från pojkarnas vårdnadshavare i och med att de är under 15 år.Samtycke kan antingen ske skriftligt eller muntligt. Det finns inga formkrav på detta. Om man behandlar personuppgifter i strid med kravet på samtycke och inte rättar sig på begäran av den berörde, kan följden bli ingripande från Datainspektionen, skadestånd och i vissa fall straff. Hoppas mitt svar hjälpte dig! Kommentera gärna i kommentarsfältet nedan om du har fler funderingar kring detta!Med vänliga hälsningar,

Betala tv-licens för hyrd digitalbox

2016-01-26 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Jag bor i en hyresrätt och när jag tog emot lgh:n fick fylla i ett paper där jag tog emot utrustning som kommer med lghn , där bl.a. stod att i lghn ska finnas 2 tv boxas.Sj så har jag ej tvn och använder inte tv boxar. Men radio tjänst kräver att jag ska betala tv avgift.Har de rätt till detta
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avgiftsskyldighet regleras i Lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.Det som grundar avgiftsskyldighet är innehav av tv-mottagare, 2a§. Det innebär att du är skyldig att betala tv-avgift vare sig du äger, hyr eller lånar en tv-mottagare. Det spelar inte heller någon roll om du använder tv-mottagaren eftersom det är innehavet som räknas.En digitalbox räknas som en tv-mottagare, 2§. Det innebär att du är skyldig att betala tv-avgift trots att du inte innehar någon tv.Dock finns ett undantag från avgiftsskyldighet för det fall tv-mottagaren är varaktigt undanställd, 6§. Varaktigt undanställd är tv-mottagaren om den inte längre finns inom din boendeyta, exempelvis om den är undanställd i ett förråd eller liknande. Om så är fallet kan du, efter anmälan till radiotjänst, slippa betala tv-avgift.Hoppas att detta besvarade din fråga.Vänligen.