Publicering av skärmdump på annans inlägg på sociala medier

2017-05-25 i PUL
FRÅGA |Hejsan.Jag har en fråga angående ett integritetskränkande inlägg på sociala mediet "instagram"1) Jag skrev en tweet. En vecka senare ser jag min tweet på ett instagram-konto. Med mitt namn, bild på mig och twitter-adress. Kommentarsfältet är fullt av hot och hat mot mig som person, detsamma gäller beskrivningen av "twitter-inlägget." Är det lagligt? Från ett integritets-perspektiv dvs.2) Kan man få verkshöjd på en tweet?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!1. Kan en publicering av en skärmdump på någon annans inlägg på sociala medier innebära en överträdelse av reglerna om personlig integritet?I Sverige har vi en lag som heter Personuppgiftslagen (PuL). Det är en lag som skyddar den personliga integritet från att bli kränkt. Personuppgiftslagen säger att publicera namn och bild på en person är i princip tillåtet så länge man inte kränker personen. Om personen som publicerat ditt inlägg på Instagram hade som syfte att håna dig eller liknande innebär detta en kränkning av din integritet enligt PuL lagen. Vad som anses som kränkande är dock väldigt diffust och ska avgöras från fall till fall. Vad personen som publicerat ditt inlägg har skrivit om dig har därför en betydelse för denna bedömning.Det finns en begränsning i lagen som tillåter kränkande publicering av bild och namn på annan. Detta är om det finns ett journalistiskt ändamål. Detta undantag gäller inte bara etablerade medier som tidningar och radio utan även privatpersoner som vill informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. Ett exempel är om personen publicerar något kränkande om en person angående dennes tjänsteutövning. Om det däremot är ett personangrepp angående en person utanför dennes tjänsteutövning är det troligtvis inte motiverat utifrån journalistiskt ändamål utan innebär en överträdelse av personuppgiftslagen. Trots att det kan anses motiverat ur journalistisk synpunkt kan publiceringen ändå vara olaglig enligt annan lagstiftning, t.ex. reglerna om förtal. Brottet förtal kan bli aktuellt om publiceringen av uppgifterna riktar sig emot tredje man, det vill säga inte direkt till dig själv och att uppgiften är ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Missaktning innebär att den utpekade ses som i något avseende som ”sämre” människa. Här vet jag för lite om innehållet i inlägget för att kunna uttala mig om det kan vara aktuellt i ditt fall men då vet du i alla fall vilka regler som ofta kan aktualiseras vid denna typen av publicering. Personuppgiftslagen kan du hitta här. Även Datainspektionen har mycket information om publicering på sociala medier, se datainspektionens hemsida.2. Kan ett inlägg på sociala medier bli upphovsrättsskyddat?Enligt 1 § upphovsrättslagen uppstår upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk. Enligt rättspraxis från EU-domstolen ska ett verk ha en viss originalitet för att kunna skyddas av upphovsrätt, det ska ha verkshöjd, vilket du redan varit inne på. Även inlägg på sociala medier kan vara skyddade av upphovsrättslagen men då ska inlägget vara väldigt originellt. Man brukar säga att ett verk har en verkshöjd om det är så unikt och har en sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte skulle kunna prestera exakt samma resultat. Om nu inlägget skulle kunna tänkas ha verkshöjd och därmed är skyddad av Upphovsrättslagen, krävs en tillåtelse av upphovsmannen för att få publicera inlägget på andra sidor. Om inlägget redan har publicerats för allmänheten får annan citera ur inlägget om detta sker enligt "god sed", dvs att det inte används i felaktigt syfte och inte förvrängs eller tas ur sitt sammanhang samt givetvis att det inte är kränkande och därmed strider mot PuL-lagen. I sådana fall krävs inget tillstånd för att publicera inlägget/citatet. Om inlägget inte är offentligt, dvs bara är privat eller kanske bara kan ses av begränsat antal personer så gäller inte citaträtten. Ifall du kopierar upphovsrättsligt skyddat material utan tillstånd från upphovsmannen, gör du dig skyldig till ett intrång som kan bestraffas med böter. Regler om ersättningsskyldighet finner du i 7 kap upphovsrättslagen. Upphovsrättslagen kan du hitta här.Hoppas mitt svar gav dig lite vägledning!Med vänliga hälsningar,

Måste jag göra en avanmälan för tv- och radioavgiften trots att jag flyttat?

2017-04-26 i TV-licens
FRÅGA |Hej. Har Radiotjänst rätt enligt lag att inte betala tillbaka pengar för 1 månad som redan är betalad trotts att jag flyttade för 1 månad sedan. Ringde dom idag och fick svaret blankt nej. Ingen summa tillbaka. Får de göra så? Bor nu inneboende hos en som betalar avgiften. Dom har bara avanmäla mig från och med nu när jag ringde. Inte det första man tänker på i en flytt.
Jennifer Parmlind |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 11 § Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst står "Radio- och TV-avgift ska betalas till dess att den avgiftsskyldige har anmält att det avgiftspliktiga innehavet har upphört och anmälan har kommit in till RIKAB". RIKAB står för Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag.Tyvärr innebär det för din del att du måste betala avgiften tills dess att du gjorde anmälan.På radiotjänst hemsida står dock att du eventuellt kan få pengar tillbaka när du har avanmält eftersom radio- och tv-avgiften betalas i förskott. Är beloppet lägre än 150 kronor, betalar de inte tillbaka något. Läs mer här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Lagligt med kameraövervakning i tentamenssal?

2017-03-11 i PUL
FRÅGA |HejÄr det lagligt att ha övervakningskameror i tentamenssalen vid en tentamentillfälle?
Moa Estberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Följande gäller för platser dit allmänheten inte har tillträde, då jag utgår ifrån att endast studenter och andra med tillstånd får vistas i tentamenslokalerna. Lagen jag refererar till är kameraövervakningslagen (här). Som svar på din fråga kan konstateras att sådan kameraövervakning är tillåten på två grunder. Den ena är efter samtycke från den som ska övervakas (22 §) och den andra är efter en tillämpning av överviktsprincipen (23 §). Överviktsprincipen innebär att övervakningen är tillåten om den behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra berättigade ändamål, och intresset av övervakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Det krävs inte något tillstånd eller anmälan för kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde, utan universitet, som i detta fall bedriver kameraövervakningen, ansvarar för att övervakningen är laglig.Bestämmelsen är inte straffsanktionerad, men den som anordnar övervakning i strid mot överviktsprincipen kan ådra sig skadeståndsansvar (44 §). Hoppas du fick svar på din fråga. Om något i svaret är otydligt får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan så kan jag försöka klargöra det i så fall. Med vänliga hälsningar,

Tillämpligheten av kameraövervakningslagen (2013:460)

2016-11-30 i PUL
FRÅGA |Kameraövervakning av bostadstomtHej,i den nya lagen för kameraövervakning (2013:460) anges i 5 § att lagen inte gäller vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde.Sagt detta, varför behöver man då som privatperson som lameraövervakar den egan tomten uppfylla 25§ angående upplysningsplikt?Dvs hur kan en lag först inte vara tillämplig, och sedan måste man ändå följa en underliggande paragraf?!?******5 § Lagen gäller inte vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur. ...Kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde25 § Upplysning om kameraövervakning ska lämnas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt. Upplysning ska också lämnas om vem som bedriver övervakningen om detta inte framgår av förhållandena på platsen. Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid övervakningen ska särskild upplysning lämnas om detta. Upplysningsplikten inträder när övervakningsutrustningen sätts upp. ********
Emma Persson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Som du nämner anges det i kameraövervakningslagen (2013:460) 5 § ett undantag från när lagen är tillämplig, nämligen att lagen inte gäller vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur. För att lagen inte ska gälla ska det alltså först vara fråga om att kameraövervakningen görs på en plats dit allmänheten inte har tillträde. För det andra ska övervakningen bedrivas av en fysisk person (det vill säga en enskild) som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Detta sista krav innebär att det inte får vara fråga om kameraövervakning som görs av exempelvis ett företag i deras näringsverksamhet, och undantaget gäller inte heller om en privatperson ger i uppdrag åt ett larmföretag att kameraövervaka en privatbostad.Alltså, normalt sett omfattas kameraövervakning av privat tomtmark dit allmänheten inte har tillträde av undantaget i 5 §, om kameraövervakningen görs av den privatperson som bor där. Om undantaget i 5 § är uppfyllt, innebär det som du säger att kameraövervakningslagen inte är tillämplig. Detta innebär i sin tur att inte heller 25 § om upplysningsplikten är tillämplig. Denna regel behöver alltså inte följas om det är fråga om kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Att det som överskrift till vissa paragrafer i lagen står "kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde" gäller endast kameraövervakning som inte sker som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Det är alltså endast till exempel företag eller en person som övervakar en tomt som ett led i en näringsverksamhet på något sätt som omfattas av dessa regler. Om du som privatperson kameraövervakar din privata tomt som är en plats dit allmänheten inte har tillträde, gäller inga paragrafer i lagen (enligt 5 §), och alltså inte heller 25 §. Om 5 § är uppfylld, behöver man inte gå vidare och läsa i lagen, eftersom den då inte gäller för den kameraövervakningen. Om 5 § är uppfylld, behöver du inte följa någon paragraf i kameraövervakningslagen.Jag kan nämna att om bilder eller ljud från en kameraövervakning från en privat tomt exempelvis sprids till flera över internet, så är det inte längre fråga om övervakning som ett led i en verksamhet av rent privat natur, och då är inte 5 § uppfylld. Då måste alltså resterande regler i kameraövervakningslagen följas. Om en privatperson övervakar ett område som omfattas av allemansrätten, måste också hela kameraövervakningslagen följas, eftersom 5 § då inte heller är uppfylld.Hoppas detta gav svar på din fråga!Vänligen

Får hyresvärden lämna ut mitt personnummer?

2017-04-27 i PUL
FRÅGA |Hej. Får en hyresvärd ge ut en hyresgästs fullständiga personnr till en annan hyresgäst?
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt personuppgiftslagen får behandling av personuppgifter endast ske om den registrerade har lämnat sitt samtycke till denna behandling eller om behandlingen är nödvändig för bland annat att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras. Som hyresvärd får man alltså lov att inhämta vissa uppgifter om hyresgästen då det anses nödvändigt för att kunna fullgöra avtalet. Att hyresvärden har ditt personnummer är därmed inget konstigt. I 9 § PUL finns grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter, vilka aldrig kan åsidosättas. Bland annat så ska personuppgifter alltid behandlas på korrekt sätt och i enlighet med god sed, vilket avgörs av bland annat branschregler som etablerade branschorganisationer utformat. Fastighetsägarna är en branschorganisation som utformat en sådan branschöverenskommelse om hur man ska hantera personuppgifter vid uthyrning av bostäder. Bland annat är ett krav att vid kontraktsskrivning så ska hyresgästen informeras om vilken behandling av personuppgifter som kommer att ske hos hyresvärden. Detta är för att du som hyresgäst ska kunna ge ditt samtycke till behandlingen. Detta finns även uttryckligen i 23 § PUL. Du som hyresgäst ska vara medveten om vilken hantering som kommer att ske med dina personuppgifter, det får inte finnas någon tvekan om vad som kommer att ske med dessa. Den personuppgiftsansvarige får inte heller använda dina uppgifter på något annat sätt än för vilket ändamål de samlades in (9 § PUL). Jag kan inte tänka mig att du lämnat ditt samtycke till hyresvärden att lämna ut dina personuppgifter till andra hyresgäster och därför är det inte tillåtet för din hyresvärd att göra detta. Notera även att detta gäller för alla typer av personuppgifter och inte enbart personnummer. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person är personuppgifter som omfattas av lagen (3 § PUL). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Anmäla en lärare som brister i omsorgen

2017-03-28 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag har en fråga om hur jag som förälder kan agera då en lärare i grundskolan brister i sitt uppdrag. Dels handlar det om en total avsaknad av förmåga att hålla ordning i klassen. Barnen gör nästan vad de vill. Äter mellanmål, sitter med Ipaden, spelar schack eller sitter under bänken. Detta är enbart på denne lärares lektioner. Brister i sin pedagogiska förmåga då lektionerna är väldigt ostrukturerade, han kan inte hålla en röd tråd eller komma fram till vad han menar. Kommer bara in på sidospår. Agerar ibland omdömeslöst tex släpper in elever bland främmande hästar i en hage på lektionstid.1/3 av klassen uppnår inte kunskapsmålen. Detta är ett kärnämne. Har pratat med rektor flertalet gånger men vederbörande ser inte vidden av problemet. Vart kan vi vända oss?
Julia Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig med Lawline med din fråga! Det kan handla om att ditt barn inte får den hjälp du behöver eller att skolan på något annat sätt inte uppfyller elevers rättigheter i skolan. Ett barns rättigheter i skolan är en rätt att känna sig trygg, rätt till arbetsro, rätt att få den hjälp man behöver, rätt att lära och utvecklas, rätt att få sin röst hörd, rätt att få betyg motiverade, rätt att gå i skolan och slutligen rätt att må bra i skolan. Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Om du har frågor om arbetsmiljön i en förskola kan du vända dig till kommunen där förskolan ligger. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.Om du har frågor om arbetsmiljön i en skola kan du vända dig till Arbetsmiljöverket. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Om en legitimerad lärare och förskollärare har betett sig olämpligt eller varit oskicklig i sitt arbete kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Om en elev har blivit mobbad eller kränkt kan du anmäla det till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Om du upplever att skolan eller förskolan inte följer de regler som finns för den pedagogiska verksamheten eller omsorgen om barnen kan du vända dig till Skolinspektionen.Anmälningar går till på så sätt att du går in på respektive myndighets hemsida och fyller i deras anmälningsformulär eller skickar ett mail där du beskriver ditt ärende, vilka brister du anser föreligger och varför. Vad gäller Skolinspektionen kan en anmälan resultera i en utredning. Om denna visar att skolan eller förskolan har brutit mot reglerna kan Skolinspektionen kräva att de rättar till sina brister. Skolinspektionen kan även anmäla en legitimerad lärare till Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden kan besluta att ge läraren en varning eller återkalla lärarens legitimation. En anmälan till Barn- och elevombudet kan resultera i skadestånd till barnet. Hoppas du har fått svar på din fråga!

testing testing

2017-02-21 i PUL
FRÅGA |om man ser att någon har behandlat sina djur innan hur går man tillväga?
Sandra |anmäl

Skolfråga

2016-11-19 i PUL
FRÅGA |Hej!Jag skulle behöva hjälp att reda ut följande saker: 1. Förklara hur ämnet juridik delas in i olika rättsområden. Förklara vidare om ett agerande kan vara olagligt men inte brottsligt och isåfall vilka delar (rätter) som inbegrips. Ge exempel utifrån förutsättningarna (rekvisit) för viss rättsföljd. 2. Vad innebär konstitutionell rätt och vilket förhållande har den till det demokratiska samhället som vi känner idag? Hur ser förhållandet till utomparlamentarisk aktivism ut? 3: Vilka rättskällor existerar idag och vad innebär den juridiska metoden vid juristens arbete? 4: Förklara innebörden av legalitets- och objektivitetsprincipen och förklara vidare hur dessa principer påverkar andra lagar. Var i lagtexten stipuleras dessa principer? 5: Förklara vad EKMR (europakonvetionen) är för något och vilken relation den har till Sveriges rättsutövning. Ta gärna upp ett exempel. Utveckla gärna begreppen positiv och negativ förpliktelse.
Andrea Sedvall |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga har karaktär av skoluppgift och Lawline har som policy att inte besvara skolfrågor. Återkom gärna om det förhåller sig på annat sätt.Med vänlig hälsning,