Kan man ångra att man sagt upp sig?

2015-11-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Kan man ångra att man sagt upp sig? Finns en ångerrätt.
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln är att man är bunden av sin uppsägning och att man således inte har någon ångerrätt.Det finns dock undantag vid vissa särskilda omständigheter, enligt domstolspraxis. Om uppsägningen exempelvis villkorslöst tas tillbaka efter en kort stund är det tänkbart att arbetsgivaren ska acceptera återtagandet. Detta framförallt om arbetsgivaren inte har hunnit vidta någon åtgärd med anledning av uppsägningen och uppsägningen skedde i hastigt mod efter ett bråk med arbetsgivaren. Om arbetstagaren sagt upp sig på grund av sjukdom eller berusning eller av någon annan anledning inte själv förstår konsekvenserna av uppsägningen kan det också tänkas att arbetsgivaren ska acceptera ett återtagande.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Om du är medlem i en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation kan du också vända dig till denna för att få hjälp kring arbetsrättsliga frågor.Vänliga hälsningar,

Arbetsgivare skyldig att utfärda arbetsgivarintyg

2015-10-30 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! Jag har svårt att få tag i ett arbetsgivarintyg av min chef efter jag har slutat ifrån mitt jobb. och han svarar inte iheller i sin telefon när man ringer vad kan jag göra? jag står utan någon ersättning från mina A-kassa fördom kräver arbetsgivareintyg av mig.
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Din arbetsgivare har en laglig skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg enligt 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring https://lagen.nu/1997:238. En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran. Det finns tyvärr ingen sanktion i de fall arbetsgivaren inte utfärdar ett intyg. Du kan emellertid försöka kontakta arbetsgivaren via brev eller liknande sätt, och hänvisa hans skyldighet enligt lagen. Annars kan facket hjälpa dig att försöka få arbetsgivaren till att utfärda ett intyg, de har emellertid inga mer påtryckningsmedel än du har, vilket gör att det inte är säkert att det heller ger resultat. Skulle det föreligga mycket stora svårigheter att få ett arbetsgivarintyg från arbetsgivaren kan du styrka ditt arbete hos arbetsgivaren med hjälp av t.ex. lönespecifikation eller facklig representant på företaget. A-kassan får enligt ett flertal beslut av Justitieombudsmannen inte bedöma sådan information annorlunda än ett arbetsgivarintyg. Lycka till!Vänligen,

Föreningsrätt på arbetsplats

2015-10-30 i Fackförening
FRÅGA |Hej!Min vännina har arbetat sen ett tag bakåt på ett logistikföretag, hon har dock ifrågasatt hur företaget leds och organiserats. Hon har därmed funderat på att vara med i en fackförening och har även tagit kontakt med transportarbetareförbundet. Ledningen på hennes företag tycker dock inte om detta och har bett henne att ligga lågt med fackanslutningen om hon vill vara säker på att behålla sin arbetsplats. Hon har även blivit tillsagd att hon kan tänka sig en viss extra löneförmån om hon inte går med i facket. Vi undrar nu hur rättsläget ser ut med denna situationen.
Fanny Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Den positiva föreningsfriheten behandlas i Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Du hittar lagen här.Rätt för arbetstagare och arbetsgivare att tillhöra arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, att utnyttja medlemsskapet och att verka för organisationen eller att en sådan bildas kallas den positiva föreningsfriheten och regleras i lagens 7 §. Lagen gäller alltså rätten för både arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra organisationer, men då din vän är arbetstagare berör jag i mitt svar endast arbetstagare.I 8 § sägs att föreningsfriheten ska lämnas okränkt. En kränkning föreligger om arbetsgivaren vidtager en åtgärd till skada för en arbetstagare som har utnyttjat sin föreningsfrihet, eller i syfte att hindra att arbetstagaren utnyttjar sin föreningsfrihet. En åtgärd som innebär skada kan vara exempelvis att arbetstagaren förlorar sitt jobb eller får sänkt lön. Hot som dessa ses också som en åtgärd, så ledningen har redan begått en kränkning mot arbetstagarens lagstadgade föreningsfrihet. Om arbetstagaren skulle bli uppsagd för att han eller hon utnyttjat sin föreningsfrihet ska uppsägningen ogiltigförklaras enligt 8 § tredje stycket och arbetstagaren ska ha rätt att behålla jobbet. Påföljden av att bryta mot MBL är skyldighet att betala skadestånd enligt 54 - 55 §§ MBL. Slutligen måste påpekas att det är den som har blivit utsatt för den negativa åtgärden som har bevisbördan att göra det sannolikt att åtgärden har skett på grund av att personen har utnyttjat sin föreningsfrihet. Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Uppsägning

2015-10-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Finns det en möjlighet att bli uppsagd pga av personlig arbetsbrist vid långvarig sjukskrivning eller kan man endast bli uppsagd pga arbetsbrist eller personliga skäl?Om man kan bli uppsagd pga personlig arbetsbrist, jämställs det då som uppsagd pga arbetsbrist gentemot a-kassan, dvs kortare karenstid?Tack på förhand!Med vänliga hälsningar
Vincent Edberg |Hej!I Lag om anställningsskydd (1982:80), även kallad LAS, finns regler kring uppsägning av arbetstagare. Det finns två grunder som arbetsgivaren kan åberopa; uppsägning på grund av arbetsbrist, eller uppsägning på grund av personliga skäl. Arbetsgivaren ska, på arbetstagarens begäran, uppge skälen för uppsägningen, 9 § LAS.7 § 4st LAS ger en definition av uppsägningar av personliga skäl. Arbetsbrist är inte definierat på samma sätt, utan har arbetats fram i Arbetsdomstolens praxis. Lite förenklat kan man säga att uppsägningar som inte hänför sig till arbetstagaren personligen är arbetsbristuppsägningar. Hoppas du fick svar på din fråga.

Tjänstledigt för studier vid begränsad visstidsanställning

2015-10-31 i Studieledighet
FRÅGA |Jag har en visstidsanställning på sex månader i ett bemanningsföretag. Jag har jobbat i en månad nu, och skall börja studera, vilket jag behöver tjänstledigt för 1 gång i veckan. Får arbetsgivaren säga upp mig p.g.a. detta? Gäller Studieledighetslagen för mig?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt 3 § i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, som även kallas studieledighetslagen ibland, så har man rätt till ledighet om man vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Enligt din fråga har du arbetat för din arbetsgivare (bemanningsföretaget) i en månad, och då har du alltså inte den lagstadgade rätten till ledighet för studier. Du kan alltså inte kräva att få vara ledig en dag i veckan för dina studier. Arbetsgivaren kan om denne vill gå med på det ändå, men det finns inget krav. Om arbetsgivaren säger nej så får du endera låta bli att studera eller säga upp dig. Om du skulle strunta i arbetsgivarens nej och vara borta en dag per vecka räknas det som olovlig frånvaro, och vid upprepad sådan kan arbetsgivaren säga upp dig. Det är värt att nämna att även om du är eller har varit anställd hos arbetsgivaren så länge som krävs för att omfattas av lagen så har arbetsgivaren rätt (enligt 4 §) att skjuta upp ledigheten i som huvudregel 6 månader. Då får arbetstagaren skjuta upp sina studier med lika lång tid. Arbetsgivaren måste dock ange ett giltigt skäl för uppskjutandet. Det kan sedan användas för att få behålla sin studieplats men påbörja sina studier en senare termin än den man är antagen till.Men i ditt fall så får du se om arbetsgivaren frivilligt vill låta dig jobba deltid, så att du är ledig en dag per vecka och kan studera, eller så får du skjuta upp dina studier alternativt säga upp dig för att kunna studera. Vänligen,

Förhandlingsfrihet för utanförstående arbetstagare

2015-10-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Min arbetsplats är bunden av kollektivavtal. Där avtalsbärande fackförbund har ensamrätt till förhandling, inga andra förbund släpps in. Jag är dock inte medlem i avtalsbärande förbund. Vad har jag för rättigheter? Kan jag förhandla för mig själv i frågor om tillexempel lön, missförhållande, föräldraledighet, arbetsuppgifter och dylikt. Finns det något lagstöd för en enskild arbetstagare att på egen hand förhandla med arbetsgivaren?
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För dig som är en s.k. utanförstående arbetstagare råder förhandlingsfrihet. Du har rätt att på egen hand förhandla med arbetsgivaren, och ni kan i princip komma fram till vad ni finner lämpligt (så länge det inte strider mot tvingande arbetsrättsliga regler). Visserligen förutsätts i regel att arbetsgivaren inte ingår/omförhandlar anställningsavtal på villkor som strider mot kollektivavtalet som gäller på arbetsplatsen. Detta anses gälla både avtal med arbetstagare som är medlemmar i det kollektivavtalsslutna fackförbundet, och avtal som ingås med utanförstående arbetstagare. Sådana överenskommelser som du och arbetsgivaren träffar, och som eventuellt strider mot villkor i kollektivavtalet, kan därför leda till skadeståndsansvar för din arbetsgivare. Det gör dock inte att avtalet er emellan blir ogiltigt. Det här framgår när man läser 27 § Medbestämmandelagen e contrario (motsatsvis), tillsammans med den praxis som har utbildats i anslutning till bestämmelsen. Med vänliga hälsningar,

Får man marknadsföra sitt företag på sitt arbete?

2015-10-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag äger en frisörsalong och har för tillfället 2 hyrstolar, nu e det som så att de 2 frisörerna ska sluta hyra stol hos mig och gå ihop o starta en egen salong tillsammans. Hur funkar det med deras marknadsföring?! Får de ge sina "nya" Visitkort till sina kunder (där den nya adressen finns), under arbetstid, på min salong, eller begår de något slags brott?!Med vänlig hälsning, Madelen Andersson
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar! Jag är inte helt säker på detta då de är egenföretagare. Men de är ju egenföretagare under ditt företagsnamn vilket borde innebära att marknadsför dem sitt nya företag som de ska börja arbeta för eller berättar för kunderna att de ska sluta och var de ska börja arbeta istället borde de bedriv illojal konkurrens, vilket inte är tillåtet. Det finns ett rättsfall från arbetsdomstolen (AD 1993 nr 18) som handlade om en anställd som klippte kunder på fritiden och tog betalt för detta. Företaget hade en sviktande ekonomi och trots tillsägelser fortsatte hon att klippa kunder på fritiden vilket ledde till avsked. Rättsfallet visar på vikten av att inte konkurrera med arbetsgivaren. Det som gör mig osäker är hur man ska se på det i detta fall då de som hyr stolarna inte är anställda. Jag tror dock att det ändå kan föreligga illojal konkurrens då de arbetar under ditt företagsnamn. Vill du ha mer information får du gärna höra av dig till vår gratis telefonrådgivning!

Rastens förläggning

2015-10-29 i Rast
FRÅGA |En fråga om rast.Finns det regler om hur snart efter arbetsdagens början som en rast kan påbörjas. Till exempel kan arbetsgivare lägga en rast redan efter en arbetad timme? Jag har fått för mig att de första 2 och de sista 2 timmarna inte kan vara rast. Är jag ute och "cyklar" eller stämmer det?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.Frågor gällande rast regleras av arbetstidslagen (1982:673). I 15 § anges att rasterna ska förläggas så att arbetstagaren inte arbetar mer än fem timmar i följd. Rasternas förläggning ska enligt samma bestämmelse "vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena". Vad som avgör om rastens föreläggning är tillfredställande med hänsyn till arbetsförhållandena beror på omständigheterna i Ditt fall. Hur långt arbetspasset är och vad för arbetsuppgifter Du har är exempel på faktorer som bör beaktas. Exempelvis skulle en rast kunna placeras under de två sista timmarna av ett arbetspass om passet exempelvis löper från klockan 07.00 till 14.00 och rasten inleds klockan 12.00.Enligt 3 § arbetstidslagen så får undantag från 15 § göras i kollektivavtal. Kollektivavtalet ska då i sådant fall överensstämma med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Av artikel 4 i direktivet framgår att medlemsstaterna ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att se till att arbetstagarna får en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet beviljas den berörda arbetstagaren eller om detta inte är möjligt, av objektiva skäl, lämpligt skydd ges.Du finner arbetstidslagen här och direktivet här. Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,