Uppsägningstid under pågående mammaledighet?

2016-09-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har en tidsbegränsad anställning,Som är kopplad till en flicka med diabetes.Nu slutar flickan och jag blir uppsagd. Jag är mammaledig. En månads uppsägnings tid har jag enligt mitt avtal. Börjar denna månad gälla från april 2016 när jag då skulle varit tillbaka eller är jag tvingad att skriva på uppsägningen nu under min mammaledighet. Min arbetsgivare vill komma hem till mig så att jag ska skrivs på? Mvh Anonym
Sara Bengtsson |Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns reglerad i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) https://lagen.nu/1982:80 . Om en arbetstagare, som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § föräldraledighetslagen https://lagen.nu/1995:584#P4S1 , sägs upp p.g.a. arbetsbrist så börjar uppsägningstiden löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet. Uppsägningstiden kan också börja löpa när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker. Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att uppsägningstiden på en månad börjar gälla från och med den dagen du börjar arbeta helt eller delvis igen, eller från den avtalade dagen då du ska återgå i arbete enligt din mammaledighetsansökan. Det spelar således ingen roll att du skriver på papper om uppsägning under din mammaledighet eftersom uppsägningstiden inte börjar löpa förrän mammaledigheten är över. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning

Förfogande under uppsägningstiden

2016-08-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Min chef valde att inte fortsätta anställa mig och jag har blivit väldigt illa behandlad av han med förtal, kräkningar och påhopp.. o han va tvungen att anställa mig till 25/9 men jag vill verkligen inte vara kvar.. Om jag arbetsvägrar nu den sista tiden va händer då? Har redan blivit erbjuden jobb i en annan kommun o dom vill att jag börjar 1/9 redan. Så min fråga är vad händer om jag inte går till mitt jobb mer och ringer och säger att jag vägrar jobba mer pga att jag tycker att jag har blivit fel och dåligt behandlad och börjar på de andra istället?Mvh sandra
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under uppsägningstiden fortsätter anställningsförhållandet att gälla och arbetstagaren har rätt till lön och andra anställningsförmåner under denna tid. Du som arbetstagare ska således stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden, 12 § LAS. Skulle du välja att inte iaktta din uppsägningstid kan du komma att bli skadeståndsskyldig till din arbetsgivare, 38 § LAS. En arbetstagare har dock rätt att med omedelbar verkan avsluta sin anställning när arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren,4 § 3 st LAS. Detta kan exempelvis vara när arbetsgivaren gör sig skyldig till brott mot arbetstagaren. Då jag inte med säkerhet kan svara på huruvida det du utsatts för är tillräckligt för att du omedelbart ska kunna avsluta din anställning väljer jag att inte svara på det. Skulle en arbetstagare frånträda sin anställning med omedelbar verkan utan att det anses ha förelegat ett väsentligt kontraktsbrott från arbetsgivarens sida blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig för att denne inte beaktat sin uppsägningstid. Med tanke på att det är arbetsgivaren som har valt att avsluta din anställning är det möjligt att arbetsgivaren anser att du inte behöver stå till deras förfogande under uppsägningstiden, vilket även medför att arbetsgivaren kan avräkna de inkomster som du under den egentliga uppsägningstiden förvärvar i den nya anställningen som du blivit erbjuden, 13 § LAS. Mitt råd till dig är därför att du tar ett samtal med din arbetsgivare och berättar att du blivit erbjuden ett annat jobb.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa följdfrågor. Med vänliga hälsningar,

När allmän visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning

2016-08-30 i Anställningsformer
FRÅGA |HejFår man i en affär få förlängt kontrakt med 2 veckor i stöten? I så fall hur länge får det pågå? Kan man kräva något annat? Det blir svårt att veta sin inkomst och om man ska söka efter annat jobb.
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du är för närvarande anställd i en allmän visstidsanställning. En sådan anställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, 5 a § LAS. Det är även denna tidsperiod som gäller enligt handelsavtalet. Med vänliga hälsningar,

Diskriminering av arbetsgivare vid graviditet

2016-08-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min tjej har precis pratat med sin chef om att han vill ha en person som kan ta mer ansvar på hennes jobb. Vilket skulle innebära en liten höjning på lönen, och båda var överens om att min tjej passade bäst.Men eftersom vi har påbörjat provrörsbefruktning (IVF), så säger hennes chef att hon kommer ju va gravid nästa år, och att då kan inte hon få den positionen. Utan att någon annan som inte har de kunskaperna som behövs ska få det.Kan hennes chef verkligen göra så?, Och är inte detta diskriminering?Tacksam för svar
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det du beskriver är mycket riktigt något som skulle kunna vara diskriminering. Det finns 7 stycken diskrimineringsgrunder, varav en av dem är kön, 1 kap 4 § 1p. diskrimineringslagen https://lagen.nu/2008:567#K1P4S1 . Denna diskrimineringsgrund tar sikte på diskriminering på grund av att personen antingen är man eller kvinna, https://lagen.nu/2008:567#K1P5S1 . I detta fall är det din flickväns eventuella graviditet som föranlett att hon inte fick den nya tjänsten och detta kan såklart kopplas till diskrimineringsgrunden kön. Att inte anställa en kvinna på grund av att hon kan bli gravid inom en snar framtid är en direkt diskriminering mot henne med anledning av att hon tillhör det kvinnliga könet. En arbetsgivare får enligt lag inte diskriminera en person som gör en förfrågan om en ledig tjänst, 2 kap 1 § 2 p DiskL https://lagen.nu/2008:567#K2P1S1 . Det finns undantag från detta förbud men det tillämpas väldigt restriktivt och det krävs att det är ett verkligt och avgörande yrkeskrav samt att det har ett berättigat syfte. Som exempel på detta kan det vara tillåtet att ta hänsyn till kön vid anställningar i vissa organisationer dit kvinnor som utsatts för övergrepp av män kan vända sig. Om det inte föreligger något sådant liknande berättigat syfte i din flickväns fall så gäller alltså diskrimineringsförbudet för hennes arbetsgivare. Vid diskriminering av arbetssökande eller förfrågan om ledig tjänst är det oftast avgörande vem som fick tjänsten till slut. I din flickväns fall så ska det alltså utredas om hon befann sig i en jämförbar situation med den person som fick tjänsten och om deras meriter var likvärdiga. Det som bedöms är arbetslivserfarenhet, utbildning och personlig lämplighet. Om inte arbetsgivaren kan visa att personen som fick tjänsten var bättre lämpad utifrån dessa kriterier kan alltså diskriminering föreligga. Med andra ord måste arbetsgivaren kunna visa att personen som fick tjänsten är bättre lämpad och att det inte berodde på hennes kommande graviditet att hon inte fick tjänsten. Din flickvän har rätt att begära att arbetsgivaren skriftligt redogör för vilka meriter gällande t.ex. utbildning och yrkeserfarenhet som ledde till att den andra personen fick tjänsten, https://lagen.nu/2008:567#K2P4S1 . Då jag inte kan svara på vad den andra personen hade för meriter och kunskaper så kan jag inte heller ge ett definitivt svar på om din flickvän har blivit diskriminerad, detta även om det du beskriver onekligen ger intryck av att en diskriminering ägt rum. Om din flickvän är med i facket är det i första hand dit hon kan vända sig för fortsatt hjälp med detta. Här är också en länk till diskrimineringsombudsmannens hemsida där ni kan hitta mer information om hur ni kan gå till väga för att anmäla detta eller läsa mer om diskriminering, http://www.do.se/att-anmala/hit-kan-du-vanda-dig/ . Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Varsel om visstidsanställnings upphörande

2016-09-01 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Vad händer om en arbetsgivare inte följer lagen om anställningsavtal §15-16? Jag har en visstidsanställning som enligt anställningsavtalet löper ut 160930. Enligt LAS §15 är arbetsgivaren skyldig att lämna besked senast 1 månad innan slutet, om anställningen ska upphöra eller fortsätta och beskedet ska lämnas skriftligt.Vad händer om arbetsgivaren inte gör det? Idag är det 1/9 och jag har inte fått nåt besked skriftligt. tacksam för lite hjälpMonica
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska ha rätt till skriftlig varsel en månad innan den tidsbegränsade anställningen upphör, måste du ha varit anställd minst 12 månader hos arbetsgivaren under en 3 års period, se 15 § LAS. Om du har varit anställd så länge, så har du följaktligen rätt till att bli varslad en månad innan din anställning upphör. Det som händer om arbetsgivaren försummar att varsla dig är inte att anställningen automatiskt förlängs eller omvandlas till att bli en tillsvidareanställning, 4 § 2 st LAS. Istället uppstår en rätt till skadestånd enligt 38 § LAS. Vidare kan du ha rätt till allmänt skadestånd för kränkningen, se arbetsdomstolens dom i AD 1977 nr. 71. För att undgå skadeståndsskyldighet kan arbetsgivaren enligt förarbetena till LAS välja att behålla dig i anställning under så lång tid som krävs för att du ska få beskedet en månad i förväg. En sådan förlängning strider inte mot 4 § LAS.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Får man arbeta på samma arbetsplats som sin partner?

2016-08-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Får man inom äldreomsorgen arbeta på samma arbetsplats som sin partner? Jag vill byta arbetsgrupp med en f d kollega men vi får inte byta för hennes man arbetar tillsammans med mig, finns det någon policy som förbjuder att partners arbetar på samma arbetsplats inom hemtjänsten med Kommunen som chef??
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Det finns inga lagar som bestämmer huruvida man får eller inte får arbeta på samma arbetsplats som sin partner. Det är helt upp till arbetsgivaren att besluta om denne tycker det är lämpligt att par ska arbeta tillsammans eller inte.

Uppsägning och information

2016-08-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |HejHar en väninna som blivit uppsagd då det inkommit en anonym anmälan om att hon brutit mot banksekretess. Hon blev fullständigt nedtryckt av platschef och chef för human resources.Hon fick ingen chans att försvara sig själv då anmälan var anonym och är nu avstängd under utredning.Detta känns helt fel. De påstår att hon läckt information till tredje part och att de kan se att hon sökt på personen i våra system. Men i vårt jobb gör vi flertalet personsökningar dagligen. Kan de verkligen lita på ett anonymt tips utan att dela med sig av det till henne?Kan de verkligen stänga av henne alternativt säga upp henne utan att låta henne försvara sig och få reda på vilket ärende det ens gäller?Tacksam för svarMvhChristopher
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline! Allmänt Reglerna om anställningsskydd för arbetstagare och medbestämmande i arbetslivet hittar du här respektive här.Som utgångspunkt ska en uppsägning vara sakligt grundad. Detta är den om det föreligger arbetsbrist eller personliga skäl som kan läggas till grund för en uppsägning, se här. Informations- och förhandlingsskyldighet En arbetsgivare har som utgångspunkt skyldighet att förhandla före ett beslut om uppsägning se här. Denna skyldighet gäller dock endast mot arbetstagarorganisationer, dvs facket som den som ska sägas upp tillhör. Vid sådana förhandlingar kommer relevant information, som den eventuella uppsägningen grundas på, att presenteras. Ovanstående innebär att sådan förhandlingsskyldighet inte föreligger då arbetstagaren är oorganiserad, alltså inte tillhör ett fackförbund. Ogiltighet av uppsägning Om en uppsägning sker och din vän anser att något inte går rätt till kan denne yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras, se här. Detta måste denne meddela inom två veckor från att uppsägningen sker. Det är din vän som har bevisbördan. Detta innebär att denne måste bevisa vad det är som gjort arbetsgivarens handlande fel. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Uppsägningstid vid provanställning

2016-08-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen påbörjat en provanställning på 6 månader. Arbetet uppfyller inte den beskrivning jag initialt fått och ser mig nu om för att gå vidare. Vi har inget kollektivavtal och i mitt anställningsbevis står inget om uppsägning annat än att jag 14 dagar innan avslutad provanställning ska få besked om jag får vara kvar. Min fråga är om jag nu finner en annan tjänst med start omgående, har jag då rätt att avbryta min prövotid och gå utan uppsägningstid? Mvh
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 § 1 st. Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) (https://lagen.nu/1982:80#P6S1) får ett avtal om provanställning träffas om en tid på högst 6 månader. Därefter övergår anställningen i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren har givit besked innan prövotidens utgång om att anställningen skall avslutas, se 6 § 2 st. LAS (https://lagen.nu/1982:80#P6S2).En provanställning kan avbrytas i förtid av såväl arbetsgivaren som arbetstagaren, om inte annat är avtalat, se 6 § 3 st. LAS (https://lagen.nu/1982:80#P6S3). Som provanställd kan man bli uppsagd utan saklig grund och LAS föreskriver endast två veckors uppsägningstid för provanställda, se 31 § LAS (https://lagen.nu/1982:80#P31S1). Som arbetstagare kan man avbryta sin provanställning utan uppsägningstid. I praktiken betyder det att du som arbetstagare kan gå direkt på dagen efter att du meddelat din arbetsgivare om att du vill avbryta din provanställning. Naturligtvis är dock viss framförhållning alltid uppskattad av arbetsgivaren. Särskilda bestämmelser om provanställning kan regleras i ett kollektivavtal. Dock beskriver du att något kollektivavtal inte slutits och du behöver således inte ta hänsyn till något sådant.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,