Visstid och andra anställningsformer

2017-02-13 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej,jag är projektledare för en ideell förening och har ett tre-årigt projekt godkänt med extern statlig finansiering. Dock måste man varje år ansöka om nytt. Därför har vi gjort visstidsanställningar med 1 år i taget.50% och 30% tjänster har det varit från mitten på januari 2016 och mars 2016 först för hela 2016 och nu är det för hela 2017. Finns det någon undantagsregel från att dessa visstidsanställningar gör över i tillsvidareformen då man driver projekt som är tidsbestämda och har en specifik uppgift att göra?Hur ser man på anställningar när de inte varit fulltid om de måste övergå i tillsvidare och hur är det med återanställningar? Föreningen har idag ingen anställd för sin egen grundverksamhet.Med vänlig hälsningprojektledaren
Olle Hansen Ölmedal |Hej och tack för att ni vänt er till Lawline med er fråga! För anställningsavtal gäller Lagen om Anställningsskydd (LAS). De visstidsanställningar ni har är inte säsongs eller vikariatanställningar, och inte heller provanställningar, därför antar jag att de är allmänna visstidsanställningar. De kommer att övergå i tillsvidareanställningar så fort de har pågått i mer än två år sammanlagt inom en femårsperiod, 5a § 1 st LAS. Det finns i lagen ingen undantagsregel till detta. Om ni är bundna av kollektivavtal, så kan det vara så att det finns något undantag enligt kollektivavtalet. I så fall gäller det, eftersom man enligt 2 § 3 st LAS får genom kollektivavtal avtala om att undantag från 5a § ska gälla. Finns det ett kollektivavtal så bör ni därför läsa i det för att vara säkra på att inget undantag gäller.Att anställningarna inte är på 100% spelar ingen roll för frågan om när de övergår i tillsvidareanställningar. De fortsätter att vara deltidsanställningar även efter att de övergått till tillsvidareanställningar.Jag förstår inte riktigt er undran om återanställning? Jag kan bara svara allmänt att en person som varit anställd i mer än 12 månader hos er under de senaste tre åren, och som inte har fått förlängt på grund arbetsbrist, har rätt till företräde vid återanställning ifall ni ska återanställa, enligt 22 § LAS. Är det inte det här ni syftade på med er fråga så ber jag om ursäkt för missförståndet, och ni kan då använda er av kommentarsfunktionen nedan för att klargöra er fråga.Hoppas att ni tycker ha fått svar på era frågor.Vänligen,

Provocerad uppsägning och förtal

2017-02-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |När jag sade upp mej från mitt företag jag jobbade på pga att min chef behandlade mej som en påse skit, som luft. Då hade hon ringt till rektorn på förskolan och sagt att jag misskött mitt jobb, vilket är rent skitsnack. Jag har många vittnen bakom mej som kan intyga att jag INTE misskött mej på något sätt. Nu är min fråga: Kan jag anmäla henne för förtal?Pga av hennes skitsnack har jag nu svårt att få en anställning.
Alexandra Teorell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående din uppsägning: Det är inte tillåtet av en arbetsgivare att på olika sätt provocera arbetstagaren att säga upp sig själv, s.k. provocerad uppsägning. Detta definieras av att arbetsgivaren strider mot vad som kallas för god sed eller eljest agerar otillbörligt. För att en provocerad uppsägning skall räknas som en "normal" uppsägning krävs det att arbetsgivaren genom sitt handlande framkallat en svår situation för arbetstagaren och därmed en risk för att att arbetstagaren lämnar sin anställning för gott (jfr AD 2006 nr 114). Enligt din beskrivning låter det som att detta kan klassas som en provocerad uppsägning för vilken du kan få skadestånd enligt 38 § LAS. Om du vill gå vidare med detta kan du vända dig till den domstol där du bor. Angående förtalet: Den som utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning, kan ha gjort sig skyldig till brottet förtal. Se 5 kap 1 § Brottsbalken (här). För att det ska räknas som ett brott krävs att det har lämnats en uppgift om personen i fråga (inte enbart värdeomdöme) som menar att utsätta personen för en missaktning. Uppgiften behöver inte få så stor spridning utan det krävs som huvudregel att uppgiften lämnas till en utomstående person. Man behöver inte heller bevisa att dessa påståenden faktiskt har har lett till andra personers missaktning utan det räcker att påvisa att de spreds i syfte att misskreditera den utpekade personen. I ditt fall är uppgiften att du har misskött ditt jobb en sådan uppgift. Om denna sprids till de nya jobb du söker faller detta under brottet förtal. Du kan enklast anmäla detta till polisen på deras hemsida. Du kan se en liknande situation som en kollega till mig behandlade här: http://lawline.se/answers/14495#sthash.lSGhGsbb.dpuf. Lycka till med din anmälan och ditt jobb! Vänligen,

Hur länge kan man vara "Timanställd"?

2017-02-11 i Anställningsformer
FRÅGA |Hejsan!Jag är "timmanställd" på mitt nuvarande jobb, jobbar dock varje dag och har heller inget schema jag går efter. Har jobbat sammanlagt 13 månader i denna period. Och tidigare har jag sommarjobbat i sammanlagt 4 månader. Hur länge kan jag fortsätta gå på timlön innan de enligt lag måste anställa?
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) finner du här. Arbetstagare Lagen om anställningsskydd är tillämplig på arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, se LAS 1 §. Från denna huvudregel undantas dock arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll och slutligen arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning, se LAS 1 § p.1-4. Jag kommer fortsättningsvis att utgå från att ingen av ovanstående undantag blir tillämpliga i din situation.Anställning Enligt LAS regleras endast två typer av anställningsavtal nämligen tillsvidareanställning (LAS 4 §) som i dagligt tal benämns som ”fast anställning” och tidsbegränsad anställning (LAS 5 §). Den tidsbegränsade anställningen kan omfatta allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år.Då du nämner att du är ”timanställd” kommer jag att presumera att det rör sig om en allmän visstidsanställning, se LAS 5 § p. 1. En sådan anställning övergår till en tillsvidareanställning när du som arbetstagare har varit anställd hos din arbetsgivare i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år: 1. Under en femårsperiod eller, 2. Under en period då du som arbetstagare har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra, LAS 5 a § st. 1. För att en anställning ska kunna anses följt på varandra så krävs det att du tillträtt anställningen inom sex månader från den föregående anställningens slutdag, se LAS 5 a § st. 2. Detta innebär att om du exempelvis haft en allmän visstidsanställning under sommaren i sammanlagt fyra månader och du inom sex månader efter det tillträder en ny allmän visstidsanställning eller vikariat så kan du räkna ihop dessa dagar. För att din anställning ska övergå till en tillsvidareanställning behöver du arbetat i sammanlagt mer än två år. Detta innebär att det kan komma att ta lång tid innan du kommer upp i sammanlagt två år beroende på hur mycket du jobbar samt om de tidsbegränsade anställningarna tillträds inom sex månader från varandra.RådHär råder jag dig att höra med din arbetsgivare hur lång din sammanlagda anställningstid är. Enligt LAS 6 g § är hen skyldig att inom tre veckor från att du frågat informera dig skriftligen om din sammanlagda anställningstid. Vid beräkningen av din sammanlagda anställningstid tar man även hjälp av bestämmelsen i LAS 3 §, LAS 6 g § st. 2.Arbetsgivaren har även en skyldighet att enligt LAS 6 f § informera arbetstagare med tidsbegränsad anställning om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Informationen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen, LAS 6 f st. 1.Är du medlem i facket bör du även rådfråga dem.Vill du veta mer om anställningsformer eller hur du ska gå till väga råder jag dig att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå. Det går bra att boka tid här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Läkarintyg till arbetsgivare vid VAB

2017-02-09 i Föräldraledighet
FRÅGA |HejMin arbetsgivare påstår att dem har rätt att kräva läkarintyg efter jag har varit hemma VAB med sjukt barn efter den 8 dagen. Min fråga. Har min arbetsgivare rätt att kräva ett läkarintyg för min VAB efter den 8:e dagen, eller någon annans slags av intyg? Jag är införstådd att försäkringskassan ska ha ett läkarintyg efter 8:e dagen.
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid som han eller hon får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan, 8§ 1st Föräldraledighetslagen. Dock är inte arbetstagaren skyldig att styrka barnets sjukdom med läkarintyg gentemot arbetsgivaren, något som bland annat arbetsdomstolen har uttalat. Alltså har inte arbetsgivaren någon rätt att kräva läkarintyg då du är hemma med tillfällig föräldrapenning. Hoppas detta gav svar på din fråga!MVH

Arbetsgivarens rätt att bestämma arbetstider som kan utgöra diskriminering pga religion

2017-02-13 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vi har två anställda som är praktiserande muslimer. I vanliga fall är det inget problem att de går undan på raster för att be eller, om arbetet tillåter, slutar tidigare på fredagar för att gå till moskén. Fram till förra fredagen har jag aldrig nekat dem att sluta tidigare.Men, förra fredagen hade vi utvecklingsdag. Vi hade hyrt konferenslokaler, tagit in konsult och hade viktiga saker både att diskutera och delge våra anställda. Vid lunch kommer de och säger att de vill sluta tidigare för att gå till moskén, vilket jag sade nej till med anledning av ovanstående. De stannade kvar och var med resten av dagen, men deras missnöje syntes tydligt.Jag har försökt googla, men får väldigt varierande svar. En del säger att jag som arbetsgivare inte får förhindra deras religionsutövning, ens på arbetstid, och andra att det är jag som bestämmer över arbetstiden. Vad gäller?
Alexandra Teorell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du säger har arbetsgivaren som huvudregel en väldigt stor befogenhet att bestämma arbetstider och att leda och fördela arbetet, de s.k. § 32-befogenheterna. Enligt dessa har du rätt att lägga schema och på så vis kräva att de skall vara kvar hela fredagen. "Risken" i detta fall är att ditt nekande klassas som diskriminering på grund av religion. Enligt diskrimineringslagen är diskriminering i arbetslivet otillåtet, 2:1 DiskrL. Diskrimineringen i detta fall skulle i så fall vara indirekt diskriminering enligt 4 § 2 p. Däri stadgas att en regel som framstår som neutral men ändå kan komma att särskilt missgynna personer med viss religion kan anses vara diskriminerande om inte de medel som används är nödvändiga och lämpliga för att uppnå syftet. I ditt fall tillämpar du överlag en god arbetssed och tar, vad det låter som, hänsyn till deras religion och de krav de ställer. Personligen skulle jag inte klassa ditt beteende som någon form av diskriminering. Skulle det trots allt utgöra indirekt diskriminering skulle ditt agerande troligtvis räknas som lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet (att kunna arbeta på samma sätt som de andra anställda) varför du inte behöver oroa dig för någon konsekvens annat än deras missnöje. Skulle du behöva gå vidare i frågan rekommenderar jag dig att kontakta en av våra jurister, vilket du gör här.Vänligen,

Timanställning och LAS 5 a §

2017-02-12 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har jobbat på en folkhögskola i 14 år som timanställd lärare med varierande antal timmar men med stort ansvar och engagemang. Inga förmåner eller kompetensutveckling ingår. Har jag rätt till någon slags fast anställning efter dessa år eller är arbetsmängden för liten? Jobbar intensivt under utspridda perioder men antar att jag kommer upp till ca 25-30 procents tjänst.
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) finns här.Är LAS tillämplig?För att lagen om anställningsskydd (LAS) ska bli tillämplig krävs att du är arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, se LAS 1 §. Här kommer jag utgå från att du är detta och att inga undantag från lagens tillämplighet är aktuella, se LAS 1 § p.1-4.Anställning Enligt LAS regleras endast två typer av anställningsavtal nämligen tillsvidareanställning (LAS 4 §) som i dagligt tal benämns som ”fast anställning” och tidsbegränsad anställning (LAS 5 §). Den tidsbegränsade anställningen kan omfatta allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år.Jag kommer fortsättningsvis att utgå från att du har en allmän visstidsanställning, LAS 5 § p. 1. Lagen ändrades förra året och nu gäller att en sådan anställning övergår till en tillsvidareanställning när du som arbetstagare har varit anställd hos din arbetsgivare i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år: 1. Under en femårsperiod eller, 2. Under en period då du som arbetstagare har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra, se LAS 5 a § st. 1. För att anställningarna ska kunna anses följt på varandra så krävs det att du tillträtt anställningen inom sex månader från den föregående anställningens slutdag, se LAS 5 a § st. 2. Denna del är ny från förra året. Innan var det endast möjligt att komma upp i två år under en femårsperiod där man inte kunde lägga ihop olika tidsbegränsade anställningar. Detta kan förklara varför din allmänna visstidsanställning inte har gått över i en tillsvidareanställning.Råd Är du medlem i facket så bör du ta kontakt med dem för råd.Du kan höra med din arbetsgivare hur lång din sammanlagda anställningstid är. Enligt LAS 6 g § är din arbetsgivare nämligen skyldig att inom tre veckor från att du frågat informera dig skriftligen om din sammanlagda anställningstid. Vid beräkningen av din sammanlagda anställningstid tar man även hjälp av bestämmelsen i LAS 3 §, LAS 6 g § st. 2.Arbetsgivaren har även en skyldighet att enligt LAS 6 f § informera arbetstagare med tidsbegränsad anställning om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Informationen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen, LAS 6 f § st. 1.Vill du veta mer om anställningsformer eller hur du ska gå till väga råder jag dig att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå. Det går bra att boka tid här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Arbetsgivarens skyldighet att upprätta arbetsgivarintyg och arbetsbetyg

2017-02-11 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Är jag som arbetsgivare skyldig att skriva både ett arbetsgivarintyg och ett arbetsintyg? Den anställde har redan fått ett arbetsgivarintyg. Med vänlig hälsning
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller arbetsgivarintyg så är en arbetsgivare enligt lag skyldig att utfärda ett sådant om arbetstagaren begär det, 47 § 2 st. Lag om arbetslöshetsförsäkring (https://lagen.nu/1997:238#P47S2). Arbetsgivarintyget ska innehålla uppgifter om arbetstagarens arbetsförhållanden samt övriga uppgifter som behövs för att bedöma dennes rätt till ersättning från arbetslöshetskassan.Som jag förstått det brukar arbetsgivarintyg användas synonymt med arbetsintyg lika så kan det användas synonymt med begreppet anställningsintyg. Vad du möjligtvis är ute efter i din fråga är kanske istället arbetsbetyg. På arbetsmarknaden är det enligt praxis vanligt förekommande att arbetsgivaren skriver ett så kallat arbetsbetyg om arbetstagaren begär det. Det föreligger dock ingen uttrycklig skyldighet, förutom i vissa kollektivavtal, för arbetagivaren att upprätta ett sådant. Arbetsbetyget ska liksom arbetsgivarintyget innehålla uppgifter om arbetstagarens arbetsförhållanden, men det ska även innehålla en totalbedömning av arbetstagaren och dennes arbetsskicklighet.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Uteslutning ur A-kassan

2017-02-09 i A-kassan
FRÅGA |Hej!Jag har blivit utesluten från min A-kassa pga. utebliven betalning!Jag avslutade mitt autogiro pga. att jag inte tyckte att jag hade koll på min ekonomi som student. A-kassan låg på detta autogiro, jag har därpå missat tre inbetalningar (vet inte hur), Okt,Nov och Dec. Jag fick en påminnelse daterad 18 Januari att betala återstående skuld. Skulden betalades inom betalningsperioden och en bekräftlese på detta anlände 24 Januari, med överskrift "Bekräftelse av avslutat ärende. // Orsak till beslut: Fullbetalt"I detta brev står inget om utträde. Jag har inte fått någon betalning för Januari eller besked om utträde, utan först senare den 8 Februari, via telefonkontakt med A-Kassan, får jag besked att jag blivit utesluten pga. utebliven betalning. Jag har trotts allt betalt påminnelsen i tid. Jag är väldigt angelägen om att inte få något avbrott i A-kassan då min arbetsmarknad ser mörk ut efter avslutade studier. Har A-kassan rätt att utesluta mig?
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arbetslöshetsförsäkringen är en frivillig försäkring, det är den försäkrade som bär ansvaret för att medlemsavgiften betalas i tid med risk för att medlemskapet i kassan annars upphör. Om jag förstår det rätt har du inte betalat medlemsavgiften under oktober, november och december månad. Kassan ska därför enligt 45 § LAK besluta om att ditt medlemskap ska upphöra från och med 31 december. Ett sådant beslut måste fattas och kommuniceras till den enskilde enligt 47 a LAK.Här verkar det uppstått ett problem, som jag förstår dig har du inte mottagit något beslut om utträde p.g.a. bristande betalning. Om det är så att kassan uteslutit dig från och med den 31 december, har du fortfarande möjlighet att återinträda i kassan från den 1 januari förutsatt att ansökan kommer kassan till handa innan den 31 januari och tidigare skuld är reglerad. Eftersom någon ansökan inte inkommit om inträde har kassan inte skickat åt någon faktura för januari månad. Det du istället mottar den 18 januari är en påminnelse på obetald medlemsavgift. Denna avgift för perioden oktober – december vill kassan fortfarande få betalt för, trots att du lämnat ditt medlemskap från den 31 december. Den 24 januari verkar du ha fått en bekräftelse på att din skuld till kassan nu är reglerad, det betyder inte att du inträtt som medlem igen. Utan att ha alla handlingar framför mig kan jag bara generellt samt baserat på det du meddelat anse att kassan har missat att kommunicera utträde enligt 47 a LAK. För att undvika att få ett glapp i medlemskapet bör du omgående ansöka om återinträde i A-kassan samt begära att återinträdet ska ske från och med den 1 januari med hänvisning till att kassan missat att tillämpa 47 a LAK och inte meddela dig beslut om utträde. Hoppas du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar