Provanställning, en osäker anställningsform

2017-09-01 i Anställningsformer
FRÅGA |Ang provanställningI mitt anställningsavtal står det att jag har en provanställning i högst 6 månader fr o m 2017-03-01 t o m 2017-09-01.Den 16 augusti fick jag besked att jag inte fick fortsätta pga att jag gjort för mycket återkommande fel.Jag ifrågasatte varför jag inte hade fått veta något under de 5,5 månader som jag arbetat samt att jagville se de fel jag gjort. Jag kommer inte att få se dessa fel och någon förklaring varför jag inte fåttnågon återkoppling kunde dom inte ge mig. Den 14 augusti anställde dom ytterligare en tjej på provanställning. Och i mitten av september ytterligare en person.Jag vet, och har dessutom kontrollerat, att jag inte gjort dessa fel. Jag fick gå på dagen den 16 augusti med bibehållen lön augusti ut sa dom. Vad gäller egentligen. Det står ju 6 månader och 1 dag på anställningsavtalet.
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler angående hur en provanställning avbryts ser olika ut beroende på om det finns ett kollektivavtal eller inte. Om ett kollektivavtal finns så regleras ofta uppsägningstiden där och du bör då vända dig till ditt fack för att kontrollera detta. Om inte så gäller reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Provanställning är vidare en väldigt osäker anställningsform som är till för att arbetsgivaren ska kunna prova en arbetstagare innan arbetstagaren får en fast anställning. Anledningen till att anställningsformen är osäker är för att arbetsgivaren (enligt 6 § LAS) när som helst under anställningstiden kan avbryta anställningen utan att ange skäl till detta samt utan någon uppsägningstid (om ett kollektivavtal inte finns för då råder fackets uppsägningstider). Man kan inte heller pröva en avbruten provanställning via LAS utan i så fall får man angripa detta via exv. diskrimineringslagen.Om arbetsgivaren som i ditt fall väljer att avbryta en provanställning måste denne göra det före provanställningens utgång. Vilket arbetsgivaren gjort i detta fall. I 31 § LAS finns en ordningsregel som säger att en arbetsgivare som avser att avsluta en provanställning ska underrätta arbetstagaren om det minst två veckor i förväg samt om arbetstagaren är fackligt organiserad varsla facket om detta. Om arbetsgivaren inte gör det, kan du hävda att du har rätt till den tidsfristen, så att du åtminstone får lön för motsvarande tid. Men i och med att din arbetsgivare avbröt provanställningen den 16 augusti och du fått bibehålla lönen augusti ut har arbetsgivaren gjort rätt för sig. Även om arbetsgivaren skulle bryta mot denna tidsfrist så är det inte tillräcklig grund för att kunna hävda tillsvidareanställning.Tyvärr kan alltså arbetsgivaren göra som hen gjorde.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Möjligt att jobba mer än 5 timmar vid arbetstagares samtycke

2017-08-31 i Rast
FRÅGA |Hej,Enligt lagen så får man ju jobba max fem timmar i sträck för att sen bryta för lunch 30 minuter. Min fråga är om medarbetaren får arbeta lite längre, exempelvis 6 timmar om nu medarbetaren själv gärna vill det. Exempelvis börja kl 7 och ta lunch först kl 13? Bryter arbetsgivaren mot något om arbetsgivaren tillåter det? Behöver man förankra hos facket?
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Enligt 15 § Arbetstidslagen har arbetstagaren rätt till rast efter att ha arbetat 5 timmar i följd. Enligt arbetarskyddsstyrelsens riktlinjer ska denna rast minst vara 30 min. Regeln är tvingande och rasten måste alltså tas, även om arbetstagaren samtycker till att fortsätta arbeta.Detta är något som eventuellt skulle kunna vara bortavtalat genom 3 § Arbetstidslagen, det kan därför vara bra att ta en extra titt på ert kollektivavtal.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om du har några andra frågor är du välkommen att återkomma!Vänligen,

Semestererlön och regler kring detta

2017-08-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Började anställning i nov 2016....Är den anställde berättigad till semesterersättning nu i 2017 ?
Douglas Nordström |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!För att svara på din fråga helt korrekt måste anställningsavtal och kollektivavtal läsas då svaret är beroende av hur dessa ser ut. Det absolut vanligaste gällande semesterersättning och reglerna kring dessa är att Semesterlagen är tillämplig, varför jag väljer att utgå från att den är tillämplig på ditt avtal. Semesterlön enligt semesterlagenEtt semesterår är från och med 1 april ett år till 31 mars nästkommande år. Tiden närmast före ett semesterår kallas intjänandeår, 3 § Semesterlagen.Arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, 4 § Semesterlagen. De intjänade semesterdagarna beräknas enligt 7 § Semesterlagen och kan förenklat beskrivas som antalet dagar du har varit anställd dividerat med antalet dagar under intjänandeåret multiplicerat med 25. Antalet dagar under semesteråret är vanligtvis 365 dagar. De semesterdagar arbetstagaren tjänar in under intjänandeåret har han rätt att ta ut nästföljande semesterår. Då du började din anställning i november 2016 och ditt intjänandeår tog slut 31 mars 2017 har du under semesteråret 1 april 2017 till 31 mars 2018 rätt att ta ut ungefär 11 betalda semesterdagar enligt ovanstående beräkning. Detta beror lite på när i november du påbörjade din anställning. SemesterersättningSemesterersättning ska skiljas från semesterlönen då ersättningen endast är just en ersättning om anställningen upphör innan semesterlönen har betalats ut, 28 § Semesterlagen. Denna ersättning ska betalas senast en månad efter anställningens upphörande, 30 § Semesterlagen. Ersättningen är olika i olika avtal men brukar ligga runt 12-13 % av timlönen. 12 % enligt semesterlagens bestämmelser, 16b § Semesterlagen.Vid anställningar under tre månader får semesterersättningen betalas direkt på lönen istället för intjänad semesterlön/semesterdagar om avtalat, 5 § Semesterlagen, men då din anställning löper längre tid än så bör detta inte vara aktuellt i ditt fall. Svar på din frågaFör att sammanfatta så är du berättigad till betald semester under 1 april 2017 till 31 mars 2018 och semesterlön under dessa dagar. Antalet dagar beror på hur länge du har varit anställd. Om dessa dagar aldrig tas ut har du rätt att få ut dessa i form av semesterersättning när anställningen upphör. Tack ännu en gång och hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får jag semesterlön för heltid eller för deltid?

2017-08-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag har jobbat heltid ( den 20 juli 2015) fram tills den 1:a februari 2017, sedan gick jag ner till 25%. (under sommaren jobbade jag 70%) under augusti tog jag semester på 20 dagar. Får jag semesterlön för heltid(100%) eller för deltid (25%)??
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om semester finns i Semesterlagen (SemL). Du får semesterlön för hela dagar men kanske inte för alla semesterdagarSemesterledighet får endast tas ut i hela semesterdagar, (SemL 3 a §) vilket innebär att även din semesterlön bara ska betalas ut för heldagar. Hur många av dina semesterdagar du däremot har rätt till semesterlön på beror på hur många dagar du har "tjänat in". Normalt intjänas semesterdagar fr.o.m. den 1 april t.o.m den 31 mars året efter (s.k. intjänandeåret). Beroende på hur mycket du har jobbat under denna period, har du olika många betalda semesterdagar kommande period (s.k. semesteråret). (SemL 3 §) Har du jobbat heltid under hela perioden, ska alla dina 25 semesterdagar som du har rätt till vara betalda. Viktigt att tänka på är att om din arbetsplats har kollektivavtal kan det där finnas andra bestämmelser om hur semesterlönen beräknas, i så fall gäller vad som är avtalat där. Du bör få semesterlön för alla 20 semesterdagarMed tanke på att du arbetat heltid 1 april 2016 - 1 februari 2017, alltså nästan hela intjänandeåret, och därefter deltid, så är det troligt att du får betalt för alla 20 dagar du tagit semester, men kanske inte för resterande fem semesterdagar du har rätt till. (SemL 7 §)Jag rekommenderar dig att kontakta din arbetsgivare för att få korrekt information om hur många betalda semesterdagar du har rätt till, arbetsgivaren ska ha koll på detta. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Hur lång tid ska jag vänta på ett arbetsgivarintyg?

2017-08-31 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hur lång tid tar det få ett arbetsgivarintyg. I mitt fall fick jag sluta pga arbetsbrist . Nu jag varit arbetslös i snart14 dagar o ännu inte fått ngt intyg
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inga lagregler på hur lång tid det ska ta att få ett arbetsgivarintyg. Däremot ska arbetsgivaren utfärda ett sådant intyg på begäran (47 § andra stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring se här). Arbetsgivaren bör alltså göra detta utan oskäligt uppehåll från det att du begärt intyget.När du ansöker om ersättning via arbetslöshetsförsäkring kan du enligt beslut från justitieombudsmannen, om arbetsgivaren inte vill utfärda ett arbetsgivarintyg, bevisa dina uppgifter på annat sätt, exv. genom intyg från facklig representant, arbetskontrakt, lönespecifikationer och liknande. Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Uppsägningstid på visstidsanställning enligt Visita

2017-08-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vilken uppsägningstid gäller vid egen uppsägning vid visstidsanställning hos anställning hos arbetsgivare med avtal med Visita?
Douglas Nordström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel löper en visstidsanställning tills anställningstidens utgång utan möjlighet att säga upp om inte annat avtalats, 4 § LASOm det finns reglerat i kollektivavtal så gäller dessa regler. Visita har en reglerad uppsägningstid på visstidsanställningar som är 14 dagar för både arbetsgivaren och för den anställde. Detta finns på sidan 8 i kollektivavtalet under rubriken ”Upphörande av tidsbegränsad anställning”. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om tjänstledighet för studier

2017-08-30 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen bytt jobb och är bemanningsanställd 6 månader innan jag blir fast anställd på företaget jag jobbar på. Jag har samtidigt kommit in på en utbildning som är på distans med enstaka träffar i staden jag bor i. Vilket betyder att jag måste vara ledig ca 1,5 dag i månaden för träff/tenta. Kan man ta tjänstledigt ca 2 dagar i månaden för studier, går det när man är bemanningsanställd? Tänker att jag ska jobba samtidigt som jag pluggar. Vill inte bli av med jobbet för att jag just nu är bemanningsanställd och samtidigt vill plugga. Tack på förhand
Emelie Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har man rätt att vara ledig från sin anställning för utbildning. Men det krävs att man arbetat hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader de senaste två åren (se här). Hur mycket du ska vara ledig avgör du utefter vad som krävs för just din utbildning, men din arbetsgivare bestämmer vilka dagar du får vara ledig. Viktigt att komma ihåg är att arbetsgivare har rätt att omplacera dig under tiden du studerar om arbetsgivaren har goda själ till varför en omplacering är nödvändig.Vidare har arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten till senare om arbetsgivaren anser att det vore bättre för företaget. Arbetsgivaren får på egen hand besluta om att skjuta upp ledigheten i 6 månader, vill den skjuta längre på ledigheten krävs det samtycke från facket på ditt jobb. Skulle arbetsgivaren vilja skjuta upp din ledighet måste skäl anges (se här). Avslutning Om du har haft samma arbetsgivare (dvs bemanningsföretaget) i 6 månader så har du rätt att få beviljad tjänstledighet för studier, annars inte. Det är dock arbetsgivaren som beslutar vilka dagar du har rätt att vara ledig, även om du bestämmer hur många dagar i månaden du vill vara ledig!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Missgynnande behandling i samband med föräldraledighet

2017-08-29 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Min sambo och blivande far till vårt barn har funderingar gällande huruvida han får ta ut pappaledighet. Han har precis börjat på ett nytt jobb och planerar att vara pappaledig från sep 2018- januari 2019, dvs en period på ca 5 månader. Han undrar nu hur detta kan påverka hans arbete och tjänst, och huruvida arbetsgivaren kan neka han till detta eller inte? Tack på förhand
Christoffer Tolf |Hej Emilia! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i föräldraledighetslagen (1995:584). Denna lag omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform. Under förutsättning att man anmält till sin arbetsgivare minst två månader innan ledigheten har man rätt att utnyttja sin föräldraledighet. Föräldraledighetslagen har ett förbud mot missgynnande behandling av arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten. Detta kan exempelvis röra sig om missgynnande behandling i samband med befordringar, lön- och anställningsvillkor, fördelning och ledning av arbete samt uppsägningar. I det fall arbetsgivaren skulle bryta mot föräldraledighetslagen har din man rätt till skadestånd, dels för eventuell ekonomisk förlust, dels för den kränkning som behandlingen kan tänkas innebära. Skulle din man sägas upp eller avskedas från sin anställning med anledning av föräldraledigheten kan det ogiltigförklaras. Sammanfattningsvis kan föräldraledigheten inte påverka anställningen negativt och arbetsgivaren kan inte neka ledigheten under förutsättning att anmälan inkommit i tid. Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,