Innebörden av ett avskedande

2016-06-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej har blivit kallad för lögnare och sparkat från arbetsplatsen av personen som anställer våran företag. Han som är ansvarig ringer hela tiden då svarade jag inte för har blivit av med mobiltelefon. Ringde till honom efter ett tag och hörde bara massor med skrik. Blev kallad för idiot, lögnare och så vidare. Vad kan man göra nu? Han kommer kräva pengar från mig då jag inte utförd arbete klart, men hur kan jag göra detta när jag blev sparkat?
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en person blir "sparkad" innebär att personen blir avskedad. Detta får ske enligt LAS 18 § (här) om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren. Om du skulle ha grovt åsidosatt dina åtaganden gentemot din arbetsgivare har arbetsgivaren alltså rätt att avskeda dig. Detta innebär att du i så fall slutar din anställning omedelbart och utan uppsägningstid. Din arbetsgivare har i så fall inte rätt att kräva dig på pengar för arbete som inte utförts.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Dygnsvila vid sommarjobb

2016-06-25 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Om man jobbar måndag -torsdag 5 tim varje dag och sen ska jobba fre-lördag 21.00-till 0400 på morgonen hur ska man vara ledig efter det? detta gäller sommar jobb
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till dygnsvila regleras bl.a. av arbetstidslagen (1982:673) (ATL). Enligt 13 § 1 st. ATL har en arbetstagare rätt till minst 11 timmars ledighet under varje dygn. Från denna huvudregel kan det genom kollektivavtal förekomma avvikelser, se närmare 3 § ATL. Avvikelser p.g.a. kollektivavtal får dock inte vara till arbetstagarens nackdel.Avvikelser från dygnsvilan får även göras vid enstaka tillfällen och enbart då arbetsgivaren inte hade kunnat räkna med detta. Som arbetstagare har du då rätt till kompensationsledighet, detta följer av 13 § 1 st. ATL. Sammanfattningsvis har du rätt till 11 timmars sammanhängande ledighet varje dygn efter arbetspassen, om inte en oförutsedd omständighet skulle inträffa. Föreligger ett kollektivavtal kan andra tidsintervaller vara aktuella.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Uppsägning av tidsbegränsad provanställning innan prövotidens utgång

2016-06-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag blev idag uppsagd på mitt arbete, jag är rörmockare. Hade en provanställning som de avslutade nu på eftermiddagen med omedelbar verkan. De sa att jag hade en månads uppsägningstid som jag skulle arbeta av först. Känns inte rätt på något plan, vad kan jag göra?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Tidsbegränsad provanställning om 6 månader får ingås i enlighet med 6 § lag om anställningsskydd (LAS). Enligt denna paragrafs tredje stycke får en provanställning avslutas innan prövotidens utgång, såvida inte annat har avtalats. Jag utgår hädanefter att ni inte har avtalat om något i detta avseende. Detta innebär att en provanställning kan avslutas när som helst utan saklig grund, anställningsskyddet är alltså väsentligen lägre än vid andra anställningsformer. Vid uppsägning av en provanställning finns normalt ingen uppsägningstid. Enligt 31 § LAS ska arbetsgivaren som önskar att avsluta provanställning innan prövotiden har löpt ut meddela arbetstagaren detta senast två veckor i förväg. I praktiken innebär detta en uppsägningstid om två veckor. Fackligt anslutna arbetstagare har rätt till överläggning med arbetsgivaren. Sammanfattningsvis kan det således konstateras att arbetsgivarens förfarande inte verkar strida mot några arbetsrättsliga regler. Det Du kan göra är att begära överläggning om beskedet med din arbetsgivare, förutsatt att Du är fackligt ansluten.Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vem ska betala arbetsgivaravgiften?

2016-06-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Får min arbetsgivare dra arbetsgivaravgiften från min lön?Det är väl inte jag som ska betala den!
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För anställda som tjänar minst 1000 kr. per år ska arbetsgivaren betala ut arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna utgår till ca 31 % av den utbetalda årliga ersättningen. Detta framgår av skatteverkets hemsida, se här.Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter för anställda som inte har godkänd F-skattsedel, och som är fysiska personer (inte juridiska personer). Detta är avgifter som arbetsgivaren ska betala, och inte dra av din lön. Läs mer här om arbetsgivaravgifter.Jag rekommenderar dig att prata med din arbetsgivare, alt. om det behövs med ditt fackförbund som kan hjälpa dig vidare i frågan. Återkom gärna till oss om du har fler frågor. Ha en bra fredag!Vänligen,

Uppsägningstid vid egen uppsägning av långvarig anställning

2016-06-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag arbetar på AB V. och har tänkt att säga upp mej. Arbetat där sedan 10 år och är 62 år o 4 mån. Vad är min uppsägningstid? Har letat på nätet men får inget tydligt svar annat än att det styrs av kollektivavtalet eller LAS och är minst 1 mån. Jag har efter min semester ca 10 v inarbetad semester. Tacksam för snabbt svar. Med vänlig hälsning.
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelsen om uppsägningstid vid egen uppsägning finner du i 11 § 1 st. lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Enligt denna bestämmelse har du en månads uppsägningstid oavsett den sammanlagda anställningstiden. Denna bestämmelse kan dock åsidosättas genom kollektivavtal, se närmare 2 § LAS. 11 § LAS reglerar även uppsägningstiden vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid beräkning av uppsägningstiden läggs vikt vid den sammanlagda anställningstiden. Sammanfattningsvis kan det konstateras att uppsägningstiden är en månad, enligt 11 § 1 st. LAS. Situationen är dock sådan, som du redan har anmärkt, att kollektivavtalet kan påverka uppsägningstiden. Därför bör du ta reda på om din arbetsgivare har ett kollektivavtal och vad detta i sådana fall stadgar om din uppsägningstid. Uppsägningstiden kan dessutom regleras i ditt individuella anställningsavtal. Hoppas svaret har bringar klarhet och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Från visstid till tillsvidare

2016-06-25 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Min svärson arbetar sedan minst 2 år tillbaka på ett företag som bl.a sanerar. Han har blivit lovad anställning så fort någon slutar eller att de ska anställa fler. Nu ska de öka verksamheten och tar in 5 nya killar som jobbat på ett annat förtagård som de ger fast anställning direkt. Han jobbar inte året runt men när han jobbar är det mer än heltid.Han är inte med i något fackförbund. Han har inget anställningsbevis heller.Jag har hört att om man jobbar utan det en viss tid blir man automatisk anställd.Eller måste man vara med i facket då?Tacksam för svar!
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns vissa möjligheter för arbetsgivare att använda tidsbegränsade anställningar. Dessa regleras i 5-5a Lagen om anställningsskydd (LAS). Om det är så att din svärson haft tidsbegränsade anställningar i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller under period där arbetsgivaren använt olika former av visstidsanställning som efterföljt varandra med inte mer än sex månaders mellanrum så övergår anställning till en tillsvidareanställning, det som ibland kallas för fast anställning. Detta är lagreglerat och oberoende medlemskap i fackförening.Har han fått besked att hans anställning inte kommer fortsätta pga arbetsbrist har han förtur till återanställning om han arbetat sammanlagt mer än ett år under de senaste tre åren och det inte förflutit mer än nio månader sedan anställningen upphörde. Se 25§ LAS. Det kan också vara så att han har ett avtal om vid behov anställning med sin arbetsgivare. Dessa reglaras inte i lagen utan vanligen genom kollektivavtal och praxis är tunn. Det kan vara idé att prata med arbetsgivaren eller fackansvarig på arbetsplatsen för att klargöra vad för typ av anställning han har. Kan även poängtera att ett anställningsavtal inte behöver vara skriftligt för att vara giltigt. Hoppas du fick lite klarhet i situationen.

Allmän visstidsanställning

2016-06-19 i Anställningsformer
FRÅGA |HejHar en fråga angående hur och när en tillfällig anställning övergår i fast.Jag har jobbat på samma företag oavbrutet i sex år. I snitt 54 timmar/ månad. Min tjänst har kallats för timanställning vid behov och har förlängts med ett år i taget.Redan för två år sedan hade jag kommit upp i tillräckligt antal timmar för att tjänsten skulle bli permanent.Detta har fortfarande inte skett och nu undrar jag om det i mitt eget intresse att det händer eller om det är arbetsgivarens skyldighet.Arbetsgivaren hävdar att tjänsten legat ute på deras intranät i våras och att jag får skylla mig själv som inte sökt den och därför har förlorat min rätt till den.Är du verkligen min skyldighet att hålla koll där under dessa omständigheter?Mvh Tina
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Det låter som att du har en allmän visstidsanställning. En sådan anställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, se här. Detta sker alltså automatiskt och du som arbetstagare har ingen skyldighet att agera på ett visst sätt för att det ska ske.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Återkrav från arbetsgivaren

2016-06-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Har blivit kontaktad av mitt före detta jobb angående felaktig lön.Undrar nu hur jag ska göra då de troligtvis kommer begära ut en summa på ca 120000 som de påstår att jag är återbetalningsskyldig.Har inte själv uppmärksammat att jag fått felaktiv lön utbetald mer än två gånger. Dessa två gånger har jag själv kontaktat min arbetsgivare samt lönekontoret för att få detta tillrätta.Kan företaget kräva återbetalning för de tillfällen som de anser har blivit fel?Undrar nu hur jag ska göra.
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din arbetsgivare har betalat ut för hög lön, är huvudregeln att beloppet ska gå åter. Det finns ingen lagregel som reglerar detta, men en sådan återkravsrätt följer av principen om condictio indebiti (återkrav).Det finns dock undantag från denna huvudregel. Om du som mottagare - i god tro - inrättat dig efter betalningen eller konsumerat beloppet, kan du få behålla beloppet. Bedömningen huruvida du varit i god tro eller inte görs på objektiva grunder, d.v.s borde du ha märkt eller misstänkt att utbetalningarna inte var korrekta? Här tittar man bland annat på beloppens storlek och vilken typ av månadslön det rör sig om. Har du haft en fast månadslön, kan man tänka sig att du lättare ska uppmärksamma felaktiga utbetalningar. Vid rörlig månadslön är det desto svårare.Den information du har uppgett är något knapphändig för att jag ska kunna ge dig ett bra konkret råd. Jag kan endast ge dig lite vägledning och egna tolkningar. Du har själv uppmärksammat att du fått felaktig lön utbetald två gånger. Det tyder på att de övriga (felaktiga?) utbetalningarna inte har varit lika lätta att uppmärksamma. Vidare tyder det på att arbetsgivaren varit oaktsam med sina utbetalningar, vilket inte gärna ska belasta dig. Det rör sig också om ditt före detta jobb, varför misstaget inte har uppmärksammats omedelbart, och du säkerligen har inrättat dig efter lönen. Det finns också praxis som tyder på att domstolen har varit sträng mot den som betalar ut ett felaktigt belopp, se exempelvis NJA 1994 s. 177 och NJA 1999 s. 575. Avslutningsvis tycker jag att du avvaktar med att betala tillbaka något. Begär att arbetsgivaren visar vari de felaktiga utbetalningarna består. Vidare bör du stödja dig på undantaget från condictio indebiti. Du bör dock vara medveten om att det finns en risk, om du inte betalar tillbaka, att arbetsgivaren ansöker om stämning. Men i ett sådant fall kommer arbetsgivaren ha bevisbördan, varför du sitter i en förmånligare sits. Men som sagt så behöver jag veta mer för att kunna hjälpa dig ytterligare. Kontakta oss gärna via telefon för vidare hjälp 08-533 300 04 Vänliga hälsningar,