Föreligger återanställningsrätt om företaget ändrar ägare?

2016-10-11 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag har köpt ett företag och vill anställa en person. Problemet är att förre ägaren har sagt upp en anställpga den arbetsbrist som rådde då. Är jag skyldig att återställa denna person eller kan jag anställa någon annan?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Huvudregeln inom arbetsrätten är att arbetsgivaren har en fri anställningsrätt. Denna rättighet tillkommer arbetsgivaren via arbetsledningsrätten och innebär att en arbetsgivare i princip har rätt att ställa upp vilka anställningsvillkor som helst och anställa vem hon eller han önskar. Denna rättighet kan emellertid begränsas genom lag eller avtal.Rätten till återanställning regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd 25-27 §§.Det kan vara möjligt att en före detta arbetstagare genom företrädesrätten har rätt till återanställning om:- arbetstagarens tidigare anställning har upphört på grund av arbetsbrist,- arbetstagaren har arbetat hos arbetsgivaren minst 12 månader under tre år,- arbetstagaren har anmält anspråk på återanställning,- arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetet,- arbetstagaren godtar det första skäliga erbjudandet,- det gäller en nyanställning inom nio månader från det att arbetstagarens anställning upphörde,- det gäller samma driftsenhet (företag) och avtalsområde (tjänst).Rätten till återanställning gäller alla anställningsformer och arbetstidsmått. Även om företaget byter ägare under tiden som återanställningsrätten gäller, så har den uppsagde återanställningsrätt hos den nya arbetsgivaren. Detta innebär att den nya arbetsgivaren måste prioritera gamla arbetstagare som har rätt till återanställning.Kontrollera gärna om det finns ett centralt kollektivavtal inom din verksamhet som föreskriver att något annat än det som anges i lagen om anställningsskydd 25-27 §§ ska gälla.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Undantag från arbetsrättsliga regler för småföretag

2016-10-11 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Undantag i arbetsrättsliga regler gällande nystartade företag/små företag.Hej.Arbetsgivare med högst 10 arbetstagare får göra undantag från turordningsreglerna. Finns det fler exempel där undantag får göras baserat på företagets storlek?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som Du säger kan en arbetsgivare med högst tio arbetstagare undanta två arbetstagare som är av särskild betydelse för verksamheten från turordningsreglerna enligt 22 § andra stycket lag (1982:80) om anställningsskydd. Däremot finns det mig veterligen inga andra undantagsregler som riktar sig specifikt till småföretag. Det kan nämnas att arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj inte omfattas av reglerna i LAS enligt 1 § andra stycket andra punkten. Detta är av intresse eftersom många småföretag är familjeföretag. Således kan en arbetstagare som tillhör sin arbetsgivare undantas från turordningsreglerna eftersom en sådan arbetstagare inte omfattas av lagens tillämpningsområde alls. Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Rätt att säga upp sig under sjukskrivning

2016-10-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej kan jag säga upp mig när jag är sjukskriven?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja, du har rätt att säga upp dig när du är sjukskriven. Då har du alltid rätt till minst en månads uppsägningstid enligt 11 § lag om anställningsskydd (LAS). Det innebär att i minst en månad kommer anställningsvillkoren stå kvar. Om du nyss blivit sjuk innebär det till exempel att du har rätt till sjuklön från arbetsgivaren i 14 dagar.Om du varit sjukskriven länge och därmed får sjukpenning i nuläget är det viktigt att du anmäler dig som arbetslös hos arbetsförmedlingen samma dag som du säger upp dig på ditt jobb. Anledningen till varför du bör anmäla dig som arbetslös hos arbetsförmedlingen är att du då fortsatt kan få sjukpenning på samma nivå som om du fortfarande var kvar på din gamla anställning. Detta eftersom att din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) förklaras vilande under den tid du står till arbetsmarknadens förfogande som arbetslös. Detta kan du se i 26 kap 13 § socialförsäkringsbalken. Hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Är det en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning?

2016-10-09 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej , Jag jobbade som personlig assistent från april av 2011 till den 6 july av 2016. Nu arbetsledare säger att jag jobbade som tidanställd vid behovs och min anställning var inte tillsvidare. Jag fyllde 40 år medan jag jobbade med den här företaget och ansökte Försäkring om avgångsbidrag (AGB) från AFA. Nu de säger att jag har inte rätt till den här försäkringen eftersom jag hade inte en tillsvidareanställning. Jag behöver veta om mina rättigheter eftersom jag jobbade mer än 5 år och nu de säger up mig och betalar ingenting inte heller uppsägningstid.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.AnställningsformUtgångspunkten enligt lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 4 § är att en arbetstagare har en tillsvidareanställning om det inte finns ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som pekar på att något annat gäller. Personen (arbetsgivaren i ditt fall) som hävdar att anställningen inte är en tillsvidareanställning har bevisbördan och måste kunna visa varför anställningen inte är tillsvidare.Om det visar sig att du hade en tidsbegränsad anställning i form av en allmän visstidsanställning så kan du fortfarande stödja dig på LAS 5 a § 1 p. som säger att en allmän visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning om arbetstagaren har arbetat hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år, under en femårsperiod.I LAS 22 § 4 st. finns det en regel som beskriver hur anställningstiden ska beräknas. Regeln säger att "all anställningstid ska räknas" dvs. om du har varit anställd i 5 år så är din anställningstid 5 år oavsett om du har tagit ledigt, varit sjuk etc.Om det visar sig att du hade en "timanställning" så kan inte du stödja dig på LAS eftersom lagen inte erkänner timanställningar som en tidsbegränsad anställning. LAS erkänner enbart: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete eller provanställning, se LAS 5 § och 6 § . Reglerna för en timanställning kan dock regleras i ett kollektivavtal.KollektivavtalReglerna i LAS 5 §, 5 a § och 22 § 4 st. ska gälla och är tvingande endast om det mellan arbetsgivaren och arbetstagaren inte finns ett giltigt kollektivavtal.Arbetsgivaren kan genom ett centralt kollektivavtal (ett kollektivavtal som är godkänt av en central arbetstagarorganisation) komma överens om andra regler som ska gälla mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, se LAS 2 § 3 st. Det betyder att om det finns ett giltigt kollektivavtal som åsidosätter reglerna i LAS 5 §, 5 a § och 22 § 4 st. så är dessa regler i lagen inte längre tvingande. Det som blir tvingande och bindande mellan er är kollektivavtalet, se lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 26 § och 27 §.De nya reglerna i kollektivavtalet behöver inte nödvändigtvis vara till arbetstagarens förmån, utan de kan också vara till arbetstagarens nackdel. Om det är så att du har undertecknat ett kollektivavtal så borde kollektivavtalet reglera vad som gäller för din anställning när det gäller hur din anställningstid ska beräknas eller uppsägning.UppsägningEn tidsbegränsad anställning enligt LAS 5 § och 6 § kan inte sägas upp. Anställningen ska löpa tiden ut även om det sker uppsägningar i verksamheten pga. arbetsbrist. Tidsbegränsade anställningar kan endast sägas upp vid grova brott mot avtalet.En tillsvidareanställning kan sägas upp av personliga skäl eller pga. arbetsbrist men måste vara sakligt grundad, se LAS 7 §. Vilken uppsägningstid som ska gälla står i LAS 11 §. Eftersom du har jobbat i 5 år så ska en tre månaders uppsägningstid gälla för dig, om du hade en tillsvidareanställning. Notera att reglerna i LAS 11 § också kan ersättas med andra regler genom ett centralt kollektivavtal. Kollektivavtalet kan därför reglera en längre eller kortare uppsägningstid.Du har enligt LAS 12 § rätt till lön under uppsägningstiden. Men denna regel i LAS 12 § är också en sådan regel som arbetsgivaren får ersätta med en annan regel genom ett centralt kollektivavtal. Kollektivavtalet kan därför reglera att du inte får en lön under uppsägningstiden eller att du får en halvlön.Vad som gäller för en timanställning regleras inte av LAS. Så om du har en timanställning och vill veta vilken uppsägningstid du har eller om du har rätt till lön under uppsägningstiden så behöver du kolla upp ditt kollektivavtal om du har skrivit på ett sådant.Om arbetsgivaren har ett gällande centralt kollektivavtal i sin verksamhet som du inte skrivit på så kan arbetsgivaren ändå se till att detta kollektivavtal även gäller för dig, se LAS 2 § 8 st.Sammanfattningsvis kan vi säga att LAS är en skyddslagstiftning som innehåller både tvingande regler och sådana regler som kan åsidosättas genom ett centralt kollektivavtal. Paragraferna i LAS som kan åsidosättas presenteras i LAS 2 §. Ett kollektivavtal gäller före LAS.Jag rekommenderar dig att vända dig till din arbetstagarorganisation (facket) om du är medlem i en sådan organisation. Om du behöver hjälp med ditt ärende så är du alltid välkommen att höra av dig till Lawlines jurister som kan hjälpa dig i ärendet. Dan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på arbetsrätt. För att boka tid klicka här.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Finns det lagreglerade rätt till övertidsersättning?

2016-10-11 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Min sambo arbetar på lager, fem dagar i veckan, 40h vecka, utan kollektivavtal. Om de arbetar extra timmar får de inget tillägg på lönen utan samma timlön som innan. Stämmer detta, eller borde de få tillägg på timlönen då de arbetar övertid?Mvh, Sofia
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lagstadgad rätt till övertidsersättning, alltså särskild ersättning vid övertid. Övertidsersättning brukar normalt regleras i kollektivavtal. Om arbetsgivaren har ingått kollektivavtal med något fack så gäller det normalt för alla anställda, även de som inte är fackligt anslutna, men man har då ingen rätt att hävda avtalet eftersom det gäller mellan facket och arbetsgivaren. Om det däremot inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen så är det upp till varje anställd att försöka få bestämmelse om övertidsersättning inskrivet i anställningsavtalet. För det fall det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen så kan din sambo gå med i facket (och gärna uppmana andra att gå med i samma fackförening) och försöka få facket att utöva påtryckning på arbetsgivaren till att ansluta sig till kollektivavtal och därmed reglera övertidsersättningsfrågan. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen men att arbetsgivaren handlar i strid med detta avtal så är det även viktigt att uppmärksamma facket på detta.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny till oss här på Lawline.Vänligen,

Vid behov anställning

2016-10-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om jag sagt upp mig och det står att jag är anställd "vid behov". Kan då arbetsgivaren kräva/stämma för summor utöver lönen om jag nekar timmar vid förfrågan under månaden som håller mig kvar under LAS?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag tolkar att din "vid behov" anställning är en "timanställning". Vad som gäller för en timanställning regleras inte av LAS eftersom LAS inte erkänner "timanställning" som en anställningsform. Så om du har en timanställning och vill veta vilka skyldigheter du har vid uppsägning så behöver du kolla upp ditt kollektivavtal eller enskilda avtal som du har med arbetsgivaren. Om du är med i en arbetstagarorganisation (facket) så föreslår jag att du tar kontakt med dem.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Gäller ett enskilt avtal före LAS beträffande uppsägningstid?

2016-10-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag jobbar i städfirman snart 2 år. Firman har ingen kollektivavat. I min avtal som är mellan mig och arbetsgivare är uppsägningstid 3 månader. Jag har skrivit den avtal. Jag visste inte att finns annan uppsägningstid i Lag om anställningskydd, som är 1 månad. Jag har skickat min uppsägning till arbetsgivare men med information om 1 månad uppsägningstid enligt med LAS. De sa att jag hade skrivit under avtal så gäller anställningavtal inte LAS. Är det sant? Den avtal är inte förmånlig för mig så jag skrev till de om 2 § andra stycken. Företag har svarat att jag måste slutligen förstå att båda av sidor tecknat anställningavtal och om jag ska sluta mitt jobb förre uppsägningstid (de menar 3 månader) de har rätt till skadestånd. Jag vill sluta mitt jobb enligt med LAS, så efter 1 månad. Inte tidigare. Vad ska göra i den situation? Kan de ha rätt till skådeständ om jag ska sluta jobb efter 1 månad ?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Kollektivavtal och enskilda avtalVilken uppsägningstid som ska gälla för en arbetstagare framgår av lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 11 §. Reglerna i LAS 11 § ska gälla och är tvingande endast om det mellan arbetsgivaren och arbetstagaren inte finns ett giltigt kollektivavtal.Arbetsgivaren kan genom ett centralt kollektivavtal (ett kollektivavtal som är godkänt av en central arbetstagarorganisation) komma överens om andra regler som ska gälla mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, se LAS 2 § fjärde stycket. Det betyder att om det finns ett giltigt kollektivavtal som åsidosätter reglerna i LAS 11 § så kommer LAS 11 § inte längre att vara tvingande. Det som blir tvingande och bindande mellan er är kollektivavtalet, se lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 26 § och 27 §. De nya reglerna i kollektivavtalet behöver inte nödvändigtvis vara till arbetstagarens förmån, utan de kan också vara till arbetstagarens nackdel.Eftersom du säger att arbetsgivaren inte har kollektivavtal så tolkar jag det som att du har skrivit på ett enskilt avtal som ska gälla mellan dig och arbetsgivaren. Det är precis som du säger, enskilda avtal som inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen är ogiltiga enligt LAS 2 § andra stycket.Uppsägning Vilken uppsägningstid som ska gälla står i LAS 11 §. Eftersom du har jobbat i snart 2 år (dvs. mindre än 2 år) så ska din uppsägningstid vara en månad. Om du däremot har jobbat i två år så gäller en uppsägningstid på två månader för dig.Om arbetsgivaren har ett gällande centralt kollektivavtal i sin verksamhet som du inte skrivit på så kan arbetsgivaren ändå se till att detta kollektivavtal även gäller för dig, se LAS 2 § sista stycket.Jag rekommenderar dig att vända dig till din arbetstagarorganisation (facket) om du är medlem i en sådan organisation. Om du behöver hjälp med ditt ärende så är du alltid välkommen att höra av dig till Lawlines jurister som kan hjälpa dig i ärendet. Dan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på arbetsrätt. För att boka tid klicka här.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad kan jag göra om min chef inte bryr sig om arbetsmiljön?

2016-10-08 i Trakasserier
FRÅGA |hej jag jobbar som grafisk designer på en reklam byrå med provanställning, med min jefen trakassera mig hela tiden, jag har varit på jobbet typ 4 veckor och från dag 1 har börjat väldigt dålig, han skrikande till mig varje dag ok säger att jag kan ingenting att jag är värdelöst mm. men han vill att jag sig upp mig så han behöver inte betala mig. Vad jag göra ?? jag vill inte jobba där längre, jag mår dåligt och deprimerad. Jag vill hittas en bra arbetsmiljö
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) bygger på tanken att säkra och sunda arbetsförhållanden i första hand ska tryggas genom att arbetsgivare och arbetstagare samarbetar i arbetsmiljöarbetet, se AML 1 kap 1 § och AML 6 kap 1 §. Kränkande särbehandling på arbetsplatsen är ett allvarligt problem och otillåtet. En arbetsgivare har inte rätt att kränka, kritisera eller mobba en arbetstagare. Arbetsgivaren har heller inte rätt att skrika på dig. Du ska kunna prata med din arbetsgivare om hur dåligt du mår pga. brister på arbetsplatsen utan att vara rädda.Enligt föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) (AFS 2015:4) 13 § och föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) 2-3 §§ har arbetsgivaren en skyldighet att klargöra att kränkande särbehandling på arbetsplatsen inte är acceptabel samt vidta åtgärder om en arbetstagare trakasseras eller kränks. Om kränkande särbehandling eller mobbning förekommer på arbetsplatsen så är det ett tecken för att det finns brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är också skyldig att systematiskt bedriva ett arbetsmiljöarbete. Detta framgår av AML 3 kap 2a § och i OSA (AFS 2015:4) 5 §. Detta betyder att arbetsgivaren fortlöpande ska undersöka riskerna i arbetsmiljön, bedöma dem och upprätta en handlingsplan för de risker som inte åtgärdades omedelbart.Jag anser inte att en arbetsgivare kan hävda att han eller hon ”inte förstod hur dåligt du mådde”. Om arbetsgivaren hade uppfyllt sina skyldigheter och bedrivit ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen så skulle arbetsgivaren ha förstått vilka brister som finns och fått förståelse för bland annat din ohälsa. Men i ditt fall verkar det som att arbetsgivaren struntar i att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket är ett brott mot AML.Jag vill rekommendera dig att i första hand vända dig till arbetsplatsens skyddsombud. Enligt AML 6 kap 4 § är det skyddsombudets uppgift att synliggöra den svaga arbetstagaren på arbetsplatsen och värna om arbetstagarnas psykiska hälsa. Skyddsombudet har enligt AML 6 kap 6a § en skyldighet att vända sig till arbetsgivaren när denne finner att det råder brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för olycka eller ohälsa på arbetsplatsen enligt AML 3 kap 2 §. Om arbetsgivaren inte vill lyssna eller samarbeta så kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller förläggande så som det i AML 6 kap 6a § beskrivs att skyddsombudet ska göra. Om du vill så kan även du som arbetstagare själv anmäla en dålig arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket. En sådan anmälan omfattas av sekretess, vilket innebär att din arbetsgivare inte kan få reda på att du har gjort en anmälan. En anmälan kan göras på nätet här.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh