Skoluppgift

2016-04-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, vi sitter med en skoluppgift där vi ska skriva en affärsplan. I vår affärsidé ingår att vi vill anställa skolungdomar för att jobba extra några timmar i månaden under sin studietid fram tills de slutar gymnasiet. Efter studenten tänker vi att de sägs upp hos oss. Finns det någon anställningsform vi kan använda oss av här utan att det blir åldersdiskriminering? Sedan undrar vi också hur vi ska hantera att dessa skolungdomar ej har någon färdigställd utbildning vid utförandet av enklare tjänster som t.ex. gräsklippning i fråga om att en tjänst bör vara fackmannamässigt utförd?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga! Vi på Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Ni kan dock givetvis använda vår sökfunktion för att söka svar på liknande frågor som vi besvarat. Annars skulle jag tipsa er att kika i Diskrimineringslagen och dess 2 § 2 st. 4 pt. Där stadgas det att särbehandling på grund av ålder är tillåten om syftet framstår som berättigat och åtgärden är ändamålsenlig, dock får inte särbehandlingen gå längre än vad som är nödvändigt. För att hitta de olika anställningsformerna som finns så bör ni kolla i Lagen om anställningsskydd, men det har inte så stor betydelse vilken anställningsform ni väljer för att undvika diskriminering. Diskrimineringslagen gäller vid alla typer av anställningar. Ha en fortsatt trevlig dag och helg!Mvh,

Arbetsgivares tystandsplikt

2016-04-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Får min arbetsgivare berätta till dom andra anställda om min personliga problem exempelvis mina sömnproblem ?
Isabella Widjestrand |Hej och tack för din fråga till Lawline, En arbetsgivare har tystnadsplikt enligt sjuklönelagen och får ej berätta om den anställdes sjukdomstillstånd. Vidare spelar god sed på arbetsmarknaden in. Vad som är god sed kan vara svårt att definiera och variera beroende på situation och omständighet. Hur arbetsgivaren uttrycker sig och i vilken kontext spelar in. Det är inte olagligt, men snarare omoraliskt att sprida information om dina sömnproblem. Har du däremot ett läkarintyg där det är bekräftat att det är att ses som en sjukdom råder tystnadsplikt enligt sjuklönelagen. Vidare finns rätt till integritet övergripande i EKMR och regeringsformen.

Avslutande av provanställning en dag innan den går över till tillsvidareanställning

2016-04-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag fick i oktober 2015 ett 6 månaders kontrakt på ett företag. Dagen innan jag skulle bli tillsvidareanställd, blev jag uppsagd. Hade en dag kvar att jobba. Jag har ju två veckors uppsägningstid. I det läget går jag in i en fast anställning. När min uppsägande tar slut. Detta hände i förrgår. Jag tror att företaget gjorde fel. Skall sägas att konsultchefen är nyanställd 22-23 år. Själv är jag 56 år. När jag blev uppsagd sökte företaget jag var uthyrd till, ny personal. Jag vill inte bråka. Men har dom gjort fel så går jag vidare. Detta känns inte rätt.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utefter din fråga antar jag att du hade en provanställning, och enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) så är utgångspunkten att en provanställning får avslutas i förtid, eller när prövotiden går ut. Arbetsgivaren kan göra detta utan att behöva ange några särskilda skäl, man kan alltså inte rättsligt angripa arbetsgivarens beslut att avsluta en provanställning, såvida det inte föreligger grund för diskriminering eller brott mot föreningsfriheten. Däremot finns det en skyldighet för arbetsgivaren att lämna meddelande om detta minst två veckor i förväg, 31 § LAS. Om arbetsgivare underlåter att göra detta så kan du yrka skadestånd enligt 38 § LAS. Arbetsgivaren har sedan rätt att söka ny personal, även till samma tjänst som du tidigare hade. Det finns ingen företrädesrätt till återanställning vid en provanställning. Sammanfattningsvis så har arbetsgivaren i detta fall inte gjort något fel genom att avsluta din provanställning. Däremot har arbetsgivaren inte meddelat dig två veckor i förväg, varför det kan finns grund för skadestånd. Om du vill gå vidare med skadeståndsfrågan rekommenderar jag dig att ta kontakt med ditt fackförbund för vidare hjälp. Alternativt kan du kontakta vår juristbyrå och boka en tid för rådgivning, det gör du här.Hoppas du har fått svar på din fråga! Men om jag har missförstått dig får du gärna lämna en kommentar med kompletterande information.Med vänliga hälsningar,

Maximal längd provanställning

2016-04-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag undrar om det finns särskilda skäl som tillåter en provanställning vara mer än 6 månader? Jag har nyligen påbörjat provanställning som i mitt anställningsavtal är 9 månader med min arbetsgivares uppmaning om att "så har vi det här". Jag är anställd med anställningsstöd nystartsjobb, kan det göra att min arbetsgivare har rätt att avtal provanställning längre än 6 månader?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline! Eftersom du inte har angett något annat så utgår jag ifrån att det inte är en offentlig tjänst utan en privat anställning, regleringarna skiljer sig nämligen åt på de olika områdena. Enligt 5§, 2 st. får en arbetsgivare provanställa en arbetstagare mer än att den sammanlagda anställningstiden inte överstiger två år under en femårsperiod, detta är ett skydd som ska förhindra missbruk från arbetsgivarens sida. Vidare får en provanställning max vara 6 månader enligt 6§ LAS Vad jag kan se ska det inte spela någon roll att det handlar om ett nystartsjobb eftersom det inte står något varken i Arbetsförmelingens riktlinjer kring nystartsjobb eller i Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb om att arbetsgivaren skulle ha rätt att att ha 9 månaders provanställning istället för 6 månader. Vad som kan uppmärksammas är att i 31§ LAS finns en s.k. ordningsregel som innebär att arbetsgivaren ska ge besked om provanställningens upphörande minst 2 veckor i förväg, om arbetsgivaren inte respekterar ordningsregeln kan det leda till skadestånd för arbetstagaren enligt 38§ LAS. Viktigt att observera är att brott mot ordningsregeln inte kan leda till anställning utan det är ersättning i likvida medel. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Definition av semesterår

2016-04-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej lawline, vad innebär ett semesterår? Ja har hört att det ska finna en konkret definition men kan inte hitta det? tack för en bra tjänst
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Definitionen av semesterår finner du i 3 § Semesterlagen - "Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kalllas intjänandeår." Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Bröstförstoring - sjukskrivning

2016-04-29 i Sjuk
FRÅGA |Hej,Jag har gjort en operation, bröstförstoring. Min arbetsgivare sa till mig att jag inte kan vara sjukskriven utan måste ta tjänstledigt.Efter operationen skrev läkaren ut ett sjukintyg till mig, jag berättade då att jag inte fick vara sjukskriven. Läkaren hade aldrig hört talas om något liknande.Vad är det som gäller, får jag vara sjukskriven efter en bröstförstoring? Får min arbetsgivare neka mig sjukskrivning?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det är nedsättningen av arbetsförmågan som ligger till grund för bedömningen om man är berättigad sjuklön enligt 4 § lag (1991:1047) om sjuklön, se lagen här. Det spelar alltså ingen roll om det är frågan om en skönhetsoperation som görs på eget initiativ eller om ingreppet har medicinska orsaker utan om ingreppet/sjukdomen sätter ned arbetsförmågan så har man rätt till sjuklön. Den grundläggande förutsättningen för rätt till sjuklön är att den anställdas arbetsförmåga på grund av sjukdom är så pass nedsatt att hon eller han är förhindrad att utföra sitt vanliga arbete.För att ha rätt till sjuklön krävs att arbetstagaren gör en sjukanmälan till arbetsgivaren, 8 § 1 st. En arbetstagare har rätt till ersättning under de 14 dagarna av en sjukdomsperiod enligt 7 §. Av dessa 14 dagar är en arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön de första 7 dagarna, därefter krävs sjukintyg från läkare för att arbetsgivaren ska vara skyldig att fortsätta betala ut sjuklön enligt 8 § 2 st. För att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala ut sjuklön krävs även att arbetstagaren lämnar in en skriftlig försäkran till arbetsgivaren om att denne är sjuk och i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt, enligt 9 §.Man har alltså rätt till sjuklön fram till den 14:de sjukdagen. Därefter kan man ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Enligt 27 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken, se lagen här, har man rätt till sjukpenning vid sjukdom som sätter ned ens arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel är upp till Försäkringskassan att avgöra.När det som i detta fall har uppstått en tvist med arbetsgivaren huruvida du har rätt till sjuklön eller inte, dvs om din arbetsförmåga är tillräckligt nedsatt, kan du ansökan om ersättning sjuklönegaranti, hos Försäkringskassan.Försäkringskassan kan besluta om att betala ut en ersättning som motsvarar sjukpenningen till den anställda. Därefter kräver Försäkringskassan tillbaka samma belopp från arbetsgivaren. För mer info se försäkringskassans hemsida om sjuklön: https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukskrivning_och_sjukpenningHoppas mitt svar hjälpte, återkom om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist

2016-04-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vad gäller vid turordning vid varsel? Jag har jobbat 6 år på ett företag som ska varsla 3 st och jag vart en av dem pga att jag inte var med i facket och att jag tyvärr har dåliga lungor och har varit sjuk för ofta enligt chefen som tog det till ett skäl att varsla mig, men samtidigt var det pga arbetsbrist enligt uppsägningspapperna. Sen är det så att jag tycker det är fel, för vi har en som bara jobbat ett och ett halvt år och inte heller är med i facket som får stanna och en annan som är vikarie som ska bli fastanställd när hennes vikariat går ut i juni. Får de verkligen fastanställa en vikarie när jag har förtursrätt till återanställning, och har de rätt att behålla den som jobbat mindre än en tredjedel av vad jag gjort? Gäller inte turordningsregeln då? Hon har inga specialkunskaper inom yrket så det kan inte bero på det.
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS) ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen så får inte arbetsgivaren ha känt till dessa omständigheter i mer än två månader. Har arbetsgivaren gjort det får de omständigheterna inte ligga till grund för uppsägningen (vissa undantag finns). Att du inte är med i facket är aldrig saklig grund för uppsägning. Innan arbetsgivaren får säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl ska arbetsgivaren försöka omplacera arbetstagaren om det är skäligt. Detta gäller till exempel om en arbetstagare fått någon skada så att han/hon inte längre kan utföra sina vanliga arbetsuppgifter, men det finns andra arbetsuppgifter inom verksamheten som arbetstagaren klarar att utföra. Uppsägning på grund av arbetsbrist godtas normalt som sakligt grundad, enligt arbetsdomstolens praxis. Turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist finns i 22 § LAS. Turordningen bestäms av varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika lång anställningstid har äldre arbetstagare företräde framför yngre. Undantag från dessa turordningsregler kan i vissa fall finnas i kollektivavtal. En arbetsgivare som har högst tio anställda får även undanta två arbetstagare från turordningsreglerna. Dessa två arbetstagare ska vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten enligt arbetsgivarens bedömning. Kan detta vara anledningen till att du blir uppsagd trots att det finns två andra arbetstagare med kortare anställningstid än dig?En arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har rätt till återanställning under en period inom nio månaders tid efter uppsägningen, enligt 25 § LAS. Turordningen till att bli återanställd är samma som gäller för uppsägning, alltså sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren, enligt 26 § LAS.Om din arbetsgivare inte har följt reglerna i LAS kan du ha rätt till skadestånd, enligt 38 § LAS. Behöver du mer hjälp rekommenderar jag att du bokar tid med en jurist på Lawline Juristbyrå: lawline.se/bokaLycka till!Med vänlig hälsning,

Karensdag och sjukperiod

2016-04-29 i Sjuk
FRÅGA |HejMin fråga gäller sjukdom. Vaknade upp och kunde knappt andas eller svälja mandlarna hade svullnat upp till golfbollar. Ringde chefen och sjukanmälde mig men var i så dåligt skick att jag tog 2 värktabletter och somnade om vaknade på kvällen drack ett glas vatten sen somnade jag om igen och vaknade dagen efter och svullnaden hade gått ner lite. En arbetskollega ringde och kollade hur det var med mig och påminde att jag skulle ringa lönekontoret vilket jag hade missat. ringde upp dom och berättade vad som hänt och hon säger att min sjukdag börjar från och med denna dagen så gårdagen räknas inte som karens fastän jag anmält min sjukdom till chefen. så nu har jag en ogiltig frånvaro och en karensdag vad är rätt och vad är fel får det gå till så här...?
Moa Bodin |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Karensdag och sjuklön regleras i denna lag. Karensdag är den första dagen på din sjukperiod och denna får du oftast inte betalt för. Mer om karensdag kan du läsa om här.Sjukperiod räknas från och med din första dag du avstår från arbetet på grund av sjukdom. Du avstod från en heldag och den räknas som din karensdag - dagen du inte har rätt till ersättning. Det innebär att du dag två har rätt till sjuklön.Däremot måste du ha gjort en regelrätt sjukanmälan till din chef för att det ska gälla. Kollektivavtal kan även reglera sådant här och där i kan du läsa om det finns andra villkor. Har du fler frågor om detta får du gärna kommentera här nedanför så ska jag besvara dem!Vänligen,