Arbeta på två konkurrerande verksamheter

2016-10-04 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan man vara aktiv i två konkurrerande företags vikarie-pooler samtidigt? I mitt fall rör det sig om restaurangverksamhet på två färjerederier.Tacksam för svar!
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Först och främst så är det ditt anställningsavtal som du ska vända dig till. Konkurrensklausuler är vanliga på arbetsmarknaden och det finns stor risk för att ditt personliga anställningsavtal eller kollektivavtal innehåller en sådan. Dessa klausuler innebär att du inte får syssla med konkurrerande verksamhet. Klausulerna gäller om de är upprättade på ett giltigt sätt enligt Avtalslagen (AvtL). Klausulernas giltighet är dock en annan fråga och för att bedöma detta så behöver jag mer information om situationen, vill du ha vidare hjälp med den bedömningen skulle jag råda dig att du vänder dig till Lawlines express24-tjänster. Finns det en konkurrensklausul måste denna också vara skälig i relation till 38 § AvtL. och kan annars jämkas i sin helhet. Detta gäller till exempel om klausulen är för långtgående gällande tid eller allt för generell. Även om konkurrensklausuler finns i anställningsavtalen eller inte så råder det en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten är en underförstådd del av anställningsavtalet och gäller alltså alltid, oavsett hur avtalet ser ut och är utformat. Till lojalitetsplikten tillhör det bland annat att man inte ska bedriva konkurrerande verksamhet mot sin arbetsgivare. Denna delen av lojalitetspliken ser arbetsrätten väldigt allvarligt på och till och med en tanke/planer på att bedriva konkurrerande verksamhet kan utgöra ett brott mot lojalitetsplikten. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, förhållandena inom branschen och förekomsten av eller risken för skada för arbetsgivaren så kan uppsägning eller rentav avskedande av arbetstagaren aktualiseras om denne bedriver sådan verksamhet vid sidan av sin samtidiga anställning. Utan att veta så mycket om verksamheterna så skulle jag spontant säga att du inte får arbeta på två sådana företag samtidigt. En större bedömning än såhär ingår inte i gratisrådgivningen utan vill du ha vidare hjälp så får du vända dig till Express24-tjänsterna. Hoppas i alla fall att du har fått svar på din fråga och trevlig kväll!Mvh,

Uppsägning pga arbetsbrist- godtagbar omplacering?

2016-10-02 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag kom tillbaka efter ca 1,5 års föräldraledighet förra måndagen. Jag är sedan 2011 anställd som Business Analyst på ett företag och min vikarie blev en kille som arbetade på kundtjänst (han har ekonomiutbildning) på samma avdelning som mig. Nu fick jag veta att några av mina arbetsuppgifter är borttagna (inget behov) och en stor uppgift,Selbilling heter det,har dom gett till min vikarie som dom även skapat en ny tjänst (som egentligen endast består av Selbilling) till. Men med dom uppgifterna jag har kvar så fyller jag inte på långa vägar min arbetstid, inte ens nu när jag jobbar 75%. Frågade idag min chef om fler uppgifter men hon säger att hon inte vet/inte har några till mig. Och tycker att jag ska hjälpa där det finns behov,dvs på kundtjänst. Men jag är inte anställd för att sitta med kundtjänst, det faller verkligen inte under arbetsbeskrivningen Business Analyst. Vad kan jag ställa för krav och vad har jag för rättigheter? Min chef är inte särskilt tillmötesgående och tycker att jag ska köpa läget.
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har tagit bort namnet på företaget i mitt svar av juridiska skäl.Utgångspunkten är att en arbetstagare inte ska behöva utföra arbete utanför dess arbetsbeskrivning. Du ska därmed som utgångspunkt inte behöva sitta i kundtjänst om det inte faller inom det som får anses vara din arbetsbeskrivning. Om arbetsgivaren förmår arbetstagaren att arbeta utanför sin arbetsbeskrivning anses det i allmänhet som en otillåten uppsägning vilket kan föranleda skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren (38§ i lagen om anställningsskydd).Dock så är det så att vad gäller problemet med att några av dina arbetsuppgifter är borttagna så anses en (här delvis) uppsägning pga arbetsbrist vara ok så länge det är fråga om faktisk (som i ditt fall) och inte fingerad arbetsbrist. Innan en uppsägning sker krävs det dock av arbetsgivaren att denne försöker omplacera arbetstagaren till någon annan tjänst. Om det i aktuellt fall måste innebära ett arbete på kundtjänst så torde det därmed i princip vara tillåtet.Om du jobbade med selbilling innan du blev föräldraledig borde dock följande gälla: Med att killen är vikarie för dig menas att när du kommer tillbaka från din föräldraledighet så ska du ta över de uppgifter som han har skött i ditt ställe. Om du sysslade med selbiling innan du blev föräldraledig och vikarien klev in för att bland annat utföra den uppgiften och den uppgiften fortfarande finns kvar inom företaget så bör du ha rätt att återfå den arbetsuppgiften. Det torde i vart fall gälla om du inom din arbetstid på 100% hinner fullgöra all selbilling. Om inte så tänker jag mig att det kan finnas skäl för företaget att ha all selbilling i en tjänst för att inte röra till det, vilket i så fall skulle kunna försvara företagets lösning.Jag hoppas att allt löser sig!Med vänlig hälsning,

Krav för övergång till tillsvidareanställning

2016-10-02 i Anställningsformer
FRÅGA |Angående LAS. Är det den faktiskt arbetade tiden som räknas eller är det själva anställningen? Har varit sjukskriven ca ett år och undrar om den tiden räknas in i de två år som gäller innan man kan bli LASad? Arbetar inom kommunen.
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Med att "bli lasad" frågar Du enligt min uppfattning antingen huruvida Du omfattas av lag om anställningsskydd (LAS) (1982:80) (se här) eller när Du omfattas av regeln i 5 a § LAS om övergång av anställningsform till en tillsvidareanställning. Låt oss undersöka båda frågorna.Enligt 1 § LAS gäller lagen för arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagen undantas arbetstagare i företagsledande ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, arbetstagare som är anställd för arbete i arbetsgivarens hushåll, arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning och arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. Det framgår inte mycket information gällande omständigheterna kring Din anställning, antagandet görs således att Du inte omfattas av undantagen. Du arbetar för kommunen vilket innebär att Du är en arbetstagare i allmän tjänst och omfattas således av LAS regler.Enligt 5 a § LAS övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Detsamma gäller för vikariat. En anställning avbryts inte pga. sjukskrivning om inte arbetsgivaren säger upp eller avskedar Dig. Kravet för att Din anställning ska övergå till en tillsvidareanställning är sammanfattningsvis att Du antingen haft ett vikariat eller en allmän visstidsanställning i totalt två år under en femårsperiod. Det är alltså anställningstiden och inte arbetade dagar som är avgörande för en övergång till tillsvidareanställning enligt 5 a § LAS.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Om dömd för misshandel, saklig grund för uppsägning?

2016-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Mitt ex har anmält mig för ringa misshandel. Och har även spelat in detta gräl på en ljudfil och det som händer är att jag puttar honom. Och det låter verkligen som jag ger honom en örfil. Och det är det han påstått att jag gjort. Men blir jag då dömd för detta brott så hamnar jag ju i belastningsregistret och antagligen får jag då böter.Nu undrar jag om jag kan förlora mitt jobb om jag blir dömd? Jobbar inom barnomsorgen.
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Huruvida du kommer förlora ditt jobb eller inte är upp till din arbetsgivare. Vad som krävs, om du har tillsvidareanställning, är att det föreligger saklig grund för uppsägning. Det är svårt att avgöra om en misshandeldom är grund för uppsägning, men det är inte helt omöjligt. Speciellt med tanke på att arbetar med barn.

Kränkande särbehandling på arbetsplatsen

2016-10-03 i Trakasserier
FRÅGA |Har en arbetsgivare rätt att kränka och hacka på en arbetstagare hela tiden när man tex frågar om hjälp osv, andra blir inte behandlade så bara jag, jag är den enda som har svenska som andra språk som arbetsgivaren också ofta påpekar och kritiserar.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) bygger på tanken att säkra och sunda arbetsförhållanden i första hand ska tryggas genom att arbetsgivare och arbetstagare samverkar i arbetsmiljöarbetet, se AML 1 kap 1 § och AML 6 kap 1 §. Kränkande särbehandling på arbetsplatsen är ett allvarligt problem och otillåtet. En arbetsgivare har inte rätt att kränka eller hacka på en arbetstagare som ber om hjälp. Arbetsgivaren har heller inte rätt att kritisera eller diskriminera dig för ditt sätt att tala svenska.Enligt föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) (AFS 2015:4) 13 § och föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) 2-3 §§ har arbetsgivaren en skyldighet att klargöra att kränkande särbehandling på arbetsplatsen inte är acceptabel samt vidta åtgärder om en arbetstagare trakasseras eller kränks. Om kränkande särbehandling eller mobbning förekommer på arbetsplatsen så är det ett tecken för att det finns brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är också skyldig att systematiskt bedriva ett arbetsmiljöarbete. Detta framgår av AML 3 kap 2a § och i OSA (AFS 2015:4) 5 §. Detta betyder att arbetsgivaren fortlöpande ska undersöka riskerna i arbetsmiljön, bedöma dem och upprätta en handlingsplan för de risker som inte åtgärdades omedelbart.Jag vill rekommendera dig att i första hand vända dig till arbetsplatsens skyddsombud eller till din arbetstagarorganisation (facket) om du är med i en sådan organisation. Enligt AML 6 kap 4 § är det skyddsombudets uppgift att synliggöra den svaga arbetstagaren på arbetsplatsen och värna om arbetstagarnas psykiska hälsa. Skyddsombudet har enligt AML 6 kap 6a § en skyldighet att vända sig till arbetsgivaren när denne finner att det råder brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för olycka eller ohälsa på arbetsplatsen enligt AML 3 kap 2 §. Om arbetsgivaren inte vill lyssna eller samarbeta så kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller förläggande så som det i AML 6 kap 6a § beskrivs att skyddsombudet ska göra. Om du vill så kan även du som arbetstagare själv anmäla en dålig arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket. En sådan anmälan omfattas av sekretess, vilket innebär att din arbetsgivare inte kan få reda på att du har gjort en anmälan. En anmälan kan göras på nätet här.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Tillgodoräkning av tid som inhyrd efter anställning

2016-10-02 i Anställningsformer
FRÅGA |Kan en tjänsteman tillgodo räkna sig tiden som inhyrd innan han blev tillsvidare anställd.Blev han anställd när vi började hyra honom eller när vi anställde honom.Han är med i Unionen
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Anställningsförhållanden regleras i lag om anställningsskydd (LAS) (1982:80) se här.En anställningstid kan få betydelse vid tillämpning av bl. a. uppsägningstid. I 11 § LAS har en arbetstagare rätt till en uppsägningstid av exv. två månader om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år. Notera att regeln ställer krav på att anställningstiden fortlöpt under en arbetsgivare.Från och med vilken tidpunkt blev personen anställd hos er? Anställningstiden räknas från och med den tidpunkt ett anställningsförhållande uppkommit. Ett krav på att ett anställningsförhållande uppkommit är främst att den arbetspresterande parten ingått ett avtal om personlig arbetsskyldighet mot lön. När personen blivit anställd hos Er har ett nytt anställningsförhållande uppkommit och således löper en ny anställningstid. En inhyrd personal är oftast en arbetstagare hos ett bemanningsföretag. När personen sedan blir anställd hos Er och således får en ny arbetsgivare kan han eller hon inte hävda en uppsägningstid vars rätt grundar sig i en anställningstid som löpt under det tidigare anställningsförhållandet.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Muntligt löneavtal

2016-09-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Om man har ett muntligt löneavtal på en arbetsplats och byter ägare gäller då det avtalet fortfarande?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Med "byter ägare" förstår jag det som att du menar att du har bytt arbetsgivare. Om ett sådant byte äger rum är du som arbetstagare skyddad enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, förkortad LAS. Enligt 6 b 1 st § LAS överförs den förre arbetsgivarens skyldigheter gentemot dig till den nya. Men problemet med att endast ha muntliga avtal är att, trots att det är gällande, det är oftast ganska svårt att bevisa. I 6 c § LAS anges att arbetsgivaren inom en månad ska upprätta ett avtal med relevant information (som är uppställd i lagtexten), där lönen ingår. Det kan du alltså kräva av din arbetsgivare. Jag skulle råda dig att låta din arbetsgivare skriva ner samtliga villkor i ditt anställningsavtal så att du har bevis för dina påstående i eventuella konflikter. Hoppas att du fick lite vägledning av mitt svar! Du är välkommen att höra av dig igen i framtiden! Allt gott! Med vänlig hälsning,

Skyldighet att betala tillbaka lön

2016-09-30 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Det är så att jag hade skrivit på 3 månaders provanställning på mitt arbete men klarade inte av det på grund av psykisk ohälsa. Under dessa tre månader har jag fått lön fast jag inte har arbetat. Är jag skyldigt att betala tillbaka lönen eller finns det andra vägar att gå till? Är 21 år gammal och har inget fast jobb vilken gör situationen mycket besvärlig. Tacksam för svar !!
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du har fått lön utan att arbeta och det inte är så att du har rätt till någon form av sjuklön via din provanställning är du tyvärr skyldig att betala tillbaka det belopp du fått. Troligen har du fått lön av misstag och företaget du är anställd hos kommer nog att kontakta dig och vilja att du betalar tillbaka de pengar som du inte haft rätt till. Av detta skäl råder jag dig att inte använda de pengar du har fått, utan se till att du har möjlighet att betala tillbaka pengarna för det fall att företaget kräver det. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har några andra funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!