Förhandlingsfrihet för utanförstående arbetstagare

2015-10-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Min arbetsplats är bunden av kollektivavtal. Där avtalsbärande fackförbund har ensamrätt till förhandling, inga andra förbund släpps in. Jag är dock inte medlem i avtalsbärande förbund. Vad har jag för rättigheter? Kan jag förhandla för mig själv i frågor om tillexempel lön, missförhållande, föräldraledighet, arbetsuppgifter och dylikt. Finns det något lagstöd för en enskild arbetstagare att på egen hand förhandla med arbetsgivaren?
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För dig som är en s.k. utanförstående arbetstagare råder förhandlingsfrihet. Du har rätt att på egen hand förhandla med arbetsgivaren, och ni kan i princip komma fram till vad ni finner lämpligt (så länge det inte strider mot tvingande arbetsrättsliga regler). Visserligen förutsätts i regel att arbetsgivaren inte ingår/omförhandlar anställningsavtal på villkor som strider mot kollektivavtalet som gäller på arbetsplatsen. Detta anses gälla både avtal med arbetstagare som är medlemmar i det kollektivavtalsslutna fackförbundet, och avtal som ingås med utanförstående arbetstagare. Sådana överenskommelser som du och arbetsgivaren träffar, och som eventuellt strider mot villkor i kollektivavtalet, kan därför leda till skadeståndsansvar för din arbetsgivare. Det gör dock inte att avtalet er emellan blir ogiltigt. Det här framgår när man läser 27 § Medbestämmandelagen e contrario (motsatsvis), tillsammans med den praxis som har utbildats i anslutning till bestämmelsen. Med vänliga hälsningar,

Får man marknadsföra sitt företag på sitt arbete?

2015-10-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag äger en frisörsalong och har för tillfället 2 hyrstolar, nu e det som så att de 2 frisörerna ska sluta hyra stol hos mig och gå ihop o starta en egen salong tillsammans. Hur funkar det med deras marknadsföring?! Får de ge sina "nya" Visitkort till sina kunder (där den nya adressen finns), under arbetstid, på min salong, eller begår de något slags brott?!Med vänlig hälsning, Madelen Andersson
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar! Jag är inte helt säker på detta då de är egenföretagare. Men de är ju egenföretagare under ditt företagsnamn vilket borde innebära att marknadsför dem sitt nya företag som de ska börja arbeta för eller berättar för kunderna att de ska sluta och var de ska börja arbeta istället borde de bedriv illojal konkurrens, vilket inte är tillåtet. Det finns ett rättsfall från arbetsdomstolen (AD 1993 nr 18) som handlade om en anställd som klippte kunder på fritiden och tog betalt för detta. Företaget hade en sviktande ekonomi och trots tillsägelser fortsatte hon att klippa kunder på fritiden vilket ledde till avsked. Rättsfallet visar på vikten av att inte konkurrera med arbetsgivaren. Det som gör mig osäker är hur man ska se på det i detta fall då de som hyr stolarna inte är anställda. Jag tror dock att det ändå kan föreligga illojal konkurrens då de arbetar under ditt företagsnamn. Vill du ha mer information får du gärna höra av dig till vår gratis telefonrådgivning!

Rastens förläggning

2015-10-29 i Rast
FRÅGA |En fråga om rast.Finns det regler om hur snart efter arbetsdagens början som en rast kan påbörjas. Till exempel kan arbetsgivare lägga en rast redan efter en arbetad timme? Jag har fått för mig att de första 2 och de sista 2 timmarna inte kan vara rast. Är jag ute och "cyklar" eller stämmer det?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.Frågor gällande rast regleras av arbetstidslagen (1982:673). I 15 § anges att rasterna ska förläggas så att arbetstagaren inte arbetar mer än fem timmar i följd. Rasternas förläggning ska enligt samma bestämmelse "vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena". Vad som avgör om rastens föreläggning är tillfredställande med hänsyn till arbetsförhållandena beror på omständigheterna i Ditt fall. Hur långt arbetspasset är och vad för arbetsuppgifter Du har är exempel på faktorer som bör beaktas. Exempelvis skulle en rast kunna placeras under de två sista timmarna av ett arbetspass om passet exempelvis löper från klockan 07.00 till 14.00 och rasten inleds klockan 12.00.Enligt 3 § arbetstidslagen så får undantag från 15 § göras i kollektivavtal. Kollektivavtalet ska då i sådant fall överensstämma med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Av artikel 4 i direktivet framgår att medlemsstaterna ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att se till att arbetstagarna får en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet beviljas den berörda arbetstagaren eller om detta inte är möjligt, av objektiva skäl, lämpligt skydd ges.Du finner arbetstidslagen här och direktivet här. Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Fråga om skillnad på rättsföljder mellan tillsvidareanställning och en tidsbegränsning

2015-10-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Finns det några viktiga skillnader i rättsföljder mellan en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Reglerna om anställningsformer är stadgat i lagen om anställningsskydd (LAS) som du finner du: https://lagen.nu/1982:80Enligt 4 § i LAS kännetecknas en tidsbegränsad anställning av att den i princip är avsedd att pågå under en viss på förhand bestämd tid, under visst arbete eller dylikt. Vid tidens utgång upphör anställningen utan att det behövs någon uppsägning och utan något krav på saklig grund. Det kan alltså vara så att anställningen upphör efter tidens utgång eller när arbetet som avtalats om är slutfört. I vissa fall aktualiseras dock regler om underrättelse, varsel, överläggning och företrädesrätt till återanställning då anställningen har utgått. Det är inte möjligt att bringa en tidsbegränsad anställning att upphöra i förtid om den anställde grovt åsidosatt sina åligganden eller avtalet. Detta går att utläsa i LAS 15 §.LAS bygger på en presumtion om tillsvidareanställning, även om tidsbegränsade avtal. Anställningen anses gälla tills vidare, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om någonting annat eller om det annars med hänsyn till vad som förevarit mellan dem eller till förhållandets natur får anses avtalat att anställningen ska gälla för begränsad tid. Enligt praxis från Arbetsdomstolen (AD) ankommer det på den som hävdar att anställningen tidsbegränsats att bevisa sitt påstående, om det uppstår en tvist mellan parterna i framtiden. En tillsvidareanställning kan upphöra på flera sätt:- Enligt LAS kan det ske genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp anställningen, genom avskedande eller genom att arbetstagaren frånträder anställningen.- Eller genom 33 § där det stadgas att: "Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning vid utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg."- "Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning i samband med att arbetstagaren enligt socialförsäkringsbalken får rätt till hel sjukersättning, ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet om sjukersättning."- Men vanligaste anledningen till uppsägning vid tillsvidareanställning är att den upphör som en följd av arbetstagarens utevaro och eller genom överenskommelser mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.Dessa är alltså de mest väsentliga skillnaderna!Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Föreningsrätt på arbetsplats

2015-10-30 i Fackförening
FRÅGA |Hej!Min vännina har arbetat sen ett tag bakåt på ett logistikföretag, hon har dock ifrågasatt hur företaget leds och organiserats. Hon har därmed funderat på att vara med i en fackförening och har även tagit kontakt med transportarbetareförbundet. Ledningen på hennes företag tycker dock inte om detta och har bett henne att ligga lågt med fackanslutningen om hon vill vara säker på att behålla sin arbetsplats. Hon har även blivit tillsagd att hon kan tänka sig en viss extra löneförmån om hon inte går med i facket. Vi undrar nu hur rättsläget ser ut med denna situationen.
Fanny Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Den positiva föreningsfriheten behandlas i Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Du hittar lagen här.Rätt för arbetstagare och arbetsgivare att tillhöra arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, att utnyttja medlemsskapet och att verka för organisationen eller att en sådan bildas kallas den positiva föreningsfriheten och regleras i lagens 7 §. Lagen gäller alltså rätten för både arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra organisationer, men då din vän är arbetstagare berör jag i mitt svar endast arbetstagare.I 8 § sägs att föreningsfriheten ska lämnas okränkt. En kränkning föreligger om arbetsgivaren vidtager en åtgärd till skada för en arbetstagare som har utnyttjat sin föreningsfrihet, eller i syfte att hindra att arbetstagaren utnyttjar sin föreningsfrihet. En åtgärd som innebär skada kan vara exempelvis att arbetstagaren förlorar sitt jobb eller får sänkt lön. Hot som dessa ses också som en åtgärd, så ledningen har redan begått en kränkning mot arbetstagarens lagstadgade föreningsfrihet. Om arbetstagaren skulle bli uppsagd för att han eller hon utnyttjat sin föreningsfrihet ska uppsägningen ogiltigförklaras enligt 8 § tredje stycket och arbetstagaren ska ha rätt att behålla jobbet. Påföljden av att bryta mot MBL är skyldighet att betala skadestånd enligt 54 - 55 §§ MBL. Slutligen måste påpekas att det är den som har blivit utsatt för den negativa åtgärden som har bevisbördan att göra det sannolikt att åtgärden har skett på grund av att personen har utnyttjat sin föreningsfrihet. Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Uppsägning

2015-10-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Finns det en möjlighet att bli uppsagd pga av personlig arbetsbrist vid långvarig sjukskrivning eller kan man endast bli uppsagd pga arbetsbrist eller personliga skäl?Om man kan bli uppsagd pga personlig arbetsbrist, jämställs det då som uppsagd pga arbetsbrist gentemot a-kassan, dvs kortare karenstid?Tack på förhand!Med vänliga hälsningar
Vincent Edberg |Hej!I Lag om anställningsskydd (1982:80), även kallad LAS, finns regler kring uppsägning av arbetstagare. Det finns två grunder som arbetsgivaren kan åberopa; uppsägning på grund av arbetsbrist, eller uppsägning på grund av personliga skäl. Arbetsgivaren ska, på arbetstagarens begäran, uppge skälen för uppsägningen, 9 § LAS.7 § 4st LAS ger en definition av uppsägningar av personliga skäl. Arbetsbrist är inte definierat på samma sätt, utan har arbetats fram i Arbetsdomstolens praxis. Lite förenklat kan man säga att uppsägningar som inte hänför sig till arbetstagaren personligen är arbetsbristuppsägningar. Hoppas du fick svar på din fråga.

Dygnsvila och rast

2015-10-29 i Rast
FRÅGA |Får man jobba 10,5 timmar i sträck utan möjlighet till rast inom vården? Samt får man schemalägga apt möten för nattpersonalen och därmed bryta deras viloperiod mellan arbetspassen?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga. Frågor gällande arbetstid och rast regleras i arbetstidslagen (1982:673) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Direktivet är inte direkt tillämpligt utan Sverige har istället en skyldighet att anpassa sin lagstiftningen i enlighet med direktivet. Jag kommer nedan svara på Dina två frågor i tur och ordning och avsluta med en sammanfattning.Gällande Din fråga om rast så har Du rätt till rast var femte timma, 15 § arbetstidslagen. Raster får dock bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till sjukdom, annan av arbetsgivaren oförutsägbar händelse eller med hänsyn till arbetsförhållandena, 16 § arbetstidslagen. Avvikelse från 15 § får dock göras genom kollektivavtal, 3 § arbetstidslagen. I kollektivavtal kan även stadga att arbetstagaren ska ha måltidsuppehåll istället för rast. Avvikelserna får dock inte innebära mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. I artikel 4 i direktivet framgår att medlemsstaterna ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att se till att arbetstagarna får en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet beviljas den berörda arbetstagaren eller om detta inte är möjligt, av objektiva skäl, lämpligt skydd ges.Gällande Din fråga om nattpersonals viloperiod mellan arbetspassen så har alla arbetstagare, oavsett nattpersonal eller ej, rätt till s.k. dygnsvila. Enligt 13 § arbetstidslagen ska alla arbetstagare ha minst 11 timmars dygnsvila. Med dygnsvila avses en sammanhängande ledighet under ett dygn. Avvikelse från detta får tillfälligt göras om det föranletts pga. något som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Kompensationsledighet ska då ges. Även i detta fall får avvikelser göras genom kollektivavtal, 3 § arbetstidslagen. Dock föreskrivs här, precis som i frågan ovan, att det inte får medföra mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. Dygnsvila regleras i artikel 3 i direktivet som stadgar att arbetstagaren ska ges 11 timmars vila under ett dygn (dvs. artikeln säger detsamma som arbetstidslagen), men även här får undantag göras genom kollektivavtal under förutsättning att kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges (se ovan).Ovan har en mängd bestämmelser nämnts men jag hoppas att Du inte finner det allt för svårt att förstå. Sammanfattningsvis kan följande sägas:Raster: Du har rätt till rast var femte timma. Raster får dock bytas ut mot måltidsuppehåll. Kollektivavtal kan reglera att Du inte har rätt till rast var femte timme. Dock måste dessa avvikelser överensstämma med kraven i direktivet vilket stadgar att arbetstagarna ska ha en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Enligt artikel 18 får även undantag från detta göras genom kollektivavtal. I sådant fall måste kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges. Slutsats: Du har rätt till rast, eller i vissa fall måltidsuppehåll, om Du arbetar 10,5 timma i sträck. Undantag kan göras i kollektivavtal men då ska kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges.Nattpersonals viloperiod: Nattpersonal har rätt till 11 timmars dygnsvila. Avvikelse från detta får tillfälligt göras om det föranletts pga. något som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Kompensationsledighet ska då ges. Även i detta fall får avvikelser göras genom kollektivavtal, dock inte så att det leder till mindre förmånliga villkor än vad som framgår av ovan nämnda direktiv. Direktivet stadgar 11 timmars dygnsvila precis som arbetstidslagen, men även här får undantag göras genom kollektivavtal. Då ska kompensationsledighet eller lämpligt skydd ges.Du finner arbetstidslagen här och direktivet här.Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Uppsägning vid arbetsbrist då arbetsgivaren anger ekonomiska skäl som anledning.

2015-10-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag har en fråga. Mina föräldrar har en tillsvidareanställning på en restaurang i Söderhammn. Nu har de blivit uppsagda för att de tagit in billigare arbetskraft från Litauen. Är detta verkligen rätt att göra så? Kan man bli uppsagd fast det inte råder arbetsbrist från en tillsvidaretjänst som sedan ersätta av billigare arbetskraft?Med vänlig hälsning Helen
Jesper Lublin |Hej och tack för din fråga,Som utgångspunkt så gäller att en uppsägning kan bero på arbetsbrist eller personliga skäl. Uppsägningen ska dock alltid vara sakligt grundad, enligt första stycket i 7 § LAS. Av vad du beskriver i frågan så verkar uppsägningen vara gjord pga arbetsbrist. Arbetsbrist kan vara mer än vad det gemene språkbruket indikerar. En typiskt sakligt grundad uppsägning pga arbetsbrist är ekonomiska skäl. Alltså, en arbetsgivare kan säga upp tillsvidareanställda om ekonomiska skäl föreligger.Vidare krävs för att uppsägningen ska vara sakligt grundad att ett upprättande av en turordningslista görs. I Den listan ska de två litauiska medborgarna medtas. (Genom EU-rätten och principen om fri rörlighet behandlas andra EU-medborgare på samma sätt som Sveriges egna medborgare när det gäller tillgång till arbete och arbetsvillkor.)Turordningsreglerna är sist in och först ut. Detta gäller både vid uppsägningstillfället och i återanställningssituationer. Om restaurangen du skriver om inte har mer än tio anställda har arbetgivaren rätt att undanta två personer från turordningslistan plus att undanta familjemedlemar som arbetar där.Du ska också vara uppmärksam på att situationen kan vara annorlunda om restaurangen är knuten till ett fackligt avtal. Det finns då en skyldighet från Restaurangens sida att förhandla. Är situationen sådan kontaktar du det berörda fackförbundet.Hoppas detta har givit dig svar. Annars rekommenderar jag att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seHälsningar,