Arbetsgivarens rätt att fördela arbetet och arbetstagarens rätt till avtalad tjänst

2017-11-09 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej har en fråga angående schemalagda arbetstider. Jag jobbar vid kriminalvården och har nu fått reda på att jag skall ingå i ett så kallat resurs team? Detta innebär att jag ska få schema en månad i taget. Av erfarenhet så vet jag att schemat inte kommer i tid. Det vill säga 2 veckor innan det börjar. Det brukar komma veckan innan det andra tar slut om man har tur. Är detta ok att man får denna information 2 veckor innan man är färdig med utbildningen till kriminalvårdare? Borde jag inte fått denna information när jag var på intervju för jobbet? Och en fråga till, är det verkligen meningen att jag inte ska kunna planera mitt liv mer än en månad i taget? Jag hade ett liv innan jag började vid kriminalvården, men nu känns det hopplöst!
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Arbetsgivaren har rätt att fördela arbetet på sätt som fungerar bäst för verksamheten. Detta ska emellertid göras utifrån de avtal som finns på arbetsplatsen. Arbetet ska alltså fördelas på ett sätt som iakttar villkoren i både det personliga avtalet och kollektivavtalet. Fackförbundet för kriminalvårdare är ST, se här. Det är dessa som tillvaratar dina rättigheter på arbetsplatsen. Du bör även gå igenom ditt personliga avtal för att se om du fått en helt annan tjänst idag än den som du gått med på tidigare. Om du har det så kan du kräva att få den avtalade tjänsten.Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar

Måste man arbeta uppsägningstiden ut?

2017-11-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag jobbar som målare och blev nyligen varslad om en månads uppsägning pga arbetsbrist. Jag har nu hittat nytt jobb direkt som jag vill gå till snarast, dock hävdar den första arbetsgivaren att de behöver mig hela min uppsägningstid/varseltid ut, måste jag stanna kvar eller kan jag börja på mitt nya jobb på en gång, om jag så vill?Tack!
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Uppsägningstid regleras huvudsakligen i lagen om anställningsskydd (LAS). Av 11 § framgår att både arbetsgivare och arbetstagare har rätt till minst en månads uppsägningstid. Din arbetsgivare har rätt att kräva att du fortsätter arbeta tills din uppsägningstid gått ut. Jag hoppas att svaret hjälpte! Med vänlig hälsning

VD-tjänst som uppdragstagare istället för som arbetstagare

2017-11-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Idag är jag anställd VD men vill istället fakturera från mitt eget bolag med 1 års avtal. Är det lagligt?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga och för att du använt dig av vår expresstjänst. Initialt finner du en kortare sammanfattning på din fråga. Vidare följer en lite djupare utredning om gällande rätt och saker att tänka på. Slutligen finner du mina kontaktuppgifter om något i mitt svar verkar oklart. Ja det är absolut lagligt att fakturera från ditt egna bolag istället för att vara anställd, men det finns en del falluckor. Enligt vår kontakt sen tidigare idag så har jag förstått det som att du vill gå in i rollen som uppdragstagare istället för som arbetstagare i samma bolag, och det finns då en del saker att fundera över. Det är absolut lagligt men om skatteverket skulle komma fram till att du egentligen är att ses som arbetstagare, och inte som uppdragstagare, så kan det ge skattemässiga konsekvenser. Vad som står på avtalet - dvs. uppdragstagare eller anställd - spelar egentligen ingen roll. Det är alltså av vikt att du kan visa på att du är uppdragstagare och inte arbetstagare om skatteverket skulle fråga. Hur skiljer man på en arbetstagare och en uppdragstagare?Som huvudregel brukar man säga att en uppdragstagare är betydligt mer självständig än en arbetstagare. Saker man då brukar titta på är bl.a. arbetstider, arbetsställe, ekonomiska risker och förhållandet till resultatet av arbetet. Det finns ett par parametrar man brukar kika och som regel kan göra att en person anses som arbetstagare: 1. Personen utför arbetet, oavsett om detta uttryckligen anges i avtalet mellan parterna, och det är så gott som slutfört. 2. Personens åtagande innefatta att hen ställer sin arbetskraft till förfogande till efter hand uppkommande arbetsuppgifter.3. Förhållandet mellan parterna är av en mera varaktig karaktär.4. Personen är förhindrad att samtidigt utföra liknande arbete av någon betydelse åt någon annan, vare sig detta grundar sig på direkt förbud eller bottnar i arbetsförhållandena, såsom exempelvis då hans eller hennes tid eller krafter inte kan räcka till annat arbete.5. Personen är underkastad bestämda direktiv eller kontrollerad vad gäller sättet att utföra arbetet, vad gäller arbetstiderna eller vad gäller platsen för arbetet.6. Personen använder redskap, maskiner eller råvaror som huvudsakligen tillhör den andra parten.7. Personen får ersättning för utlägg av den andra parten.8. En viss form av garanterad ersättning finns för arbetsprestation.9. Personen är jämställd med en arbetstagare i ekonomiskt och socialt hänseende10. Personen är inte förpliktad att reparera bristfälligt utfört arbete gratis. Motsatta förhållandet talar då för att det rör sig om en uppdragstagare. Konsekvenser om skatteverket skulle anse att du är att ses som en arbetstagare i arbetsrättslig mening, trots att du fakturerar som uppdragstagareOm skatteverket skulle anse att uppdragsförhållandet egentligen är att betrakta som ett arbetstagarförhållande kan det leda till otrevliga arbetsrättsliga och skattemässiga överraskningar, både för dig som uppdragstagare men även för ditt uppdragsgivande företag. Det är därav min rekommendation att ni går igenom ovanstående punkter vid ingåendet av avtalet, för exempelvis se över om du måste använda just företagets dator som arbetsredskap eller om du har en egen som din egna firma kan tillhandahålla dig istället. Risker som kan uppstå är främst skatterättsliga konsekvenser, så som att utgående/ingående moms justeras i efterhand eftersom det ju i själva verket har rört sig om ett arbetstagarförhållande istället för ett uppdragstagarförhållande. Vidare kan även skattetillägg bli aktuellt, om du har beskattat i fel inkomstslag. Slutsats och kontaktuppgifterSom sagt, det är lagligt att genomföra din idé, men du bör vara noggrann med hur ni utformar avtalet och hur det genomförs. Min rekommendation är att du tar hjälp av vår juristbyrå som kan upprätta ett avtal tillsammans med dig och bolaget, samt att gå igenom de falluckor och risker som finns lite noggrannare och hur ni eventuellt kan undvika dessa. Önskar du hjälp av dem eller finner något i mitt svar oklart är du varmt välkommen att kontakta mig på: johan.hakansson@lawline.se. Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till fortsättningsvis,Med vänliga hälsningar

Får inget anställningsavtal

2017-11-06 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har nu jobbat på en skola i 2 månader som timvikarie även fast jag har 4 fasta timmar om dagen varje dag på skolan. Gick till rektorn idag och bad om att få mitt anställningsavtal men hon sa att hon inte kunde ge mig ett? Behövde de nämligen till en lån. Istället fick jag ett "intyg" sekreteraren skrev till mig på 5 min att jag jobbar som vikarie för dom i behov och även spanska lärare 1,5h i veckan för en sjukskriven ordinarie. Vad gör jag? Har inte jag rätt till ett anställningsavtal eller får inte vikarier det?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag har uppfattat din fråga som att du inte har skrivit under något anställningsavtal. Trots detta så har du och din arbetsgivare ändå ingått ett avtal om anställning eftersom ni har ingått ett muntligt avtal om anställning.Din arbetsgivare är skyldig att ge dig ett skriftligt anställningsbevis som anger de väsentliga villkoren för din anställning, som exempelvis anställningsform, anställningstid, lön, uppsägning m.m. Detta skriftliga papper har du rätt till senast en månad efter det att anställningen ingicks. (Se lagen (1982:80) om anställningsskydd 6 c §). Om du inte har någon dokumentation eller något bevis på att du jobbar hos honom, hur mycket du tjänar, hur mycket du jobbar och vilken uppsägningstid du har så har du inte några egentliga rättigheter.Muntliga anställningsavtal är giltiga, men du måste själv kunna bevisa att avtalet existerar. I praktiken kan det bli svårt att bevisa att du är anställd när du inte kan visa upp någon dokumentation. Skulle du få din lön utbetalad så skulle det dock vara ett exempel på något som kan bevisa att du har jobbat på skolan. Även eventuell annan kommunikation ni haft skriftligen, såsom när du ska börja eller att du fått jobbet kan användas som bevisning för att du är anställd på skolan.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Uppsägningstid för arbetstagare som fyllt 67

2017-11-08 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag är över 67 år och har haft samma arbetsgivare i ca 18 år. Jag förstår att uppsägningstiden från arbetsgivaren är en månad, men jag hittar inget om hur mycket varsel jag måste ge arbetsgivaren om jag vill sluta - jag antar att det är en månad, men har också hört eller sett någonstans att en vecka gäller som minimum när man är 67+.Den främste anledningen till att jag vill sluta nu är en försämrad arbetsmiljö, något jag och andra har klagat över många gånger. Påverkar detta situationen re varsel?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som reglerar anställningar och uppsägningar är Lagen om anställningsskydd, nedan förkortad LAS.Precis som du själv konstaterat är uppsägningstiden en månad när en arbetsgivare säger upp en arbetstagare som är över 67 år gammal (33 § tredje stycket LAS). Vad gäller uppsägningstiden då arbetstagaren säger upp sig själv gäller som huvudregel också en månads uppsägningstid (11 § första stycket LAS). Om andra uppsägningstider är föreskrivna i kollektivavtal som godkänts av en central arbetstagarorganisation gäller dock dessa istället för lagens bestämmelser (2 § fjärde stycket LAS).I fall där arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren har arbetstagaren rätt att säga upp sig och lämna anställningen på en gång, alltså utan beaktande av uppsägningstid (4 § tredje stycket LAS). Exempel på sådant åsidosättande kan vara att arbetsgivaren under en tid inte betalar ut lön eller gör sig skyldig till brott mot arbetstagaren. I jämförelse med detta skulle en tillämpning i ditt fall kräva att arbetsmiljön är extremt dålig. Min uppfattning är därmed att bestämmelsen sannolikt inte kan tillämpas i ditt fall.Sammanfattningsvis är alltså svaret på sin fråga att din uppsägningstid antagligen är en månad, men att tiden kan variera bland annat beroende på innehållet i gällande kollektivavtal.Med detta sagt vill jag slutligen uppmana dig och dina kollegor att, om arbetsgivaren inte lyssnar, anmäla problemen med arbetsmiljön till ett skyddsombud på din arbetsplats som i sin tur kan ställa krav på åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Finns inget skyddsombud på din arbetsplats kan du istället kontakta ditt fackförbund för att få hjälp därifrån. Ytterligare en väg att gå kan vara att anmäla problemen direkt till Arbetsmiljöverket som har möjlighet att genomföra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till lön under uppsägningstiden även om jag inte jobbar?

2017-11-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Har haft en provanställning med 2 veckors uppsägningstid enligt avtal. Fick nytt jobb och sa upp mig. Hon frågade hur jag tänkte med uppsägningstiden. Ja, den är ju 14 dagar, svarar jag. Strax därefter ringer hon tillbaka och säger "jag tycker vi avslutar detta nu, för kundens skull". Jobbade som personlig assistent, åt någon i hennes familj. Så jag svarade bara, att vill du inte att jag kommer mer, så visst.Men, har jag ändå rätt till lönen, för 14 dagar? Ej påbörjat nya jobbet ännu.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om anställning och uppsägning finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Som utgångspunkt gäller ingen uppsägningstid vid provanställning men eftersom att ni har avtalat om två veckor så gäller det (LAS 6 §). Om arbetsgivaren inte vill att du arbetar under uppsägningstiden är du under de två veckorna s.k. arbetsbefriad. Eftersom du fortfarande är anställd och inte är arbetslös förrän uppsägningstidens slut har du som utgångspunkt ändå rätt att behålla din lön och andra förmåner du haft under provanställningen under hela uppsägningstiden (LAS 12 §). Börjar du däremot din nya anställning under uppsägningstiden har din tidigare arbetsgivare rätt att dra av den lön som du tjänar på din nya arbetsplats. Du har alltså inte rätt till dubbel lön under de två veckor du har arbetsbefriad uppsägningstid (LAS 13 §). Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Fråga om försenad utbetalning av lön

2017-11-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |min man har inte fått någon lön. Han skulle fått sin lön den 25 Oktober ...han frågade sin arbetsgivare varför inte lönen har gått in. Då svarar arbetsgivaren med att han skulle prata med sin revisor. Och han säger att han väntar på rot avdraget och att dem skulle få lön senast I går eller I dag.Men fortfarande har ingen lön kommit in på kontot. Nu skyller hans arbetsgivare på att rotavdraget var inte godkänt..han påstår att han är skyldig skatteverket 18000 kronor och han skyller på en massa andra saker hela tiden..Min man har renoverat hemma privat hos sin arbetsgivare och arbetsgivaren har även nyligen köpt en dyr bil för 300000 kronor. Han sa även ännu en gång att han skulle prata med revisorn om att ta pengar ifrån företaget och att revisorn hade godkänt det och skrivit under,,,Men nu helt plötsligt skyller han på att rotavdraget inte var godkänt..på grund av att han har en skatteskuld som inte är betald.och nu säger han att han måste gå till banken för att låna pengar så att han kan betala deras löner. Jag har sagt till min man att det är inte ok.och att han skall gå till facket. och att han inte behöver vara kvar på jobbet när arbetsgivaren gör så. Vad skall vi göra ? han sa i går att han lovade pengar in på kontot i början på nästa vecka. Men han har fått så många Chanser. Jag sa till min man att jag inte tror på att han kommer att sätta in någon lön. Det är ju att utnyttja, jag tror att han bara ger falska förhoppningar för att hålla dem kvar på jobbet. så vad göra??
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är givetvis alltid bäst att först prata med arbetsgivaren och försöka få ett förtydligande om när lönen egentligen kommer. I detta fall verkar din man dock redan ha gjort det ett antal gånger och arbetsgivaren har gjort ett utlovande om att lönen ska vara insatt på kontot nästa vecka. Kommer inte lönen den vecka som arbetsgivaren lovat är det klokt att ta hjälp av facket om han är med i det.Betalningsföreläggande hos KronofogdenNästa steg är att vända sig till Kronofogden om betalningsföreläggande för att få hjälp att driva in lönen om den ej betalas ut av arbetsgivaren. Det är viktigt att agera snabbt om det är så att arbetsgivaren har dålig likviditet för skulle det vara så att din mans arbetsgivare går i konkurs har han bara lönegaranti för de sista tre månaderna före konkursen. Här finns en direktlänk till ansökan om betalningsföreläggande. Att göra en sådan ansökan kostar 300 kr.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Visstidsanställd = företräde till tillsvidareanställning?

2017-11-06 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag är anställd som marknadsförare på kommunen och har varit visstidsanställd i över 12 månader nu. Min visstidsanställning varar fram t o m 31 december 2017. Vid årsskiftet övergår visstidstjänsten marknadsförare till en tillsvidaretjänst. Min arbetsgivare har annonserat ut denna tillsvidaretjänst och jag har sökt den precis som alla andra. Nu har jag varit på intervju och fått veta att det står mellan mig och en annan utomstående person och att vi nu ska göra arbetsprover för att arbetsgivaren ska kunna avgöra vem som får jobbet.Kan han göra så? Har jag inte någon slags förtur till att bli tillsvidareanställd eftersom jag jobbat med samma tjänst i över ett år? Omfattas jag av LAS? Eller av företrädesrätten?Vem kan jag prata med för att få hjälp? Är tyvärr inte medlem i något fack..Stort tack!
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Tyvärr saknar du företrädesrätt såvida det inte står i ert avtal. En visstidsanställning upphör när perioden är slut och tillsvidareanställningen är ett annat förhållande (4 § lagen om anställningsskydd (LAS)). Du omfattas av LAS och har endast rätt till anställningen i fråga om du har jobbat 2 år som visstidsanställd, vilket inte är fallet (5 a §).Det du kan göra är att se om arbetsplatsen omfattas av något kollektivavtal som kan ge dig företrädesrätt. Tänk på att du personligen inte vara medlem i den aktuella fackföreningen - det krävs bara att arbetsgivaren har avtalat med en fackförening för att du ska vara täckt av kollektivavtalet (26 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)). Annars kan jag bara rekommendera ett samtal om detta med arbetsgivaren där du förklarar varför du anser dig ha rätt att få anställningen.Vänliga hälsningar,