Uppsägningstid vid intermittent anställning

2018-03-07 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har en intermittent anställning sen ca ett år tillbaka, 20170401. Jag skadade mig i mitt arbete 20170512, har sedan dess varit sjukskriven helt ( Brott på axelsena). Min skada opererades 20170912, har ej återfått min arbetsförmåga, jag har ett tungt trädgårdsarbete och kan ej utföra de sysslorna nu. Min fråga är kan jag be min arbetsgivare att avsluta min anställning utan uppsägningstid. Försäkringskassan kräver nu att jag måste söka annat jobb som jag klarar att utföra eftersom det inte finns någon möjlighet till andra mindre tunga arbetsuppgifter på min nuvarande arbetsplats.
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En intermittent anställning är inte särskilt lagreglerad men fungerar som en typ av timanställning. Vad som kännetecknar en intermittent anställning är att arbetstagaren jobbar vid behov efter förfrågan av arbetsgivaren. Arbetstagaren har rätt att tacka ja eller nej till erbjudanden om arbetstillfällen. För varje gång arbetstagaren tackar ja till ett erbjudande uppkommer ett nytt anställningsförhållande. Varje sådan anställning är att se som en allmän visstidsanställning och begränsas till den period för vilket arbetet avser ( 5 § p.1 lagen om anställningsskydd). Under förutsättningen att du inte tackat ja till ett erbjudande som avser framtida arbete har du rätt att avsluta din anställning utan någon uppsägningstid. Notera dock att andra regler kan gälla för dig om det på arbetsplatsen finns kollektivavtal. Vänligen,

Misstagsbetalningar (condictio indebiti) samt arbetsgivares kvittningsrätt

2018-03-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, hittar denna lönefråga fr 2011, som liknar min. Arb.giv. anser sig bet. ut för mkt lön under en oregelb. period. Fr början har jag gått med på halv lön (är frilans reseled. o jobbar på Kanarieöarna) men fick sedan inte riktigt det heller varför jag mailade och påpekade detta. Chefen skrev "det måste ha blivit något fel, jag ska ta det med ekonomin". Han återkom aldrig med något svar men däremot fick jag kort efteråt hel lön, samma som kollegorna har. Eftersom jag mailat att arbetet jag lägger ner på min destination är betydligt mer än vad han fr början skrev det skulle bli, så tog jag, glad i hågen, den plötsliga löneökningen just som en löneökning och har använt pengarna. Fick därför en smärre chock när de mailade att jag fått för mkt lön. Nu håller de inne hela min lön sedan 2 månader. Personalchefen mailade att de "hade svårt att betala ut lön i jan.-18" pga sitt misstag men att jag "skulle få behålla de andra pengarna jag fått". Har de rätt att hålla inne hela lönen i syfte att ta tillbaka pengar?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår situationen som att du har fått för mycket lön utbetalt från din arbetsgivare. Det arbetsgivaren nu gör är att hålla inne en del av din lön, som då skulle motsvara den lön du tidigare fått för mycket. Du undrar om arbetsgivaren kan hålla inne lönen. Svaret på den frågan finns i en särskild lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Även om det inte är nödvändigt för svaret på din fråga, ska jag gå igenom huruvida du alls kan vara skyldig att betala tillbaka den lön du erhållit för mycket. Detta för att du bättre ska förstå situationen. Därefter går jag in på frågan om arbetsgivaren kan hålla inne din lön på sätt som nu skett. Misstagsbetalningar (condictio indebiti)Då någon av misstag har betalat ut pengar till någon, föreligger en så kallad misstagsbetalning. Frågan huruvida mottagaren av denna "misstagsbetalning" är skyldig att återbära betalningen (d.v.s. betala tillbaka pengarna) hanteras inom läran om "condictio indebiti". Det finns inga lagregler utan frågan om mottagarens återbäringsskyldighet har utvecklats i praxis. Huvudregeln är i princip att mottagaren är skyldig att betala tillbaka det som utbetalats till mottagaren av misstag. Undantag görs dock om mottagaren inrättat sig efter betalningen i god tro (se bl.a. rättsfallet NJA 1999 s 574 från Högsta domstolen). Du beskriver att du har använt pengarna. Du har således inrättat dig efter betalningen. Frågan är då om du inrättat dig i så kallad "god tro". Detta innebär att du inte ska ha insett och inte heller borde ha insett att du hade fått för mycket lön av misstag. För frågan om huruvida du borde ha insett att lönen inte stämde har det bl.a. betydelse hur stor skillnaden mellan den lönen du borde ha fått och den lönen du har fått var. Härvid måste en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter. Jag kan därför inte med den information du angett ge ett slutgiltigt svar på huruvida du är skyldig att betala tillbaka pengarna eller inte. Eftersom detta dock inte är nödvändigt för att svara på din fråga, går jag nu vidare med att svara på huruvida arbetsgivaren har haft rätt att "dra av" den lön du fått för mycket från den lönen du skulle få. Arbetsgivares kvittningsrättArbetsgivares kvittningsrätt regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Av den lagen följer att arbetsgivare inte får göra avdrag på en arbetstagares lön för pengar som arbetsgivaren anser att arbetstagaren är skyldig arbetsgivaren i vidare mån än som anges i lagen (se 1 §). Detta betyder att din arbetsgivare endast har rätt att göra avdrag från din lön på det sätt som skett om det har stöd i den lagen. Till en början får kvittning ske om arbetstagaren ger sitt medgivande till det (2 §). Jag utgår från att du inte har givit ditt medgivande till att arbetsgivaren höll inne din lön. Då får kvittning ske endast om den fordran som arbetsgivaren anser sig ha på dig är klar (3 § första stycket). En fordran med stöd i att för mycket lön har utbetalats kan inte anses klar, då det som framgått ovan måste anses oklart om du alls är skyldig att betala tillbaka de pengar du erhållit från arbetsgivaren av misstag. Inte heller med stöd av denna bestämmelse kan arbetsgivaren således göra avdrag från din lön. Den sista möjligheten till kvittning som då finns är om det finns stöd för en sådan kvittning i ett kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av, förutsatt att kollektivavtalet har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation (3 § tredje stycket). Du beskriver inte något om kollektivavtal, varför jag inte kan dra någon säker slutsats angående kvittningsrätten, men sannolikt föreligger sådan inte. Med relativ säkerhet kan jag därför säga att arbetsgivaren inte haft rätt att göra avdrag på din lön på det sätt som skett. Sammanfattning samt hur du bör gå vidareJag har således konstaterat att det kan vara så att du är skyldig att betala tillbaka den lön du erhållit för mycket. Detta beror på huruvida du kan anses ha varit i god tro när du spenderade de pengar du erhållit av misstag. Oavsett hur det föreligger med den saken, har arbetsgivaren sannolikt dock inte haft rätt att göra avdrag på din lön. Den enda möjligheten jag kan se till att en sådan kvittningsrätt skulle föreligga är - eftersom jag utgår från att du ej givit ditt medgivande till det - att det finns stöd för det i ett kollektivavtal. Jag vill därför rekommendera dig att undersöka om arbetsgivaren är bunden av något kollektivavtal. Du kan därför påpeka för din arbetsgivare att du inte anser att han eller hon har rätt att göra avdrag på din lön, om stöd ej finns i sådant kollektivavtal. Om arbetsgivaren då svarar att det finns kollektivavtal som ger han eller hon sådan rätt, bör du be att få se det kollektivavtalet. Finns inget sådant kollektivavtal, är arbetsgivaren skyldig att betala ut den lön du har rätt till. För att arbetsgivaren ska få tillbaka den lön de har betalat för mycket, får han eller hon istället välja att väcka talan mot dig i tingsrätten, för det fall du inte väljer att frivilligt lämna tillbaka pengarna. Jag kommer att ringa dig imorgon d 7 mars kl 1600 för din telefonuppföljning. Passar denna tid ej är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se Vänligen,

Har blivit av med jobbet, och har inte fått någon varning innan. Kan jag få tillbaka mitt jobb på något sätt?

2018-03-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag började arbeta på ett ställe i maj 2017 och hade en visstidsanställning, men fick i september 2017 tillsvidareanställning. När min chef informerade mig om detta så frågade jag hur de räknade provanställningen och då fick jag till svar att de räknade min provanställning från min första arbetsdag dvs den 15/5-2017. I januari i år fick jag sparken, och grunden var då att jag hade hög frånvaro. Jag har varken fått en varning eller blivit skickad till företagshälsovården. Idag hävdar min chef att jag hade en provanställning. Hur går jag tillväga? Kan jag göra en anmälan mot honom eller få tillbaka min anställning på något sätt? Facket är inkopplade och de säger att han har inte sagt upp mig ''lagligt'' så vad har ni för tips? Mina kort blev även spärrade fastän jag hade arbetstid och fick gå hem på dagen. Jag tycker att jag har blivit orättvist behandlad och är väldigt förnedrad. Är idag sjukskriven på grund av min chef.Tacksam för all hjälp och råd om hur jag går tillväga.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du skriver att när du började arbeta den 15/5 2017 hade du visstidsanställning, men att du fick tillsvidareanställning 1/9 2017. I nästa mening nämner du att du hade provanställning. Jag tolkar din fråga som att du hade provanställning (se 6 § Lag om anställningsskydd, här) alternativt visstidsanställning (se 5 § Lag om anställningsskydd, här) först men att du därefter fick en tillsvidareanställning (se 4 § Lag om anställningsskydd, här). I mitt svar kommer jag därför att utgå från att du hade en tillsvidareanställning när du blev av med jobbet. Om så inte är fallet är du välkommen att skicka in en ny fråga.Jag tolkar din fråga som att du blev uppsagd, och kommer besvara frågan utifrån detta. Om så inte är fallet (dvs. om du blev avskedad) är du välkommen att skicka in en ny fråga. Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller för arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, se 1 § Lag om anställningsskydd, här. UppsägningstidDet framgår inte om du – genom kollektivavtal eller anställningsavtal – har en uppsägningstid som ska beaktas. Därför kommer jag att gå igenom vad som gäller enligt Lag om anställningsskydd. I mitt svar utgår jag från att du har en tillsvidareanställning. Hur lång uppsägningstid arbetstagaren har beror på hur lång tid arbetstagaren har varit anställd i verksamheten, se 11 § Lag om anställningsskydd, här. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och rehabiliteringsansvar För att säga upp en person med tillsvidareanställning krävs saklig grund för uppsägning. Det finns inte saklig grund för uppsägning om det finns möjlighet att omplacera arbetstagaren i verksamheten, se 7 § Lag om anställningsskydd, här.Du skriver att du har haft hög frånvaro, och att det är på grund av detta som du har blivit av med arbetet. Om en arbetstagare ofta är frånvarande på grund av sjukdom har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar. Om du inte har blivit skickad till företagshälsovård, inte har fått någon varning och inte heller blivit omplacerad, har arbetsgivaren inte uppfyllt sin rehabiliterings- och omplaceringsskyldighet. Uppsägning av personliga skälEn vanlig grund för uppsägning är arbetsbrist. Eftersom arbetsgivaren är missnöjd med att du har haft hög frånvaro innebär det en uppsägning av personliga skäl. Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig, se 8 § Lag om anställningsskydd, här. Om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare av personliga skäl ska underrättelse om detta ske minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör, se 30 § Lag om anställningsskydd, här. Eftersom du blivit uppsagd på grund av personliga skäl skulle arbetsgivaren underrätta dig om detta två veckor innan uppsägningen skedde och om du var med i facket skulle de också varsla organisationen, enligt 30 § Lag om anställningsskydd, här. Detta har dock inte betydelse för om uppsägningen är giltig eller inte utan har de inte gjort det har du rätt till skadestånd, enligt 38 § Lag om anställningsskydd, här. Eftersom du blivit uppsagd har du också rätt till uppsägningstid och under den lön och andra anställningsförmåner enligt 12 § Lag om anställningsskydd, här. Om du inte har fått någon uppsägningstid är det istället frågan om ett avskedande. Ogiltigförklara en uppsägningDu kan gå till domstol och yrka på att denna ska förklara uppsägningen vara ogiltig, enligt 34 § Lag om anställningsskydd, här. Utgångspunkten vid en sådan tvist är att din anställning inte upphör fören tvisten slutligt avgjorts och du har därför rätt till lön under tvisten, om du arbetar. Arbetsgivaren kan dock yrka på att domstolen interimistiskt ska avgöra att din anställning ska upphöra innan tvisten mellan er är avgjord och då har du inte rätt till lön. Skulle du inte fått någon uppsägningstid, och det därför handlar om ett avsked, så är huvudregeln att anställningen inte består under en tvist utan att du istället måste yrka på att anställningen ska bestå, enligt 35 § Lag om anställningsskydd, här. Om domstolen ogiltigförklarar uppsägningen kan arbetsgivaren trots det "köpa ut" dig genom att betala skadestånd, enligt 39 § Lag om anställningsskydd, här. Detta innebär att det inte är säkert att ett ogiltigförklarande av uppsägningen leder till att du får behålla din anställning. TidsfristerEftersom du vill yrka på att ogiltigförklara uppsägningen så måste du underrätta din arbetsgivare senast två veckor efter att du blev uppsagd. Om du inte fått information om detta från arbetsgivaren så är tidsfristen istället en månad från att uppsägningen upphörde, enligt 40 § Lag om anställningsskydd, här. Det verkar som du har kontaktat facket om att du vill ogiltigförklara uppsägningen, det är bra eftersom det handlar om så korta tidsfrister.Talan om skadeståndsanspråk ska väckas inom fyra månader, se 41 § Lag om anställningsskydd, här. Vad du kan göra nuDu skriver att du fick en tillsvidareanställning (vilket jag utgått från i svaret) men att din arbetsgivare hävdar att du fortfarande var provanställd. Jag rekommenderar att du tar fram bevis på att du blev tillsvidareanställd, exempelvis om du och arbetsgivaren skrev något avtal eller annat dokument där din anställningsform framgår. Det är bra att du har kontaktat facket. Du kan vända dig till domstol för att ogiltigförklara uppsägningen, information om detta finns ovan. Men då måste du tänka på att det är korta tidsfrister. Om du vill ta hjälp av en jurist i en kommande tvist rekommenderar jag att du bokar tid med en jurist på Lawline. Har du fler frågor är du välkommen att ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Uppsägningstid vid provanställning

2018-03-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |har jag en skyldighet att ge min arbetsgivare en uppsägningstid period även om jag har en provanställning som inte gått ut ännu ? arbetsgivaren har inget kollektiv avtal !!
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bland annat provanställning finns i LAS.Av 6 § 3st. LAS framgår att en provanställning kan avslutas innan prövotiden löpt ut, om inget annat avtalats mellan parterna. Ifall arbetsgivaren vill avsluta din provanställning innan prövotiden löpt ut (eller inte vill att den ska övergå till en tillsvidareanställning) har denne en skyldighet att underrätta dig om detta senast två veckor i förväg (31 § LAS). Denna tvåveckors-frist gäller dock endast för arbetsgivaren. Ifall du som arbetstagare vill avsluta provanställningen i förtid har du ingen skyldighet att erbjuda din arbetsgivare uppsägningstid. Du kan således lämna din provanställning omgående (så länge det inte finns ett kollektivavtal som föreskriver annat).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Konkurrerande verksamhet vid offentlig anställning

2018-03-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag arbetar 3 dagar i veckan som specialpedagog i kommunen. Mina arbetsuppgifter är handleda, utbilda pedagoger inom kommunens förskolor och skolor. De andra 2 dagar i veckan skulle jag vilja arbeta för de privata förskolorna, som är etablerade i samma kommun men privatägda, med att handleda o utbilda. Inser att det kan vara en konkurrerande verksamhet. Men om kommunen inte erbjuder sina tjänster till den privata sektorn och jag ligger betydligt högre i arvode. Gör det någon skillnad?Mvh
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Av din fråga förutsätter jag att du är anställd inom kommunen. Jag kommer att svara på din fråga utifrån den situationen. Jag kommer att förklara vad en konkurrerande verksamhet innebär och hur den påverkar dig med hänsyn till lojalitetsplikt och bisyssla. Tillämplig lag är framförallt Lag (1994:260) om offentlig anställning och i vissa situationer även Konkurrenslag (2008:579). Noterbart är att om du är uppdragstagare blir utfallet ett annat. En sammanfattning finns längst ner i svaret.Konkurrerande verksamhetNär konkurrerande verksamhet ska behandlas ses framförallt till tre faktorer. Hänsyn tas dels till storleken på den skada som arbetstagaren åsamkat arbetsgivaren, dels till arbetstagarens ställning hos arbetsgivaren och dels om arbetstagaren har utnyttjat företagshemligheter. Dessutom ska hänsyn också tas till om det i ditt fall om det finns en konkurrensklausul. Konkurrensklausuler är att se som en utökning av den rådande lojalitetsplikten.LojalitetspliktDu som arbetstagare har en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare. Om du bryter lojalitetsplikten kan du riskera att bli uppsagd på grund av personliga skäl eller i vissa fall även avskedad. Likaså har din arbetsgivare skyldighet att i första hand kontakta dig om din arbetsgivare anser att du betett dig på ett oacceptabelt sätt. Den mest grundläggande aspekten för lojalitetsplikten är att du som arbetstagare inte ska skada din arbetstagares verksamhet. Om inget annat står i ditt anställningsavtal slutar lojalitetsplikten att gälla när anställningen avslutas.BisysslaDet förklaras i 2 § LOA att vissa av lagens paragrafer är tillämpliga när det rör kommunal verksamhet, däribland i 7 § LOA. I 7 § LOA förklaras att du som arbetstagare samtidigt som du har en offentlig ställning, inte får ha en annan anställning som kan rubba ditt förtroende.SammanfattningDet bör inte finnas något som i din situation rubbar ditt förtroende genom att det skulle vara konkurrerande verksamhet för din offentliga ställning enligt den information du har gett.Med vänlig hälsning,

Fråga om dröjsmålsränta vid utebliven lön

2018-03-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga. Om ett företag inte betalar ut lön i tid, och facket nu är inkopplat och står i start med att sätta företaget i konkurs då de under en tid haft rekonstruktion som de misskött. Detta är inte första gången uteblivna löner blir under min tid med detta företag. Detta drabbar arbetarnas privata ekonomi då vi får obetalda räkningar eftersom inga pengar fås, frågan är, har man rätt att någonstans kräva ersättning för dröjsmålsränte kostnader och påminnelseavgifter då våra privata räkningar blir försenade?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Obetalda löner innebär en penningfordran (se här). Huvudregeln är att ränta utgår efter förfallodagen på fordran. Det innebär att om det framgår i anställningsavtalet att lönen ska betalas ut den 25 exempelvis så utgår ränta efter det datumet fram tills det att betalning sker (se här och här). Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Måste jag acceptera en omplacering?

2018-03-05 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Efter ett möte med min chef står det nu klart att hon vill omplacera mig. Jobbar idag som produktionsledare, visar bra siffror och har en nöjd personal under mig. Hon tycker att jag tappat glöden och undrar därför om jag inte hellre ägnar mig åt något annat.De tjänster som finns att välja på är Produktionstekniker, beredning av orders eller produktionssamordnare.Som jag ser på det så skiljer sig dessa tjänster relativt mycket från min ursprungliga tjänst, som dessutom innehåller arbetsledning.Vågar jag ta en fight? Jag är sist in på den post jag har idag, kan man hävda arbetsbrist om jag sätter hårt mot hårt?
Sara Jönsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att säga att många av din arbetsgivares, och dina, rättigheter och skyldigheter styrs av rättsliga principer och domstolspraxis. I många fall står de alltså inte uttryckligen i lag. Det är ganska många saker som kan påverka din situation så jag kommer börja med en kort sammanfattning. Sedan kommer jag gå igenom din situation och reglerna mer i detalj. SammanfattningOmplaceringen verkar falla inom din arbetsskyldighet och om du inte accepterar omplaceringen kan detta innebära arbetsvägran vilket är grund för uppsägning eller till och med avsked. Om omplaceringen skulle anses vara särskilt ingripande måste dock din arbetsgivare ha godtagbara skäl för att omplacera dig. Jag råder dig att ta kontakt med ditt fack, om du är medlem i ett sådant, och se om de kan hjälpa dig vidare. Din arbetsskyldighetSom utgångspunkt har arbetsgivaren rätt att omplacera dig inom ramen för din arbetsskyldighet. Detta framgår av arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Anställningsförhållandet som sådant karaktäriseras av att du har en lydnadsplikt som motsvaras av att din arbetsgivare måste betala lön. Din arbetsskyldighet bestäms av den s.k. 29/29-principen. Den består av tre kriterier som jag här kommer lista.Arbetet ska- vara för din arbetsgivares räkning- ha ett naturligt samband med din arbetsgivares verksamhet- falla inom dina allmänna yrkeskvalifikationer.I ditt fall är första kriteriet uppfyllt, så vitt jag kan förstå. Det andra kravet på naturligt samband ska tolkas ganska generöst och man brukar säga att arbetet ska omfattas av samma kollektivavtal. Av informationen i din fråga är även detta villkor uppfyllt. Det verkar även som att det tredje kriteriet är uppfyllt, om du jobbar som produktionsledare borde även exempelvis produktionstekniker vara inom dina kvalifikationer. Det tredje kriteriet ger inget skydd mot okvalificerade uppgifter. Även om arbetet faller inom din arbetsskyldighet finns det vissa möjligheter att du inte behöver acceptera en omplacering. Du behöver inte acceptera omplaceringen om den strider mot- Bastubadarprincipen - God sed på arbetsmarknaden- Diskrimineringslagstiftningen (vilket inte verkar vara fallet här så jag kommer inte gå in närmare på detta)BastubadarprincipenOm en omplacering på grund av personliga skäl anses vara särskilt ingripande måste arbetsgivaren ha godtagbara skäl. Detta gäller alltså även om omplaceringen i sig faller inom din arbetsskyldighet. Denna princip kallas Bastubadarprincipen och kommer från AD 1978 nr 89. Särskilt ingripande omplaceringEn individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. Jag har inte tillräckligt med information för att svara på om just din eventuella omplacering skulle ses som särskilt ingripande. Faktorer som en domstol skulle titta på är om din lön skulle förändras och hur stor skillnad det är på arbetsuppgifter. En lönesänkning leder generellt till att omplaceringen ses som särskilt ingripande. Om man tidigare haft arbetsledningsuppgifter kan detta också tala för att omplaceringen är särskilt ingripande, men en individuell bedömning måste som sagt göras. Godtagbara skälOm omplaceringen skulle anses vara särskilt ingripande behöver din arbetsgivare ha godtagbara skäl. Att arbetsgivaren har en allmän känsla av att du "tappat glöden" skulle enligt mig inte anses vara ett godtagbart skäl. Skälen ska vara objektivt godtagbara. Eftersom jag inte vet mer om vad din chef har för anledningar att vilja omplacera dig, kan jag tyvärr inte ge ett bättre svar på denna punkt. I strid med god sed på arbetsmarknadenDenna grund är lite mer svårdefinierad. Det kan exempelvis vara om omplaceringen görs på godtyckliga grunder. Jag tror att detta skulle vara svårare för dig att hävda med framgång. SlutsatsOmplaceringen verkar omfattas av din arbetsskyldighet, beroende på omständigheterna så kan den bedömas vara särskilt ingripande och om din arbetsgivare inte har objektivt godtagbara skäl får hon inte omplacera dig. Utgångspunkten är att din arbetsgivare har tolkningsföreträde vad det gäller din arbetsskyldighet. Om arbetsgivaren säger att du är arbetsskyldig ska du som alltså som huvudregel rätta dig efter det. Du måste dock inte göra detta om arbetsgivaren har fel och hon är i ond tro. Om du vägrar låta dig omplaceras kan detta dock utgöra arbetsvägran vilket är grund för uppsägning och även avsked. Om du är facklig medlem finns det dock en möjlighet för din fackliga organisation att "ta över" tolkningsföreträdet (34 § MBL). Då försvinner din arbetsskyldighet fram till dess att tvisten är avgjord. Det är upp till ditt fack huruvida de vill ta över tolkningsföreträdet eller inte.Din arbetsgivare måste också, förutsatt att ni har kollektivavtal på arbetsplatsen, förhandla med din fackliga organisation innan din omplacering (11 § MBL). Jag vill också nämna att arbetsbrist troligtvis inte kan komma ifråga. Om din chefs omplacering beror på personliga skäl och hon sedan väljer att säga upp dig istället skulle det kunna röra sig om fingerad arbetsbrist. Vilket inte är okej. Vad ska du göra?Jag skulle råda dig att kontakta ditt fack, om du är medlem i ett sådant. Är du inte det får du ta ställning till huruvida din arbetsgivares skäl till omplaceringen är godtagbara. Om så är fallet är du skyldig att godta omplaceringen. Annars rör det sig om arbetsvägran och då kan arbetsgivaren säga upp, eller eventuellt avskeda, dig. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Uppsägning av provanställning

2018-03-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Idag ringde min kollega...våra chefer (ett gift par från ett annat land) på caféet där vi jobbar meddelade idag skriftligt att de inte vill att hon fortsätter sin provanställning. (Den går ut sista mars och hon har blivit lovad fast anställning muntligt)Både mannen och kvinnan sa att de vill anställa svenskar...därför vill de avbryta hennes provanställning. De erbjuder henne att jobba extra hos dem ifall hon inte hittar annat arbete.Min kollega är från ett annat land och är lysande på sitt jobb och kunderna älskar henne. Hon är aldrig sjuk, jobbar flitigt och är mycket professionell inom denna bransch. Detta osar skumt på långa vägar :( /En mycket upprörd kollega
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar flera olika problem inom arbetsrätten som i sin tur aktualiserar olika lagstiftningar. Jag tänkte därför gå igenom dem var för sig.En person kan anställas genom provanställning i högst sex månader (6 § LAS). Om arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden löpt ut måste besked om detta lämnas senast vid prövotidens utgång (6 § 2st LAS). En provanställning får avbrytas även före prövotidens utgång, om inte parterna har avtalat om något annat (6 § 3st LAS). Uppsägning av en provanställning måste göras minst två veckor i förväg och om arbetstagaren är fackligt organiserad ska facket underrättas samtidigt så att de kan överlägga med arbetsgivaren (31 § LAS). Provanställningen är en speciell anställningsform på så sätt att arbetsgivaren inte behöver uppge några skäl till varför anställningen ska upphöra. En avbruten anställning kan således inte prövas enligt LAS av den anledningen. Om arbetsgivaren i och med uppsägningen bryter mot andra lagar finns dock möjlighet att pröva uppsägningen enligt någon annan lag. I din kollegas fall blir diskrimineringslagen (DskrL) aktuell. En arbetsgivare får enligt lagen inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare (2 kap. 1 § 1p DskrL). En uppsägning hänförd till nationellt ursprung är att anse som direkt diskriminering, eftersom någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas (1 kap. 4 § 1p, 1kap. 5 § 3p DskrL). Dina arbetsgivare kan då bli skyldiga att utge diskrimineringsersättning till din kollega (5 kap. 1 § DiskrL). Uppsägningen kan även förklaras ogiltig om din kollega begär det (5 kap. 3 § 2st. DskrL).Ett anställningsavtal är ett formlöst avtal och tillkommer således genom vanliga avtalsrättsliga regler. En anställning har kommit till stånd om arbetsgivaren erbjudit detta och arbetstagaren accepterat (anbud-accept). Det finns därför möjlighet att argumentera för att din kollega ingått avtal om anställning på caféet eftersom det inte behövs något skriftligt avtal. Svårigheterna är dock att kunna bevisa ett muntligt avtal, vilket är avgörande för att kunna visa på att en anställning kommit till stånd. SammanfattningAvseende din kollegas provanställning kan din arbetsgivare säga upp anställning utan några problem, eftersom det bara är en provanställning, de behöver inte ens uppge några skäl. Eftersom det dock finns tydliga skäl som pekar på att uppsägningen är diskriminerande finns goda chanser att vinna bifall i domstolen vid en sådan prövning. Då kan uppsägningen ogiltigförklaras eller diskrimineringsersättning utkrävas. Ifall din kollega är fackligt organiserad skulle jag rekommendera henne att vända sig till facket så att de får hjälpa henne att föra frågan vidare. Är hon inte med i facket kan ni med kontakta diskrimineringsombudsmannen (DO) som också kan hjälpa henne. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,