Vem ska betala arbetsgivaravgiften?

2016-06-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Får min arbetsgivare dra arbetsgivaravgiften från min lön?Det är väl inte jag som ska betala den!
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För anställda som tjänar minst 1000 kr. per år ska arbetsgivaren betala ut arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna utgår till ca 31 % av den utbetalda årliga ersättningen. Detta framgår av skatteverkets hemsida, se här.Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter för anställda som inte har godkänd F-skattsedel, och som är fysiska personer (inte juridiska personer). Detta är avgifter som arbetsgivaren ska betala, och inte dra av din lön. Läs mer här om arbetsgivaravgifter.Jag rekommenderar dig att prata med din arbetsgivare, alt. om det behövs med ditt fackförbund som kan hjälpa dig vidare i frågan. Återkom gärna till oss om du har fler frågor. Ha en bra fredag!Vänligen,

Avsluta anställning i förtid i en tidsbegränsad anställning

2016-06-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag är anställd i en klädesbutik. Jag har inget anställningsavtal, jag har bara papper på ansökan om nystartsjobb från perioden 7/3-16 fram till 6/3-17 till AF. så alltså är detta inget anställningsavtal. Jag vill nu säga upp mig, för jag trivs inte och vill börja plugga till augusti. Jag har långt till jobb och min chef behandlar mig illa. Har jag 1 månads uppsägningstid, eller vad gäller eftersom att vi inte har något kontrakt? Kan jag göra något för att undvika uppsägningstiden då jag mår sphykist dåligt av att åka till jobb? Hur tar jag mig ur detta? Mvh Natasja.
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En anställning kan ingås både skriftligt och muntligt, du behöver alltså som huvudregel inte ha ett fysiskt anställningsavtal för att ett giltigt avtal ska anses föreligga. Dock kan det vara så att gällande kollektivavtal på arbetsplatsen kan föreskriva om krav på skriftlighet. Om du och din arbetsgivare muntligt har kommit fram till att det är 7/3 2016 - 6/3 2017 är den perioden som gäller är ni båda bundna av denna tidsperiod såvida kollektivavtalet inte säger något annat. När man har ett fast slutdatum kallas det för en tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsade anställningar får endast ingås i fem fall; provanställning, allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och när arbetstagaren har fyllt 67 år detta framgår av, 5 § LAS. Man skiljer tidsbegränsade anställningar från tillsvidareanställningar bland annat genom att tidsbegränsade anställningar endast i undantagsfall får avslutas i förtid. Det innebär att man inte får lov att säga upp sig innan anställningsperioden har löpt ut. I ditt fall får du endast avsluta din anställning i förtid om din arbetsgivare grovt har misskött sig vilket kan vara omständigheter som att denne inte har betalat lön eller har gjort någon form av brottslig handling mot dig. Föreligger inte någon av dessa omständigheter behöver du arbeta till kontraktet går ut för att inte riskera att du gör ett kontraktsbrott. Oavsett uppsägningstider och avslutande av din anställning i förtid är det inte okej att din arbetsgivare beter sig illa mot dig. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att en god arbetsmiljö upprätthålls, vilket inte endast innebär den fysiska arbetsmiljön utan även den psykiska. Detta framgår av 3 kap. Arbetsmiljölagen. Jag rekommenderar dig att antingen ta kontakt med ditt fack om du är med i ett sådant eller att ta kontakt med en av våra erfarna jurister genom att klicka här. Lycka till!

Lön och anställningsförmåner under uppsägningstiden

2016-06-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har precis varslad om uppsägning från mitt arbete from. den sista juli I vanliga fall jobbar jag mellan 13-21 på vardagar men nu blir jag arbetsbefriad från och med idag. Har jag rätt att ändå få ut obersättning för de dagar som jag skulle ha jobbat under uppsägningsperioden? Mvh
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i 12 § lagen om anställningsskydd (LAS) som säger att en arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren blir arbetsbefriad. Tanken bakom denna regel är att anställningen består även under anställningstiden och även om arbetsgivaren inte kan erbjuda något arbete så ska arbetstagaren fortfarande bli ersatt för det arbete som hade utförts. Eftersom du under uppsägningstiden skulle ha jobbat på sådana tider att OB-ersättning hade ingått så ska detta även räknas in under uppsägningstiden. Grundregeln är att anställningen ska löpa på precis som vanligt under uppsägningstiden och att ersättningen ska vara samma, oavsett om arbetstagaren utför arbetet eller inte. Sammanfattningsvis har du rätt att även få OB-ersättning under din uppsägningstid, även om du har blivit arbetsbefriad. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Utebliven lön

2016-06-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Var anmäler jag utebliven lön för provjobb?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du, enligt uppgift, har arbetat för din arbetsgivare så har du nu en lönefordran på din arbetsgivare. En juridisk möjlighet att få hjälp med att kräva in betalning är att gå till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande, detta gör du här. Det viktiga för dig är att du specificerar ditt krav och dina grunder, alltså hur mycket du vill ha betalt och varför du ska få betalt. Du kan exempelvis bifoga anställningsavtal eller något annat som visar att du är anställd och att du har arbetat de dagar du säger att du har arbetat. Kronofogdemyndigheten kommer då att delge din arbetsgivare ett föreläggande om att betala fordran. Om arbetsgivaren då inte betalar föreläggandet så kommer KFM meddela utslag, vilket innebär att de kommer börja driva in pengarna. Men om arbetsgivaren bestrider föreläggandet så är det upp till dig om du vill ta ärendet vidare till domstol.Om du är medlem i en facklig organisation föreslår jag att du vänder dig till dem för ytterligare rådgivning i detta ärende. Annars kan du boka tid för rådgivning med vår juristbyrå, det gör du här.Hoppas detta var svar på din fråga och lycka till med ditt ärende!Med vänliga hälsningar,

Återkrav från arbetsgivaren

2016-06-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Har blivit kontaktad av mitt före detta jobb angående felaktig lön.Undrar nu hur jag ska göra då de troligtvis kommer begära ut en summa på ca 120000 som de påstår att jag är återbetalningsskyldig.Har inte själv uppmärksammat att jag fått felaktiv lön utbetald mer än två gånger. Dessa två gånger har jag själv kontaktat min arbetsgivare samt lönekontoret för att få detta tillrätta.Kan företaget kräva återbetalning för de tillfällen som de anser har blivit fel?Undrar nu hur jag ska göra.
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din arbetsgivare har betalat ut för hög lön, är huvudregeln att beloppet ska gå åter. Det finns ingen lagregel som reglerar detta, men en sådan återkravsrätt följer av principen om condictio indebiti (återkrav).Det finns dock undantag från denna huvudregel. Om du som mottagare - i god tro - inrättat dig efter betalningen eller konsumerat beloppet, kan du få behålla beloppet. Bedömningen huruvida du varit i god tro eller inte görs på objektiva grunder, d.v.s borde du ha märkt eller misstänkt att utbetalningarna inte var korrekta? Här tittar man bland annat på beloppens storlek och vilken typ av månadslön det rör sig om. Har du haft en fast månadslön, kan man tänka sig att du lättare ska uppmärksamma felaktiga utbetalningar. Vid rörlig månadslön är det desto svårare.Den information du har uppgett är något knapphändig för att jag ska kunna ge dig ett bra konkret råd. Jag kan endast ge dig lite vägledning och egna tolkningar. Du har själv uppmärksammat att du fått felaktig lön utbetald två gånger. Det tyder på att de övriga (felaktiga?) utbetalningarna inte har varit lika lätta att uppmärksamma. Vidare tyder det på att arbetsgivaren varit oaktsam med sina utbetalningar, vilket inte gärna ska belasta dig. Det rör sig också om ett flertal utbetalningar från ditt före detta jobb , varför misstaget inte har uppmärksammats omedelbart, och du säkerligen har inrättat dig efter lönen. Det finns också praxis som tyder på att domstolen har varit sträng mot den som betalar ut ett felaktigt belopp, se exempelvis NJA 1994 s. 177 och NJA 1999 s. 575. Avslutningsvis tycker jag att du avvaktar med att betala tillbaka något. Begär att arbetsgivaren visar vari de felaktiga utbetalningarna består. Vidare bör du stödja dig på undantaget från condictio indebiti. Du bör dock vara medveten om att det finns en risk, om du inte betalar tillbaka, att arbetsgivaren ansöker om stämning. Men i ett sådant fall kommer arbetsgivaren ha bevisbördan, varför du sitter i en förmånligare sits. Men som sagt så behöver jag veta mer för att kunna hjälpa dig ytterligare. Kontakta oss gärna via telefon för vidare hjälp 08-533 300 04 Vänliga hälsningar,

Beräkna bruttolön

2016-06-10 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Mina dotter har varit anställd på ett företag i månader.I kontraktet står att hon har 18920,-/månaden och att semesterersättningen ingår i denna lönen.Hur räknar man ut bruttolönen innan semesterersättningen?MVH
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en arbetsgivare ska få rätt att "baka in" semesterersättningen i lönen så måste det tydligt framgå av lönespecifikationen vad som utgör lönen och vad som utgör semesterersättningen. Enligt semesterlagen så utgör semesterersättningen minst 12 % av lönen, se 16 b och 28 §§ semesterlagen. För att beräkna bruttolönen gör man således följande: 18920/1,12 ≈ 16892,6 kr. Semesterersättningen blir då 18920 - 16892,6 = 2027,4 kr. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Allmän visstidsanställning eller provanställning?

2016-06-10 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej Blev anställd och efter 2 månader fick jag anställningsbevis.Där stårAllmän visstid 6 månaders provanställning tillämpas.Uppsägningstid 1 mån.Nu har jag jobbat fackligt i många år men detta var kryptiskt. Vilken anställningsform gäller först..?Jag vill nämligen avbryta det här jobbet.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att en anställning ska löpa tillsvidare, om inte annat har avtalats, se 4 § lagen om anställningsskydd (LAS). Tidsbegränsade anställningsavtal får träffas i enlighet med 5 och 6 §§ LAS, exempelvis allmän visstidsanställning eller provanställning. Ditt anställningsavtal är i detta hänseende otydligt eftersom det verkar stadga att både en allmän visstidsanställning och en provanställning ska gälla. Det finns ingen regel om vilken av dessa två som ska gå först, utan då får man istället försöka tolka avtalet och utröna vad som var tanken med anställningen. Men eftersom det står att en månads uppsägningstid ska gälla så är det dock ändå detta som kommer att gälla oavsett vilken anställningsform du anses ha. En visstidsanställning kan i normalfallet inte sägas upp i förtid, men eftersom ni har avtalet om en uppsägningstid på en månad så ska de ändå gå att säga upp det. En provanställning får avbrytas i förväg om inget annat har avtalats, eftersom ni har avtalet om en uppsägningstid så ska detta gälla. Sammanfattningsvis så är det utifrån avtalet otydligt vilken anställningsform som gäller. Du får prata med din arbetsgivare om detta och försöka komma fram till vad som egentligen menas. Men oavsett om du anses vara anställd för viss tid enligt 5 § LAS eller som provanställd enligt 6 § LAS så kan du säga upp dig från ditt jobb. Dock måste du iaktta uppsägningstiden på en månad.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Tillsvidareanställning

2016-06-08 i Anställningsformer
FRÅGA |härJag har varit arbetat på en arbetsplats om inhyrd konsult. Nu vill företaget anställa mig i 18 månader som vikarie. Kan jag då använda min tid som konsult för att åberopa en tillsvidare tjänst. Om jag förstått det rätt kan mitt vikariat omräknas till en tillsvidare tjänst.?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan om när vikariat övergår till tillsvidareanställning anges i 5 a § 3 st i lagen om anställningsskydd (LAS), som du hittar här. I denna paragraf anges att vikariat automatiskt övergår till tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Beräkningen av tiden görs i varje anställningsform för sig, man kan således inte "slå samman" tiderna för två olika anställningar och på så sätt få en tillsvidareanställning. Vidare kan tilläggas att det är själva anställningstiden som räknas, det spelar således ingen roll om arbetstiden är på heltid eller halvtid exempelvis. Även ledigheter i anställningen räknas in. Sammanfattningsvis kan du alltså inte räkna in den tiden du arbetat som konsult för att åberopa en tillsvidaretjänst då de olika anställningsformerna räknas var för sig. Vidare krävs alltså att du är anställd i två år som vikarie för att din vikariat-anställning ska övergå till en tillsvidareanställning, 18 månader räcker alltså inte för att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Vänligen,