Kan ett fackförbund tvinga ett företag att bara anställa personer från det fackförbundet ?

2017-05-28 i Fackförening
FRÅGA |Kan ett fackförbund på ett företag tvinga företaget att bara anställa personer från det fackförbundet ?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En avtalsklausul som innebär att ett företag enbart får anställa personer från ett visst fackförbund kallas organisationsklausul. En sådan klausul innebär enligt Europadomstolens praxis (se t.ex. rättsfallet Sørensen och Rasmussen mot Danmark) att den s.k. negativa föreningsfrihet kränks. Negativ föreningsfrihet innebär frihet för att inte vara med i en förening (jämför art. 11 Europakonventionen). Motsatsen är positiv föreningsfrihet som innebär frihet att vara med i en förening.Eftersom klausulen i praktiken tvingar arbetstagare att gå med i ett fackförbund utgör detta alltså en otillåten föreningsrättskränkning. Fackförbund kan alltså inte tvinga företag att enbart anställa personer från det fackförbundet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Beräkning av uppsägningstid behovsanställning

2017-05-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Den 17/5 blev jag uppsagd från en behovsanställning där jag har arbetat på ett fast schema sedan oktober -16. Arbetsgivaren säger att slutdatum är 14/6 och jag säger att det borde vara 17/6. Vad är rätt?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 11 § LAS ska uppsägningstiden alltid vara minst en månad. Detta innebär att slutdatumet blir den 17/6 om du blev uppsagd 17/5 (1 § Lag om beräkning av lagstadgad tid). Bestämmelserna om uppsägningstid i LAS kan dock förhandlas bort genom kollektivavtal, så om det finns ett kollektivavtal som säger att uppsägningstiden för dig ska vara exempelvis 4 veckor, så får arbetsgivaren rätt istället.Eftersom det är en behovsanställning har arbetsgivaren rätt att ge dig arbetspass efter sitt behov. Det innebär att det i praktiken inte spelar någon roll när din anställning tar slut, eftersom det står arbetsgivaren fritt att ge dig arbetspass, på samma sätt som det står dig fritt att tacka nej till dessa.Om ett fackförbund har kollektivavtal med din arbetsgivare råder jag dig att ta kontakt med fackförbundet för att se vad som gäller dig enligt ert kollektivavtal. MvhJohan Landström

Laglig rätt till semesterförmåner

2017-05-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag började jobba första veckan i april 2017 som timanställd. Jag har fått 6 månaders provanställning. Jag fick min första lön i Maj UTAN semesterersättning. Jag frågade min chef om det då, då svarade han att han inte betalar ut någon. Är de lag på att alla måste ha semesterersättning?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har man rätt till semesterförmåner enligt semesterlagen, den lagen kan du se här. Semesterförmåner utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.Tar man inte ut någon betald semester eller om anställningen varar kortare än ett år har man istället rätt till semesterersättning. Att det inte betalas ut någon semesterersättning på din lön kan alltså bero på att du har rätt till betald semester och får då så kallad semesterlön. Om så inte är fallet har du däremot rätt till semesterersättning utbetalad på din lön.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Arbetsgivare har inte betalat ut överenskommen summa

2017-05-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har tidigare jobbat som förvaltare för en bostadsrättsförening som bara inneburit en massa strul, byten av styrelse samt oändligt många övertidstimmar inom kort tid. Jag gick in i väggen och insåg att jag inte kunde komma tillbaka till arbetsplatsen och hade kontakt med facket som i sin tur ledde till att vi kom överens om att arbetsgivaren skulle säga upp mig och jag skulle få alla intjänade timmar, semesterdagar samt slutlön utbetalat. (Detta är en otroligt sammanfattad variant av händelsen) Nu har det satta datumet passerat och jag har ännu inte fått mina pengar.Kan jag be om en omförhandling nu när dem valt att inte hålla det som var sagt/ påskrivet tidigare? Hur kan jag kräva mina pengar samt har jag rätt till skadestånd för allt dem utsatt mig för? Tack i förhand
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom ni kommit överens om ersättning för den tid du arbetat där, ska detta avtal hållas. När det rör avtal om lön och liknande ersättningar gäller vid avtalsbrott att man helt enkelt ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogden försöker driva in den förfallna (sista betalningsdatum passerad) summan till betalning. Arbetsgivaren måste då skriftligen motsäga sig ditt anspråk. När han eller hon gör det går saken till domstol för prövning. Om arbetsgivaren inte gör svarar på betalningsföreläggandet så fastställer Kronofogden ditt anspråk. Eftersom du har en överenskommelse så är saken tämligen avklarad. Du kan i din ansökan också begära dröjsmålsränta från och med förfallodatumet. Du bör bifoga all material i din ansökan som behövs för att styrka din fordran gentemot arbetsgivaren. För skadestånd avseende arbetsmiljörättsliga frågor bör du kontakta facket eftersom jag inte tagit del av samtliga omständigheter i förevarande fallHoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Avbruten/avslutad provanställning i förtid innan tjänsten hunnit tillträdas

2017-05-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag fick en provanställning på 6 månader och jag hade redan sagt upp mig på det föregående jobbet på grund av att jag och arbetsgivare skrivit på anställningsavtal, detta gjorde jag 3 månader sedan. 2 veckor innan jag ska börja jobba på mitt nya jobb ringer nya chefen och säger att dem avslutar min anställning på grund av brist på personal som kan introducera mig till jobbmiljön. Tack på förhand
Alexandra Lantz |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline. Din fråga som handlar om provanställning som avbrutits från arbetsgivarens sida regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS 6§ får en provanställning avbrytas av arbetsgivaren omedelbart i förtid, om inget annat har avtalats. För avbrutna provanställningar gäller ingen uppsägningstid, och arbetsgivaren behöver heller inte framlägga några särskilda skäl för att kunna avbryta provanställningen. Huruvida arbetstagaren har hunnit tillträda tjänsten spelar heller ingen roll i detta sammanhang. I ditt fall innebär detta därför att arbetsgivaren som regel inte har gjort något fel. Arbetsgivaren har helt enkelt rätt att avsluta din anställning redan innan du har hunnit börja jobba. Det bör dock observeras att om du och arbetsgivaren sinsemellan särskilt har kommit överens om att arbetsgivaren inte ska få avsluta din provanställning i förtid, eller i vart fall innan du har hunnit tillträda tjänsten, gäller det som ni har avtalat. Detsamma gäller om ni har avtalat om uppsägningstid. I LAS 31§ återfinns en ordningsregel som anger att en arbetsgivare som vill avsluta en provanställning i förtid måste meddela arbetstagaren detta minst två veckor i förtid för att undvika att bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren (LAS 38§). I ditt fall meddelade arbetsgivaren dig två veckor innan du skulle börja jobba. Arbetsgivaren har därför inte brutit mot ordningsregeln och du är inte berättigad något skadestånd. Hade arbetsgivaren däremot väntat och meddelat dig endast en vecka innan du skulle börja jobba, skulle hen ha behövt låta dig arbeta minst en vecka på jobbet för att undvika att bli skadeståndsskyldig. För att sammanfatta kan det alltså sägas att enligt huvudreglerna i LAS, har arbetsgivaren i ditt fall agerat korrekt. Viktigt att notera är dock att reglerna i LAS kan avtalas bort genom kollektivavtal (LAS 2§). I ditt fall innebär detta därför att om arbetsgivaren i fallet är bunden av ett kollektivavtal, och kollektivavtalet anger andra regler än LAS rörande hur en provanställning får och ska avbrytas, gäller reglerna som anges i kollektivavtalet. Min rekommendation till dig är därför att du undersöker om arbetsgivaren är bunden av något kollektivavtal, och om hen möjligen kan ha brutit mot de bestämmelserna som anges där. Vilket kollektivavtal som är aktuellt ska framgå av ditt anställningsavtal. Skulle arbetsgivaren sakna kollektivavtal, gäller reglerna i LAS, och du kan då tyvärr inte rikta några anspråk gentemot arbetsgivaren.Jag hoppas att detta har givit svar på din fråga. Är du medlem i ett fackförbund kan du vända dig till dem för att få hjälp att hitta och tolka det eventuella kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. Undrar du över något mer är du också självklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Sambos möjlighet att adoptera och att vara föräldraledig

2017-05-28 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej!Oktober 2016 födde jag en dotter Maja mha embryoadoption och är ensam förälder till henne. Är nu sambo med en man som ser Maja som sin dotter och som jag tänker mig leva med redten av mitt liv. Hur skulle vi gå tillväga för att han skulle kunna adoptera (rätt benämning?) henne?Kan han få vara föräldrarledig?Räknas mina dagar av till honom eller får han "egna" dagar?Racksam för svar.
Alexandra Lantz |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Dina frågor, som handlar om adoption och föräldraledighet, finns reglerade i Föräldrabalken (FB), respektive Föräldraledighetslagen (FLL) och Socialförsäkringsbalken (SFB). Notera att jag i mitt svar till dig genomgående kommer att hänvisa till din sambo som just ”din sambo”, även när jag beskriver vilka omständigheter som gäller för det fallet att ni skulle gifta er. Hur ska din sambo kunna adoptera Maja?Av FB 4:7 framkommer det att när ett barn adopteras av någon annan än sin förälders make, medför adoptionen att barnets alla juridiska band till föräldern klipps. Efter adoptionen ska således barnet uteslutande ses som barn till adoptanten och inte till föräldern. Denna bestämmelse medför i ditt fall problem för det fallet att din nuvarande sambo skulle adoptera Maja medan du och han fortfarande endast har ett samboförhållande. Om han i nuläget skulle adoptera Maja, kommer nämligen en sådan adoption medföra att Majas alla rättsliga band till dig klipps. Du kommer då inte längre juridiskt sett vara Majas förälder. Istället kommer din sambo att bli hennes enda förälder. För att din nuvarande sambo ska kunna adoptera Maja måste du och han istället först gifta er. En undantagsregel i FB 4:7 gör det nämligen möjligt för en förälders make att adoptera sina bonusbarn utan att de rättsliga banden till den ursprungliga föräldern klipps. Efter att du och din sambo har gift er, måste din sambo lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där han har sin hemvist (FB 4:9). Tingsrätten kommer sedan att pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum (FB 4:6).Kan din sambo vara föräldraledig med Maja?FLL 1:1 anger vilka personkategorier, utöver föräldrar, som har rätt att vara föräldralediga. En av dessa kategorier är arbetstagare som är rättsliga vårdnadshavare och har vård om ett barn. Av din fråga framkommer det inte huruvida din sambo är Majas vårdnadshavare, men med hänsyn till att barn som regel endast har en särskild vårdnadshavare (en vårdnadshavare som inte är barnets förälder) när föräldrarna inte kan vara vårdnadshavare, utgår jag ifrån att din sambo inte är Majas vårdnadshavare. Eftersom du och din sambo heller inte har några barn ihop, eller är gifta, har din sambo i nuläget inte rätt att vara föräldraledig med Maja. För att din sambo ska kunna vara föräldraledig med Maja, är det även här lättast om du och din sambo gifter er. Din sambo blir då din make och ska då i stort sett juridiskt behandlas som Majas förälder rörande de bestämmelser om föräldraledighet och föräldrapenning som finns. Vill ni inte gifta er, finns potentiellt två andra alternativ att tillgå för att din sambo ska kunna vara föräldraledig med Maja. Det ena skulle vara att låta din sambo bli särskilt förordnad vårdnadshavare för Maja. Som nämnt går detta som regel inte eftersom Maja redan har en tillgänglig förälder (dig) att agera som hennes vårdnadshavare. Det andra alternativet skulle vara att du och din sambo skaffar ett gemensamt barn ihop. Din sambo ska då likställas med förälder till Maja enligt FLL 1:1, och får då vara föräldraledig med henne. Hur fungerar föräldrapenningsdagarna rörande Maja?Rörande din fråga om ”dagar”, tolkar jag med utgångspunkt i din frågeformulering att du undrar över föräldrapenningsdagar. Dagsläget ser ut så att föräldrapenning betalas ut i max 480 dagar för ett och samma barn. Denna pott kan aldrig blir större, oavsett hur många personer det är som tar ut dagar med föräldrapenning för barnet. Om du och din sambo således skulle gifta er och din sambo adoptera Maja, och han sedan vill ta ut föräldrapenning, kommer hans uttag att dras från samma pott av från början 480 dagar, som dina redan gjorda uttag har dragits från (SFB 12:12).Fördelningen av föräldrapenningsdagarna rörande MajaVad som nu sagts i ovanstående stycke måste skiljas från fördelningen av föräldrapenningsdagar. Eftersom du har ensam vårdnad om Maja, är det du som i nuläget har rätt till alla 480 dagar. Ändrar ni inte vårdnaden till gemensam efter att ni har gift er och din sambo adopterat Maja, måste du därför avstå föräldrapenningsdagar för att din sambo ska kunna vara föräldraledig. Du har totalt möjlighet att avstå alla dagar utom 90 dagar på sjukpenningsnivå (SFB 12:17). Skulle ni efter giftemål begära och beviljas gemensam vårdnad om Maja, ska Försäkringskassan göra en bedömning om hur föräldrapenningsdagarna ska fördelas med utgångspunkt i de nu nya vårdnadsförhållandena. Huvudprincipen när två föräldrar ska dela på föräldrapenningen är att varje förälder får 194 dagar var på sjukpenningsnivå och 45 dagar var på lägstanivå. I er situation då din sambo blir vårdnadshavare senare än dig, är det därför möjligt att fördelningen av de föräldrapenningsdagar som finns kvar av de ursprungliga 480, görs med beaktande av de antal dagar som du redan har tagit ut. Har du t ex redan tagit ut 90 dagar på sjukpenningsnivå, kan Försäkringskassan bedöma att du bara ska ha 104 dagar på sjukpenningsnivå, och 45 dagar på lägstanivå, kvar medan din sambo har alla sina dagar enligt huvudprincipen kvar. Du kan läsa mer om fördelning av föräldrapenningsdagar HÄR. Det bör betonas att även om föräldrapennignsdagarna fördelas mellan er om vårdnaden ändras till gemensam, kan ni båda fortfarande avstå alla era egna dagar till varandra, förutom 90 dagar var på sjukpenningsnivå (i likhet med föregående stycke) (SFB 12:17).Tillsist bör här även betonas att om din sambo kvalificerar sig för att vara föräldraledig med Maja (genom att ni gifter er, din sambo blir Majas vårdnadshavare eller att ni skaffar ett gemensamt barn) har han möjlighet att vara föräldraledig utan föräldrapenning. Tills Maja är 18 månader kan han t ex vara helt ledig, med eller utan föräldrapenning (FLL 5§). RekommendationerMed utgångspunkt i vad ni vill åstadkomma, rekommenderar jag er att ni gifter er och att du sedan låter din sambo adoptera Maja. Vill ni undvika de regelskillnader som gäller när äktenskap respektive samboförhållanden upphör, rekommenderar jag er också att ni i samband med giftermålet upprättar äktenskapsförord och testamente. Jag hoppas att detta har givit svar på dina frågor, och om ni skulle behöva hjälp med upprättande av äktenskapsförord eller testamente kan ni kontakta oss HÄR. Vänligen,

Har jag rätt till sjuklön under en provanställning?

2017-05-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har blivit Provanställd 6 månader. På mitt kontrakt står det "provanställning 6 mån fr o m 15 mars 2017" samt Arbetstid 40tim/vecka. Inget tillämpligt kollektivavtal eller andra avtal.Är det en månads uppsägningstid som gäller? Och har jag rätt till sjukersättning då jag sjukskriver mig 4 dagar från jobbet, exklusive konvalesencedag? Tack på förhand,Mvh Emilie
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom det inte finns något tillämpligt kollektivavtal på din anställning så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS) angående uppsägningstiden och Lag om sjuklön (LOS) angående din fråga om sjuklön fullt ut på dina frågor. Det är endast genom ett kollektivavtal som frågor om uppsägningstid och rätten till sjuklön kan avtalas om. Vilken uppsägningstid gäller?Eftersom du har en provanställning så har du under denna prövotid ingen uppsägningstid, detta kan innebära att du blir uppsagd på stående fot (6§ LAS).Har du rätt till sjuklön?Som anställd så har du rätt till sjuklön från och med den dagen som du blir anställd. Så du har rätt till sjuklön om du skulle behöva sjukskriva dig (3§ LOS).Hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor, annars så får du gärna återkomma!MVH

Arbetatagares uppsägningstid

2017-05-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej Lawline!Jag är tillsvidareanställd av ett konsultbolag som har kollektivavtal. I mitt anställningsavtal står det att "uppsägningstid vid tillsvidareanställning är enligt LAS, vid tidsbegränsad anställning tillämpas uppsägningstiden enligt gällande kollektivavtal"Min konsultchef adderade dock en rad under rubriken "övrigt" i mitt anställningsavtal precis innan jag skrev under. Där står det: "3 månaders uppsägning vid egen uppsägan."Jag har nu varit anställd i 1 år och 10 månader. Är denna uppsägningstid giltig då det endast gäller min uppsägningstid? dvs säger de upp mig så är det bara 1 månads uppsägningstid. Tack på förhand!Felix
Julia Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!Uppsägningstid enligt LASUppsägningstid för arbetstagare regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). LAS är en semidispositiv lag, vilket innebär att man kan göra avsteg från lagen i vissa delar genom kollektivavtal, (2 § 4 st LAS). Lagens 11 § föreskriver en minsta uppsägningstid om en månad, både för arbetsgivare och arbetstagare. Paragrafen kan åsidosättas genom kollektivavtal eller med ett personligt avtal. Det är dock endast möjligt att avtala om villkor som blir förmånligare för dig som arbetstagare än vad LAS föreskriver då lagen är tvingande till arbetstagarens förmån. Tvingande till arbetstagarens förmånLAS är tvingande till arbetstagarens förmån, vilket innebär att man endast kan göra avsteg från lagen om detta blir förmånligare för arbetstagaren. Enligt 2 § 2 st LAS är ett avtal som inskränker arbetstagarens rättigheter enligt LAS ogiltigt. Villkoret om en uppsägningstid på tre månader har därför ingen verkan mot dig, då detta är mindre förmånligt än vad LAS föreskriver. Svaret på din fråga blir därmed att du har rätt till den uppsägningstid som stadgas i 11 § LAS, det vill säga en månad.Med vänliga hälsningar,