Giltig uppsägning om den är gjord via sms?

2016-05-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag har idag via sms sagt upp min anställning till min arbetsgivare då jag är hemma och är sjukskriven! Han har svarat att han vägrar bekräfta min uppsägning! Vad gäller i detta fallet? Jag har enligt LAS 1mån uppsägningstid Med vänlig hälsning,
Emma Modig |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt LAS måste en arbetsgivare som säger upp en arbetstagare göra detta skriftligt (LAS 8 §). Däremot finns det inga regler som säger att arbetstagaren måste göra en skriftlig uppsägning för att den ska vara giltig. Uppsägningen skulle alltså kunna göras muntligen och fortfarande vara giltig. Emellertid kan det vara klokt att ge en skriftlig uppsägning, då arbetstagaren som säger upp sig kommer ha bevisbördan för att denne faktiskt har sagt upp sig och att uppsägningstiden börjat löpa och finns det då skriftligt blir detta lättare att bevisa. Det finns inga formkrav för hur denna uppsägning ska se ut, men en idé är att få med datumet på dagen och vilket datum som kommer vara den sista dagen på arbetet (när uppsägningstiden löpt ut).Att du har givit din uppsägning via sms förändrar inte saken, uppsägningen är lika giltig för det och din chef kan alltså inte ”vägra bekräfta” din uppsägning. Om du vet med dig att uppsägningstiden är en månad enligt LAS (11 §) och du inte har något avvikande kollektivavtal enligt LAS 2 § så borde en månads uppsägningstid stämma. Kontakta din chef och förklara att din uppsägning står fast och att uppsägningstiden på en månad började löpa från det att du skickade sms:et. Att chefen svarade med en vägran att bekräfta visar att han faktiskt har läst och tagit emot sms:et från början. Skulle du behöva hjälp med något mer eller något annat är du välkommen att kontakta någon av våra jurister här på Lawline (länk till höger på sidan).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Flera anställningsavtal per år

2016-04-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hur många anställnings avtal ska man ha per år ? Ett företag jag jobbar helg på har att man skriver avtal varje gång man jobbar Dvs jobbar du varje helg skriver du på ett nytt men vad säger lagen? Räknas företaget som seriöst?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget som reglerar hur många anställningsavtal man ska ha per år. Du kan i princip ha hur många som helst. Att du skriver ett anställningsavtal för varje gång du jobbar innebär att du endast är anställd för den tid du jobbar den aktuella gången. Huruvida företaget är seriöst eller inte är det svårt för mig att svara på enbart utifrån de uppgifter du har angivit. Du bör dock veta om att om du har haft allmänna visstidsanställningar hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år över en period om fem år, så har du rätt att få en tillsvidareanställning, se 5 § lagen om anställningsskydd. Detsamma gäller om du varit anställd som vikarie. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skoluppgift

2016-04-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, vi sitter med en skoluppgift där vi ska skriva en affärsplan. I vår affärsidé ingår att vi vill anställa skolungdomar för att jobba extra några timmar i månaden under sin studietid fram tills de slutar gymnasiet. Efter studenten tänker vi att de sägs upp hos oss. Finns det någon anställningsform vi kan använda oss av här utan att det blir åldersdiskriminering? Sedan undrar vi också hur vi ska hantera att dessa skolungdomar ej har någon färdigställd utbildning vid utförandet av enklare tjänster som t.ex. gräsklippning i fråga om att en tjänst bör vara fackmannamässigt utförd?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga! Vi på Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Ni kan dock givetvis använda vår sökfunktion för att söka svar på liknande frågor som vi besvarat. Annars skulle jag tipsa er att kika i Diskrimineringslagen och dess 2 § 2 st. 4 pt. Där stadgas det att särbehandling på grund av ålder är tillåten om syftet framstår som berättigat och åtgärden är ändamålsenlig, dock får inte särbehandlingen gå längre än vad som är nödvändigt. För att hitta de olika anställningsformerna som finns så bör ni kolla i Lagen om anställningsskydd, men det har inte så stor betydelse vilken anställningsform ni väljer för att undvika diskriminering. Diskrimineringslagen gäller vid alla typer av anställningar. Ha en fortsatt trevlig dag och helg!Mvh,

Arbetsgivares tystandsplikt

2016-04-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Får min arbetsgivare berätta till dom andra anställda om min personliga problem exempelvis mina sömnproblem ?
Isabella Widjestrand |Hej och tack för din fråga till Lawline, En arbetsgivare har tystnadsplikt enligt sjuklönelagen och får ej berätta om den anställdes sjukdomstillstånd. Vidare spelar god sed på arbetsmarknaden in. Vad som är god sed kan vara svårt att definiera och variera beroende på situation och omständighet. Hur arbetsgivaren uttrycker sig och i vilken kontext spelar in. Det är inte olagligt, men snarare omoraliskt att sprida information om dina sömnproblem. Har du däremot ett läkarintyg där det är bekräftat att det är att ses som en sjukdom råder tystnadsplikt enligt sjuklönelagen. Vidare finns rätt till integritet övergripande i EKMR och regeringsformen.

Arbetsgivarens skyldighet att uppdatera anställningsavtal vid befordran

2016-04-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag jobbar på en kundtjänst med inriktning på sociala medier och har ett kontrakt sedan tre år tillbaka som "agent" som vi kallar det. Jag har denna vecka fått en ny tjänst som specialist där även min lön har ökat. Min arbetsgivare vill inte ge mig ett nytt kontrakt utan bara ett fast tillägg på lönen. Vad har jag rätt till?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En utgångspunkt är att ett anställningsavtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Om du och din arbetsgivare har ingått att avtal om en ny tjänst är det således det som ska gälla, oavsett om du fått detta på papper eller om ni endast har talat om det. Dock finns det en skyldighet för arbetsgivaren att inom sex månader lämna skriftlig information om anställningen det rör sig om, se 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS).Sammanfattningsvis har du alltså rätt till att få de nya villkoren på papper inom en månad. Men själva anställningsavtalet kan både vara muntligt eller skriftligt. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Uppsägning till följd av frånvaro från arbete vid dödsfall

2016-04-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! min arbetsgivare har sagt upp mig på grund av att jag inte har arbetat på 2 månader då min partner har gått bort. Arbetsgivaren har försökt kontakta mig utan framsteg, när han fick reda på anledningen till varför jag inte varit på jobbet från annat håll sade han upp mig. är det något han får göra?
Theresa Ermstål |Hej,jag beklagar sorgen. Förstår att ni inte hamnat i en lätt situation och jag ska försöka svara på er fråga så utförligt jag kan.Till att börja med kan konstateras att en arbetstagare enligt 1 § lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl (här) har rätt till ledighet på grund av just trängande familjeskäl. Dessa skäl kan röra sig om allt från sjukdom till olyckor som lett till att den anställdes omedelbara närvaro är absolut nödvändig. En arbetstagare som åberopar denna rätt får inte sägas upp eller avskedas från sin tjänst enbart på den grunden att denne begär att få vara ledig.I ditt fall förstår jag det som att du varit frånvarande från arbetet utan att ha åberopat sådana skäl vilket försvårar situationen. Enligt flera kollektivavtal har en anställd möjlighet till tjänstledighet med lön vid en nära anhörigs sjukdom eller bortgång, men även här torde den anställde behöva göra sin arbetsgivare uppmärksam på skälen före denne tar ut sin ledighet.För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en person måste det finnas saklig grund. Vid uppsägning på grund av personliga skäl kan olovlig frånvaro vara en sådan grund, 7 § 4 st. lagen om anställningsskydd (här). För detta krävs dock dokumenterad olämplighet hos arbetstagaren i dennes skötsel av arbetet. Enstaka tillfällen av misskötsamhet räcker således inte. Huruvida din arbetsgivare haft rätt att säga upp dig är svårt att säga då jag hade behövt fler fakta för att avgöra det. Dock är två månader tämligen lång frånvaro ur arbetsgivarens synvinkel samt att denne gjort försök att kontakta dig utan framgång före uppsägningen, faktorer som talar för att uppsägningen kan vara giltig.Det stadgas dock i 30 § 1 st. LAS att en arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen ska underrätta denne om det i förväg. Vid uppsägning ska en sådan underrättelse lämnas minst två veckor i förväg. Enligt 30 § 2 st. LAS har arbetstagaren rätt att tillsammans med sitt fackförbund rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd som underrättelsen avser. Tänk dock på att sådan överläggning måste begäras senast en vecka efter det att underrättelsen om uppsägning lämnades. Har överläggning begärts får arbetsgivaren inte heller verkställa uppsägningen förrän överläggningen avslutats, 30 § 3 st. LAS.Enligt min mening borde det bästa vara att du och din arbetsgivare hade kunnat diskutera situationen och komma fram till en framtida lösning för er båda. Om du tillhör något fackförbund kan du kontakta dem för att få reda på mer om dina rättigheter. Når ni inte en lösning får du gärna återkomma till oss med ytterligare frågor.Lycka till!

Definition av semesterår

2016-04-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej lawline, vad innebär ett semesterår? Ja har hört att det ska finna en konkret definition men kan inte hitta det? tack för en bra tjänst
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Definitionen av semesterår finner du i 3 § Semesterlagen - "Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kalllas intjänandeår." Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Bröstförstoring - sjukskrivning

2016-04-29 i Sjuk
FRÅGA |Hej,Jag har gjort en operation, bröstförstoring. Min arbetsgivare sa till mig att jag inte kan vara sjukskriven utan måste ta tjänstledigt.Efter operationen skrev läkaren ut ett sjukintyg till mig, jag berättade då att jag inte fick vara sjukskriven. Läkaren hade aldrig hört talas om något liknande.Vad är det som gäller, får jag vara sjukskriven efter en bröstförstoring? Får min arbetsgivare neka mig sjukskrivning?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det är nedsättningen av arbetsförmågan som ligger till grund för bedömningen om man är berättigad sjuklön enligt 4 § lag (1991:1047) om sjuklön, se lagen här. Det spelar alltså ingen roll om det är frågan om en skönhetsoperation som görs på eget initiativ eller om ingreppet har medicinska orsaker utan om ingreppet/sjukdomen sätter ned arbetsförmågan så har man rätt till sjuklön. Den grundläggande förutsättningen för rätt till sjuklön är att den anställdas arbetsförmåga på grund av sjukdom är så pass nedsatt att hon eller han är förhindrad att utföra sitt vanliga arbete.För att ha rätt till sjuklön krävs att arbetstagaren gör en sjukanmälan till arbetsgivaren, 8 § 1 st. En arbetstagare har rätt till ersättning under de 14 dagarna av en sjukdomsperiod enligt 7 §. Av dessa 14 dagar är en arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön de första 7 dagarna, därefter krävs sjukintyg från läkare för att arbetsgivaren ska vara skyldig att fortsätta betala ut sjuklön enligt 8 § 2 st. För att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala ut sjuklön krävs även att arbetstagaren lämnar in en skriftlig försäkran till arbetsgivaren om att denne är sjuk och i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt, enligt 9 §.Man har alltså rätt till sjuklön fram till den 14:de sjukdagen. Därefter kan man ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Enligt 27 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken, se lagen här, har man rätt till sjukpenning vid sjukdom som sätter ned ens arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel är upp till Försäkringskassan att avgöra.När det som i detta fall har uppstått en tvist med arbetsgivaren huruvida du har rätt till sjuklön eller inte, dvs om din arbetsförmåga är tillräckligt nedsatt, kan du ansökan om ersättning sjuklönegaranti, hos Försäkringskassan.Försäkringskassan kan besluta om att betala ut en ersättning som motsvarar sjukpenningen till den anställda. Därefter kräver Försäkringskassan tillbaka samma belopp från arbetsgivaren. För mer info se försäkringskassans hemsida om sjuklön: https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukskrivning_och_sjukpenningHoppas mitt svar hjälpte, återkom om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,