Avsluta provanställning

2015-09-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej jag har en provanställning från datum 150331-150930 på ett mindre aktiebolag. Jag arbetar 30% med lön månadsvis. Det säger att uppsägningstid skall vara enligt lag i kontraktet. Jag tyder det att jag som arbetstagare kan avsluta provanställningen utan uppsägningstid, eftersom arbetet ej passar mig och jag vill ej att det blir en tillsvidareanställning. Jag meddelade den 4 september till arbetsgivaren att jag slutar omgående mitt provanställningsavtalArbetsgivaren säger att det är 30 dagars uppsägningstid och jag inte kommer att få ut innestående lön om jag ej arbetar tills slutet av månaden. Vad är det som gäller för mig och vilken lag ska man hänvisa till?Tacksam för hjälp
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om vi bara tittar på LAS som det verkar refereras till i ditt anställningskontrakt så finns det ingen uppsägningstid från din sida gentemot arbetsgivaren, du kan alltså sluta omgående. Detta framgår av LAS 2§st2 eftersom ett villkor i ditt anställningsavtal som innebär att du har en uppsägningstid gentemot din arbetsgivare vid en provanställning skulle vara till din nackdel.Däremot kan man avtala om att en prövotid inte får avbrytas i förtid (LAS 6§ st3) om detta har avtalats så gäller alltså det.Det kan även vara så att det genom kollektivavtal på arbetsplatsen finns avvikelser från reglerna i LAS 6§ om provanställning dessa gäller då istället för LAS 6§, se LAS 2§st3Däremot finns det ingen lagstadgad 30-dagars uppsägningstid vid provanställningar som din arbetsgivare verkar antyda.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Avbryta provanställning

2015-09-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, jag är f.n. provanställd på 6 mån. I mitt avtal står det att uppsägningstiden är 3 månader men det står inte om det är för arbetsgivaren eller mig. Vi har inget kollektivavtal. Jag funderar på att säga upp mig då arbetssituationen inte är bra. Om jag bestämmer mig för att sluta hur snart kan jag gå?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaEftersom ni inte har något kollektivavtal faller vi tillbaka på LAS i sin helhet.För arbetsgivaren finns det en skyldighet att meddela arbetstagaren om att en provanställning ska avslutas i förtid. Arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren två veckor i förtid. (LAS 31§) Någon motsvarande skyldighet finns inte för arbetstagaren utan du kan arbeta dagen ut och sedan meddela att du inte kommer nästa dag. Av2§ st2 framgår att avtalsvillkor som inskränker dina rättigheter enligt LAS inte är tillåtna vilket innebär att de 3 månaderna uppsägningstid i ditt avtal inte gäller dig utan måste gälla din arbetsgivare.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Semesterersättning vid timanställning

2015-09-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag en fråga angående min semesterersättning! Jag har varit anställd i tre år på ett företag som "timanställd" och har arbetat varierande timmar varje månad! Innan fick jag min semesterersättning utbetalad i juli (jag ville det) eftersom hon stänger butiken i 5 veckor! Men häromdagen berättade min chef att hon nu ska betala ut den varje månad istället för att hon inte har råd att betala ut den i juli! Så min fråga är om hon verkligen får göra så? Tack på förhand!
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!I semesterlagens 30 § står endast att semesterersättning ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter att en anställning avslutats. Den reglerar alltså inte vid vilken tidpunkt semesterersättning till en timanställd skall betalas ut. Däremot framgår av lagens förarbeten (utredningar mm som gjorts inför att en lag ska skapas) att arbetsgivaren kan betala ut semesterersättning innan anställningen upphör, och framförallt vid kortvariga anställningar låta semesterersättningen vara inkluderas i ersättningen för arbetet. Om man tittar i de flesta fackliga kollektivavtalen så är för timanställd oftast angiven att semesterersättningen skall betalas ut kontant på lönen, alltså den lösning som din chef nu önskar. Så det korta svaret på din fråga är att ja din chef får göra såsom hon nu föreslagit, du kan önska men inte begära att få ut din semesterersättning i juli. Däremot kan du kräva att den specificeras på lönebeskedet så att du själv kan spara undan den så att du kan använda den i juli.Beroende på i vilken omfattning du arbetat för denne arbetsgivare under den treårsperiod du nämner kan regler som härrör ur lagen om anställningsskydd aktualiseras och ge dig rätt eller förtur till en annan anställningsform, där semestern regleras olika. Det krävs dock mer information för att bedöma det.Vänligen,

Utbetalning av semesterersättning före anställningens upphörande

2015-09-28 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Har en fråga angående semesterersättning.Jag har jobbat i flera år som vikarie och även på schema.Då jag började jobba sades det att allt ingick i timlönen.Startade jobba på detta ställe 2009..Min fråga är. Är det enligt lagen rätt att göra så? Både ob och semesterersättning i timlönen?Mvh Lars
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande! Av 30 § semesterlagen framgår det att semesterersättning ska i regel erläggas utan skälig dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. I enighet med lagkommentarer samt förarbete till förevarande lagrum bereds arbetsgivaren jämväl möjlighet att betala ut semesterersättning redan före anställningens upphörande, vilket de facto innebär att arbetsgivaren kan inkludera semesterersättningen i den ersättning som ska utgå för arbetet. Utbetalning av semesterersättning i korrelation till löneutbetalningen ska emellertid i regel enkom ske vid särskilt kortvariga anställningar. Om ni utan uppehåll arbetat för samma arbetsgivare i cirka 6-7 år kan man tveklöst anföra att det är på tal om en kortvarig anställning. Mot bakgrund av vad som har framförts finns det således fog att ifrågasätta nuvarande utbetalningsförfarande. Jag råder er att överlägga saken med din arbetsgivare om ni vill genomföra en ändring.

Semesterersättning för 3 monaders deltidsjobb?

2015-09-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag var provanställd mellan 19 mars 2015 till 19 juni 2015. Det var deltid och jag jobbade ca 5 tim/dag. Lönen räknades enlig timrapport. Har jag rätt till semester ersättning?
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Även om din lön består av timlön har du rätt till semesterlön. Semesterlön intjänas under tiden man arbetar. När anställningen upphör skall du som semesterersättning få ut den semesterlön du tjänat in men ännu inte fått ut. Arbetstagare har enligt 1 § semesterlagen rätt till semesterförmåner. Semesterförmåner är semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Lagen omfattar även timanställda.Semesterersättning utbetalas som sagt om anställningen upphör innan arbetstagaren hunnit få ut intjänad semesterlön, 28 § semesterlagen. Semesterersättning blir aktuellt om någon betald semesterledighet inte tagits ut. Semesterersättning ska betalas ut senast en månad efter att anställningen upphör, 30 § semesterlagen.Semesterlönen beräknas på olika sätt beroende på hur din lön räknas ut, 16 § semesterlagen. Om du har en bestämd lön per vecka eller månad beräknas din semesterlön enligt sammalöneregeln i 16 a § semesterlagen. Om du inte har en bestämd lön per vecka eller månad eller din arbetsgivare hellre vill det så beräknas din semesterlön enligt procentregeln i 16 b § semesterlagen.Exakt vilken summa din semesterlön kommer uppgå till kan jag inte svara på utan att ha mer information om villkoren för din anställning och din lön.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningarAlban Dautaj

När en visstidsanställning blir en tillsvidareanställning

2015-09-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har varit anställd under formen "allmän visstidsanställning" sedan Januari 2014, och då på 100%. Jag fick då skriva under ett anställningsbevis, som skulle fortlöpa 3 månader. När perioden gått ut frågade jag hur vi skulle gå till väga nästa gång. Om jag då kunde anse mig själv "fast anställd".Nej var svaret, jag fick 3 månader till, och sedan 3 månader till och så har det fortsatt sedan andra gången jag skrev under avtal. Dock har jag aldrig fått ett nytt anställningsbevis, utan bara ett muntligt "jag har förlängt i 3 månader till".Min fråga är, att eftersom jag varit anställd, och då schemalagd på 100% så länge, finns det ingen skyldighet från arbetsgivaren att tillsvidare-anställa mig? Jag har läst mig till från andra svar att om man varit anställd i 2 år inom en 5års period skall man bli "fast anställd". Men jag har hört att om man varit schemalagd på 100%, kan man bli fast anställd inom en kortare period än 2 år?MVH, Marcus
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En allmän visstidsanställning är typ av tidsbegränsad anställning, dvs. en anställning med slutdatum (5 § LAS). Om man under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning (dvs. "fast anställning") (5 § 2 st LAS).I ditt fall innebär det här att din visstidsanställning när du har varit anställd i två års tid, dvs. i januari 2016, blir en tillsvidareanställning. Det spelar ingen roll om man har arbetat t.ex. 50 % eller 100 % under den här perioden utan det är fortfarande två års anställning som krävs. Återkom gärna om du har flera frågor!Med vänliga hälsningar,

Hur förhåller sig 6 b § LAS till 25 § 2 st. LAS?

2015-09-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag uppfattar LAS 6b§ och 25§ motsägelsefulla gällande konkurs.I 6b§ säger lagen att anställda inte har rättigheter i samband med konkurs.I 25§ säger lagen att återanställningsrätten överlever en konkurs.Vilket gäller?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Innebörden av 6 b § LAS är att arbetstagarnas arbetsförhållanden hos den förre arbetsgivaren, med därtill hörande rättigheter och skyldigheter (med undantag för pensionsförmåner), per automatik övergår till den nye arbetsgivaren. Arbetstagarna och den nye arbetsgivaren behöver alltså inte på något sätt acceptera bytet. Som arbetstagare "överflyttas" du alltså till den nya arbetsgivaren med samma anställningsavtal som tidigare. I paragrafens andra stycke föreskrivs dock att detta inte gäller i samband med en övergång av verksamhet vid konkurs.Vad beträffar 25 § LAS så föreskrivs först i 2 stycket tredje meningen, att om företaget övergått till en ny arbetsgivare innan nio månader förflutit från anställningens upphörande, gäller företrädesrätten mot den nye arbetsgivaren. Detta gäller även då den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs, eller rättare sagt om företaget överlåts till följd av konkurs.I princip har du med andra ord redan besvarat din fråga. Vid övergång i samband med konkurs går ditt personliga anställningsavtal INTE över automatiskt till den nye arbetsgivaren enligt 6 b § 2 st., men däremot har du företrädesrätt till återanställning om den nya arbetsgivaren nyanställer personal enligt 25 § 2 st. Paragraferna står därmed inte i konflikt till varandra.Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du övriga frågor eller synpunkter får du gärna återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Sjukpenning och ersättning under semester

2015-09-28 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Jag har varit sjukskriven sedan oktober 2013 på heltid. Började jobba 50 % 16 mars nu 2015. När jag hade semester från 29juni tom 26juli så hade jag 20 betalda semesterdagar enligt lönekontoret. Har fått semestetilläg för dessa dagar men samtidigt så har jag bara fått betalt 50% av dagarna och sjukavdrag den andra delen. Enligt lönekontoret är det rätt eftersom jag endast jobbar 50% och får resterande från Försäkringskassan. Men vad jag kan läsa mig till så skall jag ha full betalning alla mina semesterdagar. (Alltså som om jag jobbar heltid) Kan ni hjälpa mig att reda ut detta skulle jag bli tacksam. Inte kul att alla 20dagar är borta och få betalt för endast 10. De säger ju att jag fått betalt alla dagar med semestertillägget men det är väl inte samma sak som semesterlön? Jobbar skift som ombordpersonal på tåg så det är inte halva dagar mån-fre som gäller för mig. Utan hela dagar utspritt på månaden.
Fredrik Holst |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Precis som du skriver så ska du ha full lön under din semester samt halv sjukpenning (då du är sjukskriven 50%). Detta eftersom att semester endast kan tas ut i hela dagar, och likställs med förvärvsarbete, det finns alltså ingen möjlighet att ta ut halva semesterdagar (se 3a § semesterlagen 1977:480). Under semester betalas sjukpenning för den ordnarie arbetstid som du skulle ha haft om du inte haft semester. Det jag rekommenderar är att du kontaktar din arbetsgivare och begär att antingen att du får tillbaka semesterdagarna, alternativt att semesterersättning utbetalas för de dagarna som du inte har fått semester (dvs. 10 dagar).Med vänliga hälsningar,