Avgångsvederlag och A-kassa?

2018-02-26 i A-kassan
FRÅGA |Hej! Jag hade i september skrivit på ett vikariat som gällde från september 2017 - maj 2018 men blev uppsagd pga arbetsbrist i december. Enligt uppsägningskontraktet var min sista dag alltså 31/12. Det var alltså dem som valde att säga upp mig och inte tvärtom. Sedan fick jag full lön för januari månad och vet att man brukar få lön även en månad efter att man slutat. När jag pratat med min a-kassa idag säger dem att de inte kan godkänna min ansökan om ersättning pga att min gamla arbetsgivare säger att jag fortfarande är anställd hos dem till och med maj månad. Innebär detta att jag kommer att ha rätt till fortsatt utbetalda löner trots att jag skrivit på uppsägningskontrakt? Vet inte hur annars jag ska kunna få hjälp från a-kassan. Är det möjligt att det kan vara så att jag får lön trots att jag inte arbetar på plats?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om uppsägning regleras framförallt i lagen om anställningsskydd, LAS. Men man kan också komma överens om en uppsägning i ett vanligt kontrakt, och gör man det så sätter man åtsidan både LAS och eventuella kollektivavtal. Den tidsbegränsade anställningen som du hade är således bruten, oavsett vad som stadgas i LAS. Detta innebär att du inte längre har någon rätt att kräva lön av din arbetsgivare, och hen inte har någon rätt att kräva någon arbetsprestation från dig. Däremot är ett vanligt fenomen att man i uppsägningskontrakt avtalar om ett slutarvode (ett avgångsvederlag) motsvarande den tid man skulle ha arbetat om anställningsavtalet skulle följts. Detta görs oftast för att förebygga skadeståndskrav från missnöjda arbetstagare. En bra start kan därför vara att leta efter en klausul om avgångsvederlag i ert uppsägningskontrakt. Är det så att du får avgångsvederlag som avser anställning till och med maj månad så räknas detta som att "du fortfarande är anställd" hos arbetsgivaren (avgångsvederlaget motsvarar det som tidigare var lön) trots att ni brutit anställningsförhållandet. Du kan i sådana fall först anmäla dig till a-kassan efter maj, när din tidigare arbetsgivare slutat betalat avgångsvederlag. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Semesterdagar vid deltidsarbete

2018-02-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Har arbetat 2017-02-08 till 2017-12-08. Under denna tid hade jag 8 semesterdgr, men måste väl vara berättigad till flera. Arbetade 80 %, vet inte riktigt hur jag ska räkna ut min semesterersättning. Fick inget extra i Juli, utan en vanlig månadslön. Hur kan man gå vidare om min arbetsgivare inte vill betala? Tack för svar.Med Vänlig Hälsning
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor! Du har rätt till semesterförmåner enligt Semesterlagen (SemL). Huvudregeln är att Semesterledigheten ska läggas så att även deltidsanställda och anställda med oregelbundna arbetstider får en semesterledighet som motsvarar de lagstadgade 25 dagarna (4 § SemL). Dina semesterdagar påverkas dock av hur många dagar i veckan du arbetar i genomsnitt. Arbetar du dina 80 procent fördelat över 5 dagar per vecka, så påverkas inte antalet semesterdagar som du har rätt till. Semesterlönen beräknas på din deltidslön. Om det däremot är så att du arbetar oregelbundet så behöver du göra en omräkning av dina semesterdagar, en vanlig metod är då att räkna om de 25 semesterdagarna till nettosemester (se b.la. AD 2004 nr 76). Du beräknar din nettosemester genom att ta antalet arbetsdagar i veckan multiplicerat med antalet semesterdagar och sen så delar du det med fem. Hur semesterförmånerna sedan regleras beror på hur din anställning ser ut, men som utgångspunkt har du rätt till 12 procent av allt som du tjänat under året i semesterersättning (16 b § Semesterlagen).Huvudregeln är att din arbetsgivare ska betala ut din semesterersättning utan oskäligt dröjsmål, men senast månaden efter att anställningen avslutades (30 § 1 st. Semesterlagen). Om arbetsgivaren vägrar att betala ut din semesterersättning så kan denne bli skadeståndsskyldig mot dig (32 § Semesterlagen), men du behöver väcka talan inom två år (33 § Semesterlagen). Du kan också vända dig till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande (här). Om arbetsgivaren inte betalar trots detta så behöver du ta saken vidare till tingsrätt för att få din semesterersättning. Vid en ansökan om betalningsföreläggande så är det viktigt att dina grunder framgår tydligt. Om du vill ha hjälp med att upprätta en sådan ansökan så kan du kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig gärna med detta!Med vänliga hälsningar,

Rätt till semesterersättning

2018-02-25 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Jag ska säga upp mig från mitt jobb då jag har fått ett nytt. Jag har intjänade semesterdagar från det gamla jobbet som jag ska säga upp mig ifrån. Har jag rätt att få de semesterdagarna i pengar?
Claudia Perra-Morin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid avslutad anställning har man rätt till semesterersättning för intjänade semesterdagar enligt 28 § semesterlagen. Semesterersättningen beräknas på samma grund som för semesterlönen enligt 29 § semesterlagen. Semesterersättningen ska betalas senast ut en månad efter avslutad anställning enligt 30 § semesterlagen. Således ska du få ut semesterersättningen i pengar vid avslutad anställning för intjänade semesterdagar.Med vänlig hälsning,

Den som anställts uppfyller inte kraven på annonserad tjänst

2018-02-25 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Den som anställs uppfyller inte kraven på annonserad tjänst?
Lovisa Sidén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag uppfattar din fråga rätt så vill du veta vad man kan göra om man anser att en person som har fått en tjänst inte uppfyller kraven i jobbannonsen? I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det handlar om en privat arbetsgivare. Om det är så att det handlar om en offentlig tjänst som har utannonserats finns det särskilda regler om detta, kommentera då nedan så ska jag redogöra för dessa. Får arbetsgivaren välja själv vem den vill anställa?Utgångspunkten är att en arbetsgivare får själv bestämma vem hon eller han vill anställa. Arbetsgivaren är inte bunden av de krav som denne har ställt i annonsen och bedömer själv om en person är kvalificerad för arbetet. En arbetsgivare får däremot inte välja bort andra sökande på diskriminerande grunder. I Diskrimineringslagen (förkortad DiskL) räknas upp på vilka grunder man kan diskrimineras på vilket är kön (där graviditet räknas in), könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 1 kap 1 § DiskL. Värt att uppmärksamma är att politiska eller filosofiska uppfattningar inte omfattas av diskrimineringslagen, med andra ord har en arbetsgivare rätt att välja bort en sökande som exempelvis är vegan eller röstar på ett visst politiskt parti (en arbetsgivare får dock inte ställa frågor om vad man röstar på och en arbetssökande är därmed inte heller skyldig att besvara en sådan fråga).I vissa undantagsfall får en arbetsgivare särbehandla vissa grupper för att exempelvis främja jämställdhet på arbetsplatsen eller för att det finns ett berättigat syfte med särbehandlingen, sk. Positiv särbehandling, detta framgår uttryckligen av 2 kap 2 § DiskL.Vad ska man göra om man tror att man har blivit diskriminerad som arbetssökande?Om man som arbetssökande tror att man har blivit diskriminerad ska man i första hand begära ut de meriter som den som fick arbetet hade för att kunna konstatera om man var i en jämförbar situation som den person som fick arbetet. Enligt 2 kap 4 § DiskL så har en arbetssökande rätt att på begäran få ut en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet hade. En arbetsgivare kan inte neka detta.Om den som fick arbetet hade bättre meriter än sig själv så har man inte varit i en jämförbar situation och då har det enligt lagens mening inte förekommit någon diskriminering. Det kan ju vara så att en person inte uppfyller kraven i en annons men har andra meriter som är värdefulla för arbetsgivaren. Om man anser att personen hade sämre meriter än sig själv och man kan göra det sannolikt att man har diskriminerats på grund av någon av de orsaker som räknas upp i lagen så ska man i första hand vända sig till sitt fackförbund (om man är medlem i ett). Om man inte är medlem i något fackförbund kan man själv väcka talan i domstol med hjälp av ett juridiskt ombud. Ett alternativ är att vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO brukar dock främst åta sig fall som kan ha leda till ett nytt prejudikat, det vill säga det finns något speciellt i det enskilda fallet som är av betydelse för rättstillämpningen. För att nå framgång med sin talan krävs det att man kan göra sannolikt att det finns ett orsakssamband mellan att man inte fick tjänsten och att man inte har fått det på grund av diskriminering. Därefter ska arbetsgivaren visa på att det finns en annan anledning till att man inte fick tjänsten, exempelvis att den som fick arbetet hade bättre meriter, 6 kap 3 § DiskL. Om man skulle vinna framgång med sin talan så har man rätt till sk. Diskrimineringsersättning som är en ersättning för att man har blivit utsatt för diskriminering, 5 kap 1 § 1 p DiskL. Man har däremot inte rätt till ersättning för ekonomiska förluster, då lagstiftaren har ansett att det inte finns någon adekvat ekonomisk förlust, 5 kap 1 § 2 p DiskL. Med det menar lagstiftaren att den arbetssökande antas hitta ett nytt arbete eller kunna gå tillbaka till sitt gamla och därmed har det inte uppkommit en ekonomisk skada.Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga, och om något är oklart kommentera nedan så ska jag försöka besvara den !Med vänlig hälsning

Ändring av anställningsvillkor innan arbetetsstart

2018-02-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan Min blivande arbetsgivare kallade mig på möte några dagar innan ja skulle påbörja min anställning och ville att ja skulle skriva under ett papper om att vi skulle stryka anställningavtalet pga att hon fått veta av min förra chef att jag tjänade mindre än vad vi hade kommit överens om. Det är en månads uppsägningstid. Hon ville sänka lönen till den jag hade på förra jobbet. Hon sa tänk på det och återkom. Jag fick ett annat jobb så jag hörde inte av mig. Kan jag i efterhand kräva att hon är skyldig att betala en månadslön till mig? Hur går jag vidare om hon inte betalar mig?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När du blir erbjuden en anställning av en arbetsgivare och tackar ja till denna så har ni ingått ett anställningsavtal. Det finns nämligen inga krav på att ett sådant avtal måste vara skriftligt – en muntlig överenskommelse om att påbörja ett arbete är alltså redan det att kategorisera som ett anställningsavtal. Avtalet om att du skulle börja arbeta gäller alltså från den tidpunkt som du tackade ja till tjänsten. Det är dock givetvis en fördel att få överenskommelsen på papper, eftersom du då har lättare att bevisa vad överenskommelsen faktiskt innebär. Om arbetsgivaren vägrar att anställa dig på de villkor ni muntligen har kommit överens om så begår arbetsgivaren ett avtalsbrott, även om det inträffar innan du börjat arbeta. Eftersom ni ännu inte hunnit skriva ned er muntliga överenskommelse så kan det i ditt fall bli svårt att bevisa att ni faktiskt hade ett avtal och att arbetsgivaren brutit mot detta.Om du kan bevisa att arbetsgivaren brutit mot er muntliga överenskommelse genom att villkora tjänsten med ett annat avtal så räknas det som en uppsägning. Förutsatt att det rörde sig om en tillsvidareanställning (4 § LAS) så får en sådan bara göras om det finns saklig grund (7 § LAS). Arbetsgivaren skulle här kunna hävda att det föreligger företagsekonomiska skäl bakom din uppsägning, och att du tackat nej till en återanställning eftersom du nekat de sämre villkoren – vilket är en saklig grund för uppsägning. Du har helt rätt i att du har minst en månads uppsägningstid enligt 11 § LAS. Om du inte får din lön för uppsägningstiden så kan du vända dig till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande (här). Om arbetsgivaren inte betalar trots detta så behöver du ta saken vidare till tingsrätt för att få din lön. Vid en ansökan om betalningsföreläggande så är det viktigt att dina grunder framgår tydligt. Om du vill ha hjälp med att upprätta en sådan ansökan så kan du kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig gärna med detta!Med vänliga hälsningar,

Uppsägning av visstidsanställd på grund av misskötsel och frånvaro

2018-02-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Vi har en timanställd, visstidsanställning som vi tänker sparka på grund av frånvaro, inte skött sig med kunder, m.m. Vi har nu frågat om hon kan komma in på ett möte, men hon vägrar och vill hellre skicka nycklarna med en kompis istället. På kontraktet står det 1 månads uppsägning och under denna månad måste hon boka upp sig på minst 20timmar. Hur gör vi nu? Vilka rättigheter har vi som arbetsgivare?Vänliga hälsningar,
Frida Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ni oroar er över att en arbetstagare inte kommer att dyka upp på jobbet under uppsägningstiden, alternativt att ni inte vill att hon ska jobba under uppsägningstiden då hon inte sköter sitt jobb. Jag uppfattar det som att frågan är hur ni kan hantera den här situationen med hänsyn till hennes frånvaro, misskötsel och uppsägningstiden. UppsägningFör att hon ska bli uppsagd krävs det att det grundar sig på saklig grund som antingen hänför sig till "personliga skäl" eller "arbetsbrist". I detta fall är personliga skäl relevant. Då det inte framgår av frågan hur omfattande frånvaron har varit och i vilken mån misskötseln har skett, är det därav svårt för mig att bekräfta om det föreligger saklig grund för uppsägning. Min uppfattning utifrån informationen i frågan är däremot att det kan uppfylla kravet på saklig grund och att det därför eventuellt är möjligt att säga upp personen med hänsyn till det. (7 § LAS)För att det ska vara möjligt att säga upp arbetstagaren så krävs det att någon av omständigheterna som det grundar sig på inte har varit kända i över två månader i förhållande till den tidpunkt uppsägningen sker. Uppsägningen måste i alla fall delvis grunda sig på någon omständighet som skett inom de senaste 2 månaderna. (7 § 4 st. LAS)Som du nämner i frågan så gäller en uppsägningstid på 1 månad. Beroende på vad ni finner problematiskt så redogör jag för två olika fall som jag tolkar det som att det kan röra sig om.Om fallet är som sådant att ni finner att hon missköter sitt jobb och att ni därför inte vill att hon ska jobba under uppsägningstiden så är ni inte skyldiga att ge henne några arbetsuppgifter. Hon har däremot rätt till lön under uppsägningstiden vare sig hon blir tilldelad arbetsuppgifter eller inte. (12 § LAS) Om det istället rör sig om att ni oroar er över att hon inte kommer att dyka upp under arbetstimmarna under uppsägningstiden så är det lite svårare att bedöma. Frånvaro är som sagt ett alternativ till saklig grund för uppsägning, men då löper som ovan nämnt uppsägningstid där man har rätt till lön. Om arbetstagaren blir tilldelad arbetsuppgifter under uppsägningstiden men inte dyker upp och arbetar, så bör hon heller inte få lön utan giltigt skäl till frånvaron. Det finns dock inte någon lagreglering för den situationen och orsaken till frånvaron kan ha stor betydelse. Avsked Ett annat alternativ som eventuellt kan bli aktuellt är avsked. Om frånvaron har varit så pass stor tidigare att den varit betydande och det visar sig att frånvaron fortsätter under uppsägningstiden så kan det istället föreligga grund för avsked. Avsked innebär att anställningen omedelbart upphör, men med en veckas förvarning till arbetstagaren. (30 § 1 st. LAS) För att man ska kunna avskeda en arbetstagare krävs det att hen grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. (18 § LAS) Att inte dyka upp på jobbet kan vara att grovt åsidosätta sina åligganden, men det räcker inte att det skett enbart några gånger utan det måste varit i betydande mån. Det är därför en bedömningsfråga som jag inte kan avgöra utifrån omständigheterna i frågan. Men om frånvaron tidigare skett ofta och det visar sig att den fortsätter så kan ett alternativ vara att istället avskeda personen och då har arbetstagaren inga rättigheter till lön eller dylikt under den tiden. Jag hoppas du fick vägledning och svar på din fråga!

Min arbetsgivare kränker mig. Jag har fått ett nytt jobb, men har knappt två månader kvar på uppsägningstiden? Kan jag sluta på mitt nuvarande jobb tidigare?

2018-02-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag jobbar inom vård-och omsorg i provat regi och har en arbetsgivare som jag upplever kränker mig och ger mig direktiv om att jag ska utföra arbetsuppgifter som inte åligger i min profession. Jag har sagt upp mig men har lite mindre än två månader kvar på uppsägningstiden. Jag har fått ett nytt jobb och de tar gärna emot mig tidigare. Vad kan jag göra för att sluta tidigare och slippa bli skadeståndsskyldig?
Jenny Hedin | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga gäller om du har rätt att sluta på ditt nuvarande jobb trots att uppsägningstiden inte har gått ut ännu. Jag kommer att gå igenom vad som gäller dels om arbetsgivarens kränkande beteende gentemot dig, dels om uppsägningstider och slutligen vad du kan göra nu. Jag tolkar din fråga som att du har en tillsvidareanställning. Om så inte är fallet (dvs. om du är visstidsanställd) är du välkommen att skicka in en ny fråga. Kränkande behandling av arbetsgivarenTill att börja med vill jag tala om att det naturligtvis inte är acceptabelt att din arbetsgivare kränker dig. Det framgår av Arbetsmiljölagen (AML) att arbetstagare ska ha en bra arbetsmiljö (här), och det inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Mobbning och annan kränkande behandling på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem. Arbetsgivaren har ett ansvar att agera mot mobbning på arbetsplatsen. Om man blir utsatt för mobbning eller kränkande behandling på jobbet bör man ta upp det med skyddsombud (här) på arbetsplatsen eller med facket (om man är medlem). UppsägningstidNär det gäller frågor om uppsägningstid tillämpas LAS (lag om anställningsskydd) (här). LAS är semidispositiv, vilket innebär att man kan avvika från LAS genom kollektivavtal. Det framgår inte av din fråga om ni har kollektivavtal eller andra avtal som påverkar uppsägningstidens längd, så jag kommer att gå igenom vad som gäller enligt LAS. Som jag skrev i början av mitt svar utgår jag i mitt svar från att du är tillsvidareanställd (här). Hur lång uppsägningstid man har vid en tillsvidareanställning beror på hur länge man har varit anställd (här). Lön och andra förmåner under uppsägningstiden Om en arbetstagare har blivit uppsagd har han eller hon rätt att under uppsägningstiden behålla lön och andra anställningsförmåner, även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare (här). Då den anställde inte är arbetslös förrän uppsägningstidens slut har hen rätt till samma ersättning som om anställningen hade fortsatt. Det är under förutsättning att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för att när som helst kunna utföra arbete under hela uppsägningstiden förutom när arbetsgivaren förklarar arbetstagaren arbetsbefriad.Arbetsgivaren kan besluta att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under hela eller en del av uppsägningstiden (här), och då får arbetsgivaren avräkna förmåner som arbetstagaren har haft från en annan anställning (jfr med vad som sägs om förmåner under uppsägningstiden här). Vad du kan göra nuArbetsgivaren kan besluta att uppsagd arbetstagare inte behöver stå till förfogande under hela uppsägningstiden eller del av uppsägningstiden. I annat fall förväntas arbetstagaren stå till förfogande på jobbet under uppsägningstiden. Det finns tyvärr ingen bestämmelse i lagen som kan hjälpa dig att komma ifrån din nuvarande arbetsplats tidigare. Det du kan göra är att prata med arbetsgivaren och försöka komma överens om att du kan få sluta jobba tidigare. Om du är medlem i facket rekommenderar jag att du börjar med att kontakta facket för vidare rådgivning. Som jag skrev ovan rekommenderar jag även att du tar kontakt med facket (om du är medlem) samt skyddsombud på arbetsplatsen och påtalar att arbetsgivaren har kränkt dig. Om du har fler frågor är du välkommen att ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Lycka till!Vänligen,

Kan ett modernt beredskapsjobb övergår till tillsvidareanställning?

2018-02-24 i Anställningsformer
FRÅGA |Kan ett modernt beredskapsjobb övergår till tillsvidareanställning?
Michaela Ådén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid anställningar som utgör moderna beredskapsjobb så tillämpas särskilda villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar (VASA). Enligt 3 § VASA så tillämpas som huvudregel lagen om anställningsskydd (LAS), med undantag för vissa paragrafer. Moderna beredskapsjobb utgör en egen form av tidsbegränsad anställning som har sin grund i VASA. Enligt LAS är det bara vissa former av tidsbegränsade anställningar som kan övergå i tillsvidareanställningar: allmänna visstidsanställningar och vikariat, vilket framgår av 5 a § LAS. I LAS finns inga andra bestämmelser om fall då tidsbegränsade anställningar övergår till tillsvidareanställning. Inte heller finns någon bestämmelse i VASA om att anställningen kan övergå till en tillsvidareanställning. Sammanfattningsvis så kan alltså ett modernt beredskapsjobb inte övergå i en tillsvidareanställning. Hoppas du fick svar på din fråga!