Sammanlagd anställningstid enligt LAS

2017-02-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej Lawline,Har en fråga om uppsägningstid 11§ LAS.Bakgrunden är att jag kommer bli uppsagd från mitt företag. Arbetade där 2005-2012. Började arbeta samma företag igen april 2016.Har alltså arbetat detta företag över 7 år totalt.Min fråga är om jag har en eller fyra månaders uppsägningstid?Vad menas med den SAMMANLAGDA ANSTÄLLNINGSTIDEN?Jusek säger jag har 4 månaders uppsägningstid men jag blir osäker.I mitt anställningsavtal står det endast att vid uppsägning gäller LAS rörande bland annat uppsägningstider.Mycket tacksam för svar!Hälsningar Mikael Ring
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Min bedömning är att Jusek har rätt när de säger att du har 4 månaders uppsägningstid. Med "sammanlagda anställningstiden" menas just att täcka in fall likt ditt där anställningen upphör för att sedan ta vid igen.

Ändring av arbetsuppgifter

2017-02-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag känner en person som jobbar som städare på ett bolag. Han har sedan två år tillbaka tilldelats 24h i veckan för att städa en viss lokal. Förra veckan så meddelade man från "toppen" att dessa timmar kommer att minskas med 7 men att man väntar sig samma resultat, dvs. samma yta ska städas på 17h på samma sätt som tidigare. Arbetsgivaren hänvisar till att man har någon typ av modell som räknar ut hur mycket arbete som krävs för en viss lokal och att man använt sig av denna modell vid den nya beräkningen. Är det ens tillåtet att göra denna typ av ändring i någons arbete? Mvh,Mikael
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är ja. En arbetsgivare har rätt att tilldela en arbetstagare arbetsuppgifter och kräva att dessa utförs på det sättet som arbetsgivaren beskrivit. Att personen inte klarar av att utföra uppgiften på detta sätt betyder dock inte alls att arbetstagaren kan sägas upp.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Uppsägningstid vid tidsbegränsad anställning

2017-02-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vilken uppsägningstid kan jag ha om företaget inte har kollektivavtal men jag har skrivit på ett avtal på 3 mån.Min anställning har ännu inte varat i 5 mån?
Alfred Wittboldt |Hej och tack för att du hör av dig till oss på Lawline!Regler om uppsägningstid återfinns i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) (https://lagen.nu/1982:80). En avtalad tre månaders anställning utgör en så kallad allmän visstidsanställning enligt 5 § 1 p. LAS (https://lagen.nu/1982:80#P5S1). En sådan upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört (se 4 § 2 st LAS https://lagen.nu/1982:80#P4S2). Det finns alltså ingen uppsägningstid i ditt fall.Jag hoppas du är nöjd med svaret!Med vänlig hälsning,

Semesterersättning

2017-02-23 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejHar man rätt att få ut sparad semester i pengar när man slutar eller går i pension?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om semester finns i semesterlagen. Om en anställning upphör, t ex för att en person slutar eller går i pension, innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in så ska denne istället få kompensation i form av semesterersättning, d v s ersättning i pengar, enligt 28 § semesterlagen. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Rätten till sammanhängande semester

2017-02-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Min man jobbar på ett företag där de varje år nekar sammanhängande semester på 3 eller 4 veckor. De jobbar tre stycken på en avdelning och det är endast en per år som får 3 veckor sammanhängande. De andra två får ta ut Max tre veckor, men utspritt. (Aldrig 4 veckor!!) Deras chef bestämmer också att semestern endast får tas ut i maj, juni samt till mitten av juli. - alltså ingenting från mitten av juli eller något alls i augusti. De har då alltså 8,5 vecka att dela på tre för "fyra veckor sammanhängande semester",bvilket aldrig ä går ihop. Varken veckomässigt eller önskemålsmässigt då det är sällan någon vill ta semester i maj. Kan chefen verkligen göra såhär? Finns det något man kan göra? Kräva semester 4 veckor i juli ex? Och får man de inte kan man vända sig någonstans? Företaget har inget kollektivavtal och gör tyvärr lite som de vill för att passa cheferna. Tack på förhand.
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring semester hittar du i semesterlagen (SemL). Enligt 4 § har en arbetstagare rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår, undantag gäller för som påbörjat sin anställning efter 31 augusti det semesteråret. Enligt 12 § ska, om inte annat avtalats, semesterledigheten förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. Ordet ”ledighetsperiod” avser här att det ska vara sammanhängande. Arbetstagare har alltså rätt till fyra veckor sammanhängande semester någon gång under juni-augusti, om inte annat avtalats i anställningsavtalet eller i kollektivavtal. Sista meningen i samma paragraf säger "även utan stöd av avtal får en sådan semesterperiod förläggas till annan tid, när särskilda skäl föranleder det.", i detta fall ger det arbetsgivaren möjlighet att flytta semesterperioden om det på grund av synnerliga skäl inte är möjligt att ge arbetstagarna semester under juni-augusti, det ger dock inte arbetsgivaren möjlighet att dela upp semestern i olika delar. I propositionen till denna lag ges ingen tydlig beskrivning av vad synnerliga skäl kan vara, det ska istället bestämmas i varje enskilt fall. Det som nämns är att det ska läggas stor vikt vid arbetstagarnas önskemål, arbetsgivaren är skyldig att tåla vissa mindre omfattande störningar i verksamheten för att tillmötesgå arbetstagarnas önskemål. Säkerhet på arbetsplatsen och samhällsviktiga intressen så som sjukvård och kommunikationer ges dock företräde. i den mån det är möjligt att organisera arbetsplatsen så att dessa behov kan tillgodoses utan att semesterperioden behöver flyttas kan det inte anses föreligga särskilda skäl. Enligt 2 § går det som huvudregel inte att avtala om sämre villkor än vad som gäller enligt lagen, det finns dock undantag för vissa paragrafer. 4 § som säger att alla arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår går inte att avtala bort, det gör däremot 12 § som säger att arbetstagarna ska få fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. I detta fall beror det alltså på vad som står i anställningsavtalen, står det ingenting speciellt kring detta är det dock 12 § SemL som ska följas. Sammanfattningsvis har arbetstagare rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår, denna rätt går inte att avtala bort. Det går inte att kräva fyra veckors sammanhängande semester specifikt i juli som i ditt exempel, man kan såklart önska det men det är chefens beslut när man får semester. Man ska dock få fyra veckors sammanhängande semester någon gång mellan juni-augusti om det inte finns synnerliga skäl för annat, i sådana fall får arbetsgivaren flytta den sammanhängande perioden. Man kan avtala om annat, det är därför viktigt att veta vad som står i anställningsavtalet. Eftersom detta uttrycks i lag måste arbetsgivaren följa dessa regler även om företaget inte är ansluten till ett kollektivavtal. Slutligen så råder jag din man att ta kontakt med facket och få vidare hjälp därifrån, om de har medlemmar på plats kan de även försöka få arbetsgivaren att teckna kollektivavtal.Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att åter vända dig till oss på lawline!Med vänliga hälsningar,

Har man som anställd rätt till ledighet för studier och vem bestämmer när man ska vara ledig?

2017-02-24 i Studieledighet
FRÅGA |Jag arbetar 100% och har varit anställd i företaget sedan 2014. Nu vill jag studera och därmed ta tjänstledigt för studier. Mina studier är på distans men i 100% studietakt. Jag vill enbart ta tjänstledigt 20% från mitt arbete och angav i ansökan att jag vill att ledigheten ska infalla på onsdagar. Alltså ledig onsdagar ovh jobba mån, tis, tors och fre. Får jag bestämma själv när jag vill att ledigheten ska vara eller kan min arbetsgivare bestämma vilka dagar eller tider jag får vara ledig?
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Eftersom din fråga rör hur arbetstid för anställda ska fördelas är det något som regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Mer regler om arbetstagares rätt till ledighet finns i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.Beroende på vad du jobbar med och för vilket företag kan det finns kollektivavtal som påverkar hur arbetstid och tjänstledighet ska hanteras. Då jag inte har tillgång till detta kan jag inte göra en bedömning av om det påverkar din situation. Mitt svar utgår därför helt från LAS.Arbetsgivaren leder arbetetDet är arbetsgivaren d.v.s. din chef som har rätten att leda och fördela arbetet. Chefen kan då bland annat:-bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras-bestämma hur många och vilka anställda som ska utföra arbetet-bestämma anställdas arbetstiderDetta innebär att det är din chef som bestämmer om du får ta tjänstledigt och när. Om din chef godkänner din tjänstledighet avgör också chefen vilken eller vilka dagar som du får vara ledig. Du kan alltså inte själv bestämma detta.Du har rätt att vara ledig för utbildningSom arbetstagare har man rätt till behövlig ledighet från sin anställning för att kunna studera. Du avgör själv hur mycket du behöver vara ledig för dina studier. Viktigt att tänka på är att arbetsgivaren har rätt att omplacera dig under tiden du studerar om arbetsgivaren har goda skäl till varför en omplacering är nödvändig. Kraven för att ha rätt till ledighet är att man arbetat hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller minst tolv månader de senaste två åren. Detta verkar du ha uppfyllt.Det krävs vidare att dina studier följer en studieplan och du kan visa upp antagningsbevis eller liknande. Du kan med andra ord inte få ledigt för att studera på egen hand.Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp din ledighet till senare om arbetsgivaren anser att det vore bättre för företaget. Vill din chef skjuta upp ledigheten upp till sex månader kan hen besluta det på egen hand. Om chefen vill skjuta upp din ledighet längre än sex månader krävs att arbetsgivaren får samtycke från den berörda lokala arbetstagarorganisationen d.v.s. facket på ditt jobb, även om du inte är med i facket. Detta kan givetvis innebära stora problem för dig. Arbetsgivaren måste dock genast informera dig om att hen vill skjuta upp din tjänstledighet samt ange skälen till varför detta behövs.Vissa undantag till denna lag om arbetstagares rätt till ledighet kan finnas i kollektivavtal. Det blir alltså återigen viktigt att undersöka det kollektivavtal som gäller för dig på din arbetsplats.Hur du bör gå tillvägaSom jag förstår din information har du skrivit en ansökan. Har du redan lämnat in den kan du bortse från denna delen.Du borde ansöka om ledighet i god tid innan dina studier startar. Om du ännu inte vet om du kommit in på utbildningen borde du skriva in i din ledighetsansökan att villkoret för ledigheten är att accepteras till utbildningen och att du annars vill fortsätta jobba.Kom ihåg att studieledighet inte är semestergrundande.SammanfattningDu har rätt att få ledigt för att studera men arbetsgivaren kan besluta om att skjuta upp din ledighet i sex månader och ibland även längre än så. Det är också arbetsgivaren som beslutar om vilka dagar du har rätt att vara ledig även om du bestämmer över hur mycket du vill vara ledig d.v.s. hur många dagar per vecka du vill vara ledig.Blir det problem med arbetsgivaren är du välkommen att återkomma till oss så hjälper vi dig att lösa situationen.Med vänlig hälsning

Fråga om vad som händer när man inte kommer till jobbet under sin uppsägningstid

2017-02-23 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Har precis blivit uppsagd från en provanställning, i avtalet så står det att det är 2 veckors uppsägningstid men vad händer om jag inte dyker upp på arbetet den tiden ut när det är dom som sagt upp en? Dom går inte under något kollektivavtal.
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom avtalsrätten finns en stark princip som heter "Pacta sunt servanda", vilket betyder att avtal ska hållas, se här. Du har därför en skyldighet att arbeta under uppsägningstiden. Enda anledningen till att du ska få sluta omedelbart är om arbetsgivaren dröjt med att betala ut lönen under en längre tid, om hen undanhåller dig från arbetsuppgifter eller om hen gör sig skyldig till misshandel eller något annat brott, se här. Genom att inte arbeta under uppsägningstiden gör du dig skyldig till kontraktsbrott och då kan din arbetsgivare hålla inne din innestående lön. Men det krävs att arbetsgivaren kan visa att de gjort en förlust genom att du inte höll ert avtal. Om du inte vill arbeta dina sista två veckor är en rekommendation att du pratar med din arbetsgivare så denne kan få möjligheten att hitta en ersättare. Du får även vara beredd på att arbetsgivaren kan hålla inne en del av din lön! Hoppas du fått svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Rätten till arbetsgivarintyg samt arbetsbetyg

2017-02-23 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har för ett tag sedan sagt upp min anställning på ett företag. De skickade omgående ett intyg om att tjänsten sagts upp. Jag skrev till dem i princip direkt att jag vill få med mig ett tjänstgöringsintyg/betyg. Jag har varit anställd mer än 10 år, de senaste åren har jag varit tjänstledig för studier (egentligen med syfte att söka nytt arbete). Jag bad dem skriva vilken tid jag varit anställd och vilka arbetsuppgifter jag haft. Än har inget svar kommit som bekräftar att de ska skicka det till mig, och alltså inget tjänstgöringsintyg. Om jag kontaktar dem innan sista anställningsdag som är 28/2, vad kan jag kräva gällande intyget? Kan jag begära ett "betyg"? Kan de neka mig att alls få ett intyg? Det är en arbetsplats med kollektivavtal. Jag har inte varit fackligt ansluten och varit med i a-kassa (men är inte berättigad till det då jag inte har några poäng, något som arbetsgivaren också har godkänt-dvs att jag enbart är inskriven på kurs.Tack på förhand!
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om arbetsgivarens ansvar att utfärda arbetsgivarintyg hittar du i Lagen om arbetslöshetsförsäkring.När du avslutar en anställning så har du efter begäran rätt att få ett arbetsgivarintyg som innehåller uppgifter om hur länge du har haft din anställning, vad du har arbetat med och vart du har varit anställd. Det är vanligt att nya arbetsgivare önskar ta del av detta intyg och intyget krävs även för att man ska kunna bedöma rätten till ersättning från arbetslöshetskassan, Lagen om arbetslöshetsförsäkring 47 § st. 2. Denna bestämmelse är dock inte sanktionerad, vilket innebär att det inte finns någon direkt sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att utfärda ett sådant intyg. Om du ska ansöka om ersättning från arbetslöshetskassan och du har stora svårigheter att skaffa ett intyg så kan du istället styrka de uppgifter som behövs på annat sätt, Lagen om arbetslöshetsförsäkring 47 § st. 2. Det finns ingen lagstadgad rätt att få ett arbetsbetyg, alltså en mer detaljerad information om arbetet såsom befattning och krav samt ett vitsord/omdöme av den anställde. Det hör dock till god sed på arbetsmarknaden att arbetsgivaren utfärdar ett sådant betyg med personligt omdöme, men det är alltså inget du kan kräva av din arbetsgivare. Rätten till ett arbetsbetyg kan dock regleras av kollektivavtal på arbetsplatsen och man kan på så sätt ha rätt till ett sådant betyg från arbetsgivaren. Jag rekommenderar att du kontrollerar vad kollektivavtalet på arbetsplatsen säger rörande både arbetsgivarintyg och arbetsbetyg för att få reda på vad din arbetsgivare är skyldig att utfärda till dig. Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!Du är också välkommen att vända dig till Lawline med fler frågor. Vänliga hälsningar