Vad ställs för krav på arbetsgivaren när denna vill omplacera en arbetstagare?

2017-07-11 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej Lawline, tack för era kloka svar!Ifall en arbetsgivare vill omplacera men inte vill säga upp, behöver den har en saklig grund till omplaceringen? Dvs, måste det föreligga arbetsbrist eller personliga skäl ifall omplacering ska ske, eller kan arbetsgivaren godtyckligt utan motivering omplacera?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller frågor om omplacering så är det viktigt att börja med att reda ut var gränserna för arbetstagarens arbetsskyldighet går. Arbetsskyldighetens gränser utgörs lite förenklat av kollektivavtalsområdet.Arbetsgivaren har rätt att fritt företa omplaceringar utan att LAS och kravet på saklig grund aktualiseras om omplaceringen sker inom arbetstagarens arbetsskyldighet. Ligger omplaceringen inom arbetsskyldigheten så måste alltså arbetstagaren utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren tilldelar denne, annars riskerar arbetstagaren att göra sig skyldig till arbetsvägran vilket i sig kan vara saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren kan dock inte företa hur ingripande omplaceringar som helst trots att det sker inom ramen för arbetsskyldigheten. Särskilt ingripande omplaceringar kräver att arbetsgivaren kan uppvisa objektivt godtagbara skäl, annars kan omplaceringen ogiltigförklaras av arbetsdomstolen. Detta kallas för bastubadarprincipen och slogs fast i rättsfallet AD 1978:89. Observera dock att detta endast gäller omplaceringar som sker p g a personliga skäl. Det finns också andra begränsningar, arbetsgivaren får inte omplacera på ett sätt som strider mot lag eller god sed. Ett exempel på detta kan vara omplaceringar som strider mot diskrimineringslagen. Om arbetsgivaren ensidigt omplacerar arbetstagaren utanför arbetsskyldighetens ramar så kan detta ses som en uppsägning eller ett avskedande med ett samtidigt erbjudande om anställning till den nya tjänsten. I detta fall måste de regler som gäller för uppsägning och avskedande iakttas, däribland kravet på saklig grund vid uppsägning från arbetsgivarens sida. LAS 7 §. Turordningsreglerna i LAS 22 § kan då också aktualiseras om omplaceringen sker p g a arbetsbrist. Vänligen,

Uppsägningstid enligt anställningsavtal

2017-07-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag undrar lite om uppsägningstid. Enligt gällande kollektivavtal (Almega) har jag 1 månads uppsägningstid vid egen uppsägning, jag har bara jobbat där i 7 mån. Men i anställningsavtalet står där ömsesidig uppsägningstid om 3 mån. Vilket gäller egentligen. Jag vill avsluta min uppsägning innan terminsstart, om ca 2 mån. Med vänlig hälsning,
Louise Sundström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Grundläggande regler om vad som gäller vid uppsägning finns i Lag om anställningsskydd (LAS). I lagens 11§ sägs att det, i ett fall som ditt där du arbetat i 7 månader, gäller en minsta uppsägningstid på en månad både för dig och din arbetsgivare. 11§ LAS är dock semidispositiv, vilket betyder att det är möjligt att åsidosätta den genom bestämmelser i kollektivavtal. Detta innebär i sin tur att om det finns regler i ett kollektivavtal som skiljer sig från bestämmelserna i LAS om uppsägningstid, ska reglerna i kollektivavtalet gälla. Däremot har arbetsgivare och arbetstagare möjlighet att i ett anställningsavtal komma överens om en uppsägningstid som skiljer sig från det gällande kollektivavtalet. En sådan överenskommelse gäller före både lag och kollektivavtal, så länge man inte angett en kortare uppsägningstid för arbetsgivaren än den som lagen ställer upp (dvs. en månad). Eftersom du och din arbetsgivare i ditt anställningsavtal har kommit överens om en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader, är det därför denna uppsägningstid som gäller. Jag rekommenderar dig dock att ändå försöka förklara din situation för din arbetsgivare. På så sätt kan ni kanske komma fram till en gemensam lösning.Hoppas att detta svar är till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Avsluta provanställning innan tillträde

2017-07-10 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag ska börja hos en myndighet I mitten av augusti. Nu kan jag dock stanna hos mitt gamla jobb och vill stanna kvar.Jag har ett avtal med avtal med 6 månaders provanställning och antar att jag kan avbryta min anstälnning när som helst. Kan jag också saga upp mig I förväg utan att ens dyker upp där?Tack!
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En provanställning har som huvudregel ingen uppsägningstid. Detta gäller även om anställningen inte har börjat än. Anställningen har sitt stöd i 6 § Lagen om anställningsskydd. Jag rekommenderar att du tar kontakt med din kommande arbetsgivare och förklarar situationen. Det kan ju vara så att du behöver dem som referens av något slag längre fram, eller att du kommer börja på den myndigheten någon gång i framtiden ändå och då är det bra att gå ut på rätt fot. Du måste oavsett kontakta dem och meddela att du tänker avsluta provanställningen. Du kan inte bara strunta i att komma dit första dagen. Men som sagt kan du säga upp din anställning innan du ens har börjat. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Utbetalning av semesterlön och semesterersättning

2017-07-08 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |När ska den rörliga delen i semesterersättningen betalas ut (har alltid fått den utbetalad i juni), arbetsgivaren påstår nu att den ska betalas ut i slutet på Juli, har han rätt att göra det?
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Skillnad semesterlön och semesterersättningEftersom du skriver att du alltid har fått "semesterersättningen" utbetalad i juni antar jag att du menar semesterlön. Semesterersättning är ersättning som du får om du slutar din anställning innan du har tagit ut semesterdagar med semesterlön (28 § Semesterlagen). Semesterlönen är däremot lönen du får under din semesterledighet (4 § st 2 Semesterlagen).Semesterlönens utbetalning beror på om det finns kollektivavtalSemesterlön för rörliga delar ska betalas senast en månad efter semesterårets utgång (26 § st 2 Semesterlagen). Om du inte har kollektivavtal är semesteråret mellan 1 april och 31 mars påföljande år (2 a och 3 §§ Semesterlagen). I så fall ska semesterlönen för rörliga delar betalas ut senast i slutet av april. Eftersom du skriver att du brukar få lönen i juni antar jag att du har kollektivavtal med ett annat semesterår än det mellan 1 april och 31 mars. Din arbetsgivare har i så fall rätt att betala ut semesterlönen i slutet av juli endast om semesteråret slutar (enligt kollektivavtalet) tidigast i slutet av juni.SemesterersättningOm du ändå menar semesterersättning (d.v.s. ersättning istället för semesterdagar som du inte har hunnit ta ut innan anställningen upphör), ska ersättningen betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande. Om din anställning upphörde i slutet av juni, får din arbetsgivare betala ut semesterersättningen senast i slutet av juli. Om din anställning upphörde tidigare än så har din arbetsgivare inte rätt att betala ut semesterersättningen i slutet av juli. (30 § st 1 Semesterlagen)Ett undantag från detta är att det finns något hinder för att kunna beräkna semesterersättningen inom en månad från att anställningen upphörde. I så fall ska ersättningen istället betalas ut inom en vecka efter att hindret mot beräkningen har försvunnit. (30 § st 2 Semesterlagen)RådJag rekommenderar att du kollar om du har kollektivavtal och i så fall vilken period som utgör semesteråret. Din arbetsgivare får i så fall betala ut semesterlönen för den rörliga delen i slutet av juli endast om semesteråret slutar tidigast i slutet av juni.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor!Med vänliga hälsningar

Spara semesterdagar

2017-07-11 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejJag jobbar på sjukhus som läkare och undrar om jag verkligen måste ta ut 20 semesterdagar om året? Jag har så mycket jourkomp tid som jag hellre tar ut och sparar hellre semesterdagarna varje år. Tack på förhandMed vänliga hälsningar
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om semesterledighet finns i Semesterlagen. En arbetstagare som under ett år har rätt till mer än 20 semesterdagar, har rätt att spara de överskjutande dagarna till ett senare semesterår. Eftersom en arbetstagare normalt har rätt till 25 semesterdagar per år (se 4§ Semesterlagen), innebär det att en sådan arbetstagare har möjlighet att spara fem dagar varje år. Sådana semesterdagar får sparas i högst fem år. Detta framgår av 18§ Semesterlagen. Detta innebär alltså att du måste ta ut 20 semesterdagar under varje semesterår, och om det finns överskjutande dagar är det endast dessa som du kan spara till ett senare semesterår.Hoppas att detta besvarar din fråga!Med vänlig hälsning,

Tidpunkt för avskedande?

2017-07-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej min fråga är sådan att jag sa upp mig 2017-05-31. Jag fick idag ett brev om att jag blev avskedad med omedelbar verkan från och med 2017-06-17 och dagens datum är 2017-06-27. Brevet var daterat igår 2017-06-26. Jag undrar om man kan bli avskedad bakåt i tiden? Mvh
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den lag som reglerar vad som gäller vid uppsägning och avskedande är Lag om anställningsskydd som jag hädanefter förkortar LAS. Ett avskedande gäller från den tidpunkt när arbetstagaren får del av avskedandet. Som huvudregel ska avskedandet lämnas till arbetstagaren personligen men om det inte är skäligt att kräva detta så får istället ett rekommenderat brev skickas innehållande avskedandet, i det fallet så anses avskedandet skett tio dagar efter att detta brev lämnats till posten om det är så att arbetstagaren inte kan anträffas. Om arbetstagaren har semester under tiden för avskedandet så kan avskedandet ha skett tidigast dagen efter då semestern upphörde. LAS 20 §. I inget av ovanstående fall så kan avskedandet ske retroaktivt, alltså bakåt i tiden. I ditt fall så är den tidigaste tidpunkt som avskedandet kan anses ha skett 2017-06-27, alltså det datum när du fick del av avskedandet. Vänligen,

Allmän visstidsanställning

2017-07-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har vart anställd på ett företag där avtalet var allmän visstidsanställning mellan 18/5-25/6-17. Och nu har det slutat gälla, jag har ej fått något nytt avtal trots jag sagt till, men nu har jag fått erbjudande om ett annat arbete.Är det då okej för mig att sluta arbeta på den platsen då jag inte har ett giltigt avtal & istället välja att börja på den nya? Eller har jag någon skyldighet att arbeta kvar?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!I det aktuella avtalet har det avtalats en tid där du har varit förpliktigad till att arbeta. Eftersom kontraktet även innehöll ett slutdatum, har du från och med slutdatumet inga förpliktelser mot din arbetsgivare att infinna dig på arbetsplatsen och utför arbetsuppgifter. Eftersom din arbetsgivare inte har förlängt kontraktet (vilket även kräver ditt samtycke) och du ej längre arbetar kvar, är du nu fri att vända dig till andra arbetsgivare att både söka och ta jobb. Ovanstående gäller enligt allmänna avtals- och arbetsrättsliga principer. Då jag är osäker på din fråga ska även tilläggas: Är det så att du har fortsatt arbeta på arbetsplatsen, med din arbetsgivares samtycke, dock utan avtal, har du fortfarande en rättighet att sluta arbeta där. Jag råder dig om så är fallet att meddela din arbetsgivare i förväg att du bestämt dig för att arbeta någon annanstans. Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Uppsägning vid provanställning

2017-07-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit under ett anställningsavtal hos en myndighet med 6 månaders provanställning som ska börja den 14:e augusti. Men nu kan jag stanna kvar hos nuvarande arbetsgivare och vill inte börja på nya jobbet.Kan jag uppsäga mig utan att ens dyka upp där?
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna kring avslutande av provanställning redogörs i lagen om anställningsskydd (LAS). I frågan om hur och när en provanställning kan avbrytas beror på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte. Om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen gäller reglerna i LAS. Om det däremot finns kollektivavtal på arbetsplatsen har bestämmelserna i detta avtal företräde. Enligt LAS har man som arbetstagare rätt att avbryta provanställningen i förtid vilket kan göras utan uppsägningstid. Denna bestämmelse är gällande under förutsättning att du och din arbetsgivare inte har avtalat om någonting annat. Om det däremot finns kollektivavtal på arbetsplatsen brukar det föreligga en uppsägningstid. Både i det fall din arbetsgivare säger upp dig och i det fall du som arbetstagare säger upp dig. Uppsägningstiden varierar beroende på vilket kollektivavtal som finns på arbetsplatsen. Jag rekommenderar dig därför att se över ditt anställningsavtal för att ta reda på om det överhuvudtaget finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen och i sådant fall vilket. Därefter kan du ta kontakt med din arbetsgivare om din uppsägning. Hoppas att du fått svar på din fråga, Ha en bra dag!