Saklig överläggning vid förhandling med facket

2015-12-29 i Fackförening
FRÅGA |Hej,Behöver arbetsgivaren motivera arbetsbrist om en anställd blir uppsagd av det skälet vid förhandling med facket, eller räcker det att säga ordet arbetsbrist.
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Innan ni som arbetsgivare beslutar om att säga upp anställd, läs formellt beslut, skall ni på eget initiativ förhandla med dennes arbetstagarorganisation (facket). Den som företräder arbetsgivaren i förhandlingen ska också ha behörighet att besluta i frågan även om inte arbetsgivaren tänker ändra sig.Ni ska som arbetsgivare vid förhandlingssammanträdet om det behövs, vilket beror på om det är klart att arbetsbrist föreligger eller om det utifrån sett får anses tveksamt om arbetsbrist föreligger, lägga fram "ett motiverat förslag till lösning". Det anges i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 15 § 2 st. att en arbetsgivare ska i samband med förhandling inför beslut om uppsägning p.g.a. arbetsbrist i god tid skriftligen underrätta motparten om: skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de tillhör, antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör, den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas, och beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av lag eller kollektivavtal vid uppsägning. Arbetsdomstolen har upprätthållit ett krav på parten om att ingå i en saklig överläggning med motparten ang. förhandlingsfrågan för att förhandlingsskyldigheten ska anses uppfylld. SlutsatsMan kan summera det hela med att ni som arbetsgivare är skyldiga att sakligt överlägga med facket och motivera er ståndpunkt men ni behöver inte ändra er.Har ni fler frågor eller undrar vilka dokument facket kan kräva att få ta del av kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning

Plikt att visa aktsamhet och omsorg om kunder

2015-12-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Att visa aktsamhet och omsorg om kund. Vad innebär det?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Innebörden av ”aktsamhet och omsorg” varierar markant beroende på kontext. Utan mer ingående kunskap om det sammanhang i vilket kunder skall visas aktsamhet och omsorg kan inget definitivt svar ges. Skrivningen förefaller dock hämtad från arbetsrätten, varför den kan förtydligas något. Inom arbetsrätten är arbetstagares lojalitetsplikt av central betydelse. Arbetsgivaren har en (numera påtagligt inskränkt och ofta illusorisk) rätt att leda arbetet, mot vilken korresponderar en plikt för arbetstagaren att följa instruktioner och i övrigt agera i arbetsgivarens intresse. I denna skyldighet ingår att värna arbetsgivarens verksamhet, vilket bland annat kan inbegripa (aktiv) kundvård. En arbetstagare som kommer i kontakt med kunder bör därvid alltid agera i arbetsgivarens intresse och får således inte baktala vederbörande eller på annat sätt försämra kundrelationen. Att visa aktsamhet och omsorg och kunder kan således översättas till att i arbetsgivarens intresse värna dennes kundrelationer. Andra tolkningar är dock möjliga i andra kontexter, varför det skrivna ej bör betraktas som någon form av absolut sanning. Vänligen,

Utökning av prövotid i provanställning

2015-12-23 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag hade en provanställning på 4 månader med 1.5 vecka kvar så utökade de den med till 6 månader. Får de göra så?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avtal om provanställning får träffas för högst sex månader, därefter övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning om den inte avslutas dessförinnan, 6 § lag om anställningsskydd (LAS). Denna tidsperiod har i ditt fall inte överskridits. Om din arbetsgivare inte hade förlängt perioden så hade din anställning avslutats efter det att du har arbetat dina fyra månader som provanställd. Arbetsgivaren får förlänga tiden, så länge den sammanlagda anställningstiden som provanställd inte överskrider sex månader. Om du inte accepterar att fortsättningsvis arbeta som provanställd så kan du säga upp dig utan att behöva iaktta uppsägningstid. I annat fall kan jag inte se att arbetsgivaren ur rättslig synpunkt har gjort fel.Notera att du efter sex månader blir tillsvidareanställd om din arbetsgivare inte senast vid prövotidens slut meddelar dig om att anställningen avslutas, 6 § LAS. Arbetsgivaren ska två veckor innan dess meddela dig om att din anställning inte kommer att övergå i en tillsvidareanställning och samtidigt meddela facket om du är medlem, 31 § LAS.Med vänliga hälsningar,

Uppsägning vid säsongsarbete

2015-12-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan!Har precis börjat på ett säsongsjobb men känner redan nu att det inte är något för mig och vill därför sluta. Har inte fått något anställningsavtal att skriva på så undrar om det finns några rättigheter från min sida eller om jag kan välja att sluta på direkten?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om anställningar hittar du i lagen om anställningsskydd, LAS.AnställningsavtaletAnställningsavtal kan i Sverige ingås formlöst vilket innebär att även ett muntligt avtal är bindande för parterna. Det som gör avtalet bindande är att någon av parterna har kommit med att anbud och den andra parten har accepterat detta anbud, 1§ AvtL. Trots att du inte har skrivit på ett anställningsavtal har du alltså antagligen ingått ett bindande anställningsavtal.Ett avtal om säsongsarbete är en form av tidsbegränsad anställning, 5§ LAS. För tidsbegränsade anställningar gäller att anställningen upphör vid anställningstidens slut eller då arbetet är slutfört, 4§ 2st LAS. Detta innebär att anställningen gäller under den avtalade tiden och att inte någon uppsägningstid gäller. Dock finns ett undantag till detta vilket är att arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om att tidsbegränsad anställning ska kunna upphöra i förtid, till exempel genom att ange att anställningen gäller ”tillsvidare, dock längst t.o.m. ... Då du har ett muntligt anställningsavtal beror det alltså på vad ni muntligen har kommit överens om ifall du kan säga upp anställningsavtalet i förtid eller inte. I fall ni inte har kommit överens om något gäller att du är bunden av anställningen tills anställningstidens slut. UppsägningstidOm ni har kommit överens om att anställningsavtalet ska kunna sägas upp i förtid gäller uppsägningstid enligt anställningsavtalet. Finns inte någon angiven uppsägningstid i anställningsavtalet gäller den uppsägningstid som finns i eventuellt kollektivavtal och om inte heller detta anger någon uppsägningstid gäller enligt lag en månad, 11§ LAS.Sammanfattning och rekommendationOm du har rätt att avsluta anställningen i förtid beror alltså på vad som är avtalat mellan dig och din arbetsgivare, ifall ni inte har avtalat om detta gäller enligt huvudregeln att anställningen gäller hela den avtalade tiden. Om ni inte har avtalat om detta är mitt råd att prata med arbetsgivaren och förklara situationen och försöka att tillsammans hitta en gemensam lösning. Om du vill ha ytterligare hjälp med din fråga är du välkommen att kontakta vår telefontjänst på telefonnummer 08-533 300 04. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Uppsägningstid enligt avtal och lag

2015-12-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej Jag hade en provanställning på 6 månader som sedan övergick till Fast anställning men i avtalet krävde arbetsgivaren 6 månaders uppsägning på det nya avtalet som gjordes. Efter 2 månader säger han att du behöver inte komma tillbaka efter nyår medan jag säger jag kan gå nu om du vill. För mig kan inte skrämma om han hade tänkt sig detta ;) Vad gäller nu har jag rätt till 6 månaders uppsägning efter som det står så i anställningsavtalet eller gäller 1 månads uppsägning ??
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 11 § lag om anställningsskydd (LAS) har du rätt att säga upp anställningsavtalet med en uppsägningstid om en månad. Villkor i ert anställningsavtal som är mindre fördelaktigt för dig har ingen giltig verkan, 2 § andra stycket LAS. Om det i ert anställningsavtal står att både arbetsgivare och arbetstagare har sex månaders uppsägningstid, så är detta villkor enbart bindande för arbetsgivaren. Du kan alltid säga upp dig med en månads uppsägningstid. Om arbetsgivaren däremot säger upp dig, så gäller sex månaders uppsägningstid.Det verkar inte som att ni är kollektivavtalsbundna, men notera att andra regler kan gälla enligt ett kollektivavtal.Med vänliga hälsningar,

Lägsta dygnsvila

2015-12-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag jobbar vaken natt. Börjar jobbet kl 21:15 slutar 07:15 och vissa dagar när jag går av jobbet kl 07:15 så har jag personal möte kl 08:00 till 11:00 och sedan jobbqt natt igen 21:15. Jag undrar nu ifall min chef kan tvinga mig och jobba så? Jag får inge vila.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har rätt till elva timmars dygnsvila, 13 § första stycket arbetstidslagen. Det innebär att du antingen måste sluta senast 10.15 eller börja tidigast 22.00 de dagar som du måste närvara på personalmötet. Avvikelse får endast göras i särskilda fall och du måste i så fall kompenseras ledighet i motsvarande mån.Notera att lagen får åsidosättas genom annan dygnsvila som anges i kollektivavtal som ni är bundna av. Har ni inget kollektivavtal så får arbetsgivaren inte tillämpa sämre villkor än vad som anges i lagen, 3 § arbetstidslagen. Du har alltså rätt till elva timmars dygnsvila om ni inte har kollektivavtal som säger annat.Med vänliga hälsningar,

Kan arbetstagare tvingas använda förmånsbil?

2015-12-23 i Reseersättning
FRÅGA |Hej. Mitt arbete kräver att jag gör kundbesök minst 4 av 5 dagar i veckan. Vi har möjlighet till förmånsbilar eller så kör jag privat bil och får ersättning. Kan företaget tvinga mig att ta förmånsbil?
Stina Jansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget som säger att din arbetsgivare har rätt att tvinga dig till att använda en förmånsbil istället för att använda din privata bil mot ersättning. Valet mellan om du ska använda förmånsbil eller privat bil mot ersättning är ett avtal mellan dig och din arbetsgivare. Ni har alltså att gemensamt komma överens om huruvida du ska använda det ena eller det andra. Däremot, som jag tidigare nämnt, har din arbetsgivare ingen rätt att tvinga dig till något av alternativen. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen,

Klander av uppsägning pga arbetsbrist.

2015-12-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag konfronterade min chef efter ett samtal med facket om min lön. Jag har fått ca.15:- mindre i timman än vad jag skulle sedan jag började jobba. Det svar jag fick var att jag blev uppsagd med anledning av arbetsbrist. Under min uppsägning så ser jag att min chef lagt ut en platsannons där hen söker nya arbetstagare. Är detta verkligen ett korrekt tillvägagångssätt? Har läst om skadestånd etc. men inte blivit klokare för det.. Tacksam för svar! Mvh
Jesper Lublin |Hej Jimmy och tack för att du vänder dig till Lawline.I din fråga nämner du faktorer som pekar på att din uppsägning inte är sakligt grundad. Saklig grund är ett rekvisit som ska var uppfyllt för att uppsägningen ska anses vara riktig. Arbetsbrist i sig är saklig grund om den är riktig, alltså att din arbetsgivare inte enbart åberopar detta för att kunna byta ut dig, det ska finnas bakomliggande organisatoriska skäl. Jag vill peka på att ur de uppgifter som du ger mig kan det finnas stöd för att din arbetsgivare har gjort fel men att alltid är svårt att göra en förhandsprognos utan att ha hört den andra partens argument. Med det sagt vill jag rekommendera dig att använda ditt fackförbund till hjälp. Det ska också nämnas i detta sammanhang att det är din arbetsgivare som måste kunna visa att det faktiskt funnits arbetsbrist i verksamheten.Ni har två veckor, räknat från mottagandet av beskedet, på er att ogiltigförklara uppsägningen. Det gör du/fackförbundet genom ett skriftligt meddelande till din arbetsgivare, glöm inte heller att ange datum på ditt meddelande. Efter att du har lämnat detta meddelande har du två ytterligare veckor på dig att stämma din arbetsgivare och yrka att uppsägningen ska ogiltigförklaras, samt eventuellt skadestånd.Du har också rätt att kräva skadestånd utan att ogiltigförklara uppsägningen. Detta ger en längre tidsfrist, fyra månader från den dagen du fick beskedet och sedan ytterligare fyra månader för att stämma din arbetsgivare.Som slutord vill jag att du noterar att om du inte får hjälp av ditt fackförbund och själv går vidare i processen så är det du som står för eventuella rättegångskostnader för dig och din motpart om du förlorar målet. Med vänlig hälsning,