Huruvida semesterersättning får inkluderas i lönen

2016-09-14 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Min tidigare arbetsgivare sa muntligen att jag skulle få 170kr/h. Jag var timanställd.På kontraktet stod det 170kr/h Ink semesterersättning.När jag uppmärksammade att det stod så på kontraktet så upplyste jag arbetsgivaren om att man inte kan inkludera semesterersättning i lönen.På mina lönekvitton, det står inte lönespec på dom, så står det "antal arbetade timmar: 170kr/h"På raden semestereraättning på lönekvittot står det ingen summa ifylld.Hade jag eller arbetsgivaren rätt i hurvida det är tillåtet att inkludera semesterersättning i timlönen? (Lämna gärna referens till lagtext eller domslut som styrker detta)Och om avtalet är giltigt kan jag kräva semestersättning ändå eftersom lönekvittot i så fall inte överensstämmer med avtalet?
Amanda Dyberg |Tack för din fråga!Frågan om ersättning och ledighet vid semester behandlas i semesterlagen som du hittar här. Enligt semesterlagen har du som anställd rätt till betald semesterledighet, d.v.s att du får ut din ordinarie månadslön under semestern. Utöver detta har du också rätt till ett extra lönetillägg (semestertillägg) under semestern. Sammantaget kallas denna rätt för rätten till semesterlön. Semesterlönen ska betalas ut i samband med semestern (i regel sker detta månaden efter att du tagit ut din semester). För den som har en timlön gäller enligt 16a§ semesterlagen en semesterlön om 12% av den anställdes förfallna lön i en anställning under intjänandeåret (=1 april - 31 mars året innan). Om du t.ex. tjänar 100 000 kr under perioden 1 april 2014- 31 mars 2015, blir semesterlönen för 2016 12 000 kr, jmf 3§ semesterlagen. När det däremot gäller en anställning som avses pågå i högst 3 månader och inte heller varar längre än 3 månader, får det avtalas om att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren istället rätt till semesterersättning, 5§ semesterlagen. Detta fungerar alltså som kompensation för att någon semester inte tas ut. Även denna semesterersättning beräknas enligt 12-procentregeln, och kan antingen betalas ut en gång om året eller månatligen i samband med lön. Av semesterlagens förarbeten följer att semesterersättningen inte får presumeras ingå i lönen, se prop. 2009/10:4 s. 37. Detta innebär alltså att det inte får förutsättas att semesterersättningen ingår de 170kr/h som utgör din lön. Arbetsgivaren har dock möjlighet inkludera semesterersättningen i lönen, men i sådana fall måste detta redovisas på ett öppet och tydligt sätt (enligt EU-domstolens praxis, se de förenade målen C-131/04 och C-257/04) Detta innebär att semesterersättningen ska redovisas separat i lönespecifikationen, där det ska även ska framgå hur stor ersättningen är. I ditt fall har du ett anställningskontrakt där det framgår att 170kr/h avser lön inkl. semesterersättning. Det är alltså tillåtet att göra såhär, men det måste framgå klart och tydligt i lönespecifikationen vad som är lön och vad som är semestersättning. Eftersom ni avtalat om 170kr/h inkl. semesterersättning kan du inte kräva att få någon ”extra” semesterersättning. Däremot kan du kräva lönespecifikationer som tydligt preciserar vad som avser vad.Hoppas detta var svar på din fråga!

Uppsägning utan saklig grund

2016-09-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har arbetsgivaren rätt att säga upp en medarbetare utan anledning?
Jens Ödman |Hej! Utgångspunkten är att en anställning ska gälla tillsvidare, se 4 § lagen om anställningsskydd (LAS). Om medarbetaren har en sådan tillsvidareanställning får arbetsgivaren endast säga upp denne om det föreligger saklig grund, 7 § 1 st. LAS. Exempel på saklig grund är arbetsbrist eller personliga skäl. Om arbetsgivaren inte har någon anledning att säga upp medarbetaren så kan denne kräva skadestånd enligt 38 § LAS, uppsägningen ska även ogiltigförklaras. Om medarbetaren är medlem i en facklig organisation rekommenderar jag denne att ta kontakt med dem, så kan de hjälpa vidare. Enligt din fråga är det svårt att ge ett mer detaljerat svar, eftersom att jag inte vet omständigheterna i detta specifika fall. Sammanfattningsvis kan emellertid sägas att arbetsgivaren behöver saklig grund för att säga upp anställda, om det saknas sådan saklig grund så kan den uppsagde yrka skadestånd från arbetsgivaren, samt få uppsägningen ogiltigförklarad. Arbetsgivaren har alltså inte rätt att säga upp anställda utan anledning. LAS hittar du här.Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Uppsägningstid under pågående mammaledighet?

2016-09-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har en tidsbegränsad anställning,Som är kopplad till en flicka med diabetes.Nu slutar flickan och jag blir uppsagd. Jag är mammaledig. En månads uppsägnings tid har jag enligt mitt avtal. Börjar denna månad gälla från april 2016 när jag då skulle varit tillbaka eller är jag tvingad att skriva på uppsägningen nu under min mammaledighet. Min arbetsgivare vill komma hem till mig så att jag ska skrivs på? Mvh Anonym
Sara Bengtsson |Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns reglerad i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) https://lagen.nu/1982:80 . Om en arbetstagare, som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § föräldraledighetslagen https://lagen.nu/1995:584#P4S1 , sägs upp p.g.a. arbetsbrist så börjar uppsägningstiden löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet. Uppsägningstiden kan också börja löpa när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker. Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att uppsägningstiden på en månad börjar gälla från och med den dagen du börjar arbeta helt eller delvis igen, eller från den avtalade dagen då du ska återgå i arbete enligt din mammaledighetsansökan. Det spelar således ingen roll att du skriver på papper om uppsägning under din mammaledighet eftersom uppsägningstiden inte börjar löpa förrän mammaledigheten är över. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning

Förfogande under uppsägningstiden

2016-08-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Min chef valde att inte fortsätta anställa mig och jag har blivit väldigt illa behandlad av han med förtal, kräkningar och påhopp.. o han va tvungen att anställa mig till 25/9 men jag vill verkligen inte vara kvar.. Om jag arbetsvägrar nu den sista tiden va händer då? Har redan blivit erbjuden jobb i en annan kommun o dom vill att jag börjar 1/9 redan. Så min fråga är vad händer om jag inte går till mitt jobb mer och ringer och säger att jag vägrar jobba mer pga att jag tycker att jag har blivit fel och dåligt behandlad och börjar på de andra istället?Mvh sandra
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under uppsägningstiden fortsätter anställningsförhållandet att gälla och arbetstagaren har rätt till lön och andra anställningsförmåner under denna tid. Du som arbetstagare ska således stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden, 12 § LAS. Skulle du välja att inte iaktta din uppsägningstid kan du komma att bli skadeståndsskyldig till din arbetsgivare, 38 § LAS. En arbetstagare har dock rätt att med omedelbar verkan avsluta sin anställning när arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren,4 § 3 st LAS. Detta kan exempelvis vara när arbetsgivaren gör sig skyldig till brott mot arbetstagaren. Då jag inte med säkerhet kan svara på huruvida det du utsatts för är tillräckligt för att du omedelbart ska kunna avsluta din anställning väljer jag att inte svara på det. Skulle en arbetstagare frånträda sin anställning med omedelbar verkan utan att det anses ha förelegat ett väsentligt kontraktsbrott från arbetsgivarens sida blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig för att denne inte beaktat sin uppsägningstid. Med tanke på att det är arbetsgivaren som har valt att avsluta din anställning är det möjligt att arbetsgivaren anser att du inte behöver stå till deras förfogande under uppsägningstiden, vilket även medför att arbetsgivaren kan avräkna de inkomster som du under den egentliga uppsägningstiden förvärvar i den nya anställningen som du blivit erbjuden, 13 § LAS. Mitt råd till dig är därför att du tar ett samtal med din arbetsgivare och berättar att du blivit erbjuden ett annat jobb.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa följdfrågor. Med vänliga hälsningar,

Uppsägningstid utan något formellt anställningsavtal?

2016-09-13 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min dotter har jobbat en ca 4 månader på ett espresso house...hon har frågat efter ett kontrakt men inget har framlagts däremot ringer dom på tider som inte passar min dotter pga skolgång och kräver att hon ska jobba ...hon känner sig oerhört pressad och går med på dessa långa o ibland dubbla pass ..hon hinner inte ens uppsöka toalett o inga regelrätta pauser finns.Helst vill hon sluta har hon sagt till dem men då åberopar dom en månads uppsägningstid......Det finns ju inget kontrakt...vad kan hon göra mvh
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 c § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) https://lagen.nu/1982:80#P6cS1 ska arbetsgivaren, senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta, lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningen är kortare än tre veckor är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information. I detta fall gällande din dotter rör det sig dock om betydligt längre tid än tre veckor, varför arbetsgivaren har denna informationsskyldighet. Informationen ska enligt ovan nämnda lagrum åtminstone innehålla uppgifter om arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen. Det ska även finnas en kort beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och tjänstetitel, samt om anställningen gäller tills vidare, för begränsad tid eller om det är en provanställning. Dessutom ska information om lön, semester, längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka ges. Slutligen ska arbetsgivaren även ge information om tillämpligt kollektivavtal, om sådant finns. Underlåter arbetsgivaren att lämna information om anställningsförhållandet eller anställningsavtalet ska skadestånd utges till arbetstagaren enligt 38 § LAS https://lagen.nu/1982:80#P38S1 . Frågan här är om din dotter överhuvudtaget har fått någon skriftlig information från arbetsgivaren eller inte. Om det är så att hon inte har fått någon information alls, ska arbetsgivaren utge skadestånd enligt 38 § LAS. När det gäller uppsägningstiden på en månad som arbetsgivaren åberopar i detta fall kan nämnas att denna är korrekt. I 11 § 1 st. LAS https://lagen.nu/1982:80#P11S1 står det att en minsta uppsägningstid på en månad gäller för både arbetsgivare och arbetstagare. Det spelar här ingen roll att det inte finns något skriftligt kontrakt för anställningen, utan ett anställningsavtal kan uppstå även genom s.k. konkludent handlande. Detta innebär att inget formellt avtal har träffats mellan parterna, men att parterna agerar som om ett avtal existerar. Detta kan t.ex. vara att arbetstagaren lyder arbetsgivarens order genom att utföra arbetsuppgifter på vissa utsatta tider. I din dotters fall föreligger därför troligen ett anställningsförhållande i och med både hennes och arbetsgivarens konkludenta handlande. Således är en uppsägningstid på en månad korrekt i detta fall. Med tanke på att din dotter inte verkar bli behandlad på ett bra sätt av arbetsgivaren rekommenderas att hon antingen pratar med arbetsgivaren, hör av sig till facket eller säger upp sig. Jag hoppas att du fick den hjälp du behövde. Med vänlig hälsning

Krav för uppsägning

2016-09-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag jobbar som kock på en resturang och blev nyligen sjukskriven i 3 månader för en skada i handen. Jag har nu i efterhand pratat med en kollega som berättade för mig att dom haft möte på jobbet om b.la mig, då även folk som inte är anställda medverkade, och under mötet röstade dom om jag skulle få vara kvar eller inte. Vilket jag tycker är helt absurt. Dom ville ha mig kvar, men en utav ägarna vill inte det så dom bestämde att jag ska få gå. Ägarna har inte tänkt berätta det här för mig fören min sjukskrivning är över. Anledningen till att hon vill att jag ska gå är att jag säger till när jag inte tycker något är rätt och hon är otroligt konflikträdd och väljer det hon anser vara den lättaste utvägen. Jag har inte jobbat där mer än 7 månader och är timanställd. Jag undrar vad jag har för rättigheter här? Hur lång uppsägningstid har jag om jag säger upp mig och finns det några konsekvenser för mig att säga upp mig? Och hur lång uppsägningstid har jag om dom säger upp mig? Dom har inget kollektivavtal men följer utgår från det, som jag har förstått det.Med vänlig hälsning,
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som gäller vid uppsägning regleras i Lag om anställningsskydd (LAS).Jag utgår i mitt svar från att du är tillsvidareanställd (fast anställd) och inte visstidsanställd. Vid visstidsanställning så gäller nämligen den anställningstid som är reglerad i anställningsavtalet, vilket betyder att det i princip inte finns möjlighet för arbetsgivaren eller arbetstagaren att säga upp innan anställningstiden löpt ut, om inte annat avtalas (4 § 2st LAS). Som tillsvidareanställd kan du däremot bli uppsagd närsomhelst, så länge arbetsgivaren har tillräckliga skäl för uppsägningen.Arbetsgivaren måste grunda uppsägning av anställd på saklig grund (7 § LAS). En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att den anställde bereds annat arbete hos arbetsgivaren. Att det ska vara en saklig grund innebär alltså också att det inte t.ex. får hänföra sig till personligt agg, man kan inte säga upp någon för att man personligen inte tycker om personen - utan det måste hänföra sig till någon form av misskötsel på jobbet. Arbetsgivaren kan inte heller grunda sin uppsägning på förhållanden som denne känt till i mer än 2 månader, om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen (alltså inte arbetsbrist). Att säga upp någon pga personligt agg är därmed inte okej och ses som ett avtalsbrott, vilket kan leda till skadestånd. Om du skulle bli uppsagd så har du rätt att få begära att få veta grunden till uppsägningen (9 § LAS), vilket gör det möjligt att agera därefter. Avseende uppsägningstid (om inte annat är stadgat i kollektivavtal) så gäller i ditt fall samma tid oavsett om arbetsgivaren säger upp dig eller om du själv gör det, vilket är en uppsägningstid på en månad (11 § LAS). Kontrollera ditt anställningsavtal för det fall att det står en längre uppsägningstid där.Det finns inte några närmare rättsliga konsekvenser av att du säger upp dig - så länge du iakttar uppsägningstiden. Du som arbetstagare har rätt att säga upp dig och behöver inte ange skäl för uppsägning. Det kan dock vara bra att försöka se till så att uppsägningstiden inte krockar med eventuellt nytt arbete om du söker det. Under uppsägningstiden är du nämligen skyldig att vara tillgänglig för arbete. Om du är medlem i en fackförening så skulle jag föreslå att du tar kontakt med dem. Även om din arbetsplats inte har avtal med facket så kan de ändå hjälpa dig att medla och, om så skulle behövas, föra talan i domstol.Hoppas du fick svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att komma in med fler frågor till oss på Lawline.Vänligen,

Varsel om visstidsanställnings upphörande

2016-09-01 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Vad händer om en arbetsgivare inte följer lagen om anställningsavtal §15-16? Jag har en visstidsanställning som enligt anställningsavtalet löper ut 160930. Enligt LAS §15 är arbetsgivaren skyldig att lämna besked senast 1 månad innan slutet, om anställningen ska upphöra eller fortsätta och beskedet ska lämnas skriftligt.Vad händer om arbetsgivaren inte gör det? Idag är det 1/9 och jag har inte fått nåt besked skriftligt. tacksam för lite hjälpMonica
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska ha rätt till skriftlig varsel en månad innan den tidsbegränsade anställningen upphör, måste du ha varit anställd minst 12 månader hos arbetsgivaren under en 3 års period, se 15 § LAS. Om du har varit anställd så länge, så har du följaktligen rätt till att bli varslad en månad innan din anställning upphör. Det som händer om arbetsgivaren försummar att varsla dig är inte att anställningen automatiskt förlängs eller omvandlas till att bli en tillsvidareanställning, 4 § 2 st LAS. Istället uppstår en rätt till skadestånd enligt 38 § LAS. Vidare kan du ha rätt till allmänt skadestånd för kränkningen, se arbetsdomstolens dom i AD 1977 nr. 71. För att undgå skadeståndsskyldighet kan arbetsgivaren enligt förarbetena till LAS välja att behålla dig i anställning under så lång tid som krävs för att du ska få beskedet en månad i förväg. En sådan förlängning strider inte mot 4 § LAS.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Får man arbeta på samma arbetsplats som sin partner?

2016-08-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Får man inom äldreomsorgen arbeta på samma arbetsplats som sin partner? Jag vill byta arbetsgrupp med en f d kollega men vi får inte byta för hennes man arbetar tillsammans med mig, finns det någon policy som förbjuder att partners arbetar på samma arbetsplats inom hemtjänsten med Kommunen som chef??
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Det finns inga lagar som bestämmer huruvida man får eller inte får arbeta på samma arbetsplats som sin partner. Det är helt upp till arbetsgivaren att besluta om denne tycker det är lämpligt att par ska arbeta tillsammans eller inte.