Företagsledares skydd mot godtyckliga uppsägningar

2015-08-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag var VD på ett aktiebolag i två år, härom dagen blev jag uppsagd. Vi har inte skrivit något anställningsavtal. Vad gäller, har jag rätt till uppsägningstid och lön under ett visst antal månader?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Eftersom du varit anställd som verkställande direktör är du med allra högsta sannolikhet att anse som företagsledare vid tillämpning av lagen om anställningsskydd (LAS). Innebörden härav är att sagda lag ej skall tillämpas på ditt anställningsförhållande och att ingen uppsägningstid därför som huvudregel gäller (se 1 § lagen om anställningsskydd). Med detta dock inte sagt att du står helt utan skydd från godtyckliga uppsägningar. Trots att du undantagits från LAS tillämpningsområde skyddas du alltjämt av allmänna avtalsrättsliga principer, innebärande att ett anställningsavtal endast får hävas vid väsentligt avtalsbrott (då den anställde grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren). Vid bedömningen av om ett sådant skall anses vara för handen tas utgångspunkt i de riktlinjer och anvisningar du i din egenskap av företagsledare givits av styrelsen. Har du följt de instruktioner du fått föreligger förstås inget väsentligt avtalsbrott, medan det omvända gäller om du i väsentlig mån avvikit därifrån. Utöver kravet på väsentligt avtalsbrott har sedan länge uppställts ett allmänt förbud mot uppsägningar vilka kan anses strida mot goda seder. Att grunda en uppsägning i ett förhållande som kan anses anstötligt är sålunda icke tillåtet. Till detta hör uppenbarligen även de uttryckliga förbuden mot diskriminerande uppsägningar. Slutligen bör tilläggas att det i praxis finns visst stöd för att kräva en kortare uppsägningstid. Praxis på detta område är dock något fåtalig och bör därför inte uppfattas som någon form av garanti. Sammantaget gäller alltså att skyddet för dig som arbetstagare i företagsledande ställning i vissa delar är sämre än det som tillkommer andra anställda, men att du ändå skyddas av en rad principer vilka presumeras få snarlik verkan. Av betydelse vid de avvägningar som onekligen behöver göras kan eventuella avgångsvederlag och ditt reella ansvar tänkas bli då nämnda förhållanden motiverat de undantag som gäller. Vänligen,

Tjänstefel för advokater

2015-08-14 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Om misstanke finns att advokat begår tjänstefel. Vart vänder man sig?
Philip Ideström |Hej och tack för din frågaFörmodligen bör du vända dig till Advokatsamfundet och göra en så kallad "Disciplinanmälan". Mer information kan du hitta på advokatsamfundet.se. Samfundet kan utesluta advokater som inte följt god advokatssed, och detta skulle ha stora konsekvenser för den uteslutne, Denne blir då av med all privilegier som advokattiteln medför.Några viktiga saker att veta är att disciplionnämnden inte hanterar fall som är mer än tre år gamla och du kan inte överklaga beslutet, dock kan den anmälde göra det. I vissa fall kan justitiekanslern överklaga nämndens beslut.Vänligen,

Provanställnings saknar regel om uppsägningstid

2015-08-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är under en provanställning som chef, men har nu sagt upp mig.Chefen över mig påstår att jag har en månads uppsägningstid, stämmer detta?Inget kollektivavtal finns.
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En provanställning saknar uppsägningstid och kan alltså sägas upp av arbetstagaren utan giltiga skäl. Om arbetsgivaren vill säga upp en provanställd ska vederbörande underrätta arbetstagaren om detta 14 dagar i förväg. Oavsett om ni har kommit överens om en uppsägningstid om en månad, kan du utan att ange skäl, säga upp dig utan uppsägningstid. Anledningen är att villkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för arbetstagaren, är utan verkan. Det framgår av av 2, 6 och 31 §§ lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).Vänligen

Uppsägningstid för arbetstagare

2015-08-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag har varit på en salong, där dem visade upp kontraket och sa att det skrivs på när jag tackat ja. Men när jag väll började så skrevs inget kontrakt på. Så därför gäller inte uppsägnings tiden på 2månader?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett muntligt anställningsavtal är lika juridiskt bindande som ett skriftligt. Om ni muntligen kom överens om två månaders uppsägningstid så gäller det. Det står oklart om ni kom överens om uppsägningstiden eller om det ens framgick. Om det inte gjorde det, gäller lagens regler om uppsägningstid, vilken är en månad. Även om ni kom överens om två månaders uppsägningstid, så gäller den enbart om salongen säger upp dig. Uppsägningstiden är alltid en månad om du som arbetstagare vill säga upp dig. Villkoret är alltså därför ogiltigt i den mån du ska säga upp dig.Din arbetsgivare har en uppsägningstid om två månader om anställningsavtalet har ingåtts. Om ni nämnde något om uppsägningstiden gäller en månad för er båda. Du kan hänvisa till 11 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) om din arbetsgivare inte godtar en månads uppsägningstid från din

Arbetstagares kritikrätt

2015-08-14 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag har inget anställningsavtal med min arbetsgivare. Får jag berätta om fusk med datum märkning på hälsopreparat utan att bryta mot lojalitetsplikten
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lojalitetsplikten är en ömsesidig plikt för arbetsgivare och arbetstagare som bygger på förtroende och lojalitet. I hög grad gäller att arbetsgivaren ska skyddas och dennes intressen ska vara i förgrunden. Trots detta är det möjligt att kritisera sin arbetsgivare och möjligt att vara en "whistleblower". Arbetsdomstolen har kommit fram till att det finns en s.k. ”kritikrätt”. Det innebär att arbetstagare i viss mån får kritisera sin arbetsgivare. I rättsfallet AD 1994 nr 79 finns en beskrivning av arbetstagares kritikrätt. Ofta handlar kritiken om missförhållanden på arbetsplatsen som anmäls till myndigheter. Det kan även handla om kontakter med media. Domstolen har påpekat att en långtgående kritikrätt är förenlig den allmänna yttrandefriheten i Sveriges grundlag och att anställningsavtalet inte innebär ett hinder för en arbetstagare att hos en myndighet anmäla missförhållanden som finns hos arbetsgivaren. En anmälan kan dock ske under vissa förhållanden som innebär att arbetstagaren åsidosätter kravet på lojalitet. Vid bedömningen om så har skett arbetstagaren är viktigt om arbetstagaren genom kontakt med arbetsgivaren har försökt få missförhållandet åtgärdat, liksom vilken grund som finns för anmälningen. Omfattningen av kritikrätten får alltså avgöras från fall till fall med beaktande av omständigheterna. Det sagda innebär att du först bör tala med din arbetsgivare om saken. En idé är också att tala med ditt eventuella fackförbund om det. Får du inget gehör har du rätt att kritisera arbetsgivaren utåt samt anmäla missförhållandena. Det är viktigt att inlägg inte görs i syfte att endast skada arbetsgivaren. Osanna beskyllningar eller djupt kränkande tillmälen från motparten är inte tolererbara, se fallet AD 1994 nr 79. Om du slår larm om missförhållandena är du skyddad mot uppsägning genom kravet på saklig grund för uppsägning enligt 7 § i lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS. Lycka till!

Rätt till uppsägningstid och lön för VD

2015-08-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag var VD på ett aktiebolag i två år, härom dagen blev jag uppsagd. Vi har inte skrivit något anställningsavtal. Vad gäller, har jag rätt till uppsägningstid och lön under ett visst antal månader?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Som utgångspunkt så omfattas alla arbetstagare i allmän och enskild tjänst av Lag (1982:80) om anställningsskydd. Som sådana har de rätt till uppsägningstid och löneförmåner under denna tid (Lag om anställningsskydd 11-12 §§). Eftersom du är VD i aktiebolaget, det vill säga har en företagsledande ställning, så omfattas du dock inte av lagen och dess bestämmelser, varav du inte har en lagstadgad rätt till uppsägningstid och förmåner (Lag om anställningsskydd 1 § andra stycket, punkt 1, och domen i AD 1979 nr 146). Det framgår dock av lagens förarbeten att begreppet ’företagsledande ställning’ ska ges en restriktiv tolkning. Om du visserligen har haft företagsledande arbetsuppgifter, men ändå saknade lön, förmåner och anställningsvillkor som normalt tillkommer en företagsledare, så omfattas du av lagens bestämmelser (Lag om anställningsskydd 1 § andra stycket, punkt 1). Vad som också kan tala för att du ska omfattas av lagens bestämmelser är om innehavaren av aktiemajoriteten själv arbetar i företaget, med hänseende till att denne i kraft av aktieinnehavet har möjlighet att utöva den egentliga ledningen av den löpande verksamheten (jämför domen i AD 1979 nr 60).Även om du skulle anses ha en företagsledande ställning, varav du inte omfattas av lagens bestämmelser, och ditt muntliga anställningsavtal inte reglerar uppsägningstid och förmåner under denna period, så har du enligt rättspraxis möjligen rätt till en skälig uppsägningstid och ersättning. I praxis har sex månader ansetts böra vara skäligt, med hänvisning till att detta är en vanlig uppsägningstid för företagsledare (jämför domen i AD 1991 nr 86).Om du inte kan komma överens på egen hand med din arbetsgivare om någon form av uppsägningstid så rekommenderar jag att du kontaktar en arbetsrättsspecialiserad jurist för stöd och vägledning. Du kan också vända dig till Lawline consulting via radgivning@lawline.se för vidare hjälp. Med vänlig hälsning

Ej utbetald lön utgör allvarligt avtalsbrott

2015-08-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag har nyligen avslutat min anställning och har fått en slutlig lönespecifikation, men företaget har inte betalat ut lönen.De har sagt att de inte vet när man kan betala mig. Hur går jag till väga? Mitt gamla företag har vid flera tillfällen inte betalat deras skulder så jag är inte hoppfull att de kommer att betala mig om jag inte tar till rättsliga åtgärdgärden. De har heller inte betalt in min tjänstepension enligt mitt avtal.Tack på förhand.
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det verkar som att du har försökt samtala med din arbetsgivare om situationen. Jag rekommenderar att du vänder dig till facket om du är ansluten. Om du inte är ansluten eller om inga framsteg görs då heller, kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande här. Om KFM inte lyckas driva in skulden åt dig, kan du vända dig till domstol för att antingen försätta företaget i konkurs och därefter försöka driva in din lön eller genom att skicka in en stämningsansökan. Dina chanser att vinna målet är mycket stora utifrån de förutsättningar du har angivit i din fråga. Utöver att kräva att få din lön, kan du göra gällande ekonomiskt och allmänt skadestånd. Dels för merkostnader som kan styrkas med summor samt för den kränkning som det har medfört dig. Det allmänna skadeståndet representerar ingen faktiskt förlust, utan ses mer som en sanktion för arbetsgivaren. Du kan också kräva att få ränta på pengarna.Jag rekommenderar att du tar kontakt med din arbetsgivare igen. Skicka gärna ett brev och framför att han eller hon har begått ett allvarligt avtalsbrott eftersom arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Om du inte vinner framgång, så tycker jag du ska vända dig till KFM och därefter tingsrätten. För att styrka din rätt, kan du hänvisa till 38 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och 6 § räntelagen (1975:635). Behöver du hjälp med att upprätta en juridisk korrekt text eller annan hjälp i ärendet, får du gärna vända dig till oss på info@lawline.se så hjälper vi dig.Vänligen

Semesterersättningens omfattning vid timlön

2015-08-08 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Har jobbat 3 månader på ett litet massageföretag å är ej fackligt ansluten, vilken procent gäller för semesterersättning?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det låter som att du har haft timlön. Semesterersättningen är tolv procent av din timlön. Du har alltså rätt till din timlön plus ytterligare tolv procent av den. Denna rättighet till semesterförmån går inte att avtala bort. Du har rätt till ersättningen månaden efter att du har slutat din anställning eller i slutet på april året efter om du har kvar anställningen. Den ska redovisas separat i din lönespecifikation eller åtminstone så att det tydligt framgår vilken del som är lön och semesterersättning. Till grund för detta har du 2 §, 16 § och 28 § semesterlagen (1977:480).Vänligen,