Personligt betalningsansvar i AB (engelska)

2017-11-16 i Bolag
FRÅGA |Hi, I am a board member of Special Instruments AB in Åkersberga. It's not going well with this company, soon the owner will be bankrupt. What does that mean for me financially? Does 'Kronofogden' also take my private house and other personal assets? Thanks for your reply.
Samuel Karlsson |Hello,Thank you for consulting with us at Lawline!You generally have no personal liability for your duties as board member in a Swedish AB. You can only lose what you put into the company, if this amount is needed to pay for the obligations of the company.Best regards,

Kan man vara stiftare trots betalningsanmärkning?

2017-11-14 i Bolag
FRÅGA |Hej jag ska starta AB med en kompis men har råkat få en prick från CSN på 3000kr hos kronofogden. Den är betald dock. Kan jag fortfarande vara stiftare med en betalningsanmärkning? Med vänlig hälsning, staffan
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det går bra att stifta ett bolag trots betalningsanmärkning om du bedömer det som ett bra beslut. Det enda kravet som finns vad gäller betalningsduglighet är att en stiftare inte får vara försatt i konkurs (2 kap. 2 § aktiebolagslagen).Lycka till med bolaget!Vänliga hälsningar,

Styrelsemedlem orsakar föreningen skada

2017-11-09 i Föreningar
FRÅGA |hej, jag och ett par vänner äger en ekonomisk förening tillsammans, men problemet är att en av mina delägare är lite avundsjuk på min insats. Han försöker därför att skada bolaget genom att göra dåliga affärer, bland annat en staty av sig själv till kontoret. De dåliga affärerna har kostat bolaget totalt 50.000 SEK. Kan jag med hjälp av lagen se till att min kollega blir personligt betalningsskyldig för affären?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!När du skriver "delägare" så tolkar jag det som att personen du talar om på något sätt är med i föreningens styrelse? Styrelseuppdraget bygger på förtroende. Det följer av styrelseuppdraget att en utsedd styrelseledamot är skyldig att vara omsorgsfull, lojal och uppfylla sina förpliktelser. Den som har ådragit sig att vara styrelseledamot i en förening kan inte säga att den inte förstått vad uppdraget går ut på.En styrelseledamot kan under vissa omständigheter därför bli skadeståndsskyldig gentemot föreningen. Styrelseledamoten ska då ersätta de skador som han eller hon har orsakat genom uppsåt eller oaktsamhet under sitt styrelseuppdrag, se lagen om ekonomiska föreningar 13 kap 1 §.På föreningsstämman ska medlemmarna fatta beslut om en styrelseledamot ska beviljas ansvarsfrihet för det år som har passerat. Om ansvarsfrihet beviljas kan föreningen/styrelsen som huvudregel inte väcka skadeståndstalan för det år som beslutet gäller, se lagen om ekonomiska föreningar 13 kap 5 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Kan en ägare av ett handelsbolag bli beviljad ansvarsfrihet?

2017-11-07 i Bolag
FRÅGA |Hej,En av ägarna i ett handelsbolag har blivit utköpt. I överlåtelseavtalet står att den utköpta ägaren beviljats ansvarsfrihet. Vad innebär ansvarsfrihet i teorin och vad innebär det i det här fallet?Tack!
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad är ansvarsfrihet?Ansvarsfrihet är något som en styrelse kan få för det gångna verksamhetsåret på en bolagsstämma eller en föreningsstämma. Bolagsstämman eller årsstämman röstar om de anser att styrelsen har skött sina åtaganden gentemot bolaget på ett tillfredsställande och lagligt sätt (Aktiebolagslagen 7 kapitlet 11§). Ansvarsfrihet innebär, i korta drag, att bolaget eller föreningen säger att den inte kommer att vidta rättsliga åtgärder mot styrelsen för något som de gjort under det gångna verksamhetsåret.Vad gäller i ett handelsbolag?I ett handelsbolag så finns det inga aktieägare eller medlemmar som kan rösta om att ge styrelsen ansvarsfrihet. Det är ägarna i ett handelsbolag som gemensamt är ansvariga för bolagets skulder och åtaganden (Lag om handelsbolag och enkla bolag 2 kapitlet 20§). Detta gemensamma ansvar kan regleras i ett avtal mellan ägarna (Lag om handelsbolag och enkla bolag 2 kapitlet 1§). Vad betyder detta i ditt fall?När en ägare blir utköpt så är hen inte ansvarig för åtaganden som handelsbolaget gör efter den tidpunkten, men hen är fortfarande ansvarig för åtaganden som gjorts innan den dagen som hen blev utköpt på (Lag om handelsbolag och enkla bolag 2 kapitlet 22§). Att det i överlåtelseavtalet står att säljaren beviljas ansvarsfrihet är ett avtal mellan säljaren och köparen. Det betyder alltså att köparen säger att säljaren inte behöver stå för åtaganden bakåt i tiden. Detta är en intern överenskommelse, det kommer inte att betyda att säljaren är skyddad mot att någon som bolaget är skyldig pengar kommer och kräver dessa av säljaren. SlutsatsAnsvarsfrihet betyder inte att den tidigare ägaren inte kan vara ansvarig för bolagets skulder. Det som köparen säger är att hen anser att säljaren inte har gjort något olagligt eller inte skött bolaget på ett tillfredsställande sätt. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma! Mvh

Ändring av föreningsstadgar på två möten

2017-11-16 i Föreningar
FRÅGA |Vi är en ideel idrottsförening.I våra stadgar finns följande paragraf:"Ändring av föreningens stadgar kräver likalydande beslut vid två på följande ordinarie årsmöten"Vi gjorde en ändring i stadgarna 2015, men "glömde" ta upp det igen vid årsmötet 2016. Det togs heller inte upp nu vid årsmötet 2017.Däremot föreslog man nu, vid årsmötet 2017, en ytterligare ändring i stadgarna (men paragrafen ovan står fortfarande kvar) vilket jag tolkar som att det måste passera ett ytterligare ordinarie årsmöte innan stadgarna gäller.Medlemmarna vid mötet var av åsikten att det går lika bra med ett extra årsmöte.Vad gäller?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag utgår ifrån att idrottsföreningen är en ideell förening. Även i ideella föreningar är föreningen bunden av sina stadgar. Om det står att ett beslut om ändring i stadgarna ska fattas vid två efterföljande ordinarie årsmöten är det detta som gäller och beslut som inte fattas på detta vis är ogiltiga. Därmed kan det första beslutet du beskriver ogiltigförklaras på begäran av någon medlem i föreningen.Förslaget ni nu har uppe måste även det tas upp vid två ordinarie årsmöten i enlighet med era stadgar. Däremot kan ni ju passa på och ta bort detta villkor vid detta beslut om ni tycker att det gagnar föreningen.Vänliga hälsningar,

Vad händer när en styrelseledamot inte beviljas ansvarsfrihet i en ideell förening?

2017-11-12 i Föreningar
FRÅGA |En styrelseledamot, kassör, i en ideell förening har stulit föreningens pengar och duperat övriga styrelseledamöter att finanserna var ok. Kan revisorer bevilja ansvarsfrihet för övriga styrelseledamöter som inte har känt till detta, kassören har nu avgått och kommer att bli polisanmäld, eller är det ansvarsfrihet för hela styrelsen eller inte någon som gäller?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är viktigt att understryka att reglerna om ideella föreningar inte finns lagstadgade utan regleras genom praxis, rättsprinciper och doktrin. I vissa fall kan man tillämpa lagen om ekonomiska föreningar.Ansvarsfrihet handlar om godkännande av de ansvarigas verksamhet i vissa företagsformer. Föreningsstämman i en ideell förening beslutar om en styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för det gånga räkenskapsåret. Ansvarsfrihet beviljas individuellt vilket innebär att några styrelseledamöter kan beviljas ansvarsfrihet, medan andra vägras. Om er förening har en revisor ska hen i revisionsberättelsen rekommendera stämman att ge eller inte ge styrelsen ansvarsfrihet.Om en tiondel av de röstberättigade medlemmarna i föreningen går emot förslaget att bevilja ansvarsfrihet kan inte ansvarsfrihet beviljas på en föreningsstämma. Vem som helst kan då under ett år stämma antingen hela styrelsen eller enskilda styrelseledamöter och kräva skadestånd för den förlust eller ekonomiska skada som dessa eller denna ska ha orsakat. Med vänlig hälsning,

Vilande bolag

2017-11-09 i Bolag
FRÅGA |Hej,Får jag registrera en firma (ab) som ska bedriva konkurrerande verksamhet under min uppsägningstid?Ingen verksamhet kommer pågå under uppsägningstiden, ingen marknadsföring kommer att ske. Utan firman ska endast finnas för att jag inte ska tappa tid då min anställning upphör.Arbetsgivaren vet att jag ska starta firma inom konkurrerande verksamhetsområde.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det som du skulle kunna göra är att starta ett aktiebolag och sedan inte göra någonting mer utav det. Utan du skulle kunna ha bolaget vilande hos bolagsverket under din uppsägningstid.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Solidariskt ansvar i fritidshusförening

2017-11-05 i Föreningar
FRÅGA |Som medlem i en fritidshusförening , där en del fritidshus omvandlats till permanentboende, undrar jag vad begreppet solidariskt ansvar innebär.I en paragraf sägs att " medlemmar ska solidariskt medverka i underhållet samt kostnadstäckning och skötsel osv..." Det gäller enskild väg.Föreningen startade 1983 och mycket har hänt sedan dess. Som att en del fastigheter ombildats till åretruntboende. Detta innebär att dessa fastighetsägare belastar vägen både mer med egna fordon + övrig trafik som sophämtning, postutdelning, skolskjuts mm.Vi utnyttjar vägen endast under några sommarveckor. Det gäller för tillfället inte några jättesummor men man har också diskuterat att"förbättra" vägen på ett kostbarare sätt. M a o mer av en principfråga för oss.Vi anser att Lantmäteriets rekommendationer PM Dnr 401/2010-2025 bör gälla men har inte fått gehör för detta. Att ansöka om att bilda samfällighetsförening hos lantmäteriet torde bli alltför dyr så det är inget alternativ. Tacksam för råd. MVHfam B
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Solidariskt ansvar innebär att alla som omfattas av ansvaret ska betala ligga mycket. Om du anser att vissa bör betala mer bör du pådriva en förändring av stadgarna vid nästa föreningsstämma. Använd då lämpligen Lantmäteriets rekommendation som du hänvisar till i din fråga som underlag för förändringen.Om du inte kan få förslaget igenom via röstning är det inte så mycket du kan göra utom att träda ur föreningen och som sagt riskerar alternativet i så fall att bli kostsamt.Vänliga hälsningar,