Kan medlemmarna i en förening begära extra föreningsstämma?

2016-10-25 i Föreningar
FRÅGA |Jag bor i en bostadsrättsförening med 36 lägenheter. Det har visat sig att vi har fått in personer i styrelsen som är direkt olämpliga. Styrelsen består av 3 ledamöter och 2 suppleanter. Ordföranden befinner sig i ett låst läge eftersom övriga i styrelsen har bildat en komplott. Det finns en namnlista med 15 namn på medlemmar som vill att åtminstone en person ska skiljas från styrelsen. Ordföranden vill kalla till extra stämma men detta sätter sig de övriga ledamöterna emot. Kan de medlemmar som skrivit på listan kalla till extra stämma? Håller det juridiskt om vi kallar till stämma 14 dar i förväg med juste dagordning?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 7 kap 11 § 1 st. är huvudregeln att en extra föreningsstämma ska hållas om styrelsen anser att det finns skäl till att hålla en extra föreningsstämma. Det krävs som sagt att styrelsen är överens och inte motsätter sig detta.Det finns dock ett undantag i lagen om ekonomiska föreningar 7 kap 11 § 2 st. där det framgår att styrelsen är skyldiga att kalla till en extra föreningsstämma om minst en tiondel av samtliga röstberättigade (medlemmar), eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna, skriftligen begär att en sådan stämma ska sammankallas för att behandla ett angivet ärende. Styrelsen är då skyldiga att utfärda en kallelse till extra föreningsstämman inom två veckor från den dag då en sådan begäran kom in till föreningen. Rätten att begära en extra föreningsstämma förutsätter att det finns något ärende att behandla på stämman. Med ärende avses en relevant fråga för föreningen som kan bli föremål för beslut på stämman. Det är alltså inte möjligt för exempelvis en minoritet av medlemmarna att begära en extra stämma bara för att ställa frågor till styrelsen eller den verkställande direktören. Att avsätta eller inte avsätta en styrelseledamot är däremot en relevant fråga för föreningen och kan bli föremål för beslut på stämman.I lagen om ekonomiska föreningar 7 kap 17 § 1 st. framgår att en kallelse till en extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.I lagen om ekonomiska föreningar 7 kap 17 § 2 st. framgår dock att en kallelse till en extra föreningsstämma ska utfärdas senast fyra veckor före föreningsstämman om stämman ska behandla en fråga om ändring av stadgarna. Om föreningen i sina stadgar har bestämt att en annan tidsfrist ska gälla så gäller tidsfristen i stadgarna före, under förutsättning att kallelsen till stämman sker (minst) senast två veckor före föreningsstämman.Obs! Om du undrar varför mina paragrafhänvisningar inte stämmer med lagtexten på nätet så beror detta på att det har skett en omfattande modernisering av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, speciellt 7 kap som handlar om föreningsstämman, genom SFS 2016:108 den 1 juli 2016. De laghänvisningar som jag använt mig av i detta svar gäller från och med 1 juli 2016.Om du vill ha tillgång till den nya versionen av 7 kap (föreningsstämman) i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, tryck här. Reglerna i 7 kap om föreningsstämman finns att hitta i sida 9-19.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Hembudsförbehåll vid aktieöverlåtelse genom arv

2016-10-24 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |min pappa gick nyligen bort, han och två till hade ett företag tillsammans, och han ville att jag skulle ta över efter han men han hade inget testamente, och nu säger dom på företaget att jag inte kommer kunna bli delägare å att dom kommer köpa ut hans aktiedelar kan jag göra något åt saken eller är det kört?.. har jobbat åt företaget varje lov sen sjuan och haft lärlingsutbildning där, går tredje året på gymnasiet nu så vet precis hur allt funkar. mvh johan
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Du som bröstarvinge ärver minst hälften av din fars kvarlåtenskap enligt din laglottsrätt i 7 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) (1958:637) se här. Det framgår inte av din fråga huruvida du var det enda barnet eller om din far var gift vid hans bortgång. Om han var gift med din mor ärver hon all hans kvarlåtenskap enligt 3 kap. 1 § ÄB, inklusive din hälft som inte går att testamentera eller ge bort i gåva. När hon sedan går bort ärver du både den del du skulle ärvt vid din fars död (hälften) samt din mors kvarlåtenskap (andra hälften), se 3 kap. 2 § ÄB. Så beroende på hur dina familjeförhållanden ser de olika förutsättningar för dig att ärva dina fars aktier annorlunda ut. Om din far vid sin bortgång var gift med din mor kan hon däremot ge bort din fars aktier till dig i förskottsarv om hon vill. Förskottsarv innebär att din arvslott minskas i motsvarande i mån vid ett framtida efterarv, dvs. förskottsarvet räknas av från din arvslott när din mor går bort. I ett sådant fall träder du in i din fars ställe som aktieägare.Det finns dock en möjlighet för aktiebolagets övriga två delägare att köpa ut din fars andel aktier. Aktieägarna har möjlighet att skriva in ett hembudsförbehåll i bolagsordningen 4 kap. 27 § aktiebolagslagen (ABL) (2005:551) se här. Ett sådant förbehåll innebär att rätten att överlåta aktier inskränks i viss mån. Denna begränsning omfattar alla typer av överlåtelser. Förbehållet gäller även för överlåtelser av arv, som i ditt fall. Detta innebär att om hembudsförbehåll finns i bolagsordningen har de övriga två aktieägarna rätt att köpa tillbaka aktier som ni i familjen ärver.Det finns dock en begränsning för de två övriga aktieägarna. När en aktieägare avlider och kvarlämnar aktier som omfattas av hembudsförbehåll gäller endast förbehållet om arvsskifte inte skett inom ett år enligt 4 kap. 29 § ABL. Hembudspliktiga aktier som finns i den avlidnes dödsbo anses inte ha övergått till ny aktieägare så länge dödsboet är oskiftat. Efter ett år är dödsboet, om inget arvsskifte genomförts, skyldig att meddela styrelsen om aktieinnehavet, som sedan har rätt att lösa ut aktierna genom hembudsförbehållet.Kontrollera därför aktiebolagets bolagsordning för mer information över huruvida aktierna din far överlåtit genom arv är förenade med inskränkningar genom exv. hembudsförbehåll.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Hur en styrelseordförande i aktiebolag väljs och vilken makt denne har

2016-10-18 i Bolag
FRÅGA |HejsanJag äger 25% av aktierna i ett litet bolag. Vi är 6 delägare och fördelningen ser ut såhär: 25, 25, 25, 15,5,5%Vi var från starten 3 ägare men behövde ta in kompetenser för att vinna ett anbud. Vid första mötet med en av de kommande delägare kom frågan: Vem är ordförande i styrelsen? den ena delägare sa snabbt: Det är m...... Jag var kanske lite blåögd och trodde på det bästa i människan så jag sa inget men nu i efterhand känns det inte ok och jag misstänker att det inte är ok enligt lagen. Det finns inget protokoll som viser att vi har tagit ett sådant beslut. Nu börjar det bli lite turbulens i bolaget och jag skulle gärna se en annan ordförande. Hur gör vi? Kan det faktum att ordförande inte är valt göra att det ogiltigförklaras? Om det kommer till en röstning är det då antal aktier per delägare som räknas eller antal medlemmar i styrelsen? Hur stor makt har ordförande?Vi är 4 ägare som har kompetens inom det område verksamheten bedrivs och de två sista som äger 25 % var har en annan typ av kompetens som kan ersättas av konsultverksamhet.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 8 kap 17 § ABL ska en av ledamöterna vara ordförande om det finns fler än 1 ledamot i styrelsen. Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter. Vidare ska ordföranden bevaka att styrelsens sammanträden behandlar adekvata frågor. Ordföranden bär också ett ansvar för bolagets organisation och verksamhet som går längre än övriga styrelseledamöters ansvar. Om arbetsordningen innehåller anvisningar om en arbetsfördelning inom styrelsen, åvilar det ordföranden att se till att de övriga ledamöterna fullgör sina uppgifter. Det åligger vidare ordföranden att se till att styrelsens ledamöter även mellan sammanträdena får upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare händelser. Denne får också anses bära ett särskilt ansvar för att styrelsens beslut verkställs på ett lämpligt sätt.Ordföranden ska även se till att styrelsens sammanträden hålls när det behövs, ett styrelsesammanträde ska dock alltid kallas till om en styrelseledamot eller VD begär det (8 kap 18 § ABL). Styrelseordföranden har även utslagsröst ifall en röstning i styrelsen skulle sluta lika då den ska besluta i ett ärende (8 kap 22 § ABL). Enligt lagen har ordföranden alltså mer ansvar än de andra ledamöterna. Att vara ordförande innebär inte att man själv får fatta beslut i ärenden, detta måste fortfarande beslutas av hela styrelsen tillsammans. Ordförandeskapet innebär alltså ingen egentlig makt utan snarare skyldigheter, förutom det faktum att styrelseordföranden kan vara den avgörande rösten vid lika röstetal. Sen kan det ju fortfarande vara bra att ha en kompetent ordförande som man är nöjd med då denne har ansvar för ett flertal saker som framgår ovan. Enligt 8 kap 17 § 2 st ABL ska styrelsen välja ordförande, om inte annat framgår av er bolagsordning eller annat har beslutats av bolagsstämman. Enligt 8 kap 22 § ABL krävs majoritet, dvs att mer än hälften av de närvarande röstar för, då styrelsen ska besluta om något. Om det blir lika ska röstningen avgöras genom lottning 8 kap 17 § 2 st ABL. Styrelsen får endast fatta beslut om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande (8 kap 21 § ABL). Då styrelsen ska fatta beslut är det antalet personer på plats och vad de röstar som är det avgörande för beräkningen. En person ger en röst. Om ledamöterna äger aktier och i så fall hur många spelar ingen roll i detta sammanhang, alltså då styrelse ska fatta beslut. Sammanfattningsvis verkar det som om ditt bolag inte har beslutat om någon ordförande än. För att en ordförande ska anses vara utsedd ska styrelsen rösta om detta, det räcker inte med att en person vid ett större möte säger "M... är ordförande". Det är alltså fritt fram för styrelsen att nu fatta beslut om vem som ska vara ordförande i framtiden. Detta görs vid ett styrelsesammanträde.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

VD:s beslutanderätt i aktiebolag

2016-10-18 i Bolag
FRÅGA |Hej!Jag sitter i styrelsen för ett litet aktiebolag med ca 20 anställda. Ungefär hälften av de anställda är delägare i företaget. VD vill nu göra en större förändring i bolaget genom att lägga ut ekonomitjänsten externt och därmed säga upp vår anställda på ekonomisidan då företaget idag knappt gör någon vinst. Enligt VD skulle detta ge en vinst på ca 200000kr/år. Styrelsens åsikter om detta är en bra besparing är delade med 1 för (styrelseordförande), 2 emot och en tveksam. VD anser att detta inte är en styrelsefråga utan är VD:s ansvar.Företaget är idag mycket beroende av VD eftersom han också till stor del sköter säljfunktionen och att avvara honom skulle redan innan denna förändring försätta bolaget i ett mycket svårt läge. Om ekonomifunktionen, där han också är tilltänkt att vara kontaktperson mot det externa ekonomitjänstföretaget, sköts utanför vårt företag skulle VD bli än mer oumbärlig. VD skulle också få kontrollen av bolaget ekonomi med små möjligheter för (enkel) insyn för oss övriga.Då jag, om problem med detta beslut realiseras i en framtid, inte vill få min del av ansvaret i styrelsen ifrågasatt varför jag inte försökt stoppa detta beslut lyder min fråga:Går det/är det lämpligt att kalla till extra bolagsstämma för att låta ägarna bestämma i denna fråga. Vi är över 10% av aktieägarna som är villiga att kalla till en sådan stämma.Hälsningar och tack på förhandTommy
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst kan det konstateras att en VD får fatta beslut inom "den löpande förvaltningen" enligt 8 kap 27 § aktiebolagslagen (ABL). Vad detta innebär framgår av 8 kap 29 § ABL, där står det även att VD:n ska göra detta enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vad beslut inom den löpande förvaltningen innebär är olika för olika företag, det beror på vad VD:n vanligtvis brukar ha för uppgifter, vad bolaget har för typ av verksamhet samt bolagets storlek. Man brukar dock säga att VD:n får sköta den dagliga driften av bolaget, alltså rutinärenden och mindre beslut. Beslut av ovanligt slag eller av större betydelse, vilket beslutet i ert fall verkar vara, får VD:n endast fatta om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet (8 kap 29 § 2 st ABL). Mycket talar alltså för att detta är ett beslut som styrelsen ska besluta om, att det ligger utanför VD:ns behörighet att själv bestämma om detta. Även om beslutet hade legat inom den löpande förvaltningen hade styrelsen dessutom kunnat gå in och besluta om detta, alltså gå in och "ta över" VD:ns beslutanderätt i ärendet. Även bolagsstämman, det vill säga en majoritet av aktieägarna, kan gå in och "ta över" styrelsens och VD:ns beslutanderätt i en fråga. Enligt 7 kap 13 § 2 st ska styrelsen kalla till en extra bolagsstämma om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget skriftligen begär detta för att behandla ett angivet ärende. På så sätt kan ni alltså få till stånd en extra bolagsstämma som kan rösta om frågan. Vid denna stämma krävs att mer än hälften av de angivna rösterna röstar emot för att förhindra beslutet (7 kap 40 § 1 st). Om VD:n ändå skulle fatta beslutet själv, trots att det ligger inom styrelsens ansvarsområde, kan bolaget försöka få beslutet ogiltigt enligt 8 kap 42 § 1 st 2 men ABL (då krävs det att ni kan bevisa ond tro hos motparten, dvs att de insåg att VD:n överskred sin behörighet då han ingick avtalet med dem) eller kräva skadestånd av VD:n enligt 29 kap 1 § 1 st ABL. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan föreningens styrelse avsätta en styrelseledamot?

2016-10-24 i Föreningar
FRÅGA |Bor i en bostadsrättsförening som har fått in personer i styrelsen som är direkt olämpliga och sprider otrivsel. En namnlista undertecknad av 14 medlemmar (36 medlemmar totalt) har överlämnats till ordförande som en motion med önskan om att åtminstone en person ska skiljas från styrelsen. Ordförande känner sig osäker på vad som kan göras som är juridiskt gällande. Ingen av oönskade personer tänker avgå frivilligt.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!I lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 6 kap 1 § 2 st. framgår att föreningens styrelse ska utses av föreningsstämman. Denna uppgift får inte överlämnas till föreningens styrelse. Styrelsen har inte rätt att utse styrelse eller styrelseledamot under ett styrelsemöte. Det betyder att föreningens styrelse inte kan utse nya styrelseledamöter eller avsätta styrelseledamöter som de tycker är olämpliga och sprider otrivsel. Jag utgår ifrån att det är föreningsstämman som har utsett er styrelse. Det innebär att det är endast föreningsstämman som kan besluta om att avsätta en styrelseledamot. Vederbörande kan även själv välja att avgå om denne så vill, se lagen om ekonomiska föreningar 6 kap 2 § 1 st.Styrelseuppdraget bygger på förtroende. Det följer av styrelseuppdraget att en utsedd styrelseledamot är skyldig att vara omsorgsfull, lojal och uppfylla sina förpliktelser. Den som har ådragit sig att vara styrelseledamot kan inte säga att den inte förstått vad uppdraget går ut på.En styrelseledamot kan under vissa omständigheter därför bli skadeståndsskyldig gentemot föreningen. Styrelseledamoten ska då ersätta de skador som han eller hon har orsakat genom uppsåt eller oaktsamhet under sitt styrelseuppdrag, se lagen om ekonomiska föreningar 13 kap 1 §.På föreningsstämman ska medlemmarna fatta beslut om en styrelseledamot ska beviljas ansvarsfrihet för det år som har passerat. Om ansvarsfrihet beviljas kan föreningen/styrelsen som huvudregel inte väcka skadeståndstalan för det år som beslutet gäller, se lagen om ekonomiska föreningar 13 kap 5 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Aktieägares rättigheter och skyldigheter

2016-10-24 i Bolag
FRÅGA |Hej, har fått möjlighet att köpa in mig i en framgångsrik restaurang till 20% av aktietotalet.Detta gör mig till näststörsta aktieägare och således firmatecknare.VD:n för företaget ger mig dock inte tillgång till företagskontot vilket känns helt fel.Vad är mina skyldigheter samt rättigheter i ett företag som detta?Totalt har företaget 4 ägare, fördelat 60, 20, 10 samt 10% .Med vänlig hälsning, Mattias
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förvaltningen av ett aktiebolag är enligt aktiebolagslag (2005:551) uppdelad i olika förvaltningsorgan. Varje organ har olika uppgifter och ansvarsområden.Organen är:Bolagsstämma som är ägarens forum för bl a val av styrelse och revisorer (ABL 7 kap.)Styrelse som utses av stämman (ägarna) och företräder bolaget och tecknar dess firma (ABL 8 kap. 8 och 35 §§)Verkställande direktör (VD) som, i förekommande fall, utses av styrelsen och har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma inom sitt förvaltningsområde (ABL 8 kap. 27, (28) 29 och 36 §§)Att vara aktieägare i ett aktiebolag ger dig rätt att närvara vid, och rösta på, bolagsstämman. Det ger dig även rätt till del av aktieutdelning och bolaget beslutar om detta. Bolagsstämman är aktieägarnas möte som hålles minst en gång årligen (årsstämma). Aktieägarnas inflytande på bolagets förvaltning är begränsat till de beslut som fattas på bolagsstämman. På stämman utses bland annat en styrelse som ska leda företagets arbete i enlighet med de riktlinjer aktieägarna bestämt i bolagsordningen. Bolagsordningen stadgar också hur firman ska tecknas, dvs vem som ska vara firmatecknare. Vanligt är att firman tecknas två i förening av styrelsens ledamöter. Även särskilda firmatecknare kan utses. VD brukar vanligtvis ha firmateckningsrätt för den löpande förvaltningen. Enbart det förhållande att du är aktieägare ger dig inte automatisk firmateckningsrätt. Du har frågerätt på bolagsstämman enligt 7 kap. 32 § ABL. Du kan då begära uppgifter om (1) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och (2) förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören skall tillmötesgå din begäran om uppgiften kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.Eftersom bolaget har färre än elva delägare har du också en utökad rätt till insyn i bolaget (7 kap. 36 § ABL). Detta innebär en rätt för dig att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet, i den omfattning det behövs för att aktieägaren skall kunna bedöma bolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som skall behandlas vid bolagsstämman. Det måste finnas en avsikt att förbereda sig inför ett särskilt stämmoärende, eller att bilda sig en uppfattning om bolagets ställning eller resultat. Denna utökade insynsrätt kan du nyttja även vid andra tidpunkter än vid bolagsstämman (se prop. 1979/80:143) och om det kan ske utan oskäliga kostnader eller besvär, skall dessutom styrelsen och den verkställande direktören hjälpa dig med den utredning som behövs för insynen och tillhandahålla behövliga kopior.Det finns inget som anger att aktieägare skulle beredas tillgång till företagets bankkonto.Dina skyldigheter som aktieägare är ytterst begränsade i aktiebolagslagen. Däremot är det vanligt att aktieägarna upprättar ett inbördes aktieägaravtal som stipulerar andra rättigheter och skyldigheter för aktieägarna än vad lagen säger.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se

Bildande av aktiebolag och överlåtelseförbehåll

2016-10-18 i Bolag
FRÅGA |Hej, om jag och min vän ett bolag där vi ska bedriva uthyrning av vattenskotrar under sommar och vi har tänkt på aktiebolag , vi båda avser att var för sig 250 aktier, vilka regler ska vi följa för att kunna registrera bolaget och starta det? Vi vill bestämma lika mycket men är det bättre om bara en av oss sköter den vardagliga driften av bolaget? Jag är lite oroligt och därför undrar jag om det finns möjligheter att begränsa min vän möjligheter att överlåta aktier till nån annan? mvh
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När man bildar ett aktiebolag ska man enligt 2kap. 3§ Aktiebolagslagen upprätta ett utkast till en stiftelseurkund, teckna samtliga aktier, betala aktierna samt anmäla till registrering. Stiftelseurkunden ska upprättas enligt bestämmelserna i 2kap. 5-10§§ Aktiebolagslagen. Aktierna ska tecknas enligt bestämmelserna i 2kap. 12§ Aktiebolagslagen. Betalningen ska ske enligt bestämmelserna i 2kap. 15-19§§ Aktiebolagslagen. Registreringen sker sedan enligt bestämmelserna i 2kap. 22-23§§ Aktiebolagslagen. Bolaget anses enligt 2kap. 4§ 1st. Aktiebolagslagen bildat när stiftelseurkunden tecknats av samtliga aktieägare och enligt samma paragraf 2st. får bolaget rättshandlingsförmåga först när bolaget är registrerat. I 4kap. 1§ Aktiebolagslagen stadgas likhetsprincipen, vilket innebär att alla aktier har lika rätt i bolaget. Eftersom båda två kommer ha lika många aktier i bolaget spelar det ingen roll vem som sköter den vardagliga driften för bestämmandets skull. Huvudregeln i aktiebolagsrätten är enligt 4kap. 7§ Aktiebolagslagen att aktier kan överlåtas och förvärvas fritt, det råder alltså fri överlåtbarhet. Det finns dock undantag från denna huvudregel. Enligt 4kap. 8§ Aktiebolagslagen kan man i bolagsordningen skriva in ett så kallat samtyckesförbehåll, vilket innebär att aktier endast får överlåtas till nya ägare med bolagets samtycke. Vidare kan man enligt 4kap. 18§ Aktiebolagslagen i bolagsordningen skriva in ett så kallat förköpsförbehåll, vilket innebär att aktieägare eller någon annan erbjuds att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare. Till sist kan man i bolagsordningen enligt 4kap. 27§ Aktiebolagslagen skriva in ett så kallat hembudsförbehåll, vilket innebär att aktieägare eller annan kan ges rätt att lösa in aktier som har övergått till en ny ägare, alltså rätt att köpa tillbaka aktierna. Hoppas att du fick svar på din fråga! MVH

Lämna ett aktiebolag

2016-10-17 i Bolag
FRÅGA |Hej,Vi är två delägare i ett akitebolag, 50/50. Men nu orkar inte längre jobba tillsammans med den andra personen. Men jag vågar inte säga något, då jag inte vet hur personen kommer att reagera. Vi har drivit detta i två år, det går lite med vinst, men allt går till våra gamla skulder. Jag är därför tvungen att ha ett annat jobb vid sidan om för att klara mig ekonomist privat. Den andra delägaren gillar inte detta och det var inget prat om att man skulle jobba extra. Vi har inga avtal skrivna. Vi är bägge med i styrelsen. Jag är styrelseledamot, den andra är VD och sedan har vi en suppleant. Jag orkar inte längre. Vad ska jag göra?
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Tyvärr är det nog oundvikligt att din partner får vetskap om att du vill lämna företaget. Jag kommer nedan att gå igenom hur jag anser att den smidigaste vägen för dig att gå till väga är.Till att börja med är det viktigt att fastställa att du i egenskap av Aktieägare inte har några förpliktelser gentemot bolaget som huvudregel. Detta framgår i Aktiebolagslagen kapitel 1 paragraf 3 . Det innebär att det aktieinnehav på 50 % som du innehar faktiskt inte förpliktigar dig till att vara en aktiv del av företaget på något sätt utan endast ger dig rättigheter på er bolagsstämma samt rätt att ta del av er vinst.Det enklaste för dig är att helt enkelt gå ut ur er styrelse. I enlighet med kapitel 8 paragraf 13 i aktiebolagslagen så sitter en styrelseledamot 1 år från dess att denne blivit vald på bolagsstämman, Du kan även avgå tidigare i enlighet med kapitel 8 paragraf 14 i aktiebolagslagen som fastslår att en styrelseledamot kan avgå om denne anmäler detta.Vad du då måste göra är att anmäla din avgång till bolagsverket. Avgången kommer bli giltig så snart anmälan kommit in till bolagsverket.På detta sätt avsäger du dig ditt ansvar i bolaget och låter din partner fortsätta att driva det samtidigt som du har rätt till utdelning av vinsten.Om du vill skära av all kontakt med bolaget har du även rätt att sälja ditt aktieinnehav. Om ni inte avtalat om annat i er bolagsordning så står det dig fritt att sälja ditt aktieinnehav till vem du vill, till det pris du finner passande. Detta framgår av kapitel 4 paragraf 7 aktiebolagslagen.Alltså sammanfattningsvis - Det du bör göra om du inte längre vill vara ansvarig för bolaget är att avgå som styrelseledamot. Därefter kan du fundera på om du vill behålla ditt aktieinnehav och den rätt till vinst som du därigenom har, eller om du vill försöka sälja av ditt aktieinnehav. Hoppas att detta var svar på din fråga.Med vänlig hälsning