Aktiebolags rätt att köpa in föremål

2017-09-19 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! Får ett aktiebolag köpa in e-böcker och sedan ha det som vinst i tävlingar? Mvh S.
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett aktiebolag kan definitivt besluta om att köpa in priser för en tävling, såvida tillåtelse ges inom företaget att allokera medel för det ändamålet.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Kan juridiska personer göra en JO-anmälan?

2017-09-13 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Kan en juridisk person göra en JO anmälan?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Juridiska personer kan göra JO-anmälningar, precis som fysiska personer. Det som är viktigt när det gäller just juridiska personer är att ange att den fysiska person som utför anmälan är behörig att företräda den juridiska personen. I övrigt går anmälan till på samma sätt. Mer om hur en anmälan kan göras och vad man bör tänka på hittar du här. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Regler om kallelse till styrelsemöten och årsstämma?

2017-09-11 i Föreningar
FRÅGA |Hej.Finns det enligt lagar och föreskrifter angivet hur många dagar det måste vara minst mellan kallelse till styrelsemöte och angiven dag för styrelsemöte i en bostadsrättsförening? lagligt att kalla till möte dagen före?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om bostadsrättsföreningar hittar du i bostadsrättslagen. Den an du titta närmre på här.Det finns inga bestämmelser som handlar om hur lång tid det måste vara mellan kallelse och ordinarie styrelsemöte. I föreningens stadgar ska det finns bestämt inom vilken tid från föreningsstämman (årsmötet) en kallelse måste komma ut till föreningens medlemmar (9 kap. 5 §), men detsamma gäller alltså inte för kallelse till ordinarie styrelsemöten och det är inte olagligt att kalla till ett möte med kort varsel. I långa loppet kan däremot tänkas att bristande organisation inom styrelsen leder till att den inte kan sköta sina uppgifter och tillvarata föreningens intressen på det sätt som den är skyldig att göra (9 kap. 12 §).Vanligen är det ordföranden som ansvarar för att kalla till styrelsemöten, men hur detta sköts inom föreningen är en organisatorisk snarare än en juridisk fråga. Av praktiska skäl kan det vara bra att bestämma hur och när kallelser ska skickas ut, men det är upp till styrelsen att organisera sitt arbete på ett lämpligt sätt.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Allmänt om firmatecknare

2017-09-01 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |vad innebär det att vara firmatecknare?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En firmatecknare kan företräda ett bolag eller en förening och göra saker i dess namn, såsom att skriva kontrakt. Mer info hittar du här.Vänliga hälsningar,

Vad händer om en bolagsman i ett handelsbolag avlider?

2017-09-14 i Bolag
FRÅGA |jag äger ett handelsbolag med min far. Om han dör går hans del då till hans andra barn?kan man skriva bort det?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel ska handelsbolaget likvideras om en bolagsman avliderHuvudregeln om en delägare i ett handelsbolag (bolagsman) avlider är att handelsbolaget ska träda i likvidation (2 kap. 26 § lagen om handelsbolag och enkla bolag; HBL). Likvidation innebär att bolagets tillgångar säljs och skulderna betalas av. Därefter ska överskottet fördelas mellan delägarna (i ditt fall mellan dig och din fars arvingar). Den avlidne bolagsmannens barn tar alltså inte över den avlidnes andel i handelsbolaget. Den som önskar att bolaget träder i likvidation måste dock påkalla detta. Du kan läsa mer om hur en likvidation går till på Bolagsverkets hemsida.Genom ett avtal kan bolagsmännen komma överens om vad som ska ske istället för likvidationBolagsmännen har dock möjlighet att avtala om att arvingarna ska få möjlighet att ta över den avlidne bolagsmannens andel i handelsbolaget och att verksamheten därefter ska fortsätta. Detta sker alltså inte per automatik.Som ett alternativ kan bolagsmännen avtala om att den avlidne bolagsmannen ska utträda ur handelsbolaget istället för att likvidation ska ske (2 kap. 29 § HBL). Om inget avtal finns kan den kvarvarande bolagsmannen lösa ut den avlidne bolagsmannenDen kvarvarande bolagsmannen kan även (i efterhand) lösa ut den avlidne bolagsmannen. I detta fall ska dödsboet efter den avlidne kompenseras med ett belopp som motsvarar bolagsmannens andel i handelsbolaget (2 kap. 30 § HBL). Ett handelsbolag kräver minst två bolagsmänOm handelsbolaget, efter någon av ovanstående scenarion, kvarstår med endast en bolagsman måste bolaget antingen avvecklas eller utökas med ytterligare en bolagsman. Ett handelsbolag kan alltså inte drivas av en ensam bolagsman. Om handelsbolaget har bestått av endast en bolagsman under sex månaders tid anses handelsbolaget ha trätt i likvidation (2 kap. 28 § HBL).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Rätten att få ta del av ljudinspelning av årsmöte

2017-09-13 i Föreningar
FRÅGA |Sekreteraren i en ideell förening gör en ljudupptagning under föreningens årsmöte för att ha som hjälp till när hen skriver protokollet sen. Får medlemmar i föreningen ta del av ljudinspelningen senare, eller vad gäller för ljudinspelningen?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ideella föreningar styrs av dess stadgar. Det finns ingen särskild lag som reglerar hur en ideell förening ska bedriva sin organisation. Stadgarna som föreningens medlemmar satt upp är ramarna för vad som gäller för den föreningen. Man kan säga att stadgarna fungerar som ett avtal mellan medlemmarna och föreningen. I stadgarna kan det stå hur föreningen behandlar mötesprotokoll i förhållande till dess medlemmar och även utomstående. Det finns ingen motsvarighet till offentlighetsprincipen inom föreningsrätten och medlemmar har ingen absolut rätt till att få ta del av protokollen. Om en medlem vill ta del av protokoll eller andra handlingar ankommer det oftast på styrelsen att fatta ett beslut om den saken. Så om stadgarna i föreningen inte reglerar just ljudupptagningar är det upp till styrelsen att fatta beslut om de anser det lämpligt att ljudupptagningen lämnas ut till en medlem.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Rätt till idrottsförenings styrelseprotokoll

2017-09-08 i Föreningar
FRÅGA |hej jag skulle vilja läsa en protokoll från en styrelsemötet. detta är en idrotts förening, enligt dom själva måste jag vara medlem för ta del av protokollet eller få till ett personlig möte, jag behöver verkligen få läsa denna protokoll.Vilken lag eller finns det någon lag som jag kan få stöd av, sen är det förening som beslutar...
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En idrottsförening har organisationsformen ideell förening. Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar utan föreningen styrs av dess stadgar. Stadgarna fungerar som ett slags avtal mellan föreningen och medlemmarna. Därför är inte stadgarna tillämpliga på icke-medlemmar. Skulle det inom stadgarna finnas regler om hur styrelseprotokoll ska hanteras och utlämnandet av dessa så gäller alltså detta enbart mot dess medlemmar.Det låter som att föreningen har gett dig korrekt information, att du antingen måste bli medlem eller få föreningen att frivilligt ge ut protokollet. Beroende på vad föreningens stadgar föreskriver är det inte ens säkert att du som medlem skulle ha rätt till styrelseprotokollet.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Sommarstugeförening gällande VA: olika eller samma avgifter

2017-08-28 i Föreningar
FRÅGA |Om en förening (ca 350 medlemmar) ska renovera avloppsledningar i ett sommarstugeområde. Kan då de senast anslutna (ca 85) kräva att de ska betala en mindre summa?
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svar, ja, eftersom upplägget för arbetet är en fråga som föreningen styr över (oavsett om det är en ekonomisk förening eller en gemensamhetsanläggning för VA). Men bara för att ni kan kräva det betyder det inte att ni når framgång med det eftersom ni är färre än hälften. Kostnaden för renoveringen kommer förmodligen vara ungefär samma per fastighet och jag tycker det inte verkar troligt att de som bott där längre kommer gå med på att stå för kostnaden för andra fastigheters renovering utöver sin egen.Vänligen,