Försvarlighetsbedömning i nödvärn

2018-03-15 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hejsan hade en fundering gällande "nödvärn". Är det lagligt att slå någon en eller flera gånger så personen tuppar av/dör om den våldtar någon annan? (under själva våldtäkten)
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Nödvärn i denna situation är reglerad i 24 kap. 1 § BrB som stadgar En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.Rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.Av 24 kap. 5 § BrB framgår det att inte bara offret har nödvärnsrätt utan även tredje man. En person som hjälper offret har därmed samma nödvärnsrätt som offret.En våldtäkt som pågår är ett påbörjat brottsligt angrepp på person. Detta innebär att enbart uppenbart oförsvarliga handlingar är straffbara. Från praxis har det framkommit att dödligt våld inte alltid är straffbart. Förutsättningen för att bruka dödligt våld är dels att den angripne befinner sig i ett så trängt läge att våldet inte klart avviker från vad som krävs för att avvärja angreppet, dels att det brottsliga angreppet som våldet avser att avvärja är livshotande eller ett annat mycket viktigt intresse (NJA 2005 s. 237). Min slutsats från HD:s resonemang är att det beror på varje situation om ett brukande av dödligt våld är uppenbart oförsvarligt. I vissa situationer kanske det inte finns andra alternativ från att bruka dödligt våld och man kan då befinna sig i ett så trängt läge som HD beskriver.Som det framgår av lagrummet behöver angreppet vara pågående eller överhängande. Om våldtäktsförsöket var avvärjt, t.ex eftersom gärningsmannen blev medvetslös till följd av en nödvärnshandling, finns ingen nödvärnsrätt längre (NJA 1990 s.370).Även om en persons handling är uppenbart oförsvarlig kan han ändå vara fri från ansvar enligt 24 kap. 6 § BrB (excess) som anger att en persons handling kan anses tillåten om personen svårligen kunde besinna sig. En person som i nödvärn gör något uppenbart oförsvarligt kan därmed ändå gå fri från ansvar. De faktorer som spelar roll för att bedöma om personen svårligen kunde besinna sig kan vara om gärningen utfördes under ett långt eller kort händelseförlopp. En person som gör något uppenbart oförsvarligt under ett kort händelseförlopp anses ha svårare att besinna sig än under ett långt händelseförlopp då personen hinner fundera över sina handlingar. Man kan även beakta gärningsmannens sinnesnärvaro, t.ex kan man beakta att en person svårligen kunde besinna sig eftersom han agerade i panik. ( se NJA 2009 s.234)Svaret på din fråga blir därmed att en sådan bedömning behöver göras från fall till fall. Fanns det alternativ till det dödliga/grova våldet kan det peka på att våldsgärningen var uppenbart oförsvarligt. Även om gärningen anses som uppenbart oförsvarlig kan personen ändå gå fri om han agerade i t.ex panik enligt excessbestämmelsen.Hoppas du fick svar på din fråga.

Är det brottsligt att ta någon annans bilnycklar för att förhindra rattfylleri?

2018-03-09 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej! Min mamma är alkolist och har erkänt samt blivit påkommen av anhöriga att hon kör full. Då vi fick denna informationen tog vi hennes bilnycklar. Hon hotar nu med att anmäla oss för stöld fast hon gav nycklarna till oss utan protest. Kan vi bli dömda för detta?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att dela upp mitt svar med rubriker som behandlar de olika relevanta rättsliga aspekterna av din situation.Att ni har tagit din mammas bilnycklar innebär som jag förstår det att hon inte har tillgång till att använda bilen. Ett av de brotten som då skulle kunna aktualiseras i denna situation är egenmäktigt förfarande, vilket jag kommer att behandla senare. Först ska jag behandla möjligheten för privatpersoner att omhänderta någon annans bilnycklar.Rätt att omhänderta nycklar för att förhindra rattfylleri?Inledningsvis kan nämnas att det inte finns någon generell rätt för privatpersoner att (olovligen) omhänderta någon annans bilnycklar för att förhindra t.ex. rattfylleribrott. En sådan rätt finns till viss del för poliser. I polislagen 24 a § stadgas en rätt för poliser att tillfälligt omhänderta fordonsnycklar för att förhindra rattfylleribrott.Vad gäller privatpersoner finns som däremot ingen sådan rättighet. Detta innebär att man får falla tillbaka på den generella bestämmelsen om nöd. Bestämmelsen om nöd finns i brottsbalken 24 kap 4 § och lyder såhär:"En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse."Denna bestämmelse skulle i vissa fall kunna användas för att rättfärdiga att en privatperson olovligen omhändertar en annan persons fordonsnycklar för att förhindra rattfylleribrott. Det som är problematiskt i detta fall är att det ska föreligga en faktisk nödsituation för att denna bestämmelse ska kunna tillämpas. Med en nödsituation menas det som står i sista meningen i bestämmelsen: Att nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Detta innebär också att den hotande faran måste vara åtminstone överhängande. Det måste finnas en faktisk fara för att detta hot förverkligas. Därmed borde det till exempel föreligga en nödsituation om man tar bilnycklarna från en person som hoppat in i sin bil, startat den och som avser att köra den, samtidigt som man vet att denne är tydligt onykter. Det skulle dock kunna räcka med att en onykter person tydligt visar en avsikt att faktiskt köra iväg. Redan då borde en nödsituation kunna föreligga.Det som är problematiskt i ditt fall är att en sådan nödsituation kanske inte förelåg när ni omhändertog hennes bilnycklar. Det går exempelvis inte att säga att en fara för rattfylla (i lagens mening) föreligger bara för att någon är alkoholist eller ens berusad. Det krävs att det föreligger en konkret situation med en risk för att faran förverkligas.Om en nödsituation föreligger, kallas det att det finns en ansvarsfrihetsgrund. Detta gör att en gärning som skulle varit brottslig inte är det. Om en nödsituation inte föreligger, kan brott ha begåtts. Detta behandlas i det följande.Egenmäktigt förfarandeBrottet egenmäktigt förfarande regleras i brottsbalken 8 kap 8 §. Detta brott kan aktualiseras i denna situation för att ni rubbat er mammas besittning till hennes bil. Med det menas att ni genom att ta hennes bilnycklar olovligen har fråntagit henne möjligheten att använda och få tillträde till sin bil. Detta räcker för att brottet egenmäktigt förfarande ska anses begånget.SammanfattningDet som gäller är således att brottet egenmäktigt förfarande kan ha begåtts i denna situation, såvida inte en nödsituation kan anses ha förelegat vid omhändertagandet. Men för detta krävs även att ni återlämnar nycklarna när nödsituationen inte längre föreligger.Tyvärr kan lagen anses vara ganska hård i detta avseende. Jag förstår ju självklart att ni inte gjort detta för någon annan anledning än att hjälpa, skydda och ta hand om er mamma. OM det skulle vara så att åtal väcks, skulle straffet på grund av sådana här förmildrande omständigheter bli mycket lågt. Jag hoppas att detta löser sig utan ytterligare svåra situationer för er att hantera.Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att ställa en ny fråga eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Kan godkännande från advokat utesluta hemfridsbrott?

2018-02-14 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Polisen har tolkat brottsbalken enligt följande. Ärende hemfridsbrott. Hyresvärd går in i hyresgästens bostad med okända personer, inte bara en gång utan två gånger. Hyresgästen är inte hemma då denne skadat sig och är tillfälligt på annan ort. Hyresvärden blir efter konfrontation tillsagd skriftligt att denne inte får gå in i bostaden. Hyresvärden svarar då skriftligt "du kan inte hindra mig". Larmet går i bostaden, polis kommer till platsen. Hyresvärden lovar att inte gå in igen, men bara en liten stund senare så är hyresvärden återigen inne i bostaden med nya okända personer. Larmet går och polis kommer återigen till platsen, anmälan kompleteras. Polisen lägger ner ärendet trots att samtliga människor som uppehåller sig i lägenheten förekommer på övervakningskameran och skriftliga konfrontationen finns mellan hyresgäst och hyresvärd. Andra gången ärendet öppnas förhör polisen målsägande samt tar del av all information kring hyresvärden. Förhör görs med hyresvärden och hans advokat. Polisen anser efter detta återigen att ärendet skall läggas ner, då hyresvärden kollat med sin advokat innan vilket gör att de därmed inte är uppsåtligt. Hur är detta möjligt? Hyresgästföreningen ser oroat på händelsen och rekomenderar JOanmälan. Men vad är det som gäller egentligen? Betyder det här att om man bara kan få ett godkännande från en advokat så är det fritt fram att gå in i en hyresgästs bostad, även om denne har meddelat att hyresvärden inte får gå in i bostaden? Mvh Hyresgäst
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt följande svar utgå från att hyresvärden inte haft rätt att tillträda lägenheten utifrån de regler som finns i 12 kap. 26 § jordabalken, dvs att hyresvärden i det här fallet inte har gått in för att utföra nödvändig skötsel eller reparationer av lägenheten som inte kan skjutas upp. Utesluter godkännande från advokat uppsåt? Uppsåt har man i förhållande till de förutsättningar som finns i lagparagrafen. När det kommer till hemfridsbrott ska uppsåtet alltså gälla att olovligen ta sig in i annans bostad (4 kap. 6 § brottsbalken). Huruvida intrånget är olovligt avgörs inte av en advokat, utan av den som äger bostaden. Det faktum att hyresvärden första gången inte hade hämtat samtycke från hyresgästen för att gå in i lägenheten är tillräckligt för att man ska fastslå att hyresvärden haft uppsåt till att olovligen beträda hens bostad.Att förundersökning lagts ner på den grunden att hyresvärden inte haft uppsåt är alltså direkt felaktigt. Det finns dock en annan möjlighet för hyresvärden att undkomma ansvar. Kan godkännande från advokat innebära straffrättsvillfarelse?Att befinna sig i "straffrättsvillfarelse" innebär att man varit omedveten eller haft en felaktig uppfattning om vad lagen säger. Straffrättsvillfarelse är något som ursäktar gärningsmannen, dvs en brottslig handling har fortfarande begåtts men personen som begått den är ursäktad och går därmed fri från ansvar. Det ställs dock höga krav på när en person kan bli ursäktad pga straffrättsvillfarelse och det är endast ett fåtal specifika situationer där det kan godtas.I det här fallet kan det röra sig om straffrättsvillfarelse pga uppgifter från en "privat sakkunnig", alltså en advokat. Kraven för att det ska kunna godtas är i sådana situationer högre än om det rörde sig om besked från en myndighet till exempel. Förutsättningarna för att ansvarsfrihet ska bli aktuellt på den grunden är följande:1. Det rör sig om ett lindrigt brott,2. Det finns ingen naturlig myndighet att vända sig till,3. Rådgivaren har goda kunskaper och är seriös, och4. Rådet som hen gett uppfattas som rimligt och noga övervägt.I det här fallet kan straffrättsvillfarelse endast bli aktuellt de gångerna innan polisen kommit till platsen för första gången. När polisen väl befunnit sig på plats och bett hyresvärden att gå ut ur lägenheten måste hen ha insett att hen begått en otillåten handling. Att hävda straffrättsvillfarelse efter det är därför uteslutet.Men även angående de föregående incidenterna bedömer jag att straffrättsvillfarelse inte borde godtas. När det kommer till hyresfrågor finns det nämligen en naturlig myndighet att vända sig till; hyresnämnden. Därmed hade hyresvärden kunnat vända sig till dem för att bli upplyst om när det är okej att gå in i en hyresgästs bostad, istället för att kontakta en advokat. Punkt 2 i listan ovan är alltså inte uppfyllt, och straffrättsvillfarelse kan därför inte hävdas. SammanfattningHyresvärden har haft uppsåt, därmed är det inte på sådan grund som förundersökningen kan läggas ner. Förundersökning kan dock läggas ner pga man fastslår att personen befunnit sig i straffrättsvillfarelse, men eftersom det i det här fallet finns det en naturlig myndighet att vända sig till, samt att polis tillkallats till plats men att detta inte stoppat hyresvärden, är det enligt min bedömning uteslutet att straffrättsvillfarelse kan bli aktuellt.Det är alltså möjligt att besked från en advokat kan resultera i att man går fri från ansvar, men det är endast i undantagsfall och denna situationen är inte en av dem.Vänligen

Samtycke till misshandel

2018-02-08 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej,Tack för en superbra sida. Jag är en student som ska skriva ett arbete om våld i samband med sexköp. Jag undrar hur rätten förhåller sig i ett ärende där en person har samtyckt till våld i samband med att hen har sålt en "sexuellt tjänst". Ponera att en person har ett självskadebeteende och frivillig samtycker till att en sexköpare kan använda sexuellt våld mot henom, men sedan anmäler personen för att hen lider av händelsen och känner sig utnyttjad. Hur skulle en sådan situation bedömas?Jag läste exempelvis en dom där sexköparen dömdes för våldtäkt i samband med sexköp och där rätten skrev att det: "enligt tingsrättens mening inte möjligt att samtycka till våld i den utsträckning och omfattning som förevarit i målet. Detta alldeles oavsett om Sekretess A erbjuder dominanssex och rollspel eller inte" (B 10681-15). Jag undrar således i vilken utsträckning det är möjligt att samtycka till våld och hur detta skulle hanteras om personen som säljer sex upplever att sexköparen brukat mer våld än vad som är "överenskommet" alternativt att hen anser sig blivit utnyttjad i egenskap av "prostituerad". Stort tack på förhand!
Beatrice Schütt |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samtycke kan i vissa fall utesluta ansvar (24 kap 7 § BrB). För att ansvar ska kunna uteslutas på den grunden ställs vissa krav på samtycket i fråga. Samtycket måste vara allvarligt menat, lämnats frivilligt, samtycket måste finnas från början och under hela gärningen, den som lämnar samtycket måste förstå innebörden av det och vara behörig att förfoga över det berörda intresset, samt att den samtyckande har accepterat gärningen. Är samtycket inte giltigt kan den som utför gärningen inte gå fri från ansvar.Den gärningen som man samtycker till måste också vara försvarlig. När det gäller misshandel finns det möjlighet att samtycka till ringa misshandel. Men det är aldrig försvarligt att begå misshandel av normalgraden eller grov misshandel, oavsett om någon har samtyckt till det. Den som begår misshandel av normalgraden eller grov misshandel kommer alltså att hållas ansvarig, även om den som blir utsatt har samtyckt till det. Sammanfattningsvis innebär det att det måste göras en bedömning av misshandeln i fråga för att veta om samtycket kan leda till ansvarsfrihet eller inte. Exempel på rättsfall angående samtycke till misshandel: RH 2009:47 och NJA 2013 s. 397. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Ursäktande omständigheter

2018-03-10 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej,Kan en person som t.ex blivit drogad och begår ett allvarligt brott under tiden hen är påverkad, fortfarande hållas juridiskt ansvarig för de skador denna person åsamkar på människor eller egendom?Eller kan en domstol fria pga de faktiska omständigheterna, trots att brottet i sig varit grovt eller t.om haft en dödlig utgång?
marika lampers |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om straffrättsligt ansvarI brottsbalken (BrB) regleras bland annat bestämmelser om sådana brott som innebär åsamkande av skador på person eller egendom. Vid bedömningen av om någon kan dömas för ett brott (och således anses ansvarig) tittar man först på gärningen i sig, och sedan på om gärningsmannen varit personlig ansvarig för brottet. Här kan kort nämnas att en gärning i sig (själva handlingen) är otillåten om den uppfyller kraven i en specifik bestämmelse (t. ex ett slag i ansiktet, som utgör misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB). Utöver detta krävs det, som ovan nämnts, att den som begått en otillåten gärning också kan hållas personligt ansvarig för denna. Här tittar man således på gärningsmannen som person. Personligt ansvarFör att anses personligt ansvarig för en gärning ska gärningen dels ha begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet (vilket framgår av den specifika bestämmelsen, annars gäller 1 kap. 2 § BrB). Utöver detta krävs det också att det inte finns några ursäktande omständigheter. Har gärningen alltså begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet tittar man på om några ursäktande omständigheter föreligger. Ursäktande omständigheter kan vara:* Tillfällig sinnesförvirring* Psykisk störning (se 30 kap. 6 § BrB) * Excess (24 kap. 6 § BrB) * Straffrättsvillfarelse (24 kap. 9 § BrB) och * Frivilligt tillbakaträdandeI ditt fall blir den första kategorin (tillfällig sinnesförvrring) av intresse. Tillfällig sinnesförvirring finns inte reglerad i lag, och kan därmed anses vara en oskriven regel. Med tillfällig sinnesförvirring avses sådana situationer när gärningsmannen begått en gärning i ett tillstånd där han eller hon inte är sig själv. Exempel på detta är när gärningsmannen är i chock, är under hypnos eller när gärningsmannen är påverkad av alkohol eller narkotika. Dock krävs det att gärningsmannen inte själv orsakat detta tillstånd. Gärningsmannen kan således endast ursäktas om tillståndet han eller hon befinner sig i inte varit självförvållat. Exempel på en sådan situation kan vara när gärningsmannen blivit drogad utan att veta om detta och sedan begår ett brott. Vad som således krävs för ett friande i domstol är att det kan visas att den som begått en otillåten gärning under påverkan av droger inte själv satt sig i det tillståndet. Oavsett vad det rör sig om för typ av brott kan ursäktande omständigheter medföra att gärningsmannen går fri. Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att vända dig till oss på Lawline om du har ytterligare funderingar. Med vänliga hälsningar,

Har man rätt att bruka fysiskt våld för att man blir filmad med mobil på allmän plats?

2018-02-27 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Har man verkligen rätt att bruka fysiskt våld för att man blir filmad med en mobil på allmän plats?http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6875489
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.Rätt till nödvärn föreligger mot1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.Nödvärn medför sålunda inte rätt att bruka våld på grund av att man blir filmad. Åklagarens beslut måste i detta fall sålunda varit en följd av att det förelåg någon av de omständigheter som legitimerar nödvärn.Vänligen

Rätt till nödvärn vid olaga intrång

2018-02-13 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hejvad gäller för olaga inträng och kvarstannande på kontor.Jag jobbar på en statlig myndighet och har bland annat som uppgift att ibland intervjua eller samtala medolika personer för att utreda om de har rätt till olika saker. Vad gäller nu om en person efter intervjunkvarstannar på mitt kontor och vägrar lämna trots att samtalet är över. Personen i fråga kvarstannar alltså och efter uppmaning från mig vägrar han lämna då han anser att han inte fått korrekt behandling.Får jag då enligt nödvärnsregeln med lindrigt våld föra ut honom från kontoret. Personen har inte olovligt tagit sig in men kvarstannar på mitt kontor trots tillsägelse.Vad menas egentligen för utrymmen med "rum, hus , gård eller fartyg?
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Olaga intrång För att en person ska ha gjort sig skyldig till olaga intrång krävs det att personen obehörigen har trängt sig in eller kvarstannat i kontor, fabrik eller annat dylikt ställe, brottsbalken (BrB) 4 kap 6 § 2st. Eftersom personen har kvarstannat på ditt kontor, trots att du har sagt till honom att lämna kontoret, anses han obehörigen ha kvarstannat på ditt kontor. Personen har därför gjort sig skyldig till olaga intrång. Rätt till nödvärn För att rätt till nödvärn ska anses föreligga krävs det, precis som du säger, att en person olovligen har trängt sig in i eller försöker tränga sig in i rum, hus, gård eller fartyg, BrB 24 kap 1§ 2st 3p. Med rum, hus, gård och fartyg avses utrymmen som hänför sig till en bostad. Denna regel ger alltså en person rätt till nödvärn när någon har trängt sig in i personens bostad, oavsett om det rör sig om rum, hus, gård eller fartyg. Med andra ord så kan denna regel endast tillämpas när en person har utsatts för hemfridsbrott, BrB 4 kap 6§ 1st. Eftersom det i ditt fall rör sig om en person som obehörigen har kvarstannat på ditt kontor, dvs. inte i din bostad, anses du inte ha utsatts för hemfridsbrott och du har därför inte rätt till nödvärn. Detta innebär att du inte har rätt att föra ut personen med lindrigt våld.AvslutningsvisI en situation som denna är min rekommendation att du tillkallar vakter för att få hjälp att få ut den obehöriga personen från kontoret. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Rätt till nödvärn vid olaga intrång och kvarstannande

2018-02-07 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |HejMin fråga gäller olaga intrång samt kvarstannande.Om jag i egenskap av väktare, obs ej ordningsvakt, sent en kväll inom ett fabriksområde dit allmänheteninte har tillträde, upptäcker en person som jag bedömer inte har rätt att vara där. Om jag tilltalar honom och ber personen lämna och personen ignorerar mig, har jag då rätt enligt nödvärnsrätten att avvisa honomoch även använda ev. våld. Jag har alltså inte sett personen smita in men pga tidpunkten samt att inga arbeten pågår på natten så är det för mig helt tydligt att personen vistas där obehörigt. Kan jag då använda nödvärnsrätt p. 3. "Nödvärnsrätt föreligger mot den som olovligt inträngt osv...Med vänlig hälsning
Beatrice Schütt |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En straffbelagd gärning är tillåten om den genomförs i en nödvärnssituation, under förutsättningen att den inte är uppenbart oförsvarlig (24 kap 1 § BrB). Precis som du skriver är en av nödvärnssituationerna när någon olovligen trängt in eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg. Men också vid bland annat ett överhängande eller påbörjat brottsligt angrepp på person eller egendom. För att nödvärnsrätt ska föreligga i situationen när någon olovligen trängt in i rum, hus, gård eller fartyg, krävs att det faktiskt rör sig om något av dessa utrymmen. Till exempel har man alltid rätt till nödvärn när någon annan begår ett inbrott. Om det finns någon nödvärnsrätt beror alltså på hur det fabriksområde du frågor om klassificeras som. Det krävs att nödvärnsgärningen som begås inte är uppenbart oförsvarlig. Med det menas att nödvärnsgärningen inte får avvika från vad som är behövligt och det inte får vara ett missförhållande mellan nödvärnsgärningen och den skada som hotar genom angreppet. Om någon till exempel klottrar på ens hus och man bestämmer sig för att slå personen är det antagligen ett missförhållande mellan nödvärnsgärningen och den skada som hotar genom angreppet.När det gäller rätt att använda våld i en nödvärnssituation ska man försöka att använda det så lite som möjligt. Ibland kan det räcka med att be angriparen avlägsna sig. Om den personen på uppmaning fortfarande inte lämnar området, kanske det finns andra sätt att få den att avlägsna sig än att använda våld. Det kan ju vara så att personen i fråga har tillstånd att befinna sig på platsen och då skulle det antagligen inte vara en nödvärnssituation och därför inte heller finnas rätt att använda våld.I övrigt kanske din arbetsgivare kan ge närmre svar på hur du ska agera i vissa specifika situationer.Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,