Frågor om bostadsrättsförening, styrelse, årsstämma, motioner m.m.

2017-05-01 i Föreningar
FRÅGA |HejBor i en bostadsrättsförening. När det är årsstämma så kan man välja styrelsemedlemmar. Så långt ok. Att protokoll från styrelsemöten inte är offentliga verkar vara helt i sin ordning. Men är det ok att styrelsen beslutar att köpa upp internettjänster till föreningen som visserligen är snabbare men å andra sidan dyrare utan informera medlemmar? Är det helt omöjligt låta medlemmar ha tillgång till styrelseprotokoll?Ska det inte finnas möjlighet för medlemmar att lämna motioner på årsstämman? Vilka typer av beslut får fattas på årsstämma respektive styrelsemöten?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det stämmer att styrelsemedlemmarna väljs när det är årsstämma. Att protokoll från styrelsemöten inte är offentliga är också riktigt.Är det helt omöjligt låta medlemmar ha tillgång till styrelseprotokoll?Styrelseprotokollen i bostadsrättsföreningar är inte offentliga. Varken föreningens medlemmar eller utomstående har någon rätt att få se dem. Revisorerna har dock rätt att läsa protokollen och de bör få en kopia av protokollen efter varje styrelsemöte. Revisorernas uppgift är att gå igenom alla protokoll i föreningen för att kunna bilda sig en uppfattning om hur förvaltningen skötts.Kan styrelsen fatta ett beslut och låta bli att informerna sina medlemmar om beslutet?I en väl fungerande förening ska naturligtvis styrelsens beslut spridas till medlemmarna på något sätt. Vissa styrelser brukar skriva ett protokoll där endast besluten framgår, ett så kallat beslutsprotokoll. Beslutsprotokollet kan offentliggöras. Diskussionerna bakom besluten kan istället skrivas in i ett diskussionsprotokoll som inte är offentligt.Ska det inte finnas möjlighet för medlemmar att lämna motioner på årsstämman?En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar i en förening vill att årsstämman ska rösta om. Medlemmarna i en bostadsrättsförening har rätt att lämna in motioner till en ordinarie årsstämma. Det är styrelsens uppgift att se till att medlemmarna vet hur de ska gå till väga om de vill skriva motioner till årsmötet. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman måste vara med i kallelsen så är det viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelsen gått ut.Styrelsen ska därefter läsa och kommentera de motioner som har lämnats in. En motion ska alltid besvaras. Styrelsen bör därför skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Dessa kommentarer och förslag, tillsammans med dagordningen, bör skickas ut till medlemmarna i god tid före årsmötet.Vilka typer av beslut får fattas på årsstämma respektive styrelsemöten?Det kan vara svårt att dra klara gränser mellan vad styrelsen respektive årsstämman kan besluta om. Styrelsen får dock inte besluta i alla frågor. Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen. Det handlar mer konkret om löpande arbetsuppgifter som bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten, bankkontakter, arbetsgivaransvar om anställda finns etc. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en årsstämma fatta beslut om. Även i fråga om sådana åtgärder som formellt sett skulle kunna beslutas av en styrelse kan hänskjutas till årsstämman om det innebär stora kostnader för föreningen. Detsamma bör gälla när det finns anledning att tro att medlemmarna motsätter sig åtgärden. Det hör ihop med den aktsamhetsplikt som styrelsen har men kan vara svårt att bedöma för styrelsen. Föreningens stadgar kan även innehålla bestämmelser om hur beslut ska tas i vissa frågor.I bostadsrättslagen 9 kapitlet finns bestämmelser om föreningen. Här regleras de beslut som ska fattas på en årsstämma och också vilka majoritetskrav som ställs beroende på vilket ärende det handlar om.Som exempel på beslut som måste tas upp på stämman och vad som krävs i omröstning kan nämnas:- Beslut om val av styrelseledamöter (enkel majoritet eller flest röster i sluten omröstning).- Beslut om arvode till styrelseledamöter (enkel majoritet).- Andra beslut där styrelsen är jävig.- Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark (enkel majoritet).- Beslut som innebär ändring av insatserna (samtycke från alla bostadsrättshavare eller 2/3 majoritet och hyresnämndens godkännande).- Beslut som innebär att en bostadsrätt kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad (samtycke från berörda bostadsrättshavare eller 2/3 majoritet och hyresnämndens godkännande).- Beslut som innebär utvidgning av föreningens verksamhet (2/3 majoritet).- Beslut om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt (2/3 majoritet av hyresgästerna).- Beslut om stadgeändring (stöd från alla bostadsrättshavare eller enkel majoritet på den första stämman och 2/3 majoritet på den andra stämman vilka måste ligga i följd. I visst fall kvalificerad majoritet om ¾ majoritet på den andra stämman).I parenteserna framgår vad som krävs för att beslut ska kunna fattas.Hoppas du fick svar på dina frågor!Mvh

Kan föreningar föreskriva lägsta och högsta antal styrelseledamöter och suppleanter istället för ett fast antal?

2017-04-30 i Föreningar
FRÅGA |Vår förening ser över sina stadgar. I det nya förslaget anges att det skall vara 4st ledamöter och 1st suppleant. Då vår förening är liten (bara några lägenheter i dagsläget) förespråkade jag istället ett intervall på 3-4st ledamöter och 1-2st suppleanter för att inte riskera problem med att fylla alla platser. Det avslogs dock med argumentet att intervall inte är tillåtna. Stämmer det?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningNej, det stämmer inte. Stadgarna kan innehålla intervaller. Styrelseledamöterna måste dock vara minst tre.Det spelar viss roll vilken typ av förening ditt ärende gällerJag vet inte vilken typ av förening du är med i. Jag antar att det är en bostadsrättsförening, vilket innebär att svaren på dina frågor finns i lagen om ekonomiska föreningar (FL) (9 kap. 12 § bostadsrättslagen).Om din förening är en annan slags ekonomisk förening är det också FL som gäller.Är din förening däremot en ideell förening gäller istället följande: det finns ingen egentlig lagstiftning som begränsar vad man kan skriva i stadgarna. Din förening är då alltså fri att föreskriva intervaller.Styrelsen måste ha minst tre ledamöterSom du nog vet är föreningsstadgarna en förenings ”grundlag”. I den kan din förening reglera hur den ska fungera.FL begränsar dock vad din förening kan reglera i stadgarna. En förenings styrelse måste ha minst tre ledamöter (6 kap. 1 § första stycket FL). Förutom den begränsningen är din förening fri att föreskriva det antal styrelseledamöter den vill ha.Någon motsvarande begränsning finns inte för suppleanter.Stadgarna kan innehålla intervallerDin förenings stadgar kan innehålla intervaller, så länge som lägsta antalet styrelseledamöter är tre. Det framgår också uttryckligen av FL att man kan ha intervaller. Stadgarna ska nämligen ange ”antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter” (2 kap. 2 § första stycket sjätte punkten FL, min kursivering. Samma skrivning finns i 9 kap. 5 § första stycket åttonde punkten bostadsrättslagen).Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med föreningsstadgar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Förtäckt värdeöverföring ekonomisk förening?

2017-04-28 i Föreningar
FRÅGA |Kan en ekonomisk förening sälja sin fastighet till ett lägre pris än marknadspriset och själv bestämma köpare?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En ekonomisk förening ska värna om sina medlemmar och deras intressen. Detta innebär att den ekonomiska föreningen givetvis ska göra de beslut som gynnar föreningen mest även ekonomiskt. Dock har föreningen själva möjlighet att sälja en fastighet under marknadsvärdet om stämman eller styrelsen anser att det är ett bra beslut för föreningen, likaså får de välja köpare om så önskas. Skulle priset understiga bruttovärdet av fastigheten och det visar sig att föreningen säljer fastigheten till klart underpris för att gynna viss person, kan detta ses som en olovlig värdeöverföring, se 9 kap lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. För att det ska ses som en olovlig värdeöverföring krävs dock som ovan nämnt att beloppet understiger bruttovärdet (ej marknadsvärdet).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Handelsbolag

2017-04-23 i Bolag
FRÅGA |Vad blir konsekvensen av att bolagsmännen inte registrerar sitt bolag (handelsbolag)? Hänvisa till lag.
Julia Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med följer det av 1 kap. 1 § lagen om handelsbolag och enkla bolag att ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har förts in i handelsregistret. Ett icke registrerat handelbolag är enligt 1 kap. 3 § lagen om handelsbolag och enkla bolag ett enkelt bolag. För att starta ett handelsbolag krävs det alltså att man ska skicka in en anmälan om att registrera bolaget. Bolaget får genom registreringen sitt namn och organisationsnummer. Ett handelsbolag måste registreras hos Bolagsverket och då blir handels-/kommanditbolagets namn skyddat i det län där företaget är registrerat. Det är först när ett handelsbolag har registrerats som man kan ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.Så konsekvensen blir att man aldrig får sitt företagsnamn registrerat varför detta inte heller blir skyddat utan alla andra är fria att använda det namnet. Den andra konsekvensen är att man utan organisationsnummer inte kan få F-skattsedel. Man får driva ett enkelt bolag utan F-skatt men då måste kunden, den man tillhandahåller verksamhetens produkt till dra av skatt eller betala socialavgifter, se 10 kap. 11 § skatteförfarandelagen. Av den anledningen är det att rekommendera att ha en F-skattsedel. Då sköter bolagsmännen allt sånt själva och behöver således inte belasta sina kunder med något extra arbete. Du kan läsa om F-skatten i 9 kap. skatteförfarandelagen. Att vara momsregistrerad är också förmånligt då detta innebär att näringsidkaren får dra av den ingående momsen, det vill säga belastas aldrig av momsen som ligger på priset på nästan alla varor.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Måste en ideell förening ha en ordförande?

2017-05-01 i Föreningar
FRÅGA |Kan man ha stadgar i en ideell förening som säger att man inte har någon ordförande. Att man på konstituerande möte bara utser sekreterare och kassör. Och att hela styrelsen delar på ansvaret som en ordförande skulle haft
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Finns det någon lagstiftning för ideella föreningar?Det finns så många olika former av ideella föreningar och med anledning av detta har det inte varit möjligt för lagstiftaren att stifta någon lag som gäller för alla ideella föreningar. Ideella föreningar har av den anledningen möjlighet att reglera sig själva genom deras stadgar. Föreningens stadgar är så att säga "föreningens egna lagstiftning".Många ideella föreningar brukar söka vägledning och inspiration i en lag som reglerar ekonomiska föreningar, se lagen här. Detta är fullt möjligt, men det är inget krav. Det kan vara bra att titta på den lagen och söka inspiration just på grund av att det saknas en lagstiftning för ideella föreningar.Måste den ideella föreningen ha en ordförande?Det är möjligt för en ideell förening att inte ha någon ordförande eller styrelse överhuvudtaget. Den ideella föreningens företrädare är fria att själva bestämma över dessa frågor i föreningens stadgar.Om en ideell förening vill bli betraktad som en juridisk person (association) så har det däremot ställts upp krav i praxis. En ideell förening måste betraktas som en mer "fast organisation" för att kunna anses vara en juridisk person. Med en mer "fast organisation" menas en ideell förening som har antagit stadgar och valt en styrelse som består av bland annat ordförande, sekreterare och kassör.Vad innebär det att den ideella föreningen är att betrakta som en juridisk person?Om den ideella föreningen är att betrakta som en juridisk person så kommer det innebära att den ideella föreningen kan ingå avtal i sitt eget namn. Detta kan vara viktigt ifall den ideella föreningens företrädare inte vill ingå avtal i sitt eget namn för föreningens räkning. Att föreningen blir en juridisk person innebär således att företrädarnas ansvar inskränks till det i föreningen satsade kapitalet. Ifall föreningen inte är att betrakta som en juridisk person eller association så kommer föreningens företrädare att ansvara för föreningens ekonomi som för egen räkning (dvs. som om det vore en enskild firma eller enkelt bolag).Om ni i föreningen inte vill välja ordförande just pga. att ni inte vill lägga allt ansvar på en person så kan ni exempelvis skriva i stadgarna att "alla medlemmar i föreningen eller styrelsen har lika stort ansvar för frågor som berör den ideella föreningen" eller liknande. På så sätt kan ni genom stadgarna markera att alla har lika stort ansvar.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Tillämpbara lagar på webbuktik och "white labelling products"

2017-04-29 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! jag har som plan att driva ett nätverk av e-handelsbutiker som tillämpar ett visst sorts distributionssätt. Planen är att bedriva försäljning över hela världen med hjälp av dropshipping. Det innebär att när kunden beställer från min webshop så skickas beställningsordern till en fabrik (oftast i Kina) och fabriken skickar varan direkt till kunden utan att varan någonsin kommer till Sverige (om inte kunden beställer till Sverige såklart).Nu undrar jag vilka lagar som gäller. Är det svensk lag eftersom mitt företag som framställer e-handelsbutikerna är registrerat i Sverige?Behöver jag då t.ex. erbjuda 14 dagars ångerrätt över hela världen oavsett beställare?Eller är det kinesisk lag eftersom mina varor skickas därifrån? Eller beror vilka lagar som ska tillämpas på varifrån varorna beställs?Nu till min andra fråga. När man väljer ut produkter till sin webshop så sker det ofta automatiserat. Man väljer ut vissa varor bara genom att klicka på dem och har ofta ingen direkt kontakt alls med producenten. I vissa fall har företag kontaktat producenten ifråga och gjort något som kallas "white-labeling products" vilket innebär att producenten sätter företagets logga/varumärke på de produkter företaget beställer. Jag har hört vissa skräckhistorier om att dessa företag sedan gör en rättssak av att man säljer likadana produkter som de gör men utan en logga. Är det möjligt för dem att få rätt i ett sådant mål eller är det bara en skrämseltaktik?Mvh Hampus
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Till att börja med är det viktigt att särskilja beställning av konsument från din webbutik och din beställning till det tillverkande företaget. Det här är viktigt eftersom det är olika skydd för avtal mellan företag – konsument och företag – företag, konsumentavtal erhåller alltid starkare skydd till konsumentens fördel. Vidare kommer jag att dela upp mitt svar på första delen av frågan i två delar och sedan besvara den andra delan av din fråga. Del 1 - tillämpliga lagar på webbutiken - Konsumenterna (kunderna)Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) bygger på att handel sker i eller till Sverige och är därför inte tillämplig när handel sker ut över den svenska gränsen. Det här innebär alltså att DAL är tillämplig när du säljer till konsument i Sverige, i det här fallet måste du t.ex. tillämpa 14 dagars ångerrätt i enlighet med lagen. Se här: https://lagen.nu/2005:59Det går inte att säga generellt vilken lag per se som ska tillämpas på din webbutik eftersom det oftast är lagen i det landet där mottagaren av varan bor som är tillämplig på köpet av produkten, samt att det råder olika bestämmelser för olika typer av produkter. De flesta EU-länderna har liknande konsumentskyddslagstiftning som Sverige, trots det ska du alltid säkerställa hur lagstiftningen ser ut i det landet du säljer till och hur de reglerna kommer att påverka din verksamhet. Vid handel med konsumenter i EU-länder är det Europaparlamentets och Rådet direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter som ska tillämpas eftersom det här är ett så kallat "fullharmoniseringsdirektiv", vilket innebär att den nationella lagen i alla medlemsländerna inte får vara varken mer liberal eller mer sträng är direktivet. Se här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1493447947534&from=SV- Leverantörskedjan; näringsidkare I de här förhållandet är de inte längre svensk lagstiftning om reglerar avtalet även om företaget är registrerat i Sverige. Igen, beroende på vilket land du gör affärer med och i det här fallet även hur ert avtal ser ut så kan det vara olika regelverk som ska tillämpas.Är båda länderna medlemmar till CISG (Lag (19897:822) om internationella köp), så kommer CISG att tillämpas på ert avtal om ni inte explicit i avtalet skriver in att ni inte vill det. Vill ni inte tillämpa CISG är det att välja ett annat regelverk att tillämpa och skriva in det i kontraktet. Vidare är det viktigt att veta att länder kan göra reservationer enligt art. 95 i CISG för tillämpningen av CISG, det här kommer i så fall innebära att det är det landets nationella lag som tillämpas på avtalet. Se här: https://lagen.nu/1987:822Som du förstår finns det inget givet svar i det här fallet utan återigen, varje avtal med varje land kommer att regleras olika beroende på, vilket gör det essentiellt att undersöka hur det ligger till innan du börjar göra affärer för att veta hur avtalen regleras och hur din situation kommer att se ut. Del 2 - "white-labeling products" (märkeslösa produkter)Precis som ovan nämnt så är det CISG som är tillämpligt på ett avtal mellan dig och en leverantör som du har beställt en "white-label product" (märkeslös produkt) från om båda länderna är medlemmar till CISG. Lagen är inte tillämplig ni skriver det explicit i kontraktet eller om någon av länderna har gjort en reservation enligt artikel 95 i CISG och den andra parten inte är medlem. Det är viktigt att du iakttar så kallad due diligence (samla in och analysera företagsinformation innan påskriften av ett kontrakt) för att säkerställa så att det inte är ett intrång i några immateriella rättigheterna som eventuellt kan vara knutna till produkten. Det har förmodligen varit ett intrång i immateriella rättigheter i de "skräckhistorierna" som du har hört. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Aktiepris vid internt förvärv av aktier mellan holdingbolag och aktiebolag

2017-04-28 i Bolag
FRÅGA |Jag har precis bildat ett holdingbolag där jag vill att holdingbolaget köper upp mina andelar i mina två andra bolag som är relativt nystartade. I ett av bolagen kommer jag även att köpa upp min delägares 30% för 200 000:-. Frågan är; kan jag köpa mina egna aktier för 1 krona eller måste det som minst vara anskaffningsvärdet?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline!Syftet med ett holdingbolag är att agera som moderbolag och förenkla köp och försäljning av dotterbolag, fördelen är att dotterbolag i vissa fall kan säljas helt utan skattekonsekvenser. Det finns en hel del fallgropar och vid genomförandet av försäljningar av den hör typen bör du ta hjälp. Enligt svensk lagstiftning kan du sälja ditt svenska fåmansbolag till underpris när holdingbolaget tar över det, förutsättningen är dock att holdingbolaget är ett aktiebolag registrerat antingen i Sverige eller annat EU-land.Ett holdingbolag vars enda syfte är att inneha andelar i andra företag, som inte direkt eller indirekt deltar i förvaltningen av dessa företag, betraktas inte som en beskattningsbar person av Skatteverket. Ett holdingbolag som deltar i förvaltningen av företagen det äger andelar i, anses vara en ekonomisk verksamhet och kommer att vara skattskyldig för transaktioner såsom administrativa och finansiella tjänster.En överlåtelse av aktier till ett holdingbolag från ett bolag där innehavaren av aktierna har tillhandahållit skattepliktiga tjänster mot ersättning, kommer att vara en skattefri transaktion trots att säljaren äger 30% av aktierna. Sammanfattningsvis så måste det först och främst avgöras om ditt holdingbolag utgör en ekonomisk verksamhet eller inte för att kunna avgöra om skatteplikt föreligger. Själva överlåtandet av aktierna till underpris, att du köper dina aktier till ett underpris, finns det inget förbud mot utan det är de skattepliktiga konsekvenserna som spelar roll. Som tidigare nämnt så är inte enbart innehav eller förvärv av andra bolag klassificerat som ekonomisk verksamhet, vilket innebär att ditt holdingbolag inte är en beskattningsbar person. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man föra över ett aktiebolags pengar på ett bankkonto till ett kapitalförsäkringskonto om det är allt aktiebolaget äger?

2017-04-15 i Bolag
FRÅGA |Hej! Jag har ett s k vilande aktiebolag sedan flera år. Aktiekapitalet i reda pengar sitter på ett bankkonto. Nu undrar jag om det är OK att föra över dessa pengar till ett Kapitalförsäkringskonto för att pengarna ska generera lite avkastning? I dagsläget blir det ju noll och ingenting. Tack på förhand för hjälp och info!
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du om ditt aktiebolag kan flytta över pengarna på bankkontot till ett kapitalförsäkringskonto istället.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningJa, du kan föra över pengarna till ett kapitalförsäkringskonto. Det viktiga är att ditt aktiebolags egna kapital är lika stort som det du har registrerat som bolagets aktiekapital.Vad är aktiekapital?Aktiekapitalet är bara en bokföringspost.Det speciella med aktiekapitalet är att det måste finnas eget kapital som motsvarar det i bolagets balansräkning (en av delarna i ett aktiebolags årsredovisning).Bolaget kan behöva likvideras om aktiekapitalet inte är tillräckligt täckt av eget kapital (25 kap. 13 § första punkten aktiebolagslagen). Vill du läsa mer om tvångslikvidation av aktiebolag på grund av kapitalbrist kan jag rekommendera följande tidigare svar på Lawline som bl.a. behandlar den frågan: Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter vid tvångslikvidation på grund av kapitalbrist.Därför spelar det ingen roll att du har pengar på just ett bankkonto, som du anser utgör aktiekapitalet. Det viktiga är bara att aktiekapitalet finns kvar i bokföringen.Observera att aktiekapitalet kan vara förbrukat även om du har pengar på ett bankkonto. Ett exempel vore om ditt aktiebolag skulle ha så mycket skulder så att det inte finns något eget kapital kvar i bokföringen.Kan du föra över pengarna till ett kapitalförsäkringskonto?Du kan överföra pengarna till andra konton, eftersom aktiekapitalet bara måste finnas kvar i bokföringen. Det viktiga är att aktiebolaget har så mycket eget kapital kvar att det motsvarar vad du har registrerat som aktiekapital. Det aktiekapitalet kan finnas i form av tillgångar på t.ex. ett kapitalförsäkringskonto.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med aktiekapital är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,