Starta AB trots personliga betalningsanmärkningar

2016-01-05 i Bolag
FRÅGA |Jag har flera betalningsanmärkningar efter en längre tids sjukdom. Kan jag starta ett AB trots att jag har dessa betalningsanmärkningar?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Enligt aktiebolagslagen (som du hittar här) finns inga formella hinder för dig att starta ett aktiebolag trots dina betalningsanmärkningar. De krav som ställs är att du varken är underårig, i konkurs, satt under förvaltarskap eller har näringsförbud.Däremot krävs ett aktiekapital om minst 50.000 kronor och om du inte redan har detta startkapital kan det bli svårt att få lån hos banken p.g.a betalningsanmärkningarna. Det har även förekommit att banker nekat nya företag där stiftaren har betalningsanmärkningar att öppna konto i banken. Det menar dock Finansinspektionen att bankerna i de allra flesta fall är skyldiga att göra.Lycka till!

Ansvaret för ett aktiebolags skulder

2015-12-31 i Bolag
FRÅGA |Hej! Ska starta ett Aktiebolag där endast jag kommer vara anställd och VD. Förstått de som man måste ha en suppleant också. Blir den personen ekonomiskt ansvarig ifall de går i konkurs? Vill ha min pappa i den rollen men vill inte att han ska bli ansvarig för något. Blir han de?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Ansvarigt för ett aktiebolags skulder är som huvudregel endast bolaget (se 1 kap. 3 § aktiebolagslagen). Under särskilda omständigheter kan emellertid bolagets ledande befattningshavare eller ägare bli ersättningsskyldiga (se främst 25 och 29 kap. aktiebolagslagen). För att en styrelsesuppleant i något av dessa fall skall bli ansvarig krävs att denne inträtt i sitt uppdrag (jfr. 8 kap. 20 § aktiebolagslagen). Har så ej skett skall vederbörande inte kunna bli ersättningsskyldig.Vänligen,

Ansvaret för ett handelsbolags skulder efter överlåtelse av ägarandel och avgång

2015-12-29 i Bolag
FRÅGA |Kan en person överta alla åtaganden och ingångna avtal från en delägare A i ett handelsbolag vid en överlåtelse av ägarandel? Om ett ingånget avtal med bolaget träffats under tiden denna delägare A varit aktiv, kan en fullt informerad ny delägare genom övertagandet ansvara för alla fordringar på bolaget? Eller innebär det juridiska ansvaret att den förra delägaren även i efterhand måste ta ansvar för avtal som denne tecknat tidigare, även efter att ha sålt sin andel?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Ansvaret för förpliktelser som uppkommit före bolagsmans avgång upphör ej därefter (i detta ingår ifråga om återkommande förpliktelser endast sådana som förfallit till betalning före frånträdet). För förpliktelser uppkomna efter det att bolagsman avgått ansvarar denne endast om registrering av avgången ej skett eller borgenären annars saknar vetskap om ändringen (se 2 kap. 22 § lagen om handelsbolag och enkla bolag). Denna regel kan av hänsyn till borgenären ej åsidosättas genom avtal med annan än borgenären (novation) (se 2 kap. 1 § ovannämnda lag). Att ansvaret består betyder dock inte att det skulle saknas möjligheter att skydda sig. Avtal kan ingås med bolaget, ny bolagsman eller annan om att den avgående skall ha full regressrätt för varje förpliktelse denne tvingas infria då borgenären inte påverkas därav. I praktiken (teorin) kan avgående bolagsman följaktligen helt undgå ansvar även för förpliktelser ingångna före överlåtelse av ägarandel. Vänligen,

Tillåtligheten av värdeöverföring

2015-12-21 i Bolag
FRÅGA |Vi är idag fyra personer som äger ett aktiebolag, jag och en till har 5% var. Utan vår vetskap har majoritetsägarna startat ett holdingbolag dit dom fört över vinstpengar från vårt gemensamma bolag. Är detta lagligt?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Överföring av tillgångar från ett aktiebolag till ett annat kan i praktiken ske på flertalet sätt. I de fall en överföring ej är affärsmässig inskränks dock de lovliga alternativen högst påtagligt av reglerna i främst 17-20 kap. aktiebolagslagen. Nämnda regler anger att värdeöverföringar endast får ske genom vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet eller gåva till allmännyttigt ändamål. Medel får därför enbart överföras till ett annat bolag om detta äger aktier i det överförande eller ägnar sig åt någon form av allmännyttig verksamhet (vilket här ej är fallet) (se 17 kap. 2 § aktiebolagslagen). Vid sådan överföring till aktieägare krävs bland annat att den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen följs (se 4 kap. 1 § aktiebolagslagen), varav följer att utdelning eller dylikt inte enbart kan ges till en eller ett fåtal ägare om ej olika aktieklasser finns. Utöver de specifika reglerna om värdeöverföringar uppställer i synnerhet bestämmelsen om aktiebolags syfte hinder för ofördelaktiga transaktioner med andra bolag (se 3 kap. 3 § aktiebolagslagen). Beslut av bolagets organ som ej ligger i dess intresse (ung. syfte) och innebär en olik behandling av aktieägare kan klandras och således föranleda återbäring av eventuella överföringar (se 7 kap. 47 och 50 §§ samt 8 kap. 41 och 42 § aktiebolagslagen). Som förhoppningsvis framgått är det stora flertalet tänkbara metoder för överföring av tillgångar från ett bolag till ett annat förbjudna. Vad som gäller i det specifika fallet går dock (uppenbarligen) inte att avgöra då inget sägs om hur överföringarna tillgått. Rekommendabelt vore att informera de ansvariga delägarna om gällande rätt och undersöka om förfarandet är lovligt. Vänligen,

Förutsättningar för stiftande av aktiebolag

2016-01-02 i Bolag
FRÅGA |Hej! Har en kompis som blev tagen för "misstänkt för narkotikainnehav" men hade ingenting på sig samt kissade positivt för kokain. Min fråga är: kan han starta ett aktiebolag utan problem eller kommer detta att sätta käppar i hjulet?Tacksam för svar!
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Att bli fälld för brott hindrar inte i sig möjligheten att stifta ett aktiebolag. Om någon dock grovt åsidosätter sin skyldighet i en näringsverksamhet och därvid gör sig skyldig till brottslighet som inte är ringa så ska näringsförbud meddelas honom, såvida detta är påkallat från allmän synpunkt. Detta får som effekt att personen inte får stifta ett aktiebolag, vilket framgår av Lag (2014:836) om näringsförbud 4 § och 11 §, punkt 4, och Aktiebolagslag (2005:551) 2:2. Eftersom du inte nämner något om vare sig näringsförbud för din vän eller om han redan tidigare har bedrivit näringsverksamhet, och gärningar som aktualiserar näringsförbud typiskt sett avser brott mot borgenärer, skattebrott och brott mot marknadsrättsliga regler, så förutsätter jag att något näringsförbud inte har meddelats.Eftersom din vän inte har meddelats något näringsförbud och han är en fysisk person så kan han stifta ett aktiebolag, under förutsättning att han inte är under 18 år, har försatts i konkurs eller har förvaltare (Aktiebolagslag 2:1-2). Med vänlig hälsning

Kapitalinsats eller ägarandel och muntligt avtal

2015-12-31 i Bolag
FRÅGA |Jag och min bror skulle starta ett separat säljbolag och det skulle drivas som aktiebolag. Han har idag ett företag där han säljer och trycker profilkläder och vi skulle starta ett separat säljbolag. För att slippa låna pengar till uppstarten så som mobiltelefon och dator, bil e.t.c , så bestämde vi att starta i hans befintliga bolag för att sedan dra igång det nya aktiebolaget i årsskiftet. Efter 3 veckor så kända jag att detta är helt fel bransch för mig och vill nu backa ur. jag har jobbat 22 dagar, skapat kundkontakter och gjort en bra försäljning. Vår överenskommelse om uppstarten var muntlig. Min fråga är nu eftersom jag backar ur är det då meningen att jag personligen ska ta alla kostnader som uppkommit i starten eller ska min bror ta något av det? Kostnaderna är 39000 Kr och intäkter 80000 kr. Hoppas ni förstår min fråga?
Yesim Konduk |Hej, tack för din fråga!Jag tolkar det som att du gjort ett tillskott av kapital till din brors redan existerande bolag eller alternativt ett lån. Olika regler för både skatt och andelsförsäljning kan bli gällande beroende på bolagsform. Ifall du kan visa överföring med tex. ett bankkvitto så kan du bevisa kapitalinsatsen/lånet ifall du nu inte fick exempelvis aktier eller andelar i bolaget vid kapitalinsatsen.Även muntliga avtal gäller enligt principen att avtal ska hållas, ”Pacta sunt servanda”. Ofta är det svårt att bevisa vad som ingåtts i avtalet och om det överhuvudtaget har uppkommit något avtal.Vad gäller uppstartskostnaderna så delas dessa generellt mellan delägare när ett nytt bolag skapas, ägarandelen bestäms ofta efter kapitalinsatsen Det beror på vad ni har avtalat om muntligt vem som ska stå för hur stora andelar av uppstartskostnaderna.Har du utfört arbete är det möjligt att du ska ha kompensation för det med beroende på hur ni har avtalat. Jag råder dig att diskutera med din bror och se om ni kan skriva ett skuldebrev mellan honom/firman och dig på din andel av uppstartskostnaderna ifall du drar dig ur i detta skede. Det bör vara möjligt eftersom ni inte har startat nytt bolag tillsammans. I värsta fall kan du pröva att ansöka om betalningsföreläggande och handräckning via Kronofogden om ni inte kan komma överens.Vi har en avtalsmall för skuldebrev till fast pris på vår hemsida här. Hoppas att detta besvarar din fråga!Vänligen,

Överlåtelse av aktier i privat aktiebolag

2015-12-25 i Bolag
FRÅGA |Jag och min bror har startat ett investmentbolag. Vi vill, tillsammans, behålla hälften av aktieinnehavet och sälja andra hälften till släktingar och vänner. Vi vet att vi kan göra detta via "pappersvägen", men skulle för enkelhetens skull vilja göra det via en bank. Bolaget är litet, 100 000kr i aktiekapital. Går det?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! För att aktier skall kunna överlåtas annorledes än i fysisk form fordras att det bolag som utgivit dem är ett avstämningsbolag vars värdepapper registrerats hos en central värdepappersförvaltare (se 1 kap. 10 § aktiebolagslagen samt 4 kap. 2 § lagen om kontoföring av finansiella instrument). Är bolaget inget avstämningsbolag måste bolagsordningen ändras genom beslut vid bolagsstämma (jfr. 7 kap. aktiebolagslagen). Hur en överlåtelse av aktier i ett avstämningsbolag tillgår rent praktiskt framgår av 5 kap. lagen om kontoföring av finansiella instrument av vars inledande paragraf kan utläsas att anmälan om ändring av bland annat ägarförhållanden skall registreras. Eftersom det för närvarande endast finns en central värdepappersförvaltare att välja (Euroclear Sweden AB) skall anmälan följaktligen sändas till denna. Vad därefter gäller banks eventuella inblandning är det ytterst fråga om vilka tjänster banken är villig att erbjuda. Lämpligt vore att ta kontakt med avsedd bank och därvid fråga om den är villig att bistå vid överlåtelse av aktier i ett privat aktiebolag. Överlåtelse kan således ske digitalt om bolaget är ett avstämningsbolag, medan det ytterst är upp till banken att välja vilka tjänster den vill erbjuda (inom vissa ramar). Vänligen,

Utträde ur ideell förening

2015-12-07 i Föreningar
FRÅGA |Jag är medlem i en ideell förening. Nästa årsmöte är planerat att hållas i februari 2016. Jag överväger att lämna föreningen. Vad gäller beträffande framförhållning, dvs när måste jag senast informera föreningen om mitt planerade utträde? Jag skriver detta den 7 dec. Finns andra beaktanden vid utträde?Tacksam för svar.Mvh
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Eftersom att det saknas lagstiftning för ideella föreningar gäller de regler som finns i stadgarna. Saknas regler om utträde i denna förenings stadgar är det möjligt att söka ledning från hur tidigare fall har skötts inom föreningen. Hur gjorde andra medlemmar för att utträda? I andra fall går det att dra viss ledning från föreningslagen (här). Här krävs dock viss försiktighet eftersom att ekonomiska föreningar (som regleras av FL) till skillnad från ideella föreningar har ett vinstintresse. Därför är det inte helt klart att det är passande att FL tillämpas på detta fall.Kikar vi ändå på FLs regler ser vi att det i 3:4 finns vissa möjligheter för föreningens medlemmar att via stadgarna reglera hur utträde ur föreningen ska gå till. Bland annat kan det finnas krav på skriftlighet och att uppsägning inte får ske inom viss tid. Enligt 3:5 innebär en uppsägning att avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad sedan medlemmen sagt upp sig till utträde. Säger man alltså upp sig i december så kommer avgången ur föreningen att ske vid utgången av 2016 års räkenskapsår. Även här kan stadgarna dock säga annat.Eftersom att det saknas särskild lagstiftning på området för ideella föreningar har jag kikat på FL. Enligt den finns vissa uppsägningstider där det, i avsaknad av att föreningens stadgar säger annat, gäller att uppsägningen skett minst en månad innan nytt räkenskapsår. Eftersom att FL dock inte reglerar ideella föreningar, är det jag skrivit inte ett definitivt svar på hur det löses i den aktuella föreningen du frågar om. Därför bör du konsultera föreningens stadgar för vidare svar för att se om det finns några i den.Vad gäller övriga frågor att beakta vid utträde så är det i avsaknad av både aktuella stadgar och lagstiftning omöjligt att yttra mig i den frågan. Jag hoppas jag svarade på din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.Mvh,