Personligt ansvar för suppleant i aktiebolags styrelse

2018-02-12 i Bolag
FRÅGA |Hej,jag ställde en följdfråga i kommentarsfältet till den här artikeln på er hemsida: http://lawline.se/answers/personligt-ansvar-for-suppleant-i-aktiebolagFinns det möjlighet att få svar på den?Tack på förhand!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du återkommer vid tvivel. Svaret på din fråga är ja. I detta fall är "begränsat ansvar" detsamma som "inget ansvar".Vänligen

Kollektiv hemförsäkring

2018-02-11 i Föreningar
FRÅGA |kan ett fackförbund (ideell förening) tillämpa kollektiv hemförsäkring???? måste jag vara med???? jag har redan en hemförsäkring.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Om föreningen har rätt att besluta om kollektiv hemförsäkring beror på föreningens syfte. Ett rättsfall, NJA 1987 s394, behandlar just frågan om kollektiv hemförsäkring i en ideell förening (ett fackförbund). I fallet beslutar HD (oenigt) att det ansågs ligga inom föreningens syfte att tillhandahålla medlemmarna en kollektiv hemförsäkring. Utan att veta något mer om just ditt fackförbunds syfte kan jag alltså inte svara säkert på din fråga om föreningen hade rätt att besluta om kollektiv hemförsäkring. Då rättsfallet handlade om en fackförening är dock risken stor för att en kollektiv hemförsäkring skulle anses ligga inom ditt fackförbunds syfte. Skulle det i enlighet med rättsfallet vara inom föreningens syfte är du som medlem bunden av detta, trots att du redan har en hemförsäkring. Hoppas du fått svar på din fråga!

Annonsör som blivit anmäld för sexuella trakasserier som arbetar med annonsering för en förening vars styrelse har delade meningar om hens fortsatta arbete

2018-02-07 i Föreningar
FRÅGA |Jag är ordförande i en ideell förening som bl a ger ut en tidning åtta gånger per år. En som annonserat hos oss under många år, för guidade resor har blivit dömd för sexuella trakasserier som hänt på en av hans resor. Han har också blivit dömd att betala skadestånd. Vilket han också betalat.Nu är vi oeniga i styrelsen om vi ska tillåta honom att annonsera hos oss i fortsättningen.Halva styrelsen säger att vi absolut inte ska tillåta honom att annonsera i vår tidning. Andra halvan tycker att han redan blivit dömd och tagit sitt straff. Vi ska inte straffa honom två gånger.Jag behöver råd av en jurist. Finns det något i lagen som säger att vi ej förbjuda honom att annonsera längre hos oss? Eller finns någon annan lagtext som jag kan hänga upp detta på?Mycket tacksam för hjälp i denna fråga.Hälsningar
Emil Forssell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte helt vad du vill åstadkomma, det vill säga, om du vill att personen ska kunna annonsera för er räkning eller inte.Återkom gärna med vad du har för önskemålDu når mig på emil.forssell@lawline.se VänligenEmil Forssell

Bifoga beslut till protokoll från styrelsemöte?

2018-02-06 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Jag sitter i en styrelse och vi är oense om dokument som det beslutas om ska bifogas som bilaga till vårt protokoll.Jag anser att det ska det så det blir lätt för oss själva, revisor eller framtida styrelseledamöter lätt kan finna handlingarna till beslutet. Kan vara exempelvis beslut om offerter då tycker jag att offerterna ska bifogas.Vad gäller?Tack på förhand
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Protokoll från styrelsemöte har främst en bevissäkrande funktion. Revisorer och kommande styrelse, samt andra, ska genom att undersöka styrelseprotokollen kunna följa styrelsens arbete och se hur och vilka beslut som fattats. Har listan formen av en slags kom-ihåg-lista för styrelsen för att få en översikt över läget är det å ena sidan kanske inte nödvändigt att bifoga denna, om informationen ändå framgår av protokollen. Å andra sidan finns det ju inget hinder mot att man bifogar listan, om denna t.ex. bidrar till att öka överskådligheten i styrelsens arbete. Beslut bör dock, inte för att det är lagstadgat, utan för att det är i bevissäkrande syfte, bifogas protokollet.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

När kan fordran göras gällande mot bolagsman efter handelsbolags konkurs?

2018-02-12 i Bolag
FRÅGA |hej ,Om ett handelsbolag försätts i konkurs, kan en fordran mot bolaget genast göras gällande mot bolagsmännen, även om fordringen annars inte är förfallen till betalning???tacksam för snabbt svar.mvh
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det fall ett handelsbolag försätts i konkurs, kan en fordran mot bolaget genast göras gällande mot bolagsmännen, även om fordringen annars inte är förfallen till betalning (23 §, (lag 1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag).Vänligen

Vad omfattar VD:s arbetsuppgifter?

2018-02-08 i Bolag
FRÅGA |Hej!Jag är delägare och styrelseordförande i en privat aktiebolag. Vi är två personer som äger var och en 50% av aktier. Jag undrar om vi registrerar någon i bolagsverket som verkställande direktör, vad har hon som makt ( inte roll) över bolaget . Kan hon göra saker och bestämma själv och skada på något sätt oss?Blir tacksam för snabb svar.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsuppgifter för en i aktiebolag verksam VD regleras i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (aktiebolagslagen). Den verkställande direktören ska sköta bolagets löpande förvaltning, dvs. åtaganden som regelbundet görs i bolaget enligt dess verksamhet. Vad som utgör löpande förvaltning följer av bolagets storlek och verksamhet. VD:n har även rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande de uppgifter som följer av den löpande förvaltningen. VD:n får även utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder av ovanligt slag eller stor betydelse, i de fall styrelsens beslut inte kan avvaktas utan oväsentligt olägenhet. VD:n ansvarar även för bokföringen och medelsförvaltningen.Vänligen

Betydelsen av begreppet förvaltning i handelsbolags bolagsmans arvodesrätt

2018-02-06 i Bolag
FRÅGA |hejjag har hamnat i en liten tvist. jag försöker hitta praxis på området och kom över denna NJA 2004 s 19 . Kan ni vänligen förklara för mig vad domen innebär? Vad medför den för vikt i just frågan om Bolagslagens förvaltningsbegrepp?tacksam för utförligt svar!
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I lagen om handelsbolag och enkla bolag finns lagrummet 2 kap. 6 § som säger att en bolagsman har rätt att tillgodoräkna sig ränta på sin kapitalinsats samt ett skäligt arvode för förvaltning av bolagets angelägenheter. NJA 2004 s. 19 behandlar innebörden av "förvaltning av ett bolags angelägenheter" då det i lagen inte finns någon tydlig förklaring till vad detta innebär. Högsta domstolen (HD) lyfter fram att begreppet förvaltning ska tolkas vidsträckt då lagen framförallt är tillämplig på handelsbolag vilka kan se mycket olika ut när det kommer till organisation och verksamhet. Man menar alltså att begreppet förvaltning kan ha olika innebörd i olika bolag och därav kan begreppet inte ha en snäv tolkning. HD framför vidare att syftet med bestämmelsen måste vara att tillförsäkra bolagsmän arvode för allt arbete, angeläget till bolaget, de utför. Detta oavsett om det föreligger avtal om att arbete ska utföras eller inte. HD drar slutsatsen att begreppet förvaltning, just i detta lagrum, omfattar alla åtgärder en bolagsman gör för bolagets verksamhet. Den tydliggör dock att åtgärder som kräver alla bolagsmäns samtycke inte omfattas och därmed inte ses som förvaltning.Sammanfattningsvis slår detta rättsfall endast fast betydelsen av begreppet förvaltning i just frågan om arvode till handelsbolags bolagsman. Bolagsmannen ska ha rätt till arvode för allt förvaltningsarbete vilket är allt arbete förutom arbete som avser åtgärder som alla bolagsmän måste samtycka till. Hoppas att detta svar hjälpte dig. Har du ytterligare frågor om din specifika tvist är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!Med vänliga hälsningar,

I vilken mån är en ekonomisk förening skyldig att ge ut uppgifter om sina medlemmar, på begäran av enskilda medlemmar? Särskilt angående medlemsmatriklar

2018-02-05 i Föreningar
FRÅGA |Jag är ordförande i en ekonomisk förening. Kan enskild medlem begära ut medlemsmatrikeln?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om föreningen är skyldig att lämna ut uppgifter om dess medlemmar på begäran från en enskild medlem.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningMedlemsförteckningen är offentlig. En enskild medlem kan därför begära ut medlemsmatrikeln, i alla fall såvitt gäller de uppgifter som ska finnas med i en medlemsförteckning.Medlemsförteckningen är offentligDet saknas regler om medlemsmatriklar i lagen om ekonomiska föreningar (FL). Emellertid finns det regler om medlemsförteckningar, som är relevanta, eftersom det mestadels rör sig om samma saker.Styrelsen i en ekonomisk förening är skyldig att föra en medlemsförteckning (3 kap. 6 § första stycket FL).Denna medlemsförteckning ska hållas tillgänglig för alla som vill ta del av den (3 kap. 6 § fjärde stycket FL). Den är alltså offentlig.En enskild medlem kan alltså begära ut medlemsmatrikeln.Detta gäller dock sannolikt sett inte de uppgifter i medlemsmatrikeln som inte ska ingå i medlemsförteckningen, såsom t.ex. medlemmarnas födelsedatum eller telefonnummer (för en lista på vad som ska ingå i medlemsförteckningen, se här: 3 kap. 6 § andra stycket FL).Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med frågor om ekonomiska föreningar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,