Ideell förening

2016-05-07 i Föreningar
FRÅGA |Måste ideell förening ha på sitt extra årsmöte en dagordning om det gäller bara en sakfråga t ex val av valberedning?
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inga civilrättsliga lagar om ideella föreningar på det sätt som finns när det kommer till t.ex. ekonomiska föreningar. Därför finns det inte heller någon lag som reglerar när det måste hållas stämmor och möten. Dock är det viktigt att komma ihåg att föreningens egna stadgor ska följas! Som svar på din fråga, kontrollera vad som står i föreningens stadgar om extra stämmor. Om det är oreglerat där så finns det inga måsten när det kommer till att hålla extra årsmöte och föreningen får då vidta den åtgärd som den finner mest lämplig. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Röstantal för ansvarsfrihet

2016-05-03 i Bolag
FRÅGA |Hur många röster behövs för att inte bevilja ansvarsfrihet för en styrelse?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att frågan bara utgår från en styrelse och inte till vilken sammanslutning (företag/förening) styrelsen hör så jag kommer att basera svaret på aktiebolagslagen (se lagen här) (förkortas ABL).Enligt 7 kap 11 § punkt 3 ABL ska det beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen på bolagsstämman/årstämman. Enligt 7 kap 40 § 1 stycket ABL blir beslutet det som företräds av mer än hälften av de avgivna rösterna. Detta innebär alltså att om fler än hälften av de som röstar röstar emot ansvarsfrihet så beviljas inte styrelsen ansvarsfrihet. Tvärtom blir det om mer än hälften röstar för ansvarsfrihet, då beviljas styrelsen ansvarsfrihet.En parantes om styrelsen skulle få ansvarsfrihet är att om en minoritet som äger minst 10 % av aktierna i bolaget röstar emot ansvarsfrihet (styrelsen får då ansvarsfrihet) finns möjlighet att väcka skadeståndstalan till bolaget enligt 29 kap 7 § ABL.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Tolkning av hembudsklausul som gör undantag för överlåtelse till befintliga ägare

2016-04-30 i Bolag
FRÅGA |Det gäller hur hembudsklausulen i ett aktiebolag med 4 delägare skall tillämpas.Delägaren 1 har såld sina aktier till delägare 2 och delägare 3. Delägare 4 vill överklaga försäljningen för att köpa en del av aktierna.Det finns en hembudsklausul som lyder i första stycket : "Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse".Enligt vad jag kan förstå gäller hembudsklausulen endast vid försäljning till köpare som inte är delägare i bolaget. Kan det tolkas på annat sätt ? I hembudsklausulen står det ingenting annat än det ovan citerade stycket om när klausulen skall gälla.Med vänlig hälsning
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Den citerade skrivelsen är vanligt förekommande i hembudsklausuler. Uttrycket ”inte förut är aktieägare” kan dessvärre ej tolkas annorlunda än vad som synes ha gjorts. Överlåtelsen bör därför stå sig vid en rättslig prövning. Trots detta kan det finnas skäl att konsultera bolagsordningen. Innehåller denna en oliklydande klausul, vilken inte gör undantag för förvärv av den som förut är aktieägare, bör kostnaden av ett avtalsbrott vägas mot den förlust som följer av att aktier inte kan förvärvas. Vidare bör möjligheten till samförståndslösningar aldrig underskattas. Tillför du genom ditt engagemang bolaget stora värden av något slag bör du försöka övertala övriga ägare att låta dig förvärva en tredjedel av de överlåtna aktierna. Godtas ej detta bör du, i sista hand, överväga att försöka få dina aktier inlösta då det oftast är förenat med stora risker att inneha en minoritetspost i ett bolag vars övriga ägare inte är samarbetsvilliga. Vänligen,

Styrelsesuppleants ansvar

2016-04-30 i Bolag
FRÅGA |Hej!Jag jobbar på ett mindre AB bolag där endast jag är anställd. Jag planerar jobb, har all kundkontakt ochutför jobben. Företaget har 3 ägare och har funnits i 6 år. Jag har fått frågan om att bli suppleant istyrelsen. Företaget har genomgått en om-organisation nyligen där min chef/arbetsledare blev uppsagdoch där jag nu får sköta stora delar i företaget själv. Jag sätter priser o lämnar offerter bl.a. Vad skulle det innebära att bli suppleant för mig? Fördelar, nackdelar? Kan jag få en ekonomisk skyldighet om jag kliver in som suppleant i styrelsen? Jag får ju redan ta en hel del beslut som rör företaget. Jag misstänker att jag även skulle få vara med o ta beslut i en styrelse, menBlir jag då ekonomiskt indragen?Tacksam för svar!
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!En styrelsesuppleant ansvarar som en ordinarie styrelseledamot först vid inträde och har således inget ansvar för de beslut bolaget fattar dessförinnan. Har en styrelsesuppleant deltagit i ett beslut att driva verksamheten vidare i strid mot reglerna om likvidation vid kapitalbrist i 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) kan ansvar för de skulder bolaget ådrar sig under den tid agerande underlåtits. Vidare kan en suppleant bli skadeståndsskyldig för det fall att denne vid utförandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller genom vårdslöshet skadar bolaget (se 29 kap. 1 § ovannämnda lag). Förutsatt att du ej efter inträde deltar i beslut som kan föranleda ansvar skall du i egenskap av suppleant följaktligen inte kunna ådra dig ansvar. Vänligen,

Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter vid tvångslikvidation på grund av kapitalbrist

2016-05-05 i Bolag
FRÅGA |Hej,Vi driver ett bolag där aktiekapitalet är förbrukat och kontrollbalans är upprättade samt alla papper i ordning. vi har fått brev från ett inkassoföretag där man påstår att vi är personlig ansvariga för en skuld på 45.000 kr som vi har bestridit och att man kommer stämma oss både som privatpersoner och företag. Tiden mellan kontrollbalans och beställning är 9 månader. Bolaget har inga skulder, är ej i konkurs men med förbrukat kapital och verksamheten nerlagd. Det blir förmodligen tingsrätten...känns dock som inkassobolaget utövar påtryckningar (icke-god inkasso sed) utöver det som lagen säger. Vi anser att det är helt vanligt tvist, vår bedömning är också att man inte "automaktiskt" kan överföra en skuld från en gäldernär till en annan enbart pga av att kapitalet är förbrukat, vad säger panelen?
Simon Göransson |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Som jag förstår det är ni styrelseledamöter i ert aktiebolag, och ert bolag har en skuld på 45 000 kr.Aktiekapitalet i ett aktiebolag knyter an till ett särskilt förfarande som regleras i 25 kap. 13–20 a §§ aktiebolagslagen (2005:551) (hädanefter förkortad ABL). Om ni i styrelsen inte följer förfarandet kan ni riskera att bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder under den tid då ni inte följer förfarandet (se 25 kap. 18 § ABL). För att ni ska förstå varför inkassobolaget skulle kunna kräva att ni betalar bolagets skuld ska jag här nedan förklara vad som gäller i dessa fall – i mer detalj. Om ni bara vill ha mina slutsatser så kan ni gå direkt till den rubriken.Förfarandet för tvångslikvidation på grund av brist i aktiekapitaletNi ska börja följa det särskilda förfarandet när det finns skäl att anta att minst hälften av aktiekapitalet är förbrukat, vilket har inträffat i ert fall. Då skulle bolagets styrelse ”genast” ha upprättat en kontrollbalansräkning, vilket ni har gjort – som jag förstår det från er fråga (25 kap. 13 § första punkten ABL). En kontrollbalansräkning är en särskild balansräkning som upprättas enligt kraven i 25 kap. 14 § ABL.Om er kontrollbalansräkning visade att minst hälften av ert aktiekapital var förbrukat skulle ni ha ”snarast möjligt” kallat till en s.k. första kontrollstämma (25 kap. 15 § ABL). En kontrollstämma är en särskild bolagsstämma som ska besluta om bolaget ska likvideras eller inte.Om den första kontrollstämman inte beslutar att bolaget ska likvideras så har ni som styrelse en tidsfrist på åtta månader innan ni måste kalla till en andra kontrollstämma. Till en sådan stämma ska ni upprätta en ny kontrollbalansräkning (25 kap. 16 § ABL). Om kontrollbalansräkningen som ni lägger fram till den andra kontrollstämman inte visar att hela aktiekapitalet är fyllt och stämman inte beslutar att likvidera bolaget, måste ni som styrelse ansöka hos tingsrätten om likvidation av bolaget. Denna ansökan ska ni göra inom två veckor från den andra kontrollstämman (25 kap. 17 § andra stycket ABL).Vad som händer om ni inte följer förfarandetOm ni inte har kallat till en första kontrollstämma trots att er kontrollbalansräkning visade att ni hade mindre än halva ert aktiekapital gäller följande:Ni som styrelseledamöter är personligt betalningsansvariga för ert bolags skulder som uppkommer så länge som ni underlåter att kalla till en första kontrollstämma. Ni ansvarar dock bara för de av bolagets skulder som faktiskt uppkommer under den perioden. (25 kap. 18 § första stycket andra punkten ABL).Om ni inte har ansökt hos tingsrätten om att ert bolag ska likvideras senast åtta månader efter den första kontrollstämman och ni inte har hållit en andra kontrollstämma gäller följande:Ni som styrelseledamöter är personligt betalningsansvariga för ert bolags skulder så länge som ni underlåter att ansöka hos tingsrätten att den ska besluta att likvidera bolaget. Ni ansvarar dock bara för de av bolagets skulder som faktiskt uppkommer under den perioden. (25 kap. 18 § första stycket tredje punkten ABL).SlutsatserSom jag förstår det har ni upprättat en kontrollbalansräkning men inte kallat till någon kontrollstämma. Om er kontrollbalansräkning visade att ni hade mindre än halva ert aktiekapital kvar har ni varit personligt betalningsansvariga för ert bolags skulder från den tidpunkt då ni senast skulle ha hållit en första kontrollstämma. Den tidpunkten har nu passerat för ett tag sedan.Om bristen i ert aktiekapital uppkom senare började ert personliga betalningsansvar att löpa efter tiden då ni skulle ha upprättat en ny kontrollbalansräkning.Sannolikt sett har inkassoföretaget alltså en möjlighet att kräva att ni som styrelseledamöter betalar en del av ert boalgs skulder. Om ni är personligt betalningsansvariga är det bäst för er att se till att följa förfarandet som jag beskrev ovan så att ni inte kan krävas på fler av ert bolags skulder.Jag hoppas att det var svar på er fråga!Dessa frågor kan vara komplexa att arbeta med. Behöver ni sådan hjälp som inte ryms inom vår gratisrådgivning kan ni kontakta någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Ni kan boka tid HÄR.Behöver ni vidare hjälp med er aktiekapitalsbrist och personliga betalningsansvar inom ramen för vår gratisrådgivning är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Följder av att mötesordförande inte undertecknar stämmoprotokoll

2016-05-03 i Föreningar
FRÅGA |Om en bostadsrättsförenings stämmoprotokoll inte blivit signerade av sittande mötesordförande (i strid med lag om ekonomiska föreningar kap 7 §10) - vad kan det ha för följder? Kan alla tidigare beslut förklaras ogiltiga? Finns det några påtagliga påföljder? Protokollen är signerade av justerare och sekreterare, men inte av ordförande. Föreningen har följt en mall där den signaturen inte var med och har således inte ett enda stämmoprotokoll signerat av mötesordförande.
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar hänvisar jag till lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (hädanefter förkortad FL). Alla bestämmelser i FL som jag tar upp gäller också för bostadsrättsföreningar, med några mindre relevanta undantag.Stämmoprotokollets förhållande till stämmans beslutEtt stämmoprotokoll är bara till för att bevisa vad som har hänt på stämman, t.ex. vad stämman har beslutat. Brister i protokollet innebär alltså inte att stämmans beslut är ogiltiga, utan det avgörs av andra regler. Avsaknad av ett protokoll betyder inte heller att de beslut som stämman tog inte finns. Frågan om stämmans beslut är giltiga är en annan och bestäms genom 7 kap. 17 § FL. Det innebär att man måste klaga på ett beslut inom de tidsfrister som lagrummet anger för att kunna få ett stämmobeslut ogiltigförklarat.Följder av att mötesordföranden inte har undertecknat stämmoprotokolletFöljden av att ett stämmoprotokoll inte har undertecknats av mötesordföranden blir främst att protokollet inte är lika starkt som bevis om vad som hände på stämman. Om alla som ska underteckna protokollet har gjort det är det ju fler som står bakom vad som står i det än annars.Skyldigheten för mötesordföranden att underteckna stämmoprotokoll enligt 7 kap. 10 § FL är inte straffsanktionerad (16 kap. 1 § FL). Om föreningen skadas av att mötesordföranden inte undertecknar protokollet kan han eller hon eventuellt också krävas på skadestånd.Här kan det vara värt att uppmärksamma att det finns en viss osäkerhet om en mötesordförande kan bli skadeståndsskyldig enligt 13 kap. FL, när han eller hon är utomstående för föreningen. Mötesordföranden omfattas då inte direkt av någon skadeståndsregel i nämnda kapitel. Det finns dock en möjlighet att sträcka ut skadeståndsansvaret.Ytterligare osäkerhet kommer av hur man juridiskt sett ska se på en situation där föreningsmedlemmarna inte protesterar mot att mötesordföranden inte följer 7 kap. 10 § FL. Det går då att hävda att de i praktiken har accepterat regelbrottet, även om det i många fall kan vara ett tveksamt argument. Att medlemmarna kan ha accepterat ett regelbrott är viktigt eftersom vissa regler i FL kan frångås med samtliga föreningsmedlemmars samtycke. Det går nämligen att argumentera för att 7 kap. 10 § FL är en sådan regel.SammanfattningProtokoll och beslut är två skilda saker. Ett stämmoprotokoll är bara ett bevis för vilka beslut stämman har tagit. Följden av att mötesordföranden inte har undertecknat protokollet är främst att protokollet blir sämre som bevis.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med stämmoprotokoll är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Möjligheter för en minoritet att lämna ett fåmansaktiebolag

2016-04-30 i Bolag
FRÅGA |Kan jag framtvinga en försäljning av ett fåmansaktiebolag där jag förfogar över 46% av aktierna och min partner54%. Detta p.g.a. samarbetssvårigheter.Med vänlig hälsning
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du kan egentligen inte påtvinga att ert aktiebolag säljs. Det skulle innebära att både dina och din partners aktier säljs. Eftersom du inte kan förfoga över din partners aktier har du dock ingen möjlighet att se till att de säljs.Det som ligger närmast det du vill göra är att bli av med dina aktier, eller att likvidera ert aktiebolag. Därför ska jag nu förklara några alternativ för dig som kan leda till ett sådant resultat.Jag antar att din partner inte är villig att köpa ut dig, eller vice versa. Jag antar också att du inte kan hitta någon annan som vill köpa dina aktier.Jag antar alltså att du inte har några möjligheter att lämna ert aktiebolag på frivillig väg. Då finns det företrädesvis två olika sätt för dig att tvinga fram en försäljning av dina aktier eller en likvidation av ert bolag. Andra sätt finns också, men de kan vara mindre effektiva. Här nedan väljer jag därför att bara förklara de två alternativ som jag anser ligger närmast till hands. Jag avslutar med en sammanfattning.Missbruk av institutet särskild granskareEtt sätt att försöka få din partner att köpa ut dig är att tillsätta upprepade s.k. särskilda granskare för att granska enstaka veckor. Din partner kan vilja köpa ut dig för att förhindra dig från att fortsätta med att missbruka institutet. Det är nämligen ert aktiebolag som kommer att behöva bekosta granskaren.Du kan få till upprepade särskilda granskare genom att du hos styrelsen skriftligen begär en extra bolagsstämma för att tillsätta en sådan granskare som t.ex. ska granska förvaltningen under vecka 5 i år, se 7 kap. 13 § andra stycket och 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551) (hädanefter förkortad ABL). Om du på stämman röstar för ditt förslag kan du därefter begära att Bolagsverket utser en särskild granskare, även om din partner röstar ned förslaget (se 10 kap. 22 § ABL). Därefter upprepar du bara proceduren för att tillsätta fler granskare.För att få störst effekt bör du bara försöka att tillsätta en granskare för en vecka på varje extrastämma som du begär. Upprepade stämmor kan nämligen störa ert bolags verksamhet, vilket kan göra din partner mer villig att köpa ut dig.Om det viktiga för dig är att bli av med dina aktier kan missbruk av institutet särskild granskare alltså fungera. Jag skulle dock avråda dig från detta alternativ om du inte vill skapa mer osämja med din partner eller om din partner inte bryr sig om ert aktiebolags verksamhet. Om du tror att det är mer sannolikt att din partner istället säljer sina aktier bör du också vara försiktig så att du inte orsakar bolaget för stora kostnader.Missbruk från din partners sidaSom minoritet skulle du också kunna väcka talan mot ert aktiebolag hos din tingsrätt för att försöka tvångsvis likvidera bolaget, enligt 25 kap. 21 § ABL. Det kan leda till att tingsrätten ålägger ert bolag en skyldighet att köpa ut dig istället för att den beslutar att bolaget ska likvideras (se 25 kap. 22 § ABL). Detta alternativ kan dock vara svårt för dig att använda eftersom det kräver att samtliga av de tre följande punkterna är uppfyllda:1. Din partner har missbrukat sin majoritet.2. Din partners missbruk har lett till en felaktig årsredovisning, ett brott mot ABL eller ett brott mot er bolagsordning.3. Din partners missbruk har varit mer allvarligt. Det kan t.ex. ha pågått under en längre tid.Som du ser kan det vara svårt att nå framgång med en talan om att din partner har missbrukat sin majoritet. Jag råder dig också att tänka över ett beslut att väcka talan i tingsrätten flera gånger före du faktiskt väcker talan. Det kan nämligen vara dyrt att driva en talan i domstol.Behöver du vidare hjälp med att väcka talan hos din tingsrätt rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt HÄR.SammanfattningDu kan inte tvinga fram en försäljning av hela ert aktiebolag. Du kan dock missbruka institutet särskild granskare för att försöka få din partner att köpa ut dig. Om din partner har allvarligt missbrukat sin majoritet kan du också väcka talan hos din tingsrätt för att tvångsvis likvidera ert bolag. Det alternativ som sannolikt är lättast för dig att nå framgång med är att missbruka institutet särskild granskare.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med att lämna ditt fåmansaktiebolag är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Likviditetsproblem aktiebolag

2016-04-28 i Bolag
FRÅGA |Hej, jag har en liten fråga för en vän till mig som äger ett aktiekapital.Hans aktiebolag har stora problem med att betala sina fakturor och han har 3 anställda som han är mån om, vad har han för alternativ att driva företaget vidare? Han är ensam ägare och vill inte hamna i likvidation. Och ifall han inte kan driva företaget vidare i den nuvarande situationen, vad har ni för råd han kan göra och vilka alternativ finns där för honom? MvhJouliiana
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Det finns olika alternativ att driva bolaget vidare trots likviditetsproblem, dessvärre kan jag inte i det här svaret ta upp alla alternativ och alla de olika regleringarna för dessa då det går utöver tjänstens kostnadsfria omfång, däremot tar jag upp det mest essentiella att veta för er och där det kan vara nödvändigt att ni agerar omgående. Till att börja med är det allra viktigaste att ni ser över bolagets egna kapital och tillgångar för ase om ni måste upprätta en kontrollbalansräkning. Enligt 25 kap. 13§ Aktiebolagslag (2005:551) (ABL), se här: https://lagen.nu/2005:551, föreligger det en skyldighet för ett aktiebolag att upprätta en kontrollbalansräkning och låta en revisor granska denna vid vissa givna tillfällen. Fristen för tidpunkt och anledning till upprättandet av en kontrollbalansräkning följer nedan. I RH 1989:43 slogs det fast att enmansbolag ca. en månad efter att likvidationsproblemen uppkommit ska upprätta en kontrollbalansräkning. Som riktmärke är att så snart styrelsen misstänker att bolaget har likvidationsproblem ska en kontrollbalansräkning upprättas, bedriver bolaget en mer omfattande rörelse borde det vara accepterat om det tar ca. två månader att upprätta en kontrollbalansräkning. Dock ska den upprättas "genast". Skyldigheten tillkommer styrelsen, inte revisorn. Kontrollbalansräkning ska upprättas antingen när bolagets egna tillgångar understiger hälften av aktiekapitalet, detta ingår i styrelsens så kallade aktivitetsplikt, eller efter ett resultatlöst utmätningsförsök hos bolaget vilket jämställs med att det finns anledning att anta att bolagets tillgångar understiget hälften av aktiekapitalet. Kontrollbalansräkningen ska upprättas när det har blivit fastställt efter ett utmätningsförsök enligt 4 kap. i Utsökningsbalken (https://lagen.nu/1981:774) visat att bolaget inte har tillräckligt med tillgångar för att kunna betala sina utmätningsfordringar. Om bolaget på någon punkt vad gäller förfarandet att upprätta en kontrollbalansräkning inte har förfarit enligt reglerna i aktiebolagslagen kan domstolen tvångslikvidera bolaget och då svarar bolagets styrelseledamöter solidariskt för bolagets skulder. Alltså, upprätta en kontrollbalansräkning som ska granskas av en revisor och efter det ha två stycken kontrollstämmor för att inte riskera tvångslikvidation och personligt betalningsansvar, detta gäller enligt 25 kap. 18§ ABL. Vidare kan även aktieägare bli personligt betalningsskyldiga om de varit medvetna om att bolaget varit skyldigt att gå i likvidation men trots det deltagit i ett beslut att som innebar att fortsätta bolagets verksamhet, 25 kap.19§ ABL.Vidare vad gäller personalen så reglerar inte ABL detta utan det är på arbetsrättens område och där behöver jag långt mycket mer information för att kunna säga vad din vän får och inte får göra juridiskt. Däremot rent praktiskt finns det olika alternativ (viktigt att hålla i minnet är att alternativen ser olika ut beroende på hur de anställdas och bolagets situation ser ut idag). Till att börja med kan din vän dra ner på antalet arbetstimmar och/ eller sänka lönen för sina anställda. Fortsättningsvis kan din vän kan ta lån, förutsatt att banken inte ser det likvida problemet som ett långsiktigt problem och ni kan presentera bra underlag för detta. Till sist kan din vän vidta försäljning av tillgångar i bolaget eller frigöra aktiekapital. Vad gäller frigörandet av aktiekapital måste minst 50 000kr vara uppbundet i bolaget enligt 1 kap. 5§ ABL.Eftersom du tidigare nämnt att avskeda personal inte direkt är något alternativ har jag försökt att titta på lösningar som inte inkluderar det. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,