Hur mycket kan en ägare av 20 % av aktierna påverka ekonomin i företaget?

2017-09-30 i Bolag
FRÅGA |Hej, dessa frågor avser ett ägande av 20% av aktierna i ett privat aktiebolag. Resterande aktier ägs av bolagets VD. - Hur mycket kan en ägare av 20% påverka hur ekonomin i företaget sköts?- Får jag sälja mina aktier till vem som helst?- Om det finns en klausul som reglerar aktieförsäljning, i vilka/vilket dokument skall detta vara skrivet?- Om bokföringen inte sköts legitimt, till vem skall detta anmälas?
Simon Rydberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då din fråga gäller förvaltningen av ett aktiebolag kommer jag att använda mig av aktiebolagslagen för att besvara din fråga. Jag kommer även att dela upp din fråga i olika delfrågor för att ge en lättare överblick. Hur mycket kan en ägare med 20 % påverka hur ekonomin i företaget sköts?Som aktieägare i ett bolag har du alltid rätt att besluta i bolaget angelägenheter och denna rätten utövas vid bolagsstämman (7:1 aktiebolagslagen). Bolagsstämman är aktieägarnas möte som sker minst en gång årligen (årsstämma). Aktieägarnas inflytande på bolagets förvaltning är begränsat till de beslut som fattas på bolagsstämman. På bolagsstämman har du rätt att ställa frågor till styrelsen och till Vd:n i frågor gällande exempelvis bolagets ekonomiska situation (7:32 aktiebolagslagen). Eftersom bolaget dessutom har färre än 10 aktieägare har du dessutom rätt till en utökad insyn i bolaget (7:36 aktiebolagslagen). Detta innebär en rätt för dig att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet. Enligt 7 kap 40 § aktiebolagslagen framgår det att den åsikt som fått mer än hälften av de angiva rösterna är den åsikt som vinner. Och av 7 kap 8 § aktiebolagslagen framgår det att en aktieägareröstar för samtliga aktier som han eller hon företräder. I ditt fall kan man förenklat säga att du har 20 stycken röster och VD i ditt bolag har 80 stycken. I ditt fall innebär det att även om du som aktieägare har rätt till insyn i bolaget kommer den åsikt som stöds av majoriteten av rösterna att vara den som styr. Detta gör att du som ägare till 20 % av aktierna har ett begränsat inflytande över den ekonomiska situationen i bolaget. Därför skulle jag rekommendera att du försöker få tillgång till så mycket information du kan och därefter försöker att använda informationen för att styrka dina åsikter på nästa bolagstämma.Får jag sälja mina aktier till vem som helst? Om det finns en klausul som reglerar aktieförsäljning, i vilka/vilket dokument skall detta vara skrivet?Huvudregeln inom aktiebolagsrätt är att aktierna fritt kan säljas och köpas (4:7 aktiebolagslagen). Rätten att fritt kunna sälja sina aktier kan dock inskränkas ifall man gjort ett förbehåll i bolagsordningen (4:7 andra stycket aktiebolagslagen). Detta besvarar även din fråga gällande i vilket dokument som reglerar aktieförsäljning. Alla inskränkningar och förbehåll ska vara införda i bolagsordningen för att gälla.Om bokföringen inte sköts legitimt, till vem skall detta anmälas?Ifall du misstänker att bokföringen inte görs på korrekt sätt skulle jag rekommendera att du i första hand tar kontakt med er revisor, ifall ni har en sådan. Anledningen till detta är att revisorn har som uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring, vilket gör att hen kan vara en bra början ifall du misstänker att bokföringen inte sköts (9:3 aktiebolagslagen). Ifall ni inte har en revisor eller ifall du misstänker att er revisor är del av den misskötta bokföringen rekommenderar jag dig att kontakta Ekobrottsmyndigheten som är den ansvariga myndigheten när det gäller ekonomisk brottslighet. Vill du ha rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Vem kan man kräva i handelsbolag respektive kommanditbolag?

2017-09-30 i Bolag
FRÅGA |Gällande Handelsbolag: Vad jag har förstått så är bolagsmännen i ett handelsbolag solidariskt ansvariga för förpliktelser mot bolaget, HBL 2 kap 20§. Jag har dock en fråga om detta. Spelar det någon roll om man äger olika mycket av handelsbolaget? Borgenärer har ju rätt att kräva fordran från alla bolagsman. Så hur fungerar det om A & B äger ett handelsbolag, där A äger 60% medan B äger 40% av bolaget och bolaget har en fordran från en borgenär som vill få in sina pengar (10 000kr fordran)? Kommer A då få betala 6000 kr och B 4000 kr? Eller kommer både A & B betala 5000 kr var? Kan borgenären dessutom endast kräva bolagsmännen på fordran eller kan borgenären även kräva bolaget i sig på fordran (antar att det bör gå då handelsbolaget är en juridisk person, HBL 1 kap 4§)? Kommanditbolag: Svarar bolagsmännen solidariskt i detta fall med, eller kan borgenären kräva fordran på vilken kommanditdelägare som helst?
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om både handelsbolag och kommanditbolag finns i Handelsbolagslagen (HBL). HandelsbolagDu har helt rätt i att bolagsmännen i ett handelsbolag är primärt och solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser, HBL 2 kap 20 §. Det solidariska ansvaret innebär att den borgenär som har en fordran kan kräva var och en av bolagsmännen på hela beloppet. Använder vi ditt exempel ovan kan alltså borgenären kräva vem den vill av A eller B på hela beloppet om 10 000 kr. Precis som du själv är inne på går det även bra att kräva bolaget i sig. Kommanditbolag Ett kommanditbolag är en speciell form av handelsbolag där en eller flera bolagsmän har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mera än hen har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget. En sådan bolagsman kallas kommanditdelägare. Det måste emellertid alltid finnas även en så kallad komplementär i kommanditbolaget, vilket är en delägare med obegränsat ansvar, HBL 1 kap 2 §. Om vi antar att A är kommanditdelägare som endast åtagit sig ansvar upp till 6 000 kr och B är komplementär kan alltså borgenären kräva B på hela skulden om 10 000 kr, men kan endast kräva A på 6 000 kr. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste en ideell förening ha en ordförande för att bli betraktad som en juridisk person?

2017-09-28 i Föreningar
FRÅGA |Måste en ideell förening som vill bli betraktad som en juridisk person ha en styrelse med ordförande? Kan man ha stadgar i en ideell förening vilken vill bli betraktad som en juridisk person, som säger att man inte har någon ordförande? Att man på konstituerande möte bara utser sekreterare och kassör. Och att hela styrelsen delar på ansvaret som en ordförande skulle haft? Detta i en ideell förening som vill bli betraktad som en juridisk person.
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!Det finns inga uttryckliga lagbestämmelser om ideella föreningar och dessa har av den anledningen möjlighet att reglera sig själva genom deras stadgar. En del ideella föreningar söker stöd och inspiration i en lag som reglerar ekonomiska föreningar, den kan du hitta här. Om en ideell förening vill bli betraktad som en juridisk person så har rättspraxis ställt upp vissa krav. Kraven innebär att den ideella föreningen har en mer “fast organisation” och med detta menas att den ideella föreningen har tagit fram stadgar och valt en styrelse som består av minst tre styrelseledamöter. Utöver dessa krav finns inga regler om att den valda styrelsen måste ha en ordförande, utan hur besluten ska fattas reglerar den ideella föreningen själv i stadgarna.Med vänliga hälsningar,

Fördelning av överskottskapital vid frivillig likvidation av ekonomisk förening

2017-09-27 i Föreningar
FRÅGA |HejJag är medlem i en ekonomisk förening som har satts i frivillig likvidation.Föreningen kommer att ha ett betydande överskott av kapital efter likvidationen.Vi är totalt 20 medlemmar, alla har varit medlemmar i allt från 2 år till 14 år.I stadgarna finns inte något skrivet om utdelningsregler mm.Jag vill veta hur kapitalöverskottet skall fördelas mellan medlemmarna.Ska alla ha lika mycket eller fördelas det med hänsyn till hur länge man varit medlem?
Melina Trydegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan du ställer regleras i lagen om ekonomiska föreningar (EFL).I stadgarna ska det anges hur man ska göra med föreningens behållna tillgångar vid föreningens upplösning. (2 kap. 2 § 11 p. EFL) Som du beskriver i din fråga saknas bestämmelser i stadgarna kring detta och i en sådan situation finns det dessvärre inga regleringar kring hur man ska gå tillväga med fördelningen. I doktrin kan jag läsa att det är vanligt inom bland annat producentkooperationen att fördela överskottet på så sätt att medlemmarna först får ut sina inbetalda och emitterade insatser, och vad därefter återstår i förhållande till sin omsättning med föreningen under dess sista t.ex. fem (hela) räkenskapsår alternativt under sin tid som medlem. Hoppas detta hjälpte dig!Vänliga hälsningar,

Kan en utomstående vara styrelseordförande i bostadsrättsförening?

2017-09-30 i Föreningar
FRÅGA |Hej.Är det ok att ta in en extern ordförande i en bostadsrättsföreningens styrelse? I stadgan för bostadsrättsföreningen står bara att styrelsen skall innehålla 3-5 ledamöter och 0-2 suppleanter. Ingenting nämnt om extern ordförande. Finns något annat som begränsar extern ordf, bostadsrättslagen eller ekonomisk förening?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och regler kring vad som gäller för dessa hittas i bostadsrättslagen (BrL) och till viss del även i lagen om ekonomiska föreningar (EFL).För att överhuvudtaget registreras som en bostadsrättsförening krävs att föreningen har minst tre medlemmar. Därutöver ska föreningen ha antagit stadgar samt utsett styrelse och minst en revisor (1 kap. 2 § BrL). Bostadsrättsföreningens stadgar ska innehålla en rad olika uppgifter, däribland antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem ska utses på annat sätt än som anges i lagen, hur detta ska ske (9 kap 5 § första stycket punkt 8 BrL)..BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS STRUKTURVad gäller bostadsföreningens ledning och stämma hänvisar BrL i stora delar till regleringen i EFL (9 kap. 12 & 14 § BrL).Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter (6 kap. 1 § första stycket EFL). Ledamöterna väljs på föreningsstämman om det inte föreskrivs i stadgan att en eller flera ska utses på annat sätt (6 kap. 1 § andra stycket EFL). För styrelsen i en bostadsrättsförening gäller dock att alltid minst två eller, om styrelsen består av mindre än fem ledamöter, minst en ska väljas på föreningsstämma (9 kap. 12 § punkt 1 BrL).Styrelseledamöter ska:– vara minst 18 år– inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare– normalt vara medlemmar i föreningen. Om inte annat föreskrivs i stadgarna kan dock även bostadsrättshavarens make/maka/sambo vara styrelseledamot, även om hen inte är medlem i föreningen.På föreningsstämman har som utgångspunkt alla medlemmar rätt att närvara, yttra sig och rösta (7 kap. 2 § EFL). Medlemmarna har en röst var, med undantag för att flera medlemmar som har en bostadsrätt gemensamt endast har en röst tillsammans (7 kap. 3 § första stycket EFL & 9 kap. 14 § första punkten BrL). Vid val av styrelseledamot gäller att den som fått flest röster blir vald om inte annat föreskrivs i bolagsordningen (7 kap. 32 § EFL).Inom styrelsen ska en av ledamöterna vara ordförande. Om inte annat föreskrivs i stadgarna eller har beslutats på föreningsstämman är det styrelsen som ska utse en ordförande. (6 kap 8 § första stycket EFL). För att styrelsen ska kunna fatta beslut måste mer än hälften av det högre antal ledamöter som anges i stadgarna närvarar. För beslut krävs vidare att mer än hälften av alla närvarande ledamöter röstar för samt, om alla inte är närvarande, att de som röstar för är fler än en tredjedel av det totala antalet ledamöter (om inte annat föreskrivs i stadgarna). (6 kap. 9 § första & andra stycket EFL).SAMMANFATTANDE SVAR PÅ DIN FRÅGAAv de bestämmelser jag beskrivit ovan framkommer att det som huvudregel är stämman som utser styrelsen och styrelsen som utser ordföranden. Kravet för att kunna väljas till ordförande är att man är styrelseledamot. För att vara styrelseledamot krävs (om inte annat föreskrivs i bolagsordningen) vidare att man antingen är medlem i föreningen eller är make/maka/sambo med en bostadsrättshavare, samt att man är minst 18 år gammal och att det inte föreligger hinder i form av exempelvis näringsförbud.Under förutsättning att det inte gjorts undantag från lagens huvudregler genom särskilda regleringar i stadgarna kan alltså inte någon utomstående, som inte är medlem i bostadsrättsföreningen och uppfyller kraven för att bli invald i styrelsen, väljas till styrelseordförande.För att vara säker på vad som gäller i just din bostadsrättsförening måste du alltså se efter om det finns några särskilda bestämmelser i stadgarna om hur valet ska gå till och vem som kan väljas till styrelseledamot och därefter ordförande..Hoppas du fått svar på din fråga! Om inte, eller om du har andra funderingar, är du varmt välkommen att återkomma med fler frågor. För snabba säkra svar kan jag rekommendera vår expresstjänst.Vänliga hälsningar,

Byta plats med kommanditdelägare

2017-09-29 i Bolag
FRÅGA |Jag är idag komplementär i ett KB. Men skall byta plats med kommanditdelägaren. Då jag inte vill stå som ansvarig (mer än 100:-) Breven skall vara inskickade, så det borde bli i början på nästa vecka. Nu är det så att han vill skriva ett hyreskontrakt (imorgon Fredag) och då måste ju jag skriva det. Vad händer då sen om tex inte hyrorna kan betalas? Står/är jag ändå ansvarig trotts att jag inte längre är komplementär då? Tacksam för "jättesnabbt" svar.Mvh.Ulf
Robin Uddén |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svar på fråganOm du avgår som komplementär så kommer du fortsätta ha obegränsat ansvar för de åtaganden som gjorts under tiden du var/är komplementär, dock blir ansvaret solidariskt tillsammans med den nya komplementären. Du fortsätter alltså ha ansvaret för alla åtaganden som gjorts eller görs under tiden du är komplementär.Mer om komplementärs ansvarBestämmelser om detta hittar du i lagen om handelsbolag och enkla bolag (BL) där komplementärs ansvar regleras i 2 kap. Ett kommanditbolag måste ha minst två delägare. En komplementär som har obegränsat ansvar och en kommanditdelägare som inte svarar för mer än vad hen åtagit sig. Den som träder in som ny komplementär svarar för de förpliktelser som bolaget gjort före inträdet. Du som utträder som komplementär fortsätter ha ansvar för åtaganden som ingåtts innan du avgått som komplementär.De enda förpliktelser du som ny kommanditdelägare inte har ansvar för är de nya förpliktelser som uppstår efter att du slutar vara komplementär. Detta framgår av 2 kap. 20 och 22 § BL.De förpliktelser som ingåtts innan du avgått som komplementär kommer ni alltså båda två att vara ansvargia för. Eftersom den nya komplementären blir ansvarig för de gamla förpliktelserna och du fortsatt har ansvar för rättshandlingar som gjorts under tiden du var komplementär.Med vänliga hälsningar,

Fråga om bundenhet vid köp av AB

2017-09-28 i Bolag
FRÅGA |Jag har sålt mitt AB men jag står kvar som styrelseledamot. Nu vill köparen häva köpet och kräver sina pengar tillbaka.Vem är ansvarig för bolaget? Är det köparens eller säljarens ansvar att pappren skickas in till Bolagsverket för byte av styrelseledamot?Kan jag sälja bolaget till någon annan då köparen vill backa?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag antar att du sålt samtliga aktier i bolaget genom en aktieöverlåtelse (alltså in en inkråmsöverlåtelse där ett annat företag helt förvärvar bolagets verksamhet och bolaget avvecklas). Bundenhet uppstår i så fall så fort ni avtalat, antingen skriftligt eller muntligt, om köpet (se 1 § avtalslagen).Om ni har avtalat om bolagsköpet är köparen alltså bunden och kan inte dra sig ur utom i de fall som avses i 39 § köplagen. Det rör sig här om när säljaren begått ett avtalsbrott på något sätt, genom att t.ex. ljuga om bolagets värde, och detta fel är så pass relevant för köparen att ett prisavdrag enligt 38 § inte är dugligt utan hävning måste ske.Frågan om din styrelseposition saknar betydelse för bundenheten av köpeavtalet. Kort kan dock sägas att ett bolag måste ha minst en styrelseledamot och denna får tillsättas vid bolagsstämman, som endast aktieägare får gå på (8 kap. 1, 8 §, 7 kap. 2 § aktiebolagslagen (ABL)). För att ändringen ska bli giltig krävs registrering till bolagsverket, som alltså måste göras av köparen i ditt fall eftersom denne är den enda som kan gå på bolagsstämman (8 kap. 13 första stycket ABL).Om du beslutar att låta köparen häva köpet är ert avtal annullerat och då har du rätt att sälja aktierna till någon annan men du har alltså ingen skyldighet att låta köpet hävas utifrån de omständigheter du givit mig.Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Vad händer med en enskild firma vid skilsmässa?

2017-09-26 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Ett gift par har startat enskild firma som är skriven i fruns namn. Manen har tagit ett banklån och ett privat lån för att starta upp verksamheten i samförstånd med frun för att få en lägre ränta. Pengarna har gått in på den enskilda firmans konto, vilket kan verifieras. Nu ska paret skiljas och den enskilda firman ska säljas eller läggas ner. De har en gemensam villa som är skriven på mannen.1. Om inte tillgångarna i den enskilda firman räcker för att betala de lån som tagits i mannens namn för uppbyggnad av den enskilda firman. Ska man då betala dessa skulder genom den totala tillgången i bostaden vid en eventuell försäljningen av denna.2. Om skilsmässan och bodelningen blir klar inom kort och det finns en löpande hyresskuld under 1 år framöver för den enskilda firmans lokal. Vem ska betala den?3. Om man kommer överens om att betala halva lokalhyran var under återstående tid och den ena parten efter en tid inte fortsätter att betala sin del av hyran. Vem blir betalningsskyldig under den återstående tiden.
Anna Ståhlklo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ägaren är personligt ansvarig för företagets alla skulderEn enskild firma eller enskild näringsverksamhet är en företagsform där företagets organisationsnummer är samma som ägarens personnummer. Ägaren, vilket i detta fallet är frun, är personligt ansvarig för företagets alla skulder och ekonomin är därmed nära sammankopplad med ägaren. 1. Varje make svarar för sina skulderÄktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 §). Reglerna kring äktenskapsskillnad eller "skilsmässa" finns i äktenskapsbalken. När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 §). I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå. (10 kap. 1 §). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 §). Om inget annat finns avtalat ska alltså makarnas gemensamma bostad ingå i bodelningen. Varje make råder dock över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 §). Det innebär att mannen i det här fallet, ensam är betalningsskyldig för de lån som han har tagit i sitt namn. En makes tillgångar används aldrig för täckning av den andras skulder. Ett exempel får illustrera detta.Säg att hustrun har giftorättsgods på 100' kronor medan mannen har giftorättsgods på 150' kronor. Hustrun har inga skulder medan mannen har 250' kronor i skulder. Det som då delas lika är hustruns 100' kronor eftersom att mannen inte har något över efter att skulderna är betalda, han har inte ens så att det räcker till att täcka sina skulder. Hustrun får alltså 50' kronor och mannen får 50' kronor. Mannen får därmed inte heller hela hustruns giftorättsgods på 100' kronor trots att hans skulder är på samma summa, utan han får bara den delen han har rätt till enligt likadelningsregeln (11 kap. 3 §). Vad jag försökt förklara här är att det är inte givet att skulderna betalas genom en försäljning av den gemensamma bostaden eftersom mannen själv ansvarar för sina lån han har tecknat i sitt namn, även om de råkar vara till förmån för den enskilda firman. Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas lika, har den ena maken mer skulder än tillgångar återstår ju dock ingenting till delning. Då går man vidare och delar den andra makens giftorättsgods - här skulle mannen eventuellt kunna få ut en del som han kan använda till att täcka ytterligare skulder.2. En enskild firma kan inte hyra en lokalEn enskild firma är inte en juridisk person och kan därmed inte hyra en lokal. Svaret på vem som ska betala den löpande hyresskulden är därför den som har tecknat avtalet. Eftersom jag inte vet vem som här har tecknat avtalet kan jag tyvärr inte svara på vem blir betalningsskyldig. 3. Den som har tecknat hyresavtalet är också betalnignsansvarigOm man kommer överens om att betala halva lokalhyran var under återstående tid bör parterna teckna ett skriftligt avtal om detta, annars blir den som har tecknat avtalet med hyresvärden ensam betalningsskyldig. Ifall parterna tecknar ett avtal om att betala hälften var är de solidariskt betalningsskyldiga. Men om det finns ett tidigare tecknat avtal som bara står på en av parterna gentemot hyresvärden kan han välja att kräva hela summan från den parten, tredje man binds nämligen inte av ett i efterhand upprättat avtal om gemensam avbetalning. Däremot kan den den ena parten då kräva in betalningen i efterhand av den andra parten, som inte betalat det han genom det upprättade avtalet förbundit sig att göra. Hoppas du fick svar på dina frågor!Äktenskapsbalken hittar du här.Vänliga hälsningar,