Bindande köpavtal

2015-11-22 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag hade en hund som jag sålde till en annan kvinna. Sedan såg jag att hon vid ett senare tillfälle lagt ut hunden på blocket igen. Jag skrev till henne att jag ville köpa tillbaka henne och hon gick med på det. Vi kom på sms överens om att jag skulle betala 14000 totalt. Jag skickade över 1000kr som en depositions avgift och vi bestämde att jag skulle betala resten den 25 november då jag hämtar hunden. Någon dag senare skickar hon till mig och berättar att hon fått en räkning på ett pass som hon utfärdat på hunden. Hon hävdar att jag ska betala den räkningen med, utöver priset på hunden vi redan bestämt, annars får jag inte köpa henne. Jag hävdar dock att vi redan ingått i ett avtal om att jag skall köpa hunden för 14000 totalt, samt att hon vid bestämmandet av priset redan hade vetskap om passet hon beställt. Är avtalet bindande och vad kan jag göra ifall hon nu vägrar sälja hunden till mig? All sms historik är sparad.
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huruvida ett avtal har kommit till stånd eller inte kan avgöras med tillämpning av Avtalslagen (AvtL). I övrigt regleras köp mellan privatpersoner i Köplagen (KöpL).Den grundläggande regeln är att ett anbud och en accept utgör ett bindande avtal, 1 § AvtL. Vissa omständigheter kan dock göra så att ett bindande avtal inte kommit till stånd. En sådan omständighet är om accepten kommit till anbudsgivaren för sent, 2-4 §§ AvtL. Ett annat exempel är om accepten inte överensstämmer tillfullo med anbudet, t.ex. ett annat pris anges i accepten, 6 § AvtL. I sådana fall föreligger en s.k. oren accept vilket innebär att accepten ses om ett nytt anbud. För att ett bindande avtal skall komma till stånd behövs då att den ursprungliga anbudsgivaren i sin tur lämna en accept till den orena accepten. Så länge som det inte finns sådana omständigheter i er överenskommelse är avtalet att anses som bindande. Att du betalade och säljaren tog emot en depositionsavgift talar för och stryker denna bedömning. Både anbudsgivaren (säljaren) och acceptaren (dig) blir bundna. Därmed blir det avtalsbrott då säljaren kräver mer än vad som var avtalat. Som huvudregel finns det inget formkrav på exempelvis skriftlighet för att ett avtal skall vara bindande. Det är i alla fall positivt att ha någonting i skrift som du har i sms eftersom det hjälper dig att bevisa och stryka din ståndpunkt.Om säljaren vägrar att avlämna hunden till dig trots allt kan du kräva fullgörelse alternativt häva köpet och få tillbaka dispositionsavgiften, 22-25 § KöpL. Skadestånd kan också krävas för eventuell skada p.g.a. avtalsbrottet, 27 § KöpL.Med vänlig hälsning,

Fördelar och nackdelar med olika bolagsformer

2015-11-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar varför det finns olika bolagsformer?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anledningen till att det finns olika bolagsformer är kort sagt att personer ska ha möjlighet att välja att driva sin verksamhet i former som passar just deras förutsättningar och målsättningar. Alla olika bolagsformer har olika fördelar och nackdelar. Som exempel kan nämnas att om man väljer att driva sitt företag som enskild näringsverksamhet krävs inte något satsat kapital men det finns inte heller någon tydlig gräns mellan företagaren och företaget. Detta innebär att företagaren kan bli personligen ansvarig för företagets skulder. Om företaget drivs i aktiebolagsform krävs ett satsat aktiekapital på 50 000 kronor men det personliga ansvaret är också i de allra flesta fall begränsat till detta aktiekapital. Hoppas att detta var svar på din fråga!Vänligen,

Den rättsliga betydelsen av fel i reklamutskick

2015-11-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Om en butik gjort ett reklamblad och glömt att sätta kr eller euro efter summan. Vad gäller då? Kan man betala i 200 lire eller kvitton?!
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Eftersom reklamutskick i regel ej riktas till en (tillräckligt) bestämd adressat är de vare sig att betrakta som anbud eller uppfordran att avge anbud, varav följer att de i sig saknar annan verkan än att informera om ett erbjudande. Detta är vidare en konsekvens av att en person som köper en vara i en butik själv anses avge ett anbud som det står kassören eller liknande fritt att acceptera. Även felmärkningar i en butik är därför utan betydelse i rättsligt hänseende innan det att ett avtal ingåtts. Skulle det av ett avtal som slutits ej framgå i vilken valuta betalning skall erläggas blir det ytterst fråga om att tolka avtalet. I de fall avtal ingås på en svensk marknad i Sverige får i avsaknad av avvikande sedvana eller särskilda omständigheter presumtionen sägas vara att priset avser betalning i svenska kronor eftersom detta om inte annat är att vänta. Denna tes stöds även av att endast den som varit i god tro ifråga om motpartens förklaringsmisstag kan åberopa vad som därigenom blivit del av avtalet men inte varit avsett (jfr. 32 § avtalslagen). Att misstag begåtts vid författandet av ett utskick saknar således som huvudregel avtalsrättslig betydelse. Vänligen,

Avtal om framtida vinst

2015-11-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Vi ska skiljas och min man köper ut min andel av villans värde som uppskattas av. Med den värdestegring av bostäder som sker idag så kan min man komma att göra en god vinst då han senare säljer. Kan jag få del av den värdestegringen, dvs skillnaden mellan värderingen som gjordes vid skilsmässan och det verkliga försäljningspriset. Kostnader för boende, räntor mm avräknat.Tack och hej från mej.
Eric Brinck |Hej,Tack för din fråga och att du vänder dig till oss på lawline.När din man löser ut dig frpn huden övergår hela äganderätten till honom. Det finns då ingenting lagstadgat som säger att du har rätt till en eventuell senare vinst, ovett om bostads fortsätter att stiga i värde. Din man äger fastigheten precis som om han då hade köpt den själv.Däremot kan du genom ett vanligt avtal skriva in en klausul som säger att du ska ha rätt till en viss procentuell del vid en eventuell vinst. Detta avtal är dock någonting helt separat, och här bör du vända till en jurist för att få hjälp med att formulera avtalet. Hoppas det var svar nog på din frågaVänliga hälsningar

Fråga om avtals ogiltighet

2015-11-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej jag gick igenom en skilsmässa 2012 bodelningen registrerades hos skatteverket men fanns ett annat dokument som vi skrivit på oss emellan med vittnens namnteckningar det dokumentet visar att jag ska erlägga 50% av hennes hyreskostnad till dess jag löst ut henne fullständigt senast dec2016 och att den erlagda hyreskostnaden ej ska avräknas på totala lösensumman jag var cid tillfället i fråga under stark psykisk press och skrev på det mesta tyvärr är ett sånt dokument juridiskt sett hållbart??
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln inom svensk rätt är pacta sunt servanda vilket innebär att ett avtal som ingåtts ska hållas. Det innebär att du är skyldig att hålla dig till vad ni har kommit överens om eftersom du skrivit under avtalet. Du beskriver att du vid avtalets ingående befann dig under stark psykisk press och frågan är då om det går att få avtalet ogiltigförklarat. För att ett juridiskt bindande avtal ska kunna frångås krävs att det finns någon grund för ogiltighet. Dessa ogiltighetsgrunder hittas i Avtalslagen 3 kap. Generellt är det svårt att få avtal ogiltigförklarade och du måste kunna bevisa dina påståenden. Det finns en ogiltighetsgrund som hänför sig till psykisk störning och som innebär att alla avtal som någon ingår på grund av psykisk störning är ogiltiga. Detta framgår av lag 1924:323 om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning. Men i ditt fall handlar det om att du under avtalets ingående befann dig under stark psykisk press vilket inte är samma sak som psykisk störning. Att utnyttja en annans oförstånd kan även vara ocker om vederlaget står i uppenbart missförhållande till prestationen. Enligt 31 § Avtalslagen gäller då att avtalet ska ogiltigförklaras och prestationerna återgå. Det finns även en generalklausul i 36 § Avtalslagen som stadgar att avtalsvillkor kan ändras om: ”villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.”Svaret på din fråga är att avtalet ni har ingått är juridiskt hållbart. Och du har bevisbördan för dina påståenden. Det bästa du kan göra i nuläget är att prata med din före detta fru och höra hur hon ställer sig till framförallt 36 § Avtalslagen, att villkoren i avtalet är oskälig och att du befann dig under stark psykisk press vid avtalets tillkomst. Hoppas du fick svar på din fråga. Om något skulle vara oklart är du välkommen att kontakta mig på:

Skriftliga handlingar

2015-11-19 i Formkrav
FRÅGA |Räknas email som skriftligt?
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. Eftersom att jag inte vet vilken typ av handling din fråga gäller ska jag försöka besvara frågan generellt. Att en handling i vissa fall ska vara skriftligt innebär ett krav att handlingen måste uppfylla viss form för att vara giltig. Att handlingen är en elektronisk sådan (email) anses allmänt innebära att den räknas som skriftlig om inget annat är sagt. Dock måste handlingen i vissa fall uppfylla vissa andra formkrav som kanske inte kan uppfyllas via email ( ex. underskrifter i vissa fall). Hoppas du fick svar på din fråga!

Giltigheten av en gåva i form av en bil

2015-11-15 i Gåva
FRÅGA |Hej, min far har köpt en bil åt mig som står på honom. Ibland så säger han att han ska sälja den. kan han göra så när han säger att det är min bil, att han givit mig den som gåva.
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så anses en bil vara lös egendom. Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom regleras i Gåvolagen, (Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva). Gåvolagen ställer upp vissa krav för att en gåva skall anses som bindande. Ett muntligt löfte om en gåva blir inte bindande förrän gåvan har fullbordats, alltså vanligtvis genom att gåvan överlämnas till gåvotagaren så att denne får gåvan i sin besittning. En sådan muntlig utfästelse kan dock bli bindande för gåvogivaren, utan att gåvan överlämnas, om löftet har nått en viss grad av offentlighet. Det krävs då vanligtvis att gåvolöftet kommit till allmänhetens kännedom. Ett skriftligt löfte om gåva som nedtecknats i ett skuldebrev eller annan urkund är bindande för gåvogivaren om detta kan tjäna som bevis på det givna löftet. Ett skriftligt löfte om gåva medför att gåvan är giltig mellan gåvogivaren och gåvotagaren.Eftersom du fått en bil i gåva från din far måste bilen, för att gåvan skall anses fullbordad, överlämnas rent fysiskt till dig så att du får den i din besittning. Ett sådant överlämnande måste även innebära att din far avskärs rådigheten över bilen och alltså inte längre har tillgång till bilen. För att gåvan skall vara giltig gentemot din pappas borgenärer, alltså eventuella köpare, så gäller gåvan enbart om den fysiskt övergått i din besittning samt att din far inte längre kan förfoga över bilen. Om din pappa skulle sälja bilen så är du därmed endast skyddad om du har bilen i din besittning oavsett skriftlig utfästelse i skuldebrev eller urkund. Mitt råd är därför att se till att bilen fysiskt lämnas över till dig och att din far inte har tillgång till bilen. Juridisk sett är det inte avgörande att bilen står på din far men det bästa vore om bilen även kunde skrivas på dig, eftersom detta skulle minska risken för missförstånd gentemot tredje man. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen

Muntligt avtals giltighet

2015-11-13 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Jag fick erbjudande om en anställning och tackade ja till detta, några veckor senare fick jag reda på vad lönen skulle bli, jag accepterade lönen. Några dagar senare blev jag meddelad att lönen inte skulle bli den som avtalats muntligt. Kan man frångå ett muntligt avtal ?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En mycket viktig regel inom avtalsrätt är pacta sunt servanda som betyder avtal ska hållas. Muntliga avtal ska hållas precis som skriftliga. Problemet med muntliga avtal är att det kan vara svårt att bevisa vad som har avtalats. Den som påstår att något har avtalats är den som ska bevisa att det avtalats.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,