Fråga om condictio indebiti på grund av påförd moms vid inbyte i samband med privat köp av bil

2016-05-03 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Köpt ny bil och lämnat min gamla i utbyte. Skulle enligt kontraktet få 110 TKR för min inbytesbil. Firman gjorde upp en kontantnota några veckor efter kontraktet där man la på moms på de 110 TKR dvs jag skulle få min nya bil för 27500 mindre summa än vad sades i kontraktet. Jag uppfattade detta som en budgetteknisk sak och att kontraktssumman gällde. När affären gjordes upp 4 mån senare påpekade jag detta men bilfirman hävdade att kontantnotan med pålagd moms var korrekt. Jag betalade och köpet avslutades. En knapp månad senare (26 dagar) återkommer ekonomichefen och vill ha de 27500 eftersom han hävdar firman gjort fel. Vad jag senare förstått har de gjort fel (man lägger inte moms på privatägda saker som min bil) och när jag hämtade bilen påpekade jag ju detta men de stod på sig att de hade rätt (till min fördel alltså). Är jag skyldig att betala de 27500?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga! Den situation som inträffat definieras juridiskt som ett s.k. betalningsmisstag eller som den ofta omnämns, per dess latinska sentens, condictio indebiti. Situationen finns inte lagreglerad utan är utvecklad i praxis, men uppbär ändå tyngd eftersom det är en väldigt gammal och principiellt förankrad juridisk företeelse. Vid ett betalningsmisstag är huvudregeln att betalningen ska återgå, men det finns undantag som utvecklats i praxis. För att ett undantag från ovanstående huvudregel ska vara aktuellt fordras först och främst att betalningsmottagaren, dvs. du, varit i s.k. god tro och inte haft insikt om att ett misstag förelegat. Härefter ska den goda tron ha föranlett att betalningsmottagaren anpassat sig efter betalningsmisstaget, vilket enklast kan förklaras som att betalningsmottagaren med fog trott sig kunna använda medlen och inpassa dessa i dennes normala konsumtion/budget, jfr NJA 2001 s. 353. Det senare ges särskilt tonvikt i relation till betalarens passivitet att påpeka misstaget när det kommer till privatpersoner eftersom de, till skillnad från kapitalstarka företag, snabbare får anses ha anpassat sig till betalningsmisstaget, jfr NJA 2005 s. 142. För att försöka tillskapa någon balans i bedömningen bör här viktas om din eventuellt onda tro (dvs. din eventuella insikt i att betalningen varit felaktig) kan ha övergått till god tro på grund av att bolaget övertalat dig att betalningsförfarandet varit korrekt och att du därefter anpassat dig till betalningen. Nyckelorden i den bedömningen kan sägas vara att du i samband med köpet ska ha varit i god tro och haft fog för att uppfatta att din betalning varit slutgiltig, jfr NJA 1991 s. 3.Med tanke på att du initialt anfört att du framfört visst tvivel om att momsen skulle biläggas från din inbytesbil och att du påtalat detta för bolaget, samt att de inom relativt kort tid insett sitt misstag och bett om rättelse kan det dock vara komplicerat att senare hävda att det första kravet – god tro – varit uppfyllt för att ett undantag från huvudregeln ska anses vara för handen. Emot detta talar att det var ett relativt stort belopp för en privatperson och att bolaget inte direkt kontaktade dig med anledning av misstaget. Härutöver att det torde stå självklart för en bilfirma hur denna ska förföra med momsbetalning i samband med köp av privatbil. Sammantaget – utan att ha tagit del av hela din egna uppfattning eller hur bolaget ställt sig till din initiala uppfattning beträffande huruvida beloppet skulle påföras ditt inbyte eller ej – konstaterar jag att det kan finnas utrymme för en rättslig argumentation som kan anses ge båda utfallen beroende på bevisbördeplacering och vad som kan komma att bevisas. Det senare får förstås i en kontext där återbetalningen bestridits och den senare underkastats rättslig prövning i domstol. Här bör erinras om att beloppet, 27 500, skulle medföra att rättegången inte skulle anses som ett s.k. förenklat tvistemål med kostnadsbegränsningar beträffande vardera parters rättegångskostnader för tappande part, jfr Rättegångsbalken (RB) 1 kap 3 d § samt 18 kap. 8 a §. Detta skulle innebära att den tappande parten skulle bära hela omkostnaden den vinnande parten haft med anledning av rättegången, jfr RB 18 kap. 1 §. Ytterligare relevans kan ges till huruvida det finns det fler omständigheter som kan tillföras för att bilda en mer preciserad uppfattning kring hur du uppfattat situationen och hur bolaget förfarit i samband med ditt ifrågasättande av beloppet i samband med betalningen. Härutöver om dessa ytterligare kan skapa nyanser för en säkrare bedömning, för att konstatera om du bör ha fog för att anse att situationen klart bör kunna passas in som ett undantag till huvudregeln vid betalningsmisstag. Föreligger fler omständigheter som du vill ha hjälp att bedöma med anledning av detta är du välkommen att höra av dig vidare till oss på Lawline. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Ersättning vid kontraktsbrott pga ej fullgjort avtal

2016-04-29 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Vi skulle ställa ut våra växter i samband med en bilutställning. När vi kommer fram med lastbilen och växter till platsen då märker vi att någon annan som har ställt ut växter och vi får inte plats med våra. Vad kan vi få ersättning för från ansvarig som planerat fel?
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta är främst en avtalsrättslig fråga. Vad ni kan få för ersättning kan finnas reglerat i ett eventuellt avtal mellan er och anordnaren av bilutställningen. Finns inget skriftligt avtal har ni förmodligen genom en muntlig överenskommelse, ex över telefon, ingått ett muntligt avtal. Oavsett hur har ni i alla fall ingått ett avtal. Har det inte skett någon överenskommelse om vad som skulle hända vid eventuellt avtalsbrott, får man falla tillbaka på allmänna avtalsrättsliga principer. En sådan allmän princip är att en avtalspart som har orsakat en annan part skada, ska ersätta skadan. Skadan kan bestå i både ett positivt och ett negativt kontraktsintresse. Det negativa kontraktsintresset innebär att bilutställaren ska ersätta vad det har kostat er att ex köra ut växterna. Det positiva kontraktsintresset innebär att bilutställaren även ska ersätta den vinst som ni inte har fått pga att avtalet inte fullgjordes, s.k. "utebliven vinst". Huvudregeln är det sistnämnda, dvs även ersättning för utebliven vinst.Jag föreslår att ni hör av er till bilutställaren och förklarar situationen, samt förklarar att ni vill ha ersättning för åtminstone vad det kostat er att köra ut växterna, och eventuellt även den uteblivna vinsten (dvs ersättningen som ni skulle ha fått för att ni ställde ut växterna). Går de inte med på detta finns möjlighet att väcka talan om avtalsbrottet. Har ni ingen skriftlig överenskommelse om utställningen kan det dock bli svårt att bevisa att avtal har ingåtts. Det är nämligen ni som har skyldigheten att bevisa att det har ingåtts ett avtal. Men som sagt, möjligt är ju att de går med på att ersätta er, utan att det ska behöva väckas någon talan.Med vänliga hälsningar,

Återbetalningsskyldighet av lön?

2016-04-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |hej lawline för ca ett år sedan gick vi över från månads lön till tim lön om jag förstår nu så är det olika med för och efterskotts lön nu verkar det som dom har betalat ut en månadslön fel då vi skulle ha efter skotts lön och således skulle vi ha en månad utan lön då det ändrades det är något som jag inte hade någon aning om utan man såg att lönen kom som den alltid gjorde den 25 varje månad utan att tänka mera på det nu vill dom ha tillbaka det ca 6 månader efter det blev utbetalt nu undrar jag om dom kan kräva det tillbaka av mig
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då du har fått en felaktigt utbetald lön är huvudregeln att denna ska betalas tillbaka, detta finns inte reglerat i lag utan följer av en rättslig princip kallad conditio indebiti. Dock finns det ett undantag till detta då mottagaren inte är skyldig att betala tillbaka. Så är fallet om mottagaren i god tro har inrättat sig efter betalningen. Att du har mottagit betalningen i god tro kan innebär att du inte har haft någon anledning att misstänka att en felaktig utbetalning har skett. Att du har inrättat dig efter betalningen innebär att du tex har konsumerat pengarna eller på annat sätt handlat utifrån förutsättningen att betalningen varit korrekt. I ditt fall är det svårt att säga om du borde ha haft anledning att misstänka att en felaktig utbetalning har skett då systemet för löneutbetalningen har ändrats. Att det är just en förändring i systemet som ligger till grund för den felaktiga utbetalningen talar för att du kan anses ha varit i god tro, men om du har fått information om att systemet ska ändras så kan det tyda på att du borde ha misstänkt att en felaktig utbetalning har skett. Om du har inrättat dig efter betalningen kan jag tyvärr inte bedöma utifrån givna omständigheter men detta är alltså relevant då en bedömning av återbetalningsskyldigheten ska bedömas. Ytterligare en viktig faktor då man ska bedöma om betalningen ska gå åter är hur länge sedan den felaktiga betalningen skedde. Om kort tid har förflutit tyder det på att betalningen ska gå åter och om lång tid har förflutit tyder det på motsatsen. I ditt fall har det gått ca 6 månader vilket är relativt lång tid vilket då tyder på att betalningen inte ska gå tillbaka. Av din information är det svårt att helt bedöma om betalningen ska återgå men det är möjligt att så ska ske. Om din arbetsgivare menar att betalningen ska återgå och tar detta till tingsrätten är det viktigt att vara medveten om att du då kan bli skyldig att betala även motpartens rättegångskostnader vid förlust vilket ofta kan bli ett ganska högt belopp och därför kan det vara bättre att betala tillbaka redan tidigare vid en sådan utveckling av situationen. Vid vidare frågor är du välkommen att kontakta oss här igen eller via vår telefonrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04. Hoppas att detta gav svar på din fråga! MVH

Göra gällande muntligt avtal

2016-04-28 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag skilde mig i somras och bodelningen är klar. Vi var gifta i 15 år. Jag var den som tog hand om allt som rörde barnen och min man gjorde karriär och fick bra lön. Nu är vi pensionärer och jag har låg pension och han hög. Vi brukade prata om detta och vi var överens om att vi skulle dela lika på våra pensioner. Men vi har inget skriftligt på det. Nu undrar jag om detta är något som jag kan hävda så här i efterhand.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Enligt avtalsrätten och Avtalslagen gäller muntliga avtal precis som skriftliga, och det enda som krävs för att avtalet ska ha kommit till stånd är en viljeförklaring er emellan. Muntliga avtal är giltiga precis som skriftliga dock uppstår problem i bevishänseende. Det blir alltså svårt att rättsligt driva in pensionen från din frånskilda man utan att ha bevis på att avtalet och viljeförklaringen faktiskt existerar. Det är den som vill göra gällande att avtal har kommit till stånd som har bevisbördan för det, dvs. det är du som ska visa att ett bindande avtal faktiskt finns angående pensionen. Om du vill göra avtalet gällande är det alltså du som måste bevisa att det finns ett muntligt avtal. Vittnen är något som underlättar bevisningen. Mitt råd är att du kontaktar honom för att få till ett skriftligt avtal gällande pensionen, eller att ni kommer överens om frågan ännu en gång. Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma hit eller att vända dig till info@lawline.se om du behöver vidare hjälp med ditt ärende. Ha en fortsatt trevlig dag och lycka till!Mvh,

Taxibolag som avbokat resa

2016-04-30 i Avtal
FRÅGA |Förbeställde en taxi 5 timmar innan avresa. Får en bekräftelse på detta via sms.2.5 timme senare ringer dom och uppger att dom inte kommer att ha någon bil i närheten vid avresetillfället. Resan är på 2 km med lång framkörning.Har dom rätt att häva vårat avtal?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Huvudregeln är att de avtal som sluts ska hållas, pacta sunt servanda. Jag vet dock inte hur taxibolagets villkor ser ut, det man brukar kalla det "finstilta". Det kan hända att de där förbehåller sig rätten att dra tillbaka bekräftade resor. Jag rekommenderar dig att läsa villkoren för att se vad som gäller!Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Avtalsbrott

2016-04-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag ska hålla denna fråga kort. Jag har spelat en turnering inom E-sport där vinsterna handlar om stora summor pengar. Företaget som håller i turnering har på falska grunder stängt av laget och spelarna utan att ge en logisk förklaring till detta efter att vi spelat tillräckligt med matcher för att ta oss till final vilket skulle ge oss en summa pengar. Finns det möjlighet att på något sätt ställa företaget till rätta på grund av uteblivna inkomster eller liknande. Ber om ursäkt om frågan är luddig.
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Eftersom att ni har deltagit i en turnering där man anmäler ett lag och där man kan vinna en summa pengar, antar jag att det fanns någon form av anslutningsavtal till turneringen. Troligtvis finns det där regler för när ett lag kan bli avstängt. Avstängning utan logiska grunder kan utgöra avtalsbrott, om avstängningen inte följer det anslutningsavtal som jag nämnde. Om det skulle vara så att ni helt felaktigt blivit avstängda i strid med avtalet, skulle ni kunna begära skadestånd för avtalsbrottet. Angående storleken på skadeståndet så skulle det i vart fall kunna uppgå till det belopp ni redan vunnit innan avstängningen. Vad ni eventuellt skulle ha vunnit om ni kommit vidare i turneringen är kanske lite svårare att begära skadestånd för. Jag hoppas att du fick svar på fråga och jag önskar dig en trevlig dag.Med vänliga hälsningar,

Utfästelse om gåva

2016-04-28 i Gåva
FRÅGA |"Aktiv skola" ringer mitt företag och ber om ett bidrag jag säger ja. Efter några dagar ångrar jag mig. Är jag betalningsskyldig ändå?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett löfte om att utge en gåva till någon är som huvudregel inte rättsligt bindande. Detta förutsätter att gåvan inte blivit överlämnad till mottagaren eller att utfästelsen om gåvan gjorts i ett skuldebrev eller annan handling som sedan överlämnats till gåvomottagaren. Vidare kan en utfästelse om gåva bli rättsligt bindande om utfästelsen var avsedd att komma till allmänhetens kännedom, dvs. i situationer där man offentligt tillkännager sin avsikt att utge gåvan, 1 § gåvolagen. Då du gått med på att ge en gåva per telefon kan du således välja att inte utge det överenskomna beloppet till stiftelsen.Hoppas att du har fått svar på din fråga,Mvh

Uppsägningsavgift vid byte av mobiloperatör

2016-04-26 i Avtal
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har en fundering om ett mobiloperatörsföretag får ta ut en retroaktiv avgift utan att skriftligt meddela mig först? Jag har avslutat mitt abonnemang hos företaget genom en nummerflytt och nu måste jag betala för 3 månadsuppsägningstid trots att telefonen inte fungerar. Det råkade jag se i min kommande betallista då jag har ett autogiroavtal men detta har inte operatören berättat för mig. Är detta lagligt?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Just när det gäller uppsägningstid brukar detta regleras i avtal. Vad gäller uppsägningstider vid telefonabonnemang brukar detta framgå i ditt abonnemangskontrakt. Min personliga uppfattning är att det normalt sätt är mellan 1 till 3 månaders uppsägningstid när du väljer att avsluta ett abonnemang, oavsett operatör. Detta är tyvärr ingen retroaktiv avgift. Har du exempelvis haft bindningstid i 24 månader, bör du enligt avtalet haft en möjlighet att säga upp abonnemanget efter 21 månader, med en uppsägningstid på 3 månader. Under dessa tre månader som du har uppsägningstid torde det inte finnas med någon telefonkostnad i ditt abonnemang, men jag rekommenderar dig att se över ditt abonnemangsavtal trots allt. Dessutom bör du även kontrollera om du har någon form av garanti på din telefon, i och med att den inte fungerar. Således; Det är fullt lagligt och möjligt för din mobiloperatör att ta betalt under uppsägningstiden utan att skriftligt meddela dig först. De har helt enkelt meddelat dig när du ingick avtal med dem om abonnemang. Eftersom uppsägningstiden är reglerad genom avtal hade jag rekommenderat dig att se över ditt abonnemangsavtal. Jag misstänker även att din nya mobiloperatör använder sig av uppsägningstider, vilket är väldigt vanligt inom branschen. Gällande din telefon som inte fungerar, hade jag som sagt var rekommenderat att du ser över om du har någon eventuell garanti på telefonen samt även att du kontrollerar om du faktiskt betalar något för telefonen under uppsägningstiden. Gör du det, är det visserligen inte olagligt för operatören att ta betalt, men om de är måna om sitt rykte och renommé kanske de kan försöka komma fram till någon form av kompensation om du väljer att kontakta deras kundservice! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,