När får jag svar på min fråga?

2018-03-16 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag kontaktade er för en tid sedan men har ännu inte erhållit något svar. Vänligen återkom med rådgivning. Jag vill ha ett skriftligt svar inga telefonsamtal. Tack
Jennifer Abdulahad |Hej! Vi får in väldigt många frågor dagligen och kan inte garantera svar på alla. För att få ett svar inom kort tid rekommenderar jag dig att ringa oss för gratis telefonrådgivning. Telefonnumret är: 08-533 300 04 och våra öppettider är: måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Om du vill ha ett skriftligt svar inom 24 timmar, eller för ett lägre pris, inom 3 dagar så kan du vända dig till vår expressrådgivning, ställ din fråga här. Hoppas att du får svar snart! Med vänlig hälsning,

Vad har jag för ansvar vid uppdrag att överföra pengar?

2018-03-16 i Avtal
FRÅGA |Någon ber mig föra över pengar mellan två konton som inte är mina. Mitt ansvar? Jag har fått inloggningsuppgifterna.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har en fullmakt från någon att överföra pengar från ett konto till ett annat så finns det rättsligt inga problem med det. Du som fullmäktig får kompetens att rättshandla med bindande verkan för personen, så länge det sker inom fullmaktens ramar. Har du inte fått någon skriftlig fullmakt och genomför transaktionen, kan det vid en eventuell tvist bli svårt att bevisa att du handlade inom en fullmakts ramar. Jag rekommenderar sålunda att du begär en skriftlig fullmakt från uppdragsgivaren.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

När upphör ett borgensåtagande att gälla?

2018-03-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag skrev 2015 på som borgenär för att en kvinna skulle få hyra lägenhet. Hon har utan min vetskap bytt lägenhet i samma bostadsföretag. Jag har inte sett något kontrakt eller skrivit på någon ny borgen. Är jag fortfarande borgensman?
Lovisa Lundqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Borgen regleras generellt sett i 10 kap. Handelsbalken. Borgen i samband med bostadshyra regleras i 12 kap. Jordabalken (JB) (den s.k. Hyreslagen).Har nytt hyreskontrakt upprättats, och du som borgensman inte skrivit under detta, så talar det för att borgensåtagandet upphört gälla eftersom ändrade villkor i borgensåtaganden måste godkännas av borgensmannen. I annat fall gäller en borgensförbindelse tills hyresavtalet som borgen skrevs under för löpt ut.Borgensförbindelser som avser hyresavtal kan till skillnad från andra borgen sägas upp under vissa förutsättningar, enligt 12 kap. 28a§ JB. Där framkommer att uppsägningstiden för ett borgensåtagande är nio månader, och att ett borgensåtagande kan upphöra tidigast två år efter det började gälla. Denna rättighet går inte att avtala bort.Borgensåtagandet borde alltså upphört att gälla utifrån vad du skrivit, men skulle det av någon anledning inte gjort det kan du alltså säga upp det. Vänliga hälsningar,

Är ett borgensåtagande utan vittnen giltigt?

2018-03-15 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag har ingått ett borgenärsavtal på distans. Avtalet skrevs på med bank ID och de två vittnen som skrev under var inte närvarande utan skrev på avtalet innan. Är avtalet giltigt?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett borgensåtagande gäller normalt mellan en borgensman och en borgenär. En borgenär är en fordringsägare, exempelvis en hyresvärd som har anspråk på att få in hyran från en hyresgäst eller en bank som lånar ut pengar. Begreppet förväxlas ganska ofta med borgensman vilket jag misstänker att du har gjort i din fråga. Ett borgensåtagande är ett s.k. konsensualavtal vilket innebär att det inte finns några formkrav för att det ska bli bindande. Istället anser man att bundenheten uppkommer när det finns partsvilja, d.v.s. när parterna, i det här fallet en borgensman och en borgenär, är överens om ett borgensåtagande. Exempelvis skulle ett borgensåtagande kunna vara muntligt och ändå bli bindande. Att en namnteckning inte har bevittnats är alltså ingenting som påverkar giltigheten i ett borgensåtagande. I övrigt följer ett borgensåtagande allmänna avtalsrättsliga principer och kan exempelvis förklaras ogiltigt genom avtalslagens (avtalslagen) regler om rättshandlingars ogiltighet.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Formulering av avtalsvillkor

2018-03-16 i Avtal
FRÅGA |Hej Lawline! Vi önskar lägga till en punkt i våra partneravtal som lyder på ett ungefär att "kostnad utgår från och med att deltagares e-postadresser laddas upp i verktyget". Vi tror att vi kan uttrycka oss bättre speciellt då ordvalet "utgår" kan generera frågetecken om vad som gäller. Kan vi få hjälp med rätt juridisk tonalitet på den textraden?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först av allt vill jag säga att det är svårt att formulera avtal på ett korrekt och "vattentätt" sätt utan att vara insatt i omständigheterna och avtalet i övrigt. Med denna reservation ska jag ge ett förslag.Jag tolkar det som att innebörden av formuleringen ska vara att deltagarna från och med att de ingår avtalet med er är betalningsskyldiga enligt avtalet. Jag tolkar det även som att avtalet ingås genom att bland annat ange sin e-postadress och att betalningsskyldigheten gäller löpande, exempelvis månadsvis. Mitt förslag till formulering är något i stil med följande: "Genom uppladdning av e-postadress ingår deltagaren avtal om X. Från och med avtalets ingående är deltagaren skyldig att i enlighet med avtalet månadsvis (till exempel) inbetala Y kronor."Om ni skulle vilja tillägga något eller har andra frågor svarar jag gärna på dem i kommentarsfältet.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Kan jag ångra mitt köp som jag gjorde på en mässa?

2018-03-16 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Har köpt en vara på en mässa och nu vill jag ångra köpet.gäller ångerrätten vid köp utanför företagets lokaler?Företaget anser inte detta!
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga! I denna typ av fall är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DL) som är aktuell. Själva syftet med lagen är att skydda konsumenten från avtal som kommer snabbt och överraskande. Jag utgår från att du köpt varan som privatperson.Skyddar distansavtalslagen köp på mässor, kan jag ångra mig?Lagen kan i vissa fall gälla på mässor, men det är om mässan är tillfällig. Alltså att den inte återkommer regelbundet. Som sagt är det överraskningsmomentet lagen skyddar. Är det så att det är den typ av mässa som lagen skyddar så har du som utgångspunkt ångerrätt i 14 dagar från att du fått varan (2 kap. 10 § första stycket DL).Dock finns det undantag från detta. Det är exempelvis om varan du köpt kostat under 400 kronor (2 kap. 1 § tredje stycket DL) eller om det är vissa hygienprodukter eller förbrukningsvaror (2 kap. 11 § DL), då har du ingen rätt att ångra dig.Du kan alltså tänka att du har ångerrätt om mässan varit tillfällig och det du köpt kostar mer än 400 kronor, även om det finns undantag. Du får gärna skriva en fråga igen om du behöver hjälp med den exakta varan du köpt. Jag hoppas du fått klarhet i vad som gäller och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Vilka regler gäller när personer under 18 år vill ingå avtal?

2018-03-15 i Omyndiga
FRÅGA |Vilka regler gäller om en underårig person (Under 18 år) vill ingå ett avtal?
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!I det här fallet blir Föräldrabalken (FB) aktuell så jag kommer att svara på din fråga utifrån den.Underåriga är omyndiga och får som utgångspunkt inte ingå avtalUtgångspunkten är att personer under 18 år är omyndiga och inte får ingå avtal om de inte har vårdnadshavarens samtycke (9 kap. 1 § FB). Det finns dock undantag. Exempelvis får personer under 18 år själva ingå avtal som rör vanliga hushållsköp om de bor i eget hushåll (9 kap. 2 a § första stycket FB). Personer över 16 år får även själva bestämma över de pengar som de tjänat på arbete (9 kap. 3 § första stycket FB).Skulle det vara så att en person under 18 år ingår ett avtal där det inte finns något samtycke, har vårdnadshavaren rätt att säga upp avtalet (9 kap. 7 § FB). I praktiken utgår dock många i exempelvis affärer från att personer under 18 år har ett samtycke till att köpa saker av mindre värde. Jag hoppas att du fått klarhet i vad som gäller och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Hur kräver jag betalning av ett skuldebrev? När preskriberas skuldebrev?

2018-03-15 i Skuldebrev
FRÅGA |Hejsan! ska förklar detta lite kort här, jag hade ett företag ihop med två andra personer förut. När företaget hade dåligt med pengar så löste vi detta genom att sätta in 450.000sek ( 150.000x 3) i bolaget, dock hade inte mina två kompaioner några pengar för tillfälligt då, Så det blev jag som lånade ut alla pengar till bolaget. Men som en säkerhet så gjorde jag ett skuldebrev till varje person på 150.000sek som dom fick skriva på med underskrift och datum.Numera finns inte bolaget kvar och jag fick aldrig tillbaka mina pengar. Nu till min fundering:Kan jag kräva mina gamla kompanjoner på pengarna på något sätt?Jag gjorde aldrig utbetalningen till dom utan direkt till bolaget, och det enda jag har är skuldebrevet med datum och deras underskrifter. Det finns inget slutdatum eller liknade skrivet på skuldebrevet. Hur går man till väga med detta?
Binh Tran |Hejsan! Roligt att du vänder dig till oss för hjälp.Tillämpliga lagar.När det gäller skuldebrev så är skuldebrevslagen (skbrl) tillämplig. Frågor som rör preskription av skuldebrev hittar du i preskriptionslagen (preskrL).Sakförhållandena.Du skrev två stycken skuldebrev till var och en av dem som stadgar att de är skyldiga dig 150 000kr var. Du betalade direkt till företaget och således finns det ingen transaktion mellan dig och dessa två före detta kollegor. Skuldebreven är gällande.Jag utgår från att skuldebreven är enkla skuldebrev som är skriven till dessa personligen. Först och främst kan det sägas att dessa skuldebrev är rättsligt gällande gentemot de personerna. Du har därmed rätt att få tillbaka de pengarna du lånade ut från dem.Om preskription för skuldebrev.Ett krux är att ett skuldebrev är preskriberat efter 10 år om du inte har krävt eller erinrat att skuldebreven finns och att de har erkänt det på något vis, det måste göras skriftligt. Om du har gjort det så kommer 10 års fristen att "förnyas" och det kommer således ta 10 år till tills skuldebreven kan preskriberas, 1§ och 5§ preskrL.Min rekommendation till dig.Jag rekommenderar att du skriver till dem, helst genom mejl, och påminner dem om att fordringen finns och att du kommer att kräva betalning. Då har du ytterligare 10 år tills skuldebreven blir preskriberade. Det finns inga formkrav på hur du ska påminna dem utan det viktiga är att fordringens existens framkommer tydligt och att de får meddelandet. Ett meddelande kan därför endast bestå utav en mening, ett exempel: hejsan, ville bara påminna dig om att jag har ett skuldebrev på 150 000kr mot dig och att jag skulle behöva dessa pengar.Att du gjorde utbetalningen till företaget har inga rättslig relevans, det är skuldebrevet och deras signatur som är det viktiga. Dock kan utbetalningen tala emot dig i bevishänseende vid en eventuell tvist om skuldebrevets upprättande. Emellertid ser jag inga problem kring detta så länge du kan bevisa att du var den enda som gjorde en inbetalning till företaget och att ni hade ett företag tillsammans.Hoppas jag har kunnat hjälpa dig. Med vänliga hälsningar, Lawline.