Utfästelse om gåva – när är utfästelsen giltig mot gåvotagaren?

2016-10-27 i Gåva
FRÅGA |Jag skilde mig för ca 2 år sedan, men min man hade dålig ekonomi och jag valde att inte kräva nått, nu när han sålde huset, lovade han mig 100 000, jag har det skriftligt på datorn. Men nu dricker han igen och bråkar om pengarna, vad kan jag göra?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I och med att din före detta man inte har krävt någon motprestation mot ersättningen på 100 000 kronor bör det vara en utfästelse (löfte) om gåva. I gåvolagen (1936:83) föreskrivs när en utfästelse om gåva av lös egendom, t.ex. pengar, är giltig och därmed kan utkrävas av gåvotagaren.1. Allmänt – när är en utfästelse om gåva giltig gentemot gåvotagaren?För att en utfästelse om gåva ska vara giltig krävs, enligt 1 § gåvolagen, så länge gåvan inte har fullbordats (t.ex. genom att gåvan har överlämnats till gåvotagaren), (1) att utfästelsen gjorts i skuldebrev eller annan urkund som överlämnats till gåvotagaren, eller (2) att det av omständigheterna framgår att utfästelsen var avsedd att komma till allmänhetens kännedom (t.ex. att utfästelsen har gjorts vid en sammankomst inför ett stort antal personer).2. I det aktuella fallet – är gåvoutfästelsen giltig?I ditt fall är det ingenting som talar för att utfästelsen var avsedd att komma till allmänhetens kännedom. Utfästelsen har emellertid gjorts skriftligen och är därmed giltig om utfästelsen är gjord i skuldebrev eller annan urkund som överlämnats till dig. Att utfästelsen gjorts skriftligen är därmed inte tillräckligt.För att handlingen ska vara ett skuldebrev eller annan urkund krävs att utfästelsen är gjord i en handling som är avsedd att för gåvotagaren tjäna till bevis om utfästelsen. Det relevanta är om det av omständigheterna framgår att brevskrivaren avsett att brevet ska kunna åberopas av mottagaren som bevis om en gåvoutfästelse (Walin, G & Herre, J, Lagen om skuldebrev m.m. – en kommentar (28 okt. 2016, Zeteo), kommentaren till 1 § gåvolagen).Det är svårt att i ditt fall bedöma om utfästelsen är en urkund utan närmare information om det medium i vilket utfästelsen har gjorts och hur utfästelsen är formulerad. Om det till exempel framgår i ett vanligt mail att din före detta man hade som avsikt att ge gåvan bör gåvan i allmänhet inte vara giltig (se resonemang om privatbrev i Wallin & Herre (27 oktober 2016, Zeteo), kommentaren till 1 § gåvolagen, under rubrik 4.2). Hör gärna av dig med mer information om omständigheterna i ditt fall, särskilt hur utfästelsen har gjorts och hur utfästelsen är formulerad, så kan vi ge ett mer väl underbyggt svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Avgifter för inhyrning av betalningsterminal

2016-10-26 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har hyrt en betalkortsterminal av ett företag för att använda som betaltjänst till mitt företag på min loppis under en dag. De enda priserna som anges på deras hemsida är:"250:- (exkl. moms) /terminal och månad + 2,50 % på köp beloppet per transaktion". Detta bekräftas även genom mejlkontakt innan beställning samt i bifogat informationsbrev. I informationsbrevet står även:- "frakt kan förekomma"- "månadsrapport för bokföring kostar 90:- (exkl. moms) per rapport"- "terminalen måste återlämnas omgående efter slutanvändning"- "Max 5 dagar utan transaktioner"- "ingen bindningstid - ingen startkostnad"Jag hade terminalen utan att använda den i 13 dagar efter loppisen eftersom jag eventuellt skulle använda den igen. När det inte blev av skickade jag en e-postförfrågan om hur jag skulle återlämna den. De svarade att jag skulle skicka den med företagspaket (kostar 215 kr som jag själv måste betala) samt "Observera att du måste skicka den inom 5 dagar för att slippa straffavgift (550 kr)." Under denna tid fick jag även hem en faktura specificerat på både hyra av terminalen (250 kr) plus fraktavgift för att få den hemskickad (215 kr).Mina frågor är följande:1. Får företaget lägga på fraktavgifter och straffavgifter i efterhand, utan att jag som företagskund blivit upplyst om det?2. Får företaget ta betalt för/neka att ge ett kvitto på transaktionerna och avgiften på 2,5%?3. Är jag tvungen att betala för allt enl. fråga 1-2? Om inte, hur ska jag gå tillväga?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Avtalsfriheten innebär att en är fri att avtala om vad en vill. Denna avtalsrättsliga princip tillsammans med "avtal ska hållas" är huvudreglerna för avtal. I det här fallet har du blivit informerad om de avtalsvillkor som gäller innan du beställde deras vara/tjänst, genom dels mejlkontakt och informationsbrev. I ert avtal står skrivet att frakt kan förekomma och att terminalen måste återlämnas omgående efter slutanvändning, det står även att det längst får gå 5 dagar utan att det sker några transaktioner. För avtalsbrott som exv. innebär att köparen/inhyraren inte lämnar tillbaka terminalen i tid eller använder den på ett sätt som strider mot avtalsvillkoren kan ersättningsskyldighet uppstå. Vad som är rätt "avgift" att kräva för sådana avtalsbrott är svårt att säga, men om inget annat anges i avtalet borde avgiften vara skälig i förhållande till vad avtalsbrottet innebär ekonomiskt för motparten. En avgift på 2.5 % av köp på terminalen är vanligt för dylika uthyrare av bankkortsterminaler och såsom första frågan gäller detsamma här, eftersom du ingått ett avtal med ett sådant villkor har företaget därför rätt att ta ut en motsvarande avgift. Den sista frågan rör månadsrapporten. I avtalet står att "månadsrapporten för bokföring kostar 90 kr exkl. moms per rapport". Det finns inga regler som hindrar en uthyrare av betalningsterminaler att ta ut en avgift för en månadsrapport för bokföring.I vissa fall kan avtal jämkas/justeras eller i sin helhet förklaras ogiltigt om det föreligger ett oskäligt missförhållande mellan parternas avtalsförpliktelser eller på grund av andra omständigheter (28-38 §§ avtalslagen se här). Sådana förhållanden verkar emellertid inte föreligga i förevarande fall.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Avtal om köp av hund

2016-10-25 i Avtal
FRÅGA |Det är en hund som jag tänker köpa från en ägare, jag la en handpenning för hunden. När jag kommer för att hämta hunden säger ägaren att en annan kund har blivit lovad hunden. Hon säger dock att hon har en annan mindre hund som jag kan ta istället och den kan följa med mig direkt. Jag menar att vi har ett avtal om den första hunden, men ägaren invänder att den inte var fullt betald och att avtalet därför inte var klart. Vem har rätt?
Petter Westergren |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Först kommer jag kortfattat redogöra för den mer teoretiska bakgrunden när det gäller alla avtal, inklusive ett avtal om att köpa en hund. När det gäller avtal är utgångspunkten alltid den s.k. anbud-accept-modellen. Det är även denna modell som till exempel Avtalslagen bygger på. I korthet innebär den att ett avtal anses ha ingåtts när två likalydiga viljeyttringar har yttrats från parterna. Först lämnas ett anbud (från dig) vilket sedan accepteras (av ägaren). Accepten får dock inte innehålla någon invändning om innehållet i ditt anbud. Det bör även nämnas att muntliga och skriftliga avtal är lika giltiga, även om det naturligtvis är betydligt enklare att bevisa ett avtals existens och innehåll om det är skriftligt. Vidare finns det olika typer av accepter, där t.ex. ett konkludent handlande kan utgöra en accept (i fall när det inte finns någon uttrycklig accept men där den är att förstå som en accept utifrån accept-partens agerande).I ditt fall beror mycket på vad ni faktiskt har avtalat, och till viss del hur ni har avtalat det. Om ni har avtalat att du ska köpa just den hunden har du tveklöst rätt att också få just den hunden. Handpenning kan ses som ett förskott på betalning, någonting som visar att parterna verkligen binder sig till avtalet, men handpenning gör inte avtalet mer eller mindre giltigt. Avtalet är slutet i samma sekund som ägaren har accepterat ditt anbud (dvs när ni kommit överens om allt). Ett avtal kan vara klart innan betalningen sker, och ägarens påstående är därför inte riktigt (förutsatt att ni inte har avtalat om att du t.ex. ska betala en viss tidpunkt och du sedan inte gjort det).Jag kan inte säga någonting med absolut säkerhet om just ert avtal då jag inte vet exakt vad ni har avtalat. Om det är skriftligt eller muntligt spelar naturligtvis också stor roll, särskilt nu i efterhand då det blir svårare för dig att bevisa vad ni har avtalat om det inte finns dokumenterat. Men, det framstår för mig som att ägaren bör fullfölja avtalet och i så fall utlämna ”rätt” hund till dig (förutsatt att ni avtalet om just den). Vid situationer och köp som detta är det vanligt att det endast finns ett muntligt avtal att gå på. Det är naturligtvis svårt att bevisa exakt vad som har avtalats då, men det kan vara bra att komma ihåg att ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt! Hoppas det löser sig!Mvh

Uppsägningstid på hyresavtal på obestämd tid

2016-10-24 i Avtal
FRÅGA |Om det står (upplåtelse upphör vid överlåtelse av lägenhet) på ett andrahands kontrakt på bostadsrätt, innebär detta då att ägaren kan bara komma och ta lägenheten utan uppsägningstid på 3 månader, bara för han bråkat med sin fru och vill ha en lägenhet snabbt? Jag undrar nu, har han rätt till detta?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej!Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det gäller hyresavtal så regleras dessa i 12 kap Jordabalken (JB). Ett hyresavtal kan gälla för bestämd tid eller obestämd tid, se 12 kap 3 § JB. Om det inte framgår någon bestämd tid av avtalet så anses hyresavtalet gälla för obestämd tid. Avtal på bestämd tid är avtal som är träffade för att upphöra vid en bestämd framtida tidpunkt. I ditt fall så verkar det som att det avtalats om att upplåtelse upphör när lägenheten lämnas över, men det framkommer inget om någon bestämd tid hur lång tid avtalet i sig ska gälla. Även om det finns en bestämd tid i avtalet, så krävs det efter en hyrestid på 9 månader att uppsägning ska ske så att avtalet slutar gälla, se 12 kap 3§ 2st.JB. Enligt 12 kap 4§ JB så gäller olika uppsägningstid beroende på om det är fråga om hyresavtal på bestämd eller obestämd tid. Om det inte framkommer något mer i ert avtal än det som du skrivit ovan så talar det för att det är ett avtal på obestämd tid. Enligt 12 kap 4§ 1st. JB gäller då en uppsägningstid på 3 månader. (För avtal på bestämd tid gäller andra tidsfrister, jmf. 12 kap 4§ 2st. JB). Enligt 12 kap 6§ JB så kan ett hyresavtal omedelbart upphöra att gälla, men då är det fråga om att du har orsakat skada på lägenheten eller liknande, jmf. 12 kap 6§ JB. Så som jag tolkar din fråga är det fråga om ett avtal på obestämd tid, vilket innebär att du har rätt till en uppsägningstid på 3 månader om inga omständigheter som räknas upp i 12 kap 6§ JB har inträffat. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka tid med en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med genom att klicka på knappen till höger. Med vänliga hälsningar,

Kräva den som rekommenderat köp på ersättning vid säljares avtalsbrott

2016-10-27 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej jag fick en mailadress och skypeadress av min granne som sa att han visste vart de säljer billiga elektroniksaker och att han hade köpt av dessa personer och att han fått det han beställt och betalt för. Eftersom jag inte hade anledning att tvivla på vad han sa så tog jag kontakt med de personer som jag fått adresser till och beställde varor för 2041kr samt transferavgift på 250kr totalt 2291kr. Efter några veckor så kollade jag med western union om mina pengar som jag hade skickat tagits ut av mottagaren och det hade de gjort samma dag som jag skickade de. Kan jag stämma min granne och kräva mina pengar tillbaka av honom ?I Augusti i år så sa jag till honom att jag vill ha mina pengar tillbaka men han menar att det inte är hans fel att jag inte fick några saker trots att jag betalt.De adresser jag fick av honom fanns ej tillgängliga på nätet för allmänheten så jag hade aldrig fått tag i dom annars.Mvh Matz
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!I vissa fall av dröjsmål i leverans av vara har en köpare rätt att mot säljaren kräva fullgörelse, prisavdrag eller hävning av köpet (jfr. 22 § köplagen samt 10 § konsumentköplagen). Detta förhållande är enbart mellan köparen och säljaren eftersom det är dessa två parter som åtagit sig avtalsförpliktelser. Vid ett eventuellt avtalsbrott, kan ena parten endast rikta sina krav mot den andra avtalsparten. En person som föreslår en affär mellan två andra kan som regel inte bli skyldig om någon av avtalsparterna begår avtalsbrott. Antagandet görs att du inte har betalat till din granne, utan till säljaren. I förevarande fall hänvisade din granne till vissa personer och rekommenderade dessa för dig, oavsett detta är det emellertid i slutändan ditt val att ingå avtal med dessa personer och betala i förskott för varor. Din granne är i detta avtalsförhållande att betrakta som utomstående och eftersom han inte är avtalspart så har han heller inga skyldigheter gentemot dig, du kan således inte med framgång stämma och kräva tillbaka pengarna från honom.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Försäkringsavtals verkan

2016-10-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Någon eller några har brutit sig in i min replokal och stulit min MacBook PRO plus separat hårddisk med all musik jag spelat in under åren.De tog sig antagligen in via brandtrappan.Jag har gjort en polisanmälan och kontaktat försäkringsbolaget Folksam.Jag har en allriskförsäkring som jag tecknat med dem just för alla mina musikprylar som jag har.Men det lutar att de kommer hävda att den inte täcker min egen hobbyverksamhet som jag har. Hur ska jag göra för att gå vidare och få ut min rätt? Allt mitt arbete är försvunnet och jag vill åtminstone ha ut en ersättning som gör att jag kan påbörja det igen från början. Jag jobbar nätter som mentalskötare och tjänar inte mycket pengar så jag är helt bedrövad att en dator som kostar så mycket pengar och är inköpt iår nu är helt försvunnen plus mängder av timmars arbete på hårddisken sparat som backup oxå stulet från mig. De erbjöd mig 5000kr men jag har betalat över 30000kr Snälla hjälp mig.Med vänlig hälsning,
Asta Schulz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du tecknade en försäkring hos Folksam fick du förmodligen avtalsvillkoren för ditt försäkringsavtal tillgängliga för dig att läsa. Försäkringen hos Folksam är ett avtal mellan Folksam som som försäkringsbolag och dig som försäkringstagare. Avtalet innehåller villkor.Jag kan inte svara exakt på vad det står i Folksams avtalsvillkor, det verkar i det här fallet som att hobbyverksamhet är undantaget från skyddet som försäkringen ger, alltså ej försäkrat i den försäkring du har tecknat eller med en beloppsbegränsning. Står detta i villkoret är det tyvärr inte så mycket du kan göra, eftersom du har accepterat villkoren genom att ingå avtalet. Du får således avvakta och se vad en förundersökning från polisens sida kan leda till, om det finns tillräckligt mycket bevisning för att gå vidare i ärendet. Hoppas du har fått klarhet i din fråga, tveka inte att höra av dig annars. Med vänlig hälsning,

Negativ avtalsverkan och fråga om condictio indebiti

2016-10-25 i Avtal
FRÅGA |Har varit kontrakterad av en förening. Fick muntlig uppsägning i Dec 2015, men mitt arvode fortsatte betalas ut, jag trodde det var ok. Nu vill föreningen ha tillbaka pengarna. I kontraktet står:"Om inte tränaren eller föreningen, under Januari månad, meddelar motparten skriftligen om uppsägning, fortlöper kontraktet ytterligare ett år"Håller detta juridiskt o vilken part har rätt?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Som huvudregel i svensk avtalsrätt gäller att man inte kan bli bunden av ett avtal på grund av sin passivitet. Exempelvis om ett företag skickar en faktura på abbonemangsavtal som egentligen endast är anbud, mottagaren behöver alltså inte erlägga betalning för fakturan i sådant fall. I ert avtal föreskrivs att uppsägning sker skriftligen till motparten under januari månad, kontraktet fortlöper annars ytterligare ett år. Den negativa avtalsverkan är då det sista i avtalsvillkoret, dvs. att kontraktet förnyas i ett år. Detta är emellertid en tillåten typ av negativ avtalsverkan eftersom den följer som förbehåll om motpartens passivitet i ett avtal som motparten ursprungligen valt att ingå. En avtalspart bör därför alltid vara medveten om eventuella avtalsförbehåll om passivitet. Du ska som regel påminna motparten om förlängningen (se NJA 2012 s. 776 här) men eftersom de redan visat sig vara medvetna om förlängningsförbehållet så är din skyldighet att påminna motparten därmed släckt. Som jag tolkar detta villkor förlängs avtalet i endast ett år, dvs. en ytterligare förlängning på grund av passivitet borde inte vara aktuellt ett år efter den första förlängningen. Om det är så att betalning fortsätter att ske efter förlängningsåret kan det vara bra att veta att en part som inte (längre) har rätt till betalning men ändå erhåller det av misstag, kan bli återbetalningsskyldig. Detta följer av en allmän avtalsrättslig princip kallad condictio indebiti. Du är alltså inte skyldig att betala tillbaka det som betalats ut under den förlängda avtalstiden på 1 år till föreningen eftersom uppsägningen inte skett i enlighet med uppsägningsförbehållet i ert avtal. Eftersom det skett en förlängning av kontraktet är föreningen därmed också skyldig att betala enligt avtalet resten av den förlängda avtalstiden oavsett om den använder dina tjänster.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Formkrav för fullmakt

2016-10-23 i Formkrav
FRÅGA |är det krav på att fullmaktshavare skall skriva under den givna fullmakten för att den skall gälla, i detta fall två systrar som gemensamt står för fullmakten undertecknad av sina föräldrar och bevittnad.mvh rune
Marcus Anstrin |Hej RuneBestämmelserna om hur fullmakt fungerar finns i 2 kap. Avtalslagen (AvtL). En fullmakt innebär att man får företa handlingen åt en person som lämnat fullmakten (huvudmannen), utan att man binder sig själv i avtalsrelationen. Det finns inga direkta formkrav gällande upprättandet av fullmakter, vilket innebär att såväl skriftliga som muntliga fullmakter är juridiskt bindande.Att fullmakten ska bevittnas är inget krav, dock kan det i somliga fall krävas att motparten kräver att detta har skett, vilket ej blir några problem i ditt fall!När du som fullmaktshavaren ska företa en rättshandling sker detta inom fullmaktens gränser, dvs inom fullmaktens behörighet. Exempelvis du har fått en fullmakt skriven på dig att handla en bil - då får fullmaktshavaren ej överskrida denna behörighet och handla någonting annat. Förutom behörigheten ska fullmaktshavaren även handla inom sin behörighet, vilket innebär att man ej får företa rättshandlingar som strider mot inskränkande föreskrifter/bestämmelser från huvudmannen. Ett exempel på behörighetsöverskridande kan vara att huvudmannen sagt att maxpris för bilen är 100 000 kr, köper fullmaktshavaren en bil för 150 000 kr har ett befogenhetsöverskridande gjorts. Har brott mot befogenheten gäller inte rättshandlingen om tredje man/motparten insåg att det var i strid mot fullmaktens inre förhållande. Hoppas att svaret hjälpte dig, och tack för att du vände dig till Lawline!Ha en fortsatt trevlig dag!