Kan man neka till att skriva en fullmakt?

2016-09-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Min make har börjat bete sig på ett underligt sätt. Han fick ett arv på ca 1000 000 kr förra våren. Sedan dess har han förändrats. Jag har ett lönekonto på Swedbank, och han har bytt till Handelsbanken.Jag har ingen som helst aning om hans bankaffärer, så jag gick till Handelsbanken och bad att få se alla våra konton där. Det gick dock inte, då jag inte har mitt lönekonto där.Bankkvinnan sa däremot att min make kan skriva en fullmakt, så att jag den vägen kan få se hur våra konton ser ut.Döm om min förvåning när min make sa blankt NEJ! Får man egentligen neka till att skriva en fullmakt? Vi är faktiskt gifta med varandra sedan 21 år.Tacksam för svar!
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! En fullmakt är som vilket annat avtal som helst bara att avtalet innebär att man genom en viljeförklaring låter någon annan få maktbehörighet att företräda någon annan i olika slags situationer. Bara för att ni har varit gifta i ett antal år så har det ingen inverkan på viljan att ansluta sig till ett avtal sinsemellan. Den klassiska avtalsmodellen bygger på ett anbud och en accept. Det vill säga att en av parterna erbjuder något som den andra parten i sin tur accepterar - antigen skriftligen, muntligen eller genom handlade som tyder på att erbjudandet accepteras. Ett giltigt avtal bygger på samstämmiga viljeförklaringar och bundenheten uppkommer när parterna når en ovillkorad överenskommelse om bundenhet. Man kan inte på något sätt tvinga någon annan att ingå ett avtal. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma till info@lawline.se om du vill ha fortsatt hjälp med ditt ärende. Mvh,

Avtal om köp av hund – avtalstolkning

2016-09-28 i Avtal
FRÅGA |För drygt två år sedan sålde vi en hund och ett kontrakt i kontraktet står. Hunden överlåtes till (mottagare) 1500 kr betalas (datum). Hunden betäcks 2015-2016, kostnad bör betäckning vet besiktning samt chip står överlåtaren för, vi får en tikvalp, resterande valper tillfaller överlåtaren. Fungerar ej detta ska hunden tillbaks till oss.Nu har detta inte skett, har ja då rätt att få tillbaka hunden?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag tolkar ert avtal, förutsatt att kontraktet är formulerat som din fråga är formulerad, har ni rätt att få tillbaks hunden om inte betäckande sker 2015 eller 2016. I och med att 2016 inte är slut har köparen av hunden ännu inte brutit mot klausulen i kontraktet om betäckande och ni har därmed inte i det här läget rätt att få tillbaks hunden. Om betäckande inte sker under år 2016 eller ni inte senare får en valp har ni däremot, enligt min bedömning, rätt att återfå hunden.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänligen,

Solidariskt ansvar på låneavtal med olika ägarandelar

2016-09-24 i Skuldebrev
FRÅGA |HejJag är gift med en man från Norge. Själv är jag svensk och bor i Sverige med vår gemensamma dotter. Vi gifte oss i Norge och jag har begärt separation i Norge inför en skilsmässa. Skilsmässan går igenom i mitten av okt.Efter 2 års förhalande, av honom, så är nu vårt gemensamma hus sålt. Ligger i Norge. Detta köptes under äktenskapet. Han använde sin vinst från sin bostadsrätt och la in i lånet. Vi fick förmånlig ränta; jag som förstagångslåntagare och han som under 34. Han fick 57% ägarandel i huset, pga vinsten han la in. Nu vill han ha ut de %:en, samt bara betala 50% på lånet. Vilket gör att jag förlorar ca 140.000 kr på det. Banken säger att vi har solidariskt ansvar och att jag därför ska betala 50% på lånet och inte de 43% som jag trodde.Han är huvudlåntagaren.Då jag var tvungen att fly från honom, så fick jag inte med mig allt jag ägde.Är jag verkligen skyldig banken att betala 50% av lånet?MvhSara
Michelle Rinaldo Iversen |Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det som är avgörande i det här fallet är huruvida ägarandelen framgår av låneavtalet. Om det framgår av lånet att han har en ägarandel på 57%, så innebär detta att han ska stå för 57% av lånet. Om han vill ha ut sin ägarandel, så har han rätt till 57%, men han måste fortfarande stå för 57% av lånet. Om det dock är så att han endast har en ägarandel av huset på 57% pga. den kontantinsatsen han gick in med men ni båda står som låntagare på låneavtalet för 50/50, så måste du betala 50% av lånet, trots att du endast har en ägarandel på 43%. För att din man då ska få ta ut sin ägarandel på 57%, krävs det att ni har skrivit ett skuldebrev om olika ägarandelar pga. olika kontantinsatser. Som du märker är det inte lätt att avgöra vad som gäller utan att veta exakt vad som står i låneavtalet. Så som jag uppfattar din fråga så står det i låneavtalet att ni har olika ägarandelar, nämligen 57% och 43%. Ett bolån i form av låneavtal är en form av skuldebrev som således omfattas av lagen (1936:81) om skuldebrev. Utgångspunkten är då solidariskt ansvar enligt 1 § Skuldebrevslagen. Det finns dock gällande konsumentkrediter en speciallag, konsumentkreditlagen (2010:1846). Det är nämligen fråga om ett kreditavtal i form av ett avtal om lån. Konsumentkreditlagen reglerar dock inte betalningsansvar vid flera kredittagare, vilket innebär att man faller tillbaka på Skuldebrevslagen. Eftersom att ni äger huset tillsammans och står för lånen tillsammans, är ni solidariskt ansvariga för att lånen återbetalas. Detta innebär att kreditgivaren kommer kunna kräva vem som helst av er på amortering och ränta av lånet. Dock har du i ett sådant fall regressrätt mot honom, då ni i slutändan endast ska svara för den delen av lånet som framgår av avtalet, alltså du för 43%. Detta innebär att du kommer kunna kräva honom(rättsligt) på de pengar du lagt ut för hans del av räntan och eventuell amortering. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka tid med en av de specialiserade juristerna som Lawline samarbetar med genom att klicka på knappen till höger. Med vänliga hälsningar,

Avbeställning av kurs, konsument

2016-09-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |jag har betalat en avgift för utbildning, nu är jag sjuk men de vägrar återbetala, är det lagligt ?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen direkt tillämplig lagstiftning vid denna typ av avtal, men ledning kan hämtas från konsumentlagstiftningen och särskilt konsumenttjänstlagen, se här.Jag förstår det som att du har ingått avtal om utbildning i egenskap av konsument, samt att du pga. din sjukdom har avbeställt tjänsten. Vid avbeställning med skälig anledning (sjukdom kan vara en skälig anledning) till avbeställningen har motparten inte rätt att innehålla hela det inbetalda beloppet. Motparten har bara rätt att innehålla skäligt belopp. Med detta avses i regel kostnad för redan utförd del av tjänsten, samt kostnad för arbete som måste utföras trots avbeställningen, se 42 § konsumenttjänstlagen.Om konsumenten avbeställer utan skälig anledning ska näringsidkaren kompenseras för sina kostnader, inklusive utebliven vinst. En sen avbeställning kan medföra en hög avbeställningskostnad eller att inget återbetalas.Avbeställning vid avtal om kurs har varit föremål för prövning i Högsta domstolen i mål NJA 2002 s. 644. I det målet hade en konsument avbeställt en kurs pga. att konsumenten hade fått en anställning. Denne blev dock betalningsskyldig för resterande delen av kursavgiften eftersom att konsumenten inte hade skälig anledning till avbokning och kursen var fullsatt utan möjlighet att ersätta platsen.Huruvida din motpart har rätt att innehålla beloppet beror på omständigheterna i ditt fall. Har du redan genomgått en stor del av utbildningen kan din motpart således med rätta innehålla stora delar av avgiften även om du har skälig anledning till avbeställning. Utan att vara mer insatt i dina omständigheter kan jag inte svara på frågan mer tillfredställande.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Behöver en fullmakt registreras?

2016-09-28 i Avtal
FRÅGA |Vart skickas en generalfullmakt?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Med en generalfullmakt menas normalt en fullmakt som ger fullmaktstagaren behörighet att rättshandla i fullmaktsgivarens namn för dennes räkning i alla förmögenhetsrättsliga situationer. Precis som andra fullmakter som omfattas av 2 kap. avtalslagen behöver inte fullmakten skickas någonstans för registrering. Fullmakten behöver inte ens vara skriftlig, men pga. bevissvårigheter är det definitivt att rekommendera att ni upprätter en noga formulerad skriftlig fullmakt. Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Försäjning av hyrd egendom

2016-09-28 i Avtal
FRÅGA |HejMin dotter köpte en mobiltelefon på avbetalning som hennes pojkvän skulle få använda mot att han betalade månadskostnaden. Det funkade i drygt ett år tills förhållandet tog slut och han bestämde att han inte skulle betala mer. Telefonen tog han med sig och har även bytt/sålt den vidare (enligt vad han säger) så dottern får inte tillbaka den heller.Vi tycker vi har bevis på att han sagt att han ska betala genom sms-konversationer och att pengar förts över till min dotter varje månad i över ett års tid.Finns det något vi kan göra? Gör han sig skyldig till något brott eller är det bara att bita i det sura äpplet och förhoppningsvis dra någon lärdom för framtiden?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I det aktuella fallet var mobiltelefonen uthyrd till din dotters före detta pojkvän. Han har därmed inte haft rätt att byta bort eller sälja telefonen vidare utan din dotters samtycke. Han har, såvitt jag kan bedöma, heller inte haft rätt att ha kvar telefonen efter att förhållandet upplöstes.Om telefonen såldes eller byttes bort till en person som inte visste om och inte heller borde ha insett att mobiltelefonen var din dotters har köparen gjort ett godtrosförvärv av mobiltelefonen. Det här innebär att din dotter inte kan återkräva mobiltelefonen av köparen. Din dotter kan däremot kräva skadestånd av sin före detta pojkvän i och med att pojkvännen har sålt mobiltelefonen samt för att han inte har betalat månadskostnader. Skadeståndet skulle uppgå till telefonens nuvärde med avdrag för eventuella avbetalningar som gjorts av den tidigare pojkvännen samt de övriga månadskostnader (samtalstid med mera) som han skulle stå för enligt avtalet.Av 10 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) följer vidare att den som, med annans egendom, vidtar åtgärd som gör att egendomen frånhänds denne döms för olovligt förfogande. I det aktuella fallet har mobiltelefonen sålts eller bytts bort utan lov av din dotters före detta pojkvän. Han har därmed gjort sig skyldig till olovligt förfogande, dvs. en brottslig gärning. Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har några funderingar!Vänliga hälsningar,

Tillämplig lag när privatperson säljer bil till näringsidkare

2016-09-21 i Avtal
FRÅGA |Hej, undrar följande:Vilken lagstiftning är tillämplig om en bilförsäljare köper en begagnad bil av mig, som privatperson?
Amanda Dyberg |Hej! Köplagen gäller enligt dess 1§ köp av lös egendom. Alla saker som inte är fast egendom är lös egendom. Fast egendom definieras i 1 kap 1§ jordabalken som jord. Till fast egendom tillhör även tillbehör till fastighet enligt 2 kap jordabalken. En bil är således att klassificera som lös egendom. Köplagen aktualiseras när: - Privatperson säljer till näringsidkare - Näringsidkare säljer till annan näringsidkare - Privatperson säljer till annan privatpersonSäljer näringsidkare till privatperson blir istället konsumentköplagen (varor) eller konsumenttjänstlagen (tjänster) tillämplig. Hoppas detta var svar på din fråga!

Generell friskrivning, oskälighet, tvingande lagstiftning

2016-09-19 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag köpte en begagnad bil av en bilhandlare. En Volvo v50, årsmodell 2010 till ett pris av 74.000 kr den 27/6-2016.Efter en vecka var jag tvungen att ta in bilen för byte av bränslefilter då detta hade satts igen. trots 2000 mil kvar till filterbyte enligt bilens serviceintervall. bilen har även en fullstämplad servicebok.Jag och säljaren har kommit överens om en ersättning för detta. 1868kr.Däremot har säljaren skrivit på det papper denne vill att jag ska skriva under för att få min ersättning att jag" avstår alla vidare anspråk och inga övriga reklamationer kan göras gentemot säljaren."Har de verkligen rätt att be mig avsäga vidare reklamationer?Om jag skriver under, har ett sådant dokument laga kraft i det fall ytterligare fel uppstår på bilen inom 6 månader?Jag vill även tillägga att jag köpte bilen i en ort ca 40 mil från min hemvist samt att bilen inte uppvisades med någon varudeklaration. Jag har heller inte sett till någon varudeklaration efter köpetVänliga hälsningar,Fredrik
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om avtal återfinns i avtalslagen, se här. Regler om konsumentköp av lös sak återfinns i konsumentköplagen; nedan KköpL, se här. Regler om köp av lös egendom som inte är konsumentköp återfinns i köplagen, se här.Du skriver att du köpte bilen av en bilhandlare, dvs en näringsidkare. Om du köpte den som konsument av näringsidkaren är KköpL tillämplig. KköpL är en tvingande lagstiftning som inte kan avtalas bort till konsumentens nackdel, 3 § KköpL. En sådan generell friskrivning från felansvar som du beskriver är till nackdel för dig som konsument, den sätter felreglerna som finns i KköpL ur spel. Den gäller således inte mot dig såsom säljaren har uppgett. I 17 § KköpL finns bestämmelser om felansvar vid försäljning "i befintligt skick". Där framgår att varan trots sådant förbehåll ändå kan anses felaktig om den inte når upp till de krav som köparen med fog kunde förutsätta vid köpet. Faktum är att även om det inte skulle röra sig om ett konsumentköp, den troligen är oskälig och kan jämkas eller lämnas utan avseende enligt 36 § avtalslagen. Generella friskrivningar av det slag säljaren har föreskrivit i ert avtal har i ett flertal fall från Högsta domstolen lämnats utan avseende eller tappat verkan. Friskrivningar som är preciserade och tydliga har större chans att "överleva". Det är min bedömning att den friskrivning som säljaren har skrivit i avtalet inte är giltigt pga. konsumentlagstiftningen, och även om du inte är konsument så är den troligen oskälig och felpåföljder kan ändå göras gällande.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen