Böter på gratisparkering?

2016-08-24 i Anbud och accept
FRÅGA |HejKan jag få böter på en gratis parkering?Står absolut inget annat, endast gratis parkering, jag var på resa. Mvh Anki
Vega Schortz |Hej Anki, Kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!Om det inte finns någon som helst annan information på parkeringsplatsen än att det är en ”gratis parkering” kan du inte få böter för att stå där och inte ha betalat parkeringsavgift. Jag antar att ett av skälen till att du valde att ställa bilen just där var för att parkeringen var ”gratis”. Hade parkeringen kostat pengar hade detta varit en uppgift som framgick genom skylt vid parkeringsplatsen samt intilliggande parkeringsautomat. Om du då parkerat där utan att betala hade du begått ett avtalsbrott i.o.m. att villkoret för att få stå på platsen hade varit att du betalar. I detta fall har du inte brutit mot något avtalsvillkor. När du parkerade, alltså när avtalet ingicks, framgick inte att avtalet var villkorat av att du betalade för parkeringen. Avtalsvillkor måste framgå vid avtalstillfället för att vara giltiga och kan inte komma i efterhand, se 30 § 2 st. och 36 § 1 st. avtalslagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gåva av fastighet och övertagande av lån

2016-08-19 i Gåva
FRÅGA |Hej Lawline, Jag xx äger ett hus i Småländska Lammhult på ca 250kvm. Jag arbetar som reporter utomlands och är väldigt sällan i Sverige. Huset har ett lån på ca 375 000kr. Taxeringsvärdet är på ca 550 000kr och marknadsvärdet på ca 900 000 - 1 000 000kr. Jag har inga biologiska syskon men mor och far som lever och verkar i Sverige. Båda har inkomster och arbetat i ca 25 år i Sverige. Jag vill och önskar mig att lämna detta hus som gåva till min mor som är beredd att ta över lånet på 375' och min önskan är att göra detta så smidigt som möjligt och givetvis allra billigast möjligast. Önskar gärna att inte använda mäklare och klassiska jurister på just grund av onödiga kostnader.Hur går jag till väga?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill ge bort ditt hus till din mor måste du upprätta ett gåvobrev. Ett sådant kan göras online via Lawlines avtalstjänst här till ett fast belopp om 995 kr. Du kommer där gå igenom ett formulär och besvara samma frågor som en jurist hade ställt till dig. Observera att du kan behöva betala uppskovsbelopp och reavinstskatt vid överlåtelsen. Uppskovsbelopp (det vill säga uppskjuten reavinstskatt från en tidigare bostadsförsäljning) påverkas alltid och förfaller helt eller delvis till betalning när en bostad eller del av bostad ges bort som gåva. Om lån övertas i samband med en gåva av bostadsrätt kommer gåvogivaren att få betala reavinstskatt i enlighet med delningsprincipen. Det uppstår alltid reavinstskatt vid gåva av bostadsrätt om lån ska övertas av gåvomottagaren. Om gåvan består av en fastighet kan skyldighet att betala både stämpelskatt (lagfartskostnader) och reavinstskatt uppstå om lån ska övertas av gåvomottagaren. Skyldigheten att betala skatt uppstår dock bara om lånet som övertas överstiger 85 procent av föregående års taxeringsvärde för fastigheten eller den andel av fastigheten som gåvan består av. Om ni är osäkra på om skatt kommer att aktualiseras i ert fall eller på hur mycket skatt det rör sig om bör ni ta kontakt med Skatteverket och Lantmäteriet. Observera också att ni behöver godkännande från banken för att din mor ska få ta över betalningsansvaret för lånet. Ni bör därför kontakta er bank och försäkra er om detta innan ni upprättar gåvobrevet.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga!Mvh

Möjligheter att lindra ekonomiska problem föranledda av makes livsföring

2016-08-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Min fru och jag har separerat och lämnat in för skilsmässa som efter betänketid 6 mån blir vid januari 201X. Vi har tre gemensamma barn på snart X , X och X år. Hon har även en pojk på X år sedan tidigare. Jag har tre barn sedan tidigare . Efter familjerådgivningen sedan vintras startade har det varit upp och ner i förhållandet. Hennes depression påverkar och sänker hennes ekonomi genom shopping och snabba beslut. Dessa krediter och bröstoperation, körkort har jag löst åt henne ibland då hennes månadskostnad blivit hög och för tuff för henne. Hon har jobbar inom äldrevården och har utbildat sig med genom åren med. Hon har inte velat ha gemensam ekonomi utan velat betala sina räkningar och jag mina. Jag har fått stått för räkningar inom bostad , drift, huslån , blancolån , bilar mm. Hon har köpt mycket av maten. När hon nu ställde kravet på byta arbetstider för mig och sälja huset så blev det jobbigt . Familjerådgivningen sa då att det är enda sättet att göra henne nöjd då och vi gick hem och hon fortsatte bearbeta mig hemma. Sa min mening att jag bytar arbetstider men inte säljer huset till förlust. Då sa hon att det bara var skiljsmässa kvar. Hon skulle ta hjälp av sin mamma att borga för hälften av alla blancolån. Huset står enbart på mig sedan innan och det vill hon inte ha del av. Hennes mamma backade dock när hon inte hade ett fast jobb inom närtid . Så nu har hon flyttat och lämnat mig kvar med alla lånen ,hennes leasingbil och kostnader .Hjälp!!
Gustaf Wiklund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Av din redogörelse att döma synes du vilja veta vad som kan göras åt skulderna och den prekära ekonomiska situation de kan antas föranleda. Enligt en allmän grundprincip inom civilrätten blir endast den som ingår ett avtal förpliktad i förhållande till motparten. Samma huvudregel gäller inom äktenskap, varför du inte har något direkt ansvar för eventuella lån och krediter som din fru tagit utan din inblandning (utan dig som avtalspart). I de fall du emellertid antingen varit medlåntagare eller ensam avtalspart svarar du solidariskt respektive enskilt för de förpliktelser avtalen innebär (i förstnämnda fall med regressrätt gentemot din fru). Motsvarande gäller om du är borgensman och din fru inte kan betala. Därtill påverkar lånen fördelningen av ert giftorättsgods eftersom respektive makes nettobalans skall fördelas (notera dock 12 kap. äktenskapsbalken (1987:230) om jämkning).Att avtal som huvudregel skall gälla betyder inte att du nödvändigtvis saknar möjligheter att mildra, eller ibland helt komma ifrån effekterna därav. Inom avtalsrätten finns en rad ogiltighetsregler och jämkningsregler som kan innebära att skulder sätts ned helt eller delvis. Utan kännedom om annat än att din fru haft depressioner och den svåra situation detta försatt dig i kan ej tillämpligheten av andra regler än de om avtal som slutits under inverkan av psykisk störning respektive trångmål undersökas.Vad först angår avtal slutna under inverkan av depression märks lagen (1924) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Enligt dess enda bestämmelse saknar avtal som slutits under inverkan av en störning verkan. Återgång av parternas avtalsenliga prestationer skall därför ske och ersättning utges i den mån det som tillkommit den under inverkan av störning agerande varit av nytta för denne. I de fall motparten inte insett att en störning föranlett handlingen, vilket ofta torde vara fallet då en person som inte utåt uppvisar några tydliga avvikelser företar relativt normala rättshandlingar, har vidare motparten, ”i den mån som prövas skälig”, rätt till ersättning för den förlust som föranletts av avtalet.Om din frus depression är att anse som en psykisk störning beror huvudsakligen på hur allvarlig den varit. I ovannämnda lags förarbeten anges det krävas ett i sådan grad nedsatt förstånd att personen, då rättshandlingen företas (avtalet ingås), ej kan tillgodose sina egna intressen. Som framgår kan oftast den företagna handlingens innebörd indikera ett ”bristande förstånd”, varför det orsakssamband som måste föreligga i viss mån även kan sägas påverkan bedömningen av om någon störning alls existerat. Några exakta gränser kan därför inte dras (graden av oförstånd kan svårligen mätas enligt en numerär skala). Detta behöver dock inte få någon större betydelse för utfallet eftersom andra ogiltighetsregler kan äga tillämpning vid mindre allvarliga störningar.Enligt motiven till lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (nedan förkortad ”AvtL”) kan dess 33 §, vilket föreskriver ogiltighet, tillämpas då någon är urstånd att klart bedöma en handlings innebörd, utan att helt sakna förstånd och motparten ägt kännedom därom, förutsatt att det skulle stå i strid med tro och heder att göra handlingen gällande. Kravet på insikt innebär naturligtvis en viss skärpning då ogiltighet enligt 1924 års lag kan följa även vid god tro, men bestämmelsen kan ändå få viss betydelse om din fru slutit avtal med någon som insett att hon agerat under påverkan av någon form av nedsatt förstånd och det därför skulle vara särskilt omoraliskt att avkräva henne avtalsenlig prestation (jfr även 31 § AvtL).Slutligen kan också 36 § AvtL bli aktuell. Enligt ifrågavarande paragraf kan avtalsvillkor eller hela avtal jämkas eller förklaras ogiltiga om de är att anses som oskäliga på grund av omständigheter vid avtalets ingående, senare inträffade händelser eller omständigheterna i övrigt. Skäl för att anse ett avtal ogiltigt kan exempelvis vara att ena parten inte har verklig nytta av det vartill vederbörande enligt avtalet har rätt eller att densamma befunnit sig i en underlägsen förhandlingsposition och därför inte kunnat göra sin rätt gällande. Vidare kan även villkoren i sig anses oskäliga om det inte råder proportionalitet mellan parternas prestationer.Vad beträffar de rättshandlingar du företagit får främst ockerstadgandet (31 § AvtL) och generalklausulen (36 § AvtL) sägas vara av intresse. I mer extrema fall torde eventuella direkta eller indirekta påtryckningar från din fru, liksom den mindre fördelaktiga ekonomiska situation tecknade krediter kan antas ha föranlett, kunna anses försätta dig i trångmål. För att ogiltighet skall inträda krävs att motparten utnyttjat föreliggande trångmål för att ”taga eller betinga sig förmåner” som står i uppenbart missförhållande till det värde avtalet ger dig. Ett exempel som vanligen nämns i litteraturen är kreditgivare som ger en redan skuldsatt person ytterligare lån med en oskäligt hög ränta, med vetskap om att personen ifråga befinner sig i en prekär situation. Har så skett kan det vara möjligt att komma ifrån sålunda ingångna avtal. Motsvarande utfall kan, enligt vad som sagts i det föregående, fås genom en tillämpning av 33 eller 36 § AvtL.En faktor värd att notera vid en undersökning av de avtalsrättsliga ogiltighetsreglernas tillämpbarhet är att endast den som är part i ett avtal som huvudregel kan företa rättshandlingar avsedda att påverka dess innehåll. Du kan således inte, utan fullmakt från din fru, försöka få de avtal hon ensam ingått (utan dig som borgensman) ogiltigförklarade eftersom du saknar partsställning. Hon hade med andra ord själv behövt föra talan om ogiltighet eller jämkning för att komma ifrån åsyftade förpliktelser, trots att de vid bodelning kan påverka fördelningen till nackdel för dig.Vad du med anledning av det sagda bör göra beror på vad du vill uppnå. På ett första stadium torde det vara klokt att skaffa sig en överblick över skuldförhållandena. Med kunskap om hurdan er ekonomi ter sig bör du utreda tillämpligheten av ovannämnda bestämmelser och i den mån det behövs informera din fru om eventuella möjligheter att lindra skuldbördan och hennes roll i det hela. Skulle du inte lyckas lindra situationen i noterbar grad bör du överväga att (om de flesta skulderna belastar din fru), försöka få andelsbestämningen (vid bodelning) jämkad (om grund därför befinns föreligga). Lyckas inte detta och blir du kvar med påtagligt betungande skulder vore det troligen klokast att kontakta socialtjänsten för att utreda möjligheterna att beviljas skuldsanering.Eftersom det kan vara svårt att utreda vilka tillgångar och skulder som finns och i vilka fall det kan föreligga grund för jämkning eller ogiltigförklarande torde det vara rekommendabelt att åtminstone initialt ta hjälp av en jurist. Sådant biträde kan, till ett högst konkurrensmässigt pris, ges av Lawline Juristbyrå. För att, vid intresse, få offert på fortsatt hjälp ombeds du sända ett e-postmeddelande till gustaf.wiklund@lawline.se.Oavsett hur du väljer att gå vidare i ärendet hoppas vi att ni finner en lösning med vilken ni är tillfreds. Vänligen,

Muntligt avtals giltighet

2016-08-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Gäller muntligt avtal vid anmälan till kurs?
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL).Inom avtalsrätten gäller som huvudregel att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga. Undantag från detta är till exempel avtal som avser fastigheter. För att ett avtal ska anses slutet krävs att person 1 (anbudsgivaren) lämnar ett anbud till person 2 (anbudstagaren), person 2 måste sedan acceptera anbudet för att ett avtal ska uppstå. Detta framgår av 1 kap. 1 § AvtL. Om du muntligt anmält dig till en kurs är detta att se som ett anbud. Förutsatt att personen som accepterat din anmälan varit behörig att ta emot anmälan, dvs typ kursföreståndare eller liknande, så har ett muntligt avtal uppkommit. Detta förutsätter såklart att personen som accepterat ditt anbud inte hänvisat till att du ska anmäla dig på annat sätt också, till exempel på en hemsida eller genom att fylla i ett formulär. I så fall gäller det som personen sagt, till exempel "fyll även i den här lappen", för att avtalet ska bli giltigt.Tänk på att även om muntliga avtal är fullt lika giltiga som skriftliga så ligger den stora skillnaden i svårigheten att bevisa att de uppkommit. Ofta står ord mot ord.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Ge bort fastighet som gåva

2016-08-24 i Gåva
FRÅGA |Jag har ett sommarhus med mark till. det är inte värt mycket men vill skriva över det på mina fem barn som gåva, hur gör jag då?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Innan jag börjar svara på din fråga vill jag bara säga att gåvoskatten är avskaffad i Sverige. Det spelar alltså ingen roll vad gåvan är värd. Eftersom du vill ge bort ett hus med tillhörande mark så är det en fastighet du vill ge bort.Vad som måste göras när en fastighet byter ägare är att lagfarts ska sökas. Detta görs hos lantmäteriet och de har vissa krav för att det ska gå att söka lagfart. Det krävs att du skriver och undertecknar ett gåvobrev, även kallad gåvohandling. Dessutom måste ni ansöka om lagfart senast tre månader efter ni upprättat gåvobrevet enligt 20 kap. 2 § jordabalken (senare förkortat JB, se https://lagen.nu/1970:994#K20P2S1).Förutom att gåvobrevet är underskrivet av dig och alla gåvotagare, enligt 4:1 JB genom 4:29 JB (se https://lagen.nu/1970:994#K4P29S1), så finns vissa andra villkor.1. Att fastigheten är angiven med fullständig fastighetsbeteckning.2. Att det är tydligt att det är en gåva och hur stor gåvan är (t.ex. alla barn får 20 % av fastigheten).Värt att nämna är att det är möjligt att i gåvobrevet skriva att gåvan inte är ett förskott på arv. Har du ingen annan som ärver dig än dina fem barn spelar det ingen roll, men har du andra barn som inte får ta del av fastigheten så kommer den här gåvan att ses som förskott på arv och de får mindre arv senare. Men det är som sagt möjligt att skriva att fastigheten inte ska vara förskott på arv i gåvobrevet.Förutom att lagfart ska sökas så är det inte så mycket annat som ska göras. Finns ett lån på fastigheten som överstiger 85% av taxeringsvärdet så anses det inte längre vara en gåva utan blir då ett köp och då kan mottagaren behöva betala stämpelskatt, fast än det är tänkt att vara en gåva. Men när lagfarten är godkänd så gör den i samband med gåvobrevet att ägandeöverföringen är giltig. Jag bifogar en länk till lantmäteriets hemsida om du vill läsa mer om lagfart vid gåvor.Jag hoppas du fått svar på dina frågor, kvarstår några funderingar så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag så fort som möjligt.För att få lite tips på hur man skriver ett gåvobrev så bifogar jag en länk till det här: http://lawline.se/answers/2050Länk till lantmäteriet: https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/Jag-vill-ge-bort-eller-har-fatt-en-fastighet/Vänligen,

Vilken form av fastighetsöverlåtelse är mest gynnsam?

2016-08-19 i Avtal
FRÅGA |Är 85 år. Tre barn. Ett berett ta över frit-fastighet. Taxv 825´. Marknv 900´. Jag ägare sedan hustru dog. Former för överlåtande med rättvisa gentemot de två andra barnen och hänsyn till skatteffekter?Kan ni ge svar direkt? Hänvisning till skriftl. anvisningar? Alternativt rekommendera närmare kontakt m jurist och kostnad i så fall?V g bekräfta mottagande och ge mej besked om när jag kan få svar.Sthlm 160817(Persondata på annan plats/nedan)M v h
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken form av fastighetsöverlåtelse som vore mest gynnsam för dina tre barn ur rättvisesynpunkt och dig skattemässigt.Gällande rätt En fastighet kan övergå från en ägare till en annan genom olika former av överlåtelser t.ex. försäljning, byte, gåva, bodelning och testamente.7 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) stadgar att hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör dennes laglott.För utfående av laglott äger bröstarvinge påkalla jämkning i testamente, 7 kap 3 § ÄB. Enligt 7 kap 4 § ÄB ska, om arvlåtaren i livstiden har bortgivit egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, i avseende å gåvan vad i 2 och 3 §§ är stadgat om testamente äga motsvarande tillämpning, om ej särskilda skäl äro däremot; och ska vid nedsättning av gåvan motsvarande del av den bortgivna egendomen återbäras eller, om det ej kan ske, ersättning utgivas för dess värde.Vad som gäller för digFör dig är försäljning, gåva och testamente mest relevanta. Om du skulle sälja fastigheten till ditt barn skulle du få betala kapitalvinstbeskattning om du går med vinst. Om du istället skulle ge bort fastigheten som en gåva behöver du inte betala skatt. Det som sker då är att det kan anses vara förskott på arv. Då ska värdet av fastigheten räknas av på arvet som det barn som fick fastigheten ska få efter din död. Detta för att barnen ska få en så rättvis andel av ditt arv som möjligt. Om din fastighet är merparten av värdet av ditt arv kan det bli så att barnet med fastigheten ändå fick mer än de andra barnen. Det som står ovan gällande gåva som ses som förskott på arv gäller även om du skulle välja att skriva testamente och göra fastigheten till det ena barnets arv. Om du istället skulle vilja skriva att gåvan inte ska ses som förskott på arv i gåvobrevet så får barnet med fastigheten räkna bort fastigheten när arvet delas upp. Detta kan ge dina andra barn väldigt lite arv. Dock har de alltid rätt till sin laglott (hälften av värdet av sin arvslott).Sammanfattning och rådPå Lawline kan vi hjälpa dig med olika avtal. Om du vill ordna ett köpekontrakt för fastighet kan du göra det här: http://lawline.se/avtal/forsaljning_fastighet. Gåvobrev: http://lawline.se/avtal/gavobrev. Testamente: http://lawline.se/avtal/testamente. Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.Hoppas att du fått hjälp av mitt svar!Vänliga hälsningar

Ogiltigförklara avtal på grund av psykiskt tillstånd

2016-08-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min son blev inlagd på psyk under våren 2015. Efter en och en halv vecka skrevs han och samtidigt kastade hans dåvarande fru ut honom från deras gemensamma hem. Han vägrades kontakt med sina minderåriga barn samtidigt som det presenterades ett avtal där han frånsade sig all rätt till deras gemensamma både fast som lös egendom. Tyvärr skrev min son under avtalet och lämnades med två kassar kläder. Vi anlitade juridisk hjälp som avrådde oss att försöka får avtalet ogiltigt förklarat pga att hans psykiska ohälsa /journal/ inte var tillräckligt starka. Min son utreds nu för bipolär sjukdom och med allra största sannolikhet kommer han att få denna diagnos. Deras gemensamma egendom bestod bl a en jordbruksfastighet, maskiner, inventarier samt allt lösöre. Finns det en chans att få detta avtal ogiltigt förklarat om det visar sig att min son är bipolär?
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett avtal kan ogiltigförklaras på grund av en psykisk störning med grund i ett flertal bestämmelser. Dels så kan det ogiltigförklaras genom tillämpning av lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning (hittas här). För att ett avtal ska kunna ogiltigförklaras enligt denna lag så gäller det att den psykiska störningen orsakat att avtalet ingicks, det vill säga måste det finnas ett orsakssamband. Det krävs däremot inte att motparten hade kännedom om den psykiska störningens inverkan vid avtalsslutandet. Det räcker alltså inte att personen hade en psykisk störning vid avtalsslutandet, utan det måste också finnas ett orsakssamband. Det är möjligt att den juridiska hjälp ni tidigare fått gjort den bedömningen att det inte gick att visa att det mentala tillståndet hos din son var sådan av en psykisk störning, eller att det var svårt att bevisa att det var störningen som orsakade att avtalet slöts. Om utredningen som nu pågår utmynnar i en diagnos, och den här aktuella diagnosen är sådan att den ses som en psykisk störning, så ökar chanserna att åberopa lagen. Det måste också kunna visas att din son var i ett sådant tillstånd av depression/mani som kan orsaka att man sluter ett avtal av förevarande slag. Som jag tidigare sagt finns det andra bestämmelser att stödja sig på. Bland annat finns det 36 § Avtalslagen, där avtal kan ogiltigförklaras med hänsyn till omständigheterna vid avtalets ingående. Det finns även 31 § Avtalslagen som tar sikte på ocker, en bestämmelse som tidigare använts när ovan angivna lag om psykiska störningar inte blivit aktuell. Det måste enligt denna bestämmelse finnas ett uppenbart missförhållande mellan prestation och motprestation (det vill säga vad din son får ut av avtalet gentemot vad hans dåvarande fru får ut av det). Det krävs även att den dåvarande frun utnyttjat din sons oförstånd, vilket innebär att hon måste vetat om hans tillstånd. Slutligen finns även 33 § Avtalslagen om förfaranden i strid mot tro och heder. Detta är en ganska ovanlig bestämmelse, där det råder olika uppfattningar om vad som krävs för tillämpning. Men åtminstone erfordras det att den dåvarande frun haft kännedom om din sons tillstånd och att det står i strid mot tro och heder för henne att åberopa avtalet (exakt vad detta innebär går inte att svara på mot bakgrund av att det inte finns en rådande konsensus). Vid dessa bestämmelser i Avtalslagen återfinns fortfarande bevisproblematiken. Jag kan inte svara på om just handlingarna i ert aktuella fall är tillräckliga ur bevissynpunkt. Jag hoppas i alla fall att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Muntliga avtal bindande?

2016-08-15 i Muntliga avtal
FRÅGA |min son har fått ett rum att hyra kontraktet är inte på skrivet men hon har spelat in att han vill ha denär det bindande eller kan han ångra sig? hon har sagt att det är 3 månaders uppsägningtacksam för svarorolig mamma
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom avtalsrätten är det vanligtvis så att såväl muntliga som skriftliga avtal är giltiga, m.a.o. bindande. I vissa situationer krävs dock ett skriftligt avtal för att detta ska vara giltigt. I 12 kap. jordabalken (JB) finner du bestämmelserna för hyra av bl.a. bostad. Ett hyresavtal saknar formkrav och behöver m.a.o. inte vara skriftligt för att vara giltigt. Ett muntligt hyresavtal är minst lika giltigt som ett skriftligt, dock svårare att bevisa, detta framgår av 12 kap. 2 § JB. Enligt tidigare nämnda bestämmelse ska/kan ett hyresavtal vara skriftligt om någon av parterna begär det. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,