Påföljd vid avtalsbrott

2017-09-21 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej. Jag köpte en oregistrerad bil av en kille som sa att det är inga problem att registrera den. Vi skrev ett kvitto där det står att om bilen inte går igenom registreringen då ska han köpa tillbaka den för samma summa jag köpte den. Vi båda skrev under på kvittot. Nu går inte bilen att registrera för att dom papperna jag fick av säljaren stämmer inte överens med bilen. Men han vägrar att köpa tillbaka den. Kan jag anmäla han?
Simon Wikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande avtal finns i avtalslagen (AvtL). Genom att skriva under kvittot med villkoret att säljaren ska köpa tillbaka bilen om den inte går igenom registrering har du och säljaren ingått ett rättsligt bindande avtal. Utgångspunkten inom avtalsrätt är att avtal ska hållas. Säljaren är därför skyldig att uppfylla sin del av avtalet, dvs att köpa tillbaka bilen. Genom att vägra detta har han gjort sig skyldig till avtalsbrott. Det du kan göra, om säljaren inte ändrar sin inställning, är att ansöka om stämning hos tingsrätten och begära att säljaren köper tillbaka bilen. Information om hur du går tillväga med en stämningsansökan finns här. Behöver du hjälp med att upprätta en stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Det kan sägas att den som påstår att ett avtal kommit till stånd måste bevisa detta. Eftersom ni upprättat ett skriftligt avtal bör det inte vara någon svårighet.Med vänlig hälsning,

Möjlighet att häva leasingavtal

2017-09-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Beställde en bil från på privatleasing. Byggde bilen själv på deras hemsida och valde där en specefik funktion, Intelsafe. I mitt avtal som är signerat av både mig och företaget står funktionen specefierad och de tar även betalt för funktionen i min månadskostnad. När bilen sedan levererades så fanns inte funktionen med i bilen. Jag påpekade detta till säljaren inom 5 dagar från att jag fått bilen och sa att jag vill häva köpet alt få en ny bil med rätt funktion/få funktionen installerad i min bil. Jag fick inget svar från dem på 3 månader utan när jag hotade med att gå till ARN återkopplade någon från huvudkontoret. Hon menar att felet inte ligger till grund för hävning men säger att jag kan få bryta kontraktet i förtid men måste då stå för kostnaderna ca 60-150 tkr nu eftersom jag har kört bilen i över 3 månader. Vad avgör om det ligger till grund för hävning? Jag kan bifoga kompletta leverans/avtalsvillkor om det behövs.
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpning av lag kring just leasing är lite komplicerat då det inte finns någon lag som är direkt tillämplig. Som start på din fundering vill jag börja med avtalsrättens huvudprincip, denna menar på att avtal ska hållas från båda parters håll. Detta enligt 1 § avtalslagen. Då leasing är en form av ett avtal så gäller principen såklart även i detta fall och vi kan konstatera att leasinggivaren inte har hållit sin del av avtalet då bilen inte lever upp till det som sagts. Avtalslagen räcker dessvärre inte så långt när det kommer till att hävning det blir mer fråga om ett avtals ogiltighet. Det som är det svåra med just avtal är att det finns enormt många standardavtal och företaget har garanterat ett sådant som de går efter vilket oftast gäller oavsett vad lag säger i den mån lagen inte är tvingande. De enda tvingande reglerna som finns kring just hyra av lös egendom som konsument, t ex leasing, är lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande. I lagens 13 § finns en bestämmelse som menar att en konsument inte ska behöva betala mer för varan än vad som anges vara priset, vilket du gör då du betalar för något varan inte har. I det fall detta inträffar är avtalet utan verkan vilket innebär att prestationerna ska gå åter. Alltså varan tillbaka till företaget och pengarna tillbaka till dig som konsument.Utöver detta skulle man kunna göra en analog tolkning, använda annan lag med viss försiktighet för att tolka fråga, av konsumentköplagen och dess reglering kring fel i vara och påföljder kring detta. Det föreligger utan tvivel fel i vara, dock har säljaren rätt att i första hand avhjälpa felet eller omleverera varan innan hävning kommer i fråga. Läs mer om det här. Sannolikheten för att det föreligger ett standardavtal som avtalar bort dessa delar är nog dessvärre ganska stor. Min tanke kring detta är att avtalsrättens huvudprincip ihop med bestämmelsen kring pris i lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållandet kan styrka att avtalet ska ses som ogiltigt och att du kan få tillbaka det du betalt på så vis. Men detta är som sagt ett komplicerat område och jag rekommenderar därför att du tar vidare hjälp av någon utav våra jurister. Du kan kontakta jurist här. Hoppas att detta svar hjälpte dig!Med vänliga hälsningar,

Räknas korrigering av prisuppgift som anbud?

2017-09-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag ville köpa en skinnjacka av min kompis, jag ville betala 600kr för jackan. Kunde däremot inte åka till henne samma dag så jag bad min syster göra det, och jag bad henne säga att jag vill köpa den för 600kr och att hon skulle smsa mig senast imorgon. Då råkade min syster säga fel till min kompis, att jag kunde betala 800kr för jackan. När min kompis sedan smsade mig dagen efter sa hon ''såklart att du ska få köpa jackan för 800kr''. när jag insåg att min syster måste ha sagt fel angående priset så ringde jag min vän och sa att min syster råkade säga 800kr men att jag kan tänka mig betala 600kr. Men min kompis vill nu inte sälja den för 600kr utan säger att det är 800kr som gäller.Då berättade jag att min syster hade sagt fel för hon hade suttit med en massa bokföring under dagen så hon råkade säga 800kr. Min kompis visade förstålelse för detta och sa att det är okej, att hon nu kan sälja den för 600kr ändå. Och nu är min fråga om jag är bunden till att köpa jackan för 600kr? Eller kan jag tacka nej?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Bundenhet till köp uppstår genom avtal. Ett avtal uppkommer då en person gjort ett anbud och en annan accepterat anbudet. Ett anbud kan t.ex. vara "vill du sälja mig din jacka för 600 kr?" men även mindre självklara meningar som har samma den underförstådda innebörden att man vill köpa eller sälja något räknas som anbud, såsom i ditt fall, och även dessa är bindande för den som ger anbudet (1 § avtalslagen).Om den andra personen accepterar anbudet t.ex. genom att säga att hon "kan sälja den för 600kr ändå" har ett bindande avtal uppkommit och du är därmed bunden att fullfölja avtalet genom att köpa jackan för 600 kr om hon inte godkänner att ni häver köpet. Det hon kommit överens om med din syster tidigare saknar betydelse för det faktumet.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Vad gäller om en förälder ger ett av sina barn en gåva?

2017-09-19 i Gåva
FRÅGA |Kan pappa överlåta sin bostadsrätt till ett syskon om vi är 4 st.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som regel får en person göra vad man vill med sin egendom. Det betyder också att man får ge sina barn olika stora gåvor. Ibland kan det påverka en framtida fördelning av arv efter en förälder enligt regler i ärvdabalken (ÄB).Om en person ger sin bröstarvinge – sitt barn – en gåva ska gåvan räknas som förskott på arv. Det betyder att personen kommer få avräkna värdet av gåvan från sin arvslott när kvarlåtenskapen från föräldern ska fördelas (ÄktB 6 kap. 1 §). Resultatet är att ett barn som får en gåva under förälderns livstid får ut mindre egendom från arvet än eventuella syskon när föräldern avlider. En gåva från en förälder till ett barn ska inte räknas som förskott på arv om det uttryckligen anges i t. ex. ett gåvobrev att egendomen inte är ett förskott.Svaret på din fråga är alltså att din pappa kan ge ett av fyra syskon en bostadsrätt, men om han inte anger något annat kommer den ses som ett förskott på arv. Det betyder att syskonet som får bostadsrätten kommer få räkna bort dess värde från sin arvslott när ni i framtiden fördelar pappans kvarlåtenskap mellan er.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Kan uthyrare av lokal sätta en åldersgräns?

2017-09-21 i Avtal
FRÅGA |Vad är den juridiska åldern för att få hyra en lokal till exempelvis fest (privatfest)?Dvs att man hyr från en privatperson. Har hört och varit med om att många kräver antingen 18 år eller 20-25 år som kräv när man hyr. Jag undrar där av om uthyraren själv kan bestämma denna ålder? Finns det belägg i lagen?
Marcus Grudén |Hej! Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Utgångspunkten är att en privat uthyrare har rätt att välja vem han vill hyra ut till. Detta följer av den s.k. avtalsfriheten som innebär att man får ingå avtal med vem man vill. Personen som han ingår hyresavtal med ska dock vara över 18 år, omyndiga personer kan inte ingå avtal utan sin förmyndares godkännande(9 kap 1 § föräldrabalken). Mvh Marcus

Samtyckeskravet vid försäljning av samägd fastighet

2017-09-21 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hur många delägare ska vara överens vid försäljning av jordbruksfastighet?
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krav på samtliga delägares samtyckeEftersom ni är flera delägare blir samäganderättslagen tillämplig (samäganderättslagen 1 §). Vid förfogande av fastigheten i sin helhet krävs samtycke från samtliga delägare (samäganderättslagen 2 §). Alla delägare har dock fri förfoganderätt över sin andel. Det innebär att en delägare kan sälja sin andel om hen önskar, medan resterande står kvar som delägare (samäganderättslagen 2 § motsatsvis). Lagen är dock dispositiv, vilket innebär att ni kan avtala om att en viss delägare får specifik behörighet att förfoga över fastigheten. Jag utgår dock från att sådant avtal inte finns.Om delägarna inte kan komma överensOm ni inte lyckas komma överens är det möjligt att hos domstolen ansöka om att hela fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Hinder för försäljning föreligger dock om en delägare kan visa synnerliga skäl för anstånd (samäganderättslagen 6 §). Vid en offentlig auktion kan dock övriga delägare begära ett lägsta pris till vilket fastigheten får säljas (samäganderättslagen 9 §).____________________________________________________________________________________________________Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Ett avtal som ingås av en dement person kan vara ogiltigt

2017-09-20 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag är fullmaktstagare och min far är fullmaktsgivare p.g.a. demenssjukdom.Nu har min far i förvirringens tecken låtit meddela ett helt felaktigt beslut avseendeen privat angelägenhet, jag har gått in och via min fullmakt försökt att häva detsamma,men avtalsparten hävdar att fars beslut gillas, vem har rätt?Jag har fullmakt för det specifika ärendet.MvhKarl
Rebecca Axelsson |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Ett avtal som ingås under påverkan av psykisk störning är ogiltigt (se lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning). Demenssjukdom räknas som psykisk störning i den här lagen. Den som hävdar att psykisk störning förelegat har bevisbördan för det och behöver kunna bevisa att den psykiska störningen har inverkat på beslutet att ingå avtalet. Det här innebär att giltigheten beror på vad det är för typ av avtal som ingåtts, men om din pappas demens har inverkat på beslutet att ingå avtalet så är det sannolikt att avtalet är ogiltigt.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Försäljning till omyndig med önskan att återta

2017-09-19 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Jag funderar om vad gäller om jag såld nån sak till en omyndig? För jag återkalla den?T.ex. Jag såld min telefon till en tjej som är omyndig (15 år) och jag visste om hennes ålder. Vi kom överens att hon betalar mig om en månad. Sen kom jag hem och läste lagen. Och det står där att ett avtal med omyndig är ogiltig och omyndig är inte bunden av avtalet. Då ville jag ta telefonen tillbaka men hon vill inte lämna den till mig. Då ringde jag hennes mamma som visste inte att hennes dotter köpte en ny telefon _ men hon funderade en stund och sa att det är helt ok och hon godkänner avtalet. Frågan är om jag har rätt att återkalla min telefon tillbaka pgav jag sa om det INNAN hennes mamma godkänn det . Det står i paragraf 7 AvtL att " en anbud kan återkallas om återkallelsen kommer mottagaren till handla INNAN eller samtidigt mottagaren tagit del av avtalet". Så tycker jag : i den har situationen är det tjejens mamma som mottagaren eftersom tjejen är omyndig. Eller?Och en fråga till- vad som gäller i så fall jag säger att jag INTE visste att den här tjejen är omyndig? Är avtalet ogiltig och jag får ta min telefon tillbaka oavsett om hennes mamma godkänner det?Tack.
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att omyndiga personer som huvudregel inte har rätt att ingå avtal. Detta stadgas i Föräldrabalkens (FB) 9 kap. 1 §. Dock har den här regeln några undantag. Till exempel om den omyndiga genom eget arbete har samlat ihop till en sak, får den råda över den som den vill enligt FB 9 kap. 3 §. Det undantaget tycks inte vara aktuellt i detta fall. Den situationen som i ditt fall är aktuell regleras istället i FB 9 kap. 6 §. I denna stadgas att en person som ingått ett avtal med en minderårig får frånträda detta om det görs innan förmyndare (i det här fallet föräldern) har godkänt detta. Dock får man endast frånträda sådana avtal om man inte visste om vid avtalstillfället att personen i fråga var minderårig. Av informationen du angivit framgår att du var medveten om köparens ålder. Därmed har din rätt att frånträda på grund av köparens ålder gått förlorad även om du ville frånträda innan föräldern godkände avtalet.Angående 7 § avtalslagen bör det poängteras att en omyndig person som inte får ingå avtal, inte medför att denne inte kan ta emot ett anbud enligt avtalslagen. Anbudet som du angivit till den minderåriga köparen blir därför oåterkalleligt så fort den minderårige köparen tagit del av den, inte när föräldern tar del av det eller godkänner det. Det föräldern gör i och med godkännandet är att godkänna ett befintligt avtal, inte ta del av ett anbud. 7 § avtalslagen reglerar endast det fall då ingen alls har mottagit anbudet. Därför kan man i sådana här situationer frångå sin skyldighet med stöd av 7 § avtalslagen.Hoppas att du fick svar på din fråga!