Gåvobrev lös egendom och fullbordande av gåva.

2016-02-09 i Gåva
FRÅGA |Jag Anna-Lena Kruse har erhållit som gåva min svärson och min dotters bostadsrätt som gåva.Min svärson och min dotter bebor bostadsrätten sedan 1995. Min dotter äger 10% av bostadsrätten.Jag tog ett lån åt min dotter och svärson 1995 men lägenheten fick inte registreras då på mig. Den registrerades på dem. Jag har betalat av på lånet varje månad från 1995 fram till september 2012 då min dotter började betala. Vid detta tillfälle bestämde vi att jag är den rättmätige ägaren till bostaden. I maj 1996 stod min dotter och svärson inför en avhysning från lägenheten .Kronofogden skulle ha visning av lägenheten när vi fick veta det och kunde med stora svårigheter stoppa avhysningen. De var skyldiga för 14 månaders hyra. Jag lånade 70.000 kronor plus ränta för att kunna låta dem bo kvar. De hade då en 9 månaders bäbis och en tvååring. Lägenheten var inte värd mer då än när de flyttade in.Ett antal gånger har de stått inför avhysning nu senast i april 2011 då de hade en skuld till SR på 40.000 kronor. Jag har nu fått ett gåvobrev avseende bostaden beroende på att bostaden måste säkras för barnen och min dotter.Jag har inte råd att betala deras skulder eftersom jag blev änka 2014-06-05. Då var min svärson skyldig min man 14.000 kronor som uppstått under 2014. Skulden är obetald.Jag har haft kontakt med en jurist som hjälpt mig att göra ett enkelt gåvobrev mellan mig och min dotter och svärson. De har en skuld till mig på 600.000 kronor. Ska jag registrera gåvan hos Skatteverket
Yesim Konduk |Hej Anna-Lena!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör formkraven för gåvobrev till lös egendom, registrering av gåvobrev och möjligen risken för utmätning genom kronofogden om jag tolkar din fråga rätt. Jag tolkar ditt brev som att du ska få bostaden till 100% och att din dotter år 1995 ägde 10% av bostadsrätten.Allmän redogörelseBostadsrätten ses i lagen som lös egendom och för dessa gäller Lagen angående vissa utfästelse om gåva (Gåvolagen). I Gåvolagen anses bostadsrätter falla under begreppet "andra fordringar". Gåvor av "andra fordringar" anses fullbordade i och med att gäldenären underrättats om överlåtelsen. Endast gåvobrev mellan makar eller mellan sambor behöver registreras hos skatteverket.Ett gåvobrev som avser bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt innehålla uppgift om lägenheten enligt Bostadsrättslagen 6 kap 4 §. Om formkraven inte är uppfyllda är gåvan ogiltig. Vid gåva av bostadsrätt ska dessutom bostadsrättsföreningen underrättas ska underrättas om gåvan för att den ska anses vara fullbordad (se NJA 1993 s. 560). Observera att en underrättelse kan ske genom att medlemskap söks och bostadsrättsföreningen även måste godkänna medlemskapet. Enligt Bostadsrättslagen 6 kap 5§ blir nämligen överlåtelsen av bostadsrätten ogiltig om inte den nya ägaren godkänns som medlem i föreningen.Det är vanligt bland bostadsrättföreningar att en av grundförutsättningarna för medlemskap är att man ska bo i lägenheten. Detta beror på vad som står i bostadsrättsföreningens stadgar. Ska man inte bo i lägenheten kan man bli nekad medlemskap och detta kan leda till att överlåtelsen av gåvan blir ogiltig.Det kan också finnas anledning att skriva in villkor i gåvobrevet t ex att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren. Om personen som ger gåvan är gift, registrerad partner eller sambo måste som huvudregel den andre maken, registrerade partnern eller sambon ge sitt skriftliga samtycke till gåvan. En annan aspekt jag vill uppmärksamma dig på är att Kronofogden i vissa fall kan begära återvinning av gåvor enligt konkurslagen 4 kap 6 §. Fordringsägarna kan begära en privatperson (din dotter) i konkurs. Om din dotter begärs i personlig konkurs, har fordringsägarna möjlighet att ansöka om att gåvan skall återvinnas, alltså återgå. Gåvor som har gjorts mindre än sex månader innan begäran om konkurs ska alltid gå tillbaka och en gåva som gjorts inom tre år före konkursen skall återvinnas om den riktar sig till en närstående. Du räknas som en närstående i lagens mening.Om gåvan på något sätt kan ses som en betalning för skulder eller liknande så finns det även en risk att den klassas som blandat fång och det öppnar då upp för eventuell taxering mot dig. Beskattningen vid gåva av bostadsrätt regleras i inkomstskattelagen (IL). TillämpningFör att gåvobrevet ska bli giltigt ska du ansöka om medlemskap hos din dotters bostadsrättsförening enligt Bostadsrättslagen 6 kap 5 § och praxis, NJA 1993 s. 560.Sammanfattning och förslag till handling.Skatteverket registrerar gåvor mellan makar. Andra gåvobrev ska du inte skicka in. De behöver du nämligen inte registrera för att de ska bli giltiga. Det du däremot ska göra är att ansöka om medlemskap hos dotterns bostadsrättsförening som även måste godkänna medlemskapet. Efter att medlemskapet har godkänts har gåvan gått över till dig.Gåvan får inte vara en betalning för något för då kan beskattning aktualiseras. Under förutsättning att transaktionen är att räkna som en gåva och du inte betalar något för bostadsrätten så är överlåtelsen skattefri.Er lösning på din dotters familjs ekonomiska problem framstår inte som helt riskfri, ni bör kanske överväga att söka ett boende med lägre omkostnader till din dotter och hennes familj. Gällande dotterns och svärsonens skulder till dig så hoppas jag att ni har upprättat skuldebrev när dessa lån gavs. Vi har annars mallar för skuldebrev på vår hemsida till ett fast pris. Jag hoppas att detta besvarar din fråga!Ifall du behöver mer hjälp med frågor kring gåvobrev angående bostadsrätten så är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Vi har även avtalsmallar på vår hemsida till fast pris.Lycka till! Vänligen,

Avtals- och köprättsliga begrepp

2016-02-02 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Skulle du kunna förklara skillnaderna mellan: 1. Force majeure2. Merger Clause3. Garanti4. Agreed Documents
Marianna Vergari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska ta dem systematiskt och försöka förklara begreppen så det förhoppningsvis blir lite tydligare.1. Force majeure kallas på engelska "act of God" och är en juridiskt friskrivningsklausul för sådant som är övermäktigt. Det används vanligtvis för att inte hållas ansvarig som leverantör eller dylikt för krigssituationer, svåra väderlag såsom blixt eller tjock dimma som hindrar framkomst eller skadar godset. 2. Merger clause kallas på svenska för "integrationsklausul" och innebär att parternas uttalanden och övriga beteenden innan avtalsdokumentet godkändes inte ska utgöra avtalsinnehåll. Uttalanden och beteenden innan avtalsdokumentet godkändes kan emellertid få betydelse för att tolka eller komplettera texten i avtalsdokumentet. En part kan dock ändå genom sitt handlande förlora möjligheten att åberopa en integrationsklausul om motparten med rätta har förlitat sig på det handlandet. Det kan användas till exempel vid avtalsskrivande vid långa processer där många saker hinner sägas och skrivas för att sedan ändras. Då införs denna klausul i avtalet för att garantera att just "det förevarande avtalet" gäller och inget annat.3.En garanti är en utfästelse, ofta i ett köpeavtal med löfte om reparation/kompensation/återbetalning till köparen om det finns eller uppstår ett fel på en vara, under vissa i avtalet angivna förutsättningar.4. Agreed document är en form av standardavtal som är gemensamt upprättat. Ett standardavtal är ett avtal som är standardiserat för att användas i ett flertal likartade affärssituationer, en sorts "mall". Dessa typer av avtal används där lagstiftningen är dispositiv, det vill säga de delar där den kan avtalas bort. Agreed document är till exempel upprättade så kallade "allmänna bestämmelser" och tas fram gemensamt från beställar- och utförarsidan. Jag hoppas detta besvarar din fråga!Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Du kan också använda dig av vår betaltjänst och få en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Den hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express.

Antal vittnen vid tecknande av skuldebrev

2016-02-01 i Skuldebrev
FRÅGA |Hur många vittnen behövs på en underskrift av ett skuldbrev
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningSkuldebrev hittar du reglerat i Lagen om skuldebrevDet finns inget formkrav för att det ska närvara vittnen. Dock ur bevishänseende kan det givetvis vara en fördel för dig (eller den som innehar det som sedan åberopar det) att kunna ha stöd av ett vittne.Jag hoppas detta var till hjälp

Ägandefråga avseende husdjur

2016-01-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hejnu är det så här att jag och min ex sambo har en skriftligt kontrakt att vår hund ska bo hos mig på vardagar och hos henne på helger.hon betalade för han och köpte han från början till oss bägge men han står skriven på henne.och när jag flyttade så erkännde hon att hon inte kunde ta hand om han så vi skrev ett kontrakt att han skulle va hos mig på veckorna, såvida han inte började må dåligt el dylikt då skulle han skrivas över på mig permanent.Hon har bara haft han en enda helg än så länge och de första jag får göra när han kommer hem är att ta med han till vetrinären då han på något sätt hos henne ådragit sig en reva el dylikt i halsen.jag har bara en bild på kontraktet i min telefon då hon behöll orginallet som hon nu har slängt, hon har skrivit hela kontraktet och jag har enbart skrivit under det.Nu börjar hon tjaffsa att hon ska ha han permanent ef att hon flyttar men sjklart så vägrar jag då det är mig han har bott hos sen i november, jag som betalat all hans mat, vet räkning och det är helt enkelt mig han är bekväm med.så vad har jag för laglig rätt att dra detta vidare och få han överskriven på mig?
Theresa Ermstål |Hej!Precis som du nämner så skrivs det in i ett ägarregister vem som är ägare till hunden vid köpet. Ett sådant ägarregister har dock ingen juridisk betydelse vad avser äganderätten utan är till för att kunna återföra en bortsprungen hund till rätt hem. I bevishänseende är det snarare den personen som köpt hunden som är ägare vilket framgår av den allmänna äganderättsliga principen. Har hunden köpts gemensamt kan dock flera personer vara ägare till hunden och då aktualiseras lagen om samäganderätt (här).Vad gäller frågan om vård och skötsel av hunden framgår det inte om ni reglerat vilka skyldigheter ni har avseende sådant. För hundens bästa vore det bra att upprätta ett skriftliga avtal avseende vården av hunden samt kostnader som kan uppstå. Hade ni detta redan reglerat i ert avtal och din ex sambo vägrar fullgöra sin del av avtalet kan du väcka talan i domstol för att kräva fullgörande av sådana skyldigheter. Går det att komma överens om sådana frågor utan domstols inblandning är det dock att rekommendera.Sist tänkte jag beröra vad som gäller angående det kontrakt som finns mellan er. Det är avtalslagen (här) som reglerar giltighet av kontrakt och i 1 § AvtL framgår det att det inte finns något formkrav för avtals ingående. Både muntliga och skriftliga avtal är således giltiga avtalsformer. Det är den som påstår att ett avtal har ingåtts som har bevisbördan för att så är fallet. Om avtalet är undertecknat av er båda är det ett bra bevis för att avtal ingåtts då det är ett tecken på att ni uttryckt samma vilja för avtalsinnehållet. Det finns inte heller något krav på att avtalet ska vara upprättat i två original men har man inget original hamnar man i ett sämre bevisläge då det vid en eventuell utskrift blir en kopia. Med det här sagt är dock ett avtal där enbart den ena parten innehar originalet likväl ett giltigt avtal.Sammanfattningsvis kan sägas att om du kan bevisa att avtalet mellan er är giltigt, vilket jag anser borde vara fullt möjligt att göra, så torde det bli svårt för din ex sambo att permanent ha hand om hunden då det skulle innebära ett avtalsbrott vilket regleras i köplagen (här).Lycka till!

Moders fullmakt till dotter för att överföra pengar till dottern - giltig?

2016-02-05 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min mamma vill ge mig pengar efter att arv hon fick, Då hon har svårt att gå tänkte vi skriva en fullmakt som gör att jag själv gå ner på banken och göra överföringen. Men hur ska den skrivas så den blir giltig?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawlines expresstjänst med din fråga!Enligt 10 § och motsatsvis 16 § avtalslagen (1915:218) är skriftliga fullmakter giltiga, d.v.s. det är möjligt att använda sig av sådana för att ge en annan person rätt att handla i fullmäktigens (den som har utfärdat fullmakten) ställe. En fullmakt kan utfärdas för ett visst tillfälle eller ge en mer generell behörighet. En fullmakt som utfärdas för ett visst tillfälle kan t.ex. utfärdas för att ge fullmaktshavaren behörighet att överföra en summa pengar till en viss person. En generell fullmakt innebär typiskt sätt att en person ges behörighet att ta en hand om en annan persons ekonomiska angelägenheter eftersom han eller hon är för sjuk eller gammal för att själv kunna göra det.I lagens finns det inga särskilda krav för hur en fullmakt ska se ut. Rent allmänt är det viktigt att det tydligt anges vem som får företräda vem och för vad samt under vilken period fullmakten gäller. Jag rekommenderar att du använder följande tjänst för att skriva en juridiskt giltig fullmakt: http://lawline.se/avtal/fullmakt_privat.En viktig sak att notera är att banken inte är skyldig att godta fullmakter som deras kunder har utfärdat. Om banken exempelvis misstänker att du har förfalskat fullmakten för att själv berika dig på din mors bekostnad står det banken fritt att kräva att din mor exempelvis själv ska intyga på deras kontor att du verkligen har rätt att företräda henne. Jag skulle därför rekommendera att du först frågar banken vilka krav de ställer på fullmakter mellan anhöriga, innan du och din mor upprättar en fullmakt med hjälp av den ovanstående tjänsten.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Tillåtet att ändra i avtal föreskriven uppsägningstid efter uppsägning av avtalet?

2016-02-01 i Avtal
FRÅGA |Hej.Jag har ett avtal med ett bredbandbolag med 1 månads uppsägnings tid.Om jag säger upp mitt avtal den 29/1 och dem skickar ett bekräftelse på att min tjänst då uppsägs den 30/4.och fortsätter debitera mig till detta datum.Här är då min fråga är detta tillåtet, får dem göra så? Om inte vad kan jag göra åt det?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En viktig princip inom svensk rätt är att "avtal skall hållas"; de avtalsvillkor som har avtalats mellan två parter är alltså bindande och ska efterlevas av båda parter. Om du har ingått ett avtal med din bredbandsleverantör, där en månads uppsägningstid är föreskrivet, så ska detta alltså gälla. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med din bredbandsleverantör snarast för att påpeka detta, så att de förhoppningsvis kan justera uppsägningstiden.Jag kan också nämna att jag faktiskt personligen råkat ut för precis samma sak. I mitt fall kontaktade jag min bredbandsleverantör och de justerade då uppsägningstiden utan krångel. Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor, eller uppstår några nya efter att du kontaktat din bredbandsleverantör, så är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Avtal vid kommunikation på internet samt förenklade tvistemål

2016-01-31 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min kille håller på att leta efter ett delat boende, vi alla vet hur svårt det är i Stockholm. Han hittade en tjej som ville hyra ut ett rum i Kungsholmen. Han skrev till henne och sa att han var väldigt intresserad. Han befann sig inte i Stockholm då, och bad henne att få komma och se rummet typ en vecka senare. Hon sa att hon kanske skulle hitta någon annan och han upprepade att han var väldigt intresserad och att han ville ta rummet OM allt var bra när han väl såg det. Nu vill han inte flytta dit av olika anledningar och han skrev det till henne innan han gick och kollade rummet då han ville inte få henne att vänta i onödan. Hon har då sagt att de hade ett avtal, och att hon är jurist och ska ta det här vidare till en rättslig instans om han inte betalar hyran för hela månaden. Jag har sagt till min kille att de inte hade ett avtal då det hela skedde på FB och han var väldigt tydligt med att han först ville se rummet. Men han vet inte vad han ska göra då hon är jurist och kan ta det till sin fördel. Får hon egentligen göra så? Tack på förhand
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!En sådan här fråga är tyvärr svår att svara på utan att ha sett den aktuella konversationen. Det som tjejen i fråga har tänkt göra är fullt tillåtet; det finns inget som hindrar att en person stämmer en annan person på grund av ett hävdat avtalsbrott. Frågan är dock hur bevisningen ser ut. Om din kille, som du säger, tydligt har markerat att något avtal ej skulle slutas innan han tittat på lägenheten talar bevisningen till hans fördel. Är det å andra sidan inte tydligt är det möjligt att rätten kan anse att ett avtal kommit till stånd. Som sagt är det inte möjligt att avgöra detta utan att ha sett konversationen, och det är i slutänden domstolen som avgör detta.Bra att veta är att om någon stämmer en på en mindre summa - under 20 000 kr - föranleder det ingen ersättningsskyldighet för motpartens ombudskostnader vid en förlust. Alltså är det inte förknippat med någon ekonomisk risk att bestrida en sådan stämning, utan det enda man behöver stå för är de egna eventuella ombudskostnaderna. Det betyder alltså att man vid förlust inte behöver betala motpartens kostnader, men samtidigt inte kan förvänta sig någon ersättning vid vinst. Väljer man att processa utan juridiskt ombud (exempelvis en advokat) slipper man även den kostnaden, men då kan chanserna att vinna å andra sidan bli mindre.Sammanfattningsvis kan tjejen alltså välja att stämma din kille, och i värsta fall får han betala den aktuella hyran om rätten kommer fram till att ett avtal slutits som sedan brutits av din kille. Rätten kan å andra sidan komma fram till motsatsen och inte utdöma någon betalningsskyldighet. I vilket fall som helst är den potentiella ekonomiska förlusten det yrkade beloppet och eventuella egna ombudskostnader.Vänligen,

Upprättande av skuldebrev

2016-01-31 i Skuldebrev
FRÅGA |Hur upprättar man ett skuldebrev när man lånar av sin mamma och fler barn finns?
Anna Pieschl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Avtal kan ingås både muntligt och skriftligt, och det är ingen skillnad på dess giltighet (förutom i vissa undantagsfall som inte gäller här). Givetvis är det alltid bättre att utföra avtal skriftligen så att man har bevis på att ett avtal faktiskt föreligger, samt för de villkor som gäller. Vad gäller ditt fall är det tillräckligt att upprätta ett enkelt skuldebrev (låneavtal) för att det skall vara juridiskt bindande. Det gör ingen skillnad giltighetsmässigt vem som har upprättat avtalet. Däremot kan det vara fördelaktigare i vissa fall om en jurist formulerar avtalet, så att det inte uppstår några språkliga otydligheter som senare skulle kunna leda till en tvist. Vill du ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev erbjuder vi på Lawline sådana tjänster, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.Då får du hjälp med att upprätta avtalet samt med eventuella frågor runt omkring. Lycka till och ha en bra dag!Vänligen,