Ska köp som underårig gjort gå tillbaka?

2015-10-03 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! En underårig köper en Ipad för två tusen kommer hem och uppvisar sin köp för föräldrar. föräldrar ringer upp till butiken och vill köpet ska gå tillbaka. ska köpet gå och vilka förutsättningar? har butiksinnehavaren rätt att få be tillbaka Ipad?
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!SammanfattningJa, köpet ska gå tillbaka i den mån föräldrarna inte hade samtyckt till att barnet skulle köpa Ipaden. Butiken har i så fall en skyldighet att lämna tillbaka pengarna. Butiken har rätt att få tillbaka Ipaden i den mån den finns kvar. Finns Ipaden inte kvar är det inte säkert att butiken har rätt till någon ersättning alls.UtredningRegler kring underåriga finns i bland annat i Föräldrabalken (FB). Av 9:1 FB framgår att den som är underårig (under 18 år), som huvudregel inte själv får råda över sin egendom eller ingå avtal. Detta innebär i princip att om en underårig ingår ett avtal utan samtycke från sina föräldrar så är avtalet ogiltigt. Eftersom föräldrarna ringer upp butiken och vill att köpet ska gå tillbaka så verkar det som att barnet inte hade samtycke, och är barnets köp är ogiltigt.Av 9:7 FB framgår vidare att om en underårig ingått avtal utan sina föräldrars samtycke så ska avtalet hävas, dvs gå tillbaka. Detta innebär att butiken ska lämna tillbaka de två tusen kronor som Ipaden har kostat och föräldrarna/ barnet som huvudregel ska lämna tillbaka Ipaden.Om Ipaden inte går att lämna tillbaka?Om Ipaden av någon anledning inte kan lämnas tillbaka till butiken, om den är borta, så beror vad som ska hända på vad Ipaden har använts till, se 9:7 st. 1 FB.I den mån Ipaden har ”medfört nytta” till barnet, så ska föräldrarna/ barnet lämna ersättning till butiken för Ipadens värde, alltså max två tusen kronor. Jag är lite osäker på om Ipaden skulle kunna anses ha ”medfört nytta” för ett barn. Möjligtvis skulle det kunna vara så om Ipaden har varit nödvändig för att barnet ska kunna gå i skolan eller göra läxor eller så, men då tror jag att det vanliga är att skolan ser till att barnen har tillgång till datorer eller den teknik som behövs.Om Ipaden inte anses ha ”medfört nytta” till barnet, så behöver föräldrarna/ barnet inte lämna någon ersättning. Om barnet har lurat butiken genom att uttryckligen påstå att barnet är över 18 år gammalt så kan det bli aktuellt att föräldrarna/barnet ska lämna viss ersättning till butiken, men det behöver inte nödvändigtvis motsvara hela kostnaden för Ipaden, se 9:7 st. 2 FB.Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Häva fullmakt

2015-10-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Häva fullmakt
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår inte riktigt vad du vill fråga eller om din fråga överhuvudtaget är komplett? Om inte så kan du tillägga mera i kommentarsfältet under svaret. Det jag kan gör är att förklara på vilka sätt en fullmakt kan upphöra. Detta är inte speciellt komplicerat och det finns en väldigt bra hemsida som heter avtalslagen2010.se där du kan läsa dig fram till svar på många frågor som har med avtalsrätt att göra."En fullmakt gäller intill dess att:(1) Tredje man fått kännedom om eller bort känna till att (a) fullmakten har återkallats, (b) fullmaktsuppdraget har fullgjorts, eller (c) tiden för fullmakten har gått till ända. (2)T redje man borde ha kännedom om återkallelse när den skett på samma sätt som fullmakten gavs. (3) När huvudmannen får en förvaltare enligt föräldrabalken, har fullmäktigens rättshandlingar inte större rättsverkan än de skulle ha haft om huvudmannen själv företagit rättshandlingarna. Detsamma gäller när huvudmannen går i konkurs. (4) Fullmakten gäller även om huvudmannen dör om det är fråga om fullmakt för en enstaka rättshandling. Om fullmakten avser löpande rättshandlingar, upphör fullmakten att gälla när tredje man får kännedom om eller kan antas ha fått kännedom om att huvudmannen dött. (5) Även om en fullmakt upphört att gälla, har fullmäktigen behörighet att vidta sådana handlingar som är nödvändiga för att förhindra att huvudmannens eller huvudmannens konkursbos eller arvingars intressen skadas."Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningarAlban Dautaj

Avtal med flera parter

2015-10-01 i Avtal
FRÅGA |Jag skall teckna ett avtal med två bröder som äger en fastighet. Kan jag skriva ett avtal med mig som en part och bägge bröderna som en motpart?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Ja, det kan du. Åtminstone kan båda bröderna bli ansvariga gentemot dig på samma sätt. Att de är två olika personer går inte att komma ifrån, men det är fullt möjligt att skriva ett avtal där de har samma skyldigheter gentemot dig eller där de "tillsammans" är skyldiga att göra något. Exempelvis kan du hyra fastigheten av dem och avtala att de skall hålla den i fräscht skick, eller avtala med båda att du skall ha rätt att bruka fastigheten på annat sätt. Det är inte mycket konstigare än t.ex. sådana köpeavtal där två personer är skyldiga att utge en köpesumma, men att säljaren har rätt att kräva den från vilken av personerna den vill.Kort sagt blir det rent juridiskt fortfarande fråga om två motparter, men de kan t.ex. tillsammans eller var och en vara bundna till samma prestation gentemot dig genom avtalet! Det finns alltså ingen begränsning på så sätt att bara två personer skulle kunna skriva på ett avtal eller liknande. Jag avslutar med ett exempel som i och för sig inte tar hänsyn till alla regler men fungerar för detta ändamål:A skall hyra en fastighet av B och C, som äger hälften var.Hyran skall vara 30 000 kr i månaden.En del av avtalet formuleras som följer:"* A har rätt att bruka fastighet X i sin affärsverksamhet.* A skall till B och C erlägga 30 000 kr i månaden i hyra. A har rätt att göra betalningen till vem av B och C han vill. Mottagaren skall erlägga hälften av hyran till den andre.* B och C är gemensamt ansvariga för att hålla fastigheten i för verksamheten brukbart skick."I detta fall blir det ett trepartsavtal. A får av både B och C (som ju gemensamt måste acceptera detta) rätt att bruka fastigheten. B och C får rätt till betalning antingen från A eller, beroende på hur betalningen görs, från den andre. B och C blir gemensamt ansvariga gentemot A för att hålla fastigheten i gott skick. Hur de gör detta får de göra upp om sinsemellan.Hoppas att jag besvarade frågan ordentligt! Om du undrar något mer får du gärna återkomma!Hälsningar

Återtagande av gåva given till avkomling

2015-09-30 i Gåva
FRÅGA |Kan en förälder ta tillbaka i det här fallet en motorcykel som sonen fått i present
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! En gåva fullbordas vid dess givande och kan därefter ej återtas om inte annat överenskommits (se 1 § lagen angående vissa utfästelser om gåva). Är din son myndig saknar du därför möjlighet att återkräva motorcykeln om inget annat angivits före gåvans givande (att kunna bevisa detta är förstås viktigt). Förhåller det sig emellertid så att din son icke är myndig har du oavsett villkoren vid gåvans givande möjlighet att i egenskap av förmyndare (förutsatt att du har denna ställning) förfoga över hans tillgångar i den mån de ej utgör arbetsinkomst han förvärvat efter det att han fyllt sexton år, vilken du inte fått överförmyndarens samtycke att omhänderta (se 9 kap. föräldrabalken). Eftersom det i förevarande fall är tal om en present torde berört undantag inte ifrågakomma. Sammantaget gäller sålunda att du endast har rätt att återta gåvan om dess givande villkorats av vissa krav som ej uppfyllts, om din son är omyndig eller bådadera. Vänligen,

Muntliga avtal och bevisbördan

2015-10-02 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har betalat teoriprov och uppkörning för en person som skulle betala tillbaka när denne fick lön. Den här personen vägrar nu att betala tillbaka det. Hur kan jag gå tillväga för att få tillbaka pengarna när vi inte har någon skriftlig överenskommelse?
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!Enligt Avtalslagen har du givetvis rätt att få tillbaka dina pengar, då avtal ska hållas. I ditt fall är det tyvärr svårt dock. Detta i och med att du inte har ett skriftligt bevis på att personen har lånat pengar av dig. Enligt lagen så är det du som har bevisbördan att bevisa att personen har lånat pengar av dig, detta eftersom det är du som hävdar det. Det är ofta väldigt svårt att bevisa något när det inte är skriftligt avtalat utan endast muntligt. Har du några vittnen som hört er komma överens om detta så kan det vara till fördel då du i så fall kan hävda det mot personen i fråga. I annat fall finns det tyvärr inte mycket du kan göra åt det, mer än att försöka få tillbaka pengarna av denna person.Vänligen,

Låneavtal - formkrav

2015-10-01 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Vår dotter och svärson har tillsammans lånat en summa pengar av oss till en bostadsrätt. Vi har skrivit ett låneavtal mellan oss med våra underskrifter. Avtalet finns ju bara rent fysiskt hos oss fyra och min fråga är: måste också en tredje part bevittna avtalstexten eller gäller det ändå? Eller så här: vad gäller för att ett avtal av det här slaget ska gälla?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avtal kan ingås både muntligt och skriftligt, och det är ingen skillnad på dess giltighet (förutom i vissa undantagsfall som inte gäller här). Det finns inga formkrav på hur ett avtal ska upprättas.Givetvis är det alltid bättre att utföra avtal skriftligen så att man har ett bevis på att ett avtal faktiskt föreligger, samt på de villkor som gäller. Vad gäller ditt fall är det tillräckligt att upprätta ett skuldebrev (låneavtal) för att det skall vara juridiskt bindande. Det gör ingen skillnad giltighetsmässigt vem som har upprättat avtalet. Däremot kan det vara fördelaktigare i vissa fall om en advokat formulerar det, så att det inte uppstår några språkliga otydligheter som senare skulle kunna leda till tvist. Vill du ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev erbjuder vi på Lawline sådana tjänster, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Ett sista tips är att ta kort på de underskrivna avtalen så att bevis finns om avtalen på något sätt skulle försvinna. Lycka till och ha en bra dag!Vänliga hälsningar,

Är en orderspecifikation likställt ett kvitto?

2015-09-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Är en Orderspecifikation likställt ett kvitto? mvh
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Ett kvitto är egentligen inget annat än ett bevis på att ett avtal har ingåtts (oftast ett köpeavtal). För att returnera eller reklamera en vara är ett kvitto inget tvång i och med att det enbart fungerar som ett bevis, dock är det viktigt på så vis att om det blir en tvist är det viktigt att man kan bevisa sina påståenden. Med det sagt kan man säga att en orderspecifikation kan likställas ett kvitto på så vis att det, beroende på innehåll, också kan bevisa avtalets ingående och innehåll.

Ångerrätt vid distansköp

2015-09-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har köpt i phone från comviq företag efter ångrade jag men utan att använda lämnade jag tilbacka på posten nu fick jag faktura om den vad ska jag göra
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Om jag utgår informationen du angett så har du ingått ett avtal med säljaren och huvudprincipen är att "avtal ska hållas". Det förekommer dock vissa undantag då konsument (du) i det här fallet ingår ett avtal med en näringsidkaren (Comviq). Om jag har förstått det rätt så är det här ett köp du har gjort genom företagets hemsida. Du har därmed gjort ett distansköp enligt 1 kap. 2 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).Lagen finner du: https://lagen.nu/2005:59När en konsument handlar i en affär har hen ingen rätt enligt lag att ångra köpet. Om man däremot köper något på postorder, av en telefonförsäljare, från tv-shop, på internet eller utanför affärslokal, har man 14 dagars ångerrätt när man handlar inom Sverige och resten av EU.Tiden som du har på dig att ångra köpet kallas ångerfrist. Den börjar löpa från dagen du tar emot varan. Ångerfristen börjar löpa tidigast när du har fått information om ångerrätten. Om säljaren inte har informerat dig om ångerrätten har du i stället ett år på dig att ångra köpet.Titta på möjligheterna för öppet köp i företagets köpevillkor. Ta kontakt med kundtjänsten och se om de kan återkalla fakturan då du har skickat tillbaka mobiltelefonen. Om du inte har gjort det inom den avtalade tiden (14 dagar) så är du dessvärre bunden av avtalet. Jag hoppas att det löser sig!Hälsningar