Ångerrätt för bokat hotellrum

2016-04-21 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag undrar jag bokade ett hotel rum till sommaren men får inte avbokat. Det är tydligen inte avboknings bart. Har man inte ångerrätt.
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga,När det gäller bokande av hotellrum via telefon eller internet så gäller Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen). Som huvudregel gäller att om du tecknar ett avtal via telefon eller internet har du 14 dagars ångerrätt.Tyvärr finns det ingen ångerrätt enligt 2 kap 11 § 12 punkten. Denna paragraf stadgar ett undantag gällande huvudregeln om ångerrätt. Således omfattas inte boende på hotell av ångerrätten enligt denna paragraf. Du har alltså ingen rätt att ångra ditt avtal om bokat hotellrum till sommaren med stöd av distansavtalslagen. Jag hoppas att det löser sig trots allt. Min rekommendation är att du försöker ta kontakt med hotellet och försöker komma överens om en eventuell "straffsumma" som du kan få betala för att slippa behöva betala för hela boendekostnaden som du ändå inte kan utnyttja. Detta borde både du och hotellet i slutändan tjäna på. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Ångerrätt vid köp av försäkring

2016-03-11 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejJag ringde Moderna Försäkringar för en hundförsäkring den 26/2 -16. De spelade in ett avtal om försäkring på c:a 2300 kronor och skickade mig en faktura. På fakturan står att försäkringsperioden gäller fr om den 26/2 -16 och ett år framåt. Den 10/3 emailade jag Moderna försäkringar och berättade att min hund har blivit såld, jag förklarade att jag önskade utnyttja min ångerrätt. Fick till svar att min ångerrätt är "förbrukad" och har upphört att gälla, och att jag uppmanas betala beloppet. När jag hänvisade till konsumentköpslagen och distansavtalslagen svarade dem att de kommer att skicka mig en restfaktura varmed jag svarade att jag har utnyttjat min ångerrätt för hela tjänsten inom föreskriven tid. Min fråga är, är jag skyldig att betala deras s k restfaktura?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret. Först och främst skulle jag be dig hänvisa Moderna försäkringar till deras egna returpolicy: "När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom fjorton dagar från det att avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela detta till Moderna Försäkringar. Om du väljer att utöva din ångerrätt har bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande, dock lägst med gällande minimipremie." - Klicka här för att komma till deras hemsida. Därefter:Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller för dig som konsument bl.a. om du köper något på distans. Ett exempel på distansavtal är köp via telefon. - Därav är denna lag tillämplig för dig, precis som du har nämt för Moderna. 3 kap handlar om avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument. Ett exempel härpå är just försäljning av försäkringar via telefon. Något som bör tilläggas är att bestämmelserna om ångerrätt inte gäller för avtal om försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, vilket följer av 3 kap 2 § p. 4. - I ditt fall verkar det ju som, på fakturan, att avtalet ska gälla i ett år, så detta undantag är inte tillämpligt för Moderna försäkringar! De kan inte ursäkta sig med denna paragraf.Nu till din fråga: Av 3 kap. 7 § följer att konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 3 kap 8 § - s.k. ångerfrist. Av 3 kap 8 § följer att ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Av 3 kap 8 § 2 st följer dock att ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor enligt 3 § fjärde stycket eller 4 § andra stycket kommer konsumenten till handa. De sist nämnda §§ innehåller omfattande krav på information som näringsidkaren ska ha lämnat till dig i samband med eller efter köpet.Slutsats: 1. Kontrollera verkligen så att försäkringen inte har en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, för i så fall försvinner din ångerrätt. 2. De 14 dagarna räknas som huvudregel från den dag avtalet ingicks - dvs i ditt fall den 26/2. Ett undantag är dock att de 14 dagarna aldrig börjar löpa förrän du av Moderna Försäkringar erhåller den information om de enligt ovan är skyldiga att ge dig i samband med eller efter köpet. Av allt att döma så har du lämnat meddelande om att du vill frånträda avtalet inom de 14 dagar som du bör göra. Ångerfristen gäller fortfarande! Det enda du kan behöva vara tvungen att betala, är kostnaden för den tid du har brukat försäkringen, dvs. för de 14 dagar du har haft nytta av hundförsäkringen. Detta enligt 3 kap 10 och 11 §§. Rekommendation: Beroende på vad din restfaktura lyder på, är du troligtvis inte skyldig att betala för mer än de 14 dagar du har brukat din försäkring! Du har alltså rätt att ångra avtalet! Blir det problem - t.ex. att företaget inte godtar att du ångrat dig inom fristen, trots att du anger vad jag angett ovan, så är du välkommen att återkomma hit. Beroende på hur mycket restfakturan lyder på rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Bindande avtal vid orderbekräftelse?

2016-03-06 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Gäller orderbekräftelse som bindande avtal? Eller får butiken ändra priset efter att jag betalat m kort och fått en orderbekräftelse? Priset jag betalat stämmer överens med priset som marknadsförts.
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grunden för svensk avtalsrätt finner man i avtalslagen. Ett bindande avtal uppstår i enkelhet då en part avgivit ett anbud och en annan part accepterat anbudet. Bestämmelserna är dispositiva och i de fall då parterna bestämt något annat sätt att sluta sina avtal på gäller alltså det. Däremot finns det andra lagar som är tvingande till konsumenternas fördel, exempelvis lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Här stadgas i 2 kap. 4 § att när ett distansavtal har ingåtts ska näringsidkaren inom rimlig tid ge konsumenten en bekräftelse på avtalet. Bekräftelsen ska ges senast när varan levereras eller tjänsten börjar utföras. Av ordalydelsen bör en orderbekräftelse vara just en sådan bekräftelse på att avtal har ingåtts. Även utifrån avtalslagen bör en orderbekräftelse ses som en accept från säljaren på ditt anbud att köpa en vara. Om orderbekräftelsen inte innehåller något förbehåll eller annan tydlig information om att det inte skulle röra sig om en slutlig accept av konsumentens anbud om att köpa varan måste avtalet anses ha ingåtts i och med orderbekräftelsen.Då orderbekräftelsen skickats ut har således bindande avtal ingåtts under förutsättning att du inte har invändningar om hur bekräftelsen är utformad (bekräftelsen ska stämma överens med ditt anbud - viljeförklaringarna från båda sidor ska vara lika). Det måste dock påpekas att trots att ett bindande avtal ingåtts kan det under vissa angivna förutsättningar ogiltigförklaras. I 32 § första stycket avtalslagen stadgas: ”Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått ett annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget.”Ett ingånget avtal kan således förklaras ogiltigt om priset angivits fel och köparen förstått eller borde ha förstått att priset var felaktigt. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har i ett flertal fall bedömt när köparen borde förstått att priset var felaktigt. Om en vara normalt kostar 10.000 kr och säljaren av misstag angett priset 1.000 kr borde eventuellt en köpare förstå att priset är felaktigt. Om den angivna köpesumman inte är orimligt låg och konsumenten efter omständigheterna inte borde insett säljarens misstag bör emellertid avtalet stå fast (avtal ska hållas - pacta sunt servanda).Huruvida ett giltigt avtal föreligger i er situation beror på omständigheterna kring köpet, hur orderbekräftelsen är utformad och hur stor skillnaden i pris är.

Ångerrätt vid köp på internet

2016-02-19 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |"Hej!Tyvärr, det är rätt cylinder som vi levererat enl din beställning och märkta produkter går inte att returnera.Så du får gå in på hemsidan och beställa en ny. Det är samma pris."Stämmer verkligen detta? Det måste väl alltid gå att returnera en vara om den inte stämmer?
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör avtal mellan en konsument och en näringsidkare som träffas över internet regleras i distans- och hemförsäljningslagen. Lagen är tvingande till konsumentens fördel, det vill säga alla avtalsvillkor som i jämförelse med lagens bestämmelser är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne (1 kap. 4 §). Som konsument har du rätt till 14 dagars ångerrätt då du köper varor över internet och du har under den tiden rätt att frånträda avtalet genom att meddela säljaren (2 kap. 10 §). Ångerfristen, alltså den tid du som konsument har på dig att ångra köpet börjar normalt att löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Fristen börjar dock tidigast att löpa den dag konsumenten får information om ångerrätten. I de fall konsumenten inte får någon information om ångerrätten har konsumenten upp till ett år på sig att ångra köpet (2 kap. 12 §). Förutsatt att mindre än 14 dagar har förflutit eller att du inte har fått någon information om ångerrätten har du alltså rätt att frånträda avtalet och returnera varan. För att utnyttja sin ångerrätt ska en konsument utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad skicka tillbaka varan till säljaren. I de fall säljaren inte har gett konsumenten information om dennes skyldighet att på egen bekostnad returnera varan är det istället säljaren själv som ansvarar för kostnaden (2 kap. 13 §). När du utövar din ångerrätt ska säljaren betala tillbaka vad du har betalat för varan (2 kap. 14 §). Det stämmer alltså så som du säger, förutsatt att du utnyttjar din ångerrätt i tid har du alltid rätt att returnera en vara. Den rättigheten gäller inte bara när en vara inte stämmer utan en konsument har alltid 14 dagars ångerrätt vid köp av en näringsidkare över internet.Allt som är grönmarkerat är länkar som skickar dig vidare till relevant lagtext.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Ombokning och returrätt som konsument

2016-03-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Har bokat 3 showbiljetter inkl. mat på Hamburger börs. Olyckligt nog har jag bokat fel datum. Biljetterna är betalda. Har jag rätt att boka om eller avboka dessa?
Adam Lund |Hej, Dessa fall regleras enligt reglerna som finns i Distansavtalslagen. Avtalsvillkor får inte strida mot lagen (alltså vara mindre förmånliga för konsumenten) och ska finnas tillgängliga på hemsidan i samband med köpet enligt lagens regler. Som huvudregel har man 14 dagars ångerrätt enligt 2 kap 10 § Distansavtalslagen, men med flera undantag, däribland i 2 kap 11 § p. 12 Distansavtalslagen, för biljetter till kulturevenemang och dylikt. Vad som innefattas som kulturevenemang hittade jag i en lagkommentar; "Näringsidkaren ska utföra tjänsten en viss bestämd dag eller under en viss period för att undantaget ska vara tillämpligt. Exempel som nämns i förarbetena är distansavtal om köp av biljetter till en operaföreställning eller en fotbollsmatch, liksom deltagande i en sportaktivitet." Även om en middagsshow inte är en opera tycker jag att de är tillräckligt lika varandra för att man ska kunna dra en slutsats om att lagen undantar dessa typer av biljetter från ångerrätten. Avtalsvillkoren från Hamburger Börs ger heller inte någon utökning av dina rättigheter att ångra köpet av biljetterna, så tyvärr ser jag ingen möjlighet att med lagstöd eller med stöd av avtalet returnera biljetterna. Vänliga hälsningar,

Retur av barnplagg köpt på nätet i fysisk butik

2016-03-08 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej Jag undrar om en butik kan neka min retur pga att de inte kan sälja varan?. Jag har nämligen köpt ett barnplagg via deras hemsida men eftersom butiken inte har barnavdelning så blev jag nekat min retur i butik och blev hänvisat till en av deras butiker som har en barnavdelning som då kan sälja varan. Jag hänvisa till att i deras hemsida så står det att jag får lämna varan i valfri butik och att det inte framgår någon information om att return inte får ske i deras butik, svaret från butikschefen blev att hon har rätt att neka återköp eftersom varan inte kan säljas i butiken. Stämmer detta?// anonym
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du har köpt en vara på nätet, vilket gör att Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal är tillämplig. Denna lag är enligt 1 kap. 4 § tvingande till din förmån. Dvs, företaget kan inte använda sig av villkor som skulle vara till din nackdel och som avviker från denna lag. - Ett bra skydd för dig som konsument och privatperson!2 kap 2 § beskriver vilka villkor som måste finnas med från företagets sida när du ingår avtalet. Enligt 2 kap 2 § - "Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information om:- den rätt som konsumenten har att reklamera enligt lag, hur reklamation kan göras och gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan vända sig för att framställa klagomål,- huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det". Enligt 2 kap 3 § ska sådan information anges "klart och begripligt" så att du som konsument inte har några svårigheter med att förstå informationen. - I ditt fall så innebär det att om företaget har informerat dig, vilket de bör ha gjort, om att du har rätt att återlämna varan i vilken fysisk butik som helst, så har du denna rättighet. De kan inte hänvisa till att de inte kan sälja varan i sin butik. Det viktiga här är att du givetvis har utövat din ångerrätt inom den tid som gäller enligt avtalet alternativt inom 14 dagar enligt 2 kap 10 §. Enligt 2 kap 11 § finns exempel på undantag då din ångerrätt inte skulle gälla. Att butiken inte kan sälja barnkläderna i just sin butik, är inget godkänt undantag! Enligt Marknadsföringslagen (2008:486) skulle även informationen på hemsidan gällande retur i valfri butik anses vara vilseledande enligt 10 § 2st 3p. om du inte har denna möjlighet som de marknadsför på sin hemsida. Dessvärre leder det oftast inte till någon annan påföljd än att företaget kan få sluta med sin marknadsföring alternativt att de får betala böter för sin vilseledande reklam. - Det skulle dock kunna vara en godtagbar anledning för företaget att uppfylla sina förpliktelser mot dig, dvs. att ta emot varan i sin fysiska butik, då de annars bryter mot marknadsföringslagen. Slutsats: Då jag tyvärr inte har full information om hur ditt avtal ser ut och vilken information du har fått mer än den information på nätet innan du ingick avtalet, är det svårt för mig att göra en exakt bedömning. Jag rekommenderar dig att läsa igenom ditt avtal och se om det uttryckligen står att du har rätt att lämna tillbaks varan i vilken butik som du önskar. Finns det med i avtalet, har du rätt att lämna den i valfri butik (som givetvis ingår i företagskedjan) med stöd av distansavtalslagen. Skulle de inte godta denna anledning kan du även hänvisa till marknadsföringslagen om att det i så fall är vilseledande information på deras hemsida. Behöver du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning vidare till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Mvh,

Internetköp med inkluderat abonnemang på medlemsskap

2016-02-24 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Den 23/7-15 köpte jag en produkt på en hemsida och betalade online. 7 månader senare upptäcker jag att detta företaget har dragit 89 kr på mitt konto varje månad sedan jag köpte produkten. Jag går därför in på deras hemsida och läser under villkor att man ingår i ett medlemskap för 89 kr i månaden när man köper sin första produkt. Jag har inte ingått i medlemskap med vetskap och aldrig fyllt i mina kontouppgifter förutom när jag skulle betala produkten. Så de har antagligen tagit mina kontouppgifter när jag betalade produkten och genom det dragit av 89 kr i månaden på mitt konto. Är detta lagligt? Hur kan jag göra för att få tillbaka mina pengar? Här är deras hemsida där deras villkor står: https://www.luxplus.se/handelsvillkorVäldigt tacksam för svar!MvhIsabel
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline!Till att börja med så är du konsument vilket innebär att lagstiftningen kommer att tolkas till din fördel, med det inte sagt att konsumenter alltid har rätt däremot att de åtnjuter ett starkare skydd gentemot företag vid ingående av köpeavtal. Det handlar om ett köp över internet och därav är det lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler som kommer att tillämpas. Enligt 2 kap. 2§ 3p. ska företaget innan avtal ingås ge konsumenten information om avtalet avser en prenumeration, där priset per faktureringsperiod ska anges. Vidare ska informationen ges klart och begripligt på ett sätt som är anpassat till det medel som används för distanskommunikationen, 2 kap. 3§ 1 st. "Klart och begripligt" innebär att informationen ska ges på ett sätt så att konsumenten normalt sett inte har några svårigheter att ta del av eller förstå informationen. Prisuppgiften ska vara lätt att hitta vid en översiktlig läsning av den information som visas i samband med beställningen enligt Marknadsdomstolen. Efter att ha varit inne på sidan och gått hela vägen fram till betalningen för att se om företaget visar uppgiften om att det i beställningen ingår en prenumeration klart och tydligt kan jag konstatera att det vid beställningen framgår: "Tillgång till alla Luxplus erbjudanden för 0 kr den första månaden, därefter löpande månadsabonnemang 89 kr/mån. (se förmåner)Du ska upprätta ett medlemskap (medlemsvillkor) för att få Luxplus erbjudanden. Kan sägas upp när det passar dig."Informationen framgår (jag gjorde det via min dator) tydligt vid betalningen, den är lättbegriplig och inte på något sätt inlindat vad som ingår i köpet och det framgår av en översiktlig läsning av betalningsuppgifter. Detta behövde jag inte ens klicka fram villkor för att se, det kom upp på steg 2 i mitt beställningsförfarande precis under produkten bredvid en röd symbol. Jag förstår att det känns tråkigt att ha behövt betala 89:- i månaden till något du inte visste om att du bundit upp dig på. Dessvärre idet här fallet ser det inte ut som att det är företaget som har gjort fel då de har följt alla regler som de ska. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Köparens rätt till återbetalning när returnerat paket har försvunnit

2016-01-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag har köpt kläder på en webbshop och returnerat paketet. Paketet inlämnades på dhl servicepoint och jag fick kvitto på inlämnat paket. Nu har paketet försvunnit. Webbshoppen säger att de inte fått tillbaka kläderna. Jag har nu betalat fakturan för kläderna. Vill ha tillbaka mina pengar. Kan jag kräva pengarna tillbaka för kläderna jag returnerat, fast paketet försvunnit? Tack på förhand!
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser om avtal på distans mellan näringsidkare och konsument regleras i distansavtalslagen. Köparen har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att varan mottagits, om köparen meddelar säljaren om detta (2 kap. 10 + 12-13 §§). Jag utgår från att du returnerat varan inom denna ångerfrist. Om köparen inom rätt tid och på rätt sätt meddelat säljaren om det ångrade köpet (vilket du har gjort genom att överlämna paketet till leverantören), ska detta gälla även om paketet försenas, skadas eller försvinner. Se 2 kap. 10 § 2 st. Som köpare gäller således din ångerrätt även om leverantören "slarvat bort" paketet. Vidare har du som köpare rätt att få tillbaka det du betalat för varan när du utnyttjar din ångerrätt. Återbetalningen ska ske utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från det att säljaren meddelades att köparen frånträtt avtalet (2 kap. 14 §). När det gäller överlåtelse av en vara är säljaren inte skyldig att betala förrän varan åter kommit denne tillhanda, alternativt att köparen kan visa upp att varan har återsänts. Detta kan du visa m.h.a. det kvitto du fick av leverantören. För att sammanfatta det hela har du rätt att få tillbaka dina pengar även om paketet har försvunnit, förutsatt att du skickat iväg paketet inom ångerfristen. Välkommen att höra av dig om du undrar något mer!Vänligen,