Fråga om skyldighet att arbeta efter avtalstiden löpt ut

2018-02-15 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Har en arbetsgivare rätt att säga till sin anställda att hen ska arbeta kvar X antal dagar/veckor efter att kontraktet gått ut? Detta gäller en säsongsanställning.
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en presumtion om att ett anställningsavtal gäller tills vidare, dock kan säsongsarbete undantas från detta och får bestämmas att gälla till viss tid, lagen om anställningsskydd 4 och 5 §§.Om kontraktet har gått ut finns inte längre något anställningsavtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Därför finns ingen plikt att fortsätta arbeta och arbetsgivaren kan inte heller kräva detta, så länge inte ett nytt anställningsavtal ingås.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När får en vilande tillsvidareanställning tillämpas?

2018-02-13 i Anställningsformer
FRÅGA |När får en vilande tillsvidareanställning tillämpas?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Man kan säga att en arbetstagare har en vilande tillsvidareanställning när arbetstagaren har en tillsvidareanställning, men under tiden tar en tidsbegränsad anställning hos samma arbetsgivare. Det finns inget som hindrar arbetsgivaren och arbetstagaren från att beteckna anställningen som att arbetstagaren på detta sätt har två olika anställningar. Om arbetsgivaren efter den tidsbegränsade anställningens utgång låter arbetstagaren gå tillbaka till sina tidigare arbetsuppgifter och arbetsvillkor i enlighet med tillsvidareanställningen, anser Arbetsdomstolen i AD 1997 nr. 42 inte att det ska anses strida mot anställningsskyddslagen (LAS). Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om detta både i samband med en nyanställning och under en redan befintlig tillsvidareanställning.Svaret på din fråga är helt enkelt att man får tillämpa vilande tillsvidareanställning om parterna kommer överens om det och om arbetstagaren återgår till sin tillsvidareanställning efter att den andra anställningen tagit slut.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Fråga om uppsägningstid för timanställd utan kontrakt

2018-02-07 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej. Om en person nära mig jobbat två år åt samma arbetsgivare och ännu går som timanställd men vill säga upp sig och gå direkt. Kan hon göra det då med tanke på att hon inte ens skrivit nått anställningsavtal? Hon har inte skrivit på nått och inte heller fått nått intyg av henne att hon jobbar där. Är med i handels.
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller muntligt anställningsavtal? Ett anställningsavtal har inte några formkrav. Avtalet kan därför ingås skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att arbetsgivaren och arbetstagaren agerar som om ett avtal föreligger. Genom det kan personen ifråga ha ett anställningsavtal trots att denne inte skrivit på något. Uppsägningstid som timanställd? Om ett anställningsavtal föreligger kan uppsägningstiden ändå undgås vid en timanställning eftersom en timanställd blir anställd vid varje enskilt arbetstillfälle. Arbetstagaren har därmed ingen skyldighet att tacka ja till de arbetspass som erbjuds, men denne får samtidigt inte tacka nej till arbetspass som denne tackat ja till utan att beakta sin uppsägningstid. Avslutning Personen i fråga kan alltså ha ingått ett anställningsavtal genom konkludent handlande. Uppsägningstiden beror sedan på om denne tackat ja till erbjudna jobbpass som ligger i framtiden. Om denne inte tackat ja till mer jobb finns däremot ingen uppsägningstid att beakta. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma till någon av våra duktiga jurister på vår juristbyrå - här. Vänligen,

Ta tillbaka löfte om tillsvidareanställning

2018-01-26 i Anställningsformer
FRÅGA |Får en Vikarie chef lova en fast anställning utan att ha pratat med den riktiga chefen och sen säga att det bara är ett vikariat?
Josefin Tjernell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En vikarierande chef svarar i lika mån som din vanliga chef, och löften som denne ger är därför lika bindande som löften som din vanliga chef ger. När det kommer till löftet så kan sägas att anställningsavtal är så kallade konsensusavtal, vilket innebär att det inte finns några formkrav för hur ni ingår avtalet. Löftet kan här ses som att ni ingått ett avtal om en tillsvidareanställning (fast anställning). Detta är lika bindande som ett skriftligt avtal, och har ett avtal ingåtts så ska man hålla sig till det (pacta sunt sevanda). Problemet med muntliga avtal är att det är svårare att bevisa att det ingåtts ett avtal, och ännu svårare att bevisa vad avtalet innehåller.Är det så att din arbetsgivare hävdar att ni träffat avtal om att din anställning är ett vikariat och du hävdar att ni träffat avtal om att den ska vara tillsvidare så är utgångspunkten att avtalet gäller tillsvidare tills dess att arbetsgivaren har visat att ni träffat ett avtal om att din anställning är ett vikariat (4 § LAS). Vid en eventuell tvist i domstol är det således upp till din arbetsgivare att visa att ni har träffat avtal om en anställning på vikariat, något som kan vara svårt om det enbart har förekommit muntlig kommunikation mellan er.Jag hoppas att du fått svar på din fråga och om du har fler funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen. Med vänliga hälsningar,

Min kompis provanställning har avslutats, och han verkar ha blivit diskriminerad pga sin sexuella läggning

2018-02-13 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej,Jag har en kompis som har haft en provanställning som lärare på en skola. Nu har hans anställning avslutats med omedelbar verkan. Motiveringen som han får är att han har uppträtt olämpligt när han har berättat för niondeklassarna om att han är homosexuell och att han brukar gå på bastuklubbar. Nu undrar jag åt hans vägnar är det en ogiltig uppsägning och hur mycket skadestånd kan han få? Kan han få både för diskrimineringsersättning och ekonomiskt skadestånd för felaktig uppsägning?Jag undrar även finns det någon möjlighet att han kommer gå lottlös dvs. förlorar detta om det går vidare till förhandling?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först kommer jag att gå igenom vad som gäller för provanställningar samt diskriminering, och därefter vad din kompis kan göra.ProvanställningLag om anställningsskydd (LAS), gäller arbetstagare i allmän och enskild tjänst (här). LAS reglerar bland annat uppsägningstider och anställningsformer. LAS är semidispositiv, vilket innebär att det är tillåtet att avvika från LAS genom kollektivavtal. I din fråga nämner du inte huruvida din kompis har kollektivavtal, så jag utgår från att LAS ska tillämpas. Det är tillåtet enligt LAS att ingå avtal om provanställning, såvida tiden arbetstagaren är provanställd är högst 6 månader (här). Provanställning är vanligt om någon är nyanställd. Om antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter prövotiden, ska hen meddela motparten senast vid prövotidens utgång (här). Gör ingen av parterna detta, omvandlas provanställningen till en tillsvidareanställning. En provanställning får avbrytas före prövotidens utgång, såvida inte parterna har avtalat om annat (här). Om arbetsgivaren vill avsluta provanställningen behöver arbetsgivaren inte motivera varför. Men om arbetsgivaren avslutar provanställningen och motiverar varför, får detta inte göras på ett kränkande eller diskriminerande sätt. DiskrimineringAtt avsluta en provanställning för att en arbetstagare är homosexuell är definitivt att motivera avslutande av anställningen på ett diskriminerande sätt. Sammanfattningsvis får arbetsgivaren avsluta en provanställning (såvida inte annat har avtalats), men inte diskriminera en arbetstagare eller arbetssökande. Sexuell läggning är en av diskrimineringsgrunderna som räknas upp i diskrimineringslagen (DiskL) (här). Det finns olika typer av diskriminering som regleras i DiskL: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera (här). Direkt diskriminering (här) innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Missgynnandet måste ha samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I din kompis fall misstänker jag att direkt diskriminering är det som kan vara aktuellt, alltså om provanställningen avslutades på grund av hans sexuella läggning. Vad din kompis kan göra nuOm din kompis är medlem i facket rekommenderar jag att han kontaktar facket. Det kan även vara bra att ta kontakt med en jurist. Han har möjlighet att ta hjälp av en jurist från Lawline (här). Om han kontaktar antingen facket eller en jurist (eller både och) kan han få hjälp att driva fallet vidare, samt utreda om det finns möjligheter att få skadestånd. Om du eller din kompis har fler frågor går det bra att ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Om skillnaden mellan timanställning och tillsvidareanställning

2018-02-10 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej min sambo har fast jobb inom bygg. Just nu har arbetsgivaren inget jobb, blir han utan lön då? Hans arbetsgivare säger att han är tim anställd Mvh
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Timanställd eller tillsvidareanställd?Timanställning är inte en anställningsform, utan en löneform.En timanställning innebär helt enkelt att du enbart får betalt för de timmar du faktiskt arbetar. Detta är en attraktiv löneform för arbetsgivaren inom byggsektorn, vars arbetsuppgifter inte alltid är spikade i förväg och som kan drabbas av mer eller mindre långa perioder utan arbete åt sina anställda. Detta innebär att man kan ha både en tillsvidareanställning (som kallas "fast anställning" i dagligt tal) och en timanställning samtidigt.Din sambo kan alltså ha en fast anställning i den meningen att hens anställning fortsätter även om det för tillfället inte finns något arbete, men om arbetsgivarens inte har några arbetsuppgifter kan din sambo således inte heller få någon lön eftersom hen då inte faktiskt arbetar.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Visstidsanställd efter provanställning- tillåtet?

2018-02-06 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Idag är det 5 februari. Jag har idag en provanställning (6 mån) som går ut 1 mars 2018. Min arbetsgivare vill avbryta provanställningen (40h/veckan) idag (med två veckors uppsägningstid) så sista arbetsdagen blir 19 februari. Detta betyder att arbetsgivaren avbryter provanställningen tidigare än vad det som står på kontraktet.. Arbetsgivaren vill ge mig ett nytt arbetsform, allmän visstidanställning. Med 20h (brist på jobb säger arbetsgivaren) och med 6 månader lång kontrakt. Min fråga är: Är det lagligt att göra så att man får använda allmänn visstidsanställning efter provanställningen?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga på bästa sätt är det nödvändigt för mig att gå in i Lag [1982:80] om anställningsskydd [LAS]. Den lagen reglerar de olika anställningsformerna som finns och vad som gäller vid avslutande av anställning.Som huvudregel ska provanställningen automatiskt gå över till en tillsvidareanställning [heltid] efter 6 månaders tid om den inte avbryts i förtid [6 § LAS]. När arbetsgivaren avbryter provanställningen i förtid måste du precis som du säger bli meddelad detta två veckor innan [31 § LAS]. Om du är fackligt ansluten måste arbetsgivaren även kontakta ditt fack om provanställningens upphörande. Eftersom din arbetsgivare har avbrutit din provanställning på det sätt som lagen säger, finns det inget problem i att hen avslutat din provanställning. Som provanställd har en knappt några rättigheter. Arbetsgivaren får lov att säga upp en när som helst utan att ange några skäl.När det gäller om det är tillåtet att bli anställd på viss tid istället för tills vidare efter en provanställning kan flera olika svar ges. Många gånger kan det ses som att arbetsgivaren försöker kringgå lagen genom att avbryta en provanställning precis innan den går över till en tillsvidareanställning, för att sedan anställa arbetstagaren på viss tid för att inte behöva ge en tillsvidareanställning som egentligen ska ske. Dock finns det vissa undantag och ett sådant kan vara då arbetsgivaren har arbetsbrist. Som provanställd har du ingen absolut rätt att bli anställd sedan om arbetsgivaren avbryter din anställning i förtid. Enda gången en kan säga något om ett avbrytande av en provanställning är om arbetsgivaren varit diskriminerande enligt diskrimineringslagen eller kränkt en på grund av ens medlemskap i ett visst fack. Därmed är den visstidsanställning som din arbetsgivare gett dig helt godtagbar både på den grunden att det råder arbetsbrist och på den grunden att hen inte ens hade behövt anställa dig efter provanställningen.Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer.Vänliga hälsningar,

Inlasad i förskoleverksamhet utan legitimation

2018-01-26 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga till er. I september 2016 började jag arbeta på en förskola och efter bara två veckor fick jag ett vikariat på 100% fram till juni 2017. I juni blev jag förlängd ytterligare och fick ett graviditets vikariat fram till augusti 2018. Min fråga är om min arbetsgivare måste ge mig tillsvidareanställning om jag skulle arbeta fram till september 2018. Har nämligen hört att man blir tillsvidareanställd automatiskt efter 2 år på samma arbetsplats. Jag har ingen förskollärarutbildning eller barnskötarutbildning.Med vänlig hälsning.
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregel enligt LASRegler om anställningsformer finns i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Din anställning övergår i en tillsvidareanställning om du har varit anställd på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5 a § st. 3 LAS). Eftersom du har haft vikariat under 24 månader i augusti 2018 så är huvudregeln enligt LAS alltså att din anställning ska övergå i en tillsvidareanställning. Undantag enligt särskild författning5 a § st. 3 LAS är dock inte tillämplig när det i enskild författning uppställs särskilda krav för tillsvidareanställning och du inte uppfyller kraven (AD 2002 nr 92). Ett sådant särskilt krav är just kravet på legitimation för tillsvidareanställning som lärare eller förskolelärare enligt 2 kap. 20 § skollagen (2010:800). Men det finns vissa undantag som medför att du trots detta kan bli tillsvidareanställd utan legitimation. Av din fråga framgår emellertid inte tillräckliga omständigheter för att bedöma om en sådan situation är för handen. Du kan läsa mer om de tillämpliga undantagen här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och har du ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen. Du är också välkommen att ringa oss på 08-533 300 04 mellan klockan 10.00 och 16–00. Med vänliga hälsningar,