Betalningsanmärkning - rättelse av uppgifter i kronofogdens register

2015-11-30 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Jag står anklagad för misshandel och vid rättegången fick jag dom att betala skadestånd till målsägande. Men jag valde att överklaga och betalade därför inte skadeståndet. Nu gick inbetalningen vidare till kronofogden, jag betalade pminnelsen första vardagen efter jag fått påminnelsen men fick ändå en prick. Kan jag "överklaga" den pricken eller är det bara att leva med misstaget att jag klantat mig?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!Tyvärr går det inte att överklaga en betalningsanmärkning, eftersom det notering hos ett privat kreditupplysningsföretag om att en betalning varit försenad - det är alltså inte exempelvis kronofogden själv som utfärdar betalningsanmärkningarna. Informationen som företagen använder sig av som underlag för sina "prickar", kan dock i vissa fall gå att få bort från kronofogdens register. Detta gäller om man exempelvis hamnat där av misstag. Om det föreligger ett misstag i ditt fall är svårt att avgöra här, men du kan ansöka om rättelse av uppgifter hos kronofogden och i din ansökan beskriva vad som hänt. Någon form av bevis som styrker att det har skett ett misstag måste bifogas, då det är du som måste bevisa detta. Efter ansökan kan kronofogden bedöma denna, och beslutet som kronofogden fattar på grund av din ansökan kan sedan vid behov överklagas till domstol. Information om hur du ansöker om rättelse hos kronofogden hittar du här.Hoppas att detta svar kan vara till hjälp.Vänligen,

Återbetala felaktig utbetalning

2015-11-30 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag fick en extra lön på 7000 kronor för lite mer än 2 år sedan, hade ingen aning om att jag fick en extra lön då jag fick 2 lönespecifikationer, båda låg runt 7000. Idag hör de av sig om att jag är återbetalningsskyldig. Bör jag betala tillbaka pengarna även fast jag inte ens vetat om att jag har fått dem?Med vänlig hälsning
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Felaktiga utbetalningar likt det du beskriver kallas inom juridiken för condictio indebiti. Reglerna kring sådana felaktiga utbetalningar är inte lagstadgade utan har framkommit genom domstolarnas praxis. Som huvudregel ska utbetalningen återbetalas. Huvudregeln har dock undantag som kan komma att bli tillämpliga i ditt fall. Om mottagaren har varit i god tro (dvs. inte haft någon anledning att misstänka att det blivit fel) om att utbetalningen varit rätt och riktig samt att mottagaren i någon form har budgeterat pengarna kan mottagaren få behålla pengarna. Det är även möjligt att argumentera att du har försatts i god tro eftersom utbetalaren har agerat passivt i så länge som två år. Slutsats: Eftersom du var ovetande om att du fått pengarna samt att det har dröjt två år för dem att kräva pengarna tillbaka finns en god argumentationsgrund för att du ska få behålla pengarna. Dock vill jag här understryka att det absolut inte är helt säkert huruvida en domstol skulle dömt till din fördel, men jag menar att det finns argument som talar till din fördel.

Skuldsanering och spelmissbruk

2015-11-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej jag är spelmissbrukare och har spelat bort 700000kr. Kan jag få skuldsanering?
Theresa Ermstål |Hej och tack för din fråga!Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen (här). Rent allmänt innebär skuldsanering att du blir befriad från att betala de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Två krav måste vara uppfyllda för att du ska bli beviljad skuldsanering, 4 § SSL. Det första är att du ska vara på obestånd och så pass skuldsatt att du inte kan antas ha förmåga att betala dina skulder under överskådlig tid. Det andra är en skälighetsbedömning med beaktande av dina personliga och ekonomiska förhållanden. Du måste således befinna dig i en svår ekonomisk situation som du inte kan ta dig ur på egen hand.Om du uppfyller båda de krav som ställs och beviljas skuldsanering kommer saneringen omfatta alla dina skulder som uppkommit före den dag då beslutet om skuldsanering meddelades, 7-9 §§ SSL. Du måste dock vara beredd att leva på existensminimum i 5 år. I lagens proposition uttalas att skuldsanering ej ska användas som ett medel mot sociala problem såsom till exempel spelmissbruk. Att du visar att du är villig att aktivt medverka till att lösa dessa problem torde öka dina chanser till skuldsanering. Det ser även bättre ut om du kan visa på en längre tid då du ej skuldsatt dig. Du hittar ansökningsblankett om skuldsanering på kronofogdens hemsida.Hör gärna av dig om det uppkommer fler funderingar och lycka till!Mvh

Om en av två låntagare dör, vad händer med skulden?

2015-11-29 i Fordringar
FRÅGA |Två systrar tar ett privatlån tillsammans. Den ena dör, vad händer med skulden? Tack på förhand!//Malin
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Vad som händer beror lite på hur lånet är upplagd. Ofta när det är flera låntagare så är de vad som kallas för "solidariskt ansvariga" för lånet. Det innebär att långivaren, t ex banken, kan kräva vilken som helst av långivarna på hela skulden om de vill. Om låntagarna är solidariskt ansvariga för ett lån och den ena åläggs att betala hela lånet, så kan den som betalat kräva tillbaka pengar för den del som den andra egentligen skulle betala (kallas inom juridiken för regressrätt). Så om två personer är solidariskt ansvariga för ett lån, och den ena struntar i att betala, banken kräver den andra på hela skulden och denne betalar hela skulden. Då kan den kräva halva beloppet som betalats av den första systern. Sen kan det naturligtvis vara så att systern inte har varken pengar eller tillgångar som kan utmätas och den andra systern aldrig får igen sina pengar. Men rätten att kräva tillbaka pengarna från systern finns. Om den ena av två solidariskt ansvariga för ett lån dör, så kommer den låntagare som fortfarande lever få betala hela skulden. Men denne har då regressrätt mot den avlidnes dödsbo. Ett dödsbos skulder ska betalas innan kvarlåtenskapen fördelas på arvingarna. Så då kan den andra systern få den avlidne systerns del av skulden via dödsboet. Saknas pengar i dödsboet och det försätts i konkurs får tyvärr den efterlevande betala hela skulden.Om man, vilket är mer sällsynt, endast är personligt ansvarig för "sin del" av lånet, dvs halva lånet, då påverkas det inte av om en av två låntagare dör. Det blir dock även där den dödes dödsbo som får lösa skulden, om det inte finns en försäkring tecknad (sk låneskydd) som löser lånet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Penningfordran och betalningsföreläggande.

2015-11-30 i Skuld
FRÅGA |Jag har lånat ut pengar till en vän med muntligt avtal att få 1000 kr per månad tillbaka.Efter 1 år har hon inte betalat något. Skyller på allt möjligt. Vad kan jag göra?
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill har du möjlighet att få penningfordran fastställd av kronofogdemyndigheten enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) (lagen hittar du här) Via denna länk http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html kan du hitta mer information om betalningsföreläggande och också göra en ansökan. Bestrids betalningsföreläggandet kan du välja att antingen föra saken till domstol eller välja att inte driva det vidare. Det finns alltid en möjlighet att din vän väljer att betala frivilligt när det kommer ett krav från KFM.Hoppas att detta besvarade dina fråga!

Överlåtelseförbud i testamente

2015-11-30 i Utmätning
FRÅGA |HejOm jag har en skuld hos kronofogden kan mina föräldrar då skriva i sitt testamente att arvet ej får överlåtas eller utmätas.Gäller detta i så fall och kronofogden kan inte komma åt pengarna?Vore tacksam för ett snabbt svarMed vänlig hälsning
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Om du genom testamente ärver egendom av dina föräldrar med föreskriften att egendomen inte får överlåtas (så kallat överlåtelseförbud) så får den inte utmätas för dina skulder. Detta framgår av Utsökningsbalk (1981:774) 5:5 första stycket. Skulle testamentet däremot enbart föreskriva att egendomen inte får utmätas, så blir dock utfallet annorlunda. Ett sådant ”utmätningsförbud” saknar verkan och hindrar inte alls utmätning.Om dina föräldrar önskar hjälp med att formulera testamentet så är de välkomna att vända sig till vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka. Med vänlig hälsning

Delat gäldernärsansvar och preskription

2015-11-29 i Fordringar
FRÅGA |Vi lånade ut pengar till vår son och sonhustru för ca 10 år senBåda skrev under på lånehandlingen med sina namn.Nu är de skilda sen 2 år.Nu vill vi ha tillbaka pengarna. Exfrun vägrar.Kan vi kräva att de ska betala hälften var eller måste vår son betala allt själv?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser om detta finns i skuldebrevslagen och preskriptionslagen.Solidariskt ansvarDå er son och exfrun tillsammans har lånat pengar av er och båda har skrivit på lånehandlingen gäller att båda ansvarar solidariskt för skulden, SkbrL 2§ 1st. Detta innebär att ni kan kräva betalt av vem som helst av dem och alltså kan kräva att de ska betala hälften var eller att en av dem ska betala allt. Om ni väljer att kräva endast en av dem på hela summan har den rätt att kräva hälften av summan av den andre, vilket alltså innebär att om ni skulle kräva er son på hela summan skulle han i sin tur ha rätt att kräva halva summan av exfrun och tvärtom om ni skulle kräva exfrun på hela summan. Detta gäller dock inte om ni har kommit överens om delad ansvarighet för skulden, utan i så fall gäller det som är överenskommet. PreskriptionDå det var ca 10 år sedan ni lånade ut pengarna kan det dock vara så att fordran har preskriberats, så är fallet om det har gått tio år och ni inte har avbrutit preskriptionen inom de tio åren,PreskL 2§ 1st. Preskriptionen har avbrutits bland annat om antingen er son eller exfrun har utfäst betalning, betalat ränta eller amortering eller har erkänt fordringen gentemot er, eller om ni har skickat ett skriftligt krav om fordringen, PreskL 5§.Har det inte gått tio år sedan ni lånade ut pengarna eller om ni avbrutit preskriptionen under denna tid kan ni alltså kräva att få tillbaka pengarna. Om preskriptionsavbrott inte har skett har ni förlorat rätten att kräva att få lånet återbetalat, PreskL 8§. Är det så att det snart har gått tio år bör ni alltså agera snarast, lämpligen genom att skriftligen skicka ett krav till sonen och exfrun. SammanfattningDå ni inte verkar ha kommit överens med er son och exfrun att de har delad ansvarighet för skulden gäller att ni kan kräva dem båda på skulden, ni kan alltså kräva dem på halva summan var. Om ni skulle kräva en av dem på hela summan har denne i sin tur rätt att kräva den andra på halva summan. Då ni lånade ut pengarna för ca tio år sedan har ni endast rätt att kräva att de ska betala tillbaka lånet om inte tio år har gått sedan lånets uppkomst eller om ni har avbrutit preskriptionen under denna tid. Om det snart har gått tio år och ni inte har avbrutit preskriptionen bör ni snarast göra det.Med vänliga hälsningar

Godtrosförvärv när inte alla delägare har samtyckt till försäljning

2015-11-28 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Om en båt har två ägare, dvs samägd egendom, måste då båda dessa parter anges som säljare på köpekontraktet och således också båda två signera kontraktet? Eller räcker det med att en av parterna uppger sig som säljare?Har råkat ut för ett fall där jag köpt en båt och nu visar det sig att personen som uppgett sig som säljare i själva verket endast ägde 50% av båten. Vad händer i detta fall?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en delägare till viss egendom ska få förfoga över egendomen, t.ex. genom att sälja den, krävs att alla delägare samtycker till det (2 § samäganderättslagen). Det här förutsätter inte att alla skriver på kontraktet, utan delägarna kan godkänna det på i stort sett vilket sätt som helst.I ditt fall får jag uppfattningen att du har fått reda på att säljaren inte hade fått den andra delägarens godkännande att sälja båten till dig. Frågan är om det här påverkar din rätt till båten.För att inte delägaren som inte hade godkänt försäljningen ska få rätt till sina 50 % gentemot dig, dvs. ha en rätt att använda båten som kan riktas mot dig, krävs att du var god tro om säljarens rätt att sälja egendomen. För att du ska vara i god tro krävs det att du inte insåg eller under omständigheterna inte borde ha insett att säljaren inte fick sälja 100 % av båten (2 § godtrosförvärvslagen). Den här bedömningen blir väldigt svår att göra i brist på vidare information om omständigheterna vid försäljningen i ditt fall.Om det är så att du inte var i god tro, dvs. att du borde ha insett att det fanns en ytterligare delägare som inte hade gett sitt godkännande till försäljningen, har du endast rätt till 50 % ägande av båten och du måste då t.ex. dela användandet av båten. Du har däremot ingått ett avtal med säljaren om att köpa hela båten. Det här avtalet är giltigt även om delägaren har rätt till 50 % av båten och du kan därför kräva säljaren på ersättning för de 50 % av båten som du inte har rätt till men har betalat för. Därutöver kan du t.ex. har rätt till ersättning för kostnaden att köpa ur delägaren, om den kostnaden överstiger det du har betalat för dessa 50 %. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,