Egendom som ex-sambo vägrar hämta.

2017-04-22 i Fordringar
FRÅGA |Har separerat sedan ett halvår tbx. Exet vägrar hämta sina saker (lite möbler och massa kläder). Han är även skyldig mig 30" för ett lån jag gav honom för att han skulle betala av sina skulder. Dem vägrar han nu också att ge, vad kan jag göra?
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!SakernaDet är en jätte jobbig situation du hamnat i. Om du skulle sälja ditt ex saker skulle du i princip göra dig skyldig till olovligt förfogande, detta regleras i 10 kap. 4 § Brottsbalken, du hittar den här. Man kan också se det på så sätt att ditt ex gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § Brottsbalken, eftersom att han rubbar din besittning av förrådet då han har sina saker där. Det kan vara en idé att berätta detta för honom, egenmäktigt förfarande är ett brott och du skulle kunna göra en polisanmälan mot honom. Ansökan hos kronofogdenNågot annat du kan göra är att ansöka hos kronofogden om handräckning. Det betyder att ditt ex kan bli skyldig att hämta sina saker hos dig, om handräckningen beviljas det vill säga. Du kan läsa mer om handräckning här: https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html#sthash.swxd4NCI.dpuf. Gällande fordranVad gäller den skuld som ditt ex har till dig så kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Det kan du läsa mer om här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html. Det kostar 300 kronor, men dessa kan du sedan kräva av ditt ex i din ansökan.Lycka till med allt!Vänligen,

Utmätning av pensionsförsäkring

2017-04-22 i Utmätning
FRÅGA |Moliteknik AB har en fordran på Johnny Croona om drygt 5 Mkr + räntor enligt dom i Skaraborgs tingsrätt mål nr T 1953-09. Bolaget är ägare till pensionsförsäkring om 0,5 Mkr hos Länsförsäkringar. Utbetalningstidpunkten för försäkringen är f n 2017-08-01 om inte förmånstagaren, Johnny Croona begär senareläggning av utbetalningen (under 5 år). Kan Länsförsäkringar motsätta sig utmätning i pensionsförsäkringen? Försäkringsbolaget har vägrat utbetalning till konkursförvaltaren. Förvaltaren åberopade inte utmätning.
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör fordringsrätt. För att besvara frågan kommer jag fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.Gällande rättMöjligheten att i förväg utmäta en pensionsförsäkring regleras i 15 kap. 3 § Försäkringsavtalslagen.:”Innan något försäkringsfall har inträffat får en livförsäkring som gäller på försäkringstagarens eller försäkringstagarens makes liv utmätas för försäkringstagarens skulder bara i den mån det under något av de senaste tio åren har betalats premie för försäkringen med belopp som överstiger 1. för tidsbegränsad försäkring som endast avser dödsfall: fem gånger den premie som beräknas belöpa på det året, 2. för livförsäkring där försäkringsbolagets betalningsskyldighet efter försäkringsfall inte längre är beroende av att en viss person lever, om den inte omfattas av 1: dubbla genomsnittet av de premier som betalats under perioden eller den kortare tid under vilken försäkringen gällt, 3. för försäkring med periodisk utbetalning där försäkringsbolagets betalningsskyldighet är beroende av att en eller flera personer lever,om den inte omfattas av 1: femton procent av den premie som skulle ha betalats om försäkringen hade tecknats mot engångspremie vid början av det året.” Utgångspunkten är att livförsäkring jämställs med annan egendom som objekt för utmätning men i paragrafen anges vissa förutsättningar under vilka försäkringen inte får tas i anspråk för försäkringstagarens skuld. Reglerna om utmätningsfrihet gäller både kapitalförsäkring och livränteförsäkring.Bestämmelsen syftar till att göra det möjligt att, med undantag från huvudregeln om att försäkringar av detta slag är skyddade från utmätning, utmäta premiebetalningar som överstiger ett visst belopp. Har premiebetalningen varit jämnt fördelad på ett närmare specificerat vis är den därmed utmätningsfri. Har däremot under något av de senaste tio åren betalats en premie som överstiger gränsen för utmätningsskyddet, får försäkringen utmätas, dock endast till den del som motsvarar de överstigande premiebeloppen.HD har i en dom från 2013 besvarat frågan om ett utmätt belopp i en icke förfallen premie kan drivas in som en förfallen fordran enligt 9 kap. 11 § Utsökningsbalken. Till att börja med slog domstolen fast att lagstiftarens syfte med 15 kap. 3 § FAL måste vara att vad som är utmätningsbart ska kunna komma utmätningsborgenärerna till godo, men att det inte är reglerat hur utmätningen ska genomföras. Högsta domstolen ansåg att det bör krävas uttryckligt lagstöd för utbetalning på grund av utmätning enligt 15 kap. 3 § vilket det inte finns och därför kunde beloppet inte drivas in som en förfallen fordran.LösningFör att utmätning ska vara möjligt måste det under något av de senaste tio åren betalats en premie som överstiger gränsen för utmätningsskyddet. Dessutom måste försäkringsfall ha inträffat. I ert fall har i vart fall inte försäkringsfall inträffat och det går därför inte att göra en utmätning med stöd av 15 kap. 3 § Försäkringsavtalslagen. Däremot kan personen kanske göra ett återköp som innebär att borgenärer får betalt. Rätten till återköp av en pensionsförsäkring begränsas av skattelagstiftningen. Återköp kan endast ske i vissa fall, jfr 58 kap 18 § inkomstskattelagen. Med återköp menas att försäkringen avslutas helt och att försäkringsföretaget återbetalar ett belopp som motsvarar värdet av försäkringen på återköpsdagen. För att återköp ska få ske krävs ofta att dispens medges av Skatteverket. Dispens får medges om försäkringstagaren är på obestånd och denne genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem. Med varaktig lösning avses enligt förarbetena främst att gäldenären träffar en frivillig överenskommelse med sina fordringsägare eller beviljas skuldsanering. Det som krävs är därmed en frivillig lösning mellan er och Johnny Croona alternativt att han beviljas skuldsanering. För kortare uppföljande frågor når du mig på Emil.Blomqvist@lawline.seMed vänlig hälsning

Vad gör man när kunden bestrider fakturan?

2017-04-17 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Vad gör man när en kund bestrider en faktura, och kommer med en egen uträkning vad det skall kosta ?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och din kund har hamnat i en tvist. Om din kund vägrar att betala det belopp du anser att kunden är skyldig finns det ett antal åtgärder som kan vidtas. BetalningsföreläggandeDet enklaste sättet att få någon att betala är genom en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om kunden inte bestrider kravet (alternativt accepterar ditt krav) kommer Kronofogden att hjälpa dig att driva in pengarna. Om kunden däremot bestrider kravet kommer du att få möjlighet att gå vidare med kravet till tingsrätten.Information om hur du går till väga för att ansöka om betalningsföreläggande hittar du på Kronofogdens hemsida.Ansökan om stämningOm du vet att kunden kommer att bestrida kravet även om du ansöker om betalningsföreläggande rekommenderar jag att du vänder dig direkt till tingsrätten med en stämningsansökan. Tingsrätten kommer då (efter en eller flera förhandlingar) att avgöra hur mycket pengar du har rätt till. Det är du som måste bevisa för tingsrätten att fakturan är korrekt. På Domstolsverkets hemsida hittar du information om hur du går till väga för att ansöka om stämning. Samtala med kundenEn rättsprocess kan ta lång tid. Rättsprocesser är dessutom förenade med vissa risker; förlorar du målet kan du bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader. Mitt råd till dig är därför att först och främst kontakta kunden och förklara att du (1) anser att du har rätt till det belopp som du har fakturerat och (2) att du har för avsikt att vidta åtgärder för att få tvisten avgjord om kunden inte går med på ditt krav. Om du behöver hjälp med detta är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister.Lycka till!Hälsningar,

Kan del i bostadsrätt bli föremål för utmätning?

2017-04-15 i Utmätning
FRÅGA |Vi äger bostadsrätt som vi hyr ut i andra hand till vår dotter av den enkla anledningen hennes skulder till kronofogden.Om vi gör henne till ägare av säg 20 % av bostadsrätten kan då kronofogden utmäta denna.Värdet av bostaden är ringa ca 250 tkr.Mvh.
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då ni äger bostadsrätten tillsammans har ni ett samägande vilket gör att bostadsrätten kan bli föremål för utmätning av Kronofogden för er dotters skulder. Bostadsrätten kan dock endast bli föremål för utmätning till den del som ägs av er dotter. Kronofogden kan dock förordna försäljning av bostadsrätten efter yrkande av utmätningssökanden, gäldenären eller annan delägare att bostadsrätten ska säljas. (8 kap 8 § Utsökningsbalken (UB)) På Kronofogdens hemsida framgår det att de försöker att undvika att utmäta bostad med att de i vissa fall måste göra det trots att skulden är liten och att en förutsättning är att försäljningen av bostaden är vinstgivande.För att besvara er fråga så kan alltså den del som er dotter äger av bostadsrätten utmätas för hennes skulder om ni gör henne till ägare vilket även kan resultera i en försäljning av bostadsrätten.Hoppas detta besvarade er fråga, om inte är ni varmt välkomna att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Gamla skulder hos näringsidkare

2017-04-22 i Preskription
FRÅGA |När jag skulle beställa tid hos tandläkaren visade det sig att jag hade en 3 år gammal skuld hos dom. Jag fick inte boka tid om jag inte betalade skulden och jag ifrågasatte då hur det kan komma sig att jag kan ha en skuld så länge utan att ha fått påminnelser samt att skulden gått till inkasso och fick till svar att det inte funkar så samt att det är för att de är ett privat företag. De är ju samtidigt anslutna till försäkringskassan om det har någon betydelse.
Malin Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du har haft en skuld i över tre år hos din tandläkare har den förmodligen preskriberats enligt 2 § 2 stycket preskriptionslagen. Av din fråga framgår det inga exakta datum, men har du som konsument en skuld som är över tre år gammal, och du inte fått hem någon form av påminnelse eller liknande, kan tandläkaren inte längre kräva betalt för skulden. Det har ingen betydelse att de är ett privat företag eller om de är anslutna till Försäkringskassan.Vänliga hälsningar,

Utmätning av bostad

2017-04-22 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Undrar om kronofogden kan utmäta bostaden om man inte kan få någon annan bostad? och sen har vi barn på 17 och 15 år?
Karolina Larsson |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som kan undantas från utmätningBostaden kan utmätas beroende på vilket värde den har. I 5 kap. UB uppställs vad som med hänsyn till gäldenärens behov får undantas från utmätning. Enligt 5 kap. 1 § 6 p. UB kan en bostadsrätt undantas från utmätning om det utgör den utmättes stadigvarande bostad. Vid utmätning ska även särskild hänsyn tas till om den utmätte har familj enligt 5 kap. 2 § UB.Bostadsrätten kan utmätas ändåEmellertid finns det undantagsregler i 5 kap. 1 § 6 p. UB som stadgar att bostaden får utmätas om gäldenären vid förvärv av bostadsrätten åsidosatt tillbörlig hänsyn mot sina borgenärer eller om det med hänsyn till bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning. När den utmätte har familj har ett värde på 400 000 kr ansetts vara oskäligt (NJA 2004 s 373 II). Sammanfattningsvis kan därmed sägas att bostaden kan komma att utmätas beroende på vilket värde den har.Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar

Solidariskt betalningsansvar för privatlån

2017-04-15 i Skuld
FRÅGA |Hej!Jag och min före detta sambo tog för ca ett år sedan ett gemensamt privatlån på banken om 60K. Min före detta vägrar nu att betala av sin del av lånet per månad. Banken säger att de ej kan dela upp lånet om hälften var på oss. Jag kommer alltså bli fortsatt betalningsskyldig på hela summan även om jag betalat in min hälft. Detta resulterar i att jag får stå för hela amorteringen, eftersom jag inte vill ha betalningsanmärkningar. Finns det något sätt att komma ur detta och skipa rättvisa? Banken kunde ej svara på detta, utan hänvisar mig till jurist. Lånet togs bl. a. till arkitektjobb till huset som min f.d. nu bor kvar i samt till en insats till en bil som nu är hans och används endast av honom.
Wilhelm Stenvall |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis vill jag nämna att även om din medgäldenär var din före detta sambo så berör sambolagen och andra familjerättsliga regler inte denna typ skuldförhållanden. De regler som gäller när sambor eller äkta makar ingår lån tillsammans är alltså allmänna fordringsrättsliga regler. Enligt 2 § lag (1936:81) om skuldebrev är gäldenärer solidariskt ansvariga gentemot borgenären. Detta innebär, precis som banken har sagt, att borgenären (banken) kan vända sig till vem som helst av gäldenärerna och kräva betalning för hela skulden. De har alltså rätt att kräva dig, eller din före detta sambo om de skulle vilja det, på hela betalningen. Efter att du har betalat till banken kan du däremot vända dig till din medgäldenär (din före detta) och kräva honom på hans del av skulden. Du har så kallad regressrätt. Såvida du och din före detta inte har avtalat om något annat är alltså ansvaret er emellan delat, innebärande att den som betalar hela skulden till banken kan kräva ersättning för att ha betalat den andres del. Jag rekommenderar att du i detta läge skickar ett kravbrev till din före detta och kräver dennes andel av skulden. Lawlines juristbyrå hjälper mer än gärna till med detta. Vill du boka tid med jurist kan du enkelt göra detta här: http://www.lawline.se/boka. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När preskriberas en fordran?

2017-04-13 i Preskription
FRÅGA |Då mitt ex och jag separerade 2003 skrev vi ett avtal om att han skulle återbetala hälften av mitt arv från mamma som vi använt till att renovera en gemensam stuga. Enligt avtalet skulle skulden regleras inom 2 år men då han är mina barn pappa har jag väntat till han fått bättre ekonomi så det inte skulle drabba våra döttrar. Då jag nu tar upp dessa pengar säger han att han vägrar betala och att han inte behöver göra det då det är preskriberat sedan 2013, 10 år efter vi ingick avtalet. Kan man göra så här är mitt fråga? Mvh orolig och kanske blåst
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fordran preskriberas tio år efter att den tillkom vilket innebär att din fordran på ditt ex preskriberades under 2013, om inte preskriptionen avbröts dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott kan ske på ett antal olika sätt. Antingen kan preskriptionen ha avbrutits, innan 2013, genom att ditt ex utfäst betalning, erlagt ränta eller amortering till dig eller på något annat sätt erkänt fordringen gentemot dig. Ett annat sätt preskriptionen kan ha avbrutits på är att ditt ex fått ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från dig. Det sista sättet preskriptionen kan ha avbrutits på är om du väckt talan mot ditt ex eller på anat sätt åberopat fodringen mot honom vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § preskriptionslagen). Om du gjort något av detta innan fordringen skulle preskriberades under 2013 så har det skett ett preskriptionsavbrott och en ny preskriptionstid började löpa från den dagen och tio år framåt. Om du inte gjort något av detta är det som ditt ex säger så att din fordran mot honom är preskriberad vilket innebär att han inte är rättsligt tvungen att betala. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,