Köp med återtagandeförbehåll under pågående personlig konkurs

2016-05-22 i Konkurs
FRÅGA |Hej. Jag är i personlig konkurs och varken äger eller får äga något. Har ej heller ngn bil o kan ej ta mig någonstans. Nu vill min vän hjälpa mig och köpa o låna mig en bil för ca 30.000:-. Men han vill ej äga den o stå för skatt o försäkring mm om det händer ngt när jag kör. Han förslår att jag får stå som ägare men att vi skriver ett skuldebrev som klargör att han kan ta tillbaka bilen precis när han vill. Han vill ej mista sin bil om kronofogden eller ngn annan fordringsägare anser att de ska ha bilen. Min fråga är alltså. Kan vi göra enligt hans förslag? Kan jag ta emot hans hjälp?
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga berör tre olika aspekter i en konkurs. Jag ska här nedan förklara de tre aspekterna och samtidigt svara på om din väns upplägg fungerar. Längst ned sammanfattar jag det som jag har sagt.Den första aspekten som jag ska förklara är hur det blir när du som gäldenär sluter ett avtal. Den andra aspekten är vad som händer med bilen när du får den från din vän. Den tredje aspekten är om din väns upplägg förhindrar kronofogden eller ditt konkursbo att ta bilen, vilken handlar om villkoret som din vän vill uppställa. Numren i rubrikerna här nedan motsvarar vilken aspekt som jag förklarar i den delen.1 Kan du sluta avtalet?Du kan sluta avtal under konkursen, så i den delen är din väns upplägg inga problem. Det som är värt att uppmärksamma här är att det bara är att avtalet bara gäller mot dig – inte ditt konkursbo. Du kan inte påverka den egendom som konkursboet råder över, enligt 3 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) (här förkortad KL).2 Vad händer med bilen?Om du blir ägare till bilen kommer den att tillfalla ditt konkursbo, vilket i princip innebär att sina borgenärer kan lägga beslag på den (3 kap. 3 § KL). Det finns en möjlighet att förhindra att så sker, men det skulle innebära att din vän tar tillbaka äganderätten till bilen.Du skulle dock kunna försöka att komma överens med din konkursförvaltare om att lösa problemet.3.1 Vad är ett återtagandeförbehåll och vad innebär det?Den möjlighet som din vän har att kunna ta tillbaka bilen från konkursboet är ett ”återtagandeförbehåll”. Ett sådant förbehåll är ett villkor om att han får ta tillbaka bilen om du inte betalar skulden till honom. Som jag förstår det är det exakt ett sådant förbehåll som din vän vill att ni skriver in i ett skuldebrev.Som huvudregel innebär återtagandeförbehållet att din vän kan använda förbehållet för att ta ut bilen från ditt konkursbo, vilket annars inte går. Observera dock att bilen är en del av konkursboets egendom tills han använder återtagandeförbehållet.Kronofogden kan också fortfarande utmäta bilen eftersom det är du som äger den, se4 kap. 17 § och 5 kap. 5 § andra stycket utsökningsbalken (1981:774) (här förkortad UB). Kronofogden får dock bara sälja bilen om köpeskillingen från försäljningen av bilen är nog för att betala din skuld till din vän. Kronofogden får också sälja bilen om din vän medger att den säljs ”med förbehåll” för hans återtaganderätt (9 kap. 10 § UB). Det innebär att hans återtaganderätt kommer att gälla även mot den som köper bilen av kronofogden, men att kronofogden kan sälja bilen.3.2 När är ett återtagandeförbehåll giltigt?För att ett återtagandeförbehåll ska vara giltigt finns olika kriterier som måste vara uppfyllda. De som är mest relevanta för din väns upplägg är följande:1. Återtagandeförbehåll får bara säkra den skuld som uppkommer genom att du blir ägare till bilen (se exempelvis rättsfallet NJA 1976 s. 251).2. Din vän får inte tillåta dig att sälja, ge bort eller byta bort bilen (se rättsfallet NJA 1932 s. 292).3. Förbehållet ställdes upp före du fick bilen (se exempelvis rättsfallet NJA 1932 s. 755).Problemet med din väns upplägg är att det kan uppfattas som att förbehållet inte har någon koppling till bilen som du får (punkt 1 ovan). Oftast uppställs återtagandeförbehåll för att säljaren av en vara ska kunna häva köpeavtalet om köparen inte betalar varan (se 54 § fjärde stycket köplagen (1990:931)). Då finns det en tydlig koppling till att köparen får bilen, eftersom det är just priset för bilen som förbehållet ”säkrar”. Din väns förslag är inte kopplat till skulden, för han kan ta tillbaka bilen när som helst. Det finns alltså en risk att hans upplägg inte leder till ett giltigt återtagandeförbehåll.Svaret här ovan är vad som ryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att upprätta ett giltigt återtagandeförbehåll, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid HÄR.SammanfattningDu kan sluta ett avtal med din vän om att du ”köper” bilen av honom med villkoret som han vill att ni skriver in. Problemet är att bilen blir en del av ditt konkursbos egendom, såvida inte din vän utnyttjar förbehållet – och då blir han ägare istället. Ett till problem är att det inte är säkert om förbehållet som din vän har föreslagit är giltigt, eftersom det inte är tydligt kopplat till någon viss skuld som du har till honom.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med din väns upplägg är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan en uppdragsgivare bli av med betalningsansvar för en försträckning som den tog i eget namn men för att uppdragstagaren ska kunna köpa in lös egendom för att fullgöra sitt uppdrag?

2016-05-14 i Skuld
FRÅGA |Hej,Jag och min man köpte ett hus som var ett renoveringsobjekt.Vi anställde min morbrors företag och tog då ett lån åt honom i och med han skulle köpa material osv.Nu ser det ut som hans (Aktiebolag) går i konkurs, och att han sätts i personlig konkurs.Min fråga är: går det att bli av med lånet om vi kan bevisa att vi tog lånet åt honom? Det är ett lån på ett par hundratusen.Med vänlig hälsning,
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Kan ni bli av med lånet?Som jag förstår det lånade ni pengar i era egna namn som ni sedan gav din morbrors företag för att det skulle köpa in material.I er situation är det svårt för er att hävda att den egentliga avtalsparten är din morbror eller hans aktiebolag. De två fall som närmast ligger till hands verkar inte föreligga för er. Som jag förstår det är ni inte inblandade i hans rörelse. Ni agerade så vitt jag förstår inte heller som bulvan för honom när ni tog lånet. En bulvan är någon som agerar i eget namn för en annans räkning, där den som har gett bulvanen uppdraget är dold. Oftast är syftet med ett bulvanskap att kringgå någon rättslig regel. I de fallen kan dock utfallet bli att någon annan också blir ansvarig för att betala ert lån – inte att ni befrias från skyldigheten att betala det.Ni är alltså sannolikt sett bundna av ert åtagande.Alternativ som kan kompensera för att ni inte kan bli av med lånetVad ni däremot kan hävda är att ni därefter lånade ut pengar till din morbrors bolag, eftersom ni uppenbarligen inte har skänkt bort pengarna. Det skulle innebära att ni har ett anspråk mot hans bolag på att det ska betala tillbaka den summa som ni lånade ut. Ni bör dock undersöka om avtalet mellan er och din morbrors bolag behandlar frågan eller inte. Notera dock att det kan vara svårt för er att få ut pengar ur bolagets konkurs.Om din morbrors bolag har använt alla pengar från ert lån till att köpa in material skulle ni kanske kunna hävda att bolaget har varit en ”kommissionär” åt er. En kommissionär är någon som har fått i uppdrag att t.ex. köpa in saker i sitt eget namn men för någon annans räkning, se 1 § kommissionslagen (2009:865) (hädanefter förkortad KommL). Även om din morbrors bolag går i konkurs kan ni i ett sådant fall åtminstone få ut det oanvända materialet (23 § andra stycket KommL). Det är då dock viktigt att ni kan visa att just det oanvända materialet som ni vill ha ut från konkursen köptes in för er räkning, vilket inte alltid kan vara helt lätt. Även här kan det vara bra att undersöka villkoren i ert avtal med din morbrors bolag.Jag hoppas att det var svar på er fråga!Behöver ni vidare hjälp med lånet är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Faktura - Preskriptionstid

2016-05-02 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstid när bostadsrättsförening vidarefakturerar medlem en kostnad för jobb som utförts av näringsidkare (byggbolag). Hur lång tid i efterhand har en bostadsrättsförening rätt att vidarefakturera reparationsjobb som utförts av näringsidkare?
Stina Jansson |Hej, och tack för din fråga.Regler om fordringars preskriptionstid hittar du i preskriptionslagen, se här.Den ovan nämnda lagen föreskriver att huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år från dess tillkomst. Denna tioåriga preskriptionstiden gäller fordringar mellan näringsidkare och näringsidkare, samt fordringar mellan konsumenter och konsumenter. Vad gäller fordringar mellan näringsidkare och konsumenter föreskriver lagen en preskriptionstid om tre år. Detta innebär alltså att inom dessa tidsfrister, tio respektive tre år, kvarstår möjligheten till att fakturera för ett utfört arbete.Om fordringen i ditt fall gäller mellan dig (som konsument) och näringsidkaren (byggbolaget) så gäller alltså en treårig preskriptionstid för denna fordran. Om fordringen däremot gäller mellan dig och bostadsrättsföreningen så råder det inget konsumentförhållande mellan er, varför fordringen i denna situation preskriberas först efter tio år. Att en medlem i en bostadsrättsförening inte är att anse som en konsument i förhållande till en bostadsrättsförening framgår av Svea hovrätts dom (T 1659-99).Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen,

Förbehållsbelopp vid löneutmätning avseende ersättning av möbler

2016-04-30 i Utmätning
FRÅGA |Jag har löneutmätning.Min säng har gått sönder och som jag förstår det av UB 5:1 ingår en säng i skälig levnad. Förra året gick min dammsugare sönder och svaret från KFM blev att en dammsugare ingår i förbehållsbeloppet till skillnad från exempelvis glasögon men så tolkar inte jag UB - vad anser ni?Jag ska kontakta KFM angående min säng men undrar först om KFM kan kräva bevis i form av bilder på min säng? Med vänlig hälsning
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Förbehållsbeloppet vid utmätning av lön bestäms av 7 kap. 4 och 5 §§ utsökningsbalken (1981:774) (hädanefter förkortad UB). Förbehållsbeloppet bestämmer hur stor del av din lön som kronofogdemyndigheten inte får ta. Vad 5 kap. 1 § UB bestämmer är vad som över huvud taget inte går att utmäta, vilket är en annan fråga, även om det går att jämföra förbehållsbeloppet med vad paragrafen omfattar.För att svara på din fråga ska jag därför förklara hur förbehållsbeloppet bestäms till den del det är relevant för dig.NormalbeloppetFörbehållsbeloppet bestäms huvudsakligen utifrån ett ”normalbelopp” som ska anses täcka alla vanliga levnadskostnader som inte är bostadskostnader (se 7 kap. 5 § andra stycket UB). Beloppet fastställs av kronofodgemyndigheten utifrån en schablon (tabellen finns i KFMFS 2015:1).Det är dock möjligt att öka normalbeloppet, för att få förbehållsbeloppet att motsvara ditt behov (7 kap. 4 och 5 §§ UB). I ett uttalande har kronofogdemyndigheten angett att nödvändiga kostnader för glasögon som ett fall då normalbeloppet kan ökas, under vissa villkor (se KFM M 2015:1 s. 8).Vad kronofogdemyndigheten menade när den sade att glasögon inte ingick i förbehållsbeloppet var alltså att den inte i ditt fall har lagt till kostnaden för glasögon.Tillägg för en ny sängKronofogdemyndigheten anser nog i och för sig att du har behov av en ny säng när din gamla går sönder. Ditt förbehållsbelopp innefattar dock sannolikt redan kostnader för möbler, på samma sätt som beloppet redan innefattar kostnaden för att köpa in en ny dammsugare. Normalbeloppet anses nämligen innefatta alla vanliga levnadskostnader, i vilket ingår behovet av att ersätta utslitna möbler. Därför kan det vara svårt för dig att få något tillägg.Bevisning för behov av en ny sängDet är bäst att fråga kronofogdemyndigheten vad den vill ha för bevisning för att kunna öka ditt förbehållsbelopp med utgifter för att köpa in en ny säng. Det är dock sannolikt att den vill ha något som visar på att du behöver en ny säng. När det gäller förmåner är det nämligen främst du som ska ge in bevisen, även om kronofogdemyndigheten också har en egen utredningsskyldighet.SammanfattningKostnaden för att ersätta utslitna möbler ingår sannolikt sett redan i ditt förbehållsbelopp. Därför är det svårt för dig att få något tillägg för sådana kostnader.Jag hoppas att det var svar på dina frågor!Behöver du vidare hjälp med hur ditt förbehållsbelopp bestäms är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Indrivning av skuld

2016-05-19 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har lånat ut pengar och personen sköter inte sina avbetalningar. Skuldbrev finns. Kan jag begära indrivning av Kronofogdemyndigheten?
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Ja, det kan du göra. Vänd dig till Kronofogden och ansök om betalningsföreläggande. Det kostar 300 kr att ansöka, men du kan även begära ersättning för det. Blanketten hittar du här.Om personen bestrider skulden kan du välja att gå vidare till domstol. Då utkommer ytterligare en avgift på 600 eller 2500 kr beroende på hur stor skulden är. Du kan läsa mer om processen här.Lycka till!Vänliga hälsnngar,

Fråga om återvinning

2016-05-04 i Återvinning
FRÅGA |Hejsan! Om dödsboet säljer huset och sen sätter dödsboet i konkurs. Kan då konkursförvaltaren bryta köpekontraktet och ta tillbaka huset?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!För konkurser gäller konkurslagen, se här. Din fråga handlar om det som brukar kallas återvinning (att köpet går åter). Den centrala bestämmelsen kring återvinning i detta fall är 4 kap. 5 § konkurslagen. Gåvor återvinns enligt reglerna i 4 kap. 6-13 §§ konkurslagen. I den bestämmelse som är aktuell i detta fall anges fyra rekvisit som ska vara uppfyllda för att återvinning av rättshandling ska kunna ske. Dessa är ett otillbörlighetsrekvisit, ett ondtrosrekvisit, ett insolvensrekvisit och ett skaderekvisit. Nedan följer en närmare redogörelse för rekvisitens innebört.InsolvensrekvisitetMed insolvens menas att gäldenären (dödsboet i detta fall) inte kan betala sina skulder, och att detta tillstånd inte är tillfälligt. Se 1 kap. 2 § 2 st konkurslagen.SkaderekvisitetOm rättshandlingen inte medfört någon skada för borgenärerna, direkt eller indirekt, behöver inte rättshandlingen gå åter. Skada uppstår när rättshandlingen t.ex. avser en försäljning som sker till underpris. Skada uppstår även om en försäljning sker till rätt pris, men att betalningen sedan undanhålls borgenärerna i konkursen. I det senare fallet talar man om indirekt skada, och även sådan är tillräcklig för att uppfylla skaderekvisitet. Om en rättshandling sker till rätt pris och sedan pengarna inte undandras på något sätt blir återvinning inte aktuellt, eftersom att rättshandlingen inte medförde någon skada.OtillbörlighetsrekvisitetRättshandlingen måste vara otillbörlig för att återvinning ska bli aktuellt. Otillbörlighet prövas genom en helhetsbedömning av rättshandlingen. Omständigheter som talar för otillbörlighet kan t.ex. vara att rättshandlingen avser ett betydande belopp, att rättshandlingen vidtogs i nära anslutning till konkursutbrottet, att motparten (köparen i detta fall) varit i uppenbar ond tro (dvs. att denne förstått att konkurs snart utbryter) eller att rätthandlingen allmänt sett är av extraordinär karaktär. Vad som kan tala för otillbörlighet i din fråga är delvis att fastigheten kan vara en stor del av boets behållning i relation till andra tillgångar, samt att försäljningen skett i nära anslutning till konkursutbrottet.I sammanhanget kan det av illustrerande skäl vara i sin ordning att nämna ett par rättsfall på vad som kan anses vara otillbörligt. I NJA 1978 s. 194 ansågs tillgodogörande av medel, ca. 33 000 kr, åt oprioriterad borgenär otillbörligt. Beloppet ansågs enligt högsta domstolen vara "betydande". I NJA 1981 s. 562 ansågs en rättshandling otillbörlig redan pga. beloppets storlek.OndtrosrekvisitetMotparten ska ha insett, eller borde ha insett att gäldenären var insolvent (ej betalningsduglig mot sina borgenärer) och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Exempel: G säljer en fastighet till F. F vet att G är insolvent och kommer att gå i konkurs. F förstår även att fastigheten är den enda stora tillgången som G har. F är då i ond tro.Slutsats: Ja, fastigheten kan återvinnas under förutsättning att ovannämnda rekvisit är uppfyllda. Du får se på de rekvisit jag har redogjort för och försöka utläsa huruvida dessa passar in på de omständigheter som finns i ditt fall.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppstår så återkom i kommentarsfältet!Vänligen,

Återvinning av en bortskänkt fastighet efter en längre tid

2016-04-30 i Återvinning
FRÅGA |Hej! För fyra och ett halvt år sedan fick jag en fastighet i gåva av en vän. Vännen har nu begärts i konkurs. Kan fastigheten jag äger bli föremål för återvinning? Skulden fanns ju inte när jag fick gåvan.mvh
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din väns gåva kan bara återvinnas om kriterierna i 4 kap. 5 § konkurslagen (1987:672) (hädanefter förkortad KL) är uppfyllda, eftersom det har gått så lång tid sedan du fick fastigheten. Undantaget är om du fick din lagfart senare, eftersom fastigheten anses ha givits bort när du ansökte om lagfart (se 4 kap. 4 § KL). Det kan medföra att din fastighet anses ha givits bort senare, vilket kan leda till att andra bestämmelser om återvinning också är tillämpliga.Kan din fastighet återvinnas med stöd av 4 kap. 5 § KL?Just ditt fall kan betraktas i förhållande till följande kriterier i 4 kap. 5 § KL:1. Gåvan har lett till att din väns egendom har undandragits hans eller hennes borgenärer.2. Undandragandet var till nackdel för din väns borgenärer. Kriteriet är oskrivet och framgår inte av 4 kap. 5 § KL.3. Undandragandet var otillbörligt. Att något är otillbörligt bedöms oftast i förhållande till värdet på det som försvann från gäldenären.4. Din vän genom gåvan blev insolvent, eller redan var insolvent när du fick fastigheten. Med insolvens avses att din vän inte kan betala sina skulder och att den oförmågan inte är tillfällig (1 kap. 2 § andra stycket KL). Observera att det inte behöver vara gåvan som ensamt gjorde din vän insolvent, utan det duger att den var en av flera omständigheter som tillsammans medförde insolvens.5. Du kände till eller borde ha känt till din väns insolvens och vad som gjorde gåvan otillbörlig. Om du personligen stod din vän särskilt nära antas du ha haft sådan kännedom om du inte kan motbevisa det, eftersom du då anses som närstående (se 4 kap. 3 § första stycket KL).Som jag förstår det uppkom din väns insolvens inte före eller i och med att du fick fastigheten utan senare. Då är det inte möjligt att återvinna den med stöd av 4 kap. 5 § KL eftersom alla kriterier måste vara uppfyllda. I annat fall finns dock en risk att den återvinns. Observera att bedömningen av när din vän blev eller var insolvent kan vara ganska komplex.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med återvinning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kräva pengar för såld vara

2016-04-30 i Fordringar
FRÅGA |Min sambo skulle sälja 4 fälgar till sin kompis. Kompisen har hämtat fälgarna men min sambo har inte fått betalt. Nu har tydligen min sambos kompis sålt fälgarna vidare till annan person. Hur ska jag gå tillväga?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom det verkar vara två privatpersoner som handlat med varandra så gäller Köplagen på transaktionen. Om kompisen (gäldenären) inte frivilligt vill betala sin skuld kan din sambo använda sig av reglerna om betalningsföreläggande för att få till stånd en exekutionstitel, vilket är en förutsättning för utmätning enligt 3 kap. 1 § Utsökningsbalken (UB). - Utmätning sker när en person inte vill betala men kan betala! Regler om betalningsföreläggande återfinns i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL) (här). Förfarandet vid betalningsföreläggande är avsett för ostridiga krav på betalning, vilket innebär att gäldenären, dvs. din sambos kompis, är medveten om sin skuld men inte frivilligt betalar vad denne är skyldig. För att kunna ansöka om ett betalningsföreläggande måste följande förutsättningar vara uppfyllda;1) fordran ska avse pengar2) sista betalningsdatum för fordran måste passerat - Här beror det således på när din sambo och hennes kompis har kommit överens om betalning, men har inget avtalats har din sambo som huvudregel rätt att kräva betalning när överlämnandet av varan har skett. 3) fordran ska vara förlikningsbar, vilket innebär att din sambo och hens kompis själva disponerar över avtalet sinsemellan. Färdiga blanketter och mer information finner du på Kronofogdemyndighetens hemsida (http://www.kronofogden.se/fordigsom/villfabetalt/hurgorjag/betalningsforelaggande.4.14db52b102ed4e5fe380005212.html).Enligt 25 § BFL - Efter att ansökan om betalningsföreläggande inkommit till Kronofogdemyndigheten skickas ett föreläggande till gäldenären - din sambos kompis, varpå denne har 10 dagar på sig att bestrida fordringen. Skulle din sambos kompis inte bestrida fordringen kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett utslag i enlighet med ansökan i enlighet med 42 § BFL. Detta utslag fungerar sedan som en exekutionstitel och verkställighet kommer att ske utan att din sambo behöver ansöka om detta enligt 2 kap. 1 § 3 st. UB.Skulle din sambos kompis bestrida fordringen inom den angivna tidsfristen kan Kronofogdemyndigheten inte meddela något utslag. Din sambo kan då begära att ärendet överlämnas till tingsrätten enligt 33-34 §§ BFL. I tingsrätten prövas huruvida det föreligger en fordran eller ej. Skulle tingsrätten komma fram till att det föreligger en fordran och förpliktar gäldenären, din sambos kompis, att betala, kan din sambo använda denna dom som en exekutionstitel som Kronofogdemyndigheten, på hans ansökan, kan verkställa. Kronofogdemyndigheten kommer då att kräva in pengarna av din sambos kompis! Slutsats;,Så länge din sambo kan påvisa att ett avtal har uppstått och att hon har krav på en skuld gällande fälgarna så kommer din sambo således att få betalt, oavsett om din sambos kompis bestrider fordringen eller inte. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Behöver ni hjälp med att ta kontakt med kronofogdemyndigheten eller behöver hjälp med att driva ärendet vidare till tingsrätten är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig och din sambo en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,