Hur får jag betalt av de som köpte mitt aktiebolag?

2018-03-16 i Skuld
FRÅGA |Jag har sålt ett aktiebolag men ej ännu erhållit betalning för bolag/aktier enligt överenskommelse. Köpet gjordes 2015. Vad gäller?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har sista datumen för betalning passerat kan du vända dig till Kronofogden. De kan hjälpa dig att kräva in pengarna köparna är skyldiga dig. Vid mer omfattande överlåtelser är det inte ovanligt att man anger i avtalet vad som ska hända om betalningen förfaller. Om detta är fallet rekommenderar jag att ni i första hand följer vad som är skrivet i avtalet före ni går till Kronofogden. Vill du att Kronofogden ska hjälpa dig driva in skulden följer du anvisningarna här. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om någon pressar mig på pengar som jag redan betalat?

2018-03-16 i Skuld
FRÅGA |Hej!Skulle få pengar skickat till mitt konto av en person för att ta ut kontant till en annan. Jag tog ut dem pengarna och gav han dem. Men nu så säger han att han inte har fått dem fast han har det och pressar mig nu på pengar. Han har tydligen anmält mig till polisen och sagt att jag inte har gett han pengarna. Vad kommer att hända nu? Kommer jag att bli återbetalningsskyldig fast jag har gett han dem?Mvh
Jennifer Abdulahad |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag förstår din fråga rätt så har du betalt av din skuld till en person. Den här personen nekar dock att du redan betalt av skulden och säger att han har gått vidare med en anmälan hos polisen. Jag vill börja med att säga att det finns en risk för att anmälan hos polisen inte stämmer. Civilrättsliga ärenden, dvs sådana situationer som uppkommer privatpersoner emellan, behandlas inte av polisen. Om han vill ha betalt så är det istället hos tingsrätten som han får väcka en talan. Hos polisen kan man bara anmäla brott, se t.ex. allt i brottsbalken. Den som hävdar att det finns en skuld eller ett avtal ska bevisa det. Det innebär att om han som pressar dig inte har bevis på en skuld i pappersform eller liknande så kommer det vara svårt för honom att lyckas. Vad kommer hända nu? Som sagt så är det inte polisen som har hand om dessa ärenden. Att han säger att han har anmält hos polisen kan därför vara en taktik för att skrämma dig och få dig att betala igen. Ifall du kommer bli återbetalningsskyldig beror på ifall han väcker talan hos domstol. Utan bevis om en fordran(skuld) så kommer han sannolikt inte nå framgång med en sådan talan. Av din fråga skulle jag bedöma situationen som att du kan vara lugn. Jag vill dock uppmärksamma dig på att om pressen blir till hot eller liknande så kan du anmäla honom hos polisen för olaga hot, 4 kap. 5 § BrB. Hoppas att det var svar på din fråga, tveka inte på att höra av dig igen annars. Med vänlig hälsning,

Hur beräknar man oprioriterade fordringar med lika rätt?

2018-03-14 i Konkurs
FRÅGA |hejenligt 18 § så skall oprioriterade fordringar behandlas lika procentuellt utifrån fordringens belopp. om det är fyra borgenärer som har oprioriterade fordringar med olika belopp, hur menar man att de då skall få exakt lika procentuellt utifrån fordringens storlek??? Hur ska man veta hur mycket i procent???jag förstår inte. vill ni snälla exemplifierade detta ??? tacksam för hjälp
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Låt säga, att under ett konkursförfarande betalas alla fordringar och slutligen kvarstår två skuldebrev (fordringar). Dessa skuldebrev anses vara oprioriterade fodringar och ägarna till dessa får betalt sist, men med lika rätt (18 § förmånsrättslagen). Dessa två skuldebrev uppgår till 100 tkr respektive 80 tkr, men konkursboets tillgångar är endast 90tkr. Detta innebär att konkursförvaltaren får göra en procentuell beräkning utifrån fordringarnas storlek och ägarna till fordringarna ska de få lika mycket av det som finns kvar. 100/90 är ungefär 111% och 80/90 är ungefär 89 % (111+89 = 200). Därefter ger 111/200 = 0,555 och 89/200 0,445. Därefter ger 0,555 x 90 000 = ca 50 000 och 0,445 x 90 000 = ca 40 000. Alltså ska fordringsägaren om 100 tkr ha 50 tkr och fordringsägaren om 80 tkr ska ha 40 tkr.Föreligger ett överskott när de oprioriterade fordringarna ska betalas, får fordringsägarna så klart hela beloppet de har rätt till. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Är jag skyldig att återbetala felaktiga utbetalningar?

2018-03-13 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Mitt företag bytte system för 15 månader sedan till att betala ut ersättning för resekvitton direkt istället för att man fick vänta till löneutbetalningen. Nu har det uppdagats att i mitt fall har man gjort fel och betalat ut ersättningen dubbelt, jag både fått ersättningen direkt och på lönen. Jag har inte varit uppmärksam på detta då min lön inte är samma belopp från månad till månad utan blev tagen på sängen, och nu vill man att jag återbetalar hela summan, som uppgår till 65 000 kr efter 15 månader. Är det rimligt? Eftersom felet inte är mitt och jag fått pengarna i "god tro" kan jag verkligen krävas på hela beloppet efter att slarvet pågått i så lång tid? Det har dessutom ackumulerats till en sådan summa som gör stor påverkan på min ekonomi och det känns som att jag får ta hela bördan/straffet för deras slarv.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Condictio indebitiFelaktiga utbetalningar likt du beskriver kallas inom juridiken för solutio indebiti. De är inte reglerade i lag utan har framkommit genom praxis i domstolarna och doktrin. Huvudregeln är att utbetalningen ska återbetalas och det grundas på den civilrättsliga regeln condictio indebiti. Det spelar ingen roll om det handlar om ett tekniskt fel eller den mänskliga faktorn. UndantagDet finns undantag som kan bli tillämpliga i ditt fall. Om mottagaren har varit i god tro, d v s inte haft någon anledning att misstänka att det har blivit fel, och har trott att utbetalningen varit rätt samt att mottagaren har budgeterat pengarna kan mottagaren få behålla dem. När en längre tid har passerat kan man argumentera för att mottagaren har försatts i god tro av utbetalarens passivitet. Om du däremot t ex mottagit lönespecifikationer där den extra utbetalningen tydligt framgått med anledning av inlämnade resekvitton samtidigt som du mottagit en separat utbetalning, och din arbetsgivare informerat om de nya rutinerna kan det vara svårt att visa att du var i god tro. Bedömningen om du varit i god tro eller inte måste göras av en domstol. Med vänlig hälsning,

Hur kan jag styrka äkthet i fordran när låntagaren har bytt signatur efter fordrans tillkomst?

2018-03-16 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Lawline.Kortfattat önskar jag få hjälp med tre frågor gällande ett kommande tvistemål hos tingsrätten gällande 15.000kr, där en person lånat denna summa av mig uppdelat på två tillfällen, med två kontrakt.Jag har två stycken kontrakt, båda signerade av personen med personnummer, datum och namn, från 2012.2013 gifte sig personen, bytte efternamn, och har därför bytt signatur.Mina frågor är följande.1. Vet ni om det finns någonstans att vända sig för att kunna få hjälp med att jämföra dessa två signaturer, vilket enligt en grafolog från utlandet förklarade inte borde ta mer än 30 minuter av någon som kan sitt jobb. Vid eftersökning hos polisen, närmre Nationellt Forensiskt Center, räknar de med att ta betalt 1300kr i timmen och räknar runt åtta timmars jobb för att jämföra två signaturer på tio bokstäver vardera, som dessutom är skrivna på samma papper. Summan de önskar, innebär därför att det ej går att lösa på grund av skuldsumman.2. Finns det något sätt alls för mig att kunna få tag på en kopia av personens signatur skriven innan 2013-08. Jag vet inte om någon myndighet, polis eller liknande kan erbjuda detta.Kort och gott, jag hoppas det finns någon typ av väg jag kan gå för att förtydliga bevisen jag har.Tack på förhand!
Sara Ottosson Bixo |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag antar i mitt svar på fråga 1 att det inte rör sig om ett s.k. småmål, eller förenklat mål. När två personer tvistar om ett mål som uppenbart understiger hälften av prisbasbeloppet (22 750 kr år 2018) kan de nämligen komma överens om att tvisten ska avgöras i ett "småmål" där enbart en lagfaren domare dömer (se 1 kap 3d § Rättegångsbalken). Ett småmål innebär att den förlorande parten inte behöver ersätta den andra partens rättegångskostnader i lika stor utsträckning (se 18 kap 8 a § Rättegångsbalken). Huvudregeln i tvistemål är nämligen att den förlorande parten också ska stå för motpartens rättegångskostnader, 18 kap 1 § Rättegångsbalken. Var kan man vända sig för att få en handstilsundersökning?1. Det stämmer att Nationellt forensiskt centrum (NFC) kan göra en handstilsundersökning. En sådan beställning kan antingen göras av rättsvårdande myndighet eller av dig som privatperson. I det här fallet är det troligt att du får beställa en sådan tjänst då det (förhoppningsvis) är till din fördel att en sådan undersökning görs. Kostnaden för undersökningen torde ingå i dina rättegångskostnader och kan på så vis ersättas av din motpart om du vinner tvisten (se första stycket ovan om ersättning för rättegångskostnader). Det finns säkerligen ett fåtal privata aktörer på marknaden som kan erbjuda handstilsundersökningar, däremot kan deras legitimitet vara till din nackdel i tvistemålet.Hur kan man ta del av allmänna handlingar och vad krävs för att en handling ska anses som allmän? 2. Enligt 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen har svenska medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar, den rätten kan dock begränsas enligt 2 § samma kapitel och lag. Om du tror dig veta att din låntagare har undertecknat handling som kan anses som allmän kan du ha rätt att begära ut denna. För att göra det ska du vända dig till den myndighet som handlingen kan finnas hos. En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet (2 kap 3 § 1 st 2 men Tryckfrihetsförordningen) samt har inkommit till myndighet (2 kap 6 § Tryckfrihetsförordningen) eller upprättats hos myndighet (2 kap 7 § Tryckfrihetsförordningen) och som är framställd i skrift eller bild (2 kap 3 § 1 st Tryckfrihetsförordningen). Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Får Kronofogden utmäta skadestånd för frihetsberövande?

2018-03-15 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag undrar om kronofogden får ta skadestånd? Ska ev få skadestånd då jag suttit frihetsberövad i 59v och friades i tingsrätten.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadestånd med anledning av personskada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller annat sådant får inte utmätas innan skadeståndet har betalats ut. Sedan skadeståndet har betalats ut, får skadestånd som sätts in på ett bankkonto där det redan finns medel eller där det flyter in andra medel som exempelvis lön, bidrag, pension eller liknande, kan bli föremål för utmätning eftersom ersättningen sammanblandas med andra medel. Hålls skadeståndet avskilt från andra pengar, exempelvis på ett enskilt konto, får det ej utmätas, om skadeståndet ska tillgodose försörjningsbehov som alltjämt kvarstår eller, i annat fall, om mindre än två år har förflutit från det att medlen betalades ut. Får du sålunda skadeståndet snart eller har du fått det, en det inte har gått två år, kan det inte utmätas.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Solidariskt ansvar - nackdel med att kräva en på all betalning?

2018-03-14 i Fordringar
FRÅGA |Om man är en entreprenör och lånar ut en miljon kronor till 4 stycken uppfinnare, för att dem ska tydligen söka patent för deras gemensamma uppfinning, och eftersom en av Gäldenärerna är enklast och simpel att handskas med bestämmer sig Borgenären att kräva henne på hela beloppet. Detta ska ju funka med solidariskt ansvar, men finns det några nackdelar för Borgenären att kräva pengar på bara en person denna situation?
Annelie Burström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är nej, det finns ingen direkt nackdel för borgenären att kräva endast en av gäldenärerna på alla pengarna. Solidariskt ansvar innebär just att var och en av gäldenärerna har skyldighet att betala hela summan till borgenären. (2 § skuldebrevslagen) Borgenären kan alltså välja att vända sig till gäldenären som är enklast att handskas med och kräva hela beloppet av henne. Men har borgenären väl fått hela beloppet av någon av gäldenärerna så kan borgenären inte vända sig till en annan gäldenär och kräva ut samma summa en gång till, utan när borgenären väl fått den avtalade summan så kan inte borgenären kräva mer.Om gäldenären som är enklast att handskas med betalar även de andra gäldenärernas andelar till borgenären har gäldenären som betalade så kallad regressrätt mot de andra gäldenärerna. Regressrätt innebär att den gäldenär som betalat mer än sin egen andel i sin tur har rätt att kräva de andra gäldenärerna på betalning för beloppet hon lade ut för dem.Det finns alltså ingen nackdel för borgenären att kräva hela beloppet av den gäldenär som är enklast att handskas med. Det blir istället den gäldenärens ansvar att sedan kräva de andra gäldenärerna på betalning. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Ska jag ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion?

2018-03-13 i Konkurs
FRÅGA |Jag har fordringar på mitt aktiebolag och Jan inte betala dem . Jag behöver få råd hur jag ska göra . Konkurs etc. Mvh : Jonas Månsson
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns några alternativ avseende huruvida man kan gå tillväga vid betalningssvårigheter.KonkursEtt bolag eller en person som inte kan betala sina skulder, och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs. En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala på skulderna. Efter att ett bolags konkurs har avslutats har bolaget upphört att existera och kan därmed inte krävas på betalning. Bolaget själv kan ansöka om konkurs, likväl kan gäldenären (du) föra detta. (2 kap. 1 § konkurslagen). Det är däremot tingsrätten som försätter bolaget i konkurs.FöretagsrekonstruktionFöretagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva. Företaget eller borgenären kan ansöka i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser de en rekonstruktör. I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar och man behöver inte betala skulderna under förfarandet. Under den tid företagsrekonstruktionen pågår får utmätning inte ske.ÖvrigtOm du inte kan betala en faktura eller skuld i rätt tid ska du alltid kontakta den som du står i skuld till. Kom ihåg att det ofta finns möjlighet att förhindra en betalningsanmärkning genom att göra upp om avbetalningsplan eller få betalningsuppskov direkt med den som vill ha betalt.SammanfattningsvisHar du stora svårigheter med att betala, som inte tycks vara övergående, bör du ansöka om konkurs. Tror du det finns möjlighet att rädda företaget, kan du ansöka om företagsrekonstruktion. Du bör i vart fall kontakta de du är skyldig pengar.Vill du ha hjälp med att ansöka om företagsrekonstruktion och det vidare arbetet kan du kontakta oss på info@lawline.se.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen