Fråga om återvinning

2016-05-04 i Återvinning
FRÅGA |Hejsan! Om dödsboet säljer huset och sen sätter dödsboet i konkurs. Kan då konkursförvaltaren bryta köpekontraktet och ta tillbaka huset?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!För konkurser gäller konkurslagen, se här. Din fråga handlar om det som brukar kallas återvinning (att köpet går åter). Den centrala bestämmelsen kring återvinning i detta fall är 4 kap. 5 § konkurslagen. Gåvor återvinns enligt reglerna i 4 kap. 6-13 §§ konkurslagen. I den bestämmelse som är aktuell i detta fall anges fyra rekvisit som ska vara uppfyllda för att återvinning av rättshandling ska kunna ske. Dessa är ett otillbörlighetsrekvisit, ett ondtrosrekvisit, ett insolvensrekvisit och ett skaderekvisit. Nedan följer en närmare redogörelse för rekvisitens innebört.InsolvensrekvisitetMed insolvens menas att gäldenären (dödsboet i detta fall) inte kan betala sina skulder, och att detta tillstånd inte är tillfälligt. Se 1 kap. 2 § 2 st konkurslagen.SkaderekvisitetOm rättshandlingen inte medfört någon skada för borgenärerna, direkt eller indirekt, behöver inte rättshandlingen gå åter. Skada uppstår när rättshandlingen t.ex. avser en försäljning som sker till underpris. Skada uppstår även om en försäljning sker till rätt pris, men att betalningen sedan undanhålls borgenärerna i konkursen. I det senare fallet talar man om indirekt skada, och även sådan är tillräcklig för att uppfylla skaderekvisitet. Om en rättshandling sker till rätt pris och sedan pengarna inte undandras på något sätt blir återvinning inte aktuellt, eftersom att rättshandlingen inte medförde någon skada.OtillbörlighetsrekvisitetRättshandlingen måste vara otillbörlig för att återvinning ska bli aktuellt. Otillbörlighet prövas genom en helhetsbedömning av rättshandlingen. Omständigheter som talar för otillbörlighet kan t.ex. vara att rättshandlingen avser ett betydande belopp, att rättshandlingen vidtogs i nära anslutning till konkursutbrottet, att motparten (köparen i detta fall) varit i uppenbar ond tro (dvs. att denne förstått att konkurs snart utbryter) eller att rätthandlingen allmänt sett är av extraordinär karaktär. Vad som kan tala för otillbörlighet i din fråga är delvis att fastigheten kan vara en stor del av boets behållning i relation till andra tillgångar, samt att försäljningen skett i nära anslutning till konkursutbrottet.I sammanhanget kan det av illustrerande skäl vara i sin ordning att nämna ett par rättsfall på vad som kan anses vara otillbörligt. I NJA 1978 s. 194 ansågs tillgodogörande av medel, ca. 33 000 kr, åt oprioriterad borgenär otillbörligt. Beloppet ansågs enligt högsta domstolen vara "betydande". I NJA 1981 s. 562 ansågs en rättshandling otillbörlig redan pga. beloppets storlek.OndtrosrekvisitetMotparten ska ha insett, eller borde ha insett att gäldenären var insolvent (ej betalningsduglig mot sina borgenärer) och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Exempel: G säljer en fastighet till F. F vet att G är insolvent och kommer att gå i konkurs. F förstår även att fastigheten är den enda stora tillgången som G har. F är då i ond tro.Slutsats: Ja, fastigheten kan återvinnas under förutsättning att ovannämnda rekvisit är uppfyllda. Du får se på de rekvisit jag har redogjort för och försöka utläsa huruvida dessa passar in på de omständigheter som finns i ditt fall.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppstår så återkom i kommentarsfältet!Vänligen,

Återvinning av en bortskänkt fastighet efter en längre tid

2016-04-30 i Återvinning
FRÅGA |Hej! För fyra och ett halvt år sedan fick jag en fastighet i gåva av en vän. Vännen har nu begärts i konkurs. Kan fastigheten jag äger bli föremål för återvinning? Skulden fanns ju inte när jag fick gåvan.mvh
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din väns gåva kan bara återvinnas om kriterierna i 4 kap. 5 § konkurslagen (1987:672) (hädanefter förkortad KL) är uppfyllda, eftersom det har gått så lång tid sedan du fick fastigheten. Undantaget är om du fick din lagfart senare, eftersom fastigheten anses ha givits bort när du ansökte om lagfart (se 4 kap. 4 § KL). Det kan medföra att din fastighet anses ha givits bort senare, vilket kan leda till att andra bestämmelser om återvinning också är tillämpliga.Kan din fastighet återvinnas med stöd av 4 kap. 5 § KL?Just ditt fall kan betraktas i förhållande till följande kriterier i 4 kap. 5 § KL:1. Gåvan har lett till att din väns egendom har undandragits hans eller hennes borgenärer.2. Undandragandet var till nackdel för din väns borgenärer. Kriteriet är oskrivet och framgår inte av 4 kap. 5 § KL.3. Undandragandet var otillbörligt. Att något är otillbörligt bedöms oftast i förhållande till värdet på det som försvann från gäldenären.4. Din vän genom gåvan blev insolvent, eller redan var insolvent när du fick fastigheten. Med insolvens avses att din vän inte kan betala sina skulder och att den oförmågan inte är tillfällig (1 kap. 2 § andra stycket KL). Observera att det inte behöver vara gåvan som ensamt gjorde din vän insolvent, utan det duger att den var en av flera omständigheter som tillsammans medförde insolvens.5. Du kände till eller borde ha känt till din väns insolvens och vad som gjorde gåvan otillbörlig. Om du personligen stod din vän särskilt nära antas du ha haft sådan kännedom om du inte kan motbevisa det, eftersom du då anses som närstående (se 4 kap. 3 § första stycket KL).Som jag förstår det uppkom din väns insolvens inte före eller i och med att du fick fastigheten utan senare. Då är det inte möjligt att återvinna den med stöd av 4 kap. 5 § KL eftersom alla kriterier måste vara uppfyllda. I annat fall finns dock en risk att den återvinns. Observera att bedömningen av när din vän blev eller var insolvent kan vara ganska komplex.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med återvinning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kräva pengar för såld vara

2016-04-30 i Fordringar
FRÅGA |Min sambo skulle sälja 4 fälgar till sin kompis. Kompisen har hämtat fälgarna men min sambo har inte fått betalt. Nu har tydligen min sambos kompis sålt fälgarna vidare till annan person. Hur ska jag gå tillväga?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom det verkar vara två privatpersoner som handlat med varandra så gäller Köplagen på transaktionen. Om kompisen (gäldenären) inte frivilligt vill betala sin skuld kan din sambo använda sig av reglerna om betalningsföreläggande för att få till stånd en exekutionstitel, vilket är en förutsättning för utmätning enligt 3 kap. 1 § Utsökningsbalken (UB). - Utmätning sker när en person inte vill betala men kan betala! Regler om betalningsföreläggande återfinns i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL) (här). Förfarandet vid betalningsföreläggande är avsett för ostridiga krav på betalning, vilket innebär att gäldenären, dvs. din sambos kompis, är medveten om sin skuld men inte frivilligt betalar vad denne är skyldig. För att kunna ansöka om ett betalningsföreläggande måste följande förutsättningar vara uppfyllda;1) fordran ska avse pengar2) sista betalningsdatum för fordran måste passerat - Här beror det således på när din sambo och hennes kompis har kommit överens om betalning, men har inget avtalats har din sambo som huvudregel rätt att kräva betalning när överlämnandet av varan har skett. 3) fordran ska vara förlikningsbar, vilket innebär att din sambo och hens kompis själva disponerar över avtalet sinsemellan. Färdiga blanketter och mer information finner du på Kronofogdemyndighetens hemsida (http://www.kronofogden.se/fordigsom/villfabetalt/hurgorjag/betalningsforelaggande.4.14db52b102ed4e5fe380005212.html).Enligt 25 § BFL - Efter att ansökan om betalningsföreläggande inkommit till Kronofogdemyndigheten skickas ett föreläggande till gäldenären - din sambos kompis, varpå denne har 10 dagar på sig att bestrida fordringen. Skulle din sambos kompis inte bestrida fordringen kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett utslag i enlighet med ansökan i enlighet med 42 § BFL. Detta utslag fungerar sedan som en exekutionstitel och verkställighet kommer att ske utan att din sambo behöver ansöka om detta enligt 2 kap. 1 § 3 st. UB.Skulle din sambos kompis bestrida fordringen inom den angivna tidsfristen kan Kronofogdemyndigheten inte meddela något utslag. Din sambo kan då begära att ärendet överlämnas till tingsrätten enligt 33-34 §§ BFL. I tingsrätten prövas huruvida det föreligger en fordran eller ej. Skulle tingsrätten komma fram till att det föreligger en fordran och förpliktar gäldenären, din sambos kompis, att betala, kan din sambo använda denna dom som en exekutionstitel som Kronofogdemyndigheten, på hans ansökan, kan verkställa. Kronofogdemyndigheten kommer då att kräva in pengarna av din sambos kompis! Slutsats;,Så länge din sambo kan påvisa att ett avtal har uppstått och att hon har krav på en skuld gällande fälgarna så kommer din sambo således att få betalt, oavsett om din sambos kompis bestrider fordringen eller inte. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Behöver ni hjälp med att ta kontakt med kronofogdemyndigheten eller behöver hjälp med att driva ärendet vidare till tingsrätten är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig och din sambo en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

KFM utmäter min bil som jag har lånat ut till någon annan

2016-04-29 i Utmätning
FRÅGA |Lånat ut min bil till person som kronofogden har utmätning på. De tagit min bil i utmätning
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 4 kap. 17 § Utsökningsbalken (UB) gäller följande: vid utmätning så får Kronofogdemyndigheten (KFM) utmäta lös egendom om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, eller om han/hon enligt 4 kap. 18 eller 19 §§ UB ska anses vara ägare. Om gäldenären har lös egendom i sin besittning, presumeras han/hon vara ägare, 4 kap. 18 § UB, om det ej framgår att egendomen tillhör någon annan. Detta innebär att KFM har rätt att utmäta din bil eftersom den person som du lånat ut bilen till presumeras (antas) vara ägare till bilen. I detta fall har du bevisbördan för att bilen tillhör dig, dvs. du måste på något sätt bevisa att du har bättre rätt till bilen än vad KFM har. Om det exempelvis finns ett avtal mellan dig och personen som lånade din bil som visar att bilen tillhör dig men att du har lånat ut den, så utgör detta bra bevisning för att du är den rätta ägaren. Enligt 4 kap. 20 § UB måste du dock först meddela KFM att du anser dig ha bättre rätt till bilen, sedan ska du inom en månad väcka talan i saken mot sökanden och gäldenären. Om du inte gör detta har du förlorat din rätt att väcka talan mot sökanden. Sammanfattningsvis så kan KFM alltså utmäta din bil, det du ska göra är att meddela KFM att det är din bil och att du har bättre rätt till den. Sedan ska du alltså väcka talan mot sökanden och gäldenären. Om du behöver hjälp med detta råder jag dig att boka rådgivning med vår juristbyrå där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende, detta gör du här. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Faktura - Preskriptionstid

2016-05-02 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstid när bostadsrättsförening vidarefakturerar medlem en kostnad för jobb som utförts av näringsidkare (byggbolag). Hur lång tid i efterhand har en bostadsrättsförening rätt att vidarefakturera reparationsjobb som utförts av näringsidkare?
Stina Jansson |Hej, och tack för din fråga.Regler om fordringars preskriptionstid hittar du i preskriptionslagen, se här.Den ovan nämnda lagen föreskriver att huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år från dess tillkomst. Denna tioåriga preskriptionstiden gäller fordringar mellan näringsidkare och näringsidkare, samt fordringar mellan konsumenter och konsumenter. Vad gäller fordringar mellan näringsidkare och konsumenter föreskriver lagen en preskriptionstid om tre år. Detta innebär alltså att inom dessa tidsfrister, tio respektive tre år, kvarstår möjligheten till att fakturera för ett utfört arbete.Om fordringen i ditt fall gäller mellan dig (som konsument) och näringsidkaren (byggbolaget) så gäller alltså en treårig preskriptionstid för denna fordran. Om fordringen däremot gäller mellan dig och bostadsrättsföreningen så råder det inget konsumentförhållande mellan er, varför fordringen i denna situation preskriberas först efter tio år. Att en medlem i en bostadsrättsförening inte är att anse som en konsument i förhållande till en bostadsrättsförening framgår av Svea hovrätts dom (T 1659-99).Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen,

Förbehållsbelopp vid löneutmätning avseende ersättning av möbler

2016-04-30 i Utmätning
FRÅGA |Jag har löneutmätning.Min säng har gått sönder och som jag förstår det av UB 5:1 ingår en säng i skälig levnad. Förra året gick min dammsugare sönder och svaret från KFM blev att en dammsugare ingår i förbehållsbeloppet till skillnad från exempelvis glasögon men så tolkar inte jag UB - vad anser ni?Jag ska kontakta KFM angående min säng men undrar först om KFM kan kräva bevis i form av bilder på min säng? Med vänlig hälsning
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Förbehållsbeloppet vid utmätning av lön bestäms av 7 kap. 4 och 5 §§ utsökningsbalken (1981:774) (hädanefter förkortad UB). Förbehållsbeloppet bestämmer hur stor del av din lön som kronofogdemyndigheten inte får ta. Vad 5 kap. 1 § UB bestämmer är vad som över huvud taget inte går att utmäta, vilket är en annan fråga, även om det går att jämföra förbehållsbeloppet med vad paragrafen omfattar.För att svara på din fråga ska jag därför förklara hur förbehållsbeloppet bestäms till den del det är relevant för dig.NormalbeloppetFörbehållsbeloppet bestäms huvudsakligen utifrån ett ”normalbelopp” som ska anses täcka alla vanliga levnadskostnader som inte är bostadskostnader (se 7 kap. 5 § andra stycket UB). Beloppet fastställs av kronofodgemyndigheten utifrån en schablon (tabellen finns i KFMFS 2015:1).Det är dock möjligt att öka normalbeloppet, för att få förbehållsbeloppet att motsvara ditt behov (7 kap. 4 och 5 §§ UB). I ett uttalande har kronofogdemyndigheten angett att nödvändiga kostnader för glasögon som ett fall då normalbeloppet kan ökas, under vissa villkor (se KFM M 2015:1 s. 8).Vad kronofogdemyndigheten menade när den sade att glasögon inte ingick i förbehållsbeloppet var alltså att den inte i ditt fall har lagt till kostnaden för glasögon.Tillägg för en ny sängKronofogdemyndigheten anser nog i och för sig att du har behov av en ny säng när din gamla går sönder. Ditt förbehållsbelopp innefattar dock sannolikt redan kostnader för möbler, på samma sätt som beloppet redan innefattar kostnaden för att köpa in en ny dammsugare. Normalbeloppet anses nämligen innefatta alla vanliga levnadskostnader, i vilket ingår behovet av att ersätta utslitna möbler. Därför kan det vara svårt för dig att få något tillägg.Bevisning för behov av en ny sängDet är bäst att fråga kronofogdemyndigheten vad den vill ha för bevisning för att kunna öka ditt förbehållsbelopp med utgifter för att köpa in en ny säng. Det är dock sannolikt att den vill ha något som visar på att du behöver en ny säng. När det gäller förmåner är det nämligen främst du som ska ge in bevisen, även om kronofogdemyndigheten också har en egen utredningsskyldighet.SammanfattningKostnaden för att ersätta utslitna möbler ingår sannolikt sett redan i ditt förbehållsbelopp. Därför är det svårt för dig att få något tillägg för sådana kostnader.Jag hoppas att det var svar på dina frågor!Behöver du vidare hjälp med hur ditt förbehållsbelopp bestäms är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Gäldenär betalar inte av enligt fastslagen avbetalningsplan

2016-04-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Jag har haft en muntlig förberedelse på tingsrätten om att min svarande är skyldig mig pengar. Domaren skrev en dom. I domen står att svaranden ska betala mig ett visst belopp varje månad varje sista datumet i månaden. I domen även står att om hon inte betalar i tid så förfaller hela det yrkade beloppet på henne. Vad händer om hon inte betalar mig enligt vad som står i domen ? Får jag mina pengar ändå fast från ett annat håll ? Eller hur funkar Det ? Tack ! Mvh
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så har du fått en dom från tingsrätten där din svaranden har dömts skyldig till att betala ett visst belopp till dig. Svaranden ska dock betala av denna skuld till dig utefter en avbetalningsplan och avbetalning sker med visst belopp i slutet på varje månad. Om svaranden inte betalar i enlighet med avbetalningsplanen så förfaller hela det yrkade beloppet. Innebörden av meningen "hela det yrkade beloppet förfaller på henne" innebär att om svaranden inte betalar av sin skuld till dig enligt avbetalningsplanen som följer av domen, så kommer hon att bli skyldig att betala av hela skulden på en gång till dig. Således om svaranden någon månad inte erlägger den betalning hon ska, så kan du kräva henne på hela beloppet med en gång. Du behöver då inte längre respektera hennes rätt att tidigare betala av skulden över tid. Detta innebär dock inte att du får dina pengar från annat håll, det är fortfarande svaranden som är skyldig dig pengar och som ska betala av sin skuld till dig. Om du behöver hjälp med att kräva någon på ett belopp kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om "betalningsföreläggande", detta gör du här. KFM kommer då att hjälpa dig driva in din skuld. Hoppas detta var svar på din fråga! Ifall du vill ha hjälp att göra en ansökan till KFM så kan vi hjälpa dig med detta, se här.Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivaren underlåter att betala ut lön

2016-04-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej.Är timanställd på ett städföretag, o arbetat i Karlskrona. Jag arbetade 5 dgr i mars månad menfick ingen lön. Ringde min arbetsledare o smsade henne men då svarade hon inte. Ringde till lönekontoret o sen till personalavdelningen.Jag fanns inte i deras system o jag ha väntat på mitt anställningspapperlänge nu för att a-kassan måste ha det. Nu svarade hon igår kväll o sa bara kallt att det måste ha skett något på vägen. Förklarade att jag ha inte pengar till alla räkningar o hyra nu. Idag skrev hon o frågade vilka dagar jag jobbade.Men detta hade hon skickat in den 1:e april. Fick ett tips av en vän att jag kunde skriva här. Vet inte om man kan få någon hjälp? Mvh
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag börja med att säga att ett anställningsavtal inte behöver vara skriftligt, du och din arbetsgivare kan ingå ett anställningsavtal muntligt och detta är lika bindande som ett skriftligt avtal. Dock är det såklart alltid bättre att ha ett skriftligt avtal ur bevishänseende.Nu till din fråga; eftersom du, enligt uppgift, har arbetat för din arbetsgivare så har du nu en lönefordran på din arbetsgivare. En juridisk möjlighet att få hjälp med att kräva in betalning är att gå till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande, detta gör du här. Det viktiga för dig är att du specificerar ditt krav och dina grunder, alltså hur mycket du vill ha betalt och varför du ska få betalt. Du kan exempelvis bifoga anställningsavtal eller något annat som visar att du är anställd och att du har arbetat de dagar du säger att du har arbetat. Kronofogdemyndigheten kommer då att delge din arbetsgivare ett föreläggande om att betala fordran. Om arbetsgivaren då inte betalar föreläggandet så kommer KFM meddela utslag, vilket innebär att de kommer börja driva in pengarna. Men om arbetsgivaren bestrider föreläggandet så är det upp till dig om du vill ta ärendet vidare till domstol. Om du är medlem i en facklig organisation föreslår jag att du vänder dig till dem för ytterligare rådgivning i detta ärende. Annars kan du boka tid för rådgivning med vår juristbyrå, det gör du här.Hoppas detta var svar på din fråga och lycka till med ditt ärende!Med vänliga hälsningar,