Att gifta sig under skuldsanering

2016-10-25 i Skuldsanering
FRÅGA |Min sambo har en pågående skuldsanering, som är klar om fyra år. Vi har varit sambo från första början, redan vid ansökan av skuldsaneringen, så allt i utredning är jag redan involverad och medräknad i. Om vi nu gärna vill gifta oss. Blir det någon skillnad i skuldsaneringen?Påverkas jag på något vis annorlunda ekonomiskt än det som redan är?Jag önskar få veta konkret om vi kan gifta oss idag under pågående sanering, att ekonomin inte påverkas överhuvudtaget.Eller ska vi vänta till saneringen är klar (om fyra år).Mvh Jessica
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den ekonomiska situation ni har som sambos kommer inte förändras av att ni gifter er. Däremot sker en del förändringar om man går från särbo till sambo eller gift eftersom det förändrar storleken på de tillgångar som finns, men eftersom ni redan är sambo bör inte situationen förändras. I Sverige står dessutom var och en för sina egna skulder, du kommer därför inte att bli betalningsansvarig för din sambos skulder. Som sambo eller gift med någon som är skuldsatt finns det alltid en risk för att Kronofogden beslutar om utmätning av din sambos egendom. De kommer i detta fall att utgå från att all egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör din sambo , såvida inte ni kan bevisa att den är samägd eller ägs av dig enligt 4 kap. 19 § Utsökningsbalken (UB). För att skydda dina tillgångar är det därför bra att spara kvitton och andra handlingar som kan visa att det är dina tillgångar. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Frågan om synnerliga skäl till anstånd vid försäljning av fastighet enligt 6§ lag om samäganderätt

2016-10-19 i Exekutiv försäljning
FRÅGA |Hej.Min bror ville ta ut skog för sin del i fastigheten .Som han fick med en muntlig överenskommelse av min syster och jag gäller det.Han dog .Fler ägare nu som vill sälja på åfentlig aktion som jag inte vill Äger i dag 10/16 delar av 160 har.Bor i byn men inte på fastigheten.Vad betyder sannolika skäl vid en tvångsförsäljning. Tack för hjälpen.
Arash Ghavamnejad |Hej Stig! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Obs! Det du i din fråga menar med "sannolika skäl" handlar egentligen om "synnerliga skäl". "Sannolika skäl" är ett begrepp som åklagare använder när de redogör graden av misstanke mot en person som gripits för ett brott. Jag förstår ditt scenario på detta sätt: Ni är tre syskon, Du, din syster och din bror, som ägt hela fastigheten tillsammans med olika andelar. Idag har din bror avlidit och hans andel i fastigheten har nu ärvts av någon av hans arvingar enligt svenska arvsregler. Dessa arvingar, som nu är ägare av samma andel som din bror ägde innan han avled, har gjort en ansökan hos domstolen om ett beslut om försäljning av fastigheten i en offentlig auktion. Denna rätt att ansöka hos domstolen om försäljning tillfaller var och en av andelsägarna, detta framgår av 6§ lag om samäganderätt. Lagen är således tillämplig på samägande av fastighet, se 1§.Enligt nämnda 6§, ska domstolen inte förordna om en sådan offentlig auktionsförsäljning om en annan delägare (Du i detta fall) kan visa synnerliga skäl för anstånd. Detta innebär i sin abstrakta mening, att om Du kan visa på omständigheter som är av synnerliga skäl, så kan du få anstånd med den offentliga auktionsförsäljningen. Begreppet anstånd är synonym till uppskov och tidsfrist etc. Begreppet innefattar en tidsbegränsning. I förarbetena till lagen om samäganderätt framgår att omständigheter av varaktig karaktär inte bör ligga till grund för åberopande av anstånd, se NJA 1979 s.562. Detta innebär att även om domstolen beslutar om anstånd, så kommer den bara gälla under en tidsbegränsad tid. När denna tid gått förbi så kommer man senare besluta om försäljning genom offentlig auktion. Anståndet kommer alltså enbart förskjuta på den offentliga försäljningen. Omständigheter av Synnerliga skäl har bland annat ansetts föreligga när en person genom ett gåvobrev överlåtit sin fastighet till släktingar med villkoret att hon/han skulle få bo kvar i fastigheten under sin livstid. Efter att en släktings andel i fastigheten blivit föremål för utmätning ansökte myndigheten om offentlig auktion av fastigheten. Gåvogivarens gåvovillkor har ansetts utgöra omständighet av synnerliga skäl för anstånd. Vad som faktiskt utgör synnerliga skäl har av lagstiftaren vid lagförarbetet inte utvecklats i den grad som behövs. Det man kan läsa av domstolspraxis är att personliga och sociala förhållanden samt ekonomiska konjunkturer kan användas som omständigheter som kan ligga till grund för ett anstånd. Det i ovan angivna exemplet med gåvogivaren, torde utgöra personliga och sociala förhållanden. Med konjunkturer vill man rikta sig mot såpass dåliga konjunkturlägen att försäljningen kommer vara förlustbringande. Vissa juridiska forskare har dock menat att det senare nämnda i praktiken inte har någon betydelse eftersom exekutiva försäljningar som regel är förlustbringande, varför det blir omöjligt för en delägare (Du) att få till ett anstånd med ett dåligt konjunkturläge som argument. Du säger att Du inte bor på fastigheten, utan att du bor i byn. Jag har ingen annan information från dig och då jag inte vet vad för omständigheter du vill lägga till grund för anstånd, kan jag heller inte hjälpa dig med mer än vad jag redogjort i ovan.En sista sak är att även Du som delägare har rätt att delta i budgivningen under den offentliga auktionen. Hoppas du fått ett någorlunda bra svar på din fråga!

Hur påverkas sambon av min skuldsanering?

2016-10-16 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag har skuldsanering och har 4 år kvar att betala. Nu har jag hittat en kille och vi vill gärna flytta ihop. Han har eget hus. Påvärkas han av min skuldsanering på något sätt? Jag vill ju inte sätta honom i skiten för att jag var sjuk och hamnade där. Tacksam för svar.
Johanna Bergvall |Hej, tack för din fråga!Det är bara du som ska betala dina skulder. Din kille kommer inte bli ansvarig för dina skulder om ni flyttar ihop, inte ens om ni gifter er. Dock kan en ny skuld påverka sambon. Drabbas du av en skuld under skuldsaneringen omfattas den inte av saneringen och kan därför drivas in som vilken skuld som helst. Om Kronofogden då utmäter egendom kommer de utgå från att all egendom i ert gemensamma hem tillhör dig, så länge ni inte kan bevisa annat (se 4 kap 19 § utsökningsbalken). Detta innebär att om din sambo har dyra möbler och det inte kan visas att det är han som äger dem, tex genom ett kvitto, kommer Kronofogden att kunna utmäta dessa möbler för din skuld. Ett tips är först och främst till dig att undvika nya skulder men också att ni sparar kvitton och kommer ihåg vem som köpt vad. Så länge det är han som står som ägare för huset bör huset inte kunna utmätas för dina skulder. För din del kan samboförhållandet påverka din betalningsplan. Om du genom att bli sambo med din kille får det mycket bättre än tidigare kan borgenärerna ansöka om att planen ska ändras (det kan såklart du också göra). Resultatet kan bli att du måste betala mer varje månad.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur lång är preskriptionstiden?

2016-10-14 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag har fått en faktura 161014 efter att det har gått > 4 år (juli 2012) sedan jag köpte resan. Det var en mycket strulig bokning. jag fick ringa många ggr för att vara säker på att företaget hade koll. Jag var inte förvånad att fakturan inte dök upp. Så småningom föll allt i glömska.Fakturan är på 11 840 kronor.Hur lång är preskriptionstiden? Ska jag bestrida fakturan?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Preskriptionslagen (1981:130) 1 § fastställer att lagen är tillämplig beträffande fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet. En fordran är ett anspråk från en borgenär (den som ska motta betalningen) riktat mot en eller flera gäldenärer (skuldsatt/a) på utfående av egendom som exempelvis pengar. Äganderätten för egendomen som fordringen avser ska övergå från gäldenären till borgenären.Preskriptionslagen 2 § 1 st. föreskriver att en fordran preskriberas tio år efter sin tillkomst, i den mån inte preskriptionsavbrott inträffar. I preskriptionslagen 2 § 2 st. går det att utläsa att preskriptionstiden dock är tre år om gäldenären är konsument.Att en fordran preskriberas innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva ut en fordran. Borgenären kan således inte med domstolens eller kronofogdens hjälp få en prestation till stånd, se preskriptionslagen 8 §.Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa (om från början) från den dagen då ett avbrott inträffat. Preskriptionsavbrott inträffar enligt Preskriptionslagen 5 § när gäldenären erkänner sin fordran genom att bl.a. betala den. Avbrottet inträffar även när borgenären sänder gäldenären ett skriftligt krav eller väcker talan mot gäldenären vid bl.a. domstol eller hos kronofogden.Jag tycker att du ska bestrida fakturan om du är konsument och borgenären är näringsidkare med stöd av preskriptionslagen 2 § 2 st. där det går det att utläsa att preskriptionstiden är tre år om gäldenären är konsument.Hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh

Preskriptionstid

2016-10-24 i Preskription
FRÅGA |Hej..Kan en dansk bank kräva en skuld som är 30 år gammal ? Den som krävs på en stor summa pengar bodde i Danmark ett antal år men är svensk medborgare sen länge tillbaka. Under ett års tid kom det brev från Danmark stup i kvarten men mannen ifråga skrev aldrig under något (detta var 2012 till 2013) Sedan upphörde kravbreven att komma ända tills nu i oktober 2016! Tacksam för svar !MVH
Marcus Carlsson |Hej. Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad banken i fallet har är en fordran på den person som krävs på pengar. En fordran kan efter viss tid preskriberas, alltså rätten att kräva ut fordran försvinner. Den allmänna preskriptionstiden är 10 år, enligt 2§ PreskL. Preskriptionstiden löper från dagen fordran utfärdades. Preskriptionstiden kan dock avbrytas genom, exempelvis, att en bank skickar ett kravbrev eller påminnelse, enligt 5§ 2 punkten PreskL. Har ett sådant kravbrev mottagits så börjar preskriptionstiden om på noll igen, 6§ PreskL. Svar: Ja, banken bör kunna kräva in en fordran (skuld) om kravbrev skickats enligt ovan.Med vänliga hälsningar,

Kan bostaden utmätas trots att det finns barn i hemmet?

2016-10-17 i Utmätning
FRÅGA |Har skulder hos kronofogden på ca 3 miljoner om jag betalar ca 700.000 blir situationen annorlunda.Kan kronofogden sälja vårat hus om vi har barn?Tack☺
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du undrar om Kronofogdemyndigheten kan ha rätt att utmäta en skuldsatt persons bostad trots att bostaden även inrymmer barn.Kort kan sägas att ja, Kronofogden har möjlighet att utmäta en bostad, trots att familjen som bor där är en barnfamilj (undantag kan gälla för bostadsrätt, se 5 kap. 1 § 6p. Utsökningsbalken). Utmätning ska dock alltid ske efter rimliga avvägningar och bostaden brukar endast utmätas som ”sista utväg”, när den skuldsatte inte längre har andra tillgångar att utmäta. Även i dessa fall görs en avvägning för huruvida utmätning av bostaden är nödvändig. Man tittar dels på hur mycket som kan tänkas utgå vid en försäljning av bostaden, det är en förutsättning att en försäljning ger vinst (efter att alla omkostnader för försäljningen har betalats) för att den ska kunna utmätas (4 kap. 3 § Utsökningsbalken). Om skulden är hänförlig till pantsättningen av bostaden så kan dock borgenären, den du är skyldig pengar, alltid begära utmätning. Vikten av att säkerställa barnen en bostad ligger också till grund för avvägningen som sker, men det är inget strikt hinder mot att utmäta bostaden utan gör endast att det ställs större krav på att försäljningen av bostaden är nödvändig. Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny fråga.Vänligen,

Löpande skuldebrevs giltighet

2016-10-15 i Fordringar
FRÅGA |Skuldebrev;Gäller det att löpande skuldebrev måste, för att kunna göras gällande som korrekt fordran, uppvisas I original där det klart framgår, av handlingen, att rätt ägare till fordran är ingivaren. M.a.o att handlingen som uppvisas har notringar om vem som är ägare till fordran (rätt överlåten)?
Johanna Barfoed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Löpande skuldebrev regleras i 2 kap SkbrL. Skillnaden mellan just löpande skuldebrev och enkla, är att den som innehar ett löpande skuldebrev presumeras vara den rättmätige ägaren. Löpande skuldebrev är avsedda för att omsättas, det vill säga att de är skapade för att kunna överlåtas fritt till nya personer. Rätten att utkräva den prestation som det löpande skuldebrevet innehåller är knutet till innehavet av detta dokument. Men! Man skiljer på innehavarskuldebrev, och skuldebrev som är ställt till "viss man eller order", se 2:1 SkbrL.Om det är ett skuldebrev som är ställt till viss man eller order, följer enligt 2:13 2 st SkbrL, precis som du säger, att det det måste finnas en sammanhängande kedja av överlåtelser nedskrivna på skuldebrevet, dvs att man kan följa överlåtelsen. Den första innehavaren måste då skriva vem hen överlåter det till, så att senare ägare kan se vilka som förfogat över skuldebrevet. Detta betyder att för att kunna kräva in fordran, måste man således kunna styrka att man finns med i denna "sammanhängande kedja". Hoppas du fick svar på din fråga, hälsningar

Aktiebolags betalningskrav efter preskription

2016-10-12 i Preskription
FRÅGA |jag lånade pengar av ett aktiebolag 2004. Vi skrev ett avtal där det framgick att jag (med namn och pers nr) lånade pengar av företaget ( med org nr angivet). Utan betalningsplan eller slutdatum. Jag hade inga pengar och det visste borgenären, som heller inte pressade mej på några pengar. Han hörde inte av sej överhuvudtaget. 2008 Avled ägaren i bolaget. Samtidigt begärde Handels Banken bolaget i konkurs! Så i Nov 2008 var konkursen klar. Jag hörde inget från företaget eller konkursförvaltare. Så jag antog att skulden var borta. Bolaget sattes ut till konkursförsäljning, hur det såldes vet jag inte. Ett nytt bolag som driver verksamheten har dock bildats. 2015 hör en av de nya bolagets ägare av sej till mej och säger att jag är skyldig dem pengar?? Kan dom ha rätt att kräva mej på dessa pengar?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga hämtar vi i preskriptionslagen. I 2 § kan vi se att fordringar som en huvudregel preskriberas efter 10 år. Enligt 2 § 2 stycket preskriberas fordringar mot konsumenter efter 3 år.Ditt lån innebar att aktiebolaget fick en fordran på dig om det belopp du lånade av bolaget. Om du lånade pengarna som en konsument (för ditt privata bruk) gäller 2 § 2 stycket i ditt fall, om du lånade pengarna till en eventuell egen näringsverksamhet kan du inte klassas som konsument. I resten av mitt svar utgår jag från att du skrev avtalet som en konsument, och att preskriptionstiden som gäller därmed är 3 år. Att din fordran preskriberas efter 3 år innebär att (ifall aktiebolaget inte har påmint dig om din skuld) du inte längre är skyldig att betala skulden efter att 3 år har gått sedan du fick lånet (8 § preskriptionslagen). Detta för att du inte alltid ska behöva gå runt och oroa dig över att få ett återbetalningskrav ställt emot dig.Eftersom du inte har fått någon påminnelse av borgenären om skulden behöver du inte oroa dig om 5-7 §§ preskriptionslagen om preskriptionsavbrott. De reglerna är inte tillämpliga i ditt fall. Att ni har ett avtal som eventuellt säger något annat spelar ingen roll i denna fråga. Enligt 12 § preskriptionslagen gäller inte avtal som inskränker din rätt enligt 2 § 2 stycket. Sammanfattning: bolaget har inte rätt att kräva dig på dessa pengar eftersom dess fordran preskriberades 3 år efter skuldens tillkomst.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,