Kräva tillbaka lån från en vän.

2015-10-09 i Fordringar
FRÅGA |Hur ska man gå tillväga för att kräva tillbaka ett lån från en vän när man har försökt själv och fått till svar att när jag fått mina pengar från arbetsgivare ska du få dina
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Inlednings är det bra att veta att preskriptionstiden för att kunna kräva tillbaka en fordran är 10 år enligt preskriptionslagen 2 §. Preskriptionstiden avbryts om du som långivare skriftligen gör låntagaren uppmärksam på skulden, 5 § preskriptionslagen. Då börjar preskriptionstiden löpa på nytt under 10 år. Det finns alltså gott om tid att kräva in en skuld.Det bästa är naturligtvis att försöka prata med din vän och be denne att betala. Om inte det hjälper kan du kontakta kronofogden och få hjälp av dem att driva in din skuld. Detta är dock förknippat med vissa kostnader och det krävs vanligen att skulden uppgår till en viss summa och att den går att bevisa.Ytterligare kriterier är att fordran förfallit till betalning, det är möjligt att förlikas och att fordran rör pengar.Att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden kostar 300 kronor, Om personen med skulden bestrider skulden går det vidare till domstol, om du vill det annars avskrivs ärendet. I domstol kostar det mellan 600 - 2500 kronor beroende på skuldens storlek.När du fått ett utfall kostar det 600 kronor att driva in skulden. Denna kostnad läggs om möjligt på låntagaren men annars får du betala för indrivningen. Vidare kan det föreligga ytterligare kostnader för processföringen i domstol.I vissa fall fungerar hotet om att hamna i en process bra som indrivningsmetod och det kan därför vara smart att upplysa din vän om att du har den möjligheten.Lycka till!

Ändring vid löneutmätning

2015-10-08 i Utmätning
FRÅGA |Jag har hamnat hos Kronofogden och de har genom löneutmätning dragit pengar varje månad. Enligt lag skall myndigheten ta hänsyn till om personen har ett läkarintyg. Jag har en assistanshund till min hjälp och som är utbildad signalhund, som man inte tar någon hänsyn till. Han är till ovärderlig hjälp tillsammans med hörapparater, kan jag fungera i vardagen. Han kostar betydligt mycket mer än en vanlig sällskapshund, en kostnad som jag inte längre kan bära. Även Tingsrätten har varit negativ. Tyvärr drabbas man för okunskap och ointresse bara för att de inte förstår vad som gäller. Så frågan är vad gör jag??Mvh Lennart Juhlin0708454128
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Utsökningsbalken är den lag som reglerar Kronofogdens verksamhet i sådana delar som t.ex löneutmätning. Lagen hittar du här. Jag utgår ifrån förutsättningarna i frågan att du vid beslutet om löneutmätning hade assistanshunden men du anser att Kronofogdemyndigheten inte tog hänsyn till behovet av hunden när beslutet om löneutmätning fattades. FörbehållsbeloppVid en löneutmätning har personen i fråga rätt till ett förbehållsbelopp, detta innefattar ett schabloniserat normalbelopp med tillägg för boendekostnader.Det finns möjlighet att vid beräkningen av ovanstående belopp beakta ytterligare kostnader pga sjukdom, t.ex för medicin och läkarbesök upp till högkostnadsskyddet. Andra kostnader kräver läkarintyg. Ändring av beslut Om det finns anledning ska ett beslut om löneutmätning ändras, se här. Denna ändring genomförs av kronofogden och är möjlig att genomföra under pågående löneutmätning pga faktorer så som ökad inkomst eller ökade utgifter som är berättigade att ingå i förbehållsbeloppet.Kronofogdens beslut om ändring gäller inte retroaktivt utan endast framåt i tiden, se rättsfall om detta här.Det är alltså viktigt att du vid ändring meddelar Kronofogdemyndigheten så de kan räkna om beslutet. Dessutom ska omprövning av alla pågående beslut om löneutmätning genomföras varje år. Oftast brukar Kronofogdemyndigheten innan en sådan omprövning begära upplysningar som om det är en ny utmätning som ska genomföras. Eftersom det är ett myndighetsbeslut har personen som är föremål för beslutet alltid rätt att yttra sig om ändringar som är till nackdel för denne. Överklagande av beslut Utan begränsning i tiden får ett beslut om löneutmätning överklagas, se här. När beslutet om löneutmätning överklagas hos domstol kan beslutet dessutom ändras retroaktivt. Personer som är föremål för löneutmätning kan alltså först begära ändring hos Kronofogdemyndigheten och därefter, om den begärda ändringen inte genomförs, överklaga själva utmätningsbeslutet till tingsrätten. Mer information hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida, se här. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är arbetstagaren skyldig att återbetala för mycket uppburen lön?

2015-10-01 i Fordringar
FRÅGA |Hej Jag har blivit återbetalnings skyldig på en månadslön 15000, jag vet inte riktigt varför , har varit sjukskriven olika 25% , 50%, 75%, vilket gjort att jag inte haft koll på mina lönespec. Anledning var osäkert antingen när jag började för något år sedan så fick jag en full lön och det dras nu när jag slutat !? eller så har min chef anmält min avgång för sent. Har läst o fått info från facket att om jag spenderat pengarna i god tro så blir jag inte återbetalnings skyldig, hus bevisar jag det? Jag ska ringa dom igen men vill vet lite mer. Vilka chanser har jag att slippa betala tillbaka?
Alina Borgsén |Hej och tack för din fråga!Det facket syftar på är institutet condictio indebiti. Det finns ingen lagstiftning om condictio indebiti utan det är en oreglerad rättsgrundsats. Condictio indebiti handlar om att betalningar som skett av misstag ska gå åter till den som betalade av misstag, såvida inte mottagaren (du) i god tro förbrukat pengarna eller annars inrättat sig efter betalningen. När det kommer till just löneutbetalningar har det av sociala skäl ansetts att det i princip är omöjligt för arbetsgivaren att kräva tillbaka för mycket utbetald lön. Det torde därmed räcka att du börjat inrätta dig efter betalningen genom att ha spenderat en del av pengarna och satt in resten på ditt sparkonto, men det är vid inrättanderekvisitet som ditt fall eventuellt vacklar lite.Ofta i condictio indebiti-fall görs en riskbedömning; vilken part står närmast att svara för att utbetalningen var felaktig? I ditt fall skulle jag säga att det helt klart är arbetsgivaren. Om inte lönebeloppet avvek markant från vad du normalt får i lön kan du inte anses ha anat oråd och därmed varit i ond tro, även om du skulle ha kontrollerat lönespecifikationen.Sammanfattningsvis skulle jag säga att du absolut är i god tro, det är eventuellt på inrättanderekvisitet som det skulle kunna falla på i ditt fall, såsom det gjorde i målet NJA 2011 s 739. Dock torde som sagt det kravet inte vara lika strängt i fall då privatpersoner uppburit för hög lön, av sociala skäl.Mitt råd till dig är att stå på dig gentemot din arbetsgivare.Lycka till!

Kan kronofogden utmäta min frus egendom för mina skulder?

2015-09-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag har skulder hos kronofogden och är gift och har ett barn på två år. Idag bor vi i en hyresrätt o betalar 7000kr. Min fru har fått pengar från sina föräldrar så hon kan köpa en bostadsrätt där hyran hamnar på 2900kr. Nu till min fråga. Kommer kronofogden ta och sälja bostadsrätten eftersom vi e gifta?? Tack på förhand
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Eftersom frågan rör huruvida kronofogden kan utmäta bostadsrätten eller ej blir utsökningsbalken tillämplig som du kan finna https://lagen.nu/1981:774. Jag tolkar de omständigheter du delgett som att kronofogden har en exekutionstitel, vilket krävs för att en utmätning ska kunna komma till stånd.Eftersom en bostadsrätt är lös egendom blir bestämmelserna i 4 kap. 17-23 §§ tillämpliga. Enligt 4 kap. 17 § får kronofogden utmäta den lösa egendomen som tillhör dig. Eftersom bostadsrätten kommer att tillhöra din fru är den som huvudregel fredad från utmätning. Till denna huvudregel finns det dock ett viktigt undantag i 4 kap. 18 § som kan bli tillämpligt i ert fall om ni inte är noggranna. Eftersom ni lever i ett äktenskapligt förhållande där ni kommer ha en gemensam besittning av egendomen presumeras det att du är med och äger bostadsrätten (vilket betyder att den enligt huvudregeln är utmätbar) såvida ni inte gör sannolikt att egendomen enbart är din frus. Slutsats: Min bedömning är att ni behöver vara extremt tydliga med att bostadsrätten är din frus och enbart din frus. Om inte det görs finns det en risk för utmätning.

Penninglån, preskription

2015-10-09 i Preskription
FRÅGA |Vart är tidsgränsen för att kräva tillbaka ett penning lån av en vän
Mattias Vilhelmsson |Hej!Preskriptionstiden för en fordran är tio år från att den tillkom, 2 § preskriptionslagen. Preskriptionstiden avbryts t.ex. om låntagaren betalar eller erlägger amortering eller då långivaren kräver betalning eller på annat sätt skriftligen gör låntagaren uppmärksam på skulden, 5 § PreskL. Avbryts preskriptionen börjar ny preskriptionstid att löpa.

Felaktig utbetalning av lön

2015-10-02 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Min son har varit anställd inom vår kommun t.o.m 150812 som lärarvikarie. Fick en löneutbetalning 27/8 och trodde naturligtvis att det var slutlön inkl. semesterersättning.Nu den 25/8 fick han ytterligare en löneutbetalning för HELA september vilket han naturligtvis inte ska ha eftersom vikariatet upphört. Han tog då på en gång kontakt med lönekontoret då det visade sig vara så att DE inte avslutat tjänsten!!De såg då att han fått felaktig lön för augusti också och de säger nu att han är återbetalningspliktig till även den lönen! Löneavierna adresseras till oss som föräldrar som bor i den kommunen och han bor numera i en helt annan kommun och studerar, hade därför ingen möjlighet att se löneavierna. Han accepterar att den lönen för september skall betalas tillbaka men anser inte att augustilönen ska det. HAN har inte gjort något fel utan i god tro tagit emot pengarna! Det är kommunens löneutbetalare som gjort fel och vi anser att de får stå för detta! Han är student på universitet nu och har endast studiebidrag. Vad är rätt och vad är fel?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller vid felaktiga utbetalningar grundar sig i rättsprincipen condictio indebiti. Huvudregeln är att den som mottagit en felaktig utbetalning, till exempel en för stor summa, är återbetalningsskyldig. Undantag från huvudregeln tillämpas från fall till fall beroende på omständigheterna. Till att börja med för att undvika återbetalning ska mottagaren varit i god tro, både vid mottagandet av beloppet och därefter. Något annat som är viktigt är också hur mottagaren har inrättat sig efter inbetalningen. Det anses inte särskilt betungande att betala tillbaka beloppet om man inte har gjort någonting med pengarna, till skillnad från om man har förbrukat dem. I detta fall skulle jag säga att det är betydande om din son skulle varit i god tro efter att ha sett lönespecifikationen. Är beloppet väldigt mycket större än vad man hade kunnat vänta sig kan det vara svårt att motivera att man var i god tro.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Överta borgensåtagande?

2015-09-30 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag är en av tre delägare i ett AB och när vi har leasat maskiner så har vi ibland gått in i personlig borgen för dessa, ibland alla 3, ibland någon av oss.Om jag nu ska sälja mina andelar i företaget (de 2 andra stannar, mina andelar går till någon av dom eller någon utomstående). Vad händer med de borgenavtal jag personligen ingått i? Företaget kommer fortsätta drivas som vanligt och inte gå i konkurs.Övergår även mitt borgenansvar till den person som köper mina andelar i företaget, eller kan man på något smidigt sätt få med detta i köpavtalet i mina andelar?
Marcus Holming |Hej!Dina borgensåtaganden är avtal mellan dig som egen fysisk person och de företag som ni har leasat maskinerna av. De företagen måste därför godkänna bytet av borgensman i varje enskilt avtal. Ni kan därför inte med rättslig verkan skriva över borgensåtagandena genom avtal med den som köper dina andelar.Beroende på hur lång tid leasingkontrakten löper och vilket förtroende du har för de övriga ägarna kan det kanske vara ett alternativ att du står kvar som borgensman men att ni vid överlåtelsen av andelarna i bolaget avtalar om att den som förvärvar dina andelar ska verka för att träda in i rollen som borgensman vid leasingkontraktens utgång istället för att förlänga dem med dig som borgensman, eller liknande. Med vänlig hälsning,

Kvarlämnade saker efter uppbrott - handräckning och olovligt förfogande

2015-09-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej Det är så här att jag och min partner gjorde slut ca 18-20 juli och partnern har grejer kvar i min lägenhet samt partnern har fått tillfällen att hämta sina grejer och hottar nu med anmälan. Vi har varit förlovade men inte sambos så jag undrar vad jag har för rättigheter om det är så att jag vill slänga grejerna. Mvh
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga.Att din före detta partner har lämnat kvar saker i din bostad förstår jag är mycket frustrerande. Vad som kan vara bra att veta i den här situationen är dock att man kan bli straffrättsligt ansvarig om man forslar bort/slänger någon annans egendom som förvaras i ens hem. Det finns nämligen ett brott som kallas olovligt förfogande i 10 kap 4 § brottsbalken, vilket man då gör sig skyldig till. Man får alltså inte får slänga en annan persons egendom, oavsett om den olovligen befinner sig i ens bostad. Vad du i stället bör göra, för att ha lagen på din sida, är att kontakta Kronofogdemyndigheten (KFM) och begära handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande (BFL). Detta är troligtvis det smidigaste sättet att faktiskt få bort egendomen från lägenheten så fort som möjligt. Det finns två typer av handräckning; vanlig (3 §) och särskild (4 §), och båda bör kunna användas i ditt fall.Vid valet av handräckningsform kan man tänka på att KFM gör en egen sakprövning i mål om särskild handräckning. Det ställs därför lite högre krav på en sådan ansökan. Vid särskild handräckning bör man även ha skriftliga bevis, såsom avtal eller liknande som visar att man har den rätt man påstår sig ha. Det gynnsamma med särskild handräckning är att KFM meddelar ett utslag även om motparten (i ditt fall din före detta partner) bestrider. Vid vanlig handräckning förfaller ansökan om motparten bestrider, men å andra sida kan den sökande (du) begära att ärendet överlämnas till tingsrätten för prövning. Självklart är alltid en så kort och effektiv process som möjligt att föredra, så det är fördelaktigt för dig att undvika en domstolsprocess.Att begära handräckning kostar 300 kronor, men det går att begära ersättning för denna kostnad samt för ombudsarvode upp till 420 kronor.Du kan läsa mer om de båda handräckningsformerna på KFM:s hemsida:https://www.kronofogden.se/Vanlighandrackning.htmlhttps://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html Om du bestämmer dig för att kontakta KFM kan det vara bra att en sista gång försöka få din före detta partner att hämta sakerna utan att blanda in KFM. Det vore ju det snabbaste och billigaste sättet för er båda, om det är möjligt. Kanske kan ett underrättande om att KFM kan komma att involveras få din före detta partner att tänka en gång till? Återstår inget annat alternativ är mitt råd dock att kontakta KFM så snart som möjligt.Hoppas att detta svar kan vara till hjälp. Lycka till!Vänligen,