Preskription av brott och skadestånd

2016-06-26 i Preskription
FRÅGA |Hej, finns det någon preskriptionstid på en fälld dom där förövaren var 100% skyldig?En fälld person som aldrig betalat ut något i detta fall efter beslut om "skadestånd/ersättning"?Det finns ett avsnitt i domen som kommer att kräva juridisk kompetens inom närmaste tid.
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det finns olika preskriptionstider för olika brott vilka finns reglerade i 35 kap. 1 § brottsbalken. Således blir det svårt att nämna preskriptionstiden eftersom det inte framgår vilket brott förövaren har dömts för. Ett skadestånd preskriberas inte för att straffet på grund av brottet preskriberas. Skadestånd preskriberas som vanliga civilrättsliga fordringar enligt preskriptionslagen. Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år om inte preskriptionen avbryts. Preskriptionen kan avbrytas på flera olika sätt, till exempel genom att gäldenären (den som ska betala) mottager kravbrev från borgenären (den som ska få betalt) eller att gäldenären på något sätt erkänner fordringen gentemot borgenären. Ifall preskriptionen avbryts börjar en ny preskriptionstid att löpa. Således är det i teorin möjligt att en fordran finns i all evighet så länge preskriptionsavbrott sker. Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.Vänligen,

​BESTRIDANDE AV FAKTURA OCH VILANDEFÖRKLARING I DOMSTOL

2016-06-20 i Fordringar
FRÅGA |Hejsan.Vår vägförening har ansvaret för vägombyggnation i samband med nedläggande av vatten och avloppsledningar i våra vägar inom Nacka kommun. Vi 127 fastighetsägare har alltså enskilt huvudmannaskap för våra vägar. Budgeten för ombyggnationen röstades igenom på en extra stämma. I efterhand har oklarheter uppdagats i denna budget och tillräckligt antal fastighetsägare har opponerat sig för att styrelsen enligt lag skall kalla till en ny extra stämma. Det har inte styrelsen gjort inom en vecka från att kravet kom upp från fastighetsägarna och därför har ärendet överlämnats till länsstyrelsen. Vägföreningen har skickat oss fastighetsägare en faktura på 85.000 vardera och som ska vara betald senast den 31/6. Min fråga är om man låta bli att betala/ överklaga fakturan i nuläget eftersom hela budgetfrågan/krav på ny extra stämma runt budgeten, ligger hos länsstyrelsen för behandling? Kan man annars "deponera" pengarna på något sätt tills länsstyrelsen "sagt sitt" runt frågan om vägföreningen enligt lag måste kalla till en ny extra stämma runt budgeten.
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör dels om det finns någon möjlighet att bestrida fakturan på grund av den förestående prövningen hos länsstyrelsen alternativt om det finns någon möjlighet att deponera summan i avvaktan på länsstyrelsens beslut. För att besvara frågan kommer jag fastställa gällande rätt och därefter applicera detta på ditt fall.Gällande rätt och applicering.Inledningsvis finns en Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet. Min bedömning är dock att ingen av de punkter som räknas upp där passar in på den situation du nu beskriver. Du har emellertid andra alternativ att tillgå. Det första du ska göra är att bestrida fakturan från vägföreningen. Detta gör du skriftligt till motparten antingen med epost eller brev. Det är viktigt att du sparar en kopia på bestridandet för att kunna bevisa att du bestridit fakturan samt när du bestred den. Du ska tydligt ange varför du bestrider fakturan samt datum. Invänta därefter motparts agerande. Skickar vägföreningen påminnelse så bestrider du igen. Om vägföreningen vänder sig till kronofogden så bestrider du fakturan till dem. Du får inte några betalningsanmärkningar förutsatt att du bestrider fakturan inom 10 dagar från det att du blivit delgiven. Efter detta är det upp till motparten att bestämma sig för om de vill vända sig till domstol eller inte. Om vägföreningen vänder sig till domstol så rekommenderar jag att du begär att målet vilandeförklaras, enligt rättegångsbalken 32 kap 5 §, i avvaktan på länsstyrelsens beslut i frågan. Genom att göra på detta sätt behöver du aldrig betala pengarna innan beslutet har fattats vid länsstyrelsen. Det enda du riskerar är i så fall att behöva utge viss ränta för den händelse att länsstyrelsens beslut inte blir i gynnande riktning för dig. Ett annat alternativ är att betala fakturan och därefter stämma vägföreningen om det visar sig att beslutet fattats på felaktiga grunder. Detta är mer riskabelt eftersom det förutsätter att vägföreningen har en möjlighet att återbetala summan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lönegaranti vid konkurs

2016-06-19 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Jag har vid sidan av mina studier jobbat på kvällar och helger för ett företag som administratör och två månader innan min arbetsgivare gick i konkurs fick jag ett heltidsjobb hos en annan arbetsgivare på dagtid. Konkursförvaltaren har gett mig lite uppgifter att göra efter konkursen, ordna med löner och kontrolluppgifter m.m. . Frågan är om jag har rätt till någon lön för tiden jag "jobbar" åt konkursboet, någon lönegaranti. Enligt dokument jag har läst har jag inte rätt att få lön då jag har ett dagsjobb redan och inte är inskriven hos arbetsförmedlingen och jag funderar på om jag verkligen borde engagera mig alls i konkursboet om jag ändå inte får någon ersättning för mitt arbete.
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline! När ett företag går i konkurs har de anställda rätt till så kallad statlig lönegaranti, se här. Lönegarantin betalas ut av staten och ges upp till fyra gånger prisbasbeloppet (för 2016 - 44.300 kr), se här. Man kan alltså få ut maximalt 177 200 kr sammanlagt tack vare lönegarantin. Överskjutande del blir en fordran på lön gentemot företaget och åtnjuter allmän förmånsrätt, se här. Det innebär att fordran på lön får en viss prioritet vid konkursutdelningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,Lejla Alic

Betalningstidpunkt & preskription

2016-06-17 i Fordringar
FRÅGA |Hej.År 2013 tog jag hjälp utav en kostrådgivare med kost & träningsupplägg. Vi kom aldrig överens om ett pris(dock har personen fasta priser men ingen hemsida och ingen information skickad till mig angående detta), och när jag frågade om när jag skulle betala så sa han "vi tar de sen". Ett år senare påminner han mig att han inte fakturerat mig för tjänsten varpå jag förklarar att med tanke på att det gått ett år så får han gärna vänta ytterligare en månad då ekonomin just då inte var på topp.Nu 2016 skickar han fakturan till mig, och vill ha betalt inom 10 dagar. Då inget pris var satt oss emellan, går det att neka betalning helt?
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline! Tidpunkt för betalning Om inget avtalats ska betalning ske när den som exempelvis utfört en tjänst eller levererat en vara (borgenären), fordrar att betalning ska ske, se här. Det innebär att borgenären har rätt att få betalt omedelbart med utrymme för viss kortare tid för den betalningsskyldige, dock inte någon längre tid. Preskription När borgenären utför en viss tjänst får denne en fordran på dig som betalningsskyldig. Denna fordran kan under vissa omständigheter preskriberas, dvs komma att inte vara gällande. Preskription sker genom att under vissa, i lag bestämda tidsfrister, inga krav framställt mot den betalningsskyldige. För att preskriptionstiden inte ska avbrytas ska inte heller den betalningsskyldige erlägga betalning, erkänna fordringen på annat sätt, den betalningsskyldige ska inte ha fått skriftligt krav om fordringen eller att borgenären väckt talan mot den betalningsskyldige med anledning av fordringen, under de tidsperioder som anges nedan.Utgångspunkten är att preskription sker efter 10 år från fordrans tillkomst. Om det dock rör sig om förhållandet mellan en konsument och en näringsidkare är preskriptionstiden 3 år, se här. Preskriptionstiden beror alltså på om du som privatperson fått en tjänst tillhandahållen av en annan privatperson eller från ett företag, dvs att du mottagit tjänsten i egenskap av konsument. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Diverse frågor rörande bl.a. förmånsrätt och ogiltighet i konkurs

2016-06-21 i Konkurs
FRÅGA |Jag blev erbjuden delägarskap i ett företag. Vi var fyra delägare totalt. De tre andra drev även en reklambyrå ihop och det företaget jag blev erbjuden delägarskap i var en People-agentur. En dag förde de tre andra över 200.000 från vårt bolag till sin reklambyrå som ett tillfälligt lån. Men betalde aldrig tillbaka större delen av beloppet så jag kunde aldrig få ut mitt aktiekapital på 25.000. Två av delägarna slutade på reklambyrån och den tredje bestämde sig för att driva reklambyrån vidare. Vi skrev under ett köpeskillingsavtal på vad jag skulle ha för aktierna och vinst när People-agenturen skulle avvecklas. Kort därefter gick reklambyrån i konkurs. Enligt konkursförvaltaren kommer jag inte få ut pengar från vare sig people-agenturen eller reklambyrån trots att det kommer bli en utdelning för dem som har obetalda fakturor hos reklambyrån. Hur kommer det sig?
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår i mina svar från att varken reklambyrån eller people-agenturen är enskild näringsverksamhet utan någon form av bolag, t.ex. aktiebolag. Mitt svar här nedan är strukturerat på så vis att jag först undersöker varför du inte kan få ut något ur reklambyråns konkurs och därefter varför du inte skulle kunna få ut något från people-agenturen. Slutligen sammanfattar jag det sagda.Reklambyråns konkursDet som händer i en konkurs är att företagets verksamhet avvecklas för att i första hand betala företagets skulder, se t.ex. 1 kap. 1 § och 11 kap. 1 § konkurslagen (1987:672). Vilka fordringar mot företaget som blir betalda bestäms huvudsakligen efter den ordning som framgår av förmånsrättslagen (1970:979). Fordringar med ”förmånsrätt” betalas före fordringar utan förmånsrätt.Det framgår inte för mig vilken slags fordring du har mot reklambyrån, varför jag inte kan bedöma vart den faller i utdelningsordningen. Jag antar att den inte har någon förmånsrätt. Fordringar som inte har någon förmånsrätt är ”oprioriterade”, vilket innebär att de i princip hamnar sist i utdelningsordningen. Vanligtvis brukar sådana fordringar få ut ytterst lite ur en konkurs – om något. Vill du läsa mer om förmånsrätt finns ett tidigare svar på Lawline.Lånet från people-agenturen till reklambyrån är inte säkrat, vilket innebär att det kommer att vara en oprioriterad fordring i reklambyråns konkurs. Ett undantag är dock om lånet var en otillåten ”värdeöverföring” enligt 17 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (förkortad ABL), för som jag förstår det är people-agenturen ett separat aktiebolag. En otillåten värdeöverföring är ogiltig och ska gå åter under förutsättningarna i 17 kap. 6 § ABL, vilket går förbi hela utdelningsordningen i konkursen eftersom beloppet då inte ens ska ingå i konkursen.Lånet skulle kunna vara en värdeöverföring enligt 17 kap. 1 § första stycket fjärde punkten ABL om t.ex. people-agenturens lånefordring mot reklambyrån är värd mindre än det belopp som reklambyrån fick. Som jag förstår det innebar lånet att people-agenturen inte i sin bokföring täckte hela det ”bundna egna kapitalet”, vilket gör värdeöverföringen otillåten enligt 17 kap. 3 § första stycket ABL. Vad som är bundet eget kapital framgår av 3 kap. 10 a § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) – aktiekapitalet ingår.För att lånet dock ska kunna gå åter måste du med all sannolikhet väcka talan i domstol. Vill du väcka talan – och behöver hjälp med det – rekommenderar jag att du bokar tid hos en erfaren jurist, vilket du kan göra HÄR. Det kan också vara bra att hålla i åtanke att det kan vara dyrt att processa i domstol.People-agenturenSom jag förstår det är people-agenturen ett separat aktiebolag som inte har gått i konkurs. Det framgår därför inte för mig vad reklambyråns konkursförvaltare avsåg. Vad jag kan notera är att om people-agenturen går i konkurs hamnar du som aktieägare efter alla fordringsägare. Du kommer då alltså bara att kunna få ut något om det finns tillgångar kvar efter att en eventuell konkurs har avslutats.Det kan dock vara värt att notera att ett konkursbo kan ”återvinna” tidigare transaktioner, under vissa förutsättningar som återfinns i 4 kap. konkurslagen (1987:672). Det innebär i princip att transaktionerna går åter – som om de aldrig fanns.Köpeskillingsavtalet är, som jag förstår det, bara skrivet mellan dig och den kvarvarande ägaren av reklambyrån – dvs, varken reklambyrån eller people-agenturen är parter i avtalet. Det är därför inte relevant för frågan om du kan rikta något krav mot people-agenturen. Avtalet kan bara leda till att du skulle kunna hävda att din motpart t.ex. ska betala skadestånd till dig om han eller hon har brutit mot ert avtal.SammanfattningDu kommer nog inte att kunna få ut något ur reklambyråns konkurs eftersom din fordring i bästa fall bara är oprioriterad. Eventuellt kan du dock få lånet från people-agenturen att återgå. Vad gäller people-agenturen har jag svårt att förstå vad problemet är eftersom den inte har gått i konkurs. Eventuellt kan du dock i efterhand få problem med återvinning om people-agenturen t.ex. går i konkurs efter att du har fått ut pengar från den.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med förmånsrätt eller andra juridiska frågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Betalningsföreläggande

2016-06-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej Jag har tagit ett lån till min ex sambo när vi levde ihopa jag har vittne på att vi hade ett muntligt avtal att han ska betala 800 kr i månaden till mig jag har även bevis på att han skötte betalningen hyfsat när vi levde ihop men efter separationen så betalar han inget längre...finns där något jag kan göra för att få mina pengar? Mvh
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Du kan vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Det kostar 300 kr att ansöka, men du kan även begära ersättning för det. Blanketten hittar du här.Om personen bestrider skulden kan du välja att gå vidare till domstol. Då utkommer ytterligare en avgift på 600 eller 2500 kr beroende på hur stor skulden är. Du kan läsa mer om processen här.Lycka till! Vänliga hälsningar,

Avtal vid företagsrekonstruktion

2016-06-17 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Kan en arbetsgivare (rekonstruktör) ensidigt åsidosätta ett ingånget avtal om avgångsvederlag vid en företagsrekonstruktion?
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Allmänt - SubjektenRekonstruktören är personen som sköter rekonstruktionen av företaget och ser över den ekonomiska situationen för att bedöma om eller hur företaget kan fortsätta sin verksamhet. Gäldenären är den som undergår en företagsrekonstruktion, dvs den näringsidkare som har betalningssvårigheter och är i behov av att rekonstruera sin verksamhet, se här.Avtal under företagsrekonstruktion Som utgångspunkt gäller att gäldenären inte utan rekonstruktörens samtycke kan ingå avtal eller åta sig nya förpliktelser. Gör denne dock detta inverkar inte en pågående rekonstruktion på avtalets eller rättshandlingens giltighet, se här. Detta innebär att avtalet om avgångsvederlag som ingåtts med gäldenären, förutsätter i detta fall att det är arbetsgivaren eftersom det förefaller mest naturligt, i sig inte blir ogiltigt pga att denne befann sig under en företagsrekonstruktion. Eventuell framtida konkursOm rekonstruktionen misslyckas och företaget går i konkurs kan en utbetald lön komma att återvinnas till konkursboet, dvs prestationerna återgår och därmed kräver konkursboet tillbaka ett belopp motsvarande överskottet. För att bedöma hur stort överskottet är tas hänsyn till om lönen uppenbart översteg vad som kunde anses skäligt med hänsyn till gjord arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet och omständigheterna i övrigt, se här.För att detta ska ske krävs dessutom att utbetalningen skett senare än sex månader före konkursutbrottet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ränta mellan enkla bolag då inget har avtalats

2016-06-16 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Jag, från mitt enskilda bolag, har en fordran på ca 11.000 på ett annat enskild bolag från 2011.Harmuntligt påmint om betalning med utan resultat. Inget har avtalats om ränta. Kan jag begära ränta på beloppet fram till betalning görs?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i räntelagen. Lagen är dispositiv vilket innebär att den bara tillämpas då inget annat har avtalats. Då ditt bolag och det andra bolaget inte har avtalat något om ränta är räntelagen alltså tillämplig i ditt fall. Enligt räntelagen har du rätt till dröjsmålsränta på din fordran. Enligt 4 § 2 st. räntelagen behöver du inte heller meddela det andra bolaget om att underlåtenhet att betala medför en skyldighet att betala ränta (detta eftersom jag utgår ifrån att ditt bolags fordran har en bakgrund i näringsverksamhet). Det är dock viktigt att framställa ett krav om betalning av fordran, det är från den tiden som du har rätt till ränta. Därför är det viktigt för dig att kunna bevisa att kravet har framställts, vilket kan vara svårt då du endast har påmint det andra bolaget muntligen. Det är säkrast för dig att även framställa ett skriftligt krav.Beräkningen av räntan finner du i 6 § räntelagen. Dröjsmålsräntan beräknas efter den gällande referensräntan plus 8 procentenheter.Med vänlig hälsning,