Återvinning av gåva vid personlig konkurs

2016-02-10 i Återvinning
FRÅGA |Hej! I fall man går i personlig konkurs och man innan detta avgått i ett avtal där man utfäster sig att ge bort en gåva, är gåvan fortfarande gällande mot konkursboet? Gåvan har alltså inte genomförts ännu innan konkursen. Mvh
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Om du försatts i personlig konkurs innebär detta att du förlorar rätten att bestämma över din ekonomi under konkurstiden. Detta innebär att om du, i egenskap av konkursgäldenär, ingår avtal under denna tid, kan de bli förklarade ogiltiga. Oftast så anses de avtal som ingåtts innan konkursbeslutet inte påverka konkursboet. Har du exempelvis sålt eller gett bort egendom skall detta inte anses vara del av ditt konkursbo. Det krävs dock att personen i frågan har fått sakrättsligt skydd för egendomen. När det kommer till ”saker”, så kallat lösöre, krävs det tradition för sakrättsligt skydd, alltså att saken har överlåtits och mottagaren har fått saken i sin besittning. Det finns dock vissa reservationer om saken försvunnit, genom försäljning eller gåva, en kortare tid före konkursbeslutet. I dessa fall så återvinns egendomen. Den lämnas alltså tillbaka till konkursgäldenärer och konkursboet. Detta gäller även om personen som mottagit gåvan fått det så kallade sakrättsliga skyddet för egendomen. Vad kortare tid innan ett konkursbeslut kan innebära varierar beroende på vem som är mottagen av gåvan. Är det en närstående så som familjemedlem är denna tid längre än för andra människor. Normalt brukar man säga att tiden skall räknas från då ansökan om konkurs skickats in till tingsrätten. I ditt fall så har du aldrig tekniskt sett gett bort egendomen. Någon utomstående har inte lyckats uppnå sakrättslig skydd genom att få gåvan i sin besittning. En utfästelse att ge bort en gåva anses inte vara sakrättsligt skyddad. Detta innebär att den framtida gåvan alltså inte ens behöver återvinnas eftersom den redan är i konkursboets besittning. Jag hoppas detta besvarat din fråga! Med vänlig hälsning

Exekutiv försäljning fastighet

2016-01-31 i Exekutiv försäljning
FRÅGA |Ska tvångsförsäljning av hus vid bodelning ske via auktion eller via mäklare?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline! Utefter vad du har angett i frågan antar jag att huset ska säljas efter beslut från Kronofogdemyndigheten. Tvångsförsäljning (exekutiv försäljning) via Kronofogdemyndigheten sker vanligtvis på en exekutiv auktion, vilket ofta ombesörjs av ett auktionsföretag anställt av Kronofogdemyndigheten, 8 kap. 1§, Utsökningsbalk (1981:774). Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gäldenärsbyte avseende banklån

2016-01-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Jag och mina föräldrar har en bostadsrätt. Föräldrarna äger 45% var och jag 10%.Jag ska nu ta över hela allt, men jag har en tidigare betalningsanmärkning som var klantigt och va bara på 2000kr, som jag betalade direkt och är klar, men jag ligger ju kvar i ca. tre år tror jag på den synpunkten.Är detta ett hinder för mig om jag ska ta över lägenheten/lånet hos banken?! Är väldigt osäker och orolig.Jag har idag ett fast jobb med säker och bra lön och sköter alla räkningar.Tacksam för svar och hjälp!
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Som generell princip inom svensk rätt gäller att ett gäldenärsbyte kräver samtycke från borgenären. För att du ska kunna ta över banklånet från dina föräldrar krävs således att banken samtycker till detta.Med tanke på din nuvarande ekonomiska situation såsom du presenterar den ser jag ingen anledning till att banken skulle neka dig att ta över lånet, dock är det som sagt upp till banken att i slutändan besluta utifrån sin egen bedömning.Hoppas svaret hjälpte något!Vännligen

Hindra pågående verkställighet

2016-01-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hur kan man få frågan om preskription prövad, då invändningar mot fordran i sak inte kan prövas i ett verkställighetsärende?
Soroosh Parsa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kronofogden ansvarar för verkställighetsärenden i Sverige. Myndigheten har ingen befogenhet att kunna pröva frågor i sak, utan verkställer på grundval av en exekutionstitel: t.ex. domstols dom, förlikning som har stadfästs av domstol, skiljedom eller om gäldenären (den som verkställigheten tar sikte på) inte har svarat på ett betalningsföreläggande (3 kap. 1 § utsökningsbalken, UB). Det finns åtgärder att vidta som gäldenär för att förhindra verkställighet (3 kap. 21 § UB). Bestämmelsen tar dock enbart sikte på ändrade förhållanden efter det att en exekutionstitel har meddelats. Har en fordran t.ex. preskriberats efter det att en dom meddelats, kan verkställighetshinder föreligga. Gäldenären måste presentera så pass mycket bevisning till stöd för påståendet att det "inte kan lämnas utan avseende". Det sista uttrycket inom citattecken hamnar strax under att behöva "styrka" något.Verkställighetshinder avseende preskriberad fordran tar alltså enbart sikte på omständigheter som har tillkommit efter det att exekutionstiteln meddelades, t.ex. efter en domstols dom. Om gäldenären är av uppfattningen att fordran var preskriberad redan innan exekutionstiteln meddelades, t.ex. under rättegångsprocessen, kan en sådan invändning inte göras under verkställighetsprocessen. Kronofogden ska ju inte pröva det i sak, det var domstolens uppgift i egenskap av rättskipare. Därför borde invändningen i så fall ha gjorts redan innan exekutionstiteln meddelades, t.ex. i domstol.Är det så att exekutionstiteln är ett domslut och fordran var preskriberad redan under rättegången, men bevisning av ursäktliga skäl inte har kunnat anskaffas förrän efter domen har meddelats, finns möjlighet att begära resning hos domstol. Det betyder att den förlorande parten kan få saken prövad igen utifrån den nya bevisningen som har inkommit (58 kap. 1 § rättegångsbalken). Ansökan om resning lämnas in till hovrätten om det var tingsrätten som meddelade domen eller annars till Högsta domstolen (mer info på Sveriges Domstolars hemsida).Sammanfattningsvis kan en gäldenär hindra en verkställighet på grund av preskriberad fordran, men det krävs att gäldenären kan lägga fram tillräckligt med bevis så att påståendet inte kan lämnas utan avseende. Det kan man göra är att samla bevis och skriftligt meddela kronofogden invändningen. Kronofogden kommer avbryta verkställigheten om övertygande bevis läggs fram. Motparten kan sedan med anledning av detta väcka talan om i domstol om den önskar. Det finns även möjlighet till resning om frågan om preskription inte väcktes i rätten på grund av att bevisning av giltiga skäl inte fanns att tillgå vid den tidpunkten.Du fick ett generellt svar till följd av att din fråga var generell. Jag har dock försökt svara heltäckande. Om något är oklart kan du höra av dig till info@lawline.se. Hör även av dig om du behöver vidare hjälp i ärendet, t.ex. upprätta juridiskt korrekta brev till kronofogden/domstol så återkommer jag med prisförslag.Med vänlig hälsning,

Vilken privat egendom kan tas i anspråk vid obestånd för sambos enskilda firma?

2016-02-10 i Utmätning
FRÅGA |Min sambo har startat en enskild firma. Kan det bohag och det bi har i hemmet beslagtas om något inte skulle gå bra ekonomiskt för den enskilda firman? Det mesta av bohaget är mitt.
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!En enskild firma kan, precis som andra företag har ekonomiska åtaganden. Det kan vara gentemot exempelvis kunder eller leverantörer som förlitar sig på att företaget kan leverera eller prestera enligt, ett mellan dem, ingått avtal. De personer, eller företag, som den enskilda firman ingår avtal med blir fordringsägare gentemot den enskilda firman. Skulle din sambos firma på något vis hamna i ekonomisk kris så att firman inte längre kan betala sina skulder kan dessa fordringsägare ansöka om utmätning. En utmätning kan medföra att kronofogdemyndigheten mäter ut och säljer firmans tillgångar för att ge fordringsägare betalt. I värsta fall kan firmans ekonomiska obestånd gå så långt som att man försätts i konkurs. Om man har en enskild firma blir man personligt betalningsansvarig för sin firmas skulder. Detta innebär att privata tillgångar så som hus, bil, båt etc, kan komma att utmätas för att säljas. Vid en utmätning av kronofogden har man dock vissa regler att förhålla sig till. Det man utmäter skall exempelvis tillhöra personen i frågan som har en skuld, alltså i detta fall din sambo. Detta kan dock vara svårbevisat och på grund av detta har man kommit fram till vissa presumtionsregler. Enligt dessa regler presumeras den egendomen som din sambo har i sin besittning, alltså i ert hem, tillhöra honom och kan därmed utmätas. Enklare uttryck, kronofogden antar att allt i bostaden tillhör den som utsätts för utmätningen. För att du ska bryta presumtionen krävs det att du kan göra det sannolikt att egendomen i fråga inte tillhör din sambo, utan dig eller i alla fall er gemensamt. Det kan i vissa fall räcka att du kan visa att du hade den ekonomiska förmågan att betala för egendomen och att det är sådan egendom som ”vanligen anses” som sådan man köper för gemensamt burk, exempelvis en soffa. Om ni gör det sannolikt att egendomen är gemensam så kan kronofogden bara utmäta din sambos andel i egendomen. Hela egendomen kan dock tas i anspråk för att säljas varpå du får ut hälften av värdet för egendomen som säljs. En annan regel man har att förhålla sig till är så kallas beneficieregeln. Enligt denna regel undantar man egendom från utmätningen för sådant som ni behöver för att klara ert uppehälle. Vad detta kan vara beror på, och är olika för olika människor, men det brukar utgöra saker så som kläder eller möbler som är nödvändigt för ert hem.Det är inte helt enkelt att skydda sig mot denna typ av händelse, när ens sambo utsätt för utmätning av sin privata egendom. Kvitton på att det är du själv som betalt för egendomen brukar vara det enklaste sättet att bevisa att det faktiskt är du som är ägare till egendomen och inte din sambo. Ett samboavtal eller märkning av egendom kan i vissa fall ge skydd dock inte alltid. Jag hoppas detta har gett dig svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Oreglerad skuld

2016-01-31 i Skuld
FRÅGA |Hej! Om jag lånat ut 5000 kr med lov om att jag får tillbaka dom 3 dagar senare och den som lånat dom pengarna sedan slutar att svara när jag hör av mig till denne och vägrar att betala tillbaka pengarna, hur ska jag gå tillväga?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande! Ni kan i ett initialt skede ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, eftersom att skulden ännu inte är reglerad trots att betalningsfristen passerat (jfr 2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). När ni väl har gjort det kommer Kronofogden sända ett kravbrev till ifrågavarande. Om vederbörande bestrider kravet kommer ni att hänvisas till tingsrätten som hädanefter kommer handha ärendet. I anknytning till en rättsprocess kommer domstolen att ta ställning till huruvida det överhuvudtaget finns en skuld. Till följd av detta borde ni se över all form bevisning redan nu. Vänligen,

Inkassokrav avseende skuld för något man inte beställt

2016-01-30 i Inkasso
FRÅGA |Hej jag har precis fått en inkassoräkning som handlar om en gammal skuld från 08/09 från Telia ursprungligen, denna står i mitt namn men jag är säker på att det är den mannen jag levde med under dessa år som har tecknat något i mitt namn. Är det försent att gör något och vad ska jag isf göra?Då jag har egna skulder som jag vet att det är mina så är jag rädd att jag bara fyllt i ett papper att jag inte har möjlighet att betala just nu utan att ta reda på att det va just den här skulden och det finns ett utslag från kronofogden att skulden är min, vad ska jag göra?Är det fel att börja avbetala på skulden mesans jag funderar på om jag ska slåss eller inte? Hoppas på svar/Orolig och arg tjej!
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för du vänder dig till Lawline!Du skriver att du precis fått en inkassoräkning angående en flera år gammal skuld. Det första man kan konstatera är att en fordran mot en konsument preskriberas efter tre år om inget preskriptionsavbrott skett innan dess. Detta följer av 2 § 2 st. preskriptionslagen. Med preskriptionsavbrott avses att gäldenären börjar betala av skulden/på annat sätt erkänner skulden som sin, att gäldenären får ett skriftligt krav om betalning eller att borgenären vänder sig till exempelvis domstol eller Kronofogdemyndigheten för att kräva gäldenären på betalning (3 §). Du skriver att du möjligtvis tidigare har fyllt i ett papper och "erkänt" skulden som din, men att du inte haft möjlighet att betala vid den aktuella tidpunkten. I övrigt framgår det inte av din fråga om preskriptionsavbrott skett minst vart tredje år. I mitt svar kommer jag dock att utgå från att du fått regelbundna "påminnelser" och att fordran från Telia därför inte hunnit preskriberas under dessa år. Du skriver inget om vad skulden från Telia rör sig om. Rör det sig exempelvis om ett telefoni-abonnemang som du utnyttjat kommer du att bli betalningsskyldig för detta. Genom att utnyttja en tjänst, trots att man inte beställt den, blir man bunden av avtalet. Man godkänner såldes avtalet genom konkludent handlande. Om det istället skulle vara så att ditt ex har beställt en vara till sig själv i ditt namn och utan din kännedom, rör det sig om en brottslig handling. I så fall rekommenderar jag dig att upprätta en polisanmälan gentemot honom. Jag utgår från att du inte utnyttjat den vara/tjänst skulden hänför sig till. Nästa fråga blir då hur du ska gå tillväga nu. En viktig sak att veta är att man aldrig ska börja betala av en skuld om man vet med sig att man inte ingått något avtal med borgenären. Genom att börja betala "godkänner" du nämligen skulden, vilket kan göra det svårare att bestrida skulden senare. Dessvärre framgår det av din fråga att du troligtvis redan erkänt skulden genom att fylla i ett papper om att du ville betala senare, vilket gör det hela mer komplicerat. Trots detta måste du ändå vända dig direkt till inkassoföretaget och bestrida fakturan så fort som möjligt. Detta gör du genom att skriftligen meddela företaget att du inte avser att betala skulden, samt anledningen till detta. Du måste även vända dig till Kronofogdemyndigheten och bestrida utslaget om att skulden tillhör dig. Om inkassoföretaget trots detta vill ta ärendet vidare kan en domstolsprövning bli aktuell. Ur bevishänseende är det därför viktigt att du sparar alla mail eller brev du skickar till inkassoföretaget respektive Kronofogdemyndigheten. Jag har svårt att ge dig något mer konkret svar utan mer information om ditt fall. Sammanfattningsvis kan man konstatera att du inte är betalningsskyldig för en vara/tjänst du varken beställt eller utnyttjat. Dock kan man i vissa fall bli betalningsskyldig för en vara/tjänst man utnyttjat även om man inte beställt den initialt. Du har då godkänt avtalet i efterhand, så att säga. Om det i ditt fall rör sig om en skuld för en vara/tjänst du varken beställt eller utnyttjat ska du bestrida fakturan snarast. Dessutom kan det ur bl.a. bevishänseende vara klokt att göra en polisanmälan avseende bedrägeri. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och att det löser sig för dig! Du är varmt välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor eller om du vill att jag ska förtydliga något!Vänligen,

Flytta ihop under pågående skuldsanering

2016-01-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Min pojkvän har precis beviljats skuldsanering. Saken är den att vi gärna vill bli sambos, men är oroliga att skuldsaneringen rivs upp då jag tjänar mer än honom. Vad är ert råd? Behöver det gå om några år innan vi kan flytta ihop? Vi vill inte äventyra något, men tänker ändå att det inte är rimligt att vi ska "tvingas" vara särbos under kommande fem år.Ha en fin dag!
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Regler om skuldsanering hittar du i skuldsaneringslagen, som du hittar här. När skuldsanering beräknas räknar man ut ett förbehållsbelopp vilket omfattar så mycket som din pojkvän anses behöva ha kvar till sin försörjning, utsökningsbalken 7:5. Då ni flyttar ihop kan skuldsaneringen omprövas om din sambo anses få väsentligen bättre ekonomi, skuldsaneringslagen 24§. Skuldsanering påverkas av att ni blir sambo på det sätt att kostnader så som hyra, mat osv. delas på er båda. Era inkomster räknas då samman och genom proportionering räknar man ut hur mycket du och din sambo var och en ska bidra till hushållets gemensamma utgifter. Detta kan få följden att mer av din pojkväns inkomster kan tas i anspråk av skuldsaneringen när ni bor tillsammans jämfört när ni inte gör det eftersom du då betalar en del av de gemensamma kostnaderna. Dock är skulderna personliga vilket innebär att du inte kommer att få något ansvar över skulderna genom att ni flyttar ihop utan dessa är även fortsättningsvis din pojkväns. Sammanfattningsvis kan alltså din pojkväns skuldsanering påverkas om han anses få väsentligen bättre ekonomi. Påverkan sker i så fall genom att era inkomster räknas samman och gemensamma hushållsutgifter delas mellan er. Min vidare rekommendation till dig är att kontakta Kronofogdemyndigheten som är den myndighet som har hand om skuldsaneringsärenden. Myndigheter har serviceskyldighet och du kan därför ringa till dem på anomyn basis med eventuella vidare frågor. Hoppas detta var svar på din fråga! Mvh