Återvinning av betalning av skuld i konkurs

2016-08-23 i Återvinning
FRÅGA |Hej. Jag har fått ett brev ang. återvinning vid en personlig konkurs. Gäldenären är min farbror, och jag har under många år (dock senast för minst 2-3 år sedan) lånat ut pengar till honom. När jag skulle köpa ett hus så bad jag om pengarna tillbaka, och fick då 90.000kr insatta på mitt konto, pengar som direkt gick till en kontantinsats. Detta var 27 juni 2015. Han gick i konkurs 10 feb 2016, och nu vill de alltså att jag ska betala tillbaka dessa 90.000kr. Enligt brevet räknas jag som anhörig, vilket jag är osäker på. Han är min pappas bror. Jag hade ingen som helst aning om att han var i knipa, har kontakt med honom som mest 1-2ggr per år. Finns det något jag kan göra? Räknas jag verkligen som anhörig? Jättetacksam för svar!
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Vad först gäller din fråga om du ska anses som närstående sägs i Konkurslagen 4 kap. 2 § vilka som ska anses som närstående, nämligen "den som är gift med gäldenären eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till gäldenären eller är besvågrad med honom i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon samt den som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära". I ett fall från Svea hovrätt (RH 1991:28) uttalade domstolen "att det inte kan komma i fråga att ge bestämmelsen den innebörden att syskonbarn generellt hänförs till närståendekretsen.". Detta innebär att syskonbarn till gäldenären ska anses vara närstående till denne endast om de står gäldenären personligt nära, med detta avses främst äktenskapsliknande förhållanden. Baserat på vad du skriver lär det inte finnas anledning att betrakta dig som närstående till din farbror.Vad sedan gäller frågan huruvida beloppet kan återvinnas gäller Konkurslagen 4 kap. 10 § eftersom det rör sig om återbetalning av en skuld. I situationer då betalningen av skulden inte gått till en närstående är främst första delen av första stycket intressant. Regeln tycks snårig, men det som krävs för att återvinning ska kunna ske är först och främst att det inte gått längre tid än tre månader från det att betalningen gjordes tills dess att ansökan om konkurs inkom till tingsrätten (se konkurslagen 4:2). Därefter finns det tre alternativa rekvisit, varav minst ett måste vara uppfyllt för att återvinning ska bli aktuellt. Det krävs antingen att betalningen gjorts med annat än sedvanliga betalningsmedel, eller att betalningen skett i förtid, eller att betalningen avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning.Du skriver inte när ansökan om konkurs inkom till tingsrätten, men om detta skedde den 28 september 2015 eller senare saknas redan på denna grund förutsättningar för återvinning av betalningen. Det saknas anledning att pröva de andra vägarna.Hoppas att du fått svar på din fråga. Om någonting är oklart är det bara att kommentera här nedan så ska jag försöka hjälpa dig!

Innebörden av insolvens

2016-08-19 i Konkurs
FRÅGA |Hej, jag undrar vad innebörden av insolvens är?
Zinar Budak |Hej, Insolvens innebär att någon är på ekonomiskt obestånd och inte längre kan betala sina skulder i tid. Termen kan användas om både privatpersoner, företag och organisationer samt stater. En person som har drabbats av insolvens är insolvent.MVH

Hur hanteras en panträtt som belastar en bostadsrätt när bostadsrätten säljs?

2016-08-10 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Om en bostadsrätt har en inteckning, hur hanteras den vid en försäljning? Vem ser till att fordringsägaren får sina pengar?
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår det har du tagit ett lån, och som säkerhet för lånet har du pantsatt din bostadsrätt till långivaren. Det går nämligen inte att inteckna bostadsrätter, till skillnad från fastigheter.I det följande har jag valt att strukturera mitt svar på så vis att jag först förklarar vad som händer om panten inte behandlas vid en försäljning, eftersom det går att ge ett bestämt svar i den delen. Därefter förklarar jag lite ytligt hur en pant kan behandlas i praktiken, inom ramen för den avtalsfrihet som råder i Sverige. Sedan svarar jag på din andra fråga. Jag avslutar med en sammanfattning av det sagda.Vad händer med panten om den inte behandlas vid försäljningen?Långivarens panträtt i bostadsrätten följer med när du säljer den, till skillnad från vissa andra typer av egendom där panträtten kan upphöra pga att pantobjektet säljs; i vissa fall. Det innebär att köparen kommer att få en bostadsrätt belastad med en panträtt, och denna panträtt säkrar säljarens skuld.Om köparen och säljaren inte avtalade om att bostadsrätten skulle vara belastad med panträtt är den ett s.k. rättsligt fel, enligt en bestämmelse i den lag som i princip reglerar försäljningen – dvs, 41 § köplagen (1990:931). Det innebär att köparen efter reklamation kan göra gällande påföljder pga felet, som t.ex. avhjälpande, prisavdrag och hävning. Se vidare här om felpåföljderna: Rättslig fel i lös egendomI praktikenVad som dock istället ofta händer i praktiken är t.ex. att säljaren löser sitt lån med köpeskillingen från bostadsrätten, medan köparen kanske i sin tur pantsätter bostadsrätten för ett lån som han eller hon tog för att köpa bostadsrätten. Ett annat sätt att förfara är dock exempelvis att köparen och säljaren kommer överens med långivaren om att köparen tar över säljarens lån.Jag kan emellertid tyvärr inte gå in mer i detalj om hur olika låntagare och långivare behandlar sina lån och panter, då det i Sverige i regel råder avtalsfrihet. Det går nämligen att tänka sig många olika variationer av villkoren i ett låneavtal.Vem tillvaratar långivarens intresse av att få betalt?Den som ser till att borgenären (dvs, fordringsägaren) får sina pengar är i princip borgenären själv. Genom de olika påtryckningsmedel som borgenären har finns det dock incitament för gäldenären (dvs, den som borgenären har en fordring mot) att göra rätt för sig. Dessa påtryckningsmedel består ytterst av Kronofogdemyndighetens möjligheter att verkställa domar och utslag genom utmätning, eller konkursförfarandet. Genom sådana medel kan en borgenär få igenom sådana villkor i låneavtalet som lägger ett visst ansvar på gäldenären; vilka dessa villkor är beror på parternas avtal, som huvudregel.SammanfattningOm panträtten inte behandlas av parterna vid en försäljning fortsätter den att belasta bostadsrätten – för säljarens skuld till långivaren. Det kan utgöra ett rättsligt fel. Om parterna skulle välja att behandla panträtten vid försäljningen finns det olika lösningsalternativ inom avtalsfrihetens ram. Den som ser till att långivaren får sina pengar är ytterst långivaren själv.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med panträtt i bostadsrätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Borgen och preskription därav

2016-08-05 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Är borgensåtagandet fortfarande kvar efter ett ägarbyte på fastigheten?Hur lång tid gäller ett borgensåtagande ?Med vänlig hälsning,
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt svar är uppdelat så att jag först svara på din första fråga och därefter på din andra fråga. Slutligen följer en sammanfattning av det sagda.Ett borgensåtagande är en obligationsrättslig förpliktelseAtt gå i borgen innebär att du utfäster dig att betala någon annans skuld, gentemot denna andra persons borgenär (dvs, den som äger skulden), se 10 kap. 8 och 9 § handelsbalken (1736:0123 2). Ett borgensåtagande gäller mellan dig och borgenären. Det har alltså inte i och för sig någon koppling till egendom, som t.ex. en fastighet.Att en fastighet som kanske köptes med pengar från den skuld som borgensåtagandet gäller för spelar därför i sig inte någon roll. Det går dock att avtala om andra villkor för ett borgensåtagande, och dessa kan begränsa borgensåtagandet på ett sådant sätt. Därför är det noggrant att du undersöker vilka villkor som gäller för borgensåtagandet.För att befrias från borgensåtagandet när en fastighet byter ägare måste alltså borgensmannen och borgenären komma överens om att borgensåtagandet upphör eller dylikt.Preskription av borgenEtt borgensåtagande kan upphöra genom att det preskriberas. Preskriptionen innebär att borgenären inte kan kräva att borgensmannen betalar den andra personens skuld, enligt 8 § första stycket preskriptionslagen (1981:130) (här förkortad PreskrL).Ett borgensåtagande kan preskriberas genom s.k. självständig preskription, dvs den preskriberas helt oberoende av den skuld som den säkrar. Den allmänna preskriptionstiden är då tio år, enligt 2 § första stycket PreskrL. Om borgensåtagandet säkrar en konsumentfordring är preskriptionstiden dock istället tre år, enligt 2 § andra stycket PreskrL. Du kan läsa mer om preskription och konsumentfordringar i följande äldre svar på Lawline: Preskription och åberopsbördan i tvistemålEtt borgensåtagande kan också preskriberas genom s.k. accessorisk preskription. Det innebär att om den skuld som borgensåtagandet säkrar preskriberas så preskriberas också borgensåtagandet, se 8 § andra stycket PreskrL (och t.ex. rättsfallet NJA 2014 s. 107).SammanfattningEtt borgensåtagande upphör inte av att en fastighet byter ägare. Ett borgensåtagande upphör efter en viss tid pga preskription. Hur lång preskriptionstiden är beror på den fordring som borgensåtagandet säkrar.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med borgen och preskription är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Återbetalningsskyldighet när jag fått för mycket lön?

2016-08-23 i Fordringar
FRÅGA |Jag jobbar som timvikarie och får alltid min semesterersättning i början av sommaren i en klumpsumma. Fick detta även i år men sedan får jag ett brev om att banken hade satt över fel pengar till mig men det var märkt som LÖN som det alltid är.. Så jag reflekterade ju inte mer över det.. Nu kräver de mig på 21000 kronor som jag verkligen inte har! De pengarna går alltid till de räkningar som är svåra under året efter som min lön aldrig är densamma.. Jag har sån ångest över det här eftersom jag är van vid att få dessa pengar inför sommaren... Vad kan jag göra?? När jag har ringt banken och gråtit för jag har haft sån ångest så är det precis som om de inte bryr sig..
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Så som jag uppfattar situationen har du fått en större utbetalning än vad du har rätt till enligt det anställningsavtal som gäller mellan dig och din arbetsgivare. Annorlunda uttryckt kan man säga att den del av utbetalningen som går utöver det du egentligen skulle ha fått är en betalning som gjorts utan någon rättsgrund.Situationen regleras enligt den i lagtexten oskrivna principen om condictio indebiti, eller på svenska ungefär "misstagsbetalningar". Som huvudregel gäller att den som fått en betalning den inte skulle ha fått, eller har fått mer pengar än hon skulle ha fått, ska återbetala den summa som överfördes felaktigt. Man har inte något berättigat anspråk på denna summa.Huvudregeln har emellertid vissa undantag. Det brukar sägas att om betalningsmottagaren varit i god tro och inrättat sig efter betalningen bortfaller återbetalningsskyldigheten. Huruvida denne varit i god tro får avgöras i varje enskilt fall. Den som har samma fasta månadslön varje månad och en månad får en avsevärt större löneutbetalning (kanske rentav dubbla beloppet) kan i normalfallet inte sägas ha varit i god tro, hon borde ha insett att någonting inte stämde med betalningen. Om man däremot är timvikarie som har olika månadslön beroende på hur många timmar man har jobbat minskar givetvis kraven på att man borde ha insett att någonting var fel med betalningen. Att inrätta sig efter betalningen innebär att man på något sätt har anpassat sig efter betalningen och manifesterat att man trott att den utgjort ett för en själv disponibelt belopp, t ex genom att spendera pengarna.Slutligen ska sägas att du som anställd står i ett underlägset förhållande till din arbetsgivare och att allmänna principer inom förmögenhetsrätten ofta ger ett starkt skydd mot en svagare part. Något helt säkert kan inte sägas om din situation utan att ha samtliga fakta på bordet, men som det verkar finns det absolut anledning att tro att du inte är återbetalningsskyldig. Du kan läsa Högsta domstolens resonemang i ett condictio indebiti-ärende här (längst ner på sidan finns HD:s dom) eller boka juridisk rådgivning hos Lawline här.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Avhysningen genom hyresnämnd och kronofogdemyndigheten

2016-08-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejJag har köpt en fastighet för 8 månader sedan. Jag har en hyresgäst som vägrar att ta e mot uppsägning av sin lokal. Jag vill säga upp hans kontrakt på grund av han hyrde en lokal som lager men han använder hälften som kontor och ta emot sina kunder. Det står klart i kontrakt som "Lager". Andra anledning för att sluta hans kontrakt är , lokalen behövs för min verksamhet. Jag är i behov av mer plats.Han är aggressiv och dagen efter samtal om uppsägning stoppad han lim i vår Entré lås. Jag har gjord polis anmälan. Månaden innan som vi hade samma samtal hotade han mig indirekt med att " han kommer att vara besvärlig för mig" " Det var några killar som ville kasta flaskor med bensin på taket i lokalen" men han förhindrade dem. När jag frågar vilka killar, han har inget svar. Hans kontrakt förnyades till och med september 2014. Gamla hyres värden förnyade inte kontrakt men jag tror att kontraktet kommer att för nyas automatisk för en 3 år till även om man inte skriver en ny.Hur skall man avhysa en sådan hyresgäst?Med vänliga hälsning
Erik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör uppsägning av lokal och avhysning av lokalhyresgäst. För att besvara din fråga kommer jag att fastställa gällande rätt och därefter applicera detta på din situation.Gällande rättDet regelverk som reglerar den här typen av frågor finns i 12 kapitlet Jordabalken (JB), även kallad hyreslagen. I det fall du beskriver finns ett antal faktorer som bör medföra att du har rätt att säga upp avtalet i förväg utan att ta hänsyn till en uppsägningstid. Möjligheten att säga upp ett avtal utan uppsägningstid framgår av 6 § 12 kap JB:” Sägs ett hyresavtal upp av en orsak som anges i 11--14 eller 16--18 §§, upphör det genast att gälla. Detsamma gäller i fall som anges i 42 §, om ej annat följer av 44 §.”Bestämmelsen tar primärt sikte på motpartens kontraktsbrott.I ditt fall aktualiseras 42 § 12 kap JB och punkt 4:”Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid,4. om lägenheten används i strid med 23 eller 41 § och hyresgästen inte efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål, ”23 § 12 kap JB fastslår att:” Lokalhyresgästen får inte använda lokalen för något annat ändamål än det avsedda, om inte hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresgästen innehaft lokalen längre tid än två år och har beaktansvärda skäl för en ändrad användning samt hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig den. Tillståndet kan förenas med villkor.”Eftersom din hyresgäst använder lokalen i annat syfte än det avsedda så bryter han mot avtalet på ett sådant sätt att en omedelbar uppsägning är berättigad. Det kan även bli aktuellt att åberopa 42 § 12 kap punkt 8: ” 8. om hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet som går utöver hyresgästens skyldigheter enligt detta kapitel och det måste anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs,”Till denna punkt bör hyresgästen oacceptabla beteende med hot och lim i låsen kunna hänföras. Rekommendation.Det är kronofogdemyndigheten som genomför avhysningar men det krävs att avhysningen är ostridig för att de faktiskt ska kunna avhysa personerna. Du ska därför omedelbart vända dig till hyresnämnden och begära att få ett interimistiskt beslut om avhysning som du sedan kan använda när du vänder dig till kronofogden. Detta bör vara det snabbast sättet att få till stånd en avhysning. Vänder du dig direkt till kronofogdemyndigheten kommer antagligen din lokalhyresgäst bestrida avhysningen vilket innebär att du måste vända dig till hyresnämnden oavsett.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid på fordringar

2016-08-07 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har en enskild firma inom livemusik branschen och har av olika anledningar missat att fakturera flera uppdragsgivare, de flesta är företag men även privatpersoner.Några uppdrag/jobb har hunnit bli så gamla som flera år så min undran lyder -Hur lång tid efter avslutat uppdrag, enligt lag, kan man fakturera?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En grundregel angående preskription av fordringar är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, efter 10 år kan du alltså inte längre kräva att få betalt (se 2 § preskriptionslagen). Preskription används här som ett skydd för gäldenärer (uppdragsgivarna) så att de inte i all evighet ska behöva oroa sig över att du ska kunna kräva de på pengar. Men under de första 10 åren har du alltid rätt att kräva betalning.Det är därför viktigt att få en uppfattning om när fordringarna uppkom. Det finns inga lagregler om när en fordran ska anses vara uppkommen. Istället kan man se till praxis från Högsta domstolen som säger att en fordrans preskription bör räknas ifrån tiden då avtalet uppkom. Rättsläget tycks vara så att det inte spelar någon roll huruvida du har fakturerat uppdragsgivarna eller inte. Din fordran på dem uppkom i samband med att ni ingick ert avtal.Det finns även en omständighet som kallas preskriptionsavbrott, som kan vara relevant i din situation. Det innebär i stora drag att ifall du har påmint uppdragsgivaren om den fordran du har på bolaget/personen, börjar preskriptionstiden om på nytt (se 5 § preskriptionslagen). Sammanfattningsvis, ifall uppdragen inte gjordes för längre än 10 år sedan borde du fortfarande ha rätt att kräva betalning. Att du skickar fakturan bör räknas som ett preskriptionsavbrott, efter du fakturerat har du alltså ytterligare 10 år på dig innan din fordran preskriberas. Om jag har missuppfattat din fråga på så sätt att det är uppdragsgivarna som har fordringar på dig gäller samma fast åt motsatt håll. Då är du gäldenär och efter 10 år behöver du inte längre oroa dig över att tvingas betala.Hoppas att detta har varit svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Solidariskt betalningsansvar

2016-08-04 i Fordringar
FRÅGA |Hej, om mitt och min fd frus namn står på en räkning är vi inte båda lika skyldiga att betala den då?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En allmän princip är att det råder solidariskt betalningsansvar; om ni båda har ingått det avtal som skulden har uppkommit ur är ni, om ni inte har avtalat om annat, båda lika skyldiga att betala skulden. Det här innebär att borgenären, den som kräver er på pengar, kan kräva antingen dig eller din före detta fru på hela skuldbeloppet. Den av dig och din före detta fru som betalar hela beloppet har rätt att kräva den andra parten på hälften av det här beloppet, så att ni slutligen svarar för hälften var av skulden. Självfallet kan ni betala hälften var om ni vill direkt till borgenären, men borgenären har rätt att rikta talan mot antingen dig eller din fru för att utfå hela beloppet om betalning inte sker.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänligen,