Condictio indebiti

2017-09-22 i Fordringar
FRÅGA |Jag är musiker och har blivit bokad av ett bokningsbolag att göra 3 olika shower för deras räkning hos en del campingar runt om i Sverige. De olika showerna kostar olika, och jag ska fakturera för samtliga shower i en klumpsumma. Bokningsbolaget har, för enkelhetens skull, gjort en sammanställning på hur många av varje show jag gjort, vad varje show kostar, och vad jag totalt ska fakturera. Utifrån denna sammanställning har jag gjort en faktura, skickat den och fått den betald. Nu har dom upptäckt en miss i deras sammanställning, och vill att jag ska betala tillbaka en summa på ca 19 000:-, pengar jag redan investerat i mitt företag.Får de verkligen kräva tillbaka pengar? Dom har ju själva skrivit sammanställningen samt godkänt fakturan genom att betala den. De campingar som bokat fler shower har fått rabatt efter hur många shower de bokat, och den informationen har bara bokningsbolaget. Därför fick jag bara veta en uppskattad totalsumma när jag tackade ja till jobbet. Det tillkom fler spelningar efter att jag tackat Ja, och därför reagerade jag inte när jag fick sammanställning med en högre totalsumma än vad som tidigare nämnts.
Simon Wikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att utbetalningar som gjorts av misstag, eller betalningar som överstiger den verkliga skulden, ska återbetalas. Regeln kallas condictio indebiti och finns inte inskriven i någon lag utan har utvecklats genom praxis. Det finns däremot undantag som gör att den som mottagit en felaktigt utbetalning kan få behålla pengarna. Mottagaren måste för det första ha varit i god tro. Mottagaren anses inte vara i god tro om denne insåg eller borde ha insett att utbetalningen gjorts av misstag. För det andra måste mottagaren ha inrättat sig efter betalningen, exempelvis genom att man förbrukat det felaktigt överförda beloppet.I bedömningen av situationen måste man se till omständigheterna i varje enskilt fall. Det som talar för att du var i god tro är att du endast fick veta en uppskattad totalsumma, att det var bokningsbolaget själv som upprättat den felaktiga sammanställningen samt att det tillkommit fler spelningar efter att du tackat ja till bokningen. Hänsyn kan även tas till partsförhållandet, t ex om utbetalaren är ett företag och mottagaren är en enskild person (som är fallet här). Då ställs högre krav på företaget. Bokningsbolaget kan dessutom antas ha haft betydligt bättre förutsättningar att överblicka situationen än vad du har haft. Det är svårt att ge ett exakt svar men sammantaget framstår det som att du varit i god tro. Du har även inrättat dig efter betalningen genom att ha investerat pengarna i ditt företag. Du bör därför inte vara återbetalningsskyldig.Med vänliga hälsningar,

Utmätning och återvinning av egendom

2017-09-19 i Återvinning
FRÅGA |Jag har överlåtit mitt hus till min hustru för att slippa utmätning av krf. Hur lång tid måste det vara mellan överlåtelse och utmätning, för att inte huset ska tas av krf.
Sara Nordekvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om utmätning och återvinning finns i utsökningsbalken (UB). Reglerna om konkurs finns i konkurslagen (KL). Det framgår inte av din fråga om kronofogden redan har tagit beslut om utmätning av huset. Nedanstående gäller i det fall då det inte redan beslutats om utmätning av huset. UtmätningUtmätning innebär att specifik egendom tas i anspråk. Fast egendom får utmätas endast om det framgår att egendomen tillhör gäldenären(du själv). Om du står på lagfarten för huset antas du vara husets ägare, om inte annat visas. Det är alltså inte möjligt att utmäta ditt hus om du kan visa på att du inte äger huset. Enbart den omständighet att du inte står på lagfarten betyder inte att huset inte kan utmätas, om kronofogden på annat sätt kan visa på att huset tillhör dig. KonkursOm bedömningen görs att du inte kan betala dina skulder och inte kommer kunna göra det under en längre tid kan du försättas i personlig konkurs(se mer om konkurs här). I sådana fall förlorar du kontrollen över alla dina tillgångar och en förvaltare kommer att reda ut dina skulder och tillgångar. En förvaltare kan i ett konkursbo besluta om återvinning av viss överlåtelse. Att återvinna en överlåtelse innebär att det som har överlåtits går åter, exempelvis att du får tillbaka det hus som du gett i en gåva till din fru. Det finns enligt 4 kap. 6 § KL en möjlighet att återvinna gåvor till närstående som har fullbordats inom 3 år från det att ansökan om konkurs inkom till tingsrätten. Avseende fast egendom räknas en gåva vara gjord den dag då lagfart har sökts. SammanfattningKronofogden kan enbart utmäta huset om de kan visa på att huset tillhör dig. Det finns dock en risk att du försätts i personlig konkurs om du bedöms ha svårt att betala dina skulder även på längre sikt. Om du försätts i personlig konkurs kan överlåtelser till närstående som har fullbordats inom 3 år från det att ansökan om konkurs inkom till tingsrätten återvinnas.Hoppas att det här besvarade din fråga!

Företag som skickar kravbrev – vad gör man?

2017-09-16 i Inkasso
FRÅGA |Har avtal på bredband 319:-/mån. Betalar punktligt e-faktura varje månad. Plötsligt kommer faktura på 1350:- för flera mån avgift (som jag ju har betalat!) jag bestrider fakturan, bifogar mitt kontoutdrag brevledes. Chattar m kundtjänst, talar m kundtjänst.Nu kom inkassokrav plus att företaget tagit bort våra betalkanaler. Vad kan jag göra? De har fel! Detta är terror. Går inte att nå någon vettig människa, bara ungdomar som inte kanveller vet något.
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om du faktiskt har betalt som du ska så behöver du inte oroa dig. Ytterst måste bolaget som kräver dig på pengar bevisa i domstol att du inte har betalat för tjänsten. Om du då kan visa på kontoutdrag att du har betalat så kommer de inte lyckas med sitt krav. Antagligen är det automatiska kravbrev som skickas ut eftersom att personalen som du har varit i kontakt med inte har gjort rätt eller att bolaget har något internt fel. Det kommer säkert att lösa sig så småningom. Däremot förstår jag att det kan vara jobbigt att få kravbrev skickat hem till sig. Det jag kan råda dig att göra är att vara noga med att bestrida alla krav som kommer så att du inte får någon betalningsanmärkning. Dessutom bör du fortsätta kontakta företaget så att de upphör med att skicka kraven. Konsumentverket har väldigt bra råd och tips på sin hemsida Hallå konsument som du kan ta del av.Hoppas att det löser sig! Ha en fortsatt trevlig höst. Med vänlig hälsning

Kan Kronofogden utmäta min bostadsrätt?

2017-09-15 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag har en bostadsrätt som jag äger själv. Men var tyvärr sen in med mina skatter.. så det fick till kronofogden.. No hotar som med att ta och sälja min bostadsrätt för att få in sina pengar.. dock har jag en pojk varannan vecka plus en nyfödd hemma ihop med min sambo (hon äger ingen del av bostadsrätten) får dom lov att ta min bostadsrätt för att få in sina pengar? Skulden är på 90,000:- och jobbar för att försöka få ihop pengarna. Men jag tänker på mina barn lägenheten är värd ca 1,2 miljoner. Tacksam för svar//orolig pappa
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att Kronofogden kan utmäta all egendom som gäldenären (du i det här fallet) äger. Det finns dock vissa undantag. En bostadsrätt får undantas från utmätning om bostaden är gäldenärens stadigvarande bostad och det med hänsyn till bostadens värde och gäldenärens behov skulle anses oskäligt att utmäta den (5 kap. 1 § 1 st. 6 p. utsökningsbalken). Det är svårt för mig att bedöma huruvida en utmätning av din bostad skulle anses oskälig. Jag kommer därför att redogöra för de omständigheter som kan tala för respektive emot en utmätning, baserat på de bedömningar som Högsta domstolen (HD) har gjort i sin praxis.– Gäldenärens behovEnbart behovet av bostaden på grund av att gäldenären har barn behöver inte betyda att en utmätning är oskälig; om lägenheten t.ex. är större än nödvändigt kan en utmätning ske. Vissa ovanligare situationer kan medföra att utmätning anses oskälig. I ett avgörande från HD har t.ex. det faktum att en lägenhet var handikappanpassad medfört att en utmätning ansågs oskälig (NJA 1990 s. 261). – Bostadsrättens värdeVid bedömningen ska man också ta hänsyn till lägenhetens värde. I praxis har även relativt låga värden på bostadsrätter medfört att lägenheten har kunnat utmätas. Det är dock svårt att säga exakt vilket värde en lägenhet får ha idag utan att utmätning får ske. År 1989 fick en lägenhet som väsentligt översteg 200 000 kr i värde utmätas (NJA 1989 s. 409). År 2004 ansåg HD att en familjelägenhet som var värd 265 000 kr fick utmätas (NJA 2004 s. 373). Med hänsyn till utvecklingen mellan 1989-2004 anser jag att det åtminstone är sannolikt att en lägenhet som idag är värd 1 200 000 kr skulle anses vara värd tillräckligt mycket för att utmätas. I NJA 2004 s. 373 ansåg HD nämligen att principen som slogs fast 1989, dvs. att lägenheter som är värda över 200 000 kr kan utmätas, fortfarande gäller, och att man endast ska ta hänsyn till förändringar i penningvärdet. Enligt min mening är det dock inte uteslutet att den stora prisökning som skett på bostadsmarknaden den senaste tiden kan medföra att HD ändrar sin praxis.– Är lägenheten belånad?Hänsyn måste också tas till om lägenheten är belånad (eftersom långivaren i så fall ska ha betalt först). Om lägenheten efter försäljning (och återbetalning av bolånen) inte förväntas ge något överskott ska ingen utmätning ske (4 kap. 3 § utsökningsbalken). SlutsatsFör att försöka svara kortfattat på din fråga: Ja, Kronofogden har möjlighet att utmäta din lägenhet. Du har dock möjlighet att förhindra utmätningen genom att peka på omständigheter som gör utmätningen oskälig.Jag hoppas att du åtminstone har fått en lite klarare bild av vad som gäller. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa via kommentarsfältet här nedanför!Hälsningar,

Blir det ränta på obetald dröjsmålsränta?

2017-09-21 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej! Får obetald dröjsmålsränta ingå i fakturor som ingår i ärenden som skickas in till Kronofogden där det sedan räknas ränta igen?
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga handlar det om det får räknas dröjsmålsränta på obetald dröjsmålsränta.Reglerna om dröjsmålsränta stadgas i Räntelagen (1975:635). I 7 § kan vi utläsa att dröjsmålsränta ska vara densamma på kapitalet sedan det datum betalningen förfallit till betalning. Angående ränta på dröjsmålsränta fastställer Högsta Domstolen i NJA 1994 s 3 att dröjsmålsränta för försenad betalning av dröjsmålsränta inte får läggas till på kapitalet, hur länge dröjsmålsränta än utgår. Detta innebär alltså att dröjsmålsränta på dröjsmålsränta inte får göras, så länge parterna inte avtalat om det.Om det är reglerat i ditt avtal att dröjsmålsränta ska utgå för obetald dröjsmålsränta är det alltså det som gäller. Räntelagen gäller nämligen bara i den mån inget annat avtalats, se 1 § andra stycket Räntelagen. Beakta dock att villkor som sägs i fakturan (t.ex. att dröjsmålsränta utgår på dröjsmålsränta) men inte sägs i avtalet inte blir en del av avtalet. En faktura är endast ett krav om betalning i anledning av avtalet, inget annat. Om dröjsmålsräntan lagts till på beloppet i fakturan, och du är i dröjsmål med betalningen, och dessa skickas till Kronofogden kommer ingen ytterligare ränta utgå om det inte står i avtalet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan kronofogden utmäta en bostadsrätt som man fått genom gåva?

2017-09-17 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Undrar om man kan köpa en bostadsrätt och sedan ge det i gåvan till sin mamma .Min son vill hjälpa mig men vi är lite osäkra hur det går. Han själv bor i en villa med sin familj. Jag har nämligen en gammal skuld hos kronofogden och kan inte varken hyra eller köpa själv en lägenhet och jag är dessutom 60 år . Den andra frågan är om hur kronofogden ska se på det. Jag vill inte hammna i situationen att min son köper en lägenhet ger den i gåvan till mig och sedan bli av den genom eventuell utmätning av kronofogden. Finns de någon sort av skydd i sådana fall, någon klausul som skyddar oss att sånt händer. Tack i förhand!
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En bostadsrätt kan, precis som all annan egendom, överlåtas genom gåva. Ett villkor för att den nya ägaren av bostadsrätten ska kunna bo där är att personen antas som medlem i bostadsrättsföreningen, se bostadsrättslagen 6 kap. 1 §. Vissa bostadsrättsföreningar har villkor för att få bo där, exempelvis lägsta ålder eller viss yrkesgrupp, som då måste uppfyllas för att få bo där. Generellt gäller dock öppenhet och de flesta bostadsrättsföreningar har inga sådana villkor uppställda. Det ställs dock krav på allmän skötsamhet och att man kan betala avgiften till föreningen. Skatteskulder, betalningsanmärkningar och skulder hos kronofogden utgör försvårande omständigheter i den här bedömningen och kan i värsta fall medföra att du nekas medlemskap. Det är ju aldrig en dum idé att höra av sig till bostadsrättsföreningen i förväg och höra med dem hur de gör och vad de lägger vikt vid när en medlemsprövning ska göras. Läs mer om bostadsrättsföreningarnas medlemsprövning här.Bortsett från att din skuld hos kronofogden kan vara ett problem, så kan bostadsrätter som sagt överlåtas som gåvor. Det måste vid en överlåtelse skrivas ett överlåtelseavtal, se bostadsrättslagen 6 kap. 4 §. I detta skall anges gåvogivaren och gåvomottagaren samt vilken lägenhet det handlar om. Det kan också vara bra att explicit skriva att det handlar om en gåva.Kan man hindra att kronofogden mäter ut gåvan?I utsökningsbalken 5 kap. 5 § finns en bestämmelse som stadgar att en egendom ”som till följd av sin beskaffenhet enligt föreskrift vid gåva ej får överlåtas, får ej utmätas”. Regeln innebär alltså att bostadsrätten inte kan utmätas om det i överlåtelseavtalet finns ett villkor om att gåvan ska vara din enskilda och att den inte får överlåtas.Det finns även en annan regel i utsökningsbalken, 5 kap. 1 § 6 punkten, som innebär att en bostadsrätt inte får utmätas om det med hänsyn till gäldenärens(den skuldsattes) behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning. Detta betyder att en bostadsrätt som anses för stor eller för dyr för ett enmannahushåll kommer att utmätas trots regeln. Kronofogden gör då bedömningen att personen i fråga inte har behov av en såpass stor/värdefull lägenhet.Denna regel, dvs att bostadsrätter som inte är för värdefulla/stora inte ska kunna utmätas, gäller oavsett om det finns ett villkor i avtalet om att egendomen inte får överlåtas.Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Om det är någonting som fortfarande är oklart så kan du lägga fram det i kommentarsfältet nedan eller ställa en ny fråga.

Vad händer med en skuld om det inte finns tillräckligt med tillgångar i ett dödsbo?

2017-09-15 i Skuld
FRÅGA |En väldigt nära vän, som varit skyldig mig en större summa pengar, har precis gått bort. Ett tag innan hans dödsfall skrev han ett intyg via mejl på att han var skyldig mig pengar, där han lovar att betala tillbaka detta så snart som möjligt. Har även kvar konversationer via Messenger där han diskuterar skulden och vi kommer överens om att han ska skriva detta mejl och att vi i framtiden skriver ett mer seriöst skuldebrev med signatur osv. Gills detta för att kunna kräva pengar ur dödsboet? Vet att hans tillgångar varit väldigt små och att han haft en del skulder, om dödsboet går i konkurs, kan man bli utan pengarna som han varit skyldig för att andra skulder prioriteras? För handlar om en del tusenlappar och har svårt att själv klara mig ekonomiskt utan en återbetalning på denna skuld.Tack på förhand.
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuldebrev och avtal:Du skriver att din vän på mail har skrivit ett intyg om skulden och att ni sedan skulle skriva ett skuldebrev men jag tolkar din fråga som att du inte hade hunnit få det. Då jag inte vet hur intyget är formulerat och det inte finns några tydliga formkrav för ett skuldebrev är det svårt för mig att säga om det skulle klassas som ett skuldebrev. Däremot brukar man säga att ett generellt krav är en underskrift, vilket dock kan gå om det finns en elektronisk underskrift. Går det att tolka att din vän var skyldig dig pengar innan sin död ska det ingå vid dödsfallet då det fortfarande är att anse som ett avtal.Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet:När tillgångarna ska fördelas finns det inga lagregler som säger i vilken ordning de olika skulderna ska fördelas förutom vissa speciella fordringar. Finns det skulder som har att göra med säkerheter, till exempel banklån som har en säkerhet i ett hus eller liknande går dessa först. Likaså med fordringar för begravnings- och bouppteckningskostnader, dessa har allmän förmånsrätt och kommer efter fordringar med säkerheter. De fordringar som finns utöver detta har lika rätt. Finns det då pengar kvar efter att begravningskostnaderna och liknande är betalda fördelas de lika i proportion till hur stor fordran är. Finns det inga pengar kvar får fordringsägarna till de andra fordringarna inga pengar.Sammanfattningsvis, går det att bevisa att du har en fordran på din vän ska den tas upp vid bouppteckningen. Finns det pengar kvar efter att begravningskostnaderna är betalda kan du få ut en del, men inte säkert att du får allt om det finns begränsat med pengar. Finns det inga pengar kvar efter att begravningskostnaderna är betalda får du inga pengar för din fordran. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Kan jag kräva min kunds make på pengar om min kund inte betalar?

2017-09-15 i Fordringar
FRÅGA |Jag har en kund som inte betalat sin faktura för RUT arbete utfört i dennes bostad, kan jag fakturera kunds make istället och därigenom få in min faktura? Kund har skulder hos kronofogden så den vägen känns inte som ett rimligt alternativ.
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Makarna ansvarar för sina egna skulderEftersom det verkar som att skuldförbindelsen enbart finns mellan dig och din kund har du inte möjlighet att kräva att din kunds make betalar. Makar ansvarar ansvarar helt och hållet för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). För att din kunds make ska bli betalningsansvarig krävs att makarna gemensamt har beställt arbetet från dig.Har makarna beställt arbetet gemensamt svarar de solidariskt för skuldenOm du på något sätt kan visa att makarna gemensamt har beställt arbetet kan däremot ett solidariskt ansvar ha uppstått, vilket i så fall innebär att du kan kräva vem som helst av makarna på betalning. Det räcker dock inte att arbetet har utförts i en gemensam bostad, utan i så fall krävs enligt min mening att båda makarna har givit dig instruktioner samt att båda makarna varit någotsånär införstådda med omfattningen av arbetet. Enkelt förklarat ska makarna ha gett dig fog för uppfattningen att båda var beställare.Ett solidariskt betalningsansvar kan också uppstå om din kunds make kan anses ha givit din make en fullmakt att för deras gemensamma räkning beställa arbetet från dig. Fullmakten behöver inte vara skriftlig eller ens uttrycklig, utan det räcker att din kunds make ett flertal gånger har tolererat att din kund beställer arbeten i hemmet (en s.k. toleransfullmakt). Det blir dock troligtvis svårt för dig att bevisa att en sådan fullmakt finns utan att veta hur makarna tidigare har agerat.Mitt rådOm ingenting tyder på att makarna ska ansvara för skulden solidariskt är mitt råd att du vänder dig till Kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande. Att din kund sedan tidigare har skulder hos Kronofogden behöver inte betyda att du inte kan få betalt. Tvärt om kan fler än ett betalningsföreläggande från olika borgenärer tänkas leda till att Kronofogden vidtar mer effektiva åtgärder för att se till att du och de andra borgenärerna får betalt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma via kommentarsfältet här nedanför.Hälsningar,