Utfående av köpt och betald egendom

2016-12-07 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Min sambo köpte en dyr jacka av en privatperson genom hemsidan Tradera. Sambon valde att betala i förskott och säljaren verkar inte skicka jackan. Vad kan min sambo göra och vem kan hon vända sig till?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du beskriver det har din sambo ingått ett avtal om köp (av jackan) med en person. Då din sambo har presterat sin del av avtalet (förutsatt att betalning var den enda avtalade prestationen) är det nu upp till motparten att prestera sin del (utgivandet av jackan). Din sambo har således rätt till jackan. Det finns ett par olika sätt på vilka din sambo kan få jackan. Det första är såklart att prata med motparten och be denne skicka jackan. Funkar inte detta återstår i princip två möjligheter. Det ena är att skicka in en stämningsansökan till domstolen och på så sätt kräva att domstolen ska ålägga motparten att ge ut jackan. Ett sådant förfarande framstår dock inte så åtråvärt främst med hänsyn till att det kostar pengar och är tidskrävande. Ett mindre ingripande alternativ är att vända sig till Kronofogdemyndigheten (KFM). Genom att ansöka om vanlig handräckning hos KFM kan KFM (om motparten inte bestrider att denne är skyldig att utge jackan) ålägga denne att utge jackan och även verkställa denna skyldigheten. Bestämmelser om detta finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning, se särskilt 1, 3 och 42 §§. Regler för hur en sådan ansökan ska utformas finns i samma lag. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Rätten till taxikvitto

2016-12-06 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag åkte taxi, då det var problem med SL-trafiken. Jag betalade resan med kort och fick den lilla kortslippen från kontokortsmaskinen. Bad om ett kvitto och förklarade att jag ska begära ersättning från SL.Trots detta fick jag inget kvitto för resan - endast för kortdragningen. Nu får jag ingen ersättning från SL och jag har varit i kontakt med taxibolaget i nära två månader för att kunna få mitt kvitto. Det visade sig, efter 1,5 månad, att taxiföraren hittat mitt kvitto, och fotograferade det, men jag har ännu inte fått mitt kvitto. Vad ska jag göra?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Du har rätt att få ut ett kvitto enligt lag vid varje köp, enligt Skatteförfarandelag (2011:1244), 39 kap 7 §, se här: https://lagen.nu/2011:1244Vidare har du enligt Skatteverket oks alltid rätt till kvitto, se här: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/kvitto/duharrattattfakvittopadittkop.4.5fc8c94513259a4ba1d800031851.htmlDessvärre är det så att det inte finns någon lag på att företag är tvungna att tillhandahålla möjligheten att skriva ut en kvittokopia till kunden, därför är det essentiellt att spara kvittot. Jag förstår att du bad om kvitto men bara fick kontoutdraget, vilket är väldigt svårt att bevisa. I din situation hade jag tagit kontakt med SL och visat de bilden av ditt kvitto tillsammans med kvittot på ditt kontoutdrag och förklarat situationen. Tack och hoppas att du fick svar på din fråga!

Skuldsatts möjlighet att ge bort egendom

2016-12-04 i Skuld
FRÅGA |Hej jag har det senaste året blivit rejält skuldsatt och undra om mina barn kommer att ärva mina skulder?Har även en sommarstuga som jag har tillsammans med mina syskon vilket jag äger en tredjedel av ,och jag skulle vilja att mina barn tar över min del i stugan och innan jag lämnar jordelivet hur går jag smidigast tillväga? Kan jag ge mina barn stugan innan?Skulle vara tacksam för ett svar Mvh en bekymrad mor
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan börja med att säga att barn aldrig ärver sina föräldrars skulder, utan skulderna är bara dina egna. Däremot kan skulderna ha en inverkan efter att du givit bort något som gåva och efter att du själv har avlidit. Jag kommer först förklara vad som sker med skulderna om de finns kvar efter din bortgång och hur det påverkar dina barns arv. Sedan kommer jag redogöra för möjligheten att ge bort stugan redan nu. I mitt svar kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB), konkurslagen (KL), och brottsbalken (BrB). Sist i svaret finner du en sammanfattning.Dödsboets ansvar för skulder När en person avlider kommer det bildas ett dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som i praktiken är den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna, vilket ofta är någon eller några anhöriga till den avlidne. Om den avlidne hade skulder vid sin död finns de kvar i dödsboet och ska betalas med den egendom som personen har lämnat efter sig. Skulderna ska betalas innan barn, andra anhöriga och eventuella testamentstagare får sina arv. Om egendom ges ut till arvingar och testamentstagare innan skulder har betalats och det inte finns kvar tillräckligt mycket egendom i dödsboet för att täcka alla skulder, så måste de som fått ut egendom ge tillbaka den till dödsboet (ÄB 21:4 och 21:5). Om exempelvis ett barn har fått ut sin del av arvet efter sin förälder, men det visar sig att egendomen behövs för att betala den avlidnes skulder, så måste barnet lämna tillbaka egendomen eller ersätta den med egendom av motsvarande värde om barnet gör sig av med egendomen. Gåva till nackdel för borgenärerOm en person är skuldsatt och ger bort något till en närstående – exempelvis sina barn – så kan det bli aktuellt med återvinning (KL 4:6). Har personen så stora skulder att hen går i personlig konkurs, så kan gåvan återvinnas för att istället användas för att betala av skulderna. Det betyder att den som fick egendomen måste ge tillbaka den. Om egendomen inte finns kvar måste personen utge ersättning till ett lika stort värde istället (KL 4:14). Återvinning kan göras om gåvan fullbordades inom 3 år innan personen gick i personlig konkurs och om det vid gåvotillfället inte fanns kvar tillräckligt mycket pengar för att täcka alla skulder utan egendomen som ges bort. Detta betyder exempelvis att om en skuldsatt person ger bort något och går i personlig konkurs 5 år senare, så kan återvinning inte ske. Återvinning kan inte heller ske om en person ger bort något 2 år innan personlig konkurs, men vid tillfället hade annan egendom till ett värde som motsvarade alla personens skulder. Dessa regler gäller också om gåvogivaren avlider och dödsboet går i konkurs till följd av att den efterlämnade egendomen inte kan täcka skulderna. Att göra sig av med egendom genom gåva när man är på obestånd kan dessutom leda till ansvar för brottet oredlighet mot borgenärer (BrB 11:1). För att det ska utgöra brott måste det som ges bort vara av betydande värde och personen som ger bort egendomen ska antingen redan vara på obestånd eller riskera att hamna på obestånd genom att ge bort egendomen. Obestånd betyder att personen inte kan betala sina skulder och det inte är ett tillfälligt problem, utan betalningssvårigheten kan antas bestå längre fram i tiden.SammanfattningAvslutningsvis kan sägas att barnen till en avliden person inte ärver skulder, de blir alltså inte personligen betalningsskyldiga för efterlämnade skulder. Däremot finns skulder kvar och ska betalas av dödsboet. Dina barn – som sannolikt skulle bli dödsbodelägare – skulle alltså först behöva utge så mycket av din kvarlåtenskap så att dina skulder täcks innan de själva får ta ut något arv. Om din andel i stugan behövs för att täcka skulder kommer barnen inte kunna få stugan. Om du ger bort din andel i stugan till dina barn nu, så kan gåvan återvinnas om du eller dödsboet efter din bortgång försätts i konkurs. Det finns visserligen en tidsgräns på 3 år och du ska inte heller vid gåvotillfället ha tillräckligt mycket annan egendom för att betala dina skulder. Återvinning av gåva blir alltså beroende av en tidsaspekt och hur din ekonomiska situation ser ut i övrigt. Dock bör du tänka på att ett medvetet försök att ge bort egendom för att undanhålla den från borgenärer kan leda till straffansvar för brott med fängelse i upp till 2 år i värsta fall.Det är självklart förståeligt att vilja göra något för att sina barn ska få ärva vissa saker, men då det i svensk rätt finns ett starkt intresse av att skydda borgenärer, så finns det också mycket lagar som är till för att hindra en skuldsatt person från att undanhålla egendom genom att till exempel ge bort den. Om det är stugan i sig som är viktig för dig och din familj, och inte dess värde, så kan du säkerställa att dina barn får rätt till den genom att sälja din andel till dem för dess faktiska värde. Då får barnen rätt till andelen i stugan och du får motsvarande belopp i pengar som sedan kan användas för att betala dina skulder, vilket gör att återvinning inte kan ske.Vill du läsa vidare om återvinning av gåva och ett dödsbos ansvar för skulder, så kan du hittar ytterligare information hos Kronofogdemyndigheten och hos Skatteverket.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid

2016-11-30 i Preskription
FRÅGA |Hej ! Jag har några gamla surdegar som är över 10 år, nu får jag brev från justitia, sergel, o inkasso, med anmaning om betalning eller annan uppgörelse om jag inte gör detta så hotar dom med kronofogden o betalningsanmärkning, jag anser att skulderna är preskriberade när dom är äldre än 10 år jag har aldrig haft någon kontakt eller svarat på brev under alla år, ska jag vara rädd för hoten eller hur ska jag agera i fortsättningen?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstid för fordringar regleras i preskriptionslagen (jag kommer använda förkortningen PreskL), se den lagen här!I 2 § PreskL framgår att preskriptionstiden för en fordran är 10 år från fordringens tillkomst om det inte sker ett preskriptionsavbrott innan dess. I paragrafen framgår också att preskriptionstiden är 3 år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Oavsett vilken typ av fordran det rör sig om i ditt fall är reglerna om preskriptionsavbrott desamma.Enligt 6 § PreskL börjar en ny period av preskriptionstid att löpa om det sker ett preskriptionsavbrott. Enligt 5 § PreskL avbryts preskriptionstiden genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringenfrån borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Detta innebär att om du till exempel har sagt att du ska betala, erkänner att du har en skuld eller om du får brev/krav från fordringsägaren (borgenären) så har det skett ett preskriptionsavbrott och tiden börjar på nytt. Som jag uppfattar det av din fråga har du tidigare mottagit brev från fordringsägarna, och det är då alltså att se som att preskriptionsavbrott har skett (det krävs inte att du svarat på breven). Eftersom att jag inte vet när du fått dessa brev kan jag inte svara på om fordringarna är preskriberade eller inte, men det kan alltså vara så att de inte är preskriberade och fordringsägarna har då fortsätt rätt att driva in skulden. För att undvika att hamna hos Kronofogden bör du undersöka närmare om fodringarna är preskriberade eller inte, beroende på när du fått dessa brev under åren.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Preskriptionsavbrytande åtgärder

2016-12-07 i Preskription
FRÅGA |HejJag har frågat Kronofogden om en gammal skuld (över 3 år gammal). Är inte den preskriberad? Svaret blev att det beror på om borgenären gjort preskriptionsavbrytande åtgärder. Vad kan det vara?
Jens Ödman |Hej! Preskriptionstiden beror på vilken typ av fordran det rör sig om. I preskriptionslagen (PL) 2 § 1 stycket föreskrivs att en skuld mellan privatpersoner preskriberas 10 år efter dess tillkomst. I 2 § 2 stycket PL föreskrivs dock att en fordran som en konsument har mot en näringsidkare preskriberas efter tre år, om det i ditt fall rör sig om en konsumentfordran är det alltså så att den normalt sett är preskriberad efter tre år. Du nämner emellertid att det påstås ha skett preskriptionsavbrytande åtgärder, dessa återfinns i 5 § PL som föreskriver att preskription avbryts genom att: 1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Har borgenären vidtagit en preskriptionsavbrytande åtgärd, börjar preskriptionstiden löpa på nytt. Sammanfattningsvis: har borgenären vidtagit några av dessa åtgärder, kan preskriptionstiden ha avbrutits varpå fordringen inte nödvändigtvis är att anse som preskriberad, trots att det gått mer tid än den som föreskrivs. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Preskriptionslagen återfinns här. Vänligen,

Preskriptionstider

2016-12-05 i Preskription
FRÅGA |Hur lång tid efter kan man kräva tillbaka pengar?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det beror lite på vad för avtal eller rättsförhållande som orsakat skulden. Huvudsakligen är det det ursprungliga avtalet som styr hur skulden ska vara reglerad. Har avtalet varit muntligt eller det inte skett någon tidsreglering gäller som huvudregel tio år från datumet skulden uppstod om det är av ”jämlika parter” (dvs. näringsidkare till näringsidkare eller privatperson till privatperson). Är det en skuld du har till en näringsidkare gäller istället tre år. Detta kan hävas genom att så kallade preskriptionsavbrott görs. De preskriptionsavbrott vi har i svensk rätt är något av nedanstående 1-3;1. Gäldenären (den som ska betala skulden) erkänner skulden genom att betala av något på den eller att förklara för borgenären att man accepterar sin skuld. 2. Preskription avbryts genom att gäldenären får ett kravbrev eller en skriftlig påminnelse om skulden. 3. Borgenären (den som ska få pengarna) väcker talan i domstol eller går till kronofogden. Görs ett preskriptionsavbrott börjar man räkna ny tid från datumet för avbrottet. Det framgår inte vad för avtal som ligger till grund för din fråga och jag kan tyvärr inte hjälpa dig mer än såhär. Vill du ha hjälp i ett specifikt ärende kan du antingen kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka eller skicka in en ny fråga med fler detaljer. Med vänlig hälsning.

Fråga om inkassobolag

2016-11-30 i Inkasso
FRÅGA |Tack för svaret, min fråga var vad gör jag om indrivningsföretagen gör verklighet av sina hot o går till kronofogden ? jag har fått brev i från dom i V 47 preskriberings lagen har jag läst flera gånger, som jag fattar så så blir aldrig skulden preskriberad så länge som inkassoföretagen skickar brev ang skulden, jag är 72år vad händer om jag dör ska min fru o barn överta skulden?
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer precis som du säger att så länge inkassobolagen skickar påminnelser/ kravbrev till dig så kommer deras anspråk inte att preskriberas. Vad gäller din fru och barn så gäller i svensk rätt att man aldrig ärver skulder. Skulderna kan alltså inte övergå på dem om du skulle avlida. Däremot kan kommer de skulder som finns räknas av mot de eventuella överskott du har när du dör, dvs det kan bli "avräkning på arvet". Detta kan då i värsta fall leda till att dina fru och dina barn får ut ett mindre arv men aldrig till att de får några skulder. Vad som händer när inkassobolagen går till kronofogdemyndigheten (KFM) är följande. Inkassobolagen kan anmäla till KFM att de har en fordran på dig, dvs att du har en skuld till dem. Du kan såklart bestrida detta om du tycker att anledningen till att de har en fordran på dig är felaktig (säg till om så är fallet så kan jag förklara för dig hur du går till väga). Dvs om du tycker att grunden till att du har en skuld hos inkassobolaget är felaktig så kan du överklaga detta. Vad som händer om du inte bestrider det är att KFM kan utmäta egendom som tillhör dig för att kunna betala de pengar du är skyldig inkassobolaget. Vad man utmäter beror på hur stor skulden är och vilket behov den enskilde har samt vilka tillgångar som finns att utmäta. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Betydelse av bestridande av faktura

2016-11-30 i Preskription
FRÅGA |Jag bestred för ca 9 månader sedan ett webbhotel avtal, först till säljaren av webbhotelet sedan till inkassobyrån som bekräftade för mig att de returnerade samt avslutade ärendet för deras del, samt att ärendet därmed "numer" ligger hos säljaren. Detta var alltså ca 9 månader sedan.Först den 24 november 2016 hör säljaren av sig och vill förhandla ned totalsumman på den faktura vi bestridit med hälften, ca 5.000:-. Jag menar att säljaren inte inom skälig tid kommenterat mitt bestridande både till säljaren och inkassobyrån, och att jag anser att säljaren därmed godkänt mitt bestridande. Är jag rätt på det?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen regel som säger att om säljaren i detta fall inte hör av sig inom "skälig tid" med anledning av ditt bestridande, dennes krav skulle preskriberas eller på motsvarande sätt bortfalla. Ett bestridande har bara den betydelsen att du visar för säljaren/inkassobolaget/kronofogden att du inte anser dig skyldig att betala. Säljaren har dock fortfarande en rätt att kräva dig på det som denne tycker sig ha rätt till (det betyder självklart inte att denne nödvändigtvis faktiskt har rätt till det som krävs). Det som säljaren har tagit upp med dig kan närmast liknas med något form av "förlikningsbud". Du kan trots detta förstås fortsätta att bestrida kravet om du inte tycker att du är skyldig säljaren något. Det enda som återstår för säljaren är i sådant fall att väcka talan om detta.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen