Preskriptionstid vid ersättning för ärr

2017-02-20 i Preskription
FRÅGA |Hej jag fick ett ärr under munnen som jag stört mig på en längre tid och känner av det men ej tagit tag i att söka försäkring! Detta hände när jag gick i årskurs 8! Jag är nu 22 år! Är det för sent för att söka ersättning ?
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Av den information du tilldelat mig framgår det inte vad som orsakat ärret, men genom att läsa nedanstående bör du få en uppfattning av vad som gäller:FörsäkringMånga försäkringsbolag ger ersättning för vanprydnad såsom ärr. För att få ersättning för vanprydnader som skett vid en olycka måste du ha en olycksfallsförsäkring. Du kan också få ersättning för ärr orsakade av en sjukdom (till exempel ärr pga. en operation), men då krävs det att du har en försäkring som täcker den sjukdomen du lider av. Dom flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård i anledning av din vanprydnad. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att du måste vänta 1-2 år efter vanprydnadens uppkomst innan en eventuell ersättning kan lämnas. PreskriptionstidEn skada bör anmälas så fort som möjligt. Har det gått tio år eller mer är det för sent att anmälan skada, rätten till ersättning är då nämligen preskriberad. Att ärendet är preskriberat betyder att du inte längre har rätt till ersättning därför att det gått för lång tid innan du anmälde skadan eller framställde ditt krav. Ersättning för personskada omfattas vanligen av den tioåriga preskriptionstiden som återfinns i preskriptionslagens 2 §.Bedömning Med antagande att du var 13-14 år gammal (vilket man vanligtvis är i årskurs 8) när skadan inträffade har 10 år ännu inte passerat. Möjligheten att söka ersättning för ärret återstår fortfarande.Med vänlig hälsning,

Preskription av CSN lån

2017-01-30 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag bor utomlands sedan 1981. Fick ett brev fran CSN haromdagen angaende ett studielan jag trydligen tog ut nan gang pa 70-talet. Hade totalt glomt bort det och har inte hort ett ord fran dom sen jag flyttade hit. Ingenting innan dess heller for den delen sa vitt jag minns. Alltsa 36 ar sen jag flyttade och runt 40 ar sen jag tog ut lanet. Allt jag har hittat hittills pa egen hand pekar mot att det skulle ha preskriberats efter 25 ar. Det ar ingen stor summa men som jag ser det sa vill jag inte betala om det enligt lag skulle ha preskriberats for 15 ar sen. Vad ar eran asikt?
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!Det stämmer som du säger att preskriptionstiden för återbetalning av studielån och återkrav av studiestöd från CSN är 25 år. Detta gäller sedan år 2011 enligt 6 kap. 12 § studiestödslagen som du finner här. Innan dess gällde en 10 årig preskriptionstid. Preskriptionstiden börjar löpa från det att den sista utbetalningen skedde. Om det inte har skett någon preskriptionsavbrott preskriberades alltså din skuld 10 år efter din sista utbetalning.Har preskriptionsavbrott däremot skett, började som huvudregel ny preskriptionstid att löpa då. Preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt enligt 5 § preskriptionslagen, som du hittar här. Ett exempel är en påminnelse från CSN.Genom en negativ fastställelsetalan kan du yrka att skulden är preskriberad. Tingsrätten kan då enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken fastslå huruvida rättsförhållandet består eller inte. Kravet för att Tingsrätten ska ta upp talan är att det råder ovisshet kring rättsförhållandet, dvs. ovisshet kring huruvida skulden består eller inte mellan dig och CSN, och att ovissheten är till nackdel för dig. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Lycka till!Vänligen,

Preskription på fordran

2017-01-19 i Preskription
FRÅGA |Jeg gikk i borgen for et svenskt AB vedr. en kassekreditt i SE-Banken i 2003. Bolaget gikk konkurs i 2006 og banken gjorde sitt krav gjeldende overfor meg. I en treskodom 2009 ble jeg dømt til å betale borgensbeløpet pluss påløpne renter. Jeg blir trukket 4.200 kr i min beskjedne alderspensjon hver måned.Jeg forstår det slik at preskirptionstiden avbryts ved at betaling gjøres ? Betyr det at kravet i praksis aldri blir preskribert ?
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Dessvärre för din del är rättsläget så som du beskriver. Preskriptionstiden på en fordran är 10 år enligt 2 § Preskriptionslag (1981:130). En preskription avbryts antingen om du som gäldenär erlägger betalning, om du får ett krav på betalning från banken eller om banken väcker talan mot dig i domstol (se 5 § PreskL). Av 6 § PreskL framgår att när en preskription avbryts börjar en ny preskriptionstid på 10 år att löpa.Om det nu är så att du automatiskt betalar av skulden varje månad kommer skulden aldrig att preskriberas förrän den är helt betald. Mitt bästa råd är att prata med banken och se om ni kan göra en ny överenskommelse.Med vänlig hälsning

Preskription; preskriptionstider och preskriptionsavbrott

2016-12-17 i Preskription
FRÅGA |Hej! Har fått ett bevakningsbrev från Visma collectors AB, det gäller en faktura som är från 021220, är man betalningsskyldig efter så lång tid? Det rör sig om 14 år, och jag har inte kvar något som talar om att den är betald.
Olle Hansen Ölmedal |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är beroende på ett par olika omständigheter som jag inte känner till, jag ska försöka förklara så tydligt som möjligt.För skulder/fordringar, gäller Preskriptionslagen.Vad innebär preskription?Under vissa förutsättningar så kan en skuld/fordran preskriberas. Om en fodran/skuld preskriberas, innebär det att Visma(borgenären eller fordringsägaren, den som man är skyldig pengar) förlorar sin rätt att kräva dig(gäldenären, den som är skyldig att betala) på skulden/fordran. Visma förlorar även rätten att kräva dig på ränta och liknande. Detta följer av 8 § Preskriptionslagen.PreskriptionstiderHuvudregeln är att en skuld/fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, om preskriptionen inte avbryts innan dess, enligt 2 §, första stycket, Preskriptionslagen. Den ursprungliga fordran verkar ha tillkommit den 20e december 2002 som du skriver. Om det är så att den här skulden/fordran har sin grund i att du som konsument köpt varor, tjänster eller liknande av en näringsidkare(ett företag eller liknande), så är istället huvudregeln att din skuld preskriberas 3 år efter tillkomsten om preskriptionen inte avbryts innan dess, 2 §, andra stycket, Preskriptionslagen. PreskriptionsavbrottNotera att jag skriver att preskriptionstiderna gäller ”om preskriptionen inte avbryts innan dess”. Vad jag menar med detta är att om det skett ett så kallat preskriptionsavbrott, så börjar preskriptionstiden om ifrån avbrottet, 6 § Preskriptionslagen. Ett preskriptionsavbrott har skett om du fått ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om att betala, innan preskriptionstiden gått ut, 5 §, punkt 2, Preskriptionslagen. Ett preskriptionsavbrott har också skett om du betalat av en del av skulden, eller på något annat sätt erkänt att skulden finns, till exempel att du lovat att betala den eller liknande, innan preskriptionstiden gått ut. Vad betyder detta för din situation?Det innebär det för dig att om preskriptionen avbrutits på något sätt innan tiden gått ut, så börjar man räkna om tiden från avbrottet:Om preskriptionstiden är 10 år, så krävs då alltså att preskriptionen avbrutits någon gång innan den den 20 december 2012 för att man ska börja räkna en ny tid. Om det nu när du fick det senaste brevet gått 10 år från det senaste avbrottet, så har skulden hunnit preskriberas. Om jag antar att du fått brevet den 1 december 2016, och du inte fått någon påminnelse sedan innan den 1 december 2006, så har alltså de tio åren hunnit gå, och din skuld är preskriberad. Om det är som jag beskrev ovan, att skulden uppkommit genom att du köpt vara, tjänst eller liknande som konsument, så har skulden preskriberats om det inte skett avbrott var tredje år. Har det någon gång hunnit gå 3 år emellan avbrotten sedan dess, så är skulden/fordran preskriberad. Du måste alltså i ha fått krav/påminnelse eller gjort avbetalning/erkännande minst var tredje år sedan den 20 december 2002 om det rör sig om en konsumentfordran/skuld, för att den inte ska vara preskriberad.Jag vill skjuta in med en kommentar angående bevakningsbrev. Dessa skickas oftast ut automatiskt INNAN preskriptionstiden gått ut, just för att preskriptionen ska avbrytas, så att en ny preskriptionstid ska börja löpa. Visma räknar alltså med att att preskription inte redan har skett, utan att tidigare avbrott har skett. Det gör de antagligen eftersom de sänt dig bevakningsbrev vid rätt tider, de räknar också med att du fått påminnelse/bevakningsbreven.Hur vet man att preskriptionsavbrott har skett/inte har skett?Det skulle vara förståeligt om du inte säkert kan säga om du t ex fått påminnelsebrev eftersom så lång tid har gått, därför är det kanske svårt för dig att veta om preskriptionsavbrott verkligen har skett. Enligt ett fall i Högsta Domstolen(NJA 1996 s. 809) är det upp till Visma(Borgenären) att visa att du faktiskt fått breven, så att preskriptionsavbrott har skett. De har säkerligen registrerat varje gång som de sänt dig påminnelser/krav/bevakningsbrev, och kan därför visa att de har skickat breven. Att de skickat breven betyder dock inte samma sak som att du fått dem. Om de till exempel har sänt iväg ett brev per preskriptionsavbrott så räcker inte det i sig, om du inte längre kommer ihåg att du fått breven. Om de däremot skickat ett stort antal brev(vilket inkassoföretag ibland gör) till din adress, och du inte har någon förklaring till varför du ändå inte fått dem, så räcker det för att visa att preskriptionsavbrott har skett. Att många brev till rätt adress räcker för att visa att preskriptionsavbrott ska ha skett följer av ett senare fall från Högsta Domstolen(NJA 2007 s. 157).SammanfattningBeroende på om skulden har att köra med ett konsumentköp eller ej är preskriptionstiden för en fordran/skuld 3 eller tio år. Om du fått krav/påminnelse, eller du gjort avbetalning eller liknande så räknar man en ny, lika lång preskriptionstid från varje sådant avbrott av preskriptionstiden. Följden av att avbrott inte skett är att preskriptionstiden löper ut och fordran blir preskriberad. Att fordran blir preskriberad innebär att Visma inte längre får kräva dig. Om däremot avbrott har skett i rätt tid så är alltså fordran inte preskriberad, och du är fortfarande skyldig att betala. Om du skulle påstå att avbrott inte har skett, så är det upp till Visma att visa att avbrott har skett. Det kan de göra genom att visa att de skickat påminnelser i rätt tid till din adress. Om du ändå menar att du inte fått breven, och Visma visserligen skickat brev i rätt tid, men bara något enstaka, så räcker inte det för att visa att preskriptionsavbrott har skett. Vad kan du göra?Om du inte tycker att preskriptionsavbrott har gjorts, utan i stället anser att fordran är preskriberad, så kan du kontakta Visma och bestrida fakturan. Det kan vara så att ett misstag skett från deras sida. Mitt råd är att du kontaktar dem och förklarar hur du ställer dig till deras krav. Om det skulle vara så att de står på sig och menar att preskriptionsavbrott har skett, fråga då vari dessa avbrott ska ha bestått. Om de står fast vid att preskription ej har skett och du fortfarande inte håller med så är det möjligt att de tar till åtgärder för att kräva dig på pengarna. Om du behöver hjälp eller stöd i att hantera situationen så föreslår jag att du vänder dig till våra verksamma jurister. Hoppas du tycker att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Fråga om preskriptionstid för lönefordran

2017-02-08 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har jobbat i flera några år nu och inte fått ut lön för övertid. Hur långt tillbaka kan man kräva saknad lön och vad bör man tänkte på och vad kan vara bra att ha när man kräver att få ut den lönen?
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan kräva uteblivna betalningar vad avser övertid så långt som tio år tillbaka i tiden. Något att tänka på är att inte framställa krav Du inte kan bevisa att du har rätt till.Lönefordringar omfattas av allmän preskription, 2 § preskriptionslagen. Därav följer att dessa preskriberas (alltså inte kan krävas ut med hjälp av kronofogdemyndigheten eller domstol) tio år efter att de uppkom. Att ha rätt till något är dock bara halva striden. Motsätter sig din arbetsgivare dina krav kan Du komma att behöva bevisa att du har rätt till ersättningen, dvs. faktiskt jobbat de timmarna Du påstår och erhållit för låg ersättning för dessa timmar. Mitt råd är att Du startar en dialog med din arbetsgivare om detta, det kanske går att komma överens. Behöver du ytterligare stöd och råd är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Preskription vid omedveten fordran

2017-01-21 i Preskription
FRÅGA |HejVi har varit med i en test grupp och fick hem en produkt att testa, skrivit recension på en blogg samt bedöma på prisjakt enligt avtal. Sedan skulle vi få en faktura på produkten om vi ville behålla den. Det har nu gått snart 2 månader. Hur länge tills preskription? Gäller 3 år? eller vad gäller? måste vi informera företaget om detta?Mvhx
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad kul det lät att testa på produkter! Din fråga är uppdelad i två delar och jag besvarar var del här nedanför för sig. Angående preskriptionenEn så kallad enkel fordran, dvs. en form av ”skuld”, som det rör sig om här är belagd med en preskriptionstid om tre år när den är mellan en näringsidkare och dig som konsument. Det kan avtalas om kortare tid, men alla former av avtal som leder till en längre preskriptionstid är ogiltiga. Detta följer av 2 & 12 §§ preskriptionslagen. Det kan alltså som max bli tre år mellan det att skuldförhållandet uppstod till dess att det hävs. En möjlighet som finns här är just, som du säger, att en faktura utfästs där betalning krävs vilket fråntar preskriptionen sin ”faktiska” verkan. Men görs inte detta, dvs. att skulden bara ”ligger” avfärdas den efter tre år. Angående att informera företagetHär är det svårt att ge dig ett konkret svar utan att ha sett det avtal du signerat med företaget angående att vara just testpilot. Det är möjligt att det finns just en klausul om att om du vill behålla varan är du skyldig både att informera om det och även om att erlägga ersättning för varan för att undvika kontraktsbrott. Även om det inte finns det kan det vara bra att kontakta företaget för att klara upp situationen ifall du vill delta i fler projekt. Men som sagt, utan att veta mer om avtalet kan jag tyvärr inte svara mer än såhär. Hoppas du i övrigt fått lite mer klarhet på dina frågor! Vill du ha mer hjälp är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Allmän preskription på fordran

2016-12-31 i Preskription
FRÅGA |En vän blev felaktigt behandlad ,2005, av läkare som sedan blev prickad av detta. Han ok blodtryck som Var 250/150!?!?!!!!!!. Inga konstigheter med m enl läkaren. !!!!!!!!!Kanska blodtryck absolut högt. Nu vill hon stämma han, preskriptiom??
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är skadestånd som din vän avser att kräva så träffas ett sådant anspråk av de allmänna preskriptionsreglerna i preskriptionslagen, se här. Allmän preskription inträder efter tio år, 2 § preskriptionslagen. Om det inte skett något preskriptionsavbrott enligt 5 § preskriptionslagen, så är anspråket preskriberat eftersom att behandlingen utfördes 2005 och det idag är 2016/17.Alltså är anspråket preskriberat såvida inte något preskriptionsavbrott skett. Se i 5 § om du kan utröna huruvida det skett ett sådant eller inte.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Fråga om preskription av fordran - Telefonräkning

2016-12-12 i Preskription
FRÅGA |Kan det vara möjligt att ett privat företag kan kräva mig genom Kronofogden på någon faktura från 2004 på kr 41,- - först idag dvs 12 år efteråt. Jag kommer i håg företaget - X som jag hade en telefonabonemang då - dvs 2004 eller kanske tidigare och att vi hade en del diskussioner angående deras omotiverade taxor - men till slut bedömde jag det inte vara värd att diskutera utan har betald allt som de ville ha. I dag skriver Kronofogden att skulden gäller 2 fakturor -- med angiven nummer på kr 87 och 41,-Och då undrar jag varför skickade inte företaget någon påminnelse till mig att dessa inte är betalda ? Jag ser att kravet kommer från deras anbud - ett inkasso företag A från Y AB men jag undrar om deras ombud inte var skyldig att skicka X fakturan till mig då - är det helt ok enl lagen att skicka ärende till Kronofogden utan att först kontakta mig och be om betalning. Jag tänker bestrida - som KF upplyste mig - meddela skriftligt att jag motsätter mig sökandens yrkande - men det hela verkar var llöjligt - en påstående av en obetald faktura på 41 kr och en till på 87 kr från 2004 ?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Av din fråga framgår det inte om du innehade telefonabonnemanget privat eller för ett företag. Oavsett vilket, bör dock de fakturor som du nu krävs på betalning för anses vara preskriberade om telefonföretaget eller inkassoföretaget inte någon gång sedan 2004 krävt dig på betalning avseende dessa fakturor. För företag gäller nämligen en preskriptionstid på 10 år sedan skulden uppkom och för privatpersoner gäller en 3 årig preskriptionstid från samma tidpunkt, se 2 § Preskriptionslagen. Mot bakgrund av att det således är ca 12 år sedan du senast hörde av någon avseende krav på betalning av dessa fakturor bör därför telefonräkningarna anses vara preskriberade varför du inte längre bör kunna krävas på betalning avseende dessa fakturorMed vänlig hälsning