Preskriptionstid

2016-10-24 i Preskription
FRÅGA |Hej..Kan en dansk bank kräva en skuld som är 30 år gammal ? Den som krävs på en stor summa pengar bodde i Danmark ett antal år men är svensk medborgare sen länge tillbaka. Under ett års tid kom det brev från Danmark stup i kvarten men mannen ifråga skrev aldrig under något (detta var 2012 till 2013) Sedan upphörde kravbreven att komma ända tills nu i oktober 2016! Tacksam för svar !MVH
Marcus Carlsson |Hej. Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad banken i fallet har är en fordran på den person som krävs på pengar. En fordran kan efter viss tid preskriberas, alltså rätten att kräva ut fordran försvinner. Den allmänna preskriptionstiden är 10 år, enligt 2§ PreskL. Preskriptionstiden löper från dagen fordran utfärdades. Preskriptionstiden kan dock avbrytas genom, exempelvis, att en bank skickar ett kravbrev eller påminnelse, enligt 5§ 2 punkten PreskL. Har ett sådant kravbrev mottagits så börjar preskriptionstiden om på noll igen, 6§ PreskL. Svar: Ja, banken bör kunna kräva in en fordran (skuld) om kravbrev skickats enligt ovan.Med vänliga hälsningar,

Aktiebolags betalningskrav efter preskription

2016-10-12 i Preskription
FRÅGA |jag lånade pengar av ett aktiebolag 2004. Vi skrev ett avtal där det framgick att jag (med namn och pers nr) lånade pengar av företaget ( med org nr angivet). Utan betalningsplan eller slutdatum. Jag hade inga pengar och det visste borgenären, som heller inte pressade mej på några pengar. Han hörde inte av sej överhuvudtaget. 2008 Avled ägaren i bolaget. Samtidigt begärde Handels Banken bolaget i konkurs! Så i Nov 2008 var konkursen klar. Jag hörde inget från företaget eller konkursförvaltare. Så jag antog att skulden var borta. Bolaget sattes ut till konkursförsäljning, hur det såldes vet jag inte. Ett nytt bolag som driver verksamheten har dock bildats. 2015 hör en av de nya bolagets ägare av sej till mej och säger att jag är skyldig dem pengar?? Kan dom ha rätt att kräva mej på dessa pengar?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga hämtar vi i preskriptionslagen. I 2 § kan vi se att fordringar som en huvudregel preskriberas efter 10 år. Enligt 2 § 2 stycket preskriberas fordringar mot konsumenter efter 3 år.Ditt lån innebar att aktiebolaget fick en fordran på dig om det belopp du lånade av bolaget. Om du lånade pengarna som en konsument (för ditt privata bruk) gäller 2 § 2 stycket i ditt fall, om du lånade pengarna till en eventuell egen näringsverksamhet kan du inte klassas som konsument. I resten av mitt svar utgår jag från att du skrev avtalet som en konsument, och att preskriptionstiden som gäller därmed är 3 år. Att din fordran preskriberas efter 3 år innebär att (ifall aktiebolaget inte har påmint dig om din skuld) du inte längre är skyldig att betala skulden efter att 3 år har gått sedan du fick lånet (8 § preskriptionslagen). Detta för att du inte alltid ska behöva gå runt och oroa dig över att få ett återbetalningskrav ställt emot dig.Eftersom du inte har fått någon påminnelse av borgenären om skulden behöver du inte oroa dig om 5-7 §§ preskriptionslagen om preskriptionsavbrott. De reglerna är inte tillämpliga i ditt fall. Att ni har ett avtal som eventuellt säger något annat spelar ingen roll i denna fråga. Enligt 12 § preskriptionslagen gäller inte avtal som inskränker din rätt enligt 2 § 2 stycket. Sammanfattning: bolaget har inte rätt att kräva dig på dessa pengar eftersom dess fordran preskriberades 3 år efter skuldens tillkomst.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Fråga om preskription av fordran på betalning - konsument

2016-10-10 i Preskription
FRÅGA |Ny toalett levererad och installerad. Allt OK men ingen faktura har kommit. Är jag skyldig efterforska fakturan?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Om säljaren inte skickar en faktura till dig är du egentligen inte skyldig att efterforska vad som hänt. Då det kan vara så att en faktura skickats ut men att den av någon anledning kommit bort skulle jag dock rekommendera dig att höra av dig till säljaren och fråga efter fakturan. Om du ej får tag i säljaren per telefon eller mail behöver du dock inte genomföra ytterligare sökningar efter säljaren. Om säljaren ej kräver betalt inom tre år från det toaletten blev installerad är du, om du köpt toaletten som konsument, inte skyldig att betala fakturan då fakturan efter tre år från installationen har blivit preskriberad, se 2 § Preskriptionslagen.

Preskription av konsumentfordran

2016-09-28 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående preskription vid avbetalning med privat konto- och kortkredit.Jag beställer en vara från ett företag. Jag väljer att betala varan med delbetalning, och finansieringen sker då genom en bank som företaget har ett samarbete med, ex. Resurs Bank. Jag skriver på avtal om konto- och kortkredit och får senare varan levererad. Därefter hör jag inget från varken företaget eller banken i fråga. Vid kontakt med banken så uppger de att de inte fått något betalningsuppdrag från företaget, varför banken inte kontaktat mig om delbetalningsplanen. Det verkar alltså vara någon miss i kontakten mellan företaget och banken.Ponera att tre års tid går, faller min betalningsskyldighet pga preskriptionslageni en sådan situation?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning!Regler om preskription återfinns i preskriptionslagen; nedan PreskL, se här.I 2 § PreskL finns preskriptionsfristerna. Fristerna är tio år för alla fodringar som inte är konsumentfordringar, vilka har en treårs frist. Det verkar onekligen så att du har gjort köpet i egenskap av konsument, samt att din motpart varit en näringsidkare. Vid dessa förhållanden är det den treåriga preskriptionen som gäller. Svaret på din fråga är således jakande. Fordran preskriberas efter tre år av passivitet från motpartens sida.Viktigt att tänka på om du vill att fordran ska bli preskriberad är att du inte engagerar dig i samtal om fordran, och inte erkänner den på något sätt. Detta även efter treårs fristen har löpt ut då ett erkännande kan göra dig betalningsskyldig igen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Hur lång är preskriptionstiden?

2016-10-14 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag har fått en faktura 161014 efter att det har gått > 4 år (juli 2012) sedan jag köpte resan. Det var en mycket strulig bokning. jag fick ringa många ggr för att vara säker på att företaget hade koll. Jag var inte förvånad att fakturan inte dök upp. Så småningom föll allt i glömska.Fakturan är på 11 840 kronor.Hur lång är preskriptionstiden? Ska jag bestrida fakturan?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Preskriptionslagen (1981:130) 1 § fastställer att lagen är tillämplig beträffande fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet. En fordran är ett anspråk från en borgenär (den som ska motta betalningen) riktat mot en eller flera gäldenärer (skuldsatt/a) på utfående av egendom som exempelvis pengar. Äganderätten för egendomen som fordringen avser ska övergå från gäldenären till borgenären.Preskriptionslagen 2 § 1 st. föreskriver att en fordran preskriberas tio år efter sin tillkomst, i den mån inte preskriptionsavbrott inträffar. I preskriptionslagen 2 § 2 st. går det att utläsa att preskriptionstiden dock är tre år om gäldenären är konsument.Att en fordran preskriberas innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva ut en fordran. Borgenären kan således inte med domstolens eller kronofogdens hjälp få en prestation till stånd, se preskriptionslagen 8 §.Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa (om från början) från den dagen då ett avbrott inträffat. Preskriptionsavbrott inträffar enligt Preskriptionslagen 5 § när gäldenären erkänner sin fordran genom att bl.a. betala den. Avbrottet inträffar även när borgenären sänder gäldenären ett skriftligt krav eller väcker talan mot gäldenären vid bl.a. domstol eller hos kronofogden.Jag tycker att du ska bestrida fakturan om du är konsument och borgenären är näringsidkare med stöd av preskriptionslagen 2 § 2 st. där det går det att utläsa att preskriptionstiden är tre år om gäldenären är konsument.Hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh

När blir min fordran preskriberad?

2016-10-10 i Preskription
FRÅGA |hej december 2005 åkte jag till chile.kunde inte komma tillbaka och stanade till april 2016.Slute på abril kom tillbaka till sverige och ett månad efter kontaktade mig intrum justitia debt finance ag.Nu har jag fått ett brev från Kronofogden.Jar har inte erkän skuld Det bör var preskriven efter 10 år eller.Snälla kan ni hjälpa migFernando Trujillo
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Preskriptionslagen (1981:130) 1 § fastställer att lagen är tillämplig beträffande fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet. En fordran är ett anspråk från en borgenär (den som ska motta betalningen) riktat mot en eller flera gäldenärer (skuldsatt/a) på utfående av egendom som exempelvis pengar. Äganderätten för egendomen som fordringen avser ska övergå från gäldenären till borgenären.Preskriptionslagen 2 § 1 st. föreskriver att en fordran preskriberas tio år efter sin tillkomst, i den mån inte preskriptionsavbrott inträffar. I preskriptionslagen 2 § 2 st. går det att utläsa att preskriptionstiden dock är tre år om gäldenären är konsument.Att en fordran preskriberas innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva ut en fordran. Borgenären kan således inte med domstolens eller kronofogdens hjälp få en prestation till stånd, se preskriptionslagen 8 §.Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa (om från början) från den dagen då ett avbrott inträffat. Preskriptionsavbrott inträffar enligt preskriptionslagen 5 § när gäldenären erkänner sin fordran genom att bl.a. betala den. Avbrottet inträffar även när borgenären sänder gäldenären ett skriftligt krav eller väcker talan mot gäldenären vid bl.a. domstol eller hos kronofogden.Så om borgenären har skickat ett skriftligt krav eller en skriftlig faktura så börjar preskriptionstiden om från början. En borgenär kan inte göra preskriptionsavbrott muntligt via samtal.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Om en fordran från 1998 ska anses preskriberad

2016-10-06 i Preskription
FRÅGA |Hej.. Har ett dokument som är skrivit 1998. Som är upprättat av en advokatbyrå. Byrån finns kvar än idag.Det gäller en utbetalning som min fd man skulle göra, pg av skulder och exekutiv auktion på vårt dåvarande hus under vårt äktenskap som jag fick betala. Jag hade jobb och samt vårdnaden av våra 2 gemensamma barn. Och han var utan jobb samt att han valde den brottsliga banan. Han har dock fått/haft identitets skydd. Har av tjänat ett straff för brott han begått, ca 3 år. Kom ut i januari. Är detta något jag kan gå vidare med? Då jag är ganska övertygad om att han har pengar troligtvis utomlands. Eller detta är något han har kunnat köpa sig till att advokaten har skrivit utan och ha fakta om hans ekonomiska resurser.
Hedvig Johansson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då du betalade dessa skulder som ni, som jag förstår det, egentligen skulle dela på fick du en fordran på din fd man. Detta fastställdes även i detta dokument som du beskriver, vilket underlättar när man ska driva in denna fordring. Problemet är här att det har gått mer än 10 år sedan denna upprättades. Efter en viss tid preskriberas nämligen fordringar vilket innebär att man inte kan göra dem gällande. Om fordringen är preskriberad kan du inte längre kräva av din fd man att han ska betala dessa skulder, det har helt enkelt gått för lång tid. Detta står i 2 § preskriptionslagen. Det finns dock möjlighet att förlänga denna tid, man kan hålla en fordran "levande" i egentligen hur många år som helst. För att detta ska ske behöver borgenären, alltså du, skicka ett skriftlig krav eller påminnelse till gäldenären, här din fd man. Tiden kan även förlängas om din fd man på något sätt lovat att betala, betalat ränta eller amortering eller på något annat sätt har erkänt fordringen gentemot dig, eller om du väckt talan mot honom i domstol (5 § preskriptionslagen). Ifall något av detta skett före år 2008 (det datum då skulderna uppkom), alltså inom tio år, förlängs denna preskriptionstid med 10 år till och du kan fortfarande göra den gällande mot din fd man. Det är du som har bevisbördan för att detta preskriptionsavbrott som det kallas har skett. Du måste alltså visa att du faktiskt har skickat ett brev och att det kommit fram eller att ni har diskuterat fordran vid något tillfälle. Ifall din fordran fortfarande är giltig och inte preskriberats, dvs är för gammal, kan du gå vidare med detta och driva in pengarna av honom. Se dock till att fortsätta hålla fordran giltig genom att sända skriftliga krav eller påminna honom muntligt, samt att du i så fall kan bevisa dessa samtal i framtiden. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Borgenärs preskriptionsavbrott

2016-09-24 i Preskription
FRÅGA |Hej, jag har en fordran på en gammal kompis sedan 9 år tillbaka. Vi har ingen kontakt längre. Jag kom precis på nu att jag inte vill att den ska preskriberas, utan jag avser att driva in den. Som jag förstått så måste jag skicka brev för att preskriptionsavbrott ska inträda. Jag har skickat tre brev till hans folkbokförda adress, räcker det?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om preskription återfinns i preskriptionslagen; nedan PreskL, se här.Det finns två sätt för en borgenären att åstadkomma preskriptionsavbrott, 5 § 2 -3 p PreskL. Det ena sättet sker genom skriftligt krav eller skriftlig erinran (5 § 2 p). Borgenären ska således tillhandahålla gäldenären en sorts påminnelse som närmast är att karakterisera som ett påbudsmeddelande, dvs en enkelriktad rättshandling som omgestaltar rättsläget. Det fordras ett visst krav på klarhet beträffande borgenärens ståndpunkt till sitt anspråk, gäldenären skall förstå att borgenären anser sig ha en fordring på gäldenären i och med borgenärens påminnelse. Påminnelsen ska ha kommit gäldenären till handa, och borgenären har bevisbördan för att visa att så har skett. Bevisbördan är tung, men en borgenär som skickar flertalet brev till gäldenärens angivna hem kan vara trygg i att preskriptionsavbrott skett, och avsändandet av breven räcker för att styrka detta. Angående fråga hur preciserad påminnelsen skall vara torde det räcka att borgenären kan återge ett huvudsakligt händelseförlopp som kan kopplas till fordrans existens, men en rättslig grund till stöd för fordran behöver inte anges. Det andra sättet för borgenären att åstadkomma preskriptionsavbrott enligt 5 § PreskL sker genom att borgenären väcker talan, eller vidtar rättsliga åtgärder emot gäldenären för att driva in sin fordran (5 § 3 p). Vad som definieras med ”väcker talan” är det som stadgas i rättegångsbalken 13 kap 4 § 3 st. Framställandet av ett yrkande (ingivandet av stämningsansökan) innebär således att talan har väckts, och preskriptionsavbrott har då skett. Preskriptionsavbrott kan även ske om borgenären vidtar rättslig åtgärd genom annan exekutiv myndighet som 5 § 3 st PreskL räknar upp. Någon saklig prövning av borgenärens anspråk är inte nödvändig för preskriptionsavbrott, parterna kan förlikas, eller talan kan återkallas, det har ingen betydelse i preskriptionsavbrottshänseende. Det är dock inte alltid som väckande av talan får preskriptionsavbrytande verkan. I 7 § 2 st PreskL stadgas att gäldenären ska ha blivit delgiven anspråket för att preskriptionsavbrott ska åstadkommasFör att enkelt svara på din fråga: Ja, det räcker med att skicka tre brev till den folkbokförda adressen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen