Preskription av konsumentfordran

2016-09-28 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående preskription vid avbetalning med privat konto- och kortkredit.Jag beställer en vara från ett företag. Jag väljer att betala varan med delbetalning, och finansieringen sker då genom en bank som företaget har ett samarbete med, ex. Resurs Bank. Jag skriver på avtal om konto- och kortkredit och får senare varan levererad. Därefter hör jag inget från varken företaget eller banken i fråga. Vid kontakt med banken så uppger de att de inte fått något betalningsuppdrag från företaget, varför banken inte kontaktat mig om delbetalningsplanen. Det verkar alltså vara någon miss i kontakten mellan företaget och banken.Ponera att tre års tid går, faller min betalningsskyldighet pga preskriptionslageni en sådan situation?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning!Regler om preskription återfinns i preskriptionslagen; nedan PreskL, se här.I 2 § PreskL finns preskriptionsfristerna. Fristerna är tio år för alla fodringar som inte är konsumentfordringar, vilka har en treårs frist. Det verkar onekligen så att du har gjort köpet i egenskap av konsument, samt att din motpart varit en näringsidkare. Vid dessa förhållanden är det den treåriga preskriptionen som gäller. Svaret på din fråga är således jakande. Fordran preskriberas efter tre år av passivitet från motpartens sida.Viktigt att tänka på om du vill att fordran ska bli preskriberad är att du inte engagerar dig i samtal om fordran, och inte erkänner den på något sätt. Detta även efter treårs fristen har löpt ut då ett erkännande kan göra dig betalningsskyldig igen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Preskription samt dold samäganderätt

2016-09-12 i Preskription
FRÅGA |Har lämnat min sambo sedan 14 år, tillsammans köpte vi gård men allt står på han. Vad har jag rätt till vid en försäljning av gården?Har även jobbat på min fd svärfars gård under 5 års tid då han blev för sjuk för att klara av den. Jag och min fd sambo skötte gården mer el mindre själva. Jag lade ner minst 280 timmar på en säsong (okt-maj) och undrar om jag har någon laglig rätt att få betalt för det arbete jag utfört? Menig var att vi skulle ta över gården som "betalning" men nu blir ju inte fallet så då vi separerat?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboförhållanden återfinns i sambolagen, se här.Sambor har vid separation en rätt att kunna påkalla bodelning. Bodelningen avser att dela värdet av all samboegendom (3 och 8 §§ sambolagen) mellan samborna. Samboegendom kan bara vara bostad och bohag. Rätten till att begära bodelning är emellertid tidsbegränsad. En sambo kan bara begära bodelning, och därmed få ut ett värde ur samboegendomen, inom ett år från separationen, se 8 § 2 st sambolagen.Den eventuella rätten att bodela fastigheten har således gått förlorad för dig efter så lång tid. Sambolagens regler kan inte åberopas för att få ut ett värde ur gården.En annan fråga är om du kan anses ha dold samäganderätt i fastigheten. Med dold samäganderätt menas att du har rätt till en andel i fastigheten (vanligtvis hälften) trots att din fd. sambo står som "öppen ägare" till den. Dold samäganderätt kan uppstå om (1) egendomen har förvärvats för gemensamt bruk, (2) sambon som inte utåt agerar som avtalspart ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid förvärvet, och (3) det ska mellan samborna ha förelegat gemensam partsavsikt att egendomen skulle ägas av makarna gemensamt. Bedömningen om det föreligger dold samäganderätt ska göras utifrån förhållandena vid tiden för förvärvet. Om dessa tre förutsättningar är uppfyllda finns en presumtion om att samborna samäger egendomen. Presumtionen kan dock brytas om den öppne ägaren kan föra bevisning om att något av ovannämnda rekvisit inte är uppfyllt, t ex att den andra sambons ekonomiska tillskott var ett lån eller gåva.En eventuell rätt till värdet i fastigheten är alltså begränsad till institutet dold samäganderätt. Dold samäganderätt är inte föremål för preskription, se NJA 2013 s. 632.Jag ser inte hur du skulle kunna få betalt för ditt arbete på din svärfars gård såvida ni inte hade avtalet om något sådant. Vidare är det så att även om ni hade avtalat om det, så är ett dylikt anspråk redan preskriberat, se 2 § preskriptionslagen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

12 år gammal faktura är preskriberad

2016-09-08 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag är ensam aktieägare i ett AB som jag skulle vilja försätta i frivillig konkurs då vi kommit på obestånd. Omsättning utgörs av ständigt minskande royalty ersättningar och nu är kostnaderna högre än inkomsterna.Min fråga gäller vad jag kan vänta mig beträffande fäljande:Vi har en bokförd skuld som resultat av en tvist i samband med leasing av en dyr data-utrustning som kraschade 1999. Vi lyckades inte få ersättning för orsakad förlust, men finansieringsbolaget lät saken bero och de har inte hört av sig sedan 12 år tillbaka. Fiinns det en risk att jag kan bli personligt ansvarig för detta? Jag förstår att det är svårt att säga vad som kan hända, men vore tacksam för synpunkt från någon med mer erfarenhet.
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Eftersom att aktiebolag är en egen juridisk person kan du inte som privatperson bli personligt ansvarig för ett aktiebolags skulder. Det är därför du behöver ett startkapital för att starta aktiebolag.Angående skulden med finansieringsbolaget så om de inte har hört av sig om den på mer än 10 år så är den preskriberad enligt 2 § preskriptionslagen (se https://lagen.nu/1981:130). Skulle de vara så att de gjort preskriptionsbrott, som att påminna dig eller att du betalar (se fullständig lista i 5 § preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130#P5S1) så kan den fortfarande vara giltig, men är då endast giltig mot företaget. Att den är preskriberad betyder att den inte längre är giltig.Du behöver inte oroa dig om någonting egentligen, anmäl din konkurs till tingsrätten i orten du bor i så kommer de utse en konkursförvaltare som tar hand om allt. Det värsta som kan hända är att du inte får några pengar från det ursprungliga aktiekapitalet.Vänligen,

Preskription och åberopsbördan i tvistemål

2016-08-04 i Preskription
FRÅGA |Jag har fått en delgivning från kronofogden från ett inkassoföretag där jag skall ha obetalda skulder. Har ej mottagit något från detta inkassoföretag innan jag fick papper från Kronofogden och hade därför ej kännedom om skulderna. Det enda som står i pappret är att det rör sig om kontokrediter för inköpta varor mellan år 2008-2012 men mer vet jag ej. Då jag förstår det som att det finns en 3-årig preskriptionstid på sådana skulder och dessutom ej hört av inkassoföretaget tidigare ang skulderna har jag bestridit dem. Kontaktade även det aktuella inkassoföretaget via mail för att informera dem om detta bestridande där jag även ställde mig frågande till vad skulderna avsåg specifikt. I deras svar stod endast att mitt bestridande via Kronofogdemyndigheten gått rätt till samt att ärendet vid ett bestridande avgörs i tingsrätt vilket jag även läst mig till. Min fråga är nu, är detta vanligt att det går till tingsrätten? Och om nu det faktiskt rör sig om skulder som borde kunna räknas som preskriberade tar man i rätten hänsyn till detta faktum? Och har det någon betydelse att inkassoföretaget faktiskt inte hör av sig till mig tidigare?Hoppas kunna få lite klarhet i denna fråga och ev. hur jag ska gå vidare med ärendet.
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt svar är disponerat på så vis att jag först behandlar din första fråga. Därefter behandlar jag i två delar din andra fråga, dels om fordringarna faktiskt kan vara preskriberade, dels om rätten tar hänsyn till det. Efter det följer en kort notering om ränta, och jag avslutar med en sammanfattning av det jag har sagt.Betalningsföreläggande och tingsrättenSom jag förstår det hade inkassoföretaget ansökt om betalningsföreläggande för skulderna hos Kronofogdemyndigheten. Betalningsföreläggande är en förenklad processform genom vilken man kan få något som liknar en dom – vilken kronofogden därefter kan verkställa genom utmätning (3 kap. 1 § första stycket första punkten utsökningsbalken (1981:774)). När en ansökan om betalningsföreläggande bestrids av svaranden (i ditt fall dig) får den som ansökte om betalningsföreläggande antingen begära att kronofogden lämnar över målet till tingsrätten eller låta målet avskrivas (33 och 37 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning).Det är alltså inget konstigt att gå till tingsrätten i ditt fall för att slå fast skulden. Den dom som inkassoföretaget kan få där kommer kronofogden att kunna verkställa genom utmätning, se 3 kap. 1 § första stycket första punkten utsökningsbalken (1981:774).PreskriptionDen allmänna preskriptionstiden är tio år enligt 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130) (här förkortad PreskrL). För konsumentfordringar är dock preskriptionstiden helt riktigt bara tre år, 2 § andra stycket PreskrL. För att det ska röra sig om en konsumentfordring krävs det mer exakt att det ska röra en fordring1. Som avser en vara,2. Som en näringsidkare i sin verksamhet har sålt till dig, och3. Som du har köpt i egenskap av privatperson och huvudsakligen för privat bruk.Före en fordring har preskriberats kan den dock avbrytas i enlighet med 5 § PreskrL. Att väcka talan i domstol eller åberopa en fordring hos Kronofogdemyndigheten är exempel på åtgärder som bryter preskription. Som jag förstår det har du inte ens fått ett kravbrev från inkassoföretaget eller den ursprungliga säljaren förrän nu, ca 4–8 år senare. Att inkassoföretaget har åberopat fordringarna hos Kronofogdemyndigheten är då irrelevant – fordringarna har redan preskriberats.Åberopande i tingsrättenProcessen i tingsrätten kommer att vara ett s.k. tvistemål. Sådana mål präglas starkt av den s.k. dispositionsprincipen. För din del innebär den att du inte bör förvänta dig att tingsrätten kommer att hjälpa dig eller ta hänsyn till saker som ingen part har åberopat.Tingsrätten får inte ens beakta omständigheter som ingen part har åberopat, enligt 17 kap. 3 § andra meningen rättegångsbalken (1942:740). Du måste alltså åberopa att preskription har inträtt, samt de omständigheter som medför att preskription har inträtt som t.ex. fordringarnas ålder och deras karaktär som konsumentfordringar. Det är bra om du är precis, klar, tydlig och detaljerad eftersom domstolen bara i mindre utsträckning kan tolka ett åberopande.Det kan vara svårt att processa i domstol om man inte är insatt i hur reglerna fungerar, varför det kan vara bra att ta hjälp av en erfaren jurist. Du kan boka tid HÄR.RäntaJag kan inte säga något specifikt om räntan i ditt fall, mot bakgrund av uppgifterna i din fråga – mer än att det sannolikt sett bara handlar om dröjsmålsränta. Sådan ränta utgår för tiden efter att en fordring har förfallit och måste inte vara avtalad för att kunna utgå. Ett äldre svar på Lawline behandlar dock frågan allmänt: Ränta på skuldebrev.SammanfattningOm du bestrider en ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden måste sökanden gå till tingsrätten; det är inget konstigt med det. För att rätten ska kunna ta hänsyn till att fordringen är preskriberad måste du åberopa att den är preskriberad och de omständigheter som medför att den är preskriberad. Att inkassoföretaget inte har hört av sig tidigare kan ha betydelse genom att det inte kan ha avbrutit preskriptionstiden.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med preskription och åberopsbördan i tvistemål är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Borgenärs preskriptionsavbrott

2016-09-24 i Preskription
FRÅGA |Hej, jag har en fordran på en gammal kompis sedan 9 år tillbaka. Vi har ingen kontakt längre. Jag kom precis på nu att jag inte vill att den ska preskriberas, utan jag avser att driva in den. Som jag förstått så måste jag skicka brev för att preskriptionsavbrott ska inträda. Jag har skickat tre brev till hans folkbokförda adress, räcker det?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om preskription återfinns i preskriptionslagen; nedan PreskL, se här.Det finns två sätt för en borgenären att åstadkomma preskriptionsavbrott, 5 § 2 -3 p PreskL. Det ena sättet sker genom skriftligt krav eller skriftlig erinran (5 § 2 p). Borgenären ska således tillhandahålla gäldenären en sorts påminnelse som närmast är att karakterisera som ett påbudsmeddelande, dvs en enkelriktad rättshandling som omgestaltar rättsläget. Det fordras ett visst krav på klarhet beträffande borgenärens ståndpunkt till sitt anspråk, gäldenären skall förstå att borgenären anser sig ha en fordring på gäldenären i och med borgenärens påminnelse. Påminnelsen ska ha kommit gäldenären till handa, och borgenären har bevisbördan för att visa att så har skett. Bevisbördan är tung, men en borgenär som skickar flertalet brev till gäldenärens angivna hem kan vara trygg i att preskriptionsavbrott skett, och avsändandet av breven räcker för att styrka detta. Angående fråga hur preciserad påminnelsen skall vara torde det räcka att borgenären kan återge ett huvudsakligt händelseförlopp som kan kopplas till fordrans existens, men en rättslig grund till stöd för fordran behöver inte anges. Det andra sättet för borgenären att åstadkomma preskriptionsavbrott enligt 5 § PreskL sker genom att borgenären väcker talan, eller vidtar rättsliga åtgärder emot gäldenären för att driva in sin fordran (5 § 3 p). Vad som definieras med ”väcker talan” är det som stadgas i rättegångsbalken 13 kap 4 § 3 st. Framställandet av ett yrkande (ingivandet av stämningsansökan) innebär således att talan har väckts, och preskriptionsavbrott har då skett. Preskriptionsavbrott kan även ske om borgenären vidtar rättslig åtgärd genom annan exekutiv myndighet som 5 § 3 st PreskL räknar upp. Någon saklig prövning av borgenärens anspråk är inte nödvändig för preskriptionsavbrott, parterna kan förlikas, eller talan kan återkallas, det har ingen betydelse i preskriptionsavbrottshänseende. Det är dock inte alltid som väckande av talan får preskriptionsavbrytande verkan. I 7 § 2 st PreskL stadgas att gäldenären ska ha blivit delgiven anspråket för att preskriptionsavbrott ska åstadkommasFör att enkelt svara på din fråga: Ja, det räcker med att skicka tre brev till den folkbokförda adressen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Preskriptionstid banklån

2016-09-09 i Preskription
FRÅGA |Hej! För ungefär 5 år sedan tog min mamma ett lån från banken. Samtidigt blev min morfar sjuk och därmed åkte hon till Thailand för att ta hand om honom. Hon har sen dess stannat kvar. Hon får fortfarande hem brev från kronofogden. Då är min fråga, förlängs preskriptionstiden med 10 år, varje gång de skickar hem ett brev?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att preskriptionstiden förlängs med 10 år när Kronofogden sänder dig en skriftlig påminnelse. Lånet kommer därför inte försvinna av sig självt, utan fortsätter löpa.Se:https://lagen.nu/1981:130, lagrum: 1 § samt 5 § p. 2

Preskriptionstid på fordringar

2016-08-07 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har en enskild firma inom livemusik branschen och har av olika anledningar missat att fakturera flera uppdragsgivare, de flesta är företag men även privatpersoner.Några uppdrag/jobb har hunnit bli så gamla som flera år så min undran lyder -Hur lång tid efter avslutat uppdrag, enligt lag, kan man fakturera?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En grundregel angående preskription av fordringar är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, efter 10 år kan du alltså inte längre kräva att få betalt (se 2 § preskriptionslagen). Preskription används här som ett skydd för gäldenärer (uppdragsgivarna) så att de inte i all evighet ska behöva oroa sig över att du ska kunna kräva de på pengar. Men under de första 10 åren har du alltid rätt att kräva betalning.Det är därför viktigt att få en uppfattning om när fordringarna uppkom. Det finns inga lagregler om när en fordran ska anses vara uppkommen. Istället kan man se till praxis från Högsta domstolen som säger att en fordrans preskription bör räknas ifrån tiden då avtalet uppkom. Rättsläget tycks vara så att det inte spelar någon roll huruvida du har fakturerat uppdragsgivarna eller inte. Din fordran på dem uppkom i samband med att ni ingick ert avtal.Det finns även en omständighet som kallas preskriptionsavbrott, som kan vara relevant i din situation. Det innebär i stora drag att ifall du har påmint uppdragsgivaren om den fordran du har på bolaget/personen, börjar preskriptionstiden om på nytt (se 5 § preskriptionslagen). Sammanfattningsvis, ifall uppdragen inte gjordes för längre än 10 år sedan borde du fortfarande ha rätt att kräva betalning. Att du skickar fakturan bör räknas som ett preskriptionsavbrott, efter du fakturerat har du alltså ytterligare 10 år på dig innan din fordran preskriberas. Om jag har missuppfattat din fråga på så sätt att det är uppdragsgivarna som har fordringar på dig gäller samma fast åt motsatt håll. Då är du gäldenär och efter 10 år behöver du inte längre oroa dig över att tvingas betala.Hoppas att detta har varit svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Preskription av brott och skadestånd

2016-06-26 i Preskription
FRÅGA |Hej, finns det någon preskriptionstid på en fälld dom där förövaren var 100% skyldig?En fälld person som aldrig betalat ut något i detta fall efter beslut om "skadestånd/ersättning"?Det finns ett avsnitt i domen som kommer att kräva juridisk kompetens inom närmaste tid.
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det finns olika preskriptionstider för olika brott vilka finns reglerade i 35 kap. 1 § brottsbalken. Således blir det svårt att nämna preskriptionstiden eftersom det inte framgår vilket brott förövaren har dömts för. Ett skadestånd preskriberas inte för att straffet på grund av brottet preskriberas. Skadestånd preskriberas som vanliga civilrättsliga fordringar enligt preskriptionslagen. Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år om inte preskriptionen avbryts. Preskriptionen kan avbrytas på flera olika sätt, till exempel genom att gäldenären (den som ska betala) mottager kravbrev från borgenären (den som ska få betalt) eller att gäldenären på något sätt erkänner fordringen gentemot borgenären. Ifall preskriptionen avbryts börjar en ny preskriptionstid att löpa. Således är det i teorin möjligt att en fordran finns i all evighet så länge preskriptionsavbrott sker. Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.Vänligen,