Vilken preskriptionstid gäller för hyresskulder?

2017-11-14 i Preskription
FRÅGA |Hej! Vi hyr en fastighet. Genom åren har vi utfört renoveringar som vi bekostat själva och dragit av utlägg och arbete via hyran. Nu kräver vår hyresvärd tillbaka hyra sedan 10 år tillbaka och uppger att någon överenskommelse om att dra av arbete/utlägg via hyran aldrig skett. Hyresvärden äger huset via sitt företag och vi är privatpersoner och bor fortfarande kvar på fastigheten. Vilken preskriptionstid gäller för en hyresskuld?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att ni valt att ställa er fråga till Lawline. Om ni vill att jag ska komplettera eller förtydliga svaret är ni välkomna att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Den allmänna preskriptionstiden är 10 år, vilket framgår av 2 § preskriptionslagen. Innebörden av detta är att skulden preskriberas 10 år efter dess tillkomst (exempelvis en förfallen hyresbetalning) om något preskriptionsavbrott inte sker (vad som menas med det begreppet anges i 5 § preskriptionslagen). För konsumenter är dock preskriptionstiden endast 3 år (2 § preskriptionslagen).Det faktum att er hyresvärd är ett företag talar starkt för att det råder ett näringsidkar-konsument-förhållande er emellan. Konsekvensen av detta är att de påstådda hyresskulder som ligger längre än 3 år tillbaka i tiden sannolikt blivit preskriberade. Detta gäller under förutsättning att er hyresvärd inte, förrän nu, krävt in pengarna. Om några krav framförts tidigare förlängs preskriptionstiden med ytterligare 3 år räknat från varje tillfälle.Min rekommendation blir därmed att ni först och främst påtalar för hyresvärden att preskription enligt er mening inträtt för den del av det totala beloppet som är äldre än 3 år. Därför finns det överhuvudtaget inte skäl att diskutera det närmare.Angående den del som ligger närmare i tiden är läget troligtvis mer komplicerat. Utan att kunna uppvisa ett avtal som medger avdrag på hyran för utlägg och arbete kan det bli svårt att vinna en eventuell rättsprocess mot hyresvärden. Det är visserligen konstigt att vederbörande reagerat så sent – men det har ingen avgörande betydelse vid en rättslig prövning. Eftersom den information jag fått är så pass kortfattad vågar jag inte göra någon bedömning av vem som juridiskt sett har det starkaste caset på den punkten.Avslutningsvis är det alltid av godo att få juridisk uppbackning om en konflikt eskalerar till att bli en domstolstvist, även om man är säker på att man har rätt i sak. Därför rekommenderar jag att ni, om hyresvärden vidtar rättsliga åtgärder, direkt anlitar ett professionellt ombud (förhoppningsvis kan det delvis bekostas via er hemförsäkring). Mina duktiga och färdigutbildade kollegor på Lawline kan ni kontakta här.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid vid condictio indebiti

2017-10-25 i Preskription
FRÅGA |Vid " condictio indebiti", hur länge efter att en felaktig utbetalning har skett kan ett försäkringsbolag kräva sina pengar tillbaka? Vad är preskriptionstiden för försäkringsbolaget?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tänker först snabbt gå igenom vad som gäller vid condictio indebiti.Huvudregeln vid condictio indebiti är att den felaktiga utbetalningen ska återgå. Det finns dock två undantag från denna huvudregel. Om ditt försäkringsbolag medvetet betalat ut den felaktiga summan är du inte skyldig att betala tillbaka pengarna. Det andra undantaget innebär att mottagaren kan få behålla ett felaktigt utbetalt belopp förutsatt att denne "inrättat sig i god tro efter betalningen". Som exempel kan nämnas en arbetstagare som fått för hög lön utan att notera detta (god tro) och sedan till exempel spenderar pengarna eller på annat sätt ordnar sin ekonomi därefter (här inkluderas exempelvis även att man anpassar sitt sparande på ett bankkonto eller dylikt). För att betalningsmottagaren ska undgå återbetalningsskyldighet krävs det alltså både att kravet på inrättande är uppfyllt samt att mottagaren är i god tro.Således, om du har noterat att du har erhållit ett felaktigt utbetalt belopp så anses du inte varas i god tro och försäkringsbolaget kan kräva tillbaka pengarna.Nu till din huvudsakliga fråga. När det sedan gäller preskriptionstiden så finns det ingen särskild regel för preskriptionstiden gällande condictio indebiti. Därför bör den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen som är 10 år från fordrans tillkomst vara tillämplig i ditt fall.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Preskription av skadestånd för personskada

2017-10-17 i Preskription
FRÅGA |År 2003 var jag 7 år gammal och följde med min mammas väninna på jobbet, hon jobbade då på ett tidningstryckeri. Jag fastnade i rullbandet som tidningarna rullas ut på, och hela min arm rullades in "under bandet" och bandet fortsatte rulla så min hud brändes bort. Jag fick andra gradens brännskada på armen, tredje graden mitt på handen och på mitt lillfinger fick jag fjärde gradens brännskada. När vi kom till sjukhuset ville dem ta bort mitt lillfinger då dem trodde den inte skulle ha någon fungerande funktion efter läkningen, men det tillät som tur va inte min mammas väninna. Vi flyttade till Sverige bara några dagar efter denna händelsen, och jag var på sjukhuset varje söndag i två år för att rensa bort död/gammal hud och för att se så att det läkte bra. Jag kunde alltså inte använda min arm normalt på två år. Nu, 14 år senare har jag ett riktigt fult ärr på hela armen och jag får inte svar från något håll vad jag kan göra för att få ersättning för detta. Enligt den svenska vården kunde jag få en operation för att göra ärret mindre synligt, när jag fyllde 19, men det nekar dem nu när jag tar kontakt, idag är jag 22 år... Eftersom jag inte var försäkrad då olyckan inträffade så finns det inget försäkringsbolag som kan hjälpa mig heller. - På arbetsplatsen var det inga skyltar att barn inte skulle vistas på platsen, detta sattes upp efteråt.- Det var inget "skydd" där rullbandet rullar ner, så vad som helst kunde fastna där.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att efter en skadegörande handling, har den skadelidande (i detta fall du) tio år (2 § preskriptionslagen) på dig att göra ditt skadeståndskrav gällande mot skadevållaren (tryckeriet). Har du inte det förlorar du din rätt till ersättning efter preskription inträtt.Har du däremot gjort preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen), löper en ny tid om 10 år från dagen du gjorde preskriptionsavbrott (6 § preskriptionslagen).Av din fråga framgår dock inte att något preskriptionsavbrott har gjorts, varför ditt anspråk om skadeståndsersättning bör ha preskriberats.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Har utmätning av skatteåterbäring preskriptionsavbrytande verkan?

2017-10-16 i Preskription
FRÅGA |Hej,Om man har varit i skuld i över 10 år på grund av en dom, skuld står till en privatperson. Kronofodgen tar skatt varje år utöver de har ingen inbetalning skett. Kan man begära preskription trots att de tar skatten varje år?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!PreskriptionstidRegler om preskription finns i preskriptionslagen.En fordran (skuld) preskriberas enligt huvudregeln tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 §). Tidpunkten för en fordrans tillkomst varierar. Om det exempelvis är fråga om ett utomobligatoriskt skadestånd börjar preskriptionstiden normalt löpa när den skadegörande handlingen företas.PreskriptionsavbrottPreskription kan avbrytas på följande tre sätt (5 §):1. Om du betalar del av skulden, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären2. Du får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från borgenären eller3. Borgenären väcker talan mot dig eller annars åberopar fordringen gentemot dig vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.Preskriptionen avbröts antingen när borgenären väckte talan mot dig i domstol eller skulden åberopades av borgenären hos Kronofogdemyndigheten. En ny preskriptionstid kan därför ha börjat löpa (7 §). Fordran har preskriberats om ingen av ovanstående preskriptionsavbrytande handlingar har vidtagits. Att Kronofogden utmäter återbäring av skatt kan få betydelse om borgenären i samband med detta exempelvis har skickat påminnelser om fordringen.Jag råder dig att kontakta Kronofogdemyndigheten om du tycker att fordran är preskriberad.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Med vänlig hälsning

Preskription av fordran för dödsbo

2017-11-11 i Preskription
FRÅGA |Är ett dödsbo skyldigt att betala en 27 år gammal hyresskuld som har legat hos inkassobolag där inga avier gått ut de senaste fem åren före dödsfallet?Skulden finns inte hos kronofogden,enbart hos inkassobolaget.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Ett dödsbo måste betala skulden enligt samma förutsättningar som den avlidne hade behövt betala skulden; dödsboet träder i den dödes ställe, så att säga. Om skulden är en konsumentfordran behöver den inte betalas, eftersom den då är preskriberat i och med att 3 år gått utan delgivning av skulden (2 § andra stycket preskriptionslagen (PreskL)). Jag rekommenderar att du läser ovan nämnda paragraf för att förstå närmare vad detta innebär, eftersom den är så pass enkelt och tydligt skrivenOm det inte är en konsumentfordran gäller den allmänna preskriptionstiden om 10 år, därmed måste skulden betalas (2 § första stycket PreskL).Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Preskription av 20 år gammal skuld

2017-10-25 i Preskription
FRÅGA |Hej!Var nyss och hämtade ett rek. på posten.Däri låg ett papper med en påstådd skuld som var daterad för 20 år sen.Den är underskriven med mitt namn men jag har ingen vetskap eller har glömt vad det gäller!Och det kommer från en nära släkting som jag överhuvud taget inte vill ha med att göra så att ta kontakt för att fråga är uteslutet.Och det står att skulden är uppsagd för betalning som ska ske inom en månad!Jag har aldrig fått någon som helst påminnelse om denna skuld!Vad ska jag göra?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig regleringEn vanlig skuld preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § Preskriptionslagen). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva att skulden betalas (8 § Preskriptionslagen). Preskription avbryts genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § Preskriptionslagen).Om preskriptionen har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny 10-årig preskriptionstid från dagen för avbrottet (7 § Preskriptionslagen). Din situationDin skuld tillkom för 20 år sedan. Så länge preskriptionen inte blev avbruten inom 10 år från skuldens tillkomst och avbröts igen innan ytterligare 10 år hade gått, innebär det att din släkting har förlorat rätten att kräva att du betalar skulden. Med andra ord; så länge din släkting inte har påmint dig tidigare och så länge du inte har gjort några betalningar tidigare eller på annat sätt erkänt skulden, så har din släkting förlorat rätten att få skulden betald. RådOm din släkting har förlorat rätten att få betalt behöver du inte göra något. Om du förhåller dig passiv kommer troligtvis din släkting gå till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande när skulden väl har förfallit till betalning. Kronofogden kommer då meddela dig om detta. Du har då möjlighet att svara kronofogden att fordran har preskriberats. Din släkting får då valet att släppa kravet eller gå vidare med kravet till tingsrätten.Även om du har möjlighet att förhålla dig passiv rekommenderar jag att du svarar din släkting att fordran är preskriberad. Det är nämligen bästa sättet att ta reda på om din släkting har bevis för att ha brutit preskriptionen eller inte. Om det visar sig att din släkting har rätt och frågan går vidare till kronofogden kommer du nämligen behöva betala dröjsmålsränta. Det är därför bättre för dig att ta reda på vilka kort din släkting håller på innan det går så långt.Om din släkting går vidare med sitt krav och stämmer dig i tingsrätten, och det rör sig om en större summa, rekommenderar jag att du tar hjälp av någon av våra professionella jurister på Lawline Juristbyrå. Detta kostar 1677,50 kr per timme. Du kan maila mig på johan.landstrom@lawline.se om det blir aktuellt så återkommer en av våra jurister med en offert.Mvh

Finns en preskriptionsregel för skuldebrev?

2017-10-16 i Preskription
FRÅGA |Hej, för 12 år sen skrev min son på ett skuldbrev på 10000 kr till sin faster, och även ett skuldbrev till sin farmor på 90000 kr. detta i samband med att farfaravled och en fastighet skrevs över på min son. Farmor och faster har inte nämntngt om dessa skulder sen dess. Det var bara en formalitet sas det då. Men nu när farmor avlidit visar det sig att faster vill ha pengarna. Är det riktigt eller gäller ngn preskriptionsregel ????????
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ingenting annat är bestämt så gäller preskriptionslagen för skuldebrevet. (1 § preskriptionslagen) Skuldebrevet har preskriberatsEn fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts innan dess. (2 § preskriptionslagen) Du berättade i din fråga att varken din sons farmor eller faster har nämnt skulderna sedan skuldebreven skrevs för 12 år sedan. Det betyder att preskriptionen inte har avbrutits och hans faster inte har rätt att kräva pengarna då det har gått mer än 10 år sedan skuldebrevet skrevs. Vad som avbryter preskriptionPreskription avbryts genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Lag (2006:698). (5 § preskriptionslagen)Det är alltså bara om din son, hans farmor eller faster har agerat enligt någon av punkterna ovanför inom 10 år från att skuldebreven skrevs som preskriptionen har avbrutits. Om preskriptionen har avbrutits så har din faster rätt att kräva pengarna av din son i 10 år från dagen då preskriptionen avbröts. (6 § preskriptionslagen)Hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar

Måste man betala fakturor som är två år gamla?

2017-10-07 i Preskription
FRÅGA |Hej !Fick flera fakturor från Qliro som är från 2015 , måste man betala så gamla fakturor.Tack
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som konsument kan du krävas på betalning i tre årI och med att du har fått fakturorna från betalningstjänsten Qliro förutsätter jag att du köpt varor av ett företag och inte från en privatperson. Har du köpt varorna som privatperson är du därför att anse som konsument. Du kan som konsument krävas på betalning upp till tre år efter dagen du köpte varorna. Efter tre år preskriberas betalningskravet, vilket innebär att du inte längre kan krävas på betalning (PreskL 2 §). Exempel: Köpte du varorna 1 januari 2015 kan Qliro kräva dig på betalning fram t.o.m. 1 januari 2018. Svaret på din fråga är alltså: Ja, du måste betala så gamla fakturor som från 2015.Vid varje faktura eller påminnelse räknas tre nya år Vad jag nu sagt innebär inte att du kan vänta tills det gått tre år från dagen du köpte varorna och då slipper betala. Varje gång Qliro kräver dig på betalning, genom att t.ex. skicka fakturor, eller påminner dig om skulden börjar en ny tid på tre år räknas (PreskL 5 §). Om Qliro skickade de senaste fakturorna i september 2017 kan Qliro alltså kräva dig på betalning fram t.o.m. september 2020. Viktigt att veta är att du kan behöva betala förseningsavgifter och ränta på din skuld om du inte betalar fakturorna i tid, vilket du kanske redan har fått krav om. Jag rekommenderar dig därför att betala dina fakturor så snart som möjligt för att undvika extra kostnader.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning