Preskriptionsavbrytande åtgärder

2016-12-07 i Preskription
FRÅGA |HejJag har frågat Kronofogden om en gammal skuld (över 3 år gammal). Är inte den preskriberad? Svaret blev att det beror på om borgenären gjort preskriptionsavbrytande åtgärder. Vad kan det vara?
Jens Ödman |Hej! Preskriptionstiden beror på vilken typ av fordran det rör sig om. I preskriptionslagen (PL) 2 § 1 stycket föreskrivs att en skuld mellan privatpersoner preskriberas 10 år efter dess tillkomst. I 2 § 2 stycket PL föreskrivs dock att en fordran som en konsument har mot en näringsidkare preskriberas efter tre år, om det i ditt fall rör sig om en konsumentfordran är det alltså så att den normalt sett är preskriberad efter tre år. Du nämner emellertid att det påstås ha skett preskriptionsavbrytande åtgärder, dessa återfinns i 5 § PL som föreskriver att preskription avbryts genom att: 1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Har borgenären vidtagit en preskriptionsavbrytande åtgärd, börjar preskriptionstiden löpa på nytt. Sammanfattningsvis: har borgenären vidtagit några av dessa åtgärder, kan preskriptionstiden ha avbrutits varpå fordringen inte nödvändigtvis är att anse som preskriberad, trots att det gått mer tid än den som föreskrivs. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Preskriptionslagen återfinns här. Vänligen,

Preskriptionstid

2016-11-30 i Preskription
FRÅGA |Hej ! Jag har några gamla surdegar som är över 10 år, nu får jag brev från justitia, sergel, o inkasso, med anmaning om betalning eller annan uppgörelse om jag inte gör detta så hotar dom med kronofogden o betalningsanmärkning, jag anser att skulderna är preskriberade när dom är äldre än 10 år jag har aldrig haft någon kontakt eller svarat på brev under alla år, ska jag vara rädd för hoten eller hur ska jag agera i fortsättningen?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstid för fordringar regleras i preskriptionslagen (jag kommer använda förkortningen PreskL), se den lagen här!I 2 § PreskL framgår att preskriptionstiden för en fordran är 10 år från fordringens tillkomst om det inte sker ett preskriptionsavbrott innan dess. I paragrafen framgår också att preskriptionstiden är 3 år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Oavsett vilken typ av fordran det rör sig om i ditt fall är reglerna om preskriptionsavbrott desamma.Enligt 6 § PreskL börjar en ny period av preskriptionstid att löpa om det sker ett preskriptionsavbrott. Enligt 5 § PreskL avbryts preskriptionstiden genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringenfrån borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Detta innebär att om du till exempel har sagt att du ska betala, erkänner att du har en skuld eller om du får brev/krav från fordringsägaren (borgenären) så har det skett ett preskriptionsavbrott och tiden börjar på nytt. Som jag uppfattar det av din fråga har du tidigare mottagit brev från fordringsägarna, och det är då alltså att se som att preskriptionsavbrott har skett (det krävs inte att du svarat på breven). Eftersom att jag inte vet när du fått dessa brev kan jag inte svara på om fordringarna är preskriberade eller inte, men det kan alltså vara så att de inte är preskriberade och fordringsägarna har då fortsätt rätt att driva in skulden. För att undvika att hamna hos Kronofogden bör du undersöka närmare om fodringarna är preskriberade eller inte, beroende på när du fått dessa brev under åren.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Preskriptionsavbrott

2016-11-30 i Preskription
FRÅGA |Enligt 5§ 2 preskriptionslag så åstadkoms preskriptionsavbrott genom "gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären". Det finns rättsfall om när detta anses uppfyllt och som jag bedömer det så är ett rekommenderat brev/krav , som inte är uthämtat av gäldenäern, inte tillräckligt för att uppnå preskriptionsavbrott. Enligt 4§ 1 st räntelagen så "från den dag som infaller trettio dagar efter det att borgenären har avsänt en räkning eller på annat sätt framställt krav på betalning av ett bestämt belopp med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta. Gäldenären är dock inte skyldig att betala ränta för tiden innan räkningen eller kravet har kommit honom till handa." Räcker det att visa att man skickat ett rekommenderat brev för att ränta skall utgå efter 30 dagar, eller måste gäldenären hämta ut brevet/kravet för att uppnå detta (mer generellt - Räcker det med att skicka ett krav, eller måste man visa att gäldenären tagit emot det)?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du skriver ska gäldenären få kravet, eller det ska i varje fall vara gäldenären till handa för att preskriptionsavbrott ska ske. Det är dock inte helt givet hur begreppet till handa ska tolkas, men enligt Adlercreutz och Gorton, Avtalsrätt I s. 63 ska en viljeförklaring ha kommit fram till adressaten på ett sådant sätt att den är i tillfälle att omedelbart taga del i förklaringens innehåll. Gäldenären behöver alltså inte läsa det brev som skickats utan det räcker med att det finns tillgängligt för honom. Det går därför inte att som gäldenär förhindra preskriptionsavbrott genom att undvika att läsa post. Samtidigt enligt förarbetena (Prop. 1979/80:119 s. 64) är det borgenären som står risken för att det brev som innehåller det skriftliga kravet inte når gäldenären vilket innebär att om brevet inte når dig som gäldenär sker inget preskriptionsavbrott. Det finns alltså två motstående utsagor avseende vad som gäller och det finns inga regler för vad som gäller när man inte hämtat brevet hos posten. Att brevet är hos ett ombud istället för i din brevlåda borde egentligen inte förändra situationen eftersom brevet fortfarande finns tillgängligt för dig, och det vore märkligt om preskriptionstiden inte avbröts för att brevet gick till ett ombud istället för hem till dig eftersom man även i detta fall kan undvika att läsa post och på så sätt undvika preskriptionsavbrott.Sammantaget är det alltså svårt att ge ett klart svar på din fråga eftersom det inte finns någon tydlig reglering av din situation. Av skälen som framkommer ovan tror jag dock inte att preskriptionsavbrottets inträffande påverkas av om brevet kom till ett ombud eller hem till dig. Oavsett har det funnits tillgängligt för dig och det bör räcka för att preskriptionen ska avbrytas. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Om betalning och preskription

2016-11-29 i Preskription
FRÅGA |En man lånade 2000 kr av mej .med löfte att få 6000 åter. Snart 11 år har gått.men inga pengar har kommit. Är de bara att glömma för mej att få några pengar.??
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror på om fordran har preskriberats enligt preskriptionslagen (PreskL) eller inte. Preskriptionen beror till stor del på ditt eget agerande sedan skuldens uppkomst. Jag kommer först redogöra för under vilka villkor fordran kan ha preskriberas och vad det innebär och sedan förklarar jag hur du kan gå till väga om fordran inte har preskriberats. Förutom preskriptionslagen kommer jag hänvisa till lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Den kan du hitta här.När preskriberas fordran och vad innebär det?När någon lånar ut pengar mot löfte om återbetalning av samma eller en annan summa uppkommer som regel ett bindande avtal mellan personerna, vilket gör att den som lånar ut pengar får en fordran på den andra personen. Den som lånar pengar benämns gäldenär och den som har en fordran på en gäldenär benämns borgenär. En fordran preskriberas i regel 10 år efter det att den kom till, om det inte sker ett preskriptionsavbrott (PreskL 2 §). Att en fordran preskriberas betyder att borgenären inte längre kan göra den gällande och förlorar också rätten att kräva räntor och andra tillägg med anledning av skulden (PreskL 8 §).Om det sker ett preskriptionsavbrott under de 10 åren som följer efter att en fordran uppkommer, så börjar en ny tidsfrist om 10 år löpa från och med att avbrottet sker. Ett preskriptionsavbrott kan göras genom att gäldenären betalar en del av skulden eller på något sätt ger uttryck för att hen känns vid skuldens existens. Borgenären kan också avbryta preskriptionen genom att kontakta gäldenären och ställa krav på betalning eller påminna om fordringen, eller genom att väcka talan i domstol, hos kronofogdemyndigheten (KFM) och vissa andra institutioner (PreskL 5-6 §).BetalningsföreläggandeOm en borgenär har en giltig fordran mot en gäldenär kan hen få hjälp via KFM för att få sin skuld betald. Detta görs genom att hos KFM lämna in en ansökan om betalningsföreläggande (lag om betalningsföreläggande och handräckning 1-2 §§). Ansökan görs skriftligen och ska bl. a. innehålla yrkande om beloppet som ska betalas och vad grunden för yrkandet är (9-10 §§). Om ansökan är tillräckligt utförlig kommer KFM sedan bistå den sökande genom att kontakta gäldenären och inhämta dennes inställning till fordringen. Förfarandet kan leda till att gäldenären självmant väljer att betala, att KFM meddelar ett utslag som förpliktigar personen att betala och om gäldenären bestrider ansvaret kan KFM erbjuda att skicka vidare ärendet till domstol.Sammanfattning och rådEftersom det snart har gått 11 år sedan din fordran på motparten uppkom, så har preskriptionstiden enligt huvudregeln löpt ut. Detta innebär att fordran är preskriberad och du har inte rätt att kräva betalning längre. Dock kan preskriptionstiden ha avbrutits och börjat om under de här åren, om den som är skyldig dig pengar på något sätt har erkänt skulden eller om du har framställt krav eller påminnelser om skulden. Då ger fordran fortfarande dig rätt att kräva betalning.Om fordringen inte är preskriberad har du rätt att få betalt och du kan få hjälp genom att kontakta KFM och ansöka om betalningsföreläggande. Då kommer KFM att framställa ditt krav mot gäldenären, vilket kan leda till att personen självmant betalar, förpliktas av KFM att betala eller så får du möjlighet att låta KFM skicka vidare frågan till domstol.Även om fordran har preskriberats kan du framställa krav på betalning. Om personen åtar sig att avlägga betalning eller om personen faktiskt betalar dig, så anses det vara ett giltigt åtagande som ska fullföljas respektive en giltig betalning som du får behålla.Du kan hitta ytterligare information om betalningsförelägganden och hur du ansöker om det här. På KFM:s hemsida kan du också läsa ytterligare om preskription här.Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att hittar en lösning på problemet.Vänliga hälsningar,

Preskriptionstider

2016-12-05 i Preskription
FRÅGA |Hur lång tid efter kan man kräva tillbaka pengar?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det beror lite på vad för avtal eller rättsförhållande som orsakat skulden. Huvudsakligen är det det ursprungliga avtalet som styr hur skulden ska vara reglerad. Har avtalet varit muntligt eller det inte skett någon tidsreglering gäller som huvudregel tio år från datumet skulden uppstod om det är av ”jämlika parter” (dvs. näringsidkare till näringsidkare eller privatperson till privatperson). Är det en skuld du har till en näringsidkare gäller istället tre år. Detta kan hävas genom att så kallade preskriptionsavbrott görs. De preskriptionsavbrott vi har i svensk rätt är något av nedanstående 1-3;1. Gäldenären (den som ska betala skulden) erkänner skulden genom att betala av något på den eller att förklara för borgenären att man accepterar sin skuld. 2. Preskription avbryts genom att gäldenären får ett kravbrev eller en skriftlig påminnelse om skulden. 3. Borgenären (den som ska få pengarna) väcker talan i domstol eller går till kronofogden. Görs ett preskriptionsavbrott börjar man räkna ny tid från datumet för avbrottet. Det framgår inte vad för avtal som ligger till grund för din fråga och jag kan tyvärr inte hjälpa dig mer än såhär. Vill du ha hjälp i ett specifikt ärende kan du antingen kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka eller skicka in en ny fråga med fler detaljer. Med vänlig hälsning.

Betydelse av bestridande av faktura

2016-11-30 i Preskription
FRÅGA |Jag bestred för ca 9 månader sedan ett webbhotel avtal, först till säljaren av webbhotelet sedan till inkassobyrån som bekräftade för mig att de returnerade samt avslutade ärendet för deras del, samt att ärendet därmed "numer" ligger hos säljaren. Detta var alltså ca 9 månader sedan.Först den 24 november 2016 hör säljaren av sig och vill förhandla ned totalsumman på den faktura vi bestridit med hälften, ca 5.000:-. Jag menar att säljaren inte inom skälig tid kommenterat mitt bestridande både till säljaren och inkassobyrån, och att jag anser att säljaren därmed godkänt mitt bestridande. Är jag rätt på det?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen regel som säger att om säljaren i detta fall inte hör av sig inom "skälig tid" med anledning av ditt bestridande, dennes krav skulle preskriberas eller på motsvarande sätt bortfalla. Ett bestridande har bara den betydelsen att du visar för säljaren/inkassobolaget/kronofogden att du inte anser dig skyldig att betala. Säljaren har dock fortfarande en rätt att kräva dig på det som denne tycker sig ha rätt till (det betyder självklart inte att denne nödvändigtvis faktiskt har rätt till det som krävs). Det som säljaren har tagit upp med dig kan närmast liknas med något form av "förlikningsbud". Du kan trots detta förstås fortsätta att bestrida kravet om du inte tycker att du är skyldig säljaren något. Det enda som återstår för säljaren är i sådant fall att väcka talan om detta.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Preskriptionstider i försäkringsavtal

2016-11-29 i Preskription
FRÅGA |Fråga gällande en försäkrings preskriptionstid.Vid renovering av badrum upptäcktes en vattenskada på bjälklag, som anmäldes direkt.Skaderegleraren menade då att skadan ej är färsk utan måste ha inträffat för länge sedan och är således preskriberad. (efter att ha fuktmätt och insett att träet är torrt).Frågan är: gäller preskriptionstiden från när skadan inträffade eller efter skada upptäcktes och rapporterades?
Asta Schulz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att ärendet är preskriberat betyder att du inte längre har rätt till ersättning därför att det gått för lång tid innan du anmälde skadan eller framställde ditt krav.Vad gäller preskriptionstid i försäkringsavtal är det Försäkringsavtalslagen (2005:104) vi får titta i. 4 § säger att den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.Om talan inte väcks enligt denna paragraf, går rätten till försäkringsskydd förlorad.Det som regleras i denna lag går före försäkringsavtalen, försäkringsbolaget kan alltså inte införa en bestämmelse som är sämre för försäkringstagaren, än det som stadgas i denna lag. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Tillämpning av 2 § preskriptionslag

2016-11-28 i Preskription
FRÅGA |Hej, Jag blev dömd för Grov trolöshet mot huvudman. 2008, och fick fängelse samt ett skadestånd att betala på 3.8 miljoner kr.Skadeståndet ligger nu hos Kronofogden och jag kan ej betala, Kan skadeståndet i detta fall preskiberas? enligt paragraf §2 efter 10 år? Mvh
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag antar att du menar 2 § i preskriptionslagen. Huvudregeln är att en fordran består i tio år om inte ett preskriptionsavbrott sker. De tre typfall som finns av preskriptionsavbrott är att du erkänner skulden (antingen genom avtal, att du börjar betala av den eller ränta på den), att du får en påminnelse eller skriftligt krav från borgenären (staten i det här fallet) eller att du blivit påmind om fordran genom brev från kronofogden.Eftersom du i din fråga anger att skulden är hos kronofogden, har ett preskriptionsavbrott skett och skulden preskriberas inte. Det finns övrigt vissa förlängande regler som gäller skadestånd på grund av brott, men då av preskriptionsavbrott redan skett krävs ingen bedömning enligt detta. Det ligger på kronofogden att fatta beslut om eventuell utmätning av egendom eller lön, men om du anser att du inte inom överskådlig tid kommer kunna betala av din skuld, kan du ansöka om skuldsanering. Din kommuns skuld-och budgetrådgivare kan hjälpa dig med det. Med vänlig hälsning,