Preskription vid omedveten fordran

2017-01-21 i Preskription
FRÅGA |HejVi har varit med i en test grupp och fick hem en produkt att testa, skrivit recension på en blogg samt bedöma på prisjakt enligt avtal. Sedan skulle vi få en faktura på produkten om vi ville behålla den. Det har nu gått snart 2 månader. Hur länge tills preskription? Gäller 3 år? eller vad gäller? måste vi informera företaget om detta?Mvhx
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad kul det lät att testa på produkter! Din fråga är uppdelad i två delar och jag besvarar var del här nedanför för sig. Angående preskriptionenEn så kallad enkel fordran, dvs. en form av ”skuld”, som det rör sig om här är belagd med en preskriptionstid om tre år när den är mellan en näringsidkare och dig som konsument. Det kan avtalas om kortare tid, men alla former av avtal som leder till en längre preskriptionstid är ogiltiga. Detta följer av 2 & 12 §§ preskriptionslagen. Det kan alltså som max bli tre år mellan det att skuldförhållandet uppstod till dess att det hävs. En möjlighet som finns här är just, som du säger, att en faktura utfästs där betalning krävs vilket fråntar preskriptionen sin ”faktiska” verkan. Men görs inte detta, dvs. att skulden bara ”ligger” avfärdas den efter tre år. Angående att informera företagetHär är det svårt att ge dig ett konkret svar utan att ha sett det avtal du signerat med företaget angående att vara just testpilot. Det är möjligt att det finns just en klausul om att om du vill behålla varan är du skyldig både att informera om det och även om att erlägga ersättning för varan för att undvika kontraktsbrott. Även om det inte finns det kan det vara bra att kontakta företaget för att klara upp situationen ifall du vill delta i fler projekt. Men som sagt, utan att veta mer om avtalet kan jag tyvärr inte svara mer än såhär. Hoppas du i övrigt fått lite mer klarhet på dina frågor! Vill du ha mer hjälp är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Allmän preskription på fordran

2016-12-31 i Preskription
FRÅGA |En vän blev felaktigt behandlad ,2005, av läkare som sedan blev prickad av detta. Han ok blodtryck som Var 250/150!?!?!!!!!!. Inga konstigheter med m enl läkaren. !!!!!!!!!Kanska blodtryck absolut högt. Nu vill hon stämma han, preskriptiom??
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är skadestånd som din vän avser att kräva så träffas ett sådant anspråk av de allmänna preskriptionsreglerna i preskriptionslagen, se här. Allmän preskription inträder efter tio år, 2 § preskriptionslagen. Om det inte skett något preskriptionsavbrott enligt 5 § preskriptionslagen, så är anspråket preskriberat eftersom att behandlingen utfördes 2005 och det idag är 2016/17.Alltså är anspråket preskriberat såvida inte något preskriptionsavbrott skett. Se i 5 § om du kan utröna huruvida det skett ett sådant eller inte.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Fråga om preskription av fordran - Telefonräkning

2016-12-12 i Preskription
FRÅGA |Kan det vara möjligt att ett privat företag kan kräva mig genom Kronofogden på någon faktura från 2004 på kr 41,- - först idag dvs 12 år efteråt. Jag kommer i håg företaget - X som jag hade en telefonabonemang då - dvs 2004 eller kanske tidigare och att vi hade en del diskussioner angående deras omotiverade taxor - men till slut bedömde jag det inte vara värd att diskutera utan har betald allt som de ville ha. I dag skriver Kronofogden att skulden gäller 2 fakturor -- med angiven nummer på kr 87 och 41,-Och då undrar jag varför skickade inte företaget någon påminnelse till mig att dessa inte är betalda ? Jag ser att kravet kommer från deras anbud - ett inkasso företag A från Y AB men jag undrar om deras ombud inte var skyldig att skicka X fakturan till mig då - är det helt ok enl lagen att skicka ärende till Kronofogden utan att först kontakta mig och be om betalning. Jag tänker bestrida - som KF upplyste mig - meddela skriftligt att jag motsätter mig sökandens yrkande - men det hela verkar var llöjligt - en påstående av en obetald faktura på 41 kr och en till på 87 kr från 2004 ?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Av din fråga framgår det inte om du innehade telefonabonnemanget privat eller för ett företag. Oavsett vilket, bör dock de fakturor som du nu krävs på betalning för anses vara preskriberade om telefonföretaget eller inkassoföretaget inte någon gång sedan 2004 krävt dig på betalning avseende dessa fakturor. För företag gäller nämligen en preskriptionstid på 10 år sedan skulden uppkom och för privatpersoner gäller en 3 årig preskriptionstid från samma tidpunkt, se 2 § Preskriptionslagen. Mot bakgrund av att det således är ca 12 år sedan du senast hörde av någon avseende krav på betalning av dessa fakturor bör därför telefonräkningarna anses vara preskriberade varför du inte längre bör kunna krävas på betalning avseende dessa fakturorMed vänlig hälsning

Preskriptionstid för skuldebrev

2016-12-11 i Preskription
FRÅGA |Vid en bodelning 1994 vid en skilsmässa hade jag erhållit 84000kr mera än min make.Det skrevs då en revers att jag förbinder mig att betala till min ex.make innebär det då att inte preskriptionstiden gäller?tacksam för svar
Johanna Bergvall |Hej, och tack för din fråga!Svaret finns i preskriptionslagen, som du hittar här!En revers är en fordran. Enligt preskriptionslagen preskriberas denna fordran efter 10 år från att den tillkom, se 2 § PreskL. Om det inom dessa 10 år har skett ett s.k. preskriptionsavbrott (5 § PreskL) börjar en ny preskriptionstid om 10 år att gälla från avbrottet (6 § PreskL). Ett sådant avbrott sker på följande sätt:- du betalar till din ex-make eller på annat sätt erkänner fordran gentemot honom, tex genom att du till honom bekräftat att han har en fordran på dig,- din ex-make har skickat ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse till dig om fordran, eller- din ex-make väcker talan mot dig i domstol gällande fordringen eller åberopar fordringen hos till exempel KronofogdemyndighetenPreskriptionstiden gäller alltså för reversen och om något avbrott inte har skett så är fordran (om den skrevs 1994 eller annars innan december 1996) nu preskriberad. Din ex-make kan då inte längre kräva pengarna av dig. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Preskription på fordran

2017-01-19 i Preskription
FRÅGA |Jeg gikk i borgen for et svenskt AB vedr. en kassekreditt i SE-Banken i 2003. Bolaget gikk konkurs i 2006 og banken gjorde sitt krav gjeldende overfor meg. I en treskodom 2009 ble jeg dømt til å betale borgensbeløpet pluss påløpne renter. Jeg blir trukket 4.200 kr i min beskjedne alderspensjon hver måned.Jeg forstår det slik at preskirptionstiden avbryts ved at betaling gjøres ? Betyr det at kravet i praksis aldri blir preskribert ?
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Dessvärre för din del är rättsläget så som du beskriver. Preskriptionstiden på en fordran är 10 år enligt 2 § Preskriptionslag (1981:130). En preskription avbryts antingen om du som gäldenär erlägger betalning, om du får ett krav på betalning från banken eller om banken väcker talan mot dig i domstol (se 5 § PreskL). Av 6 § PreskL framgår att när en preskription avbryts börjar en ny preskriptionstid på 10 år att löpa.Om det nu är så att du automatiskt betalar av skulden varje månad kommer skulden aldrig att preskriberas förrän den är helt betald. Mitt bästa råd är att prata med banken och se om ni kan göra en ny överenskommelse.Med vänlig hälsning

Preskription; preskriptionstider och preskriptionsavbrott

2016-12-17 i Preskription
FRÅGA |Hej! Har fått ett bevakningsbrev från Visma collectors AB, det gäller en faktura som är från 021220, är man betalningsskyldig efter så lång tid? Det rör sig om 14 år, och jag har inte kvar något som talar om att den är betald.
Olle Hansen Ölmedal |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är beroende på ett par olika omständigheter som jag inte känner till, jag ska försöka förklara så tydligt som möjligt.För skulder/fordringar, gäller Preskriptionslagen.Vad innebär preskription?Under vissa förutsättningar så kan en skuld/fordran preskriberas. Om en fodran/skuld preskriberas, innebär det att Visma(borgenären eller fordringsägaren, den som man är skyldig pengar) förlorar sin rätt att kräva dig(gäldenären, den som är skyldig att betala) på skulden/fordran. Visma förlorar även rätten att kräva dig på ränta och liknande. Detta följer av 8 § Preskriptionslagen.PreskriptionstiderHuvudregeln är att en skuld/fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, om preskriptionen inte avbryts innan dess, enligt 2 §, första stycket, Preskriptionslagen. Den ursprungliga fordran verkar ha tillkommit den 20e december 2002 som du skriver. Om det är så att den här skulden/fordran har sin grund i att du som konsument köpt varor, tjänster eller liknande av en näringsidkare(ett företag eller liknande), så är istället huvudregeln att din skuld preskriberas 3 år efter tillkomsten om preskriptionen inte avbryts innan dess, 2 §, andra stycket, Preskriptionslagen. PreskriptionsavbrottNotera att jag skriver att preskriptionstiderna gäller ”om preskriptionen inte avbryts innan dess”. Vad jag menar med detta är att om det skett ett så kallat preskriptionsavbrott, så börjar preskriptionstiden om ifrån avbrottet, 6 § Preskriptionslagen. Ett preskriptionsavbrott har skett om du fått ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om att betala, innan preskriptionstiden gått ut, 5 §, punkt 2, Preskriptionslagen. Ett preskriptionsavbrott har också skett om du betalat av en del av skulden, eller på något annat sätt erkänt att skulden finns, till exempel att du lovat att betala den eller liknande, innan preskriptionstiden gått ut. Vad betyder detta för din situation?Det innebär det för dig att om preskriptionen avbrutits på något sätt innan tiden gått ut, så börjar man räkna om tiden från avbrottet:Om preskriptionstiden är 10 år, så krävs då alltså att preskriptionen avbrutits någon gång innan den den 20 december 2012 för att man ska börja räkna en ny tid. Om det nu när du fick det senaste brevet gått 10 år från det senaste avbrottet, så har skulden hunnit preskriberas. Om jag antar att du fått brevet den 1 december 2016, och du inte fått någon påminnelse sedan innan den 1 december 2006, så har alltså de tio åren hunnit gå, och din skuld är preskriberad. Om det är som jag beskrev ovan, att skulden uppkommit genom att du köpt vara, tjänst eller liknande som konsument, så har skulden preskriberats om det inte skett avbrott var tredje år. Har det någon gång hunnit gå 3 år emellan avbrotten sedan dess, så är skulden/fordran preskriberad. Du måste alltså i ha fått krav/påminnelse eller gjort avbetalning/erkännande minst var tredje år sedan den 20 december 2002 om det rör sig om en konsumentfordran/skuld, för att den inte ska vara preskriberad.Jag vill skjuta in med en kommentar angående bevakningsbrev. Dessa skickas oftast ut automatiskt INNAN preskriptionstiden gått ut, just för att preskriptionen ska avbrytas, så att en ny preskriptionstid ska börja löpa. Visma räknar alltså med att att preskription inte redan har skett, utan att tidigare avbrott har skett. Det gör de antagligen eftersom de sänt dig bevakningsbrev vid rätt tider, de räknar också med att du fått påminnelse/bevakningsbreven.Hur vet man att preskriptionsavbrott har skett/inte har skett?Det skulle vara förståeligt om du inte säkert kan säga om du t ex fått påminnelsebrev eftersom så lång tid har gått, därför är det kanske svårt för dig att veta om preskriptionsavbrott verkligen har skett. Enligt ett fall i Högsta Domstolen(NJA 1996 s. 809) är det upp till Visma(Borgenären) att visa att du faktiskt fått breven, så att preskriptionsavbrott har skett. De har säkerligen registrerat varje gång som de sänt dig påminnelser/krav/bevakningsbrev, och kan därför visa att de har skickat breven. Att de skickat breven betyder dock inte samma sak som att du fått dem. Om de till exempel har sänt iväg ett brev per preskriptionsavbrott så räcker inte det i sig, om du inte längre kommer ihåg att du fått breven. Om de däremot skickat ett stort antal brev(vilket inkassoföretag ibland gör) till din adress, och du inte har någon förklaring till varför du ändå inte fått dem, så räcker det för att visa att preskriptionsavbrott har skett. Att många brev till rätt adress räcker för att visa att preskriptionsavbrott ska ha skett följer av ett senare fall från Högsta Domstolen(NJA 2007 s. 157).SammanfattningBeroende på om skulden har att köra med ett konsumentköp eller ej är preskriptionstiden för en fordran/skuld 3 eller tio år. Om du fått krav/påminnelse, eller du gjort avbetalning eller liknande så räknar man en ny, lika lång preskriptionstid från varje sådant avbrott av preskriptionstiden. Följden av att avbrott inte skett är att preskriptionstiden löper ut och fordran blir preskriberad. Att fordran blir preskriberad innebär att Visma inte längre får kräva dig. Om däremot avbrott har skett i rätt tid så är alltså fordran inte preskriberad, och du är fortfarande skyldig att betala. Om du skulle påstå att avbrott inte har skett, så är det upp till Visma att visa att avbrott har skett. Det kan de göra genom att visa att de skickat påminnelser i rätt tid till din adress. Om du ändå menar att du inte fått breven, och Visma visserligen skickat brev i rätt tid, men bara något enstaka, så räcker inte det för att visa att preskriptionsavbrott har skett. Vad kan du göra?Om du inte tycker att preskriptionsavbrott har gjorts, utan i stället anser att fordran är preskriberad, så kan du kontakta Visma och bestrida fakturan. Det kan vara så att ett misstag skett från deras sida. Mitt råd är att du kontaktar dem och förklarar hur du ställer dig till deras krav. Om det skulle vara så att de står på sig och menar att preskriptionsavbrott har skett, fråga då vari dessa avbrott ska ha bestått. Om de står fast vid att preskription ej har skett och du fortfarande inte håller med så är det möjligt att de tar till åtgärder för att kräva dig på pengarna. Om du behöver hjälp eller stöd i att hantera situationen så föreslår jag att du vänder dig till våra verksamma jurister. Hoppas du tycker att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Preskription av fordran

2016-12-12 i Preskription
FRÅGA |Ja har en förskottsskuld till min arbetsgivare som är 13 år gammal. Utbetalning skedde i samband med ett skifte från tvåveckorslön till månadslön. De har under åren stått på lönespesen att de finns en skuld, men de har inte gått ut någon annan fodran. Ingen avbetalningsplan eller någon info om att skulden ska in. Min fråga är då om preskriptionstiden är bruten eftersom de har framgått att skulden finns? Räknas de som fodran när de inte har krävs in några pengar? Tack på förhand
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription innebär i civilrätten att en fordran efter en viss tid upphör att gälla mot gäldenären (den som är skyldig att betala). Huvudregeln är enl 2 § preskriptionslagen att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten om det inte sker preskriptionsavbrott dessförinnan. Det räcker med att borgenären (den som att rätt att få betalt) påminner skriftligt om att fordringen existerar för att preskriptionsavbrott ska ske (5 § 2 pt) och en ny tioårsfrist påbörjas vid varje sådan påminnelse (6 §).Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att ringa oss på 08-53330004 eller maila info@lawline.se

Preskriptionsavbrytande åtgärder

2016-12-07 i Preskription
FRÅGA |HejJag har frågat Kronofogden om en gammal skuld (över 3 år gammal). Är inte den preskriberad? Svaret blev att det beror på om borgenären gjort preskriptionsavbrytande åtgärder. Vad kan det vara?
Jens Ödman |Hej! Preskriptionstiden beror på vilken typ av fordran det rör sig om. I preskriptionslagen (PL) 2 § 1 stycket föreskrivs att en skuld mellan privatpersoner preskriberas 10 år efter dess tillkomst. I 2 § 2 stycket PL föreskrivs dock att en fordran som en konsument har mot en näringsidkare preskriberas efter tre år, om det i ditt fall rör sig om en konsumentfordran är det alltså så att den normalt sett är preskriberad efter tre år. Du nämner emellertid att det påstås ha skett preskriptionsavbrytande åtgärder, dessa återfinns i 5 § PL som föreskriver att preskription avbryts genom att: 1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Har borgenären vidtagit en preskriptionsavbrytande åtgärd, börjar preskriptionstiden löpa på nytt. Sammanfattningsvis: har borgenären vidtagit några av dessa åtgärder, kan preskriptionstiden ha avbrutits varpå fordringen inte nödvändigtvis är att anse som preskriberad, trots att det gått mer tid än den som föreskrivs. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Preskriptionslagen återfinns här. Vänligen,