Preskriptionstid på fordringar

2016-08-07 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har en enskild firma inom livemusik branschen och har av olika anledningar missat att fakturera flera uppdragsgivare, de flesta är företag men även privatpersoner.Några uppdrag/jobb har hunnit bli så gamla som flera år så min undran lyder -Hur lång tid efter avslutat uppdrag, enligt lag, kan man fakturera?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En grundregel angående preskription av fordringar är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, efter 10 år kan du alltså inte längre kräva att få betalt (se 2 § preskriptionslagen). Preskription används här som ett skydd för gäldenärer (uppdragsgivarna) så att de inte i all evighet ska behöva oroa sig över att du ska kunna kräva de på pengar. Men under de första 10 åren har du alltid rätt att kräva betalning.Det är därför viktigt att få en uppfattning om när fordringarna uppkom. Det finns inga lagregler om när en fordran ska anses vara uppkommen. Istället kan man se till praxis från Högsta domstolen som säger att en fordrans preskription bör räknas ifrån tiden då avtalet uppkom. Rättsläget tycks vara så att det inte spelar någon roll huruvida du har fakturerat uppdragsgivarna eller inte. Din fordran på dem uppkom i samband med att ni ingick ert avtal.Det finns även en omständighet som kallas preskriptionsavbrott, som kan vara relevant i din situation. Det innebär i stora drag att ifall du har påmint uppdragsgivaren om den fordran du har på bolaget/personen, börjar preskriptionstiden om på nytt (se 5 § preskriptionslagen). Sammanfattningsvis, ifall uppdragen inte gjordes för längre än 10 år sedan borde du fortfarande ha rätt att kräva betalning. Att du skickar fakturan bör räknas som ett preskriptionsavbrott, efter du fakturerat har du alltså ytterligare 10 år på dig innan din fordran preskriberas. Om jag har missuppfattat din fråga på så sätt att det är uppdragsgivarna som har fordringar på dig gäller samma fast åt motsatt håll. Då är du gäldenär och efter 10 år behöver du inte längre oroa dig över att tvingas betala.Hoppas att detta har varit svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Preskription av brott och skadestånd

2016-06-26 i Preskription
FRÅGA |Hej, finns det någon preskriptionstid på en fälld dom där förövaren var 100% skyldig?En fälld person som aldrig betalat ut något i detta fall efter beslut om "skadestånd/ersättning"?Det finns ett avsnitt i domen som kommer att kräva juridisk kompetens inom närmaste tid.
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det finns olika preskriptionstider för olika brott vilka finns reglerade i 35 kap. 1 § brottsbalken. Således blir det svårt att nämna preskriptionstiden eftersom det inte framgår vilket brott förövaren har dömts för. Ett skadestånd preskriberas inte för att straffet på grund av brottet preskriberas. Skadestånd preskriberas som vanliga civilrättsliga fordringar enligt preskriptionslagen. Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år om inte preskriptionen avbryts. Preskriptionen kan avbrytas på flera olika sätt, till exempel genom att gäldenären (den som ska betala) mottager kravbrev från borgenären (den som ska få betalt) eller att gäldenären på något sätt erkänner fordringen gentemot borgenären. Ifall preskriptionen avbryts börjar en ny preskriptionstid att löpa. Således är det i teorin möjligt att en fordran finns i all evighet så länge preskriptionsavbrott sker. Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.Vänligen,

Preskriptionstid för fordringar

2016-06-09 i Preskription
FRÅGA |Hej på er! Intrum Justitia skickade ett inkassokrav till mig för 2 veckor sedan på en mindre skuldsumma från 2010. Kan de bara låta skulder ligga i deras databas? De ger mig inget tydligt svar på varför de väntat så länge med att kräva in skulden. De menar på att jag bör vara glad i stället. Det är skrattretande. Tacksam för svarMVHS
Farah Wali |Hej och tack för din fråga!Förutsatt att du är konsument och att de inte gjort ett preskriptionsavbrott genom att kräva dig på skulden mellan 2010-2013, (genom brev eller liknande) är skulden preskriberad. För fordringar mot konsumenter gäller en preskriptionstid på tre år (3 § PreskL). Preskription innebär att borgenären inte längre har rätt att driva in skulden. Har du däremot agerat i egenskap av näringsidkare preskriberas skulden först efter 10 år. Med vänlig hälsning

Faktura - Preskriptionstid

2016-05-02 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstid när bostadsrättsförening vidarefakturerar medlem en kostnad för jobb som utförts av näringsidkare (byggbolag). Hur lång tid i efterhand har en bostadsrättsförening rätt att vidarefakturera reparationsjobb som utförts av näringsidkare?
Stina Jansson |Hej, och tack för din fråga.Regler om fordringars preskriptionstid hittar du i preskriptionslagen, se här.Den ovan nämnda lagen föreskriver att huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år från dess tillkomst. Denna tioåriga preskriptionstiden gäller fordringar mellan näringsidkare och näringsidkare, samt fordringar mellan konsumenter och konsumenter. Vad gäller fordringar mellan näringsidkare och konsumenter föreskriver lagen en preskriptionstid om tre år. Detta innebär alltså att inom dessa tidsfrister, tio respektive tre år, kvarstår möjligheten till att fakturera för ett utfört arbete.Om fordringen i ditt fall gäller mellan dig (som konsument) och näringsidkaren (byggbolaget) så gäller alltså en treårig preskriptionstid för denna fordran. Om fordringen däremot gäller mellan dig och bostadsrättsföreningen så råder det inget konsumentförhållande mellan er, varför fordringen i denna situation preskriberas först efter tio år. Att en medlem i en bostadsrättsförening inte är att anse som en konsument i förhållande till en bostadsrättsförening framgår av Svea hovrätts dom (T 1659-99).Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen,

Preskription och åberopsbördan i tvistemål

2016-08-04 i Preskription
FRÅGA |Jag har fått en delgivning från kronofogden från ett inkassoföretag där jag skall ha obetalda skulder. Har ej mottagit något från detta inkassoföretag innan jag fick papper från Kronofogden och hade därför ej kännedom om skulderna. Det enda som står i pappret är att det rör sig om kontokrediter för inköpta varor mellan år 2008-2012 men mer vet jag ej. Då jag förstår det som att det finns en 3-årig preskriptionstid på sådana skulder och dessutom ej hört av inkassoföretaget tidigare ang skulderna har jag bestridit dem. Kontaktade även det aktuella inkassoföretaget via mail för att informera dem om detta bestridande där jag även ställde mig frågande till vad skulderna avsåg specifikt. I deras svar stod endast att mitt bestridande via Kronofogdemyndigheten gått rätt till samt att ärendet vid ett bestridande avgörs i tingsrätt vilket jag även läst mig till. Min fråga är nu, är detta vanligt att det går till tingsrätten? Och om nu det faktiskt rör sig om skulder som borde kunna räknas som preskriberade tar man i rätten hänsyn till detta faktum? Och har det någon betydelse att inkassoföretaget faktiskt inte hör av sig till mig tidigare?Hoppas kunna få lite klarhet i denna fråga och ev. hur jag ska gå vidare med ärendet.
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt svar är disponerat på så vis att jag först behandlar din första fråga. Därefter behandlar jag i två delar din andra fråga, dels om fordringarna faktiskt kan vara preskriberade, dels om rätten tar hänsyn till det. Efter det följer en kort notering om ränta, och jag avslutar med en sammanfattning av det jag har sagt.Betalningsföreläggande och tingsrättenSom jag förstår det hade inkassoföretaget ansökt om betalningsföreläggande för skulderna hos Kronofogdemyndigheten. Betalningsföreläggande är en förenklad processform genom vilken man kan få något som liknar en dom – vilken kronofogden därefter kan verkställa genom utmätning (3 kap. 1 § första stycket första punkten utsökningsbalken (1981:774)). När en ansökan om betalningsföreläggande bestrids av svaranden (i ditt fall dig) får den som ansökte om betalningsföreläggande antingen begära att kronofogden lämnar över målet till tingsrätten eller låta målet avskrivas (33 och 37 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning).Det är alltså inget konstigt att gå till tingsrätten i ditt fall för att slå fast skulden. Den dom som inkassoföretaget kan få där kommer kronofogden att kunna verkställa genom utmätning, se 3 kap. 1 § första stycket första punkten utsökningsbalken (1981:774).PreskriptionDen allmänna preskriptionstiden är tio år enligt 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130) (här förkortad PreskrL). För konsumentfordringar är dock preskriptionstiden helt riktigt bara tre år, 2 § andra stycket PreskrL. För att det ska röra sig om en konsumentfordring krävs det mer exakt att det ska röra en fordring1. Som avser en vara,2. Som en näringsidkare i sin verksamhet har sålt till dig, och3. Som du har köpt i egenskap av privatperson och huvudsakligen för privat bruk.Före en fordring har preskriberats kan den dock avbrytas i enlighet med 5 § PreskrL. Att väcka talan i domstol eller åberopa en fordring hos Kronofogdemyndigheten är exempel på åtgärder som bryter preskription. Som jag förstår det har du inte ens fått ett kravbrev från inkassoföretaget eller den ursprungliga säljaren förrän nu, ca 4–8 år senare. Att inkassoföretaget har åberopat fordringarna hos Kronofogdemyndigheten är då irrelevant – fordringarna har redan preskriberats.Åberopande i tingsrättenProcessen i tingsrätten kommer att vara ett s.k. tvistemål. Sådana mål präglas starkt av den s.k. dispositionsprincipen. För din del innebär den att du inte bör förvänta dig att tingsrätten kommer att hjälpa dig eller ta hänsyn till saker som ingen part har åberopat.Tingsrätten får inte ens beakta omständigheter som ingen part har åberopat, enligt 17 kap. 3 § andra meningen rättegångsbalken (1942:740). Du måste alltså åberopa att preskription har inträtt, samt de omständigheter som medför att preskription har inträtt som t.ex. fordringarnas ålder och deras karaktär som konsumentfordringar. Det är bra om du är precis, klar, tydlig och detaljerad eftersom domstolen bara i mindre utsträckning kan tolka ett åberopande.Det kan vara svårt att processa i domstol om man inte är insatt i hur reglerna fungerar, varför det kan vara bra att ta hjälp av en erfaren jurist. Du kan boka tid HÄR.RäntaJag kan inte säga något specifikt om räntan i ditt fall, mot bakgrund av uppgifterna i din fråga – mer än att det sannolikt sett bara handlar om dröjsmålsränta. Sådan ränta utgår för tiden efter att en fordring har förfallit och måste inte vara avtalad för att kunna utgå. Ett äldre svar på Lawline behandlar dock frågan allmänt: Ränta på skuldebrev.SammanfattningOm du bestrider en ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden måste sökanden gå till tingsrätten; det är inget konstigt med det. För att rätten ska kunna ta hänsyn till att fordringen är preskriberad måste du åberopa att den är preskriberad och de omständigheter som medför att den är preskriberad. Att inkassoföretaget inte har hört av sig tidigare kan ha betydelse genom att det inte kan ha avbrutit preskriptionstiden.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med preskription och åberopsbördan i tvistemål är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur länge får en skuld drivas in?

2016-06-14 i Preskription
FRÅGA |Om jag har haft skulder som är 12-14 år gamla och fodringsägaren har sålt skulden till ett inkasso bolag, hur länge får inkassobolaget driva in den skulden innan skulden preskriberas eller kan inte en skuld hos ett inkassobolag preskriberas?Hur länge får dom driva en skuld? Ska dessa inte försvinna efter 10 år?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att denna fråga rör preskription av en skuld är preskriptionslagen (se här) tillämplig (förkortas PreskL).Som du nämner i frågan preskriberas en skuld efter 10 år, detta framgår av 2 § PreskL. Dock kan preskriptionen avbrytas genom till exempel att gäldenären säger att betalning ska ske eller genom att fordringsägaren skickar ett skriftligt krav eller en påminnelse till gäldenären (se 3 § PreskL). I sådant fall börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet enligt 6 § PreskL. (Sedan finns det också fordringar med en preskriptionstid på 3 år, detta gäller endast fordringar mot en konsument som avser en vara eller tjänst som en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för enskilt bruk.)Detta innebär alltså att en skuld normalt preskriberas efter 10 år, men sker det ett avbrott genom till exempel en påminnelse börjar en ny tid att löpa och en ny 10-årsperiod börjar. Detta kan ske flera gånger om, och man kan säga att skulden då aldrig preskriberas. Så länge ett preskriptionsavbrott har skett får inkassobolaget driva in dina skulder även fast de är 12-14 år gamla.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Preskription av skuld till telebolag

2016-06-05 i Preskription
FRÅGA |Hej! Har haft skuld hos Tele2 i 13 år; när preskriberas den?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga!I preskriptionslagen (1981:130) (PreskL), som du hittar här, regleras preskriptionstider för fordringar. Av 2 § PreskL (här) framgår huvudregeln för preskription. Enligt denna huvudregel preskriberas alla fordringar tio år efter att de tillkommit. Av samma paragraf framgår dock att fordringar mot konsumenter preskriberas redan efter tre år. Om skulden har uppkommit genom att du som konsument har tagit del av Tele2:s produkter eller tjänster, så är preskriptionstiden alltså tre år.Viktigt att nämna i sammanhanget är dock att preskriptionstiden kan förlängas genom ett s.k. preskriptionsavbrott. Det som händer vid ett preskriptionsavbrott är att preskriptionstiden "nollställs" och löper ifrån ett senare datum än tillkomstdatumet. Av 5 § PreskL (här) framgår att preskriptionen kan avbrytas på tre sätt:1. Genom att gäldenären (du) på något sätt erkänner skulden, t.ex. genom att betala amortering eller ränta.2. Genom att gäldenären (du) får ett kravbrev eller någon annan skriftlig erinran från borgenären (Tele2). 3. Genom att borgenären (Tele2) åberopar fordringen i ett rättsligt förfarande, t.ex. genom att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden eller genom att ansöka om stämning hos tingsrätten.Om preskriptionen har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran (punkt 1 och 2), så löper en ny preskriptionstid från dagen då den preskriptionsavbrytande handlingen skedde. Om preskriptionen har avbrutits genom att åberopas i ett rättsligt förfarande (punkt 3), så löper dock den nya preskriptionstiden från att förfarandet avslutades.Sammanfattningsvis angående din skuld: Om 13 år har passerat utan att något preskriptionsavbrott har skett, så är din skuld sedan länge preskriberad. Om någon av de preskriptionsavbrytande handlingar som jag har nämnt ovan har förekommit minst vart tredje år (om du har fått skulden som konsument, annars vart tionde år), så har däremot preskriptionen avbrutits. Preskription kommer då att ske tre år från och med det senaste avbrottet, om inte ett nytt preskriptionsavbrott sker innan dess.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Preskription av CSN-skuld

2016-04-28 i Preskription
FRÅGA |Jag tog ett litet studielån från CSN i början på 70-talet. Jag flyttade utomlands 1976 och skrev ut mig från Sverige samtigt. Jag har bott och jobbati Spanien, Grekland och nu senast i England. Jag bor fortfarande i England. Under alla dessa år har jag inte hört något från CSN. För några veckor sedan fick jag brev från CSN till min address i England om mitt studielån. Jag har nu fått ett brev om inkasso med massor av extra tillägg för kravbrev som jag inte har fått, admin kotnader etc. Jag undrar om det inte finns en preskriptionstid på detta låm?Med vänliga hälsningarMats Wivessonmobw4318@gmail.com
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 6 kap. 12 § studiestödslagen följer att preskriptionstiden för CSN-skulder är 25 år. Denna tid räknas från det att en fordran om återbetalning eller ett återkrav av studiestöd har skickats. Av propositionen följer att bestämmelsen dock bara gäller fordringar som inte har preskriberats före den 1 juli 2011. Avgörande för dig är om det kan anses ha skett något preskriptionsavbrott under tiden du har varit utomlands. Om påminnelse har skickats och räknats som mottaget av dig har preskriptionsavbrott skett. Preskriptionstiden börjar då räknas om från varje gång du har mottagit ett kravbrev, och då är skulden eventuellt inte preskriberad.Du beskriver att det har skickats ett antal kravbrev som du inte har fått. Det är CSN som står risken för att breven har nått fram. De ska även kunna bevisa att du mottagit breven. Däremot måste CSN inte visa att du faktiskt öppnat och tagit del av det skrivna (NJA 1996 s. 809). Att enstaka brev har skickats brukar inte godtas som tillräcklig bevisning om att gäldenären (dvs du) har mottagit brevet. Om däremot flera brev skickats och dessa inte kommit i retur har man enligt praxis ansett att sannolikheten för att åtminstone något av dessa breven nått fram till gäldenären är väldigt stor (NJA 2007 s. 157).Just eftersom att du lämnat landet och dessutom bott i flera olika länder, har det ju varit svårt för kravbreven att nå dig. Det är svårt att säga vems ansvar detta står på. Om du med "skrev ut dig från Sverige" menar att du sedan 1976 inte längre varit folkbokförd och inte haft någon adress här i landet, bör CSN vid eventuell domstolsprocess misslyckas med att bevisa att det är ditt ansvar de icke mottagna kravbreven ligger på. Då har skulden också preskriberats och du ska inte behöva betala tillbaka. Av omständigheterna som angivits är detta dock svårt att avgöra.Hoppas att det här åtminstone var till viss hjälp!Med vänliga hälsningar,