Gamla skulder hos näringsidkare

2017-04-22 i Preskription
FRÅGA |När jag skulle beställa tid hos tandläkaren visade det sig att jag hade en 3 år gammal skuld hos dom. Jag fick inte boka tid om jag inte betalade skulden och jag ifrågasatte då hur det kan komma sig att jag kan ha en skuld så länge utan att ha fått påminnelser samt att skulden gått till inkasso och fick till svar att det inte funkar så samt att det är för att de är ett privat företag. De är ju samtidigt anslutna till försäkringskassan om det har någon betydelse.
Malin Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du har haft en skuld i över tre år hos din tandläkare har den förmodligen preskriberats enligt 2 § 2 stycket preskriptionslagen. Av din fråga framgår det inga exakta datum, men har du som konsument en skuld som är över tre år gammal, och du inte fått hem någon form av påminnelse eller liknande, kan tandläkaren inte längre kräva betalt för skulden. Det har ingen betydelse att de är ett privat företag eller om de är anslutna till Försäkringskassan.Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för fordringar.

2017-03-31 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag har tre obetalda räkningar till en firma.Firman gick i konkurs för en del år sedan och startade i annat namn. Ingen har skickat krav eller annat på räkningarna.Jag frågade firman för en vecka sedan om räkningarna fanns kvar och efter mycket funderande sa de att räkningarna var arkiverade och jag kunde få deras bankgiro. Räkningarna är sedan 1996.Behöver jag betala detta?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Preskriptionstiden för fordringar är tre år om du fått dom i egenskap av konsument och tio år om du har haft annan roll än konsument, 2 § preskriptionslagen. Om du har fått någon typ av påminnelse innan preskriptionstiden gått ut börjar preskriptionstiden om på nytt. Ovan innebär att om du inte fått någon påminnelse efter 2014 om du är konsument alternativt 2007 om du inte är konsument är du inte tvungen att betala.

Preskription av gammal skuld

2017-03-29 i Preskription
FRÅGA |Hej! Har just fått ett krav från Sergel inkasso på en skuld jag inte känner till! Datumet då skulden skulle uppstå är 1993-09-17!!!Hur skall jag göra?? Med vänlig hälsning,
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns ingen yttre gräns för hur gamla skulder som kan kräva in, men då krävs det att man kontinuerligt påminner (skriftligen) om skulden. Om skuldtagaren inte på något sett påminns om eller erkänner en skuld preskriberas den nämligen inom 3 eller 10 år, beroende på om ni är konsumenter eller näringsidkare och huruvida det rör sig om ett sk. enkelt eller löpande skuldebrev. Om skulden ursprungligen skulle betalas till enbart den som skulden härrör från, och inte till t.ex. innehavaren av skuldebrevet, rör det sig sannolikt om ett sk. enkelt skuldebrev. Nu för tiden får en näringsidkare inte utfärda sk. löpande skuldebrev till konsumenter, men så var inte fallet 1993. Är det ett enkelt skuldebrev och den aktuella skulden är ställd till dig som privatperson, och inte näringsidkare, är preskriptionstiden 3 år. I annat fall är preskriptionstiden 10 år. Utifrån informationen går det inte att svara på huruvida skulden fortfarande kan göras gällande mot dig eller ej. Har du inte på något sett erkänt eller påmints om skulden de senaste 10 åren är den åtminstone preskriberad och kan då inte göras gällande. Oavsett rekommenderar jag dig att ringa upp företaget och få klarhet i varifrån skulden kommer och om du fortfarande har något betalningsansvar. Med vänlig hälsning,

Preskription av skadeståndsfordringar som har uppkommit i anledning av brott

2017-03-25 i Preskription
FRÅGA |Hej jag är 30 år nu men undrar om man kan stämma dom skolorna jag gick på där jag blev mobbad, kränkt och även slagen nu fast det gått så många år? Hur går man till väga i så fall?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du om du kan kräva ersättning från skolorna du gick på.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDu skulle kunna ha ett eller flera krav mot antingen skolan, eller mot de som bl.a. slog och kränkte dig. Sådana krav preskriberas dock tio år efter de kom till. Undantagsvis kan sådana krav preskriberas senare än tio år, om de uppkom p.g.a. ett grovt brott.Har du ett krav?För att kunna kräva ersättning av skolorna måste du kunna grunda ditt krav på något sätt. Du skulle kunna påstå att du har ett krav mot kommunen som ansvarar för skolans verksamhet, eftersom skolan inte gjorde det den skulle (3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL)).Det kan dock vara enklare att kräva de som t.ex. slog dig (2 kap. 1 § SkL), eller kränkte dig (2 kap. 3 § SkL). För att du ska kunna få ersättning för kränkningar måste kränkningen dock ha skett genom brott.Du kan nog inte få ersättning för allt du råkade ut för på skolorna. Jag kan dock tyvärr inte uttala mig närmare om du faktiskt har något krav, mot bakgrund av bristen på uppgifter i din fråga.Är ditt krav preskriberat?Ett rättsligt krav är dock inte nog. Om tillräckligt lång tid har gått kan du ändå inte kräva ersättning – ditt krav är då ”preskriberat”.Ett krav preskriberas tio år efter att den har uppkommit om preskriptionen inte avbryts, som huvudregel (2 § första stycket preskriptionslagen (PreskL)).Det finns dock ett relevant undantag för ditt fall. Krav på skadestånd med anledning av brott preskriberas inte före brottet har preskriberats (3 § första stycket PreskL).För att ett brott dock ska preskriberas efter mer än tio år ska det dock röra sig om brott, där det svåraste straffet är minst fängelse på över åtta år (35 kap. 1 § första stycket fjärde och femte punkten brottsbalken (BrB)). Det är alltså ganska grova brott. Det kan röra sig om brott som t.ex. mord (3 kap. 1 § BrB), människorov (4 kap. 1 § första stycket BrB), och olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § första stycket BrB).Jag antar att de senaste händelserna inträffade före du fyllde tjugo år. I så fall är de krav du skulle kunna ha haft preskriberade, om inte något av dem uppkom genom ett grovt brott. Du kan alltså sannolikt sett inte använda de krav som du kan ha mot skolorna, eller de som bl.a. slog och kränkte dig.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med preskription av fordringar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När preskriberas en fordran?

2017-04-13 i Preskription
FRÅGA |Då mitt ex och jag separerade 2003 skrev vi ett avtal om att han skulle återbetala hälften av mitt arv från mamma som vi använt till att renovera en gemensam stuga. Enligt avtalet skulle skulden regleras inom 2 år men då han är mina barn pappa har jag väntat till han fått bättre ekonomi så det inte skulle drabba våra döttrar. Då jag nu tar upp dessa pengar säger han att han vägrar betala och att han inte behöver göra det då det är preskriberat sedan 2013, 10 år efter vi ingick avtalet. Kan man göra så här är mitt fråga? Mvh orolig och kanske blåst
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fordran preskriberas tio år efter att den tillkom vilket innebär att din fordran på ditt ex preskriberades under 2013, om inte preskriptionen avbröts dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott kan ske på ett antal olika sätt. Antingen kan preskriptionen ha avbrutits, innan 2013, genom att ditt ex utfäst betalning, erlagt ränta eller amortering till dig eller på något annat sätt erkänt fordringen gentemot dig. Ett annat sätt preskriptionen kan ha avbrutits på är att ditt ex fått ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från dig. Det sista sättet preskriptionen kan ha avbrutits på är om du väckt talan mot ditt ex eller på anat sätt åberopat fodringen mot honom vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § preskriptionslagen). Om du gjort något av detta innan fordringen skulle preskriberades under 2013 så har det skett ett preskriptionsavbrott och en ny preskriptionstid började löpa från den dagen och tio år framåt. Om du inte gjort något av detta är det som ditt ex säger så att din fordran mot honom är preskriberad vilket innebär att han inte är rättsligt tvungen att betala. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Preskription av regressfordran

2017-03-30 i Preskription
FRÅGA |Hejsan.För ca 3 år sedan hade min sambo ett aktiebolag tillsammans med en kompis. Det slutade med att de blev oense och eftersom han inte hade några pengar när konkursen trädde i kraft fick jag och min sambo gå in och betala det som skulle betalas. Vi fick då ett regressrätt från banken för att använda när vi skulle kräva honom på hans del. Nu valde vi att inte gå vidare med detta eftersom det förekom en hel del hot från hans sida och vi inte fick någon hjälp av polisen. Efter att inte har pratat med den här personen på ca 3,5 år har det nu åter börjat komma en del hot så vi funderar på att skicka regresrätten ändå för att få tillbaka de pengar vi förlorade. Är det möjligt att göra det? Hur lång tid har man på sig att skicka kravet och hur går man tillväga? Min sambo är orolig att den här killen fortfarande inte har någon möjlighet att betala och att om det ska gå den rättsliga vägen kan vi bli tvungna att stå för diverse kringkostnader, är detta möjligt?Vore tacksam för hjälp!Mvh Sandra
Julia Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskriptionslagen gäller i fråga om preskription av alla fordringar och således också på regressanspråk såsom det som din sambo har. Huvudregeln föreskriver i 2 § preskriptionslagen att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.Det är först när preskription inträder som man som fordringsägare/ägare av regressfordran förlorar sin rätt att få betalt. Ett preskriptionsavbrott, det vill säga en sådan handling som väcker en nya 10 års period av rätt att kräva betalning, kan åstadkommas på tre olika sätt. Det första är att gäldenären/den som är skyldig att betala utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären/den som ska få betalt. Det andra sättet är att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från borgenären eller slutligen att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Ni är alltså fortfarande inom preskriptionstiden. Vill ni ha ytterligare 10 år på er att få betalt kan ni skriva ett brev till din sambos föredetta affärspartner och påminna honom om hans skuld till din sambo. Vill ni gå den rättsliga vägen kan ni kontakta Kronofogden och be om betalningsföreläggande och verkställighet. Detta innebär att Kronofogden hjälper er att få in betalning. För att Kronofogden ska kunna driva in pengarna måste ni kunna stryka/bevisa att fordran finns och är riktig. Hoppas ni har fått svar på din fråga!

Omfattning och preskription av borgensåtagande

2017-03-28 i Preskription
FRÅGA |Ett borgenåtagande för en person skulle få hyra lägenhet gäller det sålänge personen bor kvar i lägenheten?Gäller det även vad personen åsamkat vad gäller skador i lägenheten? Socialen har stått för hyran
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar det har du två olika frågor: Hur länge ett borgensåtagande gäller och vad det innefattar. Gällande vad borgensåtagandet täcker beror det helt enkelt på vad ni har avtalat om. Var det ett borgensåtagande för att försäkra att hyran kommer att betalas, eller ett borgensåtagande för alla kostnader som kan tänkas uppstå? I det förstnämnda fallet bör skador i lägenheter i lägenheten inte kunna krävas, i det andra fallet bör det däremot kunna göras. Även borgensåtagandets längd beror på omständigheterna. Visserligen behöver personen bo i lägenheten för att ni ska ha något borgensansvar för honom eller henne, men det kan upphöra innan utflyttning har skett. Om lägenheten hyrs ut av en privatperson preskriberas, d.v.s. upphör, ett borgensåtagande efter 10 år, om ni inte har blivit påminda om ert åtagande. Har ni blivit påminda börjar en ny tioårsperiod löpa från den dagen påminnelsen skedde. Samma koncept gäller ifall lägenheten hyrs ut av en näringsidkare, men då löper borgensåtagandet i treårsperioder istället för tioårsperioder. Så ifall lägenheten hyrs ut av en näringsidkare och mer än tre år har passerat sedan ni senast påmindes, om ert borgensåtagande, gäller det inte längre. Med vänlig hälsning,

Preskription av fordring från 1976

2017-03-25 i Preskription
FRÅGA |Hejfick krav från inkasso 2009 , skulden de ville ha betalt för är från 1976 , ingen påminnelse från 1976 till 2009 . Min fråga är : är skulden slutgiltig preskriberad ? Kronofogden är inblandat och har meddelat om pensions utmätning . Har överklagat beslutet och skuldenM.V.H
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du om din skuld är preskriberad.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser och ger en rekommendation. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningSkulden preskriberas som huvudregel efter tio år. Den bör vara preskriberad i ditt fall. Det kan dock finnas undantag, som t.ex. att avtalet som skulden uppkom genom föreskrev en längre preskriptionstid (om skulden uppkom genom avtal).RekommendationUndersök om du har avtalat en längre preskriptionstid för skulden än tio år, om skulden uppkom genom avtal.När preskriberas skulder?En skuld preskriberas tio år efter att den har uppkommit om preskriptionen inte avbryts, som huvudregel (2 § första stycket preskriptionslagen (PreskL)).Det går dock att avtala om en längre preskriptionstid (det framgår motsatsvis av 12 § andra meningen PreskL). Man kan dock inte avtala hur lång preskriptionstid som helst. Oskäligt långa preskriptionstider kan jämkas enligt 36 § avtalslagen.Preskription av en skuld kan avbrytas på något av följande sätt (5 § PreskL):1. Du erkänner skuld på något sätt, gentemot den som har kravet,2. Du får ett skriftligt krav eller påminnelse om skulden från den som har kravet, eller3. Den med kravet mot dig åberopar din skuld hos t.ex. Kronofogden.Är din skuld preskriberad?Utifrån de uppgifter du har gett mig bör din skuld vara preskriberad. Det kan dock vara så att det finns ett undantag från de vanliga reglerna i ditt fall, men jag kan tyvärr inte uttala mig om saken då jag saknar närmare uppgifter om ditt fall.Jag rekommenderar dock i vart fall att du undersöker om villkoren för skulden innefattar en längre preskriptionstid än vanligt.Dina problem hos Kronofogden kan möjligen vara på grund av processuella hänsyn, som t.ex. brist på bevisning. Jag kan dock inte närmare uttala mig om saken, eftersom det saknas uppgifter om det i din fråga.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med preskription av fordringar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,