Faktura - Preskriptionstid

2016-05-02 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstid när bostadsrättsförening vidarefakturerar medlem en kostnad för jobb som utförts av näringsidkare (byggbolag). Hur lång tid i efterhand har en bostadsrättsförening rätt att vidarefakturera reparationsjobb som utförts av näringsidkare?
Stina Jansson |Hej, och tack för din fråga.Regler om fordringars preskriptionstid hittar du i preskriptionslagen, se här.Den ovan nämnda lagen föreskriver att huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år från dess tillkomst. Denna tioåriga preskriptionstiden gäller fordringar mellan näringsidkare och näringsidkare, samt fordringar mellan konsumenter och konsumenter. Vad gäller fordringar mellan näringsidkare och konsumenter föreskriver lagen en preskriptionstid om tre år. Detta innebär alltså att inom dessa tidsfrister, tio respektive tre år, kvarstår möjligheten till att fakturera för ett utfört arbete.Om fordringen i ditt fall gäller mellan dig (som konsument) och näringsidkaren (byggbolaget) så gäller alltså en treårig preskriptionstid för denna fordran. Om fordringen däremot gäller mellan dig och bostadsrättsföreningen så råder det inget konsumentförhållande mellan er, varför fordringen i denna situation preskriberas först efter tio år. Att en medlem i en bostadsrättsförening inte är att anse som en konsument i förhållande till en bostadsrättsförening framgår av Svea hovrätts dom (T 1659-99).Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen,

Preskriptionstid för skulder

2016-04-23 i Preskription
FRÅGA |Jag har skulder som är sen 1980 talet hur är det med preskriptions tiden?
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken preskriptionstid en skuld har beror på skuldens karaktär. Olika sorters skulder kan omfattas av olika preskriptionsregler. Preskriptionslagen gäller i det fall det inte finns speciella regler för skuldens preskriptionstid. Där är huvudregel att en skuld preskriberas efter 10 år om inget preskriptionsavbrott har skett enligt 2 §. Detta gäller exempelvis skulder till privatpersoner och skulder som grundar sig på löpande skuldebrev. För konsumentfordringar är preskriptionstiden 3 år enligt samma paragraf. De flesta skulder till staten preskriberas efter 5 år men gällande skatter kan Skatteverket ansöka om längre preskriptionstid. Ett preskriptionsavbrott medför att en ny preskriptionstid börjar löpa enligt 6 §. Ett preskriptionsavbrott sker enligt 5 § om du erkänner fordringen exempelvis genom betalning eller om borgenären framställer ett krav om betalning antingen till dig eller till Kronofogdemyndigheten. Viktigt att komma ihåg är också att en borgenär kan ta ut sin fordran ur egendom som omfattas av panträtt trots att skulden är preskriberad. Detta framgår av 11 §. Dessutom kan borgenären enligt 10 § trots preskription använda fordran till kvittning gentemot dig. Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för faktura

2016-04-17 i Preskription
FRÅGA |Kan en vattenförening skicka en faktura flr vattenavgifter 5 år tillbaks?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Mitt svar beror lite på om fakturan till dig är utställd till dig personligen som konsument, eller om den är utställd till dig som näringsidkare - (dvs. om du drivet ett företag).Det som är markerat som kursivt är exempel som jag har dragit för att du ska kunna knyta an till din situation. Du finner även min slutsats och rekommendation till dig i slutet av detta svar. Jag kommer anta att fakturan löper tillbaka till år 2011. Preskriptionstiden för att kräva in en skuld för ett företag, dvs. en faktura för vattenavgifter, är 3 år när det gäller konsumenter enligt 2 § Preskriptionslagen. - Dvs. Vattenföreningen har 3 år på sig att kräva betalning från dig, annars förfaller deras fordran på betalning och de kan således inte kräva att du betalar. Från 2011-2014 har de på sig att kräva att du ska betala vilket innebär att det nu torde vara för sent för dem att kräva betalt!Dock: Om inte vattenföreningen har avbrutit preskriptionstiden.Det kan ske på 3 sätt enligt 5 § Preskriptionslagen:1. Gäldenären erkänner fordringen gentemot borgenären, exempelvis genom att utfästa betalning eller erlägga ränta eller amortering - Dvs. du har på något sätt gentemot vattenföreningen sagt att du ska betala eller har betalt någon form av räkning till dem mellan tiden från år 2011-2014.2. Gäldenären får ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från borgenären - Dvs. Vattenföreningen har påmint dig om betalning mellan tiden från år 2011-2014.3. Borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol 6 § Preskriptionslagen stadgar att om en preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran (se punkterna 1 - 3 ovan), löper en ny preskriptionstid enligt 2 § Preskriptionslagen från dagen för avbrottet. - Det innebär att om du ex. har fått en påminnelse från Vattenföreningen om betalning år 2014, så löper ny preskriptionstid fram till år 2017. Slutsats: I form av att du är konsument/använt vattnet i form av privatperson - Om vattenföreningen INTE har avbrutit preskriptionstiden genom att exempelvis skicka ut en faktura inom åren 2011-2014 har deras fordran på dig förfallit och du är inte skyldig att betala. Har de däremot skickat ut en påminnelse, så förlängs tiden som de kan kräva betalning från dig. Dvs. har de skickat ut en påminnelse år 2013, så gäller att de kan kräva betalning från dig fram till och med år 2016. Skulle det vara så att du har fått fakturan utställd till dig som näringsidkare, dvs om du drivet ett företag, föreligger istället en preskriptionstid på 10 år. Dvs. från år 2011-2021 har de rätt att kräva betalning från dig och du är således skyldig att betala! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att lägga en kommentar nedan. Behöver du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning vidare till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Preskription av ett enkelt skuldebrev

2016-03-24 i Preskription
FRÅGA |Vi har i en bouppteckning funnit ett enkelt skuldebrev utfärdat för 12 år sedan där den avlidne är borgenär. Gäldenären hävdar nu att preskiptionstiden löpt ut (över 10 år). Vad gäller egentligen?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller preskription av enkla skuldebrev så är Preskriptionslagen tillämplig. Där stadgas i 2 § att huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Ett preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt, antingen erkänner gäldenären fordringen på ett eller annat sätt till borgenären t.ex. erlägger betalning, eller så får gäldenären en påminnelse om fordran innan preskriptionstiden löpt ut, eller borgenären väcker talan mot gäldenären. Det som blir mest relevant i ditt fall är således om borgenären innan preskriptionstidens utgång har skickat en skriftlig erinran till gäldenären angående fordringen. Om en sådan erinran har skickats så börjar enligt 6 § Preskriptionslagen en ny preskriptionstid löpa. Om en sådan erinran inte har skickats då har preskription skett, vilket enligt 8 § Preskriptionslagen innebär att borgenären har förlorat sin rätt att kräva ut sin fordran. Behöver du ytterligare hjälp så rekommenderar jag att du kontaktar oss på Lawline. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Med vänliga hälsningar,

Preskription av CSN-skuld

2016-04-28 i Preskription
FRÅGA |Jag tog ett litet studielån från CSN i början på 70-talet. Jag flyttade utomlands 1976 och skrev ut mig från Sverige samtigt. Jag har bott och jobbati Spanien, Grekland och nu senast i England. Jag bor fortfarande i England. Under alla dessa år har jag inte hört något från CSN. För några veckor sedan fick jag brev från CSN till min address i England om mitt studielån. Jag har nu fått ett brev om inkasso med massor av extra tillägg för kravbrev som jag inte har fått, admin kotnader etc. Jag undrar om det inte finns en preskriptionstid på detta låm?Med vänliga hälsningarMats Wivessonmobw4318@gmail.com
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 6 kap. 12 § studiestödslagen följer att preskriptionstiden för CSN-skulder är 25 år. Denna tid räknas från det att en fordran om återbetalning eller ett återkrav av studiestöd har skickats. Av propositionen följer att bestämmelsen dock bara gäller fordringar som inte har preskriberats före den 1 juli 2011. Avgörande för dig är om det kan anses ha skett något preskriptionsavbrott under tiden du har varit utomlands. Om påminnelse har skickats och räknats som mottaget av dig har preskriptionsavbrott skett. Preskriptionstiden börjar då räknas om från varje gång du har mottagit ett kravbrev, och då är skulden eventuellt inte preskriberad.Du beskriver att det har skickats ett antal kravbrev som du inte har fått. Det är CSN som står risken för att breven har nått fram. De ska även kunna bevisa att du mottagit breven. Däremot måste CSN inte visa att du faktiskt öppnat och tagit del av det skrivna (NJA 1996 s. 809). Att enstaka brev har skickats brukar inte godtas som tillräcklig bevisning om att gäldenären (dvs du) har mottagit brevet. Om däremot flera brev skickats och dessa inte kommit i retur har man enligt praxis ansett att sannolikheten för att åtminstone något av dessa breven nått fram till gäldenären är väldigt stor (NJA 2007 s. 157).Just eftersom att du lämnat landet och dessutom bott i flera olika länder, har det ju varit svårt för kravbreven att nå dig. Det är svårt att säga vems ansvar detta står på. Om du med "skrev ut dig från Sverige" menar att du sedan 1976 inte längre varit folkbokförd och inte haft någon adress här i landet, bör CSN vid eventuell domstolsprocess misslyckas med att bevisa att det är ditt ansvar de icke mottagna kravbreven ligger på. Då har skulden också preskriberats och du ska inte behöva betala tillbaka. Av omständigheterna som angivits är detta dock svårt att avgöra.Hoppas att det här åtminstone var till viss hjälp!Med vänliga hälsningar,

Skuldebrev utan ränta med justering för inflation

2016-04-17 i Preskription
FRÅGA |Jag skall upprätta ett skuldebrev till min far som jag lånat ut pengar till. Jag vill låta honom betala när han själv kan eller i värsta fall låta det regleras av dödsboet när han går bort.1. Jag undrar om det är möjligt att inflationsjustera ett skuldebrev så att skulden endast ökar i belopp motsvarande inflationen mellan skuldebrevets upprättande och det datum då skulden betalas? Eller måste detta ske med en räntesats?2. Finns det någon preskriptionstid för en skuld, d v s måste jag uppdatera skuldebrevet för att hålla skulden gällande?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du stället din fråga till Lawline! Fråga 1: Det är möjligt att justera en ränta på lånet som enbart skall följa inflationen. Exempelvis om du vill att lånet skall följa konsumentprisindex så kan du formulera ditt skuldebrev som "XX utlånar <belopp> utan ränta till YY. Vid betalning skall dock det utlånade beloppet justeras upp till motsvarande belopp enligt konsumentprisindex uträknat av Statistiska Centralbyrån för att motsvara utlåningssumman efter inflation. Om inte Konsumentprisindex längre används får en liknande och trovärdig inflationsberäkning användas." Viktigt att tänka på:KPI ökar som kan ses i tabellen länkad ovan ändå en hel del, förmodligen mer än vad de flesta tänker på. Om du lånat ut 100 kr till din far år 1980 skulle han i dagsläget ha fått betala tillbaka 313 kronor. On du däremot år 1980 lånat ut 100 kr till din far med en årsränta på 1% blir beloppet som skall återbetalas endast 143 kr.Beroende på hur konsumentprisindex ökar eller minskar kan därför ditt lån faktiskt bli dyrare än en låg ränta om det skall följa konsumentprisindex. Det blir dessutom enklare att beräkna effekterna om du själv väljer en låg ränta, men det innebär då att du tar en större risk själv. Ränta är ju till stor del tänkt att justera för inflation på ett stabilt och förutsebart vis. Mitt råd:Om ni ändå tänkt att skulden skall justeras efter din fars död rekommenderar jag konsumentprisindex, då blir ju inte din far lidande om inflationen skjutit i taket. Men om det istället är tänkt att skulden faktiskt skall betalas då din far fortfarande lever, ja då rekommenderar jag faktiskt en väldigt låg ränta där du tar större risken. Men det är en avvägning ni får göra och komma överens om. Fråga 2:Preskription regleras i Preskriptionslagen. I 2 § fastställs det att en fordran preskriberas efter tio år. För att fordran inte ska preskriberas måste du göra ett preskriptionsavbrott. Hur man gör det framgår i 5 § men enkelt sagt kan man väl säga att du ska påminna din far om skulden. Förslagsvis genom ett daterat brev som din far sparar om det är så att dödsboet skall betala. Det är bra att ha det skriftligt om det senare blir problem i dödsboet och någon hävdar att den preskriberats. (Skulle du vara enda barnet finns det inga problem här alls, då är det ju endast du som ärvar ändå).Varje gång du påminner så flyttas preskriptionsdatum fram till 10 år från det senaste brevet.Om skulden skulle råka preskriberas kan du fortfarande få betalt om din far eller dödsboet väljer att självmant betala frivilligt, du kan dock inte kräva betalning och skulle din far eller dödsboet inte vilja betala så går det helt enkelt inte att få ut pengarna efter en preskription. Mitt råd:Skicka ett daterat brev till din far för att hålla liv i skulden. Så länge det inte går mer än tio år mellan breven så gäller skulden.Med vänliga hälsningar,

Preskription av skuld efter 13 år

2016-03-31 i Preskription
FRÅGA |Hej. Undrar när en skuld preskriberas? Har en skuld till en kompis sen 13 år tillbaks, men han har inte begärt att få betalt. Är jag skyldig att betala?
Johan Håkansson |Hej, Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret.Det framgår inte om den skuld som din vän har, är genom ett muntligt eller skriftligt avtal, men jag kommer utgå ifrån att ni har en muntlig överenskommelse. (Det finns inga skriftliga formkrav gällande enkla skuldebrev).Detta rör sig om en muntlig enkel fordran som din kompis har på dig. Lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) är analogt tillämpligt på enkla fordringar, vilka närmast är att jämställa med enkla skuldebrev - se 26 § SkbrL.Analog tillämpning av skuldebrevslagen 5 § medför att i fall som detta, då det inte avtalats någon förfallotid, åligger det som utgångspunkt gäldenären att betala när borgenären kräver detta.Av frågan framgår emellertid att skulden uppkom för ca 13 år sedan. Preskriptionslagen gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet, 1 § Preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas en fordran 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. I 5 § preskriptionslagen anges hur preskription avbryts, bl.a. genom att gäldenären, dvs. du, utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering, erkänner fordringen på annat sätt, får skriftligt krav från borgenären (dvs från din kompis) eller att din kompis väcker talan mot dig vid domstol. Slutsats: Din kompis kan således inte kräva dig på betalning om någon form av preskriptionsavbrott inte har skett. Du är således inte skyldig att utge någon betalning! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en trevlig helg och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Preskription av fordran från försäkringskassan

2016-03-13 i Preskription
FRÅGA |Kan man få rätt mot försäkringskassan preskibering av skulder Mvh Johan
Carl William Ahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Preskription av skulder regleras i Preskriptionslagen (1981:130). De allmänna preskriptionsreglerna som återfinns i Preskriptionslagen stadgar en tioårig preskriptionsfrist. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten oberoende av dess förfallodatum. De allmänna reglerna i Preskriptionslagen är dock subsidiära till eventuell speciallagstiftning. Om det finns särskilda preskriptionsregler för en viss typ av fordran i en annan lag gäller de reglerna framför Preskriptionslagen.Om du har en skuld till försäkringskassan, torde Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar bli tillämplig. Enligt 3 § preskriberas en fordran fem år efter utgången av det kalenderår då fordran förföll till betalning. Detta innebär att om det gått mer än 5 år sedan fordringen uppkom, och om du inte mottagit några krav på att betala fordringen, så är den preskriberad. Reglerna om preskriptionsavbrott måste vidare beaktas. Att en preskriptionstid avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från och med avbrottet, det tar således längre tid för preskriptionen att inträda. Exempel på preskriptionsavbrott är att gäldenären (den som skall betala fordran) utfäster betalning, erlägger ränta eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären (den som har rätt att kräva fordran). Försäkringskassan, som är borgenären i ditt fall, kan alltså avbryta en löpande preskriptionstid genom att framställa skriftliga krav som kommer gäldenären tillhanda eller genom att inleda någon form av rättsligt förfarande där fordran åberopas. Om du mottagit flertalet brev kan det bli svårt att hävda att dem inte kommit dig till handa. I NJA 2007 s. 157 stadgade HD att om flertalet brev, i det här fallet 14, skickats till gäldenärens folkbokförda adress så har ett preskriptionsavbrott skett. Med vänlig hälsning,