Utebliven lön

2015-11-24 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hur ska jag gå tillväga för att få ut min lön som skulle varit utbetald den 25 oktober? O när arbetsgivaren inte svara? Jag börjar få panik. Jag har räkningar att betala.
Farah Wali |Hej och tack för din fråga!Arbetsgivaren är skyldig att betala lön till dig som motprestation för det arbete som du utför. Gör arbetsgivaren inte det har du en fordran mot din arbetsgivare.Om du är med i ett fackförbund bör du i första hand vända dig till dem. I annat fall kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Det krävs dock att du kan visa att det föreligger ett avtal mellan dig och arbetsgivaren, att förfallodatumet passerat och att skulden avser pengar.På kronofogdemyndighetens hemsida (här) kan du läsa mer om hur du ansöker om betalningsföreläggande och hur processen går till.

Rätt till skriftlig information om anställningsavtal

2015-11-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |hejsan! Jag har haft ett jobb i några månader men har dessvärre lite krångel med min arbetsgivare, krånglet är kring mitt anställningsavtal vilket jag ej har fått, har kontaktat honom men aldrig fått ett svar, hur ska jag göra? ska jag kontakta facket först eller hur ska jag gå tillväga. Tack.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Senast en månad efter att en arbetstagare har börjat sitt arbete så ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Denna information ska innehålla exempelvis beskrivning av arbetsuppgifter, längden på den betalda semestern och i förekommande fall kollektivavtal. Detta framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 6 c § första och andra styckena. Eftersom du inte har fått sådan information en månad efter att du påbörjade arbetet så bryter din arbetsgivare mot lagen, varvid han kan bli ersättningsskyldig för både skada som uppkommer på grund av underlåtenheten och för den kränkning som överträdelsen innebär (Lag om anställningsskydd 38 § första och andra styckena). Faktumet att din arbetsgivare inte har lämnat ut anställningsavtalet eller information om anställningen kan vara ett tecken på att han har anställt dig ”svart”, med andra ord att han inte betalar någon skatt för din anställning. I ett sådant fall så kan det få svåra konsekvenser för din del, bland annat brist på försäkringsskydd, avsaknad av pension och skatteskulder.Eftersom du redan har påtalat problemet flera gånger hos arbetsgivaren utan resultat så rekommenderar jag att du snarast vänder dig till din fackförening för ytterligare vägledning och stöd. Det är också värt att notera att vissa avvikelser angående regeln om arbetsgivarens skyldighet att lämna ut information eventuellt kan finnas i det kollektivavtal som gäller för dig (Lag om anställningsskydd 2 § fjärde stycket, punkt 1). På denna punkt kan din fackförening också vara behjälplig för att uttolka i större klarhet vad som gäller för din del. Med vänlig hälsning

Omplacering av arbetstagare

2015-10-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag har blivit erbjuden ett städjobb på min arbetsplats efter 15 år som maskinförare/lastbilschaufför. Allt började med att jag har varit sjukskriven i en månad för stress på jobbet som resulterade i sömnsvårigheter, glömska och grubbel för mig. Jag ville tillbaka och jobba och fick jobba 50% med annan tjänst för jag ville inte tillbaks till mina gamla sysslor, lägg därtill att två av två möjliga med samma befattning/arbetsuppgifter blev sjukskrivna ungefär samtidigt. Ingen ringde mig från företaget en enda gång på 8 veckor mer än tusen för rehab möte och på sjunde veckan påpekade jag att jag tyckte det var dåligt att ingen hörde av sig och kollade läget. Därefter fick jag ett telsamtal ang ett möte där jag fick erbjudande om lokalvård och att det var det enda. Efter några dagars betänketid tackade jag ja för jag vill jobba och är rädd om min anställning men det var ett slag i ansiktet på mig hur allt sköts. Någonting jag tänkte på efteråt var att jag inte skrev på något papper om omplaceringar. Det jag undrar, har allt gått rätt till?Det är ca 350-400 anställda på våran arbetsplats och hade dom velat ha mig kvar hade dom kunnat placera mig någon annanstans. Det är så mycket som tyder på att dom ej räknat med att jag skulle tacka ja.
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Till att börja med har din arbetsgivare, om den nu har velat säga upp dig, en skyldighet att försöka omplacera dig innan en uppsägning sker. För att få säga upp en fastanställd arbetstagare (vilket jag antar att du var innan du blev sjukskriven) krävs nämligen saklig grund (enligt 7§ LAS). Saknas saklig grund kan du som arbetstagare bland annat vända sig till domstol och få uppsägningen ogiltigförklarad, samt kräva allmänt skadestånd.Här verkar arbetsgivaren ha försökt omplacera dig först till 50% i annan tjänst, och nu till en tjänst som lokalvårdare, som jag förstår det. Problem uppstår i de fall omplaceringen kan anses vara "särskilt ingripande", enligt den sk 29/29-principen. Omplaceringen anses vara särskilt ingripande om den gör att dina arbetsuppgifter, anställningsförmåner och anställningsförhållandet i övrigt förändras i grunden.Eftersom att du här har gått från att arbeta som maskinförare/lastbilschaufför till att arbeta som lokalvårdare, kan omplaceringen av dig anses vara särskilt ingripande. En sådan omplacering är dock ändå tillåten, om arbetsgivaren haft särskilda skäl för den. Att du inte klarat av dina gamla sysslor, och att du uttrycker att du inte har velat återgå till dina gamla sysslor, talar för att din chef haft giltiga skäl att omplacera dig. Har det inte funnit så många andra tjänster att omplacera till kan inte arbetsgivaren heller klandras för sitt val av omplacering. Huruvida så är fallet kan jag dock inte säga utan att veta mer än vad du angivit. Samtidigt har du dessutom tackat ja till anställningen som lokalvårdare, vilket i princip innebär att du får acceptera att ha denna tjänst. Visserligen råder förbud mot s.k provocerade uppsägningar, dvs sådana där arbetsgivaren i princip försöker få arbetstagaren att säga upp sig för att slippa göra det själv. Omständigheterna verkar dock inte vara sådana att en provocerad uppsägning kan hävdas. Det krävs nämligen ganska grava felaktigheter i arbetsgivarens agerande för framgång med en sådan talan.Det är dock inte okej att det inte skrivits under några papper. Egentligen skulle kunna krävas att arbetsgivaren gav dig ett skriftligt omplaceringserbjudande, där det också framgick vilka förändringarna skulle bli, innan du behövde tacka ja till omplaceringen. Jag skulle råda dig att ta kontakt med din fackförening för mer information, om du är med i en sådan. Om inte råder jag dig att åtminstone ta kontakt med din arbetsgivare och kräva ett skriftligt avtal om din nuvarande tjänst.Lycka till!Med vänlig hälsning

Arbetsgivares principalansvar

2015-10-01 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. I mitten på sommaren orsakade jag en skada på en bil som stod parkerad med en lastbil som tillhör företaget jag jobbar för. Detta togs då om hand utav företaget och gick på deras försäkring. Nu vill min chef regressa självsriskskostnaden mot mig, en summa på 4500kr, och min fråga är om detta egentligen borde täckas av arbetsgivarens principalansvar. Detta då olyckan skedde med företagets lastbil när jag hade transporterat varor åt en kund direkt efter att jag jobbat (jag jobbar i Helsingborg och hade fraktat varor och lastbil till Göteborg) och jag jobbade dagen efter. Ska jag betala självrisken?
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!I ditt fall är Skadeståndslagen tillämplig. Arbetsgivarens principalansvar regleras i kap 3 § 1 i lagen.Enligt första punkten i bestämmelsen ska arbetsgivaren ersätta sakskada som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Från den regeln finns det undantag i kap 4 § 1, där det anges att arbetstagaren kan bli ansvarig för skadan, trots att skadan sker i tjänsten, om synnerliga skäl föreligger. Dessa synnerliga skäl utgår från handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Ovanstående innebär i ert fall att det först och främst krävs att du orsakade skadan när du var i tjänsten. Om du handlade som privatperson så är du alltså själv ansvarig för skadan, trots att det avsåg en företagsbil. Ett minimikrav för principalansvaret är att det till väsentlig del är just på grund av de arbetsuppgifter arbetstagaren skall utföra som han eller hon har vållat skada. I ditt fall ter det sig som att du handlat som arbetstagare utifrån hur du beskrivit situationen, då du utförde ett uppdrag som hade med dina arbetsuppgifter att göra. Alltså har din arbetsgivare troligtvis principalansvar för dig, om det sågs som att du var i tjänsten när du utförde uppgifterna när skadan skedde. Vidare krävs att inte undantagen från arbetsgivarens principalansvar är uppfyllda, som nämndes ovan. Dessa är troligtvis inte uppfyllda i ert fall om inte några särskilda omständigheter talar för att du ska stå ansvarig för skadan. Det är alltså lite svårt att ge ett konkret svar då det beror på situationen i det enskilda fallet, men utifrån din berättelse ter det sig som att skadan skedde i tjänsten och att huvudregeln därför är uppfylld - alltså att arbetsgivaren har principalansvar. Hoppas du fått svar på din fråga!/Vänligen

Ang. oavlönat provarbete

2015-11-15 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag provjobbade en dag på ett företag har jag rätt till lön??
Malin Dijnér |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en arbetsgivare tillåter provarbete utan ersättning är inte fullt ovanligt, men en arbetstagare ska inte behöva arbeta oavlönat. Vad som tillmäts viss betydelse för bedömningen är den muntliga överenskommelsen i ditt fall. I denna fråga gäller vanliga avtalsrättsliga principer, d.vs att även muntliga avtal gäller om sådan överenskommelse finns.Arbetsgivaren måste för alla anställningar som varar längre än 3 veckor lämna skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse i enlighet med 6 c § i LAS, lag om anställningsskydd, https://lagen.nu/1982:80. Information som då ska utgå är bland annat gällande lön och hur den utbetalas. För att undvika konfliktsituationer med arbetsgivare är det emellertid alltid bäst att få ett anställningsavtal i så god tid som möjligt för att försäkra sig om sina rättigheter, och för sin rätt till ersättning för utfört arbete. Om ett kollektivavtal finns på arbetsplatsen torde det med största sannolikhet vara ett brott mot detta, att inte ge ersättning för utfört arbete om så enbart för en dag. Om du är medlem i en arbetstagarorganisation råder jag dig att kontakta den, då det kan vara svårt att som ensam arbetstagare hävda sin rätt gentemot en arbetsgivare i dessa typer av frågor. Hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att återkomma om du har fler frågor!Med vänlig hälsning,

Åldersgränser och arbetsgivarens skyldigheter

2015-10-22 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hejsan! Finns det åldersgräns på att själv hantera en kassa? Finns det även åldersgräns på att öppna och stänga en butik?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inte någon direkt regel som stadgar vid vilken ålder en person själv får hantera en kassa. I 5:2 arbetsmiljölagen stadgas dock att en minderårig (under 18 år) får ha ett ofarligt arbete från och med det år han eller hon fyller 16 år. Att hantera en kassa är ett exempel på ett ofarligt arbete, således bör en person på egen hand få hantera en kassa vid 16 års ålder eller i vart fall det år personen i fråga fyller 16 år. Vad gäller vid vilken ålder en person får ansvaret för att se till att butiken öppnas/stängs finns inte reglerat i lagen. Det är alltid arbetsgivarens skyldighet och uppgift att undersöka risker och faror som kan uppkomma vid utförandet av arbetsuppgifter, till exempel vad gäller att öppna/stänga en butik, och vem som är lämpad till arbetet. Personen som öppnar/stänger en butik får dock inte vara under 16 år. Personer under 16 år får endast utföra lätt arbete som inte inverkar skadligt på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång vilket är reglerat i 5:2 st. 2 arbetsmiljölagen. Som tidigast får en person börja arbeta vid 13 års ålder (gäller endast lätt arbete som exempelvis sådant arbete som utförs under PRAO). Avslutningsvis vill jag framföra att det är arbetsgivaren som efter en bedömning ska fatta ett beslut om en minderårig person är mogen nog att sitta i kassan eller öppna/stänga en butik på egen hand. Dock ska personen inte vara under 16 år med stöd i 5:2 arbetsmiljölagen. Det finns olika riktlinjer på olika företag vad gäller minderåriga och deras arbete i kassa och öppna/stänga butik, vissa företag/butiker anställer 16-åringar för nämnt arbete medan andra företag/butiker anställer 18-åringar. Det är ett beslut som arbetsgivaren fattar efter att gjort en bedömning om den minderårige är lämplig för arbetet. Det ska tilläggas att arbetsgivaren ska ha gått igenom risker och säkerhet med den minderårige innan något beslut fattas huruvida den minderåriga är lämplig för arbetet eller inte. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Med Vänliga Hälsningar,

Rättigheter när anställningsavtal saknas

2015-10-03 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, för cirka 2 månader sedan fick jag reda på att jag fått ett jobb som jag hade sökt, nu har jag jobbat i tre veckor och har fortfarande inte fått skriva under något anstänllningsavtal. Har varit på min arbetsgivare att få skriva på flera gånger men det händer inget. Min fråga är då vad jag har för rättigheter och hur får det få till? Med vänliga hälsningar
Emil Blomqvist |Hej och tack för din fråga!Ett anställningsavtal är giltigt även om det är muntligt. Det innebär att du i teorin har samma rättigheter som om du skrivit på ett anställningsavtal. Det dock så att du måste kunna bevisa din anställning för att kunna göra dessa rättigheter gällande. Saknas dokumentation om anställningsform, anställningstid, lön, uppsägningstid o.s.v så sitter du i en svår sits bevismässigt om en konflikt uppstår med din arbetsgivare. När du får din första lön så är det något som talar för att du är anställd. All kommunikation du haft med din arbetsgivare är bra att spara på för att styrka att du är anställd.Får du inget anställningsavtal kan det vara så att din arbetsgivare anställt dig svart och därmed inte betalar skatt för dig. Detta kan få skattemässiga konsekvenser för dig senare, dessutom finns det en stor chans att du är oskyddad försäkringsmässigt vid en eventuell arbetsplatsolycka.Bra för dig att veta är att arbetsgivaren senast en månad efter det att du började arbeta skall ha gett dig skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Du bör upplysa arbetsgivaren om att du har en rätt till denna information och att du vill ha ett anställningsavtal. Får du inte detta bör du kontakta den arbetstagarorganisation din arbetsgivare har avtal med, eller i avsaknad av kollektivavtal den arbetstagarorganisation arbetsgivaren borde ha avtal med.Lycka till!Med vänlig hälsning

Muntlig uppsägning och ej utbetald lön

2015-08-25 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Mina chefer blev av med jobbet som ja hade... Ja satt hemma i två veckor o det blev inget nytt jobb då ringde ja till mina chefer o sa upp mig på telefon. Ja har inte skrivit på nån uppsägning eller nåt. Är ja fortfarande anställd hos dom då? Dessutom har ja inte fått resterande lönen eller semesterersättning.. Mvh
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Uppsägning från arbetstagarens sida behöver inte vara skriftlig. Har du sagt upp dig via telefon, kan du betrakta det som en giltig uppsägning så länge du upplevde att chefen uppfattade ditt uppsägningsbesked. Du är dock fortfarande anställd under uppsägningstiden. Har ni inte kommit överens om någon uppsägningstid så är den normalt sett en månad, med undantag om du är provanställd. Kom ni över telefon överens om att du inte behöver iaktta någon uppsägningstid, kan du anse ert anställningsförhållande som upplöst, det vill säga att du inte är anställd.Med utgångspunkt i vad du har framfört, verkar det som att arbetsgivaren inte har någon giltig anledning till att inte utbetala lönen. Jag utgår från att förfallodatumet (sista dag) för utbetalningen har passerat och att du med lön och semesterersättning syftar faktiskt utfört arbete. Arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Jag föreslår att du vidtar följande steg i den ordning som framgår nedan.1. Jag rekommenderar att du försöker konversera med din arbetsgivare, förslagsvis via e-post, och meddelar att du vill ha betalt för utfört arbete. Du har givetvis även rätt till lön för utfört arbete under eventuell uppsägningstid.2. Vänd dig till facket om du är ansluten som kan hjälpa dig att dels ta kontakt med arbetsgivaren och dels med att driva ärendet vidare.3. Ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) här så kan de hjälpa dig med indrivande av din lön (fordran).4. Upprätta en stämningsansökan och yrka på att tingsrätten ska kräva att din lön utbetalas, och om inte arbetsgivaren kan betala, att i sista hand försätta företaget i konkurs.Utöver att kräva att få din lön, kan du göra gällande ekonomiskt och allmänt skadestånd. Dels för merkostnader som kan styrkas med summor och dels för den kränkning som det har medfört dig. Det allmänna skadeståndet representerar ingen faktiskt förlust, utan ses mer som en sanktion för arbetsgivaren. Du kan också kräva att få ränta på pengarna.Jag rekommenderar att du i din kontakt med arbetsgivaren framför att han eller hon har begått ett allvarligt avtalsbrott eftersom arbetsgivarens viktigaste uppgift är att utbetala lön för utfört arbete. Med lön avser jag även semesterförmåner såsom semesterlön/semesterersättning. Om du inte vinner framgång, så tycker jag du ska vända dig till KFM och därefter tingsrätten. För att styrka din rätt, kan du hänvisa till 38 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och 6 § räntelagen (1975:635).Behöver du hjälp med att vidta någon av ovanstående steg, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig med ditt ärende.Vänligen