Timanställd utan ett anställningsavtal

2017-10-19 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hur gör jag om jag inte har fått ett skriftligt anställningsavtal efter 2 månader på företaget där jag är timanställd?
Claudia Lienert |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare regleras bl.a. i lagen om anställningsskydd (LAS). I LAS finns bl.a. regler om anställningsavtal.KollektivavtalLAS är i stora delar semidispositiv (2 § LAS), vilket innebär att lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Därför skulle jag råda dig att först och främst undersöka ifall något kollektivavtal är tillämpligt i ditt fall.LAS En arbetsgivare har en skyldighet att senast efter en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta, skriftligen informera om alla anställningsvillkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet (6 c § LAS). Arbetsgivaren ska alltså självmant lämna skriftlig information till arbetstagaren i samband med att denne börjar arbeta.Rekommendation Eftersom det redan har gått 2 månader skulle jag råda dig att begära ett sådant skriftligt anställningsavtal av din arbetsgivare. Vägrar arbetsgivaren att ge dig ett sådant skriftligt dokument så kan det grunda skadeståndsskyldighet (38 § LAS).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rätt till betalt för utfört arbete

2017-10-16 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min sambo var försenad med att rapportera sin arbetstid till arbetsgivaren och det gjorde att hans tid inte var med på faturan till kunden (totalt 16 timmar). Han fick ingen påminnelsen av arbetsgivaren om att rapportera sin tid Istället blev han informerad i efterhand om att han inte inte kommer att få betalt för de timmarna trots att han var där och jobbade. Har arbetsgivaren rätt att inte betala honom för att han var försenad med att rapportera sin tid? Han har tillsvidareanställning på heltid och månadslön.
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att man ska få betalt för det arbetet man utfört, vilket du förmodligen redan gissat dig till. När det har gått snett med tidsrapporteringen så är det viktigt att din sambo kan bevisa att han har arbetat de timmarna han har arbetat. Kan kunden kanske intyga att han har arbetat de timmarna, finns det annan dokumentation som styrker det, kanske till och med övervakningskameror som kan intyga det?Om din sambos chef vägrar betala ut lönen, så rekommenderar jag er att ni vänder er till facket snarast. Givetvis ska din sambo få betalt för det jobb han har gjort.Hoppas att det löser sig!Vänligen,

Utebliven lön

2017-10-09 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Det är såhär att jag har inte fått min lön från min arbetsgivare och den skulle vara utbetald den 25/9-2017. Jag har nu väntat 8 dagar och har varit i kontakt med lönekontoret som ska betala ut min lön men dom sa till mig att den betalas ut i slutet av oktober.. Har dom inte en skyldighet att betala ut min lön?Med vänlig hälsning Filip.
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Under vilka förutsättningar din arbetsgivare är skyldig att betala ut lön regleras förmodligen i ditt anställningsavtal och/eller i ett eventuellt kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden till. Om arbetsgivaren, enligt avtalen, var skyldig att betala ut lönen senast 25/9 ska du inte behöva acceptera att den istället kommer i oktober. Men som sagt, detta regleras oftast i ditt avtal alternativt kollektivavtal. Försenad/utebliven löneutbetalning utgör normalt sett ett väsentligt avtalsbrott. Om pengarna fortfarande inte kommit eller om detta händer igen råder jag dig att kontakta ditt fackförbund så fort som möjligt (om du är medlem i något fackförbund). I annat fall kan man alltid ta hjälp av Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande när lönen förfallit till betalning. Jag råder dig dock att i första hand kontakta fackförbundet och se om de kan hjälpa dig att få lönen utbetald.Sammanfattningsvis: Kolla i dina avtal vid vilket datum din arbetsgivare senast måste betala ut lön varje månad. Om din arbetsgivare inte har rätt att fördröja utbetalningen enligt avtalet bör du i första hand kontakta ditt fackförbund och i andra hand - i det fall arbetsgivaren fortsatt vägrar betala - kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.Hälsningar

Förvägrad arbetsuppgifter på grund av kränkande särbehandling/mobbning

2017-10-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag undrar om det är lagligt att arbetsgivaren låter mig sitta utan arbetsuppgifter? Bakgrunden är en lång historia av mobbing från chefens sida. Om nu min chef väljer att inte placera mig i ngt projekt och inte ge mig arbetsuppgifter, men ändå betalar min lön - är det då lagligt?
Elias Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arbetsgivare har en långtgående rätt att leda och fördela arbetet. I det klassiska rättsfallet AD 1978 nr 89 uppställdes den s.k. bastubadarprincipen, vilken förhindrar arbetsgivare att på grund av personliga skäl omplacera en arbetstagare om omplaceringen är så ingripande att den kan likställas med uppsägning eller avsked. Eftersom du uppbär samma lön som tidigare, är du enligt min bedömning inte omplacerad, åtminstone inte ingripande, utan bara förvägrad arbetsuppgifter vilket bör ligga inom arbetsgivarens arbetsledningsgrupp. Mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen är en annan fråga. I vanliga fall hänvisas man först till sin direkta chef men eftersom det är densamme som utsätter dig för särbehandlingen, rekommenderar jag att du vänder dig till antingen din arbetsplats skyddsombud eller till ditt fackförbund och kräver att situationen ska utredas enligt 6 a § arbetsmiljölagen. Mitt råd är att du samtidigt börjar söka nya anställningar. Ja, jag vet -- det är en unket att anse att den utsatte ska anpassa sig efter mobbaren, men jag tror att det är den bästa lösningen för dig. Du är för närvarande betald utan arbetsuppgifter; ett utmärkt tillfälle att sondera marknaden efter andra, trevligare arbetsplatser.

Omplacering

2017-10-18 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag har jobbat som tjänsteman i 10 år. Nu vill arbetsgivare ändra på min anställningsavtal till kollektiva avtal.Det betyder att jag måste byta från tjänstman till arbetare . Får dem göra så och vad kan jag göra?
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till oss!Din fråga rör sig om omplacering. En omplacering av en arbetstagare kan betyda att dennes arbetstid, arbetsuppgifter eller arbetsplats varaktigt förändras. Arbetsgivaren har det vill säga i princip fri rätt att omplacera arbetstagare under förutsättning att det sker inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. En omplacering som inte har skett inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet kan komma att betraktas som ett skiljande från anställningen i likhet med ett avskedande eller en uppsägning, enligt praxis (se AD 2002:134 s. 672). Både kollektivavtal och anställnings avtal kan innehålla regler som inverkar på arbetsgivarens omplaceringsrätt. I dessa avtal kan parterna utvidga, begränsa eller uttrycka klart arbetsgivarens möjligheter t.ex. att tilldela arbetstagare andra arbetsuppgifter och arbetsplatser.Vad gäller tjänstemän då dessa har ett befattningsskydd som gör att deras omplacering är svårt att förverkliga. Kollektivavtal kan innehålla regler som påverkar arbetsgivaren möjligheter att omplacera en arbetstagare, vilket innebär att kollektivavtal kan begränsa omplaceringsrätten. Kollektivavtalen för kommuner och landsting innehåller en regel om att en permanent förflyttning av en arbetstagare mot dennes vilja kräver att arbetsgivaren har vägande skäl.En otillåten omplacering är ett brott mot anställningsavtalet som innebär att arbetstagaren skiljs från sin anställning på ett sätt som kan jämföras med en uppsägning eller ett avsked. Arbetsgivaren ådrar sig skadeståndsskyldighet mot arbetstagaren om han genomför en otillåten omplacering.För att svara på din fråga krävs det mer information om situationen i och med att på vilka grunder din arbetsgivare omplacerar dig. Till exempel om din nya tjänst betyder att du endast byter titel behöver inte innebära att det är en otillåten omplacering. För att ge en bedömning om omplaceringen är korrekt och inte utgör brott krävs det jämförelse mellan dina gamla arbetsuppgifter/villkor och de nya. Mitt tips är att prata först med arbetsgivaren och försök komma överens hen. Om ni inte kommer överens då kan du vända dig till facket och försöka lösa problemet. I det negativa fallet för dig kan du alltid vända till arbetsdomstolen och stämma din arbetsgivare. Men kom ihåg att inleda en rättsprocess kan vara dyrbar för den förlorade parten.Hoppas jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

2017-10-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min arbetsgivare ställer ingående frågor om mina ryggbesvär och kallar det handlingsplan. Är det rätt? Känns inte bra efter bara sex sjukskrivningsdagar. Mvh. Bibban
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar. I arbetsmiljölagen framgår det att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Utgångspunkten är då att arbetsgivaren ska ändra eller ersätta sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. I din fråga framgår det inte hur dina ryggbesvär uppstått närmare bestämt om skadorna uppstått i arbetet eller utanför arbetet. Om skadorna uppstått i arbetet har arbetsgivaren en skyldighet att utreda arbetsskadan samt undersöka riskerna i verksamheten. Arbetsgivaren ska därefter vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att något liknande sker igen. Vidare ska arbetsgivaren se till att det i verksamheten finns en organiserad arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet med visionen att du som arbetstagare kan komma tillbaka till arbetet.Att din arbetsgivare ställer frågor om dina ryggbesvär är således inget märkvärdigt. Detta görs med hög sannolikhet på grund av att han/hon behöver uppfylla sin rehabiliteringsskyldighet och eventuellt anpassa arbetsplatsen efter dina individuella behov. Observera att du som arbetstagare inte har en skyldighet att lämna någon närmare uppgift om skadan. Arbetsgivaren kan dock begära att du lämnar in ett sjukintyg om sjukfallet varat mer än sju dagar i sträck. Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning, Christoffer

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet ifråga om lönesättning

2017-10-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Ifall företaget jag är anställd har kollektivavtal med Handels och har 7 anställda. Av dessa 7 är 2 medlemmar i andra fackförbund medan resterande är bundna till Handels. Nu fick 6 av oss en löneökning på 800 kr medan jag som är ett anslutet till ett annat förbund fick bara 500 kr. Finns det rättsligt stöd för att arbetsgivaren i fråga måste förhandla med mitt fackförbund?Vänligen,Joakim
Elias Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ifråga om oreglerade intressetvister är 10 § lagen om medbestämmande i arbetslivet tillämplig. Den där i föreskrivna förhandlingsrätten förutsätter att den fackliga organisationen har en eller flera medlemmar anställda hos arbetsgivaren. På begäran av ditt fackförbund, se 16 § MBL, måste din arbetsgivare förhandla kring lönebildningen enligt 15 § MBL. Se också exempelvis AD 2014 nr 38. En förhandlingsvägran från din arbetsgivares sida är förenad med skadeståndssanktion, se 54 § och 55 § MBL. Du bör alltså kontakta ditt fackförbund, förklara situationen och be dem begära förhandling. Det ska dock sägas att det i praktiken är en hyfsat ovanlig lösning ifråga om en enskild arbetstagares lönesättning. Istället kan du ansluta dig till Handels och direkt förplikta både dig själv och din arbetsgivare till deras kollektivavtal och uppbära de förmåner som därmed följer, se b.la. 26 § MBL. Lycka till!

Skenbokföring och utebliven lön

2017-09-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag jobbade på ett AB under 2013. AB tillhörde min sambo. Han bokförde min lön men i verkligheten fått jag aldrig den( kan bejära kontoutdrag från banken), deklarerade bara. Nu han har kastat mig från sitt hus. Jag skilde med honom. Kan jag kräva min lön?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Den som, enligt avtal, haft rätt till löneutbetalningen men inte fått det kan ansöka om ett betalningsföreläggande av Kronofogden (se här). Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogden skickar en ansökan om betalning till den som är skyldig dig pengar. Du måste bevisa detta genom ett avtal, det kan vara ett anställningsavtal eller annat bevis. Du kan även ha rätt till ersättning för uppsägningstid och semester m.m.Det kan vara bra att veta att din före detta sambos felaktiga bokföringar eller deklarationer kan leda till ett skattetillägg för eller åtal mot honom om information om detta kommer Skatteverket till del.Om du behöver hjälp med att ansöka om ett betalningsföreläggande från Kronofogden så är du välkommen att ringa oss på 08-533 300 04 (mån-fre 10-16).Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar