Faderskapstest bevisar faderskap - gemensam vårdnad?

2017-04-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Kan modern neka till att skriva på papper om gemensam vårdnad? Även om man tar faderskapstest som bevisar att barnet är pappans som vill ha delad vårdnad. Föräldrarna skall gå isär.
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det faktum att ett faderskapstest bevisar att mannen är biologisk far till barnet gör inte att han har rätt att få gemensam vårdnad. Om modern har ensam vårdnad och vill fadern få en ändring i vårdnaden får han vända sig till domstol som får avgöra vad som anses vara barnets bästa. (6 kap. 5 § FB) Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam ska domstolen särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Modern har ingen skyldighet att skriva på papper om gemensam vårdnad men om rätten beslutar att gemensam vårdnad är det bästa för barnet har hon skyldighet att rätta sig efter domstolens dom.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen ett återkomma!Med Vänlig Hälsning

Får man hälften av sin makes skulder vid skilsmässa?

2017-04-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej min man och jag ska skiljas. Fått veta att han tecknat en massa lån och tagit flera kreditlån bakom min rygg o utan min vetskap. Då han vägrar visa min hur mycket skulder det rör sig om blir jag orolig. Han hotar med att 50% av skulderna nu vid skilsmässa kommer bli mina att betala. Är det så?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att varje person ansvarar över sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det kan man också se i regeln som säger att om ens make går i konkurs behöver man inte själv få sin egendom utmätt. Vad som ska ingå vid en bodelning: Det som ska ingå vid en bodelning är det som kallas giftorättsgods. Vad som ska räknas som giftorättsgods är i princip all gemensam egendom, allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendomar kan bli enskild egendom tillexempel genom testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detta betyder att era tillgångar kommer räknas ihop, så som era pengar och ert gemensamma bohag (möbler och liknande).Hur bodelning går till – skulderna räknas av: Först kollar man på vad ni har för egendom och om det är giftorättsgods. Säg att ni vardera har 300 000 i egendom som är giftorättsgods och ska räknas in i bodelning. Då kollar man sedan på om ni har skulder och räknar av dessa(11 kap. 2 § äktenskapsbalken). Jag gör en liten uppställning för att lättare visa hur det blir.Du:Giftorättsgods: 300 000 krSkulder: 0 krDin man: Giftorättsgods: 300 000 krSkulder: 200 000 krDå kommer erat totala giftorättsgods bli 400 000 kr. 300 000 kr från din egendom och 100 000 kr från din man. Detta delar man sedan på två och man får fram vad ni får vardera (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Är det däremot så att uppställningen ser ut såhär:Du:Giftorättsgods: 300 000 krSkulder: 0Din man:Giftorättsgods: 100 000 krSkulder: 200 000 krI detta exemplet blir det totala giftorättsgodset 300 000 kr och han har kvar en skuld på 100 000 kr. Detta är på grund av huvudregeln att en make själv ansvarar för sina skulder och den andra aldrig ska behöva betala det. Så du kommer aldrig behöva ta över din mans skulder och betala dessa, däremot kan du få ut mindre egendom i en bodelning. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om sambos rätt till lägenhet.

2017-04-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Min son och hans sambo skall gå isär. Har hon rätt att kräva någon del av lägenheten?Han har ägt lägenheten sedan 1/4 2015. Hyrt den i andra hand sedan 2009 av mig, det finns papper på andrahands hyrningen. Han har betalt lån och hyra. Sambon flyttade in okt 2015. Har det någon betydelse att hon har skrivit sitt namn c/o pojkens namn och efternamn i adressen? Räknas det som inneboende då? De har 1 barn(1 år) ihop och ett på väg till hösten. Om han har råd att bo kvar med barnen men inte hon är det en fördel för honom?
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska försöka svara på din fråga så bra som möjligt. SambolagenNär två personer bor tillsammans i ett samboförhållande under en varaktig tid så tillämpar man reglerna från Sambolagen, du kan läsa den här. När två personer separerar så gör man någon som kallas bodelning, dock endast om någon av saborna begär det. I en bodelning mellan sambor så ska bostad och bohag ingå, men endast om de förvärvats för gemensam användning, se 3 §. Man får alltså göra en bedömning på huruvida tanken med köpet av lägenheten skulle vara för att den skulle utgöra gemensamt boende. Eftersom att lägenheten köptes ett halvår innan paret flyttade ihop så är det ett tecken på att den inte förvärvats för gemensamt bruk, och därför skulle den inte ingå i bodelningen. Övertagande av bostadI 22 § Sambolagen finns en regel som gör det möjligt för den andre sambon att ta över bostaden även om den inte utgör samboegendom. För att en sambo som inte haft äganderätt på lägenheten ska få ta över den ändå så ska synnerliga skäl tala för det. Synnerliga skäl skulle kunna vara att en sambo ska ha vårdnaden av gemensamt barn och inte har möjlighet att bo på annan plats. Att din sons sambo inte skulle ha råd att bo kvar i lägenheten med barnen är ett skäl som talar emot att hon skulle få ta över lägenheten med hjälp av 22 §. Lycka till med allt!Vänligen,

Man måste inte göra en dela på hälften vid en bodelning

2017-04-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej, min man och jag ska skiljas och jag undrar en sak som har med bodelningen att göra. Jag har fått ärva 150 000 kr av min farmor (ej som enskild egendom) men som vi båda är överens om att jag ska få behålla vid bodelningen. Hur skriver vi det? Kan vi skriva att han ger sin del av arvet som gåva till mig?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln vid bodelning är att makarna ska dela hälften, men det måste man inte. Du och din man kan avtala om hur ni vill dela. Däremot finns en risk för återvinning om din man avstår från tillgångar och sedan går i personlig konkurs. För att undvika återvinning behöver ni registrera ert bodelningsavtal hos skatteverket, när det gått tre år från registrering kan tillgångarna inte längre återvinnas. Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Adoption av makes barn

2017-04-23 i Adoption
FRÅGA |Min fru blev gravid av en våldtäkt av en arbetskollega. Mannen var sjukligt fixerad vid min fru och hon polisanmälde både våldtäkten och misshandel, samt ansökte om kontaktförbud. Jag och min fru träffades innan barnet var fött och gifte oss ett år senare. Så snart barnet föddes krävde mannen umgänge, gemensam vårdnad etc. Soc konstaterade tidigt att det inte handlade om barnet utan en önskan om kontroll över min fru. Mannen har aldrig varit intresserad av något umgänge utan fokus har legat på att processa (han har rättshjälp). Mannen har aldrig betalat underhåll då han varit sjukskriven i över 15 år. Tingsrätten har bedömt honom som labil och han har sedan flera år tillbaks inte haft rätt till umgänge då han även misshandlade barnet (skolan anmälde misshandeln till soc). Idag vill jag, min fru och framförallt barnet/ungdomen att jag ska adoptera denne. Detta för att barnet vuxit upp med mig som förälder och ej relaterat till den biologiska pappan som en förälder eller signifikant vuxen. Eftersom mannen fortfarande är fixerad vid min fru kommer han inte avsäga sig faderskapet frivilligt. Barnet, som idag är tonåring, har hela sitt liv uttryckt att hen vill att jag adopterar hen. Vilka möjligheter finns det?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! För att kunna adoptera din frus barn krävs, om barnet är över 12 år, att denne samtycker till adoptionen, föräldrabalken 4:5. Detta verkar inte vara något problem eftersom barnet uttryckligen vill att du ska adoptera hen. Utöver detta krävs att både din fru och barnets biologiska far samtycker till adoptionen, föräldrabalken 4:3 och 4:5a. Det framgår att din fru är positivt inställd till adoptionen, däremot tror du inte att barnets biologiska far kommer samtycka till adoptionen. Det framgår inte riktigt av din fråga om barnets biologiska far har vårdnad av barnet utan att ha rätt till umgänget, men är så fallet så krävs som huvudregel hans samtycke till adoptionen. Har han inte vårdnad om barnet bör rätten inhämta faderns synpunkter, men kan även utan hans samtycke godkänna adoptionen med hänsyn till barnets bästa. En annan möjlighet är om barnets biologiska far lider av en allvarlig psykisk störning, vilket då kan innebära att samtycke till adoptionen inte krävs. Svaret på din fråga beror alltså lite på om barnets pappa har vårdnaden om barnet eller inte, eller om han lider av en allvarligt psykisk störning. Hoppas du fått svar på din fråga!

Fråga om rätten att "kasta ut" sin sambo

2017-04-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min förre detta sambo ska separera och vi bor i en hyres lägenhet och jag står ensam på hyres kontraket och just nu får jag inte bo i lägenheten av honom och han har ingen inkomst till att betala hyran så han vill att jag ska göra det nu i 3 månader tills lägenheten är uppsagd. så nu är min fråga får jag kasta ut honom ? För just nu står jag helt utan bostad och har gjort det snart i en månad. Vill inte ha något skickat till lägenheten för kan inte få tag i min post.
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till på Lawline med din fråga!Utgången blir olika beroende på om ni flyttade in i tillsammans för gemensam användning, eller om din sambo flyttade in till dig när du redan hade lägenheten. Jag kommer därför redogöra för båda dessa senarior. Om ni flyttade in tillsammans och lägenheten utgjort er permanenta bostad, utgör också hyresrätten samboegendom (se här). I det fallet spelar det ingen roll att endast du står på kontraktet utan vid en separation ska bodelning göras inom ett år om en av er begär det och gemensamt bohag och bostad ska då även delas lika. Kommer ni inte överens så tillfaller hyresrätten i detta fall den som bäst behöver den (se här.)Om det istället är så att du bott i hyresrätten sedan tidigare och din föredetta sambo flyttat in utgör inte det samboegendom eller gemensam bostad. Då har du som står på kontraktet i regel rätt att "kasta ut " den andra. Det finns dock undantag i sambolagen som inte går att avtala bort. Undantaget innebär att den som inte "äger" hyresrätten ändå har rätt att överta denna om det är skäligt och denna partner behöver den bäst (se här). Utöver gemensamma barn kan ekonomin spela in vid avgörandet av vem som är i mest behov av lägenheten, samt om en av parterna kan få bostad via kontakter, släkt, föräldrar eller liknande. Sammanfattningsvis:Flyttade ni in i lägenheten gemensamt ska bohag och bostad delas lika. Ni har då samma rätt till lägenheten och kommer ni inte överrens om vem som ska bo kvar kommer den tillfalla den som bäst behöver den.Bodde du i lägenheten redan innan du och din sambo flyttade ihop, ska inte bostaden delas lika och du har då som regel rätt att "kasta ut" din sambo. Men även här kan din sambo ha rätt till lägenheten om det är skäligt och han behöver den bäst. Men - att din sambo kräver att du ska betala hyra trots att du inte bor där samtidigt som du står utan boende är såklart inte rätt. Om det är svårt att avgöra vem som har störst behov av lägenheten kan en bodelningsförrättare tillsättas av tingsrätten - detta kan du läsa om här. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Fråga om tillträde till gemensam lägenhet.

2017-04-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag bor med min hustru i en bostadsrätt som är i hennes namn, men inskaffades under vårt äktenskap och det är jag som betalar mest.Hon är mamma ledig, barnet 1 år. Vi har gått i tankar att skilja oss, det finns 3 månaders kvar till betänketiden träde i kraft, men hon tog mina nycklar, så jag inte kan bo där.Vad har jag göra.
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lägenheten efter skilsmässaNär ett äktenskap avslutats gör man något som kallas äktenskapsskillnad, makarnas gemensamma egendom delas på två mellan dem. Det råder ingen tvekan om att lägenheten är er bådas, det spelar i sig ingen roll att bostadsrätten endast står i hennes namn. Om/när skilsmässan sedan går igenom så kommer lägenheten betraktas som giftorättsgods och delas mellan er. Föregående regleras i Äktenskapsbalken, du kan läsa den här. Egentligen kan man säga att allt som inte är enskild egendom enligt äktenskapsförord eller genom avtal i arv eller gåva är giftorättsgods och värdet av allt giftorättsgods delas alltid på två mellan makarna. Lägenheten idagEftersom att er skilsmässa inte gått igenom så har ni idag båda rätt att utöva er äganderätt på lägenheten. Genom att hindra dig att ta dig in i er lägenhet så gör hon sig skyldig till olovligt förfogande, detta regleras i 10 kap. 4 § Brottsbalken, läs paragrafen här. Det kan vara en bra idé att informera din hustru om detta och berätta att du har rätt att göra en polisanmälan mot henne på grund av detta. Förhoppningsvis lyssnar hon och släpper in dig tills dess att skilsmässan går igenom och ni kan göra en äktenskapsskillnad, se ovan. Lycka till med allt!Vänligen,

Varför krävs exmakes medgivande vid ansökan om lagfart?

2017-04-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag undrar vad som gäller Vi var alltså totalt tillsammans under 7 mån / och jag blev ju Sol & Vårad.Nu har det gått 7 år sedan detta hände och jag har träffat en ny tjej som jag känner väl. Och vi skulle söka lagfart då säger en juristatt vi måste ha min exfrus med givande för att hon har tydligen rätt igenatt ha bodelning. Jag Blir helt Bedrövad när ingenting gäller varkentingsrättens beslut i ärendet att det är avskrivet/avslutat. Då vi knapt var tillsammans i 7 mån ochhon även fått ut en massa pengar så ska hon fortfarande efter 7 år det varit slut.Vad kan jag göra jag vill inte börja igen och ha med dena människa att göraoch hon har plockat ut samanlagd under den korta tid vi var tillsammans dom 7 mån hon var hos mig 462000.Jag vill leva mitt forsatta liv i lugn och ro och med min nya familjJag vill inte ge henne mer pengar jag har alldrig själv fått något i någon bodelningeller krävt något utan, hon har medvetet gått in för att livnära sig på andra.Och Sol & Våra godtrogna dumskallar som mig. Jag jobbar som bygnadssnickare och liggerborta på veckorna så hon vitja min brevlåda förfalskade och plokade alla mina möbleroch sålde bort det jag haft sedan tidigare.Vad är det som gäller för lagar???? för mig Hjälp mig vad ska jag göra.
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Eftersom jag inte har all information kan jag inte svara på exakt vad som har hänt. Till att börja med så finns regler för bodelning vid äktenskapsskillnad i äktenskapsbalkens 9-13 kapitel. En bodelning är ett avtal som ni båda skrivit under. Det här avtalet gäller om det inte blir ogiltigförklarat av en domstol.Det skulle kunna vara så att du bara behöver styrka att din exfru inte längre har giftorätt i fastigheten. Det gör du genom att skicka en kopia på bodelningshandlingen där det framgår att du äger fastigheten. Jag skulle råda dig att ringa lantmäteriet och fråga om det är det som blivit tokigt här. Om det skulle vara något annat är du välkommen att återkomma! Om du lämnar en kommentar under den här frågan så får jag en notis om det.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,