Vad gäller för makars egendom och besparingarna vid bodelning?

2016-07-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om man har sparade pengar som man har jobbati hop,måste man dela det vid en skilsmässa? Och får andra parten placera om dom utan att den andra vet om det??Hon med hans pengar..
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer dela upp svaret i två delar för att svara på dina frågor och inleder med vad som ingår i bodelningen i samband med makars skilsmässa. Först redovisar jag för lagen och förklarar sedan hur den påverkar dig i situationen. Reglerna om makars egendom, äktenskapsskillnad och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Den lagen kan du hitta här. Vad ingår i bodelning vid äktenskapsskillnad?När ett äktenskap upplöses genom t ex äktenskapsskillnad ska en bodelning göras (ÄktB 9:1). I bodelningen ingår giftorättsgods (ÄktB 10:1). En makes giftorättsgods är all dennes egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7:1). Egendom görs till enskild egendom genom bl a äktenskapsförord eller ett arv eller en gåva med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (ÄktB 7:2). Förutom enskild egendom får varje make också i skälig omfattning ta undan personliga tillhörigheter, som kläder och personliga gåvor (ÄktB 10:2). Viss egendom kan en make också tillgodoräkna sig för skuldtäckning (ÄktB 11:2). Detta innebär att en make ska få behålla så mycket av sitt giftorättsgods att denne kan betala eventuella skulder. Giftorättsgodset som blir kvar efter skuldtäckningen är det som läggs samman med den andre makens giftorättsgods och sedan delas lika mellan dem (ÄktB 11:3). Din fråga gäller pengar som sparats ihop genom arbete. Eftersom dessa inte kan ha gjorts till enskild egendom genom villkor för en gåva eller i ett testamente, så beror svaret på om det finns ett äktenskapsförord. Om det finns ett äktenskapsförord som gör dessa pengar till enskild egendom, så gäller det. Pengarna ingår då inte i en bodelning. Om det inte finns ett sådant äktenskapsförord, så är pengarna giftorättsgods. Eftersom sparade pengar inte är sådana personliga tillhörigheter som kan undantas, så ska de ingå i en bodelning och delas mellan makarna. Om maken som äger pengarna har skulder så kan dock besparingarna gå till att täcka dessa. Får en make förfoga över den andres pengar?Varje make råder över sin egendom och ansvarar för sina skulder (ÄktB 1:3). Detta betyder att ett äktenskap inte skapar samägande eller en rätt för makarna att råda över varandras saker eller pengar. En person som sparar pengar som denne tjänar genom arbete får antas vara ensam ägare av pengarna. Det är ägaren som avgör vad pengarna ska användas till och hur de ska placeras. För att någon annan ska få förfoga över pengarna genom att exempelvis placera om dem ska ägaren ge sitt samtycke till det. Samtycket kan ges i förväg eller i efterhand, muntligt, skriftlig eller genom att agera på ett sätt som tyder på att den gick med på handlingen. SammanfattningFör att sammanfatta så är svaret på din första fråga att sparade pengar som utgångspunkt är giftorättsgods och ingår i en bodelning. Om det finns ett äktenskapsförord som gör dem till enskild egendom, så ingår de inte. Beroende på ägarens ekonomiska situation, så kan de även räknad bort från bodelning för skuldtäckning. Svaret på din andra fråga är att en make inte har rätt att råda över pengar som den andre äger utan någon form av tillåtelse, eftersom makar själva råder och ansvarar för sin egendom och sina skulder. Avslutningsvis rekommenderar jag att makar som vill ha större kontroll över vad som kommer ingå i en eventuell bodelning upprättar ett äktenskapsförord. I ett sådant kan makar i detalj bestämma vad de vill ska ingå i en bodelnin. Om detta är något som känns aktuellt för dig, så kan du få hjälp att upprätta ett äktenskapsförord via Lawlines avtalstjänst här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Bodelning vid samboförhållande

2016-07-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan, undrar lite kring sambolagen och bodelning? Om vi har köpt möbler tillsammans för att ha i vår bostad, fast bara en har betalat just en möbel. Medan den andra har betalat tex husgeråd. Hur fungerar det?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då ett samboförhållande upphör ska samboegendomen som utgångspunkt delas lika om någon av samborna begär det, se 8 och 14 §§ Sambolagen (2003:376) (SamboL) (https://lagen.nu/2003:376#P8S1) och (https://lagen.nu/2003:376#P14S1). Vad som utgör samboegendom regleras i 3 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P3S1) och är sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, oberoende av vem som betalt för det. Egendom som används uteslutande för endast den ena sambons bruk räknas inte som gemensamt bohag. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål utgör inte heller gemensamt bohag, se 7 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P7S1). Det finns ytterligare undantag från vad som ska räknas som gemensamt bohag/samboegendom i 4 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P4S1).I ert fall tolkar jag det som att både möbeln och husgerådet införskaffats för gemensamt bruk och därför kommer räknas in under begreppet samboegendom, trots att ni båda inte varit med och betalt för de olika föremålen.Bestämmelserna om sambodelning är dispositiva vilket innebär att man genom skriftliga avtal kan bestämma att annat ska gälla än det som lagen säger, se 9 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P9S1). Om ni inte vill att möbeln eller husgerådet ska delas lika, utan istället tillfalla den av er som betalt för det, kan ni alltså avtala om detta.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid bodelning

2016-07-22 i Bodelning
FRÅGA |vad gäller om man inte har bott ihop på 9 år men äktensskapskillnad genomförd för 1,5 år sedan har ej något bo delnings avtal. det enda som vi står ägare gemensamt på är en sommarstuga. vad gäller då jag vill sälja min del nu ? kan jag tvinga fram en försäljning på min andel??
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bodelning ska göras när ett äktenskap har upplösts, 9 kap. 4 § ÄktB. Ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller den ena makens död, 1 kap. 5 § ÄktB. Ert äktenskap upplöstes genom äktenskapsskillnad för 1,5 år sedan. Lagen stipulerar inte någon exakt tidpunkt för själva bodelningen ska göras. I NJA 2009 s. 437 slogs det fast att det inte finns någon preskriptionstid för hur lång tid i efterhand det är möjligt att påkalla en bodelning. Rätten kan dock gå förlorad i vissa särskilda fall då någon under en väldigt lång tid underlåtit att påkalla bodelning. I det ovan nämnda rättsfallet bifölls dock bodelningen trots att äktenskapet upplösts tio år tidigare. Du verkar dock endast vara intresserad över att få möjlighet att sälja er gemensamma sommarstuga. Då ni är samägare till sommarstugan blir lagen om samäganderätt tillämplig. Enligt 6 § lagen om samäganderätt får en delägare till en fastighet ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, detta trots eventuella invändningar från den andra delägaren. Hela fastigheten och inte enbart din andel kommer då att säljas. Hoppas att du har fått svar på din fråga och att du får en härlig sommar!

Edgång vid sammanträde om anordnande om förvaltarskap

2016-07-21 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, jag undrar om ett sammanträde i Tingsrätten angående anordnande om förvaltarskap sker under ed? Eller om det bara är brottmål som gör det, detta är ett ärende.
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 11 kap 12 § föräldrabalken (1949:381) (FB) ska en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person utses. Enligt andra stycket i bestämmelsen ska lämpligheten kontrolleras om det behövs. Det föreligger dock inget krav på att den som ska utses till förvaltare går i ed för att kunna bli förvaltare. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Föräldrars upplysningsskyldighet

2016-07-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Mitt ex vill punktmarkera mig och våra gemensamma barn. Vill alltid veta vart jag är och vem barnen träffar och är med. Hon kräver att få veta. Min fråga är. Har jag en skyldighet att berätta vid delad vårdnad exakt vem barnen är med (även min familj) samt måste jag berätta för mitt ex var jag är någonstans om jag bara reser i Sverige på mina dagar?
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad, boende och umgänge finns främst reglerat i Föräldrabalken (FB) 6 kap, se här. Vårdnad och barnets bästaDå du och ditt ex har vårdnaden om barnen ansvarar ni båda för barnens personliga förhållanden och ska se till att barnens behov blir tillgodosedda, FB 6:2 st. 2. Något som är viktigt att tänka på är att dina barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran vilket följer av FB 6:1. I frågor som rör beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande där man bl.a. ska ta hänsyn till barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, FB 6:2 a st. 1.Föräldrars upplysningsskyldighetSom förälder har du och ditt ex även ett gemensamt ansvar för att barnens behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses, FB 6:15 st. 2. Då barnen står under vårdnad av er båda och om de ska umgås med en förälder som de inte bor tillsammans med, ska den andre föräldern lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det, FB 6:15 st. 4. Här saknar jag omständigheter för att kunna utreda om en upplysningsskyldighet föreligger eller inte för din del. Däremot kan du som utgångsläge meddela ditt ex om barnets hälso- och sjukdomstillstånd, skolgång, kamratrelationer, mobbningsproblem och fritidsintressen beroende på hur mycket ditt ex träffar barnen. Det finns ingen direkt sanktion kopplad till underlåtelse att upplysa ditt ex om barnen. Vårdnadens utövandeDå ni båda är vårdnadshavare har ni båda rätt att besluta i frågor som rör barnen. Ni ska även i takt med barnens stigande ålder och utveckling ta hänsyn till barnens synpunkter och önskemål, FB 6:11 och 6:13 st.1. Däremot om ditt ex är frånvarande, sjuk eller av annan anledning förhindrad att ta beslut för barnens räkning kan den andre vårdnadshavaren, det vill säga du, bestämma. Däremot får du som vårdnadshavare inte själv fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, FB 6:13 st.2. Detta förutsatt att barnets bästa inte uppenbarligen kräver det. Ska du åka på en resa en längre tid där du tar med dig barnen bör ditt ex få reda på det, däremot är det inget krav att du måste uppge vart du befinner dig hela tiden utan endast då det är av ingripande betydelse för barnets framtid eller då ditt ex är förhindrad att ta ett beslut.Eftersom att ni båda är barnets vårdnadshavare är det viktigt att ni kommunicerar med varandra angående ingripande beslut som rör barnets framtid för att undvika eventuella konflikter. Viktigt är att ni utgår från barnets behov och barnets rätt till en god kontakt med båda sina föräldrar.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Ensam vårdnad

2016-07-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Har en son på 7år som aldrig sen 6månader haft umgänge med sin pappa då han misshandlade mig under flera år och gjorde sexuellt övergrepp på vår son. Detta är anmält men inget hände! Han är alkoholist och använder droger! Jag Åkte 3 år utomlands i samma veva som allt detta hände men vill nu när jag är tillbaka i Sverige ha hela vårdnaden men pappan går ej med på det. Vad kan jag göra? Tänker på min sons säkerhet och min.
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB).Om ni kommer överrens kan ni skriftligen anmäla att ni vill att du ska ha ensam vårdnad om er son och det avtalet blir då giltigt om socialnämnden godkänner det enligt 6 kap. 6 § FB. Detta verkar inte vara möjligt då pappan inte går med på att du ska ha ensam vårdnad. Enligt 6 kap. 5 § har du då istället möjlighet att ansöka om att rätten ska ändra så att du får ensam vårdnad om er son, dvs gå till domstol och få ett domstolsbeslut. Enligt 6 kap. 2 a § FB så ska ert sons bästa vara avgörande vid alla beslut som rör vårdnad och vid avgörande av vad som är bäst för honom ska det särskilt fästas avseende vid risken för att han eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att han olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och hans behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Att hans pappa har missbruksproblematik och inte har träffat sin son sedan han var sex månader är saker som skulle kunna tala för ensam vårdnad. Hänsyn skall tas till er sons vilja med beaktande av hans ålder och mognad. Om du vill ha ensam vårdnad måste du alltså väcka talan om detta. Det ska du göra i den tingsrätt där din son har sin hemvist enligt 6 kap. 17 §. Om du vill kan du vända dig till en advokat- eller juristbyrå som hjälper dig att väcka talan om ensam vårdnad.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Bodelning vid äktenskapskillnad och dödsfall

2016-07-22 i Bodelning
FRÅGA |Tänker överlåta 50% av fastighet till min hustru som redan äger resterande, Inga lån finnes. vad händer om hon önskar ta ut skilsmässa? kommer fastigheten värd 4 milioner att ingå i bodelningen? Vi har båda säkkullebarn , kommer fastighetsvärdet isåfall ingå i dödsboet om jag faller från först? Vad sker om hon avlider först/får jag min giftorättsandel? Mycket tacksam för svar snarast
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allt som du och din fru äger på dagen för ansökan om äktenskapsskillnad ingår i den bodelning som ska göras med anledning av äktenskapsskillnad. Fastigheten kommer alltså att ingå i bodelningen förutsatt att den inte är enskild egendom genom något av de sätt som anges i 7 kap. 2§ Äktenskapsbalken. Värt att poängtera är att varje make har rätt att så långt det är möjligt få behålla sin egendom efter bodelningen. Om det är så att ni bor i fastigheten behandlas den dock lite annorlunda. Den make som bäst behöver bostaden har rätt att få den på sin lott. Eftersom din fru äger fastigheten krävs det också för att du ska få fastigheten att det i övrigt är att bedömas som skäligt. Finns det mycket andra tillgångar i äktenskapet kan det således vara svårt för dig att få del av fastigheten vid en äktenskapsskillnad. När äktenskapet upplöses genom att någon av er går bort ska precis som vid äktenskapsskillnad en bodelning göras där fastigheten ska ingå om den inte är enskild. Makar ärver varandra enligt 3 kap. 1§ Ärvdabalken men om de finns särkullbarn har de rätt att få ut arvet direkt vid sin förälders död och efterlevande make förlorar då sin arvsrätt. Men de kan också välja att avstå från arvet och sedan ha rätt till efterarv när den överlevande maken går bort. Säg att ni har egendom till ett värde av 5 miljoner som delas på hälften vid en bodelning. Dödsboet får 2,5 miljoner och den efterlevande maken 2,5 miljoner. Den efterlevande maken får då 2,5 miljoner genom bodelning och 2,5 miljoner genom arv. Den först avlidnes barn har då vid den efterlevande makens död rätt till 1/2 kvarlåtenskapen.Hoppas det blev klarare!

Bostadsrätt som en sambo vill sälja efter samboförhållande upphört

2016-07-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag äger 60% och min sambo äger 40% av vår bostadsrätt lägenhet. Vi ska nu separera och Jag tänker behålla lägenheten. Frågan är nu om hon har rätt att kräva att jag måste sälja lägenheten? Fördelning av lägenheten gjordes när hon gick med på att flytta ihop med mig för 2 år sedan och det skulle vara en trygghet för henne ( som hon påstod). Jag hade själv ägt lägenheten i 10 år innan hon flyttade in. Inga skulder på lägenheten.
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom ni är sambor så gäller sambolagen. Den finns att läsa https://lagen.nu/2003:376.Innan jag går in på vad som kommer hända nu, rörande försäljning eller annat så vill jag bara förklara vad som är samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag. Bohag är alltså möbler, prydnader, tvätt- och diskmaskiner osv. räknas till bohag (se 3 § sambolagen och 6 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376#P3S1 och https://lagen.nu/2003:376#P6S1). Det finns även vad som är undantag till samboegendom i 4 § sambolagen men jag tror inte det är aktuellt i detta fall.Vad som är sambors gemensamma bostad står i 5 § sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376#P5S1). Eftersom jag inte vet om er exakta situation så kan jag inte säga om bostadsrätten ni äger är samboegendom, men det verkar vara så att lägenheten ni äger är samboegendom, särksilt eftersom ni äger den gemensamt. Men läs igenom 5 § 3 punkten särskilt och se om detta stämmer överens med er situation. Så, nu när vi gått igenom vad som är samboegendom kan vi komma in till vad som kommer ske härnäst. Det är ju så att när ett samboförhållande upphör så skall samborna dela på samboegendomen i en bodelning. Det står i 8 § sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376#P8S1).Vad betyder det? Jo det betyder att samboegendom ska fördelas lika mellan er. Detta kanske inte är så svårt med bohaget, men med lägenheten blir det klurigare. Hur ska det gå att dela den lika? Det gör man så att vardera sambo tar värdet av lägenheten, tar bort kvarvarande skuld från det värdet (i ditt fall inget, men din sambo kanske har en skuld kvar) och efter att skulden subtraherats från värdet så lägger man ihop båda sambors delar och delar det med två för att få reda på vad varje sambo ska få. Detta är lite teoretiskt, och det står i 13 och 14 §§ i sambolagen. Men jag ska förklara det med ett exempel för att förtydliga vad som menas.Vi säger att lägenheten i fråga är värd en miljon 1 000 000 kr. Du äger som nämnt 60% och din sambo äger 40%.Med metoden som jag beskrev ovan ska du som inte har någon skuld på lägenheten inte ta bort någonting av vad du äger, det blir alltså 600 000 – 0 = 600 000.Men vi säger att din sambo kanske har 200 000 i skuld eftersom hon tog ett lån för att betala för sin del. Då ska hon ta bort 200 000 från den del som hon äger, 400 000 – 200 000 = 200 000.Därefter ska ni slå ihop båda delar, 600 000 + 200 000 = 800 000 och det ska ni dela på två 800 000 / 2 = 400 000. Det är så mycket ni får vardera av bodelningen. Dessutom får din sambo automatiskt 200 000 eftersom vi hon avräknade det på sin skuld. Alltså hon får behålla mer av lägenheten av dig, för att hon har en skuld. Detta har vi i Sverige till säkerhet för borgenärerna, alltså de som ger lån, så att de ska vara säkra att få betalt. Eftersom du då vill äga hela lägenheten så måste du betala 600 000 kr till din sambo för att få hela äganderätten.Detta kan verka konstigt, men låt mig förklara hur det går ihop. Det är ju dig hon köpt lägenheten från, så hon har ju redan betalt 200 000 kr till dig för sin del. Dessutom har hon kvar 200 000 kr i skuld som du ska få. Så när du får dessa 200 000 kr har hon ju betalt 400 000 kr för dem. Eftersom du då vill ha tillbaka lägenheten måste du betala 400 000 kronor för den. Men jag förstår att det kan kännas som att du köper din lägenhet flera gånger. Det är troligen det din sambo menade med säkerhet också eftersom nu när ni separerar så har hon rätt att få 40 % av värdet på lägenheten, och du måste betala det till henne eftersom det är det hon äger och du vill äga det istället. Skulle det vara så att hon fick 40% av lägenheten i gåva måste du ändå betala genom bodelningen eftersom det är faktiskt hon som äger 40% av lägenheten nu.Så jag skriver som om lägenheten inte alls behöver tvångsförsäljas, och det gör den inte. Är det så att du har råd att ta över hela lägenheten genom bodelning så kan du göra detta enligt 17 § sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376#P17S1). Allt ni behöver göra då är att göra en bodelning enligt konstens alla regler.Hur man gör en bodelning är väldigt oreglerat. Jag bifogar en länk till domstolens hemsida som i sin tur hänvisar till skatteverkets hemsida för lite tips. Även om de talar om äktenskap så är det samma för sambor enligt 20 § sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376#P20S1). 20 § sambolagen hänvisar till 9 kap. 5 § äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230#K9P5S1). Att göra ett bodelningsavtal kanske inte är helt enkelt att göra på egen hand, men det är möjligt. Annars finns Lawlines tjänst där ni enkelt kan göra ett bodelningasvtal, jag bifogar en länk till det nedan.Skulle det vara så att ni inte kommer överens eller vill göra det själva går det att ansöka om att få en bodelningsförrättare enligt 26 § sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376#P26S1). Den hänvisar i sin tur till bestämmelserna om bodelningsförrättare i äktenskapslagen. Det skulle jag inte rekommendera om det är möjligt att göra det själva eftersom då måste ni betala någon för att göra det arbetet och det kommer nog ta längre tid än om ni skulle göra det själva.För att kort sammanfatta allt jag skrivit: Lägenheten kommer troligtvis inte bli tvångsförsåld, men du kommer behöva betala för 40% av lägenheten till din sambo. Har du inte råd att betala den delen kan det eventuellt bli så att lägenheten tvångsförsäljs.Jag hoppas jag svarat på de frågor och funderingar du hade. Är det något du fortfarande undrar över lämna en kommentar på Lawlines hemsida så ska jag svara på den så fort jag kan.Länk till Lawlines bodelningsavtal: http://lawline.se/avtal/bodelningsavtalLänk till domstolen: http://www.domstol.se/familj/bodelning/