Vad händer med en bostad när sambor respektive makar separerar?

2016-10-20 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har träffat en tjej och hon har 2 barn en på 3 år och en på 14 år och vi är kära i varann och kommer att gifta oss nästa år. Vi är ute efter en bostadsrätt. Jag har ett hus som jag kommer att sälja och insatts pengarna kommer jag lägga på bostadsrätt. Om det nu skulle visa sig att hon skulle göra slut med mig innan vi gifter oss kommer jag att förlora alla dom pengar som jag har satt in? Och om vi gifter oss och hon gör slut förlorar jag hela insatts pengarna då också? Mvh
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom reglerna om vad som händer när ett par avslutar sin relation ser lite olika ut för sambor och makar, så kommer jag dela upp svaret i två delar. Först beskriver jag i allmänhet reglerna om sambors ekonomiska förhållanden och vad det kan få för konsekvenser för dig. Detta svar baseras på reglerna i sambolagen (SamboL) som du hittar här. Sedan beskriver jag på samma sätt vad som gäller för makar och vad konsekvensen blir för dig om ni gifter er och sedan avslutar relationen. Det svaret baseras på regler i äktenskapsbalken (ÄktB) som du hittar här. För ett mer kortfattat svar kan du se närmre på den avslutande sammanfattningen.Allmänt om sambors bodelningNär ett par som levt som sambor avslutar sin relation kan personernas egendom hanteras på olika sätt. Om det inte finns ett samboavtal som påverkar situationen, så kan parterna välja att ta tillvara den egendom som de själva äger. Båda parter har också rätt att begära en bodelning (SamboL 8 §). I en bodelning ingår samboegendom.Samboegendom utgörs av gemensam bostad och bohag som skaffats för gemensam användning och som inte endast är till för fritidsändamål (SamboL 3 § och 7 §). Gemensam bostad är fastigheter, bostadsrätter eller liknande som fungerar som sambornas gemensamma hem (samboL 5 §). Gemensamt bohag är inre lösöre avsett för det gemensamma hemmet och utgörs typiskt sett av möbler, köksmaskiner och annan inredning (SamboL 7 §). Det är viktigt att komma ihåg att sakerna ska ha skaffats för att användas gemensamt av samborna inför eller under förhållandet.Vid en bodelning ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas. Först avgörs vad av parternas respektive ägodelar utgör samboegendom och denna egendom värderas. Var sambo får från sin samboegendom avräkna ett belopp för att täcka eventuella skulder som är förenade med samboegendomen (exempelvis ett bostadslån). Resterande värde av sambornas samboegendom läggs samman och delas lika mellan dem (SamboL 12-14 §§). Om samboförhållandets längd, parternas ekonomiska förhållande och övriga omständigheter är oskäligt att göra göra en hälftendelning, så kan en sambo med större tillgångar få en större andel (SamboL 15 §). När andelarna har beräknats ska sakerna som utgör samboegendom fördelas mellan parterna så att de får samboegendom till ett värde som stämmer överens med deras andelar. Utgångspunkten är att bostad och bhoag ska tilldelas den med störts behov. Om viss egendom ägs av en sambo men ska överlämnas till den andra p.g.a. dennes behov, så måste det vara skäligt utifrån omständihgeterna i övrigt. Istället för att överlämna egenom kan betalning av egendomens värde erläggas istället (SamboL 16-17 §§).BostadsrättenOm du köper en bostadsrätt som ni flyttar in i, så kommer den ses som er gemensamma bostad och ingå i din samboegendom. Om ni separerar men väljer att inte genomför en bodelning, så får du som ägare behålla den. Om ni bodelar kommer bostadsrättens värde ingå i andelsberäkningen och du får minst 50 % av detta. Om separationen sker efter en kortare tid, så kan du sannolikt få tillgodogöra dig en större del, eftersom det vore oskäligt om du tvingas ge ifrån dig 50 % av värdet på en bostad du nyligen köpt. Detta är särskilt en realistisk utgång om ni separerar inom det närmaste året, innan ni hinner gifta er. Det innebär att du har rätt till samboegendom som motsvarar minst 50 % av bostadsrätten värde (troligen mer), men vem som får själva bostaden beror på vem av er som kan anses ha störst behov av den. För en säker bedömning i den frågan krävs emellertid mer information om era personliga omständigheter.Allmänt om makars bodelningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas mellan dem i en bodelning (ÄktB 9:1). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. Utgångspunkten är att allt makarna äger utgör giftorättsgods om inte något görs till enskild egendom i äktenskapsförord, villkor i testamente, gåvobrev eller liknande (ÄktB 10:1 och ÄktB 7:1). Precis som för sambor ska makarnas andel i giftorättsgodset beräknas, Först får makarna från sitt giftorättsgods avräkna ett värde som kan täcka makens eventuella skulder och resterande värde läggs sedan samman. Värdet delas sedan lika mellan makarna (ÄktB 11:1-3). Precis som för sambor kan en make få en större andel om en hälftendelning är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter (ÄktB 12:1).När andelarna har beräknats ska giftorättsgodset fördelas enligt dessa på samma sätt som för sambor. Utgångspunkten är att makarna tar sin egen egendom och det de själva vill ha (ÄktB 11:7). Den som bäst behöver bostad eller annan egendom har rätt att få denna. Dock ska egendom som tillhör den andra maken endast överlämnas efter behovsprövning om det kan anses skäligt (ÄktB 11:8). Om någon part tar egendom till ett värde som överstiger dennes andel, så kan den överlämnas viss egendom eller betala skillnaden i pengar till den andra parten (ÄktB 11:9).BostadsrättenOm du köper en bostad och du och din partner gifter er, så kommer bostaden vara del av ditt giftorättsgods och ingå i en bodelning. Detta innebär att du vid en andelsberäkning kommer få 50 % av dess värde i din andel. Precis som för sambor kan en make med större förmögenhet få en större andel, särskilt om äktenskapet varat under kortare tid. För makar brukar det anses rimligt att den med större förmögenhet får en större andel om äktenskapet varat i mindre än 5 år, men till denna tid räknas också tiden som paret levt som sambor tidigare.Du som ägare ska som utgångspunkt få behålla bostaden. Om dess värde är större än din andel får du överlämna egendom eller pengar som motsvarar skillnaden till din partner. Dock kan din partner efter en behovs- och skälighetsbedömning få överta bostaden. Precis som i sambofallet ovan krävs mer information om era respektive förhållanden för att göra en korrekt bedömning i den frågan.Sammanfattning och tipsOm du köper en bostadsrätt som du och din partner flyttar in i kommer den ingå i din samboegendom och dess värde tas upp i en andelsberäkning om ni separerar och väljer att genomföra en bodelning. Då kommer minst 50 % av bostadens värde bli del av din andel. En större del kan tillfalla dig om ni separerar efter en kortare tid. Vem som får själva bostaden beror på om din partner kan anses ha större behov av den än du. Om ni gifter er kommer bostaden ingå i ditt giftorättsgods och du får som utgångspunkt 50 % av dess värde. Om dina tillgångar är större än din partners och ni skiljer er inom 5 år kan du få en större andel. Du ska i detta fall som utgångspunkt få behålla bostaden, men din partner kan efter en behovs- och skälighetsprövning få överta den.Om du vill undandra bostadsrätten från en eventuell bodelning enligt sambolagen, så kan ni skriva ett samboavtal om detta (SamboL 9 §). Dock finns det en skyddsregel som innebär att din partner kan överta bostaden om hennes behov är större och det föreligger synnerliga skäl (SamboL 22 §). Denna regel kan inte avtalas bort i ett samboavtal. Om ni gifter er och du inte vill att bostaden ska ingå i en bodelning, så kan den göras till enskild egendom i ett äktenskapsförord (ÄktB 7:3). Via Lawlines avtalstjänst kan ni få hjälp att utforma samboavtal och äktenskapsförord. Det kan dock vara bra att först prata med en erfaren jurist om de olika för- och nackdelarna och för att få säkrare framtidsprognoser. Jag hoppas att du med detta har fått en bättre uppfattning om vad som kan hända i de situationer din fråga gäller. Lycka till med bostadsletandet!Vänliga hälsningar,

Förskott på arv

2016-10-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min farmor har under en 4-5årsperiod skickat mig pengar från hennes besparingar/pensionsinkomst, både mindre och större belopp. Jag är alltså barnbarn och stått henne närmast. Utmärkande är då hon hjälpte mig att köpa lägenhet och bidrog till insatsen. Nu har hon hastigt och olyckligt gått bort och resterande släktingar (farfar+dotter) undrar var pengarna tagit vägen. De pengar hon gett mig har varit gåvor/julklappar/födelsedagspresenter etc. Har de rätt att kräva tillbaka alla pengar hon någonsin gett mig under denna period?
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna gällande din fråga finns i Ärvdabalkens sjätte kapitel (här).En anledning till att dina släktingar kan tänkas kräva tillbaka pengarna är att de ser gåvorna som förskott på arv, som därmed ska avräknas. Dock är det endast gåvor som den avlidne gett sina avkomlingar som avräknas. Detta framkommer av ÄB 6:1 (här).Gåvor till barnbarn avräknas endast om dennes förälder (och den avlidnes barn) själv har avlidit. Som jag tolkar det finns inte din pappa längre i livet. Gåvorna presumeras därmed vara förskott på arv, då du träder i din pappas ställe. Gåvornas värde ska därmed läggas till din farmors kvarlåtenskap vid beräkningen av arvs- och testamentslotter, för att sedan fördelas på samtliga arvingar. Efter fördelningen kommer den summa som du har fått i gåvor att räknas av från ditt arv, då utgångspunkten är att samtliga arvingar i slutändan ska få lika mycket. Denna följd framkommer av ÄB 6:5 (här).Då jag inte känner till de specifika omständigheterna i din situation kan jag inte ge dig ett närmare svar än så. Jag hoppas att du ändå fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma i kommentarsfältet nedan!Med vänliga hälsningar,

Upphävande av äktenskapsförord

2016-10-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!vi fick skrivet ett äktenskapsförord 1988 när jag startade ett AB tillsammans med en bekant! ABet kursade 1992. Vet ej vad som står i förordet och vill bara ta bort det. Måste vi skriva ett nytt för att bli "normala"? Med vänlig hälsning, Jan jensen
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om äktenskapsförord återfinns i 7 kap. äktenskapsbalken (1987:230). För att upphäva ett tidigare registrerat äktenskapsförord behöver ni skriva ett nytt (ÄktB 7:3 1 st.). Det nya äktenskapsförordet ersätter det gamla. När ni skriver äktenskapsförordet kan ni välja till exempel att all egendom ska vara er gemensamma, eller om viss egendom ska vara enskild. Registrering av äktenskapsförordet ska ske i Skatteverkets äktenskapsregister (ÄktB 7:3 3 st.).Ett äktenskapsförord kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord.

Undanta egendom ifrån bodelning

2016-10-18 i Bodelning
FRÅGA |Vi planerar att köpa en gård och flytta dit.Vi är gifta.Min man har särkullbarn.Min man är mycket äldre än jag.Hur ska vi göra och vad ska vi skriva för att gården ska fortsätta att ägas till sin helhet av den av oss som efterlever den andre? Jag skulle inte kunna samäga med särkullbarnen och ekonomiskt är det omöjligt att köpa ut dem till kommande marknadsvärde. De skulle inte gå med på att jag bor kvar i orubbat bo.Kan mina föräldrar köpa gården och ge mig den som gåva/ förskottsarv? Att jag sedan testamenterar gården till min man. Håller det juridiskt?
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag börjar med din fråga huruvida dina föräldrar kan köpa gården och ge den till dig som gåva eller förskott på ditt arv. Det är inte rekommenderat, då en domstol vid en eventuell tvist skulle kunna se detta som en skenhandling (dvs en handling utförd enbart i syfte att undanhålla arv från din makes särkullbarn) och helt bortse från detta.Problematiken är, som du nämner, att vid tillfället för din makes död så har hans särkullbarn rätt till sin laglott direkt (se 3:1 ärvdabalken). Det ni kan göra är att skriva ett äktenskapsförord alternativt ett testamente, med ett förordnande om att gården ska utgöra respektive makes enskilda egendom beroende på vem som först avlider (se 7:2 äktenskapsbalken). På det sättet undantas gården ifrån bodelning (se 10:1 äktenskapsbalken). Ni kan också förordna att gården ska ärvas med fri förfoganderätt, vilket innebär att (under förutsättning att din make avlider först) din makes särkullbarn ärver respektive kvotdelar av gården i efterarv från sin far vid tidpunkten för din bortgång.Om du önskar hjälp med att upprätta ett sådant testamente eller äktenskapsförord så rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid här eller klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Är tvångsbodelning möjligt?

2016-10-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej kan man tvångsdela. Ett hemman då den ena partner inte kan komma överens med?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om du och din partner inte kan komma överens om hur bodelningen ska gå till eller om din partner vägrar att medverka till att en bodelning ska ske så kan du lämna in en ansökan om bodelningsförrättare till tingsrätten. Efter att tingsrätten fått din ansökan så kommer de att utse en bodelningsförrättare (en jurist) som ska hjälpa er med bodelningen, se äktenskapsbalken (1987:230) 17 kap 1 §. Bodelningsförrättaren kommer i första hand att försöka få dig och din partner att komma överens. Om detta inte går så kan bodelningsförrättaren göra en tvångsbodelning, se äktenskapsbalken 17 kap 6 §. Bodelningsförrättarens förslag till bodelning kommer att lämnas in till tingsrätten. Om någon av er vill överklaga bodelningsförrättarens förslag så har ni fyra veckor på er att göra detta innan det vinner laga kraft, se äktenskapsbalken 17 kap 8 §.Enligt äktenskapsbalken 17 kap 7 § ska kostnaderna för bodelningsförrättaren betalas av parterna. Även om det är du som lämnat in ansökan så fördelas ändå kostnaden för förrättaren lika mellan dig och din partner. Bodelningsförrättaren kan dock bestämma att kostnaderna ska fördelas annorlunda om:- Den ena parten drar ut på ärendet i onödan och inte inkommer med de uppgifter till bodelningsförrättaren som han eller hon har blivit ombedd att göra.- Om parternas ekonomiska förhållanden ger anledning till detta.Om du behöver hjälp med att skriva din ansökan som ska lämnas in till tingsrätten så kan Lawlines jurister hjälpa dig med detta. Boka en tid med våra jurister här.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Värdering av bohag

2016-10-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo har försökt att göra en bodelning. Men då det råder tveksamheter i hur vi ska räkna på åldersavdrag på diverse produkter så undrar jag om ni har något förslag på hur man ska räkna på tillexmempel en tv som vid nyköp kostade 20.000:- men nu är 2 år gammal.Finns det någon formel man lan använda sig av?Tack på förhand!
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som ska ingå i bodelningen brukar kallas för samboegendom och denna utgörs enligt 3 § sambolagen (SamboL) av sambors gemensamma bostad och bohag (se här). Bohaget består av möbler, hushållsmaskiner och andra lösa saker som är avsedda för det gemensamma hemmet, vilket framgår av 6 § SamboL (här). Det är alltså endast de möbler etc. som ni köpt till ert gemensamma hem som ska ingå i bodelningen. Äger någon av er egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål räknas den inte in i ert gemensamma bohag och ska alltså inte ingå i någon bodelning, se 7 § SamboL (här).När det kommer till värderingen av bohaget regleras den inte i lag men utgångspunkten brukar vara marknadsvärdet, med andra ord vad ni skulle få för den aktuella saken om den lades ut till försäljning på ex. Blocket. Någon enkel formel för värderingen finns tyvärr inte. För att ta reda på marknadsvärdet för TV:n så kan ni försöka hitta liknande modeller, som är ungefär lika gamla, på andrahandsmarknaden och helt enkelt utgå från försäljningspriset för dessa TV-apparater. Vad gäller bohag som båda makarna behöver har man tyckt att en värdering enligt marknadsvärdet kan bli orättvis eftersom andrahandsvärdet på ex. möbler ofta är lågt trots att möbeln inte är särskilt gammal. Detta har gjort att man i dessa fall brukar utgå från vad man kallar för bruksvärdet. Bruksvärdet ska spegla användarens behov av möbeln och är således högre än marknadsvärdet, men givetvis inte lika högt som nypriset. Någon mer exakt definition är svår att ge, men eftersom det råder avtalsfrihet är det det värde ni kommer överens om som gäller.Om ni inte lyckas komma överens har ni enligt 17 kap. 1 § äktenskapsbalken (vilken även är tillämplig på sambor) möjlighet att ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare som hjälper er med bodelningen. Detta kan dock bli kostsamt, då ni själva måste stå för ev. eget ombud samt dela på kostnaden för bodelningsförrättarens arvode. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Närståendeadoption vid släktskap

2016-10-19 i Adoption
FRÅGA |Hej!Min syster är gravid. Varken hon eller hennes make vill behålla barnet, av praktiska och ekonomiska skäl. Jag är ensamstående bror och vill gärna adoptera barnet efter att det fötts. Är det juridiskt möjligt? Räcker det med föräldrarnas samtyckte? Kan jag som genetisk släkting vara garanterad att just jag får adoptera barnet, om socialtjänsten inte finner några brister i mitt liv? Vill inte att barnet ska placeras i fosterhem.
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att adoptera en nära släktings barn är möjligt, men genetiken väger inte lika tungt här som det gör i länder vars rättsordning baseras på sedvanerätt (ex. USA) där släktskap kan innebära en automatiserat vårdnad. Det som aktualiseras här i Sverige är vad man kallar för en närståendeadoption, vilket är när man adopterar sin partners barn eller barn till en nära släkting. Det går till så att du lämnar in en ansökan till tingsrätten, som sedan begär ett yttrande från socialtjänsten som utreder dig och din levnadssituation. Målet med utredningen är att få fram vad som är barnets bästa, och om det anses vara du, får du ett medgivande från socialnämnden. Bra att veta här är gifta par och ensamstående kan utredas för en sådan adoption, dvs. att par som lever i samboskap inte kan göra det. När det som i din situation rör sig om ett nyfött barn, är reglerna lite annorlunda. Då krävs att modern och fadern frånsäger sig föräldraskapet efter att en tid passerat från förlossningen. Detta är för att de ska anses vara säkra på sitt beslut och inte kunna ge bort rätten i förtid eller i direkt samband med förlossningen. Ansvaret träder då över på socialtjänsten att hitta en lämplig vårdnadshavare till barnet, varpå de tar sådana som fått socialnämndens godkännande enligt vad som står i stycket ovan.Ovanstående beskriver processen i grova drag, men den tar tid och upplevs av många som påfrestande. Jag rekommenderar dig därför att ta hjälp av praktiserande familjerättsjurist för att det ska vara så säkert som möjligt. Du kan kontakta våra jurister på http://lawline.se/boka eller läsa mer om processen på https://www.adoptionscentrum.se/sv/. Hoppas du fått lite mer klarhet i din fråga, annars får du gärna höra av dig igen! Med vänlig hälsning,

Fördelning av resekostnader vid umgänge

2016-10-17 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag är mamma till två fantastiska killar på 12 o 14 år. I lite mer än 3 år har de bott hos mig på heltid. Deras pappa valde att flytta 35 mil bort utan egentlig anledning. Han hade varken jobb eller utbildning i nya staden vid flytt.Sönerna är hos sin pappa på lov och nån helg då och då. Nu undrar jag, vem skall stå för umgängesresorna? Killarna tar tåget och enkel resa för dem är ca 350 kr för bägge. Hittills har vi betalt varsin resa.Sedan undrar jag vad mer pappan skall ta del av utgifterna av som tex glasögon, medlemsavgifter till sporter, skolresor, cuper mm.Han betalar i dag underhåll via försäkringskassan på 1573 kr per barn.
André Kalldal |Hej! Tack för din fråga och för att du använder dig av Lawline!Huvudregeln enligt föräldrabalkens bestämmelser är att det är den förälder barnen reser till (dvs. pappan i ditt fall) som primärt ska stå för resekostnaderna, du kan läsa mer här. Detta är dock helt beroende av omständigheterna kring er umgängesrätt, eran ekonomiska situation samt övriga omständigheter. Det blir alltså en sorts bedömning av vad som är skäligt att han betalar, på samma sätt som en skälighetsbedömning görs när barnens underhåll bestäms. Om barnens far exempelvis är arbetslös, men behövde flytta dit han flyttade på grund av att han exempelvis har annan familj där, är det oskäligt att han står för alla resekostnader, eftersom han helt enkelt inte kan, men fortfarande har umgängesrätt till sina barn. Vill du läsa mer om detta, har Svea Hovrätt avgjort ett liknande ärende, du kan läsa det här. Huvudregeln är alltså att han har huvudansvaret, men utan att veta mer om era personliga förhållanden kan jag tyvärr inte ge ett mer detaljerat svar. Om du vill ha en personlig rekommendation är du välkommen att kontakta våra jurister för att få hjälp att reglera detta, du når dem enkelt på http://lawline.se/boka.Angående kostnaderna för sporter och dylikt är det rimligt att dessa ska utgå ur vad du erhåller som underhåll via försäkringskassan. Båda föräldrarna har underhållsskyldighet och ska se till att barnen har tillgång till kläder, mat, intressen och dylikt. Bor barnen bara med ena föräldern, tillgodoser den andra föräldern detta genom underhållet. Ni kan självklart komma överens om att en av er står för ena barnets aktiviteter och vice versa, eller att ni fördelar det jämt, om ni är överens om det ska vara något utöver underhållet. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller om något är oklart!