Inseminationsgivares rätt till fastställelse av faderskap och vårdnad?

2017-11-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag är gravid efter många försök via heminsemination som en vän/kollega har ställt upp på. Vi har försökt i ca 9 månader och äntligen lyckades det. Han är pensionär och har sex barn sedan tidigare och två har han aldrig träffat, en är adopterad och en biologisk är bortadopterad och de övriga två har brytit kontakten med honom. Vi har alltid varit överens om att han inte skulle anta en papparoll utan jag skulle bli ensamstående med egen vårdnad. Nu vill han skrivas som pappa i papperna och ha delad vårdnad, kan jag neka honom det lagligt? Jag har inga problem med att de skulle umgås men vill absolut inte ha delad vårdnad med honom.Vill väldigt gärna ha svar! Tack :)
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om insemination hittar du i 6 kap i lagen om genetisk integritet. När det kommer till just faderskap och vårdnad om ett barn regleras detta i Föräldrabalken (FB). För att spermadonatorn skulle kunna bli fastställd som fader till barnet krävs att en talan väcks om det enligt FB 3 kap. 5 §. Dock är det enbart barnet som kan väcka en talan om det. Det innebär att barnet själv eller någon av föräldrarna i egenskap av ställföreträdare får väcka talan. Spermadonatorn kan därför inte väcka talan för att fastställas som pappa till barnet. Således kommer du på den vägen vara skyddad från att donatorn försöker förklaras pappa till barnet. Då du inte är gift när barnet föds kommer du automatiskt få ensam vårdnad. Om nu faderskapet senare fastställs innebär det inte automatiskt att fadern har rätt till vårdnad om barnet. Mannen kan när han blivit registrerad som rättslig fader av socialtjänsten föra talan om att domstolen förordna om gemensam vårdnad. När det gäller vårdnad om barn, boende och umgänge så är det barnets bästa som särskild vikt ska fästas vid, speciellt behovet av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det är en bedömningsfråga för domstolen av huruvida ni kommer att kunna samarbeta i frågor som rör barnet. Kommer domstolen fram till att ni verkligen inte kan samarbeta, det krävs ganska stora problem för detta, kommer domstolen ge den av er som är bäst lämpad vårdnaden. Denna person kommer troligtvis, utan att veta något om era livsförhållanden vilket starkt påverkar, vara du som mor och befintlig vårdnadshavare.Med vänliga hälsningar,

Vårdnadstvist

2017-11-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Gällande mina bonusbarn.Mamman har allvarliga problem med alkohol och efter flera tråkiga händelser är barnen hos mig och min man (barnens pappa) på heltid.Vi har även sociala i ryggen som anser att barnen inte bör träffa modern just nu.Mamman har inte frågat om barnen en enda gång.Nu vill min man ansöka om egen vårdnad. Hur gör man det på enklaste sätt utan inblandning av advokat?Mvh/ Sofie Lundberg
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att en föräldern ska få ensam vårdnad över gemensamma barn krävs det som huvudregel att man väcker talan mot den andra föräldern enligt Föräldrabalken 6 kap. 5§. Man kan även, utan att väcka talan, avtala föräldrarna emellan, om vårdnaden.Det enklaste sättet för er att få ensam vårdnad är att skriva avtal om vårdnaden med modern, där ni stadgar att din man ska ha ensam vårdnad. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Efter det att ni upprättat skriftligt avtal skickar ni in detta för godkännande till socialnämnden. Har föräldrarna avtalat om gemensam vårdnad, skall socialnämnden godkänna avtalet, om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa (se bedömning om barnets bästa nedan). Vid det fall barnens mor inte vill samarbeta och skriva ett sådant avtal, kan ni väcka talan vid domstol som därefter beslutar i frågan. Detta görs genom stämningsansökan.Domstolen kommer därefter göra en bedömning med utgångspunkt i hur föräldrarna samarbetar i olika frågor som rör barnet. Frågor som exempelvis rör vart barnet ska gå i skola, hälsovård samt andra väsentliga frågor. Om den ena föräldern har grova samarbetsproblem, jämtemot den andra föräldern, talar detta för att den andra föräldern ska anförtros vårdnaden.Den främsta beaktningen kommer tas gällande vad som är det bästa för barnet enligt Föräldrabalken 6 kap. 2a§. Man kommer vidare även beakta barnets egna vilja, med hänsyn till hur gammalt och moget det är. Barnet vilja kan i regel väga tungt. Vidare vad som är barnets bästa är utgångspunkten att man ska undvika att barnet far illa om det kommer bo eller ha vårdnaden av den ena föräldern. Både fysisk och psykisk ohälsa. Om barnet har syskon ska även detta vägas in, att syskon inte ska slitas ifrån varandra (även halvsyskon beroende på relationen).Vidare ska man även ta ställning till i en vårdnadstvist om en utav vårdnadshavarna är direkt olämplig. Olämplighet kan exempelvis grunda sig i alkoholmissbruk eller liknande.En fråga som är viktig att ta ställning till är om den ena föräldern har bedrivit umgängessabotage. Detta innebär att personen har försvårat umgänge eller liknande med den andra föräldern. Exempelvis, då man bestämt umgänge, så har föräldern undvikit överlämning av barnet.Man kommer även göra en prognos för framtiden där man beaktar om den hypotetiska föräldern som får vårdnaden kommer underlätta barnets behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses.Utifrån ovanstående punkter, samt andra vägande argument kommer man göra en beaktning om vad som är det bästa för barnet. Därefter kommer en eventuell tvist leda till att den som bäst kan tillgodose barnets bästa anförtros vårdnaden. Dessvärre är det vidare svårt att ta ställning till utgången vid eventuell tvist utifrån uppgifterna som du lämnat. Av vad du lämnat anser jag att omständigheterna talar till er fördel. Vill du ha mer hjälp hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan. Hoppas att svaret har hjälpt dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Skyldigheter vid bortgång av förälder

2017-11-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Är jag som biologisk dotter per automatik skyldig att städa ur hyreslägenhet och ordna begravning vid faders dödsfall? Har inte setts på 20 år. Kan jag sättas i skuld och tvingas betala om dödsboet saknar tillgångar?
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige kan man inte ärva skulder av sina föräldrar då skulder är personliga, så alla utgifter i samband med begravning och så vidare utgår ifrån dödsboet så långt det räcker. Du har inget ansvar om du inte gått med på någonting på förhand.Jag hoppas att jag lyckats besvarat din fråga!Mvh,

Kan jag flytta till en annan stad med vårt gemensamma barn utan samtycke från den andra föräldern?

2017-11-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min man skall skiljas och har en son på 8 månader. Vi bor i Sthlm nu och jag vill flytta till Skåne då min familj bor där. Detta är inget min man vill då han menar på att det är hans barn med (trots väldigt lite umgänge osv) vad för rättigheter har jag som mamma? Måste jag ha hans medgivande på att flytta?
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor som rör vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB) Jag utgår från att ni har gemensam vårdnad över ert barn. Vid gemensam vårdnad ska i princip alla beslut rörande barnet fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna (6 kap. 13 § FB). Dock har den ena vårdnadshavaren rätt att ensam fatta beslut om den andra vårdnadshavaren är till exempel sjuk eller att beslutet gäller daglig omsorg (6 kap. 13 § andra stycket FB). Ju betydelsefullare beslutet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Ett beslut som att den ena vårdnadshavaren vill flytta till en annan stad med barnet, räknas som ett sådant viktigt beslut som båda vårdnadshavarna måste vara överens om.Vill du ha mer rådgivning eller boka tid med en jurist? Ring oss på 08-533 300 04 eller skicka in en expressfråga! Lycka till!Med vänliga hälsningar

Skulder vid bodelning

2017-11-17 i Bodelning
FRÅGA |När man ska skiljas efter 1.5 år och jag har lån på Nordea sen innan! Jag lånade 50000kr till åt honom för han stod hos kronofogden och ville bli av med lånen?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att ni vänder er med er fråga till Lawline!Vid skiljsmässa ska bodelning göras. Skulderna kommer att beaktas vid bodelningen enligt nedan.Enligt Äktenskapsbalken 9:1 ska, när makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, när ett äktenskap upplöses. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Det råder även avtalsfrihet vid äktenskapsskillnad vilket innebär att man får avtala vilken egendom som ska tillfalla vilken make. Vid det fall man ej kommer överens om en bodelning, skall domstolen på ansökan av make förordna någon att vara bodelningsförrättare, ÄktB 17:1. Denne kommer att göra en bodelning med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena var vid talan om äktenskapsskillnad väcktes, ÄktB 9:2 - detta kallas för kritisk tidpunkt. Man ska då beakta och räkna med både tillgångar och skullder, som därefter räknas ihop och delas lika mellan makarna, enligt huvudregeln. Vid äktenskapsskillnad ska skulder räknas av från en makes giftorättsgods i den omfattning detta räcker. Då skulderna härleds till makens enskilda egendom ska dessa dock täckas med enskild egendom. Vid det fall att makens enskilda egendom inte räcker till ska maken få vidare täckning ur sitt giftorättsgods. Detta är sedermera, med utgångspunkt av den kritiska tidpunkten.Vid skiljsmässa ska samtliga skulder från båda makarna tas i beaktning vid bodelningen.Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Bodelning – hur behandlas bl.a. framtida latenta skulder

2017-11-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag har levt med en man i 14,5 år. Vi har tre barn tillsammans och för snart tre år sedan gifte vi oss. Vi ska nu skilja oss, på mitt initiativ. Han har flera aktiebolag och i bodelningsprocessen har meningsskiljaktigheter uppstått. Min fråga kring det här med uppdelningen av aktierna är grundad i att han hotar att flytta pengarna från bolagen till andra bolag. Jag utgår, efter hans hot, att han vill placera pengarna i företag där han ännu inte äger aktier. Detta för att lämna "tomma skalbolag" för mig att ha aktier i. Är detta möjligt för honom? Orkar inte strida om det är så och väljer i sådana fall hellre hand mindre fördelaktiga förslag. Ytterligare en fråga är om latenta skatter ska räknas in i bodelningen - men för hur långt fram då? Han hävdar att han kommer ta ut pengar från sitt bolag för att köpa ut mig (hand ofördelaktiga förslag) men kommer dra av skatt för detta två år framåt. Funkar det så?
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Dina frågor regleras i äktenskapsbalken. (ÄktB)En bodelning, när båda makarna är i livet, görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. 9 kap. 2 § ÄktBDet spelar alltså ingen roll om han skulle välja att flytta pengar eller andra tillgångar till ett annat bolag eftersom beräkningen sker utifrån hur egendomen ägdes när du ansökte om äktenskapsskillnad. Det är dessutom så att det finns en skyddsregel som skyddar en make från att den andre maken gör sig av med tillgångar 3 år innan äktenskapet upplöses. Sådan egendom ska nämligen avräknas från den makes andel i en framtida bodelning. 11 kap. 4 § ÄktBDå det vid en bodelning endast är fråga om en fiktiv försäljning av egendom, ska hänsyn tas till kapitalvinstskatt som utlöses och andra skulder som behöver betalas i framtiden. Din make har därmed också rätt att få täckning för eventuella skatteomkostnader som kan utlösas i framtiden innan han behöver föra in några tillgångar i er bodelning. Det spelar ingen roll när dessa skattekostnader utlöses, utan utgångspunkt är att han ska få full skuldtäckning så länge egendomen är giftorättsgods, dvs. sådan egendom som ska delas mellan er. 11 kap. 2 § ÄktBDet kan även lyftas fram att din make möjligtvis kan ha en rätt att behålla mer än hälften av egendomen i er bodelning. Hänsyn tas till bl.a. äktenskapets längd, där man dock även beaktar tid tillsammans innan giftemålet. Även om det är stora skillnader i förmögenhet mellan makarna kan beaktas. 12 kap. 2 § ÄktB Jag rekommenderar dig starkt att kontakta en kunnig verksam jurist på området så att du har möjlighet att ta tillvara din rätt i det här fallet. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Är misskött ekonomi skäl för förvaltarskap?

2017-11-17 i God man & förvaltare
FRÅGA |är misskött ekonomi skäl för förvaltarskap?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om förvaltarskap finns i Föräldrabalken (FB). För att någon ska få en förvaltare krävs för det första att personen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (FB 11 kap. 4§). För det andra krävs att man ska vara ur stånd att vårda sig eller sin egendom (FB 11 kap. 7§). Enbart det faktum att man inte skött sin ekonomi kan alltså inte vara skäl för förvaltarskap. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Prövning av äktenskapsskillnad av svensk domstol

2017-11-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Min pojkvän från Afghanistan är ännu gift med sin fru som också är från samma land. Hur ska de gå tillväga för att skilja sig?
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga framgår det inte om din pojkvän är svensk medborgare eller om hans fru är det. Jag kommer därför att dela upp svaret i två delar: om svensk domstol kan pröva äktenskapsskillnad och hur en sådan process går till. Kan svensk domstol pröva målet? Mål om äktenskap kan prövas av svensk domstol om1. båda makarna är svenska medborgare,2. käranden är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton år,3. käranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett år,4. svaranden har hemvist här i riket,5. saken rör ogiltighet av vigsel som har förrättats av svensk myndighet, eller6. det i annat fall än som avses i 1–5 finns särskilda skäl att talan prövas här i riket, under förutsättning att en av makarna är svensk medborgare eller käranden inte kan få sin talan prövad i den stat där han eller hon är medborgare eller har hemvist. (3 kap. 2 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap).Domstolens bedömning för om en person anses ha sin hemvist i Sverige ska göras med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheter i övrigt (7 kap. 2 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap). I ett fall från Högsta domstolen, ansågs en asylsökande från Kroatien som vistades i Sverige i ungefär två år att ha sin hemvist i landet (NJA 1995 s. 238)Vad gäller för skilsmässa? För att ansöka om äktenskapsskillnad ska en stämningsansökan lämnas in till tingsrätten. En sådan blankett hittar du på domstolens hemsida. Om endast en av makarna vill skiljas ska det först löpa en betänketid (5 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB)) Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år. När betänketiden har löpt ut ska maken begära att en dom om äktenskapsskillnad meddelas. Om detta inte görs inom ett år kommer ansökan om äktenskapsskillnad läggas ner (5 kap. 3 § ÄktB) Om makarna har levt åtskilt i minst två år, behöver det inte löpa någon betänketid utan en dom om äktenskapsskillnad kan meddelas direkt (5 kap. 4 § ÄktB)SlutsatsDet här innebär att om din pojkvän eller hans fru uppfyller något av de angivna omständigheterna kan han få sitt mål prövad om äktenskapsskillnad av svensk domstol. Om din pojkvän har levt åtskilt i från sin fru i minst två år behöver det inte heller löpa någon betänketid utan han kan direkt begära att en dom om äktenskapsskillnad ska meddelas.Din pojkvän kan även ansöka om äktenskapsskillnad i sitt hemland om de gifte sig där. Ett sådant beslut får även verkan i Sverige (3 kap. 7 § första stycket lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap)För hjälp med ansökan om skilsmässa kan du vända dig till en av våra jurister.Lycka till!Med vänliga hälsningar