Nivå på underhållsbidrag

2015-11-29 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter har separerat och hennes ena dotter har valt att bo med pappan och som nu vill ha underhållsbidrag för henne. Hon och hennes fd man kan inte komma överens om summan som ska betalas och nu har hon fått beslut från försäkringskassan att hon ska betala 2500:-. Utifrån vad jag kan läsa mig till så tycker jag att det låter alldeles för mycket om man jämför med olika schablonersättningar för levnadskostnader för en flicka på 13 år. Till saken hör att fd mannan tjänar betydligt mycket mer. Vad anser du vara en rimlig summa att betala.
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsskyldighet och underhållsbidrag finns i Föräldrabalken (FB) medan regler om underhållsstöd finns i Socialförsäkringsbalken (SFB). Att föräldrar är underhållsskyldiga framgår av 7 kap. 1 § FB. Då ditt barnbarn inte bor hos sin mamma så ska din dotter fullgöra sin underhållsskyldighet till sin dotter genom att betala underhållsbidrag enligt 7 kap 2 § FB. Underhållsbidrag räknas ut ifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Dessa delar på underhållet sinsemellan utifrån sin respektive förmåga vilket innebär att en förälder med bättre ekonomisk förmåga betalar mer. Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstödFör att tydliggöra vill jag börja med att förklara skillnaden mellan underhållsstöd som Försäkringskassan betalar ut och underhållsbidrag som det går att avtala om eller få fastställt i domstol.Underhållsbidrag är ett bidrag som en underhållsskyldig förälder betalar till barnet utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal enligt 7 kap 2 § FB. Underhållsstöd är ett stöd från samhället och betalas ut från försäkringskassan med en summa om 1 573 kronor i månaden enligt 18 kap 20 § SFB. Om barnet får underhållsbidrag med 1 573 kronor eller mer kan barnet inte samtidigt få underhållsstöd enligt 18 kap 21 § SFB. En förälder som är underhållsbidragsskyldig ska, helt eller delvis beroende på inkomst och antal barn, betala ett belopp motsvarande underhållsstödet till försäkringskassan enligt 19 kap 2 § SFB. Försäkringskassan kan inte ta beslut om vad din dotter ska betala i underhållsbidrag utan underhållsbidrag kan antingen fastställas i domstol eller genom avtal. Om barnet får underhållsstöd så är din dotter betalningsskyldig mot försäkringskassan, det beloppet kan dock aldrig bli högre än vad som betalas ut i underhållsstöd dvs som mest 1 573 kronor, enligt 19 kap 2 § och 19 kap 26 § SFB. Beräkning av barnets behovDen schablon som brukar används för att fastställa barnets behov är Socialstyrelsens, nu upphävda, Allmänna råd. Då skulle hennes behov vara 95 % av prisbasbeloppet, eftersom hon är 13 år, vilket motsvarar 3 523 kronor i månaden. Från det beloppet görs dock avdrag för sociala förmåner som barnbidrag och tillägg för individuella kostnader såsom t ex mediciner. Det är omöjligt att säga vad som är ditt barnbarns behov och det bästa är att göra en ordentlig beräkning utifrån henne. Beräkning av underhållsbidragUtifrån barnets behov ska underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna utifrån deras ekonomiska förmåga. Om barnets pappa tjänar mer ska han stå för en större del av underhållet. Det är dock omöjligt för mig att säga vad som är en rimlig summa att betala i underhållsbidrag utifrån uppgifterna i frågan. Ett tips är däremot Försäkringskassans hemsida där de har en räknesnurra som gör det möjligt att göra en beräkning av vad en förälder ska betala i underhållsbidrag. Den beräkningen är dock inte bindande. Du hittar den här. Utifrån den, eller någon annan beräkning, kan din dotter och barnets pappa avtala om vad underhållsbidraget ska vara. Vänliga hälsningar,

Flytta hemifrån som omyndig

2015-11-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag är tvungen att ha mina föräldrars underskrift för att skriva ett första eller andrahandskontrakt på en bostad när jag är minderårig, om vi utgår från att jag har ett fast jobb och kan försörja mig själv, kan mina föräldrar fortfarande tvinga mig att bo kvar hemma?
Homan Gerami |Hej! Tack för att du tar del den av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande! Av 6 kap. 11 § föräldrabalken (FB) framgår det att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Mot bakgrund av att du är omyndig är ett medgivande från dina föräldrar ett obligatorium för att byte av bostad ska bli möjligt. Det ska även tilläggas att ni i egenskap av omyndig på motsvarande sätt inte kan åta förbindelser i enlighet med huvudregeln, jfr 9 kap. 1 § FB. Med detta sagt erfordras även underskrift från dina föräldrar. Vänligen,

Hantering av skulder vid bodelning

2015-11-27 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min fru ska skiljas. Hon har under tiden vi varit gifta tagit ett CSN lån. Hur hanteras denna skuld vid en bodelning. Jag har inga egna skulder.
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, enligt 9:1 äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, enligt 10:1 ÄktB. En makes giftorättsgods utgörs av all egendom som inte är den makens enskilda, enligt 7:1 ÄktB. Vid bodelningen ska sedan makarnas andelar i boet beräknas enligt 11:1 ÄktB. Vid denna beräkning ska vardera makens skulder avräknas mot dennes giftorättsgods, så att man får fram vad som utgör makens nettoförmögenhet (11:2 ÄktB). Huvudregeln är alltså att avräkningen sker mot giftorättsgodset. Undantag från denna huvudregel, där en avräkning istället kan ske mot eventuell enskild egendom, finns uppställda i 2 och 3 stycket i 11:2, men de äger inte tillämpning på CSN-skulder. Det bör tilläggas att en make endast får avräkna de skulder som denne hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes; skulder som uppkommit efter denna tidpunkt avräknas alltså inte. Huvudregeln är därefter att makarnas kvarvarande giftorättsgods (efter skuldtäckning) läggs samman och delas lika, enligt 11:3 ÄktB. Detta kan illustreras med ett exempel, utefter de förhållanden du anger i din fråga:Låt säga att din fru har giftorättsgods till ett värde av 500 000 kr och CSN-skulder på 200 000 kr, och att du har giftorättsgods till ett värde av 500 000 kr och inga skulder. Din frus nettoförmögenhet uppgår då till 300 000 kr (500 tkr - 200 tkr) och din till 500 000 kr. Dessa värden läggs då samman och delas lika: 500 000 + 300 000 = 800 000/2 = 400 000. Du och din fru erhåller då vardera 400 000 kronor var efter genomförd bodelning.Din fru kommer alltså att få avräkna sina skulder mot hennes giftorättsgods. Det bör dock nämnas att om hennes skulder skulle uppgå till ett högre värde än hennes giftorättsgods, så sker ingen ”överföring” av skulderna. D.v.s. om hon har giftorättsgods till ett värde av 200 000 kr, och skulder på 300 000 kronor, så blir hennes bidrag till bodelningen alltså 0 kr. En likadelning sker då av det värde som du för in i bodelningen.Till sist kan sägas att om det med hänsyn till äktenskapets längd, till makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelningen ska lämna egendom till den andra maken i den omfattning som redogjorts för ovan, så finns en möjlighet till jämkning i 12:1 ÄktB. Vid sådan jämkning kan alltså den egna maken få behålla mer av sitt giftorättsgods, d.v.s. det sker då ingen likadelning utan fördelningen kan t.ex. ske på så sätt att en make får 2/3 och den andra 1/3 av giftorättsgodset.Jag hoppas du upplever att du fått din fråga besvarad. Om du anser att något är oklart eller har ytterligare frågor eller synpunkter, så är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Umgängesrätt för far- och morföräldrar

2015-11-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan man anmäla till socialen om man inte får träffa sina barnbarn
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. Bestämmelser kring barns umgänge finns i 6 kap 15-15c § i Föräldrabalken (FB). Det är barnets vårdnadshavare som har ansvar för att barnets behov av umgänge med någon som står barnets särskilt nära, exempelvis far- och morföräldrar, tillgodoses. Om föräldern inte tar det ansvaret kan socialnämnden föra talan om att rätten ska besluta om umgänge mellan barnet och dess far- eller morförälder. Det är socialnämnden som beslutar om nämnden vill föra en sådan talan och de ska särskilt beakta barnets behov av umgänge med ex. far- och morföräldrar när de tar det beslutet. Exempel på skäl för nämnden att väcka en talan om umgänge är om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andre förälderns föräldrar och barnet tidigare haft en god kontakt med dem och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts. Det är alltså till socialnämnden du kan vända dig för att få hjälp med situationen!Lycka till!

Fördel att båda makarna har lagfart på huset?

2015-11-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Är det någon fördel,att äkta makar delar på lagfarten,på sitt hus?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga kräver i stort sett en genomgång av hela rättssystemet för att fullständigt besvaras. Med hänsyn till att detta är en gratistjänst begränsar jag mig i mitt svar till undersöka äktenskapsrättsliga fördelar.Sammanfattning och rådOm ena maken är ensam ägare till bostaden, och den andre maken inte har bättre behov av bostaden, har ägaren bäst möjlighet att få behålla bostaden efter en eventuell skilsmässa. Att båda är ägare till bostaden kan alltså få viss betydelse vid en skilsmässa, eftersom det då bara är behovet av bostaden som styr vem som har rätt att bo kvar. Värdet av bostaden skall dock delas lika mellan makarna oberoende av ägarförhållandena.Även om bara ena maken har lagfart, får denne aldrig sälja, hyra ut, inteckna eller pantsätta den gemensamma bostaden, utan samtycke från den andre maken. Att båda har lagfart saknar alltså betydelse i detta hänseende.Jag kan inte utesluta att det finns andra fördelar, exempelvis skatterättsliga, med att båda makarna har lagfart. Om du är intresserad av en mer genomgripande utredning på området rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka eller genom att klicka på knappen till höger.UtredningLagfart är en officiell registrering av lagfaren ägare. Det krävs alltså att ni båda är ägare för att ni båda ska kunna beviljas lagfart. Ägare blir man genom köp, byte eller gåva om förvärvet uppfyllt formkraven i 4 kap JB. Vid en eventuell skilsmässa betraktas bostaden som giftorättsgods. Bostadens värde delas då lika mellan makarna, oberoende av ägarförhållandena. Undantag görs dock om bostaden är enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord eller villkorad gåva. Den är då undantagen i bodelningen. Vid fördelningen av ägodelarna är det dock i första hand ägaren till fastigheten som har rätt att behålla denna. Har den andre maken bäst behov av bostaden har dock denne rätt lösa ut bostaden mot ersättning. Vid bestämmande av vem som har bäst behov av bostaden tar man exempelvis hänsyn till om någon fått enskild vårdnad om barnen. En fördel med att äga bostaden gemensamt är alltså att det endast blir behovet av bostaden som blir vägledande för vem som får bo kvar efter eventuell skilsmässa. Jag vill dock än en gång poängtera att bostadens värde ändå delas lika oberoende av ägandeförhållandena.För att kunna använda fastigheten som säkerhet för ett lån krävs att fastigheten är intecknad. Lagfart har betydelse vid inteckning av fastigheten eftersom endast den som senast har sökt lagfart kan inteckna fastigheten. Om ni har gemensam lagfart kan alltså ingen av er inteckna fastigheten på egen hand, utan ni måste göra detta gemensamt. Detta är dock fallet ändå, om ni är gifta. En make kan inte inteckna den gemensamma bostaden utan den andre makens skriftliga samtycke, även om bara ena maken har lagfart. Gemensam lagfart saknar alltså betydelse för skyddet mot att som gift få sin bostad intecknad utan samtycke. Detsamma gäller pantsättning, försäljning och uthyrning, 7:5 ÄktB. I alla dessa fall krävs samtycke från båda makarna oberoende av vem som äger den gemensamma bostaden.

Bodelning under äktenskap

2015-11-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min man har varit gifta i 5,5 år. Vi köpte hus för 3 år sedan. Då kunde inte jag stå på huslånet så min man står själv som ägare av fastigheten och själv på bolånen. Nu har vi registrerat en anmälan för bodelning under bestående äktenskap. Min fråga är hur ska vi fylla i bilagan till Bodelningsavtalet gällande "följande egendom har tilldelats make 1, Följande egendom har tilldelats make 2?" Om vi skriver att make 2 har tilldelats 50% av fastigheten, "Namn på fastighet", har vi då säkrat upp att vi båda äger 50% av fastigheten?Tack på förhand.Mvh Sofia
Elias Lundin |Genom en bodelning under bestående äktenskap omfördelas äganderätten till egendomen som ingår i bodelningen (jfr 9 kap 1 § 2 st äktenskapsbalken)I ert fall vill ni att halva fastigheten ska bli din egendom. För att äganderätten till fastigheten ska övergå räcker det att i en bodelningshandling, som undertecknats av er båda, skriva som ni har gjort, nämligen vem av makarna som ska få andelen i fastigheten och namnet på fastigheten. Däremot är det viktigt att du ansöker om lagfart till fastigheten så att du i fastighetsregistret blir inskriven som ägare till halva fastigheten. Till ansökan om lagfart ska då bifogas både dokumentet med anmälan om bodelning under äktenskap och er bodelningshandling. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att lånet fortfarande står kvar på din make. Om ni vill flytta över halva lånet krävs det att ni kontaktar er bank.Vänliga hälsningar,

Krav på bodelning när gift par ej sammanbor?

2015-11-27 i Bodelning
FRÅGA |måste vi göra en bodelning om vi vill flytta isär men fortfarande vara gifta? vi har inga barn, varit gifta i 10 år. man får väl bo på varsitt håll fast man är gifta?
Johan Landström |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Sammanfattning och rådNej, ni behöver inte göra en bodelning om ni som gifta väljer att bo på olika håll. Ni har dock möjlighet att bodela utan att upplösa äktenskapet, genom skriftlig anmälan till skatteverket. Detta kan ni göra om ni vill klara ut vem som äger vad. Detta är dock som sagt helt frivilligt.Behöver ni ytterligare rådgivning kring äktenskapets juridiska betydelse rekommenderar jag att ni kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Ni kan boka tid på ett kontor nära er direkt via http://lawline.se/boka eller genom att klicka på knappen till höger.UtredningBodelning behöver endast göras då äktenskapet upplöses, 9:1 ÄktB. Äktenskapet upplöses endast vid ena makens död eller äktenskapsskillnad, 1:5 ÄktB. Äktenskapsskillnad kan endast ske om någon eller båda makarna önskar det, och ansöker om äktenskapsskillnad i tingsrätten, 5 kap ÄktB och 14:4 ÄktB. Det finns alltså inget krav på att gifta ska vara sammanboende. Så länge makarna är gifta behöver de alltså inte göra bodelning bara för att de väljer att bo på varsitt håll.

Vem svarar för skulderna i ett äktenskap vid bodelning

2015-11-26 i Bodelning
FRÅGA |Om man är separerad under äktenskapet och den ena parten tar banklån utan den andra partens vetskap. Vem står för lånet vid en ev. bodelning?
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lagstiftning som är aktuell vid äktenskap och bodelning är Äktenskapsbalken (ÄktB). Makar utgör två självständiga rättssubjekt vilket innebär att vardera maken svarar med sina tillgångar för sina skulder, ÄktB 1:3. Den skuld som en make skaffar sig under äktenskapet, exempelvis ett banklån, svarar maken själv för med endast sina egna tillgångar. Skulle makarna i ett äktenskap däremot ingå ett avtal gemensamt, exempelvis köpa ett hus tillsammans eller ta ett lån tillsammans är makarna solidariskt ansvariga. Med solidariskt ansvar menas att vem som helst av makarna kan krävas på hela skulden. Men det solidariska ansvaret beror här på att båda makarna är avtalsparter, att de även är makar saknar i detta sammanhang betydelse.En bodelning innebär att de gemensamma ekonomiska förhållandena skall upplösas men medför ingen förändring i ansvaret och respektive make svarar fortfarande för sina egna skulder. Vid bodelningen beräknar man vardera makens egendom med avdrag för de skulder som maken har. Sedan läggs egendomen som återstår samman och fördelas lika mellan makarna. Detta innebär i ditt fall att den part som tagit banklånet även står för detta med sina egna tillgångarna vid bodelningen. Mer om bodelning kan du läsa om i ÄktB kap 9-11. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen