Behövs det vittnen vid samboavtal?

2016-05-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |vi har skrivit samboavtal men avtalet är ej bevittnat gäller det ändå
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett samboavtal behöver inte bevittnas för att det ska vara giltigt, så det är alltså inte något problem att ert avtal har upprättats utan medverkande av vittnen.Vänligen,

Smycken i boldelning

2016-05-27 i Bodelning
FRÅGA |Ska mina smycken ingå i en bodelning?
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!Frågor om bodelning regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vid äktenskapsskillnad ska egendomen fördelas mellan makarna genom en bodelning, 9:1 ÄktB. Då du inte nämner någonting om äktenskapsförord eller liknande så utgår jag här ifrån att ni inte har någon enskild egendom. All egendom som inte är enskild egendom är så kallat giftorättsgods, 7:1 ÄktB, och allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen, 10:1 ÄktB. Enligt 10:2 ÄktB finns rätt att, trots att egendomen utgör giftorättsgods, från bodelningen undanta en skälig omfattning föremål som används för uteslutande personligt bruk. Smycken kan vara att anse som sådana föremål. Vad som är skäligt är en bedömningsfråga och varierar i fall till fall. Har man i övrigt giftorättsgods av högt värde att dela på så kan man generellt sett undanta mer.Vänligen,

Underhållsstöd när 18-åring flyttat hemifrån

2016-05-26 i Underhåll
FRÅGA |Om en person på 18 år läser på gymnasiet men inte bor med sina föräldrar har jag förstått att föräldrarna har skyldighet att betala underhållsstöd till barnet. Om föräldern inte betalar, på vilket sätt kan då en person över 18 år få rätt till sin försörjning från sina föräldrar? Finns det någon laglig rätt att driva frågan?Tacksam för svar.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken ska föräldrarna ansvara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, men om barnet studerar på grundskole- eller gymnasienivå efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga så länge skolgången pågår eller tills barnet fyller 21 år. Föräldrarna till en person som är 18 år och som har flyttat hemifrån är inte skyldiga att betala underhållsstöd trots att personen läser på gymnasiet. Föräldrarna kan fullfölja sin underhållsskyldighet genom att erbjuda personen att bo hemma under tiden som gymnasiestudierna pågår. I så fall har personen ingen möjlighet enligt lagen att tvinga sina föräldrar att betala underhållsstöd, utan får välja mellan att bo med föräldrarna eller försörja sig själv.Med vänlig hälsning,

Barnets bästa och umgänge till förälder

2016-05-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.I snart 2 år har min dotter på 13 år inte vilat träffa sin mamma. Jag och mamman har varit skilda i snart 8 år, och vi har gemensam vårdnad. Då min dotter för egen maskin har sett hur mamman ljuger och smutskastar mig och min fru så vill inte dottern träffa sin mamma. Jag har under dessa två år pratat gott om mamman, förklarat att " ibland säger man saker man inte menar " osv för att få dottern till att åka till mamman, om så för en helg. Min dotter vägrar detta till fullo. Ända sättet just nu för att hon ska träffa sin mamma är med våld, o det vill inte jag utsätta min dotter för. Nu har mamman kontaktat en advokat ( mina advokater ) för att kräva ett umgänge med sin dotter. Följden blir nu att min dotter har börjat att må dåligt psykiskt. Hon vill inte träffa sin mamma av flera orsaker. Min dotter har sina kompisar och skola där jag bor. Kan lagen tvinga min dotter till umgänge ? om så, vem tar ansvaret för min dotters hälsa, när hon tvingas till ett umgänge ?/ Johan
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att barn mår bra av ett umgänge med båda sina föräldrar och detta är något som man försöker uppnå så långt det är möjligt. Dock är det viktigt att påpeka att umgänget i första hand är till för barnet och ingen rättighet som tillfaller föräldern. Det är barnets intresse och behov som är i fokus och någon plikt för barnet att umgås med en förälder finns inte. Alla beslut som rör barn ska ha utgångspunkt i barnets bästa som är en individuell bedömning för varje barn som anpassar sig efter barnets ålder och mognad. Eftersom att er dotter är 13 år betyder det förmodligen att hennes egen åsikt i frågan tillmäts extra stor betydelse, se 6 kap. 2a § Föräldrabalken.Enligt 6 kap. 15 § Föräldrabalken ska båda föräldrarna verka för att ett umgänge med båda föräldrarna upprätthålls, vilket det verkar som att ni båda gör. Även ifall ett umgänge med båda föräldrarna brukar beaktas som något som är för barnets bästa verkar det som att det i ert läge skulle kunna vara fråga om ett undantag. Dock är det så att umgänge behöver inte nödvändigtvis vara i form av att barn och förälder träffas, det kan också ske genom mail, telefon eller annan kommunikation. Har inte barnet och föräldern träffats på länge brukar detta alternativ till en början beaktas som barnets bästa. Kanske skulle detta vara något att prova med först? Ett tips kan vara att ta umgänget väldigt långsamt framåt med träffar som varar under en kort tid eller att du eller någon annan som din dotter känner sig trygg med är med henne när hon träffar sin mamma. Ett annat alternativ som finns är att socialnämnden och rätten förordnar om ett så kallat umgängesstöd, se 6 kap. 15 c § Föräldrabalken, som kan vara på plats när barnet träffar sin förälder för att undvika att situationer som du beskriver uppstår. En sådan ska dock endast förordnas om barnet vill det. Umgängesstöd kan vara ett bra alternativ under en övergångsperiod och kanske får barnet att känna sig tryggare i överlämningarna.Men självklart som jag redan nämnt är det din dotters bästa som man hela tiden ska utgå ifrån och skulle konflikten mellan er komma upp i domstol är det denna utgångspunkt som de kommer ha i sin bedömning. Socialnämnden finns alltid som ett stöd som ni kan vända er till och förhoppningsvis hittar ni en lösning så att ni alla mår bra i slutändan. För mer rådgivning och hjälp rekommenderar jag dig att boka en tid med en av våra familjejurister genom att klicka här. Barnets bästa är ett vitt begrepp som är svårt att ge konkreta svar på, framförallt när jag inte har hela bakgrundsinformationen. Jag hoppas att jag trots detta har gett dig någorlunda vägledning. Lycka till!

Om att överta sambos hyresrätt vid dödsfall

2016-05-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,min pojkvän/sambo är döende i cancer. Jag får inte skriva in min på hans hyreskontrakt för hyresvärden trots att vi förklarat och bett. Vad händer med boendet om han avlider. Finns det något sätt att gå till väga för att trygga mig? Tacksam för svar.
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det var tråkigt att höra att din sambo är döende och jag hoppas att jag kan hjälpa dig att få lite svar på frågan. Min första fråga är om ni förvärvade hyresrätten för att bo där gemensamt eller om det var din sambos lägenhet långt innan ni träffades och flyttade ihop? Det gör nämligen stor skillnad. Lägenheten ska, i det fall att ni skaffade den för ert gemensamma boende, ingå i bodelningen som görs när den ena sambon avlider. Om ni skaffade den för gemensamt boende så ingår den nämligen i samboegendomen, https://lagen.nu/2003:376#P3S1 . Att hyresrätt omfattas av detta framgår https://lagen.nu/2003:376#P5S1 . Du skulle i sådant fall få ta över lägenheten med hänvisning till 16 § 2 st, https://lagen.nu/2003:376#P16S2 . Om fallet är så att han skaffade den för egen räkning så anses det vara din sambos enskilda egendom och då gäller följande: Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärden samtycke, https://lagen.nu/1970:994#K12P32S1 . Från denna regel finns en del undantag som jag nu tänkte redogöra för. I 22 § Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P22S1 , står det att en sambo får överta en lägenhet i vissa fall. När paret inte har barn ihop krävs dock synnerliga skäl för att sambon ska få ta över lägenheten. Vad synnerliga skäl innebär är lite svårt att avgöra, Om det skulle föreligga synnerliga skäl kan du alltså ta över lägenheten med hjälp av 12 kap 33 § 2 stycket JB(kapitlet om hyra), https://lagen.nu/1970:994#K12P33S2 . Om din sambo skulle avlida så kan dödsboet efter honom(som består av hans släkt och de som finns med i testamentet) begära ett tillstånd hos hyresnämnden om att du ska få ta över lägenheten. Om hyresnämnden beviljar det tillståndet spelar det ingen roll vad er hyresvärd tycker om det, så länge denne kan skäligen nöja sig med förändringen, https://lagen.nu/1970:994#K12P34S1 . Alltså, om du kan visa att du varit varaktigt sammanboende med din partner och att du har ordnad ekonomi samt är en hyfsat skötsam person, så kan hyresnämnden bevilja dig ett tillstånd att ta över lägenheten. Viktigt är dock att samtliga dödsbodelägare står bakom beslutet att begära tillstånd hos hyresnämnden för att den inte ska avslås, så du bör således prata med hans anhöriga om detta. Sammanfattningsvis: Om ni förvärvade lägenheten gemensamt kommer den ingå i er bodelning när samboförhållandet upplöses, i detta fall på grund av dödsfall. Om din sambo förvärvade hyresrätten för eget bruk: Om det föreligger synnerliga skäl för dig att ta över lägenheten får du göra det med stöd av 22 § Sambolagen. Denna tillämpas väldigt restriktivt och det kan vara svårt att visa att det föreligger sådana skäl, trots att ett dödsfall givetvis är mycket tragiskt för alla inblandade parter. Istället finns då en möjlighet för dödsboet att vända sig till hyresnämnden för att ansöka om tillstånd för en närstående sammanboende att ta över lägenheten. Beviljas tillståndet så kan inte er hyresvärd sätta sig emot beslutet. Enligt min uppfattning har du goda möjligheter att få detta tillstånd beviljat men då måste du som sagt invänta dödsfallet… Jag hoppas att du funnit denna information hjälpsam och jag önskar dig lycka till, Med vänliga hälsningar

Makars ansvar för varandras skulder

2016-05-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har en aktiv skuldsanering på KF och är skuldfri 2019. Min pojkvän o jag blev sambo i år och det innebar ingen förändring på min sanering då minte betalningsytrymme inte ökade så mkt. Vad händer om vi gifter oss? Blir de nån skillnad ekonomiskt då eller är de som att vara sambo? Min sambo äger till exempel en bil o har gjort sen innan vi flyttade ihop. Har kronofogden rätt att ta bilen om vi gifter oss? Skulle väldigt gärna få lite svar på saker.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I ett äktenskap svarar varje make för sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln är alltså att KFM inte kan utmäta din sambos bil för skulder som är dina, i ett framtida äktenskap.Det finns dock en presumtion (ett antagande) i 4 kap. 19 § utsökningsbalken (UB) att egendom som finns i din och din sambos gemensamma besittning tillhör dig. Din sambo måste bryta den presumtionen och få det att framgå att bilen tillhör honom. Då kan bilen inte utmätas för din skuld.Med vänlig hälsning,

Enskild egendom

2016-05-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo ska gifta oss i år. Jag äger ett sommarhus som jag skulle vilja dela med honom 50/50, men om vi skiljer oss i framtiden vill jag att fastigheten blir min enskilda egendom. Jag vill bara dela den med honom så länge vi är gifta, och inte att jag t.ex. måste köpa ut honom vid ev. skilsmässa. Hur ska jag gå till väga?
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ni kan göra sommarhuset till din enskilda egendom genom ett äktenskapsförord och då ingår det inte i en framtida bodelning utan du får behålla det. Utan äktenskapsförord är sommarhuset giftorättsgods och ingår i en bodelning om det inte är enskilt av annan anledning, se 7:2 äktenskapsbalken. Tänk på att äktenskapsförordet måste vara skriftligt, undertecknas av er båda och registeras hos Skatteverket. Ni kan också få hjälp av oss här på Lawline att upprätta ett!Menar du att du vill dela äganderätten 50/50 med din sambo/man får du sälja ena halvan till honom eller ge honom den i gåva. Men den halvan utgör då inte längre din egendom och kan således inte vara din enskilda egendom. Den ingår då i bodelningen. Vid skilsmässa är ni fria att göra en bodelning som passar er och då kan ni komma överens om att hela huset ska tillfalla dig även om halva tillhör din make. Men då måste du kompensera honom för det om ni inte kommer överens om annat vid bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Upplösande av samboförhållande med särkullbarn

2016-05-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har fyra barn från ett tidigare förhållande och min sambo sedan ett år tillbaka har ett barn.Vi har inga gemensamma barn.Alla utom min yngsta är vuxna.Jag står som ägare på fastigheten vi bor på och jag äger även en skogsfastighet på annan ort.Nu till frågan:Vi känner en oro ifall något skulle hända mig, kan mina barn kräva sin rätt till mina tillgångar så min sambo blir bostadslös? Kan man överhuvudtaget skriva ett avtal på det viset eller är arvsrätten alltid given?Gäller andra regler om man är gift?Tacksam för svar!
Alexander Ahlfont |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du skulle gå bort innan din sambo aktualiseras två olika rättigheter. Dels din sambos rättigheter som utgår från Sambolagen, dels dina barns arvsrätt. Svaret på frågan beror på om fastigheten där ni bor anses vara samboegendom eller din enskilda egendom. Därför har jag valt att dela upp svaret i två delar. Din sambo har efter din död rätt till att begära bodelning, vilket innebär att er samboegendom delas upp mellan din sambo och dödsboet efter dig. Samboegendomen består enligt SamboL 3 § av egendom som någon av samborna har förvärvat för gemensam användning. Av SamboL 5 § följer att fast egendom som samborna eller någon av dem, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål, utgör denna sambornas gemensamma bostad. Denna ska också räknas som samboegendom och ingå i bodelningen, förutsatt att det inte är förbehållet att fastigheten ska utgöra din enskilda egendom. Ett sådant förbehållande kan föreligga om du och din sambo har skrivit ett samboavtal eller om du erhöll fastigheten i gåva under förutsättning att den skulle vara din enskilda egendom. Att endast du står som ensam ägare till den betyder inte omedelbart att fastigheten utgör enskild egendom. Enligt SamboL 16 § ska samboegendomen fördelas mellan samborna på lotter. Den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få den i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om fastigheten utgör er gemensamma bostad kommer därmed din sambo att erhålla fastigheten. Din sambo kommer möjligtvis att behöva betala en kompensation till dödsboet ifall fastighetens värde överstiger hälften av er samtliga samboegendom. Visar det sig att fastigheten inte utgör samboegendom kommer den att bli en del av din kvarlåtenskap som dina barn kommer att ärva. De har enligt bestämmelser i 7 kap. Ärvdabalken tvingande rätt till hälften av din kvarlåtenskap, den så kallade laglotten. Den andra hälften kan du ge bort i testamente. Utgör fastigheten mer än hälften av din kvarlåtenskap kan du ändå testamentera den till din sambo. Om dina barn inte påkallar jämkning inom sex månader efter att testamentet meddelats kommer fastigheten då att tillfalla din sambo. Om de dock väljer att jämka testamentet kan din sambo bli skyldig att utge ersättning till dem. Som sagt gäller detta endast om fastigheten är enskild egendom och dess värde överstiger hälften av din kvarlåtenskap.Om ni skulle vara gifta skulle situationen inte förändras, eftersom dina barn är särkullbarn i förhållande till ert samboförhållande. Särkullbarn har alltid rätt att utfå sin laglott direkt. Hade de varit era gemensamma barn hade den efterlevande maken erhållit hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express .