Hinder mot giftermål i Sverige

2017-01-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag ar svensk medborgare bosatt (och mantalskriven) i Spanien, min blivande fru ar grekisk medborgare bosatt i Schweiz. Jag undrar om vi kan gifta oss borgligt i Sverige?
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Det faktum att ni inte bor i Sverige eller att din blivande fru inte är svensk medborgare utgör inget hinder mot att ingå äktenskap i Sverige. Dock måste ni innan vigseln skicka in en ansökan om hindersprövning till Skatteverket. Syftet är att Skatteverket ska kontrollera att det inte föreligger hinder mot äktenskap. För att ingå äktenskap i Sverige måste följande krav vara uppfyllda:1. Ni båda är över 18 år2. Ni är inte nära släkt3. Ni är inte gifta/registrerade i partnerskap med någon annan (förbud mot månggifte).En skillnad gäller för er som inte är bosatta i Sverige jämfört med de som är det. Eftersom ingen av er är folkbokförd i Sverige och endast en av er är svensk medborgare måste ni båda, i samband med att ni lämnar in ansökan om hindersprövning, komma in till ett av Skatteverkets servicekontor för att bekräfta er identitet. Ni måste där även lämna in ett intyg om ert civilstånd utfärdat av behörig myndighet i respektive land ni är bosatta i (detta för att Skatteverket ska kunna försäkra sig om att punkt 3 ovan är uppfylld).I övrigt är det inga konstigheter. Vill du läsa mer om vad som gäller vid giftermål och vilka blanketter som ska skickas in kan du gå in på Skatteverkets hemsida. Vill ni ha hjälp att upprätta t.ex. äktenskapsförord kan ni göra det genom våra skräddarsydda avtalstjänster här. Lycka till!

Är fadern skyldig att betala underhåll till barnet?

2017-01-22 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag undrar, om ett kvinna ljuger om att hon fått missfall och långt senare kommer och säger " här är ditt barn. Blir fadern då skyldig att betala underhåll ?
Josefine Dahlqvist |Hej!Vid barnets födelse har socialtjänsten en långtgående skyldighet att utreda vem som är far till barnet. Är kvinnan gift så fastställs hennes man som far genom faderskapspresumtion. Vid utredningen inhämtas upplysningar ifrån modern. Leder utredningen till dig kan du till exempel få göra en genetisk undersökning, sådana undersökningar är väldigt exakta. Kommer socialtjänsten fram till att att du med tillräcklig säkerhet är fadern, så får du möjlighet att bekräfta faderskapet. Väljer du att inte bekräfta faderskapet tas saken till domstol. Domstolen fastställer dig som far om en genetisk undersökning utrett att du är barnets far. Domstolen kan också fastställa dig som far om det är utrett att du har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet avlats och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av dig. (1 kap 5 § Föräldrabalken) Fastställs du som far till barnet så blir du underhållsskyldig gentemot det. Föräldrar är underhållsskyldiga enligt 7 kap 1 § Föräldrabalken . Vid växelvis boende så tänker man att föräldrarna fullgör underhållsskyldigheten genom att betala kostnader när de har barnet hos sig. Om barnet bor hos sin mor så är du skyldig att betala underhållsbidrag till det för att fullgöra din underhållsskyldighet (7 kap 2 § Föräldrabalken) . Du kan läsa mer om underhållsbidrag och hur du kan räkna ut vad du skall betala här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#/ Vänligen

Kan gåva som är enskild egendom omvandlas till giftorättsgods genom äktenskapsförord, när gåvobrevet medger ett sådant förfarande?

2017-01-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag fick ett fritidshus i gåva av min far och i gåvobrevet skrev vi då :Denna gåva ska vara gåvotagarens enskilda egendom. Gåvotagaren har rätt att genom äktenskapsförord göra om egendomen till giftorättsgods.Jag står nu som ensam ägare på stugan, men vi står båda på banklån vi har tagit för renovering. Nu vill jag att min fru också ska stå som ägare på stugan. Räcker det att jag och frun skriver ett äktenskapsförord där vi talar om att stugan nu ska vara giftorättsgods + registrerar det hos Skatteverket? Eller är det något mer man måste göra?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fritidshuset är enskild egendom genom föreskriften i gåvan, enligt 7 kap. 2 § första stycket andra punkten äktenskapsbalken (1987:230). Poängen med denna regel är att gåvogivarens vilja ska respekteras. Därför bör också gåvogivarens medgivande av att du kan göra om fritidshuset till giftorättsgods respekteras.I ditt fall finns ett rättsfall där man uttryckligen har tagit ställning till just din fråga: RH 1994:48. Omständigheterna var i princip samma som i ditt fall. Där ansåg hovrätten att det var korrekt att ändra egendomen till giftorättsgods genom ett registrerat äktenskapsförord, helt i enlighet med föreskriften i gåvan.SammanfattningDet räcker att ni skriver ett äktenskapsförord där ni gör om stugan till giftorättsgods, och sedan registrerar det.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med omvandling av enskild egendom till giftorättsgods är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Har make rätt till husförsäljning vid skilsmässa om andre maken vill bo kvar?

2017-01-22 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man ska skiljas efter 6 års äktenskap. Vi köpte hus tillsammans för 9 år sedan men utav då ekonomiska orsaker är huset 100% i mitt namn. Inget äktenskaps förord finns. Vi har två barn (3 och 5 år). Min man vill sälja huset så fort som möjligt. Jag vill köpa ut honom och bo kvar för barnens skull. Vi ska ha barnen 50%. Har han rätt att tvinga mig till at sälja huset trots att jag inte vill, står som 100% ägare plus har ekonomiska möjligheter att köpa ut honom?
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för din fråga!Aktuell lag är i din situation Äktenskapsbalken (ÄktB)Vid skilsmässa skall bodelning göras. Eftersom ni inte har något äktenskapsförord så blir som utgångspunkt alla era egendomar inklusive huset, som du står som ägare på, giftorättsgods. Vid bodelningen tar man förenklat värdet av din och din makes egendomar (giftorättsgodset) gör avdrag för eventuella skulder, lägger ihop egendomarna och delar dem sedan med två (11 kap 3 § ÄktB). Resultatet man får är ekonomiska värden. I praktiken fördelar man giftorättsgodset på lotter där varje make som huvudregel har rätt att på sin lott få sin egendom, till exempel huset (11 kap 7 § ÄktB).Det finns dock en särskild regel i 11 kap 8 § ÄktB som säger att om den gemensamma bostaden (huset) är giftorättsgods som i ert fall, så har den som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att avräkna den på sin lott. Det betyder att om du kan visa att du är i mest behov av huset så kan du få rätt att behålla det. Eftersom du vill bo där och han inte har intresse av att bo där, så torde dock detta vara en bedömning som inte ens behöver göras. Eftersom han inte ens har ett intresse av att bo kvar, så bör hans behov av att bo kvar rimligen inte vara större än ditt. Vidare talar också barnens behov av trygghet mot en försäljning av huset när du vill bo kvar där. Om det inte finns annan egendom i ert giftorättsgods som uppväger värdet av huset så har du rätt att betala mellanskillnaden i pengar, alltså köpa ut honom ( 11 kap 9, 10 §§ ÄktB). Eftersom du har ekonomiska möjligheter att köpa ut din man så har han alltså inte rätt att tvinga dig att sälja huset. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen

Sambos rätt till övertagande av bostad

2017-01-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag köpte en lägenhet för 6 år sedan och för 1 år sedan flyttade min nya flickvän in. Hon var då gravid med någon annans barn.Nu är vårat förhållande över och jag vill att hon flyttar ut.Hon hävdar att hon har rätt till min lägenhet och inte behöver betala något för den. Hon tror att hon får ta över den automatiskt. Hon vill även att jag ska ta halva umgänget med barnet, vilket jag inte är intresserad av. Vad är det som gäller i mitt fall?
Samuel Lindblad |Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad tråkigt att höra om din situation. Nedan ska jag försöka förklara varför din sambo med stor sannolikhet har fel i det hon påstår.När ett samboförhållande upphör så ska det ske en bodelning om någon av sambons begär det, 8§ Sambolagen. Det är enbart er samboegendom som ska ingå i bodelningen. Samboegendomen ska fördelas lika mellan er. Vad som utgör samboegendom är bohag till bostaden som ni har förvärvat för gemensamt bruk till den gemensamma bostaden. Det bohag du införskaffade innan samboförhållandet som inte var avsett för er gemensamt ska därmed inte ingå i bodelningen. Även bostaden i sig ingår i samboegendomen om den är förvärvad för ert gemensamma bruk. I ditt fall så är bostaden införskaffad för 6 år sedan och inte införskaffad för ert gemensamma bruk. Den ska därav inte ingå i bodelningen. En sambo har dock i vissa fall möjlighet till att överta bostaden även om den inte är samboegendom, 22§ SamboL. Bestämmelsen blir tillämplig då bostaden inte är införskaffad för gemensam användning men har varit sambornas gemensamma bostad. Om man har gemensamma barn tillsammans så är förutsättningarna för ett övertagande att sambon som inte äger bostaden bäst behöver bostaden och att ett sådant övertagande anses vara skäligt. Ett starkt vägande skäl för övertagande är om det gemensamma barnen ska bo med sambon som inte äger lägenheten. Det krävs dock utöver detta att man gör en helhetsbedömning för att avgöra om det är skäligt med ett sådant övertagande.I ditt fall är det inte ert gemensamma barn. Då ska det föreligga synnerliga skäl för ett sådant övertagande. Inget du har skrivit om verkar tyda på att sådana skäl föreligger, då ribban ligger väldigt högt. En sambo som själv har vårdnaden om ett barn skulle kunna ta över lägenheten om samboförhållandet pågått en längre tid. 1 år är inte en längre tid och ett övertagande torde därav inte kunna föreligga. Du får i övrigt se på omständigheterna i din situation för att se om synnerliga skäl föreligger. Ett övertagande av bostaden kan alltså ske, men enbart om det föreligger synnerliga skäl för detta.Om det däremot skulle visa sig, mot förmodan, att ett övertagande ska ske så övergår inte bostaden utan vederlag till den respektive. Den som övertar bostaden ska ersätta den den andra sambon för bostadens värde.Du kan vidare inte bli påtvingad umgänge eller vårdnad med ett barn som inte är ditt eget.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte får du gärna lämna en kommentar nedanmvh,

Vårdnad utan ett biologiskt föräldraskap

2017-01-22 i Faderskap
FRÅGA |Vad händer om det visar sig efter DNA analys att min son på 14 år inte är mitt?Kommer jag förlora vårdnaden om honom?Kan jag kräva skadestånd av hans mamma för kostnaderna under hans uppväxt? Jag var gift med hans mamma när vi fick honom. Vi har varit skilda i 10 år nu och har delat vårdnad om sonen.Tacksam för svar.
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som så, att du har funderingar kring betydelsen av det rättsliga föräldraskapet och den rättsliga vårdnaden. Till att börja med, har jag tyvärr inte möjlighet att svara på din fråga om du kommer att förlora vårdnaden. Mitt svar kommer att bestå av vad som kan ha betydelse för förordnandet om vårdnaden. Det rättsliga föräldraskapet för makar regleras i Föräldrabalken (FB). Enligt den så kallade pater est-regeln i 1 kap. 1 § FB, presumeras föderskans make vara barnets far. Barn som föds inom äktenskapet, förutsätts alltså vara barn till mannen i äktenskapet. Utifrån din fråga förstår jag det som att det inte gjordes någon DNA-analys vid barnets födelse, utan att det istället förutsattes och ansågs som att du var barnets far på grund av att barnet föddes inom ditt äktenskap med barnets mor. Faderskapspresumtionen kan brytas enligt 1 kap. 2 § 1 stycket 2 punkten FB, om det på grund av barnets arvsanlag kan styrkas att mannen inte är barnets far. Gällande barnets arvsanlag utgörs bevisningen i praktiken vanligen av resultatet av rättsgenetisk undersökning, dvs. DNA-analys. Om faderskapspresumtionen bryts, finns det möjlighet att adoptera barnet. För att kunna adoptera barnet krävs bland annat att barnets mor samtycker till adoptionen, eftersom att hon har haft del i vårdnaden, se 4 kap. 5 a § FB. Det är upp till rätten att pröva frågan om det är lämpligt att en adoption äger rum. Tillstånd ges endast om detta innebär en fördel för barnet och om sökanden har uppfostrat barnet eller om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Rätten tar även hänsyn till barnets egna vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, se 4 kap. 6 § FB. Trots att faderskapspresumtionen kan brytas, behöver detta inte betyda att man förlorar vårdnaden om barnet. Observera att en vårdnadshavare inte nödvändigtvis måste vara barnets biologiska förälder. Det ska mycket till för att rätten ska förordna om ensam vårdnad istället för gemensam vårdnad, om gemensam vårdnad sedan tidigare har beslutats. Rätten förutsätter att barnet behöver en nära och god kontakt med båda föräldrarna (eller en annan vuxen som barnet levt med under liknande förhållanden), därför är gemensam vårdnad en mycket god förutsättning för att uppfylla det behovet. Alla beslut om vårdnad, boende och umgänge avgörs med utgångspunkt i principen om barnets bästa, se 6 kap. 2 a § FB. Det finns alltså inga andra intressen som ska gå före barnets bästa. Vad som är barnets bästa avgörs på grundval av varje enskilt fall. Bedömningen bygger delvis på kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med att barnet själv får komma till tals. Hänsyn tas också till barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Kortsiktiga och långsiktiga effekter som påverkar barnet beaktas också. Sammanfattningsvis har jag som sagt ingen möjlighet att ge något klart och konkret svar på om du kommer att förlora vårdnaden om barnet eller inte. Detta avgörs av rätten eller socialnämnden och det beror till stor del på hur förhållandena ser ut i ert enskilda fall. Däremot görs det en noga och grundliga bedömningar för beslut om ensam vårdnad istället för gemensam. Rätten tar dessutom stor hänsyn till barnets egna vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Fortsättningsvis förstår jag en del av din fråga, på så sätt att du undrar kring om du kan rikta ett skadeståndsanspråk mot barnets mamma för kostnaderna om barnet, om det har visat sig att du inte är barnets biologiska far. Det finns dock inga skadeståndsregler som reglerar just denna typ av förhållande. För att kunna erhålla skadestånd, krävs det att man delvis kan visa att man har lidit en skada (närmast i detta fall, en ekonomisk skada). Dock kan det bli svårt att påvisa en sådan skada om man har samtyckt och aktivt deltagit i en gemensam vårdad, som bland annat innebär att man åtar sig en underhållsskyldighet över barnet. Jag kan tyvärr inte ge något konkret svar på din fråga om skadeståndsanspråk. Behöver du fortsatt rådgivning, en mer omfattande utredning eller hjälp med att upprätta ett eventuellt skadeståndsanspråk, är du varmt välkommen att boka en tid hos en av Lawlines erfarna jurister, som är specialiserad på skadeståndsfrågor. Detta gör du genom att klicka här. Med vänlig hälsning,

Fråga om bodelning.

2017-01-22 i Bodelning
FRÅGA |År 2000 gifte vi oss. Jag tillförde boet 680000 kr som vi bl a köpte en bostadsrätt för. Denna bostadsrätt sålde vi senare och köpte en villa som är belånad till 3000000 kr. Värdet på villan är ca 4500000 kr.Nu står vi inför skilsmässa. Min fru har tillgångar i El Salvador ca 160000 USD på banken. Dessutom finns en tomt för 85000USD och ett hus för ca 50000USD. Inga papper är skrivna till någons fördel - testamente.Hur ska vi dela vid skilsmässa?MvhJohnny Källstrandjohnnykallstrand@hotmail.com
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! När äktenskap upplöses kallas det i lag för äktenskapsskillnad. Regler om äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB), den hittar du här. Enligt 9 kap. 1 § ÄktB ska man göra en bodelning när äktenskap upplöses. Vad som ska ingå i en bodelning regleras i 10 kap. 1 § ÄktB, allt giftorättsgods ska ingå. Allt som inte är enskild egendom ska anses vara giftorättsgods, se 7 kap. 1 § ÄktB. Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB, eftersom att ingen av er tillgångar uppfyller de rekvisit som finns för att det ska vara enskild egendom så är alla era tillgångar att räkna som giftorättsgods, läs 7 kap. 2 § här. Vid själva bodelningen får varje make ta undan det som hen använder för personligt bruk, kläder, hygienartiklar etc. Se 10 kap. 2 § ÄktB. Sedan ska avdrag göras för vardera makes skulder och återstående sammanlagda summa ska delas på hälften mellan makarna, se 11 kap. 3 §. Om de tillgångar och skulder du skrivit är allt så skulle en bodelning se ut såhär: 680 000 + (4 500 000 - 3 000 000) + 2 637 300 (vid beräkning att 1 USD är lika med 8, 94 SEK) = 4 817 300 4 817 300 / 2 = 2 408 650, vilket är det belopp ni får var. Beloppet fördelas sedan på lotter och varje make har rätt till den egendom som hen helst önskar, se 11 kap. 7 §. Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att fråga igen. Vänligen,

Underhållsskyldighet enligt FB 7:2 samt FB 7:6

2017-01-22 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Min pojkvän har två barn som bor 9-10 dagar i sträck hos honom och därefter 4-5 dagar hos sin mamma. Mamman säger att hon inte vill ha barnen mer för att det "tär" på dem att åka bil till skolan när de bor hos henne (hon valde att flytta 2 mil när de separerade för tre år sedan). Min pojkvän vill alltså att de ska dela 50/50, men hon vill inte ha dem mer. Kan min pojkvän kräva underhållsbidrag från sitt ex? Hon påstår att han inte kan det, för han tjänar mer än henne. Dock har han ju barnen hos sig mer än 60%. För skulle han kunna kräva underhållsbidrag av henne så ökar nog chansen att hon kommer att gå med på att ha dem 50/50. Fram tills nyligen hade hon hela barnbidraget, nu delar de dock på det 50/50.
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förälder är skyldig att utge underhållsbidrag om barnet bor varaktigt hos den andra föräldern. Det framkommer av föräldrabalken 7:2 p. 2 (här). Om barnet vistas mer än 60 % av tiden hos ena föräldern är huvudregeln att barnet är varaktigt bosatt där och bidrag kan således fastställas. Mamman är alltså skyldig att fullgöra sin underhållsskyldighet genom att utge underhållsbidrag till barnet. Då hon inte betalar underhållsbidraget kan din pojkvän ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. När underhållsstöd utgår ska den bidragsskyldige föräldern helt/delvis återbetala det belopp som utgått till Försäkringskassan. Det framkommer av socialförsäkringsbalken 19:2 (här).Vad gäller mammans påstående finns det visserligen en särregel i FB 7:6 (här) som ålägger den förälder med ett större ekonomiskt utrymme att betala underhållsbidrag. Regeln är till för att utjämna ekonomisk standard då barn anses ha rätt att leva på en nivå som inte avviker för mycket från den standard som den förälder med bäst ekonomiskt utrymme har. Rätten kan då fastställa att en förälder som inte omfattas av FB 7:2 (d.v.s. din pojkvän) ska vara underhållsskyldig. Regeln tar dock sikte på situationen då barnet bor växelvis och då barnet inte får rätt till det underhållsbidrag det har rätt till enl FB 7:1 (här) på grund av att föräldern (d.v.s. din pojkvän) försummat sin underhållsskyldighet. Regeln är därmed inte tillämplig i ert fall. Hade regeln varit tillämplig hade det i vart fall inte uteslutit mammans underhållsskyldighet.__________________________________________________________________________________________Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.Med vänlig hälsning,