Vuxenadoption

2016-08-26 i Adoption
FRÅGA |hej jag är 21 år och min styv pappa har uppfostrat och stöttat mig mig sedan jag var 3-4 år gammal. går det att göra en vuxenadoption fast min biologiska mamma och min styv pappa har varit skilda sedan jag var runt 13 år?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att din styvfar och din biologiska mor är skilda har ingen betydelse för om din styvfar får adoptera dig eller inte. I själva verket är det tingsrätten som beslutar om en adoption ska få genomföras eller inte. Tingsrätten grundar sitt beslut på 4:6 föräldrabalken och de ska i huvudsak pröva om det är lämpligt att en adoption sker. När tingsrätten prövar adoptionen tittar de i synnerhet på om adoptionen är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat barnet, eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid vuxenadoptioner är det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera ett skäl som väger särskilt tungt i bedömningen.En adoption får inte godkännas av tingsrätten om det från någon sida getts eller utlovats ersättning. I korthet är alltså svaret på din fråga: ja, det går att göra en vuxenadoption även fast din styvpappa och din mamma är skilda.Hoppas du fått svar på din fråga. Om du fortfarande har funderingar är du varmt välkommen att återkomma!Mvh

Bostadslägenhet i samboförhållande

2016-08-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag köpte en nybyggd lägenhet innan den var färdigbyggd, och var singel när jag gjorde det! Sen några månader efter det blev jag tillsammans med en tjej jag fortfarande är tillsammans med! Hon flyttade in i min lägenhet när den var klar! Kan den ingå som bådas egendom i sambolagen eller hur funkar det?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle vilja börja med att förtydliga att ett samboförhållande inte förändrar sambornas respektive ägandeförhållanden. Varje sambo har fortfarande ensam äganderätt till sin egendom och ingen egendom blir samägd, såvida inte samborna ifråga har kommit överens om det. En sådan överenskommelse kan förvisso vara antingen tyst eller uttalad, men den inträder inte per automatik med samboförhållandet.Den bestämmelse i sambolagen (2003:376) som du sannolikt avser är 3 § (här), enligt vilken sambornas gemensamma bostad och bohag i regel utgör samboegendom om egendomen ifråga har förvärvats för gemensam användning. Att egendomen utgör samboegendom innebär att båda samborna har ett anspråk på den om samboförhållandet tar slut. Om så sker kan nämligen en av samborna begära att all samboegendom fördelas mellan dem båda i en bodelning.Vad innebär då detta i ditt/ert fall? Först och främst måste vi konstatera att ni lever i ett samboförhållande, annars är sambolagen inte alls tillämplig. I 1 § sambolagen (här) stadgas att begreppet sambor avser "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Min bedömning utifrån detta är att det är sannolikt att ni är sambor i sambolagens mening och att sambolagen är tillämplig på ert förhållande. I och med att ni båda bor i din lägenhet är den dessutom er gemensamma bostad i den mening som avses i 3 och 5 §§ sambolagen. Eftersom du köpte lägenheten innan ni beslutade att flytta ihop, har den dock inte förvärvats för gemensam användning (se 3 §). Därmed är lägenheten inte heller samboegendom.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Enskild egendom och skilsmässa

2016-08-25 i Bodelning
FRÅGA |HejHar för några år sedan fått mitt föräldrahem i gåva av min far. Fastigheten är alltså min enskilda egendom.Om jag och min fru väljer att skilja oss, kan hon kräva kompensation med hälften av fasighetens värde?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som händer med egendom vid skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 7 kap. 1 § ÄktB så är en makens egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom kan vara enskild t ex genom att en make fått den i gåva med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda vilket framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Det är viktigt att det fanns ett sådant villkor när du fick gåvan av din far, annars utgör fastigheten giftorättsgods och inte enskild egendom. När ett äktenskap upplöses t ex genom äktenskapsskillnad så ska det göras en bodelning enligt 9 kap. 1 § ÄktB. I en bodelning ska giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen delas allt giftorättsgods värde mellan er makar men eftersom fastigheten är enskild egendom så ingår den inte i bodelningen. Hon har därför inte rätt till halva fastighetens värde om ni väljer att skilja er. Skulle fastigheten istället varit giftorättsgods skulle den ingått i bodelningen tillsammans med ert övriga giftorättsgods och dess värde skulle delats mellan er. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Likadelning av samboegendom

2016-08-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo har separerat. Vi har bott tillsammans i 7 år. Huset vi bott i hus (ägde 50/50)som vi jöpt för 25250000 kr och som vi nu fåtr värderat till 4,2 miljoner. Han anser att jag endast ska få 400 000 tusen då han skjöt till med 250 000 från sitt eget boende (han sålde med vinst 2008) till bostadsrätten vi bodde i innan vi köpte huset (även där 50/50 i ägande). Det är minsann hans förtjänst att vi ens kunde bo i huset. Så istället för att vi ska dela på eventuell vinst på ca 1,7 miljoner så tycker han endast jag är berättigad till 400 000 kr. Låter detta rätt? Har han dessutom rätt att behålla sina gamla vinstpengar från sin gamla bostad? Vi har inte skrivit på nåt samboavtal.
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett samboförhållande upphör ska en bodelning av samboegendomen göras, om någon av samborna begär detta, 8 § SamboL. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden samt bohag, om denna egendom förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, 6 § SamboL. Annan egendom än den gemensamma bostaden och bohag ingår inte i en bodelning, således ska inte din sambos vinstpengar från sin förra bostad som såldes 2008 ingå i bodelningen. Er nuvarande villa och det bohag som förvärvats för gemensam användning kommer dock att ingå i bodelningen.En bodelning görs genom att sambornas andelar i samboegendomen beräknas, 12 § SamboL. Efter det att skulder hänförliga till samboegendomen räknats av ska en likadelning av återstående samboegendom ske mellan samborna, 13-14 §§ SamboL. Huvudregeln är att en kontantinsats som en av samborna investerar i det gemensamma hemmet inte fås tillbaka vid en framtida bodelning. Det faktum att din sambo stått för en större del av kontantinsatsen har ingen betydelse. Efter det är skulderna hänförliga till samboegendomen är täckta har du rätt till en likadelning av vinsten på er nuvarande bostad.Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en erfaren jurist för vidare konsultering i frågan, du kan boka tid genom att klicka på länken: http://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,

Äktenskapsskillnad mot en makes vilja

2016-08-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag vill skiljas från min 'fru' som jag inte bott ihop med på flera år! Hon vill inte av någon anledning. Vi har inga gemensamma barn, inte heller några tillgångar som ska delas! Ja, ingenting gemensamt! Hur gör jag för att upplösa äktenskapet utan hennes underskrift?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När endast en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas sker äktenskapsskillnad genom att maken som vill skiljas lämnar in en ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad till tingsrätten. Mer information om hur man lämnar in en sådan ansökan kan du hitta på domstolsverkets hemsida, där du även finner en färdig blankett som du kan fylla i och skicka in.Äktenskapsskillnad regleras i 5 kap. äktenskapsbalken (ÄktB) (här). Av 5 kap. 2 § ÄktB framgår att äktenskapsskillnad mot en makes vilja som huvudregel endast får ske efter betänketid. Betänketiden löper från att yrkandet om äktenskapsskillnad delges den andra maken. När betänketiden har löpt minst sex månader ska tingsrätten meddela dom på äktenskapsskillnad om någon av makarna begär det. En sådan begäran måste dock framställas inom ett år från betänketidens början. När domen vinner laga kraft är äktenskapsskillnaden fullbordad.I 5 kap. 4-5 §§ ÄktB föreskrivs dock några undantag från kravet på betänketid. Intressant i ditt fall är särskilt 4 §, enligt vilken var och en av makarna har rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid om de har levt åtskilda sedan minst två år. Jag tolkar din fråga som att så är fallet beträffande dig och din hustru. Om du begär äktenskapsskillnad utan betänketid, måste du dock kunna styrka att ni har levt åtskilda sedan minst två år. Det kan lämpligen ske genom utdrag ur folkbokföringsregistret eller genom att någon som har god insikt i era levnadsförhållanden intygar att ni har levt åtskilda sedan minst två år.Slutligen vill jag nämna att makarnas egendom enligt 9 kap. 1 § ÄktB (här) ska fördelas mellan dem genom bodelning när äktenskapsskillnad sker. Det enda undantaget från denna bestämmelse är om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta gemensam bostad eller gemensamt bohag av den andra maken. Eftersom du skriver att ingenting ska delas mellan er, förutsätter jag att så är fallet. Jag vill dock erinra om att det i princip förutsätter att ni har föreskrivit i ett äktenskapsförord att all er egendom ska vara enskild. Se 7 kap. 1-2 §§ ÄktB (här).Sammanfattningsvis kan du alltså ansöka om stämning angående äktenskapsskillnad hos tingsrätten för att få äktenskapet upplöst. Om du kan styrka att ni levt åtskilda i minst två år behöver inte äktenskapsskillnaden föregås av betänketid. Äktenskapet är upplöst när tingsrättens dom om äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Om all er egendom är er enskilda, behöver inte heller någon bodelning ske i samband med äktenskapsskillnaden.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Förvaltares rätt att skänka bort pengar

2016-08-25 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min mamma gick bort i mars 2016. Hon var ogift. jag har en syster som står under förvaltare.Det fanns inget testamente.Bodelningen är klar och registrerad. Alla skulder reglerade. Nu ska vi fördela arvet. ( ca 2,5 miljoner)Min uppfattning är att vi kan göra som vill med pengarna om vi är överens?Min mamma och syster ville/ vill ha mina barnbarn ska få 100.000 kronor var. Dock inte testamenterat.Förvaltaren säger att hon inte får godkänna något sådant.Hon hävdar också att systern inte får skänka några pengar alls, till någon, även senare när arvskiftet klart?Hur är detta möjligt? Om min syster inte hade en förvaltare, så kan vi skänka bort pengarna om vi vill.
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som rör förvaltare finns i föräldrabalken (FB).Ett förvaltaruppdrag ska anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde enligt 11 kap. 7 § FB. Som jag tolkar din fråga så omfattar förvaltaruppdraget i vart fall din systers egendom.Eftersom din syster har en förvaltare har hon inte längre vad som brukar kallas rättshandlingsförmåga. Det innebär att hon inte får sluta avtal, skänka pengar eller utföra andra rättshandlingar. Istället är det hennes förvaltare som ska göra detta åt henne vilket indirekt framgår av 11 kap. 8 § FB, som anger undantagen för när en person som står under förvaltare har rättshandlingsförmåga, och därför självständigt kan agera. Det handlar t ex om att personer som har förvaltare själva kan ingå avtal om arbete. Förvaltaren har inom förvaltaruppdraget annars ensam rådighet över din systers egendom och företräder henne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget vilket framgår av 11 kap. 9 § FB. Detta innebär att din syster inte själv kan välja att avstå delar av sitt arv och inte heller skänka bort pengar när arvsskiftet är klart. Istället är det förvaltaren som måste företa sådana rättshandlingar. Problemet är som din systers förvaltare säger att hon inte får göra detta. Detta eftersom 14 kap. 12 § FB säger att en förvaltare inte får ge bort den enskildas egendom, om det inte är en personlig present, vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor. Eftersom ett arvsavstående alternativt att efter arvsskiftet skänka bort så mycket pengar inte är att anse som en personlig present så är det inget förvaltaren får göra. Dessa regler finns för att skydda personer som är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och innebär tyvärr att det inte finns så mycket att göra så länge din syster har en förvaltare. Hade din syster inte haft en förvaltare hade hon kunnat skänka bort pengarna som hon ville men nu är det endast du, som inte har det, som kan göra det med din andel av arvet.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skydda egendom från framtida bodelning mellan makar - äktenskapsförord

2016-08-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Hur skyddar jag 100% av min egendom vid en skilsmässa om jag gifter mig med en Thailanska?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ett sätt att skydda sin egna egendom från att ingå i en bodelning mellan sig och sin make/maka som giftorättsgods (gemensam egendom) är att upprätta ett avtal mellan sig och maken/makan. Detta kallas för ett äktenskapsförord och det är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Med andra ord: Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar och ägodelar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en skilsmässa eller ett dödsfall.Ett äktenskapsförord kan i stort sett se ut hur som helst, därför finns inga direkta krav på vad det ska innehålla annat än att det ska vara ett skriftligt avtal som är undertecknat av båda makarna. Detta avtal måste även registreras hos skatteverket för att vara giltigt, se mer på skatteverkets hemsida här.Hos oss på Lawline finns en tjänst som hjälper dig att upprätta ett säkert och tydligt avtal. Denna tjänst är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister. För mer information klicka här.Hoppas mitt svar hjälpte dig! Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Samboegendom

2016-08-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo har separerat. Jag har köpt lägenheten vi bott i och allt är skrivet på mig. Har han ändå rätt till del av bostaden då? Vad gäller övrigt lösöre som enbart jag köpt?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas genom bodelning, om någon av samborna begär detta. Denna begäran ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, 8 § SamboL.Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden samt bohag, om denna egendom förvärvats för gemensamt bruk, 3 § SamboL. Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet,6 § SamboL. Annan egendom än detta utgör inte samboegendom och ska således inte fördelas genom bodelning. Detta innebär att din bostadsrätt och ditt bohag kan komma att ingå i en bodelning om du förvärvat detta under tiden som samlevnaden pågått eller annars i syfte för att ni skulle flytta ihop. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte, är du välkommen att ställa följdfrågor. Med vänliga hälsningar,