Samäganderätt på bil

2016-02-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Mitt dotter(Sandra ) och hennes barns far(Fredrik ) ska separera. Nu till frågan. Dom köpte en bil tillsammans och tog ett billån. Dom har båda brukat bilen och båda har betalat på lånet. Bilen blev dock skriven på Fredrik. Nu vi separationen lösa han billånet genom att använda deras gemensamt hopps hoppsparade pengar. Sandra fick i uppdrag att ordna med försäljning av bilen vecka 5 och sedan skulle dom dela pengarna lika. Denna vecka fick Sandra reda på att Fredrik har sålt bilen för 70.000 kronor...till sej själv
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Huvudprincipen för äganderätt är att den som köpt, fått eller ärvt egendomen blir dess ägare. Vem som står som ägare på bilen har inte en stor betydelse. Detta innebär att om båda betalade för bilen så äger de båda bilen. Om bara en av dem betalat för bilen kan det fortfarande finnas förutsättningar för att bilen ska anses som samägd. Kriterierna för att s.k. dold samäganderätt ska föreligga är:(1) en sambo har köpt egendom för gemensamt bruk, (2) att den andre sambon har möjliggjort/underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott, (3) att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet är att det ska föreligga samäganderätt och (4) att det föreligger en gemensam partsvilja att egendomen som inköpts skulle vara samägd.Om dessa kriterier är uppfyllda anses samäganderätt på bilen föreligga och samäganderättslagen (samägL), se här, blir tillämplig. Enligt 1 § samägL stadgas att om flera personer är ägare till en lös sak (som exempelvis bil som i detta fall) har de lika lott om inget annat förhållande kan visas. Vidare framgår det av 2 § att förfogande med den samfällda egendomen ska ske med samtliga delägares samtycke. En delägare av en sak har inte rätt att sälja saken utan de andra delägarnas samtycke enligt 6 § samägL.I detta fall verkar det som att dem båda betalat för både bil och billån, vilket starkt talar för att Sandra och Fredrik samäger bilen. Sandra äger därmed halva bilen. Att han har sålt den utan att samråda med Sandra strider därmed mot lag (6 § samboL). Hur övriga delägare ska gå tillväga i en sådan situation framkommer inte i lag. Dock har det i ett rättsfall NJA 1990 s. 184 konstaterats att övriga delägare har rätt att påkalla domstolens prövning så att de får en dom på hur situationen ska hanteras. Sandra kan därmed göra detta om hon önskar. Jag rekommenderar dock i första hand att de försöka lösa det mellan varandra och köparen. Om hon är nöjd med försäljningen så har hon åtminstone rätt att kräva ut halva ersättningen för bilen. Hoppas mitt svar hjälpte dig! Återkom gärna i kommentarsfältet om det är något mer du undrar över, Vänliga hälsningar,

Äktenskapsskillnad - betänketid

2016-02-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har ansökt om skilsmässa men fått beslut från tingsrätten att den ska föregås av sex månaders betänketid. Varför? Vi har inga gemensamma barn. Äger huset vi bor i ihop.
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Syftet med betänketid är att man vill motverka förhastade skilsmässor. Det kan finnas tre olika orsaker till varför en äktenskapsskillnad föregås av betänketid. De första två framgår av 5 kap 1 § Äktenskapsbalken, här: 1. Om båda makarna begär betänketid2. Om någon av makarna har rättslig vårdnad om och bor varaktigt tillsammans med barn under 16 årDet tredje fallet framgår av 5 kap 2 § Äktenskapsbalken, här. Bestämmelsen säger att en betänketid ska löpa om bara en av makarna vill skiljas. Detta gäller inte bara då makes ansökan om äktenskapsskillnad uttryckligen bestrids av den andra maken utan också då denne inte yttrar sig.Uppenbarligen har betänketiden inte begärts av er båda eftersom du ställer dig frågande till detta, det handlar därmed inte om det första fallet. Om någon av er har ett barn under 16 år hemma, så meddelas betänketid. Det saknar härvid betydelse om barnet är ert gemensamma eller inte. Anledningen till bestämmelsen är för att tillgodose barnets bästa. Om din maka/make inte vill skiljas eller inte har yttrat sig om detta ska även då en betänketid löpa. Trots att betänketid ska löpa enligt bestämmelserna ovan finns fortfarande en möjlighet till att undgå betänketid. Detta är om ni har bott isär i mer än två år, enligt 5 kap 4 § Äktenkapsbalken, här. I det fallet kan skilsmässa meddelas direkt, men ni måste då bifoga ett så kallat särlevnadsintyg.Hoppas mitt svar var till din hjälp! Med vänliga hälsningar,

Faderskapstest

2016-02-07 i Faderskap
FRÅGA |Hej Hur kan jag ta reda på vem som står som far till ett barn. Försöker lista ut om jag är far till ett barn. Men då modern talat om att jag inte är far kan jag inte göra så mycket mer. Av olika anledningar misstänker jag ändå att detta kan vara mitt barn, men vill ta reda på om det finns en registrerad far på barnet. Eller hur jag kan ta reda på personnummer på barnet och kontakta folkbokföringen. Vet att om det står fader okänd har jag fler möjligheter till att kunna få ett faderskapstest genomförd.
Malin Andreasson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.I svensk rätt föreligger presumption för att mannen som modern är gift med när barnet föds är fader till barnet, vilket följer av 1 kap. 2§ Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381. I 1 kap. 2§ Föräldrabalken finns dock undantag som gör att denna presumption kan brytas om något av undantagen är uppfyllda. Dina möjligheter att undersöka vare sig du är fader eller inte kommer att bli beroende av huruvida en annan fader står som fader eller om barnet i lagens mening saknar en fader. Om barnet aldrig fått en fader fastställd får Socialnämnden återuppta utredning om vem fadern är och en blodundersökning (faderskapstest) kan ske för att bekräfta huruvida du är fader eller inte. Om en fader redan är registrerad för barnet blir det svårare. Positiv faderskapstalan (det vill säga en talan om att en viss man är fader till barnet) får föras av barnet. Modern till barnet och Socialnämnden får vara ställföreträdare för barnet då han/hon är omyndig i enlighet med 3 kap. 5§ Föräldrabalken. Om modern nekar till att du är fader kan du kontakta Socialnämnden. För att få dem att inleda en förundersökning, ett faderskapstest, måste du visa för dem att det är sannolikt att du faktiskt är den biologiska fadern till barnet. Det är viktigt att erinra om att Socialnämnden i första hand tar hänsyn till barnets bästa vilket innebär att utredning inte kommer att inledas om de anser att det inte är till barnets bästa att utreda huruvida du är fader eller inte. Det framgår inte hur gammal barnet är men om barnet är lite äldre och har levt i vetskap av att en annan man är dess fader kan Socialnämnden besluta att ett faderskapstest inte är till barnets bästa. Dina möjligheter för att fastställa ditt faderskap är därmed tämligen begränsad. Vill du endast veta om barnet är ditt eller inte det vill säga inte har några intentioner att fastställa ditt faderskap finns dessvärre inga möjligheter till att tvinga fram ett faderskapstest.Mitt råd till dig är att kontakta Socialnämnden, förklara situationen och undersök vilka möjligheter du har att driva denna fråga vidare. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Möjligheten till ett faderskapstest

2016-02-03 i Faderskap
FRÅGA |Vill gå igenom faderskapstest då jag tror jag kan vara far till ett barn på 5 år trotts att kvinnan förnekar detta
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Presumptionen i svensk rätt för vem som är fadern är mannen modern är gift med då barnet föds vilket följer av 1 kap 2 § Föräldrabalken. Detta är som sagt presumptionen men denna kan brytas om någon av undantagsfallen som anges i 1 kap 2 § Föräldrabalken är för handen. I ditt fall är dock barnet fem år vilket betyder att det fastställts att barnets fader antingen är okänd eller att en annan man står som barnets rättsliga fader. Hur dina möjligheter ser ut för att undersöka vare sig du är fader kommer därmed bli beroende på om en annan fader står som fader eller om barnet i lagens mening saknar en fader. Om barnet aldrig fick fastställt vem fadern vara får Socialnämden återuppta utredningen om vem fadern är varav b.l.a en blodundersökning(faderskapstest) kan ske varav det blir bekräftat att du är fader. Finns det dock redan en annan man som är fastställd som fader blir det svårare. Den enda som får föra en positiv faderskapstalan(dvs. föra talan om att en viss man är fadern) får göras av barnet(modern och Socialnämden får dock vara ställföreträdare då barnet är omyndigt), se 3 kap. 5 § Föräldrabalken. Då modern verkar förneka att du är fadern är det kvarstående alternativet att du kontaktar Socialnämden. Det blir då upp till dig att för Socialnämden visa på att det är sannolikt att du är den biologiska fadern och för att vidare få dem att inleda en förundersökning(faderskapstest). Dock så tar Socialnämnden främst hänsyn till barnets bästa vilket innebär att de inte kommer att inleda en undersökning om de anser att det är för barnets bästa att detta inte sker. Har barnet levt i fem år med en annan fader kan det tyda på att det är för barnets bästa att inte inleda en undersökning för att fastställa faderskapet. Dina möjligheter för att fastställa ditt faderskap är därmed tämligen begränsad. Vill du endast veta om barnet är ditt eller inte dvs inte har några intentioner att fastställa ditt faderskap finns dessvärre inga möjligheter till att tvinga fram ett faderskapstest. Med Vänliga Hälsningar,

Barns umgängesrätt med en förälder

2016-02-07 i Barnrätt
FRÅGA |HejMin fru har sen tidigare barn med en man hon var gift med som idag har ensamvårdnad om barnen, De är 15 och 12 år gamla och vi undrar om det finns en lagstiftan som säger att barnen har umgängesrätt med modern eller har pappan i detta fall rätt att förvägra barnen att träffa sin mor?
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kapitel 6 i föräldrabalken (FB) reglerar umgängesfrågor mellan barn och föräldrar. Alla beslut som gäller umgänge ska tas med barnets bästa i beaktande. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa tas särskild hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Man ska komma ihåg att det är barnet som har en rättighet till umgänge och inte en förälder, det finns ingen plikt för ett barn att umgås med en förälder. Hänsyn till barnets vilja tas i relation till ålder och mognad, eftersom barnen i detta fallet är relativt gamla kommer stor vikt läggas vid deras egen vilja.Ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med oberoende av om denne förälder är vårdnadshavare eller inte (6 kap. 15 § FB). Bägge föräldrar har gemensamt ansvar för att umgänge verkligen sker och en boendeförälder har stort ansvar för att göra umgänge möjligt. En förälder som vill umgås med sitt barn i större utsträckning kan föra talan i domstol för att få ett beslut om umgänge (6 kap. 15 a § FB). Det är även möjligt att avtala om umgänge föräldrar emellan, ett sådant avtal måste vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Pappan har alltså ingen rätt att förvägra barnen umgänge sin mor, vill barnen träffa sin mor har de rätt till det och pappan ska se till att uppfylla sitt ansvar för att umgänget blir av. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Sambo - övertagande av bostad

2016-02-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har gjort slut, vi har en hyresrätt som jag stått i kö till men skrev in honom när vi skulle flytta ihop vem har rätt till lägenheten?
Gilbert Leijon |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Det centrala i denna fråga blir huruvida hyresrätten utgör samboegendom. Detta definieras i 3-5 §§ SamboLag (SL). Och bedömningsgrunden blir om den "förvärvats för gemensam användning". Vilket enkelt kan beskrivas: Skaffade du bostaden åt er, inleddes samborelationen samtidigt som du skaffade bostaden?Om detta stämmer utgör hyresrätten samboegendom, och ska då infalla i bodelningen. Det är då den sambo som bäst behöver bostad som får den, enligt 16 § SL. "Bäst behöver" är sociala skäl, vem kan lättast få ny bostad, och så vidare. Eftersom att en hyresrätt inte har något ekonomiskt värde behöver den inte avräknas gentemot den andra egendomen i bodelningen. Det blir således bara den som "bäst behöver" som får den.Om det inte stämmer, och du skaffade bostaden i annat syfte än åt er, är den din med ett undantag. Din sambo kan ha övertaganderätt till den, enligt 22 § SL, om han av sociala skäl behöver den bättre. För att ett sådant övertagande ska bli aktuellt krävs dock att ni har barn tillsammans. Om ni har barn tillsammans ser man till vem av er som ska ha vårdnaden, vem som har lättast att skaffa ny bostad, och så vidare. Det blir en helhetsbedömning av samtliga sociala skäl. Jag förstår att den ovan beskrivna bedömningen kanske inte ger så mycket vägledning, men tänk på att det blir en intresseavvägning av samtliga sociala skäl. Där det centrala får anses vara vem som lättast kan fixa ny bostad. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Barnbidrag vid växelvis boende hos föräldrarna

2016-02-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vid växelvis boende, Hur blir det med barnbidraget, barnen är 13år och 15år
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningSocialförsäkringsbalken reglerar förmåner, såsom i detta fall barnbidrag.15 kap. 3§ anger att barnbidraget uppgår till 1050 kr per månad och barn.15 kap. 8-9§ anger flerbarnstillägget, dvs. som ger ett utökat bidrag vid fler barn. Då ni har 2 barn får ni 150 kr mer per månad.15 kap. 4§ anger att barnbidrag ges till barn upp till 16 år.16 kap. 5§ anger att du och den andra föräldern delar på barnbidraget rätt av om ni har gemensam vårdnad. 16 kap. 8§ låter den förälder som inte får barnbidraget att anmäla att växelvis boende förekommer, men ska då också göra det sannolikt att det även är fallet för att barnbidraget ska delasErat totala bidrag är: 1050 x 2 = 2100 kr (grundbarnbidraget för 2 barn)2100 kr + 150 kr = 2250 kr (barnbidraget + flerbarnstillägget)2250 kr / 2 = 1125 kr per förälder och månadDu efterfrågade inte det här men det kan vara av värde att veta i samband med frågan: Om barnet bor växelvis ungefär lika mycket hos er, kan ni utöver det vanliga underhållsstödet få ett särskilt underhållsstöd. Det kallas underhållsstöd vid växelvist boende och betalas ut till båda föräldrarna. Ni söker underhållsstöd vid växelvist boende var för sig, och stödets storlek beror på era respektive inkomster. Ansökan görs hos försäkringskassan. Se 18 kap. 16§.Jag hoppas svaret är vägledande

Äktenskapsförord

2016-02-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vad menas med ordalydelsen "... vad vi medför vid äktenskapetsingående skall vara enskild egendom, vari den andre inte äger giftorätt."
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Eftersom att frågan rör egendom vid äktenskap är det Äktenskapsbalken (ÄktB) som är den aktuella lagen. I 7 kap ÄktB finns bestämmelser kring makars egendom. I 1§ står som huvudregel att en makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild. Enligt 2§ är enskild egendom bland annat egendom som till följd av äktenskapsförord gjorts till enskild. Den skrivelse du citerar är en typisk sådan skrivelse som kan användas i ett äktenskapsförord för att göra egendom till enskild istället för giftorättsgods. Skrivelsen får innebörden att all egendom som makarna ägde innan äktenskapets ingående ska vara enskild egendom. Innebörden av att egendomen är enskild framgår av olika bestämmelser i ÄktB och får störst betydelse vid bodelning. Bodelning innebär att makarnas egendom delas upp mellan dem. I bodelningen ingår, enligt 10 kap 1§ ÄktB, makarnas giftorättsgods. I korthet går en bodelning till som så att värdet av makarnas giftorättsgods läggs samman, skulder dras av och sedan delas summan i två. Att egendomen är enskild innebär att den är undantagen från bodelning och alltså inte räknas in. ÄktB hittar du härHör av dig igen om du har några fler frågor!