Bodelning i samboförhållande

2017-03-01 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min tjej skulle bodde tillsammans i hennes lägenhet och jag var inte inskeiven. Jag renoverade lägenheten och köpte möbler och inredning för ca 200.000 och när allt var klart gjorde hon slut med mig och vill inte ge tillbaka något. Kan jag på något sätt få tillbaka mina pengar?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Första frågan blir att reda ut huruvida ni var sambos eller inte. Enligt 1 § sambolagen krävs för det att ni stadigvarande bott ihop i ett parförhållande (två vänner som bor ihop blir inte sambos). Att ni är skrivna på samma adress brukar utgöra en viktig grund till ett samboförhållande, men även fast du var skriven på en annan adress kan ert förhållande anses vara ett samboförhållande om du bodde med din tjej i ett parförhållande. Ifall ni två är överens om att ni var sambos utgör även det en grund för att fastslå ert samboförhållande.Vidare i mitt svar utgår jag från att ni var sambos, vilket det mesta i din fråga talar för. När ett samboförhållande tar slut kan du begära en bodelning enligt 8 § sambolagen. Den bodelningen omfattar ert gemensamma bohag och bostad (3 § sambolagen), möblerna och inredningen du har köpt för 200 000 kr innefattas i ert gemensamma bohag eftersom det använts för ert gemensamma bruk i er gemensamma bostad (se angående detta 6 § sambolagen). För att det ska vara gemensamt bohag krävs dock att det är lösöre (alltså en flyttbar sak) vilket leder till att t.ex. renoveringar du betalat inte ingår i bohaget. Ifall ni inte köpt bostaden ihop kommer den inte omfattas av bodelningen (3 § sambolagen) och då kommer du inte kunna få tillbaka det du eventuellt betalat för renoveringar.Enligt 8 § 2st sambolagen måste du göra en invändning om bodelning inom ett år efter att du och din tjej har avslutat ert förhållande. Annars förfaller din rätt till bodelning och därmed din rätt till bohaget. Om du väcker talan om bodelning i tid har ditt ex enligt 17 § sambolagen möjligheten att betala bohagets värde i pengar till dig istället för att lämna över bohaget. Notera dock att en bodelning innebär att bohaget ni har haft ihop delas mellan er två. Du kommer alltså inte kunna få tillbaka allt det du betalat för bohaget, snarare hälften av värdet.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Värdering av egendom inför bodelning

2017-03-01 i Bodelning
FRÅGA |Vi har bestämt oss för att skilja oss och i dagsläget sitter vi med en relativt nyinköpt lägenhet för 1,4 miljoner samt ett hus under renovering. Huset är köpt under 2015 och kostade då 1,7 milj. Våra totala skulder är 2,9 miljoner. Exmannen är höginkomsttagare och vill renovera huset och "köpa ut" mig medan jag vill behålla lägenheten och "köpa ut" honom. Hur skulle detta fungera i praktiken?
Alfred Wittboldt |Hej och tack för att du hör av dig till oss på Lawline!Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (1987:230).När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom dem genom bodelning (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Bodelningen reglerar hur era ägandeförhållanden kommer se ut framöver, och kommer alltså att reglera vem som får vad i och med bodelningen.Det finns ingen lag som reglerar hur värderingen av egendom ska göras, och det råder full avtalsfrihet mellan makarna. Det enklaste är alltså att ni genomför en bodelning och värderar bostäderna till de priserna som passar er med tanke på era avsikter att "köpa ut varandra".Jag hoppas du blir nöjd med du blev nöjd med svaret!Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för hämtning och lämning vid umgänge med barn?

2017-02-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Överlämning av barn vid delad vårdnad?Hej, Undrar om det finns några riktlinjer för upphämtning och lämning av barn? Min son bor med sin mamma i Skåne medan jag bor i Göteborg och hon har ensam vårdnad, jag tänker dock att begära delad vårdnad. I nuläget hämtar och lämnar jag min son i Skåne under helgerna som jag har honom, vilket betyder jag får resa två timmar enkelresa medan hans mamma kör 30 min enkelresa. Vad jag undrar är, vad säger lagen till en mer rimlig uppdelning av resandet? Jag tycker ett ställe mitt mellan orterna skulle vara mera rimlig för överlämning av vår son. Tack för svar
Erica Leufstedt |Hej, tack för din fråga!Av din fråga tolkar jag det som att du i dagsläget har umgängesrätt med ditt barn. Det åligger då föräldrarna ett gemensamt ansvar att umgänget så långt som möjligt tillgodoses, detta stadgas i Föräldrabalken 6 kap 15§. Det finns ingen uttrycklig reglering av hur eller var överlämningen ska ske så om du anser att du och barnets mamma bör arrangera överlämnandet på något annat sätt bör du främst tala med henne för att försöka komma fram till en lösning som fungerar för er båda. Vad du kan göra är att se över hur ni delar upp kostnaderna för överlämningen. Det primära ansvaret åligger umgängesföräldern men det framkommer av 6 kap 15b§ att resekostnaderna som uppkommer till följd av att umgänget kommer till stånd ska delas mellan föräldrarna med hänsyn till vad som är skäligt i förhållande till respektives ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Anses det oskäligt att umgängesföräldern står för kostnaden kan en uppdelning alltså ske. Det saknas regler för exakt hur fördelningen av kostnaderna ska göras, men man kan utgå från att samma principer ska gälla som vid bestämmandet av underhållsbidrag till barnet. Reglerna för detta återfinns i 7 kap 1-4§§ FB. Vid bestämmandet av underhåll utgår man från en förälders förmåga att betala sett till nettoinkomsten och vissa lagstadgade avdrag, såsom avdrag för skälig levnadsstandard enligt 7 kap 3§ FB. Vidare delar man den ene förälderns inkomst på föräldrarnas gemensamma inkomst och får ut en andel motsvarande vad respektive förälder bör betala. Detta innebär att en förälder som helt saknar förmåga att betala inte heller kan anses skyldig att bidra till resekostnaderna. I rättsfallet RH 1999:30 ansågs 6 kap. 15 b § FB vara tillämplig vid prövningen av om en vårdnadshavare var skyldig att skjutsa barnet till den andra föräldern vid umgänge. Domstolen skulle alltså kunna komma fram till att ena föräldern ska vidta hämtning eller avlämning med stöd av reglerna om delat kostnadsansvar för umgänge i 6 kap 15b§ FB. Detta skulle du kunna åberopa som stöd för din sak. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Särskilt förordnad vårdnadshavare - Vem får bli vårdnadshavare om föräldrarna avlider?

2017-02-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! En mycket nära vän, ensamstående mor till en 4:a årig son, avled plötsligt. Pappan är okänd.Modern har också en 25-årig son (pappan känd).Den 25-åriga sonen med fast anställning (med studerande sambo) vill nu begära vårdnadsansvaret för sin lille-bror eftersom det inte verkar finnas någon lämplig vårdnadshavare i deras närhet.Hur fungerar detta? Vem har rätt till vårdnadsansvaret? (staten eller store-bror)Eller provas varje enskilt fall i rätten?Tacksam för svar. Situationen är mycket tuff. Jag som frågar har en lång relation till modern och sönerna,Kan jag hjälpa/stödja juridisk på något sätt??
Alexandra Lantz |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Frågor som handlar om vårdnad om barn regleras i Föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. Eftersom du uppger att pappan är okänd, kommer jag i mitt svar till dig att utgå från att modern vid sin bortgång hade ensam vårdnad över sonen. Jag kommer således också att utgå ifrån att pappan inte kommer att visa något intresse av att ta över vårdnaden om sonen. VårdnadenNär ett barn står under vårdnaden av endast en förälder, och den föräldern avlider, ska socialnämnden ansöka om att tingsrätten ska utse en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Detta framkommer av FB 6:9. Möjligheten att bli utsedd till särskilt förordnad vårdnadshavare är inte begränsad till en specifik personkrets. Lagen ställer endast upp kraven på att en särskilt förordnad vårdnadshavare måste vara myndig och lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran (FB 6:10a).När det sedan kommer till vem som faktiskt ska bli förordnad som vårdnadshavare, framkommer det av lagen att en förälders eventuella önskan om vårdnadshavare ska respekteras om det inte är olämpligt (FB 6:10a 4st). I fallet i din fråga innebär detta alltså att om din nära vän har uttryckt en önskan om vem hon ville se som vårdnadshavare, i händelse av hennes bortgång, kommer denna person som regel utses som vårdnadshavare. Detta förutsätter självklart att den önskade personen själv samtycker till detta. Har en förälder inte uttryckt någon önskan är det den allmänna regeln i FB 6:2a, om att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, som styr vem rätten kommer att utse som särskilt förordnad vårdnadshavare. Även barnets egna vilja ska tas hänsyn vid. Då det i ditt fall rör sig om ett väldigt ungt barn kommer hans vilja sannolikt inte tas hänsyn vid i lika stor utsträckning som om han vore äldre. Detta betyder dock inte att ingen hänsyn alls kommer att fästas vid 4-åringens vilja. Med utgångspunkt i vad som nu sagts kan det sägas att om den 25-åriga halvbrodern är den som har närmast relation till barnet, är det sannolikt att han kommer kunna få ta över vårdnaden om pojken. Som nämnt, förutsätter dock detta att rätten bedömer att 25-åringen kan sörja för sin halvbrors omvårdnad, trygghet och fostran. Det förutsätter också att rätten inte anser att en annan vårdnadshavare skulle vara bättre för barnet. Utifrån de uppgifterna jag har kan jag tyvärr inte mer specifikt uttala mig om vad rätten kan tänkas besluta i just 4-åringens fall. Om 25-åringen önskar överta vårdnaden över sin halvbror bör han kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet är folkbokförd. Om du hellre skulle se att vårdnaden om 4-åringen tillföll dig, har även du givetivs möjlighet att kontakta socialtjänsten och meddela detta. Du och 25-åringen har dock inte möjlighet att ha gemensam vårdnad om 4-åringen (FB 6:10a 2st).FörmyndarskapetFörmyndarskapet följer vårdnaden och om 25-åringen förordnas vårdnaden, kommer han därför som regel också att bli 4-åringens förmyndare (FB 10:3). Skulle dock 25-åringen ha svårigheter att klara av förmyndarskapet själv, finns möjligheten till att en medförmyndare utses. Om detta i framtiden skulle bli aktuellt, kan du om du vill stödja 4-åringen juridiskt ansöka om att få bli en sådan medförmyndare. Liksom rörande frågor om vårdnad är det tingsrätten som utser medförmyndare (FB 10:8). SammanfattningSammanfattningsvis kan därför sägas att det inte är några särskilt utpekade personer som har rätt till vårdnaden i 4-åringens fall. Vem vårdnaden tillfaller måste prövas i det enskilda fallet i rätten, och både du och halvbrodern har här möjlighet att informera socialtjänsten om ert respektive intresse som framtida vårdnadshavare. Skulle vårdnaden tillfalla någon annan än dig, har du också vid behov av en ev medförmyndare, möjlighet att ansöka om att få bli detta. I övrigt finns det inget direkt ”juridiskt sätt” som du kan hjälpa barnet, även om du kan vara ett stöd för barnet på många andra sätt. Jag hoppats att detta har givit svar på dina frågor, och om du undrar över något mer är du välkommen skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Fråga om var äktenskapsförord ska registreras

2017-03-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Min make har skrivit över hans bil och hans del av vår villa på mig som gåva.Huset är registrerat hos Skatteverket som gåva och gåvan är "stämplad" hos Lantmäteriet. Vi vill nu skriva ett äktenskapsförord på dessa. Är det Skatteverket detta skall registreras hos?Eller vem skall vi annars skicka in äktenskapsförordet till?Vi har gjort detta för att skydda oss OM det nu skulle vara så framgent att makens egna bolag skulle gå i konkurs.
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger är det hos Skatteverket som äktenskapsförordet ska registreras. Jag skickar en direktlänk till Skatteverket som visar hur ni ska gå till väga, se här.Lycka till!Vänlig hälsning,

Fråga om avtal med enskild som står under förvaltarskap samt dennes skadeståndsskyldighet

2017-02-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Vad kan hända om jag säljer ett fordon till en person över 18 år som är omyndig förklarad? Om personen i fråga inte har godman/förmyndare med sig. Vad händer om denne orsakar skada med fordonet jag sålt?
Frida Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sedan 1989 kan man inte bli omyndigförklarad enligt svensk rätt. Denna möjlighet har i stället ersätts av två typer av åtgärder: godmanskap och förvaltarskap. Om det rör sig om ett godmanskap har denne ingen bestämmanderätt över huvudmannen (den som har god man). I dessa fall har alltså huvudmannen kvar sin rättshandlingsförmåga och kan ingå bindande avtal. Om det i stället rör sig om ett förvaltarskap, vilket kan vara fallet då någon har så svårt att ta hand om sig själv att han eller hon riskerar att fara illa på grund av sitt eget handlande, eller riskerar att bli svårt utnyttjad av andra, är situationen omvänd. I sådana fall har förvaltaren, inom ramen för sitt uppdrag, rätt att ensam bestämma utan huvudmannens samtycke. Huvudmannen kan alltså i dessa fall förlora sin rättshandlingsförmåga och har då inte längre möjlighet att ingå giltiga avtal. Det är alltså viktigt att göra en distinktion mellan om köparen till din bil är ställd under godmanskap eller förvaltarskap. Eftersom du beskriver det aktuella fallet som att personen i fråga är omyndigförklarad tolkar jag situationen som att det rör sig som ett förvaltarskap. Av 11 kap 7 § 2 st föräldrabalken (här) framgår att förvaltaruppdraget ska anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. Det är därför svårt att fastställa att en person helt skulle sakna rättshandlingsförmåga enbart på grund av att denne har en förvaltare. Om emellertid så skulle vara fallet stadgas i 9 kap 6-7 §§ föräldrabalken (här) rättsverkningarna. Om personen saknar samtycke från sin förvaltare att ingå avtalet så får den avtalsslutande parten frånträda avtalet. Prestationerna ska då gå åter, se 9 kap 7 § föräldrabalken (här).Angående skadan gäller, då ni inte har något (giltigt) avtal, reglerna om utomobligatoriskt skadestånd i 2 kap skadeståndslagen. 2 kap 1 § skadeståndslagen (här) stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada skall ersätta denna. Under förutsättning att dessa rekvisit är uppfyllda blir personen som har skadat bilen alltså ersättningsskyldig gentemot dig. Det kan dock tänkas att skadeståndet kommer jämkas med hänsyn till personens ekonomiska förhållanden eller liknande. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Barnets rätt till umgänge med mor- och farföräldrar

2017-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Mitt barnbarn är familjehemsplacerad,frivilligt.Alltså bestämmer vårdnadshavaren,i detta fallet mamman som har ensam vårdnad,vem barnet får träffa.Hon skiftar hela tiden i om jag får träffa honom eller inte.En jättejobbig situation för både mig och pojken,som är tre år, han har uttryckt helt klart att han vill träffa mig,och jag vill givetvis träffa honom.Jag hade honom väldigt mycket fram till placeringen.Hur ska jag gå till väga för att få ordning på detta?Vad händer om jag bryter mot vad hon säger och träffar honom ändå?Tyvärr skapar detta en massa oro hos mig...Jag har verkligen inte gjort något fel mot varken pojken eller henne, utan tvärtom,verkligen ställt upp så mycket jag bara har kunnat.Och hur gör resten av hans släkt för att få träffa honom?Känns så hopplöst!Hoppas och väntar på svar
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för din fråga!Till att börja med så är barnets bästa utgångspunkten vid alla situationer som rör barn.Barnets föräldrar har ett särskilt ansvar för att barnets behov av umgänge med andra som står dem särskilt nära som du- så långt som möjligt tillgodoses (6 kap 15 § 2 st). Med andra som står barnets särskilt nära menas bland annat mor och farföräldrar som du. Även pojkens övriga släkt kan omfattas av paragrafen under förutsättning att relationerna är tillräckligt nära. Tanken med bestämmelsen är att tillgodose barns behov av att få umgås med närstående utöver föräldrarna. Eftersom pojkens mamma genom att inte låta ditt barnbarn få träffa dig inte tillgodoser detta behov så kan saken prövas i domstol. Du har dock inte rätt att föra talan själv utan du måste informera socialtjänsten som avgör om de ska föra talan å ditt barnbarns vägnar (6 kap 15 a § 2 st). Vid bedömningen av om socialtjänsten ska föra talan ska socialtjänsten särskilt beakta barnets behov av umgänge med dig som mor eller farförälder. För att bedöma detta gör socialtjänsten en avvägning mellan nackdelarna som processen kan medföra för barnet och fördelarna som umgänget kan generera. Det är en svår avvägningsprocess och endast i sällsynta fall har en sådan talan förts. Att du är nära släkt med honom, hade hand om honom väldigt mycket fram till placeringen och att han -även om han är tre år- helt klart har uttryckt att han vill träffa dig talar dock för din sak. Om talan väcks bedömer domstolen med utgångspunkt i barnets bästa om anknytningen mellan dig och ditt barnbarn är så nära att det är i behov av umgänge med dig. Du säger dock att mamman hela tiden skiftar kring om du kan få träffa honom eller inte. Av det att döma så låter det som att saken kanske kan lösas på ett enklare sätt än genom att försöka få till stånd en domstolsprocess. Försöker du träffa pojken utan mammans tillåtelse så riskerar du nog att förvärra situationen. Mitt råd till dig är därför att du i första hand talar med mamman, säger som du sagt- att du verkligen inte gjort något fel mot varken pojken eller henne, utan tvärtom, verkligen ställt upp så mycket du bara har kunnat - och också upplyser henne om att hon har en skyldighet enligt lag att låta dig och ditt barnbarn träffas. Det kan även vara bra att prata med familjehemmet som ju har hand om den dagliga omsorgen av pojken och du kan också kontakta socialtjänsten för ytterligare råd.Vänligen

Vad kan en sambo göra anspråk på i en bodelning?

2017-02-28 i Bodelning
FRÅGA |Min far och hans sambo står båda för en fastighet (hälften var). De har inget samboavtal eller barn tillsammans. Sambon bör väl få halva fastigheten samt de saker som hon bevisligen tillfört och betalat?Min fader dog nyligen. Vad kan sambon göra anspråk på?
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som du skriver i din fråga har sambon rätt till halva fastigheten eftersom att de båda står som ägare till den. Sambon har även rätt till hälften av bohaget. Vad ingår i en bodelning mellan sambor?I bodelning mellan sambor ingår endast den gemensamma bostaden och bohaget om det är köpt för att användas gemensamt. Bohaget är alla möbler, inredning och husgeråd (t.ex. soffa, matta, brödrost) som finns i bostaden. Det spelar ingen roll vem som har tillfört eller betalat för bostaden eller bohaget, samborna ska ändå få hälften var. (3 och 5-6 §§ sambolagen)Undantaget från bodelningenNotera dock att bostad och bohag som den ena sambon fått i gåva, genom arv eller testamente med villkor om att egendomen ska vara enskild, aldrig ska ingå i en bodelning mellan sambor (4 § sambolagen).Sambo kan få överta egendom i vissa fallOm en av samborna behöver den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget bättre än den andra sambon, kan den sambon få överta alltihop. Naturligtvis skall den andra sambon då ersättas ekonomiskt. (16 § sambolagen)Sambo kan få behålla mer av sin egendom i vissa fallDen sambo som äger mest samboegendom kan i undantagsfall få behålla mer av sin egendom om hälftendelning av samboegendomen skulle leda till ett orättvist resultat. Det kan handla om att den ena sambon har ett starkare ekonomiskt läge och att samboförhållandet endast varat en kortare tid. Det kan då verka orättvist att den sambon får lika mycket av samboegendomen som den mindre ekonomiskt starka sambon. (15 § sambolagen)Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt via hemsidan eller ringa oss på 08-533 300 04.