Särkullbarns arvsrätt

2015-06-13 i Bodelning
FRÅGA |Är gift sedan 20 år har ett särkullebarn och även 1 gemensamtbarn, det skiljer 24 år mellan mej och min hustru vilket innebär att jag förmodligen går bort först.Hon räknar med att under kommande år, och under min livstid, investera egna pengar i vårt gemensamma boende och i och med det höja värdet på vår bostad. Har särkullebarnet även rätt till den värdestegringen. Vad ärver nu mitt särkullebarn som min hustru måste lösa ut vi min eventuella bortgång?
Catharina Danielsson |Hej,Tack för din fråga! Precis som du säger så ärver ditt barn, alltså särkullbarn, före efterlevande make. Detta enligt 3 kap 1 § i ärvdabalken. I och med att ni även har ett gemensamt barn så kommer särkullbarnet ärva hälften av giftorättsgodset och andra hälften kommer tillfalla efterlevande make, som sedan ert gemensamma barn kommer ärva när hon avlider. Vid beräkning av giftorättsgodset (alltså det som inte är enskild egendom) så beräknas värdet på allting ni äger gemensamt. Alltså även avseende ert gemensamma boende så kommer värdet på detta beräknas och sedan delas på två. Ena hälften kommer tillfalla ditt barn, alltså särkullbarnet. Särkullbarnet har alltså rätt till värdestegringen, men givetvis endast hälften av detta då din hustru har rätt till den andra halvan. Vem som ärver vad bestäms utifrån vad man har behov av, vad man kommer överens om etc. Det viktiga är i detta fall att ditt barn och din hustru får lika mycket var av värdet på allt det gemensamma.Hoppas att du fått svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Giftorättsgods och aktiebolag

2015-06-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag undrar om mina rättigheter t.ex a)om min man driver aktiebolag har jag också skulder om bolaget går i konkurs?B) om vi skiljer oss eller vid träffande dödsfall kommer bolaget i bodelning?Var snäll och beskriv till mig med enklare språk att undvika missförstående. Tack. Mvh Galya Krawczyk.
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga.Om ni är gifta, så kommer bolaget ingå i en bodelning (vid skilsmässa eller dödsfall) ifall ni inte har avtalat om annat genom ett äktenskapsförord (se 7 kap 1 § och 7 kap 2 § samt 7 kap 3 § Äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230) .Ett aktiebolag har sina egna skulder och en person som driver aktiebolag kan inte bli personligt ansvarig för bolagets skulder (om denne inte uttryckligen ingått ett sådant ansvar).Vidare svarar vardera make för sina skulder, det vill säga din man är ansvarig för sina skulder och de går inte över på dig, se äktenskapsbalken 1 kap 3 §. Sammanfattningsvis kommer du inte stå för bolagets skulder om det går i konkurs, och din mans bolag kommer att delas mellan er om det är giftorättsgods i fall ni skiljer er / din man går bort. Vänligen

Möjlighet för barn att byta boendeförälder när moderns bostad ej går att vistas i.

2015-06-12 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Min son är skriven hos sin mamma. Han vill flytta till mig men hon vägrar detta. Han fyller 12 år den 2016-02-02. Han har nu bott hos mig sen den 8 Maj då hennes bostad inte går att vistas i. Nu bor hon hos sin pojkvän i en husvagn. Vet inte hur jag skall gå till väga, Med vänlig hälsning Peder
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!När det gäller frågan om vilken förälder ett barn skall bo hos skall detta beslut tas i enlighet med vad som är förenligt med barnets bästa enligt 6 kap 2a § föräldrabalken. Vid bedömning av vad som utgör barnets bästa skall särskilt fästas avseende vid:- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Av paragrafens andra stycke framgår att man skall ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Enligt 6 kap 1 § föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Du har berättat att din son inte kan vistas i moderns bostad men något skäl till detta har inte angivits. Är det så att din son skulle fara illa genom att bo med sin mamma är detta inte förenligt med barnets bästa enligt 6 kap 2a §. Hänsyn bör dock även tas till din son och hans vilja eftersom han är 12 år och bör därmed anses mogen att uttrycka sin vilja. Eftersom han själv sagt att han vill bo hos dig är och troligen uppnått tillräcklig ålder och mognad för att kunna göra ett insiktsfullt val i denna fråga utgör hans önskemål ett gott skäl för att du skall få ha honom hos dig. Om mamman brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för din sons hälsa eller utveckling ska rätten besluta om ändring av vårdnaden enligt 6 kap 7 § föräldrabalken. Det framgår av andra stycket i denna paragraf att vårdnaden då kommer att anförtros den andra föräldern. Att ändra vårdnaden till enskild kan vara en bra lösning på längre sikt om problemen är allvarliga från mammans håll och bedöms vara av varaktig art. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Gemensamt bohag

2015-06-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag flyttar in till min pojkvän. Vi båda är skrivna hos hans föräldrar då huset vi bor i är egentligen ett obeboeligt hem. Jag köper kyl, frys och sängram efter ett halvår ca. Vi gör slut och jag flyttar ut. Vi har bott ihop ett år. Jag har fortfarande inte hämtat mina möbler som jag tagit med mig från mitt förra hem. Min fråga är: Visst är mina möbler som jag hade med mig från mitt tidigare boende mina? Kan jag kräva att jag ska ha kyl, frys och sängram som jag betalat eftersom han inte hade pengar till det?
Anna Pieschl |Hej och tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.Som huvudregel gäller att vid separation av samboförhållande ska den gemensamma bostaden, samt gemensamt bohag delas mellan parterna. Den gemensamma bostaden och bohaget utgör samboegendom, se sambolagen, (SamboL) 3 §. Om jag förstår din fråga rätt, rör dina funderingar det gemensamma bohaget. I sambolagens 7 § preciseras vad som innefattas i det gemensamma bohaget.Vid separation ska som nämnts ovan samboegendomen delas lika mellan parterna i en bodelning, se SamboL 8 §. Dock ska sådan samboegendom som inte förvärvats i syfte att användas gemensamt inte ingå som samboegendom, se SamboL 3§. Alltså ska dina möbler som du haft med dig från ditt tidigare boende, som du införskaffat tidigare, inte delas lika vid bodelningen. Svårare blir det med den kyl, frys och sängram som du införskaffat för att du och din dåvarande pojkvän skulle nyttja i er gemensamma bostad. Det är egendom som förvärvats för er gemensamt varvid det faller in som samboegendom, se SamboL 3§. För att sådan egendom som enligt lag egentligen är att se som samboegendom ändock inte ska utgöra det, krävs att ett separat samboavtal ha skrivits om just den egendomen, något som jag förstår att ni i det här fallet inte har gjort. Att skriva samboavtal som förtydligar vilken egendom som tillhör vem är alltid bra för att undvika framtida oklarheter. För att sammanfatta svaren på de frågor du hade, så har du rätt till den egendom du köpte/ hade med dig från tidigare. Dock inte till det som du köpt i syfte att du och din dåvarande pojkvän tillsammans skulle nyttja. Jag föreslår såklart att ni diskuterar och på så vis förhoppningsvis kan komma fram till en rimlig lösning ändå. Har du ytterligare frågor är det bara att du återkommer.Ha en bra sommar!Vänligen,

Äktenskapsförord och makes arvsrätt

2015-06-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min make har avlidit.Vi hade äktenskapsförord. båda har vi bara särkullbarn. Min makes skulder överstiger tillgångarna och jag har betalat begravningskostnader och gravsten. Makens dotter säger att hon nu tar samtliga hans ägodelar (möbler,köksutrustning,tv, dator m.m.) och även hälften av giftorättsgodset eftersom jag inte har rätt att behålla någonting av hans ägodelar p.g.a. äktenskapsförordet. Har jag inte rätt till någonting efter min man efter alla år vi levt ihop? Att jag stått för begravningskostnader och sten känns helt rätt för mig,eftersom det var ett löfte till min man, men har jag ingen rätt att behålla några möbler av vårt gemensamma hem vi byggt upp under åren? Hoppas på ett svar. Hälsning från förtvivlad änka.
Catharina Danielsson |Hej,Tack för din fråga. I ditt fall är ärvdabalken den främst tillämpliga lagen. Enligt 3 kap 1 § i lagen så har särkullbarn rätt att ärva före efterlevande make, alltså i detta fall din avlidna makes dotter. Om din make endast har ett särkullbarn och ni inte har några gemensamma barn så ärver hon allting, men alltså endast hans egendom och inte din egendom. Dottern till din make har även möjlighet enligt 3 kap 9 § i lagen att avstå från sitt arv till förmån för dig och hon skulle då få ut arvet när du avlider. I detta fall låter det som att dottern inte avstått från detta. Avseende den egendom som dottern menar ska tillfalla henne, så ges riktlinjerna i äktenskapsbalken. Där anges i det 7e kapitlet att egendomen är giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Det innebär att allting du och din avlidna make äger gemensamt, ska delas upp på två. Hälften ska tillfalla dig och resterande hälften är arvet från din avlidna make som alltså ska tillfalla dottern. Undantag från denna regel om giftorättsgods görs om ni angett något annat i ett giltigt äktenskapsförord. Det som anges i äktenskapsförordet gäller alltså, under förutsättning att särkullbarnet åtminstone får sin del av arvet. Det ni inte äger gemensamt, som inte heller är reglerat i äktenskapsförordet, ska tillfalla den make som äger det. Exempelvis om ni har en möbel som du fått som gåva, så är det din enskild egendom som inte ska delas upp när ni beräknar giftorättsgodset. Alltså rekommenderar jag för dig att noga titta igenom äktenskapsförordet och se vad som där sägs. Om inget där sägs om någon egendom som ni ägt gemensamt så ska värdet på detta delas upp så att du åtminstone får din del, alltså hälften av värdet och dottern har rätt till andra hälften.Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Går det att flytta till annan stad utan samtycke trots gemensam vårdnad om barn?

2015-06-12 i Barnrätt
FRÅGA |Om man har gemensam vårdnad, får jag flytta från Göteborg till Piteå fast pappan inte vill?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Gemensam vårdnad utgör inget hinder från att flytta till annan ort utan pappans godkännande. Jag vet inte vad ni har för överenskommelse beträffande barnets boende i dagsläget men eftersom växelvis boende praktiskt taget blir omöjligt med hänsyn till barnets skolgång etc. bör ni avtala om hur ni vid flytt ska hantera boendefrågan enligt 6 kap 14 a § föräldrabalken. Detta avtal ska vara skriftligt och måste godkännas av socialnämnden. Enligt 6 kap 15 § föräldrabalken har barnet rätt att umgås med den förälder som det ej bor med. Detta innebär att ni som föräldrar, trots avståndet måste ge utrymme för detta om barnet så önskar. Du kan även behöva stå för en del av resekostnaderna för när barnet skall besöka sin pappa. Det framgår inte av frågan hur ni i dagsläget hanterar barnets boende eller var det är tänkt att barnet skall bo om du flyttar. Om barnet endast bor hos dig ska du ta del av kostnaderna i enlighet med vad som är skäligt med hänsyn till din ekonomiska förmåga samt övriga relevanta omständigheter. Den föräldern som barnet bor hos ska bidra i skälig omfattning om avståndet mellan föräldrarna är relativt stort. Ett riktmärke är att om avståndet överstiger tio mil bör boendeföräldern bidra med kostnaderna. Om det är så att denne förälder saknar ekonomiska möjligheter att bekosta resorna skall denne dock inte vara skyldig att stå för dessa resor. Vid bedömningen av fördelningen av resekostnaderna är även andra faktorer av relevans, exempelvis om en förälder utan godtagbar anledning flyttar långt bort. Ett exempel på vad som utgör en godtagbar anledning är att föräldern fått arbete på den nya orten. Om du måste flytta till Piteå och den gemensamma vårdnaden inte fungerar längre på grund av detta har du möjlighet att ansöka om ensam vårdnad. Detta beslut fattas av rätten och den tar särskilt hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i de frågor som rör barnet, 6 kap 5 § föräldrabalken. Möjligheten att få ensam vårdnad är beroende av ett flertal omständigheter, bland annat av barnets relation med den andra föräldern. Det krävs starka skäl för att rätten ska fatta ett beslut om ensam vårdnad och enbart en flytt utgör troligen inte ett tillräckligt starkt skäl för att en ansökan ska beviljas. Utgångspunkten är att du får flytta, men avståndet kan komplicera det gemensamma utövandet av vårdnaden.Du bör även veta att alla beslut i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge fattas med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet och här beaktar rätten bland annat barnets behov av en god kontakt med båda sina föräldrar enligt 6 kap 2a § föräldrabalken. Rätten tar även hänsyn till barnets vilja med beaktande av deras ålder och mognad.Om du avser att flytta tillsammans med barnet är situationen annorlunda. Det framgår av 6 kap 11 § och 13 § föräldrabalken att föräldrarna gemensamt har rätt att bestämma beträffande barnets personliga angelägenheter. När föräldrarna har gemensam vårdnad får inte en av föräldrarna utan den andre förälderns samtycke fatta beslut som är att anse som ingripande för barnets framtid. Att flytta till Umeå från Göteborg torde vara ett ingripande beslut eftersom det bland annat gör att barnet måste byta skola. Denna uppfattning framgår även av lagförarbetena ((prop. 1975/76:170 s. 178) det sägs att frågan om var barnet skall bo är ett beslut som föräldrarna måste vara eniga i. I en situation där föräldrarna inte kan komma överens får barnet inte byta bostadsort. Skulle en förälder flytta barnet från en plats till en annan utan den andre förälderns samtycke kan den föräldern dömas för egenmäktighet med barn enligt 7 kap 4 § p. 2 § brottsbalken. Denna lag tillämpas dock restriktivt och det krävs gott om underlag för att ett bortförande skalla anses ha skett.Sammanfattningsvis är alltså svaret helt beroende av om du avser att flytta med eller utan barnet, detta framgår dock inte av frågan så jag har redogjort för båda situationerna och vad som kan vara viktigt att känna till i din situation. Jag hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Domar i umgängesfrågor åtnjuter inte negativ rättskraft

2015-06-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min exman har erkänt att han under en lång tid använt narkotika ( han erkänner även för socialtjänst och tingsrätt)så efter kontakt med socialtjänsten så blev det så att vår gemensamma dotter bor hos mig på heltid, ( förut bodde hon 70% hos mig och 30% hos honom) eftersom han inte är nöjd med det så valde han att stämma mig och gick till tingsrätt med krav på 100% boende eller 50% av boendet. Det har gått ca 1 år som våran 8-åriga dotter bott hos mig nu på heltid.Vi kom till den muntliga förhandlingen och då vi kom vi överens via våra ombud att han fick 6 timmars umgänge/ vecka med henne utan något slutdatum så när man läser papperna så är det " för alltid" och han verkade riktigt nöjd med det till min förvåning så nu undrar jag, när han förstår vad det innebär kan han stämma mig för samma sak en gång till? Kan man bli stämd för samma sak två ggr. Tiden för att överklaga till hovrätt har gått ut!Tacksam för svar!!
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Huvudregeln i svensk rätt är att en fråga som prövats i domstol och som inte kan / inte längre kan överklagas, inte kan prövas inför domstol igen. Detta kallas för att en dom åtnjuter negativ rättskraft.Vad gäller mål rörande vårdnad, boende och umgänge gäller dock inte denna princip. En dom rörande umgängesrätten eller vårdnaden om ett barn hindrar således inte att en ny talan om samma fråga prövas igen, se Högsta domstolens resonemang i rättsfallet NJA 2011 s. 311 (på s. 314).Din f.d. man kan med andra ord väcka talan om ändring i umgänget trots att frågan redan prövats inför domstol.Med vänlig hälsning

Har jag rätt till del av huset?

2015-06-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag och min sambo köpte ett hus ihop 2008. 2010 flyttade vi isär och då skrev vi huset på henne men vi flyttade ihop igen typ ett halvår senare igen. Efter detta så har vi renoverat mm och huset har stigit i värde. Men nu ska vi flytta isär igen och jag undrar hur man gör med värdeökningen på huset, vad har jag rätt till som inte står på huset men har varit med och betalat och delat på allt? Vi har även barn ihop. Med vänlig hälsning, Undrande
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När ett samboförhållande upphör kan en bodelning genomföras, om ena sambon begär det. Bodelning mellan sambor måste inte förrättas, om ingen av samborna önskar det. Vid en bodelning ska endast vissa tillgångar ingå, medan resten utesluts och ska sålunda delas upp efter äganderätten till sakerna. I ert fall utgår jag från att ni, i och med återupptagandet av förhållandet, är sambor även i juridisk mening. Vill en sambo att bodelning ska ske, måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 § sambolagen). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom. Som jag tolkar det så köpte ni huset med avsikten att ni båda skulle flytta in dit (även om ni varit separerade en kortare tid) samt att ni huvudsakligen använder huset som ert gemensamma hem (5 §). I sådant fall är huset att ses som samboegendom och ska ingå i en eventuell bodelning. Om någon av er begär bodelning och om huset betraktas som samboegendom ska värdet av detta delas lika (efter att era respektive skulder avräknats), oavsett vem som äger huset (14 §). Det är hela husets värde som räknas med. Vänliga hälsningar,