Vem får vårdnaden när vårdnadshavaren går bort?

2014-09-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en 10-årig dotter som jag sen hennes födsel haft ensamvårdnad om. Hon har träffat sin pappa ett par gånger under dessa år men är inte överhuvudtaget intresserad av något umgänge. Min fråga är alltså om jag på något sätt kan skriva över vårdnaden till min syster ifall jag skulle gå bort. Jag har förstått genom att läsa på en del att vårdnaden automatiskt ges till den andre föräldern. Men eftersom hon är så pass gammal och vill inte under några omständigheter ha något med sin pappa att göra borde man tycka att hon får bo hos någon hon vuxit upp med och tillbringar mycket tid med. skulle jag hastigt gå bort så är förmodligen det sista hon behöver att lära känna nytt folk utan hellre är tillsammans med sin släkt som är väldigt nära.Tacksam för svar.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Huvudregeln är att det är den andre föräldern som tar över vårdnaden och omsorgen ifall du skulle gå bort. Ifall det anses lämpligare utses en särskilt förordnad vårdnadshavare. Avgörande blir vad som är barnets bästa. I denna bedömning ser man till bland annat att barnet inte ska ryckas upp från en trygg och invand miljö samt den andre förälderns kapacitet att ta hand om barnet.Vad du kan göra för att motverka detta är att du skriver ett dokument där du uppger att du vill att din syster ska erhålla vårdnaden av din dotter om du skulle gå bort. Detta dokument är inte bindande men om det är det bästa för barnet så ska det respekteras (se föräldrabalken 6:10 a).Ifall detta skulle hända är det sociala myndigheter som kommer att utreda vårdnaden och omsorgen om din dotter, de gör då en helhetsbedömning kring din dotters bästa.Vid fler frågor råder jag dig att kontakt en familjejurist som kan hjälpa dig vidare (se länk nedan).Vänliga hälsningar,

Gåva till barn

2014-09-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, Min far har köpt sommarstuga och jag står på kontraktet också men vi kom på att jag har kronofogden på mig? Så min undran är om jag kan skriva min del på min 3åring ? Så har han ett arv ..
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag ska försöka ge en översikt av det rättsliga läget som din fråga aktualiserar. Först måste avgöras om det rör sig om gåva av fast eller lös egendom. Vad som utgör fast egendom framgår av Jordabalken (JB) 1 kap. 1 § som fastslår att fast egendom är jord indelad i fastigheter. Sommarstugan utgör därför fast egendom under förutsättning att den inte står på någon annans mark (s.k. ofri grund). I så fall utgör den istället lös egendom.Gåvan förutsätter att du utser en god man. Anledningen till detta är att så länge ditt barn är omyndigt är du barnets förmyndare. Någon måste därför för barnets räkning räkning emot gåvan, vilket alltså görs av en god man.Betraktas sommarstugan som lös egendom fullbordas gåvan enligt reglerna i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva 1 § - det vill säga genom en handling som särskilt upprättats för att tjäna som bevis för utfästelsen.Betraktas sommarstugan som fast egendom tillämpas JB 4 kap. 29 § som hänvisar till JB 4 kap. 1-3 §§. Detta innebär att det behövs ett gåvobrev med en överlåtelseförklaring som ska skrivas under av dig som överlåtare och mottagaren (i form av en god man). Vid gåva av fast egendom till barn aktualiseras Föräldrabalken (FB) 13 kap. 10 §. Där framgår att om barnet är omyndigt krävs överförmyndarens samtycke för en sådan gåva. Överförmyndare finns i varje svensk kommun. Samtycke kan lämnas om "det inte kan anses olämpligt med hänsyn till egendomens natur, den omyndiges ålder och framtida behov eller omständigheter" (FB 13 kap. 10 § 2 st.).Eftersom du har skulder hos kronofogden kan det vara bra att tänka på följande. Ifall du inte lyckas betala dina skulder finns risken att du sätts i personlig konkurs. Den konkursförvaltare som då utses har under vissa förutsättningar befogenhet att återvinna gåvor som du gett innan den personliga konkursen. Det betyder att gåvan går tillbaka och dess värde kan användas för att betala dina borgenärer.Är det något som är oklart får du gärna återkomma, jag kan rekommendera vår telefonrådgivning om det är något särskilt som behöver utvecklas. Numret är 08-533 300 04 och tjänsten är öppen måndag till onsdag mellan klockan 10.00-16.00.Vänliga hälsningar

Privat pensionsförsäkring i bodelning

2014-09-15 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning vid äktenskapsskillnad - Privat pensionssparandeHej! Hur hanteras privat pensionssparande vid bodelning i samband med skilsmässa? Min man och jag flyttade ihop 1989 och gifte oss 1994. Han menar att jag inte har anspråk på den delen han betalade in i sin pensionsförsäkring innan vi gifte oss. Stämmer det? Och hur räknar man exakt ut andelen i pensionssparandet som ingår i bodelningen? Tacksam för svar!
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Enligt huvudregeln i äktenskapsbalken 10:1, som du kan hitta här, ska makarnas giftorättsegendom ingå. Det är all egendom som inte gjorts till enskild genom t.ex. äktenskapsförord eller som villkor i ett testamente, se ÄktB 7:1-3. Från huvudregeln finns sedan ett antal undantag. Enligt ÄktB 10:3 ska allmän pension och tjänstepension som inte är överlåtbar inte ingå i bodelningen. Privat pensionsförsäkring ska dock i sin helhet tas upp i bodelningen oavsett när inbetalningarna har skett. Den privata pensionsförsäkringen ska värderas till det återköpsvärde den hade vid det datum då er ansökan om skilsmässa inkom till rätten minus den latenta skatteskuld som försäkringen belastas av. Dvs. den förväntade skatten som kommer att betalas när försäkringen ger utdelning.Det finns dock ett tillägg regeln som innebär att pensionsförsäkringen helt eller delvis ska undantas från bodelningen om det vore oskäligt med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållande och omständigheterna i övrigt om den ingick.Det tar sikte främst på den situation att den ena maken har allmän pension och tjänstepension medan den andra maken endast har privat pensionsförsäkring. I det fallet skulle den ena makens pension undantas men inte den andras, Hur mycket av den privata pensionen som i så fall ska undantas är svårt att säga, då det beror på många faktorer, men utgångspunkten borde vara att vardera make får undanta lika mycket pension.Vänligen,

Enskild firma i bodelning

2014-09-14 i Bodelning
FRÅGA |Jag har drivit enskild firma sedan 1998. Jag ska nu bodela med min sambo. Vi är alltså inte gifta men delar bostaden 50/50.Hur hanterar vi firman i bodelningen?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt sambolagen så ska bostad och bohag ingå i en bodelning om de förvärvats för gemensamt användande. Med bohag menas möbler och dylikt som är avsett för det gemensamma hemmet. En enskild firma ingår således inte i en bodelning mellan sambor enligt lag. Ni kan så klart ändå välja att ta med den i alla fall om ni vill. Sambolagen finner du https://lagen.nu/2003:376. Vänligen

Vem har rätt till vad vid bodelning?

2014-09-16 i Bodelning
FRÅGA |Min syster dog 4 september 2012 och min svåger dog 21 oktober 2012, någon bouppteckning upprättades inte eftersom svågern var sjuk, nu i efterhand säger svågerns broder att han ärvt allt, systern ägde inget trots att de hade hus, svågern har dominerat hela livet så allt stod på honom t o m bankkonto, vad är giftorättsgods, har man ingen rätt i detta fallet.
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. När ett äktenskap upplöses på grund av äktenskapsskillnad eller död, är utgångspunkten att allt ska delas lika mellan makarna. All egendom är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). En egendom kan bli enskild genom bland annat äktenskapsförord eller arv (eller gåva) med villkoret att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det har ingen betydelse att den ena eller andra maken äger en viss egendom och använder den mer. Sålunda ska exempelvis medlet på bankkontot delas lika, trots att svågern "stått på det", om inte det gjorts till enskild egendom genom till exempel äktenskapsförord (som måste vara registrerad enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken).Vid bodelning ska giftorättsgodset som huvudregel delas lika mellan makarna (jfr 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Ägaren till enskild egendom behåller denna egendom. Enskild egendom ingår inte i bodelningen (om inte annat överenskommits). Vänliga hälsningar,

Samboegendom

2014-09-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Har en fråga om sambolagen.Köpte ett hus för rätt exakt 6 år sedan som jag själv flyttade in i. Efter några månader träffade jag en partner som flyttade in i huset. Vi fick rätt snabbt två barn.Vår gemensamma ekonomi har i princip bara bestått av min lön då min sambo nästan inte har någon inkomst. Jag har tagit flera lån på huset under tiden vi bott tillsammans och använt pengarna till renoveringar av huset. Alla lån har stått på mig samt betalats av mig. Nu, lite mindre än 6 år tillsammans har vi beslutat oss för att gå skilda vägar. Hur ligger det till med de huslån jag tog efter att jag träffat min sambo ? Kan de räknas som gemensamma eller tillhör de mig och mitt hus ? Anledningen till frågan är såklart att det blivit en tvist om hur den eventuella vinsten på huset ska fördelas. Tacksam för svar! Husägaren
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ett samboskap upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna om någon av samborna begär det. Som samboegendom räknas bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. Eftersom du köpte din bostad innan ni ingick ett samboskap så är bostaden inte förvärvad för gemensamt bruk och räknas därmed inte som samboegendom. Vinsten från försäljningen av huset ska därmed inte delas mellan er. Som sambo ansvarar man dessutom för sin egen ekonomi. Din sambo har därmed inte något ansvar för de huslån som du har tagit, utan dessa tillhör dig och ditt hus.Ovanstående framgår av sambolagen 3 §, 8 § och 14 § som du hittar https://lagen.nu/2003:376Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Övertagande av hyresrätt sambor

2014-09-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera. Vi bor i en hyresrätt som vi flyttade in i tillsammans men bara han står på kontraktet. Han vill nu att jag tar mina saker och flyttar ut. Vi har ett gemensamt barn som jag har ensam vårdnad om och jag har sedan tidigare två barn som bor växelvis. Har han rätt att bara slänga ut mig? Han vägrar att byta den eller överlåta den med orden att jag ändå inte skulle bli bli godkänd av hyresvärden då jag varit långtidssjukskriven och nu har fått jobb med lönebidrag på 75% för hyran är så hög. Har jag några som helst rättigheter?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Vid bodelning har den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att överta hyresrätten från den andra om det med hänsyn till omständigheterna kan anses som skäligt, se 22 § Sambolagen. Om samborna har gemensamma barn så krävs det inte att det föreligger synnerliga skäl, vilket annars är fallet. Utan att veta mer om den specifika situationen skulle jag kunna klassa omständigheterna för att du ska få ta över hyresrätten som skäliga, vilket innebär att du då har rätt att få hyresrätten vid bodelning.Vidare ska den nya hyresvärden acceptera dig som ny hyresgäst, eftersom att du i ett sådant fall har fått hyresrätten genom bodelning, se 12:33 st 2 JB.Sambolagen finner du här.Jordabalken (JB) finner du här. Planerar du att gå vidare så föreslår jag att du tar i kontakt med en praktiserande jurist. Ett förslag är Familjens jurist som är specialist på bland annat samboförhållanden.Hoppas mitt svar var till någon hjälp.Mvh,

Samboavtal

2014-09-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Våran son ska köpa lägenhet och handpenningen ska läggas av honom med pengar som vi föräldrar sparat till honom under hans uppväxt. Lånet ska jag (mamma) och min son ta gemensamt eftersom han ej är fast anställd. Min fråga är nu: han har en flickvän som kommer flytta med honom till lägenheten, hon har inget arbete och lägger inte in några pengar till bostadslånet. hur ska man skriva för att vara säker på att hon ej får del av lägenheten vid en separation. Jag vill vara säker på att hela lägenheten kommer tillhöra min son oavsett vad som händer med deras relation.
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Den lag som är tillämplig är sambolagen som du finner https://lagen.nu/2003:376. Enligt 8 § ska på begäran av någon av samborna en bodelning göras när samboförhållandet upphör. Den egendom som ska delas är bostad och bohag om den förvärvats för sambornas gemensamma användning. Om din son och hans flickvän flyttar tillsammans till bostadsrätten i och med att den köps tyder det mesta på att den förvärvats för gemensam användning. För att säkerställa att bostadsrätten inte delas vid en eventuell separation rekommenderar jag att din son och hans sambo skriver ett samboavtal. I samboavtalet kan man avtala om att ingen bodelning ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelning. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parterna. Detta framgår av 9 §. Vänligen