Fråga om gemensamma kostnader inom ramen för samboenden

2016-10-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo kommer att separera efter 10 år. Vi har ett hus som vi äger tillsammans 50/50 och inga lån. Nu kommer min sambo med ett dokument som jag inte har sett under 10 års tid. Vi har haft som vana att samla kvitton från matinköp och sophantering och elkostnader med mera. Och jag har alltid trott att han endast följer våra driftskostnader av rent intresse. Han har visat mig ibland att "nu går elkostnaderna ner eftersom vi har installerat en braskamin", vilket jag har tyckt är mycket bra, naturligtvis. Jag har betalat mat och sophantering med mera. Han har ansvarat för el och bredband med mera. Nu när vi ska separera kommer han plötsligt med en Excel ark där han har samlat in kvitton under alla dessa 10 åren och hävdar att jag är skyldig honom 100 000 kr. Jag har aldrig sett hans Excel ark, han har aldrig skickat den till mig och jag har inte heller gett alla mina kvitton över åren till honom eftersom jag har trott att vi har levt i ett parförhållande där vi delar på saker och bidrar båda. Så allt är definitivt inte med. Och jag har bidragit mer under t.ex. våra semesterresor eftersom jag har tyckt att det är en del av vårt förhållande. Nu undrar jag vad lagen säger om detta?
Gustaf Otterheim | Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Inom ramen för ett samboende förväntas samborna dela på gemensamma kostnader såsom exempelvis el, mat etc. om inte samborna kommit överens om någonting annat. Om din f.d. sambo nu gör gällande att du är skyldig honom 100 000 kr som hänför sig till kostnader för ert gemensamma hem bör din f.d. sambo mot denna bakgrund vara skyldig att bevisa att ni kommit överens om att dessa kostnader inte utgjort en del av de gemensamma kostnader som ni tillhandahåller varandra vederlagsfritt inom ramen för ert samboende varför du blivit ersättningsskyldig till honom. Om din f.d. sambo inte kan bevisa detta bör din f.d. sambos betalning av dessa kostnader istället anses utgöra en gåva till dig på samma sätt som de inköp av mat etc. som du gjort för ert gemensamma hem delvis utgjort en gåva till honom.Med vänlig hälsning

Underhållsskyldighet vid växelvis boende

2016-10-04 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag är separerad sen tre år. Våra två söner bor varannan vecka här och varannan hos pappan. Jag har en ny man som jag bor ihop med sedan ett och ett halvt år. Jag tjänar lite mer i månaden än mitt ex: 35000 mot 32000. Han hävdar att jag är skyldig att kompensera honom ekonomiskt, för att jag tjänar något mer men mest för att vi är två vuxna hos oss och han är ensam. Min nya har också två barn som växelbor. Jag ser ingen anledning att gå mitt ex till mötes då vi generellt har en dålig relation och han inte verkar ha dåligt om pengar eller har barnen mer. Är jag skyldig honom något eller är det upp till mig hur jag gör?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter en separation svarar varje part givetvis för sin egen försörjning. En ekonomisk kompensation från en förälder kan dock grunda sig på en underhållsskyldighet i form av underhållsbidrag. Reglerna om underhållsskyldighet och förutsättningarna för denna finns i föräldrabalken (FB), se här. Värt att notera är att underhållsbidraget betalas till barnet och inte till den andra föräldern. Enligt 7 kap. 1 § FB är föräldrar alltid är skyldiga att svara för sina barns underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, se här. Det är enligt 7 kap. 2 § (här) endast om en förälder antingen (1) inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller (2) har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern som föräldern ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Eftersom era gemensamma barn bor växelvis hos er båda föreligger uppenbarligen ingen av dessa situationer och en skyldighet för dig att betala underhållsbidrag kan alltså inte grundas på denna bestämmelse. I och med ett rättsfall från högsta domstolen (NJA 2013 s. 955, se här) finns ett visst utrymme att ålägga en förälder underhållsskyldighet, trots att barnen växelvis bor hos båda föräldrarna, under förutsättning att den ena föräldern har avsevärt större ekonomisk förmåga. Eftersom skillnaden i inkomst för dig och ditt ex är i sammanhanget väldigt liten utgör den knappast skäl för att du ska åläggas underhållsskyldighet. Sammanfattningsvis finner jag alltså inget lagligt stöd för ditt ex att kräva någon form av ekonomisk kompensation av dig under de förutsättningarna du anger. Det innebär att det står dig fritt att göra precis som du vill vad gäller hans krav på kompensation. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan adoption upphävas?

2016-10-03 i Adoption
FRÅGA |Hej. Jag undrar huruvida jag som blev adopterad som sexåring av en man, som behandlat mig illa pga sin alkoholism. Kan upphäva den adoptionen, då jag inte ens ser honom som min pappa idag och inte har gjort det på många år?
Arash Ghavamnejad |Hej Sofie! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Adoption präglas av en princip om stark adoption, vilket innebär att adoptionen I princip inte går att upphäva. Det är som att begära att man vill upphäva sin ställning som barn till sina egna biologiska föräldrar. Man kan säga att du anses enligt lag vara din adoptivfars "legala biologiska barn". OBS! Den enda gången ett adoptivförhållande helt kan förlora sin lagliga verkan är då någon annan än adoptantens make adopterar adoptivbarnet. (se Föräldrabalken 4 kap 7§). Det innebär att den enda möjligheten att "upphäva" adoptionen mellan dig och din adoptivfar, är om någon annan har möjlighet att adoptera dig. Hoppas du blir nöjd med svaret! Undrar du över något mer i samband med denna fråga, får du gärna skriva nedan i kommentarsfältet så svarar jag i bästa mån. Vänligen, Arash Ghavamnejad

Jämkning av äktenskapsförord

2016-10-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag har en fråga...Jag har skrivit på äktenskapsförord som är negativt för mig, d.v.s. allt som vi köpt under äktenskapets tid tillfaller min man. Vad gäller när det gäller bil som står på mig, mina smycken och privat konto? Tacksam för återkoppling! Med vänlig hälsning
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om detta hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB).Bil, smycken och privat kontoHuvudregeln som gifta makar innebär att all egendom utgör giftorättsgods såvida det inte undantagits som enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord eller gåva med villkor att vara enskild egendom, detta enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgods delar man lika på vid bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. För att förtydliga detta kommer ditt personliga konto och bilen som står på dig utgöra giftorättsgods och delas lika mellan er vid bodelning, om ni inte kommit överens om att det ska vara enskild egendom. Om du och din make kommer överens om att bilen och ditt privata konto ska vara din enskilda egendom kan ni skriva ett nytt äktenskapsförord där detta framgår.Enligt 10 kap. 2 § ÄktB får varje make i skälig omfattning ta undan föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk, så som kläder eller personliga presenter. Smycken kan, beroende på värde, tänkas ingå i denna kategori då de antagningsvis är uteslutande för ditt personliga bruk.Möjlighet till jämkningHuvudregeln vid äktenskapsförord är att det makarna kommit överens om ska respekteras. Enligt 12 kap. 3 § ÄktB finns det dock en möjlighet till jämkning om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och övriga omständigheter. Vid tillämpning av jämkning på det här sättet görs en helhetsbedömning utifrån de ovan nämnda möjligheterna. En omständighet som skulle kunna göra att ert äktenskapsförord kan jämkas är omständigheten att avtalet leder till en påtagbar snedfördelning av makarnas egendom. Denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt, men om följden av äktenskapsförordet lämnar en make lottlös och den andre maken med stora tillgångar är det möjligt att jämkning bör ske. Domstolen tar bland annat hänsyn till om man haft ett långvarigt äktenskap, om så är fallet är chanserna större att äktenskapsförordet kan jämkas om den ena maken står helt egendomslös, detta framgår i prop. 1986/87:1 s. 193. Domstolen tar även hänsyn till makarnas ekonomiska situation. Om makarna lever under väldigt enkla förhållanden kan en jämkning tänkas ske även om den enskilda egendomen inte har så högt värde, men om makarna har en god ekonomi kan den enskilda egendomen få stiga till ett högre belopp och utgöra större skillnad mellan makarna utan att anses oskälig. Det som händer vid eventuell jämkning är att en del av eller hela egendomen som enligt äktenskapsförordet är din makes, räknas in i bodelningen som giftorättsgods. Prövningen gällande om ett äktenskapsförord är oskäligt görs av allmän domstol.Sammanfattningsvis bör du alltid ha i åtanke att ni har ingått detta avtal och huvudregeln är att avtal skall hållas, men beroende på hur mycket som tillfaller dig respektive din man kan det finnas chans till jämkning. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, om det fortfarande finns oklarheter är du välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsingar

Underhållsskyldighet för barn som bor hos ena föräldern

2016-10-04 i Underhåll
FRÅGA |HejNär mamman har alla tre barnen boende hos sig och får barnbidrag och underhållsbidrag vem ska då stå för mat, kläder osv alltså alla utgifter vad som gäller barnen
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.Huvudregeln för underhållsskyldighet är att föräldrarna tillsammans svarar för underhåll för barnet utifrån vad som är skäligt efter deras samlade ekonomiska förmåga enligt 7 kap. 1 § första stycket FB. Denna underhållsskyldighet sträcker sig enligt 7 kap. 1 § andra stycket FB fram till dess att barnet fyller 18 år eller studerat klart gymnasiet, dock högst fram till 21 års ålder.Som framgår av frågan får mamman underhållsbidrag, vilket därmed också innebär att någon betalar underhållsbidrag. Om en förälder inte har vårdnaden över barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med denne ska föräldern enligt 7 kap. 2 § första stycket fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Detsamma gäller om föräldrarna innehar gemensam vårdnad över barnet men att barnet varaktigt endast bor tillsammans med den ena föräldern. Genom Försäkringskassans beslut om ena förälderns betalningsskyldighet för underhållsstöd, ska förälderns underhållsskyldighet anses ha blivit fullgjord vilket framkommer av regeln i 7 kap. 2 a § FB.Mamman som har barnen ska därför stå för alla utgifter rörande barnen sedan hon erhållit underhållsstöd och med beaktande av att pappans underhållsskyldighet härvid anses ha blivit fullgjord.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Underhållsbidrag för styvbarn efter skilsmässa

2016-10-04 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min son gifte sig för ett par år sedan med en kvinna som har en 8-årig son med en annan man. Nu har de fått ett gemensamt barn.Om de skiljs och de får delad vård av det gemensamma barnet, måste då min son betala för hennes barn? Det 8-årig pojke har sin pappa i en annan stad och han betalar underhåll.Tack för svar
Jennifer Parmlind |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om underhåll återfinns i Föräldrabalken. Enligt 7 kap. 5 § FB är även styvföräldrar underhållsskyldiga om styvföräldern är gift med barnets vårdnadshavare eller har ett eget gemensamt barn med denne. Bestämmelsen förutsätter dock även att styvföräldern varaktigt bor tillsammans med styvbarnet och föräldern som har vårdnaden om barnet. En styvförälders underhåll är alltid subsidiär, det vill säga att den gäller inte för del del barnet kan få underhåll från den biologiska föräldern. Meningen med regeln är att alla barn i en familj ska leva på samma ekonomiska nivå. Vid en skilsmässa kommer inte din son bo varaktigt med styvsonen eller vårdnadshavaren till barnet och därmed uppfylls inte längre kraven för underhållsskyldighet. Underhållsskyldigheten är alltså begränsad till situationer där styvföräldern och vårdnadshavaren bor tillsammans. Svaret på din fråga blir således att din son inte är skyldig att betala för styvsonen efter en skilsmässa.Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Samboegendom - bil

2016-10-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag & min sambo saka separaera, vi har 2 bilar gemensamt, dock står båda bilarna på mighan har valt att behålla den ena, den andra ska säljasdet kostar 2500sek att skriva över bilen på honom, är detta något jag måste vara med att betala?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När sambor separerar så är det först och främst samboegendomen som ska delas lika mellan parterna. Det som utgör samboegendom är bostad och bohag som är köpt med samboförhållandet för ögonen. Egendomen ska alltså vara inköpt för gemensam användning och gemensamt bruk. En bil anses inte utgöra bohag vilket gör att det heller inte enligt huvudregeln ska delas lika vid en separation, utan det är den som äger bilen som har rätt till den. Den som är ägare är inte den som är registrerad på bilen utan den som de facto har betalat bilen. Man kan alltså samäga en bil trots att den bara är registrerad på en person. Om båda personerna i förhållandet har betalat på bilen kan det alltså vara så att båda äger den ändå. Om din sambo inte har betalat något, kan han dock inte göra anspråk på bilen utan hon måste kunna visa att hon betalat. Dock, genom Högsta domstolens rättspraxis har en princip om så kallad dold samäganderätt fastställts som innebär att en sambo vid separation kan hävda sin rätt till viss egendom trots att det är den andre sambon som utåt sett står som ägare till den.HD har ställt upp 3 st. kriterier som ska vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska föreligga. Dessa är; 1. Att ena sambon inköpt egendomen i eget namn men för parternas gemensamma bruk.2. Att den andre sambon tillfört ekonomiskt tillskott som möjliggjort/underlättat förvärvet.3. Att sambon som utåt sett står som ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (dvs att ni ska vara gemensamma ägare till bilen). Om kriterierna är uppfyllda antas det alltså föreligga en avsikt att egendomen ska brukas gemensamt vilket som huvudregel leder till att dold samäganderätt föreligger.Det är svårt för mig att utifrån den informationen du angett i din fråga bedöma om det föreligger dold samäganderätt. Men om sådan föreligger så har ni båda rätt till halva värdet av bilarna och då är det mest rimligt att ni ska dela på kostnaden för att bilen ska skrivas över. Föreligger det inte dold samäganderätt är det du som äger bilen och då är det du som har rätt till bilens värde. I så fall skulle jag påstå att det är sin sambo som får köpa ut bilen från dig och även han som får stå för kostnaden att skriva över den - detta är en fråga som ni kan avtala om gemensamt. Det finns ingenting som säger att han eller du ska betala för överskrivningen på rättslig väg. Hoppas du har fått svar på din fråga! Mvh,

Flytta ihop med sambo - skriva samboavtal?

2016-10-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag ska flytta ihop med min flickvän och undrar om samboavtal behöver skrivas med henne för att inte riskera att behöva dela på mina saker (vid en eventuell split) som jag tar med till hennes lägenhet.
Zinar Budak |Hej, det är sambolagen som reglerar detta. Det som ska delas på vid en eventuell flytt är i princip gemensamma bostad och bohag om det förvärvats för gemensam användning. 3 §Bohag är det som är avsett för det gemensamma hemmet såsom möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre med undantag för egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. 6-7 §§Då jag misstänker att du inte tidigare förvärvat dessa saker i syfte att använda det gemensamt med din sambo, så bedömer jag det som att du inte behöver ett samboavtal. Dessutom räknas inte dina saker till det gemensamma bohaget om bara du använder dem. Såsom kläder, dator osv.Ett samboavtal behöver således inte skrivas om ovan omständigheter är fallet.MVH