Studieskulder vid bodelning

2015-10-02 i Bodelning
FRÅGA |Är i skilsmässa och gör bodelning. Kan min exfru ta upp sitt studielån på 250 tsek och att detta skall ingå i bodelningen. Vi har höga lån på vårt hus (ungefär marknadsvärdet på huset). Jag skall ta över hennes låneandel. Det finns några mindre krediter samt ett billån hon vill att jag tar då hon har studielånet. Bärdet på krediterna och billånet är ungefär detsamma som hennes studielånMin fråga är då om studielånet skall räknas in här. Är inte det hennes personligaMvh Magnus
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsbalken (ÄktB) är den lag som behandlar frågor om äktenskaps upplösning, se här. Enligt 11 kap 2 § ÄktB har en make rätt att vid bodelning göra avdrag för de skulder han/hon hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Frågan om en make ska få göra avdrag för sina studieskulder har diskuterats i förarbeten till ÄktB och man har kommit fram till att studieskulder ska behandlas som andra skulder. Alltså får man göra avdrag för studieskulder vid bodelning.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Säkrande av hus som "enskild egendom" i samboförhållande

2015-10-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Frågan gäller arv till särkullbarn vid samboförhållande.När jag träffade min nuvarande sambo köpte jag ett hus. Jag står som ägare på lagfarten och står även för lånen. Han har inte heller lagt någon kontantinsats. Jag tycker mig förstå av det jag läst att huset trots detta räknas som vår gemensamma samboegendom. Kan vi skriva ett samboavtal så huset blir min enskilda egendom? Har hans barn arvsrätt till huset även om vi har samboavtal, och han avlider före mig? Han har två barn sen tidigare, jag har inga barn och vi har inga gemensamma barn.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Du har helt rätt; ett hus man har köpt för att ha som gemensam bostad med sambon blir samboegendom och skall ingå i bodelningen om man senare separerar, och då kan sambon få ta över en del av det.Se dock 9 § Sambolagen. Man kan avtala om att viss egendom inte skall ingå i bodelningen, till exempel ett hus. Det rör sig inte i bokstavlig mening om "enskild egendom", men effekten blir naturligtvis densamma. Om ett sådant avtal finns skall inte huset ingå i bodelningen så länge avtalet inte är "oskäligt". Kort sagt har jag svårt att tänka mig att avtalet skulle bli oskäligt när det är du som ensam har betalat för huset.Om ni har ett sådant samboavtal som diskuterades i förra stycket kommer inte din sambos barn att kunna ärva något av huset. Det är dock värt att poängtera att den sambo som överlever bestämmer om det skall bli bodelning eller inte (18 § Sambolagen)! Med andra ord skulle du inte behöva lämna över något av huset ens om det inte fanns ett samboavtal.Hälsningar,

Jämkning vid bodelning

2015-10-01 i Bodelning
FRÅGA |Ärvdabalken är ju till stora delar tämligen svårtillgänglig. Därför vill jag ställa följande fråga i exempelform.Sigurd och Hildur har varit gifta i närmare 30 år. De har inga gemensamma barn. Hildur har ett särkullbarn, Lina, från ett tidigare äktenskap. Testamente och äktenskapsförord saknas, vilket innebär att makarnas egendom är giftorättsgods. Egendomen består i huvudsak av banktillgodohavanden fördelat så att Sigurd äger 1 400 tkr och Hildur 400 tkr. Om Hildur avlider så skall den sammanlagda kvarlåtenskapen vid bodelningen enligt huvudregeln hälftendelas så att Sigurd och Lina vardera ärver 900 tkr (1 400+400=1 800; 1 800/2=900). Vad jag förstår finns emellertid en regel, Äktenskapsbalken 12 kap 2 §, som Sigurd kan åberopa vid bodelningen och som innebär att Sigurd får behålla sitt eget giftorättsgods på 1 400 tkr och Lina enbart ärver moderns egendom på 400 tkr.Är ovanstående korrekt uppfattat? Om makarnas intention är att arvet skall fördelas enligt ÄktB 12:2 saknas väl i så fall behov av att upprätta vare sig testamente eller äktenskapsförord?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Som du säger är huvudregeln att giftorättsgods delas lika vid bodelning. Som du också nämner finns det en jämkningsregel i äktenskapsbalken (ÄktB) 12:2. Du har uppfattat det helt korrekt. Vid bortgång av ena maken, disponerar den efterlevande maken ensam över möjligheten att tillämpa jämkningsregeln i 12:2 ÄktB. Väljer den efterlevande maken att tillämpa 12:2 ÄktB har denne en ovillkorlig rätt att då få behålla sitt giftorättsgods vid bodelningen. En begäran om jämkning enligt 12:2 ÄktB måste göras senast vid bodelningen. Finns det en intention av båda makar att vid bodelning tillämpa 12:2 ÄktB behöver det som du säger inte finnas behov av att upprätta äktenskapsförord. Dock ska man vara medveten om att saker kan förändras och att en part under åren kan ändra sin uppfattning, så när bodelningen väl ska ske pga. den andres bortgång kanske denne inte alls vill tillämpa 12:2 ÄktB längre. Därmed är det alltid bättre att ha saker nedskrivet i ett äktenskapsförord. Jag hoppas att du känner dig nöjd med mitt svar. Har du fler frågor är det bara att du återkommer så ska vi hjälpa dig vidare.Ha en bra dag!Vänligen,

Äktenskapsförord om enskild egendom "i förväg"

2015-10-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man bestämma att en viss del, t ex 50 procent, av en lägenhet - nuvarande eller framtida - ska vara enskild egendom och skriva äktenskapsförord angående den delen? (Bakgrunden är särkullbarnproblematiken.)
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Svaret är ja. Det går att formulera äktenskapsförord på alla möjliga sätt. Man kan till exempel skriva att "bostadsrätten på adress X skall till 50 % utgöra enskild egendom" eller att "bostadsrätter i Johan Johanssons ägo skall vid varje tidpunkt alltid till 50 % utgöra hans enskilda egendom" eller något liknande.Hoppas att svaret blir till hjälp! Återkom gärna om du har några fler frågor!Hälsningar,

Vårdnad om barn

2015-10-02 i Barnrätt
FRÅGA |mitt barn är 4 år och vill inte träffa sin biologiska pappa, han tar min sambo som pappa . Jag och min sambo har en fråga om vi gifter oss och det händer mig något att jag dör tex. ökar chansen att min sambo får vårdanden om min son om jag tex avlider ?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad om barn återfinns i föräldrabalken (FB) 6 kap. Enligt FB 6 kap 9 § gäller följande. ”Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, ska den andra föräldern ensam ha vårdnaden. Om båda föräldrarna dör, ska rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare." Man brukar ta särskild hänsyn till under vilka förhållanden barnet har levt tidigare och vilka relationer som barnet haft och har till den efterlevande föräldern eller någon annan vuxen person (t.ex. en släkting eller styvförälder). Man tar bl.a hänsyn till om föräldrarna före sin bortgång uttryckt några önskemål om vem de vill se som särskilt förordnad vårdnadshavare, dock ej om önskemålet är olämpligt, se 6 kap 10a§ 4 st. En viktig utgångspunk i alla frågor som rör barn är att barnets bästa ska stå i fokus. Vid bedömningen av vad som är för barnets bästa, tar man hänsyn till en mängd olika omständigheter i det enskilda fallet. Beroende kan även vara hur gammalt barnet är och om det har nått en mogen ålder (runt 12 år) tar man också hänsyn till barnets önskemål. Det är viktigt att notera att man inte kan överlåta eller testamentera bort vårdnaden om sitt barn i händelse av dödsfall. För att sammanfatta ovan angivna förklaring, kommer ditt barns pappa att få vårdnaden om barnet vid er bortgång enligt FB 6 kap 9 §, om ni fortfarande har gemensam vårdnad. Det är oväsentligt vem du vid din bortgång är gift med, angående vem som ska få vårdnaden om ditt barn. Er sambo kan i detta fall välja ansöka om att adoptera ditt barn, för att vårdnaden automatiskt ska övergå till honom vid er ev bortgång. En adoption kräver dock godkännande av barnets biologiska pappa. Reglerna om adoption finner ni bl.a i FB 4 kap. Jag hoppas att jag med detta har svarat på dig fråga. Vänliga hälsningar,

Alternativa avtal för att klargöra äganderättsförhållande i händelse av dödsfall

2015-10-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag ägde en bostadsrätt innan jag träffa min man och han köpte in sig på den summan som jag hade kvar på lånet , så nu äger vi 50% var. Men vi har barn på varsin sida inte några tillsammans!! Min fråga är vad man ska skriva för typ av avtal så man kan sitta kvar utan att behöva flytta om någon av oss avlider!?Jeanette
Olivia Åman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilket avtal som är aktuellt beror på om ni är gifta eller inte. Är ni gifta är det ett äktenskapsförord där ni förtydligar att hela lägenheten ska tillfalla den av er som överlever den andre som bäst passar dina önskemål.Är ni sambosar så är det istället ett samboavtal som passar bäst. Både äktenskapsförord och samboavtal kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.Jag hoppas jag varit tillräckligt tydlig och att du fått svar på dina fråga!Med vänliga hälsningar

Äktenskapsförord

2015-10-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |https://lagen.nu/1987:230#K7Hej, gift sedan 2004..flyttat in i ny store lägenhet som min man fick byta med Föreldrar och fick som gåva 2007. Då hade skrev jag på nåt papper som hon sa att jag måste eftersom jag är hans fru..men nu undrar jag kan det vara nått att jag får ingenting av bodelning ifall jag vill skilja mig?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Då du inte vet vad det är för papper du har skrivit på är det väldigt svårt för mig att veta det. Jag kan endast spekulera i vad det kan vara, men det kan ju vara ”vad som helst”.Som gift par ska ni vid bodelning och separation som huvudregel dela på alla era tillgångar, allt som är giftorättsgods, se äktenskapsbalken (ÄktB) 9:1. Vad som är giftorättsgods förklaras i 7:1 ÄktB. Som huvudregel är allting giftorättsgods för gifta par, så länge man inte undantagit egendom att vara enskild. Vad som är enskilds egendom förklaras i 7:2 ÄktB. Egendom som står förklarat vara enskild i ett äktenskapsförord, 7:2 p. 1 ÄktB ska alltså inte ingå i bodelning vid separation. Möjligen kanske det var något sådant du skrev på, alltså ett äktenskapsförord.Men för ett giltigt äktenskapsförord krävs att det skrivs under av både dig och din make och att det är registrerat hos Skatteverket, se 7:3 ÄktB. Då jag inte vet alls vad det var för papper som du skrev på är ovan bara spekulation från min sida: Att gifta par skriver äktenskapsförord är dock vanligt. Jag råder dig att prata med din make och be att få titta på det du skrev på. Det är alltid viktigt att noggrant läsa igenom allt man undertecknar.Hoppas att mitt svar har hjälpt dig lite. Lycka till!Vänligen,

Arv av bostadsrätt efter omgifte

2015-10-01 i Bodelning
FRÅGA |Min far är omgift och de har inga barn. Min far vill skriva över sin bostadsrättslägenhet på mig och min syster. Han står som ägare till lägenheten och de har ett äktenskapsförord registererat sedan de ingick äktenskap. Men, de har varit gifta i 10 år nu, kan det finnas någon möjlighet att hon kan få ärva en del av lägenheten?Eller skall min far skriva ett testamente på lägenheten på mig och min syster? Vilket är bäst?MvhLjubica Petrovska
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Om din far och hennes fru inte har några barn kommer hon inte att ärva något av honom. Det behövs därför inget testamente, eftersom egendomen går direkt till er barn. Dock kan det bli problem vid bodelningen.En bodelning skall göras mellan två makar om den ena avlider, och bodelningen sker innan arv blir aktuellt. Ett testamente skulle alltså inte kunna användas för att komma runt bodelningen. Reglerna kring det här finns främst i 9-10 kap. Äktenskapsbalken. Vid bodelningen skall all makarnas egendom läggas ihop (efter att respektive makes skulder har dragits av från dennes egendom). Som du förstår skulle ett resultat kunna bli att frun kunde få en del av bostadsrätten.Exempel:A och B är gifta. A äger ett hus, värt 1 500 000 kr samt övrig egendom för 300 000 kr men har inga skulder. B har egendom till värdet 400 000 kr och skulder på 200 000 kr.A avlider.Vid bodelningen slås makarnas egendom (minus skulder) ihop.Totalt blir detta: 1 500 000 + 300 000 + 400 000 - 200 000 = 2 000 000 kr.Varje make skall ha egendom till värdet 1000 000 kr. Därför måste A lämna över egendom till värdet 800 000 kr till B. För att uppnå detta måste åtminstone en andel av huset lämnas över.Den bästa lösningen är att din far och frun förnyar sitt äktenskapsförord och där tar med som villkor att bostadsrätten skall vara enskild egendom. Enskild egendom innebär att den inte ingår i bodelningen. Ett nytt äktenskapsförord kan skrivas när som helst, och man kan då ändra villkoren i det gamla hur man vill eller lägga till nya villkor. Äktenskapsförord skall vara skriftliga och undertecknas av båda parter. Det skall också registreras hos Skatteverket (se7 kap. 1-3 §§ Äktenskapsbalken om allt detta)Kort sagt rekommenderar jag den lösningen att din far och hans fru skriver ett nytt äktenskapsförord, där det tas med att bostadsrätten skall utgöra hans enskilda egendom!Om du har några fler frågor får du gärna återkomma!