Dödsbo efter sambo

2014-07-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Sitter med överlåtelseavtal från telia framför mig. Jag och min sambo bodde ihop i 24 år och jag har ett testamente från honom som skrevs år 2000. Sedan skrev vi ett gemensamt testamente år 2012. I det första testamentet stod : All min kvarlåtenskap skall med full äganderätt tillfalla min sambo. I vårt testamente står: Den av oss, som överlever den andre, ska få all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt. Efter den sist avlidnes död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan bägges våra arvingar enligt lag. Fråga? Är jag den som representerar dödsbo? Min sambo hade inga barn. Har hans syskon något med detta att göra? Jag grubblar och söker svar men hittar inte det jag söker. Kan jag göra bouppteckningen själv?
Karl-Johan Holmér |Hej,I egenskap av efterlevande sambo är du en av dem som enligt Ärvdabalken (ÄB) 18 kap. 1 § (https://lagen.nu/1958:637#K19) är dödsbodelägare. I nämnda paragraf nämns också arvingar och universella testamentstagare. Eftersom din sambo inte hade några barn är hans närmaste arvingar hans föräldrar - ÄB 2 kap. 2 §. Är inte föräldrarna vid liv är sambons syskon arvtagare. På så vis kan syskonen vara dödsbodelägare och ni ska då förvalta egendomen tills boet utreds.Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Du kan inte göra bouppteckningen helt själv. För detta krävs två utomstående förrättningsmän som har juridiskt ansvar för saken - ÄB 20 kap. 2 §. Dödsbodelägarna kan själva välja vilka dessa ska vara. Jag kan rekommendera Familjens jurist som kan hjälpa dig med bouppteckningen.När det gäller testamentet som du återgett kommer du nu att ärva kvarlåtenskapen efter din sambo. Eftersom det inte finns några bröstarvingar med rätt till laglott var din sambo i sin fulla rätt att testamentera hela sin kvarlåtenskap till dig.Har du ytterligare funderingar är det bara att fråga!Vänliga hälsningar

Äktenskapsskillnad - Brytdag

2014-07-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Skall tidigare gåvor till särkullebarn medräknas vid beräkning av giftorättsgods? T.ex bostadsrätt eller motsvarande i kontanter.
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad gjordes. Den så kallade brytdagen. Detta innebär att tidigare gjorda gåvor inte kommer påverka beräkningen av giftorättsgods.Bästa hälsningar,

Hur går en adoption till?

2014-07-07 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag är 22 år gammal och sagt upp min kontakt med min biologiska mamma sedan 7 år tillbaka. Min pappa en ny fru sedan många år tillbaka och hon har ställt upp för mig och behandlat mig som sin egna dotter och jag har känt att hon är min mamma, eftersom hon gör allting med mig som en mamma ska göra som min egna mamma inte har klarat av. Vi har pratat om att hon skulle adoptera mig som sin egna dotter och då undrar jag hur man går tillväga?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om din pappas nya hustru vill adoptera dig så ska ni vända er till tingsrätten i den kommun där du bor. Det finns ingen särskild blankett för detta, utan ni ansöker om adoption genom att skriva ett vanligt brev till tingsrätten. Skriv att det gäller adoption av en myndig person. Ange namn och personnummer på de blivande adoptivföräldrarna och den person som adoptionen avser. Av brevet skall det framgå att personen vill detta och brevet/ansökan skall undertecknas av samtliga (blivande adoptivföräldrar och adoptivperson).I brevet skall ni ange motivet till adoptionen. Ni kan till exempel ange att din pappas nya hustru har uppfostrat dig och att ni har en föräldra/barn-relation. Enligt lag måste det också framgå att man inte adopterar av ekonomiska skäl. Ni ska därför uppge att det inte givits eller utlovats ersättning från någon av parterna.Tingsrätten vill också ha namn, adress och telefonnummer till din biologiska mamma. Tingsrätten är nämligen skyldig att ta kontakt med dem och få hennes åsikt. Det kan bli aktuellt med arvsfrågor för den biologiska mammans del, det kan finnas ett testamente och så vidare. Hon kan dock inte stoppa adoptionen eftersom du är myndig och vill detta själv.Till ansökan måste ni bifoga personbevis på samtliga (blivande adoptivföräldrar och adoptivperson). Dessa beställs hos Skatteverket. Uppge att det avser ansökan om vuxenadoption.Observera att en adoption klipper av alla juridiska band till den biologiska föräldern. Om adoptionen genomförs kommer du inte längre ha någon arvsrätt efter din biologiska mamma eller efter dina biologiska morföräldrar.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Dubbla dagis?

2014-07-07 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående dubbelt dagis. Jag separerade för ett par år sedan med mamman till min son. Då vi fram tills alldeles nyligen bott i samma ort så har det inte varit någon diskution om vår sons dagisplats. Nu har mamman flyttat till en stad där även vår son är skriven. Hon vill nu att han ska gå på dagis där hon nu bor. Jag har hört om barn som har rätt till 2 dagisplatser då föräldrarna har delad vårdnad och bor på olika orter. Mammans nya bostad ligger drygt 30 km från min bostad så detta blir en körsträcka för mig på 120 km per dag för att lämna och hämta på dagis. Tilläggas bör att jag inte jobbar i eller i närheten av denna ort. Så frågan är om jag har rätt att ha kvar honom på sitt ursprunliga dagis samtidigt som han får en plats i mammans nya ort? Tack på förhand
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du beskriver en fråga som handlar om vårdnaden av barnet. Dessa regler finns i Föräldrablken (FB). http://lagen.nu/1949:381. En ledstjärna inom svensk familjerätt är barnets bästa enligt 6:2a FB. Det framgår inte av din fråga om ni har gemensam vårdnad om sonen. Om ni har gemensam vårdnad om barnet så ska besluten gällande barnet ske med samtycke, FB 6:11 och FB 6:13. Jag antar att du samtyckte till att din son blev skriven på den nya ardressen i enlighet med 7a§ Folkbokföringslagen. Där anges att barnet ska vara skrivet på den adress som föräldrarna kommer fram tillsammans, om er son kommer bo hos er lika mycket. Du har inte skrivit hur gammal sonen är och om du och mamman bor i samma kommun. Ni bör diskutera hur lämpligt det är för barnet att ha två dagis om ni tänker i ett längre perspektiv när barnet ska börja skola. Barnets bästa handlar om att man handlar och tar beslut utifrån vad som är bäst för barnet, inte vad som är mest rättvist för föräldrarna och i ditt fall hur långt det blir för föräldrar att pendla. Om barnet trivs på sitt nuvarande dagis bör det bästa för barnet att få gå kvar på sitt nuvarande dagis. Om ni som föräldrar inte kommer överens så kommer en domstol att avgöra frågan utifrån barnets bästa, FB 6:2a. Domstolen kommer vilja att ni når en lösning i samförstånd. Jag föreslår därför att ni föräldrar diskuterar valen ordentligt.

Den kritiska tidpunkten enligt 9:2 ÄB.

2014-07-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Skilsmässan mellan min få man och mej gick igenom den 25 juni 2014. Nu är det så att han säljer av grejer vi köpt gemensamt trots att det ej gjorts någon bodelning. Har han rätt att göra detta? Hur går jag till väga för att göra en bodelning? Huset som han bor i står fortfarande på oss båda och jag vill komma loss därifrån också. Jag har inte fått med något nämnvärt från vårt gemensamma hem och hushåll, inte heller något från garaget vad gäller mc eller sånt som faktiskt var vårt gemensamma intresse. Vore tacksam för svar och hjälp.
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga!Du beskriver en situation där din fd man säljer era gemensamma egendomar. När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa så ska makarnas egendom fördelas genom bodelning enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. https://lagen.nu/1987:230#K9P2S1 Du skriver att eran skilsmässa gick igenom den 25 Juni 2014. Enligt 9:2 ÄB ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det betyder den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. Denna tidpunkt kallas den "kritiska tidpunkten". Det spelar ingen roll om egendomsförhållandena ändras efter denna dag då bodelningen utgår från vem som ägde vad då ansökan inkom.Efter den kritiska tidpunkten så uppstår en redovisningsplikt för makarna enligt 9:3 ÄB. Redovisningsplikten innebär att din fd man måste kunna visa på vilket sätt respektive egendom påverkats genom bland annat försäljning samt kunna visa detta genom kvitton. Denna redovisningsplikt gäller inte enbart giftorättsgods utan all makarnas egendom.Enligt 9:5 ÄB så är det tänkt att bodelning är makarnas gemensamma angelägenhet. Utifrån din fråga så låter det som ni kommer få svårt att komma överens. I sådana fall kan bodelningsförättare utses enligt 17 kap ÄB. Jag skulle därför råda dig att ansöka om en bodelningsförättare. Bodelningsförättaren tar över ansvaret över bodelningen och utses av domstolen.

Underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad

2014-07-07 i Underhåll
FRÅGA |Är gift, står inför en ev. skilsmässa. Maken och jag tjänar ungefär lika mycket. Huset som vi bor i ägs sedan ett par år tillbaka av maken, gavs till honom av föräldrarna, som enskild egendom. (detta utan att meddela mig...) Tidigare har vi hyrt huset av hans föräldrar.Det innebär att vid en skilsmässa är det jag som får flytta. På huset finns inga lån, utan enbart driftskostnader, som är mycket låga. Kanske betalar 2500 kr/månaden.. Jag måste alltså skaffa mig en hyreslägenhet med plats för bägge barnen, det blir en 4:a. Hyra kommer att ligga runt 7-8000 kr/mån. Jag kommer alltså att ha mycket större kostnad för bostaden än maken. Barnen, ialla fall det yngre, kommer förmodligen att vara något mer hos mig än hos pappan, eftersom han har oregelbundna arbetstider.Min fråga är: Baserat på ovanstående, har jag rätt att kräva underhållsbidrag och hur mycket?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga! Underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad regleras i 6 kap 7 § äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230. Huvudregeln är att makar ska försörja sig själv efter äktenskapets slut och alla förpliktelser gentemot varandra upphör. Undantagen till detta finns i andra och tredje styckena i nämnda paragraf och berör underhållsbidrag som en make kan komma att behöva betala till den andra maken. Dessa ska tillämpas restriktivt och ska främst ske bara under en övergångsperiod. Reglerna aktualiseras om en make till exempel genom omskolning eller utbildning behöver förbättra sin förvärvsinkomst vilket kan vara aktuellt när den maken varit hemma med barnen och därför inte har samma möjlighet till att försörja sig själv. Bedömning om underhållsbidrag ska utgå görs utfrån makens betalningsförmåga och den behövande makens behov. Vad gäller behovet finns ingen rätt att leva på samma standard som under äktenskapet utan det ska vara fråga om att man överhuvudtaget inte ska kunna försörja sig. Efter vad du har angett i din fråga om att du och din make har ungefär samma inkomst torde du överhuvudtaget inte vara berättigad till underhållsbidrag. Att din make har ett billigare boende än du efter skilsmässan kommer antagligen inte vara tillräckligt för att berättiga dig underhåll. Om du trots detta skulle vara berättigad skulle det nog bli en ganska låg summa och under max ett år. Hoppas du har fått svar!

Makes särkullbarns arvsrätt

2014-07-07 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag gifte mig i april. Jag har två barn tillsammans med en annan man, ett barn bor hemma och ett barn har flyttat hemifrån. Jag, min man och mitt ena barn bor i en villa jag äger till 100%. Min man har ett barn som bor hos sin mamma. När vi gifte oss skrev vi ett äktenskapsförord där all egendom som var respektive skulle förbli så vid ev skilsmässa/dödsfall?! Nu går jag och funderar på om min mans barn kan ärva mig? Det vill jag absolut inte! Gör hans barn det? Kan jag förhindra det genom att skriva testament? Om jag inte kan förhindra det - hur gör jag så att det barnet får minsta möjliga?! Eller har jag räddat det genom det redan skrivna äktenskapsförordet?!
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Så som du beskriver din familjesituation så kan aldrig din makes barn ärva dig. Det som eventuellt kan bli aktuellt är att din man genom en bodelning erhåller en del av din egendom som sedan hans barn ärver. Detta scenario är dock till viss del förhindrat genom att ni skrivit ett äktenskapsförord som reglerar ägandet i den egendom ni ägde innan ni ingick äktenskapet. Det av din egendom som din makes barn kan få rätt till är således det du eller ni införskaffar efter ingånget äktenskap. Detta kan avhjälpas om man skriver ett nytt äktenskapsförord som inte är begränsat till att gälla egendom som fanns före äktenskapets ingång.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Samboavtal

2014-07-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag har en sommarstuga värderad till 900.00 samt en son Min sambo har tre barn sedan ett tidigare förhållande!Hur skall vi bäst göra/skriva om hon vill känna sig delaktig i min sommarstuga? Vi har planer på att bygga till och koppla på oss på komunalt VA(tvångsanslutn.) Min tanke är att man gör en grundvärdering,låt säga 900.00 och sedan skriver att avtal oss emellan.. Därefter tar vi ett gemensamt lån på tillbyggnad samt VA! Om det sedan skulle visa sig att vi inte skall behålla stugan,av någon anledning, görs en ny värdering och vi delar på den summa som ÖVERSTIGER grundvärderingen(900.000) Och hur skall/kan vi då skriva då tanken på min son som skall ärva denna egendom när jag inte finns vid liv längre?
Robert Lindström |Tack för att du vänder dig till Lawline.Så som jag förstår frågan så är den bästa lösningen för detta ett samboavtal. Detta är dock ett väldigt komplicerat samboavtal varför jag starkt vill rekommendera dig att kontakta en jurist vid utformningen av detta.Om du vill komma i kontakt med en jurist som kan hjälpa dig kan du boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Bästa hälsningar,