Ska makes fonder ingå i bodelning vid skilsmässa?

2017-05-19 i Bodelning
FRÅGA |Jag och mitt ex ska göra en bodelning efter våran skilsmässa. Kommer även mina fonder som jag hade innan vi gifte oss räknas in i mina tillgångar?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vad som gäller bodelning i samband med skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ska egendom som är s.k. giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Egendom kan vara enskild på grund av äktenskapsförord eller genom villkor i gåva eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Svaret på din fråga om fonderna är en sådan tillgång som ska ingå i bodelningen är alltså beroende på om fonderna är giftorättsgods eller enskild egendom. Det framgår inte av din fråga om ni har ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan exempelvis föreskrivas att all egendom ska vara makes enskild eller så pekas viss specifik egendom ut som ska vara ägarens enskilda. På detta sätt kan alltså dina fonder vara sin enskilda egendom och är de det ska de inte ingå i bodelningen.Är det så att ni saknar äktenskapsförord och du inte heller har fått fonderna genom gåva eller testamente från någon annan än ditt ex med villkoret att de ska vara din enskilda egendom så är fonderna att anse som giftorättsgods. Fonderna ska således ska ses som en av dina tillgångar som ska ingå i bodelningen, trots att du ägde dessa redan innan äktenskapets ingående.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en särskilt förordnad vårdnadshavare avsäga som vårdnaden?

2017-05-19 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!En pojke, snart 16 år, var familjehemplacerad i ett familjehem som tog på sig uppdrag som vårdnadshavare till pojken. Pojkens båda föräldrar har avlidit för många år sedan. Nu har det uppstått konflikt mellan familjehemsföräldrar och pojken. Han vill inte längre bo hos dem och familjehemsföräldrarna vill avsäga sig vårdnaden. Kan man avsäga sig vårdnaden och vilka vägar ska man ta för att genomföra det. Tack!
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten kan under vissa förhållande, t ex när en underårigs båda föräldrar avlider, utse särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 9 § FB). Den som är särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt att på egen begäran bli entledigad från uppdraget, d v s avsäga sig uppdraget (6 kap. 10 b § FB). Pojken har däremot ingen rätt att kräva att familjehemsföräldrarna ska avskiljas från uppdraget som särskilt förordnade vårdnadshavare men de ska entledigas, om de vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldiga till missbruk eller försummelse eller av någon annan orsak inte längre är lämplig som vårdnadshavare (6 kap. 10 c § FB). För att bli entledigad som särskilt förordnad vårdnadshavare ska familjehemsföräldrarna lämna in en ansökan om entledigande till tingsrätten där de bor. Om de vänder sig till socialtjänsten i kommunen kan de säkert hjälpa till med guidning om hur de ska gå vidare för att lösa det uppkomna problemet.Hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

Hur skriver vi ett rättvist samboavtal?

2017-05-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag har köpt en ny lägenhet, som jag och min flickvän kommer att flytta in i tillsammans. Jag kommer tillsvidare att stå helt själv som ägare av lägenheten då jag står för hela kontantinsatsen och hel lånet.Däremot kommer min flickvän att månadsvis betala mig halva avgiften på lägenheten. Vi vill nu skriva ett samboavtal för att frångå sambolagen om delning av bostad och gemensamt införskaffat bohag. Vi vill istället att lägenheten, vid ett eventuellt uppbrott, tillfaller endast mig och att den som betalat för bohaget också ska ha rätten till det.Låter detta upplägg "rättvist och rimligt"? Kanske har ni flera exempel på liknande situationer. Hur har man gjort där? Behöver samboavtalet skräddarsys hos en jurist innan det godkänns? Baserat på beskrivningen ovan, behövs ytterligare avtal annat än samboavtalet? Tacksam för svar!Vänliga hälsningar,Tobias
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dit till oss på Lawline med din fråga!Att avtala bort sambolagenEftersom du har köpt lägenheten för att ni två ska flytta in tillsammans i den så kommer den att betraktas som samboegendom, samma gäller även med det bohag som ni köper till den gemensamma bostaden (Sambolagen 3 och 5§).Precis som du skriver så måste ni ingå ett samboavtal där ni avtalar bort tillämpningen av sambolagen vid en eventuell separation. Det upplägget som du beskriver är det som blir rättsföljden av att avtala bort sambolagen så jag tycker verkligen att det är ”rättvist och rimligt” (jag har själv gjort på precis det sättet). Det ni avtalar genom ett samboavtal är att bodelningsreglerna inte ska gälla. Det är viktigt att ni inte avtalar om hur ert gemensamma bohag (som ni köpt tillsammans) ska fördelas vid en separation. En sådan överenskommelse skulle kunna betraktas som ett avtal om bodelningsfördelning och ett sådant avtal får endast göras i samband med själva bodelningen. Ett samboavtal är (i 99% av fallen) ett väldigt enkelt och kort avtal, det enda som behövs är att ni är överens om att sambolagen inte är tillämplig då ni separerar. Behövs ytterligare avtal?Ett samboavtal reglerar bara själva bodelningen, det gör inte att du får ärva din sambo vid dennes bortgång eftersom sambor inte ärver varandra. Så om ni vill att ni ska ärva så krävs det att ni skriver ett testamente där ni anger om partnern ska vara arvsberättigad. Behövs avtalet skräddarsys hos en jurist?Som jag skrev ovan så är ett samboavtal i de allra flesta fall ett enkelt avtal, men om ni vill vara 110% säkra på att det blir helt rätt och anpassat för just era behov så får ni gärna höra av er till en av våra duktiga jurister här.Jag hoppas att du känner dig nöjd med mitt svar, annars får du väldigt gärna återkomma!MVH

Samtycke från vårdnadshavare vid psykologisk utredning eller behandling

2017-05-18 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Måste vårdnadshavare samtycka för att en socialsekreterare ska kunna skicka en remiss till BUP angående ett barn? Räcker det med en vårdnadshavares samtycke i så fall?Mvh
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelse om vårdnadens utövande regleras i föräldrabalkens (FB) 6 kapitel.Vårdnadshavaren har både en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB), detta innebär även en rätt att avgöra om det ska inledas en psykologisk utredning eller behandling. Om det finns två vårdnadshavare till barnet så krävs samtycke från båda vårdnadshavarna, dock kan en vårdnadshavare ensam bestämma i frågan om den andra vårdnadshavaren är oförhindrad att ta ett sådant beslut och det ej kan uppskjutas (6 kap. 13 § FB). Det finns även en möjlighet, om den andra vårdnadshavaren inte vill ge sitt samtycke till en psykiatrisk utredning eller behandling, att med godkännande av socialnämnden få besluta i frågan ensam (6 kap. 13a § FB). Svaret är därmed att ja, för att barnet ska kunna utredas eller behandlas av BUP så krävs samtycke från vårdnadshavare, vilket betyder att det krävs samtycke från båda om det finns två vårdnadshavare. Det finns dock en möjlighet för en av vårdnadshavarna att ge samtycke till vård ensam om det sker med godkännande av socialnämnden.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du varmt välkommen att komma in med en ny.Vänligen,

Avtal om vårdnad

2017-05-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min sambo ska gå ifrån varandra. Vi har bestämt att jag ska få ja ensam vårdnad med vårt gemensamma barn. Hur går jag tillväga då?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då frågan rör förhållande mellan barn och föräldrar finns bestämmelser om detta i Föräldrabalken (FB). När det gäller vårdnad ska barnets bästa vara avgörande i alla beslut ( 6 kap 2 a § FB). Då föräldrarna är överens om att vårdnaden ska ändras och hur så kan föräldrarna tillsammans skriva ett avtal. Avtalet måste vara skriftligt och ska godkännas av socialnämnden (6 kap 6 § FB). Ett avtal som föräldrarna gör skriftligt och som godkänns av socialnämnden är giltigt på samma sätt som om en domstol har beslutat om vårdnaden. Eftersom du och din sambo tillsammans har bestämt att du ska ha ensam vårdnad om ert gemensamma barn kan ni alltså skriva ett avtal om det. När ni har skrivit avtalet vänder ni er till socialnämnden i er kommun för att få det godkänt och avtalet får då samma verkan som att en domstol har beslutat om vårdnaden. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Mvh

Kan min sambo kasta ut mig hur som helst?

2017-05-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har barn före jag träffa sambo. Han står på kontraktet ett år före jag flyttar in. Vi bor tillsammans i nästan 15 år. Har han rätt att sparkar ut mig från lägenheten?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Svaret på din fråga är olika från situation till situation.Om det är så att din sambo skaffade bostaden och ni flyttade in tillsammans (samtidigt) i syfte att använda bostaden gemensamt och ha den som er permanenta bostad så kommer bostaden att ses som samboegendom enligt sambolagen (2003:376) 3 §. Om bostaden är att se som samboegendom så spelar det ingen roll om endast han står på kontraktet. Vid en separation ska en bodelning göras inom ett år om en av er begär det enligt sambolagen 8 §. Under bodelningen ska er gemensamma bohag och bostad delas lika. Om ni inte kommer överens kring vem som ska få behålla bostaden så kommer den som behöver bostaden bäst att få behålla den enligt sambolagen 16 §. I detta fall kan inte den ena sambon "kasta ut" den andra sambon hur den vill.Om det däremot är så att din sambo inte skaffade bostaden inför ert samboförhållande, utan att han har bott i bostaden sedan tidigare (redan innan ni träffades) och att du flyttat in senare så har du ju inte skaffat bostaden i syfte att den ska vara er permanenta bostad från början. I det fallet kommer bostaden inte att ses som samboegendom och bostaden är därför inte er gemensamma bostad. I det fallet kommer den som står på kontraktet i regel ha rätt att ”kasta ut” den andra personen.Det finns däremot ett undantag i sambolagen 22 § som är en tvingande regel. Undantaget innebär att den som inte står på kontraktet kan under vissa villkor få rätt att överta bostaden om det är skäligt och om denna personen bäst behöver bostaden. Detta undantag brukar inte tillämpas så ofta. Den brukar användas när den personen som blir utkastad bland annat har barn, inget jobb, dålig ekonomi och andra problem som gör det svårt att hitta en egen bostad.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vem har rätt till bostaden när samboförhållandet upplöses?

2017-05-19 i Bodelning
FRÅGA |Jag och sambo bor ihop i 15 år på hyresrätt men bara sambo som har kontraktet. Har sambo rätt att bara sparkar ut mig från lägenheten.
Jennie Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Om du och sambon gemensamt införskaffat lägenheten när ni ingick förhållandet har den sambon som bäst behöver bostaden rätt till den. Det spelar därför inte så stor roll vem av er som står på kontraktet när det gäller hyresrätt. Det betyder att ingen kan kastas ut innan detta är utrett.Skulle det vara så att din sambo redan hyrde lägenheten innan ni flyttade samman kan du ändå har rätt till lägenheten före honom om det finns särskilda skäl för det. Ett sådant skäl kan vara att du har barn, eller att ni har gemensamma barn som ska bo med dig. Det finns också andra skäl till att du skulle kunna ha bättre rätt till bostaden men bedömningen görs individuellt.Om du flyttar från lägenheten måste du inom tre månader göra ditt anspråk på bostaden.Gemensam bostad och bohag (sådant som finns i hemmet som ni gemensamt skaffat) utgör samboegendom och delas lika.Om ni inte kan komma överens om hur ni ska dela upp bostaden och allt det som ingår, så kan du ansöka om bodelning. En bodelningsförrättare värderar då samboegendomen och ser till att ni får lika. Detta ansöker du om hos tingsrätten och kostnaden för det delas mellan er. Jag rekommenderar dig att göra en sådan ansökan hos tingsrätten för att du inte ska bli orättvist fördelad då ni varit sammanboende under så lång tid.Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor eller följdfråga gällande detta.Lycka till!

Krav för ensam vårdnad av barn

2017-05-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min man och jag ligger i skilsmässa och har en tvist angående våra gemensamma barn. Hittills har det beslutats i TR att jag har rätt att bo kvar i vårt gemensamma hem och barnen stadigvarande hos mig. Dom träffar honom 6,5 t/vecka men vill inte träffa honom alls egentligen pga mycket han gjort mot både dom och mig sedan han förstod att jag ville skiljas. Bland oerhört mycket annat så har han tagit barnens pass, något vi inte diskuterat och som jag upptäckte alldeles nyligen. Jag har frågat flera gånger på sms hur han ser på saken men får aldrig svar. Han svarar sällan överhuvudtaget, vilket gör det väldigt svårt att samarbeta. Jag har hört att TR ser allvarligt på bortförande av pass och undrar vart i Föräldrabalken jag kan läsa om det? Han har också bl a transporterat bort min bil, tagit mycket ur hemmet i samband med att han tvingades flytta (både barnens och mina saker, t ex vinterkläder), sänkt värmen i huset till 15 inomhus i vintras, sagt upp alla abonnemang (internet, kabel-tv, min mobil mm) utan min vetskap. Allt detta har även drabbat barnen, men TR tycker att det enda som räknas är samarbetsförmågan, och att alla käppar i hjulen som han hittills satt inte har drabbat barnen tillräckligt. Vad är det egentligen som anses som tillräckligt försvårande för att man ska kunna få ensam vårdnad?
Mariam Ghazaryan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och man vill få ändring i vårdnaden är det rätten som beslutar om detta, detta prövas när talan väcks av en eller båda föräldrarna. Särskilt avseende fäster man vid föräldrarnas förmåga att samarbeta, som du också nämnde. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig detta, 6 kap. 5 § FB. Föräldrarna kan också själva avtala om att vårdnaden ska vara ensam eller gemensam, detta ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden, 6 kap. 6 § FB. Barnets bästa är vad som ska vara avgörande för alla beslut som tas om vårdnad, boende och umgänge. Särskilt beaktar man om det finns risk att barnet eller någon annan utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar, eller far illa på annat sätt. Man beaktar även barnets behov av en nära och god kontakt med föräldrarna, 6 kap. 2a § FB. Vidare framgår i förarbeten att det inte finns några intressen som går före barnets bästa. I de flesta fall är gemensam vårdnad ur barnets synvinkel en bra vårdnadsform men att en förälders motstånd mot detta ska tas på allvar. Det förutsätts bland annat att föräldrarna ska ha ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Brist på förtroende för en förälder, eller bristande vilja och flexibilitet hos föräldern kan tala för att en gemensam vårdnad inte är lämplig. När beslut fattas är det viktigt att föra resonemang om barnets relation till föräldrarna, barnets inställning och föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare, prop. 2005/06:99.Sammanfattningsvis, så finns ett antal omständigheter att fästa tyngd vid när man beslutar om ensam vårdnad, den viktigaste är barnets bästa. Vad barnen själva vill är naturligtvis också att beakta. Hoppas detta besvarade din fråga och tveka inte att kontakta oss igen vid fler frågor och funderingar!Med vänlig hälsning,