Resa utomlands utan samtycke vid gemensamt vårdnadsansvar

2016-03-27 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och pappan har gemensam vårdnad. Pappan vill åka utomlands med sonen men jag är inte trygg med det eftersom vi har en konflikt och han är inte ärlig mot mig. Vår son blir 3 år till sommaren och träffar sin pappa varannan helg. Till sommaren ska sonen bo hos sin pappa två veckor som då vill ta med honom utomlands. Jag har sagt till pappan att det inte känns bra och att vi kanske kan vänta tills sonen blir några år äldre. Kan han åka utan mitt samtycke? Jag har passet. Måste jag ge det och gå med på en utlandsresa?
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrar med gemensamt vårdnadsansvar ska tillsammans besluta i frågor som rör barnet enligt 6 kap 13 § Föräldrabalken. Den förälder som har barnet hos sig vid ett specifikt tillfälle kan ta en del beslut om barnets person utan att höra den andre vårdnadshavaren. De beslut som inbegrips gäller den dagliga omsorgen av barnet. Huruvida en kortare utlandsresa ingår i denna dagliga omsorg är inte rättsligt avgjort, men det kan mycket väl anses vara fallet. I sådana fall kan pappan åka iväg med er son utan ditt samtycke. En längre utlandsresa borde dock anses gå utöver den dagliga omsorgen, varpå ditt samtycke krävs. Vad som utgör en kortare eller längre resa är inte heller på något sätt rättsligt fastställt, men en resa om två veckor kommer troligtvis räknas som en kortare resa. Det finns ingen rättslig påföljd som drabbar honom om han väljer att åka iväg med ert barn trots att du inte vill det. En domstol kan alltså inte lösa er konflikt. Du är i denna situationen hänvisad till att väcka talan om ändring av vårdnaden. Med vänliga hälsningar,

Surrogat till enskild egendom

2016-03-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Köpeskillingen från enskild egendom betalas ut som utdelning till ett annat AB som är giftorättsgods. Blir köpeskillingen då giftorättsgods trots äktenskapsförord?
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Surrogat till enskild egendom är som huvudregel också enskild egendom, enligt 7 kap 2 § 6 punkten Äktenskapsbalken. Att egendomen är surrogat innebär att den har "ersatt" den gamla egendomen. I det här fallet blir köpeskillingen surrogat till den enskilda egendomen som har sålts. I paragrafen uttrycks det som att köpeskillingen har "trätt istället för" den sålda egendomen. När köpeskillingen används till utdelning blir den senare också surrogat till köpeskillingen, enligt samma resonemang som ovan. Dock kan denna huvudregel frånträdas om det framgår av det dokument (exempelvis ett äktenskapsförord) vari egendomen utpekats som enskild. Du bör alltså titta på detta dokument för att se om någon sådan föreskrift finns. Det bör här dock observeras, att om köpeskillingen sammanblandas med giftorättsgods på exempelvis ett bankkonto där uttag görs, så krävs det att köpeskillingen kan identifieras på bankkontot för att det ska behålla sin karaktär som enskild egendom. Detta kan åstadkommas genom noggrann bokföring över användningen av kontot. Om äktenskapsförordet är utformat så att all makarnas egendom är enskild, så kommer inte köpeskillingen bli giftorättsgods. Med vänliga hälsningar,

Ska fritidshuset ingå i bodelningen?

2016-03-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag står i begrepp att köpa ett fritidshus. Jag köper det för egna pengar och kommer att stå för hela lånet själv. Jag har en sambo och min tanke är att hon och jag skall dela på driftskostnaderna. Kommer hon att ha rätt till en del av fritidshuset i händelse av separation eller mitt frånfälle?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om ert samboförhållande upphör genom att ni flyttar isär eller att ena sambon avlider, kan bodelning genomföras. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill en sambo att bodelning ska ske, måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Om samboförhållandet avlutats till följd av ena sambons död måste en bodelning begäras senast när bouppteckning förrättas (8 § sambolagen). Om ingen av er begär bodelning, behåller ni det ni själva äger. Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom. Gällande fritidshus finns en särskild regel om dessa. Bostad och bohag som huvudsakligen nyttjas för fritidsändamål, ska inte ingå i bodelningen (7 §). Detta innebär att fritidshuset inte ska ingå i en eventuell bodelning. Istället får den som äger huset behålla det. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Sambo och arv

2016-03-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!jag och min sambo har 2 barn och äger en villa ihop, vi har inte tänkt att gifta oss än, men vi undrar va vi ska göra för att inte hus eller tillgångar hamnar hos en förmyndare om någon av oss skulle avlida. finns det någon typ av kontrakt eller förord som vi kan skriva och i så fall vad, vad ska vi göra?tack på förhand!
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler och lagar om samboförhållanden regleras i sambolagen (SamboL). Det som juridiskt sett skiljer samboskap från äktenskap är just frågor som rör arv. Vad gäller samboförhållande, är huvudregeln att sambos inte ärver något från varandra (såvida inte ett testamente har upprättats). Om ett samboförhållande upphör pga att ena parten har avlidit, sker en bodelning på samma sätt som vid en separation. Det krävs att den efterlevande sambon begär en bodelning enligt SamboL 8 §. Samboegendom som utgör bostad och bohag (SamboL 3 §) som förvärvats för gemensam användning, kommer delas lika när en bodelning sker. Undantag finns dock enligt SamboL 7 §. Enligt SamboL 7 § räknas sambors gemensamma bostad och bohag inte samboegendom som används för fritidsändamål.Det finns skyddsregler till förmån för den efterlevande sambon. Vid bodelningen har den efterlevande sambon alltid rätt att få ut samboegendom som motsvarar två gånger det prisbasbelopp som gäller vid dödsfallet enligt SamboL 18 §. En förutsättning för att den efterlevande sambon ska kunna få överta bostaden och bohaget som tillhör den andre sambon, är att det finns skäliga omständigheter som talar för det enligt SamboL 22 §.Jag rekommenderar därför att ni upprättar ett testamente. På så sätt kan ni bestämma vem som ska ärva vad. Ett testamente kan ni enkelt upprätta via våra avtalstjänster, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!

Särkullsbarn

2016-03-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min blivande fru har två barn i tidigare förhållande. Vi har inga gemensamma barn. Vi bor i en villa som jag ensam har lagfart på. Jag har också eget sparkapital. Om min fru dör före mig, kommer då hennes barn att ha arvsrätt på villan eller till mitt sparkapital ( hälften av detta utgör ju hennes giftorätt). Vi planerar preliminärt inget äktenskapsförord.
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!(I detta svar utgår jag från att du undrar vad som händer om hon skulle avlida när ni är gifta).När den ena av makarna avlider görs först en bodelning, vilket förenklat innebär att var och en av makarnas giftorättsgods kommer att läggas ihop och sedan delas lika på två. För din del resulterar det i att din villa och ditt sparkapital kommer att räknas som en del av ditt giftorättsgods och läggas ihop med din frus giftorättsgods(hennes tillgångar) för att sedan delas på hälften.Du som efterlevande make får hälften av era sammanlagda tillgångar och din avlidna fru den andra halvan, som då blir hennes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen delas sedan upp mellan arvingarna, vilket i detta fall är hennes två barn från tidigare förhållande. Beroende på hur era ekonomiska situationer ser ut kan hennes barn ha rätt till delar av din egendom. Om du är den som har störst tillgångar så kommer du behöva dela med dig till hennes arvingar. Om hon är den med mest giftorättsgods kommer du att få behålla din egendom. Exempel. Om du har 800 000 kr i tillgångar och din fru har 400 000 kr i tillgångar kommer detta att resultera i följande fördelning: 800 000 + 400 000= 1 200 000 1 200 000/ 2 = 600 000. Efter bodelningen kommer du att få 600 000 kr och din fru 600 000 kr och detta skulle innebära att 200 000 kr från dina tillgångar ska överföras till henne, vilket innebär att du t.ex. kan behöva avstå från delar av ditt sparkapital. Om rollerna var omvända skulle hon behöva överföra 200 000 kr till din andel. Om du inte vill att hennes barn ska ta del av din villa eller ditt sparkapital kan ni reglera detta i ett äktenskapsförord där du skriver in det som din enskilda egendom. I det fall att du är den make som har mest giftorättsgods vid tiden hon avlider så kan du åberopa en jämkningsregel i 12 kap 2 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K12P2S1. Den innebär att du kan undanta viss egendom från bodelningen eller begära att någon bodelning inte görs. Det resulterar i att hennes barn endast kommer att få ärva den egendom som är hennes. Sammanfattningsvis: Om du är den av er som har mest tillgångar kan du tvingas avstå en del till förmån för hennes arvingar. I detta fall kan du använda en jämkningsregel som innebär att du behåller dina tillgångar och din frus barn ärver då endast hennes. Min rekommendation är dock att ni skriver ett äktenskapsförord för att underlätta processen i den känsliga tiden som följer när någon närstående avlider. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Sambor enligt sambolagen?

2016-03-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag står som ensamägere på mitt hus sedan 10år tillbaka.Jag har 2 brödrar som står folkbokförda på min adress sedan 2007Och nu frågade min vän mig om han kunde sätta sitt företag o även sig själv på min adress. Ingen av dessa bor här , bara har adressen här.Hur ser sambolagen ut när dom flyttar sin adress. Har dom rätt att begära ut något på mitt hus , möbler eller något annat ? Tack på förhand
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. För att sambolagen överhuvudtaget ska gälla krävs att ni räknas som sambor även i juridisk mening. Sambolagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Lagstiftaren har satt som riktmärke att stadigvarande bo tillsammans innebär att två personer bor minst sex månader tillsammans. Emellertid är detta riktmärke vagt och främst är det personernas avsikter med att stadigvarande leva tillsammans som tillmäts betydelse.Vad som menas med parförhållande är att förhållandet är äktenskapsliknande, vari det i normalfallet ingår ett sexuellt samliv (prop. 1986/87:1 s. 252). Vänner, släktingar eller liknande som bor tillsammans är sålunda inte sambor i juridisk mening. Något annat som kan tala för ett parförhållande är om ni utåt sett (inför vänner, släktingar m.fl.) uppfattas som ett par.Inget i din fråga tyder på att något parförhållande skulle föreligga, varför ni inte är sambor enligt sambolagen. Därför finns på den grunden ingen rätt för dem att kräva dig på din egendom. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Ska tjänstepension ingå i en bodelning?

2016-03-25 i Bodelning
FRÅGA |Om man äger aktiebolag till 100 % ska tjänsteiension ingå i bodelning ?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Som huvudregel ska en tjänstepension inte ingå i en bodelning och som undantag gäller att den ska ingå om innehavaren kan förfoga över rättigheten (äktenskapsbalken 10 kapitlet 3 § första stycket och NJA 1960 s. 411). Eftersom att personen här äger aktiebolaget till 100 % anser jag att denne har ett sådant inflytande och möjlighet att förfoga över pensionen att den ska ingå. Om du är intresserad och vill läsa mera finns en utförligare artikel här: https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2003/Nr-4-2003-Argang-69/Behandling-av-tjanstepensionsforsakring-vid-bodelning-mellan-makar/ Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Kan min pappa adoptera mig?

2016-03-24 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag undrar om min pappa ensam kan "adoptera" mig? Jag är 23 år, och mina föräldrar hade gemensam vårdnad om mig. Min mamma har aldrig funnits där, och är kraftigt alkoholiserad. Skulle min pappa kunna stå ensam på pappret som min förälder? Jättetacksam för svar! Mvh,
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om din pappa kan adoptera dig.Gällande rättRörande ensam vårdnad:Enligt 6 kap 6 § Föräldrabalken (FB) kan föräldrar med gemensam vårdnad om barnet avtala att en av dem ska ha vårdnaden om barnet. Om en av föräldrarna brister i omvårdnaden av sitt barn på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten enligt 6 kap 7 § FB besluta om ändring i vårdnaden. Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad ska rätten anförtro ensam vårdnad åt den förälder som inte försummar sitt barn. För att detta ska ske krävs att det finns en villig och lämplig person som har ett förhållande med barnet. Det ska även antas att barnet kan acceptera personen som vårdnadshavare.Men enligt 6 kap 2 § FB upphör vårdnaden om ett barn när barnet fyller 18 år.Rörande adoption:I 4 kap 1 § FB sägs att den som fyllt 25 år får adoptera. Om adoptionen avser eget barn behöver man bara ha fyllt 18.Enligt förarbetena till samma paragraf föreligger inget hinder att adoptera sitt eget barn. Det krävs dock en lämplighetsprövningen och att adoptionen fyller något förnuftigt ändamål.Vad som gäller för digDå du är över 18 år kan din pappa inte längre begära ensam vårdnad om dig. Det hade annars varit ett lämpligt alternativ till adoption.Däremot finns en möjlighet för honom att adoptera dig. Men då krävs en särskild anledning till adoptionen. Då du, som jag förstått det, är din pappas biologiska dotter har du ett bättre rättsligt skydd som situationen är idag än om han skulle adoptera dig. Så frågan är om det skulle anses finnas tillräckliga skäl för adoptionen. Då det är för att utesluta din frånvarande mamma som du vill genomföra en adoption skulle det kunna vara ett skäl att få genomföra den. Men å andra sidan har du rent juridiskt bättre förutsättningar utan en adoption. Jag får känslan av att eftersom din mamma redan är frånvarande är det mest för att det ”ska stå på papperet” att det är din pappa som tar hand om dig som du vill att han ska kunna adoptera dig.Det skulle eventuellt kunna gå att ordna, men att göra en utredning om det går tyvärr utanför det jag kan erbjuda genom denna gratisrådgivning. SammanfattningDin pappa kan alltså adoptera dig i teorin, om ni har en bra anledning som överväger fördelarna med du inte blir adopterad. Om du vill veta mer om detta och få hjälp med en djupare utredning kan du vända dig till expressrådgivningen Lawline erbjuder, http://lawline.se/ask_a_question/express. Ni kan även anlita en jurist från Familjens jurist för att gå vidare med ärendet, http://lawline.se/boka. Hoppas att det var svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor får du gärna höra av dig igen på sanna.wetterin@lawline.seVänliga hälsningar