Delad vårdnad, vårdnadshavare vägrar medgivande till pass

2014-12-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,Delad vårdnad råder enl. Svea Hovrätt.Jag, pappan, vill åka på vintersemester med barnen men modern vägrar pass till barnen. Finns det någon lagparagraf som eliminerar hennes vägran?Fråga 2: Vid vilken ålder har barnen rätt att själva bestämma var de skall bo och vad krävs för att detta skall åstadkommas?Tacksam för svar.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att pass ska kunna utfärdas till barn och ungdomar under 18 år krävs som huvudregel medgivande från samtliga av barnets vårdnadshavare.Pass kan utfärdas utan samtycke från vårdnadshavare om det finns synnerliga skäl, se passlagen 7 § 2 p. Undantagsbestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet. Som synnerliga skäl avses t.ex. om en av föräldrarna vistas i annat land och det är uppenbart att dennes medgivande annars skulle ha lämnats, eller om barnet är bestående placerat i fosterhem.Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) avgjorde en liknande fråga i mål RÅ 1987 ref. 127. Den ena vårdnadshavaren (fadern) vägrade medverka till utfärdande av pass. Som skäl för detta angav fadern att den gemensamma vårdnaden inte fungerade mellan föräldrarna. Regeringsrätten ansåg dock att detta inte var ett sådant synnerligt skäl som enligt passlagen krävs för att ändå utfärda pass.Jag har därmed tyvärr svårt att se att du skulle få igenom en passansökan för dina barn utan moderns medgivande, men det står dig naturligtvis fritt att ansöka, samt överklaga en eventuellt avslag.Så till din andra fråga. Frågor om vårdnad, boende och umgänge ska alltid avgöras efter vad som är bäst för barnet. Den som verkställer en utredning om vårdnad, boende och umgänge, om det inte är olämpligt, ska försöka klarlägga barnets inställning och redovisa den för domstolen. När en åtgärd rör ett barn ska barnets inställning så långt som möjligt klarläggas. Hänsyn ska tas till barnets vilja, med beaktande av dess ålder och mognad. Det finns dock ingen absolut åldersgräns som ger ett barn rätten att bestämma var det ska bo. 12 år brukar anges som en riktpunkt för en högre grad av beaktande av barnets vilja, men det är alltså fråga om en helhetsbedömning.Om du vill få till stånd en förändring av boendesituationen kan du ansöka om stämning vid tingsrätten i den ort där barnet bor. Blankett för stämningsansökan finns här.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen 

Skilsmässa i Sverige men fortfarande gift utomlands?

2014-12-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är gift med en kvinna från Afrika som tidigare varit gift med en annan svensk man som hon flyttat till i Sverige. Dom gifte sig i Afrika . Dom skiljde sig för 5 år sen i Sverige. För ett år sen fick jag reda på deras äktenskap inte var avregistrerat och var fortfarande giltigt i det afrikanska landet. Vad gäller nu ? Är vårt äktenskap ogiltigt i Sverige eftersom hon fortfarande var gift med en annan man när vi gifte oss för 4 år sen
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap kan svensk domstol i en rad fall pröva mål om äktenskapsskillnad (skilsmässa) även om makarna gift sig utomlands. Det faktum att din frus exman är svensk medborgare och att de båda bodde i Sverige grundar en sådan rätt. Enligt samma lag så förklarar den svenska domstolen äktenskapet upplöst utifrån vad som gäller i svensk lag. Bara i det fall att båda makarna är utländska medborgare kan den svenska domstolen vara tvungen att ta hänsyn till den lag som gäller i landet där äktenskapet ingicks. Din fru, som separerat enligt svensk lag i Sverige, var med andra ord fri att gifta sig med dig efter sin skilsmässa. Svensk lag tillåter som du säkert vet inte månggifte och innan äktenskap kan ingås görs en så kallad hindersprövning. Enligt svensk lag anses det juridiska bandet mellan din fru och hennes exman upplöst och därför förelåg inget hinder för att du och din fru skulle kunna gifte er. Kort sagt är ditt och din frus äktenskap giltigt enligt svensk lag och giltigheten i Sverige påverkas inte av om skilsmässan accepteras i det land där din fru och hennes exman gifte sig. Hur den juridiska situationen betraktas i det landet bestäms av landets egen lagstiftning och det kan jag därför tyvärr inte svara på. 

Gäller föravtalet?

2014-12-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min syster Annika ska skilja sig. Hon och sin make har skrivit ett äktenskapsförord tidigare där all egendom ska vara giftorättsgods. Innan ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in skrev dom ett föravtal där dom bestämde att Han skulle få deras bostad. Min fråga är då, vad är det som gäller? går föravtal före äktenskapsförord? Min syster vann även på lotto innan dom hann lämna in pappren om skilsmässa, vad kommer hända med dom pengarna? får hon ha kvar dom själv eller kommer de också bli giftorättsgods? Tackar för svar!
Victor Sundh |HejFör att ett föravtal skall gälla krävs att det bekräftas av makarna som den slutgiltiga bodelningen om det gäller ett föravtal som fördelar hela makarnas egendom. Ett sådant föravtal kliver således in i bodelningens ställe genom att makarna delar upp all egendom. Ett föravtal kan emellertid även reglerna att endast viss egendom skall tillfalla ena maken. I den del makarna endast har avtalat om att viss egendom skall tillfalla den ena makens lott gäller äktenskapsförordet alltjämt på övrig egendomen. I det här fallet verkar det endast som att makarna genom föravtalet har bestämt att bostaden ska falla mannens lott. Värdet på fastigheten måste sedan avräknas mot annan egendom så att båda får ut lika mycket av bodelningen, eftersom syftet inte verkar ha varit att mannen ska få bostaden och utöver detta delar makarna lika på egendomen. Den kritiska tidpunkten, eller brytdagen som det också kallas, är vid skilsmässa dagen för ansökan om äktenskapsskillnad, se 9:2 Äktenskapsbalken. Eftersom din syster erhöll vinstpengarna innan brytdagen ska vinsten tas upp i bodelningen. Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Resekostnader vid umgänge

2014-12-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Har en fråga ang mina barn. Jag och min fru flyttade 22 mil ifrån mina barn som nu tyvärr bor hos sin mor. Jag är arbetslös och då ingen inkomst. Barnens mor har jobb barnbidrag samt underhåll för barnen. Min fråga är då. Är det verkligen rimligt att jag själv ska behöva stå för barnens resekostnader? Mamman i fråga vägrar lägga en krona på barnens resor.
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Av 6 kap. 15 b § föräldrabalken framgår det att om barnet bor tillsammans med endast en förälder, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.Eftersom du saknar arbetsinkomst är det troligtvis skäligt att barnens mor står för en del av resekostnaderna. Ni som föräldrar har möjlighet att avtala om fördelning av resekostnader. Du kan vända dig till socialnämnden i din kommun för att få hjälp att träffa ett sådant avtal. Om du och barnets mor inte kan komma överens kan en domstol besluta om hur resekostnaderna ska fördelas.Med vänliga hälsningar,

Klandra bodelning, extraordinärt rättsmedel

2014-12-09 i Bodelning
FRÅGA |På grund av stora problem med hälsan (livshotande) har inte klandrat dom (bodelning). Nu vill Jag ansöka om resning. Min fråga: ska jag söka en jurist för att hjälpa mig med ansökan? Personligen uppfattar jag att det är "ett måste"
Mattias Vilhelmsson |Hej, vad kul att du vänder dig till oss på lawline!En make kan klandra ett bodelningsbeslut genom att väcka talan i domstol inom fyra veckor i enlighet med 17 kap 8 § ÄktB. Om klagotiden har förflutit, som i detta fall, kan maken endast få till stånd en ändring eller ett undanröjande av beslutet ifall förutsättningarna för ett extraordinärt rättsmedel föreligger, dvs. resning, klagan över domvilla eller återställande av försutten tid.Reglerna om extraordinära rättsmedlen är ganska svårsmälta för en som inte har någon erfarenhet. För att öka dina chanser att få till stånd en omprövning av bodelningsbeslutet skulle jag därför råda dig att anlita en jurist. 

Tvist om vad som är enskild egendom

2014-12-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej, skild sedan några veckor, hade ett landställe som min ex fru ärvde när vi var gifta som såldes när vi var gifta. Ex frun har pengarna på banken som kan härleda till försäljningen. Hon anser att det är enskild egendom, det finns inget testamente eller äktenskapsförord. Vad gäller MVH Lasse
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Vad som är att betrakta som enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230. Om hon inte fick egendomen såsom gåva alternativt testamente med föreskriften om att den skall betraktas som enskild egendom, så är alltså lantstället giftorättsgods. Då ni inte har ett äktenskapsförord som reglerar någonting annat skall alltså lantstället ingå i en bodelning. Hoppas Du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning, 

Kompensation för förlorad pension

2014-12-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Har gått i den klassiska kvinnofällan... Jag och min fd. man hade en överenskommelse om att han skulle satsa på karriären och jag skulle ta hand om hemmet. Jag tog all föräldraledighet, vabb och jobbade deltid. Vi hade bestämt att jag skulle ersättas för vad jag förlorade i pension genom att vara hemma så länge. Vi tog dock inte tag i det... Jag valde att skilja mig för 2 år sedan och tog då upp frågan, fick svaret "att om jag ville ha en bra pension skulle jag fortsätta vara gift..." Har tagit upp frågan igen, men han vägrar. Han tycker att det är rätt åt mig att jag kommer att få usel pension. Han tjänar mer än dubbelt så mycket som jag och har stora bonusar. Jag har förlorat ca.10-15% av min pension på att stötta hans karriär. Har jag någon som helst möjlighet att driva att jag blivit lovad ersättning för förlorad pension? Vi hade bara en muntlig överenskommelse.
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Jag uppfattar din fråga som att er skilsmässa redan är klar.I äktenskapsbalkens 6 kapitel finns regler som skulle kunna hjälpa dig om det var så att du inte klarade din pension eller om du inte klarade ditt underhåll. Jag uppfattar din fråga som att du inte har problem att klara ekonomin utan snarare att du vill ha betalt för den tid som du så att säga skötte markservicen istället för att själv jobba. Det som du och din man har kommit överens om är ett avtal. Regler för utkrävande av fullgörande av hans del av avtalet finns i avtalslagen. Du verkar ha fullgjort din del av avtalet genom att ta hand om markservicen och gå ner i arbetstid etc. Han har lovat dig att ersätta dig för det som du uppoffrade, det har han inte gjort och han gör sig därför skyldig till avtalsbrott. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt. Problemet för dig blir att bevisa att ni kommit överens om avtalet. Du hävdar att avtalet existerar och det är därför du som har bevisbördan, alltså du behöver bevisa för en rätt att avtalet har funnits mellan er. Detta kan du göra till exempel genom vänner eller släktingar som kan vittna om att vad ni hade kommit överens om. Ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig vidare om du tror att du har något som kan bevisa ert arrangemang. Dock kan bevisläget tyvärr vara svårt. Hoppas att det löser sig och att du fick svar på din fråga. Skriv gärna en ny fråga om det är något som fortfarande är oklart.

Fördelning av överskott vid såld bostad när sambor separerat

2014-12-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambon och jag har sålt huset p.g.a. separation. En av oss hade mer än dubbelt så mycket lån somden andre. Hur fördelas överskottet sedan mäklararvode och lån betalts,resp. lösts?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom ni var sambor är huset samboegendom enligt 3 § sambolagen, om ni skaffat huset för att bo där tillsammans. När ett samboförhållande upphör kan en sambo begära bodelning enligt 8 § sambolagen inom ett år. Om någon av er begär bodelning fördelas er samboegendom mellan er enligt sambolagens regler. Detta görs genom att era andelar i samboegendomen beräknas (12 § sambolagen). Andelsberäkningen går till på så sätt att vardera sambos samboegendom antecknas var för sig. Till exempel: om ert gemensamma hus var värt 1 000 000 kr har ni vardera 500 000 kr i samboegendom.Efter detta avräknas vardera sambos skulder från den sambons samboegendom (13 § sambolagen). Till exempel: sambo A har 40 000 kr i skulder/lån och sambo B har 100 000 kr i skulder/lån. Då har sambo A 500 000 - 40 000 = 460 000 kr samboegendom och sambo B 500 000 - 100 000 = 400 000 kr samboegendom.Sedan ska andelarna läggas samman och delas lika (14 § sambolagen). I mitt exempel blir resultatet alltså: Samboegendom: 460 000 + 400 000 = 860 000 kr. Efter bodelningen får vardera sambo860 000 / 2 = 430 000 kr.Har ni annan egendom av värde, t.ex. möbler och liknande som ni har skaffat för gemensam användning kommer även värdet på detta att läggas till beräkningarna.Vänliga hälsningar,