Underhållsskyldighet för barn som går i gymnasiet

2015-11-16 i Underhåll
FRÅGA |Dotter vill flytta till sin pojkvän och går fortfarande på gymnasiet sista året är jag skyldig att betala underhåll till henne fast jag är boendeföräldern?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kapitlet 1 § föräldrabalken framgår det att underhållsskyldigheten för barn upphör när barnet fyller 18 år. Dock så har föräldern fortfarande underhållsskyldighet om barnet går i skolan, det vill säga utbildning på grundskole-eller gymnasialnivå. Detta innebär att du har underhållsskyldighet enligt lag för din dotter som går i gymnasiet trots att hon väljer att flytta till sin pojkvän, dock bara tills det att din dotter fyller 21 år. I underhållsskyldigheten ingår att föräldern/föräldrarna ska svara för kostnader för barnets utbildning och uppehälle. I det ingår tex. kostnader för mat, kläder, bostad, utbildning m.m. Omfattningen av underhållsskyldigheten bestäms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och förälderns/föräldrarnas ekonomiska förmåga. Om din dotter har t.ex. inkomst ifrån ett arbete skulle det kunna vara en omständighet som minskar barnets behov av ekonomiskt stöd. Detta gäller dock inte om det rör sig enbart om t.ex. ett sommarjobb.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Enskild egendom ingår ej i bodelning

2015-11-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag och min fru ska skiljas. Innan vi gifte oss fick jag och mina två bröder en tredjedel var i ett fritidshus som gåva av våra föräldrar. Det står i gåvobrevet att det ska vara enskildägodel. Den har hela tiden stått skriven på mig som delägare och jag har deklarerat för den och betalat fastighetsskatt. Är det nu så att det inte ska tas upp i bodelningen och att det är fortsatt min enskilda egendom? Tacksam för svar innan 20151119.
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Äktenskapsbalken (ÄktB) reglerar hur en äktenskapsskillnad går till, inklusive regler om makarnas egendom och bodelning. Huvudregeln är att all egendom som en make har är giftorättsgods såvida inte egendomen undantas som enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. En egendom kan vara enskild på flera olika grunder, bl.a. att den är en gåva med villkor från gåvogivaren att egendomen skall bli gåvomottagarens enskilda, 7 kap. 2 § p. 2 ÄktB. Denna grund är aktuell i ert fall. Fritidshuset är enskild egendom. Eftersom bara giftorättsgods ingår i bodelningen skall fritidshuset lämnas utanför bodelningen, 10 kap. 1 § ÄktB.Om du behöver mer rådgivning kring bodelning hänvisar jag dig till våra samarbetspartners som är erfarna familjerättsjurister. Du kan lätt komma i kontakt med dem via bokningsformuläret: http://lawline.se/bokaMed vänlig hälsning,

Värdering av aktier vid bodelning?

2015-11-15 i Bodelning
FRÅGA |vid bodelning löste jag ut min maka med halva aktievärdet sen sålde jag samtliga aktier,skall jag skatta för hela försäljningsvärdet? eller skall man dela.
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid bodelningen bör vid värderingen av aktierna den latenta kapitalvinstskatten ta tagits i beaktande och därmed påverkat värderingen av aktierna. Du har således blivit kompenserad av din maka avseende framtida beskattning av aktierna.Detta medför alltså att vid en försäljning av aktierna kommer enbart du beskattas på den vinst som du gjort på aktierna.Jag hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna kontakta oss på Lawline igen.Vänligen,

Avsluta uppdrag som god man

2015-11-15 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hur går man tillväga för att säga upp en Gode Man?
Malin Dijnér |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 11 kapitlet i föräldrabalken finns bestämmelser om god man uppdrag reglerat. Föräldrabalken (FB) finner du här: https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381/#K11. Beslut om godmanskap regleras genom 11 kap. 4 § FB. Ansökan om att sådant godmanskap ska upphöra och att god man således ska entledigas, får i enlighet med 11 kap. 21 § göras av någon av dem som avses i 15 § första stycket eller av den gode mannen. Rätten eller överförmyndaren får också i enlighet med 21 § andra stycket, självmant ta upp frågor som avses i första stycket och som de är behöriga att avgöra. Enligt 11 kap. 19 § första stycket skall godmanskapet upphöra när huvudmannen inte längre är i behov av en god man. Beroende på bakgrunden till varför en god man har utsetts, gäller också olika regler för entledigande. Enligt bestämmelsen ska en god man som förordnats enligt 3 § 1-5 entledigas så snart den som förordnandet avser begär det. När en god man har slutfört sitt uppdrag ska denne genast anmäla det till överförmyndaren. En god man har i enlighet med bestämmelsens andra stycke, rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Om godmanskapet ska fortsätta är den gode mannen dock skyldig att kvarstå till dess att ny god man har utsetts, om inte annat föreskrivs i 19 a §. Ett beslut om att det godmanskap som förordnats enligt 4 §, ska upphöra och ett beslut om att entlediga en god man, fattas av rätten i enlighet med 19 b §. I övriga fall fattar överförmyndaren beslut om upphörande av ett godmanskap och om entledigande av en god man. Hoppas att du fått svar på din fråga och tveka inte att återkomma om du har fler frågor!Med vänliga hälsningar,

Bodelning och arvsrätt efter avliden make

2015-11-16 i Bodelning
FRÅGA |HejJag och min man och jag har varit tillsammans i 30 år. 10 år som sambo och 20 år som gifta. 3 vuxna gemensamma barn. Han ägde huset när jag flyttade in. Vi har sedan dess, byggt om och till vid 3 tillfällen och endast en liten del är kvar av ursprungshuset, ca 25%. Han står som ensam ägare på lagfarten. Min fråga är om jag har laglig rätt till halva huset vid skilsmässa eller dödsfall? eller tillfaller allt till barnen?// Carina
Amani Ali |Hej och tack för din fråga!Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar makars egendom och bodelning vid skilsmässa, och ärvdabalken (ÄB) som reglerar arv efter avliden make.Vid skilsmässaHuvudregeln i äktenskapsbalken är att all egendom som en make har, är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB. Egendom kan enligt 7:2 ÄkB vara enskild på olika grunder, t.ex på grund av ett äktenskapsförord eller på grund av att din make ärvt eller fått huset i gåva med villkor från arvlåtaren eller gåvogivaren att egendomen ska vara enskild. Av det som framgår av din fråga, har jag fått uppfattningen att huset inte är din mans enskilda egendom, utan att det är giftorättsgods.När ett äktenskap upplöses (dvs vid skilsmässa), ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9:1 ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB. Dvs att om ni inte innan skilsmässan har skrivit ett äktenskapsförord, som säger att huset är din mans enskilda egendom, så ingår huset i bodelningen. Det spelar alltså ingen roll att din man står som ensam ägare på huset.Vid en eventuell skilsmässa, kommer värdet av huset att delas lika mellan dig och din man efter att avdrag har gjorts för att täcka era skulder, 11:2 och 11:3 ÄktB.Vid dödsfallHuvudregeln är att kvarlåtenskapen efter en avliden make, tillfaller den efterlevande maken, 3:1 ÄB. Makars rätt att ärva varandra går alltså före deras gemensamma barns rätt till arv. Detta innebär att du, efter att din man avlidit, ärver huset, om det inte är så att din arvsrätt är inskränkt genom ett äktenskapsförord.Vid arv genom bestämmelsen i 3:1 ÄB, ärver du endast huset med fri förfoganderätt, men din man kan skriva ett testamente till din fördel som innebär att du får ärva huset med full äganderätt. Skillnaden mellan dessa två är att du vid fri förfoganderätt inte har rätt att testamentera bort den delen av huset som du har ärvt av din man. Gemensamma barn ärver först när båda makarna har avlidit. Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Ändring till giftorättsgods genom äktenskapsförord

2015-11-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej.Jag är relativt nygift (november 2014), och skulle vilja skriva ett äktenskapsförord, då jag ändrar enskild egendom till giftorättsgods.Min syster som jag delade en ärvd sommarstuga med, skilde sig för ett antal år sedan och tyckte att det var bättre att jag som hade bättre ekonomiska förutsättningar, behöll stugan själv. Hon skrev därför ett gåvobrev, där hon gav mig hennes del i stugan som enskild egendom. Hon skrev dock tillägget att jag kunde få göra den till giftorättsgods om jag önskade det. Det är alltså detta jag vill göra nu.Hur gör jag då? Kan vi skriva ett eget formulerat äktenskapsförord och skicka in till Tingsrätten? Och kommer det gå igenom? När man läser på nätet verkar det som att det ibland avslås, trots att gåvogivaren/testatorn gett mottagaren rätt att bestämma själv.
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förhållandena om makars egendom regleras i 7 kap. Äktenskapsbalken. Enligt 7 kap. 2 § p. 2 Äktenskapsbalken utgör en gåva enskild egendom om gåvan förenats med villkor att gåvoobjektet skall vara mottagarens eget. Det är dock möjligt att ett sådant villkor upphävs genom att gåvogivaren ger gåvomottagaren rätt att bestämma för sig själv huruvida gåvan skall förbli enskild egendom. Eftersom din syster har skrivit att du får själv välja går det att förordna att stugan blir giftorättsgods. Ett sätt att göra detta är genom att skriva ett äktenskapsförord, vilket gäller enligt praxis. De tre viktiga kraven för att få ett giltigt äktenskapsförord är att 1) det skall vara skriftligt, 2) det undertecknas av båda makarna och 3) det skickas in till Skatteverket för registrering. Se 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Det går att skriva eget formulerat äktenskapsförord men då finns det en risk att det inte blir helt rätt. Ett tips är att vara tydligt med vilken egendom som skall omfattas av äktenskapsförordet. Om vi vill vara säkert på att få ett äktenskapsförord som är giltigt så tillhandahåller vi specialanpassade mallar för äktenskapsförord i vår avtalstjänst: http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.För mer information om registrering av ett äktenskapsförord hänvisar jag dig till Skatteverkets hemsida. Med vänlig hälsning,

Upphävande av äktenskapsförord

2015-11-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om ett äktenskapsförord skrivits tex. 2010 och man sedan skriver ett testamente 2012, där det framgår att tidigare förordnanden upphävs. Då gäller väl inte äktenskapsförordet längre?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!I 7 kap. 3 § 1 st. äktenskapsbalken stadgas att egendom som gjorts enskild genom ett äktenskapsförord kan åter göras till giftorättsgods genom ett nytt äktenskapsförord. Man ersätter således ett gammalt äktenskapsförord med ett nytt.Ett testamente aktualiseras vid testators dödsfall, medan ett äktenskapsförord aktualiseras vid äktenskapsskillnad (kan vara både vid skilsmässa och dödsfall). Detta innebär att om äktenskapet skulle upphöra p.g.a. skilsmässa kommer testamentet inte att "ta ut" det gamla äktenskapsförordet, då detta endast blir aktuellt vid dödsfall. Om ni vill vara säkra på att innehållet i det gamla äktenskapsförordet inte längre ska gälla, råder jag er därför att upprätta ett nytt äktenskapsförord. Lawline har ett nära samarbete med duktiga jurister som kan hjälpa er att upprätta ett sådant. Ni hittar länken på vår hemsida.Med vänliga hälsningar,

Umgängesrätt

2015-11-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej ville gärna fråga vilken skyldighet en pappa har förutom den ekonomiska skyldighet för sina barn?Barnens pappa har sen 2 år tillbaka flyttat utomlands och befinner sig bara i Sverige vart 3 mån då han måste söka nytt visum till Saudiarabien för att kunna resa tillbaka ditt.Då brukar mina barn träffa honom 1-2 veckor berörande om det inträffa på skollov då han kommer. annars är det bara under en helg.Vilket har påverkat både fysiskt o psykiskt för både mina barn och mig.Vilka rättighet har mina barn förutom den ekonomiska biten? Kan jag anmäla honom ?Hur och vem är det jag kan tar kontakt med för att gå vidare med detta ärendet?
Bassima Demir |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör vilken skyldighet barnens fader har, förutom den ekonomiska skyldigheten. I Föräldrabalken anges att barn har en rättighet att få umgås med den förälder de inte bor tillsammans med. Detta kallas umgängesrätt och framgår av 6 kap 15 § Föräldrabalken. Jag utgår ifrån att du har ensam vårdnad om barnen och att dem bor tillsammans med dig. Utgångspunkten i frågor som denna, likt alla frågor som rör barn, är alltid barnets bästa, se 6 kap 2a § Föräldrabalken. Eftersom föräldrar ibland inte själva kan komma överens om umgänget så kan rätten besluta om detta, alltså tingsrätten i den ort där ni bor, se 6 kap 17 § Föräldrabalken. Då skickar man in en ansökan till tingsrätten. Denna ansökan förs på talan av antingen, i ert fall, barnens fader eller barnen själva. Eftersom du som barnens vårdnadshavare vill att fadern ska umgås mer med barnen, antar jag då att fadern inte kommer föra en sådan talan. Det låter även i din fråga som att barnen är ganska unga, i vart fall under 15 år och därför får de inte föra deras egen talan. Alltså är det i ert fall socialnämnden som kan föra denna talan, se 6 kap 15a § stycke 1 Föräldrabalken. Skulle det vara så att barnen faktiskt är 15 år och äldre, får de föra sin egen talan.Om barnen är under 15 år bör du alltså vända dig till och ta kontakt med socialnämnden i den kommun du och barnen bor i för att gå vidare med detta. Däremot gäller fortfarande den starka regeln om barnens bästa. Att hamna i rättegång med barnens fader är något man bör undvika för barnens skull. Därför finns andra möjligheter för att fastlägga umgängesrätten. En möjlighet är att du och barnens fader försöker komma överens sinsemellan och avtalar om umgängesrätten med hjälp av socialtjänsten, se 6 kap 17a § Föräldrabalken. En annan är att genom samarbetssamtal försöka komma överens, även här med hjälp av socialtjänsten, se 6 kap 18 § Föräldrabalken. Även för dessa möjligheter vänder du dig till socialnämnden. Jag vill slutligen förvarna dig om de skyldigheter för exempelvis resekostnader du kan komma att få beroende på hur umgängesrätten eventuellt kommer att se ut, se exempelvis 6 kap 15b § Föräldrabalken.För att gå vidare med detta kan du alltså vända dig till socialnämnden i din kommun, men du kan även boka tid med en familjerätts jurist. För att boka en tid klickar du här.Hoppas detta gav dig svar! Har du fler frågor till mig kan du kommentera nedan. Med vänliga hälsningar,