Tolkning av inbördes testamente

2018-03-18 i Testamente
FRÅGA |Vad betyder detta?Undertecknade äkta makar förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att den av oss dom överlever den andre skall med äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap dock med undantag av bröstarvingars arvslott. Detta är skrivet mellan mina föräldrar. Min far gick bort nyligen och jag är deras gemensamma barn. Har 2 systrar då vi har samma mor. Dom har en gemensamm stuga betyder det att vi arver 1/3 del var när mor dör?
Josefin Tjernell |Hej, vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det låter som att dina föräldrar har upprättat ett inbördes testamente. Arvsordningen i Sverige är ordnad så att om ingenting annat är förordnat så ska ärvdabalken (ÄB) gälla. Det betyder att man sätter lagen ur spel genom att förordna om sin kvarlåtenskap genom ett testamente. När privatpersoner förordnar om sin egendom i testamente så är det vanligt att man uttrycker sig lite knepigt med juridiska termer som egentligen har en annan innebörd. Detta tycks vara fallet här. Innebörden av testamentet rent juridiskt Dina föräldrar har skrivit att de vill att den andre maken få det som blir kvar efter arvslotten med full äganderätt. Det som blir tokigt med detta är att det inte finns någonting kvar att ärva med full äganderätt efter att man avräknat bröstarvinges arvslott. En arvslott bestäms utifrån hur många barn som den avlidne har. Har man bara ett barn så är arvslotten alltså hela arvet (2 kap. 1 § ÄB). Det framgår inte riktigt av din fråga om det bara är du som är gemensamt barn eller om dina syskon också är det, jag förutsätter att det bara är du som är barn till din pappa – och då är din arvslott allt som han ägde. När det sedan kommer till din mamma så har hon ingen självständig arvsrätt i ÄB, utan hon ärver bara din del av arvet (3 kap. 1 § ÄB), och detta ärver hon med något som kallas för fri förfoganderätt. Det betyder att hon har rätt att förfoga hur hon vill över arvet när hon är i livet, men att det ska tillfalla dig när hon dör (efterarv). Skulle hon ärva med full äganderätt så har du ingen rätt att få arvet när hon dör. Tolkning av testamentet Så, åter till det dina föräldrar har skrivit i testamentet. Din pappa har alltså skrivit att han vill att du ska få din arvslott [läs hela arvet] och att din mamma ska få resten med full äganderätt [läs ingenting]. Det står helt klart att detta inbördes förordnande är motsägande, och säkerligen inte vad dina föräldrar avsett. Det man då behöver göra är att tolka det på ett sätt som rimligen överensstämmer med din pappas vilja (11 kap. 1 § ÄB). Eftersom det tycks som att din pappa vill att din mamma ska få äganderätt till egendomen, men inte inkräkta på din arvsrätt (det vill säga din rätt att ärva honom då din mor avlider) så tycker jag att den rimligaste tolkningen av förordnandet är att din pappa vill att din mamma ska ärva hela arvet med fri förfoganderätt och att du sedan har rätt att få denna del i arv när hon avlider. Detta baserar jag främst på att din pappa uttryckligen har gjort undantag för din arvslott i förordnandet, om han velat göra dig arvlös hade han inte tagit in detta undantag. Vad det innebär för stugan Förutsatt att det bara är du som är arvinge efter din pappa så innebär det att ni inte får en tredjedel var av stugan när din mamma dör. Något förenklat så kan man säga att hälften av stugan har din mamma fått med fri förfoganderätt, vilket innebär att du ska ärva denna del först när hon dör (3 kap. 1 § ÄB). Efter att du ärvt hälften av stugan så ska du få vara med och ärva den andra hälften, delat lika med syskonen på din mammas sida, det vill säga en tredje del var (2 kap. 1 § ÄB). Du ärver således först din pappas hälft av stugan, och sen en tredjedel av din mammas hälft. Sen är det en annan sak att din mamma kanske redan har sålt stugan när hon dör - för det har hon rätt att göra. Jag hoppas att jag lyckats förklara detta komplicerade förhållande på ett någorlunda begripligt sätt för dig, har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Får fullmaktshavaren (inte arvinge genom släkt) i en framtidsfullmakt vara förmånstagare i fullmaktsgivarens testamente?

2018-03-18 i Testamente
FRÅGA |Får fullmaktshavaren (inte arvinge genom släkt) i en framtidsfullmakt vara förmånstagare i fullmaktsgivarens testamente?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En testator får ge bort sina tillgångar till vem som helst – det finns således inga hinder mot att en fullmakthavare är förmånstagare i testamentet. Det finns dock vissa saker att tänka på om man vill sätta en fullmakthavare i testamentet, de regler som kan aktualiseras finns i ärvdabalken (ÄB).Framförallt så kan bestämmelsen i 13 kap. 3 § ÄB bli aktuell vid en framtida delning i enlighet med testamentet. Den säger att förordnandet är ogiltigt om någon tvingat testator att upprätta testamentet, eller förmått testator till förordnandet genom att utnyttja dennes viljesvaghet, oförstånd eller beroendeställning. Eftersom en framtidsfullmakt enbart blir aktuell då personen inte längre kan sköta sina angelägenheter hamnar denne i beroendeställning till fullmakthavaren. Det är emellertid inte alls säkert att det är beroendeställningen som förmått fullmaktsgivaren att upprätta testamentet - och är det någon arvtagare som motsätter sig förordnandet så är det denne/dessa som har att bevisa att så varit fallet för att förordnandet ska bli ogiltigt (NJA 2009 s. 249). Har fullmaktsgivaren skrivit fullmakthavaren som förmånstagare innan framtidsfullmakten börjat gälla torde detta vara tämligen svårt att bevisa. Om förmånstagaren satts in efter framtidsfullmakten börjat gälla ser man istället till omständigheter i övrigt, en god nära relation under längre tid talar för att det är sannolikt att testator förordnat till förmån för denne exempelvis. En annan, mycket viktig sak att tänka på, är att fullmakthavaren inte får bevittna testamentet om denne är satt som förmånstagare (10 kap. 4 § 2 st. ÄB). Alltså: Det finns inga problem med att testamentera till sin fullmakthavare, och om någon annan arvtagare skulle hävda att förordnandet inte är testators vilja utan kommer sig av beroendeställningen mellan fullmakthavaren och fullmaktsgivaren så har de att bevisa att så är fallet. Har förordnandet gjorts innan framtidsfullmakten börjat gälla torde detta vara mycket svårt. Viktigt är också att fullmakthavaren inte bevittnar testamentet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen, Många vänliga hälsningar,

Vem har rätt att säga upp ett hyresavtal i ett dödsbo?

2018-03-17 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Vem kan göra en uppsägning av en avliden persons hyresrätt? Jag misstänker att svaret är dödsboet.Men hur ska de som företräder dödsboet bevisa att de är de, de utger sig för att vara. Hur vet fastighetsägaren att de har rätt att säga upp hyresavtalet? Vem utser en formell företrädare för ett dödsbo? Vad kan jag som representant för fastighetsägaren begära av anhöriga? Följer ansvaret för dödsboet någon arvsrätt? Är det föräldrar före syskon som blir ansvariga för dödsboet? Många frågor på en gång....
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!Du har alldeles rätt i att det är dödsboet som behöver säga upp den avlidnes hyresrätt. Du har också rätt i att det är de som har en arvsrätt efter den avlidne, antingen genom ärvdabalken eller testamente som blir dödsbodelägare (18 kap. ärvdabalken, ÄB). Den legala arvsordningen är:1) Barn ärver i första hand, och om de är avlidna deras barn och sen deras barns barn osv. (2 kap. 1 § ÄB)2) Finns ingen som kan ärva i första ledet så ärver föräldrarna, och om de är döda deras barn (syskon), eller deras barn osv (2 kap. 2 § ÄB)3) Finns inte någon i den arvsklassen heller så ärver far- och morföräldrar (2 kap. 3 § ÄB) Därutöver kan det finnas dödsbodelägare i testamente. Dödsbodelägarna kan säga upp hyresavtalet antingen genom att samtliga skriver under en uppsägning eller att en företrädare för dödsboet säger upp avtalet. Det är delägarna i dödsboet som har möjlighet att förordna om en särskild företrädare för dödsboet; absolut vanligast är att man upprättar en skriftlig fullmakt till förmån för en person, som samtliga dödsbodelägare skriver under. Det finns inga särskilda bevisregler för vad du måste kräva av dödsbodelägarna. Det finns olika dokument som styrker olika relationer med den avlidne, men det kan aldrig vara helt säkert att samtliga som ska ha godkänt har godkänt. Bouppteckningen visar samtliga delägarna i dödsboet (även testamentstagare), dödsfallsintyget visar de legala arvingarna och fullmakt den behörige företrädaren. Tänk på att du inte är mer undersökningspliktig avseende din avtalspart än i vanliga fall, vilket som huvudregel betyder att du är skyddad av din goda tro (avtalen består). Har dödsboet lämnat in en fullmakt, ett dödsfallsbevis med släktskapsutredning eller en bouppteckning och dessa dokument stämmer med underskriften på uppsägningen så borde du därför kunna känna dig säker. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Halvsyskons rätt till arv

2018-03-17 i Arvsordning
FRÅGA |Min dotter har avlidit. Hon var ej gift och hade inga barn. Jag var gift med hennes pappa men vi skilde oss. Han gifte om sig och fick sju barn (halvsyskon till min dotter). Hennes pappa är avliden och min fråga är: Ärver hennes halvsyskon henne? Ärver jag, hennes mamma, 50% och syskonen 50%?
Emma Liberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om halvsyskonen har rätt till arv efter din dotter. Reglerna om arv hittas i ärvdabalken.Ärver halvsyskon?I första hand ärver de personer som tillhör första arvsklassen och det är den avlidnes avkomlingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v.) Om den avlidne inte efterlämnar några arvtagare i första arvsklassen går man vidare för att se om det finns arvingar i den andra arvsklassen. Personer som tillhör den andra arvsklassen är föräldrar och föräldrars avkomlingar. I första hand ärver föräldrarna till den avlidne hälften var (50%). Om någon av föräldrarna har avlidit delar syskonen på den förälderns del av arvet. Det görs ingen skillnad på helsyskon och halvsyskon (2 kap 2 § ärvdabalken). Vad gäller i ditt fall?Eftersom att dottern inte var gift och inte hade några barn blir det precis som du skriver i din fråga alltså att du som mor ärver 50 % och de 50 % som fadern skulle ärvt tillfaller halvsyskonen. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur snabbt behöver arvskiftet ske?

2018-03-18 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! Jag är i en komplicerad situation gällande arvet efter min pappa som nyligen gått bort. Inblandade i situationen är min mamma, jag och min bror (efterarvingar) samt två särkullbarn som begärt att få ut sin del av arvet genast. Jag undrar hur lång tid vi har på oss att betala ut deras del av arvet till dem ?De vill att vi sätter ett specifikt datum på när utbetalningen ska ske, men detta är svårt då min mamma eventuellt behöver sälja sin bostad och flytta för att kunna betala ut arvet. Jag undrar hur lång tid vi har på oss att få detta gjort, samt om det verkligen är enligt reglerna att kräva ett specifikt datum för utbetalning. Tack!
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först när bouppteckning förrättats och godkänts ska fördelningen ske genom ett arvskifte mellan arvtagarna. Det framgår inte av din fråga om bouppteckningen är färdig eller inte, men det är alltså först efter att denna är färdig som skiftet blir aktuellt. När det sedan gäller själva arvskiftet så finns reglerna om detta i ärvdabalken (ÄB). Där föreskrivs att ni ska upprätta en handling som ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare (23 kap. 4 § ÄB). Denna handling ska inte skickas in till någon myndighet, utan är ett privat avtal mellan er dödsbodelägare. Det betyder att arvskiftet kan ske först när alla parter är överens. Det saknas tidsfrist för när skiftet ska eller bör ske, det ska helt enkelt ske när allting är ordnat och delägarna är överens. Givetvis ska arvskiftet dock ske så snabbt som möjligt, men det finns alltså inga specifika regler kring tidsaspekten. Ibland kan det ta flera år innan man lyckats ordna det så att alla är överens om hur, när och till vilka vad ska skiftas. Särkullbarnen har alltså rätt att få sin lott direkt även om det betyder att din mor måste sälja bostadsrätten (3 kap. 1 § ÄB), men ni har ingen skyldighet att ge dem ett specifikt datum för arvskiftet. Jag rekommenderar dock att ni försöker att förklara och föra en dialog med särkullbarnen om varför arvskiftet drar ut på tiden. Särkullbarnen har nämligen rätt att be rätten förordna om en skiftesman (23 kap. 5 § ÄB) – som i sådana fall skiftar boet åt er. Det är emellertid inte alls säkert att detta går snabbare eftersom det tycks vara praktiska spörsmål inblandade här, och en skiftesmans uppgift är framförallt att medla gemensamma lösningar mellan arvingar för att komma till samförstånd, inte att göra utbetalningar över huvudet på någon av arvingarna. Jag hoppas att jag har gjort det någorlunda klarare i dina funderingar, även om det inte går att ge ett konkret svar på vilken tid som är skälig. Det som ni kan göra är bara ert bästa för att ordna de praktiska spörsmålen i dödsboet (som krävs för att kunna utföra ett arvskifte), och att vara tydlig med kommunikationen med särkullbarnen, för att undvika en eventuell skiftesman. Jag hoppas att det löser sig för er!Många vänliga hälsningar,

Kan man göra om ärvd enskild egendom till giftorättsgods?

2018-03-18 i Enskild egendom
FRÅGA | Hur blir det när barnen/bröstarvingarna ärver en fastighet med enskild egendom genom testamente. Kan arvtagaren göra så att den blir giftorättsgods?
Claudia Perra-Morin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I äktenskapsbalken finner man reglerna kring giftorättsgods och enskild egendom. I 7 kap. 1 § äktenskapsbalken föreskrivs det att en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. I 7 kap. 2 § p. 3 äktenskapsbalken är det sedan föreskrivet att den egendom som en av makarna fått genom testamente som är villkorat att det ska vara enskilt arvtagarens är enskild egendom. Detta är tillämpligt om man ärver i egenskap av universell testamentstagare, det vill säga att man är den som tilldelas all eller en viss del av egendom efter att exempelvis laglotten fördelats till bröstarvingar. Sedan i 7 kap. 2 § p. 4 äktenskapsbalken förtydligas det att det som maken ärvt genom den legala arvsordningen efter testator ska vara makens enskilda egendom om testatorn har villkorat det.Detta innebär att man inte kan göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods genom att exempelvis upprätta ett äktenskapsförord. Undantaget är om det finns föreskrivit i testamentet att det finns möjlighet att kringgå villkoret som tredje man har ställt upp. Funktionen enskild egendom i testamente ses som ett villkor för att man ska få ärva och således har man som arvtagare inte möjlighet att bortse från villkoret.Den möjlighet som finns är att du ger bort fastigheten i gåva till din make och således utgör en del av dennes giftorättsgods som sedan vid eventuell bodelning tas upp och kan delas lika på. För att en gåva ska vara bindande mellan makar och dess borgenärer måste gåvan registreras enligt 8 kap. 1 § äktenskapsbalken. Detta görs hos Skatteverket enligt 16 kap. äktenskapsbalken. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Kan pappa genom ett personligt testamente låta mig ärva hela hans del i stugan? Så att jag blir ensam ägare?

2018-03-17 i Testamente
FRÅGA |Jag äger ett fritidshus ihop med min far. 50/50 ägande. Jag har däremot 4 syskon. ( dom har ingen del i huset) Min fråga är:Kan pappa genom ett personligt testamente låta mig ärva hela hans del i stugan? Så att jag blir ensam ägare? Jag kommer inte ha råd att köpa ut alla syskon och det blir då tvunget att säljas.
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om testamenten finns i ärvdabalken (ÄB). Generellt kan sägas att man i första hand själv ska ordna med sin kvarlåtenskap genom testamente, och att ÄB blir tillämplig först om man inte har gjort det. Det finns emellertid vissa regler i ÄB som är tvingande och sätter ramarna för vad man kan testamentera bort – bland annat rörande bröstarvingar. Finns det inget testamente så kommer ni ärva din pappa med lika lott, det vill säga en femtedel var (2 kap. 1 § ÄB), detta kallas i juridiska termer för arvslott. Hälften av arvslotten kallas för laglott. Laglotten har man en legal rätt att få, oavsett vad den avlidne kan ha förordnat om i testamente, men man har ingen rätt att få hela arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Din far kan testamentera sin andel i huset till dig – förutsatt att det inte kränker någon av dina syskons laglotter. Låt säga att kvarlåtenskapen efter din far blir 500 000 kr. Då har ni barn en arvslott om 500 000 kr/5 barn, alltså 100 000 kr. Laglotten är då 100 000 kr/2, alltså 50 000 kr. När dina syskon har fått sina laglotter (4 * 50 000 kr) om 200 000 kr så återstår 300 000 kr (500 000 kr – 200 000 kr). Dessa kan han testamentera bort till dig (kallas i juridiska termer för den disponibla kvoten). Frågan som ni behöver ställa er är således om värdet av andelen i huset skulle kränka dina syskons laglotter. Sen så ska jag också anföra att det rent principiellt inte är olagligt att testamentera bort en större del än den disponibla kvoten till dig. Gör han det och något av dina syskon begär jämkning så har de dock rätt att få sin laglott – även om det betyder att ni måste sälja huset. Jämkning är dock någonting som de måste begära (sker inte automatiskt), och de måste begära den senast 6 månader från bouppteckningen (7 kap. 3 § ÄB). Begär de ingen jämkning inom denna tid så blir andelen ändå din. Om ni vill ha hjälp att upprätta er av ett testamente så kan ni använda er av vår avtalstjänst, den hittar du här. Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss igen! Många vänliga hälsningar.

Vem ärver min mamma om jag som enda barn dör före henne?

2018-03-17 i Arvsordning
FRÅGA |Om jag, enda barn, dör före mamma som är singel, vem ärver henne? Min ende son eller mammas syskon?
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!Eftersom att din fråga rör arv kommer jag att använda mig av Ärvdabalken (ÄB). Vem ärver min mamma (som är singel) om jag som enda barn dör före henne?De personer som står först i ledet för att ta del av ett arv är bröstarvingarna (om det inte den avlidna är gift), alltså barnen till personen som har dött (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Skulle det inte finnas några bröstarvingar, ska barnen till dessa bröstarvingar få arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Rätten att få ett arv brukar kallas laglott, något som inte kan testamenteras bort. Laglotten är minst 50% av det den avlidne lämnar efter sig och det är "reserverat" för bröstarvingarna (7 kap. 1 § ÄB). I ditt fall blir det alltså så att om du dör före din mamma, kommer din son att ärva din mamma. Han kommer att kunna ärva minst 50%, resten finns en möjlighet att hon kan testamentera bort. Din son kommer även att ärva dig på samma sätt. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och ha en fortsatt trevlig helg!Varma hälsningar,