Arvsrätt och dess lottläggning

2015-11-26 i Bröstarvinge
FRÅGA |Mina föräldrar har bestämt sig för att låta min bror enbart ärva sin laglott då de inte längre har kontakt med honom. Innebär det att han kommer ha rätt att ärva delar av bohaget eller kommer bohaget värderas och min bror får räkna in det i sin laglott?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt, undrar du om din bror ska få delar av bohaget (föremål) eller del av det ekonomiska värdet efter värdering av bohaget. När man delar upp ett arv mellan bröstarvingarna har samtliga rätt till minst sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten - se 7kap 1§ Ärvdabalken (ÄB). Det är inte tillåt enligt svensk lag att göra en bröstarvinge arvslös, varpå laglotten aktualiseras för att säkra upp rätten till arv för bröstarvingar. Din bror har rätt till 25% (laglotten) av det värde som dödsboet lämnar efter sig. Det är upp till din bror att bestämma om han vill ha ut sin del i konkreta föremål eller om han vill ha det i pengar. Om det skulle uppstå en tvist angående ett visst föremål, blir det upp till dödsboförrättaren att fördela lotten (delen av arvet). Jag hoppas att jag med detta har svarat på din fråga!Vänliga hälsningar,

Innebörden av efterarv

2015-11-25 i Efterarv
FRÅGA |Vi är gifta utan äktenskapsförord. Vi har vardera två särkullbarn men inga gemensamma. Genom inbördes testamente får den först avlidnes barn sin laglott. Vad innebär efterarv när den andra makens/makans avlider?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arv finns i ärvdabalken.Efterarv innebär att kvarlåtenskapen efter den först avlidne fördelas mellan dennes arvingar, i ert fall den först avlidnes särkullsbarn, när den efterlevande maken avlider, 3:2 ÄB.Efterarv kan bli aktuellt beroende på vad ni har skrivit i ert inbördes testamente. Om man i testamentet anger att den efterlevande maken ska få ”full äganderätt” av det som återstår av särkullbarnens arvslotter blir efterarv inte aktuellt, det blir det däremot om man anger ”fri förfoganderätt”. ”Full äganderätt” innebär att den efterlevande maken kan göra vad den vill med egendomen, och då även testamentera bort den medan ”fri förfoganderätt” innebär att den efterlevande maken fritt får råda över egendomen men får inte testamentera bort egendomen då denna alltså ska tillfalla den först avlidnes särkullsbarn. Om ni inte har angett vare sig ”fri förfoganderätt” eller ”full äganderätt” i ert inbördes testamente gäller att den efterlevande maken har ”fri förfoganderätt” över egendomen.Efterarv blir alltså aktuellt om ni i ert inbördes testamente har angett att den efterlevande maken ska få "fri förfoganderätt" över egendomen eller inte berört detta alls i testamentet. Att efterarv blir aktuellt innebär alltså att egendomen efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens död fördelas mellan den först avlidnes särkullsbarn. Hoppas ni fick svar på er fråga! Med vänliga hälsningar

Arv efter makes bortgång

2015-11-25 i Make
FRÅGA |Min fru gick nyligen bort. När vi träffades så ägde jag huset vi bor i till 100%. Jag står fortfarande som ägare till 100%, hon har en dotter. Ärver hon något av fastighetens värde
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Eftersom att ni var gifta utgör huset giftorättsgods. När en make avlider ska en bodelning ske där vardera makens giftorättsgods beräknas med avdrag för skulder. Summan av vardera makens giftorättsgods lägg ihop och delas lika mellan den efterlevande maken och dödsboet efter den avlidne. Den avlidnes kvarlåtenskap (det som finns i dödsboet) kommer därefter att fördelas enligt arvsordningen eller testamente. Eftersom att din fru hade en dotter kommer i avsaknad av testamente kvarlåtenskapen att gå till denna dotter. Jag kan tyvärr inte ge ett helt klart svar om husets värde kommer ingå i kvarlåtenskapen, eftersom jag inte vet de exakta förutsättningarna som föreligger i detta fall. Om jag utgår från att huset är det enda giftorättsgodset som finns i bodelningen (vilket jag dock håller för osannolikt), kommer hälften av husets värde att gå till dottern.Behöver du ytterligare hjälp med denna fråga rekommenderar jag dig att boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på frågor om arv- och familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.Ha en trevlig dag.Mvh,

Arv efter moster

2015-11-23 i Arvsordning
FRÅGA |Vem ärver min moster?Hon var skild sen långt tillbakaInga barn, hon har en bror ochSyskonbarnEv har hon skrivit ett testamente Men det har ingen hittat
Amani Ali |Hej och tack för din fråga!Frågor som gäller arv regleras i ärvdabalken (ÄB).I 2:2 ÄB står det att om din moster inte har några barn, så ärver hennes föräldrar henne. Om den ena eller båda föräldrarna är avlidna, får arvlåtarens (din mosters) syskon dela på den förälderns eller de båda föräldrarnas del. I ett avlidet syskons ställe träder dess barn, och varje barn får lika stor del. Som jag uppfattar din fråga så har din moster inga barn och båda hennes föräldrar är avlidna. Detta innebär att hennes syskon (din morbror och din mor) kommer att ärva henne. Om något av syskonen är avlidet så ärver dennes barn honom eller henne, dvs att syskonbarnen får ärva den del som skulle tillfallit deras förälder. Om det finns ett testamente så gäller det som står däri, men om testamentet inte går att hitta så gäller det ovan skrivna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arv av samägd egendom

2015-11-26 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |HejJag och min sambo har en fundering angående arv av vår gemensamma kolonistuga (vi äger den tillsammans). Vår önskan är att vid ett dödsfall ska den andre ärva kolonistugan och att ingen av våra anhöriga ska kunna göra anspråk på denna. För annan egendom vill vi att den lagstadgade arvsordningen följs. Hur gör vi för att lösa detta?
Evelina Largren |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga!Eftersom att ni är sambor ärver ni endast varandra gällande samboegendom. Till denna egendom räknas gemensam bostad och gemensamt bohag, med andra ord er bostad där ni bor tillsammans. En kolonistuga faller inte under samboegendom och ni kommer därför inte ärva varandra i egenskap av sambor. Det är istället Lag (1904:48) om samäganderätt som gäller. Enligt 1 § får ni hälften var av kolonistugan, jag förstår det som att ni inte har avtalat om något annat förhållande. I händelse av att någon av er dör skulle alltså hälften av fastigheten ingå i dödsboet. Eftersom att ni som sambor inte ärver varandra råder jag er till att skriva ett testamente för att säkerställa att den andre får kolonistugan. Var och en är fri att testamentera bort sin kvarlåtenskap och ni kan därför testamentera er respektive del av kolonistugan till den andre. Tänk dock på att om ni har bröstarvingar (barn, barnbarn osv) så har de rätt till sin laglott, dvs hälften av vad de skulle ha fått om något testamente inte existerade. All egendom som ni inte testamenterat om kommer att fördelas enligt den lagstadgade arvsordningen.Jag hoppas att detta svarade på er fråga och vänd er gärna till Lawline igen om ni har ytterligare funderingar.

Barnbarn som bröstarvingar

2015-11-25 i Bröstarvinge
FRÅGA |BAKGRUND:Vår ena son har under sommaren gått bort. Han låg under skilsmässa. Prövotiden hade inte gått ut (sex månader). Skriftligt bodelningsavtal var upprättat av en jurist och underskrivit av sonen och hans tidigare maka. Vår avlidne son har två minderåriga barn (11 resp 9 år). Enligt upprättatad bouppteckning är hanstvå minderåriga barn bröstarvingar, således inte hans tidigare hustru.Vi har ytterligare två barn.FRÅGOR:1) Är våra två barn samt även vår avlidne sons två döttrar bröstarvingar ? 2) Kan vi genom skriftligt testamente göra våra två barn till ensamma bröstarvingar ? Således göra vår avlidne sons två minderåriga barn lottlösa.Undrande Mor o Far
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Först och främst vill jag beklaga er förlust.Termen bröstarvinge avser avkomlingar, det vill säga alla som härleder sitt släktskap uppåt till arvlåtaren. Detta framgår av Ärvdabalk (1958:637) 2:1 första stycket. Med andra ord är inte er sons hustru bröstarvinge i relation till honom. Som utgångspunkt så ska kvarlåtenskapen efter er son tillfalla henne, dock i hennes egenskap av hans efterlevande maka (Ärvdabalk 3:1 första stycket). Eftersom talan om äktenskapsskillnad dock hade väckts och er son avled under betänketiden så pågick med andra ord mål om äktenskapsskillnad vid dennes död, varvid huvudregeln om att kvarlåtenskapen ska tillfalla hustrun inte ska tillämpas. Detta framgår av Ärvdabalk 3:10 och Äktenskapsbalk (1987:230) 9:12. Eftersom er son avled under pågåendet av målet om äktenskapsskillnad så ska bestämmelserna om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad dock ändå tillämpas (Äktenskapsbalk 9:11). Skillnaden här blir att er sons kvarlåtenskap, det vill säga dennes halva av nettogiftorättsgodset i makarnas bo efter bodelningen och enskilda egendom, övergår till hans barn genom arvskiftet istället för till hustrun.Eftersom bröstarvinge avser alla som härleder sitt släktskap uppåt till arvlåtaren så är era barnbarn lika mycket era bröstarvingar som era barn. Eftersom era barnbarns pappa, er son, dock har avlidit så kommer hans barn att dela på den arvslott som hade tillkommit honom i händelse av er död. Det innebär med andra ord att era två övriga barn erhåller var sin tredjedel av er kvarlåtenskap och er sons barn får sonens tredjedel, det vill säga varsin sjättedel (Ärvdabalk 2:1 andra stycket).Eftersom era barnbarn räknas som era bröstarvingar så har de, liksom era övriga bröstarvingar, alltid rätt till hälften av sin arvslott, så kallad laglott (Ärvdabalk 7:1). Med andra ord så har era barnbarn rätt att påkalla jämkning för att utfå laglotten om ni i ett testamente gör ett förordnande som inkräktar på deras laglottsrätt, exempelvis genom att göra dem arvlösa (Ärvdabalk 7:3 första stycket). Med vänlig hälsning

Avsäga sig sin rätt till laglott

2015-11-23 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan man genom ett avtal avsäga sig sin laglott
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om arvlåtaren skrivit ett testamente kan man för att få ut sin laglott begära jämkning i testamentet. Om man inte gör detta inom sex månader efter det man erhöll testamentet har man förlorat sin rätt till laglott. Så om arvlåtaren testamenterat sin egendom till annan än dig behöver du bara låta det vara så ses det som att du avsäger dig laglotten. Om det inte gäller ett testamente kan du ändå avstå från rätten till laglott genom att skriftligen hos arvlåtaren avsäga dig den, under vissa förutsättningar (se 17 kap 2 § Ärvdabalken).Hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Formkrav för giltigt testamente

2015-11-23 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska skriva ett testamente för att få ärva varandra. Vilka krav finns för vad som ska finnas med i testamentet för att det ska bli giltigt? Har skrivit ett testamente med utformningen: " Inbördes testamente mellan x och y som sambor med varann.Vi är överens om och bestämmer följande: Den av oss, som överlever den andre, ska få all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt. Efter den sist avlidnes död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan bägges våra arvingar enligt lag."Det finns dessutom ort, datum, underskrift från x & y, två vittnen med underskrift, namnförtydligande och personnummer. Med vänlig hälsning, Dorentina
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om upprättande av testamente finns i ärvdabalkens 10 kap. 1 § innehåller formkraven för ett testamentes giltighet. Det stadgas att testamentet ska upprättas skriftligen, i närvaro av två vittnen, samt undertecknas av testator. I 4 § regleras vem som får vara vittne. För att få vara vittne får man inte vara yngre än 15 år och inte lida av någon psykisk störning som i sin tur medför att man inte förstår innebörden av testamentshandlingen. Vittnet får inte heller vara sambo, make, förälder, syskon, barn eller styv-/svärförälder till testarn. Alla dessa krav måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Välkommen att höra av dig igen om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,