Avsäga sig arv

2017-02-19 i Arvsavstående
FRÅGA |Hejsan. Jag tänt höra om man kan avsäga sig/skriva av sig arv från sin far? Vi har aldrig haft kontakt och därmed vill jag inte ha något av honom när han går bort.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det går att avsäga sin rätt till ett framtida arv enligt 17 kap. 2 § ärvdabalken. För att avsägelsen ska bli bindande måste du skriftligen meddela din far att du vill avsäga dig din arvsrätt efter honom. Eftersom du är bröstarvinge krävs det även i de flesta fall att avsägelsen sker mot ett skäligt vederlag. Vad som är ett skäligt vederlag räknas ut genom att räkna fram hur stor din laglott (hälften av din arvslott) skulle blivit om din far hade gått bort vid tidpunkten för arvsavsägelsen. Huvudregeln är att en bröstarvinge inte kan avsäga sig sin laglottsrätt. I undantagsfall kan den dock uppfyllas genom att någon närstående till arvingen får eller har fått egendom av arvlåtaren till ett värde som motsvarar laglotten.Vänliga hälsningar,

Köpa ut fastighet

2017-02-19 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej! Vår pappa har gått bort han har en efterlevande maka kvar i livet som inte är vår mamma.Han efterlämnade sig ett hus som är hans, nu vill hon behålla det och bo kvar där. Jag och min syster vill också behålla huset. Saken är den att vi vill inte att huset ska säljas i framtiden. Huset har idag ett marknadsvärde på 1300000 kr så idag hade vi kunnat lösa ut henne, men hon vill inte det och vi vill inte bråka i onödan. Skulle man kunna skriva ett avtal som gör att vi får förtursköp den dagen hon vill sälja eller själv går bort och helst då till dagens marknadsvärde? Med vänlig hälsning Carola H
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Eftersom du och din syster är särkullbarn har ni rätt till hela er pappas kvarlåtenskap då han går bort, ni kan också välja att ta ut ert arv då er pappas fru går bort men det är upp till er. 3kap, 1§ (3:1) Äktenskapsbalken (ÄktB) . Om huset var hans enskilda egendom har ni rätt till det i sin helhet. Om Huset var hans i egenskap av giftorättsgods kan det vara så att en bodelning krävs. I det fallet är det inte säkert att "hela" huset längre räknas som hans, utan en del av huset räknas som hans kvarlåtenskap och en del av huset räknas som hans frus egen egendom. Se 7:1, 7:2, 9:1, 11:3 ÄktB.Om ni inte kan få ut huset i arv finns det tyvärr begränsade saker ni kan göra. Er pappas fru har rätt att förfoga över den del av bostaden som är hennes egen hur hon vill. Den del som är er pappas kvarlåtenskap har hon "fri förfoganderätt" över. Det innebär att hon kan, om hon vill, sälja huset. Hon får däremot inte sälja huset till underpris eftersom det då påverkar arvet till er. se 3:2 ÄktB. Det är inte möjligt att avtala om en framtida försäljning av huset. Detta beror på att försäljning av hus har strikta formkrav som måste vara uppfyllda. Se 4:1 Jordabalken. Ett avtal om en framtida försäljning uppfyller inte dessa krav och är därför inte giltigt.Sammanfattningsvis - Du och din syster har i egenskap av särkullbarn rätt att få ut ert arv direkt. Är bostaden enskild egendom har ni rätt till den. Är den giftorättsgods kommer en bodelning sannolikt innebära att ägandet fördelas på er pappa och hans fru. I det fallet har ni inte rätt till hela fastigheten utan måste, som du nämnt, isåfall köpa ut henne från sin del. Försäljning av bostäder omfattas av formkrav och ett avtal om en framtida försäljning blir därför inte giltigt.Med vänliga hälsningar

Systers arvsrätt

2017-02-19 i Arvsordning
FRÅGA |Jag vill skriva ett testamente som ger min syster arvsrätt om jag avlider före henne och om mina barn inte skulle finnas vid liv. Skall detta göras på något speciellt vis eller kan man skriva detta själv, med vittnen.Vem ärver mig om mina barn inte finns i livet. Kan deras biologiska pappa göra det? Jag har inga föräldrar i livet, men en syster.
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser kring arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB) som du hittar https://lagen.nu/1958:637. När det gäller arvsrätt så finns det olika arvsklasser, i första hand ärver personer i första arvsklassen, i andra hand de i andra arvsklassen och slutligen personer i tredje arvsklassen. I första arvsklassen ingår barn, barnbarn osv. Dessa ärver alltså i första hand, ÄB 2:1. Dock gäller om man är gift normalt sett att maken/makan ärver framför gemensamma barn, ÄB 3:1, av din frågeställning uppfattar jag dock inte att du är gift varför detta inte blir aktuellt i ditt fall. Om det inte finns någon som tillhör första arvsklassen så går man vidare och ser till den andra arvsklassen.I andra arvsklassen ingår föräldrar och syskon, främst har föräldrarna rätt till arv men om någon av föräldrarna har avlidit delar syskon på den förälderns del och om båda föräldrarna har avlidit ärver syskonen all egendom, 2:2 ÄB. Om något syskon har gått bort så ärver dennes barn, barnbarn osv. i dennes ställe, 2:2 ÄB. Om det inte finns någon som tillhör andra arvsklassen så går man vidare och ser till den tredje arvsklassen.I den tredje arvsklassen ingår far- och morföräldrar samt deras barn alltså farbröder, fastrar, mostrar och morbröder till den avlidne, 2:3 ÄB. Kusiner har dock inte arvsrätt. I ditt fall om dina barn inte finns i livet och inte heller dina föräldrar skulle alltså din syster ärva dig, 2:2 ÄB. Detta gäller om du inte är gift, om du är gift ärver din make om du inte har skrivit ett testamente som säger något annat, 3:1 ÄB.Som jag av frågan uppfattar din situation blir testamente inte nödvändigt men om jag har missuppfattat och testamente ändå krävs så gäller följande: När man skriver testamente så gäller vissa regler som man ska uppfylla för att testamentet ska vara korrekt. Dessa regler är att testamentet måste upprättas skriftligen, det ska finnas två vittnen och den som skriver testamentet måste underteckna testamentet när vittnena är närvarande. Vidare måste vittnena skriva under testamentet och vittnena ska förstå att det är ett testamente de bevittnar även om de inte behöver veta om vad som står i testamentet, 10:1 ÄB.För att skriva ett juridiskt korrekt testamente kan du använda vår avtalstjänst som du hittar här http://lawline.se/avtal/testamente . Hoppas att detta gav svar på din fråga!MVH

Skillnad mellan makars och sambors arvsrätt

2017-02-18 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag och min sambo har 3 gemensamma barn och min sambo har ett barn sedan tidigare. Alltså har vi särkullbarn. Huset vi bor i ägs endast av honom. Endel möbler i huset är saker jag ärvt och dessa ska jag skriva som enskild egendom. Om min sambo dör före mig vad händer med huset? Vad blir det för skillnad om vi gifter oss? Om jag dör före min sambo vad händer med min enskilda egendom och vad blir skillnaden om vi gifter oss. Får våra gemensamma barn mindre arv utöver min enskilda egendom då? Eller räknas min enskilda egendom bort först. Jag vill under inga omständigheter att mitt arv ska hamna hos särkullbarnet.
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som händer med huset om din sambo avlider innan digSambors ingår inte i den legala arvsordningen, varför du endast får arvsrätt till din sambos kvarlåtenskap om han upprättar ett testamente som ger dig arvsrätt. Han kan dock inte upprätta ett testamente som kränker sina barns rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som hade tillkommit dem efter en arvsfördelning enligt lag, vilket framkommer av Ärvdabalken (ÄB) 7:1 (här).Om ett samboförhållande upplöses på grund av att ena sambon avlider har den andra sambon möjlighet att begära att en bodelning genomförs. I en sambobodelning ingår endast samboegendom, d.v.s. bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, vilket framkommer av SamboL 3 § (här). Då din sambo ägde fastigheten innan ni inledde ert förhållande kommer fastigheten således att undantas en bodelning.- Skillnad om ni gifter erSituationen skulle se annorlunda ut om ni istället var gifta. Då ett äktenskap upplöses på grund av att ena maken dör ska en bodelning ske, vilket framkommer av äktenskapsbalken (ÄktB) 9:1 (här). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, d.v.s. all den egendom som inte är enskild, vilket framkommer av ÄktB 7:1 (här). Du hittar en uppräkning på vad som utgör enskild egendom i ÄktB 7:2 (här). Det innebär att om din man dör innan dig kommer du att ha rätt till hälften av vad som återstår av ert sammanlagda giftorättsgods efter att avdrag för skulder har gjorts, vilket framkommer av ÄktB 11:3 (här). Resterande egendom tillfaller din mans kvarlåtenskap och ska sedan fördelas lika på hans arvingar enligt den legala arvsordningen i ärvdabalken (ÄB) 2:1 (här). Huset utgör således giftorättsgods och kommer att ingå i en bodelning såvida din man inte gör huset till enskild genom äktenskapsförord.- Gemensamma barns arvsrättEnligt den legala arvsordningen ärver bröstarvingar först, vilket framkommer av ÄB 2:1 (här). Dessa ärver med rätt till lika lott, vilket framkommer av paragrafens andra stycke. Då din man har fyra barn får dessa därmed rätt till en fjärdedel av arvet var. Era tre gemensamma barn kommer dock inte ha rätt att ta ut sitt arv förrän du har avlidit. Enligt ÄB 3:1 (här) tillfaller den avlidne makens kvarlåtenskap den efterlevande maken vid hens död. Med andra ord får du rätt till 3/4 av din makes arv med fri förfoganderätt, vilket innebär att du i princip får förfoga över arvet hur du vill, utan att testamentera bort det.Vid ditt frånfälle kommer barnen sedan att ha rätt till en kvotdel av ditt arv som utgör deras efterarv från din make. Efterarvsrätten motsvarar den andel som den efterlevande makens arv utgjorde i relation till dennes totala förmögenhet vid första makens död. Följande formel beräknar kvoten:Makes arv / (makes arv + egendom efter bodelning) = kvotMakes arv -Makes arv med fri förfoganderätt från det första dödsfallet - hur mycket ärvde efterlevande make?Egendom efter bodelning (egendomsförhållandena vid dödsfall 1)-Bodelningslotten vid bodelning-Efterlevandes egendom-Personliga rättigheter- Särkullsbarns arvsrättDin makes barn utom äktenskapet har dock rätt att få ut sin arvslott direkt, d.v.s. 1/4 av värdet av din makes kvarlåtenskap. Detta framkommer av ÄB 3:1 (här). Barnet kan dock få efterarvsrätt istället, liksom era tre gemensamma barn, om hen avstår från arvet till förmån för dig som efterlevande make. Det framkommer av ÄB 3:9 (här).Vad som händer med din enskilda egendom om du avlider innan din sambo/makeSom anfört ovan utgör din enskilda egendom inte samboegendom och din sambo kommer således inte kunna göra anspråk på den i en eventuell bodelning. Detsamma gäller om ni skulle vara gifta då det endast är giftorättsgods som ingår i en sådan bodelning.TestamenteDet som framkommit ovan gäller under förutsättning att din sambo inte har upprättat ett testamente. Ett testamente kan enkelt upprättas via vår avtalstjänst, se här.__________________________________________________________________________________________Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.Med vänlig hälsning,

Inbördes testamente till fördel för bröstarvingar

2017-02-19 i Testamente
FRÅGA |Kan man i ett inbördes testamente (gifta, bara gemensamma barn) förbehålla att vid den enes död och om den andre är förhindrad att själv hantera ekonomiska frågor (demens, långvård eller liknande), skall arvingarna får ut sitt arv utan dröjsmål.
Jakob Perä |Hej och tack för att du hör av dig till oss på Lawline!Din fråga rör makes arvsrätt och regleras i Ärvdabalken (ÄB). I 3 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) framgår det att en efterlevande make har rätt till den avlidnes kvarlåtenskap. Detta innebär att reglerna om efterarv i 3 kap. ÄB blir som utgångspunkt tillämpliga. När en make avlider kommer en bodelning ske och därefter kommer den avliden makens kvarlåtenskap fördelas till den efterlevande maken. När den efterlevande maken därefter avlider kommer detta efterarv att fördelas till era barn enligt 3 kap. 2 § ÄB. Den efterlevande maken kommer därmed ärva av den avlidne maken före sina barn, det finns då en risk att arvet inte kommer bli förvaltad på ett bra sätt av den efterlevande maken.Nu vill ni göra avsteg från den legala arvsordningen om den efterlevande maken är förhindrad att hantera det ekonomiska ansvaret. Som utgångspunkt kan en make testamentera sin kvarlåtenskap hur den själv vill. Den begränsning som finns är laglotten som anger att en bröstarvinge (avlidnes barns) har rätt till hälften av dennes arvslott och kan jämka testamenten som inskränker detta. Detta regleras i 7 kap. ÄB. (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1) Som jag förstår det är det endast ett testamente som inskränker laglotten som kan jämkas. Detta innebär att ett testamente som är till fördel till bröstarvingens laglott inte kan jämkas, vilket detta testamente är. Ett sådant testamente är därmed förenligt med gällande rätt.Det som jag spontant reagerar på är att tillämpningen av testamentet kan vara problematiskt, då det kan vara svårt att tolka vad som anses med ”förhindrad att själv hantera ekonomiska frågor”. Men rättsligt finns inget hinder för ett sådant testamente.

Laga kraft testamente

2017-02-19 i Testamente
FRÅGA |Hej, min sambos barn har godkänt vårt testamente och ska få ut sina laglotter. Har jag nu fri förfoganderätt över min sambos enskilda egendom som det står i testamentet att den efterlevande ska ha? Tack på förhand.
Lisa Andersson |Hej, jag beklagar sorgen. Bestämmelser om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB) som du hittar här. Ett testamente ska delges alla arvingar och testamentstagare och arvingarna måste också godkänna testamentet, 14:4 ÄB. Om de inte godkänner testamentet kan de klandra det, men det måste ske inom sex månader,14:5 ÄB. Ett testamente vinner laga kraft då testamentet har godkänts eller om ingen har klandrat det inom sex månader. Att testamentet har vunnit laga kraft innebär att ingen kan klandra testamentet och att det är det som står i testamentet som gäller. Då din sambos barn har godkänt testamentet bör alltså testamentet vunnit laga kraft. När testamentet har vunnit laga kraft kan bodelning och arvsskifte ske och genom det får som du säger din sambos barn ut sina laglotter och du fri förfoganderätt över din sambos enskilda egendom som det står i testamentet. Tack för att du vänder dig till Lawline och hoppas att detta gav svar på din fråga! Har du några vidare frågor är du välkommen att höra av dig igen på samma sätt eller genom att skriva i kommentarsfältet nedan. Du kan även nå oss via telefonrådgivning Telefon: 08-533 300 04, öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. MVH

Skyldighet för legatarie och arvingar att återbära egendom för att betala den avlidnes skulder

2017-02-18 i Arvsskifte
FRÅGA |I en bouppteckning finns ett legat avseende en fastighet. Legatarien är ej arvtagare i något annat avseende. I dödsboet med en dödsbodelägare finns ett inteckningslån avseende fastigheten. Låneskulden överstiger vida dödsboets övriga tillgångar. Vad händer vid arvsskiftet med inteckningslånet?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du vilken betydelse den avlidnes låneskuld har vid arvskiftet, när låneskulden överstiger de tillgångar som dödsboet har kvar efter att ha utgett en fastighet som legat.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDen dödes skulder ska betalas före legat utges och arv skiftas. Vid arvskiftet i ditt fall kommer legatarien bli skyldig att återbära fastigheten, eftersom det behövs för att täcka dödsboets skuld.Skulder ska betalas förstSom jag förstår det har fastigheten i ditt fall redan utgetts som legat, fastän låneskulden inte hade betalats.Huvudregeln är att den dödes skulder ska betalas före såväl utgivande av legat som arvskiftet. Om arvet ändå skiftas före skulderna har betalats går skiftet åter, enligt 21 kap. 4 § första stycket ärvdabalken (1958:637) (förkortad ÄB). Om det räcker med en partiell återgång så begränsas återgången till vad som är tillräckligt för att betala skulden (21 kap. 4 § andra stycket ÄB).Legat som utges före skulderna har betalats går åter om det behövs för att skulderna ska kunna betalas (21 kap. 5 § ÄB). I första hand är det alltså bara den egendom som ingick i arvskiftet som återbärs, och legat återbärs bara i mån av behov.Vad som alltså kommer att hända är att legatarien blir skyldig att återbära fastigheten.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med den avlidnes skulder är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Bröstarvingars rätt till laglott

2017-02-18 i Laglott
FRÅGA |Vi är ett medelålders par med särkullebarn på båda håll men inga gemensamma barn. Särkullebarn har väl alltid rätt att få ut sin laglott då föräldern avlider. Kan jag och min partner skriva testamente som gör att vi gynnar varandra om någon avlider? Hur många procent av vår ägodel kan vi testamentera åt den andra? Hur många procent har särkullebarnen alltid rätt att få ut? MVH Gunilla
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer! Enligt Ärvdabalken 7 kap 1-3§§ framgår att vid det fall en person dör, har personens bröstarvingar, dvs. barn, rätt att få ut en laglott av arvet. En laglott motsvarar en halv arvslott. Det går därför inte att säga hur många procent era barn kommer att få ut av respektive eftersom det ej framgår hur många barn ni har! Förtydligande exempel: Du har två barn. Båda barnen ska därför få ut en halv arvslott. En egentlig arvslotten för varje barn motsvarar 50%. Därför blir laglotten 25% då den motsvarar en halv arvslott.Ni kan, precis som du skriver skriva ett testamente som gynnar er partner vid det fall att en av er går bort. Ni kan testamentera hur mycket ni vill till er partner. Dessvärre kommer testamentet inte inskränka era barns rätt till laglotter då detta är en oinskränkt rätt, och barnen kan därför begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Resterande egendom kommer partnern ärva!Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!