Hur ska vi göra för att se till att den testamenterade egendomen stannar i familjen?

2017-04-27 i Testamente
FRÅGA |Hej,Min hustru och jag är i 65-årsåldern och inser att det kanske är dags att skriva testamente.Vi har gemensamt två vuxna döttrar. Den ena lever för närvarande ensam, den andra i ett samboförhållande med ett gemensamt barn.Vi vill nu förordna att vår kvarlåtenskap ärvs av döttrarna som enskild egendom .Är det skillnad på enskild egendom med fri förfoganderätt och enskild egendom med äganderätt eller hur skriver man? Vi skulle önska att man inte skulle kunna göra den enskilda egendomen till giftorättsgods genom äktenskapsförord vid eventuella giftermål.Om dottern med barnet skulle dö: Kan man hindra att arvet går vidare till sambo/make utan istället helt tillfaller barnet (vårt barnbarn) ?
Johanna Bergvall |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till ärvdabalken och äktenskapsbalken, ni hittar dem här och här. Vad innebär enskild egendom?Att göra egendom till era döttrars enskilda innebär att den egendomen inte kommer att ingå i en framtida bodelning med anledning av skilsmässa eller makes död. Den kan inte heller ingå i bodelning då samboförhållande upphör. (se 7 kap 1 och 2 §§ samt 10 kap 1 § äktenskapsbalken)Skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderättSkulle ni skriva att egendomen är enskild med fri förfoganderätt innebär det att egendomen blir deras enskilda och att de får göra vad de vill med den förutom att testamentera bort den. De får alltså tex sälja eller spendera den. Full äganderätt innebär istället att era döttrar får göra vad de vill med egendomen, även testamentera bort den. I båda fallen blir alltså egendomen enskild men det som skiljer är hur era döttrar får förfoga över egendomen. Vad ni ska skriva beror på vad ni vill att de ska få göra med egendomen. Den enskilda egendomen kan inte omvandlas till giftorättsgods utan ert samtyckeDen egendom ni gör till deras enskilda i ert testamente kommer inte att kunna omvandlas till giftorättsgods. Detta eftersom det är ett förordnande från tredje man, dvs ni föräldrar, och ett sådant förordnande kan inte ändras utan ert godkännande. Avkastning från den enskilda egendomen blir dock giftorättsgods. Ni kan förhindra detta genom att i testamentet skriva att även avkastningen ska vara döttrarnas enskilda egendom. (se 7 kap 2 § 2 st äktenskapsbalken)Om er dotter går bortI och med att ni egendomen blir enskild kommer den inte att ingå i en bodelning mellan er dotters sambo/make. Sambos ärver dessutom inte varandra. Skulle de vara gifta tillfaller normalt hela er dotters kvarlåtenskap hennes make om hon dör efter att hon fått arvet från er. För att komma undan detta kan ni be er dotter testamentera bort den egendomen hon får av er till sin dotter. Detta förutsätter dock att ni inte testamenterat bort egendomen till henne med fri förfoganderätt, då kan hon ju inte testamentera bort den i sin tur, samt att hennes make fortfarande totalt har fyra prisbasbelopp efter att er dotter gått bort. (se 3 kap 1 § ärvdabalken) Ni kan i testamentet skriva in att egendomen tillfaller ert barnbarn i det fall att er dotter går bort före er. Då kommer er egendom att hamna hos hos ert barnbarn istället när ni gått bort. Hoppas ni har fått någorlunda svar på er fråga! Vill ni ha hjälp med att upprätta ett testamente kan ni boka tid med en jurist från Lawline Juristbyrå här.

Kan jag testamentera allt till min fru utan att hon får bostaden vid skilsmässa?

2017-04-27 i Testamente
FRÅGA |Vi skrev som sambor äktenskapsförord som aktiverades när vi gifte oss 2015. Jag hade med mig bostad och bilar in i boet. Vi hade båda särkullsbarn. Kan man utforma ett testamente så att min fru ärver "allt" utom laglott när jag dör men att jag fortfarande äger mitt boende vid skilsmässa?
Carolina Lundh |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett äktenskapsförord reglerar om er egendom ska klassificeras som enskild egendom eller giftorättsgods.(7 kap. 1 § 1p. ÄktB) Alltså antar jag att ni har registrerat ett äktenskapsförord där ni har gjort dina bilar och bostad till din enskilda egendom. Betydelsen av egendomens klassificering blir aktuell när ni gör en bodelning. En bodelning kommer ni att göra när äktenskapet löses upp, alltså vid eventuell skilsmässa eller då någon av er går bort.(9 kap. 1 § ÄktB) Vid bodelningen kommer din enskilda egendom inte räknas till giftorättsgodset.(10 kap. 1§ ÄktB) Om ni gör en bodelning till följd av skilsmässa, kommer ni alltså dela på allt giftorättsgods och undanta er enskilda egendom som ni själva behåller.(11 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB) Ett testamente har inget med bodelning att göra, utan aktualiseras först när du gått bort och frågan om vem som ska ärva din del av bodelningen uppstår.Så för att förtydliga:Du kommer själv att behålla dina bilar och din bostad vid skilsmässa, förutsatt att dessa gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord som ni registrerat hos Skatteverket. Resten av er egendom kommer ni att dela hälften var. Din fru kommer alltså inte kunna få din bostad eller bilar på sin lott vid en bodelning eftersom de är din enskilda egendom.Däremot om bodelningen görs till följd av din bortgång, så kommer samma bodelning som förut att göras. När bodelningen är gjord kommer det se precis likadant ut som efter skilsmässan. Skillnaden här blir i ”nästa steg”, det vill säga - vad ska hända med delen som är din efter bodelningen? Det är här testamentet får betydelse, eftersom det är i testamentet som du bestämmer vad du vill ska hända med din egendom. I testamentet är du givetvis fri att testamentera allt till din fru (även om dina barn kommer att vara berättigade till sin laglott). Men testamentet har alltså ingen betydelse förrän du gått bort, vilket gör att du givetvis är fri att testamentera allt till din fru utan att hon får din enskilda egendom vid eventuell skilsmässa. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen om du har vidare funderingar. Med vänliga hälsningar

Arvsrätt vid legitaries bortgång

2017-04-26 i Testamente
FRÅGA |HejJag har en fråga om enskild egendom och testamente. Jag är ogift och har inga barn. I mitt testamente har jag skrivit att all min kvarlåtenskap skall tillfalla A som hennes enskilda egendom förutom två specificerade belopp som skall tillfalla A:s två barn, B och C, som enskild egendom. Vad händer med A:s del om vi båda skulle förolyckas vid samma tidpunkt. Jag vill vara säker på att hela min kvarlåtenskap i så fall tillfaller B och C. Krävs det någon särskild skrivelse för detta eller tillfaller min kvarlåtenskap A:s dödsbo och därmed omfattas av de vanliga arvsreglerna. A är ogift.
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Reglering om arv och testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB) (1958:637).Den som mottar egendom på grund av testamente kallas legitarie. Om det är så att legitarien dör innan eller samtidigt som testator, som i detta fallet är du själv, anses legitarien dött innan dennes rätt inträtt. Då måste man avgöra om någon kan träda i legatariens ställe, vilket görs med hjälp av 11 kap. ÄB. Enligt 11 kap. 1 § ÄB gäller först och främst testatorns vilja. Kan testatorns vilja inte fastställas av testamentet finns olika tolkningsregler i 11 kap 2 - 9 §§ ÄB. Enligt 11 kap. 6 § ÄB gäller att om testamentstagare dör innan hans rätt inträtt eller om testamentet inte kan verkställas i vad angår honom, ska hans avkomlingar träda i hans ställe, dock endast om dessa varit legalt arvsberättigade efter testatorn. Med detta avses att endast den som är arvsberättigad enligt lag kan träda i en legataries ställe om legatarien dör innan hans rätt inträtt. Paragrafen är alltså endast tillämplig när testamentsgivaren testamenterat till någon som annars ändå skulle haft arvsrätt efter denne. Det är dock lättast att ha så mycket som möjligt reglerat i testamentet. Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Väl mött!

Kan man ta del av arv innan arvlåtaren dör?

2017-04-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min morfar har ägt ett radhus som är väldigt värdefullt, han har tre barn varav ett har gått bort som är min mamma, vilket innebär att jag har två mostrar vid liv. Den ena står nu sen snart 3år tillbaka som ägare till huset och jag tar ju min mammas plats som bröstarvinge och då tänkte jag fråga hur det blir med min arvslott då min ena moster står som ägare på huset just nu och om jag kan kräva ut något redan nu? Eller står jag med rumpan bar? MvhDaniel
Elin Gustavsson |Hej Daniel! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! ÄrvdabalkenAlla de regler som reglerar arv kan du läsa i Ärvdabalken (ÄB), du kan hitta den här. Precis som du säger så träder du in i din mammas ställe och får direkt hennes del av arvet då hon gått bort, se 2 kap. 1 § ÄB. När din morfar dör så kommer du och dina två mostrar dela lika på din morfars kvarlåtenskap. Gällande huset så har du tyvärr inte rätt att kräva ut pengar ur huset idag. Det som däremot är av vikt är huruvida din moster fått huset i gåva av din morfar. Huset kommer då att räknas som förskott på arv och värdet av huset kommer sedan dras av från din ena mosters arvslott, se 6 kap. ÄB. Om huset inte är att anse som en gåva till din moster, utan att hon bara bott i det, så kommer värdet av huset delas mellan er tre, tillika resterande kvarlåtenskap.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Bouppteckning och vilka som får närvara

2017-04-27 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Får jag ta med mig min kusin som moraliskt stöd vid bouppteckningen efter min far då jag är särkullbarn. Tack på förhand Med vänliga hälsningar Gerd Andersson
Douglas Nordström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Hur ett arv ska fördelas och hur processen går till regleras i Ärvdabalken (ÄB). En bouppteckning är obligatorisk och ska upprättas senast tre månader efterdödsfallet enligt 20 kap. 1 § ÄB. Samtliga delägare ska kallas till bouppteckningen enligt 20 kap. 2 § ÄB. Då du är delägare i dödsboet får du närvara vid mötet och även ta med dig ombud eller närstående så länge ingen annan dödsbodelägare motsätter sig det. Hoppas du fick svar på din frågaVänligen,

Efterarv för den först avlidne makens syskonbarn

2017-04-27 i Efterarv
FRÅGA |Hej! Jag är en kvinna som är gift med en man. Jag har sedan tidigare ett barn. Min make har inga barn och vi har inga gemensamma barn. Om min make går bort först så har jag förstått att jag ärver honom. Inga testamenten eller äktenskapsförord finns. När jag sedan går bort, ärver mitt barn allt efter mig eller kan min makes syskonbarn göra anspråk på något efter min make?MvhSusanne
Karl Montelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Under förutsättningarna som du beskriver stämmer det att du ärver hela din makes kvarlåtenskap om han skulle gå bort först, se ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 §. När du sedan avlider kan det bli fråga om rätt till s.k. efterarv för din makes föräldrar, syskon eller syskons avkomling som finns i livet vid din bortgång (ÄB 3 kap. 2 § första stycket). Efterarvet omfattar den kvotdel som din makes kvarlåtenskap utgör av din totala förmögenhetsmassa när du ärver honom. Om du t.ex har tillgångar värda en miljon kr vid din makes död och du ärver till ett värde av 500 000 kr är kvotdelen 500 000/1 500 000 = 1/3. Rätten till efterarv är alltså 1/3 av kvarlåtenskapen när du sedan går bort och ditt barn ärver resterande 2/3.Det du ärver från din make innehar du med fri förfoganderätt, vilket innebär att du kan överlåta det fritt genom t.ex. försäljning eller gåva men du kan inte bestämma vad som ska hända med kvotdelen efter din död genom testamente (ÄB 3 kap. 2 §). Du kan under din livstid påverka värdet på kvotdelen. Dock finns ett undantag i ÄB 3 kap. 3 § till skydd för efterarvsberättigade mot att du minskar din egendom på ett otillbörligt sätt. På samma sätt ska efterarvet inte omfatta alla värdeökningar av din egendom.Jag hoppas att svaret är till hjälp.Vänliga hälsningar,

Fråga om bröstarvinges rätt till arv.

2017-04-26 i Testamente
FRÅGA |Hej, min farmor har nu somnat in efter ett långt och lyckligt liv. Hon hade en förvaltare och jag har ifrån henne fått reda på att det finns ett testamente i ett bankfack. Min farmor hade en sambo och min farmors enda barn (min pappa) finns inte längre kvar i livet. Jag har en halvsyster (pappas sida) och det är hon och jag som är bröstarvingar om jag förstått det rätt. Är det automatiskt min syster och jag som ska ta hand om dödsboet? Och vad händer om farmor testamenterat bort allt till sin sambo?
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bröstarvingars rätt till arvNär en person dör så använder man sig av reglerna som finns i Ärvdabalken (ÄB), du kan hitta balken här. Precis som du säger så träder du och din halvsyster in i din pappas ställe som bröstarvinge, se 2 kap. 1 § ÄB. Arvlåtarens bröstarvingar har lagskyddad rätt till 50% av den totala kvarlåtenskapen, eftersom att ni är två så får ni då alltså rätt 25%. Din farmor har därför inte rätt att testamentera bort mer än 50% av sina totala tillgångar. Om hon ändå skulle ha gjort det så får ni påkalla en jämkning av testamentet, se 7 kap. 3 § ÄB. Ni måste påkalla jämkning inom sex månader efter det att ni fått ta del av testamentet. Dödsboet och din farmors samboDet finns ingen direkt reglering om vem som ska ta hand om ett dödsbo, men det kan vara lämpligt att du och din syster gör det ihop med din farmors sambo. Om sambon begär att en bodelning ska upprättas så har han rätt till det, detta står reglerat i sambolagen, läs den här. I en bodelning mellan sambor så ingår bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk, bohag är möbler och andra husgeråd. Värdet av bostaden och bohaget läggs samman, sedan gör man avdrag för gemensamma skulder och resultatet delas mellan samborna, se 3,6,8,14 §§ Sambolagen. Den del som tillfaller din farmor, tillsammans med hennes resterande egendom, utgör hennes totala kvarlåtenskap.Lycka till med allt! Vänligen,

Särkullbarns rätt till bostadsrätt

2017-04-26 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag är gift och min make har två egna barn som är vuxna. Vi har inget testamente. Vi äger en bostadsrätt. Måste jag sälja lägenheten nu? Eller hur stor del av värdet tillfaller hans barn?
Wilhelm Stenvall |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att makar ärver varandra, vilket framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken. Av samma bestämmelse framgår dock att om den maken som avlider har något särkullbarn, dvs barn som inte är makarnas gemensamma, så tillfaller hela kvarlåtenskapen till särkullbarnet (eller särkullbarnen om de är flera). Särkullbarnen kan välja att avstå från att direkt ta ut arvet tills den efterlevande maken dör, men gör de inte det så ärver dem alltså hela sin avlidne förälders egendom. Den efterlevande maken ärver i sådant läge alltså ingenting! Det framgår inte av din fråga om din make har dött eller kommer att göra det inom en snar framtid, men jag utgår ifrån att din fråga syftar på vad som händer ifall din make skulle avlida före dig. Som framgått av redogörelsen i föregående stycke kommer alltså din makes barn att ärva hela hans förmögenhet, inklusive bostadsrätten, eftersom de är särkullbarn. Hade barnen varit era gemensamma hade däremot du ärvt före barnen. Ett sätt att inskränka barnens rätt till omedelbart arv är genom testamente där det kan anges att testatorns vilja är att dennes make ska ärva hela kvarlåtenskapen. I sådant läge kan särkullbarn begära jämkning och kräva att få ut sin laglott, vilket är hälften av den avlidnes kvarlåtenskap. Resterande hälft stannar då hos testamentstagaren. Jag rekommenderar att ni upprättar testamente som anger att bostadsrätten (och möjligen även annan egendom) ska tillfalla dig vid hans dödsfall. Skulle detta innebära att barnen inte får ut sin laglott kan de begära jämkning och då får du kompensera dem så att deras rätt till laglott tillgodoses. Vänliga hälsningar,