Formkrav för att testamente ska vara giltigt enligt lag

2016-06-28 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min mor, 86 år gammal, har gjort ett testamente och vill veta om detta gäller juridiskt när hongår bort.Jag kan bifoga dokumentet/testamentet om ni har möjlighet att svara.Ge mig bara en mejladress dit jag kan skicka dokumentet.Tack på förhand och Ha en fin dag Vänligen / Maria
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Utan att veta hur testamentet ser ut så kan jag redogöra för vad ett testamente ska innehålla enligt ärvdabalken. Testamentet ska vara skriftligt och två vittnen ska båda vara med när personen som upprättar testamentet (testator) skriver under det. Vittnena ska även skriva under testamentet. De behöver dock inte veta om innehållet i testamentet utan de behöver bara veta att det de skriver under är ett testamente, se https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1. Det finns även bestämmelser i lagen om vem som inte får vara ett vittne. Detta är till exempel personer som är under 15 år, personer som på grund av en psykisk störning inte förstår vad ett testamente är eller personer som är släkt med den som upprättar testamentet, se https://lagen.nu/1958:637#K10P4S1. Om ett vittne är något av detta så är testamentet inte giltigt. Förutom dessa bestämmelser finns det inga ytterligare formkrav om hur ett testamente ska se ut för att vara giltigt. Dock får man självfallet inte förordna om egendom som man inte har rätt att förordna om, se https://lagen.nu/1958:637#K13P1S1. Ett tips är dock att skriva testamentet så tydligt som möjligt så att testatorns vilja framkommer klart och tydligt så att testamentet inte behöver tolkas efteråt. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Skillnad mellan sambo och make vid arv

2016-06-27 i Sambo
FRÅGA |Vad måste jag och min sambo göra för att trygga upp oss vid dödsfall.Min sambo har ett barn sen tidigare och vi har två gemensamma.Vad händer om min sambo går bort ? Vad skulle skilja från att vara gifta?Måste vi skriva testamente eller liknande för att få invänta med arv tills båda gått bort? Skiljer det från sambo och att vara gift?Vad kostar det att göra testamente?Kan man i någon kombination vara trygg i att inget barn tar ut sin arvslott tills vi båda gått bort?
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om arvsrätt skiljer sig mellan sambos och makar. Regler om arv finns i Ärvdabalken och visa regler kan även återfinnas i Sambolagen respektive Äktenskapsbalken. SambosSom sambos har man inte arvsrätt efter varandra. Detta innebär att om du går bort så kommer endast dina egna barn (sk. bröstarvingar) att ärva dig enl. ÄB 2:1. Om det istället är din sambo som går bort först så kommer hennes bröstarvingar att ärva all hennes kvarlåtenskap, alltså kommer fördelning ske mellan era två gemensamma barn samt hennes barn sedan tidigare (sk. särkullbarn) enl. ÄB 2:1.Om en av er går bort i ert samboförhållande skall den egendom ni skaffat för gemensamt bruk under ert förhållande (sk. samboegendom) ingå i en bodelning, se SamboL 8 § st. 1. Samboegendom innefattar både bostad och bohag, med kravet att det förvärvats för gemensamt och permanent bruk, se SamboL 3 § och 7 §. Vid dödsfall krävs att den andre sambon begär bodelning senast vid bouppteckningen enl. SamboL 8 § st. 2. När fördelning av samboegendom sker efter dödsfall har efterlevande sambo rätt att få ut två x prisbasbeloppet (2 x 44 300) efter att skulder räknats av och i den mån egendomen räcker, se SamboL 18 § st. 2.Eftersom sambos inte ärver varandra, inte är underhållsskyldiga mot varandra och inte har absolut rätt till varandras livförsäkringar så kan det vara bra att gemensamt avtala om vad som ska gälla mellan er. Det finns möjlighet att reglera detta genom samboavtal. Andra avtal ni som sambos kan upprätta är skuldebrev om ni betalat olika för ex. er bostad. Det kan också vara bra att upprätta ett inbördes testamente och se över villkoren för era försäkringar. Lawline erbjuder hjälp med att upprätta dessa typer av privatavtal här, där kan ni även läsa mer om vad som gäller under respektive avtal.MakarOm ni istället skulle vara gifta då en av er går bort så finns det betydligt mer skyddande regler.Om det är du som går bort först så kommer din kvarlåtenskap att tillfalla din efterlevande make enl. ÄB 3:1 st. 1 och era två gemensamma barn, dina bröstarvingar, kommer få ta del av sitt arv från dig när sedan efterlevande make går bort. När efterlevande make går bort kommer hennes kvarlåtenskap först att fördelas lika mellan era gemensamma barn i den mängd som utgör arvet från dig, se ÄB 3:2. Resterande kvarlåtenskap utgör arvet efter henne och kommer därför delas lika mellan hennes tre bröstarvingar, alltså även särkullbarnet enl. ÄB 2:1.Om det istället är hon som går bort först så kommer kvarlåtenskapen att tillfalla dig som efterlevande make på samma sätt som ovan enl. ÄB 3:1 st. 1. Däremot har hennes särkullbarn rätt att få ut sin arvslott direkt. Denna rätt kan särkullbarnet dock avstå till förmån för dig enl. ÄB 3:1 st. 1 samt ÄB 3:9. Efterlevande make har dock rätt att få fyra x prisbasbeloppet (4 x 44 300) så långt kvarlåtenskapen räcker, se ÄB 3:1 st. 2.Reglerna om bodelning mellan makar ser annorlunda ut och omfattar endast makarnas giftorättsgods och regleras i ÄktB 9 kap.Sammanfattningsvis finns det alltså mer säkert reglerat vad som gäller vid en makes bortgång rörande bodelning, arvsrätt och särkullbarn. Det är därför, rättsligt sett, mer fördelaktigt för er att gifta er. Ni kan också ingå olika avtal inom ert samboförhållande som jag angivit ovan. Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss här på Lawline igen.Hoppas att mitt svar var till din hjälp.Vänliga hälsningar

Överlåta enskild egendom?

2016-06-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej om man fått ett hus i arv och som enskild egendom kan jag då ge halva huset i gåva till min fru?
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler om enskild egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230. Definitionen av enskild egendom finns i ÄktB 7 kap. 1 §, där det anges att egendom är enskild om den inte är giftorättsgods. Enligt 7 kap. 2 § p. 3-4 kan egendom vara enskild till följd av arv eller testamente. Skillnaden mellan egendom som utgör giftorättsgods och enskild egendom är att giftorättsgods ingår i en bodelning när sådan förrättas, t.ex. genom att den ena maken avlider eller att makarna skiljer sig, 10 kap. 1 §. Enskild egendom ingår inte i en bodelning.Att egendomen du ärvt är enskild hindrar inte dig från att förfoga över den på så sätt att du genom gåva överlåter halva huset till din fru. Detta gäller såvida du inte fått huset i arv med ett s.k. överlåtelseförbud, i sådant fall gäller andra regler. Vad ni bör ha i åtanke är att din halva av huset alltjämt kommer vara enskild egendom, medan halvan du överlåter genom gåva kommer vara giftorättsgods. Genom äktenskapsförord skulle även din frus halva kunna utgöra enskild egendom. Vill ni ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord får ni specialiserad hjälp med det här.Hoppas du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,

Gåva - förskott på arv?

2016-06-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Gällande arvsrätt. Om 3 av 4 barn får stora gåvor så som mark, pengar mm för 100 000 kr under föräldrarnas leverne, delar alla 4 barn lika på det som är kvar av egendomen eller tar man hänsyn till gåvorna som getts de andra och därför har barn 4 större del av resterande egendom?
Måns Axnér |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Generellt regleras förskott på arv i 6 kap. ärvdabalken (ÄB), se här. Huvudregeln uttrycks i 6 kap. 1 § 1 st., där det föreskrivs att föräldrars gåvor till barn typiskt sett ska avräknas såsom förskott på arv, såvida inte föräldern på något sätt uttryckt en önskan att gåvan inte ska avräknas (till exempel genom en klausul i ett gåvobrev) eller det på annat sätt kan antas att avräkning inte varit förälderns avsikt med gåvan. I 6 kap. 2 § görs ett undantag för mindre, s.k. sedvanliga gåvor. Härunder faller till exempel julklappar och födelsedagspresenter. Av informationen jag har givits är det fråga om större gåvor: mark och större pengabelopp. Sådana gåvor undantas troligtvis inte från huvudregeln, utan avräkning görs på vanligt sätt. Hänsyn ska dock tas till givarens ekonomiska villkor, om föräldern visar en frikostighet mot ett barn som uppenbarligen går utöver dennes ekonomiska förhållanden, ska gåvan/gåvorna avräknas från arvet, 6 kap. 2 § 2 st.. Sammanfattningsvis kan sägas att mycket talar för att de gåvor du anger kommer att avräknas som förskott på arv. Om så är fallet, ska gåvornas värde avräknas från arvet. Hoppas du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,

Särkullbarn och sambo gällande arv

2016-06-27 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej! Vår Pappa som var sambo med en kvinna testamenterade 50% av sina tillgångar till henne, vår Pappa gick sedan bort. Jag och min syster ärvde 50% av hans tillgångar tillsammans. Vad händer när ex sambon dör? Har vi eller våra barn någon arvsrätt eftersom alla hennes tillgångar är från våran Pappa. Hon har 2 vuxna barn men inga barnbarn.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.När din pappas före detta sambo avlider så kommer du och din syster inte att ärva någon del av det er pappa testamenterade till sambon. Detta eftersom ni inte har någon arvsrätt efter er pappas före detta sambo då ni (om jag förstått det rätt) inte har något släktskap till henne och den kvarlåtenskapen det handlar om testamenterades till henne. Detta gäller under förutsättning att inte er laglott kränktes av testamentet, vilket dock inte verkar ha skett eftersom ni fått 1/4 av kvarlåtenskapen var (vilket är halva arvslotten).Hoppas detta gav svar på din fråga!Vänligen

Värdering av fastighet vid bouppteckning

2016-06-27 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej!Vad ska tas upp i bouppteckningen när det finns särkullbarn, fastighetens taxeringsvärde eller värdering sv mäklare?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det finns inte bara ett sätt att värdera en fastighet på. Det vanligaste sättet är att låta fastighetens marknadsvärde vara avgörande. Taxeringsvärdet ska vara 75 % av marknadsvärdet. Det är däremot inte helt säkert att det blir en rättsvis värdering om taxeringsvärdet läggs till grund för uträkningen av fastighetens marknadsvärde, därför kan en värdering av mäklare vara bättre. Det är ytterst ni som har del i bodelningen som får komma överens om en värderingsmetod. Från en fastighets marknadsvärde ska sedermera avdrag göras för latent skatt kapitalskatt samt beräknade försäljningskostnader (ex. mäklararvoden). Alltså bör ni i första hand försöka komma överens om en värderingsmetod. Det kan vara lämpligt att låta en mäklare värdera fastigheten, för att få en bättre uppfattning om gällande marknadsvärde. Kärnpunkten är i alla fall att ta reda på fastighetes marknadsvärde, det vill säga det pris fastigheten skulle åsättas vid en försäljning. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Är en gåva förskott på arv?

2016-06-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min mor fick en gåva i form av 100 000 kr av en släkting några månader innan släktingen dog. Hon fick ett brev där det stod att det var en gåva. Nu är släktingen avliden och ett testamente finns där det står att mamma ska ärva samma summa. Det stod inte i gåvobrevet att det är ett förskott på arv, men det är möjligt att man ändå avsåg att det skulle vara det. Min fråga är, betecknas de pengarna ändå som ett förskott på arvet rent juridiskt? Tacksam för svar!
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Regler om förskott på arv finns i ärvdabalken (ÄB) 6 kap., se här. Förskottsreglerna skiljer sig åt beroende på vem som ger gåvan och vem som tar emot den. Om det är ett barn som tar emot en gåva från en av sina föräldrar gäller särskilda förskottsregler. Nedan utgår jag från att det inte var någon av sina föräldrar din mor fick gåvan ifrån, utan någon annan släkting. Om det var någon av din mors föräldrar som överlät gåvan gäller alltså andra regler än de jag nu kommer redogöra för.I 6 kap. 1 § 1 st. andra meningen anges att avräkning endast ska ske om detta har föreskrivits (t.ex. i ett gåvobrev) eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs. Avräkningsskyldigheten måste alltså vara anordnad redan när gåvan gavs. Den kan dock förordnas utan något krav på form, således gäller även ett muntligt förordnande. I annat fall föreligger avräkningsskyldighet endast om det framgår av gåvogivarens testamente.Hoppas du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,

Bröstarvinges laglott

2016-06-26 i Testamente
FRÅGA |Min kommande sambo äger en bostadsrätt. Han har även en förmögenhet som dock inte uppgår till bostaden värde. Han vill att jag ska ha lägenheten om han dör. Men han har en son. Hur ska vi göra och skriva för att det ska bli rätt mot oss alla? Förstår att vi behöver testamente.Kan vi få hjälp så att våra tankar kring detta klarnar?Susanne
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det stämmer att ni bör upprätta ett testamente för att reglera din sambos kvarlåtenskap ska fördelas när han dör. Jag utgår i mitt svar att det inte finns några andra arvingar, då du inte nämner något om det i frågan. Reglerna om testamente, och om arv finns i ärvdabalken, (ÄB). Din sambos son har en så kallad laglott, som är hälften av arvslotten. Har ni inget testamente i dagsläget och det inte heller finns några andra arvingar än sonen, skulle sonen ärva allt som hans pappa äger, den så kallad arvslotten. Laglotten är hälften av det. Laglotten får man inte testamentera bort, utan ska enligt lag tillfalla bröstarvingen, sonen. Se. 2:1 ÄB och 7:1 ÄB. Som sambo ärver du ingenting enligt lag. Däremot kan du ärva genom att ni då upprättar just ett testamente. Du kan endast ärva den del som inte enligt lag tillfaller din sambos son, vilket är 50 % av värdet av din sambos totala kvarlåtenskap.Det ni kan göra är att upprätta ett testamente som klargör att du får bo kvar i lägenheten, förfoga den även om du inte fullt äger den, och att den sen ska tillfalla din sambos son vid din död. Vi på Lawline kan hjälpa er att upprätta ett sådant testamente. Du kan ringa oss på vår telefonrådgivning och förklara ditt ärende mer ingående, så kan någon av oss där slussa dig vidare till en av våra jurister. Telefonrådgivningen är öppen måndag - onsdag kl. 10.00 - 16.00, och telefonnumret är 08-533 300 04.Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, återkom gärna till oss för vidare frågor eller hjälp med upprättandet av testamentet. Vänligen,