Vad har syskonbarn för arvsrätt?

2017-06-27 i Arvsordning
FRÅGA |Min mor har nyligen gått bort. Det finns jag och 3 syskonbarn som finns kvar. Min mor hade en bostadsrätt som nu har blivit såld med vinst. Inga lån finns. Hur fördelas det hela mellan mig (barn) och barnbarnen?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Ett arv fördelas mellan de arvingar som finns kvar och man delar in efterlevande i olika arvsklasser som talar om i vilket led man får ärva, jag redogör för de olika arvsklasserna nedanför. I frågan framgår det inte hur många syskon ni var eller om din mor var gift när hon gick bort men jag utgår ifrån att hon inte efterlämnade någon make då han isåfall hade ärvt först. Arvet delas då upp i så många delar som ni är syskon, alltså hennes barn. Så för enkelhetens skull utgår jag ifrån att ni var två syskon. Då delas tillgångarna på två lotter där du ärver den ena och de tre syskonbarnen får dela den andra halvan mellan sig. Här är det alltså både den vinst efter bostadsrätten och eventuell annan tillgång som kan finnas efter ett dödsbo. Arvsklasser:Första arvsklassen är barn eller barnbarn till den avlidna (2 kap. 1 § ärvdabalken). Andra arvsklassen är om det inte finns några barn eller barnbarn, då ärver den avlidnes föräldrar, och om det inte finns några kvarlevande föräldrar ärver syskon (2 kap. 2 § ärvdabalken). Den tredje och sista arvsklassen är om det inte finns någon kvarlevande i någon av de andra arvsklasserna, då ärver mor och farföräldrar (2 kap. 3 § ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad händer om förskott på arv är så stort att avräkning inte kan ske?

2017-06-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Om den ene bröstarvingens förskott på arv är så stora att boets tillgångar inte räcker till för avräkning av förskotten. Vad händer då? Ska den vars arv inte räcker till för avräkning tillföra eget kapital?
Emma Fagerberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB) är en arvinge som fått ett förskott som inte kan till fullo avräknas på dennes arvslott inte skyldig att återbära överskottet, om det inte gjorts en bestämmelse om detta då förskottet gavs. Det finns en bestämmelse i 6 kap. 1 § 2 st. ÄB som anger att om en make av sitt giftorättsgods har gett ett förskott på arv till en bröstarvinge som är makarnas gemensamma, ska avräkning göras på arvet efter den först avlidna maken. Om detta arv inte räcker till, ska det som återstår avräknas på arvet efter den andra maken. Detta gäller dock alltså endast när det handlar om gemensamma bröstarvingar samt giftorättsgods (den egendom som delas lika vid bodelning). Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer med arvet efter mammas make?

2017-06-27 i Särkullbarn
FRÅGA |Min mor var gift men hon gick bort först o sen dog hennes make som vad vi vet inte hade några arvingar. Vid min mors död hävdade han sin rätt o vi (barn på mammas sida) avstod att tvista detta men vad hände sen med arv efter honom? Mvh
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I svaret kommer jag att utgå ifrån att din mammas make inte är din far. Eftersom att din mor var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, 3:1 Ärvdabalk (1958:637) (ÄB). Din mors make kommer att ärva din mors kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det innebär att han kan göra vad han vill förutom att testamentera bort egendomen, 3:2 3 st. ÄB. Om den avlidne däremot efterlämnar barn som inte är den efterlevande makens barn (särkullbarn, i det här fallet du och dina syskon) har särkullbarnet rätt att få ut din andel av arvet direkt vid förälderns bortgång. Om ett särkullbarn väljer att inte ta ut sitt arv direkt har personen rätt att ärva den avlidne förälderns make, 3:9 ÄB. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Testamente till sambo

2017-06-26 i Testamente
FRÅGA |Jag har ärvt en summa pengar av mina föräldrar som ev jag ska spara till mina fem barn. Mina föräldrar skrev testamente där bara vi barn ärver alltså inte sambo eller make/make. Jag och min sambo har skrivit testamente att vi ärver varandra, men detta arv vill jag inte att han får utan mina/ våra barn. Går det att skriva ett eget testamente som bara gäller dessa pengar och måste sambon också skriva på isåfall. Tacksam för ett svar vart jag ska vända mig.
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det arv du fått kan undantas från att gå till din sambo genom testamentet med hjälp av ytterligare ett testamente.Svaret är ja, du kan göra vad du vill med dina pengar. Så du kan antingen skriva in i det gamla testamentet att din sambo ska få allt utom summan som du fått i arv av dina föräldrar. Eller så skriver du ett nytt testamente där det står särskilt om detta. Se bara till att båda testamentena i så fall är förvarade på samma ställe så att inte det ena glöms bort.Din sambo behöver inte skriva på något. Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta, och kan hjälpa dig att utforma testamentet på rätt sätt, kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.Hoppas att det var svar på din fråga! Vänliga hälsningarSanna Wetterin

Hur gör man om man inte är överens vid bodelning?

2017-06-27 i Arvsskifte
FRÅGA |Harbegärt och fått bodelning från min avlidna sambo, gällande bostadsrätt. Hon hade 3 egna barn, vi har ett gemensamt. Vi ägde bostadsrätten 50/50. Nu är vi inte överens om beloppet som jag skall lösa ut barnen med. Hur går vi tillväga? Skiftesman?Tacksam för svar.
Emma Fagerberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett dödsbo förvaltas gemensamt av dödsbodelägarna. Delägarna måste vara eniga om det som sker med dödsboet. Om delägarna inte är eniga kan de istället ansöka om en boutredningsman enligt 19 kap. ärvdabalken, som utses av domstol. Det räcker att en av delägarna ansöker om boutredningsman, denne behöver alltså inte ha de andra delägarnas tillåtelse till detta. Boutredningsmannens uppgifter är att sköta om förvaltningen av dödsboet och denne får ensam besluta i samtliga åtgärder som rör förvaltning av egendomen. I viktiga angelägenheter ska boutredningsmannen inhämta åsikter från delägarna, men beslutar sedan själv i frågan. En boutredningsman har rätt till arvode och ersättning för kostnader. I ditt fall låter det som en bra idé att ansöka om en boutredningsman, om ni inte kan komma överens om en summa. Om du själv ansöker om boutredningsman finns det en risk att det är du själv som behöver stå för ersättningen till boutredningsmannen, om tillgångarna i dödsboet inte skulle räcka till detta. Om du och barnen istället ansöker tillsammans blir ni solidariskt ansvariga för att boutredningsmannen får sitt arvode, ni blir alltså lika mycket ansvariga för att betala kostnaden. I första hand ska dock ersättningen tas ur dödsboet. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Särkullbarns rätt till sin arvslott

2017-06-27 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej.Jag och min bror bor i sverige men är amerikanska medborgare. Våran farfar har precis gått bort och han har fyra barn. Han lämnar efter sig en väldigt mycket både pengar, hus, företag osv. Nu är det så att min pappa som är den äldsta av syskonen sitter i fängelse i USA. Hur funkar det med arvs rättigheter i en sådan här situation? Vad har man för rättigheter? Det ska tilläggas att min farfar gifte om sig på äldre dar men jag vet att han hade skrivit äktenskapsförord. Vill också tillägga att jag misstänker att min pappas övriga syskon försöker göra allt så inte min pappa ska få något eller att vi ska få reda på något. Dom säger hela tiden att allt går till hans nuvarande fru, vilket jag har väldigt svårt att tro. Mvh
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår inte var din farfar var bosatt vid tidpunkten för sin död. Enligt artikel 20 i arvsförordningen ska lagen i det land där personen hade hemvist vid tidpunkten för sin död tillämpas för arvsfrågor. Enligt artikel 22 kan dock personen i fråga i sitt testamente välja att lagen i det land där personen är medborgare istället ska tillämpbar.Förutsatt att det är de svenska arvsreglerna som är tillämpliga på arvet efter din farfar kommer din far ha rätt att få ut sin arvslott trots att din farfar gift om sig. Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken ska visserligen kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande makan, detta gäller dock inte ett särkullbarns arvslott. Det faktum att din far sitter i fängelse förändrar inte detta.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma. Med vänliga hälsningar,

Gåvobrev eller testamente? Fördelning av moderns egendom mellan bröstarvingar

2017-06-26 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |HejJag skulle vilja ha era synpunkter på följande. Det är min mors önskemål att vissa saker skall ges som gåva hon har specikt önskemål om vem som skall ha vad.och övrigt lösre skall delas lika. Dessutom finns det fondkonto som min syster disponerar. Jag har inte tillgång till detta i nuläget. Det är min mors önskemål att även dessa skall delas lika. Nu är min fråga hur hennes önskemål bäst skall bevakas. Kan det bli fråga om gåvobrev eller testamente. Måste mottagarna var värvarande vid gåvobrevs upprättande. Är det något särkilt att tänka på omifråga om formulering.Med tack för synpynkter.Med vänlig hälsning
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du följande:1. Är gåvobrev eller testamente bäst för att tillgodose din mors önskemål?2. Hur upprättar man ett gåvobrev?Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDin mors önskemål kan tillgodoses genom såväl gåvobrev som testamente. Gåvobrev kan användas om hon vill ge bort sin egendom medan hon lever. Testamente kan användas om hon bara vill ge bort sin egendom efter att hon har avlidit.Ett gåvobrev ska vara en urkund, och ha överlämnats till mottagaren av gåvan. Det måste även framgå att det rör sig om en gåva, vad gåvan är, vem som ger gåvan, och vem som mottar gåvan.Gåva eller testamente?Din mors önskemål kan helt riktigt förverkligas genom gåva eller testamente. Sådana handlingar skulle ge dig och din syster äganderätten till den egendom som din mor ger er.Det som är viktigt på när din mor väljer mellan gåvobrev och testamente är när hon vill att hennes egendom ska fördelas mellan er.Ett testamente skrivs för att fördela det som blir kvar efter att din mor avlider (9 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Det skulle alltså inte få någon verkan medan hon fortfarande lever.Observera att din mor genom testamente bara kan förändra hur hälften av hennes egendom ska fördelas. Den andra hälften skyddas av den s.k. laglotten som du och din syster har rätt till (7 kap. 1 och 3 §§ ÄB).Ett gåvobrev kan användas för att fördela din mors egendom när hon lever. I motsats till ett testamente, får alltså ett gåvobrev verkan före din mor avlider.Om din mor dock skriver ett gåvobrev som bara börjar gälla efter att hon har avlidit, behandlas det som ett testamente (17 kap. 3 § ÄB). Det måste då uppfylla kraven för ett testamente.Observera att en gåva från din mor till dig eller din syster ses som förskott på arv. Det innebär att gåvans värde tas bort från den rätt du har till din mors arv efter att hon har avlidit. En gåva från din mor ses dock inte som förskott på arv om hon anger att den inte är förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB).Valet mellan gåva eller testamente beror alltså av när din mor vill att hennes egendom ska fördelas.Hur upprättas ett gåvobrev?För att vara bindande måste ett gåvobrev uppfylla kraven i 1 § lagen angående vissa utfästelser om gåva (Gåvolagen).Ett gåvobrev måste alltså vara:1. En urkund (dvs., en handling som upprättats för att tjäna som bevis för gåvan), som2. Överlämnats till gåvans mottagare.Det måste även framgå att det rör sig om en gåva, vad gåvan är, vem som ger gåvan, och vem som mottar gåvan.Vill du ha hjälp att upprätta ett gåvobrev kan rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka på http://lawline.se/boka.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med gåvobrev eller testamenten är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Tolkning av testamente

2017-06-26 i Testamente
FRÅGA |I ett testamente står "... att den efterlevande ska ha all min kvarlåtenskap med undantag av bröstarvinges laglott. Efter bådas frånfälle ska kvarlåtenskapen fördelas enligt lag."Då det finns både gemensamt barn och särkullbarn undrar jag hur fördelningen av arvet blir nu och respektive efter bådas frånfälle. Kommer det gemensamma barnet ensam ärva sedan eller har särkullbarnet någon rätt till efterarv?
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur kvarlåtenskapen ska fördelas mellan det gemensamma barnet och särkullbarnet enligt testamentet.Jag tolkar testamentet så att det gemensamma barnet och särkullbarnet båda ska få ut sina laglotter, häften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB), efter den först avlidne makens död. Efter den efterlevande makens död ska båda det gemensamma barnet och särkullbarnet dela på det som finns kvar, och alltså få ut resten av deras arv. Det är dock svårt att tolka ett testamente om man inte har det framför sig. Därför rekommenderar jag att du låter en av våra jurister titta på testamentet åt dig, för säkerhets skull. Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta, och kan titta på testamentet i sin helhet för en komplett tolkning, kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.Hoppas att det var svar på din fråga! Vänliga hälsningarSanna Wetterin