Dödsbodelägares gemensamma ansvar i dödsboet

2016-10-25 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Vi är fyra pers inblandade i boutredning. En fru, två gemensamma barn och ett särkullbarn. Kan mamman och de två gemensamma barnen fatta en massa beslut utan att fråga särkullbarnet om det är ok.
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Boutredningar regleras i 18 kap. ärvdabalken (ÄB) (1958:637) se här.En bortgången persons egendom ska som huvudregel ombesörjas och förvaltas av dennes arvingar gemensamt, se 18 kap. 1 § ÄB. Samtliga arvingar, inklusive särkullbarnet, företräder och ansvarar därför över boet samt har rätt att tala och svara i saker som rör dödsboet. Åtgärder som rör boet kan endast tas utan särkullbarnets samtyckes om sådana inte kan skjutas upp. Undantaget i regeln tar först och främst sikte på brådskande situationer. Alla måste annars vara överens om beslut som tas under boutredningen, här gäller alltså inte majoritetsbeslut. När handlingar inkommer dödsboet ska den som mottar dessa delgiva övriga dödsbodelägare (1 a §). Särkullbarnet har alltså som huvudregel härvid en fjärdedels beslutsrätt i dödsboet. Om särkullbarnet däremot är underårig fordrar vissa beslut som rör dödsboet tillstånd från överförmyndaren. Det kan vara bra att veta att en missnöjd dödsbodelägare kan lämna in en ansökan till tingsrätten och begära att dödsboet avträder till förvaltning av boutredningsman, exv. om flera beslut tagits utan delägarens samtycke. Detta förutsätter att delägarna alltså inte kan komma överens om förvaltningen. Dödsboet är en tillfällig verksamhet vars syfte är att avvecklas och övergå till successorerna. Tingsrätten gör en bedömning om huruvida syftet inte kan uppnås och kan därefter välja att utse en boutredningsman som tar över förvaltningen av dödsboet. Om ett sådant beslut tas inskränks därvid delägarnas rätt att ta beslut i frågor som rör dödsboet.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Arvsskifte när det finns gemensamma barn och särkullbarn

2016-10-24 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag är gift och vi har 1 gemensamt barn. Jag har 2 barn ,som är 9 och 15 år gamla, sen tidigare förhållanden. Vad händer om jag dör? Kan mammorna till mina tidigare barn lägga sig i något? Vad händer med vårat hus, står min fru som ensam ägare eller delar hon med barnen?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om arv regleras i ärvdabalken, förkortas ÄB, se lagen här.Enligt 2 kap 1 § ÄB är det ens barn (bröstarvingar) som ärver när man går bort, men om du skulle gå bort skulle din fru ärva efter dig eftersom att du är gift, detta framgår av 3 kap 1 § ÄB. Ett undantag från att din fru ärver är dock om det finns särkullbarn, alltså barn som inte är gemensamma, vilket det gör i detta fall. Särkullbarnen har nämligen rätt att ta ut sitt arv på en gång. Dina barn är dina bröstarvingar och de har enligt 7 kap 1 § ÄB något som kallas laglottsskydd. Laglottsskyddet innebär att en bröstarvinge alltid har rätt att ärva hälften av arvslotten. Detta kan förklaras genom följande exempel:Säg att du lämnar efter dig 90 000kr om du går bort. Eftersom att du har tre barn ska de alla ärva lika mycket, alltså 30 000 kr var. Dessa 30 000 kr utgör arvslotten, och hälften av det, alltså 15 000 kr utgör deras laglott som de har rätt till enligt lag. Laglotten kan inte testamenteras bort.Ditt tredje barn som du har tillsammans med din fru kommer däremot att få vänta på sitt arv till förmån för din fru, och istället ha rätt till efterarv om din fru skulle gå bort. Barnet ärver då en del i från dig och en del i från din fru. Detta framgår av 3 kap 2 § ÄB. Något som ska poängteras är att särkullbarnen också kan vänta med att ta ut sitt arv till förmån för din fru och då istället ha rätt till efterarv som ert gemensamma barn. Detta framgår av 3 kap 9 § ÄB.Vad som händer med huset beror helt enkelt på vilken egendom du lämnar efter dig om du skulle gå bort. Vid eventuell bortgång kommer en bodelning att göras och utav den kommer det framgå vilken egendom du lämnar efter dig/vilket värde. Skulle det vara så att huset är din enda tillgång och särkullbarnen vill ta ut sitt arv direkt är det genom huset det måste ske. Din fru kan då bli tvungen att köpa ut särkullbarnen för att kunna äga huset själv. Eftersom att särkullbarnen har rätt till laglotten kan du inte testamentera bort dem. Du skulle kunna formulera ett testamente så att dina barn (särkullbarnen) får starka ekonomiska skäl till att låta din fru ärva all egendom med fri förfoganderätt (hon får då inte testamentera bort den egendomen). Ett exempel är att barnen ges rätt till hela arvslotten och inte bara laglotten förutsatt att de låter din fru ärva all egendom (även kallar orubbat bo). Skulle något av barnen vara under 18 år när du går bort, får de inte själva råda över sin egendom enligt 9 kap 1 § föräldrabalken, förkortas FB, se lagen här. Enligt 13 kap 1 § FB får den omyndiges föräldrar, om dessa är barnets förmyndare, bestämma hur den omyndiges tillgångar ska användas. Alltså kan dina äldre barns mamma (de som var 9 och 15 år) styra över den egendom som de ärver. Din nuvarande fru styr över egendomen som kommer tillfalla din yngsta, eftersom att din fru ärver före ert gemensamma barn.Det du kan göra om du inte vill att dina barns mamma ska styra över den egendom som de ärver av dig är att du i ett testamente skriver som villkor att barnen själva ska få råda över egendomen. Är barnen dock under 16 år finns en ovillkorlig rätt för mamman att styra över även sådan villkorad egendom. Skulle barnen vara över 16 år finns det möjlighet för mamman att enligt 9 kap 4 § och 9 kap 3 § 2 st FB ta hand om egendomen genom överförmyndares samtycke om det kan anses erforderligt med hänsyn till barnens uppfostran eller välfärd. (En överförmyndare finns i varje kommun enligt 19 kap 1 § FB och utövar tillsyn över förmyndare).Ett bättre alternativ är då kanske att i testamente villkora egendomen med särskild överförmyndarkontroll. Ett sådant villkor innebär bland annat enligt 16 kap. 11 § föräldrabalken att den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet efter dig för dina omyndiga barns räkning ska sätta in medel hos bank samt lämna uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Har pengarna satts in hos en bank enligt 16 kap. 11 § FB med förbehåll om att det skall stå under särskild överförmyndarkontroll får dessa inte tas ut utan överförmyndarens samtycke. Detta framgår av 13 kap 8 § FB. Det måste dock uppmärksammas att det finns en möjlighet att överförmyndaren ger mamman samtycke att använda eller på annat sätt förvalta viss del av egendomen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Arvsfördelning mellan gemensamma barn och särkullsbarn, mm.

2016-10-23 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min fråga är: Vi är ett gift par och har en villa. Lagfarten på huset står i bådas namn. Min man har en son från ett tidigare äktenskap och vi har två gemensamma barn.Vad gäller om jag eller min man går bort? Hur fördelas arvet gällande huset?Vänliga hälsningar,Sara
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna gällande din fråga hittar du i Ärvdabalken (ÄB) (här) samt Äktenskapsbalken (ÄktB) (här).I min bedömning kommer jag att utgå från att det är din man som har avlidit. BodelningNär en make dör ska en bodelning förrättas innan arvsfördelningen sker. Detta framkommer av ÄB 23:1 (här) och ÄktB 9:1 (här). I bodelningen kommer ert giftorättsgods att fördelas lika mellan er (ÄktB 11:3 här). Giftorättsgods är er gemensamma egendom som inte är undantagen som enskild egendom (ÄktB 7:1 här). En uppräkning på vad som utgör enskild egendom hittar du i ÄktB 7:2 (här).Eftersom ni äger huset tillsammans utgår jag ifrån att huset utgör giftorättsgods. Husets värde kommer därmed att delas på hälften vid en bodelning. Den ena halvan går då till dig medan den andra halva kommer att ingå i din makes kvarlåtenskap tillsammans med hans enskilda egendom. Det är kvarlåtenskapen som sedan fördelas på hans arvingar.ArvsfördelningEnligt ÄB 2:1 (här) ärver den avlidnes avkomlingar först. Dessa får rätt till lika lott, vilket framkommer av paragrafens andra stycke. Eftersom din make har tre barn kommer varje barn därmed att få rätt till 1/3 av din mans egendom, där halva husets värde ingår.Gemensamma barns efterarvsrättEra två gemensamma barn kommer dock inte få ta ut sitt arv förrän du har avlidit. Enligt ÄB 3:1 (här) tillfaller den avlidne makens kvarlåtenskap den efterlevande maken vid hans död. Med andra ord får du rätt till 2/3 av din makes arv med fri förfoganderätt. Vid din död kommer barnen sedan att ha rätt till en kvotdel av ditt arv som utgör deras efterarv från din make. Efterarvsrätten motsvarar den andel som den efterlevande makens arv utgjorde i relation till dennes totala förmögenhet vid första makens död. Följande formel beräknar kvoten:Makes arv / (makes arv + egendom efter bodelning) = kvot"Makes arv": -Makes arv med fri förfoganderätt från det första dödsfallet - hur mycket ärvde efterlevande make?"Egendom efter bodelning": -Bodelningslotten vid bodelning-Efterlevandes egendom-Personliga rättigheterSärkullsbarns rätt till arvDin makes son från det tidigare äktenskapet har dock rätt att få ut sin arvslott direkt, dvs. 1/3 av värdet av din makes kvarlåtenskap. Detta framkommer av ÄB 3:1. Sonen kan dock få rätt till efterarv istället, liksom era två gemensamma barn, om han avstår från arvet till förmån för dig som efterlevande make. Detta framkommer av ÄB 3:9 (här). TestamenteOvan gäller under förutsättning att din make inte har upprättat ett testamente som reglerar arvet av sin del av huset. Har sådant inte upprättats kan han enkelt upprätta ett via vår avtalstjänst, se här.__________________________________________________________________________________________Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen tillbaka till Lawline!Med vänliga hälsningar,

Efterlevande sambors rätt till arv när det finns gemensamma barn

2016-10-22 i Sambo
FRÅGA |Om sammanboende har ett gemensamt barn och den ena avlider, är det samma regler som gäller som när gifta pars barn dvs säga att det blir efterarv? Eller får det gemensamma barnet ut sitt arv direkt oavsett ålder (omyndigt barn)?
Hanna Gustafsson |Hej och tack för att vänt dig till Lawline med din fråga! Först i den så kallade arvsordningen är bröstarvingar enligt 1 § 2 kapitlet ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. Detta betyder att finns det barn till den som avlider så kommer barnet/barnen att ärva före någon annan. Det finns dock undantag och det är om den som avlidit var gift. Då har make/maka rätt att få ut arvet enligt 1 § 3 kapitlet ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1. Denna regel gäller dock bara om det handlar gifta par. Om personen som avlidit inte var gift men var i ett samboförhållande så gäller inte regeln utan då kommer barn till den avlidne att ärva kvarlåtenskapen. Kvarlåtenskapen är vad som hör till din avlidne efter till exempel en bodelning. En bodelning behöver inte ske när ett samboförhållande upphör utan det är den efterlevande sambon som kan begära om detta enligt 8 § sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P8S1. En bodelning ska begäras senast när bouppteckningen förrättas, alltså när man tar upp vilken egendom den avlidne hade, enligt samma paragraf som ovan. Om en bodelning begärs har den efterlevande sambon rätt till hälften av samboegendomen som fanns i förhållandet enligt 14 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376#P14S1. Som samboegendom räknas den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som förvärvats för gemensamt bruk enligt 3 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376#P3S1. Sammanfattningsvis gäller alltså inte samma regler om efterarv för sambor som för gifta par utan barn ärver direkt oavsett ålder. Dock har en sambo rätt att begära bodelning och har i alla fall rätt till hälften av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som fanns i samboförhållandet. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Arv och enskild egendom

2016-10-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Vad är innebörden i följande äktenskapsförord?Underteckande äkta makar Sven Svensson och Anna Svensson förordnar genom detta äktenskapsförord följande.Min Sven Svenssons, fastighet Storstad Engeln 1:24, jämte avkastningen därav, skall vara enskild egendom vari, maka ej äger giftorätt.Mig Anna Svenssons, tillkommande arv och framtida försäkringsersättning skall, liksom avkastningen därav, skall vara enskild egendom vari, maka ej äger giftorätt.Scenariot är följande:Paret har inga gemensamma barn.Maken dör, tre veckor senare dör även makan.Vem ärver fastigheten som upptas i äktenskapsförordet?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Innan jag besvarar din fråga mer detaljerat vill jag bara klargöra att en tillgång gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord inte primärt är en arvsrättslig reglering, utan snarare en säkerhet inför en potentiell skilsmässa när båda makarna fortvarande är i livet. Om Sven önskar destinera fastigheten till någon, behöver han upprätta ett testamente. Regleringen om enskild egendom får dock vissa efterlevandekonsekvenser, vilka jag redogör för här nedan. Det framgår av din fråga att de inte har några gemensamma barn, men eftersom det inte angetts att de har barn utanför äktenskapet förutsätter jag att så inte är fallet. Jag förutsätter också att ingen av dem upprättat ett testamente, varken var för sig eller inbördes. Vad som kommer hända är att när Sven går bort, kommer en bodelning upprättas. Fastigheten, Annas tillkommande arv och hennes försäkringsersättningar kommer inte tas med i bodelningen då de har karaktären av enskild egendom. Resterande av makarnas bo kommer behandlas som giftorättsgods och läggas upp på lotter och delas sinsemellan. Anna kommer ärva Svens delar före någon av Svens möjliga arvingar (då Sven som sagt saknar avkomlingar och testamente), då makar ärver före andra. Detta är till för att man inte ska sätta en efterlevande make på marken. Det finns också vissa spärregler till skydd för Anna om ett minsta belopp hon är berättigad, men det blir inte aktuellt i vårt fall. Det Anna ärver från Sven ärver hon med vad man kallar fri förfoganderätt. Det betyder att hon kan konsumera (använda) det, men inte testamentera bort det. Det här är en skyddsregel för Svens legala arvingar, där lagstiftaren säger att det är acceptabelt att en efterlevande make lever med samma livskvalité shar Svens dödsbo inte upplösts vid Annas dödsfall varpå hon i verkligheten inte fått del av det slutgiltiga arvet än. ärvda föråsom han eller hon gjorde innan sin partners bortgång, men samtidigt inte ska ha rätt att främja sina egna arvingar med den ärvda förmögenheten. Sannolikt kommer Anna inte hinna konsumera särskilt mycket av det arv hon har med fri förfoganderätt på bara tre veckor. Sannolikt har Svens dödsbo inte upplösts vid Annas dödsfall varpå hon i verkligheten inte fått del av det slutgiltiga arvet än. Vi kan därför presumera att ingenting skett med förmögenhetssumman som härstammar från Sven. Vad som händer nu är att fastigheten, tillsammans med den del av giftorättsgodset från bodelningen som blivit Svens, kommer då gå till Svens föräldrar med lika del vardera. De är Svens närmsta arvsklass och har föräldrarna gått bort kommer Svens eventuella syskon träda i föräldrarnas position. Lever varken föräldrar eller syskon eller syskons barn (osv.) kommer eventuella mor-/farföräldrar ärva. Finns inga sådana, finns inga fler arvsklasser och arvet kommer då tillfalla allmänna arvsfonden. Hoppas du fått lite mer klarhet i problematiken, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor! Med vänlig hälsning,

Rätt till efterarv efter farbror?

2016-10-24 i Efterarv
FRÅGA |Hej! Jag har en faster som varit ingift med min farbror (bror med min pappa) som är avliden sedan 20år. Min farbror och ingifta faster har inga barn. Min ingifta faster som är i livet har bara en systerson & sedan är det jag. Mina föräldrar är avlidna . När hon avlider, vem av oss ärver min ingifta faster, båda eller bara systersonen? Vet ej om min ingifta faster har något testamente skrivet.Tacksam om en förklaring.Tack på förhand.
Asta Schulz |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid fråga gällande arv är det Ärvdabalken som blir aktuell. Vid din farbrors död ärvde din ingifta faster all hans kvarlåtenskap. När din faster sedan avlider har den först avlidnas (alltså er farbror) släktingar rätt till efterarv. Efterarvet är en slags uppskjuten arvsrätt och utgör i normalfallet hälften av din ingifte fasters bo. Innehav av enskild egendom kan dock ändra på detta förhållande. Då kommer du istället att ärva den kvotdel som gällde när din farbror gick bort. Du har rätt till detta efterarv under förutsättning att varken din fasters föräldrar eller syskon lever, då de kommer före dig i den legala arvsordningen. Det som blir kvar efter ditt efterarv ärver systersonen. Hoppas du fick svar på din fråga och klarhet i dina funderingar, tveka inte att höra av dig i annat fall. Med vänliga hälsningar,

Vilka arvsrättsliga konsekvenser får ett förskott på arv riktat till gemensam bröstarvinge när särkullbarn också finns?

2016-10-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Min man och jag har en gemensam dotter. Maken har fyra barn från tidigare förhållanden. Vi funderar på att ge den gemensamma dottern ett förtida arv i form av en bostadsrätt. Hur kan vi administrera det hela. Från vem av oss kan hon ärva? Vi äger alla våra tillgångar gemensamt. Särkullbarnen har sin mor i livet.Mvh Bodil
Marcus Bäckström |InledningHej Bodil!Först och främst varmt tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Kärnan i din frågeställning är vilka arvsrättsliga konsekvenser som uppstår då ett förskott har lämnats till en gemensam bröstarvinge. Bestämmelser kring detta återfinns i äktenskapsbalken och ärvdabalken (hädanefter refererar jag till dem som ÄktB och ÄB).I syfte att göra framställningen mer pedagogisk utgår jag ifrån ett påhittat ekonomiskt exempel med följande förutsättningar (antalet personer och deras ställning i familjen är naturligtvis tänkt att återspegla de verkliga förhållandena i din fråga):Anna och Bertil är gifta. Tillsammans har de barnet Cecilia. Bertil har sedan tidigare barnen David, Erik, Fredrika och Gustav.Anna och Bertil köper en bostadsrätt till Cecilia för 1 000 000 kr. De tillgångar som de därefter äger är, med avdrag för skulder, värda 5 000 000 kr.Då reglerna om förskott på arv aktualiseras först när en av makarna avlider så kommer jag nedan redogöra för vad som händer om Anna eller Bertil dör först. Det ekonomiska slutresultatet är visserligen detsamma men jag anser att det finns en poäng i att visa på tågordningen i båda fallen.Notera att mitt svar utgår ifrån att någon laglottskränkning inte har ägt rum (tack vare att de tillgångar som finns kvar efter förskottet till Cecilia räcker för att täcka särkullbarnens laglotter). Om du vill ha ett svar som tar hänsyn till ett sådant scenario, eller någon annan för stunden okänd omständighet, är du varmt välkommen att lämna kompletterande upplysningar i kommentarfältet.Allra sist i texten hittar du en numrerad sammanfattning utan lagrumshänvisningar. Du kan med fördel scrolla dit på en gång om själva juridiken inte intresserar dig.Anna avlider förstNär Anna avlider ska en bodelning göras enligt samma regler som gäller vid skilsmässa (23 kap. 1 § ÄB). Det är därför ÄktB:s regler blir tillämpliga även vid dödsfall. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). I Annas och Bertils fall finns enbart giftorättsgods, d.v.s. tillgångar som ska ingå i en bodelning.Giftorättsgodset ska fördelas lika mellan Bertil och Annas dödsbo (11 kap. 3 § ÄktB). Innan fördelningen sker ska dock giftorättsgodset ökas med eventuella förskott på arv som lämnats innan dödsfallet inträffade (11 kap. 5 § ÄktB). Det innebär att värdet av Cecilias bostadsrätt ska adderas till det sammanlagda giftorättsgodset, som därmed landar på 6 000 000 kr.Av denna summa erhåller Bertil 3 000 000 kr till följd av bodelningen. Återstående 3 000 000 kr (i realiteten 2 000 000 kr eftersom 1 000 000 kr redan försvunnit till bostadsrätten) ska i sin helhet tillfalla Cecilia eftersom hon är ensam bröstarvinge till Anna. Eftersom lagen prioriterar en efterlevande make före gemensamma bröstarvingar går dock kvarlåtenskapen till Bertil (3 kap. 1 § ÄB). Cecilia är istället berättigad till s.k. efterarv den dagen Bertil dör (3 kap. 2 § ÄB).När Bertil avlider uppgår hans förmögenhet fortfarande till 5 000 000 kr. 2 000 000 kr är hänförliga till arvet efter Anna och ska gå till Cecilia. Återstående 3 000 000 kr ska delas lika mellan Bertils fem bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Cecilia, David, Erik, Fredrika och Gustav ska således få ut 600 000 kr vardera i arv efter sin pappa.Slutresultatet av denna procedur är att Cecilia ärver totalt 3 600 000 kr och hennes halvsyskon 600 000 kr. Avräkning för bostadsrätten sker indirekt i samband med Bertils död (om bostadsrätten inte hade funnits hade ju det uppskjutna arvet efter Anna uppgått till 3 000 000 kr istället för 2 000 000 kr).Bertil avlider förstOm Bertil avlider före Anna så är händelseförloppet exakt detsamma som ovan fram till det att bodelningen avslutas. Anna har till följd av denna erhållit 3 000 000 kr och Bertils dödsbo har fått lika mycket (i realiteten 2 000 000 kr eftersom 1 000 000 kr försvunnit till Cecilias bostadsrätt).Bertils fem bröstarvingar (däribland Cecilia) ska dela på kvarlåtenskapen efter honom, d.v.s. 3 000 000 kr. Precis som tidigare är respektive arvslott därmed 600 000 kr. Cecilia har dock redan fått ut mer än så till följd av bostadsrättsköpet. 6 kap. 1 § ÄB föreskriver då att en avräkning ska göras så långt det är möjligt på arvet till den som mottagit förskottet. Cecilia får därmed ingenting vid arvskiftet efter Bertil och hennes halvsyskon får dela på de 2 000 000 kr som faktiskt finns till hands. Deras arv uppgår således till 500 000 kr vardera.När Anna avlider uppgår hennes förmögenhet fortfarande till 3 000 000 kr. Utgångspunkten är att alla pengar ska tillfalla Cecilia, då hon är Annas enda bröstarvinge. Eftersom full avräkning på Cecilias förskottsarv inte kunde ske i samband med Bertils bortgång avräknas dock återstoden, d.v.s. 400 000 kr, nu istället (6:1 ÄB). Dessa 400 000 kr delas lika mellan David, Erik, Fredrika och Gustav. Cecilia får de 2 600 000 kr som återstår.Även här blir alltså slutresultatet att Cecilias totala arv uppgår till 3 600 000 kr och halvsyskonens dito till 600 000 kr. De senare får dock vänta på sina sista 100 000 kr tills dess att Anna avlider.Sammanfattning1. Om Anna avlider först erhåller Bertil 5 000 000 kr (3 000 000 kr till följd av bodelningen, där hänsyn tagits till Cecilias förskott, och 2 000 000 kr som arv).2. När Bertil dör får Cecilia de återstående 2 000 000 kr som hon har rätt till efter Anna (här kan man säga att en indirekt avräkning för bostadsrätten sker eftersom summan utan köp av bostadsrätt hade varit 3 000 000 kr). Efter Bertil får samtliga syskon 600 000 kr vardera.3. Om Bertil dör först erhåller Anna 3 000 000 kr vid bodelningen, där hänsyn tagits till Cecilias förskott. Återstående 3 000 000 kr (egentligen 2 000 000 kr) ska delas lika mellan Bertils fem barn, som således ska få 600 000 kr vardera. Eftersom Cecilia redan fått mer än så tidigare mottar hon inget arv i detta skede. Hennes halvsyskon får 500 000 kr var.4. När Anna dör avräknas de 400 000 kr som återstår av Cecilias förskottsarv. De pengarna fördelas i lika delar på Bertils särkullbarn, som således får 100 000 kr var. Resterande 2 600 000 kr tillfaller Cecilia i egenskap av enda bröstarvinge till Anna.5. Oavsett vem av Anna och Bertil som avlider först får Cecilia, inklusive bostadsrätten, ärva 3 600 000 kr och särkullbarnen 600 000 kr var. Särkullbarnen får dock ut sitt arv i två omgångar ifall Bertil avlider först. Vänligen,

Dödsbodelägares fordran mot dödsboet!

2016-10-22 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Vi är föräldrar som mist vår 25 åriga son. Vi är skilda åt sen många år. Sonen köpte ett hus 2013 och pappan säger nu att sonen lånat vid två tillfällen de året 80 och 45 tusen. De finns inga skuldbrev han har bara kontoutdrag där man ser insättningar till sonens konto. Kan han nu komma och ta tillbaka dessa b pengar ur dödsbot?
Arash Ghavamnejad |Hej Chatarina! Du och din före detta make är arvingar, det s.k. andra arvsledet, till er son vilket innebär att ni ärver hans kvarlåtenskap. Detta förutsätter att er son inte har några egna barn (bröstarvingar). Enligt arvsreglerna så delas den avlidnes kvarlåtenskap lika (lika lott) mellan arvingarna, om det inte finns ett testamente upprättad av er son som säger annat. Dock ska skulder avräknas innan man gör ett arvsskifte (Dvs. delar kvarlåtenskap mellan arvingarna). Om din sons far har en fordran mot er son så ska denna skuld (och även andra skulder) avräknas till förmån för fadern och sedan delar ni lika på det som finns kvar efter skuldavräkningarna. Viktigt att ni också utreder om det finns andra skulder som er son haft, annars kan arvsskiftet gå åter. 125 000 kr är en stor summa pengar, och troligtvis handlar det om ett lån, om du inte kan bevisa annat. Hoppas du fick ett svar på din fråga. Du får gärna ställa ytterligare frågor i kommentarsfältet om du undrar över något mer gällande den aktuella frågan. Vänligen,