Arv efter avliden make när det finns äktenskapsförord och särkullbarn

2017-01-21 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag och min man är gifta. Vi har skrivit ett äktenskapsförord. Han äger hus (där vi bor) och skog, jag äger fastigheter tillsammans med syskon. Dessa är vår enskilda egendom. Vi har också skrivit ett testamente efter det där det står att jag ärver min make. Min make har ett särkullsbarn och vi har två gemensamma barn. Om min make skulle avlida först hur blir det med arv då? Ärver jag hus och skog eller går det till särkullabarn och våra barn eftersom vi har ett äktenskapsförord??
Carla Zachariasson |Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.Enligt 3 kap 1 § ärvdabalken ärver efterlevande make hela den avlidne makens kvarlåtenskap. Att egendomen gjorts enskild i äktenskapsförord innebär inte att egendomen undantas från kvarlåtenskapen. Skulle din make avlida först innebär detta alltså att du ärver all egendom, även den enskilda (skogen). När du sedan avlider ska kvarlåtenskapen från din man och även din kvarlåtenskap gå till era barn (3 kap 2 § ärvdabalken).I samma paragraf framgår att särkullbarn alltid har rätt till sin arvslott redan när föräldern avlider, om särkullbarnet inte avsagt sig denna rätt (och således behandlas som era gemensamma barn, dvs får ut sin arvslott först efter din bortgång). Har din mans barn inte avsagt sig sin arvslott har alltså han/hon rätt att få ut sin arvslott redan vid din makes bortgång. Eftersom din make har 3 barn blir arvslotten 1/3 av kvarlåtenskapen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Otydlig återkallelse av testamente

2017-01-20 i Testamente
FRÅGA |Hej! Den avlidne har arvingar, dock inga bröstarvingar. Ett giltigt testamente finns sedan tidigare. De senaste åren har den avlidne sagt till flera personer att de ska få ärva och att "du inte ska bli lottlös". För drygt ett år sedan kontaktade den avlidne en jurist och fick ett förslag på ett testamente, juristen uppmanade den nu avlidne att återkomma för hjälp med undertecknande och bevittning. Enligt juristen återkom aldrig den avlidne och inget papper har kunnat hittats. Gäller det gamla testamentet? Kan det hävdas att det gamla testamentet återkallats?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver finns det möjlighet att återkalla ett giltigt, upprättat testamente. Enligt 10 kap 5 § (1958:637) Ärvdabalken är förordnandet utan verkan om testatorn, i den ordning som gäller för testamentes upprättande, återkallat sitt förordnande eller har han förstört testamentshandlingen eller eljest otvetydigt givit tillkänna att förordnandet ej längre var uttryck för hans yttersta vilja. Hur ska då detta tolkas? Med tanke på att ett testamente, i enlighet med 10 kap 1 §, måste vara undertecknat och bevittnat har ett nytt giltigt testamente inte upprättats. Av denna anledning blir det av största vikt att utreda testatorns yttersta vilja. När det gäller återkallelse av testamente är det vanligt att svåra tolkningssituationer uppstår. Ifråga om återkallelse genom nytt testamente har i praxis i tveksamma fall ett tidigare förordnande ansetts vara bekräftat till den del det stämmer överens med det nya testamentet. I övrigt ska det anses återkallat. Problemet är att det i detta fall inte finns något giltigt nytt testamente. Beroende på om testamentsförslaget finns kvar och om det, med hjälp av juristen, går att utreda testatorns senaste/yttersta vilja skulle förslaget ändock kunna räcka såsom bevis för att en återkallelse av det tidigare upprättade testamentet har skett. Om man konstaterar att det upprättade förslaget skulle kunna ge uttryck för en vilja om återkallelse måste man fråga sig ifall testatorns motvilja att inte återvända för att underteckna det nya testamentet kan ge uttryck för en återkallelse av återkallelsen. Dessa situationer är tämligen komplicerade och finns inte uttryckligt reglerade någonstans. Det viktiga blir då att göra en samlad bedömning av de specifika omständigheterna i det enskilda fallet. För att ge ett säkert svar på frågan behövs således mer information om testatorns liv/hälsa. Kanske hade testatorn ingen möjlighet att komma tillbaka på grund av dålig hälsa eller sjukdom. En sådan sak skulle exempelvis kunna utgöra grund för en giltig återkallelse av det tidigare testamentet. Återigen förutsätter detta att det nya testamentsförslaget finns kvar (så att testatorns vilja går att utläsa) och att det stämmer överens med vad denne sagt till juristen.Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att utfästelserna, om att vissa personer ska få ärva och inte bli lottlösa, i sig inte är tillräckligt för en återkallelse (om det inte kan styrkas/bevisas att detta var testatorns yttersta vilja). Det skulle således innebära att det gamla testamentet fortfarande är gällande. Däremot skulle utfästelserna i kombination med en kopia av det upprättade testamentsförslaget kunna tolkas som en återkallelse, förutsatt att testatorn hade giltig grund att inte komma tillbaka och underteckna det nya testamentet. Hoppas du fått klarhet i din fråga!Mvh,

Den legala arvsordningen enligt 2 kap. ärvdabalken

2017-01-20 i Arvsordning
FRÅGA |Gomorron!Säkert en enkel fråga: Jag är skild och har tre vuxna barn med egna familjer. När jag dör, ärver de allt ? Har i dagsläget tre barnbarn. Ärver de? Behöver jag skriva testamente? Det borde jag göra om jag vill ge någon av dem en specifik sak. Antar att dödsboet värderas och de delar på kvarlåtenskapen. Hur är det med ex.vis min syster? Ärver hon mig per automatik?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 2 kap. ärvdabalken fastställs den legala arvsordningen. Enligt de reglerna ärver dina barn i första hand. Om alla dina barn lever när du går bort ärver de allt. Endast ifall ett av dina barn är död vid din död ärver dina barnbarn som är barn till det döda barnet, detta framgår tydligt av 2 kap. 1 § 2st ärvdabalken. Så länge du har levande barn vid din död kommer de att ärva allt som du inte testamenterat bort. Som du skriver kan du i ett testamente tilldela specifika saker till en viss av dina arvingar. I testamente kan du därmed även skriva med andra än dina barn som du vill ska ärva av dig. Till exempel kan du tilldela din syster en del av din egendom genom testamente, ifall du vill att hon ska ärva efter dig.Notera dock att du inte kan testamentera bort all din egendom så att dina barn inte ärver något. Som bröstarvingar till dig har de alltid rätt till en halv arvslott (laglott) enligt 7 kap. ärvdabalken. Ifall du inte testamenterar bort något hade dina tre barn alltså ärvt 33 % var av din kvarlåtenskap, laglotten blir då ca. 16 % av din egendom. Du får alltså testamentera bort egendom endast i den mån att du inte inskränker dina barns laglott.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Förskott på arv, annan arvinge än bröstarvinge

2017-01-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag har av min farbror fått en tomt genom gåva. Detta är min far och farbröders föräldrahem. Hur blir det när min farbror som gett mig gåvan dör. Kan mina andra farbröder kräva mig på nånting? Ses detta som ett förtida arv eller dylikt?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att din farbror var ensam ägare till fastigheten och att hans bröder därmed ej har något äganderättsanspråk.Arv behandlas i Ärvdabalken (ÄB). Förutsatt att din farbror ej skrivit ett testamente så ser arvsordningen efter hans död ut som så att ev. fru och barn ärver i första hand (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB). Har han ej fru och barn så är det hans föräldrar som ärver honom (2 kap. 2 §), är de ej i livet så är det hans syskon, alltså dina övriga farbröder och din far. Skulle din far ej vara vid liv så skulle du ta över hans rätt till arv (2 kap. 2 st. 2). När någon under sin livstid ger bort egendom så kan det ses som förskott på arv. Förskott på arv brukar i första hand gälla bröstarvingarna (den avlidnes barn). När det kommer till andra arvingar än bröstarvingarna så gäller att avräkning pga förskott endast ska ske om det har föreskrivits eller om det på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs (6 kap. 1 § ÄB).Presumtionen för annan arvinge än bröstarvingar är därmed att avräkning inte ska ske. Det är endast om det kan, genom viljeförklaring eller omständigheterna, framgå att givaren när gåvan gavs ville att den skulle avräknas från kommande arv. Givaren kan senare (efter att gåvan givits) också välja att skriva in i sitt testamente att gåvan ska avräknas arvingens arvslott.Svaret på din fråga blir därmed att om det inte finns någon omständighet som tyder på att din farbror ville att gåvan ska ses som förskott på arv så kommer den inte heller att göra det.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.Vänligen,

Testamente juridiskt giltigt

2017-01-20 i Testamente
FRÅGA |Hej, Jag undrar om ett handskrivet testamente med 2 vittnen som skrivit under är juridiskt giltigt efter dödsfall, eller om måste man till jurist för att skriva testamente? Med vänlig hälsning,
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga! Så länge formkraven för ett testamente uppfylls så är det giltigt. Formkraven för ett testamente finner du i 10 kap 1§ ÄB (se här).Testemantet ska vara:- skriftligt, - testatorn måste underteckna testamentet när två vittnen är samtidigt närvarande, - vittnena ska skriva under, - vittnena ska förstå att det är ett testamente men behöver inte känna till innehålletVittnena får vidare inte vara släkt eller gift/sambo med testatorn, de får inte heller bevittna ett förordnade till sig själva eller till någon närstående. Jag rekommenderar er att ta hjälp av någon kunnig på området för att minimera riskerna för att något ska bli fel i testamentet. Du kan enkelt upprätta ett testamente via vår avtalstjänst, se här.Hoppas du fick svar på din fråga,

Anses gåva vara förskott på arv?

2017-01-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina föräldrar håller på att skriva sitt testamente. De bor för närvarande i ett hus, som vi har kommit överens om att jag ska köpa av dem när de inte orkar bo kvar själva, om några år förmodligen. I testamentet har de skrivit att jag ska få köpa huset till en summa av 1,4 miljoner. Huset är inte värderat, men jag har en känsla av att det priset ligger lite i underkant. Dock finns det vissa skador i grunden som måste åtgärdas och dessa åtgärder vet vi inte ännu vad de kommer kosta, så därför tyckte de att detta pris var "lagom". Min fråga är: Om huset vid köpetillfället är värt mycket mer, säg 2,5 miljoner, vad händer då? Mina syskon har rätt till sin arvslott, kan de ha synpunkter på detta upplägg? Vilka problem kan man stöta på och hur bör de formulera sig i testamentet?Tacksam för svar!
Jenny Ångström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag utgår från dina uppgifter skulle det innebära att du kommer köpa huset till ett pris som understiger marknadsvärdet med 900 000 kr. De 900 000 kr kommer att ses som en gåva från dina föräldrar till dig. En gåva av relativt högt värde från förälder till barn presumeras (förutsätts) vara ett förskott på arv (se 6 kap. 1 § ärvdabalken). När dina föräldrar går bort kommer de 900 000 kr att avräknas från din arvslott för att kompensera dina syskon. Om dina föräldrar vid försäljningen klargör att det inte ska ses som ett förskott på arv bryts presumtionen och din arvslott vid dina föräldrars bortgång är oförändrad. Sammanfattningsvis kan sägas att om inte dina föräldrar klargör vid köpet att det lägre priset inte ska ses som förskott på arv kommer de 900 000 kr att avräknas från din arvslott vid ett framtida arvskifte. Hoppas att detta var svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Ogiltighetsgrunder för testamente

2017-01-19 i Testamente
FRÅGA |Om huvud mannen är gravt hjärnskadad och varken kan tala eller förmedla sig kan då den gode manen skriva ett testamente till förmån för sig själv. Kan ett sådant testamente vara lagligt om dem som bevittnade varken såg när hon skrev eller erkänner att de undertecknat att hon var vid sina sinnes fulla bruk.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hur testamenten ska upprättas och vad som krävs för att de ska vara giltiga finns i ärvdabalken (ÄB). Du kan titta närmare på lagen här. Jag kommer också beröra regler om en god mans befogenhet i föräldrabalken (FB). Du kan hitta den lagen här. Testamentets giltighet i det här fallet kan ifrågasättas på flera grunder och jag kommer i mitt svar redogöra för dem och avsluta med en sammanfattning.FormkravEtt testamente måste upprättas skriftligen och bevittnas av två personer (ÄB 10:1). Vittnena ska kunna styrka att testatorn har skrivit under testamentet eller har vidkänts sin underskrift. Om vittnen har undertecknat ett testamente presumeras det ofta att testamentet tillkommit på ett korrekt sätt, men presumtionen kan brytas (ÄB 10:2). Ett sätt att bryta presumtionen är självklart att båda vittnen hävdar att de inte har sett att testator medverkat till testamentets uppkomst genom att underteckna det. Eftersom vittnena i detta fall inte själva intygar att testatorn har undertecknat testamentet, så är vittneskravet inte uppfyllt och testamentet är inte giltigt (ÄB 13:1).Upprättande av testamente vid psykisk sjukdomEn viktig förutsättning för att ett testamente ska anses giltigt är att det faktiskt ger uttryck för testatorns vilja, att testatorn medverkat vid testamentets upprättande och att denne förstår och är medveten om testamentets innebörd. Har ett testamente upprättats under påverkan av en psykisk störning är det inte giltigt, eftersom det då kan ifrågasättas om testatorn faktiskt förstår innebörden av testamentet (ÄB 13:2). Vad som anses utgöra en psykisk störning är inte specificerat i lag, men en grav hjärnskada som påverkar personens förmåga att förstå konsekvenserna av sitt handlande och betydelsen av ett testamente bör falla under termen. Beroende på hur personen i fråga påverkas av sin hjärnskada kan giltigheten i testamentet ifrågasättas även på denna grund.God mans medverkan till testamentets uppkomstFörst och främst ska sägas att en god man ska hålla sig inom sitt förordnande. Om en god man har fått ett begränsat förordnande, så är rättshandlingar som faller utanför dennes befogenhet inte giltigt (FB 11:5). Detta kan innebära att en god man med begränsad fullmakt inte har någon möjlighet att binda huvudmannen vid rättshandlingar som testamenten eller avtal.Om en testator har blivit tvingad av någon annan att upprätta ett testamente eller om någon förmått denne att upprätta ett testamente genom att utnyttja testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, så är testamentet inte heller giltigt (ÄB 13:3). En god man har en förtroendeställning med stort ansvar för att tillvarata huvudmannens intressen. Om en god man förmår huvudmannen att upprätta ett testamente till förmån för den gode mannen, så kan det vara ogiltigt på grund av att den gode mannen utnyttjar sin förtroendeställning. Det kan också anses ogiltigt på den grund att testatorns hälsotillstånd har utnyttjats för att förmå denne att upprätta testamentet.SammanfattningDet finns flera grunder för varför testamentet i det här fallet sannolikt inte är giltigt. För ogiltighet talar att vittnena verkar ha sett att testatorn själv har skrivit under testamentet eller att personen var fullt medveten om sitt handlande. Dessutom kan testatorn eventuellt inte upprätta ett testamente till följd av bristande förmåga att förstå handlingens innebörd. Det är dock beroende av personens hälsotillstånd i stunden för upprättandet. Vidare verkar det i det här fallet finns risk att den gode mannen har utnyttjat sin förtroendeställning och testatorns oförmåga att klargöra sin egen vilja. För att få ett testamente ogiltigförklaras måste en arvinge väcka klandertalan (ÄB 14:5). Detta måste ske inom 6 månader från det att arvingen delges testamentets innehåll enligt ÄB 14:4. Exakt när tidsfristen börjar löpa beror på under vilka omständigheter arvingarna fick del av innehållet och är därför svår att bedöma utifrån uppgifterna.Vill du eller någon arvinge i detta fall väcka en klandertalan för att få testamentet ogiltigförklarat kan det vara bra att först söka mer kvalificerad juridisk hjälp först. Då kan ni få hjälp att bedöma förutsättningen att nå framgång med en talan, att ta kontakt med domstol och utforma klandertalan på ett korrekt sätt. Är detta något ni vill göra kan ni boka tid med en jurist hos Lawline här.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Testamente formkrav

2017-01-19 i Testamente
FRÅGA |Kan enda arvingen i ett dödsbo godkänna att ett ej undertecknat testamentsförslag blir legalt och därmed giltigt.
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nej tyvärr. Det föreligger strikta formkrav för ett giltigt testamente, vilka inte kan frångås för att tillgodose testators vilja. Är inte formkraven uppfyllda är inte testamentet giltigt. Formkraven för ett testamente framgår av 10:1 ÄB samt 10:4 ÄB. Det undantag som finns från dessa formkrav är nödfallstestamente vilket inte verkar vara fråga om i detta fall, se 10:3 ÄB. Mvh