Hur ett testamente vinner laga kraft

2015-11-18 i Testamente
FRÅGA |Hur vinner ett testamente laga kraft så att ett arvsskifte kan genomföras? Min moster som dog i somras testamenterade allt till mig, övriga dödsbodelägarna är min mamma och mina nio kusiner. Har övriga dödsbodelägare rätt till del av arvet trots testamentet? Måste de övriga godkänna testamentet eller är det giltigt genom att det finns med i bouppteckningen?
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Ett testamente ska delges till alla dödsbodelägare, alltså alla arvingar och testamentstagare ska få ta del av testamentet. Dödsbodelägarna måste också godkänna testamentet enligt lag (https://lagen.nu/1958:637#K14P4S1). Om de inte vill godkänna det kan de klandra det. De har då de sex månader på sig att göra detta enligt lag (https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1). Ett testamente vinner alltså laga kraft när alla har godkänt testamentet eller om ingen klandrar det inom sex månader. Om någon av dina nio kusiner är barn till din moster har dessa även rätt att jämka testamentet så att de får ut sin laglott (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Laglotten är en andel av arvet som barn till den avlidne alltid har rätt till om den vill. Om dina kusiner inte är barn till din moster så är det bara du som har rätt till arvet, men de andra arvingarna måste godkänna testamentet. De andra arvingarna kan även som sagt försöka klandra testamentet. Med vänlig hälsning

Laglott i procent

2015-11-17 i Laglott
FRÅGA |Hur mycket är egentligen en laglott ? 25% eller 12.5%
Amani Ali |Hej och tack för din fråga!Frågor om laglott regleras i ärvdabalken (ÄB).I 7:1 ÄB står det att laglott är hälften av den arvslott som en bröstarvinge enligt lag har rätt till. Det vill säga att laglotten varierar beroende på hur många syskon det är som ska dela på arvet. Om ni är två syskon så är laglotten 25 %, är ni fyra syskon så är laglotten 12,5 %.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arvsrätt för makar

2015-11-17 i Make
FRÅGA |Jag och min hustru är gifta. Hon har inga barn, jag har inga barn och min hustru och jag har inga gemensamma barn. Mina föräldrar är skilda och avlidna. Jag har en halvbror, Fars son i andra äktenskapet. Med denne halvbror har jag ingen kontakt. Om jag avlider, vad ärver min hustru? Vi har eget hus utan lån och en del tillgångar på banken. Jag vill skydda min hustru från obehag efter min död.
Tatjana Johansson |Hej,Tack för din fråga och för att du har valt att ställa den till oss på Lawline.Din fråga rör bestämmelserna i Ärvdabalken, vilken du hittar och kan ta del av här. Den ordning i vilken släktingar till en avliden ärver är: barn, föräldrar, syskon, syskonbarn och slutligen mor- och farföräldrar (se https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1) och (se https://lagen.nu/1958:637#K2P3S1). Om arvlåtaren var gift ska emellertid hela kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken med undantag för särkullbarn (barn till den avlidne som inte är gemensamt med nuvarande make) som har rätt att få ut sin arvslott framför efterlevande make (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Den efterlevande maken ärver dock kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket innebär att man t.ex. kan sälja eller byta bort kvarlåtenskapen men att man inte får testamentera bort den. När den efterlevande maken sedan avlider ska det som denne ärvt med fri förfoganderätt tillfalla den först avlidne makens arvingar (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Det här innebär i ditt fall att din hustru kommer att ärva all kvarlåtenskap efter dig eftersom du inte har några barn som kan kräva ut sin laglott. Den är först efter att din hustru har avlidit som din halvbror kan komma att ärva det han skulle ha ärvt av dig. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Är det något mer du funderar över är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline genom frågeformuläret.Med vänliga hälsningar,

Presumtion gällande förskott på arv

2015-11-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag är en änka med två vuxna barn (bröstarvingar). Jag vill ge bort min fritidsbostad till ett av barnen utan att kompensera det andra barnet. Går det ?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kapitlet 1 § ärvdabalken framgår det att arvlåtarens avkomlingar, alltså dennes barn, tillhör första arvsklassen och är arvlåtarens bröstarvingar. Har arvlåtaren barn så tar dessa hela arvet och finns det fler än ett barn så ska arvet fördelas lika mellan dem.I ditt fall så framgår det att du har två stycken bröstarvingar varav du vill ge bort din fritidsbostad till en av dem. Jag utgår ifrån att du har för avsikt att ge bort fritidsbostaden nu och jag kommer därför att behandla frågan utifrån att det rör sig om förskott på arv. Förskott av arv regleras i 6 kapitlet ärvdabalken. Om du ger bort din fritidsbostad till din ena bröstarvinge kommer detta att räknas som förskott på arv om inget annat föreskrivs. Med andra ord så framgår det av 6 kapitlet 1 § ärvdabalken att om du skriver ett gåvobrev som uttryckligen säger att gåvan inte ska ses som förskott på arv så behöver inte fritidsbostaden räknas som förskott på arv. Syftet med bestämmelserna om förskott på arv är att lagstiftaren presumerar att föräldrar vill behandla sina barn lika. Denna presumtion går som sagt att bryta om man skriver ett gåvobrev där det uttryckligen framgår att gåvan inte ska ses som förskott på arv.Hoppas att detta besvarade din fråga! Vänligen,

Ärva adoptivmamma

2015-11-17 i Bröstarvinge
FRÅGA |Ärver jag min adoptiv mamma vid dödsfall o försäljning av bostad
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Ja du ärver din adoptivmamma precis på samma sätt som om du hade varit hennes biologiska barn eftersom att du är hennes bröstarvinge, ärvdabalken 2 kapitlet 1 §. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Särkullbarns arvsrätt

2015-11-17 i Arvsavstående
FRÅGA |Vi är gifta sedan 30år och har med oss var sitt barn in i äktenskapet. Om en av oss avlider så vill vi att inget av barnen ska ta ut sitt mors-eller farsarv förrän båda avlidit. Vi vill att de då ska dela på allt. Måste vi skriva någotangående detta. Vi har skrivit ett sådant som är bevittnat av 2 personer. Räcker det med detta? Vad säger lagen idag?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB).Vem ärver när?Era respektive barn är era respektive bröstarvingar och ingår i första arvsklassen enligt 2 kap 1 § ÄB. Eftersom de inte är era gemensamma barn är de vad som brukar kallas särkullbarn. De har alltid rätt att ärva sin respektive förälder direkt när denne framlider så länge de själva inte väljer att avstå sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap 1§ ÄB.Om det barnet som skulle ärvt väljer att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken så har denna vid den efterlevande makens död rätt att ta del i den först avlidne makens bo enligt 3 kap 9 § ÄB. När den efterlevande maken dör ska barnet till den först avlidne maken ärva en så stor andel i boet som denne skulle haft rätt till om den tog ut sitt arv direkt enligt 3 kap 2 § ÄB. Det är i normalfallet hälften av egendomen men det kan bero på om ni t ex har äktenskapsförord som reglerar att någon av er har enskild egendom som inte ska ingå i bodelningen med anledning av makes död. I så fall ärver barnet en så stor andel av egendomen som den skulle ärvt om den fick ut sitt arv direkt när dennes förälder dog. Regler om bodelning återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är automatiskt giftorättsgods enligt 7 kap 1 § ÄktB. Enskild egendom kan t ex vara något som någon av er fått genom gåva eller testamente med villkoret att det ska vara enskild egendom. Om all er egendom är giftorättsgods kommer den delas lika vid bodelningen och barnen kommer automatiskt ärva hälften var. Testamente Ni har alltid möjlighet att skriva testamente där ni testamenterar er kvarlåtenskap till den andre maken. Barnen kan dock oavsett detta begära vad som kallas laglottsjämkning enligt 7 kap 3 § ÄB. Det innebär att barnen har rätt att få ut hälften av sin arvslott, den så kallade laglotten enligt 7 kap 1 § ÄB.Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen och ni ska underteckna testamentet i deras närvaro. De ska också vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. Dessutom ska vittnena underteckna testamentet enligt 10 kap 1 § ÄB. Det finns vissa undantag för vilka som får vara vittnen enligt 10 kap 4 § ÄB. Dessa är personer under 15 år eller personer som på grund av sitt psykiska tillstånd inte vet vad det rör sig om. Ni kan inte heller vara vittnen till varandras testamenten och inte heller era närmsta släktingar, den ni testamenterar till eller någon av dennes närmaste släktingar. Ni har alltid möjlighet att förklara för era barn att ni vill att den av er som lever längst ska behålla all egendom för att de sedan ska ärva hälften var när den efterlevande maken dör. Vidare rekommenderar jag er att upprätta ett inbördes testamente där ni ber era barn att respektera att ni vill att de får efterarvsrätt i efterlevande makens bo och att de således inte ska begära laglottsjämnkning av testamentet. Vill ni ha hjälp att upprätta ett inbördes testamente kan ni enkelt få det vi vår avtalstjänst här. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Arvsrätt för gemensamt barn respektive särkullbarn

2015-11-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej jag är sambo och vi har en gemensam dotter . Men min sambo har ett barn med en annan kvinna. Hur ser det ut om han avlider? Hur kommer det se ut om vi gifter oss ?MVH Emma
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Jag utgår från att din fråga handlar om hur arvet kommer att fördelas när din sambo går bort. Bestämmelser om arv regleras i ärvdabalken. Din sambo har två bröstarvingar. Sambos ärver inte varandra, vilket innebär att all kvarlåtenskap kommer att tillfalla bröstarvingarna när din sambo avlider. Kvarlåtenskapen kommer då att fördelas lika mellan din sambos två barn, se 2 kap. 1 §. Om ni istället gifter er får du också arvsrätt. I 3 kap. 1 § stadgas huvudregeln om att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken. Er gemensamma dotter får då inte ut arvet efter sin pappa förrän du också går bort. Dock blir situationen lite annorlunda eftersom din sambo även har ett barn från ett tidigare förhållande, ett s.k. särkullbarn. Detta barn har en rätt att få ut sin arvslott direkt när hans/hennes pappa avlider, även om ni är gifta. För att sammanfatta det hela:* Är ni ogifta kommer kvarlåtenskapen att fördelas lika mellan de två bröstarvingarna. De får då ut sitt arv direkt.* Är ni gifta kommer hälften av kvarlåtenskapen att tillfalla dig och hälften tillfaller särkullbarnet direkt (såvida han/hon inte väljer att avstå från sin rätt till detta). Ert gemensamma barn får däremot inte ut sin del av arvet förrän du också går bort. Observera att jag inte tagit hänsyn till eventuella testamenten i mitt svar. Ett testamente kan till viss del förändra utfallet av arvsfördelningen. Välkommen att höra av dig igen om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

Testamenterat arv till barnbarn

2015-11-16 i Laglott
FRÅGA |Hej jag är den ända arvingen efter min farmors bortgång då min far har varit död länge men min farmor skrev ett testamente där hon skänkte bort 25% av sina tillgångar och resten skulle jag få ärva men det stod oxå så att de 75% som jag får ärva skall betalas ut vid 2 tillfälle så vad är det som gäller då kan jag säga att jag vill ha allt vid ett och samma tillfälle? och kan min man kräva hälften av arvet då det inte finns något Äktenskapsförord i mellan oss ?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din frågeställning rätt så är du den enda arvtagaren efter din farmors bortgång och du undrar om du kan få hela din del av arvet vid ett tillfälle istället för vid två olika som det står i testamentet, samt om din man kan kräva hälften av det du ärvt av din farmor.När det kommer till arv och testamente, kan den så kallade laglotten begränsa hur egendom får testamenteras bort. Laglotten regleras i ärvdabalken (ÄB) 7:1. Laglotten är den egendom som man som bröstarvinge alltid har rätt att ärva. Det är hälften av den totala egendomen man ärver. I ditt fall hälften av de 75% som testamenterats till dig. Dock så gäller bara laglotten för bröstarvingar, vilket du i relation till din farmor inte är. Däremot finns det en bestämmelse i 2:1 ÄB som säger att om bröstarvinge har gått bort, (din pappa) träder bröstarvingens barn in i deras ställe, alltså du. Så du har rätt till din laglott vid din farmors bortgång. Allt annat som är utöver laglotten har du inte rätt att kräva ut eller styra över. Vad gäller din mans rätt till arvet regleras det i äktenskapsbalken. När ni gift er blir alla era tillgångar gemensam egendom, så kallad giftorättsgods, se äktenskapsbalken (ÄktB) 7:1. Som framgår av bestämmelsen undantas egendom som följer av 7:2 ÄktB, så kallad enskild egendom. I 7:2 p. 3 ÄktBförklaras att egendom som person ärvt är enskild egendom om det i testamente står att arvet ska vara enskilt. Utifrån det du skriver i din fråga förstår jag att det inte står så i det testamente som din farmor skrev. Med det sagt så stämmer det att din man har rätt till hälften av din egendom om ni skulle separera och egendomen som du ärver inte undantas som enskild. Om du inte vill att din man ska få rätt till hälften av den egendom som du ärver av din farmor råder jag dig att skriva ett äktenskapsförord där du förklarar att den egendom som du ärvde av din farmor ska vara enskild. Behöver du hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord så kan du kontakta vår samarbetspartner Familjens Jurist. De är experter på de här frågorna. För att kontakta dem klicka här, http://www.familjensjurist.se. Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar och att du känner att jag har besvarat det du frågade efter.Ha en bra vecka.Vänligen,