Har särkullbarn rätt att ärva den efterlevande makens bankpengar?

2016-10-19 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |HejsanJag är gift och vi har ett gemensamt barn men min man har ett särkullbarn. Vi har inte gemensamma bankkonton. Min fråga är hur det blir om min man avlider. Har hans barn (särkullbarnet) rätt att ärva pengar från mina bankkonton? Vi bor i hus så jag är rädd att jag måste flytta från huset om min mans barn ska ha ut hela sitt arv. Hur skulle du rekommendera att göra.
Marcus Bäckström |InledningHej Viola!Först och främst varmt tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Din fundering berör bodelning vid makes dödsfall och tillhörande arvsrätt. Bestämmelser avseende detta återfinns i äktenskapsbalken och ärvdabalken (hädanefter refererar jag till dem med förkortningarna ÄktB och ÄB).I syfte att göra min framställning mer pedagogisk och läsvänlig använder jag mig av ett påhittat ekonomiskt scenario vid besvarandet av frågan. Principerna är självklart tillämpliga även om det rör sig om helt andra belopp i verkligheten.Sist i texten hittar du en numrerad sammanfattning utan lagrumshänvisningar. Om du inte intresserar dig för den bakomliggande juridiken kan du med fördel scrolla direkt ned till den rubriken.Om du önskar få ett förtydligat svar är du välkommen att skriva en kommentar och tillhandahålla mig ytterligare detaljer, så ska jag göra mitt bästa för att utveckla resonemanget. Är något i mitt svar otydligt formulerat så välkomnar jag naturligtvis att du påtalar det.Svar med hänvisningarI det följande utgår jag ifrån att egendomsförhållandena mellan dig och din make ser ut såhär då han avlider.Du: 1 000 000 krDin make: 500 000 krOvanstående belopp inkluderar alla era nettotillgångar (d.v.s. värdet på huset efter avdrag för eventuella hypotekslån, tillgodohavande på bankkonton, möbler, bilar etc.).Det första som händer efter dödsfallet är att en bodelning ska förrättas (se 23 kap. 1 § ÄB). Paragrafen anger att bodelning ska göras på samma sätt som om en skilsmässa ägt rum. Det är därför som bestämmelserna i ÄktB blir tillämpliga även när en make avlider och inte bara när man väljer att skiljas.Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ingår makarnas giftorättsgods i bodelningen. Då jag saknar annan information så utgår jag från att all egendom i detta fall är just giftorättsgods.Giftorättsgodset, som enligt mitt antagande uppgår till totalt 1 500 000 kr, ska delas lika mellan dig och din avlidna makes dödsbo (11 kap. 3 § ÄktB). Du får således 750 000 kr och dödsboet 750 000 kr. Dina 750 000 kr har du full äganderätt till, d.v..s du får göra precis vad du vill med dem.Notera att det inte spelar någon roll om pengar sitter på ditt eller din makes bankkonto. Pengar är i normalfallet (precis som andra tillgångar) giftorättsgods och ska delas lika.Återstående 750 000 kr förhåller det sig annorlunda med. Om din make inte haft något särkullbarn hade du per automatik fått även dessa pengar, eftersom efterlevande make av lagen prioriteras högre än gemensamma bröstarvingar (3 kap. 1 § ÄB). Gemensamma barn får helt enkelt vänta tills båda föräldrarna avlidit innan de har rätt att få ut arv.Din makes särkullbarn är dock berättigat att få ut sitt arv omedelbart. Särkullbarnets arvslott uppgår till hälften av de 750 000 kr som din makes dödsbo fick vid bodelningen, d.v.s. 375 000 kr (2 kap. 1 § ÄB). Resterande 375 000 kr tillhör ert gemensamma barn och tillfaller dig i enlighet med vad jag förklarat i föregående stycke.Särkullbarnet kan dock välja att avstå sitt arv till förmån för dig (3 kap. 9 § ÄB). Särkullbarnet får då istället ut sitt arv den dag som du avlider (3 kap. 2 § ÄB). Detta är således något ni kan diskutera sinsemellan och förhoppningsvis hitta en bra modell för. Om särkullbarnet inte vill avstå sitt arv måste hen få sina pengar direkt (även om det innebär att du t.ex. behöver ta ett lån på huset för att ”skaka fram” det aktuella beloppet).Mitt ekonomiska scenario utgår ifrån att du är den rikare av er två och därmed skulle ”förlora” pengar vid en bodelning. För att förhindra detta kan man som efterlevande make begära att vid bodelningen få behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Om du skulle utnyttja denna möjlighet uppgår värdet på din makes dödsbo till 500 000 kr och särkullbarnet har då istället rätt till 250 000 kr. Hen kan givetvis fortfarande välja att avstå dessa 250 000 kr till förmån för dig och invänta sitt arv (men är kanske inte lika benägen att göra det om du aktivt valt att minska hens arv).Sammanfattning1. När din make avlider har ni, enligt mitt antagande, sammanlagda nettotillgångar på 1 500 000 kr (du 1 000 000 kr och din make 500 000 kr) . Alltsammans utgör giftorättsgods och vid bodelning sker en hälftendelning. Du får därmed 750 000 kr och dödsboet 750 000 kr.2. Dödsboets 750 000 kr ska delas lika mellan din mans bröstarvingar – d.v.s. ert gemensamma barn och särkullbarnet. Lagen säger dock att efterlevande make ärver före gemensamma bröstarvingar. Du får alltså 375 000 kr ytterligare och särkullbarnet 375 000 kr.3. Särkullbarnet kan välja att avstå ifrån sitt arv och istället få ut pengarna den dagen du avlider. Om särkullbarnet inte går med på det måste du på något sätt, exempelvis genom att sälja tillgångar eller ta lån på huset, ge hen 375 000 kr.4. För att minska särkullbarnets arv kan du vid bodelningen begära att få behålla ditt giftorättsgods. Någon uppdelning sker då inte och särkullbarnets arv minskar till 250 000 kr (d.v.s. hälften av din makes tillgångar när han avlider). Särkullbarnet kan även i ett sådant scenario välja att antingen ta pengarna direkt eller avstå till förmån för dig och istället ärva den dag du lämnar jordelivet.5. I din fråga berör du särskilt om särkullbarnet har rätt att ärva pengar som sitter på dina bankkonton. Detta saknar betydelse vid bodelning, då samtliga tillgångar bakas ihop och sedan fördelas jämnt mellan dig och din makes dödsbo.

Enskild egendom - vem ärver när det inte finns bröstarvingar?

2016-10-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag ärvde en Skogsfastighet värd 2,5 miljoner som enskild egendom i 35 år 2013. Jag gifte mig 2009. Vi har inga barn. Vem ärver skogen om jag går bort först?
Carla Zachariasson |Hej! Tack för din fråga.Trots att du ärvt fastigheten som enskild egendom kommer den att tillfalla din make om du skulle gå bort först. Enligt 3:1 ärvdabalken ärver nämligen efterlevande maken hela kvarlåtenskapen från den först avlidne maken, och i kvarlåtenskapen ingår även enskild egendom. Efterlevande makes arv kan dock inskränkas genom testamente, men då måste det uttryckligen framgå att egendomen inte ska tillfalla efterlevande make (dvs det räcker inte bara med att egendomen gjorts enskild).Det är först när den efterlevande maken avlider som övriga arvingar får ta del av ditt arv (3:2 ärvdabalken). Eftersom ni inte har några barn skulle ditt arv tillfalla arvingar i följande ordning: (1) föräldrar, (2) syskon, (3) syskonbarn och (4) far- och morföräldrar (se 2:1-3 ärvdabalken). Det är först när en arvsklass är som nästa arvsklass har rätt att ta del av arvet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Särkullbarns rätt till arv samt tid för att upprätta bouppteckning

2016-10-18 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag är ett särkullsbarn, min mor hade mig innan hon träffade sin andra man som hon gifte sig med och fick två barn med. Hon gick bort i sommar o vi var på begravningen, sen har jag blivit helt åtsidosatt av mina "syskon", jag vet inget om bouppteckning eller något... nu undrar jag ifall ett biologiskt särkulls barn kan bli utan arv? Kan min mor ha testamenterat så att jag blir utan? Bouppteckning ska väl vara gjort inom 3månader, men jag har inte blivit kallad till något, kan dom ha fått uppskov i nån månad för att göra det senare?
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Vi börjar med att gå igenom vad som gäller för särkullbarn när det kommer till arv. Det är ärvdabalken som reglerar arvsrätten och även den ordning som gäller när arvet ska fördelas. Enligt 1 § 3 kapitlet ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1, så ärver make först om den avlidne var gift. Detta gäller dock bara om det inte finns särkullbarn. När det finns särkullbarn så är de först i arvsordningen enligt paragrafen. Särkullbarns rätt till arv kan bara åsidosättas genom särkullbarnet själv. Detta kan denna göra genom att avstå sitt arv och vänta med att få ut det tills den avlidnes maka/make avlider. Du kan alltså inte bli utan arv som särkullbarn. Du har rätt till en så kallad laglott eftersom du är bröstarvinge till din förälder. Laglotten utgör halva den arvslott som du ärver, detta regleras i 1 § 7 kapitlet ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1. Din mamma kan inte heller göra dig arvlös genom ett testamente då du som sagt har rätt till din laglott. Om hon däremot skulle gjort ett testamente där du står utan arv måste du klandra detta testamentet för att det ska anses ogiltigt enligt 3 § 7 kapitlet ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1. Enligt samma paragraf säger lagen att testamentet även måste klandras inom sex månader från det att du fick testamentet. Detta betyder att om det finns ett testamente och du inte fått se det än kan du fortfarande klandra det. Om vi fortsätter med frågan gällande bouppteckning så ska denna ske inom tre månader precis som du säger. Skatteverket kan dock förlänga tiden efter ansökan om förlängning. Skatteverket tar då hänsyn till innehållet i dödsboet eller om det finns annan särskild orsak att förlänga tiden. Detta regleras i 1 § 20 kapitlet ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K20P1S1. Om ingen förlängd tid har godkänts av Skatteverket ska bouppteckningen ske inom tre månader. Om ingen bouppteckning sker inom denna tid är det skatteverket som ska se till att en bouppteckning upprättas. De kan göra detta genom att förelägga vite eller genom att förordna viss person att upprätta bouppteckning enligt 9 § 20 kapitlet ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K20P9S1. Så för att sammanfatta frågorna så har du rätt att få ut din laglott direkt och denna rätt kan inte åsidosättas, om den gör det i ett testamente måste du dock klandra inom sex månader från det att du delgivits testamentet. Gällande bouppteckningen så kan de fått längre tid än tre månader på sig om de ansökt om det och om skatteverket godtagit detta. Annars ska bouppteckning ske inom tre månader. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Arvsrätt för halvsyskon

2016-10-18 i Arvsordning
FRÅGA |Arvlåtare utan bröstarvingar men med 1 helsyskon avliden har två barn, 6 halvsyskon varav ett avlidet som har 4 barn. Hur fördelas kvarlåtenskapen? Boet behållning utgör summa 553 000 kr.Tacksam för svar.
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Arvsförhållanden regleras i ärvdabalken (ÄB) (1958:637) se här.Arvsrätt på grund av släktskap regleras i 2 kap. ÄB. Närmaste arvingar till en arvlåtare är den första arvsklassen och utgörs av dennes bröstarvingar, dvs. barn (se 2 kap. 1 § ÄB). Eftersom arvlåtaren inte har släktingar i första arvsklassen aktualiseras arvsrätten för de släktingar som befinner sig i andra arvsklassen. Vilka är släktingarna i andra arvsklassen? I 2 kap. 2 § första stycket ÄB ärver arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet om det inte finns några bröstarvingar. Arvlåtarens syskon har däremot en s.k. istadarätt vilket innebär att om föräldrarna inte lever delar istället arvlåtarens syskon på föräldrarnas arvslotter (se 2 kap. 2 § andra stycket ÄB).HalvsyskonEnligt 2 kap. 2 § tredje stycket ÄB ärver även halvsyskon tillsammans med helsyskon arvlåtarens kvarlåtenskap om arvlåtarens förälder som är den gemensamma föräldern med halvsyskonet har gått bort sen tidigare. Om ett halvsyskon är avlidet sker detsamma som om helsyskonet är avlidet, dvs. deras avkomlingar (barn) träder in som arvingar genom istadarätten.Låt oss räkna ut hur mycket varje arvinge ärver i förevarande fall: Helsyskonets två barn ärver vardera 39 500 kr. De fem halvsyskonen ärver 79 000 kr var. Det avlidne halvsyskonets fyra barn ärver 19 750 kr var.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Makars arvsrätt och efterarvsrätt

2016-10-19 i Efterarv
FRÅGA |Hej. Min pappa gick bort 2007 och mamma satt kvar i orubbat bo. 2009 sålde hon gården för 3,5 miljoner. När hon träffade ny man och flyttade till honom gav hon allt till mina 3 äldsta barn. Jag och mina 2 små fick inget. Jag har alltså inte fått något alls i arv och alla pengarna är slut sedan 2013. Får det gå till så?
Alfred Wittboldt |Tack för att du hör av dig till oss på Lawline!Din fråga berör makes arvsrätt och efterarvsrätt. Dessa frågor regleras i 3 kap Äktenskapsbalken (ÄB)När en make avlider utan att ha upprättat ett testamente kommer, som hänt vid din pappas bortgång, som huvudregel hela arvet tillfalla maken (se 3:1 ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Makars arvsrätt skiljer sig dock på en punkt mot övriga arvingars arvsrätt. Makar ärver nämligen varandra med fri förfoganderätt. Detta innebär att de inte har möjlighet att testamentera bort egendom som ingick i arvet(se 3:2 1 st ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). I din situation innebär detta att den enda begränsningen din mamma har vad gäller arvet från din pappa är att hon inte har möjlighet att testamentera bort det. Hon har dock all rätt att annars fritt förfoga över egendomen (sälja, använda, ge bort etc.) Din mamma har alltså inte gjort någonting juridiskt otillåtet när hon gett bort egendomen till dina tre äldsta barn.Vid den efterlevande makens död skall vad som finns kvar av den första makens arv tillfalla den första avlidna makens arvingar, någonting som kallas efterarvsrätt (se 3:2 1 st ÄB, https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Har du inga helsyskon eller halvyskon på din pappas sida är du enda arvinge, och vad som finns kvar av arvet efter din far ska vid din mammas bortgång tillfalla dig. Eftersom att det inte längre hos din mamma finns något av din pappas arv kvar finns tyvärr inget att få ut av arvet.Jag hoppas du blev nöjd med svaret och att det löser sig för dig på bästa sätt!

Laglig arvsrätt för barn

2016-10-19 i Laglott
FRÅGA |En familj - mor, far och två barn. Mor avlider, far lever vidare och skriver testamente att bara ena barnet (a) ska ärva. Finns det någon laglig rätt för det andra barnet (b) att ärva, typ arvslott/laglott? Eftersom modern avlidit tidigare innan testamentet skrevs, ärver barn (b) något där?Föräldrarna har skrivit att de sitter i orubbat bo.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det av frågan som att modern och fadern i detta fall var gifta och att inget av barnen är särkullbarn (barn från annat äktenskap/förhållande) så jag kommer att besvara frågan utifrån det.Regler om arv finns i ärvdabalken, som förkortas ÄB, se lagen här.Då en make avlider, i detta fall modern, ska makens kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken, i detta fall fadern, enligt 3 kap 1 § ÄB. Hälften av kvarlåtenskapen som modern lämnade efter sig ska tillfalla hennes bröstarvingar (barnen), men detta först efter att fadern avlidit. Barnen får i detta fall vänta på sitt arv från sin mor till fördel för sin far. Den efterlevande maken, i detta fall fadern, får inte testamentera bort den del av moderns kvarlåtenskap som ska tillfalla barnen. Detta framgår av 3 kap 2 § ÄB.Alltså får fadern inte göra barnet arvslös från modern, men fadern kan heller inte göra barnet arvslös från fadern. enligt 7 kap 1 § ÄB har bröstarvingar (barn) rätt till sin laglott som utgör hälften av arvslotten. Om fadern till exempel lämnar efter sig 100 000 kr som de två barnen får dela på utgör deras arvslott 50 000 kr var. Laglotten är hälften av arvslotten, i detta fal 25 000 kr. Detta kan fadern alltså inte testamentera bort. Om fadern ändå har testamenterat bort det ena barnet måste barnet påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap 3 § ÄB för att få ut sin laglott.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur kan man komma ifrån arvsreglerna?

2016-10-18 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag och min syster har efter vår pappa ärvt hans del i en stuga (50%), de andra 50% äger vår farbror. Jag och min mamma har för avsikt att köpa ut de båda för att äga stugan tillsammans. Det vill säga min syster får pengar för sina 25%. Men sen om min mamma dör då har hon ju rätt att ärva och då kan hon ju rimligtvis ärva 25% av stugan igen?Detta känns ju inte helt ok för mig som då ska betala någon 2 gånger. Kan man komma ifrån detta på något sätt?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsatt att det endast finns två bröstarvingar (du och din syster) till er mamma är det precis som du säger så att du och din syster kommer ha rätt till 25% var av stugan vid hennes bortgång då varje barn har rätt till lika lott enligt 2 kap 1§ 2st Ärvdabalken (ÄB). För att komma runt detta är ju ett alternativ att du köper ut din farbror och din syster så att du äger hela stugan men då du och din mamma har för avsikt att köpa stugan tillsammans kanske inte detta är ett alternativ. Ett annat alternativ är att din mamma upprättar ett testamente enligt 9 kap 1§ ÄB och föreskriver att du har rätt till stugan vid hennes bortgång. Att uppmärksamma är dock att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott enligt 7 kap 1§ ÄB vilket är hälften av arvslotten. Laglotten är alltså hälften av det som bröstarvingen skulle erhållit förutsatt att det inte funnits något testamente. Huruvida din mamma kan testamentera stugan till dig beror alltså av hennes tillgångar i övrigt. Hennes tillgångar i övrigt får alltså inte vara mindre än systerns laglott. Om övriga tillgångar är mindre inskränker testamentet systerns laglott och är ogiltigt i den delen.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Enskild egendom vid privat arvsskifteshandling

2016-10-17 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min syster har fått ett arv bestående av fastigheter genom testamente. Där framgår att arvet ska vara enskild egendom. För att lösa arvet har vi gjort upp att jag ska tar över fastigheterna och betalar en summafördelad månadsvis till min syster. Framgår av vår privata arvsskifteshandling. Nu har min syster avlidit innan hon hunnit ta del av hela beloppet. Som vi har resonerat ska arvet stanna inom familjen och gå vidare till mina barn.Ska det anses att jag träder in och får hennes del, som ännu ej utbetalats? Eller ska det in i bouppteckning efter min syster? Kan min systers man kräva ut arvet? De har inga gemensamma barn, men han har särkullbarn.
André Kalldal |Hej! Tack för din fråga och för att du använder dig av Lawline! Att egendom genom testamente blivit enskild innebär inte att en efterlevande make inte kan ärva den, endast att den inte kan ingå i bodelningen mellan dem. Om dödsboet är uppklarat och du övertagit fastigheten i sin helhet och det framgår av er skifteshandling (eller på annat sätt går att bevisa) att hela summan inte är betald, ses det resterande beloppet som en skuld gentemot din systers dödsbo. Detta är dock helt beroende på vad du och din syster kom överens om i skifteshandlingen och det går inte riktigt att besvara din fråga utan att se den. För att få ett säkert svar föreslår jag därför att du kontaktar någon av våra jurister som får titta på handlingen, http://lawline.se/boka.