Får sambopar bevittna testamentet om dom har samma adress?

2017-02-16 i Testamente
FRÅGA |Hej. Får sambopar bevittna testamentet om dom har samma adress?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett testamente ska bevittnas av två personer. Omständigheterna att dessa två personer är sambor och/eller har samma adress är inte i sig hinder mot ett bevittnande (de kan till och med vara gifta). Samborna kan däremot vara underkända som vittnen på grund av andra omständigheter. Detta regleras i Ärvdabalken 10 kap. 4 §. Till exempel får vittnena inte vara släkt med testatorn eller bevittna ett förordnande till någon av dem själva. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Testamentets giltighet

2017-02-15 i Testamente
FRÅGA |Min fars sambo har gått bort och nu är det dags för bouppteckning. Den döde sambon har inga släktingar förutom en avlägsen halvsyster. De hade innan sambons död skrivit testamente att allt skulle tillfalle den kvarlevande. De står båda som ägare till huset som jag uppskattar är värt ca 1,4 miljoner men det finns ett huslån på 500000 som är fördelat lika på dem båda.Är nu orolig för vad som kommer hända min far, att han behöver sälja huset. Har förstått att i detta fall halvsystern måste godkänna testamentet, är det så och i så fall vad händer om hon inte gör det?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!För det fall att testamentet är upprättat i laga form gäller detta. Laga form innebär att föreskriften om arvsfördelningen är tydligt skriven, och ska ogärna vara mål för tolkning. Vidare ska det vara upprättat skriftligen, samt bevittnat av två personer som inte är närstående eller som ska ta del av arvet, Äktenskapsbalken 10 kap.Testamente inskränker den legala arvsordningen. Dvs. inskränker halvsysterns rätt till arvet. Är det upprättat i laga form gäller detta. De enda personer som kan inskränka ett testamente är bröstarvingarna, dvs. testatorns barn. Dessa kan begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (halv arvslott), Äktenskapsbalken 7 kap. 1-3§§. Ingen utom bröstarvingen kan begära ut laglott - och därför kommer din far vara skyddad att få testamentet inskränkt! En risk att testamentet inte är giltigt kan vara om formkraven inte är upprättade enligt 10 kap. Alternativt om den som ska ta emot arvet genom testamentet har tvingat, vilselett eller liknande testatorn, Äktenskapsbalken 13 kap. 1-3§§. Är något av detta för handen kan halvsystern yrka hos rätten att testamentet är ogiltigt. Av det du föreskrivit verkar det dock inte som att sådana skäl föreligger!Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Testamentera annans egendom

2017-02-15 i Testamente
FRÅGA |Hej, Jag är nygift sedan min hustru gick bort för ett antal år sedan. Jag har skrivet ett testamente där jag önskar om jag går bort skall en försäljning av bostadsrätt som ägs av min nu levande mor som vid hennes bortgång skall medel tillfalla mina barn som jag har sedan mitt första äktenskap. Är detta möjligt enligt lagen ?
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Du kan inte testamentera egendom till dina barn som du ännu inte äger. Att du nu har ett testamente som föreskriver att din mors bostad ska tillfalla dina barn är alltså inte giltigt.Det du däremot kan göra är att säga till din mor att testamentera bostaden till dig såsom enskild egendom. På så vis blir den per automatik din enskilda egendom då din mor går bort. 7:1,7:2 Äktenskapsbalken. Det innebär att den inte kommer tillfalla din fru eller bli en del av ert giftorättsgods.Efter din mors bortgång tar du över äganderätten till fastigheten. Du kan då testamentera fastigheten till dina barn. Då de är särkullbarn får de ta del av bostaden direkt vid din bortgång och den kommer inte lämnas över till din nuvarande fru. Se 3:1 Ärvdabalken.Om du skulle gå bort innan din mor gör det så kommer fastigheten tillfalla dina barn då din mor går bort. Det framgår av 2:1 och 11:6 ärvdabalken.Sammanfattningsvis - Du kan inte testamentera bort egendom innan du äger den. Din mor bör testamentera bostaden till dig såsom enskild egendom. Vid hennes bortgång kan du sedan testamentera bostaden till dina barn. Skulle du gå bort innan din mor kommer bostaden att tillfalla dina barn.

Arvsavstående

2017-02-15 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej.Om ett särkullsbarn inte vill ha något arv alls och inte deras barn i sin tur kan åberopa något arv i efterhand. De har sagt detta muntligt men vill ha ryggen fri även efter bouppteckning och arvsskifte.Jag vill ha ett dokument som de skriver under. Vad bör jag tänka på vid formuleringen i detta brev? Jag vill hänvisa till ÄB i formuläret.
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ett särkullbarn inte vill ha något arv för sin egen eller sina arvingars del kallas detta för arvsavsägelse. En arvsavsägelse sker hos arvlåtaren skriftligen där arvingen avsäger sig sin rätt till sitt arv. Det är viktigt att detta sker skriftligt, och att det av dokumentet tydligt framgår att det just handlar om en arvsavsägelse. Dokumentet ska inte bli föremål för en annan tolkning. Vidare är det även bra med namnförtydligande, underskrift samt datum från båda parter. Det är vidare viktigt att den som avsäger sig sitt arv, att denna person är myndig!Om du vill hänvisa till lagrum ska detta göras till Äktenskapsbalken 17 kap. 2§. En arvsavsägelse kan även ske genom godkännande av testamente som inskränker ens legala arvslott.Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Styvfars testamente och hans barns arvsrätt

2017-02-16 i Testamente
FRÅGA |Min mamma o min styvfar köpte ett hus ihop för många år sedan. Dom är inte gifta. Min styvfar har 2 barn sedan tidigare. Dom skrev ett testamente innan min mor dog där jag skulle ärva allt efter deras död men inte ärva något innan båda gått bort .Efter mammas död skrev min styvfar ett testamente där jag skulle ärva allt och enligt juristen skulle hans barn då ärva 25%. Min fråga är, ärver dom även min mammas del och ärver dom 25% per barn eller att dela på?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När din styvfar gått bort ska arvet efter både din mamma och honom fördelas. Hade inte testamente upprättats skulle de två barnen ha en laglig rätt att dela lika på 50 % av egendomen (arvet från deras far) och du skulle ha rätt till 50 % (arvet från din mamma). Din styvfar kan inte göra hans två barn helt arvslösa genom att testamentera bort allt till dig, p.g.a. att de är s.k. bröstarvingar och därför har en laglottsrätt. Detta innebär att de alltid kan begära ut deras laglott, motsvarande halva deras respektive arvslott. Trots testamente har alltså hans två barn rätt att dela lika på 25 % av egendomen. Det din styvfars två barn ärver är hälften av din styvfars del (25 % av allt). Detta ska de dela lika på och ärver därmed 12,5 % per barn. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Testamentera fastighet till sin fru som efter hennes frånfälle ska gå till särkullbarn

2017-02-15 i Testamente
FRÅGA |Jag och min fru har båda barn från tidigare äktenskap men inga gemensamma barn. Vi har i vårt äktenskapsförord skrivit att vi båda har enskild egendom men inget giftorättsgods. Jag har två fritidsfastigheter. Vid mitt frånfälle vill jag att min fru får den ena fastigheten så länge hon lever men att den övergår till mina barn när hon dör. Den andra fastigheten vill jag att mina barn ärver direkt när jag dör.Hur löser jag detta med ett testamente? Har tänkt på att testamentera fastigheten med förfogande rätt, men är rädd att det blir problem med "kvotandelar" vid min frus död. Min frun har andra tillgångar som hon kommer att använda. Jag vill att barnen ärver just fastigheten, varken mer eller mindre.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du skulle gå bort ska det som huvudregel göras en bodelning mellan dig och din fru (9 kap 1 § och 1 kap 5 § ÄktB). Eftersom all er egendom är enskild behöver dock ingen bodelning göras. Ifall din fru skulle begära att få ta över bostad eller bohag från dig måste ni dock bodela ändå. När en eventuell bodelning har gjorts kan sedan arvet efter dig fördelas (23 kap 1 § 2 st ÄB). Eftersom du och din fru inte har några gemensamma barn ärver dina barn dig direkt (2 kap 1 § ÄB och 3 kap 1 § ÄB). Dina barn skulle kunna avstå arvet till förmån för din fru i enlighet med 3 kap 9 § ÄB och på så sätt få rätt till efterarv då din fru sedan går bort. Om de inte gör detta får de dock ut sin andel direkt. Har du inte testamenterat bort något får dina barn dela på hela din kvarlåtenskap och storleken på deras andel beror på hur många de är.Den fastighet du vill att dina barn ska ha direkt kommer alltså, i enlighet med den legala arvsordningen, automatiskt gå till dem. Fastigheten som du vill att din fru ska få ha kvar under sin livstid skulle du kunna testamentera till henne med ett så kallat överlåtelseförbud. Ett sådant innebär att din fru äger fastigheten men inte får sälja, ge eller byta bort den. På så sätt hålls hela fastigheten intakt och du behöver inte oroa dig över att den inte skulle finnas kvar då hon gått bort. Om din fru skulle få fastigheten med fri förfoganderätt istället skulle hon fortfarande kunna sälja eller ge bort den till exempel. Det enda hon inte får göra är att testamentera bort den till någon annan. För att vara så säker som möjligt bör du alltså villkora testamentsgåvan med ett överlåtelseförbud. I testamentet bör du även skriva att fastigheten ska gå till dina barn då din fru går bort så att inte hennes arvingar ärver den. Ifall du gör tydligt att det är fastigheten och inte värdet som ska testamenteras till din fru (och sedan gå till dina barn vid hennes frånfälle) behöver man inte räkna med kvotandelar och liknande. Fastigheten kommer helt enkelt, oavsett värde på den eller din frus övriga tillgångar, gå över till dina arvingar som den är (om det är det du önskar). Tänk bara på att du inte kan testamentera bort dina barns laglott (7 kap 1 § ÄB). De har alltid rätt till minst hälften av din kvarlåtenskap, att dela på. Resterande del kan du testamentera bort som du vill. Behöver du hjälp med upprättande av testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur mycket får varje arvinge?

2017-02-15 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, har en arvsfråga.Min mormors halvmorbror har avlidit. Han hade inga barn men två hel syskon och två halvsyskon.1. Helsyster som lever2. Helbror, avliden - tre barn som lever 2a, 2b, 2c3. Halvsyster - avliden inga barn4. Halvsyster - avliden - två barn 4 a, 4bAlla har samma pappa. Syskon 1+2 har samma mamma. Syskon 3+4 har samma mamma.Hur stor del av arvet ska det 6 arvingarna ha var?
Johanna Bergvall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar hänvisa till ärvdabalken, som du hittar här. Då halvmorbrodern inte hade några egna barn och, utifrån din fråga, inte heller någon maka eller några föräldrar ska arvet gå till syskonen och eventuellt syskonbarnen (2 kap 2 § 2 st ärvdabalken). Först ska arvet fördelas lika mellan de avlidna föräldrarna. Eftersom de inte är i livet tar, som nämnt, syskonen deras del. Syskon 3 lever inte och har inga avkomlingar, syskonen tar därför över hennes del. Pappans 50 % ska delas lika mellan de tre syskonen (här spelar det ingen roll att det handlar om hel och halvsyskon, se 2 kap 2 § 3 st ärvdabalken), dvs de får 12,5 % var. Mammans 50 % ska bara delas mellan hennes barn, dvs syskon 1+2 får 25 % till. Helsyskon 1 - 41,6 % (får sin del eftersom hon lever)Helsyskon 2 - 41,6 % (ska delas lika mellan de tre barnen)Halvsyskon 3 - 0 %Halvsyskon 4 - 16,6 % (ska delas lika mellan de två barnen)Arvet ska fördelas så här:Helsyskon 1 - 41,6 %Barnen 2a, 2b, 2c - 13,9 % varBarnen 4a, 4b - 8,3 % varHoppas du har fått svar på din fråga! Vill ni ha ytterligare hjälp kan ni boka tid med Lawlines juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Vad händer med skuld till föräldrar efter deras död?

2017-02-14 i Arvsskifte
FRÅGA |År 1996 lånade jag 170.000 kr. av mina föräldrar på en på en revers, nu är både far och mor borta och jag har inte betalat hela lånet och det finns inga borgenärer vad händer då med den resterande skulden.Det finns lite tillgångar i dödsboet och då undrar jag om jag har rätt att få min del i arvet?
Soroosh Parsa |Hej,Den del av skulden som återstår ska tas upp som tillgång i dödsboet. Det betyder att du fortfarande är skyldig dödsboet resterande skuld eftersom dödsboet träder i dina föräldrars ställe. Om du är ensam arvtagare, och det inte finns andra borgenärer med anspråk på betalning, så har det ingen betydelse eftersom du ändå ärver dödsboets alla tillgångar, se 2 kap. 1 § ärvdabalken. Om du däremot inte är ensam arvtagare, räknas återstående del av skulden av från ditt arv. Efter avräkningen, har du alltså rätt till arv som om du inte hade fått lånet.Hör av dig via mail om något är oklart i svaret.Med vänlig hälsning,