Arvsrätt för syskonbarn

2016-01-30 i Testamente
FRÅGA |Jag kontaktades av min brorson 2012. Han var då 33 år gammal. Han har vid eftertanke visat mest intresse av arvet efter min mamma dvs hans farmor. Jag vill inte att han ska ärva mig. Hur ska jag göra?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Du har rätten att bestämma vart dina pengar skall gå efter din död tills viss mån. Du kan göra detta genom ett testamente. I detta testamente kan du bestämma att din brorsson inte skall ärva genom att testamentera pengarna till någon annan. Endast dina egna barn har rätt till en laglott, förutom den kan du testamentera dina pengar så som du önskar, 7:1 och 9:1 ärvdabalken. När din mamma går bort ärver du och din bror lika lott, finns din bror inte längre vid liv kommer hans barn däremot att ärva i sin pappas ställe 2:1 ärvdabalken. Det arvet kan du inte göra något åt. Jag hoppas att detta har besvarat din fråga!Med vänlig hälsning Matilda Bona

Kvarlåtenskap avliden sambo med en bröstarvinge

2016-01-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Mannen avliden var sambo. Inga gemensamma barn. Mannen efterlämnar 1 dotter.En summa pengar i kontanter hittades. Sambon säger att de tillhörde mannen.Skall dessa pengar tas upp vid bouppteckning?Blir det då ngn skatt?Dottern ärver väl dessa?Eller kan dottern "bara" ta hand om dessa (är väl olagligt eller bara samvete)Med vänlig hälsning
Emma Persson |Hej!Tack för din fråga.Det stämmer att om dessa pengar tillhörde den avlidne mannen så ska de tas upp i bouppteckningen tillsammans med all annan kvarlåtenskap han ägde. Om han inte efterlämnat något testamente kommer hans dotter att ärva hela hans kvarlåtenskap eftersom hon är så kallad bröstarvinge efter honom. Alltså ärver hon även pengarna om de verkligen var hans och tas upp i bouppteckningen. I Sverige finns inte längre någon arvsskatt, alltså ska ingen skatt betalas för dessa pengar om hans dotter ärver dem.Jag kan även påminna om att om sambon vill ha en bodelning där all samboegendom fördelas, måste detta påkallas av den efterlevande sambon senast när bouppteckningen förrättas.Hoppas detta gav svar på dina frågor.Med vänliga hälsningar

Fråga om värdering av kvarlåtenskap samt arvskifte

2016-01-30 i Arvsskifte
FRÅGA |HejMin fråga är hur man räknar ut vad en ring som blivit värderad till 60000kr (nypris) och 340000 ( marknadsvärde) är värd i pengar ? Min syster vill ha ringen som är från vår mors dödsbo. Vår far vill ge oss andra pengar istället . Tack för hjälpen i förhand
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga!ArvskifteEnligt 23 kap. 3 § ärvdabalken (1958:637) har varje delägare rätt att ur kvarlåtenskapen få en del av varje slag av egendom. Vidare anges det att vad som ej lämpligen kan delas eller skiljas bör såvitt möjligt hamna i en persons lott. Kommer man inte överens om vem som i detta fall ska ärva ringen kan ringen ärvas med samäganderätt av flera. Är även detta inte en lösning och föreligger det fortfarande oenighet om vem som ska ärva ringen kommer frågan att avgöras av en skiftesman. Skiftesmannen, som är utsedd av tingsrätten på begäran av dödsbodelägare enligt 23 kap. 5 § ärvdabalken (1958:637), kommer att genomföra tvångsskifte. Klandras även tvångsskiftet ska ägarna väcka talan mot de övriga dödsbodelägarna. Det är, ur en ekonomisk synvinkel, lämpligast att komma överens dödsbodelägare emellan, eftersom en skiftesman ska ha ett arvode ur dödsboet.VärderingVanligtvis används marknadsvärdet då en bouppteckningen upprättas. Men dödsbodelägarna är inte bundna av detta värde och kan, om de kommer överens, bestämma ett annat värde. ArvskifteslikvidErhåller en dödsbodelägare en andel av dödsboet som överstiger värdet på hans eller hennes lott, får dödsbodelägaren betala en arvskifteslikvid som motsvarar värdet på det han fick utöver sin lott och som sedan fördelas på övriga dödsbodelägares lotter. I detta fall kan t.ex. er far få ringen på sin lott men kommer då att behöva ge dig och övriga dödsbodelägare arvsskifteslikvid, t.ex. pengar, om ringens värde överstiger värdet på er fars lott. Hoppas att svaret var till hjälp. Du är välkommen att kontakta Lawline igen för fler frågor.Hälsningar,

Avstå arv till förmån för barn

2016-01-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej,Min far har gått bort och mina föräldrar var gifta (endast barn inom äktenskapet) vilket innebär att min mor kommer att ärva min far i första läget. Hur gör min mor om hon vill avstå en del av arvet till förmån för sina barn? (dvs. ge oss ett förtida arv)
Stina Bagge |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till en början beklagar jag sorgen efter din far.Din mor kan avstå från sitt arv, vilket betyder att hon efter fallet arv, avstår från det genom att förfoga som hon önskar över tillgången som arvet utgör. Om din mor avstår från arv till förmån för sina barn träder barnet in som dödsbodelägare och tilldelas moderns lott. Ett avstående bör göras skriftligen och lämnas som bilaga till bouppteckningen.Med vänlig hälsning,

Om livförsäkring ingår i avlidens kvarlåtenskap

2016-01-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Den avlidne hade väldigt mycket skulder så dödsboet är i princip konkurs, men det fanns en livförsäkring som betalas ut till de efterlevande. Måste dessa pengar redovisas i dödsboet?
Emma Persson |Hej!Tack för din fråga.Jag kommer att ge ett relativt allmänt svar då jag inte vet exakt vilken typ av livförsäkring det rör sig om i det fall du beskriver. Huvudregeln är emellertid att en livförsäkring där det finns ett förmånstagarförordnande inte ska ingå i den avlidnes kvarlåtenskap. Försäkringsbeloppet tillfaller då den som är förmånstagare direkt utan att det ingår i en bouppteckning för dödsboet. Av din fråga låter det som att det är en typ av livförsäkring med förmånstagare som inte ska ingå i dödsboet efter den avlidne, men det är som sagt svårt för mig att svara definitivt på frågan då jag inte är säker på detta.Andra regler gäller om det är en livförsäkring med ett sparandemoment, vilket kan göra att det ska anses tillhöra den avlidnes kvarlåtenskap och därmed ingå i en bouppteckning och vidare arvsskiftet. Hoppas detta gav svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Reglering av kvarlåtenskap

2016-01-30 i Laglott
FRÅGA |Min halvbror och jag har samma pappa. De har aldrig haft nån kontakt med varandra. Vår far tyckte därmed att han inte skulle ärva mer än vad som inte gick att komma ifrån. Pappa gick till banken för säkert drygt 20 år sedan och fick skrivit nåt där alla tillgångar skulle tillfalla mig förutom de 25% som var min halvbrors arvslott. Gäller detta fortfarande eller hur ser lagen ut nu?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga!Man kan genom testamente reglera hur ens kvarlåtenskap ska fördelas efter ens död. Om det dokument din far upprättade hos banken var ett giltigt testamente enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) gäller det och din fars kvarlåtenskap ska fördelas enligt testamentet. Enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) har bröstarvingar, dvs. barn till den avlidne, rätt till hälften av dennes kvarlåtenskap, s.k. laglott. Denna rätt kan inte genom testamente tas bort. Är ni två syskon innebär detta att ni i och med er laglott har rätt till 50 % av er fars kvarlåtenskap. Denna 50 % ska sedan delas er emellan, dig och din halvbror så att du och din halvbror får 25 % var. Den andra halvan av kvarlåtenskapen kan er far fritt besluta om genom testamente. Det är således möjligt att han kan ha testamenterat bort denne del till dig. Detta skulle innebära att du ärver 75 % av din fars kvarlåtenskap (25 % genom laglott och 50 % genom testamente) och din halvbror ärver 25 % av din fars kvarlåtenskap p.g.a. av hans laglott. Jag råder dig att kontrollera om det er far har upprättat hos banken är ett testamente, i så fall är det giltigt. Hoppas att svaret var till hjälp. Du är välkommen att kontakta Lawline igen för fler frågor.Hälsningar,

Tidpunkt för arvskifte

2016-01-30 i Arvsskifte
FRÅGA |Efter bouppteckning är stämplad och klar när ska då arvskiftet ske
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du ställt din fråga till Lawline! Arvskifte regleras i Ärvdabalken (1958:637)(ÄB) 23 kap. (https://lagen.nu/1958:637) där det stadgas att bouppteckning ska ske före arvskifte om den avlidna var gift, vilket ni har gjort. Skiftet får inte ske om någon av dödsbodelägarna bestrider det och kräver att skulder och förrättning av bouppteckningen ska ske först, 23 kap. 2§ ÄB. Utöver den här bestämmelsen är det dödsbodelägarna som sätter upp tid för skifte, det finns inga tidsramar för när arvskiftet ska ske. Om ni inte kan komma överens om skiftet finns möjligheten att ansöka om ett förordnade en skiftesman hos tingsrätten som hjälper till med skiftet, 23 kap. 5§. Skiftesmannens arvode kommer då att betalas ur dödsboet. Alla dödsbodelägarna har rätten att framställa förfrågan om förordnande hos tingsrätten. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Verkan av bodelning under äktenskapet för särkullbarns arv

2016-01-29 i Särkullbarn
FRÅGA |HejMin far var gift och har avlidit och jag är enda särkullbarnet och inga gemensamma barn finns. Makan begär jämkning vid bodelning, äktenskapsbalken 12:2. Makan har sedan tidigare fått hela lagfarten på fastigheten enligt bodelning, men däremot finns inget äktenskapsförord. Skall då inte hela fastigheten ingå i bodelningen fast hon har yrkat på 12:2-regeln? Måste jag gå till domstol för att få att fastigheten skall ingå i bodelningen? Räcker det inte med att jag påpekar detta för boutredningsmannen och han måste då föra tillbaka egendomen till bodelningen, eftersom det inte finns något äktenskapsförord registrerat hos skatteverket?Med vänlig hälsningX
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sammanfattning och rådEftersom jag inte känner till alla förutsättningar kring den tidigare övergången av fastigheten går det inte att avgöra om du har rätt till något av dess värde. Eventuellt blev makan skyldig din far pengar för fastigheten vid bodelningen. Om denna fordran inte är preskriberad ska den vara en del av kvarlåtenskapen. I det fall den tidigare övergången av den fastigheten i den tidigare bodelningen istället är att betrakta som en gåva kan du väcka talan om jämkning av testamente. Talan måste väckas vid domstol inom ett år från att bouppteckningen efter din far avslutats. Jämkning av testamente kan endast ge dig rätt till din laglott vilket är hälften av den totala kvarlåtenskapen från din far. Detta är alltså bara aktuellt om värdet på den del av fastigheten som din far förr ägde överstiger värdet på det som redan nu finns kvar efter din far.Det är också möjligt att bodelningen gick helt rätt till och att du alltså inte har rätt till någon del av fastigheten. Jag saknar som sagt förutsättningar att göra en fullständig bedömning av din situation.För att reda ut vad du har rätt till rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. UtredningMakan har begärt jämkning vid bodelning, 12 kap 2 § ÄktB. Det innebär som regel att vardera sida behåller sin egendom vid bodelningen. Makan har sedan tidigare fått hela lagfarten på fastigheten genom bodelning. Jag utgår från att det var bodelning under äktenskapets bestånd vilket förutsätter att denna registrerades hos skatteverket, 9 kap 1 § 2 st ÄktB. En sådan bodelning görs för att tydliggöra äganderättsförhållandena makarna emellan och ibland med syftet att jämkning enligt 12 kap 2 § ÄktB ska vara lättare att genomföra vid ena makens död. Normalt sett så tillämpas likadelningsprincipen på bodelning vilket innebär att din far borde ha fått tillgångar motsvarande fastighetens värde under bodelningen. I annat fall borde hon blivit skyldig honom motsvarande värde i pengar, 11 kap 11 § ÄktB. En sådan fordran har preskriptionstid på 10 år enligt 2 § preskriptionslagen vilket innebär att den ingår i kvarlåtenskapen efter din far om bodelningen inte skedde tidigare än 10 år sedan. I detta fall ärver du alltså denna fordran.Om övergången av fastigheten istället i själva verket var en gåva kan det betraktas som ett testamente, eftersom han själv bodde kvar i fastigheten och alltså inte led någon förlust genom gåvan, 7 kap 4 § ÄB. Du kan då väcka talan om jämkning av testamente. Detta måste göras inom ett år från att bouppteckningen efter din far avslutats. Jämkning av testamente kan endast ge dig rätt till din laglott vilket är hälften av den totala kvarlåtenskapen från din far, 7 kap 1 § ÄB. Detta är alltså bara aktuellt om värdet på den del av fastigheten som din far förr ägde överstiger värdet på det som redan nu finns kvar efter din far.Mvh