Kan man ärva sina svärföräldrar?

2018-03-16 i Arvsordning
FRÅGA |Min syster dog för 9 år sedan och hennes man lever nu med en annan kvinna, de hade inga egna barn. Jag undrar nu om han kommer att ärva mina föräldrar?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om den avlidne inte skrivit testamente går arvet i första hand till bröstarvingar (barnen) och deras barn. Din systers man har alltså ingen rätt att ärva dina föräldrar såvida inte dina föräldrar testamenterar till honom. Med vänliga hälsningar,

Får man sälja egendom innan bouppteckning är genomförd?

2018-03-16 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej!Är det möjligt att sälja en bil eller båt tillhörande ett dödsbo innan bouppteckning är gjort? Pengarna från försäljningen sätts direkt in på dödsboet bankkonto.Det finns pengar sedan tidiigare som täcker begravning, tidigare skulder och löpande utgifter.Jag frågar då det mer handlar om att vi vill få undan det praktiska så snart det går.MvHKarro
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Syftet med dödsboförvaltningen är att förbereda en transaktion av den avlidnes tillgångar till efterlevande make och andra eventuella arvingar. Innan bouppteckningen har avslutats äger ingen av arvingarna den avlidnes egendom. Egendomen ägs istället av dödsboet. Arvingarna tillerkänns inte äganderätt förrän vid arvskiftet, efter bouppteckningen. Det är problematiskt om egendom försäljs från ett dödsbo innan bouppteckningen färdigställts. Vid bouppteckningen ska nämligen den avlidnes alla tillgångar och skulder dokumenteras såsom de var vid dödsfallet. Bouppteckningen ska undertecknas (teckna försäkran på heder och samvete att uppgifterna till bouppteckningen är riktiga och att inga uppgifter avsiktligt utelämnas) av bouppgivaren (den som bäst känner boet). Detta stadgas i 20 kap. 6 § 2 st. ärvdabalken. Sedan ska bouppteckningen sändas till Skatteverket och registreras. I det fall uppgifterna inte stämmer eller egendom fattas, kan ansvar för exempelvis bedrägeri och förskingring aktualiseras. I det fall en delägare i dödsbo äventyrar en borgenärs (person som har en fordran på dödsboet) rättigheter, genom att lämna ed som denne vet är felaktig, kan delägaren i dödsboet bli personligt ansvarig för skulder. Skulle egendom avyttras från dödsboet innan bouppteckning har gjorts, kan det alltså vara svårt att förutse huruvida den avlidnes skulder kommer täckas av tillgångarna. Därför får ingen egendom avyttras innan skulderna betalts eller betryggande säkerhet ställts för skulderna. I det fall så har skett, kan delägarna förpliktas återbära egendomen, eller ersätta dess värde (18 kap. 6 § ärvdabalken och 22 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Särkullbarns rätt till arv

2018-03-15 i Särkullbarn
FRÅGA |hej min far avled för några år sen men jag har inte fått något arv efter honom jag är inte adopterad minfar hade barn å var gift med en annan har jag någon rätt att få ärva hur går man till väga i så fall tacksam för svar
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB).Jag tolkar din fråga som att personen som din pappa var gift med inte är din mamma samt att din pappa har barn med denna person.TestamenteEn grundläggande fråga som alltid måste beaktas när det gäller arvsfrågor är om det finns något testamente från personen som avlidit. Eftersom det inte framgår i din fråga om så är fallet kommer jag utgå från att något testamente inte finns.Vem har rätt till arv?I ÄB 2 kap 1§ anges att bröstarvingar ärver efter den avlidne. Med bröstarvingar menas den avlidnas barn, barnbarn och släktingar i rakt nedåtstigande led. Detta innebär alltså att du och ditt/dina syskon har rätt att ärva efter er far.Efterlevande makes arvsrättNär en gift person dör är huvudregeln att den efterlevande maken ärver den avlidnes kvarlåtenskap med försteg, vilket innebär att barnen får vänta på sitt arv tills den efterlevande maken avlidit, ÄB 3 kap 1§ 1st.Särkullbarns arvsrättDet finns dock ett undantag från huvudregeln att efterlevande make ärver med försteg då den efterlevande maken inte ärver före särkullbarn, ÄB 3 kap 1§ 1st. Med särkullbarn menas barn som inte är makarnas gemensamma. Eftersom jag tolkat det som att personen som din pappa var gift med inte är din mamma är du ett särkullbarn. Detta innebär att du har rätt att få ut din arvslott efter din far omedelbart, dvs. före den efterlevande maken. Du har också möjlighet att avstå från arvet och istället få ut arvet efter att den efterlevande maken avlidit, ÄB 3 kap 9§.BoutredningsmanI ÄB 18 kap 1§ anges att efterlevande make och bröstarvingar gemensamt ska förvalta dödsboets egendomar under utredning. Är det däremot så att förvaltningen inte görs ordentligt eller om det uppstår motstridigheter kring fördelningen av arvet så ska antingen den efterlevande maken eller någon av bröstarvingarna begära en boutredningsman, ÄB 19 kap 1§. Boutredningsmannen utreder vilken egendom som finns i boet. Eftersom du inte har fått ditt arv från din far och det gått några år sedan din far avled råder jag dig att kontakta en boutredningsman.SammanfattningsvisEftersom du är ett särkullbarn har du rätt att få ut din arvslott från din far omedelbart. Då det gått några år sedan din far avled och du ännu inte har fått ditt arv så råder jag dig att kontakta en boutredningsman som utreder vilken egendom som finns i boet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur beräknas kvotdelarna när efterlevande make ärver allt?

2018-03-15 i Efterarv
FRÅGA |Hej Föräldrarna är gifta, ingen enskild egendom finns. Allt är giftorättsgods. Inga särkullbarn finns.Vid bouppteckning efter pappans bortgång uppgår hans giftorättsgods till 8 miljoner.Mammans giftorättsgods är 2 miljoner. Boets totala behållning 10 miljoner.Mamman ärver allt. När hon går bort hur kommer då kvotdelen vid efterarv efter fadern att beräknas? Tack på förhand för hjälpen.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom du verkar ha koll på hur arvsordningen ser ut och i övrigt angående arv så går jag direkt in på hur fördelningen fungerar. Huvudregeln är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Det innebär att all egendom en make äger, som inte är enskild egendom, är giftorättsgods, vilket det är i det här fallet. När en bouppteckning är gjord och man vet hur egendomsförhållandena ser ut så ska en bodelning ske mellan makarna. Om eventuella arvingar är parets gemensamma barn, så brukar det oftast bli så att den efterlevande maken ”sitter kvar i orubbat bo” vilket i princip innebär att bröstarvingarna får vänta på sitt arv tills den andra föräldern också avlidit. Eftersom det inte finns några särkullbarn i detta fallet så ärver, precis som du beskriver det, mamman allt. Nu verkar det vara som så att er mamma är ensam dödsbodelägare. Det innebär att hon kan inte själv ingå ett bodelningavtal, men man kan ändå göra en "fiktiv" bodelning för att få reda på kvotdelarna. Utgångspunkten för bodelningen görs i egendomsförhållandena den dag då äktenskapet upplöses genom den ena makens död, den dag då dödsfallet inträffade (se 9 kap. 1 och 3 §§ ÄktB). När bodelning sker av anledning av ena makarnas död, så ska deras giftorättsgods fördelas lika. Det som blir kvar efter att eventuella skulder har dragits av läggs ihop och delas på hälften.Fördelning Vid den fiktiva bodelning så ska vardera make få 5 miljoner vardera (under förutsättning att skulderna är betalda). Det innebär att er mamma kommer att ärva 5 miljoner med fri förfoganderätt från er far och 5 miljoner med full äganderätt som är hennes egen del. Kvotdelen från er far kommer alltså att bli 50 % av all egendom när er mor dör. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Särkullbarns rätt till arv

2018-03-16 i Särkullbarn
FRÅGA |Min mamma avled april 2013 hennes fastighet står fortfarande på dödsboet. Fastigheten har bebotts av hennes make. Jag är särkullsbarn, jag och mina 2 syskon har fått fastigheten och ska sälja den hur gör vi?
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ärvdabalken Rätten till arv regleras av Ärvdabalkens regler. Eftersom din mamma var gift tillfaller arvet hennes maken, detta framgår av 3:1 ÄB. Gemensamma barn till den avlidne och den efterlevande maken får därmed vänta på sitt arv tills båda föräldrarna har avlidit. Man säger att barnen då har rätt till efterarv. Särkullbarns rätt till arvNär det finns barn till avlidne som inte är barn till den efterlevande maken har dessa särkullbarnen rätt att få ut sitt arv direkt. Det finns dock möjlighet får dig som särkullbarn att avstå från denna rätt till förmån för den efterlevande maken. Fördelning av arvetFörutsatt att du inte vill avstå från din rätt till arv kommer du få ut din del av arvet direkt och dina två halvsyskon får vänta tills den efterlevande maken avlider innan de får ta del av arvet. I ditt fall då ni är tre barn kommer försäljningen delas i 3 delar. Din tredjedel kommer du få ut nu och de andra tvåtredjedelarna kommer tillfalla den efterlevande maken. Vänligen,

Vad händer om jag inte skriver under godkännande av testamente?

2018-03-15 i Testamente
FRÅGA |Vill inte godkänna ett testamente. Har nu får i min brevlåda, avisering om delgivning, vad innebär det om jag inte skriver på.
Lovisa Lundqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB).Där framgår att ett testamente inte vinner laga kraft, och alltså inte kan följas, förrän dödsbodelägarna godkänt testamentet. Det räcker dock inte med att bara inte skriva på, dödsbodelägaren måste klandra testamentet inom sex månader räknat från delgivningsdatumet (14 kap. 5§ ÄB). Har inte testamentet klandrats inom sex månader från delgivningsdatumet vinner det nämligen automatiskt laga kraft.Skriver du inte på räknas alltså testamentet som automatiskt godkänt sex månader från delgivningsdatumet, såvida du inte innan dess klandrat testamentet. Vänliga hälsningar,

Testamente, skatterättsliga konsekvenser av bostadsöverlåtelse m.m

2018-03-15 i Testamente
FRÅGA |Hej. Vi har knytit en ung man 22år till vår familj. Jag vill gärna att han en dag i framtiden ska få ärva min bostadsrättslägenhet. Jag har inga egna barn. Hur blir det när han inte är "bröstarving"? Är han bättre ställd om vi adopterar honom? Ska jag ge honom bostadsrätten i gåva innan jag dör (om jag inte tuppar av oförhappandes) eller ska han bara skrivas in i mitt testamente. Ska jag kontakta HSB o få honom godkänt i förväg som framtida ägare (om man överhuvutaget kan det)?Hur blir det med skatt om han inte är familj och bröstarving? Jag antar att han ärver inkl. det banklån på läg som är kvar. Blir det oförmånligt som helhet (lånet är ca 500.000. Försäljningspris ca 3.ooo.ooo)Räcker det att jag underskriver ett testamente i närvaro av 2 vittnen?Har jag glömt fråga något viktigt?Tack för svar och vänliga hälsningar
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag delar upp mitt svar i fyra delar: Överlåtandet av bostaden, testamentet, skatten och skulden.Överlåtandet av bostadsrättenDet räcker med att du testamenterar bostadsrätten till 22-åringen. Eftersom du inte har några egna barn finns kan du testamentera allt du lämnar efter dig som du vill. Bröstarvingar (däribland räknas såklart även adopterade) har alltid — även om testamente finns — rätt att få ut sin laglott. Då du inte har några barn är detta dock inte en fråga som är aktuell nu. En eventuell adoption skulle förvisso sätta honom i en bättre sits såtillvida att han då kan begära ut sin laglott om du ångrar dig och bestämmer dig för att testamentera till någon annan än honom, men mitt uppriktiga och personliga råd är att en eventuell adoption sker av andra skäl än detta. Det ställs också upp krav för att en adoption ska gå igenom (dessa återfinns i 4 kap 6 § föräldrabalken).TestamentetFör att ett testamente ska vara giltigt krävs enligt 10 kap 1 § ärvdabalken följande: Testamentet skall upprättas skriftligen med två vittnen. Du måste inför de båda vittnena skriva under testamentet. Båda vittnena ska vara med samtidigt. Vittnena ska bestyrka testamentet genom att skriva sina namn på det. Du måste inte visa dem vad som står i testamentet, men de måste få veta att det är ett testamente de bestyrker. SkattenÖverlåtelsen av bostadsrätten blir skattefri för honom, oavsett om du ger den som gåva, testamenterar det till honom eller om ni adopterar honom och han ärver dig (8 kap 2 § inkomstskattelagen).SkuldenMan kan inte ärva skulder, vilket ju ett lån är. Däremot har de du är skyldig rätt att få betalt ur ditt dödsbo, och även att skaffa sig säkerhet i det som finns där (21 kap 2 § ärvdabalken). 22-åringen kan därför endast ärva bostadsrätten om lånet kan betalas med medel i ditt dödsbo (21 kap 4 § ärvdabalken).Med vänlig hälsning

Vem ärver min mans faster när hon gått bort, jag eller mina barn?

2018-03-15 i Arvsordning
FRÅGA |Min man är död och min fråga är vem som nu ärver min mans faster när hon gått bort. Jag eller mina barn?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att fastern inte har skrivit något testamente, vilket skulle gå före arvsordningen i ärvdabalken.Vem har rätt att ärva?Den första arvsklassen och de som har rätt att ärva i först hand är fasterns bröstarvingar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Bröstarvingar är fasterns barn, eller om de är döda, fasterns barnbarn. Har inte fastern några barn eller barnbarn, går arvsrätten istället till personerna i andra arvsklassen.Den andra arvsklassen är fasterns föräldrar. Om båda föräldrarna är döda har fasterns syskon rätt att ärva. I det fall alla fasterns syskon är bortgångna, ärver fasterns syskonbarn, det vill säga, din mans eventuella syskon. (2 kap. 2 § ärvdabalken).Finns inte några av fasterns syskonbarn, ärver istället dennes far- och morföräldrar (2 kap. 3 § ärvdabalken).Varken du eller dina barn kan sålunda ärva fastern, förutsatt att hon inte testamenterat till någon av er.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen