Avstå från arv

2016-04-29 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej,Min mamma äger en fastighet. När hon går bort vill jag inte ärva den, men övriga delar av arvet önskar jag ärva.Är detta möjligt? Alltså att avstå vissa delar av ett arv?
Marlene Andersson |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om arv och arvsavsägelse finns reglerat i ärvdabalken (ÄB), se här. En arvinge behöver inte ta emot ett arv om han/hon inte önskar det. Nedan presenterar jag olika tillvägagångssätt för att avstå från arv. ArvsavsägelseArvsavsägelse innebär att arvtagaren frånsäger sig sitt arv. För att en arvsavsägelse skall vara giltigt krävs det att arvtagaren är myndig samt att avsägelsen görs skriftligt hos arvlåtaren (i detta fallet hos din mamma) eller genom att godkänna ett testamente. En bröstarvinge (barn till arvlåtaren) har dock en laglottsrätt som motsvarar halva kvarlåtenskapen. En bröstarvinge kan som huvudregel inte avsäga sig sin laglott utan att få skälig ersättning för det. I vissa fall är det dock möjligt för en bröstarvinge att avsäga sig laglotten utan en skälig ersättning. En sådan omständighet skulle kunna vara att egendom tillfaller en närstående till arvingen, såsom en maka eller barn, 17kap 2§ ÄB. På så sätt kan intresset anses tillvarataget och då behövs det inte betala ut en skälig ersättning. Det skall dock förtydligas att om en bröstarvinge avsäger sig arv medför det även att dennes bröstarvingar inte heller får ta del av arvet. För att undvika en sådan situation kan arvlåtaren och arvtagaren göra en uttrycklig överenskommelse om att avsägelsen endast skall gälla arvingen personligen, och inte dennes bröstarvingar, se 17kap 2§ 3st ÄB. ArvsavståendeArvsavstående kan göras först när arvlåtaren har avlidit (till skillnad från arvsavsägelse som skall göras när arvlåtaren fortfarande är i livet). I ett arvsavstående ska du förklara att du avstår från ditt arv. Avstående kan göras till dess arvskifte sker. Ett arvsavstående är en överlåtelse av arv utan ersättning som följder den legala arvsordningen och som riktas till den avlidnes legala arvingar som står närmast på tur i rakt nedåtstigande led. Detta innebär att du kan göra ett arvsavstående till förmån för dina barn. Om arvsavståendet enbart avser en del av arvet är både du och dina barn dödsbodelägare.En skriftlig arvsavståendehandling ska lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Om en sådan särskild handling saknas kan arvsavståendet antecknas i bouppteckningen och skrivas under av dig som avstår från arv.Ej begära jämkning av testamente som bröstarvingeEtt tredje alternativ skulle vara att arvlåtare skriver ett testamente där det uttryckligen framgår att du inte ska ärva fastigheten. En arvtagare kan enligt 17kap 2 § ÄB avstå sitt arv genom att godkänna ett testamente som talar till nackdel för honom/henne, exempelvis en bröstarvinge som väljer att avstå sitt arv till förmån för testamentstagare. Om fastigheten är värd så pass mycket att det går ut över din laglott, kan du begära jämkning inom sex månader. Om inte det görs inom sex månader, efter det att testamentet togs emot, har rätten till din laglott gått förlorad. Sammanfattningsvis 1. Du kan begära arvsavsägelse, vilket du skall göra hos din mor medan hon är i livet. Tänk dock på att uttryckligen skriva ett avtal där avsägelsen endast skall gälla dig personligen och inte dina bröstarvingar. Du skall var myndig och detta skall upprättas skriftligt, 17kap 2§ ÄB. Huvudregeln är att du inte kan avsäga din laglott utan skälig ersättning. Principen om skälig ersättning kan undantas om egendom tillfaller en närstående till dig.2. Du kan, när din mor har avlidit, meddela att du avstår från arv eller del av arv, exempelvis fastigheten. Om ditt arvsavstående endast avser en del av arvet så kvarstår du som en av dödsbodelägarna. 3. Om arvlåtaren testamenterar fastigheten till en annan arvtagare, och detta går ut över din laglott, kan du låta bli att jämka testamentet och då förlorar du rätten till din laglott. Behöver du fortsatt juridisk rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra erfarna jurister, se här. Hoppas detta gav ett svar på din fråga! Om det finns några oklarheter eller någon följdfråga är du välkommen att höra av dig igen. Vänligen

Fastighets värde i bouppteckning

2016-04-29 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Till vilket värde tas en fastighet upp i en bouppteckning?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns ingenting i lag som stadgar till vilket värde en fastighet ska tas upp i en bouppteckning, utan man kan välja antingen marknadsvärde eller taxeringsvärde. Något som brukar rekommenderas är att låta två oberoende värderingsmän göra varsin värdering och sedan ta medelvärdet av dessa värderingar. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid för fordran på testamente

2016-04-28 i Testamente
FRÅGA |Är en fodran på ett testamente tidsbegränsat?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln angående en fordran på ett testamente är att man ska begära ut det man blivit tilldelad inom 10 år från dödsfallet (se ärvdabalken 16 kap. 4 §).Undantag kan förekomma t.ex. då man inte vet vem testamentstagaren är eller var denne befinner sig. Det verkar inte vara fallet för dig och därför kan du utgå ifrån den ovan nämnda huvudregeln. Med vänlig hälsning,

Bröstarvinges moder rätt till arv

2016-04-28 i Arvsordning
FRÅGA |Far avlider. Ensamstående ogift.Finns en son som avlidit 5 år innan. Inga barnSonens mor lever ogift.Samt halvsyskonFråga. Går den avlidne sonens mor in som arvtagare då?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bröstarvingars (arvlåtarens avkomlingar) arvsrätt regleras i 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), första arvsklassen. Bröstarvingarna har bäst rätt till arv, dvs. de ska i första hand bli arvsberättigade. Om en bröstarvinge inte längre lever så finns det en princip som kallas för istadarätten och denna princip innebär att den arvsberättigades avkomlingar träder i dennes ställe. Detta innebär att om en bröstarvinge som avlidit har barn, så kommer dessa barn att bli arvsberättigade istället för bröstarvingen. Däremot finns det ingen rätt enligt 2 kap. 1 § ÄB för en avliden bröstarvinges moder att träda in som arvstagare. Svaret på din fråga om den avlidne sonens mor går in som arvtagare blir då nej, det gör hon inte. Endast en bröstarvinges avkomlingar kan, enligt istadarätten, gå in som arvtagare. Enligt 2 kap. 2 § ÄB går man då istället till andra arvsklassen och ser om det finns några arvsberättigade; arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar. Om det i denna arvsklass inte finns några vid liv så går man således vidare till tredje arvsklassen, 2 kap. 3 ÄB. I tredje arvsklassen stadgas att arvslåtarens farföräldrar eller morföräldrar i första hand är arvsberättigade, om ingen av dessa är vid liv så blir får arvlåtarens eventuella farbröder, morbröder, fastrar och mostrar dela på arvet. Men om man har gått igenom alla tre arvsklassen utan att det finns någon arvsberättigad vid liv så kommer arvet att gå till den allmänna arvsfonden, se 2 kap. 4 § samt 5 kap. 1 § ÄB. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ärver kusiner?

2016-04-29 i Testamente
FRÅGA |Vi har en kusin som har avlidit hon har bara oss som närmast anhöriga två kusiner och vi undrar om vi enligt lagen ärver henne. Hur kan man kolla om hon har skrivit något testamente ? Det finns en person som har skött om henne men inte är släkt med henne, han har inte nämnt något om något testamente. Ska ett testamente tas upp i bouppteckningen och ska vi kusiner kallas till den? Vi litar inte på personen som skött om henne.Ulla och Anita
Sara Welin |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Enligt ärvdabalken har inte kusiner arvsrätt. För att ett testamente ska vara giltigt behöver det bland annat ha blivit bevittnat av två personer. Normalt sett förvaras det även i ett bankfack eller liknande. Därför kommer ni med all sannolikhet bli upplysta ifall ni är arvtagare enligt er kusins testamente (om det finns något). Om inget testamente finns kommer hennes tillgångar tillfalla den allmänna arvsfonden. Hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänlig hälsning,

Väger testamentet tyngst?

2016-04-29 i Testamente
FRÅGA |Min pappa har nyligen gått bort. Det visar sig att jag har en äldre bror som är adopterade av sin mammas nya make. Han ärver ju då inte min pappa men jag har hittat ett testamente där min pappa vill att hans kvarlåtenskap ska delas mellan oss. Vad gäller då? Är det testamentet som väger tyngst då? Trots att han juridiskt sett inte är min pappas barn längre?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Syftet med ett testamente är att själv bestämma fördelningen av arvet efter sig. Det finns sålunda en möjlighet att ge en del av, och ibland även hela, arvet till vem som helst. Om ett giltigt testamente upprättats gäller det framför lagens bestämmelser (med två viktiga undantag). Dessa undantag gäller barnets rätt till laglott (hälften av arvet) som inte får inskränkas och den efterlevande makens rätt till minst fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr). Detta innebär att om din pappas testamente upprättats korrekt (med två vittnen) ska hans där uttryckta vilja gälla (med hänsyn till barnens laglott och makes rätt till prisbasbeloppen). Testamentet väger alltså tyngst. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Förskott på arv till annan än bröstarvinge

2016-04-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min undran är: En barnlös bror har avlidit. Kvar som arvingar finns en syster plus syskonbarn efter en avliden syster. Brodern har för en kort tids sedan sålt egendom till underpris till ett av syskonbarnen. Skall nu de övriga syskonbarnen och systern kompenseras för det i bouppteckningen?Tacksam för svar
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att sälja en egendom till underpris skulle kunna klassas som ett förskott på arv till den del kostnaden understiger marknadsvärdet på egendomen. Gåvodelen blir alltså mellanskillnaden mellan betalning och marknadsvärde, vilket i sin tur blir det belopp som blir föremål för avräkning. De här reglerna hänför sig dock som huvudregel bara till bröstarvingars rätt till att få ut sin arvslott. Om det handlar om bröstarvingar ska avräkning ske av det förskott som givits. I ert fall är det inga bröstarvingar inblandade och då ska avräkning endast ske om det har föreskrivits något om det i ett testamente, eller om det av omständigheterna framgår att avsikten med försäljningen till underpris var en fråga om förskott på arv. Dessa bestämmelser framgår av 6 kap. 1 § Ärvdabalken. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Sambos och arvsrätt

2016-04-28 i Sambo
FRÅGA |Jag äger en fastighet köpt av mig 1972. Blir sambo om ngn månad. Jag undrar: Vid min bortgång ärver väl mina två barn (tidigare äktenskap, fadern död) allt efter mig, eller hur? Den blivande sambons barn (är det särkullsbarn?) ärver ingenting från mig, eller hur? Kanske bäst att skriva ett testamente? Tacksam för hjälp!Mvh
Emma Persson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Om jag tolkat frågan rätt kommer din partner att flytta in till dig och den fastighet du äger. Eftersom ni inte har förvärvat fastigheten tillsammans för gemensamt bruk (se sambolagen (2003:376) § 3 gällande vad som menas med samboegendom), kommer detta inte ses som samboegendom, och om du avlider kommer fastigheten således inte ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo. Sambor har ingen arvsrätt sinsemellan, vilket kommer att innebära att det är dina två barn som kommer att ärva all din kvarlåtenskap (om du inte skrivit ett testamente som anger annat). Din sambos barn kommer inte att ärva någonting efter dig när du avlider (så länge ni är sambos).Den egendom som ni eventuellt förvärvar tillsammans för gemensamt bruk efter att ni blivit sambos i lagens mening (vanligtvis efter 6 månader), kommer att ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo om du avlider. Denna egendom kommer alltså att delas mellan ditt dödsbo och din sambo i ett sådant fall. Observera att bilar aldrig ingår i samboegendom. Om du vill att din egendom ska fördelas på något annat sätt än att dina två barn ärver hela din egendom, är det en god idé att upprätta ett testamente.Jag hoppas detta gav svar på dina frågor!Vänliga hälsningar