Vem ärver efter avliden mor?

2017-10-16 i Arvsordning
FRÅGA |Hej !Anna och Anders är gifta och har 2 barn , men Anna har även ett barn sedan tidigare.Dom bor inte tillsammans så dom har då ett hus var .Anna går bort å har då en ny bil samt livförsäkringar som löser ut.Vem får vad ?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Då Anna och Anders var gifta måste det först göras en bodelning mellan dessa parter. Först efter att man räknat ut hur mycket tillgångar Anna hade i enskild egendom + gemensam egendom kan arvet börja fördelas. Då Anna och Anders var gifta ska all kvarlåtenskap, enligt 3 kap 1 § ÄB, tillfalla den efterlevande maken Anders. Ett undantag till detta är dock ifall den avlidne har ett särkullbarn, som inte är bröstarvinge till den efterlevande maken. Annas särkullbarn ska då utfå sin del av arvet direkt. Detta förutsatt att Annas särkullbarn inte har avsagt sig rätten till sitt arv enligt 3 kap 9 §. Anna och Anders två gemensamma barn erhåller inte sin del av Annas arv förrän Anders har avlidit. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Förutsättningar för ett testamentes giltighet

2017-10-16 i Testamente
FRÅGA |Hej.Min älskade syster dog för snart två år sedan. Enda arvinge är hennes son. Vi andra syskon var omtalade i Vita arkivet men det togs aldrig med i bouppteckningen och vi blev inte kallade. Varför skriva i Vita Arkivet om det inte räknas ?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När en person avlider kan den personens kvarlåtenskap, alltså egendom som personen ägde, fördelas mellan anhöriga på två sätt. Det ena sättet är genom arv och det andra sättet är genom testamente. Ett testamente är bara giltigt om det är skriftligt och har undertecknats av den som avlidit. Dessutom måste två vittnen, s. k. solennitetsvittnen, vara närvarande när den som upprättat testamentet skriver under det. Detta gör att andra dokument, när bestämmelserna i lagen (Ärvdabalken 10 kap. 1 §) inte har följts, blir ogiltiga. Kraven på att testamentet måste upprättas på det här sättet är till bl.a. för att skydda barns rätt till arv och för att den som upprättar testamentet inte ska fatta några förhastade beslut. I Vita Arkivet kan man ange sina sista önskningar eller sin sista vilja. Det kan t.ex. handla om hur den avlida ville att begravningen skulle ordnas eller om gravstenens utformning eller andra önskemål som den avlidna hade vid sin bortgång. Ett sådant dokument räknas dock inte som ett testamente. Ett testamente är till för att den avlidnas egendom ska fördelas så som den avlidna ville att den skulle fördelas. Ett testamente och Vita Arkivet är alltså två helt olika saker. Det betyder att någon som är omtalad i Vita Arkivet ändå inte får ärva, trots att den som avlidit skrivit i Vita Arkivet att den omtalade skulle få en viss sak. Det är bara genom ett giltigt testamente som någon som annars inte har rätt att ärva den avlidna kan få göra det. Den avlidnas önskningar i Vita Arkivet är inte heller juridiskt bindande.Att man lämnar en sista önskan i Vita Arkivet kan förstås också bero på att man vill ta farväl av familj och vänner på ett så personligt sätt som möjligt. Det kan kanske röra sig om personliga hälsningar eller annat som den avlidna ville få sagt — några sista ord helt enkelt.Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Inspelning som giltigt testamente?

2017-10-16 i Testamente
FRÅGA |Min mamma gifte om sej 1985. 1995 skrev hennes man , som inte har barn,bara syskonbarn, ett testamente på Juristbyrå,som säger att mamma ärver honom, och vid hennes död ärver 2 av hennes barnbarn hans del.efter en tids sjukdom, på sin dödsbädd, efter en stroke, dikterar han ett nytt testamente, där han förutom några små legat, lämnar allt till mamma. det finnns en inspelning på telefon där han säger till ett barnbarn att: när mormor dör så löser du ut din syster från huset och du kan bo där.Men han har missat att skriva in det i det nya testamentet.Kan dessa gälla som komplement till varandra?
Johan Luca |Hej och tack för din fråga!Vad som krävs för att ett testamente ska vara giltigt står i ärvdabalkens 10kap. 1§.Det finns ett undantag och det är om man av sjukdom eller annat nödfall är förhindrad att upprätta ett testamente enligt ovan. Då räcker det att man förordnar om sin kvarlåtenskap muntligt inför två vittnen eller utan vittnen genom att man själv skriver ned och undertecknar en handling. Inspelningen kan således räcka som bevis om två vittnen var närvarande när det spelades in och din far av sjukdom anses ha varit förhindrad att upprätta ett vanligt testamente. Detta enligt ärvdabalkens 10kap. 3§.Inspelningen kan då utgöra ett komplement för testamentet om två vittnen fanns närvarande.Hoppas detta besvarar din fråga!Vänliga hälsningar,

Särkullbarns arvsrätt

2017-10-16 i Särkullbarn
FRÅGA |Ett exempel: Pappa har lämnat efter sig 1 000 000 kr efter sin död.Han var omgift (inte min mamma). De hade inga barn ihop men hade 4 barn var från tidigare äktenskap.Har jag förstått saken rätt att nu när pappa är död så får jag och mina 3 syskon dela på 500 000kr (alltså 125 000 kr var)?? (hans fru/änka får 500 000 kr)Under förutsättning att inget testamente skrivits!
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Efterlevande make ärver inte framför särkullbarnI 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken (ÄB) framgår det att efterlevande make (er pappas fru) inte ärver med förtur framför särkullbarnen (du och dina tre syskon). Det innebär att du och dina tre syskon ärver allt efter er pappa. Ni får då 1/3 var av 1 000 000 kr.Detta förutsätter dock att ni inte avstår från ert arv, och att er pappas fru har egendom till värde av 4 x prisbasbeloppet efter bodelningen som skett till följd av er pappas död. I annat fall har hon rätt att få så mycket som saknas ur er pappas kvarlåtenskap. Den del som er pappas fru i sådana fall ärver, får ni sedan i efterarv när er pappas fru går bort. Detta framgår av 3 kap. 1 § 2 st. och 3 kap. 2 § ÄB.Vi tar ett exempel för att göra det lättare:Din pappa = A - Din pappas fru = BEfter bodelningen mellan A och B har B totalt 150 000 kr. Eftersom prisbasbeloppet ligger på 44 800 i år behöver B ytterligare 29 200 för att komma upp till 4 x prisbasbeloppet (179 200 kr). De 29 200 kr får hon utav A:s kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och det resterande som finns kvar fördelas mellan dig och dina syskon.Fri förfoganderätt innebär att B får disponera egendomen hur hon vill men hon får inte testamentera bort den.Det som B fick av A:s kvarlåtenskap får du och dina syskon sedan i efterarv när B går bort. Efterarvsandelen motsvarar arvet som B fick efter A, dividerat med hennes totala egendom efter bodelning + arvskifte, dvs. 29 200/179 200.Alltså ärver du och dina syskon allt efter er pappa om hans fru har egendom till värde av 4 x prisbasbeloppet efter bodelningen, annars gäller det nyss nämnda.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan okänd arvinge ärva med anledning av ett positivt DNA test 15 år efter dödsfallet?

2017-10-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejKan man ärva ifrån en okänd Fader efter dna test om det visar sig att man är dennes barn som framkommit 15 år efter dennes död?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!När bouppteckning förrättas ska Skatteverket på anmälan av den som har dödsboet i sin vård eller då förhållandet annars blir känt, utan dröjsmål kungöra arvfallet i Post- och Inrikes Tidningar, med uppmaning till okända arvingar att göra anspråk på sin rätt till arv inom 5 år från dagen då kungörelsen infördes i tidningen (16 kap. 2 § ärvdabalken). Det gäller också om det finns kännedom om arvinge men det saknas kunskap om såväl arvingens namn som hans eller hennes hemvist. Anspråk på arv i det fall du nämnt antas alltså vara preskriberat sedan 10 år tillbaka.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Särkullbarns rätt att få ut laglott direkt efter arvskifte och hur lång tid det tar

2017-10-16 i Arvsskifte
FRÅGA |Hejsan!Vad blir arvet?Pappa var gift med testamente där frun är förmånstagare gällande testamentet!Pappa hade mig och 3 biologiska barn,inga gemensamma barn till den han var gift med vid hans bortgång!Alla biologiska barn till den avlidne jämkade.Efter bouppteckningen och den är nu registrerad hos skatteverket så ser siffrorna ut så här!Den avlidnes giftorättsgods :1 126 565,24 kr.Den avlidnes giftorättsskuld : 39 322 kr.Den efterlevandes makas giftorättsgods: 914 476,33 kr.Boets summa behållning: 2 001 719,57 kr.Hur stort blir arvet för var o en av mina syskon?Hur lång tid ska det ta innan vi får tillgång till vårt arv?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!BodelningVärdet av boets behållning ska delas med hälften (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Er fars dödsbo ska som huvudregel då erhålla 1 000 859,785 kr ur bodelningen. I dödsboet finns förutom egendomen från bodelningen, också hans enskilda egendom som inte ingått i bodelningen (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Av frågan framgår inte om han har enskild egendom. Utgångspunkten är således att det finns 1 000 859,785 kr i dödsboet.Laglott och särkullbarns rätt att få ut arv direktBröstarvingar, det vill säga barn till arvlåtaren, har alltid rätt att få ut ett arv som motsvarar hälften av arvlåtarens kvarlåtenskap, se 2 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Detta är er laglott. Särkullbarn, vilka ni är, har rätt att få ut sina arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Testamentet är giltigt såvida det inte inskränker på er laglott. Denna begränsning för din fars fru förutsätter att ni jämkat testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Eftersom jag inte vet om innehållet i testamentet så kan jag inte göra en beräkning av hur mycket ni ska få. Låt säga att han testamenterat bort allt till sin fru. Då ska ni tillsammans ändå få ut 500 429,893 kr i arv enligt er laglott. Ni ska sedan dela upp arvet lika mellan er (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).ArvskifteNu när ni fått bouppteckningen godkänd av Skatteverket så är det dags för er och henne att förrätta ett arvskifte (23 kap. 1 § ÄB). För att arvskifte ska vara godkänt krävs att ni upprättat och undertecknat en arvskifteshandling (23 kap. 4 § ÄB). Arvskifteshandlingen ska innehålla uppgifter om fördelningen av arvet där ni fördelat kvarlåtenskapen rättvist emellan er. Detta moment går ganska fort om alla godkänner och undertecknar den handlingen som visar vad ni kommit överens om.Ring till oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) om ni behöver hjälp med att förrätta ett arvskifte eller har funderingar kring testamentet!Bästa hälsningarAhmet Ercin

Kan man säkerställa att efterlevande part får bo kvar i bostaden?

2017-10-16 i Sambo
FRÅGA |Hej!Vi är ett par (inte gifta), 61 och 62 år gamla. Vi ska nu köpa en lägenhet tillsammans och undrar om vi på något sätt, genom dokumentation eller försäkring, kan underlätta för den andra vid ev dödsfall att bo kvar. Vi har båda barn i tidigare äktenskap.Vänliga hälsningar
Linn Nyberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Sambors gemensamma bostadDet framgår av 1 § Sambolagen att två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll är sambor. Ett samboförhållande upphör bland annat när den ena parten avlider, 2 §. Sambors gemensamma bostad utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. 3 § Med gemensam bostad avses . "fast egendom som samborna eller någon av dem äger om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål", 5§.Om en part skulle avlida kan den andra parten begära bodelning av den gemensamma egendomen, 18§ . Det är endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Principen är att all gemensamt förvärvade egendom ska delas lika mellan parterna. I detta fall faller eran bostad under gemensam bostad och därmed egendom som ska ingå i bodelning. Den efterlevande parten har då möjlighet att överta bostaden helt mot avräkning på sin del av vad denne får ut genom bodelning, för att resten av kvarlåtenskapen ska gå till den avlidnes arvingar, era barn i detta fall. Detta då sambor inte har någon arvsrätt. Ni kan även testamentera att ni önskar att den efterlevande parten ska ta över er del av bostaden och få bo kvar i denna. Sammanfattningsvis så räknas detta som eran gemensamma bostad enligt sambolagen och vid ett eventuellt dödsfall kan den kvarlevande parten begära bodelning och på så sätt möjliggöra att få bostaden på sin lott. Det enklaste skulle i dagsläget vara att testamentera er del av bostaden till den andra parten. Jag skulle rekommendera er att upprätta testamenten där det framgår hur ni önskar göra med bostad vid ett eventuellt dödsfall. Hoppas att ni har fått svar på eran fråga! Om inte är du välkommen att kommentera nedan, ställa en ny fråga alternativt vända dig till någon av våra andra tjänster:Gratis telefonrådgivning på 08-533 300 04 Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar http://www.lawline.se/ask_a_questionStäll en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h http://www.lawline.se/ask_a_questionBoka tid med en jurist på 08-533 300 04Med vänlig hälsning,

Utbetalning av arvskifte

2017-10-16 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej. Efter vår Mors bortgång anlitade vi "familjejuristen" i dags är godkännande av skattemyndigheten klar samt en redovisning av tillgångar och skulder alltså boupptäckningen klar.Vid en fråga till juristen om när arvsskiftet är klart det vill säga när kommer pengar att betalas ut säger juristen "till våren" och om man då tänker att våren börjar i April så rör det dig om 6 månader är det verkligt möjligt att det ska behöva ta så lång tid?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen tidsgräns för hur långt arvsskiftet kan ta, utan detta varierar från fall till fall. De bestämmelser som reglerar ett arvskifte hittar du här, i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 23 kap. . Hur långt tid de tar är beroende av ärendets komplikation. Den jurist som sagt att det kommer dröja till våren är troligen inte helt säker på hur lång tid det kommer att ta och vill ha lite marginal för eventuella oförutsedda händelser och liknande. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!