Vem ärver efter att maken till en avliden person går bort?

2017-06-25 i Arvsordning
FRÅGA |Min bror gick bort 2011, var gift men inga barn. Frun är sjuklig och vill att en syskonbarn skall ärva henne vid hennes bortgång.Min fråga är, ärver vi syskon efter vår bror när båda är borta.
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar kommer jag hänvisa till ärvdabalken som du finner https://lagen.nu/1958:637 och som jag kommer att förkorta ÄB. I ÄB finns arvsordningen, alltså vem som ärver och i vilken ordning.Arvsordningen finns främst i 2 kap. ÄB, men även i 3 kap. 2 § ÄB.I Sverige är ordningen såhär:- Först ärver maken (3 kap. 1 § ÄB). - Därefter ärver barnen. - Är ens barn döda ärver barnbarnen. - Har man inga barn eller barnbarn så ärver föräldrarna.- Är ens föräldrar döda och personen som dött inte har några barn eller barnbarn så ärver syskonen. - Om ingen som listats upp ovan lever så ärver en morföräldrarna och farföräldrarna.I ert fall har din bror alltså dött och frun ärvde allt. Vad som händer när hon dör är att hälften av arvet hon lämnar efter sig kommer att behandlas som din brors arv (enligt 3 kap. 2 § ÄB). Det betyder att man börjar om i listan jag skrev ovan. Din bror hade inga barn, därefter ser man om han hade några barnbarn sen föräldrar och därefter kommer ni syskon ärva hälften av arvet hon lämnar. Detta arv kan hon inte bestämma över genom testamente utan det kommer att tillfalla er. Sin del av arvet kan hon däremot bestämma, genom ett testamente, ska tillfalla ett syskonbarn (eller alla om hon vill).Beroende på om din bror har sina föräldrar eller eventuellt barnbarn kvar i livet kommer dessa ärva före er syskon. Finns inga sådana är det ni som står i tur i arvordningen.Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du någon fundering så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort jag kan.Vänligen,

Hur begär man sin laglott?

2017-06-25 i Laglott
FRÅGA |Bouppteckning klar, men hur skriver man för att begära laglott vid arvskifte? Hur lång tid har man på sig efter bouppteckning är registrerad? Finns det en mall för att kräva laglott?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Allmänt om laglottenLaglotten består av hälften av arvslotten och tillkommer endast bröstarvingarna (7 kap. 1 § ÄB). I laglotten räknas också de gåvor som utgör förskott på arv (se 6 kap. ÄB) och även egendom som arvlåtaren testamenterat till bröstarvingen (7 kap. 2 § ÄB). Alltså får inte bröstarvingen laglotten utöver dessa värden.Hur begär du din laglott?För att du ska få ut din laglott måste du påkalla (begära) en jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Detta kan ske genom att du antingen meddelar ditt anspråk till testamentstagarna eller att du väcker talan mot dem. Det finns inga krav på hur meddelandet till testamentstagarna ska se ut, men av bevisskäl kan e-post eller brev vara att föredra. Det som ska framgå av meddelandet är som sagt "ditt anspråk", dvs. att du yrkar att få ut din laglott och kräver att de avstår den del som är reserverad för laglotten.Hur länge kan du begära din laglott?Påkallan om jämkning kan du framställa inom sex månader efter det du fått ta del av delgivning av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Testamenten ska nämligen delges er arvingar genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt avskrift (se 14 kap. ÄB).Om du inte inom sex månader har påkallat jämkning av testamentet, har din rätt gått förlorad. Mall för att kräva laglott?Vi har ingen mall över hur en sådan begäran bör se ut, men om du behöver ytterligare hjälp med att upprätta en begäran rekommenderar jag dig att boka en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Arvskifte av enskild egendom

2017-06-24 i Arvsskifte
FRÅGA |HejJag äger ett fritidshus som enskild egendom.Om jag avlider före min man vem ärver då mig ? Vi har två gemensamma barn samt särkullbarn .
Douglas Nordström |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!BodelningOm en make avlider måste det först göras en bodelning av makarnas giftorättsgods enligt äktenskapsbalken för att kunna bestämma vad som ska utgöra den avlidnes kvarlåtenskap. Då fritidshuset i ditt fall utgör enskild egendom kommer denna att undantas bodelningen och tillfalla din kvarlåtenskap.ArvskifteNär en bodelning har skett ska sedan kvarlåtenskapen fördelas mellan den avlidens arvingar. Förutsatt att det inte finns något testamente ska kvarlåtenskapen i första hand fördelas mellan den avlidens bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar är den avlidnes avkomlingar. Alla bröstarvingar ska dela ta lika stor del i kvarlåtenskapen enligt 2 kap. 1 § 2 st ÄB.Det framgår inte av frågan om särkullbarnet är ditt eller din man men jag väljer att utgå ifrån att det är ditt då det är endast i detta fall som det får betydelse då särkullbarnet annars inte har rätt att ärva dig. Din kvarlåtenskap kommer alltså att fördelas på tre lika stora arvslotter som alla arvingarna har rätt till.Makes arvsrättOm en make avlider ska kvarlåtenskapen tillfalla efterlevande make med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att maken har rätt att nyttja egendomen på alla sätt förutom att testamentera bort den. Om du skulle avlida före din man har han alltså rätt att nyttja, sälja eller byta bort ditt fritidshus men vid hans bortgång kommer det att tillfalla dina arvingar. När efterlevande make sedan avlider får arvingar från den först avlidne maken ut sin arvslott och kvarlåtenskapen efter den efterlevande maken tilldelas till dennes arvingar.Särkullbarns arvsrättSärkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt enligt 3 kap. 1 § ÄB.Svar på din frågaFör att sammanfatta så kommer din man att ”ärva dig” och kunna förfoga över din egendom hur han vill fram tills den dagen han själv avlider då din kvarlåtenskap kommer att fördelas mellan dina arvingar och hans kvarlåtenskap kommer att fördelas mellan hans arvingar.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Formkrav och klander vid testamente

2017-06-24 i Testamente
FRÅGA |Hur blir det, om en av arvingarna INTE skriver på testamentet?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns möjligtvis två olika situationer som du kan mena där det blir olika utfall. Vid upprättande av testamentetFör att ett testamente ska vara giltigt krävs det enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)att det upprättats skriftligen. Vidare ska två vittnen skriva under med sina namn samt vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, det krävs dock inte att de känner till testamentets innehåll. Av 10 kap 4 § ÄB följer kraven på testamentvittnen och därmed vilka som får skriva på ett testamente. Testators make eller sambo får inte vara vittne och inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon. Inte heller får den som berörs av testamentet eller på något annat sätt har intresse i kvarlåtenskapen vara vittne. Skulle en arvinge skriva på testamentet så blir det ogiltigt. Så vad som händer om en arvinge INTE skriver på testamentet är att det blir giltigt. Arvingar ska delgesEtt testamente ska delges arvingarna genom att en bestyrkt kopia av testamentet överlämnas. Om testamentet redan godkänts av arvingarna behövs ingen delgivning (14 kap. 4 § ärvdabalken). Om arvingarna inte är tillfreds med testamentet och inte godkänner det, kan de väcka en klandertalan. En klandertalan ska väckas inom sex månader. Att en arvinge inte godkänner testamentet medför inte att testamentet per automatik blir ogiltigt, utan det krävs just en klandertalan. Emellertid så har arvingarna frånsagt sin rätt att väcka klandertalan när de godkänt testamentet. Alltså skriver arvingen på, så har den frånsagt sin rätt att klandra testamentet. Skriver arvingen inte på, finns det risk att inom sexmånaderstiden att arvingen kommer att klandra testamentet. Har arvingen inte klandrat eller godkänt testamente inom 6 månader så blir testamentet giltigt. Hoppas det gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Ska en gåva beräknas till värdet vid gåvotillfället eller till dagens värde?

2017-06-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Är särkullbarn och min far har nu gått bort. I sitt äktenskap har han två barn dessa fick 1991 en skogsfastighet är det taxeringsvärdet som gällde då eller skall det bli dagens som skall gälla vid arvskiftet. Tack på förhand
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilket värde ni ska avräkna från dina halvsyskons arvslotter, dvs. hur stort förskott de redan har fått på sina arv.Huvudregeln är att gåvan ska tas upp till värdet vid gåvotillfället (6 kap. 3 § ärvdabalken). Det innebär att dina halvsyskon kommer att gynnas om fastigheten har ökat i värde och missgynnas om fastigheten har minskat i värde. Det är alltså som huvudregel inte dagens värde som ska användas för att beräkna förskottets storlek.När en fastighet ska värderas i ett arvsskifte är det fastighetens marknadsvärde som ska ligga till grund för beräkningen (som inte nödvändigvis behöver vara detsamma som taxeringsvärdet). Ni ska alltså avgöra hur mycket fastigheten hade kunnat säljas för när din far gav bort fastigheten till dina halvsyskon. När en fastighet värderas brukar man även göra avdrag för den framtida skatt som kommer att behöva betalas när fastigheten så småningom säljs (en s.k. latent skatteskuld). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Vem ärver den avlidnes grupplivförsäkring?

2017-06-24 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Nära familjemedlem gick nyss bort vem ärver den bortgångnes grupplivförsäkring då denne inte har mer än två nära anhöriga?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att utgå från att grupplivförsäkringen faller ut med ett engångsbelopp.För att reda ut vem som kommer ärva den bortgångnes grupplivförsäkring måste du kolla upp om det finns ett så kallat förmånstagarförordnande på försäkringen eller inte. I regel kan nämligen den försäkrade fritt välja vem som får det belopp som betalas ut från försäkringen (så kallade förmånstagare). Vem eller vilka som ska vara förmånstagare anger den försäkrade i ett förmånstagarförordnande.Om den bortgångne familjemedlemmen har angett vem eller vilka som ska vara förmånstagare kommer försäkringsbeloppet tillfalla dessa personer och pengarna kommer således inte ingå i dödsboets behållning. Det är vanligt att förmånstagare är make eller sambo, följt av arvingar.Om det däremot inte finns något förmånstagarförordnande kommer försäkringsbeloppet betalas ut till dödsboet och ingå i dess behållning.Att den bortgångne bara har två nära anhöriga har ingen betydelse i detta hänseende.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Förbehåll om att arv inte är att anse som förskott hållbarhet

2017-06-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Om det är inskrivet "detta är ej förskott på arv" Vilka möjligheter finns det att ändå hävda att det SKALL anses som ett förskott på arv? I detta fall skog värd flera miljoner som gavs till en bröstarvinge och man lämnade de andra två utanför (förutom en avsevärd mindre summa pengar) Finns det möjligen domar i andra fall att kika på där man fått det korrigerat till att det ska anses som förskott på arv?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.SammanfattningTyvärr finns väldigt liten chans att få en gåva som inte är förskott på arv att anses som förskott på arv då detta är den givandes uttryckliga vilja. Ett sätt att försöka klandra det är genom att hävda att det skett genom vilseledande och att en väldigt dement person inte själv kunnat utföra denna gåva. AllmäntFör att det ska vara frågan om förskott på arv måste en gåva ges i innan arvet ska ges ut. Personen som ger bort egendom ska alltså vara i livet när egendomen ges bort.Detta är viktigt eftersom att en grundtanke vid arv är att den dödes vilja ska vara det som avgör hur arvet utformas. Denna vilja kan klargöras på ett flertal sätt, t.ex. genom ett testamente. Ett annat sätt är att ge ett förskott på arvet. Då får personen som ger bort det möjlighet att ge bort saker så att den upplever att fördelningen blivit korrekt. Men personer kan även ge bort saker som inte ska anses som arv. Hur som helst, då personen varit i livet då denne gett bort egendomen är personens vilja väldigt enkel att utröna då denne själv varit med och genomfört gåvan.Det finns alltså väldigt få möjligheter att få en gåva som uttryckligen sagts inte ska vara förskott på arv att anses som förskott på arv. Ett sätt är att få en gåva att anse som förskott på arv när den inte är det är om det skulle gå att bevisa att detta inte var gåvogivarens vilja. Detta skulle vara möjligt om personen t.ex. var dement och inte hade insikt i vad ett sådant beslut innebar utan det har fattats med hjälp av någon, t.ex. personen som själv mottog gåvan.Utöver det finns inte så många sätt att klandra en gåva som inte är att se som förskott på arv.Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du någon fundering så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort jag kan.Vänligen,

Arvsrätt vid könsbyte

2017-06-24 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag har bytt personnummer. Vad gäller vid arv?HejJag har bytt juridiskt kön och har därför nytt personnummer. Är jag fortfarande bröstarvinge i lagens mening, eller vad menas med att vara barn till någon i juridisk mening?
Douglas Nordström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Arv och testamenten regleras i Ärvdabalken och enligt 2 kap. 1 § är bröstarvingar arvlåtarens avkomlingar och det är dessa som ärver först. Dessa har även alltid rätt till sin laglott enligt 7 kap. 1 §. Laglotten utgör hälften av arvslotten och kan inte inskränkas genom ett testamente. I uttrycket ”arvlåtarens avkomlingar” ligger även adoptivbarn där den adopterade har skurit av alla rättsliga band med sina biologiska föräldrar och nu intar samma ställning hos arvlåtaren som arvlåtarens biologiska barn. Svar på din frågaFörutsatt att att du inte har blivit bortadopterad (vilket inget i frågan tyder på) ska det inte spela någon som helst roll att du har bytt kön och personnummer.Hoppas du fick svar på din frågaVänligen,