Ärva adoptivmamma

2015-11-17 i Bröstarvinge
FRÅGA |Ärver jag min adoptiv mamma vid dödsfall o försäljning av bostad
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Ja du ärver din adoptivmamma precis på samma sätt som om du hade varit hennes biologiska barn eftersom att du är hennes bröstarvinge, ärvdabalken 2 kapitlet 1 §. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Återbetalning av förskott till arv gentemot gåva

2015-11-13 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, ärver jag min biologiska pappa, trots att vi inte har kontakt, han är omgift med fru i livet och 2 barn(halvsyskon till mig, som ännu är i livet). Jag har fått en stor summa pengar av honom för flera år sedan, är det något som "märks" dvs. kan jag bli återbetalningsskyldig på förtida arv? (det är inte nedskrivet någonstans).
Emil Danielsson Nykänen |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barn, även kallade bröstarvingar, ärver alltid sina föräldrar oavsett hur dålig relationen mellan dem är detta stadgas i andra kapitlet första paragrafen ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Att en person gift om sig kan i detta fall göra så att bröstarvingarna inte kan ärva personen direkt om denne skrivit ett testamente till den efterlevande makens fördel enligt sjunde kapitlet tredje paragrafen ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Skulle den avlidna däremot testamentera bort sina pengar till någon annan än den efterlevande maken har bröstarvingarna rätt att få ut sin laglott enligt samma paragraf vid tidpunkten för hans avlidande. Laglotten är hälften av arvslotten som skulle tillfallit en bröstarvinge enligt sjunde kapitlet första paragrafen äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1).Den summa pengar en bröstarvinge fått kan komma att räknas som förskott till arv och göra den berättigad till ett mindre arv än de andra bröstarvingarna. Det antas att dessa pengar är förskott till arv men har det sagts att det inte ska vara ett förskott till arv av givaren så blir det inte ett förskott till arv enligt sjätte kapitlet första paragrafen ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1). Räknas det som ett förskott till arv kommer detta inte behöva betalas tillbaka enligt sjätte kapitlet fjärde paragrafen ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6P4S1). Är det däremot inte ett förskott på arv så kan det krävas att du betalar tillbaka det vid dödsboet i den händelse att den dödes andra barn inte kan få ut sin laglott. Vänligen,

Fråga om hur gemensam barn kan ärva före make och särskullsbarn

2015-10-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Jag är sambo och vi har ett gemensamt barn, en son. Min fästman har sedan tidigare en dotter från ett annat förhållande. Nu funderar vi på att gifta oss. Min far har väldigt mycket pengar och när han dör är det jag som ärver dessa. När jag dör ska vår son ärva dessa, dvs inte min eventuella make.Vad krävs för papper för att det ska bli så här? Jag vill inte att vår son ska behöva dela arvet efter mig och sin morfar med sin halvsyster.Finns det några nackdelar att gifta sig med dessa förutsättningar?Tack på förhand!
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. För att din son ska ärva kvarlåtenskapen efter sin morfar efter din bortgång kan din far upprätta ett testamente med villkoret om att den egendom du ärver ska vara din enskilda, s.k. enskild egendom. Ärver du inte din far med villkoret om att kvarlåtenskapen ska vara enskild egendom kan du och din eventuella make upprätta ett äktenskapsförord om att kvarlåtenskapen efter din far ska vara din enskilda egendom (7 kap. 2 § 1 p äktenskapsbalken). Ingår ni äktenskap ingår den enskilda egendomen inte i bodelningen vid din bortgång, och delas därmed inte med din eventuella make vid bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Efter det att bodelningen skett ska kvarlåtenskapen efter dig fördelas mellan dina arvtagare. Efterlevande make ärver framför gemensamma barn även om det är enskild egendom (3 kap. 1 § ärvdabalken), såvida du inte förordnar ett testamente om att din son ska ärva kvarlåtenskapen efter sin morfar. En efterlevande make har dock enligt den s.k. basbeloppsregeln (3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken) alltid rätt att få ut fyra prisbasbelopp (178 000 kr för år 2015) ur kvarlåtenskapen efter den andre makes död. Denna regel går före testamente. I denna summa räknas in eventuell enskild egendom den efterlevande maken har och det värde denne erhåller genom bodelning. Din son blir då efterarvinge till den kvarlåtenskap din eventuella make erhållit efter dig och får ut sitt efterarv då din eventuella make går bort. Den kvotdel av din eventuella makes förmögenhet som består av efterarv ärvs med fri förfoganderätt, vilket innebär att din eventuella make inte får testamentera bort det. Den kvotdelen har din son rätt till då din eventuella make går bort. Kvotdelen beräknas genom att ta den del din eventuella make ärvt efter dig genom din eventuella makes sammanlagda förmögenheten efter denne fått arvet. Hoppas att svaret var till din hjälp. Du är välkommen att kontakta Lawline igen om du har flera frågor. Vänliga hälsningar,

Vad händer när arvtagaren är omyndig?

2015-09-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående arvsrätt.Jag är sambo. Vi har inga barn tillsammans, däremot har jag ett barn sedan tidigare. Om något skulle hända mig, så ärver ju min son mig, men om jag skulle gå bort innan min son är myndig, vem kan ta del av det arvet? Kan min sons pappa någonsin ärva mig? (Eller det min son egentligen skulle ärva från mig?) och om jag och min sambo skulle gifta oss? Hur fungerar det då? Kan man upprätta något dokument som säger att min sons pappa aldrig kan få ta del av det arv som blir efter mig? Så att det arvet blir låst tills dess att han är myndig?Tacksam för svar!
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga!2 kapitlet ärvdabalken (ÄB) anger vem som kan vara arvtagare. Dessa är; 1) Barn, eller om arvlåtarens barn har avlidit, barnbarn (1§) 2) Föräldrar, eller om någon av dessa är avliden, syskon och om syskonen är avlidna, syskonbarn (2§)3) Mor- och farföräldrar, eller om dessa är avlidna, Bröstarvingar är de som räknas upp i 1). Det är dessa som ärver i första hand. Finns det inga bröstarvingar eller om dessa är avlidna, ärver de som räknas upp i 2). I sista hand ärver de uppräknade i 3), men kan alltså ärva först när det inte finns några arvingar i 2). Eftersom du inte är gift med din sons pappa, kan han aldrig ärva dig. Skulle du gå bort när din son fortfarande är omyndig, kommer den som är förmyndare för din son att förvalta arvet. Är pappan förmyndare så är det alltså han som förvaltar arvet, men står under kontroll av den s.k. överförmyndarnämnden. En sådan nämnd finns i varje kommun och har som uppgift att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Han kan alltså inte göra vad han vill med arvet. Rör det sig om en stor summa pengar är det dock överförmyndaren som självt förvaltar arvet. Om du inte vill att pappan ska förvalta arvet kan du upprätta ett testamente som anger att det som omyndigt barn ärver ska sättas under särskild förvaltning. I testamentet kan du dessutom ange vem som ska förvalta arvet och när arvtagaren ska kunna ta del av det. För att upprättandet av testamentet ska gå rätt till rekommenderar jag dig att ta hjälp av en jurist. Här kan du snabbt och enkelt få hjälp. Sambor ärver aldrig varandra. Skulle du och din sambo dock gifta er, tillfaller kvarlåtenskapen din make när du dör, se 3 kap 1§ ÄB. Arvingarna efter dig får då som huvudregel vänta med att få sin del av arvet tills den efterlevande maken avlidit. Din son har dock rätt att få ut sin del av arvet direkt eftersom han räknas som ett s.k. särkullbarn (d.v.s. att det inte är ert gemensamma barn). Din son är i ditt fall den enda arvingen och ska alltså ärva hela kvarlåtenskapen. Det emellertid inte helt säkert att han får ut hela sin lott trots att han räknas som särkullbarn, eftersom det finns ett stadgande som säger att efterlevande make alltid har rätt att, om han begär det, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som denne erhöll vid bodelningen (eller utgör makes enskilda egendom) motsvarar 178 000 kr. Hoppas detta var till hjälp!

Arvsrätt för gemensamt barn respektive särkullbarn

2015-11-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej jag är sambo och vi har en gemensam dotter . Men min sambo har ett barn med en annan kvinna. Hur ser det ut om han avlider? Hur kommer det se ut om vi gifter oss ?MVH Emma
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Jag utgår från att din fråga handlar om hur arvet kommer att fördelas när din sambo går bort. Bestämmelser om arv regleras i ärvdabalken. Din sambo har två bröstarvingar. Sambos ärver inte varandra, vilket innebär att all kvarlåtenskap kommer att tillfalla bröstarvingarna när din sambo avlider. Kvarlåtenskapen kommer då att fördelas lika mellan din sambos två barn, se 2 kap. 1 §. Om ni istället gifter er får du också arvsrätt. I 3 kap. 1 § stadgas huvudregeln om att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken. Er gemensamma dotter får då inte ut arvet efter sin pappa förrän du också går bort. Dock blir situationen lite annorlunda eftersom din sambo även har ett barn från ett tidigare förhållande, ett s.k. särkullbarn. Detta barn har en rätt att få ut sin arvslott direkt när hans/hennes pappa avlider, även om ni är gifta. För att sammanfatta det hela:* Är ni ogifta kommer kvarlåtenskapen att fördelas lika mellan de två bröstarvingarna. De får då ut sitt arv direkt.* Är ni gifta kommer hälften av kvarlåtenskapen att tillfalla dig och hälften tillfaller särkullbarnet direkt (såvida han/hon inte väljer att avstå från sin rätt till detta). Ert gemensamma barn får däremot inte ut sin del av arvet förrän du också går bort. Observera att jag inte tagit hänsyn till eventuella testamenten i mitt svar. Ett testamente kan till viss del förändra utfallet av arvsfördelningen. Välkommen att höra av dig igen om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

Uppdelning av kvarlåtenskap mellan bröstarvingar

2015-10-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej Lawline!Vi är tre syskon, vår Far gick bort för ett drygt år sedan och valde att testamentera all kvarlåtenskap till två av oss syskon, som enskild egendom.Det tredje av oss syskon, hävdar att hon kan kräva försäljning av en gammal armehjälm, på offentlig auktion, trots att vi som kvarlåtenskapen testamenterats till inte vill det.Måste hon isf inte ansöka hos rätten för tvångsförsäljning?Gäller testamentet ev. som ett avtal?Med vänlig hälsnin
Vincent Edberg |Hej!Bröstarvingar, det vill säga den avlidnes barn, har rätten till arv skyddad i 7:1 ÄB. Den avlidne får bara inskränka varje barns arvsrätt till hälften. Ett testamente som medför att ett barn blir arvlöst, eller erhåller mindre än det har rätt till enligt ÄB, är inte ogiltigt. För att erhålla sin s.k. laglott måste den drabbade bröstarvingen begära jämkning av testamentet inom sex månader från delgivningen av det, se 7:3 ÄB. Om ingen jämkning begärs blir testamentet gällande och den utelämnade bröstarvingen tappar sin rätt till arvet. Förutsatt att ert syskon inte begärt jämkning av testamentet och att formkraven för själva testamentet är uppfyllda har syskonet ingen rätt att kräva någon tvångsförsäljning.Hoppas du fick svar på din fråga.

Barns arvsrätt från förälder

2015-10-24 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag är änka har två barn ett med min avlidna make ett eget ej med min avlidna make. min fråga hur ärver dessa två barn när jag avlider? Ska vårat gemensamma barn ärva mer än det andra?
Stina Jansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Reglerna om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Du hittar reglerna här.Dina två barn ska dela lika på arvet från dig när du avlider. Detta framgår av 2:1 ÄB, som du hittar här. Ert gemensamma barn ska alltså inte ärva mer än det andra, utan båda dina barn ska ärva lika delar från dig. Däremot, om du skulle avlida före din nuvarande make kommer din nuvarande make att ärva ert gemensamma barns arv från dig före ert gemensamma barn. Detta kallas för makesarv. Ert gemensamma barn kommer alltså inte få ut sitt arv från dig förrän även din nuvarande make avlider. Detta framgår av 3:1 ÄB, som du hittar här.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Möjlighet att lämna bröstarvinge arvlös?

2015-09-13 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag är ånkling pappa mot vuxen son som brutit kontakter med mig tio år sedan år hotar ibland.Hur skulle jag göra arvlös honom till min bostadsrätten och inredningen. mvh
Tatjana Johansson |Hej!Tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline.Din fråga rör bestämmelserna i Ärvdabalken, vilken du hittar och kan läsa här. Utgångspunkten vid en arvsfördelning är att barnen till den avlidne ärver all kvarlåtenskap (den avlidnes egendom). Kvarlåtenskapen ska då fördelas lika mellan barnen (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1), och vad respektive barn ärver kallas för arvslott. Förutsatt att det saknas ett testamente säger alltså lagen att barnen till den avlidne ska ärva all kvarlåtenskap. Om det å andra sidan finns ett testamente har barnen endast rätt till något som kallas för deras laglott. Barnens laglott är hälften av den arvslott som de har rätt till enligt lagen (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Detta utgör alltså 50 % av all kvarlåtenskap som sedan ska delas lika på antalet barn. Resterande 50 % kan du testamentera bort till vem/vad du vill. När du upprättar ett testamente kan du skriva att viss specifik egendom ska tillfalla en viss person eller organisation, på så sätt kan du undvika att din son får del av just den egendomen, i det här fallet din bostadsrätt och inredning. Om värdet av detta emellertid överstiger 50 % av värdet på all kvarlåtenskap kan din son, om han agerar inom sex månader från det att han fick ta del av testamentet, påkalla jämkning av testamentet och då få ut sin laglott (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1) (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S3). Det finns med andra ord, inget sätt för dig att göra din son helt arvlös. Han har som din son rätt till femtio procent av din kvarlåtenskap delat på antalet barn. Det du kan göra är att upprätta ett testamente där du testamenterar bort din egendom till någon annan och där du skriver att det är din yttersta vilja och att du önskar att han respekterar denna. På så sätt kan din son bli utan arv, men det förutsätter då att han respekterar din vilja och avstår från sin rätt till laglott. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om det är något mer du undrar eller funderar över är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline genom vårt frågeformulär. Med vänliga hälsningar,