Bröstarvingar måste begära jämkning av testamente för att få ut laglott

2017-07-22 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag har blivit kallad till bouppeckning efter min farmor. I testamentet står att allt skall tillfalla hennes två barn. Hon hade tre barn,varav ett min far som dog 2000. Jag och min syster undrar nu om vi ärver automatiskt eller måste vi be om jämkning av testamentet ?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Du och din syster kommer att ärva istället för er far (se 2 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom din farmor har testamenterat bort din pappas arv så har ni bara rätt att få ut laglotten. Laglotten är halva arvslotten (se 7 kap. 1 § ärvdabalken), d.v.s hälften av den tredjedel som varit din pappas arvslott utan testamentet.Ni behöver begära jämkning av testamentet för att få ut din pappas laglott (se 7 kap. 3 § ärvdabalken). Ni behöver begära jämkning inom sex månader från att ni delgivits testamentet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man genom testamente göra så att det ena barnet ärver mer än det andra?

2017-07-03 i Bröstarvinge
FRÅGA |Kan en förälder med två biologiska barn välja att ge det ena barnet 75% av arvet och den andre bara 25% genom testamente samt gåvor under sin livstid (som pensionär), tex en fastighet som anges som "inte förskott på arv" enligt gåvobrevet?
Lisa Naudot |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln, om inget testamente finns, är att barnen ärver lika mycket vardera (2 kap 1 § ärvdabalken) . I det aktuella fallet när det finns två barn ska de alltså som huvudregel ärva 50 % var, vilket utgör barnens arvslott. Genom testamente och gåvor under livstiden går det dock att ändra på fördelningen till viss del. En bröstarvinge (barn) har enligt lag alltid rätt att som minst få hälften av arvslotten, vilket kallas laglotten (7 kap 1 § ärvdabalken).Testamente:Genom att upprätta ett testamente har en förälder möjlighet att fritt styra över hälften av arvet och bestämma vem som ska ärva. Den återstående halvan måste dock tillfalla arvlåtarens bröstarvingar, alltså förälderns barn. Exempel:Förälder efterlämnar ett arv på 100 000 kr och det finns två barn. Arvslotten för barnen är 50 000 kr var. Laglotten är därmed 25 000 kr för varje barn. Genom ett testamente kan det ena barnet därmed ärva 50 000 + 25 000 kr medan det andra barnet ärver 25 000 kr. Det är dock inte möjligt att genom testamente göra så att den ena barnet får mindre än 25 000 kr. Gåva:När det gäller gåvor som en förälder ger till sitt barn är huvudregeln att gåvan utgör ett förskott på arv om inget annat har angetts (6 kap 1 § ärvdabalken). Det är därmed möjligt för en förälder att ge en gåva till sitt barn utan att det ska utgöra ett förskott på arv, förutsättningen är dock att denna avsikt framgår vid gåvotillfället. Det finns inget krav på att det ska ske skriftligt, men det är ändå att rekommendera att det görs skriftligt. Sammanfattningsvis:Det är möjligt för en förälder att genom testamente och gåvor göra så att det ena barnet ärver 75% och det andra barnet 25%. Däremot är det inte möjligt att göra så att det ena barnet ärver mindre än 25 % av arvet, detta skulle strida mot barnets laglott. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan barnen förlora sitt arv?

2017-06-12 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej. Min man och hans bror fick ett arv 2002 på 200 000 kr var vid 16 års ålfer. När han skulle ta ut pengarna vid 18 års ålder hade hans pappa plockat ut varenda krona. Hur kan det gå till? Har inte barnen något skydd alls när dom är minderåriga? Han var endast 15 år när hans mamma dog.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.När en person avlider blir det aktuellt att fördela dennes kvarlåtenskap mellan de personer som är arvsberättigade. I ärvdabalken (1958:637) 2 kap regleras den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är en ”lista” på vilka personer som pga. släktskap ska få ärva den avlidnes kvarlåtenskap.Den första arvsklassen som presenteras i ärvdabalken 2 kap 1 § består av barn till den avlidne (bröstarvingar) eller barnbarn. Bröstarvingar ska få ärva den avlidnes kvarlåtenskap först. Om en bröstarvinge har avlidit går dennes arvsrätt över till dennes barn (dvs. den avlidens barnbarn). Om den avlidne inte har några barn eller barnbarn ska den andra arvsklassen som finns i ärvdabalken 2 kap 2 § få ärva den avlidnes kvarlåtenskap och så vidare. Läs mer om hur den svenska arvsordningen ser ut här.Var den avlidne gift och hade gemensamma barn?Om den avlidne var gift och efterlämnar en make samt gemensamma barn så ska den efterlevande maken få ärva den avlidnes kvarlåtenskap före de gemensamma barnen. De gemensamma barnen kan inte ta ut sitt arv förrän den efterlevande maken också avlider. Detta kan vi läsa i ärvdabalken 3 kap 1 § och 2 §. Denna regel slår alltså ut regeln i ärvdabalken 2 kap 1 §.Var den avlidne gift och hade särkullbarn?Om den avlidne var gift och efterlämnar en make samt ett särkullbarn (ett barn från tidigare förhållande) så ska den efterlevande maken och särkullbarnet dela på kvarlåtenskapen. Ett särkullbarn behöver till skillnad från gemensamma barn inte vänta på sitt arv utan kan ta ut sitt arv direkt. Här har vi en tydlig situation där regeln i ärvdabalken 3 kap 1 § och 2 § (som handlar om makes arvsrätt) inte slår ut regeln i ärvdabalken 2 kap 2 § (som handlar om bröstarvingens arvsrätt).Observera dock att särkullbarnet kan om denne så vill avstå från att ta ut sitt arv direkt (till förmån för den efterlevande maken), se ärvdabalken 3 kap 9 §. Ett avstående kommer innebära att särkullbarnet sätter sig själv i samma position som de gemensamma barnen eller övriga släktingar som är arvsberättigade. Särkullbarnet kommer alltså inte kunna ta ut sitt arv förrän den efterlevande maken också avlider.Tillämpning av dessa regler på ditt specifika fallI det här fallet så har mamman avlidit före pappan. Pappan har ärvt hela mammans kvarlåtenskap med stöd av ärvdabalken 3 kap 1 § och 2 §. Hälften av kvarlåtenskapen fick pappan ärva med full äganderätt och den andra hälften fick pappan ärva med fri förfoganderätt.Full äganderätt innebär att pappan kan göra vad han vill med arvet, till och med testamentera bort det. Fri förfoganderätt innebär att pappan inte kan testamentera bort arvet, men i övrigt kan han göra vad den vill med arvet, exempelvis konsumera varenda krona. Ifall pappan har konsumerat varenda krona på det här viset så kommer barnen att gå miste om sitt arv efter deras mamma.Barnen kan försöka åberopa sitt laglottsskydd men jag är dock inte säker på om man skulle kunna nå någon framgång eftersom pappan har i princip rätt att konsumera pengarna.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Kan en bröstarvinge kräva tillbaka pengar som arvlåtaren gett som gåvor till någon som inte har legal arvsrätt?

2017-05-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min far skrev ett testamente till mitt ex o gav honom en stor summa pengar eftersom vi inte var sams.Men sedan skkrev min pappa om det o testamentera allt till mig,men då hade han gett bort alla sina pengar.Har inga syskon o ensamstående med barn.Har jag rätt till till att kräva tillbaka några pengar från dom som han gett bort det till ?Har överföringskvittona o bevis på hur mycket o till vem.
Jenny Ångström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som bröstarvinge har man rätt att få ärva sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten. Det innebär att arvlåtaren inte kan testamentera bort all sin egendom till vem som helst (Se 7 kap. 1 § ÄB). Det är inte heller tillåtet för arvlåtaren att ge bort egendom under sin livstid hursomhelst. Skulle arvlåtaren ge bort egendom medan hen fortfarande är i livet på ett sätt som gör det likvärdigt med ett testamente träder det förstärkta laglottsskyddet in (se 7 kap. 4 § ÄB). Med stöd av den bestämmelsen kan egendom återbäras eller ersättning motsvarande dess värde utgivas. För att detta överhuvudtaget ska kunna genomföras måste bröstarvingen väcka talan gentemot gåvotagaren vid domstol inom ett år från när bouppteckningen avslutats. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur räknar man ut laglotten när den avlidne var sambo vid dödsfallet?

2017-07-06 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min far har nyligen gått bort. Han var sambo með en kvinna och de har skrivit ett gemensamt testamente. Jag er min fars enda barn men hans sambo har 6 barn. I testamentet står att jag skall få ut min laglott men resten skal delas till de andra barnen när båda har avlidit. Är min laglott då hälften av min fars egendom eller en fjärdedel av deras gemensamma dödsbo?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Din pappa var sambo när han gick bort, bodelningen som görs kommer därför bara att omfatta samboegendom. Samboegendom är bostad som är inköpt för gemensamt bruk samt bohag som varit avsett för den gemensamma bostaden (se sambolagen 3 §). Hälften av detta tillfaller din fars dödsbo, den andra halvan tillfaller hans sambo. Laglotten är halva arvslotten. Din pappas del i bodelningen ihop med alla hans övriga tillgångar är din arvslott eftersom du är hans enda barn. Hälften av dessa tillgångar är din laglott (se ärvdabalken 7 kap. 1 §). Du har alltså rätt till hälften av din fars egendom som din laglott.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Arvsrätt vid könsbyte

2017-06-24 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag har bytt personnummer. Vad gäller vid arv?HejJag har bytt juridiskt kön och har därför nytt personnummer. Är jag fortfarande bröstarvinge i lagens mening, eller vad menas med att vara barn till någon i juridisk mening?
Douglas Nordström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Arv och testamenten regleras i Ärvdabalken och enligt 2 kap. 1 § är bröstarvingar arvlåtarens avkomlingar och det är dessa som ärver först. Dessa har även alltid rätt till sin laglott enligt 7 kap. 1 §. Laglotten utgör hälften av arvslotten och kan inte inskränkas genom ett testamente. I uttrycket ”arvlåtarens avkomlingar” ligger även adoptivbarn där den adopterade har skurit av alla rättsliga band med sina biologiska föräldrar och nu intar samma ställning hos arvlåtaren som arvlåtarens biologiska barn. Svar på din frågaFörutsatt att att du inte har blivit bortadopterad (vilket inget i frågan tyder på) ska det inte spela någon som helst roll att du har bytt kön och personnummer.Hoppas du fick svar på din frågaVänligen,

Vem ärver när ena bröstarvingen är avliden?

2017-06-07 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min far har avlidit o vi ska på boupptäckning. Han o hans nya fru har skrivit testamente men jag har godkänt med förbehåll med laglott.Min tanke är nu att min bror inte är upptagen i testamentet. Han är avliden för många år sedan samt har inga arvingar. Ska hans del bara försvinna?Har jag rätt att få hans del?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.I ärvdabalken anges att barn ska ärva sina föräldrar, och att arvet ska delas lika mellan barnen (2 kap. 1 §). Om något av barnen har avlidit före sin förälder ska dess barn ta sin förälders del, i ert fall har din bror inga barn som kan ärva hans del. En förutsättning för att gå vidare till nästa arvsklass är att det inte finns några bröstarvingar alls (2 kap. 2 §). Det innebär att du är den enda arvingen efter din far. Du kommer inte få din brors del som hans barn skulle fått, utan du är helt enkelt den enda arvingen och din arvslott är hela din pappas kvarlåtenskap (efter bodelningen är klar).Det innebär att din laglott blir hälften av din pappas kvarlåtenskap (7 kap. 1 §), och det är vad du har rätt att få ut om resten är testamenterat till någon annan. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Bröstarvinges arvsrätt

2017-05-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag är inte gift men har en son. När jag dör ärver då min son min kvarlåtenskap automatiskt eller måste jag skriva ett testamente?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken är bröstarvingar, barn till den avlidne, de arvingar med bäst rätt till arv enligt arvsordningen. Din son kommer med andra ord att ärva dig och du behöver inte upprätta något testamente. Även om du skulle ingå ett äktenskap hade din son haft rätt att ärva dig framför makan, se 3 kap. 1 § ärvdabalken. Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,