Vem ärver en avliden ogift förälder om den ena av två bröstarvingar har avlidit, och den avlidne bröstarvingen inte hade några barn?

2016-12-07 i Bröstarvinge
FRÅGA |En förälder dör, det finns två bröstarvingar men en är död ,den hade inga barn.Vem ärver då?Mvh Sarah
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga återfinns i Ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap. 1 § 1 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1 är arvlåtarens bröstarvingar arvsberättigade i första hand. Om arvlåtaren däremot var gift, är det enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 den efterlevande maken som först ärver kvarlåtenskapen efter den avlidne maken. Av din fråga att utläsa verkar det inte som att föräldern i ditt fall var gift. Detta medför att det är den avlidnes bröstarvingar som, enligt den legala arvsordningen, är arvsberättigade i första hand. I 2 kap. 1 § 2 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1 står det att arvlåtarens bröstarvingar ska ta lika stor lott vardera. Fortsättningsvis står det att för det fall att en bröstarvinge är avliden så ska dennes barn träda in och ärva bröstarvingens del. Barnen ska också ta lika stor lott vardera. Sammanfattningsvis – och då förutsatt att föräldern inte var gift – kommer den bröstarvinge som fortfarande lever att ärva den avlidne föräldern. Detta eftersom den bröstarvinge som avlidit inte har några barn som kan träda i dennes ställe och ärva. All kvarlåtenskap från föräldern ska således gå till den nu levande bröstarvingen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Bröstarvinges arvsrätt som saknar svensk medborgarskap och registrerat släktskap

2016-11-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Hur blir det om arvlåtaren har dubbelmedborgarskap, har två barn fast ett utav dem inte är svensk och bor utomlands. Alltså ett barn utan svenskt medborgarskap som inte heller har släktskapet registrerat i Skatteverket kan inte räknas som bröstarvinge? Är det bara testamente som kan påverka arvfördelningen i detta fall?
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Eftersom din fråga handlar om arv med internationell anknytning är Ärvdabalken (ÄB) och Lag (2015:417) om arv i internationella situationer relevanta i ditt fall. Vilket lands lagstiftning gäller?För en arvlåtare med anknytning till flera länder gäller som huvudregel att frågor om arv avgörs enligt det lands lagstiftning i vilket den av avlidne hade sin hemvist. Är arvlåtaren folkbokförd eller varaktigt bosatt i Sverige, har således denna sin hemvist i Sverige och svensk lagstiftning avgör fördelningen av dennes arv. Med hänvisning till att inget annat framkommer i frågan, kommer jag i mitt svar till dig att utgå ifrån att arvlåtaren har sin hemvist i Sverige och att således svensk lagstiftning gäller. Om så inte skulle vara fallet, kan svensk lagstiftning i vissa fall ändå vara tillämplig (se Lag (2015:417) om arv i internationella situationer 1:1-3§§). Ett exempel på detta är då en arvlåtare med svensk medborgarskap i testamente angivit en önskan om att dennes arv ska fördelas enligt svensk lagstiftning. Arvsfördelningen enligt de svenska reglerna om arvBröstarvingars arvsrätt anges i ÄB 2:1. Av paragrafen framgår att alla arvlåtarens barn är dennes bröstarvingar. Att ett barn saknar svenskt medborgarskap och inte heller hos Skatteverket är registrerad som arvlåtarens barn, fråntar inte barnet egenskapen av att vara bröstarvinge med arvsrätt. Det enda sättet som skulle frånta barnet denna rätt är om barnet skulle ha blivit bortadopterad till någon annan än arvlåtarens eventuella make (FB 4:7). Sammanfattningsvis kan därför sägas att har ingen sådan adoption ägt rum, är barnet en bröstarvinge och har arvsrätt precis som vanligt enligt ÄB:s regler. Praktiska problemEfter ett dödsfall ska bouppteckning göras inom tre månader (ÄB 20:1 1st). En boupptäckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska även ange dödsbodelägare (dvs arvingar och testamentstagare) samt efterarvingar. För att ta reda på vilka som är arvingar ska en släktutredning göras. Då barnet i din fråga dock varken är svensk medborgare, bor i Sverige eller är registrerad hos Skatteverket som släkting till arvlåtaren, kan det finnas risk att en sådan släktutredning inte upptäcker barnets relation till arvlåtaren. Tar barnet själv då inte kontakt med boutredningen eller någon annan dödsbodelägare (t ex för att barnet är omedveten om arvlåtarens bortgång), löper barnet risk att inte anges som arvinge i bouppteckningen och kommer därmed heller inte att kallas till boupptäckningsförättningen (dvs den dag man börjar gå igenom dödsboets tillgångar och skulder). Barnet riskerar därmed att gå miste om sitt arv. Visserligen finns det möjlighet för barnet att i efterhand angripa bouppteckningen för att få ut sitt arv, men som regel måste detta göras inom fem år (ÄB 16:2).RekommendationerSammanfattningsvis kan sägas att även om barnet med utländskt medborgarskap, om denne inte har blivit bortadopterad, har en lagstadgad rätt att som bröstarvinge få ärva arvlåtaren, föreligger det av praktiska skäl en risk för att barnet ändå kommer att gå miste om sitt arv. För att undanröja denna risk, rekommenderar jag arvlåtaren att för det första få sitt släktskap till barnet registrerat hos Skatteverket. Med en registrering kommer det tydligt framgå vid arvlåtarens bortgång att barnet är arvlåtarens bröstarvinge och således har rätt att taga arv. För det andra rekommenderar jag arvlåtaren att upprätta ett testamente trots att barnet med utländskt medborgarskap är arvsberättigad utan ett speciellt stadgande i ett sådant. Genom ett testamente kan arvlåtaren tydligt för efterlevande ange sin vilja och försäkra att barnet inte blir förbisedd vid arvsfördelningen. Vill arvlåtaren ha hjälp med att upprätta ett testamente kan vi hjälpa hen med det HÄR. Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Lawline hanterar ej amerikansk rätt

2016-11-23 i Bröstarvinge
FRÅGA |Om du är adopterad i Sverige och din biologiska mor eller far är bosatt i USA (fortfarande svensk medborgare) och föräldern dör har du rätt till arv då.. T.ex banktillgångar eller hus/lägenhet? Alltså är det andra regler i USA än i Sverige?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Då Lawline endast sysslar med svensk rätt kan vi dessvärre inte besvara din fråga om hur arvsreglerna i USA ser ut. Jag är därför dessvärre tvungen att hänvisa dig till en juristbyrå som sysslar med amerikansk arvsrätt.Med vänlig hälsning

Hur stor del av ett arv får ett barnbarn?

2016-11-06 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hur stor är arvedel till bröstarvinges barn?
Marcus Bäckström |Hej!Först och främst varmt tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Din fråga är av arvsrättslig karaktär, vilket aktualiserar diverse regler i ärvdabalken (i det följande benämnd ÄB). Mitt svar är medvetet kortfattat och allmänt hållet. Om du önskar få ett mer detaljerat svar är du välkommen att skriva en kommentar och presentera specifika uppgifter om din egen situation.Bröstarvingar tillhör den s.k. första arvsklassen, vilket framgår av 2 kap. 1 § ÄB. Finns det en bröstarvinge så innebär det att hen får ärva allt. Det krävs alltså att bröstarvingar saknas för att t.ex. föräldrar och syskon ska komma i fråga som arvtagare.I grund och botten är det således bröstarvingar som ”lägger beslag” på hela arvet. Finns det en maka eller make gäller dock att hen ärver före gemensamma bröstarvingar enligt 3 kap. 1 § ÄB. De gemensamma barnen får då vänta till dess att den efterlevande föräldern också avlider innan de får ut sina arv.3 kap. 1 § ÄB anger också att om en bröstarvinge avlidit så träder eventuella barn in i hens ställe. I ett sådant scenario får således den avlidnes barnbarn dela lika på det som egentligen skulle ha tillfallit bröstarvingen. Nedan illustrerar jag detta med ett enkelt exempel.Arvid är ensamstående och har barnen Bertil, Christina och Daniel. Bertil har i sin tur barnen Erik och Fredrika, som alltså är Arvids barnbarn. Tragiskt nog dör Bertil i en fallskärmsolycka. Strax därefter avlider även Arvid, efter att ha ätit en våldsam mängd cheeseburgare på kort tid.Värdet på Arvids tillgångar uppgår till 750 000 kr. Om Bertil varit i livet hade han, Christina och Daniel fått 1/3 vardera, d.v.s. 250 000 kr. Eftersom Bertil är död får barnbarnen Erik och Fredrika istället dela på Bertils del av arvet. De får därmed 125 000 kr vardera.Hoppas du finner svaret klargörande!

Gåva av tillgångar vid förtida död

2016-11-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, jag har sparat en stor summa pengar på min dotters konto. Detta för att pengarna inte ska synas på mitt, vid min ev tidiga död.Men om hon dör före mig, så vill jag naturligtvis inte att pengarna ska räknas in i hennes tillgångar, för att dom är ju mina. Hur ska jag/vi göra för att skydda oss
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad du bör göra är att se till att pengarna hamnar hos dig igen och sedan skriva ett testamente. av testamentet ska det framgå att du vill att din dotter ska ärva det belopp som ligger på kontot i fråga vid din död. Oavsett testamente gäller dock följande: Om du har en make som inte är din dotters förälder har dottern rätt att få ut sitt arv direkt efter din död, om du har en make som är din dotters förälder måste hon vänta på sitt arv tills även pappan har dött enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Bröstarvingars (barns) arvsrätt

2016-11-28 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min bror och hans familj flyttade in i vår mors hus när hon dog och magasinerade alla hennes saker. Vad säger lagen om det?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såvida din mor inte har en make i livet så har samtliga syskon rätt att dela på din mors kvarlåtenskap, (ärvdabalken 2 kap 1§). Det innebär att din bror givetvis inte kan ta all kvarlåtenskap i sin besittning på det sätt som han gjort, du har rätt att få ut din del av värdet. Hur stor del du har rätt till kan jag inte avgöra med såhär lite information. Jag vet till exempel inte om det finns ett testamente, andra syskon, make, etc.För ett djupare svar samt hjälp med hur du kan gå vidare i ärendet rekommenderar jag dig att anlita vår betaltjänst. Du kan även få mer kostnadsfri konsultation av oss på telefon; 08- 533 300 04 (mån-ons 10-16).Med vänlig hälsning,

Vem har bäst arvsrätt?

2016-11-23 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej.Jag har frågor angående min avlivna moder.Vilken har mest rättigheter vid dödsfallet.Bröstarving eller sambo?Vid olika försäkringar där sambo inte är förmånstagare utan endast avlidne.Jag är då ensam bröstarving.Tex afa försäkring enligt if metall kollektivavtal och allra försäkring.Enligt Swedbank så är jag (bröstarving) helt utan arv från försäkringar och livförsäkring allt tillfaller sambo enligt jurist på Swedbank
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Närmaste arvingar till den avlidne är bröstarvingar enligt 2 kap 1 § ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. En sambo har ingen arvsrätt utan dennes rätt till den avlidnes egendom sträcker sig endast till en rätt att begära bodelning av gemensam bostad och bohag, https://lagen.nu/2003:376#P3S1. Detta innebär att det som återstår efter att skulderna har avräknats delas lika mellan samborna, https://lagen.nu/2003:376#P14S1. Den delen som din mor skulle fått ärver då du. Den efterlevande sambon dock har alltid rätt att få ut 2 ggr prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken så långt egendomen räcker, https://lagen.nu/2003:376#P18S2. I år är prisbasbeloppet 44 300 kr vilket innebär att den efterlevande sambon har rätt att ur samboegendomen få 88 600 kr. Svaret på din fråga är alltså att en bröstarvinge har bättre rättigheter när det kommer arvsrätt men hur det egentliga utfallet blir är helt beroende på hur stora tillgångar som din mor hade. Om t.ex. det totala värdet på samboegendomen är strax över 88 600 så ärver ju sambon detta och om din mor inte har några fler tillgångar så kommer det inte att finnas så mycket över för dig att ärva trots att du är närmaste arvinge. När det gäller försäkringar som rör livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring så har försäkringstagaren rätt att själv välja en person som förmånstagare enligt försäkringsavtalslagen genom ett s.k förmånstagarförordnande https://lagen.nu/2005:104#K14P1S1. Det kan alltså vara så att din mor har skrivit att hon vill att sambon ska vara förmånstagare till hennes försäkringar. Försäkringsbolagen kan också ha generella förordnanden som gäller om försäkringstagaren själv inte har reglerat vem som ska vara förmånstagare och i vissa fall kan då make/sambo vara förmånstagare i första hand. Jag råder dig att kolla vad som gäller för de försäkringar som din mor hade. I din fråga skriver du att juristen på Swedbank sagt att du inte kommer få något arv från försäkringarna och detta kan tyvärr vara alldeles korrekt beroende på vad som stod i försäkringsvillkoren eller om din mor själv valt att göra sin sambo till förmånstagare. Mitt råd till dig är att försöka få ett samtal med den inblandade juristen på Swedbank som är mer insatt i fallet och få hen att förklara för dig varför utfallet med försäkringarna blev som det blev.Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Rätt till arv av del i bostadsrätt

2016-10-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag är nyligen frånskild och bor med min två biologiska (19,17 år) barn . Min fd make(barnens far) äger 1/10 del av bostadsrätten .Vad händer om han plötsligt dör ? kan jag bo kvar i orubbat bo? Tack på förhand
Gustav Sannegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Den lag som reglerar arvsfrågor är ärvdabalken (ÄB). När det gäller efterlevande makar följer deras rätt till arv från den avlidne maken av 3 kap. Eftersom ni är frånskilda kommer detta kapitel inte att vara tillämpligt. Detta gäller enligt 3 kap. 10 § även om man är inne i en skilsmässoprocess när en make avlider. Eftersom reglerna om makes arvsrätt inte är tillämpliga får man istället se till 2 kap. i ÄB. Där finns bestämmelser om rätt till arv för släktingar till den avlidne. Enligt 2 kap. 1 § är närmaste arvingar på grund av släktskap den avlidnes barn. Barnen delar lika på arvet. De två barn du har tillsammans med din fd. make kommer alltså att ärva sin far, däribland dennes del av bostadsrätten. Detta gäller förutsatt att din fd. make inte har fler barn och att han inte har testamenterat bort sin andel av bostadsrätten till någon annan. Hoppas detta var tillräckligt svar på din fråga! Om du vill att jag ska utveckla någon del av svaret är det bara att skriva i kommentarsfältet.