Testamentera bort efterlevande makes arvsrätt

2016-09-07 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej. Kan man välja att testamentera all kvarlåtenskap till sina bröstarvingar istället för att kvarlåtenskapen tillfaller överlevande maka/make?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.Du kan testamentera allt till dina bröstarvingar, så att din make/maka inte ärver något av din kvarlåtenskap. Utgångspunkten är att maken/makan ärver den först avlidne maken, men ett testamente kan således ändra den ordningen. Den efterlevande maken/makan har dock alltid rätt till åtminstone fyra prisbasbelopp i bodelningen efter den avlidne. Denna rätt går före all annan arvsrätt, se 3 kap. 1 § 2 st ÄB. Regeln kallas basbeloppsregeln.För att basbeloppsregeln ska slå in krävs att den efterlevande maken/makan inte erhåller åtminstone fyra prisbasbelopp i bodelningen (4 x 44 300 kr). I princip kan regeln således bara slå in om det totala boet är värt mindre än åtta prisbasbelopp (eftersom att bodelningen delar det totala boet på hälften).Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Arvsrätt för adopterade barn

2016-09-04 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejMin pappa gick bort för ca 2 månader sen, nu ska det vara boupptäckning och vi är kallade dit både barn och barnbarn. Jag och mina syskon är adopterade, min fråga är: Finns det någon skillnad på biologiska barn och adopterade barn när det gäller arvslott/ laglott?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Tidigare gjorde man skillnad på biologiska och adopterade barn i arvsfrågor, men numera är det samma regler som gäller. Det innebär att även adopterade barn räknas som bröstarvingar och har rätt till arv, som minst sin laglott.Hoppas du fått svar på din fråga.Mvh,

Laglott och testamente

2016-08-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Jag har en mormor som tänker skriva ett gåvobrev till mig(barnbarn) där gåvobrevet säger att jag skall få ta över en stor gård. Detta påverkar hennes testamente och har då i följd att min mamma blir arvslös. Kan jag på något sätt skaffa ett juridiskt skydd mot detta? Eftersom min önskan är att min mamma ska ta över gården och att jag och min syster blir arvinge i sin tur efter våran mor.
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline! Reglerna om arv regleras i ärvdabalken, den hittar du här.BegreppEn bröstarvinge är arvlåtarens barn och barnbarn och så vidare i rakt nedstigande led. LaglottLaglotten är hälften av en bröstarvinges arvslott. Denna lott är skyddad enligt lag och en bröstarvinge har alltid rätt att utfå så mycket som motsvarar dennes laglott. Denna kan man alltså inte berövas på och lämnas "arvslös". Det är endast bröstarvingar som har rätt till arvslott, det innebär att en person som inte har bröstarvingar fritt kan testamentera bort allt denne har utan hänsyn till laglotter. En bröstarvinge har rätt att påkalla jämkning av ett testamente då detta inkräktar på dennes rätt till laglotten, se här. Detta innebär att du inte behöver skaffa dig något juridiskt skydd utan att din mamma helt enkelt får påkalla jämkning av testamentet om din mormor nu har planer på att ingen kvarlåtenskap ska tillfalla henne.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Den legala arvsordningen

2016-08-14 i Bröstarvinge
FRÅGA |Behöver man upprätta ett testamente om man är gift och äger allt tillsammans och inte vill något annat än att de gemensamma barnen (finns inga andra barn) ska få ärva?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det enkla svaret på din fråga är nej, om testamente inte finns regleras arvet i enlighet med den legala arvsordningen. Lagen som reglerar detta är Ärvdabalken (ÄB). Av 2 kap 1 § framgår att bröstarvingar (det vill säga barn och barnbarn etc. i rakt nedåtstigande led) är de som ärver i första hand, av samma paragraf framgår även att arvlåtarens barn tar lika lott, det vill säga att den fördelas proportionerligt mellan barnen. Värt att notera är emellertid att, eftersom du är gift, kommer kvarlåtenskapen från den först avlidne maken först tillfalla den efterlevande maken, detta enligt 3 kap 1 § ÄB. Denna kvarlåtenskap kommer tillfalla den andre maken med fri förfoganderätt, med detta avses att den kvarlevande maken har rätt att fritt förfoga över massan, den efterlevande maken får dock inte testamentera bort massan. När den efterlevande maken sedan avlider, kommer dennes hela kvarlåtenskap tillfalla era gemensamma barn, förutsatt att den efterlevande inte förordnat testamente rörande sin egen egendomsmassa, den som han innehar med s.k. full äganderätt. Enligt din fråga så verkar emellertid inte någon sådan avsikt finnas. Slutligen, det verkar som att ni är överens om att det är era barn som ska ärva er fullt ut. Således krävs inget testamente i ert fall, er fulla kvarlåtenskap kommer att tillfalla era gemensamma barn med lika delar enligt lag. Ärvdabalken hittar du här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Vänligen,

Är barnbarn bröstarvingar?

2016-09-04 i Bröstarvinge
FRÅGA |Mina barn är bröstarvingar. Är barnbarn också bröstarvingar?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ärvdabalkens 2 kap. 1 § reglerar vem som är bröstarvinge. Där anges att den avlidnes barn är bröstarvingar, och om något barn är avlidet så träder dennes barn i sin förälders ställe. Alltså blir barnbarn bröstarvingar när deras föräldrar avlider, eftersom de tar över sin förälders arvsrätt.Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Barns rätt att ärva sina föräldrar.

2016-09-01 i Bröstarvinge
FRÅGA |Som ensam bröstarvinge till min mamma undrar jag hur stor andel hon får testamentera bort.
Vega Schortz |Hej, och kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!Din mor har rätt att testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap, se ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 2:1 och ÄB 7:1. Om din mor är gift eller sambo utgör kvarlåtenskapen all den egendom som tillfaller henne efter en bodelning, se äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) 9:1 1 st. och ÄB 3:1 2 st. I Sverige utgår vi ifrån att var människa äger sitt, så det din mor köpt, ärvt eller fått i gåva med förordnande om att det ska vara hennes enskilda egendom kommer alltid att tillfalla henne och aldrig ingå i en bodelning om makarna inte förordnat om att detta ska ingå i ett äktenskapsförord, se ÄktB 10:1, ÄktB 7:1-2 och ÄktB 10:4. Om din mor är sambo kommer enbart egendom som samborna köpt tillsammans för det gemensamma hemmet ingå i bodelningen, se 3-8 §§ sambolagen (2003:376). Kort och gott kommer vid din mors död först en bodelning ske om din mor har en partner. Det som sedan tillfaller din mor utgör hennes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen kan testamenteras bort eller ärvas. Som bröstarvinge har du alltid rätt att ärva hälften av din mors kvarlåtenskap oavsett vad hon skrivit i ett testamente, se ÄB 7:1. Har hon i ett testamente bortlåtit tillhörigheter som du egentligen har rätt till måste du göra gällande din rätt för att kunna få ut hela ditt arv. Din rätt måste du göra gällande gentemot den person som inskränker din rätt till arv genom testamentsförordnandet. Du måste höra av dig till personen senast sex månader efter det att du fick reda på testamentet. Gör du inte det kommer denna person lagligen ärva av din mor trots att dennes arv förminskar din arvslott, se ÄB 7:3. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fördelning av kvarlåtenskap när efterlevande make finns

2016-08-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mamma dog för 1 månad sedan hon va gift med min pappa som fortfarande lever..Vi är 6 barn ..dom hade ett hus ihop på en 2000 km2 tomt..huset värderat till 2.6 miljoner jag vill ta ut min arvslott hur gör jag och vad blir det???
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När den som avlider är gift tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken, 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1), förutsatt att testamente som förordnar annat saknas. Om den som avlidit efterlämnar barn som inte är den efterlevande makens barn har barnet rätt att ta ut sin arvslott direkt om så önskas. Vad jag förstår så är du ett gemensamt barn till den som avlidit och till dennes efterlevande make. Du har då inte möjlighet att ta ut din arvslott redan nu, om det inte finns ett testamente som möjliggör detta. Om testamente saknas blir det istället din pappa som erhåller kvarlåtenskapen efter din mamma, du erhållet din del först när även din pappa avlidit, 3 kap. 2 § 1 st. ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Då din mamma och pappa har 6 barn tillsammans kommer din arvslott, om testamente saknas, då att motsvara en sjättedel av kvarlåtenskapen, 2 kap. 1 § 2 st. ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1).Med vänlig hälsning,

När ska jag få arvet efter min far?

2016-08-05 i Bröstarvinge
FRÅGA |hej! min pappa gick bort 1999, jag va då 13 år, min bror fick köpa lös hemmet vårat till en grovt låg summa, de sades att vi skulle få en liten summa vi andra syskon. min mor påstår att de delas ut först då hon är död- kan man göra så ? kan jag få tag i testamentet min pappa har skrivit eller de dokumenten som är skrivna mellan bror och mamma utan att dom blir innblandad? då jag va så ung så hade jag ingen tala och jag vill veta då min familj håller undan allt från mig, så vill inte ens ta de med dom tack på förhand
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Alla som är barn till din far har rätt till arv och barnen ärver lika stora delar enligt 2 kap 1 § 2 st. Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1 . Om den avlidne, din pappa, var gift med din mamma vid dödsfallet så gäller dock 3 kap 1 § Ärvdabalk, https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1. Detta lagrum innebär att din mor ärver först allt från din far och att deras gemensamma barn, du och dina syskon, i sådant fall får ut arvet efter er far efter er mor har gått bort. Att din mor säger att ni får ut ert arvet från er far efter att hon har dött är alltså helt riktigt, förutsatt att de var gifta när din far avled. Gällande testamentet så är det nog svårt att få tag i detta utan att blanda in din mor och din bror då testamenten inte registreras någonstans såvida det inte varit t.ex. en tvist eller liknande om handlingarnas innehåll. Testamenten brukar återfinnas hos anhöriga och i Sverige är det inte lag på att de måste registreras någonstans för att vara giltiga. I brist på officiella register över testamenten finns det inte något annat alternativ än att vända dig till din familj i det fall du vill veta vad som stod i testamentet. Angående din bror och det han fick köpa efter din fars bortgång: Beroende på hur låg summa det var han fick betala så skulle det kunna räknas som att han redan har fått ut en del av sitt arv. Om summan är så låg att det inte är att anse som köp utan snarare som gåva kan det vara så att det ska anses som att han redan fått ut en del av sitt arv enligt 3 kap 2 § 2 st Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K3P2S2. Den delen ska då räknas av från din brors del av arvet när arvet från er far delas ut. Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar