Särkullbarns rätt till arv

2016-10-21 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Jag och min bror är särkullbarn, min bror bodde med honom men jag har aldrig har haft kontakt med min far. Han har 2 barn med sin andra fru. Nu har min far gått bort. Har fått reda på att han inte har något för allt står skrivet på hans fru. Gäller detta även lösöret? Har förstått om det finns gåvobrev så kan vi inte räkna med något, vart hittar jag dessa gåvobrev? Man försökte först med en enkel "dödsförklaring", den bestred vi. Måste bil och lösöret även ha gåvobrev? Kan man ta bort särkullbarn helt från arvet? Ska på bouppteckning den 28 oktober och vill därför veta lite vad jag ska tänka på.Tack på förhand./Catarina
Maria Tomljanovic |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Jag ska nu försöka utreda din fråga, och hoppas att jag uppfattar den rätt! Din fråga rör Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB) (se lagen genom att trycka på länken). Oavsett om ni är särkullbarn eller om du inte haft kontakt med din far så har du och din bror, eftersom ni är bröstarvingar (barn) till arvlåtaren (alltså din far), rätt till arv från honom. Om din far inte upprättat något testamente gäller den legala arvsordningen och då ska det han lämnar efter sig delas lika på alla hans barn (vilket är du, din bror och hans två andra barn med frun- alltså 4 barn om jag uppfattat det rätt). Att arvlåtarens kvarlåtenskap ska delas lika på hans arvingar framgår av 2 kap 1 ÄB. Det bröstarvinge får på detta sätt kallas arvslott. Särkullbarn har, till skillnad från gemensamma barn, alltid rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap 1 § ÄB. Om det finns ett testamente kan man frångå den legala arvsordningen genom att din far kan fördela kvarlåtenskapen fritt så som han önskar. Med undantag för bröstarvingars laglott. Det framgår inte av din fråga om din far har upprättat ett testamente eller inte. Men om ett testamente finns ska du veta att oavsett vad som står i det har du som bröstarvinge alltid rätt till din laglott (som är halva arvslotten) (7 kap 1 § ÄB). Om något annat skulle stå i ett testamente, t.ex. att all kvarlåtenskap från din pappa ska tillfalla frun, är det viktigt att du som bröstarvinge påkallar jämkning av testamentet inom 6 månader från att du fått del av testamentet, 7 kap 3 § ÄB. Detta för att få din laglott. Om du inte gör det ses det som ett tyst godkännande av testamentets innehåll och testamentet blir giltigt. Observera att sådan jämkning behöver påkallas av var och en av bröstarvingarna som vill få sin laglott! Det räcker alltså inte att du påkallar jämkning och tror att det även ska gälla för din bror, utan den som vill få ut sin laglott (om laglotten kränks av testamentet) måste var och en själv påkalla jämkning enligt 7 kap 3 § ÄB. Detta om testamente. Men kom ihåg att om inte testamente finns, gäller den legala arvsordningen som jag beskrev inledningsvis. När en make avlider ska bodelning ske enligt 11 kap ÄktB. Då ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna (detta är huvudregeln) enligt 11 kap 3 §, förutsatt att makarna varit gifta i 5 år (12 kap 1 § ÄktB). Dock finns en specialregel vid dödsfall i 12 kap 2 § ÄktB som säger att efterlevande make kan välja att istället för likadelning, vardera sida som sin andel ska behålla sitt giftorättsgods. Detta är fördelaktigt för en efterlevande make att använda sig av om denne är ägare av den största delen av giftorättsgodset. Enskild egendom ingår inte i bodelningen (däremot i bouppteckning) och den delas därmed inte mellan makarna. Make som gjort egendom till sin enskilda enligt något av tillvägagångssätten i 7 kap 2 § ÄktB får alltså alltid behålla denna egendom, och om maken är avliden tillfaller denna egendom dennes bröstarvingar direkt och blir alltså aldrig föremål för delning mellan makarna. Du beskriver att din far inte har något för att allt står på hans fru. Vad du menar med detta är jag oklar över. Om du syftar på äganderätten så spelar det ingen roll vid en bodelning. Där enda som är relevant är vilken egendom som är giftorättsgods och vilken som är enskild egendom, eftersom endast giftorättsgodset delas (10 kap 1 § ÄktB). Om frun inte gjort egendom som hon äger till enskild på något av de angivna sätten i 7 kap 2 § ÄktB så ska denna egendom delas och även tillfalla din fars sida vid en bodelning. Giftorättsgods är allt som makarna äger som inte har blivit enskild egendom på något av de 6 sätten som räknas upp i 7 kap 2 § ÄktB. Det finns inga andra sätt än dessa 6 för egendom att bli enskild och därmed undantas i bodelningen! Att bara den ena maken äger någonting har ingen betydelse. Även sådant som bara den ena äger är giftorättsgods om den inte gjorts till enskild. Huruvida egendomen utgörs av lösöre eller inte har inte heller någon betydelse. Angående gåvobreven: Makar kan sins emellan inte göra egendom till enskild genom gåvobrev utan endast genom äktenskapsförord, 7 kap 3 § ÄktB. Däremot kan egendom vara enskild genom föreskrift om att den ska vara enskild i ett gåvobrev som kommer från någon annan än makarna själva (t.ex. en gåva från en förälder till maken med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda). Men om makarna emellan sig vill göra egendom till enskild kan det endast göras genom ett äktenskapsförord. Vad du menar med dina frågor om gåva, har jag dessvärre svårt att tyda. Det jag kan säga är att det finns bestämmelse om förskott på arv, 6 kap 1 § ÄB, som säger att om arvlåtaren i sin livstid gett en (större) gåva till sin bröstarvinge ska den ses som förskott på arv. Detta betyder enkelt uttryckt att gåvans värde ska avräknas på arvet bröstarvingen ska få från arvlåtaren. Om du t.ex. i gåva av din far tidigare har fått en bil (utan särskild föreskrift om att det inte ska ses som förskott) ses det som ett förskott på ditt arv och du ska få mindre i arv eftersom du fått bilen. Om bilens värde var större än din arvslott (alternativt laglott) så kan det falla sig så att du inte får något arv. Du har redan fått "för mycket". Den efterlevande makan har enligt andra stycket i 3 kap 1 § ÄB alltid rätt att ur kvarlåtenskapen från den avlidna maken få egendom som, tillsammans med den efterlevandes del vid bodelningen och eventuell enskild egendom denne har, utgör fyra gånger prisbasbeloppet. Denna rätt går före bröstarvingars laglottsrätt. Om den avlidne inte efterlämnat så mycket efter sig och den efterlevande makens egendom inte når upp till fyra gånger prisbasbeloppet, kan hen kräva ut så mycket ur den avlidnes kvarlåtenskap. Om denna kvarlåtenskap inte är stor kan det alltså resultera i att inget blir över till laglott för bröstarvingarna. Sammanfattningsvis och för att svara på dina frågor så kan man inte ta bort särkullbarn helt från arvet eftersom varje bröstarvinge har rätt till sin laglott. Makar kan inte göra egendom till enskild genom gåvobrev (makar emellan) endast genom äktenskapsförord. Detta betyder att makar endast kan undanta egendom från att bli föremål för hälftendelning i en framtida bodelning genom att göra egendomen till enskild genom något av de angivna sätten i 7 kap 2 § ÄktB. Trots att din far kanske inte varit ägare till något ska han (på hans kvarlåtenskap som tillfaller er barn) i bodelningen få del av det frun äger om det är giftorättsgods. Detta förutsatt att frun inte väljer att använda sig av regeln i 12 kap 2 § ÄktB. Om all egendom gjorts till fruns enskilda däremot, ja då är det hennes och ni får inte del av det. Om någon bröstarvinge fått en gåva, kan gåvan behöva avräknas som förskott på arv. Prisbasbeloppsregeln finns och kan aktualiseras och går i sådana fall före bröstarvingars rätt till laglott. Hur mycket ni har rätt att få av er pappa i arv beror alltså på ovan nämnda omständigheter. Hoppas du har fått hjälp med din fråga. Om inte, skriv gärna tillbaka och kommentera så kanske jag kan hjälpa dig bättre. Med Vänliga Hälsningar

Istadarätt

2016-10-13 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga angående arv. Det är så att jag och min bror hade en far som är avliden sedan 38 år. Nu har båda våra farföräldrar avlidit så vi ska få ärva. Vi är fyra stycken arvtagare. Min bror och jag samt våran avlidne fars två syskon. Nu är min fråga: Kommer vi ärva hälften av 1/3 (pappas del) eller kommer vi ärva 1/4 del?Vänliga hälsningar
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och din bror kommer att träda in i er fars ställe enligt den s.k. istadarätten och dela på er fars del av arvet,2 kap. 1 § 2 st ÄB. Det innebär att du och din bror kommer att ärva 1/6 vardera, förutsatt att det inte finns ett giltigt testamente som stipulerar något annat. Med vänliga hälsningar,

Bröstarvingars arv

2016-09-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vår mamma har gått bort. Hon har levt i ett samboförhållande med en man, och de två har 1 gemensamt barn.Det finns inga papper eller testamente skrivna, vad vi lyckats hitta.Vad händer med mig och min syster, som altså var hennes första barn?Hur kommer det att bli med arvet?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.Sambor ärver inte varandra. Om inget testamente finns, ska ni bröstarvingar ärva hela er moders kvarlåtenskap direkt, 2 kap. 1 § ÄB. Er moders kvarlåtenskap ska delas upp lika mellan er. Ni är tre bröstarvingar, varpå ni ska få en tredjedel var. Sambon har möjlighet att påkalla bodelning varpå värdet av bostad och bohag bodelas, så att sambon tilldelas ett värde ur denna egendom, 8 § sambolag. Om sambon står som ägare på bostad eller bohag, och väljer att inte begära bodelning, kommer ni inte kunna få ut något värde ur denna egendom även om den var samboegendom.Ni ska alltså ärva er mor direkt med en tredjedel av hela hennes kvarlåtenskap vardera.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Är barnbarn bröstarvingar?

2016-09-04 i Bröstarvinge
FRÅGA |Mina barn är bröstarvingar. Är barnbarn också bröstarvingar?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ärvdabalkens 2 kap. 1 § reglerar vem som är bröstarvinge. Där anges att den avlidnes barn är bröstarvingar, och om något barn är avlidet så träder dennes barn i sin förälders ställe. Alltså blir barnbarn bröstarvingar när deras föräldrar avlider, eftersom de tar över sin förälders arvsrätt.Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Rätten att ärva sina föräldrar.

2016-10-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |Kan min mor ta bort mej från fadersarvet
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arvsregler regleras i Ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637) och där regleras också frågor gällande vem som ärver från vem och hur det ska fördelas. I din fråga antar jag att det gäller ett arv efter din avlidna far och huruvida din mor kan bestämma över det. När din far avlider och det inte finns något testamente som reglerar fördelningen av arvet kommer bröstarvingar, barn till avlidne, vara de som har arvsrätt enligt den allmänna arvsordningen och dela lika på det arv som finns enligt 2 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Dock finns det en regel som skjuter upp rätten för barn att få ut sin arvslott. Regeln gäller om den avlidne var gift, då har den avlidnes maka/make rätt att få ta del av arvet innan de gemensamma barnen enligt 3 kap 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Dock gäller att när den efterlevande maken sedan avlider ska arvet från den först avlidne då fördelas till de kvarlevande barnen enligt 3 kap 2 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1), ett så kallat efterarv. Man kan säga att den efterevande maken får ett tillfälligt arv, som sedan betalas tillbaka till barnen efter dennes död. Den efterlevande får inte göra vad som helst med det arv dom ärver om det ska gå i efterarv, tillexempel får denne inte testamentera bort den egendom som skulle tillfalla barnen vid den första makens bortgång, man brukar i generella termer prata om att en hälftendel av det som finns kvar efter den sist avlidna maken ska tillfalla barnen i ett efterarv 3 kap 2 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Så i ditt fall, om jag utgår från att det inte finns ett testamente och att dina föräldrar var gifta vid din fars bortgång, har din mor rätt att få hela arvet från din far till att börja med. Dock får hon inte testamentera bort egendom som du skulle haft rätt till när din far gick bort, utan det ska du få när din mor avlider. Alltså är hälften av det arv som kommer finnas kvar efter din mor arvet efter din far och det kan din mor inte ta bort dig ifrån. Sedan finns det också en regel i svensk rätt som kallas laglott. En mor eller far kan aldrig helt skriva bort sina barn från ett arv i sitt testamente. Skulle det vara så att din mor inte vill att du ska ärva hennes del och vill testamentera bort den delen kan hon inte testamentera bort allt utan du har rätt till att få ut din laglott som ska utgöra hälften av det belopp som du skulle fått när man delar lika mellan arvingarna, detta enligt 7 kap 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). För att sammanfatta, din mor kan inte ta bort dig från ett arv hon fått från din far, då du har rätt att få det i efterarv när din mor avlider. Hon har inte heller en laglig rätt att ta bort dig helt från sitt eget arv enligt regeln om laglott. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur fördelas arvet när en bröstarvinge avlidit?

2016-10-06 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej Vi är två bröder med respektive familjer och biologiska barn. Vår mor ärvde vår far som gick bort för några år sedan. Nu gick den ene brodern bort. Hur fördelar sig då arvet? Ärver den kvarvarande brodern allt eller tillfaller någon del den avlidne broderns barn? Tacksam för ett svar /Mats
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att din mor fortfarande lever och till följd av att din bror gått bort undrar du nu hur arvet efter både din far och din mor kommer att fördelas den dagen hon går bort. Du och din bror är bröstarvingar och således närmaste arvingar, dvs i första hand är det ni som ärver era föräldrar enligt 2 kap 1 § 1 st ÄB https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. Bröstarvingarna ärver lika stora delar vilket innebär att du och din bror ärver hälften var. Ibland är det dock så att en av bröstarvingarna inte kan ta emot sitt arv på grund av att denne avlidit. Istället för att den kvarlevande bröstarvingen ärver allt så finns det en regel i ärvdabalken som reglerar vad som händer med arvet i det fallet att den avlidne har barn. Om en bröstarvinge har avlidit så träder dennes barn in i dennes ställe enligt 2 kap 1 § 2 st ÄB https://lagen.nu/1958:637#K2P1S2. Svaret på din fråga är således att den kvarvarande brodern ärver hälften av kvarlåtenskapen efter era föräldrar. Den andra hälften av arvet, som skulle tillfallit den nu avlidne brodern, fördelas istället lika mellan hans barn. Den kvarvarande brodern kommer således inte ärva något mer eller mindre än vad han skulle gjort om hans bror varit i livet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Testamentera bort efterlevande makes arvsrätt

2016-09-07 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej. Kan man välja att testamentera all kvarlåtenskap till sina bröstarvingar istället för att kvarlåtenskapen tillfaller överlevande maka/make?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.Du kan testamentera allt till dina bröstarvingar, så att din make/maka inte ärver något av din kvarlåtenskap. Utgångspunkten är att maken/makan ärver den först avlidne maken, men ett testamente kan således ändra den ordningen. Den efterlevande maken/makan har dock alltid rätt till åtminstone fyra prisbasbelopp i bodelningen efter den avlidne. Denna rätt går före all annan arvsrätt, se 3 kap. 1 § 2 st ÄB. Regeln kallas basbeloppsregeln.För att basbeloppsregeln ska slå in krävs att den efterlevande maken/makan inte erhåller åtminstone fyra prisbasbelopp i bodelningen (4 x 44 300 kr). I princip kan regeln således bara slå in om det totala boet är värt mindre än åtta prisbasbelopp (eftersom att bodelningen delar det totala boet på hälften).Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Arvsrätt för adopterade barn

2016-09-04 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejMin pappa gick bort för ca 2 månader sen, nu ska det vara boupptäckning och vi är kallade dit både barn och barnbarn. Jag och mina syskon är adopterade, min fråga är: Finns det någon skillnad på biologiska barn och adopterade barn när det gäller arvslott/ laglott?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Tidigare gjorde man skillnad på biologiska och adopterade barn i arvsfrågor, men numera är det samma regler som gäller. Det innebär att även adopterade barn räknas som bröstarvingar och har rätt till arv, som minst sin laglott.Hoppas du fått svar på din fråga.Mvh,