Makes arvsrätt, särkullbarn och efterarv

2016-09-18 i Efterarv
FRÅGA |Min man äger vår bostadsrätt värde ca 3 mkr och har en skuld på 400 000. Vi har 2 barn var från tidigare äktenskap. Vad händer om han dör före mig. Giftorätten är väl 50% till mig, men kan han via testamente låta mig ärva honom med hälften. Alltså totalt 75% till mig, och 25% till hans barn.Kan jag bestämma att dom måste ta ut sitt arv direkt ? För dom i din tur har ju rätt att ta ut sin laglott.Det jag ärver genom giftorätt/arv har mina barn rätt till arv. Vill bara att en av dom ska ärva mig?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.Det som händer vid din makes död är att en bodelning ska göras, varpå värdet av allt giftorättsgods kommer att delas mellan er. Du kommer att erhålla hälften av värdet av allt giftorättsgods. Om det inte skulle finnas några särkullbarn skulle du ha erhållit (ärvt hälften, giftorätt andra hälften) allt, 3 kap. 1 § ÄB. Du varken kan eller behöver bestämma att särkullbarnen ska ta ut sitt arv direkt. Det framgår av lagen att just så är fallet såvida de inte avstår sin rätt enligt 3 kap. 9 § ÄB.Din make kan testamentera hälften av sin kvarlåtenskap till dig. Resten utgör ju laglotterna till särkullbarnen och kan inte testamenteras bort. Alltså kan 75% av hela boet kan tillfalla dig om all er egendom är giftorättsgods (om enskild egendom finns kan det leda till annan fördelning i bodelningen) och testamente föreskriver om arv till dig.Jag lyckas inte utröna vad du menar med det sista du skrev. Om du frågar huruvida du kan testamentera hela din kvarlåtenskap till ett av dina barn så kan följande sägas.Om din makes testamente inte föreskrev att du skulle ärva honom med "full äganderätt" så kommer du att ärva med fri förfogande rätt. Detta innebär att den del du ärvde från din make, som skulle tillfallit din makes barn om det inte fanns något testamente, kommer makens barn att ärva efter din död. Vill du avskära denna möjlighet till efterarv för din makes arvingar så bör ni i ett eventuellt testamente föreskriva att du ska ärva med full äganderätt.Du kan inte testamentera all din kvarlåtenskap till endast ett av dina barn, eftersom att varje barn har rätt till en laglott. Laglotten är hälften av arvslotten. Du kan alltså, om du har två barn, testamentera 75% till den ene, och 25% till den andre.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Efterarv på grund av basbeloppsregeln

2016-09-13 i Efterarv
FRÅGA |Hej! Min make är avliden sedan flera år.Vi har gemensamma barn samt maken 2 barn sedan tidigare. Bouppteckningen visade att slutsumman ej uppgick till förbehållsbeloppet varför makens barn ej erhöll något arv. Jag har nu sparat så jag har 600000kr. Ärver våra gemensamma barn detta eller skall även särkullebarnen ärva mig?Tacksam för svar.
Jonas Tärnroth |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du med "förbehållsbeloppet" avser den regel som återfinns i 3 kap 1 § 2 st. Ärvdabalken, nedan benämnd som basbeloppsregeln. Basbeloppsregeln ger rätt till efterarv för de arvingar som fått avstå sitt arv på grund av basbeloppsregeln.Vad som händer med din egendom om du avlider beror på flera faktorer. Först ska efterarvingarnas rätt beräknas. Deras rätt består av en kvotdel av din makes kvarlåtenskap. För att beräkna den kvotdelen divideras summan som arvingarna avstod från, till förmån för dig pga basbeloppsregeln, med den totala summan i boet vid din makes bortgång. För att förtydliga hur beräkningen ska ske ger jag ett exempel:Kvarlåtenskapen efter den först avlidne, A, uppgår till 60 000 kr. Efterlevande make, B, har egendom till ett värde av 60 000 kr. A har tre barn, varav två är från tidigare äktenskap. B har bara ett gemensamt barn. På grund av basbeloppsregeln faller inget arv till bröstarvingarna ut. All egendom tillfaller B. Barnen får istället en rätt till efterarv när B avlider. Hur stort arvet blir fastställs genom en kvotdelsberäkning. Varje barn skulle ha ärvt 60 000 kr/3 = 20 000 kr var, alltså en kvotdel på 1/3 av A:s kvarlåtenskap. Eftersom boet ökat i värde sedan din man avled behöver du först se över var pengarna kommer ifrån för att avgöra hur mycket din makes barn ska ärva. Enligt reglerna om "förkovran" i 3 kap 4 § Ärvdabalken kan du räkna bort värde motsvarande eventuella gåvor och arv du fått. Det gäller även om du fått egendom genom testamente. Om du har arbetat sedan din makes död kan du även ha rätt att undanta värde av lönen. Om värdeökningen inte beror på något av detta ska de 600 000 kr delas lika mellan dig och din mans arvingar. Din del delas mellan dina arvingar, och hans del delas mellan hans arvingar, även barnen från tidigare relation. För att förtydliga denna beräkning fortsätter jag med exemplet ovan. När B sedan avlider är boet värt 520 000 kr, varav 100 000 kr är ärvda pengar som undantas. Resterande 420 000 kr delas först på två, varav ena delen sedan delas lika mellan A:s arvingar. A hade tre barn som har rätt till 1/3 var vilket ger: 210 000 kr/3 = 70 000 kr varB:s kvarlåtenskap består av 210 000 kr plus arvet på 100 000 kr vilket ger 310 000 kr. B har bara ett barn som då får hela summan, plus de 70 000 kr i arv från A. Jag hoppas att detta var till hjälp! Vänligen

Först ärver maken sen den först avlidnes barn

2016-09-08 i Efterarv
FRÅGA |Hej, Min maka och jag har inga gemensamma barn. Hon har däremot två barn från tidigare förhållande. Vill att min maka ärver mig när jag dör men önskar inte att hennes barn ärver något av det min maka ärvt av mig när hon i sin tur går bort. Går en sådan önskan att lösa på något sätt? Med vänliga hälsningar
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja det går att lösa, och jag ska redogöra för hur du gör här nedanför. I mitt svar hänvisar jag till ärvdabalken och kommer att förkorta den ÄB (länk finns https://lagen.nu/1958:637).Du skriver inte att du har egna barn, men i mitt svar kommer jag anta att du har det. Först och främst har vi 3 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Där står att om arvlåtaren var gift så kommer den efterlevande maken att ärva allt från den maken som avlider först. I samma paragraf står det även att om du har barn som inte är hennes barn så kan de antingen begära att få sitt arv nu, eller att avstå från det och få det när hon avlider i form av efterarv. Vill du alltså att detta ska vara möjligt behöver du inte göra någonting alls. Efterarvet regleras i 3 kap. 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1).Det är tyvärr inte möjligt att göra så att dina egna barn måste vänta, ens genom testamente eftersom de alltid kan påkalla jämkning av testamentet och därmed få ut sin laglott enligt 7kap. 1 och 3 §§ ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1).Vill du däremot att dina tillgångar går till någon annan än dina egna barn, eller om jag missförstod frågan och du inte alls har några barn, så måste du skriva ett testamente. Då ska du skriva att din fru ärver allt när du dör med fri förfoganderätt. Detta gör att hon har äganderätt till egendomen, men hon har inte rätt att testamentera bort den. Sedan måste du skriva vilka som ska ärva dina saker när din fru då går bort. Även i detta fall har dina barn rätt att begära sin laglott. Funderar du på att skriva ett testamente så bifogar jag en länk till hur dessa ska skrivas nedan.Jag hoppas detta besvarat dina frågor, har du några ytterligare funderingar lämna en kommentar här på Lawlines sida så svarar jag så fort som möjligt.Länk till hur testamenten ska skrivas: http://lawline.se/answers/skriva-testamente-samt-utesluta-brostarvingar-fran-arvVänligen,

Arv - Väsentlig minskning av egendom

2016-09-05 i Efterarv
FRÅGA |Min morfars fru (ej mormor, död sen länge) ärvde morfar med fri förfoganderätt. (jag fick min lott då min mamma är död sedan länge) Morfar och hans fru skrev ett inbördes testamente där det står att jag ärver henne efter hennes bortgång. Nu så har hennes bröder först skrivit över en fastighet från henne till dem och sedan agerar dom goda män åt henne då hon blivit dement. Risken är stor att bröderna tömmer henne på alla tillgångar. Vad säger lagen? Vad jag förstått så betyder fri förfoganderätt att man inte drastiskt få sänka värdet på ett testamenet genom gåva.
Anna Thörne |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arv regleras i Ärvdabalken (ÄB) och makes arvsrätt regleras i ÄB 3 kap. Enligt ÄB 3:3 får en efterlevande make inte orsaka väsentlig minskning av sin egendom. Med väsentlig minskning menas att egendomens värde minskat med minst en fjärdedel (NJA 2013 s 736)Sönerna till din morfars fru har därmed inte rätt att göra sig av med hennes tillgångar som hon har fri förfoganderätt över efter din morfar. I sådant fall ska vederlag utgå till efterarvingarna efter den först avlidne maken (se ÄB 3:3 st 1).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Efterarv från bortgången farbror

2016-09-14 i Efterarv
FRÅGA |Hej,För ett antal år sedan gick min farbror bort. Han var gift och hade inga barn. Jag och mina bröder fick då ett brev tillsänt oss om att han hade gått bort. Vi har ingen aning om det var något skrivet mellan min farbror och hans fru och något testamente vet vi inte om heller. Min farbrors fru har 1 syster kvar i livet. Nu har min farbrors fru även hon gått bort.Vi har nu fått ett rekommenderat brev hemskickat till oss om att vi efterarvingar ska inställa oss för en information angående arvet. Vad kan det här betyda?Har vi verkligen någon arvsrätt?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv regleras i ärvdablaken (förkortas ÄB) (se lagen här). Om det inte funnits något testamente regleras arvet genom ÄB.När din farbror gick bort var det hans fru som ärvde honom i enlighet med 3 kap 1 § ÄB. Då din farbrors fru nu har gått bort har din farbrors arvtagare rätt till efterarv enligt 3 kap 2 § ÄB. I bestämmelsen nämns att den först bortgångne makens (din farbrors) barn, föräldrar, syskon eller syskons barn har rätt till efterarv.Detta kan förklaras på så sätt att när arvet ska fördelas börjar man med arvingarna i första arvsklassen, där finns den bortgångnes bröstarvingar (barn) och deras barn. Finns det ingen i första arvsklassen som är i livet går man vidare till andra arvsklassen där den bortgångnes föräldrar ärver. Är ingen av föräldrarna i livet går arvet vidare till den bortgångnes syskon, och är inte heller dessa i livet hamnar arvet hos deras barn.Som jag uppfattar det av frågan har din farbror inga barn, hans föräldrar är inte i livet och inte heller hans syskon. Eftersom att du och dina bröder har arvsrätt efter er farbror har ni nu alltså rätt till efterarv då farbrorns fru har gått bort.Däremot tillfaller arvet från frun inte er, utan det tillfaller hennes syster om inget testamente är skrivet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur fördelas arvet om efterlevande make gifter om sig?

2016-09-12 i Efterarv
FRÅGA |Hej,Min och min systers mamma gick bort när vi var 4 och 9 år. Arvet går från henne till min pappa? De var gifta och vi är båda deras barn. Pappa träffade ny och vi fick två nya syskon. De gifte sig dock aldrig. Nu har pappa träffat en ny igen och med hans ex är allt ordnat. Den nya kvinnan har han nu gift sig med.Frågan är alltså, när får vi del av vår biologiska mammas arv? Vad av pappas arv kan han testamentera bort till sin nya fru? (Hus, Sommarhus, Pengar på banken, konstverk, möbler och annat lösöre) Kan han testamentera hus/sommarställe till oss barn/nya frun helt om dessa köptes innan nya äktenskapet?Tacksam för svar.Mvh
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då er mamma var gift med eran pappa vid tiden för hennes bortgång tillföll hennes kvarlåtenskap er pappa enligt 3 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB). Då hon dog gjordes troligen en bodelning och förutsatt att denna fördelade giftorättsgodset med 50% mellan makarna erhöll alltså er pappa 50% av giftorättsgodset med full äganderätt och resterade 50% (alltså er mammas del) med fri förfoganderätt. Att erhålla egendom med fri förfoganderätt innebär att man får förfoga över egendomen hur man vill (ex. sälja, förbruka osv) men man får inte testamentera bort denna. Då du och din syster är gemensamma barn till din mamma och din pappa har ni alltså rätt till efterarv av er mamma vid er pappas bortgång och har då även rätt till arv efter er far. Då er mamma dog ärvde du och din syster en rätt till en del i en framtida förmögenhetsmassa. Om bodelningen mellan er mamma och er pappa var hälften var består alltså kvarlåtenskapen vid er pappas död till 50% av er mammas arv.Då er pappa senare fick 2 till barn kommer alltså arvet efter honom fördelas på er 4 barn. Om hans kvarlåtenskap är 100% kommer alltså 50% gå till dig och din syster (arv efter er mamma) och resterande 50% (arv efter er pappa) kommer delas upp lika på er 4 syskon då varje barn tar lika lott enligt 2 kap 1§ 2st ÄB. Angående sommarstugan kan han testamentera den om det är hans enskilda egendom enligt 7 kap 2§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Om bostaden är att se som giftorättsgods kan han alltså inte fritt förfoga över denna.Ni får alltså del av er mammas arv vid er pappas bortgång genom så kallat efterarv. Att er pappa har gift om sig påverkar inte er arvsrätt då ni som särkullbarn har rätt att få ut arvet efter honom direkt vid hans död enligt 3 kap 1§ ÄB. Er pappa kan testamentera vilken kvarlåtenskap han vill till sin fru så länge han inte testamenterar egendom han har erhållit med fri förfoganderätt och så länge eran laglott inte inskränks. Bröstarvingar har enligt 7 kap 1§ ÄB rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av den arvslott du skulle erhållit om det inte funnits något testamente. Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Testamente om sekundosuccession

2016-09-06 i Efterarv
FRÅGA |Jag är gift men varken jag eller min man har några barn. Jag har syskon, dessutom har en av mina föräldrar adopterat ett barn, ingen av mina föräldrar lever längre. Just nu finns inget testament så jag antar att alla mina syskon är efterarvingar till mig. Eftersom jag inte har någon relation till min ena förälders adoptivbarn så jag undrar om jag kan skriva ett testament som fastställer mina "helsyskon" som efterarvingar till mig utan att det påverkar att min man ärver mig?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan skriva ett sådant testamente. Du skriver helt enkelt i testamentet att du vill att din make ska ärva dig med fri förfoganderätt, och vid hans frånfälle ska din kvarlåtenskap tillfalla dina helsyskon (med preciserande uppgifter såsom namn osv.). Ditt adoptivsyskon har ingen absolut rätt till arv, utan sådan har bara bröstarvingar (laglott). Det kallas att förordna om sekundosuccession när ett testamente föreskriver vad som ska hända med kvarlåtenskapen efter att den efterlevande maken avlider.Vi på Lawline kan hjälpa dig att upprätta ett sådant testamente genom vår avtalstjänst, se här.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen

Rätt till efterarv

2016-09-01 i Efterarv
FRÅGA |jag undrar om jag har rätt till efterarv, min biologiska mor gick bort för 2 månader sen och för en vecka gick hennes man bort. jag har levt med honom i 50 år men han adopterade mig aldrig, undrar om efterarv går till min bortgångne mor och jag ärver efter henne ?Pierre Johanssonpiejo@live.sePs, bägge bodde på olika hem och var gifta men hade inte gemensam ekonomi. kan det vara rätt ?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När din mor gick bort hade du möjlighet att avstå din rätt till arv till förmån för din mors make, se 3:9 ärvdabalken. Om så skedde har du nu rätt till ett så kallat efterarv, se 3:2 ärvdabalken. Hur stort ditt efterarv blir bestäms i relation till en kvotdel, hur stor makens totala förmögenhet utgjordes av din mors tillgångar vid hennes bortgång.Det faktum att de inte hade någon gemensam ekonomi har ingen betydelse för ditt efterarv. Om maken hade adopterat dig hade du ärvt både honom och din mor vid hans bortgång, som om båda två hade varit dina biologiska föräldrar men i och med att ingen adoption skedde har det ingen betydelse. Om du gav ditt arv till förmån för din mors make har du alltså nu rätt till efterarv. Hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte är du varmt välkommen att återkomma. Mvh