Vad innebär efterlevande makas fria förfoganderätt?

2015-11-27 i Efterarv
FRÅGA |Vilken rätt har efterlevande maka med fri förfogande rätt att göra med kvarlåtenskapen. Det finns ej gemensamma arvingar utan bara särkullbarn. Har den efterlevande makan rätt att ge gåvor av större värde till sina egna barn efter att den första maken dött? Har jag som barn till den först avlidne rätt att fråga om hur det förhåller sig med nya lån som är tagna efter min förälders bortgång?
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du som är ett så kallat särkullbarn har rätt att ärva din förälder direkt vid hans/hennes bortgång och behöver således inte avvakta efterlevande makas bortgång för att ärva, se Ärvdabalken 3 kap 1 § 1 st, här. Dock kan denna rätt för särkullbarn begränsas genom testamente, vilket då ofta är utformat på så vis att den efterlevande maken/makan ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, och att särkullbarnet har rätt till så kallat efterarv, dvs. rätt till arv då den efterlevande maken/makan går bort.Att en efterlevande make/maka ärver den först avlidne med fri förfoganderätt innebär att personen får fritt disponera över den först avlidnes kvarlåtenskap under sin livstid, men personen får dock inte testamentera bort den kvotdel av den totala kvarlåtenskapen som han/hon innehar med fri förfoganderätt, dvs. den delen som är förbehållen särkullbarnet eller andra arvingar som har rätt till efterarv. Denna regel stadgas i Ärvdabalken 3 kap 2 §, här. I Ärvdabalken 3 kap. 3 § finns en regel som säger att om den efterlevande makan väsentligen minskat värdet på den egendom han eller hon innehar med fri förfoganderätt, exempelvis genom gåva, måste hon ersätta dig som efterarvinge till fördel före hennes egna arvingar.Finns inte tillräckliga medel i dödsboet ska gåvor och liknande tas tillbaka. För att återgång ska ske krävs att mottagaren insåg eller borde ha insett att du tog skada av gåvan, och att det inte har gått mer en fem år sedan gåvan fullbordades. Enligt rättsfallet NJA 2013 s. 736 måste minskningen vara ungefär 25% av egendomen för att anses som "väsentligen minskad". Den efterlevande makan har alltså rätt att ge bort en del gåvor, men inte för hur mycket pengar som helst.Angående din rätt att fråga om hur det står till med lån med mera finns ingen speciell bestämmelse om det, men eftersom den som har fri förfoganderätt har rätt att disponera över pengarna som personen vill under sin livstid (med undantag från de två situationerna jag skrivit ovan) bör du inte ha rätt att kräva att få veta om nya lån med mera. Hoppas att du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Fri förfoganderätt eller full äganderätt?

2015-11-14 i Efterarv
FRÅGA |Min maka är avliden, vi hade inga gemensamma eller särkullbarn. Vi hade ett äktenskapsförord. Jag ägde ca 60% av tillgångarna och han 40%. Vi hade inget testamente. Ärvde jag henne med fri förfoganderätt eller med full äganderätt? Min andra fråga gäller hennes efterarvingar. När jag avlider, har de rätt till 40% av min totala kvarlåtenskap eller utgår man ifrån kvarlåtenskapen vid min makas bortgång?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).Eftersom du ärvde henne genom regeln i ärvdabalkens 3 kap 1 § och inte genom testamente så har du fri förfoganderätt över tillgångarna men inte full äganderätt. Det innebär att du fritt får förfoga över tillgångarna under din livstid men inte fördela den andelen av egendomen genom testamente. Efterarvingarna ska ta samma andel i boet efter bodelningen som du ärvde av din maka. Det innebär att de ärver 40 % av din totala kvarlåtenskap när du dör. Hoppas det var svar på dina frågor!

Kan man öka sin efterarvsandel?

2015-10-25 i Efterarv
FRÅGA |HejJag har en fundering.Pappa och mamma har ett gemensamt barn och det är jag. Mamma har dessutom ett barn sen tidigare äktenskap, min halvbror. Jag vet hur situationen blir om mamma går bort först, men hur fungerar det nu när pappa har gått bort först? "Ärver" mamma allt följt av att jag och min halvbror ärver hälften var när hon går bort eller har jag rätt till större del då? Och spelar det någon roll för min del sen när mamma går bort och arvet ska delas ut om vi använder oss av taxeringsvärde eller marknadsvärde (värderat värde) på deras gemensamma hus just nu i dödsboet/bouppteckningen. Dödsboet/bouppteckning är dessutom inlämnad och värderingen är gjord med taxeringsvärde. Jag har börjat fundera på detta i efterhand och funderar om det spelar någon roll för värdet på min arvsdel sen när mamma går bort. Om det spelar roll, kan man då göra om eller uppdatera bouppteckningen med det nya värderade husvärdet? Det har gått någon månad, pappa gick bort i april och allt lämnades in inom 3 månader. Jag är jättetacksam för svar på mina funderingar. Ha en trevlig dag. Hälsningar, Christer
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Eftersom din mamma och pappa var gifta kommer din mamma att ärva din pappas tillgångar (om det inte finns testamenten eller andra barn till din pappa), ärvdabalken 3 kap 1 §. Som enda barn får du då en efterarvsrätt i din mammas framtida dödsbo. Det innebär att när hon dör så kommer den del som din pappa lämnat efter sig tillfalla dig först, därefter kommer resten av kvarlåtenskapen fördelas mellan dig och din halvbror (om inget testamente upprättas eller liknande), 3 kap 2 §. Du har alltså rätt till en större del än din halvbror då arvet efter din mor ska fördelas. Om det spelar roll om taxerings- eller marknadsvärdet borde användas är en svårare fråga. Om du vill ha ut så mycket arv det går när din mammas kvarlåtenskap ska fördelas är det bra att ha stor efterarvsandel från din pappa, eftersom du inte ska dela den delen med någon annan. Om din pappa hade mer tillgångar än din mamma, och din efterarvsandel därmed blir mer än hälften i din mammas dödsbo, kommer efterarvsandelen sjunka om huset värderas högre. Tvärtom blir det om din mamma har mer tillgångar än vad din pappa hade, då kommer din efterarvsandel höjas om huset värderas högre Om de bara hade giftorättsgods och har delat allt lika spelar det ingen roll om värdet på huset ökar, din efterarvsandel kommer ändå att landa på 50 %. Om du kommer fram till att din mor, genom till exempel massa enskild egendom, har mer tillgångar än vad din pappa lämnar efter sig gynnas du av att det gemensamma huset värderas högre. Då kan det bli aktuellt med en tilläggsbouppteckning, ÄB 20 kap 10 §. Jag är dock tveksam till att det går att ändra värderingen, det är inte säkert att det klassas som en felaktighet som lagtexten kräver. Om du vill höra vad som gäller där rekommenderar jag att ringa Skatteverket för att få ytterligare information om tilläggsbouppteckning.Med vänlig hälsning,

Efterarv efter omgifte

2015-10-06 i Efterarv
FRÅGA |Hej, Min och min systers mamma dog för 20 år sedan. Vi fick då inget arv utan min pappa fick således alla pengar.Min pappa gifte om sig för 10 år sedan (med en fru som vill spendera alla pengarna och uttalat inte vill lämna något arv till oss)Vad händer nu om min pappa dör? Hur mycket får jag och min syster? (får vi ut någonting från vår mammas del) eller får hans nya fru 50% av allt de äger i nulåget?)tackar så mycket!
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!Utgångspunkterna kring hur arv ska fördelas regleras i Ärvdabalken.Anledningen till att er pappa ärvde allt efter er mamma är att efterlevande makes arvsrätt är överordnad barnens enligt 3 kapitlet 1 § ÄB , se även 2 kapitlet 1 § ÄB. Ni har istället rätt till efterarv efter er mamma när er pappa går bort, alltså en kvotdel av er pappas förmögenhet som enbart är arv efter er mamma. Detta för att han ärvde er mammas andel med fri förfoganderätt, vilket innebär att han fritt får disponera över er mammas andel, men att han inte får testamentera bort den, se 3 kapitlet 2 § 1 stycket 2 meningen ÄB. Ni har alltså rätt att till två arvslotter efter er fars död – en efter er mor och en efter honom.Skulle er pappa gå bort, kommer ert efterarv efter er mamma att brytas ut innan bodelning görs mellan honom och hans nya fru, se 3 kapitlet 6 § ÄB. Huvudregeln är att efterarvet är hälften av er pappas bo, men beroende på hans arv efter er mor kan den kvoten variera, se 3 kapitlet 1 § 1 och 3 stycket ÄB (exempelvis ökar ert efterarv om er mamma hade enskild egendom).Vid bodelningen kommer hälften av deras gemensamma giftorätt att tilldelas din pappas nya fru (hennes giftorättsanspråk). Den andra hälften är din fars andel, vilken du och din syster kommer att ärva så länge det inte finns ett testamente som anger annat. Oavsett vad ett eventuellt testamente anger, har du och din syster alltid rätt till er laglott enligt 7 kapitlet 1 § ÄB, vilket är hälften av arvslotten. Skulle mer än så vara borttestamenterat, kan ni påkalla jämkning för att få ut er laglott i enlighet med 7 kapitlet 3 § ÄB. Er pappas nya fru har dock alltid rätt att ur er pappas kvarlåtenskap få 4 gånger prisbasbeloppet, se 3 kapitlet 1 § 2 stycket ÄB. Detta kallas för basbeloppsregeln.Ni har rätt att få ut arvet efter er pappa direkt efter hans död eftersom ni räknas som hans särkullbarn då hans nya fru inte är er mamma, se 3 kapitlet 1 § 2 meningen ÄB. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Innebörden av efterarv

2015-11-25 i Efterarv
FRÅGA |Vi är gifta utan äktenskapsförord. Vi har vardera två särkullbarn men inga gemensamma. Genom inbördes testamente får den först avlidnes barn sin laglott. Vad innebär efterarv när den andra makens/makans avlider?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arv finns i ärvdabalken.Efterarv innebär att kvarlåtenskapen efter den först avlidne fördelas mellan dennes arvingar, i ert fall den först avlidnes särkullsbarn, när den efterlevande maken avlider, 3:2 ÄB.Efterarv kan bli aktuellt beroende på vad ni har skrivit i ert inbördes testamente. Om man i testamentet anger att den efterlevande maken ska få ”full äganderätt” av det som återstår av särkullbarnens arvslotter blir efterarv inte aktuellt, det blir det däremot om man anger ”fri förfoganderätt”. ”Full äganderätt” innebär att den efterlevande maken kan göra vad den vill med egendomen, och då även testamentera bort den medan ”fri förfoganderätt” innebär att den efterlevande maken fritt får råda över egendomen men får inte testamentera bort egendomen då denna alltså ska tillfalla den först avlidnes särkullsbarn. Om ni inte har angett vare sig ”fri förfoganderätt” eller ”full äganderätt” i ert inbördes testamente gäller att den efterlevande maken har ”fri förfoganderätt” över egendomen.Efterarv blir alltså aktuellt om ni i ert inbördes testamente har angett att den efterlevande maken ska få "fri förfoganderätt" över egendomen eller inte berört detta alls i testamentet. Att efterarv blir aktuellt innebär alltså att egendomen efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens död fördelas mellan den först avlidnes särkullsbarn. Hoppas ni fick svar på er fråga! Med vänliga hälsningar

Efterarv, gemensamt barn

2015-10-25 i Efterarv
FRÅGA |Jag är änka med två barn ett med min avlidne man och ett som är mitt eget. Min fråga när jag avlider har jag hört att det gemensamma barnet ska ärva sitt farsarv därefter delas det lika mellan de två barnen efter mig- Är detta korrekt?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det du beskriver är korrekt. När din make avled tillföll din makes kvarlåtenskap dig i enlighet med huvudregeln i 3 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Ert gemensamma barn ärver då sin far med efterarv istället, det är en slags uppskjuten arvsrätt som beräknas i kvotdelar. Ett exempel på hur det här beräknas är om ni endast hade giftorättsgods vid din makes bortgång har en bodelning skett där ni har tilldelats hälften var av giftorättsgodset, alltså bestod din makes kvarlåtenskap av hans hälft efter bodelningen. Det här innebär i sin tur att ert gemensamma barn har rätt till 1/2 (hälften) av din kvarlåtenskap i form av efterarv. Se 3 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1) gällande efterarv.När du avlider kommer alltså ert gemensamma barn först att tilldelas efterarvet efter sin far. Därefter kommer den kvarstående kvarlåtenskapen efter dig att delas lika mellan dina barn, vilket då utgör deras arv efter dig.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Allmänt om efterarv

2015-10-18 i Efterarv
FRÅGA |Strax innan min mamma gick bort fick hon reda på att hon hade en syster. Hur blir det nu när min morfar går bort? Ärver mormor honom först då de är gifta, sen när mormor går bort, ärver jag (barnbarnet) och den andra systern henne då?
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I svaret har jag utgått från att din mamma och din mammas syster är din mormors och morfars gemensamma barn. Jag utgår också från att din mormor och morfar inte hade några andra barn.Frågor om arv regleras främst i Ärvdabalken (ÄB). Av 3:1 ÄB framgår att om den som avlidit var gift, så ska den efterlevande maken ärva den avlidnes tillgångar. Detta innebär, precis som du skriver, att om din morfar går bort så kommer din mormor att ärva all hans egendom först, då de är gifta. Både arvet efter din morfar och din mormor kommer att fördelas till deras arvingar när din mormor senare går bort.Av 2:1 ÄB framgår vidare att när någon som har barn dör, så är huvudregeln att barnen ärver kvarlåtenskapen. Detta innebär att när din mormor går bort så kommer arvet efter din mormor och morfar att i första hand gå till deras barn. Av 2:1 st. 2 ÄB framgår vidare att barnen som huvudregel ska dela lika på kvarlåtenskapen och att om ett barn har dött så ska barnets barn ärva det barnets andel. Eftersom din mamma gått bort så kommer således du att få din mammas andel, och du och din mammas syster kommer att få hälften av arvet var när din mormor går bort, återigen precis som du skriver.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Har bröstarvingar rätt till efterarv vid testamente till förmån för sambo?

2015-09-28 i Efterarv
FRÅGA |Vi var två sambor. Nu har min man avlidit, som hade två särkullbarn från tidigare äktenskap = enda barnen. Jag Efterlevande sambo har inga barn. Avlidne sambon har testamenterat sina barns laglott till sina barn och kvarvarande kvarlåtenskap (dvs ½) till efterlevande sambon.När sedan efterlevande sambon har avlidit, har då särkullbarnen någon rätt till efterarv i dennas kvarlåtenskap ? Kan man förhindra efterarvet genom att barnen får skriva på vid bouppteckningen att de är nöjda och fått ut sin del och inte har några krav på efterarv efter fadern?? (Vi tror att det var den avlidnes mening.)Går det för särkullbarnen enligt lag att avstå från efterarvskrav genom en skriftlig handling eller tar lagen om efterarv över??
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Det finns i svensk rätt en testationsfrihet som ger testatorn rätt att efter eget tycke fördela sin kvarlåtenskap. Testationsfriheten är dock inte oinskränkt. En bröstarvinge, dvs. avkomling till den avlidne, har enligt huvudregeln rätt att få ut sin laglott vid arvsfördelningen av kvarlåtenskapen trots att testatorn uttryckt en annan önskan. Laglotten utgör hälften av det arv som bröstarvingen har rätt till enligt lag, dvs. arvslotten, se 7 kap 1§ ÄB, https://lagen.nu/1958:637. Barnen till den avlidne tilldelas lika mycket var av kvarlåtenskapen, se ÄB 2 kap 1§ 2 st. Hälften av denna egendom utgör laglotten och kan inte testamenteras bort. Särkullbarn har rätt att genast få ut sin laglott, utan att invänta den efterlevande sambons bortgång, se 3 kap. 1 § 1 st. Detta förutsatt att den efterlevande sambons egendom efter bodelningen inte understiger 2 prisbasbelopp, se 18 § 2 st. sambolagen https://lagen.nu/2003:376#R4 . Eftersom bröstarvingar enbart har rätt till sin laglott i de fall testatorn har valt att testamentera bort resten av kvarlåtenskapen till t.ex. efterlevande sambo resulterar det i att bröstarvingarna då har fått ut allt sitt arv som de är berättigade till och har därmed ingen rätt till efterarv när den efterlevande sambon avlider. Således är det inte nödvändigt med något avsägande av efterarv, även om en sådan möjlighet i andra situationer finns. Vid avsägande av efterarv är det viktigt att det tydligt i avsägelsen framgår att syftet varit att avsäga sig arvsrätten. Hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,