Vad gäller vid gåva till bröstarvingar?

2017-11-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Frågan gäller gåvobrevVi är två syskon och ett barn till en avliden brorDet finns ett testamente som säger att barnet till den avlidne brodern endast ska få sin arvslottOm min mor vill ge bort en större summa pengar till mej och min syster räknas det då som förtida arv eller kan man skriva det som gåva utan att syskonbarnet i efterhand kan göra några anspråk
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För det första vill jag påpeka att barnets arvslott är samma arv som personen hade fått om det inte förelåg något testamente. Står det däremot laglott i testamentet, innebär det att barnet endast har rätt till hälften av arvslotten. Det kan vara av vikt för din mor att undersöka hur testamentet är formulerat. Vad gäller förskott på arv gäller att ett en gåva till en bröstarvinge (alltså från din mor till dig och din syster) presumeras vara ett förskott på arv, vilket ska avräknas vid arvskiftet. Det är dock bara en presumtion, vilket innebär att det går att undvika. Om er mor till exempel utfärdar ett gåvobrev, kan hon skriva i brevet att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. Gåvan kommer då inte avräknas när arvet fördelas.

Arvinge köpte bostadsrätt med arvlåtarens hjälp, är det ett förskott på arv och ska även värdeökningen betalas tillbaka?

2017-11-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är flera bröstarvingar vars arvlåtare har lånat ut 1 Mkr till ena barnet. Avtal om lån finns och betalning av ränta sker månadsvis. Lånet användes till köp av bostadsrätt vars värdeökning överstiger lånebeloppet väsentligt. Nu ska lånet betalas tillbaka i sin helhet därför att alla barnen ska få förskott på arv. Barnen som inte lånade vill också att värdeökningen ska ingå i deras del av förskott på arv. Stämmer det att värdeökningen ingår i ett gemensamt arv? Om inte, i vilken paragraf står det?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 6 kap. 3 § ärvdabalken (ÄB) ska avräkning av förskott ske efter egendomens värde vid mottagandet (1 Mkr), såvida inte annat bör gälla på grund av omständigheterna. Jag ser inga omständigheter som föranleder annan bedömning av värdet på förskottet. Lån är däremot ingen gåva, som förskott på arv avser, utan får helt enkelt betraktas som ett lån och ska betalas tillbaka till dödsboet enligt lånevillkoren (se rekvisitet 'gett' i 6 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB). Oavsett hur överföringen betecknas ska arvlåtaren inte betala tillbaka värdeökningen på bostadsrätten, om inget annat har angetts i låneavtalet.Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar

Gåvor till bröstarvingar räknas som förskott på arvet

2017-11-07 i Förskott på arv
FRÅGA |kan en förälder testamentera allt till två barn utav 4. Träder laglotten in då och vad gör man om de två syskonen redan börjat plocka ut den dementsjuke faderns pengar.
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arvslott och laglottReglerna om vem som har rätt till arv finns i Ärvdabalken1958:637 (ÄB). Om barnen lever när föräldern går bort är huvudregeln att barnen delar lika på all egendom (2 kap 1 § ÄB). Barnens andel i förälderns egendom kallas arvslott. Om föräldern är gift och barnen är makarnas gemensamma, går all egendom först till den efterlevande, och barnen får i sådant fall vänta på sin arvslott ifrån den avlidna föräldern tills den efterlevande maken går bort (3 kap 1 § ÄB).I Ärvdabalken används även begreppet laglott. Laglotten är hälften av bröstarvingens arvslott (7 kap 1 § ÄB). Om föräldern t.ex. lämnar efter sig 100 000 kr är barnens arvslott 25 000 kr vardera, och deras laglott 12 500 kr vardera.Ett testamente kan begränsa den legala arvslottenGenom ett testamente kan man begränsa sina barns rätt till arv, men barnen har alltid rätt att få ut sin laglott (7 kap 3 § ÄB). Detta innebär att man genom ett testamente inte kan göra sina barn helt arvslösa. I vårt exempel kan föräldern testamentera bort 50 000 kr till vem föräldern vill men alla barn har alltid rätt till sin laglott, dvs. 12 500 kr vardera. Vad händer om ett barn tar ut sitt arv i förväg?Din fråga beror i huvudsak på om föräldern har samtyckt till att de två syskonen har plockat ut pengarna. Om det saknas samtycke från fadern riskerar syskonen att göra sig skyldiga till stöld (8 kap 1 § Brottsbalken) eller egenmäktigt förfarande (8 kap 8 § Brottsbalken). Om fadern däremot har samtyckt till att syskonen plockar ut pengarna är det fråga om ett gåvoavtal. Sådana avtal kan förklaras ogiltiga om gåvogivaren är dement (lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning). Om inget av de ovanstående kan användas i den situation som du beskriver, finns regler om förskott på arv i Ärvdabalken. När det gäller barn till arvlåtaren är huvudregeln att vad ett barn i livstiden erhåller som gåva ska ses som ett förskott på det kommande arvet och därför avräknas vid den kommande beräkningen av arvslotten (6 kap 1 § ÄB). Beräkningen går till på följande sätt. Om föräldern lämnar efter sig 100 000 kr och har fyra barn, varav två av syskonen under förälderns livstid har fått 10 000 kr vardera i gåva, låtsas man som om gåvan aldrig har skett. De fyra barnen ska då få dela på 120 000 kr, det vill säga 30 000 kr vardera. Eftersom två av syskonen redan har fått 10 000 kr vardera, kommer de vid arvsskiftet endast att få 20 000 kr vardera. På så sätt har alla fått lika mycket. Hoppas att fick svar på din fråga. Tveka in på att höra av dig om du har fler frågor!

Arvet räcker inte till efter förskott

2017-11-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Vad händer vid arvskifte om ett barn till den avlidne erhållit gåvor/förskott på arv till en större förmögenhet, medan en annan bröstarvinge inte fått motsvarande OCH det vid bouppteckningen visar sig att den avlidne vid dödsfallet saknar tillgångar?Blir den bröstarvinge som erhållit tillgångar betalningsskyldig till sitt syskon? Eller kan denne förnöjt konstatera sig varit smart nog att få ut gåva/förskott medan resurser fanns, medan den andre levt knapert och får fortsätta så?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Under vissa förutsättningar kan den bröstarvinge som fått förskottet bli skyldig att återge gåvan till dödsboet och låta det fördelas så att den andra bröstarvingen kan få ta del av det.Om en arvlåtare under sin livstid gett en gåva till en bröstarvinge, är huvudregeln att detta ska räknas som förskott på bröstarvingens laglott (6 kap. 1 § ärvdabalken). Arvlåtaren kan skriva att gåvan inte ska räknas som arv, vilket då blir fallet.Det finns dock en skyddsregel som innebär att om arvlåtaren gett bort egendom i syfte att planera inför sin död eller att andra omständigheter tyder på att det haft karaktären av ett arv, så måste gåvan gå åter till dödsboet (7 kap. 4 §). Det har alltså betydelse i vilket sammanhang arvlåtaren gett gåvan/gåvorna och kan beroende på dessa omständigheter tvingas ges tillbaka till dödsboet och fördelas jämt mellan samtliga bröstarvingar.Om det inte haft något samband med arv eller arvlåtaren planering inför sitt dödsfall kan gåvan inte gå åter men däremot räknas av från denne bröstarvinges laglott så att denne inte får något av slutarvet om gåvorna överstiger laglottens värde. Detta är återigen under förutsättning att arvlåtaren inte skrivit att det inte ska ses som ett förskott på arv.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av till dig till oss på info@lawline.se om du önskar ytterligare hjälp i detta ärende.Vänliga hälsningar,

Arvinges skuld till dödsboet

2017-11-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej min bror lånade pengar av min pappa men det skrevs aldrig något skuldbrev .Nu har han min pappa gått bort kommer min brors skuld dras av från hand arv även fast det inte finns något papper på att han lånat pengar av pappa. Mvh
Gustav Daun |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Skulden som din bror haft till din pappa gäller mot dödsboet, vilket ni bröstarvingar (du och din pappas övriga barn) äger gemensamt. Det spelar ingen roll att skulden är muntlig, förutom i rent bevishänseende. Din brors skuld ska kvittas mot hans arv, alltså dras av från det arv han får ut. Att så är fallet kan utläsas ur skuldebrevslagen. Ifall skulden är större än vad han ska få ut i arv, kan din bror bli tvungen att betala till dödsboet. Det är dock osannolikt, och verkar utifrån din fråga inte bli aktuellt. Med vänliga hälsningar,

Ska gåvor jag fått av min far ingå i hans kvarlåtenskap?

2017-11-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag undrar om handverktyg och en gammal cykel som jag använder ska ingå i kvarlåtenskapen efter min avlidna far? Jag har brukat dem i 15-20 år med underhåll.Jag frågade honom mot slutet och även tidigare om jag kunde se dem som mina och fick ja på den frågan.Värde ca.2000 KrM.v-h.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du har använt föremålen i 15-20 år och din far dessutom har sagt att de är dina, tolkar jag det som att du har fått föremålen som gåvor från din far. Det är fritt fram för din pappa att ge dig handverktygen och cykeln, och dessa ska inte ingå i hans kvarlåtenskap efter hans död. Gåvor som barn mottar från sina föräldrar kan däremot anses vara förskott på arv och då avräknas gåvornas värde från det arv barnet ska få efter den föräldern.Förskott på arv (se 6 kap. Ärvdabalken)Huvudregeln är att gåvor mellan din far (arvlåtaren) och dig ska räknas som förskott på arv om det inte uttryckligen har framgått att det inte ska vara ett förskott på arv (t.ex. genom ett gåvobrev). Det finns dock undantag från denna regel. Sedvanliga gåvor mellan arvlåtaren och dennes barn är inte att se som förskott på arv, om det inte rör sig om oskäligt stora gåvor. Gåvan får alltså inte ha gått utöver gåvogivarens ekonomiska förhållanden.Handverktyg och en cykel skulle jag anse vara mindre gåvor. Förutsatt att värdet (2000 kr) inte gått utöver din fars ekonomiska förhållanden så faller dessa föremål under undantaget.Handverktygen och cykeln är dina och ska inte ingå i din fars kvarlåtenskap. De ska utifrån min bedömning inte heller avräknas från ditt arv efter din far, då de inte utgör förskott på arv. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Huruvida inneboende hos förälder klassas som förskott på arv

2017-11-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Någon sa till mig att detta kan bli struligt vid ett ev arv:Två syskon varav det ena bor med sin familj hos mamman i hennes hus, pappan avliden.Antagande att dom delar på kostnader den ena betalar tex vatten/sopor och den andra elen osv samt ngn form av hyra.Om det visar sig att det inte är ngn marknadsmässig hyra ses det då som ett förskott av arvet? En favorisering av det ena barnet och subventionering av hyra? Hur tolkas en sådan här händelse vid en ev bouppteckning syskon emellan?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När den kommer till bröstarvringars (barns) rätt till arv följer man en huvudregel som menar på att man ska anta att den avlidne önskar att alla bröstarvingar ska ha lika rätt till att ärva.Av 6 kap. 1 § ärvdabalken framgår denna huvudregel. Paragrafen innehåller en bestämmelse om avräkning på grund av förskott på arv. I det fall en bröstarvinge fått något av arvlåtaren innan denne avlider ska detta anses som ett förskott på arvet. Denna paragraf bygger dock på att arvlåtaren önskar en lika fördelning av arvet bröstarvingarna mellan. Har arvlåtaren skriftligen eller muntligen uttryckt att en gåva inte ska ses som ett förskott så ska gåvan inte heller göra det. Du pratar om ett fall där det ena syskonet lever med arvlåtaren och detta syskon eventuellt inte betalar hyra eller i alla fall inte en marknadsmässig sådan. Jag förutsätter att det i detta fall är fråga om en vuxen person och att föräldern inte längre har ett underhållsanvar. För detta syskon blir det en minskad levnadskostnad och det är enligt min mening att anse som ett förskott då det andra syskonet inte får samma fördel. Tvisten kommer istället landa på arvlåtarens vilja, huruvida arvlåtaren önskade att det skulle vara fråga om ett förskott eller inte. Men som sagt är huvudregeln att det föreligger ett förskott, ska inte denna huvudregel gälla måste motsatsen helt enkelt bevis.Vid en bodelning görs ett avdrag för det förskott en bröstarvinge redan har fått, tanken är att alla bröstarvingar ska få lika mycket. Storleken på avräkningen ska beräknas utifrån det värde gåvan hade vid tillfället den gavs. Det blir i detta fall alltså fråga om beräknande av hyra. Detta framgår av 6 kap 3 § ärvdabalken.Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,

Blir det ett förskott på arv för mig om min hustru får en gåva av min mor?

2017-11-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Om min hustru får en större summa pengar av min mor, hur räknas detta när min mor dör.Blir det ett förskott av arv på hela summan för mig? Eller blir hälften av summan ett förskott av arv för mig?Eller blir det inget förskott av arv als för mig?Med vänlig hälsning
Emilia Kinnunen |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Vad lagtexten sägerDet aktuella lagrummet för din fråga är Ärvdabalken. Huvudregeln ser ut så att ger en förälder en gåva som i detta fall pengar till sitt barn så är det att uppfatta som ett förskott på arv om inget annat framgår. För andra arvingar är det istället så förutsätts det istället inte vara ett förskott på arv om inget annat framgår, (6 kap. 1§ ÄB)Din situationI ditt fall så blir det alltså så att det inte blir ett förskott på arv men eftersom ni är gifta finns det en risk för problem då det kan se ut som att det egentligen var avsett för dig och inte din hustru. Därmed är det alltså svårt att svara på hur det eventuellt skulle räknas men som du ser ovan så är huvudregeln att är gåvan till ett barn ses det som ett förskott men till någon annan så är det inte det. Därmed så är en gåva till din hustru enligt huvudregeln inte att ses som ett förskott på arv, varken för henne eller dig.RekommendationMina rekommendationer är dessa:- Om gåvan verkligen är avsedd för din hustru så vore det aktuellt för henne och din mor att skriva ett avtal där det framgår att gåvan är ämnad för henne och ska inte tas med i en bouppteckning.- Är det så att pengarna egentligen är tilltänkta för dig, så kan hon ge dig pengarna och upprätta ett gåvobrev där det framgår att det inte ska ses som ett förskott på arv. Genom det riskerar du inte att gåvans värde kommer att avräknas som ett förskott på arv och du undviker problematiken eller ett eventuellt orosmoment som kan uppstå om gåvan ges till din hustru.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar