Köp av sommarstuga av föräldrar

2018-01-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag ska köpa en sommarstuga av mina föräldrar. Vad gäller för att det ska betraktas som ett rent köp, som INTE räknas som förskott på min arvedel?
Anna Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att det ska räknas som ett köp krävs att ersättningen för sommarstugan överstiger taxeringsvärdet på fastigheten. Om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde kommer det istället ses som en gåva.Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken ska vad arvlåtaren i livstiden gett en bröstarvinge avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Om förvärvet av sommarstugan ses som en gåva kan det således ses som förskott på arv. Som framgår ovan anges dock i bestämmelsen "om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Möjlighet finns således att i gåvobrev skriva villkor om att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Då ska gåvan inte heller beaktas som det.Observeras bör även bestämmelsen i 7 kap. 4 § ärvdabalken som innebär att egendom som arvlåtaren gett bort i livstiden kan likställas med ett testamente om egendomen bortgivits under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med ett testamente. Om gåvan uppfyller kriterierna i bestämmelsen kan exempelvis de övriga arvingarna påkalla jämkning om gåvan skulle kränka deras laglott. För att gåvan ska likställas med ett testamente krävs i regel att den getts för dödsfalls skull. Omständigheter som tyder på det kan bl.a. vara om gåvan skett i arvlåtarens slutskede av livet eller om det finns villkor i gåvobrev om att givaren har fortsatt nyttjanderätt till egendom under hela sin livstid.Sammanfattningsvis bör ni således se till att det anses som ett köp i det fall ni vill att det ska klassificeras som ett rent köp. Om förvärvet räknas som gåva finns dock som sagt möjlighet att skriva villkor i gåvobrev om att det inte ska anses som förskott på arv. Dock finns bestämmelsen i 7 kap. 4 § ärvdabalken som också bör observeras. Jag rekommenderar er att ta hjälp utav en jurist i det fall ni är angelägna om att ta reda på hur konsekvenserna kan bli beroende på hur ni väljer att göra med förvärvet.För ytterligare rådgivning eller för att boka tid med en jurist är du välkommen att kontakta oss på nummer 08-533 300 04.Med vänlig hälsning,

Ska förskott på arv avräknas även för förskottstagarens avkomlingar?

2018-01-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är tre syskon. En bror har fått en summa som förskott på arv. Vad händer om han avlider före våra föräldrar och hans barn blir arvtagare? Räknas det fortfarande som förskott så att hans barn får en mindre summa vid arvskiftet?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det stämmer. Detta följer av ärvdabalken 6 kap 6 § som säger följande: "Har arvinge som mottagit förskott avlidit före arvlåtaren, äro förskottstagarens avkomlingar pliktiga att avräkna förskottet å sina arvslotter."Om förskottstagaren avlider innan förskottsgivaren ska alltså förskottstagares avkomlingar om inget annat sägs avräkna förskottet på sitt arv.Tveka inte att ställa fler frågor eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Kan vi överlåta huset till den ena bröstarvingen?

2017-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi har en jordbruksfastighet med lite skog till. Vi har 2 barn, och vi vill att de skall dela lika efter vårt frånfälle.Kan man överlåta huset till den ena och låta dem dela på marken, dvs skogen. Fastigheten har 2 fastighetsbeteckningar, varav den ena är skogen. Den sominge" får"huset vill inte ha det och kompenseras på annat sätt!Tacksam för svar!
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som så att du funderar kring fördelning av arv, testamente och förskott på arv. Bestämmelser kring dessa frågor regleras i ärvdabalken (ÄB). Till att börja med är det fullt möjligt att överlåta huset till den ena bröstarvingen. Detta kan ske på olika sätt och i och med detta måste en del förutsättningar beaktas. Förskott på arv: I enlighet med den legala arvsordningen ska först och främst efterlevande make ärva den avlidne makens tillgångar med företräde framför gemensamma bröstarvingar. Efter båda makarnas bortgång ärver sedan de gemensamma bröstarvingarna båda sina föräldrar och då som huvudregel de totala tillgångarna i dödsboet, med 50 % vardera om de endast finns två syskon. Vid arvsskiftet kan bröstarvingarna komma överens om att den ena ska ärva huset och att den andra ska kompenseras på annat sätt, så länge de erhåller 50 % vardera av tillgångarna. (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB). Ifall den ena bröstarvingen innan föräldrarnas bortgång har erhållit exempelvis ett hus genom gåva, presumeras detta vara ett förskott på arv om det inte föreskrivs i ett gåvobrev att huset inte ska utgöra ett förskott på arv. Värdet av detta hus kommer i sådant fall vid ett senare arvsskifte att avräknas från den bröstarvinges arv som erhöll huset. Kompenseras den andra bröstarvingen med annat förskott på arv, kommer även detta att räknas av från dennes senare arv. På så vis blir arvet lika fördelat mellan syskonen. (6 kap. 1 § och 7 kap. 2 § ÄB). Testamente:En bröstarvinge har alltid en oinskränkt rätt till sin laglott. Laglotten utgör 50 % av dödsboets totala tillgångar. Om det finns två bröstarvingar har dessa alltså rätt att ärva 25 % vardera av dödsboets totala tillgångar. Resterande 50 % av tillgångarna kan testamenteras. På så vis kan man reglera att den ena bröstarvingen får lite mer eller mindre av tillgångarna än den andra eller reglera att en bröstarvinge ska ärva en viss specifik tillgång. (7 kap. 1 § ÄB). Testamentet reglerar alltså bland annat vem som ska få vad av tillgångarna. Här kan testatorn uttrycka sin vilja om att den ena bröstarvingen exempelvis ska få ärva huset medan den andra bröstarvingen får ärva något annat med liknande värde (om arvlåtaren avser att bröstarvingarna ska dela lika på den resterande kvarlåtenskapen). Att upprätta ett testamente är något som ofta rekommenderas eftersom att arvlåtarens verkliga vilja uttrycks genom handlingen. Om föräldrarna vill att barnen ska dela lika på hela arvet behövs nödvändigtvis inget testamente, då detta regleras genom den legala arvsordningen. Men genom ett testamente kan testatorn specifikt reglera vem som ska ha vad av de kvarvarande tillgångarna och på så vis undviker man i framtiden eventuella arvstvister som kan uppstå. Om ni vill och behöver hjälp med att upprätta ett testamente, vill vi på Lawline gärna hjälpa er med detta. I sådant fall hittar ni information om pris och tidsbokning här. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Mamma vill ge fastigheter som gåva till två av barnen - vad ska man tänka på?

2017-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Min mamma äger själv 2 fastigheter, en villa och ett sommarställe. Hon vill skriva över huset till mig som gåva samt sommarhuset till min andra bror som gåva. Vår 3e bror är fullt medveten om detta och önskar inte ta del/erhålla någon ersättning av fastigheterna i framtiden. På huset finns ett lån på SEK 400 000 och huset värderas till c a 6-7 miljoner. Finns det några speciella regler för att göra detta och hur går hon tillväga?Tacksam för svar
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt ärvdabalken 6 kap. 1 § är utgångspunkten att vad en förälder har gett till sitt barn ska ses som förskott på arv och att avräkning på din del av arvet ska ske. Om det däremot skulle framgå att föräldern inte avsett att gåvan skulle vara förskott på arv ska någon avräkning inte ske. Det är därför viktigt att ni dokumenterar att gåvorna inte ska ses som förskott på arv. Detta kan skrivas in i gåvobrevet, "denna gåva är inte att betrakta som ett förskott på arv" eller liknande formulering. Det finns dock en bestämmelse i ärvdabalken 7 kap. 4 § som innebär att en gåva under vissa omständigheter ändå ska jämställas med ett testamente, varpå avräkning av arv ska ske. Detta aktualiseras om arvlåtaren (er mamma) ger bort gåvan strax innan hon vet att hon ska gå bort eller om hon har kvar nyttan av gåvan fram till sin död, till exempel att din mamma får bo kvar i huset fram till sin död. Förutom att förtydliga i gåvobreven att gåvorna inte ska betraktas som förskott på arv måste det alltså även ske en förändring i nyttjandet av fastigheterna. Man kan säga att det ska ske någon form av "uppoffring" från er mammas sida. För att ni ska bli återbäringsskyldiga för gåvorna måste dock er bror väcka talan. Om han verkligen inte avser att i framtiden kräva sin del av värdet på fastigheterna kommer det därför inte att uppstå några problem. Men det är inte alltid så enkelt att uttala sig om hur man kommer att agera den dagen arvet ska delas upp. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Är det förskott på arv om jag som barnbarn får en gåva?

2018-01-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,En komplicerad situation:Mina farföräldrar har tagit hand om mig sedan jag föddes, dock aldrig adopterat mig. Dem upprättade ett testamente där det framgår att kvarlåtenskap ska delas lika mellan deras fyra bröstarvingar och mig. Nu vill min farfar ge bort deras hus till oss och det blir som en gåva. Men han vill inte att det ska dras av från kommande arv. Vad behöver göras nu då?Tanken är att vi flyttar in i huset och då blir nys ägare. Vad hände om vi har sålt huset vidare till marknadsvärde innan den dagen min farfar går bort?Tacksam för svar!
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!När en förälder ger ett av sina barn (en bröstarvinge) en gåva så finns det en presumtion om att gåvan är förskott på arv (Ärvdabalk 6:1). Det går att bryta presumtionen genom att förklara att man inte vill att gåvan ska vara förskott på arv, till exempel genom att skriva in det i gåvohandlingen. När det kommer till en arvinge som inte är en bröstarvinge, som ett barnbarn som du är, så finns det ingen presumtion om att gåvan är ett förskott på arv. Det är istället på motsatt vis, så säger din farfar inget särskilt om gåvan så ska den inte betraktas som förskott (Också Ärvdabalk 6:1).När ni har fått huset som gåva så är det erat och ni får göra som ni vill med det, sälja det eller behålla det, då har huset inte längre något att göra med arvet efter din farfar.Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Förskott på arv

2018-01-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Syskon x har fått ett förskottsarv på 300000kr. Ett gåvobrev skrevs med förtydligande att det är "förskott på arv".Vidare står det "detta gåvobelopp uppräknas enligt förändringen av prisbasbeloppet. Det så erhållna slutbeloppet ska medräknas i den totala arvslott syskon x är berättigad till". Vad betyder/innebär det? Hur räknas det ut? Tack för er tid!
Therese Axén |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förskott på arv regleras i 6 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). Där anges att om en person under sin livstid gett sin bröstarvinge (biologiskt barn) en gåva så ska detta räknas som förskott på arv om inget annat har föreskrivits. Av din fråga kan jag inte avgöra om X är arvlåtarens biologiska barn. Med arvlåtare menas den som ger arvet. I 6 kap 1 § ÄB anges att om mottagaren av en gåva (X) är en annan arvinge så ska avräkning ske endast om det har föreskrivits i ett exempelvis gåvobrev. Oavsett om X är biologiskt barn till arvlåtaren, så anger gåvobrevet i ditt fall tydligt att det är avsett att vara förskott på arv. Med förskott på arv menas att det man erhåller i gåva kommer att avräknas från ens arvslott vid fördelning av arv. Om vi säger att X arvslott uppgår till 500 000 kr, så kommer gåvan som hen fått att avräknas. Kvar kommer vara ett arv på 200 000 kr (500 000-300 000). I den situation att X skulle erhålla bara 50 000 kr så kommer denna inte att vara berättigad till mer då hen redan erhållit ett förskottsarv som är större än arvslotten. Vidare vill jag poängtera att det är värdet på gåvan vid mottagandet som är det värde som ska avräknas från arvslotten och inget annat (6 kap 3 § ÄB). Det som menas med prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för bland annat beräkning av olika förmåner eller avgifter. Beloppet ändras årligen eftersom avsikten med basbeloppen är att de ska spegla inflationen i samhället. Min tolkning är att det inte spelar någon roll hur gåvan påverkas av prisbasbeloppet vad rör förskott på arv eftersom det oavsett är värdet på gåvan vid mottagandet (300 000 kr) som ska avräknas från arvslotten enligt 6 kap 3 § ÄB.För mer juridisk rådgivning finns vår telefonrådgivning på 08-533 300 04mvh

Åldrad förälder ger bort sina tillgångar - vad kan jag göra?

2017-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Min åldriga mamma har kommit till ett åldringsboende eftersom hon bröt lårbenshalsen för ca 2 månader sedan. Hon kommer med all sannolikhet inte hem mer. Pappa är död sedan ca 5 år. Nu tror jag mina syskon plockar saker från mammas lägenhet som är av värde. Har de lov att göra så utan att berätta för mig? Ingår inte allt hemmet även dödsboendet efter pappa och då får inget tas utan samtliga barn är med och delar upp? Räcker det med att mamma säger till mina andra syskon att de får städa ut lägenheten och ta vad de vill utan det finns skriftligt på det? Tacksam för svar!
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har syskonen lov att plocka saker ur lägenheten? Eftersom din mamma fortfarande är i livet är hon fri att ge bort sina saker hur hon vill. Det är först vid din mammas död som all hennes egendom ska delas lika mellan er syskon, eller enligt ett eventuellt testamente. Jag förstår dig som att din mamma givit sitt samtycke till att dina syskon plockar saker från hennes lägenhet och därför finns inget som hindrar dem från att göra det. Det krävs inte att din mamma givit detta samtycke skriftligt. Om det är så att syskonen tagit saker utan att be om lov är det självklart en annan sak, då har de inte rätt att ta någonting ur lägenheten.Förskott på arvVad som kan hända nu när din mamma ger bort saker till sina barn är att dessa gåvor kan komma att räknas som förskott på arv, se 6 kap. 1 § ärvdabalken. Förskott på arv är precis vad det låter som, att arvingen får ut en del av sitt arv i förskott. Följden av det blir att du som inte fått något förskott på arv får en större andel än de andra av det arv som sen ska delas ut vid din mammas död. Vid arvsfördelningen drar man alltså av det värde som syskonen redan fått innan dödstillfället och du får motsvarande värde om det finns tillräckligt med pengar kvar i dödsboet för att täcka det. En gåva som förälder ger till sitt barn räknas som förskott på arv om det inte har sagts något annat. Det krävs alltså att din mamma har klargjort att gåvorna inte ska vara förskott på arv för att de inte ska räknas som förskott. Reglerna om förskott på arv är alltså till för att skapa en rättvis arvsfördelning mellan syskon.Jämkning av gåvornaÄr det så att du misstänker att det till följd av att syskonen plockar saker inte kommer finnas kvar tillräckligt med pengar i din mammas dödsbo för att du ska få ut något arv finns en möjlighet att jämka gåvorna, se 7 kap. 4 § ärvdabalken. Alltså att gåvorna ska gå åter. Det du har rätt att få ut av din mammas arv är vad som kallas laglotten. I normalfallet när en arvsfördelning görs så delas arvet upp lika mellan alla bröstarvingar (ni syskon), då kallas det att ni får varsin arvslott. Laglotten är hälften av arvslotten. För att förklara med ett exempel säger vi att din mamma just nu har tillgångar till ett värde av 100 000 kr och att ni är fyra syskon. Om din mamma skulle dö är då din arvslott 25 000 kr. Din laglott är då 12 500 kr som du har rätt att kräva ut. Laglotten finns till för att det inte ska gå att göra sina barn arvslösa. Om din mamma givit bort så mycket att det inte kommer finnas kvar dessa 12 500 kr finns en viss möjlighet att jämka gåvorna. SammanfattningsvisOm det är så att din mamma inte sagt någonting om att hon vill att gåvorna inte ska vara förskott på arv kommer du att kompenseras när det blir dags för arvsfördelning och du behöver alltså inte oroa dig för att fördelningen blir orättvis. Är det så att hon inte vill att gåvorna ska vara förskott på arv finns det inte så mycket du kan göra. Bara om gåvorna är till ett så högt värde att du riskerar att bli utan din laglott har du möjlighet att förhindra att sakerna ges bort. Mitt råd är att du tar upp saken med din mamma och/eller dina syskon och förklarar att du upplever att fördelningen av hennes tillgångar blir orättvis och frågar din mamma om hon vill att gåvorna ska vara förskott på arv eller inte. Det kanske är så att det finns saker med ett affektionsvärde som du gärna vill ha och då kan det vara bra att diskutera saken för att inte gå miste om dessa. Det avdrag som görs för förskott på arv gäller endast sakens värde och du kan då inte få själva saken om den getts bort.Hoppas att detta gav svar på dina frågor! Vänliga hälsningar,

Vem kan begära att förskott på arv utreds?

2017-12-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Vem har möjlighet att påtala att gåva/fastighetsöverlåtelse ska utredas som förskott på arv vid bouppteckning?
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vem som har möjlighet att påtala att gåva/fastighetsöverlåtelse ska utredas som förskott på arv vid bouppteckning. Det är dödsbodelägarna som vid bouppteckningen kan begära att det i bouppteckningen lämnas uppgift om vad arvinge eller dennes barn av den döde mottagit i förskott eller i gåva (20 kap. 5 § ärvdabalken, ÄB). Dödsbodelägare är eventuell efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB).Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.Hoppas att det var svar på din fråga! Vänliga hälsningarSanna Wetterin