Hur ska arvet fördelas

2017-02-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa gick bort ca 3 år sen efter en lång tids sjukdom. Pappa hade en bror.Nu har min farmor avlidit.Min farbror har fått skog och gård som gåva av min farmor innan hon gick bort, gåvobrev styrker detta. Dock står det ingen om att det ej är förskott på arv. Jag har ingen kontakt med farbror. Arvskifte är aldrig gjort efter farfar som avled ca 20 år sen.Nu har farmor avlidit och bouppteckning ska upprättas.Vad jag vet finnns inga större tillgångar i dödsboet.Farbror har utsett en boupptecknare och vill ha detta gjort så fort så möjligtVad ska jag tänka på och vad är viktigt att ta upp i bouppteckningen i detta fall.
Victor Åkerfeldt |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Det du bör tänka på är att du i egenskap av barn till en bröstarvinge (din pappa) är berättigad, tillsammans med dina andra syskon om du har några, till din pappas andel i kvarlåtenskapen. Detta framgår av 2:1 Ärvdabalken.Vad gäller skogen och gården som din farbror har fått så är detta att anse som förskott på arv om ingenting annat har konstaterats. Detta framgår av 6:1 Ärvdabalken.Vad detta innebär är att värdet på egendomen din farbror har fått ska räknas av från hans andel vid fördelningen. Du kommer alltså få ta del av en större del av arvet än din farbror på grund av att han har fått ut en del av det redan. Med vänliga hälsningar

Förskott på arv

2017-02-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej ! Vår far gav vår bror en gåva för ca 30 år sedan. Hos skattemydigheten står också klart att det är en gåva. Vi andra barn fick ingenting. Så nu undrar vi om det inte finns något kvar i våra föräldrars kvarlåtenskap, är det då rimligt att han fått ett ställe värt ca 2.000.000 och vi andra ingenting. Vår mor lever fortfarande och vi undrar om vi redan nu kan göra något för att vår bror inte skall få något mer om det nu finns något ?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler av intresse för din fråga finns i ärvdabalken. Enligt 6:1 gäller att vad arvlåtaren (dvs er far) i livstiden har gett en bröstarvinge (dvs er fars son, er bror) skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Har er far gått bort gäller således att kvarlåtenskapen (om testemente ej finns) ska delas mellan er bröstarvingar (dvs barn, varav brodern räknar av sin redan erhållna gåva) som huvudregel, se 2:1 ärvdabalken. Om er far vid gåvan sade eller på annat sätt föreskrev att gåvan inte var ett förskott på arv gäller dock att gåvan inte ska avräknas på arvet.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv till barnbarn

2017-02-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Ett barnbarn fick köpa sin mormors lägenhet när hon levde för 750 000, lägenheten var värderad till 1,1 miljon.Mormodern dog i december 2016. Kvar är en dotter och 2 barnbarn (deras mamma avliden).Hur ser fördelningen av arvet ut till det andra barnbarnet och den kvarlevande dottern ?Ska barnbarnet som köpte lägenheten utan dom andras vetskap betala mellanskillnad som lägenheten var värderad till?
Torbjörn Carbell |Hej och tack för din fråga!Till att börja med kan det fastslås att både dottern och barnbarnen är att anses som bröstarvingar. Den rättsliga frågan som du beskriver är den rörande förskott på arv som regleras i 6 kap Ärvdabalken (ÄB). I 6 kap 1 § ÄB stadgas "Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Detta innebär att det som givits som gåva är att anse som förskott och kan därigenom avräknas från arvet. Att få köpa lägenheten för 350 000 kr mindre presumeras vara en gåva och kan då avräknas. Det som skulle kunna förändra situationen är att den avlidna mormodern tydligt har förklarat att det inte är att anse som ett förskott på arv. I 6 kap 4 § ÄB stadgas att en bröstarvinge som mottagit förskott på arv ej kan bli återbetalningsskyldig om förskottet är större än arvet denne var berättigad till. Således kan barnbarnet inte bli skyldigt att ålägga några andra tillgångar än de som denna skulle ha ärvt.Dock så finns det genom det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7 kap 4 § ÄB en möjlighet för dottern och det andra barnbarnet att få ut ett större belopp. Förutsättningarna är att gåvan är given kort innan döden var väntad eller då givaren kan förvänta sig att dra nytta av egendomen fram till sin död. Beroende på när barnbarnet förvärvade lägenheten eller om mormodern fick bo kvar i lägenheten fram till sin död skulle detta laglottsskydd alltså kunna spela in.Enligt 7 kap 1 § ÄB är dottern då berättigad till ¼ av arvet och det andra barnbarnet till ⅛ av arvet. Beroende på vilka andra tillgångar som finns i dödsboet skulle de här alltså kunna bli aktuellt med en viss återbetalning för barnbarnet som köpte lägenheten.Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Förskott på arv

2017-02-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag ska köpa en fastighet av min far, och jag får köpa den för 500 000kr billigare än fastighetsväderingen, jag har 2 bröder hur mycket blir jag skyldig mina bröder om min far inte har några tillgångar när han dör?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline. Först kan det konstateras att du och dina bröder är bröstarvingar efter din far. Det förhållande du beskriver kan antas utgöra ett förskott på arv. Detta regleras i 6 kap Ärvdabalken (ÄB) om förskott på arv. Vad som stadgas i 1§ är, "Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Regeln innebär att vad din far ger dig i gåva kan komma att avräknas på den del har rätt till i ett framtida arv efter din far. Eftersom din far säljer fastigheten för 500 000kr under dess marknadsvärde innebär det att avtalet i den delen är av benefik art (gåva). Detta kan undvikas genom att din far tydligt uttrycker sig om att det inte är avsett att vara ett förskott på arv genom att exempelvis nedteckna din fars vilja i gåvo/köpehandlingen. Det stadgas vidare i ÄB 6kap 4§ att bröstarvinge inte är skyldig att återbära ett förskott på arv som är för stort för att avräkna. Eftersom du i frågan undrar ifall du skulle bli återbäringsskyldig då din far inte efterlämnar några tillgångar alls skall det nu besvaras. ÄB 6kap 4§ torde innebära att trots hela det eventuella förskottet inte kan avräknas mot din fars 0kr i kvarlåtenskap kommer du troligtvis inte bli återbetalningsskyldig.Det finns däremot en möjlighet för dina bröder att få dig återbetalningsskyldig via det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7kap 4§. Paragrafen förutsätter att gåvan antingen är given för att fördela kvarlåtenskapen då din fader väntas avlida inom kort och således ”snedvrida” det lagstadgade arvsordningen eller exempelvis ifall din far förordnat att han skall bo kvar i huset tills dess att han dör. Då måste dina bröder väcka talan mot dig inom ett år från dess att bouppteckningen efter er fars död avslutades. Det kan innebära att de 500 000 som är att anse som en gåva skall tilläggas kvarlåtenskapen och sedan fördelas. Vad dina bröder då har rätt till är laglotten som beräknas enligt ÄB 7 kap 1§. Ifall din far efterlämnar 0 kronor + 500 000kr (som tilläggs kvarlåtenskapen enligt ÄB 7 kap 4§) innebär det att laglotten utgör 250 000/3 vilket ungefär är 83 333kr och 33 öre. Eftersom du har 2 bröder kan du då bli ersättningsskyldig totalt 166 666kr och 67 öre. SlutsatsHuvudregeln är att vad bröstarvinge mottagit i förskott på arv inte innebär en skyldighet för denna att återbära. Detta torde innebära att du inte blir skyldig dina bröder något alls. Dock existerar det ett förstärkt laglottsskydd vilket finns för att skydda bröstarvingar mot att arvlåten nära sin död fördelar sin kvarlåtenskap för att kringgå reglerna om bröstarvingars rätt till laglott. Ifall din fader väljer att sälja fastigheten till dig för detta förmånliga pris och han exempelvis inte väntar sin död inom kort eller förordnar om att han skall få bo kvar i huset tills dess att han avlider kommer det troligtvis innebära att du, i framtiden, inte väntas återbära någonting alls till dina bröder. Eftersom jag inte vet de specifika förhållandena i just ert fall kan jag inte ge dig ett fullständigt svar på din fråga. Ifall du behöver ytterligare hjälp är du varmt välkommen att antingen mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med någon av våra erfarna jurister. Lycka till!Mvh,

Gåva och förskott på arv

2017-02-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Vår ensamstående mormor gick nyligen bort och hade upprättat ett testamente där hon önskar dela hela kvarlåtenskapen lika mellan sina barnbarn (mig, mina syskon samt vår kusin). Min mor och hennes syster (min moster) har begärt jämkning av testamentet och kommer därför få ut sina respektive laglotter. Dagarna innan mormor gick bort skedde överföringar av flera större pengabelopp till min moster och hennes barn, som min moster hävdar att mormor muntligen avsett som gåvor till henne och hennes barn som ska ej ska räknas som förskott på arv. Till saken hör att mormors ekonomi under sista tiden av hennes liv sköttes av moster, som alltså har förfogat fritt över de konton överföringarna har skett ifrån...Nu undrar jag:1) Vad gäller när gåva ges till en universell arvtagare (min kusin) i så pass nära anslutning till att gåvogivaren avlider? Kan detta (då mormors testamente tydligt uppger att hon vill dela kvarlåtenskapen lika mellan barnbarnen) räknas som en del av kusinens arvslott?2) Räcker min mosters intygande om att mormor muntligen uppgett att "gåvorna" till henne ej ska räknas som förskott på arv som bevis för detta?Tack på förhand.
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag ska försöka besvara dina frågor var och en för sig.1. Räknas gåvor till barnbarn som förskott på arv?Det är som huvudregel fritt fram att ge gåvor till en av sina arvingar och man kan som annan arvinge inte kräva att gåvan ska återgå. Däremot presumeras en gåva till en bröstarvinge vara ett förskott på arv (se 6 kap 1 § ÄB). Endast om det uttryckligen framgår, eller av omständigheterna går att utläsa, att gåvan INTE ska vara ett förskott på arv upphävs presumtionen. Om man fått ett förskott på arv ska detta vid arvsskiftet avräknas från ens laglott (bröstarvingens andel i arvlåtarens kvarlåtenskap). Presumtionen om att en gåva är förskott på arv träffar dock bara gåvogivarens direkta bröstarvingar. Om t.ex. en mormor vill ge en gåva till sitt barnbarn är presumtionen den omvända - man utgår då från att gåvan INTE är att betrakta som förskott på arv (se 6 kap 1 § 1 st 2 men. ÄB). Detta gäller förstås bara om gåvan lämnats medan barnbarnets förälder fortfarande var i livet eftersom att barnbarnet i ett fall där föräldern är död är den som ärver morfadern.En presumtion talar egentligen bara om vem som har bevisbördan. Vad gäller gåvan till din moster är det hon som måste bevisa att det inte är ett förskott på arv. Men vad gäller gåvan till din kusin är det du som måste bevisa att det är ett förskott på arv. Det faktum att din mormor i testamentet uttryckt en vilja om att kvarlåtenskapen skulle delas lika mellan barnbarnen är en sådan omständighet som talar för att gåvan till kusinen ska betraktas som förskott på arv. För att avgöra om det går att bryta presumtionen i ditt fall krävs mer information om alla omständigheter.2. Räcker din mosters intygande om att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv?Vad gäller din mosters egna gåva är svaret att ett intygande inte räcker. Din moster har bevisbördan för gåvan till henne inte ska betraktas som förskott på arv och hon måste lägga fram bevisning som styrker detta. En egen utsaga utgör inte stark bevisning. Vad gäller gåvan till din kusin har jag svarat ovan att bevisbördan ligger på dig varpå och ett intygande från din moster varken gör att presumtionen förstärks eller försvagas. Även gällande den här frågan behöver alla omständigheter läggas fram för att kunna ta ställning till huruvida presumtionen bryts eller.Hälsningar

Gåva och förskott på arv

2017-02-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller vid förtida uttag av arv. Min mamma flyttade nyligen in på ett gruppboende och hon har en bostadsrätt som hon skulle vilja överlåta till mig. Hon har en demenssjukdom men är inte svår att kommunicera med så jag undrar om det skulle räcka att hon skriver på ett papper eller säger att hon vill överlåta bostadsrätten till mig som förtida uttag av arv. Vi har inga andra nära släktingar och mamma har inget testamente så jag kommer att ärva allt när hon avlider. Mamma har dessutom en del besparingar så en stor del av hennes tillgångar är inte bundna i bostadsrätten.
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din mor har all rätt att ge bort sin bostadsrätt till dig. Inget tyder på att hon inte skulle vara kapabel att rättshandla (dvs ingå t.ex. gåvoavtal). Att hon har en demenssjukdom betyder inte per automatik att hon inte kan ge bort sin egendom. En bostadsrätt är så kallad "lös egendom", till skillnad från fast egendom. Vid överlåtelse (t.ex. bortgivande eller säljande) av lös egendom finns inga formkrav. Det räcker således att din mor uttrycker en vilja av att ge bort sin bostadsrätt till dig och att du accepterar gåvan och tar emot den för att gåvan ska vara gällande (detta följer av 1 § gåvolagen). Vad gäller arv finns regler av intresse i ärvdabalken. Enligt 6:1 gäller att vad arvlåtaren (dvs din mor) i livstiden har gett en bröstarvinge (dvs dig) skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Värdet av bostadsrätten som du fått i gåva kommer således räknas av när det blir dags att dela ut arvet. Är du som du beskriver den enda arvingen spelar detta naturligen ingen roll.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Reglera förskott på arv i efterhand

2017-02-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Jag fick en tomt av min pappa i gåva. I gåvobrevet skrev vi inte att det inte skulle vara förskott på arv eftersom ingen av oss tänkte på det. Tomten ska alltså INTE vara förskott på arv men vad jag förstått blir det så per automatik om man inte skriver detta uttryckligen i själva gåvobrevet. Hur kan man rätta till detta på enklaste sättet?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om frågan om förskott på arv inte har reglerats vid gåvotillfället så blir det, som du säger, presumtion för förskott på arv. För det fall att ni vill att detta ska ändras så kan din pappa i ett testamente skriva att den gåvan som gavs till dig inte ska utgöra förskott på arv. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Gåva till bröstarvinge och att bryta presumtion om förskott på arv

2017-02-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Vi milleniumsskiftet fick jag en sommarstuga i gåva av min mor. I gåvovillkoret skrevs att det skulle frånräknas arv vid hennes frånfälle, men hela tiden har mamma sagt att villkoret skulle gälla i 10 år, men det finns inte noterat i gåvovillkoret. Hon sa när vi kom till 2010 att nu är gåvan inte ett förskott på arv längre. Nu har hon dessvärre gått bort och vi har tagit fram villkoret och min ena bror hävdar att det ska vra förskott på arv. Vad gäller, min mors vilja var att det inte skulle vara förskott på arv om hon avled efter 2010?
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Om en gåva ges till en bröstarvinge ska gåvan presumeras vara ett förskott på arv enligt 6 kap 1 § ÄB. Presumtionen bryts om gåvogivaren uttryckligen i t.ex. gåvobrev eller testamente sagt att: "gåvan är inte ett förskott på arv". Presumtionen kan även brytas om det "med hänsyn till omständigheterna måste anses ha varit avsett" att gåvan inte skulle betraktas som förskott på arv. Exempel på en sådan omständighet är förstås att arvlåtaren, som i ditt fall, muntligen uttryckt en viljeförklaring om att gåvan efter 10 år inte längre ska betraktas som förskott.Problemet uppkommer dock i den praktiska rättstillämpningen. Som gåvotagare är det nämligen du som har bevisbördan för att gåvan INTE ska betraktas som förskott. Således måste du i en potentiell arvstvist styrka för domstolen att presumtionen är bruten. Eftersom det rör sig om en muntlig utfästelse är det bästa om du antingen har inspelning av samtalet alternativt att opartiska vittnen har lyssnat på samtalet och kan tala till din fördel. I Sverige har vi fri bevisföring vilket innebär att även annan bevisning som kan tala för din sak får beaktas av rätten.Sammanfattningsvis: Du har rätt att slippa avräkna gåvan som ett förskott på arvet. Däremot måste du kunna bevisa för rätten att detta var din mors verkliga vilja, vilket blir svårare.Hälsningar