Kan våra gåvor från farfar ses som förskott på arv och kommer vi behöva betala tillbaka detta?

2017-09-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag och mina syskon och kusiner har under åren fått gåvor i olika summor av vår farfar som dog förra året. Nu menar vår farbror att det ska ses som förskott på arvet och att det ska betalas tillbaka till arvet. Isf kommer tex. jag inte få något av arvet. Hur ser la gärna ut på detta?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns bestämmelser om förskott på arv i 6 kap ärvdabalken. Gåvor som den avlidne har gett till bröstarvingar (barn) ska som huvudregel räknas av som ett förskott på dennes arv. Man utgår alltså från att den avlidne vill att samtliga barn ska få ungefär lika mycket i slutändan, oavsett om det sker genom arv eller gåva. Det finns undantag från denna huvudregel, nämligen om den avlidne har gjort klart att det inte ska vara ett förskott eller om det med tanke på omständigheterna måste antas att det inte ska ses som ett förskott. Man ska inte heller räkna av sedvanliga gåvor, till exempel födelsedagspresenter eller liknande, så länge inte värdet står i missförhållande till givarens ekonomiska förhållanden (t ex att någon får en väldigt dyr födelsedagspresent med tanke på givarens ekonomi). Annars är alltså utgångspunkten att gåvor till bröstarvingar är ett förskott på arvet och ska räknas av från gåvotagarens arvslott.Det som bör noteras är att det bara är bröstarvingar denna huvudregel gäller mot, för andra arvingar ses gåvor endast som förskott om givaren uttryckligen säger detta eller omständigheterna pekar mot att så var fallet. Bröstarvingar är någons barn. Om någon av ens bröstarvingar/barn har avlidit träder dennes barn in som bröstarvinge istället. Detta innebär att barnbarn är bröstarvingar först när den avlidnes/givarens barn har gått bort (alltså barnbarnets förälder, "mellanhanden"). Huvudregeln om förskott på arv gäller alltså bara er syskon och kusiner ifall er förälder har gått bort och ni var bröstarvingar till er farfar vid tillfället för gåvan. Ifall era föräldrar var i livet då er farfar gav er gåvor var ni inte bröstarvingar och då måste er farfar mer eller mindre ha uttryckt att det skulle räknas som ett förskott på arvet, annars ses det som "vanliga" gåvor. Om det är så att gåvorna räknas som ett förskott på arvet innebär detta att ens arvsandel (de man ska ärva) minskar med motsvarande värde. Det som kan vara bra att ha koll på i detta läge är att det inte finns något återbäringsskyldighet, ni kan alltså inte bli tvingade att betala något till er farbror för att han får mindre i arvslott än vad han hade fått annars (6 kap 4 § ÄB). Det kan däremot bli så som du skriver, att man inte får något alls i arv, eftersom man redan anses ha fått ut hela sin del. Det enda undantaget för när man kan bli återbetalningsskyldig är om er farfar har gett er gåvor som i stort sett kan likställas med ett testamente, t ex att han har gett dem till er men själv använt dem fritt fram tills att han gick bort eller att han skänkte bort dem väldigt kort innan han dog (7 kap 4 § ÄB). Sammanfattningsvis kan det alltså vara så att era gåvor ses som ett förskott på arvet. - Ifall era föräldrar (farfars barn) levde vid gåvotillfället krävs det att er farfar gjorde det tydligt att gåvorna var ett förskott på arvet för att de ska räknas som detta. - Om era föräldrar (farfars barn) inte var vid livet vid gåvotillfället är huvudregeln att gåvorna ses som ett förskott på arvet. Om er farfar däremot gjorde det klart att det inte skulle vara ett förskott eller om det annars på grund av omständigheterna anses klart att han ansåg detta så gäller inte huvudregeln och det ses då inte som ett förskott. Detsamma gäller sedvanliga gåvor som stod i rimlig proportion till er farfars ekonomi då han skänkte dem. Att ge bort en dyr bil i födelsedagspresent kan till exempel vara sedvanligt om man är väldigt rik men inte annars, och så vidare. - Om era gåvor skulle ses som förskott på arv behöver ni dock som huvudregel inte betala tillbaka något av det ni har fått, det enda som händer är att er egna arvsandel minskar. Det enda fallet ni kan bli återbetalningsskyldiga i är om er farfar har gett er gåvor som i stort sett får samma effekt som ett testamente. Ifall han har gett er gåvor "under åren" som helt och hållet gått över i er ägo ska inte detta undantag vara något problem. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, har du några fler frågor får du gärna ställa dessa i kommentarsfältet nedan!Med vänlig hälsning

Föreskrift i gåvobrev om att gåvan inte ska räkna som förskott på arv

2017-09-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,min mamma har gett mig en gåva i form av pengar,och nu undrar jag om detta kan ses som ett förtida arv.Gåvobrevet lyder enl. följande."Jag (födelsenr.) (Namn) ger härmed till min son (födelsenr, Namn) en gåva på XXXX :- (XXXXXXXXX Kronor.)Gåvan är inte ett förskott på arvet, utan en ersättning för all den hjälp jag fått av honom de senast 15 åren."Kan detta vara en vettig formulering för att det inte ska räknas som ett förtida arv?Tacksam för svar.Med vänlig Hälsning
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en förälder ger sitt barn en gåva kommer det att räknas som förskott på arv, så länge inget annat har föreskrivits. I ditt fall står det klart och tydligt att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Det är alltså en fullt vettig formulering. Det du har fått från din mamma ska inte räknas av din del av arvet när hon sen går bort. (se 6 kap 1 § ärvdabalken, här)Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid förskott på arv?

2017-09-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa har gett mitt föräldrarhem som gåva till min syster visst har jag enl lag rätt att göra anspråk? Isåfall hur gör jag då?
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din pappa har rätt att göra vad han vill med sina tillgångar när han är i livet. Han får därmed ge bort ditt föräldrahem till din syster om han vill. ”Rätt” till en del av din pappas tillgångar i egenskap av hans dotter får du först när han går bort. Om han inte har upprättat ett testamente så får du och dina syskon som utgångspunkt dela lika på vad som finns kvar. Om din pappa har upprättat ett gåvobrev där det står att huset inte ska vara förskott på arv, så kommer du inte kunna göra något anspråk på huset. Det räknas då inte som en del av något arv. En gåva till sitt barn ska dock enligt ärvdabalken 6 kap 1 § förutsättas vara ett förskott på arv, om gåvogivaren inte särskilt uttryckt något annat. Om din syster redan har fått ett "förskott" på sitt arv, så finns bestämmelser i ärvdabalken som möjliggör för dig att efter din pappas död få en ökad del av det som finns kvar av arvet.Om din pappa gav bort föräldrahuset till din syster som förskott på arv så ska man enligt ärvdabalken 6 kap 3 §, 4 §, 5 § nämligen räkna med huset som en tillgång i din pappas kvarlåtenskap, man räknar på husets värde vid gåvotillfället. Det totala saldot på kvarlåtenskapen som man får fram utgör "arvspotten" och ska delas på arvingarna i arvslotter. På din systers arvslott så drar man då av för husets värde och du får i och med det en större andel från övrig kvarlåtenskap. Hennes arvslott täcks så att säga av huset. Om värdet på huset är större än arvslotten så behöver din syster dock inte betala tillbaka något av husets värde, så länge du får ut din laglott som är hälften av den arvslott som du skulle få. Chansen är dock att värdet på kvarlåtenskapen är större än så och då får du en större del medan din syster inte får ut något ur övrig kvarlåtenskap, hon har redan fått sitt arv så att säga.Du behöver alltså inte göra något anspråk nu, utan du får vänta tills din pappa går bort. Mitt förslag till dig är att du frågar din pappa om huset är tänkt som ett förskott på arv och pratar med din pappa om innebörden av förskott.Lycka till!Vänligen

Hur påverkar en gåva av fastighet barns arv?

2017-09-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Ge bort huset vi äger utomlands till barnen, vad händer om en av föräldrarna går bort?
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en av föräldrarna går bort och ni är gifta så ärver den andra föräldern den som gått bort med fri förfoganderätt. Barnen kommer då få ut sitt arv efter att den sista föräldern också gått bort. För att ärva med fri förfoganderätt som sambo krävs att ett testamente upprättas, annars tillfaller kvarlåtenskapen barnen direkt. Om en gåva av större värde, såsom en fastighet, ges bort till barnen räknas det enligt huvudregeln som förskott på arv. Det innebär att värdet på gåvan vid gåvotillfället räknas av från barnets arv efter föräldrarna då det är dags att arvet delas ut. Den regeln ser ut så eftersom det förutsätts att föräldrar vill att barnen ska ärva lika. Man kan dock skriva i gåvobrevet att gåvan inte ska räknas som förskott på arv blir det en vanlig gåva och kommer inte att påverka arvet. Å andra sidan, om alla barn får lika stor del av fastigheten kommer inget av barnen att favoriseras så om gåvan skulle räknas som förskott på arv kommer det ändå inte få någon effekt.Vänligen,

Förskott på arv

2017-09-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina föräldrar gav mig 20 000 kr för att betala hyran under en utbildning. Jag hade klarat det med mina sparpengar men dom vill gärna hjälpa till och ville inte jag skulle använda upp alla sparpengarna. Är det ett förtida arv eller hur räknas det?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om förskott på arv hittar du i 6 kapitlet 1 § Ärvdabalken. Gåvan på 20 000 kr som du fick motta från dina föräldrar ska ses som ett förskott på arv, om inte dina föräldrar bestämt att den inte ska betraktas som ett förskott på arv. Ett sätt att uttrycka denna vilja hade varit att dina föräldrar skriver ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska vara förskott på arv.Jag tolkar det som att dina föräldrar inte skrev ett gåvobrev i samband med att de gav dig 20 000 kr. Istället kan de nu i efterhand upprätta ett testamente där de anger att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Om dina föräldrar inte gör detta så kommer gåvan att räknas som förskott på arv och avräknas från arvet efter dina föräldrar. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förskott på arv till barnbarn

2017-09-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Min Mamma ger en massa pengar till ett av våra barn. Min bror och jag har ingen kontakt. Om min Mamma dör, kommer allt hon gett till min son att sättas på min Arvslott?Så att jag kan bli skyldig min bror pengar.Sonen är 20 år.
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln är visserligen att gåvor till bröstarvingar ska ses som förskott på arv, och ska avräknas från arvslotten om inte t.ex. ett gåvobrev säger något annat. Ett barnbarn är dock inte bröstarvinge till morförälder, så länge modern är vid liv, och bestämmelsen är således inte aktuell. För att en gåva till ett barnbarn, som inte är bröstarvinge, ska räknas som förskott på arv måste det framgå att gåvan ska räknas som just förskott, annars är det enbart att anse som en gåva. Det finns även en regel som förstärker laglottsskyddet i ärvdabalken 7 kap. 4 §. Ifall givaren är nära döden och ger gåvor för att kringgå successionen, är det att likställa med testamente och gåvorna ska återbäras och inräknas i kvarlåtenskapet. Skulle denna regel vara tillämplig kommer det dock inte anses vara en del av din arvslott. Utifrån förutsättningarna i din fråga finns det ingenting som tyder på att du kommer att vara skyldig din bror pengar. Med vänlig hälsning,

Gåvor från föräldrar till bröstarvingar

2017-09-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min bror har fått mina föräldras sommarstuga som gåva och förskott på arv. En värdering gjordes 16 månader innan gåvobrevet undertecknades med datum och namn.Jag har fått ut en summa pengar, men vill nu gärna få mer. Kan jag be att man gör en uppskattning av eventuell värdehöjning på stugan under den tid som förflöt från värdering till undertecknandet av gåvobrevet.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid förskott på arv är det värdet vid givandet av gåvan som ska ligga till grund för hur mycket som ska räknas av framtida arv. Det vore alltså bra om en uppskattning av värdehöjning gjordes, men jag skulle inte säga att det är något du kan kräva ska göras. Skulle en ny värdering göras kan du dock inte använda den för att få mer pengar av dina föräldrar, det är såklart upp till dem om de vill ge dig mer eller inte. Det du och din bror fått i gåva kommer sedan att räknas av era arv från föräldrarna och då jämnas eventuella orättvisa mellan er beträffande gåvor ut. (6 kap 1 och 3 §§ ärvdabalken, här)Hoppas du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma i kommentarsfältet här nedan! Vill du har mer kvalificerad hjälp kring frågor om gåvor och förskott på arv är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Förskott på arv

2017-09-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi vill ge er son en summa pengar. Skall vi skriva ett papper eller ett testamente där vi skriver ner det? Vi vill inte att vår dotter blir förfördelad. Tack
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!En gåva som en förälder under sin livstid ger till sitt barn behandlas som ett förskott på arv, om inte gåvogivaren uttryckligen tillkännager att det inte är ett förskott, Ärvdabalken (ÄB) 6 kap. 1 §. Om ett förskott på arv har givits måste detta beaktas när arvet efter den föräldern fördelas. Dessa regler finns till för att alla arvingar ska få en lika stor andel av kvarlåtenskapen. När föräldern som har gett gåvan avlider, lägger man ihop dennes kvarlåtenskap med gåvans värde för att räkna ut varje arvinges arvslott. Det sammanlagda värdet av gåvan och kvarlåtenskapen delas sedan lika mellan arvingarna, och den arvinge som fått gåvan får vid arvskiftet sin arvslott minus värdet av gåvan, ÄB 6 kap. 5 §. Om ni vill ge er son en summa pengar nu behöver ni alltså inte skriva något särskilt testamente. Er gåva kommer att behandlas som förskott på arv så länge ni inte tillkännager något annat. Detta jämnar ut sig mellan era barn vid ett framtida arvskifte i form av att er dotter då får en större arvslott. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar