Hur kan man reglera förskott på arv?

2017-05-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Vår far avled 2001. Vi är 8 syskon varav fem är särkullbarn till mor. Ingen bodelning gjordes då mina halvsyskon lät mor sitta kvar i "orubbat bo". Nu vill mor att jag tar över fritidshuset som hon hade gemensamt med vår far, vilket ingen av syskonen är emot. Hon är dock mån om att särkullbarnen skall få sin arvedel efter far. Samtliga inblandade är överens om att värdera huset enl. taxeringsvärde 600 000kr. Mor skriver gärna över huset på mig som förskott på arv, vilket är ok för oss tre helsyskon. Hur gör man detta på bästa sätt?
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni kan reglera detta genom ett inbördes avtal om förskott på arv. Då ska du som mottagare av förskottet och din mor som ger förskottet stå som avtalsparter och ni ska båda medge förskottet. Det går att bevisa att huset är förskott på arv även på andra sätt men ett skriftligt avtal är alltid säkert, förenklar bevisningen och underlättar för avräkningen vid en framtida bouppteckning. Det värde som sedan räknas av från din arvslott som förskott på arv är husets värde vid tillfället för mottagandet av förskottet.Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor. Vill du ha hjälp att skriva avtalet som ska reglera förskottet kan du boka tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt via hemsidan eller ringa oss på 08-533 300 04.

Hur avräknas förskott på arv?

2017-05-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! När fast egendom ges bort som förtida arv vilket belopp är det då som skall avräknas från arvet? Det aktuella marknadsvärdet vid arvets fördelning eller vid tidpunkten för överlåtelsen? Om många år har gått kan ju värdet ha förändrats avsevärt.
Fanny Malmqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I sjätte kapitlet Ärvdabalken (ÄB) finner du regler om förskott av arv (HÄR). Där framgår det att avräkningen av förskottet ska ske efter egendomens marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen (6 kap. 3 § ÄB). Om det finns omständigheter som tyder på att ett annat värde bör gälla, exempelvis om det framgår av arvlåtarens vilja, så kan det göras undantag. Huvudregeln är alltså att det är marknadsvärdet vid överlåtelsen som avräknas. Hoppas du fick svar på din fråga!

Förskott på arv och testamente

2017-05-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far och mor upprättade ett testamente där jag min fru och vår son min syster hennes man och deras fyra barn alla skulle ärva lika delar. Efter min mors bortgång delade min far ut 160000 till var och en vid samma tillfälle. Nu är min far död Jag hävdar att gåvorna är att betrakta som förskott av arv och skall återbördas till kvarlåtenskapen vid bouppdelningen. Vad gäller.
Marika Moberg |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med är det oftast bara vad bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) fått i gåva som kan anses vara förskott på arv, ärvdabalken 6 kap. 1 §. Då gäller som presumtion att gåvor ska ses som förskott på arv. Men den här presumtionen kan brytas och ett sådant fall är när arvingarna har fått lika stora gåvor av arvlåtaren. Jag bedömer därför att era gåvor inte ska ses som förskott på arv, testamentet stärker denna bedömning. Oavsett om man skulle se gåvorna som förskott ska de inte återbördas till kvarlåtenskapen, de skulle i stället ha räknats av på era testamentslotter, ärvdabalken 6 kap. 4-5 §§. Hoppas du fått svar på din fråga. Vänligen

Kan man ta del av arv innan arvlåtaren dör?

2017-04-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min morfar har ägt ett radhus som är väldigt värdefullt, han har tre barn varav ett har gått bort som är min mamma, vilket innebär att jag har två mostrar vid liv. Den ena står nu sen snart 3år tillbaka som ägare till huset och jag tar ju min mammas plats som bröstarvinge och då tänkte jag fråga hur det blir med min arvslott då min ena moster står som ägare på huset just nu och om jag kan kräva ut något redan nu? Eller står jag med rumpan bar? MvhDaniel
Elin Gustavsson |Hej Daniel! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! ÄrvdabalkenAlla de regler som reglerar arv kan du läsa i Ärvdabalken (ÄB), du kan hitta den här. Precis som du säger så träder du in i din mammas ställe och får direkt hennes del av arvet då hon gått bort, se 2 kap. 1 § ÄB. När din morfar dör så kommer du och dina två mostrar dela lika på din morfars kvarlåtenskap. Gällande huset så har du tyvärr inte rätt att kräva ut pengar ur huset idag. Det som däremot är av vikt är huruvida din moster fått huset i gåva av din morfar. Huset kommer då att räknas som förskott på arv och värdet av huset kommer sedan dras av från din ena mosters arvslott, se 6 kap. ÄB. Om huset inte är att anse som en gåva till din moster, utan att hon bara bott i det, så kommer värdet av huset delas mellan er tre, tillika resterande kvarlåtenskap.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Efterarv & förskott på arv

2017-05-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Har en fundering angående efterarv. Min far dog för 2 år sedan, i bouppteckningen efter hans död hade han 900.000 kr. Mamma hade 950.000 kr. Arv 900.000+kvarlåtenskap 950.000=1.850.000 kr. Undrar om kvotdelen är 900.000/1.850.000=48.6%.Då min mamma dog hade hon kvarlåtenskap på 1.400.000 kr. Men hade gett mig sin fastighet i gåva ej förskott på arv, huset var värderat av mäklare vid gåvotillfället till 400.000 kr. Min undran blir hur efterarvet blir till oss tre syskon, är det intrång på laglott?Har räknat lite själv men är inte säker:Efterarv efter pappa 48,6% av 1.400.000= 680.400/3=226.800 kr.Efter mamma 720.000/3=240.000 kr.Summa: Varje syskon får 240.000+226.400=466.400 kr .
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Efterarvet beräknas som en kvotdel ur den förmögenhetsmassa som den sist avlidna maken (i detta fall er mor) efterlämnar. Kvotdelen beräknas genom att den lott som den efterlevande maken ärver efter den först avlidne maken (er far) med fri förfoganderätt delas med hela den förmögenhetsmassa som den efterlevande maken lämnar. Regeln återfinns i 3 kap. 2 § 3 st. ärvdabalken (1958:637). Summan man delar på är den förmögenhet din mor lämnar, inte hennes förmögenhet vid er fars bortgång. Om din mamma ärvde din pappa med 900 000 kr och vid sin bortgång hade en kvarlåtenskap på 1 400 000 blir efterarvet: 900 000 / 1 400 000 = 0,64 %.64 % * 1 400 000 = 896 000Efterarvet från din far blir 896 000 kr, som ska delas i tre lika delar mellan dig och dina syskon (om t.ex. inget annat följer av testamente). Ungefär:896 000 kr / 3 = 298 667 kr.Arvet efter din mor blir då hennes kvarlåtenskap minus efterarvet från er far:1 400 000 – 896 000 = 504 000, som ska delas i tre lika delar:504 000 / 3 = 168 000 kr.Som efterarv från er far erhåller då varje syskon 298 677 kr och som arv från er mor 168 000 kr. Varje syskon ärver då totalt (298 677 + 168 000) 466 677 kr.GåvanAv 6 kap 1 § ärvdabalken framgår det att en gåva till bröstarvinge presumeras vara förskott på arv. Vill gåvogivaren att en gåva till bröstarvinge inte ska räknas som ett förskott på arvet måste denne föreskriva ett villkor att gåvan inte ska vara ett förskott, i t.ex. ett gåvobrev. Om det nu är så att gåvan till ett värde på 400 000 kr inte kommer att gälla som en gåva utan förskott på arv adderas då värdet på gåvan på din mors kvarlåtenskap, så istället för en kvarlåtenskap på 1 400 000 kr anses hennes kvarlåtenskap vara 1 800 000 kr (1 400 000 + 400 000) och uträkningen görs därefter. Dock kommer det vara så att du redan har erhållit 400 000 kr som förskott på arv varför det avräknas från din arvslott innan du erhåller ditt arv. Enligt 7 kap 1 § ärvdabalken gäller det att en bröstarvinge har som laglott rätt till halva sin föräldrars kvarlåtenskap. Din gåva från din mor borde inte inskränka era två syskons rätt till laglott, eftersom det även efter gåvans värde finns tillräckligt med medel kvar efter er mor så att dina syskon får ut sina laglotter. Laglotten efter er mor blir (504 000/2= 252 000, 252 000/3 = 84 000). Varje syskon har alltså rätt till att ärva sin mor med 84 000, vilket kan betalas ut fastän du har fått en gåva på 400 000 kr.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Beräkning och definition av förskott på arv

2017-05-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Om man har fått förskott av arv men sedan vid bodelningen så hävdar personen att det inte var förskott och vill ha lika mycket arv som de andra arvingarna. Hur blir det då? Om det finns bevis för att de var ett förskott, har man ändå rätt till sin procent?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I frågan framgår inte vilken typ av arvinge det är som fått förskottet. Är det en gåva till en bröstarvinge så förutsätter lagen att gåvan automatiskt ska räknas som ett förskott på arv. Vill givaren att en gåva till bröstarvinge inte ska räknas som ett förskott på arvet måste denne föreskriva ett villkor att gåvan inte ska vara ett förskott. Gällande gåvor till annan än bröstarvinge gäller enligt lagen det motsatta. Här utgår lagen istället från att gåvan inte ska räknas som ett förskott, om inte detta framgår som ett villkor för gåvan (6 kap 1 § ärvdabalken).Finns det bevis för att gåvan är att se som ett förskott har personen som fått gåvan inte rätt till sin ”normala procent” vid arvsfördelningen. Fördelningen görs då istället enligt (6 kap 5 § ärvdabalken). Ett räkneexempel följer nedan, X avlider och efterlämnar barnen A och B. X:s kvarlåtenskap är 600 000 kr. X har några år före sin död givit en gåva till barnet B på 200 000 kr. Hur fördelas arvet? Det som här kommer ske är att gåvans värde (värdet vid gåvotillfället) läggs på kvarlåtenskapens värde så att denna behållning nu blir 800 000 kr. Därefter delas detta värde lika mellan de två barnen så att de får 400 000 kr vardera. Dock har ju barn B fått en gåva på 200 000 kr vilken här räknas som ett förskott och ska dras av från dennes arv. Därmed blir en slutliga fördelningen att barn A får 400 000 kr av arvet och barn B 200 000 kr. Har en person mottagit en gåva som förskott på arv har denne alltså inte rätt till sin ursprungliga procent, utan värdet av gåvan räknas av vid arvsfördelningen. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Möjligt att kräva förskott av arv?

2017-04-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är två syskon. Ett av oss fick i samband med uppslitande skilsmässa förskott på arv. Nu vill det andra syskonet också ha förskott. Kan det kräva det eller måste de vänta till bouppdelningen? Om förskottet var mycket stort, så att förädern inte har tillräckligt för att ge lika mycket till den andra samtidigt. Kan man kräva att arvet tillsvidare görs om till lån?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Förskott av arv är ett begrepp som används när, exempelvis en förälder, fortfarande är i livet. Jag utgår därmed från att du menar att förskottet av arv har skett innan personen som gett förskottet har dött. Det finns ingen möjlighet att framtvinga ett förskott av arv. Det är heller inte möjligt att kräva att ett förskott av arv görs om till lån. Inte heller behöver den som fått ett förskott av arv som överstiger det arvtagaren egentligen skulle haft rätt till återbära överskottet (6:4 Ärvdabalken).

Köp av fastighet av förälder.

2017-04-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Vi är tre st syskon och min far vill sälja sin stuga värderad till 600 000kr och kommunalt vatten på ingång ca 180 000kr jag vill köpa den för 600 000kr betala för vatten själv sedan. Mitt ena syskon säger ok men inte den andra. Denne tror det är värt mer om man sätter ut det med mäklare. Hen säger att jag kan inte köpa framtida arv. Hen vill ha mer typ 500 000 kr. Jag tänker om vår far ger oss 100 000kr var i förtur på arv så får vi betala 500 000kr för stugan. Kan jag enligt lagen göra så. ?
Elin Gustavsson |Hej Eva! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förskott på arvI 6 kap. Ärvdabalken (ÄB) står det om förskott på arv, du kan läsa lagen här. Förskott på arv innebär att det en bröstarvinge (ett barn) fått i gåva av sin förälder innan den dör ska räknas av från dennes arv när arvsgivaren dör. Om ni alla är överens om att samtliga barn ska få en gåva på samma belopp så kommer det i slutändan inte göra någon skillnad vid fördelningen av det slutliga arvet, eftersom ni alla fått lika mycket. FastighetenOm du vill köpa din faders stuga så är det viktigt att visa att du köper den för faktiskt marknadsvärde. Skulle du köpa den för ett värde som understiger marknadsvärde så kan man, i en arvssituation, se skillnaden mellan det pris du betalat och det reella marknadsvärdet som en gåva från din fader, som sedan räknas bort från ditt slutarv. Om du, tillika dina syskon, ska få en gåva från din fader på 100 000 så finns inget hinder mot att du betalar 100 000 mindre i köpeskilling istället för att ta emot pengarna. Lycka till med allt!Vänligen,