Försäljning av fastighet till underpris - arvrättsliga konsekvenser

2016-08-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag vill köpa mina föräldrars hus för taxeringsvärdet och det är de med på. De får sen bo kvar så länge de vill. Min bror vil inte ha huset men kan han ställa krav på att det ska säljas för marknadsvärdet och sen kräva pengar eller tycka taxeringsvärdet är okej som köpeskilling men ändå kräva pengar av mig?
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget hinder mot att dina föräldrar säljer fastigheten till dig för taxeringsvärde. Det är fastighetsägarna som själva bestämmer vilket pris huset skall säljas för. Din bror kan alltså inte påverka prissättningen eftersom han inte är fastighetsägare. Under förutsättning att fastighetens taxeringsvärde är lägre än fastighetens marknadsvärde kommer fastigheten säljas till underpris till dig. En sådan försäljning kan få arvsrättsliga konsekvenser när köpet sker mellan föräldrar och bröstarvingar (barn). Frågor som rör arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB).Om ingen av dina föräldrar inte har skrivit något testamente vid sin död skall kvarlåtenskapen efter respektive förälder fördelas med ledning av arvsreglerna. Den starka huvudregeln är då att arv skall fördelas lika mellan arvlåtarens arvingar, detta framgår av 2:1 ÄB. Du och din bror har då varsin arvslott som motsvarar ½ av kvarlåtenskapen av er mamma respektive er pappa. Eftersom att arvsreglerna är uppbygga utifrån att varje arvinge skall ärva lika mycket finns en särskild presumtionsregel i 6:1 ÄB. Av denna regel framgår att vad arvlåtaren har gett i gåva till bröstarvinge skall avräknas som förskott på arv från bröstarvingens arvslott. Det innebär att värdet av gåvan räknas bort från det som barnet ska få i arv och gör att de andra barnen får mer i arv än den som redan fått en gåva. Barnet som mottagit gåvan anses alltså redan ha fått en del av arvet. Värdet av gåvan skall beräknas vid tidpunkten för gåvans mottagande och inte vid arvlåtarens död. Detta framgår av 6:3 ÄB. I begreppet ”gåva” innefattas även försäljning till underpris. Under förutsättning att fastighetens taxeringsvärde är lägre än fastighetens marknadsvärde kommer fastigheten att säljas till underpris till dig. Mellanskillnaden mellan marknadsvärdet av fastigheten och fastighetens taxeringsvärde kommer alltså anses utgöra en gåva från din pappa och din mamma till dig. Om huset utgör giftorättsgods för dina föräldrar finns en särskild regel i 6:1 andra stycket ÄB som innebär att förskottet skall avräknas som förskott från den förälders arvslott som avlider först. Observera dock att regeln i 6:1 ÄB är en presumtionsregel vilket innebär att om dina föräldrar faktiskt vill gynna dig och inte vill att gåvan skall anses som förskott på arv kan dem upprätta ett gåvobrev där det framgår att gåvan inte skall anses som förskott på arv – då bryts presumtionen. Sammanfattningsvis - din bror kan inte kräva pengar direkt av dig eller ställa krav på att fastigheten skall säljas till marknadspris. Eftersom arvsreglerna bygger på att barn skall ärva lika mycket från sina föräldrar kan dock en underprisförsäljning generera arvsrättsliga konsekvenser. Om du köper fastigheten till ett pris som understiger fastighetens marknadsvärde kommer mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och köpeskillingen anses utgöra en gåva från dina föräldrar till dig. Värdet av gåvan kommer då att avräknas från din arvslott efter den först avlidne föräldern. Om dina föräldrar inte vill att gåvan skall avräknas som förskott på arv måste detta uttryckligen framgå exempelvis i ett gåvobrev. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Förskott på arv

2016-08-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller förskott på arv. Vi är fyra helsyskon och 1997 fick mina två bröder överta skogen medans jag och min syster inte fick någonting.Vi ville inte dra upp det här så länge vår far var i livet. Han gick bort den 9 augusti 2016 och det är snart dags för begravning och bouppteckning.Räknas det som förskott på arv och hur går vi i så fall vidare?Mvh, Helene Armsanius
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Regeln kring förskott på arv finns i ärvdabalken 6 kap. 1 §.Regeln innebär att gåvor som föräldrar ger till sina barn ses som förskott på arv om inte föräldern uttryckt att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Det kan till exempel uttryckas i ett gåvobrev eller testamente. Om din far inte uttryckt särskilt att gåvan till dina bröder inte ska ses som förskott på arv, ska gåvan alltså ses som förskott på arv.Gåvans värde ska då återföras till dödsboet och samtidigt räknas bort från dina bröders del av arvet (6 kap. 3 §). På så vis får du och din syster ta del av gåvans värde, som om den varit kvar i din fars dödsbo. Med gåvans värde menas värdet gåvan hade vid själva gåvotillfället, alltså 1997 i ert fall, inte dagens värde.Rent praktiskt ska du meddela att du anser att gåvan utgör förskott på arv i samband med bouppteckningen. Se även till att det antecknas på bouppteckningen. Om alla dödsbodelägare är överens om att gåvan ska ses som förskott på arv behöver ni ingen boutredningsman/skiftesman (en jurist utsedd av domstolen som bestämmer hur tillgångar ska fördelas och kan fatta beslut när dödsbodelägarna är oeniga). Om ni redan har en boutredningsman är det hon/han som avgör om gåvan ska ses som förskott på arv. Boutredningsmannens beslut kan överklagas till domstol.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Gåva till barnbarn = arvsförskott?

2016-08-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej ,Om min far ger pengar till mina barn, räknas det som ett förskott av mitt arv ?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om en person ger en gåva till sin bröstarvinge under sin livstid presumeras den gåva vara ett förskott på bröstarvingens arv, om inget annat har föreskrivits vid gåvans givande eller om inget annat framgår med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Det är alltså endast gåvor som ges till en bröstarvinge i första arvsklassen som enligt huvudregeln ska avräknas och anledningen till detta är att man tar för givet att alla barn till en arvgivare ska behandlas lika och att det även var arvlåtarens önskan. När det gäller gåvor till andra arvingar än bröstarvingar anses det inte lika självklart att alla ska behandlas lika. Bröstarvingar är arvlåtarens avkomlingar, alltså biologiska barn eller adopterade barn. Gåvor till t.ex. barnbarn ska räknas som arvsförskott om det har angetts vid gåvans överlåtande eller om omständigheterna i övrigt visar på att tanken med gåvan var att det skulle vara ett förskott. Sammanfattningsvis så finns det inget som automatiskt gör gåvan från din far till dina barn till arvsförskott. Det måste avtalas om det muntligt eller skriftligt för att gåvan ska ses som ett förskott, det räcker dock att det på något sätt av omständigheterna framgår att gåvan är menat att vara förskott. Hoppas du har fått svar på din fråga!Mvh,

Gåva till bröstarvinge och förskott på arv

2016-08-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor avled den 21 april 2012 efter längre tids sjukdom. Hon efterlämnade tillgångar om 1,8 miljoner kr. Jag och min syster är enda arvingar.Strax före sin bortgång så gav min mor sin bil till mig, en Volvo V40 2004. Överföringen skedde den 13 april 2012. Min mor framförde då uttryckligen att hon med gåvan ville visa sin tacksamhet över att jag dagligen hjälpt mina föräldrar under många års tid. Inför överlämnandet så ordnade min mor på eget initiativ alla formalia rörande registrering av mig som ägare. Något gåvobrev skrevs inte vid tillfället, men jag hävdar att det faktum att min mor registrerade bilen på mig strax innan sin bortgång visar uppenbart att min mors avsikt med gåvan var att denna skulle vara en viss kompensation för den omsorg hon och min far fått av mig och som varit avgörande för hennes/deras möjligheter att bo kvar hemma. Jag anser därför att min mor inte avsett att gåvan skall utgöra förskott på arv. Min syster hävdar dock att bilen skall utgöra förskott på arv. Skulle vilja ha hjälp av er att bekräfta att min ståndpunkt är korrekt.Jag har ytterligare en fråga gåvor mina föräldrar gav till sina barnbarn två år innan de dog kan de räknas som förskott på arv.Vänliga hälsningar
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Enligt 2 kap 1§ Ärvdabalken är du och din syster bröstarvingar till er mor. Detta innebär enligt 6 kap 1§ ÄB att allt som er mor gett till er under hennes livstid ska avräknas som förskott på arv om inte annat har föreskrivits eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Att uppmärksamma är alltså att det inte krävs att arvlåtarens avsikt med gåvan ska framgå av formell föreskrift, det är tillräckligt att denna framgår av omständigheterna. Av presumtionen för att gåva till bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv följer att bevisbördan åvilar den part som påstår att det varit arvlåtarens avsikt att en gåva till bröstarvinge inte skall avräknas som förskott på arv. Det är alltså du som har bevisbördan att din mors avsikt inte var att bilen skulle avräknas som förskott på arv. Då både du och din syster var vid livet vid tidpunkten för gåvorna till barnbarnen ses inte dessa gåvor som förskott på arv då förskott på arv gäller gåvor till bröstarvingar. Om din systers barn fått gåvor av era föräldrar och din syster inte hade varit i livet hade barnbarnen trätt in i hennes ställe enligt 2 kap 1§ 2 stycket ÄB och därmed varit bröstarvingar varför gåvorna då skulle avräknats som förskott på arv om inte annat var föreskrivet eller framgick av omständigheterna, 6 kap 1§ ÄB skulle i så fall även tillämpas här. Gåvor som dina föräldrar har gett till barnbarnen kan alltså inte avräknas som förskott på arv då barnbarnen inte är bröstvingar eftersom du och din syster är i livet. Huruvida din ståndpunkt är korrekt kan jag varken bekräfta eller förneka då jag inte vet vad din mors avsikt med gåvan var. Det är möjligen svårt för dig att bevisa att bilen inte ska ses som förskott på arv då det inte är föreskrivet att gåvan inte ska vara det. Då det dessutom faktiskt krävs att du ska bevisa att din mors avsikt inte var att bilen skulle ses som förskott på arv för att avräkning inte ska ske skulle jag rekommendera dig att boka ett möte med någon av våra rådgivare så du kan få närmare rådgivning, se här.Hoppas detta besvarade dina frågor och klargjorde rättsläget, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med vänlig Hälsning

Hur påverkas arvsfördelningen vid försäljning av fastighet till underpris?

2016-08-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Pappa vill sälja sitt hus till Mig ( Dotter) för taxeringsvärdet. Jag har tre syskon, och jag undrar hur det ställer till det med arv?
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga. Frågor som rör arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). Om arvlåtaren (din pappa) inte har skrivit något testamente vid sin död skall din pappas kvarlåtenskap fördelas med ledning av arvsreglerna. Den starka huvudregeln är då att arvet skall fördelas lika mellan arvlåtarens arvingar, detta framgår av 2:1 ÄB. Under förutsättning att din pappa har fyra barn (du och dina 3 syskon) kommer arvet efter er pappa fördelas lika mellan er fyra s.k. ”bröstarvingar”. Varje barn har då varsin arvslott som skall motsvara ¼ av er pappas kvarlåtenskap.Eftersom att arvsreglerna är uppbygga utifrån att varje arvinge skall ärva lika mycket finns en särskild presumtionsregel i 6:1 ÄB. Av denna regel framgår att vad arvlåtaren har gett i gåva till bröstarvinge skall avräknas som förskott på arv från bröstarvingens arvslott. Det innebär att värdet av gåvan räknas bort från det som barnet ska få i arv och gör att de andra barnen får mer i arv än den som redan fått en gåva. Barnet som mottagit gåvan anses alltså redan ha fått en del av arvet. Avräkning av förskottet skall beräknas utifrån gåvans värde vid tidpunkten för mottagandet och inte vid arvlåtarens död. Detta framgår av 6:3 ÄB. I begreppet ”gåva” innefattas även försäljning till underpris. Under förutsättning att fastighetens taxeringsvärde är lägre än fastighetens marknadsvärde kommer fastigheten att säljas till underpris till dig. Mellanskillnaden mellan fastighetens marknadsvärde och fastighetens taxeringsvärde kommer alltså anses utgöra en gåva från din pappa till dig.Observera dock att denna regel är en presumtionsregel vilket innebär att om din pappa faktiskt vill gynna dig och inte vill att gåvan skall anses som förskott på arv kan han upprätta ett gåvobrev där det framgår att gåvan inte skall anses som förskott på arv. Sammanfattningsvis – om du köper fastigheten till ett pris som understiger fastighetens marknadsvärde kommer mellanskillnaden mellan fastighetens marknadsvärdet och köpeskillingen anses utgöra en gåva från din pappa till dig. Eftersom arvet enligt huvudregel skall fördelas lika mellan samtliga bröstarvingar kommer värdet av gåvan att avräknas från din arvslott. Om din pappa inte vill att gåvan skall avräknas som förskott på arv måste detta uttryckligen framgå. En sådan vilja bör dokumenteras skriftligen exempelvis i ett gåvobrev för att undvika oklarheter vid arvskiftet. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Vem ska bevisa att något utgör förskott på arv? Får efterlevande make ge bort egendom till nackdel för den först avlidne makens arvingar?

2016-08-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Min make har en helsyster och tre halvsyskon. Alla har samma far som är avliden sedan 90-talet. Halvsyskonen fick sina laglotter när fadern dog och väntar på ytterligare pengar upp till arvslott efter att min makes mor avlider, dvs deras styvmor, som alltså fortfarande lever.Modern satt kvar i orubbat bo med lantbruk, villa och pengar. Under åren har hon förbrukat det mesta på olika sätt. Villan såld, gården bortskänkt/gåva och ansenliga summor "utlånade" till min makes helsyster utan några som helst papper. Det finns också en lägenhet (moderns) som maken och hans syster äger varsin fjärdedel av och modern säger att hon ska ge resten till helsystern då "det är mest synd om henne". Systern är långvarigt psykiskt sjuk, ofta sjukskriven och ensamstående med flera barn.Inget av de fem syskonen är väl precis sams och jag förstår ju att det blir trassel. Vad händer med alla "gåvor" som systern lurat till sig utan papper? Är det hon som ska bevisa att det är INTE är förskott på arv eller måste vi bevisa motsatsen? Hon äger själv en bostadsrätt som täcker gåvornas värde.Trist trassel.
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din makes mor har övertagit den resterande delen av särkullbarnens arvslott (det som inte utgjorde deras laglott) samt de gemensamma barnens arv. Hon innehar detta med fri förfoganderätt, vilket skiljer sig från full äganderätt egnast på den punkten att hon inte har rätt att testamentera bort pengarna. Det innebär att hon som huvudregel har rätt att förfoga över pengarna som hon vill, utan att hennes förvaltning av dem går att klandra.Det finns dock ett undantag från denna princip, som stadgas i ärvdabalken 3 kap 3§ https://lagen.nu/1958:637#K3. Om den efterlevande maken genom gåva, utan hänsyn till den först avlidne makens arvingar (halvsyskonen), har minskat sin egendom väsentligt så ska vid den efterlevandes död ersättning utgå från den efterlevandes arvingars arv till den först avlidne makens arvingar. Ersättningen ska motsvara deras andel i den efterlevandes bo. Avgörande är om gåvorna sammanlagt innebär en väsentlig minskning av kvarlåtenskapen. Om ersättning inte kan utgå, men den som mottog gåvan (din makes helsyster) insåg eller borde ha insett att gåvan var till nackdel för den först avlidne makens arvingar, så ska gåvan återbäras till den efterlevandes kvarlåtenskap inför arvsskiftet. Ett sådant anspråk på återbäring kan dock endast göras inom fem år från det att gåvan mottogs.Det ovanstående föranleder att din makes mor i princip har haft rätt att förbruka egendomen. Det går t ex inte att klandra en vårdslös eller försumlig förmögenhetsförvaltning av den efterlevande eller på att han levt efter högre ekonomisk standard än som varit rimligt. Hon hade rätt att sälja villan, däremot kan halvsyskonen eventuellt klandra att gården skänktes bort, samt alla de andra gåvorna till systern om det skedde för mindre än fem år sedan.När det kommer till din fråga om huruvida gåvorna utgör förskott på arv eller inte så gäller enligt ärvdabalken 6 kap 1§ https://lagen.nu/1958:637#K6 att gåvor till bröstarvingar (alltså gåvor till ens barn) presumeras vara förskott på arv, om inget annat anges eller framår av omständigheterna. Det är med andra ord systern som ska bevisa att gåvorna inte utgör förskott på arv.Med vänlig hälsning,

Förskott på arv?

2016-08-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far dog 2010 och min mor dog 2012. De var gifta och min syster och jag är deras gemensamma barn. Några dagar före min mors bortgång skedde ägarskifte av deras bil till min syster. Gåvobrev finns inte. Skall bilen ses som förskott på arv dvs ingå i dödsboet?Min far hade en tåganläggning med gamla tåg med antikvärde och affektionsvärde.Efter min fars död skänkte min mor bort hela tåganläggningen-ovetande om dess värde- till några av sina barnbarn. Får hon skänka bort det eller skall hälften av dess värde (fars del) tillhöra dödsboet och delas mellan min syster o mig?
Jesper Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen du beskriver, likt andra situationer rörande arv, regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag utreder först din fråga beträffande bilen. Av 6 kap. 1 § ÄB framgår att vad arvlåtaren under sin livstid gett en bröstarvinge presumeras vara förskott på arv. Presumtionen kan brytas om annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Detta innebär att det mycket väl kan vara så att bilen ska ses som förskott på arv. Om så är fallet ska kvarlåtenskapen ökas med värdet på bilen, vilket framgår av 6 kap. 5 § ÄB. Nämnas bör även 6 kap. 2 § 2 st ÄB som stadgar att sedvanliga gåvor, som inte står i missförhållande till givarens ekonomiska ställning, inte ska avräknas. Huruvida bilen är en sådan sedvanlig gåva kan jag inte besvara, men det kan tala för att så inte är fallet när gåvan ägde rum endast några dagar innan moderns bortgång.Beträffande tåganläggningen är situationen en lite annan. Din mor ärvde din far med fri förfoganderätt, detta enligt 3 kap. 1 § ÄB. Att ärva med fri förfoganderätt innebär en frihet att förfoga över egendomen med undantag från att testamentera bort den. Detta innebär att det är fritt fram att exempelvis skänka bort den. Hoppas svaret var till hjälp!Vänliga hälsningar,

Förskott på arv

2016-07-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor dog april 2012 87 år gammal min far 2010 88år gammal. De kunde med min hälp ( jag bor nära) bo kvar i egen villa lantligt beläget och klara sig själva. De körde bägge två bil men behövde min hjälp i många olika sammanhang.Både min far och mor sa ofta att bilen en V40 2004 ville de att jag skulle få. När min mor blev allvarligt sjuk skrev hon över bilen på mig så som hon planerat ägarbytet skedde ca en månad före hennes bortgång.Min syster som bor på helt annan ort och sällan träffade föräldrarna anser nu att jag måste betala henne halva bilens värde det var inte min mors mening. Min fråga är gäller min mors vilja?
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Bilen du talar om skulle kunna ses som ett så kallat "förskott på arv" (se 6 kap ÄB). När föräldrar under sin livstid ger sina barn en tillgång och inte uttryckligen talar om att det är en gåva så räknas överföringen som ett förskott på arvet, detta enligt 6 kap. 1 § ÄB. Tyvärr innebär detta att man ser det som att du redan fått ett arv motsvarande bilens värde och det leder till att du kommer att få ut mindre pengar vid den faktiska fördelningen av arvet. För att det inte ska anses vara ett förskott på arv krävs att det finns en tydlig annan avsikt med överföringen, till exempel att det tydligt framgår att det är en gåva. Några sådana omständigheter verkar inte föreligga. Det kan dock räcka med att man med hänsyn till omständigheterna förstår att det inte var menat som ett förskott. Att du hjälp dina föräldrar under en längre tid kan mycket väl vara en sådan omständighet. Det är alltså möjligt att din mors vilja gäller!Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!