Behöver lika stora gåvor avräknas som förskott på arv?

2018-03-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Våra gifta föräldrar gav efter sin husförsäljning både mig och min syster (enda barnen) 500 000 var som gåva (gåvobrev finns men det står inget om förskott på arv). Nu har vår pappa gått bort och vi måste tillsammans med vår mamma göra en bouppteckning. Behöver vi ta med gåvorna som förskott på arv då de är lika stora till oss barn som ärver efter pappa.
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 6 kap ärvdabalken finns regler om förskott på arv. Enligt 6 kap 1 § ärvdabalken är huvudregeln att gåvor som givits till bröstarvingar (det vill säga egna barn och i vissa fall barnbarn) ska avräknas som förskott på arv om inget annat föreskrivits eller kan antas ha varit avsett vid givandet. Anledningen till detta är att man inte utan vidare ska kunna kringgå huvudregeln i 2 kap 1 § ärvdabalken om att varje gren i släktträdet ska ärva lika mycket.Att samtliga barn fått liknande gåvor är just en sådan omständighet som kan göra att det får antas att avsikten inte varit att gåvorna skulle räknas av som förskott på arv. I ert fall har ni dessutom fått gåvor som är exakt lika stora. Eftersom inga fler barn finns i bilden skulle resultatet av arvsberäkningen bli detsamma oavsett om ni räknar av gåvorna som förskott eller inte, förutsatt att det inte finns något testamente som förändrar läget. Därför bör ni inte behöva räkna med gåvorna som förskott på arv.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Förskott på arv eller sedvanlig gåva?

2018-03-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina föräldrar har velat vara snälla så jag och mitt syskon har fått bensinpengar (tåg när så har varit fallet) . De har vid tågresor velat att jag ska ta taxi mellan tågstationen och deras hem istället för buss eftersom jag har med mat mm till dem och ska slippa släpa på bussen, men även för att korta restiden då bussarna går väldigt sällan till dem. Ska denna typ av gåva/utlägg räknas som förskott på arv i en bouppteckning?
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om förskott på arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB) 6 kap. Förskott på arv Huvudregeln när det gäller gåvor som en arvlåtare under sin livstid har gett till en bröstarvinge (barn, barnbarn osv.) är att det föreligger en presumtion om att gåvan alltid ska ses som ett förskott på arv om inget annat föreskrivs. En arvlåtare kan dock välja att bryta presumtionen och bestämma att gåvan inte ska avräknas som förskott på bröstarvingens framtida arv, ÄB 6 kap 1§ 1st. Eftersom du och ditt syskon är bröstarvingar till era föräldrar så ska bensinpengarna som era föräldrar gett er som huvudregel ses som förskott på arv. Era föräldrar kan dock bestämma att bensinpengarna inte ska vara ett förskott på arv och därmed bryta presumtionen. För att bryta presumtionen kan era föräldrar skriva ett gåvobrev där det framgår att bensinpengarna inte ska vara ett förskott på arvet. Lagen ställer inga specifika krav på hur gåvobrevet ska utformas, men avsikten med gåvobrevet ska tydligt framgå. Undantag från förskott på arv Enligt ÄB 6 kap 2§ 2st ska inte sedvanliga gåvor som arvlåtaren gett till en bröstarvinge under sin livstid ses som förskott på arv. Dock får gåvan inte vara värd så mycket att den går över arvlåtarens ekonomiska förmåga.Eftersom jag inte vet hur mycket bensinpengar som era föräldrar har gett dig och ditt syskon har jag svårt att avgöra om bensinpengarna ska ses som en sedvanlig gåva. Utgångspunkten är dock att om det inte rör sig om så mycket pengar och som inte går utöver era föräldrars ekonomiska förmåga så ska bensinpengarna inte avräknas på arvet utan istället ses som en sedvanlig gåva. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan jag konstatera att om det inte rör sig om så mycket bensinpengar och som inte går utöver era föräldrars ekonomiska förmåga så ska pengarna som utgångspunkt ses som en sedvanlig gåva och därmed inte vara förskott på arv. Om bensinpengarna däremot inte ses som en sedvanlig gåva så är presumtionen att de ska ses som förskott på arv. Era föräldrar kan dock bryta presumtionen genom att skriva ett gåvobrev där det framgår att bensinpengarna inte ska vara förskott på arv. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Återbetalningsskyldiga av förskott av arv?

2018-03-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Kan ett syskon bli återbetalningsskyldig vid bodelningen, då denna har tagit mer än sin tredjedel i förskott av arv?Tacksam för svar
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Förskott på arv definieras i 6 kap. 1 § ÄB. Paragrafen säger att det presumeras vara förskott på arv om en arvlåtare gett något under livstiden till en bröstarvinge. Detta föreligger exempelvis om ditt syskon fått ett förskott av sina föräldrar under livstiden. Jag tolkar dock din fråga som att det är tal om förskott på arv och att du nu undrar om hen kan bli återbetalningsskyldig. I 6 kap. 4 § ÄB kan du läsa tydligare angående återbetalningsskyldighet vid förskott av arv. Det som paragrafen säger är att arvinge behöver inte återbetala ett förskott, trots att hen fått ett överskott jämfört med vad arvslotten är värd. Det finns dock ett undantag och det finns i 7 kap. 4 § ÄB. Enligt den paragrafen kan arvingen tvingas återbetala om det innebär att en annan bröstarvinge får sin laglott inskränkt och syftet med gåvan kan likställas med ett testamente. Vad innebär detta? En bröstarvinge är som huvudregel inte återbetalningsskyldig för sitt förskott. Detta trots att hen fått mer i förskott jämfört med vad hen annars hade fått enligt arvslotten. Dock finns undantag och då måste två rekvisit vara uppfyllda enligt 7 kap. 4 § ÄB. 1. En annan bröstarvinge får sin laglott inskränkt. Laglotten är hälften av arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB. Eftersom du nämner att arvslotten är 1/3 av kvarlåtenskapen, innebär det att laglotten är 1/6 av kvarlåtenskapen. Om någon av er andra två bröstarvingar inte får ut 1/6 av kvarlåtenskapen innebär det att laglotten blivit inskränkt och det kan då innebära att ert syskon kan tvingas bli återbetalningsskyldig. 2. Det räcker dock inte bara att laglotten blir inskränkt. Det som ditt syskon har fått måste kunna likställas med ett testamente. Detta kan det göras om arvlåtaren exempelvis skänkte bort det på sin dödsbädd, eller om det kan tolkas som ett sätt för arvlåtaren att fördela sina ägodelar mellan arvingarna. Detta är dock en bedömning i det enskilda fallet och eftersom jag inte vet vad för slags förskott ditt syskon har fått, kan jag inte avgöra om denna bestämmelsen är tillämplig. Sammanfattningsvis Som huvudregel är inte ditt syskon återbetalningsskyldig. Dock finns undantag i 7 kap. 4 § ÄB, som säger att hen kan bli återbetalningsskyldig om förskottet har gjort det så det inskränker någon annan bröstarvinges laglott samt om gåvan kan likställas med ett testamente. Som utgångspunkt är hen alltså inte återbetalningsskyldig.

Gåva av fast egendom samt föreskrift om att gåva inte ska betraktas som förskott på arv

2018-03-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mormor och hennes man, som gick bort för ett år sedan, var gifta och hade ett hus och en sommarstuga tillsammans. Mannens dotter har fått ta del av bodelningen vad gäller huset men sommarstugan är ännu orörd. Min mormor vill ge bort sommarstugan som gåva till mig, ej förskott på arv. Värdet på sommarstugan uppskattas vara 100000-200000kr. Min mamma är vid liv. Hur ska man förhålla sig rent juridiskt kring detta och hur går man tillväga?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen äktenskapsbalken (ÄktB), jordabalken (JB) och ärvdabalken (ÄB). Jag utgår i mitt svar från att sommarstugan utgör en del av en fastighet.BodelningVid äktenskapsskillnad ska makarna enligt huvudregeln dela på allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB samt 9 kap. 1 § ÄktB. Sommarstugan ska alltså ingå i bodelningen om den inte är enskild egendom. I mitt svar nedan utgår jag från att din mormor får sommarstugan på sin lott.Gåva av fast egendomReglerna om gåva av fastighet finner du i 4 kap. 29-31 §§ JB. Det som i praktiken blir relevant är 4 kap. 1 § JB. Jag rekommenderar att du följer länken och läser paragrafen själv, men enligt min uppfattning är det för dig relevanta att din mormor och du ska upprätta ett gåvobrev (1) där det framgår att hon överlåter fastigheten på dig (2) som ni båda sedan undertecknar (3). När detta skett bör du även söka lagfart till fastigheten inom tre månader, något som fastslås i 20 kap. 1 & 2 §§ JB.Föreskrift om att gåva inte ska betraktas som förskott på arvAv 6 kap. 1 § ÄB framgår att ni för att försäkra er om att gåvan inte i framtiden kommer att betraktas som förskott på arv bör föreskriva detta, lämpligen i gåvobrevet. Det är så enkelt som att skriva i gåvobrevet att gåvan inte ska ses som förskott på arv.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Är försäljning av fastighet till underpris förskott på arv?

2018-03-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min pappa sålde sitt hus på Smögen till min bror. De kom överens om en summa efter taxering och lån. Jag fick en mycket lite kompensation 85 000kr som de lurade av mig genom att få mig att ta emot en bil istället. Enligt en vän kan man när min pappa går bort göra en kompensation för detta. Jag fick aldrig tillfälle att tillkalla mäklare och ställdes inför faktum att huset var sålt.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den kompensation som din vän pratar om har troligtvis att göra med det som kallas förskott på arv.Enligt 6 kap 1 § ärvdabalken(ÄB) föreligger en presumtion för att gåvor som en arvlåtare under sin livstid har gett en bröstarvingen är att anse som förskott på arv. Det gäller om inget annat har föreskrivits eller måste ha avsetts med hänsyn till omständigheterna. Bröstarvingar är de avkomlingar som står närmast i ledet att ta arv från arvlåtaren, alltså arvlåtarens barn och således du och din bror.Detta gäller inte bara rena gåvor utan här kan även köp med benefika inslag falla in under gåvor, såsom köp till underpris. Mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och den faktiska köpeskillingen ska då avräknas/dras av från din brors arv och således kan man säga att det jämnas ut.Eventuella värdeökningar på fastigheten ska enligt 6 kap 3 § ÄB däremot tillfalla din bror och ses alltså inte som förskott på arv.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Hur ska man göra för att det inte ska tolkas som förskott på arv?

2018-03-10 i Förskott på arv
FRÅGA |HejVi har köpt min en sommarstuga av mina svärföräldrar. De är gifta men har inga gemensamma barn, min svärfar har 1 barn ( min fru ) och min svärmor har en son. Taxeringsvärdet på stugan är cirka 450.000:-Vi bestämmde gemensamt att köpeskillingen skulle vara 400.000: så vi har betalat 100.000:- till dem var så totalt 300.000. Hur ska vi göra för att detta inte ska tolkas som förskott på arv etc? Det finns väl något som heter gåva genom köp?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Mitt svar nedan har jag delat in i tre olika delar. Första delen handlar om hur försäljningen ska ses skatterättsligt. Andra delen gör en bedömning kring om försäljningen kan ses som en gåva civilrättsligt, vilket måste konstateras för att kunna avgöra om det kan bli förskott på arv. Tredje delen handlar om reglerna kring förskott på arv och hur ni ska gå tillväga för att det inte ska ses som ett förskott på arv. Försäljning under taxeringsvärde inom skatterättenI och med att försäljningen sker mot ersättning som understiger taxeringsvärdet så är det fråga om ett så kallat blandat fång. Vid bedömning om det först och främst ska anses som en gåva görs utifrån den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Denna princip innebär att hela överlåtelsen ska ses som en gåva om det finns någon gåvodel. Med gåvodel avser om fastighetens värde överstiger ersättningens värde. Bedömning görs utifrån en fastighets taxeringsvärde (RÅ 81 1:29). Om ersättningen är större än taxeringsvärdet utgör det en försäljning som ska beskattas. Men om ersättningen understiger taxeringsvärdet så är det att anses som en gåva. Gåvor är vidare skattefria (se 8 kap 2 § Inkomstskattelagen). Försäljning under taxeringsvärde inom civilrättenDet finns andra kriterier för om något ska vara gåva i civilrättslig mening beroende på om det är lös eller fast egendom. Utifrån omständigheterna i din fråga antar jag att sommarstugan är fast egendom, vilket aktualiserar Jordabalken, JB. Om gåvotagaren erhåller en fastighet av gåvogivaren och ger ett vederlag, så måste man bedöma om överlåtelsen ska ses som en gåva i sin helhet. Om vederlaget understiger taxeringsvärdet, så är det civilrättsligt sätt också att betraktas som en gåva (se 4 kap 29§ JB). Sammanfattat är vederlaget i ditt fall lägre än taxeringsvärdet varav det är en gåva. Förskott på arvReglerna kring förskott på arv regleras särskilt i 6 kap ärvdabalken, ÄB. Huvudregeln är en presumtion om att gåva till en bröstarvinge (biologiskt barn) alltid ska ses som förskott på arv om inget annat föreskrivs. Om gåvan ges till annan arvinge är det inte att ses som förskott på arv (6 kap 1 § ÄB). Vad jag kan utläsa från frågan är att din svärfar gett förskott på arv till din fru och din svärmor gett förskott på arv till sin son. Om ni vill bryta presumtionen föreslår jag att ni skriver ett gåvobrev om att ni inte vill att det ska vara förskott på arv. Lagen ställer inga specifika krav på hur gåvobrevet ska utformas, men avsikten med det ska tydligt framgå.För mer frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning 08-533 300 04mvh

Hur beräknas förskott på arv?

2018-03-08 i Förskott på arv
FRÅGA |ArvsfrågaTvå personer är gifta och har vardera två barn från tidigare äktenskap. Alla fyra barnen har fått vars ett lika stort penningbelopp av föräldrarna, och som dessa angett ska vara förskott på arv. Hur fördelas arvet efter den förälder som först avlider?Räknas pengarna till de två bröstarvingarna respektive till de två andra barnen in på något vis, i den samlade beräkningen av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar?Spelar det någon roll om pengarna till barnen tagits från den ena eller den andra förälderns tillgångar medan de var i livet?
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur förskottet på arvet kommer att påverka ett senare arv när någon av er dör. Vad är reglerna för förskott på arv? Det finns en presumtion i 6 kap. 1 § ÄB som säger att det som arvlåtaren gett en bröstarvinge under livstiden ska räknas som förskott på arv. I denna situationen är dina barn bröstarvinge till dig. Detta betyder alltså att om du ger ett penningbelopp till dina barn, räknas det som förskott på arv. Detta betyder dessutom att om du ger ett penningbelopp till din partners barn, som alltså inte är dina bröstarvingar, räknas det inte som ett förskott på arv. Det har därför betydelse vem det är som ger pengarna till barnen. DU kan alltså ge alla 4 barnen ett visst belopp av dina tillgångar, men det räknas enbart som förskott på arv till din egna barn. Detta är för att din partners barn har ju ingen arvsrätt efter dig och därför räknas det inte som förskott på arv. Samma sak är det om det är tvärtom, har din partner gett penningbelopp till alla fyra barn räknas det inte som förskott på arv till dina barn, de är ju inte din partners bröstarvingar. Alltså: Förskott på arv kan enbart ges till ens egna bröstarvingar. I er situation betyder det att du enbart kan ge förskott på arv till dina egna barn. Hur blir arvet? Det som är viktigt att observera i ert fall är att eftersom ni enbart har särkullbarn är det dem som ärver om ni dör, i enlighet med 3 kap. 1 § ÄB. Exempelvis: om du dör ärver inte din partner något eftersom du har så kallade särkullbarn (ej gemensamma barn). Särkullbarn ärver som huvudregel före make/maka (dock ej om testamente finns eller om särkullbarn avstår sin rätt). Det som händer om någon av er dör är alltså att man lägger ihop kvarlåtenskapen (efterlevandes tillgångar efter bodelning) tillsammans med förskottet på arvet som tidigare getts till bröstarvingarna. Sedan ska förskottet avräknas från arvslotten enligt 7 kap. 2 § ÄB. För att förtydliga har jag gjort följande exempel: När du dör har du en kvarlåtenskap på 400.000 kr (efter bodelning). Du har tidigare gett dina 2 barn ett penningbelopp på 100.000 kr var, som räknas som förskott på arv. Kvarlåtenskapen är alltså 400.000 kr och förskottet är totalt 200.000 kr, beloppet blir då alltså 600.000 kr eftersom man skulle lägga samman kvarlåtenskapen med förskottet. Det man sedan gör är att man ska avräkna förskottet från arvslotten. I detta fallet skulle arvslotten bli 600.000 kr dividerat med 2 (eftersom du har 2 bröstarvingar). Arvslotten blir då 300.000 kr var. Men eftersom de redan fått ett förskott på arv på 100.000 kr var måste det räknas av från arvslotten. 300.000 kr -100.000 kr = 200.000 kr. I slutändan blir det alltså att dina bröstarvingar får 200.000 kr var i arvslott. Alltså: Din kvarlåtenskap kommer delas lika mellan dina bröstarvingar när du dör. Eftersom de fått förskott på arv ska detta avräknas från deras arvslott. Indirekt blir det inte så stor betydelse eftersom båda dina bröstarvingar fått lika stort förskott på arv. Sammanfattningsvis Hur fördelas arvet? Arvet kommer fördelas mellan bröstarvingarna när deras förälder dör. Hur räknas förskottet in i den efterlevandes tillgångar? Förskott på arv ska avräknas från bröstarvinges arvslott. Eftersom barnen fått lika stort belopp kommer det dock inte påverkas i detta fallet. Om du efterlämnar 400.000 kr delar de lika på beloppet. Spelar det någon roll vems tillgångar det var? Ja det spelar roll. Det som är viktigt att observera i detta fallet är att det är arvlåtaren som ska ge förskott på arv till sin bröstarvinge. Om din partner har gett dina barn ett visst penningbelopp räknas det ej in under bestämmelsen om förskott på arv, dina barn är ju inte hans bröstarvingar. Det handlar om att du som arvlåtare ska ge dina barn ett visst belopp eller viss egendom, om din partner har gett dina särkullbarn en viss egendom är det inte förskott på arv. Jag hoppas det var svar på din fråga!

Kan jag ta del av min mammas arv i förväg?

2018-03-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min mamma har alzeimer dock rätt klar. Jag som dotter har en generalfullmakt samt framtidsfullmakt och sköter hennes ekonom och omsort. Mamma har nu flyttat till ett särskilt boende. Jag och min bror ska sälja hennes lägenhet och jag undrar nu om vi kan dela på de pengarna (som arv)? det är vad mamma säger att vi ska göra men jag vet ej om det är rättsligt säkert? ska jag med fullmakt, skriva under försäljningen eller är det bättre om mamma skulle göra det?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag beklagar din mors sjukdom, den är verkligen jobbig för alla involverade.Din fråga rör både hur ni kan ta del av er mors arv, samt hur förfarandet i sådant fall bör skötas. Jag hanterar frågorna separat nedan för att sedan sammanfatta mitt råd till dig. Förskott på arv genom gåvaVarje gåva (i större bemärkelse, värde etc.) som ges från en förälder till ett barn anses vara förskott av arv, om inte föräldern anger att det inte ska utgöra förskott av arv. Man presumerar således att det har varit ett förskott av arv och det räknas sedan bort vid dödsfallet. Om du och din bror är enda arvingarna och båda tar del av pengarna från försäljningen av lägenheten lika så kommer inte avräkningen på det fullständiga arvet behandlas olika och få särskild påverkan. För att besvara din fråga om det är rättsligt korrekt att ta del av pengarna som arv så är således svaret; Ja, det är fullt möjligt! Försök bevara objektivitetÄven om jag tolkar din fråga som att din fullmakt är en generalfullmakt och omfattar försäljning av lägenheten så är det inte att rekommendera att den med fullmakt för annans rättshandlande även är motparten som möjligtvis drar nytta av rättshandlingen. För att vara helt objektiva hade det bästa varit om försäljningen går att genomföra utan din fullmakt, men förstår att det oftast är lättare för er och er mor om du kan sköta det. Jag anser däremot att när försäljningen är gjord så bör er mor själv ge pengarna i gåva/förskott av arv till er utan din fullmaktsinblandade. Jag vill vara tydlig med att det i sak är fullt möjligt för er att genomföra köpet och ge pengarna i gåva till dig och din bror genom dig som fullmäktig. För att undvika att gåvan ifrågasätts, att någon arvtagare (om det finns flera) eller annan person anklagar gåvan för att vara er vilja istället för er mors, så råder jag dig att er mor skriver gåvobrev med ett vittne som bevittnar att er mor är klar nog att förstå vad det är hon ger bort. Är er mor inte klar nog så är det du som har fullmakt, men råder då att ni tar hjälp av en god man till just denna rättshandlingen. Detta menar jag är en säkerhetsåtgärd för att ingen ska kunna ifrågasätta handlingen. Mitt rådSammanfattningsvis råder jag er att genomföra försäljningen och om du nu har fullmakt att göra detta på hennes vägnar så är det okej. Pengarna bör däremot i första steget gå till er mor. Därefter som er mor tagit del av pengarna så kan hon ge dem i gåva till er. Detta blir som nämnt automatiskt ett förskott på arv om man inte skriver annat. Här råder jag er mor att själv skriva ett gåvobrev, med vittnen. På så sätt har ni ärvt pengarna från lägenheten och det har skett på ett vis som minskar möjligheter att gåvobrevet "klandras", och anklagas för att inte vara er mors rätta vilja p.g.a. hennes sjukdom. Om en gåva inte speglar gåvogivarens vilja så riskerar gåvan att bli ogiltig, och därför vill man undvika att en gåva kan ifrågasättas. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,