Förskott på arv och preskription av lånefordringar

2017-01-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är 3 helsyskon och 1 halvsyskon. En av oss fick medan båda föräldrarna levde köpa huset för ca 300000:- under marknadsvärdet, och en annan fick ett lån på 120.000:-. Detta är över 10 år sedan och nu är det dags för arvsskifte, hur ställer detta sig?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du vilken relevans för arvsskiftet undersprisförsäljningen av huset samt det gamla lånet kan ha.Mitt svar är strukturerat så att jag först redogör för reglerna om förskott på arv, för att sedan gå in på frågan om underprisförsäljningen av huset eller det gamla lånet på något sätt utgör förskott på arv. Jag avslutar med en kort sammanfattning.Reglerna om förskott på arvEn gåva från arvlåtaren till en bröstarvinge anses som huvudregel vara förskott på arv, enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (förkortad ÄB). En bröstarvinge är som huvudregel arvlåtarens barn, se 2 kap. 1 § första stycket ÄB.Förskott på arv ska avräknas från mottagarens del av arvet efter gåvogivaren. Det sker dock genom att förskottets värde först räknas in i arvlåtarens kvarlåtenskap, för att sedan avräknas från mottagarens del av arvet (6 kap. 5 § ÄB).Om det kan bevisas att underprisförsäljningen inte rör sig om förskott på arv så är det dock inte förskott på arv.Köp av hus till underprisOm den som fick köpa huset till underpris är bröstarvinge till försäljaren så rör det sig i princip om förskott på arv. Underprisförsäljning anses nämligen vara en gåva enligt 6 kap. 1 § ÄB, men bara till den del köpeskillingen understiger marknadsvärdet – alltså, i ditt fall 300 000 kr.Det gamla lånetEtt lån är i princip inte en gåva enligt 6 kap. 1 § ÄB, och därför inte förskott på arv. Eftersom det har gått mer än tio år är lånet preskriberat enligt 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130) (här förkortad PreskrL). Det innebär i princip att lånefordringen inte längre finns, se 8 § PreskrL.Preskription innebär dock inte att det har skett en gåva. Möjligen kan man i vissa fall göra gällande att vad som egentligen har skett är en eftergift av fordringen, vilket med hög sannolikt faller under 6 kap. 1 § ÄB.Sannolikt sett finns alltså inget förskott på arv till lånets belopp, vilket innebär att lånet inte spelar någon roll vid arvsskiftet. Om lånet inte vore preskriberat hade det spelat roll enligt 23 kap. 3 § första stycket ÄB, men som jag förstår din fråga har preskriptionen aldrig avbrytits enligt 5 § PreskrL.SammanfattningUnderprisförsäljning av hus till arvlåtarens barn är förskott på arv. Det ska därför avräknas från gåvomottagarens del av arvet efter gåvogivaren. Att låta ett större lån preskriberas är inte förskott på arv, varför det inte torde spela någon roll.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med förskott på arv är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Anses gåva vara förskott på arv?

2017-01-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina föräldrar håller på att skriva sitt testamente. De bor för närvarande i ett hus, som vi har kommit överens om att jag ska köpa av dem när de inte orkar bo kvar själva, om några år förmodligen. I testamentet har de skrivit att jag ska få köpa huset till en summa av 1,4 miljoner. Huset är inte värderat, men jag har en känsla av att det priset ligger lite i underkant. Dock finns det vissa skador i grunden som måste åtgärdas och dessa åtgärder vet vi inte ännu vad de kommer kosta, så därför tyckte de att detta pris var "lagom". Min fråga är: Om huset vid köpetillfället är värt mycket mer, säg 2,5 miljoner, vad händer då? Mina syskon har rätt till sin arvslott, kan de ha synpunkter på detta upplägg? Vilka problem kan man stöta på och hur bör de formulera sig i testamentet?Tacksam för svar!
Jenny Ångström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag utgår från dina uppgifter skulle det innebära att du kommer köpa huset till ett pris som understiger marknadsvärdet med 900 000 kr. De 900 000 kr kommer att ses som en gåva från dina föräldrar till dig. En gåva av relativt högt värde från förälder till barn presumeras (förutsätts) vara ett förskott på arv (se 6 kap. 1 § ärvdabalken). När dina föräldrar går bort kommer de 900 000 kr att avräknas från din arvslott för att kompensera dina syskon. Om dina föräldrar vid försäljningen klargör att det inte ska ses som ett förskott på arv bryts presumtionen och din arvslott vid dina föräldrars bortgång är oförändrad. Sammanfattningsvis kan sägas att om inte dina föräldrar klargör vid köpet att det lägre priset inte ska ses som förskott på arv kommer de 900 000 kr att avräknas från din arvslott vid ett framtida arvskifte. Hoppas att detta var svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Försäljning av hus under marknadsvärdet - förskott på arv?

2017-01-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Vi har särkullsbarn på varsitt håll och ett gemensamt barn. Vi undrar om vi kan vi sälja vårt hus till taxeringsvärdet till vår gemensamma son och bo kvar så länge vi vill. Kan han få krav på sig för detta vid någons bortgång?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Praktiskt sett är en sådan försäljning du beskriver möjlig. Säljer ni ert hus till sonen för ett pris som understiger marknadspriset på huset kommer mellanskillnaden att kunna ses som en gåva. Vi säger att marknadspriset är 1 000 tkr och er son får köpa huset för 600 tkr, i det fallet kommer 400 tkr att ses som en gåva från er till sonen. Huvudregeln är att ni är fria att ge en sådan gåva till er son, men konsekvensen kan bli att gåvan vid ett arvskifte räknas som ett förskott på arv. Reglerna om förskott på arv finns i 6 kap. 1 § ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1. Ses gåvan som ett förskott på arv kommer detta belopp att dras av från er sons arvslott, när i framtiden arvet efter er ska fördelas mellan era barn. Om vi fortsätter med exemplet ovan så kommer då er son att få 400 tkr mindre i arv vid er bortgång. Man ser det som att ni i ett sådant fall redan har delat ut en del av arvet i förtid. Dessa 400 tkr fördelas då istället på särkullbarnen.En gåva ses dock bara som förskott på arv om inget annat har föreskrivits vid överlåtelsen. Bara ni ser till att vid överlåtelsen av huset klargöra att detta inte ska ses som förskott på arv, så kommer överlåtelsen inte att påverka er sons arv. Det bästa vore att ni skriver in detta i köpehandlingen vid överlåtelsen, för att förhindra framtida bevissvårigheter. Ni skriver alltså i köpehandlingarna att ”överlåtelsen ska inte utgöra förskott på arv” eller liknande. I övrigt så blir det som en vanlig försäljning, och huset kommer efter köpet att tillhöra er son som då är fri att låta er bo där om han vill. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Presumtion om förskott på arv vid gåva till bröstarvinge

2017-01-13 i Förskott på arv
FRÅGA |hej! Min syster ska ska få köpa min mamma och pappas hus för en viss summa, men mäklaren har värdet huset till 200 000 tusen mer. Vad händer då? Har jag och mina två andra syskon rätt till att säga något om detta?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om din syster får köpa huset till 200 000 kr mindre än marknadsvärdet kan vi se det som en gåva 200 000 kr från dina föräldrar till din syster.En sådan gåva av relativt högt värde från förälder till barn antas vara ett förskott på arv (se 6 kap. 1 § ärvdabalken). Det innebär att gåvan på 200 000 kr kommer att avräknas från din systers arvslott då dina föräldrar går bort. Att gåvan blir förskott på arv är endast en presumtion som alltså kan brytas om dina föräldrar vid gåvotillfället klargör att det inte ska vara ett förskott på arv. Om det inte kan visas att gåvan inte ska ses som förskott på arv, är det förskott på arv och då kommer du och dina andra syskon att kompenseras vid arvskiftet genom avräkning från din systers arvslott.Som huvudregel får man under sin livstid ge gåvor hur man vill. Det finns alltså inte många åtgärder ni kan ta till för att stoppa gåvan. Ni får främst hoppas på eller se till att era föräldrar inte föreskriver något som gör att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Hoppas att mitt svar varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Om förskott på arv kränker laglott

2017-01-22 i Förskott på arv
FRÅGA |´Hej!Min mamma sålde sin lägenhet och gav min man och mig det mesta av pengarna i gåva, nu när hon avled så fanns det ca:120 000 kvar som skulle räcka till hennes begravning m.m.Nu har jag en syster som inte har hört av sig på länge och vill ha pengar som min man och jag har fått i gåva.Har hon rätt till det.
Karolina Jivebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvor till bröstarvinge presumeras vara förskott på arv, vilket regleras i 6:1 ÄB (Ärvdabalken). Det du fick av din mamma räknas således som detta. Enligt 6:4 ÄB behöver du inte "betala tillbaka" det du fått i gåva, även om det skulle vara så att detta överstiger det belopp du annars skulle ha fått i arv. Däremot finns det en regel, 7:4 ÄB, som reglerar den situationen då gåvan kränker laglotten. Laglotten är nämligen den del av arvet (hälften av arvslotten) efter din mamma som både du och din syster har en lagstadgad rätt till i och med att ni är hennes bröstarvingar, se 7:1 ÄB. För att regeln i 7:4 ska bli aktuell ska dock situationen ha varit så att din mamma gav er gåvan under sådana omständigheter att det är att jämställa med ett testamente. I och med att hon gav gåvan till dig som bröstarvinge, kan dess storlek ha en avgörande roll för bestämmandet om det är att likställas med ett testamente eller inte. Var beloppet således så stort att det kränker din systers laglott, kan du bli skyldig att återbära så mycket som din syster har lagstadgad rätt till. Din syster måste dock, för att nå framgång med detta, väcka talan i domstol inom ett år från det att bouppteckningen efter din mamma avslutades, se 7:4 2st ÄB. Gör hon inte detta går hennes rätt förlorad. Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Förskott på arv, annan arvinge än bröstarvinge

2017-01-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag har av min farbror fått en tomt genom gåva. Detta är min far och farbröders föräldrahem. Hur blir det när min farbror som gett mig gåvan dör. Kan mina andra farbröder kräva mig på nånting? Ses detta som ett förtida arv eller dylikt?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att din farbror var ensam ägare till fastigheten och att hans bröder därmed ej har något äganderättsanspråk.Arv behandlas i Ärvdabalken (ÄB). Förutsatt att din farbror ej skrivit ett testamente så ser arvsordningen efter hans död ut som så att ev. fru och barn ärver i första hand (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB). Har han ej fru och barn så är det hans föräldrar som ärver honom (2 kap. 2 §), är de ej i livet så är det hans syskon, alltså dina övriga farbröder och din far. Skulle din far ej vara vid liv så skulle du ta över hans rätt till arv (2 kap. 2 st. 2). När någon under sin livstid ger bort egendom så kan det ses som förskott på arv. Förskott på arv brukar i första hand gälla bröstarvingarna (den avlidnes barn). När det kommer till andra arvingar än bröstarvingarna så gäller att avräkning pga förskott endast ska ske om det har föreskrivits eller om det på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs (6 kap. 1 § ÄB).Presumtionen för annan arvinge än bröstarvingar är därmed att avräkning inte ska ske. Det är endast om det kan, genom viljeförklaring eller omständigheterna, framgå att givaren när gåvan gavs ville att den skulle avräknas från kommande arv. Givaren kan senare (efter att gåvan givits) också välja att skriva in i sitt testamente att gåvan ska avräknas arvingens arvslott.Svaret på din fråga blir därmed att om det inte finns någon omständighet som tyder på att din farbror ville att gåvan ska ses som förskott på arv så kommer den inte heller att göra det.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.Vänligen,

Förskott på arv - skatt

2017-01-16 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMin man får 10.000 i månaden av sin syster som ett förskott på ett arv som hon tänker ge min man då hon tycker att det är nu han behöver hjälp med sin ekonomi och inte när hon väl avlider. Behöver han betala skatt på sitt kommande arv som han nu får som en gåva från henne.Min man är 76 år och hans syster är 81 år.Med vänlig hälsningKarin
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi numera varken gåvoskatt eller arvsskatt. Eftersom din make får en gåva av sin syster behöver pengarna inte skattas för. När systern sedan avlider kommer makens förskott räknas av på hans rätt till arv enligt reglerna om detta i ärvdabalken.Hoppas att svaret hjälpte!

Förskott på arv och rätt till laglott

2017-01-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Har en fråga om arv och testamente. Min far som nyligen avled var ensamstående. I bankfacket hittades ett bevittnat testamente där han skriver att jag endast ska få ut min laglott samt att min syster skall få laglott plus arv. Det fanns också ett gåvobrev som var skriftligt och undertecknat där min syster får 1,2 miljoner som ska avräknas som förskott på arv enligt gåvobrevet. I boet efter vår far finns idag 900 000 kr. Hur skiftas boet mellan mig och min syster? Tacksam för svar! Vänligen, John
Anna Hovstadius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt ärvdabalken (ÄB) 6:1 (här) ska gåvor som den avlidne gett sina bröstarvingar under sin livstid ses som förskott på arv. Huvudregeln är att gåvan ska avräknas vid gåvogivarens frånfälle. I beräkningen ska gåvans värde läggas till kvarlåtenskapens värde, vilket framkommer av ÄB 6:5 (här). Formeln blir därmed 900 000 + 1,2 miljoner / 2 (antalet arvingar) = 1 050 000 kr. Detta utgör din arvslott.Laglotten är halva arvslotten, vilket framkommer av ÄB 7:2 (här). Du har därmed rätt till 525 000 kr av arvet. Resten av kvarlåtenskapen (900 000 - 525 000 = 375 000) tillfaller din syster i enlighet med din pappas vilja som kom till uttryck i testamentet.__________________________________________________________________________________________Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet!Med vänliga hälsningar,