Marknadsvärde eller taxeringsvärde vid förskott på arv av fastighet?

2016-05-29 i Förskott på arv
FRÅGA |3 st dödsbodelägare är oense om värdet på en fastighet.2 av dem vill att marknadsvärdet skall gälla1 av dem har tillskiftats fastigheten i testamente, anser att tax.värdet skall gälla, inget förbehåll finns, skall betraktas som förskott på arv.Hur gör man, vilket värde skall gälla?
Alexander Ahlfont |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid förskott på arv är det som huvudregel marknadsvärdet vid mottagandet av egendomen som ska gälla. Detta följer av Ärvdabalken 6 kap. 3 §. Man brukar dock dra av en eventuell latent kapitalvinstskatt, eftersom den nye ägaren kommer att belastas med denna skatt vid en eventuell framtida försäljning. Kapitalvinstskatten beräknas som om försäljningen skulle ske till det aktuella marknadsvärdet.För att närmare få reda på hur beräkningen av kapitalvinstberäkningen ska gå till, rekommenderar jag att kontakta Skatteverket eller en boutredningsman!Jag hoppas du har fått svar på dina frågor! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Bryta presumtion om förskott på arv

2016-05-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag undrar över gåvobrev. Om man vill att en gåva inte ska vara ett förskott på arv - hur skriver man in det förbehållet?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Av 6:1 1 st. i ärvdabalken framgår att vad som arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge, ska avräknas som förskott på dennes arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Med andra ord föreskriver lagen en presumtion att gåvor som arvlåtaren ger till sin bröstarvinge, medan arvlåtaren är i livet, ska anses vara förskott på arvet efter arvlåtaren. För att bryta denna presumtion krävs det att det antingen finns en föreskrift om att gåvan inte ska utgöra förskott på arvet, alternativt att detta framgår av omständigheterna. För att undanröja eventuellt tveksamheter om huruvida gåvan utgör ett förskott på arvet är det således att rekommendera att man gör ett förbehåll om detta, lämpligen i gåvobrevet. Lagen ställer inga specifika krav på hur gåvobrevet ska utformas, men avsikten med det ska tydligt framgå. Av den anledningen är det viktigt att specificera vad gåvan avser, vem som ska överlåta gåvan, samt vem gåvan ska tillfalla. Utöver det kan man exempelvis skriva "gåvan ska inte utgöra förskott på arv". Därefter ska gåvobrevet undertecknas med namn och datum. Observera att om gåvan avser fast egendom ska även två utomstående vittnen underteckna gåvobrevet. Lycka till!Vänligen,

Ingen tidsgräns för förskott på arv

2016-05-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Inför en bouppteckning, hur lång tillbaks i tiden kan man hävda att bröstarvinge fått s k "Förskott av arv"? Finns det en gräns för hur långt tillbaks i tiden man kan hävda detta?
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om arv och förskott på arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här. I Ärvdabalkens 6 kapitel 1§ 1 stycke står att det en person under sin livstid gett till en bröstarvinge ska räknas som förskott på arv. Eftersom regeln gäller allt en person gett under sin livstid innebär det alltså att det inte finns någon gräns för hur långt tillbaka i tiden man kan hävda att något är ett förskott på arv. Som förskott på arv brukar generellt inte räknas födelsedagspresenter eller liknande gåvor av mindre värde. Bara gåvor av större värde brukar anses vara förskott på arv. Om en gåva till en bröstarvinge inte ska räknas som förskott på arv krävs att det på något sätt framgår att det inte var meningen att gåvan skulle räknas som förskott på arv.Hoppas detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor angående förskott på arv rekommenderar jag att du vänder dig till Familjens Jurist. Du kan boka ett möte med dem här: lawline.se/boka Vänligen,

Förskott på arv när det gäller barnbarn

2016-05-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, min mor har i gåva gett bort en sommarstuga till min brors två barn.Gåvobrevet är upprättat den 21 april 2013 och mina brorsbarn fick gåvan den 7 juli 2013, med kryss i rutorna 2§ med villkor " Gåvan ävensom avkastningen därav SKA utgöra gåvotagarens enskilda egendom" och §3 Gåvan SKA INTE anses som förskott på arv.Stugans taxvärde år 2012 var 580 tusen kr (endast tomten, byggnaden 0 kr)Vår far är död sedan tidigare, stugan ägdes av min mor, även när far levde, vi är tre syskon kvar i livet.Kan man göra så, hur blir det med vår laglott/arvslott? enligt min mor kommer hon inte upprätta något testamente.
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt till dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du om denna sommarstuga räknas som förskott på arv samt hur den kan påverka arvslotten/laglotten. Jag kommer besvara din fråga genom att först skriva generellt om arvslott/laglott, sedan om förskott på arv för att längst ner ge ett sammanfattat svar på dina frågor.Arvslott/laglott:Reglerna om arv regleras i ärvdabalken (nedan förkortad ÄB; se här). När en person avlider och kvarlåtenskapen ska delas så utgår man från olika arvsklasser. Den första arvsklassen beskrivs i 2 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S2) och enligt denna paragraf är det bröstarvingarna som ska ärva först. Detta är i de allra flesta fall arvlåtarens barn. Om dessa barn är döda, ska deras barn träda in, alltså arvlåtarens barnbarn enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S2). Det som varje bröstarvinge får av arvet kallas för arvslott.Arvlåtaren kan också välja att testamentera bort en del av sin kvarlåtenskap, men bara så mycket att laglotten inte kränks. En laglott är halva arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Således kan arvlåtaren som huvudregel testamentera bort halva sin kvarlåtenskap. Förskott på arv:Huvudregeln om förskott på arv är enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) att en bröstarvinge som har fått en gåva av arvlåtaren ska avräkna denna gåva som förskott på arv. Är mottagaren en annan arvinge ska avräkning endast ske om detta har förskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs. Enligt juridisk litteratur räknas barnbarn till kategorin ”annan arvinge” så länge barnbarnets förälder ännu lever eftersom barnbarnet då inte är direkt arvsberättigat. Således antas gåvor av dessa slag inte vara förskott på arv. För att då undvika eventuella tvister är det önskvärt att arvlåtaren avger en viljeförklaring. Detta är en vilja att en gåva inte ska vara ett förskott på arv. En sådan viljeförklaring kan ges i ett testamente men kan också uttryckas i anslutning till att gåvan ges.Ditt fall:Gåvan skulle jag enligt informationen ovan inte betrakta som ett förskott på arv. Din moder har gett sommarstugan till sina barnbarn vilket, enligt lagen, är att betrakta som ett antagande att det inte ska vara ett förskott på arv. Detta förutsätter att din bror fortfarande är i liv eftersom annars skulle de vara direkt arvsberättigade och således själva vara bröstarvingar. Din mor har även har gjort en viljeförklaring vid gåvan och menar att sommarstugan inte ska vara ett förskott, vilket ytterligare stärker tesen att det inte ska vara ett förskott på arv.Er arvslott kan således minska vid er mors bortgång, dock har ni alltid minst rätt er laglott. Om denna gåva kränker er laglott finns det en bestämmelse som heter förstärkt laglottsskydd och då blir gåvor att likställa med ett testamente. Denna regel återfinns i 7 kap. 4 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P4S1). En förutsättning för att ni ska kunna tillämpa denna regel är om er mor har för avsikt att kringgå era laglotter, alltså om hon har börjat tänka på sin död och börjar ge bort sin egendom i detta syfte. Om ni inte skulle kunna få ut era laglotter kan då dessa barnbarn bli återbäringsskyldiga och om egendomen inte kan återbäras ska istället ersättning utgå för dess värde enligt 7 kap. 4 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P4S1). Eftersom din moder inte har tänkt att testamentera egendom kommer nog detta alternativ inte bli aktuellt utom i de fall denna sommarstuga utgör det största värde som din mor har. Då kan det bli svårt för er att få era respektive laglotter och då kan ni använda er av denna regel.Hoppas detta svar hjälpte dig!

Återbetalning av förskott på arv

2016-05-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Vi har en fråga ang. förskott på arv. 2002 sålde vi vårat företag till vår son för att han skulle kunna genomföra affären utan allt för stora skulder fick han ett förskott på arv på 285000kr. Vi har 2 barn till. En undran kan man begära att han återbetalar lite på förskottet firman går bra dels för våran egen skull och att det finns något kvar till dom andra. Detta vill vi göra bara så det inte tvistigheter senare. Alt testamenten det har vi gjort. MVH Kurt o Märta
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Precis som ni skriver så går det bra att er son betalar tillbaka en del av det förskott han har fått. Om han gör det kommer förskottet minskas i motsvarande mån och den del som betalas tillbaka kommer behandlas som ett lån från er till er son.Hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänlig hälsning,

Förskott på arv till efterarvsberättigat särkullbarn

2016-05-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa var gift med en kvinna som dog 1996 och hon hade ett barn som skulle ärva henne, men han avstod till förmån för min pappa, för att som jag förstår, ta ut arvet när pappa dör. Nu säger pappa att han vill betala ut arvet till honom innan han dör. Är detta möjligt? Hur gör man och måste det registreras någonstans för att det ska gå rätt till?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.Kvinnans barn i den situationen du beskriver har rätt att få ut sitt arv direkt, vilket inte hade varit fallet om denne hade varit parets gemensamma barn. Detta framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). När han/hon avstod från arvet från sin mamma till förmån för din pappa blev han/hon berättigad till så kallat efterarv som utgår när den efterlevande maken, din pappa, avlider (3 kap. 2 och 9 §§ ÄB). Att din pappa vill betala ut arvet innan han dör är fullt möjligt. Detta ses som förskott på arv och behöver inte registreras eller något liknande. Sådant förfarande ses i lagens mening som gåva och presumeras vara förskott på arv (se 6 kap. 1 § ÄB). Det är dock inte säkert att ett sådant förskott kommer innebära att kvinnans barn inte kommer få ut något arv alls när din pappa avlider. Detta beror på att när man räknar ut arvslotter och efterarv räknar man inte på exakta belopp utan på kvotdelar. Om din pappas totala förmögenhet har ändrats sedan kvinnan dog (vilket verkar troligt eftersom hon avled för längesen) påverkar alltså detta hur mycket barnet kommer få i efterarv. För att vara helt säker på att barnet inte kommer få något i efterarv måste alltså din pappa veta exakt hur stor hans förmögenhet kommer vara när han avlider, vilket av förklarliga skäl är svårt. För att öka förståelsen gör jag ett räkneexempel: Vi säger att när kvinnan dog uppgick hennes kvarlåtenskap till 500 000 och även din pappas egendom uppgick vid tidpunkten för hennes dödsfall till 500 000. Hennes 500 000 gick till din pappa eftersom kvinnans barn avstod från sitt arv till förmån för din pappa. Detta innebär att 50 % av pappans totala förmögenhet efter kvinnans död ska utgå i efterarv vid hans frånfälle (1 000 000/2=500 000). När din pappa sedan dör säger vi att hans egendom uppgår till bara 600 000. Detta innebär att 300 000, dvs 50 %, kommer gå till kvinnans barn i efterarv. Resterande 300 000 går till din pappas arvingar. Det är emellertid lika troligt att värdet på hans egendom har ökat från 1 000 000 istället för att minskat som det hade gjort i mitt exempel. Det är alltså väldigt svårt att veta vilket belopp kvinnans barns efterarv kommer uppgå till och därför kan man inte vara helt säker på att inget efterarv kommer utgå när förskottet på arvet ges ut. Det är nämligen så att när en arvinge får förskott på arv ska förskottets belopp subtraheras med dennes arvslott. Värdet på gåvan adderas även på den avlidnes totala förmögenhet. Hade kvinnans barn i det tidigare exemplet fått ett förskott på exempelvis 200 000 innan pappan avled hade denne alltså ändå fått ut 200 000 i efterarv (600 000 + 200 000 = 800 000. 50 % av 800 000 är 400 000. 400 000 - 200 000 = 200 000). Eftersom värdet på folks totala egendom skiftar ständigt går det alltså inte att veta om kvinnans barn inte kommer få ut något i efterarv när din pappa avlider om han har givit ett förskott på arvet till kvinnans barn. Hoppas att Du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Krav på skriftlig föreskrift om att gåva till barn inte är förskott på arv

2016-05-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Om en förälder ger bort en summa pengar till ett av sina barn, kan man då i gåvobrevet skriva att detta inte är att betrakta som förskott på arv, och på detta sätt gå runt huvudregeln om förskott på arv till bröstarvingar? Behövs ett gåvobrev för att det ska betraktas som förskott av arv?
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Du har helt rätt i att huvudregeln vid gåvor till bröstarvingar är att det ses som förskott på arv och att det går att bryta den genom en föreskrift om att gåvan inte ska ses som förskott på arv (ärvdabalken 6 kap 1 §). Föreskriften ska vara skriftlig och det är då lämpligt att skriva in den i ett gåvobrev.Jag tolkar din andra delfråga som att det eventuellt går att komma runt huvudregeln om förskott på arv genom att inte skriva ett gåvobrev utan bara ge gåvan till barnet. Det är inte möjligt, utan gåvan kommer ses som förskott på arv oavsett om det finns ett gåvobrev eller inte. Enda sättet att undvika att gåvan ses som förskott på arv är genom föreskriften jag beskrivit ovan.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Ska förskott på arv räknas om?

2016-05-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, för ungefär 14 år sen fick jag och min man hjälp av min pappa när vi skulle köpa vårt första hus. Jag fick 300 000 av honom som skulle ses som ett förskott på arvet. Min pappa gick bort 2009.En av mina systrar tycker nu att detta ska räknas om den dagen då vår mamma går bort. För att 300 000 då är värda mycket mer efter så många år. Jag undrar nu om det är korrekt att det ska räknas om, eller om summan ska stå fast. Tacksam för svar.
Mathilda Andersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förskott på arv finner du i Ärvdabalkens 6 kap(lagen förkortas ÄB) Enligt 6 kap. 1 § och 2 § ÄB ska alla gåvor den avlidne gett sina barn räknas som förskott, med undantag för exempelvis julklappar och pengar till utbildning. Hur storleken på förskottet ska beräknas framkommer av 6 kap. 3 § ÄB. Förskottet ska beräknas efter egendomens värde vid mottagandet, dvs. då du fick förskottet för 14 år sedan. Sammanfattningsvis innebär detta att det är 300 000kr som ska avräknas från din arvslott då er mor går bort, ingen omräkning ska alltså ske.Hoppas att du fick svar på din frågaBästa hälsningar