Förskott på arv

2016-05-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. 4 månader innan min faders bortgång så övertog jag en bil (amerikanare). Ca värde 100.000-150.000. (Vet inte värdet) värdet spelar ingen roll för mig med tanke på de var våran hobby. Nu efter hans bortgång så vill mina andra bröder att bilen ska in i arvet.. Fast de är inget skrivet att de är ett förtida arv eller gåva men har "vittnen" som vet att de var fars sista önskan att jag skulle ha den.. Vad säger lagen å vad är rätt/fel? Hur går jag tillväga?Med vänlig hälsning, uppskakad.
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga bestämmelser finns i ärvdabalken (ÄB). Du har fått en gåva från din nu avlidna far. Enligt 6:1 ÄB ska gåvor från en arvlåtare till en bröstarvinge (vilket du är enligt 2:1 ÄB) avräknas som förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det finns således en presumtion om att gåvan ska avräknas på ditt arv. Du måste därför styrka att annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Beräkning av förskott på arv

2016-04-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Om en son får 300.000 tusen som förskott på arv. Skall detta index beräknas o i så fall med vilket index?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga korrekt, så undrar du om förskott på arv ska omberäknas enligt ett index, justerad efter till exempel inflation. Om förskottet har lämnats av arvlåtaren förhållandevis lång tid innan dennes död kan nämligen förskottet motsvara ett högre värde, vid tidpunkten för arvlåtarens död.Svaret på denna fråga återfinns i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB). Där framgår nämligen följande:Enligt 6 kap. 3 § ÄB ska som huvudregel avräkning av ett förskott ske med det värde egendomen hade vid mottagandet. Det framgår emellertid också att något annat kan komma att gälla om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. När kan då undantag från huvudregeln komma att ske?I lagkommentarerna till denna bestämmelse anges några exempel på när det kan vara skäligt att värdera förskottet utefter andra förhållanden än de som rådde vid mottagandet. Om arvlåtaren till exempel har gett sina barn ett lika stort antal aktier i ett familjeföretag, men vid olika tidpunkter, så skulle det inte vara skäligt att beakta värdet vid tidpunkten för givandet, när förskottet sedan ska avräknas. Det barn som mottagit aktierna när värdet var lågt skulle därmed behöva avräkna mindre än det barn som mottagit aktierna när de hade ett högre försäljningsvärde. Detta trots att aktierna vid arvskiftet såklart har samma värde.Ett ytterligare exempel som anges i lagkommentarerna är att en bröstarvinge har mottagit en andel i en fastighet som gåva i förskott. Det skulle då kunna anses vara oskäligt att vid arvlåtarens död värdera andelen i fastigheten på annat sätt än fastigheten i helhet.För att besvara din fråga är huvudregeln den tillämpliga i det fall du beskriver, enligt min bedömning. Med andra ord skulle förskottet utgöra 300 000 kronor, och det skulle därmed inte omberäknas enligt något index. Om det faktiskt skulle vara undantagsregeln som tillämpas, så att avräkning inte ska ske enligt vad värdet var vid tidpunkten för överlämnandet av förskottet, så värderas förskottet utefter förhållandena i varje fall. Det finns således inte heller i dessa fall något angivet index att justera förskottets värde utefter.Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar, eller har mitt svar väckt några nya sådana, är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Ska pengarna ses som förskott på arv?

2016-04-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är tre syskon som ska dela arv efter vår mor. Mor har tidigare "förvaltat" arvet efter vår gemensamma far.Deras gemensamma bostad är såld och mor har delat ut pengar till oss. Mor har ett barn sedan tidigare (särkullsbarn). Måste vi räkna pengarna vi fått som förskott på arv? Ska dessa delas med särkullsbarnet? Hur ska vi i såfall dela? Laglott?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det som en arvlåtare (er mor) ger i gåva till bröstarvingarna (barnen) ska som huvudregel räknas som ett förskott på arvet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det är en mängd benefika dispositioner som faller in under gåvobegreppet, bland annat en försäljning av fastighet till underpris, betalning av skuld samt infriande av borgensförbindelse. Dock ses inte sedvanliga gåvor (t.ex. julgåvor) av mindre värden som ett förskott på arv (6 kap. 2 § 2 st.). Pengarna från en bostadsförsäljning räknas alltså som en gåva enligt lagens bestämmelse. Ytterligare ett krav för att en gåva ska bedömas som ett förskott på arv är att arvlåtaren inte avsett annat. Sålunda kan arvlåtaren bestämma att gåvan inte ska avräknas på bröstarvingens laglott och därmed inte ses som ett förskott på arv. Detta kan ske genom att arvlåtaren i ett gåvobrev intar en klausul som föreskriver att gåvan inte är ett förskott på arv. Även om ett sådant klausul saknas, kan det av omständigheterna i övrigt framgå att arvlåtaren menade att gåvan inte är ett förskott på arv. Om det är tvistigt om vad arvlåtaren hade för avsikt med sina gåvor, är det den som påstår att gåvan inte utgör ett förskott på arv, som har bevisbördan för detta. I ert fall innebär det att om ni kan bevisa att er mor hade för avsikt att gåvan (pengarna) inte skulle utgör ett förskott på arv, så kommer pengarna inte avräknas på ert arv. Men presumtionen är fortfarande att en gåva av större värde från förälder till barn är förskott på arv. Om gåvan anses vara ett förskott på arv ska gåvans värde avräknas från framtida arv. Huruvida pengarna bör delas med särkullbarnet är det primärt er mor som bestämmer, eftersom pengarna är från henne. Om särkullbarnen inte får några pengar har han eller hon inte fått ett förskott, varför denne bör utfå en större del av arvet efter modern. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Förskott på arv

2016-04-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Min faster avled 2008. Hon var gift och de hade inga barn och inget äktesskapsförrord. Nu har hennes make avlidit. Det visar sig att han givit sin syskonbarn och syskonbarnbarn 500 000 kronor i gåvor. (Gåvobrev finns och är upptagna i bouppteckningen). Min fråga är: ska dessa gåvor räknas som förskott på arv?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Vad som ska anses vara förskott på arv skiljer sig beroende på om gåvan getts till en bröstarvinge (eget barn) eller annan arvinge. Har gåvan givits bröstarvinge är utgångspunkten att det är ett förskott. Har gåva givits annan arvinge är dock utgångspunkten att det inte är ett förskott på arv. Detta enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken. Det finns dock två typfall där gåva till annan arvinge än bröstarvinge ändå räknas som förskott på arv. Dessa är följande.1. Om det framkommer att gåvogivarens avsikt var att gåvan skulle vara ett förskott. Ifall gåvobrev upprättats kan det t.ex. ha skrivits in en klausul i detta om att gåvan var tänkt som ett förskott.2. Om det framgår av arvlåtarens testamente att gåvan/gåvorna var förskott.Utöver förskott på arv finns en annan regel som eventuellt kan vara till hjälp för dig. Den rör det fallet att den efterlevande maken har, efter att denne fått ärva den först avlidne maken, genom gåva väsentligt minskat sin egendom (och därmed den egendom som härrör från den först avlidne). Regeln återfinns i 3 kap. 3 § ärvdabalken. "Väsentligt" är enligt praxis i vart fall en fjärdedel av boet (25%). Har din fasters man genom gåva minskat boets totala värde efter bådas död med en fjärdedel så ska gåvan avräknas på din fasters mans arvingar.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänlig hälsning

Lån till bröstarvinge ifrån egendom som innehavs med fri förfoganderätt

2016-05-03 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMin pappa gick bort och efterlämnade en lägenhet som min mamma sålde. Min syster har fått låna nästan hela beloppet av vinsten. Får man göra så?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om ett förskott på arv som behandlas i ärvdabalken (se ärvdabalken 6 kap). Jag tolkar det som att din far själv ägde lägenheten och att din mor i så fall ärvde den i så fall med så kallad fri förfoganderätt (som efterlevande make). Det innebär att din mor har rätt att använda vinsten genom att handla med den och även låna ut den, men inte testamentera bort den. Lånet är alltså ok.Det kommer innebära att då din mor går bort och det hon ärvt efter er far ska tillfälla dig och din syster (och eventuella andra syskon eller testamentstagare) ska det hon har fått i lån avräknas ifrån hennes arvslott för att fördelningen mellan er ska bli så rättvis som möjligt. Man utgår alltså ifrån att era föräldrar velat gynna er i samma grad. Sammanfattningsvis är mitt svar på din fråga att lånet är ok enligt svensk rätt, men att du så långt som möjligt kommer att bli ersatt för den summa hon har fått i lån så att ni sammanlagt får lika mycket efter era föräldrar. Denna "ersättning" utgår då din mor går bort och det totala arvet efter de två tillfaller er arvingar.

Förskott på arv till annan än bröstarvinge

2016-04-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min undran är: En barnlös bror har avlidit. Kvar som arvingar finns en syster plus syskonbarn efter en avliden syster. Brodern har för en kort tids sedan sålt egendom till underpris till ett av syskonbarnen. Skall nu de övriga syskonbarnen och systern kompenseras för det i bouppteckningen?Tacksam för svar
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att sälja en egendom till underpris skulle kunna klassas som ett förskott på arv till den del kostnaden understiger marknadsvärdet på egendomen. Gåvodelen blir alltså mellanskillnaden mellan betalning och marknadsvärde, vilket i sin tur blir det belopp som blir föremål för avräkning. De här reglerna hänför sig dock som huvudregel bara till bröstarvingars rätt till att få ut sin arvslott. Om det handlar om bröstarvingar ska avräkning ske av det förskott som givits. I ert fall är det inga bröstarvingar inblandade och då ska avräkning endast ske om det har föreskrivits något om det i ett testamente, eller om det av omständigheterna framgår att avsikten med försäljningen till underpris var en fråga om förskott på arv. Dessa bestämmelser framgår av 6 kap. 1 § Ärvdabalken. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Arvsförskott - utfästelse

2016-04-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi avser att ge vår en dotter en av våra fastigheter som förskott på arv. Vad behöver vi tänka på?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om en förälder ger en gåva till sin bröstarvinge under sin livstid presumeras den gåva vara förskott på bröstarvingens arv, om inget annat har föreskrivits vid gåvans givande eller med hänsyn till omständigheterna. Det är den verkliga avsikten med gåvan som har betydelse, utfästs ingenting så tar man för givet att det är ett förskott. Viljeförklaringen kan lämnas genom testamente, eller muntligen eller på annat sätt. Viljeförklaringen behöver heller inte komma från vid gåvans givande utan det kan ske senare. Vill ni redan nu tydligt föreskriva att fastigheten är ett arvsförskott kan ni även utfärda ett gåvobrev där ni särskilt föreskriver att gåvan är ett förskott på arv. Behöver ni hjälp med att utfärda ett gåvobrev kan ni klicka här.Hoppas du har fått svar på er fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma till oss.

Försäljning till underpris - Förskott på arv?

2016-04-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Om föräldrarna säljer sitt hus till underpris till ett av två syskon, ska det räknas in i bouppteckningen. Försäljningen skedde medan båda föräldrarna levde. Bådaföräldrarna är nu avlidna och försäljningen finns inte med i bouppteckningen.
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 kap. 1 § ÄB ska vad arvlåtaren i livet gett en bröstarvinge presumeras vara ett förskott på arv som därför ska räknas med i dödsboet. Detta innebär inte bara rena gåvor utan här åsyftas även försäljning till underpris, dvs. den delen av förvärvet som var benefik(mellanskillnad mellan marknadsvärde och köpeskillingen). Denna del ska alltså avräknas från arvet dagen arvlåtaren avlider enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÄB. Eventuella värdeökningar tillfaller dock som huvudregel syskonet och ska inte ses som ett förskott på arv enligt 6 kap. 3 § ÄB utan förskottet på arv beräknas som huvudregel utifrån den summa det uppgick till dagen för den benefika handlingens utförande (dvs. dagen för köpet). Så ju mer syskonet får huset till underpris ju mer kommer också ses som ett förskott på arv och då avräknas från arvet.Dock bör tilläggas att föräldrarna kan ha upprättat ett testamente eller muntligen angett att underpriset inte ska anses vara ett förskott på arv, detta är då gällande och ses då bara som en gåva föräldrarna gett i livet och ska därför inte inte avräknas. Detta följer också av 6 kap. 1 1 st. ÄB. Har det skett muntligen är det snarare en bevisfråga, dvs. att bevisa vad föräldrarnas vilja var. Men som sagt föreligger en presumption om förskott på arv varför bevisbördan främst ligger på syskonet som fått köpa för underpris. Hoppas detta var till hjälp. Med Vänliga Hälsningar,