Hur ersätts syskon vid gåva från förälder?

2015-08-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag ska få min mors fritidshus. Har även ett syskon som jag måste "lösa ut". Vilket är bästa sättetatt gå tillväga? Att vi får det tillsammans och att jag sedan köper ut mitt syskon? Vad bör man tänka på?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag antar att tanken är att modern ger dig huset som gåva medan du skall kompensera ditt syskon för halva husets värde eftersom det framtida arvet minskas.Om din mor ger dig huset, kommer detta enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6) att räknas som förskott på arv om hon inte gör klart att det inte skall räknas som det. I princip bör hon skriva det i överlåtelseavtalet om hon inte vill att gåvan skall räknas som förskott på arv.Om gåvan räknas som förskott, skall den räknas av när arv blir aktuellt (6 kap. 5 § Ärvdabalken). I praktiken gör man i detta fall på så sätt att man "lägger tillbaka" husets värde innan man räknar ut vad var och en skall ärva. När man sedan har räknat ut vars och ens arvslott enligt 2 kap. 2 § Ärvdabalken, dras husets värde av från din lott. Om inte din mor har ganska mycket egendom är det möjligt att du i så fall inte skulle ärva någonting alls. Om hon å andra sidan har mycket egendom, skulle ditt syskon naturligtvis kunna kompenseras fullt ut redan genom att du senare fick ärva mindre!Exempel:A har barnen B och C.A ger ett fritidshus, värt 500 000 kr, till B. Eftersom ingenting annat sägs vid gåvan, räknas det som förskott på arv.Något år senare avlider A, och har egendom till ett värde av 1 500 000 men inga skulder.När arvslotterna räknas ut, läggs 500 000 kr tillbaka till den övriga egendomen, och egendomen skall alltså anses vara värd 2 000 000 kr. Vart och ett av barnen skall därmed ärva egendom för 1000 000 kr.B har dock redan fått ett förskott på 500 000 kr, och ärver därför bara 500 000 kr till medan C får ut resten av egendomen, vilken är värd 1000 000 kr.Totalt sett har både B och C fått 1000 000 kr, men B fick mindre vid själva arvet.Om ni inte vill göra på det här sättet, eller om moderns egendom inte räcker till för att kompensera vid ett senare arv, bör modern i överlåtelseavtalet göra klart att det inte rör sig om förskott på arv. I så fall måste du dock istället kompensera syskonet genom betalning, men i övrigt blir det inga svårigheter! Skillnaden mot om ni gemensamt fick huset och du sedan köpte ut ditt syskon är att det kunde vara möjligt att undgå skatten - gåvor är ju skattefria - men frågan är inte helt klar och det är möjligt att det skatterättsligt inte skulle ses som en gåva. Det vore därmed en bra idé för ditt syskon att trots allt ta upp detta i deklarationen.Hoppas att svaret klarade upp situationen, och återkom gärna om det är något mer du undrar!Hälsningar,

Förskott på arv

2015-08-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far dog 2010 och min mor sitter i orört bo. Det har nu kommit till min kännedom att hon gett bort min fars del i ett företag till min syster i gåva. Jag vet inte om det finns ett gåvobrev på detta men det bör det ju göra. Min fråga är om hon har rätt att göra så och det inte ska ses som förskott på arv
Eric Brinck |Hej,Tack för din fråga jag ska försöka besvara den så gott jag kan!Då ni är helsyskon och, som jag förstår det finns inte heller några särkullbarn hos dina föräldrar, blir allt som en förälder ger bort i gåva till dig eller din syster ett förskott på arv, vilket framgår av Ärvdabalk (1958:637) 6:1 (ÄB) första stycket. Detta är en presumntion för att gåvan ska räknas som förskott, med det menas att din mor måste bryta presumntionen för att gåvan ej ska anses vara förskott på arv. Hon måste därför på något vis förmedla att hennes vilja är att gåvan av fastigheten endast ska vara en gåva, och inte ett förskott på arv. Detta brukar göras i gåvobrevet men kan också göras på annat vis. Det ska dock framgå klart och tydligt att gåvan inte ska vara ett förskott på arv för att presumntionen ska brytas. Har hon inte angett detta kommer gåvan att räknas som ett förskott på arv. Detta innebär att en avräkning görs från din systers framtida arvslott. När avräkning görs från din systers arv i framtiden så går man efter förskottets värde vid tidpunkten för när hon mottog fastigheten, 6:3 ÄB. Är fastigheten värd 1 000 000 idag och hela boets värde är värt 3 000 000 vid din mors död kommer alltså du få 2 000 000 och din syster endast 1 000 000 ur boet. Som huvudregel kan dock aldrig din syster bli återbetalningsskyldig om boets värde vid din mors död är lågt. Hon kan dock bli återbetalningsskyldig till den del du enligt lag har rätt till, dvs din laglott. Din laglott är i detta fall 25% av hela dina föräldrars kvarlåtenskap, inklusive fastigheten, vid din mors död. Säg att fastigheten är värd 1 000 000 idag, men din mor endast har tillgångar om 100 000 när hon dör så har du rätt till 1 100 000 x 0,25 % = 275 000. Din syster kommer i så fall få utge 175 000 kr, dvs det som fattas till dig för att du ska få ut din laglott. Hoppas det vara svar nog på din fråga!Vänliga hälsningar

Värdering av fastighet som förskott på arv

2015-08-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag ska få mina föräldrars sommarstuga som ett förtida arv i gåva. Min far byggde huset själv med lösvirke 1964. Han har köpehandlingar för tomten men när det gäller kostnad för själva huset så är jag inte säker på att det går att få fram. Byggarbetet gjorde han själv.Min fråga är: hur beräknar man värdet på sommarstugan så att mina systrar får motsvarande värde/pengar i arv i framtiden. Tack på förhand
Daniel Nykvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du är dina föräldrars bröstarvinge och de skänker dig fastigheten så räknas den som förskott på arv, vilket framgår av Ärvdabalk (1958:637) 6:1 första stycket. Att du mottar ett förskott på arv innebär att en avräkning görs från din framtida arvslott. När avräkning görs från ditt arv i framtiden så går man efter förskottets värde vid tidpunkten för när du mottog fastigheten (Ärvdabalk 6:3). Om värderingstidpunkten är när du mottar förskottet på arvet så kvarstår dock frågan hur huset, och fastigheten, ska värderas.Ett flertal olika linjer skulle kunna tillämpas för att göra värderingen av huset. Rättspraxis tycks dock utvisa att det är marknadsvärdet som ska vara vägledande för att beräkna förskottets storlek, något som även Skatteverket tycks ställa sig bakom (jämför exempelvis Prop. 2004/05:25 s. 24). Det är därför lämpligt att du kontaktar en professionell värderingsman som kan göra en riktig bedömning av husets, och därmed fastighetens, marknadsvärde vid tidpunkten då du mottar förskottet på arvet.Med tanke på att fastigheter generellt sett ökar ganska snabbt i värde över tid så kan det medföra att avräkningen från din framtida arvslott inte blir lika stor som om värderingstidpunkten för förskottet istället hade varit vid själva arvskiftet. En sådan situation kan mycket väl skapa osämja mellan dig och dina systrar om de anser att du har fått en orättvis fördel. Ett sätt att möjligen undvika osämja är att dina föräldrar istället ger fastigheten till alla er syskon, varvid dina systrar kan sälja sina andelar till dig till marknadsvärdet. På så vis har alla syskon fått lika mycket i gåva av sina föräldrar. Risken med ett sådant förfarande är dock att löften om att sälja eller utge förköpsrätt till fastigheter eller andelar i dessa som utgångspunkt saknar giltighet i svensk rätt, och kan därmed inte rättsligt krävas fram (jämför exempelvis domarna i NJA 1990 s. 18 och NJA 2002 s. 467). När fastigheter överlåts som gåva så har dock HD godtagit villkor i gåvohandlingen om att gåvomottagarna är skyldiga att först erbjuda de andra samägarna att köpa andelen när de önskar överlåta den, vilket utgör ett undantag till den nämnda huvudregeln (jämför domen i NJA 1981 s. 897). Detta kan tala för att villkor i dina föräldrars gåvohandling som stipulerar att dina syskon ska sälja sina andelar i fastigheten till dig till marknadsvärdet kommer att anses rättsligt bindande. Eftersom detta dock skiljer sig från 1981 års fall på punkten att dina syskon blir tvungna att omedelbart sälja sina andelar till dig istället för att endast ha skyldighet att ge dig ett erbjudande närhelst de själva önskar sälja så kvarstår en mindre risk för att huvudregeln ändå blir tillämplig. Till syvende och sist så kräver förfarandet sannolikt att du överhuvudtaget kan lita på att dina systrar kommer att sälja sina andelar till dig.Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort läget. Om något skulle vara fortsatt oklart, eller om du behöver få en professionell värderingsman förmedlad till dig, så är du välkommen att kontakta vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka. Med vänlig hälsning

Underprisköp av hus från förälder - Hur påverkas övriga arvingar?

2015-07-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan jag köpa min förälders hus under marknadsvärdet ,och att det står att det inte är något arv, utan att det blir fel vid hand död när man tänker på övrigt arv mellan syskonen?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för frågan!Om man får en gåva eller exempelvis gör ett underprisköp från en av sina föräldrar, kommer gåvan eller köpet i den delen det är under marknadsvärdet som huvudregel att räknas som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K6). Detta skulle alltså kunna påverka fördelningen av övrig egendom när arv senare blev aktuellt. Om man har skrivit klart och tydligt i köpavtalet att underprisköpet inte skall räknas som förskott på arv, är det dock det som gäller; det blir alltså inga komplikationer när arvet senare skall fördelas.Vad man i praktiken gör om något räknas som förskott är för övrigt att man vid uträkningen "återför" förskottet; man plusar alltså på det på dödsboets egendom igen och gör en fördelning utefter detta. Den som har fått förskottet anses sedan redan ha fått en del av sitt arvsanspråk täckt i och med detta. Kort sagt är alltså effekten av att något inte räknas som förskott att den som mottog gåvan (eller t.ex. fick göra underprisköpet) gynnas i jämförelse med övriga arvingar.Kort sagt:Om det står klart och tydligt i köpavtalet att underprisköpet inte skall räknas som förskott, kommer det heller inte att göra det. Detta medför att du som köpare totalt sett gynnas i jämförelse med övriga arvingar eftersom underprisköpet inte spelar någon roll vid arvskiftet senare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Köp från förälder och hur arvet påverkas

2015-08-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej hur funkar det om min broder köper pappas skog Han har gått bort Och vi är två syskon till Ärver han även del av den när mamma har gått bort Han köper den av mamma? Annica
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!BakgrundSvaret kan variera lite beroende på hur situationen ser ut. Jag antar att det varken finns fler helsyskon eller några halvsyskon eftersom de inte nämns i frågan. Jag antar också att det inte finns några testamenten som behandlar frågan. Du får gärna höra av dig igen om det inte skulle stämma!Det framgår inte av frågan om det bara var er pappa som ägde skogen från början, eller om den var samägd med er mamma (t.ex. på så vis att de ägde 50 % var). Svaret blir dock detsamma oavsett! Enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3) ärver en make all egendom från en avliden om de bara har gemensamma barn. Barnen får alltså "vänta på arvet" på så sätt att det går via den förälder som sist avlider. Alltså är det nu er mamma som äger all skog oavsett hur ägandet var fördelat tidigare.När er mor avlider, kommer ni syskon att ärva en tredjedel var av all egendom hon har (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta innebär dock inte att alla tre blir samägare av varje sak, utan snarare delar man upp egendom och pengar så att var och en får "rätt värde". Naturligtvis skulle dock skogen räknas med när man räknade ut vad var och en skulle ärva, och om den exempelvis skulle vara värd 600 000 kr skulle vars och ens arvlott öka med 200 000 kr.Om er mor säljer skogen för fullpris till brodern, är det naturligtvis så att arvet inte påverkas och inga svårigheter uppstår. Om hon däremot säljer den till underpris, blir ju arvet för var och en mindre. I praktiken har hon ju gett bort en del av skogen. Enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken skall i så fall det som brodern har "fått" räknas av från hans arvslott. I praktiken går detta till så att man då man räknar ut hur mycket var och en skall ärva "lägger tillbaka" det värde som brodern slapp betala.Exempel:A, som inte är gift, har tre barn; B, C och D. A säljer en skogsfastighet, värd 600 000 kr, till sitt barn B för 300 000 kr.A avlider, och har vid sin död egendom till ett värde av 1 500 000 kr och inga skulder.Eftersom B dock har fått ett arvsförskott på 300 000 kr i och med "rabatten" vid köpet, skall dessa "läggas tillbaka" vid uträkningen av arvslotter.Egendomen efter A skall alltså anses vara 1 800 000 kr (1 500 000 + 300 000).Var och en skall ärva 1 800 000/3=600 000 kr.C och D ärver egendom till ett värde av 600 000 kr, men B har ju fått ett förskott på 300 000 kr och detta dras av. B ärver därmed endast egendom för 300 000 kr.´Det kan vara bra att veta att man kan undvika att en gåva eller underprisförsäljning ses som förskott på arv genom att t.ex. helt enkelt skriva det i försäljningsavtalet! I så fall påverkas inte arvsfördelningen senare, men alla utom den som tjänade på gåvan eller försäljningen kommer naturligtvis att förlora på ett sådant upplägg.SammanfattningEr bror skulle liksom ni ärva en del av skogens värde om er mor hade kvar den tills hon avled. Vid fördelningen av arvet skulle ni kunna besluta att han tog skogen som sin del medan ni tog annan egendom. I vart fall skulle var och en ärva en tredjedel var av skogens värde, varför man skulle kunna säga att var och en hade rätt till en tredjedel var. Om er mor säljer skogen till er bror till underpris medan hon ännu lever, kan "rabattdelen" räknas som en gåva och därmed förskott på arv så länge er mor inte gör klart att den inte skall räknas som förskott. Den delen skulle sedan dras av från er brors arv senare, så att ni andra kompenserades.Om meningen är att ingen skall missgynnas genom er brors köp av skogen, kan ni göra på följande sätt:Er bror köper skogen till två tredjedelar av värdet. Han får alltså "sin" andel som underpris. Värdet av denna del läggs sedan tillbaka vid uträkningen av arvslotter när er mor har avlidit, och dras av från hans andel. Resultatet blir att var och en totalt sett har fått lika mycket!Jag hoppas att det ganska komplicerade svaret är till hjälp! Hör gärna av dig om det är något mer du vill veta eller om något i svaret är oklart!Hälsningar,

Sälja fjällstuga till sonen

2015-08-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Skall sälja min fjällstuga vår son. Min man och jag har var sitt barn sedan tidigare och ett barn tillsammans.Kan vi sälja fastigheten till vår gemensamme son utan att de andra barnen är inblandade?Tacksam för svar
Sara Welin |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline! Jag förstår att ni funderar på den framtida situationen med arv och så vidare, och om det påverkas av att ni säljer fjällstugan till er gemensamma son i dagsläget. Jag vet inte till vilket pris ni har tänkt att sälja stugan för. Om det är till marknadsvärdet spelar det inte någon roll om det är till son ni säljer eller inte. Man har ju rätt att förfoga över sin egendom hur man vill, där att sälja den naturligtvis ingår. Om ni har tänkt att sälja den till underpris gäller annat. Det som en arvlåtare har gett en bröstarvinge, som i detta fall er son är, under sin livstid ska avräknas som förskott på arv om inget annat har föreskrivits eller som med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett när egendomen gavs, se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1. Detta innebär att ni bör bestämma er i förväg om ni vill att detta ska räknas som ett förskott på arvet till er gemensamma son eller inte. Räknas det som förskott på arv innebär det att er son inte kommer ärva lika mycket i framtiden, eftersom han då redan har erhållit en del. Hoppas att detta var svar på er fråga!Med vänlig hälsning,

Vill inte att gåva till barn ska räknas som förskott på arv

2015-08-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Hejsan!Efter diskussion med mina vänner vill vi ha klarhet i denna fråga. Vi är två makar med två gemensamma barn. Kan vi hjälpa/ge ekonomiskt stöd till bara ett av barnen och inget till det andra? Räknas det inte som ett förtida arv. Kan man t.ex. skänka en stor summa pengar bara till det ena barnet och inte ge något alls till det andra? Kan man som makar dela sin förmögenhet som man vill mellan de gemensamma barnen medan man är i livet?MVH / Ingrid
Caroline Orava |Hej Ingrid, och tack för din fråga.I 6 kap. 1 § ärvdabalken anges att vad arvlåtaren under sin livstid gett till en bröstarvinge ska avräknas som förskott på bröstarvingens arv efter arvlåtaren, om inget annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Detta innebär att huvudregeln är att det räknas som ett förtida arv om du och din make skänker en stor summa pengar till ert ena barn, men ingenting till det andra. För att undvika att gåvan ska räknas som ett förtida arv kan ni upprätta ett gåvobrev där ni uttryckligen anger att gåvan inte ska avräknas som förskott på framtida arv efter er.Ni kan alltså dela er förmögenhet precis så som ni själva vill mellan era gemensamma barn medan ni är i livet, men om ni inte vill att gåvorna ska räknas som förskott på arv bör ni ange detta i gåvobrev. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev är ni välkomna att göra detta via Lawline's avtalstjänst: http://lawline.se/avtal/gavobrev.Vänlig hälsning,

Förskott på arv behöver inte stå i testamente

2015-07-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har två vuxna barn. Det ena barnet får en gåva i form av en lägenhet värd ca. 1.700 000 SEK.Hur skriver jag i ett testamente om detta , så att det andra barnet till slut kan få samma summa?Eller finns det något annat förslag?mvh
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Som huvudregel ska gåvor som den avlidne under sin livstid gett till någon av sina bröstarvingar räknas som ett förskott på deras arv. Gåvans värde ska därmed dras av från bröstarvingens arvslott i samband med arvskiftet. Gåvan som du ger ditt ena barn ska således automatiskt ses som ett förskott på arv och ska därför dras av från dennes arvslott vid ett framtida arvsskifte. På så sätt kompenseras ditt andra barn.Jag förstår dock om du vill säkerställa att så blir fallet, du kan därför skriva in i ditt testamente att denna gåva _ska_ räknas som förskott på arv. Detta är ingen nödvändighet utan den ska räknas som det ändå men det kan kännas mer säkert för dig!