Preskriberas förskott på arv?

2017-10-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.Finns det någon tidsgräns för när ett förtida arv inte längre behöver avräknas ?
Natalie van van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förskott på arv preskriberas inte Reglerna om förskott på arv finner du i 6 kap. Ärvdabalken.Först vill jag berätta om vad som räknas som förskott på arv. Det presumeras att alla gåvor som ges till ens bröstarvingar är förskott på arv och ska avräknas från arvet. Bröstarvingar är avkomlingar från den avlidne, dvs barn. Har även barnen avlidit räknas barnbarnen som bröstarvingar, o.s.v. ner i det ledet. Även gåva som ges till annan än bröstarvingar kan räknas som förskott på arv, men behöver då innehållit ett sådant villkor om avräkning, eller att andra omständigheter tyder på detta, för att innebära förskott istället för en vanlig gåva. Vad gäller preskriptionen så preskriberas inte förskott på arv efter viss tid. Det slutar aldrig gälla. Allt som en arvlåtare ger i form av förskott på arv ska räknas av mot arvtagarens arvslott.(6 kap. 1 § Ärvdabalken). De kostnader föräldrar har lagt på sitt barns underhåll och utbildning räknas inte som förskott på arv. Inte heller sedvanliga gåvor, så som födelsedagspresenter som inte gått långt utöver givarens ekonomiska förutsättningar. (6 kap 2 § Ärvdabalken)Huvudregeln är att det är egendomens värde vid mottagandet som ska avräknas, inte värdet på egendomen vid arvlåtarens död.6 kap. 3 § Ärvdabalken Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Förskott på arv vid överlåtelse av fastighet?

2017-10-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! jag har ett fritidshus som min ena dotter (har 2) vill köpa av mig för 2 000000, taxeringsvärdet är 1 016 000:- och enl.mäklare marknadsvärdet 2 000 000 - 2 500 000. Hon tar över lånen på 1 400 000, måste det räknas som förskott på arv eller kan man skriva in att det är ett rent köp?Känner mig väldigt förvirrad. Tacksam för hjälp från er i denna fråga
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förskott på arv regleras i 6 kap. ärvdabalken (ÄB). En förälder får fritt under sin livstid sälja eller ge bort egendom till sina barn. Gåvor som en förälder ger sitt barn ses som förskott på arv om inte annat anges (6:1 ÄB). Om en fastighet säljs till marknadsvärde kommer försäljningen inte få någon påverkan på ett framtida arv. Om däremot en fastighet säljs till underpris kan överlåtelsen komma att ses som gåva och då kommer mellanskillnaden utgöra ett förskott på arv om inget annat angetts att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv.Alltså om din dotter köper fritidshuset till marknadspris kommer det inte räknas som förskott på arv och därmed inte påverka det framtida arvet. Om hon däremot skulle köpa det till underpris kan mellanskillnaden komma att utgöra förskott på arv om inget annat anges som säger att det inte ska utgöra förskott på arv. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ska en gåva avräknas som förskott på arv?

2017-10-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Om min far ger som gåva större delen av sin förmögenhet till annan familjemedlem och om han sedan avlider och resterande arv skall delas. Räknas då gåvan som förtida arv och återgår till arvsmassan? Finns det någon tidsgräns där förtida arv är förbrukat och gåvan inte räknas med i arvsmassan?
Sara Nordekvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB), och reglerna om förskott på arv finns mer specifikt i 6 kap.. Det framgår inte av frågan vilket sätt din far och den som mottog gåvan är släkt på. Presumtionsreglerna vid arv är nämligen olika beroende på om den som mottog gåvan är din fars bröstarvinge eller ej. Det framgår inte heller om din far hade skrivit något testamente, nedanstående svar utgår från att det inte finns något testamente. Den som tog emot gåvan är bröstarvingeAv 2 kap. 1 § ÄB framgår att den som är släkt med din far i rakt nedstigande led är hans bröstarvinge, det vill säga hans barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Utgångspunkten är att gåva till en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § ÄB. Det gäller dock inte om din far har gett uttryck för att gåvan inte ska avräknas, exempelvis genom en anteckning i gåvohandlingen eller i ett testamente. Den som tog emot gåvan är inte bröstarvingeOm den som mottog gåvan inte är bröstarvinge enligt ovanstående gäller motsatsen. Det vill säga en gåva som ges till en arvinge som inte är bröstarvinge ska inte avräknas som förskott på arv, om det inte framgick att den skulle avräknas vid gåvotillfället eller annars framgår av testamente. TidsfristDet finns ingen lagstadgad tidsgräns för hur länge något kan anses vara ett förskott på arv. Domstolen har dock beaktat tidsaspekten vid avgörandet om gåvogivaren haft för avsikt att gåvan ska avräknas som förskott på arv. I ett fall från hovrätten uttalades att det faktum att gåvorna givits 25 år innan gåvogivarens död talade mot att gåvogivaren haft för avsikt att gåvorna skulle avräknas som förskott på arv. Alltså Bröstarvinge = Gåvor ska som huvudregel ses som förskott på arvAnnan arvinge = Gåvor ska som huvudregel inte ses som förskott på arvOch huvudregeln kan frångås om gåvogivaren ger uttryck för att gåvan ska respektive inte ska avräknas genom någon form av viljeförklaring. Hoppas att det här besvarade din fråga!

Ogiltigförklaring av gåvobrev i vissa dödsfall

2017-10-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har upptäckt att felaktiga uppgifter använts i samband med uppdelning av förskott på arv.Vill därför ogiltigförklara gåvobrevet när min förälder avlider.Men vad händer om mittsyskon avlider före min förälder?Har jag då förlorat möjligheten att hävda ogiltigförklaring?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Arvsregler om förskott på arv återfinns i 6 kap. ärvdabalken (ÄB) se här.När en person (arvlåtaren) avlider ska hans eller hennes egendom fördelas mellan arvingar. Om arvlåtaren upprättat ett testamente eller gåvobrev i vilken förskott på arv noterats, ska arvingarnas andel i kvarlåtenskapen minskas i motsvarande mån (6 kap. 1 § ÄB). Om din syskon avlider före din förälder har du inte förlorat möjligheten att ansöka om ogiltigförklaring eller jämkning av gåvobrevet (se 7 kap. 3 och 4 § ÄB). Eventuella gåvobrev som inskränker på en bröstarvinges laglott kan som regel klandras hos domstol senast ett år efter bouppteckningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Avtala bort presumtionen om förskott av arv

2017-10-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Mina föräldrar äger ett torp som de vill ge bort som gåva till mig och mina tre syskon innan de går bort. Med i bilden finns ytterligare ett halvsyskon som min far fick "vid sidan om" under vår uppväxt. Detta halvsyskon kommer naturligtvis vara med i arvsfördelningen när det är dags men eftersom han inte haft kontakt med oss under alla år och inte har någon relation till torpet vill mina föräldrar att det skall tillfalla oss fyra syskon (helsyskon). Vi har inget agg mot vår halvbror men han bor i en helt annan landsända och kommer inte kunna bruka torpet. Jag tror att en sådan gåva kommer räknas som ett förskott på arv men vad säger lagen? Vi tycker alltså att han självklart skall vara med när boningshuset och andra tillgångar skiftas men går det att undanta torpet?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om förskott av arv finns i 6 kap ärvdabalken (här). Inom arvsrätten är en gåva till bröstarvinge principiellt att presumeras (antas) som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Undantag från denna princip kan dock göras, om det av föreskrift eller annars av omständigheterna framgår, att arvlåtarens avsikt varit att gåvan inte skulle ses som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det räcker med att en särskild föreskrift intas i gåvobrevet, som anger att gåvan inte skall ses som förskott på arv. Detta räcker för att gåvan skall undantas från principen om förskott på arv.Det tycks även vara så, enligt din fråga, att det finns fler tillgångar, varför ert halvsyskons rätt till laglotten inte kommer inskränkas när er far avlider.Ni kan alltså avtala att gåvan inte ska vara förskott av arv.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur blir en gåva ett förskott på arv?

2017-10-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Om man är tre syskon. Föräldrarna ilivet. Det ena syskonet vill köpa en stuga o föräldrarna erbjuder det syskonet en miljon i förskott på arv. Är allt ok med det om man skriver ett avtal om det? Måste alla syskon skriva under? När så arvet senare delas är det väl en miljon som räknas, inga räntor och så? MVH
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om förskott på arv hittar du i 6 kapitlet 1 § Ärvdabalken. Om syskonet får en miljon i gåva från sina föräldrar kommer det att ses som ett förskott på arv om det inte bestäms att gåvan inte ska betraktas som ett förskott på arv genom t.ex. ett gåvobrev. I detta fall kommer pengarna alltså att räknas som ett förskott på arv om inget annat bestäms. Det krävs med andra ord inget avtal. När arvet efter föräldern/föräldrarna sedan ska fördelas bland syskonen så kommer gåvan på en miljon kronor att avräknas från syskonets (den som fick gåvan) arv.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan dödsboet driva in bestridda skulder som står i testamentet?

2017-10-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Om det i ett testamente står att en person ska få avdrag på sitt arv pga att hen har skulder till dödsboet, men personen som har "skulden" anser att det inte stämmer. Den avlidne har skrivit lappar med summor som ska vara skuldbelopp. Det finns bevis på att den avlidne har satt in pengar till personens konto, men detta är inget lån det finns ingen muntlig eller skriftlig överenskommelse dom emellan. Kan detta verkligen stämma att man kan skriva upp "skulder" som personer inte kommit överens om att det e skulder?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk fordringsrätt gäller det som huvudregel att det är den som vill driva in en skuld som har bevisbördan för att det faktiskt finns en skuld att driva in. Det är alltså borgenären (den som har rätt att driva in skulden) som måste bevisa skuldens giltighet. Om borgenären dör blir dödsboet ny borgenär och i förlängningen den arvinge som tar över fordringen. Skulden kan dock inte drivas in automatiskt bara för att den står antecknad i testamentet. Den som vill driva in skulden måste fortfarande bevisa skuldens giltighet.Av din fråga framgår emellertid inte varför arvlåtaren hade fört över pengar till arvingens konto. Detta spelar ingen roll om det handlade om ett köp eller någon liknande onerös transaktion (det vill säga om arvlåtaren erhöll någonting i motprestation), men om det var en gåva aktualiseras ärvdabalkens bestämmelser om förskott på arv.När en arvlåtare har gett gåvor till en bröstarvinge under sin livstid ska värdet av dessa i huvudregel avräknas från arvingens lott när arvet ska fördelas (6 kap. 1 § ärvdabalken). Undantag gäller från denna bestämmelse om det framgår av omständigheterna att arvlåtaren avsåg att gåvorna inte skulle avräknas som förskott på arv. Någon sådan avsikt verkar arvlåtaren inte ha haft i ditt fall, varför min bedömning är att gåvorna ska avräknas som förskott på arv. Detta får en liknande effekt som om arvingen hade en skuld till arvlåtaren, eftersom det innebär att den andel av arvet som arvingen kan erhålla minskar.Kort sammanfattat är det alltså alltid den som vill driva in en skuld som har bevisbördan för att en skuld föreligger. Om arvlåtaren har gett gåvor till en bröstarvinge under sin livstid ska dock dessa som huvudregel avräknas som förskott på arv, vilket minskar arvingens del i arvet på ett liknande vis som om det hade förelegat en skuld.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Hur kan mina föräldrar ge bort huset som förskott på arv? Och hur ska arvet sedan fördelas mellan mig och mina syskon?

2017-10-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Om mina föräldrar vill ge mig ett arvsförskott på huset de äger, hur ska de gå tillväga och vad baseras beloppet på? Jag har 2 systrar att dela arvet med.
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag ifrån att dina föräldrar ska ge dig hela huset som gåva utan att ta emot någon betalning från dig. Jag förutsätter också att det belopp du nämner i din fråga är det belopp som ska räknas av ifrån ditt arv vid en framtida fördelning av arvet från dina föräldrar. Jag förutsätter också att den kvarlåtenskap som ska fördelas mellan er syskon i framtiden är av större värde än huset som du nu får i gåva, skulle förskottet på arvet kränka dina syskons laglotter kan nämligen andra regler än de nämnda i svaret bli aktuella. De kan ge bort huset genom att upprätta ett gåvobrevOm dina föräldrar vill ge dig deras hus som förskott på arv gör de så enklast genom att upprätta ett gåvobrev. När man ska upprätta ett gåvobrev för en fastighet finns en del formkrav som ni måste beakta. Dessa formkrav är: Avtalet ska vara skriftligt, innehålla uppgift om vilken fastighet det är fråga om, innehålla en förklaring av givaren/givarna (dina föräldrar) att fastigheten ska ges bort till mottagaren (dig), innehålla uppgift om köpeskillingen (i ert fall räcker det med att skriva att fastigheten ges som gåva), innehålla uppgift om hur stor del av fastigheten som ges bort samt skrivas under av både gåvogivare och gåvomottagare (4 kap 1 och 29 §§ Jordabalken) Om alla dessa formkrav beaktas och underskrifterna bevittnas av två personer (20 kap 7 § Jordabalken) så kan du sedan använda gåvobrevet för att söka lagfart på fastigheten. Dina föräldrar behöver inte skriva något om att gåvan ska ses som förskott på arv eftersom det presumeras att gåvan är förskott på arv (6 kap 1 § Ärvdabalken). Det är alltså endast när gåvan inte ska ses som förskott på arv som ni måste skriva det i gåvobrevet. Eftersom att gåvan ska räknas som förskott på arv ska den räknas av från din arvslott vid en framtida fördelning av arvet Förskott på arv innebär att en bröstarvinge (i detta fall du) har fått en gåva som sedan ska räknas av från dennes arvslott när arvet från föräldrarna ska fördelas. Rent praktiskt går det till så att fastighetens marknadsvärde vid gåvotillfället (jämför exempelvis Prop. 2004/05:25 s. 24) räknas in i den avlidnes kvarlåtenskap (6 kap 3 § Ärvdabalken). Därefter räknar man ut alla barnens arvslotter. Huvudregeln är att alla barnen ska ha lika stor del och därför måste det barn som fått ett förskott på arv räkna av värdet på förskottet från sin arvslott som sedan de andra barnen får dela på. Jag ska nedan ställa upp ett exempel:Dina föräldrars hus har vid tillfället när de ger dig huset ett värde på 100 000 kr. När båda dina föräldrar går bort har de en kvarlåtenskap som ska fördelas mellan dig och dina två syskon på ett värde av 500 000 kr. Eftersom du redan har fått huset som förskott på arv så måste man tänka på detta när man fördelar arvet mellan er syskon. Därför lägger vi till 100 000 kr (värdet på huset vid gåvotillfället) till värdet av dina föräldrars kvarlåtenskap (100 000 kr + 500 000 kr). Det totala värdet som ska fördelas mellan er blir då 600 000 kr. 600 000 kr / 3 = 200 000 kr. Du och dina syskon ska ha 200 000 kr var i arv från era föräldrar. Men eftersom du redan har fått huset till ett värde av 100 000 kr så kommer du endast att få 100 000 kr i arv från dina föräldrars kvarlåtenskap som hade ett värde av 500 000 kr. Dina syskon får alltså dela på de 400 000 kr (500 000 kr – 100 000 kr = 400 000 kr) som finns kvar efter att du har fått dina 100 000 kr och huset du fick i gåva. Enligt mitt exempel kommer ni alltså alla tre att ha fått ärva till ett värde av 200 000 kr, din arvslott bestående av huset som hade ett värde på 100 000 kr samt 100 000 kr från kvarlåtenskapen och dina två syskon 200 000 kr var från kvarlåtenskapen. Problematiken med att ge bort en fastighet som förskott på arvDet kan vara problematiskt att ge bort en fastighet som förskott på arv då fastigheter ofta ökar ganska mycket i värde från gåvotillfället och tidpunkten när hela arvet från föräldrarna ska fördelas. Det kan därför vara bra att ha i åtanke att det kan uppstå osämja mellan er syskon om huset du får i arv ökar från 100 000 kr i värde (enligt mitt exempel ovan) till en betydligt högre summa eftersom det ändå endast är 100 000 kr som ska räknas in som värdet på förskottet på arvet. Det kan då tyckas orättvist att du då indirekt fått ett arv som är betydligt större än dina syskons. Ett sätt att möjligen undvika denna osämja är att dina föräldrar istället ger huset till alla er syskon och sedan kan dina syskon sälja sina andelar till dig till marknadsvärdet. På så sätt har ni alla tre fått lika mycket i gåva av dina föräldrar. Risken med detta är att löften om att sälja eller utge förköpsrätt till fastighet saknar verkan inom svensk rätt. Skulle dina syskon vägra att sälja sina andelar i huset efter att de lovat att göra så så kan du alltså inte med några rättsliga medel tvinga dem till det (se till exempel NJA 1990 s. 18 och NJA 2002 s. 467). Det skulle eventuellt vara möjligt att i gåvobrevet uppställa en skyldighet för dina syskon att först erbjuda dig att få köpa deras andelar i huset om de ska sälja dem (jämför domen i NJA 1981 s. 897). Det innebär att ett villkor i gåvobrevet om att du ska få köpa deras andelar före någon annan kan vara rättsligt bindande och göras gällande. Men utgångspunkten lär ändå bli om du litar på att dina syskon kommer att sälja sina andelar i huset till dig eller inte.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist!- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,