Villkor i skuldebrev/gåvobrev

2016-09-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag ska låna ut en större summa till ett av våra barn. Jag vill upprätta ett skuldebrev där det bl.a. finns specificerat att skulden kommer att räknas av ifrån barnets del av arvet, eftersom lånet är utan amorteringar.På vilket sätt kan jag formulera detta så det blir juridiskt riktigt?MVH/Stefan
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inte riktigt uttyda vad avsikten med lånet är. Om din tanke är att barnet faktiskt ska betala tillbaka vid någon tidpunkt, blir det för det fall lånesumman även skulle dras av på dennes arv, en "dubbel skuld". Skuldebrevet återstår fortfarande efter lånegivarens bortgång, fast då i dödsboet. Om din tanke däremot är att det i praktiken ska vara en gåva, blir det mer naturligt att tala om förskott på arv, eftersom då har barnet faktiskt fått pengar istället för att vara skyldig pengar. Det går förstås att utforma skuldebrev så att det efterskänks vid borgenärens död, och istället räknas som ett förskott på arv, om du känner att det är ett skuldebrev du vill ha.För det fall du avser att ge summan i gåva, som sedan räknas av på barnets arv, kan du skriva ett gåvobrev där du preciserar detta. Även om det finns en presumtion att gåvor som getts till bröstarvingar ska räknas som förskott, se 6 kap. 1 § ärvdabalken, kan det vara klokt att försäkra sig om att det blir så genom att skriva ner det i gåvobrevet. Det finns inga direkta formkrav för gåvobrev, men om du behöver hjälp med att upprätta ett sådant, se denna länk: http://lawline.se/avtal/gavobrev.För det fall du vill ha ett skuldebrev, kan du upprätta ett sådant och i det föreskriva att det ska efterskänkas vid din bortgång, och istället räknas som ett förskott på arv. Ett annat alternativt är att summan som skuldebrevet avser ska krävas in till dödsboet. Båda alternativen får i praktiken samma resultat. Särskilt om ränta inte krävs. Skuldebrev har inte heller några direkta formkrav, förutom att det ska vara skriftligt och underskrivet (inte minst för bevisvärdets skull). Om du behöver hjälp med att upprätta ett skuldebrev som innehåller precis de villkor som du önskar, kan vi bistå dig genom denna länk: http://lawline.se/avtal/skuldebrev.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Förskott på arv

2016-09-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.Har en fråga angående förskott på ett kommande arv.Vi är tre bröder som kommer att ärva vår mor som sitter på en demensavdelnig på ett hem.Skulle vilja veta om man kan ta ut ett föskott på hennes tillgångar innan hon går bort.Min äldsta bror är god man till våran mor.
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett arv avser fördelningen av en avliden persons egendom (personens kvarlåtenskap). För att arv ska kunna utdelas krävs således att någon har gått bort. Fram till dess att en person dör, är det denna person som har att bestämma över hur personens tillgångar ska förvaltas eller förbrukas. Med andra ord är det Er mor som har att bestämma hur hennes egendom ska användas fram till då hon går bort. Av detta följer även att det är endast Er mor som kan ge ett eventuellt förskott på ett arv. Ni har således ingen möjlighet att ensidigt "ta ut" ett förskott på ett arv. Regler kring hur en god man ska agera finns i föräldrabalken. Dessa gör det dock inte möjligt för Er bror att ge er en del av Er mors tillgångar, se bl.a. 12:1 och 11:5-6 föräldrabalken. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att ni vände er till Lawline med er fråga!

Gåva av fastighet, förälder till barn

2016-08-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor vill skanka sin fastighet till mig. Jag har en bror som inte pratat med min mor och far pa 12 ar. Han kom inte till min fars begravning i juni m.m. Kan min mor skriva over huset pa mig med ett gavobrev?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då din fråga berör gåva av fastighet finns regler om detta i bland annat jordabalkens 4 kapitel, som du hittar här. Att ge bort en fastighet i gåva går bra, att tänka på är att då det gäller fastigheter finns vissa formkrav som måste uppfyllas, JB 4kap, JB 4:29. Dessa formkrav innebär bland annat att ett skriftligt gåvobrev måste upprättas samt att både din mor och du måste skriva under, JB 4:29 samt 4:1. Att tänka på då fastighet byter ägare är att man måste söka lagfart inom tre månader, vidare information om detta kan du få via lantmäteriet som du hittar här.Ytterligare en sak att tänka på då din mor vill ge fastigheten i gåva till dig men inte till din bror är att gåvor som huvudregel räknas som förskott på arv då det rör sig om gåvor till barn, Ärvdabalken 6:1. Detta innebär att den fastighet som du får i gåva kommer att räknas som en del av ditt framtida arv om inte annat anges. Vill man inte att gåvan ska ses som en del av framtida arv måste den viljan uttryckas, det går då bra att i gåvobrevet ange att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Vidare finns en regel om så kallad förstärkt laglott som innebär att gåvan trots allt ska avräknas på framtida arv men den gäller i situationer då gåvan är att likställa med testamente, tex då gåvan ges i nära samband med givarens död, ÄB 7:4. Utifrån hur jag förstår er situation bör dock inte denna bestämmelse bli aktuell. Att skriva ett juridiskt korrekt gåvobrev kan du få hjälp med via vår avtalstjänst som du hittar här. Hoppas att detta gav svar på din fråga!MVH

Hur påverkas arvsfördelningen vid försäljning av fastighet till underpris?

2016-08-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Pappa vill sälja sitt hus till Mig ( Dotter) för taxeringsvärdet. Jag har tre syskon, och jag undrar hur det ställer till det med arv?
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga. Frågor som rör arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). Om arvlåtaren (din pappa) inte har skrivit något testamente vid sin död skall din pappas kvarlåtenskap fördelas med ledning av arvsreglerna. Den starka huvudregeln är då att arvet skall fördelas lika mellan arvlåtarens arvingar, detta framgår av 2:1 ÄB. Under förutsättning att din pappa har fyra barn (du och dina 3 syskon) kommer arvet efter er pappa fördelas lika mellan er fyra s.k. ”bröstarvingar”. Varje barn har då varsin arvslott som skall motsvara ¼ av er pappas kvarlåtenskap.Eftersom att arvsreglerna är uppbygga utifrån att varje arvinge skall ärva lika mycket finns en särskild presumtionsregel i 6:1 ÄB. Av denna regel framgår att vad arvlåtaren har gett i gåva till bröstarvinge skall avräknas som förskott på arv från bröstarvingens arvslott. Det innebär att värdet av gåvan räknas bort från det som barnet ska få i arv och gör att de andra barnen får mer i arv än den som redan fått en gåva. Barnet som mottagit gåvan anses alltså redan ha fått en del av arvet. Avräkning av förskottet skall beräknas utifrån gåvans värde vid tidpunkten för mottagandet och inte vid arvlåtarens död. Detta framgår av 6:3 ÄB. I begreppet ”gåva” innefattas även försäljning till underpris. Under förutsättning att fastighetens taxeringsvärde är lägre än fastighetens marknadsvärde kommer fastigheten att säljas till underpris till dig. Mellanskillnaden mellan fastighetens marknadsvärde och fastighetens taxeringsvärde kommer alltså anses utgöra en gåva från din pappa till dig.Observera dock att denna regel är en presumtionsregel vilket innebär att om din pappa faktiskt vill gynna dig och inte vill att gåvan skall anses som förskott på arv kan han upprätta ett gåvobrev där det framgår att gåvan inte skall anses som förskott på arv. Sammanfattningsvis – om du köper fastigheten till ett pris som understiger fastighetens marknadsvärde kommer mellanskillnaden mellan fastighetens marknadsvärdet och köpeskillingen anses utgöra en gåva från din pappa till dig. Eftersom arvet enligt huvudregel skall fördelas lika mellan samtliga bröstarvingar kommer värdet av gåvan att avräknas från din arvslott. Om din pappa inte vill att gåvan skall avräknas som förskott på arv måste detta uttryckligen framgå. En sådan vilja bör dokumenteras skriftligen exempelvis i ett gåvobrev för att undvika oklarheter vid arvskiftet. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Förskott på arv

2016-09-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Om min bror kontinuerligt under 20 år levt på mina föräldrar och plockat ut det mesta av deras pengar från deras konto genom att min mor gett han kort och pinkoder.. räknas det som gåva ? går det att hävda att min bror fått sin del av arvet? nu lever föräldrarna fortfarande men deras ekonomi är körd i botten . det enda dom har kvar är en skogsgård typ. kanske går det att anmäla min bror på nått sätt? dom har hela tiden mörkat pengautflödet för mej .
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till en början bör poängteras att under sin livstid har dina föräldrar full rätt att spendera sina pengar på vilket sätt de vill. De har ingen skyldighet (juridiskt sett) att fördela sin egendom "rättvist" mellan syskon eller berätta om eventuella spenderingar. Med det som grund kan vi gå vidare till frågan vad gäller de pengar din bror fått av dina föräldrar. Som jag förstår frågan undrar du om dessa gåvor kan vara att se som ett förskott på arvet från dina föräldrar. Regler kring detta finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 6:1 ÄB gäller att gåva som en förälder givit sitt barn under sin livstid, ska räknas som förskott på arvet om inte annat har föreskrivits eller måste antas ha varit avsett. Det presumeras således att gåvan ska räknas som ett förskott på arvet. Det är således denna fråga som måste besvaras för att avgöra om det kan ses som att din bror "redan fått sitt arv". Svaret beror alltså på huruvida det har föreskrivits i samband med gåvan att den inte ska betraktas som förskott på arvet eller om det på grund av omständigheterna kan antas ha varit avsett att gåvan inte skulle betraktas som förskott på arvet. Är så inte fallet ska gåvan räknas som förskott på arv.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv

2016-09-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har för avsikt att såsom förskott på arv skänka min dotter en fastighet. Vilket värde anses då förskottet ha uppgått till? Är det marknadsvärdet, eller skall man dra av den vinstskatt, som skulle uppstå vid en eventuell försäljning.
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här. Förskott på arv regleras särskilt i 6 kap. ÄB.Det som en arvinge har erhållit som förskott på arv, ska senare avräknas på dennes andel i dödsboet, 6 kap. 1 § ÄB. Vidare framkommer i 6 kap. 3 § ÄB att det är värdet vid gåvans mottagande som ska ligga till grund för avräkning. Eventuella värdeökningar/värdeminskningar är alltså utan betydelse för avräkningen. Marknadsvärdet är det som kommer ligga till grund för avräkning om inte du föreskriver i ett eventuellt gåvobrev/testamente att du vill att annat värde ska användas. Vilket värde som ska ligga till grund för avräkning är upp till dig. Latent vinstskatt eller dylikt behöver du inte beakta i detta läge. Om du väljer att bara ge fastigheten utan att själv ange till vilket värde den ska avräknas, kommer den således avräknas till det marknadsvärde den hade vid gåvotillfället.Om din dotter tar över lån, ska dessa dras av från värdet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Försäljning av fastighet till underpris - arvrättsliga konsekvenser

2016-08-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag vill köpa mina föräldrars hus för taxeringsvärdet och det är de med på. De får sen bo kvar så länge de vill. Min bror vil inte ha huset men kan han ställa krav på att det ska säljas för marknadsvärdet och sen kräva pengar eller tycka taxeringsvärdet är okej som köpeskilling men ändå kräva pengar av mig?
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget hinder mot att dina föräldrar säljer fastigheten till dig för taxeringsvärde. Det är fastighetsägarna som själva bestämmer vilket pris huset skall säljas för. Din bror kan alltså inte påverka prissättningen eftersom han inte är fastighetsägare. Under förutsättning att fastighetens taxeringsvärde är lägre än fastighetens marknadsvärde kommer fastigheten säljas till underpris till dig. En sådan försäljning kan få arvsrättsliga konsekvenser när köpet sker mellan föräldrar och bröstarvingar (barn). Frågor som rör arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB).Om ingen av dina föräldrar inte har skrivit något testamente vid sin död skall kvarlåtenskapen efter respektive förälder fördelas med ledning av arvsreglerna. Den starka huvudregeln är då att arv skall fördelas lika mellan arvlåtarens arvingar, detta framgår av 2:1 ÄB. Du och din bror har då varsin arvslott som motsvarar ½ av kvarlåtenskapen av er mamma respektive er pappa. Eftersom att arvsreglerna är uppbygga utifrån att varje arvinge skall ärva lika mycket finns en särskild presumtionsregel i 6:1 ÄB. Av denna regel framgår att vad arvlåtaren har gett i gåva till bröstarvinge skall avräknas som förskott på arv från bröstarvingens arvslott. Det innebär att värdet av gåvan räknas bort från det som barnet ska få i arv och gör att de andra barnen får mer i arv än den som redan fått en gåva. Barnet som mottagit gåvan anses alltså redan ha fått en del av arvet. Värdet av gåvan skall beräknas vid tidpunkten för gåvans mottagande och inte vid arvlåtarens död. Detta framgår av 6:3 ÄB. I begreppet ”gåva” innefattas även försäljning till underpris. Under förutsättning att fastighetens taxeringsvärde är lägre än fastighetens marknadsvärde kommer fastigheten att säljas till underpris till dig. Mellanskillnaden mellan marknadsvärdet av fastigheten och fastighetens taxeringsvärde kommer alltså anses utgöra en gåva från din pappa och din mamma till dig. Om huset utgör giftorättsgods för dina föräldrar finns en särskild regel i 6:1 andra stycket ÄB som innebär att förskottet skall avräknas som förskott från den förälders arvslott som avlider först. Observera dock att regeln i 6:1 ÄB är en presumtionsregel vilket innebär att om dina föräldrar faktiskt vill gynna dig och inte vill att gåvan skall anses som förskott på arv kan dem upprätta ett gåvobrev där det framgår att gåvan inte skall anses som förskott på arv – då bryts presumtionen. Sammanfattningsvis - din bror kan inte kräva pengar direkt av dig eller ställa krav på att fastigheten skall säljas till marknadspris. Eftersom arvsreglerna bygger på att barn skall ärva lika mycket från sina föräldrar kan dock en underprisförsäljning generera arvsrättsliga konsekvenser. Om du köper fastigheten till ett pris som understiger fastighetens marknadsvärde kommer mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och köpeskillingen anses utgöra en gåva från dina föräldrar till dig. Värdet av gåvan kommer då att avräknas från din arvslott efter den först avlidne föräldern. Om dina föräldrar inte vill att gåvan skall avräknas som förskott på arv måste detta uttryckligen framgå exempelvis i ett gåvobrev. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Förskott på arv

2016-08-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller förskott på arv. Vi är fyra helsyskon och 1997 fick mina två bröder överta skogen medans jag och min syster inte fick någonting.Vi ville inte dra upp det här så länge vår far var i livet. Han gick bort den 9 augusti 2016 och det är snart dags för begravning och bouppteckning.Räknas det som förskott på arv och hur går vi i så fall vidare?Mvh, Helene Armsanius
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Regeln kring förskott på arv finns i ärvdabalken 6 kap. 1 §.Regeln innebär att gåvor som föräldrar ger till sina barn ses som förskott på arv om inte föräldern uttryckt att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Det kan till exempel uttryckas i ett gåvobrev eller testamente. Om din far inte uttryckt särskilt att gåvan till dina bröder inte ska ses som förskott på arv, ska gåvan alltså ses som förskott på arv.Gåvans värde ska då återföras till dödsboet och samtidigt räknas bort från dina bröders del av arvet (6 kap. 3 §). På så vis får du och din syster ta del av gåvans värde, som om den varit kvar i din fars dödsbo. Med gåvans värde menas värdet gåvan hade vid själva gåvotillfället, alltså 1997 i ert fall, inte dagens värde.Rent praktiskt ska du meddela att du anser att gåvan utgör förskott på arv i samband med bouppteckningen. Se även till att det antecknas på bouppteckningen. Om alla dödsbodelägare är överens om att gåvan ska ses som förskott på arv behöver ni ingen boutredningsman/skiftesman (en jurist utsedd av domstolen som bestämmer hur tillgångar ska fördelas och kan fatta beslut när dödsbodelägarna är oeniga). Om ni redan har en boutredningsman är det hon/han som avgör om gåvan ska ses som förskott på arv. Boutredningsmannens beslut kan överklagas till domstol.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,