Återbetalningsskyldig vid förskott på arv?

2016-07-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! En fråga, min pappa sa att han vill bara vill ge mig alla hans pengar innan han går bort( sjuk i cancer) han säger att han inte vi ge min syster några pengar alls pga en lång och infekterad konflikt sedan långt tillbaka, om han fortfarande är vid livet och för över sina pengar till mig via nätet kan jag bli återbetalningskyldig till min syster då efter hans bortgång? / Mattias
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skyldigheter och rättigheter vid arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Jag utgår i mitt svar från att du och din syster är er fars enda barn och att er far inte är gift, för då kan fördelningen bli annorlunda.Din pappa har möjlighet att skriva ett testamente och på så sätt själv bestämma vem som ska få hans egendom, däremot så inskränks den rätten till viss del av din och din systers lagliga rätt till viss del av kvarlåtenskapen. Enligt 2 kap 1 § ÄB så ska kvarlåtenskapen från er pappa som huvudregel delas lika mellan bröstarvingarna, alltså du och din syster, därmed 50 % av kvarlåtenskapen var. Det är eran arvslott. Däremot har er pappa rätt att testamentera bort 50 % av vardera arvslott, vilket gör att ni lagligen endast har rätt till 25 % var av kvarlåtenskapen. Det är er laglott (7 kap 1 § ÄB). Med andra ord så har din far möjlighet att testamentera 75 % av kvarlåtenskapen till dig, men han har inte möjlighet att lämna din syster helt arvslös, då hon alltid har rätt till 25 %.Att ge bort alla pengar innan hans bortgång kan utgöra ett förskott på arv (6 kap 1 § ÄB), vilket gör att förskottet kan komma att räknas av från ditt arv när väl den kvarvarande egendomen ska fördelas (om det finns något kvar). När en gåva sker under sådana omständigheter att gåvan till syftet liknar ett testamente (t.ex. då stor gåva sker strax innan personens död) så kan det vara så att gåvomottagaren blir återbäringsskyldig (7 kap 4 § ÄB). Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är det bara att komma in med en ny!Vänligen,

Förskott på arv

2016-06-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har tre döttrar. Nu skall en skiljas och behöver köpa ut sin exmake ur deras gemensamt ägda hus. Hon behöver därför ett förskott på arv. Kan jag bara skriva en överlåtelsehandlingen som alla tre döttrarna får bevittna?
Melanie Ascough |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om förskott på arv finner du i 6 kapitlet, Ärvdabalken (ÄB).Det finns inget formkrav för att en gåva av lös egendom ska utgöra förskott på arv. Om en förälder ger en gåva till sin bröstarvinge under sin livstid presumeras gåvan vara ett förskott på bröstarvingens arv, om inget annat har föreskrivits vid gåvans givande eller med hänsyn till omständigheterna, 6 kap 1 § ÄB. Det är snarare i de fall då en bröstarvinge får en gåva som inte ska utgöra förskott på arv som man bör skriva detta i exempelvis gåvobrevet då gåvor till bröstarvinge som huvudregel anses vara förskott på arv om inget annat föreskrivs.Jag hoppas att det här gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Är en gåva förskott på arv?

2016-06-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min mor fick en gåva i form av 100 000 kr av en släkting några månader innan släktingen dog. Hon fick ett brev där det stod att det var en gåva. Nu är släktingen avliden och ett testamente finns där det står att mamma ska ärva samma summa. Det stod inte i gåvobrevet att det är ett förskott på arv, men det är möjligt att man ändå avsåg att det skulle vara det. Min fråga är, betecknas de pengarna ändå som ett förskott på arvet rent juridiskt? Tacksam för svar!
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Regler om förskott på arv finns i ärvdabalken (ÄB) 6 kap., se här. Förskottsreglerna skiljer sig åt beroende på vem som ger gåvan och vem som tar emot den. Om det är ett barn som tar emot en gåva från en av sina föräldrar gäller särskilda förskottsregler. Nedan utgår jag från att det inte var någon av sina föräldrar din mor fick gåvan ifrån, utan någon annan släkting. Om det var någon av din mors föräldrar som överlät gåvan gäller alltså andra regler än de jag nu kommer redogöra för.I 6 kap. 1 § 1 st. andra meningen anges att avräkning endast ska ske om detta har föreskrivits (t.ex. i ett gåvobrev) eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs. Avräkningsskyldigheten måste alltså vara anordnad redan när gåvan gavs. Den kan dock förordnas utan något krav på form, således gäller även ett muntligt förordnande. I annat fall föreligger avräkningsskyldighet endast om det framgår av gåvogivarens testamente.Hoppas du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,

Ska gåvorna avräknas på arvet?

2016-06-25 i Förskott på arv
FRÅGA |jag har klandrat ett testamente och vid muntlig förhandling ska vi syskon dela lika. Har senare framkommit att ett syskon fått över en miljon i pengagåvor. Ska dessa avräknas vid en bodelning. Vi är fyra arvingar och bodelning har ännu inte skett. Tacksam för svar
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Vad gäller avräkning vid bodelning kan detta ske om en bröstarvinge eller annan arvinge fått ett förskott på arvet. Det som en en förälder ger i gåva till bröstarvingarna (barnen) ska som huvudregel räknas som ett förskott på arvet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det är en mängd benefika dispositioner som faller in under gåvobegreppet, bland annat en försäljning av fastighet till underpris, betalning av skuld samt infriande av borgensförbindelse. Dock ses inte sedvanliga gåvor (t.ex. julgåvor) av mindre värden som ett förskott på arv (6 kap. 2 § 2 st.). Pengagåvorna i miljonklassen är en gåva enligt definitionen ovan. Ytterligare ett krav för att en gåva ska bedömas som ett förskott på arv är att arvlåtaren inte avsett annat. Sålunda kan arvlåtaren (föräldern) bestämma att gåvan inte ska avräknas på bröstarvingens laglott och därmed inte ses som ett förskott på arv. Detta kan ske genom att arvlåtaren i ett gåvobrev intar en klausul som föreskriver att gåvan inte är ett förskott på arv. Även om ett sådant klausul saknas, kan det av omständigheterna i övrigt framgå att arvlåtaren menade att gåvan inte är ett förskott på arv. Om det är tvistigt om vad arvlåtaren hade för avsikt med sina gåvor, är det den som påstår att gåvan inte utgör ett förskott på arv, som har bevisbördan för detta.Sammanfattningsvis pekar det mesta på att pengagåvorna är ett förskott på arv (såvida det kommer från en förälder och tas emot av barnet). I sådant fall ska gåvornas värde avräknas vid bodelningen. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad krävs för att åsidosätta presumtionen om förskott på arv?

2016-07-05 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMin far har skrivit i sitt testamente "Av mig i livstiden till arvingar givna gåvor skall INTE räknas som förskott av arv". Är det tillräckligt juridiskt skydd för gåvomottagaren eller måste det också skrivas ett särskilt gåvobrev vid varje enskilt gåvotillfälle (dvs att gåvan inte räknas som förskott på arv)?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Som huvudregel ska gåvor av större summor som ges till arvingar presumeras utgöra förskott på arv enligt 6 kap. 1 § första stycket ärvdabalken (ÄB). Detta gäller dock inte, om annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit fallet. Av lagtexten kan man alltså utläsa, att det inte ens behövs att det har angetts specifikt att presumtionen om förskott på arv inte ska gälla. Kan man med hänsyn till andra faktorer inse att arvlåtarens avsikt är att gåvorna inte ska anses utgöra förskott på arv ska ingen avräkning avseende gåvornas värde ske när arvlåtaren väl går bort. En annan sak är att det ur bevishänseende givetvis är mer fördelaktigt om det särskilt har skrivits ned på papper att presumtionen inte ska gälla. Att föreskriva detta på ett gåvobrev är ett utmärkt sett, men att skriva detta i arvlåtarens testamente fungerar lika bra eftersom det inte krävs någon särskild form. Det skadar emellertid inte ur bevishänseende att arvlåtaren har angett detta både i testamente och gåvobrev - i sådana fall står det alldeles solklart vad som varit dennes avsikt. Sammanfattningsvis för er del krävs det alltså inte att det anges i ett särskilt gåvobrev vid varje gåvotillfälle att gåvorna inte ska räknas som förskott på arv så länge man kan utläsa detta på annat sätt, exempelvis ur din fars testamente. Det skadar emellertid inte ur bevishänseende att även upprätta gåvobrev som också föreskriver detta. Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Gåva till bröstarvingar - förskott på arv?

2016-06-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Kan man skydda sig från ett särkullsbarns anspråk genom följande lösning.Bakgrund: 1. 3 st biologiska barn till mamman och pappan som är gifta, ett särkullsbarn till pappan finns från tidigare förhållande.2. Testamente finns mellan makar att ärva varandra med full förfoganderätt.Kan pappan och mamman sälja villan och flytta till hyresrätt samt fördela ut en del av vinstsumman till de tre biologiska barnen som gåva och ej förskott på arv för att minska ned på den del som skall delas lika mellan alla fyra barn (inklusive särkullbarnet) vid bådas bortgång?
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!Gåva från föräldrar till en bröstarvinge presumeras enligt 6 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken vara förskott på arv. Föräldrarna kan dock bestämma att gåvan inte ska avräknas som förskott på arv, exempelvis genom att uttrycka en sådan vilja i gåvobrev.Vid en framtida bouppteckning kan, under vissa omständigheter, de bröstarvingar som fick gåvan bli ersättningsskyldiga för den del av gåvans värde som annars skulle bli arv till särkullbarnet, se 7 kap. 4 § ärvdabalken. Detta är fallet när gåvan är att likställa med ett testamente. Bestämmelsen syftar till att förhindra att arvlåtare undgår laglottsreglerna. Omständigheter som tyder på att gåvan är att likställa med ett testamente är att föräldrarna närmade sig sin bortgång vid gåvan eller att ändamålet med gåvan var att ordna successionen. Andra omständigheter som tyder på att gåvan är att likställa med ett testamente är att gåvan var förknippad med villkor som innebar att givaren kunde behålla nyttan av egendomen.Det är alltså svårt att ge ett direkt svar på din fråga, eftersom det beror på flera omständigheter vid tidpunkten för gåvan.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Gåva - förskott på arv?

2016-06-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Gällande arvsrätt. Om 3 av 4 barn får stora gåvor så som mark, pengar mm för 100 000 kr under föräldrarnas leverne, delar alla 4 barn lika på det som är kvar av egendomen eller tar man hänsyn till gåvorna som getts de andra och därför har barn 4 större del av resterande egendom?
Måns Axnér |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Generellt regleras förskott på arv i 6 kap. ärvdabalken (ÄB), se här. Huvudregeln uttrycks i 6 kap. 1 § 1 st., där det föreskrivs att föräldrars gåvor till barn typiskt sett ska avräknas såsom förskott på arv, såvida inte föräldern på något sätt uttryckt en önskan att gåvan inte ska avräknas (till exempel genom en klausul i ett gåvobrev) eller det på annat sätt kan antas att avräkning inte varit förälderns avsikt med gåvan. I 6 kap. 2 § görs ett undantag för mindre, s.k. sedvanliga gåvor. Härunder faller till exempel julklappar och födelsedagspresenter. Av informationen jag har givits är det fråga om större gåvor: mark och större pengabelopp. Sådana gåvor undantas troligtvis inte från huvudregeln, utan avräkning görs på vanligt sätt. Hänsyn ska dock tas till givarens ekonomiska villkor, om föräldern visar en frikostighet mot ett barn som uppenbarligen går utöver dennes ekonomiska förhållanden, ska gåvan/gåvorna avräknas från arvet, 6 kap. 2 § 2 st.. Sammanfattningsvis kan sägas att mycket talar för att de gåvor du anger kommer att avräknas som förskott på arv. Om så är fallet, ska gåvornas värde avräknas från arvet. Hoppas du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,

Förskott på arv; förekommer gåvoskatt?

2016-06-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag undrar, om mor delar ut arvet medans hon lever. Vad är det för gåvoskatt, hur mycket?
Adrian Nylén |Hej!I fallet som ni beskriver skulle er mor dela ut delar av sitt arv medan hon fortfarande är i livet, ett så kallat "förskott på arvet". När det gäller fall om förskott på arv skall man vända sig till kapitel 6 i ärvdabalken (ÄB)(1958:637). Enligt 6:1 1st i ÄB är det möjligt för en arvlåtare att under sin livstid ge egendom till arvingar.Viktigt att poängtera är att om det finns flera arvingar kommer detta förskott på arvet avräknas vid dödsbodelningen, för att se till så alla arvingar ärver lika mycket. Denna situation kan dock undvikas om arvlåtaren i ett gåvobrev anger att egendomen skall anses vara en gåva och inte ett förskott på arvet. Görs detta kommer egendomen inte behöva avräknas vid dödsbodelningen.Vad gäller skattefrågan är det mycket enkelt; sedan den 01/01- 2005 är både gåvoskatt, arvsskatt och förmögenhetsskatt avskaffad. Hoppas ni fått svar på er fråga!