Förskott på arv - återgå?

2017-06-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, min fråga gäller följande;Jag och mina tre syskon fick alla lika stora delar från vinsten av försäljningen av vår mors bostadsrätt, som förskott på arv.Vår mor lever fortfarande och bor nu på ett demensboende.Min ena bror dog i cancer under våren och hans make tog över min brors förskott på arvet.Borde inte detta förskott gå tillbaka till vår mor, eftersom min brors död gör att han inte kan ärva vår mor?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst!Förskottet ska tyvärr inte gå tillbaka till er mor, utan din brors make ärver - Se förklaring nedanTillämpligt lagrum: Ärvdabalken (1958:637) - vidare förkortad "ÄB" och som du hittar här. I ditt fall ska förskottet inte gå tillbaka till er mor utan den summa som förskottet på arvet utgör, ska ingå i din brors kvarlåtenskap vid hans bortgång. Förskott på arv kan ses som en gåva som din bror har fått fri förfoganderätt över. Skillnaden mellan rena gåvor (enligt 3 kap 3 § ÄB) och förskott på arv (enligt 6 kap 1 § ÄB) är att gåvor kan ges till vem som helst, medan förskott på arv ges till barn eller till de som ska ärva i den s.k. första arvsklassen. Gåvor avräknas inte från kvarlåtenskapen vid beräkningen av arv från arvlåtaren, men förskott på arv ska däremot avräknas. I och med att din bror var gift, så kommer din brors kvarlåtenskap tillfalla hans make (om det inte finns några barn med i bilden). Din brors make ärver visserligen indirekt från er mor, men juridiskt sätt så ärver han från din bror, dvs. från sin make (jfr. 3 kap 1 § ÄB).KontaktuppgifterHoppas att du har fått svar på din fråga, men känner du att något i mitt svar känns oklart är du varmt välkommen att kontakta mig på: johan.hakansson@lawline.se. Trevlig helg,Allt gott,Med vänliga hälsningar

Arvskifte och förskott på arv

2017-06-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Min far gav mig sitt hus 2009 i gåva med mors godkännande, gåvobrev upprättades och att det inte skulle vara förskott på arv samt skulle de betala driftskostnaderna och få bo kvar så länge de levde. 2011 gick min far bort och i år har mor avlidit. Mina två bröder är avlidna och det finns bara två brorsbarn som lever. Min fråga är om gåvan skall tas upp i arvskiftet och dras av från min del och i så fall vilket år skall värdet räknas på 2009 eller 2011? Med vänlig hälsningKristina
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av uppgiften framgår att ett gåvobrev upprättades med nyttjanderätt till förmån för dina föräldrar. Huvudregeln är att en gåva som ges under gåvogivarens livstid ska räknas som förskott på arv, 6:1 ärvdabalken (ÄB). Dock framgår det av uppgiften att det inte skulle vara förskott på arv. Gåvan ska därför inte räknas av/dras av från din del när ni nu ska göra själva arvskiftet, förutsatt att deras laglottsrätt inte åsidosättsGällande värdet på fastigheten skall värdet vid gåvotillfället tillämpas, dvs. 2009 Jag hoppas att du fick svar på din fråga,Lycka till!Med vänlig hälsning,

Husförsäljning – Förskott på arv?

2017-06-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad som gäller om jag köper ett hus av mina föräldrar. Huset är behov av totalrenovering och köpesumman är symbolisk. Kan detta på någotvis ses som förskott på arv jämtemot mina syskon? Eller är detta att likställa som om de sålt huset till en utomstående?
Jonatan Sundqvist | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som huvudregel gäller att gåvor från föräldrar till deras bröstarvingar ska avräknas som förskott på arv. Begreppet ”gåva” ska tolkas extensivt och innefattar även exempelvis försäljning till underpris. Någon avräkning ska dock inte ske om det framgår av omständigheterna att föräldrarna avsåg att gåvan inte skulle räknas av som förskott. Det här framgår av 6 kap. 1 § ärvdabalken. Om man tillämpar detta på ditt fall, så uppstår därmed två frågor. Den första frågan är om överlåtelsen ska anses utgöra en gåva. Den andra frågan är om föräldrarnas avsikt med överlåtelsen på något vis framgår av omständigheterna. Din beskrivning av köpesumman som ”symbolisk” tolkar jag som att den understiger marknadsvärdet. Jag antar att marknadsvärdet förvisso är relativt lågt, eftersom du skriver att huset är i behov av totalrenovering, men till den del köpesumman understiger det faktiska marknadsvärdet är överlåtelsen att anse som en gåva till dig från dina föräldrar. Utgångspunkten är därmed att gåvan ska räknas av från ditt arv. Du har inte angett i din fråga om dina föräldrar vill att gåvan ska räknas av eller inte. Om det inte är föräldrarnas avsikt, kan ni enkelt lösa situationen genom att skriva en klausul i köpeavtalet om att överlåtelsen inte utgör förskott på ditt arv. Det finns inga formkrav för hur en sådan förklaring ska se ut, utan det räcker att dina föräldrars avsikt på något vis framgår. Ur bevishänseende är det dock att föredra om förklaringen är skriftlig och så tydlig som möjligt. Om jag missförstod din beskrivning av köpesumman, och den faktiskt är marknadsmässig, så ska inte någon avräkning ske eftersom en marknadsmässig överlåtelse inte är att anse som en gåva. Kort sammanfattat ska alltså överlåtelsen anses utgöra förskott på arv till den utsträckning köpeskillingen understiger marknadsvärdet. Ni kan dock undvika att någon avräkning sker på ditt arv genom att dina föräldrar lämnar en förklaring om att det inte är deras avsikt. En sådan förklaring kan lämpligen utformas som en klausul i köpeavtalet. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Med vänlig hälsning,

Gåvor till syskon, är det förskott på arv?

2017-06-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Om mor ger bort 500 000 var till 2 av sina söner, kan den 3:e sonen göra anspråk på dom pengarna vid en bouppteckning? Hon lever än och ville ge pengar till 2 av sönerna men inget till den 3:e. Laglotten kan ju hon inte ta bort i alla fall. Men om man har fått pengarna och det går flera år innan hon går bort kan han göra anspråk på pengarna som arv när hon går bort eller är det preskriberat efter en viss tid kanske flera år sen vi fick pengarna. Eller måste hon skriva ett gåvobrev och i detta skriva att pengarna hon har gett till de 2 sönerna med namn och personnummer inte ska vara ett förskott på arvet som kan komma i framtiden. Kan vi bli skyldiga det som han skulle ha fått om man inte skriver nåt även om det går 10 år. Hon får väl ge pengarna till de 2 sönerna om vill det utan att han den 3:e kan göra anspråk vid en ev. Bouppteckning.
Lisa Naudot |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln när en förälder ger en gåva till något av barnen är att det utgör ett förskott på arvet om inget annat sagts eller det med hänsyn till omständigheterna måste antas vara avsett (6 kap 1 § ärvdabalken). När föräldern i framtiden går bort och arvet ska fördelas räknar man då in den summan som den ena barnet fått tidigare på dennes lott (alltså barnets andelen av arvet). Det finns ingen preskriptionstid när det handlar om gåvor som utgör förskott på arv. Exempel: A avlider och efterlämnar sig 3 barn. Kvarlåtenskapen uppgår till 500 000 kr. Barn A har fått 100 000 kr i förskott. 500’ + 100’ = 600 000 kr 600 000 / 3 = 200 000 kr Barn A: 200 000 - 100 000 kr (förskott) = 100 000 krBarn B 200 000 kr Barn C: 200 000 kr Sammanlagt: 200 000 + 200 000 + 100 000 = 500 000 . Om ett eller flera barn har fått ett större förskott på arvet än vad som kan avräknas på deras lott vid ett arvsskifte blir barnet inte skyldig att betala något till de övriga syskonen (6 kap 4 §). Det finns en möjlighet för föräldrar att ge gåvor till något av barnen utan att det ska utgöra ett förskott på arvet. För att en gåva till ett barn inte ska utgöra ett förskott på arv krävs det att föräldern uttrycker detta, helst skriftligt men det är inget krav (6 kap 1 §). Sammanfattning:Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att mamman i det aktuella fallet uttrycker vad hon vill med gåvorna till sönerna, alltså om det ska vara förskott på arv eller inte. Om mamman inte säger något är huvudregeln att gåvorna kommer utgöra ett förskott på arv och då kommer alltså den tredje sonen, som inte fått något förskott, att få ett större arv i framtiden. Syskonen som fått gåvorna kan dock inte bli återbetalningsskyldiga till det tredje syskonet om det är så att inte hela förskottet kan avräknas på deras lotter. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur förhåller sig ett förskott på arv till slutliga kvarlåtenskapen?

2017-06-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Har en fråga angående förskott på arv gällande en sommarstuga i en ekonomisk förening. Sommarstugan ägs av vår far. Den är i dagsläget värderad till 585.000 kr, som vi är överens om. Vi är två syskon varav den ena villta över stugan nu, som ett förskott på arv. Frågan är då, när fadern går bort och resten av arvet skall fördelas,hur förhåller sig då summan på förskottet 585.000 kr? Bör man göra någon uppräkning av denna summa för att det skall bli rättvist? För värdet på sommarstugan stiger troligtvis. Finns det någon praxis hur man går tillväga?
Victoria Nygren |Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänt Anledningen till att reglerna om förskott på arv finns är att ett eventuellt arv ska fördelas rättvist mellan arvingarna, precis som du nämnde. Man tar således hänsyn till förskottet som givits när det är tid att fördela arvet. Reglerna finner vi i 6 kapitlet Ärvdabalken, (ÄB). Det här med förskott på arv kan vara komplicerat. För att göra det så klart och tydligt som möjligt för dig kommer jag att strukturera upp svaret med hjälp av ett exempel. Hur summan av förskottet förhåller sig till resten av arvet Vi antar att arvet som ska fördelas mellan dig och ditt syskon uppgår till 1 500 000 kronor. Ni är således två arvingar som ska dela på detta. För att få det rättvist fördelat med hänsyn till förskottet så läggs värdet av förskottet samman med kvarlåtenskapen, 6 kap 5 § ÄB. Det skulle då se ut såhär: 1 500 000 + 585 000 = 2 085 000. Denna summa var ju vad som skulle funnits om inte ditt syskon redan fått en del av arvet i form av ett förskott. Nu ska vi räkna ut er respektive arvslott. Summan om 2 085 000 kronor delas då i antalet arvingar, i ert fall 2. Vardera arvslott skulle i detta fall bli 1 042 500, men från ditt syskons arvslott räknas nu förskottets värde bort. Din arvslott uppgår således till 1 042 500 kronor, och ditt syskons arvslott uppgår till 457 500 kronor (1 042 500-585 000). Ditt syskon har ju redan fått en del av sin arvslott genom förskottet och har nu avräknats. Om värdet på sommarstugan stiger När avräkning av ditt syskons arvslott sker, görs det enligt huvudregeln med utgångspunkt efter värdet av stugan vid mottagandet, 6 kap 3 § ÄB. Avräkningen på ditt syskons arvslott kommer således ske med 585 000 kronor även om värdet på stugan stigit när det är dags för slutlig fördelning av arvet. Jag hoppas att svaret varit till din hjälp! Om du skulle ha ytterligare funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid vid förskott på arv

2017-06-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Förskott på arv eller gåva:Då man nyligen ändrat preskriptionstiden från 10år till 5år...Om ja, gäller detta retroaktivt?T ex en gåva/förskott på arv som gavs oktober 2011. Är det preskriberat då eller är det 10år som gäller för händelser bakåt i tiden.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Ett förskott på arv preskriberas inte. Preskriptionslagens regler blir inte tillämpliga i de fall det handlar om ett förskott på arv. Allt som en arvlåtare givit under sin livstid till en bröstarvinge räknas som utgångspunkt som ett förskott på arv enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Därmed ska den gåva som gavs 2011 ses som ett förskott. Ett förskott på arv ska då avräknas från mottagarens del av arvet efter gåvogivaren oavsett hur många år sedan det var gåvan gavs. Det sker genom att förskottets värde räknas in i arvlåtarens kvarlåtenskap för att sedan avräknas från mottagarens del av arvet enligt 6 kap 5 § ÄB. Kom ihåg att man vid avräkningen på förskott räknar gåvans värde vid gåvotillfället och inte vad gåvan är värd idag. Dock kan en arvlåtare bestämma att en gåva inte ska avräknas som förskott på bröstarvingens framtida arv och då gäller inte presumtionen längre enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÄB. Ett sätt att uttrycka denna vilja är exempelvis genom ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska vara ett förskott på arvet. Hoppas det var svar på din fråga. Har du fler frågor är det bara att höra av sig! Med vänliga hälsningar

Är det förmånligare att vänta på arv eller få ett förskott?

2017-06-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Är det bättre att ge förskott på ett arv innan sista föräldern dör? Finns arvs skatt eller gåvoskatt ?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Börjar med att säga att både arvs- och gåvoskatt är avskaffat i Sverige. Eftersom det inte är någon skatt så spelar det ingen roll, men kan förtydliga att förskott på arv också är arv och inte en gåva trots att föräldern är i livet.Om du menar vad som är bäst av att ge förskott på arv efter sista föräldern eller vänta på arvet tills sista föräldern dör så beror det på hur mycket tillgångar det finns och hur stort förskottet är. Förskott på arv räknas av från ett framtida arv (se ärvdabalken 6 kap. 1 §) men har man fått mer än man skulle ärvt så behöver man inte betala tillbaka. Illustrerar med två exempel.Exempel 1.Föräldern har 100k och två barn, barn1 har fått 50k som förskott på arv. När föräldern dör kommer det utlämnade förskott räknas med när man beräknas arvslotterna. Beräkningen blir: kvarvarande 50k + förskottet 50k = 100k som delas på två arvingar = 50k var. Barn1 har redan fått 50k och kommer alltså inte att få något mer arv och barn2 kommer få 50k.Exempel 2.Föräldern har 100k och två barn, barn1 har fått 70k som förskott på arv. När föräldern dör lägger vi ihop som ovan: Kvarvarande 30k + förskottet 70k = 100k som delas på två arvingar = 50k var. Men eftersom det bara finns 30k kvar i boet så kommer barn2 att få 30k. Det finns ingen skyldighet för barn1 att betala tillbaka för att arvet till barn2 ska bli jämlikt (se ärvdabalken 6 kap. 4 §).Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad gäller för en gåva till arvinge ur giftorättsgods kort innan dödsfall?

2017-06-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Min faders fru har avlidit i en cancersjukdom, hon hade 3 barn i ett tidigare förhållande men inga gemensamma barn. Det har nu visat sig i bouppteckningen att hans fru givit en gåva på ca 114000kr till var och en av barnen, ca 6 månader innan dödsfallet men ca 1 månad efter hon fick sin cancerdiagnos dvs hon hade vetskap att hon skulle avlida. Det är upprättat hos en jurist och finns med i bouppteckningen. Min fader är helt ovetande om denna gåva som nu kommit till hans kännedom. Det är dessutom samma jurist som håller i bouppteckningen som skrev gåvobreven. Ses detta som förskott på arv eller är det verkligen en gåva. Finns det andra saker att tänka på?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Regeln om förskott på arv anger att en gåva ska ses som förskott på arv om det inte framgår av gåvobrev eller omständigheterna i övrigt att det inte var tänkt som förskott på arv (se ärvdabalken 6 kap. 1 §). Om de här gåvorna är förskott på arv eller inte beror alltså på om det står i brevet att de inte ska vara det eller omständigheterna i övrigt. Står det inte i gåvobreven att det inte ska utgöra förskott på arv är presumtionen att det ska räknas av som förskott.Om gåvan räknas som förskott på arv så ska pengarna som din pappas fru gett bort räknas med i bodelningen (se äktenskapsbalken 11 kap. 5 §). Det innebär att din pappa kompenseras för pengarna som lämnats ut i förskott.Det finns en regel om minskning av giftorättsgods genom gåvor (se äktenskapsbalken 11 kap. 4 §), som gör att man kan räkna in giftorättsgods som någon gett bort inom tre år före talan om äktenskapsskillnad väckts i bodelningen. Tyvärr är det så att den regeln inte gäller om äktenskapet upplöses p.g.a dödsfall, utan endast vid en skilsmässa.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,