Förskott på arv

2017-12-10 i Förskott på arv
FRÅGA |För 15 år sedan fick min far genom gåva överta aktier i ett bolag som ägdes av min farfar.Enkelt gåvobrev upprättades och insändes då till tingsrätten. När gåvobrevet var registrerat kom min farfar på att han villa ha betalt för aktierna. Min pappa erlade ersättning för aktierna till farfar.Nu har min farfar avlidit och min pappas syskon gär gällande att gåvan av aktierna var ett förskott på arv. Hur skall man tolka detta; först gåva och sedan betala för dem.Vad gäller då enligt ovanstående?
Emma Rathsman |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.Enligt 6 kap. 1 § ÄB ska det som din farfar gett din far genom livstiden avräknas som förskott på arv. Om din farfar inte skrivit något annat i gåvobrevet ska det alltså presumeras som förskott på arv.Det som karakteriserar en gåva är egendom som överlämnas utan något vederlag. Det faktum att din pappa senare fick betala för aktierna gör att aktierna inte ses som en gåva i lagens namn. Så egentligen har din pappa inte fått något gåva och det ska inte heller avräknas som förskott på arv. Problemet här kan bli att bevisa att din pappa har betalt aktierna om det exempelvis skulle saknas kvitton eller liknande som kan styrka betalningen. Den handling som finns registrerad hos tingsrätten talar emot din pappa och han behöver kunna styrka att han inte fått någon gåva.Om det är något i svaret som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Köp av fast egendom, förskott på arv

2017-12-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej . Om jag köper min mors hus för taxeringsvärdet och låter henne hyra av mig.( Hon har så låg pension och kan annars inte bo kvar ) Vilket typ av dokument behöver jag för att det inte ska räknas som ett förskott av arvet .
Julia Gustafsson |Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! När det gäller köp av fast egendom så regleras det i jordabalken. Gåva vid fast egendom regleras även där i Jordabalken. Förskott på arv regleras i ärvdabalken. För att ett köp ska räknas som förskott på arv så ska det framgå att avsikten är att det ska vara ett förskott på arv. Oftast uppkommer det i situationer där en del av huset skänks bort i form av gåva och där en del erläggs med köpeskilling. I ditt fall som jag förstår det så ska huset betalas enligt taxeringsvärdet och ej avses som ett förskott på arv. Det är alltså endast om en bröstarvinge fått något som skulle räknas med i givarens kvarlåtenskap som och avsikten är så som det ska ses som ett förskott på arv. Om du köper fastigheten till marknadspris och gör ett helt vanligt köp och alltså inte själv gör någon vinning på det så ska det inte ses som ett förskott på arv enligt ärvdabalkens 6 kap. Skulle du däremot få ett underpris på huset så ska det räknas av när arvet ska fördelas mellan alla bröstarvingar. Gällande dokumentet är det du behöver ta hänsyn till är alltså endast jordabalkens formföreskrifter för ett giltigt köp av fast egendom som finns 4 kap. jordabalken. Du behöver alltså ha en giltig köpeshandling samt skriva över lagfart på dig. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Utgör det förskott på arv att köpa fastighet av förälder för rabatterat pris?

2017-12-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Min mor vill att jag skall överta hennes hus. Vi är två syskon.Marknadsvärdet är 384.000 kr men försäljningssumman är reducerad till 258.000 kr. Med den anledning att mor skall bo kvar i huset efter försäljningen samt att en del stora reparationer måste utföras; ny eldragning (ojordade kontakter), nytt yttertak och ny ackumulatortank.Fungerar det att reducera försäljningspris enligt dessa anledningar utan att det räknas som förskott arv?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om förskott på arv finns framför allt i ärvdabalken 6 kap. I 6 kap 1 § stadgas att gåvor som en arvlåtare (i detta fall din mor) ger sin bröstarvinge (i detta fall du) ska presumeras utgöra förskott på arv. Detta innebär att en sådan gåva som till exempel en mor ger sitt barn antas vara ett förskott på arv. Det som är avgörande är dock vad modern har avsett med gåvan.Detta innebär att din mor kan, vid ditt övertagande av huset, uttrycka en vilja att övertagandet inte ska avräknas såsom förskott på arv. Detta kan hon göra till exempel i köpehandlingen eller i eventuellt testamente, eller till och med muntligt (det viktiga är att det kan bevisas vid en eventuell tvist). På så sätt behöver ni inte vara oroliga för att en del av fastigheten ska avräknas som förskott på ditt arv.I ditt fall är det utifrån de uppgifter du redovisat inte särskilt troligt att hela transaktionen utgör en gåva, eftersom priset inte nödvändigtvis är orimligt lågt. I så fall är det ett helt vanligt köp som ni kommit överens om. Om det inte ens utgör en gåva finns det ingen risk för att det skulle kunna räknas som förskott på arv. Men för att vara säkra kan ni se till att din mor i sin köpehandling eller i ett testamente uttrycker att transaktionen av fastigheten till dig inte ska anses vara förskott på arv, så att hennes avsikt tydligt framgår.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Större förskott på arv än arvslott

2017-11-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Min Pappa dog i fredags, 6 veckor efter min Mamma. Han har hjälp mig finansiellt i flera ar när jag bott utomlands. Jag har 3 systrar som fatt mindre finansiellt hjälp an jag. Jag ar äldst. Det finns inget skrivet att vad han gav mig skulle räknas av fran framtida arv. Vi talades vid 3 veckor innan han gick bort och han föreslog att skriva ner vad han hitills givit mig med 30%, nämnde att han inte ville att jag skulle bli arvslos, men att jag fatt mycket mer an mina systrar. Han erbjöd att ge mig en lump summa, ha advokaten skriva ett gåvobrev med nedsatta belopp. Han nämnde laglott. Han nämnde skuldebrev emot vad jag redan fatt, att jag skulle vara skyldig mina systrar. Jag har INTE sett eller skrivit pa något, plus han dog snabbare an vad jag tror han hann fa advokaten att skriva några dokument. Det verkar som han inte raknar vad mina systrar fatt, bara vad jag fatt vilket ar fel och jag kommer att ta upp (inom 6 månader efter boupptackning). Jag undrar vad som kan handa 1) jag visste inte att gavor skulle dras av från framtida arv, 2) vad hander om mina gavor ar större an vad min a: arvsratt eller b: lagratt ar. Tack pa forhand.
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken (nedan förkortad ÄB). Gällande förskott på arv stadgas i ÄB 6 kap. 1 § att gåvor som arvtagare (du) fått innan arvlåtaren (din far) givit innan denne dött, ska utgöra förskott på arv. Detta är en presumtion. Det betyder att det ska utgöra förskott på arv om det inte kan visas att det inte var din fars avsikt med gåvorna. Din far verkar ha gett uttryck för att han inte vill att du ska bli arvslös på grund av gåvorna. Det kan dock förmodligen ändå vara svårt att bevisa att din far inte ville att gåvorna skulle utgöra förskott på arv. Om du kan göra det däremot har du rätt till lika stor del av din fars arv som dina syskon.Ifall det inte går att bevisa att gåvorna din far gett dig utgör förskott på arv, påverkar det hur mycket du kan få vid hans död. I det fallet kommer din arvslott (det du ärver vid din fars död) minska med det beloppet som du fått i förskott. Om du har fått lika mycket eller mer i förskott än din arvslott får du således ingenting vid din fars död. Enligt ÄB 7 kap. 2 § avräknar man även förskottet vid beräkningen av laglottens storlek. Dock blir laglotten först aktuell om det finns ett testamente där du som bröstarvinge inte får ut det laglotten ger dig rätt till. I inget av fallen blir du skyldig att betala något till dina systrar för det du har erhållit i förskott, även om detta överstiger värdet på arvslotten (ÄB 6 kap. 4 §). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Får föräldrar ge gåvor till en av flera bröstarvingar?

2017-12-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Kan mina föräldrar ge sin sommarstuga som enskild gåva till min bror när det är fler av oss syskon som är intresserad av den och gärna vill köpa den? Vi är fyra syskon och han har redan fått ett skogsskifte, drygt 40 ha, samt fått köpa föräldrahemmet förmånligt. Kan våra föräldrar välja att behandla oss syskon så ojämnlikt?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk arvsrätt har bröstarvingar (d.v.s. arvlåtarens barn) rätt till att i första hand ärva sina föräldrars kvarlåtenskap. Även om ett testamente föreskriver något annat har arvingarna rätt till halva arvslotten, den så kallade laglotten (7 kap. ärvdabalken). Rätten till arv innebär emellertid endast en rätt att erhålla en viss andel av kvarlåtenskapen efter arvlåtarens död. Så länge arvlåtaren fortfarande lever disponerar denne helt fritt över sin egendom. Det finns alltså inget som hindrar föräldrar från att skänka bort sin egendom till någon, inte ens till ett av flera barn.Något som är värt att ha i åtanke är dock att gåvor till en bröstarvinge i huvudregel ska avräknas som förskott på dennes arv. Det gäller dock inte om arvlåtaren föreskrivit att ingen avräkning ska ske eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas att arvlåtaren inte avsåg att någon avräkning skulle ske (6 kap. 1 § ärvdabalken).Sammanfattningsvis finns det alltså ingenting som hindrar dina föräldrar från att skänka bort sin egendom till din bror. I huvudregel ska sådana gåvor avräknas som förskott på din brors arv, men det gäller inte om dina föräldrars avsikt måste antas ha varit att ingen avräkning skulle ske.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Gåvobrev och förskott på arv

2017-12-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min pappa överlät en fastighet som gåva till mig. Fastigheten hade då ett taxeringsvärde på 52.000kr. Gåvans värde var 52.000. Denna gåva skall vara gåvotagarens enskilda egendom enligt gåvobrevet.Pappa avled i april 2017. Vid bouppteckning kom det upp en fråga från min bror ang. fastigheten hur detta ska delas. Jag undrar hur gåvobrevet ska tolkas?
Marika Jaaniste |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåva av fastighetVid gåvoöverlåtelse av en fastighet ska ett gåvobrev upprättas i enighet med bestämmelserna i jordabalken (JB). Ett skriftligt gåvobrev ska upprättas där det ska anges vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare. Gåvobrevet ska även skrivas under av gåvogivaren och gåvotagaren. Vidare ska fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning vara angiven och det ska framgå att det är fråga om en gåva. (4 kap. 1 § och 4 kap. 29 § JB)När en fastighet byter ägare måste dessutom lagfart sökas hos Lantmäteriet. (20 kap. 1 § JB) Regler om lagfart återfinns i 20 kap JB där ett flertal kriterier uppställs. Exempelvis måste ansökan om lagfart ske senast tre månader efter upprättandet av gåvobrevet. (20 kap. 2 § JB) Förskott på arvI ärvdabalken föreskrivs att den avlidnes bröstarvingar har rätt till lika stor del av kvarlåtenskapen. (2 kap. 1 § ÄB) Detta innebär alltså att om du och din bror är din fars enda barn, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan er. Gåvor som en förälder ger sin bröstarvinge under sin livstid antas utgöra förskott på arv. (6 kap 1 § ÄB) Avgörande blir emellertid vad gåvogivarens avsikt var med överlåtelsen. I gåvobrevet kan nämligen gåvogivaren uttrycka att gåvan inte ska utgöra förskott på arv.Om det inte anges i gåvobrevet att fastighetsöverlåtelsen inte ska utgöra förskott på arv anses alltså gåvan utgöra förskott på arv och då ska värdet av gåvan avräknas från det som barnet ska få i arv. Värderingen av gåvan görs vid gåvotillfället. Jag illustrerar detta med ett exempel: X avlider. X har två bröstarvingar och efterlämnar 200 000 kr. Under sin livstid lämnade X en gåva till bröstarvinge 1 om 50 000 kr. Vid bodelningen uppskattas kvarlåtenskapen till 250 000 kr vilket ska fördelas jämnt mellan bröstarvingarna. Bröstarvingarna ska tilldelas 125 000 var. Eftersom bröstarvinge 1 redan erhållit 50 000 kr som ett förskott på arv, tilldelas enbart han/hon 125 000-50 000= 75 000 kr.Sammanfattningsvis är alltså det som står i gåvobrevet avgörande för om gåvan ska anses utgöra förskott på arv eller inte.Mer rådgivning eller hjälp av en juristVänd dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Hur man gör för att en gåva inte ska räknas som förskott på arv

2017-11-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Nu är det så att min pappa har gett mig en samling med mynt med ett stort värde, även under en 4 års period satt in pengar till mig. 50% av dem pengarna har varit för hans egna utgifter då jag har betalat för mina egna pengar så har han sedan överfört till mig. Då han gett både mynt och pengar i gåva till mig. Räcker det att göra ett gåvobrev? Skulle det vara så att han avlider kan mina fyra syskon kräva mig på det jag redan fått? Vi har gjort ett gåvobrev där vi dokumenterat allt och att detta inte ska utgöra ett förskott på arv. Räcker det?
Maria Makdesi |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Presumtionen i svensk lag är att om arvlåtaren, dvs. din pappa, under sin livstid gett bort något till en bröstarvinge, ska detta avräknas som förskott på arv vid uppdelningen av kvarlåtenskapen efter din pappas bortgång, eftersom att man utgår från att arvlåtaren vill att varje barn ska få lika mycket. En arvlåtare som vill gynna en bröstarvinge kan bestämma att en gåva inte ska avräknas som förskott på bröstarvingens framtida arv och då gäller inte presumtionen längre (se 6 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken). Ett bra sätt att uttrycka denna vilja på är att göra precis som ni har gjort, nämligen att dokumentera alla gåvor som din pappa har gett dig och skriva att dessa gåvor inte ska vara några förskott på arv. Detta räcker för att dina syskon sedan inte ska kunna kräva dig på dessa gåvor efter din pappas bortgång. Med vänlig hälsning,

Gåva och förskott på arv

2017-11-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har två barn. Köpte sommarstuga för 3 mkr tillsammans med ena barnet. Jag är hälftenägare. Kan jag ge min hälft till detta barn som förtida arv? Jag har annan fastighet och värdepapper för drygt 4 mkr och vill att mitt andra barn efter mitt frånfälle kompenseras så att de ärver lika mycket.
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!Innan jag besvarar din fråga kommer jag gå igenom gällande regler angående förskott på arv och gåvobrev.Förskott på arv:Förskott på arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Enligt huvudregeln så räknas gåvor från givaren till dennes barn (bröstarvingar) som förskott på arv. Detta är dock endast ett antagande, om givaren har bestämt att gåvan inte ska vara förskott på arv eller att det måste antagas att gåvan ska vara förskott på arv ska det inte räknas som förskott (6 kap. 2 § ÄB).Om det föreligger ett förskott ska en avräkning ske vilket menas med att man tar med värdet av gåvan när arvet ska räknas ut (6 kap. 3 § ÄB).Gåvobrev:Gåvor av fastigheter regleras i jordabalken (JB). För att kunna ge bort en del av sin fastighet ska givaren och mottagaren upprätta ett skriftligt gåvobrev (4 kap. 29 § och 4 kap. 1 § JB). Detta skrivs under av givaren och mottagaren. Detta brev ska även bevittnas av två personer. I gåvobrevet ska det framgå bland annat fastighetsbeteckning, andel som överlåts, vem som är givare och vem som är mottagare. Det ska även framgå om det är några skulder som mottagaren ska ta över.Inom tre månader från det att gåvobrevet upprättats ska mottagaren söka om lagfart (20 kap. 1 och 2 §§ JB). Detta menas med att mottagaren blir inskriven som ägare av den andel givaren har gett bort. Ansökan ska göras till lantmäteriet och när ansökan sker ska gåvobrevet skickas med (20 kap. 5 § JB): I ditt fall:I ditt fall vill du att gåvan ska utgöra förskott på arv. Denna gåva antas enligt mig vara förskott på arv med anledning av att huvudregeln uttrycker att en gåva från dig till ditt barn ska utgöra förskott på arv såvida du inte har uttryckt att det inte ska utgöra förskott på arv eller det måste antas att det inte är ett förskott. För att denna gåva uttryckligen ska utgöra förskott på arv anser jag att det kan vara av vikt att skriva detta på gåvobrevet. Således kan du upprätta ett gåvobrev och i detta brev uttryckligen skriva att gåvan ska utgöra ett förskott på arv med anledning av att du vill att dina barn ska ärva lika efter dig. Därmed stärks antagandet att det är förskott på arv.Jag skulle dock råda dig att kontakta vår telefonrådgivning hur detta gåvobrev ska skrivas i detalj eftersom jag inte vet alla omständighet som fastighetsbeteckning etc. Telefonnummer dit är 08-533 300 04 och det är öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Hoppas detta svar gav klarhet!Vänligen,