Gåva till bröstarvinge - Bryta presumtionen om förskott på arv

2017-01-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har 3 barn.Jag vill ge ett av barnen pengar i gåva.Jag vill inte att de ska ses som förskott på arv.Blir det avdrag på arven för det barnet?
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln vid gåvor till barn finns i 6kap. 1§ Ärvdabalken. Där stadgas att gåvor som en avliden givit sina bröstarvingar under sin livstid skall ses som förskott på arv om inte något annat föreskrivs eller med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett. Alltså föreligger en presumtion om att gåvan är att se som ett förskott på arv. Presumtionen kan dock, som framgår av 6kap. 1§ Ärvdabalken(se ovan), brytas genom att något annat föreskrivs eller om det på annat sätt utifrån omständigheterna framgår att gåvan ej ska ses som förskott.Viljeförklaringen om att det ej ska ses som förskott har inga formkrav, den kan alltså vara både skriftlig och muntlig men ur bevishänseende rekommenderar jag dig att upprätta en skriftlig viljeförklaring som lämpligen kan finnas med i gåvobrevet. Hoppas du fick svar på din fråga! MVH

Arvinge har fått pengar innan dödsfallet i hemlighet, vad göra?

2016-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Min bror kan ha genom påverkan fått vår nyligen avlidna mor att överföra 500.000 tkr (alla mamma tillgängar) till sitt konto för 2,5 år sedan.Detta har jag upptäckt då jag sett hennes kontoutdrag. Han vet inte att jag sett dettaoch har inte heller nämnt detta vid den bouppteckning vi står i stad att göra. Hur ska jag hantera det?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Förskott på arv:Det du bör göra är att hävda att överföringen är ett förskott på arv. Tydligt lagstöd för det kan du hitta i ärvdabalken 6 kapitlet 1 §. Effekten av det hela är alltså att din bror redan fått 500 000 kr i arv och du 0 kr. Huvudregeln är att man skall dela lika på arvet, men eftersom din mor av egen vilja fört över pengarna till honom så kan det vara svårt att återkräva hälften av detta belopp. Att din bror påverkat din mor att ge honom pengar kommer du förmodligen ha väldigt svårt att bevisa tyvärr.Laglotten:Däremot finns det visst skydd för dig i det som kallas för arvinges laglott. Det är nämligen så att barn inte skall kunna gå arvlösa om de inte själva vill det och därför skall barn alltid ha rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av det belopp en arvinge skulle få vid vanlig arvdelning. Om det totala arvet är 500 000 så skall ni alltså ärva 250 000 kr var. Din laglott blir då 125 000 kr. Det är detta som du enligt lag har rätt att kräva ut. (Du kan självklart kräva 250 000, det är ju upp till din bror att faktiskt ge dig pengarna, annars får du gå till domstol och där är det lika bra att hävda förskott på arv och begära 250 000 kr).Boutredningsman:Eftersom ni antagligen inte kommer komma överens om det här kan det vara bra att begära en boutredningsman för att få en opartisk person som utreder boet och de här "försvunna" pengarna... Lite mer info om det kan du hitta här: länk. Boutredningsmannen kan utföra "tvångsskifte" mot dödsbodelägarnas vilja. Därför kan det här vara ett lämpligt alternativ om det kan vara så att det blir väldigt svårt att komma överens med din bror.Vad du skall göra:1. Skaffa kopia på kontoutdrag så att du har något bevis för att din bror fått ett stort förskott och därigenom snuvat dig på din del av arvet.2. Fråga din bror om det hela. Eventuellt kanske ni har missuppfattat varandra och det är onödigt att ta det hela till "domstol" om det är så att din bror faktiskt ger dig pengarna frivilligt.3. Begär en boutredningsman för att få en opartisk inblick i dödsboets tillgångar och utdelning. 4. Håll tummarna för att 2017 blir ett bra år som löser ert ekonomiska dilemma! Lycka till och Gott Nytt år!Med vänliga hälsningar,

Fråga om förskott på arv vid gåva av fastighet samt om sambo har rätt till del av köpeskillingen vid en försäljning av en fastighet som tillhör den andra sambon

2016-12-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina föräldrar ägde en jordbruksfastighet som för ca 25 år sedan överläts på min bror. Det skrevs en revers på en ganska låg summa. Reversen har aldrig lösts in. I papperen som då skrevs framgick att gården skulle betraktas som enskild egendom. Våra föräldrar lever fortfarande. Min bror vill nu sälja gården. Han har en sambo som har barn, men de har inga gemensamma barn. Vad händer med köpesumman vid försäljningen? Kan han göra som han vill med pengarna? Kan jag få någon kompensation? Hur fungerar detta arrangemang arvsrättsligt?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan aktualiserar samborätt och arvsrätt.Ang samborätten gäller att om din bror och hans sambo fick fastigheten för att flytta in och bo tillsammans i så hade sambon haft rätt till hälften av köpeskillingen, om inte hans föräldrar genom villkoret hade gjort den till enskild egendom åt honom, se 3-4§§ sambolagen https://lagen.nu/2003:376#R3. Dock gäller i en sådan situation att en sambo inte får frånhända sig fast egendom utan den andra sambons samtycke, se 23§ sambolagen. Om samborna dock aldrig har bott tillsammans i fastigheten, alternativt att din bror förvärvade fastigheten innan de blev sambor, så tillfaller hela köpeskillingen din bror. Sambon kan då inte heller motsätta sig en försäljning av fastigheten, 23§ sambolagen. Med andra ord lär sambon inte kunna göra anspråk på någon del av köpeskillingen i detta fall.Om din bror verkligen har förvärvat fastigheten, oavsett om det är genom köp, gåva eller blandat fång (försäljning till underpris) så har han rätt att göra vad han vill med köpeskillingen vid en försäljning av densamma.Men avseende arvsdelen så lär du förmodligen, om fastigheten var en gåva eller ett sk "blandat fång" (se ovan), vid dina föräldrars bortgång kunna hävda att din bror har fått ett förskott på arv. Vid gåva till bröstarvinge föreligger nämligen en presumtion om att gåvan är ett förskott på arv, såvida inte "annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett" enligt ärvdabalken 6 kap 1§ https://lagen.nu/1958:637#K6. Det gör att du kan få kompensation för att din bror fick en sådan dyr gåva när den första av dina föräldrar avlider.God fortsättning!Vänligen,

Användning av gåvobrev vid förskott av arv

2016-11-30 i Förskott på arv
FRÅGA |HejJag och min fru har två döttrar, vi är i 60 årsåldern och barnen styvt 30. Vi är inte rika, men en del kapital har vi samlat på oss. Istället för att barnen skall behöva vänta tills vi båda dör, vilket nog dröjer 30 år åtminstone för min fru, så vill vi kunna ge dem pengar som de skulle fått i arv redan nu, när de behöver dem. Döttrarna befinnes sig i olika steg i livet, och det växlar lite om vem av dem som behöver pengar just nu.Vi skulle vilja skaffa oss ett dokument om vad de olika döttrarna får i förskotterat arv, för att dessa förskott skall kunna jämkas när det slutgiltiga arvet fördelas.Jag vet att man inte behöver göra detta ur juridisk synpunkt inte måste göra detta, men vi vill ändå göra det för rättvisans skull.Hur upprättar man ett sådant dokument, finns det mallar osvMvhHåkan Stenholm
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Jag rekommenderar att ni upprättar gåvobrev. I gåvobrevet kan ni specificera att gåvan är förskott på arv. Gåvan kommer därmed att avräknas när den slutgiltiga uppdelningen av arvet görs i framtiden. Gåvobrev har inga specifika formkrav men det finns mallar att hitta om ni söker på exempelvis "gåvobrev mall" på Google. Nedan följer ett exempel på hur en sådan mall kan se ut, men det finns som sagt flera exempel att finna om ni söker på Google. Om ni känner er osäkra kan jag rekommendera att ni tar kontakt med en jurist som specialiserar sig på familjerätt. MALL FÖR GÅVOBREV.”Givare: X X Persnr. samt adressGåvotagare: XX Persnr. samt adressGåvoobjekt: X antal fondandelar (el. motsvarande, här skall ni precisera gåvan)Gåvotidpunkt:Gåvan skall/skall inte utgöra enskild egendomGåvan skall vara/ inte vara förskott på arvEventuella övriga villkor för gåvan:Ort: Datum:Underskrift och namnförtydligande av gåvogivaren.Gåvan mottages tacksamt på ovan angivna villkor.Ort: Datum:Underskrift och namnförtydligande av gåvotagaren.(Ev.) De egenhändiga namnteckningarna bevittnas:Vittne1: Vittne2:Underskrift, namn, adress, ort, datum”

Förälder säljer hus till ett av barnen

2016-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är 2 syskon med endast vår pappa i livet. Vad händer om han vill sälja huset till en av oss?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din pappa har full frihet att sälja sitt hus till ett av barnen utan arvsrättsliga konsekvenser, sålänge det rör sig om en marknadsmässig försäljning och inte en försäljning till underpris eftersom det kan betraktas som ett förskott på arv. Om försäljningen sker till underpris betraktas skillnaden mellan marknadsvärdet och försäljningspriset som en gåva och det beloppet ska avräknas vid fördelningen av er pappas arv enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637).En försäljning till underpris anses dock endast utgöra ett förskott på arv om inte annat har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett. En försäljning till underpris förutsätts alltså utgöra förskott på arv om inget annat framgår. Sammanfattningsvis medför försäljningen inga konsekvenser om den sker till marknadspris, om den sker till lägre pris avräknas mellanskillnaden på köparens arvslott vid fördelningen av fadern arv. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Gåva av fastighet

2016-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min svärmor vill ge sin bostadsrätt som gåva till min fru (hennes dotter).Är detta möjligt då min fru har en broder. Kan han riva upp detta när boupptäckning görs.Är det bättre att göra köpeavtal rent juridiskt.
Sara Aspelin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att det som arvlåtaren givit under livstiden till en bröstarvinge sak anses vara förskott på arv. Dock finns möjlighet att föreskriva om att överlåtelsen inte ska utgöra förskott på arv, 6 kap 1§ Ärvdabalken. Om detta görs ska det inte vara någon skillnad juridiskt i detta hänseende mellan de två överlåtelseformerna. Däremot kommer det b.la. att vara skillnad ex. skattemässigt beroende på vilken överlåtelseform ni väljer.Hoppas ni fått svar på er fråga och gott nytt år!

Förskott på arv

2016-12-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Pappa dog 91 villa och sommarstuga fanns vi är tre syskon hon sålde till min bror för en billig peng. Syster min frågade inte efter vilket jag blev inte tillfrågad. Är det förtida arv.
Marcus Anstrin |Hej och tack för din fråga!Enligt Ärvdabaken 6:1 föreskrivs att vad arvlåtaren under sin livstid har gett till en bröstarvinge (arvlåtarens barn), ska avräknas som förskott på personens arv efter arvlåtaren, om inget annat har föreskrivits. Detta kan vara om arvlåtaren, er pappa, har gjort klart att egendomen inte ska vara förskott, eller att syskonen godkänt förskottet.Att sälja egendom till väsentligt lägre pris, så att personen som köper kan gagna sig värdet av det då betalningen inte motsvarar värdet på egendomen, kan tveklöst ses som förskott på arv. Avräkning ska sedan ske på din brors arv, med det värdet som han gagnat sig, dvs. mellanskillnaden mellan värdet på sommarstugan och köpeskillingen, Ärvdabalken 6:3. Hoppas svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag och tack för att du vände dig till Lawline!

Värdering av förskott på arv

2016-11-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, min syster fick ett förskott på arv för 16 års sedan på 1 000 000 sek och nu har vår mamma gått bort. Brukar det nuvärdesberäknas på något sätt? Den summan var mer värd då än den är idag.Tack på förhand.Mvh
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först och främst vill jag beklaga bortgången av din mor. Angående din fråga är det så att förskott på arv räknas utifrån värdet det hade vid gåvotillfället. Det indexregleras därför inte varken uppåt eller neråt och ingen ny värdering görs vid gåvogivarens bortgång, detta framgår av 6 kap. 3 § ärvdabalken. Det enda undantaget är om det i gåvobrev eller testamente skrivs att gåvan ska tas upp till värdet den har vid gåvogivarens bortgång. Hoppas du fått svar på din fråga. Vill du komma i kontakt med våra jurister kan du enkelt nå dem på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,