Gåva som kränker laglottsrätten

2017-10-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mamma har som gåva gett bort all sin mark till min bror. Jag och min syster blir arvslösa. Hur kan det vara ok om vi har arvsrätt i Sverige?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Som jag förstår det som så föreligger dessa familjeförhållanden. Du har två syskon, en bror och en syster. Ni tre har samma mamma och jag får utgå ifrån att er mamma inte är gift alternativt änka så som frågan är ställd.Det är i första hand du och dina syskon som ärver er mor. Ni kommer hädanefter att kallas för bröstarvingar. Som bröstarvinge har man något som kallas rätt till laglott. Detta innebär att oavsett förordnande har du och dina syskon rätt att dela på hälften av er moders kvarlåtenskap. Detta innebär alltså att eftersom ni är tre börstarvingar har du rätt till ca 100% / 6 = 16,7% av din moders totala kvarlåtenskap oavsett testamente. Det innebär alltså att ifall det hade rört sig om ett testamente hade du kunnat klandra det för att få ut din laglott. Förstärkt laglottsskydd och gåva till bröstarvingarI detta fall rör det sig inte om att din mamma har förordnat om hennes kvarlåtenskap i testamente utan här har hon givit bort egendomen som gåva. Då finns det en skyddsregel för er övriga bröstarvingar i 6 kap 1§ 1st ÄktB. Där stadgas att vad en arvlåtare, i livet, har givit en bröstarvinge presumeras vara ett förskott på gåva. Då skall värdet på gåvan vid arvsskiftet avräknas mot arvingens arv. För att detta ej skall ske krävs det att din mamma noterar på gåvobrevet eller på annat sett stadgar att gåvan ej är att se som förskott på arv.Det finns en till skyddsregel i ÄktB 7 kap 4 § 1st som reglerar det förstärkta laglottsskyddet. Det innebär att ifall din moder ger bort egendom under sådana omständigheter att det är att likställa med ett testamente, exempelvis ifall gåvan fullbordas strax innan din moders död alternativt att det exempelvis i gåvobrev föreskrivs att den fullbordas vid hennes död så skall det också ses som ett förskott på arv. Även enligt denna ordning avräknas egendomen mot dennes arv. SammanfattningDet kan under vissa omständigheter vara okej för din mamma att göra på detta vis. Har hon exempelvis nu, ej nära döden, bortgivit denna mark till din bror och skrivit i gåvobrevet att gåvan ej är att anses som förskott på arv så kränker detta ej er rätt som bröstarvingar. Däremot har hon glömt att notera detta och avlider alternativt förordnar om detta på dödsbädden finns det en chans för er att göra det ovan nämnda gällande och således göra så att du och din syster iallafall delar på resterande kvarlåtenskap. Det framgår inte av omständigheterna vad som gäller i just ert fall men något att komma ihåg är att ni inte står arvslösa. Ni kommer fortfarande att få dela på er moders resterande kvarlåtenskap även om denna inte är stor. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, kontakta oss på info@lawline.se ifall du har mer frågor. Mvh,

Vad händer när en arvinge anklagas för att ha tagit del av arvet i förskott?

2017-10-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!För fem år sedan så ärvde min morfar 500 000 av sin fru när hon gick bort. Nu i somras dog min morfar och de fanns inte mycket pengar kvar. Min mamma har varit hjälpt morfar under tiden och eftersom han har dålig pension i botten så har han tagit ut 10 000 då och då i omgångar under perioden 2010-2017 till hans död.Nu efteråt så påstår mammas syskon att hon tagit pengarna. Vad gäller i detta läge? Vi har bra data från kontoutdrag m.m på att inga onormala belopp tagit ut eller flyttats över till andra kontot under denna perioden utan morfar har fått pengarna för att dryga ut sin levnadsstandard helt enkelt. De vet vi alla men dessa syskon har inte varit närvarande alls under de senaste 10 åren och det är efter hans död som detta blossat upp. Vad ska man göra?
Natalie van van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som gäller arvet till din morfar: Det framgår inte i frågan om din morfars fru även var din mammas mor. Om hon var din mammas mor och de 500 000 kronorna från henne var din mammas arvslott, har din morfar fått förvalta detta med fri förfoganderätt enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637). Fri förfoganderätt innebär att han får i princip göra vad han vill med den egendomen, förutom testamentera eller ge bort den i gåva. Detta innebär att han har all rätt att konsumera pengarna. Angående gåva i nära anslutning till gåvogivarens bortgång: Problematiken här är att din morfar har tagit ut pengar åren innan hans bortgång och din mammas syskon misstänker att din mamma fått pengarna. Att pengar tagits från hans konto så nära inpå hans bortgång kan uppfattas som en gåva, och enligt 3 kap 3 § Ärvdabalken (1958:637) anses vara ogiltiga gåvor om de företagits de 5 senaste åren (vilket verkar vara fallet här) och har inneburit en total minskning på ungefär 25 procent av totala arvet han annars hade efterlämnat sig. Detta , om att minskningen max får vara 25 % framgår i rättsfall NJA 2013 s 736Om ni däremot, med hjälp av kontoutdrag och kvitton, kan visa att din morfar har konsumerat sina tillgångar så är allt i sin ordning. Det har han haft all rätt att göra under sin levnadstid. Det är då upp till din mammas syskon att bevisa motsatsen. Förskott på arv? Om din mamma mottagit pengar från din morfar presumeras detta vara ett förskott på arvet och värdet av gåvan/gåvorna kommer räknas bort från hennes arvslott från din morfars tillgångar, detta framgår i 6 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637). Lämnar han inget efter sig finns det däremot inget att räkna bort på.Lycka till! Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster: - Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Ska gåva till bröstarvinge räknas som förskott?

2017-10-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag har några frågor angående lagens stöd för lika arv till bröstarvingar.Är det verkligen så enkelt att frångå lagen, som det tycks vara, att indirekt gynna en bröstarvinge framför en annan, genom att under lång tid bidra ekonomiskt till bostad etc och ge tillgångar till enbart den ene bröstarvingens barn, dvs ett av givarens barnbarn? Är det någon skillnad på om barnbarnet är myndigt eller inte? Har givarens, mottagarens eller övriga barn/barnbarns ekonomi betydelse?I aktuellt fall har givaren mycket god ekonomi och ger till det barnbarn som har betydligt bättre ekonomi och förutsättningar än övriga barnbarn och vars förälder (givarens barn) också har det väl ställt, till skillnad från den andra bröstarvingen.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvor ska ibland ses som förskott på arvBestämmelser om förskott på arv finns i 6 kap. ärvdabalken. Har den avlidne gett gåvor till bröstarvingar (barn), ska som huvudregel dessa gåvor räknas av från bröstarvingens arv som ett förskott. Syftet är att samtliga barn ska få lika mycket i arv i slutändan, oavsett om det sker genom gåva eller arv. Undantag från denna huvudregel är dock de fall den avlidne gjort klart att gåvan inte är förskott av arv. Som förskott ska man heller inte räkna av sedvanliga gåvor, exempelvis födelsedagspresenter, så länge värdet av gåvan inte står i missförhållande till givarens ekonomiska situation (alltså att någon får en allt för dyr födelsedagspresent med tanke på givarens ekonomi). Utgångspunkten ska alltså vara att gåvor till bröstarvingar är ett förskott på arv, och detta ska från gåvotagarens arv räknas av. Huruvida mottagaren av gåvor är myndig eller inte, spelar endast roll i det hänseendet, att en omyndig person endast får råda över sin egendom om man fått gåvan med villkor att man ska få råda över den (9 kap. 4 § föräldrabalken).Vad är en bröstarvinge?Den huvudregeln vi talat om gäller dock bara bröstarvingar. För andra arvingar ses gåvor endast som förskott om givaren uttryckligen sagt att det är fråga om gåva. Bröstarvingar är någons barn. Först efter att en bröstarvinge avlidit träder dennes barn in som bröstarvinge. Barnbarn är alltså bröstarvinge först efter att den avlidnes/givarens barn (barnbarnets förälder) har avlidit. Huvudregeln om förskott på arv gäller alltså bara barnbarnet ifråga, som fått dessa gåvor du nämner, ifall dennes förälder (som är barn till givaren) avlidit. Ifall denna förälder inte avlidit, räknas de gåvor detta barnbarn fått inte som förskott på arv, utan som vanliga gåvor, om inte givaren uttryckt att det är fråga om förskott på arv. Avräkning av förskott på arvSkulle det vara så, att gåvorna ifråga ska räknas som ett förskott på arvet, medför det att arvsandelen (det man ska ärva) minskar med lika stort värde som förskottet var. Det finns i dessa fall ingen återbäringsskyldighet, barnbarnet kan alltså inte tvingas att betala tillbaka något (6 kap 4 § ÄB). Det kan också bli så, att den som fått förskott på arv inte får något i arv över huvud taget. Det enda undantaget till återbäringsskyldigheten, är om givaren gett gåvor som kan likställas med ett testamente, alltså att gåvorna getts men givaren själv använt gåvorna till dennes bortgång eller att de skänks väldigt kort innan givarens bortgång (7 kap 4 § ÄB). Sammanfattningsvis kan det vara så att gåvorna ses som förskott på arv-I det fall barnbarnets föräldrar levde vid gåvotillfället, måste givaren gjort det tydligt att gåvorna är förskott på arv för att gåvorna ska räknas av på barnbarnets arv.-I det fall barnbarnets föräldrar inte levde vid gåvotillfället är huvudregeln, att alla gåvor ska ses som förskott på barnbarnets arv, så länge inte givaren gjorde klart att det inte skulle vara fråga om förskott på arv.-I det fall gåvorna ska ses som förskott på arv, kan barnbarnet dock som huvudregel inte tvingas att betala tillbaka något. Det enda som händer är att dennes arvsandel minskar.Av din fråga att döma, tolkar jag det som att barnbarnets förälder är i livet. Därför ska gåvorna till barnbarnet inte räknas som förskott på arv. Det vill säga, så länge inte diaren gjort gällande att det är fråga om förskott. En annan sak som talar för att det inte är förskott av arv, är att givaren har väldigt god ekonomi.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Förskott på arv

2017-09-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Min bror köpte min fars skogsfastighet med allas samtycke 1990. Far ville ha 395000 för fastigheten men gav min bror 100 000 i gåva som skulle kompenseras i arvet. Min fråga är om den gåvan skall kompenseras med index dvs ca 2 ggr gåvan eller det skall beräknas ur ett rättvise perspektiv där man värderar de 100 000 mot vad de är värda i fastigheten idag?Mvh niklas
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först att redogöra för hur själva rättsläget ser ut och därefter försöka besvara din fråga på ett så tydligt sätt som möjligt. Själva svaret på din fråga hittar du under den tredje rubriken.Så regleras gåva/förskott på arvJag förstår det som att din far gav din bror pengarna med avräkningsskyldighet, alltså att det hela tiden var meningen att dessa skulle avräknas som förskott på hans andel av arvet. Bestämmelser om detta finns i ärvdabalkens 6 kap. 1 och 5 §. När det gäller avräkningsskyldighet är huvudregeln att gåvans värde (förskottet på arvet) vid själva gåvotillfället (alltså 100 000 kr) ska läggas till kvarlåtenskapen, det vill säga den egendom som din far lämnat efter sig. Därefter ska gåvan avräknas från din brors andel av arvet. Eftersom det är gåvans ursprungliga värde som används som beräkningsunderlag kommer någon hänsyn till index inte att tas vid avräkningen av gåvan från resten av arvet (se ärvdabalken 6 kap. 3 §). Denna regel innebär att en värdeökning tillgodoräknas den som fått gåvan och även att den som fått gåvan riskerar att gåvans värde minskar, men beräkningsunderlaget är som huvudregel gåvans ursprungliga värde. Undantag från när gåvans ursprungliga värde ska användas som beräkningsunderlagDet finns dock ett undantag i bestämmelsen om att gåvans ursprungliga värde ska användas som beräkningsunderlag (se ärvdabalken 6 kap. 3 §). Detta undantag innebär att om det finns omständigheter som tyder på att ett annat värde än det ursprungliga ska användas som beräkningsunderlag så kan gåvans värde efter en värdeökning användas som beräkningsunderlag istället för gåvans ursprungliga värde. En sådan "särskild omständighet" skulle kunna vara att din far uppgav att gåvan skulle kompenseras i arvet med hänsyn till förändrat index. Om han har gjort detta bör avräkningen göras utifrån gåvans nya värde. En annan omständighet som gör att ett annat värde än det ursprungliga kan användas som beräkningsunderlag är om man får en andel i en fastighet som förskott på arvet och resten av fastigheten ingår i själva kvarlåtenskapen. Detta blir nog inte aktuellt i din situation, eftersom din bror endast fick pengar i gåva och att det är han som äger hela fastigheten. Ska gåvan avräknas från arvet med hänsyn till förändrat index eller liknande?Svaret blir alltså det är gåvans ursprungliga värde, 100 000 kr, som ska avräknas från din brors andel av arvet, om inte din far ville att gåvan skulle avräknas med hänsyn till index eller liknande. Om han ville det, ska gåvan avräknas på det sättet som han har angett. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Avräkning på arv p.g.a. gåva till barnbarn?

2017-10-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, vi är två syskon jag har tre barn och min syster ett barn nu till min fråga; vår mamma har gett bort en summa pengar till var o en av barnbarnen dom har fått lika mycket var. Häromdagen fick jag veta att hon ytterligare gett min systers barn en ny bil (115000kr) då hon skall börja övningsköra och då tog jag upp det med henne . För det första att det var helt fel att köpa en så dyr bil och att jag tyckte även mina barn skulle ha rätt till det när dom börjar övningsköra men det tyckte inte mamma. Hon menade på att jag hade fått mer än min syster eftersom det genom arvsrätten skall delas lika mellan oss syskon och det har jag redan fått genom att jag har fler barn. Hon har förstås rätt att ge till vem hon vill och göra vad hon vill med sina pengar och det sa jag till henne. Men ger man direkt till barnbarnen så är det väl en gåva till dom och inte till hennes barn tycker jag. Är det så att man inte kan se det som gåva direkt till barnbarn utan att det är barn till den som ger som skall få lika mycket i det här fallet?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Du nämnder att din mamma sagt att du erhåller mer av hennes arv på grund av att du har flera barn än ditt syskon. Det är värt att nämna att barn till arvlåtaren, s.k. bröstarvingar, dela lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Att du har flera barn gör således inte att du kommer ärva mer än ditt syskon. Allmänt om förskott på arvDet finns en presumtion om att gåvor som en arvlåtare ger sina barn under sin livstid ska avräknas såsom förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Reglerna om förskott utgår från att en arvlåtare vill att bröstarvingarna i slutändan ska få lika mycket. Avräkning ska inte ske om arvlåtaren ger uttryck för att gåvan inte ska behandlas som förskott på arv.Innebörden av att gåvan avräknas är att man lägger till gåvans värde till den totala kvarlåtenskapens värde. Huvudregeln är att det är gåvans nominella värde vid gåvotillfället som läggs till (6 kap. 3 § ÄB). Kvarlåtenskapen, med gåvovärdet inkluderat, fördelas därefter lika mellan arvingarna. Därefter dras gåvovärdet av gåvomottagarens del av arvet (arvslott). Om gåvans värde skulle vara större än arvslotten behöver det överstigande värdet inte återbäras (6 kap. 4 § ÄB). Gåvor till barnbarnNär det däremot kommer till andra arvingar presumeras det att sådana gåvor inte ska avräknas som förskott på arv. Arvlåtaren kan även i detta fall ge uttryck för en annan vilja, t.ex. i ett gåvobrev. Till andra arvingar räknas barnbarn så länge barnbarnets förälder (arvlåtarens bröstarvinge) ännu lever. Ett barnbarn, vars förälder är i livet, är inte skyldig att avräkna vad denne mottagit som gåva. Detsamma gäller för barnbarnets förälder. Ditt syskon är därför inte skyldig att från sin arvslott avräkna vad ditt syskonbarn fick som gåva.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Med vänlig hälsning

Uppfattas en gåva till en bröstarvinge alltid som ett förskott på arv?

2017-10-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!En kort fråga, min mor är änka, vi är 2 systrar.Min mor undrar, får hon göra vad hon vill med sina tillgångar medans hon lever utan att tänka på att allt skall dela lika, förskott arv, etc ? Jag förstår att hon får göra vad hon vill med sina pengar som gagnar henne själv, men får hon exempelvis hjälpa en av syskonen med något och inte ge samma summa till den andra personen? Kanske är det något maxbelopp som gäller om tillåtet. Hon vill veta om hon kam hjälpa en av oss med en mindre summa pengar att renovera ett sommarhus, eller måste motsvarande summa ges till det andra barnet ?Med vänlig hälsning
Emilia Kinnunen |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Din mor har rätt att förfoga över sina tillgångar och bidra med en summa pengar till en av er. Däremot så om hon inte anger i till exempel ett gåvobrev att det inte ska ses som förskott på ett arv så kommer det anses vara det. Det eftersom ni är hennes barn och det finns en presumtion att föräldern vill behandla sina barn lika. Därför räknas gåvor som förskott på arv (6 kap. 1§ Ärvdabalken).Det som krävs är alltså att din mor bryter presumtionen, genom då att till exempel skriva ett gåvobrev där det uttryckligen framgår att hon inte vill att det ska ses som ett förskott på arv. Det finns alltså inget maxbelopp utan det som krävs är att presumtionen bryts.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar

Vilka regler gäller för förskott av arv? Vilka rättigheter har min make till egendom som jag har ärvt?

2017-09-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Har 2 frågor. Hur går processen till för arvsförskott? Mina föräldrars hus i åtanke. När jag gifte mig med barnens far för 3 år sedan, vilka rättigheter fick jag då med tanke på huset mm? Om/när vi skulle skilja oss.
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på vad du menar när du frågar hur "processen" för arvsförskott går till så om du känner att du inte fått svar på din fråga får du gärna använda kommentarsfunktionen här nedanför så kan jag utveckla mitt svar ytterligare om det behövs. Ett barn har ingen laglig rätt att få ut något arv efter sina föräldrar i förskott, dvs. innan föräldrarna har avlidit. De regler som finns kring arvsförskott talar endast om ifall en gåva som en förälder givit sitt barn under förälderns livstid ska avräknas som ett förskott på barnets arv efter den föräldern eller inte när föräldern sedan går bort. Av Ärvdabalkens 6 kap. 1§ 1 stycket framgår att allt det, som är av lite större ekonomisk betydelse, som en förälder under sin livstid ger till sina barn ska räknas som förskott på barnens arv. Detta gäller så länge inte föräldern uttryckligen skriver i ett gåvobrev eller liknande dokument att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. Om du är gift då du ärver dina föräldrars hus så räknas huset som ditt och din makes gemensamma giftorättsgods. Det innebär att vid en eventuell skilsmässa så har din man rätt till hälften av huset. Detta framgår av Äktenskapsbalkens 9 kap. 1§, 10 kap. 1§ och 11 kap. 3§. Om du eller dina föräldrar vill undvika att din man vid en skilsmässa ska få ta del av huset, och eventuell annan egendom som du ärver av dina föräldrar, så är det viktigt att dina föräldrar tänker på att upprätta ett testamente där det tydligt framgår att huset etc. ska vara din enskilda egendom. Egendom som är din enskilda egendom delas inte upp mellan dig och din man vid en eventuell skilsmässa, du får istället behålla all din enskilda egendom själv. Om dina föräldrar skulle vilja ge dig deras hus i gåva redan innan de går bort så är det också viktigt att de tänker på att ge dig huset som enskild egendom, om ni vill undvika att din man får ta del av huset vid en eventuell skilsmässa. Om dina föräldrar ger bort huset till dig i gåva kan de göra huset till din enskilda egendom genom att upprätta ett gåvobrev där det tydligt framgår att huset ges till dig med villkoret att det ska vara din enskilda egendom. Hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor! Om du har fler frågor är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Ska en gåva inte räknas som förskott på arv trots dess höga värde?

2017-09-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.Min Farmor har precis gått bort och jag blir då arvinge eftersom min Far har gått bort tidigare med min Faster och Farbror. Efter att min Far dog så skänkte min Farmor sitt landställe utan att jag fick veta detta till min Faster och Farbror. I gåvobrevet står det att den inte skall räknas som förskott på arv. Det står också att min Farmor skall ha nyttjanderätt av fastigheten under sin livstid.Farmor har även en bostadsrättslägenhet.Landstället är värt ca. 3 miljoner och lägenheten ca. 4 miljoner. Lägenheten har dock en del skulder så värdet är ungefär samma.Det här känns mycket orättvist och jag undrar vad lagen säger om en sådan handling? Kan man verkligen skänka bort så mycket pengar utan att det räknas som förskott på arv?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till ärvdabalken, du hittar den här.Gåvan ska inte räknas som förskott på arvNär det gäller gåvor till s.k. bröstarvingar ska de ses som förskott på arv, om inget annat föreskrivs eller framgår av omständigheterna. Din farmor har i gåvobrevet skrivit att landstället inte ska avräknas som förskott på arv. Trots att det gäller så mycket pengar ska gåvan alltså inte räknas av din faster och farbrors del av arvet. (6 kap 1 § ärvdabalken)Förstärkt laglottsskydd om det finns ett testamenteSkulle det finnas ett testamente kan det förstärkta laglottsskyddet bli aktuellt. Då ska gåvan läggas till kvarlåtenskapen vid beräkningen av den s.k. laglotten om gåvan kan likställas med ett arv genom testamente. Att din farmor fortsatt hade nyttjanderätten samt att gåvan inte skulle räknas som förskott på arv är villkor som talar för att syftet med gåvan var att påverka framtida arvsfördelning. I sådana fall ska landställets värde läggas till vid laglottsberäkningen, vilket innebär att du inte får mindre i arv på grund av gåvan. (7 kap 4 § ärvdabalken)Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Skulle du behöva mer kvalificerad hjälp kring denna fråga är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,