Förskott på arv när det gäller barnbarn

2016-05-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, min mor har i gåva gett bort en sommarstuga till min brors två barn.Gåvobrevet är upprättat den 21 april 2013 och mina brorsbarn fick gåvan den 7 juli 2013, med kryss i rutorna 2§ med villkor " Gåvan ävensom avkastningen därav SKA utgöra gåvotagarens enskilda egendom" och §3 Gåvan SKA INTE anses som förskott på arv.Stugans taxvärde år 2012 var 580 tusen kr (endast tomten, byggnaden 0 kr)Vår far är död sedan tidigare, stugan ägdes av min mor, även när far levde, vi är tre syskon kvar i livet.Kan man göra så, hur blir det med vår laglott/arvslott? enligt min mor kommer hon inte upprätta något testamente.
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt till dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du om denna sommarstuga räknas som förskott på arv samt hur den kan påverka arvslotten/laglotten. Jag kommer besvara din fråga genom att först skriva generellt om arvslott/laglott, sedan om förskott på arv för att längst ner ge ett sammanfattat svar på dina frågor.Arvslott/laglott:Reglerna om arv regleras i ärvdabalken (nedan förkortad ÄB; se här). När en person avlider och kvarlåtenskapen ska delas så utgår man från olika arvsklasser. Den första arvsklassen beskrivs i 2 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S2) och enligt denna paragraf är det bröstarvingarna som ska ärva först. Detta är i de allra flesta fall arvlåtarens barn. Om dessa barn är döda, ska deras barn träda in, alltså arvlåtarens barnbarn enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S2). Det som varje bröstarvinge får av arvet kallas för arvslott.Arvlåtaren kan också välja att testamentera bort en del av sin kvarlåtenskap, men bara så mycket att laglotten inte kränks. En laglott är halva arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Således kan arvlåtaren som huvudregel testamentera bort halva sin kvarlåtenskap. Förskott på arv:Huvudregeln om förskott på arv är enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) att en bröstarvinge som har fått en gåva av arvlåtaren ska avräkna denna gåva som förskott på arv. Är mottagaren en annan arvinge ska avräkning endast ske om detta har förskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs. Enligt juridisk litteratur räknas barnbarn till kategorin ”annan arvinge” så länge barnbarnets förälder ännu lever eftersom barnbarnet då inte är direkt arvsberättigat. Således antas gåvor av dessa slag inte vara förskott på arv. För att då undvika eventuella tvister är det önskvärt att arvlåtaren avger en viljeförklaring. Detta är en vilja att en gåva inte ska vara ett förskott på arv. En sådan viljeförklaring kan ges i ett testamente men kan också uttryckas i anslutning till att gåvan ges.Ditt fall:Gåvan skulle jag enligt informationen ovan inte betrakta som ett förskott på arv. Din moder har gett sommarstugan till sina barnbarn vilket, enligt lagen, är att betrakta som ett antagande att det inte ska vara ett förskott på arv. Detta förutsätter att din bror fortfarande är i liv eftersom annars skulle de vara direkt arvsberättigade och således själva vara bröstarvingar. Din mor har även har gjort en viljeförklaring vid gåvan och menar att sommarstugan inte ska vara ett förskott, vilket ytterligare stärker tesen att det inte ska vara ett förskott på arv.Er arvslott kan således minska vid er mors bortgång, dock har ni alltid minst rätt er laglott. Om denna gåva kränker er laglott finns det en bestämmelse som heter förstärkt laglottsskydd och då blir gåvor att likställa med ett testamente. Denna regel återfinns i 7 kap. 4 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P4S1). En förutsättning för att ni ska kunna tillämpa denna regel är om er mor har för avsikt att kringgå era laglotter, alltså om hon har börjat tänka på sin död och börjar ge bort sin egendom i detta syfte. Om ni inte skulle kunna få ut era laglotter kan då dessa barnbarn bli återbäringsskyldiga och om egendomen inte kan återbäras ska istället ersättning utgå för dess värde enligt 7 kap. 4 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P4S1). Eftersom din moder inte har tänkt att testamentera egendom kommer nog detta alternativ inte bli aktuellt utom i de fall denna sommarstuga utgör det största värde som din mor har. Då kan det bli svårt för er att få era respektive laglotter och då kan ni använda er av denna regel.Hoppas detta svar hjälpte dig!

Förskott på arv

2016-05-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. 4 månader innan min faders bortgång så övertog jag en bil (amerikanare). Ca värde 100.000-150.000. (Vet inte värdet) värdet spelar ingen roll för mig med tanke på de var våran hobby. Nu efter hans bortgång så vill mina andra bröder att bilen ska in i arvet.. Fast de är inget skrivet att de är ett förtida arv eller gåva men har "vittnen" som vet att de var fars sista önskan att jag skulle ha den.. Vad säger lagen å vad är rätt/fel? Hur går jag tillväga?Med vänlig hälsning, uppskakad.
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga bestämmelser finns i ärvdabalken (ÄB). Du har fått en gåva från din nu avlidna far. Enligt 6:1 ÄB ska gåvor från en arvlåtare till en bröstarvinge (vilket du är enligt 2:1 ÄB) avräknas som förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det finns således en presumtion om att gåvan ska avräknas på ditt arv. Du måste därför styrka att annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Beräkning av förskott på arv

2016-04-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Om en son får 300.000 tusen som förskott på arv. Skall detta index beräknas o i så fall med vilket index?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga korrekt, så undrar du om förskott på arv ska omberäknas enligt ett index, justerad efter till exempel inflation. Om förskottet har lämnats av arvlåtaren förhållandevis lång tid innan dennes död kan nämligen förskottet motsvara ett högre värde, vid tidpunkten för arvlåtarens död.Svaret på denna fråga återfinns i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB). Där framgår nämligen följande:Enligt 6 kap. 3 § ÄB ska som huvudregel avräkning av ett förskott ske med det värde egendomen hade vid mottagandet. Det framgår emellertid också att något annat kan komma att gälla om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. När kan då undantag från huvudregeln komma att ske?I lagkommentarerna till denna bestämmelse anges några exempel på när det kan vara skäligt att värdera förskottet utefter andra förhållanden än de som rådde vid mottagandet. Om arvlåtaren till exempel har gett sina barn ett lika stort antal aktier i ett familjeföretag, men vid olika tidpunkter, så skulle det inte vara skäligt att beakta värdet vid tidpunkten för givandet, när förskottet sedan ska avräknas. Det barn som mottagit aktierna när värdet var lågt skulle därmed behöva avräkna mindre än det barn som mottagit aktierna när de hade ett högre försäljningsvärde. Detta trots att aktierna vid arvskiftet såklart har samma värde.Ett ytterligare exempel som anges i lagkommentarerna är att en bröstarvinge har mottagit en andel i en fastighet som gåva i förskott. Det skulle då kunna anses vara oskäligt att vid arvlåtarens död värdera andelen i fastigheten på annat sätt än fastigheten i helhet.För att besvara din fråga är huvudregeln den tillämpliga i det fall du beskriver, enligt min bedömning. Med andra ord skulle förskottet utgöra 300 000 kronor, och det skulle därmed inte omberäknas enligt något index. Om det faktiskt skulle vara undantagsregeln som tillämpas, så att avräkning inte ska ske enligt vad värdet var vid tidpunkten för överlämnandet av förskottet, så värderas förskottet utefter förhållandena i varje fall. Det finns således inte heller i dessa fall något angivet index att justera förskottets värde utefter.Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar, eller har mitt svar väckt några nya sådana, är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Ska pengarna ses som förskott på arv?

2016-04-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är tre syskon som ska dela arv efter vår mor. Mor har tidigare "förvaltat" arvet efter vår gemensamma far.Deras gemensamma bostad är såld och mor har delat ut pengar till oss. Mor har ett barn sedan tidigare (särkullsbarn). Måste vi räkna pengarna vi fått som förskott på arv? Ska dessa delas med särkullsbarnet? Hur ska vi i såfall dela? Laglott?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det som en arvlåtare (er mor) ger i gåva till bröstarvingarna (barnen) ska som huvudregel räknas som ett förskott på arvet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det är en mängd benefika dispositioner som faller in under gåvobegreppet, bland annat en försäljning av fastighet till underpris, betalning av skuld samt infriande av borgensförbindelse. Dock ses inte sedvanliga gåvor (t.ex. julgåvor) av mindre värden som ett förskott på arv (6 kap. 2 § 2 st.). Pengarna från en bostadsförsäljning räknas alltså som en gåva enligt lagens bestämmelse. Ytterligare ett krav för att en gåva ska bedömas som ett förskott på arv är att arvlåtaren inte avsett annat. Sålunda kan arvlåtaren bestämma att gåvan inte ska avräknas på bröstarvingens laglott och därmed inte ses som ett förskott på arv. Detta kan ske genom att arvlåtaren i ett gåvobrev intar en klausul som föreskriver att gåvan inte är ett förskott på arv. Även om ett sådant klausul saknas, kan det av omständigheterna i övrigt framgå att arvlåtaren menade att gåvan inte är ett förskott på arv. Om det är tvistigt om vad arvlåtaren hade för avsikt med sina gåvor, är det den som påstår att gåvan inte utgör ett förskott på arv, som har bevisbördan för detta. I ert fall innebär det att om ni kan bevisa att er mor hade för avsikt att gåvan (pengarna) inte skulle utgör ett förskott på arv, så kommer pengarna inte avräknas på ert arv. Men presumtionen är fortfarande att en gåva av större värde från förälder till barn är förskott på arv. Om gåvan anses vara ett förskott på arv ska gåvans värde avräknas från framtida arv. Huruvida pengarna bör delas med särkullbarnet är det primärt er mor som bestämmer, eftersom pengarna är från henne. Om särkullbarnen inte får några pengar har han eller hon inte fått ett förskott, varför denne bör utfå en större del av arvet efter modern. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Ska förskott på arv räknas om?

2016-05-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, för ungefär 14 år sen fick jag och min man hjälp av min pappa när vi skulle köpa vårt första hus. Jag fick 300 000 av honom som skulle ses som ett förskott på arvet. Min pappa gick bort 2009.En av mina systrar tycker nu att detta ska räknas om den dagen då vår mamma går bort. För att 300 000 då är värda mycket mer efter så många år. Jag undrar nu om det är korrekt att det ska räknas om, eller om summan ska stå fast. Tacksam för svar.
Mathilda Andersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förskott på arv finner du i Ärvdabalkens 6 kap(lagen förkortas ÄB) Enligt 6 kap. 1 § och 2 § ÄB ska alla gåvor den avlidne gett sina barn räknas som förskott, med undantag för exempelvis julklappar och pengar till utbildning. Hur storleken på förskottet ska beräknas framkommer av 6 kap. 3 § ÄB. Förskottet ska beräknas efter egendomens värde vid mottagandet, dvs. då du fick förskottet för 14 år sedan. Sammanfattningsvis innebär detta att det är 300 000kr som ska avräknas från din arvslott då er mor går bort, ingen omräkning ska alltså ske.Hoppas att du fick svar på din frågaBästa hälsningar

Lån till bröstarvinge ifrån egendom som innehavs med fri förfoganderätt

2016-05-03 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMin pappa gick bort och efterlämnade en lägenhet som min mamma sålde. Min syster har fått låna nästan hela beloppet av vinsten. Får man göra så?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om ett förskott på arv som behandlas i ärvdabalken (se ärvdabalken 6 kap). Jag tolkar det som att din far själv ägde lägenheten och att din mor i så fall ärvde den i så fall med så kallad fri förfoganderätt (som efterlevande make). Det innebär att din mor har rätt att använda vinsten genom att handla med den och även låna ut den, men inte testamentera bort den. Lånet är alltså ok.Det kommer innebära att då din mor går bort och det hon ärvt efter er far ska tillfälla dig och din syster (och eventuella andra syskon eller testamentstagare) ska det hon har fått i lån avräknas ifrån hennes arvslott för att fördelningen mellan er ska bli så rättvis som möjligt. Man utgår alltså ifrån att era föräldrar velat gynna er i samma grad. Sammanfattningsvis är mitt svar på din fråga att lånet är ok enligt svensk rätt, men att du så långt som möjligt kommer att bli ersatt för den summa hon har fått i lån så att ni sammanlagt får lika mycket efter era föräldrar. Denna "ersättning" utgår då din mor går bort och det totala arvet efter de två tillfaller er arvingar.

Förskott på arv till annan än bröstarvinge

2016-04-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min undran är: En barnlös bror har avlidit. Kvar som arvingar finns en syster plus syskonbarn efter en avliden syster. Brodern har för en kort tids sedan sålt egendom till underpris till ett av syskonbarnen. Skall nu de övriga syskonbarnen och systern kompenseras för det i bouppteckningen?Tacksam för svar
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att sälja en egendom till underpris skulle kunna klassas som ett förskott på arv till den del kostnaden understiger marknadsvärdet på egendomen. Gåvodelen blir alltså mellanskillnaden mellan betalning och marknadsvärde, vilket i sin tur blir det belopp som blir föremål för avräkning. De här reglerna hänför sig dock som huvudregel bara till bröstarvingars rätt till att få ut sin arvslott. Om det handlar om bröstarvingar ska avräkning ske av det förskott som givits. I ert fall är det inga bröstarvingar inblandade och då ska avräkning endast ske om det har föreskrivits något om det i ett testamente, eller om det av omständigheterna framgår att avsikten med försäljningen till underpris var en fråga om förskott på arv. Dessa bestämmelser framgår av 6 kap. 1 § Ärvdabalken. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Arvsförskott - utfästelse

2016-04-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi avser att ge vår en dotter en av våra fastigheter som förskott på arv. Vad behöver vi tänka på?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om en förälder ger en gåva till sin bröstarvinge under sin livstid presumeras den gåva vara förskott på bröstarvingens arv, om inget annat har föreskrivits vid gåvans givande eller med hänsyn till omständigheterna. Det är den verkliga avsikten med gåvan som har betydelse, utfästs ingenting så tar man för givet att det är ett förskott. Viljeförklaringen kan lämnas genom testamente, eller muntligen eller på annat sätt. Viljeförklaringen behöver heller inte komma från vid gåvans givande utan det kan ske senare. Vill ni redan nu tydligt föreskriva att fastigheten är ett arvsförskott kan ni även utfärda ett gåvobrev där ni särskilt föreskriver att gåvan är ett förskott på arv. Behöver ni hjälp med att utfärda ett gåvobrev kan ni klicka här.Hoppas du har fått svar på er fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma till oss.