Ogiltig gåva?

2016-06-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far har avlidit... 4,5år tidigare gav han sin bostadsrätt som gåva till mig och min syster via ett korrekt gåvobrev,allt registrerades hos bostadsrättsförening och i fastighetsregister. Nu påstår juristen som tar hand om bouppteckningen att gåvobrevet och gåvan är ogiltig eftersom den inte är 5 år gammal!!??? Vår egen advokat säger att hon gjort fel, gåvan är helt giltig. Vad. Stämmer?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då jag inte har all information är det svårt att ge ett konkret svar. Det jag tror juristen menar då hen säger att gåvan är ogiltig är snarare att gåvan ska ses som förskott på arv. Gåvor som arvlåtaren ger till bröstarvingar (barn/barnbarn) är i huvudsak att se så som förskott på arv om det inte är föreskrivet i gåvobrev eller liknande att gåvan inte ska ses som förskott på arv enligt 6 kap. 1§ Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Är bostadsrätten inte att se som förskott på arv bortser men helt enkelt från den vid bouppteckningen. Om bostadsrätten däremot är att se som förskott på arv ska värdet av bostadsrätten dras bort från din och din systers arvslott. Då det i 6 kap 1§ ÄB står "Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett" finns det ingen tidsgräns för när en gåva ska eller inte ska ses som förskott på arv. Allt av större värde som en arvlåtare ger till sina bröstarvingar under livstiden är att se som förskott på arv om det inte är föreskrivet annat. Att den ena juristen pratar om en 5 års gräns är möjligen pga. 3 kap. 3§ ÄB. Denna paragraf blir dock endast tillämplig om det finns arvingar från den först avlidne maken, alltså om eran mor hade barn sedan tidigare (särkullbarn) och om särkullbarnen avstått sin rätt till arv efter modern tillförmån för eran far enligt 3 kap. 9§ ÄB. Särkullbarnen ärver då en rätt till en del i en framtida förmögenhetsmassa, alltså den egendom som er far har då han avlider. Om då efterlevande make (er far) genom gåva orsakat väsentlig minskning av sin egendom kan vederlag utgå till särkullbarnen, denna talan får dock inte väckas om det gått mer än 5 år sedan gåvan mottogs.Om det finns fler bröstarvingar skulle 7 kap. 4§ ÄB kunna bli tillämplig. Denna aktualiseras om arvlåtaren givit bort egendom som är att likställa med testamente under sin livstid. Exempel på detta är då arvlåtaren skänkt bort egendom på sin dödsbädd, detta är det ju dock inte fråga om här då gåvan skedde 4,5 år tidigare. Ett annat exempel är om arvlåtaren ger bort egendom som han kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att det är bortskänkt. Denna paragraf skulle därmed kunna vara tillämplig om din far bodde kvar i bostadsrätten fram till sin död. Då ett testamente inte får inskränka en bröstarvinges laglott (hälften av arvslotten) enligt 7 kap 1§ ÄB kan bostadsrättens värde (eller del av värdet) gå åter om en annan bröstvinge väcker talan inom 1 år efter att bouppteckningen avslutades enligt 7 kap 4§ 2st ÄB. Det spelar här alltså ingen roll om det i gåvobrevet är föreskrivet att gåvan inte är att se som förskott på arv.För att sammanfatta är bostadsrätten troligtvis att se som förskott på arv om det inte i gåvobrevet är föreskrivet att den inte ska vara det, gåvan är dock fortfarande helt giltig.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Marknadsvärde eller taxeringsvärde vid förskott på arv av fastighet?

2016-05-29 i Förskott på arv
FRÅGA |3 st dödsbodelägare är oense om värdet på en fastighet.2 av dem vill att marknadsvärdet skall gälla1 av dem har tillskiftats fastigheten i testamente, anser att tax.värdet skall gälla, inget förbehåll finns, skall betraktas som förskott på arv.Hur gör man, vilket värde skall gälla?
Alexander Ahlfont |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid förskott på arv är det som huvudregel marknadsvärdet vid mottagandet av egendomen som ska gälla. Detta följer av Ärvdabalken 6 kap. 3 §. Man brukar dock dra av en eventuell latent kapitalvinstskatt, eftersom den nye ägaren kommer att belastas med denna skatt vid en eventuell framtida försäljning. Kapitalvinstskatten beräknas som om försäljningen skulle ske till det aktuella marknadsvärdet.För att närmare få reda på hur beräkningen av kapitalvinstberäkningen ska gå till, rekommenderar jag att kontakta Skatteverket eller en boutredningsman!Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Bryta presumtion om förskott på arv

2016-05-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag undrar över gåvobrev. Om man vill att en gåva inte ska vara ett förskott på arv - hur skriver man in det förbehållet?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Av 6:1 1 st. i ärvdabalken framgår att vad som arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge, ska avräknas som förskott på dennes arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Med andra ord föreskriver lagen en presumtion att gåvor som arvlåtaren ger till sin bröstarvinge, medan arvlåtaren är i livet, ska anses vara förskott på arvet efter arvlåtaren. För att bryta denna presumtion krävs det att det antingen finns en föreskrift om att gåvan inte ska utgöra förskott på arvet, alternativt att detta framgår av omständigheterna. För att undanröja eventuellt tveksamheter om huruvida gåvan utgör ett förskott på arvet är det således att rekommendera att man gör ett förbehåll om detta, lämpligen i gåvobrevet. Lagen ställer inga specifika krav på hur gåvobrevet ska utformas, men avsikten med det ska tydligt framgå. Av den anledningen är det viktigt att specificera vad gåvan avser, vem som ska överlåta gåvan, samt vem gåvan ska tillfalla. Utöver det kan man exempelvis skriva "gåvan ska inte utgöra förskott på arv". Därefter ska gåvobrevet undertecknas med namn och datum. Observera att om gåvan avser fast egendom ska även två utomstående vittnen underteckna gåvobrevet. Lycka till!Vänligen,

Ingen tidsgräns för förskott på arv

2016-05-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Inför en bouppteckning, hur lång tillbaks i tiden kan man hävda att bröstarvinge fått s k "Förskott av arv"? Finns det en gräns för hur långt tillbaks i tiden man kan hävda detta?
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om arv och förskott på arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här. I Ärvdabalkens 6 kapitel 1§ 1 stycke står att det en person under sin livstid gett till en bröstarvinge ska räknas som förskott på arv. Eftersom regeln gäller allt en person gett under sin livstid innebär det alltså att det inte finns någon gräns för hur långt tillbaka i tiden man kan hävda att något är ett förskott på arv. Som förskott på arv brukar generellt inte räknas födelsedagspresenter eller liknande gåvor av mindre värde. Bara gåvor av större värde brukar anses vara förskott på arv. Om en gåva till en bröstarvinge inte ska räknas som förskott på arv krävs att det på något sätt framgår att det inte var meningen att gåvan skulle räknas som förskott på arv.Hoppas detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor angående förskott på arv rekommenderar jag att du vänder dig till Familjens Jurist. Du kan boka ett möte med dem här: lawline.se/boka Vänligen,

Beaktande av förskott på arv givet av make X i bodelning och avräkning av förskottet vid arvsskifte efter make Y

2016-06-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far köpte för över 30 år sedan en gård och några år senare gifte han sig med min mor som då hade två barn med sig in i äktenskapet. För ett år sedan köpte jag gården billigt (gåvobrev utfärdades på det) av min far och då skrevs en revers på del av summan. Min far har sedan dess rivit och återlämnat reverserna till mig och sagt att jag inte behöver betala resterande summa. Nu har dock min mor avlidit och min fråga är om min mors två barn (särkullebarnen) kan kräva att denna skuld betalas trots att min far redan rivit skuldebrevet? Det finns inget testamente och gården var inte enskild egendom.
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis ska sägas att det din far gjort är att skänka återstående del av gården till dig som en gåva. Problemet som aktualiseras är om särkullsbarnen (barnen som är barn till din mamma men inte till din pappa) kan göra anspråk på gåvodelen.Inledningsvis ska några ord sägas om överlåtelsen (även om det inte är ett direkt svar på din fråga). Av äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230 1 kap 3 § framgår att vardera make råder över sin egendom och ansvarar för sina skulder. Det innebär att varje make som huvudregel har rätt att förfoga fritt över sin egendom under äktenskapet precis som vem som helst som inte är gift. Undantag gäller dock bl a för makarnas gemensamma bostad samt annan fast egendom enligt 7 kap 5 §. För att få avhända sig sådan egendom krävs den andra makens samtycke alternativt domstolens godkännande (7 kap 8 §). Jag utgår från att överlåtelsen till dig har skett med din mors samtycke.Nu till svaret på din fråga. En bodelning ska nu göras eftersom det finns särkullsbarn som har rätt att få ut sin laglott direkt (Agell och Brattström, Äktenskap samgående partnerskap 5 upplagan s 169). (Du måste däremot vänta på din laglott, eftersom din far tar över din del så länge tills hans bortgång enligt ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637 3 kap 1 §.) Om den benefika delen ska räknas som ett förskott på arv enligt 6 kap 1§ ärvdabalken, vilket det ska "om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett", ska den benefika delen av gården ska ingå i bodelningen, vilket följer av äktenskapsbalken 11 kap 5§ (Brattström och Singer, Rätt arv 4 upplagan s 186). Den benefika delen läggs då på din fars egendom vid bodelningen. Sedan ska förskottet avräknas vid arvsskiftet efter din mor i den mån det går enligt ärvdabalken 6 kap 1§ stycke 2, första och andra meningen som lyder såhär: "Har en make (din far) av sitt giftorättsgods gett förskott på arv till en bröstarvinge som är makarnas gemensamma, skall avräkning för detta göras på arvet efter den först avlidna maken (din mor). Om detta arv inte räcker till, skall återstoden avräknas på arvet efter den andra maken."Sammanfattningsvis ska alltså den benefika delen av gården ingå i bodelningen, om det kan anses vara ett förskott på arv, vilket det förmodligen är. (Det är du som har att bevisa att det inte skulle vara det). Det får betydelse för hur mycket pengar som senare kan delas ut till särkullsbarnen vid arvsskiftet efter din mor. Lagregleringen på området är som du märker komplicerad. För ytterligare konsultation i frågan eller hjälp att upprätta bodelningen rekommenderar jag dig att kontakta Familjens jurist. Du kan boka tid direkt genom detta formulär http://lawline.se/bokaOm du vill att jag ska förtydliga något i mitt svar är du välkommen att kontakta mig på alina.borgsen@lawline.seVänligen,

Återbetalning av förskott på arv

2016-05-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Vi har en fråga ang. förskott på arv. 2002 sålde vi vårat företag till vår son för att han skulle kunna genomföra affären utan allt för stora skulder fick han ett förskott på arv på 285000kr. Vi har 2 barn till. En undran kan man begära att han återbetalar lite på förskottet firman går bra dels för våran egen skull och att det finns något kvar till dom andra. Detta vill vi göra bara så det inte tvistigheter senare. Alt testamenten det har vi gjort. MVH Kurt o Märta
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Precis som ni skriver så går det bra att er son betalar tillbaka en del av det förskott han har fått. Om han gör det kommer förskottet minskas i motsvarande mån och den del som betalas tillbaka kommer behandlas som ett lån från er till er son.Hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänlig hälsning,

Förskott på arv till efterarvsberättigat särkullbarn

2016-05-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa var gift med en kvinna som dog 1996 och hon hade ett barn som skulle ärva henne, men han avstod till förmån för min pappa, för att som jag förstår, ta ut arvet när pappa dör. Nu säger pappa att han vill betala ut arvet till honom innan han dör. Är detta möjligt? Hur gör man och måste det registreras någonstans för att det ska gå rätt till?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.Kvinnans barn i den situationen du beskriver har rätt att få ut sitt arv direkt, vilket inte hade varit fallet om denne hade varit parets gemensamma barn. Detta framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). När han/hon avstod från arvet från sin mamma till förmån för din pappa blev han/hon berättigad till så kallat efterarv som utgår när den efterlevande maken, din pappa, avlider (3 kap. 2 och 9 §§ ÄB). Att din pappa vill betala ut arvet innan han dör är fullt möjligt. Detta ses som förskott på arv och behöver inte registreras eller något liknande. Sådant förfarande ses i lagens mening som gåva och presumeras vara förskott på arv (se 6 kap. 1 § ÄB). Det är dock inte säkert att ett sådant förskott kommer innebära att kvinnans barn inte kommer få ut något arv alls när din pappa avlider. Detta beror på att när man räknar ut arvslotter och efterarv räknar man inte på exakta belopp utan på kvotdelar. Om din pappas totala förmögenhet har ändrats sedan kvinnan dog (vilket verkar troligt eftersom hon avled för längesen) påverkar alltså detta hur mycket barnet kommer få i efterarv. För att vara helt säker på att barnet inte kommer få något i efterarv måste alltså din pappa veta exakt hur stor hans förmögenhet kommer vara när han avlider, vilket av förklarliga skäl är svårt. För att öka förståelsen gör jag ett räkneexempel: Vi säger att när kvinnan dog uppgick hennes kvarlåtenskap till 500 000 och även din pappas egendom uppgick vid tidpunkten för hennes dödsfall till 500 000. Hennes 500 000 gick till din pappa eftersom kvinnans barn avstod från sitt arv till förmån för din pappa. Detta innebär att 50 % av pappans totala förmögenhet efter kvinnans död ska utgå i efterarv vid hans frånfälle (1 000 000/2=500 000). När din pappa sedan dör säger vi att hans egendom uppgår till bara 600 000. Detta innebär att 300 000, dvs 50 %, kommer gå till kvinnans barn i efterarv. Resterande 300 000 går till din pappas arvingar. Det är emellertid lika troligt att värdet på hans egendom har ökat från 1 000 000 istället för att minskat som det hade gjort i mitt exempel. Det är alltså väldigt svårt att veta vilket belopp kvinnans barns efterarv kommer uppgå till och därför kan man inte vara helt säker på att inget efterarv kommer utgå när förskottet på arvet ges ut. Det är nämligen så att när en arvinge får förskott på arv ska förskottets belopp subtraheras med dennes arvslott. Värdet på gåvan adderas även på den avlidnes totala förmögenhet. Hade kvinnans barn i det tidigare exemplet fått ett förskott på exempelvis 200 000 innan pappan avled hade denne alltså ändå fått ut 200 000 i efterarv (600 000 + 200 000 = 800 000. 50 % av 800 000 är 400 000. 400 000 - 200 000 = 200 000). Eftersom värdet på folks totala egendom skiftar ständigt går det alltså inte att veta om kvinnans barn inte kommer få ut något i efterarv när din pappa avlider om han har givit ett förskott på arvet till kvinnans barn. Hoppas att Du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Krav på skriftlig föreskrift om att gåva till barn inte är förskott på arv

2016-05-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Om en förälder ger bort en summa pengar till ett av sina barn, kan man då i gåvobrevet skriva att detta inte är att betrakta som förskott på arv, och på detta sätt gå runt huvudregeln om förskott på arv till bröstarvingar? Behövs ett gåvobrev för att det ska betraktas som förskott av arv?
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Du har helt rätt i att huvudregeln vid gåvor till bröstarvingar är att det ses som förskott på arv och att det går att bryta den genom en föreskrift om att gåvan inte ska ses som förskott på arv (ärvdabalken 6 kap 1 §). Föreskriften ska vara skriftlig och det är då lämpligt att skriva in den i ett gåvobrev.Jag tolkar din andra delfråga som att det eventuellt går att komma runt huvudregeln om förskott på arv genom att inte skriva ett gåvobrev utan bara ge gåvan till barnet. Det är inte möjligt, utan gåvan kommer ses som förskott på arv oavsett om det finns ett gåvobrev eller inte. Enda sättet att undvika att gåvan ses som förskott på arv är genom föreskriften jag beskrivit ovan.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,