Räknas gåva till barnbarn som förskott på arv?

2018-01-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor skriver över en fastighet på min brors barn räknas det som ett förskott av arvet o något jag kan påtala vid min mors bortgång ?
Melina Trydegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem är en bröstarvinge?De som ärver först efter en arvlåtare och som befinner sig i första arvsklassen är bröstarvingar. Vad som rent konkret är en bröstarvinge avgörs av vem som lever. Om ett barn har dött är det barnbarnen som är bröstarvingar, enligt den s.k. istadarätten som innebär att barn träder i avliden förälders ställe (2 kap. 1 § ÄB). När räknas en gåva som förskott på arv? En gåva som en arvlåtare ger till en bröstarvinge under sin livstid presumeras utgöra förskott på dennes arv (6 kap. 1§ 1st ÄB). Detta under förutsättningen att inget annat föreskrivits eller att det annars utifrån omständigheterna får antas att gåvan inte var menad som ett förskott på arv. Denna reglering bottnar i en grundtanke om att föräldrar som ger en gåva till ett av sina barn förmodligen vill att alla barn ska ha lika mycket. Arvslotten för barnet som mottog gåvan ska därmed minskas med det givna förskottet. Gåvor till andra arvingar än bröstarvingar presumeras inte vara förskott på arv. Dvs. så länge arvlåtarens barn fortfarande lever räknas alltså barnbarnen till "andra arvingar" enligt 6 kap. 1 § 1st ÄB och kommer inte vara skyldig att att avräkna vad denne mottagit som gåva. Observera däremot att arvlåtaren har möjlighet att föreskriva sin vilja i t.ex. ett gåvobrev om att gåvan ska utgöra förskott på arvet. Din situation I din fråga beskriver du att din mor har skrivit över en fastighet på din brors barn. Jag tolkar det som att din bror fortfarande är vid liv och han räknas därmed som den primära bröstarvingen. Detta betyder att gåvan inte kommer att räknas som ett förskott på arv, så vidare inte det föreskrivits i t.ex. ett gåvobrev från din mor om att gåvan till barnbarnet ska utgöra förskott på arv. Din bror är i sin tur inte heller skyldig att från sin arvslott avräkna vad hans barn fick som gåva. Skulle din bror inte vara vid liv, har din brors barn trätt in som primär bröstarvinge och gåvan kommer därmed som huvudregel utgöra förskott på arv enligt ovan. Hoppas detta gav svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen vid fler funderingar. Vänliga hälsningar,

Måste man upprätta ett avtal för att det ska räknas som förskott på arv?

2018-01-21 i Förskott på arv
FRÅGA |Ett av våra barn har fått en summa pengar av oss (föräldrarna) för köp av bostad. Räknas det som förskott av arv, vilket vi vill att det ska göra, eller måste vi skriva något papper på detta?
Ikram Asry |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olika förutsättningar gäller för förskott på arv beroende på relationen mellan arvlåtaren (den avlidne) och den som tagit emot förskottet. Frågan gäller mellan eventuell arvlåtare som är förälder och barn som mottagare av förskottet. Därför kommer jag endast reda ut vad som gäller vid den relationen. Förskott på arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln för förskott av arv mellan förälder och barn är att det alltid ska räknas som förskott. För att det inte ska ske någon avräkning så måste det ha föreskrivits att det inte ska gälla som förskott, vilket kan göras via avtal. Om det av omständigheterna måste antas ha varit avsett att det inte ska räknas som förskott ska någon avräkning vid fördelningen av arv inte heller göras (6 kap. 1 § 1 st. ÄB). I övriga fall räknas det som förskott och avtal behöver inte upprättas för att det ska räknas som förskott, snarare tvärtom!Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilken påverkan har ett förskott av arv?

2018-01-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Kan en förälder skriva över ett företag på det ena barnet utan att kompensera det andra? Överlåtelsen skedde när det äldsta barnet var 17 år och det skiljer 7 år mellan syskonen, alltså var det andra syskonet redan fött.
Amanda Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregel anger att en gåva till en bröstarvinge ska ses som förskott på arv med undantag för sedvanliga gåvor, kostnader för uppehåll m.m. (6 kap. 1 § ÄB)Värdet vid gåvans givande ska därför räknas med bouppdelningen. Skulle gåvan arvingen mottagit vara värd mer än vad hen annars skulle fått som arvslott behöver denne inte betala tillbaka överskottet. (6 kap. 4 § ÄB)Skulle gåvan dock kränka laglotten har bröstarvingen rätt att få ut sin laglott genom att väcka talan i rätten efter senast ett år efter bouppdelningens avslut. (7 kap. 4 § ÄB)Hoppas detta besvarade din fråga!

Köp av sommarstuga av föräldrar

2018-01-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag ska köpa en sommarstuga av mina föräldrar. Vad gäller för att det ska betraktas som ett rent köp, som INTE räknas som förskott på min arvedel?
Anna Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att det ska räknas som ett köp krävs att ersättningen för sommarstugan överstiger taxeringsvärdet på fastigheten. Om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde kommer det istället ses som en gåva.Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken ska vad arvlåtaren i livstiden gett en bröstarvinge avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Om förvärvet av sommarstugan ses som en gåva kan det således ses som förskott på arv. Som framgår ovan anges dock i bestämmelsen "om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Möjlighet finns således att i gåvobrev skriva villkor om att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Då ska gåvan inte heller beaktas som det.Observeras bör även bestämmelsen i 7 kap. 4 § ärvdabalken som innebär att egendom som arvlåtaren gett bort i livstiden kan likställas med ett testamente om egendomen bortgivits under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med ett testamente. Om gåvan uppfyller kriterierna i bestämmelsen kan exempelvis de övriga arvingarna påkalla jämkning om gåvan skulle kränka deras laglott. För att gåvan ska likställas med ett testamente krävs i regel att den getts för dödsfalls skull. Omständigheter som tyder på det kan bl.a. vara om gåvan skett i arvlåtarens slutskede av livet eller om det finns villkor i gåvobrev om att givaren har fortsatt nyttjanderätt till egendom under hela sin livstid.Sammanfattningsvis bör ni således se till att det anses som ett köp i det fall ni vill att det ska klassificeras som ett rent köp. Om förvärvet räknas som gåva finns dock som sagt möjlighet att skriva villkor i gåvobrev om att det inte ska anses som förskott på arv. Dock finns bestämmelsen i 7 kap. 4 § ärvdabalken som också bör observeras. Jag rekommenderar er att ta hjälp utav en jurist i det fall ni är angelägna om att ta reda på hur konsekvenserna kan bli beroende på hur ni väljer att göra med förvärvet.För ytterligare rådgivning eller för att boka tid med en jurist är du välkommen att kontakta oss på nummer 08-533 300 04.Med vänlig hälsning,

Kan man få ut sitt arv innan personen har dött?

2018-01-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa dog för några år sedan och vi är tre som fått arv från honom. Våran farmor är forfarande i livet och pappa var hennes enda son men jag har aldrig haft någon kontakt med henne tyvärr pga vissa själ . Min fråga är har jag möjlighet att få förskott på kommande arv ? Om hur går jag till väga i så fall ?Mvh
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte möjligt att utkräva arv innan någon avlidit (1 kap. 1 § ärvdabalken). Det är i och för sig möjligt för arvlåtaren att utge gåva till en framtida arvtagare i syfte att detta ska ses som förskottsarv. Det rör sig alltså då om en gåva och det är upp till gåvolåtaren att bestämma om gåvan ska ges eller ej. Dina möjligheter att utfå ditt arv i förtid är alltså beroende av om din farmor är beredd att ge dig det i form av gåva som ska ses som förskottsarv. Det är alltså helt upp till henne och inget du direkt kan begära. Du har dock en arvsrätt när hon avlider och har då rätt att få ut din del av ditt arv, men frågan om förskottsarv är en annan, beroende av din farmors vilja. Om hon vill ge dig förskottsarv är detta dock fullt möjligt, hon kan välja att ge dig en del av ditt kommande arv eller hela arvet.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, du är alltid varmt välkommen att komma in med nya frågor till oss här på Lawline.Vänligen,

Hur bryter man presumtionen om att gåvor till ens barn ska vara förskott på arv?

2018-01-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Om en förälder vill ge bort en bil en motorcykel eller till ett av sina barn och vill att detta skall ses som en gåva och inte ett förskott på arvet, hur gör hen det på bästa sätt så det inte blir oklarheter?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du är inne på så finns det en presumtion vid större gåvor från föräldrar till barn att denna gåva ska ses som ett förskott på arvet. Detta innebär att man utgår ifrån och förutsätter att det är just ett förskott. Gåvan ska dock inte ses som ett förskott om "annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste anses ha varit avsett". Genom att på något sätt uttrycka eller göra klart att gåvan inte ska ses som ett förskott kan man alltså bryta presumtionen/utgångspunkten och arvingen ärver sedan "fullt ut" istället. En viljeförklaring om att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arvet behöver inte ha en viss form för att vara giltig. Den kan alltså ske skriftligt, muntligt eller vara underförstådd. Det finns dock fördelar med att skriva ner sin vilja ur en bevissynpunkt, det kan till exempel vara svårt för barnet att bevisa att föräldern sa en viss sak när hen skänkte bort en motorcykel. För att göra det tydligt skulle föräldern exempelvis kunna uttrycka sin vilja i antingen ett gåvobrev eller sitt testamente. När hen gör detta är det viktigt att vara tydlig med vad man vill och skriva så detaljerat som möjligt. Tala om vilken gåva det rör sig om (vilket tillfälle det rör), dagens datum, gåvogivare, gåvotagare, att det INTE ska utgöra förskott på arv och ha med underskrifter. Till exempel: "Den motorcykel jag (namn + personnummer) gav till min dotter (namn + personnummer) den 20 januari 2018 ska INTE räknas som ett förskott på arvet". + dagens datum och underskrifter.Behöver du ytterligare hjälp med upprättande av gåvobrev eller testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Förskott på arv och gåvohandlingar

2018-01-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur man formulerar texten kring förskott av arv i sitt testamente: X är sambo (samboavtal upprättat) och har 4 egna barn, som alltså ärver X. Om barn nr 1 har fått 200 000 i förskott och nr 2 50 000 hur formulerar man att detta ska avräknas vid bodelningen? Måste man upprätta separata gåvobrev? Refererar man till dessa i testamentet? var/vem ska arkivera gåvobreven? Om man väljer att arkivera testamentet i centralt arkiv ska gåvobreven också finnas där?Tack på förhand!
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad för handlingar man bör upprätta och hur man bör formulera dem när det gäller förskott på arv.Huvudregeln är att förskott på arv ska avräknas, 6 kap. 1 § ärvdabalken. Så det är egentligen bara om ni vill frångå huvudregeln och inte räkna av förskottet som ni bör skriva något särskilt. Men det kan ändå vara bra att som ni tänkt skriva ner vad ni vill, så att det inte blir några frågetecken senare när det är aktuellt.Ni kan formulera era handlingar på olika sätt, så länge det framgår tydligt hur ni vill ha det. Det viktiga är att skriva gåvobrev. Det kan vara bra att förtydliga detta även i testamentet också, men gåvobreven gäller ändå. Ni bör upprätta separata gåvobrev, för tydlighetens skull och eftersom det är två olika mottagare. Sen kan ni referera till dem i testamentet, så att det blir klart för alla vad era intentioner är. Man väljer själv hur man vill förvara sina viktiga handlingar. Ett alternativ är att ha dem i ett bankfack, ett annat hos juristen som hjälper er att formulera handlingarna, ett tredje i ett centralt arkiv, ett fjärde hemma i säkert förvar etc. Ni kan välja om ni vill ha både testamente och gåvobrev på samma plats, eller inte.Formulering av testamente och gåvobrev kan vara lite knepigt, eftersom tolkning av successionshandlingar är svårt då man efter testatorns död undrar vad denne faktiskt ville. Därför bör ni få hjälp av en jurist här på Lawline, som kan hjälpa er att uttrycka er så att det klart framgår vad ni faktiskt vill. Vi hjälper både till med att upprätta testamenten och gåvobrev. Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.Hoppas att det var svar på din fråga! Vänliga hälsningarSanna Wetterin

Är det förskott på arv om jag som barnbarn får en gåva?

2018-01-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,En komplicerad situation:Mina farföräldrar har tagit hand om mig sedan jag föddes, dock aldrig adopterat mig. Dem upprättade ett testamente där det framgår att kvarlåtenskap ska delas lika mellan deras fyra bröstarvingar och mig. Nu vill min farfar ge bort deras hus till oss och det blir som en gåva. Men han vill inte att det ska dras av från kommande arv. Vad behöver göras nu då?Tanken är att vi flyttar in i huset och då blir nys ägare. Vad hände om vi har sålt huset vidare till marknadsvärde innan den dagen min farfar går bort?Tacksam för svar!
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!När en förälder ger ett av sina barn (en bröstarvinge) en gåva så finns det en presumtion om att gåvan är förskott på arv (Ärvdabalk 6:1). Det går att bryta presumtionen genom att förklara att man inte vill att gåvan ska vara förskott på arv, till exempel genom att skriva in det i gåvohandlingen. När det kommer till en arvinge som inte är en bröstarvinge, som ett barnbarn som du är, så finns det ingen presumtion om att gåvan är ett förskott på arv. Det är istället på motsatt vis, så säger din farfar inget särskilt om gåvan så ska den inte betraktas som förskott (Också Ärvdabalk 6:1).När ni har fått huset som gåva så är det erat och ni får göra som ni vill med det, sälja det eller behålla det, då har huset inte längre något att göra med arvet efter din farfar.Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00