Förskott på arv

2017-02-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag ska köpa en fastighet av min far, och jag får köpa den för 500 000kr billigare än fastighetsväderingen, jag har 2 bröder hur mycket blir jag skyldig mina bröder om min far inte har några tillgångar när han dör?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline. Först kan det konstateras att du och dina bröder är bröstarvingar efter din far. Det förhållande du beskriver kan antas utgöra ett förskott på arv. Detta regleras i 6 kap Ärvdabalken (ÄB) om förskott på arv. Vad som stadgas i 1§ är, "Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Regeln innebär att vad din far ger dig i gåva kan komma att avräknas på den del har rätt till i ett framtida arv efter din far. Eftersom din far säljer fastigheten för 500 000kr under dess marknadsvärde innebär det att avtalet i den delen är av benefik art (gåva). Detta kan undvikas genom att din far tydligt uttrycker sig om att det inte är avsett att vara ett förskott på arv genom att exempelvis nedteckna din fars vilja i gåvo/köpehandlingen. Det stadgas vidare i ÄB 6kap 4§ att bröstarvinge inte är skyldig att återbära ett förskott på arv som är för stort för att avräkna. Eftersom du i frågan undrar ifall du skulle bli återbäringsskyldig då din far inte efterlämnar några tillgångar alls skall det nu besvaras. ÄB 6kap 4§ torde innebära att trots hela det eventuella förskottet inte kan avräknas mot din fars 0kr i kvarlåtenskap kommer du troligtvis inte bli återbetalningsskyldig.Det finns däremot en möjlighet för dina bröder att få dig återbetalningsskyldig via det förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7kap 4§. Paragrafen förutsätter att gåvan antingen är given för att fördela kvarlåtenskapen då din fader väntas avlida inom kort och således ”snedvrida” det lagstadgade arvsordningen eller exempelvis ifall din far förordnat att han skall bo kvar i huset tills dess att han dör. Då måste dina bröder väcka talan mot dig inom ett år från dess att bouppteckningen efter er fars död avslutades. Det kan innebära att de 500 000 som är att anse som en gåva skall tilläggas kvarlåtenskapen och sedan fördelas. Vad dina bröder då har rätt till är laglotten som beräknas enligt ÄB 7 kap 1§. Ifall din far efterlämnar 0 kronor + 500 000kr (som tilläggs kvarlåtenskapen enligt ÄB 7 kap 4§) innebär det att laglotten utgör 250 000/3 vilket ungefär är 83 333kr och 33 öre. Eftersom du har 2 bröder kan du då bli ersättningsskyldig totalt 166 666kr och 67 öre. SlutsatsHuvudregeln är att vad bröstarvinge mottagit i förskott på arv inte innebär en skyldighet för denna att återbära. Detta torde innebära att du inte blir skyldig dina bröder något alls. Dock existerar det ett förstärkt laglottsskydd vilket finns för att skydda bröstarvingar mot att arvlåten nära sin död fördelar sin kvarlåtenskap för att kringgå reglerna om bröstarvingars rätt till laglott. Ifall din fader väljer att sälja fastigheten till dig för detta förmånliga pris och han exempelvis inte väntar sin död inom kort eller förordnar om att han skall få bo kvar i huset tills dess att han avlider kommer det troligtvis innebära att du, i framtiden, inte väntas återbära någonting alls till dina bröder. Eftersom jag inte vet de specifika förhållandena i just ert fall kan jag inte ge dig ett fullständigt svar på din fråga. Ifall du behöver ytterligare hjälp är du varmt välkommen att antingen mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med någon av våra erfarna jurister. Lycka till!Mvh,

Förskott på arv

2017-02-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa har skänkt 500 000 kr var till mig och min syster i samband med att han hjälpte oss med våra bostadsköp. Han har sagt att detta är vårt arv, och att vi inte kommer få något mer sedan han gått bort. Måste detta vara nedskrivet i hans testamente för att vara giltigt eller räcker det med det muntliga?Sedan undrar jag även vad som sker om han nu skulle ha lån på denna summa som jag fått? Och arvsskatt, vilka regler finns där? Tack på förhand!
Alexandra Teorell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din situation beror på flera faktorer. Först och främst beror det på om din pappa har fler bröstarvingar än du och din syster. Jag utgår dock från att så inte är fallet. Pengarna ni nu fått klassas som förskott på arv enligt Ärvabalkens 6 kap 1 §. Huvudregeln är att er pappa kan testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap, men ni som bröstarvingar måste erhålla er laglott (50%). Om pengarna ni nu fått uppgår till hälften eller mer än hälften kan han då testamentera bort resterande kvarlåtenskap så att ni inte får mer vid hans död. Om pengarna däremot inte uppgår till hälften av hans kvarlåtenskap kommer ni dock ha rätt att ärva resterande laglott vid hans död. Arvet från er pappa beror även på om det föreligger någon efterarvsrätt från er mamma. För att han ska få testamentera bort detta krävs ett formenligt testamente. Det kan ej vara muntligt utan kräver bland annat underskift och vittnen. För testamentes formkrav se 10 kap Ärvabalken här. Om de pengar du har fått är lånade har din far inte rätt att utdela dessa som kvarlåtenskap och de kan då återvinnas till borgenären i enlighet med borgenärsskyddsregleringar. Arvsskatt föreligger inte i Sverige sedan 2004. För att göra en fullständig utredning av din situation rekommenderar jag dig att kontakta en jurist på Lawline, vilket du kan göra här. Lycka till! Vänligen,

Förskott på arv

2017-01-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Hejsan, har en fråga angående delning av dödsbo mellan tre syskon.Tillgångarna som mina föräldrar efterlämnade sig var i både aktier och kontanta pengar.Jag har sedan tidigare fått ett förtidsarv på ca 100.000kr.Och när vi nu ska dela tillgångarna mellan syskonen så borde väl min del vara 100.000kr mindre än mina syskons eftersom jag fått det sedan tidigare.Tillgångarna som mina föräldrar lämnade efter sig har ett gemensamt värde på 1,700,000kr.Bör inte delning vara enligt följande;1,700,000/3= 566,666566,666-100,000=466,666100,000/3=33,333Syskon1: 566,666+33,333=599,999krSyskon 2: 566,666+33,333=599,999krJag: 466,666+33,333=499,999krEller har jag fel? Hur hade ni räknat ut det lättast?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har fått ett förskott på ditt arv, detta ska avräknas från din lott om inte något annat föreskrivits, 6 kap. 1 § ÄB. Hade inte du fått ett förskott hade tillgångarna uppgått till 1 800 000 kr, vilket hade inneburit att du och dina syskon skulle ha varit berättigade till 600 000 kr vardera. Dina syskon har således rätt till 600 000 kr, medan du som redan fått ett förskott på 100 000 kr, har rätt till 500 000 kr. Med vänliga hälsningar,

försäljning av sommarstuga för taxeringsvärde förskott på arv?

2017-01-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag har en syster som fick köpa våra föräldrars sommarstuga för taxeringsvärdet, ca 235 000 1980, nu har våra föräldrar dött mamma dog december 2016. Kan jag åberopa denna försäljning som ett förskott på arv. Jag har aldrig sett något papper om det är en enskild egendom!Mayvor
Moa Estberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB) (här).Av 6:1 ÄB (här) framgår att gåvor som den avlidna givit sina bröstarvingar under sin livstid som huvudregel ska ses som förskott på arv. Detsamma kan även gälla andra dispositioner som är av huvudsakligen benefik karaktär, t.ex. försäljning av egendom till underpris. I ert fall har din syster fått köpa sommarstugan för taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet motsvarar i princip 75 % av marknadsvärdet två år tidigare. Det värde som skilde sig mellan sommarstugans taxeringsvärde och dess marknadsvärde är att betrakta som en gåva i den delen av köpet. Om vi säger att marknadspriset på sommarstugan vid försäljningen var 310 tkr så är de 75 tkr som skilde mellan försäljningspriset och marknadsvärdet alltså att betrakta som en gåva. Den kan därmed ses som ett förskott på arv. Förskottet värde beräknas som huvudregel utifrån summan det uppgick till på dagen då den benefika handlingen utfördes (dagen för köpet). Eventuella värdeökningar tillfaller därför din syster och ska inte ses som ett förskott på arv, enligt 6:3 ÄB (här).Att försäljningen innefattar en gåva som är att se som förskott på arv innebär att beloppet, de 75 tkr enligt exemplet ovan, kommer att dras från din systers arvslott, enligt 6:5 ÄB (här)Som du själv nämner gäller det ovanstående endast ifall det inte är föreskrivet vid gåvans överlåtelse att den inte är att se som ett förskott på arv. Detta enligt tidigare nämnda 6:1 ÄB. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du tycker något är oklart angående den här frågan kan du höra av dig i kommentarsfältet nedan. Om du skulle ha någon annan fråga är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar,

Gåva till bröstarvinge och att bryta presumtion om förskott på arv

2017-02-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Vi milleniumsskiftet fick jag en sommarstuga i gåva av min mor. I gåvovillkoret skrevs att det skulle frånräknas arv vid hennes frånfälle, men hela tiden har mamma sagt att villkoret skulle gälla i 10 år, men det finns inte noterat i gåvovillkoret. Hon sa när vi kom till 2010 att nu är gåvan inte ett förskott på arv längre. Nu har hon dessvärre gått bort och vi har tagit fram villkoret och min ena bror hävdar att det ska vra förskott på arv. Vad gäller, min mors vilja var att det inte skulle vara förskott på arv om hon avled efter 2010?
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Om en gåva ges till en bröstarvinge ska gåvan presumeras vara ett förskott på arv enligt 6 kap 1 § ÄB. Presumtionen bryts om gåvogivaren uttryckligen i t.ex. gåvobrev eller testamente sagt att: "gåvan är inte ett förskott på arv". Presumtionen kan även brytas om det "med hänsyn till omständigheterna måste anses ha varit avsett" att gåvan inte skulle betraktas som förskott på arv. Exempel på en sådan omständighet är förstås att arvlåtaren, som i ditt fall, muntligen uttryckt en viljeförklaring om att gåvan efter 10 år inte längre ska betraktas som förskott.Problemet uppkommer dock i den praktiska rättstillämpningen. Som gåvotagare är det nämligen du som har bevisbördan för att gåvan INTE ska betraktas som förskott. Således måste du i en potentiell arvstvist styrka för domstolen att presumtionen är bruten. Eftersom det rör sig om en muntlig utfästelse är det bästa om du antingen har inspelning av samtalet alternativt att opartiska vittnen har lyssnat på samtalet och kan tala till din fördel. I Sverige har vi fri bevisföring vilket innebär att även annan bevisning som kan tala för din sak får beaktas av rätten.Sammanfattningsvis: Du har rätt att slippa avräkna gåvan som ett förskott på arvet. Däremot måste du kunna bevisa för rätten att detta var din mors verkliga vilja, vilket blir svårare.Hälsningar

Gåva och förskott på arv

2017-01-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Vår pappa avled för två år sedan.Pappa hade oss tre barn, sin syster och sin mamma.Nu har min faster meddelat mig att vår farmor har skänkt sin lägenhet till henne.Således kvarstår att dela på den dagen min farmor försvinner det som ev finns på banken.Lägenheten värderas till ca 700.000:- enligt min faster. Får man överhudtaget lov att göra såhär? Jag och mina syskon är ju faktiskt lika mycket huvudarvingar till vår farmor som vår faster är.Detta är av förståeliga skäl oerhört känsligt.... men såren rivs upp igen... och såhär hade det ju inte blivit om pappa hade levt.Pappa stod sin mamma oerhört nära och vi barn står henne nära.... jag förstår ingenting....
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Det är som huvudregel fritt fram att ge gåvor till en av sina arvingar och man kan som annan arvinge inte kräva att gåvan ska återgå. Däremot presumeras en gåva till en bröstarvinge vara ett förskott på arv (se 6 kap 1 § ÄB). Endast om det uttryckligen framgår att gåvan INTE ska vara ett förskott på arv upphävs presumtionen. Om man fått ett förskott på arv ska detta vid arvsskiftet avräknas från ens laglott (bröstarvingens andel i arvlåtarens kvarlåtenskap).Om vi i ditt fall ponerar att arvlåtaren på banken har 1.000.000 kr. Hade din faster inte fått något förskott hade således den totala kvarlåtenskapen varit 1.700.000 kr. Detta ska då delas först på hälften - din faster har rätt till ena hälften och du och dina syskon får 1/3 vardera från den andra hälften. Eftersom din faster redan fått 700.000 kr i förskott kommer hon bara få ut 150.000 kr vid arvsskiftet (hon ska ju totalt få 850.000 kr). Ni syskon får knappt 284.000 kr vardera.Notera dock att om det inte finns tillräckligt med egendom kvar efter att förskottet delats ut kommer dessvärre er fasters arvslott bli större än er syskons (tex om det bara finns 100.000 kr på banken). Detta eftersom man inte på något sätt kan kräva tillbaka ett förskott på arv så länge ett sådant förbehåll inte lämnats i samband med att fastern fick förskottet (se 6 kap 4 § ÄB). Om kvarlåtenskapen inte räcker till för att arvsgrenarna totalt sett ska behandlas lika kommer er faster givetvis inte få ut något mer vid själva arvsskiftet.Sammanfattningsvis: Gåvan/förskottet kan inte återgå utan din faster kommer att få behålla vad hon fått. Däremot kommer hennes förskott att avräknas från hennes arvslott vid själva arvsskiftet. I bästa fall räcker kvarlåtenskapen till för att arvsgrenarna totalt sett ska få lika mycket. I värsta fall kommer din faster i vart fall inte få ut något mer ur kvarlåtenskapen vid arvsskiftet.Hälsningar

Förskott på arv - reavinstskatt

2017-01-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor vill skänka sitt sommarhus till min syster. Vi är överens om att det skall ses som förskott på arv. Huset är värderat till 1 625 000 kr. Det köptes för mycket länge sedan för 36 000 kr.Frågan är hur gåvan skall värderas. Skall avdrag från gåvans värde ske med den latenta reavinstskatt som min syster s a s får med sig? Om min mor i dagsläget skulle sälja på marknaden skulle ju inte fulla 1 625 000 kr komma in i boet, utan skatten skulle gå bort.
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Min bedömning är att reavinstskatten kommer dras av.Vid beräkningen av värdet på förskottet kommer man alltså först se till bostadens nuvarande marknadsvärde, 1.625 Mkr, och därefter dra av den reavinstskatt som hade uppkommit om bostaden sålts i dagsläget.Med vänliga hälsningar

Förskott på arv

2017-01-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående arvsrätt och förskott på arv.Vi är två bröstarvingar efter vår mor, inga övriga arvingar finns.Min bror har av vår mor fått en stor summa pengar på 500.000:- för ett antal år sedan.Det skrevs då ett gåvobrev med lydelsen att gåvan ej skulle anses som förskott på arv.Vid bouppteckningen efter vår mor så finns det 100.000:- kvar. Vår mor hade dessutom skrivitett testamente där det står att jag endast ska utfå min laglott. Innebär detta att jag då ska få25.000:-? Eller ska gåvan på något sätt räknas med i den framtida bodelningen?
Cecilia Knutsen | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En gåva som bröstarvinge fått av arvlåtaren under sin livstid ska räknas som förskott på arv om inget annat har föreskrivits, se 6 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1). I ditt fall då er mor specifikt skrivit att gåvan inte ska utgöra förskott på arv kommer dessa 500 000 kr inte att räknas med vid arvsfördelningen. Du som bröstarvinge har alltid rätt till din laglott vilken du korrekt räknat till 25 000 kr, se 7 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Om det testamente din mor skrivit är giltigt är dessa 25 000 kr vad du kommer få vid arvsfördelningen. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är skriftligt, undertecknat av arvlåtaren och att denna underskrift bevittnats av två vittnen. Dessa vittnen ska ha varit medvetna om att den underskrivna handlingen varit ett testamente. Även vittnenas signaturer ska finnas på testamentet. Formkraven för testamente framgår av 10 kap 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Är testamentet inte giltigt har du rätt till hälften av kvarlåtenskapen, alltså 50 000 kr, se 2 kap 1 § 2 st. ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S2). Hoppas att du fick svar på din fråga Vänliga hälsningar