Gåvoutfästelse - ska egendomen ingå i kvarlåtenskapen?

2016-09-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far är ensam ägare till en bostadsrätt. Han är fortfarande gift med min mor men de lever åtskilda eftersom min mor bor på ett demensboende. Jag har inga syskon. Min far vill nu skänka bostadsrätten till mig, sin dotter, genom att skriva ett gåvobrev - ej förskott på arv.Min far vill bo kvar i sin livstid i bostadsrätten. Kan min mor kräva sin arvslott i denna situation eller blir lägenheten min att besluta om ifall min far faller ifrån innan min mor?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken har din mor rätt till den kvarlåtenskap som finns efter din far. Det som är avgörande är således vad som ska ingå i din fars kvarlåtenskap. Enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken ska vad arvlåtare under sin livstid har gett till arvinge, ska räknas som förskott av arv om inget annat föreskrivs. Bestämmelsen uttrycker in presumtion för att avräkning ska ske. Viljeförklaringar om att avräkning inte ska ske, behöver inte ha viss form. Om det alltså tydligt framgår att det ska vara fråga om en gåva, så ska avräkning enligt lagen inte ske.Enligt 17 kap 3 § Ärvdabalken, så ska det gällande gåvoutfästelse tillämpas vad som är stadgat om testamente. När det är fråga om en gåva som inte får göras gällande under gåvogivarens livstid, och således ej medför någon uppoffring av nämndvärd betydelse för givaren personligen, så är utfästelsen att betrakta som ett testamentariskt förordnande, som kan återkallas och i övrigt endast gäller under de i testamentslagstiftningen stadgade förutsättningarna. Det innebär således att för att en gåvoutfästelse som du förklarar den, måste uppfylla samma krav som ett testamente. Kraven på ett testamentariskt förordnande stadgas i 10 kap Ärvdabalken och innebär bl.a. att det måste vara en skriftlig gåvoutfästelse och inte vara ogiltig pga. av formfel. Det är enklast om du läser 10 kap Ärvdabalkens1-5 §§, steg för steg för att säkerställa att alla formkrav är uppfyllda och inte någon ogiltighetsgrund föreligger. Om gåvoutfästelsen uppfyller kraven, så är det ett testamentariskt förordnande, vilket innebär att det inskränker efterlevande makes rätt till arv enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken. För dig innebär det att du har rätt till bostadsrätten, och inte din mor. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade juristerna som Lawline samarbetar med genom att klicka på knappen till höger. Med vänliga hälsningar,

Förskott på arv till annan än bröstarvinge

2016-09-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Mina syskon, 25 och 23 år gamla bor hemma hos våra föräldrar. Jag flyttade hemifrån när jag var 22 år, för 6 år sedan. Ett av syskonen studerar, så hen betalar inget, men det andra är heltidsarbetande så betalar en liten kostnad om 3500 kr inkl mat och allt. Eftersom kostnaden är så låg, kan det räknas som ett förskott på arv?Mvh storasyster
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förskott på arv regleras i 6 kap. Ärvdabalken. I 1 § stadgas att om inget annat är föreskrivet eller inget annat framkommer av omständigheterna, så ska sådant som en bröstarvinge fått under förälderns livstid avräknas på bröstarvingens arv. Denna regel finns som en form av skyddsregel så att alla syskon ska behandlas någorlunda lika. Den hindrar att en förälder ger bort större delen av sin egendom till utvalda syskon innan denna dör så att det sedan inte finns något kvar till resterande syskon. Eftersom att detta inte direkt är en gåva (då betalning utgår med 3 500 kronor varje månad) blir det svårt för mig att bedöma gåvans värde. En bedömning hade behövt göras av hur mycket bostad, mat och övriga kostnader i själva verket kostar för att se hur mycket detta skiljer sig mot det priset ditt syskon betalar. Men sammanfattningsvis kan sägas att om inget annat framgår av omständigheterna ska gåvor från föräldrar till bröstarvingar räknas som förskott på arv. Hoppas att mitt svar gav dig någorlunda klarhet i frågan!

Villkor i skuldebrev/gåvobrev

2016-09-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag ska låna ut en större summa till ett av våra barn. Jag vill upprätta ett skuldebrev där det bl.a. finns specificerat att skulden kommer att räknas av ifrån barnets del av arvet, eftersom lånet är utan amorteringar.På vilket sätt kan jag formulera detta så det blir juridiskt riktigt?MVH/Stefan
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inte riktigt uttyda vad avsikten med lånet är. Om din tanke är att barnet faktiskt ska betala tillbaka vid någon tidpunkt, blir det för det fall lånesumman även skulle dras av på dennes arv, en "dubbel skuld". Skuldebrevet återstår fortfarande efter lånegivarens bortgång, fast då i dödsboet. Om din tanke däremot är att det i praktiken ska vara en gåva, blir det mer naturligt att tala om förskott på arv, eftersom då har barnet faktiskt fått pengar istället för att vara skyldig pengar. Det går förstås att utforma skuldebrev så att det efterskänks vid borgenärens död, och istället räknas som ett förskott på arv, om du känner att det är ett skuldebrev du vill ha.För det fall du avser att ge summan i gåva, som sedan räknas av på barnets arv, kan du skriva ett gåvobrev där du preciserar detta. Även om det finns en presumtion att gåvor som getts till bröstarvingar ska räknas som förskott, se 6 kap. 1 § ärvdabalken, kan det vara klokt att försäkra sig om att det blir så genom att skriva ner det i gåvobrevet. Det finns inga direkta formkrav för gåvobrev, men om du behöver hjälp med att upprätta ett sådant, se denna länk: http://lawline.se/avtal/gavobrev.För det fall du vill ha ett skuldebrev, kan du upprätta ett sådant och i det föreskriva att det ska efterskänkas vid din bortgång, och istället räknas som ett förskott på arv. Ett annat alternativt är att summan som skuldebrevet avser ska krävas in till dödsboet. Båda alternativen får i praktiken samma resultat. Särskilt om ränta inte krävs. Skuldebrev har inte heller några direkta formkrav, förutom att det ska vara skriftligt och underskrivet (inte minst för bevisvärdets skull). Om du behöver hjälp med att upprätta ett skuldebrev som innehåller precis de villkor som du önskar, kan vi bistå dig genom denna länk: http://lawline.se/avtal/skuldebrev.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Förskott på arv

2016-09-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.Har en fråga angående förskott på ett kommande arv.Vi är tre bröder som kommer att ärva vår mor som sitter på en demensavdelnig på ett hem.Skulle vilja veta om man kan ta ut ett föskott på hennes tillgångar innan hon går bort.Min äldsta bror är god man till våran mor.
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett arv avser fördelningen av en avliden persons egendom (personens kvarlåtenskap). För att arv ska kunna utdelas krävs således att någon har gått bort. Fram till dess att en person dör, är det denna person som har att bestämma över hur personens tillgångar ska förvaltas eller förbrukas. Med andra ord är det Er mor som har att bestämma hur hennes egendom ska användas fram till då hon går bort. Av detta följer även att det är endast Er mor som kan ge ett eventuellt förskott på ett arv. Ni har således ingen möjlighet att ensidigt "ta ut" ett förskott på ett arv. Regler kring hur en god man ska agera finns i föräldrabalken. Dessa gör det dock inte möjligt för Er bror att ge er en del av Er mors tillgångar, se bl.a. 12:1 och 11:5-6 föräldrabalken. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att ni vände er till Lawline med er fråga!

Förskott på arv underprisöverlåtelse

2016-09-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Min fd man vill sälja sitt hus till vår dotter. Fastigheten är värderad till 1,8 msek och hon får köpa den för 1,6 msek vilket är vad hon kan betala. Vår gemensamma son har inget emot detta.Det finns också ett särkullbarn som inte är lika positiv till försäljningen.Som jag förstått det kan han sälja till vem han vill till vilket pris han vill, men att det sedan behöver jämkas vid en framtida bouppteckning. Stämmer det eller finns det något annat som kan ställa till det och göra att vår dotter inte får köpa huset?mvh//Carina
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Självklart kan han sälja huset, om han äger det, till vem han vill och till vilket pris han vill. Det är alltså fullt möjligt att sälja det till er dotter till ett underpris. Det som kan hända i detta fall är att, eftersom det är ett underpris, det kan räknas som ett förskott på arv för er dotter, se 6 kap. 1 § ärvdabalken. Förskottet, dvs. mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och köpeskillingen, kommer då att dras av på er dotters lott vid arvsfördelningen. Att försäljningen räknas som ett förskott på arv kan undvikas genom att din fd. make föreskriver i ett testamente eller gåvobrev att det inte ska räknas som ett förskott.Utöver detta finns det såvitt jag kan se inga hinder mot att sälja fastigheten till er dotter.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Underprisöverlåtelse förskott på arv

2016-09-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Äger en bostadsrätt värd 350 000. Vill sälja den för 200 000 till ett av mina två barn eftersom hon är ensamstående med två barn och inte har råd med mer medan min son har det bra ekonomiskt och redan äger sin bostad. Kan jag göra så utan att det blir efterverkningar när jag dör?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.Det är främst reglerna i 6 kap. ÄB om förskott på arv som kan bli aktuella i ditt fall. I 6 kap. 1 § ÄB stadgas att det som arvlåtaren i livstiden gett bröstarvinge ska avräknas på arvingens arv, såvida inte annat har föreskrivits eller annat med hänsyn till omständigheterna var avsett. Gåvobegreppet enligt denna bestämmelse är vidsträckt. Det innefattar inte bara gåvor i form av pengar utan motprestation, eller andra gåvor av helt benefik karaktär, utan kan även innefatta sk. dolda värdeöverföringar. Att överlåta en fastighet eller bostadsrätt till ett underpris kan alltså anses vara en gåva enligt bestämmelsen, och således räknas som ett förskott på arv.Det faktum att försäljningen av bostadsrätten enligt 6 kap. 1 § ÄB räknas som en gåva som ska avräknas på din dotters arv är dock inte något problem. Du kan, eftersom att du ju inte vill att försäljningen ska påverka din dotters arv, förskriva i ditt testamente eller i ett gåvobrev att det mervärde som din dotter erhöll vid köpet inte ska räknas som ett förskott på arv. Du har möjligheten att själv bestämma om du vill att gåvan ska räknas som förskott eller inte.Behöver du hjälp med att upprätta ett gåvobrev med innehållet att du inte vill att köpet ska resultera i något förskott, kan vi på Lawline bistå dig genom vår avtalstjänst, se här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Förskott på arv

2016-09-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Om min bror kontinuerligt under 20 år levt på mina föräldrar och plockat ut det mesta av deras pengar från deras konto genom att min mor gett han kort och pinkoder.. räknas det som gåva ? går det att hävda att min bror fått sin del av arvet? nu lever föräldrarna fortfarande men deras ekonomi är körd i botten . det enda dom har kvar är en skogsgård typ. kanske går det att anmäla min bror på nått sätt? dom har hela tiden mörkat pengautflödet för mej .
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till en början bör poängteras att under sin livstid har dina föräldrar full rätt att spendera sina pengar på vilket sätt de vill. De har ingen skyldighet (juridiskt sett) att fördela sin egendom "rättvist" mellan syskon eller berätta om eventuella spenderingar. Med det som grund kan vi gå vidare till frågan vad gäller de pengar din bror fått av dina föräldrar. Som jag förstår frågan undrar du om dessa gåvor kan vara att se som ett förskott på arvet från dina föräldrar. Regler kring detta finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 6:1 ÄB gäller att gåva som en förälder givit sitt barn under sin livstid, ska räknas som förskott på arvet om inte annat har föreskrivits eller måste antas ha varit avsett. Det presumeras således att gåvan ska räknas som ett förskott på arvet. Det är således denna fråga som måste besvaras för att avgöra om det kan ses som att din bror "redan fått sitt arv". Svaret beror alltså på huruvida det har föreskrivits i samband med gåvan att den inte ska betraktas som förskott på arvet eller om det på grund av omständigheterna kan antas ha varit avsett att gåvan inte skulle betraktas som förskott på arvet. Är så inte fallet ska gåvan räknas som förskott på arv.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv

2016-09-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har för avsikt att såsom förskott på arv skänka min dotter en fastighet. Vilket värde anses då förskottet ha uppgått till? Är det marknadsvärdet, eller skall man dra av den vinstskatt, som skulle uppstå vid en eventuell försäljning.
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här. Förskott på arv regleras särskilt i 6 kap. ÄB.Det som en arvinge har erhållit som förskott på arv, ska senare avräknas på dennes andel i dödsboet, 6 kap. 1 § ÄB. Vidare framkommer i 6 kap. 3 § ÄB att det är värdet vid gåvans mottagande som ska ligga till grund för avräkning. Eventuella värdeökningar/värdeminskningar är alltså utan betydelse för avräkningen. Marknadsvärdet är det som kommer ligga till grund för avräkning om inte du föreskriver i ett eventuellt gåvobrev/testamente att du vill att annat värde ska användas. Vilket värde som ska ligga till grund för avräkning är upp till dig. Latent vinstskatt eller dylikt behöver du inte beakta i detta läge. Om du väljer att bara ge fastigheten utan att själv ange till vilket värde den ska avräknas, kommer den således avräknas till det marknadsvärde den hade vid gåvotillfället.Om din dotter tar över lån, ska dessa dras av från värdet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen