Gåva till bröstarvingar

2017-11-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag, en gift kvinna med två barn, på 75 år funderar på att som gåva skänka våra två söner 10 % av lägenhetens värde, idag ca 2 mkr.En av sönerna använder bostaden f n i form av andrahandsuthyrning. Lägenheten är min egendom som jag köpt en gång av min mor, den är inte enskild egendom. Eftersom jag förvärvat den till ett lågt pris blir reavinstbeskattningen betungande den dag den säljs vidare. Är det därför motiverat att i en gåvohandling föreskriva något om att nettovärdet (efter avdrag för tänkt mäklararvode, reavinst) ska beaktas för den som en gång övertar lägenheten? Är det någon mening med att föreskriva att gåvan ska betraktas som förtida arv och avräknas= Det finns inga andra barn. Min make lever.Finns det något övrigt jag ska beakta i den bilaga till gåvohandling som jag avser skriva?Tack på förhand!
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du skriver är en konsekvens av att priserna på bostadsmarknaden ökat mycket under många år att det ofta blir fråga om stora kapitalvinster som ska beskattas vid försäljningar av bostadsrätter. Juridiskt har det ingen betydelse om du skriver en notering om att nettovärdet ska beaktas. Däremot kan det vara bra att göra en sån upplysning för att uppmärksamma den som tar över lägenheten, oavsett om det görs i gåvohandlingen eller kommuniceras på annat sätt.Gåvor till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv enligt 6:1 ärvdabalken. Det innebär att gåvor till dina söner kommer att vara förskott på arv så länge du inte anger annat. Du behöver alltså inte ange något om du vill att gåvorna ska vara förskott på arv. För tydlighets skull kan det dock vara bra att ange att gåvan är förskott på arv, så att det inte uppstår frågetecken i framtiden.Några specifika råd kring vad du behöver tänka på vid upprättandet av gåvohandlingen vet jag inte om jag kan ge. Det är viktigt att vara tydlig med vad som överlåts och på vilka villkor. Om du vill att gåvan ska vara enskild egendom bör det tas upp i gåvohandlingen. Behöver du hjälp med att upprätta gåvohandlingen kan vi på Lawline hjälpa dig. Följ då den här länken!

Förskott på arv

2017-11-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Vad händer om ett barn har fått mer i gåvor, ansett som arv i förskott, än vad arvsrätten är? Kan det barnet bli skyldig sina syskon så de får ut hela sin arvsrätt? Exempel - ett barn har fått 1 miljon kronor, det finns 2 miljoner i arvsboet vid bouppteckning, man lägger till 1 miljon till arvsboet, totalt nu 3 miljoner, delas pa 4, blir 750,000 per barn men barnet som fått ut 1 miljon redan far inget. Blir det barnet skyldig sina syskon $250,000 sa vardera barn får totalt $750,000, dvs barnet som fatt gåvor i förväg blir skyldig arvsboet $250,000? Om inte, får ju de andra 3 bara $666,666. Tack. Dessutom, om barnet som fått gåvor bor i USA, vilken lag gäller då?
Karolina Larsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kan ett barn som fått ett förskott på arv bli skyldig sina syskon pengar?Det presumeras i ÄB 6:1 att en gåva som avses vara ett förskott på arv ska räknas av arvet. Om gåvans värde överstiger den arvslott den skulle ha fått ut om gåvan aldrig givits, blir det barnet inte skyldig att återbära överskottet enligt ÄB 6:4. Som svar på din fråga behöver barnet som fått en gåva på 1 mkr inte återbetala sina syskon. Däremot får denne, vid en arvslott på 750 000 kr, inte ut något arv på grund av förskottet. Det bör inte spela någon roll vart barnet som fått gåvan bor.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Med vänliga hälsningar

Gåva ska ej ska avräknas från arv

2017-11-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Skänka gåva till syskon som sköter sig men ej till ett syskon som är missbrukare? Ska ej ingå som förtida arv.
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Man får i princip förfoga över sin egendom som man själv önskar, så länge ett lagstadgat undantag inte finns. I detta fall finns vissa bestämmelser om förskott på arv i 6 kap. Ärvdabalk (SFS1958:637). För det fall att en bröstarvinge favoriseras i förhållande till sina syskon under arvlåtarens livstid, d.v.s. får fler gåvor under en förälders livstid, ska det som huvudregel avräknas från dennes framtida arv. Bestämmelsen har sin grund i att föräldrar oftast vill behandla sina barn lika. Med tanke på att bestämmelsen tar sikte på arvlåtarens vilja finns det undantag. Om arvlåtaren tydligt har visat att viljan är att gåvan inte ska ses som förskott på arv ska gåvan inte arvräknas från arv. En sådan avsikt kan exempelvis visas genom ett gåvobrev, stadgande i testamente, eller muntligt uttalande (svårare bevisläge). Genom att upprätta ett gåvobrev, där det stadgas att gåvan inte ska ses som ett förtida arv, kan arvlåtaren således se till att "favorisera" ett eller flera av sina barn. Det ska dock tilläggas att det finns ytterligare bestämmelser i 4 § 7 kap. om det sk. förstärkta laglottskyddet. Varje bröstarvinge rätt till sin laglott (1/2 arvlott ), oavsett vad som är stadgat i ett eventuellt testamente. I vissa situationer kan gåvor anses vara en del av testamentet och ska således avräknas från ens arv, trots en tydlig viljeavsikt från arvlåtaren om att så ej ska ske. Bestämmelsen tar sikte på situationen när arvlåtaren vill ordna succesionen efter sin död, d.v.s. inte vill att ett eller flera av sina barn inte ska få hela sin laglott. Regeln blir dock inte tillämplig om om arvlåtaren har ett, under sin livstid, eget intresse av att ge den aktuella gåvan. I bedömningen kring huruvida bestämmelsen blir aktuell, eller ej, görs en samlad bedömning, där hänsyn tas till bl.a. gåvans värde, tillvägagångssätt och arvlåtarens ålder. Ifall arvlåtaren vid hög ålder ger bort gåvor som förfördelar något av sina barn kan regeln ofta tillämpas, då avsikten anses vara att begränsa en bröstarvinges laglott. I HovR T 1729-16 gav fadern vid 94 års ålder sin son 600 000kr för renovering och stadgade att det inte skulle avräknas som förskott på arv. Hovrätten fann dock att med tanke på faderns ålder och övriga omständigheter att gåvan hade getts bort på ett sådant sätt att det var att likställa med ett testamente. Slutsats: För att gåvan inte ska avräknas från ett framtida arv bör således ett gåvobrev upprättas, eller motsvarande avsikt stadgas i testamente. Om mening dock är att förordna successionen, efter arvlåtarens död, har det förfördelade barnet ändå möjlighet att väcka talan och kräva att få ut sin fulla laglott. Med vänlig hälsning,

Arvinges skuld till dödsboet

2017-11-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej min bror lånade pengar av min pappa men det skrevs aldrig något skuldbrev .Nu har han min pappa gått bort kommer min brors skuld dras av från hand arv även fast det inte finns något papper på att han lånat pengar av pappa. Mvh
Gustav Daun |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Skulden som din bror haft till din pappa gäller mot dödsboet, vilket ni bröstarvingar (du och din pappas övriga barn) äger gemensamt. Det spelar ingen roll att skulden är muntlig, förutom i rent bevishänseende. Din brors skuld ska kvittas mot hans arv, alltså dras av från det arv han får ut. Att så är fallet kan utläsas ur skuldebrevslagen. Ifall skulden är större än vad han ska få ut i arv, kan din bror bli tvungen att betala till dödsboet. Det är dock osannolikt, och verkar utifrån din fråga inte bli aktuellt. Med vänliga hälsningar,

Vilket lands lagstiftning ska tillämpas vid förskott på arv?

2017-11-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare men är bosatt i FrankrikeMin farfar har bestämt att ge sitt arv i form av förtids arv till mig och mina bröder.Han bor i Sverige och är svensk medborgare. Gäller svensk skattelag för mig eller fransk ? jag har läst att i det fall da personen är avliden gäller den lag i landet där den avlidna personen bor. Är det samma med förtidarv ?Tack pa förhand för hjälpen
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring vilket lands lagstiftning som ska tillämpas vid frågor om arv regleras i EU:s arvsförordning. Av denna framgår mycket riktigt som du säger att som allmän regel ska den lag i det land där den avlidne vid sin död hade sin hemvist tillämpas (art. 21), detsamma gäller för förskott på arv (art. 23 p. 2 i). Eftersom din farfar är boende i Sverige är det alltså svensk arvslagstiftning som ska tillämpas. När det kommer till vilken skattelag som gäller för din del har det dock ingen betydelse var din farfar bor utan var du bor någonstans. Eftersom du numera är bosatt i utlandet är det fransk skattelag som ska tillämpas för din del såvida du inte fortfarande också är skattskyldig i Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelag). Hur reglerna kring arvsrätt ser ut i Frankrike kan jag tyvärr inte uttala mig om. Någon svensk skatt kommer dock inte att utgå då arvsskatten i Sverige är avskaffad (8 kap. 2 § inkomstskattelag). Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du någon ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på nytt. Vänligen,

Förskott på arv

2017-11-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag och mina två syskon är arvtagare efter min farmor då min pappa har gått bort. Nu precis har vi fått brev i posten som visar att min farbror har köpt min farmors fastighet och brevet gäller nu en gåva/förskott av arv. Vi anar att han har fått köpa huset till ett icke-marknadsmässigt pris. Kan vi hävda något eller är det så att min farmor kan sälja sitt hus till vilket pris hon vill? Min farmor har också valt att dela ut pengar till oss i tre års tid som "julklapp/förskott av arv". Då har vi fått en mindre summa precis som alla andra barnbarn och min faster och farbror har fått betydligt mer pengar. Hur gör man här? Kan vi hävda något? Vi borde ju fått lika mycket som min faster och farbror då vi är arvtagare och inga barnbarn i denna bemärkelse.Tacksam för svar!
Julia Gustafsson |Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Reglerna gällande arv och förskott på arv finns i ärvdabalken. Jag delar upp svaret i två delar där jag behandlar varje fråga var för sig. Jag börjar med frågan angående köpet/gåvan av fastigheten. Det finns ingen begränsning för vilket pris din farmor säljer fastigheten för, däremot om hon säljer den till ett stort under pris under marknadsvärdet så ses det som en gåva. En gåva blir som ett förskott på arv om det framgår att det ska ses som ett förskott, vilket ni i det här fallet fått meddelande om. Det som händer är att summan av gåvan ska räknas av på arvet efter er farmor efter hennes död. Ni kommer alltså då i efterhand kompenseras för att er farbror fick förskott på arvet i form av fastigheten. Men er farmor har rätt att sälja huset/ge i gåva huset till det priset hon vill. Den andra frågan angående julklapparna regleras också i samma lagregler. Om summan ska anses om förskott på arv så ska det senare efter arvlåtarens död kompenserar upp till den part som inte fått förskott på arv. Det betyder alltså att om ni får en mindre summan nu så kan ni inte hävda något utan det kan ni göra först senare när ni ska få ut ert arv. Om det inte framgår att det ska vara ett förskott på arv så ska det ses som en gåva och det finns då inget ni kan göra. Ni har dock alltid rätt till er laglott vilket ni kan hävda. Men mindre summor av pengar till julklapp utan föreskrift att det är förskott på arv kommer inte att ses som ett förskott. De summorna kommer inte då att räknas av på arvet. Sammanfattningsvis kan sägas att fastigheten får säljas till ett underpris om det ses som gåva och förskott på arv vilket sedan kommer avräknas från farbrorns del. Pengarna kommer räknas av om de framgår att de ska vara ett förskott på arv annars kommer de endast ses som en gåva. Vill du vet mer se 6 kap. ärvdabalken. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vad gäller vid gåva till bröstarvingar?

2017-11-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Frågan gäller gåvobrevVi är två syskon och ett barn till en avliden brorDet finns ett testamente som säger att barnet till den avlidne brodern endast ska få sin arvslottOm min mor vill ge bort en större summa pengar till mej och min syster räknas det då som förtida arv eller kan man skriva det som gåva utan att syskonbarnet i efterhand kan göra några anspråk
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För det första vill jag påpeka att barnets arvslott är samma arv som personen hade fått om det inte förelåg något testamente. Står det däremot laglott i testamentet, innebär det att barnet endast har rätt till hälften av arvslotten. Det kan vara av vikt för din mor att undersöka hur testamentet är formulerat. Vad gäller förskott på arv gäller att ett en gåva till en bröstarvinge (alltså från din mor till dig och din syster) presumeras vara ett förskott på arv, vilket ska avräknas vid arvskiftet. Det är dock bara en presumtion, vilket innebär att det går att undvika. Om er mor till exempel utfärdar ett gåvobrev, kan hon skriva i brevet att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. Gåvan kommer då inte avräknas när arvet fördelas.

Arvinge köpte bostadsrätt med arvlåtarens hjälp, är det ett förskott på arv och ska även värdeökningen betalas tillbaka?

2017-11-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är flera bröstarvingar vars arvlåtare har lånat ut 1 Mkr till ena barnet. Avtal om lån finns och betalning av ränta sker månadsvis. Lånet användes till köp av bostadsrätt vars värdeökning överstiger lånebeloppet väsentligt. Nu ska lånet betalas tillbaka i sin helhet därför att alla barnen ska få förskott på arv. Barnen som inte lånade vill också att värdeökningen ska ingå i deras del av förskott på arv. Stämmer det att värdeökningen ingår i ett gemensamt arv? Om inte, i vilken paragraf står det?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 6 kap. 3 § ärvdabalken (ÄB) ska avräkning av förskott ske efter egendomens värde vid mottagandet (1 Mkr), såvida inte annat bör gälla på grund av omständigheterna. Jag ser inga omständigheter som föranleder annan bedömning av värdet på förskottet. Lån är däremot ingen gåva, som förskott på arv avser, utan får helt enkelt betraktas som ett lån och ska betalas tillbaka till dödsboet enligt lånevillkoren (se rekvisitet 'gett' i 6 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB). Oavsett hur överföringen betecknas ska arvlåtaren inte betala tillbaka värdeökningen på bostadsrätten, om inget annat har angetts i låneavtalet.Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar