Förskott på arv - kompensation

2016-03-25 i Förskott på arv
FRÅGA |HejVi är ett gift par som har 2 barn.Vår son har erhållit en del pengar som vår dotter ännu inte har erhållit.Hur gör vi enklast för att säkerställa att vår dotter får ut detta belopp innan en arvsuppdelning sker.Beloppet rör sig om 300000:-.
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Summan din son har fått är ett förskott på arv och det innebär att från hans arvsandel ska den summan avräknas. Om du inte har angett att beloppet sonen har fått inte ska vara förskott på arv så kommer din son få avräkna sig den summan när arvsuppdelningen sker. Om ni har skrivit till exempel ett gåvobrev när ni gav gåvan till er son så kan ni läsa på det brevet. Om det där står att ”detta ska ej vara ett förskott på arv” så innebär det att din son ärver 300 000 kr mer än din dotter. Då kan ni ändra det genom testamente eller liknande. Om det inte står något sådant förbehåll så kommer det att lösa sig själv vid arvsuppdelningen eftersom att din dotter då får mera för att kompenseras för det som din son tidigare fått. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Fråga om förfarande med arvslott när det förekommit förskott på arv

2016-03-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Få ut del av arv i förskott! Tre syskon,varav ett syskon tar ut del av arv!Hur delas arvet sen vid dödsfall?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Frågor om arv besvaras med hjälp av Ärvdabalken (ÄrvB). Såvitt det inte förekommer något testamente kommer hela arvlåtarens kvarlåtenskap att fördelas genom den s.k. legala arvsordningen. Först ut i den legala arvsordningen står den avlidnes eventuella make och dennes eventuella särkullbarn. Som särkullbarn räknas de barn som arvlåtaren haft med annan än sin make, jfr ÄrvB 2:1 och 3:1. Såvitt det är bröstarvingarnas tur att ärva, oavsett om det är särkullbarn eller makarnas gemensamma (dvs. efter det att även den efterlevande maken gått bort), kommer vad arvlåtaren gett till dessa under livstiden i form av förskott på arv att avräknas deras arvslott, ÄrvB 6:1. Avräkningen ska ske utifrån den storleken förskottet hade vid mottagandet, ÄrvB 6:3. Är det så att förskottet överstiger den egentliga arvslotten behöver dock inte överskottet återbetalas, ÄrvB 6:4. Det som dras av från den arvslotten som tillfaller bröstarvingen som mottagit förskott kommer istället att utöka kvarlåtenskapen för de övriga bröstarvingarna, jfr ÄrvB 6:5. Behöver ni senare hjälp att fastställa storleken av arvet i händelse av arvlåtarens bortgång rekommenderar jag att ni kontaktar Lawline eller några av våra samarbetspartners. Detta gör ni enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Avräkning av förskott på arv - värdet vid gåvans givande eller värdet vid arvsskiftet?

2016-03-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Fråga om förskott på arv ,Min syster har fått en fastighet på 70 talet som förskott på arv som blev värderad då till 40 000.Jag fick också en fastighet som förskott på arv fast år 2000. Värderad då till 96000.Räknas summorna om vid ett arvskifte till dagens penningvärde ? Eller gäller dåtidens värdering vid ett arvskifte?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) så ska en bröstarvinge avräkna vad denne erhållit av arvlåtaren såsom förskott på dennes arv, om inte annat är föreskrivet eller framgår av omständigheterna. Om gåvan har lämnats av arvlåtaren förhållandevis lång tid innan dennes död kan därmed fråga uppkomma hur detta förskott ska värderas, särskilt då det är fråga om egendom som både kan sjunka och stiga i värde.Av denna anledning är det föreskrivet i 6 kap. 3 § ÄB att värdet på gåvan vid tidpunkten för givandet ska beaktas, som huvudregel. Det framgår emellertid också att något annat kan komma att gälla om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. När kan då undantag från huvudregeln komma att ske?I lagkommentarerna till denna bestämmelse anges några exempel på när det kan vara skäligt att värdera förskottet utefter andra förhållanden än de som rådde vid mottagandet. Om arvlåtaren till exempel har gett sina barn ett lika stort antal aktier i ett familjeföretag, men vid olika tidpunkter, så skulle det inte vara skäligt att beakta värdet vid tidpunkten för givandet, när förskottet sedan ska avräknas. Det barn som mottagit aktierna när värdet var lågt skulle därmed behöva avräkna mindre än det barn som mottagit aktierna när de hade ett högre försäljningsvärde. Detta trots att aktierna vid arvskiftet såklart har samma värde.Ett ytterligare exempel som anges i lagkommentarerna är att en bröstarvinge har mottagit en andel i en fastighet som gåva i förskott. Det skulle då kunna anses vara oskäligt att vid arvlåtarens död värdera andelen i fastigheten på annat sätt än fastigheten i helhet.För att besvara din fråga kan således sägas att det enligt min bedömning är huvudregeln som ska tillämpas i ert fall. Detta då det enligt informationen i din fråga inte verkar föreligga några omständigheter som skulle kunna göra en sådan avräkning oskälig. Din syster torde därmed behöva avräkna 40 000 i förskott på arv och du 96 000.Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar får du gärna återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Förskott på arv

2016-03-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min äldre far har givit bort sin fastighet (villa) som gåva till min bror. Min far kommer fortfarande att bo i villan medan min bror renoverar den med avsikt att i framtiden sälja. Har jag någon rätt till en del av villans värde, kan det ses som ett förskott på arvet eller står jag lottlös?Med vänliga hälsningar,
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enl. 6 kap 1§ Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) presumeras gåvor som bröstarvinge får av arvlåtaren under dennes livstid vara förskott på arv om inte annat föreskrivits. Förutsatt att din bror är din fars bröstarvinge bör fastigheten alltså ses som förskott på arv om det inte i gåvobrev eller liknande står att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Om fastigheten ses som förskott på arv ska denna avräknas från din brors arvslott då eran far går bort. Att observera är dock att denna avräkning enl. 6 kap 3§ ÄB ska avse fastighetens värde vid mottagandet, alltså innan din brors renovering. Om det vid avräkningen visar sig att fastigheten var värd mer än arvslotten har din bror ingen skyldighet att återbära överskottet enl. 6 kap 4§ ÄB.Hoppas detta besvarade din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Ge bort egendom - förskott på arv?

2016-03-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är tre syskon där jag är särkullbarn, min mors. Om min mors man och mina syskons far dör före min mor, (som är troligt med tanke på hans hälsa), kommer min mor att dela bohaget på mina två halvsyskon, sälja huset och ge pengarna till mina halvsystrar. Jag kommer således, när min mor dör, bara få en tredjedel av det som då finns kvar. Kan min mor verkligen göra så?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Gåvor som din mor ger till dina halvsyskon ska som huvudregel avräknas som förskott på deras arv efter din mor när hon går bort. Detta regleras i 6 kap. 1 § ärvdabalken. Undantag från detta är om det på något sätt framgår att din mor inte avsett att gåvorna ska vara förskott på arvet, till exempel genom att din mor har skrivit det i gåvobrev.Om din mor skriver gåvobrev där hon anger att det hon ger till dina halvsyskon inte ska ses som förskott på arvet (eller om det framgår på något annat sätt), blir därför svaret på din fråga ja. Då ärver du endast en tredjedel av det som finns kvar.Med vänlig hälsning,

Förskott på arv - Hur påverkas barnbarn?

2016-03-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag har en fråga gällande arvskifte när en avliden bröstarvinge har fått förskott på arv. Då barnbarn till den nu avlidne träder in istället undrar jag om detta förskott avräknas vid arvskifte till barnbarnen nackdel?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Tyvärr är det så, att om den avlidne bröstarvingen har fått ett förskott på arv påverkas även barnbarnen. Dessa får inte större rätt till arvet än om den avlidne bröstarvingen hade levt - Detta enligt 6 kap 6§ Ärvdabalken (1958:637).Det innebär således att förskottet avräknas vid arvskiftet till barnbarnens nackdel. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende, Mvh,

Utgör fastigheten förskott på arv?

2016-03-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag har några frågor gällande förskott av arv.Det är så att min bror fick en fastighet (villa) överskriven av min mor och far och nu när min far har gått bort så har min bror i sin tur skrivit över fastigheten på en ny person. Jag undrar om det fortfarande kan klassas som förskott av arv och såldes jag har rätt till min del? Även hur går jag lättast till väga för att få ut min arvsrätt om den fortfarande kvarstår?
Mathilda Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om förskott på arv finner du i ärvdabalken, i 6 kapitlet för att vara exakt. Enligt huvudregeln som framkommer av 6 kap. 1 § ska alla gåvor den avlidne gett till sina barn räknas som förskott på arv om inget annat är föreskrivet. Det betyder att det finns en presumtion om att alla gåvor, med undantag för ”vanliga” gåvor exempelvis julklappar, ska ses som förskott på arv om den avlidne inte uttryckligen sagt att gåvan inte ska vara förskott på arv. Med denna regel har lagstiftaren antagit att den avlidne vill att arvet ska fördelas jämt mellan dennes barn, dvs. det ska inte bli orättvist om det inte framkommit att det ska vara just det. Det faktum att din bror inte längre äger fastigheten borde inte vara ett hinder för att gåvan i sig ska ses som ett förskott, han har ju förmodligen fått pengar istället i samband med försäljningen. Regeln om förskott på arv gäller under hela arvlåtarens livstid, det vore därför ganska orimligt om det fanns ett krav på att gåvan ska finnas kvar hos mottagarens för att den ska avräknas mot arvet. Min åsikt är därför att det rör sig om förskott på arv. För hjälp med att klandra arvsskiftet eller för att se om rätten fortfarande kvarstår, dvs. inte preskriberats, kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på arvsrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Gåva och förskott på arv

2016-02-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!vår far dog för några år sedan och vår mor blev kvar i orubbat bo.Vi är 3 syskon och vår mor har nu valt att ge bara den ena systern all mark i gåva.Kan hon verkligen ge bort våran arvslott? vår far hade inte skrivit något testamente.Vad kan man göra i en sån här situation?Tacksam för svar.
Johan Kristoffersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En gåva från en arvlåtare till en bröstarvinge ska avräknas som ett förskott på bröstarvingens arv, såtillvida inget annat har föreskrivits. Detta framgår av 6 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Detta är en presumtion som kan brytas i fall då arvlåtaren uttryckt att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. En arvlåtare kan alltså på detta sätt premiera en av sina bröstarvingar.En gåva kan likställas med testamente under vissa omständigheter och kan då angripas av en laglottsberättigad bröstarvinge enligt 7 kap. 4 § ÄB. Det gäller dock endast gåvor som arvlåtaren lämnar på sin dödsbädd eller en gåva som arvlåtaren kan nyttja fram till sin död.Hoppas detta ger lite klarhet avseende din fråga.Vänligen,