Arv mellan makar

2016-04-25 i Make
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga angående arv av hus. Min farfar gick bort 2001 då var huset taxerat Til 388000:-Farfar och farmor var gifta och ägde 50% var av huset. Dem har 2 barn. Blir det så att farmor ärvde 25% av farfars del av huset, och att barnen 25% ? Barnens arv efter farfars del ska den räknas på dagens taxeringsvärde eller det då han gick bort? Mvh
Moa Bodin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När en make går bort, sker först och främst en bodelning mellan makarna. Det innebär att deras egendom läggs ihop, och delas sedan på två, förenklat sagt. Efter att en bodelning har gjorts ska arvet fördelas. Då får din farmor hälften av det som är kvar, och resterande arvingar resten enligt lag. Enligt samma paragraf så ska efter bodelningen arvet fördelas. Då får din farmor också dela på arvet, samt barnen. Det som barnen ärver, får dock din farmor behålla med något som kallas för "fri förfoganderätt". Det innebär kort att hon behåller det, tills hennes bortgång, då barnen får dela på det. Så om din farmor och farfar ägde 50 % var av huset skulle det kunna bli såhär = När din farfar avled görs en bodelning. Beroende på hur egendomsförhållande etc ser ut, kan det bli så att din farmor även får halva delen av din farfars andel av huset. Alltså - 50/2 = 25 %. Din farmor har då 75 % av huset, och resterande 25 % återstår till arvsdelen. Din farmor kan då ärva hälften av 25 %, alltså 25 / 2 = 12,5 %. Sammanlagt har din farmor då 87,5 % av huset, och barnen 12,5 %. Men hon har fri förfoganderätt över även den delen, och har således hela huset till sin bortgång. Detta är en förenklad version och beror på olika omständigheter som är svåra att reda ut rakt av såhär.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte, kommentera gärna här under så ska jag besvara dina följande frågor så gott det går.Vänligen,

Efterlevande makes arvsrätt

2016-04-21 i Make
FRÅGA |Hej! Om jag och min sambo gifter oss, kan jag då skriva i testamente att jag vill att våra barn ärver hälften av mitt arv och att min man ärver hälften? Eller blir det så att min man är tvungen att ärva allt?
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om testamente och arv finns i Ärvdabalken som du hittar här: 1958:637Arv mellan giftaOm ni är gifta vid din bortgång så är utgångspunkten att din make ärver hela din kvarlåtenskap enl. ÄB 3 kap. 1 § 1 st. och han är därför ensam dödsbodelägare i ditt dödsbo. Förutsatt att ni bara har gemensamma barn så kommer din make att ärva din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket innebär att han fritt får använda det han ärver från dig under sin livstid. Däremot får din make inte genom testamente fördela sin kvarlåtenskap på ett sätt som gör att era barns rätt till efterarv efter dig begränsas. Detta framgår av ÄB 3 kap. 2 § 1 st. motsatsvis.Enda undantaget till att din make ärver all din kvarlåtenskap efter din bortgång är ifall du har barn utanför ert äktenskap (särkullbarn). Särkullbarn har nämligen rätt att få ut sin arvslott direkt enl. ÄB 3 kap. 1 § 1 st.Du kan alltså inte testamentera att din kvarlåtenskap ska tillfalla era gemensamma barn direkt efter din bortgång, utan deras arvsrätt inträder först när din make går bort. De är därför efterarvingar. När din make går bort så kommer era barn, som är era närmsta arvingar (bröstarvingar), ärva all den kvarlåtenskap som din make då efterlämnar enl. ÄB 2 kap. 1 § 1 st. Detta arv består då delvis av efterarvet från dig och delvis av arvet efter din make och era barn kommer enl. ÄB 2 kap. 1 § 2 st. då ärva lika mycket var.Hoppas att mitt svar var till din hjälp!Mvh

Förutsättningar för att göra make arvlös

2016-04-15 i Make
FRÅGA |HejJag är gift men min man och jag bor för tillfället inte ihop. Vi har ännu inte skickat in skilsmässopapper utan vill vänta ett tag.Min fråga är : Om jag dör och jag inte vill att han ska ärva mig hur gör jag då?Jag vet att hans dotter kommer att plocka av han pengarna i så fall.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att din make ärver allt efter dig vid din död ifall ni inte har hunnit skilja er (se ärvdabalken 3 kap). Han ärver detta med fri förfoganderätt vilket skiljer sig från vanlig äganderätt på så sätt att han förvisso får använda och sälja egendomen men att han inte kan testamentera bort den. Efter din makes död har sedan dina arvingar (era eventuella barn eller dina föräldrar/syskon) rätt till efterarv. Det innebär att de får ärva den del av din makes dödsbo som han har ärvt efter dig. Vid uträkning därom ser man till den kvotdel av din mans egendom som din egendom motsvarade vid din död. T.ex. ifall det han ärvt efter dig motsvarade 50 % av hans totala tillgångar ska dina arvingar få 50 % av hans tillgångar vid hans död. De ärver alltså inte det belopp din man fick utan den andel beloppet utgjorde i hans tillgångar.Du kan dock undgå denna huvudregel genom att upprätta ett testamente där du inte tillskriver din man någonting. Ett testamente ska upprättas skriftligen inför två vittnen (ärvdabalken 10 kap. 1 §). Testamentet går före huvudregeln om att din make ärver allt efter dig. Men det finns en regel i ärvdabalken 3 kap. 1 § 2 stycket om att din make alltid har rätt att ärva egendom efter dig så att han äger ett belopp om 4 gånger ett visst prisbasbelopp som bestäms för varje år. Prisbasbeloppet för år 2016 är 44 300 kr. 44 300 x 4=177 200 kr. Ifall din make äger mindre än 177 200 kr vid din död har han rätt att ärva egendom efter dig för att komma upp till det beloppet. Denna rätt går före ett testamente och du kan alltså inte inskränka din makes rätt till detta belopp.Sammanfattningsvis kan du göra din make arvlös genom ett testamente som han lämnas utanför. Detta är satt under förutsättningen att han vid din död har tillgångar till ett större värde än 177 200 kr. Om du inte upprättar ett testamente kommer han att ärva dig som efterlevande make enligt det jag har skrivit i det första stycket. Med vänlig hälsning,

Om efterlevande makes rätt

2016-03-31 i Make
FRÅGA |Har maka/make rätt till hälften vid bortgång när inget äktenskapsförord skrivits, även om testamente har skrivits till fördel till utomäktenskaps barn?
Evelina Largren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en av parterna i ett äktenskap dör anses detta vara upplösning av äktenskapet. Där ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske, se 9 kap 1 § Äktenskapsbalken. Enligt 10 kap 1 § Äktenskapsbalken ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Finns inget äktenskapsförord, och egendomen inte heller av annan anledning är enskild, ska makarna alltså dela lika. Att en likadelning ska ske framgår av 11 kap 3 § Äktenskapsbalken. Värt att nämna är att den efterlevande maken kan välja att var och en behåller sitt giftorättsgods och därmed sätta bodelningsreglerna ur spel, 12 kap 2 § Äktenskapsbalken. Det är först efter att en bodelning har skett som arvet efter den avlidne maken skiftas. Kvarlåtenskapen efter den avlidne maken består alltså av dennes enskilde egendom samt vad denne erhöll vid bodelningen. Ett testamente till förmån för någon annan spelar alltså ingen roll eftersom att en bodelning ska ske före arvskiftet.Vad gäller den avlidne makens kvarlåtenskap är det möjligt att testamentera om sin egendom så som man vill och har kvarlåtenskapen testamenterats till någon annan har efterlevande make ingen rätt till kvarlåtenskapen. Enligt 3 kap 1 § stycke 2 Ärvdabalken finns det dock en möjlighet för make att få del av kvarlåtenskapen. Paragrafen beskriver den s.k. basbeloppsregeln och innebär att efterlevande make har rätt till en viss summa. I denna summa ingår dock både efterlevande makes enskilda egendom och det som den efterlevande maken erhöll genom bodelning. Det är endast om dessa två poster inte täcker den summa som stadgas enligt basbeloppsregeln som efterlevande make kan få ut mellanskillnaden från den avlidne makens kvarlåtenskap.Äktenskapsbalken hittar du härÄrvdabalken hittar du härHoppas att detta svarade på din fråga och hör gärna av dig till Lawline igen om du har ytterligare frågor.Vänligen

Jämkning enligt 12:2 ÄktB påkallad av efterlevande makes barn

2016-04-24 i Make
FRÅGA |Min mamma har avlidit. Hon var gift med X som har två barn. Om dessa barn hävdar 12:2, kan jag då inte få ut min laglott?
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelse 12 kap. 2 § återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB), här. Vid ena makens död kan den efterlevande maken, och enbart denna, genom att begära jämkning enligt 12 kap. 2 § ÄktB undvika likadelning enligt 11 kap. 3 § ÄktB. Jämkningen behöver inte avse allt giftorättsgods utan den efterlevande maken kan begära att enbart en del inte ska delas. Om X i ditt fall väljer att jämka enligt 12 kap. 2 § ÄktB behåller din mamma och X vardera sitt giftorättsgods, eller en del av det. För dig innebär detta att du endast ärver ur din mammas giftorättsgods, möjligen ihop med genes andra tillgångar. Dessutom har du som särkullbarn rätt att få ut ditt arv direkt, se närmare 3 kap. 1 § ärvdabalken. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Arvsordning - make och särkullbarn

2016-04-20 i Make
FRÅGA |Jag är gift med en man som tidigare blivit änkling, ett särkullbarn ärvde sin mamma och då fick en biologisk dotter lika mycket, hur betraktas det i vår arvsrätt nu? Jag har också barn från ett tidigare äktenskap, men vi har inga gemensamma barn.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om en make dör har den efterlevande maken vanligtvis rätt att överta hälften av makarnas tillgångar på grund av sin giftorätt, det innebär att en make ärver för gemensamma barn, vilket följer av 3 kap 1 § Ärvdabalken, och att om din make går bort har du rätt att få ut hela hans kvarlåtenskap. DOCK måste en make ge vika för särkullbarns rätt till arv när dess förälder dör. Alltså, dina barn från ditt tidigare äktenskap har rätt att ärva före din nya make om du skulle gå bort. Detta följer av 3 kap 1 § 1 st. Ärvdabalken. Särkullbarn har rätt att avstå från arv till förmån för efterlevande make, och barnet får då istället ut sitt arv där den efterlevande maken går bort vilket regleras i 3 kap 9 § samma lag.Väljer särkullbarnen att få ut sitt arv vid deras förälders död måste dock en regel som heter basbeloppsregeln beaktas, som hittas i 3 kap 1 § 2 st. Ärvdabalken. Basbeloppsregeln är en arvsrättslig garantiregel vilket innebär att en efterlevande make ALLTID har rätt till egendom vars värde motsvarar fyra basbelopp. I år är basbeloppet 44 400 kr, vilket innebär att en efterlevande make har rätt att få ut en kvarlåtenskap till ett värde på 177 600 kr. Vid en makes död görs alltid en bodelning och behovet en efterlevande make har ska i första hand täckas med värdet av egendom som man får ut genom bodelning, enskild egendom eller arv/testamente från den avlidna maken. Det är först om det sammanlagda värdet av den egendomen understiger fyra basbelopp som, det så långt som möjligt, utgå ur kvarlåtenskapen. Skulle hela kvarlåtenskapen gå till en efterlevande make på grund av basbeloppsregeln får särkullbarn helt enkelt vänta tills den andra maken också går bort och barnet får ut arv genom efterarv. Detta betyder för din del att om din make skulle gå bort, så har du först och främst rätt till arv men din makes barn från tidigare förhållande kan välja om de vill få ut sin arvslott, och du får då ut vad som finns kvar av kvarlåtenskapen. Men som sagt, basbeloppsregeln som jag beskrev måste alltid beaktas. Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma hit eller att vända dig till info@lawline.se om du behöver vidare hjälp med ditt ärende. Mvh,

Hur skyddar jag mina tillgångar?

2016-04-09 i Make
FRÅGA |Jag och min sambo planerar att gifta oss. Han har två barn sen tidigare och vi har två gemensamma barn. Jag har mer tillgångar än han och undrar hur jag ska undvika att hans barn får del av dem? Vad händer om jag dör först, hur blir arvet då?
Mathilda Andersson |Hej och tack för din fråga!Jag kommer att besvara denna fråga under förutsättningarna att ni gifter er, samt att du går bort först. Det första som händer vid en sådan situation är att en bodelning ska ske mellan dig och din make. Bodelningen ska göras enligt äktenskapsbalkens(förkortas ÄktB) regler där det framkommer att allt som är giftorättsgods ska delas lika mellan er, 11 kap. 3 § ÄktB. Giftorättsgods är allting som inte är enskild egendom enligt exempelvis ett testamente eller äktenskapsförord, ta gärna en titt på 7 kap. 1-3 §§ ÄktB. Om du inte har någon enskild egendom innebär det i princip att all din egendom ska delas lika med din make. Din ”halva” som blir kvar, och eventuell enskild egendom är det som ska bli föremål för arv. Om ni däremot har ett äktenskapsförord sinsemellan kan ni avtala om att viss av din egendom ska vara enskild, detta leder till att den inte ingår i bodelningen och din kvarlåtenskap som ska bli föremål för arv blir större. Nu när vi går över till arvsreglerna ska vi följa reglerna i ärvdabalken(förkortas ÄB). Då det är fastställt hur stor din kvarlåtenskap är ska den tillfalla dina närmsta arvingar, vilket enligt 2 kap. 1 § ÄB är dina barn. Däremot finns en undantagsregel som blir tillämplig om den avlidne var gift och makarna hade gemensamma barn, 3 kap. 1 § ÄB. Den regeln innebär att din make ärver hela din kvarlåtenskap med vad som kallas fri förfoganderätt. Det innebär att han får fritt förfoga över dina barns arv efter dig medan han lever. Orsaken till denna regel är för att skydda efterlevande make mot att exempelvis behöva flytta från huset för att köpa ut sina egna barn. Som du säkert märkt har det fram tills nu inte spelat någon roll över hur stor din kvarlåtenskap varit då din make fått ärva allt ändå, däremot spelar det roll när din make går bort. Då din make sedan går bort ska hans kvarlåtenskap fastställas. Det första som sedan ska ske är att era gemensamma barn ska få ärva DIG. Man gör då en uträkning för att se till att barnen får rätt till lika stor andel som de skulle fått om de ärvt dig direkt. Detta innebär att desto större belopp som tillfaller dina barn i detta skede, desto mindre finns kvar av din makes kvarlåtenskap som kan ärvas. När detta är klart ska makens kvarlåtenskap bli föremål för arv som kommer tillfalla hans fyra barn lika.Som du säkert förstått är det lite invecklat med dessa arvsregler. Sammanfattningsvis innebär det att ett äktenskapsförord kan hjälpa din att skydda dina tillgångar, ett sådant kan du lätt upprätta via vår avtalstjänst http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.Behöver du ytterligare juridisk rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka.Hoppas att du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Privata lån

2016-03-22 i Make
FRÅGA |Vi undrar om maken kan ta ett lån på 80000 :- till en bil, makan vil inte vara med i detta . Ska man skriva ettäktenskapsintyg.
Malin Andreasson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först och främst vill jag anmärka att ni som makar inte svarar för den andres skulder i enlighet med 1 kap. 3§ äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230. Det innebär att makan aldrig kan bli betalningsansvarig för makens skulder. Det gäller oavsett om maken antecknar att hans tillgångar ska täcka hans skulder. Går makan i borgen för makens lån är det dock annorlunda. Då blir makan betalningsansvarig om maken inte kan betala sin skuld. Det ni kan göra är att ni kommer överens om att makens privata kredit är så kallad enskild egendom. Detta kan ni göra i ett äktenskapsförord eller i ett föravtal enligt 7 kap. 1-3§§ samt 9 kap. 23§ äktenskapsbalken. På så sätt kommer makens privata skuld inte att påverka en framtida bodelning. Om makens tillgångar inte täcker hans skulder kan nämligen makan påverkas negativt eftersom makens andel av giftorättsgods minskar. Om den privata skulden inte kan täckas av makens tillgångar, och ni inte har skrivit ett äktenskapsförord eller ett föravtal, får ni mindre gemensamma tillgångar som ska delas vid bodelningen och det kan leda till att makan får ut mindre vid en eventuell bodelning (11 kap. 2§ äktenskapsbalken). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du fortfarande varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se om du har några övriga funderingar.Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,