Ärva makes skulder

2016-02-07 i Make
FRÅGA |Hej! Jag undrar om min make dör, ärver eller blir jag betalningsskyldig på ett ihopbakningslån som är i hans namn?
Malin Andreasson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. I svensk rätt kan man inte ärva skulder. Det innebär att så länge du inte står på din makes lån, kan du inte heller bli betalningsskyldig för det. Lånet har dock betydelse vid förevarande bodelning. Om din make avlider är det att betrakta som att ert äktenskap har upplösts och en bodelning ska ske. Vi bodelning räknas allt giftorättsgods samman i enlighet med 10 kap. 1§ äktenskapsbalken som du hittar https://lagen.nu/1987:230. Allting som inte enligt 7 kap. 2§ äktenskapsbalken är enskild egendom, är enligt 7 kap. 1§ äktenskapsbalken giftorättsgods. Varje makes giftorättsgods beräknas för sig och innan det läggs samman dras varje makes respektive skulder från giftorättsgodset. Om ihopbakningslånet som du nämner i din fråga är på stora belopp kan det leda till att mindre egendom kvarstår till dig. Om din makes skulder skulle överstiga tillgångarna, kommer det dock aldrig att drabba dig. Du blir inte skyldig att betala din makes skulder. Hoppas att du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas arvet av huset?

2015-12-17 i Make
FRÅGA |Min man har precis avlidit. Vi har ett hus som ägs gemensamt dvs halva mitt halva hans lånen delas också på. Det finns 3 särkullbarn som är hans och ett gemensamt. Hur fördelas arvet av huset? Ärver jag en del av hans halva eller räknas min halva in i arvet också så att min halva är mitt arv och hans halva delas i 4:a delar?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken. I 3 kap. 1 § ärvdabalken står det att om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Detta innebär att om det inte hade funnits särkullbarn så hade du ärvt allt efter din man. För att du ska ärva allt även om det finns särkullbarn till din man krävs det att hans barn avstår från rätten att få ut sina arvslotter enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken. Om din mans barn väljer att avstå från att få ut arvet innebär detta att de istället får ut sitt arv i framtiden när du avlidit. Samma sak gäller automatiskt för ert gemensamma barn. Om din mans tre barn inte väljer att avstå från sina arvslotter fördelas arvet så att du behåller din halva av giftorättsgodset (den egendom ni äger tillsammans) och den fjärdedel av din mans halva av giftorättsgodset som ska gå till ert gemensamma barn när du avlider. Din mans barn ärver en fjärdedel var av din mans halva av giftorättsgodset.Eftersom allt giftorättsgods ska räknas ihop och delas på två (hälften är ditt och hälften är din mans kvarlåtenskap) så kan jag tyvärr inte svara tydligare än såhär på din fråga om hur huset fördelas. Det beror bland annat på vad ni äger mer än huset och vad allt ert giftorättsgods sammanlagt är värt.Vänliga hälsningar,

Gåvobrev om fastighet som enskild egendom

2015-12-08 i Make
FRÅGA |Min svärson har ett gåvobrev på fastigheten där det står att den är enskild egendom även vid giftemål. De har inga barn. Vad händer med fastigheten om han skulle gå bort före min dotter? Vad händer vid en separation? Min dotter har lagt ner pengar på reparation och de delar alla kostnader för huset.
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Enskild egendomHar din svärson fått fastigheten i gåva, av någon annan än din dotter, med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda så är den också enskild egendom trots att de gifter sig, se äktenskapsbalken 7 kap. 2 § p. 2 https://lagen.nu/1987:230#K7.Vid en separation har din dotter troligtvis inte rätt till något alls av husets värde, trots att hon lagt ner pengar på mindre reparationer och de delar på de löpande kostnaderna. Detta är konsekvensen av att fastigheten är enskild egendom.ArvsfråganSkulle din svärson gå bort före din dotter blir det en arvsfråga. Om han inte har några barn blir ett testamente av stor vikt. Han kan nämligen testamentera bort hela sin förmögenhet till vem han vill, med ett undantag i form av att din dotter som hans maka har rätt till fyra gånger då gällande prisbasbelopp (idag omkring 4*44500=178000), se ärvdabalken 3 kap. 1 § st. 2 https://lagen.nu/1958:637#K3. Skulle din svärson inte ha något testamente tillfaller hans kvarlåtenskap din dotter, om de fortfarande är gifta och utan särkullbarn. Hoppas du känner att du har fått dina frågor besvarade, även om det kanske inte var de svar du hoppades på.Har du fler frågor eller skulle din dotter och svärson vilja skriva ett äktenskapsförord, som kan balansera vågskålarna, är ni välkomna att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04, skicka ett mail till radgivning@lawline.se eller boka tid med vår samarbetspartner Familjens jurist - boka här.Med vänlig hälsning

Vad händer med egendom om ena maken går bort

2015-12-06 i Make
FRÅGA |Jag äger tillsammans med min sambo en bostadsrätt i centrala Stockholm sedan ett par år tillbaka. Vi har nu sålt lägenheten och fått ut en vinst på ca 1 miljon. Vi har hela tiden delat lika på lånen. Vi funderar på att gifta oss i sommar, men vad händer med vår gemensamma vinst om någon av oss går bort? Går det att testamentera sin del till min partner och vice versa?
Hanna Gustafsson |Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Vinsten kommer att ses som giftorättsgods om ni har gift er. Alltså kommer den ingå i den bodelning som kan komma att ske om äktenskapet avslutas, genom till exempel att en av er går bort. Bodelningen kommer resultera i att ni delar lika på all egendom som är giftorättsgods som ingår i bodelningen. Om det inte finns några barn kommer den kvarlevande maken att få sin del av bodelningen samt ärva den del som tillhör den avlidne maken. Makar går nämligen först i arvsordningen enligt ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Det går även att testamentera sin del till den andre maken genom att upprätta ett testamente till fördel för varandra. Att tänka på då är att upprätta ett giltigt testamente, alltså att upprätta ett testamente som uppfyller formkraven enligt lagen (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Med vänlig hälsning

Äktenskapsförord och fördelning av arv

2015-12-20 i Make
FRÅGA |Hej. Jag och min man har äktenskapsförord, och inga gemensamma barn eller särkullbarn. Hur är arvsordningen i sådant fall? Har min mans familj (far och halvsyskon) rätt till arv från honom, eller ärver jag allt, om han skulle gå bort först? undrar, Med vänlig hälsning,Maria
Azra Huzejrovic |Hej Maria,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om äktenskapsförord finner du i äktenskapsbalken (ÄktB). Ett äktenskapsförord innebär att makar/blivande makar kan bestämma att viss egendom ska vara personens enskilda egendom, detta framgår av 7 kap. 2-3 §§ ÄktB. Den enskilda egendomen ingår då inte i en framtida bodelning. Om det i ert äktenskapsförord stadgas att all egendom är enskild egendom görs ingen bodelning, se 9 kap. 1 § ÄktB, och var och en behåller då sin egendom. Efter att bodelning har skett har äktenskapsförordet ingen mer verkan eftersom äktenskapet är upplöst och egendom har fördelats. Äktenskapsförordet har därmed ingen betydelse för arvsrätten. Reglerna om arvsrätt finner du i Ärvdabalken (ÄB). Enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB ärver den efterlevande maken arvlåtarens tillgångar med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken inte har rätt att testamentera bort egendomen men har rätt att fritt förfoga över denna. Din makes familj kommer då att bli efterarvingar. Att man är efterarvinge innebär att man kommer få vänta på sitt arv till dess att make/maka avlidit vilket stadgas 3 kap. 2 § ÄB. Efterarvingarna blir i ditt fall andra arvsklassen, d.v.s. din makes far i första hand och halvsyskonen i andra hand enligt 2 kap. 2 § ÄB.Sammanfattningsvis innebär detta att du ärver din make med fri förfoganderätt men att din makes familj vid din bortgång har rätt till efterarv. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fördelning av arv vid makas bortgång

2015-12-09 i Make
FRÅGA |hej,jag är gift och har två egna barn, min fru har också två egna barn.när vi gifte oss så ägde jag sedan tidigare en villa och ett företag som jag är delägare i som vi nu bor tillsammans i. Hennes barn har aldrig varit bosatta här. Huset står på mig som ägare. Vi har ingen gemensam ekonomi, men jag står för alla boendekostnader.vad ärver hennes barn om min fru skulle gå bort. Kommer de får del i mitt hus, mitt företag, mina pengar.mvh
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När ena maken avlider eller om skilsmässa begärs är det dags för en bodelning. Bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses genom ena makens död (eller genom äktenskapsskillnad), 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå. Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Likadelning är huvudregeln vid bodelning. Du som efterlevande make kan emellertid undvika likadelning genom att begära att vardera sida behåller sitt giftorättsgods (12 kap. 2 §). Denna regel är främst till för att skydda efterlevande make mot att behöva avstå till förmån för den avlidnas makans särkullbarn. Efter att en bodelning skett, ska arvet efter den avlidne makan fördelas. Utgångspunkten är att det är den efterlevande maken som ärver den andra maken. Efter den sista makens frånfälle, ska de gemensamma barnen dela på det som finns kvar. Särkullbarn (barn utanför det nuvarande äktenskapet) rätt att få ut sin arvslott omedelbart (3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken), det vill säga innan den efterlevande maken. Dock så går inte den efterlevande maken helt lottlös. Han eller hon har nämligen rätt till att få ut så mycket av kvarlåtenskapen som motsvarar fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr), (3 kap. 1 § 2 st). Sammanfattningsvis är huvudregeln att all egendom ska delas lika mellan makarna när äktenskapet upplöses. Enskild egendom är undantagen från bodelningen. I ditt fall skulle fruns barn som utgångspunkt i första hand ha rätt till sin del av arvet, i andra hand skulle du som efterlevande maken få resten av arvet från den avlidna makan (minst fyra prisbasbelopp). Du som efterlevande kan dock utnyttja rätten att behålla ditt giftorättsgods (huset, pengarna m.m.) genom jämkningsregeln i 12 kap. 2 §. När båda makarna har gått bort, ska de gemensamma barnen dela på arvet. En begäran om jämkning gör du rimligen vid tillfället för bodelningen. Vänliga hälsningar,

Full förfoganderätt - testamente

2015-12-07 i Make
FRÅGA |Tolkning av vad som gäller efter båda makar avlidit utan bröstarvingar och med följande skrivning:INBÖRDES TESTAMENTEUndertecknade äkta makar förklara härmed vår yttersta vilja vara, att den av oss, som överlever den andra, skall med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.(ort datum underskrifter och bevittnat)Fråga: 1 gäller inbördes testamente när båda gått bort2 delar båda släkterna när det inte står något om vad som skall ske när båda gått bort3 finns några rättsfall
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline. När man testementerar till sin maka/make finns två möjligheter. Antingen så erhåller den efterlevande maken/makan egendomen med full äganderätt eller så får denne egendomen med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken/makan erhåller egendomen tills att även denne avlider. När då båda har avlidit kommer egendomen som den sist levande maken innehaft med fri förfoganderätt att tillfalla den först avlidnes arvingar. Man kan säga att den efterlevande maken lånar de pengarna eller den egendomen under sin livstid.Full äganderätt däremot innebär att den efterlevande får egendomen som sin egen och kan välja att göra som denne vill med egendomen. Denne kan behandla egendomen helt som sin egen. Den sist efterlevande kan välja att testamentera bort egendomen eller ge bort den om denne så önskar. Den egendom som fanns i den först avlidnas dödsbo har alltså testamenterats till maken/makan. Arvet efter denne har alltså redan gjorts klart. Den egendom som den senare avlidna maken/makan nu innehar är helt dennes och kommer att tillfalla dennes arvingar. Endast för barn finns en rättighet till arv, ärvdabalken 12 kapitlet 1 §. Det innebär att den först avlidnas tillgångar kan testamenteras till maken/makan utan att något ges till den först avlidnes arvingar. Den först avlidnes släktingar kommer alltså inte att ärva något av denne. Hoppas att det gav svar på din fråga. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma.

Makes rätt till framtida arv

2015-12-04 i Make
FRÅGA |HejJag och min fru skall skiljas och har en fråga angående ett testamente som hennes mamma har skrivit.I testamentet står det så här:Jag har till min son xxxxxx fortlöpande lånat ut pengar motsvarande xxxxxx jag bedömer att xxxx har små möljigheter att åtebetala detta belopp.Vid mitt framtida fråntillfälle skall min utestående fodran på min son xxxxx tillskiftas denne.Min övriga bröstarving (min fru) skall erhålla egendom motsvarande det belopp som min son xxxxx har fätt.Öveskjutande skall sedan fördelas 1/2 mellan dessa.Har jag rätt till pengarna som hennes mamma skriver vid en bodelning mellan min fru och mig.Hennes mamma lever ännu.
Evelina Largren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att din frus mamma ännu är vid liv rör det sig om ett framtida arv, alltså egendom som ännu inte tillfallit din fru. I en bodelning ska giftorättsgods ingå och enligt 7 kap 1§ Äktenskapsbalken ska makes egendom anses vara giftorättsgods såvida det inte är enskild egendom. Framtida arv räknas inte som giftorättsgods, då egendomen ännu inte tillfallit din fru, och ingår därför inte heller i er bouppteckning. Med andra ord, du har inte rätt till del av din frus framtida arv.Hoppas att du fått svar på din fråga och hör gärna av dig till Lawline igen om du har ytterligare frågor.