Hur ska 3 kap. 10 § ärvdabalken (ÄB) tillämpas?

2017-12-16 i Make
FRÅGA |Hejsan!! har en fråga om arv. Frågan gäller avseende en familj med två makar, ett gemensamt barn och fyra respektive ett särkullbarn. Maken med fyra särkullbarn avlider, den andra maken har en månad tidigare ansökt om äktenskapsskillnad. Fick rådgivning från juristjouren att 3:10 i ÄB inte ska tillämpas trots att mål om äktenskapsskillnad pågick, då domen inte hade gått igenom? Yttermera har de upprättat ett inbördes testamente med föreskriften om att makarna skall ärva efter varandra och först när båda avlidit skall samtliga barn ärva enligt lag. Men min fråga är hur arvet blir avseende maken, ska man tillämpa 3:10 i ÄB och om man ska det hur gör man då med det inbördes testamentet? Tacksam för svar!
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att utgå från att endast den ena maken har ansökt om äktenskapsskillnad och att dödsfallet skedde under betänketiden som löper innan äktenskapsskillnaden kan godkännas (5 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Eller i vart fall att något sorts betänketid har börjat löpa (jämför 5 kap. 1 § ÄktB).Enligt 3 kap. 10 § ärvdabalken (ÄB) ska 3 kap. ÄB som reglerar den efterlevandemakens arvsrätt inte tillämpas om mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död. Enligt lagkommentarerna till denna bestämmelse kan vägledning om hur uttrycket "mål om äktenskapsskillnad pågick" ska tolkas, hittas i 9 kap. 12 § ÄktB. Enligt den bestämmelsen ska den tid då ett mål om äktenskapsskillnad pågår, förstås som tiden för det att talan väcks till dess att domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft eller, om domstolen avvisar eller avskriver frågan om äktenskapsskillnad, till dess att beslut om detta vinner laga kraft eller frågan om äktenskapsskillnad dessförinnan har fallit (9 kap. 12 § ÄktB).Begreppet väckande av talan har en omfattande rättsföljd. Om ett mål om äktenskapsskillnad pågår innebär det att ett testamente som har gjorts till förmån för den andra maken presumeras att vara utan verkan, med andra ord vara ogiltigt. (11 kap. 8 § ÄB)Med hänsyn till vad som sades i lagkommentarerna borde 3 kap. ÄB inte vara tillämplig i detta fall. Vidare bör det inbördes testamentet inte heller vara giltigt. Den efterlevande maken har därför inte någon arvsrätt. Det som kvarstår efter bodelningen mellan makarna ska därför tillfalla den avlidnes makes barn. Makarnas gemensamma barn och den avlidnes makes fyra barn från ett tidigare förhållande (särkullsbarn) ska ärva lika mycket (2 kap. 1 § ÄB)Om du vill ha mer rådgivning kan du ringa till oss på 08-533 300 04 eller skicka in en expressfråga!Med vänliga hälsningar

Rätt till arv som make

2017-12-13 i Make
FRÅGA |Är gift. Nyligen änka.X har inga barn.Jag står som förmånstagare till fonderna.Men det övriga? Som försäljning av bil, tillgångar på kontokort.....?Är det syskon/syskonbarn som får ta del av detta?
Sara Nordekvist |Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Reglerna om arv återfinns i sin helhet i ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte direkt av din fråga, men jag har förutsatt att det är X som du har varit gift med. X står för det namn som tidigare fanns med i frågan. I 3 kap. 1 § ÄB återfinns en skyddsregel för den efterlevande maken. Den regeln innebär att hela kvarlåtenskapen tillfaller den efterlevande maken som får sitta kvar i orubbat bo. Det finns dock undantag för de fall då den avlidna maken har särkullbarn, men då du nämner i din fråga att din make inte hade några barn är det inte aktuellt. Det här innebär alltså att hela den avlidnas kvarlåtenskap tillfaller dig, dvs. bil, tillgångar på kontokort osv.. Du innehar den egendomen med fri förfoganderätt. Det innebär att du fritt får förfoga och disponera över egendomen. Du får dock inte testamentera bort egendomen eller genom gåva minska arvet i väsentlig mån. Efter det att också den efterlevande maken avlider har den först avlidna makens arvingar rätt till efterarv enligt 3 kap. 2 § ÄB. Det är då i första hand den först avlidnes barn som har rätt till arv. Men då du nämnde att X inte har några barn blir 2 kap. 2 § ÄB aktuell. Den bestämmelsen säger att de som har rätt till efterarv är den avlidnes, dvs. Xs, föräldrar. Är Xs föräldrar avlidna är det istället hans syskon som har rätt till efterarv. Har något syskon avlidit träder dennes barn i syskonets ställe. ALLTSÅSom efterlevande make har du rätt att med fri förfoganderätt erhålla all kvarlåtenskap och således sitta kvar i orubbat bo. Efter det att du går bort kommer Xs arvingar att ha rätt till efterarv. Efterarvet kommer i första hand att gå till Xs barn, i andra hand till hans föräldrar och i tredje hand till hans syskon/syskonbarn. Hoppas att det här besvarade din fråga!

Kan barn ärva framför make och kan make bli arvslös?

2017-11-25 i Make
FRÅGA |Hej! Gift, tre barn, ett gemensamt och två tidigare. Testamente finns där min make som har en ansenlig förmögenhet i aktier och mark sett till att endast vårt gemensamma barn får ärva. Vi har tillsammans ett torp och en bostadsrätt. Jag har själv en del pengar i aktier och kontanter. Hur gör jag om jag vill att alla mina barn skall få ut sitt arv efter mig om jag dör före min man. Kan jag göra min make arvslös??
Sofia Wedin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill att dina barn ska ärva direkt när du dör, samt att din make inte ska ärva något av dig. Jag tolkar även frågan som din make har ett testamente men inte du. Reglering av arv sker i Ärvdabalken (ÄB). Det finns två sätt att fördela arv på, antigen via den legala arvsordningen eller via testamente. Om det finns ett testamente kommer fördelningen av arv ske enligt testamentet och inte arvsordningen enligt lag.Genom den legala arvsordningen har en make rätt att ärva framför gemensamt barn med fri förfoganderätt. Det gemensamma barnet får vänta på efterarv från dig. Särkullbarn (dina barn från tidigare) har alltid rätt att få ut sitt arv direkt från dig när du avlider (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB). Om du vill bortgå från den legala arvsordningen måste du skriva ett testamente. Genom ett testamente välja du helt hur du vill fördela ditt arv. Om du skriver ett testamente som säger att alla dina barn ärver direkt så kommer det betyda att din make inte kommer att ärva något av dig. Din makes rätt att ärva försvinner därför genom ett testamente. Det finns dock en skyddsregel för din make som säger att den efter levenade maken har rätt till egendom värda 4 gånger prisbasbeloppet. Vilket innebär att din make om det hans del av giftorättsgodset och enskild egendom inte täcker en summa av 4 gånger prisbasbeloppet har han rätt att få ut så mycket egendom från ditt arv för att uppnå 4 gånger prisbasbeloppet. Regeln går före ett testamente och särkullbarnens rätt att få ut arvet direkt (3 kap. 1 § ÄB). För att besvara din fråga så kan du göra din make arvlös genom ett testamente till fördel för dina barn. Din makes rätt förvinner om du skriver ett testamente där han inte omnämns. Din makes egendom måste dock nå upp till minst 4 gånger prisbasbeloppet för att testamentet ska följas fullt ut. Viktigt att tänka på att testamentet följer formkraven om du upprättar ett. Formkraven är att testamentet ska vara skriftligt, undertecknat i närvaro av 2 vittnen samtidigt. Vittnena får inte omnämns i testamentet eller vara arvingar enligt den legala arvsordningen. Vittnena ska även skriva under (10 kap. 1 § och 4 § ÄB). Hoppas du fick svar på din fråga!

Lagfartens betydelse vid bodelning efter dödsfall

2017-11-16 i Make
FRÅGA |Vad händer vid dödsfall när fastighetens lagfart endast står på på en utav makarna? Vi har varit gifta i 56 år. Har tre gemensamma barn.
Frida Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som kommer hända med huset vid ena makens död och om lagfarten har någon påverkan i den situationen. När en av makarna dör upphör äktenskapet och en bodelning ska då göras (1 kap. 5 §, 9 kap. 1 § äktenskapsbalk). Bodelning innebär att all egendom ska läggas samman och delas lika mellan makarna, med undantag för den egendom som är enskild egendom enligt 7 kap. 2 § ÄktB. Då det inte framgår något sådant av frågan utgår jag från att huset inte är enskild egendom, utan att det i en bodelning ska ingå i likadelningen.Det spelar därför i detta hänseendet ingen roll vem som har lagfart på huset, eller om huset anses ägas av er båda eller endast en av er, utan ni kommer ändå att dela lika på det.Den efterlevande maken kommer då att få sin andel av egendomen medan den avlidnas andel kommer att utgöra dennes arv. Huvudregeln när det kommer till arv är att bröstarvingarna, alltså den avlidnas barn, ärver arvet. (2 kap. 1 § ärvdabalk) Däremot finns det lagregleringar som stadgar att arvet först tillfaller den efterlevande maken och att arvet tilldelas barnen först när den efterlevande maken också avlider. (3 kap. 1-2 § ärvdabalk)Detta innebär först och främst att den efterlevande maken kommer att få sin andel från bodelningen, men även arvet från den avlidna maken, vilket i sin tur innebär hela huset och dess värde. Det kommer därav vara möjligt att välja att behålla huset eller sälja det.Hoppas du fick svar på din fråga!

Särkullbarn och makesarv

2017-12-15 i Make
FRÅGA |Arvsproblematik:Moder till 5 barn dog 1992. Ett av barnen fick då ut sin laglott. Idag har även maken gått bort. Han har testamenterat arvet att delas lika mellan två särkullebarn och tre gemensamma barn. Hur fördelas arvet då ett av särkullebarnen fått ut sin laglott efter modern?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Till att börja med vill jag bara klargöra att jag tolkar din fråga som att de två särkullbarnen är makans barn och inte makens, och att dessa två barn därmed inte har någon laglig rätt att ärva fadern. När en make dör och den andra således ska ärva så beräknas hur stor del av den efterlevande makens totala egendom som arvet utgör. När sedan den andre maken dör så ska det göras en bouppteckning, vid vilken man först tar bort den delen av den då avlidnes egendom som utgjorde arv efter maken. Detta arv ska då fördelas mellan den först avlidnes arvingar. Så som jag förstått det så ska alltså arvet efter makan fördelas mellan de fem barnen då alla är hennes bröstarvingar. En laglott utgör det som en bröstarvinge lagligen har rätt att ärva och är hälften av dennes arvslott. Arvslotten räknas ut genom att dela summan av kvarlåtenskapen mellan antalet bröstarvingar. Laglotten är således hälften av detta. En bröstarvinge som fått ut sin laglott redan vid moderns död kan nu vid den efterlevande makens död ha rätt till så pass mycket att han får ut sin arvslott, om inte något testamente efter modern finns som säger annorlunda. Finns ett testamente som säger att bröstarvingen inte ska ha mer än sin laglott så gäller detta. Efter att arvet efter modern fördelats så ska faderns kvarlåtenskap fördelas. Eftersom han har skrivit testamente så är utgångspunkten att det ska följas. Som bröstarvinge kan man dock invända mot detta och kräva att få ut sin laglott. Laglotten i detta fallet blir dock en sjättedel av faderns kvarlåtenskap vilket är mindre än vad som tilldelats enligt testamentet (en femtedel). Hoppas svaret var till hjälp!

Fördelning av arv

2017-12-06 i Make
FRÅGA |Min frus far har gått bort. Hennes far och mor är gifta och mor är i livet. Hennes mor har en son sen tidigare relation. Hur fördelas arvet efter hennes far?
Oskar Hedström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur arv ska fördelas regleras i ärvdabalken (ÄB). Av 3 kap. 1 § ÄB framgår att om makarna var gifta vid den enes bortgång så ska kvarlåtenskapen, dvs arvet, tillfalla den kvarlevande maken. I det här fallet innebär det att arvet från din frus far kommer att tillfalla din frus mor eftersom de var gifta. Din frus mor erhåller egendomen med fri förfoganderätt (vilket innebär att hon får förfoga över dem på vilket sätt hon vill med undantaget att hon inte får testamentera bort egendomen). Din fru kommer ärva hennes far först när hennes mor går bort, genom ett så kallat efterarv, 3 kap. 2 § ÄB. Den son som din frus mor har sedan ett tidigare förhållande kommer inte att ärva din frus far då dem inte är i släktskap, med undantaget om din frus far har testamenterat egendom till honom, se nedan. Det ovan skrivna förutsätter dock att din frus far inte har skrivit ett testamente. Ovan nämnda regler om arvfördelning är sådana regler som tillämpas om det inte finns ett testamente. Vissa regler som ämnar att skydda efterlevande make och särkullbarn går dock inte att avtala bort genom testamente, se t.ex. 3 kap. 1 § 2 st. ÄB som säger att en efterlevande make har rätt att få ut en viss del av arvet och att testamente som inte tillgodoser detta är utan verkan, se också 7 kap. 1 § jämte 7 kap. 3 § ÄB som stadgar ett särkullbarns rätt att utfå sin laglott. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du några ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar

Makes rätt till arv

2017-11-19 i Make
FRÅGA |kan jag i ett testamente skriva att någon annan än min make ärver efter mig? Finns det någon laglott som man som gift alltid har rätt till. Det vill säga även om det testamente finns så har jag som make/maka rätt till viss procent?
Julia Zarour |Hej och tack för din fråga. I mitt svar utgår jag ifrån att du inte har några barn. Som efterlevande make har man oavsett vad som står i ett testamente rätt till fyra prisbasbelopp (basbeloppsregeln) enligt 3 kap. 1§ andra stycket ärvdabalken. I det värdet inkluderas vad den efterlevande maken erhållit i bodelning och det som utgörs av den efterlevande makens enskilda egendom. Utöver basbeloppsregeln så kan du fritt förordna om ditt kvarlåtenskap och vem som ska få ärva dig.

Får efterlevande make behålla den avlidnes lägenhet?

2017-11-16 i Make
FRÅGA |Maken och jag hade var sin lägenhet i samma förening. Båda medlemmar. Lägenheterna ligger mitt emot varandra. Vi använde dem som en (1) lägenhet förlängd av den andra. Var gifta och samboende. Maken dog nyligen. Får efterblivande maken behålla båda lägenheterna?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!När det gäller gifta makar följer av 3 kap 1 § ärvdabalken att all kvarlåtenskap (även bostaden) ska tillfalla den efterlevande maken. Detta innebär att du, som huvudregel, kommer få behålla båda lägenheterna. (Endast om maken hade något särkullbarn har denne rätt att utfå sin egendom innan dig. Detta handlar dock vanligtvis om ett anspråk på pengar och inte på den faktiska bostaden)Hoppas att svaret varit till din hjälp!Mvh,