Gifta utan gemensamt barn men särkullbarn, vem ärver och vad ingår?

2017-03-20 i Make
FRÅGA |Vi är gifta. Vi har varsitt särkullbarn.Villan ägs 50/50 Maken påstår att vi inte ärver varandra vid dödsfall? Giftorätt? Eftersom vi har varsitt barn. Inget gemensamtDet är barnet som ärver påstår han?Vem ärver "enskild egendom"?
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det din make påstår stämmer. När makarna inte har gemensamma barn ska den döde makens(arvlåtarens) kvarlåtenskap tillfalla arvlåtarens bröstarvingar, vilket innebär att efterlevande make inte ärver den döde maken. Den döde makens kvarlåtenskap tillfaller dennes egna barn, se 3:1 Ärvdabalk. När du frågar om giftorättsgods syftar du istället på bodelningen, hälften av summan därifrån tar efterlevande make del av. Följande gäller i er situation:Skulle någon av er gå bort upplöses äktenskapet mellan er. Då ska en bodelning ske och den baseras på all den egendom ni äger som utgör giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, se 7:1 Äktenskapsbalken. Enskild egendom är egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord eller tredjemansförordnande (ex testamente), se 7:2 ÄktB. Enskild egendom ingår alltså inte i bodelningen och kommer inte på något sätt att tillfalla efterlevande make. I bodelningen ingår som sagt bara giftorättsgods. Från vardera makes giftorättsgods dras först vardera makes skulder. (OBS: har ena maken skulder som är större än dess tillgångar som utgör giftorättsgods kommer denna make gå in med 0 kr i bodelningen, man kan inte gå in med ett "minus-belopp" i bodelningen). När skulder dragits läggs all giftorättsgods samman och delas därefter på hälften. Den ena hälften kommer att tillfalla den efterlevande maken. Den andra hälften ingår i den döde makens kvarlåtenskap tillsammans med den döde makens eventuella enskilda egendom. Den döde makens kvarlåtenskap ärver den döde makens särkullebarn (bröstarvingar). Särkullbarn avstår från sitt arv till förmån för efterlevande make:Ett särkullbarn kan dock välja att avstå från sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken, se 3:9 ÄB. Den efterlevande maken ärver då särkullbarnets arvslott med fri förfoganderätt. Det betyder att den efterlevande maken får förfoga fritt över egendomen med den begränsningen att efterlevande make inte får testamentera bort egendomen eller genom förmånstagarförordnade förordna över egendomen. Om särkullbarnet avstår sin rätt till arvet till förmån för efterlevande make förvandlas dennes arvsrätt istället till en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa, se 3:2 ÄB. Särkullbarnet blir efterarvinge och har rätt att vid den efterlevande makens död få en andel ur dennes kvarlåtenskap som motsvarar vad barnet avstod från vid först avlidna makens död. Väljer däremot inte särkullbarnet att avstå från sin arvsrätt på detta sätt har inte den efterlevande maken någon arvsrätt alls efter den döde maken dvs arvlåtaren.Skyddsregeln basbeloppsregeln:Före särkullbarn finns en rätt för den efterlevande maken att, om möjligt, få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp. Detta utgör den så kallade basbeloppsregeln och fungerar som en skyddsregel för efterlevande make. I det här värdet inkluderas dock det den efterlevande maken erhållit genom bodelning och det som utgörs av den efterlevande makens enskilda egendom. Denna regel regleras i 3:1 2 st ÄB. Inbördes testemente:Ni kan även upprätta ett inbördes testamente för att ärva varandra. Hoppas svaret varit till din hjälp! Med vänlig hälsning Mimmi Orrenius

Skilsmässa och testamente

2017-03-07 i Make
FRÅGA |Vad händer med ett registrerat testamente om förhållanden ändras t ex skilsmässa mellan parterna som en gång skriv testamentet och då var gifta?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline! Jag kommer besvara denna utifrån frågan vad som händer med ett testamente om makarna skiljer sig efter att de upprättat ett testamente. Du frågar även om ändrade förhållanden överlag och då måste jag få veta vilka specifika ändrade föhållanden du undrar över för att kunna bemöta just dem specifika fallen. Det kan direkt sägas att det inte finns någon möjlighet idag att registrera ett testamente. Jag tolkar det som att du syftar på ett giltigt testamente som således uppfyller formkraven i ärvdabalken. När det kommer till skilsmässa finns det ett tydligt svar på din frågan. Tillämplig regel finns i Ärvdabalken (ÄB) 11 kapitlet 8§. där stadgas:"Har en make gjort testamente till den andra maken är förordnandet utan verkan, om äktenskapet är upplöst vid testators död eller mål om äktenskapsskillnad då pågår. Detsamma gäller, om någon har gjort testamente till sin sambo men samboförhållandet har upphört före testators död."Alltså: En skilsmässa medför att ett förordnande i testamente till den andre maken är utan verkan ifall paret skilt sig innan testators död. Självklart kan det således vara smart att ändå aktivt riva testamentet och således skriva ett nytt för att förordna över sin kvarlåtenskap. Jag hoppas att jag har hjälp dig och ifall du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra erfarna jurister. Ha en fortsatt trevlig dag!Mvh,

Basbeloppsregeln vid testamente

2017-03-02 i Make
FRÅGA |Äktenskap med två gemensamma barn. Äktenskapsförord. Testamente som säger att barnen skall ärva all kvarlåtenskap. Blir den efterlevande maken helt arvslös?
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln då någon är gift vid dödsfall är att den efterlevande maken ärver hela den avlidne makens kvarlåtenskap (3:1 ÄB). Efterlevande makes arvsrätt omfattar då även egendom som gjorts till enskild genom exempelvis äktenskapsförord. Efterlevande ärver enligt denna huvudregel den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt vilket innebär att efterlevande kan använda och göra sig av med egendomen, men inte själv testamentera bort den. När efterlevande make sedan dör går kvarlåtenskapen till brästarvingarna. Ett testamente går dock före ovanstående huvudregel och om barnen är myndiga kommer kvarlåtenskapen att tillfalla dem direkt i enlighet med testamentet du beskriver (förutsatt att testamentet uppfyller alla formkrav 10:1 ÄB). Så här långt kan en efterlevande make alltså göras arvslös. Det finns dock ett skydd för den efterlevande som ger denne rätt till en summa av fyra gånger årets prisbasbelopp (i år 44 800 kr). Denna så kallade basbeloppsregel gäller före ett testamente (3:1 2st ÄB). Om efterlevande makens egna egendom inte når upp till 179 200 kr (4 basbelopp) efter bodelning och arvskifte - så har denne rätt att få kvarlåtenskap från den avlidne motsvarande det saknade värdet. Denna bestämmelse gäller även mot bröstarvingarnas laglott. En efterlevande står därför aldrig helt lottlös. Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma!Vänligen,

Fråga om bodelning.

2017-02-28 i Make
FRÅGA |Vad krävs för att en del av en persons förmögenhet ska anses vara avskild från övrig förmögenhet? Min far efterlämnade vid sin död ett antal konton som han står för, men där han gett dessa konton ett kundvalt namn som överensstämmer med den inrättning som han enligt sin efterlevande hustru ville testamentera pengarna till. Min fars hustru menar att dessa pengar ska anses avskilda från bodelningen, trots att det inte står något om detta i testamentet. Vad jag förstått måste det framgå i ett testamente om viss del av en förmögenhet inte ska ingå i bodelningen. Tacksam för svar med hänvisning till lagtext.
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som ingår i en bodelning. Precis som du redan nämnde i frågan så börjar man med att göra en bodelning då en person som var gift avlidit. Vad som ingår i en bodelning regleras i Äktenskapsbalken, den hittar du här. I 10 kap. 1 § står det att båda makars giftorättsgods ska ingå. Vad som är giftorätsgods regleras i 7 kap. 1-2 §§. Allt som inte är enskild egendom ska betraktas som giftorättsgods. I 2 §, samma kapitel, finns en lista på allt som räknas som enskild egendom. Eftersom att jag tolkar situationen så att dessa pengar var pengar din fader själv sparat ihop och att det heller inte finns ett upprättat äktenskapsförord så kan man inte betrakta pengarna som enskild egendom. Pengarna på dessa separata konton ska därför komma att ingå i bodelningen. Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att fråga igen!Lycka till, Vänligen,

Vilka regler gäller vid arv efter omgifte?

2017-03-18 i Make
FRÅGA |Vad gäller för regler beträffande arv och enskild egendom (min exfrus) om jag gifter om mig med min exfru? Jag har ett barn sen tidigare och 3 gemensamma med min exfru.
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för din fråga!Jag utgår i din fråga att du funderar på de arvsregler som kan bli aktuella när du eller din fru går bort i framtiden och att ni gjorde en bodelning när ni separerade förra gången. Arvsregler regleras i ärvdabalken(ÄB) och det är samma regler som används angående arv trots att det är ett omgifte. Arvsregler mellan makar och enskild egendom. Huvudregeln när en make dör är att den andra ärver egendomen den avlidne efterlämnar (3 kap. 1 § ÄB). Det som först ska hända mellan makar efter ett dödsfall är en bodelning och dessa regler hittar man i äktenskapsbalken. I en bodelning ska då den gemensamma egendomen fördelas vilket är den egendom ni har i ert äktenskap som inte är enskild egendom, detta kallas giftorättsgods. Enskild egendom är egendom som undantas från bodelningen och det kan vara egendom som man har fått genom gåva där det står att det ska vara enskild egendom eller att det står i ett testamente ni har upprättat. Har du eller din fru någon egendom som är enskild när ni ingår ett nytt äktenskap eller får sådant under det nya äktenskapet kommer den alltså inte tas med vid en bodelning mellan er. Här spelar det alltså ingen roll att det är din exfru utan man kollar på den egendomen som finns vid en bortgång och inget tas med från ett gammalt äktenskap. Ärver maken sedan allting ingår också den enskilda egendomen i det arvet. Efter en bodelning ska arvet fördelas och hur det görs beror på om det enbart finns gemensamma barn eller inte, jag kommer därför redogöra för hur fördelningen blir nedan. Hur barn ärver efter föräldrar. Skulle din fru avlida och efterlämna dig och era tre gemensamma barn ärver du all egendom enligt ovanstående huvudregel (3 kap. 1 § ÄB). Ditt barn sedan tidigare ärver inte efter henne och jag utgår ifrån att din fru inte själv har några tidigare barn. I ett sådant här fall skulle sedan era gemensamma barn dela på detta arvet när du avlider, något man kallar ett efterarv. Det innebär att de fortfarande har kvar sin arvsrätt men den skjuts på tiden då du ärver egendomarna först.Skulle du avlida och efterlämna din fru och fyra barn varav tre är gemensamma blir situationen lite mer komplicerad. Ditt barn sedan tidigare har rätt att få ut sitt arv direkt utan att din fru får ut det först. Alltså delas arvet på fyra och din fru ärver de tre gemensamma barnens lott. Den sista fjärdedelen kan dock din fru också ärva men enbart om det fjärde barnet själv väljer att avstå arvet till förmån för in fru och då hamna i samma sits som de andra barnen (3 kap. 9 § ÄB). Om det fjärde barnet väljer att avstå har denna alltså också en efterarvsrätt, rätten att ta del av arvet när din fru sedan avlider. Hoppas du fick svar på din fråga!

Makar ärver med fri förfoganderätt

2017-03-06 i Make
FRÅGA |Vem ärver efter ett gift par som inte har några barn men har ett syskonbarn till hustrun, när hustrundör först ,för maken har inga arvingar
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Det är först och främst den efterlevande maken som ärver hustruns kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. När maken sedan dör kommer hustruns syskonbarn att ärva en viss andel ur makens kvarlåtenskap, beräknad utifrån hur stor del av makens totala förmögenhet hustruns kvarlåtenskap bestod av vid arvstillfälle. För att förtydliga det hela ger jag dig ett exempel. Per och Anna är gifta. Per äger en bostadsrätt som är värd 2 000 tkr och äger personliga saker såsom en sportcykel, lite kläder och annat smått och gott till ett värde av 300 tkr. Anna äger en sommarstuga värd 1 000 tkr och har även hon personliga saker såsom väskor, skor, kläder och sportutrustning till ett värde av 100 tkr. Anna dör. Eftersom paret är gifta ska en bodelning nu göras. Vid bodelningen slås parets förmögenheter ihop och delas lika. Observera att personliga saker inte ingår i bodelningen. 2 000 tkr + 1 000 tkr = 3 000 tkr. 3 000 tkr/2 = 1 500 tkr. Pers förmögenhet efter bodelningen uppgår nu till 1 500 tkr + 300 tkr = 1 800 kr och Annas till 1 500 tkr + 100 tkr. Annas 1 600 tkr utgör hennes kvarlåtenskap, vilket är den egendom som ska skiftas ut till hennes arvingar. En make har enbart arvsrätt efter sin hustru om makens förmögenhet efter en bodelning inklusive dennes personliga egendom skulle värderas till ett lägre belopp än fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet år 2017 ligger på 44 800 kr. Per har efter bodelningen, med den privata egendomen medräknad, en förmögenhet på 1 800 tkr vilket är mer än fyra prisbasbelopp och Per har ingen direkt arvsrätt efter Anna. Dock ärver Per ändå av Anna, före hennes arvingar, men med fri förfoganderätt. Det innebär att Per kan sälja saker som tillhört Anna, Per kan också investera Annas förmögenhet i t.ex. aktier. Per kan inte testamentera bort den egendom han för tillfället förvaltar åt Annas arvinge. När Per sedan dör ärver hustruns syskonbarn en andel ur Pers kvarlåtenskap som representerar arvet från Anna. Andelen ska stå i proportion till hur stor andel Annas kvarlåtenskap utgjorde av Pers totala förmögenheten då Per fick förfogande över kvarlåtenskapen. 1 600 tkr/(1 800 tkr+1 600 tkr) = ungefär 47 %. Låt oss anta att Per vid sin död har en förmögenhet på 4 000 tkr (han hade förvaltat sina tillgångar väl). 47 % av 4 000 tkr = ungefär 1 882 tkr. När Per dött ärver alltså syskonbarnet 1 882 tkr som i praktiken härrör från Anna. Eftersom Per inte har några arvingar kommer dock syskonbarnet också att ärva resten av Pers tillgångar men dessa tillgångar anses inte vara arv från Anna utan från Per. Lagregler om detta hittar du främst i ärvdabalkens 2-3 kap. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Makar utan barn: arvsrätt för efterlevande maka och den avlidnes bror

2017-02-28 i Make
FRÅGA |Har frågor om arvsrättMake - maka är gifta och bor i hus och har bankmedel, inga barn finnsMaken har en bror och denne har en sonMakan har inga syskonMake - maka har inget skrivet testamenteOm maken dör ärver makan oavkortat allt det han och hon har, hus, bankmedel ?Kan brodern göra några anspråk ?Tacksam för svar
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Om maken går bort ska först makarnas egendom fördelas lika mellan dem i en bodelning. Detta gäller all egendom; hus och bankmedel m.m., som inte tidigare undantagits som enskild egendom. Makens halva utgör dennes kvarlåtenskap/arv och den andra halvan är efterlevande makas.Makan ärver hela kvarlåtenskapen efter maken, eftersom att inget testamente finns. (ÄB 3 kap. 1 §) Brodern har inte, så som ett eventuellt barn hade haft, rätt att direkt göra anspråk på något av egendomen. Eftersom att brodern är makens närmsta arvinge, så får han däremot en efterarvsrätt till kvarlåtenskapen. (ÄB 2 kap. 2 §) Detta betyder att brodern får ut arvet efter maken när också makan har gått bort. När makan gått bort ska brodern alltså tilldelas 50 % av den totala egendomen som arv efter maken. (ÄB 3 kap. 2 §)Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Fråga om bröstarvinges arvsrätt.

2017-02-26 i Make
FRÅGA |Hej!Jag har en arvsfråga till erDet är ett gift par som hade gemensam dotter & dottern har gått bort . Dottern har ett barnbarn vid livet.Det gifta parets förmögenhet var 2 mkr när båda makarna levde & efter den ena makens dör ges 1 mkr bort i en gåva till en annan släkting av den kvarlevande makan. 8 år efter gåvan går även den andra makan bort & testamente finns att barnbarnet inte ska ärva något utom laglotten. Den kvarvarande förmögenheten är 1mkr. Hur mycket får då barnbarnet i sin laglott & kan de göra gällande att jämkning ska ske på gåvan på 1 mkr?
Elin Gustavsson |Hej! Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först gör man en bodelningNär en gift make/maka dör så upprättas först en bodelning (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, hitta den här). Jag förutsätter att all egendom (2 miljoner kronor) är giftorättsgods, och därför inte enskild egendom, se 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken. Vid bodelningen delas all giftorättsgods på två mellan makarna, 2 000 000/ 2 = 1 000 000, (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Vem får arvet?Om personen som dör fortfarande är gift så tillfaller dennes kvarlåtenskap till den efterlevande maken (3 kap. 1 § Ärvabalken, den hittar du här). En bröstarvinge har alltid rätt till 50 % av kvarlåtenskapen från sina föräldrar, har bröstarvingen dött så trädes dennes barn in i deras ställe (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Vad får den efterlevande maken/makan göra med arvet?Den efterlevande maken får arvet med fri förfoganderätt, vilket betyder att den efterlevande har rätt att spendera kvarlåtenskapen hur den vill så länge hen inte testamenterar bort kvarlåtenskapen (3 kap. 2 § Ärvdabalken). I fallet så har den efterlevande maken inte testamenterat bort det arv som hen fick ta del av, utan gett bort det i gåva, men i 3 kap. 3 § Ärvdabalken finns ännu en skyddsregel för bröstarvingarna. Skyddsregeln säger att, om den efterlevande maken givit bort kvarlåtenskapen i gåva eller jämförlig handling så att kvarlåtenskapen minskat väsentligt så ska bröstarvingen få ersättning ur den efterlevandes kvarlåtenskap. Skulle det inte gå att genomföra så ska gåvans värde återbetalas. Man brukar säga att om kvarlåtenskapen minskat med 1/4 så ska det anses som väsentligt. Vad blir rättspåföljden?Eftersom att den efterlevande givit bort en gåva på 1 miljon kronor så har arvingens kvarlåtenskap minskat med 50% och därför torde rättsföljden bli så att barnbarnet till dotterns arvslott får täckas från den efterlevande makens kvarlåtenskap, alternativt att gåvan går åter. Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att fråga igen. Vänligen,