Fastställande av kvarlåtenskap och fördelning av arv vid den ena makens död, särskilt avseende ett hus med tillhörande lån

2017-06-25 i Make
FRÅGA |Hej, jag är gift och vi har ett gemensamt barn, dessutom har maken 3 särkullbarn. Hur fungerar det om min man dör före mig gällande huset som vi äger 50/50, värde 3mkr lån 2mkr. Delar man först upp lån och hus mellan oss, dvs 1,5-1=0,5 mkr är "mitt" och makens 0,5mkr är det arv som ska delas mellan mig och barnen? Dvs jag får 500+250tsek=750tsek totalt, vardera barn 62,5tsek varav särkullbarnen har rätt att få ut sina 62,5tsek x3=187,5tsek omedelbart.Eller är det så att jag "bara" får 500tsek och barnen delar på de andra 500tsek vilket gör att 375tsek ska betalas omgående till särkullbarnen? Om det är det senare som är korrekt, kan man komma runt det genom att göra en bodelning gällande huset innan?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du:1. Vad som kan gå i arv efter din man.2. Hur din makes arv kommer fördelas.3. Hur du kan garantera att få huset om din man dör före dig.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningNär din make dör kommer hans egendom att delas i fyra lika stora delar. Tre delar går till hans särkullbarn, medan du får den fjärde delen. Du ärver alltså bara 125 000 kr efter honom. Tillsammans med din del av huset har du då 625 000 kr.Du kan komma runt problemet genom bodelning medan ni lever. Du kan möjligen även komma runt problemet med hjälp av regeln i 11 kap. 8 § första stycket äktenskapsbalken.Vilken egendom tillhör din make?För att fastställa din makes kvarlåtenskap (det som kan gå i arv) måste man först veta vilka tillgångar och skulder din make hade.Som du sagt stämmer det att halva husets värde tillhör din make, och den andra hälften dig (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)).Hur fördelas huslånet?För lånet gäller att det i princip är den som står för en skuld som också svarar för den (1 kap. 3 § ÄktB).Det spelar alltså ingen roll om lånet togs för att köpa huset eller inte. Inte heller spelar det någon roll om huset pantsattes för lånet.Det viktiga är vem som är låntagare.Är ni båda låntagare ansvarar ni vardera bara för er egen del av skulden. I ditt fall bör det innebära att ni vardera svarar för hälften av huslånet.Bodelning måste ske när den ena maken dörFöre kvarlåtenskapen efter din make kan fastställas sker en bodelning.En bodelning ska nämligen ske när den ena maken dör (se 1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). En bodelning kan förändra kvarlåtenskapen. Det finns t.ex. en möjlighet för dig att ta över hela huset vid bodelningen (se 11 kap. 8 § ÄktB). Då finns det ingen del av huset kvar som kan gå i arv.Hur fördelas din makes arv?Jag antar nu att bodelningen inte förändrade något kring huset.Din makes del av huslånet ska då betalas först (21 kap. 4–6 §§ ärvdabalken (ÄB)).Din makes kvarlåtenskap blir då bara 500 000 kr. Din slutsats var alltså helt korrekt.Kvarlåtenskapen kommer att delas i fyra delar. Din makes barn har alla rätt till en fjärdedel (2 kap. 1 § ÄB).Eftersom ni är gifta ärver du din make, med undantag för den del som går till din makes särkullbarn (3 kap. 1 § ÄB).Det innebär att du kommer att ärva 125 000 kr efter din make. Totalt har du alltså 625 000 kr.Hur kan ni komma runt arvsfördelningen?Jag har redan noterat hur huset kan skifta ägare genom en bodelning efter att din make har dött.Som du påpekat kan du bli helägare av huset efter en bodelning medan ni båda lever.Ett testamente skulle också kunna förändra situationen delvis. Du kan ärva 312 500 kr, om:1. din make bara har kvar huset och huslånet när han dör, samt2. har testamenterat bort all sin egendom till dig.Det är "laglotten" som gör att du inte kan ärva allt genom ett testamente. Den ger din mans barn rätt till en åttondel var av hans kvarlåtenskap (7 kap. 1 och 3 §§ ÄB). Laglotten kan han inte testamentera bort.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med arv vid den ena makens död är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Särkullbarns arvsrätt före efterlevande makes

2017-06-15 i Make
FRÅGA |Min Man har dött.Jag flyttade in i hans hus/egendom den 1 Agusti 2013. Jag vet inte om det är skrivet detta bankkreditlån så det binder till husköpet. när han levde 2st egna barn. Vi har inga gemensamma barn. Vi gifte oss den 25 Maj 2014. Min Man dog mars 2017.Vad har jag för arvsrätt?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här sortens frågor regleras i ärvdabalken(ÄB). Som utgångspunkt så är det arvlåtarens(din mans) avkomlingar(bröstarvingar) som ärver. De tar lika stor del av arvet enligt 2 kap 1 § ÄB. 3 kap 1 § ÄB säger att om arvlåtaren var gift ska arvet från denne tillfalla den efterlevande maken. Läser vi vidare i andra meningen i samma paragraf så läser vi däremot att om arvlåtaren efterlämnar bröstarvingar som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, så gäller endast efterlevande makes rätt att få arvet om arvlåtarens bröstarvingar har avstått från sin del av arvet enligt 3 kap 9 § ÄB.För att applicera detta på ditt fall så att det blir enklare att förstå, så är det som så här. Din make hade två barn som inte var dina, dessa kallas särkullbarn. Särkullbarnen ärver alltså före en make(du i det här fallet) som inte är förälder. Men särkullbarnen kan avstå sin rätt enligt 3 kap 9 § ÄB, vilket inte framgår om de gjort eller inte. När ett särkullbarn avstår sin rätt rör det sig snarare om ett ”uppskjutande” av arvet. De har så kallad efterarvsrätt när du dör enligt 3 kap 2 § ÄB, vilket jag dock inte kommer gå in på vidare i den här frågan.Summan av det hela är att din makes två barn som utgångspunkt kommer att dela lika på arvet efter din make.Hoppas det gav svar på din fråga och ställ gärna ytterligare frågor om det är något mer du undrar över!

Innebörden av en makes fria förfoganderätt

2017-06-10 i Make
FRÅGA |Makar ärver enligt huvudregeln varandra med fri förfoganderätt, men inte fri äganderätt (Inga särkullbarn). Efterlevande make/maka kan således inte utan de gemensamma barnens samtycke sälja en villa eller annan fastighet Men hur ställer det sig med lös egendom, likvida medel som t ex tillgodohavande i banker, aktier eller liknande. Kan efterlevande make/maka ohämmat eskalera sina levnadskostnader (långa resor, dyra kryssningar, etc , kanske med ny partner/särbo,) och på så sätt tömma dödsboets likvida tillgångar ???Skiljer lagen på lös och fast egendom i dessa sammanhang. OBS En bostadsrätt ät i lagens mening lös egendom, eller ?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du själv skriver ärver en efterlevande make den andre makens tillgångar med fri förfoganderätt, ifall inga särkullbarn finns. Du har även helt rätt i att en bostadsrätt är lös egendom medan en fastighet är fast egendom.Men din beskrivning av vad fri förfoganderätt innebär är inte rätt, det är därför ditt resonemang blir fel. Fri förfoganderättDet som skiljer fri förfoganderätt från äganderätt är att maken som ärver med fri förfoganderätt inte har rätt att testamentera bort den egendom som maken ärver (3 kap. 2 § ärvdabalken). Så länge inte den efterlevande maken testamenterar bort egendomen har denne rätt att leva som vanligt och använda upp egendomen i stort sett som maken själv vill. Att arvet sker med fri förfoganderätt innebär alltså inte på något sätt att den efterlevande maken måste ha barnens samtycke för att handla med egendomen. När den efterlevande maken sedan avlider får arvingarna efter den först avlidna maken ärva en motsvarande andel som den efterlevande maken ärvde med fri förfoganderätt. Detta arv för den först avlidna makens arvingar kallas för efterarv.UndantagI vissa särfall kan arvingarna efter den först avlidna maken få ut mer i efterarv, detta gäller om den efterlevande maken har missbrukat sin fria förfoganderätt genom att ge bort gåvor utan hänsyn till den först avlidne makens arvingar (3 kap. 3 § ärvdabalken). Dock gäller det inte bara för att den efterlevande maken har levt extra lyckligt eller varit vårdslös med egendom på liknande sätt. Din frågaAlltså stämmer det inte att lagen gör skillnad på fast och lös egendom. Rent juridiskt kan den efterlevande maken sälja en fastighet utan barnens samtycke, och göra allt det andra du skrivit i den fråga. Möjligtvis kan det diskuteras om långa kryssningar och resor med en ny partner anses vara "utan hänsyn till den först avlidne makens arvingar", det beror på omständigheterna i övrigt. Som huvudregel kan du i alla fall tänka att den efterlevande maken får använda den ärvda egendomen på vilket sätt maken vill, så länge den inte testamenteras bort.Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Hur ska vi göra för att stärka den efterlevande maken?

2017-05-29 i Make
FRÅGA |Hej jag är en man som är gift med en annan man sedan flera år. vi undrar, en av oss har sedan tidigare ett barn, samt vi undrar vid ett dödsfall av den som har barn, hur ska vi göra för att stärka den som är barnlös av oss går det att skriva ett testamente så att den barnlösa av oss inte behöver dela med sig halva boet o dess tillgångar sedan så undrar vi om privat pensionsförsäkring ingår i bodelningen dvs, den som lever ska dela den med dödsboet? dvs, ska sonen ta del av pensionsförsäkringar som den överlevande har skaffat sedan tidigare.
Johanna Bergvall |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken och ärvdabalken, du hittar dem här och här. Vad händer om det inte finns något äktenskapsföror och eller testamente?Vid ena makens bortgång ska det ske en bodelning. I bodelningen ska giftorättsgods ingå, vilken delas lika mellan makarna. Den avlidne makens hälft blir dess kvarlåtenskap, dvs det som ska fördelas mellan arvingarna. Kvarlåtenskapen kommer gå till den avlidnes barn, men denne kan avstå hela eller en del av sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Barnet får då efterarvsrätt, dvs har rätt till en viss del när den efterlevande maken sedan går bort. (se 9 kap 1 §, 10 kap 1 § äktenskapsbalken, 3 kap 1 och 9 §§ ärvdabalken)Var make kan få behålla sin egendom genom ett äktenskapsförordFör att undvika bodelning kan ni skriva ett äktenskapsförord där ni gör er respektive egendom enskild. Vid ett dödsfall behåller varje make sin enskilda egendom. Arvsfördelningen blir dock densamma som utan äktenskapsförord, men då ingår inte den barnlöse makens egendom i den avlidnes kvarlåtenskap. (7 kap 1 och 2 §§ äktenskapsbalken)Garantera att maken får ta del av kvarlåtenskapen genom ett testamenteNi kan även skriva ett testamente där den av er med barn skriver att allt ska gå till den efterlevande maken. Observera dock att barnet alltid har rätt att få sin laglott, vilken i detta fall är halva kvarlåtenskapen. Det krävs dock att barnet påkallar jämkning för att få ut sin laglott om hela kvarlåtenskapen är borttestamenterad. (7 kap 1 och 3 §§ ärvdabalken)För att undvika att den barnlöse måste dela med sig av sin egendom vid en bodelning ska ni alltså skriva ett äktenskapsförord och för att garantera att denne make får ta del av kvarlåtenskapen kan ni även skriva ett testamente.PensionsförsäkringarnaDen efterlevandes privata pensionsförsäkringar ska inte ingå i bodelningen. (10 kap 3 § äktenskapsbalken)Hoppas du har fått svar på dina frågor! Vill ni ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord och/eller ett testamente, rekommenderar jag att ni bokar tid hos Lawline Juristbyrå.Med vänliga hälsningar,

Makes arvsrätt vid dödsfall

2017-06-22 i Make
FRÅGA |Jag och min sambo har 2 gemensama barn, hen äger lägenheten vi bor i och jag äger sommarstugan. Vid ev dödsfall, ärver vi efter varan om vi gifter oss?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en make dör upplöses äktenskapet (enligt 1 kap 5 § ÄktB). Det som sker när ett äktenskap har upplösts är att en bodelning görs mellan makarna där vardera make får sin del (9 kap. 1 § ÄktB). Om inget särskild är föreskrivet i äktenskapsförord eller i testamente så är huvudregeln att all egendom är giftorättsgods. Giftorättsgods är alltså all den egendom som makarna har som inte är enskild egendom(7 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen så delas all egendom på två. Den efterlevande maken får först ut sin del genom bodelningen men får även ut sin makes del genom att man som efterlevande maken har företräde framför gemensamma barn till arvet(3 kap. 1 § ÄB). Man får som efterlevande maken full äganderätt (rätt att göra vad man vill) till sin del av bodelningen och fri förfoganderätt över arvet vilket innebär att hen har rätt att göra i princip vad som helst med arvet förutom att testamentera eller ge bort arvet. Detta innebär för barnen att de måste vänta på att båda föräldrarna dör för att få ut sitt arv. Om ingen av er har något särkullbarn och ni inte skriver något äktenskapsförord eller testamente som begränsar den andre makens rätt till arv så ärver ni alltså varandra. Skillnaden mellan att vara gift och att vara sambo är att du som gift har rätt att ärva din make(förutom ovannämnda undantag) medan du som sambo inte har någon rätt till arv utan barnen får då ut arvet direkt. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Jag har inga egna barn. Min fru har gått bort nyligen. Hon hade tre barn. Hur ska arvet fördelas?

2017-06-15 i Make
FRÅGA |Jag har inga egna barn. Min fru har gått bort nyligen. Hon hade tre barn.Hur ska arvet fördelas?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Din frus arv ska fördelas lika mellan hennes tre barn Din frus tre barn är hennes närmsta arvingar och har rätt till lika delar av hennes kvarlåtenskap. (ÄB 2 kap. 1 §) De ska alltså tilldelas 1/3 av arvet på respektive arvslott. Eftersom barnen inte är era gemensamma är huvudregeln att du därför inte har rätt till något makesarv. (ÄB 3 kap. 1 §)Undantag finns dock om det skulle vara så att du efter bodelningen med anledning av din frus bortgång inte fick egendom till ett värde av minst fyra prisbasbelopp vilket i dagsläget motsvarar 179 200 kr (4 x 44 800). I sådant fall har du rätt att ur din frus kvarlåtenskap få egendom till ett värde som gör att du kommer upp i denna summa. (ÄB 3 kap. 1 § andra stycket) Din frus barn kan avstå från att direkt ta ut sitt arv till förmån för dig Ytterligare en möjlighet finns i att någon av, eller alla, din frus tre barn kan välja att avstå från att direkt ta ut arvet efter henne till förmån för dig. (ÄB 3 kap. 9 §) Gör någon av barnen det, så ärver du dennes del som om barnet vore ert gemensamma. Detta innebär att barnet får en efterarvsrätt till den andel dennes arvslott utgör av den totala egendom du äger. När även du gått bort ska barnet få ut egendom ur din kvarlåtenskap till ett värde motsvarande denna andel. (ÄB 3 kap. 2 §)Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Vilka möjligheter finns att undandra lägenhet från make vid dödsfall?

2017-06-04 i Make
FRÅGA |Hej,Min Mamma är svårt sjuk och är gift med Indisk man som under större delen av hennes senare liv aldrig varit närvarande utan bosatt i Indien. Hon äger en lägenhet som hon införskaffade innan äktenskapet. Finns det något sett att testamentera bort Indiens arvsrätt? Skulle det automatiskt försvinna om hon krävde skilsmässa? Kan hon skriva över lägenheten till mig (ge bort som gåva) eller eventuellt min son innan hon dör för att undvika att den indiska mannen får ärva något?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din mamma inte har några barn med sin man. I såna fall har hennes make ingen rätt till arv alls (om de har gemensamma barn kan du kommentera nedan så ska jag svara på det scenariot också). Det som sker när din mamma dör är att man gör en bodelning, och allt som inte är enskild egendom läggs ihop och delas sedan på två (se äktenskapsbalken 9 kap. 1 §). Din mammas make får sedan ena halvan och andra halvan går till din mammas arvingar (se äktenskapsbalken 11 kap. 3 §). Om din mamma skiljer sig kommer samma sak hända, vid skilsmässa gör man en bodelning och allt utom enskild egendom delas upp. Sedan får din mamma och hennes make varsin halva. Om din mamma inte alls vill att hennes man ska få del i lägenheten kan de skriva ett äktenskapsförord där hon anger att lägenheten ska vara hennes enskilda egendom (se äktenskapsbalken 7 kap. 3 §). För att vara giltigt behöver det vara skriftligt, underskrivet av båda makarna och inskickat till skatteverket. Jag förutsätter att din mamma har en bostadsrätt, vilket är lös egendom (är det fast egendom som avses kan den inte ges bort utan samtycke från maken). Din mamma kan ge bort lägenheten men om den ges bort inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcks så kommer värdet av lägenheten räknas med i bodelningen (se äktenskapsbalken 11 kap. 4 §). Den regeln är dock inte aktuell vid dödsfall, så din mamma kan ge bort sin lägenhet, men om hon inom tre år vill skiljas kan lägenheten komma att räknas med i bodelningen. Det ska tilläggas att beroende på vad för sjukdom din mamma har är det möjligt att det går att ogiltigförklara juridiska handlingar som hon gör, ex. om hon är dement och ger bort gåvor (se avtalslagen 31 § och lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning).Hoppas du fått svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Kan före detta makar ärva och överföra pensionsrätter till varandra?

2017-05-21 i Make
FRÅGA |Kan man ärva varandra efter en skilsmässa om båda makarna är överens om detta eller måste gemensamma barn ärva direkt? Kan tjänstepension överlåtas på fd maka.
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arv återfinns i ärvdabalken se här.När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa ska en bodelning ske. I och med bodelningen upphör i stort sett de före detta makarnas juridiska skyldigheter till varandra, med undantag för eventuell vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn. När en före detta make eller maka går bort, ärver endast barn, andra arvingar och/eller testamentstagare. Bästa förslaget är att makarna upprättar ett testamente i vilken man testamenterar bort hela sin egendom till den andra. Gemensamma barn kan trots detta ärva direkt enligt deras laglott. Laglott är ett arv som bröstarvingar (barn till den som gått bort) har rätt till enligt lag. Laglotten utgör hälften av en förälders kvarlåtenskap. En person som har barn kan alltså endast testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap till andra än sina barn. Barnen måste påkalla jämkning av ett testamente för att kunna ärva hälften av kvarlåtenskapen. Om barnen inte påkallar jämkning av testamentet går hela kvarlåtenskapen till testamentstagaren om det är det testatorn skrivit i sitt testamente.Tjänstepension kan inte överföras till makar. Premiepension kan däremot överföras till makar och sambor, men inte till andra. Om makar skiljs ska överlåtelsen av pensionsrätten upphöra att gälla samma år.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar