Makes och särkullbarns rätt till arv samt allmänt om arvsordning

2017-02-16 i Make
FRÅGA |Hej!När min man och jag gifte oss skrevs ett äktenskapsförord på allt vi äger.Vi har inga gemensamma barn, men min man har tre barn sedan tidigare. Mina närmaste släktingar är en ingift moster och kusiner.1. Om jag dör före min man: Ärver han allt efter mig om det inte skrivits testamente?2. Om min man dör först: Ärver hans barn allt och jag ingenting?3. Om min man har dött - vem ärver mig när även jag dör? Hans barn? Allmänna arvsfonden?"Fundersam"
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag besvarar dina frågor i den ordning du ställt dem. 1. Om du dör före din man ärver han allt efter dig ifall du inte skrivit något testamente. Enligt 3 kap 1 § ÄB ärver den efterlevande maken all kvarlåtenskap efter den avlidne. Eftersom du endast har en ingift moster och kusiner som närmaste arvingar är det heller ingen som har rätt till efterarv efter dig då din make sedan dör enligt lagen. Allt kommer alltså tillfalla din make med full äganderätt om du går bort först, om du som sagt inte testamenterar bort något. 2. Om din man dör först kommer hans barn att ärva all hans kvarlåtenskap direkt, om han inte testamenterat bort något (2 kap 1 § ÄB och 3 kap 1 § ÄB). Detta beror på att han har särkullbarn och dessa alltid har rätt att få ut sin andel direkt. Även om han skulle testamentera allt till dig har hans barn alltid rätt till sin så kallade laglott, vilket är hälften av all hans egendom (som de får dela på). Din mans barn kan välja att enligt 3 kap 9 § ÄB avstå sin del av arvet till förmån för dig. Detta innebär att du ärver kvarlåtenskapen efter din make och att hans barn sedan får rätt till efterarv då du sedan går bort. Detta kan till exempel barnen välja att göra för att du skulle kunna bo kvar i bostaden under din livstid men är alltså helt frivilligt för dem. Som huvudregel har de fortfarande rätt att få ut sin del av arvet direkt efter hans död.Även om barnen skulle ta ut hela sin arvslott direkt har du alltid rätt att få behålla en summa på 4 prisbasbelopp, ca 180 000 kr idag (3 kap 1 § 2 st ÄB). Man ska då se vad du fått för värde ur bodelningen och hur mycket enskild egendom du har. Ifall detta värde understiger 180 000 kr har du rätt att få täckning ur din mans kvarlåtenskap så att du kommer upp i denna summa. Det du får här har hans barn sedan rätt till efterarv för då du går bort. 3. Om din man har dött och hans barn inte har rätt till något efterarv efter honom går hela din kvarlåtenskap till allmänna arvsfonden. Hans barn skulle kunna ha rätt till efterarv på grund av avstående av arvet enligt 3 kap 9 § eller att du fått täckning för fyra prisbasbelopp enligt 3 kap 1 § 2 st ÄB som jag redogjorde för ovan. Om så är fallet får de först ut detta efterarv ur din kvarlåtenskap, sedan går resten av det som finns kvar till allmänna arvsfonden. En ingift moster och kusiner har inte legal arvsrätt (se 2 kap 3 § och 2 kap 4 § ÄB). Eftersom du inte har några släktingar med arvsrätt i livet innebär detta att din kvarlåtenskap går till allmänna arvsfonden (5 kap 1 § ÄB). Vill du att egendomen ska gå till någon särskild bör du alltså upprätta ett testamente om detta. Behöver du hjälp med detta rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/bokaHoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Makes rätt att träda i avliden hustrus ställe vid arvskifte efter svärföräldrar

2017-02-14 i Make
FRÅGA |Jag undrar bara om jag har arvsrätt. Min hustru avled för ett antal år sedan. Har jag arvsrätt efter hennes föräldrar när dom avlider? Hon hade syskon.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du kan träda i din hustrus ställe vid arvskiftet efter hennes föräldrar. Svaret på din fråga är nej. Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken tar arvlåtarens (föräldrarnas) barn arv i första hand. Enligt paragrafens andra stycke träder arvlåtarens barnbarn in i sin förälders ställe ifall den är död. Enligt lagen kan dock inte du som make få träda in i din hustrus ställe. Om du och din fru, eller din fru sedan tidigare, har barn kommer de att ärva din frus del av arvet från dina svärföräldrar.Om det inte finns några barn efter din fru delar hennes syskon på allt arv efter föräldrarna.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Testamentes giltighet och villkor om enskild egendoms verkan på bodelning

2017-02-09 i Make
FRÅGA |Måste ett testamente som motsäger sedvanlig arvsrätt vara känt av den andre parten för att det skall vara lagligt/giltig i ett äktenskap?Samt om det finns arv som är enskild egendom vid skilsmässa alt dödsbo hur hanteras det?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag delar upp mitt svar i två och besvarar dina frågor en för en.1) För att testament ska vara giltigt krävs att det uppfyller kraven som finns i 10 kap. ärvdabalken, bland de kraven finns bland annat att skrivandet av ett testamente ska bevittnas av två personer. Dock ser vi att det inte finns något krav på att testatorns (den som skriver testamentet) make måste känna till testamentet för att det ska vara giltigt. Det innebär alltså att ett testamente kan inskränka en efterlevande makes arvsrätt efter den avlidne, emot den huvudregel som stadgas i 3 kap. 1 § ärvdabalken.2) Egendom som blivit enskild genom ett villkor i ett testamente i samband med arv (7 kap. 2 § äktenskapsbalken) kommer inte att ingå i en bodelning mellan makarna, varken vid skilsmässa eller då den ena avlider. Vi kan nämligen se i 10 kap. 1 § äktenskapsbalken att det bara är giftorättsgodset som ska ingå i bodelningen. Giftorättsgods=all egendom i äktenskapet som inte är enskild egendom.Sammanfattning: 1) Ett testamente blir inte ogiltigt bara för att ens make inte känner till testamentet.2) Arv som är enskild egendom ingår inte i bodelning.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Ärver man sin makes skuld?

2017-01-31 i Make
FRÅGA |Hej! Min pappa har precis avlidit och han och min mamma var gifta pappa har skulder och nu undrar jag om mamma ärver skulderna efter pappa. Mamma äger en bostadsrätt måste mamma sälja denna isåfall. Även mamma har skulder. Mvh Maria Arvidsson en orolig dotter
Malin Brännström |Hej Maria!Regler om makars egendom finns i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB). Huvudregeln är att ”Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder”, 1:3 ÄktB. Det betyder att din mor inte ärver din fars skulder. Hon måste inte sälja sin bostadsrätt. En mer ingående förklaring följer nedan.När ett äktenskap upplöses (med anledning av ena makens bortgång) ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, 9:1 ÄktB. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade, 9:2 ÄktB.I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB. Enskild egendom är egendom som den ena maken fått förklarad som sin enskilda. Ofta sker detta i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente.Det första steget i en bodelning är att beräkna makarnas andelar, 11:1 ÄktB. När andelarna har beräknats ska vardera make räkna bort så mycket av sin andel att det täcker de skulder den maken hade när dödsfallet inträffade, 11:2 ÄktB. Det giftorättsgods som finns kvar ska läggas samman. Värdet delas sedan lika mellan makarna, 11:3 ÄktB. För tydligheten skull följer ett exempel nedan.Giftorättsgods: Make 1 (200) Make 2 (300)Skulder: Make 1 (-150) Make 2 (- 70)Till delning : Make 1 (50) Make 2 (230)Att dela: (280)Efter delning: Make 1 (140) Make 2 (140)Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Fråga om hur den överlevande makens boendesituation kan tryggas

2017-02-16 i Make
FRÅGA |Hej. Jag är enda barnet till min mor, som nu gift om sig. Hennes man har 4 barn sedan tidigare. De äger ett hus och ca. 400000kr. Vad händer om någon dör? Och vad kan de ändra i testamente? Jag vet att de önskar att den överlevande ska ha råd att bo kvar eller köpa lägenhet.
Johanna Bergvall |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar hänvisa till ärvdabalken, den hittar du här. Först och främst kommer det ske en bodelning i händelse av att din mamma eller hennes make dör. Giftorättsgodset delas då lika mellan makarna. Respektive makes kvarlåtenskap utgörs av dennes halva av giftorättsgodset tillsammans med eventuell enskild egendom. Mer regler kring bodelningen hittar du i äktenskapsbalkens 7 kap och 9-13 kap. Om din mamma dör förstSom dotter är du din mammas närmsta arvinge, en så kallad bröstarvinge, och ska få ärva din mor (2 kap 1 § ärvdabalken). Hela hennes kvarlåtenskap blir då din arvslott. I detta läge kan du välja att avstå hela eller en del av arvet till förmån för din mammas nya make (se 3 kap 1 § ärvdabalken). Du kommer då få s.k. efterarvsrätt, vilket innebär att du får en viss del av makens kvarlåtenskap när han sedan avlider (se 3 kap 9 § ärvdabalken). Genom att avstå från ditt arv får maken mer pengar, vilket kan trygga dennes möjlighet att bo kvar i huset utan att ett testamente behövs. Om hennes make dör förstMakens barn är dennes bröstarvingar och ska ärva honom (2 kap 1 § ärvdabalken). Här blir det istället deras val om de vill avstå sitt arv till förmån för din mamma så att hon kan bo kvar i huset alternativt köpa en ny lägenhet. Det har då efterarvsrätt när din mamma sedan dör. Samma paragrafer som om din mamma skulle avlida först gäller. Testamente?Utan testamente blir det upp till er barn att välja om ni vill avstå ert arv eller inte till förmån för den överlevande. Genom ett testamente kan båda föreskriva att kvarlåtenskapen ska tillfalla den andra maken. På så sätt försäkrar de sig om att den överlevande kan bo kvar / köpa lägenhet. Viktigt att komma ihåg här är att varje barn alltid har rätt till sin laglott när föräldern avlidit och det finns ett testamente. Laglotten är halva arvslotten (se 7 kap 1 § ärvdabalken), dvs hälften av det barnet skulle fått om föräldern inte haft testamente. En förälder kan alltså inte testamentera bort allt. Skulle denne ändå gjort det är det upp till barnet att påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap 3 § ärvdabalken). Det kan tilläggas att det kan vara bra att tänka på hur testamentet ska utformas. För att inte den överlevandes barn sedan ska få mycket mer än den andres barn är det klokt att skriva att den andres barn har efterarvsrätt. Anta att din mamma har testamenterat i princip allt till sin make och hon avlider. Då kommer pengarna gå till maken. När maken sedan dör kommer pengarna tillfalla hans barn, medan du inte får något. Men föreskrivs det att du har efterarvsrätt, har du rätt att få en del av makens pengar i händelse av hans död. Sammanfattning: Även om de inte har något testamente finns en möjlighet att trygga boendesituationen, men den är beroende av att ni barn avstår ert arv. Genom ett testamente försäkrar de sig om att den andra kan bo kvar i huset. Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid med Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Makes arvsmöjlighet trots särkullbarn

2017-02-11 i Make
FRÅGA |Min make är 80 år och jag 67 år. Nu skall vi sälja en fastighet. Där är vi hälftenägare. Min man har 2 barn och jag är barnlös. Nu hävdar min man att vid arv efter honom så kommer jag att få behålla mina tillgångar samt få halva hans kvarlåtenskap och hans barn får den andra halvan.Nu tror jag att det inte är så enkelt när barnen inte är mina.Hur gör man för att inte mina tillgångar skall ingå i ett arvskifte? Skall vi skriva var sitt testamente där jag testamenterar allt till honom så länge han är i livet och kan sen testamentera det till vem jag vill. Skall han skriva ett eget testamente där han ger hälften till sina barn och den andra hälften går tillbaka till mig. Jag vill bo kvar och inte tvingas sälja och flytta från det boende som vi kommer att ha framöver. Det finns inga möjligheter att be arvingar till min man vänta med att ta ut sitt arv det har en av dem redan klargjort.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem ärver efter din man?Finns det inget testamente skrivet kommer arvssituationen att regleras utifrån ärvdabalken (ÄB) (se lagen här).Om man är gift är huvudregeln enligt 3 kap 1 § ÄB att man som efterlevande ärver sin bortgångne make. Däremot om det finns särkullbarn så gäller huvudregeln endast om särkullbarnen väljer att inte ta ut sitt arv direkt. Om särkullbarnen skulle välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken har de rätt till efterarv enligt 3 kap 9 § ÄB.Om du och din man inte har skrivit något testamente är det som huvudregel du som kommer att ärva honom. Om särkullbarnen, som du nämner i frågan, kommer att ta ut sitt arv direkt ärver du tyvärr ingenting från din man.Dina tillgångarNär ett äktenskap upplöses, till exempel som vid den ena makens död, ska det göras en bodelning enligt reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) (se den lagen här). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå. Vid en bodelning som ska ske på grund av den ene makens död kan den efterlevande maken begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods och att ingen delning på så sätt ska ske (12 kap 2 § ÄktB).Om din man skulle gå bort kan du alltså begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods och dina tillgångar kommer på så sätt fortsätta att tillhöra dig och inte ingå i arvskiftet efter din man.TestamenteFör att garantera att efterlevande make får ärva när det finns särkullbarn kan makarna upprätta ett testamente. En make som är förälder till särkullbarn, men som vill att den andra maken ska ärva, kan testamentera sin kvarlåtenskap till den andra maken. Särkullbarnen kan inte göras arvslösa men har då endast rätt att få ut sin laglott enligt 7 kap 1 § ÄB (laglotten utgör hälften av arvslotten).Din man kan alltså testamentera sin kvarlåtenskap till dig och du kommer då ärva det som inte utgör särkullbarnens laglott. Detta skulle kunna underlätta att du kan bo kvar i det boende som ni kommer att ha framöver eftersom en del av din mans egendom skulle tillfalla dig.Din man kan också välja att testamentera hälften till dig och hälften till sina barn som du nämner i frågan, det väljer han själv hur han vill göra. Det som är bra att komma ihåg är att oavsett hur han väljer att testamentera kommer barnen alltid att ha rätt till sin laglott.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Basbeloppsregeln företräde

2017-02-01 i Make
FRÅGA |HejsanJag och min syster undrar lite över det här med basbeloppen.Vår far gick bort för 1 1/2 månad sedan. Precis innan skrev sighans fru på en annan adress flera timmar därifrån och orkade intevara kvar hos pappa. Hon har varit på väg länge men nu tog honbeslutet och detta var förmodligen en av anledningarna till attpappa gick bort väldigt hastigt trots cancer som inte blivit sämre.Men, så är det och hon var ju fortfarande hans fru.Hur som helst, så bodde de i ett hus ute i skogen, vid vattnet och med naturen som bästa och närmaste grannar. Huset blev förfalletmen marken har väl ett litet värde i alla fall; blev senast för 2 1/2årsedan värderat till ca 650000, det finns lån på 200000 som stod på pappa. Ingen kan ta över detta och vill heller inte. Nu har det sagts mig att frun ALLTID har rätt till 4 x basbeloppetoch i så fall blir det väl inget kvar till mig och min syster? Troddeatt vi som särkullbarn till pappa också har rätt till 2 x basbelopp. Det är också vi som gjort allt jobb. Men om vi inte har rätt till någotefter pappa vill vi ju heller inte göra jobbet (som hon alltså smetifrån på sätt och vis). Hon var inte ens med och bestämde inför begravning och dödsannons, det fick vi göra sa hon. Jag har såsvårt att förstå hur man bara kan sluta bry sig om någon, i slutetav dennes liv. Men hur fungerar det, har hon rätt till det som eventuellt blir kvarefter skulder betalats, men inte vi? Personliga minnen och så då?
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3kap. 1§ 2st. Ärvdabalken är det precis som du säger att en efterlevande make alltid har rätt att få ut egendom till ett värde av 4 basbelopp, här medräknas även den egendom som den efterlevande maken fick vid bodelningen. I dagens läge uppgår ett basbelopp till 44 800kr, en efterlevande make har alltså alltid rätt att få kvarlåtenskap till ett värde av 179 200kr. För bröstarvingar(som du och din syster är) finns ingen regel om någon rätt till ett värde av 2 basbelopp. Däremot har ni som enda bröstarvingar enligt 2kap. 1§ Ärvdabalken rätt till hälften var av er fars arv och eftersom ni är särkullbarn har ni enligt 3kap. 1§ 1st. Ärvdabalken rätt att få ut arvet direkt.Basbeloppsregeln är dock tvingande och gäller framför särkullbarns rätt till arv. Det innebär att om frun efter en bodelning ej har egendom motsvarande 179 200kr har hon rätt till egendom som ”egentligen” skulle ha tillfallit er till ett värde som gör att hennes egendom uppgår till 179 200kr. I ett sådant fall skulle du och din syster enligt 3kap. 2§ Ärvdabalken bli berättigade till efterarv efter er fars fru. Vilket innebär att ni vid hennes bortgång skulle ha rätt till arv motsvarande en kvotdel av hur stor del av ”ert” arv som hon genom basbeloppsregeln ärvde vid er fars bortgång. MVH

Bodelning innan arvsfördelning samt makes och särkullbarns arvsrätt

2017-01-29 i Make
FRÅGA |Arv och särkullbarn. Vi är ett gift par där han har inga egna barn, hon har två barn sedan tidigare. Om jag förstått av andra svar på denna sida så sker arv på detta vis i vårt fall. Om hon dör före mig så delas boet, jag får 50% och barnen de andra 50%. Jag ärver alltså inget efter min fru utan det gör barnen om de inte avstår sin rätt. Dör jag före min fru ärver hon mig helt och hållet och när hon sedan dör ärver hennes barn henne (allt). Är detta rätt uppfattat? Om vi vill undvika att jag blir kvar med hälften så måste vi skriva ett testamente, rätt?HälsningarPer-Erik
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fru avlider förstDå ett äktenskap upplöses på grund av att ena maken dör ska en bodelning ske. Det framkommer av äktenskapsbalken (ÄktB) 9:1 (här). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, d.v.s. all den egendom som inte är enskild, vilket framkommer av ÄktB 7:1 (här). Du hittar en uppräkning på vad som utgör enskild egendom i ÄktB 7:2 (här). Det innebär att om din fru dör innan dig kommer du att ha rätt till hälften av vad som återstår av ert sammanlagda giftorättsgods efter att avdrag för skulder har gjorts, vilket framkommer av ÄktB 11:3 (här). Resterande egendom tillfaller din frus kvarlåtenskap och ska sedan fördelas lika på hennes arvingar enligt den legala arvsordningen i ärvdabalken (ÄB) 2:1 (här)Som du framfört kan särkullbarn avstå från sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken enligt ÄB 3:9 (här). Det betyder att du i detta fall ärver din frus kvarlåtenskap med s.k. fri förfoganderätt, vilket innebär att du i princip får förfoga över arvet hur du vill, förutom att testamentera bort det. Efter din död har barnen efterarvsrätt till en kvotdel av din kvarlåtenskap, vilken räknas ut enligt följande formel: Kvot = makes arv / (makes arv + egendom efter bodelning)Makes arv- Makes arv med fri förfoganderätt från dödsfall 1 - hur mycket ärvde efterlevande make?Egendom efter bodelning (egendomsförhållandena vid dödsfall 1)- Bodelningslotten vid bodelning- Den efterlevande makens enskilda egendom- Personliga rättigheterDå du avlider förstSom ovan anfört ska en bodelning ske då ett äktenskap upplöses. Det innebär att hälften av ert sammanlagda giftorättsgods tillfaller din fru med full äganderätt, medan resterande egendom tillfaller henne med fri förfoganderätt. Det framkommer av ÄB 3:1 (här). Dina arvingar har sedan efterarvsrätt till den del din fru ärvde med fri förfoganderätt och hennes barn har således inte rätt till denna del av kvarlåtenskapen.Vill du att hela din kvarlåtenskap ska tillfalla din fru med full äganderätt är min rekommendation att du upprättar ett testamente. Ett testamente kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst här. Testamenterar du hela din kvarlåtenskap till din fru kommer den, vid hennes död, att ingå i fördelningen av hennes kvarlåtenskap och således fördelas lika på hennes barn (förutsatt att inget testamente säger annorlunda).__________________________________________________________________________________________Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.Med vänlig hälsning,