Äktenskapsförord och testamente

2017-04-26 i Make
FRÅGA |HejJag är sambo och planerar att gifta mig. Jag vill skydda min egendom i form av bostadsrätt och sommarstuga, till förmån för mina egna 3 biologiska barn. Min sambo har också 3 barn. Jag har ett bolån på 700.000.Jag vill också skydda min sambos boende i fall att jag avlider först, så att han kan välja själv om/när han vill flytta från bostadsrätt och sommarstuga.I dagsläget delar vi på de faktiska boendekostnaderna. Ej bolån och investeringar i bostäderna, de står jag själv för.Vi har ett gemensamt billån(som står skrivet på min sambo).Vi har inga dokument skrivna i nuläget.Vilka juridiska möjligheter har jag/vi?
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Innan ni gifter er eller därefter kan ni avtala med varandra om att egendom som tillhör eller tillfaller någon av er ska vara enskild egendom (detta kallas för ett äktenskapsförord). Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, undertecknas av er båda och registreras hos Skatteverket. Se 7 kapitlet 3 § äktenskapsbalken. Innan du avlider kan du upprätta ett testamente för att reglera hur din egendom ska fördelas när du dör. Testamentet ska vara skriftligt samt bevittnat av två personer som inte direkt eller indirekt ska ärva i testamentet. Vänlig hälsning,

Fördelning av arv mellan make och barn

2017-04-13 i Make
FRÅGA |När en av makarna går bort, hur mycket har den andre make/maka och barnen rätt att ärva. Hur exakt ser fördelningen i arvet ut mellan make/maka och barnen delas det 50/50 eller har efterlevande make/maka rätt att ärva mer än 50% ifall det inte är testamenterat något?
Karolina Larsson |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den efterlevande maken ärver enligt 3 kap. 1 § ÄB hela kvarlåtenskapen. Om de båda makarna haft gemensamma barn ärver den efterlevande maken kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt enligt samma paragraf. Det innebär att de gemensamma barnen då har rätt till efterarv när den efterlevande maken går bort. Har däremot den avlidna maken ett sälkullsbarn har denne rätt att få ut sitt arv direkt vid den första makens död enligt 3 kap. 1 § ÄB. Har du ytterligare frågor kan du ställa dem i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar

Gifta utan gemensamt barn men särkullbarn, vem ärver och vad ingår?

2017-03-20 i Make
FRÅGA |Vi är gifta. Vi har varsitt särkullbarn.Villan ägs 50/50 Maken påstår att vi inte ärver varandra vid dödsfall? Giftorätt? Eftersom vi har varsitt barn. Inget gemensamtDet är barnet som ärver påstår han?Vem ärver "enskild egendom"?
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det din make påstår stämmer. När makarna inte har gemensamma barn ska den döde makens(arvlåtarens) kvarlåtenskap tillfalla arvlåtarens bröstarvingar, vilket innebär att efterlevande make inte ärver den döde maken. Den döde makens kvarlåtenskap tillfaller dennes egna barn, se 3:1 Ärvdabalk. När du frågar om giftorättsgods syftar du istället på bodelningen, hälften av summan därifrån tar efterlevande make del av. Följande gäller i er situation:Skulle någon av er gå bort upplöses äktenskapet mellan er. Då ska en bodelning ske och den baseras på all den egendom ni äger som utgör giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, se 7:1 Äktenskapsbalken. Enskild egendom är egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord eller tredjemansförordnande (ex testamente), se 7:2 ÄktB. Enskild egendom ingår alltså inte i bodelningen och kommer inte på något sätt att tillfalla efterlevande make. I bodelningen ingår som sagt bara giftorättsgods. Från vardera makes giftorättsgods dras först vardera makes skulder. (OBS: har ena maken skulder som är större än dess tillgångar som utgör giftorättsgods kommer denna make gå in med 0 kr i bodelningen, man kan inte gå in med ett "minus-belopp" i bodelningen). När skulder dragits läggs all giftorättsgods samman och delas därefter på hälften. Den ena hälften kommer att tillfalla den efterlevande maken. Den andra hälften ingår i den döde makens kvarlåtenskap tillsammans med den döde makens eventuella enskilda egendom. Den döde makens kvarlåtenskap ärver den döde makens särkullebarn (bröstarvingar). Särkullbarn avstår från sitt arv till förmån för efterlevande make:Ett särkullbarn kan dock välja att avstå från sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken, se 3:9 ÄB. Den efterlevande maken ärver då särkullbarnets arvslott med fri förfoganderätt. Det betyder att den efterlevande maken får förfoga fritt över egendomen med den begränsningen att efterlevande make inte får testamentera bort egendomen eller genom förmånstagarförordnade förordna över egendomen. Om särkullbarnet avstår sin rätt till arvet till förmån för efterlevande make förvandlas dennes arvsrätt istället till en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa, se 3:2 ÄB. Särkullbarnet blir efterarvinge och har rätt att vid den efterlevande makens död få en andel ur dennes kvarlåtenskap som motsvarar vad barnet avstod från vid först avlidna makens död. Väljer däremot inte särkullbarnet att avstå från sin arvsrätt på detta sätt har inte den efterlevande maken någon arvsrätt alls efter den döde maken dvs arvlåtaren.Skyddsregeln basbeloppsregeln:Före särkullbarn finns en rätt för den efterlevande maken att, om möjligt, få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp. Detta utgör den så kallade basbeloppsregeln och fungerar som en skyddsregel för efterlevande make. I det här värdet inkluderas dock det den efterlevande maken erhållit genom bodelning och det som utgörs av den efterlevande makens enskilda egendom. Denna regel regleras i 3:1 2 st ÄB. Inbördes testemente:Ni kan även upprätta ett inbördes testamente för att ärva varandra. Hoppas svaret varit till din hjälp! Med vänlig hälsning Mimmi Orrenius

Skilsmässa och testamente

2017-03-07 i Make
FRÅGA |Vad händer med ett registrerat testamente om förhållanden ändras t ex skilsmässa mellan parterna som en gång skriv testamentet och då var gifta?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline! Jag kommer besvara denna utifrån frågan vad som händer med ett testamente om makarna skiljer sig efter att de upprättat ett testamente. Du frågar även om ändrade förhållanden överlag och då måste jag få veta vilka specifika ändrade föhållanden du undrar över för att kunna bemöta just dem specifika fallen. Det kan direkt sägas att det inte finns någon möjlighet idag att registrera ett testamente. Jag tolkar det som att du syftar på ett giltigt testamente som således uppfyller formkraven i ärvdabalken. När det kommer till skilsmässa finns det ett tydligt svar på din frågan. Tillämplig regel finns i Ärvdabalken (ÄB) 11 kapitlet 8§. där stadgas:"Har en make gjort testamente till den andra maken är förordnandet utan verkan, om äktenskapet är upplöst vid testators död eller mål om äktenskapsskillnad då pågår. Detsamma gäller, om någon har gjort testamente till sin sambo men samboförhållandet har upphört före testators död."Alltså: En skilsmässa medför att ett förordnande i testamente till den andre maken är utan verkan ifall paret skilt sig innan testators död. Självklart kan det således vara smart att ändå aktivt riva testamentet och således skriva ett nytt för att förordna över sin kvarlåtenskap. Jag hoppas att jag har hjälp dig och ifall du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra erfarna jurister. Ha en fortsatt trevlig dag!Mvh,

Kan en make ärva enskild egendom?

2017-04-17 i Make
FRÅGA |Hej.Min pappa vill testamentera allt till mig som enskild egendom. Han har skrivit i sitt testamente att allt ska utgöra min enskilda egendom där min make ej äger giftorätt och att arvet inte får ingå i bodelning eller bli föremål för rådighetsinskränkningar eller övertagande av make enligt bestämmelser i äktenskapsbalken.Vad innebär det om jag skulle avlida före min make? Går allt vidare direkt till våra gemensamma barn eller är det min make som ärver i alla fall?Vi är gifta och har endast gemensamma barn.
Karolina Larsson |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt så undrar du vad som händer med den egendom som du erhåller från din far genom hans testamente om du skulle gå bort. Eftersom din far föreskrivit att egendomen ska vara enskild kommer den inte ingå i en bodelning enligt 9 kap. 1 § ÄktB vid din bortgång. Däremot kommer din make att ärva ditt kvarlåtenskap enligt 3 kap. 1 § ÄB eftersom ni är gifta. Detta trots att det delvis (eller helt) utgör din enskilda egendom. Era gemensamma barn har senare rätt till efterarv av din make när hen i sin tur går bort enligt 3 kap. 1 § ÄB.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar

Kan den efterlevande hustrun kräva pengar ur makens kvarlåtenskap?

2017-03-26 i Make
FRÅGA |Vad gäller när det finns äktenskapsförord som säger "I. All den egendom som var och en av oss medErt i boet skall vara dennes enskilda egendom" etc. Nu har min pappa gått bort och hans nya fru vill nu ha 4 prisbasbelopp av dödsboet (och huset). Så min fråga blir vad går först, det som min pappa ville med ingånget avtal med frun eller någon annat och den juridiska gången nu när dödsboet skall hanterar??Tack på förhand
Johanna Bergvall |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till äktenskapsbalken och ärvdabalken, du hittar de här och här. Den enskilda egendomen ska inte ingå i bodelningenJag tolkar meningen ur äktenskapsbalken som att all egendom din pappa respektive hans fru hade med sig in i äktenskapet är deras enskilda. I en bodelning ska bara giftorättsgods ingå. Detta innebär att deras enskilda egendom inte ska ingå i bodelningen, eftersom det inte är giftorättsgods. (10 kap 1 § äktenskapsbalken) Hustruns rätt att kräva fyra basbeloppDock finns det en rätt för hustrun att efter din pappas död få fyra prisbasbelopp. Hon kan hävda denna rätt om hennes enskilda egendom eller det hon fick vid bodelningen inte motsvarar dessa fyra prisbasbelopp, dvs 179 200 kr. Hon kan inte kräva att få fyra prisbasbelopp ur kvarlåtenskapen så länge hon redan har 179 200 kr genom hennes enskilda egendom eller genom den egendom hon får genom bodelningen (bodelning görs om de har giftorättsgods, vilken då delas lika mellan hustrun och din pappa). Hon har bara rätt att kräva egendom ur kvarlåtenskapen i den mån det krävs för att hon ska få 179 200 kr. Har hon rätt att kräva ska hon få den egendom som krävs för att nå upp till fyra basbelopp ur din pappas kvarlåtenskap. (3 kap 1 § 2 st ärvdabalken)Observera att det kan finnas en rätt för henne att ta över deras gemensamma hus vid eventuell bodelning (11 kap 8 § äktenskapsbalken). Vad händer nu med dödsboet?Det som händer nu efter din pappas död är att hans kvarlåtenskap ska fördelas. Om han har testamente ska det följas, annars gäller ärvdabalkens arvsordning. Först och främst ska alla tillgångar och skulder sammanställas i en bouppteckning. Sedan ska en eventuell bodelning ske eftersom din pappa var gift. Efter det sker arvsskiftet och genom det upplöses dödsboet. (se 2 och 23 kap ärvdabalken). Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Vilka regler gäller vid arv efter omgifte?

2017-03-18 i Make
FRÅGA |Vad gäller för regler beträffande arv och enskild egendom (min exfrus) om jag gifter om mig med min exfru? Jag har ett barn sen tidigare och 3 gemensamma med min exfru.
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för din fråga!Jag utgår i din fråga att du funderar på de arvsregler som kan bli aktuella när du eller din fru går bort i framtiden och att ni gjorde en bodelning när ni separerade förra gången. Arvsregler regleras i ärvdabalken(ÄB) och det är samma regler som används angående arv trots att det är ett omgifte. Arvsregler mellan makar och enskild egendom. Huvudregeln när en make dör är att den andra ärver egendomen den avlidne efterlämnar (3 kap. 1 § ÄB). Det som först ska hända mellan makar efter ett dödsfall är en bodelning och dessa regler hittar man i äktenskapsbalken. I en bodelning ska då den gemensamma egendomen fördelas vilket är den egendom ni har i ert äktenskap som inte är enskild egendom, detta kallas giftorättsgods. Enskild egendom är egendom som undantas från bodelningen och det kan vara egendom som man har fått genom gåva där det står att det ska vara enskild egendom eller att det står i ett testamente ni har upprättat. Har du eller din fru någon egendom som är enskild när ni ingår ett nytt äktenskap eller får sådant under det nya äktenskapet kommer den alltså inte tas med vid en bodelning mellan er. Här spelar det alltså ingen roll att det är din exfru utan man kollar på den egendomen som finns vid en bortgång och inget tas med från ett gammalt äktenskap. Ärver maken sedan allting ingår också den enskilda egendomen i det arvet. Efter en bodelning ska arvet fördelas och hur det görs beror på om det enbart finns gemensamma barn eller inte, jag kommer därför redogöra för hur fördelningen blir nedan. Hur barn ärver efter föräldrar. Skulle din fru avlida och efterlämna dig och era tre gemensamma barn ärver du all egendom enligt ovanstående huvudregel (3 kap. 1 § ÄB). Ditt barn sedan tidigare ärver inte efter henne och jag utgår ifrån att din fru inte själv har några tidigare barn. I ett sådant här fall skulle sedan era gemensamma barn dela på detta arvet när du avlider, något man kallar ett efterarv. Det innebär att de fortfarande har kvar sin arvsrätt men den skjuts på tiden då du ärver egendomarna först.Skulle du avlida och efterlämna din fru och fyra barn varav tre är gemensamma blir situationen lite mer komplicerad. Ditt barn sedan tidigare har rätt att få ut sitt arv direkt utan att din fru får ut det först. Alltså delas arvet på fyra och din fru ärver de tre gemensamma barnens lott. Den sista fjärdedelen kan dock din fru också ärva men enbart om det fjärde barnet själv väljer att avstå arvet till förmån för in fru och då hamna i samma sits som de andra barnen (3 kap. 9 § ÄB). Om det fjärde barnet väljer att avstå har denna alltså också en efterarvsrätt, rätten att ta del av arvet när din fru sedan avlider. Hoppas du fick svar på din fråga!

Makar ärver med fri förfoganderätt

2017-03-06 i Make
FRÅGA |Vem ärver efter ett gift par som inte har några barn men har ett syskonbarn till hustrun, när hustrundör först ,för maken har inga arvingar
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Det är först och främst den efterlevande maken som ärver hustruns kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. När maken sedan dör kommer hustruns syskonbarn att ärva en viss andel ur makens kvarlåtenskap, beräknad utifrån hur stor del av makens totala förmögenhet hustruns kvarlåtenskap bestod av vid arvstillfälle. För att förtydliga det hela ger jag dig ett exempel. Per och Anna är gifta. Per äger en bostadsrätt som är värd 2 000 tkr och äger personliga saker såsom en sportcykel, lite kläder och annat smått och gott till ett värde av 300 tkr. Anna äger en sommarstuga värd 1 000 tkr och har även hon personliga saker såsom väskor, skor, kläder och sportutrustning till ett värde av 100 tkr. Anna dör. Eftersom paret är gifta ska en bodelning nu göras. Vid bodelningen slås parets förmögenheter ihop och delas lika. Observera att personliga saker inte ingår i bodelningen. 2 000 tkr + 1 000 tkr = 3 000 tkr. 3 000 tkr/2 = 1 500 tkr. Pers förmögenhet efter bodelningen uppgår nu till 1 500 tkr + 300 tkr = 1 800 kr och Annas till 1 500 tkr + 100 tkr. Annas 1 600 tkr utgör hennes kvarlåtenskap, vilket är den egendom som ska skiftas ut till hennes arvingar. En make har enbart arvsrätt efter sin hustru om makens förmögenhet efter en bodelning inklusive dennes personliga egendom skulle värderas till ett lägre belopp än fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet år 2017 ligger på 44 800 kr. Per har efter bodelningen, med den privata egendomen medräknad, en förmögenhet på 1 800 tkr vilket är mer än fyra prisbasbelopp och Per har ingen direkt arvsrätt efter Anna. Dock ärver Per ändå av Anna, före hennes arvingar, men med fri förfoganderätt. Det innebär att Per kan sälja saker som tillhört Anna, Per kan också investera Annas förmögenhet i t.ex. aktier. Per kan inte testamentera bort den egendom han för tillfället förvaltar åt Annas arvinge. När Per sedan dör ärver hustruns syskonbarn en andel ur Pers kvarlåtenskap som representerar arvet från Anna. Andelen ska stå i proportion till hur stor andel Annas kvarlåtenskap utgjorde av Pers totala förmögenheten då Per fick förfogande över kvarlåtenskapen. 1 600 tkr/(1 800 tkr+1 600 tkr) = ungefär 47 %. Låt oss anta att Per vid sin död har en förmögenhet på 4 000 tkr (han hade förvaltat sina tillgångar väl). 47 % av 4 000 tkr = ungefär 1 882 tkr. När Per dött ärver alltså syskonbarnet 1 882 tkr som i praktiken härrör från Anna. Eftersom Per inte har några arvingar kommer dock syskonbarnet också att ärva resten av Pers tillgångar men dessa tillgångar anses inte vara arv från Anna utan från Per. Lagregler om detta hittar du främst i ärvdabalkens 2-3 kap. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,