Makars arvsrätt

2017-01-16 i Make
FRÅGA |När makar med äktenskapsord ej giftorätt avlider. Hur delas deras tillgångar vid bodelningen?Den ena av makarna efterlämnar en bror den andra efterlämnar en halvsyster. Ingen av makarna har närmare anhöriga.
Maria Tomljanovic |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) och Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB).(för att se lagtexten, tryck på länkarna)Jag ska först förklara lite mer utförligt hur egendom kan undantas från giftorätten och därefter försöka besvara din fråga. Jag hoppas att jag har uppfattat din fråga korrekt och om inte får du gärna återkomma med förtydligande.Om man är gift har man giftorätt i den andre makens egendom. Det innebär att vid en upplösning av äktenskapet (vilket är vid skilsmässa eller död) ska makarnas alla tillgångar sammanslås och delas lika i en bodelning, i enlighet med 9 kap 1 § ÄktB. I 10 kap 1 § ÄktB står att i en bodelning ingår makarnas giftorättsgods. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods! Endast egendom som gjort till enskild undgår med andra ord att bli föremål för giftorätten. Hur egendom kan göras till enskild, och därmed undantas i bodelningen, framgår uttömmande av 7 kap 2 § ÄktB. Där räknas sex olika sätt upp. Ett av sätten är att skriva in det i ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan man skriva in att viss egendom ska vara den ena makens enskilda, vilket innebär att den andre maken saknar giftorätt i just den egendomen. Denna egendom kommer alltid tillfalla den förstnämnda maken vid en upplösning av äktenskapet. Makar har alltså alltid giftorätt i all egendom som inte har gjorts till enskild på ett av de beskrivna sätten i 7 kap 2 § ÄktB. 7 kap 2 § ÄktB är en uttömmande lista på vilka sätt egendom kan göras till enskild och andra sätt för egendom att bli enskild (och därmed undantas från giftorätten) finns inte. I din fråga skriver du att makar har äktenskapsförord men ej giftorätt. Detta tolkar jag som att makarna i sitt äktenskapsförord har skrivit in att all deras respektive egendom ska vara enskild. Detta innebär att makarna behåller sina egna respektive tillgångar vid en upplösning av äktenskapet. Dock finns regeln om makars arvsrätt. Denna säger att när en make som saknar bröstarvingar (=barn) avlider tillfaller denne makens kvarlåtenskap (alltså egendom, tillgångar) den efterlevande maken, oavsett om egendom gjort till enskild och därmed undantagits från giftorätten, eller ej, i enlighet med 3 kap 1 § ÄB. Arvsberättigade från den först avlidna maken kan därefter, när den efterlevande maken dör, ha rätt till efterarv, i enlighet med 3 kap 2 § ÄB. Svaret på din fråga är sammanfattningsvis: Om den ena maken dör ärver den efterlevande maken hens kvarlåtenskap, i enlighet med makars arvsrätt. Om makarna har giftorätt i varandras egendom eller inte (alltså om egendomen gjort till enskild eller inte) saknar betydelse i detta sammanhang. Dock förutsätter makes arvsrätt (att man ärver sin avlidna makes kvarlåtenskap) att det inte finns något testamente som säger något annat! Brodern/halvsystern har därefter rätt till efterarv från den först avlidna maken när den efterlevande maken avlider, i enlighet med 3 kap 2 § ÄB. Men detta är alltså först efter den efterlevande makens död. Hoppas jag har förstått din fråga rätt och att du fått klarhet i saken. Annars är du välkommen att återkomma genom att skriva i kommentarsfältet! Med Vänliga Hälsningar

Basbeloppsregeln vid äktenskapsförord

2016-12-14 i Make
FRÅGA |Min mors make har avlidit. De har skrivit äktenskapsförord och ärver inte varandra. Kan Basbeloppsregeln ändå tillämpas? Hon äger en sommarstuga, räknas den in i tillgångarna och påverkar så att hon inte erhåller ngt från arvet, vid basbeloppsberäkningen?
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga!När en make avlider så ska en bodelning ske till följd av att äktenskapet upplöses (9 kap 1§ Äktb). BodelningNär en bodelning sker vid ett dödsfall är huvudregeln att den efterlevande makan får behålla hälften av makarnas gemensamma giftorättsgods. Föreskriver ett äktenskapsförord att all egendom är enskild, finns det inget giftorättsgods att dela och var och en behåller då sin egendom. BasbeloppsregelnBasbeloppsregeln som du nämner är ett undantag från ovanstående huvudregel och syftar till att ge den efterlevande ett minimiskydd gentemot särkullbarn och testamentstagare i de fall då det inte finns så stor egendom i boet. Basbeloppsregeln innebär att om det efter en bodelning visar sig att den efterlevande makan inte har erhållit ett belopp som motsvarar minst 4 prisbasbelopp (44 300 kr år 2016, men man ser till prisbasbeloppet vid tiden för dödsfallet) - så har den efterlevande alltid rätt att få ut mer egendom vid arvskiftet så långt kvarlåtenskapen räcker (3 kap 1§ 2st ÄB). När man tillgodoser att den efterlevande makan erhåller egendom motsvarande 4 prisbasbelopp så ser man dels till egendom som den efterlevande makan erhöll vid bodelningen och dels till efterlevandes enskilda egendom. Det krävs vidare att rätten åberopas av den efterlevande makan, vilket bör ske vid bodelningen eller när arvskiftet upprättas. SammanfattningsvisDin mor är efterlevande maka och hon har därför möjlighet att åberopa basbeloppsregeln för det fall hon efter bodelning och arvskifte får en summa mindre än 4 prisbasbelopp (totalt 177 200 kr för dödsfall 2016). I de 177 200 kr som efterlevande maka har rätt till så ska egendom från bodelningen, egendom som är den efterlevandes enskilda egendom och egendom som den efterlevande har fått genom arv eller testamente från den först avlidne maken ingå.Sommarstugan är enskild egendom till följd av äktenskapsförord och kommer att ingå i beräkningen av summan motsvarande 4 prisbasbelopp. Förutsatt att din mor efter bodelningen innehar en summa av 4 prisbasbelopp (177 200 kr), inklusive enskild egendom, så kan det leda till att hon inte får ut något ytterligare av arvet om det inte finns något testamenterat till henne. Hoppas att du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma! Vänligen,

Begränsa handlingsutrymmet för den efterlevande partnern

2016-11-20 i Make
FRÅGA |Vi är ett gift par med två gemensamma barn. Inga andra barn finns. Vi är i begrepp att skriva testamente som innebär att det våra barn ärver ska vara deras enskilda egendom. Vi tänkte skriva att barnen ärver lika delar och att det ska vara enskild egendom.Kan man skydda barnens arv under den tid som bara en förälder finns i livet så att arvet inte går förlorat?
Alban Dautaj |Enligt kapitlets 1 § ska kvarlåtenskapen tillfalla efterlevande make om arvlåtaren var gift. Detta innebär att den efterlevande maken får allt. När sedan den efterlevande maken dör ska hälften av boet gå till den först avlidnes släktingar. Efterlevande make ärver med så kallad fri förfoganderätt vilket innebär en rätt att fritt förfoga över egendomen med undantag för att testamentera bort den. Att inneha egendom med fri förfoganderätt innebär att den efterlevande har rätt att genom rättshandlingar fritt förfoga över den andel som innehas med just fri förfoganderätt. Den efterelevande maken kan då inte genom testamente förfoga över denna andel.I rättsfallet NJA 1995 s. 303 konstaterade Högsta domstolen att när efterlevande make har erhållit egendom med fri förfoganderätt gäller begränsning av makens testationsrätt endast med avseende på en ideell andel av behållningen och inte i fråga om bestämd egendom. Detta innebär att den efterlevande har rätt att sälja fastigheten och, i princip, spendera pengarna på det sätt han/hon önskar. Lagstiftaren har dock förutsett att denna ordning kan ge upphov till vissa problem. I 3 kap. 3 § 1 st. ärvdabalken (ÄB) finns därför en regel som anger att om den efterlevande maken genom gåva eller annan därmed jämförlig handling, utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar, orsakat en väsentlig minskning av sin egendom, ska vederlag utgå till den först avlidnes arvingar. Regeln är endast tillämplig på gåvor eller ”andra därmed jämförliga handlingar”. Det handlar alltså om sådana dispositioner som till stor del är av benefik karaktär. Handlar det om en försäljning till ett marknadsmässigt pris går inte regeln att tillämpa. Vidare krävs att det genom gåvan eller den därmed jämförliga handlingen sker en ”väsentlig minskning” av den efterlevande makens egendom. Detta har ansetts innebära att egendomens nettovärde minskar med tio procent eller mer. Den efterlevande har stor handlingsfrihet vad gäller egendom som innehas med fri förfoganderätt. Här kan barnen förlora stora värden.Huvudregeln är som ovan fastslagits, att efterlevande maken ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap. Detta gäller även före de äkta makarnas bröstarvingar, det vill säga gemensamma barn. Denna huvudregel är dock inte tvingande utan går att avtala bort genom ett testamente. Efterlevande make har således inte arvsrätt när den make som avlidit har testamenterat bort sin kvarlåtenskap. Du kan genomtestamente välja att göra din make/maka arvslös. Detta verkar inte vara din vilja. Jag tolkar det som att du vill att din make/maka ska överta all egendom men att barnen ska få det efter hans/hennes bortgång, utan allt för stora värdeminskningar. Vill du försäkra dig om att egendomen inte avyttras finns anledning till att begränsa handlingsutrymmet för den efterlevande. Närmast till hands står då att i testamente endast tillerkänna efterlevande make nyttjanderätt. Efterlevande makes ges då bara tillgång till egendomen samt dess avkastning under sin livstid men har inte rätt att avhända sig den eftersom äganderätten tillkommer någon annan. Den efterlevandes möjligheter att inrätta sig efter skeenden i livet är då kraftigt begränsad. Med vänliga hälsningar

Bröstarvingars arvsrätt i förhållande till makes

2016-11-14 i Make
FRÅGA |HEJJAG ÄGER EN FASTIGHET SOM ENSKILD EGENDOMÄR GIFT OCH HAR 3 ST BARNMIN FRÅGA ÄRÄRVER BARNEN MED AUTOMATIK FASTIGHETEN SOM ENSKILD EGENDOM EFTER MIN BORTGÅNG?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga beror på om du har dina barn (bröstarvingar) tillsammans med personen du är gift med eller ifall du har fått barnen med någon annan. I mitt svar ger jag svar på hur läget är i båda scenarierna.1. Barnen är era gemensammaI detta läge kommer din make ha rätt till din egendom vid din död. Din make ärver dig på grund av att ni är gifta. Du kan se regeln i 3 kap 1 § ärvdabalken. Denna regel innebär att maken ärver all din egendom med så kallad fri förfoganderätt efter din död. Fri förfoganderätt innebär att han får råda över egendomen till sin egen död (med undantaget att han inte får testamentera bort egendomen). Vid din makes död kommer dina/era barn att få arvet efter dig. Slutsats: Om dina barn även är din makes barn kommer dem att ärva din fastighet efter att din make har dött.2. Barnen är dina och inte din makesI detta läge kommer din make inte ha någon rätt att ärva din egendom med fri förfoganderätt, enligt ovanstående regel från ärvdabalken. Utgångspunkten om barnen är dina, men inte din makes, är att de ärver all din egendom direkt vid din död. Då får de alltså dela på fastigheten trots att din make fortfarande lever. Ett undantag från detta är ifall de frånsäger sig sitt arv enligt 3 kap 9 § ärvdabalken. I så fall kommer arvet att fördelas på samma sätt som i scenario 1. Slutsats: Om barnen är dina men inte din makes kommer barnen att få ärva din fastighet direkt efter din död så länge de inte frånsäger sig arvet till förmån för din make.Att fastigheten är din enskilda egendom har ingen betydelse för arvskiftet efter dig. Att den är enskild egendom påverkar bara ägarförhållandena vid en bodelning. En bodelning ska ske när äktenskapet upplöses, antingen på grund av skilsmässa eller ifall någon av er dör. Men trots att din make inte får fastigheten genom bodelning kommer han (under scenario 1) kunna få den genom arvskiftet. Det som en make får i bodelning övertas med full äganderätt, och inte med fri förfoganderätt. Hoppas att mitt svar har varit till hjälp för dig!Med vänlig hälsning,

Hur hindrar jag min makes tidigare barn från att ärva mig?

2016-12-31 i Make
FRÅGA |Hej!Jag har två barn med en tidigare make.Jag har gift om mig och har ett gemensamt barn med min nya make.Min nya make har tre barn sedan tidigare.Vad händer om jag dör?Om maken dör?Om båda dör?Hur hindrar jag hans tidigare barn att ärva mig och mina barn?Min nuvarande make har enbart inkommit med skulder i äktenskapet och jag har tillgångar från förra skilsmässan - och har lagt in pengar och köpt en bostadsrätt, bil och lösöre. Kan jag skydda mig från att HANS barn ärver mig om jag eller han dör? Jag håller på att göra bostadrätten till enskild egendom, likaså bilen och lösöret och sedan göra ett äktenskapsord.
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Om du eller din man dör upplöses ert äktenskap och en bodelning kommer att genomföras, det framgår av Äktenskapsbalkens 9 kap. 1§ 1 stycket. I bodelningen kommer all din och din mans egendom som utgör giftorättsgods att delas lika mellan er. Egendom räknas som giftorättsgods om den inte är enskild egendom, enligt Äktenskapsbalkens 7 kap. 1§. Om det är du som inkommit med större delen av tillgångarna i ert äktenskap och du inte vill att din man genom bodelningen ska få del av din egendom är det bra om ni, som du skriver, upprättar ett äktenskapsförord där din egendom görs till enskild egendom. Ett äktenskapsförord kan precis som du skriver omfatta enstaka egendom som exempelvis er bostadsrätt och bil. Genom ett äktenskapsförord kan du även välja att göra all egendom som du hade innan ni gifte er och kommer att få under ert äktenskap till enskild egendom. Tänk på att ett äktenskapsförord måste vara skriftligt, undertecknat av både dig och din man med era respektive personnummer samt registreras hos Skatteverket. Det kan utläsas ur Äktenskapsbalkens 7 kap. 3§. Det är mycket viktigt att dokumentet verkligen skickas in till Skatteverket för registrering, annars är det inte giltigt! Om du dör kommer din enskilda egendom inte att ingå och delas upp i bodelningen. Den kommer istället att bli en del av din kvarlåtenskap som ärvs av dina barn. Arvet kommer att delas lika mellan alla dina barn, såvida du inte har angett något annat i testamente eller liknande. Det framgår av Ärvdabalkens 2 kap. 1§. Dina två barn som du har sedan tidigare äktenskap har rätt att få ut arvet efter dig direkt. Arvet till erat gemensamma barn kommer dock att först gå till din man och barnet får sedan ut arvet efter dig när även din man har gått bort, enligt Ärvdabalkens 3 kap. 1§. Din mans barn har ingen arvsrätt efter dig och kan endast ärva det som tillfaller din man efter bodelningen, dvs. hälften av ert giftorättsgods samt hans enskilda egendom om han har någon. Genom att göra all/viss del av din egendom till enskild undviker du att den egendomen ingår i bodelningen och delas upp. På så sätt kommer din mans barn inte att ärva den egendom som är din enskilda, den tillfaller endast dina barn. Om din man skulle dö först gäller samma sak. En bodelning kommer att ske där all er egendom som inte är enskild egendom delas upp mellan er. Din mans barn ärver det som tillfaller din man. Erat gemensamma barn får ut arvet efter din man först efter att även du har gått bort. Dina barn från ditt tidigare äktenskap ärver ingen del av det som tillfallit din man. Sammanfattningsvis kan du alltså skydda dig från att din mans barn ärver dig genom att ni upprättar ett äktenskapsförord där ni gör din egendom till din enskilda egendom. Hoppas att detta var svar på dina frågor! Om du har fler frågor får du gärna vända dig till oss på Lawline igen. Gott nytt år! Vänligen,

Göra make arvlös

2016-11-20 i Make
FRÅGA |Om jag går bort, ärver min man mej automatiskt ? Jag skulle vilja att mina barn ärver min del, ska jag skriva testamente då ??
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga beror på om det är era gemensamma barn eller inte. Är det gemensamma barn ärver din make barnens del med ”fri förfoganderätt” vilket betyder att han har rätt att konsumera (använda) arvet, men inte själv testamentera bort det eller exempelvis om han har barn utanför äktenskapet, ge det till dem. En make har dock inget laglottsskydd och om du vill att barnen ska ha arvet direkt vid din bortgång, och de är myndiga, kan du testamentera att maken ska vara arvlös. Dock finns ett skydd för den efterlevande maken, som gör att hen har rätt till fyra gånger årets prisbasbelopp (som i år totalt ger 177 200 kronor) efter att bodelning och arvskifte ha gjorts. Helt lottlös kan den efterlevande maken därför inte bli, men du kan testamentera om resterande. Är det barn utanför äktenskapet, är principen som ovan samma, men skillnaden är att särkullbarn, det vill säga barn utanför äktenskapet, kan kräva ut sin laglott direkt. Efterlämnar du exempelvis 100 kronor efter bodelning och har två barn, har barnen rätt till att dela på hälften av det här, 25 kronor vardera, och resten går till maken med fri förfoganderätt och de resterande 50 kronorna tillfaller barnen först när han också går bort. Vill du ha hjälp att skriva testamente kan du kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Fråga om bodelning.

2016-11-20 i Make
FRÅGA |Min hustru och jag tänker köpa en bil tillsammans och betala den kontant Mellan oss regleras köpet så att hustrun betalar hela köpesumman och jag lånar pengar av henne till min andel och återbetalar under 5 år. Halva bilen blir således inte min förrän efter 5 år. Vad händer om min hustru avlider under 5-årsperioden? Tillfaller bilen min hustrus dödsbo eftersom hon står som ägare av bilen0??Vad händer om jag avlider under 5-årsperioden? Regleras aktuella restskulden från mitt dödsbo?Vi har var och en 4 barn från tidigare äktenskap.
Elin Gustavsson |Hej! Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett äktenskap upphör genom att en av makarna dör så gör man något som kallas bodelning. I en bodelning ska båda makars giftorättsgods ingå, det här kan du utläsa ur 7, 9 och 10 kap. Äktenskapsbalken (ÄktB). Genom att ni köper bilen för ett gemensamt användande samtidigt som ni båda står som ägare på bilen så kommer den också ingå i bodelningen även om det endast är din hustru som betalat för bilen. Bilens värde kommer alltså delas på två mellan er, och det spelar ingen roll vem av er som dör först eller vilken tidpunkt dödsfallet sker. Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att fråga igen!Vänligen,Elin Gustavsson

Testamente i förhållande till makes arvsrätt

2016-11-10 i Make
FRÅGA |En änka skriver ett testamente som är upprättat till förmån för sin tidigare makes brors barn gällande all egendom. Om änkan gifter om sig och inget äktenskapsförord eller enskilt egendomsintyg är skrivetvad gäller då vid änkans död? Om testamentet fortfarande finns kvar.Ärver den nya maken då eller gäller testamentet?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om testamente och makars arvsrätt går att läsa i ärvdabalken (ÄB). Du kan hitta den lagen här. I svaret hänvisar jag också till äktenskapsbalken (ÄktB) som du kan hitta här. Jag kommer nedan beskriva verkan av ett giltigt testamente och hur det ibland kan påverkas av en makes arvsrätt. Efterlevande makes rätt och testamentes verkanNär någon som avlider är gift ska först en vanlig bodelning göras för att fördela giftorättsgodset mellan den efterlevande maken och den avlidna makens dödsbo (ÄktB 9:1 och 10:1). Det som tillfaller den avlidnes dödsbo i bodelningen samt eventuell enskild egendom utgör kvarlåtenskapen som ska fördelas enligt reglerna i ÄB eller enligt ett testamente.Huvudregeln när en gift person avlider är att maken ska ärva kvarlåtenskapen (ÄB 3:1 1 st.). Den här rätten kan begränsas genom ett giltigt testamente. Ett testamente gäller även när äktenskap ingåtts efter testamentets upprättande och slutar bara gälla när det ersätts av ett nytt eller återkallas. Dock finns det en skyddsregel för en efterlevande make som får företräde före ett testamente. Den här regeln brukar kallas prisbasbeloppsregeln (ÄB 3:1 2 st.).PrisbasbeloppsregelnPrisbasbeloppsregeln säger att en efterlevande make alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen – så långt det räcker – få egendom till ett värde som tillsammans med egendom som den efterlevande fick genom bodelningen (se ovan) och dennes enskilda egendom motsvarar fyra prisbasbelopp. I dagsläget är fyra prisbasbelopp drygt 177 000 kr. Med exempelsiffror innebär det här att om den efterlevande maken genom en bodelning skulle få 100 000 kr och har enskild egendom till ett värde av 50 000 kr, så ska personen få 27 000 kr ur den avlidna makens kvarlåtenskap, oavsett vad testamentet anger. SammanfattningI fallet du beskriver är testamentet fortsatt giltigt så länge det inte återkallas eller ersätts av ett nytt. Den tidigare makens brorsbarn ärver alltså enligt testamentet. Deras rätt kan dock inskränkas enligt prisbasbeloppsregeln. Om den nya makens enskilda egendom och det denne erhåller ur en bodelning inte uppgår till ett värde av 4 prisbasbelopp, så ska skillnaden täckas med hjälp av den avlidnes makens kvarlåtenskap.Jag hoppas att det här svaret har varit till din hjälp. Vid oklarheter är du välkommen att be om förtydligande i en kommentar.Vänliga hälsningar,