Arv efter make utan barn och släkt

2018-03-14 i Make
FRÅGA |HejVem ärver mig?Jag är gift men har ingen släkt kvar och inga barn. Min fru har två barn i tidigare äktenskap.Vem ärver mig om hon inte finns kvar?Går det automatiskt till hennes barn eller måste jag skriva testamente eller i vita arkivet hur jag vill ha det?
Jennifer Jalaho |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Vid ett upplösande av äktenskap, antigen genom äktenskapsskillnad eller ena makes död så fördelas makarnas egendom genom bodelning vilket framgår av 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Den efterlevande maken tilldelas alltså halva den kvarlåtenskap som den avlidna lämnat efter sig. Den återstående halvan av den avlidnas kvarlåtenskap tillfaller den avlidnas bröstarvingar om sådana finns. Eftersom att du inte har några barn eller annan släckt som ärver dig är det din make som ärver hela din kvarlåtenskap enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Om din make däremot har avlidit före dig så tillfaller din kvarlåtenskap Allmänna arvsfonden om du inte har upprättat ett testamente, 5 kap. 1 § Ärvdabalken. Makes barn har ingen legal arvsrätt gällande din kvarlåtenskap, därför är det att rekommendera att upprätta ett testamente om du vill att de ska ärva efter dig. Med vänlig hälsning,

Hur fungerar arvsrätt mellan makar?

2018-02-28 i Make
FRÅGA |Vad gäller angående arvsrätt för makar?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaRegler om arv hittar du i lagen Ärvdabalk(1958:637). Regler om makes arvsrätt finns i kapitel 3 samma lag. Den person som dör och som lämnar efter sig ett arv kallas i lagen för "arvlåtaren". Den egendom som blir föremål för arv kallas för "kvarlåtenskap". Om arvlåtaren är gift så tillfaller all kvarlåtenskap den efterlevande maken. Om den ene maken dör så ärver alltså den andra maken allt. Detta gäller även om det finns andra arvingar till den avlidne, exempelvis gemensamma barn. Den efterlevande maken ärver dock kvarlåtenskapen med så kallad fri förfoganderätt, detta innebär att den efterlevande får sälja, förbruka eller skänka bort egendomen om denne vill. Egendomen får dock inte testamenteras bort. Ett undantag till detta gäller sådana barn som bara tillhör den avlidne och inte den efterlevande, så kallade särkullbarn. Dessa barn har rätt att få ut sitt arv efter sin avlidne förälder direkt när denne dör. Ett sådant barn har dock rätt att avstå från sin direkta rätt till arv till förmån för den efterlevande maken och istället få ut sitt arv när den efterlevande maken går bort genom så kallat efterarv. ÄB 3 kap. 1 § första stycket. Det finns dock en skyddsregel till förmån för den efterlevande maken. Denne har nämligen alltid rätt att, om det är möjligt, få ut ett värde av motsvarande fyra prisbasbelopp framför eventuella särkullbarn. ÄB 3 kap. 1 § andra stycket. Från detta belopp avräknas dock det som den efterlevande maken har fått genom bodelning samt eventuell enskild egendom som den efterlevande maken har. Denna regel kallas för basbeloppsregeln. Det som den efterlevande maken har fått genom basbeloppsregeln ger en efterarvsrätt för särkullbarnet på samma sätt som om särkullbarnet hade avstått från sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken. Prisbasbeloppet år 2018 är 45 500 kronor vilket innebär att den efterlevande maken kan ha rätt till 182 000 kronor genom basbeloppsregeln. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Ärver min make eller halvsyster om vi har ett äktenskapsförord?

2018-02-16 i Make
FRÅGA |Jag och min man har äktenskapsförord och vi har inga barn. Om jag dör tillfaller då mitt arv min make eller min halvsyster?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då man avlider är det i första hand ens barn som ärver. Om man inte har några barn går arvet till ens föräldrar. Ifall någon eller båda av dessa också har gått bort kommer arvet istället att gå vidare till ens syskon, både hel- och halvsyskon (dock ärver de olika mycket). Se 2 kap 2 § ÄB. Det låter på din fråga som att din halvsyster är din närmsta arvtagare. Om du inte har några andra syskon kommer hon helt enkelt att ärva allt när du går bort. Enligt 3 kap 1 § ÄB ärver dock ens make i första hand om man var gift. Din make ärver i detta fall hela din kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt. Han kommer att ärva både ditt giftorättsgods och enskilda egendom. Fri förfoganderätt innebär att han fritt får förfoga över kvarlåtenskapen och i stort sett kan spendera den som han vill, han får bara inte testamentera bort den eller skänka bort den på ett sätt som "kan liknas vid ett testamente". När din make senare går bort har dina arvingar (det vill säga din halvsyster) rätt till ett efterarv efter dig. Man kommer då att beräkna ut en viss andel av din makes kvarlåtenskap som kommer att ses som ditt efterarv, innan man fördelar hans kvarlåtenskap. Sammanfattningsvis är det alltså din halvsyster som verkar vara din närmaste släkting och den som står först på tur att ärva om du skulle gå bort. Eftersom du är gift kommer dock din make att ärva detta "först", med fri förfoganderätt (även din enskilda egendom). När din make senare går bort kommer din halvsyster att få sitt efterarv efter dig, en särskilt uträknad andel av din makes kvarlåtenskap. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Fråga om bodelning och arv

2018-02-07 i Make
FRÅGA |Hej!Jag är sedan tre år omgift med min tidigare man. Detta är enbart ett "juridiskt" äktenskap, vi bor i varsin lägenhet (bostadsrätt), grannar med varann. Vi har två gemensamma barn, och han har fem barn sen tidigare. Vi är mycket goda vänner, och det var han som föreslog omgifte eftersom han är mån om mig och våra döttrar och vill att jag/vi ska få det gott ekonomiskt när han går bort. Han är 80 år och jag nyss fyllda 60. (Våra döttrar är 17 och 15, och hans övriga barn är naturligtvis vuxna).Hans tanke var att jag vid hans frånfälle ärver hälften av hans lägenhet/egendom och att de sju barnen delar på resten av det.Och så har vi tänkt i tre år, tills han läste en juridisk spalt i en tidning, och insåg att de sju barnen naturligtvis också har rätt till hälften av min lägenhet/egendomar i och med att vi är gifta! Ingen av oss tänkte på att det naturligtvis funkar "åt båda hållen"...Hur ska vi göra för att garantera att min lägenhet och mina tillgångar förblir min egendom, och inte ingår i arvet?Jag köpte lägenheten långt innan vi gifte om oss. Räcker det då kanske med ett äktenskapsförord? Eller måste vi kanske skilja oss igen? Testamente?Mycket tacksam för råd och hjälp!
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga!För att besvara din fråga kommer jag först gå igenom redogöra för bodelning, sedan arv och testamente och till sist avsluta med en sammanfattning.BodelningDet är mycket riktigt såsom du nämner att det gäller "åt båda hållen". Enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230) är makars egendom inom äktenskapet giftorättsgods och kommer att tas upp vid en eventuell bodelning, detta innebär att när bodelning görs vid din makes frånfälle kommer både hans och din egendom läggas samman för att sedan delas i två, om värdet på din egendom är större kommer därmed en del av den tillfalla din makes dödsbo vid bodelning och i samband med arvskiftet tillfalla hans arvingar. Egendom som inte är giftorättsgods kommer inte att tas upp i en bodelning, sådan egendom kallas för enskild egendom. Endast det faktum att du köpt din lägenhet långt innan ni gifte er leder inte till att lägenheten anses vara enskild egendom utan den utgör giftorättsgods och kommer att tas upp i en bodelning. Enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken anses som enskild egendom bl.a. egendom som till följd av äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente anges vara enskild. Det enklaste sättet för er att försäkra er om att din egendom, dina tillgångar och din lägenhet inte ska tas upp i en bodelning är att upprätta ett äktenskapsförord, där ni just anger den egendomen ni vill ska vara enskild egendom och således inte utgöra giftorättsgods och kommer inte ingå i en bodelning. Enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken ska ett äktenskapsförord vara skriftligt, undertecknat av makarna samt registreras hos Skatteverket. Vid din makes frånfälle kommer om all din egendom anges i äktenskapsförordet såsom enskild endast din makes egendom tas upp till en bodelning och delas mellan dig och hans dödsbo. Du kommer få äganderätten till denna egendom i och med bodelningen.Arv och testamenteDen egendom som tilldelas din makes dödsbo kommer därefter att utgöra hans kvarlåtenskap. Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken 3 kap. 1 § (1958:637) gäller det att om en person är gift då denna går bort kommer den efterlevande makan ärva allt. Är ni gifta vid din makes frånfälle kommer hans kvarlåtenskap i sin helhet också tillfalla dig, följer inget av testamente kommer du dock ärva detta med fri förfoganderätt, vilket innebär att du kan använda/sälja egendomen men inte själv testamentera bort den. Hans barn ärver sedan honom först efter din bortgång. Hans fem barn som inte är era gemensamma barn är dock s.k. särkullsbarn och har rätt att få ut sin arvslott direkt efter hans frånfälle. De innebär att de har rätt att få ut fem sjundedelar av hans kvarlåtenskap direkt om de så skulle vilja (då han har sju barn totalt). Följer inget av testamente får era två gemensamma barn dock ut sitt arv efter honom först då du går bort. Vill ni undgå detta kan han i ett testamente förordna om att du inte ska ärva honom utan att hans kvarlåtenskap direkt vid hans frånfälle ska få ut sina arvslotter (eller i vart fall hans fem vuxna barn, om ni vill att era två gemensamma barn ska vänta med att ärva honom). Notera att du redan kommer få halva hans kvarlåtenskap i samband med bodelningen som sker innan arvskiftet, om äktenskapsförordet upprättats. Testamente upprättas enligt formkraven som finns i 10 kap. ärvdabalken, det ska vara skriftligt, undertecknat, två vittnen ska bevittna underskriften samt själva skriva under testamentet och ha förståelse för att dokumentet de skriver under är ett testamente. SammanfattningVill ni inte att även din egendom ska ingå i en bodelning vid din makes frånfälle bör ni upprätta ett äktenskapsförord där ni anger att din egendom ska utgöra din enskilda och kommer då inte tas upp vid en bodelning. Vid din makes frånfälle kommer då halva hans egendom som utgör giftorättsgods tillfalla dig i samband med bodelningen. Följer inget av testamente kommer även den andra halvan av hans egendom tillfalla dig då ni är gifta, vill ni undvika detta kan han upprätta ett testamente där han anger att hans kvarlåtenskap ska tillfalla hans sju barn, då kommer den andra halvan av hans kvarlåtenskap tillfalla hans barn direkt utan att du först erhåller den. Vill ni ha hjälp med att upprätta äktenskapsförord och testamente kan Lawlines Juristbyrå bistå er. Kontakta då mig så återkommer jag med prisuppgifter. Hoppas att svaret var till din hjälp. Om något är oklart kan du kontakta mig.E-post: bartu.bugdayli@lawline.seHälsningar

Skillnader mellan efterlevande sambo och efterlevande make

2018-03-06 i Make
FRÅGA |Hej!Jag är en kvinna som är sambo med en man sedan en tid tillbaka. Det är jag som äger huset, han betalar bara hyra till mig. Vi har inga gemensamma barn, men båda har vuxna barn i tidigare äktenskap. Han har sålt sitt hus, så han har en summa pengar på banken. Jag kommer som enda barn, att ärva min pappa. Efter att ha varit ensamstående med flera barn, och kämpat med ganska dålig ekonomi bägge två, hoppas vi att vi ska få många år tillsammans. Det är först nu vi fått skapligt bra ekonomi, och kan göra roliga saker, både tillsammans och var och en för sig. Vi vill skydda varandra och sörja för att båda ska känna sig trygga även om den ena av oss går bort. Jag skulle vilja veta vad är det för fördelar om vi skulle gifta oss? Vad är det för nackdelar?
Selma-Louise Boberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du och din sambo kan skapa en trygg situation för den efterlevande om någon av er avlider samt hur detta skulle påverkas om ni gifter er. Om ni fortsätter vara samborSambor ärver inte varandra vilket gör att om du eller din sambo skulle gå bort är det era respektive barn som kommer ärva er. Om ni fortsätter vara sambor och vill ärva varandra så kan ni skriva ett testamente och reglera detta. Du kan till exempel skriva att din sambo ska få ärva ditt hus eller åtminstone bo kvar om du avlider om ni vill trygga boendesituationen för din sambo. Även om ni skriver testamenten har dock era respektive barn rätt att få ut sin så kallade laglott. Det innebär till exempel att om din sambo dör har hans barn rätt att tillsammans ärva minst hälften av hans totala egendom. Om ni gifter erOm en make avlider blir skillnaden att den efterlevande maken har rätt att ärva hela kvarlåtenskapen från den avlidne. Det blir däremot annorlunda i er situation eftersom ni båda har barn som inte är gemensamma. Så kallade särkullbarn har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt. Det innebär att eftersom ni båda endast har särkullbarn kommer hela kvarlåtenskapen tillfalla dem direkt vid den ena partens död. Det finns andra regler som är till för att skydda den efterlevande maken. I en bodelning mellan makar ingår giftorättsgods vilket i princip är allt som inte är enskild egendom. Det innebär att arvet från din pappa kan komma att ingå i en bodelning mellan dig och din sambo om ni gifter er. Den efterlevande maken har rätt att bestämma om en bodelning ska ske eller inte. Om till exempel den make som avlidit har minst giftorättsgods kan den efterlevande maken bestämma att någon bodelning inte ska ske och på så vis slippa dela med sig av sin egendom till den avlidnes arvingar. Dessutom finns en regel i 3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken som skyddar den efterlevande maken på så sätt att denne har rätt att ur den avlidnes kvarlåtenskap få egendom så att den efterlevande erhåller totalt 4 gånger av prisbasbeloppet. Även som makar kan ni självklart upprätta ett testamente för att reglera er situation.SlutsatsSlutsatsen är att skyddet för en efterlevande make är starkare än skyddet för en efterlevande sambo. Oavsett om ni gifter er eller inte kan det vara bra att upprätta testamenten. Då kan ni själva bestämma hur er kvarlåtenskap ska fördelas. Det finns dock vissa formkrav för att ett testamente ska bli giltigt. Om ni vill upprätta testamenten rekommenderar jag därför att ni kontaktar en jurist för att få hjälp med detta. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Skydda efterlevande make

2018-02-27 i Make
FRÅGA |Hej! Jag är gift och har ett gemensamt barn med min man. Jag har sen ett tidigare äktenskap även två vuxna barn. Jag och min man äger en gemensam bostadsrätt 50/50. Om jag avlider och mina barn kräver sin arvslott så kommer han inte ha råd att bo kvar l lägenheten. Kan jag skriva ett testamente så att mina barn får vänta på sin arvslott så min man har råd att bo kvar i vår bostadsrätt med vårt gemensamma barn? Om inte detta går, finns det något annat sätt att skydda honom så han har råd att bo kvar?
Niki Yahyavi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).Särkullbarn har rätt till att kräva ut sin laglott:Utgångspunkten är att bröstarvingar taga lika lott (2:1 ÄB). Men är man gift ska kvarlåtenskapen tillfalla efterlevande make om det inte finns några särkullbarn eller om de har avstått från sin rätt (3:1 och 3:9 ÄB). Särkullbarn har således alltid rätt till att kräva ut sin laglott direkt, vilket utgör hälften av arvslotten (7:1 ÄB). Viktigt att komma ihåg är att man aldrig kan testamentera bort en laglott (7:5 ÄB). Jag kommer förklara närmare nedan vad du kan göra för att skydda din make.Skriva testamente:Det första du bör göra är att upprätta ett testamente. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt (10:1 ÄB). Två vittnen ska skriva under med sina namn samt vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar men det krävs inte att de känner till testamentets innehåll. Det finns en hel del krav på testamentsvittnen och vilka som får skriva på ett testamente (se närmare 10:4 ÄB). Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap till testatorn. Även den som berörs av testamentet eller på något annat sätt har intresse i kvarlåtenskapen får inte vara vittne, det vill säga din make eller någon av barnen. Skulle t.e.x en arvinge skriva på testamentet som testamentsvittne så blir det ogiltigt.I detta fall bör du skriva exempelvis att din make ska få hela din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Glöm dock inte att särkullbarnen ska ha rätt till sin laglott!Teckna livförsäkring:För att undvika ekonomiska svårigheter så bör du teckna livförsäkring. En livförsäkring är kort sagt en dödsfallsförsäkring som ger ekonomisk ersättning, ett engångsbelopp, till efterlevande make. När du tecknat en livförsäkring ska du ange din make som förmånstagare.Livförsäkring med din make som förmånstagare kan göra det möjligt för honom att bo kvar i bostaden vid stora bolån eller när särkullbarn kräver sin arvslott (laglott om du skriver testamente). Man bestämmer själv hur dessa pengar ska användas och den efterlevande kan använda pengarna till att t.e.x lösa ut särkullbarn eller lösa en del av bolånet för att kunna bo kvar.Livförsäkringar kan vara något dyra men är en väldigt bra lösning. De påverkar inte dina särkullbarns rätt till laglott och gör så att din make kan bo kvar i bostaden. Detta skydd ges eftersom att livförsäkringar som utgångspunkt inte ingår i den avlidnes tillgångar, giftorättsgods eller till bröstarvingars arvslotter. Försäkringsbeloppet räknas alltså varken in i bodelning eller i arvsskiftet och utgör således som utgångspunkt inte en tillgång som särkullbarn kan göra anspråk på (14:7 försäkringsavtalslagen).Sammanfattningsvis har särkullbarn alltid rätt att direkt ur kvarlåtenskapen kräva ut sin laglott (3:1 och 7:1 ÄB). Min rekommendation för att skydda din make och för att han ska kunna bo kvar i bostaden utan att drabbas av allt för stora ekonomiska svårigheter är att du bör skriva ett testamente samt teckna livförsäkring med din make som förmånstagare.Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fördelning av arv; makar; endast gemensamma barn; all egendom var enskild egendom.

2018-02-12 i Make
FRÅGA |Min fru och jag är gifta sedan flera år. Vi har gemensamma barn, Inga andra barn finns. När vi gifte oss skrev vi ett äktenskapsförord som säger att det vi hade vid giftemålet är vars och ens enskilda egendom.Vad händer med arvet om någon av oss går bort?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du bara hur arvet efter någon av er kommer att fördelas.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningOm en av er går bort ärver den av er som lever allt. Om den som lever sedan går bort, går arvet vidare till barnen.Vilken egendom tillhör den avlidna?Det som kan gå i arv kallas kvarlåtenskap. För att veta vad kvarlåtenskapen efter någon av er skulle vara måste man först veta vilka tillgångar och skulder den avlidna hadeBodelning måste ske när den ena maken dörInnan kvarlåtenskapen efter den avlidna kan fastställas sker en bodelning.En bodelning ska nämligen i regel ske när den ena maken dör (se 1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken).En bodelning kan förändra kvarlåtenskapen. Genom den omfördelas den egendom som inte är enskild egendom.Bodelning behöver dock inte ske om all egendom är enskild egendom (9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken). Den lär i alla fall inte göra någon skillnad i just ert fall. Observera att det dock finns undantag.Hur fördelas den avlidnas arv?Jag antar nu att bodelningen inte förändrade något.Eftersom ni bara har gemensamma barn kommer det vara den efterlevande maken som ärver den avlidna makens kvarlåtenskap (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken (ÄB)). Den efterlevande maken kan dock inte testamentera bort vad han eller hon ärver efter den avlidna maken (3 kap. 2 § första stycket ÄB).Den avlidna makens kvarlåtenskap går bara vidare till era gemensamma barn efter att även den efterlevande maken har gått bort (2 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ÄB).Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med frågor kring fördelning av arv är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Arv mellan makar utan gemensamma bröstarvingar

2018-01-30 i Make
FRÅGA |Hej! Jag är gift. Vi har Inga gemensamma barn.Jag har ett barn och min man också (särkullbarn).- Vad kan jag göra om min man gå bort?- Kommer mitt barn få arv från min avlidne man, trots jag lever?- Kan göra mitt barn arvlös? (jag är inte vårdnadshavaren).- Kan jag ärva nåt av min man, eller allt kommer till hans barn?Jag och min man äger ett hus plus andra värde saker.Vi har inga dokument som testamente eller liknande.Väldigt tacksam, om Ni kan svara på mina frågor!MVH
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arvs regleras i ärvdabalken (nedan benämnd ÄB). När en make dör faller arvet i första hand till den efterlevande maken (ÄB 3 kap. 1 §). Det betyder att du kommer få arvet efter din man om han dör. Dock kommer hans barn ha rätt till efterarv vid ditt dödsfall (ÄB 3 kap. 2 §). Detta innebär att en del av det som är kvar vid din död kommer att tillfalla din mans barn. Det innebär att du inte kan testamentera bort egendom som du fick som arv efter din man. Ditt barn har dock ingen arvsrätt utan det är enbart hans egna barn som har rätt att ärva efter honom (ÄB 2 kap. 1 §). Du kan inte göra ditt barn arvslöst mot dennes vilja eftersom han har rätt till sin laglott enligt ÄB 7 kap. 1 §. Detta innebär att det alltid har rätt till halva sin arvslott. Arvslotten vilket utgör all din kvarlåtenskap eftersom det är ditt enda barn. Således kommer ditt barn alltid ha rätt till halva din kvarlåtenskap. Detta innebär att du enbart kan testamentera bort halva din kvarlåtenskap. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!