Makes egendom vid dödsfall

2016-10-22 i Make
FRÅGA |Min man köpte en bil under äktenskapet som är skriven på honom. Han gick bort i somras och jag undrar om bilen räknas som hans el är denvår gemensamma egendom?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mellan makar figurerar två slags egendom, giftorättsgods och enskild egendom. De olika typerna av egendom får betydelse när makarnas egendom ska delas vid bodelning. När en gift person avlider ska en bodelning göras mellan makarna enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1).Vid bodelningen delas det sammanlagda nettovärdet giftorättsgods lika mellan makarna, se 10 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Enligt 7 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1) utgörs giftorättsgodset av allt vardera make äger, både själv och gemensamt, såvida egendomen inte är enskild. Enskild egendom är exempelvis egendom som makarna bestämt via äktenskapsförord ska vara enskild eller egendom som en make fått i gåva med villkoret att den ska vara makens enskilda, se 7 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) ärver dock den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen, även den enskilda egendomen. Ett undantag från detta är om arvlåtaren har särkullbarn, då har de rätt att få ut sin arvslott direkt.En bil utgör giftorättsgods om inget annat är avtalat. I detta fall finns ingen information att bilen skulle vara enskild egendom eller att det finns några särkullsbarn och således ska hälften av bilens värde ingå i bodelningen. Bilen räknas alltså som er gemensamma egendom.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Efterlevande makes möjlighet till orubbat bo

2016-10-21 i Make
FRÅGA |Jag ställer frågan för min granne som är 85år och känner sig villrådig i dessa frågor. Damen har ingen att stödja sig på, och pratar mycket med mig. Där av att jag ställer denna fråga för damens räkning så man får lite hum hur det förhåller sig.Paret som är gifta, men har inget äktenskapsförord, äger en bostadsrätt. När maken går ur tiden, har deras gemensamma barn rätt till 50% av bostadsrätten omgående, eller sitter damen kvar i orubbat bo tills denna ska ärvas eller säljas?
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB). I det fall det endast finns gemensamma barn är huvudregeln att den efterlevande maken sitter kvar i orubbat bo tills denne avlider, detta enligt 3 kap. 1 § ÄB. Enligt samma lagrum är det endast särkullsbarn som har rätt att plocka ut sin arvslott omgående, således inte gemensamma barn. Din grannes arvsrätt kan dock inskränkas genom ett testamente från hennes man, dock inte mer än att hon ur kvarlåtenskapen får egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som hon erhåller vid bodelningen eller som utgör hennes enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet, detta enligt 3 kap. 1 § 2 st ÄB. Ett prisbasbelopp är idag 44 300 kr och hur man räknar ut det anges i 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken, idag hade hon alltså haft rätt till 177 200 kr förutsatt att detta finns att tillgå.För att förtydliga detta kommer hon att sitta kvar i orubbat bo, om hennes man inte har ett testamente som ändrar förutsättningarna för detta. Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga, om du har ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar

Efterlevande makes fria dispositionsrätt

2016-10-08 i Make
FRÅGA |Om frun sitter i orubbat bo och maken avlidit, får man röra saker och ta klockor och kläder innan bouppteckningen är klar? Alla särkullesyskon är inte med på plats och kan ta del av det som sker? Jag har försökt förklara att inget får röras förrän bouppteckningen är klar? Men jag får bara till svar att frun bestämmer allt och vill ha det så här. Jag ställer mig tveksam det ska väl göras i samförstånd och överenskommelse tillsammans?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Arvsförhållanden regleras i ärvdabalken (ÄB) (1958:637) se här.När en make (A) dör och vid sin död lämnar en efterlevande make (B) ska en bodelning upprättas i vilken make B ärver allt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Make B ärver den ena hälften av kvarlåtenskapen med full äganderätt och andra hälften med fri dispositionsrätt. Den senare hälften utgör ett arv som A:s arvingar ärver först vid B:s död genom deras efterarvsrätt enligt 3 kap. 2 § ÄB. Den efterlevande maken B får göra vad han eller hon vill med egendomen som denne ärvt från A om inget annat följer av testamente.Den fria dispositionsrätten har dock en begränsning vilket följer av 3 kap. 2 § första stycket ÄB och innebär att den efterlevande maken B inte får testamentera bort den egendom till vilken make A:s arvingar innehar ett anspråk på efterarv. Om make B ärver 1 000 000 kr så får denne göra precis vad han eller hon vill med pengarna oavsett samförstånd eller överenskommelse bland Er särkullbarn. Make B får däremot inte testamentera bort mer än hälften, eftersom den andra hälften utgörs av den fria dispositionsrätten och begränsar därmed testationsfriheten. Den fria dispositionsrätten kan ibland vara en nackdel för ett särkullbarn som väljer att avstå från sitt arv till förmån för efterlevande maken, vilket särkullbarnet som tillfälligt avstår från att ta ut sitt arv direkt måste inse.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Om efterlevande makes rätt till arv

2016-10-02 i Make
FRÅGA |Hej!Jag är gift. Min fru har två barn sedan tidigare. Jag har två barn sedan tidigare. Vi har två gemensamma barn. Hon har motsvarande önskan som jag. Min önskan vid min bortgång är att inget arv går till min fru. Jag vill att mina barn (särkullbarn och barn inom äktenskapet) ska ärva allt jag äger i fyra lika delar. Detta står skrivet i mitt testamente. Räcker det? Står min önskan enligt testamentet "över" äktenskapets lagar om arv?Mvh Mattias
Johanna Bergvall |Hej, tack för din fråga!Din fru har alltid rätt att ärva så mycket av dig att det motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid dödsfallet. I den summan ingår det som hon erhöll vid bodelningen eller som utgör hennes enskilda egendom. Ett testamente som inskränker denna rätt är utan verkan. Oavsett vad ditt testamente säger kommer din fru alltså alltid att kunna få ut det ovan nämna beloppet. (se 3 kap 1 § 2 st ärvdabalken)Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Angående arv i den avlidna makens kvarlåtenskap!

2016-10-21 i Make
FRÅGA |Hej,Vad säger juridiken i en sorgsituation?Min fru och jag köpte ut min frus syster från deras föräldrarhem Januari 2012. Försäljningen och köpekontrakt hanterades av Fastighetsbyrån. Fastigheten hade innan mammans bortgång 2011 givits som gåva till systrarna. Februari 2016 avled tyvärr också min fru.En ”grov” fördelning av vissa inventarier gjordes innan vi köpte ut systerns andel. Där båda parter ”tog” inventariesaker som var och en önskade. Enligt systern så fanns ytterligare en lista på bl.a. möbelinventarier från föräldrahemmet där min fru och systern hade "tingat" uppskrivna inventarier men fördelningen var ej genomförd.Allt har stått kvar i föräldrahemmet som vi utnyttjar och använder sedan moderns bortgång.Nu har systern begärt att få sakerna på "listan" samt all annan korrespondens och personliga saker från föräldrarna som kan finnas kvar i huset, så att inget kommer i ”orätta händer”. Allt som systern tingat på listan, är idag hämtat av systern. Nu kommer nästa krav, systern önskar också dukar, textilier, samt porslin och mer därtill, inget är specificerat i detalj, utan hon vill ha fri tillgång till huset. Jag har inget att vinna eller vill göra mig ovän med systern, hon menar dock att hon är den som finns kvar och att hon har rätt att hämta det som hon anser tillhöra ”sin släkt”.Nämnas skall att systern har tre barn och vi har ett, som naturligtvis också vill ha och har minnen från sin mormor och morfar.Har systern äganderätt till s.k lösöre nu?
Arash Ghavamnejad |Hej Kjell!Tack för att du söker dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt yttersta för att svara på din fråga på bästa möjliga sätt. Angående din första fråga gällande om juridiken säger något om en sorgsituation så förstår jag tyvärr inte hur du menar, och kan därför inte ge ett konkret svar på denna delfråga. Men gällande din avlidna frus systers äganderätt till lösöret så kan svaret bli väldigt olika, beroende på vad din fru och hennes syster har kommit överens om. Om din fru och hennes syster redan delat boet efter deras föräldrar, så har alltså hennes syster ingen rätt till det som är kvar i ert hem om det redan gjorts en jämn fördelning av deras föräldrars kvarlåtenskap. Om denna inventarielistan som systern påstår är en lista på lösören som ännu inte fördelats, kan vi inte med hundra procent säkerhet veta om den utgör en överenskommelse mellan din fru och hennes syster. Men låt oss ponera att listan berör lösören som skulle ha tilldelats till din frus syster när deras föräldrars kvarlåtenskap delades upp, men som systrarna av någon anledning väntat med. I så fall har systern troligen haft rätt till dessa lösören i listan, om detta utgör hennes del i arvet från deras föräldrar. Men jag kan som sagt inte med säkerhet säga om så är fallet, eftersom jag inte har någon mer information. Om nu den nämnda inventarielistan är avkryssad, så verkar inte din frus syster ha någon mer rätt till dukarna, textilerna och porslinet. Viktigt att nämna är att din frus syster inte ärver din fru, eftersom din fru efterlämnat en make (Du) och sitt barn. Ert barn (s.k. bröstarvinge) är således första arvinge enligt lag, men eftersom du varit gift med din fru och barnet utgör ert gemensamma, så tillfaller kvarlåtenskapen dig direkt genom fri förfoganderätt. När man som efterlevande make ärver sin avlidna make så bör man skilja på två begrepp, fri förfoganderätt och full äganderätt. I praktiken har denna skillnad dock bara betydelse i att den efterlevande maken inte har rätt att testamentera bort sin avlidna makes kvarlåtenskap som denne ärvt med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär således att Du har rätten att som ägare utnyttja och nyttja egendomen och dess avkastning vid försäljning. Inget i lagen förhindrar dig att konsumera egendomen helt och hållet för dina levnadsbehov.Reglerna som jag använt mig av finns i Äktenskapsbalken och Ärvdabalken. Hoppas du har fått ett någorlunda bra svar på din fråga.Vänligen,

Fördelning av arv och tillämpning av prisbasbeloppsregeln

2016-10-08 i Make
FRÅGA |ag har en fråga gällande arvsrätt. Jag och min har två barn, varav ett av barnen är adopterad och är vårt gemensamma adopterade dotter. Så vi har en son och en dotter (som är adopterad av oss båda). Sen så har min man ett barn från tidigare äktenskap. Om nu min man skulle avlida, hur skulle boet delas upp? Boet är till ett värde av 220.000 kr, och 24000 kr utgör min mans enskilda egendom och jag har enskild egendom på 40.000 kr. Hur blir det bouppdelningen och arvskifte? Hur mycket får barnen och hur mycket skulle jag få? Hört ngt om basbeloppsregeln, skulle det vara aktuellt i detta fall?Tacksam för hjälp!
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Arvsförhållanden regleras i ärvdabalken (ÄB) (1958:637) se här.När en make (A) dör och vid sin död lämnar en efterlevande make (B) ska en bodelning upprättas i vilken make B får ena hälften av kvarlåtenskapen med full äganderätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB) och andra hälften med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § första stycket ÄB). En efterlevande make har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen, så långt denna räcker, få ut egendom som tillsammans med egendomen som tillföll denna maken vid bodelningen uppgår till ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp enligt prisbasbeloppsregeln i 3 kap. 1 § ÄB. Denna regel går före särkullbarns rätt att enligt 3 kap. 1 § första stycket ÄB få ut sitt arv direkt. Ett prisbasbelopp år 2016 är 44 300 kr. Du har således rätt att ärva 44 300 * 4 = 177 200 kr. Som huvudregel ärver Du egentligen hälften av er samlade tillgångar med full äganderätt dvs. (220 000 + 24 000 + 40 000) / 2 = 284 000 kr / 2 = 142 000 och andra hälften 142 000 kr med fri förfoganderätt. Den senare delen ska tillfalla Din mans bröstarvingar vid din död genom deras laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Deras laglott kan endast inskränkas vid en prisbasbeloppsregel, därför ärver Du 177 200 kr med full äganderätt och 106 800 kr med fri förfoganderätt. Ponera att egendomens värde är helt oförändrad fram tills Din död. 106 800 kr ska vid arvsskiftet vid Din död fördelas lika mellan Era två gemensamma barn och särkullbarnet enligt 2 kap. 1 § ÄB, dvs. 35 600 kr var. Särkullbarnet har dock rätt att få ut sitt arv direkt enligt 3 kap. 1 § första stycket ÄB. Väljer särkullbarnet att göra så ärver Du istället 177 200 + 71 200 = 248 400 kr totalt om Din make skulle gå bort före Dig.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Inskränka maka eller makes arvsrätt

2016-10-04 i Make
FRÅGA |Jag äger aktier i ett familjeföretag. Jag är gift men har inga barn, min fru har ett barn innan vårt giftemål. Min önskan är att aktierna i bolaget stannar i familjen och inte tas över av min maka i händelse av min bortgång. Hur gör jag för att enklast säkerställa att så blir när jag är borta?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Huvudregeln i ärvdabalken (1958:637) 3 kap 1 § är att makar ska ärva varandras egendom vid dödsfall. Men om din önskan är att aktierna i bolaget ska stanna inom familjen så kan du enklast se till att detta går i uppfyllelse genom att upprätta ett testamente gällande detta. I ärvdabalken 10 kap 1 § framgår att ett testamente ska vara skriftligt och upprättas med två vittnen.Du får dock ha i minnet att den efterlevande maken alltid har rätt till ett visst belopp av kvarlåtenskapen om detta inte redan har uppnåtts genom en tidigare bodelning, se ärvdabalken 3 kap 1 § 2 st. Du kan med andra ord inte lämna den efterlevande maken helt arvlös.Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente så kan Lawline hjälpa dig med detta, här.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Innebörden av fri förfoganderätt

2016-09-30 i Make
FRÅGA |Min pappa dog för ca 4 månader sedan. Bouppteckningen är klar och vad jag och mina syskon har velat är att min mamma ska sitta i orört bo. Får hon lov att sälja saker som hon själv vill, saker som tidigare varit pappas, utan att fråga oss syskon?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.Jag förstår det som att ni syskon är gemensamma barn till makar som var gifta. I ett sådant fall sitter alltid efterlevande make i "orubbat bo", ett gemensamt barn kan inte kräva ut något fram till dess båda makarna gått bort. Enligt 3 kap. 1 § ÄB ärver efterlevande make den först avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att man tillerkänns alla de äganderättsliga befogenheterna, och kan således göra som man vill med egendomen. Det enda man inte kan göra är att förfoga över egendomen genom testamente.Din mor behöver alltså inte fråga om lov för att sälja egendomen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen