Arv efter makes bortgång

2015-11-25 i Make
FRÅGA |Min fru gick nyligen bort. När vi träffades så ägde jag huset vi bor i till 100%. Jag står fortfarande som ägare till 100%, hon har en dotter. Ärver hon något av fastighetens värde
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Eftersom att ni var gifta utgör huset giftorättsgods. När en make avlider ska en bodelning ske där vardera makens giftorättsgods beräknas med avdrag för skulder. Summan av vardera makens giftorättsgods lägg ihop och delas lika mellan den efterlevande maken och dödsboet efter den avlidne. Den avlidnes kvarlåtenskap (det som finns i dödsboet) kommer därefter att fördelas enligt arvsordningen eller testamente. Eftersom att din fru hade en dotter kommer i avsaknad av testamente kvarlåtenskapen att gå till denna dotter. Jag kan tyvärr inte ge ett helt klart svar om husets värde kommer ingå i kvarlåtenskapen, eftersom jag inte vet de exakta förutsättningarna som föreligger i detta fall. Om jag utgår från att huset är det enda giftorättsgodset som finns i bodelningen (vilket jag dock håller för osannolikt), kommer hälften av husets värde att gå till dottern.Behöver du ytterligare hjälp med denna fråga rekommenderar jag dig att boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på frågor om arv- och familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.Ha en trevlig dag.Mvh,

Makas rätt till arv när det finns särkullbarn

2015-11-15 i Make
FRÅGA |En bekant är orolig vad som händer med henne om mannen dör. Mannen har tidigare varit gift och de hade en dotter och hustrun avled. Mannen satt kvar i orubbat bo (i en villa) och dottern fick då troligen inget arv. Mannen har sedan gift om sig med vår bekant och de har inga barn. Hon undrar nu om dottern kan kräva arv först efter sin mor och sedan efter sin far om mannen dör först. Hur stor del av arvet blir då kvar till vår bekant.
Hanna Gustafsson |Hej tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Dottern har rätt till efterarv efter sin mamma eftersom hon inte fått något arv när mamman dog, alltså har hon rätt att ärva en andel av det pappan har kvar i det orubbade boet, denna andel ska motsvara det hon skulle ärvt från sin mamma. Hon har även rätt till arv efter sin pappa om han dör. I detta fall kommer hon nu att räknas som särkullbarn eftersom hon bara är barn till en av de nu gifta makarna. Om mannen dör så kommer det troligtvis att ske en bodelning mellan er bekanta och mannen. Dotterns del som hon ska ärva efter sin mamma kommer att räknas bort innan bodelningen sker enligt lag(https://lagen.nu/1958:637#K3P6S1). Sedan har er bekanta rätt till den del hon får ut i bodelningen. Den del som tillhör mannen efter bodelning kommer att tillfalla mannens dödsbo, i detta fall är det bara hans dotter som är den arvinge som har närmast rätt till arv, eftersom hon är ett särkullbarn. Alltså kommer hon att ärva hela sin pappas del. Detta enligt lag (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1).Så er bekanta kommer alltså inte att ärva från sin make men hon kommer att få den del hon har rätt till efter en bodelning. Detta går dock att ändra på till en viss del genom att skriva ett testamente för att skydda den efterlevande maken. Om de vill utforma ett testamente och behöver hjälp med detta kan de boka tid hos en erfaren jurist. De kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning

Efterlevande makes arvsrätt och arvingars rätt till efterarv

2015-10-31 i Make
FRÅGA |Gifta utan barn. Inga tidigare barn. Vid en parters bortgång, hur blir det då arvsmässigt? ärver den andre partnern allt eller ärver även dennes släktingar? Och när bägge har gått bort, vad gäller då?
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga!Frågor om arv regleras i svensk rätt i ärvdabalken (ÄB). Av 3 kap. 1 § ÄB framgår att om arvlåtaren var gift ska hela kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken (undantag kan göras om det finns särkullbarn men så är ju inte fallet här). Den efterlevande maken ärver alltså framför andra arvingar. Det som tillfaller den efterlevande maken ärver dock denne med fri förfoganderätt. Detta innebär att denne under sin livstid fritt kan förfoga över egendomen (t.ex. genom att sälja eller byta bort den) men att denne inte kan testamentera bort egendomen. Vid den efterlevande makens död ska istället det som denne ärvde med fri förfoganderätt tillfalla den först avlidne makens arvingar genom s.k. efterarv. Enligt 3 kap. 2 § ÄB har bröstarvingar och arvingar i den andra arvsklassen, men inte arvingar i den tredje arvsklassen, rätt till efterarv vid den efterlevande makens död. Vilka som är bröstarvingar och arvingar i andra arvsklassen framgår av 2 kap. 1 och 2 §§ ÄB (i korthet är det avkomlingar, föräldrar, syskon, halvsyskon och dessas avkomlingar). När den efterlevande maken dör har alltså arvingar i andra arvsklass till den först avlidna maken rätt till efterarv efter den först avlidne maken enligt 3 kap. 2 § ÄB. Efterarvets storlek bestäms i relation till en kvotdel av allt som den efterlevande maken äger vid sin död. Efterarvsrätten motsvarar andelen som den efterlevande makens arv utgjorde i relation till dennas totala förmögenhetsmassa vid första makens död. När arvingarna efter den först avlidne maken fått sitt efterarv fördelas kvarlåtenskapen efter den sist avlidne maken bland dennes arvingar enligt den vanliga arvsordningen i 2 kap. ÄB. Förhoppningsvis var detta svar på din fråga. Om du har några fler funderingar får du gärna höra av dig så ska jag försöka att besvara dem.Vänligen,

Efterlevande make som vill använda sig av jämkningsregeln i 12 kap. 2 § äktenskapsbalken

2015-10-24 i Make
FRÅGA |Hej min man dog den 6/9 . Vi har testamente . Vi önskade att vi skulle sitta i orubat bo . Men han har 4 barn från 2 andra äktenskap . Vilka rättigheter har jag . Han äger det hus vi bor i . Kan jag påberopa mig .giftorättsgods enl 12 kap 2 paragrafen äktenskapsbalken i samband med bouptäckningen . Hälsningar Mona Vilhelmsen
Anes Sabic |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna gällande arv finner vi i ärvdalbalken, se här. Svaret på din fråga är tämligen okomplicerad om man förstår hur lagstiftningen avseende arv är utformad.Då en make avlider, gäller som huvudregel att den efterlevande maken ärver den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfogandrätt. Denna egendom kan fritt disponeras med undantag från att man ej får testamentera bort den avlidnes kvarlåtenskap. Denna regel kommer med ett undantag som innebär att särkullbarn alltid har rätt till sin arvslott om de inte själva väljer att avsäga sig den rätten. I ditt fall kan den avlidnes särkullbarn välja att ta ut sin arvslott direkt vid deras faders död, alternativt kan de avsäga sig den rätten och istället välja att få en del i din totala kvarlåtenskap då du avlider. Om den efterlevande maken(du) begär det, ska hon som sin andel i bodelningen helt eller delvis få behålla sitt giftorättsgods, se 12 kap. 2 § äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230. Denna jämkning innebär att vardera part behåller proportionellt en lika stor del av sitt giftorättsgods som de har i sina andelar. Det är den efterlevande maken ensam som bestämmer om och i vilken utsträckning regeln ska tillämpas. Möjligheten har tillkommit som ett skydd för efterlevande maken och syftar till att han eller hon inte ska behöva avstå egendom till den avlidne makens testamentstagare eller särkullbarn. Den efterlevande maken kan alltså genom att åberopa denna jämkningsregel sätta bodelningen ur spel. Praktiskt sätt innebär detta att den efterlevande maken kan se till att giftorättsgodset behandlas som enskild egendom. Detta gynnar i regel den ekonomiskt starkare parten, som därmed inte behöver dela med sig av kvarlåtenskapen till den avlidnes arvingar.När en person avlider ska arvet fördelas till de personer som enligt lag har rätt att ärva. Den legala arvsordningen kan sättas ur spel om ett testamente har upprättats. Det krävs dock att testamente är upprättat i den ordning som lagen föreskriver. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att testamentet har upprättats skriftligen och att det har bevittnats av två personer i samtidig närvaro. Personerna som bevittnar testamentet får inte vara släkt med testatorn och de får inte komma att ärva testatorn, detta framgår av Ärvdabalkens 10 kap 1 § och 5 § som du hittar HÄR. Som bröstarvinge har man rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, det vill säga vad du skulle ha fått om inte testamentet funnits. Hans särkullbarn kommer alltid att ha rätt till minst sin laglott, oberoende av om ett testamente finns som reglerar något annat. Nu vet jag inte exakt vad som har reglerats i ert testamente, men du bör i vart fall känna att det ligger till på detta sätt. Sammanfattningsvis; du kan absolut använda dig utav jämkningsregeln, som då kommer att innebära att vardera part behåller sin del av giftorättsgodset. Det spelar ingen roll att huset ägs av honom, utan det betraktas som giftorättsgods. Detta gäller givetvis under förutsättning att huset inte har gjorts till enskild egendom. Vad gäller särkullbarnen så har de rent juridiskt rätt att få ut minst sin laglott.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några övriga frågor eller funderingar, så är du mer än välkommen att kontakta mig. Du når mig bäst på: Anes.sabic@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Arvsrätt för makar

2015-11-17 i Make
FRÅGA |Jag och min hustru är gifta. Hon har inga barn, jag har inga barn och min hustru och jag har inga gemensamma barn. Mina föräldrar är skilda och avlidna. Jag har en halvbror, Fars son i andra äktenskapet. Med denne halvbror har jag ingen kontakt. Om jag avlider, vad ärver min hustru? Vi har eget hus utan lån och en del tillgångar på banken. Jag vill skydda min hustru från obehag efter min död.
Tatjana Johansson |Hej,Tack för din fråga och för att du har valt att ställa den till oss på Lawline.Din fråga rör bestämmelserna i Ärvdabalken, vilken du hittar och kan ta del av här. Den ordning i vilken släktingar till en avliden ärver är: barn, föräldrar, syskon, syskonbarn och slutligen mor- och farföräldrar (se https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1) och (se https://lagen.nu/1958:637#K2P3S1). Om arvlåtaren var gift ska emellertid hela kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken med undantag för särkullbarn (barn till den avlidne som inte är gemensamt med nuvarande make) som har rätt att få ut sin arvslott framför efterlevande make (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Den efterlevande maken ärver dock kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket innebär att man t.ex. kan sälja eller byta bort kvarlåtenskapen men att man inte får testamentera bort den. När den efterlevande maken sedan avlider ska det som denne ärvt med fri förfoganderätt tillfalla den först avlidne makens arvingar (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Det här innebär i ditt fall att din hustru kommer att ärva all kvarlåtenskap efter dig eftersom du inte har några barn som kan kräva ut sin laglott. Den är först efter att din hustru har avlidit som din halvbror kan komma att ärva det han skulle ha ärvt av dig. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Är det något mer du funderar över är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline genom frågeformuläret.Med vänliga hälsningar,

Efterlevande makes arvsrätt och enskilda egendom

2015-11-06 i Make
FRÅGA |HejVi är ett gift par utan egna barn. Vi har ett äktenskapsförord som säger att all den egendom som var och en av oss förvärvat före äktenskapet, liksom all avkastning av egendom och därefter ska vara förvärvarens egendom. Vad händer om jag dör? får min fru ärva allt?
Arash Gh Shali |Hej Bo! Tack för att du söker dig till oss på Lawline! Vad jag uppfattar från din fråga är att Du och din Fru har skrivit ett äktenskapsförord som innebär att varje makes egendom och sådan egendoms avkastning ska utgöra enskild egendom. Ett sådant äktenskapsförord innebär att när ert äktenskap upplöses så kommer varje make få behålla sin egendom. Ett äktenskap anses upplöst i juridisk mening när makar skiljer sig eller när en av makarna avlider. Detta framgår av äktenskapsbalkens regler. När en make avlider så kommer som sagt äktenskapet i juridisk mening vara upplöst. I sådant fall kommer den avlidne makens (Du) kvarlåtenskap att tillfalla den efterlevande maken (Din Fru) med fri förfoganderätt efter bouppteckning. Enskild egendom ingår i detta arv. Efterlevande makes arvsrätt förutsätter däremot att den avlidne maken inte har barn utanför äktenskapet + att det inte finns gemensamma barn (särkullbarn), inte har testamenterat bort sin egendom, eller att det inte pågick äktenskapsskillnad vid dödstidpunkten. Är ingen av dessa förutsättningar uppfyllda vid den aktuella dödstidpunkten, så kommer din fru alltså ärva all din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att din Fru inte kommer ha full äganderätt till din kvarlåtenskap. Din Fru får alltså fritt disponera över din kvarlåtenskap, hon är alltså ägare till kvarlåtenskapen, dock med förbehåll för två begränsningar. Hon får inte testamentera bort den kvotdel av förmögenhetsmassa som hon ärver med fri förfoganderätt (din kvarlåtenskap delat med hennes egendom efter bodelning + din kvarlåtenskap som består efter bouppteckning). Inte heller får hon genom gåva eller jämförlig handling väsentligt minska det hon ärver. Dessa begränsningar är till för att skydda den avlidne makens efterarvingar. Efterarvinge är den som har bästa arvsrätt till din kvarlåtenskap vid tidpunkten för din bortgång. Arvskedjan börjar från den avlidne makens bröstarvingar och slutar vid mostrar/fastrar/farbröder/morbröder, kusiner ärver inte. I din fråga så står det att ni inte har egna barn. Jag uppfattar det som att ni inte har gemensamma barn, men att det kanske kan vara så att det finns barn utanför äktenskapet. Skulle det exempelvis vara så att Du vid din död har ett barn utanför äktenskapet (särkullbarn) och det inte finns något gemensamt barn till Dig och din Fru, så kommer särkullbarnet att ärva hela din kvarlåtenskap om hon/han inte avstår från sin rätt till arv till förmån för din Fru. Din Fru skulle dock har rätt till minst 4 x prisbasbelopp. Detta skulle bli aktuellt i ert fall om hennes enskilda egendom efter bodelningen inte når upp till detta belopp, i så fall skulle hon få ta ut så mycket av din kvarlåtenskap så att det täcker 4 x prisbasbeloppet. Hoppas du fick ett svar på din fråga! Vänligen,Arash Gh Shali

Makas arvsrätt och förfogande över egendom innan bouppteckning

2015-10-29 i Make
FRÅGA |Hej . Jag har lite frågor. Min farfar gick nyligen bort. Han är gift med min farmor och bor i en köpt lägenhet. De hade 4 barn varav 2 söner som inte lever. Min pappa är död sedan 20 år tillbaka. Hur går det till med arv . Exempelvis dom har rensat lägenheten utan att jag + mina två syskon inte har varit med. Har vi rätt att vara med igentligen? Får dom sälja saker innan bouppteckning? Vad är våran rätt . Tacksam för svar
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Regler om arv hittar du i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), se här. Eftersom din farfar var gift med din farmor vid sin bortgång, innebär detta att din farmor ärver all kvarlåtenskap efter din farfar, se ÄB 3 kap. 1 § här. Hon ärver din farfars kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt. Detta innebär att hon har rätt att sälja, förbruka, byta bort egendomen, eller ge bort den i gåva, men hon kan inte testamentera bort egendomen (dvs arvet efter din farfar). Huvudregeln är att gemensamma barn till gifta par när en av föräldrarna avlider måste vänta med att få ut sitt arv tills den efterlevande makan också avlider. Om ett testamente dock finns efter din farfar, gäller detta vilket kan ändra situationen något. Allt detta innebär i ert fall att din farmor och farfars 4 barn (alltså de två barnen och sedan de två avlidna sönernas barn, dvs bland annat du och dina syskon) kommer att få ut arvet efter både er farmor och farfar har avlidit. Angående försäljning av vissa saker innan bouppteckningen. Din farfars tillgångar och skulder när han avled finns sedermera i ett dödsbo, som är en juridisk person. Detta dödsbo ska förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans, och ingen får alltså sälja andelar ur dödsboet utan att de andra vet om detta innan arvskiftet har skett. Allt sådant måste beslutas om gemensamt. Dödsbodelägare kan vara den dödes maka, arvingar och testamentestagare, se ÄB 18 kap. 1 §. Vilka som är dödsbodelägare fastställs vid bouppteckningen. Eftersom din farfar i detta fall var gift, innebär det dock att din farmor kommer att bli ensam dödsbodelägare då hon ärver allt som efterlevande maka. Det innebär att det då är hon som ensam förvaltar dödsboet, och hon kan således ta beslut om hur det ska förvaltas själv. Någon annan ska inte vara inblandad i de beslut som tas rörande egendomen. Vid bouppteckningen ska dödsboets skulder och tillgångar redas ut, och bouppteckningen ska sedan skickas in och registreras av Skatteverket. Om det då fattas egendom så att uppgifterna inte stämmer, kan det bli aktuellt med frågor om det kan röra sig om tex. förskingring eller bedrägeri. Det måste även finnas nog med tillgångar kvar för att skulderna ska kunna betalas, annars kan dödsbodelägaren bli skyldig att personligen betala skulderna till de eventuella borgenärer som finns.Som du märker kan denna fråga bli relativt komplicerad beroende på de exakta omständigheterna och vad som faktiskt har hänt (tex vilka är "dom" som har rensat lägenheten och sålt saker). Om era problem kvarstår och ni behöver hjälp med att lösa dem, rekommenderar jag er att inhämta råd från en jurist specialiserad på familjerätt för att kunna säkerställa att allt går rätt till i denna situation. Detta kan tex göras genom att klicka på knappen "boka" här uppe till höger.Jag hoppas att detta gav något svar på din fråga och att er eventuella kvarstående problem löser sig.Med vänliga hälsningar

Makes efterlevanderätt

2015-10-11 i Make
FRÅGA |Hej!Vi är ett gift par med 1 gemensamt barn. Min man har 2 särkullbarn och jag har 1. Vi har ett gemensamt sparkonto med 300 000 på. Om någon av oss dör vill vi bägge att den andra ska få behålla våra sparade pengar. Är detta möjligt? Har hört att det finns ett belopp ingen kan röra tror det var 4 basbelopp. Stämmer detta eller vad kan vi göra?
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga! Enligt 3 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB) har efterlevande make rätt att överta hela den avlidne makens kvarlåtenskap. Arvingarna efter den avlidne får ut sitt arv först när den efterlevande makens avlider. Undantaget från detta är om det, som i ert fall, finns särkullbarn. Den avlidne makens särkullbarn har rätt att direkt få ut sin del av kvarlåtenskapen (de kan dock också välja att avstå från detta i enlighet med 3 kap 9§ ÄB, och får då också ut sin del när efterlevande maken går bort). Precis som du säger, finns det en prisbasbeloppsregel som säger att den efterlevande maken alltid har rätt att tillsammans med vad denne erhållit vid bodelningen och/eller utgör dennes enskilda egendom, erhålla egendom ur kvarlåtenskapen (så långt denna räcker) som uppgår till 4 prisbasbelopp (d.v.s. 2015 = 178 000 kr). Det handlar alltså inte om att den efterlevande alltid har rätt att ”få” 178 000 kr av arvet. Det handlar istället om att den efterlevande inte ska lämnas helt barskrapad och det är först när denne inte redan har egendom som är enskild eller som denne fått genom bodelningen (som ju görs p.g.a. att den första maken avlidit) som uppgår till 4 prisbasbelopp som den efterlevande maken kan inkräkta på särkullsbarns rätt att få ut sitt arv direkt. Det ni kan göra är att ni upprättar ett testamente där ni skriver att ni önskar att efterlevande make ska överta hela kvarlåtenskapen. Dock har särkullbarn alltid rätt att direkt få ut sin laglott (= 50% av vad särkullbarnet skulle ha ärvt egentligen). Hoppas detta var till hjälp!