Uppsägning av andrahandskontrakt innan tillträdet

2016-05-01 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Kan man utan svårigheter säga upp ett 2 andrahands kontrakt innan hyresgästen fått tillträde? Jag skall hyra ut min bostadsrätt och misstänker att hyresgästen kommer få svårt att betala hyran. Tillträdet är planerat till den 1/7. Kan mao riva kontraktet?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett andrahandskontrakt gällande uthyrning av bostad är ett civilrättsligt avtal där parterna, dvs. du och din hyresgäst, kan avtala om nästintill vad som helst. När ett avtal har ingåtts gäller principen om att avtal ska hållas, vilket givetvis gäller båda parterna. Detta innebär att om ni t.ex. har avtalat om en uppsägningstid på tre månader så är det också det som gäller. Du kan därför inte helt plötsligt riva andrahandskontraktet och se det som upphört eftersom du troligen har en uppsägningstid att ta hänsyn till.I detta fall är det dock inga problem att istället säga upp hyresavtalet innan tillträdet har skett, såtillvida ni inte har avtalat något annat gällande detta. Om du väljer att säga upp avtalet redan nu så bör du vara medveten om att den uppsägningstid ni har avtalat om gäller. Det kan därför vara klokt att så snabbt som möjligt säga upp avtalet, om du inte vill att hyresgästen ska hinna flytta in i lägenheten den 1 juli. Jag hoppas att du fick den hjälp du behövde!

Kostnad för lagfart

2016-04-30 i Fastighet
FRÅGA |Vad kostar lagfartsansökan? Och hur går man tillväga?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Kostnaden för ansökan om lagfart är för närvarande 825kr och du finner blankett på Lantmäteriets hemsida; https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/ .Ansökan ska därefter skickas in till inskrivningsmyndigheten, dvs. för närvarande är det Lantmäteriet som är inskrivningsmyndigheten, för registrering inom 3 månader från förvärv! Behöver du hjälp med att fylla i blanketten rekommenderar jag att du mejlar oss på info@lawline.seJag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Störningar i boendet

2016-04-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Det gäller en vanlig hyrd lägenhet av Stångåstaden i Linköping. En väninna har bott i 43 år i samma lägenhet. Nu har familjen ovanför henne startat tvättinrättning i lägenheten ovanför henne. Dom använder 3-4 tvättmaskiner kopplar in dom i köket på nätterna och håller på och tvättar hela nätterna.Väninnan har hållit på i snart 2 år , hon har vänt sig till alla instanser hon vet om, men får ingen hjälp.Detta går henne på nerverna hon vet inte vad kan göra för att få slut på detta. Hon börjar bli nervklen eftersom hon aldrig får sova ifred på natten.Hon vill inte flytta och tycker inte att det är hon som måste göra det. Frågan är : Vad ska hon göra, vart kan hon vända sigHyresbolaget har tagit händerna ifrån henne.Har skrivit m detta förut, men hoppas nu på svar
Alexander Ahlfont |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De relevanta bestämmelserna i frågan återfinns i 12 kap. Jordabalken, den s.k. ”hyreslagen”.Enligt 25 § hyreslagen ska en hyresgäst ”se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas”. Om störningar förekommer ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse att upphöra med störandet och om störningarna är särskilt allvarliga har hyresvärden till och med rätt att säga upp hyresavtalet.Vad som utgör en störning måste bedömas utifrån en skälighetsbedömning. Oväsen som medför att du inte kan sova ostört borde dock definitivt ses som en störning.I och med att din hyresvärd inte verkar ta problemet på allvar kan du som hyresgäst vända dig till Hyresnämnden och kräva att de ålägger din hyresvärd att göra något åt saken. Du kan även kräva att få nedsatt hyra för den tiden du har störts av oväsendet. Det är viktigt att du kan bevisa att störningarna ägt rum med hjälp av t.ex. vittnesmål från andra grannar. Genom denna länk kan du hitta hyresnämnden i Linköpings kontaktuppgifter: http://www.hyresnamnden.se/Kontaktuppgifter/Hyres--och-arrendenamnden-i-Linkoping/Hoppas du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor kan du gärna vända dig till vår expresstjänst, där du får svar inom 3 dagar! Expresstjänsten hittar du genom den här länken: http://lawline.se/ask_a_question/express

Ledningsrätt

2016-04-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! På den fastighet jag köpte nyligen står en transformator. Det finns inget servitut, bara ett muntligt avtal med tidigare ägare från 70-talet. De som äger transformatorn stödjer sig på att Lantmäteriet låtit den få stå där. Den står 11 meter från bostadshuset och ledning till grannen går under mitt hus. De som äger transformatorn vill skydda sig med att jag köpte fastigheten med vetskap att den finns här. Jag fick ingen upplysning av tidigare ägare vad som gällde och jag tog kontakt med en jurist för att känna mig tryggare. Jag frågade mäklaren som inte ansåg att den var obekväm på plats. Nu vill jag veta om ett gammalt muntligt avtal kan gälla hur som helst och med vilka villkor som inte går att hänvisa till. De begär även att två meter utanför och runt transformatorn ska de bestämma över.Eftersom jag är ny ägare vore det lämpligt att allt omprövas.
Terese Vestergård |Hej och tack för din fråga!Vad har de för rätt att befinna sig på din fastighet med ledningar och transformator? Rätten kallas för ledningsrätt och regleras i ledningsrättslagen (här). Den ger ägaren av transformatorn rätt att få plats på din fastighet för att underhålla själva anordningen och ledningarna. Det du kan göra är att begära att lantmäteriet omprövar ledningsrätten (här), och din rätt till ersättning om du anser att den sänker din fastighets värde (här). Ett alternativ är att be kommunen se över placeringen för transformatorn om det är din hälsa du är orolig för. (här)Undersökningsplikten (här) som ägaren av transformatorn hänvisar till är inte lika långt gående för rättsliga fel (här). Det du kan göra är att kontakta säljaren för avdrag på köpeskillingen eller häva köpet helt (här), men du lär då kunna visa på att säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder som paragrafen lyder. Det är i allmän domstol detta prövas.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att gå vidare med transformator olägenheten, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger (här)” Hoppas du har fått svar på din fråga!Med varma hälsningar

Gäst eller inte?

2016-04-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag jobbar som assistent åt en brukare som bor i en bostadsrättsförening. När jag jobbar parkerar jag bilen på gästparkeringen där man får stå i 6 timmar. Nu har ordföranden i föreningen sagt att jag får inte stå där eftersom jag inte räknas dom gäst utan jag måste hyra en egen parkering. Vad säger lagen?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns ingenting i lag som stadgar vem som är gäst eller inte. Det framgår inte i frågan hur länge du står på parkeringen, men jag antar att du står där inom tiden sex timmar eftersom det är den tillåtna tiden. Du är inte boende i bostadsrättsföreningen. Därför är du enligt min uppfattning att betrakta som gäst och därmed har du tillåtelse att stå på gästparkeringen. Jag skulle rekommendera dig att diskutera saken igen med ordföranden i föreningen och fråga vad hen har för grund för sina påståenden om att du inte skulle räknas som gäst. Be om att få titta på föreningens stadgar. Om du får ytterligare problem är du välkommen att höra av dig igen!Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en markägare höja arrendeavgift hur som helst?

2016-04-30 i Arrende
FRÅGA |Kan en markägare höja arrendeavgigt hur som helst för en fritidshusägsre
Nicole Cai |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår ifrån att fråga handlar om bostadsarrende då inget annat än ett fritidshus nämnts i själva frågan. Men du är naturligtvis välkommen att ställa kompletterande frågor ifall det skulle röra sig om någon annan arrendeform. Reglerna om bostadsarrende anges bl.a. i 10 kap. Jordabalk (1970:994). Enligt 10:3 JB ska jordägaren eller arrendatorn som vill ändra arrendevillkoren för en ny arrendeperiod meddela motparten detta i den ordning som gäller uppsägning enligt 8:8 JB. Uppsägning och begäran om villkorsändring ska ske senast ett år före arrendetidens utgång. I 10:6 JB anges att arrendeavgiften vid förlängning ska utgå med skäligt belopp. Blir det tvist om vilka villkor som ska gälla vid en förlängning av arrendeavtalet kan tvisten bli föremål för arrendenämndens prövning, se 10:6a § och 9:10 JB. Om arrendeavgiften inte kan bestämmas av jordägare och arrendator ska hänsyn tas till arrenderättens värde med hänsyn till arrendeavtalet och omständigheterna i övrigt. Det är dock svårt att i lagen närmare precisera vad som ska anses utgöra skälig arrendeavgift. När det gäller att avgöra arrendeavgiftens storlek kan man dock få viss ledning genom att jämföra med vad som kan anses vara ortens pris för jämförliga arrenden. I normala fall anses det inte oskäligt att arrendeavgiften är av den storleksordningen att den får förränta markvärdet. Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig.

Fel i fastighet som getts i gåva

2016-04-29 i Fel i fastighet
FRÅGA |Kan man bli ansvarig att betala fel som uppstått i ett hus man har givit som gåva 2 1/2 år senare. Med vänlig hälsning,
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom din fråga rör ett hus så antar jag att huset är fast egendom. Fast egendom regleras i jordabalken (JB) och särskilt 4 kapitlet JB reglerar köp, byte och gåva. Enligt 4 kap. 29 § JB är det endast 4 kap. 1-3 §§ och 4 kap. 7-9 §§ som äger motsvarande tillämpning när det handlar om gåva av fast egendom. Exempelvis så gäller formkraven vid en gåva (det är då en gåvohandling som ska upprättas och undertecknas av både gåvogivaren och gåvotagaren) medan felreglerna inte kan göras gällande. Sammanfattningsvis så kan du alltså inte bli ansvarig för ett fel som uppstår på fast egendom om du har gett den i gåva till någon.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Uppenbart felaktig "utfästelse" vid husköp

2016-04-28 i Fel i fastighet
FRÅGA |Fel i fastighet - fråga om säljares uppenbart felaktiga utfästelseHej!Man talar ju mycket om vad säljaren utfäst vid fel i fastighet. Det som är utfäst eller garanterat behöver aldrig undersökas. Hur är det då om säljaren gör en utfästelse som är uppenbart felaktig? T.ex. att säljaren har specifikt angivet på köpeavtalet att husets fasad är grön. Men huset är egentligen rött, och det kan alla se vid första anblick. Köparen har också sett att huset är rött men har inte ifrågasatt säljarens utfästelse vidare. Kan köparen i efterhand framgångsrikt ställa säljaren till svars för denna uppenbart felaktiga utfästelse? Vart finns lagrum?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om säljaren av huset gör en "utfästelse" som är uppenbart felaktig är det inte en utfästelse om köparen inser eller borde inse felet (enligt tillitsprincipen, jfr 32 § avtalslagen). Säljaren blir alltså inte avtalsrättsligt bunden av sin felsägning. I det ifrågavarande fallet skulle husköpet avse köp av ett rött hus och inte ett grönt. Vänligen,