Hänskjuta tvist till hyresnämnden

2018-03-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Min hyresvärd prövar att säga upp mig med hänvisning till att jag saknar behov av lägenhten. I deras första brev som jag bestred skriver de: "Om vi inte inom de närmaste dagarna kan träffa en överänskommelse om hyresavtalets upphörande kommer förlängningsärendet att hänskjutas till hyresnämnden i stockholm."I deras nästa brev som svar på mitt bestridande skriver de: "I det fall du fortfarane bestrider får du vända dig till hyresnämnden så får vi en tid för sammanträde och dom får avgöra ärendet"Min fråga är således: Är det hyresvärden eller hyresgästen som skall vända sig till hyresnämnden?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Bestämmelser om hyreslägenheter hittar vi i 12 kap. Jordabalken (JB). Hyreslägenheter är vidare uppdelade i två olika former, bostadslägenheter och lokaler. Vilken typ av lägenhet det rör sig om får betydelse framförallt när det kommer till att avgöra rätten till förlängning, dvs besittningsskyddet. Skillnaden mellan de olika sorterna grundar sig i vilket ändamål som lägenheten upplåtits för. Bostadslägenheter är lägenheter som upplåtits för att helt eller inte till en oväsentlig del användas som bostad och övriga lägenheter är att betrakta som lokaler. Gäller det uppsägning av bostadslägenhet ska hyresvärden, ifall denne önskar säga upp avtalet och tvist om förlängning föreligger, hänskjuta tvisten till hyresnämnden för att uppsägningen inte ska förlora sin verkan (se 12 kap. 49 § JB). Om det istället rör sig om hyra av lokal, och tvisten grundar sig i oenighet angående huruvida ersättning ska utgå för att hyresgästen ska gå med på att flytta, är det hyresgästens ansvar att ta upp tvisten i hyresnämnden för medling (se 12 kap. 58 § JB). I dessa fall ska hyresvärden i och med uppsägningen underrätta hyresgästen om att denne har två månader på sig att föra vidare frågan till hyresnämnden.Vem som ska ta upp tvisten i hyresnämnden beror sammanfattningsvis på vilken sorts hyreslägenhet och tvist det rör sig om.Hoppas du fick svar på din fråga!

Förhandsavtals giltighet samt påföljd vid kontraktsbrott

2018-03-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag har nyss skrivit en lägenhetsköp kontrakt. Lägenhets ( Karlartornet) tillträde är plannerat till 2021 eftersom bygget har just påbörjats. Nu skulle jag vilja avbryta köpet. Jag har inte betalat in förhandsbetalning på 300,000kr än men har fått faktura. Vad kommer hända ifall jag avbryter köpet? Vad är bästa sättet att bryta?
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! I och med tecknandet av ett förhandsavtal blir förhandstecknaren skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt medan föreningen blir skyldig att upplåta lägenheten med bostadsrätt, 5 kap. 1 § bostadsrättslagen. Det finns en chans att ditt förhandsavtal är ogiltigt. SvD rapporterade 180130 att tusentals förhandsavtal kan vara ogiltiga på grund av slarvigt skrivna villkor. Det är fallet om förhandsavtalet inte uppfyller kraven i 5 kap. 3 § bostadsrättslagen, se också 5 kap. 4 § bostadsrättslagen. Det saknas en beräknad tidpunkt för upplåtelse i avtalet5 kap. 3 § bostadsrättslagen säger att förhandsavtal ska innehålla en "beräknad tidpunkt för upplåtelse", alltså en beräknad tidpunkt för när upplåtelseavtalet ska ingås. Många fastighetsbolag har förbisett kravet och beräknat upplåtelsetidpunkten mycket vitt, exempelvis kvartal 3-4 2019 – ett tidsspann om ett halvår. I vart fall språkligt överensstämmer inte den formuleringen med bostadsrättslagens ordalydelse som uttrycker "tidpunkt". Frågan om huruvida de två förhållandena är förenliga har aldrig prövats av Högsta domstolen men en auktoritet på bostadsrätt, Ingrid Uggla, menar att avvikelsen utgör ett formfel med ogiltighet som påföljd. Risker med att bryta förhandsavtaletI det fall upplåtelseavtalet är giltigt och du bryter det kan du bli skadeståndsskyldig. I lagmotiven till bostadsrättslagen framhålls att partsställningen är att likställa med en konsument-näringsidkar-relation, alltså en ojämn balans där konsumenten – köparen – intar en underlägsen ställning. Det innebär att 36 § 2 stycket avtalslagen kan bli tillämplig och jämka (sätta ned) oskäliga avtalsvillkor. Samtidigt är bostadsrättsföreningar i en särskild position eftersom jämkning av många förhandsavtal kan påverka övriga förhandstecknares ekonomiska situationer (prop. 1990/91:92 s. 91 f.). Av den anledningen ska jämkning ske restriktivt. I rättsfallet RH 1997:116 hade det i ett förhandsavtal intagits en klausul som sade att säljaren, om köparen bröt avtalet, hade rätt att behålla hela det inbetalade förskottet. Domstolen sade att när sådana avtalsbestämmelser syftar till att ersätta säljaren för de förluster och kostnader den lider som konsekvens av köparens avtalsbrott är de tillåtna.Domstolen ansåg emellertid att klausulen var oskälig eftersom den förutbestämde säljarens rätt till skadestånd, utan att över huvud taget ta hänsyn till den skada säljaren faktiskt lider. Domstolen tolkade istället klausulen så att säljaren bara hade rätt att tillgodogöra sig ersättning för faktiska merkostnader som uppkommit till följd av att förhandstecknaren bröt avtalet. För att påvisa skada hänvisade säljaren till merkostnader för att hitta en ny förhandstecknare och ingå avtal med denne samt bortfall av ränteintäkter. Säljaren kunde inte lägga fram stöd för sitt påstående om uteblivna ränteintäkter. Domstolen uppskattade säljarens merkostnad för att hitta en ny förhandstecknare till 5 000 kr. En markant skillnad mellan då och nu är att bostadsmarknaden inte längre är lika het. Om förhandsavtalet sjunkit i värde mellan att du tecknade den och att du bryter avtalet kan du komma att bli ersättningsskyldig för värdeminskningen. Om du tecknade förhandsavtalet för 100 000 kr och det idag är värt 50 000 kr, ska du alltså betala minst 50 000 kr i skadestånd. Min rekommendationDet bästa utfallet för dig är att förhandsavtalet befinns ogiltigt. I så fall återfår du hela din förskottsbetalning inklusive avkastningsränta jämte 2 § 2 stycket räntelagen. Om du vill att kontraktet granskas av en av våra jurister tillika expert på området är du välkommen att höra av dig till mig så ser jag till att ni hamnar i kontakt. I annat fall råder jag dig att se över eventuell värdeminskning och själv avgöra om du är redo att stå den. Du är välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se om du har följdfrågor eller funderingar.Vänligen,

Har hyresvärden rätt att neka byte av hyresrätt?

2018-03-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Min hyresvärd godkände inte bytet mellan min hyresrätt och bytesparterns hyresrätt.Jag har 2.5 rok 69.5 kvm, hyra ca 9700:-Har blivit ensamstående och behöver billigare lägenhet då jag har svårt att klara ekonomin.Bytespartern har 2 rok 44 kvm. Hyra 7900:-Bytespartnen bor idag med sin sambo som står c/o på lägenheten och inte på kontraktet. Dem har nu även hund och behöver större yta.Info vid bytet var att man inte kan kan skriva med någon på kontraktet alls. Vilket inte stämmer eftersom det var just det jag och min exsambo gjorde när vi flyttade hit. Då blev det bara en av dem tvp som fick ansöka om bytet. Han är student i nuläget med utökat csn, extrajobb men är dessutom tjänstledig ifrån sin fasta heltidstjänst så han har ekonomisk trygghet. Hans nuvarande sambo har fast tjänst sedan 5 år.Även om hon fick skriva med sig på kontraktet menar hyresvärden på att dem inte har råd.Dem kräver att hyran är en tredjedel av deras årsinkomst, vilket är 120.000 x 3 (min årshyra x 3) Alltså 360.000 tillsammans. Detta har dem och kan bevisa.Jag undrar om dem kan neka detta byte?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om hyresrätter och vem som har rätt till dem regleras i 12 kap. jordabalken (JB) (kallas ibland för hyreslagen).Den enklaste lösningen regleras emellertid inte där, utan den är ju givetvis att försöka att komma överens med hyresvärden om bytet. Eftersom ni har gjort det och denne motsätter sig så kan emellertid JB vara behjälplig. Det finns två möjligheter att få till en tvångsöverlåtelse genom hyreslagen. Det alternativ som kan vara aktuellt här är att man har rätt att göra ett lägenhetsbyte, det vill säga byta hyresrätten mot en annan bostad. Det krävs då att man har beaktansvärda skäl att genomföra bytet (12 kap. 35 § JB). Att inte ha råd med hyran är ett beaktansvärt skäl. Det krävs också att bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden, vilket innebär att den som byter till sig lägenheten ska vara skötsam och kunna betala hyran. Det är nog med stöd av detta som hyresvärden har nekat er bytet. Om man kan betala hyran eller inte är en bedömning från fall till fall och svårt för mig att bedöma utan all information i ärendet. Om det är så att ni finner hyresvärdens bedömning oskälig så tycker jag att ni ska ansöka om tillstånd hos hyresnämnden – så får de göra den bedömningen. Ni får inte utan detta tillstånd överlåta hyresrätten, gör ni det så grundar det en rätt för hyresvärden att säga upp kontraktet (12 kap. 42 § JB). Jag hoppas att ni fått någon vägledning av mitt svar, och önskar er lycka till! Många vänliga hälsningar,

Hyresgäst ersättningsskyldighet

2018-03-17 i Skadestånd
FRÅGA |HejVi hyr ut vår villa fastighet men hyresavtalet löper ut i sommar. Vid besök noterar vi väldigt mycket skador pga husdjur där i hyresavtal tydligt de står ansvariga för sådana skador. De motsätter sig inte skadorna och säger sig villiga betala men att de inte har pengar och vill lägga upp en betalningsplan.Vilken instans vänder jag mig till för att begära indrivning? Hur rekommenderar ni att jag går vidare med detta?MVHMichael
Emilia Hallberg |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline! Har jag förstått din fråga rätt så har din hyresgäst orsakat skada i den villafastighet ni hyr ut. Enligt 12 kap. 24 § 1 st. jordabalken ska hyresgästen under hyrestiden väl vårda bostad med vad därtill hör. Hen är skyldig att ersätta all skada som uppkommit genom dennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i bostaden eller som där utför arbete för hens räkning. Vidare enligt 12 kap. 25 § 2 m. JB ska hyresgästen vid sin användning av bostaden iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Om du som hyresvärd kräver ersättning för skadan är det också hyresvärden som har bevisbördan för att skadan har uppstått under hyrestiden. När hyresvärden kräver ersättning för skada som uppstått under hyrestiden har hyresvärden ej hela bevisbördan för att bevisa att hyresgästen orsakat skadan. Kan man vid avflyttningsbesiktning konstatera en skada som inte fanns vid hyresgästens inflyttning kan skadan kan antas ha uppkommit genom vållande av hyresgästen eller av någon som hyresgästen ansvarar för. Kan hyresgästen i sin tur göra troligt eller sannolikt att skadan vållats av någon han ej ansvarar för ställer det högre krav på hyresvärdens bevisbörda. Att bostaden ska lämnas i godtagbart skick innebär att en bostadshyresgäst före avflyttningen ska ha rengjort lägenheten och reparerat eventuella skador som inte utgör normal förslitning. Om hyresgästen inte gjort detta, är denne skyldig att ersätta hyresvärden för de kostnader som denne drabbats av för att rätta till bristerna.Vad du kan göra är att kontakta Kronofogden för mer information hur du går vidare när du ej får betalt av din hyresgäst för de skador som uppstått. Hos Kronofogden kan du också ansöka om betalningsföreläggande, som i sin tur ligger på en kostnad av 300 kronor. Den summan kan man dock i sin tur ansöka om att få betalt för i anslutning till ansökan om betalningsföreläggande. https://www.kronofogden.se/Villfabetalt.htmlHoppas att svaret var till din hjälp! Med vänlig hälsning,

Besittingsrätt för korttidskontrakt

2018-03-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag ingick i ett hyresavtal utan besittningsskydd som är tecknat med en hyrestid om 1 kalendermånad (170601-170631), ett s.k. korttidskontrakt, som förlängs en månad i taget under förutsättning att ingen av parterna säger upp avtalet. Det står även i avtalet att uppsägningstiden är 1 månad för båda parter. Efter att jag bott i lägenheten i nio månader blev jag uppsagd på grund av att bostaden behövde användas för evakuering. Min fråga är: Har hyresvärden rätt att säga upp mig med på en månad, trots att min faktiska hyrestid av bostaden är längre än tre månader?
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Bestämmelser om hyresförhållanden finns i Jordabalkens (JB) 12 kap, vanligen benämnt bara som hyreslagen. Om hyresnämnden har godkänt överenskommelsen och det är skrivet på ett särskilt avtal så gäller, för att svara på din fråga, det som ni kommit överens om för korttidskontraktet, nämligen att uppsägning ska/får göras med en månads uppsägningstid. Ett hyresavtal på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång (12 kap 3 § JB). Det som huvudregel gäller om man varit hyresgäst i mer än tre månader är att avtalet då måste sägs upp skriftligt (12 kap 8 § JB), vilket inte alltid annars behövs. Jag utvecklar vad som gäller angående besittningsskydd och korttidskontrakt härunder. KorttidskontraktDet går att avtala bort besittningsskyddet genom att hyresgästen, i en särskilt upprättad handling, kommer överens med hyresvärden om att hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd. Det ska då vara just ett särskilt avtal, och alltså inte bara är en del eller en punkt av själva hyresavtalet. För att överenskommelsen ska vara giltig gäller även som huvudregel också att hyresnämnden godkänner den (undantaget är om man avtalar bort skyddet under en tid då man redan har skyddet). (Se 12 kap 45 a § JB). Själva förutsättningen för korttidskontraktet är att det snabbt kan sägas upp, och att man inte kan räkna med mer än en månad åt gången. Syftet med den avtalstypen är att den ska vara tillfällig och att man inte ska kunna vara hyresgäst mer än en viss tid så att bostaden snabbt ska kunna bli tillgänglig för hyresvärden igen. Jag bör dock tillägga att hyresvärden behöver säga upp hyresavtalet enligt en orsak som finns angivet i överenskommelsen, annars kan du som hyresgäst ändå ha besittningsskydd. Har kan du fler frågor kan du mejla oss igen eller ringa till oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16. Allt väl

När gäller besittningsskydd och vad händer med en hyresgästs nyttjande av bostad om hyresvärden försätts i konkurs?

2018-03-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi hyr ett hus och har enligt kontraktet 3 år kvar på vår hyrestid. Nu har hyresvärden försatts i personlig konkurs och huset ska säljas. Ej exekutiv auktion utan vanlig försäljning. Gäller vår besittningsrätt om huset säljes?
Sara Ottosson Bixo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad är besittningsskydd?Besittningsskydd innebär att hyresgästen har rätt att få sitt hyresavtal förlängt när hyresvärden säger upp avtalet och begär att hyresgästen ska flytta ut. Besittningsrätten innebär på så vis att man som hyresgäst kan ha rätt att bo kvar i bostaden trots uppsägning från hyresvärdens sida. Vem har rätt till besittningsskydd?Om din hyresvärd är en privatperson som hyr ut bostadsrätt eller äganderätt (ex villa, ägarlägenhetsfastighet etc.) så gäller lagen om uthyrning av egen bostad. Hyra av persons privata bostad (oavsett om upplåtelsen är partiell) ger inte rätt till besittningsskydd för hyresgästen om inte parterna har avtalat om annat (3 § 3 st). Det finns dock ett undantag och det är om privatpersonen hyr ut fler än en lägenhet för då gäller i stället hyreslagen (12 kap jordabalken) som i vissa fall kan ge rätt till förlängning av hyresavtalet. Om du hyr bostad av en näringsidkare eller av en privatperson som hyr ut fler än en bostad har du som hyresgäst rätt till besittningsskydd i enlighet med hyreslagen. Regler om besittningsskydd finns i 12 kap 46 § Jordabalken. Kan hyresavtal sägas upp i förtid?Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid kan sägas upp före hyrestidens slut med beaktande av uppsägningstid. Om det är en privatperson som hyr ut sin bostad regleras uppsägning av hyresavtalet i 3 § lagen om uthyrning av egen bostad. I hyreslagen regleras uppsägning i 3-8 §§. Utgången i det aktuella fallet. Till att börja med antar jag att ni har fått ert hyresavtal uppsagt i förtid till följd av hyresvärdens obestånd, om inte annat tar den nya ägaren över avtalet och kan i sin tur säga upp den i egenskap av ny hyresvärd. Om ni hyr en privatpersons bostad så har ni, om inte annat har avtalats, inget besittningsskydd. Är det i stället en näringsidkare som upplåtit huset har ni rätt till besittningsskydd enligt reglerna som behandlats ovan. Om en fastighet besväras av en nyttjanderätt (ex hyra) ska i huvudsak förbehåll göras av överlåtaren för att nyttjanderätten ska kvarstå mot den nya ägaren (7 kap 11 § 1 st jordabalken). Gällande hyra finns dock ett undantag, sådan rättighet kan bli giltig mot ny förvärvare även utan förbehåll, så till vida att hyresgästen har fått besittning om bostaden samt att hyresavtalet är skriftligt (7 kap 13 § 1 st jordabalken). Det räcker inte med att hyresgästen har fått bostadsnycklarna i handen utan de ska ha tillträtt bostaden för att besittning ska anses föreligga. Observera att reglerna i 7:11-14 är tvingande enligt 7:15 jordabalken och med andra ord kan inte hyresvärden avtala om att förbehållet om nyttjanderätten inte ska gälla mot den nya ägaren. Ni har på så vis rätt att bo kvar i bostaden, så tillvida att besittningsskydd föreligger (samt förstås under er uppsägningstid).Det kan tyckas anmärkningsvärt att ni, i fallet att besittningsskydd föreligger, kan ha rätt att bo kvar i bostaden trots att ny ägare förvärvat fastigheten. Det är tack vare att skyddet för nyttjandehavare är utbrett i svensk rätt. För att köparen av huset ska kunna hävda bättre rätt till bostaden får denne yrka på att fastigheten är behäftad med rättsligt fel enligt 4 kap 17 § jordabalken. För att ett sådant krav ska kunna framföras till säljaren (i det aktuella fallet konkursboet) måste köparen varit i god tro vid köpet och med andra ord inte haft vetskap eller bort haft vetskap om att upplåtelse av fastigheten fanns. Ett rättsligt fel (i det aktuella fallet upplåtelse av nyttjanderätt) är att betrakta som ett fel i fastigheten och för sådant kan prisavdrag, skadestånd och hävning bli aktuellt. Sammanfattningsvis kan sägas att ni har rätt att bo kvar i bostaden under uppsägningstiden alternativt om besittningsskydd föreligger. Det är upp till den nya ägaren att kräva bättre rätt till fastigheten och ett sådant krav framförs till säljaren. Jag hoppas ni har fått svar på er fråga! Trevlig helg önskar,

Möjligheter att överlåta hyresrätt

2018-03-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Jag och min partner bor hos hans släkting som har en hyresrätt mitt i stan. Vi har betalat hyra hela tiden, vi har bott hos henne i 6 år nu och vill inte bo kvar längre. Hon klarar dock inte av att betala hyran eller ta han om lägenheten utan oss så vi måste bo kvar för hennes skull. Kan vi på något sätt ha rätt till att dela på lägenheten så att vi får flyta eller eventuellt får vi ta över lägenheten om hon måste in på hem?
Josefin Tjernell |Hej! Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om hyresrätter och vem som har rätt till dem regleras i 12 kap. jordabalken (JB) (kallas ibland för hyreslagen). Den enklaste lösningen regleras emellertid inte där, utan jag tycker att ni som ett första alternativ ska försöka att komma överens med hyresvärden om att ni tar över kontraktet eller delar kontraktet med henne. Motsätter sig hyresvärden detta så kan dock JB vara behjälplig. Det finns två möjligheter att få till en tvångsöverlåtelse genom hyreslagen. Den första är att man har rätt att överlåta hyresrätten till någon närstående som varaktigt bott där med gemensamt hushåll (brukar röra sig om 3 år) (12 kap. 34 § JB). Eftersom din sambo är släkting med den som har kontraktet idag så kan detta vara ett alternativ, ni tycks dela hushåll och har definitivt bott tillsammans tillräckligt länge. Det andra alternativet är att man har rätt att göra ett lägenhetsbyte, det vill säga byta hyresrätten mot en annan bostad. Det krävs då att man har beaktansvärda skäl att genomföra bytet (12 kap. 35 § JB). Du förklarar att problemet är att den som har kontraktet idag inte klarar av att betala hyran på egen hand, detta är ett beaktansvärt skäl till att behöva byta till en billigare lägenhet. Vill ni utnyttja något av alternativen till tvångsöverlåtelse som hyreslagen har att erbjuda så ansöker ni om tillstånd hos hyresnämnden. Ni får inte utan detta tillstånd överlåta hyresrätten, gör ni det så grundar det en rätt för hyresvärden att säga upp kontraktet (12 kap. 42 § JB). Det finns också möjligheter för er att teckna en borgen för hyran på lägenheten (10 kap. 8 § handelsbalken), men det innebär att ni blir ansvariga för hyran utan någon rätt till lägenheten. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Många vänliga hälsningar,

Kan jag hyra ut en lägenhet i andrahand och ha en annan lägenhet med förstahandskontrakt?

2018-03-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Min son har under sina studier fått andrahandskontrakt på min lägenhet (där jag fortfarande är skriven). När han har fast inkomst kommer det kontraktet att omvandlas till ett förstahandskontrakt. Nu har jag möjlighet att få hyra en annan lägenhet (i samma stad) - med förstahandskontrakt. Kan jag hyra lägenheten och samtidigt låta min son hyra min andra lägenhet för en tid?
Pontus Schenkel |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lagreglering som stadgar att man inte får ha två förstahandskontrakt samtidigt. Det bör betonas att en person kan vara i behov av att hyra bostad på flera olika platser - exempelvis om man jobbar eller studerar på annan ort än där familjen bor. Om din hyresvärd däremot får vetskap om att du inte bor i din hyresrätt kan det vara en giltig grund för uppsägning. I detta fall hyr du emellertid ut lägenheten i andrahand. Lägenheten är sålunda inte obebodd och hyreskontraktet mellan dig och din son gäller fortfarande. Du kan alltså hyra den andra lägenheten med förstahandskontrakt och fortsatt hyra ut den andra lägenheten till din son.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen