Har BRF rätt att tillträda lägenhet för VVS-underhåll?

2017-07-24 i Bostadsrätt
FRÅGA |Finns det informationsblad, som juridiskt tvingar lägenhetsinnehavaren att ge Brf tillstånd att kunna spola rörsystemet.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår av bestämmelser i bostadsrättslagen (BRL) vilka typer av reparationer och underhåll som åligger bostadsrättsföreningen, samt när och hur föreningens företrädare har rätt att komma in i lägenheten för att utföra dem.Bostadsrättsföreningen ansvarar för att hålla lägenheten, marken och huset i gott skick, i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren (7 kap. 4 § BRL). Bostadsrättshavaren ansvarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och de tjänar fler än en lägenhet (7 kap. 12 § BRL). Det är alltså föreningen som ansvarar för sådana reparationer.Bostadsrättsföreningen har rätt att kräva tillträde till lägenheten för att utföra arbete som föreningen ansvarar för. Föreningen måste dock se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt (7 kap. 13 § BRL).Utifrån bostadsrättslagens bestämmelser kan man alltså konstatera att det inte krävs några särskilda informationsblad för att en bostadsrättsförening ska få rätt att tillträda en lägenhet för att utföra underhåll på rörsystemet. Föreningen har nämligen enligt lag rätt att få tillträde för det ändamålet. Eftersom föreningen ska undvika att orsaka olägenheter för bostadsrättshavaren bör dock denne meddelas i god tid i förväg. Informationsblad är förstås mycket användbara för att förvarna bostadsrättshavaren om att föreningen behöver tillträda lägenheten. Det är dock bostadsrättslagens bestämmelser som juridiskt tvingar bostadsrättshavaren att bereda föreningen tillträde, inte själva informationsbladen.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Köpare vägrar söka lagfart, kan jag sälja fastigheten eller kräva ersättning?

2017-07-24 i Fastighet
FRÅGA |Min fastighet såldes exekutivt för över tre år sedan, köparen har inte ansökt om lagfart och jag står fortfarande kvar som ägare av fastigheten och har därmed även fått fortsätta betala fastighetsskatt. Jag har vid ett par tillfällen påtalat detta för köparen, men han verkar inte bry sig. Så min fråga är, kan jag sälja eller ge bort fastigheten utan att riskera rättsliga åtgärder?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Den som säljer en fastighet har ett så kallat hemulansvar vilket innebär ett ansvar för att denne är rätt ägare vid tillfället för köpet. En lagfaren ägare är den som i huvudregel anses ha rätt att reglera och överlåta fastigheten. Om ett köpekontrakt däremot anger annan som rättmätig ägare så gäller istället denna äganderätten. Du som lagfaren ägare kan (inte får) sälja fastigheten till flera köpare. Om du säljer fastigheten vidare till en köpare som är i god tro (inte visste om den exekutiva försäljningen) och hinner söka lagfart före den tidigare köparen, så får den nya köparen äganderätten. Du kan då som rättslig konsekvens bli återbetalningsskyldig gentemot den tidigare köparen motsvarande värdet av den sålda fastigheten (1 kap. 5 § handelsbalken och 18 kap. 1 § jordabalken).Du bör istället ansöka om betalningsföreläggande för de kostnader du fått uppbära på grund av köparens försummelse att söka lagfart i tid. Ansökan om betalningsföreläggande sker via Kronofogden. Du kan få mer hjälp med att driva in ekonomiska skadestånd om du kontaktar en av våra jurister på telefonnummer 08-533 300 04 (vardagar 10-16) eller klickar här. Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Är hyresvärden ansvarig för att reda ut osämja bland hyresgäster?

2017-07-23 i Hyresrätt
FRÅGA |osämja har uppstått i en hyresfastighet.är det hyresvärdens skyldighet att reda ut det?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Det beror lite på vad det är för osämja du pratar om. Hyresgäster har en skyldighet att uppträda respektfullt mot sina grannar och inte störa dem genom till exempel höga ljud eller annan verksamhet som stör grannarna. Om en hyresgäst missköter sig kan hyresvärden säga upp hyresavtalet, och det är därför som hyresgäster ofta uppmanas att kontakta hyresvärden om en granne orsakar störningar i boendet. Hyresvärden ska då kontakta den hyresgäst som det rör och uppmana denne att bättra sig.Om "osämjan" däremot övergår i brott bör sakerna polisanmälas, förutom att anmälas till hyresvärden. Så sker till exempel om en granne hotar eller förtalar en annan granne, eller stjäl tvätt från tvättstugan.

Uppsägning av hyreskontrakt när båda står på kontraktet

2017-07-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag och min sambo (sista juli har vi bott ihop i tre månader) har flyttat isär. Båda står på kontraktet, och det verkar som om hon kanske kommer att vägra skriva på uppsägningen. Det är jag som har flyttat ut, och är nu skriven på en annan adress där jag också bor.Måste båda skriva på uppsägningen för att det ska gillas? Eller kan jag säga upp min del, och således betala halva hyran under de tre uppsägningsmånaderna? Och hur är det när det kommer till räkningar så som el, internet och tv-licens etc? Alla räkningar (förutom den gemensamma hyran) står i hennes namn.Hon har också ett hemmaboende barn sedan ett tidigare förhållande.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om lägenheten hyrs gemensamt och endast en av er skall flytta måste den som skall flytta säga upp sin del av hyreskontraktet. Om någon flyttar utan att säga upp sin del är man fortfarande ansvarig för lägenheten även om man inte bor där. Detta innebär att man är ansvarig, inte bara för hyran, utan även allt annat som man ansvarar för som hyresgäst.Om någon säger upp sin del av lägenheten brukar oftast hyresvärden göra en ny prövning om de kan godkänna att den kvarvarande hyresgästen, i ditt fall din förra sambo, står som ensam ansvarig för hyresavtalet. Det kommer aldrig krävas att din sambo skriver på uppsägningsavtalet för att du ska bli befriad från hyreskontraktet. Utan du kan säga upp din del och behöver enbart beakta uppsägningstiden. När uppsägningstiden löpt ut är du inte längre hyresgäst. Angående de övriga räkningarna bör ni komma överens om hur ni ska göra med dem. Eftersom du inte står på faktorerna har du i och för sig inte något betalningskrav ifrån borgenärerna (leverantörerna) och kommer således inte kunna bli betalningsansvarig för dem. Dock rekommenderar jag dig att betala för din del och förbrukning fram till det datum du lämnar lägenheten för att undvika eventuell tvist om din sambo skulle vilja väcka en sådan. Det behöver inte tas hänsyn till barnet i detta fall eftersom att det inte är ditt. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Underhåll av vägservitut

2017-07-24 i Servitut
FRÅGA |Underhåll av väg vid officialservitut.Har en härskande fastighet med officialsevitut avseende väg rätt att underhålla densamma utan att be om lov från den tjänande fastigheten? T.ex. kan den härskande fastigheten gå med trimmer och ta ned högt gräs på ömse sidor av vägen, klippa gräs/växtlighet som växer mitt på vägen, kapa grenar och sly som hindrar användande av vägen, avlägsna nedfallna träd som blockerar vägen, snöröja vägen etc.
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! Det framgår inte riktigt av din fråga om det rör sig om ett avtalsservitut eller ett officialservitut, så jag kommer i mitt svar redogöra för vad som gäller generellt. Inledningsvis ska jag säga att det är vad som står i inskrivningen av servitutet eller av avtalet som gäller vad avser skötseln. Om det inte står reglerat där, gäller följande. Har ingen överenskommelse om underhåll av servitutet slutits, gäller som huvudregel att det är den härskande fastigheten som nyttjar vägen som ansvarar för dess underhåll. Om båda använder vägen till lika stor grad, vilar ansvaret på båda. Den tjänande fastigheten får åläggas med ansvar för underhåll när det rör sig om underhåll av väg, men har det inte gjorts så gäller att ansvaret ligger på den härskande. Det är således en skyldighet hos den härskande fastigheten och hen får alltså gå dit och klippa gräset utan att behöva gå till den tjänande fastighetens och be om lov innan det klipps gräs, skottas snö osv. Detta gäller även enligt Lantmäteriets generella rekommendationer. Med vänliga hälsningar,

Säga upp del av hyresavtal

2017-07-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Min bror vill säga upp sin del av hyresavtalet eftersom han ska skiljas, men hyesvärden godtar inte detta. Vad ska han göra? Han har också skrivit på avtalet för en ny lägenhet men dottern till förra hyresgästen har fortfarande nycklar till lägenheten. Vad bör han göra?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På hyresförhållanden gäller jordabalkens 12 kap, den så kallade hyreslagen. Jag besvarar dina två frågor var för sig.Säga upp del av hyresavtalHuvudregeln är att hyresavtal gäller för obestämd tid (12 kap 3 §) och måste isåfall sägas upp för att upphöra att gälla. Man kan dock ingå hyresavtal på bestämd tid och upphör då att gälla vid den avtalade hyrestidens utgång, om inte annat avtalats.Vid avtal på obestämd tid gäller en uppsägningstid på 3 månader, om inte annat avtalats (12 kap 4 §). En hyresgäst till en bostadslägenhet har alltid rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen (12 kap 5 §).Det föreligger alltså en rätt för din bror att säga upp avtalet, men denna rätt avser hela avtalet. Som jag förstår din fråga så vill din bror endast utträda från hyresavtalet och låta sin fru stå kvar som ensam hyresgäst. Detta är något som hyresvärden har rätt att motsätta sig. Motsätter sig hyresvärden ett utträde/uppsägning av del, så kan din bror välja att flytta men fortfarande stå kvar på kontraktet. Han är då fortfarande ansvarig att se till att hyran blir betald och kan bli betalningsskyldig gentemot hyresvärden, men han och hans fru kan göra en överenskommelse sinsemellan att hon betalar hela hyran.Förra hyresgästen har kvar nycklarnaAv din fråga så framgår inte om tillträde till den nya lägenheten redan har skett, du skriver att han har skrivit på avtalet men kan det vara så att tillträdesdagen ännu inte varit? Den dag då han enligt avtalet ska ges tillträde till lägenheten så ska givetvis inte den gamla hyresgästen ha kvar nycklarna längre, men det finns egentligen inget direkt hinder mot att den gamla hyresgästen har kvar nycklar fram till tillträdesdagen.Om den gamla hyresgästen inte lämnar ifrån sig nycklarna kan din bror prata med hyresvärden och be att hyresvärden förmår den gamla hyresgästen att lämna nycklarna åter. I yttersta fall kan han kräva att hyresvärden byter lås så att de gamla nycklarna blir odugliga.Hoppas du fått svar på din fråga, i annat fall är du varmt välkommen att komma in med en ny till oss här på Lawline.Vänligen,

Kan man gå i borgen för hyresrätt?

2017-07-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Min syster jobbar som vikarie men vill nu flytta till en hyresrätt. Problemet är att hon inte kan få en lägenhet då hon inte har fast jobb. Kan familj gå in som "borgesman" eller " extrastöd" på kontraktet så hon lättare kan få lägenhet?
Annie Häggblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ett borgensåtagande kan tecknas för alla typer av avtal, inklusive hyresavtal. I 10 kap. 8 § Handelsbalken hittar du de viktigaste reglerna för borgen, samt i följande paragrafer. Det finns olika typer av borgensåtagande, varav enkel borgen och proprieborgen är de vanligaste.Enkel borgenEnkel borgen innebär att borgenären inte kan kräva dig som borgensman förrän denne försökt kräva gäldenären (i detta fall din syster) på betalningen. Du eller familjen blir då inte betalningsskyldig förrän det konstaterats att din syster inte själv kan betala. ProprieborgenProprieborgen innebär att du går i borgen för din syster "så som för egen skuld". I sådant fall kan borgenären direkt kräva dig som borgensman på betalningen, utan att först försöka kräva betalning från din syster. Det behöver alltså inte konstateras att gäldenären själv inte kan betala innan borgenären kan kräva betalning från borgensmannen.

Är gåvebrev av fastighet giltigt utan signatur?

2017-07-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, mina svärföräldrar har skrivit ett testamente och ett gåvobrev där de ger halva deras fastighet till en son, ej som förskott på arvet. Svärfar har gått bort nyligen, nu äger svärmor och sonen fastigheten tillsammans (halv var). Gåvobrevet är inte signerad av verken sonen, som är mottagare av gåvobrevet eller av hans föräldrar. Däremot testamentet är påskrivet av svärföräldrarna. Allt detta är gjort med hjälp av en jurist.Min fråga: Är gåvobrevet giltig utan signatur?
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att överlåtelse av fast egendom krävs det ett skriftligt avtal, även då det rör sig om en gåva. Detta stadgas i 4:1 och 4:29 Jordabalken då det för överlåtelse av fastighet finns vissa formkrav. Gåvobrev ska innehålla detaljerad information om vilken fastighet det rör sig om, en viljeförklaring från givaren/givarna att fastighet ska skänkas till mottagaren, samt givarens/givarnas och mottager underskrifter. Det kräver till skillnad från ett testamente inte att två personer bevittnar underskriften.Så för att besvara er fråga, ja det krävs underskrift av både svärföräldrarna och från sonen. Finns inte detta är gåvobrevet således ogiltigt! Om du har några ytterligare frågor ber jag er att återkomma igen!Vänligen,