Klippa kommunens häck

2015-07-31 i Fastighet
FRÅGA |Vi har en häck alldeles utanför vår tomtgräns som är kommunens. Är det vår skyldighet att klippa den på "vår" sida? Får inte kommunen gå in på vår tomt och klippa?Mvh Magnus
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Om du upplever att häcken hänger över på din tomt på ett sätt som du upplever som en olägenhet för dig har du rätt att klippa den. Dock måste du bereda ägaren, dvs. kommunen i detta fall, tillfälle att själv åtgärda det om denna kan befaras medföra skada av betydelse för dem (se https://lagen.nu/1970:994#K3P2S1). Det är dock troligt att om du skulle klippa häcken på din sida är detta inte något som kan befaras medföra skada av betydelse för kommunen. Jag skulle trots detta rekommendera att du kontaktar kommunen innan så att ni kan komma överens om hur ni gör det bäst. Om de hellre klipper häcken själva kan de naturligtvis gå in på er tomt och göra det. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Köp av lägenhet. Icke EU-medborgare

2015-07-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga.Undrar vilka regler gäller för en icke EU-medbörjare som vill köpa lägenhet i Sverige. Hur går själva köpet till? Betalar den som köper extra skatt vid köp/sälj av lägenheten. Finns det speciella regler som man ska känna till?
Joakim Wahlgren |Hej och tack för din fråga!Det finns inga regler i Sverige om att man måste vara medborgare i Sverige eller visst land i EU för att få köpa hus eller lägenhet. När det gäller köp av bostadsrätt finns det lagregler i bostadsrättslagen som du hittar HÄR som stadgar att en bostadsrättsförening inte får ha som krav att medlem ska ha ett visst medborgarskap (2 kap. 2 §).Någon extra skatt tillkommer inte men det finns en risk för dubbelbeskattning som beror på vilket land personen ifråga anses skatterättsligt bosatt i och vilka skatteavtal Sverige har med just det landet. Är personen skatterättsligt bosatt i Sverige gäller samma regler som för svenska medborgare. Läs gärna mer HÄR.Hoppas att du fick svar på din fråga.

Får granne klippa ner häck eller träd?

2015-07-30 i Skadestånd
FRÅGA |Hej! Vi har en hög häck på vår tomt, ca 1,5 m hög. Grannen mittemot har lämnat önskemål om att den tas ner till en meter, vilket vi vänligt sagt nej till eftersom vi värnar om insynsskyddet. Häcken är måhända lite otrimmad ibland, men står med god marginal på vår tomt och skymmer på inget sätt hans hus, solen, utsikten o d. Inga grenar eller dylikt hänger heller över på granntomten och skulle de göra det har vi sagt att de får ta bort dessa kvistar. Ett halvår senare när min sambo kommer hem har grannen klippt ner häcken ca en halv meter, och slängt in allt bråte på vår tomt. När min sambo försökte tala med honom om detta vid upptäckten samma dag, uppförde han sig hotfullt och vägrade prata med min sambo.Har grannen rätt att göra så här? Häcken står ju med marginal på vår egen tomt. Vad kan vi göra? Det kommer att dröja länge tills vi får tillbaka vår fina häck.
Joakim Wahlgren |Hej och tack för din fråga!I Jordabalkens 3 kap. 2§ framgår att om rot eller gren tränger in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälla att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse.Det innebär att även om er häck skulle medfört olägenhet för er granne skulle denne granne först ha berett er tillfälle att ta ner den. Grannen borde gett er i alla fall tre till sex månader på er att vidta åtgärder själva. Om grannen anser sig ha gjort detta kan grannen ha rätt att ta ner häcken endast om den på något sätt tränger in på grannens tomt och det medför olägenhet. Märk väl att detta då ska ske med stor försiktighet. Om häcken har tagit skada på grund av grannens ingrepp kan grannen bli ersättningsskyldig.Av den information ni beskrivit i er fråga har jag svårt att tänka mig att häcken medfört olägenhet för er granne och inneburit att grannen fått någon rättighet att klippa ner den. Att grannen på eget initiativ vidtagit åtgärder kan innebära en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse, som dels kan innebära skadestånd och dels även böter eller fängelse.Rättslig grund för detta finns i 2 kap. 1 § skadeståndslagen Det kan emellertid bli svårt att avgöra hur stor sakskada ni har åsamkats.Ni kan även polisanmäla grannen för egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken) eller skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken), men det bästa vore nog att försöka komma överens om skadeståndsersättning innan en eventuell polisanmälan, med tanke på framtida grannsämja.I och med att det är grannen som har tagit ner grenarna borde även denne forsla bort dem. Annars bör ni kunna kräva ersättning för bortforslingen som blir en extrakostnad för dig på grund av grannens handlande.I praxis har talan om skadestånd för skada genom inträngande växtlighet avslagits med motiveringen att grannen själv borde ha utnyttjat rätten att avlägsna den del av växtligheten som trängt in på tomten. Detta tyder på att det är svårt att ta ställning i denna typ av juridiska frågor och en lösning mellan er och er granne är alltid att föredra. Behöver ni hjälp att skriva avtal erbjuder Lawline tjänster för det.Hör gärna av er om ni har några fler frågor!

Nyttjanderättshavare tillför föremål till fastighet

2015-07-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Om man hyrt en stuga och byggt en altan till denna kan man plocka ner denna och ta med den vid flytt.
Stina Bagge |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jordabalken 2 kap 2 § beskriver vad som är att se som byggnadstillbehör. I paragrafen nämns ”fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller en del av denna”. En altan bör utan närmare förklaring kunna klassificeras som byggnadstillbehör.I 4 § i samma balk berörs din fråga. Där anges att föremål som nyttjanderättshavare har tillfört fastigheten inte hör till fastigheten. Formuleringen i lagrummet är dock lite svår att förstå. Vad som måste utredas är i vems intresse föremålet har tillförts fastigheten. Föremål som en hyresgäst har tillfört en fastighet kan ej ses som ett byggnadstillbehör eftersom en hyresgäst i de flesta fall gjort detta i sitt eget intresse. Således bör du kunna ta med dig altanen. Ytterligare en viktig punkt att ta upp är huruvida borttagandet och nedmontering orsakar väsentlig värdeförstöring på den stuga du hyrt. Om så är fallet kan nedmontering nekas på den grunden. Med vänlig hälsning,

Kostnader bostadsrätt

2015-07-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej. Jag ska flytta ihop med min kille. Ska flytta till hans bostadsrätt. Han har lånat pengar till hans lgh. Jag undrar vad jag bör betala? Han tyckte jag skulle betala halva hyran och ränta? Men inte hans amorteringar. Han säger att räntan är för att han får låna pengar men att de inte är hans lån? För jag vill inte betala av hans lån då jag anser att det inte är mitt och betala. Hur borde det vara? Ska jag vara betala hyran som då är på 2091kr och sen så klart mat och typ hemförsäkring osv. Tacksam för svar
Joakim Wahlgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller din fråga finns det inte direkt någon juridik som reglerar situationen. Bostadsrätten är din sambos och lånen på bostadsrätten står också på honom. Eftersom han ägde bostadsrätten innan du flyttar in kommer den inte att bli gemensam samboegendom enligt Sambolagen 3§, HÄR. Det innebär att om ni skulle bryta upp kommer du inte att ha rätt till halva värdet av bostadsrätten vilket är fallet med bohag som ni har förvärvat för gemensamt bruk. Man får helt enkelt komma överens tillsammans och det finns möjlighet att skriva ett samboavtal som vi på Lawline gärna hjälper till med. Jag kan endast ge dig min personliga uppfattning och relatera till hur jag och min sambo har fördelat utgifterna i vår bostadsrätt. Detta skiljer sig dock mellan olika par och hur du och din sambo väljer att göra är helt upp till er.Eftersom din sambo bär både risken för att gå med förlust och möjligheten att gå med vinst gällande bostadsrätten tycker jag att det är skäligt att han betalar amorteringarna. Detta då det är hans bostadsrätt och det saknas skäl (enligt mig) för dig att betala av hans lån. När det gäller räntan på lånet är detta en kostnad för att ha lånet. Denna kostnad går till banken, det är bankens sätt att tjäna pengar på att låna ut pengar. Enligt min mening är det därför inte orimligt att du betalar halva räntan. För att tydliggöra: amorteringarna innebär att din pojkväns skuld minskar, vilket innebär att hans förmögenhet ökar (förutsatt att värdet på bostadsrätten inte minskar, vilket i sin tur påverkas av marknaden). Räntan i sin tur påverkar inte din pojkväns förmögenhet. Räntan är en kostnad för att få ha lånet, lånet som i sin tur krävs för att äga lägenheten. En kostnad precis som en hemförsäkring eller mat och dylikt.Även hemförsäkringen, mat och liknande tycker jag att det är rimligt att ni delar på. När det kommer till renoveringar och dylikt anser jag det inte orimligt att din pojkvän står på dessa då de påverkar bostadsrättens värde positivt.Hoppas att jag lyckades hjälpa er lite och att du fick svar på frågan!Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Uppsagt hyresavtal innan tillträde

2015-07-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag tecknade ett hyresavtal på löpande tid med tre månaders uppsägningstid med inflyttning den 1 juli. Men innan vi flyttade in fick jag ett nytt jobb som gjorde att vi måste flytta till annan ort igen. Jag sade upp hyresavtalet 30 juni innan vi flyttade in och vi kommer nu att flytta i slutet av augusti. Jag undrar nu om jag har tre månaders uppsägningstid, dvs att jag är skylldig att betala hyran t.o.m. sept?Hur kan man tolka sista meningen i andra stycket i §6? "Sker uppsägning innan hyresgästen tillträtt lägenheten, upphör avtalet dock genast att gälla."Eftersom jag sa upp avtalet innan vi tillträtt, är då avtalets uppsägningstid på tre månader gällande eller inte?Har jag då en veckas uppsägningstid som anges i §4, då jag bara kommer att bo ca 1 1/2 månad i bostaden?
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagbestämmelserna som blir tillämpliga i detta fall och som du också refererar till finns i hyreslagen/jordabalkens 12 kap, se https://lagen.nu/1970:994#K12. Först kan vi konstatera att eftersom hyresavtalet du tecknat gäller löpande, det vill säga på obestämd tid, kan sägas upp för att tidigast upphöra det månadsskifte som infaller tre månader efter du har sagt upp det, 4 § 1 st p 1. Detta innebär att eftrersom uppsägning skett den 30 juni upphör hyresavtalet att gälla 30 september. Andra stycket i 4 § gäller endast om man ingått ett hyresavtal på bestämd tid, vilket du inte har gjort. Därmed blir uppsägningstiden tre månader och inte en vecka som svar på din fråga.Regelrn i 6 § andra stycke blir inte heller den tillämplig i detta fall. Där anges att om ”man av annan orsak har rätt att frånträda avtalet” och tillträde inte har skett så har man inte någon uppsägningstid överhuvudtaget. Denna ”annan orsak” handlar dock om exempelvis avtalsbrott eller liknande från motpartens sida, inte att man får ett jobb på annan ort. Ett exempel som tas upp i doktrinen är då ett par flyttar ihop och den ena hyr ut sin lägenhet i andra hand. Skulle förhållandet upphöra innan andrahandshyresgästen tillträtt lägenheten har inte sambon rätt att få sin lägenhet tillbaka direkt. Det är alltså ytterligare ett exempel på vad som inte anses vara ”annan orsak”.I ditt fall måste du alltså betala hyran t.o.m 30 september eftersom uppsägningstiden är på tre månader.Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid vid muntligt hyreskontrakt

2015-07-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Hyrde ett hus och flyttade in 10 april, märkte rätt snabbt att huset var i dåligt skick och det var inte hållbart. Så sa till hyresvärden i mitten av maj att jag skulle flytta. Flyttade ut 1 juni.Hyresvärden påstår att jag har tre månadersuppsägning, dock har vi inte skrivit något avtal eller diskuterat det innan uppsägningen. Vad gäller? Känns inte som några tre månader gäller när det inte finns något skrivet eller avtalat. Han hotar med att anmäla mig nu.
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hyresfrågor regleras i kapitel 12 Jordabalk (1970:994) (JB) och bestämmelserna däri ska tillämpas såvida inte för hyresgästen mer förmånliga villkor avtalats. Ett hyresavtal behöver inte vara skriftligt för att vara giltigt. Även muntliga hyresavtal har således rättslig verkan. Om den överenskommelse du haft med hyresvärden avsett hyra på bestämd tid upphör avtalet vid hyrestidens utgång, JB 12:3 2 st. Har istället avtalet ingåtts för bostadslägenhet på obestämd tid är uppsägningstiden tre månader från det närmast inträffade månadsskiftet, JB 12:4 1 st 1 p. Det finns emellertid möjlighet att säga upp ett hyresavtal med omedelbar verkan, JB 12:6. Den information du angivit om att huset var i dåligt skick är dock inte tillräcklig för att bedöma om förutsättningar för omedelbar uppsägning föreligger. Vänligen,

Försäljning av samägd egendom

2015-07-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag skildes två år sedan. Vi har fortfarande stugan kvar dvs ägarätt, 50% var sig.Jag hade önskat att han löser ut mig från huset belopp enligt husvärde plus inkomst från hyran som vi hyr ut. Han vägrar. Jag vill inte ha huset eftersom vi akut övertog makens föräldrars hus då. Försäljning gick dåligt därför vi hyr ut huset. Då jag måste vänta efter nya trekammaravslopp insatta nästa år så kan vi sälja hus men jag inte vill fortsätta. Då det blir tre år jag står ut trots vi är länge sedan skilda. Finns något lag att tvinga honom att lösa ut mig?
Daniel Scharff |Tack för din fråga!I ditt fall aktualiseras lagen om samäganderätt (1904:48 s. 1). Lagen tillämpas då två personer gemensamt äger egendom. Den är dispositiv, vilket innebär att innehållet i lagen kan avtalas bort. Har du och din före detta avtalat något om en viss situation gäller alltså det som står i avtalet angående den situationen, inte det som framgår av lagen som jag redogör för här.För att förfoga över den samägda egendomen i sin helhet krävs samtliga delägares samtycke. Om man läser 2 § i lagen om samäganderätt motsatsvis framgår dock att varje delägare får förfoga över sin egen del. Du kan alltså sälja din andel till vem du vill och för hur mycket du vill, så länge du inte har kommit överens om något annat med din före detta.Han kan aldrig bli tvingad att lösa ut dig. Har ni avtalat om att du inte ska få sälja din del utan samtycke så finns däremot en möjlighet att hos tingsrätten begära att offentlig auktion hålls avseende hela egendomen, se 6 § lagen om samäganderätt. Om inte synnerliga skäl föreligger bifalles normalt en sådan begäran även mot andra delägares vilja. Vid en försäljning på offentlig auktion tillkommer flera kostnader och försäljningspriset blir normalt sett lägre än om ni kommer överens om en försäljning.Med vänliga hälsningar