Bevittning av gåvobrev gällande fastighet

2014-03-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Gåvobrev i samband med gåva av fastighet skall bevittnas av två personer. Om den ena personen är syster till gåvotagaren samt hennes man. Kan dessa personer bevittna eller är de jäviga och får ej bevittna?
Matilde Hellsten |Hej! Gällande gåva av fast egendom regleras detta i 4 kap. 29§ Jordabalken (https://lagen.nu/1970:994). Enligt denna bestämmelse gäller, med hänvisning till 4 kap. 1-3§§ och 7-9§§ JB, samma krav som vid upprättandet av ett köpekontrakt av fast egendom. Det finns inget krav på bevittning för att köpekontraktet eller gåvobrevet ska vara giltigt i sig, men däremot är det ett krav vid lagfartsansökan, se 20 kap. 7§ 1p. och 20 kap. 8§ JB.Det finns inget hinder mot att låta närstående bevittna handlingarna i dessa fall (jämfört med t.ex. arvsrätten).Vänligen,

översikt av markägares, arrendators, och tilltänkt markköpares relation

2014-03-21 i Arrende
FRÅGA |Jag har läst jordsbalken 7 kap. 11 §§ men förstår inte. Jag har en gård och har utarrenderat mark ett år i taget till samme arrendator. Avtalet är muntligt. Jag har för avsikt att överlåta gården inom någon månad. Till arrendatorn har jag sagt att han kan ha kvar arrendet så länge jag äger gården men jag kan inte svara för hur en ny ägsre av gåtden ställer sig. Vad ska jag yytterligare göra för att alla parter skall slippa problem i form av tvist om arrendstorns fortsatta rätt till att arrendera marken? Det finns ännu ingen köpare av gården.
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga!1 - I första hand så bör du för din egen skull vid överlåtelsen av fastigheten upplysa om arrendeförhållandet, eftersom att köparen har rätt till nedsättning av köpeskillingen om fastigheten besvärats med nyttjanderätt, och köparen varit i god tro om att den inte var det (JB 4:17 och 12)2 - enligt JB 8:3 ska ett avtal om arrende vara skriftligt. Ifall arrendet redan är tillträtt och skriftligt avtal inte föreligger, så kan markägaren bli skyldig att utge skadestånd till arrendatorn ifall denne lider skada av att ett riktigt arrendeavtal senare inte blir av.3 - Om arrendering skett genom skriftligt avtal och tillträde skett innan överlåtelsen, så gäller arrendet mot den nya ägaren, enligt JB 7:13. Detta återkopplar till punkt 1 och 2 i mitt svar, att om du gör arrendeavtalet skriftligt så blir det alltså giltigt mot den nye markägaren, men du lider risk för ekonomisk skada. Om avtalet förblir muntligt så lider du istället risk för skadeståndsskyldighet enligt kravet på skriftliga avtal om arrenden.4 - Man kan ponera över möjligheten att om du inte gör arrendeavtalet skriftligt, men gör ett förbehåll om det vid marköverlåtelsen, som JB 7:11 föreskriver, så skulle en nyttjanderätt (men inte arrende) föreligga som den nye ägaren behöver respektera. Om detta vet jag inte säkert.5 - För olika typer av arrende föreligger olika regler för hur arrendena ska sägas upp. Eftersom att arrendet redan är tillträtt så förmodar jag att du bör iaktta reglerna för uppsägning av arrendeformen i fråga, för att undgå skadeståndsansvar enligt JB 8:3, punkt 2 i mitt svar.Om du behöver ytterligare hjälp så går det bra att ställa en ny fråga, höra av sig till vår telefonrådgivning, eller om det endast är en mindre fråga använda kommentarsfältet här nedan.Vänligen,

Möjlighet att unkomma besittningsskydd vid uthyrning av lägenhet?

2014-03-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag avser att hyra ut en lägenhet i ett fristående hus på min fastighet. Vad gäller? Får hyresgästen besittningsrätt på lägenheten eller har jag möjlighet att säga upp hyresgästen om jag senare får behov av den själv? Tacksam för svar Sten Gustavsson
Miranda Lymeus |Hej!Bestämmelserna om besittningsskydd finns i Jordabalken 12 kap. 45 § och framåt. Huvudregeln när det gäller bostadslägenheter är att man har rätt till förlängning när hyresvärden säger upp avtalet. Det finns dock en rad uppräknade fall i JB 12 kap. 46 § där hyresgästen inte har någon sådan rätt. Dels gäller det sådana mer extrema fall som att lägenheten är förverkad eller att huset ska rivas. Därutöver saknas också besittningsrätt exempelvis om lägenheten inte längre ska användas som bostad och det inte är oskäligt mot hyresgästen att hyresavtalet upphör samt när lägenheten ingår i ett en- eller tvåfamiljshus, uthyrningen inte inte ingår i affärsmässig verksamhet och hyresvärden själv har ett sådant intresse av att använda lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta. Dessutom finns en generell regel som säger att undantag från besittningsskyddet också kan göras i andra fall än de uppräknade om det inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller är oskäligt mot hyresgästen. I övrigt är det möjligt att träffa en överenskommelse om att besittningsskyddet inte ska gälla. En sådan måste dock godkännas av hyresnämnden för att vara giltig. Hyresnämnden godkänner bara sådana överenskommelser om det finns godtagbara skäl. Om överenskommelsen ska gälla i mer än 4 år fram i tiden krävs extra god motivering.I några fall behövs inte hyresnämndens godkännande om man träffat en överenskommelse. Det gäller dels om överenskommelsen träffas efter det att hyresförhållandet inletts, i vilket fall man förstås måste vara beredd på att hyresgästen inte går med på att avsäga sig sin besittningsrätt. Dessutom gäller undantag även i fall då överenskommelsen träffas på förhand under förutsättning att den bara gäller under 4 år och bara i tre uppräknade situationer. Här kan framför allt en vara intressant för dig, nämligen om hyresrätten avser en lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus och uthyrningen inte är affärsmässig samt hyresvärden ska bosätta sig i huset eller överlåta det.Av tids- och utrymmesskäl är det inte möjligt att räkna upp alla undantag från besittningsskyddet och undantagen från undantagen här. Eftersom att jag inte heller vet vad det är för ett sorts hus lägenheten ligger i och vilket motiv du har för att inte vilja ge besittningsrätt är det extra svårt att säga vilka möjligheter just du har. Generellt kan man i alla fall säga att ett besittningsskydd inte får brytas utan grund (bara för att man vall ha undan hyresgästen). Vid bedömningen av om det är oskäligt mot hyresgästen att hyresavtalet upphör tas hänsyn till parametrar som exempelvis hyresgästens möjligheter att hitta en annan bostad, alltså hens behov av lägenheten.Lagrummen hittar du https://lagen.nu/1970:994.Mer information och kontaktuppgifter till hyresnämnden hittar du här http://www.hyresnamnden.se/Besittningsskydd/Besittningsskydd---Bostad/.Med vänlig hälsning,

Hyra två lägenheter och folkbokföring

2014-03-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Får man hyra två lägenheter samtidigt i 2 olika kommuner och var ska man då vara folkbokförd?
Sarah Saajakari |Hej!Det finns inga juridiska hinder för att hyra flera hyresrätter. Däremot kan det uppstå problem gentemot hyresvärden och hur denne ser på saken, till exempel gällande andrahandsuthyrning och att hyresgästens besittningsskydd till lägenheten försvagas vid innehav av två lägenheter.När en person kan anses vara bosatt på fler än en fastighet ska personen folkbokföras där den regelmässigt tillbringar sin dygnsvila och anses har sin egentliga hemvist, 7§ folkbokföringslagen https://lagen.nu/1991:481#P7S1.Beroende på hur ofta en person med två lägenheter tillbringar tid i vardera lägenhet, kan det hända att personen har dubbel bosättning. Det här gäller när personen vistas minst en gång i veckan, två gånger varannan vecka eller motsvarande i vardera lägenhet.Var man vid dubbel bosättning ska vara folkbokförd beror på boendesituationen och bedömningen görs med hänsyn till samtliga omständigheter, sådana omständigheter kan till exempel vara var din arbetsplats/studier finns eller om du bor med din familj i någon av lägenheterna.Med vänliga hälsningar,

Klagande grannar i flerfamiljshus

2014-03-22 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Vi bor i ett flerfamiljshus, bostadsrätt, sedan 1 år tillbaka. Vi är 2 vuxna, 2 katter och har en son på ca 10 mån som håller på att lära sig gå. Jag är mammaledig men är väldigt sällan hemma dagtid och min sambo jobbar. Vi är väldigt lugna, för aldrig oljud, har aldrig fester, spelar musik osv. Vi har på senaste tiden fått ett antal klagomål på oss från grannarna under, som påstår sig bli störda av bl.a att vi går på golven så att dom inte hör sin tv.. Dom påstår att min sambo går som en elefant, och att vi skrämmer deras barnbarn som tror att de bor ett monster ovanför dem. Vi förstår ingenting. Självklart låter det lite mer från vår son då som stapplar fram, ramlar, tappar leksaker osv. Men vi anser att de inte är ett skäl att klaga. Dom har endast vid ett tillfälle kommit upp till oss, när vi var nyinflyttade och höll på att ställa in ljudet på stereon kl 14 på en måndag, och klagat, alla andra gånger har de gått direkt till föreningsordförande. Jag har pratat med honom, och vi ska nästa vecka ha ett möte. Vi har medlemmar i vår förening som är på vår sida. Nu till frågan - de påstår sig ha inspelningar av oss som de vägrar spela upp. Så min fråga är: Om de nu har gjort detta, är det lagligt? Har de rätt i vad de gör och säger? Tack på förhand! 
Johan Olsson |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Då ni bor i en bostadsrätt är det bostadsrättslagen som är tillämplig på er situation. I 7 kap finns bestämmelser om hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten, och i detta fall är 9§ intressant (se https://lagen.nu/1991:614#K7P9S1). I den stadgas att bostadsrätthavaren vid sin användning av lägenheten ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att de kan vara skadliga för hälsan eller som försämrar deras bostadsmiljö på ett sätt som skäligen inte bör tålas. Detta uttryck syftar på den allmänna uppfattningen om vad som skäligen bör tålas, och därmed så tar man i lagstiftningen ingen hänsyn till att vissa är känsligare än andra. Att spela musik eller se på tv på onormalt hög ljudnivå och vid sena tider på dygnet eller att ha ihärdigt skällande hundar i lägenheten är exempel på störningar som i längden inte ska behöva accepteras. Att ha enstaka fester eller högljudda tillställningar är tillåtet och sådant som grannarna får acceptera medans upprepade störningar av onormal styrka inte får förekomma. I ert fall verkar det inte vara fråga om några onormala störningar eftersom att ni aldrig anordnar fester eller spelar hög musik, utan snarare verkar det röra sig om en mycket känslig granne. Att ett barn lär sig gå är knappast någonting som kan anses som onormalt, och förutsatt att det inte rör sig om avsiktliga stampningar i golvet så är troligen inte en persons gångstil heller en onormal störning. Att ställa in ljudet på sin stereo klockan 14 på en måndag räknas inte heller som en allvarlig störning när det sker vid en så pass harmlös tidpunkt och vid ett enstaka tillfälle. Vad gäller inspelningarna som de har gjort av er, så tolkar jag situationen som att de har gjort inspelningarna i sin egen lägenhet för att bevisa hur de upplever ljudsituationen. I 4 kap 9 a§ brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1) finns en bestämmelse om olovlig avlyssning. Den stadgar att om någon i hemlighet avlyssnar eller spelar in tal i enrum, samtal mellan andra eller liknande kan dömas för olovlig avlyssning. I detta fall verkar dock dina grannars avsikt inte vara att faktiskt tjuvlyssna på era samtal eller förehavanden, utan snarare att spela in de störningar som de anser sig uppleva. Att genomföra en ljudupptagning i sin egen lägenhet kan knappast anses som straffbart enbart av den anledningen att ens grannar kan höras på samma inspelning. Sammanfattningsvis bedömer jag er situation enligt följande: Dina grannar har inte gjort sig skyldiga till någonting olagligt genom att spela in det ljud som de upplever sig störas av i sin lägenhet. Dessa störningar verkar dock, av det som ni berättar, inte vara tillräckligt allvarliga eller onormala i sin natur för att det skulle leda till någon åtgärd. En god relation med sina grannar är förstås givetvis att föredra och förhoppningsvis kan ni reda ut era problem och öka förståelsen för varandras situation genom ett möte. Med vänliga hälsningar,

Skoluppgift

2014-03-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej Här kommer min fråga, en gammal tentafråga från 2012 som jag inte kan ta mig igenom. Johansson har sedan en tid haft ekonomiska problem. Problemen kulminerade den 1 oktober förra året då hans fastighet, Bärby 1:1, utmättes på begäran av C-banken. Medelsfördelning efter den exekutiva auktionen är beräknat att ske den 1 april i år(2012). Följande anspråk gör gällande:1. A-banken har en fordran mot Johansson på 335 000 kr, varav 300 000 kr avser kapital och 55 000 kr avser ränta. Som säkerhet för sin fordran har banken två pantbrev i fastigheten, dels ett från 1982 på 100 000 kr, dels ett från 1983 på 200 000 kr. 2. B-banken har en fordran på 400 000 kr (360 000 kr kapital, 40 000 kr ränta) och panträtt avseende en inteckning från 1986 om 200 000 kr och en från 1992 om 200 000 kr. 3. C-banken har en fordran om 300 000 kr (200 000 kr kapital, 100 000 kr ränta). Banken har säkerhet i en inteckning från 1995 om 400 000 kr. 4. D-banken har en fordran om 100 000 kr (90 000 kr kapital, 10 000 kr ränta). Som säkerhet för fordran har banken ett pantbrev från 1997 på 100 000 kr. 5. Grannen Pettersson har enligt ett skriftligt avtal från 1990 rätt till båtplats på Johanssons fastighet. Avtalet har skrivits in som servitut 1990. 6. Den andra grannen, Svensson, åberopar ett arrendeavtal från 2001 vilket skrevs in samma år.Kostnaderna för försäljningen (förrättningskostnaderna) uppgår till 35 000 kr. Referensräntan uppgår till 2 procent. Upprätta en sakägarförteckning och ange skyddsbeloppet. Glöm inte att ange eventuella lagrum i delfrågorna ovan. Skulle bli jätteglad om ni kunde hjälpa mig med denna fråga!
Henrik Holmén |Hej! Vi uppskattar att du vänder dig till Lawline med din fråga, men vi har som policy att inte besvara skoluppgifter eller liknande. Att upprätta en sakägarförteckning kan vara krångligt, men det handlar i huvudsak om att arbeta metodiskt och därmed undvika enkla misstag. Beakta årtal, fordringsägare, eventuella ägarhypotek m.m. Om du inte finner någon användbar svarsmall råder jag dig att studera lagtext och lämplig kurslitteratur. Lycka till!Med vänlig hälsning, 

Hur beräkna ersättningsbelopp vid inlösen av arrenderätt?

2014-03-16 i Arrende
FRÅGA |Hur går man tillväga för att avgöra skälig ersättning för arrenderättens" värde"? Äger en jordbruksfastighet på vilken en tomt med 7 års arrendekontrakt finns. (5 år återstår av kontraktet). Ägaren av arrendekontraktet vill överlåta till sin dotter. På tomten finns en stuga som arrendatorn äger. Om jag inte vill ha en ny arrendator utan vill lösa in huset, har jag tydligen möjlighet att lösa in arrenderätt och hus. (enl. jorabalken 10 kap. 7§) Frågan är:Hur avgörs "skälig ersättning för arrenderättens värde" och värdet på huset? Vem avgör? Arrendenämnden?
Miranda Lymeus |Hej!Det stämmer som du säger, att du har rätt att lösa in arrenderätt och hus. Arrendatorn är nämligen skyldig att erbjuda dig detta innan han/hon överlåter arrendet till någon annan. Hur ersättningen ska beräknas anges inte i lagen. Som vägledning gäller dock att arrendatorn har rätt till en ersättning motsvarande vad arrenderätten är värd för honom/henne eller vad en annan arrendator skulle vara villig att betala för att få överta arrenderätten (alltså utöver arrendeavgiften i sig). Om byggnad ska lösas in får den räknas med i det totala värdet. Ett mycket enkelt räkneexempel, taget från lagkommentaren till jordabalken från 1970, är att om årsavgiften för arrendet är 400 kr samtidigt som årsavgiften för andra likvärdiga arrenderätter är 600 kr, så är arrenderättens värde 200 kr per år (alltså mellanskillnaden). Med andra ord kan värdet beräknas efter vad en arrendator kan tjäna genom att arrendera din mark jämfört med någon annans likvärdiga mark. Dessutom får man ta hänsyn till hur mycket som kvarstår av arrendetiden. I ditt fall handlar det om fem år och det totala värdet skulle med användning av siffrorna i exemplet därför bli 200x5=1000 kr. Den här typen av uträkning behöver dock inte alls vara tillräcklig. Det kan tillkomma omständigheter som gör att just den här arrenderätten är värd mer. Till exempel bör de kostnader arrendatorn haft för att uppföra huset på tomten ersättas. Ersättningen ska dock inte vara så stor att den lockar arrendatorn att i vinstsyfte låta markägaren lösa in arrenderätten. Lagstiftarens avsikt har alltså inte varit att arrendatorn ska kunna tjäna några nämnvärda summor pengar på inlösen.Med ledning av det ovanstående får ni försöka förhandla er fram till ett ersättingsbelopp. Om det är omöjligt att komma överens får tvisten tas till allmän domstol (tingsrätten). Ersättningen bestäms då baserat på parternas yrkanden och fastställs genom dom.Med vänlig hälsning,

Köp av fastighet

2014-03-15 i Köpavtal
FRÅGA |Jag har precis sålt min fastighet. Köpekontraktet skrevs på i slutet på november och överlåtelsen skedde 3 mars. Dagen innan överlåtelsen gjordes en besiktning av städningen av köparen och tack vare att jag inte kunde närvara fick köparen nyckeln som städfirman hade använt. När jag på förmidagen på överlåtelsedagen (fortfaradne innan överlåtelsen ägt rum) besökte huset visar det sig att köparen sålt köksinredningen på Blocket varför denna var delvis nedmonterad. När jag meddelade mäklaren om vad som hänt sa han att det enligt lagen är "luddigt" gällande när ägarbytet sker, vid konstraktsskrivning, vid överlåtelsen eller när köparen har blivit lagfaren ägare. Vad gäller? Kan jag kräva skadestånd för det inträffade?
Haris Catovic |Hej! Tack för din fråga!Vid köp av fast egendom uppställer lagen ett antal formkrav för att köpet ska vara giltigt. Dessa återfinns i 4 kap. 1 § jordabalken (JB). De krav som ställs för ett giltigt fastighetsköp är (1) upprättande av köpehandling som (2) innehåller uppgift om köpeskillingen och den fastighet som överlåts och (3) undertecknas av säljaren och köparen samt (4) en överlåtelseförklaring av säljaren som förklarar att fastigheten överlåts till köparen.När samtliga dessa kriterier är uppfyllda har parterna ingått ett bindande fastighetsköp. I detta fall blev fastighetsköpet bindande när köpekontraktet skrevs under i slutet av november, under förutsättning att köpehandlingen uppfyller de övriga kraven. Ibland kan även tvist uppkomma om vad som ska ingå i fastighetsköpet, d.v.s. om vissa tillbehör till fastigheten ska anses ingå i köpet eller inte. Köksinredning utgör tillbehör till fastigheten och kommer därför ingå i fastighetsköpet, 2 kap. 2 § 1 och 2 st. 1 p. JB. Sammanfattningsvis innebär detta att köparen blev ägare av fastigheten när köpekontraktet skrevs under i november och kan därför sälja köksinredningen om han så vill.Lycka till!Hälsningar,