Överlåtelse av andel i samägd fastighet

2016-06-29 i Köpavtal
FRÅGA |Jag äger 50 % av vårt hus och mina söner 25% vardera vilket de ärvde då deras far gick bort för 3 år sedan. Nu vill ena sonen köpa eget men jag och andra sonen vill gärna behålla huset och därmed köpa ut honom. Vi r överens alla tre om denna lösning.Hur går man tillväga och visst kan man göra så? Tacksam för svar Mvh Maria.
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du och din ena son kan absolut köpa din andra sons andel av fastigheten. Det ni behöver göra är att:1. Upprätta köpehandling, 4 kap. 1 § jordabalkenNi tre måste skriftligen upprätta en köpehandling som skrivs under av alla tre där det framgår att din sons andel på 25 % av fastigheten överlåts, dvs. säljs, till dig och din andra son och att ni tar över 50 % vardera av hans andel. Ni bör även ange fastighetens namn, till exempel Berga 1:8 i Lyckeby kommun. Av handlingen ska även framgå vilket pris ni har kommit överens om för köpet.2. Ansök om lagfartNär ni har upprättat och skrivit under köpehandlingen är andelen i fastigheten överlåten på dig och din son. Det krävs då enligt 20 kap. 1 § jordabalken att ni ansöker om lagfart för den andel ni har köps (ni har lagfart sedan tidigare för den andel ni för närvarande äger). Ni måste, enligt 20 kap. 2 § jordabalken, ansöka om lagfart inom tre månader från det att köpehandlingen upprättats.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Muntlig överenskommelse vid fastighetsköp

2016-06-29 i Köpavtal
FRÅGA |Är muntlig överenskommelse med handslag bindande för fastighetsköp?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som utgångspunkt är muntliga avtal gällande i svensk rätt. Dock gäller vid fastighetsköp vissa krav på avtalets form för att avtalet ska vara gällande. Dessa krav är att avtalet ska vara skriftligt och att det ska vara underskrivet av både säljare och köpare, vidare ska avtalet innehålla en överlåtelseförklaring och ett pris, Jordabalken 4kap 1§. Detta innebär alltså att en muntlig överenskommelse med handslag inte är bindande för fastighetsköp. Hoppas detta gav svar på din fråga! MVH

Överlåtelse av andel i samägd jordbruksfastighet

2016-06-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Tre delägare i jordbruksfastighet. Kan två av parterna ingå avtal att den ena köper ut den andra utan den tredjes godkännande?
Alexander Ahlfont |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en jordbruksfastighet ägs av minst tre delägare tillämpas lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt och till viss del även lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter. Lagen om samäganderätt är dispositiv, vilket betyder att den endast gäller om delägarna inte har avtalat om någonting annat.Har ni inte i avtal reglerat hur beslut rörande fastigheten ska fattas, måste enligt lagen om samäganderätt samtliga delägare enas i frågan för att fatta ett giltigt beslut. Därför kan inte två delägare besluta att en andel av fastigheten överlåts om den tredje inte har accepterat att så ska ske.Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Hyra av privat villa - Uppsägningstid innan tillträde

2016-06-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej.jag och min familj skulle hyra ett möblerat hus privat fom 1/9-2016. Nu har vi valt att säga upp avtalet idag (20160628). Då hävdar hyresvärden att jag trots det ska betala en månads hyra. han hänvisar till följande text i avtalet: "2.Hyrestiden är från och med 2016-09-01 tills vidare med en (1) månads uppsägningstid för hyresgästen och två (2) månaders uppsägningstid för hyresvärden. Uppsägningstiden beräknas från sista datum i den månad då uppsägning av detta hyresavtal sker3.Hyran är 10 000 kr per månad och betalas i förskott till bankkonto"Han s resonemang i mail är följande: "Ni har signerat ett kontrakt där ni förbinder er att hyra huset från och med första september. Därefter börjar en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden är giltig först efter en månad. Ni bryter ett kontrakt ni ingått där ni förpliktat er att betala en månad."Enligt mig så säger inte den avtalet att vi ska betala då jag idag har sagt upp avtalet.
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att uppsägningstiden är en månad står i överensstämmelse med bestämmelserna för privat uthyrning av ex. villor som sedan 1 februari 2012 återfinns i "Lagen om uthyrning av egen bostad." Hyresavtalet är däremot inte giltig till den del det stadgar att två månaders uppsägningstid gäller för hyresvärden. Enligt den refererade lagen har hyresvärden minst tre månaders uppsägningstid eller längre om parterna avtalat om detta.Hyresvärden har emellertid rätt i sitt påpekande om att ni har skrivit på ett kontrakt som binder dig till att hyra lägenheten under de villkor som gäller enligt hyreskontraktet. Ni är tvungen att följa dessa. Uppsägningstiden gäller från och med den avtalade tillträdesmånaden tills dess att uppsägningstiden löper ut, vilket i ert fall är en månad.Trots att ni i ert fall ångrat er innan ni flyttat in måste ni dessvärre betala en månads hyra under uppsägningstiden.

Regler för staket

2016-06-29 i Fastighet
FRÅGA |Hej!vad gäller när en granne vill sätta upp ett stängsel för sina hundar? Hur nära vår tomtgräns får stängslet vara?
Melanie Ascough |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänna bestämmelser om rättsförhållandet mellan grannar återfinns i 3 kapitlet, Jordabalken (JB). Huvudregeln gällande rättsförhållandet mellan grannar regleras i 3:1 Jordabalken, där stadgas den allmänna principen om att visa hänsyn gentemot grannar och omgivning. Gällande staket omfattas dessa inte av bygglovsplikt, under förutsättningen att staketet är av sedvanlig utformning och höjd, samt att det ska beredas plats för underhåll. Vad som är sedvanlig höjd beror på reglerna i din kommun. Olika kommuner har olika regler angående hur staket ska utformas, därför råder jag dig att kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun för att få svar på vad som gäller.Jag hoppas att det här gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Undersökningsplikt vid fastighetsköp

2016-06-29 i Fel i fastighet
FRÅGA |Vi har sålt ett hus som är 9 år gammalt. Köparen har varit på två visningar samt varit där med besiktningsman. Nu hävdar köparen att duschen inte fungerar som den ska i bubbelbadkaret eftersom man måste trycka på knappen och hålla den inne när man duschar. Vi har aldrig sett detta som ett problem eftersom vi använt bubbelbadkaret som just badkar. Min fråga är ska vi betala köparen för att få felet åtgärdat eller faller detta under deras undersökningsplikt?
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar frågan som att den gäller en försäljning av fastighet och inte bostadsrätt. Köparen har en undersökningsplikt vid fastighetsköp. Denna plikt regleras i Jordabalken 4 kap 19 § stycke 2. Köparen har en långtgående undersökningsplikt som sträcker sig även till små och trånga utrymmen. Även fel som borde upptäckts av en besiktningsman omfattas av köparens undersökningsplikt. Om säljaren lämnar lugnande besked gällande fastighetens skick, minskar köparens undersökningsplikt. Säljaren har dock ingen generell upplysningsskyldighet, men säljaren får inte hålla tyst om fel i fastigheten som han varit medveten om (se NJA 2007 s.86). Högsta domstolen anför följande i domskälen ''Det anförda innebär att det finns skäl för att en säljare av fast egendom - liksom en säljare av lös egendom i befintligt skick - i viss utsträckning bör vara skyldig att upplysa köparen om förhållanden som han känner till och som köparen bort upptäcka men förbisett. Säljarens underlåtenhet att lämna upplysning i nu avsedda situationer kan i allmänhet anses strida mot tro och heder. Det är emellertid inte nödvändigt att förfarandet kan inordnas under 33 § avtalslagen för att vetskapen och underlåtenheten att lämna upplysning skall medföra att köparen får göra gällande att fastigheten är felaktig, även om köparen hade kunna upptäcka felet vid ett fullgörande av sin undersökningsplikt.'' Om ni har vetat om att det finns ett fel i badkaret men inte upplyst köparen om det kan det, beroende på omständigheterna och om ni faktiskt ansåg att det var ett fel och medvetet inte ville att köparen skulle veta om felet, bli skyldiga att åtgärda felet/kompensera för värdeminskningen.

Skador från överhängande träd

2016-06-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har en granne so har ett träd som hänger över till stora delar, stammen är ngr cm över tomtgräns. Nu är trädet nästan dött och stora tunga grenar har knäckts och ligger i trädkronan. Under trädet har vi ett uthus som kommer att skadas när grenar trillar ner. Grannen vill inte ta mer trädet. Vad gäller ang de skador som kommer att uppstå om inte grannen tar ner trädet?
T E |Hej och tack för er fråga!Om grenar från grannens träd skadar ditt uthus är det som huvudregel din hemförsäkring som täcker skadan och således du som får betala självrisken. För att undvika denna kostnad måste du påvisa att din granne varit vållande genom att till exempel grannen borde ha förstått att det fanns risk att trädet var ruttet eller liknande vilket kunnat leda till skada. I sådant fall borde grannen ha tagit ner trädet och genom att inte ha gjort det varit vållande till skadan.Om grannen inte anses vållande kan du skicka in en stämningsansökan till domstol. För de flesta är det dock bäst att försöka lösa problemet utanför domstol och på så sätt undvika att hamna i en rättsprocess mot sin granne. Det du enligt lagen har rätt att göra är att ta bort grenar och rötter som orsakar olägenhet och tränger över tomtgräsen, se 3:2 1 st. Jordabalken (här). Stammen som går över tomtgränsen får du dock inte ta bort och de grenar och rötter som tas bort ska avlägsnas på ett sätt att trädet inte dör av ingreppet då det kan leda till att du blir ersättningsskyldig. Det är dock av vikt att du informerar din granne så att denne ges möjlighet att själv vidta åtgärder, något som jag förstått att du redan gjort. Grannen bör få skälig tid på sig att vidta åtgärder med de överhängande grenarna, man brukar tala om tre till sex månader innan det är fritt för dig att själv ta ner dem. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Uppsägning av hyreslägenhet innan tillträdesdagen

2016-06-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag ha i juni 2016 skrivit under ett kontrakt till en hyreslägenhet,tillträde 1.septmeber.Jag ha nu ångrat mig och vill gärna säger upp lägenheten.Det är 3 månader uppsägningstid och jag undrar när uppsägningstiden börja? Hyresvärden menar att det är 3 månader från 1.september(sep/okt/nov) kan det stämmer?
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att uppsägningstiden är tre månader står i överensstämmelse med bestämmelserna i "hyreslagen", 12 kap jordabalken. Då du har skrivit på ett kontrakt som binder dig till att hyra lägenheten under de villkor som gäller enligt hyreskontraktet, är du tvungen att följa dessa. Uppsägningstiden gäller från och med den avtalade tillträdesmånaden tills dess att uppsägningstiden löper ut, vilket i ert fall är tre månader.Trots att ni i ert fall ångrat er innan ni flyttat in måste ni dessvärre betala tre månaders hyra under uppsägningstiden.