Bättre rätt till bostad mellan syskon

2017-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag och min syster fick ta över vårans pappa hyresrätt när han gick bort. Jag har bott i lägenheten i 3 år medan min syster pluggade i lund. under denna tid har jag betalat hela hyran. Har jag i så fall större rätt till lägenheten om det i värsta fall skulle bli en tvist?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga att döma tolkar jag det som att ni båda har skrivit under på förstahandskontraktet. När det gäller bestämmelser om "bättre rätt", återfinns sådana endast i äktenskapsbalken och sambolagen, vilka inte är tillämpliga i detta fall. Det bör emellertid kunna sägas att ni innehar bostaden med samäganderätt (1 § lag om samäganderätt), eftersom en hyreslägenhet är att anses som lös egendom. Skulle en eventuell tvist uppkomma, erbjuder dock inte samäganderättslagen någon precis lösning, eftersom lagregleringen i sådana fall stadgar att egendomen kan överlåtas eller testamenteras, vilket hyresrätter inte får göras (12 kap. 65 § jordabalken). En hyresrätt får dock överlåtas till ett syskon, men för det krävs att syskonen varaktigt sammanbott i tre år (12 kap. 34 § jordabalken), vilket inte är fallet. Det bör heller inte vara aktuellt med en analog tillämpning (bestämmelse i annan lag tillämpas på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas) av reglerna om "bättre rätt" i sambolagen, eftersom hyresrätter inte kan tillräknas något legalt marknadsvärde. Förmodligen bör vid en tvist ses till att du har betalat hyran i tre år och att du bör ha bättre rätt till bostaden. Omständigheterna är dock vaga, varför jag inte kan ge dig ett precist svar.Vänligen

Hyresvärdens rätt till tillträde till lägenheten vid förbättringsarbeten

2017-10-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, min fråga är. Hur lång tid innan en planerad i detta fall ventilationsinstallation i en restaurang i hyresfastigheten jag bor i behöver min fastighetsägare meddela mig som hyresgäst. Arbetet kommer att innebära arbeten även inne i min lägenhet. Jag har hund och behöver framförhållning. Min fråga är finns det riktlinjer för detta iom att arbetet ej är akut.
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om rättigheter och skyldigheter hyresvärd och hyresgäst emellan hittar du i 12 kap. jordabalken (JB), den s.k. hyreslagen.Utgångspunkten är att hyresgästen har en exklusiv nyttjanderätt till sin lägenhet. Hyresvärden har dock fortfarande viss rätt att få tillträde till lägenheten, bland annat då arbeten eller tillsyn behöver företas.Enligt 12 kap. 26 § JB har hyresvärden rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utföra nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada, alltså sådana arbeten som är av skyndsam karaktär. I andra stycket samma paragraf stadgas också en rätt för hyresvärden att få tillträde till lägenheten för att utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten, om hyresvärden säger till minst en månad i förväg. Med förbättringsarbeten avses både reparationer och standardhöjande åtgärder. Mindre ingripande arbeten får inte utföras under den sista hyresmånaden, om inte hyresgästen lämnar sitt samtycke.Hyresvärden har alltså en rätt att få tillträde till lägenheten, men när det gäller arbeten av mindre brådskande art är det möjligt för hyresgästen att begära att hyresvärden har viss framförhållning. Paragrafen stadgar också en skyldighet för hyresvärden att se till att hyresgästen inte vållas onödiga olägenheter på grund av förbättringsarbeten, vilket innebär att hyresvärden måste ta viss hänsyn till hyresgästens önskemål om tid för tillträde.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.Vänligen,

Vad kan man göra om en inneboende vägrar flytta?

2017-10-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej jag hyr ut ett rum i min 2a där jag bor med min dotter som är 1 år. Vår inneboende kom hem med en hundvalp en dag utan att säga något om detta, och detta har självklart lett till kompliaktioner då både jag och dottern är pälsallergiker och inte kan befinna oss i lägenheten. På kontraktet har vi ej skrivit något om husdjur då det inte var aktuellt. Vi har skrivit att kontraktet gäller från 2017-07-15 till och med Augusti 2018 men med 2 månaders uppsägningstid från båda hållen.Kan jag säga upp henne? Har sagt att hon måste flytta flertal gånger men hon vägrar och jag och dottern får sova hos familj så länge. Har postat ett uppsägningsbrev om uppsägning men tvivlar på att hon kommer skriva under det.Hur kan jag lösa detta smidigast så jag och lillan kan få flytta hem igen?Supertacksam för Svar
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om den tvåa du bor i är en bostadsrätt eller hyresrätt. Detta är avgörande för om privatuthyrningslagen eller hyreslagen (12 kap. jordabalken(JB)) i första hand är tillämplig. Dock är många av reglerna gemensamma och bör leda till samma lösning på ditt problem. Du har alltid rätt att säga upp avtalet när du har en inneboende eftersom en inneboende inte har besittningsrätt, dvs. kan inte kräva att få bo krav på det sätt som en "vanlig" hyresgäst kan (12 kap. 45 § JB). Det krävs alltså inte att ni avtalat om att husdjur inte är tillåtna eller att din inneboende misskött sig på något sätt utan du har, oavsett anledning, alltid rätt att säga upp avtalet. Däremot har din inneboende generellt sett alltid rätt till tre månaders uppsägningstid då det är du som hyresvärd som säger upp avtalet, trots att ni avtalat om kortare tid. Det bästa är om du skickar uppsägningen i ett rekommenderat brev om du inte redan gjort det (12 kap. 8 § 4 st. JB). Då anses uppsägningen vara gjord det datum då avsändaren erhåller postkvittot. Detta är fallet oavsett om din inneboende väljer att inte lösa ut det rekommenderade brevet eller inte..Om din inneboende vägrar flytta ut efter det att uppsägningstiden gått ut råder jag dig att vända dig till Kronofogden. Där kan du få hjälp med avhysning och hur detta går till kan du läsa mer om här. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem betalar Lantmäteriets avgift när jag köpt loss min arrendetomt från kommunen?

2017-10-30 i Arrende
FRÅGA |Hej Jag har en stuga med arrendetomt idag som kommunen äger , kommunens tomt inkluderar flera tomter och vi har fått erbjudande om att köpa loss våra resp tomter som är utmätta med resp yta på vardera tomtVem betalar Lantmäteriets avgift när detta är klart?Mvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du har köpt loss en arrendetomt ska du ansöka om lagfart för att registrera att du är ny ägare av fastigheten. För att registrera lagfarten tar Lantmäteriet ut en expeditionsavgift för att täcka kostnaden för handläggningen som idag (2017) uppgår till 825 kronor. Det är normalt du som köpare som står för betalningen av denna avgift eftersom det är du som söker lagfart. För registrering av lagfarten ingår även att betala stämpelskatt motsvarande 1,5 % av det som är högst av köpeskillingen och fastighetens taxeringsvärde. Både säljare och köpare har ett gemensamt ansvar för att betala stämpelskatten. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hyresvärdens uppsägning av hyresavtal

2017-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har precis fått reda på att jag har blivit uppsagd från min hyresrätt. Anledningen är att min hyresvärd inte anser att jag har behov av lägenheten för att jag inte är hemma tillräckligt ofta. Jag är hemma några dagar i veckan men är borta ungefär lika ofta. Är detta anledning nog för att säga upp mig? Behöver de inte förvarna mig innan de säger upp mig? Behöver de dessutom inte ha bevis på att jag inte är hemma tillräckligt mycket?Jag försöker hitta något i hyreslagen om att jag måste vara hemma minst en viss del av min tid men hittar inget. Inget sådant står heller i mitt hyreskontrakt. Vad gäller?
Frida Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kapitel 12 i jordabalken utgör den så kallade hyreslagen, som är tillämplig på denna fråga.Om det finns grund för uppsägning så ska den först och främst vara skriftlig, om du hyrt lägenheten i mer än 3 månader (12 kap. 8 § JB). Det finns ingen rättighet att bli förvarnad av hyresvärden innan hen säger upp avtalet, men huvudregeln är att en uppsägningstid på 3 månader börjar att löpa, om man bott i hyresrätten i mer än 2 veckor (12 kap. 4 § JB). Det innebär att man fortfarande har rätt att nyttja hyresrätten i 3 månader till.Uppsägningsgrunder för hyresavtal regleras i 11–14 §, 16–18 § och 42 § i jordabalkens 12 kapitel. Att du blir uppsagd på grund av att du inte anses spendera tillräckligt mycket tid i hyresrätten är ingen giltig grund. Den grunden omfattas inte av någon av ovanstående bestämmelser. Uppsägningen är därav ogiltig då den varken har stöd i lag eller av hyreskontraktet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Undersökningsplikt vid köp av fast egendom

2017-10-30 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej , min fråga gäller om man är skyldig att besikta en bostadsrätt innan man köper den ? och vad händer om man inte blivit tillsagd eller fått rådrum natt göra det ? Det är ju så att jag har köpt en bostadsrätt och nu har det visat sig att tidigare ägare av bostadsrätten har installerat en köksfläkt som inte godkänns av föreningen samt en matavfallskranen som tydligen är ej tillåten ? Och detta hade vi ingen aning om ? Vem är det som ska ansvara för kostnaderna för att återställa de felen ? Är det inte konstigt att själv föreningen inte gjort nån besiktning efter att f.d. ägaren renoverat lägenheten och därefter bestämt sig för att sälja ? Vems fel är det ? hur gör man nu ?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bostadsrättsföreningen har ingen skyldighet att genomföra en besiktning utan vid köp av bostadsrätt har köparen en undersökningsplikt (19 § 4 kap. jordabalken). Säljaren ansvarar endast för dolda fel, d v s sådana fel som inte går att upptäcka med syn, lukt, känsel och hörsel utan att göra inverkan på fastigheten och inkluderar även svårtillgängliga utrymmen såsom t ex kryputrymmen och vind. Utgångspunkten är vad en genomsnittlig köpare kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning och om man som köpare inte är kunnig kan man ta hjälp av en besiktningsman. För att få åberopa felet måste du som köpare göra en reklamation hos säljaren och det är bättre om reklamationen sker skriftligen. Du får endast åberopa fel om du meddelar säljaren inom skälig tid efter det att du upptäckte felet (19 a § 4 kap. jordabalken). Det är en bedömning som görs från fall till fall i fråga vad som ska anses vara skäligt. Ta kontakt med säljaren av bostadsrätten och åberopa felen med köksfläkten och matavfallskvarnen i din reklamation; ta gärna beräknad kostnad för att åtgärda felen. Med vänlig hälsning,

Fastighetstillbehör, bostadsrätt och ägarlägenhet

2017-10-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |hej! Om jag har köpt en sommarstuga och under visningen sett en paviljong. När jag tillträder i huset så är den borta, den var lös i gården. Men när jag ringde säljaren berättade han att den inte ingick i fastigheten. Är detta korrekt? är han tillåten att göra så?Annan fråga: Min bror har bestämt sig för att köpa en lägenhet och jag föreslog bostadsrätt men han sa ägarlägenhet. Vad är det för skillnad och vad är den bästa investeringen.Tack på förhand!
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FastighetstillbehörFör att avgöra om säljaren hade rätt att ta med sig paviljongen måste man titta på vad som ingick i själva fastigheten vid köpet. Den kan antingen vara fastighetstillbehör eller avtalas speciellt mellan köpare och säljare att den ska ingå i köpet. Saker som tillhör fastigheten får en säljare inte ta med sig vid flytt. Jag uppfattar det av din fråga som att du och säljaren inte i köpeavtalet avtalat speciellt om att paviljongen skulle vara kvar. Det alternativet som finns kvar är då i fall paviljongen varit fastighetstillbehör.Vad som utgör tillbehör till en fastighet regleras i 2 kap. jordabalken. Se den lagen här.Som fastighetstillbehör räknas bland annat byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som tillförts fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap. 1 §). Eftersom att paviljongen inte är en byggnad, stängsel eller ledning får det anses falla under kategorin anläggning. Frågan är då om paviljongen tillförts fastigheten för stadigvarande bruk. För att svara på den frågan utgås från vad säljaren hade för avsikt när han tillförde paviljongen till fastigheten. Det krävs att tanken var att den skulle finnas mer permanent på fastigheten.Eftersom att paviljongen endast stod löst och var enkel att flytta på skulle jag säga att det inte var tanken att den skulle finnas permanent på fastigheten. Paviljongen räknas då inte som fastighetstillbehör. Säljaren har alltså rätt att ta med sig den när han flyttar.Bostadsrätt vs. ägarlägenhetEn bostadsrätt utgör en andel i en bostadsrättsförening. När man köpen en bostadsrätt köper man en andel i en fastighet som bostadsrättsföreningen äger. En bostadsrätt räknas inte som fast egendom (en fastighet) utan som lös egendom.En ägarlägenhet räknas som fast egendom och vid köp av en sådan äger man själva lägenheten och har rätt att disponera den på det sättet som man själv vill. Det finns alltså ingen förening som bestämmer vissa saker som det gör med en bostadsrätt. Däremot finns det en samfällighetsförening som har hand om de gemensamma utrymmena, tex trapphus. Skillnaden mellan en bostadsrätt och en ägarlägenhet är dels att en bostadsrätt är lös egendom och en ägarlägenhet är fast egendom och dels att man som ägare har mer bestämmanderätt över sin lägenhet om det är en ägarlägenhet. Med ökad bestämmande rätt kommer dock mer ansvar. Att äga en ägarlägenhet kan sägas vara som att äga en villa, du ansvarar för hela fastigheten själv medan en bostadsrättsförening har visst ansvar om du bor i bostadsrätt. Det är även olika regelverk som reglerar de olika bostadsformerna. Bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen (se den här) och ett köp av bostadsrätt regleras av köplagen (se den lagen här). En ägarlägenhet regleras av jordabalken som hänvisats till tidigare i svaret.Vilken boendeform som är bäst kan alltså sägas bero på hur mycket bestämmanderätt och ansvar man vill ha för sitt boende. Det är därför svårt att avgöra vilket som är den bästa investeringen, man äger sitt boende i båda fallen men på olika sätt. Det ska dock sägas att det finns betydligt fler bostadsrätter än vad det finns ägarlägenheter då ägarlägenheter är ett relativt nytt fenomen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är bostadsföreningen skyldig att bekosta installation av en ny avloppsledning?

2017-10-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! För drygt tre år sedan köpte vi ett bostadsrättsradhus, byggår 1983. Nu har vi börjat renovera tvättstuga och badrum. Det upptäcktes då att golvbrunnen i tvättstugan inte var kopplad till avloppet. Allt vatten har runnit ner under huset. Föreningen vill inte stå för kostnaden av installationen av avloppet. Vi trodde avloppet var föreningens ansvar enligt lag. Har vi någon rättighet här gentemot någon?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar på något vis behöver kompletteras eller förtydligas är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Bostadsrättsföreningens ansvar för medlemmarnas lägenheter regleras dels i bostadsrättslagen (vilken det hänvisas till nedan), dels i föreningens egna stadgar. Eftersom jag saknar kännedom kring stadgarnas lydelse i din förening kommer den aspekten inte att beröras fortsättningsvis.Utgångspunkten är att bostadsrättshavaren själv ansvarar för åtgärder inuti den egna lägenheten (7 kap. 12 §). Enligt samma lagrum gäller dock undantag för bl.a. reparationer av ledningar för avlopp som föreningen "har försett lägenheten med". Avgörande är alltså att det inträffat en skada på en ledning som bostadsrättsföreningen från början har utrustat lägenheten med. I en situation där det inte finns någon ledning överhuvudtaget uppstår inget ansvar för föreningen att bekosta en nyinstallation.Min tråkiga bedömning är följaktligen att du inte har rätt att få den aktuella åtgärden finansierad av bostadsrättsföreningen. Om problemet uppdagats tidigare hade säljaren eventuellt haft ett ansvar för dolt fel enligt bestämmelser i köplagen. Men eftersom så pass lång tid har förflutit bedömer jag att det är utsiktslöst att söka kompensation även den vägen.Med vänlig hälsning, Marcus Bäckström