Uppsägningstid hyra av bostad

2013-11-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om mitt hyreskontrakt, det är nämligen så att jag vill säga upp min lägenhet lagom till den 31/1. I mitt kontrakt står det att jag har olika hyresperioder att säga upp den på, vilket resulterar i att jag måste vara ute redan den 1/1 om jag säger upp den nu i november. Om jag säger upp den i december får jag vänta ända tills 1/4 innan jag får flytta ut. Detta skulle i så fall innebära många extra hyror för mig, vilket blir dyrt. Får det verkligen gå till på det här sättet, finns det ingen hyreslag som ger en rätt till ett visst antal månader som uppsägningstid? Kan en sådan i så fall avtalas bort av min hyresvärd?
Ingrid Benzinger | Hej och tack för din fråga! Den lag som reglerar hyreskontrakt är jordabalkens 12 kapitel (brukar vanligtvis bara kallas ”hyreslagen”). Denna lag är när det gäller hyra av bostad utformad som skyddslagstiftning till förmån för hyrestagaren. Detta innebär att reglerna i lagen är tvingande till förmån för hyresgästen, de går alltså inte att avtala bort om de försämrar hyresgästens rättigheter. Uppsägningstid för bostadshyra är, om inget annat har avtalats, tre månader. Enligt hyreslagen kan man avtala om både kortare och längre uppsägningstid. Har man avtalat om kortare uppsägningstid gäller denna bara om det är hyrestagaren som säger upp kontraktet, men inte om det är hyresvärden som vill säga upp det. Man har dock möjlighet att som hyresgäst säga upp lägenheten till ett senare datum än vad som har avtalats om. Oavsett vad man har avtalat om finns dock en regel i hyreslagen (JB 12 kap 5 §) som säger att hyresgästen alltid får säga upp ett avtal om hyra av bostadslägenhet med tre månaders uppsägningstid. Denna rätt gäller alltså oavsett om ni har avtalat om särskilda, på varandra löpande, hyresperioder. Detta innebär idag (28/11) att du om du innan novembers slut säger upp din lägenhet så kan du max vara tvungen att betala hyra för den t.o.m. sista februari. Lycka till! Med vänlig hälsning, 

Besittningsskydd - uppsägning av bostadshyresgäst och tid för avflyttning.

2013-11-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Vi är några stycken som äger en fastighet som innefattar 4 lägenheter. Nu är det så att jag själv är i behov av en lägenhet och vi har sagt upp en hyresgäst i en lägenhet. Det var 9 månader sen. Hur lång tid har hyresgästen rätt att sitta kvar i lägenheten? Vi driver det som hobbyverksamhet.
Simon Adolfsson |Hej!Kul att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga kring juridik!Jag tolkar din fråga som att du med flera tillsammans hyr ut bostäder till hyresgäster mot ersättning. Detta gör 12 kap Jordabalken (JB) tillämplig, se 1 § (finns här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K12)När det gäller hyra av bostad gäller den omvända ordningen mot andra avtal, att när det sägs upp av hyresvärden får hyresgästen rätt till förlängning. Detta kallas för besittningsskydd och betyder att hyresvärden måste ha en giltig uppsägningsgrund för att hyresavtalet inte ska löpa vidare, se 46 §. Som jag tolkat din fråga, hittar jag för dig, tyvärr, inte en sådan giltig uppsägningsgrund, se vidare 46 § 1 st p 1-10. Inte heller verkar det föreligga grunder för förverkande av lägenheten vilket i andra fall än 46 § låter er som hyresvärd säga upp avtalet för att upphöra i förtid, se 42 §.Detta i sig innebär att hyresgästen har laglig rätt att sitta kvar i lägenheten så länge denne sköter sina förpliktelser mot er som hyresvärd.Hoppas jag besvarade din fråga!

Byte och överlåtelse av förstahandskontrakt

2013-11-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Kan jag byta mitt förstahandskontrakt mot ett annat förstahandskontrakt, därefter direkt tillåta min dotter, som bott med mig i 20 år, ta över förstahandskontraktet? Jag har tänkt köpa en bostad.
Peder Siöcrona |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline. Först och främst bör konstateras att du behöver tillstånd för att såväl överlåta som byta ditt förstahandskontrakt, vilket framgår av Jordabalken (JB) 12:32. Tillstånd krävs i regel från hyresvärden varför det enklaste är att få tillstånd från denna. Du kan dock även vända dig till hyresnämnden för att få tillstånd. Angående bytet av lägenheten framgår i JB 12:35 att hyresnämnden kan ge tillstånd till detta. Tillstånd ska ges om det finns beaktansvärda skäl för bytet (främst ekonomiska, familjeässiga eller arbetsmässiga skäl), bytet inte innebär påtaglig olägenhet för hyresvärden (nya hyresgästens ekonomiska och personliga förutsättningar) och att inte särskilda skäl talar emot (exempelvis ekonomisk ersättning för bytet).Så till överlåtelsen av kontraktet till din dotter. Av JB 12:34 framgår att överlåtelse får ske om överlåtelsen är till närstående (dotter) som varaktigt (ca tre år) bott tillsammans (brukat lägenheten tillsammans) med hyresgästen (du). Hyresnämnden ska godkänna en sådan överlåtelse om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen (nya hyresgästens ekonomiska och personliga förutsättningar). Hade du överlåtit lägenheten till din dotter innan bytet hade det således inte varit några problem. Om hon sedan hade fått byta lägenheten är svårt för mig att ta ställning till utan att veta mer. Jag kan heller inte svara på om du får byta lägenhet med den andra hyresgästen, men om vi antar att det är OK bör det inte vara några problem att sedan överlåta kontraktet på din dotter. Det  faktum att ni inte sammanbott under en längre tid i den nya lägenheten bör inte påverka bedömningen av hur länge sammanboendet som sådant har varat. Att ni bott tillsammans i 20 år, om än i en annan lägenhet, bör vara tillräckligt. En god idé är att prata med nuvarande och framtida hyresvärd för att få deras uppfattning i frågan, samt att ta kontakt med hyresgästföreningen. Hoppas att löser sig och att det här var till hjälp!

Skälig nedsättning av hyra p g a ohyra - praktiskt tillvägagångssätt

2013-11-22 i Hyresrätt
FRÅGA |Bor i hyresrätt och har fått problem med mjölbaggar. Har läst tidigare svar på Lawline (http://lawline.se/answers/11675) angående detta där det sägs att jag har skälig nedsättning av hyran. Min hyresvärd menar dock att de tar sitt ansvar genom avtal med Anitcimex. Vad kan jag göra?
Simon Adolfsson |Hej!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad du rent praktiskt kan göra för att få avdrag på din hyra under tiden det finns mjölbaggar hos dig. Innan jag går närmare in på den frågan kan det vara bra med lite grundläggande om ohyra och vilka regleringar i hyreslagen som blir gällande för att kunna göra gällande nedsättning av hyran. För svar direkt på din fråga, gå till delen av svaret som börjar med "Nu över till hur du faktiskt gör för att inte betala den del som du har rätt att göra avdrag för."Precis som det skrevs i det svaret du länkade till, http://lawline.se/answers/11675, har hyresvärden enligt Jordabalken 12 kap. 9 och 15 §§ en skyldighet att hålla bostaden "lägenheten i ett ”sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet”.Vidare, enligt 17 §, är ohyra att se som en brist om ohyran "är till men för hyresgästen". Generellt räknas vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsänger och mjölbaggar som ohyra, och personligen anser jag att det alltid "är till men" om sådan ohyra förekommer i ens bostad. 17 § stadgar att bestämmelserna om skada eller brist i lägenheten gäller också om ohyra förekommer i lägenheten till men för hyresgästen. Bestämmelserna om skada eller brist i lägenheten hittas bl.a. i 11 §. I 11 § st 1 p 3 står skrivet "För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran."Lagtexten är på denna punkt tydlig. Under tiden lägenheten är bristfällig har man rätt till skälig nedsättning av hyran. Att din hyresvärd faktiskt avhjälper felet hindrar inte tillämpningen av 11 § st 1 p 3. Med andra ord har du rätt till skälig nedsättning av hyran.Nu över till hur du faktiskt gör för att inte betala den del som du har rätt att göra avdrag för. Först måste du bestämma dig vad som är "skälig hyra". Varje fall är individuellt och därför kan man inte direkt säga vad som är skäligt i ditt fall. Enligt Hyresgästföreningens schabloner (http://www.hemhyra.se/riks/sa-mycket-kan-din-hyra-sankas) ger mjölbaggeproblem rätt till 15 % avdrag på hyran. Detta ska beräknas per dag lägenheten är i bristfälligt skick. Som jag skrev skiljer sig varje fall från varandra men det är klokt att börja någonstans för att bilda sig en uppfattning om vad som kan vara skäligt.Jag ser två alternativ till hur du praktiskt går till väga för att göra avdrag på hyran. Det första alternativet är att betala hyran som vanligt för perioden dock med avdrag för vad som du finner skäligt. Detta är dock förenat med risk. Skulle beloppet bli tvistigt och det bestäms att du gjort avdrag med för mycket eller inte haft rätt att göra avdrag ö h t, är du i dröjsmål med betalningen vilket kan leda till att hyresvärden har rätt att säga upp ditt hyresavtal, se 42 § p 1.Det andra alternativet är att du deponerar (låter någon annan hålla pengarna åt dig) det belopp som du finner skäligt hos länsstyrelsen, se 21 §. Genom depositionen undgår du i princip att hyresavtalet sägs upp även om du skulle ha fel i din bedömning om det skäliga beloppet eller om rätt till nedsättning av hyra. För att hyresvärden ska kunna få det deponerade beloppet måste denne då vinna en tvist mot dig i allmän domstol. Om hyresvärden inte väckt talan inom tre månader från att denne blivit underrättad om att du har deponerat pengar, har du rätt att från länsstyrelsen få tillbaka ditt deponerade belopp. Om hyresvärden förlorar tvisten, har du också självfallet rätt till det deponerade beloppet. Detta alternativ är det som är mest säkert för dig som hyresgäst eftersom att det inte anses att du är i dröjsmål med hyran om det visar sig att du inte haft rätt till nedsättning av hyran eller att du beräknat för högt belopp (till en viss gräns, givetvis). Det är således detta alternativ som jag rekommenderar. För mer läsning om du hur gör se för att deponera pengar, se länsstyrelsen (http://www.lansstyrelsen.se/STOCKHOLM/SV/MANNISKA-OCH-SAMHALLE/DEPONERA-PENGAR/Pages/deponering-av-hyra.aspx).Hoppas jag besvarade din fråga!

Uppsägning av andrahandskontrakt

2013-11-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, har en fråga om andrahands kontrakt. Jag hyr andrahand och har ett kontrakt på ett år, men stå även att jag har 3 månaders uppsättningstid. Har snackat med hyresvärden och sagt upp lägenheten, men hyresvärden påstår att jag måste bo kvar där ett år eftersom jag har kontrakt på det. Och vill jag säga upp ska jag göra det 3 månader innan kontraktet går ut. Så min fråga är,vad är det som är rädd och gäller? Mvh
Alexandra Leppälä |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 12 kap. 5 § jordabalken står det att en hyresgäst till en bostadslägenhet alltid har rätt att säga upp hyreskontraktet vid månadsskiftet som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen. Denna regel är tvingande och innebär att man som hyresgäst alltid har rätt till en tre månaders uppsägningstid. Rätten gäller även när man avtalat om ett hyreskontrakt med en bestämd längd och det finns inga undantag till regeln. På hyresnämndens hemsida finns bra information angående detta: http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Hyrestid-och-uppsagningstid/. Sammanfattningsvis har du alltså rätt att säga upp ditt andrahandskontrakt med 3 månaders uppsägningstid och du måste inte bo kvar där längre än just den tiden. Vänligen, 

Relevant fel vid köp av fastighet? 60 år gammalt tegeltak

2013-11-25 i Fel i fastighet
FRÅGA |I en villa jag sålt har en läckageskada upptäckts i yttertak vid omlägg-ning. Köparen hävdar att det är ett dolt fel och anser att jag ska stå för kostnaden. Tegeltaket o papp var 60 år gammalt. I besiktningsprotokol-let är taket markerat som riskfaktor. Skadan reparerades och först 2 mån senare blir jag informerad om händelsen. Vad gäller?
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för att du visar förtroende för Lawline genom att ställa din fråga här!Jag kan inte ge ett uttömmande svar på vad som gäller, men jag ska försöka ge dig en översiktlig bild över situationen, och förhoppningsvis även ge dig det lugnande besked som jag antar att du vill höra. Kort sagt så är det för det första tveksamt om det som köparen påtalar går att beskriva som ett fel, och för det andra så är det heller inte säkert att det skulle kunna göras gällande mot dig, även om det skulle anses vara ett fel.Vid köp av byggnad uppförd för stadigvarande bruk hänvisar Köplagen § 1 till Jordabalken, vilket blir den här tillämpliga lagen. I Jordabalken är det bestämmelsen i kapitel fyra paragraf 19 som kommer användas, eftersom att den reglerar situationen när fastigheten inte stämmer överens med vad som avtalades om vid köpet.Jag kommer att tillämpa en metod på din situation som kallas för två-stegsmetoden. Den går i korthet ut på att man först frågar sig om det faktiskt föreligger ett fel, och därefter om köparen kan göra felet gällande mot säljaren. Steg ett är att ifall inget specifikt är sagt om taket så gäller vad köparen kan förvänta sig av ett hus i "normalt" skick. Alltså blir husets ålder en väldigt viktig faktor. Vad kan man förvänta sig av ett 60 år gammalt hus som man inte har lagt om taket på? Vi kan säga att ett tegeltak ska hålla i ungefär 50 år under normala förhållanden. Köparen kunde alltså inte förvänta sig att han köpte ett funktionellt tak i nyskick.Det är alltså i första hand tveksamt ifall ett fel föreligger. Argumentet "dolt fel" förutsätter att det finns ett fel som var dolt. Med fel ska man inte automatiskt likställa missförhållande eller skada eller så, utan det bedöms efter vad som man kan anse att köparen har rätt att kräva av säljaren.Steg två innebär att man prövar om köparen kan göra felet gällande mot säljaren. För argumentets skull kan vi förutsätta att ett fel föreligger. Följande är citerat ur JB 4:19 st. 2: "Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet".Det handlar alltså om köparens undersökningsplikt. Inom Jordabalken har köparen en s.k. absolut undersökningsplikt, vilket betyder att alla de fel som kan upptäckas vid undersökning inte får göra gällandes. Därför kan t.ex. vattenskador p.g.a. spruckna ingjutna rör åberopas som dolda fel, eftersom att man inte kan förväntas bryta upp betongen de är gjutna i. Vad som är upptäckbart är mycket svårt att säga i fall till fall, men som huvudregel kan man säga att allt som man kan komma åt att undersöka ska man undersöka, d.v.s. att man ska öppna alla luckor och inspektera alla utrymmen. Synbart märkbara fel helt enkelt, och med detta inkluderat även sådant man kan märka med exempelvis luktsinnet. Du skriver att läckageskadan upptäcktes vid omläggning av taket, alltså behövde man kanske lyfta av tegelpannorna för att upptäcka skadan. Därmed skulle alltså köparens undersökningsplikt inte gälla den här skadan. Utfästelser från säljarens sida eller symtom på fel kan dock utöka undersökningsplikten.Om besiktningen gjordes innan köpet kan man anse att köparen fick en utökad undersökningsplikt av att han informerades om att taket var en riskfaktor. Man kan säga att köparen då får ett ansvar att se till hur det står till med risken, och att detta ska spela in på exempelvis det slutgiltiga pris som fastigheten säljs för.Slutligen ska sägas att säljaren har en tämligen begränsad upplysningsplikt mot köparen, och den som huvudregel gäller för dolda fel som kan hållas för försumliga att från säljarens sida förtiga. Detta tar främst sikte på dolda fel som säljaren känner till.Detta har alltså varit en mycket översiktlig genomgång över vad som gäller för avvikelser från avtalet vid försäljning av hus, men som sagt så tycker jag inte att det verkar som att du ska stå för kostnaderna av reparationen. Det kan dock vara av värde att dubbelkolla din situation lite mer specifikt med en jurist för att försäkra dig om att du inte ska behöva stå för kostnaden själv.Vänligen

Expropriation - intrångsersättning

2013-11-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vet att kommunen ska lösa in mark som de ockuperat som tillhör min fastighet. exproporationslagen säger marknadsvärdet på marken ? Vad kan man kräva? Eller ska man överlåta det till Lantmäteriet för en reglering? Vilket är det bästa /smidigaste/billigaste tillvägagångssättet?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt expropriationslagen 4:1 har du, när del av fastighet har exproprierats, rätt till intrångsersättning med ett belopp som motsvarar minskningen av fastighetens marknadsvärde som uppkommer genom expropriationen. Därutöver har du rätt till ett tillägg motsvarande 25 % av marknadsvärdesminskningen.Det man alltså gör vid expropriation av del av fastighet är att man jämför marknadsvärdet före, respektive efter, expropriationen. Ni får en ersättning som motsvarar minskningen av  marknadsvärdet med ett tillägg om 25 %.Med marknadsvärde förstås det pris som ni skulle skulle kunnat få vid försäljning på den allmänna marknaden. De vanligaste metoderna för att beräkna marknadsvärdet är ortsprismetoden, avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden. I första hand används ortsprismetoden som går ut på en analys av köp på den fria marknaden på samma ort. I andra hand används avkastningsmetoden eller produktionskostnadsmetoden. Avkastningsmetoden innebär att man tar hänsyn till den sannolika framtida avkastningen från fastigheten för att genomföra en uppskattning av marknadsvärdet. Produktionskostnadsmetoden innebär först en beräkning av kostnaderna för att skaffa en fastighet av motsvarande art, sedan en nedräkning med hänsyn till värdeminskning på grund av ålder och bruk. Ansökan om expropriation ges in till regeringen, men prövas vanligen av länsstyrelse eller lantmäteriet. Lantmäteriet har normalt goda förutsättningar att värdera fastigheten.Expropriationslagen finns https://lagen.nu/1972:719

Hur går man tillväga för att bli utköpt ur gemensam fastighet?

2013-11-18 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera. Vi bor i hus och han vill överta min del av huset. Vi äger hälften var. Som jag ser det måste han köpa ut mig. Hur går man tillväga och hur beräknar man min ev vinst på huset, efter att man fått huset värderat. Är det något annat speciellt som jag behöver tänka på?
Amanda Harrysson |Hej!Tack för din fråga!Det finns inga uttryckliga lagregler som reglerar vilket värde som ska användas vid värdering av fastighet. Det råder avtalsfrihet, vilket innebär att ni själva är fria att komma överrens om vilket värde som ska användas. Det vanligaste är dock att låta värdera fastigheten. Sedan använder man marknadsvärdet med avdrag för skattelatens och mäklararvoden (reavinstskatten och mäklararvode som skulle uppstå vid en ev. försäljning.) Detta ger oftast den mest rättvisa bilden av det faktiska värdet av egendomen.Om din sambo ska köpa ut dig behöver ni dels upprätta en köpehandling. I köpehandlingen ska det framgå vad din sambo betalar för din del av huset. Det ska även framgå att du överlåter din del av huset på sambon. Köpehandlingen ska sedan skrivas under av er båda. Detta framgår av jordabalken (JB) 4 kap. 1 §. Om din sambo vill stå på lagfarten ensam ska han ansöka om detta till Lantmäteriet. Jordabalken hittar du https://lagen.nu/1970:994.Vänliga hälsningar