Allmän fråga om fortsatt sekretess för bygglovsansökan efter att beslut tagits i bygglovsärendet

2016-12-13 i Fastighet
FRÅGA |Om en bygglovsansökan belagts med sekretess under handläggningstiden, blir den då allmänhandling igen när beslut tagits i ärendet?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Om en bygglovsansökan belagts med sekretess under handläggningstiden kommer bygglovsansökan att bli allmänt tillgänglig igen när beslut tagits i ärendet om det inte finns skäl för att även fortsatt sekretessbelägga bygglovsansökan. Skäl för fortsatt sekretess för en bygglovsansökan efter att besked tagits i ärendet bör dock enligt min bedömning sällan finnas varför ansökan generellt sett bör anses bli allmänt tillgänglig efter att beslut tagits i ärendet.Med vänlig hälsning

Säljarens rätt att häva ett fastighetsköp?

2016-12-12 i Fastighet
FRÅGA |Hej, finns möjlighet för säljaren att begära återgångav fastighetsköp, dvs återköp till samma pris, om köparen tre år efter köp hävdar dolt fel av väsentlig art?
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En återgång av ett fastighetsköp som du beskriver definieras som hävning i Jordabalken.Som säljare så har du endast en möjlighet att häva fastighetsköpet, det är då köparen är i dröjsmål med betalningen. Det räcker inte heller med detta dröjsmål utan det ska även finnas ett hävningsförbehåll medtaget i köpehandlingen (4 kap 25§ 2st Jordabalk). Säljaren har alltså inte någon rätt att häva köpet i den situationen som du beskriver. Rätten att häva ett köp på grund utav att det har upptäckts ett väsentligt dolt fel tillfaller endast köparen (4 kap 19§ Jordabalk). Detta är dock relativt ovanligt då tvister till följd av dolda fel i fastigheter oftast leder till att köparen får ett prisavdrag som täcker de kostnader hen haft för att återställa fastigheten till det avtalade skicket.Hoppas att du fick svar på din fråga!MVH

Rätt att be granne ta bort träd som skymmer utsikt?

2016-11-27 i Fastighet
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo ska flytta till landet.Vid tomtgränsen växer det väldigt höga träd som skymmer sol samt utsikt. Dessa träd tillhör markägaren.Har vi rätt att be han ta bort dessa träd?MVH sofia
Asta Schulz |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inte någon direkt reglering vad gäller grannelagsförhållanden. I Jordabalken (JB) stadgas i 3 kap. 1 § att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. I 3 kap. 2 § stadgas att fastighetsägare under vissa förutsättningar får ta bort rot eller gren som tränger in på fastighetens angränsande område. Den sista bestämmelsen är inte fullt tillämplig på din fråga, men kan ge vägledning. I övrigt kan sägas att frågor av grannelagsrättslig natur först och främst får bedömas från vad som anses ”god ses” i grannelagsförhållanden, detta är dock inget det finns en lagbestämmelse på.Hoppas du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Formkrav Jordabalken 4 kap. 1 §.

2016-11-21 i Fastighet
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad konsekvensen alltså rättsföljden blir om man bryter mot 4 kap. 1 § jordabalken (1970:994)?
John Edgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. I 4 kap 1 § Jordabalken fastslås vilka formkrav som finns för att ett köp av fast egendom ska bli giltigt. Formkraven är följande:- Parterna ska upprätta ett skriftligt överlåtelseavtal som ska undertecknas av både köparen och säljaren. - Handlingen ska innehålla uppgift om pris och en överlåtelseförklaring. Om formkraven inte är uppfyllda blir köpet ogiltigt och alla prestationer ska gå tillbaka. Om parterna har skrivit en annan prisuppgift än den som de kommit överens om är den sidoöverenskommelsen inte giltigt.

Lawline hanterar ej spansk rätt

2016-12-12 i Fastighet
FRÅGA |Kan man skriva in en ny delägare i ett fritidshus i Spanien, gäller en sambo.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Då Lawline endast hanterar svensk rätt kan vi på Lawline dessvärre inte svara på din fråga då din fråga kräver en bedömning av spansk rätt. Jag rekommenderar dig därför att kontakta en jurist/juristbyrå som är specialiserad på spansk rätt.Med vänlig hälsning

Avstyckning av fastighet

2016-12-09 i Fastighet
FRÅGA |Fått gåvobrev 2001 på fast egendom, dvs en tomt. Har ännu inte avstyckat. Är det nu för sent?
JR Umeå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill göra en avstyckning av en bebyggd fastighet, och att du kommer vara fortsatt ägare till både den fastighet som avstyckningen tas ifrån, stamfastigheten, och till den nybildade fastigheten, avstyckningslotten. Då annat inte framgår, förutsätter jag också att stamfastigheten inte besväras av t.ex. inteckningar. Avstyckning är en fastighetsbildningsåtgärd som regleras i 10 kap. Fastighetsbildningslagen (FBL), se https://lagen.nu/1970:988. En avstyckning ska ske på ansökan av fastighetens ägare enligt 10 kap. 6 § FBL, se https://lagen.nu/1970:988#K10P6S1. Därför förutsätter jag att gåvan har genomförts enligt de formkrav som gäller och som finns i 4 kap. 1 § och 4 kap. 29 § Jordabalken (JB), se https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1 och se https://lagen.nu/1970:994#K4P29S1, vilket innebär att en skriftlig handling som tydligt uttrycker att fastigheten ges som gåva upprättats och undertecknats av både gåvogivaren och gåvotagaren. Att detta gjorts är en förutsättning för att lagfart ska kunna sökas enligt 20 kap. 1 § JB, se https://lagen.nu/1970:994#K20P1S1. Detta ska göras inom 3 månader från att gåvobrevet upprättades enligt 20 kap. 2 § JB, se https://lagen.nu/1970:994#K20P2S1, så jag utgår från att även det har gjorts. Detta har främst betydelse för att bevisa att du är ägare till fastigheten, och därmed har rätt att ansöka om avstyckning. När det gäller tiden: enligt uppgift så mottog du fastigheten i gåva för omkring 15 år sedan. Detta är inget hinder för att avstyckning ska få göras. Det finns ingen lag eller förordning som preskriberar möjligheten att göra en avstyckning när det gått ett antal år efter förvärvet. Det diskuteras inte heller i förarbetena till FBL. Utifrån bristen på reglering är min förmodan att lagstiftaren inte har tänkt sig en sådan bestämmelse då det skulle innebära en alltför stor inskränkning av äganderätten. Enda tillfället då möjligheten att avstycka är tidsbegränsad är ifall du skulle bestämma dig för att sälja eller ge en viss bit av din tomt till någon annan. I så fall ska antingen du eller förvärvaren ansöka om avstyckning inom 6 månader från den dag då köpehandling eller motsvarande upprättades, enligt 10 kap. 6 § FBL och 4 kap. 7 § JB, se https://lagen.nu/1970:988#K10P6S1 och se https://lagen.nu/1970:994#K4P7S1. Det verkar dock inte vara en sådan situation som är aktuell i ditt fall.Det måste även beaktas att avstyckningen måste uppfylla allmänna lämplighets- och planvillkor, som återfinns i 3 kap. 1 § FBL, se https://lagen.nu/1970:988#K3P1S1. Detta innebär bl.a. att avstyckningslotten ska ha en lämplig utformning, ha tillgång till behövliga vägar och användas för ett visst ändamål som är lämpligt för avstyckningslotten. Beroende på vilka planer du har för avstyckningslotten, kan detta spela roll för om avstyckningen kan genomföras. För att genomföra en avstyckning ska ansökan ske hos Lantmäteriet, som utreder förutsättningarna för att avstycka fastigheten och i övrigt hjälper dig med processen. Sammanfattningsvis: Att det har gått omkring 15 år från när du fick din fastighet i gåva ska i sig inte utgöra något hinder för att göra en avstyckning. Tiden spelar ingen roll, däremot kan Lantmäteriet bedöma att det är olämpligt att genomföra en avstyckning med hänsyn till andra omständigheter. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, annars får du gärna återkomma! Det här svaret är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet.

Fastighetsöverlåtelse genom gåva

2016-11-22 i Fastighet
FRÅGA |Jag äger en fastighet där jag vill överlåta halva fastigheten till min sambo. Vi står idag för hälften av lånen var. Om vi upprättar ett gåvobrev kan vi undvika stämpelskatt då han inte tar över lån utan redan har lån?
Alexandra Teorell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan absolut upprätta en gåvohandling för att överlåta halva fastigheten till din sambo så att den är registrerad på er båda. Exakt vad gåvohandlingen ska innehålla finner du här. Vid överlåtelse genom gåva betalar man ingen stämpelskatt, dock tillkommer en expeditionsavgift på 825 kr. Jag hoppas detta var svar på din fråga!

Tillämpningsområdet för samäganderättslagen

2016-11-16 i Fastighet
FRÅGA |Vi samäger ett jord- skogsbruk, det finns flera fastigheter, skog och åker med olika beteckning. Det är några km mellan huvudfastighet och skogfastighet. Vi är oense vad som ska göras med skogsfastigheten. Kan en delägare begära att lösas ut från enbart en fastighet, gäller lagen om samägande per fastighet?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det handlar om samägd egendom blir lag om samäganderätt tillämplig. Enligt dess 1 § gäller lagen för samägd fastighet, vilket således kan tolkas som att om man äger flera fastigheter så ska lagen tillämpas var och för sig för dessa fastigheter. Dock måste man först definiera vad som är en fastighet, enligt 1 kap. 1 § jordabalken så kan en fastighet bestå av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till fastigheterna kan det sedan tillhöra byggnader osv. (som brukar kallas "fastigheter" i vardagligt tal). En fastighet utgörs därför av en avgränsad del mark, som det sedan kan uppföras byggnader på. Således, om det handlar om flera fastigheter i jordabalkens mening (inte byggnader) så bör samäganderättslagen tillämpas var och för sig på dessa fastigheter. Men om "huvudfastigheten" och "skogsfastigheten"i ditt fall i själva verket tillhör samma fastighet och enbart utgör byggnader på den fastigheten, då ska samäganderättslagen tillämpas på båda byggnaderna. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,