Gränser och grannar

2016-07-28 i Fastighet
FRÅGA |Grannen har grävt på tomtgränsen å har gjort ca 40 cm stora hål som går in ca20 cm på min tomt utan tillstånd å satt staketet i tomtgränsen ! Är detta ok å gräva å kasta in gruset på min tomt ? Mao va 20 cm in på min tomt går hans cement !
Terese Vestergård |Hej och tack för din fråga!Enligt 3 kap. 1 § Jordabalken ska grannar visa hänsyn till varandra, något som i ditt fall inte verkar ha skett. Enligt 3 kap. 6 § Jordabalken kan du ha rätt till ersättning enligt 32 kap. Miljöbalken. För att du ska har rätt till skadestånd, här, krävs att gruset eller grävning faktiskt orsakat skada t.ex. att en vattenledning har gått sönder. Det är självklart att det inte borde gå till på detta vis och att din granne faktiskt kan bli tvungen att ta bort staketet eller flytta detta, 3 kap 12 § Jordabalken. Se Göta hovrätt mål nr T 1780-12, där en granne var tvungen att ta bort staket som befann sig på fel sida markgränsen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Rätt att kapa av grenar från träd på annans tomt

2016-07-21 i Fastighet
FRÅGA |Hej!Har ett problem med träd som hänger över min tomtgräns och dessutom skymmer min sjöutsikt.Träden står några centimeter till en halvmeter från vår tomtgräns och jag har pratat med grannen om att ta ner dem men han vill ha insynsskyddet och tycker inte att det gör något att de kronorna hänger 1 till 2 meter in över vår tomt.Frågan är nu om jag har rätt att glesa ut och kapa av lite grenar på min sida gränsen utan att trädet blir skadat eftersom jag antar att jag inte har rätt att såga ner det.Hur måste jag isåfall gå till väga?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av 3 kap 2 § jordabalken (1970:994) framgår att om en rot eller en gren tränger in på en fastighet från ett område intill denna och detta medför olägenhet för fastighetens ägare får denne ta bort roten eller grenen. Ägaren till området ska dock själv beredas tillfälle att själv utföra åtgärden om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom. Om grenarna medför olägenhet för dig och din sjöutsikt kan du alltså ta bort dessa. Detta gäller under förutsättning att du gett din granne tillfälle att göra det själv, vilket du gjort och grannen är medveten om att grenarna medför olägenhet. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Ny ansökan om lagfart efter äktenskapsskillnad

2016-07-04 i Fastighet
FRÅGA |Hej Vi ska skiljas. Vi har varit gifta. Vi har skrivit ett bodelningsavtal och ansökt om äktenskapsskillnad. Jag har stått som ensam ägare på vår fastighet. Vi gör upp i godo och jag kommer att bo kvar, ta över lånen ensam och äga huset ensam. Måste jag söka ny lagfart på fastigheten? Vi har alltså formellt inte ägt huset tillsammans. Med vänlig hälsning, Åsa
Sara Bengtsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om lagfart regleras i 20 kap. Jordabalken (JB). Enligt 20 kap. 1 § JB (https://lagen.nu/1970:994#K20P1S1) ska den som med äganderätt förvärvat fast egendom söka lagfart inom den tid som anges i 20 kap. 2 § JB (https://lagen.nu/1970:994#K20P2S1), vilket är inom tre månader efter det att den handling som förvärvet grundas på upprättades. Enligt 20 kap. 1 § 2 st. JB (https://lagen.nu/1970:994#K20P1S2) är make som tillskiftats egendom vid bodelning inte skyldig att söka lagfart på förvärvet, utom när egendomen förut tillhört den andra maken. Så länge egendomsförhållandena vid bodelningen inte ändras behövs således inte någon ny ansökan om lagfart. I ditt fall verkar det som att du har varit formell ägare av fastigheten hela tiden, vilket gör att det inte har blivit någon förändring i egendomsförhållandena efter bodelningen vad gäller huset. Detta medför att du inte behöver söka lagfart om på nytt.Jag hoppas att du fick svar på din fundering!Med vänlig hälsning

Förhållandet mellan grannar

2016-06-26 i Fastighet
FRÅGA |Har min granne rätt att hindra mig att klippa häcken från hennes sida.Häcken står på våran sida av gränsen och är planterade av tidigare ägarna långt innan våran tid, kanske redan på 50-60 talet. Den är så bred att man inte når över från ena sidan.Grannen har förbjudit mig att gå på hennes tomt och hon hotar att hugga ner hela häcken. Hon säger att häcken är hennes och att hon struntar i kommunens mätningar ,som gjordes när jag ville vara säkert var tomtgränsen går.
Alfred Brandt |Hej! Tack för att Du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga. Om jag har förstått dig rätt undrar om dels, om din granne har några rättigheter att klippa ner häcken. Dels om Du får klippa din häck från grannens tomt.I mitt svar förutsätter jag att häcken är din och att tomtgräsförhållandet är det Du beskrivit. Det är jordabalken, kap. 3 som föreskriver rättsförhållandet mellan grannar, den hittar du https://lagen.nu/1970:994. I denna lag, kap. 3 2§ framgår att rot eller gren som tränger in på fastighet från område intill denna och detta medför olägenhet för fastighetens ägare - får denne ta bort roten eller grenen. Du ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden - om det är så att Ni som ägare till häcken skulle kunna drabbas av skada av er grannes eventuella borttagande av grenarna. Man bör ge ägaren till häcken i alla fall tre till sex månader att vidta dessa åtgärder. Om Du inte skulle ta bort de grenar som hänger över det fritt för grannen att själv ta bort övertränande grenar och rötter. Alltså - även om din häck skulle medfört olägenhet för din granne ska denne först bereda er tillfälle att själv ta ner den. Om din granne på eget initiativ skulle vidtagit egna åtgärder, ex. klippt ner häcken utan ert tillstånd kan det innebära en brottslig gärning. Exempelvis egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Det kan dels innebära skadestånd och dels andra påföljder. Er granne kan alltså bli ersättningsskyldig till dig om häcken tagit skada av att er grannes ingrepp. Avseende frågan om Du får klippa din häck från din grannes tomt - är detta inte tillåtet om Din granne uttryckligen sagt att Du inte får stå på hennes tomt. Slutsats: Alltså - Om Er häck nu överhuvudtaget utgör en olägenhet för Er granne får hon i vissa fall klippa den. Det vill säga - Om detta inte innebär skada för er. Om det finns en risk för att Ni som ägare till häcken skulle kunna drabbas av skada av er grannes eventuella borttagande av grenarna ska Ni istället beredas tillfälle att själv ta bort de grenar som hänger över. Dock får Ni inte beträda Er grannes tomt eftersom grannen sagt att detta är något ni inte får göra. Eftersom Ni inte bereds tillfälle att ta bort grenarna har Ni gjort allt i Er makt för att följa reglerna i jordabalken. Ni kan därför, i det fall Er granne tar bort grenar eller rot och det innebär skada för Er stämma och eller polisanmäla henne för detta. Tyvärr kan Ni dock inte stå på grannens tomt för att utföra arbetet på Er häck. Hoppas Du känner att Du fått din fråga besvarad! Om det är något i svaret som Du anser är oklart kan du Maila mig, så ska jag förtydliga detta. alfredbrandtnorman@gmail.com 070-8954267Med vänliga hälsningar,

Häck som inte är välskött - vad gäller?

2016-07-26 i Fastighet
FRÅGA |För ca. 10år sedan planterade grannen en häck ca. 1m in på sin tomt.Grannen skötte häcken de första 7-8 åren men sedan ngt år är häcken oklippt på den sida som vätter mot vår tomt. Kan vi begära att grannen ska klippa sin häck?Efter begäran vänta 6mån och sedan be ngn klippa den och skicka faktura till grannen?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I jordabalkens (JB) 3 kapitel regleras rättsförhållandet mellan grannar. I kapitlets 2 § regleras specifikt reglerna kring rötter och grenar som tränger över tomtgränserna. Där stadgas att om gren eller rot tränger över tomtgränsen från område intill denna och detta orsakar olägenhet får fastighetsägaren ta bort dessa. Dock ska den ägare till tomten som träden står på först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om bortförandet kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne. Om du anser att häcken som tränger över på din tomt är till olägenhet för dig, och din granne inte går med på att sköta häcken ordentligt, har du själv en rätt att kapa överträngande grenar och rötter. Det ska dock nämnas att skälig tid måste ha passerat innan du kan klippa häcken, vilket precis som du nämner har ansetts vara cirka sex månader. Grannen ska nämligen få tid på sig att själv utföra handlingen innan det är fritt fram för dig att ta bort grenar eller rötter som tränger in på din tomt. Således har du en rätt att begära att grannen ska klippa sin häck. Fortsättningsvis vill jag påpeka att klippningen av häcken ska göras med stor försiktighet, för skulle häcken dö som resultat av dina ingrepp kan du bli ersättningsskyldig. Att helt på eget initiativ vidta åtgärder kan utgöra en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Därför är det av yttersta vikt att du talat med din granne och väntat sex månader innan du själv vidtar några åtgärder (såvida kapningen av häcken kan befaras medföra skada av betydelse för grannen).Vad gäller vem som betalar för klippningen av din grannes häck som hänger över på din tomt innehåller JB inga bestämmelser som ger dig någon rätt att kunna begära ersättning av den kapade häcken från din granne. Det får du med andra ord bekosta själv.Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.Med Vänliga Hälsningar,

Skyldigheter gällande häckar, buskage och träd

2016-07-18 i Fastighet
FRÅGA |Grannens häck (10 m lång) växer långt in på vår fastighet. Kan väl inte vara vår skyldighet att klippa den?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Svaret på den här frågan beror på omständigheterna och vad som har uttalats mellan er och grannen. I praktiken är det vanligast att grannar kommer överens om hur och av vem som ska sköta en häck eller annat buskage som växer mellan tomtgränser. En tidigare överenskommelse mellan grannar om vem som ansvarar kan anses bindande även för framtiden, till exempel att man kommer överens om att den som vill att häcken ska planteras också ska stå för skötseln. En granne blir dock som huvudregel aldrig bunden av tidigare ägares överenskommelser. Om det inte finns några uttalade överenskommelser om vem som ska sköta häcken blir istället den ansvariga personen för häcken vars tomt den står på. Om grannen mot förmodan inte klipper häcken finns åtgärden reglerad i jordabalkens (JB) 3 kapitel. Där regleras nämligen rättsförhållandet mellan grannar. I kapitlets 2 § regleras specifikt reglerna kring rötter och grenar som tränger över tomtgränserna. Där stadgas att om gren eller rot tränger över tomtgränsen från område intill denna och detta orsakar olägenhet får fastighetsägaren ta bort dessa. Dock ska den ägare till tomten som träden står på först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om bortförandet kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne.Om du anser att häcken som tränger över på din tomt är till olägenhet för dig, och din granne inte går med på att ansa häcken, har du själv en rätt att kapa överträngande grenar och rötter. Det ska dock nämnas att skälig tid måste ha passerat innan du kan kapa grenarna, vilket i praxis har ansetts vara cirka sex månader. Grannen ska nämligen få tid på sig att själv utföra handlingen innan det är fritt fram för dig att ta bort grenar eller rötter som tränger in på din tomt. Fortsättningsvis vill jag påpeka att detta ska göras med stor försiktighet, för skulle häcken dö som resultat av dina ingrepp kan du bli ersättningsskyldig. Att helt på eget initiativ vidta åtgärder kan utgöra en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Därför är det av yttersta vikt att du talat med din granne och väntat sex månader innan du själv vidtar några åtgärder (såvida kapningen av grenar kan befaras medföra skada av betydelse för grannen).Sammanfattningsvis, en häck som inte står på din tomt har du inga skyldigheter att klippa. Däremot om grenarna växer in på din tomt och dessa är till olägenhet för dig har du rätt att klippa grenarna, så länge ni ger ägaren av häcken möjlighet att först åtgärda problemet.Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.Vänliga hälsningar,

Regler för staket

2016-06-29 i Fastighet
FRÅGA |Hej!vad gäller när en granne vill sätta upp ett stängsel för sina hundar? Hur nära vår tomtgräns får stängslet vara?
Melanie Ascough |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänna bestämmelser om rättsförhållandet mellan grannar återfinns i 3 kapitlet, Jordabalken (JB). Huvudregeln gällande rättsförhållandet mellan grannar regleras i 3:1 Jordabalken, där stadgas den allmänna principen om att visa hänsyn gentemot grannar och omgivning. Gällande staket omfattas dessa inte av bygglovsplikt, under förutsättningen att staketet är av sedvanlig utformning och höjd, samt att det ska beredas plats för underhåll. Vad som är sedvanlig höjd beror på reglerna i din kommun. Olika kommuner har olika regler angående hur staket ska utformas, därför råder jag dig att kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun för att få svar på vad som gäller.Jag hoppas att det här gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Bostadstillbehör

2016-05-24 i Fastighet
FRÅGA |Om man hyr ett hus som är mer eller mindre ett tomt skal när man flyttar in. Finns inget vatten indraget, inga vitvaror, finns ingen toa eller dusch. Man betalar för installation av fiber.Man sätter in och köper allt detta. Får man inte ta med sig sina saker man köpt när man flyttar ut därifrån.
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!I 2 kap. 2 § jordabalken uppradas det som tillhör en byggnad. Det är fast inredning som är ägnat för stadigvarande bruk, dvs. badrumsinredning, köksinredning och ledningar för vatten, el och internet. Du kan ta med dig det som går att ta loss som kylskåp och tvättmaskin men inte fasta ledningar. Då får alltså inte ta med dig allt när du flyttar därifrån. Jag rekomenderar dig att diskutera med hyresvärden för eventuell ersättning för det du har tillfört huset. Det är dock svårt att tvinga hyresvärden att ersätta dig för dina kostnader.Hoppas du fick svar på din fråga! Annars kan du vända dig till någon av våra betaltjänster.Vänliga hälsningar,