Förhållandet mellan grannar

2016-06-26 i Fastighet
FRÅGA |Har min granne rätt att hindra mig att klippa häcken från hennes sida.Häcken står på våran sida av gränsen och är planterade av tidigare ägarna långt innan våran tid, kanske redan på 50-60 talet. Den är så bred att man inte når över från ena sidan.Grannen har förbjudit mig att gå på hennes tomt och hon hotar att hugga ner hela häcken. Hon säger att häcken är hennes och att hon struntar i kommunens mätningar ,som gjordes när jag ville vara säkert var tomtgränsen går.
Alfred Brandt |Hej! Tack för att Du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga. Om jag har förstått dig rätt undrar om dels, om din granne har några rättigheter att klippa ner häcken. Dels om Du får klippa din häck från grannens tomt.I mitt svar förutsätter jag att häcken är din och att tomtgräsförhållandet är det Du beskrivit. Det är jordabalken, kap. 3 som föreskriver rättsförhållandet mellan grannar, den hittar du https://lagen.nu/1970:994. I denna lag, kap. 3 2§ framgår att rot eller gren som tränger in på fastighet från område intill denna och detta medför olägenhet för fastighetens ägare - får denne ta bort roten eller grenen. Du ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden - om det är så att Ni som ägare till häcken skulle kunna drabbas av skada av er grannes eventuella borttagande av grenarna. Man bör ge ägaren till häcken i alla fall tre till sex månader att vidta dessa åtgärder. Om Du inte skulle ta bort de grenar som hänger över det fritt för grannen att själv ta bort övertränande grenar och rötter. Alltså - även om din häck skulle medfört olägenhet för din granne ska denne först bereda er tillfälle att själv ta ner den. Om din granne på eget initiativ skulle vidtagit egna åtgärder, ex. klippt ner häcken utan ert tillstånd kan det innebära en brottslig gärning. Exempelvis egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Det kan dels innebära skadestånd och dels andra påföljder. Er granne kan alltså bli ersättningsskyldig till dig om häcken tagit skada av att er grannes ingrepp. Avseende frågan om Du får klippa din häck från din grannes tomt - är detta inte tillåtet om Din granne uttryckligen sagt att Du inte får stå på hennes tomt. Slutsats: Alltså - Om Er häck nu överhuvudtaget utgör en olägenhet för Er granne får hon i vissa fall klippa den. Det vill säga - Om detta inte innebär skada för er. Om det finns en risk för att Ni som ägare till häcken skulle kunna drabbas av skada av er grannes eventuella borttagande av grenarna ska Ni istället beredas tillfälle att själv ta bort de grenar som hänger över. Dock får Ni inte beträda Er grannes tomt eftersom grannen sagt att detta är något ni inte får göra. Eftersom Ni inte bereds tillfälle att ta bort grenarna har Ni gjort allt i Er makt för att följa reglerna i jordabalken. Ni kan därför, i det fall Er granne tar bort grenar eller rot och det innebär skada för Er stämma och eller polisanmäla henne för detta. Tyvärr kan Ni dock inte stå på grannens tomt för att utföra arbetet på Er häck. Hoppas Du känner att Du fått din fråga besvarad! Om det är något i svaret som Du anser är oklart kan du Maila mig, så ska jag förtydliga detta. alfredbrandtnorman@gmail.com 070-8954267Med vänliga hälsningar,

Träd som hänger över tomtgränsen - vad gäller?

2016-05-15 i Fastighet
FRÅGA |Vem betalar nedtagningen av grannens grenar som hänger över vår tomt? Grannen går inte med på att ta ner grenar som hänger över tomtgränsen, kan vi trots hans nekande ta ner grenarna enl Jordabalken och kan vi skicka räkningen till denne?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I jordabalkens (JB) 3 kapitel regleras rättsförhållandet mellan grannar. I kapitlets 2 § regleras specifikt reglerna kring rötter och grenar som tränger över tomtgränserna. Där stadgas att om gren eller rot tränger över tomtgränsen från område intill denna och detta orsakar olägenhet får fastighetsägaren ta bort dessa. Dock ska den ägare till tomten som träden står på först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om bortförandet kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne. Om du anser att träden som tränger över på din tomt är till olägenhet för dig, och din granne inte går med på att ta ner grenarna, har du själv en rätt att kapa överträngande grenar och rötter. Det ska dock nämnas att skälig tid måste ha passerat innan du kan kapa grenarna, vilket har ansetts vara cirka sex månader. Grannen ska nämligen få tid på sig att själv utföra handlingen innan det är fritt fram för dig att ta bort grenar eller rötter som tränger in på din tomt. Fortsättningsvis vill jag påpeka att detta ska göras med stor försiktighet, för skulle träden dö som resultat av dina ingrepp kan du bli ersättningsskyldig. Att helt på eget initiativ vidta åtgärder kan utgöra en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Därför är det av yttersta vikt att du talat med din granne och väntat sex månader innan du själv vidtar några åtgärder (såvida kapningen av grenar kan befaras medföra skada av betydelse för grannen). Vad gäller vem som betalar för nedtagningen av din grannes grenar som hänger över din tomt innehåller JB inga bestämmelser som ger dig någon rätt att kunna begära ersättning av de kapade grenarna från din granne. Det får du med andra ord bekosta själv.Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.Med Vänliga Hälsningar,

Kostnad för lagfart

2016-04-30 i Fastighet
FRÅGA |Vad kostar lagfartsansökan? Och hur går man tillväga?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Kostnaden för ansökan om lagfart är för närvarande 825kr och du finner blankett på Lantmäteriets hemsida; https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/ .Ansökan ska därefter skickas in till inskrivningsmyndigheten, dvs. för närvarande är det Lantmäteriet som är inskrivningsmyndigheten, för registrering inom 3 månader från förvärv! Behöver du hjälp med att fylla i blanketten rekommenderar jag att du mejlar oss på info@lawline.seJag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Fråga om möjlighet att förmå granne att avstå från att blåsa in löv på egen fastighet

2016-03-19 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Vi köpte hus sommaren 2013, med stor trädgård och många stora etablerade lövträd. Granne med oss bor en kvinna som valt att hugga ner alla sina träd och bygga ett nytt hus nära vår lilla "skog" - det gjorde hon 2 år innan vi ens flyttade in. På tre sidor är hon omgärdad av skog, våra träd är en av de tre sidorna.Hösten 2015 började vår granne använda sin lövblås och blåsa alla löv tillbaka in på vår tomt, självklart blåser hon då in löv från andras träd och även skräp från gatan. Allt hamnar på vår tomt. Hon gnäller samtidigt om att det är så jobbigt med alla löven och att vi borde hjälpa henne ta bort löven på hennes tomt, eftersom det är våra löv. Alternativt, säger hon, borde vi hugga ner alla våra träd, för det har ju hon gjort.Det bör nämnas att inga av våra grenar hänger över på hennes tomt.Så frågorna är: 1. Har hon rätt att blåsa över alla löv på vår tomt? 2. Har hon rätt att kräva att vi ska hjälpa henne ta hand om löven? 3. Har vi någon laglig rätt att stoppa henne i det hon gör? Tack på förhandMvh T&T
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Den enda förekommande regeln som tar sikte på grannsämja stipuleras i Jordabalkens 3 kap. 1 §, denna lyder: 1 § Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.Det som förstås med denna paragraf är att skälig hänsyn ska tas vid varje åtgärd en fastighetsägare tar på sin egen fastighet och som får betydelse för en annan fastighet. Det skulle i det här verket kunna tänka sig att åtgärder i form av lövblåsning från den egna fastigheten till en annan likväl som efterlämnande av löv från den egna fastighetens träd, skulle kunna anses vara oaktad hänsyn till omgivningen. För den typen av åtgärder en grannfastighet vidtar som kommer att ha betydelse för den egna fastigheten finns det möjlighet att väcka talan grundad på denna paragraf. En sådan talan kan avse exempelvis ett föreläggande av att- eller ett förbud mot att blåsa löv från den egna fastigheten in på er fastighet. Vid en prövning av huruvida lövblåsningen utgör en oförenlig åtgärd med denna bestämmelse kommer domstol att göra en intresseavvägning genom vilken den kommer att väga era respektive behov av att inte få löv blåsta mot er fastighet mot den andra fastighetsägarens behov av att inte ha löv på sin fastighet, alternativt om det finns något annat sätt för den senare att göra sig av med samma löv genom andra metoder inom rimliga gränser. Sammanfattningsvis går det att konstatera att svaret på huruvida det finns laglig rätt att stoppa dylikt lövblåsande kommer att utmynna i ett ”det beror på”. Och vad det kommer att bero på är just en sådan intresseavvägning som beskrivits ovan. Behöver ni hjälp att formulera och inge en stämningsansökan för ett försök att förmå en domstol att endera utdöma ett föreläggande eller förbud mot att er granne blåser över löv till er fastighet rekommenderar jag att ni kontaktar oss på Lawline för vidare vägledning. Detta gör ni enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Bostadstillbehör

2016-05-24 i Fastighet
FRÅGA |Om man hyr ett hus som är mer eller mindre ett tomt skal när man flyttar in. Finns inget vatten indraget, inga vitvaror, finns ingen toa eller dusch. Man betalar för installation av fiber.Man sätter in och köper allt detta. Får man inte ta med sig sina saker man köpt när man flyttar ut därifrån.
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!I 2 kap. 2 § jordabalken uppradas det som tillhör en byggnad. Det är fast inredning som är ägnat för stadigvarande bruk, dvs. badrumsinredning, köksinredning och ledningar för vatten, el och internet. Du kan ta med dig det som går att ta loss som kylskåp och tvättmaskin men inte fasta ledningar. Då får alltså inte ta med dig allt när du flyttar därifrån. Jag rekomenderar dig att diskutera med hyresvärden för eventuell ersättning för det du har tillfört huset. Det är dock svårt att tvinga hyresvärden att ersätta dig för dina kostnader.Hoppas du fick svar på din fråga! Annars kan du vända dig till någon av våra betaltjänster.Vänliga hälsningar,

Avlägsna grenar från träd som hänger över tomtgräns

2016-05-15 i Fastighet
FRÅGA |Grenar från Grannens Stora träd Skuggar o Hänger över minst 5 m på Dotterns tomt .Grannen vill inte ta bort detta.Vad gör vi ?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 3 kap. Jordabalken (JB) (https://lagen.nu/1970:994) regleras rättsförhållanden mellan grannar. Enligt 3 kap. 1 § JB (https://lagen.nu/1970:994#K3P1S1) är var och en skyldiga att “ta skälig hänsyn” till omgivningen vid nyttjandet av sin eller annans fastighet. Till omgivningen räknas onekligen de närmaste grannarna.Vad gäller rötter och grenar som tränger över tomtgränser finns ett eget lagrum nämligen 3 kap. 2 § JB (https://lagen.nu/1970:994#K3P2S1). Enligt detta lagrum får en fastighetsägare ta bort rötter eller grenar som tränger in på dennes tomt om dem medför olägenhet. Ägaren till den tomt som det överträngande trädet står på skall dock först ges möjlighet att själv vidta åtgärder, om ett borttagande kan väntas ge betydande skada för denne.Viktigt att pointera är att lagrummet inte ger en möjlighet att röra en stam som sträcker sig över en tomtgräns. Det är inte heller acceptabelt att ta bort rötter och grenar på ett sådant sätt att trädet dör av ingreppet. Detta skulle nämligen vara att likställa med att ta bort trädet helt.Att på eget initiativ vidta åtgärder på ett sätt så att trädet dör kan innebära att man gjort sig skyldig till brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1), som dels kan innebära skadestånd och dels även böter eller fängelse.I ert fall har ni givit grannen tillfälle att själv utföra åtgärder mot de överträngande grenarna. Grannen ska få skälig tid på sig att vidta åtgärder, men här verkar grannen inte vilja ta bort grenarna överhuvudtaget. Det kan vara en god idé att berätta för grannen att ni själva kommer avlägsna grenarna då grannen inte själv gör det, detta för att slippa dålig grannsämja eller en onödig tvist. Grenarna bör tas bort med stor försiktighet så att trädet inte dör och ni slipper bli då ersättningsskyldiga som ett resultat av ert ingrepp.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Samägande och fastighetsavgift

2016-03-31 i Fastighet
FRÅGA |Kan En stuga och skatt delas lika på tre barn. Var och en betala 1/3 av husskatten, (stugan betald) Tack
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga. Om jag förstått din fråga rätt undrar du om det är möjligt att en stuga (fastighet) ägs av tre personer tillsammans, och att var och en betalar 1/3 av fastighetsavgiften (det som förr kallades fastighetsskatt)?Om frågan är rätt uppfattad så är svaret att det går alldeles utmärkt. Det går att vara flera ägare på en fastighet, och ägarandelen kan delas lika (så att man i ditt exempel äger 1/3 vardera) eller dels på valfritt sätt (att en äger 50% och de andra 25% vardera t ex). Fastighetsavgift betalas utefter andel i fastigheten, så om man äger 1/3 av en fastighet så betalar man automatiskt 1/3 av fastighetsavgiften.Hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen, Alexandra

Fråga om rättsliga åtgärder då granne beskurit träd på egen tomt

2016-03-19 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Vår granne har sågat ner hela kronan på vår hägg. En av grenarna gick över lite grann på hans sida och den säger jag inget om men han har även gått in på vår tomt och sågat ner alla topparna som var på vår tomt. Trädet står minst 1 meter in från gränsen. Vad kan vi göra om han inte tar på sig ansvaret för vad han gjort?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Din frågeställning innehåller förutsättningar som kan angripas genom såväl Jordabalken (JB) som Skadeståndslagen (SkL). I viss mån kan även bestämmelser i Brottsbalken (BrB) vara tillämpliga. Beträffande rot eller gren som överskjuter från en fastighet till den andra regleras detta rättsförhållande i JB 3:2. Här föreskrivs att den fastighetsägare vars fastighet utsatts för överskjutande växtlighet har en rätt att ta bort gren och rot från sådan om det medför olägenhet för fastighetsägaren. Är det så att avverkningen kan tänkas medföra skada för fastighetsägaren vars fastighet omfattar den växtlighet som överskjuter på annans fastighet, så ska denna fastighetsägare beredas tillfälle att själv utföra åtgärden. Efter en dylik beskärning är det först och främst relevant att staka ut vilken skada som har drabbat din fastighet. Innebär beskärningen att träden dör eller att fastigheten genom ingreppet stadigvarande minskat i värde kan den ingripande fastighetsägaren sökas för skadestånd i och med detta, SkL 5:7. I praxis finns exempel på där en granne gått in och helt sågat ned en annan grannes träd och hur dessa nedsågade träd då värderats. Notera dock att om träden på din fastighet, trots beskärning, inte har lidit någon direkt skada så är ersättningsmöjligheterna väsentligt mindre.Ett tredje faktum i och med din grannes agerande är att han kan genom sitt handlande kan ha gjort sig skyldig till brott. Brottsbalken 12:1 och 2 innehåller bestämmelser för s.k. skadegörelse eller dess mildare form åverkan. I ovan länkade fall utsågs åtgärden att gå in och helt fälla fyra träd på sin grannes tomt utgöra skadegörelse, för vilken skadeståndet och brottspåföljden i relation till handlingen får anses ha varit kännbar för denna granne.Hur exakt och konkret detta exempelfall kan sättas i paritet med den eventuella skada och den eventuella skadegörelse som du själv utsatts för i och med din grannes agerande är svårbedömt under rådande förutsättningar. Behöver du hjälp av en jurist som mer utförligt kan sätta sig in i samtliga omständigheter och därigenom bedöma om det kan finnas fog för någon av ovanstående rättsliga avvägningarna är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,