Undersökningsplikt vid fast egendom

2016-10-25 i Fastighet
FRÅGA |Hej, vi köpte en tomt för att bygga en villa. Tomten förbereds och såldes av Företaget. Företaget använde olämpliga uppfyllninsmassor på tomten (innehåller trä, humus och kvistrester). Massorna måste föras bort och ersättas med grus. Vi vill att Företaget står för kostnader, men Företaget vägrar. Vi har 2 frågor:1) Sträcker sig undersökningsplikt så långt att vi borde ha kollat lämplighet av uppfyllninsmassorna innan vi köpte tomten? Observera att man måste gräva för att göra en bedömning, olämplighet syns inte på ytan. 2) Företaget fixade tomten på egen bekostnad för en granne, som hade liknande problem. Finns det något som säger att Företaget måste behandla oss på samma sätt?
Marcus Carlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Till en början ska det slås fast att det rör sig om köp av fast egendom. Tillämplig lag är jordabalken (JB). Vidare kan 4:19 1st JB nämnas som föreskriver att påföljder får göras gällande om fastigheten inte överensstämmer vad som följer av avtalet eller om fastigheten annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Din fråga första fråga rör således undersökningsplikt vid fastighetsköp. 1) 4:19 2st. JB stadgar att fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten inte får åberopas. Hänsyn ska, enligt bestämmelsen, tas till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Vad som räknas som en uppfylld undersökningsplikt torde skilja sig från fall till fall.Utgångspunkten är att köparen har en undersökningsplikt. Med en adekvat undersökning menas som huvudregel att en tillräckligt kunnig person har gjort en noggrann undersökning. Med tillräckligt kunnig person torde åsyftas en normalt skicklig lekman på området. Anser sig inte köparen själv vara tillräckligt kunnig bör köparen anlita en sådan person för att uppfylla sin undersökningsplikt. Undersökningsplikten ger uttryck för en ansvarsfördelning mellan köparen och säljaren - fel som ska ha upptäckts genom undersökning kan inte åberopas, fel som inte kan ha upptäckts genom undersökning kan göras gällande, dessa kallas dolda fel. Dolda fel kan karaktäriseras som osynliga och symptomfria. Kort sagt så omfattas tillgängliga utrymmen av undersökningsplikten. För att exemplifiera detta snåriga område kan ledning tas i ett rättsfall (NJA 1978 s 307) tillsammans med en kommentar. I fallet konstaterades att köparen inte hade brustit i sin undersökningsplikt eftersom det föreliggande felet var ingjutet i ett betonggolv. En kommentar till fallet säger att ”det måste rent allmänt ligga utanför undersökningsplikten att undersöka sådant som är inbyggt i väggar, tak och golv. Om däremot t.ex. ett inbyggt rör börjat läcka, så att det finns spår av vatten, utökas undersökningsplikten så att köparen ska ta reda på vad förekomsten av vatten beror på.”Jag vågar inte dra en definitiv slutsats från detta, men det verkar onekligen som att det fel ni åsyftar inte är något som borde ha upptäckts genom undersökning. 2) Din andra fråga verkar röra det som jag i inledningen nämnde om påföljder enligt 4:19 1st JB. Om det föreligger fel så kan köparen ha rätt till dels avdrag på priset eller hävning av köpet. Det du nämner, som brukar kallas ”avhjälpande”, nämns inte i paragrafen. Således kan det vara något din granne och Företaget har avtalat om. Jag kan inte se att Företaget behöver behandla er på samma sätt. För att få ett utförligare svar som närmare passar just dina omständigheter så hänvisar jag dej vänligen till Lawlines betalrådgivning.Med vänliga hälsningar,

Försäljning av fastighet när delägare är oeniga

2016-10-14 i Fastighet
FRÅGA |Två bröstarvingar ärver fastighet. En vill sälja, en vill inte sälja. Vem bestämmer? Tack
Christian Sörqvist |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om det inte finns något förbehåll i skifteshandlingen om att fastigheten ska tillskiftas en av arvingarna så tillfaller fastigheten arvingarna med samäganderätt. ÄB 23:3 2st.Eftersom arvingarna är samägare av fastigheten så är därför Lagen om samäganderätt tillämplig, i denna lag regleras vad som händer om samägare av egendom inte kommer överens. Om arvingarna inte kommer överens om fastigheten ska säljas eller behållas så kan den arvinge som vill sälja ansöka hos tingsrätten om att få fastigheten såld på offentlig auktion. 6§ SamägL. Den andra arvingen kan då normalt sett inte motsätta sig en sådan auktion. Om denne kan visa att det finns synnerliga skäl så kan dock anstånd lämnas. Ett sådant synnerligt skäl kan exempelvis vara att det är ett särskilt dåligt konjunkturläge och att det därför är en förlustaffär att sälja fastigheten vid detta tillfälle. Varje arvinge har rätt att begära att tingsrätten sätter ett minimipris vilket fastigheten inte får säljas under. Inkommer inga bud som motsvarar eller överstiger detta pris så får fastigheten inte säljas. 9§ SamägL. Kostnaden för auktionen får vardera delägare stå proportionerligt för. Arvingarna står därför för 50% var av kostnaderna. 15§ SamägL. Sammanfattningsvis kan man uttrycka det som att den arvinge som vill sälja fastigheten i slutändan bestämmer om detta ska göras. Om de båda kommer överens så kan givetvis den arvinge som vill behålla fastigheten köpa ut den andre. Om det blir en offentlig auktion så kan även samma arvinge buda hem fastigheten om denne inte vill att fastigheten ska säljas till någon utomstående.Om det är omöjligt för arvingarna att nå en överenskommelse så är det affärsmässigt bästa att sälja fastigheten på sedvanligt sätt, alltså genom en fastighetsmäklare, istället för ett förfarande med offentlig auktion. Vänligen,

Krav på bygglov vid ändring av byggnads anvädningsområde

2016-10-03 i Fastighet
FRÅGA |HejHar en byggnad inom detaljplan,industriområde.Fastigheten hyrs ut till kontor.Lager,verkstad, flera olika hyresgäster.Kan en del av ett kontor användas som en permanent Vaktmästarbostad .All sanitet inkl kök finns.Utan att begära/behöva ändra plan eller söka bygglov för ändrad användning.eller få problem med myndigheterHar hört att det skulle vara tillåtet att ha En vaktmästarbostad i en industribyggnad? Total uthyrd yta är ca 750m2,Vaktmästarbostad ca 80 m2.Tacksam för svar som håller juridisktMvh Gunnar Granberg Badhålan AB
Louise Beskow |Hej och tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som om det är du eller ditt företag som äger industrifastigheten och att det är du/ni som fastighetsägare som vill göra ca 80 m2 av fastigheten till bostad. Eftersom du skriver vaktmästarbostad tolkar jag det som om den som kommer att användas av en person som även är ansvarig att bevaka byggnaden och eventuellt utföra viss fastighetsskötsel. Reglerna på området lämnar stort tolkningsutrymme till varje kommun och därför är variationerna mellan olika kommuner mycket stora. I första hand beror det på vad som står i själva detaljplanen. För det fall det inte går att finna vägledning i detaljplanen kan man i andra hand argumentera för att det är en så pass liten del av lokalen vars huvudsakliga syfte ska förändras. Det går även att argumentera för att fastigheten inte kommer att behöva byggas om eftersom nödvändig sanitetsutrustning redan finns på plats. Eftersom tolkningen av reglerna varierar från kommun till kommun och utfallet i mycket stor utsträckning är beroende av hur detaljplanen ser ut, kan jag dessvärre inte ge dig något mer utförligt svar än detta. Återkom gärna om du önskar ytterligare utredning i frågan.

Gåva / Avyttring av fastighet

2016-09-22 i Fastighet
FRÅGA |Min far vill skänka sitt sommarhus i gåva till mig och min bror. Avsikten är sedan att en av oss tar över hela fastigheten. Marknadsvärdet bedöms vara 2 000 000 SEK, taxeringsvärdet 1 200 000 SEK och inköpspris plus förbättringar/investeringar är 600 000 SEK. Kan min far ge oss 50% var i gåva och att ena brodern köper ut den andra brodern för 1 000 000 SEK, hur beräknas då lagfartsavgift/stämpelskatt?Finns det något annat och bättre sätt att genomföra transaktionen? Målet är att undvika onödiga kostnader samt att nuvarande och framtida skattesituation blir likvärdig bröderna emellan.
Alexander Ahlfont |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge en fastighet överlåts och mottagaren betalar mindre än taxeringsvärdet (eller ingenting) räknas överlåtelsen som en gåva. Vid gåva av fastighet gäller kontinuitetsprincipen som följer av 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen. Den innebär att gåvotagaren inträder i samma skatterättsliga situation som gåvogivaren. Gåvogivaren behöver därför inte betala någon kapitalvinstskatt. Stämpelskatt utgår endast om gåvotagaren erlägger mer än 85 % av taxeringsvärdet i ersättning. Vid varje ägarskifte måste den nye ägaren ansöka om lagfart hos lantmäteriet och betala en expeditionsavgift på 825 kr (läs mer om detta på lantmäteriets hemsida).När din far överlåter fastigheten till dig och din bror som du beskrivit, kommer ni endast att behöva betala expeditionsavgiften för ansökan om lagfart. Vid den senare överlåtelsen måste vid bedömningen om gåva eller köp föreligger, halva taxeringsvärdet beaktas (600 000 kr enligt din beskrivning) eftersom det endast är halva fastigheten som överlåts. För att din bror ska slippa betala någon stämpelskatt eller kapitalvinstskatt får ersättningen inte överstiga 85 % av halva taxeringsvärdet (510 000 kr). Om ersättningen ligger mellan 510 000 och 599 999 kr kommer stämpelskatt att utgå. Denna uppgår i så fall till 1,5 % av halva taxeringsvärdet (9 000 kr). Allt över 600 000 kr kommer att beskattas som ett köp med kapitalvinstskatt. För att beräkna hur hög denna skulle bli rekommenderar jag dig att vända dig till skatteverket.Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Är det möjligt att förena hyresavtal med ett avtal om rättighet att köpa fastigheten vid hyrestidens utgång?

2016-10-25 i Fastighet
FRÅGA |Hej!Jag äger f.n. en fastighet, men ska från 21 nov hyra en lägenhet av Rikshem. Jag är godkänd att hyra men inte om jag samtidigt är ägare till fastigheten.Ska från årsskiftet hyra ut villan under 12 mån, sen är det meningen att samma person ska köpa fastigheten. Rikshem vill att jag skickar in dokument som styrker att huset först ska hyras ut, sen att jag säljer.Vad krävs för kontrakt/avtal i denna situation?MvhBjörn
Marcus Bäckström |Hej Björn!Varm tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline.Ett avtal om fastighetsöverlåtelse är enligt svensk rätt, till skillnad från avtal om köp av lös egendom, behäftat med en del tvingande formkrav. Formkraven framgår av 4 kap. 1 § jordabalken. Paragrafen föreskriver att en köpehandling, innehållande nedanstående komponenter, ska upprättas för att ett giltigt köp ska ha ägt rum:1. Uppgift om att egendomen överlåtes på köparen.2. Uppgift om köpeskillingens storlek.3. Underskrifter av säljaren och köparen.I normalfallet omfattar ett köpekontrakt naturligtvis betydligt mer detaljerade uppgifter men det är bara ovan nämnda punkter som måste finnas med för att ett giltigt köp i och för sig ska föreligga och lagfart kunna erhållas.Av dessa minimikrav följer att s.k. optionsavtal, d.v.s avtal om att i framtiden ges möjligheten till att förvärva en tillgång, inte är bindande enligt svensk rättsordning. I egenskap av fastighetsägare kan du helt enkelt inte med juridisk verkan utlova din hyresgäst att hen får köpa loss fastigheten om så önskas när hyrestiden är till ända. Det rör sig i sådana fall om en utfästelse av mer moralisk karaktär.Jag tolkar din fråga som att din framtida hyresgäst, under det år som hyresavtalet löper, önskar få tänka över huruvida vederbörande vill köpa fastigheten eller inte. Lekmannamässigt uttryckt önskar hen således både "äta kakan och ha den kvar". Det är dock inte en framkomlig väg i rättslig mening.Som jag ser det behöver ni redan i dagsläget upprätta en köpehandling som uppfyller de krav som föreskrivs av 4 kap. 1 § jordabalken. I köpehandlingen kan naturligtvis anges att äganderättsövergångens ska ske 1 januari 2018 och att betalningen ska erläggas i anslutning till detta datum. Väljer ni att göra detta föreligger dock ett juridiskt bindande avtal som varken du eller hyresgästen kan bortse ifrån. Frågan som då uppstår är självfallet om hyresgästen accepterar detta tillvägagångssätt (vitsen med önskemålet att först få hyra torde ju vara att utvärdera huruvida hen överhuvudtaget vill bli ägare till fastigheten).Sammanfattningsvis bedömer jag att det inte finns något juridiskt utrymme att kombinera hyresavtalet med en rätt att vid hyrestidens utgång få köpa fastigheten. Överlåtelsen måste, för att du ska kunna åberopa den gentemot Rikshem, leva upp till jordabalkens minimikrav och således medföra att en försäljning, om än med uppskjuten äganderättsövergång, kommer till stånd redan nu.För ett antal år sedan besvarades en liknande fråga, på ett mycket förtjänstfullt sätt, här på Lawline av Jacob Öberg. Jag rekommenderar dig att läsa igenom svaret (som du hittar här) för att få en mer uttömmande redogörelse för de specifika regler och allmänna principer som aktualiseras. Kontentan i hans svar, att det inte går att kombinera hyresavtalet med ett optionsavtal på fastigheten, är alltjämt detsamma som jag formulerat ovan.Vänligen,

Olägenhet enligt Jordabalken

2016-10-10 i Fastighet
FRÅGA |Vad gäller i mening olägenhet i jordabalken 3 paragraf i jordabalken? Vad måste uppfyllas i begreppet?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precisera gärna vilket kapitel det är du avser, samt paragraf, så ska jag försöka besvara frågan nedan. Vid en genomgång finner jag nämligen inte begreppet "olägenhet" i någon paragraf 3 i något av de 24 kapitel som finns i Jordabalken. Vänligen,

Sälja fritidshus med samäganderätt

2016-09-27 i Fastighet
FRÅGA |Vi är fem syskon som gemensamt äger ett fritidshus. Något avtal kring ägande och drift finns inte. Fyra av oss vill sälja, men inte det femte, som hittills dragit sig undan kontakt i frågan. Detta syskon (hädanefter kallat Femman) har erbjudits att lösa ut övriga syskon, men har uppgett att hen inte har ekonomisk möjlighet till det. Nu har hon plötsligt återkommit med 5 villkor angående försäljning som jag återger nedan och gärna vill ha en juridisk bedömning av. Bör vi fem syskon skriva ett avtal om själva försäljningen innan vi ens kontaktar mäklare? Villkor 1: Femman kräver att minst 3 mäklare ska se objektet, lämna pris för tjänster samt göra en uppskattning av värdet på fastigheten. Femman ställer krav på mäklarnas marknadsföringsmetoder och kontaktnät Det krav som kan bli svårt att uppfylla är att mäklarna ska ha ett internationellt kontaktnät (fastigheten ligger utanför en mindre stad i Västernorrlands län). Femman kräver att vi övriga fyra ska ombesörja allt detta. Arbetet försvåras av att vi bor mellan 60 och 120 mil ifrån fritidshuset.Villkor 2: När en mäklare utsetts som samtliga syskon accepterar får mäklaren göra en värdering och påbörja försäljningen. Villkor 3: Försäljning ska ske genom anbudsförfarande. Samtliga syskon ska acceptera budet. Villkor 4: Alla måste vara eniga. Det får inte finnas split.Villkor 5: Om någon är emot den här ordningen och inte håller med ska huset förbli osålt.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Jag kan börja med att gå igenom de regler om samäganderätt som gäller i ert fall. Dessa regler hittar du i lag (1904:48 s 1) om samäganderätt, se här.Denna lag gäller alltså i ert fall om ni alla fem äger en del av fastigheten i fråga. Om ni fyra syskon som vill sälja vill få igenom detta utan att ert femte syskon går med på det, så finns det en möjlighet för er att enligt 6 § ansöka till domstol om att hela fastigheten för gemensam räkning ska säljas på offentlig auktion. Om domstolen beviljar ansökan, så kommer alltså fastigheten att kunna säljas, trots att en av delägarna inte gått med på detta (dvs. tvångsförsäljning). Det finns emellertid en möjlighet för den delägaren som inte vill sälja att visa "synnerliga skäl för anstånd", och då kan fastigheten inte utbjudas till försäljning på offentlig auktion. "Synnerliga skäl" kan till exempel vara olika sociala förhållanden, men även andra omständigheter varför en försäljning inte ska komma till stånd. Enligt 9 § i samäganderättslagen kan, om en offentlig auktion kommer till stånd, varje delägare yrka på att fastigheten inte får säljas under ett visst belopp. Om ingen yrkar på ett visst belopp, bestämmer domstolen detta.Den domstol som kan pröva frågan om försäljning på offentlig auktion kan genomföras (alltså mot den femtes vilja) är allmän domstol på den ort där fastigheten finns, se 18 §.Sammanfattningsvis, det finns möjlighet för er fyra som vill sälja att komma till stånd med en försäljning mot den femtes vilja, om ni ansöker om detta hos domstol, och domstolen beslutar om att fastigheten kan säljas på offentlig auktion. Detta innebär att ni kan få till stånd en försäljning utan att behöva skriva på något avtal med de villkor du ovan nämner genom att kontakta allmän domstol på den ort där fastigheten finns.Man har emellertid som delägare rätt att avtala bort rätten enligt 6 § som jag beskrivit ovan.Om ni inte vill kontakta domstol för att försöka få till en försäljning mot den femtes vilja, så gäller annars i allmänhet att ni enligt 2 § i samäganderättslagen inte får vidta någon åtgärd vad gäller fastighetens förvaltning utan att alla samtycker till detta.När det gäller om ni bör skriva på avtalet med villkoren som du ovan nämner så kan dessa möjligen leda till att det är svårare att få till en försäljning än om ni går via samäganderättslagen och ansöker om domstol, eftersom villkoren du beskriver kräver att alla är överens, medan detta inte är ett krav enligt 6 § samäganderättslagen. För närmare bedömning av ett avtal likt det du beskriver rekommenderar jag er att kontakta en jurist som är specialiserad på avtalsrätt alternativt fastighetsrätt för råd gällande dessa.Hoppas detta i alla fall gav en fingervisning om hur ni kan gå tillväga i denna situation.Vänligen

Ge sin del av huset i gåva till andra maken vid äktenskapsskillnad

2016-09-15 i Fastighet
FRÅGA |Jag är skild sedan juli 2016 och vi har inte gjort någon bodelning ännu men jag vill ge min del av vårt hus som gåva till min fd fru.Hur gör jag detta?Tacksam för svarMed vänlig hälsning Håkan
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att ge bort din del av huset som gåva krävs det att ni upprättar en gåvohandling, enligt 4 kap. 1 § jordabalken (det står "köpehandling" i lagen, men bestämmelsen gäller även vid gåva, se 4 kap. 29 § jordabalken. Av handlingen ska det framgå att det är en gåva och en förklaring från dig att din del av huset överlåts på din fd fru. För att din fru ska få lagfart för huset ska gåvohandlingen bevittnas av två personer.Annat som kan vara bra att tänka på är att det inte ger några skattekonsekvenser för dig att ge din del av fastigheten i gåva (vilket det gjort om du valt att sälja din del för ett belopp över taxeringsvärdet). I stället kommer man i framtiden beräkna skatten vid en eventuell kapitalvinst, om din fd fru säljer huset, genom att använda sig av det anskaffningsvärde som ni köpte huset för. Vill du veta mer om detta finns ett utförligt svar på en annan fråga här på Lawline, se lawline.se/answers/10625Hoppas du känner att detta gett svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Med vänlig hälsning,