Köp av andel eller gåva - fastighet - sambo

2015-09-30 i Fastighet
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo äger en fastighet tillsammans, hälften var. Jag ska nu köpa ut min sambo så att jag äger hela fastigheten. Min sambo kommer dock att bo kvar.Det jag ska betala min sambo är ca 200.000 kr. Vad är det för typer av avtal man måste upprätta? Ska lagfart sökas för att jag ska kunna stå som ägare till 100% av fastigheten?Är det möjligt att skriva ett gåvobrev för att säljaren ska "undkomma" skatt?Sedan min sista fråga, bör man skriva ett hyresavtal eller liknande, då jag kommer att äga fastigheten men min sambo bo där? Tänkte på de kostnader som bostaden ger upphov till (försäkring, fastighetsskatt osv osv). Eller hur ska man gå tillväga?Stort tack på förhand!
Nicole Cai |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om din sambo ska överlåta sin del av fastigheten till dig mot att du betalar en viss summa pengar, bör ni upprätta en skriftlig överlåtelsehandling, där en överlåtelseförklaring avseende den aktuella delen av fastigheten ska ingå och köpeskillingen ska anges. Ni bör särskilt uppmärksamma jordabalkens formkrav för köp av fast egendom vid upprättandet av handlingarna. De formkrav som måste uppfyllas hittar ni i 4 kap. 1 § Jordabalk(1970:994). Din sambo kommer då att få betala reavinstskatt på försäljningen om den innebär vinst. Stämpelskatten kommer att utgå med anledning av ditt förvärv av andelen. Du måste dessutom ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Om din sambo istället väljer att överlåta sin andel genom gåva till dig, bör ni likaledes upprätta ett skriftligt gåvobrev enligt de formkrav som framgår av 4 kap. 1 och 29 §§ Jordabalken. Om du i samband med detta även ska överta en del av lånet som hänförs till fastigheten, finns det en risk att rättshandlingen ändå kommer att betraktas som ett köp (närmare förutsättningar om detta hittar ni här). Då fastigheten utgör er gemensamma bostad, har ni frihet att avtala om hur hushållskostanderna ska fördelas mellan er. Något hyresavtal är inte behövligt i detta fall. Slutligen rekommenderar jag att ni tar hjälp av vår avtalstjänst (klicka här) för att upprätta korrekta gåvo- eller köpehandlingar då överlåtelsehandlingar som är behäftade med formfel är ogiltiga.

Lagfart vid överlåtelse av fastighet genom arv

2015-08-30 i Fastighet
FRÅGA |Jag äger ett hus och har ensam lagfart. Vill testamentera hälften till min sambo. Måste hon ha del i lagfarten för att få ärva genom testamentet?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Lagfart i fastigheten är ingen förutsättning för att din sambo ska kunna ärva. Däremot ska hon, när arvskifte skett och äganderätten till halva fastigheten övergått till henne, ansöka om lagfart hos lantmäteriet. På lantmäteriets hemsida finns användbar information, se exempelvis http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/#faq:Jag-har-arvt-en-fastighet-del-av-fastighet.Vänligen

Grannarnas träd förstör min uppfart

2015-08-06 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Min fråga: Rötterna från grannens träd (tallar) förstör asfalten till min infart där jag parkerar min bil. Kan jag kräva att grannen ska fälla ner 2-3 träd? Tacksam för svar
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Om en grannes rot eller gren tränger in på din sida av fastigheten och det medför olägenhet för dig har du rätt att ta bort dem, i detta fall gäller det ju rötter. Men du måste först bereda grannen tillfälle att själv åtgärda det om det kan befaras medföra skada för grannen, se https://lagen.nu/1970:994#K3P2S1. Grannen måste få rimlig tid på sig att åtgärda problemet innan du får göra något åt saken, vilket är åtminstone mellan tre och sex månader. I lagtexten anges tydligt att det gäller rot och gren, dvs. inte stammen på trädet. Om du ska ta bort rötterna själv måste du göra det så att inte träden dör, eftersom du isåfall kan bli skadeståndsskyldig.Du kan alltså inte kräva att grannen ska ta bort träden helt, däremot rötterna om de förstör din uppfart. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bäst rätt till andel i fastighet

2015-07-28 i Fastighet
FRÅGA |Har en fråga om ett fritidshus med två ägare, utan någon relation eller släktskap. 1. Kan den ene ägaren överlåta sin del till sin arvinge eller har den andre ägare förtur att köpa även den delen? 2. Om en av ägarna avlider, får arvinge rätt till delen i fastigheten eller har den andre ägaren förtur att köpa även den delen? Mvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!I egenskap av samägare så måste den ene ägaren ha den andres samtycke för att kunna vidta en åtgärd som gäller fastigheten i dess helhet, vilket framgår av Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 2 §. Eftersom ett förfogande över den egna andelen doc inte är ett förfogande över fastigheten i dess helhet så kan en av ägarna fritt sälja sin andel utan den andre andelsägarens samtycke. På samma sätt så kan en andelsägare också exempelvis fritt pantsätta eller testamentera sin fastighetsandel.Det finns inte heller i Lag om samäganderätt någon förköpsrätt för samägare till den andel som en avliden samägare efterlämnar i sitt dödsbo. Även om samägarna skulle avtala om en sådan förköpsrätt i händelse av någons död så erkänner inte svensk rättsordning avtal om förköpsrätt till fastighet eller andel i sådan, eller överhuvudtaget löften om framtida köp av fastighet, med hänseende till att sådana skulle undergräva formreglerna för köp av fastighet om de ansågs vara giltiga (jämför exempelvis domen i NJA 1974 s. 314). Med andra ord så kommer samägarens arvinge att få fastighetsandelen i arv vid samägarens död, utan någon lagstadgad möjlighet för övriga samägare att påverka detta. Med vänlig hälsning

Gåva av fastighet – tillvägagångssätt

2015-09-28 i Fastighet
FRÅGA |Hej jag och min bror äger lite mark, ingen fastighet utan vanlig mark. Nu vill han ge mig det i Gåva. Hur funkar det? Och kostar det något?Med vänlig hälsning Kim
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är främst två saker ni behöver tänka på när din bror ska ge dig fastigheten (dvs. marken): dels ska ni skriva ett gåvobrev och dels måste du söka lagfart på fastigheten för att bli registrerad som ägare till den.1. GåvobrevDet första som ska göras är att ni ska upprätta ett skriftligt gåvobrev (4:29 och 4:1 jordabalken) som skrivs under av dig och din bror och där din brors namnteckning bevittnas av två personer. I gåvobrevet ska det framgå bl.a. fastighetsbeteckning (ex. fastigheten Kyrktorp 1:1 ), vem som är gåvogivare och gåvomottagare och om det är hela fastigheten som ges bort. Ni ska även skriva om du ska ta över några skulder som din bror har på fastigheten. Ett gåvobrev kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal .2. LagfartInom tre månader från det att ni har skrivit under gåvobrevet ska du söka lagfart (20:1-2 jordabalken), dvs. ansöka om att bli inskriven som ägare till fastigheten. Ansökan görs till Lantmäteriet och till ansökan ska gåvobrevet bifogas (20:5 jordabalken).Den enda kostnaden som som måste betalas är en expeditionsavgift på 825 kr för handläggningen av lagfartsärendet. I och med att det är du som gåvomottagare som söker lagfart är det du som är skyldig att betala avgiften. Om det istället hade varit ett köp av fastigheten hade du även behövt betala en stämpelskatt på 1,5 % av antingen köpesumman eller taxeringsvärdet på fastigheten.Återkom gärna om du har fler frågor!Vänligen,

Försäljning av samägd fastighet

2015-08-29 i Fastighet
FRÅGA |Vi är några syskon med partners som tillsammans äger en stamfastighet. Denna saknar hus men har en brygga. 1. Om någon av delägarna vill att stamfastigheten ska säljas, kan denne driva igenom detta även om de andra ägarna motsätter sig försäljning?2. Om en delägare vill sälja sin andel (i detta fall 1/5), till en utomstående, kan övriga delägare motsätta sig det?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!1. Försäljning av hela fastighetenI och med att fastigheten ägs av två eller flera personer blir samäganderättslagen (SägL) tillämplig (1 § SägL). En delägare av en fastighet får inte förfoga över fastigheten i sin helhet – ex genom försäljning – om inte samtycke finns från alla delägare, förutom när åtgärden inte tål uppskov (2 § SägL). Om inte alla delägare samtycker till en försäljning av hela fastigheten finns däremot möjlighet att få till stånd en försäljning på offentlig auktion, om den här möjligheten inte har avtalats bort (6 § SägL). Ansökan om försäljning ska då göras hos tingsrätten, som beviljar ansökan så länge inte de delägare som motsätter sig försäljningen visar synnerliga skäl att inte sälja fastigheten. Ett sådant skäl kan t.ex. vara att försäljningspriset kan antas bli särskilt lågt pga konjunkturläget (se NJA 1974 s 490).2. Försäljning av andel i fastighetenEn delägare får fritt förfoga över sin egen andel av fastigheten – 2 § SägL gäller nämligen förfogande över fastigheten i sin helhet. Det här innebär att en delägare kan sälja sin andel i fastigheten och att övriga delägare inte kan motsätta sig det. Däremot kan delägarna tillsammans upprätta ett avtal med överlåtelseförbud eller med förköpsrätt för delägarna för att undvika att någon utomstående får del i fastigheten.Vänliga hälsningar,

Klippa kommunens häck

2015-07-31 i Fastighet
FRÅGA |Vi har en häck alldeles utanför vår tomtgräns som är kommunens. Är det vår skyldighet att klippa den på "vår" sida? Får inte kommunen gå in på vår tomt och klippa?Mvh Magnus
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Om du upplever att häcken hänger över på din tomt på ett sätt som du upplever som en olägenhet för dig har du rätt att klippa den. Dock måste du bereda ägaren, dvs. kommunen i detta fall, tillfälle att själv åtgärda det om denna kan befaras medföra skada av betydelse för dem (se https://lagen.nu/1970:994#K3P2S1). Det är dock troligt att om du skulle klippa häcken på din sida är detta inte något som kan befaras medföra skada av betydelse för kommunen. Jag skulle trots detta rekommendera att du kontaktar kommunen innan så att ni kan komma överens om hur ni gör det bäst. Om de hellre klipper häcken själva kan de naturligtvis gå in på er tomt och göra det. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Köp av fast egendom

2015-07-25 i Fastighet
FRÅGA |Jag och min man vill köpa min morfars landställe som en mäklare har värderat till 800000:-. Vilka alternativ finns förutom att köpa landstället enl. vanliga köpeprocessen? Kan man tex få landstället som gåva och att vi ger tillbaka en penninggåva till morfar? Kan det påverka ev. framtida arv? Tacksam för snabbt svar!
Emil Forssell |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Vid köp av fast egendom finns ett skriftligt formkrav som framgår av Jordabalken (JB) se 4:1 JB https://lagen.nu/1970:994. Det innebär att oavsett om landstället köps alternativt skänks bort i gåva, måste ett avtal upprättas i enlighet med 4:1 JB , se även 4:29 JB som hänvisar till formkravet i 4:1 JB vid gåva.Så länge ni följer formkravet kan ni alltså köpa fastigheten eller få den i gåva. Det går även att göra ett så kallat blandat fång (en kombination av gåva och köp).Gåvor ses normalt sett som förskott på arv enligt Ärvdabalken (ÄB) 6:1 , om gåvan ges till en bröstarvinge. Bröstarvinge är barn och barnbarn.Presumtionen är den motsatta, alltså att gåvan inte ska ses som förskott på arv, om gåvan skänkts till någon som inte är bröstarvinge. Får du en fastighet av din morfar så betraktas detta alltså inte som ett förskott på arv om din mor fortfarande är i livet, eftersom det då är hon som är omedelbar bröstarvinge. Hade din mor varit avliden så hade du som barnbarn varit omedelbar bröstarvinge och då hade fastigheten enligt huvudregeln betraktats som förskott på arv, om inte din morfar föreskrev annorlunda eller omständigheterna i övrigt talar för att gåvan inte ska va ett förskott på arv.VänligenEmil Forssell