Ingår byggsats i fastighetsköp?

2017-05-25 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Ingår detta vid köp av fastighet och räknas det som ett fastighetstillbehör?En byggsats omfattande virke, skruvar och spik som fortfarande ligger på uppfarten på de lastpallar som de levererades på. Syftet var att bygga en veranda av byggsatsen. Verandan har dock inte byggts klar. I själva verket har säljaren bara hunnit gjuta plintar (fästanordningar) till verandan. Tack på förhand!
Oskar Jansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om vad som tillhör en fastighet finns i 2 kapitlet jordabalken.För att tillhöra fastigheten krävs det att sakerna är anbragda (fastighetstillbehör 1 §) eller försedda (byggnadstillbehör 2 §) för stadigvarande bruk. Alltså ditsatta för permanent användande. Sakerna du nämner kommer därför inte ingå i fastighetsköpet om du inte kommer överens med säljaren om annat. Plintarna däremot ses som fast egendom.Med vänliga hälsningar,

Äga halva fastigheten som partner äger

2017-05-23 i Fastighet
FRÅGA |HejSkulle vilja veta hur vi bäst löser våran situation. Jag ska flytta in i min pojkväns hus och vill äga halva huset. Hur går vi tillväga då och vem kan jag vända mig till så allt blir korrekt. Jag har ett eget barn och han 2 stycken. Inga gemensamma.
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline!Det är möjligt att köpa eller få en andel (hälften i det här fallet) av en fastighet (4:8 JB). Om du vill köpa halva fastigheten måste detta göras skriftligt i ett överlåtelseavtal enligt de krav som anges i 4:1 JB. Detta gäller även om du får halva fastigheten i gåva, d.v.s. utan att du betalar för din andel (4:29 JB). Sedan behöver ni se till att du också får lagfart i fastigheten (20:1 JB). Lagfarten ska sökas inom tre månader efter att överlåtelseavtalet har upprättats (20:2 JB).Om ni vill att du ska bli medlåntagare för eventuella lån i fastigheten tillsammans med din sambo behöver ni också ta upp det med långivaren.Ni kan vända er till Lawlines jurister för att få hjälp med överlåtelseavtalet och liknande. Ni kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några!Med vänliga hälsningar

Kan mina grannar tvinga mig sälja och flytta från mitt friköpta radhus?

2017-05-10 i Fastighet
FRÅGA |Hej, i ett friköpt radhus kan grannar säga vi är inte nöjd med dig du ska sälja och flyta här i från.
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Om du äger huset, kan ingen annan än du sälja det.Enligt svensk grundlag kan ingen tvingas sälja sin mark eller annan egendom (2 kap. 15 § regeringsformen, se här). Det är endast staten som kan tvinga en person att sälja sin mark eller egendom under vissa situationer (expropriation). Vid expropriation ska ägaren till egendomen få full ersättning.Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR) är att jämställas med svensk grundlag. Enligt första artikeln i tilläggsprotokollet i EKMR gäller att var och en ska ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får genom tvång skiljas från sin egendom förutom när det gäller expropriation.Detta är den grundlagsenliga rätt en individ har till sin egendom. Men såsom jag förstått det är det grannar och inte staten som vill att du säljer ditt friköpta radhus. I exempelvis en bostadsrätt kan man bli uppsagd om man inte betalar avgiften i tid, grovt missköter sig, bryter mot avtalet och så vidare eftersom du inte helt äger huset. När man däremot bor i ett friköpt hus så har man inga sådana förhållanden. Dina grannar har ingen rätt eller möjlighet att kräva att du flyttar därifrån eftersom (1) du bor i ett friköpt hus och (2) det är din rätt till skydd och respekt för din egendom enligt svensk grundlag.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Virke lös egendom

2017-04-28 i Fastighet
FRÅGA |Ska köpa min brors del av den stuga som vi tidigare ärvt. En del virke som gemensamt är inköpt för byggnation finns. Är detta lösöre och isåfall hur beräknas kostnaden för detta?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sådant virke är som du nämner lös egendom. Kostnaden för virket kommer alltså inte räknas med i värderingen av fastigheten.Hoppas att du fick svar på din fråga!För att se vad som räknas som fast egendom, se jordabalken 2 kap 1 § + 2 § här.

Ansökan om lagfart och Inskrivningsmyndighetens handläggning

2017-05-24 i Fastighet
FRÅGA |Vad händer om man inte få lagfart efter tre månader på en fastighet?Förlängs tiden (3 mån.) om köpet överklagas i länsrätten?
Jessica Konduk |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag antar i mitt svar att du menar att det pågår en tvist om återgång av köp av fastighet eller att någon har hävdat bättre rätt till en fastighet som du har köpt.Reglerna om lagfart regleras i 19 - 20 kap jordabalken. Lagfarten utgör ett bevis på vem som äger en viss fastighet och därför måste man inom tre månader ansöka om lagfart när man köper en fastighet. Allmänt gäller att den som söker lagfart skall ge in fångeshandlingen och de övriga handlingar som är nödvändiga för att styrka förvärvet. Den myndighet som handlägger lagfarter är inskrivningsmyndigheten lantmäteriet. Bestämmelser finner du i 20 kap 1 - 5 §§ JBSvarMed den information du har givit anser jag att det är mest troligt att Lantmäteriet vilandeförklarar din ansökan om lagfart till dess att ni får en laga kraft vunnen dom i er tvist. Jag kan dock inte med säkerhet avgöra hur deras myndighetshandläggning kommer att ske i ditt fall, baserad på uppgifterna i din fråga.RedogörelseLantmäterimyndigheten kan antingen, bevilja, avvisa, avslå, ge uppskov eller vilandeförklara en ansökan om lagfart. De grunder på vilka inskrivningsmyndigheten kan vilandeförklara en ansökan om lagfart finns i 20 kap 7 § JB, som anger 13 olika skäl till varför en lagfartsansökan ska vilandeförklaras. Enligt punkten tre ska en lagfartsansökan vilandeförklaras om rättegång pågår om hävning eller återgång av förvärv av fastigheten eller om bättre rätt till denna. Enligt lagtextkommentarer anses rättegång pågå till dess att dom i målet vunnit laga kraft. Det finns ingen exakt tidsfrist för vilande lagfarter, utom i fall när överlåtarens underskrift inte är styrkt av två vittnen, enligt 20 kap 8 § JB. När du får ett beslut från inskrivningsmyndigheten kommer det meddelas i beslutet vad som brister i din ansökan, och hur du ska göra för att uppfylla kraven. Ibland finns även en tidsfrist för när komplettering senast ska göras, annars kan ansökan avvisas. Finns inget slutdatum kan du i teorin ha vilande lagfart hur länge som helst, men Inskrivningsmyndigheten kommer när de anser det lämpligt följa upp ärendet och kan då vid ett senare tillfälle avvisa eller bevilja din lagfartsansökan.”Ett beslut om vilandeförklaring föregås av att ansökan prövas i sak och att Fastighetsinskrivningen vid denna prövning finner att ansökan inte ska avslås men att den inte heller kan bifallas på grund av att något av de hinder som räknas upp i lagrummen ovan föreligger. Föreligger även uppskovsgrunder ska ansökan inte vilandeförklaras utan istället skjutas upp. Denna prövning bör göras så fullständig att alla hinder mot bifall av ansökan som kan finnas upptäcks och anges i beslutet. Även om Fastighetsinskrivningen vid prövningen inte upptäcker samtliga hinder ska ett senare upptäckt hinder beaktas. Att det eller de hinder som angetts i beslutet undanröjts, utesluter således inte att ansökan likväl avslås eller förklaras vilande på nytt på grund av någon omständighet som förelåg redan från början men då förbisågs eller inte var känd för Fastighetsinskrivningen. Likaså kan en ny vilandeförklaring beslutas om det tillkommit någon ny omständighet som, om den funnits från början, skulle ha lett till vilandeförklaring, prop. 1970:20 del B 1 s. 525. Sökanden ska genast underrättas om ett beslut om vilandeförklaring. Beslutet ska motiveras, 19 kap. 20 § JB och skälen ska antecknas i akten, 19 kap. 19 § 2 st. JB vilket görs automatiskt i och med handläggningen. Om en ansökan förklarats vilande får Fastighetsinskrivningen förelägga sökanden att visa om det hinder som föranlett vilandeförklaringen har undanröjts, 19 kap. 17 § JB.När en ansökan fullföljs ska Fastighetsinskrivningen pröva ärendet utifrån samma förutsättningar som om det handläggs för första gången. Ansökan kan således bifallas, förklaras vilande på nytt, avslås eller skjutas upp. En ny vilandegrund kan komma i fråga, om Fastighetsinskrivningen vid granskningen upptäcker något hinder för bifall som inte angetts i det tidigare beslutet om vilandeförklaring. Om Fastighetsinskrivningen finner att en ansökan som har förklarats vilande ska avslås, ska sökanden först beredas tillfälle att yttra sig, 19 kap. 18 § 1 st. JB” (källa 2017-05-24: https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-agare/handledningar-och-information/handbok-fastighetsinskrivning.pdf)RekommendationJag rekommenderar att du kontaktar Lantmäteriet om du har frågor om deras handläggning eller har tilläggsuppgifter till din lagfartsansökan. Hoppas att du fått svar på din fråga! Om något i mitt svar är oklart kan du mejla mig, jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Nyttjanderättshavare uppförde uteboxar på fastigheten. Fastighetstillbehör?

2017-05-12 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Hoppas att ni kan hjälpa mig för att få mina ägodelar. Jag har arrenderat ett stall nu i 2 år, under den tiden har jag byggt 2st uteboxar, jag har bekostat och byggt dessa själv. Uteboxarna är inte fast installerade på fastighetsägarens tomt utan står på reglar. För ett år sedan såldes fastigheten och nya ägare kom in, arrendet fortlöpte för mig. Nu har jag sagt upp arrendet och skall flytta ut den 2017-07-31. Jag frågade då fastighetsägaren om dom var intresserade av att köpa uteboxarna av mig, men dom svarade då att dessa uteboxar är deras och att det inte fanns ett ”undantag” i deras köpekontrakt om att uteboxarna inte ingick i köpet, så dom anser att dessa ingick i husköpet. Jag tog då kontakt med förra fastighetsägaren och förklarade situationen. Enligt henne så har uteboxarna aldrig varit aktuella vid försäljning av fastigheten och då inte kunna göra ”undantag” i köpekontraktet. Den förra ägaren kommer kontakta mäklaren för att få ut ”annonsen” för att bevisa att uteboxarna inte stod med i kontraktet eller blev fotograferade för försäljning. Förra fastighetsägaren och jag skrev aldrig något papper på att jag äger boxarna för att vi tyckte att detta var självklart. Hur går jag vidare för att få ta med mig mina uteboxar vid uppsägningsdagen eller alternativt sälja dessa? Jag har kvitton på allt, och förra ägaren bevisar att dessa boxar är mina. (värde ca:30.000:-)
Karl Montelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan du ställer handlar om huruvida uteboxarna som du har byggt ingick i försäljningen av fastigheten eller inte. Som jag förstår det du skriver är både du och förra ägaren överens om att boxarna är dina samt att inget har sagts om boxarna vid försäljningen av fastigheten.Frågan är då om uteboxarna kan anses vara tillbehör till fastigheten och på så sätt ha ingått i försäljningen oavsett om de nämnts separat eller inte. Eftersom du själv byggde boxarna i egenskap av nyttjanderättshavare är boxarna inte fastighetstillbehör enligt jordabalken (JB) 2 kap. 4 §. Paragrafen är något svårläst, men innebörden är att fastighetsägaren även måste äga det tillförda föremålet (i det här fallet boxarna) för att det ska kunna bli tillbehör till fastigheten. Du är överens med den förra fastighetsägaren att boxarna är dina. Eftersom boxarna inte är fast installerade i marken utan verkar vara flyttbara är jag tveksam till att boxarna kan bli fastighetstillbehör överhuvudtaget, enligt huvudregeln i JB 2 kap. 1 §.Sammanfattningsvis har boxarna inte ingått i försäljningen av fastigheten och de är fortfarande dina. Du är fri att ta dem med dig vid avflyttningsdagen eller sälja dem på det vis du finner gott.Jag hoppas att svaret är till hjälp.Vänliga hälsningar,

Hur registrerar man ny ägare till hus på ofri grund?

2017-05-02 i Fastighet
FRÅGA |Måste man registrera ny ägare av fastighet (sommarstuga) på arrendetomt eller räcker det att man har alla köpehandlingar? och arrendeavtal? och var gör man det isåfall?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vanligtvis när en fastighet överlåtes så ska den nya ägaren söka lagfart för att bli registrerad som ny ägare. I detta fall står fastigheten på en arrendetomt, vilket gör att den betraktas som lös egendom i lagens mening. När det inte är samma ägare till fastigheten som marken så brukar det kallas: hus på ofri grund. För att köparen av ett hus på ofri grund ska blir registrerad som ny ägare, och säljaren bli avregistrerad, måste Skatteverkets fastighetstaxeringsregister uppdateras med ägarbytet. Jag föreslår därför att du vänder till dig Skatteverket för att gå vidare med ditt ärende.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,

Lagfartens betydelse för äganderätt

2017-04-28 i Fastighet
FRÅGA |Om jag säljer en fastighet och köparen inte betalar lagfartsavgiften utan jag måste göra det, vem står då som ägare till fastigheten, köpare eller säljare?
Johannes Akyol |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga framgår det inte om ni har undertecknat en giltig köpehandling. Äganderätten övergår emellertid inte i samband att en lagfartsansökan har blivit giltig. För att få äganderätt till fastigheten krävs det alltså att en giltig köpehandling har upprättats (4 kap. 1 § JB). Den som har förvärvat en fastighet måste dock ansöka om lagfart inom 3 månader efter att en giltig köpehandling upprättats (20 kap. 1 § JB). Om inskrivningsmyndigheten fått reda på att lagfartsskyldigheten åsidosatts, kan vitesföreläggande komma i fråga, som innebär att en domstol eller annan myndighet kan besluta om att den som åsidosatt lagfartsskyldigheten är skyldig att betala ett vite (penningbelopp). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,