Vad är fastighetstillbehör?

2015-11-17 i Fastighet
FRÅGA |Vad betyder Fastighetsrätt, tillbehör till fast egendom?
Elisabet Leth |Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Vad som är fast egendom framgår av 1 kap 1 § i jordabalken (JB) och vad som är tillbehör till fast egendom framgår i främst i 2 kap 1 § 1 st. i JB. Jordabalken hittar du https://lagen.nu/1970:994. I 2 kap 1 § 1 st. JB så framgår att tillbehör till en fastighet, så kallade fastighetstillbehör, är: byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som finns på fastigheten och som är tänkta att finnas där för stadigvarande bruk. Som byggnader räknas inte bara hus utan också murar, broar, bryggor och alla slags uppbyggda konstruktioner, de är alltså också fastighetstillbehör om de finns på fastigheten. Träd som står på fastigheten räknas som fastighetstillbehör (så länge de har roten kvar i marken) också andra växter och naturlig gödsel räknas som fastighetstillbehör. I 2 kap 2§ JB definieras vad som är byggnadstillbehör, och det är exempelvis hissar, ledstänger, vattenledningar, värmepannor, kranar, kontakter,element, kamin, kakelugn. Vanligen räknas också WC-inredning som toalett och handfat, kylskåp, tvättmaskiner, spis och dyl. som byggnadstillbehör. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Fråga om rättigheter gentemot annan fastighet i samband med grävningsarbete

2015-11-09 i Fastighet
FRÅGA |Kommunen har en vattenläcka och har blivit tvungen att gräva upp ett dike på min tomt. Under denna grävning har dom även tagit ner och fraktat bort två träd som jag hade på tomten. Dessa träd var i min mening inte i vägen för grävningen. Har dom verkligen rätt att göra det utan att fråga mig och min sambo om lov först?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till grävningsarbeten som utförs angränsande till eller på annans fastighet utav någon annan än den som äger fastigheten utgör Jordabalken (JB) och Miljöbalken (MB) tillämplig lagstiftning. I regel så är det tillåtet att utföra grävningsarbete på sin egen fastighet även om grävningen på så sätt inkräktar på en närliggande fastighet. Den som utför grävningsarbetet (beställaren dvs. Kommunen) är då skyldig att vidta varje skyddsåtgärd som är nödvändig för att förebygga skada på närliggande fastigheter, jfr JB 3:3En sådan skyddsåtgärd får också vidtas direkt på någon annans fastighet om den är nödvändig för att undvika en oskälig kostnad eller annan synnerlig olägenhet, jfr JB 3:4En skyddsåtgärd får underlåtas om den medför uppenbarligen högre kostnad än den skada skyddsåtgärden är tänkt att förebygga, men då ska skadan ersättas. Skadan ska också ersättas om skyddsåtgärden trots att den varit nödvändig har försummats. Vid intrång på er fastighet ska sådan skada alltid ersättas, jfr MB 32:5 Det framgår inte riktigt om du varit i kontakt med kommunen innan du ställt din fråga. Som en första åtgärd rekommenderar jag att du ringer till din kommun och frågar varför de tagit bort träden på er fastighet. En skyddsåtgärd just för träd, iaf mindre sådana, är vid grävarbeten att man jordslår dem. Det innebär att man sätter träden i lös jord på en ljus och vindskyddad plats under den tiden grävningsarbetet fortgår, för att sedan återplantera dem. Är det detta kommunen har gjort kan det tänkas att det därmed varit deras tilltänkta skyddsåtgärd. Varför de isf inte har kontaktat er innan ter sig märkligt. Ibland brister det i kommunikationen mellan beställare och entreprenör och då kan det föreligga missförstånd om vart en fastighetsgräns går, varvid liknande tilltag kan inträffa. En sådan kommunikationsbrist är givetvis ingenting som påverkar din möjlighet till ersättning. Behöver du hjälp att kontakta kommunen och framställa ett ersättningsanspråk rekommenderar jag att du kontaktar en jurist som är specialiserad på fastighetsrätt. En sådan kan du boka direkt genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Kan garderober utgöra byggnadstillbehör?

2015-11-01 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående några lösa garderober som fanns under husvisningen som även kunde avskilja 2rum (vägg borttagen). Vi skrev kontrakt och sen fick jag en fråga på sms om jag vill köpa samtliga garderober i huset eller om dem ska sälja bort allt. Vi trodde såklart att garderoberna följer med huset under byggnadstillbehör. Sen har dem velat fram och tillbaka och vill nu ha med minst 2 stora garderober.Vi har inflyttning om en månad så hade velat få klara besked på om man får sälja bort garderober utan att meddela oss redan på visningen vad som skall behållas. För det måste väl ändå räknas som stadigvarande bruk?Vi köpte huset privat så har ingen mäklare som kan hjälpa till.
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till vad som ingår i ett husköp utgör Jordabalken (JB) tillämplig lagstiftning. För att ett föremål ska vara bestående genom ett fastighetsförvärv krävs att det utgör endera ett fastighets- eller byggnadstillbehör, jfr JB 2:1-2. Som du mycket riktigt definierat är frågan här huruvida garderober utgör byggnadstillbehör eller inte. För att en inredningsdetalj ska anses som fast, och därmed ett byggnadstillbehör, kräver lagen att ”det är ägnat för stadigvarande bruk för byggnaden”. Vad som sedan anses vara för stadigvarande bruk är inte vidare definierat i lagrummet annat än genom en uppräkningskatalog som inte ger allt för mycket vägledning. Svaret på frågan vad som således utgör ”stadigvarande bruk” får sökas något djupare i rättskällorna. Att ett föremål tillförts en fastighet för stadigvarande bruk ska först ske genom en objektiv bedömning. Det är således inte uppfattningen hos den som försett byggnaden med föremålet som först och främst ska råda. En första gränsdragning som bör göras är om garderoberna varit löst stående eller fast inmonterade. I juridisk doktrin diskuteras att det inte får avse ett genomgripande ombyggnadsarbete att avskilja ett tillbehör för att det ska utgöra lös egendom och således inte byggnadstillbehör. En annan gränsdragning är att föremålet ska kunna anses ha en generell nytta, alla som brukar fastigheten ska kunna tänkas ha nytta utav föremålet. Sammanfattningsvis kan konstateras att de eventuella garderober som är fast inmonterade bör utgöra byggnadstillbehör. Åtminstone om inget annat påtalats iaf senast vid visningen och att de inte kunnat avskiljas utan genomgripande ombyggnadsarbete. Garderober som inte är fast inmonterade bör härvid utgöra dubbletter och således utgöra lös egendom istället, dvs. inte byggnadstillbehör. Med vänlig hälsning

Ansvar för överhängande träd och gren

2015-10-27 i Fastighet
FRÅGA |Hej, min granne har ett jätteträd som är planterat pà vàran tomtgräns. Stammen har vuxit in i vàr carport, och dom enorma grenarna ligger över vàrt gästhus som är av trä. Vi är övertygade om vid nästa stora storm kommer vissa grenar att brytas och förstöra taket pà gästhuset ( huset ligger vid havet i södra Sverige) . Har nu bett grannen att ta ner alla grenar som eventuellt kann riskera skada pà huset. Dom har nu kontaktat en aborist som tar bort en del, till en kostnad av 10'000 kr. Vem ska stà för denna kostnad? Med vänliga hälsningar,Eva
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till träd med överhängande grenar utgör Jordabalken (JB) tillämplig lagstiftning. Huvudregeln här är att den som äger fastigheten där trädgrenar hänger över har rätt att ta bort grenarna. Här gäller vidare att ägaren till den fastighet där trädet står, först har fått möjlighet att själv ta bort grenen om grenborttagningen kan innebära en skada för den fastighetsägaren, jfr JB 3:2. Någon lagregel gällande kostnadsfördelning framgår inte uttryckligen. Regleringen kring möjligheten att ta bort rot och gren är främst utvecklad för att lagstiftaren i största möjliga mån vill måna om grannsämja. Om grannen väljer att själv ta bort grenen borde rimligtvis de kostnader detta innebär belasta grannen. Menar grannen att ni har tillåtelse att själva ta bort grenarna bör eventuella kostnader belasta er, men då bör ni även själva kunna bestämma tid och vilken kostnad samt arborist ni är villig att betala. Rimligast torde vara att ni och er granne i sådant fall kan komma till en samförståndslösning, om det är så att grenborttagningen ligger i bådas intressen.Ovan svar är vad som ingår i vår gratisrådgivning. Behöver ni hjälp med att upprätta ett avtal för hur kostnaderna ska fördelas er och er granne emellan kan ni boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på avtalsrätt. Ni kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning,

Överlåtelse av del av fastighet

2015-11-12 i Fastighet
FRÅGA |Överlåtelse av fastighet inom familjen, halv andel.Gåvobrevet/överlåtelsehandlingen är undertecknad av båda parter och namnteckningarna är bevittnade.Till vilken myndighet inges denna handling för att inskrivas?Krävs det särskild ansökan för att få lagfart på den överlåtna andelen?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Formkraven för överlåtelse av fastighet finns i 4 kap. 1 § jordabalken. Där anges att en skriftlig överlåtelsehandling måste upprättas och att den ska undertecknas av parterna. Bestämmelsen gäller även vid gåva enligt 4 kap. 29 § jordabalken. För själva överlåtelsen finns inget kvar på att handlingen bevittnas, men för att kunna få lagfart krävs det att överlåtarens underteckning bevittnas av två personer.Överlåtelsehandlingen behöver bara registreras om fastighetsandelen överlåts mellan makar och ska i så fall registreras hos Skatteverket. Detta kan du läsa mer om här. Lagfart ska sökas inom tre månader efter att överlåtelsehandlingen upprättades, enligt 20 kap. 1 § jordabalken. Den som förvärvat en andel av fastigheten genom överlåtelsehandlingen ansöker om lagfart hos Lantmäteriet. Överlåtelsehandlingen i original ska skickas in till Lantmäteriet tillsammans med ansökan. Du kan läsa mer om detta här på Lantmäteriets webbsida. Via samma länk kan du även ladda ner blankett för ansökan om lagfart. På blanketten fyller förvärvaren bland annat i hur stor andel av fastigheten som han/hon har förvärvat genom överlåtelsen.Vänliga hälsningar,

Ansvar för skador åsamkade av överhängande träd

2015-11-05 i Fastighet
FRÅGA |Hej!Jag bor ute på landet och min tomt gränsar till ett litet skogsområde (där finns inga hus på tomten) och precis på tomtgränsen står en stor ek, grenarna på eken sträcker sej ca. 4-5 m över mitt garagetak med påföljd att taket har blivit helt förstört av mossa (betongpannor) Nu skall också nämnas att garaget är byggt alldeles intill tomtgränsen av förra ägaren för ca 20 år sen. Då är frågan, är grannen skyldig att ta ner trädet och kan man begära skadestånd för taket?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det kommer till träd med överhängande grenar utgör Jordabalken (JB) tillämplig lagstiftning och för att bedöma om skador p.g.a. det kan utmynna i någon form av ersättningsanspråk är Skadeståndslagen (SkL) i viss mån behjälplig. Huvudregeln beträffande överhängande träd är att den som äger fastigheten där trädgrenar hänger över har rätt att ta bort grenarna. Här gäller vidare att ägaren till den fastighet där trädet står först har fått möjlighet att själv ta bort grenen, om grenborttagningen kan innebära en skada för den andre fastighetsägaren, jfr JB 3:2. För ett berättigat ersättningsanspråk i form av skadestånd krävs att skadevållaren har brustit i ansvar och i vart fall gjort det av vårdslöshet, jfr SkL 2:1. I sådant fall skulle ett förmodat skadestånd utgöra kostnaden för reparationen av, i det här fallet, garaget, jfr SkL 5:7 1 p.Det som kan vara problematiskt utifrån din förutsättning är hur grannen kan anses ha varit vårdslös i förhållande till den skadan som trädet åsamkat ditt garage. Som du beskriver det bor du lantligt och trädet hör till en skogsdunge. Har inte grannen exempelvis blivit upplyst om att ta ned grenarna i något skede eller borde denne heller inte haft skäl att undersöka om träden i skogsdungen varit av sådan beskaffenhet att de riskerat att skada något (exempelvis stormskadade/rötangripna mm.) kan det vara svårt att visa att denne på så vis varit vårdslös. Utifrån din fråga framgår det inte heller om du tidigare framfört för grannen att det krävts någon åtgärd beträffande trädet, varvid det kan vara svårt att på rak hand säga om du kan vara berättigad till något skadestånd. Sammanfattningsvis kan konstateras att du i vart fall i detta skede kan begära att din granne tar ned grenarna som medför skada på din fastighet. Skulle denne vägra kan du själv göra det. Är det så att grannen vägrar och din fastighet riskerar att skadas ytterligare bör du även kunna ta ned grenarna omgående. Är det så att det föreligger omständigheter som gör att din granne framstår som vårdslös i relation till den skada som tillkommit på ditt garage och du behöver ytterligare hjälp att undersöka frågan, eller att framföra ett skadeståndsanspråk till grannen rekommenderar jag att du tar kontakt med en erfaren jurist som är specialiserad på just skadeståndsrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Vem betalar för att ta bort grenar som växer över tomtgränsen?

2015-10-29 i Fastighet
FRÅGA |Grannens ek växer in på min tomt över mitt hus. Han hänvisar till jordabalken och menar att jag ska ta bort grenarna själv. Beräknat till 3000kr. Vem skall betala och vem äger grenarna?
Tatjana Johansson |Hej! Tack för din fråga och för att du har valt att ställa den till oss på Lawline.När det gäller rättsförhållanden rörande fast egendom aktualiseras precis som du har nämnt Jordabalken, vilken du kan ta del av och läsa här. Du har enligt Jordabalken rätt att ta bort en rot eller gren som tränger in på din fastighet om detta medför en olägenhet för dig. Lagen anger emellertid att om åtgärden kan väntas medföra betydande skada för din granne, måste du först ge honom möjlighet att själv vidta den planerade åtgärden innan du gör det (se här). Din granne ska då få skälig tid på sig att göra detta, vilket tidigare har ansetts vara cirka sex månader. Om din granne inte vidtar åtgärden inom sex månader är det alltså fritt fram för dig att ta bort grenar eller rötter som tränger in på din tomt. Eftersom din granne har gett klartecken för dig att ta bort grenarna verkar det inte som att åtgärden kommer att innebära någon skada för honom. Jag vill dock påpeka att det är viktigt att du är försiktig när du bort grenarna så att du inte skadar eken mer än nödvändigt eftersom ett sådant förfarande kan medföra skadeståndsskyldighet för dig. Ett tips är därför att anlita någon som arbetar professionellt med att beskära träd, något du redan verkat ha tänkt på eftersom du har angett att det kommer att kosta 3000 kr. Jordabalkens bestämmelser ger emellertid inte uttryck för att den drabbade grannen ska kunna begära ersättning, vilket innebär att du inte kan begära ersättning för arbetet av din granne, utan är en åtgärd som du får bekosta själv. Eftersom trädet står på din grannes tomt äger han det och då också dess grenar. I förarbetsuttalanden finns det ett exempel med fruktträd där lagstiftaren framhåller att frukter som hänger på överskjutande grenar, torde tillkomma trädägaren men att så snart frukten fallit ned på grannens mark så ägs den av denne. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Avtal fast egendom

2015-10-27 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Min systers son erbjöd mig att köpa hans fastighet för 500 000kr och gav mig en veckas betänketid. Dagen därpå, (1 juli 2015), säljer han fastigheten till en annan köpare för 550 00kr som framgått. Kan jag som första köpare begära för skadestånd av systers son för att han inte stod fast vid sitt löfte att sälja?
Joakim Wahlgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att fastigheten i din fråga är fast egendom enligt jordabalkens regler som du hittar HÄR. När det gäller avtal om köp av fast egendom finns det en del formkrav som du hittar i 4 kap 1 § Jordabalken HÄR. Ett av formkraven innebär att avtalet ska vara skriftligt. Det innebär att muntliga avtal om köp av fast egendom är ogiltiga. Av HD:s praxis framgår vidare att löfte om att sälja fastighet inte heller är bindande. Detta förhindrar inte att ett skadeståndsåtagande kan göras i samband med en uppgörelse som syftar till ett framtida köp. En förutsättning för skadeståndsansvar i dessa situationer är dock att antingen säljaren eller köparen uttryckligen, i samband med uppgörelsen, tar på sig ett ansvar att ersätta motpartens förlust till följd av att löftet inte infrias. Viktigt är att skadeståndsansvar inte innebär att en giltig fastighetsöverlåtelse är för handen. Den tilltänkta köparen kan alltså inte på grund av att löftesgivaren har åtagit sig ett skadeståndsansvar framtvinga en överlåtelse av fastigheten. Det verkar inte som att det föreligger ett skadeståndsåtagande (kan var handpenning) i ert fall och du kan därför inte kräva skadestånd.Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen om du har fler frågor.