Fråga om användande av pantbrev i fastighet

2016-12-05 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej har köpt ett hus kontant, vilket det fanns sju pantbrev på, som blev lösta i samband att jag köpte huset av mäklare, om jag nu vill nyttja ett hur gör jag då och vart finns dom att tillgå
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Pantbrev kan utfärdas i två former, antingen i pappersform eller i elektronisk form (datapantbrev). Om de pantbrev som finns på ditt hus är i pappersform var säljaren och mäklaren skyldiga att ge dig dessa i samband med att du köpte huset. Om pantbreven istället utgjorde datapantbrev finns de dock elektroniskt hos inskrivningsmyndigheten (lantmäteriet).Det jag rekommenderar dig att göra är att ringa till inskrivningsmyndigheten (lantmäteriet) och fråga om i vilken form de pantbrev som finns på ditt hus är i. Om du får reda på att pantbreven är i pappersform bör du omedelbart kontakta säljaren / mäklaren och kräva att få tillgång till dessa pantbrev. Om pantbreven istället är i elektronisk form (datapantbrev) kan du i samband med att du ringer inskrivningsmyndigheten säga att du vill använda ett av pantbreven för ett lån varefter inskrivningsmyndigheten (lantmäteriet) kommer att hjälpa dig.På denna länk hittar du kontaktuppgifter till inskrivningsmyndigheten (lantmäteriet).Med vänlig hälsning

Får en långivare hålla dubbelt så mycket pantbrev som behövs för att täcka skulden?

2016-08-31 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej,Vi har styckat av en fastighet till två delar. När man gör det så blir det ju att pantbreven gäller i båda fastigheterna. Köparen har betalat sin del och våra lån har därmed sjunkit till hälften.Problemet nu är att vår långivare vägrar att relaxera pantbreven innan dom fått betalt för hela lånen.Får en långivare hålla dubbelt så mycket pantbrev som behövs för att täcka skulden? Dom har nu pantbrev för 3 milj, och skulden är 1,5. Har vi nån chans att få en dom i rätt att dom är tvungna att släppa det överskjutande?Mvh.
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!En panthavare, dvs långivaren i ditt fall, har ingen skyldighet att lämna tillbaka panten eller sätta ned panten förrän hela skulden är betald. Det innebär att långivaren mycket väl kan ha ett pantbrev på 3 miljoner för en skuld på 1,5 miljoner.

Samtycke av sambo till inteckning av fastighet

2016-01-25 i Fastighetspant
FRÅGA |Vid en bodelning mellan sambor, där det är en fastighet som ingår i bodelningen då vi flyttat in gemensamt och sambott i 25 år, kan en part använda huset som pant för enskilt lån utan den andres vetskap ? Alltså är det tillåtet ? Och ska den andra parten vara tvungen att dela fastigheten med de lån som tydligen finns ?Med vänlig hälsning,Kicki
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Som jag förstår det är sambon som inte godkänt pantsättningen inte ägare av någon del i till fastigheten. I ett samboförhållande finns det dock vissa begränsningar i möjligheten att förfoga över sin egen egendom.I och med att fastigheten, precis som du säger, är samboegendom (jfr 3-7 §§ sambolagen) och fastigheten är er bostad får inte en sambo inteckna fastigheten (dvs. skaffa sig pantbrev i fastigheten) utan att skriftligen inhämta den andra sambons samtycke (23 § sambolagen). Om samtycke inte finns beviljar inte Lantmäterimyndigheten inteckningen. Det finns dock inget hinder mot att en sambo pantsätter fastigheten (dvs. ställer pantbrevet som säkerhet för ett lån) med användning av tidigare uttagna pantbrev. Samtyckeskravet är som ovan sagt knutet till inteckningen och inte till pantsättningen. Pantsättningen är således giltig.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Behållande av fastighetslån vid bodelning

2015-12-16 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej! Jag har skiljt mig och min exfru bor kvar i det hus vi köpte som gifta! Hon står som ensam ägare, och vill ha kvar huset vid bodelningen! Vi har ett gemensamt lån som tagits med huset som säkerhet men min del av lånet vill hon skall stå kvar på mig! Borde inte lånet följa med den som står på huset pga säkerhet mot banken? Jag har ju ingen sådan säkerhet då huset stannar kvar hos exfrun!
Emil Danielsson Nykänen |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp av fast egendom sker ett skriftligt avtal enligt fjärde kapitlet första paragrafen jordabalken (JB) (se https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1). Denna köpare har rätt att söka lagfart (se https://lagen.nu/1970:994#K20P1S1)Men en person kan stå som ensam ägare på lagfarten men fastigheten kan ändå vara samägd genom en så kallad dold samäganderätt. Detta har utvecklats genom rättspraxis av högsta domstolen och för att den ska vara giltig måste tre, ibland fyra kriterier vara uppfyllda:1. Egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk2. Maken som inte är avtalspart ska bidra ekonomiskt vid förvärvet3. Det ska förelegat en gemensam partsavsikt att egendomen skulle ägas av dem gemensamt4. Maken som utförde köpet och har lagfart ska ha insett att den andra maken vill äga det tillsammansSkulle detta vara uppfyllt får maken som inte är officiell ägare ett anspråk mot den andra att bli erkänd som öppen ägare. Detta kan göras genom stämning i domstol eller en insättandeförklaring som ska uppfylla samma krav som köpavtalet, det ska vara skriftligt osv. (se https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1). Efter detta gjorts är båda makarna ägare och får inkludera halva fastigheten som en tillgång i bodelningen.Fastighetspant är en fordran med särskild förmånsrätt (se https://lagen.nu/1970:979#P6S1) Ska den ena maken då ta över fastigheten är det även i dennas intresse att ta över lånen eftersom vid pantsättning av fast egendom får banken säkerhet i fastigheten, om lånen då inte sköts så kan banken få ut sina pengar genom att fastigheten säljs exekutivt. Eftersom det är i den som har fastighetens intresse att behålla fastigheten vill denne även ta lånen eftersom en part som står på lånet men inte betalar har ingenting att förlora, den personen har inte fastigheten som kan bli såld och har således inget intresse i att betala lånet (se https://lagen.nu/1970:979#P3S1).Vänligen,

Fråga om hur pantbrev i fastighet kan användas

2016-10-08 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej. Jag är spekulant på en fastighet. Där finns pantbrev som överstiger både köpeskilling och värde. Låt oss spekulera:Fastighetens värde och köpeskilling är 100 000 kr. Pantbrev på 300 000 finns. De 200 000 kr som då finns utöver värdet, kan jag ha de som säkerhet för ett annat lån?Ett lån för att köpa bil, resa, lösa andra skulder mm. Ett lån som inte ska användas till fastigheten alltså. Eller måste detta lån ha en annan säkerhet än dessa pantbrev?Jag hoppas ni förstår min fråga.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline!Pantbrev kan användas för vilka skulder som helst då pantbrev egentligen, något förenklat, endast utgör ett kvitto på att en skuld givits säkerhet i fastigheten. Du kan med andra ord använda de överskjutande pantbreven som säkerhet för andra lån än för det lån som du använt för att köpa fastigheten. En annan sak är dock att jag tvivlar på att en långivare kommer att gå med på att ta emot de övriga pantbreven som säkerhet för ett lån om dessa pantbrev har sämre prioritet än det pantbrev som knutits till fastighetsköpet. Värdet av dessa övriga pantbrev blir då nämligen i princip noll då fastighetens värde, enligt ditt exempel, endast är 100 000 kr förutsatt att fastigheten inte stiger i värde.Med vänlig hälsning

Borgenärer måste godkänna gäldenärsbyte

2016-03-22 i Fastighetspant
FRÅGA |Jag vill skänka mitt hus till föreningen jag är med i mot övertagande av det lilla lån som är kvar ca 90 000. Då behöver väl inte föreningen betala gåvoskatt och heller inte någon skatt på köpeskillingen? Jag får ingen vinst och behöver väl således inte betala någon vinstskatt? Kan banken motsätta sig detta?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gåvoskatten är avskaffad i Sverige, alltså är det möjligt att ge vad som helst till vem som helst i gåva. Du har rätt angående vinstskatten. Eftersom det är en gåva behöver du inte betala någon skatt. Men då du ger fastigheten i gåva så kommer mottagaren behöva betala vinstskatt om de skulle sälja fastigheten senare.För att ge en fastighet som gåva måste gåvohandlingen uppfylla formkraven i fjärde kapitlet jordabalken (nedan förkortat JB; länk till 4 kap JB https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1). Detta är främst att både gåvogivaren och gåvotagaren ska skriva under gåvohandlingen, samt att fastigheten är angiven med full fastighetsförteckning.Angående banklånet måste ni ha bankens godkännande att skriva över lånet på mottagaren. Det bör inte vara ett problem eftersom banken har säkerhet i fastigheten oavsett vem som betalar lånet. Så det är i mottagarens intresse att ta över lånet för att om det skulle stå på dig och du slutar betala har banken fortfarande rätt att tvångsförsälja fastigheten. Banken skulle då endast få pengar så de får täckning för sin skuld och ägaren skulle få resten av pengarna. Se mer här: https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/Jag-vill-ge-bort-eller-har-fatt-en-fastighet/Vänligen,

Inteckning av fastighet

2015-12-29 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej,Om man gör en inteckning i en fastighet, alltså ett pantbrev, vad är det för säkerhet i en inteckning/pantbrev när huset säljs?
Max Axell |Hej och tack för att du kommer till Lawline med din fråga! Ett pantbrev (inteckning) i fast egendom består vid försäljning (Vilket kan utläsas ur 4 kap 16 § Jordabalk (JB)). Vid överlåtelse av fastighet brukar säljaren lösa ut inteckningarna alternativt att köparen övertar de eventuella lån som är kopplade i fastigheten. Pantbrevet utgör i sig inte någon belastning i fastigheten, utan det är när den kopplas till en fordran och överlåts till kreditgivaren som en panträtt uppstår, vilket utgör en belastning i fastigheten. Enligt 6 kap 2 § JB kan panträtt i fastighet som huvudregel enbart upplåtas av fastighetsägaren. Det finns emellertid undantag till detta stadgat i 6 kap 7 § JB. Där stadgas att om den förre ägaren (säljaren) efter köpet upplåter panträtt (genom att överlämna ett pantbrev till t.ex en bank för ett lån) kan denna i vissa fall bestå. Dock blir ju säljaren ansvarig mot köparen, men kreditgivaren (den med panten) nöjer sig oavsett. Slutsats: Vid försäljningen består pantbrevs giltighet. Ett pantbrev är i sig inte någon säkerhet i en fastighet, utan det är när den pantsätts som den blir relevant. Efter försäljningen kan ett pantbrev (som säljaren inte gett till köparen) i vissa fall användas av säljaren för att upplåta säkerhet i fastigheten. Ha en bra dag!

Pantsättning av fastighetsandel

2015-12-07 i Fastighetspant
FRÅGA |HejJag är samägare av en fastighet tillsammans med 4 stycken släcktingar. Fastigheten består av en tomt med flera byggnader där allt ingår i ett samägande. Vi har inte tecknat något samägandeavtal. Har jag rätt att på något sätt belåna fastigheten utan övriga delägares samtycke? Har jag rätt att pantsätta fastigheten i ett pantbrev utan övriga delägares samtycke? Om jag inte har rätt till detta vad krävs i så fall för att jag ska ha rätt att belåna eller pantsätta fastigheten?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Om du önskar att vidta en åtgärd som gäller den samägda fastigheten, exempelvis att pantsätta den i sin helhet, så krävs samtliga delägares samtycke. Detta framgår av Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 2 §. Däremot framgår det motsatsvis av samma paragraf att du äger rätt att på egen hand förfoga över din egen andel i fastigheten, exempelvis genom pantsättning.Om du ändå önskar göra en pantsättning av fastigheten i sin helhet så är det med andra ord en fråga om att du måste vidta en förhandling med de andra delägarna för att erhålla deras samtycke. Med vänlig hälsning