Inteckning i fastighet och pantbrev

2015-09-29 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej! För mig är det lite oklart med pantbrev och inteckningar. Jag har förstått att man kan belåna sin bostad (bostadsrätt och fastighet) med ett pantbrev som säkerhet för lånet. Men vad jag inte förstår är om man belånar fastigheten/bostadsrätten utöver bolånet, när exempelvis fastigheten/bostadsrätten är värderad högre än vad den köptes för? För att få pengar till något annat, t.ex. renovering. Eller om man tar ut pantbrev som en säkerhet för bolånet?/ Julia S
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man tar till exempel ett bolån för en fastighet vill banken ofta ha en säkerhet för lånet, till exempel ett pantbrev. För att få ett pantbrev måste man göra en inteckning i fastigheten. Inteckning i fastighet regleras i jordabalkens (JB) 22 kapitel (se här). Fastighetsägaren gör en inteckning i fastigheten på ett visst belopp (inteckningen behöver inte vara på hela fastighetens värde) och som ett bevis på inteckningen får fastighetsägaren ett pantbrev enligt 6 kapitlet 1 § JB. Det är detta pantbrev som lämnas till banken som säkerhet. Vill man belåna fastigheten ytterligare (till exempel efter en värdeökning) kan man göra en ny inteckning på ett nytt belopp och på så sätt få ytterligare ett pantbrev.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Lån på fastighet

2015-09-23 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej ! Min son äger tio procent av en lägenhet. han har inga lån. Nu vill han köpa resterande 90%. Får han enl kontantinsatsreglerna låna 85% av köpesumman (för de 90 procenten) eller är det 85% av lägenhetens marknadsvärde han får låna till? Mvh//Lennart
Eric Brinck |Hej,Tack för din fråga!Man utgår här alltid ifrån bostadens marknadsvärde. Din son får alltså låna upp till 85% av bostadens marknadsvärde. De 10% han redan äger kan han alltså "tillgodoräkna" sig. Tänk dock på att detta är ett minimumkrav som lagen ställer upp. Bankerna kan ha högre krav än så. De har utöver 85% kravet en skyldighet att bedöma din sons betalningsförmåga mm och kan därför ha skyldighet att ställa upp ett högre krav än 85 % kravet. De kan även ha interna riktlinjer som anger att de ska ha en högre täckningsgrad än 85%. Men sammanfattningsvis så är det 85% av marknadsvärdet som lagen ställer som minimikrav.Hoppas det var svar nog på din fråga!Vänliga hälsningar

Pantsättning och industritillbehör

2015-05-30 i Fastighetspant
FRÅGA |Kan industritillbehör som exempelvis maskiner användas som kreditsäkerhet om man behöver låna pengar?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Maskiner och annan utrustning som har tillförts fastigheten och som huvudsakligen används i dess industriella verksamhet hör som utgångspunkt till fastigheten i egenskap av industritillbehör. Eftersom dessa maskiner är knutna till fastigheten så kan de inte åtskiljas från den genom pantsättning. Det är med andra ord i själva fastigheten som pantsättningen görs, vilket inkluderar dess tillbehör. För att möjliggöra pantsättning av enbart maskinerna så måste du avge förklaring genom inskrivning i fastighetsregistret för att på detta vis se till så att de inte längre anses utgöra tillbehör till fastigheten, vilket framgår av Jordabalk (1970:994) 2:3. Genom förklaringen blir tillbehören lös egendom och kan därefter utgöra underlag för pantsättning.Notera dock att det finns ett antal avslagsgrunder för ansökan om förklaring att maskinerna inte längre ska utgöra tillbehör. Om exempelvis fastigheten redan är intecknad och någon av fastighetspanthavarna inte medger din ansökan, med hänseende till att en sådan minskar fastighetens värde, så kommer den att avslås (Jordabalk 24:1 andra stycket, punkt 2). Med vänlig hälsning

Återpantsättning och panträtt i fast egendom

2015-03-10 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej!Jag har två frågor som berör pantbrev: 1. Låt säga att en kreditgivare lånar ut pengar och får ett pantbrev i fast egendom som säkerhet för lånet. Kan kreditgivaren återpantsätta det här pantbrevet? Hur går det till i praktiken?2. När det gäller pantbrev i fast egendom finns väl en särskild förmånsrätt. Om det är OK att återpantsätta pantbreven, följer den särskilda förmånsrätten då med till den nya panthavaren? Tack för en bra sajt.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Återpantsättning avser när en panthavare pantsätter sin panträtt som säkerhet för egen skuld, utan samtidig överlåtelse av den fordran för vilken den första panträtten svarar. Eftersom panträtt till fastighet endast kan upplåtas av fastighetens ägare enligt Jordabalk (1970:994) 6:2 första stycket så anses det generellt i rättspraxis att återpantsättning av fastighetspant i egentlig mening inte kan göras. Därmed faller även frågan om den särskilda förmånsrätten följer med i återpantsättningen. Med vänlig hälsning

Belåna del i samägd fastighet

2015-09-29 i Fastighetspant
FRÅGA |Jag och min bror äger en fastighet, 50% var. Kan jag belåna min del av fastigheten?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Eftersom du äger fastigheten tillsammans med din bror så är det Samäganderättslagen som blir tillämplig. Enligt 2 § i lagen krävs samtliga ägares samtycke när man ska vidta en åtgärd som rör förvaltning av i detta fall fastigheten. Så du kan belåna din del av fastigheten om din bror samtycker till det. Gör han inte det så kan du inte mot hans vilja belåna din del.Vänligen,

Hur tar man reda på om en fastighet är belånad?

2015-06-18 i Fastighetspant
FRÅGA |Undrar om min fastighet Karlskrona Gisslevik 4:26 är belånad ?
Elisabet Leth |Hej!Tack för din fråga, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. En fastighet pantsätts genom att fastigheten intecknas och man erhåller ett pantbrev som sedan kan pantsättas hos en bank eller kreditinstitut för ett lån. I Sverige är det Lantmäteriet som ansvarar för pantbrev och inteckningar. Lantmäteriet har information om vilka pantbrev som finns i din fastighet, och via ägararkivet (som är sammanhängande med Lantmäteriet) kan du också få uppgifter om vilka av pantbreven som är obelånade. Så jag råder dig att kontakta Lantmäteriet och Ägararkivet för att ta reda på vilka pantbrev som finns och vilka som är obelånade, för att därigenom se om fastigheten är belånad.Jag hoppas att jag med detta gett dig lite hjälp på vägen, och har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Lycka till!Med vänliga hälsningar

Överlåtelse av pantbrev

2015-03-24 i Fastighetspant
FRÅGA |HejVi köpte en fastighet under 2014 och i avtalet som mäklaren tagit fram och även muntligen framgick att INGA pantbrev kommer att följa med fastigheten, då säljarna avser att flytta dessa till andra fastigheter.Vi ifrågasatte detta, då vi hade för oss att pantbrev alltid följer fastigheten, men mäklaren sa att säljarna har kollat detta och att det nu är så.Vi tror givetvis på mäklaren och tar därav ut nya pantbrev till en kostnad av 38.000:-. Några veckor efter att köper registrerats återkommer mäklaren och gratulerar oss för att vi fick behålla pantbreven och detta alltså inte gick igenom. Vi anser här att mäklaren farit med stor okunnighet och gjort att vi fick betala 38.000:- för extra pantbrev som vi inte har användning av. Mäklaren var helt oförstående när jag sa att vad ska vi med dubbla pantbrev till?Vi har försökt att ändra tillbaka detta vid inskrivningsmyndigheten utan att ha lyckats.Vi har också talat med en lokal jurist som ser det svårt att stämma mäklaren för någonting, då det finns ett avtal.Vi anser att mäklaren har varit okunnig och vilselett oss som konsumenter, och har åsamkat skadat oss med 38.000:-Även banken ifrågasatte detta när vi övertog fastigheten, men även då stod mäklaren på sig och sa att det är så och att det stämmer.Hur mycket kan en mäklare vilseleda en konsument? Det står tydligen helt klart att man inte får flytta pantbrev från fastigheten ( såvida det inte är specialfall, har vi förstått)Vi vill helt enkelt ha tillbaka våra 38.000:-Med vänlig hälsning
Joel Wickman |Hej!Det är helt riktigt att pantbrev är knutna till en specifik fastighet och inte kan flyttas mellan olika fastigheter. Vad säljaren borde ha gjort - och fastighetsmäklaren skulle informerat om - är att säljaren ska lösa sina lån hos banken och därigenom få tillbaka sina pantbrev för att överlämna dessa till er. Din fråga om skadeståndsskyldighet och mäklarens ansvar beror på vad som står i köpeavtalet. Om det där framgår att det finns pantbrev som ska lämnas över så är det svårt att kräva skadestånd. Om det däremot står det motsatta så har inte säljaren givit korrekt information enligt avtalet, så även mäklaren. Vilseledandet (avtalsbrottet) innebär att ni har rätt till skadestånd till täckande av de extra utgifter och andra kostnader ni har haft med anledning av ert tecknande av nytt pantbrev. Dock kan inte skadan uppgå till de 38 000 kr som ni tecknat nytt pantbrev för. Detta är ingen förlust i skadeståndslagens mening. Jag förstår inte helt utifrån din fråga hur du menar att detta skulle vara en ersättningsgill kostnad för er. Pantbrevet i sig själv är endast en säkerhet i fastigheten som ni sedan själva väljer om ni vill belåna eller inte. Värdet pantbrevet representerar är därmed i sig själv ingen kostnad för er. Däremot kostar det pengar att få ett pantbrev utfärdat (2% av pantbrevsbeloppet plus administrativ avgift), samt eventuell kostnad att avregistrera detta om ni inte vill ha det kvar. Detta är kostnader som ni skulle kunna kräva ersättning för från mäklaren eller säljaren. Om ett sådant krav bestrids återstår att väcka talan (stämma) i tingsrätten, som slutligt avgör om ni har rätt till skadestånd. Avseende mäklarens okunskap och felaktiga information kan åtgärder vidtas genom Mäklarsamfundets ansvarsnämnd. Auktoriserade mäklare är skyldiga att följa Mäklarsamfundets etiska regler och tillämplig lagstiftning. De etiska reglerna är emellertid övergripande och reglerar inte i detalj just er situation. Det framgår dock att arbetet ska utföras enligt god mäklarsed, att mäklaren har en skyldighet att vara tydlig i information och i avtal för att missförstånd ska undvikas samt att mäklaren ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att erbjuda en fullgod mäklartjänst. Vad som avses med god mäklarsed framgår närmare i fastighetsmäklarlagen. I 16 och 17 §§ i nämnda lag framgår bl.a. att fastighetsmäklaren ska kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den. Fastighetsmäklaren ska vidare lämna uppgifter till köparen som har betydelse för köpet.Den kunskapsnivå och den information som mäklaren lämnat enligt din beskrivning rimmar inte med vad man kan förvänta sig enligt dessa regler. Om ni vill gå vidare med ärende kan ni vända er till ansvarsnämnden. Finner denna att fastighetsmäklaren misskött sig, kan den överlämna frågan om påföljd till Mäklarsamfundets disciplinnämnd och till Fastighetsmäklarinspektionen. Som yttersta konsekvens kan en mäklare som misskött sig mista sin mäklarlicens. Behöver du ytterligare hjälp med att utifrån avtalet och övrigt underlag bedöma och driva frågan vidare denna fråga är du välkommen att maila oss på info@lawline.se.Mvh

Lån med fastighet som säkerhet: hur fungerar försäljning och testamentering?

2015-02-23 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej, Om jag har etc lån i en fastighet, sommarstuga med tillhörande tomt, och banken har fastigheten som säkerhet, vad kan jag då göra med fastigheten? Kan jag T ex sälja den, överlåta den eller testamentera den? Vad händer om jag säljer den? Naturligtvis betalar jag av banklånet så snart försäljningen är genomförd. Vad händer om jag testamenterar den till mina barnbarn? Ärver de skulden? Tacksam för svar
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga! Om du testamenterar fastigheten till dina barnbarn så kommer de inte att ärva skulden som huslånet utgör. Dock så kommer långivaren att kunna utmäta fastigheten från de som ärvt, och göra den till sin, om inte lånet betalas av till långivaren enligt de avtalade villkoren. Att ha ett lån med säkerhet i fastigheten är en lite speciell företeelse, eftersom att säkerheten utgörs av fast egendom. Regler om detta hittar man i https://lagen.nu/1970:994#K6. Kort om lån med säkerhet i fastighet:Man kan lite förenklat säga att det som händer är att man registrerar hos "inskrivningsmyndigheten" (en del av lantmäteriet) att man vill ta ut ett lån med sin fastighet som säkerhet till ett visst belopp, https://lagen.nu/1970:994#K6P1S1. Man får som bevis för denna registrering ("inteckning") ett pantbrev. När man "tar lånet i fastigheten" så överlämnar man pantbrevet till långivaren som säkerhet. https://lagen.nu/1970:994#K6P2S1. Dock att detta idag är datoriserat, och att några fysiska brev inte (brukar) överlämnas. Det som nu kan verka lite konstigt är att oavsett vem som själva fastigheten säljs, skänks eller testamenteras till, så kvarstår det registrerade beloppet (inteckningen) i ett centralt register. Trots att fastigheten byter ägare så kan pantbrevet vara kvar i långivarens hand hela tiden. Om låntagaren då inte sköter sina förpliktelser enligt lånet så kan långivaren med hjälp av pantbrevet begära utmätning i fastigheten, med effekten att ett värde motsvarande pantbrevet/inteckningen blir långivarens. Om du säljer fastigheten så kommer pantbrevet alltså att finnas kvar, och om du skulle missköta ditt lån så kommer långivaren kunna utmäta en del av fastigheten från den nye ägaren. Den nye ägaren kommer då förmodligen att kunna kräva dig på de pengar som det handlar om (dock så är detta i praktiken väldigt ovanligt, det här är en av flera saker som mäklare är skyldiga att utreda och klarlägga vid en husförsäljning). Om du testamenterar fastigheten så gäller samma princip. Dock så ärver man aldrig en skuld, utan dessa ska betalas med dödsboets medel, https://lagen.nu/1958:637#K21P1S1. Om dödsboet då inte kan betala av resten av det som är kvar av skulden så kommer långivaren alltså kunna göra en utmätning i fastigheten, vilket skulle vara till nackdel för den som ärvt fastigheten. Det är dock inte omöjligt att långivaren går med på att man byter låntagare, så det kan vara en god idé att höra sig för med banken/långivaren hur denne ställer sig till ett eventuellt testamente. Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret. Om det är något mer du undrar över kan du återkomma i kommentarsfältet nedan.Vänligen,