Kan man ta reda på vem som har en pantsatt fastighet?

2017-07-14 i Fastighetspant
FRÅGA |kan jag se vem som har en belånad inteckning
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inteckningar i fastigheter sköts av Lantmäteriet, som i sin tur för Pantbrevsregister där det framgår vilka olika pantbrev som finns i fastigheten. Som tomt- eller fastighetsägare kan man begära ett sådant utdrag, men annars är uppgifterna om detta sekretessbelagda (31 kap 6 och 7 § Offentlighets- och sekretesslag). Du kan alltså inte ta reda på om vem som helst har en belånad inteckning eller ej.Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vad innebär xxxx kr inom xxxx kr rörande pantbrev?

2017-04-30 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej! Vad innebär texten:Säkerhet Till säkerhet för låntagarens förpliktelser enligt detta skuldebrev pantförskrivs pantbrev i fastigheten xxxx - xxxx om kr 2.117.500:- inom kronor 3.205.000:-
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Fastigheten är belastad med flera pantbrev. Den totala inteckningen av alla inteckningar är 3.205.000 kr. Pantbrevet som omnämns i din fråga är pantsatt till ett värde av 2.117.500 kr. Det går också att utläsa att det nämnda pantbrevet inte har högsta prioritet vid en realisering av fastigheten. Hade den haft högsta prioritet hade det istället stått skrivet "2.117.500 kr inom 2.117.500 kr. Det finns alltså andra pantbrev (oklart hur många) som har högre prioritet vid en realisation. Prioriteringsordningen är viktig på så vis att den som har högst prioritet får betalt först och de med sämre prioritet får betalt om det finns pengar kvar att ge ut.

Fråga om hur pantbrev i fastighet kan användas

2016-10-08 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej. Jag är spekulant på en fastighet. Där finns pantbrev som överstiger både köpeskilling och värde. Låt oss spekulera:Fastighetens värde och köpeskilling är 100 000 kr. Pantbrev på 300 000 finns. De 200 000 kr som då finns utöver värdet, kan jag ha de som säkerhet för ett annat lån?Ett lån för att köpa bil, resa, lösa andra skulder mm. Ett lån som inte ska användas till fastigheten alltså. Eller måste detta lån ha en annan säkerhet än dessa pantbrev?Jag hoppas ni förstår min fråga.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline!Pantbrev kan användas för vilka skulder som helst då pantbrev egentligen, något förenklat, endast utgör ett kvitto på att en skuld givits säkerhet i fastigheten. Du kan med andra ord använda de överskjutande pantbreven som säkerhet för andra lån än för det lån som du använt för att köpa fastigheten. En annan sak är dock att jag tvivlar på att en långivare kommer att gå med på att ta emot de övriga pantbreven som säkerhet för ett lån om dessa pantbrev har sämre prioritet än det pantbrev som knutits till fastighetsköpet. Värdet av dessa övriga pantbrev blir då nämligen i princip noll då fastighetens värde, enligt ditt exempel, endast är 100 000 kr förutsatt att fastigheten inte stiger i värde.Med vänlig hälsning

Borgenärer måste godkänna gäldenärsbyte

2016-03-22 i Fastighetspant
FRÅGA |Jag vill skänka mitt hus till föreningen jag är med i mot övertagande av det lilla lån som är kvar ca 90 000. Då behöver väl inte föreningen betala gåvoskatt och heller inte någon skatt på köpeskillingen? Jag får ingen vinst och behöver väl således inte betala någon vinstskatt? Kan banken motsätta sig detta?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gåvoskatten är avskaffad i Sverige, alltså är det möjligt att ge vad som helst till vem som helst i gåva. Du har rätt angående vinstskatten. Eftersom det är en gåva behöver du inte betala någon skatt. Men då du ger fastigheten i gåva så kommer mottagaren behöva betala vinstskatt om de skulle sälja fastigheten senare.För att ge en fastighet som gåva måste gåvohandlingen uppfylla formkraven i fjärde kapitlet jordabalken (nedan förkortat JB; länk till 4 kap JB https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1). Detta är främst att både gåvogivaren och gåvotagaren ska skriva under gåvohandlingen, samt att fastigheten är angiven med full fastighetsförteckning.Angående banklånet måste ni ha bankens godkännande att skriva över lånet på mottagaren. Det bör inte vara ett problem eftersom banken har säkerhet i fastigheten oavsett vem som betalar lånet. Så det är i mottagarens intresse att ta över lånet för att om det skulle stå på dig och du slutar betala har banken fortfarande rätt att tvångsförsälja fastigheten. Banken skulle då endast få pengar så de får täckning för sin skuld och ägaren skulle få resten av pengarna. Se mer här: https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/Jag-vill-ge-bort-eller-har-fatt-en-fastighet/Vänligen,

Kan man pantsätta sin andel i en fastighet utan övriga ägares samtycke?

2017-06-11 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej Lawline! Jag skulle vilja lyfta en fråga som ni svarat på vid två tidigare tillfällen, men gett motstridiga svar och jag undrar vad som gäller. Jag undrar huruvida det går att pantsätta en andel i fastighet som säkerhet för lån utan övriga samägares samtycke och medverkan?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en fastighet har mer än en ägare måste samtliga ägare medverka i pantsättningen för att den ska vara giltig. Detta framgår av förarbetena till 6 kap. jordabalken, där följande (ganska krångliga formulering) kan läsas:"[..] om fastigheten äges av flera, dessa samtliga skall göra upplåtelsen. Därest upplåtelse saknas från någon av ägarna eller upplåtelsen från en av dem - men inte från de andra - är ogiltig eller eljest utan verkan, lärer panträtt över huvud taget ej ha kommit till stånd." (Prop. 1970 s. 234 Del A.)Det går alltså inte att pantsätta sin andel i en fastighet utan att övriga delägare samtycker och medverkar till detta. En pantsättning av en fastighet måste nämligen avse hela fastigheten. Det framgår dessutom ordagrant av lagtexten att en ansökan om inteckning inte får avse en andel i en fastighet (22 kap. 2 § tredje stycket jordabalken).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Fråga om användande av pantbrev i fastighet

2016-12-05 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej har köpt ett hus kontant, vilket det fanns sju pantbrev på, som blev lösta i samband att jag köpte huset av mäklare, om jag nu vill nyttja ett hur gör jag då och vart finns dom att tillgå
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Pantbrev kan utfärdas i två former, antingen i pappersform eller i elektronisk form (datapantbrev). Om de pantbrev som finns på ditt hus är i pappersform var säljaren och mäklaren skyldiga att ge dig dessa i samband med att du köpte huset. Om pantbreven istället utgjorde datapantbrev finns de dock elektroniskt hos inskrivningsmyndigheten (lantmäteriet).Det jag rekommenderar dig att göra är att ringa till inskrivningsmyndigheten (lantmäteriet) och fråga om i vilken form de pantbrev som finns på ditt hus är i. Om du får reda på att pantbreven är i pappersform bör du omedelbart kontakta säljaren / mäklaren och kräva att få tillgång till dessa pantbrev. Om pantbreven istället är i elektronisk form (datapantbrev) kan du i samband med att du ringer inskrivningsmyndigheten säga att du vill använda ett av pantbreven för ett lån varefter inskrivningsmyndigheten (lantmäteriet) kommer att hjälpa dig.På denna länk hittar du kontaktuppgifter till inskrivningsmyndigheten (lantmäteriet).Med vänlig hälsning

Får en långivare hålla dubbelt så mycket pantbrev som behövs för att täcka skulden?

2016-08-31 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej,Vi har styckat av en fastighet till två delar. När man gör det så blir det ju att pantbreven gäller i båda fastigheterna. Köparen har betalat sin del och våra lån har därmed sjunkit till hälften.Problemet nu är att vår långivare vägrar att relaxera pantbreven innan dom fått betalt för hela lånen.Får en långivare hålla dubbelt så mycket pantbrev som behövs för att täcka skulden? Dom har nu pantbrev för 3 milj, och skulden är 1,5. Har vi nån chans att få en dom i rätt att dom är tvungna att släppa det överskjutande?Mvh.
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!En panthavare, dvs långivaren i ditt fall, har ingen skyldighet att lämna tillbaka panten eller sätta ned panten förrän hela skulden är betald. Det innebär att långivaren mycket väl kan ha ett pantbrev på 3 miljoner för en skuld på 1,5 miljoner.

Samtycke av sambo till inteckning av fastighet

2016-01-25 i Fastighetspant
FRÅGA |Vid en bodelning mellan sambor, där det är en fastighet som ingår i bodelningen då vi flyttat in gemensamt och sambott i 25 år, kan en part använda huset som pant för enskilt lån utan den andres vetskap ? Alltså är det tillåtet ? Och ska den andra parten vara tvungen att dela fastigheten med de lån som tydligen finns ?Med vänlig hälsning,Kicki
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Som jag förstår det är sambon som inte godkänt pantsättningen inte ägare av någon del i till fastigheten. I ett samboförhållande finns det dock vissa begränsningar i möjligheten att förfoga över sin egen egendom.I och med att fastigheten, precis som du säger, är samboegendom (jfr 3-7 §§ sambolagen) och fastigheten är er bostad får inte en sambo inteckna fastigheten (dvs. skaffa sig pantbrev i fastigheten) utan att skriftligen inhämta den andra sambons samtycke (23 § sambolagen). Om samtycke inte finns beviljar inte Lantmäterimyndigheten inteckningen. Det finns dock inget hinder mot att en sambo pantsätter fastigheten (dvs. ställer pantbrevet som säkerhet för ett lån) med användning av tidigare uttagna pantbrev. Samtyckeskravet är som ovan sagt knutet till inteckningen och inte till pantsättningen. Pantsättningen är således giltig.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,